P. 1
Teori Pemerolehan Bahasa Dan Teori Huraian Bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa Dan Teori Huraian Bahasa

|Views: 846|Likes:
Published by Suhaida AniOr

More info:

Published by: Suhaida AniOr on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 PENGENALAN
 • 2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA
 • 2.1 Teori Behaviourisme
 • 2.2 Teori Kognitif
 • 2.3 Teori Mentalis
 • 2.4 Teori Interaksionalis
 • 2.5.1 Model Teori Konstruktivisme
 • 2.5.2 Prinsip-prinsip Konstruktivisme
 • 2.5.3 Ciri-ciri P&P Konstruktivisme
 • 3.0 TEORI HURAIAN BAHASA
 • 3.1 Aliran Tradisional
 • 3.2 Teori Struktural
 • 3.3 Aliran Transformasi Generatif
 • 3.4.1 Ciri-Ciri Bahasa Fungsional
 • 4.0 DEFINISI DAN KONSEP STRATEGI
 • 5.0 DEFINISI DAN KONSEP PENDEKATAN
 • 7.0 DEFINISI DAN KONSEP TEKNIK
 • 9.0 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Pengajaran dan
 • 9.2. Mengenal pasti isi-isi penting daripada bahan yang dibaca
 • 10.0 REFLEKSI KENDIRI
 • 11.0 LAPORAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BMM 3117

1.0 PENGENALAN Pada hari ini banyak ilmuan berminat untuk mengkaji punca lahirnya sesuatu bahasa. Dalam kalangan ahli linguistik, anatomi dan antropologi masih tiada kesepakatan dicapai tentang masa sebenar bahasa itu lahir. Sehingga abad ke-19, masih belurn dapat dibuktikan tentang penemuan sebarang bahasa primitif. Justeru, mereka berpendapat lakaran, ukiran dan simbol pada dinding-dinding gua sebagai satu bentuk bahasa yang paling awal digunakan. Namun demikian, ilustrasi tersebut masih tidak dapat memperlihatkan keadaan sebenar penggunaan bahasa pada zaman dahulu. Teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain,bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa, bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata berurutan yang disebut ayat dan seterusnya melahirkan sesuatu bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi yang wujud seiring dengan kewujudan manusia itu sendiri. Melalui bahasa manusia dapat melahirkan idea, perasaan, dan berhubung di antara sesama mereka. Bahasa dikuasai secara semula jadi atau dipelajari secara formal atau tidak formal. Keupayaan berbahasa dengan baik membolehkan seseorang itu berkomunikasi dengan lebih berkesan lagi. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. Sama ada bahasa pertama ataupun bahasa kedua, pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yang sistematik. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang belum pernah mempelajari sebarang bahasa mula mempelajarinya buat kali pertama. Jika kanak-kanak itu menguasai satu bahasa, kanak-kanak itu disebut sebagai ekabahasawan. Tetapi, jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya, kanak-kanak itu disebut sebagai dwibbahasawan. Jikalau bahasa yang diperolehnnya melebihi

dua bahasa dalam masa yang sama, maka kanak-kanak itu disebut sebagai gandabahasawan.

1

BMM 3117

2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

2.1 Teori Behaviourisme Teori pemerolehan bahasa amat berkait rapat dengan bidang kajian psikologi, dalam erti kata hasil kajian psikologi telah menemukan beberapa teori dalam pemerolrhan bahasa. Psikologi merupakan disiplin yang melibatkan kajian saintifik tentang proses mental dan tingkah laku. Teori awal pemerolehan bahasa bertitik tolak daripada fahaman behavioris. Terdapat beberapa nama yang terlibat dalam mengetengahkan teori ini seperti Ivan Pavlov (1849-1936), edward Thorndike (18741949), B.F Skinner (1904-1990) dan John Broadus Watson (1878-1958). Teori ini berjaya diperkenalkan hasil daripada kejayaan kajian makmal yang melibatkan uju kaji terhadap haiwan yang kemudiannya digeneralisasikan kepada manusia. „Tingkah laku‟ atau behaviour merujuk kepada „aksi‟ atau „reaksi‟ manusia atau haiwan dalam bentuk „gerak balas‟ hasil daripada „rangsangan‟ dalaman atau luaran. Dalam bidang biologi, istilah ini digunkan bagi merujuk kepada penyelidikan terhadap organisma hidup yang bertindak balas terhadap persekitarannya. Sekali pandang istilah ini solah-olah hanya sesuai digunakan terhadap manusia dan haiwan sahaja. Sebenarnya, istilah ini juga digunakan dalam bidang biologi bagi mengkaji pola tingkah laku tumbuhan. Sebagai contoh, salah satu prinsip yang berkaitan dengan tingkah laku tumbuhan dinamalkan tropism. Istilah ini bermaksud pergerakan tumbuhan, sam ada menghala atau bertentangan dengan arah rangsangan luaran seperti cahaya. Gerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya itu tadi akan menunjukkan arah tertentu yang mendorong tumbuhan itu membesar mengikut arah rangsangan atau bertentangan arah tersebut. Bertindak balas terhadap rangsangan berlaku secara alamiah dan dalam kebanyakan kes ia dilakukan oleh organisma seperti manusia dan haiwan untuk kelangsungan hidup mereka. Rangsanagn merupakan sebarang fenomena yang secara langsung dapat mempengaruhi aksi dan reaksi organisma, misalnya cahaya ,graviti, hadiah , makanan , haruman dan sebaginya.

2

BMM 3117

Behaviorisme merupakan paradigma yang dominan dalam psikologi Amerika pad awal abad ke-20 , yang kemudiannya didominasi oleh „psikologi kognitif‟.Teori pemerolehan bahasa behavioris pada zaman sebelum itu lebih menekankan tingkah laku yang dapat dilihat sahaja. Ahli behavioris telah membawa teori dan pendekatan yang berhubung dengan tingkah laku dan pembelajaran bahasa. Bagi mereka perkara yang berlaku dalam otak manusia tidak dapat diamati. Mereka membuat anologi otak manusia seperti sebuah kotak hitam yang gelap. Oleh itu, mereka tidak mementingkan peranan otak dalam pemerolehan bahasa. Mereka menumpukan perhatian kepada objektif tingkah laku nyata dan tidak mementingkan sesuatu yang subjektif seperti fungsi fikiran. Golongan ini menolak pendapat yang menghubungkan operasi kognitif dengan pemerolehan bahasa. Mereka menganalisis mengikut rangsangan dan gerak balas, iaitu apabila berlaku rangsangan dan gerak balas berlakulah pembelajaran. Beberapa orang ahli behavioris yang dominan seperti Skinner turut berpendapat pembelajaran berlaku jika ada rangsangan dan gerak balas. Sebaliknya dalam bidang bahasa, ahli linguistik Noam Chomsky yang memperkenalkan konsep „arbitrari‟ telah meghujahkan rangsangan, gerak balas dan peneguhan yang diperkenalkan oleh Skinner itu juga dapat diaplikasikan kepada tingkah laku manusia yang kompleks seperti pemerolehan bahasa hanyalah dalam bentuk yang tidak jelas dan dangkal. Beliau turut menegaskan kajian dan analisis yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa tidak wajar mengabaikan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam pemerolehan bahasa. Beliau berpendapat manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk memperoleh bahasa. Beliau mendakwa behavioris tidak mengendahkan kemampuan otak manusia terhadap pembelajaran bahasa, sedangkan otak merupakan organ sofistikated yang ada pada manusia dan dapat dieksploitasi sepenuhnya. Behaviorisme berbeza daripada perspektif dan fahaman yang lain dalam beberapa perkara, antaranya seperti ahli behavioris yang berfokus kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku dan menganalisisnya sebagai objek yang nyata. Ahli behavioris tidak menolak kajian tentang tingkah laku yang tersembunyi dan peribadi, misalnya mimpi. Tetapi ahli behavioris menolak kajian tentang entiti hubungan sebab akibat bebas dalam diri organism yang menghasilkan tingkah laku sedar seperti berjalan atau bertutur. Konsep seperti minda dan kesedaran tidak digunakan oleh ahli behavioris kerana istilah tersebut
3

BMM 3117

tidak dapat mendeskripsikan secara nyata peristiwa psikologikal, tetapi digunakan sebagai penjelasan kepada entity yang tersembunyi dalam organisma. Bagi sesetengah pendapat yang lain, tingkah laku merujuk kepada peristiwa yang konkrit pada organisma, sama ada yang nyata atau peribadi. Ahli Behavioris menganggap peristiwa peribadi juga sebagai tingkah laku dan menganalisinya sama seperti tingkah laku yang nyata. Akan tetapi, ianya lebih memfokuskan kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku serta tidak mengabaikan perkara penting yang berkaitan dengan baka atau biologi dalam hubungannya dengan tingkah laku. Teori behavioris pada abad ini telah pun dikemas kini dan diberikan perspektif baharu. Moden behaviorisme kini dikenali sebagai „analisis behavior‟ dan menjadi bidang yang semakin berkembang maju meliputi negara Amerika, Eropah, Asia, Amerika Selatan dan Australia. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat terdapat The Association for Behavior Analysis (ABAI) yang telah menganjurkan persidangan tahunan di Amerika Syarikat sendiri dan Kanada. Persidangan antarabangsa ABAI yang kelima diadakan di Norway pada tahun 2009. Tumpuan kajian dalam kalangan behavioris pada hari ini lebuh luas dan rencam, termasuklah perkembangan psikologi, psikologi klinikal, kecerdasan mental, autisme, kecatatan dan sebagainya. Analisis behaviour moden juga mengkaji fenomena berkaitan dengan bahasa dan kognitif yang diabaikan dalam penyelidikan Skinner sebelum ini.

2.2 Teori Kognitif Pada masa dahulu, apabila memperkatakan tentang sikap, manusia tidak dikaitkan dengan bidang psikologi walaupun kajian terhadapnya telah dilakukan sekian lama. Pada awalnya, idea-idea ahli psikologi memikirkan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh naluri, diikuti pula dengan teori tingkah laku yang mengatakan manusia menghasilkan tingkah laku adalah kesan daripada pembelajaran kerana manusia dianggap seperti mesin dan minda manusia adalah kosong. Setelah timbul kesedaran bahawa otak manusia adalah berfungsi untuk melahirkan tingkah laku, maka lahirlah teori-teori yang mengkaji bagaimana minda manusia memainkan peranannya. Berdasarkan perkara tersebut, kajian mengenai sikap dan tingkah laku manusia dijalankan. Pendekatan kognitif menekankan pada proses mental dalaman.

4

BMM 3117

Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. Hasil pemikiran bergantung kepada proses mental dalaman tersebut. Ahli-ahli psikologi kognitif menekankan bahawa kita bukanlah penerima rangsangan-rangsangan yang pasif. Sebaliknya otak kita akan memproses secara aktif maklumat yang diterima dan menukarkan maklumat kepada bentuk atau kategori baru. Seseorang individu itu seharusnya memaksimumkan penggunaan minda mereka supaya mereka dapat menjadi pemikir yang aktif. Sebagai manusia yang telah dikurniakan otak untuk berfikir, kita seharusnya dapat bertindak balas dengan sewajarnya apabila menerima sesuatu maklumat dan bersedia pula untuk berubah sikap jika kita dapati bahawa idea kita sebelum ini adalah salah atau negatif. Secara sangat umumnya, teori dalam pembelajaran kognitif merupakan pengajaran dan satu teori yang murid-

penting

proses

pembelajaran

murid. Teori pembelajaran kognitif menekankan proses kognitif bagi menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Selain itu, ia juga merupakan satu cara pembelajaran yang menggunakan pengalaman sedia ada untuk memikirkan cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Teori pembelajaran kognitif ini sangat

menitikberatkan kepada pengetahuan dan untuk proses pembelajaran. Dengan pengalaman yang sedia ada pada murid-murid, maka terciptalah

teori pembelajaran kognitif ini yang secara langsung memberikan implikasi-implikasi kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ataupun murid-murid. Implikasi teori pembelajaran kognitif yang pertama kepada proses

pembelajaran murid-murid ialah merangsang ingatan kanak-kanak semula. Dalam pembelajaran kognitif ia lebih kepada menggunakan pengalaman yang sedia bagi membantu dalam proses pembelajaran. Oleh yang demikian,

pembelajaran kognitif dapat merangsang ingatan kanak-kanak semula. Contohnya, ketika kanak-kanak tersebut berada di alam persekolahan mereka akan melalui pembelajaran yang memerlukan pengalaman atau pun pengetahuan yang sedia ada. Seperti kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Dengan pengetahuan ada ketika di prasekolah dahulu, tentu situasi ini tidak akan menyukarkan bagi kanak-kanak tersebut. Selain itu, implikasi teori pembelajaran kognitif yang

seterusnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid iaiah membantu

5

Kemampuan dan pemahaman tersebut terdapat dalam lima peringkat iaitu skema refleks. Jean Piaget memandang kanak-kanak sebagai pelajar yang aktif yang berkelakuan seperti saintis muda dan akan memperkembangkan teori mereka masing-masing. Piaget berpendapat bahawa pada tahap perkembangan ini. kanak-kanak tadika memperolehi pengetahuan melalui persepsi mereka sendiri berkaitan dengan dunia. Hal ini demikian kerana. Dalam bilik darjah . ia juga bergantung kepada bagaimana kanak-kanak tersebut memperolehi pengetahuan mereka.murid-murid akan belajar sesuatu mengikut tahap atau pun tingkat umur mereka. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. Oleh kerana pembelajaran kognitif ini menekankan kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam cara manusia berfikir dari peringkat bayi sehingga ia dewasa. apabila kanakkanak tersebut melalui zaman persekolahan ia akan membantu murid-murid semula tentang apa yang mereka telah pelajari selama ini terutama sekali pengetahuan yang mereka miliki ketika di prasekolah. operasi konkrit ( 7 hingga 11 tahun) dan operasi formal ( 11 tahun hingga remaja). pengetahuan dan kebolehan kanak-kanak berbeza mengikut umur atau pun tahap masing-masing. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Mengikut pendapat Jean Piaget dalam teori pembelajaran kognitif. Dengan itu. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. beliau telah mengelaskan kepada empat tahap perkembangan kognitif Piaget iaitu sensorimotor ( sejak lahir hingga 2 tahun). Teori sensorimotor adalah teori pertama dari empat teori. kita perlu mengetahui kemampuan dan pemahaman spatial yang penting. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. isi pelajaran yang di sampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. pra operasi ( 2 hingga 7 tahun). koordinasi reaksi sirkular sekunder dan fasa reaksi sirkular tertier . 6 . Dalam peringkat sensorimotor ini.BMM 3117 murid-murid mengingat semula. pembelajaran kognitif yang lain iaiah isi-isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. Oleh yang demikian. fasa reaksi sirkular sekunder. Contohnya. fasa reaksi sirkular primer. Di samping itu. Selain itu.

Kanak-kanak pada peringkat ini juga sudah tidak melihat sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih. Kanak-kanak sudah mula memiliki pemikiran yang sangat imaginatif dan menganggap setiap benda yang tidak hidup juga memiliki perasaan. sehingga mereka tidak mempunyai keterampilan berfikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasi konkrit. kanak-kanak dikaji antara usia enam sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri seperti penggunaan prinsip logik yang memadai.BMM 3117 Dalam peringkat pra operasi pula. dan membuat kesimpulan dari informasi yang sedia ada. kanak-kanak sudah berupaya mengembangkan aktiviti berbahasanya. Peringkat ini mula dialami kanak-kanak dalam usia sebelas tahun iaitu waktu akil baligh dan terus berlanjutan sehingga dewasa. sebaliknya mempunyai kombinasi warna yang lain di sebaliknya. kognitif. konservasi. pembalikan. Manakala. perkembangan psikoseksual. Mereka mula merepresentasikan benda- benda dengan kata-kata dan gambar. Karakteristik kanak-kanak pada tahap ini ialah seperti memperoleh kemampuan untuk berfikir secara abstrak. pada peringkat ini kanak-kanak sudah mula mengalami akil baligh. peringkat yang terakhir pula ialah peringkat operasi formal. Pada peringkat ini. klasifikasi. penalaran moral. Tetapi sesetengah kanak-kanak masih belum mencapai tahap ini sepenuhnya. kanak-kanak lebih cenderung bersifat egosentrik. Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahanbahan konkrit. mereka masih menggunakan prinsip intuitif dan bukan logik. Jika dilihat dari faktor biologi. 7 . dan perkembangan sosial mereka. iaitu tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Dalam peringkat ini. kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. Tetapi seiring pendewasaannya. Peringkat seterusnya yang terkandung di dalam teori kognitif ini ialah peringkat operasi konkrit. Di antara proses-proses yang penting dalam teori ini seperti pengurutan. Bagaimanapun. dan ketiadaan sifat egosentrik. Pada permulaan teori ini. menandakan penghijrahan dari alam kanakkanak ke alam dewasa secara fisiologi. bukti logik. seseorang kanak-kanak itu sudah dapat memahami beberapa perkara seperti cinta. melakar secara logik. Kanak-kanak mempunyai masalah untuk memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. dan nilai.

Chomsky. Mangantar (1987). Bowennan. Menurut Noor Aina Dani (2007). salah seorang pelopor teori ini berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama Peranti Pemerolehan Bahasa (Language Acquisition Device) atau LAD. iaitu sesuatu yang dibawa lahir atau yang berada di dalam manusia. Cromer dan Halliday. hipotesis ini pernah dikemukakan oleh Chomsky. Golongan mentalis berpendapat bahawa seseorang kanak-kanak menggunakan keupayaan yang sedia ada pada mereka untuk merumus dan membentuk ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh. Alat ini menyebabkan manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menguasai bahasa. Teori ini yang juga dikenali sebagai teori kognitif menjelaskan bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan melalui proses dalam otak. juga berpendapat bahawa manusia memang dilahirkan bersama sesuatu yang membolehkannya berbahasa dengan mudah dan cepat. 2. teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuan manusia. Manakala prestasi ialah aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan bahasa manusia.Chomsky. Kompetens di sini dapat diertikan sebagai rumus-rumus yang ada dalam mental manusia.3 Teori Mentalis Teori Mentalis dipelopori oleh ahli Mentalis terkenal iaitu N. Oleh hal demikian. Oleh itu. menurut teori ini. Teori mentalis berpendapat bahawa pemerolehan bahasa sebagai proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental. Sebenarnya. antaranya ialah Bloom. Terdapat beberapa ahli bahasa mempelopori teori ini. Teori Interaksionalis (Bloom) Teori interaksionalis berkembang pada tahuntahun 60-an dan 70-an. golongan interaksionalis kelihatan telah berkompromi dengan mengambil jalan tengah antara teori behavourisme dan mentalis. N.BMM 3117 2. Golongan ini juga berpendapat bahawa manusia mempunyai kompetens (competence) dan prestasi (performance) bahasa.4 Teori Interaksionalis. bahasa ialah aktiviti mental yang merupakan kebolehan semula jadi manusia. Mereka berpendapat bahawa persekitaran luaran dan faktor bawaan semula jadi memainkan peranan yang sama 8 . Beliau menyebut hal ini sebagai hipotesis nurani.

BMM 3117 penting dalam pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak. konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Faktor-faktor ini saling berinteraksi lalu melakukan penyesuaian antara satu sama lain.5 Teori Konstruktivisme Konstruktivisime bagaimana merupakan disusun proses dalam pembelajaran minda yang menerangkan Unsur-unsur pengetahuan manusia. Kanak-kanak selain menerima latihan bahasa yang pasif daripada ibu bapa mereka. Faktor-faktor seperti persekitaran sosial. 2. Pemahaman kanak-kanak tentang bahasa berakar umbi daripada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa juga terlahir sebagai akibat persekitaran sosial yang disediakan oleh ibu bapa mereka. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak memperoleh bahasa kerana mereka mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan ahli masyarakat dalam persekitaran mereka. maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. Hal ini demikian dengan pembinaan semula ayat tersebut dapat membangunkan semua minda bagi mencipta sesuatu atau idea yang baru. guru memberikan contoh ayat manakala murid pula membina ayat setelah memahami konsep tersebut.kanak. Halliday (1975). Interaksi sosial antara kanak-kanak dan ibu bapa amat penting kerana memberikan pengalaman bahasa bagi kanak. Terdapat dua pendekatan utama bagi golongan interaksionalis iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. pembelajaran merupakan unsur penting semasa interaksi dalam kelas antara guru dan pelajar. Misalnya. pematangan. Mengikut kefahaman konstruktivisme. salah seorang tokoh interaksionalis. khususnya dalam usaha kanak-kanak mentafsirkan makna yang terdapat dalam situasi sosial mereka dan kemudian menggambarkan makna tersebut dalam bentuk bahasa. Mengikut teori ini. beranggapan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. biologi dan kognitif memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa kanakkanak. Halliday juga berpendapat bahawa proses kognitif penting dalam perkembangan bahasa. ilmu pengetahuan sekolah tidak 9 . juga dapat memproses bahasa secara aktif kerana memiliki struktur dalaman dalam pemerolehan bahasa.

Oleh itu. murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme pula. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Rutherford dan Ahlgren. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. iaitu ada yang betul dan ada yang salah. perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniru dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina 10 . Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Sebagai contoh. penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. sebenarnya fungsi guru akan berubah. proses ini dinamakan sebagai konstruktivisme. Kesimpulannya. kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. Seterusnya. Manakala. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. penilaian.BMM 3117 boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka.

Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Konstruktivisime bagaimana merupakan proses pembelajaran minda yang menerangkan Unsur-unsur pengetahuan disusun dalam manusia. Selain itu. 11 . Mengikut kefahaman konstruktivisme. Mengikut teori ini. Hal ini demikian dengan pembinaan semula ayat tersebut dapat membangunkan semua minda bagi mencipta sesuatu atau idea yang baru. murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. proses ini dinamakan sebagai konstruktivisme. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Kesimpulannya. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. iaitu ada yang betul dan ada yang salah. pembelajaran merupakan unsur penting semasa interaksi dalam kelas antara guru dan pelajar. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Misalnya. maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Oleh itu. guru memberikan contoh ayat manakala murid pula membina ayat setelah memahami konsep tersebut. Mengikut Rutherford dan Ahlgren.BMM 3117 skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif.

ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. Seterusnya. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. penilaian.BMM 3117 kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. Sebagai contoh. sebenarnya fungsi guru akan berubah. 12 . Selain itu. Manakala. perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniru dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme pula. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran.

kaedah mengingat. Mereka mengguna dalam struktur kognitif sedia Mereka melakukannya murid contoh analogi. Pengetahuan secara objektif dan penjelasan mempunyai struktur mutlak. Kesan Guru membina menolong pengetahuan murid Guru menolong murid membina dan kefahaman baru dan menolong merakamkannya ke rangka konteks di mana ia murid wujud.BMM 3117 Perbandingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Dalam Pendidikan Objektivisme Tanggapan Utama Konstruktivisme bukan objektif. paling sesuai untuk Setiap orang murid mempunyai dalam menentukan menghuraikan fenomena yang peranan diperhatikan. tanya soalan untuk membantu membentuk murid dan kaedah mengingat murid sendiri. Ia ditentukan oleh kita tidak pengetahuan disampaikan semua. contoh dan pelbagai ada. Pengetahuan wujud bebas dari Pengetahuan persekitaran dalaman dan apa yang kita benar-benar tahu luaran pelajar. Respons Guru "ada perkara yang anda "Ada perkara yang anda 13 . apa yang akan mereka pelajari. Mereka dengan menolong analogi. penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi. Fungsi sains dan faham hanyalah persepsi ialah untuk memastikan kit.

mereka belajar mengenainya" ini" "Pelajar ini sungguh "Saya ajar ini. mereka belajar bijak.BMM 3117 hendak tahu dan saya akan hendak tahu dan saya akan ajar kepada anda apa yang tolong saya anda mengetahui tahu" bagaimana anda boleh belajar "Saya ajari ini. itu" ini sungguh bijak. mereka belajar apa saja yang "Pelajar saya ajarkan" mereka belajar perkara yang saya tidak pernah rancang untuk ajar mereka" 14 .

5.BMM 3117 2. murid boleh menggunakan idea baru bagi menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. dalam fasa penggunaan idea. Fasa ini juga dapat memperkembangkan kemahiran meta kognitif. 1987). Mengikut model ini.1 Model Teori Konstruktivisme Model pengajaran dan pembelajaran tersebut telah dicadangkan dalam `Children's Learning in Science Project' (Needham. murid diberi peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Fasa renungan kembali merupakan fasa terakhir dalam teori tersebut dan dalam fasa ini murid membandingkan idea asal renungan kembali. Selain itu. murid digalakkan bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. Dalam fasa penstrukturan semula idea. fasa ini juga dapat merangsang murid meninjau semula idea asal mereka. 15 . Manakala. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka. guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Hal ini demikian.

BMM 3117 Terdapat 5 fasa dalam pengajaran berasaskan model konstruktivisme. Pembinaan diganti dengan idea yang lebih saintifik. pembacaan. iaitu. Bil Fasa Orientasi Tujuan/Kegunaan Menimbulkan minat Kaedah dan Amali masalah tunjukcara penyelesaikan sebenar. laporan. guru. input guru. kesedaran Perbincangan dalam tentang idea alternatif yang kumpulan kecil dan buat berbentuk saintifik. Mengenalpasti idea-idea memeriksa eksperimen. Menguji kesahan idea-idea sedia ada. oleh guru. 16 . Pernjelasan dan Mewujudkan pertukaran III ii. diperkembangkan iii. idea baru iv. tentang pemetaan dan laporan. I tayangan filem. ideaperlu Perbincangan. II Penstrukturan semula idea murid dan guru Amali idea dalam perbincangan kumpulan kecil. atau Amali kerja projek. tunjukcara Pendedahan Menyedari situasi idea sedia bahawa ada kepada konflik diubahsuai. video dan keratan akhbar. i. Penilaian alternatif dan secara kritis idea-idea sedia ada sendiri. menyediakan suasana. Pencetusan Idea Supaya sedar terdahulu.

telah asal mereka berubah. Murid refleksi idea dapat sejauh membuat catatan peribadi dan lainmanakah lain. Menguji kesahihan untuk atau idea-idea baru yang dibina. IV Penggunaan idea Pengukuhan kepada idea Penulisan yang telah dibina dalam projek.BMM 3117 Pengubahsuaian. sendiri kerja perubahan idea murid. 17 . pengembangan penukaran idea. Renungan kembali V Menyedari tentang Penulisankendiri. perbincangan kumpulan. situasi baru dan biasa.

Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi dan guru tidak seharusnya menumpukan kepada intelek sahaja. Dengan itu. Usaha untuk mencari makna berlaku melalui pencorakan. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi. kebudayaan dan iklim. usaha untuk mencari makna bersifat semula jadi. otak itu prosesor yang selari. Pelajar memahami dan mengingati dengan baik jika fakta dan kemahiran diselitkan dalam ingatan natural dan ruang. Pengajaran efektif menyedari bahasa pengertian bagi seseorang adalah personal dan unik. perasaan dan sikap. otak memproses bahagian kecil dan keseluruhannya secara serentak. Pertamanya. Ahli konstruktivis menegaskan bahawa pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sesuatu idea diajar serta kepercayaan dan sikap pelajar. pemahaman seseorang pelajar bergantung kepada pengalaman uniknya. pelajar mempelajari dengan mencantumkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia adanya. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pengajaran. iaitu sistem ingatan ruang (spartial) dan sistem ingatan untuk pembelajaran hafalan. Manakala. Pembelajaran dipengaruhi oleh persekitaran. emosi dan pengetahuan budaya.BMM 3117 2.2 Prinsip-prinsip Konstruktivisme Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran P&P yang berdasarkan premis bahawa kognisi (pembelajaran) diakibatkan oleh "pembinaan mental". Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran. Orang menghadapi masalah membelajari sesuatu jika bahagian kecil atau keseluruhan diabaikan. pelajaran melibatkan proses sedar dan tak sedar. Selain itu. Caine dan Caine (1991) menyenaraikan 12 prinsip pembelajaran teori konstruktivisme. Pelajar memerlukan masa untuk memproses 'apa' dan 'bagaimana' isi pelajarannya.5. Pengajaran yang terlalu mengutamakan pembelajaran hafalan tidak memajukan pembelajaran ruang dan pembelajaran berasaskan pengalaman boleh menghalang pemahaman murid. Pengajaran efektif menghubungkaitkan idea dan maklumat dengan konsep dan tema global di samping emosi adalah kritikal kepada pencorakan. pembelajaran melibatkan perhatian berfokus dan persepsi keliling (peripheral). Tambahan pula. Selain terdapat sekurang-kurangnya dua jenis ingatan. Dengan kata-kata lain. Pembelajaran eksperimen adalah paling efektif dan 18 .

Iklim bilik darjah harus mencabar tetapi tidak mengugut pelajar. autentik dan mewakilkan kompleksiti semula jadi dunia sebenar.3 Ciri-ciri P&P Konstruktivisme Elizabeth Murphy (197) merumus dan mencantumkan ciri-ciri p&p konstruktivisme berasaskan pendapat Jonassen (1991 & 1994). kemahiran. pemantau. Manakala. alat dan persekitaran dibekalkan untuk menggalakkan metakognisi. Matlamat dan objektif diperoleh oleh pelajar atau dalam perundinan dengan guru atau sistem. 2. Sikap. persekitaran. Pelajar memainkan peranan utama dalam mengantara dan mengawalkan pembelajaran. kawalan.5. Wilson & Cole (1991). kolaborasi dan pengalaman sosial. Sumber-sumber data primer digunakan untuk memastikan ketulenan dan kompleksiti dunia sebenar. refleksi dan penyedaran kendiri. Guru memainkan peranan sebagai pembimbing. Pembinaan pengetahuan dan bukan reproduksi fakta diutamakan dan proses pengetahuan ini berlaku dalam konteks individu dan melalui rundingan. kepercayaan dan pembinaan pengetahuan yang lalu diambilkira dalam proses pembinaan pengetahuan semasa. dan Vygotsky (1978) untuk menghasilkan senarai berikut. Paul Ernest (1995).BMM 3117 Pembelajaran diperkuatkan oleh cabaran dan dibantutkan oleh ancaman. realistik. analisis. pengajaran mestilah dipelbagaikan agar murid-murid dapat menyatakan kecenderungan masingmasing. 19 . kesempatan. jurulatih. aktiviti. tutor dan pemudahcara. Di samping itu. isi kandungan dan tugasan adalah relevan. Situasi pembelajaran. Honebein (1996). iaitu pelbagai perspektif dan representasi konsep dan isi kandungan didedah dan digalakkan.

Oleh itu. Keupayaan itu ialah hasil daripada penyesuaian kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Keupayaan untuk menggunakan sintaksis tidak wujud tanpa mengetahui peraturan tatabahasa bagi bahasa tersebut. ahli bahasa bersetuju keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis nyata berbeza daripada sebarang komunikasi haiwan. Kajian bahasa manusia cuba mengaitkan bunyi dengan makna yang dianggap sebagai amat berbeza dengan komunikasi haiwan.0 TEORI HURAIAN BAHASA Teori huraian bahasa merupakan teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain. bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata ber-urutan yang disebut ayat. bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa. malah sintaksis itu sendiri merupakan hasil tinggalan kebudayaan zaman lampau. kerjasama dan berpotensi untuk digunakan semasa berinteraksi. Teori seperti ini tidak dapat disahkan kebenarannya kerana tiada bukti yang menunjukkan bentuk bahasa tidak boleh dipelajari. Pendapat sedemikian menyebut sintaksis dalam bahasa meningkat secara beransur-ansur.BMM 3117 3. Demikian juga linguistik yang baik dapat menghasilkan kepaduan. misalnya sintaksis dan ujaran yang tepat dapat memenuhi keperluan kelompok. 20 . Namun demi-kian. kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa akan memilih dengan teliti kemungkinan tatabahasa manusia dan secara logik memilih bahasa yang dituturkan oleh komuniti bahasanya. Hal ini kerana keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis terbina di dalam otak dan ciri-ciri sintaksis yang rumit tidak dapat difahami oleh makhluk yang bukan manusia. Sesetengah ahli bahasa menganggap bahasa ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan manusia yang memakan masa selama beratus-ratus tahun serta interaksi antara manusia sejak berpuluh-puluh ribu tahun.

21 . Teori bahasa yang mengkaji bentuk dan sifat umum dalam bahasa natif manusia berbeza dengan huraian tentang sesuatu bahasa. burung boleh menge-luarkan bunyi dalam bentuk nyanyian. Musa (2006). iaitu yang menunjukkan sifat tersendiri bagi sesuatu bahasa. mereka telah berusaha untuk membuat penyelidikan bagi mengajarkan bahasa manusia kepada beruk. Menurut beliau lagi. teori bahasa sebaliknya cuba menghuraikan sifat umum ang terkandung dalam semua bahasa asli manusia dengan melihat sifat dan teori yang merentasi semua bahasa. Hal ini kerana antara seekor burung dengan burung yang lain mempunyai bunyi yang berbeza-beza walaupun bagi spesies burung yang sama.bahasa Inggeris tentunya berbeza dengan huraian bentuk bahasa Melayu huraian sedemikian merupakan linguistik deskriptif bagi sesuatu bahasa. misalnya huraian tentang bentuk . pengkaji meneliti butiran terperinci dalam setiap bahasa untuk mengetahui had perbezaan antara bahasa itu. bagaimanakah hendak menggunakannya atau masalah falsafah yang manakah akan diselesaikan jika menggunakan generalisasi sedemikian. Justeru. tetapi ada antara bunyi itu tidak berfungsi untuk berkomunikasi. Dalam bidang bahasa itu sendiri sejak berpuluh-puluh tahun dahulu telah wujud teori bagi mendeskripsikan bahasa rnanusia. Sitat dan struktur umum sedemikian akan membekalkan pengkaji beberapa generalisasi terhadap bentuk dan kandungan bahasa yang boleh diasaskan kesimpulan untuk melahirkan kenaran tentang bentuk dan kandungan pengetahuan konsepsi manusia. Sebagai contoh. Lanjutan daripada itu. Teori itu tidak dapat menerangkan kepada pengkaji generalisasi yang hanya boleh digunakan. dalam kajian tentang sesuatu bahasa.BMM 3117 Teori evolusi Charles Darwin turut menarik perhatian ahli bahasa untuk menyelidiki. Haiwan menggunakan bunyi dan isyarat tertentu untuk berkomunikasi. Mereka mendapati haiwan primal tidak mempunyai anatomi yang diperlukan seperti alat penghasilan ujaran manusia. sama ada terdapat lanjutan evolusi antara sistem isyarat haiwan dengan bahasa manusia. Menurut Hashim Hj.Teori bahasa atau disebut theory of language ialah teori dalam linguistik deskriptif yang memperkatakan ciri dan fakta tentang struktur bahasa sejagat yang ada dalam semua bahasa manusia di dunia ini. falsafah bahasa berminat tentang teori bahasa untuk mendapatkan sifat dan struktur umum semua bahasa natif manusia.

iaitu jika bukti empiris menyokong dakwaan bahawa setiap huraian menunjukkan keadaan yang lengkap dan mustahak bagi bahasa yang berlainan. kognitif bahasa dan hubungan bahasa dengan realiti. sifat umum itu akan menjadi alat pengukur kejituan huraian tentang mana-mana bahasa juga. Huraian terperinci sesuatu bahasa akan membekalkan pengkaji butir yang boleh diabstrakkan untuk memperoleh pengitlakan tentang bahasa tersebut. Masalah makna menibabitkan penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan konsep pemaknaan. Sebaliknya. Justeru. Satu teori bahasa sejagat adalah sah selagi aturan bagi setiap huraian bahasa asli yang jitu mempunyai bentuk yang dikehen-dakinya dan menggunakan rumus yang diberikan status 'bahasa universal' atau kesejagatan dalam bahasa. mereka 22 . penggunaan bahasa. Pendapat beliau selanjutnya menjelaskan huraian tentang sesuatu bahasa adalah benar secara empiris jika butir linguistik menunjukkan huraian demikian dapat membezakan satu bahasa dengan bahasa yang lain.Tegasnya.BMM 3117 sedangkan dalam kajian ciri umum pengkaji ngin mengetahui had perbezaan itu. huraian Terperinci setiap bahasa dapat memberikan sekumpulan sifat umum bagi semua bahasa dan sifat umum semua bahasa dapat menjadi alat pengukur tentang kejituan huraian terperinci bagi setiap bahasa. teori bahasa menerima sokongan empiris daripada huraian yang disahkan terhadap sesuatu bahasa. sekumpulan fakta linguistik yang sama yang memberikan bukti empiris untuk huraian linguistik juga mem-berikan bukti empiris bagi pengitlakan antara bahasa untuk membentuk teori bahasa sejagat. Justeru. Dalam bidang tatabahasa. Kedua-dua pendekatan ini saling ber-rantung antara satu sama lain. punca asal makna itu sendiri dan bagaimana sesuatu makna itu dapat diketahui. kajian tentang bahasa umumnya berbentuk satu model yang dapat menerangkan bagaimana hendak rnensistemkan fakta tentang tiap-tiap satu bahasa asli manusia. Oleh itu. Sifat umum bahasa narus hadir dalam semua bahasa asli manusia. Ahli falsafah yang berminat dalam teori bahasa berusaha untuk menyelidiki permasalahan makna. Lanjutan daripada itu beliau berpendapat kajian sifat umum tentang bahasa ikan menunjukkan sifat yang serupa dalam semua bahasa yang boleh diasaskan sebagai sifat mutlak yang harus ada dalam setiap huraian bagi mana-mana bahasa asli manusia sekalipun.

Hal ini bermakna pendapat ini tidak dapat menerangkan pemakaian nama yang betul atau yang salah. Lekton sesuatu ayat kini dikenali sebagai 'preposisi'. Ahli falsafah bahasa telah mengemukakan pendapat dan hujahan berkaitan dengan bahasa. kategori dan pen ciptaan makna. Beliau mengkritik mazhab konvensionalisme kerana berpendapat semua benda secara konvensionalnya dapat dinamakan dengan sebarang nama. Plato mengatakan terdapat pembetulan semula jadi kepada nama. kata adjektif. Beliau memperkenalkan kata majmuk dan frasa yang mempunyai julat pembetulan. Pada zaman awal.Teori bahasa juga menghuraikan apakah yang dilakukan oleh penutur dan pen-dengar apabila berkomunikasi menggunakan bahasa dan bagaimanakah bahasa berhubungan dengan minda. Beliau juga mendakwa morfem juga tertakluk kepada pembetulan semula jadi kerana setiap fonem mewakili idea asas. Namun demikian. kata kerja. Teori ini kemudiannya dikenali sebagai nominalisme. Lekton ini merupakan makna kepada setiap istilah.BMM 3117 berminat untuk menyelidiki bagaimana ayat dikarang kepada bentuk yang bermakna hingga melampaui makna perkataan yang membinanya. sama ada nama sesuatu benda ditentukan oleh persetujuan ataupun secara semula jadi. Plato mengemukakan persoalan. kata hubung dan kata penentu. antaranya ialah ahli falsafah yang sangat terkenal iaitu Plato. Beliau mengasingkan genre. tetapi berbeza daripada tanda itu dan rujukannya. semua benda kepada makna kategori predikat berdasarkan spesies dan Beliau mengatakan diwujudkan melalui abstraksi persamaan antara benda. iaitu kata nama. sudah menampakkan aliran yang berbeza-beza dalam menggambarkan bahasa. 23 . Ahli falsafah Stoik pula memberikan sumbangan yang penting dalam analisis tatabahasa. Mereka juga menghasilkan doktrin tentang 'lekton' yang dikaitkan dengan sesuatu tanda dalam bahasa. Aristotle mengemukakan persoalan dari segi logik. terutama dari segi mengenal pasti lima golongan kata. fonem itu sendiri tidak mempunyai makna tersendiri.

Aliran ini digunakan bagi menyatakan konsep atau idea tentang struktur bahasa yang dikemukakan oleh masyarakat Barat. iaitu nama dan perbuatan. Aliran tradisional berpendapat tatabahasa ialah satu cara yang dilakukan bagi men-deskripsikan bahasa dan tertakluk kepada hukum dan peraturan tertentu. iaitu kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masihi. Nama ditakrifkan sebagai kata yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam ayat. dari segi analisis makna. objek dan keterangan. Ayat dibahagikan kepada empat jenis. kajian bahasa merupakan cabang falsafah yang dapat membantu ahli-ahli falsafah Yunani menyelidiki tabii alam. deskripsi bahasa tradisional berkembang ke Eropah pada zaman pertengahan dan akhirnya meresap ke dalarri beberapa bahasa penduduk asal di situ.1 Aliran Tradisional Aliran tradisional dalam kajian bahasa telah bermula sejak zaman silam Yunani. Faedah tatabahasa ini ialah tatabahasa ini memberikan pernaharnan asas kepada mereka yang belajar bahasa 24 . Tatabahasa tradisional berusaha untuk menghuraikan sesuatu bahasa. ayat seru dan ayat perintah berdasarkan logika juga. Ayat telah didefinisikan sebagai ucapan yang mengandungi fikiran yang lengkap. iaitu ayat penyata. predikat. menganalisis dan menjelaskan konstituen ayat yang dibentuk dengan baik. Dalam aspek huraian bahasa. bahagian-bahagian ayat disebut sebagai subjek. Selain itu. Kerangka teoritikal penting kerana ia boleh dijadikan dasar analisis dan digunakan untuk menghasilkan kebulatan kepada dapatan kajian. Plato umpamanya. Seterusnya. ia tidak melibatkan aspek konteks.BMM 3117 3. Aliran tradisional telah melahirkan tatabahasa tradisional atau traditional grammar yang telah diterima daripada sumber Greek dan Rome kuno. telah membahagikan golongan kata kepada dua. Deskripsi bahasa yang dibuat oleh ahli-ahli falsafahYunani berasaskan logik. Dari Yunani. ayat tanya. Istilah ini digunakan bagi membezakan idea tersebut daripada linguistik yang sezaman dengannya. analisis tradisional menampakkan beberapa kelemahan. Pada zaman itu. Aspek kajian tertumpu pada struktur permukaan dan bukan makna ayat. misalnya ia tidak mempunyai kerangka teoritikal yang konkrit. manakala perbuatan pula membayangkan tindakan.

Tatabahasa tradisional bukan merupakan gabungan teori yang berusaha untuk menjelaskan struktur kesemua bahasa yang ada di dunia ini mengguna-kan satu set konsep yang unik.Tatabahasa ini ber-fokus kepada bentuk bahasa. Bahasa dihuraikan secara deskriptif dan kajiannya bersifat saintifik dan 25 . 3.BMM 3117 tentang binaan bahasa serta dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran menulis. Linguistik aliran struktural pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20 ketika kajian bahasa Indo-Eropah sedang berkembang. 1933) menjadi buku rujukan yang standard bagi mereka yang mendalami bidang linguistik berdasarkan pendekatan tatabahasa struktural.Tatabahasa ini mula diperkenalkan oleh Leonard Bloomfield (1887-1949) dan hasil kerja oleh Edward Sapir (1884-1939). Sebagai contoh. setiap bahasa Eropah mewakili dan menyesuaikan tatabahasa Latin ke dalani bahasa yang tertentu. la dinamakan tatabahasa struktural yang berusaha untuk menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa dengan berdasarkan analisis deskripsi Struktur ayat. misalnya ia menekankan ayat terdiri daripada kata nama dan kata kerja. Beliau telah memperkenalkan sebuah seko-lah pemikiran yang kemudian dikenali sebagai linguistik struktural Amerika.Aliran ini niuncul sebagai tentangan terhadap dasar nasional dan kaedah huraian bahasa yang dilakukan oleh aliran tradisional. Dengan kata lain.Tatabahasa struktural juga menganalisis secara struktural tentang kata dan pembentukan kata bagi mengenal pasti frasa kerja. setiap bahasa mempunyai perbendaharaan kata tradisional mereka dan cara analisis yang tersendiri. Buku beliau berjudul Language (Bloomfield. Tatabahasa struktural menganalisis bagaimana kata dibentuk dan bagaimana ia digunakan secara bersama-sama bagi membentuk ayat. Tatabahasa ini berpecah kepada tradisi yang berbeza-beza bagi bahasa yang berbeza.2 Teori Struktural Sejarah kemunculan aliran struktural pernah dikaitkan dengan tumbuhnya linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilniiah di Amerika. Aliran struktural berpendapat bahasa sebenar ialah bahasa lisan dan harus dikaji sebagai sistem lambang-lambang pertuturan.

Bahasa yang dianalisis oleh aliran ini bermula daripada bunyi. klausa dan ayat. kemudian frasa dan diikuti oleh klausa. Kategori tatabahasa tidak didefinisikan mengikut makna.Tatabahasa struktural menyelidiki struktur ayat dalam dokuman bertulis dan membuat andaian bahawa apa yang dilihat pada struktur permukaan juga merupakan makna yang menjurus kepada kata-kata .ialam ayat. Sebagai contoh. Konstituen yang paling kecil ialah kata. Tatabahasa struktural merupakan pendekatan kajian bahasa yang berfokus kepada binaan ayat.BMM 3117 empirikal. Analisis bahasa struktural bersifat structure-centred. logik dan metafizika. sebaliknya kata dibahagikan mengikut kelas. Huraian bahasa yang dilakukan adalah dengan memenggal bahagian-bahagian dalam ayat kepada konstituennya. membolehkan individu berkomunikasi tanpa menghadapi sebarang kesukaran kerana tatabahasa struktural sangat menekankan struktur ayat yang betul. ahli tatabahasa bersetuju tatabahasa struktural menyediakan rangka yang perlu bagi menyampaikan idea dan pemikiran daripada seorang kepada seorang yang lain.Tatabahasa struktural kurang memberikan perhatian pada implikasi perkataan yang digunakan bagi menghasilkan ayat. tetapi mengikut distribusi masing-masing. Istilah nama. 26 . Analisis ini hanya mengkaji fakta-fakta bahasa yang dapat dilihat dan dirujuk sahaja dan tidak melibatkan faktor-faktor bukan linguistic serta perkara-perkara yang tidak dapat diamati. diikuti oleh morfem. Tumpuan analisis bahasa struktural semata-mata pada Struktur permukaan. kelas dua dan sebagainya. sebaliknya pada binaan ayat itu sendiri. Analisis bahasa pada zaman ini bersifat formal dan tidak r. termasuk juga unsur-unsur suprasegmental. Huraiannya bersifat formal dan tidak menipertimbangkan ciri psikologi. perbuatan dan sebagainya yang digunakan sebelum itu disingkir-kan. orang akan meng-gunakan struktur tatabahasa yang betul bagi menyampaikan idea dan membuat pernyataan tertentu berdasarkan subjek yang pelbagai. subjek. dan predikat.engambil kira makna. Namun demikian. umpamanya kelas satu. frasa. Golongan kata dibuat berasaskan distribusi dan fungsi setiap unit linguistik. Dengan ini. Struktur setiap unit bahasa dihuraikan tanpa kaitan dengan aspek universal bahasa.

ia mengambil kira aspek semantik dalam mendeskripsikan bahasa.Tahun 1957 dikatakan sebagai asas peringkat pertama dan tahun 1965 pula dianggap sebagai peringkat kedua dalam perkembangan tatabahasa generatif. iaitu analisis transformasi generatif ataulebih dikenali sebagai tatabahasa generatif. Teori tatabahasa generatif menyatakan seseorang penutur jati sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa. timbul pula Extended Standard Theory yang menekankan komponen sintaksis. iaitu peraturan frasa yang menghasilkan struktur dalaman dan peraturan transformasi yang berperanan untuk menukarkan struktur dalaman kepada struktur permukaan. Huraian bahasa bersifat rasional dan urutan yang teratur daripada rumus-rumus. Selain itu. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat pada peringkat struktur dalaman. iaitu peringkat struktur permukaan dan peringkat struktur dalaman. Deskripsi bahasa tatabahasa generatif dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan ahli falsafah linguistik Amerika.Kedua-dua peringkat ini diterbitkan oleh duajenis hukum atau rumus tatabahasa. Dalam menghuraikan bahasa. Pada peringkat kedua. Teori ini mengandaikan keduadua jenis rumus ini menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. transformasi dan fonologi. terdapat juga cara lain dalam menghuraikan bahasa. transformasi generatif menggunakan dua set peraturan sintaksis. semantik dan fonologi. aliran ini menggunakan Model Teori Struktur Sintaksis yang melibatkan rumus struktur frasa. Dalam menghuraikan bahasa pada peringkat pertama. penutur jati berkemampuan untuk membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya.Teori tatabahasa generatif mengandaikan terdapat dua peringkat struktur ayat. manakala rumus struktur transformasi berfungsi untuk menukarkan pola atau struktur ayat tersebut hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Dengan adanya set rumus ini.3 Aliran Transformasi Generatif Selain aliran tradisional dan struktural. kajian terhadap ayat yang 27 . Aliran ini bermula pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Syntactic Structures. Kecekapan ini pula dikatakan mengan-dungi satu set rumus yang bersifat eksplisit. Melalui aspek makna.BMM 3117 3.

Ahli tatabahasa generatif percaya terdapat persamaan antara struktur dalaman bahasa dan struktur ini merupakan ciri yang ada pada semua bahasa. model tatabahasa generatif lebih merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan keupayaan manusia bertutur dan memahami. Struktur dalaman menghasilkan hubungan semantik ayat dan dirajahkan pada struktur permukaan melalui kaedah transformasi.Begitu juga dalam menentukan kegramatisan ayat. Istilah transformasi pula seolah-olah memberikan gambaran teori tatabahasa generatif merupakan satu model bagi menggambarkan proses bagaimana minda manusia membina dan memahami ayat. seseorang bayi boleh mempunyai sejumlah pengetahuan tentang struktur bahasa secara umum dan kemudian hanya memerlukan pembelajaran yang berlaku secara sendiri tentang ciri bahasa yang didedahkan kepadanya.Walau bagaimanapun. Tatabahasa yang mempunyai pemerian mencukupi bagi sesuatu bahasa merujuk kepada set ayat gramatikal yang alamiah dalam bahasa itu. aspek makna turut dilibatkan. malah membuat andaian tentang bagaimana pengetahuan linguistik itu digambarkan secara mental. 28 . Tatabahasa yang mempunyai penjelasan mencukupi pula merupakan ciri tam-bahan yang memberikan suatu tanggapan kepada struktur linguistik yang tersembunyi dalam minda manusia. Struktur dalaman ini lebih bersifat teknikal dan berkaitan dengan teori semantik. Ahli tatabahasa generatif percaya manusia tidak terlepas daripada melaku-kan kesalahan linguistik apabila bertutur dalam dunia sebenar. Mereka membuat pemisahan antara tatabahasa yang mempunyai 'pemerian rnencukupi' dengan yang mempunyai 'penjelasan mencukupi'. Pendapat ahli tatabahasa generatif tersebut memang tidak terlepas daripada kritikan dan kontroversi.BMM 3117 berparafrasa dan ayat taksa dapat dipermudah. Mereka men-dakwa kesalahan dalam keupayaan linguistik tidak berkaitan dengan kajian kecekapan linguistik. Pengetahuan tersebut bersifat alamiah misalnya. yang berfungsi untuk menjelaskan bahasa itu secara keseluruhannya. la bukan hanya menghuraikan tatabahasa bagi bahasa itu.

3. secara ringkas. fungsi bahasa tetap merupakan alat komunikasi yang luas dan tidak statik. Teori ini juga turut memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Terdapat beberapa variasi dalam penggunaan bahasa yang timbul akibat tekanan sosial. Hal ini kerana. alat perhubungan. Fungsionalisme berlaku Pengukuhan bahasa boleh Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur.4 Teori Fungsional Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an. dan sebagainya. Kajian bahasa bukan semata-mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahanperubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Teori ini wujud dalam pelbagai variasi bahasa dalam penggunaan bahasa. asas elemen yang terdapat dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya sintaksis. non-verbal. Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins berpendapat bahawa teori ini bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Aspek yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Selain itu.4. Bahasa yang digunakan juga tidak terhad malah bersifat universal. laras bahasa. sistem bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berhubung atau berkomunikasi. 29 . ciri-ciri bahasa yang lain ialah sebagai alat perhubungan dan melalui bahasa penutur boleh menggambarkan fikiran dan diri atau identiti penutur yang berkenaan. Antaranya ialah dialek. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Teori ini mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. Ahli fungsionalis menganggap bahasa sebagai mementingkan secara verbal aspek dan semantik. slanga.BMM 3117 3. Fungsi bahasa tidak bersifat seperti satu sistem yang tertutup dan statik. Semantik pula.1 Ciri-Ciri Bahasa Fungsional Secara keseluruhannya. Sama ada seseorang itu menggunakan bahasa secara rasmi mahupun tidak rasmi.

oleh  Bersifat preskriptifdan subjektif. deskriptif. Aliran Generatif Transformasi  Dipengaruhi oleh  Bersifat rasionalistik. aliran kod kognitif. dan terbuka. dan psikologi behaviurisme. 30 . tetapi bersifat bertenaga teori kod kognitif. Aliran Struktural  Dipengaruhi teori oleh  Bersifat objektif empirikal.BMM 3117 Banding Beza Teori Huraian Bahasa Aspek Pengaruh Sifat Aliran Tradisional  Dipengaruhi ilmu falsafah. Aliran Fungsional  Dipengaruhi oleh  Bukan satu sistem yang statik.

 Tidak konsep menerima kesejagatan. konsep Aliran Struktural  Mementingkan bentuk-bentuk formal. daripada Aliran Fungsional  Mengkaji dari segi struktural fungsi sebagai komunikasi. dan bahasa alat  Menerima kesejagatan. konsep 31 . konsep Aliran Generatif Transformasi  Mementingkan makna struktur.  Menerima kesejagatan.  Menerima kesejagatan.BMM 3117 Kajian Bahasa Konsep Kesejagatan Aliran Tradisional  Mementingkan makna.

32 . Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). penggunan tatabahasa tetap. kepimpinan guru adalah secara autokratik dan pencapaian objektif guru perlu diutamakan. penggabungjalinan. Konsep strategi ialah satau cara. demonstrasi. Dalam konteks tersebut. penyerapan. bercerita dan juga sebagainya. ini berlakunya komunikasi sehala. kepelbagaian teknik. guru menggunakan kaedah dan teknik penerangan. berpusatkan guru. Selain itu. Misalnya. Ini menyebabkan interaksi di antara murid dengan guru adalah pasif. Ini juga melibatkan murid-murid kurang kreatif tidak berinitiatif dalam menjalankan sesuatu perkara kerana mereka tidak dirangsangkan dengan persoalan-persoalan oleh guru. Antara strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah strategi berpusatkan murid.0 DEFINISI DAN KONSEP STRATEGI Strategi merupakan suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedahkaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. kepelbagaian sumber lain. masa serta kemudahan secara optimum (Mok Soon Sang 1992. Oleh itu. penialian. Oleh itu. Perkataan strategi juga dapat diertikan sebagai langkah-langkah atau taktik yang perlu diambil oleh seseorang untuk menjayakan sesuatu perancangan. Dalam strategi berpusatkan guru. pemulihan. penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. bagi kefahaman para pelajar tersebut. iaitu guru sebagai pembimbing dan pendidik di hadapan. berpusatkan bahan pelajaran. P&P bertema. Manakala. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pengayaan dan juga sebagainya. langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran (P&P). guru seharusnya bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri kepada muridnya. para pelajar tidak dibenarkan untuk menjalankan atau melakukan sesuatu. penyampaian fakta adalah secara menghafal. kata strategi menurut Kamus Dewan 1998 pula dapat didefinisikan sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Hal ini demikian. bacaan luas. syarahan. Pedagogi 2 m/s 8).BMM 3117 4. guru memainkan peranan yang amat penting dalam proses pengajaran tersebut.

tolong-menolong). guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. Melalui proses ini. dalam proses P&P guru boleh menggunakan penyoalan.BMM 3117 Manakala. Melalui strategi tersebut pula. kaedah kumpulan atau perbezaan dan minat dalam kalangan murid dapat dipupuk. proses P&P melibatkan aktiviti atau kemahiran membaca. rohani. Murid-murid akan lebih bersifat kreatif dan berinitiatif untuk maju kehadapan. menarik dan berkesan. Misalnya. Dalam strategi penggabungjalinan. Bagi strategi pemusatan bahan pelajaran pula. penyelesaian sumbangsaran. Oleh itu. Oleh itu. emosi. kefahaman dan sikap untuk berdikari. Dalam strategi tersebut. Proses tersebut merupakan komunikasi dua hala. beberapa kemahiran dapat dikuasai secara serentak. kebergantungan kepada bahan adalah perlu untuk mencapai objektif pengajaran. objektif pencapaian murid-muris tersebut adalah diutamakan. main peranan. Hal ini demikian menjadikan pengajaran lebih bermakna. Selain 33 . Peluang untuk berinteraksi antara murid juga banyak dan secara tidak langsung sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil. Hal ini demikian bagi menggalakkan murid memberi pendapat masing-masing tentang sesuatu perkara kerana penglibatan murid perlu banyak bercakap daripada gurunya. penekanan diberikan kepada aspek jasmani. ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid dan peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. ciri-ciri strategi pemusatan murid pula melibatkan murid yang memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. ujikaji. kaedah dan teknik masalah. iaitu antara guru dan pelajar-pelajarnya. bertutur dan menulis. projek. perbincangan dan sebagainya selain pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pembelajaran. murid dilatih dalam kemahiran. intelek dan sosial (JERIS). projek. Dalam strategi tersebut. Perkembangan murid secara menyeluruh dan seimbang daripada segi jasmani. Penggabungjalinan amat memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. simulasi. Ini melibatkan komunikasi atau interaksi berlaku antara guru dan bahan atau murid dengan bahan pembelajaran. inkuiri-penemuan. Oleh itu. bertolak ansur. dan kognitif. rohani. perbincangan. kumpulan kecil dan sebagainya.

dalam pengajaran Bahasa Melayu. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. Hal ini demikian. Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan yang melibatkan bebrapa kemahirankemahiran lain. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. Seterusnya. program pemulihan pula disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. 34 . kemahiran utama menjadi fokus dan organisasi kemahiran fleksibel di samping kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. strategi yang baik akan menggunakan masa. Selain itu. program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. Contohnya. dan minat. Tambahan lagi. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Kemahiran dapat digabungjalinkan.BMM 3117 itu. carta. Strategi penyerapan mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan dalam sesuatu pembelajaran. keupayaan. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Oleh itu. bahan maujud. bilangan mata pelajaran dalam penyerapan adalah fleksibel dan organisasi isi kandungan pula mengandungi unsur utama dan unsur sampingan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. unsur ilmu. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain ataupun sebagai integrasi beberapa kemahiran. Prosesnya bersepadu dan menyeluruh selain aktiviti dapat dipelbagaikan dengan menarik. kajian masa depan boleh diserapkan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. berbagai unsur telah diserapkan dalam satu mata pelajaran tersebut. kemahiran belajar cara belajar. kad. Oleh itu. bagi murid-murid cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. bakat.

antara pendekatan yang sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) ialah pendekatan induktif. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. perkataan pendekatan itu sendiri juga dapat diertikan sebagai jalan yang diambil dalam melakukan sesuatu perkara. eklektif dan komunikatif. dilahirkan dan difahami.BMM 3117 alat permainan. Jika kita menerima ini sebagai satu teori pembelajaran. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran.0 DEFINISI DAN KONSEP PENDEKATAN Definisi perkataan pendekatan itu dapat dihuraikan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah (Kamus Dewan. mengikut Edward M. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. bagaimana dikuasai dan diperolehi. 35 . deduktif. pendekatan dapat dikonsepkan dengan satu set andaian yang saling berkait dengan proses P&P serta mempunyai unsur aksiomatik . Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. iaitu falsafah tentang hakikat bahasa. Oleh itu. Oleh itu. Pendekatan dapat dihuraiakan sebagai satu kumpulan andaian yang saling berkaitan tentang hakikat bahasa dan hakikat pengajaran bahasa. Anthony 1963 pula. setiap pendekatan harus mencerminkan satu pandangan. maka kita boleh jadikannya sebagai satu pendekatan. 5. Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. 1998). Manakala. iaitu apakah sebenarnya bahasa itu. Oleh itu. Gestalt menerangkan bahawa kita mempelajari situasi secara keseluruhan dan kemudian mempelajari elemanelemen situasi ini. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar.

Pendekatan ini menyarankan supaya murid-murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa itu dalam konteks sosial tertentu. Berdasarkan pendekatan tersebut. Selepas itu. Manakala. guru dapat menggunakan usaha dan daya kreativitinya sendiri. Selain itu. Murid didedahkan kepada kecekapan sosiolinguistik. Pendekatan tersebut adalah bersesuaian bagi murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan juga pencapaian. makna sangat dipentingkan dan 36 . Pendekatan eklektik merupakan gabungan antara beberapa pendekatan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. meneliti dan mempelajari dengan sendirinya. pendekatan ini diambil daripada pelbagai ciri yang baik dan ini akan menyakinkan murid-murid. Pada kebiasaannya. pembelajaran diteruskan dengan menganalisis hukum-hukum tersebut melalui contoh-contoh yang berbentuk konkrit. Manakala.BMM 3117 Pendekatan induktif merupakan proses penaklukan yang tinggi. sifat pendekatan ini adalah bersifat luwes. Selain dapat dinyatakan sebagai satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan yang umum. mereka akan mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian yang telah dilakukan oleh mereka. pelajar diajar sesuatu pengajaran secara langsung tetapi digalakkan mencari. iaitu bebas atau pun tidak terikat dan mudah untuk diubah-ubah. Dalam pendekatan tersebut. seseorang dapat pelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. Pendekatan deduktif juga merupakan satu proses penaakulan yang tinggi seperti dalam pendekatan induktif. guru mengumpulkan contoh-contoh daripada teks dan menerangkan bagaimana ia berfungsi serta membantu pelajar merumuskan satu kumpulan yang sesuai. Kemudian. Dalam pendekatan tersebut juga. Tambahan pula. Pendekatan tersebut dimulakan dengan sesuatu bab atau contoh dan bergerak ke hadapan kepada satu generalisasi. iaitu pengetahuan tentang peraturan penggunaan bahasa. guru boleh menggunakan pelbagai kaedah kerana tidak terikat pada satu kaedah sahaja. Semasa proses penakulan. pendekatan deduktif pula memperlihatkan hukum-hukum. pendekatan komunikatif dalam proses P&P lebih berfokuskan kepada para pelajar. sesuatu teori atau peraturan tertentu. Seterusnya. Antara cirinya yang lain ialah menganalisa fakta atau isi yang membentuk generalisasi dan membuat satu pencerakinan daripada yang umum kepada yang spesifik.

Satu muslihat atau strategi atau kemahiran digunakan guru dengan tujuan mencapai objektif pelajaran secara optimum. kuiz. Manakala. 5. perbahasan. Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana dan mengikut proses komunikasi yang sebenarnya.0 Definisi dan Konsep Kaedah Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. menyelesaikan masalah. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tindkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Kaedah merupakan cara teratur. 37 .BMM 3117 murid akan mengetahui tujuan sebarang aktiviti tersebut dijalankan. Selain itu. Ditambah pula dengan satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka masa pendek serta satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Antony (1963) ). projek. lakonan. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cercerita. kaedah pengajaran melibatkan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Perkataan kaedah juga dapat dinyatakan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu. perbincangan. ( Edward M. Lantaran itu. latih tubi. kaedah juga dapat diertikan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti P&P. sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. bermain. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. (Edward M. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. 1963 ). Anthony. Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat pembelajaran. kemas dan sistematik. Teknik-teknik pengajaran pula menghuraikan tentang kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Justeru itu. hukum atau prinsip. main peranan. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu). brain storming.

kaedah situasional. teknik dialog. terdapatnya pelbagai kaedah. Husin. kaedah kod kognitif. Antara jenis teknik termasuklah teknik drama. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. 38 . Andaikan seseorang itu ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. Oleh itu. Dalam P&P. teknik soal jawab dan lain-lain lagi. 7.0 DEFINISI DAN KONSEP TEKNIK Teknik pengajaran dan pembelajaran merupakan penggendalian tentang sesuatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah. kaedah askar. 1997). teknik bersyarah. teknik berpuisi. Teknik juga lebih dikenali sebagai alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahasa pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar. kaedah oral-aural. kaedah linguistik.BMM 3117 Konsep kaedah pula ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. kaedah terus. bolehlah dinyatakan di sini bahawa semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. kaedah tatabahasa terjemahan. misalnya kaedah natural. teknik perbahasan. seseorang itu perlu memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. teknik latih tubi. Kaedah juga merupakan langkah-langkah atau lebih dikenali lagi sebagai peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambunganb yang harus dituruti dengan saksama bagi menepati satu objektif pengajaran. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali. teknik penyamapaian laporan. Maka sudah tentu seseorang itu perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. kaedah ajuk hafaz. Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik. teknik perbincangan. teknik permainan bahasa. iaitu digunakan untuk mencapai sesuatu obektif (Kamarudin Hj. kaedah penglibatan balas fizikal. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. kemas dan sistematik. suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. kaedah suggestopea dan sebagainya. teknik bercerita. teknik forum. teknik menyanyi. kaedah bahasa komuniti. teknik inkuari. teknik kuiz. Umpamanya untuk menggoreng ikan. Oleh kerana itu.

Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. 39 . gerakan tangan. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. kemahiran mengekalkan minat murid.BMM 3117 Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. penggunaan alatan yang berkenaan. mimik muka serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung.

 Lakonan/ drama.  Kemuka kan generali sasi.  Linguisti k.  Brainstor ming. Pendekatan Induktif mendap atkan hukum.  Oral-  Penyeles aian masalah.  Oralaural.  Tunjuk cara.  Main peranan.  Banyak menggu nakan contoh.  Fonetik. Pendekatan.  Berpusa tkan guru.  Semulaj adi.  Pengaja ran berdasar kan hukum.  Pengaja ran Strategi  Berpusa tkan guru.  Soal jawab.  Terus. Pendekatan Eklektik  Gabung an induktif  Linguisti k. Pendekatan Deduktif  Umum kepada khusus. Teknik  Berbinca ng. Kaedah  Terus atau semulaj adi. 40 .  Bercerit.BMM 3117 Banding Beza Strategi. Jenis-Jenis Pendekatan Huraian  Khusus kepada umum. Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).  Linguisti k.

 Situasi yang menyeru pai keadaan sebenar.  Tunjuk cara.  Soal jawab.  Latih tubi.BMM 3117 dan deduktif. aural.  Oralaural. Pendekatan Komunikatif  Linguisti k.  Pengaja ran mengiku t keboleh an dan kemamp uan kanakkanak.  Terus.  Terus. Sumber : Kamaruddin Haji Husin (1988) 41 .  Bahasa sebagai satu komunik asi.  Soal jawab.  Permaina n bahasa.  Brainstor ming.  Berbinca ng.  Pengaja ran lebih kepada dialog.  Bercerit.  Semulaj adi.

BMM 3117 9. Hasil pembelajaran  Fokus utama : 9.2.2010 (Rabu) : 8. Memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca.3.40 pagi (60 minit) : 5 Yakin : 40 orang (21 lelaki.0 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Aras 1 i.40 – 9. Mengenal pasti isi-isi penting daripada bahan yang dibaca. Butiran Am Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Umur Mata pelajaran Tema Tajuk : 24. 42 . 19 perempuan) : 11 tahun : Bahasa Melayu : Sukan dan Rekreasi : Dadah 2. PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR TAHUN 5 YAKIN 1.

3.BMM 3117  Fokus sampingan : 6.4. iii. Nilai murni : Kasih sayang. rasional. Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca. Murid membaca pantas secara luncuran untuk menyatakan gambaran umum tentang penagihan dadah. menular. ii. Pengisian kurikulum : i. dokumentari. Memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan penagihan dadah tersebut. Sistem bahasa:   Tatabahasa Kosa kata . Membolehkan murid menganalisis isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberi. generasi. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ii. kesedaran 6. Bahan bantu mengajar : i. iii. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Objektif pelajaran i.memudaratkan. menangani. 4. membanteras 5. Ilmu : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. kancah. Persembahan multimedia Poster-poster penagihan dadah Video dadah 43 . Aras 1 i. ii.kata hubung . najis. kebersihan fizikal dan mental.

ix. v. vi. Contoh soalan a. vii. Pengetahuan Sedia Ada    Murid pernah didedahkan dengan kata hubung pada pelajaran yang lalu. viii. Senikata lagu „Dadah Durjana‟ Komputer riba Kad manila LCD Teks “Dadah” Lampiran kerja 7. Poster-poster tentang penagihan dadah. ii. Apakah yang kamu faham tentang gambargambar yang ditunjukkan ? 44 . i. Murid pernah membaca tentang penagihan-penagihan dadah Murid juga pernah melihat tentang gambar-gambar dan video penagihan dadah Langkah/ Masa Set Induksi ( 5 minit ) i. Persembahan multimedia tentang kesankesan penyalahgunaa n dadah? BBM:   Persembaha n multimedia. Nilai murni :  Rasional.BMM 3117 iv. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Gambar alatalat tentang aktiviti penagihan dadah.

iaitu 45 . Adakah kamu pernah melihat peristiwaperistiwa tersebut? iii.BMM 3117 b. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran pada hari ini. iv. Murid meneliti sambil memahami gambar yang terdapat pada poster dan guru bersoal jawab dengan murid. vi. v. Guru mempamerkan poster-poster tentang aktiviti penagihan dadah. Guru meminta murid-murid berdiri bagi menyanyikan lagu tema dadah.

Nilai murni : i. Langkah 1 (5 minit) i. Murid diminta untuk membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan ii. (Lampiran 1) i.BMM 3117 „Dadah Durjana‟. ii. Contoh soalan : a. Murid-murid memberikan respon berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. Teks bertajuk “Dadah”. 46 . Tanggung jawab i. Adakah kamu pernah membaca tentang aktivti penagihan dadah? b. Kesedara n mengenai bahaya dadah. Guru mengedar teks “Dadah” kepada murid. Adakah kamu pernah menghadiri ceramah tentang najis dadah yang dianjurkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan ? Langkah 2 (25 minit) i.

Latihan (papan tulis. Tatabahasa. Murid diminta BBM : Teks Dadah dan kad manila. iv. Kata hubung. 47 . Guru memberikan jawapan yang tepat kepada murid-murid. vi. a. iii. Murid diminta menyenaraikan punca dan langkahlangkah berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. Langkah 3 (20 minit) i. v. ii. Murid diminta ke hadapan untuk menulis jawapan yang betul di papan tulis. BBM) ii. Guru berbincang dengan murid tentang kata hubung.BMM 3117 gambaran umum tentang dadah. Guru meminta murid secara rawak untuk membaca teks. i.

Berdasarkan isi pelajaran. Permainan kuiz a. Guru mengimbas kembali pelajaran yang telah dijalankan sepanjang waktu P&P tersebut. i. Penutupan ( 5 minit ) Rumusan c. iaitu „Dadah‟. Secara sumbang saran. Isi pelajaran ii. iii.BMM 3117 membuat latihan tatabahasa dengan bimbingan guru. guru bertanya tentang nilainilai murni dan pengajaran. guru bertanyakan soalan secara rawak dan memberikan hadiah kepada beberapa murid yang berjaya menjawab Nilai murni:   Kesedaran Rasional 48 . Nyanyian lagu „Dadah Durjana‟ (Lampiran ) ii. Nilai murni i. Isi pelajaran d.

iv. Sebelum mengakhiri P&P.BMM 3117 soalan tersebut. guru meminta murid menyanyikan semula lagu „Dadah Durjana‟ 49 .

Sebelum tugasan ini dibaca. Tetapi. tetapi menyatakan bahawa tugasan ini tidak boleh terlalu nipis atau dengan kata lain tidak boleh kurang daripada 25 muka surat.0 REFLEKSI KENDIRI Tugasan Kerja Kursus BMM 3117 ini merupakan tugasan yang ke empat yang perlu dihantar selepas tiga tugasan lain. Malahan kehendak soalan ini membuatnkan hati saya teruja sekali. ternyata kehendak soalan yang diminta tidaklah sesusah yang disangka. Tetapi tugasan ini saya terima dengan senang hati kerana tugasan BMM 3117 inilah merupakan satu-satunya tugasan yang dijalankan di dalam kumpulan sebanyak 3 orang ahli. Soalan yang diberikan di dalam tugasan ini pada mulanya agak rumit bagi saya. keberatan ataupun kualiti tugasan yang diberikan. Jadi. Saya mula menerima tugasan kerja kursus BMM 3117 ini pada 8. Sewaktu diberi tugasan ini. saya yakin bahawa tugasan yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan kali ini sememangnya tidak membebankan. membuat grafik 50 . Antara kehendak soalan yang diajukan di dalam soalan ini ialah mengumpul dan mengenalpasti bahan-bahan berkaitan teori-teori pemerolehan bahasa dan teori-teori huraian bahasa. Perkara pertama yang membuatkan hati saya teruja ialah kerana pandangan negatif saya terhadap kehendak soalan seperti di perenggan satu sebenarnya hanya rekaan dan dongeng semata-mata. Hal ini kerana saya sama sekali tidak memahami kehendak soalan begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. setelah diberikan penerangan yang sempurna oleh pensyarah yang berkenaan. Saya telah terbiasa melakukan tugasan yang melebihi 25 muka surat. tugasan BMM 3117 ini diyakini mampu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. saya berasa sangat teruja untuk mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Pensyarah tidak mengehadkan jumlah ketebalan dan kualiti tugasan ini. Akan tetapi.2010.2. Kesemua tugasan yang saya dan rakan-rakan terima ialah sebanyak enam tugasan.BMM 3117 10. Saya juga khuatir akan cara penilaian tugasan ini sama ada menilai ketebalan. sudah terbayang di benak fikiran akan kerja kursus yang diminta seberat 10 kilogram atau seberat seekor gajah. setelah tugasan ini dibaca dengan teliti berserta taklimat yang disampaikan oleh pensyarah iaitu Puan Norainah Bt Mohd salleh.

kami pulang ke institut dengan harapan dapat menyiapkan tugasan ini sesempurna mungkin. mencari dan mengenal pasti strategi. saya dan rakan-rakan yang lain perlu pergi ke sekolah bagi melengkapkan RPH kami. Malah. namun beliau masih senyum dan tabah menghadapi dugaan itu. Saya mula risau menjelang seminggu sesi pengajaran saya dan rakan-rakan di sekolah. Pensyarah kami. Hal ini kerana. Soalan demi soalan saya selesaikan dalam pelbagai keadaan daripada susah kepada terlalu senang. Oleh kerana tugasan ini dijalankan secara berkumpulan seramai 3 orang. Puan Norainah Bt Mohd Salleh seorang pensyarah yang tegas serta berdedikasi dalam menjalankan tugasannya sebagai pensyarah. Maka. Ternyata banyak pengalaman yang manis dapat dinikmati walaupun hanya seminggu tugasan mengajar ini diberikan.BMM 3117 banding beza. Jadi. Oleh kerana tugasan memperuntukkan masa mengajar selama 60 minit. pendekatan. Hal ini kerana kami tidak mempunyai banyak waktu terluang untuk menyiapkan tugasan ini. Saya dan ahli kumpulan saya banyak berkolaborasi dengan pensyarah BMM 3117 kami kerana kami inginkan yang terbaik untuk tugasan serta markah tugasan kami nanti. maka segala maklumat yang perlu dicari dapat dibahagikan secara sama rata. kadang-kadang terdapat kelebihan dan kekurangannya yang tidak dapat dielakkan. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. tugasan yang kami bertiga perlu siapkan ini juga perlu diisi dengan maklumat yang sama bagi menunjukkan kerja berkumpulan. Antara soalan yang paling membuatkan hati saya berasa amat teruja ialah apabila diminta oleh pensyarah yang berkenaan bagi menyediakan RPH selama 60 minit. menyediakan RPH selama 60 minit termasuklah membuar refleksi kendiri dan laporan refleksi. hanya guru sebenar sahaja yang perlu menyediakan RPH yang sebenar. jadi saya dan 2 orang ahli kumpulan saya membahagikan masa mengajar kami kepada 20 minit setiap seorang sebanyak 3 orang ahli kumpulan. Walaupun terdapat beberapa masalah yang timbul mengenai tugasan ini. Cuma. 51 .

terima kasih. Jadi. 52 . Saya merupakan orang terakhir yang menyiapkan tugasan ini di dalam kumpulan saya. Hanya Yang Maha Esa dan rakan-rakan sahaja yang tahu kesungguhan dan komitmen yang diberikan bagi menyiapkan tugasan ini. maklumat serta tenaga telah berjaya membantu menyiapkan tugasan ini. Tetapi. saya dibantu oleh 2 orang ahli kumpulan saya iaitu Zaleha Bt Ahmad dan Solehah bt Zakaria. tugasan ini berjaya disiapkan dan saya berasa sangat gembira. Jadi perasaan takut serta tidak yakin dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada waktunya bermain di benak hati. Rakan-rakan yang lain seperti teman sebilik saya juga turut membantu saya bagi menyiapkan tugasan ini. Akhirnya. Sekian. saya begitu berharap tugasan saya serta rakan-rakan saya ini dapat diterima tanpa sebarang kecacatan pada luar dan dalamannya.BMM 3117 Di kolej kediaman. berkat kesabaran rakan-rakan saya yang terlalu baik dan banyak menyumbangkan idea. Perasaan itu merupakan perasaan ikhlas yang lahir dari benak hati saya dek kerana tugasan ini dibuat dengan sepenuh hati dan dengan usaha yang bersungguh-sungguh.

Setelah siap menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang dan diketuai oleh kawan saya iaitu Zaleha Bt Ahmad. Kami menunjukkan RPH yang lengkap mengikut silibus yang ditetapkan serta meminta pendapat dan komen yang membina daripada guru kelas tersebut. Hal ini kerana.0 LAPORAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh kerana tugasan BMM 3117 ini diberikan sama tarikhnya dengan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).40 pagi. Oleh kerana ahli kumpulan kami seramai 3 orang.BMM 3117 11. kami boleh memulakan tugasan kami sebagai guru sementara secara selesa dan tenang. Solehah Bt Zakaria serta saya sendiri. segar dan tenang. Nor Suhaida Bt Anior Zamani. jam 8. tugasan BMM 3117 ini mengkehendakkan saya serta keseluruhan pelajar kelas saya bagi mengikuti satu tugasan yang memerlukan pengalaman mengajar sebagai seorang guru sebenar selama 60 minit setiap kumpulan.40 pagi hingga 9. kami berjumpa dengan guru kelas yang bakal kami ambil kelasnya untuk satu jam sesi pengajaran. jadi kami mengagihkan tugasan mengajar ini selama 20 minit setiap seorang. Jadi. 24. Kelas 5 Yakin merupakan kelas pertama daripada 4 kelas dalam tahun 5. Kelas yang akan kami ajar bagi sesi 60 minit ini ialah kelas tahun 5 yang dipanggil 5 Yakin.2010. Di sekolah. Setelah RPH kami diluluskan oleh guru kelas tersebut. SK Penaga terletak di kawasan sawah padi yang begitu nyaman. Sekolah yang kami tuju bagi melengkapkan tugasan kami ialah Sekolah Kebangsaan Penaga yang terletak kira-kira 200 kilometer dari Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh ini. Seperti yang telah sedia maklum. Pelajaran yang kami ajar pada hari tersebut merupakan subjek bahasa Melayu yang bertemakan Sukan dan Rekreasi.3. Kami memilih hari Rabu. Tajuk pengajaran 53 . maka pensyarah yangg berkenaan mengarahkan kami melakukan tugasan sebagai seorang guru yang sebenar walaupun hanya seminggu. kami disambut baik oleh semua ahli dan kakitangan sekolah tersebut. soalan tugasan meminta kami menyediakan RPH yang perlu diagihkan mengikut kumpulan masing-masing. maka sesi pengajaran kami pun bermula. Puan Najibatuch Syarbani.

dokumentari. rasional. generasi dan membanteras. 54 . Kami juga bermatlamat supaya murid membaca pantas secara luncuran untuk menyatakan gambaran umum tentang penagihan dadah seterusnya dapat memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan penagihan dadah tersebut. Universal di sini bermaksud tidak membataskan PNP hanya kepada satu subjek semata-mata. menular. fokus sampingan pengajaran kami mengkehendaki murid-murid membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh dengan menyediakan aras satu di mana murid perlu menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca. tema PNP kami pada hari tersebut yang bertajuk Sukan dan Rekreasi daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5 mempunyai pengisian yang juga terdapat di dalam Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta nilai-nilai murni yang terdapat di dalam Buku Teks Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Manakala. Antara nilai-nilai murni yang ingin diterapkan kepada murid-murid seperti kasih sayang. Selain mengajar tentang Dadah. Setiap perkara yang dilakukan memerlukan objektif yang perlu dicapai. pengisian kurikulum kami juga bersifat universal. menangani. kancah. kumpulan kami juga menyelitkan pengayaan daripada sistem bahasa yang menggunakan Kata Hubung sebagai latihan. Jadi objektif kumpulan kami ialah membolehkan murid menganalisis isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberi. Fokus utama pengajaran kami ialah supaya murid-murid dapat mengenalpasti isi penting daripada bahan yang dibaca di mana murid perlu memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. kosa kata yang terdapat di dalam PNP ini juga dapat diperkayakan dengan kata yang terdapat di dalam latihan ini seperti memudaratkan. Selain itu. dan kesedaran. najis. Selain itu.BMM 3117 kami bertiga pada hari itu ialah Dadah yang pada pendapat saya merupakan satu tajuk pengajaran yang selesa. kebersihan fizikal dan mental. Dari sudut ilmu pengetahuan.

murid diminta untuk membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan gambaran umum tentang dadah. Cikgu Solehah melekatkan beberapa poster Dadah bagi merangsang minat dan perhatian murid terhadap PNP yang dijalankan. teks “Dadah”. Selesai bahagian itu. poster-poster penagihan dadah. Kemudian. Beliau menyambung sesi pengajaran yang pada awalnya menjadi teka – teki bagi murid-murid 5 Yakin. Cikgu Zaleha mengedarkan teks bertajuk „Dadah‟ kepada semua murid. ubat batuk serta jarum picagari. senikata lagu „Dadah Durjana‟. serbuk bedak serta lampiran kerja. Selepas itu. Cikgu Zaleha meminta muridnya menyenaraikan punca dan langkah-langkah berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. Melalui strategi pemusatan guru. guru meminta murid secara rawak untuk membaca teks seorang demi seorang sehingga tamat teks. Antara alatanalatan tersebut termasuklah persembahan multimedia. komputer riba. Manakala strategi pemusatan bahan pula ialah kerana terdapat banyak alatan yang kami gunakan sepanjang tempoh 60 minit PNP pada hari itu. Cikgu Solehah menggunakan pendekatan sumbang saran kerana beliau meminta murid memberi pendapat tentang persembahan multimedia yang ditunjukkan dan membandingbezakan gambar tersebut dengan diri mereka sendiri. LCD. Isi pelajaran yang beliau mulakan di sini ialah menunjukkan barrang-barang alat-alat penagihan dadah seperti serbuk. murid 55 . video dadah. Langkah pertama yang beliau lakukan di dalam proses 60 minit pengajaran ini ialah beliau mulakan dengan bacaan doa penerang hati dan seterusnya kepada langkah 1 beliau iaitu set induksi. picagari. Seterusnya. Di sini. Di permulaan pengajaran. Cikgu Solehah menunjukkan beberapa gambar daripada persembahan multimedia tentang dadah. Sebelum menyanyikan lagu. Sesi pengajaran pertama selama 20 minit diambil oleh rakan kumpulan saya iaitu Cikgu Solehah. Cikgu Solehah mengedarkan lirik lagu „Dadah Durjana‟ serta memainkan lagu tersebut sambil dinyanyikan oleh murid-murid tahun 5 Yakin. Seterusnya. strategi yang kami gunakan di dalam PNP ialah pemusatan guru dan pemusatan bahan.BMM 3117 Seperti yang terdapat di dalam strategi pengajaran. Strategi pemusatan guru dipilih kerana kebanyakannya maklumat yang disampaikan kepada murid-murid merupakan maklumat yang hanya sisampaikan melalui guru. kad manila. botol ubat batuk. Sesi pengajaran pada minit yang ke 20 hingga ke 40 diambil alih oleh Cikgu Zaleha.

„yang‟ dan „untuk‟. aktiviti pengayaan dijalankan. Berdasarkan isi pelajaran iaitu „Dadah‟. Sebagai penambahan kepada aktiviti penutup. saya mengambil pendekatan di mana saya ingin membuat penilaian terhadap kefahaman yang diperoleh oleh setiap murid. „dan‟. Pertama sekali. saya bertanya tentang nilai-nilai murni dan pengajaran yang mereka perolehi daripada pengetahuan mereka tentang kebrukan dadah tersebut. murid dapat memperkayakan serta memperkasakan ilmu yang sedia ada disebalik menambahkan pengetahuan tentang ilmu baru. 56 . Guru memberikan jawapan yang tepat kepada murid-murid sama ada salah mahupun betul. mencabut sampul beracun dengan memilih warna sampul serta menjawab soalan yang terdapat di dalamnya.BMM 3117 diminta ke hadapan untuk menulis jawapan yang betul di papan tulis. saya juga memberikan sedikit nasihat serta menyelitkan nilai-nilai murni di dalam nasihat saya serta menyeru semua murid supaya tidak terjebak dengan kancah dadah ini. Di antara kata hubung yang digunakan ialah „tetapi‟. Sebelum mengakhiri PNP. Saya mengimbas kembali pelajaran yang telah dijalankan sepanjang waktu PNP tersebut serta secara sumbang saran. Selain itu. saya meminta murid menyanyikan semula lagu „Dadah Durjana‟. guru berbincang dengan murid tentang kata hubung serta murid diminta membuat latihan tatabahasa dengan bimbingan guru. Selesai aktiviti langkah 2. diselitkan pengajaran tatabahasa yang menggunakan kata hubung sebagai pengayaannya. saya mengadakan kuiz yang menggunakan permainan cabutan sampul beracun yang mengandungi soalan-soalan berkaitan dadah. saya meminta murid mengangkat tangan serta tampil ke hadapan. saya membuat rumusan tentang isi pelajaran yang disampaikan oleh 2 orang rakan saya. Minit terakhir menyaksikan pengajaran penutup yang dijalankan oleh saya sendiri yang digelar Cikgu Suhaida. Melalui aktiviti ini. Di dalam sesi penutup pengajaran ini. „lalu‟. Melalui aktiviti pengayaan ini. Hadiah turut diberikan kepada murid yang berjaya menjawab soalan tersebut. Di dalam aktiviti ini. „sambil‟.

bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa. membanding dan membezakan keempat-empat teori tersebut di dalam bentuk grafik. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang belum pernah mempelajari sebarang bahasa mula mempelajarinya buat kali pertama. Kajian bahasa manusia cuba mengaitkan bunyi dengan makna yang dianggap sebagai amat berbeza dengan komunikasi haiwan. Jika kanak-kanak itu menguasai satu bahasa. Oleh itu. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Seterusnya. Jadi. teori Kognitif. transformasi generatif serta teori fungsional. jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya. teori Mentalis. aliran struktural. Sama ada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. maka kanak-kanak itu disebut sebagai gandabahasawan. teori huraian bahasa merupakan teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain. Tetapi. Terdapat empat teori huraian bahasa iaitu aliran tradisional. tugasan BMM 3117 ini juga mengkehendakkan Huraian Bahasa. Keupayaan untuk menggunakan sintaksis tidak wujud tanpa mengetahui peraturan tatabahasa bagi bahasa tersebut. Terdapat empat teori pemerolehan bahasa yang terkandung dalam Bahasa Melayu ini iaitu teori Behaviurisme.BMM 3117 RUMUSAN. pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yang sistematik. Kemudian. Hal ini kerana keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis terbina di dalam otak dan ciri-ciri sintaksis yang rumit tidak dapat difahami oleh makhluk yang bukan manusia. bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata ber-urutan yang disebut ayat. Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. 57 . teori Konstruktivisme serta teori Interaksionalisme. kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa akan memilih dengan teliti kemungkinan tatabahasa manusia dan secara logik memilih bahasa yang dituturkan oleh komuniti bahasanya. kanak-kanak itu disebut sebagai ekabahasawan. kanak-kanak itu disebut sebagai dwibbahasawan. Jikalau bahasa yang diperolehnnya melebihi dua bahasa dalam masa yang sama.

seorang guru yang cemerlang merupakan guru yang sentiasa membuat persediaan awal sebelum memasuki kelas pengajarannya. masa serta kemudahan secara optimum. seseorang guru itu perlu mengetahui kaedah. Kaedah merupakan cara teratur. 58 . kaedah serta teknik membantu dalam mengenalpasti perbezaan keempat-empat elemen itu.guru cemerlang. strategi. iaitu digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. grafik banding dan beza yang mengandungi pendekatan. Pendekatan itu dapat dihuraikan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah. untuk membuat sesuatu RPH. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dibuat bagi memastikan seseorang guru itu bersedia dengan pengajarannya setiap hari. Perkataan kaedah juga dapat dinyatakan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu. pendekatan serta teknik yang digunakan untuk PNP. rakyat gemilang. kemas dan sistematik. Hal ini kerana. strategi. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan mengikut aktiviti tertentu supaya objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Strategi merupakan suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedahkaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. Manakala teknik pengajaran dan pembelajaran pula merupakan penggendalian tentang sesuatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah. Serta. seorang guru yang baik perlu mengetahui semua perkara yang terkandung di dalam tugasan ini.BMM 3117 Seterusnya. Secara konklusinya.

3 2:7/ 907.3 .38.9.7.3 /8. .2-.:2:.3 2:7/  .:3. 202. 425:907 7-. 83 :$40..9 /.7..7..3.: .8.: 897. 805079 807-: :-.3 /. 203.... .9.3. 502:8./.3 . $005.3 -0...3 /.3 5.2-407.88..3 897.3 7 .90 503.90 502:8.2:7/ 2:7/207:5.7..: :$40.3 -./. . 20303..3 05.  908 ...75. -0. 548907 .: .9-./. 239 ./.9..2 574808  239503..7 /.9: 8079.3 /.3.0.3  5072:...-0./.3/-07.. 803/7 $008.2 !! .7.7. 203:3:./.3.9..3 502:8..3 .3 908 -079. 897../.3-...3 . 0-. 0  /. 2:7/ 80.3 $97.7..33.5... 9. .38..3-0-07.3805.7:2 5.7.2.257.307..7 -494:-.80...2.38:2-.7..3./04 /.0.3 /9:3:.9 -.3503/0.7.9 . :7.5... 07../.3. -0.32:920/. .3... 5.7. -.2- /3.. 2:7/3.. 20239. 05.3 /. 7.50307.9.3 803.77.3 :39: 203/. 2:7/ $0907:83.2-.. . 207.3 .:20239.3 $0-0:2203..2-.9..3 9: : $40..3 $08 503..99039.3 23.2 :3.5.. .79: 39.: .5.3 40 2:7/ 2:7/ 9.. 507802-.3 90780-:9 9072. .9: 807-:-0/. 908 8047.: 203../.307.3 :2:2 9039... 907/.35. ./.:2.3 : .. .2. :3.3.3 -0.3. 5.3 -.38. 8079..3 ..: ..3..25.5 !! . 0.3 80907:83. . 90 -..3.: 90780-:9 8.3 ./.33.9 / /./.3 / /.35079. 05.3.200.3 / 83 .3.3/3-0.9./. 2:7/ /239. 548907 548907 503. 9039.3 -..25.9: : $40.3/4.5.9/. 802:.0.39.3 5:. 2.3:25:... 203:3:.3/03.9.203:3.3 / /.3.9 503.3 0  3.. 2:7/ 2:7/ .3 :7: : .7.9.7.7..2-:3808503. :7../ 2./ 90.390254 239!!5./..9.3.7..3.7.3. 507802-.2.3 .: .3.8 80. 2030/.340:7: 02:/.3.3 2:920/.3. 803. 2030/.3 :7: /.3./. .2:7/202-07503/./..3 /7 2070.2- .7.. /. -.3507802-.3 -0-07.3 5:3.8079.320.9 908 0.. $05079 .3 507.:2.::7: .9.90 .9. 239/..90 502:8.7 90780-:9 /03.32.8:.3.  $08503.3 :7: /5 07..3 /02 8047.8 9: :7: 20239.7 $0907:83.3 -.9 . :39: 202-.3.3 907/.9 -./.2 897.:./.3.3.3 202-. 40 :.-07/.9: 809 3/:8 8 50. 5079.7.9.5. : $40.90 502:8.3 2:920/.2:3.3.3. :39: 202-. .3 /.:7.: 2:.9.3 ..3 /.3 503.

.3 .3 8.3./../.9. 503...25:8079. /239./....3.9 . 50309..3.5. 203.9.  . 202-:..5. /..7.. 9./.9: .5.3 /:3.9 8...3.3.3 /.3  /..9:7:9/-07.3. -079.9 503.3 2:7/ 9039.7.3 3 8.7.39. 202-07.3 3.9././.7203...3 2070.39039..9 503:9:5 8.:3 /03.203.7.2../.3.37.3:7: 39907. 2./. /03.3.    .9 3 :7: -07-3.8.9.3 . .2- 503/0.... ..3 .  /. 2:73 / /.3408..2..-.9.3/.3 9: 8.:7.9.3 /03.3 8. :..3/:3 84.-84.3 8079. 2:7/ /239.3 .. 3 $.3 503.9..3 2: .8 02-.3 0-7:. 503.3 3.3 203:3..3 84.2- /.20239.3 5072.3 /..3 905.73.3..3 8079..3-2-3.. 8.....3 2: -.3 05. 8:2-.9..3 80/9 3.5.9 503.3 203..8.. 33 202-:.9..8.2-.3 :39: 0.. :-:3 8079..9 8079..9..2:7/.: .25: -07.3/0./03. 8079. 50740 /.3 .3 50309. ././. :-:3 ..3.33.2 808 503:9:5 503.9.3..99./.3 -07.2:7/203.9//.23.. .3 90.3.3.2 3..3 805.38.3 :39: 203:8 .  ./.7.2.. .3.9: !! 90780-:9 8079.9. 9/.7.../.3 .3 .3 80/..3 .3 3 2:7/ /.3 503. 2:7/ 8:5. . 8.7.. 8. 8.: .-:9 8..3 .3 /.3 : .25: -07..2-./.3802:. 3. 20309.3 9039.-.8.3-07. 2:7/ 2:7/ 8.:5:3 -09: $008.390780-:9 $0-0:2203.3.3 9:8 :7: 202-07.75. 9039.3 8.3 / 2.7..203.9 .9./. :-:3 80-.39.3.: .3 203:3. .3 907. 202-:.3 .-:9.25./. 80. 90780-:9 $0-.: .2 . 80.3 202 .9 202507.. .9 7:2:8.:3 .:.5.9 503.3 .7!! 8.3 2070.. 0 .3503.7..3 -09: / 5./.5 2:7/ !079.3 .9 05.3850. 2032-. /.8.7. 203.3503:9:5.. $0.5.:.3850.8.7 : $:.3..3 05. /80-.9.20239. 50.5.5 01.25 0 ..5 8..3 203. 202507. 3. 9039.3 /50740 40 809.8. 203.3907/..34047. 20307: 802:.2:7/203.... 2:73 /. 8.3 9. 07/.3 /.. 803/7 .7: 0..-84. 9070-.3/8. 909..9 3 /809.7.

7 808:. 9: /80-:9 80-..3 -... -07907.3 2.: .5079.3 549088 . .80307.9:7.. .8. 2.7.918079.8.30025.3. 02:/. /03.-. ..3..3.8.-...88 /.1   .3 897:9:7. 207:5.:-. 9: 203:.2.3 839..3.2.3 -.: $.3 /.8....3 .3.9 025.-. 3 07.. . 2..8... /./.. 9:.. /. -.8.9.3  %07/.3 ...3 88902.8. ./. 907./ .3 2.. . ..3 :39: 203.8.807039.3 3 ..3/:3 /.8.3 .9904790780-:9//.3:8.-. .8.9 203:8:3 507. 20250..8./ 9047 :7.3/80-:9.3. 203.3 909 02:33..33:. 2..90471:3843.3/.. 5020740..9..7.3 202 /03. . 574808 .3 202-.3.3:8. :39: 20250740 839. . .3 -.3...8.34042:39-.9 ./.3 -.3:8.3 /.73. -.3 839.3 7:29 9/..9.: -:3 -.. . /--.7. .9 -07-0.9 .7 80-.. 2..3. .3-.. .3 .3 9..9: -.8... ::/ 9.2 2.90473907.-07 :7:9.:7820 90474391 9047039..3 8.7.5.3..40 808047.9. .88 907-3.3 42:3. 8..3..8. . .5.. 20309...5 80-.9.3 -:. #&&$  !020740.820  $0907:83. .3:8./:.3 203:..381472.3 %09. -:. 203.3 9.3 2..3:8. 9: /80-:9 80-. . -.2..88 .2 .2../ 8090. 2030. 5844 /.3. .9..9:90470.3 -.3 97. 2. 8.2 40 2.8. -.3. 200- /:.-.3 ..2.:5:3-.-.3/9:9:7.2.3-.2.:-.8... . 5079.7.3202-0.8.3 -:3 /03.9.3 9078447 /...-.8. .3 :39: 203:3.3:7.2..3. . 2:. . 97.3 .9 9047 :7.8 . /.3-.3.3-.8.8.8.3 9047 9039.3.3 20250.3 -.9 ..  %07/.7. .3/03. / /.2-039:7.:3..7 839.35.3./843.9: .5.3 40 .: 507.5 ..0/:.3 907.9:-.7 .9 9047 5020740. 0:5.88 9/.7..3. .3:8.8.. 4 202 -. 2.9 !020740.-.2.3. 203:3. /.3 /902:.2.9.8..8..: -0-07. 907..2.2 .2 49.3. -0793/.8 03.8.3-.3..: -..8..8.3/3 /.3 202.5. 9: 20250740 /:. .8.2.8 904743897:9.3 -0:2 5073.9. .8073/.8./ 09. .8.3 8.3. .8.8.8. 9: /80-:9 80-.2 49.9 025. . . 90780-:9 0 9: .-.8. 5079. /.203003/. -. 0.3.3 /5074033.7. .8.. .9 025.3 .820 8079.843. 0. 20250..5. 0:5. 20.9... /.3.8.3:8.3.....3.3.9 /1.39.3:8...8.3..3 80.9.

2. 903 503.. ...0/.9: 2.902.3 203:3..90 .5.3 :7: .7 -07.3 2.7...3 808:.3 /.89 507-0. .33 ..9.3.3.9: .9 /3.7.3 207:5.7.9 025..7 %07/.3 0025.3 503.8.9.7 -03.7. 202:..: / /. ..3 .38:...2 - /.43:83.3-..8: 0.38079.3 8039.39: /. 4-091 503.3503/0.38..7.8..5.8.5.3/:3503/0.:.9: 47.8 .7. :.1-.8..3 808:.33..7..9.. 02:/.8 /.3 /:3. 8079. ..9. 202.3 202-:. 4592:2 !03/0.0207.3 9039. 207:5.3/.9:/:3.903.9:#! 808047.. 2. 907.3:39:203.3 502-0.3907.9:7.3203.: 507.3/3/.3 80-..9 808:.9.3.5.3 808047.507.7.3 88902.9: 9:.7.3 .3. 7.9.0/.8.. 903 202-.3 !03.3 .3 .3..7.0207.90 503/0.9..3.3.:802:.507:20309.3    .3.5. .9 50780/..29:.3 50303/.0/.3 5:.9 9079039: 8:5.7. .9 -0-07. .3 502-0. $0907:83.9 /03. 809.9808:.9 -.3 203:9 . .3 903.3/:3//. .90207:5.3 9: /.5 ..9 002039: $97. :39:202-:.3 507: /.7.33.9:8:8:3.3 7. /03.5..3 897. 80-0:2 202.7.9 /:7.3/..9.3:7:.3:7:9:507:20309. 8047. 897..3 #! /-:.307.808:.5... 202-:. -.8 805079 203008.89.9/..3 . /.3 :39: !! $079.. .9 !07..  $0. :7: .. 808:.9:7 02. .3. :39: 203.0/.....3 20.3 503/0.3 :7: 9: -0780/. .9.3 :7: ....5.2 20303.7..3 -03.3 /.7..3-0. 8047.3 80.9. 8079.3 80-..3 /.5.:.0/. 207:5.9.0/.8 503.9:4-091  #.: ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->