P. 1
Teori Pemerolehan Bahasa Dan Teori Huraian Bahasa

Teori Pemerolehan Bahasa Dan Teori Huraian Bahasa

|Views: 830|Likes:
Published by Suhaida AniOr

More info:

Published by: Suhaida AniOr on Sep 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 PENGENALAN
 • 2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA
 • 2.1 Teori Behaviourisme
 • 2.2 Teori Kognitif
 • 2.3 Teori Mentalis
 • 2.4 Teori Interaksionalis
 • 2.5.1 Model Teori Konstruktivisme
 • 2.5.2 Prinsip-prinsip Konstruktivisme
 • 2.5.3 Ciri-ciri P&P Konstruktivisme
 • 3.0 TEORI HURAIAN BAHASA
 • 3.1 Aliran Tradisional
 • 3.2 Teori Struktural
 • 3.3 Aliran Transformasi Generatif
 • 3.4.1 Ciri-Ciri Bahasa Fungsional
 • 4.0 DEFINISI DAN KONSEP STRATEGI
 • 5.0 DEFINISI DAN KONSEP PENDEKATAN
 • 7.0 DEFINISI DAN KONSEP TEKNIK
 • 9.0 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Pengajaran dan
 • 9.2. Mengenal pasti isi-isi penting daripada bahan yang dibaca
 • 10.0 REFLEKSI KENDIRI
 • 11.0 LAPORAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BMM 3117

1.0 PENGENALAN Pada hari ini banyak ilmuan berminat untuk mengkaji punca lahirnya sesuatu bahasa. Dalam kalangan ahli linguistik, anatomi dan antropologi masih tiada kesepakatan dicapai tentang masa sebenar bahasa itu lahir. Sehingga abad ke-19, masih belurn dapat dibuktikan tentang penemuan sebarang bahasa primitif. Justeru, mereka berpendapat lakaran, ukiran dan simbol pada dinding-dinding gua sebagai satu bentuk bahasa yang paling awal digunakan. Namun demikian, ilustrasi tersebut masih tidak dapat memperlihatkan keadaan sebenar penggunaan bahasa pada zaman dahulu. Teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain,bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa, bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata berurutan yang disebut ayat dan seterusnya melahirkan sesuatu bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi yang wujud seiring dengan kewujudan manusia itu sendiri. Melalui bahasa manusia dapat melahirkan idea, perasaan, dan berhubung di antara sesama mereka. Bahasa dikuasai secara semula jadi atau dipelajari secara formal atau tidak formal. Keupayaan berbahasa dengan baik membolehkan seseorang itu berkomunikasi dengan lebih berkesan lagi. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. Sama ada bahasa pertama ataupun bahasa kedua, pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yang sistematik. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang belum pernah mempelajari sebarang bahasa mula mempelajarinya buat kali pertama. Jika kanak-kanak itu menguasai satu bahasa, kanak-kanak itu disebut sebagai ekabahasawan. Tetapi, jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya, kanak-kanak itu disebut sebagai dwibbahasawan. Jikalau bahasa yang diperolehnnya melebihi

dua bahasa dalam masa yang sama, maka kanak-kanak itu disebut sebagai gandabahasawan.

1

BMM 3117

2.0 TEORI PEMEROLEHAN BAHASA

2.1 Teori Behaviourisme Teori pemerolehan bahasa amat berkait rapat dengan bidang kajian psikologi, dalam erti kata hasil kajian psikologi telah menemukan beberapa teori dalam pemerolrhan bahasa. Psikologi merupakan disiplin yang melibatkan kajian saintifik tentang proses mental dan tingkah laku. Teori awal pemerolehan bahasa bertitik tolak daripada fahaman behavioris. Terdapat beberapa nama yang terlibat dalam mengetengahkan teori ini seperti Ivan Pavlov (1849-1936), edward Thorndike (18741949), B.F Skinner (1904-1990) dan John Broadus Watson (1878-1958). Teori ini berjaya diperkenalkan hasil daripada kejayaan kajian makmal yang melibatkan uju kaji terhadap haiwan yang kemudiannya digeneralisasikan kepada manusia. „Tingkah laku‟ atau behaviour merujuk kepada „aksi‟ atau „reaksi‟ manusia atau haiwan dalam bentuk „gerak balas‟ hasil daripada „rangsangan‟ dalaman atau luaran. Dalam bidang biologi, istilah ini digunkan bagi merujuk kepada penyelidikan terhadap organisma hidup yang bertindak balas terhadap persekitarannya. Sekali pandang istilah ini solah-olah hanya sesuai digunakan terhadap manusia dan haiwan sahaja. Sebenarnya, istilah ini juga digunakan dalam bidang biologi bagi mengkaji pola tingkah laku tumbuhan. Sebagai contoh, salah satu prinsip yang berkaitan dengan tingkah laku tumbuhan dinamalkan tropism. Istilah ini bermaksud pergerakan tumbuhan, sam ada menghala atau bertentangan dengan arah rangsangan luaran seperti cahaya. Gerak balas terhadap rangsangan seperti cahaya itu tadi akan menunjukkan arah tertentu yang mendorong tumbuhan itu membesar mengikut arah rangsangan atau bertentangan arah tersebut. Bertindak balas terhadap rangsangan berlaku secara alamiah dan dalam kebanyakan kes ia dilakukan oleh organisma seperti manusia dan haiwan untuk kelangsungan hidup mereka. Rangsanagn merupakan sebarang fenomena yang secara langsung dapat mempengaruhi aksi dan reaksi organisma, misalnya cahaya ,graviti, hadiah , makanan , haruman dan sebaginya.

2

BMM 3117

Behaviorisme merupakan paradigma yang dominan dalam psikologi Amerika pad awal abad ke-20 , yang kemudiannya didominasi oleh „psikologi kognitif‟.Teori pemerolehan bahasa behavioris pada zaman sebelum itu lebih menekankan tingkah laku yang dapat dilihat sahaja. Ahli behavioris telah membawa teori dan pendekatan yang berhubung dengan tingkah laku dan pembelajaran bahasa. Bagi mereka perkara yang berlaku dalam otak manusia tidak dapat diamati. Mereka membuat anologi otak manusia seperti sebuah kotak hitam yang gelap. Oleh itu, mereka tidak mementingkan peranan otak dalam pemerolehan bahasa. Mereka menumpukan perhatian kepada objektif tingkah laku nyata dan tidak mementingkan sesuatu yang subjektif seperti fungsi fikiran. Golongan ini menolak pendapat yang menghubungkan operasi kognitif dengan pemerolehan bahasa. Mereka menganalisis mengikut rangsangan dan gerak balas, iaitu apabila berlaku rangsangan dan gerak balas berlakulah pembelajaran. Beberapa orang ahli behavioris yang dominan seperti Skinner turut berpendapat pembelajaran berlaku jika ada rangsangan dan gerak balas. Sebaliknya dalam bidang bahasa, ahli linguistik Noam Chomsky yang memperkenalkan konsep „arbitrari‟ telah meghujahkan rangsangan, gerak balas dan peneguhan yang diperkenalkan oleh Skinner itu juga dapat diaplikasikan kepada tingkah laku manusia yang kompleks seperti pemerolehan bahasa hanyalah dalam bentuk yang tidak jelas dan dangkal. Beliau turut menegaskan kajian dan analisis yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa tidak wajar mengabaikan penglibatan kanak-kanak itu sendiri dalam pemerolehan bahasa. Beliau berpendapat manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk memperoleh bahasa. Beliau mendakwa behavioris tidak mengendahkan kemampuan otak manusia terhadap pembelajaran bahasa, sedangkan otak merupakan organ sofistikated yang ada pada manusia dan dapat dieksploitasi sepenuhnya. Behaviorisme berbeza daripada perspektif dan fahaman yang lain dalam beberapa perkara, antaranya seperti ahli behavioris yang berfokus kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku dan menganalisisnya sebagai objek yang nyata. Ahli behavioris tidak menolak kajian tentang tingkah laku yang tersembunyi dan peribadi, misalnya mimpi. Tetapi ahli behavioris menolak kajian tentang entiti hubungan sebab akibat bebas dalam diri organism yang menghasilkan tingkah laku sedar seperti berjalan atau bertutur. Konsep seperti minda dan kesedaran tidak digunakan oleh ahli behavioris kerana istilah tersebut
3

BMM 3117

tidak dapat mendeskripsikan secara nyata peristiwa psikologikal, tetapi digunakan sebagai penjelasan kepada entity yang tersembunyi dalam organisma. Bagi sesetengah pendapat yang lain, tingkah laku merujuk kepada peristiwa yang konkrit pada organisma, sama ada yang nyata atau peribadi. Ahli Behavioris menganggap peristiwa peribadi juga sebagai tingkah laku dan menganalisinya sama seperti tingkah laku yang nyata. Akan tetapi, ianya lebih memfokuskan kepada hubungan persekitaran dengan tingkah laku serta tidak mengabaikan perkara penting yang berkaitan dengan baka atau biologi dalam hubungannya dengan tingkah laku. Teori behavioris pada abad ini telah pun dikemas kini dan diberikan perspektif baharu. Moden behaviorisme kini dikenali sebagai „analisis behavior‟ dan menjadi bidang yang semakin berkembang maju meliputi negara Amerika, Eropah, Asia, Amerika Selatan dan Australia. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat terdapat The Association for Behavior Analysis (ABAI) yang telah menganjurkan persidangan tahunan di Amerika Syarikat sendiri dan Kanada. Persidangan antarabangsa ABAI yang kelima diadakan di Norway pada tahun 2009. Tumpuan kajian dalam kalangan behavioris pada hari ini lebuh luas dan rencam, termasuklah perkembangan psikologi, psikologi klinikal, kecerdasan mental, autisme, kecatatan dan sebagainya. Analisis behaviour moden juga mengkaji fenomena berkaitan dengan bahasa dan kognitif yang diabaikan dalam penyelidikan Skinner sebelum ini.

2.2 Teori Kognitif Pada masa dahulu, apabila memperkatakan tentang sikap, manusia tidak dikaitkan dengan bidang psikologi walaupun kajian terhadapnya telah dilakukan sekian lama. Pada awalnya, idea-idea ahli psikologi memikirkan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh naluri, diikuti pula dengan teori tingkah laku yang mengatakan manusia menghasilkan tingkah laku adalah kesan daripada pembelajaran kerana manusia dianggap seperti mesin dan minda manusia adalah kosong. Setelah timbul kesedaran bahawa otak manusia adalah berfungsi untuk melahirkan tingkah laku, maka lahirlah teori-teori yang mengkaji bagaimana minda manusia memainkan peranannya. Berdasarkan perkara tersebut, kajian mengenai sikap dan tingkah laku manusia dijalankan. Pendekatan kognitif menekankan pada proses mental dalaman.

4

BMM 3117

Maklumat yang diterima diproses melalui pemilihan, perbandingan dan penyatuan dengan maklumat lain yang sedia ada dalam ingatan. Penyatuan maklumat ini kemudian akan diubah dan disusun semula. Hasil pemikiran bergantung kepada proses mental dalaman tersebut. Ahli-ahli psikologi kognitif menekankan bahawa kita bukanlah penerima rangsangan-rangsangan yang pasif. Sebaliknya otak kita akan memproses secara aktif maklumat yang diterima dan menukarkan maklumat kepada bentuk atau kategori baru. Seseorang individu itu seharusnya memaksimumkan penggunaan minda mereka supaya mereka dapat menjadi pemikir yang aktif. Sebagai manusia yang telah dikurniakan otak untuk berfikir, kita seharusnya dapat bertindak balas dengan sewajarnya apabila menerima sesuatu maklumat dan bersedia pula untuk berubah sikap jika kita dapati bahawa idea kita sebelum ini adalah salah atau negatif. Secara sangat umumnya, teori dalam pembelajaran kognitif merupakan pengajaran dan satu teori yang murid-

penting

proses

pembelajaran

murid. Teori pembelajaran kognitif menekankan proses kognitif bagi menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Selain itu, ia juga merupakan satu cara pembelajaran yang menggunakan pengalaman sedia ada untuk memikirkan cara penyelesaian masalah yang dihadapi. Teori pembelajaran kognitif ini sangat

menitikberatkan kepada pengetahuan dan untuk proses pembelajaran. Dengan pengalaman yang sedia ada pada murid-murid, maka terciptalah

teori pembelajaran kognitif ini yang secara langsung memberikan implikasi-implikasi kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak ataupun murid-murid. Implikasi teori pembelajaran kognitif yang pertama kepada proses

pembelajaran murid-murid ialah merangsang ingatan kanak-kanak semula. Dalam pembelajaran kognitif ia lebih kepada menggunakan pengalaman yang sedia bagi membantu dalam proses pembelajaran. Oleh yang demikian,

pembelajaran kognitif dapat merangsang ingatan kanak-kanak semula. Contohnya, ketika kanak-kanak tersebut berada di alam persekolahan mereka akan melalui pembelajaran yang memerlukan pengalaman atau pun pengetahuan yang sedia ada. Seperti kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Dengan pengetahuan ada ketika di prasekolah dahulu, tentu situasi ini tidak akan menyukarkan bagi kanak-kanak tersebut. Selain itu, implikasi teori pembelajaran kognitif yang

seterusnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid iaiah membantu

5

6 . kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. fasa reaksi sirkular sekunder. Oleh yang demikian. Hal ini demikian kerana. kanak-kanak tadika memperolehi pengetahuan melalui persepsi mereka sendiri berkaitan dengan dunia. Piaget berpendapat bahawa pada tahap perkembangan ini. Kemampuan dan pemahaman tersebut terdapat dalam lima peringkat iaitu skema refleks. Contohnya. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya. Selepas dilahirkan selama dua bulan. Dengan itu. Dalam peringkat sensorimotor ini. pengetahuan dan kebolehan kanak-kanak berbeza mengikut umur atau pun tahap masing-masing. fasa reaksi sirkular primer. apabila kanakkanak tersebut melalui zaman persekolahan ia akan membantu murid-murid semula tentang apa yang mereka telah pelajari selama ini terutama sekali pengetahuan yang mereka miliki ketika di prasekolah. pra operasi ( 2 hingga 7 tahun). Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. koordinasi reaksi sirkular sekunder dan fasa reaksi sirkular tertier . ia juga bergantung kepada bagaimana kanak-kanak tersebut memperolehi pengetahuan mereka. Jean Piaget memandang kanak-kanak sebagai pelajar yang aktif yang berkelakuan seperti saintis muda dan akan memperkembangkan teori mereka masing-masing. pembelajaran kognitif yang lain iaiah isi-isi pelajaran hendaklah disusun mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. beliau telah mengelaskan kepada empat tahap perkembangan kognitif Piaget iaitu sensorimotor ( sejak lahir hingga 2 tahun). Mengikut pendapat Jean Piaget dalam teori pembelajaran kognitif. Selain itu. kita perlu mengetahui kemampuan dan pemahaman spatial yang penting.BMM 3117 murid-murid mengingat semula.murid-murid akan belajar sesuatu mengikut tahap atau pun tingkat umur mereka. operasi konkrit ( 7 hingga 11 tahun) dan operasi formal ( 11 tahun hingga remaja). Di samping itu. Teori sensorimotor adalah teori pertama dari empat teori. Dalam bilik darjah . Oleh kerana pembelajaran kognitif ini menekankan kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam cara manusia berfikir dari peringkat bayi sehingga ia dewasa. isi pelajaran yang di sampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mestilah mengikut peringkat perkembangan kanak-kanak. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya.

Kanak-kanak sudah mula memiliki pemikiran yang sangat imaginatif dan menganggap setiap benda yang tidak hidup juga memiliki perasaan. Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahanbahan konkrit. Karakteristik kanak-kanak pada tahap ini ialah seperti memperoleh kemampuan untuk berfikir secara abstrak. Kanak-kanak mempunyai masalah untuk memahami bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. sebaliknya mempunyai kombinasi warna yang lain di sebaliknya. dan membuat kesimpulan dari informasi yang sedia ada. peringkat yang terakhir pula ialah peringkat operasi formal. dan perkembangan sosial mereka. pembalikan. kanak-kanak sudah berupaya mengembangkan aktiviti berbahasanya. dan ketiadaan sifat egosentrik. sehingga mereka tidak mempunyai keterampilan berfikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan penalaran dari tahap operasi konkrit. Kanak-kanak pada peringkat ini juga sudah tidak melihat sesuatu hanya dalam bentuk hitam dan putih. seseorang kanak-kanak itu sudah dapat memahami beberapa perkara seperti cinta. Tetapi sesetengah kanak-kanak masih belum mencapai tahap ini sepenuhnya. Pada permulaan teori ini. Pada peringkat ini. Di antara proses-proses yang penting dalam teori ini seperti pengurutan. melakar secara logik. iaitu tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal tersebut berhubungan satu sama lain. Manakala. perkembangan psikoseksual. penalaran moral. kanak-kanak lebih cenderung bersifat egosentrik. dan nilai. kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. kognitif. klasifikasi. konservasi. Peringkat seterusnya yang terkandung di dalam teori kognitif ini ialah peringkat operasi konkrit. Dalam peringkat ini.BMM 3117 Dalam peringkat pra operasi pula. mereka masih menggunakan prinsip intuitif dan bukan logik. Bagaimanapun. Peringkat ini mula dialami kanak-kanak dalam usia sebelas tahun iaitu waktu akil baligh dan terus berlanjutan sehingga dewasa. kanak-kanak dikaji antara usia enam sampai dua belas tahun dan mempunyai ciri seperti penggunaan prinsip logik yang memadai. bukti logik. Jika dilihat dari faktor biologi. menandakan penghijrahan dari alam kanakkanak ke alam dewasa secara fisiologi. 7 . Tetapi seiring pendewasaannya. Mereka mula merepresentasikan benda- benda dengan kata-kata dan gambar. pada peringkat ini kanak-kanak sudah mula mengalami akil baligh.

Oleh itu. Teori ini yang juga dikenali sebagai teori kognitif menjelaskan bahawa bahasa sebagai pengetahuan yang dihasilkan melalui proses dalam otak. Manakala prestasi ialah aspek penggunaan bahasa oleh penutur berdasarkan kecekapan bahasa manusia. golongan interaksionalis kelihatan telah berkompromi dengan mengambil jalan tengah antara teori behavourisme dan mentalis. Menurut Noor Aina Dani (2007). antaranya ialah Bloom. Mangantar (1987). Sebenarnya. Golongan mentalis berpendapat bahawa seseorang kanak-kanak menggunakan keupayaan yang sedia ada pada mereka untuk merumus dan membentuk ayat mengikut sistem bahasa yang mereka peroleh. Golongan ini juga berpendapat bahawa manusia mempunyai kompetens (competence) dan prestasi (performance) bahasa. teori ini mengutamakan proses berfikir berbanding dengan perlakuan manusia. salah seorang pelopor teori ini berpendapat bahawa manusia dilahirkan bersama Peranti Pemerolehan Bahasa (Language Acquisition Device) atau LAD. 2. Oleh hal demikian.Chomsky. N. Kompetens di sini dapat diertikan sebagai rumus-rumus yang ada dalam mental manusia. Terdapat beberapa ahli bahasa mempelopori teori ini. Alat ini menyebabkan manusia mempunyai kebolehan semula jadi untuk menguasai bahasa. Teori mentalis berpendapat bahawa pemerolehan bahasa sebagai proses pemikiran yang melibatkan aktiviti mental. Teori Interaksionalis (Bloom) Teori interaksionalis berkembang pada tahuntahun 60-an dan 70-an. bahasa ialah aktiviti mental yang merupakan kebolehan semula jadi manusia. Beliau menyebut hal ini sebagai hipotesis nurani. Bowennan. Cromer dan Halliday. Mereka berpendapat bahawa persekitaran luaran dan faktor bawaan semula jadi memainkan peranan yang sama 8 .BMM 3117 2.3 Teori Mentalis Teori Mentalis dipelopori oleh ahli Mentalis terkenal iaitu N.4 Teori Interaksionalis. hipotesis ini pernah dikemukakan oleh Chomsky. menurut teori ini. Chomsky. juga berpendapat bahawa manusia memang dilahirkan bersama sesuatu yang membolehkannya berbahasa dengan mudah dan cepat. iaitu sesuatu yang dibawa lahir atau yang berada di dalam manusia.

Hal ini demikian dengan pembinaan semula ayat tersebut dapat membangunkan semua minda bagi mencipta sesuatu atau idea yang baru. Terdapat dua pendekatan utama bagi golongan interaksionalis iaitu pendekatan kognitif dan pendekatan sosial. Faktor-faktor ini saling berinteraksi lalu melakukan penyesuaian antara satu sama lain. Interaksi sosial antara kanak-kanak dan ibu bapa amat penting kerana memberikan pengalaman bahasa bagi kanak. Pemahaman kanak-kanak tentang bahasa berakar umbi daripada perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa juga terlahir sebagai akibat persekitaran sosial yang disediakan oleh ibu bapa mereka. beranggapan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak melibatkan proses kognitif dan proses interaksi bahasa. Kanak-kanak selain menerima latihan bahasa yang pasif daripada ibu bapa mereka.BMM 3117 penting dalam pemerolehan bahasa oleh kanak-kanak. Misalnya. Mengikut kefahaman konstruktivisme.5 Teori Konstruktivisme Konstruktivisime bagaimana merupakan disusun proses dalam pembelajaran minda yang menerangkan Unsur-unsur pengetahuan manusia. Faktor-faktor seperti persekitaran sosial. juga dapat memproses bahasa secara aktif kerana memiliki struktur dalaman dalam pemerolehan bahasa. 2. pematangan. maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan. ilmu pengetahuan sekolah tidak 9 . pembelajaran merupakan unsur penting semasa interaksi dalam kelas antara guru dan pelajar. biologi dan kognitif memainkan peranan penting dalam perkembangan bahasa kanakkanak. Halliday (1975). Mengikut teori ini.kanak. khususnya dalam usaha kanak-kanak mentafsirkan makna yang terdapat dalam situasi sosial mereka dan kemudian menggambarkan makna tersebut dalam bentuk bahasa. Halliday juga berpendapat bahawa proses kognitif penting dalam perkembangan bahasa. konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. Beliau berpendapat bahawa kanak-kanak memperoleh bahasa kerana mereka mempunyai keperluan untuk berinteraksi dengan ahli masyarakat dalam persekitaran mereka. guru memberikan contoh ayat manakala murid pula membina ayat setelah memahami konsep tersebut. salah seorang tokoh interaksionalis.

Oleh itu. sebenarnya fungsi guru akan berubah. iaitu ada yang betul dan ada yang salah. proses ini dinamakan sebagai konstruktivisme. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka.BMM 3117 boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniru dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina 10 . penilaian. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme pula. Seterusnya. Kesimpulannya. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Manakala. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. Sebagai contoh. Mengikut Rutherford dan Ahlgren. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan.

Konstruktivisime bagaimana merupakan proses pembelajaran minda yang menerangkan Unsur-unsur pengetahuan disusun dalam manusia. Mengikut kefahaman konstruktivisme. murid perlu membina sesuatu pengetahuan itu mengikut pengalaman masing-masing. Blok binaan asas bagi ilmu pengetahuan sekolah ialah satu skema iaitu aktiviti mental yang digunakan oleh murid sebagai bahan mentah bagi proses renungan dan pengabstrakan. Mengikut teori ini. Murid sebenarnya telah mempunyai satu set idea dan pengalaman yang membentuk struktur kognitif terhadap persekitaran mereka. Beberapa ahli konstruktivisme yang terkemuka berpendapat bahawa pembelajaran yang bermakna itu bermula dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada murid. murid mempunyai idea mereka sendiri tentang hampir semua perkara. ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. Misalnya. Untuk membantu murid membina konsep atau pengetahuan baru. ilmu pengetahuan sekolah tidak boeh dipindahkan daripada guru kepada guru dalam bentuk yang serba sempurna. Jika kefahaman dan miskonsepsi ini diabaikan atau tidak ditangani dengan baik. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dia bina sendiri. Hal ini demikian dengan pembinaan semula ayat tersebut dapat membangunkan semua minda bagi mencipta sesuatu atau idea yang baru. proses ini dinamakan sebagai konstruktivisme. Mengikut Rutherford dan Ahlgren. 11 . pembelajaran merupakan unsur penting semasa interaksi dalam kelas antara guru dan pelajar. Oleh itu. Kesimpulannya. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Apabila maklumat baru telah disesuaikan dan diserap untik dijadikan sebahagian daripada pegangan kuat mereka. konstruktivisme telah lama dipraktikkan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah. guru memberikan contoh ayat manakala murid pula membina ayat setelah memahami konsep tersebut. iaitu ada yang betul dan ada yang salah. maktab dan universiti tetapi tidak begitu ketara dan tidak ditekankan.BMM 3117 skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. barulah kerangka baru tentang sesuatu bentuk ilmu pengetahuan dapat dibina. Selain itu. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. guru harus mengambil kira struktur kognitif yang sedia ada pada mereka.

12 . Beliau juga menekankan kepentingan penyertaan murid di dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. John Dewey menguatkan lagi teori konstruktivisme ini dengan mengatakan bahawa pendidik yang cekap harus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sebagai proses menyusun atau membina pengalaman secara berterusan. Seterusnya. penilaian. sebenarnya fungsi guru akan berubah. penyelidikan dan cara melaksanakan kurikulum.BMM 3117 kefahaman atau kepercayaan asal mereka itu akan tetap kekal walaupun dalam peperiksaan mereka mungkin memberi jawapan seperti yang dikehendaki oleh guru. Perubahan akan berlaku dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. ia juga akan mengubah tumpuan penyelidikan daripada pembinaan model daripada kaca mata guru kepada pembelajaran sesuatu konsep daripada kaca mata murid. Manakala. dari persepektif epistemologi yang disarankan dalam konstruktivisme pula. Sebagai contoh. perspektif ini akan mengubah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid meniru dengan tepat apa saja yang disampaikan oleh guru kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menumpu kepada kejayaan murid membina skema pengkonsepan berdasarkan kepada pengalaman yang aktif. Selain itu.

dan guru menolong murid membentuk soalan yang perlu ditanya bagi membimbing mereka ke arah kefahaman yang lebih tinggi. kaedah mengingat. Fungsi sains dan faham hanyalah persepsi ialah untuk memastikan kit.BMM 3117 Perbandingan Objektivisme Dengan Konstruktivisme Dalam Pendidikan Objektivisme Tanggapan Utama Konstruktivisme bukan objektif. Respons Guru "ada perkara yang anda "Ada perkara yang anda 13 . Kesan Guru membina menolong pengetahuan murid Guru menolong murid membina dan kefahaman baru dan menolong merakamkannya ke rangka konteks di mana ia murid wujud. Pengetahuan wujud bebas dari Pengetahuan persekitaran dalaman dan apa yang kita benar-benar tahu luaran pelajar. Mereka mengguna dalam struktur kognitif sedia Mereka melakukannya murid contoh analogi. apa yang akan mereka pelajari. paling sesuai untuk Setiap orang murid mempunyai dalam menentukan menghuraikan fenomena yang peranan diperhatikan. contoh dan pelbagai ada. tanya soalan untuk membantu membentuk murid dan kaedah mengingat murid sendiri. Pengetahuan secara objektif dan penjelasan mempunyai struktur mutlak. Ia ditentukan oleh kita tidak pengetahuan disampaikan semua. penekanan diberi kepada proses berfikir dan kemahiran berkomunikasi. Mereka dengan menolong analogi.

BMM 3117 hendak tahu dan saya akan hendak tahu dan saya akan ajar kepada anda apa yang tolong saya anda mengetahui tahu" bagaimana anda boleh belajar "Saya ajari ini. mereka belajar mengenainya" ini" "Pelajar ini sungguh "Saya ajar ini. mereka belajar bijak. mereka belajar apa saja yang "Pelajar saya ajarkan" mereka belajar perkara yang saya tidak pernah rancang untuk ajar mereka" 14 . itu" ini sungguh bijak.

Fasa ini juga dapat memperkembangkan kemahiran meta kognitif. dalam fasa penggunaan idea.1 Model Teori Konstruktivisme Model pengajaran dan pembelajaran tersebut telah dicadangkan dalam `Children's Learning in Science Project' (Needham. Fasa renungan kembali merupakan fasa terakhir dalam teori tersebut dan dalam fasa ini murid membandingkan idea asal renungan kembali. murid boleh menggunakan idea baru bagi menyelesaikan masalah dan menerangkan fenomena yang berkaitan dengan idea-idea itu. Hal ini demikian.5. 1987). guru digalakkan merancang aktiviti yang sesuai untuk membantu murid mengubah idea asal mereka. Dalam fasa penstrukturan semula idea. Mengikut model ini.BMM 3117 2. murid diberi peluang untuk mencabar idea asal sendiri dan juga idea rakan-rakan mereka. Selain itu. 15 . fasa ini juga dapat merangsang murid meninjau semula idea asal mereka. Manakala. murid digalakkan bertukar-tukar fikiran melalui fasa pencetusan idea. Dalam fasa ini murid membandingkan idea asal mereka dengan idea baru dan merenung kembali proses pembelajaran yang telah mengakibatkan perubahan ke atas idea mereka.

BMM 3117 Terdapat 5 fasa dalam pengajaran berasaskan model konstruktivisme. Penilaian alternatif dan secara kritis idea-idea sedia ada sendiri. laporan. Pembinaan diganti dengan idea yang lebih saintifik. Mengenalpasti idea-idea memeriksa eksperimen. II Penstrukturan semula idea murid dan guru Amali idea dalam perbincangan kumpulan kecil. kesedaran Perbincangan dalam tentang idea alternatif yang kumpulan kecil dan buat berbentuk saintifik. idea baru iv. Bil Fasa Orientasi Tujuan/Kegunaan Menimbulkan minat Kaedah dan Amali masalah tunjukcara penyelesaikan sebenar. Pernjelasan dan Mewujudkan pertukaran III ii. oleh guru. menyediakan suasana. i. atau Amali kerja projek. I tayangan filem. pembacaan. video dan keratan akhbar. iaitu. ideaperlu Perbincangan. Menguji kesahan idea-idea sedia ada. 16 . guru. input guru. tunjukcara Pendedahan Menyedari situasi idea sedia bahawa ada kepada konflik diubahsuai. Pencetusan Idea Supaya sedar terdahulu. tentang pemetaan dan laporan. diperkembangkan iii.

BMM 3117 Pengubahsuaian. situasi baru dan biasa. Renungan kembali V Menyedari tentang Penulisankendiri. Menguji kesahihan untuk atau idea-idea baru yang dibina. IV Penggunaan idea Pengukuhan kepada idea Penulisan yang telah dibina dalam projek. sendiri kerja perubahan idea murid. perbincangan kumpulan. telah asal mereka berubah. Murid refleksi idea dapat sejauh membuat catatan peribadi dan lainmanakah lain. pengembangan penukaran idea. 17 .

perasaan dan sikap.2 Prinsip-prinsip Konstruktivisme Konstruktivisme merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran P&P yang berdasarkan premis bahawa kognisi (pembelajaran) diakibatkan oleh "pembinaan mental". Pertamanya. Manakala. pembelajaran melibatkan perhatian berfokus dan persepsi keliling (peripheral). Pengajaran efektif menghubungkaitkan idea dan maklumat dengan konsep dan tema global di samping emosi adalah kritikal kepada pencorakan. Dengan itu. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi.5. emosi dan pengetahuan budaya.BMM 3117 2. Caine dan Caine (1991) menyenaraikan 12 prinsip pembelajaran teori konstruktivisme. Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi dan guru tidak seharusnya menumpukan kepada intelek sahaja. pemahaman seseorang pelajar bergantung kepada pengalaman uniknya. usaha untuk mencari makna bersifat semula jadi. Tambahan pula. Pengajaran yang terlalu mengutamakan pembelajaran hafalan tidak memajukan pembelajaran ruang dan pembelajaran berasaskan pengalaman boleh menghalang pemahaman murid. Dengan kata-kata lain. Pelajar memahami dan mengingati dengan baik jika fakta dan kemahiran diselitkan dalam ingatan natural dan ruang. Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran. otak memproses bahagian kecil dan keseluruhannya secara serentak. kebudayaan dan iklim. Selain terdapat sekurang-kurangnya dua jenis ingatan. Pembelajaran eksperimen adalah paling efektif dan 18 . Ahli konstruktivis menegaskan bahawa pembelajaran dipengaruhi oleh konteks sesuatu idea diajar serta kepercayaan dan sikap pelajar. iaitu sistem ingatan ruang (spartial) dan sistem ingatan untuk pembelajaran hafalan. Pembelajaran dipengaruhi oleh persekitaran. Pelajar memerlukan masa untuk memproses 'apa' dan 'bagaimana' isi pelajarannya. Orang menghadapi masalah membelajari sesuatu jika bahagian kecil atau keseluruhan diabaikan. pelajar mempelajari dengan mencantumkan maklumat baru dengan pengetahuan sedia adanya. Usaha untuk mencari makna berlaku melalui pencorakan. Selain itu. pelajaran melibatkan proses sedar dan tak sedar. otak itu prosesor yang selari. Pengajaran efektif menyedari bahasa pengertian bagi seseorang adalah personal dan unik. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pengajaran.

Pelajar memainkan peranan utama dalam mengantara dan mengawalkan pembelajaran. Sumber-sumber data primer digunakan untuk memastikan ketulenan dan kompleksiti dunia sebenar.BMM 3117 Pembelajaran diperkuatkan oleh cabaran dan dibantutkan oleh ancaman. isi kandungan dan tugasan adalah relevan. kepercayaan dan pembinaan pengetahuan yang lalu diambilkira dalam proses pembinaan pengetahuan semasa. jurulatih. alat dan persekitaran dibekalkan untuk menggalakkan metakognisi. aktiviti. dan Vygotsky (1978) untuk menghasilkan senarai berikut. Matlamat dan objektif diperoleh oleh pelajar atau dalam perundinan dengan guru atau sistem.5. tutor dan pemudahcara. Pembinaan pengetahuan dan bukan reproduksi fakta diutamakan dan proses pengetahuan ini berlaku dalam konteks individu dan melalui rundingan. 19 . Iklim bilik darjah harus mencabar tetapi tidak mengugut pelajar. persekitaran.3 Ciri-ciri P&P Konstruktivisme Elizabeth Murphy (197) merumus dan mencantumkan ciri-ciri p&p konstruktivisme berasaskan pendapat Jonassen (1991 & 1994). Di samping itu. realistik. Manakala. Situasi pembelajaran. refleksi dan penyedaran kendiri. kolaborasi dan pengalaman sosial. pemantau. Wilson & Cole (1991). Guru memainkan peranan sebagai pembimbing. Sikap. pengajaran mestilah dipelbagaikan agar murid-murid dapat menyatakan kecenderungan masingmasing. Honebein (1996). analisis. kemahiran. kesempatan. kawalan. 2. Paul Ernest (1995). iaitu pelbagai perspektif dan representasi konsep dan isi kandungan didedah dan digalakkan. autentik dan mewakilkan kompleksiti semula jadi dunia sebenar.

Namun demi-kian. Kajian bahasa manusia cuba mengaitkan bunyi dengan makna yang dianggap sebagai amat berbeza dengan komunikasi haiwan. 20 .0 TEORI HURAIAN BAHASA Teori huraian bahasa merupakan teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain. misalnya sintaksis dan ujaran yang tepat dapat memenuhi keperluan kelompok. Demikian juga linguistik yang baik dapat menghasilkan kepaduan. bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa. Pendapat sedemikian menyebut sintaksis dalam bahasa meningkat secara beransur-ansur.BMM 3117 3. bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata ber-urutan yang disebut ayat. Keupayaan itu ialah hasil daripada penyesuaian kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan tertentu. Keupayaan untuk menggunakan sintaksis tidak wujud tanpa mengetahui peraturan tatabahasa bagi bahasa tersebut. Teori seperti ini tidak dapat disahkan kebenarannya kerana tiada bukti yang menunjukkan bentuk bahasa tidak boleh dipelajari. Oleh itu. malah sintaksis itu sendiri merupakan hasil tinggalan kebudayaan zaman lampau. kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa akan memilih dengan teliti kemungkinan tatabahasa manusia dan secara logik memilih bahasa yang dituturkan oleh komuniti bahasanya. ahli bahasa bersetuju keupayaan manusia untuk menggunakan sintaksis nyata berbeza daripada sebarang komunikasi haiwan. kerjasama dan berpotensi untuk digunakan semasa berinteraksi. Sesetengah ahli bahasa menganggap bahasa ialah hasil daripada perkembangan kecerdasan manusia yang memakan masa selama beratus-ratus tahun serta interaksi antara manusia sejak berpuluh-puluh ribu tahun. Hal ini kerana keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis terbina di dalam otak dan ciri-ciri sintaksis yang rumit tidak dapat difahami oleh makhluk yang bukan manusia.

Teori bahasa atau disebut theory of language ialah teori dalam linguistik deskriptif yang memperkatakan ciri dan fakta tentang struktur bahasa sejagat yang ada dalam semua bahasa manusia di dunia ini. Teori bahasa yang mengkaji bentuk dan sifat umum dalam bahasa natif manusia berbeza dengan huraian tentang sesuatu bahasa. Teori itu tidak dapat menerangkan kepada pengkaji generalisasi yang hanya boleh digunakan. Sitat dan struktur umum sedemikian akan membekalkan pengkaji beberapa generalisasi terhadap bentuk dan kandungan bahasa yang boleh diasaskan kesimpulan untuk melahirkan kenaran tentang bentuk dan kandungan pengetahuan konsepsi manusia.BMM 3117 Teori evolusi Charles Darwin turut menarik perhatian ahli bahasa untuk menyelidiki. bagaimanakah hendak menggunakannya atau masalah falsafah yang manakah akan diselesaikan jika menggunakan generalisasi sedemikian. dalam kajian tentang sesuatu bahasa. iaitu yang menunjukkan sifat tersendiri bagi sesuatu bahasa. Haiwan menggunakan bunyi dan isyarat tertentu untuk berkomunikasi. burung boleh menge-luarkan bunyi dalam bentuk nyanyian. misalnya huraian tentang bentuk .bahasa Inggeris tentunya berbeza dengan huraian bentuk bahasa Melayu huraian sedemikian merupakan linguistik deskriptif bagi sesuatu bahasa. mereka telah berusaha untuk membuat penyelidikan bagi mengajarkan bahasa manusia kepada beruk. Menurut beliau lagi. falsafah bahasa berminat tentang teori bahasa untuk mendapatkan sifat dan struktur umum semua bahasa natif manusia. Hal ini kerana antara seekor burung dengan burung yang lain mempunyai bunyi yang berbeza-beza walaupun bagi spesies burung yang sama. Justeru. Musa (2006). Dalam bidang bahasa itu sendiri sejak berpuluh-puluh tahun dahulu telah wujud teori bagi mendeskripsikan bahasa rnanusia. Mereka mendapati haiwan primal tidak mempunyai anatomi yang diperlukan seperti alat penghasilan ujaran manusia. pengkaji meneliti butiran terperinci dalam setiap bahasa untuk mengetahui had perbezaan antara bahasa itu. Menurut Hashim Hj. Lanjutan daripada itu. tetapi ada antara bunyi itu tidak berfungsi untuk berkomunikasi. sama ada terdapat lanjutan evolusi antara sistem isyarat haiwan dengan bahasa manusia. teori bahasa sebaliknya cuba menghuraikan sifat umum ang terkandung dalam semua bahasa asli manusia dengan melihat sifat dan teori yang merentasi semua bahasa. Sebagai contoh. 21 .

iaitu jika bukti empiris menyokong dakwaan bahawa setiap huraian menunjukkan keadaan yang lengkap dan mustahak bagi bahasa yang berlainan. kognitif bahasa dan hubungan bahasa dengan realiti. Sifat umum bahasa narus hadir dalam semua bahasa asli manusia. sekumpulan fakta linguistik yang sama yang memberikan bukti empiris untuk huraian linguistik juga mem-berikan bukti empiris bagi pengitlakan antara bahasa untuk membentuk teori bahasa sejagat. Sebaliknya. punca asal makna itu sendiri dan bagaimana sesuatu makna itu dapat diketahui. kajian tentang bahasa umumnya berbentuk satu model yang dapat menerangkan bagaimana hendak rnensistemkan fakta tentang tiap-tiap satu bahasa asli manusia. sifat umum itu akan menjadi alat pengukur kejituan huraian tentang mana-mana bahasa juga. Kedua-dua pendekatan ini saling ber-rantung antara satu sama lain.BMM 3117 sedangkan dalam kajian ciri umum pengkaji ngin mengetahui had perbezaan itu. Huraian terperinci sesuatu bahasa akan membekalkan pengkaji butir yang boleh diabstrakkan untuk memperoleh pengitlakan tentang bahasa tersebut. Justeru. Dalam bidang tatabahasa. Lanjutan daripada itu beliau berpendapat kajian sifat umum tentang bahasa ikan menunjukkan sifat yang serupa dalam semua bahasa yang boleh diasaskan sebagai sifat mutlak yang harus ada dalam setiap huraian bagi mana-mana bahasa asli manusia sekalipun. mereka 22 . Pendapat beliau selanjutnya menjelaskan huraian tentang sesuatu bahasa adalah benar secara empiris jika butir linguistik menunjukkan huraian demikian dapat membezakan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Oleh itu. Masalah makna menibabitkan penjelasan tentang apakah yang dimaksudkan dengan konsep pemaknaan.Tegasnya. Satu teori bahasa sejagat adalah sah selagi aturan bagi setiap huraian bahasa asli yang jitu mempunyai bentuk yang dikehen-dakinya dan menggunakan rumus yang diberikan status 'bahasa universal' atau kesejagatan dalam bahasa. teori bahasa menerima sokongan empiris daripada huraian yang disahkan terhadap sesuatu bahasa. Ahli falsafah yang berminat dalam teori bahasa berusaha untuk menyelidiki permasalahan makna. Justeru. huraian Terperinci setiap bahasa dapat memberikan sekumpulan sifat umum bagi semua bahasa dan sifat umum semua bahasa dapat menjadi alat pengukur tentang kejituan huraian terperinci bagi setiap bahasa. penggunaan bahasa.

BMM 3117 berminat untuk menyelidiki bagaimana ayat dikarang kepada bentuk yang bermakna hingga melampaui makna perkataan yang membinanya. Beliau mengkritik mazhab konvensionalisme kerana berpendapat semua benda secara konvensionalnya dapat dinamakan dengan sebarang nama. Plato mengemukakan persoalan. Teori ini kemudiannya dikenali sebagai nominalisme. kata hubung dan kata penentu. Beliau memperkenalkan kata majmuk dan frasa yang mempunyai julat pembetulan. Mereka juga menghasilkan doktrin tentang 'lekton' yang dikaitkan dengan sesuatu tanda dalam bahasa. kata kerja. iaitu kata nama. sama ada nama sesuatu benda ditentukan oleh persetujuan ataupun secara semula jadi. Hal ini bermakna pendapat ini tidak dapat menerangkan pemakaian nama yang betul atau yang salah. terutama dari segi mengenal pasti lima golongan kata. fonem itu sendiri tidak mempunyai makna tersendiri. Beliau mengasingkan genre.Teori bahasa juga menghuraikan apakah yang dilakukan oleh penutur dan pen-dengar apabila berkomunikasi menggunakan bahasa dan bagaimanakah bahasa berhubungan dengan minda. 23 . Ahli falsafah Stoik pula memberikan sumbangan yang penting dalam analisis tatabahasa. Lekton ini merupakan makna kepada setiap istilah. Plato mengatakan terdapat pembetulan semula jadi kepada nama. kategori dan pen ciptaan makna. antaranya ialah ahli falsafah yang sangat terkenal iaitu Plato. tetapi berbeza daripada tanda itu dan rujukannya. Namun demikian. kata adjektif. Pada zaman awal. Beliau juga mendakwa morfem juga tertakluk kepada pembetulan semula jadi kerana setiap fonem mewakili idea asas. Ahli falsafah bahasa telah mengemukakan pendapat dan hujahan berkaitan dengan bahasa. Lekton sesuatu ayat kini dikenali sebagai 'preposisi'. semua benda kepada makna kategori predikat berdasarkan spesies dan Beliau mengatakan diwujudkan melalui abstraksi persamaan antara benda. sudah menampakkan aliran yang berbeza-beza dalam menggambarkan bahasa. Aristotle mengemukakan persoalan dari segi logik.

manakala perbuatan pula membayangkan tindakan. Faedah tatabahasa ini ialah tatabahasa ini memberikan pernaharnan asas kepada mereka yang belajar bahasa 24 . kajian bahasa merupakan cabang falsafah yang dapat membantu ahli-ahli falsafah Yunani menyelidiki tabii alam. bahagian-bahagian ayat disebut sebagai subjek. menganalisis dan menjelaskan konstituen ayat yang dibentuk dengan baik. analisis tradisional menampakkan beberapa kelemahan. ia tidak melibatkan aspek konteks. Istilah ini digunakan bagi membezakan idea tersebut daripada linguistik yang sezaman dengannya. predikat.1 Aliran Tradisional Aliran tradisional dalam kajian bahasa telah bermula sejak zaman silam Yunani. ayat seru dan ayat perintah berdasarkan logika juga. Pada zaman itu. objek dan keterangan. Aspek kajian tertumpu pada struktur permukaan dan bukan makna ayat. Kerangka teoritikal penting kerana ia boleh dijadikan dasar analisis dan digunakan untuk menghasilkan kebulatan kepada dapatan kajian. Nama ditakrifkan sebagai kata yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam ayat. Ayat dibahagikan kepada empat jenis. telah membahagikan golongan kata kepada dua. iaitu kira-kira pada abad ke-5 sebelum Masihi. Aliran ini digunakan bagi menyatakan konsep atau idea tentang struktur bahasa yang dikemukakan oleh masyarakat Barat. Aliran tradisional berpendapat tatabahasa ialah satu cara yang dilakukan bagi men-deskripsikan bahasa dan tertakluk kepada hukum dan peraturan tertentu. Dari Yunani. Deskripsi bahasa yang dibuat oleh ahli-ahli falsafahYunani berasaskan logik. dari segi analisis makna. ayat tanya. Plato umpamanya. Ayat telah didefinisikan sebagai ucapan yang mengandungi fikiran yang lengkap. Dalam aspek huraian bahasa. misalnya ia tidak mempunyai kerangka teoritikal yang konkrit. deskripsi bahasa tradisional berkembang ke Eropah pada zaman pertengahan dan akhirnya meresap ke dalarri beberapa bahasa penduduk asal di situ. Tatabahasa tradisional berusaha untuk menghuraikan sesuatu bahasa.BMM 3117 3. Selain itu. iaitu ayat penyata. Aliran tradisional telah melahirkan tatabahasa tradisional atau traditional grammar yang telah diterima daripada sumber Greek dan Rome kuno. iaitu nama dan perbuatan. Seterusnya.

BMM 3117 tentang binaan bahasa serta dapat membantu mereka meningkatkan kemahiran menulis. setiap bahasa mempunyai perbendaharaan kata tradisional mereka dan cara analisis yang tersendiri.Tatabahasa struktural juga menganalisis secara struktural tentang kata dan pembentukan kata bagi mengenal pasti frasa kerja. Beliau telah memperkenalkan sebuah seko-lah pemikiran yang kemudian dikenali sebagai linguistik struktural Amerika. Bahasa dihuraikan secara deskriptif dan kajiannya bersifat saintifik dan 25 . 3. Tatabahasa tradisional bukan merupakan gabungan teori yang berusaha untuk menjelaskan struktur kesemua bahasa yang ada di dunia ini mengguna-kan satu set konsep yang unik. Tatabahasa ini berpecah kepada tradisi yang berbeza-beza bagi bahasa yang berbeza. la dinamakan tatabahasa struktural yang berusaha untuk menjelaskan tatabahasa sesuatu bahasa dengan berdasarkan analisis deskripsi Struktur ayat. Dengan kata lain. setiap bahasa Eropah mewakili dan menyesuaikan tatabahasa Latin ke dalani bahasa yang tertentu. Aliran struktural berpendapat bahasa sebenar ialah bahasa lisan dan harus dikaji sebagai sistem lambang-lambang pertuturan. Buku beliau berjudul Language (Bloomfield. misalnya ia menekankan ayat terdiri daripada kata nama dan kata kerja.Aliran ini niuncul sebagai tentangan terhadap dasar nasional dan kaedah huraian bahasa yang dilakukan oleh aliran tradisional. Tatabahasa struktural menganalisis bagaimana kata dibentuk dan bagaimana ia digunakan secara bersama-sama bagi membentuk ayat.Tatabahasa ini mula diperkenalkan oleh Leonard Bloomfield (1887-1949) dan hasil kerja oleh Edward Sapir (1884-1939). 1933) menjadi buku rujukan yang standard bagi mereka yang mendalami bidang linguistik berdasarkan pendekatan tatabahasa struktural.2 Teori Struktural Sejarah kemunculan aliran struktural pernah dikaitkan dengan tumbuhnya linguistik empiris yang dianggap sebagai linguistik ilniiah di Amerika. Sebagai contoh.Tatabahasa ini ber-fokus kepada bentuk bahasa. Linguistik aliran struktural pertama kali diperkenalkan pada pertengahan abad ke-20 ketika kajian bahasa Indo-Eropah sedang berkembang.

termasuk juga unsur-unsur suprasegmental. Huraian bahasa yang dilakukan adalah dengan memenggal bahagian-bahagian dalam ayat kepada konstituennya. Struktur setiap unit bahasa dihuraikan tanpa kaitan dengan aspek universal bahasa. klausa dan ayat. Dengan ini. Golongan kata dibuat berasaskan distribusi dan fungsi setiap unit linguistik.BMM 3117 empirikal. Huraiannya bersifat formal dan tidak menipertimbangkan ciri psikologi. kelas dua dan sebagainya.Tatabahasa struktural kurang memberikan perhatian pada implikasi perkataan yang digunakan bagi menghasilkan ayat. Namun demikian. Analisis ini hanya mengkaji fakta-fakta bahasa yang dapat dilihat dan dirujuk sahaja dan tidak melibatkan faktor-faktor bukan linguistic serta perkara-perkara yang tidak dapat diamati. umpamanya kelas satu. tetapi mengikut distribusi masing-masing.engambil kira makna. Konstituen yang paling kecil ialah kata. sebaliknya pada binaan ayat itu sendiri. 26 .Tatabahasa struktural menyelidiki struktur ayat dalam dokuman bertulis dan membuat andaian bahawa apa yang dilihat pada struktur permukaan juga merupakan makna yang menjurus kepada kata-kata . Kategori tatabahasa tidak didefinisikan mengikut makna. Tatabahasa struktural merupakan pendekatan kajian bahasa yang berfokus kepada binaan ayat. dan predikat. kemudian frasa dan diikuti oleh klausa. perbuatan dan sebagainya yang digunakan sebelum itu disingkir-kan. logik dan metafizika. Sebagai contoh. Tumpuan analisis bahasa struktural semata-mata pada Struktur permukaan. sebaliknya kata dibahagikan mengikut kelas. Analisis bahasa pada zaman ini bersifat formal dan tidak r. diikuti oleh morfem. ahli tatabahasa bersetuju tatabahasa struktural menyediakan rangka yang perlu bagi menyampaikan idea dan pemikiran daripada seorang kepada seorang yang lain. orang akan meng-gunakan struktur tatabahasa yang betul bagi menyampaikan idea dan membuat pernyataan tertentu berdasarkan subjek yang pelbagai.ialam ayat. Analisis bahasa struktural bersifat structure-centred. frasa. subjek. Istilah nama. membolehkan individu berkomunikasi tanpa menghadapi sebarang kesukaran kerana tatabahasa struktural sangat menekankan struktur ayat yang betul. Bahasa yang dianalisis oleh aliran ini bermula daripada bunyi.

Kedua-dua peringkat ini diterbitkan oleh duajenis hukum atau rumus tatabahasa. transformasi dan fonologi. semantik dan fonologi. timbul pula Extended Standard Theory yang menekankan komponen sintaksis. aliran ini menggunakan Model Teori Struktur Sintaksis yang melibatkan rumus struktur frasa. Teori tatabahasa generatif menyatakan seseorang penutur jati sesuatu bahasa mempunyai kecekapan berbahasa. iaitu analisis transformasi generatif ataulebih dikenali sebagai tatabahasa generatif.Tahun 1957 dikatakan sebagai asas peringkat pertama dan tahun 1965 pula dianggap sebagai peringkat kedua dalam perkembangan tatabahasa generatif. Deskripsi bahasa tatabahasa generatif dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan ahli falsafah linguistik Amerika. Melalui aspek makna. Kecekapan ini pula dikatakan mengan-dungi satu set rumus yang bersifat eksplisit.Teori tatabahasa generatif mengandaikan terdapat dua peringkat struktur ayat. terdapat juga cara lain dalam menghuraikan bahasa. Teori ini mengandaikan keduadua jenis rumus ini menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu. Selain itu. iaitu peringkat struktur permukaan dan peringkat struktur dalaman. Huraian bahasa bersifat rasional dan urutan yang teratur daripada rumus-rumus. Aliran ini bermula pada tahun 1957 dengan terbitnya buku Syntactic Structures. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat pada peringkat struktur dalaman. transformasi generatif menggunakan dua set peraturan sintaksis. manakala rumus struktur transformasi berfungsi untuk menukarkan pola atau struktur ayat tersebut hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan.3 Aliran Transformasi Generatif Selain aliran tradisional dan struktural. penutur jati berkemampuan untuk membentuk serta memahami pelbagai ayat dalam bahasanya. iaitu peraturan frasa yang menghasilkan struktur dalaman dan peraturan transformasi yang berperanan untuk menukarkan struktur dalaman kepada struktur permukaan. Dalam menghuraikan bahasa. kajian terhadap ayat yang 27 .BMM 3117 3. Dalam menghuraikan bahasa pada peringkat pertama. ia mengambil kira aspek semantik dalam mendeskripsikan bahasa. Dengan adanya set rumus ini. Pada peringkat kedua.

Ahli tatabahasa generatif percaya terdapat persamaan antara struktur dalaman bahasa dan struktur ini merupakan ciri yang ada pada semua bahasa. Ahli tatabahasa generatif percaya manusia tidak terlepas daripada melaku-kan kesalahan linguistik apabila bertutur dalam dunia sebenar. Pengetahuan tersebut bersifat alamiah misalnya.BMM 3117 berparafrasa dan ayat taksa dapat dipermudah. Struktur dalaman ini lebih bersifat teknikal dan berkaitan dengan teori semantik. Pendapat ahli tatabahasa generatif tersebut memang tidak terlepas daripada kritikan dan kontroversi. Tatabahasa yang mempunyai pemerian mencukupi bagi sesuatu bahasa merujuk kepada set ayat gramatikal yang alamiah dalam bahasa itu. 28 .Begitu juga dalam menentukan kegramatisan ayat. la bukan hanya menghuraikan tatabahasa bagi bahasa itu.Walau bagaimanapun. malah membuat andaian tentang bagaimana pengetahuan linguistik itu digambarkan secara mental. Mereka membuat pemisahan antara tatabahasa yang mempunyai 'pemerian rnencukupi' dengan yang mempunyai 'penjelasan mencukupi'. Istilah transformasi pula seolah-olah memberikan gambaran teori tatabahasa generatif merupakan satu model bagi menggambarkan proses bagaimana minda manusia membina dan memahami ayat. model tatabahasa generatif lebih merupakan suatu pengetahuan yang menjelaskan keupayaan manusia bertutur dan memahami. seseorang bayi boleh mempunyai sejumlah pengetahuan tentang struktur bahasa secara umum dan kemudian hanya memerlukan pembelajaran yang berlaku secara sendiri tentang ciri bahasa yang didedahkan kepadanya. Mereka men-dakwa kesalahan dalam keupayaan linguistik tidak berkaitan dengan kajian kecekapan linguistik. yang berfungsi untuk menjelaskan bahasa itu secara keseluruhannya. Tatabahasa yang mempunyai penjelasan mencukupi pula merupakan ciri tam-bahan yang memberikan suatu tanggapan kepada struktur linguistik yang tersembunyi dalam minda manusia. aspek makna turut dilibatkan. Struktur dalaman menghasilkan hubungan semantik ayat dan dirajahkan pada struktur permukaan melalui kaedah transformasi.

Teori ini juga turut memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.1 Ciri-Ciri Bahasa Fungsional Secara keseluruhannya. Kajian bahasa bukan semata-mata tertumpu kepada bentuk-bentuk bahasa bahkan juga terhadap perubahanperubahan yang berlaku pada bentuk-bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Aspek yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi. Antaranya ialah dialek.4 Teori Fungsional Teori ini berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an. Teori ini mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang berkomunikasi. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. ciri-ciri bahasa yang lain ialah sebagai alat perhubungan dan melalui bahasa penutur boleh menggambarkan fikiran dan diri atau identiti penutur yang berkenaan. laras bahasa. non-verbal. asas elemen yang terdapat dalam struktur bahasa ialah semantik dan bukannya sintaksis. sistem bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berhubung atau berkomunikasi. Semantik pula. slanga. 29 . Sama ada seseorang itu menggunakan bahasa secara rasmi mahupun tidak rasmi. fungsi bahasa tetap merupakan alat komunikasi yang luas dan tidak statik. Ahli fungsionalis menganggap bahasa sebagai mementingkan secara verbal aspek dan semantik. Fungsionalisme berlaku Pengukuhan bahasa boleh Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur. Hal ini kerana. 3. Fungsi bahasa tidak bersifat seperti satu sistem yang tertutup dan statik. dan sebagainya. Ahli-ahli bahasa fungsional iaitu Halliday dan Wilkins berpendapat bahawa teori ini bukan sahaja mengkaji bahasa dari segi struktur malahan mereka juga memberikan perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.BMM 3117 3. Selain itu. Terdapat beberapa variasi dalam penggunaan bahasa yang timbul akibat tekanan sosial. Teori ini wujud dalam pelbagai variasi bahasa dalam penggunaan bahasa. alat perhubungan. Bahasa yang digunakan juga tidak terhad malah bersifat universal. secara ringkas.4.

oleh  Bersifat preskriptifdan subjektif. dan terbuka. deskriptif. aliran kod kognitif.BMM 3117 Banding Beza Teori Huraian Bahasa Aspek Pengaruh Sifat Aliran Tradisional  Dipengaruhi ilmu falsafah. Aliran Fungsional  Dipengaruhi oleh  Bukan satu sistem yang statik. Aliran Generatif Transformasi  Dipengaruhi oleh  Bersifat rasionalistik. 30 . tetapi bersifat bertenaga teori kod kognitif. dan psikologi behaviurisme. Aliran Struktural  Dipengaruhi teori oleh  Bersifat objektif empirikal.

 Tidak konsep menerima kesejagatan.  Menerima kesejagatan. dan bahasa alat  Menerima kesejagatan. konsep Aliran Struktural  Mementingkan bentuk-bentuk formal. daripada Aliran Fungsional  Mengkaji dari segi struktural fungsi sebagai komunikasi. konsep 31 .BMM 3117 Kajian Bahasa Konsep Kesejagatan Aliran Tradisional  Mementingkan makna. konsep Aliran Generatif Transformasi  Mementingkan makna struktur.  Menerima kesejagatan.

masa serta kemudahan secara optimum (Mok Soon Sang 1992. 32 . demonstrasi. bacaan luas. para pelajar tidak dibenarkan untuk menjalankan atau melakukan sesuatu. guru seharusnya bercerita mengenai kepentingan menjaga kebersihan diri kepada muridnya. Pedagogi 2 m/s 8). guru memainkan peranan yang amat penting dalam proses pengajaran tersebut. kepimpinan guru adalah secara autokratik dan pencapaian objektif guru perlu diutamakan. Antara strategi dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah strategi berpusatkan murid. Ini menyebabkan interaksi di antara murid dengan guru adalah pasif. penggabungjalinan. Selain itu. berpusatkan bahan pelajaran. Oleh itu. kepelbagaian teknik. berpusatkan guru. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Hal ini demikian. penyampaian fakta adalah secara menghafal. pemulihan. penialian. bercerita dan juga sebagainya. ini berlakunya komunikasi sehala. pengayaan dan juga sebagainya.BMM 3117 4. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini juga melibatkan murid-murid kurang kreatif tidak berinitiatif dalam menjalankan sesuatu perkara kerana mereka tidak dirangsangkan dengan persoalan-persoalan oleh guru. Dalam konteks tersebut. kata strategi menurut Kamus Dewan 1998 pula dapat didefinisikan sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. bagi kefahaman para pelajar tersebut. syarahan. guru menggunakan kaedah dan teknik penerangan. Oleh itu. Perkataan strategi juga dapat diertikan sebagai langkah-langkah atau taktik yang perlu diambil oleh seseorang untuk menjayakan sesuatu perancangan. penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni atau perkembangan emosi. penyerapan. Konsep strategi ialah satau cara. penggunan tatabahasa tetap. kepelbagaian sumber lain. Misalnya. Manakala. iaitu guru sebagai pembimbing dan pendidik di hadapan. P&P bertema. Dalam strategi berpusatkan guru. langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran (P&P).0 DEFINISI DAN KONSEP STRATEGI Strategi merupakan suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedahkaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga.

proses P&P melibatkan aktiviti atau kemahiran membaca. ujikaji. intelek dan sosial (JERIS). projek. ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid dan peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. ciri-ciri strategi pemusatan murid pula melibatkan murid yang memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui strategi tersebut pula. kebergantungan kepada bahan adalah perlu untuk mencapai objektif pengajaran. kefahaman dan sikap untuk berdikari. iaitu antara guru dan pelajar-pelajarnya. emosi. Ini melibatkan komunikasi atau interaksi berlaku antara guru dan bahan atau murid dengan bahan pembelajaran. Melalui proses ini. dalam proses P&P guru boleh menggunakan penyoalan. guru membimbing murid dalam perbincangan mengenai kesedaran dan tanggungjawab menjaga kebersihan diri. beberapa kemahiran dapat dikuasai secara serentak. inkuiri-penemuan. projek. Oleh itu. dan kognitif. bertutur dan menulis. Hal ini demikian menjadikan pengajaran lebih bermakna. kaedah kumpulan atau perbezaan dan minat dalam kalangan murid dapat dipupuk. Peluang untuk berinteraksi antara murid juga banyak dan secara tidak langsung sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil. menarik dan berkesan. penyelesaian sumbangsaran. Misalnya. Penggabungjalinan amat memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi strategi pemusatan bahan pelajaran pula. simulasi. rohani. Oleh itu. Dalam strategi tersebut. bertolak ansur. perbincangan. penekanan diberikan kepada aspek jasmani. Proses tersebut merupakan komunikasi dua hala. Selain 33 . murid dilatih dalam kemahiran. kaedah dan teknik masalah. main peranan. perbincangan dan sebagainya selain pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pembelajaran. Dalam strategi tersebut. tolong-menolong). Oleh itu. Dalam strategi penggabungjalinan. rohani. Perkembangan murid secara menyeluruh dan seimbang daripada segi jasmani. kumpulan kecil dan sebagainya. Murid-murid akan lebih bersifat kreatif dan berinitiatif untuk maju kehadapan. objektif pencapaian murid-muris tersebut adalah diutamakan.BMM 3117 Manakala. Hal ini demikian bagi menggalakkan murid memberi pendapat masing-masing tentang sesuatu perkara kerana penglibatan murid perlu banyak bercakap daripada gurunya.

Oleh itu. berbagai unsur telah diserapkan dalam satu mata pelajaran tersebut. Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan yang melibatkan bebrapa kemahirankemahiran lain. kajian masa depan boleh diserapkan. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. kemahiran utama menjadi fokus dan organisasi kemahiran fleksibel di samping kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. Prosesnya bersepadu dan menyeluruh selain aktiviti dapat dipelbagaikan dengan menarik. Selain itu. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. Hal ini demikian. keupayaan. Strategi penyerapan mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan dalam sesuatu pembelajaran. tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran dan pembelajaran yang paling maksimum. dalam pengajaran Bahasa Melayu. sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain ataupun sebagai integrasi beberapa kemahiran. program pemulihan pula disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. bakat. unsur ilmu. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. carta. bagi murid-murid cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Contohnya. Seterusnya. bahan maujud.BMM 3117 itu. bilangan mata pelajaran dalam penyerapan adalah fleksibel dan organisasi isi kandungan pula mengandungi unsur utama dan unsur sampingan. Strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Tambahan lagi. nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. kad. Kemahiran dapat digabungjalinkan. 34 . dan minat. kemahiran belajar cara belajar. strategi yang baik akan menggunakan masa. Oleh itu.

35 . dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. setiap pendekatan harus mencerminkan satu pandangan. pendekatan dapat dikonsepkan dengan satu set andaian yang saling berkait dengan proses P&P serta mempunyai unsur aksiomatik . Oleh itu. Manakala. Oleh itu.0 DEFINISI DAN KONSEP PENDEKATAN Definisi perkataan pendekatan itu dapat dihuraikan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah (Kamus Dewan. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkatperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Jika kita menerima ini sebagai satu teori pembelajaran. perkataan pendekatan itu sendiri juga dapat diertikan sebagai jalan yang diambil dalam melakukan sesuatu perkara. Pendekatan dapat dihuraiakan sebagai satu kumpulan andaian yang saling berkaitan tentang hakikat bahasa dan hakikat pengajaran bahasa. Gestalt menerangkan bahawa kita mempelajari situasi secara keseluruhan dan kemudian mempelajari elemanelemen situasi ini. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mengikut Edward M. eklektif dan komunikatif. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. deduktif. Anthony 1963 pula. maka kita boleh jadikannya sebagai satu pendekatan. antara pendekatan yang sering digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) ialah pendekatan induktif. 1998). dilahirkan dan difahami. bagaimana dikuasai dan diperolehi. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid.BMM 3117 alat permainan. iaitu falsafah tentang hakikat bahasa. Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. 5. iaitu apakah sebenarnya bahasa itu. Oleh itu.

pendekatan ini diambil daripada pelbagai ciri yang baik dan ini akan menyakinkan murid-murid. Dalam pendekatan tersebut. guru dapat menggunakan usaha dan daya kreativitinya sendiri. pendekatan deduktif pula memperlihatkan hukum-hukum. Semasa proses penakulan. Dalam pendekatan tersebut juga. Manakala. Manakala. Seterusnya. Selain dapat dinyatakan sebagai satu produksi fakta untuk membuktikan satu pernyataan yang umum. Pendekatan tersebut dimulakan dengan sesuatu bab atau contoh dan bergerak ke hadapan kepada satu generalisasi. Antara cirinya yang lain ialah menganalisa fakta atau isi yang membentuk generalisasi dan membuat satu pencerakinan daripada yang umum kepada yang spesifik. sifat pendekatan ini adalah bersifat luwes. Tambahan pula. pendekatan komunikatif dalam proses P&P lebih berfokuskan kepada para pelajar. makna sangat dipentingkan dan 36 . pembelajaran diteruskan dengan menganalisis hukum-hukum tersebut melalui contoh-contoh yang berbentuk konkrit. meneliti dan mempelajari dengan sendirinya. Selepas itu. Kemudian. Pada kebiasaannya. Pendekatan tersebut adalah bersesuaian bagi murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan juga pencapaian. pelajar diajar sesuatu pengajaran secara langsung tetapi digalakkan mencari. iaitu pengetahuan tentang peraturan penggunaan bahasa. Murid didedahkan kepada kecekapan sosiolinguistik. guru boleh menggunakan pelbagai kaedah kerana tidak terikat pada satu kaedah sahaja. Selain itu. mereka akan mengemukakan satu rumusan hasil daripada kajian yang telah dilakukan oleh mereka. guru mengumpulkan contoh-contoh daripada teks dan menerangkan bagaimana ia berfungsi serta membantu pelajar merumuskan satu kumpulan yang sesuai. Pendekatan eklektik merupakan gabungan antara beberapa pendekatan yang terdapat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan pendekatan tersebut. seseorang dapat pelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum.BMM 3117 Pendekatan induktif merupakan proses penaklukan yang tinggi. Pendekatan ini menyarankan supaya murid-murid diberi peluang untuk menggunakan bahasa itu dalam konteks sosial tertentu. sesuatu teori atau peraturan tertentu. Pendekatan deduktif juga merupakan satu proses penaakulan yang tinggi seperti dalam pendekatan induktif. iaitu bebas atau pun tidak terikat dan mudah untuk diubah-ubah.

Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat pembelajaran. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. perbincangan. kaedah juga dapat diertikan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti P&P. main peranan. Manakala. kuiz. Antony (1963) ). kemas dan sistematik. 1963 ). Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu). lakonan. 5. Justeru itu. menyelesaikan masalah. 37 .BMM 3117 murid akan mengetahui tujuan sebarang aktiviti tersebut dijalankan. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tindkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Selain itu. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. brain storming. sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Anthony. ( Edward M. perbahasan. Teknik-teknik pengajaran pula menghuraikan tentang kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Lantaran itu. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cercerita. bermain. Kaedah merupakan cara teratur. (Edward M. projek. latih tubi. Satu muslihat atau strategi atau kemahiran digunakan guru dengan tujuan mencapai objektif pelajaran secara optimum. Perkataan kaedah juga dapat dinyatakan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu. kaedah pengajaran melibatkan beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu.0 Definisi dan Konsep Kaedah Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. hukum atau prinsip. Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana dan mengikut proses komunikasi yang sebenarnya. Ditambah pula dengan satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka masa pendek serta satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih.

kaedah terus. seseorang itu perlu memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. Antara jenis teknik termasuklah teknik drama. Maka sudah tentu seseorang itu perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah dan seirama dengan pendekatan yang digunakan. teknik perbincangan. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng.0 DEFINISI DAN KONSEP TEKNIK Teknik pengajaran dan pembelajaran merupakan penggendalian tentang sesuatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah. kaedah ajuk hafaz. teknik inkuari. bolehlah dinyatakan di sini bahawa semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. teknik latih tubi. terdapatnya pelbagai kaedah. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali. Teknik juga lebih dikenali sebagai alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahasa pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar. Dalam P&P. kaedah askar. kaedah linguistik. 1997). Oleh itu. kaedah tatabahasa terjemahan. teknik penyamapaian laporan. kaedah penglibatan balas fizikal. kaedah suggestopea dan sebagainya. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. teknik menyanyi. teknik forum. teknik bersyarah.BMM 3117 Konsep kaedah pula ialah satu perancangan atau prosedur bagi melaksanakan sesuatu pengajaran secara teratur. iaitu digunakan untuk mencapai sesuatu obektif (Kamarudin Hj. misalnya kaedah natural. Husin. kaedah kod kognitif. kaedah bahasa komuniti. kaedah situasional. Kaedah juga merupakan langkah-langkah atau lebih dikenali lagi sebagai peringkat-peringkat pengajaran yang tersusun rapi dan berkesinambunganb yang harus dituruti dengan saksama bagi menepati satu objektif pengajaran. Oleh kerana itu. teknik berpuisi. kemas dan sistematik. teknik kuiz. Andaikan seseorang itu ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. teknik soal jawab dan lain-lain lagi. teknik perbahasan. teknik dialog. 38 . kaedah oral-aural. teknik permainan bahasa. Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik. Umpamanya untuk menggoreng ikan. teknik bercerita. 7.

kemahiran mengekalkan minat murid. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara.BMM 3117 Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. gerakan tangan. mimik muka serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. 39 .

 Main peranan. Jenis-Jenis Pendekatan Huraian  Khusus kepada umum.  Kemuka kan generali sasi.  Oralaural. Pendekatan. Pendekatan Deduktif  Umum kepada khusus.  Soal jawab.  Brainstor ming.  Berpusa tkan guru.  Tunjuk cara.  Lakonan/ drama.BMM 3117 Banding Beza Strategi.  Fonetik. Pendekatan Eklektik  Gabung an induktif  Linguisti k. Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).  Linguisti k.  Bercerit.  Pengaja ran Strategi  Berpusa tkan guru. Pendekatan Induktif mendap atkan hukum. 40 . Teknik  Berbinca ng. Kaedah  Terus atau semulaj adi.  Banyak menggu nakan contoh.  Terus.  Linguisti k.  Pengaja ran berdasar kan hukum.  Oral-  Penyeles aian masalah.  Semulaj adi.

 Permaina n bahasa.  Soal jawab.  Pengaja ran mengiku t keboleh an dan kemamp uan kanakkanak.  Latih tubi.  Semulaj adi.  Situasi yang menyeru pai keadaan sebenar. Pendekatan Komunikatif  Linguisti k.  Soal jawab. Sumber : Kamaruddin Haji Husin (1988) 41 . aural.  Tunjuk cara.  Brainstor ming.  Terus.  Pengaja ran lebih kepada dialog.  Berbinca ng.  Oralaural.BMM 3117 dan deduktif.  Bahasa sebagai satu komunik asi.  Terus.  Bercerit.

40 – 9. Memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. Butiran Am Tarikh Masa Tahun Bilangan Murid Umur Mata pelajaran Tema Tajuk : 24.40 pagi (60 minit) : 5 Yakin : 40 orang (21 lelaki. Hasil pembelajaran  Fokus utama : 9. Mengenal pasti isi-isi penting daripada bahan yang dibaca. 19 perempuan) : 11 tahun : Bahasa Melayu : Sukan dan Rekreasi : Dadah 2. 42 .2010 (Rabu) : 8. Aras 1 i.2.3.BMM 3117 9.0 Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). PERSEDIAAN RANCANGAN MENGAJAR TAHUN 5 YAKIN 1.

Objektif pelajaran i. iii. Ilmu : Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.4. ii. Persembahan multimedia Poster-poster penagihan dadah Video dadah 43 .memudaratkan. 4. kesedaran 6. membanteras 5. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membolehkan murid menganalisis isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberi. ii. 3. rasional.kata hubung . generasi. dokumentari.BMM 3117  Fokus sampingan : 6. Nilai murni : Kasih sayang. iii. menangani. Murid membaca pantas secara luncuran untuk menyatakan gambaran umum tentang penagihan dadah. kebersihan fizikal dan mental. Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ii. Memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan penagihan dadah tersebut. Pengisian kurikulum : i. Bahan bantu mengajar : i. najis. menular. Sistem bahasa:   Tatabahasa Kosa kata . kancah. Aras 1 i.

vi. Pengetahuan Sedia Ada    Murid pernah didedahkan dengan kata hubung pada pelajaran yang lalu. Nilai murni :  Rasional. Murid pernah membaca tentang penagihan-penagihan dadah Murid juga pernah melihat tentang gambar-gambar dan video penagihan dadah Langkah/ Masa Set Induksi ( 5 minit ) i. vii. i. Senikata lagu „Dadah Durjana‟ Komputer riba Kad manila LCD Teks “Dadah” Lampiran kerja 7. v.BMM 3117 iv. ix. Apakah yang kamu faham tentang gambargambar yang ditunjukkan ? 44 . viii. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Gambar alatalat tentang aktiviti penagihan dadah. Contoh soalan a. Persembahan multimedia tentang kesankesan penyalahgunaa n dadah? BBM:   Persembaha n multimedia. ii. Poster-poster tentang penagihan dadah.

v. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran pada hari ini. Guru mempamerkan poster-poster tentang aktiviti penagihan dadah. Guru meminta murid-murid berdiri bagi menyanyikan lagu tema dadah.BMM 3117 b. Adakah kamu pernah melihat peristiwaperistiwa tersebut? iii. iv. vi. Murid meneliti sambil memahami gambar yang terdapat pada poster dan guru bersoal jawab dengan murid. iaitu 45 .

Adakah kamu pernah menghadiri ceramah tentang najis dadah yang dianjurkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan ? Langkah 2 (25 minit) i. Nilai murni : i. Langkah 1 (5 minit) i. Kesedara n mengenai bahaya dadah. ii. Teks bertajuk “Dadah”. Tanggung jawab i. Adakah kamu pernah membaca tentang aktivti penagihan dadah? b. Contoh soalan : a. 46 . (Lampiran 1) i. Guru mengedar teks “Dadah” kepada murid. Murid-murid memberikan respon berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. Murid diminta untuk membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan ii.BMM 3117 „Dadah Durjana‟.

i. Murid diminta menyenaraikan punca dan langkahlangkah berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. Guru berbincang dengan murid tentang kata hubung. Guru meminta murid secara rawak untuk membaca teks. 47 . Murid diminta ke hadapan untuk menulis jawapan yang betul di papan tulis. Langkah 3 (20 minit) i. BBM) ii. Kata hubung. Murid diminta BBM : Teks Dadah dan kad manila. Tatabahasa. ii. iv. a. v. iii. Latihan (papan tulis. vi. Guru memberikan jawapan yang tepat kepada murid-murid.BMM 3117 gambaran umum tentang dadah.

Berdasarkan isi pelajaran. Secara sumbang saran. iaitu „Dadah‟. guru bertanya tentang nilainilai murni dan pengajaran. Nilai murni i. Isi pelajaran d. Isi pelajaran ii.BMM 3117 membuat latihan tatabahasa dengan bimbingan guru. guru bertanyakan soalan secara rawak dan memberikan hadiah kepada beberapa murid yang berjaya menjawab Nilai murni:   Kesedaran Rasional 48 . i. Penutupan ( 5 minit ) Rumusan c. Permainan kuiz a. iii. Guru mengimbas kembali pelajaran yang telah dijalankan sepanjang waktu P&P tersebut. Nyanyian lagu „Dadah Durjana‟ (Lampiran ) ii.

BMM 3117 soalan tersebut. iv. guru meminta murid menyanyikan semula lagu „Dadah Durjana‟ 49 . Sebelum mengakhiri P&P.

Perkara pertama yang membuatkan hati saya teruja ialah kerana pandangan negatif saya terhadap kehendak soalan seperti di perenggan satu sebenarnya hanya rekaan dan dongeng semata-mata. Hal ini kerana saya sama sekali tidak memahami kehendak soalan begitu juga dengan rakan-rakan yang lain. Tetapi tugasan ini saya terima dengan senang hati kerana tugasan BMM 3117 inilah merupakan satu-satunya tugasan yang dijalankan di dalam kumpulan sebanyak 3 orang ahli. ternyata kehendak soalan yang diminta tidaklah sesusah yang disangka. sudah terbayang di benak fikiran akan kerja kursus yang diminta seberat 10 kilogram atau seberat seekor gajah. Akan tetapi.2. Malahan kehendak soalan ini membuatnkan hati saya teruja sekali. Soalan yang diberikan di dalam tugasan ini pada mulanya agak rumit bagi saya. saya yakin bahawa tugasan yang diberikan kepada saya dan rakan-rakan kali ini sememangnya tidak membebankan. Jadi. keberatan ataupun kualiti tugasan yang diberikan. Pensyarah tidak mengehadkan jumlah ketebalan dan kualiti tugasan ini.0 REFLEKSI KENDIRI Tugasan Kerja Kursus BMM 3117 ini merupakan tugasan yang ke empat yang perlu dihantar selepas tiga tugasan lain. setelah tugasan ini dibaca dengan teliti berserta taklimat yang disampaikan oleh pensyarah iaitu Puan Norainah Bt Mohd salleh. Sewaktu diberi tugasan ini.BMM 3117 10. setelah diberikan penerangan yang sempurna oleh pensyarah yang berkenaan.2010. saya berasa sangat teruja untuk mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Kesemua tugasan yang saya dan rakan-rakan terima ialah sebanyak enam tugasan. Saya mula menerima tugasan kerja kursus BMM 3117 ini pada 8. Saya juga khuatir akan cara penilaian tugasan ini sama ada menilai ketebalan. tetapi menyatakan bahawa tugasan ini tidak boleh terlalu nipis atau dengan kata lain tidak boleh kurang daripada 25 muka surat. tugasan BMM 3117 ini diyakini mampu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. membuat grafik 50 . Tetapi. Sebelum tugasan ini dibaca. Saya telah terbiasa melakukan tugasan yang melebihi 25 muka surat. Antara kehendak soalan yang diajukan di dalam soalan ini ialah mengumpul dan mengenalpasti bahan-bahan berkaitan teori-teori pemerolehan bahasa dan teori-teori huraian bahasa.

Antara soalan yang paling membuatkan hati saya berasa amat teruja ialah apabila diminta oleh pensyarah yang berkenaan bagi menyediakan RPH selama 60 minit. kadang-kadang terdapat kelebihan dan kekurangannya yang tidak dapat dielakkan. menyediakan RPH selama 60 minit termasuklah membuar refleksi kendiri dan laporan refleksi. saya dan rakan-rakan yang lain perlu pergi ke sekolah bagi melengkapkan RPH kami. Saya dan ahli kumpulan saya banyak berkolaborasi dengan pensyarah BMM 3117 kami kerana kami inginkan yang terbaik untuk tugasan serta markah tugasan kami nanti. Oleh kerana tugasan memperuntukkan masa mengajar selama 60 minit. hanya guru sebenar sahaja yang perlu menyediakan RPH yang sebenar. tugasan yang kami bertiga perlu siapkan ini juga perlu diisi dengan maklumat yang sama bagi menunjukkan kerja berkumpulan. Puan Norainah Bt Mohd Salleh seorang pensyarah yang tegas serta berdedikasi dalam menjalankan tugasannya sebagai pensyarah. Malah. Hal ini kerana. jadi saya dan 2 orang ahli kumpulan saya membahagikan masa mengajar kami kepada 20 minit setiap seorang sebanyak 3 orang ahli kumpulan. Soalan demi soalan saya selesaikan dalam pelbagai keadaan daripada susah kepada terlalu senang. Hal ini kerana kami tidak mempunyai banyak waktu terluang untuk menyiapkan tugasan ini. kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi. Walaupun terdapat beberapa masalah yang timbul mengenai tugasan ini. kami pulang ke institut dengan harapan dapat menyiapkan tugasan ini sesempurna mungkin. Saya mula risau menjelang seminggu sesi pengajaran saya dan rakan-rakan di sekolah. Oleh kerana tugasan ini dijalankan secara berkumpulan seramai 3 orang.BMM 3117 banding beza. maka segala maklumat yang perlu dicari dapat dibahagikan secara sama rata. 51 . pendekatan. mencari dan mengenal pasti strategi. Pensyarah kami. Ternyata banyak pengalaman yang manis dapat dinikmati walaupun hanya seminggu tugasan mengajar ini diberikan. Maka. namun beliau masih senyum dan tabah menghadapi dugaan itu. Cuma.

Sekian. maklumat serta tenaga telah berjaya membantu menyiapkan tugasan ini. Rakan-rakan yang lain seperti teman sebilik saya juga turut membantu saya bagi menyiapkan tugasan ini. saya dibantu oleh 2 orang ahli kumpulan saya iaitu Zaleha Bt Ahmad dan Solehah bt Zakaria.BMM 3117 Di kolej kediaman. Hanya Yang Maha Esa dan rakan-rakan sahaja yang tahu kesungguhan dan komitmen yang diberikan bagi menyiapkan tugasan ini. Perasaan itu merupakan perasaan ikhlas yang lahir dari benak hati saya dek kerana tugasan ini dibuat dengan sepenuh hati dan dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Akhirnya. 52 . tugasan ini berjaya disiapkan dan saya berasa sangat gembira. terima kasih. Saya merupakan orang terakhir yang menyiapkan tugasan ini di dalam kumpulan saya. Jadi perasaan takut serta tidak yakin dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada waktunya bermain di benak hati. Tetapi. Jadi. saya begitu berharap tugasan saya serta rakan-rakan saya ini dapat diterima tanpa sebarang kecacatan pada luar dan dalamannya. berkat kesabaran rakan-rakan saya yang terlalu baik dan banyak menyumbangkan idea.

24. Solehah Bt Zakaria serta saya sendiri. Oleh kerana ahli kumpulan kami seramai 3 orang. Tajuk pengajaran 53 . soalan tugasan meminta kami menyediakan RPH yang perlu diagihkan mengikut kumpulan masing-masing. Kelas 5 Yakin merupakan kelas pertama daripada 4 kelas dalam tahun 5.40 pagi hingga 9. Puan Najibatuch Syarbani. Pelajaran yang kami ajar pada hari tersebut merupakan subjek bahasa Melayu yang bertemakan Sukan dan Rekreasi. Di sekolah.40 pagi. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 3 orang dan diketuai oleh kawan saya iaitu Zaleha Bt Ahmad. kami disambut baik oleh semua ahli dan kakitangan sekolah tersebut. kami boleh memulakan tugasan kami sebagai guru sementara secara selesa dan tenang.3. Hal ini kerana. Kami memilih hari Rabu. segar dan tenang. jam 8.0 LAPORAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Oleh kerana tugasan BMM 3117 ini diberikan sama tarikhnya dengan tugasan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Kelas yang akan kami ajar bagi sesi 60 minit ini ialah kelas tahun 5 yang dipanggil 5 Yakin. SK Penaga terletak di kawasan sawah padi yang begitu nyaman. Kami menunjukkan RPH yang lengkap mengikut silibus yang ditetapkan serta meminta pendapat dan komen yang membina daripada guru kelas tersebut. maka pensyarah yangg berkenaan mengarahkan kami melakukan tugasan sebagai seorang guru yang sebenar walaupun hanya seminggu.2010. jadi kami mengagihkan tugasan mengajar ini selama 20 minit setiap seorang. Setelah siap menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap. Seperti yang telah sedia maklum. maka sesi pengajaran kami pun bermula. Setelah RPH kami diluluskan oleh guru kelas tersebut. Jadi.BMM 3117 11. kami berjumpa dengan guru kelas yang bakal kami ambil kelasnya untuk satu jam sesi pengajaran. tugasan BMM 3117 ini mengkehendakkan saya serta keseluruhan pelajar kelas saya bagi mengikuti satu tugasan yang memerlukan pengalaman mengajar sebagai seorang guru sebenar selama 60 minit setiap kumpulan. Nor Suhaida Bt Anior Zamani. Sekolah yang kami tuju bagi melengkapkan tugasan kami ialah Sekolah Kebangsaan Penaga yang terletak kira-kira 200 kilometer dari Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ipoh ini.

dan kesedaran. 54 .BMM 3117 kami bertiga pada hari itu ialah Dadah yang pada pendapat saya merupakan satu tajuk pengajaran yang selesa. Dari sudut ilmu pengetahuan. Kami juga bermatlamat supaya murid membaca pantas secara luncuran untuk menyatakan gambaran umum tentang penagihan dadah seterusnya dapat memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan penagihan dadah tersebut. kancah. Selain itu. najis. Antara nilai-nilai murni yang ingin diterapkan kepada murid-murid seperti kasih sayang. Setiap perkara yang dilakukan memerlukan objektif yang perlu dicapai. Selain itu. fokus sampingan pengajaran kami mengkehendaki murid-murid membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh dengan menyediakan aras satu di mana murid perlu menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca. Manakala. kosa kata yang terdapat di dalam PNP ini juga dapat diperkayakan dengan kata yang terdapat di dalam latihan ini seperti memudaratkan. rasional. Universal di sini bermaksud tidak membataskan PNP hanya kepada satu subjek semata-mata. kebersihan fizikal dan mental. tema PNP kami pada hari tersebut yang bertajuk Sukan dan Rekreasi daripada Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 5 mempunyai pengisian yang juga terdapat di dalam Buku Teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta nilai-nilai murni yang terdapat di dalam Buku Teks Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. kumpulan kami juga menyelitkan pengayaan daripada sistem bahasa yang menggunakan Kata Hubung sebagai latihan. Selain mengajar tentang Dadah. Fokus utama pengajaran kami ialah supaya murid-murid dapat mengenalpasti isi penting daripada bahan yang dibaca di mana murid perlu memilih dan menulis maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan yang dibaca. dokumentari. menangani. generasi dan membanteras. Jadi objektif kumpulan kami ialah membolehkan murid menganalisis isi-isi penting berdasarkan petikan yang diberi. pengisian kurikulum kami juga bersifat universal. menular.

murid diminta untuk membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan gambaran umum tentang dadah. Melalui strategi pemusatan guru. Di sini. Selepas itu. Kemudian. botol ubat batuk. Cikgu Solehah menggunakan pendekatan sumbang saran kerana beliau meminta murid memberi pendapat tentang persembahan multimedia yang ditunjukkan dan membandingbezakan gambar tersebut dengan diri mereka sendiri. strategi yang kami gunakan di dalam PNP ialah pemusatan guru dan pemusatan bahan. picagari. LCD. komputer riba. Manakala strategi pemusatan bahan pula ialah kerana terdapat banyak alatan yang kami gunakan sepanjang tempoh 60 minit PNP pada hari itu. serbuk bedak serta lampiran kerja. Seterusnya. Strategi pemusatan guru dipilih kerana kebanyakannya maklumat yang disampaikan kepada murid-murid merupakan maklumat yang hanya sisampaikan melalui guru. kad manila. Di permulaan pengajaran.BMM 3117 Seperti yang terdapat di dalam strategi pengajaran. Sesi pengajaran pada minit yang ke 20 hingga ke 40 diambil alih oleh Cikgu Zaleha. murid 55 . Cikgu Solehah menunjukkan beberapa gambar daripada persembahan multimedia tentang dadah. guru meminta murid secara rawak untuk membaca teks seorang demi seorang sehingga tamat teks. Cikgu Solehah mengedarkan lirik lagu „Dadah Durjana‟ serta memainkan lagu tersebut sambil dinyanyikan oleh murid-murid tahun 5 Yakin. Langkah pertama yang beliau lakukan di dalam proses 60 minit pengajaran ini ialah beliau mulakan dengan bacaan doa penerang hati dan seterusnya kepada langkah 1 beliau iaitu set induksi. Sebelum menyanyikan lagu. Selesai bahagian itu. senikata lagu „Dadah Durjana‟. video dadah. Seterusnya. Cikgu Solehah melekatkan beberapa poster Dadah bagi merangsang minat dan perhatian murid terhadap PNP yang dijalankan. teks “Dadah”. poster-poster penagihan dadah. Cikgu Zaleha mengedarkan teks bertajuk „Dadah‟ kepada semua murid. ubat batuk serta jarum picagari. Cikgu Zaleha meminta muridnya menyenaraikan punca dan langkah-langkah berdasarkan arahan yang diberikan oleh guru. Beliau menyambung sesi pengajaran yang pada awalnya menjadi teka – teki bagi murid-murid 5 Yakin. Isi pelajaran yang beliau mulakan di sini ialah menunjukkan barrang-barang alat-alat penagihan dadah seperti serbuk. Antara alatanalatan tersebut termasuklah persembahan multimedia. Sesi pengajaran pertama selama 20 minit diambil oleh rakan kumpulan saya iaitu Cikgu Solehah.

Sebelum mengakhiri PNP. Di antara kata hubung yang digunakan ialah „tetapi‟. saya juga memberikan sedikit nasihat serta menyelitkan nilai-nilai murni di dalam nasihat saya serta menyeru semua murid supaya tidak terjebak dengan kancah dadah ini. Sebagai penambahan kepada aktiviti penutup. aktiviti pengayaan dijalankan.BMM 3117 diminta ke hadapan untuk menulis jawapan yang betul di papan tulis. saya membuat rumusan tentang isi pelajaran yang disampaikan oleh 2 orang rakan saya. 56 . saya mengadakan kuiz yang menggunakan permainan cabutan sampul beracun yang mengandungi soalan-soalan berkaitan dadah. „lalu‟. saya bertanya tentang nilai-nilai murni dan pengajaran yang mereka perolehi daripada pengetahuan mereka tentang kebrukan dadah tersebut. „sambil‟. saya meminta murid menyanyikan semula lagu „Dadah Durjana‟. Selesai aktiviti langkah 2. guru berbincang dengan murid tentang kata hubung serta murid diminta membuat latihan tatabahasa dengan bimbingan guru. „dan‟. „yang‟ dan „untuk‟. diselitkan pengajaran tatabahasa yang menggunakan kata hubung sebagai pengayaannya. saya meminta murid mengangkat tangan serta tampil ke hadapan. mencabut sampul beracun dengan memilih warna sampul serta menjawab soalan yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan isi pelajaran iaitu „Dadah‟. Di dalam aktiviti ini. saya mengambil pendekatan di mana saya ingin membuat penilaian terhadap kefahaman yang diperoleh oleh setiap murid. Di dalam sesi penutup pengajaran ini. Selain itu. Pertama sekali. Hadiah turut diberikan kepada murid yang berjaya menjawab soalan tersebut. Minit terakhir menyaksikan pengajaran penutup yang dijalankan oleh saya sendiri yang digelar Cikgu Suhaida. Melalui aktiviti ini. Saya mengimbas kembali pelajaran yang telah dijalankan sepanjang waktu PNP tersebut serta secara sumbang saran. murid dapat memperkayakan serta memperkasakan ilmu yang sedia ada disebalik menambahkan pengetahuan tentang ilmu baru. Melalui aktiviti pengayaan ini. Guru memberikan jawapan yang tepat kepada murid-murid sama ada salah mahupun betul.

teori Kognitif. teori Mentalis. Seterusnya. Asas kenyataan ini adalah berteraskan hipotesis yang ditemukan oleh ahli psikologi dan ahli bahasa yang tersohor dalam abad yang lalu. bagaimana manusia menggunakan sintaksis dan bagaimana manusia dapat menyusun perkataan untuk menghasilkan dan memahami kata-kata ber-urutan yang disebut ayat. Tetapi. Keupayaan untuk menggunakan sintaksis tidak wujud tanpa mengetahui peraturan tatabahasa bagi bahasa tersebut. teori huraian bahasa merupakan teori tentang bagaimana bahasa bertindak dalam otak manusia cuba menjelaskan antara lain.BMM 3117 RUMUSAN. Jika kanak-kanak itu menguasai satu bahasa. Sama ada bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Kemudian. Jadi. Terdapat empat teori pemerolehan bahasa yang terkandung dalam Bahasa Melayu ini iaitu teori Behaviurisme. maka kanak-kanak itu disebut sebagai gandabahasawan. Kajian bahasa manusia cuba mengaitkan bunyi dengan makna yang dianggap sebagai amat berbeza dengan komunikasi haiwan. transformasi generatif serta teori fungsional. 57 . kanak-kanak yang mempelajari sesuatu bahasa akan memilih dengan teliti kemungkinan tatabahasa manusia dan secara logik memilih bahasa yang dituturkan oleh komuniti bahasanya. Oleh itu. kanak-kanak itu disebut sebagai dwibbahasawan. aliran struktural. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorang kanak-kanak. teori Konstruktivisme serta teori Interaksionalisme. kanak-kanak itu disebut sebagai ekabahasawan. membanding dan membezakan keempat-empat teori tersebut di dalam bentuk grafik. Hal ini kerana keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis terbina di dalam otak dan ciri-ciri sintaksis yang rumit tidak dapat difahami oleh makhluk yang bukan manusia. Jikalau bahasa yang diperolehnnya melebihi dua bahasa dalam masa yang sama. Terdapat empat teori huraian bahasa iaitu aliran tradisional. bagaimana manusia mengaitkan isyarat atau bunyi bahasa. tugasan BMM 3117 ini juga mengkehendakkan Huraian Bahasa. Pemerolehan bahasa pertama terjadi ketika kanak-kanak yang belum pernah mempelajari sebarang bahasa mula mempelajarinya buat kali pertama. pemerolehan bahasa terjadi setelah melalui beberapa proses yang sistematik. jika kanak-kanak itu memperoleh dua bahasa serentak dan menguasainya.

Hal ini kerana. seorang guru yang baik perlu mengetahui semua perkara yang terkandung di dalam tugasan ini.guru cemerlang. kaedah serta teknik membantu dalam mengenalpasti perbezaan keempat-empat elemen itu. Manakala teknik pengajaran dan pembelajaran pula merupakan penggendalian tentang sesuatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah. Secara konklusinya. 58 . strategi. iaitu digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. seorang guru yang cemerlang merupakan guru yang sentiasa membuat persediaan awal sebelum memasuki kelas pengajarannya. Rancangan Pengajaran Harian (RPH) dibuat bagi memastikan seseorang guru itu bersedia dengan pengajarannya setiap hari. masa serta kemudahan secara optimum. Serta. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan mengikut aktiviti tertentu supaya objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. grafik banding dan beza yang mengandungi pendekatan. seseorang guru itu perlu mengetahui kaedah. untuk membuat sesuatu RPH. Pendekatan itu dapat dihuraikan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah. Strategi merupakan suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedahkaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga. strategi. kemas dan sistematik. rakyat gemilang. Perkataan kaedah juga dapat dinyatakan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu.BMM 3117 Seterusnya. Kaedah merupakan cara teratur. pendekatan serta teknik yang digunakan untuk PNP.

...3 907/. .7.5 !! ./.3 2:920/.. 207.3.2:3.3 908 -079.9..9. 907/.:2.3 :2:2 9039.3.3. 908 8047.8:.99039./ 2..3 $97.8079..7.. ..3  5072:. .3 /..3 :7: /5 07. $005.3.3 /.3 -. 0. -0.2:7/202-07503/.: 2:.9.3/-07.38./.. 548907 ..200.: 90780-:9 8.3 . 9039. 2./..8 9: :7: 20239.32:920/.3805.33.-07/. 5.3 502:8. 05.3..2 !! .3.3/4... 9.7././.8.3 40 2:7/ 2:7/ 9.3 /.3 507. 83 :$40.9. 0  /.3 :7: /.2.38.:20239. .2 574808  239503..2-.25. 202. 897.. 2:7/ /239.3 0  3. 8079.3 80907:83..3 / 83 ./. 502:8.3 ./.2-.3 2:7/  .7... $05079 .2-:3808503./..3 :7: : . :39: 202-.9.9: 8079.7..: :$40.3 -0-07.7:2 5.90 . 2030/./. .320.33.9 908 0.7.3 .3 .3-0-07.7.3 $08 503..3.3 / /.3 -.2 897..7.2- ..88.3 : .3 / /.3 5:.3.2-..3. 507802-.3. /.:2.: .  $08503.3...7 $0907:83.38:2-.3..75.3:25:.3 803./../. 802:..3-.3 :39: 203/.307.5.3 -..3 ..9 503.7...7 /.3..7. 203:3:. 803/7 $008.3 202-..9 .340:7: 02:/.7.3 -.5.: .9/.9 -. 2:7/ $0907:83../.: .3 897.3 /.. : $40.: .. .. 203.257.3 /.3 /7 2070.7. 203:3:.90 502:8.3.3..0.39.77.:7.3.  908 ./... :3.35./ 90.9.7.7.9 -. 7.35079. 40 :.. 2:7/ 2:7/ .203:3./...9.2:7/ 2:7/207:5.9.3.390254 239!!5.3 .307.0. .3.:3. ./.7.:..9. 425:907 7-. :7. -0. 5..5. ./04 /.3.80.:2:. .9. 507802-. 90 -.9 /.. 20239.3 05.32.9-.3 -0.::7: . -.3 5....50307.3 9: : $40..38.3 /8.3.3507802-.7 90780-:9 /03.3 $0-0:2203.9: : $40.90 502:8. 805079 807-: :-.3 5:3.3 -0.3.3 2:920/. 239/. 803. 239 .2- /3.3 /.3.. 07. 2:7/ 80..3/03. :39: 202-. 05.9. :7.90 503.3 .2-407.9: 807-:-0/.: 203.3..3503/0.8 80.-0.7..3.3 7 ..5.5.25./.2.9 .9 / /.: 897.3 /9:3:.3 .9.90 502:8.3 /02 8047.3 .79: 39.7. 20303.3/3-0... 2030/. . 548907 548907 503..0. 2:7/3.3 2:7/ 907.3.3.: .9: 809 3/:8 8 50../.5.3 23. 0-.9..3 503. ..3 90780-:9 9072.2 :3./.9.3. -.2..7..7 -494:-. . 5079.2.

3.7: 0.9.5 8...3:7: 39907.3-2-3.3408.3..-84.7./03.:3 /03. 8.7.  /. :-:3 .3 /03.3.-.9.. 202-:. 503.3 84. 3. /.  .. :-:3 80-.3 503.3907/.3 203:3.: ..3..3 /...3/.3 -07.2-. 203.:.8...3 /:3.2 808 503:9:5 503. 80./. 9039.9.3.8.3 /50740 40 809.3. 50740 /.3 8.3 .:.7.3 3 2:7/ /..7. ../. .9..9 503.3 90.9 503:9:5 8. $0.3 503.3.25: -07..8.3.3 /. 9070-.73. :-:3 8079.. 8079..3.3/8./.390780-:9 $0-0:2203.3 2070.7203..-.3 05.203.9: ...3 50309. 909. 90780-:9 $0-././..2:7/.. /239.: .203.25 0 . 9039..9 3 /809. 202-:.9 503..3.3 .3802:.3 8.3 9..9. .9 8.3 3 8.9 3 :7: -07-3.7.3.3 9: 8..3 9:8 :7: 202-07.3. 07/.7./.5.25: -07..3 /.9..3 905.9.5.2.3  /./..9.8 02-.39039.3 /.9: !! 90780-:9 8079. /./. 50309.8. ...3 3.9.9 05..3.3 .3850. 202507.3 80/.3 8.7!! 8.2- 503/0. 8.:5:3 -09: $008.9 7:2:8.37. /03.9:7:9/-07.5.75.. .5.3 2: -.3503:9:5.. 8.3 :39: 203:8 .3 2:7/ 9039. -079..9.7 : $:.3 203.3 . 2:7/ 8:5.2.3 .. 2. 0 . 50.3 -09: / 5..-84.7...5.3 2070.    .7.9.34047./.25:8079.9 202507.: ..:3 . 9.8.2- /.3.-:9 8.2-..9..3 .9 503... 20307: 802:.3 203:3.2 3. .3 5072.23.3 8079.3 . 9/. 8.3 9039..9.3.99.5 2:7/ !079.33..2:7/203./..5.3 3..3 ./.. 8.2:7/203.. /80-...2. 202-07.3 05./. 503.3 .. 80.. 2:73 / /. 203. 2:7/ /239.5..3 :39: 0. 203.7. ./. 20309..:7.-:9.3 . ..3 / 2.  .3 907.: . :./.39.3 .5 01.. 8:2-.9 ..3.8...3 805.3 203.9. 2:73 /..3 .7.3.3850./.. 2:7/ 2:7/ 8.3 : .9 .20239.9 8079.25.3 202 ..3 0-7:.3/0.7.8.38...3 80/9 3../.39. 2032-.9//.3 2: ...3 8079.3/:3 84.2 .20239. 33 202-:. 3./.3-07. 803/7 .3503. 3 $..

. .9. .8.3..3...3/:3 /.7..3 .8.3 7:29 9/. 2.8. .3 -. 203. 5020740./ 8090.3.3/9:9:7. 0. .80307.9. ..8.8..3 2. /--. . ::/ 9.-07 :7:9.3:8.3 2.. /.-.3:8..9 9047 :7.-.2-039:7.3 8.3:8.2.3 97. 5079. 20309.8.3. 97...34042:39-. .3 /902:.3 88902.3 8.807039.9:90470.3 839.3.../.9 !020740.381472..7...820  $0907:83. 200- /:.3 -:.3 :39: 203:3.3.. :39: 20250740 839. 907. -.8. . /.3 ...9904790780-:9//. .8.: -:3 -.:-.9.3 202. /03.8.8.7 80-.90471:3843.3:8.3.3...3..3.0/:.3 202 /03. 9: /80-:9 80-. 0:5. 8.9..9:7.9.8..2.3 549088 . 2.8.3202-0. -07907.. 90780-:9 0 9: ..8.843..2.3. .7 839.5 .40 808047.3 20250.3 80. .1   .8.3 202-.3 909 02:33..  %07/.8. ..:-.3 907.5..9.7...3 897:9:7. /.3 /5074033.3 /.... .9 .3. 2:.3 .3 %09. 5844 /.8.3 . 574808 .2 .. 2.3/80-:9.8.2..3/3 /.7. ./... -0793/.9. 0:5./.3.9 . 907. 4 202 -.3 9.90473907.3 9078447 /. .7 808:. 20250. 5079.2 .8. 9: /80-:9 80-. 203:3.2 49.-. 9: 203:.: ..8 904743897:9.. 3 07.2.8 . .. /.8.-. -.9 025.3. . .7. ..:5:3-.39.5.73..9:-.3 3 .3 9.. ..3:8./ 09.3. -.3 -0:2 5073.3:8.8.8.2.7.3.9 203:8:3 507.2.3:8.3 2.:3..9: -.9.8073/.3 . 203..3.2.8.33:.3 -..:7820 90474391 9047039.88 907-3.88 9/.5.: -0-07.3 -.7.3.3 203:.3 .35.8.3.. 20250.-.3 /.7./843.9 9047 5020740. .3.. ./ .8 03.-.9 025. 0..3.3 -:3 /03. 9: 20250740 /:. .88 .. ..8.5 80-. .: 507.3.3.203003/... .8.-.8. . .3 -. ..3  %07/.9. 02:/...9 .5079.8.. .2. 2030.. #&&$  !020740..2.. 207:5.. / /.3 40 ..3:8..5.2 2.3 9047 9039.. /.3/...9 /1. -.3-.9: ..3 -.3 839.3.8.3-.3-./:.820 8079.8. /..8.3 :39: 203.3 .88 /.8. 8..8./ 9047 :7.8.30025.8. 2.2. -:.-.3. .3-.3:7. 9:.9..5.: -. 2.9.2...9 -07-0.3.2 49. -.-.2 40 2.3/03.. . 2. .3 -.918079.9 025.3..8.7 .3-. 9: /80-:9 80-.8. 20. .3 42:3..8. .3..: $.

 202. 4-091 503.307.7. $0907:83.. 808:.9:7 02.3 503/0.3 :39: !! $079. 8079.. 02:/.3 50303/.3 ...38.3 #! /-:.3:39:203.9: 47.3/:3503/0.3 .3 203:3.3 ..7 -07. .9:4-091  #.3 502-0. /03.7.3 897.9.3 20.9 025. 809..3 808:.9.: / /.3 /:3. .9.3 88902.3    .9.3.7.3/.7.3 507: /.90207:5..5.5 .2.7..9:7.39: /.3-.8: 0.3 5:.0/.9.33 ..3 80.:...8.3/:3//. .8.9..3 :7: . /.808:... ..7 %07/.. :39: 203....0/.7.5...7...5.3 . ... 8047. .38079. 2.3/.3 202-:.89 507-0.3 /.3:7:9:507:20309. 80-0:2 202.9 !07. .3:7:.38:.3 502-0.3 /.5.3-0.: ..9 -0-07. ..: 507..9: . 897.8 503.0/. :7: .3 80-.9:8:8:3..9 /:7.2 20303.9:/:3.3203.3..9.902..9 50780/.:...3.9: 9:.1-.:802:.903.7.3. ..3 9: /.0/.5..3.8 ..3 903.43:83.89. 207:5.8.3907.5. -.5.9.9/.. .3 80-.0207.3 /.0207.3 :7: .9 /3. 903 202-.9 9079039: 8:5.8.0/.7.3 203:9 . 202:. 4592:2 !03/0..29:..9:#! 808047.7.90 503/0.9.3 503.3 :7: 9: -0780/. 207:5.7 -03.3.90 .7.0/. .7.9808:.7.9. .507.507:20309..3..7.9: 2.9 808:.3 9039.. 8079.7.3 !03.3 207:5.5. 907.3503/0..8 /. :39:202-:.3/3/.3 808:.9 /03.8. 7..5.2 - /.33..3 0025.9 002039: $97.3 -03...3 8039.3 7.  $0.3 2. :.3.9 -.33.8 805079 203008.3.3 .3 808047. 202-:. 8047.9. 903 503.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->