PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

.

1

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

MUQADIMAH
Memperkatakan tentang tamadun dan ketamadunan membuka ruang kepada beberapa persoalan asas.

Persoalan-persoalan tersebut merangkumi yg paling asas tentang etimologi kpd yg paling abstrak tentang epistemologinya.

Apakah tamadun? Apakah maksudnya dan apakah yang
melandasi pengertian dan konsepnya?
2

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

MUQADIMAH

Apa makna bertamadun? Apakah landasan pengertian dan konsepnya? tara Apakah neraca atau timbang tidakyg membezakan bertamadun dgn
bertamadun?

Apakah ukuran, nilai atau penanda aras (bench marks) bagi menentukan tahap pencapaian bagi
sesuatu tamadun?
3

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Apakah pula faktor yg menentukan keutuhan dan kelangsungan sesuatu tamadun?
yg sering menjadi rujukan bagi Apakah dakwaan (atau andaian) bahawa suatu membuat bangsa atau masyarakat itu sudah bertamadun atau sebaliknya?

4

Pendahuluan

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

• Ibn Khaldun (14M) menggunakan perkataan ‘umran’ sebagai merujuk kpd ‘tamadun’ yg kita fahami sekarang. • Barat mengungkapkan . ‘civilisation’ pada abad ke 18M. • Kamus Dewan Bahasa menggunakan ‘kebudayaan, kemajuan dan peradaban’       
5

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Etimologi perkataan tamadun
Tamadun atau tamaddun adalah istilah bahasa Arab berasal daripada perkataan maddana dan madana yang bermaksud membangunkan kawasan (material) dan akhlak (kerohanian). Ia berkaitan dengan perkataan madinah (bandar), mudun (bandar-bandar) dan modern. Dikatakan juga bahawa istilah tamaddun berasal daripada perkataan al-din.
6

PENGERTIAN TAMADUN
Dalam tradisi penulisan berbahasa Arab antara peristilahan yg sering digunakan bagi membincangkan fenomena ketamadunan manusia adalah umran, hadarah, madaniyyah, thaqafa, nahdah dan tamadun.

7

PENGERTIAN TAMADUN
Istilah terawal yang digunakan untuk mengertikan makna ‘tamadun’ ialah perkataan ‘umran’ dan hadarat. ‘Umran adalah terbitan dari perkataan ‘Amara yang bererti ‘kawasan tanah atau rumah yang didiami, diduduki orang, tinggal menetap, segolongan penduduk yang menetap dan seumpamanya dalam suatu keadaan yang berkembang subur lagi makmur dari keadaan kering tandus atau terbiar dan binasa
8

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGERTIAN TAMADUN
Hadarat bererti ‘kehidupan menetap’. Penulis-penulis Arab moden menggunakan perkataan hadarat seerti dengan pengertian tamadun. Hadarat membawa erti ‘suatu wilayah, daerah atau bahagian dari ibukota-ibukota atau bandar-bandar atau kampungkampung dan dari kawasan yang didiami’. Islam Hadhari
9

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGERTIAN TAMADUN
Kurun kedua puluh muncul perkataan madaniyyat yang diperkenalkan oleh Farid Wajdi (alMadaniyyat wa al-Islam) 1899 dan Syaikh Muhammad Abduh (al-Islam wa al-Nasraniyyat Ma’a al-‘Ilm wa al-Madaniyyat). Kemudian muncul pula perkataan tamadun yang diperkenalkan oleh Jurji Zidan (Tarikh alTamaddun al-Islami). Dalam bahasa Inggeris tamadun disebut civilization yang diambil dari bahasa Latin civitas bererti ‘bandar’.
10

PENGERTIAN TAMADUN
Dalam bahasa Melayu, sekurang-kurangnya dua istilah popular yg digunakan iaitu ‘tamadun’ dan ‘peradaban’. Kedua-duanya adalah pinjaman perkataan Arab. Dalam perbendaharaan kata Melayu asal, tidak terdapat kalimah khusus yg dapat menterjemahkan perkataan tamadun dan peradaban, kecuali perkataan maju dan kemajuan dan/atau mungkin pembangunan. Perkataan maju dan kemajuan ternyata mempunyai konotasi yg jauh lebih sempit daripada tamadun.
11

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGERTIAN TAMADUN
Tamadun dalam pengertian yang mudah ialah kemajuan jasmani (dalam bentuk fizikal) dan rohani (bentuk abstrak). Istilah tamadun (civilisation) boleh digunakan dalam pelbagai konteks untuk maksud kemajuan, antaranya : Kemajuan intelektual, kebudayaan dan kebendaan, yang ditandai oleh kemajuan seni dan ilmu, penulisan dan ciri-ciri institusi-institusi politik dan sosial yang kompleks. Kemajuan dan kegemilangan hasil daripada kreativiti dan intelektual manusia. Suatu kebudayaan dan masyarakat yang dibangunkan oleh sesuatu bangsa, di kawasan dan tempoh tertentu. Masyarakat moden atau maju, yang kompleks dan mempunyai pelbagai kemudahan. Taraf tingkah laku yang baik. Taraf hidup yang maju.
12

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Istilah-istilah dalam Tamadun
‘Umran Hadharah Civilization Madaniyyat Tamaddun (Ibn Khaldun – 14M) (Ibn Khaldun – 14M) (Barat – 19M) (Farid Wajdi, Muhd Abduh – 20M) (Jurji Zidan – 20M)
13

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Istilah-istilah dalam Tamadun
Tamadun: “Kebudayaan, Kemajuan, Peradaban” (K. Dewan). Peradaban: “Kebudayaan,Tamadun, Kemajuan” Civilization: “Keadaan bersifat kebandaran atau kemajuan”. Civic : “bandar” (Istilah Latin).
14

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Istilah-istilah dalam Tamadun
‘Umran : “Kawasan yang didiami yang berkembang         subur dan makmur” Hadharah : “ Kehidupan menetap @ wilayah yang didiami” Hadharah adalah lawan bagi istilah Badw : berpindah randah/ kehidupan padang pasir. (Ibnu Khaldun, abad 14)
15

Ciri-ciri Asas Sesebuah Tamadun (Perspektif Barat)
• • • • • • Wujudnya penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan. Peningkatan kualiti kehidupan ke arah lebih positif dan sempurna. Wujudnya sistem organisasi dan institusi sosial yang baik serta sistematik. Wujudnya bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri. Wujudnya sistem undang-undang dan sistem moral berwibawa. Wujudnya daya kekreatifan yang tinggi seperti seni, sastera dan sebagainya.

16

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Ciri-ciri Asas Sesebuah Tamadun (Ibn Khaldun)
• • • • • • Agama yang lebih tinggi Sistem perundangan yang teratur Sistem negara yang teratur Kehidupan kota Sistem tulisan yang mantap Bentuk seni yang jelas   
Tamadun mencakupi kemajuan kebendaan dan kerohanian serta bersifat kebandaran

17

Kebandaran

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Bandar adalah pusat yang membentuk tamadun sekitarnya. Di sinilah masyarakat memberikan tumpuan untuk keperluan kehidupannya. Dari bandar jugalah dipancarkan kemajuan ke persekitarannya. Dalam pembangunan material misalnya, jaringan kemudahan pengangkutan dipengaruhi kedudukan bandar. Begitu juga dalam pembangunan minda, pemikiran kita sebahagian besarnya dipengaruhi oleh segelintir mereka yang menguasai media massa di bandar. Kemunculan bandar-bandar baru seperti Madinah, Baghdad, Damascus, Qairawan dll. ‘Segala aktiviti utama masyarakat berpusat di bandar’
18

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pengaruh agama terhadap tamadun
Sebahagian sarjana berpendapat agama berperanan membentuk tamadun, terutama agama Islam. Sebahagiannya pula berpendapat tamadun (budaya) yang membentuk agama. Edward Sullivan menulis, “Moslem civilization was the product of Moslem religion”. J.Jomier pula menegaskan, “Islam supplied the creative element out of which arose a new civilization”.
19

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pengaruh agama terhadap tamadun
Ralph dan Burns, yang meragui peranan agama terhadap tamadun, terpaksa membuat pengakuan berikut: “Nevertheless, in the case of the Arabs it was a new religion which undoubtedly provided much of the driving force behind the development of their civilization”. Feibleman, dalam perbincangannya tentang kebangkitan tamadun Islam, juga menyimpulkan sedemikian: “Religion leads to culture, and culture to civilization, as the radius of influence widens”. Sesungguhnya peranan Islam dalam mengasas dan membangunkan tamadun adalah satu fakta yang tidak dapat ditolak.
20

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pengaruh agama terhadap tamadun
Sudut ‘dalaman’ Islam, seperti ajaran Islam, alQuran, al-Sunnah, kepimpinan dan peribadi Rasulullah s.a.w., tauhid, syari‘ah, pendidikan Islam dan lain-lain, adalah sudut terpenting untuk melihat bagaimana Islam membentuk tamadun. Inilah sudut tamadun yang lebih penting yang diketepikan atau kurang difahami sesetengah sarjana bukan Islam bila mereka mengulas tentang tamadun Islam.

21

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN

Model Carroll Quigley (1910-1977), tujuh tahap proses berikut: Tahap 1. Mixture Tahap 2. Gestation Tahap 3. Expansion Tahap 4. Conflict Tahap 5. Universal Empire Tahap 6. Decay Tahap 7. Invasion
22

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN

Peringkat 1. Mixture Bermula dengan percampuran daripada dua atau lebih budaya. Biasanya berlaku di kawasan sempadan (border) atau pinggir (the peripheral area) tamadun terdahulu. Di pinggir Tamadun Klasik (Tamadun Rom), lahir Tamadun Barat, Tamadun Rusia dan Tamadun Islam
23

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN

Peringkat 2. Gestation Sistem yang menggalakkan penciptaan perkara-perkara baru. Sistem yang boleh meningkatkan hasil melebihi keperluan. Sistem yang mampu memanfaatkan lebihan hasil (di no 2) untuk membiayai dan menggunakan penciptaan baru tersebut (di no 1). (umpamanya, keteguhan ekonomi dilaburkan untuk memajukan sains, teknologi dan ketenteraan).

24

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN

Peringkat 3, Tahap Perkembangan (The Stage of Expansion) pula melibatkan empat jenis seperti berikut:

Peningkatan produktiviti barangan yang menggambarkan peningkatan taraf hidup. Pertambahan penduduk umumnya kerana penurunan kadar kematian. Perluasan geografi tamadun ekoran ekspolarasi dan penjajahan. Peningkatan pengetahuan.
25

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN

Tahap ke 4, Tempoh Konflik, apabila menunjukkan ciri-ciri berikut:
Kemerosotan kadar pengembangannya. Peningkatan ketegangan dan konflik antara ‘kelas’ (kelompok) masyarakat terutama di kawasan induknya (the core area) akibat percanggahan kepentingan. Peperangan yang bersifat imperialis semakin kerap dan ganas. Kemerosotan pemikiran dengan percambahan pemikiran yang tidak rasional dan pessimism.
26

  

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN

Tahap 5, Universal Empire Kawasan induk (the core area ) akan ditakluki oleh satu negara, seterusnya seluruh tamadun dikuasai sebuah empayar sejagat. Zaman keemasan Tetapi kemakmuran ini hanyalah palsu. Mungkin pengembangan ekonomi yang sebenar tidak banyak berlaku kerana tiada “alat pengembangan” (instrument of expansion) yang sebenarnya. Rekaan-rekaan baru dan pelaburan ekonomi juga berkurangan. Kepentingan peribadi pihak berkuasa mengatasi segalanya. Projek sia-sia eg Taman Tergantung
27

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN
Tahap 6, Zaman Kemerosotan (Decay)

menurun, • • Ekonomi meleset, • Taraf hidup Perang saudara • Kadar buta huruf meningkat. • Keprihatinan rakyat ramai terhadap agama, kehidupan intelektual, kemasyarakatan dan politik hilang begitu ketara sekali. • Gerakan-gerakan agama baru turut muncul mempengaruhi orang ramai. • Usaha untuk mengatasi menjadi sia-sia sahaja.
28

  

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN

ZT1012

Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia A

Tahap 7 Invasion Apabila tamadun berkenaan tidak lagi berdaya mempertahankan dirinya, kerana ‘ia sendiri tidak lagi ingin mempertahan dirinya’, Ia terdedah kepada penceroboh luar, tamadun yang lebih muda dan gagah.
29

KEMUSNAHAN TAMADUN DAN KITARAN TAMADUN
Teori Ibn Khaldun :
Badwi boleh bertamadun, maju menguasai kota dan kerajaan, kerana sifat-sifat mereka yang berpotensi. Tapi akhirnya mereka runtuh semula setelah hanyut dengan sifat-sifat negatif di bandar. Faktor kemanusiaan (sosial) terpenting

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

30

KEMUSNAHAN TAMADUN DAN KITARAN TAMADUN
Arnold Toynbee:
Moral dan keagamaan lebih penting untuk survival suatu tamadun berbanding faktor fizikal dan alam sekitar

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Oswald Spengler:
Tamadun seperti manusia (organisma), melalui peringkat ‘kanak-kanak, remaja, tua dan meninggal. Ada yang meninggal sebelum tua kerana diserang penyakit .
31

KEMUSNAHAN TAMADUN DAN KITARAN TAMADUN
Ibn Khaldun telah memperkenalkan teori kitaran tamadun.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

– – –

Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang ketara antara golongan kaya dengan miskin. Berleluasanya penindasan dan kezaliman. Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin. Wujudnya sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi dan sebagainya. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran.
32

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

GLOBALISASI
Berlaku hubungan dan pertukaran antara tamadun semenjak zaman purba melalui:
Jalan darat eg. Jalan sutera Laut eg. Teluk Parsi, Lautan Hindi dan Laut Cina Selatan Kuasa tunggal eg. Central Civilization Perang antara kumpulan eg. Perang Salib
33

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Satu isu hangat yang sering diperkatakan hingga kini ialah ‘clash of civilizations’ yang dipopularkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order yang diterbitkan pada tahun 1996.
34

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
Kini terdapat enam kumpulan tamadun utama:
– – – – – –

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Tamadun Barat yang berasaskan fahaman Katholik dan Protestan (di Eropah Barat dan Amerika Utara), Tamadun yang berasaskan Gereja Orthodoks (di Rusia dan Eropah Timur), Tamadun Islam, Tamadun Hindu, Tamadun China, dan Tamadun Jepun.

Kecuali Tamadun Islam, semuanya lima kumpulan ini mempunyai peneraju (core state or states): Tamadun Barat diterajui oleh Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat, Tamadun Orthodoks oleh Rusia, Tamadun Hindu oleh India, Tamadun Cina oleh China, Tamadun Jepun oleh Jepun.
35

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Caroll Quigley:
China dan India akan bangkit kali kedua sebagai tamadun yang hebat. Konspirasi Anglo-Amerika untuk menubuhkan sebuah empayar dunia. Sejarah semasa adalah “perjuangan di antara kuasa-kuasa yang bermusuhan”.
36

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992) yang menyatakan tesisnya bahawa warga dunia akan menerima konsep demokrasi liberal (tajaan Barat) sebagai nilai sejagat, menggantikan konfrontasi berdasarkan ideologi sebelum ini. Dengan kata-kata lain, mereka tidak akan bermusuhan berdasarkan tamadun.
37

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
Menurut Seizaburo, selain pertembungan antara tamaduntamadun, titik pertemuan seperti saling mempelajari juga boleh dilihat antara mereka, sebagaimana terbukti dalam sejarah: antara Tamadun Islam dengan Barat, Jepun dengan China, China dengan India dan Barat dengan tamadun-tamadun Asia.

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

38

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
Demikian juga tidak akan berlaku pertentangan di antara apa yang disifatkan sebagai ‘tamadun klasik’ (seperti Islam, India dan China, yang berasaskan ‘nilai-nilai klasik’) dan ‘tamadun industri moden’ (seperti Barat), sebagaimana yang dibuktikan oleh Malaysia, Turki, China dan Jepun, yang berjaya mengekalkan ‘nilai klasik’ seiring zaman perindustrian masingmasing.
39

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
Idea ‘clash of civilizations’ hanyalah ada dalam minda orang-orang tertentu, bukan realiti. Tetapi, Seizaburo menegaskan, idea Huntington mengundang bahaya besar sekiranya para pembuat polisi mengambil perhatian serius terhadapnya, terutamanya oleh pembuat polisi di Amerika Syarikat, kerana musuh-musuhnya juga terpaksa mengambil langkah tindak balas untuk berjaga-jaga.
40

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

MASA DEPAN DUNIA DAN PERTEMBUNGAN TAMADUN
Kebanyakan tokoh dunia Islam juga tidak setuju dengan pemikiran Huntington. Mohammad Khatami, bekas presiden Iran, menegaskan bahawa penggerak utama peradaban ialah pemikiran intelektual. Oleh itu, perbezaan yang timbul antara pelbagai peradaban itu merupakan hasil pemikiran manusia. Justeru, beliau menekankan kepentingan dialog peradaban, bukan mengarahkan pemikiran kita kepada pertembungan peradaban.
41

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

Pencapaian Umat Islam
Briffault, sarjana Inggeris berkata: “Roger Bacon dan Francis Bacon keduaduanya tidak boleh dikatakan telah memperkenalkan kaedah percubaan atau ujikaji. Roger Bacon adalah tidak lain merupakan orang yang memperjuangkan sains dan kaedah ujikaji yang dibina oleh Tamadun Islam ”.
42

PENGENALAN TAMADUN ISLAM

KESIMPULAN
Sesuatu bangsa dikatakan bertamadun apabila maju kebendaan dan kerohanian. Banyak isu dlm perbahasan ketamadunan eg pertembungan tamadun terutama antara Islam dan Barat. Berdasarkan sejarah, tamadun Islam boleh berharmoni dgn tamadun lain
43

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.