KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI PERTUKARAN AGAMA

DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU-ISLAM
DI JOHOR, SELANGOR DAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.


VOT RMC
78097KETUA PROJEK
DR. FARAHWAHIDA BT. MOHD YUSOF
AHLI KUMPULAN
P.M AMINUDDIN B. RUSKAM
AZMI SHAH B. SURATMAN
MOHD NASIR B. RIPIN
NUR RAIHAN BT. NORDIN
SHARIFAH MUNIRAH BT. TIMMIATI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA


ii

KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI PERTUKARAN AGAMA
DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU-ISLAM
DI JOHOR, SELANGOR DAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

DR. FARAHWAHIDA BT. MOHD YUSOF
P.M AMINUDDIN B. RUSKAM
TUAN HJ. AZMI SHAH B. SURATMAN
EN. MOHD NASIR B. RIPIN
CIK NUR RAIHAN BINTI NORDIN
CIK SHARIFAH MUNIRAH BT. TIMMIATI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

iii

KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI PERTUKARAN AGAMA
DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU-ISLAM
DI JOHOR, SELANGOR DAN WILAYAH
PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

iv

ABSTRAK
Kes-kes pertukaran agama sebelum ini dianggap sebagai isu yang sensitif oleh banyak
pihak dan ianya tidak dibincangkan secara terbuka bahkan statistiknya juga tidak
didedahkan kepada umum. Baru-baru ini Mufti Perak Datuk Seri Dr. Harussani
Zakaria telah melaporkan dalam satu ceramah bahawa terdapat lebih 250,000 orang
Islam telah menukar agamanya. Kes Noraisyah Bukhari misalnya, telah membuka
mata masyarakat Islam bahkan menimbulkan satu polemik hingga ia dibahaskan serta
mendapat reaksi spontan bukan sahaja oleh golongan masyarakat Islam bahkan para
ulama dan kerajaan Malaysia. Isu ini kemudiannya surut sehingga beberapa parti
politik menggesa kerajaan mewujudkan satu enakmen bagi menangani gejala
pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Malaysia. Sehingga hari
ini, enakmen yang diharapkan masih dalam draf perbincangan bahkan ia telah
mengambil masa yang agak lama untuk dipersetujui seterusnya diimplementasikan di
negara ini. Sementara menunggu satu undang-undang diluluskan bagi mengawal
pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam ini, semakin banyak desas-
desus mendakwa keterlibatan remaja Melayu-Islam yang cenderung untuk menukar
agama serta terlibat dalam kumpulan yang boleh merosakkan akidah mereka seperti
JIT (Jangan Ikut Tuhan) dan Black Metal. Mutakhir, cadangan penubuhan Suruhanjaya
Antara Agama turut mendapat perhatian kerajaan kerana ia nyata menggugat
kepentingan umat Islam di Malaysia. Ekoran daripada ini,, pihak berkuasa perlu lebih
prihatin dan seharusnya mendedahkan statistik permohonan pertukaran agama oleh
masyarakat Melayu-Islam ini kerana gejala ini boleh merosakkan institusi keluarga
Islam bahkan ia lebih buruk daripada gejala sosial dan dadah. Di sebabkan oleh
banyak pandangan, pendekatan dan cadangan yang telah dibuat sebelum ini yang
masih belum menampakkan hasilnya maka dirasakan perlu dibuat satu pengkajian
yang tuntas bagi mengupas kemelut ini dengan tepat. Justeru, kajian ini akan sedaya
upaya membantu pihak kerajaan mengenal pasti jalan penyelesaian yang terbaik
mengatasi permasalahan pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di
Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.v


ABSTRACT
Cases on conversion of religion are regarded as sensitive by many quarters and have not
been discussed openly. Indeed, statistics on conversion of religion are not exposed to the
public. Recently the mufti of Perak, Datuk Dr. Harunsani Zakaria were reported to have
been said that about 250,000 Muslims has converted to other religions. For example, the
case of Noraisyah Bukhari has opened the eye of the Muslim society and created
polemics and controversy. The issue was hotly and highly debated among Muslims in
the country. The responses and reactions came not only among the layman Muslims but
also from intellectuals and Muslims scholar and even the Malaysian government. For the
meantime the debate on the issue seemed to be gaining momentum until various quarters
including a few political parties which have urged the government to craft a legislation
or enactment to address the issue of Muslims conversion to other of religion especially
among the Malay-Muslims. Until now, the enactment is still in pre-discussion stage and
will take a long time for approval and an implementation throughout the country. In the
mean time, as waiting for the approval such laws to control the conversion religion
among Malay-Muslims, rumors have started to circulate saying that the involvement of
Malay-Muslims youngsters or adolescents are tempted to change their religion. They
include those who are involved with groups which are visibly contradicted to Islam such
as the Islamic Creed, Jangan Ikut Tuhan or JIT (Do not follow God) and Black Metal.
Recently, a suggestion for an establishment of Interfaith Commission also created a
concerns from the government because the suggestion would obviously create a rouse
among Muslims in Malaysia. In relation to the issue, the government is called upon to
give due attention and expose or publicize the statistics application of conversion
religion identity among the Malay-Muslims to the Malaysian society because this
phenomenon will effect and jeopardize the Muslim-family institutions in the country.
This is therefore a serious matter at hand and more damaging than the social illness and
drugs problems thus far. Even though there are many opinions, approaches and
suggestions given before, still this matter has not been materialized yet. Therefore, a
thorough study should be launched to look into the problem deeply. This study will
help the government to identify the best solutions to overcome the conversion of religion
issues among the Malay-Muslims in Johor, Selangor and Wilayah Persekutuan and the
rest of the country.

viPENGHARGAAN


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Selawat dan
salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w., keluarga serta sahabat Baginda.
Alhamdulillah, berkat inayah-Nya, kajian ini dapat disiapkan tepat pada masa yang
diberikan.

Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada pihak Kementerian Pengajian
Tinggi yang telah meluluskan geran penyelidikan bagi membolehkan kajian ini
dilakukan. Begitu juga kepada Universiti Teknologi Malaysia yang memberi
kesempatan kepada penyelidik untuk membuat kajian ini. Seterusnya kepada Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia, Polis DiRaja Malaysia, Jabatan Kehakiman Syariah
Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Agama Negeri dan Mahkamah Syariah
Negeri Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Mufti Negeri
Sembilan, Perak, Selangor, Johor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta
Perpustakaan Universiti Malaya.

Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada orang perseorangan yang banyak
membantu kajian ini iaitu Dr. Mohd Azam, Ustaz Azman (USIM), Ustaz Abdul Aziz
Jusoh, Dr. Haji Hassan (Ketua Pengarah Biro Bantuan Guaman), Puan Faridayasmin
Mohd Yusof (Jabatan Peguam Negara), wartawan Mastika dan Harian Metro. Semoga
segala kerjasama dan pengorbanan masa yang telah dicurahkan mendapat balasan
keberkatan daripada Allah S.W.T.

Akhirnya, diharapkan semoga kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua
agensi yang terlibat serta masyarakat Islam keseluruhannya dalam mengatasi masalah
pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Malaysia.
vii
SENARAI KEPENDEKAN
ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia
ADUN Ahli Dewan Undangan Negeri
ACCIN Allied Coordinating Committee Of Islamic NGOs
ASWJ Ahli Sunnah wal Jamaah
a.s Alaihi Salam
BADAI Badan Bertindak Anti IFC
CITU Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam
DAP Democratic Action Party
DBKL Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Dr. Doktor
F.M.S.L.R. Federated Malay States Law Reports
FORKAD Front Bertindak Anti Murtad Negara
ed. Editor
Hj. Haji
Ibid. (Latin: Ibidem) pada tempat, kitab atau halaman yang
sama
IFC Interfaith Council
IIUMLJ International Islamic University Malaysia Law Journal
IKIM Institut Kefahaman Islam Malaysia
ISA Internal Security Act (Akta Keselamatan Dalam Negeri)
JAIS Jabatan Agama Islam Selangor
JAKIM Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
JAWI Jabatan Agama Wilayah Persekutuan
viii
JI Jemaah Islamiah
Jil. Jilid
JIM Jamaah Islah Malaysia
JIT Jangan Ikut Tuhan
JKSM Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
JPM Jabatan Perdana Menteri
JPN Jabatan Pendaftaran negara
lwn Lawan
MABIMS Majlis Ulama Negara Brunei Darussalam, Republik
Indonesia dan Republik Singapura
M.L.J. Malayan Law Journal
m.s Muka Surat
MPF Muslim Professionals Forum
NGO Non Govermental Organisation (Pertubuhan Bukan
Kerajaan)
OIC Pertubuhan Negara-negara Islam
OKT Orang Kena Tuduh
op.cit. (Latin: opere citato) dalam rujukan yang trlah diterangkan
OSA Official Secrets Act (Akta Rahsia Rasmi)
PAS Parti Islam SeMalaysia
PDRM Polis Diraja Malaysia
PEMBELA Pembela Islam
PERKIM Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia
PGSM Persatuan Peguam Syarie Malaysia
PhD Ijazah Doktor Falsafah
PPI Peguam Pembela Islam
PPSM Persatuan Peguam Syarie Malaysia
Prof. Profesor
PWTC Pusat Dagangan Dunia Putra
r.a Radhiallahu ‘Anhu
RMK-9 Rancangan Malaysia Kesembilan
ix
s.a.w. Sallallahu ‘Alayhi Wassalam
S.W.T Subhanahu Wa Ta ala
SIS Sisters In Islam
SMS sistem khidmat pesanan ringkas
TERAS Teras Pengupayaan Melayu
TITAS Tamadun Islam dan Tamadun Asia
t.t. Tanpa Tahun
UMNO United Malays National Organization
USIA United Sabah Islamic Assosiation
VVIP Very Important Person
WADAH Wadah Pencerdasan Umat
YADIM Yayasan Dakwah Islam Malaysia
x


KANDUNGAN
PERKARA MUKA SURAT

Muka Depan ii
Halaman Judul iii
Abstrak iv
Abstract v

Penghargaan vi
Senarai Kependekan vii
Isi Kandungan x
BAB I
PENDAHULUAN


1.1 PENGENALAN 1

1.2 LATAR BELAKANG 5

1.3 PENGERTIAN TAJUK 9

1.4 OBJEKTIF KAJIAN 12

1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 13

1.6 SKOP KAJIAN 14

xi
1.7 KAJIAN TERDAHULU 14

1.8 METODE PENYELIDIKAN 15

1.9 KESIMPULAN 23
BAB II
LANDASAN TEORI


2.1 PENGENALAN 24

2.2 SEJARAH BERAGAMA DI KALANGAN UMAT MANUSIA 27

2.3 ISLAM AGAMA UNIVERSAL 29

2.4 SALAH FAHAM DAN CABARAN TERHADAP ISLAM 30

2.4.1 Globalisasi 30
2.4.2 Masalah Sosial 30
2.4.3 Ajaran Sesat 31
2.4.4 Murtad 32

2.5 MURTAD 34

2.5.1 Definisi 34
2.5.2 Syarat Sah Murtad 35
2.5.3 Sebab-Sebab Murtad 53
2.5.4 Kesan daripada Murtad 67
2.5.5 Faktor-Faktor Murtad 71

2.5.5.1 Dalaman
i. Kurang didikan agama / jahil 71
ii. Percintaan / Perkahwinan / Perceraian 73
iii. Ibu bapa 75
iv. Ekonomi Keluarga / Peribadi 77

2.5.5.2 Luaran
i. Persekitaran 78
ii. Rakan Sebaya 79
xii
iii. Gerakan Kristianisasi 80
iv. Modenisasi 85
v. Kelonggaran Undang-Undang 85
vi. Pemerintahan / Pentadbiran Negara 89
vii. Sistem Pendidikan 91
viii. Dakwah Kurang Peranan 92
ix. Diskriminasi (Saudara Baru) 93

2.6 Kesimpulan 94
BAB III
KEDUDUKAN MURTAD DALAM FATWA DAN PERUNDANGAN


3.1 PENGENALAN 96

3.2 PENDAPAT ULAMA’ BERHUBUNG HUKUM MURTAD 96

3.3 FATWA, PEWARTAAN SERTA HUKUM MURTAD 104

3.4 REALITI PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA 108

3.5 KAEDAH PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN 116

i Undang-undang / Enakmen Negeri 116
ii Kerajaan 133
iii NGO 141
iv Orang Awam 145

3.6 KESIMPULAN 147xiii


BAB 1V
ANALISIS


4.1 PENGENALAN 149

4.2 STATISTIK PERMOHONAN MURTAD BAGI
TAHUN 2000 HINGGA 2006 149

4.3 PENILAIAN RINGKASAN TERHADAP
DRAF AKTA MURTAD TERBARU 151

4.4 ANALISIS KAEDAH PENYELESAIAN
YANG TELAH DIBUAT 153

4.5 PERMASALAHAN YANG PERLU PENJELASAN
DARIPADA PIHAK BERTANGGUNGJAWAB
SAMADA DARI ASPEK HUKUM SYARAK
MAHU PUN UNDANG-UNDANG 167

4. 6 KESIMPULAN 168


xiv

BAB V
PENUTUP


5.1 PENGENALAN 169

5.2 KESIMPULAN 170

5.3 CADANGAN / SARANAN 172

5.4 MODEL KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI
MASALAH MURTAD. 181

BIBLIOGRAFI 185

1


BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan


Masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu Islam atau turut
dikenali dengan gejala murtad atau riddah semakin mencapai tahap kritikal dewasa
kini. Walaupun umumnya mengetahui bahawa hukum murtad itu merupakan dosa
besar dan menurut jumhur ulama ia bukan sahaja dibalas dengan hukuman yang
pedih di akhirat, akan tetapi boleh dihukum sebagai jenayah menurut al-Quran dan
as-Sunnah.
1
Ianya berpandukan kepada firman Allah S.W.T:

⎯Β´ρ ÷ŠÏ‰?ö ƒ öΝä3ΖÏΒ ⎯ ã ⎯ÏμÏΖƒÏŠ ôMßϑ´Šù ´θèδ´ρ ÖÏù%Ÿ2 7Í×≈ 9`ρé'ù ôMÜÎ7m
óΟßγè=≈ϑôã& ’Îû $´‹÷Ρ‘‰9# ÍοÅzψ#´ρ ( 7Í×≈ 9`ρé&´ρ Ü=≈sô¹& Í‘$¨Ζ9# ( öΝèδ $γŠÏù
šχρà$Î#≈z ∩⊄⊇∠∪

Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari
agamanya (agama Islam), lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka
orang-orang yang demikian, rosak binasalah amal usahanya
(yang baik) di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka,
kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).

(Surah al-Baqarah: 217)

1
Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam
Malaysia (IKIM), m.s 523.
2

Hingga ke hari ini belum ada suatu usaha yang serius dijalankan bagi
mengkaji dan mengenal pasti kaedah yang sesuai digunakan dalam menangani
masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam. Jika dahulu
masalah pertukaran agama lebih tertumpu di kalangan masyarakat beragama Buddha
dan Hindu, namun kini ia semakin menular malah mendapat tempat di kalangan
masyarakat Melayu-Islam.


Perbahasan kajian ini merangkumi latar belakang masalah pertukaran agama
di kalangan masyarakat Melayu-Islam serta kaedah penyelesaian yang telah, sedang
dan akan dilakukan dalam menangani masalah ini. Kajian ini memberi tumpuan di
negeri Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai kajian kes.
Pemilihan tajuk ini berdasarkan masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat
Melayu-Islam yang semakin menular di kalangan masyarakat Islam walaupun jelas
mengetahui bahawa ianya merupakan satu dosa besar dalam agama Islam. Fenomena
ini seolah-olah memperlihatkan hukum syariah tidak mempunyai autoriti dalam
undang-undang di Malaysia sehingga ia boleh dikesampingkan oleh masyarakat
Islam. Sekaligus menimbulkan tanda tanya dalam kalangan masyarakat Islam tentang
kedudukan dan keberkesanan hukum syariah di Malaysia.


Sememangnya Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak
agama. Sementara rakyat mengamalkan agama-agama yang berlainan seperti agama
Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan lain-lain kepercayaan, dan orang Melayu hanya
menganut satu agama iaitu Islam. Adalah asing bagi pemikiran orang Melayu
bahawa seorang berbangsa Melayu itu bukan beragama Islam.
2
Untuk menjadi
seorang Melayu, maka ia mestilah beragama Islam seperti mana definisi ‘Melayu’
menurut undang-undang dan Perlembagaan.
3Sebelum kedatangan British, undang-undang Islam adalah undang-undang
negara di Malaysia. Mazhab yang diikuti ialah Mazhab Syafie. Dalam kes Shaik

2
Mohd Salleh Abas (1985), Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
m.s 10.
3
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s. 238.
3
Abdul Latif dll. lwn Shaik Elias Bux,
4
Braddel C.J.C. dalam penghakimannya
berkata:


“Sebelum triti-triti pertama, penduduk negeri-negeri ini hampir
semuanya terdiri daripada orang Melayu (Islam) bersama pelombong
dan pengusaha Cina. Satu-satunya undang-undang yang terpakai
kepada orang-orang Melayu ialah undang-undang Islam yang
diubahsuai oleh adat-adat tempatan.”


Bertitik tolak dari evolusi sejarah masyarakat negara ini yang bermula dengan
kerajaan Melayu, kemudiannya dijajah oleh kuasa-kuasa asing, selain aspek
perkembangan pola kehidupan dan kependudukan masyarakat, maka tidak hairanlah
jika masalah pertukaran agama berlaku di negeri-negeri di Malaysia. Sejarah telah
menujukkan proses Kristianisasi yang dilakukan oleh gerakan Missionari ini telah
mula bertapak di Tanah Melayu semenjak penjajahan Portugis 1511M lagi. Ini
kerana mereka berazam untuk menukarkan agama orang Melayu kepada agama
Kristian.
5
Walau bagaimanapun proses Kristianisasi Tanah Melayu ini kurang
berjaya kerana pada masa tersebut masyarakat Melayu Islam masih kuat berpegang
pada al-Quran dan as-Sunnah dalam kehidupan.


Selain itu, sistem perundangan Islam juga diperuntukkan dan dilaksanakan di
negeri-negeri Melayu sebelum datangnya penjajah British. Di Terengganu,
perlembagaan tahun 1911 menunjukkan adanya pengaruh undang-undang Islam.
6

Sebagai tambahan terdapat undang-undang mengenai penubuhan mahkamah
dikeluarkan pada tahun 1885 yang membuat peruntukan bagi pentadbiran Islam di
negeri itu.
7
Ini kerana terdapat Batu Bersurat dari abad XII M yang antara lain
menyebut tentang perundangan Islam yang diamalkan pada masa tersebut. Di zaman
Sultan Zainal Abidin III di Terengganu (1881-1918), hukum syarak yang telah

4
(1915), I.F.M.S.L.R, 204. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim (1986), Sistem Undang-undang di Malaysia, Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s 48.
5
Mohd Salleh Abas (1985), Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
m.s 11. Lihat juga Abdul Monir Yaacob (Jun 1992), Reformasi Undang-Undang Islam di Malaysia, Jurnal Kanun, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. m.s 12.
6
Laws of the Constitution of Terengganu (1911), Malayan Constitutionial Documents No.2. Lihat juga Ahmad Mohamed
Ibrahim (1986), op.cit, m.s 48.
7
Undang-undang Mahkamah, Terengganu 1885.
4
dilaksanakan dan hukum hudud, qisas, diyah dan takzir diperuntukkan. Mungkin di
negeri-negeri lain seperti Kelantan dan Kedah juga telah mengaplikasikan undang-
undang ini.
8
Begitu juga dalam kes Ramah lwn Laton
9
, Mahkamah Rayuan di
Selangor telah memutuskan bahawa undang-undang Islam ialah undang-undang
negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang-undang
tersebut. Namun dengan kedatangan British dan diadakan Kanun Keseksaan yang
mengikut undang-undang di India dan England, maka undang-undang Islam tidak
lagi diikuti dan diamalkan di Tanah Melayu. R.J Wilkinson berkata:
10“Tidak boleh diragukan lagi bahawa undang-undang Islam akan
menjadi undang-undang Tanah Melayu sekiranya undang-undang
British tidak masuk dan menahannya.”


Pada awalnya, kemerdekaan Malaya diharap dapat menghapuskan saki-baki
gerakan missionari tersebut. Tetapi peristiwa Natrah pada tahun 1950 menggugat
sentimen orang Melayu Islam. Sekali lagi maruah umat Islam tercabar. Namun
masyarakat Islam pada masa tersebut sanggup merusuh dan bermandi darah bagi
menyelamatkan akidah gadis tersebut. Bantahan awam yang telah dipimpin oleh
almarhum Doktor Burhanudin Al-Helmi, Singapura dengan pantas ditangkap dengan
perintah berkurung oleh rejim British. Bukan hanya orang awam yang membantah
malah seorang anggota polis yang bernama Inspektor Taha Kalu telah menanggalkan
uniform polisnya untuk bersama-sama umat Islam yang lain menyatakan sikap
amarah terhadap usaha memurtadkan Natrah.
11Peristiwa yang menjadi catatan sejarah penting umat Islam itu amat
melukakan hati umat Islam. Tetapi yang menyedihkan apabila kerajaan Malaya
ketika itu tidak menjadikannya iktibar untuk memelihara kesucian akidah umat Islam
Malaya. Hari ini kesan tersebut telah mula dirasai. Generasi era kemerdekaan tidak
dibekalkan pendinding iman yang kukuh, akidah Islam berpaksikan materialistik,
budaya Barat menular ke dalam tampuk pemerintahan. Kesannya, akidah umat Islam

8
Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), op.cit, m.s 38.
9
(1927), 6 F.M.S.L.R. 128; 2 J. 213. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), ibid, m.s 3.
10
Wilkinson, R.J.(1908), ‘Papers on Malay Subjects’ Law Part 1, Kuala Lumpur.
11
Riduan Mohamad Nor (2006), Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena, Selangor: MHI Publication, m.s 5.
5
mula goyah.
1.2 Latar Belakang


Kes-kes pertukaran agama sebelum ini dianggap sebagai isu yang sensitif
oleh banyak pihak dan ianya tidak dibincangkan secara terbuka bahkan statistiknya
juga semakin membimbangkan. Kes Lina Joy, Noraishah Bukhari, Hartina
Kamarudin misalnya, telah membuka mata masyarakat Islam bahkan menimbulkan
satu polemik hingga ia dibahaskan serta mendapat reaksi spontan bukan sahaja oleh
golongan masyarakat Islam bahkan para ulama dan kerajaan Malaysia.


Dari tahun 1999-2003 terdapat 750 permohonan pertukaran nama bukan
Islam di Jabatan Pendaftaran Negara. Hanya 220 permohonan diluluskan setelah
permohonan mengemukakan dokumen rasmi sama ada dari Jabatan Agama Islam
Negeri atau mahkamah Syariah negeri bahawa mereka bukan lagi beragama Islam.
Dari jumlah tersebut, majoriti mereka yang terlibat ialah golongan mualaf (saudara
baru).
12Memandangkan majoriti penganut Islam di Malaysia berbangsa Melayu,
maka kajian ini memperincikan istilah Melayu itu sendiri dalam Perlembagaan
Malaysia. Bangsa Melayu khususnya di Malaysia, adalah satu-satunya bangsa di
dunia yang mengguna pakai definisi yang jelas di dalam perlembagaan untuk
mentakrifkan definisi perkataan Melayu serta skop yang merangkuminya. Istilah
Melayu di Malaysia dijelaskan sebagai seorang yang menganut agama Islam. Islam
dan Melayu pada dasarnya mengikut definisi perlembagaan sama sekali tidak boleh
dipisahkan. Perkara ini diletakkan dengan jelas di dalam perlembagaan dan menjadi
suatu undang-undang di Malaysia untuk Melayu iaitu seseorang yang menganuti

12
Mohd Azam Mohamed Adil, Bahaya Mainkan Isu Murtad di Malaysia, Utusan Malaysia, 9 November 2006.
6
agama Islam,
13
dan Melayu serta bangsa lain yang menganut agama Islam adalah
tertakluk di bawah syariat Islam dan perundangan Mahkamah Syariah di Malaysia.
14


Di Malaysia, murtad semakin hangat diperkatakan apabila Mufti Kerajaan
Negeri Perak, Dato’ Seri Haji Dr. Harussani Haji Zakaria memberitahu terdapat
hampir 250,000 umat Islam yang murtad di negara ini. Bilangan tersebut termasuklah
kira-kira 100,000 orang Islam Melayu yang telah mengisytiharkan diri mereka masuk
Kristian. Katanya lagi, 100,000 orang lagi sedang membuat permohonan menunggu
untuk murtad. Selebihnya tegas beliau, termasuk mereka yang memohon untuk
menukar nama Islam di dalam kad pengenalan kepada nama fahaman lain. Selain itu,
kata beliau:

“Ini tidak termasuk lagi individu-individu yang langsung tidak
bersolat, tidak berpuasa dan menentang semua hukum Islam.”
15


Beliau yang membuat kenyataan tersebut kepada pemberita selepas
menghadiri seminar ‘Dasar Aparteid Terhadap Wanita Islam di Malaysia: Satu
Penilaian’ di Kuala Lumpur pada 8 Julai 2006 berkata, siasatan lengkap termasuk
mengenai berapa ramai umat Islam yang dibaptiskan perlu dilakukan segera bagi
mengelak kebimbangan umat Islam.
16


Seterusnya pada 10 Julai 2006, Harussani mengkritik Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia (JAKIM) kerana enggan menyiasat kes-kes murtad yang didedahkan
oleh beliau. Beliau berkata, JAKIM sepatutnya bersikap proaktif dengan
menjalankan kajian dan siasatan berhubung masalah murtad di negara ini kerana isu
itu satu perkara yang serius bagi umat Islam. Katanya jabatan itu sepatutnya telah

13
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s 238.
14
harakahdaily 17 Julai 2006.
15
www.harakahdaily.net, Mufti Perak Dakwa 250,000 murtad di negara ini? 14 Februari 2006.
16
Berita Harian, Sabtu 25 November 2006.
7
bertindak menjalankan kajian mengenai isu itu tanpa perlu menunggu laporan
daripada mana-mana pihak. Katanya:
“Mereka tidak serius dengan isu ini... satu kes murtad pun sudah
cukup serius. Apa nak tunggu sampai 100,000 orang”
“Ini seolah-olah anggap perkara ini bukan masalah serius di
kalangan umat Islam,” katanya kepada pemberita.
17


Selain itu, bukan hanya orang awam sahaja yang terlibat dengan pengaruh
murtad ini, malah dikatakan individu yang mempunyai nama serta berpengaruh di
Malaysia juga dikatakan turut terjebak dengan gejala murtad ini. Misalnya satu
kenyataan yang dikeluarkan di laman web Gereja Anglican Sydney, Australia yang
ditulis oleh Katrin Arnholz yang melaporkan :


“One man who has publicly converted is the well-known yatctsman,
Azhar Mansor...”
18Lebih mengeruhkan keadaan apabila pelayar negara, Datuk Azhar Mansor
yang dikaitkan dengan sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) itu ketika ditemui
pemberita di Langkawi, Kedah enggan mengulas dakwaan beliau telah murtad dan
menganut agama Kristian. Azhar enggan menjawab soalan media sama ada masih
berpegang kepada ajaran Islam. Azhar hanya mengatakan beliau “enggan
mengeruhkan keadaan dan mahu pihak berkuasa menyiapkan siasatan mereka
terlebih dahulu.”
19


Akhirnya, beliau telah membuat kenyataan bahawa beliau masih lagi
menganut agama Islam pada sidang akhbar di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC),

17
Mufti Perak Kata JAKIM Tidak Serius dalam Isu Murtad, Utusan Malaysia, 10 Julai 2006.
18
your.sydneyanglicans.net/southerncross/articles/muslim_women_who_share_a_secret_love/
19
Norliza Abd. Rahman, SMS: Sultan perak Panggil MB, Musa Menghadap, Utusan Malaysia, 9 November 2006.
8
tempat di mana Perhimpunan Agung UMNO berlangsung pada tahun tersebut.
20

Namun, persoalan yang timbul ialah, mengapa wujud rasa enggan mengakui
keislaman diri sedangkan perkara tersebut melibatkan faktor agama dan maruah diri.

Isu ini kemudiannya surut apabila beberapa parti politik menggesa kerajaan
mewujudkan satu enakmen bagi menangani gejala pertukaran agama di kalangan
masyarakat Melayu-Islam di Malaysia. Namun, sehingga hari ini, enakmen yang
diharapkan masih dalam draf perbincangan bahkan ia telah mengambil masa yang
agak lama untuk dipersetujui seterusnya diimplementasikan di negara ini. Sementara
menunggu satu undang-undang diluluskan bagi mengawal pertukaran agama di
kalangan masyarakat Melayu-Islam ini, semakin banyak desas-desus mendakwa
keterlibatan remaja Melayu-Islam yang cenderung untuk menukar agama serta
terlibat dalam kumpulan yang boleh merosakkan akidah mereka seperti JIT (Jangan
Ikut Tuhan) dan Black Metal.
21
Mutakhir, cadangan penubuhan Suruhanjaya Antara
Agama turut mendapat perhatian kerajaan kerana ia nyata menggugat kepentingan
umat Islam di Malaysia.
22Kajian yang dijalankan tahun 1994 hingga Mei 1997, mendapati sebanyak 60
hingga 210 permohonan bagi pertukaran nama telah dihantar ke Jabatan Pendaftaran
negara (JPN). Daripada jumlah tersebut, sebanyak 519 permohonan bertukar nama
atas alasan ingin keluar dari Islam ataupun murtad. Walau bagaimanapun 48% sahaja
yang diluluskan oleh JPN manakala 52% lagi telah ditolak atau ditarik balik oleh
pemohon.
23Ekoran daripada ini, pihak berkuasa perlu lebih prihatin dan seharusnya
mendedahkan statistik permohonan pertukaran agama oleh masyarakat Melayu-Islam
ini kerana gejala ini boleh merosakkan institusi keluarga Islam bahkan ia lebih buruk
daripada gejala sosial dan dadah. Disebabkan oleh banyak pandangan, pendekatan

20
Saya Tetap Islam: Azhar Mansor, Berita Harian, 18 November 2006.
21
Wan Mohd. Hafiz Wan Hamzah, Mastika (Disember 2006), Anak VVIP Bertaubat Selepas Murtadkan 500 Orang Melayu,
m.s. 106.
22
Abu Bakar Ismail, Milenia Muslim (Januari 2006), Tolak Suruhanjaya Agama, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
(YADIM) m.s 6.
23
Azahar bin Yaakub@Ariffin (2000) Murtad di Kalangan Saudara Baru Keturunan India: Satu Kajian di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Universiti Malaya, m.s 78.
9
dan cadangan yang telah dibuat sebelum ini yang masih belum menampakkan
hasilnya maka dirasakan perlu dibuat satu kajian yang terperinci bagi mengupas
kemelut ini dengan tepat. Justeru, kajian ini sedaya upaya membantu pihak kerajaan
mengenal pasti jalan penyelesaian yang terbaik mengatasi permasalahan pertukaran
agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Johor, Selangor dan Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur.


Sesungguhnya gejala murtad ini perlu dilihat sebagai satu bentuk ancaman
yang sangat membahayakan akidah masyarakat dan membawa kepada kehancuran
umat Islam. Firman Allah SWT:-


⎯Β´ρ Æ Gö;ƒ ´ö î ÄΝ≈=ó™¸}# $YΨƒÏŠ ⎯=ù Ÿ≅6ø)ムçμ÷ΨÏΒ ´θèδ´ρ ’Îû ÍοÅzψ# ´⎯ÏΒ ´⎯ƒÌÅ¡≈‚ø9#
∩∇∈∪

Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka
tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak
dari orang-orang yang rugi.

(Surah Al-Imran: 85)
1.3 Pengertian Tajuk


Istilah yang digunakan dalam penulisan ini berhubung dengan istilah-istilah
spesifik berkaitan dengan kajian yang dijalankan. Ini bertujuan untuk mengelak dari
memahami kajian dengan perspektif yang berbeza seperti mana yang dikehendaki
dalam sesuatu kajian. Ia juga bagi membantu pembaca memahami dengan lebih jelas
setiap isu yang dibincangkan. Dalam kajian ini beberapa definisi digunakan dan
berikut merupakan definisi kepada tajuk kajian “Kaedah Penyelesaian dalam
Menangani Pertukaran Agama di Kalangan Masyarakat Melayu-Islam di Johor,
Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”.  10
1.3.1 Kaedah


Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,
24
kaedah bermaksud cara atau
peraturan membuat sesuatu (terutamanya yang bersistem atau yang biasa). Dalam
kajian ini, kaedah difokuskan kepada cara atau peraturan yang digunapakai untuk
menangani masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di
Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
1.3.2 Penyelesaian


Penyelesaian bermaksud perbuatan menyelesaikan (membereskan dan lain-
lain) sesuatu.
25

1.3.3 Menangani


Menurut Kamus Za’ba, menangani bermaksud mengerjakan dengan sendiri,
mengusahakan, menyelesaikan sesuatu perkara secara sendiri.
26
Kajian ini akan
mengemukakan beberapa kaedah yang dirasakan sesuai bagi menyelesaikan
permasalahan murtad di kalangan masyarakat.
1.3.4 Masyarakat


Bermaksud kumpulan orang yang hidup dan bergaul bersama di suatu tempat
(kampung, bandar, pinggir bandar, dan lain-lain) atau mengikut golongan bangsa
(Melayu, Cina, India dan lain-lain) atau agama (Islam, Kristian dan lain-lain).
27


24
Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), Kuala Lumpur terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s 653.
25
Ibid, m.s 1425.
26
Kamus Za’ba (2000), Kuala Lumpur terbitan Pustaka Antara Books Sdn. Bhd, m.s 1108.
27
Ibid, m.s 742.
11
1.3.5 Melayu


Iaitu bangsa yang mendiami di daerah nusantara di Asia Tenggara.
28
Menurut
Kamus Dewan pula, ia bermaksud nama suatu bangsa dan bahasa (terutamanya di
Semenanjung Malaysia).
29
Menurut Perlembagaan Persekutuan pula, Melayu
30

ertinya yang menganuti agama Islam, lazim bercakap bahasa Melayu, menurut adat
istiadat Melayu dan –

a) Lahir, sebelum Hari Merdeka, di Persekutuan atau diSingapura, atau ibu
atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari
Merdeka itu, ia adalah berdomisil di Persekutuan atau di Singapura; atau
b) Ia adalah keturunan seseorang yang disebut.
1.3.6 Islam


Pengertian Islam dari sudut bahasa ialah patuh. Sementara dari segi istilah
membawa maksud ketundukan, kepatuhan dan penyerahan dengan penuh
kesedaran.
31
Menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Islam dan Da’wah,
32

Islam bermaksud istislam (menyerah diri), khudu’ (tunduk dan patuh), al-Inqiyad
lillah (taat kepada Allah) dan ianya berlaku dengan penuh kesedaran dan kerelaan,
bukan terpaksa.28
Ibid, m.s 749.
29
Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), op.cit, m.s 1014.
30
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), International Law Book Services, Petaling Jaya, m.s 238.
31
Ibn Manzur, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (1968), Lisan al-Arab, jilid 12,
Beirut: Dar Sadir Wa Dar Beirut m.s 293.
32
Abdul Karim Zaidan (2002), Islam dan Dakwah, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Bhd m.s 9.
12
1.3.7 Pertukaran Agama


Pertukaran agama atau turut dikenali dengan murtad menurut bahasa arab
berasal daripada perkataan riddah. Dari segi bahasa, riddah bermakna kembali
daripada sesuatu kepada selainnya.
33Dari segi istilah syara’nya pula, murtad ditakrifkan dengan pelbagai takrifan.
Antaranya ialah:
(i) menurut imam al-Husni: “keluar daripada Islam dan kembali kepada
kufur serta membebaskan diri daripada Islam”.
34

(ii) Menurut al-Shaykh Abd al-Qadir Awdah: “meninggalkan agama Islam
dan keluar daripadanya setelah menganutnya”.
35

(iii) Menurut Dr.Wahbah al-Zuhaily: “Berpaling daripada Islam dan kembali
kepada kufur, sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan
atau perkataan, dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau
penentangan atau i’tiqad”.
36

(iv) Menurut Sayyid Sabiq: “Kembalinya orang Islam yang berakal dan
dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari
orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki mahupun orang
perempuan”.
37

(v) Menurut Dr. Abd al-Karim Zaydan: “Keluar daripada Islam”.
38

1.4 Objektif Kajian


Dalam melaksanakan sesuatu kajian, objektif kajian haruslah diberi
perhatian memandangkan ia berfungsi sebagai satu kerangka rujukan bagi

33
Al-Razi (t.t.), Mukhtar al sihah, Beirut: Maktabah Lubnan, m.s 210; Lihat juga Jabran Mas’ud (1986), al-Ra’id, Beirut: Dar
al-Ilm al-Malayin, jilid 1, m.s 725-726; Lihat juga al-Fayruz Abadi (t.t.), al-Qamus al Muhit, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-
Arabi, jilid 1, m.s. 570.
34
Al-Husni (1995/1416h), kifayat al-akhyar fi hil ghayat al-ikhtisar, Beirut: Dar al khayr, jilid 2, m.s 493.
35
Awdah (1994/1415h), al-Tashrik al-Jina’i al Islami Muqarinan bi al Qanun al wad’i, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, jilid 1,
m.s 661.
36
Al-Zuhaily (1989/ 1409h), al Fiqh al islami wa adillatuhu, Dimashq: Dar al-Fikr, jilid 6, m.s. 183.
37
Sabiq (1990), Fikih Sunnah, Victory Agencie, Kuala Lumpur, jil. 9, m.s. 159.
38
Zaydan, al Mufassal fi ahkam al Mar’ah, jil. 5, m.s. 300.
13
memastikan perlaksanaan kajian berjalan dengan lancar dan sistematik. Justeru,
penyelidik telah menetapkan beberapa objektif yang ingin dicapai melalui kajian ini
iaitu:-

1.4.1 Mengenal pasti punca berlakunya gejala murtad di kalangan masyarakat
Melayu-Islam di negara ini.
1.4.2 Mengenalpasti kaedah penyelesaian yang telah dijalankan dalam menangani
masalah pertukaran agama di kalangan umat Melayu-Islam.
1.4.3 Mencadangkan model kaedah penyelesaian dalam menangani masalah
pertukaran agama di kalangan umat Melayu-Islam.
1.5 Kepentingan Kajian


Pengkaji sangat berharap agar kajian yang dilakukan ini dapat dimanfaatkan
oleh semua umat Islam. Kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa
kepentingan yang ingin disampaikan. Antaranya ialah ianya bertujuan untuk
memberi input yang besar kepada universiti dan kerajaan dalam memperolehi data
yang tepat dan padat serta mengemukakan model ke arah penyelesaian untuk
mengatasi masalah pertukaran agama ini. Ini kerana, sehingga permohonan ini
dibuat, kerajaan mahupun pihak berkuasa masih belum memperolehi satu model
untuk diguna pakai bagi menangani permasalahan pertukaran agama dalam kalangan
masyarakat Melayu-Islam di negara ini. Dengan perolehan data dan fakta yang
dikumpulkan, membolehkan kerajaan menilai dan menyusun satu pendekatan baru,
mengemaskini kelemahan yang sedia ada, menyediakan kepakaran serta
memperlengkapkannya sebagai satu bentuk persediaan untuk menghadapi situasi
semasa dan akan datang. Secara tidak langsung akan membuka ruang perbincangan
bagi sumbang saran, memperkasa ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kalangan
ulama, tokoh akademik, parti politik, NGO Islam dan masyarakat Islam. Bahkan
yang lebih penting, penyelidikan ini mampu memberikan jalan penyelesaian untuk
mengatasi kegawatan akidah umat Islam ini. Sekaligus memperkasa pendekatan
Islam Hadhari yang disarankan oleh Perdana Menteri.

14
1.6 Skop Kajian


Kajian ini tertumpu kepada kaedah penyelesaian yang telah, sedang dan akan
dilaksanakan oleh kerajaan, NGO mahupun orang awam dalam menangani masalah
pertukaran agama di kalangan Masyarakat Melayu-Islam. Kajian ini juga turut
mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah pertukaran
agama walaupun telah termaktub dalam perlembagaan Islam bahawa barang sesiapa
yang murtad akan dihukum bunuh. Tumpuan hanya diberikan kepada negeri Johor,
Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai kajian kes. Walaupun
konsep murtad itu meliputi kepercayaan umat Islam kepada ideologi ciptaan
manusia, ajaran sesat serta segala yang bertentangan dengan kalimah syahadah serta
rukun Iman akan tetapi kajian ini hanya menfokuskan kepada golongan yang murtad
melalui permohonan yang sah di Mahkamah Syariah mahupun Jabatan Pendaftaran
Negara sahaja.
1.7 Kajian Terdahulu


Sehingga ke hari ini, terdapat beberapa kajian telah dijalankan berhubung
permasalah murtad ini. Antaranya ialah buku karya Ahmad Mohamed Ibrahim yang
bertajuk Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia (1997) yang antaranya
memperincikan tentang Konsep Perundangan Islam dan Penghayatannya di
Malaysia, ke arah Islamisasi Undang-undang di Malaysia, Murtad dan Kesannya dari
segi undang-undang dan sebagainya.


Seterusnya karya Abdul Aziz Bari iaitu Islam Dalam Perlembagaan
Malaysia (2005) yang memperincikan tentang Islam menurut Perlembagaan
Persekutuan dan beberapa senarai kes yang berkaitan. Selain itu, buku karya Farid
Sufian Shuaib bertajuk Murtad Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan
Malaysia (2005) yang membahaskan tentang murtad menurut Perundangan Islam
dan Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya buku tulisan Muhammad Isa Selamat
yang bertajuk Murtad, Kesan dan Kisah Mengenainya (1998) yang menjelaskan
15
tentang pengertian murtad, konsep serta kejadian murtad yang pernah berlaku di
zaman nabi dan para sahabat serta langkah penyelesaian yang diambil oleh mereka
dalam menangani permasalahan ini.


Selain itu, kajian yang dibuat oleh Mohd Azam Mohd Adil berkenaan Hak
Kebebasan Beragama Dari Perspektif Islam dan Perlembagaan Persekutuan: Satu
Perbahasan (2005). Ia menghuraikan tentang konsep kebebasan beragama menurut
Islam dan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan serta realiti yang
berlaku di Malaysia. Seterusnya, kajian bertajuk Murtad Barah Ummah (2007)
terbitan Badan Bertindak Anti-Murtad, Pusat Penyelidikan Pas Pusat, Kuala Lumpur
yang menerangkan fenomena murtad yang berlaku di Malaysia dan bahayanya jika
tidak dicegah dari peringkat awal.


Terdapat juga kajian yang dilakukan oleh Nor Azilah Abdul Ghani bertajuk
Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan (1999) yang menghuraikan kejadian
murtad yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur serta langkah-langkah penyelesaian
yang telah diambil oleh semua pihak meliputi kerajaan, agensi swasta serta orang
awam dalam menangani permasalahan ini.


Walaupun wujud usaha-usaha membuat kajian berkaitan isu murtad di
kalangan masyarakat Islam di Malaysia, tetapi kajian ini lebih memfokuskan kepada
kaedah penyelesaian yang dirasakan sesuai bagi membendung gejalaini dari terus
merebak di kalangan masyarakat Melayu Islam.
1.8 Metodologi Penyelidikan


Umumnya kajian ini berbentuk kajian perpustakaan dan kajian lapangan.
Dalam bahagian ini penyelidik menghuraikan secara terperinci metode-metode yang
digunakan dalam usaha menyiapkan kajian ini.


16
Metodologi bererti Sains (ilmu pengetahuan) bagi mencari jawapan.
39
Ia
berasal dari perkataan Yunani yang terdiri dari dua perkataan iaitu metodos bererti
cara atau jalan
40
dan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu atau ringkasnya
Sains.
41
Oleh yang demikian, metodologi bererti ilmu tentang cara atau prosedur
yang tertentu bagi memahami sesuatu penelitian dan penyelidikan
42
agar hasil yang
diperolehi menepati kehendak ilmiah serta boleh dipertanggungjawabkan.


Kualiti sesuatu penelitian dan penyelidikan itu bergantung kepada ketepatan
penggunaan metode-metode yang sesuai dengan objek dan tujuan. Peranannya amat
penting dalam proses pembangunan manusia dan sumber. Ia menjadi input utama
kepada sebarang cadangan perubahan yang berkesan. Pengetahuan dan penemuan-
penemuan yang terkumpul boleh memungkinkan beberapa hukuman tentang
pelbagai fenomena.
43Dalam ertikata yang lain, metodologi merupakan jalan yang terpenting bagi
memahami objek yang menjadi sasaran penyelidikan. Metodologi yang digunakan
dalam penyelidikan perlu menggunakan teknik yang teliti dan bersistematik bagi
menghasilkan kajian yang bermutu dan bernilai. Dalam kajian ini, penyelidik
menggunakan dua lapangan penyelidikan iaitu penyelidikan perpustakaan (library
research) dan penyelidikan lapangan (field research) bagi membantu penyelidik
untuk memahami permasalahan yang dikaji dengan lebih mudah.


Bagi kajian ini, penyelidik telah menggunakan tiga metode utama iaitu
Metode Penentuan Subjek, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
39
Ahmad Mahdzan Ayub (1985), Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Suatu Pengenalan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka, m.s 9.
40
Koentjaraningrat (ed.), (1986), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia, m.s 7.
41
Rusli Abdul Ghani (November 1989), “Peristilahan Legasi Hippocrates Ars Longga, Vita Brevis”, Pelita Bahasa, bil. 9,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s 25.
42
Peter, A. Angeles (1981), A Dictionary Of Philosophy, London: Harper and Row Publishers, m.s 171.
43
Kamaruddin Ngah et.al (1990), Kaedah Penyelidikan Panduan Mudah Kerja Luar, Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd., m.s 1.
17
1.8.1 Metode Penentuan Subjek


Penyelidik telah menggunakan metode sampling dalam menentukan subjek
penelitian. Perkara ini dilakukan melihat kepada besarnya populasi yang menjadi
subjek penelitian ini. Ini bermaksud, seseorang penyelidik cuba memilih satu
kumpulan individu yang kecil bilangannya dan individu yang dipilih pula hendaklah
mewakili keseluruhan penduduk yang lebih besar bilangannya.
44Data yang dikumpulkan pula secara relatifnya mestilah dapat memberi
gambaran tentang situasi atau universe yang dikaji. Melihat kepada perkembangan
yang berlaku di akhir-akhir ini; dengan berleluasanya masalah akidah sehingga
membawa kepada penularan masalah murtad, maka penyelidik merasakan perlu
dibuat satu kajian tentang kaedah penyelesaian dalam menangani permasalahan
murtad ini.
1.8.2 Metode Pengumpulan Data


Dalam usaha mengumpulkan data bagi penyusunan kajian ini, penyelidik
telah menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data
itu diperolehi daripada beberapa sumber. Sumber-sumber data pula pada umumnya
merupakan sumber pertama di samping menggunakan data dari sumber kedua.
Dengan demikian diharapkan kajian ini mempunyai nilai yang boleh
dipertanggungjawabkan dari sudut objektif.


Penyelidik berusaha mencari dan mengumpulkan data seterusnya membuat
penafsiran terhadap data-data yang terkumpul. Untuk mendapatkan data-data yang
relevan dengan tajuk kajian, beberapa metode lain digunakan seperti Metode Sejarah
(Historis), Metode Dokumentasi, Metode Wawancara (Interview) dan Metode
Pemerhatian (Observation).


44
Wan Hashim et.al (1980), Kaedah Penyelidikan Sosial, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s 2.
18
i. Metode Sejarah


Kajian yang menggunakan metode ini merupakan cara membuat penyelidikan
terhadap perkara-perkara yang mengandungi perspektif sejarah.
45
Historik atau
sejarah bermaksud para pengkaji sejarah merujuk semula kepada perkara-perkara
yang telah lalu untuk meneliti peristiwa-peristiwa atau menyelidiki tentang evolusi-
evolusi pemikiran dari institusi-institusi di mana mereka melihat sesebuah penelitian
mengenai satu hakikat yang telah berlaku sebagai satu kajiaan yang serius.
46

Manakala yang dimaksudkan dengan Metode Sejarah ialah sesuatu proses untuk
menentukan adanya pendapat yang tepat mengenai kejadian-kejadian.
47Dalam hal ini, penyelidik mengkaji sejarah beragama di kalangan manusia.
Di sini penyelidik perlu berhati-hati dalam menganalisis sejarah agar ianya benar-
benar sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Walau bagaimanapun, ini tidak
bererti penyelidik mampu mengumpulkan keseluruhan fakta sejarah yang berkaitan
disebabkan keterbatasan masa serta situasi yang tidak mengizinkan.


Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mempunyai
nilai-nilai sejarah. Dalam ertikata yang lain, cara penyelidikan yang menggunakan
pemecahan ilmiah dari perspektif sejarah tentang masalah yang dibahaskan dalam
kajian ini. Penyelidik menggunakan metode sejarah ini dalam rangka mendapatkan
data-data berkaitan kajian landasan teori dalam bab II.


Untuk mendapatkan data-data yang bersifat sejarah ini, penyelidik
menggunakan dokumen-dokumen yang berhubung dengan permasalahan tersebut;
buku-buku sejarah, majalah-majalah, keratan-keratan akhbar, kertas-kertas kerja
yang dibentangkan dalam seminar dan simposium serta risalah-risalah. Di samping
itu, penyelidik juga melakukan temubual dengan mufti serta orang perseorangan
yang mempunyai kaitan dengan isu murtad ini.45
Sidi Gazalba (1981), Pembimbing Latihan Dan Tesis, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, m.s 77.
46
Adam Kuper dan Jassica Kuper (1985), The Social Science Encyclopaedia, London: Routledge and Kegan Paul, m.s 358.
47
Imam Barnadib (1982), Arti Dan Metode Sejarah Pendidikan, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP, m.s 52.
19
ii. Metode Dokumentasi


Metode dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan melakukan studi
terhadap dokumen-dokumen
48
yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
49

Antara yang termasuk dalam kategori dokumen ialah gambar, potret, keputusan,
pengadilan, kumpulan hukum dan peraturan,
50
otobiografi, surat-surat peribadi, buku
catatan harian mahupun akhbar.
51Kajian yang dilakukan berpandukan dokumen-dokumen yang relevan.
Penyelidik melakukan penelitian dan pengolahan serta perbandingan terlebih dahulu
sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Penggunaan metode dokumentasi bertujuan
mengkaji latar belakang masalah dalam bab I, pengumpulan data tentang realiti
murtad di Malaysia serta kaedah penyelesaian yang telah dijalankan oleh semua
pihak seperti kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan (NGO), masyarakat dan
sebagainya diterangkan dalam bab II dan III.


Dokumen-dokumen yang digunakan oleh penyelidik kebanyakannya
diperolehi dari sumber pertama manakala sebahagian yang lain merupakan sumber
kedua. Dokumen-dokumen ini diperolehi berdasarkan kepada kemampuan
penyelidik. Antara dokumen yang digunakan ialah al-Quran dan hadis Rasulullah
s.a.w. serta terjemahannya. (Ia digolongkan dalam bentuk dokumen kerana sifatnya
sebagai sumber bertulis dan terjamin keasliannya).


Selain itu, bahan bercetak terbitan Jabatan Perdana Menteri mahupun Majlis
Agama Islam Negeri-negeri serta buku-buku, keratan akhbar, majalah-majalah,
gambar-gambar, kertas kerja, bahan dari internet dan lain-lain bahan bertulis yang
bersangkutan serta relevan.


Selain itu, kebanyakan dokumen untuk kajian ini diperolehi dari Majlis
Agama Islam Negeri-negeri di Malaysia, Perpustakaan Awam Pusat Islam, Kuala

48
Dokumen ialah benda bertulis yang dapat memberikan berbagai-bagai keterangan.
49
Abdul Halim bin Mat Diah (1987), Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, m.s 115.
50
Imam Barnadib (1982), op. cit., m.s 55.
51
Koentjaraningrat (1986), op. cit., m.s 65.
20
Lumpur, Perpustakaan Sultanah Zanariah Universiti Teknologi Malaysia,
Perpustakaan Utama, Universiti Malaya, Kuala Lumpur dan Perpustakaan Akademi
Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.


Dilihat dari suatu sudut, metode dokumentasi mempunyai persamaan yang
hampir sama dengan metode sejarah iaitu kebanyakannya dalam bentuk dokumen.
Namun demikian, metode dokumentasi tidak mempunyai nilai-nilai persejarahan
sebagaimana metode sejarah. Metode ini juga lebih berbentuk teori atau fakta
semata. Oleh itu, bagi melengkapkan kajian ini, penyelidik menggunakan metode
wawancara.
iii. Metode Wawancara


Metode wawancara atau temubual mempunyai peranan yang tersendiri di
dalam sesuatu penulisan ilmiah. Ia berhubung rapat dan merupakan metode
pembantu utama kepada metode observasi.
52
Metode wawancara merupakan satu
kaedah bagi mengumpulkan data dengan menemubual tokoh-tokoh atau orang
perseorangan. Ia bertujuan bagi mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang
responden dengan bercakap-cakap atau berhadap-hadap muka dengan orang
tersebut.
53Metode wawancara boleh dijalankan sama ada melalui penggunaan soalan-
soalan yang tersusun (structured question) atau soalan-soalan yang tidak tersusun
(unstructured question). Penyelidik menggunakan metode wawancara di dalam
kajian ini bagi memperolehi data-data yang memerlukan penjelasan lanjut tentang
kajian ilmiah ini. Untuk kajian ini, penyelidik hanya melakukan wawancara secara
tersusun serta berpusat kepada topik yang menjadi kajian penyelidikan ini.52
Koentjaraningrat (1986), op. cit., m.s 16.
53
Ibid.
21
Penyelidik telah melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat
secara langsung dalam realiti murtad ini seperti Mufti Negeri Sembilan, Sahibus
Samahah Dato’Haji Mohd Murtadza B. Hj. Ahmad, Ketua Pengarah Biro Bantuan
Guaman di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Putrajaya iaitu Dr. Haji
Hassan, Timbalan Pengarah Jabatan Akidah di JAKIM iaitu Ustaz Abdul Aziz Jusoh,
pegawai Jabatan Agama Islam negeri dan para cendekiawan Islam serta wartawan-
wartawan yang pernah membuat liputan tentang masalah ini. Mereka merupakan
para informen dalam wawancara ini. Penyelidik juga memohon kebenaran kepada
para responden yang terlibat untuk merakamkan sesi wawancara ini dengan
menggunakan pita rakaman.


Metode wawancara ini penting bagi melengkapkan lagi kajian ini.
Penggunaannya amat diperlukan terutamanya di dalam bab II, III. dan IV. Sebelum
melakukan wawancara, penyelidik telah mengambil langkah yang penting untuk
melancarkan perjalanan wawancara. Langkah tersebut ialah:
a. Penyusunan Interview Guide


Penyelidik telah menyusun beberapa interview guide bagi membantu
penyelidik ketika mewawancara. Interview guide ini disusun dan dihimpun bagi
menemubual beberapa kumpulan berdasarkan kepada kumpulan-kumpulan informen
yang diwawancara. Antaranya dengan tokoh-tokoh agama, cendekiawan Islam,
kakitangan kerajaan yang terlibat dalam membuat dan menguatkuasakan undang-
undang, tokoh-tokoh akademik serta para penyelidik yang terlibat dalam
membendung permasalahan murtad ini. Temubual dilakukan secara berstruktur di
mana penyelidik telah merangka beberapa set soalan untuk dikemukakan kepada
responden. Manakala para informen dan responden yang diwawancara adalah terdiri
daripada mufti serta cendiakawan yang mempunyai data berkenaan realiti murtad di
Malaysia.


Bagi memelihara kelancaran wawancara serta untuk menghindari dari
22
tertinggal data-data yang penting ketika wawancara, penyelidik telah menggunakan
alat perakam suara (mp3). Wawancara yang dijalankan secara formal dan tidak
formal bagi mendapatkan keterangan dan bukti yang tepat. Ini disebabkan
kekurangan bahan-bahan bercetak yang berkaitan dengan murtad di Malaysia.


Penyelidik melakukan wawancara ini secara tidak berstruktur (unstructured
interview). Walau bagaimanapun, wawancara ini adalah temubual berfokus (focused
interview) iaitu persoalan penyelidik sentiasa berpusat kepada topik yang menjadi
subjek penelitian.


Data-data yang terkumpul hasil daripada wawancara ini telah disusun dan ia
membantu penulisan kajian ini dengan lebih efektif.
1.8.3 Metode Analisis Data


Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, penyelidik telah mengadakan
pengolahan data serta menganalisisnya. Dalam menganalisis data, penyelidik
menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif.
i. Metode Induktif


Perkataan Induktif diambil dari perkataan latin “in” dan “ducere” yang
diterjemahkan sebagai pimpin. Metode Induktif ialah suatu kaedah penganalisaan
data melalui proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada
suatu kenyataan yang bersifat umum.
54Di sini penyelidik memaparkan data yang bersifat khusus dan kemudiannya

54
Peter A. Angeles (1981), op. cit., h. 132. Lihat juga Henry L. Manheim dan Bredley A. Simon (1977), Sociological Research:
Philosophy And Methods, t.c., Illinois: The Dorsey Press, m.s 61.
23
membuat kesimpulan bersifat umum. Penggunaan metode induktif dapat dilihat
dalam: bahagian latar belakang masalah dalam bab pendahuluan, membuat laporan
penelitian seterusnya penentuan individu tertentu yang pernah terlibat dengan gejala
murtad ini terutamanya mereka yang pernah berusaha untuk murtad bagi menentukan
sampel penelitian dalam bab II dan III, kesimpulan dan saranan dalam bab penutup.
ii. Metode Deduktif


Deduktif berasal dari perkataan latin “de” yang membawa maksud dari dan
“ducere” bererti pimpin.
55
Oleh itu metod deduktif ialah cara menganalisis dan
melakukan penulisan yang berdasarkan kepada ‘pola berfikir’ yang mencari
pembuktian dengan berpijak pada dalil umum terhadap hal-hal khusus.
56
Penggunaan
metode ini boleh dilihat dalam membuat analisis kaedah penyelesaian, bab IV.
1.9 Kesimpulan

Bab ini secara keseluruhannya merupakan bab yang memperincikan tajuk
kajian dan menggariskan beberapa objektif dan kepentingan kajian ini. Turut
dikemukakan sub topik yang akan diperbahaskan secara mendalam di bab-bab
seterusnya. Penyelidik juga menghuraikan dengan mendalam metode-metode yang
digunakan dalam kajian ini agar ia benar-benar dapat dipertanggungjawabkan
sebagai satu kajian ilmiah.


55
William L. Reese (1980), Dictionary Of Philosophy And Religion Eastern And Westren Thought, t.c., New Jersey: Humanities
Press Inc., m.s 120.
56
Abdul Halim Hj. Mat Diah (1987), op. cit., m.s 134.


24
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengenalan


Sejarah ketamadunan manusia sejak Nabi Adam a.s. hingga ke hari ini telah
menyaksikan kepincangan dalam kehidupan manusia disebabkan kekeliruan umat di
antara kekufuran dan kebenaran agama Islam. Sejarah juga telah membuktikan
bahawa kekeliruan yang berlaku dalam beriktikad kepada akidah Islam mampu
menyelewengkan manusia daripada ajaran Islam yang sebenar, menimbulkan huru-
hara dan mengancam keselamatan negara hingga membawa kepada pertumpahan
darah.


Salah faham terhadap agama Islam bukan suatu fenomena baru di Malaysia.
Antaranya isu murtad atau gejala riddah yang kini kian berleluasa serta merupakan
suatu permasalahan global. Murtad merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh
seorang muslim. Dosa yang dilakukannya itu telah menghilangkan identitinya
sebagai seorang Islam dan bertukar menjadi seorang yang kafir. Dosa yang
dilakukannya itu adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Firman
Allah SWT:


25
β¸) ´!# Ÿω `¸óƒ β& 8´³„ ⎯¸μ¸/ `¸ó ƒ´ρ $Β βρŠ 7¸9≡Œ ⎯ϑ¸9 '™$±„ ⎯Β´ρ
8¸³„ ¸!$¸/ ¸‰)ù ´“´Iù# $ϑO¸) $ϑŠ¸àã ∩⊆∇∪
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia
mengampuni segala dosa yang selain dari itu (syirik), bagi siapa yang
dikehendaki-Nya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka
sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar”
(Surah al-Nisa’: 48)


Masalah murtad sentiasa berlaku sepanjang sejarah beragama. Murtad pernah
terjadi di zaman Rasulullah s.a.w., dan juga di zaman-zaman yang lain. Bahkan Abu
Bakar r.a juga masyhur dengan kesungguhannya memerangi kaum yang riddah
dengan usahanya membentuk 11 pasukan untuk memerangi nabi-nabi palsu dan
orang-orang murtad yang semakin berleluasa sejak kewafatan Nabi Muhammad
s.a.w.
1
Cuma murtad yang ada di sepanjang zaman hanyalah masalah yang terpencil.
Namun kebelakangan ini, ia sudah menjadi satu gejala, di mana ramai di kalangan
umat Islam yang murtad. Gejala ini berlaku disebabkan kejahilan mereka tentang
hakikat Islam yang sebenar. Mereka kurang mengenali Islam, bahkan ada yang
langsung tidak memahami Islam. Orang yang betul-betul mengenali dan memahami
Islam pasti tidak akan meninggalkan Islam, bahkan akan berjuang
mempertahankannya. Namun kejahilan telah menimpa umat ini. Dan peluang inilah
yang digunakan oleh orang bukan Islam untuk memurtadkan sebahagian umat Islam.


Bila berlakunya murtad, maka ia merupakan satu jenayah. Ini kerana orang
yang murtad telah mengkhianati akidah kaum muslimin dan merendah-
rendahkannya. Ia juga bererti mengkhianati negara Islam dan mencabar
kedaulatannya. Oleh itu, menjadi tugas pemerintah negara Islam untuk mengenakan
hukuman kepada sesiapa sahaja di kalangan warganegaranya yang murtad. Hukuman

1
Muhammad Isa Selamat (1998). Murtad, Kesan dan Kisah Mengenainya. Kuala Lumpur: Terbitan
Darul Nu’man.26
ini adalah untuk mengawal gejala penghinaan terhadap kesucian agama Islam
sesudah mengenalinya.

Selain itu, konsep murtad juga mencakupi aliran-aliran kepercayaan atau
ajaran sesat yang lahir hasil perancangan rapi musuh-musuh Islam. Ia bertujuan
merosakkan agama Islam; mewujudkan perpecahan di kalangan masyarakat
menerusi perbezaan dan percanggahan fahaman, mengubah cara pengamalan mereka
terhadap syariah Islam serta menimbulkan syubahat dalam agama.
2
Ia berakar umbi
dalam setiap diri manusia, tanpa mengira situasi mahupun kondisi sesuatu
masyarakat.


Misalnya, Di Malaysia, sejak merdeka hingga tahun 2000, terdapat seratus
dua puluh tujuh pertubuhan/ajaran yang telah dikenal pasti menyeleweng daripada
ajaran Islam. Daripada jumlah itu, dua puluh dua ajaran sudah dibuktikan sesat tetapi
masih bergerak aktif, lima puluh satu ajaran tidak lagi aktif (mati), lima belas ajaran
didapati telah lemah dan kurang aktif, manakala tiga ajaran telah difatwakan
terkeluar daripada Islam dan tiga puluh enam lagi masih dalam siasatan.
3
Pelbagai
pendekatan telah dibuat untuk mengatasi perkembangan aliran kepercayaan ini dan
setakat ini belum mencapai ke tahap yang memberangsangkan.


Terdapat aliran kepercayaan yang telah difatwakan sesat, diharamkan serta
diisytiharkan murtad (terkeluar daripada Islam) oleh pihak kerajaan, tetapi masih
‘hidup’ seterusnya menjalankan kegiatan mereka seperti biasa tanpa dikenakan
tindakan tegas oleh pihak berkuasa seperti al-Arqam dan Ahmadiyah Qadiani.


Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan oleh Allah SWT menyebarkan Islam
kepada seluruh umat manusia. Firman Allah SWT.:


2
Mohamad Kamil b. Abd. Majid (2004). Penyelewengan Aqidah: Punca Dan Implikasinya Kepada
Umat Islam. (Kertas Kerja Seminar Pemantapan Aqidah Peringkat Negeri Selangor, 7 Ogos 2004).
Anjuran Jabatan Mufti Negeri Selangor. ms. 2.
3
Maklumat ini disediakan oleh Cawangan Akidah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
sehingga 01/11/2000. Sehingga Mei 2004, maklumat ini masih belum dikemaskinikan lagi.


27
$Β´ρ 7≈ Ψ=™¯‘ & ω¸) πù$Ÿ2 ¸¨$Ψ=¸9 #¸±0 #ƒ¸‹Ρ´ρ ´⎯¸3≈ 9´ρ ´Y2& ¸¨$Ζ9# Ÿ
ω šχθϑ=èƒ ∩⊄∇∪


Maksudnya: Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad)
melainkan untuk umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul
pembawa berita gembira (kepada orang-orang beriman) dan
pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar).

Surah Sabā’ (34): 28


Islam sebagai agama universal; dianuti oleh berbagai lapisan etnik
masyarakat termasuk di Asia Tenggara. Islam memberikan penekanan yang
mendalam berhubung soal akidah bagi memelihara kesucian Islam dan
menyelamatkan umatnya daripada pengaruh yang menyesatkan. Walau
bagaimanapun, dalam era dunia tanpa sempadan hari ini dengan menyaksikan
kehidupan manusia yang serba kompleks telah memberi ruang yang besar kepada
perkembangan kelompok-kelompok kuffar yang ingin mengganggu gugat kedaulatan
agama Islam di negara ini. Secara tidak langsung menyaksikan seolah-olahnya
perkembangan gerakan sebegini seiring dengan kepesatan dakwah Islamiah yang
dilakukan oleh agensi kerajaan mahupun swasta di Malaysia.
2.2 Sejarah Beragama Di Kalangan Umat Manusia


Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan, atau sesuatu
kuasa yang ghaib dan sakti seperti dewa. Juga amalan dan institusi yang berkait
dengan kepercayaan tersebut. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang
sangat berkaitan. Tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas, yakni merujuk
kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif dan kepercayaan ini adalah mengenai
aspek ketuhanan.28
Dari segi pragmatisme, seseorang itu menganut sesuatu agama adalah
disebabkan oleh fungsinya. Bagi kebanyakan orang, agama itu berfungsi untuk
menjaga kebahagiaan hidup. Tetapi dari segi sains sosial, fungsi agama mempunyai
dimensi yang lain seperti apa yang dihuraikan di bawah:

a. Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia
Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia
sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia (sebagai satu
keseluruhan), dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Penerangan
bagi perkara ini sebenarnya sukar dicapai melalui pancainderia manusia,
melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. Contohnya, agama Islam
menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah S.W.T
dan setiap manusia harus mentaati Allah S.W.T.

b. Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia
Sesetengah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan
yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. Contohnya soalan
kehidupan selepas mati, matlamat hidup, soal nasib dan sebagainya. Bagi
kebanyakan manusia, soalan-soalan ini adalah menarik dan untuk
menjawabnya adalah perlu. Maka, agama itulah berfungsi untuk
menjawab persoalan ini.

c. Memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia
Agama merupakan satu faktor dalam pembentukkan kelompok manusia.
Ini kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan sahaja
kepercayaan yang sama, malah tingkah laku, pandangan dunia dan nilai
yang sama.
29
d. Memainkan fungsi kawalan sosial
Kebanyakan agama di dunia adalah menyarankan kepada kebaikan.
Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah mengariskan kod etika yang
wajib dilakukan oleh penganutnya. Maka ini dikatakan agama memainkan
fungsi kawalan sosial.
4
2.3 Islam Agama Universal


Di Malaysia, majoriti penduduknya menganut agama Islam. Ini
bertepatan dengan istilah melayu di dalam Perlembagaan persekutuan, Fasal 160
yang menyebut:


“Melayu ertinya seseorang yang menganuti agama Islam, lazim
bercakap bahasa melayu, menurut adat istiadat melayu dan (a) lahir,
sebelum hari merdeka, di persekutuan atau di Singapura, atau ibu
bapanya telah lahir di persekutuan atau di Singapura, atau pada hari
Merdeka itu, ia adalah berdomisil di Persekutuan atau di Singapura;
atau (b) ia adalah keturunan seseorang yang tersebut”
5Islam sebagai agama universal; dianuti oleh berbagai lapisan etnik
masyarakat termasuk di Asia Tenggara. Islam memberikan penekanan yang
mendalam berhubung soal akidah bagi memelihara kesucian Islam dan
menyelamatkan umatnya daripada pengaruh ajaran sesat. Walau bagaimanapun,
0dalam era dunia tanpa sempadan hari ini dengan menyaksikan kehidupan manusia
yang serba kompleks telah memberi ruang yang besar kepada perkembangan
berbagai aliran kepercayaan di negara ini. Secara tidak langsung menyaksikan

4
ms.wikipedia.org/wiki/Agama. 12 Jun 200. 11.50 am
5
_____________ (2008). Perlembagaan Persekutuan (hingga 5hb Mac 2008). Kuala Lumpur :
Terbitan International Law Book Services. ms. 238.


30
seolah-olahnya perkembangan aliran kepercayaan seiring dengan kepesatan dakwah
Islamiah yang dilakukan oleh agensi kerajaan mahupun swasta di Malaysia.
2.4 Salah Faham Dan Cabaran Terhadap Islam


2.4.1 Globalisasi


Pembangunan era globalisasi menyebabkan nilai-nilai Barat yang masuk tanpa
dapat dibenung ketika ini menghakis kepercayaan agama dan menjejaskan benteng
kerohanian manusia, yang akhirnya matlamat hidup hanya melihat kepada dunia
semata-mata. Ringkasnya dalam persekitaran hidup yang ditentukan oleh falsafah
sosial Barat, anggota masyarakat akan terdorong mengenepikan soal haram dan halal
bahkan sanggup mengenepikan agama.
6Satu tanggapan tentang Islam menyatakan bahawa dengan memeluk islam itu
beerti seseorang itu terpaksa kembali le zaman manusia Badwi. Ini adalah satu
tanggapan yang salah kerana selama ini islam tidak pernah menjadi batu pengahalang
kemajuan dan tamadun.
72.4.2 Masalah Sosial


Kerancakan kemasukan nilai-nilai barat menyebabkan sodial masyarakat
berkembang pesat di kalangan masyarakat dunia. Keadaan ini menyebabkan timbul
kehidupan yang mengosongkan perkiraan dan pertimbangan daripada kehidupan
beragama. Matlamat keduniaan menguasai pemikiran dan tingkah laku yang
mengikut nafsu semata-mata yang menyebabkan kehilangan aspek kawalan moral
dan mudah terjebak kepada perkara yang negatif.
8


6
Abdullah bin Sulong. (2005). Islam dan Isu-isu Semasa. Johor Bahru: Universiti Teknologi
Malaysia. ms.9.
7
Muhammad Qutb (1977). Salah Faham Terhadap Islam. Gabungan Persatuan Mahasiswa Islam Antarabangsa. ms.211.
8
_____________. (2005). Islam dan Isu Semasa. Johor: Pusat Pengajian Islam & Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi
Malaysia. ms. 6.


31
2.4.3 Ajaran Sesat


Ajaran sesat
9
bukan suatu fenomena baru di negara kita Malaysia. Ia
merupakan suatu permasalahan global yang perlu ditangani oleh setiap lapisan
masyarakat secara bersepadu.


Aliran-aliran kepercayaan atau ajaran sesat ini lahir hasil perancangan rapi
musuh-musuh Islam. Ia bertujuan merosakkan agama Islam; mewujudkan
perpecahan di kalangan masyarakat menerusi perbezaan dan percanggahan fahaman,
mengubah cara pengamalan mereka terhadap syariah Islam serta menimbulkan
syubahat dalam agama.
10
Ia berakar umbi dalam setiap diri manusia, tanpa mengira
situasi mahupun kondisi sesuatu masyarakat.


Di Malaysia terdapat banyak pertubuhan/ajaran yang telah dikenal pasti
menyeleweng daripada ajaran Islam. Pelbagai pendekatan telah dibuat untuk
mengatasi perkembangan aliran kepercayaan ini dan setakat ini belum mencapai ke
tahap yang memberangsangkan.


Terdapat aliran kepercayaan yang telah difatwakan sesat, diharamkan serta
diisytiharkan murtad (terkeluar daripada Islam) oleh pihak kerajaan, tetapi masih
‘hidup’ seterusnya menjalankan kegiatan mereka seperti biasa tanpa dikenakan
tindakan tegas oleh pihak berkuasa seperti al-Arqam dan Ahmadiyah Qadiani.9
Menurut pengertian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), secara ringkasnya ajaran sesat
bermaksud: ‘Sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa
ajaran dan amalan yang dibawa berdasarkan kepada ajaran Islam sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu
bertentangan dengan akidah dan syariah Islamiah, bertentangan dengan mazhab yang muktabar dan bertentangan dengan Ahli
Sunnah Wal Jamaah. Lihat Bahagian Penyelidikan (1991), ‘Mengenal Ajaran Sesat Di Malaysia’, (Kertas Kerja di Pusat Islam
Malaysia, 3 September 1991), ms. 4-5. (Selain Malaysia, definisi ini turut disepakati oleh Majlis Ulama Negara Brunei
Darussalam, Republik Indonesia dan Republik Singapura (MABIMS)). Dalam ertikata lain, sesat atau salahnya sesuatu ajaran
itu dirujuk kepada pola amalannya yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam yang sebenar sama ada dari segi isi
kandungan, bentuk pemikiran mahupun ciri-ciri amalannya. Ini termasuklah segala ideologi atau isme yang menjadi ikutan dan
pegangan manusia hari ini serta semua fahaman yang membenarkan segala bentuk kemungkaran atau kegiatan yang bersalahan
dengan Islam (seperti judi, arak, zina, mendedahkan aurat, percampuran lelaki serta wanita dan sebagainya) di atas muka bumi
ini sama ada secara terang-terangan mahupun tersembunyi. (pen.)
10
Mohamad Kamil b. Abd. Majid (2004), “Penyelewengan Aqidah: Punca Dan Implikasinya Kepada Umat Islam”, (Kertas
Kerja Seminar Pemantapan Aqidah Peringkat Negeri Selangor, 7 Ogos 2004), anjuran Jabatan Mufti Negeri Selangor, ms. 2.


32
Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan oleh Allah SWT menyebarkan Islam
kepada seluruh umat manusia. Firman Allah S.W.T


$Β´ρ 7≈Ψ=™¯‘ & ω¸) πù$Ÿ2 ¸¨$Ψ=¸9 #¸±0 #ƒ¸‹Ρ´ρ ´⎯¸3≈ 9´ρ ´Y2& ¸¨$Ζ9# Ÿω
šχθϑ=è ƒ ∩⊄∇∪

Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk
umat manusia seluruhnya, sebagai Rasul pembawa berita gembira
(kepada orang-orang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-
orang yang ingkar).


(Surah Saba’ : 28)


2.4.4 Murtad


Murtad menurut syarak berpaling dari Islam kepada kekufuran atau keluar
daripada cahaya dan kebenaran Islam kepada kegelapan dan kekufuran. Murtad
adalah perbuatan yang dimurkai Allah S.W.T dan ianya merupakan perbuatan
jenayah terhadap agama Islam. Di Malaysia, isu murtad mula menggemparkan
negara apabila Mufti Kerajaan Negeri Perak, Dato’ Seri Haji Dr. Harussani Haji
Zakaria memberitahu kini terdapat hampir 250,000 umat Islam yang murtad di
negara ini. Bilangan tersebut termasuklah kira-kira 100,000 orang Islam Melayu
yang telah mengisytiharkan diri mereka memeluk agama Kristian
11Katanya lagi, 100,000 orang lagi sedang membuat permohonan menunggu
untuk murtad. Selebihnya tegas beliau, termasuk mereka yang memohon untuk
menukar nama agama Islam di dalam kad pengenalan kepada nama fahaman lain.
“Ini tidak termasuk lagi individu-individu yang langsung tidak bersolat, tidak
berpuasa dan menentang semua hukum Islam.”
12
11
www.harakahdaily.net. 14Februari 2006. “Mufti Perak Dakwa 250,000murtad di negara ini?
12
ibid


33
Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Datuk
Mustafa Abdul Rahman, wanita dipercayai menjadi golongan paling ramai murtad di
negara ini.
13
Antara individu tersebut ialah Azlina Jailani yang bertukar nama kepada
Lina Joy dan menganut agama Kristian. Begitu juga kes Hartinah Binti Kamarudin
(No KP 740315-08-5824) bertukar ke agama Hindu dan menukar namanya ke
Nivashiny Rajeswaran dan telah berkahwin dengan Rajeswaran a/l Jeyaraman di
Malaysia Hindu Sangam, Wilayah Persekutuan pada 24 Mac 1996.
14Seterusnya kes Siti Mariam binti Mohamed Ismail (No KP 750307-06-5048)
seorang wanita Islam yang bertudung labuh yang telah bertukar agama ke agama
Hindu melalui surat akuan bersumpah bertarikh 14 Oktober 1997 dan menukar
namanya kepada M. Tarini dan telah berkahwin dengan Kalaicheleven a/l Alagapan
di Malaysia Hindu Sangam, Wilayah Persekutuan pada 15 Februari 1999. Ibu kepada
Siti Mariam, Zubeydah binti Sheikh Mohd telah memfailkan kes di Mahkamah
Tinggi Kuala Lumpur bagi mendapatkan pengisytiharan beliau masih beragama
Islam kerana belum diputuskan oleh Mahkamah Syariah sebagai murtad dan perintah
membatalkan perkahwinannya pada 11 November 2002. Yang Arif Hakim Dato’
Raus Sharif telah memutuskan bahawa beliau masih Islam dan perkahwinannya
hendaklah dibatalkan. Siti Mariam telah membuat rayuan di Mahkamah Rayuan dan
kes masih di Mahkamah Rayuan.
15Selain itu, terdapat juga kes yang telah diluluskan permohonan pertukaran
agamanya. Antaranya ialah Siti Salmiah binti Abdul Halim (No Kes R1-24-10-98)
yang telah bertukar ke agama Kristian dan bertukar nama kepada Catherine
Josephine melalui perintah Mahkamah oleh Yang Arif Dato’ K.C Vohrah pada 9
November 1998. Seterusnya kes Hajee Ismail bin Suppiah @ Salim (No Kes R1-24-
31-95) yang telah bertukar ke agama Hindu dan menukar agama kepada Ganesan a/l
Suppiah melalui perintah Mahkamah oleh Yang Arif Dato (sekarang Tan Sri)
Ahmad Fairuz bin Dato Sheikh Abdul Halim pada 26 September 1995. Selain itu kes
Fadzilah binti Mustafa (No. Kes MT2-21-108-98) yang telah bertukar ke agama

13
Utusan Malaysia. 8/11/2006. “Kebanyakan yang Murtad Wanita”
14
_______________ (t.thn). Murtad Barah Ummah. Kuala Lumpur: Terbitan Badan Bertindak Anti-
Murtad, Pusat Penyelidikan Pas Pusat. ms. 2.
15
Ibid. ms.2.


34
Hindu dan menukar nama kepada Risha Sonia a/p Lingam melalui perintah
Mahkamah oleh Yang Arif Dato’ Wira Haji Mohd Noor bin Haji Ahmad pada 18
November 1998. Seterusnya kes Othman Narasiman bin Abdullah (No Kes MT4-21-
109-98) yang telah bertukar ke agama Hindu dan menukar nama kepada Narasiman
a/l Kaveri melalui perintah mahkamah oleh Yang Arif Dato’ Chin Fook Yen pada 7
Disember 1998. Begitu juga kes Habibamma binti Abdul Jabar (No Kes R1-24-11-
98) yang telah bertukar ke agama Hindu dan menukar nama kepada Habimai Rao
melalui perintah Mahkamah oleh Yang Arif Dato’ K.C Vohrah pada 9 September
1998.
16

Ini merupakan sebahagian daripada kes yang telah dibawa ke
mahkamah dan dibicarakan, sedangkan masih terdapat banyak lagi kes yang masih
belum selesai serta tertangguh melibatkan mereka yang ingan keluar dari agama
Islam.
2.5 Murtad


Dalam bahagian akan membincangkan berkaiatan dengan definisi muratd,
syarat sah murtad, sebab-sebab murtad, kesan daripada murtad dan faktor-faktor
berlakunya murtad.
2.5.1 Definisi


Murtad menurut bahasa Arab berasal daripada perkataan riddah. Dari segi
bahasa, riddah bermakna kembali daripada sesuatu kepada selainnya.
17
Oleh itu dari
sudut bahasa, murtad bermakna orang yang kembali daripada sesuatu kepada
selainnya.


16
Ibid. ms.2.
17
al-Razi. (t.thn). Mukhtar al-Sihah. Beirut: Maktabah Lubnan. ms. 210; Lihat juga Jabran Mas’ud.
(1986). al-Ra’id. jil.1. Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin. ms. 725-726; Lihat juga al-Fayruz Abadi.
(t.thn). al- Qamus al-Muhit. vol 1. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. ms. 570.


35
Dari segi istilah syaraknya pula, murtad ditakrifkan dengan pelbagai takrifan.
Antaranya ialah:
(i) menurut Imam al-Husni: “keluar daripada Islam dan kembali kepada
kufur serta membebaskan diri daripada Islam.
18

(ii) Menurut al-Shaykh Abd al-Qadir Awdah: “meninggalkan agama Islam
dan keluar daripadanya setelah menganutnya.
19

(iii) Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaily: “Berpaling daripada Islam dan kembali
kepada kufur, sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan
atau perkataan, dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau
penentangan atau iktiqad.
20

(iv) Menurut Sayyid Sabiq: “Kembalinya orang Islam yang berakal dan
dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari
orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki mahupun orang
perempuan.
21

(v) Menurut Dr. Abd al-Karim Zaydan: “ Keluar daripada Islam.
22

2.5.2 Syarat Sah


Murtad sebagaimana yang ditakrifkan membawa maksud seseorang yang
keluar daripada agama Islam lalu memeluk agama lain atau tidak menganuti mana-
mana agama. Seseorang yang hendak dikategorikan sebagai seorang murtad
hendaklah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini bermakna sekiranya syarat tersebut
tidak dipatuhi, maka seseorang itu tidak bergelar murtad dan tidak dihukum dengan
hukuman orang yang murtad. Syarat-syarat tersebut ialah berakal, baligh dan
berkehendak.


18
Al-Husni. (1995). Kifayat al-Akhyar Fi Hil Ghayat al-Ikhtisar. Jil.2. Beirut: Dar al Khayr. ms. 493.
19
Awdah. (1994). Al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami Muqarinan bi al-Qanun al-Wad’i. Jil.1. Beirut:Mu’assasah al-Risalah. ms. 661.
20
al-Zuhaily. (1989). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. Jil.6. Dimashq: Dar al Fikr. ms. 183.
21
Sayid Sabiq. (1990). Fikih Sunnah. Jil. 9. Kuala Lumpur: Victory Agencie. ms. 159.
22
Abdul al-Karim Zaydan. (1994). Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 300.


36
i. Berakal


Hanya orang yang berakal sahaja sah murtadnya. Orang yang melakukan
perkara-perkara yang boleh menjadikan murtad sama ada beebentuk kepercayaan,
perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu perbuatan (tinggalan) perlu
mempunyai akal yang waras dan boleh berfikir dengan baik untuk digelar murtad
dan dijatuhkan ke atasnya hukuman murtad. Sekiranya seseorang itu tidak
mempunyai akal yang waras, misalnya kanak-kanak, orang gila dan orang pengsan,
maka mereka ini tidak murtad walaupun telah melakukan perkara-perkara yang
menyebabkan murtad.


Dalil yang mengesahkan bahawa berakal menjadi syarat sah murtad ialah
khabar daripada Saidina Ali r.a:
23ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿرﺮﻤﻌﻟ ﻲﻠﻋ لﺎﻗ : نﻮﻨﺠﻤﻟا ﻦﻋ ﻊﻓر ﻢﻠﻘﻟا نأ ﺖﻤﻠﻋ ﺎﻤﻋ
؟ﻆﻘﻴﺘﺴﻳ ﻰﺘﺣ ﻢﺋﺎﻨﻟا ﻦﻋو ،كرﺪﻳ ﻰﺘﺣ ﻲﺒﺼﻟا ﻦﻋو ،ﻖﻴﻔﻳ ﻰﺘﺣ

Maksudnya: Saidina Ali r.a telah berkata kepada Saidina Umar
r.a.: “Tidakkah engkau mengetahui, sesungguhnya pena diangkat (
tidak ditaklif) daripada orang gila sehingga sedar, kanak-kanak
sehingga dia mengetahui dan orang yang tidur sehingga terjaga?”


Berdasarkan hukum syarak, akal yang waras tidak menjadi mukallaf dan
segala perkataan dan perbuatannya tidak dikira dan tidak dikenakan ke atasnya apa-
apa hukuman. Sekiranya seseorang itu dalam berkeadaan mabuk, maka ulamak
membahagikannya kepada dua kategori
24Kategori 1 : Orang yang mabuk itu hilang ingatan dengan sebab meminum
(termasuk ubat) yang memabukkan sedang dia tidak mengetahui
bahawa minuman itu memabukkan. Jika dengan sebab mabuk itu dia
melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad, maka dia

23
Menurut Abu Daud, Ibn Hibban dan al-Nasa’i hadis ini marfu’ dan paling tepat menurut al-Nasa’i ia mawquf, dan hadis ini
menurut hukum adalah marfu’. Lihat: al-Asqalani. (1989) Fath al-Bari Sharh Sohih al-Bukhari. Jil. 12. Beirut: Dar al Kutub al-
Ilmiyah. ms. 145.
24
Arieff Salleh Rosman. (2001). Murtad Menurut Perundangan Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. ms. 9


37
tidak murtad. Dalam kes ini tiada perbezaan pendapat dari segi hukum di kalangan
ulamak.


Kategori 2 : Sekiranya seseorang minum minuman yang memabukkan dan dia
mengetahui minuman itu memabukkan lalu hilang ingatannya,
kemudian dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad,
adakah dia menjadi murtad?


Pendapat pertama: sebahagian ulamak mazhab Hanbali, Shafi’i, Maliki dan
ja’fariyah berpendapat bahawa orang itu menjadi murtad.
25
Pendapat ini berasaskan
dalil berikut:


(i) para sahabat bercakap tentang orang yang mabuk: sekiranya seseorang itu
mabuk maka dia akan berkata dengan perkataan yang tidak logik, dan sekiranya
dia berkata dengan perkataan yang tidak logik maka dia akan menuduh
seseorang dengan tidak benar, maka hukumlah dia dengan hukum menuduh
(qazaf). Para sahabat mewajibkan ke atas orang itu hukum menuduh terhadap
apa yang telah diperkatakan semasa dia mabuk dan didasarkan perkataan
tersebut dengan keadaan dia tidak mabuk; kerana orang seperti ini sah talaknya,
maka sahlah juga murtadnya seperti orang yang sedar.
26(ii) Pendapat yang mengatakan bahawa orang seperti ini tidak mukallaf adalah
disangkal. Sesungguhnya solat adalah wajib ke atasnya dan begitu juga dengan
semua kewajipan yang lain. Dia juga berdosa jika melakukan perkara yang
haram dan ini adalah asas taklif; kerana mabuk tidak menghilangkan ingatan
seseorang secara keseluruhan. Contohnya dia akan mengelak sekiranya ada
bahaya, dia akan suka dengan perkara yang menggembirakan dan dia bersedih

25
al-Maqsidi. (1367H). Al-Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarat al-Manar. ms. 147; Lihat juga al-Bahuti. (1402H). Kashshaf al-
Qanna An Matn al-Iqna. Jil. 4. Beirut: Dar al Fikr. ms. 105: Lihat juga al-Sharbini (t.thn) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah
Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Jil.4. Beirut: Dar al-Fikr ms. 133; Lihat juga al Sawi. (1372H). Hashiyah al Sawi ala al-Sharh al-
Soghir li al-Dardir. Jil. 2. Misr : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi. ms. 418; Lihat juga al-Huli. (1368H). Shara’i al-Islam
fi Masa’il al-Halal wa al-Haram. Jil. 4. Qaherah: Matba’ah al-Qaherah. ms. 185.
26
Zaydan Abdul al- Karim.(1994). al-Mufassal. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. Jil. 5. ms. 302


38
dengan perkara yang menyedihkannya. Tambahan pula mabuk itu akan hilang
dalam jangka waktu yang singkat.
27Pendapat kedua: Ulama’ mazhab Hanafi dan Zohiriyah berpendapat bahawa orang
itu tidak menjadi murtad.
28
Mereka berpegang kepada dalil yang berikut:


(i) Ibn Hazm daripada fuqaha’ al-Zohiriyah berpendapat bahawa tidak menjadi
murtad orang seumpama itu berdasarkan firman Allah SWT:


$κš‰ '≈ƒ ⎦⎪¸%!# #θ`Ψ Β#´™ Ÿω #θ/)? οθ=¯Á9# `ΟFΡ&´ρ “≈3™ ©Lm #θϑ=è? $Β
βθ9θ)?


Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu
solat ketika kamu sedang mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu
katakan.


(Surah al-Nisa’: 43)


Orang mabuk tidak menyedari apa yang dia ucapkan. Sekiranya dia tidak
menegtahui apa yang dia ucapkan sendiri, maka tiada apa-apa baginya. Daripada
khabar yang sahih sesungguhnya Hamzah r.a telah berkata kepada Rasullullah s.a.w,
Ali ibn Abi Talib dan Zayd ibn Harithah: “Sesungguhnya kamu hanyalah hamba
kepada ayahku.” Beliau mengucapkan kata-kata itu dalam keadaan mabuk dan beliau
mengucapkannya dalam keadaan sedar maka akan menjadi kafir dengan kata-katanya
itu- dijauhkan Allah daripadanya perkata itu.
29Kemudian Ibn Hazm berkata lagi: hujah yang digunakan, iaitu sebahagian
sahabat telah berkata: sekiranya seseorang itu minum minuman yang memabukkan

27
Ibid. ms 302
28
al-Kasani.(1982).Bada’i al sana’I fi tartib al shara’i, dar al Kitab al Arabi. ms. 134. Lihat juga Ibn Abidin. (1386h). Rad al
Muhtar ala al Dur al Mukhtar. Jil. 4. Misr: Matba’ah Mustafa al Babi al-Halabi wa Awladuhu. ms. 224; Lihat juga Ibn Hazm.
(t.thn). al Muhalla. Jil. 11.Beirut: al Maktab al Tijari. ms. 293-294.
29
Ibn Hazm. (t.thn). al-Muhalla. Jil. 11Beirut: al-Maktab al-Tijari. ms. 293-294.


39
maka dia akan mabuk. Apabila dia mabuk maka dia akan berkata dengan perkataan
yang tidak logik. Apabila dia berkata dengan perkataan yang tidak logik maka dia
akan menuduh. Apabila dia menuduh maka dia dirotan 80 sebatan, dan mereka
melakukannya atas dasar hukuman menuduh dan begitu jugalah masalah murtadnya
semasa dia mabuk. Maka jawabnya: sesungguhnya khabar ini tidak sahih.
30(ii) Ulama’ bermazhab Hanafi menggunakan dalil istihsan bukannya
qiyas untuk pendapat mereka. Menurut mereka tidak jatuh murtad ke atas
orang mabuk, kerana qiyas adalah berdasarkan hukum zahir, iaitu dengan
lidah bukan dengan apa yang terdapat dalam hati kerana ia adalah perkara
batin yang tidak boleh djadikan hujah untuk sesuatu hukum.


Manakala hujah berdasarkan istihsan: sesungguhnya hukum kafir di dasarkan
kepada kekufuran seseorang, sebagaimana hukum iman didasarkan kepada
berimannya seseorang itu. Asas iman dan kufur ialah membenarkan atau menolak,
dan sesungguhnya ikrar adalah dalil kepada kedua-duanya. Ikrar orang mabuk yang
hilang ingatannya tidak boleh dijadikan hujah bahawa dia menolak Islam, maka tidak
sah ikrarnya itu.
31Antara dua pendapat ini, pendapat kedua adalah lebih tepat. Seseorang yang
mabuk sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan ia
murtad, tidak menjadikannya murtad. Hujahnya ialah:
32(i) Hujah pendapat kedua adalah lebih kuat.
(ii) Orang yang mabuk telah melakukan sesuatu yang haram. Orang
mabuk tidak tidak dihukum keluar Islam dengan perkataan yang
menunjukkan kepada kekifuran kerana dia tidak berniat
melafazkannya dan tidak berkehendak kepada kekufuran malah

30
ibid
31
Makna istihsan menurut Imam Abu Hasan al Karkhi” “Penetapan hukum dari seorang mujtahis terhadap sesuatu masalah
yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, kerana ada alasan yang lebih kuat
yang mengkehendaki dilakukannya penyimpangan itu.”Lihat Abu Zahrah. (1994).Ushul Fiqih. Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
ms. 401.
32
Zaydan Abd al-Karim.(1994). al Mufassal. Jil.5. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. ms. 303.


40
tidak berniat keluar daripada Islam. Syara’ telah menetapkan
hukuman khusus, iaitu hukuman minum arak. Oleh itu, jika
dihukum orang mabuk itu dengan hukuman yang lain, iaitu
hukuman murtad dalam masa yang sama adalah tidak dibenarkan
menurut syara’.


ii. Orang Gila


Bagi Permaslahan berkaitan orang gila juga terbahagi kapada dua kategori:


Kategori 1 : Sekiranya seseorang itu gila secara berterusan dan tidak pernah sedar
walaupun sebentar, dan dalam masa yang sama dia melakukan perkara-perkara yang
menyebabkan murtad, maka hukumnya tidak sah murtadnya, maka hukumnya tidak
sah murtadnya.


Ibn Mundhir berkata: “ahli ilmu bersepakat bahawa sekiranya orang gila
murtad semasa dia gila, sesungguhnya dia tetap seorang Muslim sebagaimana
sebelumnya berdasarkan kata-kata Saidina Ali r.a:


ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻰﺿر ﺮﻤﻌﻟ ﻰﻠﻋ لﺎﻗ : ﻦﻏ ﻊﻓر ﻢﻠﻘﻟا نأ ﺖﻟﺎﻤﻋ ﺎﻤﻋ
ﻰﺘﺣ ،ﻢﺋﺎﻨﻟا ﻦﻋو ،كرﺪﻳ ﻰﺘﺣ ﻲﺒﺼﻟا ﻦﻋو ،ﻖﻴﻔﻳ ﻰﺘﺣ نﻮﻨﺠﻤﻟا
؟ﻆﻘﺴﺘﺴﻳ
Maksudnya: Saidina Ali telah berkata kepada Saidina Umar r.a:
Tidakkah engkau mengetahui, sesungguhnya pena diangkat ( tidak
ditaklif) daripada orang gila sehingga sedar, kanak-kanak sehingga
dia mengetahui dan orang yang tidur sehingga terjaga?


Sesiapa yang tidak mempunyai ingatan yang waras tidak menjadi mukallaf;
kerana antara syarat-syarat taklif ialah kewarasan akal”
33


33
al-Maqdisi. (1367H). al Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarah al-Manar. M.s. 147; Lihat juga al-Sharbini. (t.thn). Mughni al
Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani alfaz al-Minhaj. Jil. 4. Beirut: Dar al-Fikr. ms. 133; Lihat juga al-Kasani. (1982). Bada’i al-
Sana’i fi Tartib al-Shara’i. Jil. 7. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. ms. 134; Lihat juga Ibn Abidin.(1386H). Rad al Muhtar. Jil. 4.
Misr: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. ms. 224.


41
Kategori 2 : Orang gila yang telah baligh dan sedar dalam sesuatu jangka waktu
tertentu, kemudian kembali kepada keadaan gilanya. Sekiranya sia
murtad dalam keadaan sedar dan kemudian kembali gila, maka
hukumnya dia tetap dalam keadaan murtad. Ini adalah kerana dia
murtad semasa berada dalam keadaan sedar dan mempunyai akal yang
waras.
34iii. Orang Yang Disihir


Apabila seseorang disihir lalu dia melakukan perkara yang memurtadkan,
maka tidak sah murtadnya. Ini adalah kerana dia dalam keadaan yang tidak sedar dan
tidak mempunyai akal yang waras untuk berfikir serta tidak berkehendak untuk
melakukan perkara tersebut.
35iv. Baligh


Baligh merupakan syarat sah murtad. Ini bermakna sesiapa yang masih belum
baligh, jika melakukan perkara yang boleh menyebabkan murtad maka tidak sah
murtad tersebut. Permasalahan penting yang perlu di perbahaskan dalam syarat ini
ialah adakah sah Islam seorang kanak-kanak?


Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama’. Pendapat pertama datangnya
dari Imam al-Shafi’i dan Imam Zufar daripada ulama’ bermazhab Hanafi. Mereka
berpendapat bahawa tidak sah Islam seorang kanak-kanak sehinggalah dia baligh.
36

Pendapat ini berasaskan kepada dalil khabar daripada Saidina Ali r.a:

34
al-Kasani. (1982). Bada’i al- Sana’i fi Tartib al-Shara’i. Jil. 7. Beirut: Dar al-Kitab.ms. 134.
35
Arieff Salleh Rosman (2001). Murtad Menurut Perundangan Islam. Johor: Universiti teknologi Malaysia. ms. 13.
36
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 303.


42
ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻰﺿر ﺮﻤﻌﻟ ﻰﻠﻋ لﺎﻗ : ﻰﺘﺣ نﻮﻨﺠﻤﻟا ﻦﻏ ﻊﻓر ﻢﻠﻘﻟا نأ ﺖﻟﺎﻤﻋ ﺎﻤﻋ
؟ﻆﻘﺴﺘﺴﻳ ﻰﺘﺣ ،ﻢﺋﺎﻨﻟا ﻦﻋو ،كرﺪﻳ ﻰﺘﺣ ﻲﺒﺼﻟا ﻦﻋو ،ﻖﻴﻔﻳ
37

Maksudnya: Saidina Ali telah berkata kepada Saidina Umar r.a:
Tidakkah engkau mengetahui, sesungguhnya pena diangkat (tidak
ditaklif) daripada orang gila sehingga sedar, kanak-kanak sehingga
dia mengetahui dan orang yang tidur sehingga terjaga?


Pendapat kedua pula datangnya dari ulama’ bermazhab Hanbali, Imam Abu
Hanifah, Imam Muhammad al-Shaybani, Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Shaybah.
Mereka berpendapat bahawa sah Islam seorang kanak-kanak yang memahami Islam
walaupun belum baligh.
38Makna “memahami Islam” dalam hal ini ialah mengetahui sesungguhnya
Allah s.w.t adalah tuhannya dan sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w itu ialah
hamba Allah dan RasulNya.
39
Ini bermakna syarat sah seorang kanak-kanak
memeluk Islam ialah dia mestilah memahami Islam berdasarkan takrifannya menurut
syara’.


Dalil yang dipegang oleh ulama’ ini sehingga mencapai keputusan itu ialah:


(i) Saidina Ali ibn Abi Talib r.a telah memeluk Islam semasa beliau
kanak-kanak dan tidak terdapat hadis bahawa Nabi s.a.w menolak
keislamannya itu.
40

(ii) Hadis yang digunakan oleh pendapat pertama tidak tepat kerana ia
tidak membahaskan permasalahan ini. Islam tidak diwajibkan ke
atas kanak-kanak tetapi sekiranya kanak-kanak itu memeluk Islam
maka ditulis untuknya pahala.
41


Berdasarkan pendapat pertama, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa
apabila tidak sah Islam seorang kanak-kanak maka tidak sah juga murtadnya

37
al-Asqalani. (1989) Fath al-Bari Sharh Sohih al-Bukhari. Jil. 12. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah ms. 145.
38
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 303
39
al-Maqdisi. (1367H). Al-Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarah al-Manar. ms. 147.
40
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms.303.
41
Ibid.ms.303


43
walaupun dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Berdasarkan
keterangan ini, maka menurut pendapat pertama baligh merupakan syarat sah
murtad. Manakala menurut pendapat kedua pula, sah Islam kanak-kanak tetapi
mereka berbeza pendapat tentang sah atau tidak murtad kanak-kanak itu. Imam
Ahmad dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahawa baligh adalah syarat sah murtad.
Seseorang kanak-kanak yang melakukan perkara yang menyebabkan murtad tidak
jatuh murtad.
42Manakala Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad al-Shaybani pula
berpendapat bahawa baligh bukanlah syarat sah murtad. Oleh itu, jatuh hukum
murtad ke atas kanak-kanak yang melakukan perkara yang menyebabkan murtad.
43v. Kehendak


Seseorang yang melakukan perkara yang membawa kepada murtad
hendaklah dia melakukannya dengan kehendak dan keredhaan dirinya sendiri.
Sekiranya seseorang itu dipaksa untuk menjadi murtad, maka dia tidak menjadi
murtad nerdasarkan kepada dalil-dalil berikut:


⎯Β Ÿ2 ¸!$¸/ ⎯¸Β ¸‰è / ⎯¸μ¸Ζ≈ϑƒ¸) ω¸) ⎯Β ν¸2& …μ6=%´ρ °⎦¸⌡ϑÜ`Β
¸⎯≈ϑƒ¸}$¸/ ⎯¸3≈ 9´ρ ⎯Β y´Ÿ° ¸39$¸/ #´‘‰¹ `Ο¸γŠ= èù '=ŸÒ î š∅¸Β ¸!#
`Ογ9´ρ ´U# ‹ã 'ΟŠ¸àã ∩⊇⊃∉∪


Maksudnya: Barang siapa yang kafir kepada Allah, sesudah dia
beriman (akan mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang
dipaksa, sedang hatinya tetap beriman. Tetapi siapa yang terbuka
hatinya untuk menjadi kafir, maka mereka akan mendapat murka dari
Allah dan akan mendapat azab yang hebat.


(Surah al Nahl :106)

42
al-Maqdisi. (1367H). Al-Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarah al-Manar. ms.134.
43
Ibid. ms. 134


44

شﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ )) ﻪﻴﻠﻋ اﻮه ﺮﻜﺘﺳا ﺎﻣو نﺎﺴﻴﻨﻟاو ءﺎﻄﺨﻟا ﻲﺘﻣأ ﻦﻋ ﻊﻓر ((
44


Maksudnya: Daripada Ibn Abbas: “ Diampunkan ke atas ummat
ku daripada kesilapan, lupa dan apa yang dipaksa ke atasnya.”


Hukum ini diterima dan dipersetujui oleh para fuqaha.
45Tambahan lagi, Orang yang murtad beserta hukumannya terbahagi kepada
tiga kategori:
1. Orang yang murtad, namun menyembunyikannya.
2. Orang yang murtad dan menzahirkannya.
3. Orang yang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengannya.
Penjelasannya adalah seperti berikut:
Kategori Pertama: Orang yang murtad, namun menyembunyikannya.

Orang yang murtad namun menyembunyikan kemurtadannya sehingga tiada
siapa yang mengetahui kecuali ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat, tidak
dijatuhkan hukum hudud di dunia. Hukuman mereka adalah di sisi Allah S.W.T di
Hari Akhirat kelak.


Orang murtad dari kategori pertama inilah yang disinggung oleh sekian
banyak ayat al-Qur’an, salah satu daripadanya:

44
Dikeluarkan oleh Ibn Majah, Ibn Hibban, al Daruqutni, al Tabrani dan al Hakim dalam al Mustadrak dan menurut Imam al
Nawawi: ia adalah hadith hasan: al Shawkani. (1994). Nayl al- Awtar. Jil.7. Beirut: Dar al Fikr. ms. 21.
45
al-Maqdisi. (1367H). Al-Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarah al-Manar. ms. 136; Lihat juga al-Sharbini. (t.thn). Mughni al Muhtaj
ila Ma’rifah Ma’ani alfaz al-Minhaj. Jil. 4. Beirut: Dar al-Fikr. ms.134; lihat juga Ibn Abidin. (1386h). Rad al Muhtar ala al
Dur al Mukhtar. Jil. 4. Misr: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. ms.185; lihat juga Jama’ah min Ulama’ al
Hind. (1310h). Al-Fatawa al-Hindiyah. Jil.2. Misr: al-Matba’ah al-Amiriyah. ms. 253; lihat juga al-Gharnati. (t.thn). Qawanin
al-Ahkam al-Syariyah wa masa’il al-Furu al-Fiqhiyah. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin. ms. .394.


45
⎯Β´ρ Š¸‰?¯ƒ ¯Ν3Ζ¸Β ⎯ ã ⎯¸μ¸Ζƒ¸Š Mϑ´Š ù ´θδ´ρ "¸ù%Ÿ2 7¸×≈9`ρ' ù Mܸ7m
`Ογ=≈ϑã& ’¸û $´‹Ρ‘‰9# ¸ο¸zψ#´ρ 7¸×≈ 9`ρ&´ρ ´=≈ s¹& ¸‘$Ζ9# ¯Νδ $γŠ¸ù
šχρ$¸#≈z ∩⊄⊇∠∪
Maksudnya: “ Dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari
agamanya (Islam) lalu dia mati sedang dia tetap kafir, maka
orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di
dunia dan di akhirat, dan mereka itulah ahli neraka, kekal mereka
di dalamnya.”
(Surah al-Baqarah :217)

Syaikh Yusuf al-Qaradhawi hafizhahullah menjelaskan:
“Islam tidak menjatuhkan hukuman bunuh atas orang yang murtad
yang tidak menghebahkan murtadnya dan tidak menyeru orang lain
agar murtad sepertinya. Islam membiarkannya agar menerima
balasannya di akhirat kelak jika dia mati dalam kekafirannya itu.
Allah berfirman……(lalu beliau mengemukakan ayat 217 surah al-
Baqarah di atas).”


Sebelum itu dalam risalah Berkenalan Dengan Ciri-Ciri Ahl al-Sunnah wa
al-Jama'ah Dalam Pelaksanaan Hukum Jenayah, telah dijelaskan bahawa hukuman
hudud hanya dijatuhkan apabila jenayah tersebut dilakukan secara terbuka, yakni
dizahirkan kepada khalayak ramai. Ada pun jika jenayah tersebut dilakukan secara
tertutup, maka hukuman di dunia tidak dijatuhkan. Ini kerana antara tujuan hukuman
hudud dijatuhkan adalah untuk menghindar sesuatu jenayah yang dilakukan secara
terbuka di khalayak ramai daripada menjadi ikutan dan fitnah kepada masyarakat.
Dalam hal ini Rasulullah s.a.w telah bersabda:


46
اﻮُ ﺒِ ﻨَ ﺘْ ﺟا ﱠ ﻢَ ﻟَ أ ْ ﻦَ ﻤَ ﻓ ﺎَ ﻬْ ﻨَ ﻋ ﷲا ﻰَ ﻬَ ﻧ ﻲِ ﺘﱠ ﻟا ِ ةَ روُ ذﺎَ ﻘْ ﻟا ِ ﻩِ ﺬَ ه ْ ﺐُ ﺘَ ﻴْ ﻟَ و ﷲا ِ ﺮْ ﺘَ ﺴِ ﺑ ْ ﺮِ ﺘَ ﺘْ ﺴَ ﻴْ ﻠَ ﻓ
ﷲا ﻰَ ﻟِ إ . ْ ﻦَ ﻣ ُ ﻪﱠ ﻧِ ﺈَ ﻓ ﱠ ﻞَ ﺟَ و ﱠ ﺰَ ﻋ ِ ﷲا َ بﺎَ ﺘِ آ ِ ﻪْ ﻴَ ﻠَ ﻋ ْ ﻢِ ﻘُ ﻧ ُ ﻪَ ﺘَ ﺤْ ﻔَ ﺻ ﺎَ ﻨَ ﻟ ِ ﺪْ ﺒُ ﻳ .
Maksudnya: “Jauhilah perkara-perkara keji yang telah dilarang
oleh Allah, sesiapa yang telah melakukannya, hendaklah dia
menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini
kerana jika sesiapa menampakkan perkara keji (yang dilakukannya)
kepada kami, kami akan menjatuhkan hukuman yang telah
diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla.”


Kategori Kedua: Orang Yang Murtad Dan Menzahirkannya.

Orang yang murtad lalu menzahirkannya atau mengumumkannya dengan apa
cara sekali pun seperti media cetak, media elektronik, internet, Sistem Pesanan
Ringkas (SMS) dan sebagainya, maka dia dijatuhkan hukuman bunuh setelah terlebih
dahulu diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat. Rasulullah s.a.w bersabda:
ُ ﻩﻮُ ﻠُ ﺘْ ﻗﺎَ ﻓ ُ ﻪَ ﻨﻳِ د َ لﱠ ﺪَ ﺑ ْ ﻦَ ﻣ .
Maksudnya: Sesiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia.
(Riwayat al-Jamaah)


Dalam suasana banyaknya fitnah kepada Islam pada akhir zaman ini, sama
ada dari kalangan umat Islam sendiri atau dari kalangan bukan Islam, adalah
dianjurkan agar hakim menunda hukuman untuk tempoh yang tertentu agar orang
yang menzahirkan tindakan murtadnya diberi kaunseling dan diajak untuk bertaubat.
Jika dirujuk kepada hukuman para tokoh al-Salaf al-Shalih rahimahumullah, akan
didapati bahawa mereka berbeza-beza dalam menundakan hukuman.47
Ada yang menjatuhkan hukuman bunuh serta merta, ada yang menundanya
selama 3 hari, 20 hari, sebulan dan sebagainya. Semuanya bergantung kepada
kemaslahatan yang ingin dicapai dalam kes yang berbeza-beza. Walaubagaimana
pun ingin ditegaskan bahawa sekali pun mereka berbeza-beza dalam tempoh
penundaan, pada akhirnya hukuman bunuh tetap dijatuhkan jika orang yang murtad
enggan bertaubat atau tidak menunjukkan harapan untuk bertaubat.

Kategori Ketiga: Orang Yang Murtad Dan Menzahirkannya Serta Menyerang Islam
Dengannya.
Orang yang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengan apa
cara sekali pun, sama ada dengan menggunakan senjata, pena, lisan, pemikiran serta
menggunakan bantuan orang bukan Islam dan munafik, maka mereka ditangkap dan
dibunuh serta merta tanpa diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat. Pengecualian
adalah jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka taubat mereka diterima.


Berkenaan orang murtad kategori ketiga ini, Rasulullah s.a.w bersabda:

َ ﻻ ُ ﻪﱠ ﻠﻟا ﱠ ﻻِ إ َ ﻪَ ﻟِ إ َ ﻻ ْ نَ أ ُ ﺪَ ﻬْ ﺸَ ﻳ ٍ ﻢِ ﻠْ ﺴُ ﻣ ٍ ئِ ﺮْ ﻣا ُ مَ د ﱡ ﻞِ ﺤَ ﻳ ﻲﱢ ﻧَ أَ و
ٍ ثَ ﻼَ ﺛ ىَ ﺪْ ﺣِ ﺈِ ﺑ ﱠ ﻻِ إ ِ ﻪﱠ ﻠﻟا ُ لﻮُ ﺳَ ر : ُ ﺲْ ﻔﱠﻨﻟا ُ ﺐﱢﻴﱠﺜﻟاَ و ِ ﺲْ ﻔﱠ ﻨﻟﺎِ ﺑ
ِ ﻦﻳﱢ ﺪﻟا ْ ﻦِ ﻣ ُ قِ رﺎَ ﻤْ ﻟاَ و ﻲِ ﻧاﱠ ﺰﻟا ﺔَ ﻋﺎَ ﻤَ ﺠْ ﻠِ ﻟ ُ كِ رﺎﱠ ﺘﻟا
Maksudnya: Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi
bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya aku adalah
Rasulullah melainkan salah satu dari tiga perkara:

1. Membunuh,
2. Penzina yang sudah bernikah dan


48
3. Orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri
dari jamaah (umat Islam).

Yang dimaksudkan sebagai: “…orang yang meninggalkan agamanya serta
memisahkan diri dari jamaah (umat Islam)” adalah orang murtad dan
menzahirkannya serta menyerang Islam dengannya. Ini dijelaskan oleh sebuah hadis
yang lain:

َ ﻻ ُ ﻪﱠ ﻠﻟا ﱠ ﻻِ إ َ ﻪَ ﻟِ إ َ ﻻ ْ نَ أ ُ ﺪَ ﻬْ ﺸَ ﻳ ٍ ﻢِ ﻠْ ﺴُ ﻣ ٍ ئِ ﺮْ ﻣا ُ مَ د ﱡ ﻞِ ﺤَ ﻳ ِ ﻪﱠ ﻠﻟا ُ لﻮُ ﺳَ ر اً ﺪﱠ ﻤَ ﺤُ ﻣ ﱠ نَ أَ و
ٍ ثَ ﻼَ ﺛ ىَ ﺪْ ﺣِ ﺈِ ﺑ ﱠ ﻻِ إ : ٌ ﻞُ ﺟَ ر َ جَ ﺮَ ﺧ ٌ ﻞُ ﺟَ رَ و ُ ﻢَ ﺟْ ﺮُ ﻳ ُ ﻪﱠ ﻧِ ﺈَ ﻓ ٍ نﺎَ ﺼْ ﺣِ إ َ ﺪْ ﻌَ ﺑ ﻰَ ﻧَ ز
ﺎً ﺑِ رﺎَ ﺤُ ﻣ ُ ﻳ ْ وَ أ ُ ﻞَ ﺘْ ﻘُ ﻳ ُ ﻪﱠ ﻧِ ﺈَ ﻓ ِ ﻪِ ﻟﻮُ ﺳَ رَ و ِ ﻪﱠ ﻠِ ﻟ ْ ﻦِ ﻣ ﻰَ ﻔْ ﻨُ ﻳ ْ وَ أ ُ ﺐَ ﻠْ ﺼ ُ ﻞُ ﺘْ ﻘَ ﻳ ْ وَ أ ِ ضْ رَ ﻷا
َ ﻪِ ﺑ ُ ﻞَ ﺘْ ﻘُ ﻴَ ﻓ ﺎً ﺴْ ﻔَ ﻧ
Maksudnya: Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi
bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad
adalah Rasulullah melainkan salah satu dari tiga perkara:

1. Seorang yang berzina setelah dia menjaga kehormatannya dengan
perkahwinan, maka sesungguhnya dia direjam,
2. Seorang yang keluar (dari Islam dan jamaah, lalu) memerangi Allah dan
Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia dibunuh atau disalib atau dibuang negeri
dan
3. Seorang yang membunuh satu jiwa, maka dia dibunuh sebagai hukum timbal
balik.
Mereka ditangkap dan dibunuh serta merta tanpa diberi tempoh dan diajak untuk
bertaubat berdasarkan firman Allah SWT:


49
$ϑΡ¸) #τℜ“_ ⎦⎪¸%!# βθ/¸‘$ t† ´!# …`&!θ™´‘´ρ β¯θè`¡ ƒ´ρ ’¸û ¸Ú¯‘{# #´Š$¡ ù
β& #θ=−G)`ƒ ρ& #θ6= Á`ƒ ρ& ìÜ)? `Ο¸γƒ¸‰ƒ& Νγ=`_¯‘&´ρ ⎯¸Β ¸#≈=¸z ρ& #¯θΨ`ƒ
š∅¸Β ¸Ú¯‘{# š¸9≡ Œ `Ογ9 ““¸z ’¸û $´‹Ρ‘‰9# `Ογ9´ρ ’¸û ¸ο¸zψ# ´>#‹ ã
'ΟŠ¸àã ∩⊂⊂∪ ω¸) š⎥⎪¸%!# #θ/$? ⎯¸Β ¸≅¯6% β& #ρ'‘¸‰)? ¯Ν¸κ¯= ã #θϑ=æ$ ù
´χ& ´!# "‘θî 'Ο‹¸m¯‘ ∩⊂⊆∪
Maksudnya: “Hanyasanya balasan orang-orang Yang memerangi
Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka
bumi ialah Dengan dibalas bunuh (kalau mereka membunuh sahaja
Dengan tidak merampas), atau dipalang (kalau mereka membunuh
dan merampas), atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang
(kalau mereka merampas sahaja), atau dibuang negeri (kalau
mereka hanya mengganggu ketenteraman umum). hukuman Yang
demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di
akhirat kelak mereka beroleh azab seksa Yang amat besar.”
34. “Kecuali orang-orang Yang bertaubat sebelum kamu dapat
menangkapnya, (Mereka terlepas dari hukuman itu). maka
ketahuilah, bahawasanya Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.”
(Surah al-Maidah: 33-34)

Sebelum dijelaskan hikmah di sebalik hukum murtad, ingin ditegaskan
bahawa sifat orang-orang yang beriman adalah taat sepenuhnya kepada perintah
larangan agama tanpa mengira sama ada diketahui hikmah di sebaliknya atau tidak.
Kewajipan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah “Kami dengar
dan kami taat” kepada perintah larangan al-Qur’an dan al-Sunnah manakala
mengetahui hikmah di sebaliknya hanyalah sesuatu yang harus (mubah) sifatnya.
Allah SWT berfirman:50
$ϑΡ¸) β%. Α¯θ% ⎦⎫¸Ζ¸Βσϑ9# #Œ¸) #θ`㊠’<¸) ¸!# ⎯¸&¸!θ™´‘´ρ ´/3`s´‹¸9 ¯ΝγΨ / β&
#θ9θ) ƒ $´Ζè¸ϑ ™ $´ΖèÛ&´ρ 7¸×≈ 9`ρ&´ρ `Νδ βθs¸=ϑ9# ∩∈⊇∪
Maksudnya: “Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-
orang yang beriman ketika mereka diajak kepada Kitab Allah dan
Sunnah Rasul-Nya, supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di
antara mereka, hanyalah mereka berkata: “Kami dengar dan kami
taat”, dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan.”
(Surah: al-Nur :51)

Kembali kepada persoalan hikmah di sebalik hukum murtad, sejauh kajian
saya, penjelasan yang dikemukakan oleh Syaikh ‘Abd al-Qadir Audah hafizhahullah
adalah yang paling tepat, dimana beliau berkata:
“The raison d’etre of capital punishment for apostasy is Syariah
is that apostasy is repugnant to the faith of Islam on which the
Islamic society is founded. If this offence is taken lightly, the
collective system of Islam may collapse. The severe punishment
laid down for it aims at the total elimination of apostasy on the
one hand and warning and preventing others from committing
it.”
Obviously, capital punishment serves as a more effective
deterrent than any other punishment. Whatever the factors
inciting commitment of the offence, capital punishment stirs up
the preventive factors in human psyche and a man refrains as
often as not from committing the offence.
Most of the modern law in operation ensure security of the
social system by prescribing harshest punishment for those who
violate and destroy the system. The first of such punishments is
death penalty. In other words, modern laws lay down the same
punishment for causing disorder, safeguarding the social system
as does the Islamic syariah.

Menarik untuk diperhatikan perenggan terakhir di atas. Kesemua negara yang
mengamalkan hukum jenayah konvensional menjatuhkan hukuman mati kepada
jenayah yang paling merosakkan sistem negara dan rakyatnya. Contoh kedudukan
pengedar dadah di Malaysia. Sesiapa yang didapati mengedar dadah di atas jumlah


51
tertentu akan dijatuhkan hukuman mati mandatori. Di sini tidak timbul persoalan
“Hak asasi individu untuk mengedar dadah” atau “Dadah itu kegunaan peribadi dan
bukan kegunaan orang lain”. Hukuman tetap dikenakan kepada siapa saja yang
mengedar dadah, sekali pun yang mengedarnya adalah warga negara asing. Kenapa
sedemikian? Jawapannya, kerana dadah adalah perosak kepada sistem negara dan
rakyatnya.

Semua ini tidak berbeza dengan hukum jenayah Islam. Antara tujuan utama
hukuman hudud disyari‘atkan adalah untuk menghindari sebarang fitnah kepada
agama Islam dan umat Islam. Hukuman hudud bersifat tegas kerana hanya dengan
ketegasan tersebut manusia akan mematuhinya dan menjauhi jenayah yang
dihukuminya.

Antara hukuman hudud yang dimaksudkan adalah hukuman bagi kes murtad.
Orang yang menzahirkan murtadnya menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya.
Ia merosakkan sistem Islam yang secara keseluruhannya berperanan mengurus hal-
ehwal kehidupan manusia dalam sesebuah negara, tanpa mengira rakyat negara
tersebut beragama Islam atau selainnya. Sama-sama diketahui bahawa Islam bukan
sekadar agama solat dan zikir, tetapi ia adalah agama yang mengurus kepimpinan,
politik, ekonomi, keselamatan, pendidikan dan pelbagai lagi.

Orang yang murtad namun menyembunyikannya (Kategori Pertama), dia
tidak dijatuhkan hukuman hudud kerana tindakannya itu tidak diketahui ramai dan
tidak sehingga ke tahap menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya. Maka tidak
dijatuhkan hukuman kepadanya di dunia, hukumannya diserahkan kepada Allah
SWT di Hari Akhirat kelak.

Apabila tidak dijatuhkan hukuman di dunia, tidaklah bererti Islam meredhai
tindakan mereka untuk murtad. Hanya yang dipertimbangkan adalah, jika mereka
dihalang daripada murtad, maka mereka akan tinggal dalam masyarakat Islam


52
sebagai seorang munafik dan lambat laun akan tetap membawa fitnah kepada Islam
dan umatnya. Maka mereka dibebaskan daripada Islam dengan syarat mereka tidak
menzahir atau mengumumkan kemurtadan tersebut. Pada waktu yang sama, Islam
tetap membuka peluang untuk mereka kembali kepada Islam satu hari kelak, sekali
pun ia mungkin dalam masa 20 tahun akan datang.

Ada pun orang murtad yang duduk dalam Kategori Kedua, tindakan
menzahirkan kemurtadannya adalah sesuatu yang mengancam kestabilan Islam dan
umatnya. Bahkan ia secara halus adalah satu serangan terhadap Islam dan umatnya.
Jika tidak ditangani, ia akan merebak dan menimbulkan fitnah yang meluas. Maka
kerana itulah hukuman bunuh dijatuhkan sebagai langkah yang paling efektif untuk
menghindari timbulnya fitnah tersebut.

Walau bagaimanapun Islam sebagai agama yang rahmat lagi adil tetap
memberi peluang kepada mereka untuk mempertimbangkan semula keputusan untuk
murtad. Mereka diberi kaunseling dan peluang untuk bertaubat. Hukuman
ditangguhkan selagi mana terdapat harapan bertaubat. Jika orang yang murtad
menyerang Islam dan umatnya (Kategori Ketiga), maka hukuman hendaklah
dijatuhkan tanpa boleh ditangguhkan lagi. Ini kerana mereka bukan lagi sekadar
murtad tetapi telah menjadi dari kalangan orang kafir yang memusuhi Islam dan
umatnya. Serangan yang mereka lancarkan hendaklah dipatahkan dan orang yang
melancarkannya segera dijatuhkan hukuman bagi menghentikan serangan dan
sebagai amaran keras kepada orang lain yang bercadang untuk mengikutinya.


53
2.5.3 Sebab Murtad


i. Kepercayaan (Murtad Iktikadi)


Iktikad menurut al-Mu’jam al-Wasit ialah apabila seseorang itu mempercayai
sesuatu dengan dia membenarkan kepercayaan tersebut dalam hatinya. Akidah pula
ialah sesuatu yang tidak terdapat sebarang keraguan kepada diri orang yang
mempercayainya
46
Maksud kepercayaan dalam perbahasan ini ialah apa yang
diimani oleh seseorang dan diyakini oleh hatinya dan menjadi akidah.
47Kaedah asas dalam masalah ini ialah:


“Segala yang bertentangan dengan akidah Islamiah dari sudut usul,
makna dan kewajipannya dan diketahui bahawa seseorang
menentang perkara ini dan dia meredhainya serta diyakini di dalam
hatinya, maka dengan iktikad ini dan dengan cara ini jadilah
seorang muslim itu murtad.”
48Usul akidah islamiah ialah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim daripada Abd Allah ibn Umar:

...)) لﺎﻗ : ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻲﻠﺻ لﺎﻗ ،نﺎﻤﻳﻺﻟا ﻦﻋ ﻲﻧﺮﺒﺧﺄﻓ : ﷲﺎﺑ ﻦﻣﺆﺗ نأ
ﺆﺗو ،ﺮﺧﻵا مﻮﻴﻟاو ﻪﻠﺳرو ﻪﺒﺘآو ﻪﺘﻜﺋﻼﻣو ﻩﺮﺷو ﻩﺮﻴﺧ رﺪﻘﻟﺎﺑ ﻦﻣ ((...
49


Maksudnya : “...jibril telah berkata: Beritahu aku berkenaan
dengan iman. Jawab Rasulullah s.a.w: hendaklah engkau beriman
dengan Allah, para malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari
kiamat dan engkau beriman dengan qadar baik dan buruk...”


Dalam hadis ini menjelaskan tentang bahawa hendaklah kita beriman dengan
Allah, beriman dengan Malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat

46
_____________. (t.thn). al-Mu’jam al Wasit. Jil.2. Dar Imran. ms .260.
47
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms.306
48
Ibid.. ms..307
49
Baltarji. (1994). Al-Minhaj Fi Sharh Sohih Muslim bin al-Hajjaj. Jil.1. Beirut: Dar al Khayr. ms. 131


54
dan beriman dengan qada’ dan qadar yang mana merupakan asas iktikad sebagai
umat Islam


Berikut adalah beberapa contoh iktikad yang membawa kepada murtad:


(i) menafikan kewujudan Allah atau mempercayai alam ini bersifat azali dan
alam maya ini wujud tanpa pencipta.
50

(ii) Sesiapa yang beriktikad ada tuhan selain Allah, ataupun Allah mempunyai
pembantu di dalam kekuasaannya, atau dia mempunyai sahabat atau anak (
iaitu mensyirikkanNya sengan sesuatu).
51

(iii) Mengambil perantara antara dirinya dengan Allah dan bertawakal dengan
mereka serta berdoa kepada meraka. Begitu juga sesiapa yang menafikan
daripada sifat-sifat Allah SWT atau meraguinya sedangkan dia
mengetahuinya.
52

(iv) Mengatakan al-Quran itu makhluk atau mengingkari ayat daripadanya.
53

(v) Mempercayai kepada orang yang mendakwa dirinya nabi selepas Nabi
Muhammad s.a.w kerana apabila Musaylamah al-Kadhdhab mendakwa
dirinya sebagai nabi dan kaum-kaum mempercayainya maka kaumnya
dijatuhkan hukum murtad.
54ii. Perkataan ( Murtad Qawli)


Kaedahnya ialah:


(i) Semua perkataan yang menunjukkan kepada iktikad batil yang
menyebabkan kafir orang yang mengatakannya, iaitu perkataan
yang memurtadkan orang yang mengatakannya.
55
Dalilnya sama
dengan murtad iktiqadi.

50
al-Sharbini. (t.thn). Mughni al Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani alfaz al-Minhaj. Jil. 4. Beirut: Dar al-Fikr. ms.416.
51
Jama’ah min Ulama’ al-Hind. (1310h). Al-Fatawa al-Hindiyah. Jil.2. Misr: al Matba’ah al-Amiriyah. ms.258.
52
al-Bakli. (t.thn) al-Ikhtiyati al-fiqhiyah min fatawa shaykh al-Islam Ibn taymiyah, Beirut: Dar al Makrifah li al Tiba’ah wa al
Nashr. ms.182
53
Jama’ah min Ulama’ al-Hind. (1310h). Al-Fatawa al-Hindiyah. Jil.2. Misr: al Matba’ah al-Amiriyah. ms. 258.
54
al-Maqdisi. (1367H). Al-Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarah al-Manar. ms .150.
55
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 309.


55
(ii) Semua perkataan yang mengandungi celaan dan penghinaan
terhadap Allah atau ayat-ayat atau agamaNya atau rasulNya.
56Dalil untuk kenyataan ini ialah firman Allah SWT:
⎦¸⌡9´ρ `ΟγF9' ™ ∅9θ)´ ‹9 $ϑΡ¸) $Ζ2 `Úθƒ Υ ´=è=Ρ´ρ ¯≅% ¸!$¸/&
⎯¸μ¸G≈ ƒ#´™´ρ ⎯¸&¸!θ™´‘´ρ `ΟFΨ. šχρ'™¸“¯κJ`¡@ ∩∉∈∪ Ÿω #ρ'‘¸‹Gè? ‰% Λn¯ . ‰è /
`Ο3¸Ψ≈ϑƒ¸)


Maksudnya: “Dan kalau kau tanyakan kepada mereka, mereka akan
menjawab: kami hanya bergurau dan main-main sahaja.
Tanyakanlah lagi: apakah kamu patut berolok-olok terhadap Allah
dan ayat-ayatNya dan terhadap rasulNya? Jangan kamu mencari-
cari alasan kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu
beriman.”

(Surah al-Tawbah,9:65-66)


Imam Ibn al-Arabi al-Maliki mengulas tentang ayat ini. “Tidak kira sama ada
dia mengatakannya dengan bersungguh-sungguh atau bergurau dan bagaimana juga
caranya, hukumnya kafir. Sesungguhnya bergurau dengan kufur hukumannya kafir
dan ini tiada perbezaan pendapat di kalangan umat Islam (mengenai perkara ini).”
57Imam al-Fakhr al-Razi mentafsirkan ayat ini: “Sesungguhnya mencela
agama, dengan apa cara sekalipun, hukumannya adalah kafir. Ini adalah kerana
mencela bermaksud merendah-rendahkan, manakala asas iman ialah membesarkan
Allah dan kedua-dua perkara ini adalah bertentangan dan mustahil dapat
disatukan.”
58Dalam Tafsir al-Manar ayat ini ditafsirkan sebagai: “Ayat ini adalah nas
yang jelas bahawa mencela kitab Allah, rasulNya, sifat-sifatNya, janji baik dan janji
burukNya dan menjadikannya bahan permainan dan gurauan adalah menjadikan

56
Ibid. 309
57
Ibn al-Arabi. (1376h). Ahkam al-Quran. Jil.2. Qaherah: Dar Ihya al-Kutub al Arabiyah, ms. 964.
58
al-Fakhr al-Razi. (1357h). al- Tafsir al- Kabir. Jil. 16. Qaherah: al-Matba’ah al- Bahiyah al-Misriyah. ms. 124.


56
pelakunya kafir yang mengeluarkannya daripada Islam. Hendaklah dilaksanakan ke
atasnya hukum-hukum murtad kecuali sekiranya dia bertaubat dan memperbaharui
Islamnya.”
59(iii) semua perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Allah atau
agamaNya atau rasulNya.
60Dalil kepada kenyataan ini ialah firman Allah SWT:
Ÿω´ρ #θ™7´¡@ š⎥⎪¸%!# βθ`㉃ ⎯¸Β ¸βρŠ ¸!# #θ™7´¡´Š ù ´!# #ρ‰ ã ¸¯ó¸/ ¸Ο=¸æ

Maksudnya: Janganlah engkau mencela orang-orang yang menyeru
selain daripada Allah. Nanti mereka akan bertambah keras memaki
Allah dengan tidak berdasarkan ilmu.
( Surah al-An’am : 108)


(iv) semua bentuk penolakan arahan Allah SWT dan syariatNya yang berbentuk
penentangan atau penolakan secara takbur adalah kafir yang memurtadkan
orang yang melakukannya.
61Dalil bagi kenyataan ini ialah firman Allah SWT:

Œ¸)´ρ $Ψ=% ¸π3¸×≈=´Κ=¸9 #ρ‰f`™# Π Š¸ψ #ρ‰f¡ ù ω¸) ´§Š¸=¯/¸) ’1& ´93F`™#´ρ
β%.´ρ ´⎯¸Β š⎥⎪¸¸≈39# ∩⊂⊆∪

Maksudnya: Dan ketika Kami perintahkan kepada para malaikat:
sujudlah kalian kepada Adam! Maka mereka pun sujudlah kecuali
Iblis. Dia menyangkal dengan sombongnya. Oleh kerana itu, dia
termasuk golongan orang-orang yang kafir.

( Surah al- Baqarah : 34)59
Muhammad Rashid Rida. (t.thn). Tafsir al Manar. Jil. 1. Beirut: Dar al-Makrifah.hlm. 530-531
60
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 309.
61
ibid


57
FirmanNya lagi:


‰) 9´ρ ¯Ν6≈ Ψ)=z ¯ΝO ¯Ν3≈Ρ¯‘¯θ¹ ¯ΝO $´Ζ=% ¸π3¸×≈=ϑ=¸9 #ρ‰f`™# Π Š¸ψ
#ρ‰f¡ù ω¸) ´§Š¸=¯/¸) `Ο9 ⎯3ƒ ´⎯¸Β š⎥⎪¸‰¸f≈´¡9# ∩⊇⊇∪ Α$% $Β 7è´Ζ Β
ω& ‰f`¡ @ Œ¸) 7?`Δ& Α$% $Ρ& ¯z μΖ¸Β ©¸_F)= z ⎯¸Β ¸‘$Ρ …μG)=z´ρ ⎯¸Β
¸⎦⎫¸Û ∩⊇⊄∪ Α$% ݸ7δ$ ù $κ]¸Β $ϑù `βθ3ƒ 7 9 β& ´63F? $κ¸ù `l`z$ù 7Ρ¸)
´⎯¸Β ⎦⎪¸¸ó≈¯Á9# ∩⊇⊂∪


Maksudnya: Sudah Kami ciptakan kamu, kemudian Kami bentuk rupa
kamum lalu kami perintahkan kepada para malaikat, supaya sujud
kepada Adam. Mereka pun sujudlah semuanya, kecuali iblis yang tidak
mahu sujud. Allah berkata: Apa yang menyebabkan kamu tidak mahu
sujud waktu aku perintahkan kepada mu itu? Iblis menjawab:
Bukankah aku lebih mulia daripada dia? Bukankah aku telah Kau
jadikan dari api, sedangkan dia Kau cipta dar tanah? Tuhan berkata:
Pergilah engkau dari syurga ini, Tidak berhak engkau berlaku
sombong begitu di tempat ini. Pergilah engkau dari sini! Engkau
tergolong mereka yang rendah.

( Surah al A’raf: 11-13)


Seterusnya:
Α$% §Š¸=¯/¸*≈ ƒ $Β 7 è´Ζ Β β& ‰f`¡@ $ϑ¸9 M)=z ´“‰´‹¸/ N 93G`™& Π&
MΖ. ´⎯¸Β ⎦,¸!$è9# ∩∠∈∪ Α$% $Ρ& ¯z μΖ¸Β ©¸_F)=z ⎯¸Β ¸‘$Ρ …μG)=z´ρ ⎯¸Β
¸⎦⎫¸Û ∩∠∉∪ Α$% `l`z$ù $κ]¸Β 7Ρ¸*ù Λ⎧¸_´‘ ∩∠∠∪

Maksudnya: Kata Tuhan: Hai Iblis, mengapa lamu tidak mahu sujud
kepada manusia yang telah Ku ciptakan? Apakah kau berkepala batu
atau menentang? Jawab iblis: Aku lebih baik daripada dia, sebab aku
Kau cipta dari api, sedang dia Kau cipta dari tanah. Keluarlah kau
dari sini, Kau orang yang terkutuk. Kau akan terus Aku kutuk sehingga
hari kiamat.
(Surah al Sad : 75-76)


58
Ayat-ayat al-Quran ini menceritakan tentang kisah iblis yang
mengingkari perintah Allah. Iblis sebagaimana yang disebut dalam al-Quran
menolak dan mengingkari perintah Allah supaya sujud kepada Adam a.s
kerana sifat takburnya. Sedangkan iblis mengetahui bahawa suruhan Allah
adalah wajib untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, Iblis telah menjadi kafir dan
murtad.


Pendapat ulama’ tentang murtad qawli adalah seperti berikut:


(i) menghina Allah atau menghina nabi-nabiNya ayau
menghina Nabi Muhammad s.a.w menyebabkan kafir dan
murtad.
62

(ii) Sesiapa yang menghina Allah SWT hukumnya kafir sama
ada dia melakukannya secara bersungguh-sungguh atau
bergurau. Begitu juga dengan sesiapa yang mencela Allah
SWT atau ayat-ayatNya atau rasul-RasulNya atau kitab-
kitabNya.
63

(iii) Sesiapa yang berkata, “ saya tidak berminat dengan hukum
Allah atau dengan syari;at Nabi Muhammad s.a.w.” Maka
hukum orang yang berkata demikian adalah kafir. Apabila
dikatakan kepada mereka: Allah telah menghalalkan
seseorang lelaki itu berkahwin empat. Lalu ada yang
berkata: saya tidak bersetuju dengan hukum ini. Maka
murtadlah orang itu.
(iv) Jika ada yang berkata: “engkau tidak mampu mengawalnya?
Lalu jawabnya: Allah pun tidak mampu mengawalnya
inikan pila aku!” Maka dia menjadi kafir dengan perkataan
tersebut.
(v) Seseorang berkata: “Allah sudah tidak ada kerja lainkah,
sehingga mencipta perkara seperti ini?” Maka kafir dan
murtad orang itu.

62
Ibn Taymiyah. (t.thn). al-Sorim al-Maslul a’la Shatim al-Rasul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
ms. 322, 323, 515.
63
Ibn Hazm. (t.thn). al Muhalla. Jil. 11.Beirut: al Maktab al Tijari. ms. 150.


59
(vi) Seseorang berkata: “Si fulan itu hamba Allah dan dia
mendapat banyak nikmat dan aku juga hamba Allah tetapi
aku hidup dalam kesusahan, adakah ini adil?” Maka kafir
dan murtad orang tersebut.
(vii) Jika ada yang berkata: “sekiranya Allah mengarahkan aku
untuk melakukan perkara ini maka aku tidak akan
lakukannya.” Atau: “sekiranya Allah menyuruh aku sesuatu
suruhannya, maka aku tidak akan laksanakannya.” Maka
dijatuhkan hukum kafir dan murtad dengan perkataan itu.
64Dr Abd al-Karim Zaydan ada menyatakan beberapa perkara penting
yang mesti diambil berat oleh seluruh umat Islam. Ini kerana perkara-perkara
tersebut boleh menyebabkan murtad sama ada diucapkan dalam keadaan redha
atau dalam keadaan marah. Perkara-perkara tersebut ialah:
65(i) sesiapa yang berkata: “ mengapakah wahai Allah, Engkau cabut
nyawa anak kecil yang merupakan anak tunggal kepada ibunya, dan
Engkau biarkan si tua yang mensia-siakan umurnya terus hidup?”


Ini adalah perkataan kufur dan murtad, dan orang yang
mengucapkannya dihukum murtad. Jatuh hukum murtad ini kerana ia
menunjukkan penentangan terhadap qadar Allah dan kehendakNya. Selain itu,
kenyataan tersebut juga mengandungi penentangan kepada hikmah Allah dan
keadilanNya. Sesungguhnya senua ini adalah kufur dan murtad.


(ii) Kata-kata: “Mengapakah wahai Tuhan Engkau menguji hambaMu
yang soleh ini dengan sakit, dan Engkau beri kesihatan kepada si
fulan yang zalim dan melampau?”

Ini adalah perkataan kufur dan murtad kerana ia menunjukkan
penentangan kepada hikmah Allah dan keadilanNya.

64
Jama’ah min Ulama’ al-Hind. (1310h). Al-Fatawa al-Hindiyah. Jil.2. Misr: al Matba’ah al-Amiriyah. ms. 261
65
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 312.


60
(iii) “ Si fulan tidak berhak diturunkan ke atasnya bala.”


Ini adalah perkataan kufur dan murtad kerana ia menunjukkan kepada
penentangan hikmah Allah dan keadilanNya.


(iv) Siapa yang berkata: “Syariah Islamiah adalah syariat yang kolor dan
ketinggalan zaman dan tidak sesuai untuk dilaksanakan.”


Ini adalah perkataan kufur dan murtad kerana menolak syariat Allah
SWT (Islam), iaitu syariat terakhir yang wajib diikuti dan dilaksana.

(v) Siapa yang berkata: “Sekiranya datang kepada ku Muhammad ibn
Abd Allah s.a.w dan menyuruh ku buat perkara ini, aku tidak akan
lakukannya sama sekali.”


Perkataan ini memurtadkan orang yang menuturkannya kerana taat kepada
Rasul adalah taat kepada Allah. Barang sesiapa yang tidak mentaati Rasul
adalah kafir dan murtad.


Contoh ucapan lain yang boleh menyebabkan murtad ialah seperti:
“menutup aurat untuk wanita adalah bertentangan dengan hak kebebasan
wanita dan tidak sesuai untuk wanita zaman moden ini.”


Ucapan yang dinyatakan ini adalah beberapa contoh yang boleh
menyebabkan seseorang itu murtad. Oleh itu, sebagai setiap perlu berhati-hati
dalam pertuturan.


iii. Perbuatan (Murtad Fi’li)


Ada beberapa kaedah yang digunapakai dalam menentukan perbuatan yang
membawa kepada murtad iaitu:


61
Semua perbuatan yang menunjukkan penghinaan atau pencelaan atau
kutukan atau memperkecilkan Allah atau agamaNya atau rasulNya atau menolak
hukum yang sudah diketahui umum kerana sesuatu kepentingan (ma’lum min al din
bi al- darurah).
66Menurut Shaykh al-Sharbini perbuatan yang menyebabkan seseorang itu
kafir ialah sekiranya si pelaku bermaksud untuk menghina Islam secara terang-
terangan atau penentangan seperti meletakkan najis di atas al-Quran. Perbuatan
seumpama ini secara terang-terangan memperkecilkan kalam Allah SWT.
Memperkecilkan kalam Allah membawa maksud memperkecilkan Allah SWT. Ini
meliputi juga perbuatan sujud kepada berhala atau matahari atau sebagainya
daripada kalangan makhluk.
67Begitu juga dengan orang yang meletakkan al-Quran di tempat yang rendah
dengan tujuan menghinanya. Selain itu, sesiapa yang melakukan cara penyembahan
penganut sesuatu agama dalam keadaan dia sedar dan mempunyai niat melakukannya
maka hukumnya kafir dan murtad.


Dalam enakmen Jenayah Syariah beberapa buah negeri di Malaysia
68
ada
menyatakan dengan jelas perbuatan yang menyebabkan murtad.
69
Antara perbuatan
itu ialah:


(i) pemujaan terhadap sesuatu seperti pantai, pokok, padang kubur,
hutan, bukit, orang atau apa-apa benda yang bercanggah dengan
hukum syara’.
70

(ii) Seseorang Islam dengan sengaja melalui perkataan atau perbuatan
atau apa cara pun mengaku hendak keluar daripada Islam atau
mengisytiharkan dirinya bukan orang Islam.
71


66
Ibid. ms. 313.
67
al- Sharbini (t.thn) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Jil.4. Beirut: Dar al- Fikr. ms. 136.
68
Enakmen Jenayah Syariah ( negeri Kelantan) 1985: Enakmen Jenayah Syariah (negeri Kedah) 1988; Enakmen Jenayah
Syariah Dalam Syarak ( negeri Perlis) 1991; Enakmen Kesalahan Syariah (negeri Melaka) 1991; Enakmen Jenayah Syariah (
Negeri Sembilan) 1992; Enakmen Jenayah Syariah 9 negeri Perak) 1992.
69
Walaupun terdapat kesalahan mengenai murtad diperuntukan, namun hukuman yang dikenakan tidak mengikut ketentuan
syara’
70
Enakmen Kesalahan Syariah ( negeri Melaka) 1991; Seksyen 36; Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992,
Seksyen 47; Enakmen Jenayah Syariah ( Negeri Perak) 1992, Seksyen 8.


62
(iii) Sesiapa melalui perkataan, tulisan, isyarat atau penyataan zahir atau
sebarang perbuatan atau kelakuan dengan apa cara sekalipun,
mencela atau menghina atau cuba melakukan, mempersenda atau
mengejek-ngejek amalan atau upacara yang berkaitan dengan
agama Islam, adalah melakukan satu kesalahan.
72

(iv) Sesiapa yang mempersenda, mencela, mengejek-ngejek atau
menghina dengan perkataan atau perbuatan ayat-ayat al-Quran atau
hadis adalah melakukan satu kesalahan.
733 Meninggalkan Sesuatu ( Tinggalan)


Kaedah untuk menentukan bagaimana boleh murtad kerana meninggalkan
sesuatu ialah:


Meninggalkan sesuatu perbuatan atau perkataan yang menunjukkan
kepada kufur orang yang meninggalkannya sekiranya dia
meninggalkannya kerana keingkaran atau penolakan syara’ secara
takabbur atau tidak mempercayainya.
74Dalam kitab Kashshaf al-Qanna daripada fiqh Hanbali dinyatakan bahawa:
kecuali solat, sekiranya dia (orang yang meninggalkan solat) diajak oleh pemerintah
atau pembantunya kepada solat, dan dia enggan melakukannya sehinggalah akhir
waktu solat yang diajak itu, atau dia meninggalkan syarat atau rukun solat yang
disepakati oleh fuqaha’, maka dia dihukum bunuh kerana kafir, setelah diminta agar
bertaubat.
75Individu yang tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam al-
Quran dan al-Sunnah dengan alasan kononnya syariat Islam itu mundur, jumud dan

71
Enakmen Jenayah Syariah ( Negeri Sembilan) 1992, Seksyen 50; Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Perak) 1992, Seksyen
13.
72
Enakmen Kesalahan Syariah ( Negeri Melaka) 1991, Seksyen 63; Enakmen (Jenayah) Syariah (Negeri Perak) 1992, Seksyen
14.
73
Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991, Seksyen 61; Enakmen Jenayah Syariah ( Negeri Sembilan) 1992, Sekyen
49; Enakmen ( Jenayah) Syariah ( Negeri Perak) 1992, Seksyen 15.
74
Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 313.
75
Al-Bahuti. (1402h). Kashshaf al Qanna. Jil 4. Beirut: Dar al-Fikr. ms. 103.


63
tidak sesuai untuk dilaksanakan di zaman serba moden ini, adalah murtad. Individu
yang menganggap bahawa undang-undang ciptaan manusia lebih sesuai untuk
dilaksanakan juga tergolong di kalangan orang murtad. Al-Shaykh Said Hawwa
menyatakan bahawa antara perkara yang membatalkan syahadah ialah membuat
undang-undang menurut kehendak manusia dan bukan menurut kehendak serta
ketentuan yang telah digariskan oleh Allah.
76Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada firman Allah SWT:

⎯Β´ρ `Ο9 Ο3t† $ϑ¸/ Α“Ρ& ´!# 7¸×≈ 9`ρ'ù `Νδ βρ`¸≈39# ∩⊆⊆∪

Maksudnya: Sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum
yang diturunkan olah Allah maka merekalah orang-orang
kafir.
( Surah al Maidah : 44)


⎯Β´ρ `Ο9 Ν6t† $ϑ¸/ Α“Ρ& ´!# 7¸×≈ 9`ρ'ù `Νδ βθϑ¸=≈à9# ∩⊆∈∪

Maksudnya: Sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum
yang diturunkan olah Allah maka merekalah orang-orang
yang zalim.
( Surah al Maidah : 45)

⎯Β´ρ `Ο9 Ν6t† $ϑ¸/ Α“Ρ& ´!# 7¸×≈ 9`ρ'ù `Νδ šχθ)¸¡≈9# ∩⊆∠∪

Maksudnya: sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum
yang diturunkan oleh Allah maka merekalah orang-orang
yang fasik.

(Surah al Maidah : 47)


Istilah kafir, zalim dan fasik dalam ayat-ayat tersebut adalah seerti
berdasarkan firman Allah SWT:


76
Hawwa. (1992). Al- Islam: Syahadah dan perkara-perkara yang membatalkannya. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. ms. 148.


64

βρ`¸≈39#´ρ `Νδ βθ`Κ¸=≈à9# ∩⊄∈⊆∪

Maksudnya: Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang
zalim.

( Surah al-Baqarah : 254)

FirmanNya lagi:


⎯Β´ρ Ÿ2 ‰è/ 7¸9≡ Œ 7¸×≈ 9`ρ'ù `Νδ βθ)¸¡≈9# ∩∈∈∪

Maksudnya: Dan sesiapa yang kufur selepas itu maka
merekalah orang-orang yang fasik.

( Surah al-Nur :55)

FirmanNya lagi:

$Β´ρ ‰sg† $´ Ζ¸F≈ƒ$↔¸/ ω¸) βρ`¸≈ 69# ∩⊆∠∪

Maksudnya: Dan tidak menentang ayat-ayat kami kecuali
orang-orang yang kafir.

(Surah al-Ankabut: 47)


Allah SWT menjadikan fasik berlawanan dengan iman sebagaimana firman-
Nya:


´§♥¸/ `Λœ¸ω# −θ´¡9# ‰è / ¸⎯≈ϑƒ¸}#

Maksudnya: Seburuk-buruk nama selepas iman ialah fasik.

( Surah al-Hujurat : 11)


65
⎯ϑù& β%. $´Ζ¸Βσ`Β ⎯ϑ. šχ%. $)¸™$ù ω β…'θF`¡„ ∩⊇∇∪

Maksudnya: Adakah orang yang beriman sama dengan orang
yang fasik? Bahkan mereka tidak sama!

( Surah al-Sajadah: 18)


Al-Shaykh al A’zami pula menyatakan bahawa fasik lawannya iman. Fasik
lebih umum daripada kafir, dan zalim lebih umum daripada fasik.
77


Oleh itu, status kafir, zalim dan fasik yang diberikan kepada sesiapa yang
tidak mahu melaksanakan hukum Allah adalah sama. Allah SWT berfirman:

Ÿξù 7¸/´‘´ρ Ÿω šχθ`Ψ¸Βσ`ƒ ©L m 8θϑ¸3s`ƒ $ϑŠ¸ù f © `ΟγΨ / ¯ΝO Ÿω
#ρ‰¸g† ’¸û ¯Ν¸η¸¡Ρ& %´`m $´ϑ¸Β MŠŸÒ% #θϑ¸=¡„´ρ $ϑŠ¸=`¡@ ∩∉∈∪

Maksudnya: Maka demi Tuhanmu ( Wahai Muhammad)! mereka
tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau
hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara
mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu
keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka
menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.

( Surah al Nisa4: 65)


Ayat ini secara usulnya menunjukkan bahawa sesipa yang tidak menghukum
dengan syariat Allah secara redha dan rendah diri maka dia bukan dari kalangan
orang mukmin. Tidak terdapat dalil-dalil lain yang lebih kuat atau sama kekuatannya
dengan ayat ini mengenai hukum tersebut. Malahan tidak terdapat dalil selainnya
dalam dilalah dan ithbat yang mampu mengeluarkan makna zahir ayat ini kepada
yang lain.
78
77
Al A’zami, (1990). Manhaj al-Naqd ’inda al-Muhaddithin Nash’atuhu wa Tarikhuhu. al-Mamlakat al-Arabiyat al-
Su’udiyah: Maktabat al-Kawthar. ms. 31.
78
Azzam. (1990). Al-Aqidah wa Atharuha fi Bina’ al-Jil, Beirut: Dar Ibn Hazm. ms. 69.


66
Ayat ini menerangkan bahawa sesiapa yang tidak menghukum dengan syariat
Allah, maka dia terkeluar daripada Islam. Ini adalah kerana penafian iman orang
yang tidak menghukum dengan syariat Allah dalam ayat ini adalah penafian iman
secara keseluruhan, bukan penafian sebahagian daripada iman.


Ibn Hazm berpendapat bahawa nas ini tidak boleh dita’wilkan dan tidak
terdapat nas lain yang boleh mengubah makna zahirnya, dan tiada dalil yang
menunjukkan pengkhususannya di dalam beberapa bentuk iman.
79Ibn Kathir ketika berhadapan dengan pemerintah yang ingin melaksanakan
undang-undang yang dicipta oleh Jinkiz Khan menggantikan undang-undang Islam
berkata:


“Sesiapa yang meninggalkan syariat yang jelas, yang diturunkan
ke atas Muhammad bin Abdullah penutup segala nabi, dan
mengambil hukum daripada selainnya daripada syariat-syariat
yang telah dimansuhkan (syariat-syariat terdahulu sebelum Islam)
maka dia menjadi kafir. Bagaimana pula dengan sesiapa yang
berhukumkan al-yasa (undang-undang yang dicipta oleh Jinkiz
Khan) dan mendahulukannya ke atas syariat Islam. Di mana tanpa
syak bahawa ini menjadikan orang itu kufur berdasarkan ijmak
para muslimin.”


Daripada kata-kata Ibn Kathir ini, boleh dibuat kesimpulan bahawa hujah
kekufuran orang yang menghukum dengan hukum Islam sebagai Islam menganggap
bahawa syariat-syariat terdahulu seperti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, Isa a.s.
dan nabi-nabi yang lain adalah dimansuhkan dengan syariat Islam. Sesiapa yang
tidak mengikut syariat Islam, seperti orang Yahudi dan Kristian maka dia adalah
kafir. Walaupun Yahudi itu mengamalkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah
kepada Nabi Musa sekalipun, namun setelah kedatangan Islam orang Yahudi
mestilah menganut agama Islam dan mengikut syariat yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad s.a.w. Jika mereka enggan, maka mereka adalah kafir. Jika Yahudi itu
dikatakan kafir kerana tidak mengikut dan tunduk kepada hukum Islam, walaupun

79
Ibid.. ms 69.


67
dia mengikut hukum yang diturunkan oleh Allah di dalam Taurat yang asli,
bagaimana pula dengan orang yang mengikut hukum yang dicipta oleh manusia?


Hujah yang lain adalah kerana para paderi Yahudi dan Kristian telah
melakukan perubahan kepada Taurat dan Injil. Kemudian hukum yang telah
diubahsuai itu diikuti oleh penganut Yahudi dan Kristian; maka Allah S.W.T
menganggap bahawa orang-orang tersebut telah menjadikan para paderi itu sebagai
tuhan. Hal ini terkandung dalam hadis Rasulullah s.a.w.
2.5.4 Kesan Daripada Murtad.


Apabila seseorang Islam itu telah keluar daripada Islam, maka akan memberi
kesan kepada mereka. Antaranya adalah seperti berikut:
i. Harta orang Murtad


Seseorang yang telah di sabitkan oleh mahkamah melakukan jenayah murtad
dan dia enggan bertaubat setelah disuruh bertaubat dan diberi tempoh selama tiga
hari untuk bertaubat, maka dalam kes ini hakim bolehlah menjatuhkan serta
mengisytiharkan hukuman bunuh ke atasnya dan memerintahkan semua harta benda
yang diperolehinya sebelum atau selepas dia melakukan jenayah murtad itu dirampas
dan diserahkan kepada Baitul Mal dan menjadikan hak milik Baitul Mal kerana hasil
usahanya semasa dia murtad adalah usaha orang yang dihalalkan darahnya yang
tidak dimiliki oleh sesiapa pun.
80
80
Wahbah al-Zuhaili (terjemahan Dr.Ahmad Shahbari Salamon et.al).(2001). Fiqh & Perundangan Islam. Jilid IV. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. ms 181.


68
Menurut Imam Shafie, orang murtad hilang pemeliharaan dirinya dengan
sebab murtad. Maka dia wajib dibunuh. Dengan demikian juga hilanglah
pemeliharaan harta bendanya. Sekiranya dia kembali memeluk Islam, jelaslah
bahawa murtad itu tidak menjadi sebab kehilangan milik; sekiranya dia dibunuh,
mati atau masuk ke negara musuh (harbi) maka jelaslah bahawa murtad menjadi
sebab bagi kehilangan milik semasa ia berlaku.
81Menurut Jumhur Fuqaha’, harta orang yang murtad tidak boleh diwarisi oleh
ahli warisnya yang Islam kerana mereka itu telah berlainan agamanya sekalipun
hartanya itu diperolehinya sebelum dia murtad. Menurut Imam Hanafi pula, harta
orang yang murtad yang diperolehinya semasa dia Islam adalah dianggap sebagai
harta orang Islam yang boleh diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.


Dalam pengurusan harta orang yang murtad, jumhur fuqaha’ yang terdiri dari
Imam Malik, Hanafi dan Hanbali menyatakan bahawa orang yang murtad tidak boleh
melaksanakan pengurusan hartanya malah harta mereka itu selama mereka di dalam
murtad hendaklah digantungkan (dibekukan pengurusannya). Sekiranya mereka itu
kembali menganut agama Islam maka bolehlah mereka meneruskan pengurusan
hartanya itu. Tetapi jika mereka itu mati dalam murtad, maka haknya terhadap
hartanya itu adalah terbatal kerana ia melibatkan hak orang lain. Menurut Imam
Syafie, semua pengurusan harta orang yang murtad (selama ia di dalam murtad) yang
tidak boleh digantung (dibekukan) ialah jual beli, hibah, sewa menyewa, gadai
menggadai dan sebagainya. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat mengenai
hutang orang yang murtad yang wajib dibayarnya semasa ia di dalam Islam (sebelum
ia murtad) wajib dibayarnya dengan harta yang diperolehinya semasa ia Islam dan
hutang yang wajib dibayar semasa ia murtad dengan harta yang diperolehinya
semasa ia murtad.
81
Ibid. ms.182


69
ii. Perkahwinan orang yang murtad


Seorang lelaki yang murtad tidak bolehmengahwini mana-mana perempuan
sekalipun. Sama ada beragama islam, kafir ataupun murtad kerana dia wajib
dihukum bunuh. Begitu juga dengan perempuan yang murtad tidak boleh
mengahwini mana-mana lelaki sama ada beragama Islam atau kafir atau murtad.
Menurut mazhab Hanafi perempuan murtad wajib dipenjara dan menurut jumhur
ulama’ wajib dihukum bunuh.
82
Seseorang suami atau isteri yang telah sabit dalam
mahkamah melakukan jenayah murtad, hakim hendaklah mengisytiharkan bahawa
perkahwinan mereka itu sudah terbatal. Hal ini kerana dengan sebab murtad salah
seorang dari suami isteri maka diwajibkan mereka tadi bercerai kerana orang-orang
yang murtad itu dalah adalah orang yang tidak mempunyai pegangan agama
sekalipun mereka itu keluar dari agama Islam menganut agama samawi


Sekiranya suami itu bertaubat dan ia hendaklah kembali semula kepada
isterinya, wajib dinikahkan semula dengan aqad dan mahar yang baru kerana
penceraian di antara suami isteri itu adalah dari sebelah pihak suami dengan
kehendak suami itu sendiri iaitu melakukan jenayah murtad. Jumhur fuqaha’
berpendapat bahawa penceraian di antara suami isteri disebabkan murtad suaminya
adalah dianggap sebagai fasakh kerana penceraian di antara suami isteri itu adalah
ditetapkan oleh hukum syara’ iaitu bukan dengan sebab dilakukan suami.


Jika seseorang isteri telah murtad wajib difara’kan (diceraikan) dengan
suaminya dengan penceraian secara fasakh. Namun, jika sekiranya isteri itu bertaubat
dan dia hendaklah kembali semula kepada suaminya, wajib akad nikah dan mahar
yang baru dan tidak boleh dikurangkan bilangan talaknya. Jika seseorang yang telah
murtad yang hendak berkahwin dengan pasangan dari penganut agama yang baru
dianutinya, orang murtad itu wajib dibunuh dan tidak boleh dianggap lagi sebagai
kafir zimmi yang boleh diberikan perlindungan. Orang-orang yang murtad itu bukan
sahaja ia tidak boleh berkahwin malah hak mereka sebagai wali untuk

82
Arieff Salleh Rosman. (2001). Murtad Menurut Perundangan Islam. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. ms. 6470
mengahwinkan perempuan yang dibawah kuasanya juga adalah terbatal dengan
sebab murtadnya.


iii. Hak perwakilan


Wali bagi orang Islam ialah orang Islam juga. Orang kafir tidak boleh
menjadi wali kepada orang Islam dalam bidang apapun juga. Maka apabila seorang
lelaki murtad maka hilanglah hak perwalian atas anak-anaknya. Ia tidak boleh
menjadi wali anak lelakinya yang masih kecil dan tidak boleh mewalikan
perkahwinan anak perempuannya
83
. Allah SWT berfirman:

¯Ν9& ? ’<¸) ⎦⎪¸%!# #θ?ρ& $´7Š¸ÁΡ ´⎯¸Β ¸=≈G¸39# βρI±„ '#≈=Ò9#
βρ‰ƒ¸`ƒ´ρ β& #θ=¸Ò? Ÿ≅‹¸6´¡9# ∩⊆⊆∪

Maksudnya: “Allah sama sekali tidak memberi jalan kepada
orang-orang kafir buat menguasai orang-orang yang
beriman.”

(Surah an-Nisa’: ayat 44)


iv. Hak persaksian


Dalam kebanyakan urusan orang-orang Islam disyaratkan bahawa oarang
yang hendak menjadi saksi mestilah orang Islam yang adil. Orang Islam yang fasik
tidak diterima menjadi saksi. Orang kafir tidak boleh menjadi saksi walaupun ia kafir
zimmi kecuali dalam perkara wasiat orang Islam yang hendak meninggal dunia dalam
perjalanan apabila tidak ada orang Islam.
84


83
Abdul Ghani Azmi b. Idris. (1997). Mengenal Qanun Jenayah Islam, Kuala Lumpur: al-Hidayah Publisher. ms.44
84
Ibid. ms.45


71
v. Hak dalam pimpinan dan jawatan


Bagi jawatan pemimpin, pengurus dan pelindung orang Islam hendaklah
terdiri daripada orang Islam. Sebagaimana orang kafir adalah pemimpin bagi orang
kafir.
85
Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah. Ayat 55:


$´ΚΡ¸) `Ν3–Š¸9´ρ ´!# …`&!θ™´ ‘´ρ ⎦⎪¸%!#´ρ #θ`ΖΒ#´ ™ ⎦⎪¸%!# βθϑ‹¸)`ƒ οθ=¯Á9#
βθ?σ`ƒ´ρ οθ.“9# ¯Νδ´ρ βθ`è¸.≡´‘ ∩∈∈∪
Maksudnya: “Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah dan
rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan
menunaikan zakat serta mereka tunduk kepada Allah SWT.”


Jika seseorang itu murtad selepas menjadi pemimpin atau pengurus bagi
orang Islam, maka dengan murtadnya itu ia secara hukumnya telah kehilangan
peranannya dan sudah tidak terhad lagi untuk memimpin dan mengurus orang-orang
Islam.


2.5.5 Faktor-faktor


Terdapat beberapa faktor yang menyumbang gejala dalam masyarakat. Ia
terbahagi kepada beberapa faktor dalaman dan faktor luaran.


a. Faktor Dalaman


i. Kurang didikan agama/jahil

Umat Islam di Malaysia mempunyai ruang yang cukup banyak untuk
menimba ilmu agama. Walau bagaimanapun, peluang ini tidak dimanfaatkan dengan

85
Ibid. ms 4672
sebaiknya oleh golongan muda dan cerdik pandai. Penekanan sistem pendidikan hari
ini lebih menjurus kepada kesepaduan ilmu Sains dan Teknologi dengan meletakkan
ilmu agama dalam kelas kedua. Dilihat sebagai kelemahan umat Islam kerana
kegagalan memelihara keislaman dan mengerjakan segala perintah Allah SWT.
Contohnya ramai kalangan remaja memandang mudah ibadah solat malah ada yang
langsung tidak tahu mengerjakannya. Hal ini menyebabkan diri mereka terdedah
melakukan lebih banyak dosa, melemahkan keislamannya dan meletakkan agamanya
di tempat yang rendah. Keadaan inilah menyebabkan golongan remaja kita mudah
terpesong akidahnya dan ada yang menjadi murtad.

Akibat kejahilan dan juga tidak faham tentang hakikat ajaran Islam serta
syariatnya menyebabkan nilai kehidupan manusia mundur ke belakang, lalu manusia
mencari alternatif lain untuk memenuhi ruang lingkup kehidupan. Manusia tidak
menyedari bahawa sebenarnya mereka telah terjebak di dalam perangkap kehidupan
dan tidak tahu memilih yang mana satukah jalan yang sepatutnya mereka harungi.
Akibat dari kejahilan juga menyebabkan mereka lebih cenderung memilih kekufuran
daripada memilih keimanan dalam kehidupan.
86Selain itu juga, disebabkan oleh kecetekan ilmu dan iman, maka seseorang itu
digolongkan dalam kategori jahil dari segi akidah. Ini akan menyebabkan umat Islam
meragui dan tidak menyakini akan kekuasaan Allah SWT Ia juga akan mendorong
seseorang itu taksub dan sukar menerima pandangan serta teguran daripada orang
lain. Di samping menyebabkan umat Islam mundur dalam semua aspek kehidupan.
Keadaan ini sukar diubah dalam masa yang singkat sebaliknya ia memerlukan proses
pemulihan dan pemantauan yang berterusan.

86
Muhammad Isa Selamat (1998). Murtad, Kesan dan Kisah Mengenainya. Kuala Lumpur: terbitan Darul Nu’man. ms. 59


73
ii. Percintaan / Perkahwinan / Perceraian
Antara faktor lain yang menyebabkan murtad di kalangan umat Islam ialah
percintaan. Terdapat remaja yang terjebak dalam amalan percintaan antara non-
muslim. Walaupun terdapat pendidikan agama yang secukupnya, akibat daripada
masalah percintaan mereka terjebak dalam gejala murtad Adalah malang apabila
mendapati remaja yang terlibat merupakan remaja yang cukup kasih sayang,
terpelajar dan menutup aurat, bukannya remaja liar yang tiada arah dan tujuan.
Sebagai contohnya kisah Aishah Bokhari yang kini sudah sepi dan semakin
dilupakan. Keengganan teman lelakinya untuk memeluk agama Islam telah
membawa kepada kemelut ini.

Seterusnya gejala murtad juga berlaku disebabkan faktor perkahwinan, sama
ada lelaki bukan Islam atau wanita bukan Islam ingin berkahwin dengan pasangan
hidup mereka yang beragama islam Akibat perasaan cinta yang membara di dalam
hati sanubari, seseorang itu sanggup menggadaikan maruah agama demi cinta
sebegini. Misalnya kisah Lina Joy atau nama sebenarnya Azlina Jelani yang
menyatakan hasratnya untuk berkahwin dengan seorang pemuda India beragama
Kristian, dan meminta untuk didaftarkan perkahwinan tersebut untuk mengesahkan
perkahwinan beliau. Selepas berkahwin dengan seorang Kristian, beliau memohon
untuk mendaftarkan perkahwinannya, tetapi tidak dibenarkan kerana di dalam Kad
Pengenalan masih tertulis beliau seorang yang beragama Islam. Beliau berusaha
untuk menghilangkan perkataan agama Islam tersebut dengn permohonan kepada
Jabatan Pendaftaran Negara.
87


Sesetengah kes murtad yang melibatkan saudara baru pula berpunca dari
perkahwinan. Antaranya mahu berkahwin dengan gadis atau lelaki Islam. Sekiranya
pasangan yang dipilihnya mempunyai latar belakang agama yang baik maka ia
mungkin tidak menimbulkan sebarang masalah kerana suami atau isterinya boleh
membimbing pasangannya.
88


87
Harakahdaily. Julai 17, 06 6.05 PM
88
Muhammad Isa Selamat. (1998). Murtad, Kesan dan Kisah Mengenainya. Kuala Lumpur: terbitan Darul Nu’man. ms 57


74
Tetapi masalah mungkin timbul apabila pasangan baru itu gagal
melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya. Kekecewaan dan masalah yang
dihadapinya akan menyebabkan seseorang itu mudah hilang pertimbangan tidak
terkecuali para saudara baru yang masih lagi terkapai-kapai mencari arah hidup
sebagai seorang Islam. Walaupun dari segi niatnya tidak begitu sempurna tetapi
pengislaman kerana faktor perkahwinan perlu diterima dengan hati terbuka dan
disusuli dengan usaha-usaha pemantapan akidah.


Selain itu, Zulkifli Nordin, seorang peguam bela, peguam cara dan peguam
syarie, di pejabatnya di Kuala Lumpur turut menyeru Jabatan Agama Islam agar
lebih bijak menangani kes-kes rumah tangga yang semakin serius. Banyak kes yang
diajukankepada Zulkifli berkaitan dengan kes isteri memilih murtad sebagai jalan
penyelesaian perceraian. Misalnya, apabila seseorang wanita melaporkan penderaan
yang dilakukan oleh suaminya kepada Jabatan Agama Islam, seharusnya pagawai
Jabatan Agama bertindak segera sebelum wanita sebegini mengambil tindakan
drastik yang lain, antaranya ialah mereka memilih jalan untuk murtad agar ikatan
perkahwinan ini terbubar.
89


Sesungguhnya serangan kepada umat Islam supaya terpesong akidahnya
datang dari pelbagai bentuk termasuk psikologi. Sekiranya umat islam memahami
ajaran Islam yang sebenar, sudah tentu hal sebegini tidak akan terjadi walau sehebat
mana pujuk rayunya. Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT :
$κš‰ '≈ƒ '¨$Ψ9# #ρ‰6ã# `Ν3−/´‘ “¸%!# ¯Ν3)={ ⎦⎪¸%!#´ρ ⎯¸Β ¯Ν3¸=¯6%
¯Ν3=è 9 βθ)−G ? ∩⊄⊇∪
Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada
Tuhan kamu Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang
Yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-
orang yang) bertaqwa.
(surah Al-Baqarah : 21)

89
Aninah Janang. November 2006. Mastika: Ramalan Zulkifli Nordin Ternyata Benar. ms 52


75
Selain itu, Islam juga tidak sekali-kali mengiktiraf perkahwinan yang dibina
di atas dasar cinta, tanpa memperdulikan maruah agama. Ajaran Islam tidak
berkompromi dengan mana-mana ajaran lain kerana agama Islam sudah lengkap dan
tidak memerlukan sebarang penambahan daripada mana-mana ajaran lain.
Firman Allah SWT:-
$㕃 '≈ ƒ š⎥⎪¸%!# #θ`ΖΒ#´ ™ $ϑΡ¸) šχθ.¸³ϑ9# §gΥ
Maksudnya: “Wahai orang-orang Yang beriman! Sesungguhnya
(kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis”
(Surah Al-Taubah: 28)

iii. Ibu Bapa

Gejala murtad juga berpunca daripada rumah di mana para ibu bapa tidak
mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang sempurna kerana zaman yang
begitu menuntut ibu bapa bekerja menyebabkan pendidikan anak-anak tidak dapat
dipenuhi sepenuhnya dan diserahkan kepadanya. Malahan mereka sebahagiannya
menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka kepada orang gaji atau
pembantu rumah. Sebahagiannya pula tidak mempunyai kemahiran dan mengasuh
anak terutamanya mengenai jiwa remaja, mental dan perkembangan fizikal anak-
anak mereka. Ibu bapa tidak memahami cara didikan masa kini di mana remaja kini
lebih cepat berubah disebabkan era kegemilangan teknologi maklumat yang serba
canggih. Ini menyebabkan kurangnya kasih sayang menyebabkan hubungan
kekeluargaan tidak intim dan menyebabkan anak-anak mencari kasih sayang dan
perhatian dari luar. Ibu bapa tidak memberi perhatian yang cukup kepada anak-anak
mereka. Oleh yang demikian, para ibu bapa perlulah memainkan peranan yang amat
penting dalam mendidik anak-anak mereka ketika masih kecil lagi dengan kehidupan
yang berlandaskan syariat Islam agar pengetahuan mereka mengenai agama kukuh
bersemadi di hati mereka.76
Ini bersesuaian dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Nahl ayat 78 iaitu:
90

´!#´ρ Ν3_z& ⎯¸Β ¸βθÜ/ ¯Ν3¸F≈γΒ& Ÿω šχθϑ=è? $↔‹© Ÿ≅è _´ρ `Ν39
ìϑ´¡9# ≈ Á¯/{#´ρ ο‰¸↔ù{#´ρ ¯Ν3=è 9 šχρ`3±? ∩∠∇∪
Maksudnya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu
dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia
mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta
hati akal fikiran); supaya kamu bersyukur”

Selain itu, terdapat kes anak-anak hasil perkahwinan campur dan diabaikan
oleh keluarga cenderung untuk kembali kepada agama asal ibu atau ayahnya. Hal ini
menunjukkan ceteknya pengetahuan agama ibu dan ayah yang masih mengamalkan
budaya hidup lama menyumbang masalah murtad dalam kalangan remaja. Sebagai
contoh iaitu Mohd Yunus Kassim, berusia 62 tahun mendakwa dia murtad sejak
berumur 13 tahun dan memohon bertukar agama kepada Buddha di Pejabat Agama
Islam daerah Tampin tetapi tidak dibenarkan pada 1974. Beliau merupakan anak
kepada pasangan Che Putih dan lelaki Cina Goh Fook Heng yang memeluk Islam
dan menukar namanya kepada Kassim Abdullah. Menurutnya, beliau berkahwin
dengan seorang wanita Cina, Yan Joo Eng, 60, mengikut adat Cina dan memperoleh
enam anak berusia antara 29 hingga 39 tahun.
91


Majalah Mastika turut melaporkan seorang gadis (Shikin) hampir-hampir
murtad kerana keliru dengan status dirinya. Ianya disebabkan ibunya pernah murtad
dan berkahwin dengan seorang Kristian. Hasil dari perkahwinan tersebut, maka
beliau dilahirkan. Namun sebelum kelahirannya, ibunya telah kembali memeluk
Islam. Konflik terjadi semasa hari pernikahannya. Rahsia terbongkar apabila
datuknya menceritakan kisah yang sebenarnya. Kekesalan yang dirasakan
menyebabkan Shikin berasa tertekan sehingga tahap dia ingin menukar agamanya


91
New Strait Times. 9 Mac 2006


77
dan berfahaman free thinker. Rumahtangganya huru hara dan hancur akibat
seringkali berlaku pertelingkahan.
92


Sesungguhnya, apabila anak-anak meningkat remaja maka pendidikan agama
yang sempurna semasa kecil oleh keluarganya akan menghindarkan mereka daripada
murtad. Rasulullah s.a.w bersabda dalam hadisnya yang bermaksud:
“Didiklah anak kamu pada tiga perkara : Mencintai Nabi kamu, ahli
baitnya dan membaca al-Quran. Kerana sesungguhnya orang-orang
yang memelihara Al-Quran berada di dalam lindungan sinngahsana
Allah ada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah
serta para nabiNya dan orang-orang yang suci”.

(Riwayat At-Tabrani)

iv. Ekonomi Keluarga / Peribadi


Manusia yang dihimpit kesempitan hidup juga boleh mengakibatkannya
menggadaikan agama demi meneruskan kehidupan. Malah tuntutan hidup di zaman
materialistik seperti hari ini mendorong ramai orang Islam menjadi murtad.


Antaranya kisah seorang gadis bernama Lisa (bukan nama sebenar) di Pulau
Pinang yang memerlukan pekerjaan. Setelah puas mencari, akhirnya dia ditawarkan
bekerja di kelab malam dan turut disediakan tempat tinggal. Kesan dari pergaulan
bebas dan desakan hidup menyebabkan ramai di antara teman-temannya memilih
murtad agar mereka memperolehi kemewahan hidup dalam tempoh yang cepat.
93
92
Wan Mohd. Hafiz Wan Hamzah, Mastika (Disember 2006), Jadi Free Thinker, Hampir Murtad, Kuala Lumpur, Utusan
karya Sdn. Bhd.ms 16.
93
Aninah Janang, Mastika (Disember 2006), Tolong Selamatkan Gadis-Gadis Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Utusan karya Sdn.
Bhd. ms 93.


78
Selain itu, kisah golongan ibu tunggal yang terjebak dengan gejala murtad di
Kuala Terengganu suatu ketika dahulu. Ada di antara mereka yang sudah memeluk
agama lain tetapi masih kekal bertudung dan pergi ke masjid untuk mengabui mata
masyarakat. Agak sukar untuk mengecam kelompok ini kerana mereka masih
mengekalkan pemakaian tudung dan menjalankan aktiviti ibadah seperti orang Islam
yang lain seperti pergi ke masjid dan sebagainya, sedangkan dalam masa yang sama,
mereka memakai lambang salib pada leher mereka. Golongan ini dibantu oleh pihak
agama lain dari segi perniagaan dan diberikan segala macam kemewahan. Selain itu,
sekiranya mereka sudah membuat upacara menyerahkan diri kepada 'Tuhan',
semakin banyak kemewahan yang akan mereka perolehi.
94Rasulullah s.a.w pernah menyatakan tentang hakikat hidup yang dibelenggu
kemiskinan atau kefakiran merupakan suatu wabak yang boleh menyebabkan
seseorang itu boleh menjadi kafir.
95
Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w yang
bermaksud:-
“Hampir-hampir kefakiran itu boleh menyebabkan kekufuran.”
(Riwayat al-Baihaqi)

b. Faktor Luaran
Seterusnya, di antara faktor luaran yang menjadi penyebab berlakunya kes
murtad ialah:


i. Persekitaran


Taktik menyelewengkan akidah umat Islam kini kebanyakannya
menggunakan kaedah yang licik serta sukar dikesan jika tidak diperhalusi dengan

94
Sahidan Jaafar, Mastika (November 2006), Kami Perjudikan Akidah Untuk beri Makan Anak-Anak!, Kuala Lumpur, Utusan
karya Sdn. Bhd. ms 40
95
Muhammad Isa Selamat. (1998). Murtad, Kesan dan Kisah Mengenainya. Kuala Lumpur: terbitan Darul Nu’man. ms. 5679
lebih mendalam. Selain menjadikan golongan miskin serta remaja sebagai sasaran,
golongan kufar ini juga menjadikan golongan peniaga yang terdesak untuk
menggunakan wang sebagai sasaran mereka. Misalnya, kira-kira 300 hingga 400
peniaga Islam di sekitar Muar turut dikhuatiri terpengaruh dengan tawaran pihak
tertentu yang bertujuan untuk memesongkan akidah mereka.


Pihak tersebut menawarkan secara percuma bantuan kewangan sehingga RM
50,000 kepada peniaga Islam yang gagal membayar hutang Tai Long atau along
dengan syarat mereka perlu mengisi borang yang disediakan pihak berkenaan.


Kebanyakan peniaga terbabit berhutang dengan along sekitar RM15,000,
bagaimana pun disebabkan kadar faedah yang tinggi iaitu 15 hingga 30 peratus yang
dikenakan secara harian menyebabkan hutang mereka meningkat secara mendadak
sehingga mencecah RM 50,000 dalam masa beberapa bulan sahaja.


Pihak-pihak tertentu ini cuba merosakkan akidah umat Islam ini disyaki
mempunyai hubungan dengan along. Ini kerana mereka boleh mengesan peminjam
yang gagal membayar hutang along ini. Walaupun pihak terbabit tidak memaksa
mereka menukar agama kepada Kristian tetapi lambang salib pada borang berkenaan
telah menimbulkan keraguan di hati peminjam-peminjam tersebut. Sekiranya
mereka menerima tawaran ini dan mengisi borang tersebut maka dikhuatiri akidah
mereka akan rosak, inilah perancangan halus yang dilakukan pihak-pihak tertentu
dalam usaha untuk merosakkan akidah umat Islam.
96ii. Rakan Sebaya


Bagi golongan remaja, keterlibatan mereka dalam social persekitaran
menyebabkan mereka gemar dan terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Keadaan
ini mungkin disebabkann kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh
ibu bapa di rumah. Akibatnya mereka mencari sesuatu yang boleh mengisi

96
http://www.harakahdaily.net/ Peminjam along diajak murtad Salman Hussin MUAR, 7 Nov (Hrkh)


80
kekosongan hidup dan bersesuaian dengan minat mereka. Justeru unsur-unsur murtad
berjaya mempengaruhi mereka melalui pemikiran, perbuatan dan sebagainya.
Bahkan keretakan rumahtangga serta perceraian yang berlaku di kalangan ibu bapa
menyebabkan anak-anak semakin liar seterusnya mencari ketenangan dan hiburan di
luar rumah tanpa pemantauan.
97
Dengan kata lain ibu bapa tidak mampu menjadi
suri teladan yang baik kepada anak-anak.


iii. Gerakan Kistianisasi / Modenisasi


Bagi Dr. Chandra Muzaffar pluralsime bermaksud kepelbagaian dan ini tidak
menimbulkan masalah dalam Islam. Namun hal ini menjadi bahaya sekiranya
menyamakan semua agama sebagai sama. Kini terdapat fahaman yang berkembang
iaitu menganggap Islam sama seperti agama lain sedangkan kita wajib beriktiqad
bahawa agama yang diterima Allah ialah Islam. Ini telah ditegaskan menerusi al-
Quran:


β¸) š⎥⎪¸$!# ‰Ψ¸ã ¸!# `Ο≈=`™¸}#
Maksudnya: “ Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi
Allah ialah Islam”

(Surah Ali-Imran: 19)


Masalah pluralisme dan liberalisme telah diperbahaskan oleh Datuk Seri
Harussani Zakaria dalam Muzakarah Ulama di Perak. Pluralisme yang dimaksudkan
oleh beliau adalah kewujudan satu pemikiran yang mengiktiraf bahawa semua agama
adalah sama, menuju kepada kemuncak ‘kebenaran yang sama’. Segala bentuk
ibadat, aktiviti agama merupakan ‘bentuk’ yang berbeza- beza. Sebagai contoh,
sekiranya Islam menunaikan ibadat dengan cara solat, dan sebagainya, manakala
penganut Budhha pula beribadat dengan hadir ke kuil, penganut Kristian hadir dan

97
Temubual Mohd Azam mohd Adil dengan Profesor Dr. Mohd Hatta Saharom, Presiden Jamaah Islah Malaysia di pejabat
JIM pada 31.03.03.


81
bertafakur di gereja setiap hari Ahad, dan pelbagai lagi bentuk ibadat yang wujud di
muka bumi ini. Menurutnya mereka yang berpegang kepada pemahaman ini, semua
bentuk ibadat itu benar dan diiktiraf, kerana menuju kepada satu ‘kebenaran yang
hakiki’, iaitu Tuhan. Bagi umat Islam Tuhannya ialah Allah.
98Fenomena pluralisme perlu dikawal kerana boleh membahayakan akidah
umat Islam. Kesan kritikal yang bakal wujud ialah Islam itu sendiri sudah tidak lagi
dianggap sakral atau agama wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril a.s
kepada Nabi Muhammad dan agama terakhir yang kekal sehingga hari Kiamat.
Justeru, sebagai umat Islam, pemahaman agama Islam yang benar perlu berpandukan
autoriti yang sah dalam agama dan perpandukan sumber yang benar. Apabila
wujudnya keyakinan bahawa ada agama mahupun pemahaman selain Islam yang
benar. Maka ia tanda umat Islam lemah iman dan hampir kepada syirik mahupun
murtad.
99Selain itu Harakahdaily mendedahkan, terdapat gerakan memurtadkan
remaja Islam sedang giat di Seremban 2 dengan usaha lebih agresif dan berani
mendekati golongan sasar terutamanya relaja lingkungan usia 17 hingga 25 tahun.
Pengerusi Jawatankuasa Surau Garden Homes, Azman Basra, mendakwa kewujudan
kumpulan memurtadkan ini dikesan beroperasi di sebuah premis kedai dua tingkat
berhampiran sebuah tokong Buddha di Bandar Seremban 2. Kumpulan ini
menjadikan golongan remaja sebagai sasaran kerana bagi mereka kelompok remaja
lebih mudah didekati berbanding golongan remaja yang lebih kuat pegangan
akidahnya, kata Azman dalam satu pengumumannya di surau tersebut baru-baru ini.


Golongan Kristianisasi ini menawarkan ganjaran berupa wang saku kepada
remaja yang mahu murtad, malah mereka juga ditawarkan khidmat seks (bagi yang
lelaki akan mendapat perempuan, dan yang perempuan akan mendapat pasangan
lelaki) dan telefon bimbit,” dakwanya. Akibat tawaran yang agak lumayan ini, beliau
mendapat maklumat ramai remaja dan taman-taman sekitar Seremban 2 murtad dan

98
www.malaysia-today.net/Blog-s/2006/06/respon-islam-terhadap-pluralisme.htm, 2.00pm, 2 jun 07
99
Harian Metro islam itu sempurna, jangan samakan dengan agama lain. Rosak akidah kita nanti 10 July 2006.


82
bilangannya cukup besar. Menurut Azman, ada kes di mana seorang remaja yang
dikatakan telah murtad hingga tidak dapat mengucap dua kalimah syahadah kerana
dakwanya meminum sebotol air yang dinamakan ‘Holy Water’. Berikutan
perkembangan yang membimbangkan itu jawatankuasa surau kini sedang membuat
pemantauan dari semasa ke semasa bagi menghalang usaha memurtadkan remaja ini
agar tidak akan dapat berkembang, kata Azman.
100Negara pernah dikejutkan dengan pengakuan seorang wanita yang pernah
murtad namun telah kembali ke pangkal jalan. Perempuan tersebut yang dikenali
dengan nama Raja Sharina, merupakan seorang wanita Melayu berusia 30-an telah
menemui Mufti Perak, Datuk Seri Harussani di pejabatnya, Ipoh, Perak. Kedatangan
wanita itu agak mengejutkan kerana sebaik bertemu, tanpa berselindung wanita itu
berkata, tujuannya datang berjumpa beliau adalah untuk membuat pengakuan. Beliau
telah murtad dan pernah menjadi mubaligh bagi pertubuhan agama lain untuk
menarik orang ramai memeluk agama tersebut. Wanita itu juga membuat pengakuan,
bahawa beliau bukanlah daripada golongan biasa, tetapi daripada golongan yang
berkedudukan. dan anak seorang VVIP.


Penglibatannya dalam kerja-kerja kebajikan banyak menemukan beliau
dengan pelbagai pertubuhan. Tidak lama selepas itu, wanita tersebut terlibat dengan
kerja-kerja sosial di bawah naungan badan kebajikan yang dipelopori majoritinya
daripada kalangan bukan Islam. Ahli badan kebajikan itu ternyata begitu baik
terhadapnya.


Namun, kata wanita itu, dia sedikit hairan apabila ada di kalangan ahli-ahli
sering berbual tentang topik agama bila bersembang bersamanya. Rupa-rupanya,
kumpulan tersebut bukan sahaja meletakkan kerja-kerja kebajikan sebagai agenda
utama, tetapi turut menjalankan aktiviti dakyah agar orang ramai menganut agama
mereka.100
harakahdaily.net/ remaja disogok wang, perempuan, telefon bimbit supaya murtad? Wan Nordin Wan Yaacob


83
Wanita itu mengakui, ada di kalangan ahli yang turut memberikan dakyah
kepadanya dan meminta beliau meninggalkan Islam dan memeluk agama mereka.
Tanpa disedari sedikit demi sedikit, beliau mula terpengaruh, akhirnya meninggalkan
Islam dan seterusnya menganut agama mereka. Kata wanita itu lagi, beliau
kemudiannya dihantar ke Singapura untuk mendalami ajaran agama tersebut.


Sekembalinya dari Singapura. wanita itu diberi tugas untuk menjalankan
dakyah, terutama terhadap individu yang sebangsa dengannya, iaitu orang-orang
Melayu. Setakat ini, wanita tersebut mengakui telah berjaya menarik seramai lebih
500 orang Melayu memeluk agama tersebut. Kata Datuk Seri Harussani lagi, wanita
itu memberitahu, antara golongan yang menjadi sasaran mereka adalah remaja,
pekerja kilang, pelajar-pelajar yang tidak dapat menyambung pelajaran atau
keciciran serta penagih dadah.


Sambung Dato’ Seri Harussaini, wanita itu turut mendedahkan ada gerakan
yang mensasarkan golongan remaja pengikut aliran black metal untuk didekati dan
dimurtadkan. "Setakat ini, mengikut fakta, terdapat hampir 13,000 remaja Melayu
yang terlibat dalam kegiatan black metal. Saya diberitahu wanita tersebut, golongan
ini sedang didekati secara berperingkat- peringkat sehingga ke tahap meninggalkan
Islam. "Saya sebut dan tunjukkan tempat-tempat tersebut kepada beberapa pihak,
namun tidak ada sesiapa yang mahu percaya. Daripada maklumat yang saya perolehi,
setiap hari minggu, di beberapa buah supermarket di kawasan tempat-tempat
permainan, di situlah mereka menjalankan aktiviti 'memulihkan' pemuda-pemudi
kumpulan black metal yang kebanyakan terdiri daripada remaja berbangsa Melayu,"
ucapnya lagi.


Kegiatan memurtadkan anak-anak Melayu ini, kata wanita itu kerap
dijalankan di sekitar negeri Johor, Selangor, terutamanya di Kuala Lumpur. Di Kuala
Lumpur misalnya, kata Harussani, wanita ifu mendakwa sudah hampir 20 ribu orang
Melayu murtad secara senyap-senyap hasil daripada gerakan dan aktiviti dakwah
tempat tersebut.
84
Wanita itu turut membawa dokumen serta gambar-gambar rumah ibadat
tempat mereka menjalankan operasi. Jelas wanita tersebut, kumpulannya juga sudah
mengenal pasti beberapa buah tempat yang menjadi lubuk untuk mereka
'memancing'. Bagaimanapun, selepas bertahun-tahun murtad, hati wanita itu tiba-tiba
berubah. Beberapa pengalaman yang dilaluinya di dalam pertubuhan dakwah badan
agama itu, termasuk terpaksa menikmati hidangan daging babi, membuatkan dia
terfikir semula tentang kesucian Islam. Insiden itu membuat dia tertanya-tanya,
apakah tindakannya meninggalkan Islam merupakan satu tindakan yang benar dan
tepat? Ini menyebabkan, wanita itu sedikit demi sedikit mula menjauhi pertubuhan
tersebut dan seterusnya membuat keputusan untuk mendedahkan aktiviti
memurtadkan anak Melayu ini kepada Datuk Seri Harussani sebagai satu peringatan.
Kini wanita tersebut, menurut Datuk Harussani, telah pun bertaubat dan kembali
kepada Islam secara senyap-senyap. Bagaimanapun, dia masih tetap mengekalkan
nama barunya yang ditukar ketika menganut agama lain, kerana bimbang dikatakan
sebagai pembelot. Selain itu, nama baru itu juga dikekalkan kerana bimbang
nyawanya diancam.


Selain daripada gerakan NGO pertubuhan dakwah agama lain, gejala
murtad ini turut disokong oleh tindakan segelintir individu atau kumpulan Islam yang
cuba memesongkan akidah serta iman umat Islam. Mereka ini mengelirukan umat
Islam dari segi hal-hal syariah dan akidah. Oleh itu, ada di kalangan masyarakat
Melayu terutama daripada golongan-golongan profesional, atau intelektual yang
mula menentang dan mempertikaikan hukum-hukum dalam Islam.


Selain itu terdapat juga gerakan Kristianisasi yang memurtadkan golongan
ibu tunggal dengan cara menyara kehidupan mereka, misalnya kes yang berlaku di
Kuala Terengganu. Wang, pakaian, ubat-ubatan, telefon bimbit dan sebagainya
diberikan untuk mempengaruhi mereka menganuti ajaran gerakan tersebut. Wanita-
wanita Melayu tersebut juga diajar secara ringkas cara-cara untuk sembahyang pagi,
adab-adab berdoa di hadapan 'Tuhan' dan bagaimana melakukan upacara penyerahan
jiwa. Gerakan itu juga tidak menghalang golongan ibu tunggal itu pergi ke masjid,
memakai tudung dan sebagainya, namun perlu memakai lambang salib dengan


85
mengatakan mereka bukannya melihat kepada jasad, sebaliknya roh yang menjadi
penentu agama mereka.
101iv. Modenisasi


Kata Datuk Seri Harussani, umat Islam khususnya orang Melayu hari ini
tidak boleh terlalu leka dengan hiburan dan segala kesenangan yang terbentang di
hadapan mata. Akibat lalai umat Islam banyak ketinggalan daripada pelbagai sudut.
"Saya sedih, sekarang ini ilmu tidak lagi menjadi satu perkara yang diutamakan oleh
umat Islam. Al-Quran tidak difahami. Tidak tahu sejarah Islam dan perjuangan Nabi
s.a.w. Kisah para sahabat langsung tidak ambil tahu. Sikit sangat yang ambil berat
tentang perkara ini.


"Di luar negara umat Islam ditindas dengan peperangan, sekatan ekonomi
dan sebagainya. Tetapi di negara ini, umat Islam diserang dengan ideologi
pemikiran, budaya dan akidah songsang. "Inilah sebab-sebab utama masyarakat
Islam di negara ini semakin lama semakin hancur akhlak, budi dan akidahnya. Umat
Islam perlu lakukan sesuatu sebelum satu hari nanti, generasi akan datang menangis
menyesali ibu bapa hari ini kerana lemah dan hidup tanpa perjuangan," tegas Datuk
Seri Harussani.
102v. Kelonggaran Undang-undang

Menurut Prof. Dr. Yusof al-Qardhawi corak pentadbiran warisan penjajah
memang sudah dirangka agar umat Islam terlucut dari pegangan agama yang murni.
Kebanyakan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam negeri-negeri di Malaysia
masih belum mempunyai suatu undang-undang pencegahan terhadap murtad. Cuma
Kelantan dan Terengganu sahaja mempunyai satu enakmen negeri yang dipanggil
Enakmen sekatan pengembangan agama bukan Islam. Namun begitu enakmen ini

101
Sahidan Jaafar, Mastika (November 2006), Kami Perjudikan Akidah Untuk beri Makan Anak-Anak!, Kuala Lumpur, Utusan
karya Sdn. Bhd. Mastika, November 2006. ms. 40
102
Ibid. ms. 106


86
tidak begitu lengkap kerana pencegahan di sini hanya terhadap bukan Islam yang
menjalankan dakyah agama asing kepada umat Islam.


`Sebagai contohnya Sek 4 (1) Enakmen tersebut bagi negeri Terengganu.
Ianya berbunyi:


‘Seseorang adalah meIakukan kesaIahan jika ia memujuk,
mempengaruhi atau menghasut seorang yang beragama Islam:

a . Supaya rnenjadi penganut atau anggota suatu agama bukan Islam
atau supaya cenderung kepada agama itu atau:

b Supaya meninggalkan atau tidak suka kepada agama Islam


Sek 4 (2) memperuntukkan bahawa seseorang yang didapati bersalah boleh
didenda RM10,000 ringgit atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Termasuk
juga dalam Enakmen ini, jika seseorang bukan Islam berusaha mengadakan
perjumpaan atau menghubungi dengan telefon seorang lslam yang lain bagi tujuan
mendedahkan orang itu pada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai apa-apa
agama bukan IsIam. Kesalahan ini boleh didenda sebanyak RM5,000 atau penjara
enam bulan atau kedua-duanya sekali.
103Turut menjadi kesalahan ialah jika orang bukan IsIam menggunakan apa-apa
ucapan Allah, hadis, Kaabah, haji, Ilahi, Iman, Solat serta kata-kata Subhanallah,
AIhamduIiIlah, Insyaallah dan sebagainya. Sesiapa yang tidak melaporkan kejadian-
kejadian tersebut kepada pihak berkuasa Agama boleh dihukum tidak lebih dari lima
belas hari penjara.


Persoalan yang timbul ialah enakmen ini tidak memperuntukan hukuman-
hukuman bagi si murtad itu sendiri. Oleh itu, apabila seorang lslam murtad dengan
kerelaan dirinya sendiri tanpa pujukan, tiada suatu hukuman pun dapat dijatuhkan ke
atasnya kerana tiada peruntukan dalam Enakmen tersebut. Begitu juga kesalahan-

103
http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang


87
kesalahan lain seperti mengikuti upacara keagamaan agama lain dan sebagainya,
jika orang Islam melakukan perbuatan ini dengan sukarela maka tiada juga hukuman
yang boleh dijatuhkan ke atas mereka.


Walau bagaimanapun tindakan Kerajaan Terengganu ini boleh dianggap
sebagai positif berbanding di negeri lain yang langsung tiada peruntukan enakmen
sedemikian dibuat.


Perkara 11 Fasal 4 Perlembagraan Persekutuan telah memperuntukkan
bahawa undang-undang Persekutuan boleh menyekat perkembangan apa-apa iktikad
atau kepercayaan antara agama dikalangan orang-orang Islam. Jika diteliti maksud
sebenar perkara tersebut, satu kelemahan dapat dikesan iaitu sekatan yang boleh
dibuat oleh Kerajaan Persekutuan itu hanya terhadap orang Islam yang melakukan.
penyebaran tersebut. Ia bukan terhadap orang bukan lslam. Berdasarkan peruntukan
Perlembagaan sedemikianlah Enakmen negeri-negeri dibentuk. Disinilah titik
kelemahan yang menyebabkan sehingga sekarang perundangan Islam gagal
direalisasikan dalam bentuk yang lebih bermaruah.


Menurut Tan Sri Abdul Kadir Yusuf, bekas Menteri Undang-undang dan
Peguam Negara adalah sukar untuk membentuk satu undang-undang yang dapat
menghukum orang-orang murtad terutamanya di negeri-negeri yang mempunyai
ramai Ahli Dewan Undangan Negeri yang bukan Islam. Ini kerana setiap undang-
undang tidak boleh berkuatkuasa sehinggalah ianya diterima oleh badan
Perundangan negeri tersebut (ADUN). Menurut beliau lagi satu cara lain untuk
merealisasikan undang-undang murtad seperti itu ialah dengan meminda
Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 11. Ini adalah kerana jika seseorang
Islam telah murtad maka dengan sendiri ia terkeluar dari bidangkuasa Perundangan
pihak berkuasa agama Islam. Dengan demikian beliau tidak boleh didakwa oleh
mana-mana Mahkamah Syariah.
104
104
Nor Azilah Abdul Ghani (1999). Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.


88
Lebih menyedihkan, ia turut memberi kesan kepada pelaksanaan undang-
undang syariah. Contohnya apabila seorang muslim dituduh berzina atau minum arak
mereka boleh melepaskan diri daripada tuduhan tersebut dengan menyatakan keluar
dan Islam Mahkamah Syariah terpaksa membebaskan individu terbabit kerana
Mahkamah Syariah tidak lagi dibenarkan membicara atau menghukum apa-apa saja
kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh individu yang bukan beragama Islam.
105

Perkara ini telah berlaku sejak tahun 1983.


Zulkifli Nordin, seorang peguam bela, peguam cara dan peguam syarie, di
pejabatnya di Kuala Lumpur. Memberi satu lagi contoh kes yang berlaku pada tahun
2005 di Mahkamah Syariah Terengganu, di mana seorang wanita berusia awal 50-an,
Kamariah Ali, salah seorang pengikut Ayah Pin danjuga bekas seorang ustazah
berkelulusan Universiti Al-Azhar telah dikenakan pertuduhan mengamalkan ajaran
sesat. Wanita tersebut telah membuat satu surat sumpah mengisytiharkan dirinya
keluar dari Islam dan kes perbicaraannya ditangguhkan hingga ke hari ini. Menurut
Zulkifli, apa yang berlaku hari ini merupakan rentetan beberapa kes yang pemah
berlaku di akhir tahun 80-an. Katanya, dia tidak akan lupa bila seorang pemuda
Melayu bertindak memeluk Ikistian dan telah ditabalkan menjadi paderi di sebuah
gereja di Kuala Lumpur. Lelaki tersebut kemudiannya telah mengkistiankan ramai
orang Melayu. Pihak polis telah menahan paderi ini di bawah Akta Keselamatan
Dalam Negeri dan kes ini telah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Mahkamah
Persekutuan memberitahu pihak polis, di dalam Perlembagaan Persekutuan terdapat
jaminan kebebasan beragama dan akhirnya paderi tersebut telah dibebaskan.
Kesannya, sama ada kita sedar atau tidak, sehingga ke hari ini, pihak polis tidak
boleh mengambil tindakan ke atas:mana-mana pihak walaupun kegiatan tersebut
akan memudaratkan umat Islam dan mengganggu ketenteraman.
106
105
Aninah Janang, Mastika (November 2006), Kuala Lumpur, Utusan karya Sdn. Bhd, ms. 52
106
Ibid.


89
vi. Pemerintahan / Pentadbiran Negara


Sesetengah masyarakat ada yang memikirkan terlalu banyak sekatan dalam
agama Islam itu sendiri. Ini jelas terbukti apabila khutbah-khutbah dan ceramah-
ceramah di masjid-masjid di Malaysia ini perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa.
Ini menyebabkan para khatib bukannya berkhutbah seperti yang sepatutnya akan
tetapi hanya sekadar membaca teks khutbah yang mana ini boleh dilakukan oleh
kebanyakan orang. Bagaimana mereka hendak tertarik pada Islam apabila khatib-
khatib tidak pandai untuk memberikan khutbah berdasarkan isu semasa dan keadaan
setempat. Bayangkan isi khutbah yang di bandar turut sama di baca di tanah-tanah
perancangan, sedangkan keadaan di luar bandar tidak semestinya sama dengan di
bandar.
107Berlainan sekali dengan agama selain daripada agama Islam, di mana tiada
larangan dan halangan untuk pendeta-pendeta mereka memberikan ceramah. Sudah
pasti ada remaja Melayu yang tertarik kerana senario begitu berbeza sekali apabila di
rumah-rumah ibadah bukan Islam, pendeta-pendeta mereka bebas dan petah untuk
berceramah ada perjumpaan mingguan sedangkan khatib-khatib di masjid hanya
boleh berceramah menggunakan teks yang diluluskan. Maka tidak hairanlah pada
hari Jumaat apabila khatib sedang berkhutbah, ramai dikalangan para jemaah yang
tersengguk-sengguk menahan ngantuk ataupun mungkin ada yang terlena akibat
bosan.
108Rasa kesal dengan sikap ketidak prihatinan pihak-pihak tertentu seperti Jabatan
Hal Ehwal Agama Islam, Jabatan Kebajikan Masyarakat, wakil rakyat, orang-orang
kaya dan masyarakat sekeliling menjadikan golongan yang memerlukan pertolongan
dari sudut kewangan, tempat tinggal, pekerjaan seperti saudara baru, ibu tunggal,
anak yatim dan sebagainya berasa putus asa. Sudahlah bantuan sukar diperoleh, lebih
menyedihkan adakalanya mereka dihina oleh orang yang seagama dengan mereka.
Kesannya apabila ada bantuan yang diberikan oleh golongan bukan Islam seperti
gerakan missionari memberikan bantuan, mereka dengan mudahnya menerima

107
http://www.malaysiakini.com/letters/36404 / 50,000 remaja Melayu mohon murtad? Rozmal Malakan , May 25, 05 1:14pm
108
ibid90
bantuan tersebut tanpa memikirkan stategi dakwah golongan ini. Di Terengganu
misalnya, Salmah (bukan nama sebenar) turut mendapat bantuan dari gerakan
tersebut menganggarkan lebih kurang 20 orang lagi wanita sekitar Terengganu telah
dibiayai kehidupan mereka oleh pihak rumah ibadat tersebut lantaran hidup susah
dan miskin. Apabila ditanya jumlah sebenar, Salmah enggan memberitahu. Dia juga
tidak dapat memberitahu jumlah sebenar wanita Islam yang sudah menukar agama
bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku ke atas dirinya.
109Selain itu, Lee (bukan nama sebenar) melahirkan rasa kecewanya terhadap
beberapa buah Jabatan Agama yang memberikan layan yang begitu buruk terhadap
saudara baru sepertinya. Sememangnya tidak dinafikan apabila seseorang baru
memeluk agama Islam, mereka akan berhadapan dengan pelbagai cabaran.
Antaranya mereka akan dipinggirkan oleh ahli keluarga sendiri, masalah tempat
tinggal, ekonomi dan sebagainya. Dalam keadaan sebegini, kebanyakan saudara baru
akan pergi ke Jabatan Agama untuk mendapatkan bantuan dari sudut kewangan
memandangkan mereka layak untuk mendapat zakat. Ada juga yang berusaha untuk
tidak bergantung harap kepada bantuan zakat itu sahaja, sebaliknya berusaha untuk
mendapatkan pekerjaan teta dan sebagainya. Hal inilah yang cuba dilakukan oleh
Lee (bukan nama sebenar). Lee cuba untuk mendapatkan pekerjaan untuk menyara
hidupnya. Lee cuba meminta bantuan dari sebauh jabatan agama. Baginya
memadailah kalau hanya pekerjaan sambilan sahaja sementara dia mencari pekerjaan
tetap. Malangnya, dia telah dihina oleh seorang ustaz. Menurut ustaz tersebut, jika
dia memeluk agama Islam hanya untuk dapatkan bantuan, tak payahlah hendak
menjadi orang Islam.


Sehingga sampai ke satu masa, Lee berhadapan dengan satu lagi 'kejutan'.
Dia telah dilayan dengan buruk oleh sebuah pihak berkuasa. Waktu itu, Lee sedang
menguruskan dokumentasi mengenai penukaran agama dan statusnya. Lee ditanya,
adakah dia memeluk Islam sebab hendakkan kepentingan-kepentingan tertentu.
Mereka menyoalnya seolah-olah mereka ragu kehendaknya untuk memeluk Islam.

109
Sahidan Jaafar, Mastika (November 2006), Kami Perjudikan Akidah Untuk beri Makan Anak-Anak!, Kuala Lumpur,
Utusan karya Sdn. Bhd.ms. 40


91
Ada yang bertanya, adakah sebab hendak berkahwin dan sebagainya, sedangkan dia
tidak ada kepentingan untuk memeluk Islam.


Selain itu terdapat pihak-pihak tertentu yang pilih kasih di kalangan mualaf
sepertinya. Misalnya, jika golongan saudara baru itu datang dari golongan yang
berada, mereka akan dilayan dengan baik sekali, sedangkan orang yang sebatang
kara sepertinya tidak dipedulikan. Berbeza dengan orang-orang dalam agama asalnya
yang saling bantu membantu, tidak timbul syak wasangka, dan mereka ikhlas
bekerjasama.


Kesan dari kejadian tersebut menyebabkan Lee mulai berfikir, jika ini yang
terjadi kepaa dirinya, apa bezanya agama Islam dengan agama yang lain? Pada ketika
itu Lee mula menganggap semuanya sama sahaja, agama itu hanya panduan, dan
penganutnya yang menjadi nilai sesuatu agama itu. Konflik-konflik itulah yang
akhirnya menyebabkan Lee mengambil keputusan untuk kembali kepada agama
asalnya.
110vii. Sistem Pendidikan


Sistem pendidikan merupakan satu wadah yang penting untuk
membangunkan sesuatu masyarakat dalam kehidupan. Tanpa pendidikan seseorang
itu mudah mudah terpengaruh dengan persekitaran. Keadaan ini juga dapat dilihat
dalam gejala murtad.


Menurut Zulkifli Nordin, sistem pendidikan yang ada sekarang wajar
diperhalusi lagi. Ibu bapa sekarang perlu peka terhadap pendidikan anak-anak. Ibu
bapa wajib menyerapkan roh dan semangat Islam dalam jiwa anak-anak dan tidak
sekadar tertumpu dalam menjagar prestasi akademik semata-mata.110
Ibid ms. 61


92
Masyarakat perlu menyedari hakikat bahawa, undang-undang sahaja tidak
boleh menyelesaikan masalah murtad yang berlaku sekarang. Sebaliknya masyarakat
mestilah bertindak pulihkan akidah dengan menguatkan pendidikan agama.
111Selain itu, kewujudan sekolah-sekolah agama sekurang-kurang dapat
membantu merebaknya gejala murtad. Guru-guru agama di sekolah mempunyai
tanggungjawab yang berat dalam menjelaskan keburukan murtad. Walaupun perlu
dingatkan gerakan Missionari telah mula memasuki sekolah-sekolah agama. Oleh itu
pihak sekolah perlu mengawasi pelajar-pelajar supaya berhati-hati dengan dakyah
golongan ini. Menceritakan tentang murtad dari segi kacamata Islam adalah salah
satu cara awal menyekat gejala murtad dari meresap masuk di sekolah-sekolah.
112viii. Dakwah Kurang peranan


Dakwah merupakan tugas seluruh para utusan Allah. Para utusan ini
mengajak kaum mereka supaya beriman dengan Allah dan hanya mengabdikan diri
kepada Allah. Akan tetapi, tiada pengecualian dalam hal ini. Allah S.W.T memberi
penghormatan kepada umat Islam untuk berkongsi memikul tugas ini bersama
Rasulullah s.a.w. ini jelas menunjukkan bahawa orang yang bertanggungjawab
melaksanakan dakwah ini ialah setiap orang Islam lelaki dan mahupun wanita kerana
mereka umat Islam
113Akan tetapi, keadaan berlakunya sebaliknya segelintir masyarakat tidak
mengambil endah akan persekitarannya. Seperti dalam masalag gejala murtad ini,
sikap tidak memberi nasihat dan tidak mengambil endah menyebabkan seseorang itu
lalai dalam Islam dan seterusnya keluar daripada Islam.


Selain itu, bagi seseoang yamg masuk Islam seharusnya masyarakat Islam
sentiasa menolong mereka dan memberi dakawah tentang Islam. Umat Islam

111
Ibid ms. 52
112
alumnigayonguia.tripod.com/artikel/murtad.htm,4 jun 2007, 12.30pm.
113
Dr.Abdul KarimZaidan.(2002). Islam & Dakwah. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. ms.346.


93
seharusnya meletakkan tanggungjawab tersebut pada pihak yang bertanggungjawab
sahaja seperti contoh PERKIM. Sekiranya dakwah ini kurang memainkan
peranannya, maka tidak mustahil sekiranya mereka ini kembali kepada agama
asalnya.


ix. Diskriminasi (saudara baru)


Golongan ini bukan sahaja tidak mendapat pembelaan daripada umat Islam
tetapi dibiarkan hidup tersisih. Apa yang mereka pelajari tentang Islam jauh berbeza
dengan hakikat yang terpaksa mereka hadapi. Persaudaraan yang ditekankan oleh
Islam tidak membezakan penganutnya Setiap umat Islam adalah bersaudara dan
kemuliaan sebenar atas dasar keimanan, ketakwaan serta ketinggian akhlak. Tetapi
kewujudan saudara baru ini dianggap sebagai satu kelompok individu asing, terpisah
daripada umat Islam yang lainnya. Mereka diberikan pelbagai gelaran dan panggilan
yang boleh mendiskriminasikan mereka dengan umat Islam lain. Sama ada disedari
ataupun tidak sebaran ini menyebabkan perasaan merendah diri di kalangan saudara
baru semakin kuat. Akhirnya mereka akan bergaul dan bercampur sesama mereka
sendiri menyebabkan integrasi serta komunikasi mereka dengan umat Islam lain
terputus.


Apabila keadaan ini berlaku, ia menyebabkan seseorang saudara baru itu
mudah hanyut dan membawa haluan diri masing-masing. Masyarakat Islam
seharusnya membimbing, memandu dan memimpin mereka supaya akidah yang baru
bertunas itu dapat bertapak serta membentuk tapak yang kukuh di dalam hati mereka.
Tanpa mendapat bimbingan yang sempurna, saudara baru ini akan terus tersisih
daripada masyarakat Islam serta jahil tentang agama Islam.


Apabila seseorang saudara baru dibiarkan tanpa usaha susulan untuk
membantu dan membimbingnya akan menyebabkannya mudah hanyut dibawa oleh
arus perubahan serta perkembangan persekitarannya. Ada di antara mereka masih
lagi beragama Islam tetapi mengamalkan cara hidup yang tidak Islamik. Bagi yang


94
golongan yang berputus asa dengan keadaan dirinya akan mengambil tindakan yang
iaitu untuk keluar daripada agama Islam
2.6 Kesimpulan

Kesimpulannya, isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak boleh
dipandang ringan. Hal ini merupakan satu isu besar yang harus ditangani oleh semua
pihak. Soal akidah umat Islam merupakan satu perkara besar yang harus ditangani
oleh semua pihak. dan tidak harus menjadi alat kepada umat lain untuk
menyamaratakan taraf agama Islam seperti agama lain atas dasar kebebasan
beragama. Oleh itu gejala murtad perlu dibendung lebih awal agar umat islam tidak
mudah dipesongkan oleh musush Islam.

Oleh yang demikian, agama Islam adalah satu-satunya agama yang
dapat menyelamatkan uma manusia di dunia dan akhirat. Tidak ada agama yang
paling sempurna selain Islam dan tidak ada ajaran dan pegangan yang paling baik
dan indah selain yang ada dalam Islam, Islam sahajalah agama yang diperakui oleh
Allah Taala. FirmanNya:
β¸) š⎥⎪¸$!# ‰Ψ¸ã ¸!# `Ο≈=`™¸}# $Β´ρ #=Fz# š⎥⎪¸%!# #θ?ρ& =≈ G¸39# ω¸)
⎯¸Β ¸‰è / $Β `Νδ´™%` `Ο=¸è9# $‹ó / `ΟγΨ/ ⎯Β´ρ ¯3ƒ ¸M≈ ƒ$↔¸/ ¸!# χ¸*ù ´!#
샸 ¸>$¡¸t:# ∩⊇®∪
Maksudnya: Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi
Allah ialah Islam. dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang
diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama Islam dan enggan
menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan
Yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata
kerana hasad dengki Yang ada Dalam kalangan mereka. dan


95
(ingatlah), sesiapa Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah,
maka Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya.

(Surah al-Imran :19)

FirmanNya lagi:
⎯Β´ρ ¸G¯;ƒ ´¯ î ¸Ν≈=`™¸}# $´Ψƒ¸Š ⎯=ù Ÿ≅6)`ƒ μΨ¸Β ´θδ´ρ ’¸û ¸ο¸zψ# ´⎯¸Β
´⎯ƒ¸¸¡≈ ‚9# ∩∇∈∪
Maksudnya: Dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam,
maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak
dari orang-orang Yang rugi.

(Surah al-Imran :85)

Justeru itulah sejak dari awal lagi Rasulullah s.a.w sejak sahabat lagi telah
bersama ara sahabat bersungguh-sungguh berkorban jiwa dan harta mengajak
manusia memeluk Islam agar mereka selamat dan sejahtera. Kemudian membimbing
mereka agar teguh dan tidak rela meninggalkan agama ini (Islam) walau dalam apa
keadaan sekalipun.


96BAB III
KEDUDUKAN MURTAD DALAM FATWA DAN PERUNDANGAN
3.1 Pengenalan


Di dalam bab ini, penyelidik menganalisis data yang diperolehi dan memberi
tumpuan kepada realiti gejala murtad di Malaysia dan kaedah penyelesaian yang telah
dilakukan dalam usaha menangani masalah murtad ini daripada terus berleluasa. Bab ini
juga turut menghuraikan tentang statistik permohonan serta persoalan-persoalan yang
timbul hasil dari kajian ini.
3.2 Pendapat Ulama’ Berhubung Hukuman Murtad

Terdapat beberapa keraguan dan kesamaran, dalam syari‘at Islam. Antara yang
masyhur adalah berkenaan hukuman hudud bagi kes murtad iaitu:
Syubhat Pertama: Hukum Murtad Tidak Terdapat Dalam al-Qur’an.


97
Ini adalah syubhat yang paling masyhur. Sesungguhnya syari‘at Islam tidak
hanya terkandung dalam al-Qur’an tetapi kedua-dua al-Qur’an dan al-Sunnah. Umat
Islam bukan sahaja disuruh mentaati Allah tetapi juga mentaati Rasulullah s.a.w. Orang
yang membezakan antara Allah dan Rasulullah, membezakan antara al-Qur’an dan al-
Sunnah, lalu mengingkari Rasulullah dan al-Sunnah, maka mereka bakal ditimpa fitnah
yang besar atau diazab oleh Allah SWT dalam firmanNya:

¸‘‹`s´Š=ù ⎦⎪¸%!# βθ¸9$ƒ† ⎯ã ⎯¸ν¸¯Δ& β& ¯Ν·κ´:Š¸Á? π´ΖF¸ù ρ& ¯Ν·κ´:¸Á`ƒ
´>#‹ã 'ΟŠ¸9& ∩∉⊂∪
Oleh itu, hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya
(Rasulullah), beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala
bencana, atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
(Surah al-Nur 24:63)

Tanda-tanda orang yang mempunyai kecacatan iman dalam diri mereka ialah
orang yang enggan menerima keputusan hukum Rasulullah s.a.w dengan penuh kerelaan
dan ketenangan. Sebagaimana fiman Allah SWT:
Ÿξù 7¸/´‘´ρ Ÿω šχθ`Ψ¸Βσ`ƒ ©Lm 8θϑ¸3s`ƒ $ϑŠ¸ù  f© `ΟγΨ/ ¯ΝO Ÿω
#ρ‰¸g† ’¸û ¯Ν¸η¸¡Ρ& %´`m $´ϑ¸Β MŠŸÒ% #θϑ¸= ¡„´ρ $ϑŠ¸=`¡@ ∩∉∈∪
Maka demi Tuhanmu! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga
mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan
yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di
hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan,
dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.
(Surah al-Nisa :65)


98
Oleh itu, setiap orang Islam hendaklah berhati-hati agar tidak membezakan sama
ada sesuatu perintah larangan atau hukum, sama ada berkenaan hukuman murtad atau
selainnya sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur’an atau al-Sunnah.

Syubhat Kedua: Dalil Hukum Murtad Adalah Sebuah Hadis Ahad.
Terdapat pendapat yang mengatakan Hadis Ahad tidak dapat dijadikan dalil
dalam persoalan akidah. Begitu juga pendapat yang mengatakan Hadis Ahad juga tidak
boleh dijadikan dalil dalam persoalan hukum hudud.

Semua ini hanya alasan untuk menjatuhkan hadis daripada syari‘at Islam.
Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah (ASWJ) Hadis Ahad menjadi dalil dalam semua
persoalan agama. Ada pun perbincangan sebahagian ahli usul zaman terkemudian
berkenaan peranan Hadis Ahad, sama ada ia dapat dijadikan dalil atau tidak, maka
perbincangan mereka hanya ditujukan kepada Hadis Ahad yang berdiri dengan
sendirinya. Sebaliknya jika Hadis Ahad tersebut memiliki pembuktian (qarinah) atau
sudah terkenal dan menjadi amalan orang ramai, maka ia adalah dalil yang pasti tanpa
sebarang perbincangan lagi. Imam al-Syaukani rahimahullah (1250H) menjelaskan:
Ketahuilah bahawa perbezaan pendapat yang kami sebut pada awal
perbahasan ini berkenaan Hadis Ahad sama ada menghasilkan ilmu
yang berupa sangkaan atau kepastian, ia hanyalah berlaku apabila
Hadis Ahad tersebut tidak disertai dengan pembuktian yang
menguatkannya. Adapun jika ia disertai dengan pembuktian yang
menguatkannya atau ia sudah masyhur atau dikenali secara terperinci,
maka perbezaan tersebut tidak berlaku.

Merujuk kepada hadis-hadis berkenaan hukum murtad, ia adalah hadis yang
masyhur sepanjang sejarah Islam dan para ilmuan Islam telah bersepakat untuk
menjadikan dalil berdasarkannya. Berkata Syaikh Wahbah al-Zuhaili hafizhahullah
ketika mengupas hukum bagi orang murtad:


99
Ulama’ bersepakat tentang wajibnya hukuman bunuh ke atas orang murtad
berdasarkan sabda Nabi s.a.w: Sesiapa yang menukar agamanya, maka
bunuhlah dia.

Syubhat Ketiga: Hadis Hukum Murtad Memiliki Kelemahan.
Ada juga yang berpendapat, hadis berkaitan hukum murtad merupakan Hadis
Ahad yang memiliki kelemahan dalam sanadnya. Seorang penulis bernama Nawab
Azam Yar Jang dalam bukunya Proposed Political, Legal and Social Reforms Under
Muslim Rule meragui kesahihan hadis “Sesiapa yang menukar agamanya, maka
bunuhlah dia” dengan berkata:
“……there is a gap between Ikramah and Ibn Abbas and again
between the latter and the Prophet, in the chain of narrators.
(Rangkaian perawinya terputus antara Ikramah dan Ibn Abbas, juga
antara Ibn Abbas dan Nabi s.a.w)

Ini merupakan satu penilaian yang agak aneh kerana sanad yang terdiri dari
rangkaian perawi Ikrimah, daripada Ibn Abbas, daripada Rasulullah s.a.w adalah amat
masyhur lagi jelas kesambungannya. Ikrimah adalah budak suruhan Ibn Abbas manakala
Ibn Abbas adalah anak saudara kepada Rasulullah s.a.w. Masing-masing saling bertemu,
pernah hidup bersama dan meriwayatkan hadis dengan jumlah yang banyak.

Syubhat Keempat: Hukum Murtad Bertentangan Dengan Konsep Tiada Paksaan Dalam
Agama.
Ramai yang mendakwa atau bertanya, bukankah hukum murtad bertentangan
dengan firman Allah SWT:
100
ω ν#.¸) ’¸û ¸⎦⎪¸$!# ‰% ⎦⎫6? ‰©”9# ´⎯¸Β ¸¯©ö9#
Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah
nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur).
(Surah al-Baqarah 2:256)

Sesungguhnya hukuman murtad tidak memiliki apa-apa kaitan dengan ayat di
atas. Ini kerana hukuman murtad tidak ditujukan kepada pilihan agama seseorang, tetapi
ditujukan kepada sikap seseorang yang menzahirkan pilihannya untuk murtad dari
agama Islam. Penzahiran itulah yang menyebabkan hukuman dijatuhkan bagi mengelak
pilihannya itu daripada menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya.

Syubhat Kelima: Hadis Arab Badwi Yang Menarik Bai‘ahnya.
Dalam Shahih al-Bukhari terdapat sebuah hadis seperti berikut:
ْ ﻦَ ﻋ ﻰﱠ ﻠَ ﺻ ﱠ ﻲِ ﺒﱠ ﻨﻟا ﱞ ﻲِ ﺑاَ ﺮْ ﻋَ أ َ ءﺎَ ﺟ ُ ﻪْ ﻨَ ﻋ ُ ﻪﱠ ﻠﻟا َ ﻲِ ﺿَ ر ٍ ﺮِ ﺑﺎَ ﺟ ِ ﻪْ ﻴَ ﻠَ ﻋ ُ ﻪﱠ ﻠﻟا
َ ﻢﱠ ﻠَ ﺳَ و ْ ﻦِ ﻣ َ ءﺎَ ﺠَ ﻓ ِ مَ ﻼْ ﺳِ ﻹا ﻰَ ﻠَ ﻋ ُ ﻪَ ﻌَ ﻳﺎَ ﺒَ ﻓ َ لﺎَ ﻘَ ﻓ ﺎً ﻣﻮُ ﻤْ ﺤَ ﻣ ِ ﺪَ ﻐْ ﻟا : ﻲِ ﻨْ ﻠِ ﻗَ أ .
ٍ راَ ﺮِ ﻣ َ ثَ ﻼَ ﺛ ﻰَ ﺑَ ﺄَ ﻓ . َ لﺎَ ﻘَ ﻓ : ﺎَ ﻬَ ﺜَ ﺒَ ﺧ ﻲِ ﻔْ ﻨَ ﺗ ِ ﺮﻴِ ﻜْ ﻟﺎَ آ ُ ﺔَ ﻨﻳِ ﺪَ ﻤْ ﻟا ُ ﻊَ ﺼْ ﻨَ ﻳَ و
ﺎَ ﻬُ ﺒﱢ ﻴَ ﻃ
Daripada Jabir (bin ‘Abdillah) radhiallahu 'anhu, seorang Arab
Badwi datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan
membai‘ah baginda di atas Islam. Kemudian dia datang pada esok
harinya dalam keadaan menderitai demam yang berat, lalu
berkata: “Perkenankan untuk aku menarik bai‘ahku.” (Rasulullah)
enggan mengembalikannya. Dia mengulangi permintaannya
sebanyak tiga kali. Akhirnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya
Madinah adalah seumpama alat peniup api seorang tukang besi, ia
mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik”.

Dalam Shahih Muslim, ianya adalah seperti berikut:


101
ْ ﻦَ ﻋ ِ ﻪﱠ ﻠﻟا َ لﻮُ ﺳَ ر َ ﻊَ ﻳﺎَ ﺑ ﺎ ﻴِ ﺑاَ ﺮْ ﻋَ أ ﱠ نَ أ ِ ﻪﱠ ﻠﻟا ِ ﺪْ ﺒَ ﻋ ِ ﻦْ ﺑ ِ ﺮِ ﺑﺎَ ﺟ ُ ﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠ ﻠَ ﺻ
ٌ ﻚْ ﻋَ و ﱠ ﻲِ ﺑاَ ﺮْ ﻋَ ﻷا َ بﺎَ ﺻَ ﺄَ ﻓ َ ﻢﱠ ﻠَ ﺳَ و ِ ﻪْ ﻴَ ﻠَ ﻋ ﱠ ﻲِ ﺒﱠ ﻨﻟا ﻰَ ﺗَ ﺄَ ﻓ ِ ﺔَ ﻨﻳِ ﺪَ ﻤْ ﻟﺎِ ﺑ
َ ﻢﱠ ﻠَ ﺳَ و ِ ﻪْ ﻴَ ﻠَ ﻋ ُ ﻪﱠ ﻠﻟا ﻰﱠ ﻠَ ﺻ َ لﺎَ ﻘَ ﻓ : ُ ﺪﱠﻤَ ﺤُ ﻣ ﺎَ ﻳ ! ﻲِ ﺘَ ﻌْ ﻴَ ﺑ ﻲِ ﻨْ ﻠِ ﻗَ أ . ﻰَ ﺑَ ﺄَ ﻓ
ِ ﻪﱠ ﻠﻟا ُ لﻮُ ﺳَ ر َ ﻢﱠ ﻠَ ﺳَ و ِ ﻪْ ﻴَ ﻠَ ﻋ ُ ﻪﱠ ﻠﻟا ﻰﱠ ﻠَ ﺻ . َ لﺎَ ﻘَ ﻓ ُ ﻩَ ءﺎَ ﺟ ﱠﻢُ ﺛ : ﻲِ ﻨْ ﻠِ ﻗَ أ
ﻲِ ﺘَ ﻌْ ﻴَ ﺑ . ﻰَ ﺑَ ﺄَ ﻓ . َ لﺎَ ﻘَ ﻓ ُ ﻩَ ءﺎَ ﺟ ﱠﻢُ ﺛ : ﻲِ ﺘَ ﻌْ ﻴَ ﺑ ﻲِ ﻨْ ﻠِ ﻗَ أ . ﻰَ ﺑَ ﺄَ ﻓ . َ جَ ﺮَ ﺨَ ﻓ
ﱡ ﻲِ ﺑاَ ﺮْ ﻋَ ﻷا . ﻰﱠ ﻠَ ﺻ ِ ﻪﱠ ﻠﻟا ُ لﻮُ ﺳَ ر َ لﺎَ ﻘَ ﻓ َ ﻢﱠ ﻠَ ﺳَ و ِ ﻪْ ﻴَ ﻠَ ﻋ ُ ﻪﱠ ﻠﻟا : َ ﻤﱠ ﻧِ إ ﺎ
ﻲِ ﻔْ ﻨَ ﺗ ِ ﺮﻴِ ﻜْ ﻟﺎَ آ ُ ﺔَ ﻨﻳِ ﺪَ ﻤْ ﻟا ﺎَ ﻬُ ﺒﱢ ﻴَ ﻃ ُ ﻊَ ﺼْ ﻨَ ﻳَ و ﺎَ ﻬَ ﺜَ ﺒَ ﺧ
Daripada Jabir bin ‘Abdillah r.a, bahawasanya seorang Arab
Badwi membai‘ah Rasulullah s.a.w. Kemudian dia menderitai
demam yang berat di Madinah. Lalu dia mendatangi Nabi s.a.w
dan berkata: “Wahai Muhammad! Perkenankan aku untuk
menarik bai‘ah aku.” Rasulullah s.a.w enggan
mengembalikannya.
Kemudian dia datang lagi dan berkata: “Perkenankan aku untuk
menarik bai‘ah aku.” Rasulullah s.a.w tetap enggan
mengembalikannya. Kemudian dia datang lagi dan berkata:
“Perkenankan aku untuk menarik bai‘ah aku.” Rasulullah tetap
enggan mengembalikannya. Akhirnya Arab Badwi tersebut pergi.
Maka Rasulullah s.a.w bersabda: “Sesungguhnya Madinah
adalah seumpama alat peniup api seorang tukang besi, ia
mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik”.

Orang yang meragui hukum murtad berhujah, dalam hadis di atas Rasulullah
s.a.w tidak menjatuhkan hukuman murtad ke atas Arab Badwi yang ingin menarik balik
bai‘ahnya. Bahkan Baginda membiarkan Arab Badwi tersebut pergi begitu sahaja. Hujah
ini ditolak dengan dua cara:

Pertama: Mungkin yang ingin ditarik balik oleh Arab Badwi tersebut adalah
bai‘ahnya untuk memeluk Islam. Jika ini kesnya, maka perhatikan bahawa dia memeluk
Islam hanya selama sehari tanpa sempat mendalami apa-apa ilmu berkenaan Islam.
Justeru dia termasuk dalam kategori orang jahil dan di sisi Ahli Sunnah wal-jamaah,


102
orang yang jahil tidak dikenakan hukuman hudud atas sesuatu jenayah yang
dilakukannya.

Kedua: Mungkin yang ingin ditarik balik oleh Arab Badwi tersebut adalah
bai‘ahnya untuk bersama Rasulullah s.a.w berhijrah dan tinggal di Madinah. Namun
sesampainya dia ke Madinah, dia jatuh sakit dan tidak sanggup menderitai ujian
tersebut. Maka dia pergi berjumpa Rasulullah dan meminta untuk menarik bai‘ahnya
berhijrah dan tinggal di Madinah. Rasulullah enggan mengembalikan bai‘ahnya sekali
pun dia mengulangi permintaannya sebanyak tiga kali. Akhirnya dia tetap pergi jua.

Melihat yang sedemikian, Rasulullah menerangkan keistimewaan Madinah yang
hanya menerima Muslim yang benar lagi teguh imannya dan mengeluarkan Muslim
yang lemah imannya, munafik atau masih jahil. Oleh itu Rasulullah s.a.w tidak
menjatuhkan hukuman murtad kerana Arab Badwi tersebut tidak murtad. Dia tidak
meminta untuk meninggalkan Islam tetapi sekadar untuk meninggalkan Madinah.

Syubhat Keenam: Kisah Ahli Kitab Yang Beriman Kemudian Murtad.
Orang yang meragui hukum murtad juga berhujah dengan kisah sekumpulan
Ahli Kitab yang beriman pada waktu pagi, kemudian murtad pada waktu petang.
Rasulullah s.a.w tidak menjatuhkan hukuman murtad kepada mereka. Kisah sekumpulan
Ahli Kitab tersebut terdapat dalam al-Qur’an:
M9$%´ρ π¸←$Û ⎯¸Β ¸≅δ& ¸=≈G¸39# #θ`Ζ¸Β#´™ “¸%!$¸/ Α¸“Ρ& ’?ã š⎥⎪¸%!#
#θ`ΖΒ#´ ™ μ_´ρ ¸‘$γΨ9# #ρ`.#´ρ …ν¸z#´ ™ ¯Νγ=è9 βθ`è¸_¯ƒ ∩∠⊄∪
Dan berkatalah segolongan dari Ahli Kitab (sesama sendiri):
“Berimanlah kamu kepada al-Quran yang diturunkan kepada orang-


103
orang yang beriman itu pada sebelah pagi dan kufurlah pada
petangnya, supaya mereka (merasa ragu-ragu, lalu) kembali menjadi
kafir semula.”
(Surah Al-Imran :72)
Hujah ini dijawab bahawa Rasulullah s.a.w tidak menjatuhkan hukuman murtad
kerana sekumpulan Ahli Kitab tersebut pada asalnya tidak pernah memeluk Islam.
Mereka hanya melakukan tipu daya untuk mengelirukan umat Islam dengan cara
berlakon sebagai seorang Muslim pada waktu pagi dan kembali kepada agama asal pada
waktu petang. Jika sekali pun hendak dikategorikan perbuatan sekumpulan Ahli Kitab
tersebut sebagai murtad, ia hanya murtad dari sudut bahasa, tidak dari sudut syarak.

Syubhat Ketujuh: Pendapat Imam Ibrahim al-Nakha’e dan Imam Sufyan al-Tsauri.
Imam ‘Abd al-Razzaq rahimahullah (211H) dalam kitabnya al-Musannaf, telah
mengemukakan pendapat seorang tokoh al-Salaf al-Shalih yang bernama Imam Ibrahim
al-Nakha’e rahimahullah (95H) bahawa orang yang murtad diminta untuk bertaubat
selama-lamanya. Ini juga merupakan pendapat Imam Sufyan al-Tsauri rahimahullah
(161H). Pendapat kedua-dua tokoh ini dijadikan hujah oleh mereka yang meragui
hukum murtad, bahawa orang yang murtad hanya diminta untuk bertaubat tanpa
dijatuhkan hukuman bunuh.

Pendapat kedua-dua tokoh al-Salaf al-Shalih di atas telah dianalisa oleh para
tokoh terkemudian. Jika hendak difahami secara zahir, sebagaimana ulas Imam Ibn
Qudamah rahimahullah (620H), ia adalah pendapat yang menyelisihi sunnah dan ijma’.
Melainkan yang dimaksudkan oleh kedua-dua tokoh tersebut adalah, orang yang murtad
ditangguhkan hukumnya selagi mana ada harapan untuk dia bertaubat. Demikian jelas
Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah (728H). Jika tiada harapan untuk bertaubat,
hukuman bunuh tetap dijatuhkan.104
Syubhat Kelapan: Murtad Masuk Dalam Kategori Takzir Dan Bukan Hudud.
Orang yang ingin menabur kesamaran dalam hukuman murtad juga berhujah
bahawa terdapat sebahagian ilmuan Islam yang meletakkan jenayah murtad dalam
kategori takzir dan bukannya hudud.
Hujah ini dijawab, bahawa:
1. Hukuman takzir tersebut hanya merujuk kepada jenayah murtad dalam
Kategori Kedua.
2. Hukuman takzir tersebut hanya dalam tempoh sementara menunggu
orang murtad tersebut bertaubat dan kembali kepada Islam. Sementara
menunggu dia bertaubat, hakim boleh menjatuhkan hukuman takzir seperti
mewajibkan kaunseling, kuarantin, penjara dan sebagainya. Akan tetapi setelah
berlalunya tempoh tertentu dan dia masih enggan bertaubat atau tiada harapan
untuk bertaubat, maka hukuman bunuh (hudud) tetap dijatuhkan.

Justeru sekali lagi ditegaskan, hukuman takzir yang dimaksudkan hanya dalam
tempoh sementara menunggu orang murtad tersebut bertaubat dan kembali kepada
Islam. Jika dia enggan bertaubat, maka hukuman hudud tetap dilaksanakan.
1

3.3 Fatwa, Pewartaan Serta Hukum Murtad

Secara umumnya fatwa bermaksud suatu penerangan mengenai hukum syarak
berhubung masalah-masalah yang tidak mempunyai nas atau perbincangan di dalam
kitab-kitab fiqh.
2
Penerimaan dan penolakan sesuatu fatwa itu banyak bergantung
kepada peribadi orang yang memberi fatwa atau Mufti. Secara amalannya, masyarakat

1
www.al-ahkam.net/ 4 jun 07.
2
Ahmad Hidayat Buang. (2004). Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. ms. 163.


105
Islam ataupun pemerintah akan meminta fatwa daripada mereka yang benar-benar
berwibawa dan mempunyai kepakaran di dalam bidang agama Islam. Maka dengan itu,
jarang berlaku permasalahan tentang penolakan terhadap sesuatu fatwa.

Di Malaysia, kegiatan fatwa sudah lama berkembang. Masyarakat Islam
mahupun pihak pemerintah telah meminta golongan ulama memberi fatwa yang
menyentuh kepentingan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari aspek sejarah
fatwa merupakan satu dokumen yang penting bagi melihat perkembangan pemikiran
umat Islam di negara ini terutama dalam konteks Perlembagaan Islam.
3Catatan awal berkaitan dengan penggunaan fatwa di Malaysia telah dikesan semasa
pemerintahan Sultan Kedah; Sultan Muhamad Jiwa Zainal Azilin Muazzam Shah II
(1710M-1778M). Selain mengadakan peraturan dan undang-undang termasuk hukum
syarak, baginda juga telah mewujudkan Jabatan Mufti dengan melantik Sheikh Abdul
Jalil sebagai mufti.
4
Selain Kedah, negeri-negeri lain juga turut mewujudkan Jabatan
Mufti.


Di Kelantan, jawatan mufti mula diperkenalkan pada tahun 1845 apabila Tuan
Sheikh Daud b. Sheikh Muhammad al-Bahrain dilantik sebagai mufti pertama (1845–
1855M).
5
Jawatan mufti di Pahang telah diwujudkan kira-kira pada tahun 1806, semasa
pemerintahan Bendahara Ali (1806 – 1857M) apabila Tuan Hj. Abdul Shukur dilantik ke
jawatan ini.
6
Berdasarkan fakta-fakta ini, hasil daripada pengkajian sejarah berkaitan
fatwa didapati bidang tugas berkaitan dengan fatwa dan Jabatan Mufti telah mula
diperkenalkan serta diguna pakai sejak abad ke 18 lagi.


3
Ahmad Hidayat Buang (2004), Penulisan dan Kajian Fatwa, dalam Ahmad Hidayat Buang (ed), op. cit., ms. 2.
4
Muhammad Hassan Dato’ Kerani Muhammad Arshad (1968), al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, ms. 26-27. Lihat juga Buyong Adil (1980), Sejarah Kedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms. 29.
5
Ihsan Hardiwijaya Ibaga, Ulama dan Sistem Pondok Di Kelantan Abad Ke 19, dalam majalah DIAN (Bil. 120, Mei 1979), Kota
Bharu, ms. 23.
6
Linehan (1936), History Of Pahang dalam JRASMB London, vol. xiv, Bahagian II, ms 60.


106
Fatwa merupakan satu keputusan yang mesti diikuti oleh semua lapisan
masyarakat Islam. Ia merupakan satu keputusan yang dibuat berpandukan nas al-Quran,
hadis dan ijma ulama. Oleh itu, masyarakat Islam mesti diberi pendidikan dan
penerangan berkaitan fatwa sebagai satu perkara yang wajib diikuti. Di Malaysia, fatwa
hanya dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan mahupun Jawatankuasa Fatwa
Negeri-negeri.


Walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan hanya boleh mengeluarkan fatwa tetapi
fatwa tersebut tidak boleh dijadikan undang-undang kerana fatwa yang dibuat oleh
Majlis Fatwa Kebangsaan mesti dibawa untuk diputuskan oleh negeri-negeri. Manakala
negeri-negeri mempunyai Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri yang akan membuat
keputusan sama ada menerima keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa
Kebangsaan atau sebaliknya. Dinegerilah fatwa ini akan diwartakan dan negerilah yang
akan menguatkuasakannya. Bila negeri tidak mewartakan fatwa maka ia tidak boleh
menjadi undang-undang yang membolehkan tindakan diambil.
7Secara umumnya, pihak berkuasa negara telah mengeluarkan berbagai bentuk
laporan, risalah, bahan bacaan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan bahaya
gejala murtad di kalangan umat Islam. Selain itu, peruntukan undang-undang juga
diguna pakai bagi menghalang berlakunya gejala murtad. Fatwa berkaitan dengan
murtad tidak didapati disemua negeri. Hanya beberapa buah negeri yang telah
mengeluarkan fatwa berkaitan isu murtad. Dalam fatwa Dalam fatwa yang dikeluarkan
oleh keputusan Fatwa Negeri Selangor umpamanya telah memperuntukan tentang isu
murtad yang mana Jawatankuasa Syariah telah menerima dan bersetuju tentang hukum
ikrar bagi seseorang yang akan murtad. Maka jawatankuasa Perunding Hukum syara’
(fatwa) terlah membincangkan keputusan perkara tersebut:


“Ikrar seseorang lelaki yang akan murtad jika jika tidak bernikah
dengan seorang perempuan yang diminatinya, hukumnya murtad pada

7
Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan Datuk Dr. Ismail Ibrahim, Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan pada 16.04.03.


107
ketika dia melafazkan ikrar tersebut. Oleh itu hendaklah dia bertaubat
dan mengucap dua kalimah syahadah bagi memperbaharui
Islamnya”.
8Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Negeri Kedah telah
membuat keputusan tentang hukum tukar nama setelah muratd.di dalam kad
pengenalan. Majlis Fatwa negeri kedah menjelaskan bahwa:


“Keluar dari agama Islam, bercita-cita bercadang keluar dari agama
Islam malah murtad waliya zu billah iaitu perbuatan yang dikutuk dan
amat besar dosanya disisi Allah Taala. Segala tindakan yang
memboleh atau menyokong atau menggambar atau menyetujui
seseorang keluar dari islam adalah tindakan yang boleh memurtadkan
dengan itu tiada harus pada syarak dibenar atau dibuat apa-apa
sokongan membenar ubah nama islam kepada nama bukan Islam
kerana alasan murtad kerana yang demikian itu adalah merupakan
perseyujuan kepada perbuatan murtad tadi”.
9Keputusan fatwa negeri Perlis dalam masa;ah murtad hanya
menjelaskan tentang masalah wanita yang memeluk agama Islam telah
kembali kepada agama asalnya dan minta ditukarkan semula kepada nama
asalnya (sebelum Islam) keputusan majlis fatwa negeri Perlis adalah seperti
berikut:


“Hukum wanita itu adalah murtad dan hendaklah disuruh ”Istibab”
(taubat dalam masa tiga hari). Dan jika masih juga tidak berbuat
demikian, mengikut hukum Islam hendaklah dibunuh, tetapi kerana
undang-undang Islam tidak dijalankan sepenuhnya di negara ini maka
ianya tidak boleh dijalankan. Mengikut pandapat Imam Abu Hanifah
orang itu hendaklah dipenjara hingga mati. Manakal masalah nama
pula, jika telah keluar Isalm maka hilanglah tanggungjawab Islam
pada perkara ini” .
10
8
http://www.e-fatwa.gov.my/mufti/fatwa_search_result.asp?keyID=1127
9
http://www2.kedah.gov.my/mufti/readfatwa.php?fatwa_id=8
10
Op.cit


108
3.4 Realiti Perundangan Islam di Malaysia


Di Malaysia semua Undang-undang yang dibentuk selepas kemerdekaan adalah
tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Ia merupakan satu-satunya
institusi atau sumber perundangan yang tetap dan tertinggi.
11
Jika sesuatu undang-undang
bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan maka bahagian yang bertentangan akan
terbatal. Hal ini jelas dinyatakan dalam peruntukan Perkara 4 (1) Perlembagaan
Persekutuan.
12Sebelum datangnya penjajah, undang-undang yang diikuti di negeri-negeri
Melayu ialah undang-undang Islam yang telah menyerap dalam masyarakat Melayu itu
sendiri. Di dalam kes Ramah lwn Laton
13
majoriti Mahkamah Rayuan di Negeri-Negeri
Melayu Bersekutu telah memutuskan bahawa undang-undang Islam adalah undang-
undang tempatan dan undang-undang negeri. Akan tetapi kesan dari pengaruh British,
undang-undang Inggeris telah dimasukkan melalui perundangan dan keputusan hakim ke
Negeri-negeri Selat, Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Borneo dan akhirnya Akta
Undang-undang Sivil, 1956, memperuntukkan bahawa jika tidak ada undang-undang
bertulis yang berkenaan, mahkamah hendaklah memakai Common Law England dan
kaedah-kaedah ekuiti yang ditadbirkan di England pada 9 April 1956 bagi Malaysia
Barat, pada 1 Disember 1951 bagi Sabah dan 12 Disember 1949 bagi Sarawak.
14Akibatnya undang-undang Islam tidak lagi menjadi undang-undang asas di
Malaysia dan tempatnya telah diambil alih oleh undang-undang Inggeris yang kini
ditafsirkan dalam Perlembagaan Malaysia. Mahkamah Syariah telah diabaikan di zaman
penjajah dan bidangkuasanya telah disekat hinggakan ianya mempunyai bidangkuasa di
dalam undang-undang diri dan keluarga serta sedikit sahaja di dalam undang-undang

11
Mardiana Nordin, Hasnah Hussiin,(2001), Pengajian Malaysia, Shah Alam: Fajar Bakti, m.s 152.
12
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services. m.s 3.
13
[1927], 6 F.M.S.L.R. 128; 2 J. 213. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim, Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997),
Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, m.s 3.
14
Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), ibid, m.s 41.


109
jenayah. Mahkamah Syariah dianggap lebih rendah dari Mahkamah Sivil dan di dalam
banyak kes keputusannya boleh diganggu dan diketepikan oleh Mahkamah Sivil.
15Pastinya ianya memberikan banyak impak yang besar kepada perlaksanaan
perundangan Islam di Malaysia. Ini kerana ruang lingkup perbincangan tentang Islam
dalam Perlembagaan tidak sama dengan perbincangan tentang Islam di dalam undang-
undang Islam. Perbahasan mengenai kedudukan Islam di dalam Perlembagaan lebih
bertumpu kepada peruntukan-peruntukan yang berkenaan; yakni tafsiran dan perbahasan
mengenai ruang-lingkup dan implikasi peruntukan-peruntukan itu.
16Secara umumnya, di dalam Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Islam
adalah agama persekutuan. Peruntukan berkenaan seperti yang ternyata dalam
Perlembagaan adalah jelas bahawa hak kebebasan agama ini dinyatakan untuk
menenangkan perasaan orang-orang bukan Islam; yakni kedudukan Islam sebagai agama
persekutuan tidak akan mengancam hak mereka untuk menganut dan mengamalkan
kepercayaan beragama.
17Selain itu meskipun kenyataan di dalam Perkara 11 (2) Perlembagaan
Persekutuan
18
menyebut tentang wujudnya perlindungan dari paksaan untuk membayar
cukai yang sebahagiannya akan digunakan untuk agama yang lain dari agama anutan
seseorang, perlembagaan bagaimanapun menyebut bahawa pihak berkuasa boleh
menggunakan wang awam untuk tujuan-tujuan agama Islam. Dengan kata lain Islam
diberikan kedudukan yang lebih istimewa; yang tentunya berdasarkan kepada kenyataan
sejarah negara ini.
19Perkara 11, yang merupakan peruntukan utama mengenai hak kebebasan
beragama, seperti membayangkan bahawa ruang lingkup hak berkenaan meliputi aspek-

15
R.H. Hickling (2001), Malaysian Law, An Introduction to the Concept of Law in Malaysia, Selangor: Pelanduk Publications (M)
Sdn. Bhd, m.s 126. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), ibid, m.s 42.
16
Abdul Aziz Bari (2005), Islam dan Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya, Selangor: Intel Multimedia and Publication, m.s 7.
17
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s 12.
18
ibid, m.s 12.
19
Abdul Aziz Bari (2006), Perlembagaan Malaysia : Asas-asas dan Masalah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s 166.


110
aspek menganut, mengamal dan mengembangkan agama-agama berkenaan.
Bagimanapun hak mengembangkan agama tertakluk kepada peruntukan bahawa
pengembangan agama-agama selain Islam tertakluk kepada sekatan undang-undang.
Sekatan ini termasuklah larangan mengembangkan dokrin atau agama lain selain Islam
kepada orang-orang Islam. Undang-undang yang menyekat penyebaran agama lain di
kalangan orang Islam masih belum ada di negeri Wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak
dan Pulau Pinang.
20Keperluan kepada undang-undang ini ialah untuk melindungi orang Islam
daripada dipengaruhi kepercayaan lain. Seperti yang disebutkan, peruntukkan ini
menunjukkan kelebihan yang diberikan kepada agama Islam. Keistimewaan ini
sebenarnya berkait rapat dengan sejarah dan latar belakang negara. Walaupun ada
kemungkinan tuduhan bahawa ianya tidak mengikuti prinsip kesamarataan, tetapi
kesedaran bahawa orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam dan bukan Melayu
telah diberikan hak-hak yang kebanyakkannya berlandaskan kepada sejarah. Khususnya
melibatkan tolak ansur semasa rundingan kemerdekaan pada 1956-1957.
21Dalam agama Islam hak kebebasan agama bermaksud bahawa Islam tidak
memaksa orang bukan Islam menerima Islam. Ini bersesuaian dengan ajaran yang
dibawa oleh agama Islam melalui firmanNya:-ω ν#.¸) ’¸û ¸⎦⎪¸$!# ‰% ⎦⎫6? ‰©”9# ´⎯¸Β ¸¯©ö9# ⎯ϑù ¯3ƒ ¸Nθó≈Ü9$¸/
∅¸Βσ`ƒ´ρ ¸!$¸/ ¸‰)ù 7¡ϑG`™# ¸ο´ρ``è9$¸/ ’+O'θ9# Ÿ ω Π$Á¸Ρ# $λ; ´!#´ρ 싸ÿœ
Λ⎧¸=æ ∩⊄∈∉∪


20
Memahami Artikel 11 (4), Utusan Malaysia, 23 Ogos 2006.
21
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad : Kedudukannya di sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya : Intel Multimedia
and Publication, ms 47.


111
Tidak ada paksaan dalam agama (Islam), kerana sesungguhnya telah
nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). Oleh itu, sesiapa yang
tidak percayakan Taghut, dan ia pula beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang
teguh yang tidak akan putus. dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar,
lagi Maha mengetahui.

(Surah al-Baqarah: 256)


Melalui ayat ini jelas menunjukkan bahawa tiada paksaan dalam pengajakan
manusia kepada Islam, kerana sifat agama Islam itu menghormati kedudukan
penggunaan akal dan penerimaan hati dalam diri manusia. Apa yang menjadi tugasan
Rasulullah s.a.w dan orang-orang yang beriman ialah menyebarkan kebenaran agama
Islam kepada orang lain, membantu menggarap kebenaran agama Allah beserta bukti-
buktinya dan seterusnya terserah kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada
sesiapa yang dikehedakiNya.
22Namun di negara kita kebebasan beragama ini boleh disekat melalui undang-
undang. Perlembagaan dengan jelas menyatakan bahawa kebebasan ini tertakluk kepada
undang-undang yang diluluskan bagi mengawal atau menyekat pengembangan agama
yang lain daripada Islam di kalangan umat Islam.
23
Selain itu perlembagaan juga
menyebut bahawa kebebasan agama tidak boleh digunakan untuk menyalahi undang-
undang awam mengenai ketenteraman awam, kesihatan awam atau akhlak.
24


Perlembagaan menyatakan bahawa kebebasan beragama adalah salah satu hak
yang dijamin di bawah bab mengenai kebebasan asasi. Hak kebebasan agama ini juga
kelihatan tidak boleh digantung; hatta di dalam hal-hal yang diletakkan dibawah kuasa
subversif. Contoh terbaik dalam konteks ini ialah Akta Keselamatan Dalam Negeri
1960; sebuah statut yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Perkara 149 Perlembagaan
Persekutuan. Kedudukan ini menarik kerana hak-hak lain di bawah bab mengenai

22
‘Abdul‘Azeez ibn ‘Abdullaah ibn Baaz (1998), Word of Advise Regarding Dak’wah, translation by Bint Feroz Deen & Bin ‘Abd
al-Ghafoor, Birmingham United Kingdom: Al-Hidayah Publishing and Distribution, m.s 111.
23
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s 12.
24
Abdul Aziz Bari (2006) Perlembagaan Malaysia : Asas-asas dan Masalah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, m.s 162.


112
kebebasan asasi di dalam perlembagaan itu boleh digantung atau dinafikan oleh undang-
undang yang diluluskan di bawah Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan.
25Dalam negara common law seperti Malaysia skima perlembagaan juga perlu
dilihat dalam konteks keputusan mahkamah. Mahkamah telah membuat keputusan
bahawa hak kebebasan beragama merangkum hak untuk memilih agama. Prinsip ini
diputuskan di dalam kes Suzie Teoh.
26
Kes ini melibatkan pertikaian yang kontroversial
yang berpunca daripada tindakan gadis di bawah umur (menurut undang-undang sivil)
memeluk agama Islam. Tindakan itu memeranjatkan keluarga beliau yang kemudian
membuat keputusan membawa pertikaian tersebut ke muka pengadilan.


Di Mahkamah Tinggi tindakan gadis tersebut diterima oleh mahkamah kerana
beliau telah baligh. Bagaimanapun Mahkamah Agung melihat isu tersebut dalam
konteks perkara 12(4) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa agama bagi
seseorang yang masih di bawah 18 tahun tertakluk kepada pilihan ibu bapa atau
penjaganya.
27
Seterusnya, Ketua Hakim Negara pada masa tersebut iaitu Tun Salleh
Abas telah membuat pengisytiharan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan yang tidak
membenarkan seseorang menukar agamanya melainkan setelah cukup umur 18 tahun.
Walau bagaimanapun, atas keprihatinan beliau terhadap Islam, beliau menyimpan fail
tersebut dan setelah berlalu tempoh dua tahun, beliau membuka semula kes tersebut dan
memberi peluang kepada Suzie untuk mengisytiharkan agamanya sendiri dan seterusnya
Tun Salleh Abas telah mengisytiharkan keislaman Suzie dengan namanya Nur Aini.
Walaubagaimanapun, atas keprihatinan beliau inilah menjadi antara salah satu faktor
pemecatannya sebagai Ketua Hakim Negara. Namun beliau telah berjaya
menyelamatkan akidah Nur Aini walaupun terpaksa melakukan suatu pengorbanan yang
besar.
28
25
Farid Sufian Ahuib (2005) Murtad : Kedudukannya di sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya: Intel Multimedia and
Publication, m.s 46.
26
In Re Susie Teoh; Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, Kelantan (1986) 2 MLJ
228; Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, Kelantan (1990) 2 MLJ 306.
27
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s 14.
28
Riduan Mohamad Nor (2006), Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena, Selangor: MHI Publication, m.s 39.


113
Walaupun secara zahirnya, Perlembagaan Persekutuan dilihat memelihara
kebajikan semua kaum di Malaysia, namun realitinya Perlembagaan Persekutuan ini
juga dilihat boleh menjadi satu bentuk ancaman terutamanya kepada akidah umat Islam.
Perlu disebutkan bahawa belum ada terjemahan Perlembagaan yang sahih di Malaysia
dan adakala perkataan “Islam is the religion of the Federation” yang terdapat dalam
Perlembagaan diterjemahkan salah sebagai “Agama Islam ialah agama bagi
Persekutuan”
29
sedangkan hakikatnya, perundangan Islam tidak dilaksanakan
sepenuhnya di negara Malaysia.

Realitinya, Perlembagaan yang dirumuskan oleh Suruhanjaya Reid di mana
kebanyakan ahlinya terdiri daripada bukan Islam telah membentuknya sebegitu rupa
sehingga undang-undang Islam yang menjadi amalan majoriti penduduk kurang menjadi
rujukan. Suruhanjaya Reid yang diberi tugas mencadangkan Perlembagaan bagi
Malaysia telah menolak cadangan memasukkan peruntukan mengenai “Islam sebagai
agama Persekutuan” itu. Dalam Laporan mereka di perenggan 169 mereka berkata
maksudnya:
30


"Kami telah menimbangkan soal sama ada perlu diadakan kenyataan
dalam Perlembagaan yang bermaksud Islam hendaklah menjadi agama
Negara. Telah dipersetujui oleh semua pihak bahawa jika mana-mana
peruntukan seperti itu dimasukkan dalam Perlembagaan hendaklah
dijelaskan bahawa ia tidak sekali-kali menjejas hak-hak sivil orang-
orang bukan Islam. Dalam memorandum yang dikemukakan oleh
Perikatan telah disebut agama Persekutuan hendaklah Islam. Peruntukan
prinsip ini tidak akan mengenakan apa-apa hilang upaya ke atas rakyat
bukan Islam menganuti dan mengamalkan agama mereka sendiri dan
tidak membayangkan bahawa negara bukan negara sekular. Tidak
terdapat apa-apa dalam draf Perlembagaan itu yang menyentuh

29
www.islam.gov.my, Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia, Ahmad Mohamed Ibrahim.
30
Suruhanjaya Reid (Februari 1957), Government Press, Kuala Lumpur. m.s 73.


114
penerusan keadaan dalam negeri-negeri mengenai periktirafan Islam
atau yang menghalang pengiktirafan Islam dalam Persekutuan melalui
perundangan atau cara-cara lain dalam apa-apa keadaan yang tidak
memudharatkan hak-hak sivil individu bukan Islam. Majoriti kami
berpendapat ada paling baik meninggalkan perkara itu atas dasar itu,
memandang kepada kenyataan bahawa peguam bagi Raja-raja telah
berkata kepada kami “Adalah pandangan yang telah dipertimbangkan
oleh Duli-duli yang Maha Mulia bahawa tidak dikehendaki memasukkan
perisytiharaan seperti yang dicadangkan bahawa ajaran agama Muslim
atau ajaran agama Islam adalah agama yang ditetapkan bagi
Persekutuan. Duli-duli yang Maha Mulia tidak menyokong
perisytiharaan seperti itu dimasukkan dan ini adalah perkara arahan
khusus dimana saya tidak banyak terlibat”.

Perkara 3 (2) Perlembagaan memberi kuasa kepada Yang Di Pertuan Agung dan
Raja-raja sebagai ketua agama Islam.
31
Sebagai ketua agama Islam sepatutnya kuasanya
tidak terbatas kerana Islam itu sendiri lengkap meliputi semua bidang kehidupan.
Kuasa yang diberi ini merupakan amanah Allah S.W.T kepada Raja-raja. Ini
sebagaimana lafaz sumpah Yang Di Pertuan Agung seperti dinyatakan dalam Jadual 4
Perlembagaan Persekutuan
32
telah berlaku konflik yang nyata antara tugas yang
memestikan baginda menuruti Perlembagaan dan tugas baginda sebagai pemelihara
kesucian agama Islam. Kedudukan Yang Di Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam
menjadi lebih sempit apabila setiap tindakan beliau dimestikan mendapat nasihat Jemaah
Menteri atau menteri terlebih dahulu. Dalam hal Agama Islam dikhuatiri baginda akan
menuruti nasihat menteri yang jahil dalam hal agama.


Dalam sumpah yang sama menghendaki baginda melakukan dua perkara yang
bertentangan. Pertama memastikan ketaatan kepada perlembagaan sementara yang lain
memelihara kesucian Agama Islam. Hal ini berlaku kerana penggubal Perlembagaan

31
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s 2.
32
Ibid, m.s 277.


115
menggunakan kaedah agama yang lain bagi mengatur kedudukan agama Islam. Islam
dalam Perlembagaan hanya sekadar hiasan dalam perlembagaan supaya semua keraian
Persekutuan dibuat menurut Islam, dan tidak mempunyai kesan terhadap perundangan.
Hal ini dinyatakan sendiri oleh Hakim Dato Hashim Yeop Sani dalam bukunya Our
Constitution.
33Peruntukan dalam Perkara 38 Fasal 2 (b) Perlembagaan Persekutuan
34
memberi
kuasa kepada Majlis Raja-raja untuk menjalankan tugas bagi menyetujui apa-apa
perbuatan atau amalan agama Islam meliputi seluruh Persekutuan. Sewajarnya
peruntukan ini digunakan dengan sebaiknya oleh Raja-raja untuk mendesak
direalisasikan Islam sepenuhnya di Malaysia.


Perlembagaan telah memisahkan antara badan Perundangan Persekutuan dan
negeri. Sehubungan dengan ini, perundangan Islam yang meliputi undang-undang
keluarga, peribadi dan sedikit undang-undang Jenayah diletakkan di bawah kuasa badan
perundangan negeri. Walau bagaimanapun, keabsahannya tertakhluk kepada
Perlembagaan Persekutuan. Akibatnya negeri juga tidak boleh menggubal satu undang-
undang Islam yang lebih baik. Apatah lagi undang-undang lain yang lebih utama.
Senarai Persekutuan menguasai semua perkara penting dalam urusan pentadbiran
negara.


Satu lagi persoalan yang timbul ialah jika kuasa perundangan negeri dikuasai
oleh orang bukan Islam, bagaimana kepentingan Islam dapat dijaga dengan baik.
Contohnya kawalan terhadap dakyah agama lain terhadap umat Islam. Kuasa mengawal
ini terletak di bawah kuasa perundangan negeri. Bagaimana badan perundangan negeri
yang dikuasai oleh bukan Islam dapat menjaga kepentingan Islam ini? Inilah yang
berlaku di Sabah apabila negeri tersebut dikuasai oleh PBS sebuah parti Kristian. Hal ini
disokong oleh K.H. Hichling dalam Malayan Law Journal.
35


33
Hashim Yeop A. Sani (1980), Our Constitution, Kuala Lumpur: The Law Publishers (M) Sdn. Bhd, m.s 164.
34
op. cit, m.s 35.
35
R.H Hickling (1987), Malaysian Law, An Introduction to the Concept of Law in Malaysia, Selangor: Pelanduk Publications (M)
Sdn. Bhd, m.s 52.


116
Berdasarkan huraian di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Undang-undang
Murtad agak sukar untuk direalisasikan kerana realiti perundangan Islam di Malaysia
tidak mengamalkan Islam sepenuhnya. Namun begitu hasil dari pandangan serta kajian
para cendekiawan Muslim yang cintakan agamanya beberapa peruntukan berkenaan
undang-undang murtad masih boleh dibuat dengan menggunakan ruang-ruang yang ada
dan dibenarkan oleh undang-undang yang berkuatkuasa sekarang. Cuma persoalannya
ialah kalangan yang mempunyai kuasa menggubal peraturan tersebut, samada mereka
insaf atau tidak tentang keperluan terhadap undang-undang murtad itu.
36

3.5 Kaedah Penyelesaian Yang Telah Dilakukan


Kaedah penyelesaian ini meliputi kaedah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan
serta masyarakat. Setakat ini, terdapat pelbagai usaha yang telah dijalankan dalam usaha
menangani permasalahan murtad ini. Ianya meliputi undang-undang atau enakmen
negeri, usaha yang dilakukan oleh kerajaan, NGO, masyarakat dan sebagainya. Antara
kaedah yang telah dilaksanakan kini adalah seperti berikut:-
i) Undang-undang / Enakmen Negeri


Di sisi perundangan Islam, murtad dianggap sebagai jenayah hudud.
37
Dari sudut
penguatkuasaan undang-undang, undang-undang murtad khususnya dan undang-undang
Islam iaitu hukum hudud amnya masih belum dilaksanakan di Malaysia dewasa ini.
Walaupun terdapat Mahkamah Syariah di Malaysia yang telah menguatkuasakan
enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri, namun undang-undang yang dipakai masih

36
Nor Azilah Abdul Ghani (1999). Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
37
Wahbah az-Zuhaili, terj. Ahmad Shahbari Salamon et. al (2001), Fiqh dan Perundangan Islam Jilid IV, Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka, m.s 175. Lihat juga Haron Din (1988), Manusia dan Islam, Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn Bhd, m.s
305. Untuk pandangan yang berbeza, lihat el-Awa M. (1982), Punishment in Islamic Law, Indianapolis: American Trust
Publications, m.s 1-2 dan 49-56. Lihat juga pandangan sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO), Sisters In Islam, “Apostasy is Not
Capital Crime”, The Star, 24 Julai 1999, m.s 19.


117
belum berlandaskan undang-undang Islam terutamanya yang berkaitan dengan hudud
dan qisas. Hanya undang-undang ta’zir sahaja yang dilaksanakan. Kesalahan takzir dan
hukumannya mengikut budi bicara kerajaan dan hakim.
38Menurut peruntukan Butiran (1), Senarai Kedua, Jadual Kesembilan
Perlembagaan Persekutuan, penggubalan undang-undang Islam mengenai kesalahan-
kesalahan bertentangan dengan rukun-rukun Islam terletak di bawah bidang kuasa badan
perundangan negeri-negeri.
39
Maka persoalan penggubalan undang-undang jenayah
Islam, termasuklah riddah, merupakan tugas dan tanggungjawab pihak badan
perundangan negeri-negeri, kecuali bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, yang mana
Parlimen merupakan badan yang bertanggungjawab membuat undang-undang Islam
bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan.
40Di antara usaha melalui undang-undang yang boleh dianggap sebagai satu
kaedah dalam usaha menyelesaikan masalah murtad ini dari terus menular dalam
kalangan masyarakat Islam di Malaysia ialah seperti mana yang berlaku pada bulan
Ogos 2006, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi
mengarahkan negeri-negeri yang masih belum mempunyai Undang-undang Kawalan
Pengembangan Agama Bukan Islam supaya segera membawanya ke Dewan Undangan
Negeri untuk dibahaskan.
41
Kesannya empat negeri berkenaan iaitu Wilayah
Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak berusaha mempercepatkan proses
penggubalan undang-undang berkenaan melalui dewan perundangan masing-masing.
Reaksi empat negeri itu adalah langkah yang sangat wajar kerana pada dasarnya, tiada
apa-apa halangan atau alasan bagi negeri-negeri itu untuk tidak melaksanakan kuasa
yang diturunkan kepada mereka oleh Perlembagaan Persekutuan itu. Alasan bahawa
undang-undang itu dirasakan tidak perlu sebelum ini kerana tiada kontroversi agama

38
Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam
Malaysia (IKIM), m.s 476.
39
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s 315.
40
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya, Intel Multimedia
and Publication, m.s 22.
41
Mohamed Azam Mohamed Adil, Bahaya mainkan isu murtad di Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor:
Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Utusan Malaysia, 9/11/2006


118
adalah dalih yang cukup lemah dan boleh dikatakan tidak mengambil kira
perkembangan dan realiti semasa.
42Umumnya undang-undang mengenai murtad di Malaysia boleh dibahagikan
kepada dua kategori. Kategori pertama melibatkan undang-undang substansif dan
kategori kedua menyediakan undang-undang tatacara. Undang-undang substansif
menjadikan murtad sebagai satu kesalahan jenayah serta sebagai satu kesalahan
menghina agama Islam.

Manakala undang-undang tatacara bermaksud undang-undang
yang tidak menyediakan peruntukan untuk proses pendakwaan dan penghukuman ke
atas orang murtad, sebaliknya mereka menyediakan tatacara yang perlu diikuti sekiranya
seseorang mengaku hendak meninggalkan agama Islam.
43Terdapat tiga pendekatan bagi mereka yang murtad di Malaysia. Pertama:
adalah menjadi kesalahan yang boleh didenda sehingga RM5,000 atau penjara sehingga
tiga tahun atau disebat sehingga enam sebatan atau campuran mana-mana dari ketiga-
tiga bentuk hukuman ini. Kedua: tahanan mandatori di Pusat Pemulihan Akidah
sehingga 36 bulan. Kedua-dua pendekatan ini dikategorikan di bawah undang-undang
substansif manakala bagi pendekatan ketiga dikategorikan di bawah undang-undang
tatacara iaitu tiada sebarang bentuk hukuman tetapi diwajibkan melalui sesi kaunseling
sebelum kebenaran keluar Islam diluluskan.
44Bentuk hukuman pertama dapat dilihat dalam Enakmen Undang-undang
Pentadbiran Agama Islam atau Enakmen Undang-undang Jenayah Syariah Negeri-negeri
seperti di Perak, Terengganu, Melaka, Sabah, Pahang, Kedah dan Selangor:


a) Seksyen 13 Enakmen Undang-undang Jenayah Syariah Perak, 1992 yang
memperuntukkan bahawa:

42
Noor Azam Shairi, Memahami Artikel 11 (4), Mingguan Malaysia, 27 Ogos 2006.
43
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Intel Multimedia and Publication
Petaling Jaya, m.s 22.
44
Mohamed Azam Mohamed Adil, Hak Kebebasan Beragama Dari Perspektif Islam dan Perlembagaan Persekutuan,:Satu
Perbahasan, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor. m.s 17.


119
“Seseorang Islam yang dengan sengaja, sama ada dengan
perbuatan atau perkataaan atau dengan cara apa jua, mengaku
hendak keluar daripada agama Islam atau mengisytiharkan
dirinya sebagai orang yang bukan Islam adalah melakukan suatu
kesalahan mempersendakan agama Islam dan hendaklah apabila
disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu
ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau
kedua-duanya”.
45b) Seksyen 29 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Terengganu, 1996
memperuntukkan bahawa:

“Barangsiapa yang berhasrat untuk meninggalkan agama Islam
atau mengisytiharkan bahawa beliau telah meninggalkan agama
Islam, boleh dikenakan denda sehingga RM 3,000.00 atau
dihukum penjara tidak kurang dari setahun atau kedua-duanya
sekali”.
46Selain itu, Terengganu juga mempunyai satu Enakmen yang dikenali sebagai
Enakmen sekatan pengembangan agama bukan Islam 1990. Namun begitu enakmen ini
tidak begitu lengkap kerana pencegahan di sini hanya terhadap bukan Islam yang
menjalankan dakyah agama asing kepada umat Islam.


Contohnya Sek 4 (1) Enakmen bagi negeri Terengganu. Ianya berbunyi;


“Seseorang adalah melakukan kesalahan jika ia memujuk,
mempengaruhi atau menghasut seorang yang beragama Islam:


45
www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listsslg
46
ibid


120
a. Supaya menjadi penganut atau anggota suatu agama bukan Islam atau
supaya cenderung kepada agama itu atau:

b. Supaya meninggalkan atau tidak suka kepada agama Islam


Sek 4 (2) pula memperuntukkan bahawa seseorang yang didapati bersalah boleh
didenda RM10,000 ringgit atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Termasuk
juga dalam Enakmen ini, jika seseorang bukan Islam berusaha mengadakan perjumpaan
atau menghubungi dengan telefon seorang lslam yang lain bagi tujuan mendedahkan
orang itu pada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai apa-apa agama bukan IsIam.
Kesalahan ini boleh didenda sebanyak RM5,000 ringgit atau penjara enam bulan atau
kedua-duanya sekali.
47Turut menjadi kesalahan ialah jika orang bukan Islam menggunakan apa-apa
ucapan Allah, hadis, Kaabah, Haji, Ilahi, Iman, Solat serta kata-kata Subhanallah,
Alhamdulillah, Insyaallah dan sebagainya. Sesiapa yang tidak melaporkan kejadian-
kejadian tersebut kepada pihak berkuasa Agama boleh dihukum tidak lebih dari lima
belas hari penjara.
48

c) Seksyen 209 (1) Enakmen Undang-undang Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam
Melaka 1986 mempunyai peruntukan menghina agama Islam yang membawa
denda tidak lebih RM3,000.00 atau satu tahun penjara atau kedua-duanya sekali.
Seksyen 209 (2) menambah:


“Bagi maksud subseksyen ini, seseorang yang mengakui dirinya
sebagai seorang yang bukan Islam adalah membuat hina
terhadap agama Islam”.
49
47
ibid
48
ibid
49
ibid


121
d) Seksyen 55 (1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Sabah 1995
memperuntukkan:

“Barang siapa secara lisan atau penulisan atau apa cara jua
yang dianggap membawa maksud mempersendakan atau
menghina agama Islam atau apa-apa perjalanan Mazhab atau
pegawai agama yang dilantik, guru agama, Imam, fatwa yang
dikeluarkan oleh Majlis atau Mufti mengikut mana-mana
peruntukan atau Enakmen ini adalah melakukan kesalahan, dan
sekiranya disabitkan boleh didenda tidak lebih RM2,000.00 atau
penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya”.
50Seksyen 55 (2) menambah:


“Seseorang yang beragama Islam yang mengaku bahawa dia
bukan lagi beragama Islam adalah melakukan kesalahan
mengikut subseksyen (1), dan sekiranya disabitkan boleh dihukum
mengikut hukuman tersebut”.


e) Seksyen 185 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam dan Adat
Melayu Pahang 1982 (Pindaan 1989) menyatakan:


“Seseorang yang mengaku bahawa dia bukan lagi beragama
Islam, sama ada melalui percakapan, penulisan atau apa-apa
cara dengan apa-apa niat, adalah melakukan kesalahan dan
hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak
lebih RM5,000.00 atau penjara tidak kurang dari 3 tahun atau
kedua-dua sekali, dan sebat tidak lebih dari 6 sebatan”.
51


50
ibid
51
ibid122
f) Seksyen 4 (1) Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan
Islam Kedah, 1988 memperuntukkan bahawa seseorang adalah melakukan
kesalahan jika ia:-
(a) memujuk, mempengaruhi, atau menghasut; atau

(b) mengadakan atau mengendalikan mana-mana aktiviti,
pertunjukan, hiburan, atau persembahan di mana isi
kandungannya atau maksudnya dibentuk untuk memujuk,
mempengaruhi, atau menghasut, seorang lain yang beragama
Islam:

(i) supaya menjadi penganut atau anggota suatu agama
bukan Islam atau supaya
cenderung kepada agama itu; atau

(ii) supaya meninggalkan atau tak suka kepada agama
Islam.

Seterusnya seksyen 4 (2) :-
“Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah
seksyen-kecil (1) apabila disabitkan, hendaklah diseksa dengan
penjara selama tempoh tidak melebihi empat tahun, dan bagi
kesalahan kedua atau kesalahan yang berikutnya, hendaklah
diseksa dengan penjara selama tempoh tidak melebihi lima
tahun”.
52

g) Seksyen 6 (1) Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan di
Kalangan Orang Islam) Selangor 1988 menyatakan:-

Seseorang adalah melakukan kesalahan jika dia:-

52
ibid


123

(a) mengunjungi; atau
(b) mengatur atau berusaha mengadakan suatu
perjumpaan dengan; atau
(c) dengan apa-cara lain pun menghubungi,

seorang berugama Islam bagi maksud mendedahkan orang
berugama Islam itu kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan
sesuatu mengenai ugama bukan Islam.

Seterusnya, Seksyen 6 (2) pula menyatakan:-

Seseorang yang melakukan kesalalahan di bawah seksyen kecil
(1) boleh, apabila disabitkan, dikenakan penjara selama tempoh
tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi lima ribu
ringgit atau kedua-duanya sekali.


Bentuk hukuman yang kedua dapat dilihat pengaplikasiannya di negeri-negeri
seperti Sabah, Kelantan dan Melaka, di mana orang yang murtad ditahan secara
mandatori di Pusat Pemulihan Akidah. Bagi negeri-negeri Sabah dan Kelantan,
seseorang Islam yang keluar Islam atau berhasrat untuk keluar Islam boleh ditahan di
Pusat Pemulihan Akidah untuk suatu jangka masa tidak lebih dari 36 bulan atau tiga
tahun, dan di Melaka hanya diperuntukkan penahanan selama 6 bulan.
53a) Secara khususnya, Kerajaan Negeri Kelantan juga telah menggubal satu
enakmen yang diberi nama: Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah
(II) 1993 (Hukum Hudud) Negeri Kelantan. Mengenai kesalahan irtidad atau
riddah telah dinyatakan seperti berikut
54
:-


53
ibid. Lihat juga Seksyen 63(1) Enakmen Undang-undang Jenayah Islam Sabah, 1995; seksyen 102 Enakmen Majlis Agama Islam
dan Adat Melayu Kelantan, 1994; seksyen 66 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Melaka, 1991.
54
Perlaksanaan Hukum Hudud di Kelantan (1994), Kota Bharu: Telda Corporation Sdn. Bhd, m.s 112-113.


124
(1) Irtidad ialah apa-apa perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang
disebutkan oleh seorang Islam yang mukallaf yang mana perbuatan atau
perkataan itu mengikut hukum Syarak adalah menjejaskan atau berlawanan
dengan akidah agama Islam: dengan syarat bahawa perbuatan ini dilakukan atau
perkataan itu disebutkan dengan niat, dengan sukarela dan dengan pengetahuan,
dan tanpa apa-apa paksaan oleh sesiapa atau oleh keadaan.


(2) Perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menjejaskan akidah
itu ialah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan mengenai atau bersabit
dengan perkara-perkara asas yang dianggapkan mesti diketahui dan dipercayai
oleh tiap-tiap orang Islam sebagai pengetahuan umumnya kerana dia orang Islam
seperti perkara-perkara mengenai Rukun Islam, Rukun Iman dan perkara-perkara
halal dan haram.


(3) Sesiapa yang disabitkan melakukan irtidad, hendaklah sebelum
dijatuhkan hukuman ke atasnya dikehendaki oleh Mahkamah supaya bertaubat
dalam tempoh yang tidak kurang daripada tiga hari setelah dia didapati salah.


(4) Sekiranya dia enggan bertaubat dan masih berterusan dengan
pendiriannya terhadap perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebutkan
itu, maka Mahkamah hendaklah mengisytiharkan hukuman bunuh ke atasnya dan
memerintahkan supaya hartanya sama ada diperolehi sebelum atau selepas dia
melakukan kesalahan itu dirampas untuk dipegang bagi keperluan Baitul Mal.


Dengan syarat bahawa sekiranya dia bertaubat sama ada sebelum dijatuhkan
hukuman bunuh ke atasnya atau selepas dijatuhkan hukuman itu ke atasnya tetapi
sebelum dijalankan lagi hukuman itu, maka hendaklah dia terlepas daripada hukuman
bunuh, dan hartanya yang dihukum rampas itu hendaklah dipulangkan kepadanya.
Dengan syarat selanjutnya bahawa dia hendaklah dipenjarakan selama tempoh yang


125
tidak melebihi lima tahun. Namun enakmen ini masih belum berkuatkuasa kerana
dianggap bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.
55b) Seterusnya di Melaka, Seksyen 66 Enakmen Kesalahan Syariah
memperuntukkan mengenai percubaan murtad seperti berikut:-
561) Apabila seseorang Islam dengan sengaja, sama ada dengan perbuatan atau
perkataan atau dengan cara apa pun, mengaku hendak keluar dari agama
Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang bukan Islam,
mahkamah hendaklah, jika berpuas hati bahawa seseorang itu telah
melakukan sesuatu yang boleh ditafsirkan telah cuba menukar iktikad dan
kepercayaan agama Islamsama ada dengan pengakuan atau perbuatannya
sendiri, memerintahkan orang itu supaya ditahan di Pusat Bimbingan Islam
untuk tempoh tidak melebihi enam bulan dengan tujuan pendidikan dan
orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak.


2) Jika seseorang yang telah diperintahkan supaya ditahan di bawah seksyen
(1):-

a) Bertaubat dengan serta merta, mahkamah hendaklah setelah
mengesahkan taubatnya itu, membebaskan orang tersebut.
b) Jika orang itu pada bila-bila masa semasa dalam tahanan telah bertaubat,
pegawai penjaga hendaklah melaporkan perkara itu, kepada mahkamah
dan mahkamah hendaklah memanggil orang itu dan setelah mengesahkan
taubatnya itu, hendaklah membuat satu perintah untuk membebaskannya.


3) Pegawai penjaga hendaklah menyerahkan satu laporan kemajuan berhubung
dengan orang yang ditahan itu kepada mahkamah pada setiap minggu.

55
Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam
Malaysia (IKIM), m.s 530.
56
ibid, m.s 532.


126
c) Peruntukan dalam Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri Sembilan
(Pindaan 2003)

Di Negeri Sembilan pula mengamalkan pendekatan yang ketiga bagi mereka
yang membuat permohonan murtad di negeri tersebut. Peruntukan dalam Enakmen
Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri Sembilan (Pindaan 2003) memperuntukkan
bahawa sejurus apabila seseorang hakim di Mahkamah Tinggi Syariah mendengar
permohonan tersebut secara ex-parte, pihak hakim hendaklah menangguhkan
pendengaran kes berkenaan untuk suatu tempoh selama 90 hari dan pihak pemohon akan
diserahkan kepada pihak Mufti untuk tujuan kaunseling. Sekiranya pemohon bertaubat
dalam tempoh tersebut, Hakim akan merekodkan perkara tersebut dan pemohon akan
dilepaskan. Tetapi sekiranya, selepas tamat tempoh tersebut dan pemohon masih
berdegil dan tidak mahu bertaubat, ia akan dirujuk balik kepada Mahkamah. Mahkamah
boleh membuat satu perisytiharan bahawa pemohon telah keluar Islam atau
menangguhkan keputusan sehingga tempoh satu tahun. Sekiranya pemohon masih
berdegil dan tempoh satu tahun tamat, hakim berkenaan boleh mengisyitiharkan bahawa
pemohon berkenaan bukan lagi beragama Islam atau sebaliknya. Tiada sebarang bentuk
hukuman atau penahanan mandatori diperuntukkan dalam Enakmen berkenaan.
57Bagi negeri-negeri lain seperti Wilayah Persekutuan, Sarawak, Pulau Pinang, dan
Perlis tiada enakmen berkaitan murtad diperuntukkan dalam undang-undang.
Walaubagaimanapun, terdapat juga beberapa contoh kes yang berkaitan di negeri
tersebut. Antara contoh kes dan kaedah penyelesaian bagi negeri tersebut adalah seperti
berikut :


a) Wilayah Persekutuan

Sehingga kini, setiap pemohon yang mengemukakan permohonan untuk keluar
Islam ditolak oleh Mahkamah Syariah justeru kerana tiada peruntukan berbuat demikian.

57
www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listsslg. Lihat juga Seksyen 119, Enakmen Undang-undang
Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan (Pindaan 2003). Peruntukan baru ini menggantikan peruntukan dalam undang-undang
lama iaitu Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri Sembilan, l99l (Pindaan 1995) di bawah Seksyen 90A.


127
Dalam satu kes yang tidak dilaporkan, Rashidah bt Mohamad Myodin,
58
pemohon telah
dilahirkan sebagai seorang Islam. Semasa berusia tiga tahun pemohon telah diserahkan
kepada keluarga angkat yang beragama Hindu dan dibesarkan mengikut ajaran agama
Hindu. Pemohon memohon untuk keluar Islam di Mahkamah Syariah Wilayah
Persekutuan tetapi ditolak dengan alasan bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai
kuasa untuk berbuat demikian kerana tidak terdapat peruntukan keluar Islam. Walaupun
begitu, Mahkamah menyatakan bahawa pemohon tidak pernah mengamalkan ajaran
Islam dan justeru itu penganut adalah beragama Hindu mengikut Seksyen 2 (l) Akta
pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah Persekutuan, 1993. Walaubagaimanapun,
Mahkamah Syariah tidak boleh mengisytiharkan permohonan keluar Islam tersebut
memandangkan mereka tidak mempunyai bidang kuasa tersebut.
b) Sarawak

Tiada peruntukan bagi keluar Islam di negeri ini. Tetapi amalannya ialah melalui
permohonan di Jabatan Agama Islam. Pihak yang memohon keluar Islam akan
memasuki proses kaunseling dengan tujuan bertaubat. Sekiranya usaha ini gagal, pihak
Jabatan Agama Islam akan mengeluarkan surat pengesahan tersebut. Dengan itu, pihak
yang keluar Islam boleh memajukan permohonan tukar nama di Jabatan Pendaftaran,
yang mana lazimnya tidak menghadapi sebarang masalah.
59

c) Pulau Pinang

Memandangkan tiada peruntukan untuk keluar Islam di Pulau Pinang, pemohon-
pemohon telah pergi ke Mahkamah Sivil untuk mendapatkan remidi. Tetapi permohonan
mereka ditolak justeru kerana Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa kerana
bidang kuasa untuk menentukan sama ada seseroang itu seorang Islam atau sebaliknya

58
Permohonan No. 14200-043-002-2003, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
59
Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Tuan Haji Sham Haji Openg, Ketua Hakim JKSS pada 5 Ogos 2003.


128
adalah terletak di tangan Mahkamah Syariah. Apa yang menjadi amalan di Pulau Pinang
ialah apabila terdapat permohonan keluar Islam, kes ini akan dirujuk kepada Mufti untuk
sesi kaunseling dan taubat. Kedua-dua Hakim Mahkamah Syariah dan Mufti enggan
membuat perisytiharan keluar Islam kerana tiada peruntukan berbuat demikian. Terdapat
juga permohonan yang diajukan ke Jabatan Agama Islam Pulau Pinang tetapi tiada
sebarang kelulusan dikeluarkan sehingga kini.
60

d) Perlis

Perlis merupakan negeri yang pertama meluluskan Rang Undang-undang
Pemulihan Akidah 2000 tetapi terpaksa menangguhkan hasrat tersebut. Ini kerana,
melalui arahan dari Kerajaan Pusat, setelah menerima pelbagai memorandum bantahan
dari pelbagai pihak, Rang Undang-undang yang telah diluluskan ditangguhkan
penguatkuasaannya.
61Sesungguhnya, pada lewat tahun 1990an pihak Kerajaan Pusat melalui JAKIM
telah menubuhkan satu jawatankuasa bagi mendrafkan undang-undang mengenai murtad
yang dikenali Rang Undang-undang Pemulihan Akidah dan bakal dibentangkan di
Parlimen. Namun usaha ke arah itu terhenti kerana terdapat beberapa tentangan terhadap
Rang Undang-undang tersebut yang menitikberat tahanan di Pusat Pemulihan Akidah
selama 30 hari.
62Berkenaan bidangkuasa yang diperuntukkan untuk Mahkamah Syariah pula,
memandangkan pada masa sekarang ini ia tidak diberikan peruntukan yang sewajarnya
dalam Perlembagaan Persekutuan, maka dicadangkan agar undang-undang Islam juga
disebutkan dalam tafsiran undang-undang di dalam Perlembagaan Persekutuan dan
peruntukan diadakan mengenai penubuhan Mahkamah Syariah, bidangkuasanya dan

60
Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Dato' Che Yusof Puteh, Ketua Hakim JKSPP pada l6 Ogos 2003.
61
Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan Tuan Mat Zaraai Bin Alias, Penasihat Undang-undang Perlis (ketika itu) pada l8
Oktober 2001.
62
Lihat www.utusan.com.my, 6 Oktober 2000; lihat juga New Straits Time,6 Oktober 2000, m.s 2.


129
hakim serta pegawainya, penubuhan Pesuruhajaya Perkhidmatan Kehakiman dan
Perundangan Syariah. Seperti yang disebut di atas bidangkuasa Mahkamah Syariah perlu
diperluaskan supaya termasuk probet dan pentadbiran harta pusaka orang-orang Islam,
kuasa hendaklah diberi kepada pegawai penguatkuasa agama menjalankan kuasa
menangkap dan menyiasat manakala Mahkamah Syariah diberi kuasa membicarakan
dan menghukum kes-kes qisas, diyah dan hudud. Semua ini memerlukan pindaan
kepada Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-Negeri.
63Selain itu, memandangkan pada masa ini juga tidak terdapat peruntukan khas di
Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri bagi Perhakiman Syariah seperti
yang terdapat bagi Perhakiman Sivil di Bahagian 9 Perlembagaan Persekutuan,
64
maka
dicadangkan agar tindakan yang sama diberikan kepada Mahkamah Syariah. Ianya
bersesuaian dengan kenyataan yang diutarakan oleh Professor Tan Sri, Datuk Ahmad
Mohamad Ibrahim dalam bukunya Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia:
65“Penulis berpendapat Perkara 121 (1A) adalah sebagai sesuatu
permulaan dan bukan sebagai kesudahan dalam usaha menaikkan taraf
dan kedudukan Mahkamah Syariah”.


Selain itu, oleh kerana kedudukan dan status Mahkamah-mahkamah Syariah
dan pegawai-pegawainya telah dinaikkan dan diperbaiki, mungkin perlu diadakan
peruntukan mengenai keanggotaan, kuasa, perlantikan dan tempoh memegang jawatan
bagi mereka disebutkan dalam Perlembagaan dan ini akan menjadi lebih mudah dan
berkesan jika Mahkamah-mahkamah Syariah ditubuhkan di bawah Perlembagaan
Persekutuan.
66
63
Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam
Malaysia (IKIM), m.s 46.
64
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s 165.
65
op. cit, m.s xvi.
66
ibid m.s 47.


130
Jelas di sini menunjukkan bahawa banyak masalah Mahkamah-mahkamah
Syariah mengenai status dan bidangkuasanya, perlantikan dan syarat-syarat
perkhidmatan pegawai kehakiman dan perundangan syariah boleh diselesaikan jika
Mahkamah-mahkamah Syariah itu ditubuh sebagai Mahkamah Persekutuan, seperti
Mahkamah Sivil. Pada permulaannya mungkin timbul keraguan di beberapa negeri,
kerana negeri-negeri itu tidak mahu menyerahkan kuasanya dalam perkara ini kepada
Kerajaan Persekutuan. Oleh kerana itulah dicadangkan langkah pertama diambil ialah
menubuhkan Mahkamah-mahkamah Syariah Persekutuan dan Perkhidmatan Kehakiman
serta Perundangan Syariah di Wilayah-wilayah dan negeri-negeri di mana Yang di-
Pertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam.
67Selain itu, di Malaysia kerap terjadi pertentangan antara undang-undang di
Malaysia dan hukum Islam dan juga antara keputusan kadi serta pendapat mufti dengan
keputusan mahkamah awam. Mengikut undang-undang yang berlaku di Malaysia pada
masa dahulu, apabila pertentangan itu terjadi, maka keutamaan diberi kepada undang-
undang di Malaysia dan keputusan mahkamah awam. Untuk mengelakkan kejadian
seperti itu dan mengagungkan semula hukum Islam, beberapa langkah harus diambil.
Antaranya ialah memansuhkan Seksyen 3 dan 5 Akta Undang-undang Sivil, 1956.
68

Dengan memansuhkan peruntukan Akta itu, bermakna sistem perundangan di Malaysia
tidak lagi bergantung kepada undang-undang Inggeris semata-mata. Ini kerana jikalau
tidak ada undang-undang yang boleh dikenakan di Malaysia, dikehendaki merujuk
kepada undang-undang Inggeris. Sedangkan seharusnya sistem perundangan di Malaysia
harus bebas mencari panduan daripada undang-undang lain, khasnya daripada undang-
undang Islam.
69
67
ibid, m.s 48.
68
Akta Undang-Undang Sivil, 1956 (Akta 67). Lihat Ahmad Mohamed Ibrahim (1986), Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s 4.
69
op.cit, m.s 15.


131
Seterusnya hendaklah diadakan suatu Perkara di dalam Perlembagaan Malaysia
seperti mana yang dicadangkan oleh Professor Tan Sri, Datuk Ahmad Mohamad
Ibrahim dalam bukunya Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia iaitu:
70“Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan Undang-
undang Islam hendaklah terbatal dan dianggap tidak sah setakat mana ia
bertentangan itu”.


Syarat seperti ini juga sebenarnya telah diadakan dalam Perlembagaan
Pakistan
71
. Jika ianya dikuatkuasa di Malaysia, maka pastinya tidak akan berlaku
pertentangan dengan undang-undang Islam itu sendiri.


Selain itu, perundangan di Malaysia juga boleh mewujudkan syarat di semua
kanun dan akta bahawa jika tidak ada peruntukan di dalam kanun atau Akta itu
mahkamah hendaklah merujuk kepada undang-undang Islam.
72
Ini kerana undang-
undang Islam perlu dilihat sebagai penyelesai masalah masyarakat terutamanya apabila
masyarakat tersebut terdiri dari kalangan individu Islam.


Natijahnya, undang-undang di Malaysia masih mempunyai keterikatan dengan
undang-undang sivil yang dipelopori oleh masyarakat bukan Islam. Kesannya, undang-
undang Islam tidak dapat diamalkan sepenuhnya di negara ini kesan dari pertentangan
yang wujud di antara kedua-dua sistem perundangan ini. Walaubagaimanapun, keadaan
boleh berlaku sebaliknya jika semua pihak bekerjasama dalam usaha memastikan
perundangan Islam terlaksana di Malaysia di mana majoriti rakyatnya berbangsa Melayu
dan beragama Islam. Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Pakistan dan sebagainya
yang mengamalkan sistem perundangan Islam boleh dilihat sebagai contoh yang mana
kesannya sehingga kini, perundangan Islam yang dilihat sebagai ‘sangat berat’
perlaksanaannya hanya sekadar undang-undang sahaja bermula dari rasa gerun

70
ibid, m.s 15.
71
Perlembagaan Pakistan, Perkara 227.
72
op.cit, m.s 15.


132
masyarakat terhadap ketegasan sistem perundangan Islam itu sendiri dalam
membanteras jenayah, tidak terkecuali dari sudut jenayah riddah. Ianya seperti yang
dinyatakan oleh Dr. Maarof al-Dawalibi yang berucap dalam perbincangan yang telah
diadakan di antara ahli hukum Saudi dan juris Barat di Riyadh pada tahun 1972 iaitu:
73“Saya telah tinggal di negara ini tujuh tahun dan saya tidak pernah
melihat atau mendengar ada tangan yang dipotong kerana mencuri. Ini
kerana kesalahan itu jarang berlaku. Apa yang tinggal dari hukuman itu
ialah kejamnya, yang telah membolehkan semua orang tinggal di dalam
kesejahteraan dan kesentosaan dan bagi mereka yang ingin hendak
mencuri terus mempunyai tangan yang tidak dikudungkan. Dahulunya
apabila tempat-tempat ini mengikut undang-undang mengikut Kanun
Keseksaan Perancis di bawah empayar Ottoman, jemaah haji yang
berjalan antara Mekah dan Madinah tidak merasa aman harta dan
nyawa mereka, kecuali jika mereka mempunyai pengawal yang kuat.
Akan tetapi apabila negara ini menjadi kerajaan Saudi dan undang-
undang al-Quran telah dikuatkuasakan, jenayah terus lenyap. Seseorang
boleh berjalan bukan sahaja antara Mekah dan Madinah, akan tetapi
juga dari Dahran di Teluk ke Jeddah di tepi Laut Merah dan melalui jauh
lebih dari seribu lima ratus kilometer menyeberang padang pasir
seorang diri atau dengan kereta pakainya dengan tidak khuatir
keselamatan dirinya atau hartanya sama ada harta itu berjuta-juta
ringgit atau ia seorang asing.”73
ibid, m.s 29.


133
ii) Kerajaan


Malaysia merupakan antara salah sebuah negara yang mengamalkan
doktrin pengasingankuasa. Ia dapat dilihat dalam kes Loh Kooi Choon lwn Govt.
Of Malaysia,
74
Hakim Raja Azlan Shah berkata:


“Perlembagaan Malaysia telah menggunakan doktrin
pengasingan kuasa sebagai asas di dalam pembentukan
Perlembagaannya.”


Walaubagaimanapun, doktrin yang diamalkan di Malaysia berbeza
dengan doktrin yang asal di mana Malaysia mengamalkan doktrin yang
mengutamakan kuasa relatif antara badan perundangan, badan eksekutif dan
badan kehakiman.
75
Menerusi badan kehakiman, mahkamah Syariah perlu
diberikan hak dan kuasa yang sewajarnya dalam usaha melaksanakan undang-
undang Islam di Malaysia. Antaranya ialah pada tahun 1988, satu pindaan telah
dibuat di Parlimen terhadap Perkara 121 (1A) dengan menambah fasal (1A).
Perkara 121 (1) menyebut :

1) Maka hendaklah ada dua mahkamah Tinggi yang selaras bidang kuasa dan
tarafnya iaitu:-

a) Satu di Negeri-negeri Tanah Melayu yang dinamakan Mahkamah
Tinggi di Malaya dan yang mempunyai ibu pejabat pendaftarannya di
mana-mana tempat di Negeri-Negeri Tanah Melayu yang ditentukan oleh
Yang di-Pertuan Agong, dan


74
(1977), MLJ 187.
75
Hapriza Ashari (2003), Prinsip Undang-undang Malaysia, Batu Caves, Selangor, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd, m.s
27.


134
b) Satu di Negeri-negeri Sabah dan Sarawak, yang dinamakan
Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak dan yang mempunyai ibu
pejabat pendaftarannya di mana-mana tempat di Negeri-negeri Sabah
dan Sarawak, sebagaimana ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong.
76Profesor Ahmad Ibrahim pernah menyatakan bahawa salah satu impak besar dari
pindaan ini ialah kuasa mahkamah Sivil dikeluarkan dari mendengar kes-kes yang
melibatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah serta untuk mengelakkan percanggahan di
masa hadapan terhadap kes-kes yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Sebelum ini,
Mahkamah Sivil mempunyai kuasa untuk menyemak semula keputusan yang dibuat oleh
Mahkamah Syariah. Kesan dari pindaan ini pastinya dapat menyelesaikan masalah
pertindihan bidang kuasa di antara kedua-dua mahkamah ini.
77Selain itu, kerajaan juga berusaha bersungguh-sungguh memastikan
keistimewaan Melayu-Islam tidak diganggu gugat oleh kaum lain. Misalnya, suatu masa
dahulu sebuah NGO yang dikenali sebagai kumpulan Interfaith Council (IFC) yang
mempunyai perancangan terliti untuk merosakkan agama Islam. Ia merupakan sebuah
badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang yang boleh mengubah ajaran
akibat desakan penganut agama lain.

Kelompok ini juga turut mengemukakan 14
tuntutan orang-orang bukan Islam yang dibuat melalui IFC yang secara jelasnya
mengancam kedudukan agama Islam di Malaysia.
78
Selain itu, wujudnya Kumpulan
Artikel 11 yang membangkitkan isu berkaitan Artikel 11 dan Artikel 121 (A)
Perlembagaan Persekutuan serta berkempen di seluruh negara atas alasan kononnya
untuk menyedarkan rakyat mengenai kebebasan beragama.76
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), International Law Book Services, Petaling Jaya, m.s 165.
77
Ahmad Ibrahim, Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997), Kuala Lumpur, Institut Kefahaman Islam Malaysia, m.s
41-43. Lihat juga Ahmad Ibrahim, “The Ammendent to Article 121 (1A) of the Federal Constitution: Its Effect on the Administration
of Islamic Law”(1989), 2 MLJ, m.s xvii-xxii.
78
Riduan Mohammad Nor (2006), Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena, Selangor: MHI Publication. m.s 44


135
Namun kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussien
pada Perhimpunan Agong UMNO pada akhir tahun 2006 berjaya meredakan konflik
yang berlaku:


“Jangan sewenang-wenangnya mempermainkan, mempertikai dan
mencabar kedudukan orang Melayu dan agama Islam di negara ini,
sebarang gerakan apa sekalipun, hatta atas nama kebebasan beragama,
kebebasan bersuara atau kebebasan media tidak akan dibiarkan
mencabar hak dan kedudukan yang termaktub dalam Perlembagaan
Negara”.


Selain itu, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussien juga turut menyatakan:


“Pemuda berpendapat bahawa apa-apa persoalan dan isu berkaitan
dengan agama Islam hendaklah didengar dan diadili oleh Mahkamah
Syariah dan bukannya Mahkamah Sivil sesuai dengan artikel 121 (A)
Perlembagaan Persekutuan”.
79Selain itu, dari sudut tafsiran ‘agama bukan Islam’ yang terkandung dalam
enakmen negeri juga sudah boleh digunapakai untuk menafsirkan golongan yang
membawa ajaran selain ajaran Islam yang sebenarnya. Misalnya Enakmen Kawalan dan
Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1989 Negeri Pahang dalam
mendefinisikan istilah agama bukan Islam sebagai agama Kristian, Hindu, Buddha,
Sikh, Yahudi, Bahai dan lain-lain agama yang tidak diakui oleh agama Islam atau apa-
apa variasi, versi, bentuk, atau cabang mana-mana agama tersebut, dan termasuklah apa-
apa pegangan, ideologi, falsafah, atau apa-apa amalan atau penunaian, yang mana salah
satu daripada sifat-sifatnya ialah menyembah suatu wujudan atau kuasa spiritual atau
ghaib, sama ada benar atau yang disangkakan, atau yang mengakui bahawa tujuannya

79
Milenia Muslim (Disember 2006), IFC tiada tempat di negara ini-Pemuda UMNO, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
m.s 5.


136
atau salah satu daripada tujuan-tujuannya ialah pencapaian pengajaran spiritual,
perlindungan spiritual, atau kewujudan spiritual, iaitu suatu pegangan ideologi, falsafah,
atau amalan atau penunaian yang tidak diakui oleh agama Islam sebagai berunsur
Islam.
80


Kalau diteliti takrifan itu dengan mendalam, ia juga membawa maksud apa-apa
ajaran yang bertentangan dengan mazhab Ahli Sunah wal-jamaah yang diterima pakai
sebagai kepercayaan dan amalan umat Islam di negara ini. Ini bermakna bahawa
enakmen yang digubal mengikut kuasa Artikel 11(4) itu boleh terpakai dalam
pengembangan agama Islam itu sendiri, misalnya ajaran Syiah atau apa-apa ajaran yang
disifatkan menyeleweng daripada mazhab yang empat.
81


Peguam Pawancheek Marican dalam satu tulisannya yang mengupas dengan
panjang lebar mengenai Artikel 11(4) membuat pemerhatian bahawa takrifan itu
mencakupi kepercayaan pagan dan animisme, serta apa-apa kepercayaan dan amalan
yang tidak diakui oleh Islam.
“Ini tentunya merangkumi ajaran Ayah Pin, ketua pertubuhan haram
yang dikenali sebagai Kerajaan Langit di Terengganu yang mendapat
liputan meluas oleh akhbar dan majalah, dalam dan luar negara,”
tulisnya.
82

Maknanya undang-undang inilah yang boleh dipakai bagi membendung
pengembangan ajaran-ajaran sesat yang difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, dan
bukannya Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA).


80
www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listsslg
81
Memahami Artikel 11 (4), Utusan Malaysia, 23 Ogos 2006.
82
Ibid.


137
Misalnya, serangan ke atas perkampungan ‘Kerajaan Langit’ di Hulu Besut,
Terengganu pada pertengahan Julai tahun 2005, banyak pihak termasuklah Menteri di
Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Abdullah Md. Zin dan Mufti Perak, Datuk Seri
Harussani Zakaria mendesak kerajaan supaya menahan Ayah Pin di bawah ISA. Ini
kerana sebelum ini pihak eksekutif kerajaan Malaysia menggunakan akta yang sama
dalam menahan kegiatan militan Islam yang didakwa ganas dan mengancam
keselamatan negara.
83
Kesannya, Ketua Polis Negara, Tan Sri Mohd. Bakri Omar pula
kemudian membuat kenyataan bahawa Ayah Pin atau nama sebenarnya Ariffin
Mohamad boleh ditahan di bawah ISA, tertakluk kepada arahan Menteri Keselamatan
Dalam Negeri.
84


Semua desakan itu kemudiannya reda apabila Timbalan Menteri Keselamatan
Dalam Negeri (ketika itu), Datuk Noh Omar menjelaskan bahawa kerajaan tidak akan
menggunakan ISA untuk menahan Ayah Pin. Walaupun beliau mengatakan peruntukan
undang-undang sedia ada masih mampu untuk membendung kegiatan itu, Datuk Noh
Omar tidak bercakap mengenai enakmen yang digubal di bawah Artikel 11(4)
sebaliknya Enakmen Jenayah Syariah Negeri Terengganu. Walaupun sehingga kini
Ayah Pin masih tidak dapat dikesan, namun akhirnya ajaran Ayah Pin itu telah
difatwakan sesat oleh Jawatankuasa Fatwa, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu
Terengganu mengikut Seksyen 25 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam
1986.
85


Begitu juga dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri lawan Jamaludin @
Yeshua Jamaludin bin Othman
86
, ia melibatkan permohonan habeas corpus seorang
pemuda Melayu yang didakwa memeluk agama Kristian dan terlibat dalam gerakan
menyebarkan agama tersebut di kalangan orang-orang Melayu. Kedua-dua Mahkamah

83
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad, Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya: Intel Multimedia
and Publication, m.s 50.
84
op.cit.
85
www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listsslg
86
Menteri Hal Ehwal dalam Negeri lawan Jamaluddin bin Othman (1988) 1 Malayan Law Journal (MLJ), m.s 369 dan 418.


138
Tinggi dan Mahkamah Agung memutuskan bahawa ISA tidak boleh digunakan bagi
membendung kegiatan penyebaran agama Kristian di kalangan orang Melayu. Menurut
mahkamah, kebebasan seseorang individu untuk menganut dan mengamalkan agamanya
yang dilindungi oleh Perlembagaan tidak boleh dihalang melalui ISA.
87
Dalam kes itu,
Jamaludin yang telah keluar Islam dan berjaya mengkristiankan enam orang Melayu
telah ditahan di bawah ISA dalam Operasi Lalang pada Oktober 1987. Mahkamah
Tinggi kemudian membebaskan paderi Melayu itu atas alasan beliau mempunyai hak
untuk menganut agamanya seperti yang dijamin melalui Artikel 11(1).
88


Bagaimanapun keputusan kes itu bukanlah bermakna kebebasan beragama di
bawah Artikel 11(1) itu merupakan satu kebebasan yang mutlak. Kebebasan itu masih
terikat kepada Artikel 11(5) iaitu hendaklah tidak berlawan dengan mana-mana undang-
undang am mengenai ketenteraman awam, kesihatan awam dan akhlak.
89


Kedudukan ini diakui oleh mahkamah dalam kes Ahmad Yani b. Ismail dan
Anor lwn Ketua Polis Negara, ketika mana ia menolak permohonan habeas corpus dua
pengikut Jemaah Islamiah (JI) yang ditahan di bawah ISA. Dalam kes itu, Hakim Datuk
Heliliah Mohd. Yusoff menegaskan, kuasa yang diberikan kepada Parlimen dan dewan-
dewan undang negeri untuk menggubal undang-undang menyekat penyebaran agama
bukan Islam melalui Artikel 11(4) itu jelas menunjukkan bahawa hak yang diberikan di
bawah Artikel 11(1) itu bukanlah sesuatu yang mutlak.
90
Ini kerana dalam Perlembagaan
Malaysia, pengembangan agama selain Islam tidak boleh disebarkan dengan sewenang-
wenangnya kepada penganut agama Islam.
9187
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad, Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya: Intel Multimedia
and Publication, m.s 50.
88
Abdul Aziz Bari (2005), Islam dalam Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication, m.s 43.
89
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Petaling Jaya: International Law Book Services, m.s13.
90
Memahami Artikel 11 (4), Utusan Malaysia, 23 Ogos 2006.
91
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), op.cit.


139
Selain itu, menurut pensyarah Jabatan Syariah dan Undang-undang Akademi
Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Datuk Dr. Abdul Monir Yaacob menyatakan,
kerajaan juga sudah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Keagamaan di bawah Jabatan
Perdana Menteri untuk dijadikan forum pelbagai isu oleh mana-mana pertubuhan agama.
Jawatankuasa ini boleh digerakkan secara optimum untuk meningkatkan kefahaman
masyarakat umum. Cuma diingatkan supaya jangan mengambil kesempatan dialog
untuk kepentingan kumpulan tertentu. Katanya lagi:
92


“Semua pihak perlu mendahulukan kepentingan negara mengatasi yang
lain barulah negara selamat. Kita mesti meletakkan kasih sayang kepada
negara di tempat utama dan jangan cuba mengambil kesempatan
melakukan sesuatu yang boleh merosak dan menjejaskan kestabilan dan
keharmonian. Ini penting kerana kita akan mewariskan keadaan itu
kepada generasi akan datang.”


Bagi negeri yang mana kuasa perundangan negeri dikuasai oleh orang bukan
Islam, seperti yang berlaku di Sabah apabila negeri tersebut dikuasai oleh PBS sebuah
parti Kristian, maka kedudukan agama Islam itu diperjuangkan dengan tertubuhnya
USIA atau Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (United Sabah Islamic Assosiation) pada
tahun 1969. Kehadiran tokoh-tokoh agama sama ada Islam atau Kristian ini menjadikan
sistem demokrasi di Sabah didukung oleh semangat agama.
93
Semangat agama ini
jugalah yang berperanan mempertahankan akidah umat Islam di sana dari terjebak
dengan gejala murtad.


Seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) turut memainkan
peranannya dalam menangani isu ini. Antara cara terbaik yang dicadangkan oleh JAKIM
bagi mengatasi masalah murtad ini ialah:
9492
Jangan Permain isu Agama, Utusan Malaysia, 17 Oktober 2006.
93
Ismail Yusof (1997), Politik dan Agama di Sabah, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), m.s 80-81.
94
baheis.islam.gov.my/web/musykil.nsf 11 jun 2007.


140
1) Jika seseorang itu murtad kerana akidahnya maka jabatan yang
bertanggungjawab wajib memulihkan akidah pesalah dengan terlebih dahulu
mengasingkannya dan memberi bimbingan yang berterusan dengan masa yang
secukupnya supaya pesalah dapat memahami kesilapannya atau kesalahannya.
Sekiranya pesalah masih ingkar dan tidak menerima ajaran yang sebenar
bolehlah dikenakan hukuman penjara dengan memberi bimbingan dengan
tujuan memulihkan akidahnya. Sekiranya masih lagi murtad terpulanglah
kepada pihak berwajib untuk menjalankan hukuman yang sebenar iaitu
hukuman bunuh.

2) Dalam menangani masalah ini, JAKIM dan semua Jabatan Agama Islam
Negeri-negeri sentiasa memainkan peranan dalam mengatasi gejala sosial
yang berlaku di Malaysia khususnya isu murtad. Di antaranya, JAKIM dan
semua agensi kerajaan telah mengadakan beberapa program atau taklimat isu
semasa atau isu ajaran salah kepada masyarakat.

Selain itu, beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) menggesa kerajaan
memberi kuasa dan menambah bilangan kakitangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM) bagi memantapkan fungsi agensi itu sebagai perancang pengurusan Hal Ehwal
Islam dan pembangunan ummah negara ini. Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islam
Malaysia (YADIM), Datuk Mohd Nakhaie Ahmad berkata, langkah tersebut perlu
memandangkan badan itu kini sudah terlalu ‘tertekan’ dengan cabaran dengan tuntutan
masa.
95


Selain itu, terdapat juga individu-individu yang berautoriti dalam kerajaan yang
mencadangkan beberapa kaedah penyelesaian dalam usaha menangani masalah murtad
ini dari terus berleluasa. Misalnya, menurut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah
Malaysia (JKSM) yang juga Ketua Hakim Syarie, Datuk Sheikh Ghazali Abdul Rahman

95
Khairun Nizam dan Mohammad Yusuff, Beri Kuasa, Tambah Kakitangan JAKIM- NGO, Utusan Malaysia, 8 November 2006.


141
menjelaskan betapa pentingnya akta perlindungan akidah diwujudkan di Malaysia bagi
mengatasi masalah ini. Ianya dinyatakan menerusi kenyataannya iaitu:
“Akta Perlindungan Akidah perlu diwujudkan di semua peringkat bagi
menangani gejala murtad di kalangan umat Islam negara ini”.
96

Seterusnya menurut Mufti Perak, Datuk Seri Harussani Zakaria berkata, JAKIM
sepatutnya bersikap proaktif dengan menjalankan kajian dan siasatan berhubung
masalah murtad di negara ini kerana isu itu satu perkara yang serius bagi umat Islam.
Katanya, jabatan itu sepatutnya telah bertindak menjalankan kajian mengenai isu itu
tanpa perlu menunggu laporan daripada mana-mana pihak. Katanya:
“Mereka tidak serius dengan isu ini... satu kes murtad pun sudah cukup
serius. Apa nak tunggu sampai 100,000 orang.”
“Ini seolah-olah anggap perkara ini bukan masalah serius di kalangan
umat Islam," katanya kepada pemberita di pejabatnya di sini.”
Ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Pengarah Jakim, Datuk Mustafa
Abdul Rahman supaya pihak yang menjalankan kajian dan mendapati 100,000 orang
Islam murtad supaya menyerahkan laporan kepada jabatan itu, Harussani berkata, beliau
sedia memberikan laporan. Harussani juga berkata, adalah lebih baik bagi JAKIM
memulakan kajian dan siasatan untuk menangani masalah itu kerana pendedahan telah
dibuat.
97iii) NGO

Kelompok NGO di Malaysia terdiri dari pelbagai pertubuhan. Ada yang
ditubuhkan disebabkan persamaan dari sudut agama, aliran pemikiran dan sebagainya.

96
Wujud Akta Lindungi Akidah, Utusan Malaysia, 16 Julai 2006.
97
Mufti Perak kata JAKIM tak Serius dalam Isu Murtad, Utusan Malaysia, 10 Julai 2006.


142
Kelompok ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam masyarakat. Peranan yang
dimainkan oleh pertubuhan-pertubuhan ini juga sangat besar kerana ia mampu merubah
aliran pemikiran masyarakat semasa. Kelompok ini juga bebas mengadakan program,
kempen dan pelbagai aktiviti selagi mana ia tidak bertentangan dengan undang-undang.


Namun, muktahir kini, kelompok NGO terutamanya pertubuhan bukan Muslim
dilihat semakin giat mengadakan program yang mempertikaikan kedudukan agama
Islam di Malaysia. Malah lebih membimbangkan, program sebegini turut disertai dan
disokong oleh NGO yang terdiri dari ahli beragama Islam tetapi berpemikiran liberal.
Misalnya dalam isu IFC, Artikel 11, malah dalam isu murtad juga dilihat oleh mereka
sebagai kebebasan individu dalam beragama.
98


Kesannya, pada bulan Ogos 2006, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji
Ahmad Badawi telah mengarahkan supaya perdebatan isu-isu keagamaan diberhentikan
di arena awam. Sesungguhnya pertubuhan bukan kerajaan Muslim seperti Muslim
Professionals Forum (MPF) mengalu-alukan saranan Perdana Menteri ini. Selain itu,
dalam isu berkenaan penubuhan IFC, ia turut mendapat tentangan yang hebat dari
kelompok NGO Islam di Malaysia. Kesannya ia membawa kepada penubuhan ACCIN
(Allied Coordinating Committee Of Islamic NGOs). Gabungan ini ditubuhkan bertujuan
untuk mempertahankan akidah umat Islam dan Islam yng semakin berani dicabar dan di
debat secara terbuka oleh orang-orang bukan Islam. Walaupun kebebasan berfikir dan
kebebasan bersuara merupakan hak asasi yang mencernakan sebuah masyarakat yang
demokratik dan bertamadun, namun demikian, suasana keterbukaan yang dipraktikkan
kini oleh kerajaan telah disalah guna oleh beberapa pihak untuk mengutuk Islam di
bawah naungan kebebasan beragama.
99


Ia bermula dengan isu penguatkuasaan moral, usaha ke arah pembasmian Artikel
121(1A), kes Allahyarham Moorthy, Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah

98
Jangan Pertikai Perkara 121 (A), Utusan Malaysia, 25 Julai 2005.
99
Mazeni Alwi, Hentikan Debat Isu Agama, Utusan Malaysia, 11 Ogos 2006.


143
Persekutuan), kes murtad Azlina Jelani (Lina Joy) dan yang terbaru ialah forum
‘Memeluk Islam’
100
anjuran Majlis Peguam Malaysia yang mengakibatkan berlakunya
bantahan keras dari pelbagai pihak. Kesemuanya mempamerkan nuansa penghinaan
terhadap agama Islam. Ini termasuk merendahkan martabat ajaran agama Islam,
mengaibkan syariat Islam, memandang rendah kuasa alim ulama dan institusi-institusi
Islam.
101


Seterusnya, wakil-wakil NGO yang beraspirasikan Islam juga seringkali
mengadakan perbincangan khas bagi merangka sikap dan gerak kerja bersama untuk
menangani pelbagai isu-isu berkaitan dengan kedudukan Islam di Malaysia. Misalnya
satu perbincangan khas yang telah diadakan pada 16 Julai 2006. Kesannya mesyuarat
tersebut memutuskan untuk menubuhkan gabungan yang dinamakan Pertubuhan-
Pertubuhan (NGO) Pembela Islam (PEMBELA) sebagai rangkaian gerak kerja bersama
pertubuhan-pertubuhan tersebut.
102


Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh wakil lebih 50 buah pertubuhan
beraspirasikan Islam termasuk Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Peguam
Pembela Islam (PPI), Wadah Pencerdasan Umat (WADAH), Persatuan Peguam Syarie
Malaysia (PGSM), Muslim Professional Forum (MPF), Jemaah Islah Malaysia (JIM),
Teras Pengupayaan Melayu (Teras), MUAFAKAT, badan-badan pelajar dan lain-lain
Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). Ia turut dihadiri oleh wakil-wakil taman
perumahan, surau, masjid, para peguam, individu-individu yang mendokong aspirasi
yang sama, selain para peguam yang terlibat secara langsung mengendalikan kes-kes
berkenaan permohonan keluar Islam di negara ini.


100
Zulkifli Jalil, Amaran Kepada Semua-Jangan Anjur Lagi Forum Sentuh Sensitiviti Kaum, Agama – Perdana Menteri, Utusan
Malaysia, 12 Ogos 2008.
101
Op.cit
102
www.abim.org.my/ Perbincangan khas NGO-NGO Islam mengenai Lina Joy dan isu semasa


144
Di dalam mesyuarat tersebut, PEMBELA telah bersepakat bahawa isu murtad di
negara ini sudah berada di tahap yang membimbangkan dan kesal dengan usaha
berterusan pihak-pihak tertentu yang bertujuan menggugat kedudukan Islam di Malaysia
melalui saluran perundangan. PEMBELA melihat persoalan status keislaman dan
permohonan untuk keluar dari Islam adalah persoalan yang harus diadili oleh para hakim
yang memahami perundangan Islam di Mahkamah Syariah; dan bukan di Mahkamah
Sivil terutama apabila ia melibatkan para hakim bukan Islam. Gabungan tersebut
mengajak semua pihak terutama kerajaan melihat masalah murtad secara jujur dan
serius.
103
Mereka percaya masalah tersebut boleh ditangani tanpa menimbulkan sebarang
kekecohan sekiranya ditangani dengan bijak. Pihak PEMBELA bersedia untuk
bekerjasama dengan agensi kerajaan serta mana-mana NGO yang turut berminat bagi
mengatasi masalah tersebut.

Manakala Presiden Front Bertindak Anti Murtad Negara (FORKAD), Wan
Sukairi Wan Abdullah, menegaskan pada malam merdeka pada tahun 2006, FORKAD
telah berusaha mengedar 80 ribu keping poster kepada umat Islam. FORKAD juga
mengadakan majlis penerangan secara besar-besaran dan menyampaikan mesej supaya
orang Islam berhati-hati. Kesannya, mesej FORKAD telah sampai kepada orang Islam.
Ada penerima bantuan daripada agama lain sanggup bersemuka dengan mereka. Secara
berterus terang Wan Sukairi mengakui FORKAD tidak memiliki sumber dana yang
besar seperti pihak agama lain. FORKAD diwujudkan hanya dengan kesedaran untuk
menyelamatkan akidah orang-orang Islam. Apa yang termampu dilakukan hanyalah
menyediakan kaunseling dan teleinfo bagi memudahkan orang ramai membuat aduan.
104

103
www.myislamnetwork.net/, 4 jun 07
104
Kami Perjudikan Akidah Untuk Beri Makan Anak-Anak, Mastika, November 2006 m.s 40.


145
iv) Orang Awam

Melihat kepada fenomena penularan gejala murtad di kalangan umat Islam,
masyarakat perlu disedarkan betapa pentingnya sikap prihatin terhadap isu dan
permasalahan ini. Walaupun satu ketika dahulu mantan Menteri di Jabatan Perdana
Menteri (JPM), Datuk Dr. Abdullah Md. Zin pernah menyangkal dakwaan bahawa
golongan murtad di Malaysia dikatakan telah mencecah ke 250,000 orang dan dakwaan
tersebut dikatakan datang daripada sumber Internet yang diusahakan oleh pendakwah
Kristian,
105
tetapi masyarakat harus berwaspada dengannya. Ini kerana dalam era
kehidupan yang penuh mencabar ini, amat wajar bagi kita memastikan akidah diri, ahli
keluarga serta masyarakat Islam secara keseluruhannya tidak tergadai dalam apa jua
keadaan sekalipun. Sebagai seorang Muslim yang beriman, dalam apa jua keadaan
ataupun sesibuk mana sekalipun, sama ada sebagai pekerja atau pelajar, kita seharusnya
tidak melupakan peranan dalam mengukuhkan akidah dalam diri.
106


Selain itu, golongan yang berhajat untuk memeluk Islam perlu difahamkan
dengan pengertian Islam yang sebenar. Walaupun tiada paksaan dalam Islam bagi usaha
mengajak penganut agama lain memeluk Islam, namun apabila seseorang telah memeluk
Islam, maka tiada istilah keluar Islam bagi penganutnya. Soal murtad dilihat bermasalah
oleh orang yang melihatnya dari sudut pandangan keluar-masuk, kerana murtad
difahami sebagai keluar Islam. Walau bagaimanapun, undang-undang tetap mempunyai
fungsi yang tersendiri. Undang-undang patut digubal bagi menghukum orang yang
menghina agama Islam dengan membuat ikrar palsu bagi mencapai tujuan-tujuan
peribadi. Undang-undang dan peraturan patut digubal bagi memastikan hanya yang
yakin dengan kebenaran Islam dan benar-benar mahu ‘jadi Muslim’ akan diterima
‘masuk Islam’.
107105
Angka Murtad dalam SMS Tidak Betul,Utusan Malaysia, 9 November 2006.
106
A. Mohd Rahimin Sihat, Kepentingan Memelihara Akidah, Utusan Malaysia, 21 Julai 2006.
107
Apabila Bergelar Muslim, Utusan Malaysia, 14 Julai 2006.


146
Selain menguatkuasakan undang-undang yang sudah wujud di sesetengah negeri
sejak 25 tahun yang lalu, satu perkara lagi yang mesti diberikan perhatian ialah usaha-
usaha mendidik orang ramai dan khususnya pihak berkuasa bagi meningkat kesedaran
terhadap undang-undang berkenaan. Bagi tujuan perbincangan ini, perlulah melihat
kepada Enakmen Agama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang
Islam) Selangor, 1988. Haruslah diketahui bahawa ia bukan satu undang-undang syariah
sebaliknya undang-undang sivil. Enakmen berkenaan memperuntukkan kesalahan
jenayah di bawah undang-undang itu dibicarakan di hadapan majistret. Kesemua
kesalahan dan kes di bawah enakmen berkenaan juga dianggap sebagai kesalahan dan
kes boleh tangkap (seizable) yang mana seseorang yang disyaki melakukan kesalahan
boleh ditangkap tanpa waran.
108


Tidak menafikan hukuman yang telah ditetapkan dalam kanun syariah bagi
golongan yang murtad adalah sangat berat. Namun dalam usaha ingin mengajak
masyarakat supaya menangani isu murtad dengan dengan lebih berhemah lagi, maka
peranan dakwah, kaunseling, ziarah harus dilaksanakan.
109
Pandangan fuqaha’ juga
menyarankan orang murtad itu diberi tempoh untuk kembali ke pangkuan Islam.
110


Sesungguhnya menjauhkan diri daripada golongan murtad akan memburukkan
lagi keadaan dan mungkin ada pihak lain yang akan mengambil kesempatan. Dari sudut
pergaulan tidaklah salah, kerana hubungan adik-beradik seperti air, tidak akan putus
biarpun dicincang. Malah bergaul dengan golongan ini juga tidak akan membawa ke
neraka. Firman Allah:

108
Memahami Artikel 11 (4), Utusan Malaysia, 23 Ogos 2006
109
Mohd. Farid Ravi Abdullah, Jangan Sisihkan Orang yang Murtad, Utusan Malaysia, 10 November 2006.
110
Said Ibrahim (1998), Jinayah Murtad, Dari Sudut Hukum Syarak dan Perundangan Islam, Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah, m.s
14.


147
¸⎯Β “ ‰Fδ# $ϑΡ¸*ù “¸‰ G¯κ´ ‰ ⎯¸μ¸¡´Ζ¸9 ⎯Β´ρ ≅Ê $ϑΡ¸*ù ‘≅¸Òƒ $κ¯=æ Ÿω´ρ '‘¸“?
ο´‘¸—#´ρ ´‘—¸ρ “z& $Β´ρ $Ζ. ⎦⎫¸/¸‹ è`Β ©L m ]è¯6Ρ ωθ™´‘ ∩⊇∈∪
Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk (menurut panduan Al-Quran),
maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya
terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat maka
sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya
juga. dan seseorang yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa
perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja). dan tiadalah Kami
mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul
(untuk menerangkan yang benar dan yang salah).
(al-Isra’: 15).


Seterusnya, umat Islam juga dilihat perlu berjihad. Antara jihad yang perlu
dilaksanakan oleh umat Islam di negara ini ialah mendidik anak, isteri, keluarga dan juga
masyarakat tentang kefahaman al-Quran, menjadi seorang mukmin yang sejati,
mempunyai kesedaran jati diri, iman yang tinggi, mempunyai semangat membela agama
dan saudara seagama. Ibu bapa merupakan tonggak penting dalam perlaksanaan jihad
ini. Golongan ini perlu memainkan peranan sebagai pendakwah untuk menyebar,
menyampaikan dan menerapkan nilai-nilai Islam terhadap anak-anak dan isteri.
111

3.6 Kesimpulan
Konklusinya, setiap kaedah penyelesaian ini tidak akan mencapai keberkesanan
yang menyeluruh jika tidak mendapat kerjasama dari semua pihak dalam usaha
menangani masalah jenayah murtad ini. Sistem perundangan Islam yang berpaksikan al-
Quran dan as-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama dalam menangani masalah ini
dan perlu diaplikasikan perlaksanaannya dalam masyarakat. Pihak kerajaan yang dilihat

111
Wan Mohd. Hafiz Wan Hamzah, Anak VVIP bertaubat selepas Murtadkan 500 Orang Melayu, Mastika, Disember 2006 terbitan
Utusan karya Sdn. Bhd, ms 106.


148
sebagai badan eksekutif dalam pentadbiran negara perlu memainkan peranan sebagai
penggerak dan pemantau dalam memastikan perundangan ini dilaksanakan. Manakala
masyarakat perlu memainkan peranan melaksanakan tanggungjawab tersebut, bukan
sekadar diamalkan untuk diri sendiri malah saling mengingatkan antara satu sama lain
tentang bahayanya jenayah riddah ini dan betapa pentingnya kembali kepada ajaran
Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian.


149BAB IV
ANALISIS KAJIAN
4.1 Pengenalan


Di dalam bab ini, penyelidik mengemukakan penilaian ringkas terhadap draf akta
murtad terbaru serta menganalisis kaedah penyelesaian yang telah dikemukakan dalam
bab III dalam usaha menangani masalah murtad ini daripada terus berleluasa. Bab ini
juga turut menghuraikan tentang statistik permohonan serta persoalan-persoalan yang
timbul hasil dari kajian ini.
4.2 Statistik permohonan murtad bagi tahun 2000 hingga 2006


Statistik permohonan murtad yang didapati di JAKIM hasil daripada kajian fail
menunjukkan peningkatan yang tinggi pada tahun 2004 hingga 2006. Sejumlah 46 kes
pada tahun 2004 dan 2005 manakala 41 kes pada tahun 2006 berbanding pada tahun-
tahun sebelumnya. Ia seperti yang termaktub dalam jadual di bawah:-
150
Bilangan Pemohon Di Seluruh Malaysia Mengikut Tahun
Tahun Frekuensi Peratus Peratus Sah
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Jumlah
Rekod tidak lengkap
Jumlah
5
5
16
17
46
46
41
176
2
178
2.8
2.8
9
9.6
25.8
25.8
23
98.9
1.1
100
2.8
2.8
9.1
9.7
26.1
26.1
23.3
100


Bilangan Pemohon Mengikut Negeri
Selangor Wilayah Persekutuan Johor
Frekuensi 26 18 4
Peratus 14.8 10.2 2.3
Peratus Sah 14.8 10.2 2.3


Jumlah Permohonan Pindaan Nama dan Agama Kerana Keluar Islam
Di Seluruh Malaysia
TAHUN JUMLAH MOHON JUMLAH LULUS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (sehingga Oktober 2006)
158
169
100
144
168
199
126
38
31
37
35
34
43
8
JUMLAH 1064 226
* Penyelidik tidak dibenarkan untuk mendapatkan data dan maklumat terperinci permohonan daripada
pihak Jabatan Pendaftaran Negara disebabkan oleh sebab tertentu yang bersifat rahsia dan tertakluk di
bawah akta rahsia rasmi (OSA).


151
4.3 Penilaian Ringkas Terhadap Draf Akta Murtad Terbaru


Rentetan peristiwa Lina Joy, Noraishah Bukhari dan Hartina Kamarudin yang
dikatakan murtad telah menyebabkan banyak forum terbuka membincangkan isu
tersebut diadakan seterusnya mendesak Kerajaan melakukan sesuatu. Pihak Kerajaan
melalui JAKIM telah merangka satu Draf Rang Undang-Undang Murtad. Jawatankuasa
tersebut yang melibatkan Jabatan Peguam Negara, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
dan Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PPSM) telah menyatakan bidang kuasa yang
jelas bagi mahkamah membicarakan kes-kes murtad. Walau bagaimanapun, sehingga
kini draf tersebut masih belum dibentangkan di Parlimen kerana masalah teknikal.
Semasa penyelidik cuba mendapatkan draf tersebut di JAKIM, penyelidik difahamkan
bahawa draf itu adalah rahsia Kerajaan kerana belum diwartakan. Walaubagaimanapun,
penyelidik dapat meneliti draf tersebut melalui penyelidikan yang telah dijalankan oleh
Ab. Razak Aripin yang bertajuk Murtad: Penilaian dari Sudut Syariah dan
Penyelesaiannya di Malaysia.


Draf ini mengandungi 13 fasal dan dinamakan sebagai Draf Rang Undang-
Undang Murtad (Pencegahan dan Pemulihan) 1997 dan diperuntukan untuk Akta
Kesalahan Syariah. Adalah menjadi harapan JAKIM untuk menyelaraskan undang-
undang ini di setiap negeri. Kandungan rang undang-undang inisebagaimana yang
dinyatakan dalam jadual di bawah:
1
1
Ab. Razak Aripin, Murtad: Penilaian dari Sudut Syariah dan Penyelesaiannya di Malaysia, Universiti Malaya, m.s 76.
FASAL KANDUNGAN


152


Secara umumnya draf ini bertujuan untuk mengetatkan proses undang-undang
untuk keluar Islam. Dalam fasal 13 ada menyatakan :


“Mana-mana orang yang melakukan percubaan murtad adalah
melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan
selama tidak melebihi tiga tahun”.


Jika sabit kesalahan seseorang itu cuba untuk murtad, maka hukumannya adalah
tiga tahun penjara yang mana sebelumnya mereka terlebih dahulu diminta bertaubat dan
sesi kaunseling selama 30 hari.


Penyelidik berpandangan, draf ini hanya semata-mata untuk melambatkan proses
kemurtadan dan hanya untuk cubaan murtad. Ia tidak lagi dianggap sebagai hukum
hudud serta tidak menepati syarak secara total. Draf ini juga masih menjadikan
Fasal 1 Tajuk ringkas pemakaian dan mula berkuatkuasa.
Fasal 2 Tafsiran.
Fasal 3 Kewajipan melaporkan percubaan murtad.
Fasal 4 Kewajipan Pegawai Penguatkuasa Agama menjalankan Kewajipan.
Fasal 5 Kuasa Pegawai Penguatkuasa Agama semasa menjalankan siasatan.
Fasal 6 Pengemukaan orang yang cuba murtad di hadapan Hakim.
Fasal 7 Kuasa Mahkamah untuk menahan dan sebagainya.
Fasal 8 Jika orang yang ditahan bertaubat.
Fasal 9 Jika orang yang ditahan enggan bertaubat.
Fasal 10 Kuasa Mahkamah merakamkan keengganan bertaubat.
Fasal 11 Kuasa Mahkamah memerintahkan penyelesaian tanggungan dan
sebagainya.
Fasal 12 Salinan rakaman hendaklah diberi kepada Pegawai Penguatkuasa Agama.
Fasal 13 Kesalahan percubaan murtad.


153
Mahkamah Syariah tetap di takuk yang lama di mana mereka tidak mempunyai kuasa
mutlak dalam menyelesaikan masalah ini. Tiada jaminan orang yang telah murtad juga
dikenakan tindakan di bawah draf ini. Tiada jaminan juga draf ini akan diluluskan cepat
kerana sehingga kini masih belum dibentangkan di parlimen. Draf ini juga
memperlihatkan usaha Kerajaan yang cuba menangani isu murtad dengan
penguatkuasaan undang-undang.
4.4 Analisis Kaedah Penyelesaian Yang Telah Dilakukan


Walaupun sembilan negeri sudah mempunyai undang-undang tersebut,
penguatkuasaannya masih lemah. Walau bagaimanapun tindakan kerajaan serta pihak
NGO menggubal undang-undang serta melakukan kempen-kempen tertentu boleh
dianggap sebagai satu usaha berterusan dalam mengatasi masalah ini dari terus menular
dalam masyarakat. Berikut merupakan analisis Kaedah Penyelesaian bagi kaedah-
kaedah berikut:


i) Undang-undang / Enakmen Negeri

Umumnya undang-undang mengenai murtad di Malaysia boleh dibahagikan
kepada dua kategori. Kategori pertama melibatkan undang-undang substantif dan
kategori kedua ialah menyediakan undang-undang tatacara. Undang-undang substansif
menjadikan murtad sebagai satu kesalahan jenayah serta sebagai satu kesalahan
menghina agama Islam. Manakala undang-undang tatacara bermaksud undang-undang
yang tidak menyediakan peruntukan untuk proses pendakwaan dan penghukuman ke
atas orang murtad, sebaliknya mereka menyediakan tatacara yang perlu diikuti sekiranya
seseorang mengaku hendak meninggalkan agama Islam.
2
2
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Intel Multimedia and Publication
Petaling Jaya, m.s 22.


154
Di Malaysia, terdapat beberapa buah negeri yang mengamalkan undang-undang
substantif. Jika dibandingkan dengan undang-undang tatacara, maka undang-undang
substansif dilihat sebagai satu tindakan yang tegas kerana menghukum pesalah murtad,
Misalnya di Melaka, sekiranya seseorang itu mendakwa dirinya bukan lagi seorang
Islam, individu tersebut boleh didakwa dan seterusnya disabitkan di bawah seksyen 63
kerana mempersenda agama Islam. Huraian kepada seksyen 74(1) Enakmen Majlis
Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966 juga memberi kesan yang sama.
Jalan penyelesaian yang terdapat dalam peruntukan ini bersifat sementara kerana status
agama seseorang itu tidak ditentukan oleh mahkamah.
3Mengisytiharkan diri sebagai seorang bukan Islam bagi mengelak dari didakwa
di Mahkamah Syariah merupakan kesalahan di Terengganu
4
, Selangor
5
, Negeri
Sembilan
6
dan Perak
7
. Peruntukan itu secara literalnya tidak menjadikan murtad sebagai
satu kesalahan. Namun begitu sekiranya murtad dilakukan dengan niat untuk mengelak
dari didakwa di mahkamah Syariah, maka perlakuan murtad itu aalah satu kesalahan
atau jenayah.
8Undang-undang di Kelantan, Melaka, Pulau Pinang, Perlis, Perak dan Wilayah
Persekutuan memperuntukkan murtad sebagai satu kesalahan menghina agama Islam.
Enakmen di negeri-negeri Melaka
9
, Sabah
10
dan Perak
11
memperuntukkan bahawa,
seseorang yang mengisytiharkan dirinya sebagai seorang bukan Islam telah melakukan
kesalahan menghina agama Islam. Begitu juga huraian kepada subseksyen (1) seksyen
74 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966. Huraian
tersebut menyatakan, sekiranya A, seorang yang beragama Islam, berkata bahawa dia

3
ibid, m.s 26.
4
www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listsslg. Lihat juga Seksyen 7 Enakmen Jenayah Syariah
(Takzir) (Terengganu), 2001.
5
ibid... Lihat juga Seksyen 5 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor), 1995.
6
ibid ...Lihat juga Seksyen 48 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan), 1992.
7
ibid ...Lihat juga Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah (Perak), 1992.
8
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Intel Multimedia and Publication
Petaling Jaya, m.s 27.
9
op.cit...Lihat juga Seksyen 63 (2) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Melaka), 1991.
10
ibid ... Lihat juga Seksyen 55 (2) Enakmen Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah.
11
ibid ...Lihat juga Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah (Perak), 1992.


155
bukan lagi seorang Islam, dia adalah bersalah di bawah seksyen ini kerana menghina
agama Islam.


a) Kelantan


Secara khususnya, Kerajaan Negeri Kelantan juga telah menggubal satu
enakmen yang diberi nama: Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (II) 1993
(Hukum Hudud) Negeri Kelantan. Namun enakmen ini masih belum berkuatkuasa
kerana dianggap bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Antara pertentangan
tersebut ialah hukuman bunuh ke atas orang murtad seperti yang termaktub dalam
Seksyen 23 (Ceraian 94), dianggap bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang
diberi di bawah perkara 2 Perlembagaan Persekutuan berkaitan Kebebasan Asasi.
12

Selain itu, hukuman merampas harta orang yang murtad dalam seksyen 23 Ceraian (4),
dianggap bertentangan dengan hak terhadap harta yang diperuntukkan di bawah Perkara
13 Perlembagaan Persekutuan.
13Walaupun masih belum dikuatkuasakan, namun enakmen itu boleh dijadikan
panduan untuk melaksanakan undang-undang Islam yang berkaitan dengan hudud,
kerana ia menyamai hukum hudud yang asal. Di dalam enakmen tersebut diperuntukkan
kesalahan murtad dan hukumannya dan perkara tersebut dinyatakan di dalam Enakmen
Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 (Hukum Hudud) Negeri Kelantan.
14b) Terengganu


Jika diterliti Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Bukan Islam 1980
Negeri Terengganu, secara keseluruhannya, enakmen ini tidak begitu lengkap kerana
pencegahan di sini hanya terhadap bukan Islam yang menjalankan dakyah agama asing
kepada umat Islam. Persoalan yang timbul ialah enakmen ini tidak memperuntukan

12
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), International Law Book Services, Petaling Jaya, m.s 5.
13
ibid , m.s 14.
14
Perlaksanaan Hukum Hudud di Kelantan (1994), Kota Bharu, Telda Corporation Sdn. Bhd, , m.s 112-113.


156
hukuman-hukuman bagi mereka yang murtad itu sendiri. Jadi apabila seorang lslam
murtad dengan kerelaan dirinya sendiri tanpa pujukan atau dakyah sesiapa, maka tiada
suatu hukuman pun dapat dijatuhkan ke atasnya kerana tiada peruntukan dalam
Enakmen tersebut. Begitu juga kesalahan-kesalahan lain seperti mengikuti upacara
keagamaan agama lain dan sebagainya, jika orang Islam melakukan perbuatan ini
dengan sukarela tiada juga hukuman yang dapat dijatuhkan.
15
Walau bagaimanapun
tindakan Kerajaan Terengganu ini boleh dianggap sebagai positif kerana setidak-
tidaknya suatu enakmen berkenaan murtad telah digubal bagi negeri tersebut.


c) Pahang


Murtad merupakan kesalahan jenayah di negeri Pahang. Menerusi Enakmen
Undang undang Pentadbiran Agama Islam dan Adat Melayu Pahang 1982 (Pindaan
1989), ianya memperuntukkan hukuman yang paling maksima yang boleh dikenakan
oleh Mahkamah Syariah di Malaysia.
16
Apa yang menariknya, undang-undang ini
menjadikan sebatan sebagai hukuman mandatori sabit kesalahan dan ianya juga
merupakan satu-satunya peruntukan mengenai akidah Islam di Malaysia yang
mengenakan hukuman mandatori.
17Misalnya dalam satu kes di Temerloh (PP lwn Krishnan a/l Muthu, 2002),
18

mangsa/pengadu Maziah Jusoh telah berkenalan dan bercinta dengan Orang Kena Tuduh
(OKT) selama tujuh tahun. OKT mempunyai seorang isteri yang benama Marimuthu a/p
Subramaniam. Apabila mangsa tidak mempunyai tempat tinggal, beliau telah memohon
kebenaran OKT dan isteri untuk tinggal bersama. Berlaku beberapa siri pertengkaran
antara OKT dan mangsa sehingga membawa kepada pergaduhan fizikal. Mangsa pernah
diugut supaya keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu. Mangsa juga pernah
disuruh bersumpah dengan tokong Hindu dan pernah dilarang dari mendirikan solat.

15
www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listsslg
16
ibid
17
Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Intel Multimedia and Publication
Petaling Jaya, m.s 27.
18
Mohamed Azam Mohamed Adil, Bahaya mainkan isu murtad di Malaysia Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU),
Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor, Utusan Malaysia, 9 September 2006


157
Dua pertuduhan telah dibawa ke hadapan Majestret, dan OKT telah dijatuhi hukuman di
bawah seksyen 325 Kanun Kesiksaan di mana beliau telah dikenakan denda sebanyak
RM2,000.00, dan seksyen 4(2) (i) Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan
Agama-agama Bukan Islam Negeri Pahang 1989 di mana OKT telah dikenakan
hukuman denda sebanyak RM l,500.00 dan dipenjara selama 20 hari. Ini merupakan kes
pertama yang didakwa di bawah Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan
Agama-agama Bukan Islam di Malaysia yang diputuskan di Mahkamah Majistret
Temerloh.


Walau bagaimanapun, negeri-negeri lain tidak mempunyai peruntukan yang
sama. Namun begitu, kebanyakan negeri menerusi peruntukan Enakmen Jenayah
Syariah menjadikan perbuatan menghina dan mengejek agama Islam, al-Quran dan al-
Sunnah, menghina amalan Islam, undang-undang Islam, dan menghina ungkapan-
ungkapan Islam sebagai kesalahan jenayah. Adalah relevan disebut di sini bahawa
perbuatan menghina amalan-amalan Islam adalah kesalahan di semua negeri. Kesemua
keslaahan ini merupakan ciri-ciri kesalahan murtad, walaupun tidak dinyatakan secara
jelas oleh undang-undang tersebut. Justeru, sekiranya kesalahan ini disabitkan ke atas
seseorang yang mengakui dirinya sebagai menganut agama Islam, dia sebenarnya telah
melakukan kesalahan murtad dan menjadi kafir seperti yang telah disebut di atas.
19Seterusnya, setakat ini hanya tiga buah negeri yang menjalankan undang-undang
tatacara, yang secara jelasnya menyebut tentang tatacara untuk keluar agama Islam.
Negeri-negeri itu ialah Negeri Sembilan, Melaka dan Kelantan.
20
Walau bagaimanapun,
negeri Kelantan juga turut menyediakan undang-undang substansif bagi golongan yang
murtad ini. Pada tahun 2000 kerajaan negeri Perlis telah membentangkan Rang Undang-
Undang Pemulihan Akidah di Dewan Undangan Negeri negeri itu, namun setelah
mendapat reaksi negatif dari pelbagai pihak, termasuklah para peguam Muslim, Rang

19
op.cit...m.s 28.
20
ibid...m.s 22.


158
Undang-Undang tersebut belum lagi diluluskan. Dilaporkan perkara yang sama berlaku
di Wilayah Persekutuan.
21a) Negeri Sembilan


Jika diterliti Seksyen 90A Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (Negeri
Sembilan) 1991, Pindaan 1995, tidak menyebut tentang elemen-elemen atau perkara-
perkara yang menyebabkan berlakunya murtad. Ianya juga tidak meletakkan garis
panduan yang menentukan bidang kuasa hakim untuk menggunakan budi bicara bagi
menerima atau menolak permohonan keluar agama Islam. Selain daripada itu, tidak
terdapat juga hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang murtad. Oleh itu, justifikasi
yang mungkin diberikan ialah, isu ini merupakan isu sensitif dan ianya berkait rapat
dengan hak kebebasan beragama yang diiktiraf dan didokong oleh Perlembagaan
Persekutuan.
22
Pada pandangan penyelidik, seperti yang telah dibincangkan di atas,
murtad merupakan satu kesalahan jenayah berat. Oleh sebab itu, amat pelik jika
kesalahan jenayah yang berat tidak dapat dihukum oleh mahkamah.


b) Melaka dan Kelantan


Setelah diamati peruntukan-peruntukan dalam Enakmen Negeri Melaka dan
Kelantan, terdapat satu situasi yang tidak dapat diselesaikan oleh peruntukan tersebut.
Andainya setelah tamat tempoh bimbingan atau proses kaunseling ini, apakah yang akan
berlaku sekiranya orang yang murtad itu masih lagi enggan bertaubat. Persoalan yang
paling penting di sini ialah status agamanya. Keadaan ini rumit terutamanya dari segi
pentadbiran undang-undang umum di Malaysia. Adakah individu tersebut merupakan
seorang Melayu yang diiktiraf oleh Perlembagaan serta adakah dia tertakluk kepada
undang-undang Syariah negeri. Ketidaktentuan status agama juga akan merumitkan

21
ibid...m.s 41.
22
ibid...m.s 23.


159
kehidupan peribadi seseorang, contohnya tentang kesan pertukaran agama kepada
perkahwinan dan perwarisan harta.
23Seterusnya, jika Mahkamah Syariah diberi kuasa menjatuhkan hukuman atau
perintah hudud, qisas dan diyah, pindaan perlu dibuat kepada Jadual Kesembilan,
Perlembagaan Persekutuan dan memansuhkan Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa
Jenayah) itu.
24
Tujuan hukuman hudud dan qisas ialah untuk pencegahan kesalahan-
kesalahan itu yang mana di antaranya ialah kesalahan murtad itu sendiri. Misalnya di
negeri-negeri yang telah melaksanakan undang-undang jenayah Islam seperti Arab
Saudi, hukuman hudud dilihat amat berkesan dalam menyelesaikan permasalahan yang
berlaku di negara tersebut.


Di dalam satu perbincangan yang telah diadakan antara ahli hukum Saudi dan
juris Barat di Riyadh pada tahun 1972, perwakilan Saudi telah berkata maksudnya
25
:-


“Percurian kecuali kes-kes yang diragu seperti percurian
disebabkan oleh kelaparan, adalah dihukum dengan potong tangan.
Kami sedia mengaku, bersama ahli juris, bahawa hukuman itu adalah
sangat berat, Akan tetapi sayugia diingati bahawa pencurian di negeri-
negeri Barat biasanya dilakukan dengan kekerasan dan boleh
menyebabkan pembunuhan mangsanya. Di dalam keadaan itu, tertanya-
tanya mana yang lebih baik, menaruh kasihan kepada tangan si pencuri
atau kepada nyawa mangsa yang diserang. Oleh kerana beratnya
hukuman itu di dalam Islam, kedua-duanya iaitu tangan orang yang
hendak mencuri dan nyawa mangsa diselamatkan pada masa yang sama
dan kesejahteraan terjamin bagi semua orang. Perlaksanaan hukuman
itu, jika diadakan di khalayak ramai, menjadi teladan kepada orang lain.
Dengan cara ini, di Arab Saudi, di mana undang-undang Islam

23
ibid...m.s 26.
24
Ahmad Mohamed Ibrahim, Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997), Kuala Lumpur, Institut Kefahaman Islam
Malaysia, m.s 39.
25
ibid...m.s 29-30.


160
dikuatkuasakan, wang kerajaan boleh dipindahkan dari satu bandar ke
satu bandar lain dan dari satu bank kepada bank lain dengan kereta
biasa, tanpa mengadakan pengawal atau pelindung selain dari pemandu
kereta itu. Bolehkah terdapat di mana-mana negara Barat, wang boleh
dipindah dari satu bank kepada satu bank lain, di bandar-bandar tuan-
tuan dengan tidak memerlukan perlindungan kawalan pasukan polis
yang kuat dan kereta-kereta kebal.”


Satu lagi cara ialah dengan Parlimen di peringkat Persekutuan meluluskan Akta
Hudud, Qisas dan Diyah bagi Wilayah-wilayah Persekutuan dan Akta boleh
diperluaskan dan diterima pakai di negeri-negeri dalam Malaysia. Memandangkan
kepada kedudukan Perlembagaan dan undang-undang di Malaysia, adalah dicadangkan
diadakan Kompilasi Undang-undang Hudud, Qisas, Diyah dan Takzir untuk
menerangkan undang-undang itu. Kompilasi itu boleh dibuat oleh Majlis Agama Islam
dan diperkenankan oleh Yang Di-Pertuan Agong atau Sultan di negeri-negeri di
Malaysia. Jika dibolehkan kompilasi itu dikanunkan sebagai Akta atau Enakmen, ia
boleh diluluskan oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri akan tetapi dicadangkan
penguatkuasaannya ditangguhkan sehingga semua yang perlu disiapkan untuk
penguatkuasaan itu.
26Sungguhpun Mahkamah Syariah boleh dikatakan telah dibebaskan dari
percanggahan dengan mahkamah Sivil tetapi apabila satu pihak orang Islam dan satu
pihak lagi bukan Islam di dalam percanggahan undang-undang seperti ini, maka
Mahkamah Sivil akan merujuk undang-undang sivil iaitu undang-undang pihak yang
bukan Islam. Diharapkan Mahkamah Sivil juga akan merujuk kepada undang-undang
Islam iaitu undang-undang pihak yang satu lagi dalam memutuskan perkara itu mengikut
prinsip-prinsip yang dikenakan apabila terjadi percanggahan undang-undang iaitu
memilih mana-mana undang-undang yang munasabah dan membawa kepada keadilan.

26
ibid...m.s 39.


161
Sesungguhnya Malaysia pasti akan mendapat banyak manfaat sekiranya undang-undang
Islam dijadikan sebagai undang-undang asas dan undang-undang negara ini.
27Walaupun Islam tidak dijadikan asas perlembagaan, namun Perlembagaan
Persekutuan boleh ditafsirkan dengan suatu cara yang boleh menguntungkan Islam.
Berbeza dengan bidang-bidang perundangan yang lain, pendekatan dalam pentafsiran
perlembagaan tidak harus rigid: ia harus fleksibel dan mengizinkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu termasuk sejarah dan suasana yang wujud. Mahkamah termasuk
hakim dan peguam dan juga sarjana undang-undang yang melaksanakan tanggungjawab
di tengah-tengah masyarakat Islam haruslah melihat dalam konteks ini, kerana ia tidak
harus ditafsir dengan melupakan hakikat sebenar kebebasan beragama dalam Islam itu
sendiri.
28


Jika ditinjau kembali Perkara 11, terdapat satu peruntukan yang boleh digunakan
untuk tujuan tersebut. Peruntukan itu ialah Fasal 3(a) di mana ianya memberi hak
kepada tiap-tiap kumpulan agama untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri.
Dengan menggunakan pendalihan ini iaitu pentafsiran perlembagaan tidak harus rigid,
maka undang-undang murtad boleh dibentuk oleh pihak berkuasa agama. Undang-
undang murtad tersebut boleh diertikan sebagai hak menguruskan hal ehwal agama
seperti yang telah diperuntukan dalam Perlembagaan.


Perkara 73(b) memberi peruntukan kepada negeri-negeri untuk membuat
undang-undang bagi negeri tersebut. Peruntukan sebegini seharusnya digunakan
sepenuhnya oleh badan perundangan negeri yang majoriti ahlinya terdiri dari kalangan
Muslim untuk membentuk satu undang-undang pencegahan murtad bagi menghalang
seterusnya membasmi gejala tersebut.27
ibid...m.s 18.
28
ibid...m.s 166


162
Seterusnya konsep kebebasan beragama juga perlu ditangani dari beberapa sudut:
kedudukannya dalam Perlembagaan Persekutuan, skop atau ruang lingkupnya di sisi
undang-undang dan akhir sekali kedudukan hak ini perlu dilihat dari perspektif atau
kedudukan Islam dalam perlembagaan. Ini kerana kebebasan beragama adalah salah satu
aspek dari hak-hak yang dijamin oleh perlembagaan dalam bab mengenai kebebasan
asasi.
29Walaubagaimanapun, di dalam sesetengah kes, mahkamah bertindak tidak
menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama. Sedangkan di dalam
tradisi Common Law, mahkamah berperanan menyelesaikan masalah, yang sekaligus
menjelaskan prinsip undang-undang. Misalnya dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam
Negeri lwn Jamaludin bin Othman
30
Mahkamah seakan-akan tidak mengambil kira
keakraban antara Melayu dan Islam apabila ia membenarkan seorang Melayu menukar
agamanya. Ini sudah tentu berbahaya kerana orang Melayu amat sensitif dengan
persoalan murtad. Malah perlembagaan juga telah menetapkan Islam sebagai suatu unsur
yang perlu ada sekiranya seseorang itu mahu dianggap Melayu.
31
Oleh itu, dalam konsep
kebebasan beragama khususnya apabila ia menyentuh umat Islam, perlu dilihat dalam
konteks Islam sebagai agama persekutuan. Dengan kata lain, Islam perlu dilebihkan
berbanding agama-agama lain berdasarkan kedudukannya, dalam kerangka
perlembagaan dan berdasarkan kenyataan sejarah negara.
32Kuasa yang diberikan oleh Artikel 11(4) itu juga adalah antara peruntukan-
peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang sebenarnya perlu diperhalusi dan
diberi takrifan yang khusus kerana kebebasan beragama tidak berlaku sekiranya
seseorang telah menganut agama Islam. Sebaliknya peruntukan tersebut hanya untuk
memberi jaminan kepada golongan bukan beragama Islam untuk mengamalkan
kepercayaan masing-masing selagi mana ia tidak bertentangan dengan Perlembagaan itu

29
Abdul Aziz Bari (2001), Perlembagaan Malaysia, Asas-asas dan Masalah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s 162.
30
[1989] 1 MLJ 418
31
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), International Law Book Services, Petaling Jaya, m.s.238.
32
Abdul Aziz Bari (2001), Perlembagaan Malaysia, Asas-asas dan Masalah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s 164.


163
sendiri.
33
Ini kerana dalam menangani masalah murtad, Islam mempunyai alasan untuk
mengambil langkah dan hukuman tertentu termasuk mengenakan hukuman bunuh.
Sepatutnya hukuman ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang sangat kejam
sedangkan dalam masa yang sama, hukuman mati mandatori dikenakan untuk pengedar
dadah dan juga kesalahan memiliki senjata api (walaupun ianya tidak digunakan untuk
membunuh).
34


Selain itu, konsep perundangan Islam itu sendiri perlu diperbesarkan skop serta
pengaplikasiannya dalam sistem perundangan di Malaysia. Ini bersesuaian dengan
sejarah serta latar belakang sosiopolitik negara Malaysia yang pada asalnya
mengamalkan sistem perundangan Islam sebelum kedatangan British. Misalnya, dalam
hal ini, apa yang diputuskan oleh Ketua Hakim Negara, Tun Salleh Abbas pada ketika
itu dalam kes Che Omar bin Che Soh lawan Public Prosecutor
35
bahawa Artikel 3(1)
Perlembagaan itu hanya meletakkan Islam setakat hal ehwal ibadat dan diberi tempat
semasa majlis-majlis rasmi. Walaubagaimanapun, menurut beliau, apabila tiba masanya
nanti, akta tersebut pastinya akan disemak semula.
36


Jelas di sini menunjukkan bahawa kita hendaklah menghormati dan menerima
undang-undang Islam di dalam semua bidang. Bagaimanapun langkah tidak boleh
diambil tergesa-gesa dan orang Islam sendiri hendaklah mempelajari dan meyakini
dengan ketinggian taraf dan keindahan undang-undang Islam itu sendiri. Hukuman Islam
adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang diwahyukan oleh Allah S.W.T iaitu al-Quran
dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Beberapa prinsip dari al-Quran dan Sunnah, meliputi
undang-undang jenayah seperti hudud, qisas dan diyat.
3733
Op.cit... m.s.12.
34
Op.cit...m.s 166-167.
35
Che Omar bin Che Soh lawan Public Prosecutor (1988) 2 Malayan Law Journal m.s 55. Lihat komen kes ini dalam L.A Sheridan,
“Religion of the Federation” (1988) 2 MLJ viii.
36
Memahami Artikel 11 (4), Utusan Malaysia, 23 Ogos 2006
37
Ahmad Mohamed Ibrahim, Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997), Kuala Lumpur, Institut Kefahaman Islam
Malaysia, m.s viii.


164
ii) Kerajaan


Kerajaan Malaysia mempunyai pelbagai peruntukan undang-undang dalam usaha
mewujudkan keharmonian masyarakat Malaysia. Dalam konteks mengawal
Pengembangan Agama dan memastikan kesucian agama Islam terjaga, maka Enakmen
Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam di bawah bidang kuasa Mahkamah
Syariah diwujudkan. Dengan adanya enakmen ini, secara tidak langsung ia membantu
dalam menyekat Pengembangan Agama lain di kalangan masyarakat Islam.

Walaubagaimanapun, di dalam beberapa kes yang pernah dibicarakan dalam
Mahkamah seperti kes ‘Ayah Pin’, banyak pihak termasuklah Menteri di Jabatan
Perdana Menteri, Datuk Dr. Abdullah Md. Zin dan Mufti Perak, Datuk Seri Harussani
Zakaria mendesak kerajaan supaya menahan Ayah Pin di bawah ISA. Sedangkan kes
tersebut sepatutnya dibicarakan di bawah Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama
Bukan Islam Negeri Terengganu. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa
Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam itu hampir tidak diketahui
kewujudannya bukan saja di kalangan orang awam, malah termasuk di kalangan pihak
berkuasa. Malah tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa dalam semua perbincangan
mengenai ajaran sesat di media selama ini, masyarakat hampir tidak pernah mendengar
soal Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam itu dibangkitkan oleh
mana-mana pihak. Inilah masalah yang lebih besar yang perlu dihadapi iaitu kerajaan
mempunyai undang-undang tetapi tidak dilaksanakan. Sesuatu permasalahan tidak
merujuk kepada enakmen sekatan dan pengembangan agama-agama bukan Islam
sebaliknya cepat menyebut tentang ISA.
3838
Farid SufianShuaib (2005), Murtad, Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia, Intel Multimedia and
Publication,Petaling Jaya, m.s 50.


165
Selain itu, antara perkara yang boleh mendatangkan kebimbangan ialah
walaupun sesuatu kes berkenaan murtad ini berjaya dibawa ke Mahkamah tetapi cara
pendakwaannya menyalahi undang-undang. Kesannya, seseorang yang telah murtad
tidak dihukum atas kesalahannya dan akan memberikan kemenangan yang mudah pada
individu serta kelompok tersebut. Misalnya dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri
lwn Jamaludin bin Othman
39
Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa tahanan
responden adalah menyalahi undang-undang. Ini kerana menteri tersebut tidak boleh
mendakwanya di bawah ISA, kerana ia menyekat hak responden menganuti dan
mengamalkan agamanya, iaitu agama Kristian, selepas ia memeluk agama itu.
Sebaliknya responden boleh didakwa di bawah Enakmen Sekatan dan Pengembangan
Agama Bukan Islam Negeri Terengganu.

Selain itu, isu yang berlaku pada bulan Ogos 2006, di mana Perdana Menteri
Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi mengarahkan negeri-negeri yang masih belum
mempunyai Undang-undang Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam supaya
segera membawanya ke Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan.
40
Kesannya empat
negeri berkenaan iaitu Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak berusaha
mempercepatkan proses penggubalan undang-undang berkenaan melalui dewan
perundangan masing-masing. Setakat ini tidak ada mana-mana pihak yang
mempersoalkan kewajaran arahan Perdana Menteri kepada empat negeri itu. Itulah yang
sewajarnya kerana peruntukan dalam Perlembagaan itu telah dipersetujui oleh para
pemimpin terdahulu ketika mereka menggubal Perlembagaan Persekutuan yang
merupakan dokumen yang menjadi peta dan kompas yang menentukan hala tuju
perjalanan negara ini.


39
[1989] 1 MLJ m.s 418
40
Mohamed Azam Mohamed Adil, Bahaya mainkan isu murtad di Malaysia Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU),
Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor, Utusan Malaysia, 9/11/2006


166
Selain itu, memandangkan Malaysia mempunyai institusi beraja di mana Yang
Di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara merangkap Ketua Agama Islam,
41
maka
secara automatik kuasanya tidak terbatas kerana Islam itu sendiri lengkap meliputi
semua bidang kehidupan, serta keintiman hubungan Islam dengan institusi kesultanan
telah wujud sekian lama.
42
Kuasa yang diberi ini merupakan amanah Allah S.W.T
kepada Raja-raja. Walaubagaimanapun, lafaz sumpah Yang Di Pertuan Agung seperti
dinyatakan dalam Jadual 4 Perlembagaan Persekutuan
43
telah berlaku konflik yang nyata
antara tugas yang memestikan baginda menuruti Perlembagaan dan tugas baginda
sebagai pemelihara kesucian agama Islam. Kedudukan Yang Di Pertuan Agong sebagai
ketua agama Islam menjadi lebih sempit apabila setiap tindakan beliau dimestikan
mendapat nasihat Jemaah Menteri atau menteri terlebih dahulu. Dalam hal Agama Islam
dikhuatiri baginda akan menuruti nasihat menteri yang jahil dalam hal agama. Oleh yang
demikian, bidangkuasa Yang Di-Pertuan Agong ini perlu diperhalusi dan semestinya ia
mesti berpihak kepada kebaikan agama Islam itu sendiri.

Seterusnya, pihak pembangkang khususnya PAS telah mengemukakan rang
undang-undang persendirian di Parlimen. Bagaimanapun ia gagal mendapat sokongan
meskipun orang-orang Islam mempunyai undi majoriti di Parlimen. Oleh kerana
perlembagaan hanya mengizinkan penggubalan undang-undang untuk menyekat
penyebaran agama lain di kalanagn orang Islam. Oleh kerana Islam diletakkan di bawah
bidang kuasa negeri maka terpulanglah kepada pihak berkuasa negeri berkenaan untuk
berbuat demikian. Selain itu, oleh kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah
terhad, maka hukuman yang boleh dikenakan juga terhad.
44
Dalam erti kata lain, laluan
yang diberikan oleh perlembagaan untuk menangani masalah murtad pada hakikatnya
tidaklah begitu berkesan, kecuali jika satu rang undang-undang baru dibuat dan diterima
oleh parlimen.


41
Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), International Law Book Services, Petaling Jaya, m.s 2.
42
Abdul Aziz Bari (2001), Perlembagaan Malaysia, Asas-Asas dan Masalah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, m.s 253.
43
Op.cit...m.s 277.
44
Op.cit... m.s 164.


167
4.5 Permasalahan yang Perlu Penjelasan Daripada Pihak Bertanggungjawab
(Dari Aspek Hukum Syarak Mahupun Undang-Undang)


Terdapat beberapa permasalahan dan persoalan yang timbul hasil dari kajian ini
dan seterusnya memerlukan penjelasan daripada pihak bertanggungjawab untuk
menyelesaikannya. Ia meliputi dari aspek hukum syarak mahupun undang-undang.
Antaranya ialah;

1. Seseorang yang lahir Islam tetapi telah dibesarkan dalam amalan agama lain dan
tidak mengamalkan ajaran Islam.
2. seseorang saudara baru tidak pernah mengamalkan ajaran Islam telah memohon
keluar Islam.
3. Seseorang yang mengamalkan perkara haram seperti minum arak, memakan
babi, pergi ke kuil dan sebagainya adalah telah keluar Islam.
4. Seseorang Melayu telah memohon keluar Islam untuk berkahwin dengan lelaki
agama lain sedangkan beliau tidak pernah amalkan ajaran Islam.
5. Seseorang Islam yang mengikuti fahaman asing seperti Black Metal atau ajaran
sesat, adakah mereka ini tergolong dalam orang murtad?
6. Seseorang yang telah ditolak permohonan murtadnya dari Mahkamah Syariah,
adakah mereka sudah murtad dan apa kesudahan kehidupanya?
7. Seseorang yang membuat surat akuan murtad dan diarahkan untuk menghadiri
beberapa sesi kaunseling, adakah dia sudah terkeluar dari Islam?


Persoalan-persoalan ini timbul memandangkan tiada peruntukan undang-undang
yang mengkhususkan kepada penyelesaian permasalahan ini. Jadi, ia memerlukan
kerjasama dari pihak bertanggungjawab terutamanya pihak kerajaan dalam usaha
menyelesaikan masalah ini.


168
4.6 Kesimpulan


Kesimpulan yang dapat dinyatakan dalam bab tiga ini adalah sesungguhnya
peruntukan yang sedia ada dalam perundangan dan Perlembagaan Persekutuan ada yang
boleh digunakan untuk dijadikan benteng perundangan bagi mengawal dan penyekat
pengembangan iktikad agama lain ke dalam penganut Islam. Malangnya peruntukan
perundangan yang sedia ada telah ditafsirkan sebaliknya dan perundangan tersebut tidak
digunakan pada kes yang sepatutnya, misalnya dalam kes pendakwaan ‘Ayah Pin’
berhubung isu ajaran sesatnya. Akibatnya negeri-negeri terkapai-kapai dalam mencari
jalan terbaik dalam menangani isu murtad ini.


169BAB V
PENUTUP

5.1 PENGENALAN


Fokus utama perbincangan dalam kajian ilmiah ini ialah terhadap Kaedah
Penyelesaian dalam Menangani Pertukaran Agama di Kalangan Masyarakat Melayu-
Islam di Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Daripada
keseluruhan perbincangan dalam kajian ilmiah ini, jelas menunjukkan terdapat
pelbagai sebab bertambahnya jumlah golongan murtad di negara ini.


Walaupun terdapat beberapa buah negeri yang telah mewartakan undang-
undang murtad, namun golongan yang menyokong kepada kebebasan beragama di
negara Malaysia ini begitu dominan dalam kelompok elit masyarakat sehinggakan
mereka berkuasa untuk menentukan sama ada seseorang itu bersalah dari sudut
hukum syariah negara ataupun sebaliknya. Sehubungan dengan itu, dari
perbincangan dalam bab pertama sehingga bab empat, dapatlah dirumuskan beberapa
kesimpulan berikut:


170
5.2 KESIMPULAN


Perlembagaan Malaysia jelas memberi laluan untuk langkah-langkah
menangani masalah murtad. Walaupun perlembagaan yang ada bukan perlembagaan
Islam, namun ia membenarkan umat Islam hidup dan mempertahankan tradisi dan
identiti Islam di kalangan masyarakat.


Umat Islam mempunyai hak untuk mengekalkan kedudukan yang ada kerana
mereka adalah penduduk asal negara ini. Selain itu, apa yang dilihat sebagai
menyalahi prinsip sama rata itu juga adalah sebahagian daripada tolak ansur semasa
rundingan kemerdekaan dahulu. Malah pihak yang mempertikai langkah mengawal
murtad atau cuba menghujah bahawa murtad dibenarkan oleh perlembagaan jelas
telah terkeliru atau cuba memutarbelitkan peruntukan-peruntukan yang berkenaan.
Pendekatan sedemikian sebenarnya tidak selaras dengan metodologi dan pendekatan
dalam pentafsiran perlembagaan
1
yang menuntut bahawa sekiranya tidak ada
kesamaran sesuatu peruntukan itu harus diberikan makna harfiahnya. Ini hanya boleh
dikecualikan jika pendekatan harfiah itu menghasilkan sesuatu yang tidak logik dan
zalim. Selain itu peruntukan mengenai kebebasan beragama jelas dimasukkan kerana
ia selaras dengan sejarah negara. Tafsiran-tafsiran ganjil yang cuba mempertahankan
gejala murtad jelas mempunyai kesan yang boleh mengganggu struktur dan kerangka
perlembagaan; termasuk tafsiran Melayu di dalam perlembagaan.


Walaubagaimanapun, seharusnya negara yang menjadikan agama Islam
sebagai agama rasmi ini turut menjadikan sistem perundangan Islam sebagai sistem
perundangan utama negara bersesuaian dengan jumlah majoriti penganut agama
Islam di negara ini. Secara tidak langsung, masalah murtad ini dapat diselesaikan
sehingga ke akar umbi.


Bagi orang yang murtad pula, beerti mereka telah turun ke martabat yang
paling rendah. Manusia tidak layak berada dalam martabat ini. Jika mereka berada

1
Abdul Aziz Bari (2003), Malaysian Constitution: A Critical Introduction, Kuala Lumpur: The Other Press, m.s 227-238; Lihat
juga Ahmad Ibrahim (1986), “Interpreting the Constitution – Some General Principles” dalam F.A Trindade & H.P. Lee (Ed.),
The Constitution of Malaysia: Further Perspective and Developments, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd, , m.s 18-19;
Lihat juga Farid Sufian Shuaib (2000), “The Courts and Approaches to Constitutional Interpretation” 8 IIUMLJ 151.
171
dalam ini maka kehidupannya tidak perlu dilindungi. Ini adalah kerana
kehidupannya itu sama sekali tiada kebaikan dan tidak mempunyai tujuan yang
mengarah kepada kebaikan.


Dalam aspek yang lain pula, Islam itu adalah jalan yang sempurna dalam
kehidupan. Islam menjadi haluan yang mengatur semua perjalanan hidup manusia.
Dengan demikian, Islam perlu dijaga, dipegang erat dan ditegakkan. Sesungguhnya
setiap peraturan itu tidak akan dapat dikuatkuasakan jika tidak dijaga, dipegang erat
dan ditegakkan. Penguatkuasaan ini bertujuan agar tidak ada yang mengingkari dan
mengkhianati peraturan tersebut. Sesungguhnya pengkhianat itu adalah musuh yang
sentiasa ingin menghancurkan peraturan itu.


Oleh yang demikian, orang yang keluar daripada Islam boleh dianggap
sebagai pengkhianat terhadap peraturan-peraturan Islam. Jelasnya ialah tiada
hukuman bagi pengkhianat kecuali hukuman yang telah ditetapkan. Semua manusia
baik warga negara komunis mahupun kapitalis, apabila mengingkari perlembagaan
negaranya tentu akan dituduh sebagai pengkhianat ulung terhadap negaranya. Dalam
masalah ini, Islam menetapkan hukuman mati terhadap pengkhianat agama Islam
apabila dia tiadk mahu bertaubat dan tidak mahu kembali lagi ke dalam Islam.
2Dengan hujah-hujah dan dalil yang diberikan di dalam bab-bab sebelum ini,
maka hukuman bunuh ke atas orang yang murtad adalah praktikal dan tidak
berlawanan dengan pratikaliti semasa. Oleh itu, hukum ini tidak seharusnya
dipertikaikan. Malahan hukum itu hendaklah dilaksanakan agar kesucian Islam tidak
ternoda.


2
Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, jil. 9, m.s 168-169;Lihat juga Hashim Mehat, Malaysian Law & Islamic Law On Sentencing,
International Law Book Services, Kuala Lumpur, 1991, m.s 214.
172
5.3 CADANGAN / SARANAN


Di dalam bab ini juga turut dicadangkan beberapa saranan kepada pihak-
pihak tertentu. Semoga dengan adanya kajian ilmiah ini dapat memberi panduan
kepada pihak-pihak berwajib agar gejala riddah dapat disekat dan seterusnya
dihapuskan daripada terus menular di kalangan masyarakat.
5.3.1 Individu


Dalam menghadapi situasi riddah yang semakin berleluasa kini, sudah tentu
pemerkasaan ilmu pengetahuan merupakan kewajipan ke atas setiap umat Islam.
Walaupun hari ini setiap individu sudah diberikan peluang yang seluas-luasnya
dalam menuntut ilmu, namun tanpa panduan agama yang kukuh, pastinya mereka
akan mudah terpengaruh dengan pemikiran yang menyesatkan. Ilmu harus dibezakan
dengan maklumat kerana skop ilmu yang lebih luas meliputi kepercayaan,
pengenalan, fakta, kajian dan sebagainya. Oleh itu, penekanan terhadap ilmu-ilmu
asas seperti ilmu-ilmu al-Quran, ilmu-ilmu hadis dan lain-lain tuntutan fardhu ain
dipertingkatkan di samping tuntutan mempelajari ilmu-ilmu falsafah Islam dan Barat.
Dalam erti kata lain, setiap individu Muslim perlu diberi kesedaran dan galakan bagi
meningkatkan ilmu pengetahuan dalam semua bidang.


Minda umat Islam juga perlu diasah bagi menghadapi serangan-serangan
pemikiran yang pasti lebih mencabar mengikut peredaran zaman. Antaranya dengan
meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu semasa terutamanya berhubung dengan
permasalahan yang boleh menggugat akidah. Ia bertujuan agar golongan individu
yang mempunyai pendidikan tinggi ini mampu menjadi agen perubah masyarakat
sekaligus sebagai jurubicara umat. Di peringkat akar umbi, berpesatuan perlulah
digalakkan.


173
Selain itu, individu juga boleh berperanan dengan menulis artikel-artikel yang
berkaitan dengan isu ini di akhbar, menulis di buku dan majalah untuk diedarkan
kepada masyarakat. Malah individu juga boleh mengedarkan risalah-risalah yang
berkaitan isu murtad di tempat-tempat awam seperti di pasaraya, terminal bas, pasar
dan tempat-tempat umum yang difikirkan bersesuaian. Individu juga boleh menulis
di laman sesawan dan blog-blog persendirian yang juga menjadi antara wadah baru
dalam menyampaikan maklumat untuk tatapan umum. Kaedah ini terbukti berjaya
kesan dari perkembangan teknologi dan globalisasi.
5.3.2 Kerajaan


Sesungguhnya pihak berkuasa agama Negeri dan Mahkamah Syariah
mempunyai autoriti tersendiri dalam usaha menangani masalah ini.
3
Antaranya ialah
penguatkuasaan, pemantauan, khidmat nasihat dan sebagainya. Walaubagaimanapun
mereka mempunyai keterbatasan tertentu disebabkan akta undang-udang di Malaysia
yang mendaulatkan Perlembagaan Malaysia melebihi undang-undang lain, termasuk
undang-undang Islam. Jika sesuatu undang-undang tersebut bertentangan dengan
Perlembagaan Persekutuan maka bahagian yang bertentangan akan terbatal. Hal ini
jelas dinyatakan dalam peruntukan Perkara 4(1) Perlembagaan.
4Oleh yang demikian, adalah dicadangkan bahawa struktur perlembagaan yang
ada boleh digunakan untuk melaksanakan Islam sekiranya pindaan atau penyesuaian
yang berkaitan dilakukan.
5
Peruntukan mengenai definisi murtad dan hukuman
murtad mengikut perundangan Islam perlulah dilaksanakan agar jumlah golongan
murtad ini dapat dihapuskan. Secara tidak langsung ianya telah memberikan
kedudukan yang istimewa kepada agama Islam berbanding agama-agama lain.
Kerana dari sudut sejarahnya, Islam begitu sinonim dengan Tanah Melayu suatu
ketika dahulu. Dalam mana-mana perlembagaan pun, alasan sejarah sudah
mencukupi untuk berfungsi sebagai ‘brek’ kepada desakan-desakan yang mahukan

3
Umat Islam diminta Pertahan Kedudukan Agama dalam Perlembagaan, Utusan Malaysia, 24 Julai 2006.
4
Perlembagaan persekutuan (hingga 15hb September 2003) : Kuala Lumpur terbitan International Law Book Services, m.s 3.
5
Abdul Aziz Bari (2005).Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication. m.s116.
174
supaya agama-agama lain diberikan kedudukan yang sama. Adalah dicadangkan
bahawa kedudukan ini perlu diambilkira dalam menangani masalah murtad
khususnya dan persoalan-persoalan berhubung dengan hak terhadap kebebasan
beragama yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan amnya.


Kerajaan juga perlu bertindak memerangi riddah ini sehingga ke peringkat
akar umbi agar generasi akan datang memandang persoalan murtad sebagai sesuatu
yang serius.
6
Ini kerana pihak kerajaan misalnya pihak berkuasa agama Negeri
mempunyai banyak ruang jika mereka mempunyai kemahuan. Sebagai contoh kes
ajaran sesat ‘ayah Pin’ di Batu 13, Hulu Besut, Terengganu yang telah menyebabkan
banyak kes murtad berlaku kepada pengikut-pengikutnya. Ianya disebabkan pihak
berkuasa agama terlalu berhati-hati dalam menangani isu ini di samping pertalian
kekeluargaan yang terjalin antara ketua ajaran sesat ini dengan pemimpin-pemimpin
politik di Terengganu.
7
Kesannya kumpulan ini berjaya mengumpulkan bilangan
pengikut yang ramai dalam tempoh yang singkat. Lebih memeranjatkan ialah
terdapat golongan profesional serta golongan terpelajar Melayu termasuk bekas
pelajar Universiti al-Azhar yang turut terjebak dengan kegiatan kumpulan ajaran
sesat ini. Sehubungan itu sikap pilih kasih dan mementingkan kroni dalam
perlaksanaan undang-undang perlu disisihkan agar akidah umat Islam dapat
dipelihara.


Selain itu, di Lembah Klang juga turut tidak terkecuali dari menjadi lubuk
berleluasanya gejala murtad ini di samping menjadi tapak berkembangnya gerakan
Islam Liberal, Black Metal dan gerakan Missionari selain gerakan ajaran sesat yang
semakin menular di seluruh negara. Oleh yang demikian, pihak JAWI, JAIS malah
JAKIM perlulah memperkasakan usaha dalam menangani perkembangan gerakan
ini. Di samping itu, permantauan juga harus dibuat ke atas badan-badan NGO bukan
beragama Islam yang menjadikan remaja Melayu sebagai sasaran mereka. Walaupun
pada zahirnya mereka aktif dalam menjalankan kerja kebajikan, namun program-
program seperti lawatan, program kecemerlangan pelajar dan sebagainya hanyalah

6
Abdul Aziz Bari (2005), Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication. m.s: 131
7
Riduan Mohamad Nor (2006), Murtad, Implikasi Hukum dan Fenomena, Selangor: terbitan MHI Publication. m.s: 54.
175
bertujuan untuk mengaburi aktiviti sebenar mereka iaitu memesongkan akidah
remaja Melayu ini.
Selain itu, semua ahli Parlimen beragama Islam perlu diberi kesedaran
tentang isu yang boleh menggugat akidah umat Islam ini. Manakala ahli Parlimen
bukan Islam pula harus diberi peringatan agar menghormati sentimen masyarakat
Islam dan tidak membuat pelbagai tuduhan terhadap agama Islam dengan sewenang-
wenangnya. Contohnya semasa isu pemakaian tudung anggota polis wanita Polis
Diraja Malaysia (PDRM) ketika berkawad, seorang ahli Parlimen wanita daripada
DAP telah mempertikaikan arahan ini sebagai melanggar hak asasi wanita. Kesannya
kelompok anti Islam dan NGO yang terlibat semakin berani menunjukkan
kebiadapan mereka. Contohnya mereka telah berdemostrasi di hadapan bangunan
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kerana membantah Akta Kecil DBKL
dalam isu berkelakuan tidak senonoh di khalayak awam. Slogan ‘morality cannot be
legislated’ cuba diterapkan dalam pemikiran masyarakat awam agar meniru gaya
hidup Barat yang bertentangan dengan syariat Islam.


Selain itu, pihak kerajaan perlu menyediakan sumber dana yang besar bagi
memudahkan pihak berkuasa menggempur tenaga memerangi gejala riddah dari terus
berleluasa. Selain itu, ia juga bertujuan untuk menggalakkan penubuhan pusat
bimbingan atau pemulihan akidah setiap negeri. Memandangkan kebanyakan
golongan yang murtad merupakan golongan yang baru memeluk islam, maka
kerajaan juga boleh menggunakan peruntukan yang ada untuk menyediakan program
memantau golongan yang baru memeluk Islam ini. Jika peruntukan yang besar boleh
disediakan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) untuk pembangunan
infrastruktur negara, pastinya tidak sukar bagi kerajaan untuk menyediakan
peruntukan untuk pembangunan dan pembaikpulih taraf sosial masyarakat.


Kerajaan juga boleh menyediakan perkhidmatan kaunseling dan teleinfo bagi
menudahkan orang ramai membuat aduan. Di sini, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
(JAKIM) boleh berperanan dalam hal ini. Secara tidak langsung, saluran
penyampaian maklumat dan rekod data dapat dilakukan secara bersistem dan
berkesan.

176

5.3.3 Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO)


Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) terutamanya NGO Islam perlu menyusun
strategi dakwah bersepadu dalam usaha membasmi bilangan murtad ini dari terus
meningkat. Misalnya, mereka boleh berperanan dalam memberikan kaunseling serta
menganjurkan program-program yang bermanfaat seperti kelas fardhu ain, aktiviti
rehlah, mukhayam dan sebagainya terutamanya untuk golongan yang baru memeluk
Islam memandangkan kelompok ini merupakan kelompok yang paling ramai murtad.


NGO Islam juga perlu turut serta memainkan peranan dengan cara memantau
serta melaporkan kepada pihak berkuasa agama atau kepada pihak istana sebagi
ketua agama kerajaan Negeri dan Pusat. Selain itu, pertubuhan NGO juga boleh
menjadi pengantara umat Islam dalam menyerahkan memorandum kepada Majlis
Raja-Raja Melayu sebagai institusi tertinggi di negara ini yang bertanggungjawab
menjaga kesucian agama Islam di negara ini.


NGO Islam ini juga digalakkan untuk mewujudkan personal contact dengan
golongan pemimpin-pemimpin politik negara ataupun golongan professional yang
berpengaruh pada masa kini. Ini kerana, jika dilihat antara faktor kejayaan gerakan
missionari mahupun gerakan yang menggalakan kebebasan beragama di Malaysia
seperti Sisters In Islam (SIS), Artikel 11, gerakan Islam Liberal dan sebagainya,
mereka mempunyai hubungan yang akrab dengan golongan ahli politik negara di
samping seringkali mengadakan kerjasama dengan pihak kerajaan dalam menjayakan
sesuatu program. Oleh itu, NGO Islam ini juga perlu mempergiatkan usaha melalui
kerjasama dengan golongan-golongan profesional masa kini.
5.3.4 Universiti


Dalam menangani masalah riddah dari terus berleluasa di kalangan
masyarakat kampus khususnya, maka setiap warga kampus seharusnya memainkan
177
peranan dalam menangani masalah ini. Misalnya, subjek Tamadun Islam dan
Tamadun Asia (TITAS) yang merupakan subjek umum universiti boleh dijadikan
platform oleh pensyarah untuk membentuk pola pemikiran yang tepat di kalangan
pelajar berkenaan konsep Islam yang sebenar. Ini kerana di antara faktor gejala
murtad kian berleluasa antaranya disebabkan faktor kejahilan mereka dalam
memahami tuntutan agama Islam itu sendiri, budaya hedonisme dan strategi musuh-
musuh Islam yang tersusun serta licik. Disebabkan itulah pendidikan agama Islam
perlu disuburkan di setiap peringkat institusi sehinggalah ke peringkat pusat
pengajian tinggi.
5.3.5 Golongan Ulama dan Intelek


Golongan ulama perlu memainkan peranan yang lebih sinergi dalam
mendidik dan memberi kefahaman kepada generasi baru berkaitan bahaya gejala
yang merosakkan akidah ini terutamanya gejala murtad kini agar mereka lebih
berwaspada dengannya. Golongan ini juga perlu turut bekerjasama dengan agensi-
agensi Islam dalam memurnikan pemikiran umat Islam yang menyeleweng terutama
tentang salah faham yang berlaku terhadap agama Islam hari ini. Segala perancangan
jahat kumpulan kuffar ini terhadap umat Islam perlu dibongkar hingga ke akar umbi
dan didedahkan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan waspada
terhadap dakyah yang disebarkan oleh mereka.


Jika dikaji suatu masa dahulu, masyarakat Melayu kaya dengan ulama yang
menyandang pelbagai gelaran seperti maulana, sheikh, makhdum dan Tuan Guru.
Selain itu, istana pula menjadi tempat berkumpul untuk menuntut ilmu sebagaimana
yang ditulis dalam ‘sulatus salihin’ karya Tun Seri Lanang. Sekolah Pondok,
madrasah serta tempat-tempat menuntut ilmu sentiasa menjadi tumpuan masyarakat
pada masa tersebut, terutamanya di negeri-negeri Melayu utara seperti Kelantan,
Terengganu, Kedah dan Perlis. Sebahagian dari lulusan pondok ini juga berjaya
melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di negara Arab seperti Mekah,
Madinah dan Mesir. Sekembalinya mereka ke tanah air, mereka berkhidmat sebagai
178
pegawai agama di jabatan Agama serta menjadi guru-guru agama. Kesan dari faktor
inilah menjadikan isu murtad ini cukup asing dan akan ditentang habis-habisan jika
ianya terjadi dalam masyarakat kesan dari peranan yang dimainkan oleh golongan
ulama ini. Ianya boleh dilihat apabila terjadinya kisah Natrah di Singapura pada
tahun 1950.


Jika sebelum merdeka, orang Melayu takut untuk menghantar anak-anak
mereka menuntut di sekolah Inggeris kerana khuatir akidah anak mereka akan
terpesong atau murtad jika belajar di aliran sebegini. Sentimen sebegini terbukti
berjaya mengekang masyarakat pada zaman tersebut dari terlibat dengan gejala
murtad.
5.3.6 Masyarakat


Ahli masyarakat seperti jawatankuasa komuniti kediaman perlu memainkan
peranan yang lebih berkesan dalam menangani masalah ini. Jika mereka boleh
bersatu padu dalam menjaga keamanan kawasan kediaman, maka pastinya mereka
juga mempunyai kekuatan dalam menjaga dan turut prihatin dengan masalah akidah
masyarakat setempat. Di sini masjid, surau mahupun balairaya dilihat sebagai tempat
yang paling ideal dalam membincangkan masalah-masalah yang berlaku di dalam
masyarakat serta turut bersama-sama membincangkan cara mengatasi masalah
murtad ini.


Selain itu, di antara stategi berkesan untuk menjadikan masyarakat turut serta pro-
aktif dalam menangani masalah murtad ini dengan menjadikan isu murtad sebagai
isu yang besar serta sentiasa diperkatakan dalam kelompok masyarakat.
8
Kesannya
masyarakat akan merasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk turut serta
membasmi gerakan ini secara berkelompok atau secara peribadi. Pemikiran
masyarakat juga perlulah diaktifkan dengan isu-isu terkini berkenaan gejala murtad
ini agar masyarakat dapat turut serta dalam menangani masalah ini.

8
Keluarga Aishah terima simpati, Utusan Malaysia, 23 Januari 1998.
179

Di antara modus operandi yang boleh dilakukan untuk meluaskan maklumat
berkenaan isu ini ialah :


i) Penglibatan pihak media massa dan media cetak dalam menyebarluas
bahaya gejala murtad ini jika berkembang dalam masyarakat. Ini kerana
media mempunyai kuasa dalam membentuk pandangan masyarakat umum.
Program-program agama sama ada melalui media cetak atau elektronik
sepatutnya diletakkan prioriti utama dengan meningkatkan jumlah program
dan mengurangkan rancangan-rancangan yang berbentuk hiburan seperti
yang ditayangkan di kaca TV pada hari ini. Dalam hal murtad, pihak media
wajar membentu dalam pendedahan yang meluas serta kefahaman tentang
implikasi penukaran agama dan kehinaannya menurut Islam.
9


ii) Mengadakan konvensyen, wacana ilmu, seminar serta bengkel
berkenaan isu murtad ini secara kolektif dan berterusan. Medan sebegini
kebiasaannya berkesan untuk menarik golongan elit dan kelas pertengahan
turut serta membincangkan permasalahan murtad ini.

iii) Mengadakan ceramah, forum, kuliah serta tazkirah berkenaan tajuk
murtad. Method ini biasanya menjadi kegemaran kelompok masyarakat biasa
yang sudah biasa mengunjungi masjid, ceramah politik, surau, kelas-kelas
pengajian agama.

iv) Menaikkan kain rentang, bunting, poster dan mengedarkan stiker-
stiker yang boleh ditampal di kereta untuk meningkatkan kesedaran orang
ramai tentang bahaya gejala ini.

v) Penyerahan memorandum dan kutipan tandatangan untuk meraih
publisiti dari pihak media. Contohnya kejayaan BADAI (Badan Bertindak
Anti IFC) yang berjaya menggagalkan seminar yang dianjurkan oleh
kumpulan ‘artikel 11’ di Pulau Pinang. Ekoran tindakan BADAI ini juga

9
Masrinah bt Maslih (2008), Persepsi pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad), Johor:
Universiti Teknologi Malaysia. m.s 109.
180
masyarakat mulai memperkatakan tentang gejala murtad dan ancaman IFC.
Malahan kumpulan IFC ini juga telah memadamkan jadual roadshow mereka
ke seluruh negara dalam laman sesawan kumpulan ini.


Selain itu haruslah diingat bahawa dengan autoriti kerajaan yang memerintah
sahaja maka fenomena murtad ini berjaya dikekang dari terus menular dalam
masyarakat. Oleh itu, masyarakat hendaklah mendesak ahli Parlimen kawasan
masing-masing agar membawa usul ini ke Parlimen atau ADUN di peringkat negeri
dan menjadikan isu murtad ini sebagai satu isu yang melangkaui sempadan parti dan
politik.


Sejarah silam telah membuktikan bahawa perpaduan adalah senjata yang
paling ampuh dalam membina sesebuah komuniti. Kesannya kini kelompok liberal
dan hak asasi manusia semakin kukuh kedudukannya kesan dari kesepaduan yang
telah mereka capai di kalangan mereka. Walaupun mereka berbeza agama dan kaum,
namun demi menjatuhkan agama Islam, mereka bersatu padu dalam merealisasikan
impian mereka ini. Sesungguhnya virus murtad tidak mengenal latar belakang
keluarga, status mahupun taraf pendidikan seseorang kerana virusnya mampu
merebak kepada individu yang mempunyai taraf pendidikan agama yang tinggi
mahupun anak tokoh agama sendiri.


Sesungguhnya kedatangan Islam adalah untuk menghapuskan segala bentuk
kepercayaan yang bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia. Allah S.W.T
mencipta manusia dengan kelebihan akal yang berpandukan wahyu supaya manusia
berfikir serta dapat membezakan yang hak dan batil. Jadi, akal perlu digunakan
dengan sebaiknya untuk menilai sama ada sesuatu perkara itu diredhaiNya ataupun
sebaliknya. Oleh yang demikian, mana-mana fahaman yang dibawa oleh gerakan
Islam Liberal ini, walaupun logik akal dapat menerimanya, perlu ditolak sekiranya ia
bertentangan dengan nas syarak.

181

5.4 CADANGAN KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI
MASALAH MURTAD


Berdasarkan cadangan-cadangan di atas, penyelidik telah mengariskan
beberapa kaedah penyelesaian yang difikirkan sesuai untuk dilaksanakan bagi
mengatasi masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu Islam di
Malaysia:


5.4.1 Kebanyakan mereka yang terdorong untuk menukar agama ini terdiri
daripada golongan saudara kita, berpendidikan rendah mahupun yang berpendidikan
tinggi tetapi cetek pengetahuan agama. Usaha-usaha memberi kesedaran dan ilmu
pengetahuan Islam kepada generasi muda adalah bersifat komprehensif. Oleh itu, ia
tidak boleh dilakukan atau diletakkan di atas tanggungjawab JAKIM semata-mata.
Semua badan dakwah, masjid, surau dan NGO Islam perlu mengambil inisiatif dalam
melaksanakan tanggungjawab ini.

Untuk melaksanakan setiap program kesedaran dan penyebaran ilmu
pengetahuan ini, maka ia memerlukan kos yang tinggi. Justeru kekangan dana dalam
mengimplimentasikan usaha ini menjadi faktor utama ianya tidak dapat
dilaksanakan. Oleh yang demikian, kerajaan, pihak swasta, masyarakat Islam serta
NGO Islam perlu bergabung tenaga dalam menggumpulkan dana serta tenaga pakar
untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang kepentingan ilmu
pengetahuan agama dan kekuatan akidah. Sesungguhnya hanya ilmu pengetahuan
sahaja yang dapat menjadi benteng pertahanan umat Islam dalam menghadapi
cabaran beragama era globalisasi ini.


5.4.2 Kerajaan serta umat Islam di Malaysia khususnya perlu kembali kepada
sistem Undang-undang Jenayah Islam dalam kerangka Perlembagaan yang sedia ada.
Pelbagai kaedah telah dibuat dan dilaksanakan sebelum ini tetapi masih belum
menampakkan hasilnya bahkan gejala pertukaran agama di kalangan umat Melayu-
Islam semakin meruncing. Sudah sampai masanya kerajaan kembali melaksanakan
Undang-undang Jenayah Islam dalam pentadbiran negara kerana telah terbukti
sepanjang sejarah Islam bahawa undang-undang ini mampu menyelesaikan banyak
182
masalah termasuk masalah murtad. Sekiranya di zaman Jepun rakyat terpaksa tunduk
kepada undang-undang yang dipakai oleh penjajah Jepun, begitu juga ketika mana
penjajah British menguasai Malaysia; rakyat akur dengan undang-undang British
maka sudah sampai masanya setelah 52 tahun negara merdeka dengan Malaysia
dinobatkan sebagai negara Islam untuk menjadikan Undang-undang Jenayah Islam
sebagai sistem perundangan negara.


5.4.3 Pihak kerajaan perlu meminda atau mengemaskinikan Perlembagaan yang
ada dengan membuat akta atau enakmen yang boleh memperkukuhkan kedudukan
undang-undang Islam dan artikel 121 (A). Artikel 121(A) perlu memperuntukkan
kuasa Mahkamah Syariah lebih tinggi kedudukannya daripada Mahkamah Sivil. Ia
sebagaimana yang telah disarankan oleh Almarhum Profesor Dr. Ahmad Ibrahim
yang mengatakan: :
10“Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan Undang-
undang Islam hendaklah terbatal dan dianggap tidak sah setakat
mana ia bertentangan itu”.


Dengan meletakkan kedudukan Mahkamah Syariah lebih tinggi daripada
Mahkamah Sivil sekaligus memperlihatkan pengukuhan agama Islam sebagai agama
rasmi negara dan menampakkan ketinggian kedudukan Yang Dipertuan Agong
sebagai Ketua Agama di Malaysia. Ia juga menjamin kesejahteraan dan hak-hak
umat Islam tanpa mengenepikan hak bukan Islam di Malaysia. Sewajarnya
kedudukan Mahkamah Syariah ini ditingkatkan memandangkan Malaysia dikenali
sebagai sebuah negara Islam yang sudah mendapat kemerdekaan lebih daripada 52
tahun bahkan majoriti serta pemerintahnya terdiri daripada bangsa Melayu yang
beragama Islam.


5.4.4 Penyebaran Islam perlu dilakukan melalui dialog secara terbuka. Walaupun
dialog seumpama ini banyak dilakukan oleh badan-badan dakwah, tetapi dalam
kalangan jabatan kerajaan mahupun NGO Islam yang berautoriti kurang dilakukan

10
Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam
Malaysia (IKIM), m.s 15.
183
bahkan mereka gagal untuk turun padang bersama-sama melakukan tanggungjawab
tersebut. Percambahan idea dan pandangan melalui dialog boleh menyelesaikan
banyak masalah yang berhubung dengan perbezaan pandangan terhadap teologi,
budaya, adat serta toleransi beragama. Kebanyakan dialog seumpama ini dianjurkan
oleh NGO bukan Islam seperti IFC dan Majlis Peguam yang majoritinya dikuasai
oleh orang bukan Islam sehingga mereka berani mencampuri hak orang Islam,
termasuk mempertikai artikel 11 (4) berkenaan hak kebebasan beragama.
Kesepakatan masyarakat Islam dalam mempertahankan kedaulatan agama Islam dan
hak beragama umat Islam di Malaysia dituntut dan dialog seumpama ini mampu
menjawab segala kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang bukan Islam sekaligus
menyedarkan masyarakat Islam tentang dakyah agama lain.


5.4.5 Kerajaan perlu meluaskan operasi mahupun mengemaskinikan pentadbiran
pusat pemulihan akidah agar segala aktiviti dan program yang dibuat lebih tersusun
dan berjaya mencapai objektif penubuhannya. Sistem pengoperasian yang lebih
sistematik dan efisien dapat memulihkan keyakinan golongan yang ingin keluar
daripada Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar berlandaskan akidah
Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Oleh itu, memandangkan masalah berkaitan akidah umat
Islam ini semakin meningkat, diharapkan pihak kerajaan pusat dapat membina pusat
pemulihan ini di setiap negeri agar ramai lagi umat Islam yang bermasalah dari sudut
akidahnya dapat dipulihkan berbanding sekarang.


5.4.6 Kerajaan juga turut diminta supaya memantau rancangan yang dipaparkan
dalam media elektronik. Televisyen kerajaan mahupun swasta seharusnya tidak
mengagungkan budaya Barat serta Bollywood hingga menyebabkan ramai umat
Islam terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat. Hiburan yang berunsur ganas dan
percampuran antara lelaki dan wanita turut menjadi ikutan sebahagian remaja Islam
sehingga akhirnya membawa kepada meninggalkan Islam sebagai pegangan hidup.
Kesan daripada cara hidup Barat telah membawa pemikiran umat Islam di Malaysia
lebih bersifat liberal, sekular, free thinker serta pelbagai fahaman yang bertentangan
dengan Islam. Usaha TV9 yang membawa mesej Islam dalam kebanyakan
programnya dilihat sebagai satu langkah bijak dan memperlihatkan bahawa program
184
bercorak keagamaan masih mendapat tempat di hati masyarakat bahkan sangat
dialukan dalam situasi masyarakat yang semakin gawat hari ini.
185BIBLIOGRAFI
Al-Qur’an al-Karim

Abdullah Basmeih (1992), Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian al-
Quran, Jabatan Perdana Menteri: Bahagian Hal Ehwal Islam.


Buku-buku

‘Abdul‘Azeez ibn ‘Abdullaah ibn Baaz (1998), Word of Advise Regarding
Dak’wah, translation by Bint Feroz Deen & Bin ‘Abd al-Ghafoor,
Birmingham United Kingdom, Al-Hidayah Publishing and Distribution.

Abdul Aziz Bari (2003), Malaysian Constitution: A Critical Introduction, Kuala
Lumpur: The Other Press.

Abdul Aziz Bari (2005), Islam dalam Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya:
Selangor, Intel Multimedia and Publication.

Abdul Aziz Bari (2006), Perlembagaan Malaysia : Asas-asas dan Masalah, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.


Abdul Halim bin Mat Diah (1987), Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi,
Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Abdul Karim Zaidan (2002), Islam dan Dakwah, Kuala Lumpur: Pustaka Salam
Sdn. Bhd.

Abdul al-Karim Zaydan (1994), Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut:
Mu’asasah al Risalah.

Abdullah bin Sulong. (2005), Islam dan Isu-isu Semasa. Johor Bahru: Universiti
Teknologi Malaysia.

Abu Zahrah (1994), Ushul Fiqih, Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Ahmad Hidayat Buang (2004), Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti
Malaya.

186
Adam Kuper & Jassica Kuper (1985), The Social Science Encyclopaedia, London:
Routledge and Kegan Paul.

Ahmad Ibrahim (1986), “Interpreting the Constitution – Some General Principles”
dalam F.A Trindade & H.P. Lee (Ed.), The Constitution of Malaysia:
Further Perspective and Developments, Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti
Sdn Bhd.

Ahmad Mohamed Ibrahim (1986), Sistem Undang-undang di Malaysia, Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmad Mohamed Ibrahim (1997), Pentadbiran Undang-Undang Islam di
Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Ahmad Mahdzan Ayub (1985), Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Suatu
Pengenalan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Al-A’zami (1990), Manhaj al-Naqd ’inda al-Muhaddithin Nash’atuhu wa
Tarikhuhu, al-Mamlakat al-Arabiyat al-Su’udiyah: Maktabat al-Kawthar.

Al-Maqdisi (1367H), al Mughni, Jil. 8. Misr: Tab Idarah al-Manar.

Al-Asqalani (1989), Fath al-Bari Sharh Sohih al-Bukhari. Jil. 12. Beirut: Dar al
Kutub al-Ilmiyah.

Al-Bahuti (1402H), Kashshaf al-Qanna An Matn al-Iqna. Jil. 4. Beirut: Dar al
Fikr.

Al-Bakli (t.t.), al-Ikhtiyati al-Fiqhiyah Min Fatawa Shaykh al-Islam Ibn
Taymiyah, Beirut: Dar al-Makrifah li al-Tiba’ah wa al-Nashr.

Al-Fakhr al-Razi (1357h), Al-Tafsir al- Kabir. Jil. 16. Qaherah: al-Matba’ah al-
Bahiyah al-Misriyah.

Al-Fayruz Abadi (t.t.), al-Qamus al Muhit, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, Beirut, vol.
1.

Al-Kasani. (1982), Bada’i al- Sana’i fi Tartib al-Shara’i. Jil. 7. Beirut: Dar al-Kitab
Al-Arabi.

Al-Huli (1368H), Shara’i al-Islam fi Masa’il al-Halal wa al-Haram. Jil. 4.
Qaherah: Matba’ah al-Qaherah.

Al-Husni (1995/1416h), Kifayat Al-Akhyar fi hil Ghayat al-ikhtisar, Dar al khayr,
Beirut, jil.2.

al-Maqsidi (1367H), Al-Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarat al-Manar.

Al-Razi (t.t.), Mukhtar al-sihah, Maktabah Lubnan, Beirut.

187
Al-Sawi (1372H), Hashiyah al Sawi ala al-Sharh al-Soghir li al-Dardir. Jil. 2.
Misr: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi.

Al-Sharbini (t.t.) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Jil.4.
Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaily (1989/ 1409h), al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu, Dar al Fikr, Dimashq,
jil.6.

A-Shawkani (1994), Nayl al-Awtar. Jil.7. Beirut: Dar al Fikr.

Arieff Salleh Rosman (2001), Murtad Menurut Perundangan Islam. Johor:
Universiti Teknologi Malaysia.

Awdah (1994/1415h), al-Tashrik al-Jina’i al-Islami Muqarinan bi al-Qanun al
wad’i, Mu’assasah al-Risalah, Beirut, jil/1.

Azzam (1990), Al-Aqidah wa Atharuha fi Bina’ al-Jil, Beirut: Dar Ibn Hazm.

Baltarji (1994), Al-Minhaj Fi Sharh Sohih Muslim bin al-Hajjaj. Jil.1. Beirut: Dar
al-Khayr.

Buyong Adil (1980), Sejarah Kedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

El-Awa M. (1982), Punishment in Islamic Law, Indianapolis, American Trust
Publications.

Farid Sufian Shuaib (2005), Murtad : Kedudukannya di sisi Islam dan
Perlembagaan Malaysia, Petaling Jaya : Intel Multimedia and Publication.

Gharnati (t.t.), Qawanin al-Ahkam al-Syariyah wa masa’il al-Furu al-Fiqhiyah.
Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin.

Jama’ah min Ulama’ al Hind. (1310h), Al-Fatawa al-Hindiyah. Jil.2. Misr: al-
Matba’ah al-Amiriyah.

Hapriza Ashari (2003), Prinsip Undang-undang Malaysia, Batu Caves, Selangor,
PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Haron Din (1988), Manusia dan Islam, Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn Bhd.

Hashim Mehat (1991), Malaysian Law & Islamic Law On Sentencing, Kuala
Lumpur: International Law Book Services.

Hashim Yeop A. Sani (1980), Our Constitution, Kuala Lumpur: The Law Publishers
(M) Sdn. Bhd.

Hawwa (1992), Al-Islam: Syahadah dan Perkara-perkara yang Membatalkannya.
Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

188
Henry L. Manheim & Bredley A. Simon (1977), Sociological Research: Philosophy
And Methods, Illinois: The Dorsey Press.

Ibn Abidin (1386h), Rad al-Muhtar ala al-Dur al Mukhtar. Jil. 4. Misr: Matba’ah
Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu.

Ibn Hazm (t.t.), al Muhalla. Jil. 11. Beirut: al Maktab al Tijari.

Ibn Kathir (1401H), Tafsir al-Quran al-Azim, Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Manzur, Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Afriqi
al-Misri (1968), Lisan al Arab, Jilid 12, Beirut: Dar Sadir Wa Dar Beirut.

Ibn Taymiyah (t.t.), Al-Sorim al-Maslul a’la Shatim al-Rasul. Beirut: Dar al-Kutub
al-Ilmiyah.

Imam Barnadib (1982), Arti Dan Metode Sejarah Pendidikan, Yogyakarta: Yayasan
Penerbitan FIP-IKIP.

Ismail Yusof (1997), Politik dan Agama di Sabah, Bangi: Penerbit Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM).

Jabran Mas’ud (1986), al-Ra’id,Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut: jil.1.

Kamaruddin Ngah dan Roslin Md Akhir (1990), Kaedah Penyelidikan Panduan
Mudah Kerja Luar, Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

____________ Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), Kuala Lumpur terbitan Dewan
Bahasa dan Pustaka.

____________ Kamus Za’ba (2000), Kuala Lumpur terbitan Pustaka Antara Books
Sdn. Bhd.

Koentjaraningrat (ed.), (1986), Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta:
Penerbit P.T. Gramedia.

Mardiana Nordin, Hasnah Hussiin,(2001), Pengajian Malaysia, Shah Alam terbitan
Fajar Bakti.

Mohd Salleh Abas (1985), Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia,
Kuala Lumpur terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Isa Selamat (1998). Murtad, Kesan dan Kisah Mengenainya. Kuala
Lumpur: Darul Nu’man.

Muhammad Hassan Dato’ Kerani Muhammad Arshad (1968), al-Tarikh Salasilah
Negeri Kedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Qutb (1977). Salah Faham Terhadap Islam. Gabungan Persatuan
Mahasiswa Islam Antarabangsa.
189
Muhammad Rashid Rida (t.t.) Tafsir al Manar, Jil. 1. Beirut: Dar al-Makrifah.

____________ Perlaksanaan Hukum Hudud di Kelantan (1994), Kota Bharu:
Telda Corporation Sdn. Bhd.

Peter, A. Angeles (1981), A Dictionary Of Philosophy, London: Harper and Row
Publishers.

Riduan Mohamad Nor (2006), Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena, Selangor:
MHI Publication.

R.H. Hickling (2001), Malaysian Law, An Introduction to the Concept of Law in
Malaysia, Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.

Said Ibrahim (1998), Jinayah Murtad, Dari Sudut Hukum Syarak dan
Perundangan Islam, Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah.

Sayid Sabiq (1990), Fikih Sunnah, jil. 9, Kuala Lumpur: Victory Agencie.

Shamrahayu Abdul Aziz et.al (2005), Murtad dalam Perundangan Islam. Petaling
Jaya: Intel Multimedia and Publication.

Sidi Gazalba (1981), Pembimbing Latihan Dan Tesis, Kuala Lumpur: Pustaka
Antara.

Wahbah az-Zuhaili, terj. Ahmad Shahbari Salamon et. al (2001), Fiqh dan
Perundangan Islam Jilid IV, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Hashim, Ting Chiew Peh dan Shamsul Amri Baharuddin (1980), Kaedah
Penyelidikan Sosial, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

William L. Reese (1980), Dictionary Of Philosophy And Religion Eastern And
Westren Thought, New Jersey: Humanities Press Inc.

Zaydan, al-Mufassal fi ahkam al Mar’ah, jil. 5.

_____________. (t.thn), Al-Mu’jam al Wasit. Jil.2. Dar Imran.


Kertas Kerja

Bahagian Penyelidikan (1991), ‘Mengenal Ajaran Sesat Di Malaysia’, (Kertas Kerja
di Pusat Islam Malaysia, 3 September 1991),

Wilkinson, R.J. (1908), ‘Papers on Malay Subjects’ Law Part 1, Kuala Lumpur.

Mohamed Azam Mohamed Adil, Hak Kebebasan Beragama Dari Perspektif Islam
dan Perlembagaan Persekutuan,:Satu Perbahasan, Pusat Pemikiran dan
Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor.

190
Mohamad Kamil b. Abd. Majid (2004). Penyelewengan Aqidah: Punca Dan
Implikasinya Kepada Umat Islam. (Kertas Kerja Seminar Pemantapan
Aqidah Peringkat Negeri Selangor, 7 Ogos 2004). Anjuran Jabatan Mufti
Negeri Selangor.Tesis

Ab. Razak Aripin, Murtad: Penilaian dari Sudut Syariah dan Penyelesaiannya di
Malaysia, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Azahar bin Yaakub@Ariffin (2000) Murtad di Kalangan Saudara Baru Keturunan
India: Satu Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur:
Universiti Malaya.

Masrinah bt Maslih (2008), Persepsi pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap
Isu Penukaran Agama (Murtad). Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Rozi Jidin (1994), Riddah/murtad : Bidangkuasa Mahkamah di Malaysia
dan Kesannya kepada Masyarakat. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Nor Azilah Abdul Ghani (1999). Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan.
Kuala Lumpur, Universiti Malaya.

Enakmen/Undang-Undang


[1915], I.F.M.S.L.R 204.

[1927], 6 F.M.S.L.R. 128; 2 J 213

(1977), MLJ 187.

[1989] 1 MLJ 418

Ahmad Mohamed Ibrahim (1989), “The Ammendent to Article 121 (1A) of the
Federal Constitution: Its Effect on the Administration of Islamic Law”, 2
MLJ.

Farid Sufian Shuaib (2000), “The Courts and Approaches to Constitutional
Interpretation” 8 IIUMLJ 151.

_____________Akta Undang-Undang Sivil, 1956 (Akta 67)

_____________Che Omar bin Che Soh lwn Public Prosecutor (1988) 2 MLJ.

_____________Laws of the Constitution of Terengganu (1911), Malayan
Constitutionial Documents No.2.

191
_____________Menteri Hal Ehwal dalam Negeri lwn Jamaluddin bin Othman
(1988) 1 Malayan Law Journal (MLJ).

_____________Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Kuala Lumpur
terbitan International Law Book Services, Petaling Jaya.

_____________Perlembagaan Pakistan, Perkara 227.

_____________Suruhanjaya Reid (Februari 1957), Kuala Lumpur, Government
Press.

_____________Undang-undang Mahkamah, Terengganu 1885.

In Re Susie Teoh; Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan
Adat Istiadat Melayu, Kelantan (1986) 2 MLJ 228.

Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat
Melayu, Kelantan (1990) 2 MLJ 306.

L.A Sheridan, “Religion of the Federation” (1988) 2 MLJ.

Permohonan No. 14200-043-002-2003, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur.

Seksyen 5 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor), 1995.

Seksyen 7 Enakmen Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu), 2001

Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah (Perak), 1992.

Seksyen 48 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan), 1992.

Seksyen 55 (2) Enakmen Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah.

Seksyen 63(1) Enakmen Undang-undang Jenayah Islam Sabah, 1995

Seksyen 63 (2) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Melaka), 1991.

seksyen 66 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Melaka, 1991.

seksyen 102 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan, 1994.

Seksyen 119, Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan
(Pindaan 2003).


Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Tuan Haji Sham Haji Openg, Ketua
Hakim JKSS pada 5 Ogos 2003.

Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Dato' Che Yusof Puteh, Ketua
Hakim JKSPP pada l6 Ogos 2003.
192

Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan Tuan Mat Zaraai Bin Alias, Penasihat
Undang-undang Perlis (ketika itu) pada l8 Oktober 2001.


Jurnal / Majalah / Surat Khabar

A. Mohd Rahimin Sihat, Kepentingan Memelihara Akidah, Utusan Malaysia, 21
Julai 2006.

Abu Bakar Ismail, Milenia Muslim (Januari 2006), Tolak Suruhanjaya Agama,
Kuala Lumpur, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM).

Abdul Monir Yaacob (Jun 1992), Reformasi Undang-Undang Islam di Malaysia,
Jurnal Kanun, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Aninah Janang, Mastika (Disember 2006), Tolong Selamatkan Gadis-Gadis Pulau
Pinang, Kuala Lumpur, Utusan karya Sdn. Bhd.

____________ Angka Murtad dalam SMS Tidak Betul, Utusan Malaysia, 9
November 2006.

____________ Islam itu sempurna, jangan samakan dengan agama lain. Rosak
akidah kita nanti, Harian Metro, 10 Julai 2006.

Ihsan Hardiwijaya Ibaga, majalah DIAN (Bil. 120, Mei 1979), “Ulama dan Sistem
Pondok Di Kelantan Abad Ke 19”, Kota Bharu.

____________ Jangan Pertikai Perkara 121 (A), Utusan Malaysia, 25 Julai 2005.

____________ Keluarga Aishah Terima Simpati, Utusan Malaysia, 23 Januari
1998.

Khairun Nizam dan Mohammad Yusuff, Beri Kuasa, Tambah Kakitangan JAKIM-
NGO, Utusan Malaysia, 8 November 2006.

Linehan (1936), History Of Pahang dalam JRASMB London, vol. xiv, Bahagian II.

Mazeni Alwi, Hentikan Debat Isu Agama, Utusan Malaysia, 11 Ogos 2006.

Mohd Azam Mohamed Adil, Bahaya Mainkan Isu Murtad di Malaysia, Utusan
Malaysia, 9 November 2006.

Mohd. Farid Ravi Abdullah, Jangan Sisihkan Orang yang Murtad, Utusan
Malaysia, 10 November 2006.

Mohd. Radzi Mohd. Zin, Jangan Permain isu Agama, Utusan Malaysia, 17 Oktober
2006.

193
____________ Milenia Muslim (Disember 2006), IFC tiada tempat di negara ini-
Pemuda UMNO, Kuala Lumpur, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia
(YADIM).

____________ Mufti Perak Kata JAKIM Tidak Serius dalam Isu Murtad, Utusan
Malaysia, 10 Julai 2006.

_______________ (t.t.). Murtad Barah Ummah. Kuala Lumpur: Terbitan Badan
Bertindak Anti- Murtad, Pusat Penyelidikan Pas Pusat

Noor Azam Shairi, Memahami Artikel 11 (4), Utusan Malaysia, 23 Ogos 2006

Norliza Abd. Rahman, SMS: Sultan perak Panggil MB, Musa Menghadap, Utusan
Malaysia, 9 November 2006.

Rusli Abdul Ghani (1989), Peristilahan Legasi Hippocrates Ars Longga, Vita
Brevis, Pelita Bahasa, bil. 9, November 1989, Kuala Lumpur terbitan Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Sahidan Jaafar, Mastika (November 2006), Kami Perjudikan Akidah Untuk beri
Makan Anak-Anak!, Kuala Lumpur, Utusan karya Sdn. Bhd.

____________ Saya Tetap Islam: Azhar Mansor. Berita Harian, 18 November
2006.

Sisters In Islam, “Apostasy is Not Capital Crime”, The Star, 24 Julai 1999.

____________Umat Islam diminta Pertahan Kedudukan Agama dalam
Perlembagaan, Utusan Malaysia, 24 Julai 2006.

Wahbah az-Zuhaili, terj. Ahmad Shahbari Salamon et. al (2001), Fiqh dan
Perundangan Islam Jilid IV, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wan Mohd. Hafiz Wan Hamzah, Mastika (Disember 2006), Anak VVIP Bertaubat
Selepas Murtadkan 500 Orang Melayu, Kuala Lumpur, Utusan karya Sdn.
Bhd.

Wan Mohd. Hafiz Wan Hamzah, Mastika (Disember 2006), Jadi Free Thinker,
Hampir Murtad, Kuala Lumpur, Utusan karya Sdn. Bhd.

____________ Wujud Akta Lindungi Akidah, Utusan Malaysia, 16 Julai 2006.

____________ Kebanyakan yang Murtad Wanita, Utusan Malaysia. 8 November
2006.

Zulkifli Jalil, Amaran Kepada Semua-Jangan Anjur Lagi Forum Sentuh Sensitiviti
Kaum, Agama – Perdana Menteri, Utusan Malaysia, 12 Ogos 2008.


Laman Web
194


alumnigayonguia.tripod.com/artikel/murtad.htm,4 jun 2007, 12.30pm.

baheis.islam.gov.my/web/musykil.nsf 11 jun 2007, 1.45pm

http://www.e-fatwa.gov.my

http://www.malaysiakini.com/letters/36404 / 50,000 remaja Melayu mohon murtad?
Rozmal Malakan, May 25, 05 1:14pm

http://www2.kedah.gov.my/mufti/readfatwa.php?fatwa_id=8

ms.wikipedia.org/wiki/Agama. 12 Jun 200. 11.50 am

www.abim.org.my/ Perbincangan khas NGO-NGO Islam mengenai Lina Joy dan isu
semasa

www.al-ahkam.net/ 4 jun 07, 4.30 pm

www.harakahdaily.net, Mufti Perak Dakwa 250,000 murtad di negara ini? 14
Februari 2006.

www.islam.gov.my, Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia, Ahmad
Mohamed Ibrahim.

www.malaysia-today.net/Blog-s/2006/06/respon-islam-terhadap-pluralisme.htm,
2.00pm, 2 jun 07

www.myislamnetwork.net/, 4 jun 07, 5.55pm

www.utusan.com.my, 6 Oktober 2000

www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.nsf/listsslg

your.sydneyanglicans.net/southerncross/articles/muslim_women_who_share_a_secre
t_love/

ii

KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI PERTUKARAN AGAMA DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU-ISLAM DI JOHOR, SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

DR. FARAHWAHIDA BT. MOHD YUSOF P.M AMINUDDIN B. RUSKAM TUAN HJ. AZMI SHAH B. SURATMAN EN. MOHD NASIR B. RIPIN CIK NUR RAIHAN BINTI NORDIN CIK SHARIFAH MUNIRAH BT. TIMMIATI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

iii

KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI PERTUKARAN AGAMA DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU-ISLAM DI JOHOR, SELANGOR DAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR.

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

iv

ABSTRAK

Kes-kes pertukaran agama sebelum ini dianggap sebagai isu yang sensitif oleh banyak pihak dan ianya tidak dibincangkan secara terbuka bahkan statistiknya juga tidak didedahkan kepada umum. Baru-baru ini Mufti Perak Datuk Seri Dr. Harussani Zakaria telah melaporkan dalam satu ceramah bahawa terdapat lebih 250,000 orang Islam telah menukar agamanya. Kes Noraisyah Bukhari misalnya, telah membuka mata masyarakat Islam bahkan menimbulkan satu polemik hingga ia dibahaskan serta mendapat reaksi spontan bukan sahaja oleh golongan masyarakat Islam bahkan para ulama dan kerajaan Malaysia. Isu ini kemudiannya surut sehingga beberapa parti politik menggesa kerajaan mewujudkan satu enakmen bagi menangani gejala pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Malaysia. Sehingga hari ini, enakmen yang diharapkan masih dalam draf perbincangan bahkan ia telah mengambil masa yang agak lama untuk dipersetujui seterusnya diimplementasikan di negara ini. Sementara menunggu satu undang-undang diluluskan bagi mengawal pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam ini, semakin banyak desasdesus mendakwa keterlibatan remaja Melayu-Islam yang cenderung untuk menukar agama serta terlibat dalam kumpulan yang boleh merosakkan akidah mereka seperti JIT (Jangan Ikut Tuhan) dan Black Metal. Mutakhir, cadangan penubuhan Suruhanjaya Antara Agama turut mendapat perhatian kerajaan kerana ia nyata menggugat kepentingan umat Islam di Malaysia. Ekoran daripada ini,, pihak berkuasa perlu lebih prihatin dan seharusnya mendedahkan statistik permohonan pertukaran agama oleh masyarakat Melayu-Islam ini kerana gejala ini boleh merosakkan institusi keluarga Islam bahkan ia lebih buruk daripada gejala sosial dan dadah. Di sebabkan oleh banyak pandangan, pendekatan dan cadangan yang telah dibuat sebelum ini yang masih belum menampakkan hasilnya maka dirasakan perlu dibuat satu pengkajian yang tuntas bagi mengupas kemelut ini dengan tepat. Justeru, kajian ini akan sedaya upaya membantu pihak kerajaan mengenal pasti jalan penyelesaian yang terbaik mengatasi permasalahan pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Johor, Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

the case of Noraisyah Bukhari has opened the eye of the Muslim society and created polemics and controversy. For example. Until now. Even though there are many opinions. Harunsani Zakaria were reported to have been said that about 250. a thorough study should be launched to look into the problem deeply. statistics on conversion of religion are not exposed to the public. This is therefore a serious matter at hand and more damaging than the social illness and drugs problems thus far. the government is called upon to give due attention and expose or publicize the statistics application of conversion religion identity among the Malay-Muslims to the Malaysian society because this phenomenon will effect and jeopardize the Muslim-family institutions in the country. Datuk Dr. Therefore.000 Muslims has converted to other religions. a suggestion for an establishment of Interfaith Commission also created a concerns from the government because the suggestion would obviously create a rouse among Muslims in Malaysia. They include those who are involved with groups which are visibly contradicted to Islam such as the Islamic Creed. approaches and suggestions given before. This study will help the government to identify the best solutions to overcome the conversion of religion issues among the Malay-Muslims in Johor. . In relation to the issue.v ABSTRACT Cases on conversion of religion are regarded as sensitive by many quarters and have not been discussed openly. Recently the mufti of Perak. Indeed. rumors have started to circulate saying that the involvement of Malay-Muslims youngsters or adolescents are tempted to change their religion. The issue was hotly and highly debated among Muslims in the country. Recently. Selangor and Wilayah Persekutuan and the rest of the country. Jangan Ikut Tuhan or JIT (Do not follow God) and Black Metal. the enactment is still in pre-discussion stage and will take a long time for approval and an implementation throughout the country. as waiting for the approval such laws to control the conversion religion among Malay-Muslims. For the meantime the debate on the issue seemed to be gaining momentum until various quarters including a few political parties which have urged the government to craft a legislation or enactment to address the issue of Muslims conversion to other of religion especially among the Malay-Muslims. still this matter has not been materialized yet. In the mean time. The responses and reactions came not only among the layman Muslims but also from intellectuals and Muslims scholar and even the Malaysian government.

Selangor. diharapkan semoga kajian ini dapat memberi manfaat kepada semua agensi yang terlibat serta masyarakat Islam keseluruhannya dalam mengatasi masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Malaysia..w.W. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s. Ustaz Abdul Aziz Jusoh. Mohd Azam. Seterusnya kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dirakamkan kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi yang telah meluluskan geran penyelidikan bagi membolehkan kajian ini dilakukan.T.vi PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Haji Hassan (Ketua Pengarah Biro Bantuan Guaman). Polis DiRaja Malaysia. . Semoga segala kerjasama dan pengorbanan masa yang telah dicurahkan mendapat balasan keberkatan daripada Allah S. Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Begitu juga kepada Universiti Teknologi Malaysia yang memberi kesempatan kepada penyelidik untuk membuat kajian ini. Johor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Perpustakaan Universiti Malaya. Akhirnya. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Perak. Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ustaz Azman (USIM). Jabatan Pendaftaran Negara.a. Alhamdulillah. Puan Faridayasmin Mohd Yusof (Jabatan Peguam Negara). kajian ini dapat disiapkan tepat pada masa yang diberikan. Jabatan Agama Negeri dan Mahkamah Syariah Negeri Johor. berkat inayah-Nya. wartawan Mastika dan Harian Metro. keluarga serta sahabat Baginda. Dr. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada orang perseorangan yang banyak membantu kajian ini iaitu Dr.

Angkatan Belia Islam Malaysia Ahli Dewan Undangan Negeri Allied Coordinating Committee Of Islamic NGOs Ahli Sunnah wal Jamaah Alaihi Salam Badan Bertindak Anti IFC Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam Democratic Action Party Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Doktor Federated Malay States Law Reports Front Bertindak Anti Murtad Negara Editor Haji (Latin: Ibidem) pada tempat. Ibid.S. F. Hj.vii SENARAI KEPENDEKAN ABIM ADUN ACCIN ASWJ a.s BADAI CITU DAP DBKL Dr.R. kitab atau halaman yang sama IFC IIUMLJ IKIM ISA JAIS JAKIM JAWI Interfaith Council International Islamic University Malaysia Law Journal Institut Kefahaman Islam Malaysia Internal Security Act (Akta Keselamatan Dalam Negeri) Jabatan Agama Islam Selangor Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jabatan Agama Wilayah Persekutuan .M.L. FORKAD ed.

Republik Indonesia dan Republik Singapura M.s MPF NGO Malayan Law Journal Muka Surat Muslim Professionals Forum Non Govermental Organisation (Pertubuhan Bukan Kerajaan) OIC OKT op.cit.a RMK-9 Pertubuhan Negara-negara Islam Orang Kena Tuduh (Latin: opere citato) dalam rujukan yang trlah diterangkan Official Secrets Act (Akta Rahsia Rasmi) Parti Islam SeMalaysia Polis Diraja Malaysia Pembela Islam Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Persatuan Peguam Syarie Malaysia Ijazah Doktor Falsafah Peguam Pembela Islam Persatuan Peguam Syarie Malaysia Profesor Pusat Dagangan Dunia Putra Radhiallahu ‘Anhu Rancangan Malaysia Kesembilan .L. m.J. PWTC r. JIM JIT JKSM JPM JPN lwn MABIMS Jemaah Islamiah Jilid Jamaah Islah Malaysia Jangan Ikut Tuhan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Jabatan Perdana Menteri Jabatan Pendaftaran negara Lawan Majlis Ulama Negara Brunei Darussalam.viii JI Jil. OSA PAS PDRM PEMBELA PERKIM PGSM PhD PPI PPSM Prof.

t.T SIS SMS TERAS TITAS t.a.W.w. S.ix s. UMNO USIA VVIP WADAH YADIM Sallallahu ‘Alayhi Wassalam Subhanahu Wa Ta ala Sisters In Islam sistem khidmat pesanan ringkas Teras Pengupayaan Melayu Tamadun Islam dan Tamadun Asia Tanpa Tahun United Malays National Organization United Sabah Islamic Assosiation Very Important Person Wadah Pencerdasan Umat Yayasan Dakwah Islam Malaysia .

6 SKOP KAJIAN 1 5 9 12 13 14 .3 PENGERTIAN TAJUK 1.2 LATAR BELAKANG 1.4 OBJEKTIF KAJIAN 1.x KANDUNGAN PERKARA Muka Depan Halaman Judul Abstrak Abstract Penghargaan Senarai Kependekan Isi Kandungan MUKA SURAT ii iii iv v vi vii x BAB I PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN 1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 1.

1 2.3 2.5.5.4 SALAH FAHAM DAN CABARAN TERHADAP ISLAM 2.xi 1. Rakan Sebaya 24 27 29 30 30 30 31 32 34 34 35 53 67 71 71 73 75 77 78 79 .5.5.4.5.1 Globalisasi 2.2 2.2 Luaran i.5 MURTAD 2.4 2.4. Persekitaran ii.5.2 SEJARAH BERAGAMA DI KALANGAN UMAT MANUSIA 2.9 KESIMPULAN 14 15 23 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 PENGENALAN 2.4.5.4. Percintaan / Perkahwinan / Perceraian iii.1 Dalaman i.5.8 METODE PENYELIDIKAN 1.2 Masalah Sosial 2. Ibu bapa iv.7 KAJIAN TERDAHULU 1.5 Definisi Syarat Sah Murtad Sebab-Sebab Murtad Kesan daripada Murtad Faktor-Faktor Murtad 2. Ekonomi Keluarga / Peribadi 2. Kurang didikan agama / jahil ii.3 ISLAM AGAMA UNIVERSAL 2.4 Murtad 2.5.3 Ajaran Sesat 2.

xii iii.6 Kesimpulan Gerakan Kristianisasi Modenisasi Kelonggaran Undang-Undang Pemerintahan / Pentadbiran Negara Sistem Pendidikan Dakwah Kurang Peranan Diskriminasi (Saudara Baru) 80 85 85 89 91 92 93 94 BAB III KEDUDUKAN MURTAD DALAM FATWA DAN PERUNDANGAN 3.6 KESIMPULAN .3 FATWA. ix. iv. vii.1 PENGENALAN 3.2 PENDAPAT ULAMA’ BERHUBUNG HUKUM MURTAD 3.5 KAEDAH PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKUKAN i ii iii iv Undang-undang / Enakmen Negeri Kerajaan NGO Orang Awam 96 96 104 108 116 116 133 141 145 147 3. vi. v. 2. viii.4 REALITI PERUNDANGAN ISLAM DI MALAYSIA 3. PEWARTAAN SERTA HUKUM MURTAD 3.

4 153 4.5 167 168 4.1 4.2 PENGENALAN STATISTIK PERMOHONAN MURTAD BAGI TAHUN 2000 HINGGA 2006 PENILAIAN RINGKASAN TERHADAP DRAF AKTA MURTAD TERBARU ANALISIS KAEDAH PENYELESAIAN YANG TELAH DIBUAT PERMASALAHAN YANG PERLU PENJELASAN DARIPADA PIHAK BERTANGGUNGJAWAB SAMADA DARI ASPEK HUKUM SYARAK MAHU PUN UNDANG-UNDANG KESIMPULAN 149 149 4. 6 .3 151 4.xiii BAB 1V ANALISIS 4.

169 170 172 181 BIBLIOGRAFI 185 .2 KESIMPULAN 5.3 CADANGAN / SARANAN 5.xiv BAB V PENUTUP 5.4 MODEL KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI MASALAH MURTAD.1 PENGENALAN 5.

akan tetapi boleh dihukum sebagai jenayah menurut al-Quran dan as-Sunnah. Walaupun umumnya mengetahui bahawa hukum murtad itu merupakan dosa besar dan menurut jumhur ulama ia bukan sahaja dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat. m.1 Ianya berpandukan kepada firman Allah S. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia.W.s 523.T: ôMsÜÎ7ym y7Íׯ≈s9'ρé'sù ÖÏù%Ÿ2 uθèδuρ ôMßϑuŠsù ⎯ÏμÏΖƒÏŠ ⎯tã öΝä3ΖÏΒ ÷ŠÏ‰s?ötƒ ⎯tΒuρ $yγŠÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& y7Íׯ≈s9'ρé&uρ ( ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû óΟßγè=≈yϑôãr& ∩⊄⊇∠∪ šχρà$Î#≈yz Dan sesiapa di antara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam). kekal mereka di dalamnya (selama-lamanya).1 BAB 1 PENDAHULUAN 1. dan mereka itulah ahli neraka. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).1 Pengenalan Masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu Islam atau turut dikenali dengan gejala murtad atau riddah semakin mencapai tahap kritikal dewasa kini. lalu ia mati sedang ia tetap kafir. (Surah al-Baqarah: 217) 1 Ahmad Mohamed Ibrahim (1997). rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat. maka orang-orang yang demikian. .

s 10. Fenomena ini seolah-olah memperlihatkan hukum syariah tidak mempunyai autoriti dalam undang-undang di Malaysia sehingga ia boleh dikesampingkan oleh masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.s. m. Petaling Jaya: International Law Book Services.2 Untuk menjadi seorang Melayu. Kajian ini memberi tumpuan di negeri Johor. sedang dan akan dilakukan dalam menangani masalah ini. maka ia mestilah beragama Islam seperti mana definisi ‘Melayu’ menurut undang-undang dan Perlembagaan.3 Sebelum kedatangan British. Sementara rakyat mengamalkan agama-agama yang berlainan seperti agama Islam. . Jika dahulu masalah pertukaran agama lebih tertumpu di kalangan masyarakat beragama Buddha dan Hindu. Perbahasan kajian ini merangkumi latar belakang masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam serta kaedah penyelesaian yang telah. namun kini ia semakin menular malah mendapat tempat di kalangan masyarakat Melayu-Islam. 3 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008).2 Hingga ke hari ini belum ada suatu usaha yang serius dijalankan bagi mengkaji dan mengenal pasti kaedah yang sesuai digunakan dalam menangani masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam. m. Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia. Sekaligus menimbulkan tanda tanya dalam kalangan masyarakat Islam tentang kedudukan dan keberkesanan hukum syariah di Malaysia. dan orang Melayu hanya menganut satu agama iaitu Islam. undang-undang Islam adalah undang-undang negara di Malaysia. Pemilihan tajuk ini berdasarkan masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam yang semakin menular di kalangan masyarakat Islam walaupun jelas mengetahui bahawa ianya merupakan satu dosa besar dalam agama Islam. 238. Dalam kes Shaik 2 Mohd Salleh Abas (1985). Mazhab yang diikuti ialah Mazhab Syafie. Buddha. Adalah asing bagi pemikiran orang Melayu bahawa seorang berbangsa Melayu itu bukan beragama Islam. Kristian dan lain-lain kepercayaan. Hindu. Sememangnya Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai banyak agama. Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai kajian kes.

sistem perundangan Islam juga diperuntukkan dan dilaksanakan di negeri-negeri Melayu sebelum datangnya penjajah British.s 48. m. kemudiannya dijajah oleh kuasa-kuasa asing. Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia. Jurnal Kanun. 204. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.R.6 Sebagai tambahan terdapat undang-undang mengenai penubuhan mahkamah dikeluarkan pada tahun 1885 yang membuat peruntukan bagi pentadbiran Islam di negeri itu. lwn Shaik Elias Bux.S. hukum syarak yang telah 4 (1915). m. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Reformasi Undang-Undang Islam di Malaysia. 5 Mohd Salleh Abas (1985). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. I. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim (1986).L.7 Ini kerana terdapat Batu Bersurat dari abad XII M yang antara lain menyebut tentang perundangan Islam yang diamalkan pada masa tersebut. Di zaman Sultan Zainal Abidin III di Terengganu (1881-1918). Malayan Constitutionial Documents No. Sistem Undang-undang di Malaysia.s 12.s 48. Satu-satunya undang-undang yang terpakai kepada orang-orang Melayu ialah undang-undang Islam yang diubahsuai oleh adat-adat tempatan. m. Selain itu.C. m. maka tidak hairanlah jika masalah pertukaran agama berlaku di negeri-negeri di Malaysia.3 Abdul Latif dll. dalam penghakimannya berkata: “Sebelum triti-triti pertama. 7 Undang-undang Mahkamah. Terengganu 1885.F.cit.J. selain aspek perkembangan pola kehidupan dan kependudukan masyarakat.” Bertitik tolak dari evolusi sejarah masyarakat negara ini yang bermula dengan kerajaan Melayu.2. Lihat juga Abdul Monir Yaacob (Jun 1992). perlembagaan tahun 1911 menunjukkan adanya pengaruh undang-undang Islam.M. 6 Laws of the Constitution of Terengganu (1911). .4 Braddel C. Di Terengganu.5 Walau bagaimanapun proses Kristianisasi Tanah Melayu ini kurang berjaya kerana pada masa tersebut masyarakat Melayu Islam masih kuat berpegang pada al-Quran dan as-Sunnah dalam kehidupan. Sejarah telah menujukkan proses Kristianisasi yang dilakukan oleh gerakan Missionari ini telah mula bertapak di Tanah Melayu semenjak penjajahan Portugis 1511M lagi. op. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim (1986). Ini kerana mereka berazam untuk menukarkan agama orang Melayu kepada agama Kristian. penduduk negeri-negeri ini hampir semuanya terdiri daripada orang Melayu (Islam) bersama pelombong dan pengusaha Cina.s 11.

akidah umat Islam 8 9 Ahmad Mohamed Ibrahim (1997). R. Wilkinson. qisas. Singapura dengan pantas ditangkap dengan perintah berkurung oleh rejim British.s 5. Tetapi yang menyedihkan apabila kerajaan Malaya ketika itu tidak menjadikannya iktibar untuk memelihara kesucian akidah umat Islam Malaya. kemerdekaan Malaya diharap dapat menghapuskan saki-baki gerakan missionari tersebut.s 3. budaya Barat menular ke dalam tampuk pemerintahan. (1927). Kesannya.11 Peristiwa yang menjadi catatan sejarah penting umat Islam itu amat melukakan hati umat Islam.L. Kuala Lumpur. Sekali lagi maruah umat Islam tercabar.8 Begitu juga dalam kes Ramah lwn Laton 9. Bantahan awam yang telah dipimpin oleh almarhum Doktor Burhanudin Al-Helmi. maka undang-undang Islam tidak lagi diikuti dan diamalkan di Tanah Melayu. Mahkamah Rayuan di Selangor telah memutuskan bahawa undang-undang Islam ialah undang-undang negeri dan mahkamah hendaklah mengiktiraf dan menggunakan undang-undang tersebut. 10 . 213. Namun dengan kedatangan British dan diadakan Kanun Keseksaan yang mengikut undang-undang di India dan England.J.” Pada awalnya. 2 J.cit.(1908). Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim (1997). Generasi era kemerdekaan tidak dibekalkan pendinding iman yang kukuh. R.s 38. Bukan hanya orang awam yang membantah malah seorang anggota polis yang bernama Inspektor Taha Kalu telah menanggalkan uniform polisnya untuk bersama-sama umat Islam yang lain menyatakan sikap amarah terhadap usaha memurtadkan Natrah. Hari ini kesan tersebut telah mula dirasai. 128. m. m. m. 11 Riduan Mohamad Nor (2006). Namun masyarakat Islam pada masa tersebut sanggup merusuh dan bermandi darah bagi menyelamatkan akidah gadis tersebut. op. ibid. Mungkin di negeri-negeri lain seperti Kelantan dan Kedah juga telah mengaplikasikan undangundang ini.R. Selangor: MHI Publication. ‘Papers on Malay Subjects’ Law Part 1.4 dilaksanakan dan hukum hudud.J Wilkinson berkata:10 “Tidak boleh diragukan lagi bahawa undang-undang Islam akan menjadi undang-undang Tanah Melayu sekiranya undang-undang British tidak masuk dan menahannya. Tetapi peristiwa Natrah pada tahun 1950 menggugat sentimen orang Melayu Islam. akidah Islam berpaksikan materialistik.M. diyah dan takzir diperuntukkan.S. 6 F. Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena.

adalah satu-satunya bangsa di dunia yang mengguna pakai definisi yang jelas di dalam perlembagaan untuk mentakrifkan definisi perkataan Melayu serta skop yang merangkuminya. Noraishah Bukhari.2 Latar Belakang Kes-kes pertukaran agama sebelum ini dianggap sebagai isu yang sensitif oleh banyak pihak dan ianya tidak dibincangkan secara terbuka bahkan statistiknya juga semakin membimbangkan.5 mula goyah.12 Memandangkan majoriti penganut Islam di Malaysia berbangsa Melayu. majoriti mereka yang terlibat ialah golongan mualaf (saudara baru). Islam dan Melayu pada dasarnya mengikut definisi perlembagaan sama sekali tidak boleh dipisahkan. Dari tahun 1999-2003 terdapat 750 permohonan pertukaran nama bukan Islam di Jabatan Pendaftaran Negara. Istilah Melayu di Malaysia dijelaskan sebagai seorang yang menganut agama Islam. Dari jumlah tersebut. maka kajian ini memperincikan istilah Melayu itu sendiri dalam Perlembagaan Malaysia. Kes Lina Joy. Bahaya Mainkan Isu Murtad di Malaysia. Hartina Kamarudin misalnya. telah membuka mata masyarakat Islam bahkan menimbulkan satu polemik hingga ia dibahaskan serta mendapat reaksi spontan bukan sahaja oleh golongan masyarakat Islam bahkan para ulama dan kerajaan Malaysia. Perkara ini diletakkan dengan jelas di dalam perlembagaan dan menjadi suatu undang-undang di Malaysia untuk Melayu iaitu seseorang yang menganuti 12 Mohd Azam Mohamed Adil. 1. . Hanya 220 permohonan diluluskan setelah permohonan mengemukakan dokumen rasmi sama ada dari Jabatan Agama Islam Negeri atau mahkamah Syariah negeri bahawa mereka bukan lagi beragama Islam. Bangsa Melayu khususnya di Malaysia. Utusan Malaysia. 9 November 2006.

000 orang lagi sedang membuat permohonan menunggu untuk murtad.000 orang Islam Melayu yang telah mengisytiharkan diri mereka masuk Kristian. harakahdaily 17 Julai 2006.13 dan Melayu serta bangsa lain yang menganut agama Islam adalah tertakluk di bawah syariat Islam dan perundangan Mahkamah Syariah di Malaysia. 16 Seterusnya pada 10 Julai 2006. Harussani mengkritik Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) kerana enggan menyiasat kes-kes murtad yang didedahkan oleh beliau. termasuk mereka yang memohon untuk menukar nama Islam di dalam kad pengenalan kepada nama fahaman lain. 16 Berita Harian. 100. Bilangan tersebut termasuklah kira-kira 100.harakahdaily.000 umat Islam yang murtad di negara ini. murtad semakin hangat diperkatakan apabila Mufti Kerajaan Negeri Perak.000 murtad di negara ini? 14 Februari 2006.s 238. Selebihnya tegas beliau. 14 Di Malaysia.net. . kata beliau: “Ini tidak termasuk lagi individu-individu yang langsung tidak bersolat. Katanya jabatan itu sepatutnya telah 13 14 15 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Harussani Haji Zakaria memberitahu terdapat hampir 250. m. Petaling Jaya: International Law Book Services.6 agama Islam. Dato’ Seri Haji Dr. Katanya lagi. www. JAKIM sepatutnya bersikap proaktif dengan menjalankan kajian dan siasatan berhubung masalah murtad di negara ini kerana isu itu satu perkara yang serius bagi umat Islam.”15 Beliau yang membuat kenyataan tersebut kepada pemberita selepas menghadiri seminar ‘Dasar Aparteid Terhadap Wanita Islam di Malaysia: Satu Penilaian’ di Kuala Lumpur pada 8 Julai 2006 berkata. tidak berpuasa dan menentang semua hukum Islam. siasatan lengkap termasuk mengenai berapa ramai umat Islam yang dibaptiskan perlu dilakukan segera bagi mengelak kebimbangan umat Islam. Selain itu. Beliau berkata. Sabtu 25 November 2006. Mufti Perak Dakwa 250.

Utusan Malaysia.7 bertindak menjalankan kajian mengenai isu itu tanpa perlu menunggu laporan daripada mana-mana pihak. Australia yang ditulis oleh Katrin Arnholz yang melaporkan : “One man who has publicly converted is the well-known yatctsman. beliau telah membuat kenyataan bahawa beliau masih lagi menganut agama Islam pada sidang akhbar di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC). Azhar hanya mengatakan beliau “enggan mengeruhkan keadaan dan mahu pihak berkuasa menyiapkan siasatan mereka terlebih dahulu. Misalnya satu kenyataan yang dikeluarkan di laman web Gereja Anglican Sydney.sydneyanglicans. Kedah enggan mengulas dakwaan beliau telah murtad dan menganut agama Kristian. Datuk Azhar Mansor yang dikaitkan dengan sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) itu ketika ditemui pemberita di Langkawi. 17 18 Mufti Perak Kata JAKIM Tidak Serius dalam Isu Murtad. SMS: Sultan perak Panggil MB.” 18 Lebih mengeruhkan keadaan apabila pelayar negara.000 orang” “Ini seolah-olah anggap perkara ini bukan masalah serius di kalangan umat Islam.” katanya kepada pemberita.net/southerncross/articles/muslim_women_who_share_a_secret_love/ 19 Norliza Abd. Azhar Mansor.. Katanya: “Mereka tidak serius dengan isu ini.. Musa Menghadap. Rahman. Azhar enggan menjawab soalan media sama ada masih berpegang kepada ajaran Islam. malah dikatakan individu yang mempunyai nama serta berpengaruh di Malaysia juga dikatakan turut terjebak dengan gejala murtad ini. . 9 November 2006. Utusan Malaysia.”19 Akhirnya... Apa nak tunggu sampai 100. 10 Julai 2006.17 Selain itu. satu kes murtad pun sudah cukup serius. your. bukan hanya orang awam sahaja yang terlibat dengan pengaruh murtad ini.

semakin banyak desas-desus mendakwa keterlibatan remaja Melayu-Islam yang cenderung untuk menukar agama serta terlibat dalam kumpulan yang boleh merosakkan akidah mereka seperti JIT (Jangan Ikut Tuhan) dan Black Metal. pihak berkuasa perlu lebih prihatin dan seharusnya mendedahkan statistik permohonan pertukaran agama oleh masyarakat Melayu-Islam ini kerana gejala ini boleh merosakkan institusi keluarga Islam bahkan ia lebih buruk daripada gejala sosial dan dadah.21 Mutakhir. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Sementara menunggu satu undang-undang diluluskan bagi mengawal pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam ini. Milenia Muslim (Januari 2006). sebanyak 519 permohonan bertukar nama atas alasan ingin keluar dari Islam ataupun murtad.8 tempat di mana Perhimpunan Agung UMNO berlangsung pada tahun tersebut. enakmen yang diharapkan masih dalam draf perbincangan bahkan ia telah mengambil masa yang agak lama untuk dipersetujui seterusnya diimplementasikan di negara ini. persoalan yang timbul ialah. 22 Abu Bakar Ismail. mendapati sebanyak 60 hingga 210 permohonan bagi pertukaran nama telah dihantar ke Jabatan Pendaftaran negara (JPN). 106.s 78.s 6.20 Namun.23 Ekoran daripada ini. Anak VVIP Bertaubat Selepas Murtadkan 500 Orang Melayu. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) m. pendekatan Saya Tetap Islam: Azhar Mansor. Berita Harian. Daripada jumlah tersebut. Namun. Tolak Suruhanjaya Agama. Disebabkan oleh banyak pandangan. Wan Mohd. Isu ini kemudiannya surut apabila beberapa parti politik menggesa kerajaan mewujudkan satu enakmen bagi menangani gejala pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Malaysia. Mastika (Disember 2006).s. Hafiz Wan Hamzah. m. cadangan penubuhan Suruhanjaya Antara Agama turut mendapat perhatian kerajaan kerana ia nyata menggugat kepentingan umat Islam di Malaysia. mengapa wujud rasa enggan mengakui keislaman diri sedangkan perkara tersebut melibatkan faktor agama dan maruah diri. 18 November 2006.22 Kajian yang dijalankan tahun 1994 hingga Mei 1997. 21 20 . sehingga hari ini. 23 Azahar bin Yaakub@Ariffin (2000) Murtad di Kalangan Saudara Baru Keturunan India: Satu Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun 48% sahaja yang diluluskan oleh JPN manakala 52% lagi telah ditolak atau ditarik balik oleh pemohon. m.

tƒ ⎯tΒuρ t ö ∩∇∈∪ Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam. kajian ini sedaya upaya membantu pihak kerajaan mengenal pasti jalan penyelesaian yang terbaik mengatasi permasalahan pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Johor. Justeru. (Surah Al-Imran: 85) 1. Dalam kajian ini beberapa definisi digunakan dan berikut merupakan definisi kepada tajuk kajian “Kaedah Penyelesaian dalam Menangani Pertukaran Agama di Kalangan Masyarakat Melayu-Islam di Johor. Ini bertujuan untuk mengelak dari memahami kajian dengan perspektif yang berbeza seperti mana yang dikehendaki dalam sesuatu kajian.9 dan cadangan yang telah dibuat sebelum ini yang masih belum menampakkan hasilnya maka dirasakan perlu dibuat satu kajian yang terperinci bagi mengupas kemelut ini dengan tepat.3 Pengertian Tajuk Istilah yang digunakan dalam penulisan ini berhubung dengan istilah-istilah spesifik berkaitan dengan kajian yang dijalankan. maka tidak akan diterima daripadanya. dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Ia juga bagi membantu pembaca memahami dengan lebih jelas setiap isu yang dibincangkan. Sesungguhnya gejala murtad ini perlu dilihat sebagai satu bentuk ancaman yang sangat membahayakan akidah masyarakat dan membawa kepada kehancuran umat Islam. Firman Allah SWT:- z⎯ƒÌÅ¡≈y‚ø9$# z⎯ÏΒ ÍοÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ çμ÷ΨÏΒ Ÿ≅t6ø)ム⎯n=sù $YΨƒÏŠ ÄΝ≈n=ó™M}$# uxî ÆtGö. Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur”.   . Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

pinggir bandar.s 653. m. Kuala Lumpur terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.3.1 Kaedah Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat. kaedah difokuskan kepada cara atau peraturan yang digunapakai untuk menangani masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu-Islam di Johor. Ibid. Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.s 1108. bandar. 1.s 742. .26 Kajian ini akan mengemukakan beberapa kaedah yang dirasakan sesuai bagi menyelesaikan permasalahan murtad di kalangan masyarakat. 1. Kuala Lumpur terbitan Pustaka Antara Books Sdn. m.3. mengusahakan. menangani bermaksud mengerjakan dengan sendiri. Kamus Za’ba (2000). dan lain-lain) atau mengikut golongan bangsa (Melayu.10 1.3.4 Masyarakat Bermaksud kumpulan orang yang hidup dan bergaul bersama di suatu tempat (kampung.24 kaedah bermaksud cara atau peraturan membuat sesuatu (terutamanya yang bersistem atau yang biasa).3. 27 Ibid. menyelesaikan sesuatu perkara secara sendiri. Kristian dan lain-lain). m. Cina.25 1. m. India dan lain-lain) atau agama (Islam. Dalam kajian ini. Bhd.2 Penyelesaian Penyelesaian bermaksud perbuatan menyelesaikan (membereskan dan lainlain) sesuatu.s 1425.27 24 25 26 Kamus Dewan Edisi Keempat (2007).3 Menangani Menurut Kamus Za’ba.

di Persekutuan atau diSingapura. Lisan al-Arab. ia bermaksud nama suatu bangsa dan bahasa (terutamanya di Semenanjung Malaysia). ia adalah berdomisil di Persekutuan atau di Singapura. jilid 12. m. sebelum Hari Merdeka.s 749. atau pada hari Merdeka itu.3. m. atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekutuan atau di Singapura. Islam dan Dakwah. lazim bercakap bahasa Melayu. Bhd m. 32 Islam bermaksud istislam (menyerah diri).s 9.s 238. International Law Book Services.s 1014. 31 Ibn Manzur. bukan terpaksa. Melayu 30 ertinya yang menganuti agama Islam.28 Menurut Kamus Dewan pula.cit. atau b) Ia adalah keturunan seseorang yang disebut. m.5 Melayu Iaitu bangsa yang mendiami di daerah nusantara di Asia Tenggara. . khudu’ (tunduk dan patuh).s 293. Beirut: Dar Sadir Wa Dar Beirut m. 1. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. 32 Abdul Karim Zaidan (2002). al-Inqiyad lillah (taat kepada Allah) dan ianya berlaku dengan penuh kesedaran dan kerelaan.6 Islam Pengertian Islam dari sudut bahasa ialah patuh. Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (1968). menurut adat istiadat Melayu dan – a) Lahir. Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Petaling Jaya. Sementara dari segi istilah membawa maksud ketundukan.31 Menurut Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Islam dan Da’wah.11 1.29 Menurut Perlembagaan Persekutuan pula. kepatuhan dan penyerahan dengan penuh kesedaran. op.3. Kamus Dewan Edisi Keempat (2007). 28 29 30 Ibid.

s 725-726. Dari segi bahasa. Baik yang kembali itu orang lelaki mahupun orang perempuan”. 183. al-Qamus al Muhit. Beirut: Dar Ihya al-Turath alArabi. m. Lihat juga Jabran Mas’ud (1986).4 Objektif Kajian Dalam melaksanakan sesuatu kajian. 159.). dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau i’tiqad”. 300. Victory Agencie. m. jilid 6. Fikih Sunnah.). Abd al-Karim Zaydan: “Keluar daripada Islam”. Lihat juga al-Fayruz Abadi (t. kifayat al-akhyar fi hil ghayat al-ikhtisar.s. m.s 210. al Mufassal fi ahkam al Mar’ah. jilid 1. m. sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan. Beirut: Dar al khayr. m. 570. jilid 2. 38 Zaydan. 35 Awdah (1994/1415h). 36 Al-Zuhaily (1989/ 1409h). Beirut: Mu’assasah al-Risalah. jilid 1. Antaranya ialah: (i) menurut imam al-Husni: “keluar daripada Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri daripada Islam”. 5.37 (v) Menurut Dr. Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin. objektif kajian haruslah diberi perhatian memandangkan ia berfungsi sebagai satu kerangka rujukan bagi Al-Razi (t.33 Dari segi istilah syara’nya pula.7 Pertukaran Agama Pertukaran agama atau turut dikenali dengan murtad menurut bahasa arab berasal daripada perkataan riddah.38 1.s. Mukhtar al sihah.3.s.s 493. riddah bermakna kembali daripada sesuatu kepada selainnya. al-Tashrik al-Jina’i al Islami Muqarinan bi al Qanun al wad’i.t.s 661.t. jil. murtad ditakrifkan dengan pelbagai takrifan.Wahbah al-Zuhaily: “Berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur.35 (iii) Menurut Dr. jil. al Fiqh al islami wa adillatuhu. m. Kuala Lumpur. 34 Al-Husni (1995/1416h). m. jilid 1.12 1. al-Ra’id.s. Dimashq: Dar al-Fikr.34 (ii) Menurut al-Shaykh Abd al-Qadir Awdah: “meninggalkan agama Islam dan keluar daripadanya setelah menganutnya”. Beirut: Maktabah Lubnan. 9. m. 33 . 37 Sabiq (1990).36 (iv) Menurut Sayyid Sabiq: “Kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.

membolehkan kerajaan menilai dan menyusun satu pendekatan baru. mengemaskini kelemahan yang sedia ada.3 Mencadangkan model kaedah penyelesaian dalam menangani masalah pertukaran agama di kalangan umat Melayu-Islam. .4.2 Mengenalpasti kaedah penyelesaian yang telah dijalankan dalam menangani masalah pertukaran agama di kalangan umat Melayu-Islam. Sekaligus memperkasa pendekatan Islam Hadhari yang disarankan oleh Perdana Menteri. menyediakan kepakaran serta memperlengkapkannya sebagai satu bentuk persediaan untuk menghadapi situasi semasa dan akan datang. penyelidik telah menetapkan beberapa objektif yang ingin dicapai melalui kajian ini iaitu:- 1. Secara tidak langsung akan membuka ruang perbincangan bagi sumbang saran.4. Antaranya ialah ianya bertujuan untuk memberi input yang besar kepada universiti dan kerajaan dalam memperolehi data yang tepat dan padat serta mengemukakan model ke arah penyelesaian untuk mengatasi masalah pertukaran agama ini. NGO Islam dan masyarakat Islam. tokoh akademik.4. penyelidikan ini mampu memberikan jalan penyelesaian untuk mengatasi kegawatan akidah umat Islam ini. kerajaan mahupun pihak berkuasa masih belum memperolehi satu model untuk diguna pakai bagi menangani permasalahan pertukaran agama dalam kalangan masyarakat Melayu-Islam di negara ini.13 memastikan perlaksanaan kajian berjalan dengan lancar dan sistematik.5 Kepentingan Kajian Pengkaji sangat berharap agar kajian yang dilakukan ini dapat dimanfaatkan oleh semua umat Islam. memperkasa ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kalangan ulama. Kajian yang dijalankan ini mempunyai beberapa kepentingan yang ingin disampaikan. 1. Bahkan yang lebih penting. parti politik. 1.1 Mengenal pasti punca berlakunya gejala murtad di kalangan masyarakat Melayu-Islam di negara ini. 1. sehingga permohonan ini dibuat. Dengan perolehan data dan fakta yang dikumpulkan. Justeru. Ini kerana.

Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai kajian kes. NGO mahupun orang awam dalam menangani masalah pertukaran agama di kalangan Masyarakat Melayu-Islam. Tumpuan hanya diberikan kepada negeri Johor. ke arah Islamisasi Undang-undang di Malaysia.6 Skop Kajian Kajian ini tertumpu kepada kaedah penyelesaian yang telah. Murtad dan Kesannya dari segi undang-undang dan sebagainya. Kajian ini juga turut mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya masalah pertukaran agama walaupun telah termaktub dalam perlembagaan Islam bahawa barang sesiapa yang murtad akan dihukum bunuh.7 Kajian Terdahulu Sehingga ke hari ini. Walaupun konsep murtad itu meliputi kepercayaan umat Islam kepada ideologi ciptaan manusia. buku karya Farid Sufian Shuaib bertajuk Murtad Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia (2005) yang membahaskan tentang murtad menurut Perundangan Islam dan Perlembagaan Persekutuan. 1. ajaran sesat serta segala yang bertentangan dengan kalimah syahadah serta rukun Iman akan tetapi kajian ini hanya menfokuskan kepada golongan yang murtad melalui permohonan yang sah di Mahkamah Syariah mahupun Jabatan Pendaftaran Negara sahaja. Kesan dan Kisah Mengenainya (1998) yang menjelaskan . terdapat beberapa kajian telah dijalankan berhubung permasalah murtad ini. Antaranya ialah buku karya Ahmad Mohamed Ibrahim yang bertajuk Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia (1997) yang antaranya memperincikan tentang Konsep Perundangan Islam dan Penghayatannya di Malaysia. Seterusnya buku tulisan Muhammad Isa Selamat yang bertajuk Murtad.14 1. Seterusnya karya Abdul Aziz Bari iaitu Islam Dalam Perlembagaan Malaysia (2005) yang memperincikan tentang Islam menurut Perlembagaan Persekutuan dan beberapa senarai kes yang berkaitan. Selain itu. sedang dan akan dilaksanakan oleh kerajaan.

Pusat Penyelidikan Pas Pusat. 1. tetapi kajian ini lebih memfokuskan kepada kaedah penyelesaian yang dirasakan sesuai bagi membendung gejalaini dari terus merebak di kalangan masyarakat Melayu Islam. agensi swasta serta orang awam dalam menangani permasalahan ini. Kuala Lumpur yang menerangkan fenomena murtad yang berlaku di Malaysia dan bahayanya jika tidak dicegah dari peringkat awal. .8 Metodologi Penyelidikan Umumnya kajian ini berbentuk kajian perpustakaan dan kajian lapangan. Terdapat juga kajian yang dilakukan oleh Nor Azilah Abdul Ghani bertajuk Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan (1999) yang menghuraikan kejadian murtad yang berlaku di sekitar Kuala Lumpur serta langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil oleh semua pihak meliputi kerajaan. Seterusnya. Selain itu. Ia menghuraikan tentang konsep kebebasan beragama menurut Islam dan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan serta realiti yang berlaku di Malaysia. kajian bertajuk Murtad Barah Ummah (2007) terbitan Badan Bertindak Anti-Murtad.15 tentang pengertian murtad. Dalam bahagian ini penyelidik menghuraikan secara terperinci metode-metode yang digunakan dalam usaha menyiapkan kajian ini. Walaupun wujud usaha-usaha membuat kajian berkaitan isu murtad di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. kajian yang dibuat oleh Mohd Azam Mohd Adil berkenaan Hak Kebebasan Beragama Dari Perspektif Islam dan Perlembagaan Persekutuan: Satu Perbahasan (2005). konsep serta kejadian murtad yang pernah berlaku di zaman nabi dan para sahabat serta langkah penyelesaian yang diambil oleh mereka dalam menangani permasalahan ini.

s 171. Pelita Bahasa. Vita Brevis”. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn.41 Oleh yang demikian.s 1. metodologi bererti ilmu tentang cara atau prosedur yang tertentu bagi memahami sesuatu penelitian dan penyelidikan42 agar hasil yang diperolehi menepati kehendak ilmiah serta boleh dipertanggungjawabkan. Bhd. Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan perlu menggunakan teknik yang teliti dan bersistematik bagi menghasilkan kajian yang bermutu dan bernilai. bil. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Suatu Pengenalan. Kualiti sesuatu penelitian dan penyelidikan itu bergantung kepada ketepatan penggunaan metode-metode yang sesuai dengan objek dan tujuan. m. 40 Koentjaraningrat (ed.al (1990). m. Peranannya amat penting dalam proses pembangunan manusia dan sumber. Bagi kajian ini. Kaedah Penyelidikan Panduan Mudah Kerja Luar. penyelidik telah menggunakan tiga metode utama iaitu Metode Penentuan Subjek.s 9.43 Dalam ertikata yang lain. metodologi merupakan jalan yang terpenting bagi memahami objek yang menjadi sasaran penyelidikan. London: Harper and Row Publishers. penyelidik menggunakan dua lapangan penyelidikan iaitu penyelidikan perpustakaan (library research) dan penyelidikan lapangan (field research) bagi membantu penyelidik untuk memahami permasalahan yang dikaji dengan lebih mudah.39 Ia berasal dari perkataan Yunani yang terdiri dari dua perkataan iaitu metodos bererti cara atau jalan40 dan logos membawa maksud kajian tentang sesuatu atau ringkasnya Sains. m. 42 Peter.). A.16 Metodologi bererti Sains (ilmu pengetahuan) bagi mencari jawapan. Ia menjadi input utama kepada sebarang cadangan perubahan yang berkesan. Gramedia. (1986). Pengetahuan dan penemuanpenemuan yang terkumpul boleh memungkinkan beberapa hukuman tentang pelbagai fenomena. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jakarta: Penerbit P. .. Dalam kajian ini.s 7. m. Angeles (1981). “Peristilahan Legasi Hippocrates Ars Longga.T. Metode-metode Penelitian Masyarakat. 9. m. 39 Ahmad Mahdzan Ayub (1985).s 25. 43 Kamaruddin Ngah et. 41 Rusli Abdul Ghani (November 1989). A Dictionary Of Philosophy. Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.17 1. m. Ini bermaksud.8.al (1980).8. Penyelidik berusaha mencari dan mengumpulkan data seterusnya membuat penafsiran terhadap data-data yang terkumpul. dengan berleluasanya masalah akidah sehingga membawa kepada penularan masalah murtad. Metode Wawancara (Interview) dan Metode Pemerhatian (Observation). Dengan demikian diharapkan kajian ini mempunyai nilai yang boleh dipertanggungjawabkan dari sudut objektif. beberapa metode lain digunakan seperti Metode Sejarah (Historis). Data itu diperolehi daripada beberapa sumber. penyelidik telah menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data yang diperlukan. Kaedah Penyelidikan Sosial. . Melihat kepada perkembangan yang berlaku di akhir-akhir ini. 1.s 2.2 Metode Pengumpulan Data Dalam usaha mengumpulkan data bagi penyusunan kajian ini.1 Metode Penentuan Subjek Penyelidik telah menggunakan metode sampling dalam menentukan subjek penelitian. Metode Dokumentasi. Sumber-sumber data pula pada umumnya merupakan sumber pertama di samping menggunakan data dari sumber kedua. 44 Wan Hashim et.44 Data yang dikumpulkan pula secara relatifnya mestilah dapat memberi gambaran tentang situasi atau universe yang dikaji. Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan tajuk kajian. Perkara ini dilakukan melihat kepada besarnya populasi yang menjadi subjek penelitian ini. maka penyelidik merasakan perlu dibuat satu kajian tentang kaedah penyelesaian dalam menangani permasalahan murtad ini. seseorang penyelidik cuba memilih satu kumpulan individu yang kecil bilangannya dan individu yang dipilih pula hendaklah mewakili keseluruhan penduduk yang lebih besar bilangannya.

penyelidik menggunakan dokumen-dokumen yang berhubung dengan permasalahan tersebut. Walau bagaimanapun. Pembimbing Latihan Dan Tesis. kertas-kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar dan simposium serta risalah-risalah. ini tidak bererti penyelidik mampu mengumpulkan keseluruhan fakta sejarah yang berkaitan disebabkan keterbatasan masa serta situasi yang tidak mengizinkan. Arti Dan Metode Sejarah Pendidikan. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP. London: Routledge and Kegan Paul. m. Adam Kuper dan Jassica Kuper (1985). m. penyelidik juga melakukan temubual dengan mufti serta orang perseorangan yang mempunyai kaitan dengan isu murtad ini.s 77. keratan-keratan akhbar. 45 46 Sidi Gazalba (1981).47 Dalam hal ini.s 52. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mempunyai nilai-nilai sejarah. cara penyelidikan yang menggunakan pemecahan ilmiah dari perspektif sejarah tentang masalah yang dibahaskan dalam kajian ini. Di sini penyelidik perlu berhati-hati dalam menganalisis sejarah agar ianya benarbenar sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidik menggunakan metode sejarah ini dalam rangka mendapatkan data-data berkaitan kajian landasan teori dalam bab II. buku-buku sejarah. 47 Imam Barnadib (1982).s 358. Dalam ertikata yang lain. The Social Science Encyclopaedia.18 i. . majalah-majalah. m. Untuk mendapatkan data-data yang bersifat sejarah ini. Metode Sejarah Kajian yang menggunakan metode ini merupakan cara membuat penyelidikan terhadap perkara-perkara yang mengandungi perspektif sejarah.46 Manakala yang dimaksudkan dengan Metode Sejarah ialah sesuatu proses untuk menentukan adanya pendapat yang tepat mengenai kejadian-kejadian. Di samping itu.45 Historik atau sejarah bermaksud para pengkaji sejarah merujuk semula kepada perkara-perkara yang telah lalu untuk meneliti peristiwa-peristiwa atau menyelidiki tentang evolusievolusi pemikiran dari institusi-institusi di mana mereka melihat sesebuah penelitian mengenai satu hakikat yang telah berlaku sebagai satu kajiaan yang serius. penyelidik mengkaji sejarah beragama di kalangan manusia.

kumpulan hukum dan peraturan.19 ii. m.a.49 Antara yang termasuk dalam kategori dokumen ialah gambar. surat-surat peribadi. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen48 yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. bahan dari internet dan lain-lain bahan bertulis yang bersangkutan serta relevan. Imam Barnadib (1982).s 65. majalah-majalah. m. keputusan.. 51 Koentjaraningrat (1986). op. pertubuhan bukan kerajaan (NGO). pengadilan. Dokumen-dokumen ini diperolehi berdasarkan kepada kemampuan penyelidik. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. keratan akhbar. . (Ia digolongkan dalam bentuk dokumen kerana sifatnya sebagai sumber bertulis dan terjamin keasliannya). buku catatan harian mahupun akhbar. gambar-gambar. Selain itu.w. Antara dokumen yang digunakan ialah al-Quran dan hadis Rasulullah s. Penyelidik melakukan penelitian dan pengolahan serta perbandingan terlebih dahulu sebelum membuat sesuatu kesimpulan.s 115. Abdul Halim bin Mat Diah (1987). m. cit. Perpustakaan Awam Pusat Islam. cit. pengumpulan data tentang realiti murtad di Malaysia serta kaedah penyelesaian yang telah dijalankan oleh semua pihak seperti kerajaan. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh penyelidik kebanyakannya diperolehi dari sumber pertama manakala sebahagian yang lain merupakan sumber kedua. Penggunaan metode dokumentasi bertujuan mengkaji latar belakang masalah dalam bab I.s 55. Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi. Kuala 48 49 50 Dokumen ialah benda bertulis yang dapat memberikan berbagai-bagai keterangan. serta terjemahannya. kertas kerja. op. kebanyakan dokumen untuk kajian ini diperolehi dari Majlis Agama Islam Negeri-negeri di Malaysia. bahan bercetak terbitan Jabatan Perdana Menteri mahupun Majlis Agama Islam Negeri-negeri serta buku-buku.51 Kajian yang dilakukan berpandukan dokumen-dokumen yang relevan. potret.50 otobiografi. Selain itu. masyarakat dan sebagainya diterangkan dalam bab II dan III..

Kuala Lumpur dan Perpustakaan Akademi Pengajian Islam. metode dokumentasi mempunyai persamaan yang hampir sama dengan metode sejarah iaitu kebanyakannya dalam bentuk dokumen. Namun demikian. Ia bertujuan bagi mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap atau berhadap-hadap muka dengan orang tersebut. Dilihat dari suatu sudut. Ia berhubung rapat dan merupakan metode pembantu utama kepada metode observasi. Kuala Lumpur.52 Metode wawancara merupakan satu kaedah bagi mengumpulkan data dengan menemubual tokoh-tokoh atau orang perseorangan. op. Perpustakaan Utama.. metode dokumentasi tidak mempunyai nilai-nilai persejarahan sebagaimana metode sejarah. . bagi melengkapkan kajian ini. penyelidik menggunakan metode wawancara. Perpustakaan Sultanah Zanariah Universiti Teknologi Malaysia.s 16. penyelidik hanya melakukan wawancara secara tersusun serta berpusat kepada topik yang menjadi kajian penyelidikan ini. Penyelidik menggunakan metode wawancara di dalam kajian ini bagi memperolehi data-data yang memerlukan penjelasan lanjut tentang kajian ilmiah ini.53 Metode wawancara boleh dijalankan sama ada melalui penggunaan soalansoalan yang tersusun (structured question) atau soalan-soalan yang tidak tersusun (unstructured question). Metode Wawancara Metode wawancara atau temubual mempunyai peranan yang tersendiri di dalam sesuatu penulisan ilmiah. Ibid. m. Universiti Malaya. iii. 52 53 Koentjaraningrat (1986). Universiti Malaya. Untuk kajian ini. cit. Oleh itu.20 Lumpur. Metode ini juga lebih berbentuk teori atau fakta semata.

Hj. Bagi memelihara kelancaran wawancara serta untuk menghindari dari . III. tokoh-tokoh akademik serta para penyelidik yang terlibat dalam membendung permasalahan murtad ini. Mereka merupakan para informen dalam wawancara ini. kakitangan kerajaan yang terlibat dalam membuat dan menguatkuasakan undangundang. Penyusunan Interview Guide Penyelidik telah menyusun beberapa interview guide bagi membantu penyelidik ketika mewawancara. Antaranya dengan tokoh-tokoh agama. penyelidik telah mengambil langkah yang penting untuk melancarkan perjalanan wawancara. Sahibus Samahah Dato’Haji Mohd Murtadza B. Putrajaya iaitu Dr. Ahmad. cendekiawan Islam. Ketua Pengarah Biro Bantuan Guaman di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM). Temubual dilakukan secara berstruktur di mana penyelidik telah merangka beberapa set soalan untuk dikemukakan kepada responden. Penyelidik juga memohon kebenaran kepada para responden yang terlibat untuk merakamkan sesi wawancara ini dengan menggunakan pita rakaman. Sebelum melakukan wawancara. Manakala para informen dan responden yang diwawancara adalah terdiri daripada mufti serta cendiakawan yang mempunyai data berkenaan realiti murtad di Malaysia.21 Penyelidik telah melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat secara langsung dalam realiti murtad ini seperti Mufti Negeri Sembilan. Timbalan Pengarah Jabatan Akidah di JAKIM iaitu Ustaz Abdul Aziz Jusoh. Interview guide ini disusun dan dihimpun bagi menemubual beberapa kumpulan berdasarkan kepada kumpulan-kumpulan informen yang diwawancara. dan IV. Penggunaannya amat diperlukan terutamanya di dalam bab II. pegawai Jabatan Agama Islam negeri dan para cendekiawan Islam serta wartawanwartawan yang pernah membuat liputan tentang masalah ini. Metode wawancara ini penting bagi melengkapkan lagi kajian ini. Haji Hassan. Langkah tersebut ialah: a.

t. Penyelidik melakukan wawancara ini secara tidak berstruktur (unstructured interview). Data-data yang terkumpul hasil daripada wawancara ini telah disusun dan ia membantu penulisan kajian ini dengan lebih efektif.54 Di sini penyelidik memaparkan data yang bersifat khusus dan kemudiannya 54 Peter A. Metode Induktif Perkataan Induktif diambil dari perkataan latin “in” dan “ducere” yang diterjemahkan sebagai pimpin. i. Ini disebabkan kekurangan bahan-bahan bercetak yang berkaitan dengan murtad di Malaysia. op. penyelidik menggunakan metode induktif. Angeles (1981). h. . Walau bagaimanapun. Wawancara yang dijalankan secara formal dan tidak formal bagi mendapatkan keterangan dan bukti yang tepat. m.22 tertinggal data-data yang penting ketika wawancara. Simon (1977). deduktif dan komparatif. cit. penyelidik telah mengadakan pengolahan data serta menganalisisnya. Lihat juga Henry L. wawancara ini adalah temubual berfokus (focused interview) iaitu persoalan penyelidik sentiasa berpusat kepada topik yang menjadi subjek penelitian.3 Metode Analisis Data Setelah semua data yang diperlukan terkumpul.c.. Sociological Research: Philosophy And Methods. Metode Induktif ialah suatu kaedah penganalisaan data melalui proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada suatu kenyataan yang bersifat umum.. penyelidik telah menggunakan alat perakam suara (mp3). Dalam menganalisis data. 1.s 61.8. Illinois: The Dorsey Press. Manheim dan Bredley A. 132.

m. membuat laporan penelitian seterusnya penentuan individu tertentu yang pernah terlibat dengan gejala murtad ini terutamanya mereka yang pernah berusaha untuk murtad bagi menentukan sampel penelitian dalam bab II dan III. Penyelidik juga menghuraikan dengan mendalam metode-metode yang digunakan dalam kajian ini agar ia benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu kajian ilmiah... 1. Metode Deduktif Deduktif berasal dari perkataan latin “de” yang membawa maksud dari dan “ducere” bererti pimpin.55 Oleh itu metod deduktif ialah cara menganalisis dan melakukan penulisan yang berdasarkan kepada ‘pola berfikir’ yang mencari pembuktian dengan berpijak pada dalil umum terhadap hal-hal khusus. t.9 Kesimpulan Bab ini secara keseluruhannya merupakan bab yang memperincikan tajuk kajian dan menggariskan beberapa objektif dan kepentingan kajian ini. Penggunaan metode induktif dapat dilihat dalam: bahagian latar belakang masalah dalam bab pendahuluan. 56 Abdul Halim Hj. New Jersey: Humanities Press Inc. ii. kesimpulan dan saranan dalam bab penutup. Dictionary Of Philosophy And Religion Eastern And Westren Thought. op. cit. . bab IV.56 Penggunaan metode ini boleh dilihat dalam membuat analisis kaedah penyelesaian. Reese (1980).23 membuat kesimpulan bersifat umum.s 134.s 120. m.. 55 William L.c. Mat Diah (1987). Turut dikemukakan sub topik yang akan diperbahaskan secara mendalam di bab-bab seterusnya.

Antaranya isu murtad atau gejala riddah yang kini kian berleluasa serta merupakan suatu permasalahan global. hingga ke hari ini telah menyaksikan kepincangan dalam kehidupan manusia disebabkan kekeliruan umat di antara kekufuran dan kebenaran agama Islam. Murtad merupakan dosa terbesar yang dilakukan oleh seorang muslim. Salah faham terhadap agama Islam bukan suatu fenomena baru di Malaysia. Dosa yang dilakukannya itu adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah SWT.1 Pengenalan Sejarah ketamadunan manusia sejak Nabi Adam a. menimbulkan huruhara dan mengancam keselamatan negara hingga membawa kepada pertumpahan darah. Firman . Dosa yang dilakukannya itu telah menghilangkan identitinya sebagai seorang Islam dan Allah SWT: bertukar menjadi seorang yang kafir.s.24 BAB II LANDASAN TEORI 2. Sejarah juga telah membuktikan bahawa kekeliruan yang berlaku dalam beriktikad kepada akidah Islam mampu menyelewengkan manusia daripada ajaran Islam yang sebenar.

ia sudah menjadi satu gejala. Oleh itu.a.1 Cuma murtad yang ada di sepanjang zaman hanyalah masalah yang terpencil. Namun kebelakangan ini. Orang yang betul-betul mengenali dan memahami Islam pasti tidak akan meninggalkan Islam.a juga masyhur dengan kesungguhannya memerangi kaum yang riddah dengan usahanya membentuk 11 pasukan untuk memerangi nabi-nabi palsu dan orang-orang murtad yang semakin berleluasa sejak kewafatan Nabi Muhammad s. Kuala Lumpur: Terbitan Darul Nu’man. bagi siapa yang dikehendaki-Nya. maka ia merupakan satu jenayah. . Dan peluang inilah yang digunakan oleh orang bukan Islam untuk memurtadkan sebahagian umat Islam. bahkan akan berjuang mempertahankannya. dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu (syirik). Murtad. Gejala ini berlaku disebabkan kejahilan mereka tentang hakikat Islam yang sebenar. menjadi tugas pemerintah negara Islam untuk mengenakan hukuman kepada sesiapa sahaja di kalangan warganegaranya yang murtad. Kesan dan Kisah Mengenainya. Namun kejahilan telah menimpa umat ini.w..a.w. Mereka kurang mengenali Islam. Murtad pernah terjadi di zaman Rasulullah s. bahkan ada yang langsung tidak memahami Islam. Bila berlakunya murtad. di mana ramai di kalangan umat Islam yang murtad. Ia juga bererti mengkhianati negara Islam dan mencabar kedaulatannya. maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang sangat besar” (Surah al-Nisa’: 48) Masalah murtad sentiasa berlaku sepanjang sejarah beragama.25 ⎯tΒuρ 4 â™!$t±o„ ⎯yϑÏ9 y7Ï9≡sŒ tβρߊ $tΒ ãÏøótƒuρ ⎯ÏμÎ/ x8uô³ç„ βr& ãÏøótƒ Ÿω ©!$# ¨βÎ) ∩⊆∇∪ $¸ϑŠÏàtã $¸ϑøOÎ) #“utIøù# ωs)sù «!$$Î/ õ8Îô³ç„ $ “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Bahkan Abu Bakar r. dan juga di zaman-zaman yang lain. Ini kerana orang yang murtad telah mengkhianati akidah kaum muslimin dan merendahrendahkannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah. Hukuman 1 Muhammad Isa Selamat (1998).

2 .3 Pelbagai pendekatan telah dibuat untuk mengatasi perkembangan aliran kepercayaan ini dan setakat ini belum mencapai ke tahap yang memberangsangkan.w. maklumat ini masih belum dikemaskinikan lagi. 2. Selain itu. Sehingga Mei 2004. 3 Maklumat ini disediakan oleh Cawangan Akidah. tanpa mengira masyarakat. dua puluh dua ajaran sudah dibuktikan sesat tetapi masih bergerak aktif. manakala tiga ajaran telah difatwakan terkeluar daripada Islam dan tiga puluh enam lagi masih dalam siasatan. Bahagian Penyelidikan.: Mohamad Kamil b. Nabi Muhammad s. terdapat seratus dua puluh tujuh pertubuhan/ajaran yang telah dikenal pasti menyeleweng daripada ajaran Islam. Firman Allah SWT. Ia bertujuan merosakkan agama Islam. (Kertas Kerja Seminar Pemantapan Aqidah Peringkat Negeri Selangor.26 ini adalah untuk mengawal gejala penghinaan terhadap kesucian agama Islam sesudah mengenalinya. Penyelewengan Aqidah: Punca Dan Implikasinya Kepada Umat Islam. mengubah cara pengamalan mereka terhadap syariah Islam serta menimbulkan syubahat dalam agama. 7 Ogos 2004). Anjuran Jabatan Mufti Negeri Selangor. lima belas ajaran didapati telah lemah dan kurang aktif. Majid (2004). Abd. mewujudkan perpecahan di kalangan masyarakat menerusi perbezaan dan percanggahan fahaman. diharamkan serta diisytiharkan murtad (terkeluar daripada Islam) oleh pihak kerajaan. sejak merdeka hingga tahun 2000. Di Malaysia. lima puluh satu ajaran tidak lagi aktif (mati).a. tetapi masih ‘hidup’ seterusnya menjalankan kegiatan mereka seperti biasa tanpa dikenakan tindakan tegas oleh pihak berkuasa seperti al-Arqam dan Ahmadiyah Qadiani. situasi mahupun kondisi sesuatu Misalnya. Daripada jumlah itu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sehingga 01/11/2000. Terdapat aliran kepercayaan yang telah difatwakan sesat. konsep murtad juga mencakupi aliran-aliran kepercayaan atau ajaran sesat yang lahir hasil perancangan rapi musuh-musuh Islam. diperintahkan oleh Allah SWT menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia. ms.2 Ia berakar umbi dalam setiap diri manusia.

2 Sejarah Beragama Di Kalangan Umat Manusia Agama pada lazimnya bermakna kepercayaan kepada Tuhan. Secara tidak langsung menyaksikan seolah-olahnya perkembangan gerakan sebegini seiring dengan kepesatan dakwah Islamiah yang dilakukan oleh agensi kerajaan mahupun swasta di Malaysia.27 Ÿ Ĩ$¨Ζ9$# usY2r& £⎯Å3≈s9uρ #\ƒÉ‹tΡuρ #Zϱo0 Ĩ$¨Ψ=Ïj9 Zπ©ù!$Ÿ2 ωÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ ò ∩⊄∇∪ šχθßϑn=ôètƒ ω Maksudnya: Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Surah Sabā’ (34): 28 Islam sebagai agama universal. dalam era dunia tanpa sempadan hari ini dengan menyaksikan kehidupan manusia yang serba kompleks telah memberi ruang yang besar kepada perkembangan kelompok-kelompok kuffar yang ingin mengganggu gugat kedaulatan agama Islam di negara ini. . Juga amalan dan institusi yang berkait dengan kepercayaan tersebut. atau sesuatu kuasa yang ghaib dan sakti seperti dewa. sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang beriman) dan pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar). Islam memberikan penekanan yang mendalam berhubung soal akidah bagi menyelamatkan umatnya daripada memelihara kesucian Islam dan yang menyesatkan. Walau pengaruh bagaimanapun. Agama dan kepercayaan merupakan dua perkara yang sangat berkaitan. Tetapi agama mempunyai makna yang lebih luas. 2. yakni merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kohensif dan kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. dianuti oleh berbagai lapisan etnik masyarakat termasuk di Asia Tenggara.

pandangan dunia dan nilai yang sama. Contohnya. malah tingkah laku.T.W. Contohnya soalan kehidupan selepas mati. Menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia Sesetengah soalan yang sentiasa ditanya oleh manusia merupakan soalan yang tidak terjawab oleh akal manusia sendiri. agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup. Maka. Bagi kebanyakan orang. soal nasib dan sebagainya. seseorang itu menganut sesuatu agama adalah disebabkan oleh fungsinya. dan juga kedudukan manusia di dalam dunia. Bagi kebanyakan manusia. agama Islam menerangkan kepada umatnya bahawa dunia adalah ciptaan Allah S. Memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia Agama dikatakan memberi pandangan dunia kepada manusia kerana ia sentiasanya memberi penerangan mengenai dunia (sebagai satu keseluruhan). soalan-soalan ini adalah menarik dan untuk menjawabnya adalah perlu. c.T dan setiap manusia harus mentaati Allah S. Ini kerana sistem agama menimbulkan keseragaman bukan sahaja kepercayaan yang sama. Memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia Agama merupakan satu faktor dalam pembentukkan kelompok manusia. fungsi agama mempunyai dimensi yang lain seperti apa yang dihuraikan di bawah: a. . Penerangan bagi perkara ini sebenarnya sukar dicapai melalui pancainderia manusia. melainkan sedikit penerangan daripada falsafah. matlamat hidup. b. agama itulah berfungsi untuk menjawab persoalan ini.28 Dari segi pragmatisme. Tetapi dari segi sains sosial.W.

wikipedia. ms. majoriti penduduknya menganut agama Islam. Memainkan fungsi kawalan sosial Kebanyakan agama di dunia adalah menyarankan kepada kebaikan. Kuala Lumpur : Terbitan International Law Book Services.29 d. atau (b) ia adalah keturunan seseorang yang tersebut”5 Islam sebagai agama universal. atau pada hari Merdeka itu. atau ibu bapanya telah lahir di persekutuan atau di Singapura. lazim bercakap bahasa melayu. sebelum hari merdeka.4 2. Walau bagaimanapun. Perlembagaan Persekutuan (hingga 5hb Mac 2008).50 am _____________ (2008). 12 Jun 200. Secara tidak langsung menyaksikan 4 5 ms. Ini bertepatan dengan istilah melayu di dalam Perlembagaan persekutuan. ia adalah berdomisil di Persekutuan atau di Singapura. Maka ini dikatakan agama memainkan fungsi kawalan sosial. 238.3 Islam Agama Universal Di Malaysia. di persekutuan atau di Singapura. 11. Islam memberikan penekanan yang mendalam berhubung soal akidah bagi memelihara kesucian Islam dan menyelamatkan umatnya daripada pengaruh ajaran sesat. . Dalam ajaran agama sendiri sebenarnya telah mengariskan kod etika yang wajib dilakukan oleh penganutnya. Fasal 160 yang menyebut: “Melayu ertinya seseorang yang menganuti agama Islam. menurut adat istiadat melayu dan (a) lahir.org/wiki/Agama. dianuti oleh berbagai lapisan etnik masyarakat termasuk di Asia Tenggara. 0dalam era dunia tanpa sempadan hari ini dengan menyaksikan kehidupan manusia yang serba kompleks telah memberi ruang yang besar kepada perkembangan berbagai aliran kepercayaan di negara ini.

ms. Matlamat keduniaan menguasai pemikiran dan tingkah laku yang mengikut nafsu semata-mata yang menyebabkan kehilangan aspek kawalan moral dan mudah terjebak kepada perkara yang negatif. yang akhirnya matlamat hidup hanya melihat kepada dunia semata-mata.30 seolah-olahnya perkembangan aliran kepercayaan seiring dengan kepesatan dakwah Islamiah yang dilakukan oleh agensi kerajaan mahupun swasta di Malaysia.4.4.211.7 2. 6. 2. anggota masyarakat akan terdorong mengenepikan soal haram dan halal bahkan sanggup mengenepikan agama. Islam dan Isu-isu Semasa. (2005). Keadaan ini menyebabkan timbul kehidupan yang mengosongkan perkiraan dan pertimbangan daripada kehidupan beragama. Universiti Teknologi Malaysia. Salah Faham Terhadap Islam. Ini adalah satu tanggapan yang salah kerana selama ini islam tidak pernah menjadi batu pengahalang kemajuan dan tamadun.9. Gabungan Persatuan Mahasiswa Islam Antarabangsa. Islam dan Isu Semasa. Ringkasnya dalam persekitaran hidup yang ditentukan oleh falsafah sosial Barat. 8 _____________.6 Satu tanggapan tentang Islam menyatakan bahawa dengan memeluk islam itu beerti seseorang itu terpaksa kembali le zaman manusia Badwi.2 Masalah Sosial Kerancakan kemasukan nilai-nilai barat menyebabkan sodial masyarakat berkembang pesat di kalangan masyarakat dunia. 7 6 . ms. ms. Muhammad Qutb (1977). Johor: Pusat Pengajian Islam & Pembangunan Sosial.1 Globalisasi Pembangunan era globalisasi menyebabkan nilai-nilai Barat yang masuk tanpa dapat dibenung ketika ini menghakis kepercayaan agama dan menjejaskan benteng kerohanian manusia.4 Salah Faham Dan Cabaran Terhadap Islam 2. (2005). Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia.8 Abdullah bin Sulong.

tanpa mengira situasi mahupun kondisi sesuatu masyarakat. (Selain Malaysia. Terdapat aliran kepercayaan yang telah difatwakan sesat. Di Malaysia terdapat banyak pertubuhan/ajaran yang telah dikenal pasti menyeleweng daripada ajaran Islam. secara ringkasnya ajaran sesat bermaksud: ‘Sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan yang dibawa berdasarkan kepada ajaran Islam sedangkan pada hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan akidah dan syariah Islamiah. 4-5. 3 September 1991). (Kertas Kerja Seminar Pemantapan Aqidah Peringkat Negeri Selangor. 2.31 2. sesat atau salahnya sesuatu ajaran itu dirujuk kepada pola amalannya yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam yang sebenar sama ada dari segi isi kandungan. ‘Mengenal Ajaran Sesat Di Malaysia’.10 Ia berakar umbi dalam setiap diri manusia. ms. Majid (2004). anjuran Jabatan Mufti Negeri Selangor. percampuran lelaki serta wanita dan sebagainya) di atas muka bumi ini sama ada secara terang-terangan mahupun tersembunyi. Ini termasuklah segala ideologi atau isme yang menjadi ikutan dan pegangan manusia hari ini serta semua fahaman yang membenarkan segala bentuk kemungkaran atau kegiatan yang bersalahan dengan Islam (seperti judi. Abd. Republik Indonesia dan Republik Singapura (MABIMS)). 7 Ogos 2004). Ia merupakan suatu permasalahan global yang perlu ditangani oleh setiap lapisan masyarakat secara bersepadu. (Kertas Kerja di Pusat Islam Malaysia. Ia bertujuan merosakkan agama Islam. bentuk pemikiran mahupun ciri-ciri amalannya. bertentangan dengan mazhab yang muktabar dan bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. zina. tetapi masih ‘hidup’ seterusnya menjalankan kegiatan mereka seperti biasa tanpa dikenakan tindakan tegas oleh pihak berkuasa seperti al-Arqam dan Ahmadiyah Qadiani. diharamkan serta diisytiharkan murtad (terkeluar daripada Islam) oleh pihak kerajaan. mewujudkan perpecahan di kalangan masyarakat menerusi perbezaan dan percanggahan fahaman. “Penyelewengan Aqidah: Punca Dan Implikasinya Kepada Umat Islam”. Dalam ertikata lain. (pen. mendedahkan aurat.) 10 Mohamad Kamil b. definisi ini turut disepakati oleh Majlis Ulama Negara Brunei Darussalam. 9 Menurut pengertian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). . ms.3 Ajaran Sesat Ajaran sesat9 bukan suatu fenomena baru di negara kita Malaysia. Lihat Bahagian Penyelidikan (1991). Pelbagai pendekatan telah dibuat untuk mengatasi perkembangan aliran kepercayaan ini dan setakat ini belum mencapai ke tahap yang memberangsangkan. Aliran-aliran kepercayaan atau ajaran sesat ini lahir hasil perancangan rapi musuh-musuh Islam.4. mengubah cara pengamalan mereka terhadap syariah Islam serta menimbulkan syubahat dalam agama. arak.

net. Firman Allah S.4. 100. Dato’ Seri Haji Dr. Murtad adalah perbuatan yang dimurkai Allah S. Bilangan tersebut termasuklah kira-kira 100.w. isu murtad mula menggemparkan negara apabila Mufti Kerajaan Negeri Perak. sebagai Rasul pembawa berita gembira (kepada orang-orang beriman) dan pemberi amaran (kepada orangorang yang ingkar). 14Februari 2006. “Mufti Perak Dakwa 250. tidak berpuasa dan menentang semua hukum Islam.000 umat Islam yang murtad di negara ini. termasuk mereka yang memohon untuk menukar nama agama Islam di dalam kad pengenalan kepada nama fahaman lain. Di Malaysia. “Ini tidak termasuk lagi individu-individu yang langsung tidak bersolat.4 Murtad Murtad menurut syarak berpaling dari Islam kepada kekufuran atau keluar daripada cahaya dan kebenaran Islam kepada kegelapan dan kekufuran. Selebihnya tegas beliau.W.000 orang Islam Melayu yang telah mengisytiharkan diri mereka memeluk agama Kristian11 Katanya lagi.T Ÿω Ĩ$¨Ζ9$# usYò2r& £⎯Å3≈s9uρ #\ƒÉ‹tΡuρ #Zϱo0 Ĩ$¨Ψ=Ïj9 Zπ©ù!$Ÿ2 ωÎ) y7≈oΨù=y™ö‘r& !$tΒuρ ∩⊄∇∪ šχθßϑn=ôètƒ Dan tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Harussani Haji Zakaria memberitahu kini terdapat hampir 250.T dan ianya merupakan perbuatan jenayah terhadap agama Islam.000 orang lagi sedang membuat permohonan menunggu untuk murtad.000murtad di negara ini? ibid .harakahdaily. (Surah Saba’ : 28) 2.W. diperintahkan oleh Allah SWT menyebarkan Islam kepada seluruh umat manusia.” 12 11 12 www.a.32 Nabi Muhammad s.

13Antara individu tersebut ialah Azlina Jailani yang bertukar nama kepada Lina Joy dan menganut agama Kristian.14 Seterusnya kes Siti Mariam binti Mohamed Ismail (No KP 750307-06-5048) seorang wanita Islam yang bertudung labuh yang telah bertukar agama ke agama Hindu melalui surat akuan bersumpah bertarikh 14 Oktober 1997 dan menukar namanya kepada M. Begitu juga kes Hartinah Binti Kamarudin (No KP 740315-08-5824) bertukar ke agama Hindu dan menukar namanya ke Nivashiny Rajeswaran dan telah berkahwin dengan Rajeswaran a/l Jeyaraman di Malaysia Hindu Sangam. Pusat Penyelidikan Pas Pusat. Selain itu kes Fadzilah binti Mustafa (No.2.33 Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Yang Arif Hakim Dato’ Raus Sharif telah memutuskan bahawa beliau masih Islam dan perkahwinannya hendaklah dibatalkan. Antaranya ialah Siti Salmiah binti Abdul Halim (No Kes R1-24-10-98) yang telah bertukar ke agama Kristian dan bertukar nama kepada Catherine Josephine melalui perintah Mahkamah oleh Yang Arif Dato’ K. Datuk Mustafa Abdul Rahman. ms. Kes MT2-21-108-98) yang telah bertukar ke agama 13 14 Utusan Malaysia. terdapat juga kes yang telah diluluskan permohonan pertukaran agamanya. Wilayah Persekutuan pada 15 Februari 1999. Tarini dan telah berkahwin dengan Kalaicheleven a/l Alagapan di Malaysia Hindu Sangam.C Vohrah pada 9 November 1998. Seterusnya kes Hajee Ismail bin Suppiah @ Salim (No Kes R1-2431-95) yang telah bertukar ke agama Hindu dan menukar agama kepada Ganesan a/l Suppiah melalui perintah Mahkamah oleh Yang Arif Dato (sekarang Tan Sri) Ahmad Fairuz bin Dato Sheikh Abdul Halim pada 26 September 1995. Murtad Barah Ummah. “Kebanyakan yang Murtad Wanita” _______________ (t. Kuala Lumpur: Terbitan Badan Bertindak AntiMurtad.15 Selain itu. ms. Siti Mariam telah membuat rayuan di Mahkamah Rayuan dan kes masih di Mahkamah Rayuan. 2.thn). Zubeydah binti Sheikh Mohd telah memfailkan kes di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mendapatkan pengisytiharan beliau masih beragama Islam kerana belum diputuskan oleh Mahkamah Syariah sebagai murtad dan perintah membatalkan perkahwinannya pada 11 November 2002. 8/11/2006. 15 Ibid. Ibu kepada Siti Mariam. . wanita dipercayai menjadi golongan paling ramai murtad di negara ini. Wilayah Persekutuan pada 24 Mac 1996.

ms.thn). 210. 16 17 Ibid. Begitu juga kes Habibamma binti Abdul Jabar (No Kes R1-24-1198) yang telah bertukar ke agama Hindu dan menukar nama kepada Habimai Rao melalui perintah Mahkamah oleh Yang Arif Dato’ K. ms. 725-726. ms. (1986).thn). 570. jil. (t.2. al. vol 1.1 Definisi Murtad menurut bahasa Arab berasal daripada perkataan riddah. ms. 2.Qamus al-Muhit.34 Hindu dan menukar nama kepada Risha Sonia a/p Lingam melalui perintah Mahkamah oleh Yang Arif Dato’ Wira Haji Mohd Noor bin Haji Ahmad pada 18 November 1998. al-Razi. Beirut: Maktabah Lubnan. murtad bermakna orang yang kembali daripada sesuatu kepada selainnya. syarat sah murtad.5. Mukhtar al-Sihah. al-Ra’id. Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin. sedangkan masih terdapat banyak lagi kes yang masih belum selesai serta tertangguh melibatkan mereka yang ingan keluar dari agama Islam. Lihat juga al-Fayruz Abadi.C Vohrah pada 9 September 1998. kesan daripada murtad dan faktor-faktor berlakunya murtad. Seterusnya kes Othman Narasiman bin Abdullah (No Kes MT4-21109-98) yang telah bertukar ke agama Hindu dan menukar nama kepada Narasiman a/l Kaveri melalui perintah mahkamah oleh Yang Arif Dato’ Chin Fook Yen pada 7 Disember 1998.17 Oleh itu dari sudut bahasa.16 Ini merupakan sebahagian daripada kes yang telah dibawa ke mahkamah dan dibicarakan. Lihat juga Jabran Mas’ud. riddah bermakna kembali daripada sesuatu kepada selainnya. (t. sebab-sebab murtad. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.5 Murtad Dalam bahagian akan membincangkan berkaiatan dengan definisi muratd. Dari segi bahasa.1. . 2.

Baik yang kembali itu orang lelaki mahupun orang perempuan. Abd al-Karim Zaydan: “ Keluar daripada Islam. baligh dan berkehendak. Beirut:Mu’assasah al-Risalah. 21 Sayid Sabiq.20” (iv) Menurut Sayyid Sabiq: “Kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Jil. Jil. ms. Beirut: Dar al Khayr. (1994).5.19” Menurut Dr. Fikih Sunnah. Ini bermakna sekiranya syarat tersebut tidak dipatuhi. ms. Dimashq: Dar al Fikr.2 Syarat Sah Murtad sebagaimana yang ditakrifkan membawa maksud seseorang yang keluar daripada agama Islam lalu memeluk agama lain atau tidak menganuti manamana agama. dan sama ada diucapkan dengan gurauan atau penentangan atau iktiqad. Al-Tashri’ al-Jina’i al-Islami Muqarinan bi al-Qanun al-Wad’i.6. maka seseorang itu tidak bergelar murtad dan tidak dihukum dengan hukuman orang yang murtad. Wahbah al-Zuhaily: “Berpaling daripada Islam dan kembali kepada kufur.1. Jil. ms. Seseorang yang hendak dikategorikan sebagai seorang murtad hendaklah memenuhi syarat-syarat tertentu. Beirut: Mu’asasah al Risalah. Jil. (1989). Syarat-syarat tersebut ialah berakal. (1995).5. Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu.22” 2. murtad ditakrifkan dengan pelbagai takrifan. Awdah. 159. 300. Jil. ms. 493. 22 Abdul al-Karim Zaydan. al-Zuhaily. 18 19 20 Al-Husni. Antaranya ialah: (i) (ii) (iii) menurut Imam al-Husni: “keluar daripada Islam dan kembali kepada kufur serta membebaskan diri daripada Islam. 183. (1990).35 Dari segi istilah syaraknya pula. sama ada dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan. ms. 661.18” Menurut al-Shaykh Abd al-Qadir Awdah: “meninggalkan agama Islam dan keluar daripadanya setelah menganutnya.2. Kuala Lumpur: Victory Agencie.21” (v) Menurut Dr. Kifayat al-Akhyar Fi Hil Ghayat al-Ikhtisar. Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah. . (1994). 9.

Ibn Hibban dan al-Nasa’i hadis ini marfu’ dan paling tepat menurut al-Nasa’i ia mawquf.: “Tidakkah engkau mengetahui. perkataan. maka dia 23 Menurut Abu Daud. perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu perbuatan (tinggalan) perlu mempunyai akal yang waras dan boleh berfikir dengan baik untuk digelar murtad dan dijatuhkan ke atasnya hukuman murtad. maka mereka ini tidak murtad walaupun telah melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. kanak-kanak sehingga dia mengetahui dan orang yang tidur sehingga terjaga?” Berdasarkan hukum syarak. Beirut: Dar al Kutub alIlmiyah. ms. maka ulamak membahagikannya kepada dua kategori 24 Kategori 1 : Orang yang mabuk itu hilang ingatan dengan sebab meminum (termasuk ubat) yang memabukkan sedang dia tidak mengetahui bahawa minuman itu memabukkan. (2001). Berakal Hanya orang yang berakal sahaja sah murtadnya. Sekiranya seseorang itu tidak mempunyai akal yang waras. akal yang waras tidak menjadi mukallaf dan segala perkataan dan perbuatannya tidak dikira dan tidak dikenakan ke atasnya apaapa hukuman. dan hadis ini menurut hukum adalah marfu’. Jika dengan sebab mabuk itu dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. misalnya kanak-kanak. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. 145. Dalil yang mengesahkan bahawa berakal menjadi syarat sah murtad ialah khabar daripada Saidina Ali r. orang gila dan orang pengsan. sesungguhnya pena diangkat ( tidak ditaklif) daripada orang gila sehingga sedar. Jil. 24 Arieff Salleh Rosman. Lihat: al-Asqalani. ms. 9 .36 i. 12. Sekiranya seseorang itu dalam berkeadaan mabuk.a. Orang yang melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan murtad sama ada beebentuk kepercayaan. (1989) Fath al-Bari Sharh Sohih al-Bukhari. Murtad Menurut Perundangan Islam.a telah berkata kepada Saidina Umar r.a:23 ‫ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﻟﻌﻤﺮرﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﻋﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ أن اﻟﻘﻠﻢ رﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻴﻖ، وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺪرك، وﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ؟‬ Maksudnya: Saidina Ali r.

(1994). ms. Jil. Jil. Lihat juga al-Bahuti. Misr: Tab Idarat al-Manar. Dia juga berdosa jika melakukan perkara yang haram dan ini adalah asas taklif. Al-Mughni. kemudian dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. 26 Zaydan Abdul al. Jil. 302 . Hashiyah al Sawi ala al-Sharh alSoghir li al-Dardir. kerana mabuk tidak menghilangkan ingatan seseorang secara keseluruhan. Kategori 2 : Sekiranya seseorang minum minuman yang memabukkan dan dia mengetahui minuman itu memabukkan lalu hilang ingatannya. dia akan suka dengan perkara yang menggembirakan dan dia bersedih 25 al-Maqsidi.Karim. dan sekiranya dia berkata dengan perkataan yang tidak logik maka dia akan menuduh seseorang dengan tidak benar. Jil.4. ms. (1367H). Lihat juga al-Huli. Shara’i al-Islam fi Masa’il al-Halal wa al-Haram. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. (1368H). 105: Lihat juga al-Sharbini (t. ms. 4. Shafi’i. Lihat juga al Sawi. Jil. ms.26 (ii) Pendapat yang mengatakan bahawa orang seperti ini tidak mukallaf adalah disangkal. maka hukumlah dia dengan hukum menuduh (qazaf). kerana orang seperti ini sah talaknya. Maliki dan ja’fariyah berpendapat bahawa orang itu menjadi murtad. Beirut: Dar al-Fikr ms. Contohnya dia akan mengelak sekiranya ada bahaya. 185. Misr : Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi. 5. Sesungguhnya solat adalah wajib ke atasnya dan begitu juga dengan semua kewajipan yang lain. Para sahabat mewajibkan ke atas orang itu hukum menuduh terhadap apa yang telah diperkatakan semasa dia mabuk dan didasarkan perkataan tersebut dengan keadaan dia tidak mabuk. 418. ms. Beirut: Dar al Fikr. Dalam kes ini tiada perbezaan pendapat dari segi hukum di kalangan ulamak. (1402H). maka sahlah juga murtadnya seperti orang yang sedar. Kashshaf alQanna An Matn al-Iqna. al-Mufassal. 133.25 Pendapat ini berasaskan dalil berikut: (i) para sahabat bercakap tentang orang yang mabuk: sekiranya seseorang itu mabuk maka dia akan berkata dengan perkataan yang tidak logik.thn) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj. 147. (1372H). 8. Jil. Qaherah: Matba’ah al-Qaherah. 2.37 tidak murtad. 4. adakah dia menjadi murtad? Pendapat pertama: sebahagian ulamak mazhab Hanbali.

Tambahan pula mabuk itu akan hilang dalam jangka waktu yang singkat.29 Kemudian Ibn Hazm berkata lagi: hujah yang digunakan. (t.(1982).38 dengan perkara yang menyedihkannya. Sekiranya dia tidak menegtahui apa yang dia ucapkan sendiri.Beirut: al Maktab al Tijari. Daripada khabar yang sahih sesungguhnya Hamzah r. ms. Jil. Misr: Matba’ah Mustafa al Babi al-Halabi wa Awladuhu. .w. Lihat juga Ibn Abidin. 4. dar al Kitab al Arabi. 293-294.dijauhkan Allah daripadanya perkata itu. 224. (Surah al-Nisa’: 43) Orang mabuk tidak menyedari apa yang dia ucapkan.thn). ms. Jil.” Beliau mengucapkan kata-kata itu dalam keadaan mabuk dan beliau mengucapkannya dalam keadaan sedar maka akan menjadi kafir dengan kata-katanya itu. 29 Ibn Hazm. (t.a telah berkata kepada Rasullullah s. al-Muhalla. 11Beirut: al-Maktab al-Tijari.28 Mereka berpegang kepada dalil yang berikut: (i) Ibn Hazm daripada fuqaha’ al-Zohiriyah berpendapat bahawa tidak menjadi murtad orang seumpama itu berdasarkan firman Allah SWT: $tΒ (#θßϑn=÷ès? 4©®Lym 3“t≈s3ß™ óΟçFΡr&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θç/tø)s? Ÿω (#θãΨtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$# $pκš‰r'¯≈tƒ tβθä9θà)s? Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu solat ketika kamu sedang mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Rad al Muhtar ala al Dur al Mukhtar. 134. 293-294. 11.thn).27 Pendapat kedua: Ulama’ mazhab Hanafi dan Zohiriyah berpendapat bahawa orang itu tidak menjadi murtad. iaitu sebahagian sahabat telah berkata: sekiranya seseorang itu minum minuman yang memabukkan 27 28 Ibid. maka tiada apa-apa baginya. ms. Jil.a. (1386h).Bada’i al sana’I fi tartib al shara’i. al Muhalla. Ali ibn Abi Talib dan Zayd ibn Harithah: “Sesungguhnya kamu hanyalah hamba kepada ayahku. ms. Lihat juga Ibn Hazm. ms 302 al-Kasani.

al Mufassal. pendapat kedua adalah lebih tepat. 303. Apabila dia menuduh maka dia dirotan 80 sebatan. maka tidak sah ikrarnya itu. Hujahnya ialah:32 (i) (ii) Hujah pendapat kedua adalah lebih kuat. Ikrar orang mabuk yang hilang ingatannya tidak boleh dijadikan hujah bahawa dia menolak Islam. dan sesungguhnya ikrar adalah dalil kepada kedua-duanya. Manakala hujah berdasarkan istihsan: sesungguhnya hukum kafir di dasarkan kepada kekufuran seseorang. 32 Zaydan Abd al-Karim. 31 30 . kerana ada alasan yang lebih kuat yang mengkehendaki dilakukannya penyimpangan itu. 401.30 (ii) Ulama’ bermazhab Hanafi menggunakan dalil istihsan bukannya qiyas untuk pendapat mereka. Maka jawabnya: sesungguhnya khabar ini tidak sahih. Menurut mereka tidak jatuh murtad ke atas orang mabuk.5. ms. kerana qiyas adalah berdasarkan hukum zahir.(1994). iaitu dengan lidah bukan dengan apa yang terdapat dalam hati kerana ia adalah perkara batin yang tidak boleh djadikan hujah untuk sesuatu hukum. ms. tidak menjadikannya murtad.”Lihat Abu Zahrah. Seseorang yang mabuk sekiranya dia melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan ia murtad. dan mereka melakukannya atas dasar hukuman menuduh dan begitu jugalah masalah murtadnya semasa dia mabuk.39 maka dia akan mabuk. sebagaimana hukum iman didasarkan kepada berimannya seseorang itu. Beirut: Mu’assasah al-Risalah. Orang mabuk tidak tidak dihukum keluar Islam dengan perkataan yang menunjukkan kepada kekifuran kerana dia tidak berniat melafazkannya dan tidak berkehendak kepada kekufuran malah ibid Makna istihsan menurut Imam Abu Hasan al Karkhi” “Penetapan hukum dari seorang mujtahis terhadap sesuatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa. Asas iman dan kufur ialah membenarkan atau menolak. Orang yang mabuk telah melakukan sesuatu yang haram. Apabila dia mabuk maka dia akan berkata dengan perkataan yang tidak logik. Jil. Jakarta : PT Pustaka Firdaus.31 Antara dua pendapat ini.Ushul Fiqih. (1994). Apabila dia berkata dengan perkataan yang tidak logik maka dia akan menuduh.

dan dalam masa yang sama dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. ms. kanak-kanak sehingga dia mengetahui dan orang yang tidur sehingga terjaga? Sesiapa yang tidak mempunyai ingatan yang waras tidak menjadi mukallaf. 4. Bada’i alSana’i fi Tartib al-Shara’i.a: Tidakkah engkau mengetahui. iaitu hukuman murtad dalam masa yang sama adalah tidak dibenarkan menurut syara’. (1982). iaitu hukuman minum arak.a: ‫ﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﻋﻤﺎ ﻋﻤﺎﻟﺖ أن اﻟﻘﻠﻢ رﻓﻊ ﻏﻦ‬ ‫اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻳﻔﻴﻖ، وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺪرك، وﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ، ﺣﺘﻰ‬ ‫ﻳﺴﺘﺴﻘﻆ؟‬ Maksudnya: Saidina Ali telah berkata kepada Saidina Umar r. Misr: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. ms. sesungguhnya pena diangkat ( tidak ditaklif) daripada orang gila sehingga sedar. Lihat juga al-Kasani. ms. . Beirut: Dar al-Fikr. (t. 4. Oleh itu. Jil. M. Mughni al Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani alfaz al-Minhaj. 134. 133. Misr: Tab Idarah al-Manar. Jil. Jil. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi. Lihat juga al-Sharbini.s. 224. (1367H). al Mughni. ii. jika dihukum orang mabuk itu dengan hukuman yang lain. 8. Syara’ telah menetapkan hukuman khusus. Orang Gila Bagi Permaslahan berkaitan orang gila juga terbahagi kapada dua kategori: Kategori 1 : Sekiranya seseorang itu gila secara berterusan dan tidak pernah sedar walaupun sebentar. maka hukumnya tidak sah murtadnya. 147.(1386H). kerana antara syarat-syarat taklif ialah kewarasan akal”33 33 al-Maqdisi. Jil. Rad al Muhtar. 7. maka hukumnya tidak sah murtadnya. Lihat juga Ibn Abidin. sesungguhnya dia tetap seorang Muslim sebagaimana sebelumnya berdasarkan kata-kata Saidina Ali r.thn).40 tidak berniat keluar daripada Islam. Ibn Mundhir berkata: “ahli ilmu bersepakat bahawa sekiranya orang gila murtad semasa dia gila.

Arieff Salleh Rosman (2001). Ini bermakna sesiapa yang masih belum baligh. Beirut: Mu’asasah al Risalah. 134. Pendapat pertama datangnya dari Imam al-Shafi’i dan Imam Zufar daripada ulama’ bermazhab Hanafi. Baligh Baligh merupakan syarat sah murtad.a: 34 35 al-Kasani. Beirut: Dar al-Kitab. maka hukumnya dia tetap dalam keadaan murtad. (1982). Orang Yang Disihir Apabila seseorang disihir lalu dia melakukan perkara yang memurtadkan. Mereka berpendapat bahawa tidak sah Islam seorang kanak-kanak sehinggalah dia baligh.36 Pendapat ini berasaskan kepada dalil khabar daripada Saidina Ali r. 13. ms. Sekiranya sia murtad dalam keadaan sedar dan kemudian kembali gila. 7.Sana’i fi Tartib al-Shara’i.5. Permasalahan penting yang perlu di perbahaskan dalam syarat ini ialah adakah sah Islam seorang kanak-kanak? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama’. ms. 35 iv. Johor: Universiti teknologi Malaysia. 303. maka tidak sah murtadnya. Bada’i al. (1994).ms. Ini adalah kerana dia dalam keadaan yang tidak sedar dan tidak mempunyai akal yang waras untuk berfikir serta tidak berkehendak untuk melakukan perkara tersebut.34 iii. . Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Ini adalah kerana dia murtad semasa berada dalam keadaan sedar dan mempunyai akal yang waras. kemudian kembali kepada keadaan gilanya. jika melakukan perkara yang boleh menyebabkan murtad maka tidak sah murtad tersebut. Jil.41 Kategori 2 : Orang gila yang telah baligh dan sedar dalam sesuatu jangka waktu tertentu. Jil. Murtad Menurut Perundangan Islam. 36 Zaydan Abdul al-Karim.

(1989) Fath al-Bari Sharh Sohih al-Bukhari. 147.303 . 41 Ibid. dapatlah dibuat kesimpulan bahawa apabila tidak sah Islam seorang kanak-kanak maka tidak sah juga murtadnya 37 38 39 al-Asqalani. (1994). ms. (1994). Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah ms.a telah memeluk Islam semasa beliau kanak-kanak dan tidak terdapat hadis bahawa Nabi s. (1367H).w itu ialah hamba Allah dan RasulNya. Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil. ms. 303 al-Maqdisi. Beirut: Mu’asasah al Risalah.38 Makna “memahami Islam” dalam hal ini ialah mengetahui sesungguhnya Allah s.a.5.5.a. Zaydan Abdul al-Karim.t adalah tuhannya dan sesungguhnya Nabi Muhammad s. Dalil yang dipegang oleh ulama’ ini sehingga mencapai keputusan itu ialah: (i) Saidina Ali ibn Abi Talib r. 12. Imam Muhammad al-Shaybani.41 Berdasarkan pendapat pertama. Jil. Beirut: Mu’asasah al Risalah.w menolak keislamannya itu. 40 Zaydan Abdul al-Karim. sesungguhnya pena diangkat (tidak ditaklif) daripada orang gila sehingga sedar. ms.ms.39 Ini bermakna syarat sah seorang kanak-kanak memeluk Islam ialah dia mestilah memahami Islam berdasarkan takrifannya menurut syara’. Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Shaybah.303. 145.40 (ii) Hadis yang digunakan oleh pendapat pertama tidak tepat kerana ia tidak membahaskan permasalahan ini. kanak-kanak sehingga dia mengetahui dan orang yang tidur sehingga terjaga? Pendapat kedua pula datangnya dari ulama’ bermazhab Hanbali. Imam Abu Hanifah.42 ‫ﻗﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻤﺮ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﻋﻤﺎ ﻋﻤﺎﻟﺖ أن اﻟﻘﻠﻢ رﻓﻊ ﻏﻦ اﻟﻤﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ‬ 37 ‫ﻳﻔﻴﻖ، وﻋﻦ اﻟﺼﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺪرك، وﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﺴﻘﻆ؟‬ Maksudnya: Saidina Ali telah berkata kepada Saidina Umar r. Jil.a: Tidakkah engkau mengetahui. Islam tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak tetapi sekiranya kanak-kanak itu memeluk Islam maka ditulis untuknya pahala. Misr: Tab Idarah al-Manar. Mereka berpendapat bahawa sah Islam seorang kanak-kanak yang memahami Islam walaupun belum baligh. Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. 8. Jil. Al-Mughni.w.

Oleh itu.42 Manakala Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad al-Shaybani pula berpendapat bahawa baligh bukanlah syarat sah murtad. maka dia tidak menjadi murtad nerdasarkan kepada dalil-dalil berikut: B⎦È⌡yϑôÜãΒ …çμç6ù=s%uρ oνÌò2& ô⎯tΒ ωÎ) ÿ⎯ÏμÏΖ≈yϑƒÎ) ω÷èt/ . Jil. Berdasarkan keterangan ini. (1367H). (Surah al Nahl :106) 42 43 al-Maqdisi.⎯ÏΒ «!$$Î/ txŸ2 ⎯tΒ é «!$# š∅ÏiΒ Ò=ŸÒxî óΟÎγøŠn=yèsù #Y‘ô‰|¹ Ìøä3ø9$$Î/ yyuŸ° ⎯¨Β ⎯Å3≈s9uρ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ ∩⊇⊃∉∪ ÒΟŠÏàtã ëU#x‹tã óΟßγs9uρ Maksudnya: Barang siapa yang kafir kepada Allah.134. Tetapi siapa yang terbuka hatinya untuk menjadi kafir.43 walaupun dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan murtad. Sekiranya seseorang itu dipaksa untuk menjadi murtad. jatuh hukum murtad ke atas kanak-kanak yang melakukan perkara yang menyebabkan murtad. Misr: Tab Idarah al-Manar. sedang hatinya tetap beriman. sesudah dia beriman (akan mendapat kemurkaan Allah) kecuali orang yang dipaksa. maka menurut pendapat pertama baligh merupakan syarat sah murtad. Manakala menurut pendapat kedua pula. 134 . ms. ms. 8. Seseorang kanak-kanak yang melakukan perkara yang menyebabkan murtad tidak jatuh murtad. Al-Mughni.43 v. Ibid. Kehendak Seseorang yang melakukan perkara yang membawa kepada murtad hendaklah dia melakukannya dengan kehendak dan keredhaan dirinya sendiri. sah Islam kanak-kanak tetapi mereka berbeza pendapat tentang sah atau tidak murtad kanak-kanak itu. maka mereka akan mendapat murka dari Allah dan akan mendapat azab yang hebat. Imam Ahmad dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahawa baligh adalah syarat sah murtad.

Jil.thn). ms. Orang yang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengannya.2. 136. Al-Fatawa al-Hindiyah. Misr: al-Matba’ah al-Amiriyah. 21. lihat juga Jama’ah min Ulama’ al Hind. Orang murtad dari kategori pertama inilah yang disinggung oleh sekian banyak ayat al-Qur’an. Qawanin al-Ahkam al-Syariyah wa masa’il al-Furu al-Fiqhiyah. (1994). lupa dan apa yang dipaksa ke atasnya. salah satu daripadanya: 44 Dikeluarkan oleh Ibn Majah. (1386h).W. al Daruqutni. Mughni al Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani alfaz al-Minhaj.7. 4.Awtar. . tidak dijatuhkan hukum hudud di dunia. 2. 3. al Tabrani dan al Hakim dalam al Mustadrak dan menurut Imam al Nawawi: ia adalah hadith hasan: al Shawkani. ms. ms. Penjelasannya adalah seperti berikut: Kategori Pertama: Orang yang murtad. lihat juga Ibn Abidin. 253. Orang yang murtad. Nayl al.185. Al-Mughni. ms.T di Hari Akhirat kelak. Beirut: Dar al-Fikr. Lihat juga al-Sharbini. Rad al Muhtar ala al Dur al Mukhtar. Orang yang murtad namun menyembunyikan kemurtadannya sehingga tiada siapa yang mengetahui kecuali ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat. (1367H). Jil. Jil. Hukuman mereka adalah di sisi Allah S. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin. 4. namun menyembunyikannya. Orang yang murtad beserta hukumannya terbahagi kepada tiga kategori: 1. Jil. ms. namun menyembunyikannya. Ibn Hibban.” Hukum ini diterima dan dipersetujui oleh para fuqaha. lihat juga al-Gharnati.thn). ms. Orang yang murtad dan menzahirkannya. Beirut: Dar al Fikr. Jil. (t.134. 8.394.45 Tambahan lagi. (t. Misr: Tab Idarah al-Manar. 45 al-Maqdisi.44 44 ((‫ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎش ))رﻓﻊ ﻋﻦ أﻣﺘﻲ اﻟﺨﻄﺎء واﻟﻨﻴﺴﺎن وﻣﺎ اﺳﺘﻜﺮ هﻮا ﻋﻠﻴﻪ‬ Maksudnya: Daripada Ibn Abbas: “ Diampunkan ke atas ummat ku daripada kesilapan. Misr: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu. (1310h). .

w telah bersabda: . Ini kerana antara tujuan hukuman hudud dijatuhkan adalah untuk menghindar sesuatu jenayah yang dilakukan secara terbuka di khalayak ramai daripada menjadi ikutan dan fitnah kepada masyarakat. dan mereka itulah ahli neraka. kekal mereka di dalamnya. Ada pun jika jenayah tersebut dilakukan secara tertutup. Dalam hal ini Rasulullah s.” Sebelum itu dalam risalah Berkenalan Dengan Ciri-Ciri Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah Dalam Pelaksanaan Hukum Jenayah. maka orang-orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya di dunia dan di akhirat. telah dijelaskan bahawa hukuman hudud hanya dijatuhkan apabila jenayah tersebut dilakukan secara terbuka. Allah berfirman……(lalu beliau mengemukakan ayat 217 surah alBaqarah di atas). yakni dizahirkan kepada khalayak ramai.45 ôMsÜÎ7ym y7Íׯ≈s9'ρé'sù ÖÏù%Ÿ2 uθèδuρ ôMßϑuŠsù ⎯ÏμÏΖƒÏŠ ⎯tã öΝä3ΖÏΒ ÷ŠÏ‰s?ötƒ ⎯tΒuρ $yγŠÏù öΝèδ ( Í‘$¨Ζ9$# Ü=≈ysô¹r& y7Íׯ≈s9'ρé&uρ ( ÍοtÅzFψ$#uρ $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû óΟßγè=≈yϑôãr& ∩⊄⊇∠∪ šχρà$Î#≈yz Maksudnya: “ Dan sesiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya (Islam) lalu dia mati sedang dia tetap kafir. maka hukuman di dunia tidak dijatuhkan.” (Surah al-Baqarah :217) Syaikh Yusuf al-Qaradhawi hafizhahullah menjelaskan: “Islam tidak menjatuhkan hukuman bunuh atas orang yang murtad yang tidak menghebahkan murtadnya dan tidak menyeru orang lain agar murtad sepertinya.a. Islam membiarkannya agar menerima balasannya di akhirat kelak jika dia mati dalam kekafirannya itu.

46 ‫اﺟﺘﻨ ُﻮا هﺬﻩ اﻟ َﺎ ُورة اﻟ ِﻲ ﻧ َﻰ اﷲ ﻋﻨ َﺎ ﻓﻤﻦ أﻟﻢ ﻓﻠﻴﺴﺘﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﷲ وﻟﻴﺘﺐ‬ ْ ََُْ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ‫َ ْﻬ َ َ ْ َ َ ﱠ‬ ‫ْ َ ِﺒ َ ِ ِ ْﻘ ذ َ ِ ﱠﺘ َﻬ‬ ‫َِ ﱠ ُ َ ْ ُ ْ ِ َ َ ْ َ َ ُ ُ ِ ْ ََ ْ ِ ِ َ ِ َ ﱠ َ َ ﱠ‬ . Sistem Pesanan Ringkas (SMS) dan sebagainya. Rasulullah s.a.” Kategori Kedua: Orang Yang Murtad Dan Menzahirkannya. adalah dianjurkan agar hakim menunda hukuman untuk tempoh yang tertentu agar orang yang menzahirkan tindakan murtadnya diberi kaunseling dan diajak untuk bertaubat. maka bunuhlah dia. akan didapati bahawa mereka berbeza-beza dalam menundakan hukuman. Orang yang murtad lalu menzahirkannya atau mengumumkannya dengan apa cara sekali pun seperti media cetak.‫ﻣﻦ ﺑﺪل ِﻳﻨﻪ َﺎﻗﺘُﻮﻩ‬ ُ ‫َ ْ َ ﱠ َ د َ ُ ﻓ ْ ُﻠ‬ Maksudnya: Sesiapa yang menukar agamanya. internet. kami akan menjatuhkan hukuman yang telah diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla. Ini kerana jika sesiapa menampakkan perkara keji (yang dilakukannya) kepada kami. . sama ada dari kalangan umat Islam sendiri atau dari kalangan bukan Islam.w bersabda: . ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﺪ ﻟﻨَﺎ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻧﻘﻢ ﻋﻠﻴﻪ آﺘَﺎب اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ‬ Maksudnya: “Jauhilah perkara-perkara keji yang telah dilarang oleh Allah. maka dia dijatuhkan hukuman bunuh setelah terlebih dahulu diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat. media elektronik. (Riwayat al-Jamaah) Dalam suasana banyaknya fitnah kepada Islam pada akhir zaman ini.‫ِإﻟَﻰ اﷲ. sesiapa yang telah melakukannya. hendaklah dia menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah. Jika dirujuk kepada hukuman para tokoh al-Salaf al-Shalih rahimahumullah.

pemikiran serta menggunakan bantuan orang bukan Islam dan munafik.47 Ada yang menjatuhkan hukuman bunuh serta merta. Semuanya bergantung kepada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam kes yang berbeza-beza.a. Berkenaan orang murtad kategori ketiga ini. pena. Rasulullah s. Penzina yang sudah bernikah dan . Pengecualian adalah jika mereka bertaubat sebelum ditangkap. lisan. sama ada dengan menggunakan senjata. sebulan dan sebagainya.w bersabda: ‫ﻻ ﻳﺤﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وأ ﱢﻲ‬ ‫َ َ ِ ﱡ َ ُ ْ ِ ٍ ُ ْ ِ ٍ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ ِ ﱠ ﱠ ُ َ َﻧ‬ ‫ر ُﻮل اﻟﻠﻪ إﻻ ﺑﺈﺣ َى ﺛﻼث: اﻟ ﱠﻔﺲ ِﺎﻟﻨﻔﺲ َاﻟ ﱠ ﱢﺐ‬ ُ ‫َﺳ ُ ﱠ ِ ِ ﱠ ِ ِ ْﺪ َ َ ٍ ﻨ ْ ُ ﺑ ﱠ ْ ِ و ﺜﻴ‬ ‫اﻟ ﱠا ِﻲ َاﻟ َﺎرق ﻣﻦ اﻟ ﱢﻳﻦ اﻟ ﱠﺎرك ﻟﻠﺠ َﺎ َﺔ‬ ‫ﺰ ﻧ و ْﻤ ِ ُ ِ ْ ﺪ ِ ﺘ ِ ُ ِ ْ َﻤ ﻋ‬ Maksudnya: Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya aku adalah Rasulullah melainkan salah satu dari tiga perkara: 1. Membunuh. maka mereka ditangkap dan dibunuh serta merta tanpa diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat. Walaubagaimana pun ingin ditegaskan bahawa sekali pun mereka berbeza-beza dalam tempoh penundaan. Orang yang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengan apa cara sekali pun. maka taubat mereka diterima. Kategori Ketiga: Orang Yang Murtad Dan Menzahirkannya Serta Menyerang Islam Dengannya. 20 hari. ada yang menundanya selama 3 hari. pada akhirnya hukuman bunuh tetap dijatuhkan jika orang yang murtad enggan bertaubat atau tidak menunjukkan harapan untuk bertaubat. 2.

maka sesungguhnya dia direjam. Orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah (umat Islam).48 3. Mereka ditangkap dan dibunuh serta merta tanpa diberi tempoh dan diajak untuk bertaubat berdasarkan firman Allah SWT: . Yang dimaksudkan sebagai: “…orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah (umat Islam)” adalah orang murtad dan menzahirkannya serta menyerang Islam dengannya. Seorang yang berzina setelah dia menjaga kehormatannya dengan perkahwinan. maka dia dibunuh sebagai hukum timbal balik. lalu) memerangi Allah dan Rasul-Nya. 2. Ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang lain: ‫ﻻ ﻳﺤﻞ دم اﻣﺮئ ﻣﺴﻠﻢ ﻳﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وأن ﻣﺤﻤ ًا ر ُﻮل اﻟﻠﻪ‬ ِ ‫َ َ ِ ﱡ َ ُ ْ ِ ٍ ُ ْ ِ ٍ َ ْ َ ُ َ ْ َ ِ َ َ ِ ﱠ ﱠ ُ ََ ﱠ ُ َ ﱠﺪ َﺳ ُ ﱠ‬ ‫إﻻ ﺑﺈﺣ َى ﺛﻼث: رﺟﻞ ز َﻰ ﺑﻌﺪ إﺣ َﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﺟﻢ ورﺟﻞ ﺧﺮج‬ َ َ َ ٌ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ُ ‫ِ ﱠ ِ ِ ْﺪ َ َ ٍ َ ُ ٌ َﻧ َ ْ َ ِ ْﺼ ٍ َ ِ ﱠ‬ ‫ﻣ َﺎر ًﺎ ﻟﻠﻪ ور ُﻮﻟﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺘﻞ أو ﻳﺼﻠﺐ أو ﻳﻨ َﻰ ﻣﻦ اﻷرض أو ﻳﻘﺘﻞ‬ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ‫ُﺤ ِﺑ ِﱠ ِ َ َﺳ ِ ِ َ ِ ﱠ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ْﻔ‬ ‫ﻧﻔ ًﺎ ﻓﻴﻘﺘﻞ ﺑﻪ‬ َ ِ ُ َ ْ ُ َ ‫َ ْﺴ‬ Maksudnya: Tidak dihalalkan darah seorang muslim yang bersaksi bahawasanya tiada tuhan selain Allah dan bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah melainkan salah satu dari tiga perkara: 1. maka sesungguhnya dia dibunuh atau disalib atau dibuang negeri dan 3. Seorang yang membunuh satu jiwa. Seorang yang keluar (dari Islam dan jamaah.

hukuman Yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka. (Mereka terlepas dari hukuman itu). atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang (kalau mereka merampas sahaja). “Kecuali orang-orang Yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya. dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa Yang amat besar.” 34. maka ketahuilah. lagi Maha Mengasihani. Allah SWT berfirman: . atau dipalang (kalau mereka membunuh dan merampas).49 #·Š$|¡sù ÇÚö‘F{$# ’Îû tβöθyèó¡tƒuρ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# tβθç/Í‘$ptä† t⎦⎪Ï%©!$# (#äτℜt“y_ $yϑ¯ΡÎ) (#öθxΨム÷ρr& A#≈n=Åz ô⎯ÏiΒ Νßγè=ã_ö‘r&uρ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& yì©Üs)è? ÷ρr& (#þθç6¯=|Áム÷ρr& (#þθè=−Gs)ムβr& ë>#x‹tã ÍοtÅzFψ$# ’Îû óΟßγs9uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# ’Îû Ó“÷“Åz óΟßγs9 šÏ9≡sŒ 4 ÇÚö‘F{$# š∅ÏΒ (#þθßϑn=÷æ$$sù ( öΝÍκön=tã (#ρâ‘ωø)s? βr& È≅ö6s% ⎯ÏΒ (#θç/$s? š⎥⎪Ï%©!$# ωÎ) ∩⊂⊂∪ íΟŠÏàtã ∩⊂⊆∪ ÒΟ‹Ïm§‘ Ö‘θàxî ©!$# χr& Maksudnya: “Hanyasanya balasan orang-orang Yang memerangi Allah dan RasulNya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah Dengan dibalas bunuh (kalau mereka membunuh sahaja Dengan tidak merampas).” (Surah al-Maidah: 33-34) Sebelum dijelaskan hikmah di sebalik hukum murtad. atau dibuang negeri (kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum). bahawasanya Allah Maha Pengampun. ingin ditegaskan bahawa sifat orang-orang yang beriman adalah taat sepenuhnya kepada perintah larangan agama tanpa mengira sama ada diketahui hikmah di sebaliknya atau tidak. Kewajipan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah “Kami dengar dan kami taat” kepada perintah larangan al-Qur’an dan al-Sunnah manakala mengetahui hikmah di sebaliknya hanyalah sesuatu yang harus (mubah) sifatnya.

Most of the modern law in operation ensure security of the social system by prescribing harshest punishment for those who violate and destroy the system.50 βr& öΝßγoΨ÷t/ u/ä3ósu‹Ï9 ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ «!$# ’n<Î) (#þθããߊ #sŒÎ) t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# tΑöθs% tβ%x. Contoh kedudukan pengedar dadah di Malaysia. Menarik untuk diperhatikan perenggan terakhir di atas. Kesemua negara yang mengamalkan hukum jenayah konvensional menjatuhkan hukuman mati kepada jenayah yang paling merosakkan sistem negara dan rakyatnya. Whatever the factors inciting commitment of the offence. Sesiapa yang didapati mengedar dadah di atas jumlah . supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka. the collective system of Islam may collapse. capital punishment stirs up the preventive factors in human psyche and a man refrains as often as not from committing the offence. hanyalah mereka berkata: “Kami dengar dan kami taat”.” Obviously. $yϑ¯ΡÎ) ∩∈⊇∪ tβθßsÎ=øßϑø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé&uρ 4 $uΖ÷èsÛr&uρ $uΖ÷èÏϑy™ (#θä9θà)tƒ Maksudnya: “Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orangorang yang beriman ketika mereka diajak kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. safeguarding the social system as does the Islamic syariah. capital punishment serves as a more effective deterrent than any other punishment. modern laws lay down the same punishment for causing disorder.” (Surah: al-Nur :51) Kembali kepada persoalan hikmah di sebalik hukum murtad. The first of such punishments is death penalty. penjelasan yang dikemukakan oleh Syaikh ‘Abd al-Qadir Audah hafizhahullah adalah yang paling tepat. sejauh kajian saya. In other words. dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. dimana beliau berkata: “The raison d’etre of capital punishment for apostasy is Syariah is that apostasy is repugnant to the faith of Islam on which the Islamic society is founded. The severe punishment laid down for it aims at the total elimination of apostasy on the one hand and warning and preventing others from committing it. If this offence is taken lightly.

51 tertentu akan dijatuhkan hukuman mati mandatori. kerana dadah adalah perosak kepada sistem negara dan rakyatnya. Antara tujuan utama hukuman hudud disyari‘atkan adalah untuk menghindari sebarang fitnah kepada agama Islam dan umat Islam. Semua ini tidak berbeza dengan hukum jenayah Islam. politik. Apabila tidak dijatuhkan hukuman di dunia. Orang yang murtad namun menyembunyikannya (Kategori Pertama). Hukuman tetap dikenakan kepada siapa saja yang mengedar dadah. sekali pun yang mengedarnya adalah warga negara asing. keselamatan. maka mereka akan tinggal dalam masyarakat Islam . Sama-sama diketahui bahawa Islam bukan sekadar agama solat dan zikir. Hukuman hudud bersifat tegas kerana hanya dengan ketegasan tersebut manusia akan mematuhinya dan menjauhi jenayah yang dihukuminya. Kenapa sedemikian? Jawapannya. Antara hukuman hudud yang dimaksudkan adalah hukuman bagi kes murtad. ekonomi. Ia merosakkan sistem Islam yang secara keseluruhannya berperanan mengurus halehwal kehidupan manusia dalam sesebuah negara. Di sini tidak timbul persoalan “Hak asasi individu untuk mengedar dadah” atau “Dadah itu kegunaan peribadi dan bukan kegunaan orang lain”. tidaklah bererti Islam meredhai tindakan mereka untuk murtad. hukumannya diserahkan kepada Allah SWT di Hari Akhirat kelak. dia tidak dijatuhkan hukuman hudud kerana tindakannya itu tidak diketahui ramai dan tidak sehingga ke tahap menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya. pendidikan dan pelbagai lagi. Orang yang menzahirkan murtadnya menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya. tetapi ia adalah agama yang mengurus kepimpinan. jika mereka dihalang daripada murtad. tanpa mengira rakyat negara tersebut beragama Islam atau selainnya. Hanya yang dipertimbangkan adalah. Maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya di dunia.

Serangan yang mereka lancarkan hendaklah dipatahkan dan orang yang melancarkannya segera dijatuhkan hukuman bagi menghentikan serangan dan sebagai amaran keras kepada orang lain yang bercadang untuk mengikutinya. sekali pun ia mungkin dalam masa 20 tahun akan datang. ia akan merebak dan menimbulkan fitnah yang meluas. Jika orang yang murtad menyerang Islam dan umatnya (Kategori Ketiga). Islam tetap membuka peluang untuk mereka kembali kepada Islam satu hari kelak. Jika tidak ditangani. Mereka diberi kaunseling dan peluang untuk bertaubat. Walau bagaimanapun Islam sebagai agama yang rahmat lagi adil tetap memberi peluang kepada mereka untuk mempertimbangkan semula keputusan untuk murtad. Hukuman ditangguhkan selagi mana terdapat harapan bertaubat. maka hukuman hendaklah dijatuhkan tanpa boleh ditangguhkan lagi. Ini kerana mereka bukan lagi sekadar murtad tetapi telah menjadi dari kalangan orang kafir yang memusuhi Islam dan umatnya. Maka kerana itulah hukuman bunuh dijatuhkan sebagai langkah yang paling efektif untuk menghindari timbulnya fitnah tersebut. Ada pun orang murtad yang duduk dalam Kategori Kedua. Pada waktu yang sama. Maka mereka dibebaskan daripada Islam dengan syarat mereka tidak menzahir atau mengumumkan kemurtadan tersebut. Bahkan ia secara halus adalah satu serangan terhadap Islam dan umatnya.52 sebagai seorang munafik dan lambat laun akan tetap membawa fitnah kepada Islam dan umatnya. tindakan menzahirkan kemurtadannya adalah sesuatu yang mengancam kestabilan Islam dan umatnya. .

53 2.5.3 Sebab Murtad

i.

Kepercayaan (Murtad Iktikadi)

Iktikad menurut al-Mu’jam al-Wasit ialah apabila seseorang itu mempercayai sesuatu dengan dia membenarkan kepercayaan tersebut dalam hatinya. Akidah pula ialah sesuatu yang tidak terdapat sebarang keraguan kepada diri orang yang mempercayainya46 Maksud kepercayaan dalam perbahasan ini ialah apa yang diimani oleh seseorang dan diyakini oleh hatinya dan menjadi akidah.47

Kaedah asas dalam masalah ini ialah:

“Segala yang bertentangan dengan akidah Islamiah dari sudut usul, makna dan kewajipannya dan diketahui bahawa seseorang menentang perkara ini dan dia meredhainya serta diyakini di dalam hatinya, maka dengan iktikad ini dan dengan cara ini jadilah seorang muslim itu murtad.”48

Usul akidah islamiah ialah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abd Allah ibn Umar:

‫))... ﻗﺎل: ﻓﺄﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﻺﻳﻤﺎن، ﻗﺎل ﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ‬ 49 ((...‫وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وآﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ، وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﻴﺮﻩ وﺷﺮﻩ‬
Maksudnya : “...jibril telah berkata: Beritahu aku berkenaan dengan iman. Jawab Rasulullah s.a.w: hendaklah engkau beriman dengan Allah, para malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan engkau beriman dengan qadar baik dan buruk...” Dalam hadis ini menjelaskan tentang bahawa hendaklah kita beriman dengan Allah, beriman dengan Malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kiamat
46 47 48

_____________. (t.thn). al-Mu’jam al Wasit. Jil.2. Dar Imran. ms .260. Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms.306 Ibid.. ms..307 49 Baltarji. (1994). Al-Minhaj Fi Sharh Sohih Muslim bin al-Hajjaj. Jil.1. Beirut: Dar al Khayr. ms. 131

54 dan beriman dengan qada’ dan qadar yang mana merupakan asas iktikad sebagai umat Islam

Berikut adalah beberapa contoh iktikad yang membawa kepada murtad:

(i) (ii)

menafikan kewujudan Allah atau mempercayai alam ini bersifat azali dan alam maya ini wujud tanpa pencipta.50 Sesiapa yang beriktikad ada tuhan selain Allah, ataupun Allah mempunyai pembantu di dalam kekuasaannya, atau dia mempunyai sahabat atau anak ( iaitu mensyirikkanNya sengan sesuatu).51

(iii)

Mengambil perantara antara dirinya dengan Allah dan bertawakal dengan mereka serta berdoa kepada meraka. Begitu juga sesiapa yang menafikan daripada sifat-sifat Allah SWT atau meraguinya sedangkan dia mengetahuinya.52

(iv) (v)

Mengatakan al-Quran itu makhluk atau mengingkari ayat daripadanya.53 Mempercayai kepada orang yang mendakwa dirinya nabi selepas Nabi Muhammad s.a.w kerana apabila Musaylamah al-Kadhdhab mendakwa dirinya sebagai nabi dan kaum-kaum mempercayainya maka kaumnya dijatuhkan hukum murtad.54

ii.

Perkataan ( Murtad Qawli)

Kaedahnya ialah:

(i)

Semua perkataan yang menunjukkan kepada iktikad batil yang menyebabkan kafir orang yang mengatakannya, iaitu perkataan yang memurtadkan orang yang mengatakannya.55 Dalilnya sama dengan murtad iktiqadi.

50 51

al-Sharbini. (t.thn). Mughni al Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani alfaz al-Minhaj. Jil. 4. Beirut: Dar al-Fikr. ms.416. Jama’ah min Ulama’ al-Hind. (1310h). Al-Fatawa al-Hindiyah. Jil.2. Misr: al Matba’ah al-Amiriyah. ms.258. 52 al-Bakli. (t.thn) al-Ikhtiyati al-fiqhiyah min fatawa shaykh al-Islam Ibn taymiyah, Beirut: Dar al Makrifah li al Tiba’ah wa al Nashr. ms.182 53 Jama’ah min Ulama’ al-Hind. (1310h). Al-Fatawa al-Hindiyah. Jil.2. Misr: al Matba’ah al-Amiriyah. ms. 258. 54 al-Maqdisi. (1367H). Al-Mughni. Jil. 8. Misr: Tab Idarah al-Manar. ms .150. 55 Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 309.

55 (ii) Semua perkataan yang mengandungi celaan dan penghinaan terhadap Allah atau ayat-ayat atau agamaNya atau rasulNya.56

Dalil untuk kenyataan ini ialah firman Allah SWT:

«!$$Î/r& ö≅è% 4 Ü=yèù=tΡuρ ÞÚθèƒwΥ $¨Ζà2 $yϑ¯ΡÎ)  ∅ä9θà)u‹s9 óΟßγtFø9r'y™ ⎦È⌡s9uρ y‰÷èt/ Λänöx. ô‰s% (#ρâ‘É‹tG÷ès? Ÿω ∩∉∈∪ šχρâ™Ì“öκtJó¡n@ óΟçFΨä. ⎯Ï&Î!θß™u‘uρ ⎯ÏμÏG≈tƒ#u™uρ x 4 óΟä3ÏΨ≈yϑƒÎ)

Maksudnya: “Dan kalau kau tanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab: kami hanya bergurau dan main-main sahaja. Tanyakanlah lagi: apakah kamu patut berolok-olok terhadap Allah dan ayat-ayatNya dan terhadap rasulNya? Jangan kamu mencaricari alasan kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu beriman.” (Surah al-Tawbah,9:65-66) Imam Ibn al-Arabi al-Maliki mengulas tentang ayat ini. “Tidak kira sama ada dia mengatakannya dengan bersungguh-sungguh atau bergurau dan bagaimana juga caranya, hukumnya kafir. Sesungguhnya bergurau dengan kufur hukumannya kafir dan ini tiada perbezaan pendapat di kalangan umat Islam (mengenai perkara ini).”57

Imam al-Fakhr al-Razi mentafsirkan ayat ini: “Sesungguhnya mencela agama, dengan apa cara sekalipun, hukumannya adalah kafir. Ini adalah kerana mencela bermaksud merendah-rendahkan, manakala asas iman ialah membesarkan Allah dan kedua-dua perkara ini adalah bertentangan dan mustahil dapat disatukan.”58

Dalam Tafsir al-Manar ayat ini ditafsirkan sebagai: “Ayat ini adalah nas yang jelas bahawa mencela kitab Allah, rasulNya, sifat-sifatNya, janji baik dan janji burukNya dan menjadikannya bahan permainan dan gurauan adalah menjadikan
56 57

Ibid. 309 Ibn al-Arabi. (1376h). Ahkam al-Quran. Jil.2. Qaherah: Dar Ihya al-Kutub al Arabiyah, ms. 964. 58 al-Fakhr al-Razi. (1357h). al- Tafsir al- Kabir. Jil. 16. Qaherah: al-Matba’ah al- Bahiyah al-Misriyah. ms. 124.

56 pelakunya kafir yang mengeluarkannya daripada Islam. Hendaklah dilaksanakan ke atasnya hukum-hukum murtad kecuali sekiranya dia bertaubat dan memperbaharui Islamnya.”59

(iii) semua perkataan yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Allah atau agamaNya atau rasulNya.60

Dalil kepada kenyataan ini ialah firman Allah SWT:

3 5Οù=Ïæ ÎötóÎ/ #Jρô‰tã ©!$# (#θ™7Ý¡uŠsù «!$# Èβρߊ ⎯ÏΒ tβθããô‰tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ™7Ý¡n@ Ÿωuρ
Maksudnya: Janganlah engkau mencela orang-orang yang menyeru selain daripada Allah. Nanti mereka akan bertambah keras memaki Allah dengan tidak berdasarkan ilmu. ( Surah al-An’am : 108)

(iv) semua bentuk penolakan arahan Allah SWT dan syariatNya yang berbentuk penentangan atau penolakan secara takbur adalah kafir yang memurtadkan orang yang melakukannya.61

Dalil bagi kenyataan ini ialah firman Allah SWT:

uy9õ3tFó™$#uρ 4’n1r& }§ŠÎ=ö/Î) HωÎ) (#ÿρ߉yf|¡sù tΠyŠKψ (#ρ߉àfó™$# Ïπs3Íׯ≈n=uΚù=Ï9 $oΨù=è% øŒÎ)uρ ∩⊂⊆∪ š⎥⎪ÍÏ≈s3ø9$# z⎯ÏΒ tβ%x.uρ
Maksudnya: Dan ketika Kami perintahkan kepada para malaikat: sujudlah kalian kepada Adam! Maka mereka pun sujudlah kecuali Iblis. Dia menyangkal dengan sombongnya. Oleh kerana itu, dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. ( Surah al- Baqarah : 34)

59 60

Muhammad Rashid Rida. (t.thn). Tafsir al Manar. Jil. 1. Beirut: Dar al-Makrifah.hlm. 530-531 Zaydan Abdul al-Karim. (1994). Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Jil.5. Beirut: Mu’asasah al Risalah. ms. 309. 61 ibid

kecuali iblis yang tidak mahu sujud. Allah berkata: Apa yang menyebabkan kamu tidak mahu sujud waktu aku perintahkan kepada mu itu? Iblis menjawab: Bukankah aku lebih mulia daripada dia? Bukankah aku telah Kau jadikan dari api. Kau orang yang terkutuk. sebab aku Kau cipta dari api. sedangkan dia Kau cipta dar tanah? Tuhan berkata: Pergilah engkau dari syurga ini. Kau akan terus Aku kutuk sehingga hari kiamat.57 FirmanNya lagi: tΠyŠKψ (#ρ߉àfó™$# Ïπs3Íׯ≈n=yϑù=Ï9 $uΖù=è% §ΝèO öΝä3≈tΡö‘§θ|¹ §ΝèO öΝà6≈oΨø)n=yz ô‰s)s9uρ y7yèuΖtΒ $tΒ tΑ$s% ∩⊇⊇∪ š⎥⎪ωÉf≈¡¡9$# z⎯ÏiΒ ⎯ä3tƒ óΟs9 }§ŠÎ=ö/Î) HωÎ) (#ÿρ߉yf|¡sù ⎯ÏΒ …çμtGø)n=yzuρ 9‘$¯Ρ ⎯ÏΒ ©Í_tFø)n=yz çμ÷ΖÏiΒ ×öyz O$tΡr& tΑ$s% ( y7è?ósΔr& øŒÎ) y‰àfó¡n@ ωr& y7¨ΡÎ) ólã÷z$$sù $pκÏù t¬6s3tFs? βr& y7s9 ãβθä3tƒ $yϑsù $pκ÷]ÏΒ ñÝÎ7÷δ$$sù tΑ$s% ∩⊇⊄∪ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊂∪ t⎦⎪ÌÉó≈¢Á9$# z⎯ÏΒ Maksudnya: Sudah Kami ciptakan kamu. mengapa lamu tidak mahu sujud kepada manusia yang telah Ku ciptakan? Apakah kau berkepala batu atau menentang? Jawab iblis: Aku lebih baik daripada dia. Tidak berhak engkau berlaku sombong begitu di tempat ini. kemudian Kami bentuk rupa kamum lalu kami perintahkan kepada para malaikat. ∩∠∠∪ ×Λ⎧Å_u‘ y7¯ΡÎ*sù $pκ÷]ÏΒ ólã÷z$$sù tΑ$s% ∩∠∉∪ &⎦⎫ÏÛ Maksudnya: Kata Tuhan: Hai Iblis.Î!$yèø9$# z⎯ÏΒ |MΖä. Pergilah engkau dari sini! Engkau tergolong mereka yang rendah. (Surah al Sad : 75-76) . Keluarlah kau dari sini. sedang dia Kau cipta dari tanah. ( Surah al A’raf: 11-13) Seterusnya: ÷Πr& |N÷y9õ3tGó™r& ( £“y‰u‹Î/ àMø)n=yz $yϑÏ9 y‰àfó¡n@ βr& y7yèuΖtΒ $tΒ ß§ŠÎ=ö/Î*¯≈tƒ tΑ$s% ⎯ÏΒ …çμtGø)n=yzuρ 9‘$¯Ρ ⎯ÏΒ ©Í_tFø)n=yz ( çμ÷ΖÏiΒ ×öyz O$tΡr& tΑ$s% ∩∠∈∪ t⎦. supaya sujud kepada Adam. Mereka pun sujudlah semuanya.

(t. Iblis sebagaimana yang disebut dalam al-Quran menolak dan mengingkari perintah Allah supaya sujud kepada Adam a. 515. Iblis telah menjadi kafir dan murtad. ms.58 Ayat-ayat al-Quran ini menceritakan tentang kisah iblis yang mengingkari perintah Allah. . Begitu juga dengan sesiapa yang mencela Allah SWT atau ayat-ayatNya atau rasul-RasulNya atau kitabkitabNya. (t. Apabila dikatakan kepada mereka: Allah telah menghalalkan seseorang lelaki itu berkahwin empat. al Muhalla. Jil. 63 Ibn Hazm.Beirut: al Maktab al Tijari.at Nabi Muhammad s. Maka murtadlah orang itu. 11.thn).thn).w. Sedangkan iblis mengetahui bahawa suruhan Allah adalah wajib untuk dipatuhi. Lalu ada yang berkata: saya tidak bersetuju dengan hukum ini. (v) Seseorang berkata: “Allah sudah tidak ada kerja lainkah. 150.a. (iv) Jika ada yang berkata: “engkau tidak mampu mengawalnya? Lalu jawabnya: Allah pun tidak mampu mengawalnya inikan pila aku!” Maka dia menjadi kafir dengan perkataan tersebut.63 (iii) Sesiapa yang berkata. Oleh sebab itu. 323.” Maka hukum orang yang berkata demikian adalah kafir. 322. sehingga mencipta perkara seperti ini?” Maka kafir dan murtad orang itu. “ saya tidak berminat dengan hukum Allah atau dengan syari. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 62 Ibn Taymiyah.w menyebabkan kafir dan (ii) Sesiapa yang menghina Allah SWT hukumnya kafir sama ada dia melakukannya secara bersungguh-sungguh atau bergurau. ms.62 Allah atau menghina nabi-nabiNya ayau menghina Nabi Muhammad s. Pendapat ulama’ tentang murtad qawli adalah seperti berikut: (i) menghina murtad. al-Sorim al-Maslul a’la Shatim al-Rasul.s kerana sifat takburnya.a.

5. dan Engkau biarkan si tua yang mensia-siakan umurnya terus hidup?” Ini adalah perkataan kufur dan murtad. Jil. . Engkau cabut nyawa anak kecil yang merupakan anak tunggal kepada ibunya. 64 65 Jama’ah min Ulama’ al-Hind. Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. Sesungguhnya senua ini adalah kufur dan murtad. (ii) Kata-kata: “Mengapakah wahai Tuhan Engkau menguji hambaMu yang soleh ini dengan sakit. (vii) Jika ada yang berkata: “sekiranya Allah mengarahkan aku untuk melakukan perkara ini maka aku tidak akan lakukannya.” Atau: “sekiranya Allah menyuruh aku sesuatu suruhannya. 261 Zaydan Abdul al-Karim. ms. dan Engkau beri kesihatan kepada si fulan yang zalim dan melampau?” Ini adalah perkataan kufur dan murtad kerana ia menunjukkan penentangan kepada hikmah Allah dan keadilanNya. adakah ini adil?” Maka kafir dan murtad orang tersebut.2. maka aku tidak akan laksanakannya. dan orang yang mengucapkannya dihukum murtad. 312. (1310h). Jatuh hukum murtad ini kerana ia menunjukkan penentangan terhadap qadar Allah dan kehendakNya. Ini kerana perkara-perkara tersebut boleh menyebabkan murtad sama ada diucapkan dalam keadaan redha atau dalam keadaan marah. Beirut: Mu’asasah al Risalah. kenyataan tersebut juga mengandungi penentangan kepada hikmah Allah dan keadilanNya. ms. Jil. Al-Fatawa al-Hindiyah. Selain itu.64 Dr Abd al-Karim Zaydan ada menyatakan beberapa perkara penting yang mesti diambil berat oleh seluruh umat Islam. Perkara-perkara tersebut ialah:65 (i) sesiapa yang berkata: “ mengapakah wahai Allah.59 (vi) Seseorang berkata: “Si fulan itu hamba Allah dan dia mendapat banyak nikmat dan aku juga hamba Allah tetapi aku hidup dalam kesusahan. Misr: al Matba’ah al-Amiriyah.” Maka dijatuhkan hukum kafir dan murtad dengan perkataan itu. (1994).

sebagai setiap perlu berhati-hati dalam pertuturan.a.” Perkataan ini memurtadkan orang yang menuturkannya kerana taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Oleh itu. aku tidak akan lakukannya sama sekali.” Ini adalah perkataan kufur dan murtad kerana ia menunjukkan kepada penentangan hikmah Allah dan keadilanNya.60 (iii) “ Si fulan tidak berhak diturunkan ke atasnya bala. Barang sesiapa yang tidak mentaati Rasul adalah kafir dan murtad. iaitu syariat terakhir yang wajib diikuti dan dilaksana.w dan menyuruh ku buat perkara ini. Perbuatan (Murtad Fi’li) Ada beberapa kaedah yang digunapakai dalam menentukan perbuatan yang membawa kepada murtad iaitu: . (v) Siapa yang berkata: “Sekiranya datang kepada ku Muhammad ibn Abd Allah s.” Ini adalah perkataan kufur dan murtad kerana menolak syariat Allah SWT (Islam). (iv) Siapa yang berkata: “Syariah Islamiah adalah syariat yang kolor dan ketinggalan zaman dan tidak sesuai untuk dilaksanakan. Contoh ucapan lain yang boleh menyebabkan murtad ialah seperti: “menutup aurat untuk wanita adalah bertentangan dengan hak kebebasan wanita dan tidak sesuai untuk wanita zaman moden ini.” Ucapan yang dinyatakan ini adalah beberapa contoh yang boleh menyebabkan seseorang itu murtad. iii.

69 Antara perbuatan itu ialah: (i) pemujaan terhadap sesuatu seperti pantai.4. ms. 68 Enakmen Jenayah Syariah ( negeri Kelantan) 1985: Enakmen Jenayah Syariah (negeri Kedah) 1988. Enakmen Kesalahan Syariah (negeri Melaka) 1991.Fikr. Seksyen 36. Seksyen 47. Ini meliputi juga perbuatan sujud kepada berhala atau matahari atau sebagainya daripada kalangan makhluk.67 Begitu juga dengan orang yang meletakkan al-Quran di tempat yang rendah dengan tujuan menghinanya.70 (ii) Seseorang Islam dengan sengaja melalui perkataan atau perbuatan atau apa cara pun mengaku hendak keluar daripada Islam atau mengisytiharkan dirinya bukan orang Islam. Beirut: Dar al. Dalam enakmen Jenayah Syariah beberapa buah negeri di Malaysia68 ada menyatakan dengan jelas perbuatan yang menyebabkan murtad.thn) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj. al. hutan.darurah). namun hukuman yang dikenakan tidak mengikut ketentuan syara’ 70 Enakmen Kesalahan Syariah ( negeri Melaka) 1991.Sharbini (t. Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan) 1992. Seksyen 8. Perbuatan seumpama ini secara terang-terangan memperkecilkan kalam Allah SWT. sesiapa yang melakukan cara penyembahan penganut sesuatu agama dalam keadaan dia sedar dan mempunyai niat melakukannya maka hukumnya kafir dan murtad. Memperkecilkan kalam Allah membawa maksud memperkecilkan Allah SWT. 313. ms.61 Semua perbuatan yang menunjukkan penghinaan atau pencelaan atau kutukan atau memperkecilkan Allah atau agamaNya atau rasulNya atau menolak hukum yang sudah diketahui umum kerana sesuatu kepentingan (ma’lum min al din bi al. Selain itu. Enakmen Jenayah Syariah Dalam Syarak ( negeri Perlis) 1991. Enakmen Jenayah Syariah ( Negeri Sembilan) 1992. orang atau apa-apa benda yang bercanggah dengan hukum syara’. bukit. Enakmen Jenayah Syariah 9 negeri Perak) 1992. 69 Walaupun terdapat kesalahan mengenai murtad diperuntukan.71 Ibid. 136.66 Menurut Shaykh al-Sharbini perbuatan yang menyebabkan seseorang itu kafir ialah sekiranya si pelaku bermaksud untuk menghina Islam secara terangterangan atau penentangan seperti meletakkan najis di atas al-Quran. Enakmen Jenayah Syariah ( Negeri Perak) 1992. pokok. Jil. padang kubur. 67 66 .

(1994). Jil. tulisan.62 (iii) Sesiapa melalui perkataan. Enakmen ( Jenayah) Syariah ( Negeri Perak) 1992. setelah diminta agar bertaubat. Enakmen Jenayah Syariah ( Negeri Sembilan) 1992. Seksyen 50. 72 Enakmen Kesalahan Syariah ( Negeri Melaka) 1991. Seksyen 15. Seksyen 13. 103. Seksyen 61. Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Perak) 1992. 73 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991. Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah. (1402h). mengejek-ngejek atau menghina dengan perkataan atau perbuatan ayat-ayat al-Quran atau hadis adalah melakukan satu kesalahan. ms. Jil 4.74 Dalam kitab Kashshaf al-Qanna daripada fiqh Hanbali dinyatakan bahawa: kecuali solat. mencela atau menghina atau cuba melakukan. Seksyen 63. adalah melakukan satu kesalahan. maka dia dihukum bunuh kerana kafir.5. ms.75 Individu yang tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam alQuran dan al-Sunnah dengan alasan kononnya syariat Islam itu mundur. atau dia meninggalkan syarat atau rukun solat yang disepakati oleh fuqaha’. Sekyen 49.73 3 Meninggalkan Sesuatu ( Tinggalan) Kaedah untuk menentukan bagaimana boleh murtad kerana meninggalkan sesuatu ialah: Meninggalkan sesuatu perbuatan atau perkataan yang menunjukkan kepada kufur orang yang meninggalkannya sekiranya dia meninggalkannya kerana keingkaran atau penolakan syara’ secara takabbur atau tidak mempercayainya. dan dia enggan melakukannya sehinggalah akhir waktu solat yang diajak itu. Enakmen (Jenayah) Syariah (Negeri Perak) 1992. 313. Seksyen 14. isyarat atau penyataan zahir atau sebarang perbuatan atau kelakuan dengan apa cara sekalipun. sekiranya dia (orang yang meninggalkan solat) diajak oleh pemerintah atau pembantunya kepada solat. Beirut: Mu’asasah al Risalah.72 (iv) Sesiapa yang mempersenda. mencela. mempersenda atau mengejek-ngejek amalan atau upacara yang berkaitan dengan agama Islam. Beirut: Dar al-Fikr. 74 Zaydan Abdul al-Karim. jumud dan 71 Enakmen Jenayah Syariah ( Negeri Sembilan) 1992. Kashshaf al Qanna. . 75 Al-Bahuti.

zalim dan fasik dalam ayat-ayat tersebut adalah seerti berdasarkan firman Allah SWT: 76 Hawwa. Al-Shaykh Said Hawwa menyatakan bahawa antara perkara yang membatalkan syahadah ialah membuat undang-undang menurut kehendak manusia dan bukan menurut kehendak ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. adalah murtad. 148.Islam: Syahadah dan perkara-perkara yang membatalkannya. . Al. (Surah al Maidah : 47) Istilah kafir. Individu yang menganggap bahawa undang-undang ciptaan manusia lebih sesuai untuk dilaksanakan juga tergolong di kalangan orang murtad. (1992).76 serta Kenyataan ini adalah berdasarkan kepada firman Allah SWT: ∩⊆⊆∪ tβρãÏ≈s3ø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ Οä3øts† óΟ©9 ⎯tΒuρ Maksudnya: Sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan olah Allah maka merekalah orang-orang kafir.63 tidak sesuai untuk dilaksanakan di zaman serba moden ini. ms. ( Surah al Maidah : 44) ∩⊆∈∪ tβθßϑÎ=≈©à9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ Νà6øts† óΟ©9 ⎯tΒuρ Maksudnya: Sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan olah Allah maka merekalah orang-orang yang zalim. ( Surah al Maidah : 45) ∩⊆∠∪ šχθà)Å¡≈xø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù ª!$# tΑt“Ρr& !$yϑÎ/ Νà6øts† óΟ©9 ⎯tΒuρ Maksudnya: sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah maka merekalah orang-orang yang fasik. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

64 ∩⊄∈⊆∪ tβθãΚÎ=≈©à9$# ãΝèδ tβρãÏ≈s3ø9$#uρ Maksudnya: Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (Surah al-Ankabut: 47) Allah SWT menjadikan fasik berlawanan dengan iman sebagaimana firmanNya: 4 Ç⎯≈yϑƒM}$# y‰÷èt/ ä−θÝ¡àø9$# ãΛôœeω$# }§ø♥Î/ Maksudnya: Seburuk-buruk nama selepas iman ialah fasik. ( Surah al-Nur :55) FirmanNya lagi: ∩⊆∠∪ tβρãÏ≈x6ø9$# ωÎ) !$uΖÏF≈tƒ$t↔Î/ ߉ysøgs† $tΒuρ Maksudnya: Dan tidak menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang kafir. ( Surah al-Baqarah : 254) FirmanNya lagi: ∩∈∈∪ tβθà)Å¡≈xø9$# ãΝèδ y7Íׯ≈s9'ρé'sù y7Ï9≡sŒ y‰÷èt/ txŸ2 ⎯tΒuρ Maksudnya: Dan sesiapa yang kufur selepas itu maka merekalah orang-orang yang fasik. ( Surah al-Hujurat : 11) .

Fasik lebih umum daripada kafir. 31. Tidak terdapat dalil-dalil lain yang lebih kuat atau sama kekuatannya dengan ayat ini mengenai hukum tersebut. . status kafir. kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka suatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan. ⎯yϑsùr& Maksudnya: Adakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Bahkan mereka tidak sama! ( Surah al-Sajadah: 18) Al-Shaykh al A’zami pula menyatakan bahawa fasik lawannya iman. zalim dan fasik yang diberikan kepada sesiapa yang tidak mahu melaksanakan hukum Allah adalah sama. dan zalim lebih umum daripada fasik. ms. 69. $YΖÏΒ÷σãΒ tβ%x.78 77 Al A’zami. al-Mamlakat al-Arabiyat alSu’udiyah: Maktabat al-Kawthar. Malahan tidak terdapat dalil selainnya dalam dilalah dan ithbat yang mampu mengeluarkan makna zahir ayat ini kepada yang lain. (1990). (1990). Allah SWT berfirman: Ÿω §ΝèO óΟßγoΨ÷t/ tyfx© $yϑŠÏù x8θßϑÅj3ysム4©®Lym šχθãΨÏΒ÷σムŸω y7În/u‘uρ Ÿξsù ∩∉∈∪ $VϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=|¡ç„uρ |MøŠŸÒs% $£ϑÏiΒ %[`tym öΝÎηÅ¡àΡr& þ’Îû (#ρ߉Ågs† Maksudnya: Maka demi Tuhanmu ( Wahai Muhammad)! mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. ⎯yϑx.77 Oleh itu. ( Surah al Nisa4: 65) Ayat ini secara usulnya menunjukkan bahawa sesipa yang tidak menghukum dengan syariat Allah secara redha dan rendah diri maka dia bukan dari kalangan orang mukmin. Beirut: Dar Ibn Hazm. ms.65 ∩⊇∇∪ tβ…âθtFó¡o„ ω 4 $Z)Å™$sù šχ%x. Al-Aqidah wa Atharuha fi Bina’ al-Jil. 78 Azzam. Manhaj al-Naqd ’inda al-Muhaddithin Nash’atuhu wa Tarikhuhu. dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.

Ibn Hazm berpendapat bahawa nas ini tidak boleh dita’wilkan dan tidak terdapat nas lain yang boleh mengubah makna zahirnya. Sesiapa yang tidak mengikut syariat Islam. maka mereka adalah kafir. dan tiada dalil yang menunjukkan pengkhususannya di dalam beberapa bentuk iman.” Daripada kata-kata Ibn Kathir ini. Jika mereka enggan. Jika Yahudi itu dikatakan kafir kerana tidak mengikut dan tunduk kepada hukum Islam. seperti orang Yahudi dan Kristian maka dia adalah kafir.66 Ayat ini menerangkan bahawa sesiapa yang tidak menghukum dengan syariat Allah. namun setelah kedatangan Islam orang Yahudi mestilah menganut agama Islam dan mengikut syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s. ms 69. . Di mana tanpa syak bahawa ini menjadikan orang itu kufur berdasarkan ijmak para muslimin. Ini adalah kerana penafian iman orang yang tidak menghukum dengan syariat Allah dalam ayat ini adalah penafian iman secara keseluruhan. yang diturunkan ke atas Muhammad bin Abdullah penutup segala nabi. Isa a. dan mengambil hukum daripada selainnya daripada syariat-syariat yang telah dimansuhkan (syariat-syariat terdahulu sebelum Islam) maka dia menjadi kafir..s. Walaupun Yahudi itu mengamalkan kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa sekalipun.w. bukan penafian sebahagian daripada iman. Bagaimana pula dengan sesiapa yang berhukumkan al-yasa (undang-undang yang dicipta oleh Jinkiz Khan) dan mendahulukannya ke atas syariat Islam. dan nabi-nabi yang lain adalah dimansuhkan dengan syariat Islam.a. walaupun 79 Ibid. boleh dibuat kesimpulan bahawa hujah kekufuran orang yang menghukum dengan hukum Islam sebagai Islam menganggap bahawa syariat-syariat terdahulu seperti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. maka dia terkeluar daripada Islam.79 Ibn Kathir ketika berhadapan dengan pemerintah yang ingin melaksanakan undang-undang yang dicipta oleh Jinkiz Khan menggantikan undang-undang Islam berkata: “Sesiapa yang meninggalkan syariat yang jelas.

80 80 Wahbah al-Zuhaili (terjemahan Dr. ms 181. maka dalam kes ini hakim bolehlah menjatuhkan serta mengisytiharkan hukuman bunuh ke atasnya dan memerintahkan semua harta benda yang diperolehinya sebelum atau selepas dia melakukan jenayah murtad itu dirampas dan diserahkan kepada Baitul Mal dan menjadikan hak milik Baitul Mal kerana hasil usahanya semasa dia murtad adalah usaha orang yang dihalalkan darahnya yang tidak dimiliki oleh sesiapa pun.4 Kesan Daripada Murtad. Antaranya adalah seperti berikut: i. Harta orang Murtad Seseorang yang telah di sabitkan oleh mahkamah melakukan jenayah murtad dan dia enggan bertaubat setelah disuruh bertaubat dan diberi tempoh selama tiga hari untuk bertaubat.T menganggap bahawa orang-orang tersebut telah menjadikan para paderi itu sebagai tuhan. . 2.al).(2001). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. maka akan memberi kesan kepada mereka.67 dia mengikut hukum yang diturunkan oleh Allah di dalam Taurat yang asli.5. Hal ini terkandung dalam hadis Rasulullah s.W. Apabila seseorang Islam itu telah keluar daripada Islam.Ahmad Shahbari Salamon et. Jilid IV.w. Fiqh & Perundangan Islam. Kemudian hukum yang telah diubahsuai itu diikuti oleh penganut Yahudi dan Kristian. bagaimana pula dengan orang yang mengikut hukum yang dicipta oleh manusia? Hujah yang lain adalah kerana para paderi Yahudi dan Kristian telah melakukan perubahan kepada Taurat dan Injil. maka Allah S.a.

harta orang yang murtad yang diperolehinya semasa dia Islam adalah dianggap sebagai harta orang Islam yang boleh diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam.81 Menurut Jumhur Fuqaha’. hibah. Dalam pengurusan harta orang yang murtad. gadai menggadai dan sebagainya. sekiranya dia dibunuh. Sekiranya mereka itu kembali menganut agama Islam maka bolehlah mereka meneruskan pengurusan hartanya itu. Tetapi jika mereka itu mati dalam murtad. 81 Ibid.182 . semua pengurusan harta orang yang murtad (selama ia di dalam murtad) yang tidak boleh digantung (dibekukan) ialah jual beli. Hanafi dan Hanbali menyatakan bahawa orang yang murtad tidak boleh melaksanakan pengurusan hartanya malah harta mereka itu selama mereka di dalam murtad hendaklah digantungkan (dibekukan pengurusannya). harta orang yang murtad tidak boleh diwarisi oleh ahli warisnya yang Islam kerana mereka itu telah berlainan agamanya sekalipun hartanya itu diperolehinya sebelum dia murtad. Maka dia wajib dibunuh.68 Menurut Imam Shafie. jelaslah bahawa murtad itu tidak menjadi sebab kehilangan milik. mati atau masuk ke negara musuh (harbi) maka jelaslah bahawa murtad menjadi sebab bagi kehilangan milik semasa ia berlaku. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat mengenai hutang orang yang murtad yang wajib dibayarnya semasa ia di dalam Islam (sebelum ia murtad) wajib dibayarnya dengan harta yang diperolehinya semasa ia Islam dan hutang yang wajib dibayar semasa ia murtad dengan harta yang diperolehinya semasa ia murtad. maka haknya terhadap hartanya itu adalah terbatal kerana ia melibatkan hak orang lain. jumhur fuqaha’ yang terdiri dari Imam Malik. sewa menyewa. ms. Sekiranya dia kembali memeluk Islam. Menurut Imam Hanafi pula. Dengan demikian juga hilanglah pemeliharaan harta bendanya. Menurut Imam Syafie. orang murtad hilang pemeliharaan dirinya dengan sebab murtad.

64 . Perkahwinan orang yang murtad Seorang lelaki yang murtad tidak bolehmengahwini mana-mana perempuan sekalipun. ms. Hal ini kerana dengan sebab murtad salah seorang dari suami isteri maka diwajibkan mereka tadi bercerai kerana orang-orang yang murtad itu dalah adalah orang yang tidak mempunyai pegangan agama sekalipun mereka itu keluar dari agama Islam menganut agama samawi Sekiranya suami itu bertaubat dan ia hendaklah kembali semula kepada isterinya. wajib akad nikah dan mahar yang baru dan tidak boleh dikurangkan bilangan talaknya. Orang-orang yang murtad itu bukan sahaja ia tidak boleh berkahwin malah hak mereka sebagai wali untuk 82 Arieff Salleh Rosman. wajib dinikahkan semula dengan aqad dan mahar yang baru kerana penceraian di antara suami isteri itu adalah dari sebelah pihak suami dengan kehendak suami itu sendiri iaitu melakukan jenayah murtad. Namun. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Jika seseorang isteri telah murtad wajib difara’kan (diceraikan) dengan suaminya dengan penceraian secara fasakh. hakim hendaklah mengisytiharkan bahawa perkahwinan mereka itu sudah terbatal. Murtad Menurut Perundangan Islam. orang murtad itu wajib dibunuh dan tidak boleh dianggap lagi sebagai kafir zimmi yang boleh diberikan perlindungan. Jumhur fuqaha’ berpendapat bahawa penceraian di antara suami isteri disebabkan murtad suaminya adalah dianggap sebagai fasakh kerana penceraian di antara suami isteri itu adalah ditetapkan oleh hukum syara’ iaitu bukan dengan sebab dilakukan suami. kafir ataupun murtad kerana dia wajib dihukum bunuh.69 ii. Jika seseorang yang telah murtad yang hendak berkahwin dengan pasangan dari penganut agama yang baru dianutinya. (2001). jika sekiranya isteri itu bertaubat dan dia hendaklah kembali semula kepada suaminya. Sama ada beragama islam. Begitu juga dengan perempuan yang murtad tidak boleh mengahwini mana-mana lelaki sama ada beragama Islam atau kafir atau murtad.82 Seseorang suami atau isteri yang telah sabit dalam mahkamah melakukan jenayah murtad. Menurut mazhab Hanafi perempuan murtad wajib dipenjara dan menurut jumhur ulama’ wajib dihukum bunuh.

Orang kafir tidak boleh menjadi saksi walaupun ia kafir zimmi kecuali dalam perkara wasiat orang Islam yang hendak meninggal dunia dalam perjalanan apabila tidak ada orang Islam. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publisher. ms.45 .70 mengahwinkan perempuan yang dibawah kuasanya juga adalah terbatal dengan sebab murtadnya. Mengenal Qanun Jenayah Islam.84 83 84 Abdul Ghani Azmi b. Idris. Hak perwakilan Wali bagi orang Islam ialah orang Islam juga. Allah SWT berfirman: s's#≈n=Ò9$# tβρçtIô±o„ É=≈tGÅ3ø9$# z⎯ÏiΒ $Y7ŠÅÁtΡ (#θè?ρé& t⎦⎪Ï%©!$# ’n<Î) ts? öΝs9r& ∩⊆⊆∪ Ÿ≅‹Î6¡¡9$# (#θ=ÅÒs? βr& tβρ߉ƒÌãƒuρ Maksudnya: “Allah sama sekali tidak memberi jalan kepada orang-orang kafir buat menguasai orang-orang yang beriman.” (Surah an-Nisa’: ayat 44) iv. ms. iii.44 Ibid. Ia tidak boleh menjadi wali anak lelakinya yang masih kecil dan tidak boleh mewalikan perkahwinan anak perempuannya83. (1997). Orang kafir tidak boleh menjadi wali kepada orang Islam dalam bidang apapun juga. Maka apabila seorang lelaki murtad maka hilanglah hak perwalian atas anak-anaknya. Orang Islam yang fasik tidak diterima menjadi saksi. Hak persaksian Dalam kebanyakan urusan orang-orang Islam disyaratkan bahawa oarang yang hendak menjadi saksi mestilah orang Islam yang adil.

2.≡u‘ öΝèδuρ nο4θx. ms 46 . a.71 v. Ia terbahagi kepada beberapa faktor dalaman dan faktor luaran. peluang ini tidak dimanfaatkan dengan 85 Ibid. Walau bagaimanapun. Kurang didikan agama/jahil Umat Islam di Malaysia mempunyai ruang yang cukup banyak untuk menimba ilmu agama.” Jika seseorang itu murtad selepas menjadi pemimpin atau pengurus bagi orang Islam.5. Ayat 55: nο4θn=¢Á9$# tβθßϑ‹É)ムt⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ t⎦⎪Ï%©!$#uρ …ã&è!θß™u‘uρ ª!$# ãΝä3–ŠÏ9uρ $uΚ¯ΡÎ) ∩∈∈∪ tβθãèÏ. Faktor Dalaman i. maka dengan murtadnya itu ia secara hukumnya telah kehilangan peranannya dan sudah tidak terhad lagi untuk memimpin dan mengurus orang-orang Islam. pengurus dan pelindung orang Islam hendaklah terdiri daripada orang Islam. Sebagaimana orang kafir adalah pemimpin bagi orang kafir.85 Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah. Hak dalam pimpinan dan jawatan Bagi jawatan pemimpin.5 Faktor-faktor Terdapat beberapa faktor yang menyumbang gejala dalam masyarakat.¨“9$# tβθè?÷σãƒuρ Maksudnya: “Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah dan rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat dan menunaikan zakat serta mereka tunduk kepada Allah SWT.

Ini akan menyebabkan umat Islam meragui dan tidak menyakini akan kekuasaan Allah SWT Ia juga akan mendorong seseorang itu taksub dan sukar menerima pandangan serta teguran daripada orang lain. Keadaan ini sukar diubah dalam masa yang singkat sebaliknya ia memerlukan proses pemulihan dan pemantauan yang berterusan. Akibat dari kejahilan juga menyebabkan mereka lebih cenderung memilih kekufuran daripada memilih keimanan dalam kehidupan.72 sebaiknya oleh golongan muda dan cerdik pandai. Di samping menyebabkan umat Islam mundur dalam semua aspek kehidupan. 86 Muhammad Isa Selamat (1998). Kuala Lumpur: terbitan Darul Nu’man.86 Selain itu juga. 59 . Akibat kejahilan dan juga tidak faham tentang hakikat ajaran Islam serta syariatnya menyebabkan nilai kehidupan manusia mundur ke belakang. melemahkan keislamannya dan meletakkan agamanya di tempat yang rendah. Contohnya ramai kalangan remaja memandang mudah ibadah solat malah ada yang langsung tidak tahu mengerjakannya. maka seseorang itu digolongkan dalam kategori jahil dari segi akidah. lalu manusia mencari alternatif lain untuk memenuhi ruang lingkup kehidupan. Hal ini menyebabkan diri mereka terdedah melakukan lebih banyak dosa. Keadaan inilah menyebabkan golongan remaja kita mudah terpesong akidahnya dan ada yang menjadi murtad. Penekanan sistem pendidikan hari ini lebih menjurus kepada kesepaduan ilmu Sains dan Teknologi dengan meletakkan ilmu agama dalam kelas kedua. disebabkan oleh kecetekan ilmu dan iman. Murtad. Manusia tidak menyedari bahawa sebenarnya mereka telah terjebak di dalam perangkap kehidupan dan tidak tahu memilih yang mana satukah jalan yang sepatutnya mereka harungi. ms. Dilihat sebagai kelemahan umat Islam kerana kegagalan memelihara keislaman dan mengerjakan segala perintah Allah SWT. Kesan dan Kisah Mengenainya.

dan meminta untuk didaftarkan perkahwinan tersebut untuk mengesahkan perkahwinan beliau. 06 6. akibat daripada masalah percintaan mereka terjebak dalam gejala murtad Adalah malang apabila mendapati remaja yang terlibat merupakan remaja yang cukup kasih sayang. terpelajar dan menutup aurat.05 PM Muhammad Isa Selamat. Julai 17. 87 Sesetengah kes murtad yang melibatkan saudara baru pula berpunca dari perkahwinan. Terdapat remaja yang terjebak dalam amalan percintaan antara nonmuslim. seseorang itu sanggup menggadaikan maruah agama demi cinta sebegini. ms 57 . Seterusnya gejala murtad juga berlaku disebabkan faktor perkahwinan. Antaranya mahu berkahwin dengan gadis atau lelaki Islam. Misalnya kisah Lina Joy atau nama sebenarnya Azlina Jelani yang menyatakan hasratnya untuk berkahwin dengan seorang pemuda India beragama Kristian. Keengganan teman lelakinya untuk memeluk agama Islam telah membawa kepada kemelut ini. bukannya remaja liar yang tiada arah dan tujuan. beliau memohon untuk mendaftarkan perkahwinannya.88 87 88 Harakahdaily. Selepas berkahwin dengan seorang Kristian. Beliau berusaha untuk menghilangkan perkataan agama Islam tersebut dengn permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara. sama ada lelaki bukan Islam atau wanita bukan Islam ingin berkahwin dengan pasangan hidup mereka yang beragama islam Akibat perasaan cinta yang membara di dalam hati sanubari.73 ii. Sebagai contohnya kisah Aishah Bokhari yang kini sudah sepi dan semakin dilupakan. Percintaan / Perkahwinan / Perceraian Antara faktor lain yang menyebabkan murtad di kalangan umat Islam ialah percintaan. tetapi tidak dibenarkan kerana di dalam Kad Pengenalan masih tertulis beliau seorang yang beragama Islam. (1998). Kuala Lumpur: terbitan Darul Nu’man. Kesan dan Kisah Mengenainya. Sekiranya pasangan yang dipilihnya mempunyai latar belakang agama yang baik maka ia mungkin tidak menimbulkan sebarang masalah kerana suami atau isterinya boleh membimbing pasangannya. Walaupun terdapat pendidikan agama yang secukupnya. Murtad.

peguam cara dan peguam syarie. sudah tentu hal sebegini tidak akan terjadi walau sehebat mana pujuk rayunya. Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT : öΝä3Î=ö6s% ⎯ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$#uρ öΝä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãΝä3−/u‘ (#ρ߉ç6ôã$# â¨$¨Ψ9$# $pκš‰r'¯≈tƒ ∩⊄⊇∪ tβθà)−Gs? öΝä3ª=yès9 Maksudnya: Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang Yang terdahulu daripada kamu. Misalnya. seharusnya pagawai Jabatan Agama bertindak segera sebelum wanita sebegini mengambil tindakan drastik yang lain. Mastika: Ramalan Zulkifli Nordin Ternyata Benar. Selain itu. Kekecewaan dan masalah yang dihadapinya akan menyebabkan seseorang itu mudah hilang pertimbangan tidak terkecuali para saudara baru yang masih lagi terkapai-kapai mencari arah hidup sebagai seorang Islam. di pejabatnya di Kuala Lumpur turut menyeru Jabatan Agama Islam agar lebih bijak menangani kes-kes rumah tangga yang semakin serius. apabila seseorang wanita melaporkan penderaan yang dilakukan oleh suaminya kepada Jabatan Agama Islam. Zulkifli Nordin. antaranya ialah mereka memilih jalan untuk murtad agar ikatan perkahwinan ini terbubar. (surah Al-Baqarah : 21) 89 Aninah Janang. supaya kamu (menjadi orangorang yang) bertaqwa.74 Tetapi masalah mungkin timbul apabila pasangan baru itu gagal melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya. Sekiranya umat islam memahami ajaran Islam yang sebenar. ms 52 . Banyak kes yang diajukankepada Zulkifli berkaitan dengan kes isteri memilih murtad sebagai jalan penyelesaian perceraian.89 Sesungguhnya serangan kepada umat Islam supaya terpesong akidahnya datang dari pelbagai bentuk termasuk psikologi. November 2006. seorang peguam bela. Walaupun dari segi niatnya tidak begitu sempurna tetapi pengislaman kerana faktor perkahwinan perlu diterima dengan hati terbuka dan disusuli dengan usaha-usaha pemantapan akidah.

Ajaran Islam tidak berkompromi dengan mana-mana ajaran lain kerana agama Islam sudah lengkap dan tidak memerlukan sebarang penambahan daripada mana-mana ajaran lain. tanpa memperdulikan maruah agama. Ibu Bapa Gejala murtad juga berpunca daripada rumah di mana para ibu bapa tidak mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang sempurna kerana zaman yang begitu menuntut ibu bapa bekerja menyebabkan pendidikan anak-anak tidak dapat dipenuhi sepenuhnya dan diserahkan kepadanya. Oleh yang demikian. . mental dan perkembangan fizikal anakanak mereka. Ibu bapa tidak memberi perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka.75 Selain itu. Sebahagiannya pula tidak mempunyai kemahiran dan mengasuh anak terutamanya mengenai jiwa remaja. para ibu bapa perlulah memainkan peranan yang amat penting dalam mendidik anak-anak mereka ketika masih kecil lagi dengan kehidupan yang berlandaskan syariat Islam agar pengetahuan mereka mengenai agama kukuh bersemadi di hati mereka. Islam juga tidak sekali-kali mengiktiraf perkahwinan yang dibina di atas dasar cinta. Firman Allah SWT:- Ó§pgwΥ šχθä. Ibu bapa tidak memahami cara didikan masa kini di mana remaja kini lebih cepat berubah disebabkan era kegemilangan teknologi maklumat yang serba canggih.Îô³ßϑ9$# $yϑ¯ΡÎ) (#þθãΖtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ ø Maksudnya: “Wahai orang-orang Yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orang-orang kafir musyrik itu najis” (Surah Al-Taubah: 28) iii. Malahan mereka sebahagiannya menyerahkan tanggungjawab mendidik anak mereka kepada orang gaji atau pembantu rumah. Ini menyebabkan kurangnya kasih sayang menyebabkan hubungan kekeluargaan tidak intim dan menyebabkan anak-anak mencari kasih sayang dan perhatian dari luar.

76 Ini bersesuaian dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Nahl ayat 78 iaitu: 90 ãΝä3s9 Ÿ≅yèy_uρ $\↔ø‹x© šχθßϑn=÷ès? Ÿω öΝä3ÏF≈yγ¨Βé& ÈβθäÜç/ . Rahsia terbongkar apabila datuknya menceritakan kisah yang sebenarnya. Hal ini menunjukkan ceteknya pengetahuan agama ibu dan ayah yang masih mengamalkan budaya hidup lama menyumbang masalah murtad dalam kalangan remaja. 60. supaya kamu bersyukur” Selain itu. terdapat kes anak-anak hasil perkahwinan campur dan diabaikan oleh keluarga cenderung untuk kembali kepada agama asal ibu atau ayahnya. dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran).⎯ÏiΒ Νä3y_t÷zr& ª!$#uρ ∩∠∇∪ šχρãä3ô±s? öΝä3ª=yès9   nοy‰Ï↔øùF{$#uρ t≈|Áö/F{$#uρ yìôϑ¡¡9$# Maksudnya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun. berusia 62 tahun mendakwa dia murtad sejak berumur 13 tahun dan memohon bertukar agama kepada Buddha di Pejabat Agama Islam daerah Tampin tetapi tidak dibenarkan pada 1974. ibunya telah kembali memeluk Islam. Beliau merupakan anak kepada pasangan Che Putih dan lelaki Cina Goh Fook Heng yang memeluk Islam dan menukar namanya kepada Kassim Abdullah. mengikut adat Cina dan memperoleh enam anak berusia antara 29 hingga 39 tahun. Ianya disebabkan ibunya pernah murtad dan berkahwin dengan seorang Kristian. beliau berkahwin dengan seorang wanita Cina. Yan Joo Eng. Sebagai contoh iaitu Mohd Yunus Kassim. maka beliau dilahirkan. Hasil dari perkahwinan tersebut. Konflik terjadi semasa hari pernikahannya. 9 Mac 2006 .91 Majalah Mastika turut melaporkan seorang gadis (Shikin) hampir-hampir murtad kerana keliru dengan status dirinya. Kekesalan yang dirasakan menyebabkan Shikin berasa tertekan sehingga tahap dia ingin menukar agamanya 91 New Strait Times. Namun sebelum kelahirannya. Menurutnya.

Bhd. Malah tuntutan hidup di zaman materialistik seperti hari ini mendorong ramai orang Islam menjadi murtad. Bhd. Kuala Lumpur.ms 16. Kerana sesungguhnya orang-orang yang memelihara Al-Quran berada di dalam lindungan sinngahsana Allah ada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah serta para nabiNya dan orang-orang yang suci”. 92 Sesungguhnya. Kuala Lumpur. Antaranya kisah seorang gadis bernama Lisa (bukan nama sebenar) di Pulau Pinang yang memerlukan pekerjaan. Rumahtangganya huru hara dan hancur akibat seringkali berlaku pertelingkahan. Ekonomi Keluarga / Peribadi Manusia yang dihimpit kesempitan hidup juga boleh mengakibatkannya menggadaikan agama demi meneruskan kehidupan. Rasulullah s. (Riwayat At-Tabrani) iv. Mastika (Disember 2006). 93 Aninah Janang. Jadi Free Thinker.77 dan berfahaman free thinker.a. Mastika (Disember 2006). akhirnya dia ditawarkan bekerja di kelab malam dan turut disediakan tempat tinggal. Kesan dari pergaulan bebas dan desakan hidup menyebabkan ramai di antara teman-temannya memilih murtad agar mereka memperolehi kemewahan hidup dalam tempoh yang cepat. ms 93. Hampir Murtad. Tolong Selamatkan Gadis-Gadis Pulau Pinang. Utusan karya Sdn. Setelah puas mencari. Hafiz Wan Hamzah. . ahli baitnya dan membaca al-Quran.93 92 Wan Mohd. apabila anak-anak meningkat remaja maka pendidikan agama yang sempurna semasa kecil oleh keluarganya akan menghindarkan mereka daripada murtad.w bersabda dalam hadisnya yang bermaksud: “Didiklah anak kamu pada tiga perkara : Mencintai Nabi kamu. Utusan karya Sdn.

Bhd.94 Rasulullah s. Kesan dan Kisah Mengenainya. 56 . Ada di antara mereka yang sudah memeluk agama lain tetapi masih kekal bertudung dan pergi ke masjid untuk mengabui mata masyarakat. Kami Perjudikan Akidah Untuk beri Makan Anak-Anak!.w pernah menyatakan tentang hakikat hidup yang dibelenggu kemiskinan atau kefakiran merupakan suatu wabak yang boleh menyebabkan seseorang itu boleh menjadi kafir.” (Riwayat al-Baihaqi) b. sekiranya mereka sudah membuat upacara menyerahkan diri kepada 'Tuhan'. Mastika (November 2006). sedangkan dalam masa yang sama. Kuala Lumpur: terbitan Darul Nu’man. Persekitaran Taktik menyelewengkan akidah umat Islam kini kebanyakannya menggunakan kaedah yang licik serta sukar dikesan jika tidak diperhalusi dengan 94 Sahidan Jaafar. mereka memakai lambang salib pada leher mereka.95 Sebagaimana sabda Rasulullah s. (1998). Faktor Luaran Seterusnya. Kuala Lumpur. di antara faktor luaran yang menjadi penyebab berlakunya kes murtad ialah: i. Murtad. Utusan karya Sdn.78 Selain itu.w yang bermaksud:“Hampir-hampir kefakiran itu boleh menyebabkan kekufuran. kisah golongan ibu tunggal yang terjebak dengan gejala murtad di Kuala Terengganu suatu ketika dahulu. Selain itu. ms. ms 40 95 Muhammad Isa Selamat.a. Golongan ini dibantu oleh pihak agama lain dari segi perniagaan dan diberikan segala macam kemewahan. semakin banyak kemewahan yang akan mereka perolehi. Agak sukar untuk mengecam kelompok ini kerana mereka masih mengekalkan pemakaian tudung dan menjalankan aktiviti ibadah seperti orang Islam yang lain seperti pergi ke masjid dan sebagainya.a.

000. Keadaan ini mungkin disebabkann kurangnya perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh ibu bapa di rumah. 7 Nov (Hrkh) . inilah perancangan halus yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam usaha untuk merosakkan akidah umat Islam.000 kepada peniaga Islam yang gagal membayar hutang Tai Long atau along dengan syarat mereka perlu mengisi borang yang disediakan pihak berkenaan.96 ii.79 lebih mendalam. Pihak-pihak tertentu ini cuba merosakkan akidah umat Islam ini disyaki mempunyai hubungan dengan along. Walaupun pihak terbabit tidak memaksa mereka menukar agama kepada Kristian tetapi lambang salib pada borang berkenaan telah menimbulkan keraguan di hati peminjam-peminjam tersebut. Akibatnya mereka mencari sesuatu yang boleh mengisi 96 http://www. keterlibatan mereka dalam social persekitaran menyebabkan mereka gemar dan terpengaruh dengan rakan sebaya mereka. Ini kerana mereka boleh mengesan peminjam yang gagal membayar hutang along ini.000 dalam masa beberapa bulan sahaja. Pihak tersebut menawarkan secara percuma bantuan kewangan sehingga RM 50. golongan kufar ini juga menjadikan golongan peniaga yang terdesak untuk menggunakan wang sebagai sasaran mereka. kira-kira 300 hingga 400 peniaga Islam di sekitar Muar turut dikhuatiri terpengaruh dengan tawaran pihak tertentu yang bertujuan untuk memesongkan akidah mereka. bagaimana pun disebabkan kadar faedah yang tinggi iaitu 15 hingga 30 peratus yang dikenakan secara harian menyebabkan hutang mereka meningkat secara mendadak sehingga mencecah RM 50.net/ Peminjam along diajak murtad Salman Hussin MUAR.harakahdaily. Rakan Sebaya Bagi golongan remaja. Misalnya. Kebanyakan peniaga terbabit berhutang dengan along sekitar RM15. Sekiranya mereka menerima tawaran ini dan mengisi borang tersebut maka dikhuatiri akidah mereka akan rosak. Selain menjadikan golongan miskin serta remaja sebagai sasaran.

Chandra Muzaffar pluralsime bermaksud kepelbagaian dan ini tidak menimbulkan masalah dalam Islam. sekiranya Islam menunaikan ibadat dengan cara solat. . perbuatan dan sebagainya. Segala bentuk ibadat. penganut Kristian hadir dan 97 Temubual Mohd Azam mohd Adil dengan Profesor Dr.03. iii. Gerakan Kistianisasi / Modenisasi Bagi Dr.03.97 Dengan kata lain ibu bapa tidak mampu menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak. Presiden Jamaah Islah Malaysia di pejabat JIM pada 31. manakala penganut Budhha pula beribadat dengan hadir ke kuil. Justeru unsur-unsur murtad berjaya mempengaruhi mereka melalui pemikiran. dan sebagainya. Mohd Hatta Saharom.80 kekosongan hidup dan bersesuaian dengan minat mereka. menuju kepada kemuncak ‘kebenaran yang sama’. aktiviti agama merupakan ‘bentuk’ yang berbeza. Ini telah ditegaskan menerusi alQuran: 3 ÞΟ≈n=ó™M}$# «!$# y‰ΨÏã š⎥⎪Ïe$!$# ¨βÎ) Maksudnya: “ Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam” (Surah Ali-Imran: 19) Masalah pluralisme dan liberalisme telah diperbahaskan oleh Datuk Seri Harussani Zakaria dalam Muzakarah Ulama di Perak.beza. Kini terdapat fahaman yang berkembang iaitu menganggap Islam sama seperti agama lain sedangkan kita wajib beriktiqad bahawa agama yang diterima Allah ialah Islam. Sebagai contoh. Pluralisme yang dimaksudkan oleh beliau adalah kewujudan satu pemikiran yang mengiktiraf bahawa semua agama adalah sama. Bahkan keretakan rumahtangga serta perceraian yang berlaku di kalangan ibu bapa menyebabkan anak-anak semakin liar seterusnya mencari ketenangan dan hiburan di luar rumah tanpa pemantauan. Namun hal ini menjadi bahaya sekiranya menyamakan semua agama sebagai sama.

sebagai umat Islam.htm. Akibat tawaran yang agak lumayan ini. Apabila wujudnya keyakinan bahawa ada agama mahupun pemahaman selain Islam yang benar. iaitu Tuhan. Kumpulan ini menjadikan golongan remaja sebagai sasaran kerana bagi mereka kelompok remaja lebih mudah didekati berbanding golongan remaja yang lebih kuat pegangan akidahnya.net/Blog-s/2006/06/respon-islam-terhadap-pluralisme. dan pelbagai lagi bentuk ibadat yang wujud di muka bumi ini. pemahaman agama Islam yang benar perlu berpandukan autoriti yang sah dalam agama dan perpandukan sumber yang benar. jangan samakan dengan agama lain.s kepada Nabi Muhammad dan agama terakhir yang kekal sehingga hari Kiamat. 2 jun 07 Harian Metro islam itu sempurna. Pengerusi Jawatankuasa Surau Garden Homes. semua bentuk ibadat itu benar dan diiktiraf. Golongan Kristianisasi ini menawarkan ganjaran berupa wang saku kepada remaja yang mahu murtad.99 Selain itu Harakahdaily mendedahkan.98 Fenomena pluralisme perlu dikawal kerana boleh membahayakan akidah umat Islam. Azman Basra. . Menurutnya mereka yang berpegang kepada pemahaman ini.00pm.81 bertafakur di gereja setiap hari Ahad. Maka ia tanda umat Islam lemah iman dan hampir kepada syirik mahupun murtad. beliau mendapat maklumat ramai remaja dan taman-taman sekitar Seremban 2 murtad dan 98 99 www. Kesan kritikal yang bakal wujud ialah Islam itu sendiri sudah tidak lagi dianggap sakral atau agama wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril a. Justeru.malaysia-today. Rosak akidah kita nanti 10 July 2006. dan yang perempuan akan mendapat pasangan lelaki) dan telefon bimbit. terdapat gerakan memurtadkan remaja Islam sedang giat di Seremban 2 dengan usaha lebih agresif dan berani mendekati golongan sasar terutamanya relaja lingkungan usia 17 hingga 25 tahun. mendakwa kewujudan kumpulan memurtadkan ini dikesan beroperasi di sebuah premis kedai dua tingkat berhampiran sebuah tokong Buddha di Bandar Seremban 2.” dakwanya. malah mereka juga ditawarkan khidmat seks (bagi yang lelaki akan mendapat perempuan. kata Azman dalam satu pengumumannya di surau tersebut baru-baru ini. 2. kerana menuju kepada satu ‘kebenaran yang hakiki’. Bagi umat Islam Tuhannya ialah Allah.

Beliau telah murtad dan pernah menjadi mubaligh bagi pertubuhan agama lain untuk menarik orang ramai memeluk agama tersebut. tanpa berselindung wanita itu berkata. Tidak lama selepas itu. 100 harakahdaily. dia sedikit hairan apabila ada di kalangan ahli-ahli sering berbual tentang topik agama bila bersembang bersamanya. perempuan. merupakan seorang wanita Melayu berusia 30-an telah menemui Mufti Perak. wanita tersebut terlibat dengan kerja-kerja sosial di bawah naungan badan kebajikan yang dipelopori majoritinya daripada kalangan bukan Islam. kumpulan tersebut bukan sahaja meletakkan kerja-kerja kebajikan sebagai agenda utama. Perak. tetapi daripada golongan yang berkedudukan. Wanita itu juga membuat pengakuan. Namun.82 bilangannya cukup besar. kata wanita itu. dan anak seorang VVIP. Ahli badan kebajikan itu ternyata begitu baik terhadapnya. tetapi turut menjalankan aktiviti dakyah agar orang ramai menganut agama mereka. Kedatangan wanita itu agak mengejutkan kerana sebaik bertemu. kata Azman. Datuk Seri Harussani di pejabatnya. Ipoh. ada kes di mana seorang remaja yang dikatakan telah murtad hingga tidak dapat mengucap dua kalimah syahadah kerana dakwanya meminum sebotol air yang dinamakan ‘Holy Water’. tujuannya datang berjumpa beliau adalah untuk membuat pengakuan. Berikutan perkembangan yang membimbangkan itu jawatankuasa surau kini sedang membuat pemantauan dari semasa ke semasa bagi menghalang usaha memurtadkan remaja ini agar tidak akan dapat berkembang. telefon bimbit supaya murtad? Wan Nordin Wan Yaacob . Rupa-rupanya. 100 Negara pernah dikejutkan dengan pengakuan seorang wanita yang pernah murtad namun telah kembali ke pangkal jalan. Perempuan tersebut yang dikenali dengan nama Raja Sharina.net/ remaja disogok wang. Menurut Azman. Penglibatannya dalam kerja-kerja kebajikan banyak menemukan beliau dengan pelbagai pertubuhan. bahawa beliau bukanlah daripada golongan biasa.

ada di kalangan ahli yang turut memberikan dakyah kepadanya dan meminta beliau meninggalkan Islam dan memeluk agama mereka. wanita itu turut mendedahkan ada gerakan yang mensasarkan golongan remaja pengikut aliran black metal untuk didekati dan dimurtadkan. di beberapa buah supermarket di kawasan tempat-tempat permainan. kata wanita itu kerap dijalankan di sekitar negeri Johor. golongan ini sedang didekati secara berperingkat. wanita itu memberitahu. Kata Datuk Seri Harussani lagi. Sambung Dato’ Seri Harussaini. pekerja kilang. kata Harussani. Saya diberitahu wanita tersebut. beliau kemudiannya dihantar ke Singapura untuk mendalami ajaran agama tersebut. pelajar-pelajar yang tidak dapat menyambung pelajaran atau keciciran serta penagih dadah. di situlah mereka menjalankan aktiviti 'memulihkan' pemuda-pemudi kumpulan black metal yang kebanyakan terdiri daripada remaja berbangsa Melayu. terutamanya di Kuala Lumpur. . antara golongan yang menjadi sasaran mereka adalah remaja. iaitu orang-orang Melayu. "Saya sebut dan tunjukkan tempat-tempat tersebut kepada beberapa pihak. Daripada maklumat yang saya perolehi. akhirnya meninggalkan Islam dan seterusnya menganut agama mereka. namun tidak ada sesiapa yang mahu percaya. "Setakat ini. Kata wanita itu lagi. wanita itu diberi tugas untuk menjalankan dakyah.peringkat sehingga ke tahap meninggalkan Islam. wanita tersebut mengakui telah berjaya menarik seramai lebih 500 orang Melayu memeluk agama tersebut. Selangor.83 Wanita itu mengakui. terdapat hampir 13. wanita ifu mendakwa sudah hampir 20 ribu orang Melayu murtad secara senyap-senyap hasil daripada gerakan dan aktiviti dakwah tempat tersebut. Setakat ini. setiap hari minggu. Di Kuala Lumpur misalnya." ucapnya lagi. mengikut fakta. beliau mula terpengaruh. Kegiatan memurtadkan anak-anak Melayu ini. terutama terhadap individu yang sebangsa dengannya. Tanpa disedari sedikit demi sedikit.000 remaja Melayu yang terlibat dalam kegiatan black metal. Sekembalinya dari Singapura.

menurut Datuk Harussani. Bagaimanapun. memakai tudung dan sebagainya. membuatkan dia terfikir semula tentang kesucian Islam. selepas bertahun-tahun murtad. telah pun bertaubat dan kembali kepada Islam secara senyap-senyap. Wanitawanita Melayu tersebut juga diajar secara ringkas cara-cara untuk sembahyang pagi. wanita itu sedikit demi sedikit mula menjauhi pertubuhan tersebut dan seterusnya membuat keputusan untuk mendedahkan aktiviti memurtadkan anak Melayu ini kepada Datuk Seri Harussani sebagai satu peringatan. Wang. ubat-ubatan. Insiden itu membuat dia tertanya-tanya. Jelas wanita tersebut. namun perlu memakai lambang salib dengan . Kini wanita tersebut. Selain itu. pakaian. dia masih tetap mengekalkan nama barunya yang ditukar ketika menganut agama lain. ada di kalangan masyarakat Melayu terutama daripada golongan-golongan profesional. hati wanita itu tiba-tiba berubah. apakah tindakannya meninggalkan Islam merupakan satu tindakan yang benar dan tepat? Ini menyebabkan. Bagaimanapun. kumpulannya juga sudah mengenal pasti beberapa buah tempat yang menjadi lubuk untuk mereka 'memancing'. Oleh itu. Selain daripada gerakan NGO pertubuhan dakwah agama lain. Gerakan itu juga tidak menghalang golongan ibu tunggal itu pergi ke masjid. Beberapa pengalaman yang dilaluinya di dalam pertubuhan dakwah badan agama itu.84 Wanita itu turut membawa dokumen serta gambar-gambar rumah ibadat tempat mereka menjalankan operasi. atau intelektual yang mula menentang dan mempertikaikan hukum-hukum dalam Islam. kerana bimbang dikatakan sebagai pembelot. termasuk terpaksa menikmati hidangan daging babi. gejala murtad ini turut disokong oleh tindakan segelintir individu atau kumpulan Islam yang cuba memesongkan akidah serta iman umat Islam. misalnya kes yang berlaku di Kuala Terengganu. Mereka ini mengelirukan umat Islam dari segi hal-hal syariah dan akidah. Selain itu terdapat juga gerakan Kristianisasi yang memurtadkan golongan ibu tunggal dengan cara menyara kehidupan mereka. nama baru itu juga dikekalkan kerana bimbang nyawanya diancam. adab-adab berdoa di hadapan 'Tuhan' dan bagaimana melakukan upacara penyerahan jiwa. telefon bimbit dan sebagainya diberikan untuk mempengaruhi mereka menganuti ajaran gerakan tersebut.

"Saya sedih. ms. Namun begitu enakmen ini 101 Sahidan Jaafar. November 2006. sekarang ini ilmu tidak lagi menjadi satu perkara yang diutamakan oleh umat Islam. Mastika.101 iv. Mastika (November 2006). Tetapi di negara ini. umat Islam khususnya orang Melayu hari ini tidak boleh terlalu leka dengan hiburan dan segala kesenangan yang terbentang di hadapan mata. Cuma Kelantan dan Terengganu sahaja mempunyai satu enakmen negeri yang dipanggil Enakmen sekatan pengembangan agama bukan Islam. Kami Perjudikan Akidah Untuk beri Makan Anak-Anak!.102 v. generasi akan datang menangis menyesali ibu bapa hari ini kerana lemah dan hidup tanpa perjuangan. Dr. Al-Quran tidak difahami. Umat Islam perlu lakukan sesuatu sebelum satu hari nanti. Sikit sangat yang ambil berat tentang perkara ini. Utusan karya Sdn.85 mengatakan mereka bukannya melihat kepada jasad. Kebanyakan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam negeri-negeri di Malaysia masih belum mempunyai suatu undang-undang pencegahan terhadap murtad. 40 102 Ibid." tegas Datuk Seri Harussani. Kuala Lumpur. sekatan ekonomi dan sebagainya.w. 106 . Tidak tahu sejarah Islam dan perjuangan Nabi s.a. Yusof al-Qardhawi corak pentadbiran warisan penjajah memang sudah dirangka agar umat Islam terlucut dari pegangan agama yang murni. umat Islam diserang dengan ideologi pemikiran. Modenisasi Kata Datuk Seri Harussani. Kelonggaran Undang-undang Menurut Prof. "Di luar negara umat Islam ditindas dengan peperangan. "Inilah sebab-sebab utama masyarakat Islam di negara ini semakin lama semakin hancur akhlak. Kisah para sahabat langsung tidak ambil tahu. Akibat lalai umat Islam banyak ketinggalan daripada pelbagai sudut. Bhd. budi dan akidahnya. sebaliknya roh yang menjadi penentu agama mereka. ms. budaya dan akidah songsang.

esyariah. apabila seorang lslam murtad dengan kerelaan dirinya sendiri tanpa pujukan. `Sebagai contohnya Sek 4 (1) Enakmen tersebut bagi negeri Terengganu.86 tidak begitu lengkap kerana pencegahan di sini hanya terhadap bukan Islam yang menjalankan dakyah agama asing kepada umat Islam. Begitu juga kesalahan103 http://www2. Kesalahan ini boleh didenda sebanyak RM5. Ilahi. AIhamduIiIlah.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang . Supaya rnenjadi penganut atau anggota suatu agama bukan Islam atau supaya cenderung kepada agama itu atau: b Supaya meninggalkan atau tidak suka kepada agama Islam Sek 4 (2) memperuntukkan bahawa seseorang yang didapati bersalah boleh didenda RM10. haji. Solat serta kata-kata Subhanallah.000 atau penjara enam bulan atau kedua-duanya sekali. jika seseorang bukan Islam berusaha mengadakan perjumpaan atau menghubungi dengan telefon seorang lslam yang lain bagi tujuan mendedahkan orang itu pada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai apa-apa agama bukan IsIam. Termasuk juga dalam Enakmen ini. Insyaallah dan sebagainya.103 Turut menjadi kesalahan ialah jika orang bukan IsIam menggunakan apa-apa ucapan Allah. Persoalan yang timbul ialah enakmen ini tidak memperuntukan hukumanhukuman bagi si murtad itu sendiri. hadis.gov. mempengaruhi atau menghasut seorang yang beragama Islam: a . Kaabah. Iman. tiada suatu hukuman pun dapat dijatuhkan ke atasnya kerana tiada peruntukan dalam Enakmen tersebut. Ianya berbunyi: ‘Seseorang adalah meIakukan kesaIahan jika ia memujuk.000 ringgit atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Sesiapa yang tidak melaporkan kejadiankejadian tersebut kepada pihak berkuasa Agama boleh dihukum tidak lebih dari lima belas hari penjara. Oleh itu.

Kuala Lumpur: Universiti Malaya. bekas Menteri Undang-undang dan Peguam Negara adalah sukar untuk membentuk satu undang-undang yang dapat menghukum orang-orang murtad terutamanya di negeri-negeri yang mempunyai ramai Ahli Dewan Undangan Negeri yang bukan Islam. penyebaran tersebut. Disinilah titik kelemahan yang menyebabkan sehingga sekarang perundangan Islam gagal direalisasikan dalam bentuk yang lebih bermaruah. Ini adalah kerana jika seseorang Islam telah murtad maka dengan sendiri ia terkeluar dari bidangkuasa Perundangan pihak berkuasa agama Islam. Dengan demikian beliau tidak boleh didakwa oleh mana-mana Mahkamah Syariah. Menurut Tan Sri Abdul Kadir Yusuf. Ini kerana setiap undangundang tidak boleh berkuatkuasa sehinggalah ianya diterima oleh badan Perundangan negeri tersebut (ADUN). Menurut beliau lagi satu cara lain untuk merealisasikan undang-undang murtad seperti itu ialah dengan meminda Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 11. satu kelemahan dapat dikesan iaitu sekatan yang boleh dibuat oleh Kerajaan Persekutuan itu hanya terhadap orang Islam yang melakukan. Jika diteliti maksud sebenar perkara tersebut.104 104 Nor Azilah Abdul Ghani (1999). Berdasarkan peruntukan Perlembagaan sedemikianlah Enakmen negeri-negeri dibentuk. Ia bukan terhadap orang bukan lslam. jika orang Islam melakukan perbuatan ini dengan sukarela maka tiada juga hukuman yang boleh dijatuhkan ke atas mereka.87 kesalahan lain seperti mengikuti upacara keagamaan agama lain dan sebagainya. Perkara 11 Fasal 4 Perlembagraan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa undang-undang Persekutuan boleh menyekat perkembangan apa-apa iktikad atau kepercayaan antara agama dikalangan orang-orang Islam. Walau bagaimanapun tindakan Kerajaan Terengganu ini boleh dianggap sebagai positif berbanding di negeri lain yang langsung tiada peruntukan enakmen sedemikian dibuat. Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan. .

Kamariah Ali. di pejabatnya di Kuala Lumpur. Pihak polis telah menahan paderi ini di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri dan kes ini telah dicabar di Mahkamah Persekutuan. Wanita tersebut telah membuat satu surat sumpah mengisytiharkan dirinya keluar dari Islam dan kes perbicaraannya ditangguhkan hingga ke hari ini. Menurut Zulkifli. di dalam Perlembagaan Persekutuan terdapat jaminan kebebasan beragama dan akhirnya paderi tersebut telah dibebaskan. Zulkifli Nordin. Lelaki tersebut kemudiannya telah mengkistiankan ramai orang Melayu. pihak polis tidak boleh mengambil tindakan ke atas:mana-mana pihak walaupun kegiatan tersebut akan memudaratkan umat Islam dan mengganggu ketenteraman. seorang peguam bela. . Memberi satu lagi contoh kes yang berlaku pada tahun 2005 di Mahkamah Syariah Terengganu. peguam cara dan peguam syarie.105 Perkara ini telah berlaku sejak tahun 1983. Utusan karya Sdn.88 Lebih menyedihkan. di mana seorang wanita berusia awal 50-an. Kesannya. Mastika (November 2006). ia turut memberi kesan kepada pelaksanaan undangundang syariah. Kuala Lumpur. Katanya. Contohnya apabila seorang muslim dituduh berzina atau minum arak mereka boleh melepaskan diri daripada tuduhan tersebut dengan menyatakan keluar dan Islam Mahkamah Syariah terpaksa membebaskan individu terbabit kerana Mahkamah Syariah tidak lagi dibenarkan membicara atau menghukum apa-apa saja kesalahan dan jenayah yang dilakukan oleh individu yang bukan beragama Islam. Mahkamah Persekutuan memberitahu pihak polis. ms. Bhd.106 105 106 Aninah Janang. salah seorang pengikut Ayah Pin danjuga bekas seorang ustazah berkelulusan Universiti Al-Azhar telah dikenakan pertuduhan mengamalkan ajaran sesat. sehingga ke hari ini. 52 Ibid. dia tidak akan lupa bila seorang pemuda Melayu bertindak memeluk Ikistian dan telah ditabalkan menjadi paderi di sebuah gereja di Kuala Lumpur. sama ada kita sedar atau tidak. apa yang berlaku hari ini merupakan rentetan beberapa kes yang pemah berlaku di akhir tahun 80-an.

pekerjaan seperti saudara baru. wakil rakyat. mereka dengan mudahnya menerima 107 108 http://www. Maka tidak hairanlah pada hari Jumaat apabila khatib sedang berkhutbah. pendeta-pendeta mereka bebas dan petah untuk berceramah ada perjumpaan mingguan sedangkan khatib-khatib di masjid hanya boleh berceramah menggunakan teks yang diluluskan. Ini menyebabkan para khatib bukannya berkhutbah seperti yang sepatutnya akan tetapi hanya sekadar membaca teks khutbah yang mana ini boleh dilakukan oleh kebanyakan orang. lebih menyedihkan adakalanya mereka dihina oleh orang yang seagama dengan mereka.108 Rasa kesal dengan sikap ketidak prihatinan pihak-pihak tertentu seperti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam. Sudah pasti ada remaja Melayu yang tertarik kerana senario begitu berbeza sekali apabila di rumah-rumah ibadah bukan Islam. Sudahlah bantuan sukar diperoleh. May 25. ibu tunggal. di mana tiada larangan dan halangan untuk pendeta-pendeta mereka memberikan ceramah.000 remaja Melayu mohon murtad? Rozmal Malakan . Ini jelas terbukti apabila khutbah-khutbah dan ceramahceramah di masjid-masjid di Malaysia ini perlu mendapat kelulusan pihak berkuasa. sedangkan keadaan di luar bandar tidak semestinya sama dengan di bandar. anak yatim dan sebagainya berasa putus asa. Bayangkan isi khutbah yang di bandar turut sama di baca di tanah-tanah perancangan.com/letters/36404 / 50. tempat tinggal.107 Berlainan sekali dengan agama selain daripada agama Islam. ramai dikalangan para jemaah yang tersengguk-sengguk menahan ngantuk ataupun mungkin ada yang terlena akibat bosan.89 vi. 05 1:14pm ibid . orang-orang kaya dan masyarakat sekeliling menjadikan golongan yang memerlukan pertolongan dari sudut kewangan. Pemerintahan / Pentadbiran Negara Sesetengah masyarakat ada yang memikirkan terlalu banyak sekatan dalam agama Islam itu sendiri. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bagaimana mereka hendak tertarik pada Islam apabila khatibkhatib tidak pandai untuk memberikan khutbah berdasarkan isu semasa dan keadaan setempat. Kesannya apabila ada bantuan yang diberikan oleh golongan bukan Islam seperti gerakan missionari memberikan bantuan.malaysiakini.

Baginya memadailah kalau hanya pekerjaan sambilan sahaja sementara dia mencari pekerjaan tetap. Kami Perjudikan Akidah Untuk beri Makan Anak-Anak!. Mereka menyoalnya seolah-olah mereka ragu kehendaknya untuk memeluk Islam. dia telah dihina oleh seorang ustaz. masalah tempat tinggal. Di Terengganu misalnya. Lee berhadapan dengan satu lagi 'kejutan'. Dia telah dilayan dengan buruk oleh sebuah pihak berkuasa. Dalam keadaan sebegini. Dia juga tidak dapat memberitahu jumlah sebenar wanita Islam yang sudah menukar agama bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku ke atas dirinya. Lee sedang menguruskan dokumentasi mengenai penukaran agama dan statusnya. Salmah (bukan nama sebenar) turut mendapat bantuan dari gerakan tersebut menganggarkan lebih kurang 20 orang lagi wanita sekitar Terengganu telah dibiayai kehidupan mereka oleh pihak rumah ibadat tersebut lantaran hidup susah dan miskin. Lee cuba meminta bantuan dari sebauh jabatan agama. kebanyakan saudara baru akan pergi ke Jabatan Agama untuk mendapatkan bantuan dari sudut kewangan memandangkan mereka layak untuk mendapat zakat. Malangnya. Waktu itu. Mastika (November 2006). Lee (bukan nama sebenar) melahirkan rasa kecewanya terhadap beberapa buah Jabatan Agama yang memberikan layan yang begitu buruk terhadap saudara baru sepertinya. Sememangnya tidak dinafikan apabila seseorang baru memeluk agama Islam. Bhd. 109 Sahidan Jaafar. Ada juga yang berusaha untuk tidak bergantung harap kepada bantuan zakat itu sahaja. mereka akan berhadapan dengan pelbagai cabaran. Hal inilah yang cuba dilakukan oleh Lee (bukan nama sebenar). Antaranya mereka akan dipinggirkan oleh ahli keluarga sendiri. tak payahlah hendak menjadi orang Islam. Lee ditanya. Salmah enggan memberitahu. ekonomi dan sebagainya. Lee cuba untuk mendapatkan pekerjaan untuk menyara hidupnya. sebaliknya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan teta dan sebagainya. Sehingga sampai ke satu masa. 40 . Apabila ditanya jumlah sebenar.109 Selain itu. adakah dia memeluk Islam sebab hendakkan kepentingan-kepentingan tertentu.90 bantuan tersebut tanpa memikirkan stategi dakwah golongan ini. Utusan karya Sdn. Kuala Lumpur. Menurut ustaz tersebut.ms. jika dia memeluk agama Islam hanya untuk dapatkan bantuan.

Sistem Pendidikan Sistem pendidikan merupakan satu wadah yang penting untuk membangunkan sesuatu masyarakat dalam kehidupan. 61 . dan mereka ikhlas bekerjasama. 110 Ibid ms. apa bezanya agama Islam dengan agama yang lain? Pada ketika itu Lee mula menganggap semuanya sama sahaja. 110 vii. Konflik-konflik itulah yang akhirnya menyebabkan Lee mengambil keputusan untuk kembali kepada agama asalnya. Menurut Zulkifli Nordin. sedangkan dia tidak ada kepentingan untuk memeluk Islam. adakah sebab hendak berkahwin dan sebagainya. Keadaan ini juga dapat dilihat dalam gejala murtad. sistem pendidikan yang ada sekarang wajar diperhalusi lagi. jika ini yang terjadi kepaa dirinya. mereka akan dilayan dengan baik sekali.91 Ada yang bertanya. tidak timbul syak wasangka. Ibu bapa sekarang perlu peka terhadap pendidikan anak-anak. jika golongan saudara baru itu datang dari golongan yang berada. Tanpa pendidikan seseorang itu mudah mudah terpengaruh dengan persekitaran. Ibu bapa wajib menyerapkan roh dan semangat Islam dalam jiwa anak-anak dan tidak sekadar tertumpu dalam menjagar prestasi akademik semata-mata. Selain itu terdapat pihak-pihak tertentu yang pilih kasih di kalangan mualaf sepertinya. Kesan dari kejadian tersebut menyebabkan Lee mulai berfikir. sedangkan orang yang sebatang kara sepertinya tidak dipedulikan. dan penganutnya yang menjadi nilai sesuatu agama itu. Berbeza dengan orang-orang dalam agama asalnya yang saling bantu membantu. agama itu hanya panduan. Misalnya.

w.(2002). sikap tidak memberi nasihat dan tidak mengambil endah menyebabkan seseorang itu lalai dalam Islam dan seterusnya keluar daripada Islam. Selain itu. Islam & Dakwah. .111 Selain itu.4 jun 2007. Akan tetapi.htm.com/artikel/murtad. Menceritakan tentang murtad dari segi kacamata Islam adalah salah satu cara awal menyekat gejala murtad dari meresap masuk di sekolah-sekolah. kewujudan sekolah-sekolah agama sekurang-kurang dapat membantu merebaknya gejala murtad.30pm. ini jelas menunjukkan bahawa orang yang bertanggungjawab melaksanakan dakwah ini ialah setiap orang Islam lelaki dan mahupun wanita kerana mereka umat Islam113 Akan tetapi.346. Walaupun perlu dingatkan gerakan Missionari telah mula memasuki sekolah-sekolah agama.a.Abdul KarimZaidan. Guru-guru agama di sekolah mempunyai tanggungjawab yang berat dalam menjelaskan keburukan murtad.112 viii. Para utusan ini mengajak kaum mereka supaya beriman dengan Allah dan hanya mengabdikan diri kepada Allah. Seperti dalam masalag gejala murtad ini. Sebaliknya masyarakat mestilah bertindak pulihkan akidah dengan menguatkan pendidikan agama. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd. Dakwah Kurang peranan Dakwah merupakan tugas seluruh para utusan Allah. 12. keadaan berlakunya sebaliknya segelintir masyarakat tidak mengambil endah akan persekitarannya. Oleh itu pihak sekolah perlu mengawasi pelajar-pelajar supaya berhati-hati dengan dakyah golongan ini. bagi seseoang yamg masuk Islam seharusnya masyarakat Islam sentiasa menolong mereka dan memberi dakawah tentang Islam.W.tripod. undang-undang sahaja tidak boleh menyelesaikan masalah murtad yang berlaku sekarang. 52 alumnigayonguia. Allah S. Umat Islam 111 112 Ibid ms.92 Masyarakat perlu menyedari hakikat bahawa.T memberi penghormatan kepada umat Islam untuk berkongsi memikul tugas ini bersama Rasulullah s. 113 Dr. tiada pengecualian dalam hal ini. ms.

maka tidak mustahil sekiranya mereka ini kembali kepada agama asalnya. Apabila seseorang saudara baru dibiarkan tanpa usaha susulan untuk membantu dan membimbingnya akan menyebabkannya mudah hanyut dibawa oleh arus perubahan serta perkembangan persekitarannya. ia menyebabkan seseorang saudara baru itu mudah hanyut dan membawa haluan diri masing-masing. saudara baru ini akan terus tersisih daripada masyarakat Islam serta jahil tentang agama Islam. Akhirnya mereka akan bergaul dan bercampur sesama mereka sendiri menyebabkan integrasi serta komunikasi mereka dengan umat Islam lain terputus. Masyarakat Islam seharusnya membimbing. ketakwaan serta ketinggian akhlak. terpisah daripada umat Islam yang lainnya. Tanpa mendapat bimbingan yang sempurna. Sekiranya dakwah ini kurang memainkan peranannya.93 seharusnya meletakkan tanggungjawab tersebut pada pihak yang bertanggungjawab sahaja seperti contoh PERKIM. Bagi yang . Diskriminasi (saudara baru) Golongan ini bukan sahaja tidak mendapat pembelaan daripada umat Islam tetapi dibiarkan hidup tersisih. Persaudaraan yang ditekankan oleh Islam tidak membezakan penganutnya Setiap umat Islam adalah bersaudara dan kemuliaan sebenar atas dasar keimanan. memandu dan memimpin mereka supaya akidah yang baru bertunas itu dapat bertapak serta membentuk tapak yang kukuh di dalam hati mereka. Tetapi kewujudan saudara baru ini dianggap sebagai satu kelompok individu asing. Apabila keadaan ini berlaku. Ada di antara mereka masih lagi beragama Islam tetapi mengamalkan cara hidup yang tidak Islamik. Apa yang mereka pelajari tentang Islam jauh berbeza dengan hakikat yang terpaksa mereka hadapi. Sama ada disedari ataupun tidak sebaran ini menyebabkan perasaan merendah diri di kalangan saudara baru semakin kuat. Mereka diberikan pelbagai gelaran dan panggilan yang boleh mendiskriminasikan mereka dengan umat Islam lain. ix.

Soal akidah umat Islam merupakan satu perkara besar yang harus ditangani oleh semua pihak. Tidak ada agama yang paling sempurna selain Islam dan tidak ada ajaran dan pegangan yang paling baik dan indah selain yang ada dalam Islam.94 golongan yang berputus asa dengan keadaan dirinya akan mengambil tindakan yang iaitu untuk keluar daripada agama Islam 2. Hal ini merupakan satu isu besar yang harus ditangani oleh semua pihak.⎯ÏΒ ∩⊇®∪ É>$|¡Ïtø:$# ßìƒÎ|  Maksudnya: Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. agama Islam adalah satu-satunya agama yang dapat menyelamatkan uma manusia di dunia dan akhirat. (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki Yang ada Dalam kalangan mereka.6 Kesimpulan Kesimpulannya. isu murtad dalam kalangan umat Islam tidak boleh dipandang ringan. dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) Yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan Yang sah tentang kebenarannya. Oleh yang demikian. Oleh itu gejala murtad perlu dibendung lebih awal agar umat islam tidak mudah dipesongkan oleh musush Islam. FirmanNya: ωÎ) |=≈tGÅ3ø9$# (#θè?ρé& š⎥⎪Ï%!$# y#n=tF÷z$# $tΒuρ 3 ÞΟ≈n=ó™M}$# «!$# y‰ΨÏã š⎥⎪Ïe$!$# ¨βÎ) © ©!$#  χÎ*sù «!$# ÏM≈tƒ$t↔Î/ öàõ3tƒ ⎯tΒuρ 3 óΟßγoΨ÷t/ $J‹øót/ ÞΟù=Ïèø9$# ãΝèδu™!%y` $tΒ Ï‰÷èt/ . Islam sahajalah agama yang diperakui oleh Allah Taala. dan tidak harus menjadi alat kepada umat lain untuk menyamaratakan taraf agama Islam seperti agama lain atas dasar kebebasan beragama. dan .

a.w sejak sahabat lagi telah bersama ara sahabat bersungguh-sungguh berkorban jiwa dan harta mengajak manusia memeluk Islam agar mereka selamat dan sejahtera. Kemudian membimbing mereka agar teguh dan tidak rela meninggalkan agama ini (Islam) walau dalam apa keadaan sekalipun. maka Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya. dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang rugi. (Surah al-Imran :85) Justeru itulah sejak dari awal lagi Rasulullah s. .95 (ingatlah). sesiapa Yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah. maka tidak akan diterima daripadanya.tƒ ⎯tΒuρ ∩∇∈∪ z⎯ƒÌÅ¡≈y‚ø9$# Maksudnya: Dan sesiapa Yang mencari ugama selain ugama Islam. (Surah al-Imran :19) FirmanNya lagi: z⎯ÏΒ ÍοtÅzFψ$# ’Îû uθèδuρ çμ÷ΨÏΒ Ÿ≅t6ø)ム⎯n=sù $YΨƒÏŠ ÄΝ≈n=ó™M}$# uöxî ÆtGö.

3.96 BAB III KEDUDUKAN MURTAD DALAM FATWA DAN PERUNDANGAN 3. Antara yang masyhur adalah berkenaan hukuman hudud bagi kes murtad iaitu: Syubhat Pertama: Hukum Murtad Tidak Terdapat Dalam al-Qur’an. penyelidik menganalisis data yang diperolehi dan memberi tumpuan kepada realiti gejala murtad di Malaysia dan kaedah penyelesaian yang telah dilakukan dalam usaha menangani masalah murtad ini daripada terus berleluasa. .2 Pendapat Ulama’ Berhubung Hukuman Murtad Terdapat beberapa keraguan dan kesamaran. dalam syari‘at Islam.1 Pengenalan Di dalam bab ini. Bab ini juga turut menghuraikan tentang statistik permohonan serta persoalan-persoalan yang timbul hasil dari kajian ini.

atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. membezakan antara al-Qur’an dan alSunnah.w dengan penuh kerelaan dan ketenangan. (Surah al-Nur 24:63) Tanda-tanda orang yang mempunyai kecacatan iman dalam diri mereka ialah orang yang enggan menerima keputusan hukum Rasulullah s.a.97 Ini adalah syubhat yang paling masyhur. lalu mengingkari Rasulullah dan al-Sunnah. beringat serta berjaga-jaga jangan mereka ditimpa bala bencana. kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan. maka mereka bakal ditimpa fitnah yang besar atau diazab oleh Allah SWT dalam firmanNya: öΝåκz:ÅÁム÷ρr& îπuΖ÷FÏù öΝåκz:ŠÅÁè? βr& ÿ⎯ÍνÍöΔr& ô⎯tã tβθàÏ9$sƒä† t⎦⎪Ï%©!$# Í‘x‹ósuŠù=sù ∩∉⊂∪ íΟŠÏ9r& ë>#x‹tã Oleh itu. hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya (Rasulullah). dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Umat Islam bukan sahaja disuruh mentaati Allah tetapi juga mentaati Rasulullah s.w. Orang yang membezakan antara Allah dan Rasulullah. (Surah al-Nisa :65) .a. Sebagaimana fiman Allah SWT: Ÿω §ΝèO óΟßγoΨ÷t/ tyfx© $yϑŠÏù x8θßϑÅj3ysム4©®Lym šχθãΨÏΒ÷σムŸω y7În/u‘uρ Ÿξsù ∩∉∈∪ $VϑŠÎ=ó¡n@ (#θßϑÏk=|¡ç„uρ |MøŠŸÒs% $£ϑÏiΒ %[`tym öΝÎηÅ¡àΡr& þ’Îû (#ρ߉Ågs† Maka demi Tuhanmu! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Sesungguhnya syari‘at Islam tidak hanya terkandung dalam al-Qur’an tetapi kedua-dua al-Qur’an dan al-Sunnah.

Syubhat Kedua: Dalil Hukum Murtad Adalah Sebuah Hadis Ahad. Ada pun perbincangan sebahagian ahli usul zaman terkemudian berkenaan peranan Hadis Ahad. Adapun jika ia disertai dengan pembuktian yang menguatkannya atau ia sudah masyhur atau dikenali secara terperinci. Sebaliknya jika Hadis Ahad tersebut memiliki pembuktian (qarinah) atau sudah terkenal dan menjadi amalan orang ramai. maka ia adalah dalil yang pasti tanpa sebarang perbincangan lagi. sama ada berkenaan hukuman murtad atau selainnya sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur’an atau al-Sunnah. Merujuk kepada hadis-hadis berkenaan hukum murtad. maka perbincangan mereka hanya ditujukan kepada Hadis Ahad yang berdiri dengan sendirinya. ia adalah hadis yang masyhur sepanjang sejarah Islam dan para ilmuan Islam telah bersepakat untuk menjadikan dalil berdasarkannya. sama ada ia dapat dijadikan dalil atau tidak.98 Oleh itu. Semua ini hanya alasan untuk menjatuhkan hadis daripada syari‘at Islam. ia hanyalah berlaku apabila Hadis Ahad tersebut tidak disertai dengan pembuktian yang menguatkannya. Terdapat pendapat yang mengatakan Hadis Ahad tidak dapat dijadikan dalil dalam persoalan akidah. Imam al-Syaukani rahimahullah (1250H) menjelaskan: Ketahuilah bahawa perbezaan pendapat yang kami sebut pada awal perbahasan ini berkenaan Hadis Ahad sama ada menghasilkan ilmu yang berupa sangkaan atau kepastian. setiap orang Islam hendaklah berhati-hati agar tidak membezakan sama ada sesuatu perintah larangan atau hukum. Berkata Syaikh Wahbah al-Zuhaili hafizhahullah ketika mengupas hukum bagi orang murtad: . Begitu juga pendapat yang mengatakan Hadis Ahad juga tidak boleh dijadikan dalil dalam persoalan hukum hudud. maka perbezaan tersebut tidak berlaku. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah (ASWJ) Hadis Ahad menjadi dalil dalam semua persoalan agama.

w) Ini merupakan satu penilaian yang agak aneh kerana sanad yang terdiri dari rangkaian perawi Ikrimah. daripada Rasulullah s. Ikrimah adalah budak suruhan Ibn Abbas manakala Ibn Abbas adalah anak saudara kepada Rasulullah s. daripada Ibn Abbas. Seorang penulis bernama Nawab Azam Yar Jang dalam bukunya Proposed Political. Masing-masing saling bertemu.w. (Rangkaian perawinya terputus antara Ikramah dan Ibn Abbas. Ramai yang mendakwa atau bertanya. pernah hidup bersama dan meriwayatkan hadis dengan jumlah yang banyak. Legal and Social Reforms Under Muslim Rule meragui kesahihan hadis “Sesiapa yang menukar agamanya.a.w: Sesiapa yang menukar agamanya.a.a. maka bunuhlah dia.99 Ulama’ bersepakat tentang wajibnya hukuman bunuh ke atas orang murtad berdasarkan sabda Nabi s.w adalah amat masyhur lagi jelas kesambungannya. Ada juga yang berpendapat. juga antara Ibn Abbas dan Nabi s. maka bunuhlah dia” dengan berkata: “……there is a gap between Ikramah and Ibn Abbas and again between the latter and the Prophet. Syubhat Ketiga: Hadis Hukum Murtad Memiliki Kelemahan. Syubhat Keempat: Hukum Murtad Bertentangan Dengan Konsep Tiada Paksaan Dalam Agama.a. in the chain of narrators. bukankah hukum murtad bertentangan dengan firman Allah SWT: . hadis berkaitan hukum murtad merupakan Hadis Ahad yang memiliki kelemahan dalam sanadnya.

ia mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik”. Dalam Shahih al-Bukhari terdapat sebuah hadis seperti berikut: ‫ﻋﻦ َﺎﺑﺮ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ َﺎء أﻋ َاﺑﻲ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﱠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ‬ ِ ْ ََ ُ ‫َ ْ ﺟ ِ ٍ َ ِ َ ﱠ ُ َ ْ ُ ﺟ َ َ ْﺮ ِ ﱞ ﱠ ِ ﱠ َﻠ ﱠ‬ . tetapi ditujukan kepada sikap seseorang yang menzahirkan pilihannya untuk murtad dari agama Islam. kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur).‫وﺳﻠﻢ ﻓ َﺎﻳﻌﻪ ﻋَﻰ اﻹﺳﻼم ﻓ َﺎء ﻣﻦ اﻟﻐﺪ ﻣﺤ ُﻮ ًﺎ ﻓ َﺎل: أﻗﻠ ِﻲ‬ ‫َ َﱠ َ َﺒ َ َ ُ َﻠ ِ ْ َ ِ َﺠ َ ِ ْ ْ َ ِ َ ْﻤ ﻣ َﻘ َ َ ِ ْﻨ‬ ‫ﻓﺄ َﻰ ﺛﻼث ﻣ َار .Î) Iω Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). seorang Arab Badwi datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membai‘ah baginda di atas Islam. Syubhat Kelima: Hadis Arab Badwi Yang Menarik Bai‘ahnya.” (Rasulullah) enggan mengembalikannya. Akhirnya Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Madinah adalah seumpama alat peniup api seorang tukang besi. Penzahiran itulah yang menyebabkan hukuman dijatuhkan bagi mengelak pilihannya itu daripada menimbulkan fitnah kepada Islam dan umatnya. Ini kerana hukuman murtad tidak ditujukan kepada pilihan agama seseorang. Dalam Shahih Muslim. Kemudian dia datang pada esok harinya dalam keadaan menderitai demam yang berat. ianya adalah seperti berikut: . lalu berkata: “Perkenankan untuk aku menarik bai‘ahku.100 4 Äc©xöø9$# z⎯ÏΒ ß‰ô©”9$# t⎦¨⎫t6¨? ‰s% ( È⎦⎪Ïe$!$# ’Îû oν#tø.ﻓ َﺎل: اﻟﻤ ِﻳﻨﺔ َﺎﻟ ِﻴﺮ ﺗﻨ ِﻲ ﺧﺒﺜ َﺎ وﻳﻨﺼﻊ‬ ُ َ ْ َ َ ‫ََﺑ َ َ َ ِﺮ ٍ َﻘ َ ْ َﺪ َ ُ آ ْﻜ ِ َ ْﻔ َ َ َﻬ‬ ‫ﻃﻴﺒ َﺎ‬ ‫َ ﱢ ُﻬ‬ Daripada Jabir (bin ‘Abdillah) radhiallahu 'anhu. (Surah al-Baqarah 2:256) Sesungguhnya hukuman murtad tidak memiliki apa-apa kaitan dengan ayat di atas. Dia mengulangi permintaannya sebanyak tiga kali.

Orang yang meragui hukum murtad berhujah.w dan berkata: “Wahai Muhammad! Perkenankan aku untuk menarik bai‘ah aku. ﻓﺨﺮج‬ َ َ َ َ ‫َ ْ َﺘ ََﺑ ُﻢ ﺟ َ ُ َﻘ َ َ ِ ْﻨ َ ْ َﺘ ََﺑ‬ ‫اﻷﻋ َاﺑﻲ. .ﻓﺄ َﻰ.a.w.a. Justeru dia termasuk dalam kategori orang jahil dan di sisi Ahli Sunnah wal-jamaah. maka perhatikan bahawa dia memeluk Islam hanya selama sehari tanpa sempat mendalami apa-apa ilmu berkenaan Islam. ia mengeluarkan yang tidak baik dan membiarkan yang baik”. Akhirnya Arab Badwi tersebut pergi. ﻓﺄ َﻰ‬ ‫َﻠ ﱠ ُ ََ ْ ِ َ َﱠ َ َﻘ َ ﻳ ُ َﻤ ُ َ ِ ْﻨ َ ْ َﺘ ََﺑ‬ ‫ر ُﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﱠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ.” Rasulullah tetap enggan mengembalikannya. Kemudian dia datang lagi dan berkata: “Perkenankan aku untuk menarik bai‘ah aku. bahawasanya seorang Arab Badwi membai‘ah Rasulullah s. Maka Rasulullah s.a.w tetap enggan mengembalikannya.” Rasulullah s.a. ﺛ ﱠ َﺎءﻩ ﻓ َﺎل: أﻗﻠ ِﻲ‬ ‫َﺳ ُ ﱠ ِ َﻠ ﱠ ُ ََ ْ ِ َ َﱠ َ ُﻢ ﺟ َ ُ َﻘ َ َ ِ ْﻨ‬ ‫ﺑﻴﻌ ِﻲ. Jika ini kesnya.a.a. Hujah ini ditolak dengan dua cara: Pertama: Mungkin yang ingin ditarik balik oleh Arab Badwi tersebut adalah bai‘ahnya untuk memeluk Islam.w enggan mengembalikannya.101 ‫ﺎ َﺎﻳﻊ ر ُﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﱠﻰ اﻟﱠﻪ‬ ‫ﻋﻦ َﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ أن أﻋ َاﺑ‬ ُ ‫َ ْ ﺟ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ﱠ ِ َ ﱠ َ ْﺮ ِﻴ ﺑ َ َ َﺳ َ ﱠ ِ َﻠ ﻠ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺄ َﺎب اﻷﻋ َاﺑﻲ وﻋﻚ ِﺎﻟﻤ ِﻳﻨﺔ ﻓﺄ َﻰ اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫ﱠِ ﱠ‬ ‫ََ ْ ِ َ َﱠ َ ََﺻ َ َ ْﺮ ِ ﱠ َ ْ ٌ ﺑ ْ َﺪ َ ِ ََﺗ‬ ‫ﺻﱠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ َﺎل: َﺎ ﻣﺤ ﱠﺪ! أﻗﻠ ِﻲ ﺑﻴﻌ ِﻲ. ﻓ َﺎل ر ُﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﱠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ: إﻧﻤﺎ‬ َ ‫َ ْﺮ ِ ﱡ َﻘ َ َﺳ ُ ﱠ ِ َﻠ ﱠ ُ ََ ْ ِ َ َﱠ َ ِ ﱠ‬ ‫اﻟﻤ ِﻳﻨﺔ َﺎﻟ ِﻴﺮ ﺗﻨ ِﻲ ﺧﺒﺜ َﺎ وﻳﻨﺼﻊ ﻃﻴﺒ َﺎ‬ ‫ْ َﺪ َ ُ آ ْﻜ ِ َ ْﻔ َ َ َﻬ َ َ ْ َ ُ َ ﱢ ُﻬ‬ Daripada Jabir bin ‘Abdillah r.w tidak menjatuhkan hukuman murtad ke atas Arab Badwi yang ingin menarik balik bai‘ahnya.w bersabda: “Sesungguhnya Madinah adalah seumpama alat peniup api seorang tukang besi. Lalu dia mendatangi Nabi s. Kemudian dia datang lagi dan berkata: “Perkenankan aku untuk menarik bai‘ah aku. Bahkan Baginda membiarkan Arab Badwi tersebut pergi begitu sahaja. Kemudian dia menderitai demam yang berat di Madinah. ﺛ ﱠ َﺎءﻩ ﻓ َﺎل: أﻗﻠ ِﻲ ﺑﻴﻌ ِﻲ . ﻓﺄ َﻰ.a. dalam hadis di atas Rasulullah s.” Rasulullah s.

102 orang yang jahil tidak dikenakan hukuman hudud atas sesuatu jenayah yang dilakukannya.

Kedua: Mungkin yang ingin ditarik balik oleh Arab Badwi tersebut adalah bai‘ahnya untuk bersama Rasulullah s.a.w berhijrah dan tinggal di Madinah. Namun sesampainya dia ke Madinah, dia jatuh sakit dan tidak sanggup menderitai ujian tersebut. Maka dia pergi berjumpa Rasulullah dan meminta untuk menarik bai‘ahnya berhijrah dan tinggal di Madinah. Rasulullah enggan mengembalikan bai‘ahnya sekali pun dia mengulangi permintaannya sebanyak tiga kali. Akhirnya dia tetap pergi jua.

Melihat yang sedemikian, Rasulullah menerangkan keistimewaan Madinah yang hanya menerima Muslim yang benar lagi teguh imannya dan mengeluarkan Muslim yang lemah imannya, munafik atau masih jahil. Oleh itu Rasulullah s.a.w tidak menjatuhkan hukuman murtad kerana Arab Badwi tersebut tidak murtad. Dia tidak meminta untuk meninggalkan Islam tetapi sekadar untuk meninggalkan Madinah.

Syubhat Keenam: Kisah Ahli Kitab Yang Beriman Kemudian Murtad. Orang yang meragui hukum murtad juga berhujah dengan kisah sekumpulan Ahli Kitab yang beriman pada waktu pagi, kemudian murtad pada waktu petang. Rasulullah s.a.w tidak menjatuhkan hukuman murtad kepada mereka. Kisah sekumpulan Ahli Kitab tersebut terdapat dalam al-Qur’an:

š⎥⎪Ï%©!$# ’n?tã tΑÌ“Ρé& ü“Ï%©!$$Î/ (#θãΖÏΒ#u™ É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ô⎯ÏiΒ ×πxÍ←!$©Û Ms9$s%uρ ∩∠⊄∪ tβθãèÅ_ötƒ öΝßγ¯=yès9 …çνtÅz#u™ (#ÿρãàø.$#uρ Í‘$yγ¨Ψ9$# tμô_uρ (#θãΖtΒ#u™
Dan berkatalah segolongan dari Ahli Kitab (sesama sendiri): “Berimanlah kamu kepada al-Quran yang diturunkan kepada orang-

103 orang yang beriman itu pada sebelah pagi dan kufurlah pada petangnya, supaya mereka (merasa ragu-ragu, lalu) kembali menjadi kafir semula.” (Surah Al-Imran :72) Hujah ini dijawab bahawa Rasulullah s.a.w tidak menjatuhkan hukuman murtad kerana sekumpulan Ahli Kitab tersebut pada asalnya tidak pernah memeluk Islam. Mereka hanya melakukan tipu daya untuk mengelirukan umat Islam dengan cara berlakon sebagai seorang Muslim pada waktu pagi dan kembali kepada agama asal pada waktu petang. Jika sekali pun hendak dikategorikan perbuatan sekumpulan Ahli Kitab tersebut sebagai murtad, ia hanya murtad dari sudut bahasa, tidak dari sudut syarak.

Syubhat Ketujuh: Pendapat Imam Ibrahim al-Nakha’e dan Imam Sufyan al-Tsauri. Imam ‘Abd al-Razzaq rahimahullah (211H) dalam kitabnya al-Musannaf, telah mengemukakan pendapat seorang tokoh al-Salaf al-Shalih yang bernama Imam Ibrahim al-Nakha’e rahimahullah (95H) bahawa orang yang murtad diminta untuk bertaubat selama-lamanya. Ini juga merupakan pendapat Imam Sufyan al-Tsauri rahimahullah (161H). Pendapat kedua-dua tokoh ini dijadikan hujah oleh mereka yang meragui hukum murtad, bahawa orang yang murtad hanya diminta untuk bertaubat tanpa dijatuhkan hukuman bunuh.

Pendapat kedua-dua tokoh al-Salaf al-Shalih di atas telah dianalisa oleh para tokoh terkemudian. Jika hendak difahami secara zahir, sebagaimana ulas Imam Ibn Qudamah rahimahullah (620H), ia adalah pendapat yang menyelisihi sunnah dan ijma’. Melainkan yang dimaksudkan oleh kedua-dua tokoh tersebut adalah, orang yang murtad ditangguhkan hukumnya selagi mana ada harapan untuk dia bertaubat. Demikian jelas Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah (728H). Jika tiada harapan untuk bertaubat, hukuman bunuh tetap dijatuhkan.

104 Syubhat Kelapan: Murtad Masuk Dalam Kategori Takzir Dan Bukan Hudud. Orang yang ingin menabur kesamaran dalam hukuman murtad juga berhujah bahawa terdapat sebahagian ilmuan Islam yang meletakkan jenayah murtad dalam kategori takzir dan bukannya hudud. Hujah ini dijawab, bahawa: 1. 2. Hukuman takzir tersebut hanya merujuk kepada jenayah murtad dalam Hukuman takzir tersebut hanya dalam tempoh sementara menunggu

Kategori Kedua. orang murtad tersebut bertaubat dan kembali kepada Islam. Sementara menunggu dia bertaubat, hakim boleh menjatuhkan hukuman takzir seperti mewajibkan kaunseling, kuarantin, penjara dan sebagainya. Akan tetapi setelah berlalunya tempoh tertentu dan dia masih enggan bertaubat atau tiada harapan untuk bertaubat, maka hukuman bunuh (hudud) tetap dijatuhkan.

Justeru sekali lagi ditegaskan, hukuman takzir yang dimaksudkan hanya dalam tempoh sementara menunggu orang murtad tersebut bertaubat dan kembali kepada Islam. Jika dia enggan bertaubat, maka hukuman hudud tetap dilaksanakan. 1

3.3

Fatwa, Pewartaan Serta Hukum Murtad

Secara umumnya fatwa bermaksud suatu penerangan mengenai hukum syarak berhubung masalah-masalah yang tidak mempunyai nas atau perbincangan di dalam kitab-kitab fiqh.2 Penerimaan dan penolakan sesuatu fatwa itu banyak bergantung kepada peribadi orang yang memberi fatwa atau Mufti. Secara amalannya, masyarakat
1 2

www.al-ahkam.net/ 4 jun 07. Ahmad Hidayat Buang. (2004). Fatwa di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. ms. 163.

105 Islam ataupun pemerintah akan meminta fatwa daripada mereka yang benar-benar berwibawa dan mempunyai kepakaran di dalam bidang agama Islam. Maka dengan itu, jarang berlaku permasalahan tentang penolakan terhadap sesuatu fatwa.

Di Malaysia, kegiatan fatwa sudah lama berkembang. Masyarakat Islam mahupun pihak pemerintah telah meminta golongan ulama memberi fatwa yang menyentuh kepentingan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari aspek sejarah fatwa merupakan satu dokumen yang penting bagi melihat perkembangan pemikiran umat Islam di negara ini terutama dalam konteks Perlembagaan Islam.3

Catatan awal berkaitan dengan penggunaan fatwa di Malaysia telah dikesan semasa pemerintahan Sultan Kedah; Sultan Muhamad Jiwa Zainal Azilin Muazzam Shah II (1710M-1778M). Selain mengadakan peraturan dan undang-undang termasuk hukum syarak, baginda juga telah mewujudkan Jabatan Mufti dengan melantik Sheikh Abdul Jalil sebagai mufti.4 Selain Kedah, negeri-negeri lain juga turut mewujudkan Jabatan Mufti.

Di Kelantan, jawatan mufti mula diperkenalkan pada tahun 1845 apabila Tuan Sheikh Daud b. Sheikh Muhammad al-Bahrain dilantik sebagai mufti pertama (1845– 1855M).5 Jawatan mufti di Pahang telah diwujudkan kira-kira pada tahun 1806, semasa pemerintahan Bendahara Ali (1806 – 1857M) apabila Tuan Hj. Abdul Shukur dilantik ke jawatan ini.6 Berdasarkan fakta-fakta ini, hasil daripada pengkajian sejarah berkaitan fatwa didapati bidang tugas berkaitan dengan fatwa dan Jabatan Mufti telah mula diperkenalkan serta diguna pakai sejak abad ke 18 lagi.

Ahmad Hidayat Buang (2004), Penulisan dan Kajian Fatwa, dalam Ahmad Hidayat Buang (ed), op. cit., ms. 2. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Muhammad Arshad (1968), al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms. 26-27. Lihat juga Buyong Adil (1980), Sejarah Kedah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, ms. 29. 5 Ihsan Hardiwijaya Ibaga, Ulama dan Sistem Pondok Di Kelantan Abad Ke 19, dalam majalah DIAN (Bil. 120, Mei 1979), Kota Bharu, ms. 23. 6 Linehan (1936), History Of Pahang dalam JRASMB London, vol. xiv, Bahagian II, ms 60.
4

3

fatwa hanya dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan mahupun Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri. . masyarakat Islam mesti diberi pendidikan dan penerangan berkaitan fatwa sebagai satu perkara yang wajib diikuti. risalah.106 Fatwa merupakan satu keputusan yang mesti diikuti oleh semua lapisan masyarakat Islam. hukumnya murtad pada 7 Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan Datuk Dr.03. Bila negeri tidak mewartakan fatwa maka ia tidak boleh menjadi undang-undang yang membolehkan tindakan diambil. Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan pada 16. Walaupun Majlis Fatwa Kebangsaan hanya boleh mengeluarkan fatwa tetapi fatwa tersebut tidak boleh dijadikan undang-undang kerana fatwa yang dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan mesti dibawa untuk diputuskan oleh negeri-negeri. Maka jawatankuasa Perunding Hukum syara’ (fatwa) terlah membincangkan keputusan perkara tersebut: “Ikrar seseorang lelaki yang akan murtad jika jika tidak bernikah dengan seorang perempuan yang diminatinya. peruntukan undang-undang juga diguna pakai bagi menghalang berlakunya gejala murtad. Manakala negeri-negeri mempunyai Jawatankuasa Fatwa Negeri-negeri yang akan membuat keputusan sama ada menerima keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan atau sebaliknya. bahan bacaan dan penerangan kepada masyarakat berkaitan bahaya gejala murtad di kalangan umat Islam. Selain itu. hadis dan ijma ulama. Ismail Ibrahim. Ia merupakan satu keputusan yang dibuat berpandukan nas al-Quran. Fatwa berkaitan dengan murtad tidak didapati disemua negeri. Dinegerilah fatwa ini akan diwartakan dan negerilah yang akan menguatkuasakannya. Dalam fatwa Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh keputusan Fatwa Negeri Selangor umpamanya telah memperuntukan tentang isu murtad yang mana Jawatankuasa Syariah telah menerima dan bersetuju tentang hukum ikrar bagi seseorang yang akan murtad. Hanya beberapa buah negeri yang telah mengeluarkan fatwa berkaitan isu murtad.7 Secara umumnya. Di Malaysia.04. pihak berkuasa negara telah mengeluarkan berbagai bentuk laporan. Oleh itu.

gov.gov. Dan jika masih juga tidak berbuat demikian. mengikut hukum Islam hendaklah dibunuh. tetapi kerana undang-undang Islam tidak dijalankan sepenuhnya di negara ini maka ianya tidak boleh dijalankan.kedah.php?fatwa_id=8 10 Op. Segala tindakan yang memboleh atau menyokong atau menggambar atau menyetujui seseorang keluar dari islam adalah tindakan yang boleh memurtadkan dengan itu tiada harus pada syarak dibenar atau dibuat apa-apa sokongan membenar ubah nama islam kepada nama bukan Islam kerana alasan murtad kerana yang demikian itu adalah merupakan perseyujuan kepada perbuatan murtad tadi”.107 ketika dia melafazkan ikrar tersebut.my/mufti/fatwa_search_result.my/mufti/readfatwa.8 Selain itu. Oleh itu hendaklah dia bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadah bagi memperbaharui Islamnya”. Majlis Fatwa negeri kedah menjelaskan bahwa: “Keluar dari agama Islam. Manakal masalah nama pula.di dalam kad pengenalan.asp?keyID=1127 http://www2. bercita-cita bercadang keluar dari agama Islam malah murtad waliya zu billah iaitu perbuatan yang dikutuk dan amat besar dosanya disisi Allah Taala.cit .e-fatwa. fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Negeri Kedah telah membuat keputusan tentang hukum tukar nama setelah muratd.10 8 9 http://www.ah murtad hanya menjelaskan tentang masalah wanita yang memeluk agama Islam telah kembali kepada agama asalnya dan minta ditukarkan semula kepada nama asalnya (sebelum Islam) keputusan majlis fatwa negeri Perlis adalah seperti berikut: “Hukum wanita itu adalah murtad dan hendaklah disuruh ”Istibab” (taubat dalam masa tiga hari). Mengikut pandapat Imam Abu Hanifah orang itu hendaklah dipenjara hingga mati.9 Keputusan fatwa negeri Perlis dalam masa. jika telah keluar Isalm maka hilanglah tanggungjawab Islam pada perkara ini” .

pada 1 Disember 1951 bagi Sabah dan 12 Disember 1949 bagi Sarawak.s 152. ibid.s 3. Pengajian Malaysia. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997). 14 Ahmad Mohamed Ibrahim (1997).14 Akibatnya undang-undang Islam tidak lagi menjadi undang-undang asas di Malaysia dan tempatnya telah diambil alih oleh undang-undang Inggeris yang kini ditafsirkan dalam Perlembagaan Malaysia. Mahkamah Syariah telah diabaikan di zaman penjajah dan bidangkuasanya telah disekat hinggakan ianya mempunyai bidangkuasa di dalam undang-undang diri dan keluarga serta sedikit sahaja di dalam undang-undang 11 12 Mardiana Nordin. m. 128.11 Jika sesuatu undang-undang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan maka bahagian yang bertentangan akan terbatal. Hasnah Hussiin. . Petaling Jaya: International Law Book Services. Hal ini jelas dinyatakan dalam peruntukan Perkara 4 (1) Perlembagaan Persekutuan. Shah Alam: Fajar Bakti. Negeri-negeri Melayu dan Negeri-negeri Borneo dan akhirnya Akta Undang-undang Sivil. Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008).(2001).108 3. undang-undang Inggeris telah dimasukkan melalui perundangan dan keputusan hakim ke Negeri-negeri Selat.s 41. Akan tetapi kesan dari pengaruh British. 6 F. Di dalam kes Ramah lwn Laton13 majoriti Mahkamah Rayuan di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu telah memutuskan bahawa undang-undang Islam adalah undangundang tempatan dan undang-undang negeri. undang-undang yang diikuti di negeri-negeri Melayu ialah undang-undang Islam yang telah menyerap dalam masyarakat Melayu itu sendiri.S. m.4 Realiti Perundangan Islam di Malaysia Di Malaysia semua Undang-undang yang dibentuk selepas kemerdekaan adalah tertakluk kepada peruntukan Perlembagaan Persekutuan. memperuntukkan bahawa jika tidak ada undang-undang bertulis yang berkenaan.L. Ia merupakan satu-satunya institusi atau sumber perundangan yang tetap dan tertinggi.M. 213. 1956. 13 [1927]. mahkamah hendaklah memakai Common Law England dan kaedah-kaedah ekuiti yang ditadbirkan di England pada 9 April 1956 bagi Malaysia Barat.R.s 3.12 Sebelum datangnya penjajah. 2 J. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. m. m.

Malaysian Law. yang merupakan peruntukan utama mengenai hak kebebasan beragama. Perlembagaan Malaysia : Asas-asas dan Masalah. yang tentunya berdasarkan kepada kenyataan sejarah negara ini. yakni tafsiran dan perbahasan mengenai ruang-lingkup dan implikasi peruntukan-peruntukan itu. Bhd.19 Perkara 11. Perbahasan mengenai kedudukan Islam di dalam Perlembagaan lebih bertumpu kepada peruntukan-peruntukan yang berkenaan.16 Secara umumnya.s 12. m. 16 Abdul Aziz Bari (2005). ibid. 19 Abdul Aziz Bari (2006). Petaling Jaya: International Law Book Services. Petaling Jaya. . Ini kerana ruang lingkup perbincangan tentang Islam dalam Perlembagaan tidak sama dengan perbincangan tentang Islam di dalam undangundang Islam. Peruntukan berkenaan seperti yang ternyata dalam Perlembagaan adalah jelas bahawa hak kebebasan agama ini dinyatakan untuk menenangkan perasaan orang-orang bukan Islam. Islam dan Perlembagaan Malaysia. An Introduction to the Concept of Law in Malaysia.H. m. Lihat juga Ahmad Mohamed Ibrahim (1997). 18 ibid. Dengan kata lain Islam diberikan kedudukan yang lebih istimewa. seperti membayangkan bahawa ruang lingkup hak berkenaan meliputi aspek15 R. Hickling (2001). m. yakni kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak akan mengancam hak mereka untuk menganut dan mengamalkan kepercayaan beragama. di dalam Perlembagaan Malaysia menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan. m.15 Pastinya ianya memberikan banyak impak yang besar kepada perlaksanaan perundangan Islam di Malaysia. perlembagaan bagaimanapun menyebut bahawa pihak berkuasa boleh menggunakan wang awam untuk tujuan-tujuan agama Islam. Selangor: Intel Multimedia and Publication.s 7. m. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. m.s 42.17 Selain itu meskipun kenyataan di dalam Perkara 11 (2) Perlembagaan Persekutuan 18 menyebut tentang wujudnya perlindungan dari paksaan untuk membayar cukai yang sebahagiannya akan digunakan untuk agama yang lain dari agama anutan seseorang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.s 126. 17 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Mahkamah Syariah dianggap lebih rendah dari Mahkamah Sivil dan di dalam banyak kes keputusannya boleh diganggu dan diketepikan oleh Mahkamah Sivil.s 166.109 jenayah.s 12.

Î) Iω Ï x ìì‹Ïÿxœ ª!$#uρ 3 $oλm.110 aspek menganut. 23 Ogos 2006. Sekatan ini termasuklah larangan mengembangkan dokrin atau agama lain selain Islam kepada orang-orang Islam. Ini bersesuaian dengan ajaran yang dibawa oleh agama Islam melalui firmanNya:- Nθäó≈©Ü9$$Î/ öàõ3tƒ ⎯yϑsù 4 Äc©öø9$# z⎯ÏΒ ß‰ô©”9$# t⎦¨⎫t6¨? ‰s% ( È⎦⎪Ïe$!$# ’Îû oν#tø.20 Keperluan kepada undang-undang ini ialah untuk melindungi orang Islam daripada dipengaruhi kepercayaan lain. Undang-undang yang menyekat penyebaran agama lain di kalangan orang Islam masih belum ada di negeri Wilayah Persekutuan. Bagimanapun hak mengembangkan agama tertakluk kepada peruntukan bahawa pengembangan agama-agama selain Islam tertakluk kepada sekatan undang-undang. Petaling Jaya : Intel Multimedia and Publication. tetapi kesedaran bahawa orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam dan bukan Melayu telah diberikan hak-hak yang kebanyakkannya berlandaskan kepada sejarah. Sabah. Walaupun ada kemungkinan tuduhan bahawa ianya tidak mengikuti prinsip kesamarataan. Keistimewaan ini sebenarnya berkait rapat dengan sejarah dan latar belakang negara. Murtad : Kedudukannya di sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. mengamal dan mengembangkan agama-agama berkenaan. Khususnya melibatkan tolak ansur semasa rundingan kemerdekaan pada 1956-1957. Seperti yang disebutkan. Farid Sufian Shuaib (2005).21 Dalam agama Islam hak kebebasan agama bermaksud bahawa Islam tidak memaksa orang bukan Islam menerima Islam. peruntukkan ini menunjukkan kelebihan yang diberikan kepada agama Islam. Utusan Malaysia. Sarawak dan Pulau Pinang. . tΠ$|ÁÏΡ$# ω 4’s+øOâθø9$# Íοuρãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$# ωs)sù «!$$Î/ -∅ÏΒ÷σãƒuρ Ÿ ó ∩⊄∈∉∪ îΛ⎧Î=tæ 20 21 Memahami Artikel 11 (4). ms 47.

a. translation by Bint Feroz Deen & Bin ‘Abd al-Ghafoor. m.s 111. Birmingham United Kingdom: Al-Hidayah Publishing and Distribution. kerana sifat agama Islam itu menghormati kedudukan penggunaan akal dan penerimaan hati dalam diri manusia. dan ia pula beriman kepada Allah. Perlembagaan dengan jelas menyatakan bahawa kebebasan ini tertakluk kepada undang-undang yang diluluskan bagi mengawal atau menyekat pengembangan agama yang lain daripada Islam di kalangan umat Islam. Allah Maha Mendengar. dan (ingatlah).s 12. Kedudukan ini menarik kerana hak-hak lain di bawah bab mengenai 22 ‘Abdul‘Azeez ibn ‘Abdullaah ibn Baaz (1998). 24 Abdul Aziz Bari (2006) Perlembagaan Malaysia : Asas-asas dan Masalah. (Surah al-Baqarah: 256) Melalui ayat ini jelas menunjukkan bahawa tiada paksaan dalam pengajakan manusia kepada Islam. m. lagi Maha mengetahui. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus. Apa yang menjadi tugasan Rasulullah s.22 Namun di negara kita kebebasan beragama ini boleh disekat melalui undangundang. sebuah statut yang diluluskan oleh Parlimen di bawah Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan.23 Selain itu perlembagaan juga menyebut bahawa kebebasan agama tidak boleh digunakan untuk menyalahi undangundang awam mengenai ketenteraman awam.w dan orang-orang yang beriman ialah menyebarkan kebenaran agama Islam kepada orang lain. kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). hatta di dalam hal-hal yang diletakkan dibawah kuasa subversif. Oleh itu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.111 Tidak ada paksaan dalam agama (Islam).24 Perlembagaan menyatakan bahawa kebebasan beragama adalah salah satu hak yang dijamin di bawah bab mengenai kebebasan asasi. membantu menggarap kebenaran agama Allah beserta buktibuktinya dan seterusnya terserah kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada sesiapa yang dikehedakiNya. Contoh terbaik dalam konteks ini ialah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. kesihatan awam atau akhlak. Petaling Jaya: International Law Book Services. m.s 162. Word of Advise Regarding Dak’wah. sesiapa yang tidak percayakan Taghut. 23 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). . Hak kebebasan agama ini juga kelihatan tidak boleh digantung.

Kelantan (1986) 2 MLJ 228. 26 In Re Susie Teoh. Kelantan (1990) 2 MLJ 306. m. Tindakan itu memeranjatkan keluarga beliau yang kemudian membuat keputusan membawa pertikaian tersebut ke muka pengadilan. Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu.s 46. Mahkamah telah membuat keputusan bahawa hak kebebasan beragama merangkum hak untuk memilih agama. Walau bagaimanapun. 27 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). . Namun beliau telah berjaya menyelamatkan akidah Nur Aini walaupun terpaksa melakukan suatu pengorbanan yang 25 Farid Sufian Ahuib (2005) Murtad : Kedudukannya di sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia.112 kebebasan asasi di dalam perlembagaan itu boleh digantung atau dinafikan oleh undangundang yang diluluskan di bawah Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Petaling Jaya: International Law Book Services. Bagaimanapun Mahkamah Agung melihat isu tersebut dalam konteks perkara 12(4) Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan bahawa agama bagi seseorang yang masih di bawah 18 tahun tertakluk kepada pilihan ibu bapa atau penjaganya. 28 Riduan Mohamad Nor (2006). atas keprihatinan beliau terhadap Islam. beliau membuka semula kes tersebut dan memberi peluang kepada Suzie untuk mengisytiharkan agamanya sendiri dan seterusnya Tun Salleh Abas telah mengisytiharkan keislaman Suzie dengan namanya Nur Aini. Prinsip ini diputuskan di dalam kes Suzie Teoh. Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena. 28 sebagai Ketua Hakim Negara.s 14. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.25 Dalam negara common law seperti Malaysia skima perlembagaan juga perlu dilihat dalam konteks keputusan mahkamah. atas keprihatinan beliau inilah menjadi antara salah satu faktor pemecatannya besar. Di Mahkamah Tinggi tindakan gadis tersebut diterima oleh mahkamah kerana beliau telah baligh.26 Kes ini melibatkan pertikaian yang kontroversial yang berpunca daripada tindakan gadis di bawah umur (menurut undang-undang sivil) memeluk agama Islam. Walaubagaimanapun.27 Seterusnya.s 39. Selangor: MHI Publication. m. Ketua Hakim Negara pada masa tersebut iaitu Tun Salleh Abas telah membuat pengisytiharan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan yang tidak membenarkan seseorang menukar agamanya melainkan setelah cukup umur 18 tahun. m. beliau menyimpan fail tersebut dan setelah berlalu tempoh dua tahun.

Government Press. Perlembagaan yang dirumuskan oleh Suruhanjaya Reid di mana kebanyakan ahlinya terdiri daripada bukan Islam telah membentuknya sebegitu rupa sehingga undang-undang Islam yang menjadi amalan majoriti penduduk kurang menjadi rujukan. Kuala Lumpur. Perlu disebutkan bahawa belum ada terjemahan Perlembagaan yang sahih di Malaysia dan adakala perkataan “Islam is the religion of the Federation” yang terdapat dalam Perlembagaan diterjemahkan salah sebagai “Agama Islam ialah agama bagi Persekutuan”29 sedangkan hakikatnya. Telah dipersetujui oleh semua pihak bahawa jika mana-mana peruntukan seperti itu dimasukkan dalam Perlembagaan hendaklah dijelaskan bahawa ia tidak sekali-kali menjejas hak-hak sivil orangorang bukan Islam.s 73. perundangan Islam tidak dilaksanakan sepenuhnya di negara Malaysia. Ahmad Mohamed Ibrahim. Suruhanjaya Reid (Februari 1957). m.gov. Peruntukan prinsip ini tidak akan mengenakan apa-apa hilang upaya ke atas rakyat bukan Islam menganuti dan mengamalkan agama mereka sendiri dan tidak membayangkan bahawa negara bukan negara sekular. Perlembagaan Persekutuan dilihat memelihara kebajikan semua kaum di Malaysia.113 Walaupun secara zahirnya. Dalam memorandum yang dikemukakan oleh Perikatan telah disebut agama Persekutuan hendaklah Islam. Suruhanjaya Reid yang diberi tugas mencadangkan Perlembagaan bagi Malaysia telah menolak cadangan memasukkan peruntukan mengenai “Islam sebagai agama Persekutuan” itu. Dalam Laporan mereka di perenggan 169 mereka berkata maksudnya: 30 "Kami telah menimbangkan soal sama ada perlu diadakan kenyataan dalam Perlembagaan yang bermaksud Islam hendaklah menjadi agama Negara. . Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia.islam.my. Realitinya. Tidak terdapat apa-apa dalam draf Perlembagaan itu yang menyentuh 29 30 www. namun realitinya Perlembagaan Persekutuan ini juga dilihat boleh menjadi satu bentuk ancaman terutamanya kepada akidah umat Islam.

.s 277. m. Majoriti kami berpendapat ada paling baik meninggalkan perkara itu atas dasar itu. Duli-duli yang Maha Mulia tidak menyokong perisytiharaan seperti itu dimasukkan dan ini adalah perkara arahan khusus dimana saya tidak banyak terlibat”.T kepada Raja-raja. Dalam hal Agama Islam dikhuatiri baginda akan menuruti nasihat menteri yang jahil dalam hal agama. Pertama memastikan ketaatan kepada perlembagaan sementara yang lain memelihara kesucian Agama Islam.31 Sebagai ketua agama Islam sepatutnya kuasanya tidak terbatas kerana Islam itu sendiri lengkap meliputi semua bidang kehidupan. Ibid. Hal ini berlaku kerana penggubal Perlembagaan 31 32 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Dalam sumpah yang sama menghendaki baginda melakukan dua perkara yang bertentangan. Kedudukan Yang Di Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam menjadi lebih sempit apabila setiap tindakan beliau dimestikan mendapat nasihat Jemaah Menteri atau menteri terlebih dahulu. Petaling Jaya: International Law Book Services. Perkara 3 (2) Perlembagaan memberi kuasa kepada Yang Di Pertuan Agung dan Raja-raja sebagai ketua agama Islam. m. Kuasa yang diberi ini merupakan amanah Allah S. memandang kepada kenyataan bahawa peguam bagi Raja-raja telah berkata kepada kami “Adalah pandangan yang telah dipertimbangkan oleh Duli-duli yang Maha Mulia bahawa tidak dikehendaki memasukkan perisytiharaan seperti yang dicadangkan bahawa ajaran agama Muslim atau ajaran agama Islam adalah agama yang ditetapkan bagi Persekutuan.114 penerusan keadaan dalam negeri-negeri mengenai periktirafan Islam atau yang menghalang pengiktirafan Islam dalam Persekutuan melalui perundangan atau cara-cara lain dalam apa-apa keadaan yang tidak memudharatkan hak-hak sivil individu bukan Islam.W.s 2. Ini sebagaimana lafaz sumpah Yang Di Pertuan Agung seperti dinyatakan dalam Jadual 4 Perlembagaan Persekutuan32 telah berlaku konflik yang nyata antara tugas yang memestikan baginda menuruti Perlembagaan dan tugas baginda sebagai pemelihara kesucian agama Islam.

35 33 34 Hashim Yeop A.s 52.s 35. Bhd. Sani (1980). Hichling dalam Malayan Law Journal. Contohnya kawalan terhadap dakyah agama lain terhadap umat Islam. Bhd.s 164. Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. Sewajarnya peruntukan ini digunakan dengan sebaiknya oleh Raja-raja untuk mendesak direalisasikan Islam sepenuhnya di Malaysia. Islam dalam Perlembagaan hanya sekadar hiasan dalam perlembagaan supaya semua keraian Persekutuan dibuat menurut Islam. peribadi dan sedikit undang-undang Jenayah diletakkan di bawah kuasa badan perundangan negeri. Our Constitution. Kuasa mengawal ini terletak di bawah kuasa perundangan negeri.H Hickling (1987). Sehubungan dengan ini. . Walau bagaimanapun. An Introduction to the Concept of Law in Malaysia. bagaimana kepentingan Islam dapat dijaga dengan baik. cit. dan tidak mempunyai kesan terhadap perundangan. 35 R. Perlembagaan telah memisahkan antara badan Perundangan Persekutuan dan negeri.33 Peruntukan dalam Perkara 38 Fasal 2 (b) Perlembagaan Persekutuan34 memberi kuasa kepada Majlis Raja-raja untuk menjalankan tugas bagi menyetujui apa-apa perbuatan atau amalan agama Islam meliputi seluruh Persekutuan. m.H. m. Hal ini disokong oleh K. op. perundangan Islam yang meliputi undang-undang keluarga. Malaysian Law. Satu lagi persoalan yang timbul ialah jika kuasa perundangan negeri dikuasai oleh orang bukan Islam. Akibatnya negeri juga tidak boleh menggubal satu undangundang Islam yang lebih baik. Hal ini dinyatakan sendiri oleh Hakim Dato Hashim Yeop Sani dalam bukunya Our Constitution. Senarai Persekutuan menguasai semua perkara penting dalam urusan pentadbiran negara. m. keabsahannya tertakhluk kepada Perlembagaan Persekutuan. Apatah lagi undang-undang lain yang lebih utama.115 menggunakan kaedah agama yang lain bagi mengatur kedudukan agama Islam. Bagaimana badan perundangan negeri yang dikuasai oleh bukan Islam dapat menjaga kepentingan Islam ini? Inilah yang berlaku di Sabah apabila negeri tersebut dikuasai oleh PBS sebuah parti Kristian. Kuala Lumpur: The Law Publishers (M) Sdn.

lihat el-Awa M.5 Kaedah Penyelesaian Yang Telah Dilakukan Kaedah penyelesaian ini meliputi kaedah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan serta masyarakat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Walaupun terdapat Mahkamah Syariah di Malaysia yang telah menguatkuasakan enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri. m. The Star.116 Berdasarkan huraian di atas dapatlah dibuat kesimpulan bahawa Undang-undang Murtad agak sukar untuk direalisasikan kerana realiti perundangan Islam di Malaysia tidak mengamalkan Islam sepenuhnya. terj. Lihat juga Haron Din (1988).37 Dari sudut penguatkuasaan undang-undang. m. masyarakat dan sebagainya. terdapat pelbagai usaha yang telah dijalankan dalam usaha menangani permasalahan murtad ini. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan. Indianapolis: American Trust Publications. Punishment in Islamic Law. m. Wahbah az-Zuhaili. Fiqh dan Perundangan Islam Jilid IV.s 175. murtad dianggap sebagai jenayah hudud. al (2001). (1982). Sisters In Islam. namun undang-undang yang dipakai masih Nor Azilah Abdul Ghani (1999). Setakat ini. Cuma persoalannya ialah kalangan yang mempunyai kuasa menggubal peraturan tersebut. 24 Julai 1999. Ianya meliputi undang-undang atau enakmen negeri.s 1-2 dan 49-56. Antara kaedah yang telah dilaksanakan kini adalah seperti berikut:- i) Undang-undang / Enakmen Negeri Di sisi perundangan Islam. 36 3. Untuk pandangan yang berbeza. Namun begitu hasil dari pandangan serta kajian para cendekiawan Muslim yang cintakan agamanya beberapa peruntukan berkenaan undang-undang murtad masih boleh dibuat dengan menggunakan ruang-ruang yang ada dan dibenarkan oleh undang-undang yang berkuatkuasa sekarang. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn Bhd. NGO. m. undang-undang murtad khususnya dan undang-undang Islam iaitu hukum hudud amnya masih belum dilaksanakan di Malaysia dewasa ini. 37 36 .s 305. “Apostasy is Not Capital Crime”.s 19. samada mereka insaf atau tidak tentang keperluan terhadap undang-undang murtad itu. Lihat juga pandangan sebuah pertubuhan bukan kerajaan (NGO). usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Manusia dan Islam. Ahmad Shahbari Salamon et.

40 Farid Sufian Shuaib (2005).38 Menurut peruntukan Butiran (1). kecuali bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan. Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. Petaling Jaya: International Law Book Services.39 Maka persoalan penggubalan undang-undang jenayah Islam. Alasan bahawa undang-undang itu dirasakan tidak perlu sebelum ini kerana tiada kontroversi agama Ahmad Mohamed Ibrahim (1997). tiada apa-apa halangan atau alasan bagi negeri-negeri itu untuk tidak melaksanakan kuasa yang diturunkan kepada mereka oleh Perlembagaan Persekutuan itu. di mana Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi mengarahkan negeri-negeri yang masih belum mempunyai Undang-undang Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam supaya segera membawanya ke Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan. m. Petaling Jaya. Sabah dan Sarawak berusaha mempercepatkan proses penggubalan undang-undang berkenaan melalui dewan perundangan masing-masing. Shah Alam. Bahaya mainkan isu murtad di Malaysia. m. m.40 Di antara usaha melalui undang-undang yang boleh dianggap sebagai satu kaedah dalam usaha menyelesaikan masalah murtad ini dari terus menular dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia ialah seperti mana yang berlaku pada bulan Ogos 2006. merupakan tugas dan tanggungjawab pihak badan perundangan negeri-negeri. Hanya undang-undang ta’zir sahaja yang dilaksanakan. Universiti Teknologi Mara. penggubalan undang-undang Islam mengenai kesalahankesalahan bertentangan dengan rukun-rukun Islam terletak di bawah bidang kuasa badan perundangan negeri-negeri. Selangor: Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU). Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Intel Multimedia and Publication. yang mana Parlimen merupakan badan yang bertanggungjawab membuat undang-undang Islam bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan.s 315. Senarai Kedua. Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan. termasuklah riddah.117 belum berlandaskan undang-undang Islam terutamanya yang berkaitan dengan hudud dan qisas. 9/11/2006 39 38 . Pulau Pinang. 41 Mohamed Azam Mohamed Adil.s 476. Reaksi empat negeri itu adalah langkah yang sangat wajar kerana pada dasarnya.41 Kesannya empat negeri berkenaan iaitu Wilayah Persekutuan. Kesalahan takzir dan hukumannya mengikut budi bicara kerajaan dan hakim. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).s 22. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Utusan Malaysia.

s 22. Kedah dan Selangor: a) Seksyen 13 Enakmen Undang-undang Jenayah Syariah Perak. Hak Kebebasan Beragama Dari Perspektif Islam dan Perlembagaan Persekutuan. Kedua-dua pendekatan ini dikategorikan di bawah undang-undang substansif manakala bagi pendekatan ketiga dikategorikan di bawah undang-undang tatacara iaitu tiada sebarang bentuk hukuman tetapi diwajibkan melalui sesi kaunseling sebelum kebenaran keluar Islam diluluskan. 27 Ogos 2006. Undang-undang substansif menjadikan murtad sebagai satu kesalahan jenayah serta sebagai satu kesalahan menghina agama Islam.42 Umumnya undang-undang mengenai murtad di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua kategori. Pahang.000 atau penjara sehingga tiga tahun atau disebat sehingga enam sebatan atau campuran mana-mana dari ketigatiga bentuk hukuman ini. Universiti Teknologi Mara. Melaka. m.44 Bentuk hukuman pertama dapat dilihat dalam Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam atau Enakmen Undang-undang Jenayah Syariah Negeri-negeri seperti di Perak.118 adalah dalih yang cukup lemah dan boleh dikatakan tidak mengambil kira perkembangan dan realiti semasa. m. Pertama: adalah menjadi kesalahan yang boleh didenda sehingga RM5. Farid Sufian Shuaib (2005). Selangor.43 Terdapat tiga pendekatan bagi mereka yang murtad di Malaysia. 43 42 . Kedua: tahanan mandatori di Pusat Pemulihan Akidah sehingga 36 bulan.:Satu Perbahasan. Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU). Kategori pertama melibatkan undang-undang substansif dan kategori kedua menyediakan undang-undang tatacara. Sabah. Intel Multimedia and Publication Petaling Jaya. Memahami Artikel 11 (4). Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. Terengganu. Manakala undang-undang tatacara bermaksud undang-undang yang tidak menyediakan peruntukan untuk proses pendakwaan dan penghukuman ke atas orang murtad. sebaliknya mereka menyediakan tatacara yang perlu diikuti sekiranya seseorang mengaku hendak meninggalkan agama Islam. 1992 yang memperuntukkan bahawa: Noor Azam Shairi. Mingguan Malaysia.s 17. Shah Alam. 44 Mohamed Azam Mohamed Adil.

Terengganu juga mempunyai satu Enakmen yang dikenali sebagai Enakmen sekatan pengembangan agama bukan Islam 1990.gov. Contohnya Sek 4 (1) Enakmen bagi negeri Terengganu.119 “Seseorang Islam yang dengan sengaja. sama ada dengan perbuatan atau perkataaan atau dengan cara apa jua.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.000.46 Selain itu. Ianya berbunyi. “Seseorang adalah melakukan kesalahan jika ia memujuk.00 atau dihukum penjara tidak kurang dari setahun atau kedua-duanya sekali”. mempengaruhi atau menghasut seorang yang beragama Islam: 45 46 www2. 1996 memperuntukkan bahawa: “Barangsiapa yang berhasrat untuk meninggalkan agama Islam atau mengisytiharkan bahawa beliau telah meninggalkan agama Islam.45 b) Seksyen 29 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Terengganu. mengaku hendak keluar daripada agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai orang yang bukan Islam adalah melakukan suatu kesalahan mempersendakan agama Islam dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya”. Namun begitu enakmen ini tidak begitu lengkap kerana pencegahan di sini hanya terhadap bukan Islam yang menjalankan dakyah agama asing kepada umat Islam.esyariah.nsf/listsslg ibid . boleh dikenakan denda sehingga RM 3.

000 ringgit atau penjara enam bulan atau kedua-duanya sekali.000 ringgit atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali.120 a. jika seseorang bukan Islam berusaha mengadakan perjumpaan atau menghubungi dengan telefon seorang lslam yang lain bagi tujuan mendedahkan orang itu pada apa-apa ucapan atau pertunjukan mengenai apa-apa agama bukan IsIam. Supaya menjadi penganut atau anggota suatu agama bukan Islam atau supaya cenderung kepada agama itu atau: b. Kaabah.47 Turut menjadi kesalahan ialah jika orang bukan Islam menggunakan apa-apa ucapan Allah. Supaya meninggalkan atau tidak suka kepada agama Islam Sek 4 (2) pula memperuntukkan bahawa seseorang yang didapati bersalah boleh didenda RM10. seseorang yang mengakui dirinya sebagai seorang yang bukan Islam adalah membuat hina terhadap agama Islam”. Iman.00 atau satu tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Alhamdulillah. Termasuk juga dalam Enakmen ini. hadis.48 c) Seksyen 209 (1) Enakmen Undang-undang Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Melaka 1986 mempunyai peruntukan menghina agama Islam yang membawa denda tidak lebih RM3. Sesiapa yang tidak melaporkan kejadiankejadian tersebut kepada pihak berkuasa Agama boleh dihukum tidak lebih dari lima belas hari penjara. Solat serta kata-kata Subhanallah. Seksyen 209 (2) menambah: “Bagi maksud subseksyen ini. Kesalahan ini boleh didenda sebanyak RM5. Insyaallah dan sebagainya. Ilahi.49 47 48 ibid ibid 49 ibid .000. Haji.

dan sekiranya disabitkan boleh didenda tidak lebih RM2. sama ada melalui percakapan.000.50 Seksyen 55 (2) menambah: “Seseorang yang beragama Islam yang mengaku bahawa dia bukan lagi beragama Islam adalah melakukan kesalahan mengikut subseksyen (1).51 50 51 ibid ibid .000. dan sekiranya disabitkan boleh dihukum mengikut hukuman tersebut”.00 atau penjara tidak kurang dari 3 tahun atau kedua-dua sekali. fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis atau Mufti mengikut mana-mana peruntukan atau Enakmen ini adalah melakukan kesalahan. adalah melakukan kesalahan dan hendaklah apabila disabitkan dikenakan hukuman denda tidak lebih RM5. e) Seksyen 185 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam dan Adat Melayu Pahang 1982 (Pindaan 1989) menyatakan: “Seseorang yang mengaku bahawa dia bukan lagi beragama Islam. Imam. guru agama.121 d) Seksyen 55 (1) Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Sabah 1995 memperuntukkan: “Barang siapa secara lisan atau penulisan atau apa cara jua yang dianggap membawa maksud mempersendakan atau menghina agama Islam atau apa-apa perjalanan Mazhab atau pegawai agama yang dilantik. dan sebat tidak lebih dari 6 sebatan”.00 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya”. penulisan atau apa-apa cara dengan apa-apa niat.

atau menghasut. pertunjukan. 1988 memperuntukkan bahawa seseorang adalah melakukan kesalahan jika ia:(a) memujuk. Seterusnya seksyen 4 (2) :“Mana-mana orang yang melakukan kesalahan di bawah seksyen-kecil (1) apabila disabitkan. atau (ii) supaya meninggalkan atau tak suka kepada agama Islam. atau persembahan di mana isi kandungannya atau maksudnya dibentuk untuk memujuk. mempengaruhi. seorang lain yang beragama Islam: (i) supaya menjadi penganut atau anggota suatu agama bukan Islam atau supaya cenderung kepada agama itu. hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak melebihi lima tahun”.52 g) Seksyen 6 (1) Enakmen Ugama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam) Selangor 1988 menyatakan:- Seseorang adalah melakukan kesalahan jika dia:- 52 ibid .122 f) Seksyen 4 (1) Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama Bukan Islam Kedah. atau (b) mengadakan atau mengendalikan mana-mana aktiviti. mempengaruhi. dan bagi kesalahan kedua atau kesalahan yang berikutnya. atau menghasut. hiburan. hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh tidak melebihi empat tahun.

di mana orang yang murtad ditahan secara mandatori di Pusat Pemulihan Akidah. Kota Bharu: Telda Corporation Sdn. seorang berugama Islam bagi maksud mendedahkan orang berugama Islam itu kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan sesuatu mengenai ugama bukan Islam. dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau kedua-duanya sekali. Bentuk hukuman yang kedua dapat dilihat pengaplikasiannya di negeri-negeri seperti Sabah. Mengenai kesalahan irtidad atau riddah telah dinyatakan seperti berikut 54:- 53 ibid. Seksyen 6 (2) pula menyatakan:Seseorang yang melakukan kesalalahan di bawah seksyen kecil (1) boleh. seksyen 102 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan. Bagi negeri-negeri Sabah dan Kelantan. Seterusnya. seksyen 66 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Melaka. Kerajaan Negeri Kelantan juga telah menggubal satu enakmen yang diberi nama: Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 (Hukum Hudud) Negeri Kelantan.123 (a) (b) mengunjungi. Kelantan dan Melaka. atau mengatur atau berusaha mengadakan suatu perjumpaan dengan. apabila disabitkan. Bhd.53 a) Secara khususnya. 1991. dan di Melaka hanya diperuntukkan penahanan selama 6 bulan. atau (c) dengan apa-cara lain pun menghubungi. 1994. Lihat juga Seksyen 63(1) Enakmen Undang-undang Jenayah Islam Sabah.s 112-113. 54 Perlaksanaan Hukum Hudud di Kelantan (1994). m. seseorang Islam yang keluar Islam atau berhasrat untuk keluar Islam boleh ditahan di Pusat Pemulihan Akidah untuk suatu jangka masa tidak lebih dari 36 bulan atau tiga tahun. . 1995.

maka Mahkamah hendaklah mengisytiharkan hukuman bunuh ke atasnya dan memerintahkan supaya hartanya sama ada diperolehi sebelum atau selepas dia melakukan kesalahan itu dirampas untuk dipegang bagi keperluan Baitul Mal. dan tanpa apa-apa paksaan oleh sesiapa atau oleh keadaan. dengan sukarela dan dengan pengetahuan. (4) Sekiranya dia enggan bertaubat dan masih berterusan dengan pendiriannya terhadap perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebutkan itu. Dengan syarat bahawa sekiranya dia bertaubat sama ada sebelum dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya atau selepas dijatuhkan hukuman itu ke atasnya tetapi sebelum dijalankan lagi hukuman itu. (3) Sesiapa yang disabitkan melakukan irtidad.124 (1) Irtidad ialah apa-apa perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebutkan oleh seorang Islam yang mukallaf yang mana perbuatan atau perkataan itu mengikut hukum Syarak adalah menjejaskan atau berlawanan dengan akidah agama Islam: dengan syarat bahawa perbuatan ini dilakukan atau perkataan itu disebutkan dengan niat. hendaklah sebelum dijatuhkan hukuman ke atasnya dikehendaki oleh Mahkamah supaya bertaubat dalam tempoh yang tidak kurang daripada tiga hari setelah dia didapati salah. dan hartanya yang dihukum rampas itu hendaklah dipulangkan kepadanya. Rukun Iman dan perkara-perkara halal dan haram. maka hendaklah dia terlepas daripada hukuman bunuh. (2) Perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menjejaskan akidah itu ialah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan mengenai atau bersabit dengan perkara-perkara asas yang dianggapkan mesti diketahui dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam sebagai pengetahuan umumnya kerana dia orang Islam seperti perkara-perkara mengenai Rukun Islam. Dengan syarat selanjutnya bahawa dia hendaklah dipenjarakan selama tempoh yang .

2) Jika seseorang yang telah diperintahkan supaya ditahan di bawah seksyen (1):a) Bertaubat dengan serta merta. mahkamah hendaklah.s 530.125 tidak melebihi lima tahun. membebaskan orang tersebut. 3) Pegawai penjaga hendaklah menyerahkan satu laporan kemajuan berhubung dengan orang yang ditahan itu kepada mahkamah pada setiap minggu. pegawai penjaga hendaklah melaporkan perkara itu. mahkamah hendaklah setelah mengesahkan taubatnya itu. mengaku hendak keluar dari agama Islam atau mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang bukan Islam. 55 Ahmad Mohamed Ibrahim (1997). kepada mahkamah dan mahkamah hendaklah memanggil orang itu dan setelah mengesahkan taubatnya itu. memerintahkan orang itu supaya ditahan di Pusat Bimbingan Islam untuk tempoh tidak melebihi enam bulan dengan tujuan pendidikan dan orang itu diminta bertaubat mengikut hukum syarak. .s 532. jika berpuas hati bahawa seseorang itu telah melakukan sesuatu yang boleh ditafsirkan telah cuba menukar iktikad dan kepercayaan agama Islamsama ada dengan pengakuan atau perbuatannya sendiri. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. b) Jika orang itu pada bila-bila masa semasa dalam tahanan telah bertaubat. Seksyen 66 Enakmen Kesalahan Syariah memperuntukkan mengenai percubaan murtad seperti berikut:.56 1) Apabila seseorang Islam dengan sengaja. hendaklah membuat satu perintah untuk membebaskannya. 55 b) Seterusnya di Melaka. 56 ibid. sama ada dengan perbuatan atau perkataan atau dengan cara apa pun. m. m. Namun enakmen ini masih belum berkuatkuasa kerana dianggap bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Tetapi sekiranya.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang. Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan (Pindaan 2003). Peruntukan dalam Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri Sembilan (Pindaan 2003) memperuntukkan bahawa sejurus apabila seseorang hakim di Mahkamah Tinggi Syariah mendengar permohonan tersebut secara ex-parte.nsf/listsslg. Tiada sebarang bentuk hukuman atau penahanan mandatori diperuntukkan dalam Enakmen berkenaan. Hakim akan merekodkan perkara tersebut dan pemohon akan dilepaskan.gov.57 Bagi negeri-negeri lain seperti Wilayah Persekutuan. Mahkamah boleh membuat satu perisytiharan bahawa pemohon telah keluar Islam atau menangguhkan keputusan sehingga tempoh satu tahun. setiap pemohon yang mengemukakan permohonan untuk keluar Islam ditolak oleh Mahkamah Syariah justeru kerana tiada peruntukan berbuat demikian. Sekiranya pemohon masih berdegil dan tempoh satu tahun tamat. . Antara contoh kes dan kaedah penyelesaian bagi negeri tersebut adalah seperti berikut : a) Wilayah Persekutuan Sehingga kini.esyariah. ia akan dirujuk balik kepada Mahkamah.126 c) Peruntukan dalam Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri Sembilan (Pindaan 2003) Di Negeri Sembilan pula mengamalkan pendekatan yang ketiga bagi mereka yang membuat permohonan murtad di negeri tersebut. pihak hakim hendaklah menangguhkan pendengaran kes berkenaan untuk suatu tempoh selama 90 hari dan pihak pemohon akan diserahkan kepada pihak Mufti untuk tujuan kaunseling. 57 www2. Sarawak. Peruntukan baru ini menggantikan peruntukan dalam undang-undang lama iaitu Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Negeri Sembilan. Sekiranya pemohon bertaubat dalam tempoh tersebut. dan Perlis tiada enakmen berkaitan murtad diperuntukkan dalam undang-undang. Pulau Pinang. Walaubagaimanapun. Lihat juga Seksyen 119. terdapat juga beberapa contoh kes yang berkaitan di negeri tersebut. selepas tamat tempoh tersebut dan pemohon masih berdegil dan tidak mahu bertaubat. l99l (Pindaan 1995) di bawah Seksyen 90A. hakim berkenaan boleh mengisyitiharkan bahawa pemohon berkenaan bukan lagi beragama Islam atau sebaliknya.

58 pemohon telah dilahirkan sebagai seorang Islam. pihak Jabatan Agama Islam akan mengeluarkan surat pengesahan tersebut. pihak yang keluar Islam boleh memajukan permohonan tukar nama di Jabatan Pendaftaran. yang mana lazimnya tidak menghadapi sebarang masalah. Rashidah bt Mohamad Myodin. Pihak yang memohon keluar Islam akan memasuki proses kaunseling dengan tujuan bertaubat. Mahkamah Syariah tidak boleh mengisytiharkan permohonan keluar Islam tersebut memandangkan mereka tidak mempunyai bidang kuasa tersebut. Tetapi permohonan mereka ditolak justeru kerana Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa kerana bidang kuasa untuk menentukan sama ada seseroang itu seorang Islam atau sebaliknya 58 59 Permohonan No. Mahkamah menyatakan bahawa pemohon tidak pernah mengamalkan ajaran Islam dan justeru itu penganut adalah beragama Hindu mengikut Seksyen 2 (l) Akta pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah Persekutuan. 1993.59 c) Pulau Pinang Memandangkan tiada peruntukan untuk keluar Islam di Pulau Pinang. Sekiranya usaha ini gagal. Semasa berusia tiga tahun pemohon telah diserahkan kepada keluarga angkat yang beragama Hindu dan dibesarkan mengikut ajaran agama Hindu. 14200-043-002-2003. Walaubagaimanapun.127 Dalam satu kes yang tidak dilaporkan. pemohonpemohon telah pergi ke Mahkamah Sivil untuk mendapatkan remidi. Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Tuan Haji Sham Haji Openg. Walaupun begitu. Ketua Hakim JKSS pada 5 Ogos 2003. Dengan itu. . Pemohon memohon untuk keluar Islam di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tetapi ditolak dengan alasan bahawa Mahkamah Syariah tidak mempunyai kuasa untuk berbuat demikian kerana tidak terdapat peruntukan keluar Islam. Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tetapi amalannya ialah melalui permohonan di Jabatan Agama Islam. b) Sarawak Tiada peruntukan bagi keluar Islam di negeri ini.

Terdapat juga permohonan yang diajukan ke Jabatan Agama Islam Pulau Pinang tetapi tiada sebarang kelulusan dikeluarkan sehingga kini.60 d) Perlis Perlis merupakan negeri yang pertama meluluskan Rang Undang-undang Pemulihan Akidah 2000 tetapi terpaksa menangguhkan hasrat tersebut. pada lewat tahun 1990an pihak Kerajaan Pusat melalui JAKIM telah menubuhkan satu jawatankuasa bagi mendrafkan undang-undang mengenai murtad yang dikenali Rang Undang-undang Pemulihan Akidah dan bakal dibentangkan di Parlimen. Rang Undang-undang yang telah diluluskan ditangguhkan penguatkuasaannya.com. bidangkuasanya dan Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Dato' Che Yusof Puteh. Namun usaha ke arah itu terhenti kerana terdapat beberapa tentangan terhadap Rang Undang-undang tersebut yang menitikberat tahanan di Pusat Pemulihan Akidah selama 30 hari. Kedua-dua Hakim Mahkamah Syariah dan Mufti enggan membuat perisytiharan keluar Islam kerana tiada peruntukan berbuat demikian.s 2.62 Berkenaan bidangkuasa yang diperuntukkan untuk Mahkamah Syariah pula. Apa yang menjadi amalan di Pulau Pinang ialah apabila terdapat permohonan keluar Islam. melalui arahan dari Kerajaan Pusat. 62 Lihat www. kes ini akan dirujuk kepada Mufti untuk sesi kaunseling dan taubat. maka dicadangkan agar undang-undang Islam juga disebutkan dalam tafsiran undang-undang di dalam Perlembagaan Persekutuan dan peruntukan diadakan mengenai penubuhan Mahkamah Syariah. Ini kerana.61 Sesungguhnya.6 Oktober 2000. 61 60 . Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan Tuan Mat Zaraai Bin Alias. lihat juga New Straits Time. m. setelah menerima pelbagai memorandum bantahan dari pelbagai pihak. memandangkan pada masa sekarang ini ia tidak diberikan peruntukan yang sewajarnya dalam Perlembagaan Persekutuan.utusan.my. Penasihat Undang-undang Perlis (ketika itu) pada l8 Oktober 2001. Ketua Hakim JKSPP pada l6 Ogos 2003. 6 Oktober 2000.128 adalah terletak di tangan Mahkamah Syariah.

s 165. perlantikan dan tempoh memegang jawatan bagi mereka disebutkan dalam Perlembagaan dan ini akan menjadi lebih mudah dan berkesan jika Mahkamah-mahkamah Syariah ditubuhkan di bawah Perlembagaan Persekutuan.63 Selain itu. m. penubuhan Pesuruhajaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Syariah. . 64 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). oleh kerana kedudukan dan status Mahkamah-mahkamah Syariah dan pegawai-pegawainya telah dinaikkan dan diperbaiki. 66 ibid m. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia. m. Seperti yang disebut di atas bidangkuasa Mahkamah Syariah perlu diperluaskan supaya termasuk probet dan pentadbiran harta pusaka orang-orang Islam. Datuk Ahmad Mohamad Ibrahim dalam bukunya Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia:65 “Penulis berpendapat Perkara 121 (1A) adalah sebagai sesuatu permulaan dan bukan sebagai kesudahan dalam usaha menaikkan taraf dan kedudukan Mahkamah Syariah”. kuasa.s 46.129 hakim serta pegawainya. 65 op. m. Selain itu.64 maka dicadangkan agar tindakan yang sama diberikan kepada Mahkamah Syariah. Petaling Jaya: International Law Book Services.66 63 Ahmad Mohamed Ibrahim (1997).s 47. diyah dan hudud. memandangkan pada masa ini juga tidak terdapat peruntukan khas di Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri bagi Perhakiman Syariah seperti yang terdapat bagi Perhakiman Sivil di Bahagian 9 Perlembagaan Persekutuan. Semua ini memerlukan pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri-Negeri. mungkin perlu diadakan peruntukan mengenai keanggotaan. Ianya bersesuaian dengan kenyataan yang diutarakan oleh Professor Tan Sri. kuasa hendaklah diberi kepada pegawai penguatkuasa agama menjalankan kuasa menangkap dan menyiasat manakala Mahkamah Syariah diberi kuasa membicarakan dan menghukum kes-kes qisas.s xvi. cit.

1956. Oleh kerana itulah dicadangkan langkah pertama diambil ialah menubuhkan Mahkamah-mahkamah Syariah Persekutuan dan Perkhidmatan Kehakiman serta Perundangan Syariah di Wilayah-wilayah dan negeri-negeri di mana Yang diPertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam. Mengikut undang-undang yang berlaku di Malaysia pada masa dahulu.s 15. Lihat Ahmad Mohamed Ibrahim (1986). Pada permulaannya mungkin timbul keraguan di beberapa negeri. maka keutamaan diberi kepada undangundang di Malaysia dan keputusan mahkamah awam. Akta Undang-Undang Sivil.s 4. Sedangkan seharusnya sistem perundangan di Malaysia harus bebas mencari panduan daripada undang-undang lain. kerana negeri-negeri itu tidak mahu menyerahkan kuasanya dalam perkara ini kepada Kerajaan Persekutuan. dikehendaki merujuk kepada undang-undang Inggeris. m. apabila pertentangan itu terjadi. . Dewan Bahasa dan Pustaka. bermakna sistem perundangan di Malaysia tidak lagi bergantung kepada undang-undang Inggeris semata-mata. Ini kerana jikalau tidak ada undang-undang yang boleh dikenakan di Malaysia.cit.s 48. seperti Mahkamah Sivil. beberapa langkah harus diambil. khasnya daripada undangundang Islam.130 Jelas di sini menunjukkan bahawa banyak masalah Mahkamah-mahkamah Syariah mengenai status dan bidangkuasanya.67 Selain itu. perlantikan dan syarat-syarat perkhidmatan pegawai kehakiman dan perundangan syariah boleh diselesaikan jika Mahkamah-mahkamah Syariah itu ditubuh sebagai Mahkamah Persekutuan.68 Dengan memansuhkan peruntukan Akta itu. m.69 67 68 ibid. 69 op. Antaranya ialah memansuhkan Seksyen 3 dan 5 Akta Undang-undang Sivil. 1956 (Akta 67). m. Sistem Undang-undang di Malaysia. Untuk mengelakkan kejadian seperti itu dan mengagungkan semula hukum Islam. di Malaysia kerap terjadi pertentangan antara undang-undang di Malaysia dan hukum Islam dan juga antara keputusan kadi serta pendapat mufti dengan keputusan mahkamah awam. Kuala Lumpur.

. Negara-negara Islam seperti Arab Saudi. Natijahnya. keadaan boleh berlaku sebaliknya jika semua pihak bekerjasama dalam usaha memastikan perundangan Islam terlaksana di Malaysia di mana majoriti rakyatnya berbangsa Melayu dan beragama Islam. Perlembagaan Pakistan. Syarat seperti ini juga sebenarnya telah diadakan dalam Perlembagaan Pakistan71.s 15. Pakistan dan sebagainya yang mengamalkan sistem perundangan Islam boleh dilihat sebagai contoh yang mana kesannya sehingga kini.72 Ini kerana undangundang Islam perlu dilihat sebagai penyelesai masalah masyarakat terutamanya apabila masyarakat tersebut terdiri dari kalangan individu Islam. Datuk Ahmad Mohamad Ibrahim dalam bukunya Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia iaitu:70 “Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan Undangundang Islam hendaklah terbatal dan dianggap tidak sah setakat mana ia bertentangan itu”.131 Seterusnya hendaklah diadakan suatu Perkara di dalam Perlembagaan Malaysia seperti mana yang dicadangkan oleh Professor Tan Sri. undang-undang di Malaysia masih mempunyai keterikatan dengan undang-undang sivil yang dipelopori oleh masyarakat bukan Islam. perundangan Islam yang dilihat sebagai ‘sangat berat’ perlaksanaannya hanya sekadar undang-undang sahaja bermula dari rasa gerun 70 71 ibid. perundangan di Malaysia juga boleh mewujudkan syarat di semua kanun dan akta bahawa jika tidak ada peruntukan di dalam kanun atau Akta itu mahkamah hendaklah merujuk kepada undang-undang Islam.cit. Walaubagaimanapun. Perkara 227. Kesannya. m. 72 op. undangundang Islam tidak dapat diamalkan sepenuhnya di negara ini kesan dari pertentangan yang wujud di antara kedua-dua sistem perundangan ini. maka pastinya pertentangan dengan undang-undang Islam itu sendiri. m.s 15. tidak akan berlaku Selain itu. Jika ianya dikuatkuasa di Malaysia.

m. Maarof al-Dawalibi yang berucap dalam perbincangan yang telah diadakan di antara ahli hukum Saudi dan juris Barat di Riyadh pada tahun 1972 iaitu:73 “Saya telah tinggal di negara ini tujuh tahun dan saya tidak pernah melihat atau mendengar ada tangan yang dipotong kerana mencuri. Akan tetapi apabila negara ini menjadi kerajaan Saudi dan undangundang al-Quran telah dikuatkuasakan. kecuali jika mereka mempunyai pengawal yang kuat. . Ini kerana kesalahan itu jarang berlaku.s 29. yang telah membolehkan semua orang tinggal di dalam kesejahteraan dan kesentosaan dan bagi mereka yang ingin hendak mencuri terus mempunyai tangan yang tidak dikudungkan. Seseorang boleh berjalan bukan sahaja antara Mekah dan Madinah. Dahulunya apabila tempat-tempat ini mengikut undang-undang mengikut Kanun Keseksaan Perancis di bawah empayar Ottoman. jemaah haji yang berjalan antara Mekah dan Madinah tidak merasa aman harta dan nyawa mereka. Apa yang tinggal dari hukuman itu ialah kejamnya. tidak terkecuali dari sudut jenayah riddah. Ianya seperti yang dinyatakan oleh Dr. akan tetapi juga dari Dahran di Teluk ke Jeddah di tepi Laut Merah dan melalui jauh lebih dari seribu lima ratus kilometer menyeberang padang pasir seorang diri atau dengan kereta pakainya dengan tidak khuatir keselamatan dirinya atau hartanya sama ada harta itu berjuta-juta ringgit atau ia seorang asing.” 73 ibid.132 masyarakat terhadap ketegasan sistem perundangan Islam itu sendiri dalam membanteras jenayah. jenayah terus lenyap.

s 27. MLJ 187. doktrin yang diamalkan di Malaysia berbeza dengan doktrin yang asal di mana Malaysia mengamalkan doktrin yang mengutamakan kuasa relatif antara badan perundangan. satu pindaan telah dibuat di Parlimen terhadap Perkara 121 (1A) dengan menambah fasal (1A). Selangor.133 ii) Kerajaan Malaysia merupakan antara salah sebuah negara yang mengamalkan doktrin pengasingankuasa. mahkamah Syariah perlu diberikan hak dan kuasa yang sewajarnya dalam usaha melaksanakan undangundang Islam di Malaysia. Antaranya ialah pada tahun 1988. badan eksekutif dan badan kehakiman. Prinsip Undang-undang Malaysia. PTS Publications & Distributors Sdn.75 Menerusi badan kehakiman. 75 74 .74 Hakim Raja Azlan Shah berkata: “Perlembagaan Malaysia telah menggunakan doktrin pengasingan kuasa sebagai asas di dalam pembentukan Perlembagaannya. Ia dapat dilihat dalam kes Loh Kooi Choon lwn Govt. Of Malaysia. Batu Caves. Bhd. Perkara 121 (1) menyebut : 1) Maka hendaklah ada dua mahkamah Tinggi yang selaras bidang kuasa dan tarafnya iaitu:- a) Satu di Negeri-negeri Tanah Melayu yang dinamakan Mahkamah Tinggi di Malaya dan yang mempunyai ibu pejabat pendaftarannya di mana-mana tempat di Negeri-Negeri Tanah Melayu yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong.” Walaubagaimanapun. m. Hapriza Ashari (2003). dan (1977).

m.s 165.77 Selain itu. Kesan dari pindaan ini pastinya dapat menyelesaikan masalah pertindihan bidang kuasa di antara kedua-dua mahkamah ini.s 44 . 78 Riduan Mohammad Nor (2006).s xvii-xxii. Lihat juga Ahmad Ibrahim.134 b) Satu di Negeri-negeri Sabah dan Sarawak. m. kerajaan juga berusaha bersungguh-sungguh memastikan keistimewaan Melayu-Islam tidak diganggu gugat oleh kaum lain. m. Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena. 76 77 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Ia merupakan sebuah badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang yang boleh mengubah ajaran akibat desakan penganut agama lain. Ahmad Ibrahim.s 41-43.76 Profesor Ahmad Ibrahim pernah menyatakan bahawa salah satu impak besar dari pindaan ini ialah kuasa mahkamah Sivil dikeluarkan dari mendengar kes-kes yang melibatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah serta untuk mengelakkan percanggahan di masa hadapan terhadap kes-kes yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah. “The Ammendent to Article 121 (1A) of the Federal Constitution: Its Effect on the Administration of Islamic Law”(1989). Misalnya. wujudnya Kumpulan Artikel 11 yang membangkitkan isu berkaitan Artikel 11 dan Artikel 121 (A) Perlembagaan Persekutuan serta berkempen di seluruh negara atas alasan kononnya untuk menyedarkan rakyat mengenai kebebasan beragama. sebagaimana ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong. m. Selangor: MHI Publication. Mahkamah Sivil mempunyai kuasa untuk menyemak semula keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Syariah. yang dinamakan Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak dan yang mempunyai ibu pejabat pendaftarannya di mana-mana tempat di Negeri-negeri Sabah dan Sarawak. 78 Selain itu. 2 MLJ. Kuala Lumpur. Sebelum ini. Institut Kefahaman Islam Malaysia. Petaling Jaya. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997). Kelompok ini juga turut mengemukakan 14 tuntutan orang-orang bukan Islam yang dibuat melalui IFC yang secara jelasnya mengancam kedudukan agama Islam di Malaysia. International Law Book Services. suatu masa dahulu sebuah NGO yang dikenali sebagai kumpulan Interfaith Council (IFC) yang mempunyai perancangan terliti untuk merosakkan agama Islam.

Sikh. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) m. atau yang mengakui bahawa tujuannya 79 Milenia Muslim (Disember 2006). Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussien juga turut menyatakan: “Pemuda berpendapat bahawa apa-apa persoalan dan isu berkaitan dengan agama Islam hendaklah didengar dan diadili oleh Mahkamah Syariah dan bukannya Mahkamah Sivil sesuai dengan artikel 121 (A) Perlembagaan Persekutuan”. versi. Buddha.s 5. ideologi. IFC tiada tempat di negara ini-Pemuda UMNO. 79 Selain itu. Yahudi. kebebasan bersuara atau kebebasan media tidak akan dibiarkan mencabar hak dan kedudukan yang termaktub dalam Perlembagaan Negara”. yang mana salah satu daripada sifat-sifatnya ialah menyembah suatu wujudan atau kuasa spiritual atau ghaib. atau cabang mana-mana agama tersebut. hatta atas nama kebebasan beragama.135 Namun kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussien pada Perhimpunan Agong UMNO pada akhir tahun 2006 berjaya meredakan konflik yang berlaku: “Jangan sewenang-wenangnya mempermainkan. bentuk. mempertikai dan mencabar kedudukan orang Melayu dan agama Islam di negara ini. falsafah. Bahai dan lain-lain agama yang tidak diakui oleh agama Islam atau apaapa variasi. atau apa-apa amalan atau penunaian. sama ada benar atau yang disangkakan. . Hindu. Selain itu. dari sudut tafsiran ‘agama bukan Islam’ yang terkandung dalam enakmen negeri juga sudah boleh digunapakai untuk menafsirkan golongan yang membawa ajaran selain ajaran Islam yang sebenarnya. Misalnya Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1989 Negeri Pahang dalam mendefinisikan istilah agama bukan Islam sebagai agama Kristian. sebarang gerakan apa sekalipun. dan termasuklah apaapa pegangan.

136 atau salah satu daripada tujuan-tujuannya ialah pencapaian pengajaran spiritual. Ini bermakna bahawa enakmen yang digubal mengikut kuasa Artikel 11(4) itu boleh terpakai dalam pengembangan agama Islam itu sendiri. falsafah. iaitu suatu pegangan ideologi.esyariah.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.81 Peguam Pawancheek Marican dalam satu tulisannya yang mengupas dengan panjang lebar mengenai Artikel 11(4) membuat pemerhatian bahawa takrifan itu mencakupi kepercayaan pagan dan animisme.gov. 80 81 www2. misalnya ajaran Syiah atau apa-apa ajaran yang disifatkan menyeleweng daripada mazhab yang empat. ketua pertubuhan haram yang dikenali sebagai Kerajaan Langit di Terengganu yang mendapat liputan meluas oleh akhbar dan majalah.80 Kalau diteliti takrifan itu dengan mendalam. atau amalan atau penunaian yang tidak diakui oleh agama Islam sebagai berunsur Islam. dan bukannya Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). serta apa-apa kepercayaan dan amalan yang tidak diakui oleh Islam.nsf/listsslg Memahami Artikel 11 (4).” tulisnya. ia juga membawa maksud apa-apa ajaran yang bertentangan dengan mazhab Ahli Sunah wal-jamaah yang diterima pakai sebagai kepercayaan dan amalan umat Islam di negara ini. 82 Ibid. . Utusan Malaysia. perlindungan spiritual.82 Maknanya undang-undang inilah yang boleh dipakai bagi membendung pengembangan ajaran-ajaran sesat yang difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. 23 Ogos 2006. atau kewujudan spiritual. dalam dan luar negara. “Ini tentunya merangkumi ajaran Ayah Pin.

85 www2. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication. m. Murtad. m. Bakri Omar pula kemudian membuat kenyataan bahawa Ayah Pin atau nama sebenarnya Ariffin Mohamad boleh ditahan di bawah ISA. Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. Abdullah Md.gov. Terengganu pada pertengahan Julai tahun 2005. Datuk Dr.84 Semua desakan itu kemudiannya reda apabila Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri (ketika itu).s 369 dan 418. Kedua-dua Mahkamah 83 Farid Sufian Shuaib (2005).my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang. Walaupun sehingga kini Ayah Pin masih tidak dapat dikesan. Ketua Polis Negara. Datuk Seri Harussani Zakaria mendesak kerajaan supaya menahan Ayah Pin di bawah ISA. namun akhirnya ajaran Ayah Pin itu telah difatwakan sesat oleh Jawatankuasa Fatwa.nsf/listsslg 86 Menteri Hal Ehwal dalam Negeri lawan Jamaluddin bin Othman (1988) 1 Malayan Law Journal (MLJ). 84 op. tertakluk kepada arahan Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu mengikut Seksyen 25 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 1986. serangan ke atas perkampungan ‘Kerajaan Langit’ di Hulu Besut. . Zin dan Mufti Perak. Datuk Noh Omar tidak bercakap mengenai enakmen yang digubal di bawah Artikel 11(4) sebaliknya Enakmen Jenayah Syariah Negeri Terengganu.137 Misalnya. Tan Sri Mohd.cit.s 50. Datuk Noh Omar menjelaskan bahawa kerajaan tidak akan menggunakan ISA untuk menahan Ayah Pin. Walaupun beliau mengatakan peruntukan undang-undang sedia ada masih mampu untuk membendung kegiatan itu.esyariah. ia melibatkan permohonan habeas corpus seorang pemuda Melayu yang didakwa memeluk agama Kristian dan terlibat dalam gerakan menyebarkan agama tersebut di kalangan orang-orang Melayu. banyak pihak termasuklah Menteri di Jabatan Perdana Menteri.83 Kesannya. Ini kerana sebelum ini pihak eksekutif kerajaan Malaysia menggunakan akta yang sama dalam menahan kegiatan militan Islam yang didakwa ganas dan mengancam keselamatan negara.85 Begitu juga dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri lawan Jamaludin @ Yeshua Jamaludin bin Othman 86 .

91 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Kebebasan itu masih terikat kepada Artikel 11(5) iaitu hendaklah tidak berlawan dengan mana-mana undangundang am mengenai ketenteraman awam.s13. kebebasan seseorang individu untuk menganut dan mengamalkan agamanya yang dilindungi oleh Perlembagaan tidak boleh dihalang melalui ISA. m. Islam dalam Perlembagaan Malaysia. Ismail dan Anor lwn Ketua Polis Negara. Dalam kes itu. 88 Abdul Aziz Bari (2005).91 87 Farid Sufian Shuaib (2005). op. kuasa yang diberikan kepada Parlimen dan dewandewan undang negeri untuk menggubal undang-undang menyekat penyebaran agama bukan Islam melalui Artikel 11(4) itu jelas menunjukkan bahawa hak yang diberikan di bawah Artikel 11(1) itu bukanlah sesuatu yang mutlak.89 Kedudukan ini diakui oleh mahkamah dalam kes Ahmad Yani b. Petaling Jaya: International Law Book Services. 89 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia.cit. 23 Ogos 2006. 90 Memahami Artikel 11 (4). m.s 50. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.s 43.88 Bagaimanapun keputusan kes itu bukanlah bermakna kebebasan beragama di bawah Artikel 11(1) itu merupakan satu kebebasan yang mutlak. m. Hakim Datuk Heliliah Mohd.90 Ini kerana dalam Perlembagaan Malaysia.138 Tinggi dan Mahkamah Agung memutuskan bahawa ISA tidak boleh digunakan bagi membendung kegiatan penyebaran agama Kristian di kalangan orang Melayu. ketika mana ia menolak permohonan habeas corpus dua pengikut Jemaah Islamiah (JI) yang ditahan di bawah ISA. Utusan Malaysia. pengembangan agama selain Islam tidak boleh disebarkan dengan sewenangwenangnya kepada penganut agama Islam. . Mahkamah Tinggi kemudian membebaskan paderi Melayu itu atas alasan beliau mempunyai hak untuk menganut agamanya seperti yang dijamin melalui Artikel 11(1). Murtad. Menurut mahkamah. Jamaludin yang telah keluar Islam dan berjaya mengkristiankan enam orang Melayu telah ditahan di bawah ISA dalam Operasi Lalang pada Oktober 1987. kesihatan awam dan akhlak. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.87 Dalam kes itu. Yusoff menegaskan.

Prof. Seterusnya. Antara cara terbaik yang dicadangkan oleh JAKIM bagi mengatasi masalah murtad ini ialah: 94 92 93 Jangan Permain isu Agama. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) turut memainkan peranannya dalam menangani isu ini. Abdul Monir Yaacob menyatakan. m. menurut pensyarah Jabatan Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam. Politik dan Agama di Sabah. 94 baheis. Kita mesti meletakkan kasih sayang kepada negara di tempat utama dan jangan cuba mengambil kesempatan melakukan sesuatu yang boleh merosak dan menjejaskan kestabilan dan keharmonian. Jawatankuasa ini boleh digerakkan secara optimum untuk meningkatkan kefahaman masyarakat umum. Ismail Yusof (1997).” Bagi negeri yang mana kuasa perundangan negeri dikuasai oleh orang bukan Islam.93 Semangat agama ini jugalah yang berperanan mempertahankan akidah umat Islam di sana dari terjebak dengan gejala murtad.gov. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Katanya lagi:92 “Semua pihak perlu mendahulukan kepentingan negara mengatasi yang lain barulah negara selamat. .139 Selain itu.nsf 11 jun 2007. 17 Oktober 2006. Utusan Malaysia.s 80-81. kerajaan juga sudah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Keagamaan di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk dijadikan forum pelbagai isu oleh mana-mana pertubuhan agama. Ini penting kerana kita akan mewariskan keadaan itu kepada generasi akan datang.my/web/musykil. Datuk Dr. Kehadiran tokoh-tokoh agama sama ada Islam atau Kristian ini menjadikan sistem demokrasi di Sabah didukung oleh semangat agama. Universiti Malaya. Cuma diingatkan supaya jangan mengambil kesempatan dialog untuk kepentingan kumpulan tertentu.islam. maka kedudukan agama Islam itu diperjuangkan dengan tertubuhnya USIA atau Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (United Sabah Islamic Assosiation) pada tahun 1969. seperti yang berlaku di Sabah apabila negeri tersebut dikuasai oleh PBS sebuah parti Kristian.

beberapa pertubuhan bukan kerajaan (NGO) menggesa kerajaan memberi kuasa dan menambah bilangan kakitangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bagi memantapkan fungsi agensi itu sebagai perancang pengurusan Hal Ehwal Islam dan pembangunan ummah negara ini. terdapat juga individu-individu yang berautoriti dalam kerajaan yang mencadangkan beberapa kaedah penyelesaian dalam usaha menangani masalah murtad ini dari terus berleluasa. Misalnya. menurut Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang juga Ketua Hakim Syarie. Selain itu.140 1) Jika seseorang itu murtad kerana akidahnya maka jabatan yang bertanggungjawab wajib memulihkan akidah pesalah dengan terlebih dahulu mengasingkannya dan memberi bimbingan yang berterusan dengan masa yang secukupnya supaya pesalah dapat memahami kesilapannya atau kesalahannya. 8 November 2006. Tambah Kakitangan JAKIM. Sekiranya pesalah masih ingkar dan tidak menerima ajaran yang sebenar bolehlah dikenakan hukuman penjara dengan memberi bimbingan dengan tujuan memulihkan akidahnya. Sekiranya masih lagi murtad terpulanglah kepada pihak berwajib untuk menjalankan hukuman yang sebenar iaitu hukuman bunuh. Datuk Sheikh Ghazali Abdul Rahman 95 Khairun Nizam dan Mohammad Yusuff. Beri Kuasa. 2) Dalam menangani masalah ini. JAKIM dan semua Jabatan Agama Islam Negeri-negeri sentiasa memainkan peranan dalam mengatasi gejala sosial yang berlaku di Malaysia khususnya isu murtad. langkah tersebut perlu memandangkan badan itu kini sudah terlalu ‘tertekan’ dengan cabaran dengan tuntutan masa.NGO. Utusan Malaysia. Datuk Mohd Nakhaie Ahmad berkata. Yang Dipertua Yayasan Dakwah Islam Malaysia (YADIM).95 Selain itu. JAKIM dan semua agensi kerajaan telah mengadakan beberapa program atau taklimat isu semasa atau isu ajaran salah kepada masyarakat. . Di antaranya.

96 Seterusnya menurut Mufti Perak. 96 97 Wujud Akta Lindungi Akidah. Ianya dinyatakan menerusi kenyataannya iaitu: “Akta Perlindungan Akidah perlu diwujudkan di semua peringkat bagi menangani gejala murtad di kalangan umat Islam negara ini”. Apa nak tunggu sampai 100. adalah lebih baik bagi JAKIM memulakan kajian dan siasatan untuk menangani masalah itu kerana pendedahan telah dibuat.. Ada yang ditubuhkan disebabkan persamaan dari sudut agama.97 iii) NGO Kelompok NGO di Malaysia terdiri dari pelbagai pertubuhan.000 orang Islam murtad supaya menyerahkan laporan kepada jabatan itu. Utusan Malaysia. 16 Julai 2006.” Ketika diminta mengulas kenyataan Ketua Pengarah Jakim. beliau sedia memberikan laporan. Harussani berkata. Katanya: “Mereka tidak serius dengan isu ini. JAKIM sepatutnya bersikap proaktif dengan menjalankan kajian dan siasatan berhubung masalah murtad di negara ini kerana isu itu satu perkara yang serius bagi umat Islam. Harussani juga berkata.000 orang.141 menjelaskan betapa pentingnya akta perlindungan akidah diwujudkan di Malaysia bagi mengatasi masalah ini. jabatan itu sepatutnya telah bertindak menjalankan kajian mengenai isu itu tanpa perlu menunggu laporan daripada mana-mana pihak. Utusan Malaysia.” “Ini seolah-olah anggap perkara ini bukan masalah serius di kalangan umat Islam. satu kes murtad pun sudah cukup serius." katanya kepada pemberita di pejabatnya di sini. . Datuk Mustafa Abdul Rahman supaya pihak yang menjalankan kajian dan mendapati 100. aliran pemikiran dan sebagainya. Katanya. 10 Julai 2006. Mufti Perak kata JAKIM tak Serius dalam Isu Murtad. Datuk Seri Harussani Zakaria berkata..

suasana keterbukaan yang dipraktikkan kini oleh kerajaan telah disalah guna oleh beberapa pihak untuk mengutuk Islam di bawah naungan kebebasan beragama. ia turut mendapat tentangan yang hebat dari kelompok NGO Islam di Malaysia. 11 Ogos 2006. Sesungguhnya pertubuhan bukan kerajaan Muslim seperti Muslim Professionals Forum (MPF) mengalu-alukan saranan Perdana Menteri ini. Malah lebih membimbangkan. Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah 98 99 Jangan Pertikai Perkara 121 (A). . Kelompok ini juga bebas mengadakan program. Kesannya ia membawa kepada penubuhan ACCIN (Allied Coordinating Committee Of Islamic NGOs). kempen dan pelbagai aktiviti selagi mana ia tidak bertentangan dengan undang-undang. dalam isu berkenaan penubuhan IFC. Hentikan Debat Isu Agama. Artikel 11. Namun. Mazeni Alwi. Selain itu.142 Kelompok ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam masyarakat. Gabungan ini ditubuhkan bertujuan untuk mempertahankan akidah umat Islam dan Islam yng semakin berani dicabar dan di debat secara terbuka oleh orang-orang bukan Islam. muktahir kini. malah dalam isu murtad juga dilihat oleh mereka sebagai kebebasan individu dalam beragama. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi telah mengarahkan supaya perdebatan isu-isu keagamaan diberhentikan di arena awam. Walaupun kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara merupakan hak asasi yang mencernakan sebuah masyarakat yang demokratik dan bertamadun. namun demikian. usaha ke arah pembasmian Artikel 121(1A). kelompok NGO terutamanya pertubuhan bukan Muslim dilihat semakin giat mengadakan program yang mempertikaikan kedudukan agama Islam di Malaysia. pada bulan Ogos 2006. Peranan yang dimainkan oleh pertubuhan-pertubuhan ini juga sangat besar kerana ia mampu merubah aliran pemikiran masyarakat semasa. Misalnya dalam isu IFC. Utusan Malaysia. Utusan Malaysia. kes Allahyarham Moorthy. 25 Julai 2005.98 Kesannya. program sebegini turut disertai dan disokong oleh NGO yang terdiri dari ahli beragama Islam tetapi berpemikiran liberal.99 Ia bermula dengan isu penguatkuasaan moral.

101 Op. badan-badan pelajar dan lain-lain Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO). Wadah Pencerdasan Umat (WADAH). para peguam. memandang rendah kuasa alim ulama dan institusi-institusi Islam.143 Persekutuan). Utusan Malaysia. Muslim Professional Forum (MPF). Ini termasuk merendahkan martabat ajaran agama Islam. individu-individu yang mendokong aspirasi yang sama. mengaibkan syariat Islam.101 Seterusnya. kes murtad Azlina Jelani (Lina Joy) dan yang terbaru ialah forum ‘Memeluk Islam’100 anjuran Majlis Peguam Malaysia yang mengakibatkan berlakunya bantahan keras dari pelbagai pihak.my/ Perbincangan khas NGO-NGO Islam mengenai Lina Joy dan isu semasa . Kesemuanya mempamerkan nuansa penghinaan terhadap agama Islam.cit 102 www. Misalnya satu perbincangan khas yang telah diadakan pada 16 Julai 2006.102 Mesyuarat tersebut telah dihadiri oleh wakil lebih 50 buah pertubuhan beraspirasikan Islam termasuk Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).org. wakil-wakil NGO yang beraspirasikan Islam juga seringkali mengadakan perbincangan khas bagi merangka sikap dan gerak kerja bersama untuk menangani pelbagai isu-isu berkaitan dengan kedudukan Islam di Malaysia. 100 Zulkifli Jalil. selain para peguam yang terlibat secara langsung mengendalikan kes-kes berkenaan permohonan keluar Islam di negara ini. 12 Ogos 2008. surau.abim. Ia turut dihadiri oleh wakil-wakil taman perumahan. Peguam Pembela Islam (PPI). Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Teras Pengupayaan Melayu (Teras). Agama – Perdana Menteri. MUAFAKAT. Kesannya mesyuarat tersebut memutuskan untuk menubuhkan gabungan yang dinamakan PertubuhanPertubuhan (NGO) Pembela Islam (PEMBELA) sebagai rangkaian gerak kerja bersama pertubuhan-pertubuhan tersebut. Jemaah Islah Malaysia (JIM). masjid. Amaran Kepada Semua-Jangan Anjur Lagi Forum Sentuh Sensitiviti Kaum.

Manakala Presiden Front Bertindak Anti Murtad Negara (FORKAD). 4 jun 07 Kami Perjudikan Akidah Untuk Beri Makan Anak-Anak. mesej FORKAD telah sampai kepada orang Islam.104 103 104 www. Ada penerima bantuan daripada agama lain sanggup bersemuka dengan mereka. Pihak PEMBELA bersedia untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan serta mana-mana NGO yang turut berminat bagi mengatasi masalah tersebut. dan bukan di Mahkamah Sivil terutama apabila ia melibatkan para hakim bukan Islam. FORKAD diwujudkan hanya dengan kesedaran untuk menyelamatkan akidah orang-orang Islam. menegaskan pada malam merdeka pada tahun 2006. Apa yang termampu dilakukan hanyalah menyediakan kaunseling dan teleinfo bagi memudahkan orang ramai membuat aduan. FORKAD telah berusaha mengedar 80 ribu keping poster kepada umat Islam. Mastika. Wan Sukairi Wan Abdullah. PEMBELA melihat persoalan status keislaman dan permohonan untuk keluar dari Islam adalah persoalan yang harus diadili oleh para hakim yang memahami perundangan Islam di Mahkamah Syariah.myislamnetwork. November 2006 m.net/. PEMBELA telah bersepakat bahawa isu murtad di negara ini sudah berada di tahap yang membimbangkan dan kesal dengan usaha berterusan pihak-pihak tertentu yang bertujuan menggugat kedudukan Islam di Malaysia melalui saluran perundangan.s 40. . FORKAD juga mengadakan majlis penerangan secara besar-besaran dan menyampaikan mesej supaya orang Islam berhati-hati.144 Di dalam mesyuarat tersebut. Gabungan tersebut mengajak semua pihak terutama kerajaan melihat masalah murtad secara jujur dan serius.103 Mereka percaya masalah tersebut boleh ditangani tanpa menimbulkan sebarang kekecohan sekiranya ditangani dengan bijak. Kesannya. Secara berterus terang Wan Sukairi mengakui FORKAD tidak memiliki sumber dana yang besar seperti pihak agama lain.

Kepentingan Memelihara Akidah.106 Selain itu. Mohd Rahimin Sihat. Sebagai seorang Muslim yang beriman. 14 Julai 2006.000 orang dan dakwaan tersebut dikatakan datang daripada sumber Internet yang diusahakan oleh pendakwah Kristian.Utusan Malaysia. Utusan Malaysia. Ini kerana dalam era kehidupan yang penuh mencabar ini. namun apabila seseorang telah memeluk Islam. Undang-undang dan peraturan patut digubal bagi memastikan hanya yang yakin dengan kebenaran Islam dan benar-benar mahu ‘jadi Muslim’ akan diterima ‘masuk Islam’. Utusan Malaysia. 107 Apabila Bergelar Muslim. Soal murtad dilihat bermasalah oleh orang yang melihatnya dari sudut pandangan keluar-masuk. 9 November 2006.105 tetapi masyarakat harus berwaspada dengannya. Walaupun tiada paksaan dalam Islam bagi usaha mengajak penganut agama lain memeluk Islam. . dalam apa jua keadaan ataupun sesibuk mana sekalipun. Datuk Dr. 21 Julai 2006. A. undang-undang tetap mempunyai fungsi yang tersendiri.107 105 106 Angka Murtad dalam SMS Tidak Betul. Zin pernah menyangkal dakwaan bahawa golongan murtad di Malaysia dikatakan telah mencecah ke 250. Walaupun satu ketika dahulu mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM).145 iv) Orang Awam Melihat kepada fenomena penularan gejala murtad di kalangan umat Islam. kerana murtad difahami sebagai keluar Islam. amat wajar bagi kita memastikan akidah diri. Undang-undang patut digubal bagi menghukum orang yang menghina agama Islam dengan membuat ikrar palsu bagi mencapai tujuan-tujuan peribadi. sama ada sebagai pekerja atau pelajar. golongan yang berhajat untuk memeluk Islam perlu difahamkan dengan pengertian Islam yang sebenar. Abdullah Md. kita seharusnya tidak melupakan peranan dalam mengukuhkan akidah dalam diri. maka tiada istilah keluar Islam bagi penganutnya. ahli keluarga serta masyarakat Islam secara keseluruhannya tidak tergadai dalam apa jua keadaan sekalipun. masyarakat perlu disedarkan betapa pentingnya sikap prihatin terhadap isu dan permasalahan ini. Walau bagaimanapun.

Bagi tujuan perbincangan ini. Dari sudut pergaulan tidaklah salah. m. 110 Said Ibrahim (1998). Farid Ravi Abdullah. 1988. kaunseling. Dari Sudut Hukum Syarak dan Perundangan Islam. Utusan Malaysia. 109 108 . Namun dalam usaha ingin mengajak masyarakat supaya menangani isu murtad dengan dengan lebih berhemah lagi.108 Tidak menafikan hukuman yang telah ditetapkan dalam kanun syariah bagi golongan yang murtad adalah sangat berat. Malah bergaul dengan golongan ini juga tidak akan membawa ke neraka. satu perkara lagi yang mesti diberikan perhatian ialah usahausaha mendidik orang ramai dan khususnya pihak berkuasa bagi meningkat kesedaran terhadap undang-undang berkenaan.146 Selain menguatkuasakan undang-undang yang sudah wujud di sesetengah negeri sejak 25 tahun yang lalu. Kesemua kesalahan dan kes di bawah enakmen berkenaan juga dianggap sebagai kesalahan dan kes boleh tangkap (seizable) yang mana seseorang yang disyaki melakukan kesalahan boleh ditangkap tanpa waran.110 Sesungguhnya menjauhkan diri daripada golongan murtad akan memburukkan lagi keadaan dan mungkin ada pihak lain yang akan mengambil kesempatan. Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah.s 14. Jinayah Murtad. maka peranan dakwah. 23 Ogos 2006 Mohd. 10 November 2006. ziarah harus dilaksanakan. Utusan Malaysia. Enakmen berkenaan memperuntukkan kesalahan jenayah di bawah undang-undang itu dibicarakan di hadapan majistret. tidak akan putus biarpun dicincang. perlulah melihat kepada Enakmen Agama Bukan Islam (Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam) Selangor. kerana hubungan adik-beradik seperti air. Jangan Sisihkan Orang yang Murtad.109 Pandangan fuqaha’ juga menyarankan orang murtad itu diberi tempoh untuk kembali ke pangkuan Islam. Haruslah diketahui bahawa ia bukan satu undang-undang syariah sebaliknya undang-undang sivil. Firman Allah: Memahami Artikel 11 (4).

. (al-Isra’: 15). tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja). Mastika. ms 106. umat Islam juga dilihat perlu berjihad. Anak VVIP bertaubat selepas Murtadkan 500 Orang Melayu. maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri. menjadi seorang mukmin yang sejati. Golongan ini perlu memainkan peranan sebagai pendakwah untuk menyebar. Seterusnya.147 â‘Ì“? ωuρ 4 $pκ=tæ ‘≅ÅÒtƒ $yϑ¯ΡÎ*sù ¨≅|Ê ⎯tΒuρ ( ⎯ÏμÅ¡øuΖÏ9 “ωtGöκu‰ $yϑ¯Ρ*sù 3“y‰tF÷δ$# Ç⎯¨Β s Ÿ ön Î ∩⊇∈∪ Zωθß™u‘ y]yèö6tΡ 4©Lm t⎦⎫Î/Éj‹yèãΒ $¨Ζä. isteri. dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar dan yang salah). Disember 2006 terbitan Utusan karya Sdn. dan seseorang yang boleh memikul. Sistem perundangan Islam yang berpaksikan alQuran dan as-Sunnah perlu dilihat sebagai sumber utama dalam menangani masalah ini dan perlu diaplikasikan perlaksanaannya dalam masyarakat.6 Kesimpulan Konklusinya. setiap kaedah penyelesaian ini tidak akan mencapai keberkesanan yang menyeluruh jika tidak mendapat kerjasama dari semua pihak dalam usaha menangani masalah jenayah murtad ini. menyampaikan dan menerapkan nilai-nilai Islam terhadap anak-anak dan isteri. Bhd. $tΒuρ 3 3“t÷zé& u‘ø—Íρ ×οu‘Η#uρ ®y Sesiapa yang beroleh hidayah petunjuk (menurut panduan Al-Quran). mempunyai semangat membela agama dan saudara seagama. Ibu bapa merupakan tonggak penting dalam perlaksanaan jihad ini. mempunyai kesedaran jati diri. dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga. iman yang tinggi.111 3. keluarga dan juga masyarakat tentang kefahaman al-Quran. Antara jihad yang perlu dilaksanakan oleh umat Islam di negara ini ialah mendidik anak. Pihak kerajaan yang dilihat 111 Wan Mohd. Hafiz Wan Hamzah.

148 sebagai badan eksekutif dalam pentadbiran negara perlu memainkan peranan sebagai penggerak dan pemantau dalam memastikan perundangan ini dilaksanakan. bukan sekadar diamalkan untuk diri sendiri malah saling mengingatkan antara satu sama lain tentang bahayanya jenayah riddah ini dan betapa pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dalam kehidupan seharian. . Manakala masyarakat perlu memainkan peranan melaksanakan tanggungjawab tersebut.

149

BAB IV

ANALISIS KAJIAN

4.1 Pengenalan

Di dalam bab ini, penyelidik mengemukakan penilaian ringkas terhadap draf akta murtad terbaru serta menganalisis kaedah penyelesaian yang telah dikemukakan dalam bab III dalam usaha menangani masalah murtad ini daripada terus berleluasa. Bab ini juga turut menghuraikan tentang statistik permohonan serta persoalan-persoalan yang timbul hasil dari kajian ini.

4.2

Statistik permohonan murtad bagi tahun 2000 hingga 2006

Statistik permohonan murtad yang didapati di JAKIM hasil daripada kajian fail menunjukkan peningkatan yang tinggi pada tahun 2004 hingga 2006. Sejumlah 46 kes pada tahun 2004 dan 2005 manakala 41 kes pada tahun 2006 berbanding pada tahuntahun sebelumnya. Ia seperti yang termaktub dalam jadual di bawah:-

150
Bilangan Pemohon Di Seluruh Malaysia Mengikut Tahun Tahun 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Jumlah Rekod tidak lengkap Jumlah Frekuensi 5 5 16 17 46 46 41 176 2 178 Peratus 2.8 2.8 9 9.6 25.8 25.8 23 98.9 1.1 100 Peratus Sah 2.8 2.8 9.1 9.7 26.1 26.1 23.3 100

Bilangan Pemohon Mengikut Negeri Selangor Frekuensi Peratus Peratus Sah 26 14.8 14.8 Wilayah Persekutuan 18 10.2 10.2 Johor 4 2.3 2.3

Jumlah Permohonan Pindaan Nama dan Agama Kerana Keluar Islam Di Seluruh Malaysia TAHUN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (sehingga Oktober 2006) JUMLAH JUMLAH MOHON 158 169 100 144 168 199 126 1064 JUMLAH LULUS 38 31 37 35 34 43 8 226

* Penyelidik tidak dibenarkan untuk mendapatkan data dan maklumat terperinci permohonan daripada pihak Jabatan Pendaftaran Negara disebabkan oleh sebab tertentu yang bersifat rahsia dan tertakluk di bawah akta rahsia rasmi (OSA).

151 4.3 Penilaian Ringkas Terhadap Draf Akta Murtad Terbaru

Rentetan peristiwa Lina Joy, Noraishah Bukhari dan Hartina Kamarudin yang dikatakan murtad telah menyebabkan banyak forum terbuka membincangkan isu tersebut diadakan seterusnya mendesak Kerajaan melakukan sesuatu. Pihak Kerajaan melalui JAKIM telah merangka satu Draf Rang Undang-Undang Murtad. Jawatankuasa tersebut yang melibatkan Jabatan Peguam Negara, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PPSM) telah menyatakan bidang kuasa yang jelas bagi mahkamah membicarakan kes-kes murtad. Walau bagaimanapun, sehingga kini draf tersebut masih belum dibentangkan di Parlimen kerana masalah teknikal. Semasa penyelidik cuba mendapatkan draf tersebut di JAKIM, penyelidik difahamkan bahawa draf itu adalah rahsia Kerajaan kerana belum diwartakan. Walaubagaimanapun, penyelidik dapat meneliti draf tersebut melalui penyelidikan yang telah dijalankan oleh Ab. Razak Aripin yang bertajuk Murtad: Penilaian dari Sudut Syariah dan Penyelesaiannya di Malaysia.

Draf ini mengandungi 13 fasal dan dinamakan sebagai Draf Rang UndangUndang Murtad (Pencegahan dan Pemulihan) 1997 dan diperuntukan untuk Akta Kesalahan Syariah. Adalah menjadi harapan JAKIM untuk menyelaraskan undangundang ini di setiap negeri. Kandungan rang undang-undang inisebagaimana yang dinyatakan dalam jadual di bawah:1

FASAL
1

KANDUNGAN

Ab. Razak Aripin, Murtad: Penilaian dari Sudut Syariah dan Penyelesaiannya di Malaysia, Universiti Malaya, m.s 76.

152 Fasal 1 Fasal 2 Fasal 3 Fasal 4 Fasal 5 Fasal 6 Fasal 7 Fasal 8 Fasal 9 Fasal 10 Fasal 11 Tajuk ringkas pemakaian dan mula berkuatkuasa. Tafsiran. Kewajipan melaporkan percubaan murtad. Kewajipan Pegawai Penguatkuasa Agama menjalankan Kewajipan. Kuasa Pegawai Penguatkuasa Agama semasa menjalankan siasatan. Pengemukaan orang yang cuba murtad di hadapan Hakim. Kuasa Mahkamah untuk menahan dan sebagainya. Jika orang yang ditahan bertaubat. Jika orang yang ditahan enggan bertaubat. Kuasa Mahkamah merakamkan keengganan bertaubat. Kuasa Mahkamah memerintahkan penyelesaian tanggungan dan

sebagainya. Fasal 12 Fasal 13 Salinan rakaman hendaklah diberi kepada Pegawai Penguatkuasa Agama. Kesalahan percubaan murtad.

Secara umumnya draf ini bertujuan untuk mengetatkan proses undang-undang untuk keluar Islam. Dalam fasal 13 ada menyatakan :

“Mana-mana orang yang melakukan percubaan murtad adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dipenjarakan selama tidak melebihi tiga tahun”.

Jika sabit kesalahan seseorang itu cuba untuk murtad, maka hukumannya adalah tiga tahun penjara yang mana sebelumnya mereka terlebih dahulu diminta bertaubat dan sesi kaunseling selama 30 hari.

Penyelidik berpandangan, draf ini hanya semata-mata untuk melambatkan proses kemurtadan dan hanya untuk cubaan murtad. Ia tidak lagi dianggap sebagai hukum hudud serta tidak menepati syarak secara total. Draf ini juga masih menjadikan

Intel Multimedia and Publication Petaling Jaya. Tiada jaminan juga draf ini akan diluluskan cepat kerana sehingga kini masih belum dibentangkan di parlimen.s 22.4 Analisis Kaedah Penyelesaian Yang Telah Dilakukan Walaupun sembilan negeri sudah mempunyai undang-undang tersebut. m. Tiada jaminan orang yang telah murtad juga dikenakan tindakan di bawah draf ini.153 Mahkamah Syariah tetap di takuk yang lama di mana mereka tidak mempunyai kuasa mutlak dalam menyelesaikan masalah ini. 4. Manakala undang-undang tatacara bermaksud undang-undang yang tidak menyediakan peruntukan untuk proses pendakwaan dan penghukuman ke atas orang murtad. . Undang-undang substansif menjadikan murtad sebagai satu kesalahan jenayah serta sebagai satu kesalahan menghina agama Islam. Berikut merupakan analisis Kaedah Penyelesaian bagi kaedahkaedah berikut: i) Undang-undang / Enakmen Negeri Umumnya undang-undang mengenai murtad di Malaysia boleh dibahagikan kepada dua kategori. sebaliknya mereka menyediakan tatacara yang perlu diikuti sekiranya seseorang mengaku hendak meninggalkan agama Islam. Draf ini juga memperlihatkan usaha Kerajaan yang cuba menangani isu murtad dengan penguatkuasaan undang-undang. penguatkuasaannya masih lemah. 2 2 Farid Sufian Shuaib (2005). Kategori pertama melibatkan undang-undang substantif dan kategori kedua ialah menyediakan undang-undang tatacara. Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. Walau bagaimanapun tindakan kerajaan serta pihak NGO menggubal undang-undang serta melakukan kempen-kempen tertentu boleh dianggap sebagai satu usaha berterusan dalam mengatasi masalah ini dari terus menular dalam masyarakat.

sekiranya A.Lihat juga Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah (Perak)... Selangor5. Perlis.8 Undang-undang di Kelantan. 1992. seorang yang beragama Islam. 1991. Lihat juga Seksyen 7 Enakmen Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu).esyariah. sekiranya seseorang itu mendakwa dirinya bukan lagi seorang Islam. Begitu juga huraian kepada subseksyen (1) seksyen 74 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966. Jika dibandingkan dengan undang-undang tatacara. 1992. maka perlakuan murtad itu aalah satu kesalahan atau jenayah...gov. Perak dan Wilayah Persekutuan memperuntukkan murtad sebagai satu kesalahan menghina agama Islam. 2001. Namun begitu sekiranya murtad dilakukan dengan niat untuk mengelak dari didakwa di mahkamah Syariah. 4 3 . 10 ibid .. Peruntukan itu secara literalnya tidak menjadikan murtad sebagai satu kesalahan. Huraian kepada seksyen 74(1) Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1966 juga memberi kesan yang sama.nsf/listsslg. terdapat beberapa buah negeri yang mengamalkan undang-undang substantif.154 Di Malaysia. seseorang yang mengisytiharkan dirinya sebagai seorang bukan Islam telah melakukan kesalahan menghina agama Islam. 6 ibid . 1992. Sabah10 dan Perak11 memperuntukkan bahawa.Lihat juga Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah (Perak). Misalnya di Melaka..Lihat juga Seksyen 63 (2) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Melaka). 1995... m. 11 ibid ...Lihat juga Seksyen 48 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan). Jalan penyelesaian yang terdapat dalam peruntukan ini bersifat sementara kerana status agama seseorang itu tidak ditentukan oleh mahkamah. 8 Farid Sufian Shuaib (2005). 9 op.cit.s 26. Intel Multimedia and Publication Petaling Jaya. Pulau Pinang..3 Mengisytiharkan diri sebagai seorang bukan Islam bagi mengelak dari didakwa di Mahkamah Syariah merupakan kesalahan di Terengganu4.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang. Huraian tersebut menyatakan. www2. maka undang-undang substansif dilihat sebagai satu tindakan yang tegas kerana menghukum pesalah murtad. Lihat juga Seksyen 55 (2) Enakmen Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah.. Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. 5 ibid. Negeri Sembilan6 dan Perak7. individu tersebut boleh didakwa dan seterusnya disabitkan di bawah seksyen 63 kerana mempersenda agama Islam. Melaka. berkata bahawa dia ibid. Lihat juga Seksyen 5 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor). Enakmen di negeri-negeri Melaka9.s 27. 7 ibid . m.

Namun enakmen ini masih belum berkuatkuasa kerana dianggap bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Petaling Jaya. Kerajaan Negeri Kelantan juga telah menggubal satu enakmen yang diberi nama: Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 (Hukum Hudud) Negeri Kelantan. Di dalam enakmen tersebut diperuntukkan kesalahan murtad dan hukumannya dan perkara tersebut dinyatakan di dalam Enakmen Undang-undang Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 (Hukum Hudud) Negeri Kelantan. . Persoalan yang timbul ialah enakmen ini tidak memperuntukan 12 13 14 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). secara keseluruhannya. . dianggap bertentangan dengan hak terhadap harta yang diperuntukkan di bawah Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. namun enakmen itu boleh dijadikan panduan untuk melaksanakan undang-undang Islam yang berkaitan dengan hudud. enakmen ini tidak begitu lengkap kerana pencegahan di sini hanya terhadap bukan Islam yang menjalankan dakyah agama asing kepada umat Islam.s 5. m.13 Walaupun masih belum dikuatkuasakan.12 Selain itu. Antara pertentangan tersebut ialah hukuman bunuh ke atas orang murtad seperti yang termaktub dalam Seksyen 23 (Ceraian 94). m. International Law Book Services.s 112-113. ibid . dia adalah bersalah di bawah seksyen ini kerana menghina agama Islam. Telda Corporation Sdn. dianggap bertentangan dengan hak kebebasan beragama yang diberi di bawah perkara 2 Perlembagaan Persekutuan berkaitan Kebebasan Asasi. Bhd. kerana ia menyamai hukum hudud yang asal. Kota Bharu. a) Kelantan Secara khususnya. Perlaksanaan Hukum Hudud di Kelantan (1994). hukuman merampas harta orang yang murtad dalam seksyen 23 Ceraian (4).s 14. m.14 b) Terengganu Jika diterliti Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Bukan Islam 1980 Negeri Terengganu.155 bukan lagi seorang Islam.

16 Apa yang menariknya. c) Pahang Murtad merupakan kesalahan jenayah di negeri Pahang. Apabila mangsa tidak mempunyai tempat tinggal. Berlaku beberapa siri pertengkaran antara OKT dan mangsa sehingga membawa kepada pergaduhan fizikal.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang. 2002). Mangsa juga pernah disuruh bersumpah dengan tokong Hindu dan pernah dilarang dari mendirikan solat. Jadi apabila seorang lslam murtad dengan kerelaan dirinya sendiri tanpa pujukan atau dakyah sesiapa. 18 Mohamed Azam Mohamed Adil. maka tiada suatu hukuman pun dapat dijatuhkan ke atasnya kerana tiada peruntukan dalam Enakmen tersebut. Utusan Malaysia. Menerusi Enakmen Undang undang Pentadbiran Agama Islam dan Adat Melayu Pahang 1982 (Pindaan 1989). Selangor. OKT mempunyai seorang isteri yang benama Marimuthu a/p Subramaniam.esyariah. jika orang Islam melakukan perbuatan ini dengan sukarela tiada juga hukuman yang dapat dijatuhkan. ianya memperuntukkan hukuman yang paling maksima yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Syariah di Malaysia. Mangsa pernah diugut supaya keluar dari agama Islam dan memeluk agama Hindu.gov. Intel Multimedia and Publication Petaling Jaya.18 mangsa/pengadu Maziah Jusoh telah berkenalan dan bercinta dengan Orang Kena Tuduh (OKT) selama tujuh tahun.156 hukuman-hukuman bagi mereka yang murtad itu sendiri. Bahaya mainkan isu murtad di Malaysia Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU).17 Misalnya dalam satu kes di Temerloh (PP lwn Krishnan a/l Muthu. m.15 Walau bagaimanapun tindakan Kerajaan Terengganu ini boleh dianggap sebagai positif kerana setidak- tidaknya suatu enakmen berkenaan murtad telah digubal bagi negeri tersebut. 15 16 www2.s 27. Begitu juga kesalahan-kesalahan lain seperti mengikuti upacara keagamaan agama lain dan sebagainya. undang-undang ini menjadikan sebatan sebagai hukuman mandatori sabit kesalahan dan ianya juga merupakan satu-satunya peruntukan mengenai akidah Islam di Malaysia yang mengenakan hukuman mandatori. beliau telah memohon kebenaran OKT dan isteri untuk tinggal bersama. Universiti Teknologi Mara.nsf/listsslg ibid 17 Farid Sufian Shuaib (2005). Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. 9 September 2006 . Shah Alam.

Walau bagaimanapun. Rang 19 20 op.s 22. . Ini merupakan kes pertama yang didakwa di bawah Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-agama Bukan Islam di Malaysia yang diputuskan di Mahkamah Majistret Temerloh. setakat ini hanya tiga buah negeri yang menjalankan undang-undang tatacara.20 Walau bagaimanapun. kebanyakan negeri menerusi peruntukan Enakmen Jenayah Syariah menjadikan perbuatan menghina dan mengejek agama Islam. undang-undang Islam.157 Dua pertuduhan telah dibawa ke hadapan Majestret.00 dan dipenjara selama 20 hari. dia sebenarnya telah melakukan kesalahan murtad dan menjadi kafir seperti yang telah disebut di atas..cit. termasuklah para peguam Muslim. Negeri-negeri itu ialah Negeri Sembilan. dan menghina ungkapanungkapan Islam sebagai kesalahan jenayah. Melaka dan Kelantan. menghina amalan Islam.s 28. negeri Kelantan juga turut menyediakan undang-undang substansif bagi golongan yang murtad ini. Kesemua keslaahan ini merupakan ciri-ciri kesalahan murtad.00. al-Quran dan alSunnah. dan OKT telah dijatuhi hukuman di bawah seksyen 325 Kanun Kesiksaan di mana beliau telah dikenakan denda sebanyak RM2.19 Seterusnya.m.000..500. walaupun tidak dinyatakan secara jelas oleh undang-undang tersebut.. dan seksyen 4(2) (i) Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-agama Bukan Islam Negeri Pahang 1989 di mana OKT telah dikenakan hukuman denda sebanyak RM l. Pada tahun 2000 kerajaan negeri Perlis telah membentangkan Rang UndangUndang Pemulihan Akidah di Dewan Undangan Negeri negeri itu. Namun begitu.. negeri-negeri lain tidak mempunyai peruntukan yang sama. Justeru. sekiranya kesalahan ini disabitkan ke atas seseorang yang mengakui dirinya sebagai menganut agama Islam.m. ibid. namun setelah mendapat reaksi negatif dari pelbagai pihak. Adalah relevan disebut di sini bahawa perbuatan menghina amalan-amalan Islam adalah kesalahan di semua negeri. yang secara jelasnya menyebut tentang tatacara untuk keluar agama Islam.

. Keadaan ini rumit terutamanya dari segi pentadbiran undang-undang umum di Malaysia. isu ini merupakan isu sensitif dan ianya berkait rapat dengan hak kebebasan beragama yang diiktiraf dan didokong oleh Perlembagaan Persekutuan. amat pelik jika kesalahan jenayah yang berat tidak dapat dihukum oleh mahkamah. Oleh sebab itu. .m. Ianya juga tidak meletakkan garis panduan yang menentukan bidang kuasa hakim untuk menggunakan budi bicara bagi menerima atau menolak permohonan keluar agama Islam. tidak terdapat juga hukuman yang boleh dikenakan ke atas orang murtad. Ketidaktentuan status agama juga akan merumitkan 21 22 ibid. b) Melaka dan Kelantan Setelah diamati peruntukan-peruntukan dalam Enakmen Negeri Melaka dan Kelantan. justifikasi yang mungkin diberikan ialah. seperti yang telah dibincangkan di atas. Pindaan 1995.21 a) Negeri Sembilan Jika diterliti Seksyen 90A Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (Negeri Sembilan) 1991.. tidak menyebut tentang elemen-elemen atau perkaraperkara yang menyebabkan berlakunya murtad. Oleh itu.s 23. Dilaporkan perkara yang sama berlaku di Wilayah Persekutuan.22 Pada pandangan penyelidik. terdapat satu situasi yang tidak dapat diselesaikan oleh peruntukan tersebut.m. ibid. Adakah individu tersebut merupakan seorang Melayu yang diiktiraf oleh Perlembagaan serta adakah dia tertakluk kepada undang-undang Syariah negeri. apakah yang akan berlaku sekiranya orang yang murtad itu masih lagi enggan bertaubat. Andainya setelah tamat tempoh bimbingan atau proses kaunseling ini. Persoalan yang paling penting di sini ialah status agamanya..s 41.158 Undang-Undang tersebut belum lagi diluluskan. murtad merupakan satu kesalahan jenayah berat. Selain daripada itu..

.23 Seterusnya.. tertanyatanya mana yang lebih baik.. perwakilan Saudi telah berkata maksudnya25:- “Percurian kecuali kes-kes yang diragu seperti percurian disebabkan oleh kelaparan. contohnya tentang kesan pertukaran agama kepada perkahwinan dan perwarisan harta. .s 39.s 26. adalah dihukum dengan potong tangan.. Akan tetapi sayugia diingati bahawa pencurian di negerinegeri Barat biasanya dilakukan dengan kekerasan dan boleh menyebabkan pembunuhan mangsanya.159 kehidupan peribadi seseorang. hukuman hudud dilihat amat berkesan dalam menyelesaikan permasalahan yang berlaku di negara tersebut. di Arab Saudi. Misalnya di negeri-negeri yang telah melaksanakan undang-undang jenayah Islam seperti Arab Saudi. jika Mahkamah Syariah diberi kuasa menjatuhkan hukuman atau perintah hudud. Kami sedia mengaku. qisas dan diyah. bersama ahli juris. kedua-duanya iaitu tangan orang yang hendak mencuri dan nyawa mangsa diselamatkan pada masa yang sama dan kesejahteraan terjamin bagi semua orang. Kuala Lumpur.s 29-30. Di dalam keadaan itu. Perlembagaan Persekutuan dan memansuhkan Akta Mahkamah Syariah (Bidangkuasa Jenayah) itu. jika diadakan di khalayak ramai. di mana undang-undang Islam 23 24 ibid. Di dalam satu perbincangan yang telah diadakan antara ahli hukum Saudi dan juris Barat di Riyadh pada tahun 1972. menjadi teladan kepada orang lain. m.m. bahawa hukuman itu adalah sangat berat. Institut Kefahaman Islam Malaysia. 25 ibid.24 Tujuan hukuman hudud dan qisas ialah untuk pencegahan kesalahankesalahan itu yang mana di antaranya ialah kesalahan murtad itu sendiri. Ahmad Mohamed Ibrahim. Dengan cara ini.m. menaruh kasihan kepada tangan si pencuri atau kepada nyawa mangsa yang diserang. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997). Perlaksanaan hukuman itu. pindaan perlu dibuat kepada Jadual Kesembilan. Oleh kerana beratnya hukuman itu di dalam Islam.

Diharapkan Mahkamah Sivil juga akan merujuk kepada undang-undang Islam iaitu undang-undang pihak yang satu lagi dalam memutuskan perkara itu mengikut prinsip-prinsip yang dikenakan apabila terjadi percanggahan undang-undang iaitu memilih mana-mana undang-undang yang munasabah dan membawa kepada keadilan. wang kerajaan boleh dipindahkan dari satu bandar ke satu bandar lain dan dari satu bank kepada bank lain dengan kereta biasa. Memandangkan kepada kedudukan Perlembagaan dan undang-undang di Malaysia. ia boleh diluluskan oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri akan tetapi dicadangkan penguatkuasaannya ditangguhkan sehingga semua yang perlu disiapkan untuk penguatkuasaan itu. Kompilasi itu boleh dibuat oleh Majlis Agama Islam dan diperkenankan oleh Yang Di-Pertuan Agong atau Sultan di negeri-negeri di Malaysia. Jika dibolehkan kompilasi itu dikanunkan sebagai Akta atau Enakmen. adalah dicadangkan diadakan Kompilasi Undang-undang Hudud. Bolehkah terdapat di mana-mana negara Barat. 26 ibid. maka Mahkamah Sivil akan merujuk undang-undang sivil iaitu undang-undang pihak yang bukan Islam. di bandar-bandar tuantuan dengan tidak memerlukan perlindungan kawalan pasukan polis yang kuat dan kereta-kereta kebal. wang boleh dipindah dari satu bank kepada satu bank lain. .s 39. Qisas dan Diyah bagi Wilayah-wilayah Persekutuan dan Akta boleh diperluaskan dan diterima pakai di negeri-negeri dalam Malaysia.26 Sungguhpun Mahkamah Syariah boleh dikatakan telah dibebaskan dari percanggahan dengan mahkamah Sivil tetapi apabila satu pihak orang Islam dan satu pihak lagi bukan Islam di dalam percanggahan undang-undang seperti ini. Diyah dan Takzir untuk menerangkan undang-undang itu.. Qisas. tanpa mengadakan pengawal atau pelindung selain dari pemandu kereta itu.” Satu lagi cara ialah dengan Parlimen di peringkat Persekutuan meluluskan Akta Hudud..m.160 dikuatkuasakan.

s 18. pendekatan dalam pentafsiran perlembagaan tidak harus rigid: ia harus fleksibel dan mengizinkan pertimbanganpertimbangan tertentu termasuk sejarah dan suasana yang wujud. Undangundang murtad tersebut boleh diertikan sebagai hak menguruskan hal ehwal agama seperti yang telah diperuntukan dalam Perlembagaan. Dengan menggunakan pendalihan ini iaitu pentafsiran perlembagaan tidak harus rigid. Perkara 73(b) memberi peruntukan kepada negeri-negeri untuk membuat undang-undang bagi negeri tersebut. terdapat satu peruntukan yang boleh digunakan untuk tujuan tersebut. Peruntukan itu ialah Fasal 3(a) di mana ianya memberi hak kepada tiap-tiap kumpulan agama untuk menguruskan hal ehwal agamanya sendiri. ibid.27 Walaupun Islam tidak dijadikan asas perlembagaan.s 166 . 27 28 ibid. Peruntukan sebegini seharusnya digunakan sepenuhnya oleh badan perundangan negeri yang majoriti ahlinya terdiri dari kalangan Muslim untuk membentuk satu undang-undang pencegahan murtad bagi menghalang seterusnya membasmi gejala tersebut.28 Jika ditinjau kembali Perkara 11.....m. namun Perlembagaan Persekutuan boleh ditafsirkan dengan suatu cara yang boleh menguntungkan Islam.m.161 Sesungguhnya Malaysia pasti akan mendapat banyak manfaat sekiranya undang-undang Islam dijadikan sebagai undang-undang asas dan undang-undang negara ini. kerana ia tidak harus ditafsir dengan melupakan hakikat sebenar kebebasan beragama dalam Islam itu sendiri. Berbeza dengan bidang-bidang perundangan yang lain. maka undang-undang murtad boleh dibentuk oleh pihak berkuasa agama. Mahkamah termasuk hakim dan peguam dan juga sarjana undang-undang yang melaksanakan tanggungjawab di tengah-tengah masyarakat Islam haruslah melihat dalam konteks ini.

Dewan Bahasa dan Pustaka. dalam kerangka perlembagaan dan berdasarkan kenyataan sejarah negara. mahkamah bertindak tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama. yang sekaligus menjelaskan prinsip undang-undang. mahkamah berperanan menyelesaikan masalah. Ini kerana kebebasan beragama adalah salah satu aspek dari hak-hak yang dijamin oleh perlembagaan dalam bab mengenai kebebasan asasi. Islam perlu dilebihkan berbanding agama-agama lain berdasarkan kedudukannya.29 Walaubagaimanapun. Dengan kata lain.s. Sebaliknya peruntukan tersebut hanya untuk memberi jaminan kepada golongan bukan beragama Islam untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi mana ia tidak bertentangan dengan Perlembagaan itu 29 30 Abdul Aziz Bari (2001). Sedangkan di dalam tradisi Common Law. Asas-asas dan Masalah. Kuala Lumpur.s 162.31 Oleh itu. Perlembagaan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. International Law Book Services. Misalnya dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri lwn Jamaludin bin Othman30 Mahkamah seakan-akan tidak mengambil kira keakraban antara Melayu dan Islam apabila ia membenarkan seorang Melayu menukar agamanya. Petaling Jaya. Kuala Lumpur.s 164. Asas-asas dan Masalah. skop atau ruang lingkupnya di sisi undang-undang dan akhir sekali kedudukan hak ini perlu dilihat dari perspektif atau kedudukan Islam dalam perlembagaan. di dalam sesetengah kes. .162 Seterusnya konsep kebebasan beragama juga perlu ditangani dari beberapa sudut: kedudukannya dalam Perlembagaan Persekutuan. 32 Abdul Aziz Bari (2001). Perlembagaan Malaysia. m. Malah perlembagaan juga telah menetapkan Islam sebagai suatu unsur yang perlu ada sekiranya seseorang itu mahu dianggap Melayu. Ini sudah tentu berbahaya kerana orang Melayu amat sensitif dengan persoalan murtad.238. m. [1989] 1 MLJ 418 31 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). dalam konsep kebebasan beragama khususnya apabila ia menyentuh umat Islam.32 Kuasa yang diberikan oleh Artikel 11(4) itu juga adalah antara peruntukanperuntukan dalam Perlembagaan Persekutuan yang sebenarnya perlu diperhalusi dan diberi takrifan yang khusus kerana kebebasan beragama tidak berlaku sekiranya seseorang telah menganut agama Islam. m. perlu dilihat dalam konteks Islam sebagai agama persekutuan.

163 sendiri.s viii. Misalnya. konsep perundangan Islam itu sendiri perlu diperbesarkan skop serta pengaplikasiannya dalam sistem perundangan di Malaysia.s. menurut beliau. Bagaimanapun langkah tidak boleh diambil tergesa-gesa dan orang Islam sendiri hendaklah mempelajari dan meyakini dengan ketinggian taraf dan keindahan undang-undang Islam itu sendiri.36 Jelas di sini menunjukkan bahawa kita hendaklah menghormati dan menerima undang-undang Islam di dalam semua bidang. apa yang diputuskan oleh Ketua Hakim Negara. Institut Kefahaman Islam Malaysia. Op. meliputi undang-undang jenayah seperti hudud.37 33 34 Op. Tun Salleh Abbas pada ketika itu dalam kes Che Omar bin Che Soh lawan Public Prosecutor 35 bahawa Artikel 3(1) Perlembagaan itu hanya meletakkan Islam setakat hal ehwal ibadat dan diberi tempat semasa majlis-majlis rasmi. m.m. 36 Memahami Artikel 11 (4). dalam hal ini.cit. “Religion of the Federation” (1988) 2 MLJ viii. apabila tiba masanya nanti.33 Ini kerana dalam menangani masalah murtad.s 55.s 166-167. 35 Che Omar bin Che Soh lawan Public Prosecutor (1988) 2 Malayan Law Journal m.W. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia (1997). Sepatutnya hukuman ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang sangat kejam sedangkan dalam masa yang sama.. 23 Ogos 2006 37 Ahmad Mohamed Ibrahim. Kuala Lumpur. Ini bersesuaian dengan sejarah serta latar belakang sosiopolitik negara Malaysia yang pada asalnya mengamalkan sistem perundangan Islam sebelum kedatangan British. . akta tersebut pastinya akan disemak semula. Hukuman Islam adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang diwahyukan oleh Allah S.12.T iaitu al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.34 Selain itu. qisas dan diyat.cit. Walaubagaimanapun.w...A Sheridan.a. Beberapa prinsip dari al-Quran dan Sunnah. Lihat komen kes ini dalam L. Islam mempunyai alasan untuk mengambil langkah dan hukuman tertentu termasuk mengenakan hukuman bunuh. m. hukuman mati mandatori dikenakan untuk pengedar dadah dan juga kesalahan memiliki senjata api (walaupun ianya tidak digunakan untuk membunuh).. Utusan Malaysia.

Sesuatu permasalahan tidak merujuk kepada enakmen sekatan dan pengembangan agama-agama bukan Islam sebaliknya cepat menyebut tentang ISA. masyarakat hampir tidak pernah mendengar soal Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam itu dibangkitkan oleh mana-mana pihak.Petaling Jaya. Murtad. Sedangkan kes tersebut sepatutnya dibicarakan di bawah Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam Negeri Terengganu. secara tidak langsung ia membantu dalam menyekat Pengembangan Agama lain di kalangan masyarakat Islam.38 38 Farid SufianShuaib (2005). Dalam konteks mengawal Pengembangan Agama dan memastikan kesucian agama Islam terjaga. . Kedudukannya di Sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia. Abdullah Md. malah termasuk di kalangan pihak berkuasa. maka Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah diwujudkan. Zin dan Mufti Perak. Walaubagaimanapun. Dengan adanya enakmen ini. Intel Multimedia and Publication. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam itu hampir tidak diketahui kewujudannya bukan saja di kalangan orang awam. Datuk Dr.164 ii) Kerajaan Kerajaan Malaysia mempunyai pelbagai peruntukan undang-undang dalam usaha mewujudkan keharmonian masyarakat Malaysia. Malah tidak keterlaluan kalau dikatakan bahawa dalam semua perbincangan mengenai ajaran sesat di media selama ini. di dalam beberapa kes yang pernah dibicarakan dalam Mahkamah seperti kes ‘Ayah Pin’. banyak pihak termasuklah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Inilah masalah yang lebih besar yang perlu dihadapi iaitu kerajaan mempunyai undang-undang tetapi tidak dilaksanakan. Datuk Seri Harussani Zakaria mendesak kerajaan supaya menahan Ayah Pin di bawah ISA.s 50. m.

Universiti Teknologi Mara. selepas ia memeluk agama itu.165 Selain itu. Shah Alam. antara perkara yang boleh mendatangkan kebimbangan ialah walaupun sesuatu kes berkenaan murtad ini berjaya dibawa ke Mahkamah tetapi cara pendakwaannya menyalahi undang-undang.s 418 Mohamed Azam Mohamed Adil.40 Kesannya empat negeri berkenaan iaitu Wilayah Persekutuan. kerana ia menyekat hak responden menganuti dan mengamalkan agamanya. 39 40 [1989] 1 MLJ m. seseorang yang telah murtad tidak dihukum atas kesalahannya dan akan memberikan kemenangan yang mudah pada individu serta kelompok tersebut. Itulah yang sewajarnya kerana peruntukan dalam Perlembagaan itu telah dipersetujui oleh para pemimpin terdahulu ketika mereka menggubal Perlembagaan Persekutuan yang merupakan dokumen yang menjadi peta dan kompas yang menentukan hala tuju perjalanan negara ini. Utusan Malaysia. isu yang berlaku pada bulan Ogos 2006. Sabah dan Sarawak berusaha mempercepatkan proses penggubalan undang-undang berkenaan melalui dewan perundangan masing-masing. Setakat ini tidak ada mana-mana pihak yang mempersoalkan kewajaran arahan Perdana Menteri kepada empat negeri itu. Kesannya. Misalnya dalam kes Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri lwn Jamaludin bin Othman39 Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa tahanan responden adalah menyalahi undang-undang. Ini kerana menteri tersebut tidak boleh mendakwanya di bawah ISA. iaitu agama Kristian. di mana Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi mengarahkan negeri-negeri yang masih belum mempunyai Undang-undang Kawalan Pengembangan Agama Bukan Islam supaya segera membawanya ke Dewan Undangan Negeri untuk dibahaskan. Bahaya mainkan isu murtad di Malaysia Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU). Pulau Pinang. Selain itu. Selangor. 9/11/2006 . Sebaliknya responden boleh didakwa di bawah Enakmen Sekatan dan Pengembangan Agama Bukan Islam Negeri Terengganu.

m..44 Dalam erti kata lain.. bidangkuasa Yang Di-Pertuan Agong ini perlu diperhalusi dan semestinya ia mesti berpihak kepada kebaikan agama Islam itu sendiri. lafaz sumpah Yang Di Pertuan Agung seperti dinyatakan dalam Jadual 4 Perlembagaan Persekutuan43 telah berlaku konflik yang nyata antara tugas yang memestikan baginda menuruti Perlembagaan dan tugas baginda sebagai pemelihara kesucian agama Islam. .m.s 164. Selain itu. maka hukuman yang boleh dikenakan juga terhad.T kepada Raja-raja.s 2. Dewan Bahasa dan Pustaka. Seterusnya. kecuali jika satu rang undang-undang baru dibuat dan diterima oleh parlimen. 43 Op. Abdul Aziz Bari (2001). Dalam hal Agama Islam dikhuatiri baginda akan menuruti nasihat menteri yang jahil dalam hal agama. Oleh kerana Islam diletakkan di bawah bidang kuasa negeri maka terpulanglah kepada pihak berkuasa negeri berkenaan untuk berbuat demikian. serta keintiman hubungan Islam dengan institusi kesultanan telah wujud sekian lama. 41 42 Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008). Perlembagaan Malaysia. Oleh yang demikian. Kuala Lumpur.s 277. m. memandangkan Malaysia mempunyai institusi beraja di mana Yang Di-Pertuan Agong merupakan Ketua Negara merangkap Ketua Agama Islam. laluan yang diberikan oleh perlembagaan untuk menangani masalah murtad pada hakikatnya tidaklah begitu berkesan..41 maka secara automatik kuasanya tidak terbatas kerana Islam itu sendiri lengkap meliputi semua bidang kehidupan. pihak pembangkang khususnya PAS telah mengemukakan rang undang-undang persendirian di Parlimen.s 253.42 Kuasa yang diberi ini merupakan amanah Allah S. oleh kerana bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah terhad.cit. Bagaimanapun ia gagal mendapat sokongan meskipun orang-orang Islam mempunyai undi majoriti di Parlimen. Oleh kerana perlembagaan hanya mengizinkan penggubalan undang-undang untuk menyekat penyebaran agama lain di kalanagn orang Islam. Asas-Asas dan Masalah.. Walaubagaimanapun. International Law Book Services.cit.166 Selain itu. Petaling Jaya. 44 Op. m. Kedudukan Yang Di Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam menjadi lebih sempit apabila setiap tindakan beliau dimestikan mendapat nasihat Jemaah Menteri atau menteri terlebih dahulu.W.

Seseorang yang membuat surat akuan murtad dan diarahkan untuk menghadiri beberapa sesi kaunseling. Seseorang yang mengamalkan perkara haram seperti minum arak. Jadi. . seseorang saudara baru tidak pernah mengamalkan ajaran Islam telah memohon keluar Islam. 5. Ia meliputi dari aspek hukum syarak mahupun undang-undang. Seseorang yang lahir Islam tetapi telah dibesarkan dalam amalan agama lain dan tidak mengamalkan ajaran Islam. Seseorang Melayu telah memohon keluar Islam untuk berkahwin dengan lelaki agama lain sedangkan beliau tidak pernah amalkan ajaran Islam. ia memerlukan kerjasama dari pihak bertanggungjawab terutamanya pihak kerajaan dalam usaha menyelesaikan masalah ini. memakan babi. Antaranya ialah. Seseorang yang telah ditolak permohonan murtadnya dari Mahkamah Syariah.167 4.5 Permasalahan yang Perlu Penjelasan Daripada Pihak Bertanggungjawab (Dari Aspek Hukum Syarak Mahupun Undang-Undang) Terdapat beberapa permasalahan dan persoalan yang timbul hasil dari kajian ini dan seterusnya memerlukan penjelasan daripada pihak bertanggungjawab untuk menyelesaikannya. adakah mereka ini tergolong dalam orang murtad? 6. 2. adakah mereka sudah murtad dan apa kesudahan kehidupanya? 7. pergi ke kuil dan sebagainya adalah telah keluar Islam. 3. 1. Seseorang Islam yang mengikuti fahaman asing seperti Black Metal atau ajaran sesat. adakah dia sudah terkeluar dari Islam? Persoalan-persoalan ini timbul memandangkan tiada peruntukan undang-undang yang mengkhususkan kepada penyelesaian permasalahan ini. 4.

.168 4.6 Kesimpulan Kesimpulan yang dapat dinyatakan dalam bab tiga ini adalah sesungguhnya peruntukan yang sedia ada dalam perundangan dan Perlembagaan Persekutuan ada yang boleh digunakan untuk dijadikan benteng perundangan bagi mengawal dan penyekat pengembangan iktikad agama lain ke dalam penganut Islam. Malangnya peruntukan perundangan yang sedia ada telah ditafsirkan sebaliknya dan perundangan tersebut tidak digunakan pada kes yang sepatutnya. misalnya dalam kes pendakwaan ‘Ayah Pin’ berhubung isu ajaran sesatnya. Akibatnya negeri-negeri terkapai-kapai dalam mencari jalan terbaik dalam menangani isu murtad ini.

namun golongan yang menyokong kepada kebebasan beragama di negara Malaysia ini begitu dominan dalam kelompok elit masyarakat sehinggakan mereka berkuasa untuk menentukan sama ada seseorang itu bersalah dari sudut hukum syariah negara ataupun sebaliknya. dapatlah dirumuskan beberapa kesimpulan berikut: .169 BAB V PENUTUP 5. Daripada keseluruhan perbincangan dalam kajian ilmiah ini. jelas menunjukkan terdapat pelbagai sebab bertambahnya jumlah golongan murtad di negara ini. dari perbincangan dalam bab pertama sehingga bab empat. Walaupun terdapat beberapa buah negeri yang telah mewartakan undangundang murtad.1 PENGENALAN Fokus utama perbincangan dalam kajian ilmiah ini ialah terhadap Kaedah Penyelesaian dalam Menangani Pertukaran Agama di Kalangan Masyarakat MelayuIslam di Johor. Sehubungan dengan itu. Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

apa yang dilihat sebagai menyalahi prinsip sama rata itu juga adalah sebahagian daripada tolak ansur semasa rundingan kemerdekaan dahulu. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. Walaupun perlembagaan yang ada bukan perlembagaan Islam. Selain itu. masalah murtad ini dapat diselesaikan sehingga ke akar umbi. Walaubagaimanapun. m. Tafsiran-tafsiran ganjil yang cuba mempertahankan gejala murtad jelas mempunyai kesan yang boleh mengganggu struktur dan kerangka perlembagaan. m.2 KESIMPULAN Perlembagaan Malaysia jelas memberi laluan untuk langkah-langkah menangani masalah murtad. The Constitution of Malaysia: Further Perspective and Developments. .).P. Lihat juga Ahmad Ibrahim (1986). Ini hanya boleh dikecualikan jika pendekatan harfiah itu menghasilkan sesuatu yang tidak logik dan zalim. Malaysian Constitution: A Critical Introduction.s 18-19. Kuala Lumpur: The Other Press. Secara tidak langsung. termasuk tafsiran Melayu di dalam perlembagaan. “The Courts and Approaches to Constitutional Interpretation” 8 IIUMLJ 151. Malah pihak yang mempertikai langkah mengawal murtad atau cuba menghujah bahawa murtad dibenarkan oleh perlembagaan jelas telah terkeliru atau cuba memutarbelitkan peruntukan-peruntukan yang berkenaan. namun ia membenarkan umat Islam hidup dan mempertahankan tradisi dan identiti Islam di kalangan masyarakat. Jika mereka berada 1 Abdul Aziz Bari (2003). Manusia tidak layak berada dalam martabat ini.170 5. Bagi orang yang murtad pula. “Interpreting the Constitution – Some General Principles” dalam F. . Lee (Ed. Umat Islam mempunyai hak untuk mengekalkan kedudukan yang ada kerana mereka adalah penduduk asal negara ini. Selain itu peruntukan mengenai kebebasan beragama jelas dimasukkan kerana ia selaras dengan sejarah negara. Lihat juga Farid Sufian Shuaib (2000).A Trindade & H.s 227-238. Pendekatan sedemikian sebenarnya tidak selaras dengan metodologi dan pendekatan dalam pentafsiran perlembagaan1 yang menuntut bahawa sekiranya tidak ada kesamaran sesuatu peruntukan itu harus diberikan makna harfiahnya. seharusnya negara yang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi ini turut menjadikan sistem perundangan Islam sebagai sistem perundangan utama negara bersesuaian dengan jumlah majoriti penganut agama Islam di negara ini. beerti mereka telah turun ke martabat yang paling rendah.

Islam perlu dijaga. Islam menetapkan hukuman mati terhadap pengkhianat agama Islam apabila dia tiadk mahu bertaubat dan tidak mahu kembali lagi ke dalam Islam. Sesungguhnya pengkhianat itu adalah musuh yang sentiasa ingin menghancurkan peraturan itu. Malahan hukum itu hendaklah dilaksanakan agar kesucian Islam tidak ternoda. International Law Book Services. m. Dalam aspek yang lain pula. hukum ini tidak seharusnya dipertikaikan. Oleh yang demikian. Islam menjadi haluan yang mengatur semua perjalanan hidup manusia. 9. jil. Penguatkuasaan ini bertujuan agar tidak ada yang mengingkari dan mengkhianati peraturan tersebut. orang yang keluar daripada Islam boleh dianggap sebagai pengkhianat terhadap peraturan-peraturan Islam. m. dipegang erat dan ditegakkan. Dengan demikian.171 dalam ini maka kehidupannya tidak perlu dilindungi. Fikih Sunnah. Islam itu adalah jalan yang sempurna dalam kehidupan.Lihat juga Hashim Mehat. 1991. Oleh itu.2 Dengan hujah-hujah dan dalil yang diberikan di dalam bab-bab sebelum ini. . Dalam masalah ini.s 214. Ini adalah kerana kehidupannya itu sama sekali tiada kebaikan dan tidak mempunyai tujuan yang mengarah kepada kebaikan. Jelasnya ialah tiada hukuman bagi pengkhianat kecuali hukuman yang telah ditetapkan. Semua manusia baik warga negara komunis mahupun kapitalis. apabila mengingkari perlembagaan negaranya tentu akan dituduh sebagai pengkhianat ulung terhadap negaranya. maka hukuman bunuh ke atas orang yang murtad adalah praktikal dan tidak berlawanan dengan pratikaliti semasa.s 168-169. dipegang erat dan ditegakkan. Sesungguhnya setiap peraturan itu tidak akan dapat dikuatkuasakan jika tidak dijaga. 2 Sayid Sabiq. Malaysian Law & Islamic Law On Sentencing. Kuala Lumpur.

3 CADANGAN / SARANAN Di dalam bab ini juga turut dicadangkan beberapa saranan kepada pihakpihak tertentu. berpesatuan perlulah digalakkan. namun tanpa panduan agama yang kukuh. pengenalan. Ia bertujuan agar golongan individu yang mempunyai pendidikan tinggi ini mampu menjadi agen perubah masyarakat sekaligus sebagai jurubicara umat. Minda umat Islam juga perlu diasah bagi menghadapi serangan-serangan pemikiran yang pasti lebih mencabar mengikut peredaran zaman. setiap individu Muslim perlu diberi kesedaran dan galakan bagi meningkatkan ilmu pengetahuan dalam semua bidang. Antaranya dengan meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu semasa terutamanya berhubung dengan permasalahan yang boleh menggugat akidah. Ilmu harus dibezakan dengan maklumat kerana skop ilmu yang lebih luas meliputi kepercayaan.172 5. Dalam erti kata lain. Walaupun hari ini setiap individu sudah diberikan peluang yang seluas-luasnya dalam menuntut ilmu. fakta. penekanan terhadap ilmu-ilmu asas seperti ilmu-ilmu al-Quran. sudah tentu pemerkasaan ilmu pengetahuan merupakan kewajipan ke atas setiap umat Islam. Di peringkat akar umbi. Semoga dengan adanya kajian ilmiah ini dapat memberi panduan kepada pihak-pihak berwajib agar gejala riddah dapat disekat dan seterusnya dihapuskan daripada terus menular di kalangan masyarakat. . pastinya mereka akan mudah terpengaruh dengan pemikiran yang menyesatkan.1 Individu Dalam menghadapi situasi riddah yang semakin berleluasa kini. ilmu-ilmu hadis dan lain-lain tuntutan fardhu ain dipertingkatkan di samping tuntutan mempelajari ilmu-ilmu falsafah Islam dan Barat. kajian dan sebagainya. 5. Oleh itu.3.

2 Kerajaan Sesungguhnya pihak berkuasa agama Negeri dan Mahkamah Syariah mempunyai autoriti tersendiri dalam usaha menangani masalah ini. m. Malah individu juga boleh mengedarkan risalah-risalah yang berkaitan isu murtad di tempat-tempat awam seperti di pasaraya.3. Individu juga boleh menulis di laman sesawan dan blog-blog persendirian yang juga menjadi antara wadah baru dalam menyampaikan maklumat untuk tatapan umum. Hal ini jelas dinyatakan dalam peruntukan Perkara 4(1) Perlembagaan. . Walaubagaimanapun mereka mempunyai keterbatasan tertentu disebabkan akta undang-udang di Malaysia yang mendaulatkan Perlembagaan Malaysia melebihi undang-undang lain. 5. individu juga boleh berperanan dengan menulis artikel-artikel yang berkaitan dengan isu ini di akhbar. Islam begitu sinonim dengan Tanah Melayu suatu ketika dahulu. m. Dalam mana-mana perlembagaan pun. menulis di buku dan majalah untuk diedarkan kepada masyarakat.Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. Kaedah ini terbukti berjaya kesan dari perkembangan teknologi dan globalisasi. termasuk undang-undang Islam.5 Peruntukan mengenai definisi murtad dan hukuman murtad mengikut perundangan Islam perlulah dilaksanakan agar jumlah golongan murtad ini dapat dihapuskan. Utusan Malaysia. pasar dan tempat-tempat umum yang difikirkan bersesuaian. terminal bas. Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication. alasan sejarah sudah mencukupi untuk berfungsi sebagai ‘brek’ kepada desakan-desakan yang mahukan 3 4 Umat Islam diminta Pertahan Kedudukan Agama dalam Perlembagaan.3 Antaranya ialah penguatkuasaan. pemantauan. Kerana dari sudut sejarahnya.s 3. Perlembagaan persekutuan (hingga 15hb September 2003) : Kuala Lumpur terbitan International Law Book Services. adalah dicadangkan bahawa struktur perlembagaan yang ada boleh digunakan untuk melaksanakan Islam sekiranya pindaan atau penyesuaian yang berkaitan dilakukan. khidmat nasihat dan sebagainya. Secara tidak langsung ianya telah memberikan kedudukan yang istimewa kepada agama Islam berbanding agama-agama lain. 24 Julai 2006.4 Oleh yang demikian.173 Selain itu. 5 Abdul Aziz Bari (2005). Jika sesuatu undang-undang tersebut bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan maka bahagian yang bertentangan akan terbatal.s116.

Murtad. Islam Dalam Perlembagaan Malaysia. . Petaling Jaya: Intel Multimedia & Publication.174 supaya agama-agama lain diberikan kedudukan yang sama. Walaupun pada zahirnya mereka aktif dalam menjalankan kerja kebajikan.s: 54. namun programprogram seperti lawatan. Selangor: terbitan MHI Publication. Kerajaan juga perlu bertindak memerangi riddah ini sehingga ke peringkat akar umbi agar generasi akan datang memandang persoalan murtad sebagai sesuatu yang serius.7 Kesannya kumpulan ini berjaya mengumpulkan bilangan pengikut yang ramai dalam tempoh yang singkat. Adalah dicadangkan bahawa kedudukan ini perlu diambilkira dalam menangani masalah murtad khususnya dan persoalan-persoalan berhubung dengan hak terhadap kebebasan beragama yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan amnya. m. Di samping itu. Sebagai contoh kes ajaran sesat ‘ayah Pin’ di Batu 13. JAIS malah JAKIM perlulah memperkasakan usaha dalam menangani perkembangan gerakan ini. program kecemerlangan pelajar dan sebagainya hanyalah 6 7 Abdul Aziz Bari (2005). Oleh yang demikian. permantauan juga harus dibuat ke atas badan-badan NGO bukan beragama Islam yang menjadikan remaja Melayu sebagai sasaran mereka.6 Ini kerana pihak kerajaan misalnya pihak berkuasa agama Negeri mempunyai banyak ruang jika mereka mempunyai kemahuan. Selain itu. Terengganu yang telah menyebabkan banyak kes murtad berlaku kepada pengikut-pengikutnya. Ianya disebabkan pihak berkuasa agama terlalu berhati-hati dalam menangani isu ini di samping pertalian kekeluargaan yang terjalin antara ketua ajaran sesat ini dengan pemimpin-pemimpin politik di Terengganu. Black Metal dan gerakan Missionari selain gerakan ajaran sesat yang semakin menular di seluruh negara. Implikasi Hukum dan Fenomena. di Lembah Klang juga turut tidak terkecuali dari menjadi lubuk berleluasanya gejala murtad ini di samping menjadi tapak berkembangnya gerakan Islam Liberal. m. Hulu Besut. Lebih memeranjatkan ialah terdapat golongan profesional serta golongan terpelajar Melayu termasuk bekas pelajar Universiti al-Azhar yang turut terjebak dengan kegiatan kumpulan ajaran sesat ini.s: 131 Riduan Mohamad Nor (2006). Sehubungan itu sikap pilih kasih dan mementingkan kroni dalam perlaksanaan undang-undang perlu disisihkan agar akidah umat Islam dapat dipelihara. pihak JAWI.

175 bertujuan untuk mengaburi aktiviti sebenar mereka iaitu memesongkan akidah remaja Melayu ini. maka kerajaan juga boleh menggunakan peruntukan yang ada untuk menyediakan program memantau golongan yang baru memeluk Islam ini. pastinya tidak sukar bagi kerajaan untuk menyediakan peruntukan untuk pembangunan dan pembaikpulih taraf sosial masyarakat. Jika peruntukan yang besar boleh disediakan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) untuk pembangunan infrastruktur negara. Selain itu. ia juga bertujuan untuk menggalakkan penubuhan pusat bimbingan atau pemulihan akidah setiap negeri. Secara tidak langsung. Di sini. semua ahli Parlimen beragama Islam perlu diberi kesedaran tentang isu yang boleh menggugat akidah umat Islam ini. Selain itu. Kesannya kelompok anti Islam dan NGO yang terlibat semakin berani menunjukkan kebiadapan mereka. seorang ahli Parlimen wanita daripada DAP telah mempertikaikan arahan ini sebagai melanggar hak asasi wanita. pihak kerajaan perlu menyediakan sumber dana yang besar bagi memudahkan pihak berkuasa menggempur tenaga memerangi gejala riddah dari terus berleluasa. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) boleh berperanan dalam hal ini. Selain itu. . saluran penyampaian maklumat dan rekod data dapat dilakukan secara bersistem dan berkesan. Manakala ahli Parlimen bukan Islam pula harus diberi peringatan agar menghormati sentimen masyarakat Islam dan tidak membuat pelbagai tuduhan terhadap agama Islam dengan sewenangwenangnya. Contohnya semasa isu pemakaian tudung anggota polis wanita Polis Diraja Malaysia (PDRM) ketika berkawad. Kerajaan juga boleh menyediakan perkhidmatan kaunseling dan teleinfo bagi menudahkan orang ramai membuat aduan. Slogan ‘morality cannot be legislated’ cuba diterapkan dalam pemikiran masyarakat awam agar meniru gaya hidup Barat yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya mereka telah berdemostrasi di hadapan bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) kerana membantah Akta Kecil DBKL dalam isu berkelakuan tidak senonoh di khalayak awam. Memandangkan kebanyakan golongan yang murtad merupakan golongan yang baru memeluk islam.

5.4 Universiti Dalam menangani masalah riddah dari terus berleluasa di kalangan masyarakat kampus khususnya. mereka mempunyai hubungan yang akrab dengan golongan ahli politik negara di samping seringkali mengadakan kerjasama dengan pihak kerajaan dalam menjayakan sesuatu program. pertubuhan NGO juga boleh menjadi pengantara umat Islam dalam menyerahkan memorandum kepada Majlis Raja-Raja Melayu sebagai institusi tertinggi di negara ini yang bertanggungjawab menjaga kesucian agama Islam di negara ini. Oleh itu. Selain itu.3. maka setiap warga kampus seharusnya memainkan . mereka boleh berperanan dalam memberikan kaunseling serta menganjurkan program-program yang bermanfaat seperti kelas fardhu ain. mukhayam dan sebagainya terutamanya untuk golongan yang baru memeluk Islam memandangkan kelompok ini merupakan kelompok yang paling ramai murtad. NGO Islam ini juga perlu mempergiatkan usaha melalui kerjasama dengan golongan-golongan profesional masa kini. gerakan Islam Liberal dan sebagainya. NGO Islam ini juga digalakkan untuk mewujudkan personal contact dengan golongan pemimpin-pemimpin politik negara ataupun golongan professional yang berpengaruh pada masa kini.3.176 5. aktiviti rehlah. Artikel 11. NGO Islam juga perlu turut serta memainkan peranan dengan cara memantau serta melaporkan kepada pihak berkuasa agama atau kepada pihak istana sebagi ketua agama kerajaan Negeri dan Pusat.3 Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) terutamanya NGO Islam perlu menyusun strategi dakwah bersepadu dalam usaha membasmi bilangan murtad ini dari terus meningkat. Misalnya. jika dilihat antara faktor kejayaan gerakan missionari mahupun gerakan yang menggalakan kebebasan beragama di Malaysia seperti Sisters In Islam (SIS). Ini kerana.

Misalnya. Sekolah Pondok. Ini kerana di antara faktor gejala murtad kian berleluasa antaranya disebabkan faktor kejahilan mereka dalam memahami tuntutan agama Islam itu sendiri.177 peranan dalam menangani masalah ini. Segala perancangan jahat kumpulan kuffar ini terhadap umat Islam perlu dibongkar hingga ke akar umbi dan didedahkan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui dan waspada terhadap dakyah yang disebarkan oleh mereka. subjek Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) yang merupakan subjek umum universiti boleh dijadikan platform oleh pensyarah untuk membentuk pola pemikiran yang tepat di kalangan pelajar berkenaan konsep Islam yang sebenar. makhdum dan Tuan Guru.3. Terengganu. terutamanya di negeri-negeri Melayu utara seperti Kelantan. Disebabkan itulah pendidikan agama Islam perlu disuburkan di setiap peringkat institusi sehinggalah ke peringkat pusat pengajian tinggi. madrasah serta tempat-tempat menuntut ilmu sentiasa menjadi tumpuan masyarakat pada masa tersebut. Madinah dan Mesir. Jika dikaji suatu masa dahulu. mereka berkhidmat sebagai .5 Golongan Ulama dan Intelek Golongan ulama perlu memainkan peranan yang lebih sinergi dalam mendidik dan memberi kefahaman kepada generasi baru berkaitan bahaya gejala yang merosakkan akidah ini terutamanya gejala murtad kini agar mereka lebih berwaspada dengannya. masyarakat Melayu kaya dengan ulama yang menyandang pelbagai gelaran seperti maulana. budaya hedonisme dan strategi musuhmusuh Islam yang tersusun serta licik. 5. Sebahagian dari lulusan pondok ini juga berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi di negara Arab seperti Mekah. Sekembalinya mereka ke tanah air. Golongan ini juga perlu turut bekerjasama dengan agensiagensi Islam dalam memurnikan pemikiran umat Islam yang menyeleweng terutama tentang salah faham yang berlaku terhadap agama Islam hari ini. sheikh. istana pula menjadi tempat berkumpul untuk menuntut ilmu sebagaimana yang ditulis dalam ‘sulatus salihin’ karya Tun Seri Lanang. Kedah dan Perlis. Selain itu.

Di sini masjid.6 Masyarakat Ahli masyarakat seperti jawatankuasa komuniti kediaman perlu memainkan peranan yang lebih berkesan dalam menangani masalah ini. Utusan Malaysia. Jika sebelum merdeka. 8 Keluarga Aishah terima simpati. Jika mereka boleh bersatu padu dalam menjaga keamanan kawasan kediaman.3. . 23 Januari 1998. Ianya boleh dilihat apabila terjadinya kisah Natrah di Singapura pada tahun 1950. Kesan dari faktor inilah menjadikan isu murtad ini cukup asing dan akan ditentang habis-habisan jika ianya terjadi dalam masyarakat kesan dari peranan yang dimainkan oleh golongan ulama ini. 5. di antara stategi berkesan untuk menjadikan masyarakat turut serta proaktif dalam menangani masalah murtad ini dengan menjadikan isu murtad sebagai isu yang besar serta sentiasa diperkatakan dalam kelompok masyarakat.8 Kesannya masyarakat akan merasa terpanggil dan bertanggungjawab untuk turut serta membasmi gerakan ini secara berkelompok atau secara peribadi. Sentimen sebegini terbukti berjaya mengekang masyarakat pada zaman tersebut dari terlibat dengan gejala murtad. Selain itu. maka pastinya mereka juga mempunyai kekuatan dalam menjaga dan turut prihatin dengan masalah akidah masyarakat setempat. orang Melayu takut untuk menghantar anak-anak mereka menuntut di sekolah Inggeris kerana khuatir akidah anak mereka akan terpesong atau murtad jika belajar di aliran sebegini. surau mahupun balairaya dilihat sebagai tempat yang paling ideal dalam membincangkan masalah-masalah yang berlaku di dalam masyarakat serta turut bersama-sama membincangkan cara mengatasi masalah murtad ini.178 pegawai agama di jabatan Agama serta menjadi guru-guru agama. Pemikiran masyarakat juga perlulah diaktifkan dengan isu-isu terkini berkenaan gejala murtad ini agar masyarakat dapat turut serta dalam menangani masalah ini.

kuliah serta tazkirah berkenaan tajuk murtad. bunting. poster dan mengedarkan stiker- stiker yang boleh ditampal di kereta untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahaya gejala ini. pihak media wajar membentu dalam pendedahan yang meluas serta kefahaman tentang implikasi penukaran agama dan kehinaannya menurut Islam. ceramah politik. Method ini biasanya menjadi kegemaran kelompok masyarakat biasa yang sudah biasa mengunjungi masjid. Contohnya kejayaan BADAI (Badan Bertindak Anti IFC) yang berjaya menggagalkan seminar yang dianjurkan oleh kumpulan ‘artikel 11’ di Pulau Pinang. Ekoran tindakan BADAI ini juga 9 Masrinah bt Maslih (2008).s 109. Dalam hal murtad. iv) Menaikkan kain rentang. kelas-kelas pengajian agama. forum. iii) Mengadakan ceramah. Ini kerana media mempunyai kuasa dalam membentuk pandangan masyarakat umum.179 Di antara modus operandi yang boleh dilakukan untuk meluaskan maklumat berkenaan isu ini ialah : i) Penglibatan pihak media massa dan media cetak dalam menyebarluas bahaya gejala murtad ini jika berkembang dalam masyarakat.9 ii) Mengadakan konvensyen. seminar serta bengkel berkenaan isu murtad ini secara kolektif dan berterusan. . wacana ilmu. Program-program agama sama ada melalui media cetak atau elektronik sepatutnya diletakkan prioriti utama dengan meningkatkan jumlah program dan mengurangkan rancangan-rancangan yang berbentuk hiburan seperti yang ditayangkan di kaca TV pada hari ini. Persepsi pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad). v) Penyerahan memorandum dan kutipan tandatangan untuk meraih publisiti dari pihak media. surau. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. m. Medan sebegini kebiasaannya berkesan untuk menarik golongan elit dan kelas pertengahan turut serta membincangkan permasalahan murtad ini.

Oleh itu. Oleh yang demikian.W. masyarakat hendaklah mendesak ahli Parlimen kawasan masing-masing agar membawa usul ini ke Parlimen atau ADUN di peringkat negeri dan menjadikan isu murtad ini sebagai satu isu yang melangkaui sempadan parti dan politik. akal perlu digunakan dengan sebaiknya untuk menilai sama ada sesuatu perkara itu diredhaiNya ataupun sebaliknya. mereka bersatu padu dalam merealisasikan impian mereka ini. Sesungguhnya kedatangan Islam adalah untuk menghapuskan segala bentuk kepercayaan yang bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia. Selain itu haruslah diingat bahawa dengan autoriti kerajaan yang memerintah sahaja maka fenomena murtad ini berjaya dikekang dari terus menular dalam masyarakat.180 masyarakat mulai memperkatakan tentang gejala murtad dan ancaman IFC. walaupun logik akal dapat menerimanya. Sejarah silam telah membuktikan bahawa perpaduan adalah senjata yang paling ampuh dalam membina sesebuah komuniti. mana-mana fahaman yang dibawa oleh gerakan Islam Liberal ini. Malahan kumpulan IFC ini juga telah memadamkan jadual roadshow mereka ke seluruh negara dalam laman sesawan kumpulan ini. Jadi. namun demi menjatuhkan agama Islam. Sesungguhnya virus murtad tidak mengenal latar belakang keluarga. . status mahupun taraf pendidikan seseorang kerana virusnya mampu merebak kepada individu yang mempunyai taraf pendidikan agama yang tinggi mahupun anak tokoh agama sendiri. Kesannya kini kelompok liberal dan hak asasi manusia semakin kukuh kedudukannya kesan dari kesepaduan yang telah mereka capai di kalangan mereka. perlu ditolak sekiranya ia bertentangan dengan nas syarak. Walaupun mereka berbeza agama dan kaum.T mencipta manusia dengan kelebihan akal yang berpandukan wahyu supaya manusia berfikir serta dapat membezakan yang hak dan batil. Allah S.

surau dan NGO Islam perlu mengambil inisiatif dalam melaksanakan tanggungjawab ini. 5. kerajaan. Usaha-usaha memberi kesedaran dan ilmu pengetahuan Islam kepada generasi muda adalah bersifat komprehensif. penyelidik telah mengariskan beberapa kaedah penyelesaian yang difikirkan sesuai untuk dilaksanakan bagi mengatasi masalah pertukaran agama di kalangan masyarakat Melayu Islam di Malaysia: 5. Pelbagai kaedah telah dibuat dan dilaksanakan sebelum ini tetapi masih belum menampakkan hasilnya bahkan gejala pertukaran agama di kalangan umat MelayuIslam semakin meruncing.4 CADANGAN KAEDAH PENYELESAIAN DALAM MENANGANI MASALAH MURTAD Berdasarkan cadangan-cadangan di atas. berpendidikan rendah mahupun yang berpendidikan tinggi tetapi cetek pengetahuan agama.4.2 Kerajaan serta umat Islam di Malaysia khususnya perlu kembali kepada sistem Undang-undang Jenayah Islam dalam kerangka Perlembagaan yang sedia ada.4.181 5. Untuk melaksanakan setiap program kesedaran dan penyebaran ilmu pengetahuan ini. Justeru kekangan dana dalam mengimplimentasikan usaha ini menjadi faktor utama ianya tidak dapat dilaksanakan. masjid. maka ia memerlukan kos yang tinggi. Sudah sampai masanya kerajaan kembali melaksanakan Undang-undang Jenayah Islam dalam pentadbiran negara kerana telah terbukti sepanjang sejarah Islam bahawa undang-undang ini mampu menyelesaikan banyak . pihak swasta. Sesungguhnya hanya ilmu pengetahuan sahaja yang dapat menjadi benteng pertahanan umat Islam dalam menghadapi cabaran beragama era globalisasi ini. Semua badan dakwah. masyarakat Islam serta NGO Islam perlu bergabung tenaga dalam menggumpulkan dana serta tenaga pakar untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang kepentingan ilmu pengetahuan agama dan kekuatan akidah. Oleh itu. ia tidak boleh dilakukan atau diletakkan di atas tanggungjawab JAKIM semata-mata. Oleh yang demikian.1 Kebanyakan mereka yang terdorong untuk menukar agama ini terdiri daripada golongan saudara kita.

Sekiranya di zaman Jepun rakyat terpaksa tunduk kepada undang-undang yang dipakai oleh penjajah Jepun. begitu juga ketika mana penjajah British menguasai Malaysia. 5. Pentadbiran Undang-undang Islam di Malaysia.3 Pihak kerajaan perlu meminda atau mengemaskinikan Perlembagaan yang ada dengan membuat akta atau enakmen yang boleh memperkukuhkan kedudukan undang-undang Islam dan artikel 121 (A).182 masalah termasuk masalah murtad. Walaupun dialog seumpama ini banyak dilakukan oleh badan-badan dakwah.4. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). rakyat akur dengan undang-undang British maka sudah sampai masanya setelah 52 tahun negara merdeka dengan Malaysia dinobatkan sebagai negara Islam untuk menjadikan Undang-undang Jenayah Islam sebagai sistem perundangan negara. Sewajarnya kedudukan Mahkamah Syariah ini ditingkatkan memandangkan Malaysia dikenali sebagai sebuah negara Islam yang sudah mendapat kemerdekaan lebih daripada 52 tahun bahkan majoriti serta pemerintahnya terdiri daripada bangsa Melayu yang beragama Islam. Artikel 121(A) perlu memperuntukkan kuasa Mahkamah Syariah lebih tinggi kedudukannya daripada Mahkamah Sivil. . tetapi dalam kalangan jabatan kerajaan mahupun NGO Islam yang berautoriti kurang dilakukan 10 Ahmad Mohamed Ibrahim (1997).s 15.4 Penyebaran Islam perlu dilakukan melalui dialog secara terbuka. Ia juga menjamin kesejahteraan dan hak-hak umat Islam tanpa mengenepikan hak bukan Islam di Malaysia. 5. Ia sebagaimana yang telah disarankan oleh Almarhum Profesor Dr. m.4. Dengan meletakkan kedudukan Mahkamah Syariah lebih tinggi daripada Mahkamah Sivil sekaligus memperlihatkan pengukuhan agama Islam sebagai agama rasmi negara dan menampakkan ketinggian kedudukan Yang Dipertuan Agong sebagai Ketua Agama di Malaysia. Ahmad Ibrahim yang mengatakan: :10 “Mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan Undangundang Islam hendaklah terbatal dan dianggap tidak sah setakat mana ia bertentangan itu”.

Kesepakatan masyarakat Islam dalam mempertahankan kedaulatan agama Islam dan hak beragama umat Islam di Malaysia dituntut dan dialog seumpama ini mampu menjawab segala kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang bukan Islam sekaligus menyedarkan masyarakat Islam tentang dakyah agama lain. 5.5 Kerajaan perlu meluaskan operasi mahupun mengemaskinikan pentadbiran pusat pemulihan akidah agar segala aktiviti dan program yang dibuat lebih tersusun dan berjaya mencapai objektif penubuhannya. Televisyen kerajaan mahupun swasta seharusnya tidak mengagungkan budaya Barat serta Bollywood hingga menyebabkan ramai umat Islam terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat. sekular. Usaha TV9 yang membawa mesej Islam dalam kebanyakan programnya dilihat sebagai satu langkah bijak dan memperlihatkan bahawa program . free thinker serta pelbagai fahaman yang bertentangan dengan Islam.4.183 bahkan mereka gagal untuk turun padang bersama-sama melakukan tanggungjawab tersebut.4.6 Kerajaan juga turut diminta supaya memantau rancangan yang dipaparkan dalam media elektronik. Kesan daripada cara hidup Barat telah membawa pemikiran umat Islam di Malaysia lebih bersifat liberal. Kebanyakan dialog seumpama ini dianjurkan oleh NGO bukan Islam seperti IFC dan Majlis Peguam yang majoritinya dikuasai oleh orang bukan Islam sehingga mereka berani mencampuri hak orang Islam. memandangkan masalah berkaitan akidah umat Islam ini semakin meningkat. termasuk mempertikai artikel 11 (4) berkenaan hak kebebasan beragama. 5. budaya. diharapkan pihak kerajaan pusat dapat membina pusat pemulihan ini di setiap negeri agar ramai lagi umat Islam yang bermasalah dari sudut akidahnya dapat dipulihkan berbanding sekarang. Sistem pengoperasian yang lebih sistematik dan efisien dapat memulihkan keyakinan golongan yang ingin keluar daripada Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar berlandaskan akidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah. Percambahan idea dan pandangan melalui dialog boleh menyelesaikan banyak masalah yang berhubung dengan perbezaan pandangan terhadap teologi. Oleh itu. adat serta toleransi beragama. Hiburan yang berunsur ganas dan percampuran antara lelaki dan wanita turut menjadi ikutan sebahagian remaja Islam sehingga akhirnya membawa kepada meninggalkan Islam sebagai pegangan hidup.

.184 bercorak keagamaan masih mendapat tempat di hati masyarakat bahkan sangat dialukan dalam situasi masyarakat yang semakin gawat hari ini.

Islam dan Isu-isu Semasa. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. Petaling Jaya: Selangor. Birmingham United Kingdom. Abdul Aziz Bari (2003). Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia. Abdul al-Karim Zaydan (1994). Fatwa di Malaysia. Buku-buku ‘Abdul‘Azeez ibn ‘Abdullaah ibn Baaz (1998). Al-Mufassal Fi Ahkam al-Mar’ah. Islam dalam Perlembagaan Malaysia.5. Abu Zahrah (1994). Word of Advise Regarding Dak’wah. Malaysian Constitution: A Critical Introduction. Jabatan Perdana Menteri: Bahagian Hal Ehwal Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ushul Fiqih. Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn. Abdul Halim bin Mat Diah (1987). Ahmad Hidayat Buang (2004). . Jil. Kuala Lumpur: The Other Press. translation by Bint Feroz Deen & Bin ‘Abd al-Ghafoor. Abdul Karim Zaidan (2002). Intel Multimedia and Publication. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Tafsir Pimpinan al-Rahman Kepada Pengertian alQuran. Beirut: Mu’asasah al Risalah. Abdul Aziz Bari (2005). Islam dan Dakwah.185 BIBLIOGRAFI Al-Qur’an al-Karim Abdullah Basmeih (1992). Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Bhd. Abdullah bin Sulong. (2005). Al-Hidayah Publishing and Distribution. Abdul Aziz Bari (2006). Perlembagaan Malaysia : Asas-asas dan Masalah. Suatu Contoh Tentang Huraian Metodologi.

Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd. “Interpreting the Constitution – Some General Principles” dalam F. Jil. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM). Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabi.186 Adam Kuper & Jassica Kuper (1985). vol.A Trindade & H. Al-Bakli (t. Al-A’zami (1990). Al-Kasani. Al-Huli (1368H). Qaherah: Matba’ah al-Qaherah. Al-Fayruz Abadi (t. Qaherah: al-Matba’ah alBahiyah al-Misriyah.Sana’i fi Tartib al-Shara’i. The Social Science Encyclopaedia. 8. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Al-Asqalani (1989). .t. al-Mamlakat al-Arabiyat al-Su’udiyah: Maktabat al-Kawthar.t. 16. Al-Razi (t.2.Kabir. London: Routledge and Kegan Paul. Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah. Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Dar Ihya al-Turath al-Arabi. Jil. Misr: Tab Idarat al-Manar. Maktabah Lubnan. Ahmad Ibrahim (1986).t. Jil. al-Qamus al Muhit. Ahmad Mahdzan Ayub (1985). 12. Sistem Undang-undang di Malaysia. al Mughni. Al-Bahuti (1402H). Ahmad Mohamed Ibrahim (1986). Kifayat Al-Akhyar fi hil Ghayat al-ikhtisar. Al-Tafsir al. Al-Mughni.P.). Dar al khayr.). Beirut. 7. Al-Maqdisi (1367H). al-Ikhtiyati al-Fiqhiyah Min Fatawa Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah. (1982). Jil. Al-Husni (1995/1416h). Shara’i al-Islam fi Masa’il al-Halal wa al-Haram. Al-Fakhr al-Razi (1357h). Mukhtar al-sihah. Fath al-Bari Sharh Sohih al-Bukhari. 4. 8. Beirut: Dar al-Makrifah li al-Tiba’ah wa al-Nashr. al-Maqsidi (1367H). Bada’i al. Kashshaf al-Qanna An Matn al-Iqna. 4. Ahmad Mohamed Ibrahim (1997). Misr: Tab Idarah al-Manar. jil. Manhaj al-Naqd ’inda al-Muhaddithin Nash’atuhu wa Tarikhuhu. Jil. Beirut. Jil. Jil.). The Constitution of Malaysia: Further Perspective and Developments. Beirut: Dar al Fikr. Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi: Suatu Pengenalan.). 1. Lee (Ed. Beirut. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hawwa (1992). Jil. El-Awa M. Al-Aqidah wa Atharuha fi Bina’ al-Jil. Our Constitution. Baltarji (1994). Buyong Adil (1980). Selangor. Mu’assasah al-Risalah. 2. Jil. jil/1.6. Al-Fatawa al-Hindiyah. Beirut: Dar al-Fikr. Gharnati (t.). Jil. Jil. Prinsip Undang-undang Malaysia. Azzam (1990).2. jil. Manusia dan Islam. Indianapolis. Murtad Menurut Perundangan Islam. Dimashq. Malaysian Law & Islamic Law On Sentencing. Kuala Lumpur: The Law Publishers (M) Sdn. Jil. Haron Din (1988). Kuala Lumpur: International Law Book Services. Arieff Salleh Rosman (2001). Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin. Bhd. PTS Publications & Distributors Sdn.t. . American Trust Publications. Hapriza Ashari (2003). Misr: Matba’ah Mustafa al-Babi al-Halabi.) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al Fikr. Bhd. Kuala Lumpur: Pustaka Salam. al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu.1. Misr: alMatba’ah al-Amiriyah. (1982). A-Shawkani (1994). Hashiyah al Sawi ala al-Sharh al-Soghir li al-Dardir. Dar al Fikr.4.t. Qawanin al-Ahkam al-Syariyah wa masa’il al-Furu al-Fiqhiyah. Al-Sharbini (t. Hashim Mehat (1991). Murtad : Kedudukannya di sisi Islam dan Perlembagaan Malaysia.7. Beirut: Dar Ibn Hazm. Al-Zuhaily (1989/ 1409h). Sejarah Kedah. Sani (1980). Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn Bhd. Nayl al-Awtar. Beirut: Dar al-Khayr. Awdah (1994/1415h). Hashim Yeop A. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Petaling Jaya : Intel Multimedia and Publication. Jama’ah min Ulama’ al Hind. Al-Minhaj Fi Sharh Sohih Muslim bin al-Hajjaj. Beirut. Punishment in Islamic Law. Al-Islam: Syahadah dan Perkara-perkara yang Membatalkannya. al-Tashrik al-Jina’i al-Islami Muqarinan bi al-Qanun al wad’i. (1310h). Batu Caves. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.187 Al-Sawi (1372H). Farid Sufian Shuaib (2005).

Gramedia. Jilid 12. Rad al-Muhtar ala al-Dur al Mukhtar. Simon (1977). Pengajian Malaysia.). al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah. al Muhalla. Bhd. Al-Sorim al-Maslul a’la Shatim al-Rasul. Jil. Murtad. Arti Dan Metode Sejarah Pendidikan. Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri (1968). Jakarta: Penerbit P. Kuala Lumpur terbitan Pustaka Antara Books Sdn. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan FIP-IKIP. Salah Faham Terhadap Islam. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamaruddin Ngah dan Roslin Md Akhir (1990). Kuala Lumpur: Darul Nu’man. Metode-metode Penelitian Masyarakat.).1.t. Ismail Yusof (1997). Ibn Hazm (t. Hasnah Hussiin. Unsur-Unsur Tradisi dalam Perlembagaan Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Jil. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 4. Beirut: jil. Ibn Abidin (1386h). Kesan dan Kisah Mengenainya.).T. Muhammad Hassan Dato’ Kerani Muhammad Arshad (1968). Beirut: Dar al-Fikr. Lisan al Arab. ____________ Kamus Dewan Edisi Keempat (2007). Illinois: The Dorsey Press. Misr: Matba’ah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Awladuhu. Muhammad Isa Selamat (1998). Mardiana Nordin. Muhammad Qutb (1977). Tafsir al-Quran al-Azim. al-Ra’id. Manheim & Bredley A. Beirut: Dar Sadir Wa Dar Beirut. Beirut: al Maktab al Tijari. 2. Ibn Kathir (1401H).Dar al-Ilm al-Malayin. Jabran Mas’ud (1986). Politik dan Agama di Sabah. Gabungan Persatuan Mahasiswa Islam Antarabangsa. Jil.188 Henry L. 11. Shah Alam terbitan Fajar Bakti. ____________ Kamus Za’ba (2000). Kuala Lumpur terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sociological Research: Philosophy And Methods. (1986).(2001). Koentjaraningrat (ed. Mohd Salleh Abas (1985). Ibn Taymiyah (t.t. Ibn Manzur. . Imam Barnadib (1982). Kuala Lumpur terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kaedah Penyelidikan Panduan Mudah Kerja Luar.

189

Muhammad Rashid Rida (t.t.) Tafsir al Manar, Jil. 1. Beirut: Dar al-Makrifah. ____________ Perlaksanaan Hukum Hudud di Kelantan (1994), Kota Bharu: Telda Corporation Sdn. Bhd. Peter, A. Angeles (1981), A Dictionary Of Philosophy, London: Harper and Row Publishers. Riduan Mohamad Nor (2006), Murtad Implikasi Hukum dan Fenomena, Selangor: MHI Publication. R.H. Hickling (2001), Malaysian Law, An Introduction to the Concept of Law in Malaysia, Selangor: Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd. Said Ibrahim (1998), Jinayah Murtad, Dari Sudut Hukum Syarak dan Perundangan Islam, Kuala Lumpur: Darul Ma’rifah. Sayid Sabiq (1990), Fikih Sunnah, jil. 9, Kuala Lumpur: Victory Agencie. Shamrahayu Abdul Aziz et.al (2005), Murtad dalam Perundangan Islam. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication. Sidi Gazalba (1981), Pembimbing Latihan Dan Tesis, Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Wahbah az-Zuhaili, terj. Ahmad Shahbari Salamon et. al (2001), Fiqh dan Perundangan Islam Jilid IV, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Hashim, Ting Chiew Peh dan Shamsul Amri Baharuddin (1980), Kaedah Penyelidikan Sosial, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. William L. Reese (1980), Dictionary Of Philosophy And Religion Eastern And Westren Thought, New Jersey: Humanities Press Inc. Zaydan, al-Mufassal fi ahkam al Mar’ah, jil. 5. _____________. (t.thn), Al-Mu’jam al Wasit. Jil.2. Dar Imran.

Kertas Kerja Bahagian Penyelidikan (1991), ‘Mengenal Ajaran Sesat Di Malaysia’, (Kertas Kerja di Pusat Islam Malaysia, 3 September 1991), Wilkinson, R.J. (1908), ‘Papers on Malay Subjects’ Law Part 1, Kuala Lumpur. Mohamed Azam Mohamed Adil, Hak Kebebasan Beragama Dari Perspektif Islam dan Perlembagaan Persekutuan,:Satu Perbahasan, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor.

190

Mohamad Kamil b. Abd. Majid (2004). Penyelewengan Aqidah: Punca Dan Implikasinya Kepada Umat Islam. (Kertas Kerja Seminar Pemantapan Aqidah Peringkat Negeri Selangor, 7 Ogos 2004). Anjuran Jabatan Mufti Negeri Selangor.

Tesis Ab. Razak Aripin, Murtad: Penilaian dari Sudut Syariah dan Penyelesaiannya di Malaysia, Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Azahar bin Yaakub@Ariffin (2000) Murtad di Kalangan Saudara Baru Keturunan India: Satu Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Masrinah bt Maslih (2008), Persepsi pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad). Johor: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Rozi Jidin (1994), Riddah/murtad : Bidangkuasa Mahkamah di Malaysia dan Kesannya kepada Masyarakat. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Nor Azilah Abdul Ghani (1999). Murtad: Kajian Kes di Wilayah Persekutuan. Kuala Lumpur, Universiti Malaya. Enakmen/Undang-Undang

[1915], I.F.M.S.L.R 204. [1927], 6 F.M.S.L.R. 128; 2 J 213 (1977), MLJ 187. [1989] 1 MLJ 418 Ahmad Mohamed Ibrahim (1989), “The Ammendent to Article 121 (1A) of the Federal Constitution: Its Effect on the Administration of Islamic Law”, 2 MLJ. Farid Sufian Shuaib (2000), “The Courts and Approaches to Constitutional Interpretation” 8 IIUMLJ 151. _____________Akta Undang-Undang Sivil, 1956 (Akta 67) _____________Che Omar bin Che Soh lwn Public Prosecutor (1988) 2 MLJ. _____________Laws of the Constitution of Terengganu (1911), Malayan Constitutionial Documents No.2.

191

_____________Menteri Hal Ehwal dalam Negeri lwn Jamaluddin bin Othman (1988) 1 Malayan Law Journal (MLJ). _____________Perlembagaan Persekutuan (Hingga 5 Mac 2008), Kuala Lumpur terbitan International Law Book Services, Petaling Jaya. _____________Perlembagaan Pakistan, Perkara 227. _____________Suruhanjaya Reid (Februari 1957), Kuala Lumpur, Government Press. _____________Undang-undang Mahkamah, Terengganu 1885. In Re Susie Teoh; Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, Kelantan (1986) 2 MLJ 228. Teoh Eng Huat lwn Kadhi Pasir Mas & Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu, Kelantan (1990) 2 MLJ 306. L.A Sheridan, “Religion of the Federation” (1988) 2 MLJ. Permohonan No. 14200-043-002-2003, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seksyen 5 Enakmen Jenayah Syariah (Selangor), 1995. Seksyen 7 Enakmen Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu), 2001 Seksyen 12 Enakmen Jenayah Syariah (Perak), 1992. Seksyen 48 Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Sembilan), 1992. Seksyen 55 (2) Enakmen Jenayah Syariah 1995 Negeri Sabah. Seksyen 63(1) Enakmen Undang-undang Jenayah Islam Sabah, 1995 Seksyen 63 (2) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Melaka), 1991. seksyen 66 Enakmen Undang-undang Pentadbiran Islam Melaka, 1991. seksyen 102 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan, 1994. Seksyen 119, Enakmen Undang-undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Sembilan (Pindaan 2003).

Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Tuan Haji Sham Haji Openg, Ketua Hakim JKSS pada 5 Ogos 2003. Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan YAA Dato' Che Yusof Puteh, Ketua Hakim JKSPP pada l6 Ogos 2003.

192

Temubual Mohd Azam Mohd Adil dengan Tuan Mat Zaraai Bin Alias, Penasihat Undang-undang Perlis (ketika itu) pada l8 Oktober 2001.

Jurnal / Majalah / Surat Khabar A. Mohd Rahimin Sihat, Kepentingan Memelihara Akidah, Utusan Malaysia, 21 Julai 2006. Abu Bakar Ismail, Milenia Muslim (Januari 2006), Tolak Suruhanjaya Agama, Kuala Lumpur, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). Abdul Monir Yaacob (Jun 1992), Reformasi Undang-Undang Islam di Malaysia, Jurnal Kanun, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Aninah Janang, Mastika (Disember 2006), Tolong Selamatkan Gadis-Gadis Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Utusan karya Sdn. Bhd. ____________ Angka Murtad dalam SMS Tidak Betul, Utusan Malaysia, 9 November 2006. ____________ Islam itu sempurna, jangan samakan dengan agama lain. Rosak akidah kita nanti, Harian Metro, 10 Julai 2006. Ihsan Hardiwijaya Ibaga, majalah DIAN (Bil. 120, Mei 1979), “Ulama dan Sistem Pondok Di Kelantan Abad Ke 19”, Kota Bharu. ____________ Jangan Pertikai Perkara 121 (A), Utusan Malaysia, 25 Julai 2005. ____________ Keluarga Aishah Terima Simpati, Utusan Malaysia, 23 Januari 1998. Khairun Nizam dan Mohammad Yusuff, Beri Kuasa, Tambah Kakitangan JAKIMNGO, Utusan Malaysia, 8 November 2006. Linehan (1936), History Of Pahang dalam JRASMB London, vol. xiv, Bahagian II. Mazeni Alwi, Hentikan Debat Isu Agama, Utusan Malaysia, 11 Ogos 2006. Mohd Azam Mohamed Adil, Bahaya Mainkan Isu Murtad di Malaysia, Utusan Malaysia, 9 November 2006. Mohd. Farid Ravi Abdullah, Jangan Sisihkan Orang yang Murtad, Utusan Malaysia, 10 November 2006. Mohd. Radzi Mohd. Zin, Jangan Permain isu Agama, Utusan Malaysia, 17 Oktober 2006.

November 1989. Memahami Artikel 11 (4). Anak VVIP Bertaubat Selepas Murtadkan 500 Orang Melayu. Kami Perjudikan Akidah Untuk beri Makan Anak-Anak!. Mastika (November 2006). Fiqh dan Perundangan Islam Jilid IV. al (2001). 24 Julai 2006. Wan Mohd. Kuala Lumpur terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. IFC tiada tempat di negara iniPemuda UMNO. Sahidan Jaafar. “Apostasy is Not Capital Crime”. Murtad Barah Ummah. The Star.t. _______________ (t. Utusan karya Sdn.Murtad. Mastika (Disember 2006). 18 November 2006.). Wan Mohd. Berita Harian. Musa Menghadap. ____________ Wujud Akta Lindungi Akidah. Utusan Malaysia. Pusat Penyelidikan Pas Pusat Noor Azam Shairi. Vita Brevis. Rahman. Utusan karya Sdn. 23 Ogos 2006 Norliza Abd. Kuala Lumpur. ____________ Saya Tetap Islam: Azhar Mansor. Utusan Malaysia. 8 November 2006. Amaran Kepada Semua-Jangan Anjur Lagi Forum Sentuh Sensitiviti Kaum. 16 Julai 2006. Kuala Lumpur. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM). 9. Kuala Lumpur: Terbitan Badan Bertindak Anti. bil. Kuala Lumpur. ____________ Mufti Perak Kata JAKIM Tidak Serius dalam Isu Murtad. Peristilahan Legasi Hippocrates Ars Longga. Hampir Murtad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Utusan karya Sdn. Agama dalam Wahbah az-Zuhaili. Kuala Lumpur. Sisters In Islam. terj. Jadi Free Thinker. ____________Umat Islam diminta Pertahan Kedudukan Perlembagaan. Laman Web . Utusan Malaysia. 9 November 2006. Hafiz Wan Hamzah. Bhd. Utusan Malaysia. Agama – Perdana Menteri. Pelita Bahasa. Utusan Malaysia. Mastika (Disember 2006). Utusan Malaysia. Ahmad Shahbari Salamon et. Hafiz Wan Hamzah. 12 Ogos 2008. Zulkifli Jalil. 10 Julai 2006. 24 Julai 1999. Bhd.193 ____________ Milenia Muslim (Disember 2006). Bhd. Utusan Malaysia. SMS: Sultan perak Panggil MB. ____________ Kebanyakan yang Murtad Wanita. Rusli Abdul Ghani (1989).

al-ahkam. 11.gov.my/web/musykil. Kedudukan Islam dalam Perlembagaan Malaysia. 6 Oktober 2000 www2.my/ Perbincangan khas NGO-NGO Islam mengenai Lina Joy dan isu semasa www. May 25.45pm http://www.org.my http://www. 12. 2.55pm www.gov. baheis.4 jun 2007. www. 4.50 am www. 05 1:14pm http://www2.malaysiakini.islam. Ahmad Mohamed Ibrahim. 5.utusan.malaysia-today.tripod.com/letters/36404 / 50.com. Mufti Perak Dakwa 250.gov.islam. 1. 2 jun 07 www. www.org/wiki/Agama.com/artikel/murtad. 12 Jun 200. 4 jun 07.000 murtad di negara ini? 14 Februari 2006.kedah.gov.000 remaja Melayu mohon murtad? Rozmal Malakan.30 pm www.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/undang.wikipedia.my.esyariah.my.net/southerncross/articles/muslim_women_who_share_a_secre t_love/ .htm.nsf 11 jun 2007.194 alumnigayonguia.abim.myislamnetwork.e-fatwa.30pm.00pm.sydneyanglicans.harakahdaily.net/Blog-s/2006/06/respon-islam-terhadap-pluralisme.net/.net.php?fatwa_id=8 ms.nsf/listsslg your.my/mufti/readfatwa.gov.htm.net/ 4 jun 07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful