1.

0 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Definisi Kemahiran mendengar dan bertutur adalah salah satu daripada unsur komunikasi yang tertua dan terpenting dalam kehidupan seharian. Mendengar dan bertutur merupakan kemahiran pertama dan utama yang harus dikuasai oleh murid-murid. Perkara ini disebabkan oleh, seseorang itu akan dianggap sebagai fasih berbahasa tanpa perlu menguasai kemahiran membaca dan menulis. Dalam proses pemerolehan bahasa umumnya, didapati bahawa sebelum perkataan atau bunyi pertama keluar daripada mulut bayi, bayi itu telah terdedah terlebih dahulu kepada bunyi bahasa. Hal ini bermakna bahawa kemahiran mendengar dan bertutur adalah kemahiran yang paling asas dalam berbahasa. Selain itu, menurut Abdul Aziz Abdul Talib (1993:65), seseorang yang telah menguasai kemahiran mendengar dan bertutur secara automatik akan menguasai aspek tatabahasa, perbendaharaan kata, fonologi dan semantik yang diserap dan dipelajari melalui aktiviti mendengar sebagai proses menerima komunikasi dan aktiviti bertutur sebagai proses menghasilkan bahasa. Menurut Asmah Haji Omar (2004), beliau berpendapat mengikut rantaian kronologi, kanak-kanak akan mendengar terlebih dahulu sebelum bertutur, bertutur lebih dahulu daripada membaca dan mebaca lebih dahulu daripada menulis. Kemahiran mendengar boleh didefinisikan kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai konteks dan situasi pengucapan seperti perbincangan, lakonan, dan temu bual. Murid yang menguasai kemahiran mendengar pasti akan berupaya memberikan tindak balas yang wajar dalam setiap aktiviti pegajaran dan pembelajaran. Manakala, kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid mengajukan pertanyaan dan menyampaikan maklumat,

Faeyten (1991) mengatakan bahawa sebahagian besar pengetahuan diperoleh melalui pendengaran. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa. Setiap pertuturan yang berlaku kebiasaannya mempunyai maksud tertentu. Hal ini membolehkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah berlansung secara efektif dan dinamik. proses pengajaran dan pembelajaran guru juga akan berlangsung dengan lancar. pengajaran bahasa Melayu perlu melibatkan pendengaran daripada segi mental. C. Bukan itu sahaja. intonasi dan jeda yang betul. Oleh yang demikian. Selain itu. iaitu memahami dan menilai maklumat yang didengar.meluahkan pendapat. dianggarkan lebih kurang 60 peratus daripada masa pengajaran dan pembelajaran adalah bagi tujuan mendengar.M. Hal ini membuktikan bahawa kemahiran bertutur adalah kemahiran lisan yang amat penting sama ada dalam situasi formal atau tidak formal. perasaan dan idea secara lisan dengan sebutan baku. tujuan mempengaruhi dan tujuan menyelesaikan masalah. muridmurid perlu menguasai kemahiran mendengar bagi memudahkan proses menguasai kandungan mata pelajaran yang disampaikan guru. Menurut Roselan Baki (2006). . tujuan memaklumkan sesuatu. tetapi hanya lebih kurang 25 peratus daripada apa-apa yang kita dengar akan diingati. Aspek utama yang seharusnya diberikan penekanan ialah bagaimana kesantunan berbahasa dalam pengucapan dan penggunaan tatabahasa yang betul. Mengikut kajian yang telah dijalankan. Jelas di sini bahawa kemahiran mendengar secara berkesan akan mewujudkan suasana komunikasi yang baik melaui penyaluran mesej secara dua hala dan pastinya akan menghasilkan persefahaman secara optimum antara guru dan murid. manusia bercakap untuk tujuan-tujuan tertentu seperti keseronokan. mendengar seharusnya dijadikan suatu aktiviti yang aktif di kelas.

Melalui kemahiran yang diterapkan. kemahiran lisan yang meliputi kemahiran mendengar dan bertutur adalah penting dipelajari secara intensif terutamanya murid-murid sekolah rendah. guru haruslah memikirkan sesuatu aktiviti yang kreatif bagi menerapkan kemahiran bertutur secara berkesan. pula mengatakan bahawa sekiranya seseorang itu hendak meluaskan imu pengetahuan. murid-murid akan lebih cekap memahami aktiviti pengajaran bahasa Melayu guru. Keupayaan menuturkan sesuatu akan mempercepatkan kefahaman murid-murid. Oleh yang demikian. Hal yang demikian. terutamanya berkaitan dengan komunikasi secara interpersonal. Perkara ini telah termaktub dalam Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah tahun 1983 (Kementerian Pendidikan Malaysia 1983). Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini memerlukan pendekatan yang sesuai mengikut kreativiti para guru. Dapat dijelaskan bahawa kedua-dua kemahiran iaiatu kemahiran mendengar dan bertutur adalah saling melengkapi dan diajarkan kepada muird-murid sekolah rendah agar mereka dapat memahami dan mneghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi seterusnya bertindak balas melalui pengucapan yang gramatis. . Murid-murid di sekolah rendah khususnya perlulah diserapkan dengan kemahiran bertutur sebaiknya agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian dengan baik. mereka perlu menguasai kemahiran bertutur supaya mahir dan cekap membaca. Raminah Sabran (1991).Pertuturan adalah sesuatu yang sinonim dalam kehidupan seharian.

Kemahiran mendengar dianggap kemahiran yang diperoleh secara semula jadi oleh penutur sesuatu bahasa. Di sekolah. murid-murid mendengar untuk menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam pelbagai cara. mendapatkan maklumat. Aplikasi kemahiran mendengar dalam kehidupan seharian amatlah penting kerana aktiviti mendenar sentiasa wujud dalam interaksi sosial. Walau bagaimanapun.. membaca dan menulis. seseorang pendengar dan penutur yang baik berpotensi menguasai kemahiran seterusnya dan memudahkan kefahaman terhadap pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Hal ini ada kaitannya dengan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah. Di sekolah umumnya. Hal ini bermakna. mengatakan bahawa kemahiran mendengar ini perlu diajar secara sistematis supaya murid akan berkebolehan mendengar secara berkualiti dan seterusnya dapat menggunakan hasil pendengaran untuk berinteraksi dengan anggota masyarakatnya. kenahiran mendengar dan bertutur manjadi aspek yang paling asas dan paling utama dalam kemahiran berbahasa. menaakul dan memproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Kemahiran mendengar yang baik akan membolehkan murid menerima dan memproses maklumat dengan tepat. Yahya Othman (2005). . murid-murid yang berjaya menguasai kemahiran mendengar dan bertutur akan lebih mudah menerima input-input daripada pengajaran guru. Begitu juga dengan murid yang mempunyai kemahiran bertutur yang baik akan membolehkan mereka meluahkan pendapat dan buah fikiran dengan berkesan. hiburan serta apresiasi seni. Kemahiran mendengar merupakan kemahiran.Konsep Kemahiran Mendengar dan Bertutur Aspek kemahiran berbahasa sebenarnya meliputi kemahiran lisan : mendengar dan bertutur.

Gerak kerja lisan memang ada dilakukan oelh guru pada setiap pelajaran bahasa. Mohd Hilmy Haji Ismail (1982:68-69) menjelaskan penekanan betapa peri pentingnya pengajaran dan pembelajaran kemahiran bertutur dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di Sekolah rendah seperti berikut : Pertuturan adalah menajdi asas kepada hampir semua pembelajaran bahasa. bertutur merupakan kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan manusia. Namun demikian. bertutur merupakan satu kemahiran berinteraksi menggunakan bahasa. Dalam kemahiran ini juga. Pertuturan mendahului bacaan dan latihan bertulis. Kemahiran bertutur berlaku pada peringkat produktiviti iaitu berlaku setelah si penutur dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya dengan memberi respon melalui penyampaian mesej dalam bentuk pertuturan. Murid-murid sepatutunya boleh mneyusun fiiran dan idea-idea dalam pertuturannya sebelum ia membuat latihan bertulis. .Menurut pandangan tokoh Kamaruddin Hussin (1999). Selain itu. Ada juga guru yang melangkau aspek penting ini. Ini bermaksud bertutur ialah satu kegiatan melahirkan bahasa melalui suara dan sebutan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful