(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

PENGENALAN DAN KONSEP MATEMATIK

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan teori-teori yang berkaitan bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia juga memberi penekanan kepada konsep-konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mengikuti topik ini, anda dapat: i. Mengenal pasti teori-teori pengajaran dan pembelajaran Matematik ii. Mengenal pasti konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran Matematik iii. Dapat menghuraikan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran Matematik iv.Dapat menghubungkait teori-teori dan konsep pembelajaran Matematik dalam amalan pendidikan

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Behavioris & Sosial Konstruktivisme Ekologikal

Teori Pembelajaran Matematik

Pengenalan dan Konsep Matematik

Perkembangan Kognitif Klasifikasi Turutan/Seriasi

Konsep Pengajaran Matematik

One-to-one correspondence Konservasi

1

2008). 5. 2. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing.4 Teori Pembelajaran Behavioris Teori-teori pembelajaran behavioris dikemukakan oleh para ahli psikologi behavioris seperti Thorndike. 3. Sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan wujudnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Teori Behavioris Teori Konstrukvisme Teori Pembelajaran Sosial Teori Ekologikal Teori Perkembangan Kognitif 1. Bolehkah fikirkan satu kemahiran yang anda telah pelajari dalam Matematik melalui pengulangan? 2. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid boleh diperhatikan. Kini wujud beberapa teori baharu yang telah dibangunkan seiring dengan teori behavioris bagi memenuhi keperluan dan kefahaman pengajaran dan pembelajaran Matematik: 1. Ivan Pavlov dan B. MEMIKIR 1. Skinner begitu dominan dalam dunia pendidikan.3 PENGENALAN Bagaimana murid belajar Matematik? Adakah terdapat teori-teori pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Matematik? Teori pembelajaran selalu bertitik tolak dari sudut pandangan psikologi pendidikan tertentu. dikawal dan diramal.F.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Terdapat beberapa teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan. tikus. Teori ini menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku apabila ada ikatan atau hubungan yang diwujudkan antara rangsangan dan gerak balas. Apa berlaku apabila anda meneruskan untuk mengamalkan kemahiran atau pengetahuan tersebut? 3. Teori ini mempunyai sejarah yang panjang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. teori behavioris yang dipelopori B. kucing dan burung di dalam makmal. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku murid dipengaruhi ganjaran (reward) atau pengukuhan (reinforcement) dari persekitaran sama ada baik atau sebaliknya. Guru-guru mengaplikasi teori ini menggunakan rangsangan dan gerak balas bagi pelaksanaan aktiviti latih tubi dan latihan berterusan yang berulang-ulang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. 4. maka psikologi dalam pendidikan menjadi berkembang secara pesat. Apa berlaku apabila anda berhenti mengamalkannya? 2 . Behaviorisme adalah teori memfokus ke atas pemerhatian tingkah laku dan cara untuk meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif (Kennedy et al.F Skinner.

Teori ini juga dikenali sebagai teori kognitif sosial kerana melibatkan kedua-dua faktor luaran dan dalaman mewujudkan interaksi bersama dalam proses pembelajaran yang dikenali sebagai interaction of forces reciprocal determinism oleh Bandura (Woolfolk. Contohnya seorang murid mungkin telah belajar bagaimana memudahkan kemahiran pecahan dalam Matematik tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik dalam ujian sebab kemungkinan murid itu risau atau sakit atau tidak membaca dengan teliti sesuatu soalan itu. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks secara otomatik berdasarkan Rangsangan-Gerak balas (R-G) atau dipengaruhi persekitaran. Pengekalan – Murid-murid hendaklah berusaha mengingat untuk meniru tingkah laku seorang individu. sikap dan pengetahuan Tingkah laku – tindakan individu. malah tingkah laku itu berubah akibat reaksi hasil interaksi antara persekitaran dengan skema kognitif individu itu sendiri. Enactive learning . 1996) Vicarious learning . Prinsip asas pembelajaran menurut teori ini bahawa tingkah laku yang dipelajari individu terjadi melalui peniruan (imitation) dan contoh perilaku (modeling). Beberapa syarat keperluan bagi modeling dan peniruan yang efektif: i. pilihan dan pernyataan lisan Bandura juga memberi penekanan dua jenis pembelajaran yang terdapat dalam teori ini: i. pengekalan boleh ditingkatkan melalui mental rehearsal (imaging imitating the 3 . Persekitaran – sumber/bahan.5 Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial yang dipelopori Albert Bandura dalam tahun 1986 atau disebut juga teori pembelajaran pemerhatian merupakan peluasan dari teori pembelajaran behavioris yang tradisional. ii. Dalam enactive learning. mencipta harapan dan mempengaruhi motivasi (Schunk. 1998): i. Tumpuan – Murid-murid hendaklah memberi tumpuan untuk belajar melalui pemerhatian.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. kesan tindakan dan setting fizikal Faktor peribadi – kepercayaan.pembelajaran melalui perlakuan (doing) dan mendapat pengalaman daripada kesan atau akibat tindakan yang telah dilakukan. Murid-murid lazimnya memberi tumpuan kepada individu yang menarik.pembelajaran melalui pemerhatian apa individu lain lakukan ii. Berbeza dengan penganut behavioris. kesan atau akibat dikatakan sebagai pemberi maklumat tentang tindakan yang sesuai. cekap dan disanjungi. ii. iii. harapan (expectation).

Aperantis kognitif atau persekitaran pembelajaran berasaskan kes yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. iv. ii. MEMBUAT NOTA Buat nota lima hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui pembelajaran pemerhatian dalam pengajaran dalam bentuk peta minda REHAT Jadilah seorang pemberani yang berhati teguh dan berjiwa kuat. murid mengapklikasi pengetahuan ini dalam situasi baharu dan mengintegrasi pengetahuan baharu yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Social negotiation of knowledge.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) behavior) dan amalan sebenar di samping mengingat urutan langkah sesuatu proses. 1. Pembelajaran konstruktivisme adalah proses penglibatan atau penyertaan murid dalam aktiviti penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal yang sesuai dalam pembelajaran. Konsep i. inidividu itu perlu lebih banyak latihan. maklum balas dan amalan supaya lebih cekap Motivasi dan Pengukuhan . Oleh itu. Murid membentuk atau membina pengetahuan sendiri melalui penjanaan idea dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman lalu.teori ini juga masih memandang pentingnya pelaziman.6 Teori Pembelajaran Konstruktivisme Teori Pembelajaran Konstruktivisme adalah falsafah pendididkan berpegang teguh kepada pendapat bahawa setiap murid akan membentuk atau membina pengetahuan dan pengalaman bergantung pada konteks dan bersifat unik serta tidak lazim diakses oleh individu lainnya. Hasil – walaupun murid dapat mengingat urutan langkah tetapi mungkin tidak dapat melaksanakannya dengan lancar. seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Melalui pemberian ganjaran dan hukuman. iii. 4 . Di samping itu. satu proses bagi murid murid membentuk dan menguji kemahiran mereka dalam dialog dengan individu lain atau masyarakat yang lebih besar. Anda memiliki semangat dan tekad. iii. Pembelajaran situasi berasaskan kontekstual supaya pengalaman kognitif berlaku dalam aktiviti autentik seperti pembelajaran berasaskan projek.

secara bermakna. Falsafah pengajaran matematik perlu diperbaharui secara asas menjadi paradigma dalam proses pembelajaran matematik: i. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada guru kepada murid. iii. memotivasikan serta memudahkan pemahaman murid. Dari berasaskan kandungan (content based) menjadi berasaskan kecekapan (competency based). Jadi dunia pengalaman bukanlah kesimpulan berdasarkan datadata empirik sahaja tetapi suatu bentuk epistimologi yang sesuai ( Akbar Suta -Wijaya. ii. Dari hasil pembelajaran (product of learning) menjadi proses pembelajaran (process of learning). Di samping itu. Maklumat baru harus dikaitkan dengan maklumat sebelumnya sehingga bersatu dengan skemata yang telah dimiliki murid. Guru sekadar membantu menyediakan saranan dan situasi agar proses pembinaan murid berjalan lancar sesuai dengan kemampuan murid. iv. v. hingga learning to live together. Dari berpusatkan guru (teacher centered) menjadi berpusatkan murid (student centered). iii. Orientasi pembelajaran adalah inkuiri dan penemuan. Ciri-ciri pembelajaran matematik secara konstruktivisme: i. learning to be. Dari penilaian sumatif (summative evaluation) menjadi penilaian formatif (formative evaluation). Murid belajar konsep matematik. Murid belajar bagaimana cara belajar. 2002). vi. iv. Pengertian diusahakan oleh murid sendiri baik secara individu mahupun kumpulan. ii. lengkap.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Prinsip – Prinsip Dalam Pembelajaran Konstruktivisme i. iv. ii. konstruktivisme menyarankan murid-murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada muridmurid tersebut. v. 5 . serta sesuai dengan konsep ilmiah. kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk belajar. Murid aktif membina secara terus menerus sehingga berlakunya perubahan konsep ke arah yang lebih terperinci. tidak sekadar learning to know. melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. Berorientasi pada pemecahan masalah Belajar matematik. iii. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. Dari berpusatkan pengajaran (teaching centered) menjadi berpusatkan pembelajaran (learning centered).

(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimen di samping pembelajaran koperatif.7 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner pada tahun 1979 menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan organisma yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. salah seorang tokoh konstruktivisme mengemukakan bahawa perkembangan kognitif bukanlah merupakan pengumpulan dari kepingan maklumat yang terpisah. sehingga mereka bebas membangun pemahamannya sendiri (Asikin. murid-murid dapat membina pengetahuan baharu hasil daripada pembelajaran secara kendiri. jiran dan sekolah Sistem Ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga seperti tempat kerja ibu bapa. 2003). Piaget. REHAT Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil 1. terdapat lima sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak: (a) (b) (c) (d) Sistem Mikro ialah persekitaran yang paling hampir dengan individu seperti rumah dan ahli keluarga terdekat contoh ibu bapa abang adik kakak Sistem Meso merujuk kepada hubungan individu dengan individu lain dalam persekitaran di mana individu itu berkembang seperti rumah. mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea. nilai dan amalan masyarakat di samping persekitaran yang abstrak merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi Sistem Krono merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya (e) 6 . Berdasarkan teori ini. namun lebih merupakan pembinaan suatu kerangka mental oleh murid untuk memahami persekitaran mereka. Secara tidak langsung. pasar dan sebagainya Sistem Makro melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh norma-norma. Apabila murid-murid bekerjasama.

8 Teori Piaget Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar. iii. Operasi konkrit (7–11 tahun) dan Operasi formal (11 tahun ke dewasa). Peringkat deria motor (0–2 tahun). berasal daripada Switzerland. 7 .(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” Teori Perkembangan Kognitif 1. Pra-operasi (2–7 tahun). Daripada kajian dan pemerhatiannya. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat: i. ii. iv.

Asimilasi merupakan proses menggabungkan maklumat baru dengan skema yang telah dimiliki. Menurut Piaget.9 Teori Bruner Jerome Bruner. Layari Internet http://www. Jika pertanyaan tersebut terjawab maka murid kembali ke situasi equilibrium. usia tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Selain skema. bentuk tunggalnya Schema (ada pula yang menyebutnya Schema dan Schemata).pdf Buat rumusan hasil bacaan anda berkaitan teori Piaget tentang pengajaran dan pembelajaran Matematik 1. Berdasarkan hasil interaksinya murid mengembangkan Scheme(skema). Piaget juga menunjukkan pentingnya Adaptasi dalam belajar. Di samping itu. Melalui proses tersebut pengetahuan manusia selalu bertambah. bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Misalnya setelah anak bermain basikal dan diberi penjelasan bahawa itu adalah basikal. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara murid-murid tersebut dengan kawankawan sebaya penting untuk perkembangan mental. ia kini memiliki skema tentang basikal di dalam otaknya. suatu keadaan di mana murid akan berasa puas untuk seketika dengan jawapan atas pertanyaan dalam fikirannya.ripon. Oleh itu. %20Reedal%20-%20Piaget%20Theory. Disequilibrium adalah suatu situasi di mana murid menjadi bertanya dan ingin tahu kerana fenomena yang dihadapi tidak sesuai benar dengan skema yang ia miliki. Ketika usia sebegini murid-murid hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. murid secara aktif membina pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan alam sekitarnya. guru harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid-murid pada peringkat operasi konkrit. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran menegaskan bahawa pembelajaran secara penemuan atau penerokaan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada 8 . Setiap kali anak menghadapi situasi atau hal baharu ia akan melakukan adaptasi. murid juga belajar melewati tahap Disequilibrium menuju Equilibrium.edu/academics/macs/summation/ 2010/articles/K. Skema merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Walau bagaimanapun. Piaget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti murid-murid itu sendiri. menurut Jere Confrey (1999) “Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. Adaptasi merupakan proses di mana anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan situasi baru di persekitarannya. Adaptasi dilakukan melalui dua cara iaitu Asimilasi dan Akomodasi.

iv. 3. ii. Pengajaran mestilah distruktur supaya murid murid menggarap maklumat yang disampaikan (spiral organization). 2. kaedah bagaimana bentuk pengetahuan boleh dijana supaya ianya dapat digarap oleh murid dengan baik. 3. 5. 7. kaedah dan langkah paling berkesan bagi penggunaan bahan. 2. 4.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) satu corak dalam keadaan baharu (lebih kepada prinsip konstruktivisme). Terdapat lapan bidang dalam teori Bruner: 1. iii. Pengajaran hendaklah direka bagi menggalakkkan extrapolation dan / atau mengisi ruang lompang (going beyond the information given). REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” 9 . predisposition towards learning. 6. 8. bentuk dan tempoh pemberian ganjaran dan dendaan. Nilai (Theory of value): Pengetahuan dan kemahiran apa yang bermanfaat dalam pembelajaran? Apa matlamat pendidikan? Pengetahuan (Theory of Knowledge): Apa itu pengetahuan? Bagaimana ia berbeza dengan kepercayaan? Apa itu kesilapan? Apa itu bohong? Kejadian manusia (Theory of Human Nature): Apa itu manusia? Bagaimana ia berbeza dari spesis lain? Apakah keterbatasan potensi manusia? Pembelajaran (Theory of Learning): Apa itu pembelajaran? Bagaimana kemahiran dan pengetahuan diperoleh? Pemindahan (Theory of Transmission): Siapa yang akan mengajar? Dengan kaedah apa mereka akan mengajar? bagaimana bentuk kurikulum? Kemasyarakatan (Theory of Society): Apa itu masyarakat? Institusi apakah yang terlibat dalam proses pendidikan? Peluang (Theory of Opportunity): Siapa yang akan dididik? Siapa yang akan disekolahkan? is to be educated? Pemuafakatan (Theory of Consensus): Mengapa orang tidak bersetuju? Bagaimana kemuafakatan dicapai? Pendapat siapa boleh diguna pakai (precedence)? Teori ini mempunyai tiga prinsip pengajaran: 1. Pengajaran mestilah mengambil kira pengalaman dan konteks yang membuat murid bersedia dan berupaya untuk belajar (kesediaan / (readiness). Bruner menjelaskan terdapat empat aspek utama dalam teori pengajaran: i.

Gagne (1997): “These [cognitive] theories propose that stimulation encountered by the learner is transformed or processed in a number of ways (i.2 Konsep konkrit: Mengklasifikasi benda melalui bentuk fizikal sahaja 2. conversion to longterm memory. Gagne mempunyai lapan jenis pembelajaran: 1.3 Konsep Definisi: Mengklasifikasi benda secara bentuk abstrak (dan mungkin secara fizikal) 2. 2.1 Diskriminasi: Mengenal pasti dua kumpulan benda adalah berbeza 2.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner yang dikenali sebagai Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne. 2.e. 4.4 Peraturan: Aplikasi prosedur mudah untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan 2.. 1999) Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne menyenaraikan lima kategori utama hasil pembelajaran: 1. Maklumat Lisan: Mendeklamasi sesuatu dari ingatan Kemahiran Inteklektual: 2. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. 3.” (Campos. and the retention and retrieval of that information) by internal structures during the period in which the changes identified as learning takes place. Pembelajaran melalui Isyarat Pembelajaran Rangsangan-Gerak balas Rantaian Assosiasi Lisan 10 . Gagne.5 Peraturan aras Tinggi: Aplikasi prosedur yang kompleks (atau pelbagai prosedur mudah) bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Strategi kognitif: Mecipta atau memilih proses mental khusus bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Sikap: Memilih untuk tatacara berkelakuan yang menggambarkan satu pemerolehan nilai baru yang diterima masyarakat atau kepercayaan Kemahiran motor: Mempamerkan tugasan fizikal yang mencapai standard khusus yang dikehendaki 3. 5. through commitment to short-term memory. 4.10 Teori Gagne Robert M.

seorang ahli matematik. Diskriminasi Pelbagai Pembelajaran Konsep Pembelajaran Prinsip Penyelesaian Masalah Menurut Gagne. Pada peringkat ini. 3. 8.12 Teori Pembelajaran Vygotsky Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan persekitaran dalam pembelajaran. Persekitaran murid meliputi orang. 7. Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep 1. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. Dienes. vi. v. iv. termasuk 11 . kebudayaan. permainan berstruktur.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 5. 2. Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. 6. Prinsip Konstruktiviti Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. permainan dengan perwakilan. konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat: i. permainan mencari ciri-ciri. MEMBUAT NOTA Buat catatan tentang teori hirarki pembelajaran Gagne dalam bentuk peta minda 1. Teori Dienes juga mengariskan beberapa prinsip bagaimana murid-murid mempelajari matematik iaitu: 1. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. iii. permainan dengan simbol permainan dengan formalisasi. Mengikut Dienes. ii. permainan bebas.11 Teori Dienes Professor Zolton P. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. ahli psikologi dan pendidik.

dan sistem perhitungan. Pembelajaran sosial (social leaning). berkomunikasi. model pembelajaran interaksi rakan sebaya (peer interaction). Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin. Murid belajar dalam ZPD jika murid tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. model pembelajaran kelompok. misalnya budaya bahasa. bahawa interaksi sosial iaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memacu perkembangan kognitif seseorang. 1997) iaitu: 1. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berfikir. dengan bimbingan seseorang yang lebih mampu. 3. dan model pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving). Vygotsky menyatakan bahwa murid belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cekap. Vygotsky menekankan kepentingan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau. Berkaitan dengan pembelajaran. Pone of proximal Development (ZPD) Murid akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran kooperatif. perkembangan intelektual murid dapat difahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman murid (Slavin. Berkaitan dengan perkembangan intelektual murid. 2. 2. 12 . guru atau orang dewasa. 1997). 1997). Vygotsky mengemukakan dua idea: 1. Dengan hadirnya teori pembelajaran Vygotsky ini.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) pengalaman dalam persekitaran tersebut. Vygotsky berpendapat bahawa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila murid belajar secara kooperatif dengan murid-murid lain dalam suasana dan persekitaran yang menyokong (supportive). sistem tulisan. Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. tetapi dapat menyelesaikan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau rakannya (peer). Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda (sign system) setiap individu selalu berkembang (Slavin. Bantuan (support) dimaksud agar murid mampu untuk melaksanakan tugas-tugas atau soalan yang lebih kompleks daripada tahap perkembangan kognitif murid. dan memecahkan masalah. Aperantis Kognitif (cognitive apprenticeship).

Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. sukar dan realistik. edisi ketiga (2002). serta kemudian diberi bantuan secukupnya dalam menyelesaikan masalah murid. 1. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. Menurut teori Vigotsky. orang dewasa. Konsep-konsep ini meliputi: 1. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Jika sekumpulan objek diselerakkan.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Suatu proses yang menjadikan murid sedikit demi sedikit memperoleh kecekapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih pakar. murid-murid beranggapan bahawa jumlah objek tersebut lebih banyak berbanding objek yang dikumpul dalam satu bekas. Intipati teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada persekitaran sosial pembelajaran. Vygostky menekankan pada scaffolding. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. kiu (petunjuk) visual sangat penting bagi membantu kanak-kanak. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. Murid diberi masalah yang kompleks. LATIHAN Huraikan dengan terperinci pembelajaran menggunakan kaedah scaffolding yang diketengahkan oleh Vygotsky bagi membantu murid dalam Matematik REHAT Pengetahuan dan ketrampilan adalah alat. Pembelajaran Termediasi (mediated learning). Dalam konservasi nombor. 4. murid-murid membentuk beberapa konsep matematik yang akan menjadi asas kepada kemahiran Matematik yang lebih kompleks.14 Konservasi Nombor Satu konsep penting yang kanak-kanak kerap menghadapi masalah untuk pemahaman ialah konservasi. Adalah sangat penting untuk memberi tahu murid13 . Menurut Kamus Dewan. yang menentukan kejayaan adalah tabiat. atau rakan yang lebih pandai. fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya.13 KONSEP PENGAJARAN MATEMATIK Berasaskan kepada corak perkembangan umum. Vigotsky juga yakin bahawa pembelajaran terjadi semasa murid belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka.

mereka perlu diberi alat bagi membuktikan teori untuk diri sendiri. kedua. panjang/pendek. warna. 2.mewarnakan saiz yang sama Bentuk . 1.mengenal warna .(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) murid. 2008).al. Murid juga memerlukan pengalaman berkaitan dengan other correspondence and relations seperti oneto-many. Ianya kelihatan mudah tetapi bagi kebanyakan murid mendapati ianya sukar untuk mengkoordinasi bilangan dan sebutan dengan pergerakan tangan mereka.menamakan saiz . tinggi/rendah).mengasingkan benda mengikut bentuk . 3 dsb.mengenal saiz kecil/besar.mewarnakan bentuk-bentuk yang sama ii) iii) 14 .memadankan saiz yang sama . terakhir.membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan .).mengasingkan warna . walau berapa kali sekumpulan objek yang sama ditukar corak turutan/ susunan. i) Warna .16 Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil. One-to-one correspondence adalah proses berkaitan menyentuh satu objek bagi setiap nombor yang dibilang dan disebut secara kuat. jumlahnya tetap sama. dsb.mencantumkan kad warna .mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz .menamakan warna .) − Nombor Ordinal (pertama. Kemahiran ini termasuklah − One to one correspondence (membilang satu item sekali sahaja dalam satu set) − Nombor Kardinal (1. tinggi/rendah.menamakan bentuk .mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz . bentuk dan jenis. many-to-one dan many-to-many (Kennedy et. panjang/pendek . Di sinilah kemahiran one-to-one correspondence dapat dipraktikkan.mengasingkan warna dengan benda-benda . 1.15 One-to-One Correspondence Dalam usaha murid untuk menggarap konsep konservasi.memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit .

1.menamakan benda mengikut jenis .18 Pembentukan Konsep Nombor i. ii. iii. menyebut dan menulis nombor menggunakan kemahiran hafalan dan pembilangan yang bermakna corak. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna. malam. pendek. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil.mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) .(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) iv) Jenis . lebar. kedudukan (dekat-jauh) dan susunan perkataan (pertama atau kedua) Pemahaman dan penggunaan perkataan bentuk (bulat.17 Turutan/ Seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik. 1. v. pagi.mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) . lusa LATIHAN 1 Bincangkan implikasi teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 15 .mewarna/melukis benda mengikut jenis Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya. tebal. petang. besar. esok.20 Penggunaan Bahasa untuk Masa i. iv. Memahami perbezaan (besar-kecil). ii. segiempat) dan memadan atribut bentuk dua-dimensi dan tiga-dimensi melalui permainan atau lukisan. padanan dan klasifikasi yang lebih kompleks memahami kefungsian matematik memahami turutan dan susunan 1. 1.19 Pembinaan Konsep Bentuk. Ukuran dan Geometrik i. Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. panjang. nipis dan mengikut bilangan.

D. 4th Edition. OH: Merrill Slavin. A. Tipps. Boston: Allyn and Bacon.gmu. (1996). Gagné’s Contributions to the Study of Instruction http://chd. Tracy.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN 2 Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik BIBLIOGRAFI Campos. Columbus. Educational Psychology-Theory and Practice.htm (Diakses pada 02/11/2010) Kennedy. Woolfolk.edu/immersion/knowledgebase/theorists/cognitivism/ gagne. (2008). A. R. bukan destinasi akhir 16 . and Johnson.gse. (1998). Educational Psychology. 7th edition. Belmont: Thomson Wadworth Schunk. L. E. S. Learning theories: An educational perspective.H. (1999).. Guiding Children’s Learning of Mathematics. E. 2nd edition. Boston: Allyn and Bacon TAMAT Sukses adalah sebuah perjalanan. (1997).M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful