(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

PENGENALAN DAN KONSEP MATEMATIK

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan teori-teori yang berkaitan bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia juga memberi penekanan kepada konsep-konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mengikuti topik ini, anda dapat: i. Mengenal pasti teori-teori pengajaran dan pembelajaran Matematik ii. Mengenal pasti konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran Matematik iii. Dapat menghuraikan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran Matematik iv.Dapat menghubungkait teori-teori dan konsep pembelajaran Matematik dalam amalan pendidikan

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Behavioris & Sosial Konstruktivisme Ekologikal

Teori Pembelajaran Matematik

Pengenalan dan Konsep Matematik

Perkembangan Kognitif Klasifikasi Turutan/Seriasi

Konsep Pengajaran Matematik

One-to-one correspondence Konservasi

1

Bolehkah fikirkan satu kemahiran yang anda telah pelajari dalam Matematik melalui pengulangan? 2. Apa berlaku apabila anda berhenti mengamalkannya? 2 . MEMIKIR 1. Teori Behavioris Teori Konstrukvisme Teori Pembelajaran Sosial Teori Ekologikal Teori Perkembangan Kognitif 1. Terdapat beberapa teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan. 3. teori behavioris yang dipelopori B.3 PENGENALAN Bagaimana murid belajar Matematik? Adakah terdapat teori-teori pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Matematik? Teori pembelajaran selalu bertitik tolak dari sudut pandangan psikologi pendidikan tertentu. Apa berlaku apabila anda meneruskan untuk mengamalkan kemahiran atau pengetahuan tersebut? 3. Ivan Pavlov dan B.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Skinner begitu dominan dalam dunia pendidikan. Guru-guru mengaplikasi teori ini menggunakan rangsangan dan gerak balas bagi pelaksanaan aktiviti latih tubi dan latihan berterusan yang berulang-ulang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. 5. dikawal dan diramal. Behaviorisme adalah teori memfokus ke atas pemerhatian tingkah laku dan cara untuk meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif (Kennedy et al. 2008). Dengan wujudnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing. 2. tikus. kucing dan burung di dalam makmal. Teori ini mempunyai sejarah yang panjang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Kini wujud beberapa teori baharu yang telah dibangunkan seiring dengan teori behavioris bagi memenuhi keperluan dan kefahaman pengajaran dan pembelajaran Matematik: 1.F Skinner. maka psikologi dalam pendidikan menjadi berkembang secara pesat. Sejak beberapa tahun yang lalu. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid boleh diperhatikan. 4.F. Teori ini menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku apabila ada ikatan atau hubungan yang diwujudkan antara rangsangan dan gerak balas.4 Teori Pembelajaran Behavioris Teori-teori pembelajaran behavioris dikemukakan oleh para ahli psikologi behavioris seperti Thorndike. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku murid dipengaruhi ganjaran (reward) atau pengukuhan (reinforcement) dari persekitaran sama ada baik atau sebaliknya.

pembelajaran melalui perlakuan (doing) dan mendapat pengalaman daripada kesan atau akibat tindakan yang telah dilakukan. ii. pilihan dan pernyataan lisan Bandura juga memberi penekanan dua jenis pembelajaran yang terdapat dalam teori ini: i. Murid-murid lazimnya memberi tumpuan kepada individu yang menarik. cekap dan disanjungi.pembelajaran melalui pemerhatian apa individu lain lakukan ii. iii. Tumpuan – Murid-murid hendaklah memberi tumpuan untuk belajar melalui pemerhatian. kesan atau akibat dikatakan sebagai pemberi maklumat tentang tindakan yang sesuai. 1996) Vicarious learning . Berbeza dengan penganut behavioris. Pengekalan – Murid-murid hendaklah berusaha mengingat untuk meniru tingkah laku seorang individu. Persekitaran – sumber/bahan. Dalam enactive learning.5 Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial yang dipelopori Albert Bandura dalam tahun 1986 atau disebut juga teori pembelajaran pemerhatian merupakan peluasan dari teori pembelajaran behavioris yang tradisional.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Teori ini juga dikenali sebagai teori kognitif sosial kerana melibatkan kedua-dua faktor luaran dan dalaman mewujudkan interaksi bersama dalam proses pembelajaran yang dikenali sebagai interaction of forces reciprocal determinism oleh Bandura (Woolfolk. Beberapa syarat keperluan bagi modeling dan peniruan yang efektif: i. mencipta harapan dan mempengaruhi motivasi (Schunk. malah tingkah laku itu berubah akibat reaksi hasil interaksi antara persekitaran dengan skema kognitif individu itu sendiri. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks secara otomatik berdasarkan Rangsangan-Gerak balas (R-G) atau dipengaruhi persekitaran. kesan tindakan dan setting fizikal Faktor peribadi – kepercayaan. ii. sikap dan pengetahuan Tingkah laku – tindakan individu. pengekalan boleh ditingkatkan melalui mental rehearsal (imaging imitating the 3 . 1998): i. Contohnya seorang murid mungkin telah belajar bagaimana memudahkan kemahiran pecahan dalam Matematik tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik dalam ujian sebab kemungkinan murid itu risau atau sakit atau tidak membaca dengan teliti sesuatu soalan itu. Prinsip asas pembelajaran menurut teori ini bahawa tingkah laku yang dipelajari individu terjadi melalui peniruan (imitation) dan contoh perilaku (modeling). harapan (expectation). Enactive learning .

maklum balas dan amalan supaya lebih cekap Motivasi dan Pengukuhan . iii. inidividu itu perlu lebih banyak latihan.6 Teori Pembelajaran Konstruktivisme Teori Pembelajaran Konstruktivisme adalah falsafah pendididkan berpegang teguh kepada pendapat bahawa setiap murid akan membentuk atau membina pengetahuan dan pengalaman bergantung pada konteks dan bersifat unik serta tidak lazim diakses oleh individu lainnya. iii. iv. MEMBUAT NOTA Buat nota lima hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui pembelajaran pemerhatian dalam pengajaran dalam bentuk peta minda REHAT Jadilah seorang pemberani yang berhati teguh dan berjiwa kuat.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) behavior) dan amalan sebenar di samping mengingat urutan langkah sesuatu proses. Social negotiation of knowledge. Murid membentuk atau membina pengetahuan sendiri melalui penjanaan idea dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman lalu. 1. Aperantis kognitif atau persekitaran pembelajaran berasaskan kes yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Konsep i. 4 . Pembelajaran konstruktivisme adalah proses penglibatan atau penyertaan murid dalam aktiviti penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal yang sesuai dalam pembelajaran. Pembelajaran situasi berasaskan kontekstual supaya pengalaman kognitif berlaku dalam aktiviti autentik seperti pembelajaran berasaskan projek. seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Melalui pemberian ganjaran dan hukuman. murid mengapklikasi pengetahuan ini dalam situasi baharu dan mengintegrasi pengetahuan baharu yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. satu proses bagi murid murid membentuk dan menguji kemahiran mereka dalam dialog dengan individu lain atau masyarakat yang lebih besar. Hasil – walaupun murid dapat mengingat urutan langkah tetapi mungkin tidak dapat melaksanakannya dengan lancar. Anda memiliki semangat dan tekad.teori ini juga masih memandang pentingnya pelaziman. Di samping itu. Oleh itu. ii.

Maklumat baru harus dikaitkan dengan maklumat sebelumnya sehingga bersatu dengan skemata yang telah dimiliki murid. iv. iii.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Prinsip – Prinsip Dalam Pembelajaran Konstruktivisme i. ii. Dari berasaskan kandungan (content based) menjadi berasaskan kecekapan (competency based). ii. serta sesuai dengan konsep ilmiah. lengkap. Murid aktif membina secara terus menerus sehingga berlakunya perubahan konsep ke arah yang lebih terperinci. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. learning to be. iv. konstruktivisme menyarankan murid-murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada muridmurid tersebut. 5 . hingga learning to live together. Berorientasi pada pemecahan masalah Belajar matematik. Di samping itu. Dari berpusatkan guru (teacher centered) menjadi berpusatkan murid (student centered). Murid belajar konsep matematik. Pengertian diusahakan oleh murid sendiri baik secara individu mahupun kumpulan. v. Falsafah pengajaran matematik perlu diperbaharui secara asas menjadi paradigma dalam proses pembelajaran matematik: i. Jadi dunia pengalaman bukanlah kesimpulan berdasarkan datadata empirik sahaja tetapi suatu bentuk epistimologi yang sesuai ( Akbar Suta -Wijaya. melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do. Murid belajar bagaimana cara belajar. Guru sekadar membantu menyediakan saranan dan situasi agar proses pembinaan murid berjalan lancar sesuai dengan kemampuan murid. iii. Dari hasil pembelajaran (product of learning) menjadi proses pembelajaran (process of learning). 2002). Dari penilaian sumatif (summative evaluation) menjadi penilaian formatif (formative evaluation). kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk belajar. iii. v. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. Orientasi pembelajaran adalah inkuiri dan penemuan. secara bermakna. vi. tidak sekadar learning to know. ii. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada guru kepada murid. Ciri-ciri pembelajaran matematik secara konstruktivisme: i. Dari berpusatkan pengajaran (teaching centered) menjadi berpusatkan pembelajaran (learning centered). memotivasikan serta memudahkan pemahaman murid. iv.

7 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner pada tahun 1979 menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan organisma yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. murid-murid dapat membina pengetahuan baharu hasil daripada pembelajaran secara kendiri. salah seorang tokoh konstruktivisme mengemukakan bahawa perkembangan kognitif bukanlah merupakan pengumpulan dari kepingan maklumat yang terpisah.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimen di samping pembelajaran koperatif. Berdasarkan teori ini. terdapat lima sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak: (a) (b) (c) (d) Sistem Mikro ialah persekitaran yang paling hampir dengan individu seperti rumah dan ahli keluarga terdekat contoh ibu bapa abang adik kakak Sistem Meso merujuk kepada hubungan individu dengan individu lain dalam persekitaran di mana individu itu berkembang seperti rumah. 2003). mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea. nilai dan amalan masyarakat di samping persekitaran yang abstrak merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi Sistem Krono merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya (e) 6 . Apabila murid-murid bekerjasama. jiran dan sekolah Sistem Ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga seperti tempat kerja ibu bapa. Secara tidak langsung. namun lebih merupakan pembinaan suatu kerangka mental oleh murid untuk memahami persekitaran mereka. REHAT Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil 1. sehingga mereka bebas membangun pemahamannya sendiri (Asikin. pasar dan sebagainya Sistem Makro melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh norma-norma. Piaget.

ii. Operasi konkrit (7–11 tahun) dan Operasi formal (11 tahun ke dewasa). berasal daripada Switzerland. merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar. iii.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” Teori Perkembangan Kognitif 1. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat: i. Peringkat deria motor (0–2 tahun). Daripada kajian dan pemerhatiannya. iv. Pra-operasi (2–7 tahun). 7 .8 Teori Piaget Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget.

Asimilasi merupakan proses menggabungkan maklumat baru dengan skema yang telah dimiliki. Jika pertanyaan tersebut terjawab maka murid kembali ke situasi equilibrium. Piaget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti murid-murid itu sendiri. ia kini memiliki skema tentang basikal di dalam otaknya. Misalnya setelah anak bermain basikal dan diberi penjelasan bahawa itu adalah basikal. bentuk tunggalnya Schema (ada pula yang menyebutnya Schema dan Schemata). Skema merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu. %20Reedal%20-%20Piaget%20Theory. Ketika usia sebegini murid-murid hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Layari Internet http://www. Selain skema.edu/academics/macs/summation/ 2010/articles/K. menurut Jere Confrey (1999) “Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. murid secara aktif membina pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan alam sekitarnya. murid juga belajar melewati tahap Disequilibrium menuju Equilibrium.ripon.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. guru harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid-murid pada peringkat operasi konkrit. Adaptasi dilakukan melalui dua cara iaitu Asimilasi dan Akomodasi. Setiap kali anak menghadapi situasi atau hal baharu ia akan melakukan adaptasi. Di samping itu. Disequilibrium adalah suatu situasi di mana murid menjadi bertanya dan ingin tahu kerana fenomena yang dihadapi tidak sesuai benar dengan skema yang ia miliki. usia tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. Berdasarkan hasil interaksinya murid mengembangkan Scheme(skema).9 Teori Bruner Jerome Bruner. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara murid-murid tersebut dengan kawankawan sebaya penting untuk perkembangan mental. Melalui proses tersebut pengetahuan manusia selalu bertambah. Piaget juga menunjukkan pentingnya Adaptasi dalam belajar.pdf Buat rumusan hasil bacaan anda berkaitan teori Piaget tentang pengajaran dan pembelajaran Matematik 1. Oleh itu. Adaptasi merupakan proses di mana anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan situasi baru di persekitarannya. Menurut Piaget. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran menegaskan bahawa pembelajaran secara penemuan atau penerokaan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada 8 .(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Walau bagaimanapun. bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. suatu keadaan di mana murid akan berasa puas untuk seketika dengan jawapan atas pertanyaan dalam fikirannya.

iv. kaedah dan langkah paling berkesan bagi penggunaan bahan. Terdapat lapan bidang dalam teori Bruner: 1. REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” 9 . Pengajaran mestilah distruktur supaya murid murid menggarap maklumat yang disampaikan (spiral organization). iii. 5. bentuk dan tempoh pemberian ganjaran dan dendaan. 3. ii. 2. 3. Pengajaran mestilah mengambil kira pengalaman dan konteks yang membuat murid bersedia dan berupaya untuk belajar (kesediaan / (readiness). 7. Bruner menjelaskan terdapat empat aspek utama dalam teori pengajaran: i. Nilai (Theory of value): Pengetahuan dan kemahiran apa yang bermanfaat dalam pembelajaran? Apa matlamat pendidikan? Pengetahuan (Theory of Knowledge): Apa itu pengetahuan? Bagaimana ia berbeza dengan kepercayaan? Apa itu kesilapan? Apa itu bohong? Kejadian manusia (Theory of Human Nature): Apa itu manusia? Bagaimana ia berbeza dari spesis lain? Apakah keterbatasan potensi manusia? Pembelajaran (Theory of Learning): Apa itu pembelajaran? Bagaimana kemahiran dan pengetahuan diperoleh? Pemindahan (Theory of Transmission): Siapa yang akan mengajar? Dengan kaedah apa mereka akan mengajar? bagaimana bentuk kurikulum? Kemasyarakatan (Theory of Society): Apa itu masyarakat? Institusi apakah yang terlibat dalam proses pendidikan? Peluang (Theory of Opportunity): Siapa yang akan dididik? Siapa yang akan disekolahkan? is to be educated? Pemuafakatan (Theory of Consensus): Mengapa orang tidak bersetuju? Bagaimana kemuafakatan dicapai? Pendapat siapa boleh diguna pakai (precedence)? Teori ini mempunyai tiga prinsip pengajaran: 1. 6. Pengajaran hendaklah direka bagi menggalakkkan extrapolation dan / atau mengisi ruang lompang (going beyond the information given). predisposition towards learning. 2. 4. kaedah bagaimana bentuk pengetahuan boleh dijana supaya ianya dapat digarap oleh murid dengan baik.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) satu corak dalam keadaan baharu (lebih kepada prinsip konstruktivisme). 8.

Gagne mempunyai lapan jenis pembelajaran: 1. 2.e.1 Diskriminasi: Mengenal pasti dua kumpulan benda adalah berbeza 2.” (Campos. through commitment to short-term memory. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. 5. 1999) Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne menyenaraikan lima kategori utama hasil pembelajaran: 1. 4. 4. Gagne.5 Peraturan aras Tinggi: Aplikasi prosedur yang kompleks (atau pelbagai prosedur mudah) bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Strategi kognitif: Mecipta atau memilih proses mental khusus bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Sikap: Memilih untuk tatacara berkelakuan yang menggambarkan satu pemerolehan nilai baru yang diterima masyarakat atau kepercayaan Kemahiran motor: Mempamerkan tugasan fizikal yang mencapai standard khusus yang dikehendaki 3.4 Peraturan: Aplikasi prosedur mudah untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan 2. Pembelajaran melalui Isyarat Pembelajaran Rangsangan-Gerak balas Rantaian Assosiasi Lisan 10 . 3.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1.. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner yang dikenali sebagai Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne. conversion to longterm memory.10 Teori Gagne Robert M. Maklumat Lisan: Mendeklamasi sesuatu dari ingatan Kemahiran Inteklektual: 2. and the retention and retrieval of that information) by internal structures during the period in which the changes identified as learning takes place. 2.2 Konsep konkrit: Mengklasifikasi benda melalui bentuk fizikal sahaja 2.3 Konsep Definisi: Mengklasifikasi benda secara bentuk abstrak (dan mungkin secara fizikal) 2. Gagne (1997): “These [cognitive] theories propose that stimulation encountered by the learner is transformed or processed in a number of ways (i.

termasuk 11 . Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep 1. v. kebudayaan. MEMBUAT NOTA Buat catatan tentang teori hirarki pembelajaran Gagne dalam bentuk peta minda 1. permainan dengan perwakilan. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. Diskriminasi Pelbagai Pembelajaran Konsep Pembelajaran Prinsip Penyelesaian Masalah Menurut Gagne. Pada peringkat ini. permainan mencari ciri-ciri. 8. Dienes.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 5. ii. iv. permainan dengan simbol permainan dengan formalisasi. seorang ahli matematik. 6. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. vi. permainan bebas.12 Teori Pembelajaran Vygotsky Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan persekitaran dalam pembelajaran. 7. Teori Dienes juga mengariskan beberapa prinsip bagaimana murid-murid mempelajari matematik iaitu: 1. permainan berstruktur. Mengikut Dienes. 2.11 Teori Dienes Professor Zolton P. Persekitaran murid meliputi orang. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. Prinsip Konstruktiviti Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. iii. konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat: i. 3. Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. ahli psikologi dan pendidik.

perkembangan intelektual murid dapat difahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman murid (Slavin. berkomunikasi. sistem tulisan. Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin. Pone of proximal Development (ZPD) Murid akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berfikir. dengan bimbingan seseorang yang lebih mampu. Vygotsky berpendapat bahawa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila murid belajar secara kooperatif dengan murid-murid lain dalam suasana dan persekitaran yang menyokong (supportive). Dengan hadirnya teori pembelajaran Vygotsky ini. misalnya budaya bahasa. Vygotsky menyatakan bahwa murid belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cekap. model pembelajaran interaksi rakan sebaya (peer interaction). 1997). 2. banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran kooperatif. Berkaitan dengan pembelajaran. dan memecahkan masalah. dan sistem perhitungan. 1997). Bantuan (support) dimaksud agar murid mampu untuk melaksanakan tugas-tugas atau soalan yang lebih kompleks daripada tahap perkembangan kognitif murid. Vygotsky menekankan kepentingan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau. Vygotsky mengemukakan dua idea: 1. Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. 2. Berkaitan dengan perkembangan intelektual murid. 12 . Pembelajaran sosial (social leaning). Aperantis Kognitif (cognitive apprenticeship). tetapi dapat menyelesaikan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau rakannya (peer).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) pengalaman dalam persekitaran tersebut. Murid belajar dalam ZPD jika murid tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. bahawa interaksi sosial iaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memacu perkembangan kognitif seseorang. guru atau orang dewasa. 1997) iaitu: 1. model pembelajaran kelompok. dan model pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving). 3. Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda (sign system) setiap individu selalu berkembang (Slavin.

Dalam konservasi nombor. murid-murid beranggapan bahawa jumlah objek tersebut lebih banyak berbanding objek yang dikumpul dalam satu bekas. Adalah sangat penting untuk memberi tahu murid13 . sukar dan realistik. edisi ketiga (2002). Menurut Kamus Dewan. Vigotsky juga yakin bahawa pembelajaran terjadi semasa murid belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka.13 KONSEP PENGAJARAN MATEMATIK Berasaskan kepada corak perkembangan umum. 1. LATIHAN Huraikan dengan terperinci pembelajaran menggunakan kaedah scaffolding yang diketengahkan oleh Vygotsky bagi membantu murid dalam Matematik REHAT Pengetahuan dan ketrampilan adalah alat.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Suatu proses yang menjadikan murid sedikit demi sedikit memperoleh kecekapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih pakar.14 Konservasi Nombor Satu konsep penting yang kanak-kanak kerap menghadapi masalah untuk pemahaman ialah konservasi. serta kemudian diberi bantuan secukupnya dalam menyelesaikan masalah murid. Pembelajaran Termediasi (mediated learning). konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. Jika sekumpulan objek diselerakkan. yang menentukan kejayaan adalah tabiat. Murid diberi masalah yang kompleks. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. Intipati teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada persekitaran sosial pembelajaran. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Konsep-konsep ini meliputi: 1. Vygostky menekankan pada scaffolding. atau rakan yang lebih pandai. orang dewasa. murid-murid membentuk beberapa konsep matematik yang akan menjadi asas kepada kemahiran Matematik yang lebih kompleks. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya. 4. Menurut teori Vigotsky. kiu (petunjuk) visual sangat penting bagi membantu kanak-kanak.

tinggi/rendah).al. 3 dsb. 2. jumlahnya tetap sama. 2008).mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz .) − Nombor Ordinal (pertama. walau berapa kali sekumpulan objek yang sama ditukar corak turutan/ susunan.mengasingkan warna .mengenal warna . mereka perlu diberi alat bagi membuktikan teori untuk diri sendiri. Ianya kelihatan mudah tetapi bagi kebanyakan murid mendapati ianya sukar untuk mengkoordinasi bilangan dan sebutan dengan pergerakan tangan mereka.mengasingkan warna dengan benda-benda .memadankan saiz yang sama .menamakan warna . dsb. warna. One-to-one correspondence adalah proses berkaitan menyentuh satu objek bagi setiap nombor yang dibilang dan disebut secara kuat.memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit . Murid juga memerlukan pengalaman berkaitan dengan other correspondence and relations seperti oneto-many.mengasingkan benda mengikut bentuk .16 Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil.menamakan bentuk . kedua.).menamakan saiz .mewarnakan saiz yang sama Bentuk . i) Warna .mewarnakan bentuk-bentuk yang sama ii) iii) 14 .membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan . many-to-one dan many-to-many (Kennedy et. panjang/pendek. 1. 1. terakhir. panjang/pendek .mencantumkan kad warna .15 One-to-One Correspondence Dalam usaha murid untuk menggarap konsep konservasi.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) murid. Di sinilah kemahiran one-to-one correspondence dapat dipraktikkan.mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz . bentuk dan jenis.mengenal saiz kecil/besar. tinggi/rendah. Kemahiran ini termasuklah − One to one correspondence (membilang satu item sekali sahaja dalam satu set) − Nombor Kardinal (1.

petang.menamakan benda mengikut jenis . panjang. Memahami perbezaan (besar-kecil).17 Turutan/ Seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik. menyebut dan menulis nombor menggunakan kemahiran hafalan dan pembilangan yang bermakna corak. lebar. segiempat) dan memadan atribut bentuk dua-dimensi dan tiga-dimensi melalui permainan atau lukisan. 1. 1. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil.mewarna/melukis benda mengikut jenis Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya.18 Pembentukan Konsep Nombor i.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) iv) Jenis . pagi. lusa LATIHAN 1 Bincangkan implikasi teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 15 . Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. ii. esok. besar.20 Penggunaan Bahasa untuk Masa i. 1.mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) . nipis dan mengikut bilangan. iv. ii. Ukuran dan Geometrik i. kedudukan (dekat-jauh) dan susunan perkataan (pertama atau kedua) Pemahaman dan penggunaan perkataan bentuk (bulat. v.mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) . padanan dan klasifikasi yang lebih kompleks memahami kefungsian matematik memahami turutan dan susunan 1. tebal.19 Pembinaan Konsep Bentuk. malam. iii. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna. pendek.

Boston: Allyn and Bacon. (1996).gse. Gagné’s Contributions to the Study of Instruction http://chd. Tracy. S. 2nd edition. OH: Merrill Slavin..htm (Diakses pada 02/11/2010) Kennedy.H. E. and Johnson. (2008). (1998). R.gmu. Educational Psychology-Theory and Practice. E. L. A. Educational Psychology.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN 2 Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik BIBLIOGRAFI Campos. (1999). Woolfolk. Learning theories: An educational perspective. Boston: Allyn and Bacon TAMAT Sukses adalah sebuah perjalanan. D. A. 4th Edition. Guiding Children’s Learning of Mathematics. bukan destinasi akhir 16 . Columbus. Tipps. (1997). Belmont: Thomson Wadworth Schunk. 7th edition.M.edu/immersion/knowledgebase/theorists/cognitivism/ gagne.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful