(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

PENGENALAN DAN KONSEP MATEMATIK

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan teori-teori yang berkaitan bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia juga memberi penekanan kepada konsep-konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mengikuti topik ini, anda dapat: i. Mengenal pasti teori-teori pengajaran dan pembelajaran Matematik ii. Mengenal pasti konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran Matematik iii. Dapat menghuraikan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran Matematik iv.Dapat menghubungkait teori-teori dan konsep pembelajaran Matematik dalam amalan pendidikan

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Behavioris & Sosial Konstruktivisme Ekologikal

Teori Pembelajaran Matematik

Pengenalan dan Konsep Matematik

Perkembangan Kognitif Klasifikasi Turutan/Seriasi

Konsep Pengajaran Matematik

One-to-one correspondence Konservasi

1

4 Teori Pembelajaran Behavioris Teori-teori pembelajaran behavioris dikemukakan oleh para ahli psikologi behavioris seperti Thorndike. Apa berlaku apabila anda meneruskan untuk mengamalkan kemahiran atau pengetahuan tersebut? 3. teori behavioris yang dipelopori B. Bolehkah fikirkan satu kemahiran yang anda telah pelajari dalam Matematik melalui pengulangan? 2. Teori ini menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku apabila ada ikatan atau hubungan yang diwujudkan antara rangsangan dan gerak balas. 5. tikus. MEMIKIR 1. Teori Behavioris Teori Konstrukvisme Teori Pembelajaran Sosial Teori Ekologikal Teori Perkembangan Kognitif 1. Behaviorisme adalah teori memfokus ke atas pemerhatian tingkah laku dan cara untuk meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif (Kennedy et al. 3.F. Skinner begitu dominan dalam dunia pendidikan. Terdapat beberapa teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan. maka psikologi dalam pendidikan menjadi berkembang secara pesat. Apa berlaku apabila anda berhenti mengamalkannya? 2 . Dengan wujudnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid boleh diperhatikan. Guru-guru mengaplikasi teori ini menggunakan rangsangan dan gerak balas bagi pelaksanaan aktiviti latih tubi dan latihan berterusan yang berulang-ulang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.F Skinner. kucing dan burung di dalam makmal. Teori ini mempunyai sejarah yang panjang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. 4. 2008).3 PENGENALAN Bagaimana murid belajar Matematik? Adakah terdapat teori-teori pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Matematik? Teori pembelajaran selalu bertitik tolak dari sudut pandangan psikologi pendidikan tertentu.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing. dikawal dan diramal. Kini wujud beberapa teori baharu yang telah dibangunkan seiring dengan teori behavioris bagi memenuhi keperluan dan kefahaman pengajaran dan pembelajaran Matematik: 1. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku murid dipengaruhi ganjaran (reward) atau pengukuhan (reinforcement) dari persekitaran sama ada baik atau sebaliknya. Ivan Pavlov dan B. 2. Sejak beberapa tahun yang lalu.

kesan tindakan dan setting fizikal Faktor peribadi – kepercayaan.pembelajaran melalui pemerhatian apa individu lain lakukan ii. Dalam enactive learning. pilihan dan pernyataan lisan Bandura juga memberi penekanan dua jenis pembelajaran yang terdapat dalam teori ini: i. Enactive learning . Berbeza dengan penganut behavioris. cekap dan disanjungi. harapan (expectation).5 Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial yang dipelopori Albert Bandura dalam tahun 1986 atau disebut juga teori pembelajaran pemerhatian merupakan peluasan dari teori pembelajaran behavioris yang tradisional. sikap dan pengetahuan Tingkah laku – tindakan individu. Contohnya seorang murid mungkin telah belajar bagaimana memudahkan kemahiran pecahan dalam Matematik tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik dalam ujian sebab kemungkinan murid itu risau atau sakit atau tidak membaca dengan teliti sesuatu soalan itu.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Murid-murid lazimnya memberi tumpuan kepada individu yang menarik. iii. Prinsip asas pembelajaran menurut teori ini bahawa tingkah laku yang dipelajari individu terjadi melalui peniruan (imitation) dan contoh perilaku (modeling). Beberapa syarat keperluan bagi modeling dan peniruan yang efektif: i. Persekitaran – sumber/bahan. 1996) Vicarious learning . Tumpuan – Murid-murid hendaklah memberi tumpuan untuk belajar melalui pemerhatian. Pengekalan – Murid-murid hendaklah berusaha mengingat untuk meniru tingkah laku seorang individu. pengekalan boleh ditingkatkan melalui mental rehearsal (imaging imitating the 3 . Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks secara otomatik berdasarkan Rangsangan-Gerak balas (R-G) atau dipengaruhi persekitaran. 1998): i. malah tingkah laku itu berubah akibat reaksi hasil interaksi antara persekitaran dengan skema kognitif individu itu sendiri. mencipta harapan dan mempengaruhi motivasi (Schunk. ii. kesan atau akibat dikatakan sebagai pemberi maklumat tentang tindakan yang sesuai.pembelajaran melalui perlakuan (doing) dan mendapat pengalaman daripada kesan atau akibat tindakan yang telah dilakukan. Teori ini juga dikenali sebagai teori kognitif sosial kerana melibatkan kedua-dua faktor luaran dan dalaman mewujudkan interaksi bersama dalam proses pembelajaran yang dikenali sebagai interaction of forces reciprocal determinism oleh Bandura (Woolfolk. ii.

Murid membentuk atau membina pengetahuan sendiri melalui penjanaan idea dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman lalu. 1. Oleh itu. murid mengapklikasi pengetahuan ini dalam situasi baharu dan mengintegrasi pengetahuan baharu yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. iii. Aperantis kognitif atau persekitaran pembelajaran berasaskan kes yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna. Anda memiliki semangat dan tekad. 4 . Pembelajaran konstruktivisme adalah proses penglibatan atau penyertaan murid dalam aktiviti penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal yang sesuai dalam pembelajaran. Konsep i. MEMBUAT NOTA Buat nota lima hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui pembelajaran pemerhatian dalam pengajaran dalam bentuk peta minda REHAT Jadilah seorang pemberani yang berhati teguh dan berjiwa kuat. maklum balas dan amalan supaya lebih cekap Motivasi dan Pengukuhan . Melalui pemberian ganjaran dan hukuman. satu proses bagi murid murid membentuk dan menguji kemahiran mereka dalam dialog dengan individu lain atau masyarakat yang lebih besar. seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Di samping itu.teori ini juga masih memandang pentingnya pelaziman.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) behavior) dan amalan sebenar di samping mengingat urutan langkah sesuatu proses. Pembelajaran situasi berasaskan kontekstual supaya pengalaman kognitif berlaku dalam aktiviti autentik seperti pembelajaran berasaskan projek. Hasil – walaupun murid dapat mengingat urutan langkah tetapi mungkin tidak dapat melaksanakannya dengan lancar. ii.6 Teori Pembelajaran Konstruktivisme Teori Pembelajaran Konstruktivisme adalah falsafah pendididkan berpegang teguh kepada pendapat bahawa setiap murid akan membentuk atau membina pengetahuan dan pengalaman bergantung pada konteks dan bersifat unik serta tidak lazim diakses oleh individu lainnya. inidividu itu perlu lebih banyak latihan. iv. Social negotiation of knowledge. iii.

Murid belajar bagaimana cara belajar. Dari berasaskan kandungan (content based) menjadi berasaskan kecekapan (competency based). tidak sekadar learning to know. lengkap. memotivasikan serta memudahkan pemahaman murid. v. Dari penilaian sumatif (summative evaluation) menjadi penilaian formatif (formative evaluation). 2002). Murid belajar konsep matematik. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. learning to be. v. ii. Jadi dunia pengalaman bukanlah kesimpulan berdasarkan datadata empirik sahaja tetapi suatu bentuk epistimologi yang sesuai ( Akbar Suta -Wijaya. secara bermakna. ii. 5 . Murid terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. Ciri-ciri pembelajaran matematik secara konstruktivisme: i.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Prinsip – Prinsip Dalam Pembelajaran Konstruktivisme i. kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk belajar. Dari hasil pembelajaran (product of learning) menjadi proses pembelajaran (process of learning). iii. Dari berpusatkan pengajaran (teaching centered) menjadi berpusatkan pembelajaran (learning centered). iii. serta sesuai dengan konsep ilmiah. iv. Maklumat baru harus dikaitkan dengan maklumat sebelumnya sehingga bersatu dengan skemata yang telah dimiliki murid. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada guru kepada murid. iv. Guru sekadar membantu menyediakan saranan dan situasi agar proses pembinaan murid berjalan lancar sesuai dengan kemampuan murid. hingga learning to live together. Pengertian diusahakan oleh murid sendiri baik secara individu mahupun kumpulan. Dari berpusatkan guru (teacher centered) menjadi berpusatkan murid (student centered). iv. ii. konstruktivisme menyarankan murid-murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada muridmurid tersebut. vi. Orientasi pembelajaran adalah inkuiri dan penemuan. Di samping itu. Berorientasi pada pemecahan masalah Belajar matematik. Falsafah pengajaran matematik perlu diperbaharui secara asas menjadi paradigma dalam proses pembelajaran matematik: i. iii. melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do. Murid aktif membina secara terus menerus sehingga berlakunya perubahan konsep ke arah yang lebih terperinci.

Secara tidak langsung. pasar dan sebagainya Sistem Makro melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh norma-norma. Berdasarkan teori ini. REHAT Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil 1. namun lebih merupakan pembinaan suatu kerangka mental oleh murid untuk memahami persekitaran mereka. mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimen di samping pembelajaran koperatif. Apabila murid-murid bekerjasama. nilai dan amalan masyarakat di samping persekitaran yang abstrak merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi Sistem Krono merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya (e) 6 . Piaget. sehingga mereka bebas membangun pemahamannya sendiri (Asikin. 2003). terdapat lima sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak: (a) (b) (c) (d) Sistem Mikro ialah persekitaran yang paling hampir dengan individu seperti rumah dan ahli keluarga terdekat contoh ibu bapa abang adik kakak Sistem Meso merujuk kepada hubungan individu dengan individu lain dalam persekitaran di mana individu itu berkembang seperti rumah. murid-murid dapat membina pengetahuan baharu hasil daripada pembelajaran secara kendiri. jiran dan sekolah Sistem Ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga seperti tempat kerja ibu bapa.7 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner pada tahun 1979 menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan organisma yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. salah seorang tokoh konstruktivisme mengemukakan bahawa perkembangan kognitif bukanlah merupakan pengumpulan dari kepingan maklumat yang terpisah.

iv. berasal daripada Switzerland.8 Teori Piaget Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” Teori Perkembangan Kognitif 1. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat: i. iii. 7 . ii. Peringkat deria motor (0–2 tahun). merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar. Daripada kajian dan pemerhatiannya. Operasi konkrit (7–11 tahun) dan Operasi formal (11 tahun ke dewasa). Pra-operasi (2–7 tahun).

%20Reedal%20-%20Piaget%20Theory. Menurut Piaget. suatu keadaan di mana murid akan berasa puas untuk seketika dengan jawapan atas pertanyaan dalam fikirannya. Asimilasi merupakan proses menggabungkan maklumat baru dengan skema yang telah dimiliki. Piaget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti murid-murid itu sendiri. Setiap kali anak menghadapi situasi atau hal baharu ia akan melakukan adaptasi. Berdasarkan hasil interaksinya murid mengembangkan Scheme(skema). Di samping itu. Adaptasi merupakan proses di mana anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan situasi baru di persekitarannya. Layari Internet http://www.edu/academics/macs/summation/ 2010/articles/K. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara murid-murid tersebut dengan kawankawan sebaya penting untuk perkembangan mental. Disequilibrium adalah suatu situasi di mana murid menjadi bertanya dan ingin tahu kerana fenomena yang dihadapi tidak sesuai benar dengan skema yang ia miliki. usia tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri.pdf Buat rumusan hasil bacaan anda berkaitan teori Piaget tentang pengajaran dan pembelajaran Matematik 1. Adaptasi dilakukan melalui dua cara iaitu Asimilasi dan Akomodasi.9 Teori Bruner Jerome Bruner. ia kini memiliki skema tentang basikal di dalam otaknya. Skema merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu. Misalnya setelah anak bermain basikal dan diberi penjelasan bahawa itu adalah basikal. murid juga belajar melewati tahap Disequilibrium menuju Equilibrium. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran menegaskan bahawa pembelajaran secara penemuan atau penerokaan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada 8 . menurut Jere Confrey (1999) “Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. guru harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid-murid pada peringkat operasi konkrit.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Walau bagaimanapun. bentuk tunggalnya Schema (ada pula yang menyebutnya Schema dan Schemata). Jika pertanyaan tersebut terjawab maka murid kembali ke situasi equilibrium. Melalui proses tersebut pengetahuan manusia selalu bertambah. Oleh itu. murid secara aktif membina pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan alam sekitarnya.ripon. bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. Ketika usia sebegini murid-murid hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit.” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. Piaget juga menunjukkan pentingnya Adaptasi dalam belajar. Selain skema.

ii. Bruner menjelaskan terdapat empat aspek utama dalam teori pengajaran: i. Pengajaran mestilah distruktur supaya murid murid menggarap maklumat yang disampaikan (spiral organization). kaedah bagaimana bentuk pengetahuan boleh dijana supaya ianya dapat digarap oleh murid dengan baik. iv. 7. Pengajaran mestilah mengambil kira pengalaman dan konteks yang membuat murid bersedia dan berupaya untuk belajar (kesediaan / (readiness). 5. 6. REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” 9 . 2. 3. Nilai (Theory of value): Pengetahuan dan kemahiran apa yang bermanfaat dalam pembelajaran? Apa matlamat pendidikan? Pengetahuan (Theory of Knowledge): Apa itu pengetahuan? Bagaimana ia berbeza dengan kepercayaan? Apa itu kesilapan? Apa itu bohong? Kejadian manusia (Theory of Human Nature): Apa itu manusia? Bagaimana ia berbeza dari spesis lain? Apakah keterbatasan potensi manusia? Pembelajaran (Theory of Learning): Apa itu pembelajaran? Bagaimana kemahiran dan pengetahuan diperoleh? Pemindahan (Theory of Transmission): Siapa yang akan mengajar? Dengan kaedah apa mereka akan mengajar? bagaimana bentuk kurikulum? Kemasyarakatan (Theory of Society): Apa itu masyarakat? Institusi apakah yang terlibat dalam proses pendidikan? Peluang (Theory of Opportunity): Siapa yang akan dididik? Siapa yang akan disekolahkan? is to be educated? Pemuafakatan (Theory of Consensus): Mengapa orang tidak bersetuju? Bagaimana kemuafakatan dicapai? Pendapat siapa boleh diguna pakai (precedence)? Teori ini mempunyai tiga prinsip pengajaran: 1. bentuk dan tempoh pemberian ganjaran dan dendaan. iii. 4. predisposition towards learning. kaedah dan langkah paling berkesan bagi penggunaan bahan. Terdapat lapan bidang dalam teori Bruner: 1. 3. 2. 8.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) satu corak dalam keadaan baharu (lebih kepada prinsip konstruktivisme). Pengajaran hendaklah direka bagi menggalakkkan extrapolation dan / atau mengisi ruang lompang (going beyond the information given).

(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Gagne. Gagne (1997): “These [cognitive] theories propose that stimulation encountered by the learner is transformed or processed in a number of ways (i. 2. and the retention and retrieval of that information) by internal structures during the period in which the changes identified as learning takes place. 5. through commitment to short-term memory. Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner yang dikenali sebagai Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne.4 Peraturan: Aplikasi prosedur mudah untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan 2.2 Konsep konkrit: Mengklasifikasi benda melalui bentuk fizikal sahaja 2. 4.. conversion to longterm memory. Pembelajaran melalui Isyarat Pembelajaran Rangsangan-Gerak balas Rantaian Assosiasi Lisan 10 . 1999) Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne menyenaraikan lima kategori utama hasil pembelajaran: 1. Gagne mempunyai lapan jenis pembelajaran: 1. 4. 2. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik. Maklumat Lisan: Mendeklamasi sesuatu dari ingatan Kemahiran Inteklektual: 2.5 Peraturan aras Tinggi: Aplikasi prosedur yang kompleks (atau pelbagai prosedur mudah) bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Strategi kognitif: Mecipta atau memilih proses mental khusus bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Sikap: Memilih untuk tatacara berkelakuan yang menggambarkan satu pemerolehan nilai baru yang diterima masyarakat atau kepercayaan Kemahiran motor: Mempamerkan tugasan fizikal yang mencapai standard khusus yang dikehendaki 3.e. 3.10 Teori Gagne Robert M.” (Campos.3 Konsep Definisi: Mengklasifikasi benda secara bentuk abstrak (dan mungkin secara fizikal) 2.1 Diskriminasi: Mengenal pasti dua kumpulan benda adalah berbeza 2.

permainan mencari ciri-ciri. iii. permainan bebas.12 Teori Pembelajaran Vygotsky Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan persekitaran dalam pembelajaran. 3. konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat: i. seorang ahli matematik. Diskriminasi Pelbagai Pembelajaran Konsep Pembelajaran Prinsip Penyelesaian Masalah Menurut Gagne. 7. Teori Dienes juga mengariskan beberapa prinsip bagaimana murid-murid mempelajari matematik iaitu: 1. Mengikut Dienes. MEMBUAT NOTA Buat catatan tentang teori hirarki pembelajaran Gagne dalam bentuk peta minda 1. Pada peringkat ini. Persekitaran murid meliputi orang. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah.11 Teori Dienes Professor Zolton P. Dienes. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran. v. 2. 8. termasuk 11 . iv. permainan berstruktur. ii.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 5. Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep 1. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami. permainan dengan simbol permainan dengan formalisasi. vi. ahli psikologi dan pendidik. permainan dengan perwakilan. Prinsip Konstruktiviti Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. kebudayaan. 6. Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik.

2. model pembelajaran interaksi rakan sebaya (peer interaction). 1997) iaitu: 1. Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin. Berkaitan dengan perkembangan intelektual murid. Pone of proximal Development (ZPD) Murid akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. berkomunikasi. Bantuan (support) dimaksud agar murid mampu untuk melaksanakan tugas-tugas atau soalan yang lebih kompleks daripada tahap perkembangan kognitif murid. 2. dan model pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving). Vygotsky menyatakan bahwa murid belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cekap. 1997). 12 . dan memecahkan masalah. dengan bimbingan seseorang yang lebih mampu. bahawa interaksi sosial iaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memacu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda (sign system) setiap individu selalu berkembang (Slavin. Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. sistem tulisan. banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran kooperatif. Dengan hadirnya teori pembelajaran Vygotsky ini. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berfikir. Berkaitan dengan pembelajaran. Murid belajar dalam ZPD jika murid tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. 3. Vygotsky menekankan kepentingan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau. Aperantis Kognitif (cognitive apprenticeship). 1997). dan sistem perhitungan. Pembelajaran sosial (social leaning). model pembelajaran kelompok. guru atau orang dewasa. Vygotsky berpendapat bahawa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila murid belajar secara kooperatif dengan murid-murid lain dalam suasana dan persekitaran yang menyokong (supportive). perkembangan intelektual murid dapat difahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman murid (Slavin.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) pengalaman dalam persekitaran tersebut. Vygotsky mengemukakan dua idea: 1. tetapi dapat menyelesaikan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau rakannya (peer). misalnya budaya bahasa.

14 Konservasi Nombor Satu konsep penting yang kanak-kanak kerap menghadapi masalah untuk pemahaman ialah konservasi. 1.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Suatu proses yang menjadikan murid sedikit demi sedikit memperoleh kecekapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih pakar. Dalam konservasi nombor. sukar dan realistik. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa.13 KONSEP PENGAJARAN MATEMATIK Berasaskan kepada corak perkembangan umum. Vigotsky juga yakin bahawa pembelajaran terjadi semasa murid belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. 4. kiu (petunjuk) visual sangat penting bagi membantu kanak-kanak. serta kemudian diberi bantuan secukupnya dalam menyelesaikan masalah murid. Pembelajaran Termediasi (mediated learning). murid-murid membentuk beberapa konsep matematik yang akan menjadi asas kepada kemahiran Matematik yang lebih kompleks. LATIHAN Huraikan dengan terperinci pembelajaran menggunakan kaedah scaffolding yang diketengahkan oleh Vygotsky bagi membantu murid dalam Matematik REHAT Pengetahuan dan ketrampilan adalah alat. Murid diberi masalah yang kompleks. orang dewasa. fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya. Menurut teori Vigotsky. Jika sekumpulan objek diselerakkan. yang menentukan kejayaan adalah tabiat. murid-murid beranggapan bahawa jumlah objek tersebut lebih banyak berbanding objek yang dikumpul dalam satu bekas. Intipati teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada persekitaran sosial pembelajaran. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain. Adalah sangat penting untuk memberi tahu murid13 . Konsep-konsep ini meliputi: 1. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. Vygostky menekankan pada scaffolding. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. edisi ketiga (2002). Menurut Kamus Dewan. atau rakan yang lebih pandai. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor.

memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit . Di sinilah kemahiran one-to-one correspondence dapat dipraktikkan.al. 1.mencantumkan kad warna .mengenal saiz kecil/besar. kedua.memadankan saiz yang sama .mengenal warna . jumlahnya tetap sama. 1. 3 dsb.mewarnakan saiz yang sama Bentuk . many-to-one dan many-to-many (Kennedy et. 2008).menamakan saiz .mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz . i) Warna .15 One-to-One Correspondence Dalam usaha murid untuk menggarap konsep konservasi.menamakan warna .mewarnakan bentuk-bentuk yang sama ii) iii) 14 . warna. Murid juga memerlukan pengalaman berkaitan dengan other correspondence and relations seperti oneto-many. tinggi/rendah). terakhir. Ianya kelihatan mudah tetapi bagi kebanyakan murid mendapati ianya sukar untuk mengkoordinasi bilangan dan sebutan dengan pergerakan tangan mereka.mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz .16 Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil. panjang/pendek. 2.mengasingkan warna dengan benda-benda . Kemahiran ini termasuklah − One to one correspondence (membilang satu item sekali sahaja dalam satu set) − Nombor Kardinal (1. One-to-one correspondence adalah proses berkaitan menyentuh satu objek bagi setiap nombor yang dibilang dan disebut secara kuat.). tinggi/rendah. dsb.menamakan bentuk .) − Nombor Ordinal (pertama. bentuk dan jenis. mereka perlu diberi alat bagi membuktikan teori untuk diri sendiri.mengasingkan benda mengikut bentuk . walau berapa kali sekumpulan objek yang sama ditukar corak turutan/ susunan.membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan .mengasingkan warna . panjang/pendek .(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) murid.

segiempat) dan memadan atribut bentuk dua-dimensi dan tiga-dimensi melalui permainan atau lukisan. 1. 1. menyebut dan menulis nombor menggunakan kemahiran hafalan dan pembilangan yang bermakna corak. esok. malam. pendek. 1.17 Turutan/ Seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik. petang. Memahami perbezaan (besar-kecil). padanan dan klasifikasi yang lebih kompleks memahami kefungsian matematik memahami turutan dan susunan 1. nipis dan mengikut bilangan. ii.20 Penggunaan Bahasa untuk Masa i. kedudukan (dekat-jauh) dan susunan perkataan (pertama atau kedua) Pemahaman dan penggunaan perkataan bentuk (bulat. Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. besar.mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) . Ukuran dan Geometrik i. pagi. iv. v. lebar. ii. lusa LATIHAN 1 Bincangkan implikasi teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 15 .19 Pembinaan Konsep Bentuk. tebal. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna. panjang.mewarna/melukis benda mengikut jenis Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya.18 Pembentukan Konsep Nombor i.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) iv) Jenis . iii. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil.menamakan benda mengikut jenis .mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) .

Educational Psychology-Theory and Practice. (1997). R. Learning theories: An educational perspective. OH: Merrill Slavin.htm (Diakses pada 02/11/2010) Kennedy. (1996).gmu..M. Educational Psychology. Belmont: Thomson Wadworth Schunk. L. Boston: Allyn and Bacon TAMAT Sukses adalah sebuah perjalanan.H. Boston: Allyn and Bacon. 7th edition. Guiding Children’s Learning of Mathematics. E. Woolfolk. D. (1998).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN 2 Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik BIBLIOGRAFI Campos. A. (2008). A.gse.edu/immersion/knowledgebase/theorists/cognitivism/ gagne. Tracy. 4th Edition. bukan destinasi akhir 16 . and Johnson. (1999). Gagné’s Contributions to the Study of Instruction http://chd. S. Tipps. 2nd edition. Columbus. E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful