(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK

)

TAJUK 1 1.0 SINOPSIS

PENGENALAN DAN KONSEP MATEMATIK

Dalam tajuk ini anda akan didedahkan dengan teori-teori yang berkaitan bagi pengajaran dan pembelajaran Matematik. Ia juga memberi penekanan kepada konsep-konsep dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.

1.1 HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mengikuti topik ini, anda dapat: i. Mengenal pasti teori-teori pengajaran dan pembelajaran Matematik ii. Mengenal pasti konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran Matematik iii. Dapat menghuraikan teori-teori dan konsep-konsep pembelajaran Matematik iv.Dapat menghubungkait teori-teori dan konsep pembelajaran Matematik dalam amalan pendidikan

1.2 KERANGKA TAJUK-TAJUK

Behavioris & Sosial Konstruktivisme Ekologikal

Teori Pembelajaran Matematik

Pengenalan dan Konsep Matematik

Perkembangan Kognitif Klasifikasi Turutan/Seriasi

Konsep Pengajaran Matematik

One-to-one correspondence Konservasi

1

MEMIKIR 1. Teori Behavioris Teori Konstrukvisme Teori Pembelajaran Sosial Teori Ekologikal Teori Perkembangan Kognitif 1.3 PENGENALAN Bagaimana murid belajar Matematik? Adakah terdapat teori-teori pembelajaran yang sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran Matematik? Teori pembelajaran selalu bertitik tolak dari sudut pandangan psikologi pendidikan tertentu. Dengan wujudnya ilmu pengetahuan tentang pendidikan. 2. 5. Behaviorisme adalah teori memfokus ke atas pemerhatian tingkah laku dan cara untuk meningkatkan tingkah laku positif dan mengurangkan tingkah laku negatif (Kennedy et al.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Teori ini juga menjelaskan bahawa tingkah laku murid boleh diperhatikan. Bolehkah fikirkan satu kemahiran yang anda telah pelajari dalam Matematik melalui pengulangan? 2. Sejak beberapa tahun yang lalu. Guru-guru mengaplikasi teori ini menggunakan rangsangan dan gerak balas bagi pelaksanaan aktiviti latih tubi dan latihan berterusan yang berulang-ulang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. Kini wujud beberapa teori baharu yang telah dibangunkan seiring dengan teori behavioris bagi memenuhi keperluan dan kefahaman pengajaran dan pembelajaran Matematik: 1. dikawal dan diramal. Teori ini mempunyai sejarah yang panjang dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.F Skinner. Skinner begitu dominan dalam dunia pendidikan. Mereka berpendapat bahwa tingkah laku murid dipengaruhi ganjaran (reward) atau pengukuhan (reinforcement) dari persekitaran sama ada baik atau sebaliknya. teori behavioris yang dipelopori B. Apa berlaku apabila anda meneruskan untuk mengamalkan kemahiran atau pengetahuan tersebut? 3. Ivan Pavlov dan B. maka psikologi dalam pendidikan menjadi berkembang secara pesat. Teori pembelajaran mereka kebanyakannya dihasilkan daripada ujian dan juga pemerhatian yang dilakukan ke atas haiwan seperti anjing. tikus. kucing dan burung di dalam makmal.F. Apa berlaku apabila anda berhenti mengamalkannya? 2 . 4. 3.4 Teori Pembelajaran Behavioris Teori-teori pembelajaran behavioris dikemukakan oleh para ahli psikologi behavioris seperti Thorndike. 2008). Teori ini menjelaskan bahawa pembelajaran berlaku apabila ada ikatan atau hubungan yang diwujudkan antara rangsangan dan gerak balas. Terdapat beberapa teori pembelajaran dalam psikologi pendidikan.

Contohnya seorang murid mungkin telah belajar bagaimana memudahkan kemahiran pecahan dalam Matematik tetapi tidak dapat melakukannya dengan baik dalam ujian sebab kemungkinan murid itu risau atau sakit atau tidak membaca dengan teliti sesuatu soalan itu. malah tingkah laku itu berubah akibat reaksi hasil interaksi antara persekitaran dengan skema kognitif individu itu sendiri.pembelajaran melalui pemerhatian apa individu lain lakukan ii. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks secara otomatik berdasarkan Rangsangan-Gerak balas (R-G) atau dipengaruhi persekitaran. mencipta harapan dan mempengaruhi motivasi (Schunk. sikap dan pengetahuan Tingkah laku – tindakan individu. Enactive learning . 1996) Vicarious learning . iii. 1998): i. kesan tindakan dan setting fizikal Faktor peribadi – kepercayaan. Murid-murid lazimnya memberi tumpuan kepada individu yang menarik. harapan (expectation).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1. Beberapa syarat keperluan bagi modeling dan peniruan yang efektif: i. kesan atau akibat dikatakan sebagai pemberi maklumat tentang tindakan yang sesuai. ii. Tumpuan – Murid-murid hendaklah memberi tumpuan untuk belajar melalui pemerhatian. Dalam enactive learning. Teori ini juga dikenali sebagai teori kognitif sosial kerana melibatkan kedua-dua faktor luaran dan dalaman mewujudkan interaksi bersama dalam proses pembelajaran yang dikenali sebagai interaction of forces reciprocal determinism oleh Bandura (Woolfolk. Pengekalan – Murid-murid hendaklah berusaha mengingat untuk meniru tingkah laku seorang individu.pembelajaran melalui perlakuan (doing) dan mendapat pengalaman daripada kesan atau akibat tindakan yang telah dilakukan. cekap dan disanjungi. pilihan dan pernyataan lisan Bandura juga memberi penekanan dua jenis pembelajaran yang terdapat dalam teori ini: i.5 Teori Pembelajaran Sosial Teori pembelajaran sosial yang dipelopori Albert Bandura dalam tahun 1986 atau disebut juga teori pembelajaran pemerhatian merupakan peluasan dari teori pembelajaran behavioris yang tradisional. pengekalan boleh ditingkatkan melalui mental rehearsal (imaging imitating the 3 . ii. Prinsip asas pembelajaran menurut teori ini bahawa tingkah laku yang dipelajari individu terjadi melalui peniruan (imitation) dan contoh perilaku (modeling). Berbeza dengan penganut behavioris. Persekitaran – sumber/bahan.

maklum balas dan amalan supaya lebih cekap Motivasi dan Pengukuhan . Pembelajaran situasi berasaskan kontekstual supaya pengalaman kognitif berlaku dalam aktiviti autentik seperti pembelajaran berasaskan projek.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) behavior) dan amalan sebenar di samping mengingat urutan langkah sesuatu proses.6 Teori Pembelajaran Konstruktivisme Teori Pembelajaran Konstruktivisme adalah falsafah pendididkan berpegang teguh kepada pendapat bahawa setiap murid akan membentuk atau membina pengetahuan dan pengalaman bergantung pada konteks dan bersifat unik serta tidak lazim diakses oleh individu lainnya. seorang individu akan berfikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Konsep i. iii. ii. Oleh itu. Anda memiliki semangat dan tekad. murid mengapklikasi pengetahuan ini dalam situasi baharu dan mengintegrasi pengetahuan baharu yang diperoleh dengan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. 4 . MEMBUAT NOTA Buat nota lima hasil pembelajaran yang boleh dicapai melalui pembelajaran pemerhatian dalam pengajaran dalam bentuk peta minda REHAT Jadilah seorang pemberani yang berhati teguh dan berjiwa kuat. Social negotiation of knowledge. iv. Melalui pemberian ganjaran dan hukuman. Pembelajaran konstruktivisme adalah proses penglibatan atau penyertaan murid dalam aktiviti penyelesaian masalah dan pemikiran kritikal yang sesuai dalam pembelajaran. Hasil – walaupun murid dapat mengingat urutan langkah tetapi mungkin tidak dapat melaksanakannya dengan lancar. iii. 1.teori ini juga masih memandang pentingnya pelaziman. satu proses bagi murid murid membentuk dan menguji kemahiran mereka dalam dialog dengan individu lain atau masyarakat yang lebih besar. Murid membentuk atau membina pengetahuan sendiri melalui penjanaan idea dan pendekatan berasaskan pengetahuan dan pengalaman lalu. inidividu itu perlu lebih banyak latihan. Di samping itu. Aperantis kognitif atau persekitaran pembelajaran berasaskan kes yang menghasilkan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna.

iii.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Prinsip – Prinsip Dalam Pembelajaran Konstruktivisme i. v. Maklumat baru harus dikaitkan dengan maklumat sebelumnya sehingga bersatu dengan skemata yang telah dimiliki murid. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. memotivasikan serta memudahkan pemahaman murid. Ciri-ciri pembelajaran matematik secara konstruktivisme: i. Guru sekadar membantu menyediakan saranan dan situasi agar proses pembinaan murid berjalan lancar sesuai dengan kemampuan murid. learning to be. iv. tidak sekadar learning to know. Jadi dunia pengalaman bukanlah kesimpulan berdasarkan datadata empirik sahaja tetapi suatu bentuk epistimologi yang sesuai ( Akbar Suta -Wijaya. Dari berpusatkan pengajaran (teaching centered) menjadi berpusatkan pembelajaran (learning centered). Berorientasi pada pemecahan masalah Belajar matematik. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan daripada guru kepada murid. iv. melainkan harus ditingkatkan menjadi learning to do. Dari penilaian sumatif (summative evaluation) menjadi penilaian formatif (formative evaluation). ii. Dari hasil pembelajaran (product of learning) menjadi proses pembelajaran (process of learning). konstruktivisme menyarankan murid-murid membina pengetahuan secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada muridmurid tersebut. Di samping itu. iv. vi. Dari berpusatkan guru (teacher centered) menjadi berpusatkan murid (student centered). v. Murid belajar konsep matematik. iii. hingga learning to live together. Dari berasaskan kandungan (content based) menjadi berasaskan kecekapan (competency based). ii. Murid aktif membina secara terus menerus sehingga berlakunya perubahan konsep ke arah yang lebih terperinci. 2002). ii. kecuali hanya dengan keaktifan murid itu sendiri untuk belajar. lengkap. Falsafah pengajaran matematik perlu diperbaharui secara asas menjadi paradigma dalam proses pembelajaran matematik: i. Murid belajar bagaimana cara belajar. 5 . Orientasi pembelajaran adalah inkuiri dan penemuan. iii. serta sesuai dengan konsep ilmiah. secara bermakna. Konstruktisvisme merupakan satu teori mengenai pengetahuan dan pembelajaran yang menarik minat. Pengertian diusahakan oleh murid sendiri baik secara individu mahupun kumpulan.

Secara tidak langsung. nilai dan amalan masyarakat di samping persekitaran yang abstrak merangkumi sistem kepercayaan dan ideologi Sistem Krono merupakan perubahan keadaan dalam suatu tempoh masa merujuk kepada peristiwa dan transisi yang berlaku dalam persekitaran individu sepanjang hayatnya (e) 6 . pasar dan sebagainya Sistem Makro melibatkan perkembangan individu yang dipangaruhi oleh norma-norma. REHAT Teman manusia yang sebenar ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil 1. sehingga mereka bebas membangun pemahamannya sendiri (Asikin. terdapat lima sistem yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak: (a) (b) (c) (d) Sistem Mikro ialah persekitaran yang paling hampir dengan individu seperti rumah dan ahli keluarga terdekat contoh ibu bapa abang adik kakak Sistem Meso merujuk kepada hubungan individu dengan individu lain dalam persekitaran di mana individu itu berkembang seperti rumah.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Pembinaan pengetahuan tersebut boleh dihasilkan melalui permainan dan eksperimen di samping pembelajaran koperatif. 2003). Berdasarkan teori ini. salah seorang tokoh konstruktivisme mengemukakan bahawa perkembangan kognitif bukanlah merupakan pengumpulan dari kepingan maklumat yang terpisah.7 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori ekologi yang dikemukakan oleh Bronfenbrenner pada tahun 1979 menyatakan bahawa proses perkembangan dan pertumbuhan organisma yang terangkum dalam sistem persekitaran itu mementingkan interaksi antara satu sama lain. mereka berkongsi dalam proses pembinaan idea. jiran dan sekolah Sistem Ekso merujuk kepada keadaan yang tidak melibatkan individu secara langsung tetapi mempengaruhi sistem individu dan keluarga seperti tempat kerja ibu bapa. murid-murid dapat membina pengetahuan baharu hasil daripada pembelajaran secara kendiri. Apabila murid-murid bekerjasama. Piaget. namun lebih merupakan pembinaan suatu kerangka mental oleh murid untuk memahami persekitaran mereka.

merupakan ahli psikologi yang banyak menyumbang kepada pemahaman bagaimana kanak-kanak belajar.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” Teori Perkembangan Kognitif 1. Pra-operasi (2–7 tahun). iii.8 Teori Piaget Teori ini diperkenalkan oleh Jean Piaget. ii. berasal daripada Switzerland. Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak berbeza dan berubah melalui empat peringkat: i. iv. Peringkat deria motor (0–2 tahun). Operasi konkrit (7–11 tahun) dan Operasi formal (11 tahun ke dewasa). Daripada kajian dan pemerhatiannya. 7 .

” Sebagai seorang guru matematik sekolah rendah. Jika pertanyaan tersebut terjawab maka murid kembali ke situasi equilibrium. usia tidak tetap kerana ia mengikut kemampuan pelajar itu sendiri. %20Reedal%20-%20Piaget%20Theory. Piaget berpendapat bahawa asas pada semua pembelajaran ialah aktiviti murid-murid itu sendiri.edu/academics/macs/summation/ 2010/articles/K. Layari Internet http://www. Oleh itu. Adaptasi merupakan proses di mana anak menyesuaikan skema yang dimilikinya dengan situasi baru di persekitarannya. Di samping itu. guru harus memberi tumpuan terhadap perkembangan murid-murid pada peringkat operasi konkrit.pdf Buat rumusan hasil bacaan anda berkaitan teori Piaget tentang pengajaran dan pembelajaran Matematik 1.ripon. Setiap kali anak menghadapi situasi atau hal baharu ia akan melakukan adaptasi. bentuk tunggalnya Schema (ada pula yang menyebutnya Schema dan Schemata). Menurut Piaget. Selain skema. menurut Jere Confrey (1999) “Piagetian theory kindled my intense enjoyment of children and deep respect for their capabilities. murid juga belajar melewati tahap Disequilibrium menuju Equilibrium. Beliau juga menegaskan kepentingan interaksi idea-idea antara murid-murid tersebut dengan kawankawan sebaya penting untuk perkembangan mental. Skema merupakan memori atau gambaran anak tentang sesuatu. Berdasarkan hasil interaksinya murid mengembangkan Scheme(skema). murid secara aktif membina pengetahuan dengan cara berinteraksi dengan alam sekitarnya.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Walau bagaimanapun. Adaptasi dilakukan melalui dua cara iaitu Asimilasi dan Akomodasi. Ketika usia sebegini murid-murid hanya boleh memahami konsep matematik melalui pengalaman konkrit. Asimilasi merupakan proses menggabungkan maklumat baru dengan skema yang telah dimiliki. seorang ahli psikologi yang terkenal telah banyak menyumbang dalam penulisan teori pembelajaran menegaskan bahawa pembelajaran secara penemuan atau penerokaan iaitu mengolah apa yang diketahui murid itu kepada 8 . Melalui proses tersebut pengetahuan manusia selalu bertambah. Misalnya setelah anak bermain basikal dan diberi penjelasan bahawa itu adalah basikal. suatu keadaan di mana murid akan berasa puas untuk seketika dengan jawapan atas pertanyaan dalam fikirannya.9 Teori Bruner Jerome Bruner. bahan bantu mengajar dapat membantu murid-murid memahami konsep matematik. ia kini memiliki skema tentang basikal di dalam otaknya. Piaget juga menunjukkan pentingnya Adaptasi dalam belajar. Disequilibrium adalah suatu situasi di mana murid menjadi bertanya dan ingin tahu kerana fenomena yang dihadapi tidak sesuai benar dengan skema yang ia miliki.

2. bentuk dan tempoh pemberian ganjaran dan dendaan. iv. 3. predisposition towards learning. Pengajaran hendaklah direka bagi menggalakkkan extrapolation dan / atau mengisi ruang lompang (going beyond the information given). kaedah bagaimana bentuk pengetahuan boleh dijana supaya ianya dapat digarap oleh murid dengan baik. Nilai (Theory of value): Pengetahuan dan kemahiran apa yang bermanfaat dalam pembelajaran? Apa matlamat pendidikan? Pengetahuan (Theory of Knowledge): Apa itu pengetahuan? Bagaimana ia berbeza dengan kepercayaan? Apa itu kesilapan? Apa itu bohong? Kejadian manusia (Theory of Human Nature): Apa itu manusia? Bagaimana ia berbeza dari spesis lain? Apakah keterbatasan potensi manusia? Pembelajaran (Theory of Learning): Apa itu pembelajaran? Bagaimana kemahiran dan pengetahuan diperoleh? Pemindahan (Theory of Transmission): Siapa yang akan mengajar? Dengan kaedah apa mereka akan mengajar? bagaimana bentuk kurikulum? Kemasyarakatan (Theory of Society): Apa itu masyarakat? Institusi apakah yang terlibat dalam proses pendidikan? Peluang (Theory of Opportunity): Siapa yang akan dididik? Siapa yang akan disekolahkan? is to be educated? Pemuafakatan (Theory of Consensus): Mengapa orang tidak bersetuju? Bagaimana kemuafakatan dicapai? Pendapat siapa boleh diguna pakai (precedence)? Teori ini mempunyai tiga prinsip pengajaran: 1. REHAT “Waktu memang tak terbatas – tapi waktu kita terbatas” 9 . Pengajaran mestilah mengambil kira pengalaman dan konteks yang membuat murid bersedia dan berupaya untuk belajar (kesediaan / (readiness). Bruner menjelaskan terdapat empat aspek utama dalam teori pengajaran: i. iii. ii. Terdapat lapan bidang dalam teori Bruner: 1. 5. 3. Pengajaran mestilah distruktur supaya murid murid menggarap maklumat yang disampaikan (spiral organization). 6.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) satu corak dalam keadaan baharu (lebih kepada prinsip konstruktivisme). 4. 2. 8. kaedah dan langkah paling berkesan bagi penggunaan bahan. 7.

Teori pembelajaran Gagne berbeza dengan Teori Piaget dan Bruner yang dikenali sebagai Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne.. 1999) Taksonomi Hirarki Pembelajaran Gagne menyenaraikan lima kategori utama hasil pembelajaran: 1.10 Teori Gagne Robert M.5 Peraturan aras Tinggi: Aplikasi prosedur yang kompleks (atau pelbagai prosedur mudah) bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Strategi kognitif: Mecipta atau memilih proses mental khusus bagi menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan Sikap: Memilih untuk tatacara berkelakuan yang menggambarkan satu pemerolehan nilai baru yang diterima masyarakat atau kepercayaan Kemahiran motor: Mempamerkan tugasan fizikal yang mencapai standard khusus yang dikehendaki 3. Gagne (1997): “These [cognitive] theories propose that stimulation encountered by the learner is transformed or processed in a number of ways (i. Maklumat Lisan: Mendeklamasi sesuatu dari ingatan Kemahiran Inteklektual: 2.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 1.e.1 Diskriminasi: Mengenal pasti dua kumpulan benda adalah berbeza 2. seorang professor dan ahli psikologi yang telah banyak membuat penyelidikan mengenai fasa dalam rangkaian pembelajaran dan jenis pembelajaran matematik.3 Konsep Definisi: Mengklasifikasi benda secara bentuk abstrak (dan mungkin secara fizikal) 2. Gagne. 4.” (Campos. and the retention and retrieval of that information) by internal structures during the period in which the changes identified as learning takes place.4 Peraturan: Aplikasi prosedur mudah untuk menyelesaikan masalah atau menyiapkan tugasan 2. through commitment to short-term memory. conversion to longterm memory. Gagne mempunyai lapan jenis pembelajaran: 1. 5. 3. 4.2 Konsep konkrit: Mengklasifikasi benda melalui bentuk fizikal sahaja 2. 2. 2. Pembelajaran melalui Isyarat Pembelajaran Rangsangan-Gerak balas Rantaian Assosiasi Lisan 10 .

MEMBUAT NOTA Buat catatan tentang teori hirarki pembelajaran Gagne dalam bentuk peta minda 1. termasuk 11 . seorang ahli matematik. 8. 2. permainan berstruktur. Pada peringkat ini. pelajar menggunakan konsep dan prinsip-prinsip matematik yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah yang belum pernah dialami.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) 5. Dienes. Diskriminasi Pelbagai Pembelajaran Konsep Pembelajaran Prinsip Penyelesaian Masalah Menurut Gagne. v. Prinsip Konstruktiviti Pelajar haruslah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logik. pernah memberi banyak sumbangan dalam teori pembelajaran.12 Teori Pembelajaran Vygotsky Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan persekitaran dalam pembelajaran. permainan dengan simbol permainan dengan formalisasi. permainan dengan perwakilan. kebudayaan. iii. iv. ii.11 Teori Dienes Professor Zolton P. Beliau telah merancang satu sistem yang berkesan untuk pengajaran matematik untuk menjadikan matematik lebih mudah dan berminat untuk mempelajari. Prinsip Dinamik Kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui pendedahan dan eksperimen untuk membentuk satu konsep 1. Mengikut Dienes. konsep matematik boleh dipelajari melalui enam peringkat: i. 7. peringkat yang tertinggi dalam pembelajaran ialah penyelesaian masalah. permainan bebas. Persekitaran murid meliputi orang. ahli psikologi dan pendidik. Teori Dienes juga mengariskan beberapa prinsip bagaimana murid-murid mempelajari matematik iaitu: 1. permainan mencari ciri-ciri. vi. 3. Prinsip Perubahan Perspeptual Kanak-kanak didedahkan pelbagai keadaan supaya dapat memaksimakan konsep Matematik. 6.

Murid belajar dalam ZPD jika murid tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri. banyak pemerhati pendidikan yang mengembangkan model pembelajaran kooperatif. dan memecahkan masalah. tetapi dapat menyelesaikan masalah itu setelah mendapat bantuan orang dewasa atau rakannya (peer). Vygotsky menyatakan bahwa murid belajar melalui interaksi bersama dengan orang dewasa atau teman yang lebih cekap. 1997).(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) pengalaman dalam persekitaran tersebut. dan sistem perhitungan. Dengan hadirnya teori pembelajaran Vygotsky ini. Bantuan (support) dimaksud agar murid mampu untuk melaksanakan tugas-tugas atau soalan yang lebih kompleks daripada tahap perkembangan kognitif murid. guru atau orang dewasa. Sistem tanda adalah simbol-simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berfikir. 2. bahawa interaksi sosial iaitu interaksi individu tersebut dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang dapat memacu perkembangan kognitif seseorang. Vygotsky berpendapat bahawa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila murid belajar secara kooperatif dengan murid-murid lain dalam suasana dan persekitaran yang menyokong (supportive). dan model pembelajaran penyelesaian masalah (problem solving). sistem tulisan. 1997). model pembelajaran interaksi rakan sebaya (peer interaction). Pone of proximal Development (ZPD) Murid akan dapat mempelajari konsep-konsep dengan baik jika berada dalam ZPD. Pembelajaran sosial (social leaning). Vygotsky mengemukakan dua idea: 1. model pembelajaran kelompok. Pendekatan pembelajaran yang dipandang sesuai adalah pembelajaran kooperatif. Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda (sign system) setiap individu selalu berkembang (Slavin. 3. Berkaitan dengan perkembangan intelektual murid. Vygotsky menekankan kepentingan hubungan antara individu dan persekitaran sosial dalam pembentukan pengetahuan yang menurut beliau. Vygotsky mengemukakan empat prinsip seperti yang dikutip oleh (Slavin. misalnya budaya bahasa. dengan bimbingan seseorang yang lebih mampu. perkembangan intelektual murid dapat difahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman murid (Slavin. Berkaitan dengan pembelajaran. Aperantis Kognitif (cognitive apprenticeship). 1997) iaitu: 1. berkomunikasi. 12 . 2.

Jika sekumpulan objek diselerakkan. orang dewasa. LATIHAN Huraikan dengan terperinci pembelajaran menggunakan kaedah scaffolding yang diketengahkan oleh Vygotsky bagi membantu murid dalam Matematik REHAT Pengetahuan dan ketrampilan adalah alat. Vigotsky juga yakin bahawa pembelajaran terjadi semasa murid belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development mereka. atau rakan yang lebih pandai. murid-murid beranggapan bahawa jumlah objek tersebut lebih banyak berbanding objek yang dikumpul dalam satu bekas. konservasi dapat diertikan sebagai pemeliharaan ilmu asas berkaitan dengan pranombor dalam kalangan murid. aktiviti pengukuhan hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa.13 KONSEP PENGAJARAN MATEMATIK Berasaskan kepada corak perkembangan umum. Murid diberi masalah yang kompleks. Untuk memelihara atau memastikan ilmu berkaitan pranombor yang telah dikuasai oleh murid ini bersifat kekal. Konsep-konsep ini meliputi: 1. Vygostky menekankan pada scaffolding. Menurut Kamus Dewan. edisi ketiga (2002). 1.14 Konservasi Nombor Satu konsep penting yang kanak-kanak kerap menghadapi masalah untuk pemahaman ialah konservasi. serta kemudian diberi bantuan secukupnya dalam menyelesaikan masalah murid. yang menentukan kejayaan adalah tabiat. sukar dan realistik. Menurut teori Vigotsky. Dalam konteks matematik khususnya aspek pranombor. murid-murid membentuk beberapa konsep matematik yang akan menjadi asas kepada kemahiran Matematik yang lebih kompleks. 4. Pembelajaran Termediasi (mediated learning). Dalam konservasi nombor. konservasi bermaksud pemeliharaan atau penjagaan sesuatu secara tersusun bagi mengatasi kemusnahan/kerosakan dan lain-lain.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) Suatu proses yang menjadikan murid sedikit demi sedikit memperoleh kecekapan intelektual melalui interaksi dengan orang yang lebih pakar. Intipati teori Vigotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada persekitaran sosial pembelajaran. kiu (petunjuk) visual sangat penting bagi membantu kanak-kanak. fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial setiap individu dalam konteks budaya. Adalah sangat penting untuk memberi tahu murid13 .

tinggi/rendah. mereka perlu diberi alat bagi membuktikan teori untuk diri sendiri. One-to-one correspondence adalah proses berkaitan menyentuh satu objek bagi setiap nombor yang dibilang dan disebut secara kuat. 2.mengasingkan warna . panjang/pendek. warna. terakhir.memadankan bentuk yang sama dengan benda-benda konkrit .) − Nombor Ordinal (pertama. panjang/pendek .). 3 dsb.memadankan saiz yang sama .mencantumkan kad warna .mengasingkan warna dengan benda-benda . 2008).mengenal warna . tinggi/rendah). Murid juga memerlukan pengalaman berkaitan dengan other correspondence and relations seperti oneto-many.mengasingkan benda semi konkrit mengikut saiz . Kemahiran ini termasuklah − One to one correspondence (membilang satu item sekali sahaja dalam satu set) − Nombor Kardinal (1.menamakan warna .16 Pengkelasan Murid akan didedahkan dengan kemahiran mengkelaskan sesuatu benda konkrit dan semi konkrit mengikut ciri-ciri yang ada padanya seperti mengkelaskan mengikut saiz (besar/kecil. walau berapa kali sekumpulan objek yang sama ditukar corak turutan/ susunan. kedua.menamakan bentuk .al.mewarnakan saiz yang sama Bentuk . many-to-one dan many-to-many (Kennedy et. Ianya kelihatan mudah tetapi bagi kebanyakan murid mendapati ianya sukar untuk mengkoordinasi bilangan dan sebutan dengan pergerakan tangan mereka.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) murid.mewarna mengikut arahan yang diberi Saiz .menamakan saiz . 1.mengasingkan benda mengikut bentuk .mengenal saiz kecil/besar. jumlahnya tetap sama.15 One-to-One Correspondence Dalam usaha murid untuk menggarap konsep konservasi. bentuk dan jenis.mewarnakan bentuk-bentuk yang sama ii) iii) 14 . Di sinilah kemahiran one-to-one correspondence dapat dipraktikkan.membandingkan saiz benda konkrit yang ditunjukkan . dsb. i) Warna . 1.

Memahami perbezaan (besar-kecil). padanan dan klasifikasi yang lebih kompleks memahami kefungsian matematik memahami turutan dan susunan 1.mewarna/melukis benda mengikut jenis Kemahiran ini akan membantu murid membezakan sesuatu benda dan secara tidak langsung akan membantu murid membezakan nombor dan simbol-simbol matematik yang akan mereka temui dalam pelajaran selanjutnya. kedudukan (dekat-jauh) dan susunan perkataan (pertama atau kedua) Pemahaman dan penggunaan perkataan bentuk (bulat. Konsep turutan ini akan membolehkan murid mencari pertalian antara satu objek dengan objek yang lain atau antara konsep matematik dengan yang lain. segiempat) dan memadan atribut bentuk dua-dimensi dan tiga-dimensi melalui permainan atau lukisan. ii. tebal. ii. lusa LATIHAN 1 Bincangkan implikasi teori konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik 15 . v. pagi. menyebut dan menulis nombor menggunakan kemahiran hafalan dan pembilangan yang bermakna corak.17 Turutan/ Seriasi Turutan pula merupakan faktor penting bagi kebolehan pengaturan dalam matematik.18 Pembentukan Konsep Nombor i. 1. panjang. pendek. Hal ini akan menjadikan proses pembelajaran yang mereka lalui akan lebih bermakna.20 Penggunaan Bahasa untuk Masa i.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) iv) Jenis . lebar. petang. esok. 1.19 Pembinaan Konsep Bentuk. iii. iv. 1. Ukuran dan Geometrik i.mengkelaskan benda mengikut jenis(gambar) .menamakan benda mengikut jenis .mengumpul benda mengikut jenis(semi maujud) . malam. Murid perlu didedahkan dengan kemahiran mengatur objek-objek mengikut saiz kecil. besar. nipis dan mengikut bilangan.

Educational Psychology. 4th Edition. Gagné’s Contributions to the Study of Instruction http://chd.. S. (1998). Educational Psychology-Theory and Practice.edu/immersion/knowledgebase/theorists/cognitivism/ gagne. OH: Merrill Slavin.gse. R. (1996). Tipps. Boston: Allyn and Bacon. (2008). Columbus.H. bukan destinasi akhir 16 . Learning theories: An educational perspective. E. L. Guiding Children’s Learning of Mathematics. Tracy. (1997). A.M.(PKB3108 KAEDAH KHAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK) LATIHAN 2 Huraikan lima sistem teori ekologikal dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bentuk pengurusan grafik BIBLIOGRAFI Campos. (1999). Belmont: Thomson Wadworth Schunk. A. 7th edition.gmu. Boston: Allyn and Bacon TAMAT Sukses adalah sebuah perjalanan.htm (Diakses pada 02/11/2010) Kennedy. and Johnson. Woolfolk. D. 2nd edition. E.