KURSUS

PEMIKIRAN DAN TAMADUN ISLAM
(CTU 151)


Universiti Teknologi MARA

2Isi Kandungan

Bil Tajuk Halaman
1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN
1.1 Konsep Tamadun Islam 3
1.2 Konsep Tamadun Barat 11
1.3 Nilai-Nilai Universal Dalam Tamadun 13
1.4 Interaksi Antara Tamadun 33

2 ISLAM DI ALAM MELAYU
2.1 Teori Kedatangan Islam 41
2.2 Faktor-Faktor Perkembangan Islam 54
2.3 Pengaruh Islam Di Alam Melayu 63
2.4 Tamadun Melayu Sebagai Asas Pembinaan Tamadun
Malaysia
84

3 SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA
PERADABAN DUNIA

3.1 Perkembangan Tamadun Islam 90
3.2 Pengaliran Tamadun Islam Ke Afrika Dan Eropah 99
3.3 Andalusia Sebagai Anugerah Tamadun Islam Kepada
Kebangkitan Eropah
101
3.4 Pengaruh Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang Ilmu
Pengetahuan
106

4 ISLAM HADHARI SEBAGAI PENDEKATAN
PEMBANGUNAN UMMAH DI MALAYSIA

4.1 Konsep Islam Hadhari 117
4.2 Prinsip-Prinsip Islam Hadhari 125
4.3 Islam Hadhari Sebagai Penjana Pembangunan Ummah 144
4.4 Cabaran Dalam Perlaksanaan Islam Hadhari 174

5 ISU-ISU KONTEMPORARI DUNIA ISLAM
5.1 Dunia Islam Dalam Perkembangan Semasa 187
5.2 Isu Perpaduan Dunia Islam 194
5.3 Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi, Sosial Dan Politik
Dunia Islam
198
5.4 Masa Depan Dunia Islam 199
3
Bab 1
Pengenalan Ilmu Ketamadunan

1.1 Konsep Tamadun Islam

PERISTILAHAN
Ada empat istilah yang pernah digunakan oleh sejarawan-sejarawan Islam untuk
menghuraikan makna Tamadun yang telah digunakan dalam penulisan tentang
tamadun setakat ini.

Pertama :
Perkataan “Umran”. Perkataan ini telah digunakan oleh Ibn Khaldun, seorang
pengkaji tamadun yang pertama di dunia dalam bukunya yang terkenal al-
Muqaddimah lil-Kitab al-Ibar dalam kurun yang ke-14. Pada masa ini, ia lebih
dikenali dengan panggilan Muqaddimah Ibn Khaldun sahaja.

Perkataan ‘Umran berdasarkan kepada Firman Allah s.w.t.
´ ´ ´ ´ θ θθ θ δ δδ δ Ν ΝΝ Ν ´ ´´ ´ ! !! ! : :: :Ρ ΡΡ Ρ ¦ ¦¦ ¦ ´ ´ ´ ´ _ __ _¸ ¸¸ ¸ Β ΒΒ Β ¸ ¸¸ ¸_ __ _¯ ¯¯ ¯‘ ‘‘ ‘ ¸ ¸¸ ¸ ¦ ¦¦ ¦ ` `` `Ο ΟΟ Ο ´ ´´ ´ ¸ ¸¸ ¸ ϑ ϑϑ ϑ - -- - . .. .` `` `™ ™™ ™ ¦ ¦¦ ¦´ ´ ´ ´ ρ ρρ ρ ! !! ! κ κκ κ, ,, ,¸ ¸¸ ¸· ·· ·
Terjemahan: Dia lah Yang menjadikan kamu dari bahan-bahan
bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. (Surah
Hud:61).

Perkataan ini telah diterjemahkan oleh sarjana Barat, Prof. Franz Rosenthal
sebagai Urbanization yang bererti perbandaran dan tamadun dinyatakan sebagai
4

civilization yang bererti tamadun itu belum wujud di dalam perkamusan orang
Barat. Oleh kerana itu, pengarang kamus Dictionary of the English Language, Dr.
Samuel Johnson (1709-1784) telah enggan memasukkan perkataan ini ke dalam
kamusnya.

Beliau suka menggunakan perkataan civility bagi makna tersebut. Perkataan
civilization ini hanya lahir di kalangan penulis-penulis Barat pada kurun yang ke-
19. Ini membawa kita kepada pengertian bahawa Barat mengenali tamadun
dengan konsepnya hanya pada kurun yang ke-19.

Kedua :
Perkataan “Hadarah” juga digunakan oleh Ibn Khaldun sebagai seerti dengan
perkataan Umran. Ini diakui oleh Prof. G.T. Vorn Grunebum dengan makna
civilization. Hadarah dalam bahasa Arab bererti tinggal menetap dalam sesebuah
wilayah, daerah atau bahagian ibu kota dan bandar. Daripada erti perkataan
Hadarah ini dapat difahamkan bahawa apa yang kita namakan tamadun itu adalah
berasal dari bandar. Kerana bandar merupakan tempat yang sesuai untuk
melahirkan ketamadunan disebabkan di situ terdapat segala perkara dan
kemudahan yang boleh menjadi asas kepada kelahiran dan peningkatan tamadun.

Ketiga :
Dalam kurun yang ke-20 timbul pula perkataan “Madaniyyah” sebagai perkataan
yang ketiga yang telah digunakan oleh dua orang penulis Islam dan mereka juga
membayangkan erti tamadun. Muhammad Firid Wajdi telah menggunakan
perkataan ini dalam bukunya al-Madaniyyah Wal-Islam" (Tamadun dan Islam)
dalam tahun l899.
5


Manakala Syekh Muhammad Abduh pula menggunakan perkataan ini dalam
bukunya Al-Islam Wa-an-nasraniyyah Ma'al-'ilm Wa al-Madaniyyah dalam tahun
1901. Yang menariknya, Muhammad Abduh telah menggunakan perkataan ini
dalam buku tafsir al-Qurannya, Tafsir al-Manar.

Bagaimanapun, kedua-dua penulis ini telah memberi nafas baru dalam pendekatan
terhadap kefahaman tentang tamadun di kalangan masyarakat, terutamanya di
kalangan ahli bahasa sendiri.

Keempat :
Selepas beberapa ketika, perkataan Madaniyyah telah mengambil tempat dalam
bidang penulisan dengan memberi erti yang sama dengan Tamadun maka lahirlah
pula kemudiannya perkataan “Tamadun” yang berakarkan perkataan Madaniyyah.
Perkataan Tamadun lebih cepat berkembang dan popular di kalangan masyarakat
dengan pengekalan konsep Madaniyyah yang berakarkan perkataan Madinah
yang bererti bandar dengan pengertian bahawa tamadun itu adalah kebudayaan
bandar. Perkataan ini telah digunakan oleh seorang penulis Arab, Jurji Zaidan
dalam bukunya yang berjudul Tarikh at-Tamaddun al-Islam (The History of
Islamic Civilization). Buku ini terkenal sebagai sebuah buku yang lengkap dalam
memperkatakan tamadun Islam dan sejarah perkembangannya, dan telah
dialihbahasakan ke dalam berbagai-bagai bahasa seperti Turki, Parsi dan Urdu
selain bahasa Inggeris. Buku ini juga telah dapat menonjolkan pengertian sebenar
yang dibayangkan oleh perkataan ketamadunan manusia seperti yang
dikehendaki.

6

DEFINISI TAMADUN ISLAM
Sebagaimana yang telah diterangkan bahawa setiap individu mempunyai
pandangan yang berbeza terhadap tamadun. Adalah nyata tentang perbezaan
pendapat tentang tamadun apabila diikuti definisi yang telah dikemukakan oleh
mereka dalam menerangkan pengertian sebenar tamadun itu.

Di sini dirangkaikan beberapa definisi yang pernah diberikan oleh beberapa orang
penulis daripada kalangan orang Islam dan juga orang Barat.

1. Penulis Barat, Clive Bell telah mendefinisikan tamadun seperti berikut:
"Tamadun merupakan suatu ciri masyarakat yang membezakan sebuah
masyarakat maju dengan masyarakat mundur adalah tamadunnya."
2. Robert Haini mengatakan, "Tamadun adalah suatu cara hidup yang dapat
dicirikan. Tamadun merupakan kemuncak kebudayaan sesebuah
masyarakat dan juga merupakan pencapaian kejayaan manusia yang
mengangkat dirinya ke atas seperti sebuah gunung di pertengahan bukit-
bukit dan dataran."
3. Manakala Riberio, seorang anthropologis menegaskan, "Tamadun sebagai
cantuman susunan dan proses tamadun individu." Riberio menekankan
beberapa proses dalam menuju tamadun. Baginya yang penting sekali
ialah revolusi bandar. Katanya, "Bandar-bandar rnemancarkan kepada
manusia peluang-peluang untuk kemajuan material dan spiritual mereka."
4. Bagi Arnold J. Toynbee, tamadun dikatakan jenis kebudayaan yang wujud
di bandar-bandar. Ini memberikan kesimpulan bahawa tamadun itu adalah
merupakan tatacara hidup yang dicetuskan oleh orang yang tinggal di
bandar-bandar. Ini sangat menepati dengan perkataan Madinah yang
menjadi akar kepada tamadun.
7

5. Manakala daripada kalangan sarjana Islam pula, didapati definisi yang
dikemukakan oleh Ibn Khaldun mengatakan, "Kalimah Tamadun
memberi erti segala pelbagai dalam kemewahan hidup dan setiap usaha
untuk mempertingkatkan kilang perindustrian yang sentiasa digunakan
dalam berbagai-bagai sektor".
6. Dr. Muhammad Baki pula mendefinisikan, "Tamadun ialah segala usaha
dan daya cipta yang membayangkan secara khusus daripada manusia
dengan menggunakan akal, perasaan dan tingkah laku. Ia dimaksudkan
juga dengan falsafah, ilmu pengetahuan, agama, kesenian, kesusasteraan,
akhlak, dan perkara-perkara lain yang menerima peningkatan dan
pembangunan."
7. Seorang ilmuwan tempatan, Syed Muhammad Naqiub al-Attas pula
mengatakan, "Tamadun bermaksud keadaan kehidupan insan yang
bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan
kebudayaan yang luhur bagi masyarakatnya."
8. Abu Bakar Hamzah pula mengatakan dalam bukunya Sejarah
Kebudayaan Islam. "Tamadun ialah sesuatu yang lahir dan kembang
bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan-
perkembangan yang lahir daripadanya, sama ada sesuatu yang berupa
niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material)."
9. Definisi-defimsi tersebut telah disimpulkan oleh M.AJ. Beg; "Maksud
tamadun sebagai suatu rangkaian terdiri daripada fenomena masyarakat
manusia seperti bandar, huruf, senibina, agama, undang-undang dan
rangka dasar politik."

KONSEP TAMADUN ISLAM
Walaupun tidak didapati definisi yang khusus tentang Tamadun Islam yang
pernah dikemukakan oleh penulis-penulis, sama ada Ibn Khaldun dan yang lain-
8

lain tetapi dapat juga difahami apa yang dikatakan Tamadun Islam itu daripada
kandungan dan huraian yang telah diberi oleh ilmuwan dalam penulisan mereka.

Mereka menyatakan bahawa Tamadun merupakan segala yang dihasilkan oleh
fikiran orang Islam menurut wataknya dan panduan agama Islam sendiri, dan ini
termasuklah juga segala alat, perkakas dan sebagainya, yang pernah mereka hasil
dan gunakan sejak dahulu hingga sekarang.

Selain daripada bangsa Arab yang telah mengembangkan Tamadun Islam itu,
bangsa Sepanyol, Parsi, Turki, India dan bangsa yang lain yang berada di dalam
pemerintahan Islam turut sama memberi sumbangan penting dalam pembinaan
Tamadun Islam.

Disamping itu, dapat dibuat kesimpulan bahawa Tamadun Islam itu merupakan
suatu tamadun yang telah diadun dalam bentuk antara bangsa. Sifat ini dapat
dibuktikan daripada hasil-hasil pencapaian Tamadun Islam itu sendiri di dalam
berbagai-bagai bidang kemajuan, terutama sekali dalam bidang kesenian, dan ini
termasuk juga senibina. Berbagai-bagai bentuk hasil kesenian dan senibina adalah
lahir daripada Tamadun Islam. Adunan ini berpandukan kitab perundangan Islam,
iaitu al-Quran dan al-Hadis yang dilahirkan dalam satu bentuk tamadun pemikiran
yang mempunyai sifatnya yang tersendiri. Ini merupakan tamadun yang baru,
melambangkan keperibadian Islam yang terus berkembang untuk memberi
sumbangan terhadap kehidupan manusia keseluruhannva.

HUBUNGAN TAMADUN DENGAN KEBUDAYAAN
Apabila membincangkan tentang tamadun bererti tidak dapat dipisahkan daripada
membicarakan tentang kebudayaan, kerana kebudayaan dan tamadun merupakan
dua konsep yang mempunyai perkaitan yang rapat di antara satu dengan yang
9

lain. Perkaitan di antara kedua-duanya pula merupakan bahawa kebudayaan
merupakan keseluruhan tamadun hidup manusia, sementara tamadun adalah
merupakan pecahan daripada kebudayaan itu.

Kebudayaan dalam pengertiannya boleh diertikan sebagai cara hidup. Oleh itu,
Kebudayaan Islam, bererti cara hidup Islam manakala Kebudayaan Barat adalah
cara hidup orang Barat. Kebudayaan Islam adalah berlainan daripada Kebudayaan
Baral. Kebudayaan Islam adalah cara hidup Islam yang dilaksanakan dalam
masyarakat Islam yang digariskan mengikut apa yang terdapat di dalam al-Quran
dan al-Hadis Nabi s.a.w. Dari itu, kebudayaan Islam tunduk kepada peraturan-
peraturan yang ditentukan oleh kedua-duanya yang berpokok kepada al-Quran
sendiri, sebagai kitab perundangan yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi
Muhammad s.a.w melalui malaikat Jibril, dan ini merupakan wahyu Allah kepada
pesuruhNya Muhammad s.a.w. Yang demikian, kebudayaan Islam wujud dengan
kedatangan agama sebagai agama tanzil atau agama langit yang tunduk kepada
peraturan Yang Maha Kuasa.

Dalam menerangkan bidang kemajuan dan percapaian hidup manusia, Abdul
Rahman Hasan Habannakah, pengarang buku al-Hadarah al-Islamiyyah telah
membahagikan kedua-duanya itu kepada tiga bahagian:
1. Kemajuan dan pencapaian hidup manusia mempunyai perkaitan dengan
jasmani dan kemudahan-kemudahan hidup, termasuk faktor-faktor
kemewahan dan keselesaan. Semua itu merangkumi jenis kemajuan
seperti pertanian, perkilangan, perlombongan, perindustrian, dan lain-lain
lagi.
2. Sistem yang dapat mengatur aktiviti masyarakat ke arah mewujudkan
keamanan, keadilan, serta kebenaran yang dapat menegakkan disiplin
dalam masyarakat seperti peraturan-peraturan pentadbiran, perundangan,
10

harta benda, dan hal-hal keluarga. Seterusnya, ia meliputi akhlak, adat
resam, amalan hidup yang baik dan seluruh tatacara pergaulan manusia di
antara satu dengan yang lain.
3. Pencapaian dan kemajuan hidup juga merupakan kebahagiaan yang
berkekalan dengan mengetahui hakikat diri dan alam sekitar, perpindahan
ke alam barzakh. Kemudian manusia berpindah ke alam baqa, iaitu alam
akhirat dengan mendapat balasan yang sempurna. Ini meliputi pemikiran
yang mendalam yang dapat membawa manusia mengenal Penciptanya.
Manusia dapat mengetahui di sebalik kewujudannya, matlamat hidup dan
tempat kembali setelah mati, kewajipan yang mesti dilakukan dalam
kehidupan dunia dan akhirat. Ini adalah juga bersangkutan dengan
pegangan dan kepercayaan dalam kewajipan yang telah digariskan oleh
Syariat Islam.

Ada tiga sumber yang dianggap dapat memajukan tamadun dalam proses
pembangunannya, iaitu sumber wahyu atau ilham daripada Allah s.w.t yang
disampaikan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul pesuruh Allah. Apa yang dapat
dilakukan melalui pemikiran hasil daripada kajian ilmiah. Apa yang diperolehi
oleh manusia melalui pengalaman dan percubaan-percubaan serta pengkajian
semula dengan perhatian yang mendalam daripada segi kesalahan-kesalahan dan
kekurangan, dan seterusnya dengan menyempurnakan ilmu-ilmu yang telah sedia
ada.

Dalam masalah ini, hanya Tamadun Islam sahaja yang melengkapi ketiga-tiga
sumber ini. Kerana itu, pembangunan Tamadun Atom meliputi pembangunan
tamadun rohani dan jasmani, atau apa yang disebut tamadun spiritual dan
tamadun material. Berbanding dengan Tamadun Barat yang bersumberkan dua
11

perkara sahaja dan mereka lebih menitikberatkan pembinaan tamadun yang
bersifat kebendaan semata-mata.

Tamadun Islam telah merubah cara hidup dan orang Arab Jahiliah. Tamadun
Islam juga telah wujud berasaskan suasana keadaan tamadun umat Arab, tempat
Tamadun Islam itu lahir.

KELAHIRAN TAMADUN ISLAM
Tamadun Islam seperti yang ada sekarang ini telah mula lahir apabila lahirnya
sebuah masyarakat Islam yang berkeadaan serba sederhana di Makkah pada tahun
610M, serentak dengan kelahiran agama Islam dan perlantikan Nabi Muhammad
s.a.w sebagai Rasul Allah. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w berpindah ke
Madinah pada tahun 622-623M, di sana tertubuhnya sebuah kerajaan Islam yang
dipimpin oleh baginda. Kerajaan Islam inilah yang telah menjadi pendorong dan
sebab berkembangnya Tamadun Islam itu setapak demi setapak hingga terdirinya
suatu tamadun yang tinggi yang telah menjadi sebab munculnya tamadun dunia
moden. Sebelum lahir Tamadun Islam sudah pun ada tamadun lain seperti
Tamadun Parsi, Tamadun India, Tamadun Yunani, Tamadun Mesir dan Tamadun
Romawi. Orang Arab sendiri pun telah ada satu bentuk tamadun yang tidak
kurang majunya. Tamadun-tamadun ini banyak sekali mempengaruhi Tamadun
Islam yang baru lahir.

1.2 Konsep Tamadun Barat
Kebudayaan Barat adalah cara hidup Baral yang tidak tunduk kepada peraturan-
peraturan tertentu yang berbentuk kitab yang diturunkan daripada langit dalam
bentuknya yang asli dan murni. Walaupun orang Barat menganut agama Kristian
tetapi kitab Injil dalam bentuknya yang asli dan murni sudah tidak kedapatan lagi
12

pada hari ini. Pada mereka pelaksanaan agama Kristian dalam masyarakat sudah
jauh menyeleweng daripada kehendak-kehendak agama Kristian yang sebenarnya.

Oleh itu, hingga dalam hal-hal agama yang berbentuk dasar pun terdapat
perubahan-perubahan yang telah disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam
kebudayaan mereka seperti yang pernah digariskan oleh Edward Burnett Taylor,
ahli antropologi Inggeris tentang kebudayaan. Menurut beliau, keseluruhan yang
kompleks di dalam terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,
undang-undang, dan adat istiadat.

Di sini ternyata Edward Burnett Taylor telah memasukkan "kepercayaan" sebagai
teras agama adalah sebagai satu daripada ciri-ciri kebudayaan yang menerima
perubahan. Berbeza dengan kebudayaan Islam yang dibentuk oleh kepercayaan,
yang bererti bahawa lahirnya kebudayaan merupakan hasil daripada agama itu
sendiri.

Begitu juga dengan tamadun Barat yang timbul daripada kebudayaan Barat yang
telah memasukkan agama itu sebagai satu ciri tamadun seperti yang didefinisikan
oleh Arnold J. Toynbee menurut beliau bahawa tamadun itu secara langsung
memberi gambaran kepada fikiran kita tentang perkara yang berikut: iaitu Agama,
Senibina, Senilukis, Akhlak dan Adat Istiadat. Manakala Tamadun Islam adalah
satu ciri yang timbul daripada keadaan kehidupan manusia (insan) yang digelar
masyarakat Islam yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan
yang dipandu oleh kepercayaan agama Islam itu sendiri. (Abdul Rahman Nawas,
dll. (1995). Tamadun Islam. Kuala Lumpur : Pustaka haji Abdul Majid)

13

1.3 Nilai-Nilai Universal Dalam Tamadun
Nilai-nilai universal ini memperlihatkan wujudnya persamaan antara Tamadun
Islam dengan tamadun dunia yang lain. Ini bermakna, Tamadun Islam itu
bukanlah sesuatu yang terlalu terasing daripada ruang lingkup ketamadunan
manusia. Hal ini berlaku kerana Tamadun Islam turut mengandungi beberapa ciri
yang terdapat pada tamadun-tamadun lain dan menjelaskan betapa Tamadun
Islam tetap mementingkan beberapa ciri yang bersifat material tersebut namun
diseimbangkan dengan ciri khusus yang menekankan aspek ruhaniah. Oleh yang
demikian, sebagaimana kelaziman dalam melihat sesuatu tamadun, beberapa
aspek yang disifatkan sebagai material dengan makna yang luas itu boleh dilihat
dalam Tamadun Islam. Misalnya, dalam aspek urbanisasi, revolusi pertanian,
pembentukan sistem pemerintahan dan pentadbiran, perkembangan perdagangan
dan sebagainya. Dalam sejarah manusia, tamadun sering sahaja dilihat sebagai
satu pencapaian tinggi yang mampu dicapai oleh sesuatu bangsa. Berdasarkan hal
ini, maka telah wujud beberapa tamadun besar seperti Tamadun Lembah Indus,
Tamadun Hwang Ho, Tamadun Mesir, Tamadun Greek, Tamadun Rom dan
sebagainya. Kewujudan keseluruhan tamadun ini sebenarnya sangat bergantung
kepada kebolehan bangsa pembentuk tamadun tersebut untuk memenuhi beberapa
kriteria umum yang telah diletakkan oleh kalangan sarjana yang mendalami aspek
ini dan sering kali kriteria ini diguna pakai dan menjadi garisan dalam melihat
pembelajaran tamadun.

Antara ciri terpenting yang mendasari tamadun universal ini ialah amalan
beragama, pembandaran, pengkhususan pekerjaan, inovasi teknologi dan
penulisan. Edward L. Farmer dalam bukunya, 'Comparative History of
Civilization in Asia', misalnya menegaskan bahawa sesuatu tamadun itu dapat
ditentukan kewujudannya berdasarkan beberapa ciri, iaitu revolusi pertanian,
penempatan kekal, stratifikasi sosial, amalan beragama, urbanisasi, pengkhususan
14

pekerjaan, inovasi teknologi dan pengenalan sistem tulisan. M.A.J. Beg pula
melihat aspek sejagat dalam tamadun ialah 'penyebaran teknologi pertanian dan
penternakan yang mengubah tradisi kehidupan nomad dan membolehkan
pembentukan satu sosiobudaya masyarakat yang baru, pengkhususan dalam
masyarakat, revolusi dalam perbandaran yang menekankan aspek kemunculan
bandar dan negeri, stratifikasi sosial, kewujudan sistem pengairan, teknologi
tembaga dan besi serta sistem penulisan'. Sarjana lain pula menekankan salah satu
ciri sebagai lebih penting daripada ciri yang lain. Misalnya, Edward Taylor
menyatakan bahawa tamadun itu sangat mempunyai ikatan kuat dengan
kewujudan sistem tulisan. Kalangan sarjana yang memberi penekanan besar
terhadap aspek penulisan ini selanjutnya menyatakan bahawa, 'civilization cannot
exist without a system of writing and a system of writing can not exist except in a
civilization'.

Terdapat juga sarjana yang melihat aspek urbanisasi sebagai aspek terpenting
dalam melihat sesebuah tamadun. Secara terperinci ada antara sarjana yang
meletakkan bahawa sesebuah bandar harus mempunyai lebih daripada 5,000
orang penduduk, mempunyai satu sistem tulisan dan mempunyai monumen-
monumen keagamaan yang penting. Penyokong pandangan ini melihat bahawa
kewujudan bandar dan monumen-monumen ini memperjelas satu pencapaian
yang tinggi dalam tamadun tersebut. Meskipun demikian, istilah yang digunakan
bagi merujuk kepada revolusi pembandaran itu haruslah diberikan penjelasan
yang lebih terperinci. Antara sarjana yang memperincikan konsep urban
revolution ini ialah V. Gordon Childe dan telah menjelaskan bahawa terdapat
beberapa aspek penting yang harus dilihat dalam perkara ini, iaitu perkembangan
penduduk yang ekstensif, organisasi masyarakat yang tersusun termasuklah
pembahagian yangjelas kepada kelas buruh, lebihan dalam pengeluaran,
kewujudan monumen-monumen khusus untuk pembesar dan pemerintah, hierarki
15

sosial yang ketara, penemuan dan pengamalan sistem penulisan, perkembangan
sains dan teknologi, perkembangan aspek kesenian dan perdagangan. Kesemua
kriteria ini diwujudkan sebenarnya untuk memisahkan antara masyarakat dan
pencapaian yang telah berjaya dilakukan oleh sesuatu bangsa tersebut.

Tamadun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. secara jelas turut
menjadikan ciri-ciri tamadun sejagat ini sebagai satu kriteria yang penting.
Malahan dalam keseluruhan Tamadun Islam sama ada di Tanah Arab mahupun di
kawasan lain termasuklah di Asia Tengah, Asia Selatan, Eropah, Asia Timur
mahupun di Asia Tenggara, ciri-ciri ini dapat dilihat dan dikesan dengan mudah.
Malahan dipandang dari sudut Tamadun Islam, perkataan tamadun yang
mempunyai beberapa terminologi lain seperti madaniyah, hadarah, umran dan
tamaddun itu mempunyai pertalian yang erat dengan aspek perbandaran yang
menjadi antara aspek yang boleh dilihat dalam mana-mana tamadun dunia.

Secara umum pembandaran merupakan proses kehidupan bandar atau perkara-
perkara yang berkaitan dengan bandar dan kehidupan di bandar. Malah terdapat
sarjana yang menyatakan bahawa kehidupan bandar ini mempunyai ciri-ciri
kemakmuran dan tamadun yang berbeza dengan kehidupan di kawasan luar
bandar yang lebih bersifat sederhana, statik dan primitif.

Ibn Khaldun dalam karya unggulnya, iaitu Mukadimah, misalnya menggunakan
terminologi umran sebagai kata ganti bagi tamadun dan menyatakan, 'peradaban
(‘umran), maksudnya ialah manusia harus menghuni di suatu tempat yang umum
dan sama-sama tinggal di kota-kota dan di perkampungan untuk keselesaan
beramah-tamah serta memenuhi keperluan kepuasan manusia, sesuai dengan sifat
semula jadi manusia yang perlu bantu-membantu demi mencapai suatu taraf hidup
(yang baik)...'. Ibn Khaldun menggunakan perkataan ini setiap kali merujuk
16

kepada masyarakat bandar atau negeri yang dibuka dan diduduki oleh pemerintah-
pemerintah Islam. Selain itu, Ibn Khaldun juga menggunakan perkataan hadharah
yang dikatakan oleh E.W. Lane sebagai, 'A region, district or tract of cities or
town or villages and of cultivated land'. Perkataan tamadun atau tamaddun yang
berasal daripada kata Madana pula bermakna membina atau membangunkan
bandar. Berdasarkan terminologi-terminologi ini, adalah jelas bahawa dalam
melihat Tamadun Islam, aspek-aspek yang disenaraikan sebagai aspek sejagat itu
juga berdiri sebagai aspek yang harus diberikan perhatian terutamanya aspek
urbanisasi. Ini kerana adalah menjadi satu realiti sejarah bahawa masyarakat
Islam dikenali sebagai masyarakat bandar dan perkara ini sangat jelas berlaku
dalam melihat perkembangan Islam di benua kecil India.

Penumpuan masyarakat Islam di kawasan-kawasan bandar dan pelabuhan berkait
rapat dengan peranan kalangan saudagar Islam hingga menyebabkan bandar-
bandar pelabuhan seperti Dibul dan Makran di Sind, Cambay, Lothal dan lain-lain
menjadi tumpuan masyarakat Islam sejak abad ke-9 dan ke-10 Masihi. Berikutan
daripada penumpuan inilah, Islam kemudiannya berkembang dan merebak ke
benua kecil India.

Jurzi Zaydan yang dianggap pelopor kepada penggunaan perkataan tamadun
dalam karyanya yang terkenal, iaitu Tamaddun al-Islami atau Sejarah Tamadun
Islam memberikan perhatian kepada beberapa aspek dalam pembentukan
Tamadun Islam, iaitu pemerintahan Islam termasuklah sistem pentadbirannya,
bandar-bandar Islam, stratifikasi sosial, perkembangan ilmu sains dan pendidikan,
bangunan-bangunan yang mempunyai ciri Islam dan kesenian Islam sama ada
muzik (musiqa) serta nyanyian atau qhina.

17

Aspek urbanisasi atau pembangunan bandar dilihat menjadi antara aspek penting
yang diberi penekanan khusus dalam melihat keseluruhan perkembangan
Tamadun Islam. Al-Quran sendiri telah menyebutkan perkataan Madinah yang
bermakna bandar sebanyak beberapa kali sementara kata jamak bagi Madinah,
iaitu mada'in turut disebut sebanyak tiga kali. Menurut Ahmad Zaki Hj. Abd.
Latiff dalam buku “Perbandaran di Timur Tengah: Kesanya Terhadap
masyarakat Islam” mengatakan, sebutan sebanyak 13 kali daripada istilah
Madinah di dalam al-Quran menggambarkan beberapa bandar purba yang telah
wujud sejak zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ,
misalnya bandar Memphis yang menjadi pusat pemerintahan Firaun, bandar Hijr,
bandar Antioch atau Antokiyyah, kota Aikah dan sebagainya. Disebutkan juga di
dalam al-Quran perihal kota Yathrib, iaitu nama lama bagi Madinah dan kota
Makkah.

Pembangunan dan pertumbuhan bandar telah diterima oleh kebanyakan sarjana
sebagai ramuan utama dalam melihat kelahiran Tamadun Islam. Ini menjelaskan
betapa eratnya hubungan antara Tamadun Islam dengan aspek perbandaran.
Dalam masa yang sama juga pembandaran telah dilihat sebagai antara penanda
mudah dalam melihat sesuatu masyarakat itu telah mencapai tahap tamadun atau
sebaliknya. Ira P. Lapidus menyatakan 'The study of tradisional Muslim cities
touches on all aspects of Islamic civilization'. Malah kemunculan Islam di kota
Makkah sebelum berkembang dan bertapak kukuh di Madinah membuktikan
kenyataan bahawa Islam lahir dalam persekitaran bandar. Kota Makkah telah
dikenali sejak zaman pra-Islam sebagai pusat perdagangan kabilah yang penting
di Timur Tengah. Malah kepentingan dan kemasyhuran kota Makkah telah
sampai hingga ke pengetahuan pedagang-pedagang Greek. Kota ini pada asalnya
merupakan sebuah wadi yang menjadi kawasan laluan perdagangan antara
kawasan Mediterranean dengan Tanah Arab, Afrika dan Asia Selatan. Ia terletak
18

di antara Ma'rib di selatan dengan Petra di utara. Ptolemy menamakan kota ini
sebagai Macoraba. Selain sebagai pusat perdagangan, Makkah menjadi pusat
keagamaan apabila patung-patung tertentu diletakkan di sekeliling Kaabah dan
sering dikunjungi oleh masyarakat Arab. Kedua-dua faktor inilah, iaitu pusat
perdagangan kabilah dan keagamaan menjadikan Makkah muncul sebagai kota
penting. W.M. Watt misalnya, menyatakan,

'The first Muslims were not bedouin actually living in the desert,
but men from the commercial centre of Mecca and the agricultural
oasis of'Medina...,'.

Kewujudan kota-kota Islam ini mula menjadi penting sepanjang sejarah
penyebarannya. Kota Madinah menjadi kota penting dalam perkembangan
Tamadun Islam malah penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun pertama
hijrah (622-23 Masihi) merupakan turning-point kepada sejarah Islam. Kota
Madinah telah dilengkapi dengan segala keperluan dan kemudahan bagi
masyarakat Islam melaksanakan ajaran agama dan melaksanakan kehidupan
harian mereka. Ini termasuklah mendirikan masjid al-Nabawi dan menyusun
petempatan penduduk berasaskan kepada suku-suku yang ada di kota tersebut.
Asas ini kemudiannya diikuti dalam mewujudkan bandar-bandar baru di Timur
Tengah kemudiannya. Misalnya, dalam perancangan bandar Basrah, Kufah,
Wasit, Fustat dan Qayrawan turut mempunyai bentuk yang sama dengan Madinah
di mana masjid menjadi pusat bandar dan dikelilingi oleh kawasan-kawasan
petempatan. Masjid yang terletak di pusat bandar bertindak sebagai 'pusat
spiritual' sementara subjek-subjek di sekelilingnya seperti bazar, kawasan
petempatan dan sebagainya menjadi lambang kehidupan dunia. Kedudukan yang
berdekatan memberi makna bahawa keseimbangan antara kepentingan dunia
dengan akhirat itu menjadi teras dalam kehidupan masyarakat Islam dan
seterusnya teras Tamadun Islam. Pasar atau bazar yang didirikan di persekitaran
19

masjid menjadi pusat penting dalam perkembangan ekonomi dan perniagaan
dalam Tamadun Islam. Sewaktu pemerintahan Islam di India, bazar yang
mempunyai harga tetap dan pasar-pasar kecil yang dikenali sebagai qasbah
menjadi 'landmarks' yang penting serta ia diwujudkan di seluruh utara India.

Lebih penting lagi, kemunculan bandar-bandar Islam ini telah berjaya
mengembangkan sinar Islam ke daerah-daerah sekitar termasuklah kawasan-
kawasan pedalaman yang masyarakatnya mempunyai ikatan tertentu sama ada
ekonomi dan sebagainya dengan kawasan bandar. Tanpa kehadiran bandar-bandar
seperti ini akan menyebabkan Tamadun Islam itu berada dalam keadaan jumud
dan tidak berkembang. Ibn Khaldun misalnya, menyatakan bahawa bandar-bandar
merupakan kawasan petempatan dan kawasan perlindungan masyarakat.

Segala kemudahan di bandar akan membantu masyarakat tersebut mencapai
keselesaan dan membantu kepada pencapaian-pencapaian cemerlang masyarakat.
Dilihat dari sudut ini, kepentingan bandar itu adalah sangat penting bagi
masyarakat yang bertamadun dan segala keperluan dalam kehidupan masyarakat
tersebut mampu disalurkan oleh bandar tersebut. Al-Bustani mengatakan bahawa
orang yang bertamadun ialah orang yang tinggal menetap di bandar yang sudah
tentu kehidupannya berbeza dengan masyarakat yang hidup secara berpindah
randah atau al-Badawah.

Ini bermakna bahawa banar dalam Tamadun Islam merupakan pusat perubahan
yang menjadi pemangkin kepada pencapaian-pencapaian cemerlang dalam
tamadun tersebut. Besim Salim Hakim menyatakan bahawa bandar-bandar Islam
dapat dikenali kerana ia dilengkapi dengan segala kemudahan termasuklah
beberapa elemen asas, iaitu masjid, kawasan petempatan pemerintah, qasbah atau
kota berkubu, rabad atau pinggir kota, sur atau dinding kota, bab atau pintu kota,
20

burj atau kubu pertahanan, shari' atau toriq nafiq, iaitu jalan raya, bataha atau
tempat awam, musalla atau tempat solat, maqbarah atau kawasan perkuburan,
khazzan atau tempat menyimpan air, khandaq atau parit yang mengelilingi kota
dan muhalla atau kawasan petempatan penduduk.

Selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. , secara umumnya Islam telah
berkembang dengan pesat ke seluruh jazirah Tanah Arab. Di setiap sudut
perkembangan Islam, bandar-bandar baru telah diwujudkan seperti Baghdad dan
Samarra atau dikembangkan berdasarkan bandar yang telah sedia ada seperti
Damascus. Malahan sepanjang pemerintahan kerajaan Abbasiah dan Umayyah,
bandar-bandar ini bukan sahaja menjadi pusat pentadbiran malah turut
berkembang sebagai pusat perkembangan Tamadun Islam secara keseluruhannya.
Bandar Kufah misalnya, bukan sahaja penting sebagai ibu negara sejak zaman
Saidina Ali bin Abi Talib malah turut bertindak sebagai pusat perkembangan ilmu
dan kebudayaan Islam. Terdapat juga bandar-bandar yang mempunyai
kepentingan strategik dan ketenteraan seperti bandar Qairawan di Tunisia yang
dibina pada tahun 607 Masihi dan bandar Fustat di Mesir yang dibina pada tahun
642 Masihi oleh Amr ibn al-As. Bandar ini dikelilingi oleh tembok untuk tujuan
pertahanan dan melindungi penghuninya daripada ancaman ribut pasir.

Berdasarkan kepada hakikat ini, kewujudan sesebuah bandar dalam Tamadun
Islam bukan sekadar melambangkan sifatnya sebagai masyarakat urban itu
dikekalkan malah ia mempunyai kepentingan dan peranan yang cukup besar.
Bandar-bandar ini bertanggungjawab sebagai pusat pentadbiran, pusat
pengembangan ilmu pengetahuan, pusat perkembangan kebudayaan Islam, pusat
ekonomi dan penumpuan masyarakat. Kota Baghdad mula dibina pada tahun 146
Hijrah atau 763 Masihi dan siap pada tahun 149 Hijrah atau 766 Masihi dan
menjadi ibu kota bagi pemerintahan Islam Abbasiah yang menggunakan lebih
21

daripada 100,000 orang tenaga buruh bagi menyiapkannya. Kota ini dibina di
kawasan seluas 7,000 hektar dan dilengkapi dengan tembok-tembok kukuh
sebagai pertahanan daripada serangan musuh. Ia juga mempunyai sistem
petempatan penduduk yang teratur dan disusun di sekitar Masjid al-Jami' yang
menjadi pusat bagi kota Baghdad.

Bagi pemerintahan Islam Umayyah pula, kota Damascus telah dijadikan ibu kota
pemerintahan mereka. Kota ini dilengkapi dengan istana yang dikenali sebagai
Qubbat al-Khandra atau Istana Berkubah Hijau, rumah-rumah pembesar yang
dikenali sebagai dar-al-imarah, masjid besar yang dikenali sebagai Jami'' al-
Umawi telah dibina pada zaman pemerintahan al-Walid ibn Malik antara 705-715
Masihi yang menjadi simbol penggabungan kepakaran dan kesenian Arab serta
Byzantine.

Dalam melihat sejarah perkembangan Islam, salah satu perkara asas yang sering
sahaja diberi perhatian ialah peranan kalangan saudagar dan pedagang. Aktiviti
perdagangan mereka telah membolehkan agama Islam disebarkan hingga
menjangkau kawasan-kawasan di luar jazirah TanahArab. Hubungan perdagangan
antara pedagang-pedagang Islam dengan pelabuhan-pelabuhan di India, Asia
Tenggara dan di Negara China membuktikan hakikat ini. Malah beberapa
pelabuhan yang sering didatangi oleh pedagang-pedagang India kemudiannya
menjadi pusat kepada perkembangan Tamadun Islam di kawasan tersebut,
misalnya Canton di Negara China, Melaka dan pelabuhan Malabar serta Bengal di
India.

Secara umum, pedagang-pedagang Islam memberi tumpuan kepada kota-kota
pelabuhan yang telah sedia wujud. Pengaruh mereka yang semakin mendalam dan
usaha penyebaran Islam menyebabkan Islam kemudiannya mampu menarik
22

perhatian masyarakat tempatan hingga membolehkan ia muncul sebagai kuasa
yang penting. Secara beransur-ansur mereka diberi kepercayaan untuk terbabit
dalam pentadbiran kerajaan. Ini bermakna sebagai sebuah tamadun yang
berkembang dalam persekitaran bandar ia akan menarik minat masyarakat di
kawasan tersebut. Dengan kata lain, Islam berkembang dari kawasan bandar
sebelum tersebar ke kawasan-kawasan luar bandar. Kepentingan bandar sebagai
medium penyebaran Islam yang penting telah menyebabkan pemerintah-
pemerintah Islam di India mendirikan kota-kota tertentu.

Zaman Mughal merupakan zaman gemilang dalam Tamadun Islam di India malah
penumpuan terhadap penubuhan bandar sangat jelas kelihatan pada masa itu.
Pemerintah Mughal terutamanya Akhbar (1556-1605) dan Shah Jahan (1628-58)
merupakan pemimpin yang mempunyai tanggungjawab besar dalam
mengembangkan aspek ini. Perkembangan dan kewujudan bandar-bandar baru
semasa zaman Mughal ini mempunyai perkaitan rapat dengan beberapa
pencapaian tamadun yang lain termasuklah aspek seni bina, perancangan bandar
dan perkembangan ekonomi.

Bandar-bandar seperti Shahjahanbad atau dikenali juga sebagai Delhi Lama,
Agra, Fatehpur Sikri dan sebagainya melambangkan pencapaian gemilang
Tamadun Islam di India. Bandar Shahjahanbad didirikan di kawasan seluas 5,000
hektar dan semasa zaman Aurangzeb pada abad ke-17, ia mempunyai 60,000
orang penduduk. Kota ini menjadi begitu penting malah terdapat pepatah lama
yang menyebut, 'He who rules Delhi, rules India'. Kota ini dibina dengan lengkap
sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan zaman Mughal.

Shah Jahan telah membina masjid Jamik pada tahun 1644. Ia terletak di tengah-
tengah bandar ini. Bentuk dan reka corak yang menghiasi masjid ini
23

melambangkan kewujudan sebuah tamadun yang cemerlang. Fatehpur Sikri pula
merupakan bandar yang didirikan oleh Maharaja Akhbar dan dimulakan
pembinaannya pada tahun 1569. Ia hanya siap pada tahun 1574. Sebuah masjid
juga didirikan di tengah-tengah bandar ini. Walau bagaimanapun, bandar ini
kemudiannya ditinggalkan oleh Akhbar pada tahun 1585 kerana berbagai-bagai
masalah termasuklah bekalan air dan cuaca yang dikatakan terlalu panas.

Aspek perbandaran ini turut menjadi perkara penting dalam melihat kewujudan
Tamadun Islam di Asia Tenggara. Sebenarnya sejarah pembangunan bandar di
Asia Tenggara telah pun berlaku sejak zaman pra-Islam lagi. Kehadiran Islam
turut mengikuti corak yang telah sedia ada tersebut, namun dengan semangat yang
berbeza, iaitu lebih kepada roh dan semangat Islam. Ini semua dapat dilihat dalam
pembangunan bandar-bandar seperti Melaka yang dianggap sebagai bandar
Melayu pertama menjadi bandar Islam di Semenanjung Malaysia, Demak, Acheh,
Brunei dan sebagainya. Kebesaran dan kepentingan bandar Melaka dapat dilihat
berdasarkan ungkapan Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental yang
menyatakan bahawa masyarakat Melaka menggunakan sebanyak 80 bahasa dan
kenyataan ini menggambarkan betapa Melaka merupakan sebuah bandar yang
besar. Malahan Mahayudin Haji Yahaya dalam bukunya “Islam di Alam Melayu”
tanpa ragu-ragu menegaskan bahawa bandar Melaka pada abad ke-16
dikategorikan sebagai sebuah bandar metropolitan kerana jumlah penduduknya
yang besar dan dianggarkan jumlah penduduk Melaka mencapai 90,000 orang
pada tahun 1511.

Salah satu ciri universal dalam melihat tamadun ialah perkembangan dalam
bidang ekonomi. Sektor pertanian mengalami revolusi yang tidak pernah berlaku
sebelumnya dalam masyarakat tersebut. Ini diikuti dengan berbagai-bagai sektor
perekonomian yang lain termasuklah perdagangan, penternakan dan sebagainya.
24

Revolusi pertanian dalam masyarakat yang bertamadun menandakan berakhirnya
aktiviti secara nomad dan kini bertumpu kepada pertanian secara menetap.

Usaha pertanian secara menetap ini memungkinkan perubahan dan inovasi dapat
dilakukan bagi memajukan bidang pertanian. Keadaan ini sebenarnya tidak jauh
berbeza dengan aspek perbandaran. Ini kerana masyarakat bandar akan
mempunyai kesempatan melakukan berbagai-bagai rupa bentuk inovasi dan
perubahan dalam aktiviti mereka berbanding dengan masyarakat yang hidup
secara nomad. Sektor pertanian dilihat menjadi asas penting dalam kehidupan
sesuatu tamadun kerana ia menjadi sumber asas kepada pembekalan makanan
penduduk. Tanpa keperluan asas ini, adalah amat sukar untuk sesuatu masyarakat
mencapai kejayaan-kejayaan lain dalam kehidupan mereka.

Menyedari kepentingan inilah, Ibn Khaldun, misalnya mengatakan bahawa sektor
ini menjadi syarat kepada keberlangsungan tamadun. Perkembangan Tamadun
Islam yang melewati rantau jazirah Tanah Arab hingga ke Eropah, Afrika dan
Asia secara langsung turut menyebarkan elemen-elemen dalam Tamadun Islam.
Asas Tamadun Islam yang dibawa dari Timur Tengah itu telah disesuaikan pula
dengan beberapa keadaan tempatan. Ini dapat dilihat dalam aspek perkembangan
pertanian sebagaimana yang berlaku diAndalus (Sepanyol).

Meskipun sebelum kedatangan Islam ke Andalus, aktiviti pertanian telah
berlangsung namun ia menjadi begitu pesat sewaktu zaman pemerintahan Islam.
Antara kawasan pertanian yang penting ialah Saragossa, Malaga, Lorca dan
sebagainya. Masyarakat keturunan Arab yang datang ke Andalusia sejajar dengan
perkembangan Islam dikatakan sebagai kalangan yang rajin mengerjakan tanah
mereka. Malahan mereka dianggap sebagai pakar dalam bidang pertanian dan
menjalankan aktiviti ini dengan menggunakan teknologi moden dan saintifik.
25

Antaranya termasuklah menggunakan alatan baru untuk meratakan kawasan
tinggi dan menggunakan baja untuk menambahkan kesuburan tanah.

Salah satu perkara yang dipentingkan dalam menjalankan aktiviti pertanian ini di
Andalus ialah penggunaan sistem pengairan yang moden dan sistematik.
Menyedari hakikat bahawa Andalus mengalami masalah bekalan air, maka
berbagai-bagai teknik untuk mengairi kawasan pertanian telah dilakukan
termasuklah dengan menggunakan perigi yang digali atau menggunakan air
sungai. Sebelum perigi dapat digali, kajian topografi dalam menentukan
kesesuaian kawasan dilakukan. Untuk menimba air dari perigi, orang-orang Islam
menggunakan sebuah roda air yang berasal dari Parsi dan dikenali sebagai
Na'urah. Selain perigi, terusan air juga dibina dan ia bukan sahaja untuk keperluan
pertanian malah turut membekalkan air ke bandar-bandar diAndalus.

Penekanan Tamadun Islam dalam aspek pertanian ini turut dicerminkan melalui
pengetahuan masyarakat Islam Andalus mengenai teknik mengawetkan makanan.
Buah-buahan seperti anggur, ceri dan sebagainya boleh disimpan selama beberapa
tahun tanpa kehilangan rasanya malah Ibn al-Awwam, iaitu seorang ahli botani
telah menulis mengenai cara-cara mengawet jagung, buah-buahan dan minyak
zaitun. Kehadiran Islam turut membawa beberapa jenis tanaman yang sebelumnya
tidak ditanam oleh petani-petani di Andalus. Antaranya termasuklah padi atau
dalam bahasaArab dikenali sebagai aruzz yang mula ditanam di Andalus pada
abad ke-10, buah delima atau dalam bahasa Arab dikenali sebagai rumman, limau
yang dibawa dari India, pisang yang dibawa pada abad ke-10 dan kunyit yang
disebut sebagai azfran dalam bahasa Andalus.

Gabungan antara kekayaan tanah pertanian, perdagangan dan sektor
perekonomian yang lain menjadi asas kepada kekuatan Tamadun Islam.
26

Pemerintahan Abbasiah, misalnya telah berusaha untuk mewujudkan satu
persekitaran yang mantap di daerah-daerah terpencil agar bidang pertanian
menjadi makmur dan secara langsung turut memakmurkan kerajaan serta
Tamadun Islam keseluruhannya. Aspek pertanian sangat dibantu oleh pembinaan
tali air terutama di kawasan-kawasan yang mengalami masalah kekurangan air.
Sistem pemilikan tanah yang berkembang pada akhir abad ke-10 terdiri daripada
empat jenis hartanah, iaitu hartanah yang dimiliki oleh pemerintah, tanah
anugerah yang juga disebut sebagai iqta dalam bahasaArab, tanah persendirian
dan tanah untuk tujuan keagamaan atau waqf atau habus. Dalam melihat
perkembangan sektor pertanian dan kepenggunaan tanah, maka institusi waqf
harus diberi perhatian yang mendalam. Institusi ini memainkan peranan yang
sangat penting dalam Tamadun Islam. Tanah jenis ini menjadi asas kepada
pembinaan masjid, sekolah, hospital dan sebagainya. Kepentingan tanah wakaf
dalam sistem ekonomi Islam dapat diperjelaskan seperti berikut: Kita (Islam)
sebenarnya mempunyai satu sumber harta yang amat berpotensi, dan sekiranya
dirancang dan dibangunkan secara teliti dan ikhlas, mampu menyelesaikan atau
sekurang-kurangnya mengurangkan permasalahan sosioekonomi dan
pembangunan ummah, selaras dengan tuntutan-tuntutan agama Islam yang maha
suci.

Selain sektor pertanian, sesuatu tamadun itu turut ditentukan garisnya berdasarkan
aktiviti komersil terutamanya perdagangan. Pedagang-pedagang Islam
menjalankan aktiviti mereka meliputi kawasan Asia Barat, Eropah dan Asia.
Antara barangan yang diperdagangkan termasuklah kain, barangan besi, tembikar,
permaidani, minyak wangi dan barangan kulit. Pasar atau bazar menjadi pusat
penjualan yang penting di mana bangunan-bangunan kedai atau wikala didirikan
untuk memudahkan urusan tersebut. Satu sistem yang teratur dilakukan agar
segala urusan jual-beli dapat dilakukan dengan lancar. Setiap barangan
27

didaftarkan, disimpan dan cukai kastam ditaksir. Tempat tinggal pedagang dari
luar juga disediakan. Lebih penting lagi, sektor perdagangan ini dapat
berkembang pesat kerana kemampuan kerajaan-kerajaan Islam mengawal dan
mendominasi perdagangan lautan dan daratan. Kerajaan Abbasiah, misalnya
dilihat bersifat kedaratan sementara kerajaan Fatimiah dan Mamluk membina
angkatan laut untuk mengawal perdagangan di lautan.

Dalam masa yang sama, struktur ekonomi yang wujud dalam Tamadun Islam mi
"sebenarnya membawa keuntungan bukan sekadar dari sudut perolehan
pendapatan yang dibayangkan melalui wang ringgit, perdagangan dan sebagainya,
malah ia turut memberi keuntungan dari sudut yang lain. Misalnya, dalam aspek
membiayai segala bentuk kemudahan yang ada dalam kerajaan tersebut.
Berlandaskan kepada konsep kebajikan masyarakat menyebabkan orang
perseorangan yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang ekonomi
akan memberikan bantuan untuk pembinaan sekolah, hospital, tempat penginapan
pedagang, aktiviti pengembangan agama dan menyokong kegiatan intelektual
Islam.

Di tinjau dari sudut yang lain, terlihat satu perkaitan yang erat antara
perkembangan ekonomi dengan kepesatan perkembangan bandar. Ini kerana di
kawasan bandar berbagai-bagai aktiviti ekonomi dapat dilaksanakan dengan
berkesan hasil daripada terdapatnya berbagai bentuk peralatan termasuklah alat-
alat pertanian bagi kaum tani memajukan usaha pertanian mereka. Malahan
penduduk luar bandar, misalnya tidak mempunyai mata wang sendiri bagi
keperluan jual beli yang mana kesemua kemudahan ini hanya diperoleh di
kawasan bandar. Walau bagaimanapun, sewaktu perkembangan ekonomi dilihat
begitu menekankan kawasan bandar, kawasan luar bandar tetap mempunyai
peranan yang besar kerana segala kemewahan di bandar tersebut tidak akan dapat
28

dicapai tanpa adanya daya usaha kaum tani dalam mewujudkan keperluan asasi
kehidupan di bandar.

Perkaitan antara sektor perdagangan dengan perbandaran ini secara jelas dapat
dilihat di Andalus. Bandar-bandar seperti Seville, Tortosa, Toledo dan sebagainya
telah menjadi pusat perdagangan yang penting. Dalam masa yang sama Andalus
menjalin hubungan dagangan dengan Itali, Morocco, Mesir, Yunani, Syria, Afrika
Tengah, India dan Negara China. Dalam menentukan agar aktiviti perdagangan
dapat berjalan dengan keadaan teratur, maka sebuah kawasan yang di kenali
sebagai al-Qaysariyah telah didirikan yang dilengkapi dengan segala kemudahan
termasuklah dikawal sepanjang masa untuk mengelakkan sebarang masalah.
Pasar-pasar yang menjual barangan pula dikenali dengan berbagai-bagai jenis
seperti funduq yang menjual barang-barang harian, alcaiceria atau pasar awam
dan suq atau pasar-pasar kecil. Bagi mengelakkan sebarang penipuan, pemerintah
Islam di Andalus telah mewujudkan institusi yang dikenali sebagai muhtasib. Ia
bertanggungjawab menentukan harga bagi setiap barangan dan sistem ini
diteruskan setelah zaman kekuasaan Islam berakhir di Andalus.

Penyusunan sistem ekonomi Islam yang menjadi antara pengisi penting dalam
keseluruhan Tamadun Islam itu turut dipaparkan melalui kewujudan Baitulmal
yang bertindak sebagai pusat pengumpulan dan pengagihan pendapatan negara.
Meskipun institusi ini telah wujud sejak zaman awal kemunculan Islam, namun
kerana belanjawan negara sewaktu itu lebih bersifat sederhana dan tidak rumit
pengurusannya, maka kepentingannya adalah minimum. Kedudukan Baitulmal
dalam konteks perkembangan ekonomi Islam berubah semasa zaman Umar ibnu
al-Khattab menjadi khalifah. Perubahan ini berlaku kerana perkembangan Islam
yang pesat hingga berbagai-bagai masalah pentadbiran mula menjelma dan
memerlukan satu sistem yang lebih tersusun. Maka, sebuah dewan atau jabatan
29

perbendaharaan diputuskan bagi mengawal urusan pentadbiran ke atas segala
harta kerajaan dan secara rasmi kemudiannya dikenali sebagai Baitulmal. Ini
bermakna Umar ibnu al-Khattab telah bertanggungjawab meletakkan asas
penyelarasan pentadbiran dan penggunaan harta awam.

Perkembangan Islam kemudiannya membolehkan institusi ini turut berkembang.
Institusi ini diperkukuhkan pada zaman al-Mahdi semasa pemerintahan Abbasiah,
sebuah jabatan baru, iaitu Jabatan Akauntan Negara atau al-Zimam ditubuhkan
dengan tujuan mengawal akaun setiap jabatan mengenai basil pendapatan dan
perbelanjaan negara. Struktur yang sebegini diikuti oleh pemerintah-pemerintah
Islam kemudiannya. Berdasarkan perkara ini, Tamadun Islam sangat
menitikberatkan soal ekonomi dan kewangan. Bukan sekadar aktiviti pertanian
dan perdagangan dipentingkan malahan aspek dalaman sesuatu ekonomi itu turut
diambil kira termasuklah soal pembahagian harta, kebajikan rakyat dan
sebagainya. Secara jelas kekayaan yang diperoleh oleh sesuatu pemerintahan
dalam keseluruhan Tamadun Islam itu bukan sekadar diperlihatkan dalam aspek-
aspek fizikal seperti pembinaan tali air, pembinaan kapal-kapal dagang, malah
turut membabitkan soal-soal 'dalaman' seperti kebajikan rakyat dan sebagainya.
Hal ini jelas apabila persoalan zakat dibangkitkan kerana antara lain ia bertujuan
untuk menyucikan din dan membantu saudara seagama yang tidak mampu. Ikatan
ukhwah Islamiah inilah yang menjadikan Tamadun Islam itu cukup unik
berbanding tamadun-tamadun lain.

Satu lagi aspek universal yang sering sahaja menjadi penanda kepada kewujudan
tamadun adalah kewujudan satu sistem tulisan yang memancarkan erti bagi
tamadun tersebut. Merujuk kepada tamadun-tamadun lain seperti Tamadun China,
secara jelas dikatakan bahawa ia mempunyai satu sistem tulisan yang tersusun
dan keadaan yang sama dilihat pada Tamadun Mesir, Lembah Indus, Greek, Rom
30

dan sebagainya. Ciri ini sebenarnya tidak terkecuali dalam Tamadun Islam.
Agama Islam yang bermula di Makkah menjadikan bahasa Arab sebagai medium
utama dan sekali gus menjadikan tulisan Arab sebagai tulisan yang penting dalam
perkembangan Tamadun Islam. Bahasa dan tulisan ini dianggap sebagai bahasa
dan tulisan pilihan sebagaimana yang dibuktikan di dalam al-Quran. Sebenarnya
masyarakat Arab pra-Islam yang menduduki kawasan-kawasan bandar telah pun
mempunyai tradisi membaca' dan menulis. Bagaimanapun ia masih bersifat terhad
dan tidak meluas berbanding tradisi lisan. Pengetahuan ini diperoleh daripada
kewujudan satu sistem pendidikan. Kanak-kanak akan diajar membaca dan
menulis di sekolah-sekolah permulaan. Pada tahap ini, bentuk-bentuk penulisan
masih lagi berasaskan kepada gambar yang melambangkan dan mempunyai
maksud yang tertentu. Asas ini kemudiannya berkembang sejajar dengan
penguasaan kanak-kanak tersebut. Akhirnya menjelang usia remaja, kanak-kanak
ini telah mampu untuk membaca dan menulis dengan baik hingga melahirkan
penghasilan-penghasilan kesusasteraan yang bermutu tinggi.

Sebelum perkembangan agama Islam, tulisan Arab adalah berbentuk persegi atau
dikenali sebagai al-murabba. Kehadiran agama Islam menjadikan bidang
penulisan bahasa Arab berkembang dan tulisan yang dikenali sebagai kufi, mula
menjadi penting. la dimantapkan apabila dijadikan bahasa al-Quran. Malahan
secara keseluruhannya, Tamadun Islam sangat menekankan aspek penulisan dan
pembacaan ini sebagaimana ayat pertama yang diturunkan, iaitu 'iqra' atau
'bacalah'. Oleh sebab peranannya sebagai bahasa al-Quran, maka satu sistem
tulisan yang sistematik telah disusun terutama untuk memudahkan kalangan
bukan Arab menguasai bahasa tersebut. Bagi mencapai matlamat tersebut, maka
diwujudkan tanda-tanda bacaan/bunyi, iaitu fathah, dommah dan kasrah.
Sepanjang Tamadun Islam, terdapat juga beberapa perubahan dalam tulisan ini.
Misalnya, semasa zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, setelah mendapati
31

bahawa tanda-tanda bacaan/bunyi yang asal dalam bentuk titik masih
menimbulkan masalah kepada kalangan bukan Arab, maka ia ditukar dalam
bentuk garis dan dilengkapkan dengan diletakkan tanda shaddah.

Secara langsung, kedatangan agama Islam telah mengubah tradisi meluas
masyarakat Arab yang sebelumnya begitu menekankan tradisi lisan kepada tradisi
tulisan. Perubahan dan perkembangan ini berlaku begitu pantas, sesuai dengan
perkembangan yang berlaku terhadap Islam itu sendiri. Pada tempoh ini, bahasa
dan tulisan Arab memainkan peranan penting dalam perkembangan Tamadun
Islam. Malah keadaan ini begitu nyata sekali sewaktu zaman Umayyah. Hal ini
berlaku kerana perkembangan dan penyebaran agama Islam turut membawa
bahasa dan tulisan ini bersamanya.

Masyarakat tempatan yang menerima agama Islam akan terdedah kepada aspek
ini terutamanya kerana ia dijadikan bahasa al-Quran. Selain itu, tulisan Arab juga
merupakan sejenis tulisan yang elastik, fleksibel dan berirama sehingga mudah
diterima dan dipelajari oleh masyarakat bukan Arab. Setiap huruf mengandungi
nilai keindahan gaya, estetika yang dapat digubah dengan mudah. Secara
langsung masyarakat di luar Tanah Arab yang baru sahaja memeluk agama Islam
akan terdedah kepada bahasa dan tulisan ini. Masyarakat ini akan
mengasimilasikan gaya bahasa Arab dan mengambil tulisan Arab sebagai tulisan
bahasa sendiri.

Penyesuaian fonetik bahasa dan huruf-huruf Arab dilakukan sebagaimana yang
berlaku di kalangan masyarakat Melayu yang menggunakan tulisan jawi,
masyarakat Islam di India yang menggunakan bahasa dan tulisan Urdu dan Turki
yang telah menggunakan daya cipta masing-masing untuk menghasilkan huruf-
huruf baru mengikut gaya bentuk huruf Arab. Bahasa Arab juga mempunyai
32

keluasan bidang terutama dari segi asal usul perkataan yang merangkumi semua
aspek yang terdapat di dalam bahasa-bahasa Samiyah yang lain seperti bahasa
Ibrani dan Siryani. Ia juga mempunyai berbagai-bagai jenis perkataan, kata nama,
kata kerja dan pecahannya serta kata-kata lain yang jarang terdapat di dalam
bahasa-bahasa lain di dunia.

Kedatangan agama Islam di alam Melayu, misalnya telah menyebabkan berlaku
transformasi dalam masyarakat yang sebelumnya begitu terikat dengan budaya
Hindu-Buddha-Animisme termasuklah dalam soal tulisan. Masyarakat Melayu
yang memeluk agama Islam telah menerima abjad dan tulisan Arab sebagai
sebahagian daripada anutan agama baru tersebut.

Selain huruf-huruf Arab, ia.itu.jim, 'ayn, fa, kaf dan nun, beberapa huruf baru
telah dicipta bagi menandakan bunyi-bunyi lazim yang ada pada masyarakat
Melayu, iaitu cha, nga, pa, ga dan nya. Berdasarkan kepada hal ini, huruf-huruf
jawi itu boleh mewakili secara total fonem, mofem dan makhraj atau tempat
keluar kalimah-kalimahArab yang sering digunakan dalam bahasa Melayu dan
mampu mengatasi sebarang kesalahan dalam menyebut dan membunyikan
kalimah Arab yang diasimilasikan ke dalam bahasa Melayu tersebut.

Secara langsung juga perkara ini menjelaskan betapa Tamadun Islam bukan
sahaja menekankan aspek bahasa dan tulisan sebagai medium penyebaran
tamadun malah lebih penting lagi ia menjadi asas kepada penciptaan tulisan dan
abjad-abjad baru yang berasaskan kepada abjad dan tulisan Arab sebagaimana
yang berlaku dalam masyarakat Melayu di Asia Tenggara. (Azhar Hj. Mad Aros,
2003).

33

1.4 Interaksi Antara Tamadun
1.4.1 Pengenalan
Setiap tamadun yang muncul mempunyai sifat-sifat, pencapaian-pencapaian dan
keunikan yang tersendiri. Namun demikian, ia tidak bermakna sesebuah tamadun
itu tertutup dan tidak menerima pengaruh luar sebaliknya terdapat interaksi yang
berlaku antara tamadun. Interaksi antara tamadun ini berlaku di peringkat nilai,
idea, institusi dan insan. Ia berlaku sepanjang sejarah. Interaksi ini melahirkan
kesan-kesan positif dan negatif. Interaksi antara tamadun berlaku melalui proses
yang tertentu dan juga dengan pelbagai cara yang berbeza.

Interaksi antara tamadun ini terjadi kerana wujudnya sifat toleransi yang tinggi
dan sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan tamadun yang
lain. Sifat terbuka sesebuah tamadun ini memberi peluang kepada berlakunya
percambahan pemikiran dan budaya serta memperkayakan lagi tamadun tersebut
dalam pelbagai aspek. Hal ini dapat mengelakkan sesebuah tamadun itu daripada
menjadi beku dan jumud yang akhirnya boleh meruntuhkannya. Proses interaksi
antara tamadun berlaku disebabkan pelbagai faktor. Interaksi antara tamadun
memberikan dua kesan yang penting, iaitu kesan positif dan kesan negatif.

1.4.2 Kesan Positif
Interaksi antara Tamadun Islam, Yahudi dan Kristian semasa zaman kemunculan
Islam di Tanah Arab telah memberi beberapa kesan positif. Dalam Perlembagaan
Madinah (Sahifah Madinah) yang digubal oleh Nabi Muhammad s.a.w., di
Madinah hak-hak orang Kristian dan Yahudi serta penganut-penganut agama lain
telah diberi perlindungan.

Mereka telah diberi kebebasan mengamalkan tuntutan agama mereka tanpa
sebarang gangguan baik daripada Nabi Muhammad s.a.w. ataupun umat Islam
34

yang lain. Hal yang sama telah diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam zaman
Khulafa al-Rasyidin, Bani Umayyah, Abbasiah, Uthmaniah dan kerajaan-kerajaan
Islam di India. Malah dalam beberapa buah kerajaan Islam, individu-individu
Yahudi dan Kristian telah mendapat kedudukan tinggi dalam pentadbiran,
contohnya dalam kerajaan Abbasiah, tokoh-tokoh intelektual Yahudi dan Kristian
telah memberikan sumbangan mereka dalam penterjemahan buku-buku Greek ke
dalam bahasa Arab.

Begitu juga di Andalusia (Sepanyol), muncul ramai penulis dan ahli intelektual
daripada kalangan individu-individu Yahudi dan Kristian. Interaksi antara
Tamadun India dengan Tamadun China telah memberi kesan positif kepada
kedua-dua tamadun. Agama Buddha disebarkan ke Negara China melalui
interaksi ini. Di samping itu, terdapat kemahiran-kemahiran lain yang
diperkembangkan, contohnya teknologi membuat gula daripada tebu dari India
telah diperkembangkan kepada orang-orang China. Bidang astronomi India turut
diperkembangkan di Negara China oleh ahli-ahli astronomi India.

Beberapa perbendaharaan kata bahasa Pali dan Sanskrit turut mempengaruhi
kesusasteraan China. Kesan positif kepada Tamadun India ialah berkembangnya
teknologi membuat kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas dari Tamadun
China ke dalam Tamadun India. Interaksi antara Tamadun India dengan China
berlaku secara aman melalui hubungan perdagangan dan keagamaan.

Antara interaksi Tamadun Islam dengan China yang turut memperlihatkan kesan
positif ialah proses interaksi secara aman, iaitu melalui perdagangan. Pedagang-
pedagang Arab dan Parsi memainkan peranan penting dalam interaksi ini. Hasil
daripada interaksi ini terdapat komuniti Arab-Islam yang menetap di Negara
China.
35


Berlaku perkahwinan campur antara pedagang-pedagang ini dengan wanita-
wanita tempatan. Semasa zaman pemerintahan dinasti-dinasti Tang, Sung, Yuan
dan Ming, telah muncul beberapa orang tokoh Islam yang memainkan peranan
penting dalam pentadbiran.

Kesan penting yang terhasil daripada interaksi ini ialah penyebaran agama Islam
di Negara China yang akhirnya mewujudkan komuniti Islam tempatan Cina.
Perkembangan seterusnya menyebabkan munculnya cendekiawan-cendekiawan
Islam tempatan yang mashyur seperti Liu Zhi dan Mha Zhu. Cendekiawan-
cendekiawan tempatan ini telah mencari keselarian ajaran-ajaran etika dan nilai
Islam dengan Konfusianisme. Konsep-konsep hubungan keluarga, ketaatan
kepada kedua ibu bapa dan raja dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran
Konfusianisme telah dijadikan landasan untuk memperkenalkan agama Islam
kepada masyarakat Cina. Kesejajaran inilah yang menyebabkan ajaran Islam tidak
mendapat tentangan daripada ahli-ahli falsafah Konfusianisme seperti yang
dihadapi oleh ajaran agama Buddha. Di samping itu, interaksi ini turut
menemukan senibina Arab-Islam dengan seni bina China, contohnya dalam
bentuk masjid-masjid di China hari ini.

Hubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu telah meninggalkan
kesan yang amat ketara. Interaksi antara kedua-dua tamadun ini berlaku secara
aman, iaitu melalui perdagangan. Namun demikian kedatangan pengaruh Islam di
Asia Tenggara ataupun khususnya ke Kepulauan Melayu dikatakan dari tiga
kawasan yang berbeza, iaitu dariArab dan Parsi, dari India dan Negara China.

Teori-teori ini telah diperbincangkan dengan hangat dan beberapa bukti yang
berkaitan telah dikemukakan oleh pendokong-pendokongnya bagi menyokong
36

pendapat mereka. Namun apa yang lebih penting ialah kesan yang didapati
daripada hubungan ini. Interaksi antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu
telah melahirkan beberapa kesan positif yang penting.

Kesan yang paling menonjol ialah tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu
serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam tempatan di Pasai, Melaka, Acheh,
Johor-Riau, Brunei, Pattani, Sulu, Banten, Demak, Tuban, Mataram dan lain-lain
lagi. Tamadun Islam telah mengubah pandangan hidup orang-orang Melayu. Ia
juga turut membawa tulisan Jawi yang berperanan penting dalam perkembangan
ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. Kesan positif boleh juga dilihat
pengaruhnya dari segi perundangan, kesusasteraan, kesenian, kebendaan seperti
pakaian, makanan dan istilah-istilah Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu.

Interaksi antara Tamadun China dengan Tamadun Melayu turut melahirkan kesan
positif tetapi ia tidak melibatkan pemikiran dan falsafah sebaliknya melibatkan
kemahiran dan teknologi serta kebendaan. Tamadun China membawa teknologi
membuat gula daripada tebu ke Kepulauan Melayu, contohnya di Jawa. Begitu
juga kemahiran dalam perusahaan sutera, membuat tembikar serta pertukangan
logam. Di samping itu, terdapat juga beberapa jenis makanan masyarakat Cina
yang diperkenalkan kepada masyarakat Melayu seperti tauhu, kicap, taugeh dan
sebagainya.

Interaksi antara Tamadun China dengan Tamadun Melayu berlaku melalui dua
cara, iaitu secara aman dan secara konflik peperangan. Interaksi secara aman
berlaku melalui aktiviti perdagangan, emigrasi dan hubungan diplomatik,
contohnya kemuncak hubungan diplomatik Negara China dengan Kepulauan
Melayu ialah zaman Kesultanan Melaka.

37

Manakala hubungan yang bercorak konflik peperangan berlaku semasa
pemerintahan Dinasti Yuan/Monggol (1279-1368 Masihi) yang pernah
menyerang Myanmar (Kemboja) dan Jawa pada abad ke-13 Masihi. Kesan positif
daripada interaksi antara tamadun ini juga boleh dilihat pada hubungan antara
Tamadun China-Jepun. Jepun telah mendapat faedah yang banyak hasil daripada
hubungan ini. Tamadun China telah menyumbangkan beberapa perkara penting
ke dalam Tamadun Jepun. Sumbangan yang penting ialah dari segi agama dan
tulisan. Agama Buddha dari Negara China telah dikembangkan dalam Tamadun
Jepun. Ajaran-ajaran Buddha ini telah diasimilasikan dengan agama asal orang
Jepun, iaitu agama Shinto. Walaupun asimilasi ini berlaku tetapi ia tidak
mengubah identiti ajaran Buddha. Kuil-kuil Buddha telah didirikan di Jepun.
Agama Buddha telah mencapai zaman kemuncak semasa zaman Nara dan Heian.

Di samping agama, tulisan adalah satu lagi kesan penting yang dibawa oleh
Tamadun China ke Jepun. Tulisan Cina telah menjadi asas kepada pembentukan
tulisan Jepun, iaitu Hiragana dan Katakana. Pengaruh tulisan Cina telah
memainkan peranan kepada perkembangan intelektual dan kesusasteraan dalam
Tamadun Jepun. Di samping dua kesan positif yang penting ini, Tamadun China
turut meninggalkan pengaruhnya ke atas upacara-upacara tertentu di Jepun,
contohnya upacara minum teh, seni taman, serta struktur pembinaan bandar.
Ajaran falsafah Konfusianisme dari China turut diasimilasikan dalam Tamadun
Jepun. Ajaran Konfusianisme yang memberi penekanan kepada institusi keluarga
telah memantapkan lagi institusi keluarga Jepun. Manakala, konsep mandat dari
syurga telah memperkukuhkan lagi kedudukan Maharaja Jepun yang dipercayai
berasal daripada keturunan Dewi Amaterasu. Interaksi antara Tamadun China
dengan Jepun telah berlaku secara aman dan asimilasi Tamadun China dalam
Tamadun Jepun telah memperkukuhkan identiti Tamadun Jepun.

38

1.4.3 Kesan Negatif
Adalah tidak tepat jika dikatakan bahawa interaksi antara tamadun hanya
menghasilkan kesan positif. Sebaliknya interaksi antara tamadun turut
menghasilkan kesan negatif. Di Eropah, misalnya hubungan antara orang-orang
Kristian dengan Yahudi telah mengalami kemerosotan sejak awal lagi. Kesan
daripada hubungan yang tidak baik ini menyebabkan berlakunya pembunuhan
orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9 dan ke-18 Masihi. Perkara ini
berlaku akibat daripada faktor-faktor perbezaan agama, ketidakseimbangan
ekonomi dan sosial. Begitu juga halnya dengan hubungan orang-orang Islam
dengan Kristian dalam Zaman Pertengahan di Eropah. Pemerintah-pemerintah
Kristian di Eropah telah bertindak melancarkan beberapa siri peperangan ke atas
orang-orang Islam yang dikenali sebagai Perang Salib. Peperangan tersebut telah
mengorbankan ramai penganut Islam dan Yahudi. Peperangan ini turut di-
cetuskan oleh faktor-faktor perbezaan agama, ekonomi dan politik.

Di India juga, hubungan antara penganut Islam dengan Hindu sentiasa berada
dalam keadaan tegang. Terdapat peristiwa-peristiwa yang mana orang-orang
Islam dibunuh dan masjid-masjid dimusnahkan oleh raja-raja India yang
beragama Hindu. Keadaan yang sama juga berlaku kepada penganut-penganut
agama Hindu dan kuil-kuil Hindu yang dimusnahkan oleh pemerintah-pemerintah
Islam. Contohnya, raja-raja Islam dalam Kesultanan Delhi telah mengharamkan
pembinaan kuil-kuil dan mengharamkan beberapa upacara keagamaan Hindu.

Semasa zaman pemerintahan Moghul, Aurangzeb merupakan raja Moghul yang
bertindak keras terhadap penganut-penganut Hindu. Baginda telah mengharamkan
pembinaan kuil-kuil yang baru, mengharamkan upacara mandi suci di Sungai
Jamuna, mengharamkan upacara sati dan lain-lain lagi.

39

Dalam hubungan antara Tamadun India dengan Tamadun China juga kita dapat
melihat wujudnya konflik terutama semasa agama Buddha mula diperkenalkan ke
dalam masyarakat Cina pada zaman pemerintahan Dinasti Han Timur.
Kemasukan agama tersebut telah mendapat tentangan cendekiawan
Konfusianisme yang amat berpengaruh dalam pentadbiran Dinasti Han. Sami-
sami Buddha telah dikurung dan kuil-kuil Buddha dimusnahkan untuk
menghalang perkembangan agama tersebut.

Kesan negatif turut berlaku dalam hubungan antara Tamadun Islam dengan
Tamadun China. Contohnya pada tahun 751 Masihi, tentera Islam di bawah
pimpinan Ziyad bin Salih telah mengalahkan angkatan perang China yang
dipimpin oleh Kao Hsien-chih sedangkan pada masa tersebut kerajaan Islam
Abbasiah mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Tang di Negara
China. Permusuhan antara orang Islam dengan orang Cina juga dicetuskan oleh
rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi pihak yang bertentangan.
Contohnya, pada abad ke-8 Masihi penduduk Han di tenggara Negara China telah
mewujudkan permusuhan dengan orang Islam kerana iri hati terhadap kemewahan
yang dinikmati oleh orang Islam yang kebanyakannya terlibat dalam aktiviti
perdagangan. Pada tahun-tahun 758 Masihi dan 876 Masihi telah berlaku
pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan ramai orang Islam dibunuh
dan melarikan diri dari Canton. Pemberontakan pada tahun 876 Masihi bukan
sahaja bersifat anti-Islam tetapi juga anti orang asing. Pemberontakan ini
menyebabkan lebih kurang 120,000 hingga 200,000 orang asing telah dibunuh
termasuk orang Islam.

Kesan daripada peristiwa tersebut menyebabkan ramai orang Islam telah
melarikan diri dari Negara China dan berhijrah ke Asia Tenggara terutamanya di
Palembang dan Kedah. Hubungan orang Islam dengan penduduk tempatan China
40

turut terjejas semasa pemerintahan Dinasti Ching yang memberi keutamaan
kepada pengukuhan ajaran Konfusianisme. Orang Islam mendapat layanan yang
tidak adil daripada pemerintah Ching. Rasa tidak puas hati penganut-penganut
Islam disokong pula oleh perkembangan pengaruh gerakan Kaum Muda ataupun
Wahabi di kalangan orang Cina Islam. Rasa tidak puas hati orang Islam telah
menyebabkan berlakunya beberapa siri pemberontakan semasa pemerintahan
Dinasti Ching, iaitu Pemberontakan Sinkiang I (1756 Masihi), Pemberontakan
Kansu (1781 Masihi), Pemberontakan Jehangir (1820-27 Masihi), Kebangkitan
Yussof Syamsuddin (1828-31 Masihi), pemberontakan Yunan (1850-68 Masihi),
Pemberontakan Shensi dan Kansu (1862 Masihi) dan Kebangkitan Sinkiang
(1864-77 Masihi). (Azhar Hj. Mad Aros : 2003).
41

Bab 2
Islam Di Alam Melayu

2.1 Teori Kedatangan Islam Ke Nusantara
Proses Pengislaman
Pada dasarnya proses Islamisasi di Nusantara berlaku dalam dua tahap:

1. Dari abad ke-7 —13 M yang kebanyakannya dijalankan oleh orang-orang
Arab sendiri.

2. Dari abad ke-13 M dan seterusnya yang dijalankan oleh mubaligh-mubaligh
India, Arab dan juga orang-orang tempatan. Tahap ini pula memperlihatkan
beberapa ciri yang menarik:

(i) Pada tahun 1200-1400 M, bidang Fiqhiah yang banyak memainkan
peranannya di kalangan orang-orang Melayu., sedangkan konsep
Tauhid masih kabur. Tahap ini dapat disifatkan sebagai perubahan dari
segi luaran.

(ii) Pada tahun 1400-1700 M, di samping meneruskan proses di atas, aspek
yang banyak memainkan peranannya ialah Ilmu Tasawuf dan Ilmu
kalam, iaitu pentafsiran konsep-konsep Tauhid belaka. Tahap ini
dikatakan telah merobah 'jiwa' orang-orang Melayu.

(iii) Sejak tahun 1700 M dan seterusnya, di samping menyambung tahap-
tahap (i) dan (ii) di atas, tahap inilah bermulanya proses pembaratan
42

(Westernisation) yang menekankan sikap rasionalisme, individualisme
dan internasionalisme yang sebenarnya yang telah dimulai oleh Islam
dulu.

Beberapa hujah dapat dikemukakan di sini tentang bukti-bukti kedatangan Islam
sejak abad pertama Hijrah lagi. Pertama-tama kita harus merujuk kepada
hubungan negeri Arab dengan China melalui kawasan-kawasan Asia Tenggara
sejak zaman Jahiliah lagi. Bagi Dr. O.W. Wolters, hubungan perdagangan antara
Parsi dengan China telahpun wujud sejak abad ke-3 M, yang akhirnya turut
mempengaruhi sejarah Indonesia Barat. Dikatakan bahawa China sangat
memerlukan barang-barang 'Po-ssu' (Parsi), tetapi dengan tertutupnya jalan
perdagangan darat, barang-barang 'Po-ssu' itu dikeluarkan oleh Indonesia sendiri,
iaitu sekitar abad-abad ke-5 dan 6 M. Pusat baru yang mengeluarkannya ialah
Kan-to-li, iaitu pendahulu kerajaan Srivijaya.

Bagi Marshall Broomhall, perhubungan antara orang-orang Arab dengan China
berlaku pada pertengahan abad ke-5 M., dan baru berpengaruh di zaman Tang
(618-907), hingga dapat mencetuskan pemberontakan pada 758 M.
Bagaimanapun pada 878 M, tercetus suatu pemberontakan petani di Canton
pimpinan Huang Chao yang mengorbankan antara 120,000 hingga 200,000 orang-
orang Islam (Arab dan Parsi).

Bagi mereka yang sempat melarikan diri kemudiannya telah berhijrah ke
Nusantara. Menurut Prof. Wang Gungwu, mulai abad ke-9 M, pedagang-
pedagang Arab telah menguasai perdagangan-perdagangan Nanhai (Asia
Tenggara). Kapal-kapal mereka dikatakan telah belayar dari Oman ke Kedah,
iaitu pelabuhan kerajaan Srivijaya. Sebenarnya sekitar 850 M, Kedah adalah
sebuah pelabuhan yang terpenting bagi kapal-kapal Arab. Ibnu Khuzdazbih
43

sendiri menyebutkan bahawa pada tahun 846 M terdapat pedagang-pedagang
Arab di Kedah. Hakikat adanya mereka di sini terbukti dengan terjumpanya dua
keping dirham tempaan Baghdad tahun 848 M, iaitu di zaman khalifah Al-
Mutawakkil bin Al-Muktasim.

Wujudnya perhubungan orang-orang Arab dengan kawasan-kawasan Asia
Tenggara sejak abad pertama Hijrah lagi diakui oleh Prof. Thomas Arnold: It
(Islam) may have been carried thither by the Arab traders in the early centuries of
the Hijrah, long before we have any historical notices of such influences being at
work.

Dari apa yang dikemukakan di atas, nyatalah bahawa faktor perdaganganlah yang
membawa orang-orang Arab ke China melalui kawasan Asia Tenggara.
Sungguhpun Asia Tenggara tidak lebih sebagai kawasan lalu lintas perdagangan
sahaja, namun terdapat bukti-bukti yang mereka telah mengadakan penempatan
atau perkampungan di sini sejak permulaan Islam. Misalnya suatu rombongan
sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Wahab bin Abi Qabahah dikatakan telah
mengunjungi Riau pada 627 M. Selama lima tahun mereka di sana, baru mereka
pulang ke Madinah, iaitu sebulan setelah wafatnya suatu perkampungan orang-
orang Arab di Sumatera Timur pada 674 M. Ini ditegaskan juga oleh J.C. Van
Leur: It goes without saying that there were also Moslem colonies to be found at
the intermediary stations on the long trade route in Southeast Asia. That there are
allusions to Arab settlements or colonies on the west coast of Sumatra as early as
674 AD.

Hubungan antara orang-orang Arab (Islam) dengan Nusantara menjadi lebih
bermakna di zaman Bani Umayyah. Muawiyah sendiri pernah mengutus surat
kepada Raja Srivijaya 'Lokitarvarman' di Jambi melalui pedagang-pedagang Parsi,
44

dan mempelawanya memeluk Islam serta mengadakan hubungan perdagangan
dengan Damshik.

Dari catatan-catatan Ferrand dan Schrieke pula, disebutkan bahawa suatu armada
yang terdiri daripada 35 buah kapal-kapal Parsi telah berlepas ke Ceylon menuju
Palembang pada 717 M, dan tinggal di sana selama lima bulan, kemudian baru
menuju China. Tidak syak lagi bahawa angkatan ini adalah milik Khalifah Umar
Abdul Aziz (717-720) yang mana banyak sekali mengirim misi-misi dakwah
Islam ke serata negeri.

Bahkan di zaman Umarlah Raja Srivijaya 'Srindavarman' (pengganti
Lokitarvarman) dikatakan telah memeluk Islam, hingga sepanjang 100 tahun
kerajaannya masyhur dengan nama 'Kerajaan Sri Buddha Islam'. Bukti adanya
hubungan antara Umar dengan Raja Srindavarman ini terdapat pada copy
correspondence antara Umar dengannya, yang fotokopinya masih tersimpan
dalam koleksi General Abdul Kadir di Muzium Sepanyol di Madrid.

Bagaimanapun selepas itu pengaruh Islam lenyap di Srivijaya akibat
counteraction dari wangsa Tang yang merasa kepentingan ekonominya tergugat
oleh kegiatan-kegiatan Bani Umayyah. Untuk itu diutusnya dua orang sami
Buddha-Mahayana iaitu Wajarabodhi dan Amoghabajra ke Srivijaya. Usaha-
usaha China telah mengakibatkan kematian Raja Srivijaya Indravarman pada 730
M, dan dengan itu pusatnya lalu beralih dari Jambi ke Palembang.

Kesimpulan
1. Faktor perdagangan telah membawa orang-orang Arab ke Nusantara, iaitu
sejak zaman Jahiliah lagi.

45

2. Kegiatan-kegiatan dakwah Islamiah pada peringkat awalnya adalah
dilakukan oleh orang-orang Arab sendiri.

3. Misi-misi dakwah Islamiah ke Nusantara telah bermula sejak zaman
Rasulullah lagi, dan semakin diperhebatkan oleh Umar Abdul Aziz.
Semuanya ini berlaku sepanjang abad pertama Hijrah lagi.

Teori-Teori Kedatangan Islam
Beberapa teori telah dikemukakan tentang asal-usul Agama Islam di Nusantara;
adakah ianya datang melalui India dan China, ataupun terus dari Arab atau Parsi.

(i) Teori dari India
Berbanding dengan teori-teori lain, teori dari India-lah yang lebih banyak
pendukungnya. Bagaimanapun sarjana-sarjana tidak sependapat tentang dari
daerah manakah di India tersebut yang membawa Islam ke sini. Van Ronkel
misalnya menganggap yang Islam dibawa dari India Selatan, dengan alasan
bahawa bentuk-bentuk popular Islam seperti ciri-ciri mistik, sastera roman dan
sebagainya di Indonesia itu adalah berasal dari India Selatan. Sebab itu katanya
Islam di Indonesia berasal dari sana, bukannya terus dari Arab.

Jika van Ronkel menekankan India Selatan, Moquette dan R.A. Kern pula
memilih Gujerat sebagai tempat asalnya Islam. Dalam hujahnya. Moquette
mengemukakan bukti tentang adanya kesamaan batu-batu nisan di Pasai (1428)
dan di Gerisek (1419) dengan batu nisan di Gujerat. Jadi Islam semestinya berasal
dari kawasan Gujerat.

Teori dari Gujerat ini nampaknya dicabar oleh G.E. Morrison, sebab baginya.
ketika Samudera diislamkan, Gujerat dan daerah-daerah lain di India masih lagi
46

beragama Hindu. Menurutnya Bengal-lah yang lebih dulu menerima Islam, iaitu
setelah ditawan oleh orang-orang Islam sejak awal abad ke-13 M, kemudian baru
diikuti oleh kawasan-kawasan lain. Lagipun Gujerat bermazhab Hanafi,
sedangkan Nusantara, seperti juga Bengal, adalah menganut mazhab Shafie.
Sebab itu Bengal lebih munasabah dari Gujerat sebagai tempat kedatangan Islam.

Di samping Morrison, S.Q. Fatimi juga menolak hujah tersebut. Menurutnya,
Malikus-Salleh bukanlah orang tempatan, tetapi orang Benggali. Sebab itu negeri
Bengalalah negeri yang utama dari mana asalnya agama Islam di Nusantara.
Mengenai batu-batu nisan tersebut, bagi Fatimi batu nisan Malikus-Salleh (1297)
berbeza daripada batu nisan di Pasai (1428) dan batu nisan Malik Ibrahim di
Gerisek (1419). Jika Kern berpendapat bahawa batu nisan Malikus-Salleh juga
berasal dari Gujerat oleh kerana batu-batu nisan di Pasai dan di Gerisek juga
berasal dari sana, adalah kurang tepat. Gujerat hanya baru memeluk Islam
menjelang akhir abad ke-13, setelah itu baru hubungan perniagaan dengan
Nusantara bertambah rancak. Batu-batu nisan dari Gujerat memangnya sangat
digemari, tetapi ia baru dikirim ke Nusantara selepas 200 tahun mangkatnya
Malikus-Salleh. Dari segi lain pula, percubaan Moquette mengaitkan tempat
asalnya batu-batu nisan tersebut sebagai membuktikan tempat asalnya Islam di
rantau ini nyatalah suatu kekeliruan yang besar. Bagi Syed Muhammad Naguib
Al-Attas, adalah batu-batu di sini cuma menunjukkan yang ianya mudah dipesan
dari sana, bukannya menunjukkan Islam datang dari sana.

Sebenarnya pendapat Morrison bahawa Gujerat tidak menganut mazhab Shafie
tidaklah begitu tepat, sebab pada peringkat awalnya kawasan-kawasan di barat
India adalah menganut mazhab tersebut, sama seperti sebelah selatannya,
termasuk Bengal sendiri. Tentang persamaan mazhab ini, ada juga yang
mengusulkan yang Islam dibawa dari pantai Malabar (Coromandel), sebab
47

kawasan ini menganut mazhab Shafie. Teori dari Malabar ini diperkukuhkan
dengan peranan 'Fakir Muhammad' yang berasal dari sana (Malabar) dan
mengislamkan Merah Silu (Malikus-Salleh) di Pasai. Tetapi hujah ini ditolak oleh
Hamka, sebab katanya, Malabar atau Mu'tabar yang bermakna 'tempat
persinggahan' itu hanyalah menjadi tempat persinggahan Syeikh Ismail yang
diutus oleh Sharif Makkah untuk mengislamkan Merah Silu. Di Malabar inilah
dia disertai oleh Fakir Muhammad, bekas seorang raja (Sultan Muhammad)
keturunan Abu Bakar Al-Siddiq, bukannya orang Malabar jati.

Kesimpulan
1. Sarjana-sarjana tidak sependapat tentang dari kawasan manakah di India
tersebut sebagai tempat asalnya Islam di rantau ini.

2. Kebanyakan hujah-hujah untuk menegakkan teori ini hanya mengemukakan
abad ke-13 M sebagai tarikh bermulanya Islam di Nusantara, walhalnya
proses Islamisasi di sini sudah pun berjalan sejak abad pertama Hijrah lagi.

(ii) Teori dari China/Indochina
Selain dari teori melalui India tersebut, Islam juga dikatakan datang ke Nusantara
melalui China atau Indochina. Sebagai hujahnya, Syed Naguib Al-Attas menyebut
tentang pemberontakan di Canton pada tahun 877 M yang mengorbankan kira-
kira 120,000 hingga 200,000 pedagang-pedagang yang kebanyakannya beragama
Islam (Arab dan Parsi). Yang lain-lainnya terpaksa menyelamatkan dirinya
dengan berhijrah ke Kalah (Kedah), yang kemudiannya mengambilalih peranan
Canton sebagai pelabuhan utama bagi pedagang-pedagang Arab. Ujar Syed
Naguib: This event seems to have marked the beginning of the coming of Islam in
the Archipelago, yakin peristiwa ini menandakan permulaan kedatangan Islam ke
Kepulauan Melayu.
48


Di kalangan pendukung-pendukung teori ini, nampaknya S.Q. Fatimilah yang
lebih nyaring suaranya. Dalam hujahnya, beliau menyebut tentang kewujudan
kerajaan Bani Champa (1000-1471) yang dianggapnya didirikan oleh pelarian-
pelarian Syiah Alawiyah dari Damshik. Tetapi akibat serangan kerajaan Annam,
orang-orang Islam Alawiyah ini lalu berpindah ke Makkah dan Acheh. Hujah lain
ialah tentang Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 1386 (sebenarnya
bertarikh 1303 M) yang disamakannya dengan batu nisan di Champa Selatan.
Selain dari Fatimi juga cuba membandingkan batu nisan Fatimah binti Maimon
(1082 di Leran, Jawa Timur dengan batu-batu nisan di Phan-rang, Champa
Selatan. (1039 dan 1035).

Kesamaan seperti ini bagi Fatimi membuktikan yang Islam di Nusantara datang
melalui Champa Selatan (Indochina). Menurut Dr. Abdul Jalil Hj. Hassan, dalam
catatan sejarah Chau-Ju-Kua (1225 M) terdapat negeri Islam yang disebut sebagai
'Fo-lo-an'. Bagi Paul Wheatley, besar kemungkinan Fo-lo-an ini ialah Kuala
Brang di Terengganu yang menjalankan perniagaan dengan orang Arab di
samping Srivijaya. Dengan terjumpanya Batu Bersurat (1303 M) di Kuala Brang
tersebut, nyatalah betapa pentingnya peranan Terengganu sebagai kawasan
pengaruh Islam ketika itu. Dan ini juga menunjukkan yang Islam datang melalui
Pantai Timur, yang bererti ianya datang melalui China atau Indochina.

Baru-baru ini pula ditemui Batu Bersurat di Teluk Cik Munah, Pahang yang
tarikhnya dikatakan 419 H, iaitu lebih awal dari Batu Bersurat di Terengganu
yang bertarikh 702 H (1303 M) itu. Bukti terbaru ini dapat juga menunjukkan
bahawa kemungkinan Islam masuk melalui Pantai Timur, yang tentunya bererti
dari China atau Indochina.

49

(iii) Teori dari Arab/Parsi
Jika tadinya dikatakan Islam di Nusantara datang melalui India atau China, kini
timbul kecenderungan baru yang mengatakan bahawa ianya dibawa terus dari
Tanah Arab atau Parsi. Sebenarnya hujah-hujah untuk menguatkan teori ini
tidaklah sukar dicari, memadai dengan meninjau kegiatan pedagang-pedagang
Arab di kawasan Asia Tenggara sejak zaman Jahiliah lagi. Seperti kata Wang
Gungwu dan C.A. Majul, sejak pedagang-pedagang Arab memonopoli kegiatan-
kegiatan perdagangan dari India dan Mesir, mereka mula menguasai perdagangan
'Nanhai' (Asia Tenggara). Ertinya sehingga abad ke-9 M, merekalah yang
menguasai kegiatan perdagangan laut antara Mesir, India, Asia Tenggara dan
China, serta mendirikan penempatan-penempatan di kawasan-kawasan pantai
Nusantara. Semuanya ini berlaku sejak zaman Jahiliah, dan terus berlaku
sepanjang abad pertama Hijrah lagi.

Dengan mengkaji proses Islamisasi di Nusantara di peringkat awal tersebut, kita
sudah dapat membuat kesimpulan bahawa orang-orang Arab-lah yang sebenarnya
merintis jalan. meskipun dengan agak pasif. Selepas itu baru diikuti oleh
mubaligh-mubaligh India pada abad ke-13, seperti yang sudah dijelaskan.
Bagaimanapun kita masih dapat mengemukakan hujah-hujah lain buat
mengukuhkan teori ini, dan di antara sarjana-sarjana yang paling menonjol dalam
teori ini ialah Syed Muhammad Al-Naguib Al-Attas dan Hamka.

Dengan menitik-beratkan alasan-alasannya dari sudut 'dalaman', iaitu dari segi
bahasa dan kesusasteraan, Syed Naguib berpendapat:

1. Jika ditinjau kenyataan hasil kesusasteraan keagamaan yang telah merujuk
kepada sumber-sumber tulisan lama Islam yang berkenaan dengan
Kepulauan ini kita akan dapati bahawa tiada suatu pun laporan, rujukan atau
50

sebutan yang merujuk kepada penulis atau kepada kitab yang berasal dari
India atau digubah oleh orang India.

2. Mubaligh-mubaligh lama Islam di daerah ini pun terdiri dari orang-orang
Arab atau Arab/Parsi, seperti yang ternyata pada gaya nama dan gelaran
mereka masing-masing.

3. Kandungan faham keagamaan yang dibawa oleh mereka adalah bersifat
Timur Tengah, bukan India. Misalnya kedudukan dan cara penghuraian
akidah-akidah pelbagai mazhab Ilmu Tasawuf, peribentuk tulisan Jawi dan
corak beberapa huruf-hurufnya, nama gelaran bagi hari-hari mingguan, cara
melafazkan Al-Quran dan lain-lainnya menyatakan ciri-ciri tegas bangsa
Arab, bukan India, sebagai pembawa dan penyebar asli agama Islam di
rantau ini.

Bagi Hamka pula, adalah menjadi kepercayaannya dengan pedagang turun-
temurun dalam sejarah pada seluruh negeri-negeri Melayu, bahawasanya mereka
menerima Islam dari Arab, atau dari salah seorang Syeikh atau seorang Waliullah
dari Arab. Kepercayaan ini diperkuatkan oleh alasan-alasan berikut:

1. Pengislaman ke negeri-negeri Melayu adalah langsung dari sumbernya
Makkah, iaitu dengan terutusnya Syeikh Ismail oleh Sharif Makkah yang
singgah di Malabar untuk mengambil 'Fakir Muhammad' (keturunan Abu
Bakar Al-Siddiq) menyertainya ke Nusantara untuk mengislamkan Merah
Silu.

2. Pengislaman Parameswara dilakukan oleh Sayyid Abdul Aziz yang datang
dari Jeddah.
51


3. Pengislaman di Acheh dirintis oleh Syeikh Abdullah Arif yang datang dari
Tanah Arab bersama muridnya Burhanuddin.

4. Maulana Malik Ibrahim (salah seorang Wali Songo) yang turut mempelopori
penyiaran Islam di Jawa adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cucu Sayidina
Ali bin Abi Talib.

5. Susan Gunung Jati atau Sharif Hidayatullah salah seorang Wali Songo yang
turut mengembangkan Islam di Jawa juga dikatakan keturunan bangsawan
Quraisy.

6. Pengislaman Raja Kedah seperti tersebut dalam Hikayat Merong
Mahawangsa dilakukan oleh Syeikh Abdullah Yamani, seorang ulama Arab.

7. Raja-Raja Maluku (Tidore, Bachan, Ternate dan Jailolo) dikatakan keturunan
empat saudara, putera Imam Jaafar Al-Sadiq, keturunan Rasulullah.

8. Pengislaman di Sukadana, Kalimantan dilakukan oleh Syeikh Shamsuddin
dari Makkah.

9. Pengislaman Raja Tidore iaitu Chireli Lijatu dilakukan oleh Syeikh Mansor
dari Tanah Arab, yang lalu menukar namanya menjadi Sultan Jamaluddin.

10. Sampai kini Raja-Raja Brunei menganggap bahawa nenek-moyang mereka
adalah bangsa Arab, keturunan Nabi.

52

11. Kemasukan Islam ke Mindanao dimulai oleh keturunan-keturunan Sharif
dari Makkah, seperti Sharif Kebungsuan yang datang dari Johor

12. Pengislaman di Pulau Sulu diusahakan oleh Sayyid Abdul Aziz yang
mengislamkan Parameswara dulu, dan juga Abu Bakar, seorang penyair
Arab.

13. Raja-raja lain juga ada yang berasal dari orang-orang Arab, seperti Sultan
Badrul-Alam (1699-1702) dan penggantinya Sultan Perkasa Alam di Acheh,
hulubalang-hulubalang di Acheh sehingga 1946, Sultan-Sultan Siak Seri
Inderapura, Sultan di Pontianak dan Raja-Raja Perlis.

14. Tersangat dalamnya pengaruh mazhab Shafie di negeri-negeri Melayu
membuktikan bahawa mubaligh utama ialah orang-orang Arab. Sezaman
dengan tegaknya kerajaan Samudera-Pasai ialah kerajaan Mameluk di Mesir
yang menganut mazhab Shafie. Adalah jelas bahawa nama-nama Sultan
seperti Malikus-Salleh dan Malikuz-Zahir adalah diambil (dipengaruhi) dari
nama-nama gelaran Sultan-sultan Mameluk tersebut.Di istana Sultan
Malikuz-Zahir di Pasai terdapat Sayyid Al-Shirazi, seorang ulama mazhab
Shafie dari Parsi yang dilantik sebagai Kadi Besar Pasai.

Demikianlah antara lain hujah-hujah tentang kedatangan Islam dari Arab.
Sebenarnya dari segi pandangan Islam, soal siapa atau bangsa apa yang membawa
Islam itu mungkin tidak begitu penting, asalkan apa yang dibawanya itu ialah
Islam. Tetapi dari segi pandangan sejarah, kata Syed Naguib Al-Attas, sangatlah
penting bagi para ahlinya mengemukakan butir-butir faktanya dengan tepat dan
benar, sebab kesimpulan-kesimpulan yang akan dirumuskan dari butir-butir fakta
itu akan mempengaruhi corak perumusan teori pensejarahan.
53


Sebagai kesimpulannya, kita petik rumusan-rumusan dari 'Seminar Sejarah
Masuknya Islam ke Indonesia' yang diadakan di Medan pada 17-20 Mac 1963.

1. Bahawa menurut sumber-sumber yang kita ketahui, Islam untuk pertama
kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah dan langsung
dari Arab.

2. Bahawa daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera;
dan bahawa setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka Raja Islam yang
pertama berada di Acheh.

3. Bahawa dalam proses pengislaman selanjutnya orang-orang Indonesia ikut
aktif mengambil bahagian.

4. Bahawa mubaligh-mubaligh Islam yang pertama-tama itu selain sebagai
penyair Islam adalah juga sebagai saudagar.

5. Bahawa penyiaran Islam itu di Indonesia dilakukan secara damai.

6. Bahawa kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan
peradaban yang tinggi dalam membentuk keperibadian bangsa Indonesia.
(Abdul Rahman Haji Abdullah (1984). Sejarah Dan Pemikiran Islam.
Selangor : Penerbitan Pena Sdn. Bhd.)

54

2.2 Faktor-Faktor Perkembangan Islam
Beberapa cara pendekatan telah digunakan oleh penulis-penulis dalam pengkajian
mereka tentang sebab-musabab perkembangan Islam di Nusantara. Ada yang
melihat dari sudut politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, di samping ada yang
menekankan faktor-faktor perdagangan, ahli sufi, perkahwinan dan lain-lainnya.
Tanpa menolak cara-cara pendekatan seperti itu, pendekatan yang akan dipakai di
sini adalah berasaskan Metodologi Dakwah Islamiah yang mengandungi empat
aspek besar:

1. Isi kandungan ajaran Islam.
2. Hikmah atau cara penyampaian.
3. Pendakwah.
4. Masyarakat.

i) Isi Kandungan Ajaran Islam
Faktor ini merupakan sebab utama penyebaran Islam di Nusantara. Ajaran Islam
yang mudah difahami dan mudah pula diamalkan menjadikan ianya cepat
merebak. Pokok ajaran Islam terletak kepada konsep Tauhidnya yang murni, tidak
berbelit-belit atau bersimpang-siur seperti agama-agama lain. Dan dari segi
sosialnya, Islam tidak membezakan seseorang individu dengan individu lain.
Ketika memperkatakan sebab-sebab perkembangan Islam di Nusantara. Willem
Wertheim mengatakan:

Islam gave the small man a sense of individual worth as a member
of the Islamic community, according to Hindu ideology he was
merely a creature of lower order than the members of the fligher
castes. Under Islam he could, as it were, feel himself their equal,
or, even, in his quality as a Moslem, the superior of such of them
as were not Moslems themselves, even though he still occupied a
subordinate position in the social structure. (Abdul Rahman :1984)
55


Islam juga mudah diterima kerana terdapat semacam kesejajaran dalam setengah
nilai-nilai tempatan. Inilah yang disebut sebagai faktor autoktoni, iaitu keadaan di
mana sesuatu itu dianggap telah sedia ada, sejak purbakala, sebagai kepunyaan
atau sifat kebudayaan sesuatu masyarakat. Misalnya penerimaan Ilmu Tasawuf
Islam oleh orang-orang Melayu adalah sedikit banyaknya kerana latar belakang
kebudayaannya telah menyediakan dirinya untuk menerima bentuk-bentuk ajaran
sedemikian. Memangnya faham tasawuf Islam jauh bercanggah dengan faham
mistik Melayu, tetapi ianya telah cuba dikurangi (meskipun tidak kesemuanya
berjaya) dengan usaha-usaha penyesuaian diri dengan faham tasawuf Islam.

ii) Metode atau hikmah dalam penyampaian.
Yang dimaksudkan dengan metode di sini ialah cara-cara yang dipakai dalam
proses menyeru ke arah memeluk serta menghayati Islam. Terkandung dalam
pengertian ini ialah usaha-usaha secara lisan atau tulisan, secara audio (alat
pendengaran) atau audio-visual (alat pandang dengar). Bagaimanapun kesemua
cara-cara tersebut harus berpusat kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran sendiri
yang menuntut ianya dilakukan dengan penuh bijaksana, dengan pengajaran dan
diskusi yang baik (Al-Nahl: 125, Al-Ankabut: 46).

_Š¦ ’|¸| ¸≅‹¸,™ ,¸,´‘ ¸πϑ>¸>'!¸, ¸πL¸s¯θϑl¦´ρ ¸π´Ζ.>'¦ Ογl¸‰≈>´ρ _¸.l!¸,
´‘¸δ _.>¦ β¸| ,−,´‘ ´θδ `Οls¦ _ϑ¸, ≅. _s .¸&¸#‹¸,™ ´θδ´ρ `Οls¦
_¸¸‰.γϑl!¸, ∩⊇⊄∈∪
Terjemahan: Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad)
Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik,
dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu)
Dengan cara Yang lebih baik; Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua
56

Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya, dan
Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang
mendapat hidayah petunjuk. (Surah al Nahl:125).


¤ Ÿω´ρ ¦θl¸‰≈>´ Ÿ≅δ¦ ¸¸≈.¸÷l¦ ω¸| _¸.l!¸, ´‘¸δ _.>¦ ω¸| _¸¸%!¦
¦θϑlL `ΟγΨ¸Β ¦θlθ·´ρ !ΖΒ¦´™ “¸%!!¸, Α¸“Ρ¦ !´ΖŠl¸| Α¸“Ρ¦´ρ ¯Ν÷¯‹l¸|
!Ψγ≈l¸|´ρ ¯Ν>γ≈l¸|´ρ ‰¸>≡´ρ _> Υ´ρ …«l βθϑ¸l`.`Β ∩⊆∉∪
Terjemahan: Dan janganlah kamu berbahas Dengan ahli Kitab
melainkan Dengan cara Yang lebih baik, kecuali orang-orang
Yang berlaku zalim di antara mereka; dan Katakanlah (kepada
mereka): "Kami beriman kepada (Al-Quran) Yang diturunkan
kepada Kami dan kepada (Taurat dan Injil) Yang diturunkan
kepada kamu; dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah satu;
dan kepadaNyalah, Kami patuh Dengan berserah diri." (Surah al
Ankabut:46).

Ketentuan asasi inilah yang rupanya sangat diperhatikan oleh para-para mujahid
dakwah dulu, hingga telah terhasil membawa Islam dengan segala kebijaksanaan,
kemahiran dan ketrampilan.

Agar mudah mendekati penduduk-penduduk Nusantara, pendakwah-pendakwah
terpaksalah berbicara dalam bahasa yang mudah difahami serta luas pula
penggunaannya. Sebelum kedatangan Islam, memang terdapat bahasa Jawa Kuno
(Kawi) di Jawa dan bahasa Melayu Kuno tulisan Palava di Srivijaya, Sumatera,
tetapi penggunaannya terhad di daerah-daerah tersebut sahaja. Dan yang menjadi
masalah besar pula ialah pada bahasa Jawa itu sendiri yang sudah dicemari oleh
konsep-konsep Hindu-Buddha yang jika digunakan juga sudah tentu dapat
mengabur atau mengelirukan konsep-konsep Islam.

57

Berasaskan istilah-istilah yang sedia ada, oleh mubaligh-mubaligh tersebut
'diciptalah' suatu bahasa lingua franca yang dinamakannya Bahasa Melayu dengan
memasukkan istilah-istilah Islam ke dalamnya. Dan yang pentingnya dalam
'penciptaan' bahasa ini ialah penggunaan tulisan 'Jawi' yang berasaskan abjad
Arab-Parsi. Ertinya konsep bahasa dan sastera (tulisan) Melayu baru wujud sejak
kedatangan Islam ke Nusantara.

Di samping masalah bahasa Jawa yang sudah tercemar itu, pemilihan bahasa
Melayu sebagai bahasa lingua franca juga dibuat atas dasar persamaan sifatnya
dengan bahasa Arab sendiri. Dari sudut linguistiks, bahasa Arab dan bahasa
Melayu adalah sama-sama bahasa 'oligosintesis' di mana "semua atau hampir
semua perbendaharaan kata boleh dibuat dari akar-akar kata yang sedikit
jumlahnya". Ambil saja akar kata Arab 'ilm' dan akar kata Melayu 'ajar' yang
banyak sekali pecahannya. Seperti ta'allama (belajar), 'allama (mengajarkan),
ista'lama (mempelajari), 'aliim (berpelajaran), a'alam (berpengajaran), 'allaamah
(terpelajar), mu'allim (pengajar), muta'allim (pelajar), 'ilm (ajaran), ta'liim
(pengajaran),

Jika dibuat perbandingan, pecahan teach (ajar) dalam bahasa Inggeris tidak
banyak jumlahnya, cuma ada empat (4) derivasi: teacher, teaching, teachable dan
teachability. Ini bermakna bahasa Inggeris bukannya bahasa oligosintesis.

Dengan terciptanya bahasa Melayu dengan tulisan Jawi (abjad Arab) tersebut.
barulah muncul apa yang dinamakan kesusasteraan Melayu. Sebelum abad ke-15,
tidak terdapat bukti-bukti adanya bahasa dan sastera Melayu. Bukti-bukti yang
ada hanya terdapat pada catatan batu-batu bersurat yang tertulis dalam abjad
Sanskrit. Walaupun Prof. M.A. Jaspan cuba mengesannya dari abjad Rejang Ka-
ga-nga di Sumatera Selatan. tetapi itu hanya percubaan untuk menulis sastera
58

Melayu sebelum Islam. Sastera 'Melayu' yang wujud sebelum abad ke-15
hanyalah bercorak lisan. Dan kalaupun ada sastera tulisan. ianya tertulis dalam
bahasa Jawa. Tetapi dengan kedatangan Islam yang membawa tulisan Jawi,
barulah ada sastera tulisan, hingga sastera (lisan) yang berasal dari zaman Hindu
dulu barulah dituliskan di zaman Islam dengan tulisan Jawi.

Melalui bahasa Melayu itu, timbullah ulama-ulama yang giat berdakwah melalui
tulisan. Maka terkenallah nama-nama seperti Hamzah Al-Fansuri, Nuruddin Al-
Raniri, Bukhari, Al-Jauhari, Shamsuddin Al-Sumatrani, Abdul Rauf Singkel dan
lain-lain. Melalui karya-karya merekalah agama Islam dapat tersiar dengan lebih
meluas dan pesat. Semuanya dengan menggunakan bahasa Melayu, iaitu bahasa
Islam di rantau ini. Khusus di Tanah Jawa, penyiaran Islam tidak dapat dilankan
melalui bahasa Melayu tersebut. Ini kerana Jawa menyaksikan suatu tingkat
kemajuan yang tersendiri, hingga wujud semacam kebanggaan terhadap
keagungannya. Dari sinilah timbulnya konsep 'Nusantara' yang bererti 'pulau-
pulau lain sebagaimana ditinjau dari pulau Jawa atau Bali'. Dengan asas-asas
kebanggaan seperti ini. tidak mungkin bahasa Melayu mendapat tempat di hati
orang-orang Jawa. Maka untuk mendekati mereka, terpaksalah para-para
mubaligh bertolak-ansur dengan sebahagian cara hidup mereka. Dengan itu
lahirlah apa yang dinamakan 'wayang purwa' oleh mubaligh-mubaligh di Jawa
yang lebih terkenal dengan gelaran 'Wali Songo'. Antara wali-wali sembilan yang
sangat berjaya dalam penyiaran Islam secara pewayangan ini ialah Sunan Giri dan
Sunan Bonang.

Penyesuaian bentuk-bentuk wayang tradisi Jawa dengan wayang Islam berlaku
baik dalam bentuk mahupun isinya. Dari segi bentuknya, anggota badan pelaku-
pelakunya tidak lagi menyerupai bentuk manusia normal, sebaliknya jauh dari
sifat-sifat manusia biasa, dan masing-masing tokoh pula dijadikan gambar
59

berasingan. Dan dari segi isinya, sungguhpun ianya berasal dari kitab-kitab Hindu
dan Jawa, namun ianya disesuaikan dengan semangat Islam. Misalnya cerita-
cerita Pandawa Lima merupakan simbol Rukun Islam yang lima, atau Lima
Waktu Solat.

Demikianlah, melalui cara-cara seperti ini mudahlah Islam dapat tersiar hingga
dengan itu berjaya menggulingkan agama-agama Hindu-Buddha sebelumnya.
Walau bagaimanapun, memanglah tidak dapat dinafikan bahawa agama Islam di
Nusantara juga tersiar melalui kegiatan penaklukan. Ini tidaklah bermakna yang
Islam sengaja disebarkan secara kekerasan. Sebenarnya penaklukan-penaklukan
tersebut lebih bermotif politik atau ekonomi, sedang Islam hanya tersebar secara
tidak langsung saja. Jadi penaklukan-penaklukan oleh kerajaan Melaka atau
Acheh bukannya untuk menyebarkan Islam, tetapi implikasinya Islam lalu
tersebar ke negeri-negeri taklukannya.

(iii) Pendakwah
Islam adalah agama dakwah yang menjadikan setiap orang pemeluknya sebagai
anggota umat dakwah. Tugas berdakwah bukannya hak sesuatu pihak, tetapi
merupakan kewajipan setiap Muslim sekadar kesanggupan atau pengetahuan yang
dimilikinya (Al-Hujurat: 15).
!ϑΡ¸| šχθ`Ψ¸Βσϑl¦ _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¸<!¸, .¸&¸!θ™´‘´ρ ¯Ν. ¯Νl ¦θ,!.¯¸ƒ
¦ρ‰γ≈>´ρ ¯Ν¸γ¸l≡´θΒ!¸, `Ο¸γ¸.±Ρ¦´ρ ’¸· ¸≅‹¸,™ ¸<¦ ,¸¸≈l`ρ¦ `Νδ
šχθ·¸‰≈¯.l¦ ∩⊇∈∪
Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang Yang sebenar-benarnya
beriman hanyalah orang-orang Yang percaya kepada Allah dan
RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-
ragu lagi, serta mereka berjuang Dengan harta benda dan jiwa
60

mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang Yang benar
(pengakuan imannya). (Surah al Hujurat:15).Bagaimanapun memang dituntut agar dibentuk sekumpulan orang yang khusus
bertugas untuk berdakwah (Ali Imran: 104, Al-Taubah: 122) tanpa mengenepikan
peranan pihak-pihak lain yang dapat bertugas secara 'sambilan', seumpama Imam
Abu Hanifah yang di samping berniaga adalah juga begitu giat mengajar ilmu.

_>.l´ρ ¯Ν>Ψ¸Β πΒ¦ βθ`s‰ ƒ ’|¸| ¸¸¯,ƒ'¦ βρ`¸`Β!ƒ´ρ ¸∃ρ`¸-RQ!¸, β¯θγΖƒ´ρ ¸_s
¸¸>Ψϑl¦ ,¸¸≈l`ρ¦´ρ `Νδ šχθ>¸l±ϑl¦ ∩⊇⊃⊆∪
Terjemahan: Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang
menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam),
dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik, serta melarang
daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). dan mereka Yang
bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya. (Surah ali
Imran:104).


¤ !Β´ρ šχl´ βθ`Ζ¸Βσϑl¦ ¦ρ`¸¸±Ψ´Š¸l π·!Ÿé Ÿω¯θl· ¸±Ρ _¸Β ¸≅´ ¸π·¯¸¸·
¯Ν·κ.¸Β π±¸←!L ¦θγ1±.´Š¸l ’¸· ¸_ƒ¸$!¦ ¦ρ'‘¸‹Ψ`Š¸l´ρ `ΟγΒ¯θ· ¦Œ¸| ¦θ`->´‘ ¯Ν¸κ¯,l¸|
`Ογl-l šχρ'‘‹>† ∩⊇⊄⊄∪
Terjemahan: Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang Yang
beriman keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah
keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka,
supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara
mendalam ilmu Yang dituntut di Dalam ugama, dan supaya
mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila
61

orang-orang itu kembali kepada mereka; Mudah-mudahan mereka
dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). (Surah al
Taubah:122).

Dalam konteks penyebaran Islam di Nusantara, memang terdapat golongan-
golongan pendakwah 'profesional' dan 'sambilan'. Adanya golongan yang
profesional inilah yang menimbulkan teori mubaligh (missionary theory) sebagai
salah satu faktor perkembangan Islam. Di antara mereka yang profesional itu
terdapatlah nama-nama seperti Syeikh Ismail yang diutus khas oleh Sharif
Makkah ke Samudera, Sayyid Abdul Aziz, seorang makhdum dari Jeddah yang
mengislamkan Parameswara, Syeikh Abdullah Yamani, seorang ulama Makkah
yang mengislamkan Raja Kedah dan sebagainya.

Sejajar dengan teori mubaligh tersebut ialah peranan ahli-ahli Sufi dalam
penyebaran Islam di Nusantara. Nampaknya di kalangan tokoh-tokoh Sufi itu,
yang paling terkenal sekali ialah 'Wali Songo' yang dikatakan sangat berjasa di
Jawa itu. Di samping terkenal sebagai tokoh tasawuf, wali-wali sembilan itu juga
merupakan tokoh-tokoh politik. Pernah dikatakan bahawa perlantikan Raden
Patah sebagai raja pertama kerajaan Demak adalah dibuat oleh mereka. Sebab itu
dalam konteks zaman Demak, istilah 'wali' ini lebih tepat diertikan sebagai "orang
yang diberi kuasa mengurus negara", oleh kerana selain dari mengurus soal-soal
keagamaan, mereka juga mengatur urusan-urusan pemerintahan. Di samping
golongan pendakwah 'sepenuh masa' tersebut, terdapatlah para-para pedagang
yang juga berperanan sebagai pendakwah. Adanya golongan ini yang turut
menyebar-luaskan Islam inilah yang melahirkan teori perdagangan (trade theory)
sebagai salah satu faktor perkembangan Islam.

Menurut Tom Pires: Some of them (merchants were Chinese, some Arabs,
Parsees, Gujaratees, Bengalees and of many other nationalists, and they flourished
62

so greatly that Mohamed and his followers determined to introduce their doctrines
in the sea-coast of Java (together) with the merchandise.

Adanya hubungan perdagangan yang erat antara Jawa dengan Melaka turut
menolong dalam penyebaran Islam di Jawa, sebab pedagang-pedagang Jawa yang
berdagang di Melaka itu setelah kembali lalu menyiarkan Islam di negerinya pula.
Pentingnya hubungan inilah yang menimbulkan semacam anggapan bahawa
"tanah Jawa diislamkan oleh Melaka".

Jika tadinya setiap orang Islam sudah terbeban oleh tugas berdakwah, hingga
dengan itu merupakan umat dakwah, tetapi dengan berlakunya Perang Salib
(1097-1292) pedagang-pedagang Islam semakin ghairah malah berlumba-lumba
untuk menyiarkan Islam. Menurut teori Perang Salib (Crusader theory), konflik
antara pedagang-pedagang Islam dengan Portugis yang menimbulkan semangat
perlumbaan agama itu adalah lanjutan daripada Perang Salib tersebut.

iv) Masyarakat
Pendakwah yang baik ialah yang dapat memahami corak masyarakat yang
dihadapinya. Sesungguhnya kejayaan besar dakwah Islamiah di Nusantara adalah
disebabkan para-para pendakwah cukup mengerti hakikat ini. Mereka sedar
bahawa konsep masyarakat feudal Melayu adalah sangat menjunjung tinggi
golongan aristokrat sehingga apa saja yang diperintahnya akan segera dipatuhi
tanpa banyak bicara. Apa lagi jika yang diperintahkan oleh raja itu memangnya
suatu kebaikan, maka dengan rela hati mereka akan menurutinya. Demikianlah
yang terjadi apabila raja-raja mereka sudah memeluk Islam setelah didatangi oleh
pendakwah-pendakwah tersebut, maka rakyat pun berbondong-bondonglah
mengikuti jejaknya. Inilah yang dikatakan oleh Prof. M.A. Rauf:

63

The conversion of royalty was the beginning of the conversion of
the Malay world.

Selain dari itu, faktor perkahwinan diraja juga sangat berkesan dalam
menyebarluaskan Islam. Dengan perkahwinan Parameswara dengan puteri raja
Pasai, atau perkahwinan puteri-puteri raja Melaka sendiri dengan raja-raja di
tanah jajahannya, semuanya ini turut membantu dalam penyiaran Islam hingga
meliputi daerah-daerah yang lebih jauh. Sebagai suatu ikhtiar agar para-para
pedagang terus menetap di dalam negerinya, mereka digalakkan berkahwin
dengan puteri pembesar-pembesar tempatan. Ini adalah motif ekonomi oleh
kerana kemakmuran sesebuah negeri itu banyak bergantung kepada faktor
perdagangan luar, tetapi implikasinya sangat penting dari segi perkembangan
Islam. Demikian kita melihat beberapa faktor yang saling bantu-membantu dalam
penyebaran Islam di rantau ini. Walau bagaimanapun suatu hakikat yang
seharusnya tidak dilupakan ialah betapa faktor HIDAYAH itulah yang
menentukan segala-galanya. Walau apapun sebab-sebab yang dikemukakan
tentang perkembangan Islam di rantau ini atau di mana-mana saja, namun Allah
s.w.t. sajalah faktor pertama yang menjadikan sesuatu itu adanya. (Abdul Rahman
Haji Abdullah (1984). Sejarah Dan Pemikiran Islam. Selangor : Penerbitan Pena
Sdn. Bhd.)
2.3 Pengaruh Islam Di Alam Melayu

ZAMAN HINDU-BUDDHA DI ASIA TENGGARA
Menjelang kedatangan Islam ke Asia Tenggara, masyarakat tempatan sedikit
banyaknya telah dicorakkan oleh pengaruh-pengaruh India. Dari segi amalannya,
nampaknya cuma golongan bangsawan sajalah yang menganuti agama Hindu
dengan bersungguh-sungguh. Itu pun dengan hanya mementingkan aspek-aspek
upacara dan ajaran-ajaran yang membesar-besarkan keagungan dewa-dewa demi
64

kepentingan mereka sendiri, dengan dakwaan bahawa merekalah penjelmaan
dewa-dewa tersebut. Ada pun terhadap masyarakat umumnya, mereka lebih asyik
kepada sifat kesenian daripada sifat falsafah, sejajar dengan bawaan asli mereka
sendiri. Dan jika ada apa yang dinamakan kesusasteraan, tumpuannya cuma
sekitar gelanggang kraton dan istana, dengan gambaran penjelmaan dewa-dewa
pada raja dan kebijaksanaan pendita-pendita. Peranan karya-karya tersebut
tidaklah untuk menerangi akal dan budi, melainkan untuk menawan rasa dan jiwa
rakyat agar terus terpesona oleh kehebatannya.

Tentang agama Buddha, sungguhpun pengaruhnya sudah wujud sejak abad ke-6,
namun kesannya tidak seberapa, kecuali di bidang kesenian juga seperti terjelma
pada candi Borobodur itu. Kalaupun pernah dikatakan adanya 1,000 orang rahib
Buddha di Sumatera, namun mereka kelihatannya tiada berminat untuk
menyebarkan ajaran-ajarannya di situ. Lagipun kebanyakan mereka adalah orang-
orang luar belaka yang datang ke situ untuk belajar, dan kemudiannya
menyebarkannya di negeri sendiri, seumpama Atisha yang nantinya termasyhur
sebagai tokoh Buddha di Tibet.

Keterbatasan pengaruhnya bukan sahaja kerana faktor 'dalam diri' agama-agama
tersebut, bahkan juga dibataskan oleh faktor bahasa. Seperti yang dijelaskan
sebelumnya, sebelum kedatangan Islam, bahasa yang dipakai di Jawa ialah bahasa
Jawa Kuno (Kawi), dan di Sumatera ialah bahasa Melayu Kuno tulisan Palava
(Hindu Kuno). Tidak ada apa yang dinamakan bahasa lingua franca yang dapat
mendekatkan agama-agama tersebut dengan rakyat jelata umumnya. Demikianlah
suasananya menjelang kedatangan Islam ke Nusantara. Kelihatannya proses
Indianisasi yang berabad-abad lamanya itu semacam tidak membawa apa-apa
perubahan yang bererti, khasnya di bidang pemikiran falsafah. Apa yang ada ialah
sekadar mengekal dan mengukuhkan lagi bawaan asli rakyat tempatan yang
65

mementingkan kesenian, metos dan pelbagai bentuk kehidupan di alam fantasi.
Pandangan dan cara hidup mereka yang lama semacam tidak tersentuh langsung
dengan kedatangan pengaruh India tersebut, hinggalah berlakunya proses
Islamisasi yang nantinya akan merubah secara radikal bawaan lama tersebut.

MUNCULNYA ZAMAN BAKU DI ASIA TENGGARA
Sebab-sebab timbulnya Zaman Pertengahan di Eropah harus dirujuk pada sejarah
kebangkitan Islam di Asia Barat. Seperti yang ditegaskan oleh Henri Pirenne,
Islam bukan saja memusnahkan perpaduan kebudayaan (Barat) di sekitar Laut
Meditteranean, bahkan juga memindahkan paksi kehidupan mereka jauh ke utara.
Dengan berlakunya dua perubahan penting inilah baru bermulanya Zaman
Pertengahan di Eropah. Kita juga telah menegaskan bahawa kehancuran Zaman
Pertengahan dan timbulnya Zaman Renaissance sebagai asas Zaman Moden di
Eropah itu adalah juga akibat perhubungan mereka dengan tamadun Islam baik di
Timur (Baghdad) mahupun di Barat (Sepanyol).

Pandangan yang sama harus juga dikenakan terhadap peranan Islam dalam
membentuk peradaban baru di Nusantara, sebagaimana kesannya terhadap
kemunduran dan kebangkitan Eropah. Besar tidaknya pengaruh Islam di Asia
Tenggara harus dinilai berdasarkan perubahan-perubahan yang timbul sesudah
berlakunya proses Islamisasi. Perubahan-perubahan tersebut dapat dikaji dari dua
segi: dalaman dan luaran.

Dari segi dalamannya, kedatangan Islam telah merubah pandangan hidup (world-
view) atau Weltanschauung orang-orang Melayu. Jika dulunya mereka lebih asyik
di bidang-bidang kesenian, metos dan khayal, maka kini timbullah pandangan
yang mementingkan unsur-unsur rasionalisme dan intelektualisme. Seperti kata
Prof. Syed Naguib Al-Attas, para penyebar Agama Islam mendakyahkan
66

kepercayaan ketuhanan yang Tunggal, yang kudrat-Nya terhukum pada hikmat-
Nya; yang iradat-Nya berjalan selaras dengan Akal. Insan diciptakan sebagai hasil
tertinggi ciptaan raya, bahawa pada gelang kehidupan semesta insanlah yang
umpama khatim permata jauharnya. Sifat asasi insan itu ialah akalnya, dan unsur
akiiah inilah yang menjadi perhubungan antara dia dan hakikat semesta. Jika
dulunya mereka asyik menggemari bermenungan, berpoya-poya, dongengan
khayal, kini mereka giat menganjurkan penulisan dan penafsiran ilmu-ilmu
sejarah dan tasawuf serta falsafah Islam, justeru kerana tugas penghargaan dan
penilaian sastera kini tiada lagi terletak dalam genggaman mereka, akan tetapi
dipengaruhi oleh penulis-penulis intelektual dan penterjemah-penterjemah handal
yang menghasilkan karya-karya ini bukan lagi suatu golongan kecil tertentu,
malah sesungguhnya bagi keperluan meninggikan adab dan susila serta kesedaran
ramai terhadap kemuliaan insan dan keagungan Tuhan menerusi Islam. Demikian
menurut pandangan Prof. Syed Naguib Al-Attas.

Selain dari isi kandungan faham agama yang bersifat intelektual itu, bersamanya
datang juga istilah-istilah Arab ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu yang
sekian lama cuma asyik mendendangkan irama metos. Tidaklah perlu dijelaskan
lagi betapa mendalamnya pengaruh perkataan-perkataan seperti akal, fikir,
dakwat, qalam, hikmat, kertas dan sebagainya terhadap kebangkitan semangat
nasionalisme dan intelektualisme manusia Melayu. Kebanjiran istilah-istilah Arab
yang menggugah daya fikir seperti inilah yang turut merubah world-view orang-
orang Melayu yang sekian lama terpeluk di bawah ribaan seni yang anti akliah.

Semuanya itu merupakan kesan dalaman belaka. Ada pun dari segi luarannya,
pertama sekali Islam telah membawa bersamanya bahasa lingua franca di
Kepulauan Melayu, iaitu bahasa Melayu sendiri. Jika dulunya tidak ada apa yang
dapat dinamakan sebagai bahasa internasional, maka kini dengan berasaskan
67

tulisan huruf Arab (Jawi), terciptalah bahasa yang mampu menjadi alat
perhubungan bagi bangsa-bangsa di daerah ini. Dan seiiring dengan kemunculan
bahasa Melayu tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan,
sedangkan sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Kalaupun ada sastera
tulisan sebelumnya, itu bukannya sastera Melayu, tetapi sastera Jawa. Dan sastera
Jawa bukannya sastera Melayu, oleh kerana ia tegak dengan keperibadiannya
sendiri.

Kedatangan Islam bukan hanya bermakna kedatangan suatu agama dan suatu
bahasa, bahkan dari segi sosialnya, terbentuk pula suatu konsep bangsa yang
dinamakan bangsa Melayu. Jika dulunya cuma terdapat suku-suku kaum yang
tegak dengan identitinya sendiri, maka dengan kedatangan Islam, barulah muncul
konsep bangsa Melayu dengan Islam sebagai teras keperibadiannya. Ertinya
konsep kebangsaan Melayu hanya wujud sejak kedatangan Islam ke Nusantara.
Sebab itu kata Dr. Deliar Noer, konsep bangsa Melayu akan terus kekal selagi
Islam tidak dipisahkan, tetapi bila mana Islam dipisahkan daripadanya, akan
hilanglah bangsa Melayu itu sendiri!

Tidak setakat itu sahaja, Islam dengan faham kesamarataannya yang tersendiri
telah merubah secara radikal sistem kelas yang selama ini menjadi anutan
masyarakat Nusantara. Seperti kata W. Wertheim, Islam telah memperkenalkan
konsep sama rata atau unsur demokrasi sebagai ganti sistem kasta Hindu yang
membahagikan penduduk Nusantara kepada beberapa susun lapis seperti di India.
Menurutnya Islam juga telah menghapuskan semangat kedaerahan dan
membentuk perpaduan di kalangan penduduk Alam Melayu melalui konsep
Ummah atau masyarakat Islam, dan ini dicapai melalui perlakuan ibadat. seperti
haji misalnya. Wertheim nampaknya telah menyamakan peranan Islam di Alam
Melayu dengan zaman permulaan Islam di Tanah Arab, kerana Islam telah
68

menghapuskan semangat kesukuan orang-orang Arab dan mewujudkan
masyarakat universal.

Selain dari segi sosialnya, Islam juga telah membawa perubahan yang besar
terhadap sistem politik Nusantara. Yang nyata sekali ialah tertubuhnya kerajaan-
kerajaan Melayu-Islam seperti di Pasai, Acheh, Demak dan sebagainya. Memang
benar bahawa sebelum terdirinya kerajaan-kerajaan ini, berlaku proses Islamisasi
selama berabad-abad, yakni kedatangan Islam tidaklah terus secara langsung
mendirikan suatu kerajaan. Sejak adanya bukti awal kedatangan Islam hingga
berdirinya suatu kerajaan Islam dengan raja yang Islam pula, ianya melintasi
jangka masa yang panjang, bahkan amat panjang. Ini kerana di Nusantara
sudahpun berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang hidup semenjak beratus-
ratus tahun sebelumnya. Sebab itu dalam berjuang di tengah-tengah sesuatu
kekuasaan, tentulah memerlukan kesabaran dan mengharungi proses yang
panjang sekali. Ini pun dapat menjadi bukti pula bahawa penyebaran Islam di
Nusantara berlaku secara lemah-lembut dan penuh hikmah.

Islam tidak sahaja membawa kerajaan, bahkan berjaya pula meninggalkan kesan-
kesan di dalam sistem perundangan Melayu, sungguhpun pada setengah-setengah
tempat kita masih dapat mempersoalkannya. Dalam Hukum Kanun sendiri
tercatat firman Allah yag menuntut agar orang-orang Mukmin mentaati Allah dan
Rasul-Nya, serta pemimpin-pemimpin di antara kaum (Al-Nisa: 59).
!κš‰!≈ƒ _¸¸%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θ`-‹¸L ¦ ´<¦ ¦θ`-‹¸L¦´ρ Αθ™¯¸l¦ ’¸|`ρ¦´ρ ¸¸¯∆¸¦ `Ο>Ζ¸Β
β¸|· Λ.s“≈´Ζ. ’¸· ¸™`_: νρ–Š`¸· ’|¸| ¸<¦ ¸Αθ™¯¸l¦´ρ β¸| Λ.Ψ´ βθ`Ζ¸Βσ. ¸<!¸,
¸Θ¯θ´‹l¦´ρ ¸¸¸>ψ¦ ,¸l≡Œ ¸¯,> _.>¦´ρ ξƒ¸ρ!. ∩∈_∪
69

Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu
kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada
"Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa) dari kalangan kamu.
kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam
sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya
kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika
kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang
demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula
kesudahannya. (Surah al Nisa’:59).

Sedang dalam Sulalatus-Salatin (Sejarah Melayu) diceritakan bahawa di saat-saat
akhir Sultan Mansur Shah, diingatkannya puteranya sepotong hadis bahawa
"setiap orang adalah pemimpin, dan mereka bertanggungjawab di atas
pimpinannya". Nukilan dari Nas-Nas ini menuntut agar rakyat taat setia kepada
pemerintahannya, sedang pemerintah pula mestilah bertanggungjawab di atas
rakyat pimpinannya.

Sungguhpun dari segi praktiknya tindakan raja-raja lebih banyak berdasarkan
budi bicaranya sendiri, dan rakyat pula kurang menghormati ketentuan-ketentuan
Islam tersebut, namun kesanggupannya untuk mencatat atau memaktubkan
ketentuan-ketentuan seperti itu sudah menunjukkan wujudnya pengaruh Islam
terhadap sistem perundangan Melayu. Beberapa aspek daripada hukum-hukum
Islam tersebut sudah kita bicarakan sebelumnya.

Dari segi ekonominya pula, kedatangan Islam ternyata sekali membawa revolusi
besar. Jika sebelumnya Henri Pirenne mengatakan bahawa dengan kedatangan
Islam mengakibatkan perpaduan Laut Tengah itu hancur lebur di Eropah, hingga
menjadikan punca atau paksi kehidupan kebudayaan Eropah lalu beralih ke Utara,
demikian jugalah kita lihat dengan kedatangan Islam ke Nusantara ini perpaduan
Lautan India yang mempengaruhi kehidupan daerah ini, baik di bidang
kebudayaan mahupun perdagangan, telah juga hancur lebur. Sebelum kedatangan
70

Islam perdagangan daerah ini terbatas dalam sekitar Lautan India; punca
kehidupannya berkisar dalam gelanggang kebudayaan India, dan tiada terlintas
baginya saujana alam internasional dewasa itu.

Jelasnya dengan kedatangan Islamlah maka kegiatan-kegiatan perdagangan
meluas sehingga tidak lagi terbatas di Lautan India, bahkan sampai menjangkau
Laut Merah, ke Laut Parsi, ke Laut Meditteranean, dan seterusnya ke pelabuhan-
pelabuhan Eropah. Dengan ini kita lihat bahawa dengan kedatangan Islam, punca
atau paksi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kepulauan Melayu telah
beralih dari India ke Timur Tengah, sama seperti pemindahan paksi kehidupan
orang-orang Eropah dari Laut Meditteranean ke Utara.

Semua perubahan-perubahan yang berlaku ini menyebabkan timbulnya suatu
Zaman Baru; suatu zaman yang tidak sahaja baru dari segi pandangan hidupnya,
bahkan sekaligus pada cara hidupnya juga. Ertinya kedatangan Islam telah
membawa revolusi besar bukan sahaja dari segi luarannya bahkan segi
dalamannya sekali.

Bagaimanapun dengan kedatangan imperialisme Barat, proses pengislaman yang
sekian lama berjalan lancar itu menjadi terbantut. Mereka bukan sahaja cuba
menghidupkan tradisi feudal, bahkan telah mengabaikan kepentingan dan peranan
Islam di Kepulauan Melayu. Maka hasilnya dapat kita saksikan kini dengan
hidupnya kembali nilai-nilai feudal dan istana, serta adat istiadat lama dan
sebagainya.

Tetapi dari segi lain pula, kedatangan Barat dapat juga dianggap sebagai
meneruskan proses Islamisasi juga. Jika orang-orang Barat didakwa sebagai
bertanggungjawab memperkenalkan semangat rasionalisme, individualisme dan
71

internasionalisme, maka itu tidak lain daripada cita-cita Islam juga. Jika kita
mempelajari punca-punca semangat ini dalam sejarah kebangkitan Barat,
semuanya itu adalah berasaskan tamadun Islam sendiri. Dan ini berkait rapat
dengan penentangan mereka terhadap sistem feudal dan penguasaan Gereja di
Zaman Pertengahan. Ertinya dalam sejarah Barat, agama (Kristian) menghalang
cita-cita intelektualisme, sedang dalam sejarah Islam, agamalah yang mendorong
malah mewajibkannya. Sebab itu jika dinilai peranan Barat dalam menggalakkan
cita-cita intelektualisme di Nusantara, maka itu tidak lain merupakan penerusan
kepada proses Islamisasi belaka. (Abdul Rahman Haji Abdullah (1984). Sejarah
Dan Pemikiran Islam. Selangor : Penerbitan Pena Sdn. Bhd.)

Sumbangan Islam Kepada Tamadun Melayu
Sebelum kedatangan Islam penduduk di Nusantara pada umumnya menganut
agama Hindu. Walaupun begitu, masyarakat Melayu pada ketika itu sudah
mempunyai kebudayaan mereka yang tersendiri, kemudian mereka dipengiruhi
oleh kebudayaan Hindu dalam beberapa hal. Selepas abad kedua belas pengaruh
Islam pun mulai berkembang dengan pesatnya. Dengan kedatangan Islam, maka
beberapa sumbangan dan pembaharuan telah dibawa oleh Islam demi untuk
memperkayakan lagi kebudayaan Melayu.

Ahli-ahli kebudayaan berpendapat bahawa agama Islam tidak memberi perubahan
dalam struktur ekonomi orang Melayu. Misalnya sebelum kedatangan Islam orang
Melayu menjalankan perdagangan dan pertanian, demikianlah halnya juga
sesudah kedatangan Islam. Tegasnya, Islam tidak membawa bentuk yang baru
daripada sistem perekonomian Islam. Walau bagaimanapun Islam telah memberi
sumbangan dalam susunan perekonoman orang Melayu. misalnya sistem
pengeluaran zakat dan fitrah merupakan sebagai satu cara mengambil harta orang
yang berada untuk diberi kepada orang yang susah. Demikian juga sistem
72

sedekah, kafarah, wakaf dan sistem Baitulmal yang merupakan satu fenomena
baru dalam masyarakat Melayu dalam zaman Islam. Hal ini merupakan juga
sebagai aspek perekonomian yang penting yang telah disumbangkan oleh Islam.

Perkembangan Islam ke daerah Nusantara dibawa oleh mubaligh Islam, dan
ajaran yang dibawa oleh mereka adalah berbentuk metafizik dan bercorak
intelektralisme. Dengan yang demikian, flkiran orang-orang Melayu telah
terbuka, dan lahirlah rasionalisme dan intelektualisme dalam masyarakat Melayu
yang tiada terdapat sebelum kedatangan Islam. Dengan kelahiran unsur
rasionalisme, ia merupakan sebagai satu cabaran kepada unsur mitologi dan
dongeng-dongeng yang menitikberatkan alam khayalan dan fantasi yang
membicarakan tentang dewa-dewa dan pari-pari. Mubaligh-mubaligh Islam
membawa kepercayaan monoteisme dengan penekanan kepada fikiran yang
rasional untuk mempertahankan keterangan-keterangan mengenai wujudnya
Tuhan.

Kedatangan Islam membawa dorongan utama ke arah penghayatan ilmu
pengetahuan dan daya berfikir bukan sahaja kepada golongan istana, tetapi juga
kepada orang awam. Hasil penulisan pada zaman Islam bukan semua dihasilkan
untuk kepentingan raja-raja dan golongan bangsawan, malah kitab-kitab itu
dituliskan untuk bacaan orang Islam umumnya. Jelaslah daripada perkembangan
baru hasil penulisan dan karya-karya kesusasteraan lebih bercorak demokrasi dari
masa yang sudah-sudah. Islam telah membawa bentuk baru dalam bidang
kesusasteraan. Hasil-hasil kesusasteraan Islam dalam bentuk kisah nabi-nabi dan
pahlawan-pahlawan Islam mengambil alih epik-epik dan hikayat-hikayat Hindu
yang penuh dengan khayalan dan fantasi. Kitab-kitab agama dan falsafah Islam
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu mulai berkembang
73

dengan pesatnya. Istilah-istilah daripada bahasa Arab dipinjam dan ditambahkan
lagi untuk memperkayakan lagi perbendaharaan kata-kata Melayu.

Agama Islam dengan semangat jihadnya memberi inspirasi untuk menyintai
tanahair di dalam diri penduduk di daerah Alam Melayu. Semangat Islam
memainkan peranan utama menyatupadukan tenaga politik penduduk setempat
untuk menentang kolonialisme dari Barat. Semangat persaudaraan yang
dianjurkan oleh Islam dapat menyatupadukan berbagai-bagai suku dan puak,
misalnya terdapat berbagai-bagai suku kaum di Indonesia, namun dengan
semangat Islam mereka dapat bersatu di bawah pertubuhan-pertubuhan
kebangsaan telah berjuang menuntut kemerdekaan berdasarkan agama Islam.
Tidak syak lagi bahawa agama Islam dengan semangat keislamannya yang
berkobar-kobar telah menyatukan penduduk di Nusantara bagi berjuang
membebaskan diri mereka daripada kuasa penjajahan Barat.

Antara ciri-ciri kebudayaan Islam yang menjadi amalan penduduk di Nusantara,
ialah gambaran masyarakat Islam yang hidup secara persaudaraan di dalam
sebuah kampung. Masjid merupakan tempat tumpuan pada hari-hari Jumaat, atau
pada waktu malam hari kerana mendengar pengajaran-pengajaran agama. Masjid
merupakan balai permesyuaratan di kalangan penduduk di sesebuah kampung, di
situ mereka berunding bersama-sama dalam hal-hal kehidupan mereka. Agama
Islam memainkan peranan yang penting dalam kesejahteraan rakyat di Alam
Melayu. Apabila agama mendapat tempat yang begitu baik, maka terdapat
keamanan dan kesejahteraan di kalangan penduduknya. Maka lahirlah perasaan
bersatu padu dan kasih sayang antara mereka seperti yang dianjurkan oleh Islam.

Islam sebagai agama yang menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan, maka
dengan kedatangan Islam pusat-pusat pendidikan Islam mulai didirikan di merata-
74

rata tempat di daerah Alam Melayu. Di samping masjid dan surau, sekolah agama
didirikan untuk mengajar ilmu pengetahuan agama Islam mulai daripada pelajaran
membaca Quran hinggalah kepada pelajaran ilmu fekah, tauhid, tasawuf, bahasa
Arab, nahu dan lain-lain lagi.

Undang-undang Islam daripada Mazhab Shafie memainkan peranan penting
dalam menentukan hal-hal yang mengenai kehidupan penduduk di Alam Melayu
seperti perkara yang berkaitan dengan warisan, harta, undang-undang mu'amalah
perkara yang berkaitan dengan perkahwinan, dan hukuman yang tertentu terhadap
orang-orang yang membuat kesalahan. Pengaruh undang-undang Islam juga
terdapat dalam undang-undang setempat seperti Undang-undang Luaran di
Filipina dan Hukum Kanun Melaka di Semenanjung Tanah Melayu. Di samping
itu, terdapat undang-undang adat yang diamalkan di beberapa daerah tertentu
yang bercampur dengan pengaruh undang-undang Islam.

Pengaruh Islam Di Alam Melayu - Kebudayaan
Agama Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan orang Melayu. Misalnya
dalam bidang politik, sistem pemerintahan Melayu yang terawal di Semenanjung
ialah sistem Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian diikuti oleh negeri-negeri
yang lain seperti Terengganu dan Pahang. Salah satu peninggalan bertulis dari
zaman Melaka ialah Undang-undang Melaka.Undang-undang Melaka ini
menggambarkan kepada kita corak, atau cara pemerintahan yang telah dijalankan
di negeri itu. Undang-undang itu juga mungkin merupakan sebahagian
perlembagaan negeri yang berkenaan.

Jika dikaji Hukum Kanun Melaka yang wujud sejak abad ke-14 itu ternyata sekali
bahawa Islam telah memainkan peranan yang penting. Mukadimah undang-
undang tersebut dimulakan dengan doxologi keislaman, kemudian didefinisikan
75

jawatan Sultan Mahmud dan Raja-raja Melaka sebagai Khalifah al-Mu'minin.
Satu fasal undang-undang itu ada menyebut: "berhubung dengan menteri-menteri,
pegawai-pegawai istana dan pasukan tentera, mereka hendaklah bertindak
berdasarkan firman Allah dalam al-Quran dan menjalankan suruhannya untuk
membuatkan kebaikan dan menegahkan kejahatan."

Apa-apa yang diperkatakan oleh Hukum Kanun Melaka itu memang bertepatan
sekali dengan laporan Sejarah Melayu tentang wasiat Sultan Mansur Syah kepada
puteranya Sultan Alauddin supaya menjalankan pentadbiran negeri menurut
perintah Allah. Sultan Alauddin pernah meniru jejak langkah Khalifah Umar ibn
al-Khattab yang menyamar diri pada waktu malam hari untuk menyiasat tentang
kesusahan rakyat. Sultan Alauddin berbuat demikian kerana ingin menghapuskan
perompak-perompak yang bermaharajalela di Melaka pada waktu malam hari.
Menurut Sejarah Melayu, tindakan Sultan Alauddin itu telah menjadikan bandar
Melaka menjadi aman kembali.

Hukum Kanun Melaka yang menjadi sistem undang-undang bagi mentadbir
negeri Melaka memperlihatkan beberapa fasal yang disandarkan kepada sistem
undang-undang Islam. Salah satu fasalnya ada menyebutkan tentang keperluan
ketua negara untuk berunding dan bermesyuarat dengan pegawai-pegawai
kerajaan dan rakyat jelata. Hal ini sama seperti sistem pemerintahan Islam pada
zaman Khulafa' al-Rasyidin, yang berdasarkan konsep 'Syura' seperti yang
ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran. Beberapa fasal dalam Hukum Kanun
Melaka yang berhubung dengan kesalahan membunuh, berzina, membuat fitnah,
meminum minuman keras, bersumpah, kesaksian, hukum murtad, wakaf, wang
bunga dan lain-lain memperlihatkan bahawa Hukum Kanun Melaka itu kuat
dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam. Sejarah Melayu juga menyebut tentang
masalah-masalah agama yang menjadi perhatian. Raja-raja Melaka hingga
76

terpaksa dihantar beberapa utusan ke Pasai. Walau bagaimanapun, tidak dapat
dinafikan tentang sifat kezaliman beberapa orang Sultan Melaka. Keadaan ini
mungkin berlaku kerana kekuasaan politik tertumpu kepada ketua kerajaan sahaja,
seperti yang berlaku dalam pemerintahan Islam daripada keluarga Umaiyah dan
Abbasiyah yang menyalahgunakan kuasa mereka.

Undang-undang Pahang yang mungkin merupakan perlembagaan negeri itu sejak
tahun 1592 Masihi telah memproklamirkan Pahang sebagai 'Dar al-Islam' dengan
Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Syah (1592-1614 T.M.) sebagai Khalifah.
Undang-undang Pahang itu telah digubal hampir sepenuhnya berdasarkan hukum
Islam. Daripada 68 fasal dalam Undang-undang Pahang, 42 fasal merupakan
terjemahan sepenuhnya daripada undang-undang Islam daripada Mazhab Syafie.
Islam juga memainkan peranannya dalam sistem pemerintahan Melayu di
Terengganu. Pada catatan di batu bertulis terdapat bukti bahawa hukum Islam
mengenai kesalahan zina telah dilaksanakan di negeri itu sejak tahun 1303 Masihi
lagi.

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh banyak bukti yang dapat diberikan
tentang kedudukan Islam dalam pentadbiran negeri itu. Snouck Hungronje dalam
bukunya The Achinese walaupun mendakwa undang-undang adat berleluasa di
negeri itu, juga mengakui bahawa undang-undang Islam amat kuat dijalankan di
Aceh berbanding dengan tempat-tempat lain di Alam Melayu. Jawatan pentadbir
undang-undang tertinggi di bawah Kesultanan Aceh ialah Kadi-Malik al-Adil.
Jawatan yang rendah sekali ialah Imam yang bertanggungjawab bagi pentadbiran
di tiap-tiap mukun, termasuk urusan sembahyang Jumaat. Oleh kerana pengaruh
Islam begitu kuat di Aceh, sistem perlantikan ketua kerajaan daripada kalangan
kaum wanita telah diberhentikan selepas Sultanah Kamalat Syah (1688-1699
77

Masihi) kerana didasarkan kepada satu fatwa dari Mekah yang melarang
perlantikan wanita sebagai ketua Kerajaan Islam.

Dalam bidang sosial, Islam telah membawa satu perubahan yang radikal seperti
yang diperkatakan oleh Wertheim dalam bukunya Indonesian Society in
Transition. Menurut beliau, Islam telah memperkenalkan konsep sama rata, atau
unsur demokrasi sebagai ganti sistem kasta Hindu yang membahagikan penduduk
Alam Melayu kepada beberapa susun lapis seperti di India. Menurut Wertheim,
Islam telah menghapuskan semangat kedaerahan dan membentuk perpaduan di
kalangan penduduk Alam Melayu melalui konsep umah, atau masyarakat Islam.
Proses perpaduan ini menurut beliau dicapai melalui perlakuan ibadat, termasuk
mengerjakan haji. Beliau menyamakan peranan Islam di Alam Melayu dengan
zaman permulaan Islam di negeri Arab, kerana Islam telah menghapuskan
semangat kesukuan orang-orang Arab dalam zaman pralslam, dan menggantikan
fahaman yang bercorak universal tanpa semangat perkauman, atau kebangsaan
yang sempit.

Apabila orang Melayu mula memeluk agama Islam, mereka mempelajari ayat-
ayat Quran untuk tujuan menunaikan fardu sembahyang. Dari tahap ini, orang
Melayu mula digalakkan belajar membaca serta diikuti pula dengan proses
pembelajaran yang bercorak ilmu-ilmu agama. Penulisan bahasa Melayu yang
menggunakan huruf Quran mulai berlaku dengan tujuan mengarang buku-buku
mengenai agama Islam.

Daripada dorongan pembelajaran itu, lahirlah institusi-institusi agama Islam yang
berpusat di madrasah, surau dan masjid, diikuti oleh peringkat yang lebih tinggi,
iaitu pondok, langgar, rangkang dan pesantren. Pesantren merupakan satu institusi
pengajian tinggi agama Islam yang bercorak tradisi di Pulau Jawa. Kini beberapa
78

buah pesantren di Pulau Jawa telah disamakan kedudukannya dengan universiti
Islam, walaupun nama dan beberapa identiti tradisinya masih dikekalkan.
Pengajian agama Islam serta penulisan yang bercorak keislaman telah
menggalakkan perkembangan bahasa Melayu bukan sahaja di Alam Melayu,
tetapi di beberapa daerah di Tenggara Asia, termasuk rantau Indo-China.

Pengaruh Islam meliputi semua aspek kebudayaan Melayu. Apa-apa yang telah
diperkatakan di atas merupakan sebahagian daripada contoh bidang kebudayaan
yang telah diterokai oleh agama Islam dalam zaman permulaannya. Benarlah
pendapat Wertheim bahawa agama Islam dalam beberapa hal turut mencetuskan
revolusi dan memodenkan masyarakat Melayu tradisi.

Pengaruh Islam Di Alam Melayu - Kesusasteraan
Dalam zaman permulaan Islam penyebar-penyebar Islam telah menulis risalah-
risalah agama yang menerangkan tentang rukun-rukun iman dan rukun-rukun
Islam. Di samping tulisan mengenai ajaran Islam, penyebar-penyebar agama
Islam itu tentu turut mengisahkan tentang pembawa ajaran yang tersebut, iaitu
Nabi Muhammad. Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad dapat dianggapkan
sebagai yang paling tua usianya, jika dibandingkan dengan karya kesusasteraan
pengaruh Islam yang lain. Lagipun cerita-cerita seperti ini tiba bersama-sama
kedatangan Islam ke daerah ini. Cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad ini
memperkatakan tentang ketokohannya, sifat-sifatnya yang ideal, peristiwa-
peristiwa yang luar biasa mengenai dirinya sebagai pesuruh Allah dan lain-lain.
Cerita-cerita ini disadurkan oleh penulis-penulis Islam setempat daripada
kesusasteraan Arab dan Parsi seperti Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Makjizat
Nabi, Hikayat Nabi Bercukur, Hikayat Nabi Wafat, Hikayat Nabi Mikaj, dan
Hikayat Rasulullah. Ajaran-ajaran Islam juga disampaikan melalui cerita-cerita
mengenai Nabi seperti Hikayat Nabi Muhammad Dengan Iblis. Hikayat Puteri
79

Salamah yang mengandungi nasihat Nabi tentang tugas seorang isteri dalam
Islam. Hikayat Seribu Masalah mengandungi dialog antara Nabi dengan
pemimpin Yahudi. Hikayat-hikayat lain daripada jenis yang sama seperti Hikayat
Nabi Mengajar Ali, Hikayat Nabi Mengajar Anaknya Fatimah, Hikayat Nabi
Dengan Orang Miskin, dan lain-lain.

Dalam al-Quran ada tersebut tentang cerita-cerita yang ringkas mengenai nabi-
nabi. Cerita tentang nabi-nabi ini telah disadurkan oleh penulis-penulis Islam
daripada bahasa Arab atau Parsi, ke dalam kesusasteraan Melayu. Misalnya
Hikayat Nabi-nabi, Hikayat Nabi Sulaiman, Hikayat Nabi Musa, Hikayat Nabi
Yusuf, Hikayat Raja Jumjumah, Hikayat Zakaria, Hikayat Lumkan al-Hakim,
Hikayat Nabi Allah Ayub, Hikayat Nabi Musa Munajat dan lain-lain.

Cerita-cerita mengenai para sahabat Nabi dan tokoh-tokoh Islam juga digubahkan
menjadi cerita seperti Hikayat Abu Bakar, Hikayat Amir al-Mu'minin Umar,
Hikayat Abu Syahmah, Hikayat Abu Bakar dan Rahib Yahudi, Hikayat Raja
Khandak, Hikayat Hassan dan Hussain, Hikayat Tamin al-Dari dan lain-lain.

Penulis-penulis Islam dipercayai juga menghasilkan cerita-cerita mengenai
pahlawan-pahlawan Islam dalam Kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Amir
Hamzah. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, Hikayat Sa'ifZul Yazan, Hikayat
Semaun dan seterusnya. Menurut Winstedt bahawa Cerita-cerita Berbingkai
adalah bersumberkan dari Tanah Arab, atau Parsi. Untuk menyalin, atau
menyadurkan karya-karya yang tersebut memerlukan orang-orang yang
menguasai bahasa Arab dan Parsi. Orang Melayu yang menguasai bahasa-bahasa
tersebut pada umumnya terdiri daripada mereka yang mendapat didikan melalui
institusi-institusi pengajian Islam. Bahasa-bahasa tersebut merupakan sebagai
bahasa asas dalam bidang pengajian Islam pada masa yang lampau. Dengan yang
80

demikian, penyalin-penyalinnya adalah daripada penulis-penulis Islam. Cerita-
cerita Berbingkai yang dimaksudkan itu ialah Hikayat Bayan Budiman, Hikayat
Kalilah Dan Daminah, Hikayat Bakhtiar, dan lain-lain.

Dalam sejarah perkembangan Islam terdapat ahli-ahli sufi yang terkenal dalam
dunia Islam dan aliran fahaman mereka telah menjadi ikutan. Cerita-cerita tentang
ahli-ahli sufi itu dituturkan sehingga menjadi suatu legenda. Cerita-cerita itu
kemudian dituliskan orang. Penulis-penulis Islam di Alam Melayu turut
menyadur, atau mengubahkan cerita-cerita mengenai tokoh-tokoh yang tersebut
untuk menjadi contoh dan teladan kepada pembacanya. Cerita-cerita tersebut
adalah seperti Hikayat Sultan Ibrahim, Hikayat Abu Yazid Bistami, Hikayat
Syeikh Abdul Kadir Jailani, Hikayat Rabe'ah, Hikayat Darmatasih, dan lain-lain.

Cerita-cerita rekaan telah digubahkan untuk tujuan memberi hiburan di samping
memasuki beberapa unsur didaktik. Cerita-cerita seperti ini ialah mengenai Raja-
raja Islam dan putera-putera raja. Persoalan-persoalan dalam cerita ini selalunya
menyentuh tentang pengembaraan, percintaan, perjuangan mereka untuk
menegakkan keadilan dan lain-lain. Hikayat-hikayat seperti ini dalam
Kesusasteraan Melayu telah digubah oleh penulis setempat, atau disadurkan
daripada tulisan-tulisan dalam bahasa Arab, Parsi dan Hindustan. Antara saduran-
saduran itu ialah Hikayat Raja Damsyik, Hikayat Muhammad Mukabil, Hikayat
Jauhar Manikam, Hikayat Hassan Damsyik, Hikayat Sultan Bustaman, Hikayat
Gul Bakawali, dan lain-lain. Cerita-cerita jenaka turut diciptakan seperti cerita-
cerita mengenai Abu Nawas, seorang penyair yang terkenal dalam zaman
Kerajaan Abbasiyah. Daripada jenis yang sama juga termasuk Hikayat Umar
Umaiyah yang telah dipadankan daripada sebuah karya asal dalam bahasa Arab.

81

Sumbangan penulis-penulis selanjutnya dalam bentuk sastera ketatanegaraan yang
pada umumnya telah disusunkan bersumberkan daripada ajaran Islam, malah
judulnya sendiri telah menggunakan bahasa Arab, seperti Bustan al-Salatin
(Taman Segala Raja) yang dikarangkan oleh Syeikh Naruddin al-Raniri, dan Taj
al-Salatin (Mahkota Raja-raja) yang telah dikarangkan oleh Bokhari al-Jauhari.

Pengaruh Islam Di Alam Melayu - Puisi Melayu
Sumbangan penulis-penulis Islam termasuk juga dalam pengenalan bentuk-bentuk
puisi dalam Kesusasteraan Melayu yang telah dipadankan dari Arab dan Parsi,
seperti syair, nazam, masnawi, rubai'i, kitab, gazal, kasidah dan lain-lain. Pencipta
syair yang pertama di Alam Melayu menurut Saiyid Muhammad Naguib al-Attas
ialah Hamzah Fansuri, seorang pujangga Islam. Dalam karyanya, Hamzah Fansuri
memusatkan persoalan-persoalannya pada soal-soal tasawuf. Hamzah telah
menulis syair-syair seperti Syair Dagang, Syair Burung Pungguk, Syair Perahu,
Syair Burung Pinggai, dan Syair Sidang Fakir. Syekh Abdul Rauf Singkel yang
banyak menulis kitab-kitab agama juga turut menulis syair yang bercorak tasawuf
berjudul 'Syair Makrifat'. Mansur anak murid Abdul Rauf telah menulis sebuah
karya puisi yang bertemakan tasawuf juga berjudul 'Syair Takrif al-Huruf. Syair-
syair yang lain yang bertemakan tasawuf yang tidak dapat dipastikan nama
pengarangnya, seperti Syair Makrifat dan Alam Tasawuf, Syair Mistik dan
Tauhid, Syair Unggas Bersoal Ilmu Akhirat, Syair Kiamat, Syair Cerita Dalam
Kubur, dan lain-lain.

Syair merupakan bentuk puisi yang agak popular dalam Kesusasteraan Melayu
Lama. Penulis-penulis Islam menggunakannya juga sebagai media untuk
menyalurkan dakwah agama; malah puisi-puisi keagamaan telah ditulis dengan
menyentuh tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun Iman, pengajaran hukum-
hukum Islam, akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Penulis-penulis
82

Islam juga turut mengubahkan cerita-cerita mengenai nabi dalam bentuk syair
seperti Syair Nabi Bercukur, Syair Nabi Yusuf, dan Syair Puji-pujian kepada
Nabi. Syair-syair yang tersebut juga dilagukan dan dinyanyikan dalam perayaan-
perayaan Islam, atau dalam sesuatu istiadat keislaman. Syair-syair lain yang
membawakan tema keagamaan ialah seperti Syair Qawa'id al-Islam, Syair Alif Ba
Ta, Syair Ibadat, Syair Haji dan lain-lain.

Pengaruh Islam Di Alam Melayu - Perlembagaan
Menurut perlembagaan Malaysia, agama Islam ialah agama rasmi bagi
Persekutuan Tanah Melayu (tetapi tidak menjadi agama rasmi di Sabah dan
Sarawak) seperti yang tercatat dalam perlembagaan Malaysia Bab (3) Ceraian (1),
iaitu agama Islam menjadi agama Persekutuan Tanah Melayu. Ceraian (2) pula
menyatakan bahawa di tiap-tiap negeri, melainkan Melaka dan Pulau Pinang,
kedudukan Sultan sebagai Ketua Agama di negerinya seperti yang diakui oleh
perlembagaan negeri itu, dan dalam lengkongan perlembagaan itu segala hak,
keutamaan dan kuasa Sultan sebagai Ketua Agama itu terpelihara. Tetapi dalam
sebarang perlakuan, acara-acara dan upacara-upacara yang telah dipersetujukan
oleh Majlis Raja-raja supaya meliputi kepada seluruh Persekutuan Tanah Melayu,
maka tiap-tiap Sultan sebagai Ketua Agama di negerinya dapat memberi kuasa
kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
untuk mewakilinya. Bagi negeri Pulau Pinang dan Melaka Bab (3) itu
menyebutkan: "Perlembagaan-perlembagaan negeri Melaka dan Pulau Pinang
akan mengandungi syarat-syarat untuk menganugerahkan kepada Duli Yang
Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama
Islam di negeri-negeri itu".

Dalam bidang perundangan mengenai hal-ehwal agama Islam kerajaan negeri
mempunyai kuasa penuh. Kerajaan Pusat tidak boleh membuat sesuatu undang-
83

undang berhubung dengan agama Islam, tanpa terlebih dahulu mendapat
persetujuan dengan kerajaan negeri yang bersangkutan. Menurut perlembagaan
itu, bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong menjadi
ketua agama di negeri baginda sendiri dan juga di negeri-negeri Melaka dan Pulau
Pinang, sedangkan di negeri-negeri lain Sultan masing-masing bertanggungjawab
sebagai Ketua Agama. Di tiap-tiap buah negeri Persekutuan Tanah Melayu telah
dibentuk sebuah pejabat agama untuk mengendalikan pentadbiran hal-ehwal
agama Islam. Majlis ini diketuai oleh seorang Yang di-Pertuan. Di samping itu,
terdapat Kadi-kadi dan Kadi Besar yang bertanggungjawab bagi membicarakan
soal perceraian, khalwat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, enggan menunaikan
sembahyang Jumaat, bersekedudukan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar
undang-undang Syarak. Majlis agama juga bertanggungjawab mengeluarkan
tauliah kepada guru-guru agama Islam di dalam tiap-tiap negeri itu. Di samping
itu, terdapat pula jawatan Mufti yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan
sesuatu fatwa berkaitan dengan kepentingan agama dan umat Islam. Majlis
Agama bertanggungjawab mengenai harta wakaf dan Baitulmal dan
mentadbirkannya untuk kebajikan orang Islam.

Kutipan-kutipan zakat dan fitrah adalah terletak di bawah kuasa Sultan yang
biasanya melantik suatu jawatankuasa untuk mengendalikan kutipan ini, dan
biasanya tertakluk di bawah kuatkuasa Majlis Agama Islam. Kuasa Majlis Agama
itu menurut perlembagaan negeri meliputi hukum syarak seperti undang-undang,
berhubung dengan harta pusaka dengan melalui cara-cara wasiat, atau tidak.
Mengenai perkahwinan, nikah, talak, mas kahwin, nafkah, khalwat,
bersekedudukan, harta wakaf, Baitulmal dan juga bertanggungjawab mengenai
tempat ibadat, menghukum orang-orang yang melanggar hukum-hukum syarak,
kecuali perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan. Mahkamah Syariah
hanya berkuasa terhadap orang-orang Islam. Majlis Agama juga
84

bertanggungjawab mengawal sesiapa yang mencuba mengembang ajaran dan
kepercayaan lain kepada penganut agama Islam.

Menurut perlembagaan Malaysia Bab (12) Ceraian (2) menyatakan: "Undang-
undang Persekutuan membolehkan diberi bantuan kewangan khas untuk
mengadakan atau menanggung tempat-tempat pengajian Islam, atau mengadakan
pengajaran agama Islam kepada orang-orang Islam. Dengan itu, telah dicatatkan
dalam Undang-undang Pelajaran 1956 Bahagian 49 antaranya menyebutkan.
"Manakala ada 15 orang murid atau lebih beragama Islam di sebuah sekolah yang
menerima bantuan, maka guru agama hendaknya diadakan." Dengan itu, pelajaran
agama telah diberikan dengan cara meluas di semua tingkatan persekolahan di
Tanah Melayu.

Untuk melicinkan lagi pentadbiran agama Islam, Jabatan Perdana Menteri
mempunyai peruntukan khas untuk mengendalikan hal ehwal agama Islam,
misalnya pentadbiran Masjid Negara terletak di bawah tanggungjawab Jabatan
Perdana Menteri. Bantuan kewangan juga diberi kepada pertubuhan-pertubuhan
Kebajikan Islam untuk usaha-usaha penyiaran Islam di kalangan penduduk Tanah
Melayu dan lain-lain lagi. Kini Jabatan Perdana Menteri menjalankan aktiviti
dakwah melalui Institiut Dakwah Islam dan kegiatan penyelidikan melalui Pusat
Penyelidikan Islam Jabatan Perdana Menteri. (Dr. Ismail Hamid (1985).
Pengantar Sejarah Umat Islam. Kuala Lumpur : Heinemann (malaysia) Sdn. Bhd.)
2.4 Tamadun Melayu sebagai asas pembinaan Tamadun Malaysia
Tamadun Malaysia yang sedang dimantapkan sekarang wujud dari satu proses
sejarah yang sambung-menyambung dan dapat dibuktikan melalui pelbagai
sumber arkeologi mahupun sejarah. Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah
politik yang bernama Malaysia sekarang adalah lanjutan daripada politik-politik
85

Melayu seperti Melaka, Johor, Perak, Pahang, Selangor, Kedah, Kelantan,
Terengganu dan Negeri Sembilan.

Politik-politik ini juga adalah kesinambungan daripada pelbagai kerajaan Melayu
yang pernah wujud pada zaman sejarah seperti Srivijaya, Temasik (Singapura),
Langkasuka, Melaka, Johor-Riau-Lingga dan lain-lain. Keseluruhan politik ini
terangkum di dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Kepulauan
Melayu, Alam Melayu atau Nusantara dan di wilayah inilah Tamadun Melayu
wujud berkembang.

Lantaran fakta sejarah tersebut, maka paksi utama yang menyumbang kepada
pembinaan dan pemantapan Tamadun Malaysia ialah Tamadun Melayu. Setiap
politik Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan. Sistem
pemerintahan raja berpelembagaan sekarang ini adalah antara sumbangan utama
Tamadun Melayu kepada Tamadun Malaysia. Perlembagaan Malaysia
memaktubkan dua institusi, iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja-Raja.
Yang diPertuan Agong merupakan ketua utama negara, yang mengetuai tiga
badan di dalam kerajaan, iaitu perundangan (legislative), pemerintahan
(executive) dan kehakiman (judiciary).

Sebagai ketua legislatif, Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dalam
memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Parlimen,
iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diwartakan menjadi undang-
undang yang sah. Sebagai ketua utama negara, baginda melantik Perdana Menteri
dan Menteri-menteri, Ketua Hakim dan Hakim-hakim, Pesuruhjaya Tinggi dan
Duta-duta Malaysia ke luar negara. Sebagai sumber keadilan negara, baginda juga
mempunyai kuasa mengampun setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang
dilakukan di Wilayah Persekutuan; atau mahkamah tentera. Baginda juga adalah
86

pemerintah tertinggiAngkatan Bersenjata Malaysia, di samping bertindak sebagai
ketua agama Islam di Wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan
Sarawak.

Yang diPertua Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara, dan
baginda boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang
dilantik oleh baginda. Baginda adalah payung dan paksi kepada perjalanan sistem
pemerintahan. Inilah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak
berkuasa mutlak. Baginda bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah
Menteri, seperti termaktub di dalam perlembagaan. Sebagai satu entiti politik,
Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang menjunjung keluhuran
perlembagaan dan kedaulatan undang-undang.

Dari semenjak zaman sejarah, negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundang
yang berasaskan adat Melayu dan perundangan Islam. Negeri Melayu seperti
Melaka memiliki Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka, Johor
dengan Undang-undang Johor dan Undang-undang Tubuh Negeri Johor (1895),
Pahang dengan Undang-undang Pahang; Kedah dengan Undang-undang Kedah;
Terengganu dengan Itqan Al-Mulk (Perlembagaan Negeri Terengganu 1911);
Perak dengan Undang-undang II dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun
Negeri Perak; Negeri Sembilan pula dengan Hukum Adat atau Undang-undang
Adat yang terdapat di empat daerah utama, iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johol
dan Jelebu. Tradisi pemerintahan berasaskan perundangan dan perlembagaan ini
dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia.

Semenjak zaman sejarah sehingga kini, Tamadun Melayu telah dimantapkan oleh
Islam. Islam dan adat Melayu, secara khusus telah menjadi salah satu struktur
terpenting kemelayuan. Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling
87

melengkapi dan terintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. Islam terus menjadi
faktor definitif Melayu, iaitu Melayu mengamal adat Melayu, berbahasa Melayu
dan beragama Islam. Takrifan ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, tetapi secara
meluas di Alam Melayu. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang Melayu.
Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrifkan Melayu, juga dimaktubkan
di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama persekutuan dan
setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan
Malaysia. Peruntukan ini termaktub di dalam Fasal 3 Perlembagaan Malaysia dan
dengan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri
melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang, termasuk
melaksanakan pentadbiran dan Undang-undang Islam. Dengan termaktubnya
agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia, tidak bermakna agama-agama
lain tidak boleh dianuti oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam.

Perkembangan Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan daripada peranan
yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi
bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu,
malah menjadi pengantar komunikasi utama perkembangan Alam Melayu. Para
pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka.
Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang berdagang
di kawasan ini. Bahasa Melayu adalah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di
Alam Melayu. Berdasarkan logika sejarah tersebut, maka dimaktubkan juga di
dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu sebagai
bahasa kebangsaan Malaysia.

Akta Pendidikan 1961, telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa
pengantar utama sistem pendidikan negara, dari sekolah rendah hinggalah ke
peringkat pengajian tinggi. Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga menjamin
88

kedudukan istimewa orang Melayu dan agama Islam. Perlembagaan Persekutuan
juga mengiktiraf akan adanya undang-undang adat yang terlaksana di kalangan
orang Melayu dan juga peribumi Sabah dan Sarawak. Undang-undang adat yang
sudah lama dipakai semenjak sebelum adanya undang-undang bertulis, telah lama
digunakan oleh orang Melayu dan masyarakat peribumi lain, namun undang-
undang tersebut tidak boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuan Malaysia.

Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas
Tamadun Malaysia. Kemasukan British ke negeri-negeri Melayu telah banyak
mengubah landskap budaya dan ketamadunan. British telah membawa masuk atau
membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu
kerana kepentingan ekonomi. Semangat kebangsaan Melayu mula berkembang
pada awal tahun 1900 apabila golongan inteligensia Melayu yang berpendidikan
Islam menerbitkan akhbar, seperti Al-Imam (1906) yang cuba membangkitkan
kesedaran terhadap agama, bangsa dan tanah air. Usaha demikian dilanjutkan pula
oleh inteligensia Melayu yang berpendidikan Melayu khususnya dari Maktab
Perguruan Sultan Idris (SITC) melalui tulisan-tulisan mereka di akhbar-akhbar
dan majalah yang berusaha membangkitkan kesedaran kebangsaan Melayu.
Bersama-sama dengan inteligensia Melayu berpendidikan Inggeris, mereka telah
bersatu menentang gagasan Malayan Union yang cuba diperkenalkan oleh British
Military Administration (BMA) pada tahun 1946. Penentangan terhadap Malayan
Union, yang cuba menghapus kedudukan raja-raja Melayu dan memberi
kerakyatan kepada orang asing, telah menyatupadukan semua orang Melayu dari
pelbagai negeri Melayu untuk menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan.
Akhirnya pada 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya mencapai
kemerdekaan, pada 16 September 1963, Sabah dan Sarawak bersetuju menjadi
sebahagian daripada Persekutuan Malaysia.

89

Semangat Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang
Melayu dan merupakan instrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan
negara bersama-sama rakyat bukan Melayu. Intrumen ini juga berjaya
menghapuskan ideologi komunis dari negara ini. Inilah sumbangan terbesar
Tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Melayu yang harus
difahami oleh semua rakyat Malaysia danjuga dunia luar.
90

Bab 3
Sumbangan Tamadun Islam Kepada Peradaban
Dunia

3.1 Perkembangan Tamadun Islam
Arab Jahiliah
Penduduk Arab sebelum Islam menganut pelbagai kepercayaan dan agama.
Agama yang dianut terdiri daripada agama samawi, iaitu Kristian dan Yahudi,
ajaran Nabi Isa dan Musa (a.s.) serta agama hanif (ajaran Nabi Ibrahim (a.s.),
manakala kepercayaan-kepercayaan yang diamalkan adalah seperti menyembah
berhala, api, matahari dan sebagainya yang dipanggil sebagai amalan Jahiliah.

Perkataan "Jahiliah" dari segi etimologinya berasal daripada kata kerja bahasa
Arab "jahila" yang bermaksud jahil, bodoh dan tidak berilmu pengetahuan. Dari
segi terminologinya, jahiliah merujuk kepada kejahilan masyarakat Arab sebelum
Islam dalam bidang akhlak dan keagamaan kerana dalam bidang-bidang lain
mereka telah pun maju seperti pemiagaan, binaan, kesusasteraan pertanian dan
sastera.

Tamadun manusia yang tertua di dunia dapat dikesan dan ia lahir di lembah
Tigris-Euphrates, Iraq kira-kira 5000 tahun yang silam. Selain tamadun Islam,
tidak dapat dipastikan titik permulaan dan peralihan sesuatu tamadun secara tepat
malah tidak jelas asal-usulnya. Tamadun Islam, bermula apabila berlaku peristiwa
penerimaan wahyu yang pertama oleh Nabi Muhammad s.a.w daripada Allah
91

s.w.t. melalui malaikat Jibrail (a.s.) pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi,
ketika baginda berusia 40 tahun.

Ketika baginda dilahirkan, Semenanjung Arab berjiran dengan tamadun-tamadun
terkemuka dalam sejarah, iaitu tamadun Greek dan Byzantin di sebelah utara,
tamadun Iran (Parsi) di sebelah timur, tamadun India di sebelah tenggara, dan
tamadun Aramaik-Hebrew dan Aryan di sebelah barat laut.

Perkembangan tamadun Islam di dunia Arab boleh dibahagikan kepada empat
peringkat, iaitu zaman Rasulullah dan al-Khulafa al-Rashidin (610 M - 660 M),
zaman Bani Umaiyah (660 M - 750 M), zaman Bani Abbasiyah (750 M - 1261
M), zaman Bani Mughuliyah (Monggols) dan zaman Bani Uthmaniah (1261 M -
1924 M). Kekuatan pengaruh tamadun Islam turut menyumbang ke arah
tercetusnya pembaharuan di Eropah dan seterusnya perluasannya hingga ke
Kepulauan Melayu.

Zaman Rasulullah S.A.W dan sahabat
Zaman Rasulullah S.A.W. dan al-Khulafa' al-Rashidin (r.a.) merupakan zaman
model tamadun Islam. Pada prinsipnya tamadun Islam selepas zaman awal Islam
dicorakkan berdasarkan zaman model ini.

Nabi Muhammad S.A.W. lahir pada 12 Rabi' al-Awwal tahun Gajah, bersamaan
20 April tahun 571 Masehi dari kalangan bangsa Arab Quraisy. Sifatnya
yangjujur dan amanah menyebabkan baginda dikenali sebagai al-Amin (yang
jujur) di kalangan masyarakat pada ketika itu. Pada 17 Ramadan bersamaan 6
Ogos tahun 610 Masehi baginda mendapat wahyu yang pertama daripada Allah
s.w.t., sekali gus rasmilah pelantikan Baginda sebagai Rasul Allah.

92

Selama 13 tahun berikutnya Baginda menjalankan dakwah di Makkah yang
bertemakan tauhid, iaitu mengesakan Allah s.w.t. dan menentang segala bentuk
syirik, khurafat dan tahyul. Pada tahun 622 Masehi baginda diperintahkan supaya
berhijrah ke Yathrib kerana menghadapi tentangan yang hebat dari segi fizikal
dan kejiwaan daripada orang kafir Quraisy. Mulai dari penghijrahan ini Yathrib
dikenali sebagai Madinah al-Nabi (bandar nabi).

Di Madinah, usaha-usaha dakwah Rasulullah secara kasarnya tertumpu kepada:-
1. Membina dan menyusun masyarakat serta negara Islam.
2. Memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam.

Bagi melaksanakan usaha-usaha ini:

a - Beberapa perjanjian telah diadakan
1. Perjanjian Aqabah I (antara isinya orang Madinah berikrar tidak akan
mensyirikkan Allah s.w.t, mencuri, berzina, membunuh anak dan menolak
perbuatan baik).
2. Perjanjian Aqabah II (mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar)

b - Meletakkan prinsip dan dasar pemerintahan Islam iaitu pembentukan Piagam
Madinah (Sahifat al-Madinah) yang mengandungi 47 fasal yang menekankan
konsep taqwa dan kesatuan

Setelah Rasulullah S.A.W. wafat pada tahun 632 Masehi bermulalah kerajaan
yang dipimpin oleh Sahabat-sahabat Nabi yang dikenali sebagai al-Khulafa' al-
Rashidin. Zaman ini diwakili oleh empat orang Khalifah, iaitu:
1. Khalifah Abu Bakr al-Siddiq - 632 Masehi (r.a)
2. Khalifah 'Umar ibn al-Khattab - 634 Masehi (r.a)
93

3. Khalifah 'Uthman ibn al-'Affan - 444 Masehi (r.a)
4. Khalifah 'Ali ibn Abi Talib - 655 Masehi (k.w)

Zaman ini menyaksikan keempat-empat Khalifah (r.a.) meneruskan usaha-usaha
dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan meletakkan al-Qur'an dan al-Sunnah
sebagai rujukan dan asas dalam menjalankan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Abu Bakr al-Siddiq, beliau telah berjaya mewujudkan
keamanan dengan menumpaskan golongan yang enggan membayar zakat dan
mereka yang mendakwa diri mereka sebagai nabi selepas kewafatan Rasulullah.

Pada masa pemerintahan 'Umar ibn al-Khattab (r.a.) dengan kekuatan tentera yang
dimiliki, wilayah Islam mula berkembang ke Syria dan Mesir dan berjaya
menundukkan pemerintahan Romawi di timur dan menghancurkan pemerintahan
Farsi di Iraq. Pada masa pemerintah 'Uthman ibn 'Allan (r.a.) pula kerajaan Islam
terus berkembang luas sehingga ke Afrika di bahagian barat dan Turkistan di
Timur. Antara usaha penting 'Uthman ibn 'Affan ialah pembukuan al-Qur'an
menjadi sebuah mashaf yang lengkap. Pada masa pemerintahan 'Ali ibn Abi Talib
(k.w.), ilmu sains dan matematik mula diperkenalkan.

Zaman Bani Umaiyyah
Khalifah-khalifah kerajaan Bani Umayyah meletakkan al-Qur'an, al-Sunnah dan
al-Ijma' sebagai sumber perundangan negara, dan bentuk organisasai negara
seperti politik, pentadbiran dan kewangan dikekalkan seperti pada zaman Nabi
dan Sahabat, tetapi ia diperluas dan diubah suai sesuai dengan pertambahan
penduduk dan keluasan daerah Islam pada ketika itu. Pusat pemerintahan kerajaan
Bani Umayyah adalah di Damsyik (Syam) atau dikenali sebagai Syria sekarang.
Di Syam kegiatan ilmu pengetahuan sangat digalakkan. Pada masa itulah ilmu-
94

ilmu al-Qur'an dan al-Hadis seperti 'ulum al-Qur'an dan mustalah Hadith mula
dikembangkan, begitu juga ilmu-ilmu sains seperti perubatan dan sebagainya.
Kerajaan Bani Umayyah di Sepanyol yang dipimpin oleh 'Abdul al-Rahman al-
Dakhil memisahkan diri dari pusat pemerintahan Islam di timur, dengan
mendirikan kerajaan Islam di Andalusia, iaitu di Benua Eropah. Pusat
pemerintahannya adalah di Cordova.

Zaman Bani Abbasiyah
Pada zaman ini perkembangan kebudayaan, keilmuan, kegiatan ekonomi dan
politik begitu meluas dan gemilang. Kerajaan Bani Abbassiyah pada waktu itu
berpusat di Baghdad.

Dalam bidang kebudayaan, kegiatan seni seperti puisi, binaan dan ukiran
berkembang pesat. Perkahwinan campur telah melahirkan cantuman kebudayaan
Farsi, Hindu, Arab, dan Greek. Dari sudut keilmuan, pada zaman pemerintahan
Kerajaan Bani Abbassiyah berlaku penubuhan Bayt al-Hikmah dan gerakan
terjemahan yang diberi perhatian serins yang telah membantu perkembangan
dunia keilmuan. Masjid dijadikan sebagai pusat segala kegiatan ilmu.

Perkembangan dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat dengan peranan yang
dimainkan oleh Bayt al-Mal. Fungsinya menjaga khazanah negara dan
mengagihkannya mengikut keperluan negara. Ini dapat diselenggarakan dengan
berkesan. Sumber-sumber ekonomi seperti pertanian dan perdagangan juga
berkembang pesat.

Dari segi politik, kelahiran fahaman politik mula wujud. Kerajaan juga mampu
menyediakan angkatan perang yang mantap untuk menghadapi sebarang bentuk
ancaman musuh sama ada dari luar atau dalam. Ketika ini juga organisasi
95

kehakiman menjadi satu organisasi yang kukuh dan mempunyai peranan yang
besar.

Zaman Moghul dan Uthmaniah
Perkembangan dan kemajuan tetap berlaku, tetapi kerancakannya semakin
menurun akibat daripada penjajahan melalui peperangan dan usaha-usaha untuk
melumpuhkan Islam. Pada ketika itu budaya ilmu mula bertukar menjadi budaya
politik. Pada abad ke-13 Masehi kerajaan Islam Moghul telah diserang dan
dimusnahkan. Ini mengakibatkan banyak khazanah Islam musnah dan
dipindahkan ke dunia Barat. Pada masa yang sama juga Eropah mula membina
tamadun mereka. Kerajaan Moghul berpusat di Asia Tengah dan kemudian di
India, manakala kerajaan Uthmaniah mula-mula bertapak di Asia Kecil, kemudian
bertapak kuat di Istanbul. Pengaruh Tamadun Islam yang Membawa kepada
Renaissans di Eropah Perkataan renaissans berasal daripada bahasa Perancis, yang
bermaksud kelahiran semula (rebirth). Istilah ini merujuk kepada zaman
perkembangan tamadun Barat semasa zaman perubahan (transition) dari zaman
kegelapan (medieval) ke zaman modennya. Pengaruh pemikiran Islam ke atas
Barat bermula dari abad ke-11 sehingga abad ke-13 dan ke-14 Masehi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Barat
Perkembangan intelektual masyarakat Islam di sebelah Timur. Kemuncaknya
ialah apabila Khalifah Bani Abbasiyah, al-Ma'mun, menubuhkan Bayt al-Hikmah
(House of Wisdom) pada tahun 830 Masehi. Ia berfungsi sebagai perpustakaan
dan pusat percetakan serta aktiviti penerjemahan.

Tahun 600 hingga 1000 Masehi merupakan zaman kegelapan Barat. Era
kegelapan ini disebabkan oleh keadaan masyarakat yang mundur dalam bidang
ekonomi, keilmuan dan kerohanian akibat daripada keadaan politik yang tidak
96

stabil. la juga disebabkan oleh pemisahan antara ilmu dengan agama yang
dilakukan oleh pihak gereja.

Pendedahan Islam kepada dunia Barat adalah melalui corak pemerintahan Islam
di Sepanyol terutamanya dari segi layanan pemerintah terhadap rakyat, keadaan
masyarakat, agama dan ilmu yang tidak terpisah. Kewujudan institusi pengajian
tinggi di Sicily yang menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari Eropah turut
meninggalkan kesan kepada dunia Eropah. Percanggahan pendekatan keilmuan
yang wujud antara golongan scholastic dengan scientific, seperti dogma-dogma
yang dibawa tidak boleh diterima akal, juga menyumbang ke arah perubahan.

Fasa-fasa Pemindahan Pemikiran Islam ke Eropah
Penghijrahan sarjana Barat ke negara Islam dan aktiviti terjemahan yang
dijalankan merupakan fasa pertama pemindahan pemikiran Islam ke Barat. Antara
teks yang diterjemah ialah teks Arab yang diterjemah daripada teks Greek dan
teks asal karangan sarjana Muslim. Sarjana Barat yang pertama datang ke negara
Islam ialah Constantine of Africa (1017 M - 1087 M), Abelard of Bath (1079 M -
1142 M), kemudian diikuti oleh Robert Chester (1110 M - 1160 M), Jew Moses
Farache (1285 M), dan Gerald of Cremonar (1114 M - 1187 M).

Penubuhan universiti-universiti terawal di Barat turut menyumbang ke arah
pemindahan pemikiran Islam ke Eropah. Rasa tanggungjawab para sarjana Barat
yang menuntut di negara Islam untuk memindahkan pegetahuan mereka kepada
generasi muda di Barat telah mendorong mereka kembali ke Barat dan
menubuhkan institusi pengajian tinggi. Universiti pertama di Barat didirikan di
Salerno dan Naples oleh King Roger. Melalui institusi pertama di Salerno inilah
berlakunya pemindahan ilmu-ilmu Islam ke Barat dan penubuhan institusi
pengajian tinggi yang seterusnya. Peristiwa Perang Salib yang bermula pada
97

tahun 1097M juga memberi kesan yang besar kepada pemindahan pemikiran
Islam. Perang tersebut berlangsung selama 130 tahun, dengan melalui tujuh siri
peperangan. Dalam tempoh inilah segala ilmu pengetahuan, corak pentadbiran
dan pengendalian perkhidmatan awam berpindah ke Barat. Akhirnya penaklukan
kembali Andalus dan Sicily oleh kerajaan Kristian turut mempengaruhi faktor
pemindahan tersebut.

Pengaruh Tamadun Islam dalam Alam Melayu
Islam berkembang di Asia Tenggara melalui pelbagai cara, dan pengembang-
pengembang agama itu pula datang dari berbagai-bagai bangsa seperti Arab,
Farsi, India, Turki, Maghribi dan orang-orang Melayu sendiri. Islam mula
bertapak kuat di daerah Aceh, kemudian di Melaka. Dari Melaka, Islam
berkembang ke daerah-daerah lain di Asia Tenggara seperti Pulau Jawa bahagian
Timur, Palembang, Jambi, Riau dan negeri-negeri Semenanjung). Dari Melaka
juga Islam berkembang ke Brunei dan terus ke Sulu di Filipina Selatan. Dari Jawa
Timur pula Islam berkembang ke Maluku, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan
dan Jawa Barat. Dari Jawa Barat Islam berkembang ke Lampung. Dari Acheh
Islam merebak ke Minangkabau dan terus ke Tapanuli Selatan. Dari daerah
Sulawesi Selatan Islam tersebar ke Nusa Tenggara.

Tanda yang jelas membuktikan kedatangan Islam ke Asia Tenggara ialah buku-
buku sejarah yang ditulis pada zaman itu, seperti buku Sejarah Melayu, Hikayat
Raja-Raja Pasai, Hukum Kanun Melaka dan lain-lain. Selain itu batu-batu
bersurat seperti batu bersurat di Terengganu (1303 M), dan di Minye Tujuh, Aceh
(1380 M). Yang ketiga ialah kerajaan-kerajaan Islam yang diasaskan di Asia
Tenggara seperti di Acheh, Melaka, Johor, Demak (Jawa Tengah), Tidore, Banten
(Jawa Barat), Goa (Makasar), Ternate, Brunei, Sulu dan kerajaan-kerajaan yang
98

lain. Kedatangan Islam memberi jiwa yang baru dan besar kepada kebudayaan
Melayu khususnya bahasa Melayu.

Kedatangan pengaruh Islam menjadikan bahasa Melayu kaya dan mampu
digunakan untuk membahas perkara-perkara yang ilmiah seperti falsafah (yang
tidak pernah berlaku pada masa sebelum kedatangan Islam sekalipun pengaruh
Hindu cukup kuat bertapak pada kebudayaan Melayu sebelum itu), tasawuf,
hukum dan undang-undang, penterjemahan al-Qur'an (misalnya Abdul Rauf Al-
Fansuri menerjemahkan al-Qur'an buat kali pertama dalam bahasa Melayu pada
abad ke-17 M), perbahasan ilmu Hadis, ilmu fikah dan berbagai-bagai ilmu lagi.
Pendeknya kedatangan Islam menjadikan bahasa Melayu mampu untuk
digunakan bagi membahas perkara-perkara yang bersifat intelektual.

Satu lagi pengaruh Islam yang meresap ke dalam kebudayaan Melayu ialah
tulisan Melayu-Arab atau biasa disebut tulisan Jawi. Dengan tulisan ini bahasa
Melayu dapat ditingkatkan, sementara hasil-hasil kebudayaan Melayu zaman
dahulu dapat dirakamkan sehingga kita dapat menyaksikannya sampai sekarang
ini. Bahkan karya-karya Melayu lama lebih banyak dalam bentuk tulisan Jawi
daripada yang telah dirumikan.

Pengaruh Islam yang lain di Asia Tenggara adalah dalam bidang politik,
perundangan (perlaksanaan hukum shara') dan pentadbiran. Ini dapat disaksikan
pada sistem pemerintahan Kesultanan Melaka (1403 M - 1511 M), Kesultanan
Johor-Riau (1511 M - 1824 M), Kesultanan Aceh terutama dalam zaman Iskandar
Muda Mahkota Alam (1606 M - 1636 M), Kerajaan Bantan (1527 M - 1640 M),
Kerajaan Brunei (sejak 1500 M) dan lain-lain. Dalam perkara ini peranan ulama-
ulama Islam sangatlah penting khasnya dalam membentuk masyarakat Islam di
Asia Tenggara, selain men-jadi para pemimpin untuk menentang pencerobohan
99

kuasa-kuasa asing terutamanya dari penjajah Barat. Ulama-ulama inilah juga yang
telah mengajar dan mendidik masyarakat dan umat Islam untuk menegakkan
maruah bangsa, mempertahankan tanah air, agama dan bangsa, di samping selain
daripada menghayati ajaran-ajaran agama Islam sesuai, dengan sifatnya sebagai
agama untuk kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Penutup
Sejarah menyaksikan tamadun Islam melalui beberapa peringkat perkembangan.
Ajaran Islam diturunkan di kota Makkah, tamadunnya diasaskan di kota Madinah,
dikembangkan di kota Syam dan Damsyik, seterusnya digemilangkan di kota
Baghdad. Selepas menguasai dunia kira-kira enam abad, tamadun Islam
mengalami satu jangka waktu kemunduran, tetapi ia tidak musnah malah terus
hidup hingga ke hari ini. Pengaruhnya mula bertapak di semenanjung Arab
sehingga berjaya menukar kehidupan masyarakat Arab Jahiliah pada ketika itu
kepada kehidupan bersusila. Kekuatan pengaruh Islam juga turut menyumbang ke
arah kelahiran renaissan di Eropah dan seterusnya perluasannya ke Nusantara dan
ke seluruh pelosok dunia. (Ahmad Fauzi Hj. Morad ed. (2001). Tamadun Islam.
Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia.)
3.2 Pengaliran Tamadun Islam Ke Eropah
Hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh orang Islam Sepanyol
menarik minat orang Barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan bangsa Arab.
Hal ini membuatkan mereka mendirikan sebuah sekolah di Paris bagi mempelajari
bahasa-bahasa Timur pada abad kedua belas Masihi. Mereka meniru cara
mempelajari ilmu pengetahuan seperti yang dibuatkan oleh sarjana-sarjana Islam
melalui perbahasan, di antaranya termasuk Roger Bacon, seorang sarjana
Inggeris. Orang Eropah mengambil ilmu perbuatan daripada Ibn Zuhr dan Ibn
Baithar. Dengan cara yang teristimewa mereka berjaya mengubat penyakit cacar
100

dan sampar. Raja-raja dan kaum bangsawan Eropah seringkali memanggil doktor-
doktor Arab untuk mengubati mereka. Sekolah perubatan yang didirikan oleh
orang Perancis di Kota Montpellier mempunyai beberapa orang mahaguru
daripada bangsa Arab Sepanyol.

Daripada bangsa Arab juga, orang Eropah mengetahui cara membuat gula, sutera
dan cara membuat serta menggunakan pedoman. Orang Arab amat terkenal
tentang kemahiran mereka dalam ilmu peperangan dan membuat kapal perang.
Angkatan laut Islam di Lautan Mediterranean menjadi contoh kepada angkatan
laut negara-negara Kristian. Keuntungan yang diperolehi oleh orang Eropah
daripada bangsa Arab bukan hanya tentang ilmu pengetahuan dan pertukangan
sahaja, bahkan sampai kepada nyanyian dan muzik. Kedua bidang kesenian ini
mempengaruhi pelajar-pelajar Eropah yang mempelajari kebudayaan Arab di
Sepanyol sehingga syair dan nyanyian Arab itu mereka bawa balik ke Eropah.
Sampai sekarang dalam muzik Sepanyol masih ada kesan-kesan pengaruh Arab.

Amat banyak kitab Arab yang disalin daripada bahasa Greek telah disalin pula
oleh orang-orang Eropah ke dalam bahasa mereka, seperti geografi Butlaimus,
Geometri Iklidius dan Falsafah Aristotle. Dengan itu, berkembanglah semula
kebudayaan Greek di Eropah, dan bangsa Arab di Sepanyol menjadi jambatan
penghubung kepada kebudayaan dan tamadun baru di Benua Eropah. (Dr. Ismail
bin Hamid, 1984;120).
101

3.3 Andalusia Sebagai Anugerah Tamadun Islam Kepada Kebangkitan
Eropah

Penaklukan Negeri Andalus
Negeri Andalus terbahagi kepada Sepanyol dan Portugal yang terletak di
semenanjung yang dikenali dengan sebutan 'Iberian Peninsular.' Sebelum orang
Islam menguasai negeri itu, Andalus diperintah oleh suku bangsa Visigoth. Pada
masa orang Rom memerintah negeri itu, mereka membawa masuk bangsa Yahudi,
akibatnya sering berlaku perselisihan yang sengit antara orang Yahudi dan
Kristian. Di samping itu, sering pula berlaku rebutan kuasa untuk menduduki
takhta Kerajaan Andalus dari semasa ke semasa. Keadaan yang seumpama itu
melemahkan Kerajaan Andalus dan membuka peluang bagi orang Islam
menakluki negeri tersebut.

Antara faktor yang membawa kepada penaklukan negeri Sepanyol itu ialah kerana
seorang pembesar negeri itu bernama Roderick telah merampas takhta kerajaan,
dan beliau telah menindas putera bekas raja negeri tersebut. Lalu mereka lari ke
Afrika dan menyebelahi orang Islam. Sebab yang langsung berlakunya
penaklukan negeri Sepanyol itu ialah kerana berlaku perselisihan antara Count
Julian, Gabenor Sabtah dengan Roderick yang dikatakan telah menjatuhkan
kehormatan Puteri Count Julian. Oleh itu, beliau ingin membalas dendam, lalu
mempelawa orang Islam menakluki Sepanyol. Beliau telah memberi kerjasama
kepada mereka.

Gabenor Afrika, Musa ibn Nusair memohon kebenaran Khalifah al-Walid ibn
Abdul Malik untuk menakluki Andalus, tetapi pada mulanya Khalifah agak
keberatan membenar tentera Islam menyeberangi lautan demi keselamatan
mereka. Tetapi Musa akhirnya berjaya mendapat kebenaran Khalifah untuk
102

menggerakkan tenteranya ke Sepanyol. Tariq bin Ziyad seorang panglima yang
ditugaskan oleh Musa untuk menawan negeri itu. Pada tahun 710 Masihi, Tariq
telah mengirim satu pasukan tentera Islam untuk menyiasat dan membuat laporan
kepadanya. Pada tahun 711 Masihi, Tariq bersama dengan pasukan tenteranya
sebanyak 7,000 orang telah mendarat di bahagian selatan semenanjung itu yang
kemudiannya disebut 'Jabal Tariq', atau 'Bukit Tariq' yang sekarang terkenal
dengan sebutan Gibraltar. Di sini Tariq mengatur garis kemaraan tenteranya dan
dikatakan beliau telah membakar kapal yang membawa mereka supaya siapa pun
tidak dapat melepas diri balik ke Afrika. Dalam pidatonya yang sangat masyhur
Tariq berkata: "Wahai tuan-tuan sekalian, di manakah jalan untuk tuan-tuan
melarikan diri, di belakang tuan-tuan lautan terbentang luas dan di hadapan tuan-
tuan musuh. Tuan-tuan tidak mempunyai apa-apalagi melainkan dengan nama
Allah kebenaran dan kesabaran".

Apabila Roderick mendengar berita pelanggaran tentera Islam, beliau
mengerahkan tenteranya hampir sebanyak 100,000 orang. Lalu Tariq meminta
bantuan daripada Musa yang kemudiannya mengirim bantuan sebanyak 5,000
orang lagi, lalu berlakulah peperangan antara kedua pihak di lembah Lakkah, atau
Bakkah. Walaupun tentera Roderick banyak bilangannya, namun beliau
mempunyai banyak musuh dari dalam; orang Yahudi telah memberi kerjasama
kepada tentera Islam. Tentera yang di bawah perintah saudara bekas Raja
Sepanyol telah berundur dari medan perang. Oleh kerana sikap Roderick yang
mewajibkan cukai yang berat kepada rakyat, maka mereka tidak sepakat di bawah
perintahnya. Dalam pertempuran itu, Roderick telah terbunuh. Tariq sebagai
seorang panglima yang cekap telah berjaya menawan Malaga, Granada, Cord ova
dan Toledo.

103

Pencapaian Kerajaan Islam Di Sepanyol
Apabila sarjana-sarjana Barat membicarakan tentang tamadun Islam di Sepanyol,
mereka mengakui tentang keindahan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh
orang Islam di situ. Mereka juga mengenang jasa orang Islam yang telah
menyumbangkan tenaga bagi membawa cahaya ilmu pengetahuan ke Benua
Eropah yang diselubungi kegelapan kejahilan berabad-abad lamanya. Pusat-pusat
pengajian tinggi Islam di Sepanyol telah menaburkan ilmu pengetahuan kepada
dunia Kristian Eropah selama dua abad lamanya. Nama-nama sarjana Islam
seperti ibn Rushd yang dipanggil Averroes dan Abdul Maimun yang dipanggil
Maimonides, ibn Jubair dan ibn Battutah, seorang pengembara Islam sangat
terkenal di Benua Eropah hingga ke hari ini. Sarjana-sarjana Islam itu telah
menghasilkan suatu tamadun Islam di Sepanyol. Kota Seville, Cordova dan
Granada merupakan pusat-pusat pengajian dan kebudayaan Islam pada ketika itu.

Pusat Pengajian
Orang Islam Sepanyol mempunyai peluang mendapat pelajaran melalui sistem
pendidikan rendah dan tinggi. Peluang itu lebih luas lagi daripada apa yang
diperolehi di bawah Kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Ahli-ahli pendidik, atau
guru-guru mendapat kedudukan yang istimewa dalam masyarakat. Malah kaum
wanita pun mendapat peluang yang sama. Al-Maqqari seorang ahli sejarah Islam
Sepanyol telah membuat catatan mengenai peluang mendapat pelajaran bagi
kaum wanita. Universiti-universiti telah didirikan di Cordova, Seville, Malaga dan
Granada. Universiti Cordova, misalnya mempunyai jabatan sains di samping
jabatan bahasa, agama dan falsafah. Universiti Granada mempunyai jabatan
undang-undang, perubatan, kimia, falsafah dan astronomi. Malah orang Kristian
dari Castile dan Aragon yang memusuhi orang Islam Sepanyol datang menuntut
ilmu di Universiti Granada. Universiti-universiti tidak dapat mencapai kemajuan
tanpa adanya buku-buku mengenai ilmu pengetahuan. Oleh itu, buku-buku telah
104

dituliskan dengan banyak dan mendapat pasaran yang luas sekali di Eropah.
Tanpa ada kertas, maka buku pengetahuan tidak dapat diterbitkan. Dengan itu,
perusahaan membuat kertas juga mencapai kemajuan. Dari Sepanyol cara
membuat kertas telah dibawa ke Itali, Perancis dan seterusnya ke seluruh Benua
Eropah. Oleh itu, kertas merupakan satu peninggalan orang Islam yang diwarisi
oleh Benua Eropah.

Sains
Dalam bidang botani, orang Islam di Sepanyol telah memulakan kajian yang
bercorak saintifik yang dimulakan oleh al-Ghafi dari Cordova dan Ibn al-Awwam
dari Seville. Ibn al-Awwam menghasilkan sebuah buku yang penting dalam ilmu
pertanian pada zaman pertengahan bernama al-Filahah. Dalam bidang perubatan,
para ahli perubatan Sepanyol telah banyak membuat kajian dan penulisan. Abu
Marwan seorang tokoh perubatan di Sepanyol yang menulis buku al-Teisir yang
membicarakan sejarah penyakit. Ibn Abbas al-Zahrawi seorang doktor istana
Hakam telah menulis buku yang berjudul al-Tasrif yang membicarakan asas
pembedahan. Ibn Rusyd seorang ahli falsafah dan perubatan menghasilkan
bukunya yang terkenal, iaitu al-Kulliyat (Prinsip-prinsip Perubatan). Dalam
bidang astronomi orang Islam telah membuat kejayaan yang tinggi. Al-Majriti
telah membuat pembetulan terhadap jadual astronomi ciptaan al-Khawarizmi. Al-
Bitruji tokoh astronomi Sepanyol yang mengarang buku al-Hayah yang
membicara tentang bintang-bintang.

Kesenian
Khalifah-khalifah Islam di Sepanyol sangat berminat kepada kesenian dan seni
binaan. Sementara seni muzik telah diperkenalkan oleh Ziryab yang menjadi
tokoh muzik di istana Khalifah Abdul Rahman II. Abu Qasim Abbas terkenal
sebagai seorang tokoh muzik yang memperkenal seni muzik timur di Sepanyol.
105

Dalam bidang seni bina, pemerintah Sepanyol telah membina berbagai-bagai
bangunan dengan menyertai seni ukir Islam. Kesan sejarah yang berbentuk rumah
ibadat telah dimusnahkan di Sepanyol selepas orang Islam tewas, kecuali masjid
Cordova. Orang Islam telah berjaya melahirkan suatu tamadun yang amat tinggi
di Sepanyol, dan memberi sumbangan yang tidak sedikit kepada perkembangan
peradaban dunia.

Industri
Dalam bidang perusahaan, orang Islam Sepanyol terkenal di kalangan negara
perusahaan dewasa itu. Mereka menjalankan perusahaan membuat pinggan
mangkuk, tembikar, kemudian dieksport ke luar negeri. Orang Islam Sepanyol
juga maju dengan perusahaan membuat kain dan mendapat pasaran yang luas di
Eropah Barat. Mereka juga menjalankan perusahaan membuat kain daripada bulu
kambing, Cordova merupakan pusat pengeluarannya yang terpenting. Almeria
sahaja ada mempunyai empat ribu lapan ratus mesin tenun kain. Pengeluaran
kain-kain sutera yang bermutu juga diusahakan bagi pakaian di-raja, atau untuk
hiasan perayaan dan gereja. Rekaan bentuk bunga adalah hasil ciptaan orang
Islam Sepanyol yang kekal dipakai di Eropah hingga abad keenam belas. Mereka
juga menjalankan perusahaan logam. Pengaruh Islam dalam bidang perusahaan
itu masih kekal sampai hari ini sehingga istilah-istilah barang perusahaan-
perusahaan itu masih menggunakan bahasa Arab. Gading gajah diimport dari
Afrika, dan barang ukiran yang diperbuat daripadanya dieksport ke luar negeri.
(Dr. Ismail Hamid, 1984:119).

106

3.4 Pengaruh Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang Ilmu Pengetahuan
Berikut akan dibicarakan beberapa bidang ilmu yang telah dibawa ke Eropah
yang kemudiannya bertanggungjawab dalam melahirkan zaman renaissance di
sana.

Ilmu Falsafah.
Berbanding dengan tokoh-tokoh lain, Ibnu Rusyd-lah yang nampaknya telah
memberi saham yang amat besar terhadap alam fikiran Barat, sehingga mereka
amat terhutang budi kepadanya. Sesungguhnya Ibnu Rusyd (Averroes) telah
menguasai alam pemikiran sejak akhir abad ke-12 hingga akhir abad ke-16
meskipun menghadapi berbagai-bagai gugatan, baik dari golongan Ahli Sunnah di
Sepanyol mahupun dari ahli-ahli Talmud dan pemuka-pemuka Gereja. Misalnya
beliau pernah disingkir dari istana oleh pemerintah Muwahidin, Abu Yusuf
Yaqub Al-Mansur. Dan bagi kepala-kepala Gereja, Ibnu Rusyd merupakan
sumber yang memancarkan mata air ilmu pengetahuan dan kebebasan. Maka
tertumpahlah segenap kemarahan mereka terhadapnya, termasuk pengikut-
pengikutnya dari golongan Muslim dan Yahudi juga (muridnya yang terbesar dan
paling setia, Musa bin Maimon, adalah seorang Yahudi).

Lihat sahaja ketika Christopher Columbus bermaksud untuk mengembara di
Lautan Atlantik, beliau telah dihalang oleh pihak Gereja. Tetapi dengan dibantu
oleh beberapa orang raja Eropah, beliau tetap dengan pendiriannya. Kata
Columbus: "Yang memberi ilham kepadaku untuk melakukan tujuan yang mulia
ini, adalah buku-buku dari Ibnu Rusyd!"

Ketika Frederick II menjadi Maharaja Rom, beliau telah mendirikan Universiti
Naples yang bertujuan untuk menyiarkan ilmu falsafah dan pengetahuan Islam di
Eropah. Sebagai seorang yang pernah belajar di Universiti Palermo dan sangat
107

berminat pada pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyd, pengajian-pengajian utama di
universiti itu ialah menterjemahkan karya-karya Aristotle yang berisi komentar-
komentar Ibnu Rusyd, dan kemudiannya berusaha mengirimkannya ke universiti-
universiti Paris dan Bologne. Salinan karya-karya Ibnu Rusyd ini banyak
diusahakan oleh Michael Scott, kesayangan Raja Frederick II. Kebanyakan
salinan Michael Scott adalah mengenai zoology sebab Raja Frederick sangat
gemar pada haiwan-haiwan.

Atas perintah General Order of Preaches, iaitu sebuah badan tertinggi Kristian,
diusahakanlah terjemahan kepada karya-karya islam. Antaranya ialah Tahafutul-
Falasifa oleh Al-Ghazali (Algazel) dan juga Tahafutut-Tahafut oleh Ibnu Rusyd.
Buku Raymund Martin Summa contra Gentiles adalah sebenarnya berasal dari
karya Al-Ghazali. Seorang padri yang juga ahli falsafah, St. Thomas Aquinas
telah memerintahkan agar disalin kitab-kitab Abul-Hassan Al-Shaari untuk
digunakan oleh pihak Gereja untuk melawan arus atheisme di Eropah. Buku
tersebut dikenali dengan nama Loquentes (Mutakallimun).

Sejauh manakah kesan pemikiran Islam terhadap alam fikiran Barat? Untuk
mengukur kesannya, haruslah ditinjau alam fikiran Barat serta dibuat
perbandingan dengan alam fikiran Timur. Melalui perbandingan ini akan
terdapatlah beberapa kesamaan antara keduanya, yang sukar sekali untuk
mengatakan yang ianya berlaku secara kebetulan belaka. Misalnya teori 'Cogito'
dari Descartes yang menyamai dalil 'orang terbang' dari Ibnu Sina (Avicenna),
apakah tidak mungkin adanya pengaruh-mempengaruhi di antara mereka?
Sebenarnya 50 tahun sebelum lahirnya Descartes (1597-1650), sudah terdapat
terjemahan karya-karya Ibnu Sina dalam bahasa Latin yang diterbitkan di Venice
(antara 1496-1546). Ketika zaman Descartes persoalan jiwa dan keabadiannya
menjadi persoalan hangat. Besar kemungkinan pembahas-pembahas Barat ketika
108

itu mencari sumber yang ada memperkatakan tentangnya, dan Ibnu Sinalah
orangnya yang paling banyak membicarakannya. Atau boleh jadi Descartes
mengenal Ibnu Sina lewat Roger Bacon (1214-1291), seorang murid tokoh-tokoh
falsafah Islam.

Kebanyakan buku-buku Ibnu Sina telah diterjemahkan ke bahasa Hebrew dan
Latin sebelum abad ke-12. Dan Roger Bacon sendiri mempelajari buku Falsafah
Timur karya Ibnu Sina tersebut. Ramai sekali murid-murid Ibnu Sina yang
terpengaruh kepada cara pengajiannya. Antaranya ialah Musa bin Maimon
(Maimonides), seorang ahli falsafah Yahudi, Albert the Great yang hidup
sezaman dengan Padri Thomas, Ulrich of Strasburg (murid Albert), Henri of
Ghent, pengikut-pengikut Bonaventure of Bagnoregio termasuk Duns Scotus dan
Meister Eckhart.

Jika tadinya dikatakan yang Descartes dipengaruhi oleh Ibnu Sina, tetapi bagi
George Henry Lewis, Descartes juga dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Katanya: "Al-
Ghazali telah mengemukakan pendapat-pendapat ilmiah dan metode pengajian
yang kemudiannya lahir begitu jelas dalam buku Descartes Discourse Sur lu
Method sehingga jika ada naskhah terjemahan kitab Ihya Ulumiddin oleh Al-
Ghazali di waktu itu, sudah tentu tulisan Descartes ini merupakan suatu plagiat
yang nyata." Bukti yang amat jelas ialah mengenai 'teori sangsi' Al-Ghazali yang
menyamai Descartes. Kedua-dua tokoh ini telah dibelenggu oleh kesangsian
sebegitu jauh sehingga ke darjah menyangsikan wujudnya diri sendiri. Dan sebab-
sebab kembalinya mereka kepada keyakinan itu pun hampir-hampir sama. Bagi
Al-Ghazali, "Saya mempunyai kemahuan dan inilah buktinya saya ada." Sedang
bagi Descartes, "Saya berfikir maka inilah bukti saya ada" (Cogito urgo sum).
Bagi mereka kesangsian-kesangsian tersebut bukanlah untuk meruntuh,
melainkan sebagai jalan ke arah memperolehi pengetahuan dan hakikat yang
109

sebenar. Pengaruh Al-Ghazali juga dapat dikesan pada fikiran-fikiran ketuhanan
Spinoza, murid Descartes.

Jelaslah bahawa pemikiran-pemikiran Descartes tersebut banyak dipengaruhi oleh
fikiran-fikiran sebelumnya, terutamanya Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Di Eropah,
Descartes bukannya sebarang orang. Dialah yang mempelopori falsafah moden.
Menurut Betrand Russel:

Moden philosophy begins with Descartes, whose fundamental
certainty is the existence of himself and his thoughts, from which
the external world is to be inferred. This was the first stage in a
development, through Berkeley and Kant, to Fichte, for whom
everything is only an emanation of the ego."

Mengenai masalah sumber ilmu pengetahuan, pemikiran Al-Ghazali juga sangat
mendalam pengaruhnya. Bagi Al-Ghazali, eksperimen (melalui pancaindera, akal
fikiran atau roh) iaitu sarananya untuk memperolehi pengetahuan. Berasaskan
pendapat inilah ianya mempengaruhi ahli-ahli falsafah Barat menurut
kemampuannya masing-masing. John Locke misalnya memilih aliran
pancaindera, sebab katanya: "Tidak satu pun yang ada dalam akal yang tidak
melalui pancaindera sebelumnya". Sedang Emmanuel Kant pula berpendapat
akallah satu-satunya sarana ilmu pengetahuan, kerana pancaindera juga dipunyai
oleh binatang, tetapi ia tidak membawa binatang-binatang itu kepada ilmu
pengetahuan. Cuma aliran roh yang belum mencapai kematangannya, walaupun
Bergso hampir-hampir akan sampai kepadanya.

ii) Ilmu Sains dan Perubatan
Seperti bidang falsafah, orang-orang Eropah juga banyak memanfaatkan kajian-
kajian kaum Muslimin dalam bidang sains dan perubatan. Dalam ilmu fizik,
110

kajian-kajian Al-Kindi dalam bidang optika yang diselaraskan dengan teori-teori
geometri dan fiziologi telah diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul De
Aspectibus, dan ianya mempunyai kesan yang amat besar dalam pengajian Roger
Bacon. Bagaimanapun dari segi kepintarannya, Ibnul-Haytham (Al-hazen)
mengatasi Al-Kindi. Tesisnya tentang pengajian optika telah disalin ke bahasa
Latin pada 1572 dengan judul 'Opticae Thesaurus', dan menjadi sangat
berpengaruh dalam mengembangkan pengajian optika di Barat dan menjadi asas
kepada semua pengajian dan penyelidikan di Eropah, seperti oleh Roger Bacon,
Leonardo da Vinci dan Johann Kepler. Kepler yang kemudiannya menulis sebuah
buku Dioptrics (bias sinar) pada tahun 1604 itu didasarkan seluruhnya kepada
karangan Ibnul-Haytham dan diberi nama Ad Vitellionem Paralipmena. Sebuah
buku Ibnul-Haytham yang lain, iaitu Light juga disalin dari bahasa Yunani.

Tentang Al-Zarqali (Arzachel), bukunya tentang astronomi telah disalin oleh
seorang dari Montpellier di Perancis ke bahasa Latin. Raja Alfonso di Castille
sendiri menyalin dua buah bukunya. Dan pada abad ke-15, Regiomontanus
menerbitkan kumpulan-kumpulan 'Safiha' dari Al-Zarqali. Adalah satu hal yang
nyata bahawa Copernicus juga terpengaruh pada pendapat-pendapat Al-Zarqali
dan Al-Battani (Albategnius) dalam karyanya De Revolutionibus orbium
coelestium. Demikian juga dengan karangan-karangan Raymond of Marseilles
yang pada hakikatnya merupakan petikan-petikan dari jadual-jadual falam Al-
Zarqali. Seorang ahli astronomi yang lain, Al-Butruji (Alpetragius) telah berjaya
menyusun sebuah buku besar tentang perjalanan bintang-bintang. Kerana sangat
penting, ia disalin ke bahasa Hebrew oleh Musa bin Tibbon pada abad ke-16, dan
disalin pula ke bahasa Latin oleh Kalonymos ben David. Dan ketika Raja Alfonso
hendak membuat 'armillary', ia meminta bantuan ahli-ahli astronomi Islam untuk
mendirikannya. Sebenarnya armillary adalah salinan gelang pengukur Nasiruddin
Tusi.
111


Mengenai Al-Battani tersebut, buku-bukunya telah disalin ke bahasa Latin, dan
disusun kembali dalam bahasa Arab oleh Nallino pada 1903. Mengenai Al-Fazari,
pencipta pertama astrolabe, bukunya telah disalin ke bahasa Latin oleh Johannes
de Luna Hispalensis yang mana dipergunakan oleh universiti Eropah untuk
mengajar astronomi. Dari sinilah orang-orang Barat mengetahui benda-benda di
cakrawala, Buku-buku astronomi Al-Khawarizmi pula telah disalin ke bahasa
Latin, dan pada 1914 diedit semula dan diterbitkan oleh H. Suter di Copenhagen.
Antara Al-Battani dan Al-Khawarizmi, sarjana-sarjana Barat lebih memilih
pendapat Al-Battani dalam soal astronomi tersebut. Kajian-kajian Al-Battani jelas
membuktikan betapa originalnya pengajian-pengajian matematik dalam tamadun
Islam. Kalau dulunya orang-orang Greek menggunakan chord (tali), tetapi Al-
Battani menggunakan sine di samping juga cara tangent dan kotengent.

Sebuah karya Nasiruddin Tusi tentang ilmu matematik telah disalin ke bahasa
France oleh Cara theodory Pasha di Istanbul. Bagaimanapun dalam bidang
matematik ini, nama Al-Khawarizmi sentiasa berada di puncak. Sebuah bukunya
tentang soal hitungan dan asal-usul angka telah disalin ke bahasa Latin oleh
Prince Boncompagni dengan nama Trattati d' Arithmetica pada 1857 di Rom.
Bukunya yang lain tentang ilmu hisab telah disalin ke bahasa Latin oleh Adelard
of Bath dan dua buah yang tain telah disalin oleh Gerard of Cremona. Mengenai
bukunya tentang algebra, iaitu Hisab Al-Jabr wal-Muqabalah telah disalin oleh F.
Rosen di London.

Sebenarnya tanpa buku-buku Islam, sukar bagi orang-orang Barat untuk
memahami klasik-klasik Greek. Pernah Regiomontanus diperintah agar membuat
perkakas gerhana bulan berasaskan ilmu Ptolemy. Kerana tidak cukup, dia lalu
112

merujuk kepada buku-buku astronomi Islam. Selesai saja membuat perkakas itu ia
diberi nama 'Alidade', sebagai peringatan atas jasa Alidad yang menciptanya.

Dalam bidang kimia, karangan Jabir (Geber) telah disalin ke bahasa Inggeris oleh
Robert Chester dalam bahasa Latin dengan nama Book of Composition of
Alchemy pada 1144. Bukunya yang lain Book of the Seventy disalin oleh Gerard
Cremona pada 1187 ke bahasa Latin, sedang pada 1678 Richard Russell
menterjemahkan buku Jabir Sun of Perfection.

Dalam pengajian perubatan pula, zaroan gemilangnya, bermula dengan Al-Razi
(Rhazes). Oleh Raja Charles I dari Anjou diperintahkannya agar diterjemahkan
kitab Al-Hawi (120 jilid) ke bahasa Latin, bahasa rasmi ilmu pengetahuan di
Eropah. Pekerjaan ini dilakukan oleh Faraj bin Salim dan Girgenti pada 1279
dengan nama Liber Continens (Buku yang dapat dipakai untuk seluruh benua).
Terjemahan-terjemahannya terus menerus diterbitkan hingga tahun 1486, dan
pada 1542 diterbitkan bahagian-bahagiannya sebanyak 5 jilid. Kitab Al-Razi yang
lain, Al-Kitab Al-Mansuri (10 jilid) diterjemahkan ke bahasa Latin di Milan pada
akhir abad 15, dan kemudiannya ke bahasa-bahasa Perancis dan Jerman.

Seorang tokoh perubatan lain, Ali Abbas (Haly Abbas) telah menulis bukunya Al-
Kitab Al-Maliki berupa sebuah ensaiklopedia tentang teori dan praktik perubatan.
Kitab yang diterjemahkan ke bahasa Latin iaitu Liber Regius ini diterbitkan
beberapa kali, dan salinannya dalam bahasa Inggeris berjudul The Whole Medical
Art. Tentang Abul-Qassim Zahrawi (Abulcassis), kitabnya At-Tasrif telah
diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul Medical Vademecum. Buku inilah
yang telah meletakkan asas kedoktoran gigi di Eropah. Demikian juga buku Ibn
Zuhr (Avenzoar) iaitu At-Taisir telah diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1280
113

dengan judul Theisir oleh Paravicius, dan dalam bahasa Inggerisnya berjudul
Facilitation of Treatment.

Mengenai penyakit mata (optika), selain dari Ibnu-Haytham (Alhazen) tersebut,
Al-Kindi juga banyak mengkaji tentangnya. Bukunya tentang ilmu optika telah
disalin ke bahasa Latin dengan nama Optics, dan salah seorang pengikutnya ialah
Roger Bacon. Ada pun kitab Ibnu Rusyd Kulliyat fit-Tib, ianya telah diterjemah
ke bahasa Latin oleh Bonacosa pada 1255 dengan judul Colliget, dan salinan
dalam bahasa Inggerisnya berjudul General Rules of Medicine. Kalender Ibnu
Jazlah (1100) tentang penyakit-penyakit dan cara mengubatinya diterjemahkan ke
bahasa Latin pada 1532.

Bagaimanapun, tokoh perubatan yang telah mencapai kemuncaknya ialah Ibnu
Sina (Avicenna). Kitabnya Al-Qanun fit-Tib (Cannon of Medicine) yang
dianggap sebuah ensaiklopedia lengkap dalam perubatan dan pembedahan
dijadikan teks perubatan di Eropah mulai abad 12 hingga 17. la diterbitkan dalam
bahasa Latin sebanyak 15 kali dan dalam bahasa Hebrew sekali pada abad 15, dan
pada abad l6 dicetak sebanyak 21 kali.

Tidak hairanlah dengan kemajuan yang sebegitu tinggi itu ilmu perubatan Islam
mulai mempengaruhi Eropah sejak pertengahan abad II dan lebih-lebih lagi abad
13. Di Italy muncullah Sekolah Perubatan yang didirikan oleh Constantine
African, bekas siswa di negeri-negeri Islam. Kemudiannya terdiri pula universiti-
universiti di Rom, Paris dan Jerman yang kurikulum perubatannya berasaskan
perubatan Islam sedang teks pengajiannya ialah karya-karya Ibnu Sina dan Ibnu
Rusyd. Dan sesiapa yang mengunjungi Fakuiti Perubatan di Universiti Paris akan
dapat melihat gambar-gambar Ibnu Sina dan Al-Razi menghiasi dewan besarnya.

114

iii) Kesusasteraan
As Europe owes its religion to Judaea, so he owes its romance to Arabia (Prof.
Mackail). Pendapat ini sejajar dengan pandangan M. Haureau, bahawa jikalau
Islam tidak datang, di Eropah orang tidak akan mengenal apa ertinya
kesusasteraan dan ilmu. Mungkin pandangan-pandangan seperti ini dikira
keterlaluan, apa lagi bagi pemuja-pemuja sastera Barat. Benar tidaknya anggapan
tersebut haruslah dikaji secara objektif.

Seperti dijelaskan sebelumnya, terdapat dua saluran utama yang menghantarkan
tamadun Islam ke Eropah. Pertama orang-orang Sepanyol sendiri, baik dari
golongan Moors mahupun Mozarabes. Dan keduanya melalui Sicily atau Italy
Selatan terutama di bawah pemerintahan Raja Frederick II. Melalui perantaraan-
perantaraan inilah orang-orang Eropah mengenal sastera Islam. Di antara karya-
karya sastera Islam yang sangat terkenal di Barat ialah seperti Hikayat 1001
Malam, Rubaiyat Umar Khayyam, Shah Nameh oleh Firdausi, Mantiqut-Tair oleh
Fariruddin Attar, Al-Masnawi oleh Salahuddin Al-Rumi, Gulistan dan Bustan
oleh Al-Saadi dan Tuti Nameh oleh Al-Shirazi. Mengenai Hikayat 1001 Malam
itu, ianya telah mempengaruhi Geofrey Chaucer untuk menulis bukunya Squires
Tales. Dan berdasarkan hikayat ini juga Christopher Sly menyusun bukunya The
Taming of the Shrew dan The Sleeper Wakened. Sebenarnya penyalin pertama
Hikayat 1001 Malam ini ialah seorang Perancis, Antione Galland pada tahun
1704. Dan dari salinannya itulah Voltaire menulis bukunya Zaiiq. Hikayat ini
kemudiannya diedit semula ke bahasa Inggeris oleh Dr. A.W. Lane dan Henry
Torrens. Tetapi salinan yang terbaik dan lengkap dikerjakan oleh Sir Richard
Burton dengan judul barunya Arabian Nights. Dan judul inilah yang dikenali di
Eropah, tidak lagi 1001 Malam seperti judul asalnya.

115

Mengenai Rubaiyat Umar Khayyam pula, ia menjadi begitu popular sejak Edward
Fitzgerald menyalinnya ke bahasa Inggeris. Dan dari salinan ini A.W. Hamilton
menterjemahkannya ke bahasa Melayu. Seperti Hikayat 1001 Malam juga, buku
Shah Nameh oleh Firdausi bertukar judulnya menjadi Epic Kings setelah disalin
oleh Helene Zimmern pada 1883, dan pada 1923 George Warner dan Edmund
Warner sekali lagi menyalinnya ke bahasa Inggeris yang mengandungi 8 jilid
besar. Salinan ke bahasa Jerman dilakukan oleh von Schach. Sebagai seorang
sastera Muslim, Muslehuddin Al-Saadi dengan karya-karyanya Gulistan dan
Bustan sungguh-sungguh dapat dibanggakan. Pujangga Jerman, iaitu Goethe
dikatakan sangat tertarik pada kedua-dua hasil ini. Penyalinan Gulistan ke bahasa
Jerman oleh Goethe sendiri dipandang oleh orang-orang Eropah sebagai
sekuntum bunga yang paling wangi daripada segala bunga yang pernah tumbuh di
Eropah. Goethe sendiri sanggup mendakwa bahawa dia adalah orang Timur yang
dilahirkan kembali di Eropah.

Seperti disebutkan tadi, Jalaluddin Al-Rumi telah menulis Al-Masnawi.
Bagaimanapun ini bukanlah karya satu-satunya. Oleh Prof. Nisholson dan Prof A.
J. Arberry diusahakannya untuk menerbitkan karya-karya Al-Rumi ke dalam
bahasa Inggeris. Sebenarnya hasil-hasil karya Al-Rumi dapat diikuti dalam
hampir-hampir semua bahasa Eropah. Seiiring dengan kelahiran Al-Rumi,
terdapat juga Fariruddin Attar dengan karya agungnya Mantiqut-Tair, serta
seorang tokoh mistik Islam, Ibnul-Arabi. Menurut Prof. Miguel Asin, buku Divine
Comedy oleh Dante Aligieri dipengaruhi oleh kitab Al-Isra' dan Futuhatul-
Makkiya oleh Ibnu-Arabi.

Sebelumnya kita telahpun menyatakan betapa besarnya pengaruh roman falsafah
Hayy bin Yaqzhan ciptaan Ibnu Tufail. Begitu besar pengaruhnya terhadap
kelahiran Robinson Crusoe oleh Daniel Defoe, hingga Prof. A.R. Pastor
116

mengatakan dalam bukunya The Life and Strange Surprising of Robinson Crusoe
bahawa Defoe telah melakukan plagiat dari sastera Islam. Demikian juga ia
mempengaruhi Jonathan Swift ketika menulis Gullivers Travel. Swift juga
menulis Battle of the Books yang didasarkan daripada karya Al-Ghazali
Tahafutul-Falasifa. Selain dari itu, buku Don Quixote karya Miguel de Cervates
juga telah diragui keasliannya. Menurut William H. Prescott, Don Quixote
bukanlah karya original Cervantes, melainkan disalin dari sebuah buku karya Said
Hamid bin Anjali. Demikian juga buku Decamarone oleh Giovanni Boccacio,
adalah juga berdasarkan sastera Islam.

Sebenarnya Boccaciolah orang Italy pertama yang menyampaikan pula bahan-
bahan itu kepada novelis-novelis Italy yang lain. Hasil dari semuanya ini, sastera
Eropah mendapat cahaya baru. Seperti pengakuan Prof. H.A.R. Gibb, sastera
Eropah lalu bangun dengan bentuk dan jiwa baru. Baginya, besar tidaknya
pengaruh sastera Islam dapat diukur betapa sampai kini orang-orang Barat masih
tidak jemu-jemu membaca The Arabian Nights, Ali Baba and the 40 Thieves,
Aladdin and the Magic Lamp, Sindbad the Sailor yang mana semuanya itu hasil
kreativiti penulis-penulis Islam belaka. Dan sampai sekarang, kata Prof. Bedier,
sebahagian terbesar sastera popular di Eropah sekurang-kurangnya mesti berisi
episod-episod dari sastera Islam. (Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1984).

117

Bab 4
Islam Hadhari Sebagai Pendekatan Pembangunan
Ummah Di Malaysia

4.1 Konsep Islam Hadhari
Pengertian Tamadun
Ibn Khaldun menjelaskan perkataan tamadun ini dapat diertikan sebagai (‘Umran)
bermaksud kawasan tanah dan rumah yang didiami, diduduki orang, tinggal
menetap dalam keadaan subur dan makmur. Ia merangkumi makna bunyan iaitu
pembinaan bangunan dan ia harus dirangkumi bersama dengan maksud hadharah.

Tamdun berasal dari perkataan arab “madana” “madinah” bermaksud masyarakat
bandar yang terbina melalui proses urbanisasi. Manakala perkataan “peradaban”
pula selalu dirujuk kepada adab sopan, tatasusila hidup yang baik. luhur dan
penuh dengan kehalusan budi bahasa.

Oleh itu boleh diertikan bahawa dua perkataan ini (tamadun dan peradaban)
apabila digabungkan akan memberi makna sesebuah masyarakat yang
membangun melalui proses urbanisasi dengan nilai-nilai luhur, adab-adab dan
tatasusila hidup.

Malik bin Nabi pula menjelaskan bahawa Hadharah dari perkataan hadara
bermaksud kehidupan secara menetap, tempat lahirnya perkembangan ilmu,
kesenian, kesusateraan, undang-undang dan kemasyarakatan serta mencapai tahap
kehidupan yang tinggi, bukan liar dan ganas.

118

E.B. Taylor seorang ahli antropologi menjelaskan bahawa tamadun/ budaya
merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan,
kepercayaan, seni moral, undang-undang, adat dan keupayaan-keupayaan serta
tabiat lain yang di dapati oleh manusia sebagai anggola masyarakat.

Colingwood mendefinisikan perkataan civilization sebagai suatu proses bagi
mencapai tahap kehidupan civil (sopan), membawa lahirnya ciri-ciri masyarakat
bandar yang mempunyai kehalusan budi (Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad.
2004).

Pengertian Hadhari
Merupakan suatu aspek dalam kehidupan Islam atau penghayatan Islam yang
syumul. Aspek Hadhari merupakan satu bidang yang perlu ditekankan oleh
masyarakat Islam termasuklah sudut Aqidah. Ibadah Khusus. Perundangan dan
lain-lain. la seharusnya menumpukan pembangunan masyarakat ke arah
peningkatan mutu kehidupan dari sudut keilmuan, pembangunan fizikal, ekonomi
dan kewangan, kesihatan dan lain-lain lagi.

Islam menekankan konsep kehidupan yang cemerlang dan bermulu, kehidupan
yang seimbang, pembangunan menjurus kepada pembinaan pcradaban serta
memenuhi tuntutan rohani.

Ibnu Khaldun menggunakan istilah "Umrun Hadhari", bagi menjelaskan
pembinaan peradaban yang baru. Beliau telah membanding dan membezakan
masyarakat nomad yang sering berpindah-randah dengan masyarakat bandar yang
menetap tinggal di suatu tempat dan membina sebuah peradaban.

119

“Hadhari” diterjemahkan sebagai kemajuan peradaban. Begitu juga pemikir
Aljazair iaitu Malik Bennabi yang cenderung menggunakan istilah "hadhara"
yang dianggap hampir kepada maksud keseimbangan kemajuan antara aspek
material dengan akhlak spiritual.

Justeru "Islam Hadhari" ditakrifkan sebagai Islam yang mempunyai sifat-sifat
kemajuan peradaban: lawannya ialah "Islam Raj’i " iaitu Islam yang mempunyai
sifat-sifat kemunduran. Dalam ertikata lain, Islam datang bersama sifat-sifatnya
yang positif: Islam itu adil, Islam itu syumul. Islam itu aman, Islam itu sejahtera,
Islam itu kasih sayang, Islam itu Hadhari, dan sebagainya.

Islam Hadhari Membantu Bawa Kecemerlangan
Istilah "Hadhari" sudah digunakan ilmuwan Islam Ibnu Khaldun dalam kitabnya
Al Muqaddimah dan pemikir dari Algeria Malik Bennabi cenderung
menggunakan istilah "hadhara" yang dianggap hampir kepada maksud
keseimbangan kemajuan antara aspek material dengan akhlak dan spiritual. Ia
berkait rapat dengan agama, akidah dan akhlak.

Keagungan tamadun Islam Andalus (Sepanyol) yang wujud selama 800 tahun
sering dijadikan contoh penterjemahan konsep Islam Hadhari dan bagaimana
Islam yang syumul itu telah membawa rahmat untuk seluruh alam.

Franz Rosenthal, seorang sarjana Barat yang menterjemahkan buku Muqaddimah
Ibnu Khaldun ke dalam Bahasa Inggeris, menulis bahawa tamadun atau
peradaban Islam, yang dirujuk kepada Andalus, bukan sebuah peradaban kerana
kekuatan tentera, keluasan wilayah dan penduduk yang besar; tetapi adalah kerana
kekuatan ilmu atau knowledge triumphant.

120

Islam Hadhari adalah Islam yang berasas kepada pembangunan. Pembangunan
pula berkait rapat dengan agama. Tamadun Islam adalah tamadun yang
berasaskan akidah, akhlak. dan ilmu diikuti dengan asas keadilan, semangat
kejiranan, toleransi dan kebebasan beragama. Andainya salah satu dari unsur ini
diabaikan, ia menunjukkan tanda keruntuhan tamadun tersebut.

Dari sudut sejarah.
Kegemilangan umat Islam bermula pada era pemerintahan Islam di Madinah dan
berkembang pesat pada zaman Khulafa' al-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani
Abasiyyah. Kemudian ia bertapak di benua Eropah yang menyumbang kepada
kegemilangan tamadun Islam di Andalusia. Ketamadunan Islam yang berbentuk
universal membawa manfaat dan rahmat kepada seluruh umat dan alam.

Selepas keruntuhan kerajaan Islam pada abad keduabelas, imej masyarakat Islam
di kacamata dunia kini telah banyak dikaitkan dengan kelemahan dan
kemunduran. Persepsi sebahagian besar umat Islam kini terhadap agamanya
masih terbatas kepada aspek-aspek ibadah khusus semata-mata. Walaupun wujud
kefahaman bahawa Islam sebagai suatu cara hidup, namun sebahagiannya
ditampilkan dalam bentuk slogan dan retorik semata-mata. Majoriti masyarakat
sukar untuk memasukkan agenda pembangunan ummah, peradaban bangsa dan
keutuhan negara sebagai sebahagian daripada ruang lingkup "agama" sepertimana
yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

i. Islam, sebagaimana yang difahami adalah "al-Din", iaitu cara hidup dalam
konteksnya yang sangat luas, bukan sekadar suatu kepercayaan, tetapi cara
hidup yang lengkap, maju dan progresif serta mampu menyelesaikan
permasalahan semasa kehidupan manusia sepanjang zaman. Suatu
pendekatan dan penilaian semula pemikiran masyarakat Islam terhadap
121

ajaran agamanya wajar dilakukan. Umat Islam perlu kembali
mengamalkan Islam secara syumul pada peringkat individu, keluarga,
masyarakat dan negara.

ii. Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang
menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang memberi
fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui
penguasaan ilmu, pembangunan insan dan pembangunan fizikal.

iii. Islam Hadhari bukanlah mazhab barn atau ajaran baru dan jauh sekali
agama baru. Islam Hadhari adalah suatu pendekatan dan usaha untuk
mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang
terkandung dalam al-Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan
tamadun Islam.

iv. Ajaran Islam menjaga serta memelihara kehidupan manusia dan setiap
makhluk. Manusia diberi tanggungjawab oleh Allah s.w.t sebagai
pemimpin atau khalifah (vice-gerent) di muka bumi. Pelaksanaan Islam
secara realistik akan memberi rahmat dan kesejahteraan kepada seluruh
manusia tanpa mengira bangsa, pegangan agama dan budaya. Kenyataan
ini menepati firman Allah s.w.t dalam surah al-Anbiya': 107,

Maksudnya: "Dan tidaklah Kami mengutuskan kamu (wahai
Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh
alam".

PENDEKATAN ISLAM HADHARI
Kerajaan telah merangka pelbagai agenda pembangunan yang selaras dengan
tuntutan Islam melalui pendekatan seimbang dalam aspek-aspek spiritual,
122

ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, undang-undang dan sebagainya. Kerajaan
menyedari bahawa Islam bukanlah suatu agama bersifat ritual semata-mata, tetapi
agama yang bersifat praktikal iaitu diturunkan untuk mengatur kehidupan
masyarakat secara realistik. Dengan itu, suatu pendekatan yang dikenali sebagai
Islam Hadhari telah diperkenalkan untuk membangkitkan kesedaran baru kepada
masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam, dengan harapan akan dapat
memacu pembangunan ummah dan negara.

Pendekatan Islam Hadhari bukanlah ajaran baru atau mazhab baru, tetapi
merupakan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas menurut al-
Quran dan as-Sunnah sebagai teras pembinaan tamadun Islam. Islam Hadhari
merupakan suatu pendekatan anjakan paradigma untuk mengubah persepsi
ummah terhadap ajaran Islam, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Islam Hadhari tidak sedikitpun mengurangkan prinsip-prinsip
akidah dan syariat dalam ajaran Islam, malah menekankan penghayatan Islam
yang syumul, menyeluruh dan realistik bagi menterjemahkan agama dalam
kehidupan. Pendekatan Islam Hadhari akan membuktikan bahawa ajaran Islam
dapat mendorong penganutnya menjadi umat yang maju bagi mencapai kejayaan
di dunia dan akhirat.

Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan dan
pembinaan peradaban yang didasarkan pandangan semesta Islam (Islamic world
view) dengan memberi tumpuan kepada usaha mempertingkatkan mutu
kehidupan melalui penguasaan ilmu, pembangunan insan serta pembangunan
fizikal. Warisan tamadun Islam yang memperlihatkan kegemilangan umat Islam
dalam semua bidang akan dijadikan dorongan bagi memajukan ummah secara
menyeluruh.

123

Beberapa prinsip Islam Hadhari dirangka bagi merangsang ke arah perubahan
minda umat Islam secara menyeluruh dan sistematik yang tidak bersifat sektor
atau partisan, yang sudah semestinya memerlukan satu perubahan pandangan
global umat Islam. Selaras dengan itu, konsep hidup sebagai pengabdian kepada
Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah, manusia sebagai khalifah dan kewajipan
mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan akan ditekankan, khususnya
dalam memenuhi prinsip-prinsip maqasid al-syariah yang sentiasa berkembang
seperti;

Menjaga, memartabat dan memperkasa;
• AGAMA
• AKAL
• NYAWA
• HARTA
• KETURUNAN
• MARUAH
• INSTITUSI KELUARGA
• ALAM SEKITAR

Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk membuktikan keupayaan Malaysia
sebagai sebuah negara Islam contoh yang sentiasa mengamalkan prinsip
kesederhanaan (wasatiyyah], sesuai dengan tuntutan agama Islam. la selaras
dengan dasar-dasar negara yang dilaksanakan masa kini dan yang akan dicapai
pada masa hadapan seperti Wawasan 2020, Dasar Pembangunan Negara dan
sebagainya. Pendekatan Islam Hadhari menekankan nilai-nilai pembangunan
sejagat yang sama sekali tidak bercanggah dengan konteks masyarakat majmuk.

124

DEFINISI
Dari segi istilah, perkataan "hadhari" membawa maksud "yang bertamadun" atau
Islam yang menekankan aspek tamadun. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai "
Civilizational Islam", dan dalam Bahasa Arab sebagai "al-Islam al-Hadhari".

Manakala takrif Islam Hadhari secara lengkap ialah: "Suatu pendekatan
pembangunan manusia, masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat
menyeluruh, berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam".

Sebagai huraian kepada takrif di atas bahawa;
i. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan kerana ia lebih lengkap dan
menyeluruh berbanding pendekatan Islam secara juzi'e atau terpisah-pisah
seperti Islam bersifat politik "al-Islam al-Siyasi", Islam bersifat tasawwuf
"al-Islam al-Sufi" dan seumpamanya.

ii. Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus
kepada kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat
bertamadun dan mempunyai peradaban yang unggul bagi menghadapi
cabaran alaf baru seperti ledakan teknologi maklumat, dunia tanpa
sempadan, ekonomi global, budaya materialisme, krisis identiti, jati diri
serta penjajahan pemikiran.

iii. Pendekatan Islam Hadhari, tidak menolak pentingnya aspek ritual dalam
pembinaan tamadun. Ini kerana pandangan hidup, sistem nilai, kestabilan
jiwa dan kemajuan rohaniah merupakan tonggak kepada pembinaan
tamadun yang luhur.

125

VISI : Visi Islam Hadhari adalah Untuk Menjadikan Malaysia sebagai sebuah
Negara Islam Contoh, iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri.
Konsepnya ialah negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki
ilmu, berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang
berakhlak, berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan Agama.

MISI : Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan
pendekatan Islam yang universal, maju, bertamadun, bertoleransi dan berimbang.

OBJEKTIF : Objektif Islam Hadhari adalah bagi melahirkan individu dan
masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani), akhlak,
intelektual, material, mampu berdikari, berdaya saing, melihat ke hadapan,
inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana,
rasional, praktikal dan damai.
4.2 PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM HADHARI
Prinsip-prinsip asas Islam Hadhari adalah seperti berikut;

• Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah
• Kerajaan Adil dan Beramanah
• Rakyat Berjiwa Merdeka
• Penguasaan Ilmu Pengetahuan
• Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif
• Kehidupan Berkualiti
• Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita
• Keutuhan Budaya dan Moral
• Pemuliharaan Alam Semulajadi
• Kekuatan Pertahanan
126


Gabungan prinsip-prinsip di atas adalah dirangka menurut acuan yang diadunkan
supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan
kebimbangan kepada mana-mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi
rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum. Pendekatan ini juga adalah untuk
memperkasa umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa.

Perincian kepada prinsip-prinsip di atas adalah seperti berikut;

i. Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah
Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah sebagai teras utamanya. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s.a.w
sebagai teras pegangan dan mjukannya. Gabungan kemantapan akidah
(kepercayaan), syariah (perundangan), akhlak, moral dan nilai-nilai murni adalah
teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem
untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. Ini bersesuaian
dengan firman Allah s.w.t dalam surah al-A'raaf: 96,

¯θl´ρ β¦ Ÿ≅δ¦ ´“¸1l¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦¯θ1.¦´ρ !´Ζ`>.±l Ν¸κ¯,ls ¸¸≈´¸, ´_¸Β
¸™!ϑ´.l¦ ¸_¯‘¸¦´ρ _¸>≈l´ρ ¦θ,‹´ Μγ≈Ρ‹>!· !ϑ¸, ¦θΡ!Ÿé βθ,¸.>ƒ
Terjemahan: Dan (Tuhan berfirman lagi): sekiranya penduduk
negeri itu, beriman serta bertaqwa, tentulah Kami akan membuka
kepada mereka (pintu pengurniaan) Yang melimpah-limpah
berkatnya, dari langit dan bumi. tetapi mereka mendustakan
(Rasul kami), lalu Kami timpakan mereka Dengan azab seksa
disebabkan apa Yang mereka telah usahakan. (surah al A’raf:96 ).

127

Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada
di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan
kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah s.w.t.
dalam surah al-Baqarah: 256,
ω ν¦¸´¸| ’¸· ¸_¸¸$!¦ ‰· _,,. ‰:”¸l¦ ´_¸Β ¸¯_-l¦ _ϑ· ¯¸±>ƒ ¸,θ-≈Ll!¸,
∅¸Βσ`ƒ´ρ ¸<!¸, ¸‰1· ,.ϑ.`™¦ ¸ο´ρ`¸`-l!¸, ’..'θl¦ Ÿω Π!.¸±Ρ¦ !λ ´<¦´ρ
_‹¸.œ Λ¸¸l. ∩⊄∈∉∪
Terjemahan: Tidak ada paksaan Dalam ugama (Islam), kerana
Sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan
(kufur). oleh itu, sesiapa Yang tidak percayakan Taghut, dan ia
pula beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah
berpegang kepada simpulan (tali ugama) Yang teguh Yang tidak
akan putus. dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha
mengetahui. (surah alBaqarah:256 ).

Dalam surah al-Kafirun: 6,
¯/>l ¯/>`Ψƒ¸Š ´’¸|´ρ ¸_¸¸Š ∩∉∪
Terjemahan: "Bagi kamu ugama kamu, dan bagiku ugamaku".
(surah alKafirun:6).

ii. Kerajaan Adil Dan Beramanah
Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya, mengikut kadar
masing-masing. Ini bersesuaian dengan firman Allah s.w.t dalam surah an-Nahl:
90,
¤ β¸| ´<¦ `¸`Β!ƒ ¸Α‰-l!¸, ¸_≈.>¸¸¦´ρ ¸›!.ƒ¸|´ρ “¸Œ †¸¯¸1l¦ ‘SΖƒ´ρ
¸_s ¸™!:`>±l¦ ¸¸÷Ψϑl¦´ρ ¸_-,l¦´ρ ¯Ν>´L¸-ƒ ¯Ν÷l-l šχρ`¸´‹. ∩_⊃∪
128

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan
berbuat kebaikan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat;
dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji
dan mungkar serta kezaliman. ia mengajar kamu (dengan suruhan
dan laranganNya ini), supaya kamu mengambil peringatan
mematuhiNya. (surah alNahl:90).

Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan, warna kulit, bangsa,
kedudukan, miskin kaya atau perbezaan agama. Ini bersesuaian dengan firman
Allah s.w.t dalam surah al-Maa'idah: 8,
!κš‰!≈ƒ š_¸¸%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θΡθ´ š_,¸Β≡¯θ· ¸< ´™¦‰κ− ¸1`.¸1l!¸, Ÿω´ρ
¯Ν÷ΖΒ¸¸>ƒ `β!↔Ψ: ¸Θ¯θ· ´’ls ω¦ ¦θl¸‰-. ¦θl¸‰s¦ ´θδ ´,¸·¦
“´θ1−.l¸l ¦θ1.¦´ρ ´<¦ ´χ¸| ´<¦ ´¸,¸,> !ϑ¸, šχθlϑ-. ∩∇∪
Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman, hendaklah kamu
semua sentiasa menjadi orang-orang Yang menegakkan keadilan
kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali
kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu
kepada tidak melakukan keadilan. hendaklah kamu berlaku adil
(kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada
taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan.
(surah al Maidah:8).

Hadis Nabi SAW, di riwayatkan oleh Bukhari
Maksudnya: "Sekiranya (anakku) Fatimah mencuri nescaya aku
akan me motong tangannya".

Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang
diletakkan ke atasnya iaitu bersesuaian dengan firman Allah s.w.t dalam surah an-
Nisa':58,
129

¤ β¸| ´<¦ ¯Ν´`¸`Β!ƒ β¦ ¦ρ–Šσ. ¸¸≈´Ζ≈Β¸¦ ´’|¸| !γ¸lδ¦ ¦Œ¸|´ρ Ο.ϑ>> _,,
¸_!Ζl¦ β¦ ¦θϑ>>´ ¸Α‰-l!¸, β¸| ´<¦ !−Κ¸-¸Ρ />´L¸-ƒ .¸«¸, β¸| ´<¦ βl´
!-‹¸.œ ¦¸,¸., ∩∈∇∪
Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya
menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak
menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara
manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil.
Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi
pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya
Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. (surah al
Nisa’:58 ).

Dan hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad maksudnya:
"Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah".

Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan
adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. Pengurusan negara yang cekap,
adil, amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang
baik, maju dan dirahmati Allah s.w.t sebagaimana ditegaskan dalam surah Saba':
15,
‰1l βl´ ¸|,.¸l ’¸· ¯Ν¸γ¸Ψ>`.Β πƒ¦´™ ¸β!.Ψ> _s ¸_,¸ϑƒ ¸Α!ϑ¸:´ρ ¦θl´
_¸Β ¸−—¸¯‘ ¯Ν>¸,´‘ ¦ρ`¸>:¦´ρ …«l ο$#, π,¸¯‹L ¯,´‘´ρ "‘θ±s ∩⊇∈∪
Terjemahan: Demi sesungguhnya, adalah bagi penduduk negeri
Saba', satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) Yang
terdapat di tempat tinggal mereka, iaitu: dua kumpulan kebun
(yang Luas lagi subur), Yang terletak di sebelah kanan dan di
sebelah kiri (kampung mereka). (lalu dikatakan kepada mereka):
"Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah
kepadanya; (negeri kamu ini adalah) negeri Yang baik (aman dan
130

makmur), dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan Yang Maha
Pengampun!. (surah al Saba’:15).

iii. Rakyat Berjiwa Merdeka
Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat
yang berjiwa merdeka. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan
inovatif. Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang
dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat
bagi memartabatkan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini selaras dengan
firman Allah s.w.t dalam al-Quran surah al-Isra': 70,
¤ ‰1l´ρ !ΨΒ¯¸´ _¸., ΠŠ¦´™ ¯Νγ≈Ψl´Η-´ρ ’¸· ¸¯¸¸l¦ ¸¸`>,l¦´ρ Νγ≈Ψ·—´‘´ρ š∅¸Β
¸¸≈,¸¯ŠLl¦ `Ογ≈´Ζl.·´ρ ’ls ¸¸,¸:Ÿé _´ϑ¸Β !Ψ1l> ξŠ¸.±. ∩∠⊃∪
Terjemahan: Dan Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-
anak Adam; dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagai-
bagai kenderaan di darat dan di laut; dan Kami telah memberikan
rezeki kepada mereka dari benda-benda Yang baik-baik serta
Kami telah lebihkan mereka Dengan selebih-lebihnya atas banyak
makhluk-makhluk Yang telah Kami ciptakan. (surah al Isra’:70).

Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah, bersikap
terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain, tidak bersikap jumud dalam
menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalan-amalan negatif yang
boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu.

Masyarakat yang berjiwa merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada
peraturan undang-undang dan etika, sebaliknya asas-asas murni itu hendaklah
digunakan sebagai landasan membangunkan masyarakat dan negara yang teguh
dan utuh.

131

Setiap anggota masyarakat harus digerakkan potensinya sebijaksana mungkin
sehingga mampu memartabatkan jatidiri, imej keluarga, integriti masyarakat,
keutuhan negara berasaskan patriotisme yang tinggi dan kesetiaan yang tidak
berbelah bahagi.

Jiwa merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta
bersikap terbuka terhadap faktor dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang
tidak bercanggah dengan nilai etika dan sejagat yang sifatnya menyumbang
terhadap pembangunan tamadun mengikut acuan kita sendiri.

Makna jiwa merdeka bukan hanya terletak pada slogan atau pernyataan luaran
semata-mata tetapi lebih daripada itu menuntut pengorbanan dan keperluan
bekerja bersungguh-sungguh ke arah menyumbang dan membangunkan negara.

iv. Penguasaan Ilmu Pengetahuan
Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara bersepadu boleh menjadikan
kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya
kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan, kekuatan peribadi dapat
ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Proses ini perlu bagi
melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat
Falsafah Pendidikan Negara kita. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t dalam
al-Quran surah al-Mujadalah: 11,
!κš‰!≈ƒ _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦Œ¸| Ÿ≅Š¸· ¯Ν>l ¦θ>´.±. †¸· ¸_¸l≈>ϑl¦
¦θ>.·!· ¸_.±ƒ ´<¦ ¯Ν>l ¦Œ¸|´ρ Ÿ≅Š¸· ¦ρ'“:Σ¦ ¦ρ'“:Σ!· ¸_·¯¸ƒ ´<¦ _¸¸%!¦
¦θ`ΖΒ¦´™ ¯Ν>Ζ¸Β _¸¸%!¦´ρ ¦θ.ρ¦ ´Οl¸-l¦ ¸¸≈>´‘Š ´<¦´ρ !ϑ¸, βθlϑ-. ¸,¸,>
132

Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman! apabila diminta
kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk
orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah
melapangkan (segala halnya) untuk kamu. dan apabila diminta
kamu bangun maka bangunlah, supaya Allah meninggikan darjat
orang-orang Yang beriman di antara kamu, dan orang-orang
Yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) -
beberapa darjat. dan (ingatlah), Allah Maha mendalam
pengetahuannya tentang apa Yang kamu lakukan. (surah al
Mujadalah:11).

Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak
akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. Tamadun Baghdad dan
Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang bersepadu
mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur.

Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa, faktor ilmu
bersepadu, kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi
melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan
ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang
terhadap pembangunan negara, bangsa dan manusia sejagat. Melalui pengukuhan
ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah, hasrat
untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Melalui sistem pendidikan yang
melengkapi dwi pengkhususan dan double major, kita boleh melahirkan sumber
tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah.

Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu dan teknologi amat
digalakkan dalam tradisi Islam. Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam
penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. Sewajarnya usaha pengkajian dan
penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan
133

intelek, rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang, menyeluruh dan
teratur. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t dalam surah ali-'Imran: 190,
´χ¸| ’¸· ¸_l> ¸,≡´θ≈ϑ´.l¦ ¸_¯‘¸¦´ρ ¸¸≈l¸.>¦´ρ ¸≅Šl¦ ¸‘!κ.l¦´ρ ¸¸≈ƒψ
’¸|`ρ¸¸¸ ¸¸≈,l¸¦ ∩⊇_⊃∪
Terjemahan: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan
pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan,
kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang
Yang berakal; (surah ali Imran:190).

V. Pembangunan Ekonomi Seimbang Dan Komprehensif
Dalam usaha untuk memajukan negara, aspek ekonomi turut sama diberi
keutamaan oleh Islam. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif
memberikan satu pendekatan yang menggabungkan kepada usaha memantapkan
amalan ekonomi yang berakhlak dengan kemampuan melaksanakan aktiviti
ekonomi secara berkesan sesuai dengan perkembangan ekonomi di dalam negara
dan di peringkat antarabangsa. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t dalam
surah al-Jumu'ah: 10,
¦Œ¸|· ¸¸´Š¸.· οθl¯.l¦ ¦ρ`¸¸:.Ρ!· ’¸· ¸_¯‘¸¦ ¦θ-.¯,¦´ρ _¸Β ¸≅.· ¸<¦
¦ρ`¸´Œ¦´ρ ´<¦ ¦¸,¸.´ ¯/>l-l βθ>¸l±. ∩⊇⊃∪
Terjemahan: Kemudian setelah selesai sembahyang, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan
masing-masing), dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah
kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam
Segala keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat).
(surah al Jumu’ah:10).

Untuk menjayakan pendekatan tersebut, pihak kerajaan dan sektor swasta perlu
sama-sama berperanan secara bersepadu. Ini sudah pun diberi penekanan dalam
134

konsep pensyarikatan Malaysia. Islam Hadhari menuntut setiap masyarakat Islam
merebut peluang untuk memaju pencapaian ekonomi mereka.

Usaha-usaha untuk memantapkan keadilan dan kestabilan ekonomi di dalam
negara akan terus diberi keutamaan. Melalui strategi pembasmian kemiskinan,
mencapai guna tenaga penuh, kestabilan paras harga dan pertumbuhan ekonomi
yang mapan, keadilan dan kestabilan ekonomi akan dapat dicapai. Bahkan strategi
tersebut menepati aspirasi Islam Hadhari.

Melalui strategi tersebut negara mampu mengembeling kesemua tenaga rakyat
semoga mereka dapat berprestasi di peringkat optimum. Dalam rangka yang sama
pendekatan Islam Hadhari akan terus berusaha untuk meningkat kecekapan sistem
penyampaian sektor awam dan prestasi sektor swasta. Justeru itu mutu sistem
pendidikan dan Institusi Latihan Negara perlu sentiasa dipertingkatkan semoga
kesemua aspek keperluan tersebut dapat dibekalkan kepada rakyat.

Dalam suasana ekonomi dunia yang sangat mencabar dan tidak menentu,
perancangan dan dasar ekonomi yang digubal perlu sensitif kepada perkembangan
tersebut. Walaupun sektor pembuatan dan perkhidmatan menyumbang secara
besar-besaran kepada pertumbuhan ekonomi negara, demi keselamatan negara,
sektor pertanian akan turut diberi perhatian yang sewajarnya. Pembekalan kepada
makanan asasi rakyat, sesuatu yang dituntut oleh Islam. Melalui kemajuan bidang
sains bioteknologi, negara akan berusaha untuk memaju sektor pertanian dengan
teknologi tersebut.

Jelas sekali bahawa pendekatan Islam Hadhari adalah suatu pendekatan yang
komprehensif di mana pencapaian pembangunan ekonomi, negara mampu
menjana kepada wujudnya sebuah masyarakat yang bertamadun dan progresif.
135


vi. KEHIDUPAN BERKUALITI
Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian
kehidupan masyarakat secara berkualiti. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi
dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. Bahkan Islam
menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan
untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. Kehidupan akhirat adalah hasil daripada
kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua
aspek termasuk aspek kerohanian, fizikal dan material. Ini bertepatan dengan
firman Allah s.w.t dalam al-Quran surah al-Qasas: 77,
¸_.¯,¦´ρ !ϑ‹¸· š9.¦´™ ´<¦ ´‘¦$!¦ ο¸¸>ψ¦ Ÿω´ρ š[Ψ. ,,Š¸.Ρ š∅¸Β
!´‹Ρ‘‰l¦ _¸.>¦´ρ !ϑŸé ´_.>¦ ´<¦ š‹l¸| Ÿω´ρ ¸_¯,. Š!.±l¦ ’¸·
¸_¯‘¸¦ β¸| ´<¦ Ÿω ´¸¸>† _¸¸‰¸.±ϑl¦ ∩∠∠∪
Terjemahan: "Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah
dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari
akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan
dan bekalanmu) dari dunia; dan berbuat baiklah (kepada hamba-
hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan
pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah); dan janganlah
Engkau melakukan kerosakan di muka bumi; Sesungguhnya Allah
tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan ". (surah
al Qasas:77).

Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan
kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama, kemampuan memajukan
taraf pendidikan, menghayati kehidupan yang aman, hak memiliki harta dan
jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang. Bermula dengan
pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam tidak
bersifat statik, malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut
136

perlu diusaha dan dijayakan dari semasa ke semasa semoga tahap pencapaian
setanding dengan masyarakat yang maju di dunia.

Di samping itu, Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. Keluarga
yang sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan
berprestasi. Bahkan gejala sosial masyarakat dapat dikurangkan jika setiap
institusi keluarga dapat berfungsi dengan berkesan.

Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti, kemudahan persekitaran
turut diberi perhatian. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama difikir
perlu dalam membina masyarakat yang sihat dan bertenaga.

Dari pendekatan Islam Hadhari, kita dapati bahawa kualiti hidup masyarakat dari
kesemua aspek akan dibangunkan secara bersepadu.

vii. PEMBELAAN HAK KUMPULAN MINORITI DAN WANITA
Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu kepada setiap
individu tanpa diskriminasi, sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti.
Hak-hak mereka dijamin oleh undang-undang negara. Jaminan tersebut meliputi
nyawa, agama, harta, kehormatan dan akal. Dalam Islam ia terkandung dalam
Maqasid as-Syariah. Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau
alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Penafian dan halangan ke
atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang. Ini selaras dengan
firman Allah s.w.t dalam al-Quran surah al-Hujuraat: 13,
!κš‰!≈ƒ '_!Ζl¦ !Ρ¸| />≈Ψ1l> _¸Β ¸¸´Œ _.Ρ¦´ρ ¯Ν>≈Ψl- >´ρ !,θ`-: Ÿ≅¸←!,·´ρ
¦θ·´‘!-.¸l β¸| ¯/>Β¸é¦ ‰Ψ¸s ¸<¦ ¯Ν>91.¦ β¸| ´<¦ Λ¸¸ls ¸,¸,> ∩⊇⊂∪
137

Terjemahan: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah
menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah
menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya
kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan
Yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah
orang Yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan Yang lebih
keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan
dan amalan kamu). (surah al Hujurat:13).

Jaminan ke atas hak-hak tersebut terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. la
terdapat dalam Bahagian Kedua Perlembagaan yang membuat peruntukan
mengenai kebebasan asasi (Fundamental Liberties).

Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan minoriti dan wanita
dapat menikmati apa jua yang dinikmati oleh kumpulan majoriti dan lelaki.
Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan negara dan menikmati apa
jua yang dinikmati oleh kaum-kaum lain. Mereka boleh menyertai dalam
pentadbiran negara, aktiviti ekonomi, sosial, pendidikan, agama dan politik. Isu
mengenai hak-hak wanita telah diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan dalam
menggubal dasar negara seperti termaktub dalam Dasar Wanita Negara.

Rasulullah s.a.wtelah juga menyebut dengan jelas tentang wanita sejak mula
hingga ke akhir hayat baginda dengan peringatan khusus semasa mengerjakan
Haji Wida' (Haji Perpisahan) dengan sabdanya yang telah diriwayatkan oleh
Muslim, maksudnya: "Maka bertaqwalah kamu kepada Allah terhadap wanita
kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah
menghalalkan kepada kamu mencampuri mereka dengan ijab kabul yang sah
sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka
tidak membiarkan orang luar yang dibenci oleh suami berkunjung ke rumahnya.
Sekiranya mereka melakukan demikian, ajarlah mereka dengan pukulan yang
138

tidak menyakitkan. Manakala bagi mereka (wanita) ke atas kamu (lelaki) pula
ialah memberikan mereka rezeki (makanan) dan perhiasan/pakaian dengan car a
yang baik. Dan telah aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan
menyesatkan kamu selepasnya sekiranya kamu berpegang dengannya iaitu kitab
Allah (al-Quran)".

Realiti yang berlaku di negara kita sejak negara mencapai kemerdekaan sampai ke
hari ini menunjukkan setiap kaum dan bangsa tidak dinafikan hak-hak mereka,
bahkan dalam beberapa perkara diberikan perlindungan dan jaminan melalui
undang-undang negara.

Di negara kita seperti juga di kebanyakan negara-negara lain bagi menjamin hak-
hak seseorang dan kumpulan itu tidak dinafikan. Kerajaan telah menubuhkan
Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Kerajaan juga telah menerima
Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDHR), beberapa teriti
dan kemanusiaan lain, termasuk mengenai wanita. Bahkan dalam beberapa aspek
kedudukan wanita di negara ini jauh lebih baik berbanding di sesetengah negara
Islam. Ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka dan kesatuan yang
menguruskannya. Mereka boleh terlibat dalam semua sektor pekerjaan dan
perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang negara dan penyertaan dalam
pembangunan negara.

Bagi menjamin hak-hak tersebut dihormati dan tidak dicabuli, terdapat badan-
badan yang mengawasi termasuk mahkamah-mahkamah diberi kuasa dan bebas
untuk membicarakan isu menyalahi hak-hak apabila berlaku pertikaian.

Dalam beberapa penulisan barat menimbulkan isu bahawa Islam tidak memberi
perhatian dan kedudukan wajar kepada bukan Islam dan wanita. Sebenarnya hak-
139

hak asasi sepatutnya diperjelaskan meliputi golongan bukan Islam dan semua
kaum serta jantina. Dalam sejarah pemerintahan Islam orang bukan Islam diberi
kedudukan dalam pemerintahan dan hak-hak mereka tidak dinafikan. Kebebasan
beragama diberikan bagi menjamin penghayatan dalam pembangunan negara dan
perkhidmatan, mereka diberikan hak sehingga menjawat jawatan menteri dan
pegawai kanan kerajaan. Sejarah membuktikan orang bukan Islam begitu senang
berada di bawah pemerintahan Islam kerana hak-hak mereka terjamin dan
kerajaan berlaku adil ke atas mereka. Keadaan yang sama dapat disaksikan
berlaku di negara kita.

Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang jitu serta adil, saksama, amanah dan
bertanggungjawab kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira kaum,
bangsa, keturunan dan fahaman agama, tidak memandang rendah mana-mana
golongan. Hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang dan apabila timbul
pertikaian ia boleh diselesaikan oleh mahkamah atau badan seumpamanya. Ini
bertepatan dengan firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa': 58,
¤ β¸| ´<¦ ¯Ν´`¸`Β!ƒ β¦ ¦ρ–Šσ. ¸¸≈´Ζ≈Β¸¦ ´’|¸| !γ¸lδ¦ ¦Œ¸|´ρ Ο.ϑ>> _,,
¸_!Ζl¦ β¦ ¦θϑ>>´ ¸Α‰-l!¸, β¸| ´<¦ !−Κ¸-¸Ρ />´L¸-ƒ .¸«¸, β¸| ´<¦ βl´
!-‹¸.œ ¦¸,¸., ∩∈∇∪
Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya
menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak
menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara
manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil.
Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi
pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya
Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. (surah al
Nisa’:58 ).

140

viii. Keutuhan Budaya Dan Moral
Satu daripada prinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya
keutuhan budaya dan ketinggian akhlak sebagai identiti negara tersebut. Dalam
rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia, kepelbagaian budaya dan
agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh, murni
dan luhur. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin
kesejahteraan, keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. la juga
akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. Ini bertepatan dengan firman
Allah s.w.t dalam surah al-Mukminun: 1-2,
‰· _l·¦ βθ`Ζ¸Βσϑl¦ ∩⊇∪ _¸¸%!¦ ¯Νδ ’¸· ¯Ν¸κ¸:Ÿξ. βθ`-¸:≈> ∩⊄∪
Terjemahan: Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang
beriman, Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya;
(surah al Mu’minun:1-2).

Dengan demikian, kemajuan ekonomi dan teknologi akan berjalan seiring dengan
keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. Namun,
gejala keruntuhan akhlak, kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam
masyarakat Malaysia semasa, merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan
pendekatan Islam Hadhari. Dari perspektif tamadun dan agama Islam, kemajuan
ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan etika yang
luhur. Matlamat ini tidak akan dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan
diasingkan daripada nilai-nilai moral, etika dan kerohanian yang luhur. Sejarah
telah membuktikan bahawa tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat
telah runtuh dan ditelan zaman akibat daripada kepincangan moral yang parah
dalam masyarakat dan negara.

141

Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai-nilai
murni yang berasaskan keluhuran dan kreativiti yang menyumbang ke arah
kebudayaan tinggi (high culture).

ix. PEMULIHARAAN ALAM SEMULAJADI
Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia, tetapi
juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. Kesejahteraan yang dinikmati
oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama
manusia dengan alam tabii. Dalam proses pembangunan, manusia mempunyai
kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii secara berlebihan
dengan menggunakan sains dan teknologi. Natijahnya, keseimbangan alam
semula jadi tidak dapat dikekalkan. Peristiwa tanah runtuh, banjir kilat,
pemanasan global, gempa bumi, gelombang besar, hujan asid, pencemaran alam
sekitar dan sebagainya semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan eko-sistem
yang dilakukan oleh aktiviti manusia.

Di peringkat antarabangsa beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun
dilaksanakan oleh UNDP untuk memastikan pembangunan yang lestari. Deklarasi
Reo De Janerio (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara dua
deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya. Malaysia sendiri telah
mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan pembangunan negara secara
lestari dan mesra alam.

Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan
pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. Pembangunan insan yang
berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama,
bertanggungjawab dengan alam, membangun alam secara terancang perlulah
diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Pembangunan sains dan teknologi
142

yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada
seluruh peringkat masyarakat. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii
perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak
mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat.

Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi
harmoni dengan alam sekitar di sekitarnya disamping berusaha untuk terus maju.

x. KEKUATAN PERTAHANAN
Islam Hadhari melihat pertahanan bukan sahaja isu-isu yang meliputi kekuatan
ketenteraan dan persenjataan, malah ia merangkumi kekuatan diri, fizikal dan
spiritual. Ini bertepatan dengan firman Allah s.w.t dalam al-Quran surah al-Anfal:
60,
¦ρ‘‰¸s¦´ρ Νγl !Β Ο.-L.`™¦ _¸Β ¸ο¯θ· ∅¸Β´ρ ¸1!,¸¯‘ ¸≅‹⇐l¦ šχθ,¸δ¯¸.
.¸«¸, ρ‰s ¸<¦ ¯Νéρ‰s´ ρ _¸¸¸>¦´™´ρ _¸Β `Ο¸γ¸ΡρŠ Ÿω `ΝγΡθϑl-. ´<¦
¯Νγϑl-ƒ !Β´ρ ¦θ1¸±Ζ. _¸Β ¸™`_: †¸· ¸≅‹¸,™ ¸<¦ ∃´θ`ƒ ¯Ν>¯‹l¸| `Ο.Ρ¦´ρ Ÿω
šχθϑlL. ∩∉⊃∪
Terjemahan: Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh
Yang menceroboh) Segala jenis kekuatan Yang dapat kamu
sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda Yang lengkap sedia,
untuk menggerunkan Dengan persediaan itu musuh Allah dan
musuh kamu serta musuh-musuh Yang lain dari mereka Yang
kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. dan apa
sahaja Yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan
disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan
dianiaya. (surah al Anfal:60).

143

Bangsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan negara
dari dicerobohi. Untuk itu mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan yang
terkini bagi tujuan mempertahankan diri dan negara dan bukan untnk menyerang
dan menguasai bangsa lain.

Kekuatan pertahanan akan menjamin kestabilan, keamanan dan keselamatan
negara yang membolehkan proses pembangunan dilakukan secara berterusan.

Perubahan snasana politik dunia global masa kini dan tekanan serta penghinaan
yang dihadapi oleh sebahagian umat manusia menuntut kita menguasai kekuatan
ketenteraan dan keupayaan mempertahankan diri. Negara perlu diperlengkapkan
dengan rancangan serta program jangka panjang untuk menyemai rasa hak dan
tanggungjawab membela kemuliaan maruah diri, bangsa dan negara. Pendekatan
Islam Hadhari akan berusaha memperkasakan umat supaya mereka berupaya
menghadapi cabaran dunia semasa.

PENUTUP
Usaha Kerajaan memperkenalkan Islam Hadhari dalam arus pembangunan
perdana negara amat tepat pada masanya ketika umat Islam sedang menghadapi
perubahan sama ada dari segi politik, ekonomi, pendidikan, kemajuan sains,
teknologi dan lain-lain. Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan
yang berterusan perlu dirancang. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan
bercanggah dengan Islam perlu diperbetulkan supaya pemikiran dan jati diri
masyarakat dapat dibentuk. Dengan pelaksanaan Islam Hadhari di Malaysia akan
membuka minda masyarakat Islam tentang tujuan hidup yang sebenar dan sama-
sama memahami hala tuju kepimpinan negara ke arah membangun ummah dan
negara dengan cemerlang, gemilang dan terbilang yang diredhai Allah s.w.t.
Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-Baqarah: 201, maksudnya: “dan
144

di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: “wahai Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari
azab api neraka”.

4.3 Islam Hadhari sebagai penjana pembangunan ummah
Pendahuluan
Malaya mencapai kemerdekaan daripada penjajahan Inggeris pada 31 Ogos 1957.
Pada 16 September 1963 dirasmikan penubuhan Malaysia. Tunku Abdul Rahman
Putra, Perdana Menteri pertama negara. sebagai seorang Melayu beragama Islam,
telah berjaya meyakinkan para pejuang kemerdekaan yang terdiri dari kaum Cina
dan India untuk memasukkan satu peruntukan di dalam Perlembagaan tentang
Islam sebagai agama persekutuan, dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan
aman dan harmoni.

Pada peringkat awalnya, aktiviti keagamaan yang dijalankan di dalam negara
merdeka, pada umumnya merupakan aktiviti yang lebih menekankan tentang
ritual, seperti peraduan membaca al-Qur'an. Bagaimanapun aktiviti ini telah
meletakkan negara kita ke peringkat dunia Islam lainnya, dengan berkembangnya
peraduan tersebut ke peringkat antarabangsa.

Usaha Perdana Menteri pertama menubuhkan badan dakwah yang khusus untuk
menjelaskan pengertian Islam kepada rakyat bukan Islam juga telah mencapai
kejayaan yang baik, kerana usaha ini dilihat sebagai satu agenda yang baik untuk
mendidik saudara Islam yang baru dalam memahami ajaran agamanya yang betul,
dan hubungannya dengan orang lain, khususnya dalam negara yang berbilang
kaum dan agama ini.
145


Usaha meningkatkan aktiviti agama telah diteruskan oleh Perdana Menteri kedua
dan ketiga secara yang lebih luas, iaitu merangkumi pelajaran agama yang telah
dimasukkan ke dalam arus perdana dasar pendidikan negara. penubuhan badan
untuk urusan haji dan sokongan kepada badan-badan dakwah. Dalam era
pemerintahan Perdana Menteri ke empat. Tun Dr. Mahathir Mohammad. Islam
benar-benar telah dibawa ke satu arah yang baru, kerana era Dr. Mahathir adalah
satu era kebangkitan Islam yang mencabar dan segala cabaran yang globalisasi
dan teknologi maklumat dan komunikasi.

Dr. Mahathir nampaknya dengan visi dan pandangannya yang jauh, telah berjaya
membentuk satu kefahaman silam yang agak jelas di kalangan rakyat Malaysia
yang berbentuk pluralistik, dan meletakkan negara sebagai negara yang
mengamalkan Islam secara moderat, terbuka, tolerandandinamik.

Kejayaan besar beliau ialah membawakan wadah Islam ke dalam semua sektor
pentadbiran negara, bermula dari bidang pendidikan, pentadbiran negara.
perbankan dan aktiviti kewangan, membawa kepada dasar luar negara yang
konsistan terhadap negara luar dan sebagainya. Dengan itu Islam telah mengambil
tempat yang sewajarnya di dalam pemerintahan beliau, dan berjaya membuka
mata seluruh dunia tentang kepimpinannya yang dinamik, termasuk kepimpinan
Islam moden yang menjadi contoh kepada dunia luar, sama ada dunia Islam atau
dunia bukan Islam.

Maka pada zaman peralihan kuasa dari Dr. Mahathir, kepada Perdana Menteri
yang baru, Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi, Islam telah diprojekkan dalam
imej baru, iaitu sebagai Islam Hadhari, sungguh pun agenda kerja dan
perlaksanaan Islam di Malaysia tentunya merupakan kesinambungan dari projek
146

Islam yang telah dijalankan begitu banyak dan progresif seperti yang dinyatakan
dengan ringkas di atas.

Agenda Kerja Islam Hadhari
Dasar dan agenda kerja serta perlaksanaan Islam Hadhari haruslah disusun dan
dijalankan dengan sebaik-baiknya supaya satu tasawwur yang tepat tentang Islam
itu pada umumnya tidaklah hanya menjadi satu pengucapan yang tidak berisi, atau
hanya merupakan satu simbolik dan retorika sahaja.

Hal ini disebut kerana isu agama di negara kita sering di salah gunakan, itu Islam
dan agenda agama seolah-olah hanyalah merupakan pengucapan dan ceramah,
teori yang berjela-jela, dan kata-kata retorika yang sedap didengar, sehingga
dengan itu sesiapa yang pandai berceramah atau berteori tentang agama, maka dia
telah dianggap sebagai tokoh agama walau pun amalan dan pengucapannya tidak
menggambarkan peribadi, ilmu dan amalan keislamannya.

Oleh itu sekiranya Islam Hadhari bermaksud Islam yang dinamik dan
bertamadun, berilmu dan berdaya maju untuk menyusun kehidupan yang
berbahagia di dunia dan akhirat. maka penyusunan agenda negara dalam bidang
keislaman yang dinamik dan bertamadun, berilmu dan maju untuk dunia dan
akhirat itu, haruslah diatur dengan sebaik-baiknya. Persoalan yang timbul di sini,
ialah bagaimanakah seharusnya kita membangunkan Islam yang dinamik, terbuka,
maju, berteraskan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat dalam masyarakat kita
sekarang ini agar pembangunan ini akan menjadi lebih mantap dan maju ke
hadapan serta lebih bermakna lagi jika dibandingkan dengan zaman sebelum ini
yang masyarakat di negara kita munkin rata-ratanya tidak pernah mendengar
istilah Islam Hadhari?

147

Persoalan penting ini haruslah dicarikan jawapannya oleh semua kalangan dalam
masyarakat, khususnya Kerajaan, dalam merangka dasar dan agenda kerjanya
dalam membangunkan Islam Hadhari.

Malahan sekiranya kita melihat Islam Hadhari dari dimensi yang lebih luas, iaitu
berasaskan masyarakat kita yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama, maka
bagaimanakah seharusnya kita menyusun agenda kerja yang lebih baik dalam
mevvujudkan masyarakat yang bertoleransi, berintegrasi dan saling memahami
dan mcnghormali antara kaum dan agama.

Bagaimanakah agaknya usaha yang seharusnya dilakukan dalam memberi
ketahaman yang jelas tentang Islam sebagai agama negara agar dalam aspek ini
tidak akan timbul sebarang prasangka yang negatif. Hal ini juga merupakan satu
isu besar yang seharusnya diselesaikan sekarang ini, terutamanya pada masa
mutakhir ini, iaitu ketika terdapat segelintir anggota masyarakat kita yang tidak
mahu memahami kontrak sosial di antara pelbagai kaum ketika Islam dijadikan
agama rasmi negara dalam Perlembagaan kita.

Isu yang timbul akibat dari ketidak-selarasan undang-undang Islam tentang hak
menjaga anak yang masih belum cukup umur bagi ibu bapa yang telah bercerai
kerana salah seorang ibu atau bapa itu telah menganut Islam umpamanya, menjadi
isu besar apabila anak atau anak-anak itu telah diislamkan oleh salah seorang ibu
atau bapa yang menganut Islam, maka mahkamah sivil mempunyai kuasa unluk
menentukan hak penjagaan anak-anak ini. Hal ini menjadi isu kerana anak-anak
tersebut telah diserahkan hak penjagaannya kepada ibu bapa yang bukan Islam,
dan keputusan ini telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Islam,
sedangkan mahkamah Sivil sememangnya mempunyai hak untuk membuat
keputusan tersebut berdasarkan undang-undang yang sedia ada.
148


Masyarakat Islam tentulah akan bertanya apakah penyelesaian yang dapat
dilakukan dalam isu ini, agar perkara ini tidak menjadi duri dalam daging bagi
masyarakat Islam sendiri?

Dari satu sudut yang lain, Islam Hadhari tentulah merupakan satu sistem hidup
yang bertamadun tinggi. Oleh itu bagaimanakah usaha yang seharusnya
dilaksanakan dalam memberi pendidikan yang bertamadun kepada masyarakat
umum. termasuk masyarakat Islam sendiri, yang mungkin selama ini tidak dapat
memahami sepenuhnya sistem Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap.

Islam Hadhari juga seterusnya mampu melahirkan suatu umat yang berbudaya
tinggi dan berilmu pengetahuan berasaskan nilai-nilai moral kerohanian yang
mulia. Segala gejala yang merosakkan moral dan akhlak sering diperanginya.
Hiburan melulu yang bermatlamatkan keseronokan nafsu tentulah tidak akan
mendapat tempat dalam Islam Hadhari. Nilai dan budaya liar, sama ada yang
dicipta oleh anak tcmpatan atau dibawa masuk dari luar, iaitu dari barat dan timur,
dari Hollywood atau Bollywood, nilai-nilai negatif Barat berunsurkan kehidupan
hedonisme, merupakan sesuatu yang ditolak oleh Islam Hadhari.

Maka perlaksanaan Islam Hadhari dalam keadaan ini memerlukan rancangan
strategik yang bersepadu oleh semua jentera kerajaan. termasuk kementerian-
kementerian yang menjadi asas pembangunan moral dan akhlak rakyat,
pcndidikan, penerangan dan media, kesenian, kehudayaan, belia dan lain-lain lagi
yang seharusnya juga peka dan memahami konsep dan perlaksanaan Islam
Hadhari yang diketengahkan ini.

149

Ramai pembesar negara luar islam dan bukan Islam, merasa kagum dengan
penonjolan konsep dan perlaksanaan Islam Hadhari di negara kita. kerana mereka
selama ini telah dapat menyaksikan kesungguhan kita menghayati Islam di negara
dan bertamadun tanpa melupakan nilai-nilai kerohanian dan moral yang menjadi
(eras agama kita. Maka contoh islam Hadhari ini haruslah kita pertingkatkan lagi
dalam menonjol Islam yang positif dalam dunia global ini. Imej kekerasan dan
keganasan yang selama ini tidak dapat dihubungkan dengan umat Islam di negara
kita ini seharusnya dikekalkan supaya segala keganasan dan kekerasan yang
berlaku di dalam dunia ini tidak akan berlaku sama sekali di negara kita. Unsur
radikalisme dan ekstremisme haruslah dihindarkan supaya hal yang menjatuhkan
imej Islam itu tidak akan tumbuh di negara kita ini.

Pendeknya dalam memprojekkan Islam Hadhari kita amat memerlukan
pengetahuan yang cukup mendalam untuk menterjemahkan konsep dan
perlaksanaannya yang jitu dan berkesan.

Amat silap sekali sekiranya terdapat orang yang beranggapan bahawa Islam
Hadhari akan tercapai matlamatnya dengan berceramah dan berkhutbah, atau
semata-mata dengan penganjuran satu dua forum dan perbincangan seperti forum
perdana dan sebagainya.

Peristiwa sedih yang sering berlaku di negara kita termasuk kejadian rogol dan
bunuh dalam masyarakat kita termasuk yang melibatkan kalangan masyarakat
Islam sendiri, malah kematian seorang pelajar sekolah agama di Negeri Sembilan
tidak lama dulu, sebagai korban keganasan dan salah laku yang serius di kalangan
rakan sekolahnya, sudah agak memadai untuk memberi pengajaran bahawa
pendidikan agama bukanlah semata-mata terhad dalam pengajaran hukum-hakam
dan dosa pahala yang akan diterima pada hari kiamat nanti atau dengan menghafal
150

beberapa Surah al-Qur'an dan al-Hadith. Tetapi pengajaran agama itu haruslah
disusun sebegitu rupa untuk dihayati dicontohi dan diterjemahkan ke dalam
amalan dan kehidupan moden yang serba mencabar ini, yang menyentuh bukan
hanya akidah dan syariah. malahan menyentuh jiwa dan psikologi pelajar, tingkah
laku dan rukun pergaulan sesama rakan dan masyarakat sekeliling.

Perkembangan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai akhlak Islam ini juga
memberi pengajaran bahawa Islam Hadhari bukanlah dengan hanya
memperbanyakkan program agama di dalam TV umpamanya, ketika program lain
dibiarkan bermaharajalela dengan penonjolan gejala negatif yang bertentangan
dengan nilai dan budaya kita. Bukan pula hanya diisi dengan syarahan dan
ceramah agama, sedangkan banyak lagi program lain yang merosakkan moral dan
akhlak penonton, iaitu yang boleh diibaratkan seperti serangga dan racun yang
dalam sekelip mata sahaja akan mengikis segala mutiara dan bunga-bungaan yang
cuba ditaburkan melalui program agama itu. Islam Hadhari tidak hanya akan
tertonjol dalam hiburan nasyid dan penampilan sopan para artis dalam bidang
kesenian dan hiburan yang dikenali sebagai hiburan altematif, sedangkan
penonjolan hebat Akademi Fantasia atau Cit Cat Bersama Artis, dan sebagainya.
merupakan sama sekali nilai budaya yang baik, walaupun hanya dilihat dari sudut
budaya bangsa kita yang bersopan dan berakhlak mulia. Islam Hadhari bukanlah
seharusnya hanya dihayati di JAKIM atau institusi agama yang lain, sedangkan
agensi dan kementerian lain menutup mata terhadap penghayatan dan matlamat
Islam Hadhari ini. Tetapi dengan mengemukakan pandangan ini, bukanlah bererti
bahawa kita akan terpaksa melangkah ke belakang dengan mengamalkan Islam
yang tertutup dan sering dilabelkan sebagai amalan yang jumud.

Islam Hadhari ialah Islam yang membangun dengan ilmu dan moral, yang
dinamik dan maju, bertamadun dan berperadaban. Konsep ini diterima oleh semua
151

lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Maka matlamat inilah yang
seharusnya difahami oleh semua, terutamanya ketika kita sedang berusaha untuk
membangunkan bangsa Malaysia yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama,
etika dan moral yang baik. Hal ini merupakan satu cabaran yang besar dalam
melahirkan bangsa Malaysia yang maju seperti yang dirangka dalam Wawasan
2020. Seperti yang disebutkan di atas, bahawa bidang pendidikan adalah
merupakan satu arena yang amat penting untuk memberi kefahaman tentang Islam
Hadhari, dan memupuk serta membangun generasi kita yang lebih mantap dalam
menghayati ajaran dan nilai akhlak Islam dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentulah
secara langsungnya merupakan tanggungjawab Kementerian Pendidikan, yang
sekarang ini telah dipecahkan kepada dua buah kementerian, iaitu Kementerian
Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Bilangan institusi tersebut, terutamanya di peringkat kolej dan maktab, tumbuh
dengan agak banyak, termasuk yang dianjurkan oleh kerajaan-kerajaan negeri di
negara kita ini. Wang yang dibelanjakan oleh kerajaan untuk tujuan ini telah
meningkat kepada satu jumlah yang tinggi. Ibu bapa sendiri yang menyedari akan
kepentingan pendidikan agama telah mengeluarkan perbelanjaan persendirian
yang banyak untuk membiayai anak-anak mereka bagi melanjutkan pelajaran ke
institusi dan kolej agama swasta.

Oleh itu kementerian tersebut haruslah menjalankan kajian dan semakan semula
yang serius, terutamanya untuk menilai semula falsafah ilmu dan pendidikan
agama yang menjadi teras penganjuran dan penubuhan institusi yang dilabelkan
sebagai kolej, maktab atau institusi pengajian tinggi agama tersebut dan yang
benar-benar menjadi harapan umat Islam untuk melahirkan generasi baru umat
Islam yang lebih baik. Falsafah dan konsep ilmu dan pendidikan Islam inilah yang
sering mencorakkan kukurikulum pengajaran, penyusunan buku teks, latihan
152

tenaga pengajar, dan pembangunan pendidikan di institusi tersebut. Malah
falsafah pendidikan Islam inilah juga yang menentukan objektif dan matlamat
penubuhan dan pengajaran institusi itu. Maka tenaga manusia yang mendapat
latihan di dalam institusi inilah yang akan lahir ketengah-tengah masyarakat
negara kita pada masa yang akan datang, sama ada akan menjadi warga negara
yang sihat mental dan akal, rohani dan jasmaninya, juga warganegara yang
berakhlak dan bermoral tinggi bertamadun dan berperadaban, atau sebaliknya.

Falsafah dan objektif pendidikan negara sememangnya telah menggariskan
tentang pembangunan insan yang sepadu dan seimbang ini, tetapi kaedah umum
ini haruslah diterjemahkan dengan sebaik-baiknya di semua peringkat dan displin
ilmu pengetahuan, termasuk dalam pendidikan agama. Kita tidak lagi seharusnya
mengambil kesimpulan yang mudah bahawa pengajaran dan pendidikan agama
merupakan satu saluran pendidikan yang ideal untuk melahirkan manusia yang
unggul dan berguna di dunia dan akhirat. Kesimpulan yang mudah ini sebenarnya
lebih banyak mengundang masalah dalam masyarakat kita, malah dalam
masyarakat Islam dan negara Islam di seluruh dunia.

Kesimpulan yang demikian telah menanamkan satu pemikiran yang mudah pula
tentang pendidikan Islam yang sebenarnya ke dalam pemikiran umat kita, maka
dengan itu kita sering saja menganggap bahawa pendidikan Islam adalah satu
sistem pendidikan yang mudah pula, dan modelnya telah tersedia sejak berpuluh-
puluh tahun yang lain.

Kematian Mohamad Farid Ibrahim, pelajar sebuah sekolah agama di Negeri
Sembilan pada 28 Mac 2004 yang lalu telah menimbulkan banyak tanda tanya di
dalam pemikiran kita. Pertamanya kita harus bertanya apakah kesilapan yang
153

telah berlaku kepada generasi muda kita pada hari ini sehingga mereka kehilangan
arah dan menjelma menjadi makhluk yang tidak beperikemanusiaan?

Soalan kedua ialah di manakah pula silapnya pentadbiran sekolah kita sekarang
sehingga anak didiknya telah terlepas dari pengawasan dan kawalan pihak
berautoriti hingga mereka dapat melakukan kekejaman yang jelas bercanggah
dengan peraturan dan displin sekolah?

Di manakah hilangnya asas pendidikan anak-anak ini ketika mereka membesar di
dalam asuhan keluarga mereka sendiri sebelum mereka memasuki sekolah
berasrama atau apakah anak-anak ini sebelum ini tidak pernah dididik oleh ibu
bapa mereka untuk menjadi manusia yang berpekerti mulia?

Persoalan yang paling kritikal yang timbul dalam konteks ini ialah, oleh kerana
tragedi ini berlaku di sekolah agama maka kita tentulah akan bertanya kenapa
pula hal ini berlaku di sekolah agama, iaitu sekolah yang mengajar agama kepada
para pelajarnya. Bukankah agama merupakan satu peraturan hidup jasmani dan
rohani yang mengajar umatnya menjadi manusia yang baik, berkelakuan tertib
mempunyai perasaan belas kasihan sesama manusia, bersopan santun, beradab,
beretika dan sebagainya. Kenapakah dalam sekolah yang sepatutnya menjadi satu
tempat mala petaka, sehingga melahirkan manusia buas yang sanggup membunuh
rakan sendiri?

Pihak berkuasa agama yang menubuhkan sekolah ini, dan para guru agama yang
mengajar di sekolah ini juga, mungkin tidak mampu memahami krisis ini, apa lagi
menyelesaikannya menurut ajaran agama. Mereka telah menyusun kurikulum,
memilih buku teks, dan para guru agama pula telah mengajar mengikut kurikulum
dan buku teks, dan para guru agama pula telah mengajar mengikut kurikulum dan
154

buku teks yang telah disediakan, mengajar sembahyang dan ibadat lain, mengajar
kandungan al-Qur'an dan al-Hadith, malah para pelajarnya pun mungkin telah
kelihatan amat beragama, terutamanya dipandang dari segi lahiriahnya, iaitu
berkupiah putih sebagai lambang agama. Jadi apa lagi yang dapat mereka lakukan
lebih dari itu?

Persoalan memerlukan jawapan yang menyeluruh. Jawapan mudah dan jalan
keluar yang terlalu simplistik seperti yang selalu kita berikan dalam
menyelesaikan masalah kehidupan kita ini, iaitu dengan memberikan satu
jawapan sahaja untuk menyelesaikan seribu satu persoalan yang kita hadapi,
tidaklah seharusnya menjadi cara penyelesaian lagi dalam situasi yang amat
runcing dan rumit ini. Jawapan yang mengatakan bahawa hanya dengan agama
sahaja kita konteks ini mungkin amat meleset, sekiranya kita tidak berusaha
memahami pendidikan agama bagaimanakah yang sebenar-benarnya akan dapat
melahirkan manusia yang ideal dan berguna di dunia dan akhirat.

Jawapan secara simplistik yang kita berikan diatas dengan sendirinya dinafikan
oleh kejadian terakhir di sekolah agama tersebut, walau pun sebenarnya kejadian
itu adalah merupakan satu kejadian yang terpencil dan amat jarang berlaku.
Bagaimanapun kejadian itu telah berlaku, dan berlaku di dalam sekolah agama
sendiri. Malah lebih dari itu, kejadian pukul memukul, mencuri dan gejala
samseng yang berlaku di kalangan pelajar sekolah umumnya pada masa ini, telah
berlaku juga di sekolah-sekolah agama.

Ajaran agama yang diturunkan Allah s.w.t. tentulah tidak ada cacat celanya,
malah agama adalah satu peraturan hidup yang lengkap dan sempurna, yang
mengandungi ajaran dan nilai-nilai murni untuk kesejahteraan manusia di dunia
dan akhirat juga yang mengatur kehidupan yang harmoni antara manusia. Jadi
155

dimanakah silapnya dasar dan sistem pendidikan agama dalam konteks yang kita
bicarakan pada hari ini, malah dalam sistem pendidikan kita umumnya dalam
menterjemahkan dan menghayati dasar dan ajaran agama yang amat murni itu?

Persoalan yang kita hadapi sekarang ini bukanlah satu atau dua, malah
persoalannya terlalu banyak, iaitu yang berkaitan dengan masalah psikologi,
kejiwaan, persekitaraan. moral, adab sopan. cabaran alam global, keibu bapaan,
pendidikan sosial budaya, kerohanian dan agama itu sendiri. Oleh itu, kita
perlulah memeriksa semula segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem
pendidikan agama di negara kita, bermula dari konsep dan falsafahnya, membawa
kepada kurikulumnya, penyusunan buku teks, latihan guru dan pentadbirannya.
Kita mempunyai puluhan institusi pelajaran agama, termasuk maktab dan kolej
agama.

Bilangan institusi yang banyak ini melibatkan ramai pula pelajar dan tenaga
pengajar. Malah sistem pendidikan, sukatan pelajaran, kurikulum dan
pentadbirannya mempunyai pendekatan yang berbeza-beza. Objektif
pengajarannya juga tidak pernah dinilai dengan baik, maka akibatnya para lepasan
institusi ini tidak mempunyai satu kefahaman dan satu tasawwur atau world-view
Islam. Inilah krisis pemikiran umat Islam sekarang yang membawa kepada
kehancuran dan kemunduran umat dan negara Islam seluruhnya dalam dunia
moden pada hari ini.

Malah dalam hal ini, kita sering juga mengambil model institusi pendidikan luar
negara, terutamanya dari negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Arab Saudi
untuk kita salinkan sebagai 'carbon copy' bagi sistem dan struktur pendidikan
agama di negara kita, seperti dari Universiti AI-Azhar, Universiti Islam Madinah
dan sebagainya tanpa membuat penilaian yang terkini tentang kekuatan dan
156

kelemahan institusi agama itu. Mungkin dari segi ilmu terasnya, maka pendidikan
agama itu adalah sama sahaja di mana-mana sekali pun, tetapi dari segi kurikulum
dan pengisiannya, pendekatannya, perkembangan ilmunya, kaedah pengajaran
dan latihan tenaga pengajarnya, serta buku teks dan rujukannya haruslah dinilai
dengan sebaik-baiknya supaya dengan itu kita sendiri yang sesuai dengan tuntutan
agama dan tuntutan dunia semasa.

Kita tidak boleh lagi mengambil mudah tentang pengajaran agama yang selama
ini dianggap sehagai satu pengajaran yang menyentuh akidah dan syariah dengan
segala hukum hakam, dosa pahalanya sahaja, kerana seperti yang kita maklum
bahawa pelajaran agama adalah merupakan satu asas pendidikan yang
menyeluruh untuk membina sahsiah manusia dan pelajaran itu perlu dihubungkan
dengan sejarah manusia, pertumbuhan ilmu dalam berbagai-bagai bidang yang
berhubung rapat dengan alam dan manusia, dengan sains teknologi dan
sebagainya supaya pelajar agama benar-benar menginsafi bahawa pelajaran
agama yang dipelajarinya itu adalah satu disiplin ilmu yang relevan dengan
peredaran masa. Terkini, global dan menyeluruh.

Atas asas inilah agama dapat memainkan peranannya sebagai satu teras
pembentukan manusia yang kuat, terutamanya dari sudut nilai dan akhlak
kerohaniannya. Oleh itu kita tidak lagi dapat membuat kenyataan yang mudah
bahawa dengan mengajar agama dan mendapat pendidikan agama, terutamanya di
sekolah agama, maka anak-anak kita akan menjadi manusia yang baik. Pelajaran
agama yang tidak diolah dengan baik tidak mampu mengubah minda dan sikap
serta kerohanian para pelajar, sebaliknya pendidikan menyeluruh dan bersepadu
yang dihubungkan dengan ajaran agama itulah yang akan menjadi lebih berkesan.

157

Maka nampaknya kita haruslah mengkaji bagaimanakah cara yang lebih berkesan
untuk mengajar agama kepada anak-anak kita supaya agama akan dapat menjadi
satu mekanisme yang kuat bagi mcmbentuk minda.

Perlaksanaan pendidikan Islam yang menyeluruh yang dapat menepati konsep
Islam Hadhari yang seharusnya difahami dengan baik terutamanya oleh
pemerintah yang diberi amanah untuk menggubal dasar pendidikan negara yang
global, moden dan dinamik, Islam Hadhari adalah mengenai Islam sebagai satu
tamadun, sebagai wadah ilmu pengetahuan, sebagai alat untuk mencapai
kebahagian dunia dan akhirat, dan sebagai satu sistem hidup untuk umat Islam
membangunkan semula satu umat yang kuat, maju dan bermaruah serta dihormati
oleh dunia. Maka generasi muda yang seharusnya dididik sekarang ialah generasi
yang dapat hidup dengan jayanya dalam menghadapi proses globalisasi dan arus
kemodenan yang berlaku dengan amat cepat dan pesat di sekeliling kita.

Islam Hadhari dan Tamadun Manusia
Dalam membangunkan tamadun berdasarkan Islam Hadhari, umat Islam
seharusnya mempunyai persepsi yang jelas tentang tamadun Islam. Dalam
melaksanakan mesej keagungan Islam sebagai agama yang membina peradaban
dan akhlak manusia seluruhnya maka umat Islam tidaklah seharusnya sentiasa
hanya menyanyikan lagu merdu klasik mereka yang telah pun ditelan zaman.

Kita tidak perlu bernostalgia mengingati kemenangan dan keagungan zaman
silam semata-mata kerana ingin dibuai mimpi yang indah-indah. Sebaliknya
memperingati keagungan Islam dan umatnya yang telah menonjol dan memberi
sumbangan kepada dunia dalam bidang peradaban dan kesarjanaan serta tamadun
manusia, haruslah merupakan satu bahan sejarah yang mesti dipelajari dan
diambil iktibar.
158


Kita tidak seharusnya hanya menunding jari kepada orang lain untuk
menjustifikasikan kelemahan dan kemunduran kita. Kita tidak seharusnya hanya
melihat keluar untuk mencari sebab kenapa kita ketinggalan di belakang,
sungguhpun elemen luar ini juga sering mempengaruhi pemikiran dan tindakan
bebal kita sehingga kita menjadi lemah, ganas, miskin, jahil dan sebagainya.

Kita sendiri yang seharusnya mengelakkan diri kita daripada diperangkap dalam
jebak penjajahan dan imprialis Barat yang sentiasa mengintai peluang untuk
memporak-perandakan kita, dan menjadikan umat kita berkrisis, bertelagah
sesama sendiri, seterusnya terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan
kemunduran.

Allah s.w.t. telah memberi amaran bahawa dunia ini hanya akan diwarisi oleh
hamba-hamba-Nya yang soleh. Maka apakah umat Islam pada hari ini benar-
benar menepati kehendak al-Qur'an sebagai hamba yang soleh untuk dunia dan
akhirat?

Kita umat Islam, seharusnya dapat juga mempelajari bagaimana Barat
membangunkan tamadun ilmu pengetahuan mereka, yang pada dasarnya telah
mengambil manfaat dari pembangunan kesarjanaan Islam. Maka kita juga
sebenarnya perlu memberikan respons yang positif kepada pembangunan tamadun
Barat yang secara jelas memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan
dunia moden, terutamanya di dalam bidang sains dan teknologi.

Tamadun Barat telah menggunakan formula yang berkesan dari ilmu matematik,
sains tabi'e dan teknologi dalam membangunkan manusia moden, yang mungkin
tidak pernah berlaku dalam tamadun manusia. Penciptaan teknologi mereka telah
159

berjaya mendekatkan destinasi yang jauh dalam dunia ini, iaitu dengan penciptaan
alat pengangkutan dan perhubungan elektronik yang canggih.

Dalam era perindustrian pertama, tamadun Barat menjadikan manusia sebagai
operator bagi mesin yang direka dalam berbagai-bagai bentuk. Maka manusia
ketika itu telah dapat menjimatkan tenaga fizikal dan tulang empat kerat mereka
untuk mendapat hasil kerja yang berlipat ganda. Tetapi di dalam era perindustrian
kedua, dengan terciptanya komputer yang belum pernah lahir ciptaan secanggih
itu, maka manusia diberikan peluang dengan sebaik-baiknya untuk menggunakan
kapasiti akal dan intelek mereka dengan semaksimum mungkin. Inilah isyarat
yang diberikan oleh al-Qur'an bahawa manusia itu diberikan tugas untuk
mentadbir dunia ini dengan sebaik-baiknya.

Tamadun Barat menawarkan kebebasan berfikir dan mencipta bagi individu.
Ianya menyediakan iklim dan persekitaran yang sesuai untuk meningkatkan
potensi intelektual dan pemikiran para sarjananya melalui dasar pemerintahan
yang berdisiplin, system pendidikan yang terbuka, peluang menjalankan
penyelidikan yang luas, dan asas perundangan yang mantap. Maka dalam situasi
ini seorang itu berasa bebas dan aman untuk mencipta, berpuas hati dengan iklim
dan persekitaran. dan tidak terasa merasa bimbang untuk menjadi produktif.

Hal ini perlu kita pelajari bersungguh-sungguh sekiranya kita benar-benar serius
dalam usaha membawa kembali warga kita ahli-ahli profesional yang sedang
berkerja di luar negara dalam kerangka 'brain gain' sekarang ini. Tamadun Islam
juga sebenarnya terbina atas sains dan teknologi berdasarkan kerangka moral dan
kerohanian yang tinggi. Tamadun Islam terbina atas ilmu sains dan teknologi,
matematik, algebra, astronomi, perubatan dan sebagainya. Tetapi tradisi
ketamadunan ini tidak diteruskan oleh umat Islam terkemudian kerana beberapa
160

sebab yang seharusnya dipelajari dari sejarah dunia umumnya, iaitu dari segi
dasar penjajahan dan penindasan, membawa kepada pembentukan mentaliti umat
Islam sendiri yang terhakis jati diri dan hala tujunya.

Orang Barat mengambil asas perkembangan dan pembangunan Islam, dan
seterusnya memperkembangkannya lagi, merekacipta yang lebih tinggi atas
formula asalnya dan seterusnya memperkayakan bahan-bahan tamadun Islam itu,
sehingga akhirnya mereka menjadi perintis kepada ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berasal dari Islam sendiri. Telah kita lihat umpamanya dalam
pembangunan industri, bagaimana Barat mempertingkatkan ciptaan peralatan dan
mesin yang sederhana sesuai dengan zamannya, kemudian terus berkembang
kepada alat ciptaan akal yang lebih canggih, iaitu seperti komputer, yang
merupakan satu alat yang sesuai dengan perkembangan intelektual dan
kesarjanaan manusia zaman global dan teknologi maklumat ini.

Hal inilah agaknya yang menjadi formula peningkatan intelek manusia yang amat
sesuai dengan perkembangan multimedia sekarang ini, yang ditegaskan oleh
Allah s.w.t. dalam al-Qur'an. bahawa manusia yang dilahirkan dari kandungan
ibunya tanpa mengetahui sesuatu, maka proses pembelajarannya berkembang
secara bertahap-tahap, iaitu melalui pendengarannya, kemudian dengan
penglihatannya, dan akhirnya dengan pemikirannya.

Urutan ini banyak dijelaskan oleh Allah s.w.t. dalam al-Qur'an, iailu bagaimana
proses manusia menuntut ilmu dan memahami sesuatu yang dimulai dengan
pendengaran (audio) kemudian penglihatan (visual) dan akhirnya dengan
pemikirannya (analisis). Proses penciptaan dan perkembangan teknologi
maklumat dan multimedia sekarang ini pun bermula dengan audio, kemudian
audio visual, setelah itu meningkat kepada bentuk analisis dan kajian. Asas yang
161

diterangkan oleh al-Qur'an ini menjadi kenyataan dalam pembangunan dunia siber
dan multimedia.

Pandangan Ibnu Khaldun
Ibnu Khaldun menjelaskan dalam al-Muqaddimah, adalah menjadi fitrah manusia
untuk bertanya dan mengkaji sesuatu berdasarkan rasa ingin tahu yang dijadikan
Allah s.w.t. di dalam hati sanubari manusia. Sebab itulah manusia sepanjang
sejarah kewujudannya sentiasa bertanya dan mencari sebab bagi segala sesuatu
yang berlaku kepadanya dan yang dialaminya di dunia ini, termasuk umpamanya
persoalan bilakah dunia ini akan berakhir, berapa lamakah sesebuah kerajaan akan
dapat bertahan, dan seribu satu persoalan lain mengenai segala peristiwa yang
berlaku di sekelilingnya. Dan kerana sifat ingin tahu inilah juga manusia amat
cenderung mencari tukang nujum, tukang tilik dan sebagainya untuk mengetahui
segala jawapan bagi persoalan yang bermain di kepalanya.

Hal ini banyak diceritakan oleh al-Qur'an iaitu tentang sifat manusia yang banyak
bertanya atau mencari jawapan dari sumber-sumber yang selalunya mempunyai
kaitan dengan kepercayaan khurafat, sihir dan lain-lain. Menurut Ibn Khaldun
lagi, "Selepas tahun-tahun permulaan Islam, manusia mulai bergantung kepada
ilmu pengetahuan dan terminologi yang berbentuk teknikal. Buku-buku yang
ditulis oleh ahli falsafah Yunani telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab". (Bab
Tiga Muqaddimah edisi terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka).

Penjelasan Ibn Khaldun ini memberi isyarat yang amat terang tentang
perkembangan intelek manusia yang sentiasa berkembang mengikut fitrahnya,
iaitu dari tahap kuno, meningkat ke tahap maju dan cemerlang, terutamanya
dalam perkembangan pemikiran dan minda mereka.

162

Perkembangan inilah yang dapat kita tafsirkan terhadap perubahan dunia dari
abad klasik kepada abad baru, alaf baru, zaman global ini.

Oleh itu struktur dan kerangka pendidikan yang dilaksanakan juga, termasuk
pendidikan Islam, haruslah mengikut tahap perkembangan ini ketika dunia sedang
menghadapi zaman globalisasi dan teknologi maklumat yang canggih pada hari
ini.

Perkembangan minda dan intelek umat Islam juga seharusnya meningkat dan
makin sejajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan moden dan perubahan
yang berlaku di sekeliling umat itu sendiri.

Cara berfikir dan ijtihad umat Islam pada hari ini mestilah mengambil kira
perubahan yang berlaku asalkan tidak terkeluar dari lunas dan dasar ajaran dan
nilai agama itu sendiri. Maka dalam konteks inilah, pendidikan Islam di negara
kita, malah di seluruh dunia, seharusnya telah mcngalami revolusi yang besar dan
perubahan yang agak radikal sekarang ini.

Kita seharusnya telah mengambil iktibar dan pelajaran yang baik dari revolusi
pemikiran Barat yang sering melakukan tindakan yang mendahului zamannya.
Mereka mencipta sesuatu untuk masa depan, iaitu untuk abad yang akan datang,
bukannya melakukan sesuatu mengikut acuan abad yang lalu yang telah
ketinggalan zaman.

Cuma dalam hal ini, Barat ketandusan nilai ketuhanan dan moral dalam
pembangunan tamadun mereka, maka akhirnya tamadun itu telah berdiri sebagai
satu tamadun permusuhan, pembunuhan, peperangan, konflik, krisis dan
kekosongan jiwa dan hati nurani. Barat dengan itu tanpa disedari telah
163

menegakkan kemajuan pengetahuan dan tamadun mereka sebagai alat untuk nafsu
mereka sendiri dalam menguasai bangsa lain dan merealisasikan sifat tamak
haloba kebendaan yang menjadi darah daging mereka akibat dari sifat
individualistik, materialistik, pragmatik dan sekularistik mereka.

Kesan tindakan buruk dan tanpa berperadaban oleh pihak Barat inilah yang
membuahkan hasilnya yang buruk pula, seperti Firman Allah s.w.t.:
"Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh (subur dengan izin
Allah, dan tanah yang tidak baik, tanamannya tidak akan tumbuh
kecuali dengan keadaan bantut. Demikianlah Kami menerangkan
tanda-tanda (kekuasaan Kami dengan berbagai cara bagi orang-
orang yang bersyukur. (Surah Al-A'raf: 58).

Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi merumuskan gejala negatif tamadun Barat seperti
berikut:

1) Ketandusan nilai moral. Visinya amat samar dan kabur tentang hubungan
tamadun dengan ketuhanan.

2) Konsep kebendaan melulu yang meletakkan "benda" sebagai asas untuk
memahami alam maya ini, juga menguasai ilmu dan cara bertindak, tanpa
sebarang hubungan dengan nilai kerohanian.

3) Dasar sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan sosial, ekonomi
dan segala aspek kehidupan manusia di dunia ini.

4) Tamadun yang berasaskan konflik, terpisah dari keamanan dan perdamaian.
Konflik juga berlaku antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan manusia
lain dan akhirnya antara manusia dengan Tuhan.
164


5) Barat merasakan dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. Dengan itu timbullah
rasa sombong dan bongkak mereka, sehingga dapat mendakwa bahawa
tamadun mereka adalah sinonim dengan tamadun kemanusiaan dan mereka
juga tidak mengiktiraf sebarang tamadun lain di dunia ini.

Akibat dari anutan inilah, al-Qaradawi memberikan kesimpulan bahawa tamadun
Barat hanya mengakibatkan keruntuhan akhlak, kemusnahan keluarga,
kegelisahan jiwa, kecelaruan akal dan berleluasanya jenayah serta ketakutan.

Bagaimanapun, kita masih lagi menunggu bilakah lagi akan tiba masanya dunia
ini akan ditadbirkan atas kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berasaskan
nilai kemanusiaan dan moral yang tinggi seperti yang diharap-harapkan dari umat
manusia, terutamanya umat Islam yang seharusnya menjadi umat yang terbaik,
yang menjadi ketua dan sentiasa menghayati nilai-nilai moral kerohaniannya yang
tinggi.

Inilah persoalan yang seharusnya mampu dijawab, bukan hanya oleh pembuat
dasar negara, tetapi oleh semua rakyat kita dan umat kita seluruhnyadi mana
sahaja mereka berada, kalau kita benar-benar prihatin dengan "survival" bangsa
dan umat kita.

Di atas kertas, kita mempunyai falsafah dan dasar pendidikan yang amat unggul.
Gabungan ungkapan JRR1 (Jasmani, Rohani, Intelek) yang seharusnya seimbang
dan harmoni, mestilah direalisasikan dalam terjemahan dasar kepada pemetaan di
peringkat nasional iaitu mengkaji dan mempelajari dengan bersungguh-sungguh
bagaimana cara kita mampu merealisasikan hasrat yang besar dan cantik itu.

165

Penutup
Perjalanan kita yang jauh sehingga kita terpaksa mendarat di atas muka bumi pada
zaman globalisasi dan teknologi maklumat pada hari ini, memerlukan daya
"pendengaran", "penglihatan" dan "analisis" dalam bentuk dan pentafsiran baru
yang seharusnya diterjemahkan ke dalam dasar umum dan dasar pendidikan
secara khusus.

Islam Hadhari memerlukan pentafsiran dan perlaksanaan yang dinamik dan
berwibawa sejajar dengan era baru dan bumi baru tempat kita berpijak sekarang
ini.

Kelayakan Seseorang Muslim Hadhari

i. Ilmu Sebagai Bekalan Mental
Kelayakan peribadi yang pertama ialah penguasaan ilmu dan kefahaman Islam
yang sebenar sebagai bekalan kepada mental. Sesiapa pun yang meletakkan diri
mereka sebagai petugas untuk menegakkan peraturan dalam masyarakat Islam
Hadhari, patutlah mengetahui peraturan itu sendiri secara menyeluruh, sekurang-
kurangnya membolehkan mereka membezakan antara 'aqidah Islamiyah dan ciri-
ciri jahiliyah, antara cara hidup Islam dan cara hidup jahiliyah. Dengan memiliki
kefahaman demikian barulah seseorang berupaya untuk mengetahui bagaimana
Islam mampu membuat perubahan dalam masyarakat secara global.

Bagaimanapun tenaga penggerak yang memiliki kualiti intelektual yang tinggi
perlulah dilengkapi dengan ilmu yang lebih mendalam lagi; bukan sahaja ilmu-
ilmu yang berkaitan dengan diniah tetapi juga ilmu-ilmu alat yang boleh
memajukan masyarakat dalam bidang yang diceburi.

166

Tenaga penggerak begini perlu berkeupayaan memberi hujah-hujah yang jelas
kepada masyarakat yang kebanyakannya masih kabur dengan cara hidup muslim
sebenar. Mereka juga mestilah mampu menyesuai dan mengintegrasikan segala
ilmu-ilmu yang bersifat duniawi dengan ukhrawi agar selari dengan kehendak
Islam. Mereka juga sepatutnya berkemampuan untuk menapis dan menyaring
secara kritikal terhadap keburukan yang tersembunyi di sebalik pemikiran dan
amalan masyarakat, di samping berkeupayaan mengekal dan mempertahankan
segala nilai-nilai murni yang sepatutnya dihayati oleh masyarakat.ii. Keimanan Yang Teguh Sebagai Bekalan Spiritual
Selain memiliki ilmu dan kefahaman, tenaga penggerak juga mestilah mempunyai
keimanan yang teguh terhadap 'aqidah yang menjadi asas segala kegiatan mereka.
Seseorang yang masih ragu-ragu dengan apa yang hendak diperjuangkan sudah
tentu tidak akan dapat bertindak dengan sempurna. Sebab tugas besar ini tidak
mungkin dapat dilaksanakan dalam keadaan hati berbelah bagi dan fikiran yang
tidak tenang dan mudah tertarik dengan pelbagai aliran pemikiran.

Tidak ada jalan lain untuk mengelak daripada gejala ini melainkan dengan iman
yang teguh terhadap Allah s.w.t. yang maha berkuasa atas segala makhluk-Nya.
Yakin dengan al-Qur'an sebagai kitab hidayah, yakin dengan petunjuk Rasulullah
s.a.w. boleh menuju jalan selamat, yakin dengan adanya hari perhitungan amal
manusia di Yawm ul-Hisab dan yakin juga dengan ketentuan buruk dan baik
daripada Allah s.w.t.. Keyakinan kepada semua inilah yang boleh menjamin
seseorang hilang kekusutan fikiran dan ragu-ragu dalam perjuangan untuk
menegak peraturan dalam masyarakat Islam Hadhari ini.

167

iii. Memiliki Peribadi Salih Sebagai Bekalan Moral
Antara kelayakan yang tidak kurang penting ialah memiliki gambaran peribadi
salih sebagai bekalan kepada moraliti seseorang pekerja Islam. Dengan bekalan
ilmu dan iman, seseorang akan mudah untuk mendapat kelayakan ketiga ini.

Gambaran peribadi salih akan dapat dicernakan dalam bentuk penghayatan tutur
kata dan amal, apabila wujud sifat-sifat mahmudah yang memantapkan
hubungannya dengan Allah s.w.t: seperti ikhlas, sabar, syukur, ridha, tawakkal,
zuhud dan wara'. Demikian juga yang menghubungkan seseorang dengan sesama
manusia; seperti adil, amanah, benar dan bertanggungjawab.

Gambaran peribadi mulia bukan sahaja diperlukan untuk meyakinkan masyarakat
kepada seruan dakwahnya, tetapi juga diperlukan untuk menangkis serangan
budaya tidak salih yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal ini al-Qur'an ketika menggariskan langkah-langkah yang perlu dilalui
oleh seseorang hamba untuk meningkatkan diri sebagai seorang yang benar-benar
beriman menyebut, sebagaimana firman Allah s.w.t: Maksudnya: Al-Tai 'ibun
(Menyedari kesalahan dan bertaubat). Al-'Abidun (Memperhambakan diri kepada
Allah secara total). Al-Hamidun (Memuji dan bersyukur dengan nikmat yang
diberikan Allah). Al-Sa'ihun (Melancong dalam rangka beribadah kepada Allah).
Al-Raki'un ul-Sujidun (ruku' dan sujud), Al-Amirun bi al-Ma'ruf (Menyuruh yang
makruf). Al-Nahun 'an ul-munkar (mencegah mungkur), Al-Haftzun li hudhdi
'Llah (memelihara balas larangan Allah). (Suruh Al-Taubah:l12)

iv. Menjadikan Islam Sebagai Matlamat Hidup
Kelayakan keempat ini diperlukan juga pada sesiapa saja yang terlibat dalam
pembaharuan ini. Iaitu mereka hendaklah meletakkan perjuangan menegakkan
168

masyarakat Islam Hadhari sebagai matlamat dan tujuan hidup mereka dan
bukannya sebagai satu cita-cita saja.

Terdapat sebahagian umat yang memiliki ilmu dan pengalaman yang luas, tetapi
digunakan untuk meraih kepentingan duniawi yang bersifat peribadi. Walaupun
peribadi begini tidak mendatangkan sebarang halangan kepada perjuangan,
namun untuk dipilih sebagai pekerja dan penegak risalah mereka tidak akan
mampu menghadapi dugaan dan tribulasi yang terdapat di perjalanan dakwah ini.

Para penegak risalah ini juga mesti sentiasa bersedia mempergunakan seluruh
kemampuan akal fikiran dan tenaga untuk mencapai matlamat.

Perlu juga disebutkan di sini bahawa, bekerja untuk membentuk sebuah
masyarakat Islam Hadhari tidak boleh dilakukan dengan cara berseorangan ia
mesti bergerak dalam bentuk kolektif. Bergerak secara berseorangan biasanya
akan terdorong kepada kesilapan dan niat yang tidak wara'. Lantaran itu tidak
akan mampu bertahan lama, lambat laun akan terpelanting menjadi pengganggu
di perjalanan dakwah. Kalau boleh diibaratkan adalah seperti beberapa batang lidi
yang berada dalam keadaan berasingan, biasanya tidak akan mampu
menggerakkan sampah, malah ia boleh dianggap sebagai sampah kiranya berada
di tengah sampah sarap. Tetapi kiranya lidi-lidi tadi dikutip dan digabungkan
menjadi seberkas lidi, sudah tentu akan bertukar menjadi penyapu dan boleh
menggerakkan segala sampah. Begitu juga ketika menghadapi rintangan dan
mihnah perjuangan biasanya sebatang lidi mudah untuk dipatah-patahkan tetapi
apabila kumpulan lidi bergabung ia tidak mungkin dipatahkan dengan mudah.
Demikianlah halnya dengan para penegak pembaharuan untuk melahirkan sebuah
masyarakat Islam Hadhari bukanlah kerja mudah, ia perlu disatukan segala tenaga
169

dan kepakaran dalam pelbagai bidang dan masing-masing mempunyai kesatuan
matlamat dan cita-cita, kesatuan cara berfikir dan kesatuan dalam bertindak.

Kelayakan Masyarakat Islam Hadhari

i. Ikatan Ukhuwah Islamiyah Dan Sifat Kasih Sayang
Dalam usaha membentuk sesebuah Masyarakat, Islam meletakkan garis panduan
yang sangat jelas, agar masyarakal yang bakal dilahirkan adalah cemerlang dan
sempurna. Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

Maksudnya: "Perumpamaan orang-orang, yang beriman dari segi
kasih sayang dan hubungan kemesraan antara mereka sepertilah
satu jasad apabila salah satu anggota mengadu sakit, nescaya
saling bersimpatilah antara mereka untuk menjaga malam dan
demam (Hadith Riwayat Muslim)

Perumpamaan di atas, adalah sebagai suatu motivasi kepada umat Islam agar
menjalinkan hubungan kasih sayang antara mereka: saling bersimpati sekiranya
ada yang terlibat dengan kemalangan dan penderitaan, saling membantu dan
bekerjasama dalam menanggung kesusahan dan kepayahan. Sekiranya terdapat
perselisihan antara mereka, diwajibkan supaya ada yang menjadi orang tengah
menyelesaikan perselisihan tersebut secara harmoni. Inilah yang ditegaskan oleh
Allah dalam al-Qur'an:
β¸|´ρ ¸β!.±¸←!L ´_¸Β _,¸Ζ¸Βσϑl¦ ¦θl..·¦ ¦θ>¸l.!· !ϑ·κ.¸, β¸|· ¸-,
!ϑγ1‰>¸| ’ls “¸>¸¦ ¦θl¸.≈1· _¸.l¦ _¸-¯,. _.> ´™’¸∀. ´’|¸| ¸¸Β¦ ¸<¦
170

β¸|· ,´™!· ¦θ>¸l.!· !ϑ·κ.¸, ¸Α‰-l!¸, ¦θL¸.·¦´ρ β¸| ´<¦ ´¸¸>†
š_,¸L¸.1ϑl¦ ∩_∪
Terjemahan: Dan jika dua puak dari orang-orang Yang beriman
berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah
satunya berlaku zalim terhadap Yang lain, maka lawanlah puak
Yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika
ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya Dengan
adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam
Segala perkara); Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang
Yang berlaku adil. (surah al Hujurat:9).

Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah
di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada
Allah supaya kamu beroleh rahmat. (al Hujurat:10)
!ϑΡ¸| βθ`Ζ¸Βσϑl¦ ο´θ>¸| ¦θ>¸l.!· _,, ¯/>ƒ´θ>¦ ¦θ1.¦´ρ ´<¦ />l-l
βθΗ-¯¸. ∩⊇⊃∪
Terjemahan: Sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah
bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang
bertelingkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu
beroleh rahmat. (surah al Hujurat:10).

Umat Islam akan menjadi bangsa yang kukuh apabila wujud pertautan hati di
kalangan mereka. Elemen yang memainkan peranan utama mempertautkan hati
antara anggota ialah sifat kasih sayang dan rasa simpati yang suci murni, sifat
baik sangka dan juga semangat ingin berkorban sesama mereka. Hati-hati yang
dipenuhi perasaan benci tidak mungkin akan bersatu. Persatuan atau pertubuhan
yang dipenuhi kepura-puraan tidak akan mampu menghasilkan perpaduan yang
hakiki. Persahabatan yang berasaskan sifat tamak akan mencetuskan
pertelingkahan. Sekiranya umat Islam saling memelihara hubungan dengan ikhlas
171

dan mengawasi segala unsur negatif yang membawa permusuhan sudah tentu
hasrat murni yang diimpikan akan dapat dicapai.

ii. Hubungan Baik Dengan Anggota Masyarakat Bukan Islam
Dalam sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai bangsa,
budaya dan agama seperti Malaysia, perlu sangat dipelihara hubungan dan jalinan
mesra antara satu sama lain. Pertelingkahan di kalangan anggota masyarakat yang
sebangsa tidak sama dengan berlainan bangsa. Biasanya permusuhan di kalangan
bangsa yang berlainan akan membawa padah yang lebih berat dan berlanjutan.
Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. pernah bersabda:

"Sesiapa yang menyakiti dhimmiku bererti dia menyakitiku dan
sesiapa yang mencerobohi hak kepunyaan dhimmi, aku isytiharkan
perang terhadapnya".

Demikian sifat keperihatinan baginda s.a.w. kepada golongan dhimmi yang
mendiami dalam negara Islam. Sebab itu umat Islam diminta bermuamalah
dengan cara harmoni, seperti jual beli, bergotong royong dalam kerja-kerja
kebajikan, memberi ketaatan dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah
semangat perundangan Islam sekiranya menjadi pekerja di bawah mereka.

iii. Bermesyuarat Dalam Mengatur Kerja Dan Tindakan
Bermesyuarat dalam mengatur kerja dan tindakan adalah suatu rukun yang
penting dalam usaha melahirkan masyarakat yang maju dan harmoni. Hanya
melalui mesyuarat kata sepakat akan dapat dicapai. Dari sinilah akan wujud
kesatuan dalam berfikir dan bertindak. Sesebuah organisasi yang terdiri daripada
orang-orang degil dan keras kepala, bertindak mengikut pendapat sendiri masing-
masing, tidak dinamakan organisasi. Ia tidak lebih sebagai kumpulan gotong
royong yang tidak menghasilkan kerja yang benar-benar berkesan. Sebab itu
172

Saidina Umar pernah mengugut untuk memotong kepala mereka yang enggan
mematuhi keputusan mesyuarat dalam Ahl al-Hall wa al-'Aqd (Majlis Syura
Tertinggi Negara). Sebab itu anggota majlis mesyuarat dikehendaki menjauhi sifat
memaksa orang lain menerima pendapatnya, merasakan pandangannya terbaik.
Sebaliknya dikehendaki supaya bersyukur apabila pendapat kita tidak dipersetujui
kerana kemungkinan di sebalik cadangan diberikan terdapat keburukan dan
apabila cadangan kita diterima dikehendaki membanyakkan istighfar kerana
mungkin cadangan kita boleh membawa keburukan kepada organisasi.

iv. Disiplin Dalam Melaksanakan Kerja
Semangat kerjasama dan bertindak secara kolektif belum tentu kejayaan dapat
dicapai sekiranya tidak mempunyai disiplin yang baik. Tekun dan disiplin dalam
tindakan bererti seluruh jentera pertubuhan bertindak menurut peraturan yang
telah ditetapkan oleh pertubuhan itu sendiri.

Individu yang diberikan amanah hendaklah menjalankan tugas dan
tanggungjawab mereka dalam ruanglingkup kuasa yang diberi dan menurut
peraturan yang telah ditetapkan. Setiap ahli sepatutnya menyedari tanggungjawab
masing-masing dan berusaha semampu mungkin bagi menyempurnakan amanah
itu tanpa lengah. Setiap tenaga penggerak mestilah bekerjasama erat antara satu
sama lain dalam melaksanakan kerja. Sementara organisasi pertubuhan haruslah
disusun dan diatur dengan sempurna, kerana kebenaran yang tidak berorganisasi
akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang berorganisasi. Kenyataan ini selaras
dengan sabda Rasulullah s.a.w.: "Sesungguhnya Allah sangat suka kepada mereka
yang tekun dalam bekerja". Sabdanya lagi:

Terjemahan: ''Allah sangat suka kepada amalan yang dilakukan
seseorang secara berkekalan walaupun sedikit".
173


v. Teguran Dan Nasihat Yang Berguna
Kelayakan yang terakhir untuk mewujudkan masyarakat Islam Hadhari ialah,
wujudnya suasana pertubuhan yang mengizinkan untuk bersedia menegur dan
ditegur. Ini bermakna sesuatu pertubuhan yang hanya dilingkungi golongan yang
dikenali sebagai 'pak turut' tidak berani untuk menegur disebabkan pemimpin
yang tidak suka ditegur, menyebabkab organisasi terdedah kepada banyak
membuat kesilapan walaupun mereka sedang menjalani jalan yang benar. Dalam
hat ini Rasulullah s.a.w.

Maksudnya: Sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Para
sahabat bertanya: Untuk siapakah wahai Rasulullah nasihat itu?.
Baginda s.a.w. bersabda: Nasihat itu adalah untuk Allah,
RasulNya, kepimpinan umat Islam dan masyarakat umum di
kalangan mereka (hadith Riwayat Muslim).

Nasihat untuk Allah dan rasul-Nya membawa maksud nasihat kepada diri sendiri
agar menerima nasihat daripada Allah dan Rasul-Nya. Dalam erti kata lain
sentiasa bersedia menjadikan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai
panduan dan pegangan dalam kehidupan.

Manakala nasihat kepada pemimpin adalah beruasaha menasihati agar mereka
sentiasa berada atas landasan yang benar berpandukan wahyu. Teguran membina
adalah alat terpenting untuk mengesan segala kesilapan dengan cepat. Dengan
demikian usaha mengatasinya pun dapat dilakukan dengan cepat. Bagaimanapun
harus diingat bahawa teguran yang dilakukan hendaklah dengan ikhlas dan
bertujuan membina dan membawa perubahan baik kepada organisasi. Selain itu
juga disyaratkan orang yang ingin menegur mestilah sedar akan adab-adab yang
sewajarnya ketika menyampaikan sesuatu teguran, bukan dengan nada yang
174

bertujuan jahat alau sengaja ingin membongkar kesilapan-kesilapan yang
dilakukan oleh organisasi. (Musa Ahmad dll. (2005). Pembangunan Masyarakat
Islam Hadhari, Shah Alam : Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam).
4.4 Cabaran Dalam Perlaksanaan Islam Hadhari
Sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, isu kewarganegaraan adalah isu
yang cukup mencabar. Perlembagaan mengiktiraf faktor jus sanguinis (by birth)
atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran, tetapi dengan kematangan
politik pemimpin negara, faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara
undang-undang (by act of law) juga dapat diterima. Kematangan politik melalui
musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam
negara berdaulat Malaysia.

Selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia berusaha untuk mewujudkan satu jati
diri kebangsaan bagi warganegaranya. Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia
ada seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa
(1967). Namun selepas Tragedi 13 Met 1969, satu dasar ekonomi diperkenalkan,
dengan nama Dasar Ekonomi Baru (1971) untuk digunakan sebagai instrumen
atau wahana perpaduan kaum dan negara. Dasar kebudayaan kebangsaan (1971)
dan Rukunegara (1971) juga antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum.
Dasar Kebudayaan Kebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar negara untuk
mewujudkan jati diri tersebut. Dasar ini menyatakan bahawa, kebudayaan
kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini,
Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan dan nilai-
nilai yang baik dari budaya lain akan diambil kira. Dasar ini telah mengambil kira
bahawa imej atau ciri kebangsaan mestilah ciri kemelayuan, iaitu ciri yang sudah
sebati dengan wilayah budaya rantau ini. Dasar ini tidak pula melarang budaya-
budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar.
175


Rukunegara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat Malaysia
memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui bersama.
Prinsip-prinsip tersebut ialah kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja
dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan
kesusilaan. Prinsip-prinsip tersebut dilihat universal, tetapi memiliki unsur
setempat. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.
Kepelbagaian tersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu
kelemahan. Lantaran itu setiap kepelbagaian perlu diikat dengan prinsip-prinsip
yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka.


Cabaran Dalam Aspek Pendidikan
Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan
Kebangsaan; Akta Bahasa Kebangsaan (1967); Dasar Kebudayaan Kebangsaan
(1971) dan Rukunegara (1971); merupakan akta dan dasar yang tidak dapat
dipisahkan daripada keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam
perlembagaan negara. Keseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen
yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan Tamadun Malaysia
khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik. Keseluruhan dasar-dasar
tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam di dalam
pentadbiran negara. Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan
Tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular
Barat. Kekuatan sistem nilai Islam, yang berpaksikan ketauhidan, sama ada nilai
sosial politik dan budaya berasaskan prinsip 'pertengahan' yang selaras dengan
konsep Konfucius Chun Yung dan konsep etika Aristotles The Golden Mean,
telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta
176

identiti Melayu dan kemelayuan. Kekuatan inilah yang mengukuhkan Tamadun
Melayu sebagai asas Tamadun Malaysia.

Cabaran Dalam Aspek Ekonomi
Tamadun Malaysia kini dibina di atas asas modenisasi, khususnya dari segi
infrastruktur. Kelangsungan Tamadun Melayu di dalam Tamadun Malaysia
bertitik tolak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu dari segi
ekonomi khususnya. Disebabkan kepintaran penjajah menyekat dan menguasai
terusan perdagangan di Alam Melayu, ekonomi orang Melayu yang pada suatu
masa dahulu berasaskan ekonomi maritim seperti di Langkasuka, Srivijaya,
Samudra-Pasai, Temasik, Melaka, Acheh, Johor-Riau, telah berusaha mengubah
strategi kehidupan kepada ekonomi pertanian. Pada zaman penjajahan, ekonomi
orang Melayu terikat kepada sistem ekonomi dualisme. Di satu segi mereka harus
hidup secara sara diri dan terlibat dengan ekonomi sara diri dan merekajuga
terpaksa pula masuk ke sistem ekonomi wang dengan menghasilkan tanam-
tanaman berasaskan wang seperti getah. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut
sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar.

Di sebalik sistem ekonomi sedemikian, orang Melayu juga menghadapi masalah
kemiskinan, disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil, malah ada yang tidak
bertanah, menghasilkan pengeluaran yang kecil, yang menyebabkan kadar
simpanan yang rendah atau tiada langsung. Orang Melayu terperangkap di dalam
lingkaran ganas kemiskinan. Pihak kerajaan berusaha untuk membantu
menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan tanah kepada mereka
melalui Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau yang dikenali
sekarang sebagai FELDA, yang ditubuhkan pada 1956. Rancangan pembangunan
tanah merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang
Melayu di luar bandar. Usaha ini untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan
177

pemberian tanah oleh pemerintah kolonial British kepada syarikat-syarikat gergasi
seperti Guthrie, Dunlop, Sime Darby, Socfin dan lain-lain yang dipunyai oleh
golongan mereka dan kaum pendatang.

Setelah berlaku Tragedi 13 Mei 1969, yang memberi kesan kepada hubungan dan
perpaduan antara kaum, Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun
1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua
(1970-75) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh
Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) (1970-90). DEB
direncanakan kerana terdapatnya data statistik yang menunjukkan bahawa
pendapatan keluarga Melayu sebulan pada tahun 1970 ialah sebanyak RM179
berbanding pendapatan keluarga Cina sebanyak RM387 sebulan dan India
RM310 sebulan. Terdapatjuga keadaan ketidakseimbangan yang serius dalam
sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan
Melayu. Tragedi 13 Mei memerlukan iktibar untuk mewujudkan kesamarataan
dan mengurangkan jurang antara kaum di Malaysia. Jurang kesamarataan yang
meluas boleh menggugat perpaduan kaum di Malaysia.

Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (1970-75)
seperti yang dibentangkan di Parlimen menyatakan:

1. Bermatlamat menghapuskan kemiskinan tanpa kaum.

2. Bermatlamat menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui
fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. Tindakan ini perlu untuk
memodenkan kehidupan luar bandar, pertumbuhan yang seimbang di dalam
aktiviti perbandaran, pembentukan masyarakat perniagaan, perdagangan dan
perindustrian bumiputera.
178


3. Adalah diharapkan pada tahun 1990, orang Melayu akan menguasai
sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industrial,
dan ekuiti permodalan.

DEB juga merupakan kerangka rujukan kepada dasar pembangunan Malaysia.
Matlamat tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui
tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi. Kesan penjajahan telah
meminggirkan ekonomi Melayu, tetapi sebagai negara berdaulat, Malaysia sedar,
bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan
orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini. Di dalam
tempoh 20 tahun, penubuhan struktur berlaku; orang Melayu tidak lagi semata-
mata terlibat dengan pertanian tetapi telah berubah kepada perindustrian. Struktur
pekerjaan mereka juga berubah selain daripada pertanian, ada yang bekerja
dengan kerajaan dan ada pula terlibat di dalam perniagaan serta perindustrian.

Proses modenisasi ini juga melibatkan peningkatan peluang pendidikan dari
pelbagaijurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu bumiputera.
Ramai daripada kalangan mereka mendapat pendidikan tinggi sehingga
memenuhi bidang pekerjaan profesional dan pengurusan.

Bank Bumiputra, Majlis Amanah Rakyat (MARA) ditubuhkan untuk
melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan, perdagangan,
perindustrian bumiputera, sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa seperti
mana termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia. Institut Teknologi Mara (ITM)
ditubuhkan untuk memberi latihan iktisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan
bumiputera juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat
perniagaan, perdagangan dan perindustrian bumiputera.
179


Usaha juga dibuat untuk mempertingkatkan ekuiti dan pemilikan saham Melayu
dan bumiputera di dalam pelbagai sektor ekonomi. Pemodalan Nasional Berhad,
ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan dan simpanan orang Melayu melabur
di dalam pasaran saham melalui Amanah Saham Nasional (ASN) serta Amanah
Saham Bumiputera (ASB). Sistem ekonomi Islam sebagai altematif kepada sistem
ekonomi konvensional yang berasaskan ekonomi sekular Barat diketengahkan,
misalnya Bank Islam, Insurans Islam dan Pajak Gadai Islam. Lembaga Tabung
Haji (LTH) dipertingkatkan peranan bukan sahaja sebagai agensi simpanan untuk
menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam kelima, tetapi LTH
juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan.

Usaha pemodenan melalui ekonomi tidak terhenti setakat RJPP (1970-90) dan
rancangan tersebut dilanjutkan di dalam RJPP II (1990-2020). Perpaduan kaum,
perpaduan nasional (hubungan Malaysia Barat dan Malaysia Timur) terus
dilipatgandakan tetapi dalam semangat baru, iaitu usaha untuk mewujudkan satu
bangsa Malaysia di abad ke-21.

Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global. Proses
globalisasi bukanlah satu perkara yang baru berlaku kepada orang Melayu.
Semasa Barat berusaha memperluaskan empayarnya. Tanah Melayu juga turut
terserap ke dalam perluasan jajahan tersebut. Para petani Melayu khususnya
penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh
pasaran dunia. Kali ini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana ia
melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi. Globalisasi secara tidak
langsung adalah usaha memantapkan kembali imperialisme Barat ke atas negara-
negara sedang membangun dan negara mundur. Orang Melayu dan Tamadun
180

Malaysia turut tidak terlepas dari asakan pengaruh kultural, sosial, ekonomi dan
politik barat.

Dalam usaha memajukan negara sebagai sebuah negara industri, dalam acuan
sendiri, Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang
bersatu padu pada abad ke-21. Wawasan 2020 dikemukakan sebagai asas utama
RJPP II (1990-2020) yang mengandungi sembilan cabaran diatasi dan dipenuhi.

Cabaran Ke Arah Mencapai Impian/Wawasan 2020
Idea Wawasan 2020 yang dicetuskan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohammad
mempunyai matlamat jangka masa panjang, iaitu selama 30 tahun. Menjelang
tahun 2020, Malaysia diharapkan dapat menjadi sebuah negara perindustrian.
Pada tahun tersebut, Malaysia dijangka dapat menempatkan diri di kalangan
negara-negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat, Jerman, Britain dan
Perancis. Sekiranya impian Dr. Mahathir ini menjadi kenyataan, maka Malaysia
sudah pasti akan berubah daripada sebuah negara yang ekonominya berasaskan
pertanian kepada sebuah negara industri. Ini juga bermakna Malaysia akan
memasuki era baru dengan kemajuan teknologi yang canggih dan moden.

Wawasan 2020 sebenarnya bukan suatu visi dan impian seorang pemimpin.
Wawasan ini menjadi harapan bagi semua rakyat Malaysia untuk menikmati
kehidupan yang lebih baik. Wawasan ini bukan sahaja merangkumi aspek
ekonomi, tetapi meliputi keseluruhan bidang kehidupan termasuk aspek budaya
dan politik. Namun begitu untuk menjadikan wawasan ini sebagai suatu
kenyataan bukanlah semudah yang disangkakan. Kerjasama diperlukan daripada
seluruh rakyat Malaysia dalam pelaksanaannya. Untuk menjayakan wawasan
2020, terdapat sembilan cabaran yang perlu dihadapi sebelum hasilnya dapat
dinikmati dalam tempoh masa 30 tahun yang akan datang.
181


Cabaran yang pertama untuk mewujudkan negara Malaysia bersatu yang
mempunyai matlamat dikongsi bersama. Bagi mengatasi cabaran ini, seluruh
rakyat Malaysia harus bersatu padu. Setiap kaum perlu berganding bahu dengan
melupakan persengketaan sesama mereka. Identifikasi kaum patut dihapuskan
supaya seluruh rakyat dapat bersatu sebagai bangsa Malaysia. Unsur-unsur
perkauman, chauvinism dan polarisasi kaum harus dibendung sebelum ia
meracuni fikiran rakyat sekiranya kita hendak melihat penyatuan negara Malaysia
berlaku sepenuhnya.

Melahirkan penyatuan di kalangan rakyat belum dapat menjayakan Wawasan
2020. Ini kerana Malaysia memerlukan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas,
tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa
yang ada dan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. Setiap
rakyat perlu ditanamkan dalam jiwa mereka semangat keyakinan untuk
menghadapi setiap cabaran yang mendatang. Rakyat harus berbangga dengan
pencapaian negara dan apa yang menjadi milik mereka.

Kebebasan amat penting untuk mencapai kemajuan dan sifat ini harus ada pada
setiap rakyat supaya matlamat yang dirancang tercapai tanpa apa-apa halangan
dan kongkongan.

Seterusnya, Malaysia seboleh-bolehnya berusaha agar dapat mewujudkan dan
membangunkan sebuah masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu
bentuk persefahaman yang matang dan sebuah masyarakat yang boleh menjadi
contoh kepada semua negara membangun. Ini bermakna masyarakat Malaysia
perlu menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat dunia yang lain kerana ia
dapat menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia adalah progresif, dinamik dan
182

demokratik. Sudah terlalu lama kita menjadikan masyarakat di negara-negara
maju sebagai contoh dan panduan dalam meniti jambatan kejayaan. Kini telah
sampai masanya untuk kita menjadi pemimpin bagi penduduk dunia.

Dalam membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia, dua unsur tidak
harus diabaikan, iaitu moral dan etika. Penting diwujudkan masyarakat yang
bermoral dan beretika. Pencapaian Wawasan 2020 sangat bergantung kepada
sebuah masyarakat yang mengamalkan kedua-dua nilai ini. Keruntuhan nilai ini di
negara-negara maju sekarang perlu dijadikan pengajaran oleh Malaysia kerana
kesannya telah menyebabkan kehidupan masyarakat di negara-negara maju
semakin tidak bahagia. Oleh itu, kedua-dua nilai tersebut amat diperlukan sekali
dan diberikan perhatian utama sebelum langkah-langkah seterusnya diambil untuk
menjayakan Wawasan 2020.

Cabaran yang kelima, mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat
pelbagai kaum bebas mengamalkan idea, kebudayaan dan kepercayaan agama
masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada
satu negara. Dalam mana-mana negara, semangat cintakan negara sangat penting
dalam proses pembangunan. Begitujuga dengan semangat bertolak ansur. Tanpa
tolak ansur adalah sukar untuk kaum-kaum di Malaysia bersatu dan bekerjasama.
Setiap kaum perlu memahami kebudayaan kaum yang lain. Apabila persefahaman
dapat diwujudkan, maka perasaan bertolak ansur akan lahir dalam perhubungan
rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Tolak ansur tidak membawa
apa-apa makna sekiranya setiap rakyat tidak memiliki kebebasan beragama. Dari
itu, kepercayaan setiap kaum wajar dihormati dan dilindungi. Dasar yang liberal
daripada kerajaan terhadap kebebasan beragama sudah tentu dapat melahirkan
perhubungan yang lebih intim dalam masyarakat Malaysia yang unik dan pelbagai
budaya.
183


Malaysia juga perlu mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai
daya perubahan tinggi dan memandang ke depan yang bukan sahaja menjadi
pengguna terknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan
teknologi masa hadapan. Sesuai dengan kepesatan dan pencapaian sains dan
teknologi, Malaysia sepatutnya mempunyai sebilangan saintis yang komited
terhadap kerjayanya. Dalam konteks ini, Malaysia bukan sahaja memerlukan
pekerja-pekerja yang tahu menggunakan teknologi, malah tahu mencipta
teknologi baru untuk keperluan industri. Sampai bilakah kita harus bergantung
kepada teknologi negara maju? Sudah tiba masanya, Malaysia melahirkan
segolongan saintis, jurutera, juruteknik, teknokrat dan ahli industri. Insentif yang
diberikan kepada golongan ini sudah pasti akan meningkatkan motivasi mereka
mencipta dan mereka teknologi yang lebih maju lagi.

Sesuatu yang tidak patut dilupakan adalah mewujudkan masyarakat penyayang
dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan
masyarakat, kebajikan insan yang tidak hanya berkisar kepada negara atau orang
perseorangan tetapi sekeliling sistem keluarga yang kukuh. Sememangnya tidak
dapat dinafikan bahawa kemajuan dalam sesebuah negara akan menyebabkan
ikatan kekeluargaan menjadi semakin longgar. Pengalaman di negara maju
memberikan kita banyak bukti keruntuhan dalam sistem kekeluargaan. Untuk
mengelakkan masyarakat Malaysia mengalami nasib yang sama cabaran ini perlu
diberi perhatian oleh setiap lapisan anggota masyarakat.

Oleh itu, kebajikan setiap ahli masyarakat harus diberikan tumpuan jika hendak
melihat kewujudan sebuah masyarakat yang penyayang. Kemajuan ekonomi yang
dicapai sebaik-baiknya dapat memastikan masyarakat mendapat pengagihan yang
adil. Pengumpulan kekayaan negara di tangan segelintir individu diharapkan tidak
184

lagi berlaku demi mencapai kestabilan negara, setiap rakyat patut diberi peluang
dan hak yang sama rata untuk memkmati kejayaan negara. Sering kedengaran
kritikan-kritikan dilemparkan kepada kerajaan terhadap ketidaksamarataan dalam
pengagihan kekayaan negara. Isu ini dieksploitasi dan digunakan bagi
membangkitkan kemarahan kaum di Malaysia. Oleh itu, aspek lain penting
dititikberatkan dalam Wawasan 2020.

Cabaran terakhir adalah mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai
ekonomi bersaing, dinamik, giat dan kental. Setiap rakyat perlu bekerja lebih kuat
lagi. Semua masalah harus dihadapi dengan semangat kental dan hati yang tabah.
Sikap dinamik dan berani bersaing dengan bangsa yang lebih maju disemai dalam
jiwa setiap rakyat Malaysia. Kita tidak mahu rakyat Malaysia mempunyai jiwa
penakut dan lemah kerana matlamat Wawasan 2020 tidak akan tercapai sekiranya
masyarakat masih mewarisi perasaan negatif ini.

Sembilan cabaran ini wajib diatasi dahulu dan dijadikan sebahagian daripada
kehidupan sebelum Wawasan 2020 menjadi realiti. Tidak mustahil kita dapat
mencapai taraf sebuah negara maju tetapi yang menjadi persoalan ialah
bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan suasana yang serba maju pada tahun
2020 nanti. Wawasan 2020 akan tinggal angan-angan sahaja jika rakyat dan
kerajaan tidak bekerjasama. Idea Wawasan 2020 berkemungkinan menjadi 'was-
was 2020' sekiranya masyarakat tidak berganjak daripada keadaan mereka
sekarang ini. Rakyat harus berani menerima perubahan dan bersedia berubah
untuk memasuki abad ke-21.

Dalam kelangsungan Tamadun Melayu, orang Melayu juga turut menghadapi
pelbagai cabaran dari dalam dan luar. Cabaran dari dalam ialah cabaran
sosiobudaya, kesan daripada kemajuan yang dicapai. Remaja Melayu menghadapi
185

pelbagai masalah sosial seperti dadah, salah laku juvana dan lain-lain. Cabaran
dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup
yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan, penyalahgunaan kuasa,
rasuah dan lain-lain. Situasi yang memuncak kepada sekularisme (segala manfaat
dan keutamaan ialah untuk masa di dunia sahaja, tidak benar-benar yakin tentang
pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan
bahawa 'sesuatu matlamat yang hendak dicapai itu menjustifikasikan sebarang
tindakan ke arahnya' (the end justifies the means). Cabaran-cabaran dalaman
demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah Tamadun Melayu hanya dapat
diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang
menekankan penghisaban atau akauntabiliti, ketakwaan (sentiasa sedar akan
pengawasan Tuhan), kesederhanaan, pengorbanan diri, prinsip pertengahan dan
sebagainya.

Cabaran Dalam Pemerintahan Dan Isu Pembangunan
Walaupun negara Malaysia sudah menerima Islam sejak beberapa abad yang
lampau, namun oleh sebab peredaran masa dalam beberapa dasar yang bersilih
ganti, ditambah pula dengan kejutan budaya dan Tamadun Barat yang telah
banyak mempengaruhi pemikiran dan cara hidup manusia moden menyebabkan
kefahamam masyarakat tentang Islam semakin berkurangan. Justeru, kedudukan
masyarakat dan pentadbiran negara telah mengalami kepincangan. Untuk
mengembalikan semula kedaulatan negara dan umat Islam, maka tidak ada pilihan
lain kecuali kembali kepada ajaran Islam yang maha suci. Tugas para ulama dan
intelek Islam ialah memberi penerangan dan penjelasan kepada masyarakat dan
pemimpin tentang konsep pembangunan menurut Islam yang sebenar. Adalah
jelas bahawa Islam tidak menentang konsep pembangunan, sama ada dari segi
moral, mental atau fizikal.

186

Membangunkan sesebuah negara Islam merupakan usaha dan cita-cita suci dan
salah satu aspek penting dalam pemikiran Islam kini. Ini perlu diambil perhatian
kerana adalah tidak wajar membataskan diri kita dalam ruang lingkup masalah-
masalah yang ditimbulkan pada zaman silam. Masalah perselisihan mazhab,
masalah khilafah bukan lagi merupakan masalah yang berkaitan langsung dengan
masyarakat Islam hari ini. Cabaran utama kepada umat Islam hari ini ialah
masalah 'sinkretisme' di antara pelbagai kebudayaan atau yang diimport langsung
dari Barat yang kian mengancam masyarakat Islam. (Azhar Hj. Mad Aros, 2003).

Secara umumnya cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan Islam Hadhari ialah
antaranya masyarakat Islam melihat agama Islam secara terpisah dengan urusan
keduniaan. Di samping itu wujudnya perpecahan umat Islam, penyelewengan
dalam masyarakat Islam, Islam tidak difahami secara syumul. Juga berlaku
percampuran pelbagai ideologi, kefahaman, khurafat, bid'ah dalam lain-lain lagi.

Untuk mengatasinya maka umat Islam hendaklah kembali kepada ajaran al-Quran
dan al-Hadis serta menterjemahkan Islam secara lengkap. Seterusnya melakukan
proses Islamisasi ilmu dan melaksanakan gerakan Tajdid secara bersungguh-
sungguh. Akhir sekali yang amat penting ialah gandingan yang mantap dan
sepadu antara ulama', umara' dan cendikiawan.
187

Bab 5
Isu-Isu Kontemporari Dunia Islam

5.1 Dunia Islam Dalam Perkembangan Semasa

Isu Keganasan
ISLAM yang damai dan Islam yang sejuk nyaman merupakan misi Rasulullah
s.a.w. dalam mengembang dan mencipta kehidupan yang adil di muka burnt, agar
ia tidak dieksploitasi oleh manusia ke atas manusia lain. Walaupun atas nama apa
saja: agama, politik ataupun ideologi tertentu, tujuannya tidak lain agar manusia
kembali pada kesaksian awalnya, iaitu tiada tuhan yang patut disembah melainkan
Allah.

Ajaran Islam selalu menawarkan keindahan akhlak, bukan menaburkan onak di
lorong-lorong lebar kemanusiaan. Dalam rahim Islam, janin-janin rahmat itu siap
dilahirkan untuk memberikan kesejukan kepada semesta alam. Peristiwa serangan
bom di Bali memperlihatkan bagaimana jalan kekerasan atau pembunuhan
menjadi misi dan agenda golongan-golongan tertentu bagi mencapai cita-cita dan
matlamat. Lebih tidak adil lagi ialah apabila setiap keganasan yang herlaku itu
dikaitkan dengan perbuatan orang Islam.

Menurut Rasulullah s.a.w, seorang yang beriman adalah orang yang menjaga
dengan baik kehidupannya dan juga orang lain dengan aman apabila berada di
tangannya (bersifat amanah). Itu tidak lain kerana Islam adalah agama damai.

188

Al-Quran menyebut jalan ini sebagai jalan keselamatan (al-Maaidah: 16). Ini juga
menunjukkan bahawa rekonsiliasi (ishlah) adalah sebagai jalan terbaik (al-Nisa ;
128) Dan juga ditegaskan bahawa Allah sama sekali tidak menyukai kerosakan di
muka bumi (al-Baqarah : 205).

Memang di dunia ini apabila disebut perdamaian, ia masih merupakan suatu
persoalan vang sangat ilusif. Perbezaan, baik politik ataupun bukan terus ada dan
tidak mungkin dihilangkan antara individu, antara kumpulan ataupun antara
muslim dengan muslim yang lain. Jika setiap manusia menolak untuk bersikap
toleransi dan terbuka dalam menghadapi perbezaan dan memaksakan apa yang
menjadi kehendaknya, maka kedamaian tidak mungkin wujud di dunia ini.
Demikianlah, dengan konflik serta keganasan yang berlaku di merata-rata tempat
di dunia ini. Seseorang yang tidak memiliki rasa toleransi, maka ia bukan manusia
dalam pengertian dan ekspresi yang sebenar. Saat seseorang memuncak
kemarahannya pada hal-hal yang dibenci, maka hal itu merupakan bukti nyata
daripada kelemahan yang ada dalam dirinya.

Memang banyak orang yang tidak mahu mengaku prinsip toleransi sebagai
sesuatu yang abadi. Pada keadaan yang sangat mendesak dan tersepit, keinginan
untuk membalas dendam menjadi sangat kuat. Perasaan marah yang disertai
reaksi negatif demikian hendaknya dilepas dengar sebebas-bebasnya.

Orang yang memiliki cara berfikir demikian akan berada dalam sebuah ilusi,
bahawa apa yang dilakukan tidak ada yang melanggar hukum sama sekali.

Pandangan seperti ini sangatlah tidak tepat. Kerana kenyataannya, apabila
kemarahan seseorang memuncak akibat ada hal yang menyerang diri dan
kemahuannya, seharusnya sikap toleransi itu jadikan sebagai prioriti utama.
189


Sifat manusia yang kebiasaannya berusaha menjelmakan dirinya sebagai
superman. Padahal manusia super adalah mereka yang mampu mengimbangi
sikap toleransi dalam menghadapi situasi paling sulit dan berat.

Di dunia ini kesatuan hanya akan dicapai dengan belajar untuk bersatu dan bukan
belajar berbeza atau pun memaksakan kesatuan tanpa menafi adanya perbezaan.
Untuk menghapuskan semua perbezaan yang ada, tentu merupakan hal yang tidak
mungkin dilakukan. Rahsia pencapaian kedamaian dalam keludupan adalah
toleransi terhadap adanya perpaduan atas kedamaian itu sendiri.

Agama, sebagaimana difahami dalam ajaran Islam, secara dasar adalah tindakan
yang menampakkan kecintaan kepada Allah dan keinginan agar umat manusia
menjadi baik. Firman Allah:

š∅¸Β´ρ ¸_!Ζl¦ _Β ‹¸‚−.ƒ _¸Β ¸βρŠ ¸<¦ ¦´Š¦‰Ρ¦ ¯Ν·κΞθ™,¸>† ¸¸>´ ¸<¦
_¸¸‹l¦´ρ ¦θ`ΖΒ¦´™ ‘‰:¦ !',`> ¸< ¯θl´ρ “¸ƒ _¸¸%!¦ ¦θ`ΚlL Œ¸| βρ¸ƒ ´,¦‹-l¦
β¦ ο¯θ1l¦ ¸< !´-‹¸ϑ> β¦´ρ ´<¦ ‰ƒ¸‰: ¸,¦‹-l¦ ∩⊇∉∈∪
Terjemahan: (Walaupun demikian), ada juga di antara manusia
yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu
(Allah), mereka mencintainya, (memuja dan mentaatinya)
sebagaimana mereka mencintai Allah; sedang orang-orang yang
beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. Dan kalaulah orang-
orang yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika
mereka melihat azab pada hari akhirat kelak, bahawa
sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi
Allah, dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab
seksaNya, (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu).
(Surah al Baqarah: 165)
190


dan firmanNya lagi
¯θl´ρ ´™!: ,•,´‘ Ÿ≅->' ´_!Ζl¦ πΒ¦ ο‰¸>≡´ρ Ÿω´ρ βθl¦“ƒ š_,¸±¸l.ƒΧ ∩⊇⊇∇∪
ω¸| _Β ´Μ¸>¯‘ ,•,´‘ ,¸l≡%¸!´ρ `Ογ1l> ¸´ϑ.´ρ πϑ¸l´ ,¸,´‘ β¸Β¸
´ΟΨγ> ´_¸Β ¸πΨ¸>l¦ ¸_!Ζl¦´ρ _,¸-´Η-¦

Terjemahan: Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad)
menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya
menurut ugama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan
kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Tetapi orang-
orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka bersatu di
dalam ugama Allah)); dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah
Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian
sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi
neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia (yang
berdosa)". (Surah hud: 118-119)

Mengapa demikian? Sebab Allah sendiri telah memberikan kemerdekaan dan
kebebasan memenuhi kehendak kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya.
Termasuk dalam hal beragama, Allah tidak memaksa manusia, sebaliknya
berserah apakah dia akan beragama Islam atau tidak?

Kemerdekaan yang dikurniakan Allah itu sebenarnya juga merupakan bahagian
daripada rahmat-Nya, di mana manusia benar-benar diberi kebebasan untuk
memilih jalan taat atau mengingkari agama yang dibawa oleh Rasul-Nya.

Cuma kalau umat Islam kadang-kadang menunjukkan sikap keras dan garang, itu
lebih banyak disebabkan oleh adanya pengkhianatan daripada pihak luar. Atau
mungkin juga kerana banyak orang luar daripada Islam telah melakukan hal-hal
191

yang tidak benar dalam menyebarkan agama. Misalnya, mendekati umat lain
dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil, dan tidak beretika seperti
mengadakan kegiatan sosial tapi hanya sebagai alat untuk merampas iman orang
lain.

Untuk menghindarkan umat beragama daripada bersikap fanatik, maka diperlukan
pendewasaan sikap dan tingkah laku keagamaan, melalui peningkatan
pemahaman agama secara luas dan benar.

Ertinya, pemahaman agama harus dilakukan tidak hanya daripada satu sisi, tapi
dari pelbagai sisi, sehingga dapat menunjukan wajah agama secara utuh iaitu
agama yang membimbing manusia ke arah kebenaran dan mampu memberikan
rasa kedamaian, kerukunan dan kesejahteraan umat manusia, baik umat yang
seagama mahupun bukan se agama.

Isu Barat
Merdekakah negara-negara Islam dalam konteks politik dunia hari ini? Persoalan
ini timbul khususnya selepas setengah abad tamatnya Perang Dunia Kedua,
negara-negara Islam terpaksa menanggung beban yang berat akibat daripada
kemelut dan konflik yang melanda dunia dan melibatkan umat Islam sejak itu.

Umat Islam di merata dunia bukan sahaja terpaksa membayar dengan darah,
pengorbanan fizikal dan psikologi malah dipaksa melalui saat-saat yang amat
memalukan serta hina yang menggugat maruah dan kredibiliti mereka sebagai
ummah dan sekali gus manusia.

Pencabulan dan penafian hak, secara langsung amat ketara seperti yang berlaku di
Palestin, Bosnia, Chechnya, Kosovo, Afghanistan dan Iraq. Sementara secara
192

tidak langsung kesan pencabulan ini dapat dirasakan di hampir kesemua negara
Islam.

Hampir kesemua negara Islam sama ada sedar atau tidak, terpaksa berterima kasih
kepada kuasa Barat sebelum mereka memperoleh kebebasan untuk merdeka dan
mengurus negara mereka sendiri. Hampir boleh dikatakan semua negara Islam
yang dikatakan merdeka pada hari ini sebenarnya tidak merdeka.

Kemerdekaan mereka bersyaratkan kepada sejauh mana mereka tidak mengancam
Barat. Sebaik sahaja Barat terancam, pasti Barat akan melakukan sesuatu untuk
mencegahnya.

Kebebasan bersyarat yang mereka peroleh itu terpaksa mengorbankan bukan
sahaja nyawa, malah banyak perkara termasuk tanah, harta, budaya, dan harga diri
umat Islam. Jika disetujui oleh Barat, maka akan lebih senanglah mereka merdeka
dan menguruskan negara mereka sendiri.

Tetapi jika sebaliknya, perjalanan negara berkenaan untuk mengembalikan
maruah dan hak mereka terpaksa berlanjutan dan beranjau seperti yang berlaku di
Palestin, Iraq, Afghanistan dan beberapa negara lain. Apa yang membezakan
keadaan ini di negara Islam lain ialah tahap kegawatan di negara masing-masing
dan sejauh mana Barat berasa terancam.

Di sesetengah negara Islam yang walaupun merdeka, tekanan diberikan dalam
pelbagai bentuk untuk memastikan mereka terus terikat dengan sistem yang
diakui dan direstui oleh Barat. Pelbagai cara dilakukan Barat dan yang paling
ketara menggunakan manipulasi sistem politik dan ekonomi dunia yang mereka
ciptakan.
193


Ini boleh dibuktikan apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan
Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dijadikan alat mencapai agenda
hegemoni berterusan mereka.

Amat malang kepada kita apabila sistem ini tidak boleh mereka pakai, seperti
yang berlaku di Iraq baru-baru ini, sistem diketepikan dan mereka tetap dengan
agenda buruk yang tersirat itu dengan cara mengetepikan PBB dan bertindak
secara unilateral.

Di Turki umpamanya, umat Islam disyaratkan secara tidak langsung mengubah
berat sebelah Islamik mereka sebelum ini kepada sekularisme dan membolehkan
kerajaan pimpinan Mustafa Kamal Attartuk memerintah atas nama merdeka tetapi
berterusan diikat oleh Barat sehingga kini dalam apa juga tindak-tanduknya
kecuali dalam perkara yang tidak bertentangan dengan kepentingan Barat.

Hakikat ini mudah kita fahami bila melihat secara umumnya Turki dan
masyarakatnya lebih kebaratan berbanding sebelumnya. Keahlian Turki, satu-
satunya negara majoriti penduduknya Islam dalam NATO juga boleh dijadikan
bukti jelas hakikat ini.

Cuma sejak akhir-akhir ini kebangkitan semangat Islam itu dapat dilihat tetapi
Turki masih dilihat amat berhati-hati demi mengelak berdepan dengan ancaman
Barat secara terbuka.

Kita di Malaysia juga tidak terkecuali daripada ancaman berterusan Barat ini.
Namun kita harus bersyukur dan berasa amat bertuah kerana kebijaksanaan dan
pemikiran strategik pemimpin-pemimpin kita sejak merdeka telah membolehkan
194

kita, walaupun diikat dengan syarat-syarat tertentu secara langsung atau tidak;
memperoleh kemerdekaan daripada British pada 1957; mempertahankan
kemerdekaan, membangunkan negara kita ke tahap yang ada; dan yang lebih
penting secara paling berkesan mengelak Malaysia dijajah secara tidak langsung.

Kebolehan para pemimpin negara dalam mengawal dan mengatasi kegawatan
politik, ekonomi dan kewangan membolehkan kita mengekalkan kemerdekaan
kita.

Alhamdullilah Malaysia lebih merdeka daripada banyak negara Islam lain yang
merdeka. Kemerdekaan yang terhad ini haruslah dipelihara dengan mengekalkan
kestabilan politik dan ekonomi yang sedia ada di samping berusaha
mempertingkatkan usaha ke arah menguatkan negara dan ummah setanding
dengan Barat. (Mohd. Roslan Mohd. Salaudin dalam Islam Hadhari: Himpunan
Isu Kontemporari, 2005)

5.2 Isu Perpaduan Dunia Islam
Negara-negara Islam ini ada yang kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak
dan gas. Bagaimanapun kekayaan ini tidak menggambarkan kekuatan negara-
negara Islam dalam menentukan arus dan arah politik dunia hari ini. Secara umum
mereka berada dalam keadaan yang lemah. Terdapat beberapa faktor yang
menyebabkan demikian, antaranya ada pengaruh dan cengkaman Barat ke atas
mereka, kesatuan dan perpaduan yang lemah, kepimpinan yang tidak sehaluan
dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri.

Islam membentuk cara hidup manusia berasaskan hukum dan keadilan sejagat.
Menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Pencipta dan hubungan manusia
195

sesama manusia bermula daripada diri, keluarga, masyarakat dan negara,
termasuk juga hubungan antarabangsa. Dalam konteks ini Islam meletakkan hak
dan tanggungjawab seseorang. Bagaimanapun dalam Islam tidak ada 'kebebasan
mutlak'. Setiap orang itu boleh menggunakan haknya dengan batasan, jika tidak
nescaya dia akan mengganggu atau menceroboh hak dan kebebasan orang lain.

Islam menerima konsep 'perjanjian dan perdamaian' dengan negara jiran dan
pihakbukan Islam. Ini telah ditunjukkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah
dan dalam hubungan luar Rasulullah s.a.w. dengan negara-negara jiran. Islam
membenarkan orang bukan Islam mempunyai hak memasuki negara Islam.

Bahkan dengan kebenaran tersebut Islam memberi jaminan keselamatan ketika
mereka berada dalam negara Islam. Mereka diberi kebebasan untuk tinggal dan
mengamalkan agama mereka mengikut kepercayaan masing-masing.

Islam tidak membenarkan peperangan dilancarkan ke atas sesiapa pun kecuali
dengan perintah ketua negara dan oleh sebab-sebab yang sahih seperti
mempertahankan diri. Dalam pada itu terdapat peraturan yang mesti dipatuhi
seperti larangan membunuh orang awam, orang tidak upaya, orang tua, kanak-
kanak dan perempuan. Orang yang terkorban hendaklah dihormati. Tidak
dibenarkan memusnahkan rumah kediaman, makanan dan pokok buah-buahan.
Rumah ibadat tidak boleh diceroboh. Bahkan ketika Nabi memasuki Kota Mekah,
jaminan keselamatan telah diberikan. Jika dalam keadaan peperangan pihak
musuh mahu kepada perdamaian, Nabi menyuruh supaya menyahut secara positif
seruan 'perdamaian'.

Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang boleh hidup dan maju tanpa
mempunyai hubungan dengan negara lain. Ini ialah satu kenyataan dan bukan
196

andaian kerana tidak ada sebuah negara di dunia ini yang mempunyai segala-gala
sehingga tidak memerlukan dunia luar.

Dalam hubungan ini prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni ialah suatu
matlamat dalam hidup bermasyarakat, iaitu dengan melaksanakan tanggungjawab
dan pada masa yang sama menghormati hak-hak individu, masyarakat dan negara.
Dalam hubungan sedemikian kita tidak boleh melakukan sesuka hati terhadap
orang lain dengan mengambil undang-undang di tangan sendiri. Sikap prejudis
Barat terhadap Islam sangat jelas. Sikap demikian berlaku disebabkan antara lain
tidak ada kefahaman yang betul tentang Islam dan kesan daripada Perang Salib
yang telah berlaku antara Islam dengan Kristian.

Negara-negara Islam digolongkan dalam kumpulan negara tidak membangun
dengan mempunyai masalah domestik yang tersendiri seperti kemiskinan, buta
huruf yang tinggi, pengangguran dan taraf hidup yang rendah. Senarai data 20
negara terbaik tidak terdapat nama negara Islam kecuali Malaysia. Ini
mencerminkan betapa ketinggalan dan mundur sesetengah negara-negara Islam.

Undang-undang secara bersendiri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah
tingkah laku manusia. Undang-undang ialah sesuatu halangan atau pencegahan
yang bersifat luaran yang tidak mengambil faktor dalaman diri manusia. Moral
atau akhlak mempunyai nilai yang tersendiri dalam pembentukan sahsiah, akhlak
yang tinggi berpandu kepada ilmu dan kefahaman ajaran agama yang betul.

Neraca moral seperti keadilan, persamaan, toleransi terhadap kemanusiaan,
menolak diskriminasi, persahabatan sejagat tanpa mengira fahaman agama dan
bangsa, tidak ekstrem dan agresif tetapi sederhana ialah tuntutan Islam. Dalam
sebuah buku al-Qiyadah wa al-Judiyyahfi al-Islami menghuraikan maksud jihad
197

yang difahami oleh sebahagian orang Islam iaitu al-Harb al-Muqaddasah dengan
matlamat untuk meninggikan kalimah Allah dan penyebaran dakwah yang dibawa
oleh Rasulullah s.a.w. Dengan demikian jihad bagi mereka ialah peperangan,
titisan darah, pembunuhan dan tawanan.

Dalam buku al-Jihadfi al-Islam menyatakan, bahawa jihad fisabilillah bertujuan
membawa kebaikan, keadilan dan kebenaran. Apakah jihad itu terbatas kepada
pertumpahan darah dan adakah dakwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah
s.a.w itu penuh dengan kekerasan dan penyebaran dalam bentuk penyerangan ke
atas lawan? Cara-cara demikian bertentangan dengan sirah Rasulullah s.a.w.
Sebenarnya Islam tidak datang dalam bentuk keganasan dan sama sekali tidak
boleh dikaitkan dengan terrorisme. Islam itu adalah damai, adil, toleransi dan
perikemanusiaan. Bagaimanapun ada media lebih suka menghubungkan Islam
dengan keganasan.

Imej ini perlu diperbetulkan. Sebenarnya keganasan juga berlaku di kalangan
bukan Islam dan di kalangan negara bukan Islam, dan ada yang berlanjutan
hingga ke hari ini.

Jihad mempunyai erti yang luas tidak terbatas kepada jihad dengan nyawa atau
peperangan dan harta sahaja. Jihad termasuk jihad ke atas diri dengan memerangi
hawa nafsu dan menuntut ilmu. Begitu juga memerangi kejahilan, menghapuskan
kemiskinan, membanteras gejala sosial, membangunkan ummah, mengajak
kepada perpaduan, meninggikan maruah dan syiar Islam. Terdapat kecenderungan
melalui perkembangan semasa yang menghubungkan keganasan dengan Islam
dan penganut Islam, sungguhpun dari segi politik, Barat cuba tidak menunjukkan
sentimen anti-Islam atau orang Islam. Bagaimanapun, prejudis terhadap Islam di
kalangan Barat tetap ada.
198


Pandangan yang beranggapan Islam mendatangkan 'ancaman' kepada Barat dapat
dilihat dengan mengaitkan reaksi daripada tindakan keganasan yang
dihubungkaitkan dengan orang Islam. Ini ialah pandangan kerajaan dan orang
awam di Barat. Menjadi tugas setiap orang Islam dan kerajaan Islam memberikan
imej yang sebenar tentang Islam dan menghuraikannya. Sebenarnya Islam itu
indah, progresif, mencintai. (Abdul Monir Yaacob, 2005).

5.3 Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi, Sosial Dan Politik Dunia Islam
Konsep globalisasi adalah diterima pakai oleh masyarakat Malaysia yang
sememangnya menjadi dasar masyarakat dan rakyatnya untuk berbaik-baik antara
kaum di Malaysia dan sejagat. Bertitik tolak daripada pegangan ini, Malaysia
telah mengamalkan dasar berbaik-baik dengan Negara-negara Berkecuali,
mengadakan kerjasama serantau dan memberi sokongan terhadap Pertubuhan
Bangsa-bangsa Bersatu. Malaysia juga membuat hubungan khas dengan Negara-
negara Anggota Komanwel yang telah ditubuhkan pada tahun 1931 dan diketuai
oleh Ratu England. Malaysia juga telah menjadi anggota Pertubuhan Bangsa-
bangsa Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1945 di San Francisco, Amerika
Syarikat. Pertubuhan ini ditubuhkan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan
keamanan dan mengadakan hubungan baik antara negara-negara anggota badan
sedunia itu. Malaysia juga telah mengadakan hubungan khas dengan Pertubuhan
Negara-negara Islam (OIC) yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi.

Dalam bidang ekonomi, Malaysia telah mengukuhkan kedudukan ekonomi dalam
negaranya dengan berkesan dan baru-baru ini telah berjaya menangkis serangan
penyangak mata wang dan kegawatan ekonomi. Dalam konteks luar negara,
Malaysia telah mengadakan perdagangan antarabangsa dengan hampir semua
199

negara dan mendapat keuntungan yang amat menggalakkan. Ini terbukti apabila
simpanan luar Malaysia yang melebihi 30 billion dolar Amerika. Pengeluaran dan
pengeksportan kereta Proton Malaysia telah membawa kejayaan luar biasa dari
segi perindustrian dan hubungan dengan negara luar.

Dari segi sosial Malaysia juga telah berjaya memajukan kedudukannya dalam
negara seperti mengekalkan keamanan, toleransi antara kaum, kebebasan
beragama, pendidikan, kesihatan dan perpaduan. Dalam hubungan luar negara
Malaysia amat prihatin dengan nasib negara-negara membangun (Selatan-selatan)
dan juga mengadakan hubungan erat dengan negara membangun terutama
kumpulan G-8. Malaysia juga telah memberikan sumbangan dari segi kewangan
dan bantuan kemanusiaan kepada banyak negara seperti Indonesia, Kampuchea,
Somalia, Iraq, Bosnia, Chechnya dan sebagainya. Malaysia juga mengadakan
hubungan dengan kebanyakan negara kapitalis dan komunis serta mengamalkan
dasar Pandang ke Timur (Jepun, Korea dan Taiwan). Yang pastinya, orang
Melayu dan bahasa Melayu tetap unggul di Nusantara, bak kata Hang Tuah,
'Tidak Melayu hilang di dunia'. (Azhar Hj. Mad Aros, 2003:377)
5.4 Masa Depan Dunia Islam
Kebangkitan Islam boleh dilihat di merata tempat di dunia hari ini sama ada di
Timur Tengah, Asia Tenggara, Afrika bahkan di Eropah dan Benua Barat sendiri.
Istilah Kebangkitan Islam, Kebangunan Islam, Islamic Resurgence, Islamic
Revivalism, Islamic Renaissance atau as-Suhwah al-Islamiah tidak lagi menjadi
istilah yang asing kepada sebahagian besar anggota masyarakat apatah lagi di
kalangan para cendikiawan dan pengkaji perubahan sosial.

Mengikut Chandara Muzaffar dalam bukunya Islamic Resurgence in Malaysia -
Kebangkitan Islam ialah "Ungkapan yang menggambarkan usaha-usaha
200

menegakkan semula nilai-nilai Islam, mempraktikkan amalan-amalan Islam,
membangunkan kembali institusi-institusi Islam, menegakkan undang-undang
Islam serta mengamalkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan setiap
muslim. Ia adalah percubaan untuk melahirkan kembali etika Islam, peraturan-
peraturan sosial Islam yang berpaksikan untuk membentuk insan muslim sejati
berpandukan al-Quran dan as-Sunnah.

Mengikut Dr. Zohair Hussain - "Kebangkitan Islam ialah kembali minat terhadap
syiar dan idea-idea Islam setelah mengalami satu jangka masa yang lesu"

Mengikut Alt E. Hillal Dessouk - Kebangkitan Islam ialah merujuk kepada
"Peningkatan kegiatan politik atas nama Islam oleh pemerintah atau kumpulan
pembangkang sepertimana yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam di
negara-negara Arab dan beberapa buah negara Islam yang lain.

Dengan kata lain, kebangkitan Islam ialah merujuk kepada peningkatan
mengamalkan syiar Islam di dalam politik, sosial, dan kehidupan seharian umat
Islam"

Kebangkitan Islam secara umumnya bolehlah dirumuskan sebagai tumbuhnya
kesedaran Islam yang semakin merata serta bersifat global, bertambahnya tekad
serta kesungguhan umat untuk menghayati ajaran Islam semuanya dalam semua
aspek kehidupan.

Sebagai maklumat kepada anda, terdapat dua perkataan lagi yang ada kaitannya
dengan Kebangkitan Islam, iaitu Tajdid dan Islah; (i) Tajdid yang bererti -
perubahan pemikiran umat ke arah memahami dan menghayati Islam yang
201

sebenarnya. Perkataan di atas terdapat di dalam hadis Rasulullah s. a.w. yang
bermaksud:
"Sesungguhnya Allah membangkitkan pada permulaan tiap-tiap
seratus tahun, bagi umat (Islam) ini seorang Mujadid yang
membaharui agama umatnya"

Mujadid yang dimaksudkan ialah pelopor kepada Kebangkitan Islam. Para ulama
bersetuju meletakkan Mujadid abad pertama ialah UmarAbdul Aziz. Mujadid
abad kedua ialah Iman Syafie. Mujadid abad ketiga ialah Imam Asyari. Mujadid
abad keempat ialah Imam al-Baqilani. Mujadid abad kelima ialah Iman al-
Ghazali. Seterusnya setiap abad akan ada Mujadid seumpama mereka.

(ii) Islah bererti - memperbaiki sesuatu yang sudah rosak. Maksud Islah boleh
dicapai melalui dua proses: Mempertingkatkan lagi penerimaan dan pelaksanaan
dasar dan ajaran Islam dalam masyarakat Islam. Membanteras penyelewengan
yang berlaku, melindungi kesucian agama Islam dan mempertahankan
kesejahteraan umat.

Perkataan Islah terdapat di dalam al-Quran, firman Allah Taala
Terjemahan: Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana
fikiran kamu, jika Aku berdasarkan Bukti Yang nyata dari
Tuhanku, dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai
pemberian daripadanya, (Patutkah Aku berdiam diri dari
melarang kamu) sedang Aku tidak bertujuan hendak melakukan
sesuatu Yang Aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku
hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku; dan
tiadalah Aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan
Dengan pertolongan Allah. kepada Allah jualah Aku berserah diri
dan kepadaNyalah Aku kembali. (Surah Hud:88)

Kedua-dua istilah di atas sama ada Tajdid atau Islah adalah sesuatu usaha warisan
Rasulullah s. a.w. yang perlu diteruskan atas dasar menyeru kepada makruf dan
202

mencegah daripada mungkar. Justeru itu menjadi tanggungjawab setiap individu
muslim dalam memupuk suasana Kebangkitan Islam hari ini melalui Tajdid dan
Islah.

Sejarah Kebangkitan Islam
(i) Tahap pertama - Zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin.
Sebelum diutuskan Nabi Muhammmad s.a.w sebagai rasul, seluruh dunia
dicengkam oleh kegelapan jahiliah. Manusia tenggelam dalam arus kesesatan,
kezaliman yang menggerunkan. Mercka teraba-raba dalam kegelapan tanpa
cahaya iman yang boleh memandu mereka, ajaran nabi dan rasul dahulu telah
lenyap akibat penyelewengan dan salah tafsiran. Di tengah-tengah suasana itulah
Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah s.w.t. untuk menyelamatkan umat
manusia.

Seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah bertujuan
membawa perubahan yang menyeluruh, meninggikan kehidupan masyarakat,
menegakkan keadilan dan mencapai kehidupan yang bernaung di bawah undang-
undang Allah Taala.

Begitulah juga zaman Khulafa' al-Rasyidin dan diteruskan pula pada zaman
Umayyah dan Abasiah. Pada peringkat ini Islam memainkan peranan penting
dalam membangkitkan kesedaran ummah.

(ii) Tahap kedua - Zaman membebaskan negara daripada belenggu penjajahan dan
unsur khurafat, tahyul dan bidaah.

Zaman ini bermula dari lahimya gerakan al-Muwahhidun yang dipelopori oleh al-
Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) di Arab Saudi. Gerakan ini
203

berusaha menumpaskan penyelewengan dalam ajaran tasawuf dan tarekat yang
banyak mengandungi unsur-unsur syirik, khurafat, dan bidaah. Di antara amalan
yang membawa kepada syirik seperti memuja kubur para wall dan keramat.
Amalan khurafat yang meluas pada masa itu ialah mempercayai ramalan tukang
tenung dan sebagainya. Amalan bidaah pula seperti mengadakan perayaan
Maulud Nabi, menambah kalimah tertentu dalam azan atau solat dan sebagainya.
Perjuangan gerakan Muwahhidun untuk menghidupkan semula ajaran Islam
dalam bentuk yang mumi, banyak dicontohi oleh gerakan Islah yang lain.

Di Libya - lahir gerakan as-Sanusiyyah di bawah pimpinan al-Sayyid Muhamad
Alt al-Sanusi yang berusaha keras menyeru masyarakat kepada cara hidup Islam
yang sebenarnya. Gerakan ini berpengaruh di daerah pantai Utara Afrika,
terutamanya di Magrib dan Sudan.

Di Mesir - gerakan yang berperanan menyedarkan masyarakat ialah gerakan Pan
Islamisme di bawah pimpinan Jamaludin al-Afghani (1839 - 1897). Beliau juga
berjuang menghadapi imperialisma Barat di Afghanistan. Bagi Jamaludin al-
Afghani, penjajahan Inggeris merupakan malapetaka besar bagi dunia Islam.
Beliau mengajak umat Islam untuk bersatu menghadapi malapetaka ini. Program
refomasinya telah diteruskan oleh tokoh-tokoh lain seperti Muhamad Abduh
(1849 - 1905), dan Muhamad Rashid Rida (1865-1935).

Di India - muncul gerakan menyedarkan masyarakat yang dipimpin oleh Syah
Waliyullah al-Dahlawi (lahir 1703). Beliau merupakan tokoh Mujadid dan
pemikir Islam yang begitu berpengaruh. Fikrah dan sumbangan beliau bersifat
sejagat dan boleh dimanfaatkan oleh genarasi kemudian.

204

Kebangkitan Islam pada tahap kedua juga berlaku di negara-negara umat Islam
yang lain seperti di Tanah Melayu dan Indonesia.

(iii) Tahap ketiga - Kebangkitan Islam untuk membebaskan diri dari ideologi-
ideologi bukan Islam

Kebangkitan ini adalah lanjutan dari perjuangan tokoh-tokoh tahap kedua.
Kebangkitan pada tahap ini adalah atas kesedaran umat Islam untuk menjadikan
Islam sebagai dasar dan panduan hidup secara menyeluruh. Kecenderungan untuk
menghayati Islam sebagai satu cara hidup dan menentang segala bentuk ideologi
perosak telah membawa kepada wujudnya berbagai gerakan dakwah.

Di antara gerakan-gerakan Islam yang muncul dan berperanan di zaman ini ialah:
Gerakan Ikhwan al-Muslimin (Mesir)
Jamiat al-Islam (Pakistan)
Gerakan al-Nur (Turki)
Gerakan Hamas (Palestin)
Gerakan Hizbullah (Selatan Lubnan)
Gerakan Islam di Iraq, Jordan, Syria, Sudan, dan lain-lain lagi.

Gerakan Ikhwan al-Muslimin
Gerakan ini ditubuhkan pada sekitar tahun 1928 masehi oleh Hassan al-Banna.
Gerakan ini berkembang pesat di antara 1930-40an. Setelah memasuki arena
politik Ikhwan dapat memainkan peranan yang penting dalam politik Mesir
terutama dalam kebangkitan semangat kebangsaan yang berlaku di antara akhir
perang dunia dengan kekuasaan pemerintah tentera Mesir. Gerakan Ikhwan al-
Muslimin bukanlah gerakan dakwah kepartian yang sempit dan bukan sekadar
205

berkembang di negara Mesir sahaja, tetapi ia tersebar ke negara-negara Arab yang
lain seperti Syria, Iraq, Jordan, Sudan, Algeria, Pakistan, bahkan ke seluruh dunia.

Menurut Dr. Mustafa Assiba'i Gerakan Ikhwan al-Muslimin mempunyai lima
tujuan utama iatu:
- Memperbaiki individu
- Memperbaiki keluarga
- Memelihara umat
- Menentang penjajah
- Perpaduan Arab dan umat Islam.

Tokoh-tokoh yang terkenal dalam gerakan ini ialah as-Syahid Hassan al-Banna,
Sayyid Qutb, Abdul Qadir Audah dan lain-lain lagi.

Sumbangan terhadap kebangkitan Islam
Ikhwan al-Muslimin merupakan gerakan yang paling menonjol di abad ke-20 ini.
Gerakan ini banyak memberi inspirasi kepada gerakan-gerakan Islam yang lain
kerana:
- Ikhwan al-Muslimin adalah satu-satunya gerakan dakwah yang fleksibel dan
menyeluruh. Perjuangannya dapat memenuhi keperluan manusia dan ummah.
- Peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap anggota Ikhwan al-Muslimin
yang dilakukan oleh pemerintah Mesir sedikit sebanyak menimbulkan simpati
masyarakat dunia. Peristiwa tersebut juga turut memberi semangat kepada
pejuang-pejuang Islam yang lain bahawa medan perjuangan penuh dengan
tribulasi.
- Ramai pelajar yang kembali dari Timur Tengah mendapat didikan (tarbiyah)
daripada anggota Dewan al-Muslimin. Sekembalinya ke tanah air mereka
berdakwah mengikut metod Ikhwan. Sehingga hari ini, di mana-mana sahaja
206

apabila memperkatakan tentang dakwah dan gerakan Islam maka nama Iman
Hassan al-Bana dan Ikhwan al-Muslimin.

Jemaah Islami di Pakistan
Ditubuhkan pada tahun 1941, di bawah pimpinan Abu al-'Ala Maududi iaitu enam
tahun sebelum wujudnya negara Pakistan. Sebaik sahaja ditubuhkan negara
Pakistan, Jemaah al-Islami menuntut digubalkan perlembagaan negara berasaskan
al-Qur'an dan Hadis. Tujuan perjuangannya adalah untuk menghidupkan agama
yang suci dan meninggikan kalimah Allah dan melaksanakan hukum yang
terkandung dalam kitab Allah dan sunnah RasulNya dalam kehidupan individu
dan masyarakat Pakistan. Gerakan ini menghadapi tentangan yang hebat dari
beberapa kumpulan aliran pemikiran yang diwujudkan oleh penjajah seperti
golongan Qadiani, kumpulan Ingkar Sunnah dan golongan yang kagum dengan
tamadun Barat.

Terdapat tiga dasar perjuangan Jamaah al-Islami:
- Perjuangan seluruh manusia dan umat Islam khususnya agar menyembah Allah
dan jangan syirikkan Allah.
- Dakwah kepada setiap individu bagi melahirkan rasa redha dengan Islam
sebagai ad-Din dan hendaklah membersihkan din mereka daripada ciri-ciri nifaq
dan kegiatan yang bertentangan dengan Islam.
- Dakwah ini adalah untuk semua, iaitu hendaklah mereka menyuarakan kebaikan
secara umum terhadap pemerintah agar melaksanakan Islam dalam
pemerintahannya.

Faktor-Faktor Kebangkitan Islam
Kebangkitan Islam di seluruh dunia hari ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

207

(i) Adanya tekanan kuasa-kuasa Barat ke atas dunia Islam dalam bidang politik,
ketenteraan, dan ekonomi.
(a) Politik dan ketenteraan - berlaku pembunuhan dan penafian hak wilayah orang
Islam. Contoh: Serangan tentera Russia ke atas negara umat Islam Chechnya
kerana tidak mengiktiraf kemerdekaan Chechnya. Setelah hampir dua tahun
serangan dilakukan dengan tentera berjumlah 39 000 orang, Moscow masih
belum dapat mengalahkan 7 000 orang tentera Islam Chechnya. Penindasan
berterusan ke atas umat Islam Bosnia, Palastin, Kashmir, dan lain-lain tempat.
Penafian hak memilih kerajaan sendiri seperti yang berlaku di Algeria, parti Islam
FIS (Front of Islam Salvation) telah memenangi pilihan raya umum pertama tetapi
telah dibatalkan oleh regim tentera yang disokong oleh Perancis dan negara-
negara Barat yang lain.

(b) Ekonomi - Negara-negara Islam dari negara-negara Barat, sentiasa
menghadapi tekanan ekonomi dalam berbagai bentuk, sama ada sekatan ekonomi
atau mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negara Islam. Contoh: PBB
(Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) telah mengenakan sekatan ekonomi ke atas
Iraq sejak tahun 1992 lagi. Akibatnya ribuan rakyat Iraq menderita terutamanya
kanak-kanak kerana kekurangan zat makanan dan ubat-ubatan. Peristiwa di atas
telah memberi kekuatan kepada umat Islam untuk bangkit merubah nasib mereka,
melalui penghayatan semula Islam.

(ii) Kegagalan Western Dissolution oleh kebanyakan pemimpin Islam yang ditaja
oleh Barat. Contoh: Negara-negara Islam seperti Turki, Iran, Sudan, dan lain-lain
negara termasuk Malaysia pernah ditadbirkan oleh pemimpin sekular model barat
selepas peperangan dunia pertama. Mereka gagal membawa perubahan yang
bermakna kepada masyarakat Islam. Ini memberi bukti kukuh, bahawa negara-
208

negara Islam tidak boleh menyelesaikan masalah mereka dengan formula yang
asing daripada Islam.

(iii) Kemampuan pihak Islam menentang pihak Barat. Contoh: Revolusi Islam
Iran dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang berjaya menumbangkan Shah
Iran pada tahun 1979. Kemenangan Parti Islam FIS di Algeria yang memenangi
188 daripada 232 kemsi yang dipertandingkan.

Peristiwa di atas telah memberi kesedaran dan keyakinan bahawa Islam mampu
menjadi mekanisme yang membangkitkan semangat rakyat menentang proses
pembaratan.

(iv) Fenomena menyayat hati yang berlaku kepada umat Islam kini Contoh:
Peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia Herzegovina oleh
pihak Serbia. Serangan tentera bersekutu ke atas Iraq yang telah mengorbankan
beratus ribu kanak-kanak Iraq. Serangan Tel-Aviv ke atas Selatan Lubnan.

Hikmat di sebalik peristiwa yang berlaku telah mendorong umat Islam di negara-
negara Islam yang lain kembali kepada kehidupan beragama. Peristiwa diatas
tidak diberi perhatian dan tindakan sewajar oleh PBB. Keadaan tersebut menjadi
salah satu faktor yang menyemarakkan lagi kesedaran umat Islam untuk bersatu
memperjuangkan Islam.

(v) Peranan gerakan Islam dan pertubuhan dakwah antarabangsa Contoh: Gerakan
Ikhwan al-Muslimin, Jamiat al Islami, Pertubuhan Dakwah Antarabangsa seperti
World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dan International Islami federation
of Student Organisation (IFSO) memberi saham yang besar dalam mencorakkan
suasana kebangkitan Islam hari ini. Golongan terbesar dalam pertubuhan ini ialah
209

terdiri daripada pelajar pusat pengajian tinggi. Pengaruhnya bukan sahaja di dunia
Islam, bahkan menjangkau benua Eropah, Amerika dan Timur Jauh. Gerakan
Islam berperanan sebagai pendesak kepada pemerintah supaya menubuhkan
institusi ekonomi Islam dan melaksanakan dasar-dasar Islam dalam pentadbiran
negara.

Kesimpulan
Faktor-faktor di atas adalah di antara faktor yang membawa kepada kebangkitan
Islam masa kini. Walaubagaimanapun faktor yang tidak boleh dinafikan
kepentingannya ialah faktor agama Islam itu sendiri. Islam sebagai al-Din yang
diwahyukan oleh Allah, mempunyai sifat dan ciri-ciri dinamikannya yang sangat
unit jika dibandingkan dengan agama-agama lain. Segala yang terkandung di
dalam ajarannya mendorong pendukung-pendukung gerakan Islam berjuang
untuk mencetuskan suasana kebangkitan Islam hari ini.

Kesan-Kesan Kebangkitan Islam

Kesan-kesan kebangkitan Islam hari ini boleh dinilai berdasarkan kepada faktor-
faktor berikut:
(i) Pertambahan umat Islam.
Senario positif daripada kebangkitan Islam yang paling ketara ialah pertambahan
umat Islam di serata dunia termasuk di Eropah. Menurut Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu (PBB) menjelang tahun 2000 masyarakat Islam dijangka akan
menjadi satu perempat dari penduduk dunia bersamaan 1.5 bilion. Senario yang
sama juga boleh dilihat di negara-negara Benua Barat. Umat Islam di negara
tersebut bukan sahaja bertambah dari segi bilangannya, tetapi telah bangkit
sebagai sebuah negara yang berasingan daripada pemerintahan komunis.

210

(ii) Bertambah kesedaran untuk melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek
kehidupan. Kesedaran untuk mengamalkan Islam sama ada individu atau negara
walaupun mendapat tentangan pihak pemerintah dan pihak Barat. Contoh:
Kesanggupan pelajar wanita Islam di Perancis berhenti meneruskan pengajian
mereka demi mempertahankan pemakaian hijab (pakaian menutup aurat). Negara
Sudan di bawah pemerintahan Hassan al-Turabi turut melaksanakan syariat Islam.
Beliau bersedia menerima kecaman pihak Barat dan negara-negara Arab yang lain
semata-mata mahu membangunkan negara mengikut syariat Islam

(iii) Kesangupan umat Islam mengorbankan harta, masa bahkan jiwa demi
berjihad ke jalan Allah

Sepanjang sejarah Islam sentiasa ada tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang Islam
yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi menegakkan agama Islam.
Contoh: Perjuangan tentera Mujahiddin di Afghanistan, Perjuangan tentera
Chechen di Chechnya, Perjuangan gerakan Hamas di Palestin dan lain-lain tempat
di segenap pelusuk dunia Islam.

(iv) Tentangan dalam berbagai bentuk yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Islam
terutamanya pihak Barat

Kesimpulan
Kebangkitan semula Islam hari ini, telah memperlihatkan banyak kesan dan
perubahan. Selain daripada pertambahan bilangan penganutnya, kesan yang
paling ketara ialah bertambah mendalam sikap prejudis Barat terhadap umat
Islam. Semenjak runtuhnya empayar Soviet Union menjadikan Barat kehilangan
saingan. Justeru itu mereka telah meletakan Islam sebagai saingan dan pencabar
baru tamadun Barat.
211


Reaksi Barat Terhadap Kebangkitan Islam
Barat melihat kebangkitan Islam pada hari ini sebagai satu ancaman kepada
mereka. Justeru itu mereka melakukan berbagai bentuk perancangan untuk
membantut kebangkitan Islam.

Secara ringkas ada lima sebab utama:
(i) Tamadun Islam adalah satu-satunya tamadun yang mempunyai sejarah
kegemilangan melampaui sejarah tamadun Barat. Tamadun lain seperti India dan
China tidak mempunyai keagungan berbanding tamadun Islam.

(ii) Penentangan umat Islam terhadap usaha penjajahan yang dilakukan oleh
Barat. Termasuklah usaha mengembangkan ideologi Kapitalis-Liberal sebagai
nilai universal. Pertentangan Barat dengan Islam lebih mirip kepada pertentangan
antara ideologi dengan aqidah.

(iii) Kepentigan Geo-Politik - Geo-politik yang dimaksudkan ialah kedudukan
negara-negara Islam yang strategik. Kebanyakan negara-negara Islam adalah
terletak di kawasan Rimland - pesisir pantai. Selain itu negara-negara Islam juga
menguasai jalan yang menghubungi Heartland dengan Rimland. Contohnya
Balkan, Caucasio dan Central Asia serta jalan laut terpenting seperti Teluk Parsi,
Laut Merah, Selat Melaka, selat Sunda dan terusan Suez.

(iv) Kepentigan Geo-Ekonomi - Kelebihan negara-negara Islam dari segi
geokonomi. Sebagai contoh simpanan minyak banyak dimiliki oleh negara-negara
Islam.

212

(v) Propaganda Zionisma - Sejak berakhir perang dingin, Israel memperkuatkan
lagi propagandanya memburuk-burukkan gerakan Islam. Contohnya: Sidang
kemuncak Damai yanag berlangsung di Sharm El-Sheikh pada 13 Mac 1996
mengumpul para pemimpin daripada 27 negara bertujuan untuk mempertegaskan
komitmen mempertahankan "Proses Damai" di Asia Barat. Di antara beberapa
keputusan yang telah diambil ialah usaha memerangi keganasan yang digelar
Fundamentalis. Fundamentalis yang dimaksudkan di sini ialah kelompok Islam
seperti kumpulan Hizbullah dan kumpulan Hamas yang menentang regim
Yahudi. Propaganda Zionis dilakukan melalui tiga cara iaitu:
(a) Melalui penulisan akedemik
(b) Melalui penggubalan Dasar Luar Amerika
(c) Melalui penayangan filem

Bentuk-bentuk Reaksi Negatif Barat
Reaksi yang ditunjukkan oleh Barat amat negatif sekali, ini dapat dilihat dalam
berbagai bentuk seperti berikut:
(i) Melabelkan negara yang enggan tunduk kepada mana-mana logik Barat
sebagai fundamentalis (mengikut perspektif Barat ialah pelampau agama),
militan, terrorist yang menaja kegiatan pengganas antarabangsa. Contoh:
Mengistiharkan Sudan sebagai pusat latihan pengganas. Tindakan menangkap dan
mempenjarakan Syeikh Umar Abdel Rahman seorang ulama tua dan buta dengan
alasan sebagai pencetus keganasan di Amerika.

(h) Menyalahgunakan kuasa dan mengenepikan peraturan antarabangsa. Contoh:
Semasa perang telok, serangan Amerika dan tentera bersekutu telah mencabul hak
kemanusiaan di mana ribuan wanita dan kanak-kanak Iraq dibunuh dan
kemudahan awam dihancurkan. Menaja Perjanjian Dayton yang lebih memihak
213

kepada pengganas Serbia. Perjanjian damai Arab Israel yang dimenterikan pada
September 1993 lebih memihak kepada Israel.

(iii) Menyokong pemerintah yang berjiwa sekular memerintah negara Islam.
Contoh: Sokongan barat terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarrak yang sanggup
memerangi dan membunuh pejuang-pejuang Islam di Mesir. Kesediaan pihak
British memberi perlindungan kepada Salman Rushdi, penulis novel The Satanic
Verses.

(iv) Mengenakan sekatan Ekonomi dan sekatan senjata untuk melemahkan negara
Islam daripada terus bangkit. Seperti apa yang dikenakan ke atas Iraq, Libya, dan
Bosnia.

(v) Memonopoli sumber kekayaan negara Islam. Contoh: Merancang beberapa
strategi untuk terus menguasai minyak di rantau Teluk. Di antaranya Britain telah
sengaja mencari jalan supaya harga minyak jatuh di kalangan negara-negara
OPEC dengan cara enggan bekerjasama mengurangkan bekalan minyak mentah
di pasaran. Kesan daripada itu harga minyak mentah di 13 negara OPEC jatuh
dalam pasaran minyak dunia. Kempen anti kayu tropika di Asia Tenggara
Kesatuan Perdagangan Eropah telah mencadangkan satu levi ke atas pengimpot
kayu tropika. Di Amerika, Kelab Sierra telah menyediakan senarai bagi negara-
negara yang patut diboikot. Mereka mengatakan bahawa penebangan pokok akan
menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Indonesia merupakan pengeluar kertas
terbesar telah membatalkan penebangan 850,000 hektar hutan bagi mengelakan
isu-isu negatif ekoran pengharaman pengimpotan kayu oleh negara Barat. Secara
tidak langsung mengakibatkan kejatuhan harga tempatan dan harga eksport.

214

(vi) Mengamalkan diskriminasi perkauman terhadap minoriti Islam di dalam
negeri dan peringkat antarabangsa. Contoh: Sikap Barat dalam menangani
sengketa antara Armenia dan Arzabaijan lebih memihak kepada
Armenia.Armenia menerima US800juta dari Washington, sedangkan Arzabaijan
menerima hanya sebanyak US30 juta. Selain bantuan kewangan, Armenia juga
menerima bekalan senjata daripada pihak luar.

(vii) Media Barat sentiasa mencari peluang mengeksploitasi berita-berita yang
boleh menghina Islam Contoh: Kes perkahwinan Sarah-Musa yang disifatkan
sebagai satu pelanggaran hak asasi dan kebajikan kanak-kanak Britain.

Sikap Islam dalam Menangkis Reaksi Nagetif Barat
(i) Mengakui hakikat permusuhan mereka terhadap Islam. Pada anggapan orang-
orang Kristian, Islam dikatakan agama ciptaan orang-orang Arab yang diciplak
daripada agama Kristian dan Yahudi, Islam dikatakan menyeleweng daripada
agama asal, dan perlu ditentang. Selain daripada itu penentangan mereka jelas
terbukti dalam sejarah perang Salib, sejarah kolonialisme dan emperialisme.
Hakikat permusuhan mereka terhadap Islam di jelaskan oleh Allah dalam
firmanNya
Terjemahan: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali
akan bersetuju atau suka kepadamu (Wahai Muhammad) sehingga
Engkau menurut ugama mereka (yang telah terpesong itu).
Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah
(ugama Islam itulah petunjuk Yang benar". dan Demi
Sesungguhnya jika Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka
sesudah datangnya (wahyu Yang memberi) pengetahuan
kepadamu (tentang kebenaran), maka tiadalah Engkau akan
peroleh dari Allah (sesuatupun) Yang dapat mengawal dan
memberi pertolongan kepada mu. (Surah al Baqarah:120)

(ii) Memperbaiki imej Islam
215

Dua pendekatan digunakan bagi menangkis reaksi negatif Barat. Pendekatan
pertama menerusi penerangan - mendedahkan segala bentuk-bentuk propaganda
Barat. Pendekatan kedua umat Islam perlu mempamerkan keupayaan dan
kebolehan dalam semua aspek kehidupan. Seperti kata pepatah Inggeris "Action
speaks louder than words". Tonjolkan Islam bukan sahaja sekadar agama bersifat
moral, tetapi juga agama yang bercorak praktis dan maju.

(iii) Mengurangkan kebergantungan umat Islam kepada Barat.
Walaupun dunia Islam hari ini dikatakan zaman kebangkitan, namum masih lagi
tunduk kepada kuasa Barat. Sebahagian daripada negara-negara Islam terpaksa
bergantung kepada bantuan ekonomi, ketenteraan dan senjata dari Barat. Sebagai
contoh, Kuwait atau keluarga al-Sabah banyak mendapat perlindungan dari
Amerika. Beliau terpaksa tunduk kepada dasar yang ditentukan oleh Amerika dan
sekutunya.

(iv) Membangunkan negara mengikut kaedah Islam
Umat Islam hari tidak boleh sekadar berbangga dengan pencapaian umat Islam
silam, kerana pencapaian mereka sudah jauh meninggalkan kita. Justeru itu umat
Islam mestilah bekerja keras untuk merealisasikan kaedah-kaedah Islam dalam
kontek pembangunan negara supaya masyarakat dunia dapat melihat kewibawaan
Islam dan sekaligus mengikis segala tanggapan negatif Barat.

Kebangkitan Islam Di Malaysia
Sejarah Kebangkitan Islam di Malaysia ianya boleh dibahagikan kepada beberapa
peringkat:
(i) Peringkat pertama Sejarah awal kedatangan Islam ke alam Melayu. Peranan
yang dimainkan oleh kerajaan Melayu Melaka, Pasai, Perlak, Aceh dan lain-lain
serta disokong oleh mubaligh Islam telah menimbulkan satu kesedaran baru di
216

kalangan penduduk setempat. Islam telah mampu merubah jiwa dan watak
masyarakat Melayu menjadi lebih bertamadun, cinta kepada ilmu pengetahuan
dan hidup lebih bersistem.

Di antara perubahan yang telah dibawa oleh Islam:
1. Aspek kepercayaan dan pemikiran - kedatangan Islam ke Alam Melayu telah
membawa perubahan yang paling hebat kepada kepecayaan dan pemikiran
masyarakat Melayu. Penekanan Islam kepada Rukun Iman dan Rukun Islam
sebagai pokok ajaran telah berjaya mengantikan kepercayaan Hinduisma dan
Animisma. Islam juga menekankan unsur-unsur rasional dalam ajarannya, seperti
suruhan supaya berfikir, mengkaji dan menuntut ilmu.

2. Aspek sosio-budaya - Islam berjaya mengikis unsur-unsur Hindu dalam
masyarakat Melayu, seperti perhambaan, kezaliman dan kasta kepada persamaan
taraf, keadilan sosial yang menyentuh tentang hak dan tanggungjawab sesama
manusia. Aspek kesenian kesusasteraan dan berpakaian telah bertukar kepada ala
Islam

3. Aspek politik dan pemerintahan - banyak unsur politik dan pemerintahan Islam
telah mempengaruhi politik masyarakat Melayu. Di antaranya konsep raja dalam
agama Hindu bertukar kepada sultan sebagai pemerintah dalam Islam. Undang-
undang Islam juga berjaya mempengaruhi undang-undang negara pada masa itu
seperti dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.

4. Aspek ekonomi - Islam turut merubah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu.
Contohnya kebendaan bukanlah matlamat utama dalam kegiatan ekonomi
mereka, tetapi akhirat menjadi matlamat akhir. Kegiatan ekonomi berlandaskan
217

kepada hukum halal dan haram dan menekankan unsur-unsur kebajikan serta
mengelakkan penipuan.

Kedatangan Islam dengan proses Islamisasinya berjaya mewujudkan kebangkitan
Islam di peringkat awal di Tanah Melayu.

(ii) Peringkat kedua - Semasa penjajahan Barat
Kebangkitan Islam diperingkat pertama mula malap dengan kedatangan penjajah
British pada abad ke-18. Banyak perubahan yang telah dibawa oleh Inggeris.
Termasuklah proses sekularisasi yang berjaya membawa masyarakat melayu
semakin lupa pada agama. Dalam masa yang sama ajaran-ajaran Islam banyak
bercampur aduk dengan berbagai-bagai unsur syirik, khurafat dan bidaah.

Situasi di atas telah mendorong tokoh-tokoh Islam pada masa itu untuk
mewujudkan gerakan refomasi di Tanah Melayu. Pada peringat awal gerakan ini
dipimpin oleh mereka yang kembali dari Timur Tengah, yang banyak dipengaruhi
suasana kebangkitan Islam di sana. Diantaranya ialah Syed Sheikh al-Hadi,
Syeikh Tahir Jalaludin, Tok Kenali, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbong, Ustaz
Abu Bakar al-Baqir dan lain-lain lagi.

Usaha-usaha dilakukan untuk menerapkan kembali perjuangan Islam melalui dua
bidang iaitu melalui pendidikan dan penulisan.

i. Bidang pendidikan ialah dengan menubuhkan sekolah-sekolah agama
(madrasah) dan institusi pondok, seperti Madrasah al-Mashur (1919) di pulau
Pinang, Madrasah Idrisiah di Kuala Kangsar, Madrasah Muhammadiah (1917) di
Kelantan dan lain-lain lagi. Manakala institusi pondok banyak didirikan di Pantai
Timur dan utara Tanah Melayu.
218


ii. Bidang penulisan - melalui kitab, akhbar dan majalah. Diantaranya majalah al-
Iman (1906) diikuti majalah Neraca (1911) diterbitkan oleh Syeikh Muhammad
Tahir Jalaludin bersama rakan-rakannya Syed Sheikh al-Hadi, Haji Agus
Mohamad Taha dan Salim al-Kalali. Majalah al-Ikhwan (1926) dan majalah
Saudara (1928). Majalah Pengasuh (1918-1938) diterbitkan oleh Majlis Agama
dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Majalah-majalah ini amat berpengaruh dalam
mengubah sikap dan pemikiran masyarakat Melayu pada masa itu.

Kesan perjuangan tokoh-tokoh dan gerakan yang ada pada masa itu telah berjaya:
Menegakkan ajaran Tauhid yang mumi dan membanteras penyelewengan dan
kesesatan. Memupuk perjuangan menentang penjajah (anti Malayan Union).
Kesedaran untuk mengubah sikap dan pemikiran masyarakat dalam aspek politik
dan ekonomi.

(iii) Peringkat ketiga — di era kemerdekaan Tanah Melayu
Gerakan refomasi berteraskan agama mula malap di akhir tahun 1920-an dengan
munculnya golongan Nasionalisma Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris.
Golongan ini banyak menerajui kepimpinan negara sebelum dan selepas merdeka.
Perjuangan tokoh-tokoh sebelum ini disambung oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim
Yaakob, Ahmad Boestaman, Ishak Haji Mohammad, Senu Abdul Rahman, Dato'
Onn, dan Tungku Abdul Rahman. Perjuangan mereka lebih kepada mengubah
masyarakat Melayu agar mereka memiliki harga diri di Tanah Air sendiri.

Dalam masa yang sama Gerakan Islam yang turut berjuang menentang penjajahan
British ialah Hizbul al-Muslimin. Gerakan yang berlandaskan perjuangan politik
ini ditubuhkan pada tahun 1948, diketuai oleh Tuan haji Abu Bakar al-Baqir.
Kemunculan Hizbul al-Muslimin membimbangkan British dan pada awal tahun
219

1950 pertubuhan ini telah diharamkan. Pada tahun 1951 Parti Islam Se Malaysia
pula ditubuhkan untuk meneruskan perjuangan tersebut.

Selepas merdeka, Tanah Melayu terus dipimpin oleh golongan elit cendikiawan
Melayu yang berpendidikan sekular. Kepimpinan tokoh-tokoh ini telah
melemahkan semangat keislaman kerana kegairahan mereka untuk
membangunkan negara mengikut model Barat.

Kegagalan membangunkan negara berteraskan agama Islam dan banyak masalah-
masalah sosial menyebabkan bangkitnya satu suasana untuk kembali kepada
Islam.Kesedaran ini muncul di kalangan para pelajar institut pngajian tinggi dan
para belia.(iv) Peringat keempat Tahun 1970-an sehingga kini
Peringkat ini dianggap era kebangkitan Islam di Malaysia yang telah banyak
memberi kesan kepada senario politik, sosial, dan ekonomi negara. Semenjak
tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an berbagai gerakan Islam telah ditubuhkan
yang turut menyumbang kepada kebangkitan Islam di Malaysia.

Cabaran dalam Kebangkitan Islam di Malaysia
Kebangkitan Islam terpaksa menghadapi banyak cabaran, sama ada cabaran
dalaman atau luaran. Berikut di antara cabaran yang sentiasa menggugat proses
kebangkitan Islam di Malaysia kini.

(i) Salah satu masalah yang menonjol hari ini ialah wujudnya ajaran sesat dan
tarekat yang menyeleweng dikalangan umat Islam, sehingga menimbulkan
220

kekacauan kepada akidah dan pemikiran masyarakat. Ajaran sesat ini tersebar di
merata tempat di negara kita dengan berbagai nama dan mempunyai ajarannya
tersendiri. Di Johor terdapat ajaran Taslim Kadirunyahya, Naqsabadiah,
Mufridiah, ajaran Abu Bakar Bapu dan lain-lain. Mereka bergerak di bawah label
tasawuf, menyebabkan orang awam mudah terpengaruh dengan ajaran mereka.
Kini terdapat penyelewengan lain seperti aliran anti Hadis, ajaran Syiah, dan
amalan nikah Mutaah. Ajaran-ajaran sesat ini memberi cabaran kepada
kebangkitan Islam kerana menggugat akidah, amalan dan sikap hidup mereka
tambahan pula gerakan mereka ini dilakukan secara sulit dan amat sukar dikesan.

(ii) Reaksi negatif masyarakat Non-Muslim - walaupun proses Islamisasi telah
berjalan begitu lama di negara kita, namun sikap prejudis dan salah tanggapan
mereka terhadap Islam masih tebal. Bagi mereka, Islam adalah milik orang-orang
Melayu sahaja. Segala kelemahan dan keburukan orang Melayu memberi
gambaran negatif kepada Islam itu sendiri.

Selain itu masyarakat Non-Muslim di Malaysia secara terang-terangan menolak
proses Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan. Di antara tindakan mereka ialah
menubuhkan Majlis Perundingan Agama-Agama (Buddha, Kristian, Hindu dan
Sikh) pada bulan Ogos 1983. Pada 14 Januari 1986 tertubuhnya The Chiristian
Federation of Malaysia (CEFM) yang menyatukan pelbagai aliran dan mazhab
Kristian dalam satu persatuan. Pertubuhan ini bertujuan mengimbangi suasana
kebangkitan Islam di Malaysia.

(iii) Perpecahan di kalangan umat Islam - perpecahan ini membantut
perkembangan dakwah di negara ini.

221

(iv) Kemasukan budaya liar dan gejala-gejala negatif dari luar. Kemasukan
budaya liar mengakibatkan gejala sosial yang serius terutama di kalangan remaja.
Di Malaysia kebanyakan golongan remaja mengamalkan cara hidup hedonistik
dan terlibat dalam penyakit sosial seperti dadah, disko, sex bebas dan budaya
hidup liar.

(v) Pengaruh idelogi Barat - umat Islam hari ini masih lagi didominasi oleh
ideologi Barat, terutama sekali dalam sosio-budaya mereka.

(vi) Perkembangan teknologi telekomunikasi - hari ini terdapat berbagai teknologi
telekomunikasi yang canggih seperti Intenet, parabola, media elektronik dan lain-
lain. Pelbagai gejala negatif akan menyeruap masuk melalui media ini dan tentu
sekali sukar untuk dibendung oleh mana-mana gerakan dakwah. Realitinya kita
melihat media hari ini lebih menonjolkan hiburan dengan mempamerkan tokoh-
tokoh penghibur tempatan dan luar yang menjadi kegilaan masyarakat kita.
Sedangkan Rancangan berbentuk agama yang menampilkan tokoh-tokoh
cendikiawan Islam dikesampingkan.

Langkah-langkah dan Strategi
(i) Mempertingkatkan komitmen ummah terhadap ajaran Islam - keimanan dan
keyakinan kepada ajaran Islam menjadi perisai utama dalam menangkis segala
bentuk cabaran. Sama ada cabaran dalam bentuk pemikiran atau yang dirancang
oleh musuh-musuh Islam.

(ii) Penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi – penguasaan ilmu pengetahuan
merupakan langkah yang paling berkesan dalam menghadapi cabaran. Sejarah
silam telah membuktikan bahawa kemajuan dan ketinggian tamadun akan dapat
dicapai melalui kegigihan mempelajari, mengkaji dan menyelidik dalam pelbagai
222

bidang ilmu. Sistem pendidikan juga hendaklah bersepadu dan perlu diadakan
usaha-usaha ke arah pengislaman ilmu.

(iii) Membentuk perpaduan ummah - perpaduan umah perlu diutamakan demi
menjaga keutuhan umat Islam dan mengelak daripada berlaku perpecahan dan
berpuak-puak dalam masyarakat. Perpecahan akan memudahkan pihak musuh
menghancurkan Islam.

(iv) Peranan semua pihak - mungkin timbul persoalan siapakah yang sepatutnya
berperanan? Dalam keadaan ini pihak pemerintah, ulama, gerakan-gerakan Islam
dan seluruh umat Islam mesti bersatu tenaga dalam menyusun strategi untuk
menangkis serangan jahat musuh Islam.

• Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam melaksanakan
tanggungjawab untuk mengatasi segala cabaran.

• Ulamak sebagai pewaris nabi mesti berperanan menyeru kepada kebenaran serta
pemberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang benar. Ulama amat penting
membina genarasi Islam supaya sedar dan mempunyai iltizam kepada tuntutan
Islam.

• Gerakan-gerakan Islam hendaklah bekerjasama dalam membina masyarakat
bukannya menghabiskan masa dan tenaga bertelagah sesama sendiri.

• Setiap individu muslim perlu memberi sokongan kepada pemerintah, ulama, dan
gerakan Islam yang mahu menegakkan Islam. Masing-masing mempertingkatkan
keimanan supaya mampu menghadapi serangan dan dakyah daripada musuh-
musuh Islam.
223


Kebangkitan Islam sekarang ini tidak memadai dengan semangat semata-mata,
tetapi hendahlah diiringi dengan ilmu pengetahuan, perancangan dan
kebijaksanaan. Cabaran besar ini hendaklah dipikul oleh semua pihak sama ada
pemerintah, cendikiawan atau ulama, gerakan-gerakan Islam dan semua individu
muslim mengikut keupayaan masing-masing.

Rujukan

Abdul Monir Yaacob dll. (2005). ISLAM HADHARI : HIMPUNAN ISU
KONTEMPORARI. Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Abdul Rahman Haji Abdullah (1984). SEJARAH DAN PEMIKIRAN ISLAM.
Selangor : Penerbitan Pena Sdn. Bhd.
Ahmad Amin (1968). FAJAR ISLAM. Jakarta: bulang Bintang.
Ahmad Shalaby (1970). SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM. Singapura:
Pustaka Nasional.
Hamka (1980). SEJARAH UMAT ISLAM. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
Mohd Shauki Abd majid (2004). WACANA HADHARI DALAM ISLAM. Shah
Alam: Yayasan Pembangunan Buku Negara.
Musa Ahmad dll. (2005). PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM
HADHARI. Shah Alam : Centre for Islamic Thought and Understanding
(CITU).
Oemar Amin Hussain (1964). KULTUR ISLAM. Jakarta: Bulan Bintang.
Qutb, Syed (1979). PETUNUK SEPANJANG JALAN. Kuala Lumpur : El
Ikhwan Enterprise.

Isi Kandungan Bil 1 Tajuk PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 1.1 Konsep Tamadun Islam 1.2 Konsep Tamadun Barat 1.3 Nilai-Nilai Universal Dalam Tamadun 1.4 Interaksi Antara Tamadun ISLAM DI ALAM MELAYU 2.1 Teori Kedatangan Islam 2.2 Faktor-Faktor Perkembangan Islam 2.3 Pengaruh Islam Di Alam Melayu 2.4 Tamadun Melayu Sebagai Asas Pembinaan Tamadun Malaysia SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA PERADABAN DUNIA 3.1 Perkembangan Tamadun Islam 3.2 Pengaliran Tamadun Islam Ke Afrika Dan Eropah 3.3 Andalusia Sebagai Anugerah Tamadun Islam Kepada Kebangkitan Eropah 3.4 Pengaruh Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang Ilmu Pengetahuan ISLAM HADHARI SEBAGAI PENDEKATAN PEMBANGUNAN UMMAH DI MALAYSIA 4.1 Konsep Islam Hadhari 4.2 Prinsip-Prinsip Islam Hadhari 4.3 Islam Hadhari Sebagai Penjana Pembangunan Ummah 4.4 Cabaran Dalam Perlaksanaan Islam Hadhari ISU-ISU KONTEMPORARI DUNIA ISLAM 5.1 Dunia Islam Dalam Perkembangan Semasa 5.2 Isu Perpaduan Dunia Islam 5.3 Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi, Sosial Dan Politik Dunia Islam 5.4 Masa Depan Dunia Islam 2 Halaman 3 11 13 33

2

41 54 63 84

3

90 99 101 106

4

117 125 144 174

5

187 194 198 199

Bab 1
Pengenalan Ilmu Ketamadunan
1.1 Konsep Tamadun Islam

PERISTILAHAN Ada empat istilah yang pernah digunakan oleh sejarawan-sejarawan Islam untuk menghuraikan makna Tamadun yang telah digunakan dalam penulisan tentang tamadun setakat ini.

Pertama : Perkataan “Umran”. Perkataan ini telah digunakan oleh Ibn Khaldun, seorang pengkaji tamadun yang pertama di dunia dalam bukunya yang terkenal alMuqaddimah lil-Kitab al-Ibar dalam kurun yang ke-14. Pada masa ini, ia lebih dikenali dengan panggilan Muqaddimah Ibn Khaldun sahaja.

Perkataan ‘Umran berdasarkan kepada Firman Allah s.w.t. ç $pκŽÏù óΟä.tyϑ÷ètGó™$#uρ ÇÚö‘F{$# zÏiΒ Νä.r't±Ρr& uθèδ Terjemahan: Dia lah Yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. Hud:61). (Surah

Perkataan ini telah diterjemahkan oleh sarjana Barat, Prof. Franz Rosenthal sebagai Urbanization yang bererti perbandaran dan tamadun dinyatakan sebagai 3

civilization yang bererti tamadun itu belum wujud di dalam perkamusan orang Barat. Oleh kerana itu, pengarang kamus Dictionary of the English Language, Dr. Samuel Johnson (1709-1784) telah enggan memasukkan perkataan ini ke dalam kamusnya.

Beliau suka menggunakan perkataan civility bagi makna tersebut. Perkataan civilization ini hanya lahir di kalangan penulis-penulis Barat pada kurun yang ke19. Ini membawa kita kepada pengertian bahawa Barat mengenali tamadun dengan konsepnya hanya pada kurun yang ke-19.

Kedua : Perkataan “Hadarah” juga digunakan oleh Ibn Khaldun sebagai seerti dengan perkataan Umran. Ini diakui oleh Prof. G.T. Vorn Grunebum dengan makna civilization. Hadarah dalam bahasa Arab bererti tinggal menetap dalam sesebuah wilayah, daerah atau bahagian ibu kota dan bandar. Daripada erti perkataan Hadarah ini dapat difahamkan bahawa apa yang kita namakan tamadun itu adalah berasal dari bandar. Kerana bandar merupakan tempat yang sesuai untuk melahirkan ketamadunan disebabkan di situ terdapat segala perkara dan kemudahan yang boleh menjadi asas kepada kelahiran dan peningkatan tamadun. Ketiga : Dalam kurun yang ke-20 timbul pula perkataan “Madaniyyah” sebagai perkataan yang ketiga yang telah digunakan oleh dua orang penulis Islam dan mereka juga membayangkan erti tamadun. Muhammad Firid Wajdi telah menggunakan perkataan ini dalam bukunya al-Madaniyyah Wal-Islam" (Tamadun dan Islam) dalam tahun l899.

4

Manakala Syekh Muhammad Abduh pula menggunakan perkataan ini dalam bukunya Al-Islam Wa-an-nasraniyyah Ma'al-'ilm Wa al-Madaniyyah dalam tahun 1901. Yang menariknya. perkataan Madaniyyah telah mengambil tempat dalam bidang penulisan dengan memberi erti yang sama dengan Tamadun maka lahirlah pula kemudiannya perkataan “Tamadun” yang berakarkan perkataan Madaniyyah. Buku ini juga telah dapat menonjolkan pengertian sebenar yang dibayangkan oleh perkataan ketamadunan manusia seperti yang dikehendaki. Perkataan ini telah digunakan oleh seorang penulis Arab. Keempat : Selepas beberapa ketika. Muhammad Abduh telah menggunakan perkataan ini dalam buku tafsir al-Qurannya. terutamanya di kalangan ahli bahasa sendiri. Tafsir al-Manar. 5 . Bagaimanapun. Jurji Zaidan dalam bukunya yang berjudul Tarikh at-Tamaddun al-Islam (The History of Islamic Civilization). dan telah dialihbahasakan ke dalam berbagai-bagai bahasa seperti Turki. Parsi dan Urdu selain bahasa Inggeris. Perkataan Tamadun lebih cepat berkembang dan popular di kalangan masyarakat dengan pengekalan konsep Madaniyyah yang berakarkan perkataan Madinah yang bererti bandar dengan pengertian bahawa tamadun itu adalah kebudayaan bandar. kedua-dua penulis ini telah memberi nafas baru dalam pendekatan terhadap kefahaman tentang tamadun di kalangan masyarakat. Buku ini terkenal sebagai sebuah buku yang lengkap dalam memperkatakan tamadun Islam dan sejarah perkembangannya.

Ini sangat menepati dengan perkataan Madinah yang menjadi akar kepada tamadun. Clive Bell telah mendefinisikan tamadun seperti berikut: "Tamadun merupakan suatu ciri masyarakat yang membezakan sebuah masyarakat maju dengan masyarakat mundur adalah tamadunnya. seorang anthropologis menegaskan. Tamadun merupakan kemuncak kebudayaan sesebuah masyarakat dan juga merupakan pencapaian kejayaan manusia yang mengangkat dirinya ke atas seperti sebuah gunung di pertengahan bukitbukit dan dataran. Di sini dirangkaikan beberapa definisi yang pernah diberikan oleh beberapa orang penulis daripada kalangan orang Islam dan juga orang Barat. Adalah nyata tentang perbezaan pendapat tentang tamadun apabila diikuti definisi yang telah dikemukakan oleh mereka dalam menerangkan pengertian sebenar tamadun itu." Riberio menekankan beberapa proses dalam menuju tamadun. 6 . "Tamadun adalah suatu cara hidup yang dapat dicirikan. Manakala Riberio. "Bandar-bandar rnemancarkan kepada manusia peluang-peluang untuk kemajuan material dan spiritual mereka.DEFINISI TAMADUN ISLAM Sebagaimana yang telah diterangkan bahawa setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza terhadap tamadun. Toynbee. Katanya." 2. "Tamadun sebagai cantuman susunan dan proses tamadun individu. Robert Haini mengatakan. Penulis Barat." 4. Bagi Arnold J. Ini memberikan kesimpulan bahawa tamadun itu adalah merupakan tatacara hidup yang dicetuskan oleh orang yang tinggal di bandar-bandar. 1. tamadun dikatakan jenis kebudayaan yang wujud di bandar-bandar. Baginya yang penting sekali ialah revolusi bandar." 3.

kesusasteraan." KONSEP TAMADUN ISLAM Walaupun tidak didapati definisi yang khusus tentang Tamadun Islam yang pernah dikemukakan oleh penulis-penulis." 8. akhlak. "Maksud tamadun sebagai suatu rangkaian terdiri daripada fenomena masyarakat manusia seperti bandar. ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan tempatan." 7. Muhammad Baki pula mendefinisikan. agama. agama. dan perkara-perkara lain yang menerima peningkatan dan pembangunan. "Tamadun bermaksud keadaan kehidupan insan yang bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi masyarakatnya. 6. perasaan dan tingkah laku. huruf. sama ada sesuatu yang berupa niskala (abstrak) mahupun yang berupa sekala (material). kesenian. "Tamadun ialah sesuatu yang lahir dan kembang bersama-sama dengan kehidupan manusia dan perkembangan- perkembangan yang lahir daripadanya. didapati definisi yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun mengatakan. Manakala daripada kalangan sarjana Islam pula. "Kalimah Tamadun memberi erti segala pelbagai dalam kemewahan hidup dan setiap usaha untuk mempertingkatkan kilang perindustrian yang sentiasa digunakan dalam berbagai-bagai sektor". "Tamadun ialah segala usaha dan daya cipta yang membayangkan secara khusus daripada manusia dengan menggunakan akal. Dr. Ia dimaksudkan juga dengan falsafah. Definisi-defimsi tersebut telah disimpulkan oleh M. Abu Bakar Hamzah pula mengatakan dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Islam. Syed Muhammad Naqiub al-Attas pula mengatakan.AJ.5. senibina. sama ada Ibn Khaldun dan yang lain7 . undang-undang dan rangka dasar politik." 9. Beg.

yang pernah mereka hasil dan gunakan sejak dahulu hingga sekarang. kerana kebudayaan dan tamadun merupakan dua konsep yang mempunyai perkaitan yang rapat di antara satu dengan yang 8 . dan ini termasuklah juga segala alat. Selain daripada bangsa Arab yang telah mengembangkan Tamadun Islam itu. Berbagai-bagai bentuk hasil kesenian dan senibina adalah lahir daripada Tamadun Islam. iaitu al-Quran dan al-Hadis yang dilahirkan dalam satu bentuk tamadun pemikiran yang mempunyai sifatnya yang tersendiri. Parsi. Turki. dapat dibuat kesimpulan bahawa Tamadun Islam itu merupakan suatu tamadun yang telah diadun dalam bentuk antara bangsa. melambangkan keperibadian Islam yang terus berkembang untuk memberi sumbangan terhadap kehidupan manusia keseluruhannva. India dan bangsa yang lain yang berada di dalam pemerintahan Islam turut sama memberi sumbangan penting dalam pembinaan Tamadun Islam. dan ini termasuk juga senibina. Sifat ini dapat dibuktikan daripada hasil-hasil pencapaian Tamadun Islam itu sendiri di dalam berbagai-bagai bidang kemajuan. HUBUNGAN TAMADUN DENGAN KEBUDAYAAN Apabila membincangkan tentang tamadun bererti tidak dapat dipisahkan daripada membicarakan tentang kebudayaan. Mereka menyatakan bahawa Tamadun merupakan segala yang dihasilkan oleh fikiran orang Islam menurut wataknya dan panduan agama Islam sendiri. bangsa Sepanyol. Disamping itu. Adunan ini berpandukan kitab perundangan Islam. perkakas dan sebagainya.lain tetapi dapat juga difahami apa yang dikatakan Tamadun Islam itu daripada kandungan dan huraian yang telah diberi oleh ilmuwan dalam penulisan mereka. terutama sekali dalam bidang kesenian. Ini merupakan tamadun yang baru.

Dalam menerangkan bidang kemajuan dan percapaian hidup manusia. dan lain-lain lagi.lain. dan ini merupakan wahyu Allah kepada pesuruhNya Muhammad s. Kemajuan dan pencapaian hidup manusia mempunyai perkaitan dengan jasmani dan kemudahan-kemudahan hidup. Kebudayaan Islam adalah berlainan daripada Kebudayaan Baral. Sistem yang dapat mengatur aktiviti masyarakat ke arah mewujudkan keamanan. Abdul Rahman Hasan Habannakah.w. bererti cara hidup Islam manakala Kebudayaan Barat adalah cara hidup orang Barat.w melalui malaikat Jibril. sementara tamadun adalah merupakan pecahan daripada kebudayaan itu. Yang demikian. kebudayaan Islam tunduk kepada peraturanperaturan yang ditentukan oleh kedua-duanya yang berpokok kepada al-Quran sendiri. perindustrian.a. Kebudayaan Islam adalah cara hidup Islam yang dilaksanakan dalam masyarakat Islam yang digariskan mengikut apa yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadis Nabi s. perlombongan. Semua itu merangkumi jenis kemajuan seperti pertanian. Oleh itu. Dari itu. serta kebenaran yang dapat menegakkan disiplin dalam masyarakat seperti peraturan-peraturan pentadbiran. Perkaitan di antara kedua-duanya pula merupakan bahawa kebudayaan merupakan keseluruhan tamadun hidup manusia. termasuk faktor-faktor kemewahan dan keselesaan.w. pengarang buku al-Hadarah al-Islamiyyah telah membahagikan kedua-duanya itu kepada tiga bahagian: 1. 2. sebagai kitab perundangan yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad s. 9 . Kebudayaan dalam pengertiannya boleh diertikan sebagai cara hidup. keadilan. perkilangan.a. kebudayaan Islam wujud dengan kedatangan agama sebagai agama tanzil atau agama langit yang tunduk kepada peraturan Yang Maha Kuasa. perundangan.a. Kebudayaan Islam.

Ini meliputi pemikiran yang mendalam yang dapat membawa manusia mengenal Penciptanya. Seterusnya. Apa yang dapat dilakukan melalui pemikiran hasil daripada kajian ilmiah. kewajipan yang mesti dilakukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam masalah ini. Apa yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman dan percubaan-percubaan serta pengkajian semula dengan perhatian yang mendalam daripada segi kesalahan-kesalahan dan kekurangan. 3. iaitu alam akhirat dengan mendapat balasan yang sempurna. Manusia dapat mengetahui di sebalik kewujudannya. Pencapaian dan kemajuan hidup juga merupakan kebahagiaan yang berkekalan dengan mengetahui hakikat diri dan alam sekitar. adat resam. pembangunan Tamadun Atom meliputi pembangunan tamadun rohani dan jasmani. hanya Tamadun Islam sahaja yang melengkapi ketiga-tiga sumber ini. ia meliputi akhlak. atau apa yang disebut tamadun spiritual dan tamadun material. matlamat hidup dan tempat kembali setelah mati. Berbanding dengan Tamadun Barat yang bersumberkan dua 10 .harta benda.t yang disampaikan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul pesuruh Allah. Ada tiga sumber yang dianggap dapat memajukan tamadun dalam proses pembangunannya. Kemudian manusia berpindah ke alam baqa.w. dan seterusnya dengan menyempurnakan ilmu-ilmu yang telah sedia ada. Ini adalah juga bersangkutan dengan pegangan dan kepercayaan dalam kewajipan yang telah digariskan oleh Syariat Islam. amalan hidup yang baik dan seluruh tatacara pergaulan manusia di antara satu dengan yang lain. iaitu sumber wahyu atau ilham daripada Allah s. Kerana itu. dan hal-hal keluarga. perpindahan ke alam barzakh.

Kemudian Nabi Muhammad s. Tamadun Mesir dan Tamadun Romawi. Walaupun orang Barat menganut agama Kristian tetapi kitab Injil dalam bentuknya yang asli dan murni sudah tidak kedapatan lagi 11 . Tamadun Yunani. Orang Arab sendiri pun telah ada satu bentuk tamadun yang tidak kurang majunya. serentak dengan kelahiran agama Islam dan perlantikan Nabi Muhammad s.2 Konsep Tamadun Barat Kebudayaan Barat adalah cara hidup Baral yang tidak tunduk kepada peraturanperaturan tertentu yang berbentuk kitab yang diturunkan daripada langit dalam bentuknya yang asli dan murni. Tamadun India. Kerajaan Islam inilah yang telah menjadi pendorong dan sebab berkembangnya Tamadun Islam itu setapak demi setapak hingga terdirinya suatu tamadun yang tinggi yang telah menjadi sebab munculnya tamadun dunia moden.perkara sahaja dan mereka lebih menitikberatkan pembinaan tamadun yang bersifat kebendaan semata-mata. Sebelum lahir Tamadun Islam sudah pun ada tamadun lain seperti Tamadun Parsi. KELAHIRAN TAMADUN ISLAM Tamadun Islam seperti yang ada sekarang ini telah mula lahir apabila lahirnya sebuah masyarakat Islam yang berkeadaan serba sederhana di Makkah pada tahun 610M.w berpindah ke Madinah pada tahun 622-623M. Tamadun Islam telah merubah cara hidup dan orang Arab Jahiliah. tempat Tamadun Islam itu lahir.a.w sebagai Rasul Allah.a. Tamadun Islam juga telah wujud berasaskan suasana keadaan tamadun umat Arab. di sana tertubuhnya sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh baginda. Tamadun-tamadun ini banyak sekali mempengaruhi Tamadun Islam yang baru lahir. 1.

kepercayaan. Akhlak dan Adat Istiadat. Begitu juga dengan tamadun Barat yang timbul daripada kebudayaan Barat yang telah memasukkan agama itu sebagai satu ciri tamadun seperti yang didefinisikan oleh Arnold J. Tamadun Islam. yang bererti bahawa lahirnya kebudayaan merupakan hasil daripada agama itu sendiri. dll. Di sini ternyata Edward Burnett Taylor telah memasukkan "kepercayaan" sebagai teras agama adalah sebagai satu daripada ciri-ciri kebudayaan yang menerima perubahan. kesenian. moral. Senibina.pada hari ini. Kuala Lumpur : Pustaka haji Abdul Majid) 12 . Menurut beliau. Toynbee menurut beliau bahawa tamadun itu secara langsung memberi gambaran kepada fikiran kita tentang perkara yang berikut: iaitu Agama. dan adat istiadat. undang-undang. Pada mereka pelaksanaan agama Kristian dalam masyarakat sudah jauh menyeleweng daripada kehendak-kehendak agama Kristian yang sebenarnya. hingga dalam hal-hal agama yang berbentuk dasar pun terdapat perubahan-perubahan yang telah disesuaikan dengan apa yang terdapat dalam kebudayaan mereka seperti yang pernah digariskan oleh Edward Burnett Taylor. Senilukis. keseluruhan yang kompleks di dalam terkandung ilmu pengetahuan. Berbeza dengan kebudayaan Islam yang dibentuk oleh kepercayaan. Oleh itu. (1995). (Abdul Rahman Nawas. ahli antropologi Inggeris tentang kebudayaan. Manakala Tamadun Islam adalah satu ciri yang timbul daripada keadaan kehidupan manusia (insan) yang digelar masyarakat Islam yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang dipandu oleh kepercayaan agama Islam itu sendiri.

dalam aspek urbanisasi. stratifikasi sosial. Farmer dalam bukunya. tamadun sering sahaja dilihat sebagai satu pencapaian tinggi yang mampu dicapai oleh sesuatu bangsa. Ini bermakna. Tamadun Rom dan sebagainya. beberapa aspek yang disifatkan sebagai material dengan makna yang luas itu boleh dilihat dalam Tamadun Islam. Hal ini berlaku kerana Tamadun Islam turut mengandungi beberapa ciri yang terdapat pada tamadun-tamadun lain dan menjelaskan betapa Tamadun Islam tetap mementingkan beberapa ciri yang bersifat material tersebut namun diseimbangkan dengan ciri khusus yang menekankan aspek ruhaniah.3 Nilai-Nilai Universal Dalam Tamadun Nilai-nilai universal ini memperlihatkan wujudnya persamaan antara Tamadun Islam dengan tamadun dunia yang lain. Tamadun Greek. Tamadun Mesir. Kewujudan keseluruhan tamadun ini sebenarnya sangat bergantung kepada kebolehan bangsa pembentuk tamadun tersebut untuk memenuhi beberapa kriteria umum yang telah diletakkan oleh kalangan sarjana yang mendalami aspek ini dan sering kali kriteria ini diguna pakai dan menjadi garisan dalam melihat pembelajaran tamadun. Berdasarkan hal ini. pengkhususan 13 . perkembangan perdagangan dan sebagainya. amalan beragama. inovasi teknologi dan penulisan. Misalnya. pembentukan sistem pemerintahan dan pentadbiran. penempatan kekal. misalnya menegaskan bahawa sesuatu tamadun itu dapat ditentukan kewujudannya berdasarkan beberapa ciri. pembandaran. Tamadun Hwang Ho.1. Edward L. revolusi pertanian. iaitu revolusi pertanian. Oleh yang demikian. Tamadun Islam itu bukanlah sesuatu yang terlalu terasing daripada ruang lingkup ketamadunan manusia. Dalam sejarah manusia. maka telah wujud beberapa tamadun besar seperti Tamadun Lembah Indus. urbanisasi. 'Comparative History of Civilization in Asia'. pengkhususan pekerjaan. Antara ciri terpenting yang mendasari tamadun universal ini ialah amalan beragama. sebagaimana kelaziman dalam melihat sesuatu tamadun.

revolusi dalam perbandaran yang menekankan aspek kemunculan bandar dan negeri. Terdapat juga sarjana yang melihat aspek urbanisasi sebagai aspek terpenting dalam melihat sesebuah tamadun.pekerjaan. teknologi tembaga dan besi serta sistem penulisan'.000 orang penduduk. Gordon Childe dan telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa aspek penting yang harus dilihat dalam perkara ini. istilah yang digunakan bagi merujuk kepada revolusi pembandaran itu haruslah diberikan penjelasan yang lebih terperinci. Edward Taylor menyatakan bahawa tamadun itu sangat mempunyai ikatan kuat dengan kewujudan sistem tulisan. hierarki 14 . stratifikasi sosial. Beg pula melihat aspek sejagat dalam tamadun ialah 'penyebaran teknologi pertanian dan penternakan yang mengubah tradisi kehidupan nomad dan membolehkan pembentukan satu sosiobudaya masyarakat yang baru. pengkhususan dalam masyarakat. organisasi masyarakat yang tersusun termasuklah pembahagian yangjelas kepada kelas buruh. M. Kalangan sarjana yang memberi penekanan besar terhadap aspek penulisan ini selanjutnya menyatakan bahawa. kewujudan monumen-monumen khusus untuk pembesar dan pemerintah. Penyokong pandangan ini melihat bahawa kewujudan bandar dan monumen-monumen ini memperjelas satu pencapaian yang tinggi dalam tamadun tersebut. Secara terperinci ada antara sarjana yang meletakkan bahawa sesebuah bandar harus mempunyai lebih daripada 5.A. 'civilization cannot exist without a system of writing and a system of writing can not exist except in a civilization'. kewujudan sistem pengairan.J. mempunyai satu sistem tulisan dan mempunyai monumenmonumen keagamaan yang penting. Misalnya. Sarjana lain pula menekankan salah satu ciri sebagai lebih penting daripada ciri yang lain. iaitu perkembangan penduduk yang ekstensif. inovasi teknologi dan pengenalan sistem tulisan. lebihan dalam pengeluaran. Meskipun demikian. Antara sarjana yang memperincikan konsep urban revolution ini ialah V.

Asia Selatan.'. perkataan tamadun yang mempunyai beberapa terminologi lain seperti madaniyah. Malahan dalam keseluruhan Tamadun Islam sama ada di Tanah Arab mahupun di kawasan lain termasuklah di Asia Tengah. Kesemua kriteria ini diwujudkan sebenarnya untuk memisahkan antara masyarakat dan pencapaian yang telah berjaya dilakukan oleh sesuatu bangsa tersebut. iaitu Mukadimah.sosial yang ketara.a.. umran dan tamaddun itu mempunyai pertalian yang erat dengan aspek perbandaran yang menjadi antara aspek yang boleh dilihat dalam mana-mana tamadun dunia. 'peradaban (‘umran). secara jelas turut menjadikan ciri-ciri tamadun sejagat ini sebagai satu kriteria yang penting. statik dan primitif. Ibn Khaldun menggunakan perkataan ini setiap kali merujuk 15 . penemuan dan pengamalan sistem penulisan. Secara umum pembandaran merupakan proses kehidupan bandar atau perkaraperkara yang berkaitan dengan bandar dan kehidupan di bandar. sesuai dengan sifat semula jadi manusia yang perlu bantu-membantu demi mencapai suatu taraf hidup (yang baik). perkembangan aspek kesenian dan perdagangan. maksudnya ialah manusia harus menghuni di suatu tempat yang umum dan sama-sama tinggal di kota-kota dan di perkampungan untuk keselesaan beramah-tamah serta memenuhi keperluan kepuasan manusia. misalnya menggunakan terminologi umran sebagai kata ganti bagi tamadun dan menyatakan. Tamadun Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s. perkembangan sains dan teknologi. Malah terdapat sarjana yang menyatakan bahawa kehidupan bandar ini mempunyai ciri-ciri kemakmuran dan tamadun yang berbeza dengan kehidupan di kawasan luar bandar yang lebih bersifat sederhana. Asia Timur mahupun di Asia Tenggara. Ibn Khaldun dalam karya unggulnya. ciri-ciri ini dapat dilihat dan dikesan dengan mudah. hadarah.w. Malahan dipandang dari sudut Tamadun Islam.. Eropah.

iaitu pemerintahan Islam termasuklah sistem pentadbirannya. Islam kemudiannya berkembang dan merebak ke benua kecil India. Lane sebagai. perkembangan ilmu sains dan pendidikan. Selain itu. bangunan-bangunan yang mempunyai ciri Islam dan kesenian Islam sama ada muzik (musiqa) serta nyanyian atau qhina. bandar-bandar Islam. Berikutan daripada penumpuan inilah. Ibn Khaldun juga menggunakan perkataan hadharah yang dikatakan oleh E. Ini kerana adalah menjadi satu realiti sejarah bahawa masyarakat Islam dikenali sebagai masyarakat bandar dan perkara ini sangat jelas berlaku dalam melihat perkembangan Islam di benua kecil India. 'A region. Penumpuan masyarakat Islam di kawasan-kawasan bandar dan pelabuhan berkait rapat dengan peranan kalangan saudagar Islam hingga menyebabkan bandarbandar pelabuhan seperti Dibul dan Makran di Sind. Lothal dan lain-lain menjadi tumpuan masyarakat Islam sejak abad ke-9 dan ke-10 Masihi. stratifikasi sosial. iaitu Tamaddun al-Islami atau Sejarah Tamadun Islam memberikan perhatian kepada beberapa aspek dalam pembentukan Tamadun Islam.W. Cambay. Perkataan tamadun atau tamaddun yang berasal daripada kata Madana pula bermakna membina atau membangunkan bandar. 16 . district or tract of cities or town or villages and of cultivated land'. adalah jelas bahawa dalam melihat Tamadun Islam. aspek-aspek yang disenaraikan sebagai aspek sejagat itu juga berdiri sebagai aspek yang harus diberikan perhatian terutamanya aspek urbanisasi.kepada masyarakat bandar atau negeri yang dibuka dan diduduki oleh pemerintahpemerintah Islam. Berdasarkan terminologi-terminologi ini. Jurzi Zaydan yang dianggap pelopor kepada penggunaan perkataan tamadun dalam karyanya yang terkenal.

bandar Antioch atau Antokiyyah. Dalam masa yang sama juga pembandaran telah dilihat sebagai antara penanda mudah dalam melihat sesuatu masyarakat itu telah mencapai tahap tamadun atau sebaliknya. Kota Makkah telah dikenali sejak zaman pra-Islam sebagai pusat perdagangan kabilah yang penting di Timur Tengah. Kota ini pada asalnya merupakan sebuah wadi yang menjadi kawasan laluan perdagangan antara kawasan Mediterranean dengan Tanah Arab. Pembangunan dan pertumbuhan bandar telah diterima oleh kebanyakan sarjana sebagai ramuan utama dalam melihat kelahiran Tamadun Islam. Disebutkan juga di dalam al-Quran perihal kota Yathrib. Abd. Latiff dalam buku “Perbandaran di Timur Tengah: Kesanya Terhadap masyarakat Islam” mengatakan. iaitu nama lama bagi Madinah dan kota Makkah. iaitu mada'in turut disebut sebanyak tiga kali.w.a. Ira P. kota Aikah dan sebagainya. Al-Quran sendiri telah menyebutkan perkataan Madinah yang bermakna bandar sebanyak beberapa kali sementara kata jamak bagi Madinah. bandar Hijr. misalnya bandar Memphis yang menjadi pusat pemerintahan Firaun. Malah kepentingan dan kemasyhuran kota Makkah telah sampai hingga ke pengetahuan pedagang-pedagang Greek. Afrika dan Asia Selatan. sebutan sebanyak 13 kali daripada istilah Madinah di dalam al-Quran menggambarkan beberapa bandar purba yang telah wujud sejak zaman nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad s.Aspek urbanisasi atau pembangunan bandar dilihat menjadi antara aspek penting yang diberi penekanan khusus dalam melihat keseluruhan perkembangan Tamadun Islam. . Ia terletak 17 . Lapidus menyatakan 'The study of tradisional Muslim cities touches on all aspects of Islamic civilization'. Menurut Ahmad Zaki Hj. Malah kemunculan Islam di kota Makkah sebelum berkembang dan bertapak kukuh di Madinah membuktikan kenyataan bahawa Islam lahir dalam persekitaran bandar. Ini menjelaskan betapa eratnya hubungan antara Tamadun Islam dengan aspek perbandaran.

di antara Ma'rib di selatan dengan Petra di utara. Kufah. Misalnya. Masjid yang terletak di pusat bandar bertindak sebagai 'pusat spiritual' sementara subjek-subjek di sekelilingnya seperti bazar. Makkah menjadi pusat keagamaan apabila patung-patung tertentu diletakkan di sekeliling Kaabah dan sering dikunjungi oleh masyarakat Arab. Watt misalnya. 'The first Muslims were not bedouin actually living in the desert. Fustat dan Qayrawan turut mempunyai bentuk yang sama dengan Madinah di mana masjid menjadi pusat bandar dan dikelilingi oleh kawasan-kawasan petempatan. Kewujudan kota-kota Islam ini mula menjadi penting sepanjang sejarah penyebarannya. Pasar atau bazar yang didirikan di persekitaran 18 .'.M.. Kota Madinah menjadi kota penting dalam perkembangan Tamadun Islam malah penghijrahan Nabi Muhammad s. dalam perancangan bandar Basrah. menyatakan. Kota Madinah telah dilengkapi dengan segala keperluan dan kemudahan bagi masyarakat Islam melaksanakan ajaran agama dan melaksanakan kehidupan harian mereka.. Kedudukan yang berdekatan memberi makna bahawa keseimbangan antara kepentingan dunia dengan akhirat itu menjadi teras dalam kehidupan masyarakat Islam dan seterusnya teras Tamadun Islam. Selain sebagai pusat perdagangan. Ini termasuklah mendirikan masjid al-Nabawi dan menyusun petempatan penduduk berasaskan kepada suku-suku yang ada di kota tersebut. W. Ptolemy menamakan kota ini sebagai Macoraba. pada tahun pertama hijrah (622-23 Masihi) merupakan turning-point kepada sejarah Islam. kawasan petempatan dan sebagainya menjadi lambang kehidupan dunia.. but men from the commercial centre of Mecca and the agricultural oasis of'Medina.a. Asas ini kemudiannya diikuti dalam mewujudkan bandar-bandar baru di Timur Tengah kemudiannya. Wasit. iaitu pusat perdagangan kabilah dan keagamaan menjadikan Makkah muncul sebagai kota penting. Kedua-dua faktor inilah.w.

Besim Salim Hakim menyatakan bahawa bandar-bandar Islam dapat dikenali kerana ia dilengkapi dengan segala kemudahan termasuklah beberapa elemen asas. qasbah atau kota berkubu. bazar yang mempunyai harga tetap dan pasar-pasar kecil yang dikenali sebagai qasbah menjadi 'landmarks' yang penting serta ia diwujudkan di seluruh utara India. Ini bermakna bahawa banar dalam Tamadun Islam merupakan pusat perubahan yang menjadi pemangkin kepada pencapaian-pencapaian cemerlang dalam tamadun tersebut. kepentingan bandar itu adalah sangat penting bagi masyarakat yang bertamadun dan segala keperluan dalam kehidupan masyarakat tersebut mampu disalurkan oleh bandar tersebut. sur atau dinding kota. Dilihat dari sudut ini. bab atau pintu kota. Sewaktu pemerintahan Islam di India. Lebih penting lagi. kawasan petempatan pemerintah. Segala kemudahan di bandar akan membantu masyarakat tersebut mencapai keselesaan dan membantu kepada pencapaian-pencapaian cemerlang masyarakat. kemunculan bandar-bandar Islam ini telah berjaya mengembangkan sinar Islam ke daerah-daerah sekitar termasuklah kawasankawasan pedalaman yang masyarakatnya mempunyai ikatan tertentu sama ada ekonomi dan sebagainya dengan kawasan bandar. Ibn Khaldun misalnya. 19 . menyatakan bahawa bandar-bandar merupakan kawasan petempatan dan kawasan perlindungan masyarakat. rabad atau pinggir kota.masjid menjadi pusat penting dalam perkembangan ekonomi dan perniagaan dalam Tamadun Islam. Tanpa kehadiran bandar-bandar seperti ini akan menyebabkan Tamadun Islam itu berada dalam keadaan jumud dan tidak berkembang. Al-Bustani mengatakan bahawa orang yang bertamadun ialah orang yang tinggal menetap di bandar yang sudah tentu kehidupannya berbeza dengan masyarakat yang hidup secara berpindah randah atau al-Badawah. iaitu masjid.

bataha atau tempat awam. khazzan atau tempat menyimpan air. iaitu jalan raya. Berdasarkan kepada hakikat ini. musalla atau tempat solat. bukan sahaja penting sebagai ibu negara sejak zaman Saidina Ali bin Abi Talib malah turut bertindak sebagai pusat perkembangan ilmu dan kebudayaan Islam. pusat ekonomi dan penumpuan masyarakat. Selepas kewafatan Nabi Muhammad s. . secara umumnya Islam telah berkembang dengan pesat ke seluruh jazirah Tanah Arab.w. bandar-bandar baru telah diwujudkan seperti Baghdad dan Samarra atau dikembangkan berdasarkan bandar yang telah sedia ada seperti Damascus. Bandar Kufah misalnya. Terdapat juga bandar-bandar yang mempunyai kepentingan strategik dan ketenteraan seperti bandar Qairawan di Tunisia yang dibina pada tahun 607 Masihi dan bandar Fustat di Mesir yang dibina pada tahun 642 Masihi oleh Amr ibn al-As.burj atau kubu pertahanan. Bandar-bandar ini bertanggungjawab sebagai pusat pentadbiran.a. pusat perkembangan kebudayaan Islam. Bandar ini dikelilingi oleh tembok untuk tujuan pertahanan dan melindungi penghuninya daripada ancaman ribut pasir. shari' atau toriq nafiq. kewujudan sesebuah bandar dalam Tamadun Islam bukan sekadar melambangkan sifatnya sebagai masyarakat urban itu dikekalkan malah ia mempunyai kepentingan dan peranan yang cukup besar. Malahan sepanjang pemerintahan kerajaan Abbasiah dan Umayyah. Di setiap sudut perkembangan Islam. pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Kota Baghdad mula dibina pada tahun 146 Hijrah atau 763 Masihi dan siap pada tahun 149 Hijrah atau 766 Masihi dan menjadi ibu kota bagi pemerintahan Islam Abbasiah yang menggunakan lebih 20 . bandar-bandar ini bukan sahaja menjadi pusat pentadbiran malah turut berkembang sebagai pusat perkembangan Tamadun Islam secara keseluruhannya. maqbarah atau kawasan perkuburan. khandaq atau parit yang mengelilingi kota dan muhalla atau kawasan petempatan penduduk.

Bagi pemerintahan Islam Umayyah pula. Hubungan perdagangan antara pedagang-pedagang Islam dengan pelabuhan-pelabuhan di India. misalnya Canton di Negara China. Aktiviti perdagangan mereka telah membolehkan agama Islam disebarkan hingga menjangkau kawasan-kawasan di luar jazirah TanahArab. Dalam melihat sejarah perkembangan Islam. Melaka dan pelabuhan Malabar serta Bengal di India. Ia juga mempunyai sistem petempatan penduduk yang teratur dan disusun di sekitar Masjid al-Jami' yang menjadi pusat bagi kota Baghdad. Secara umum. Malah beberapa pelabuhan yang sering didatangi oleh pedagang-pedagang India kemudiannya menjadi pusat kepada perkembangan Tamadun Islam di kawasan tersebut. rumah-rumah pembesar yang dikenali sebagai dar-al-imarah. Kota ini dilengkapi dengan istana yang dikenali sebagai Qubbat al-Khandra atau Istana Berkubah Hijau.daripada 100. Pengaruh mereka yang semakin mendalam dan usaha penyebaran Islam menyebabkan Islam kemudiannya mampu menarik 21 . Asia Tenggara dan di Negara China membuktikan hakikat ini. pedagang-pedagang Islam memberi tumpuan kepada kota-kota pelabuhan yang telah sedia wujud. kota Damascus telah dijadikan ibu kota pemerintahan mereka. Kota ini dibina di kawasan seluas 7. salah satu perkara asas yang sering sahaja diberi perhatian ialah peranan kalangan saudagar dan pedagang.000 hektar dan dilengkapi dengan tembok-tembok kukuh sebagai pertahanan daripada serangan musuh. masjid besar yang dikenali sebagai Jami'' alUmawi telah dibina pada zaman pemerintahan al-Walid ibn Malik antara 705-715 Masihi yang menjadi simbol penggabungan kepakaran dan kesenian Arab serta Byzantine.000 orang tenaga buruh bagi menyiapkannya.

perhatian masyarakat tempatan hingga membolehkan ia muncul sebagai kuasa yang penting. Secara beransur-ansur mereka diberi kepercayaan untuk terbabit dalam pentadbiran kerajaan. Ini bermakna sebagai sebuah tamadun yang berkembang dalam persekitaran bandar ia akan menarik minat masyarakat di kawasan tersebut. Dengan kata lain, Islam berkembang dari kawasan bandar sebelum tersebar ke kawasan-kawasan luar bandar. Kepentingan bandar sebagai medium penyebaran Islam yang penting telah menyebabkan pemerintahpemerintah Islam di India mendirikan kota-kota tertentu.

Zaman Mughal merupakan zaman gemilang dalam Tamadun Islam di India malah penumpuan terhadap penubuhan bandar sangat jelas kelihatan pada masa itu. Pemerintah Mughal terutamanya Akhbar (1556-1605) dan Shah Jahan (1628-58) merupakan pemimpin yang mempunyai tanggungjawab besar dalam

mengembangkan aspek ini. Perkembangan dan kewujudan bandar-bandar baru semasa zaman Mughal ini mempunyai perkaitan rapat dengan beberapa pencapaian tamadun yang lain termasuklah aspek seni bina, perancangan bandar dan perkembangan ekonomi.

Bandar-bandar seperti Shahjahanbad atau dikenali juga sebagai Delhi Lama, Agra, Fatehpur Sikri dan sebagainya melambangkan pencapaian gemilang Tamadun Islam di India. Bandar Shahjahanbad didirikan di kawasan seluas 5,000 hektar dan semasa zaman Aurangzeb pada abad ke-17, ia mempunyai 60,000 orang penduduk. Kota ini menjadi begitu penting malah terdapat pepatah lama yang menyebut, 'He who rules Delhi, rules India'. Kota ini dibina dengan lengkap sebagai pusat pemerintahan, ekonomi dan kebudayaan zaman Mughal.

Shah Jahan telah membina masjid Jamik pada tahun 1644. Ia terletak di tengahtengah bandar ini. Bentuk dan reka corak yang menghiasi masjid ini 22

melambangkan kewujudan sebuah tamadun yang cemerlang. Fatehpur Sikri pula merupakan bandar yang didirikan oleh Maharaja Akhbar dan dimulakan pembinaannya pada tahun 1569. Ia hanya siap pada tahun 1574. Sebuah masjid juga didirikan di tengah-tengah bandar ini. Walau bagaimanapun, bandar ini kemudiannya ditinggalkan oleh Akhbar pada tahun 1585 kerana berbagai-bagai masalah termasuklah bekalan air dan cuaca yang dikatakan terlalu panas.

Aspek perbandaran ini turut menjadi perkara penting dalam melihat kewujudan Tamadun Islam di Asia Tenggara. Sebenarnya sejarah pembangunan bandar di Asia Tenggara telah pun berlaku sejak zaman pra-Islam lagi. Kehadiran Islam turut mengikuti corak yang telah sedia ada tersebut, namun dengan semangat yang berbeza, iaitu lebih kepada roh dan semangat Islam. Ini semua dapat dilihat dalam pembangunan bandar-bandar seperti Melaka yang dianggap sebagai bandar Melayu pertama menjadi bandar Islam di Semenanjung Malaysia, Demak, Acheh, Brunei dan sebagainya. Kebesaran dan kepentingan bandar Melaka dapat dilihat berdasarkan ungkapan Tome Pires dalam bukunya Suma Oriental yang menyatakan bahawa masyarakat Melaka menggunakan sebanyak 80 bahasa dan kenyataan ini menggambarkan betapa Melaka merupakan sebuah bandar yang besar. Malahan Mahayudin Haji Yahaya dalam bukunya “Islam di Alam Melayu” tanpa ragu-ragu menegaskan bahawa bandar Melaka pada abad ke-16 dikategorikan sebagai sebuah bandar metropolitan kerana jumlah penduduknya yang besar dan dianggarkan jumlah penduduk Melaka mencapai 90,000 orang pada tahun 1511.

Salah satu ciri universal dalam melihat tamadun ialah perkembangan dalam bidang ekonomi. Sektor pertanian mengalami revolusi yang tidak pernah berlaku sebelumnya dalam masyarakat tersebut. Ini diikuti dengan berbagai-bagai sektor perekonomian yang lain termasuklah perdagangan, penternakan dan sebagainya. 23

Revolusi pertanian dalam masyarakat yang bertamadun menandakan berakhirnya aktiviti secara nomad dan kini bertumpu kepada pertanian secara menetap.

Usaha pertanian secara menetap ini memungkinkan perubahan dan inovasi dapat dilakukan bagi memajukan bidang pertanian. Keadaan ini sebenarnya tidak jauh berbeza dengan aspek perbandaran. Ini kerana masyarakat bandar akan mempunyai kesempatan melakukan berbagai-bagai rupa bentuk inovasi dan perubahan dalam aktiviti mereka berbanding dengan masyarakat yang hidup secara nomad. Sektor pertanian dilihat menjadi asas penting dalam kehidupan sesuatu tamadun kerana ia menjadi sumber asas kepada pembekalan makanan penduduk. Tanpa keperluan asas ini, adalah amat sukar untuk sesuatu masyarakat mencapai kejayaan-kejayaan lain dalam kehidupan mereka.

Menyedari kepentingan inilah, Ibn Khaldun, misalnya mengatakan bahawa sektor ini menjadi syarat kepada keberlangsungan tamadun. Perkembangan Tamadun Islam yang melewati rantau jazirah Tanah Arab hingga ke Eropah, Afrika dan Asia secara langsung turut menyebarkan elemen-elemen dalam Tamadun Islam. Asas Tamadun Islam yang dibawa dari Timur Tengah itu telah disesuaikan pula dengan beberapa keadaan tempatan. Ini dapat dilihat dalam aspek perkembangan pertanian sebagaimana yang berlaku diAndalus (Sepanyol).

Meskipun sebelum kedatangan Islam ke Andalus, aktiviti pertanian telah berlangsung namun ia menjadi begitu pesat sewaktu zaman pemerintahan Islam. Antara kawasan pertanian yang penting ialah Saragossa, Malaga, Lorca dan sebagainya. Masyarakat keturunan Arab yang datang ke Andalusia sejajar dengan perkembangan Islam dikatakan sebagai kalangan yang rajin mengerjakan tanah mereka. Malahan mereka dianggap sebagai pakar dalam bidang pertanian dan menjalankan aktiviti ini dengan menggunakan teknologi moden dan saintifik. 24

Antaranya termasuklah menggunakan alatan baru untuk meratakan kawasan tinggi dan menggunakan baja untuk menambahkan kesuburan tanah.

Salah satu perkara yang dipentingkan dalam menjalankan aktiviti pertanian ini di Andalus ialah penggunaan sistem pengairan yang moden dan sistematik. Menyedari hakikat bahawa Andalus mengalami masalah bekalan air, maka berbagai-bagai teknik untuk mengairi kawasan pertanian telah dilakukan termasuklah dengan menggunakan perigi yang digali atau menggunakan air sungai. Sebelum perigi dapat digali, kajian topografi dalam menentukan kesesuaian kawasan dilakukan. Untuk menimba air dari perigi, orang-orang Islam menggunakan sebuah roda air yang berasal dari Parsi dan dikenali sebagai Na'urah. Selain perigi, terusan air juga dibina dan ia bukan sahaja untuk keperluan pertanian malah turut membekalkan air ke bandar-bandar diAndalus.

Penekanan Tamadun Islam dalam aspek pertanian ini turut dicerminkan melalui pengetahuan masyarakat Islam Andalus mengenai teknik mengawetkan makanan. Buah-buahan seperti anggur, ceri dan sebagainya boleh disimpan selama beberapa tahun tanpa kehilangan rasanya malah Ibn al-Awwam, iaitu seorang ahli botani telah menulis mengenai cara-cara mengawet jagung, buah-buahan dan minyak zaitun. Kehadiran Islam turut membawa beberapa jenis tanaman yang sebelumnya tidak ditanam oleh petani-petani di Andalus. Antaranya termasuklah padi atau dalam bahasaArab dikenali sebagai aruzz yang mula ditanam di Andalus pada abad ke-10, buah delima atau dalam bahasa Arab dikenali sebagai rumman, limau yang dibawa dari India, pisang yang dibawa pada abad ke-10 dan kunyit yang disebut sebagai azfran dalam bahasa Andalus.

Gabungan

antara

kekayaan

tanah

pertanian,

perdagangan

dan

sektor

perekonomian yang lain menjadi asas kepada kekuatan Tamadun Islam. 25

hospital dan sebagainya. Selain sektor pertanian. dan sekiranya dirancang dan dibangunkan secara teliti dan ikhlas. permaidani. Sistem pemilikan tanah yang berkembang pada akhir abad ke-10 terdiri daripada empat jenis hartanah. mampu menyelesaikan atau sekurang-kurangnya mengurangkan permasalahan sosioekonomi dan pembangunan ummah. sekolah. Setiap barangan 26 . Eropah dan Asia. sesuatu tamadun itu turut ditentukan garisnya berdasarkan aktiviti komersil terutamanya perdagangan. maka institusi waqf harus diberi perhatian yang mendalam. minyak wangi dan barangan kulit. tanah anugerah yang juga disebut sebagai iqta dalam bahasaArab. barangan besi. Tanah jenis ini menjadi asas kepada pembinaan masjid. Pasar atau bazar menjadi pusat penjualan yang penting di mana bangunan-bangunan kedai atau wikala didirikan untuk memudahkan urusan tersebut. tanah persendirian dan tanah untuk tujuan keagamaan atau waqf atau habus. Pedagang-pedagang Islam menjalankan aktiviti mereka meliputi kawasan Asia Barat. tembikar. Aspek pertanian sangat dibantu oleh pembinaan tali air terutama di kawasan-kawasan yang mengalami masalah kekurangan air. Satu sistem yang teratur dilakukan agar segala urusan jual-beli dapat dilakukan dengan lancar.Pemerintahan Abbasiah. selaras dengan tuntutan-tuntutan agama Islam yang maha suci. iaitu hartanah yang dimiliki oleh pemerintah. Kepentingan tanah wakaf dalam sistem ekonomi Islam dapat diperjelaskan seperti berikut: Kita (Islam) sebenarnya mempunyai satu sumber harta yang amat berpotensi. Institusi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam Tamadun Islam. Dalam melihat perkembangan sektor pertanian dan kepenggunaan tanah. Antara barangan yang diperdagangkan termasuklah kain. misalnya telah berusaha untuk mewujudkan satu persekitaran yang mantap di daerah-daerah terpencil agar bidang pertanian menjadi makmur dan secara langsung turut memakmurkan kerajaan serta Tamadun Islam keseluruhannya.

Ini kerana di kawasan bandar berbagai-bagai aktiviti ekonomi dapat dilaksanakan dengan berkesan hasil daripada terdapatnya berbagai bentuk peralatan termasuklah alatalat pertanian bagi kaum tani memajukan usaha pertanian mereka. misalnya dilihat bersifat kedaratan sementara kerajaan Fatimiah dan Mamluk membina angkatan laut untuk mengawal perdagangan di lautan. dalam aspek membiayai segala bentuk kemudahan yang ada dalam kerajaan tersebut.didaftarkan. aktiviti pengembangan agama dan menyokong kegiatan intelektual Islam. Tempat tinggal pedagang dari luar juga disediakan. sewaktu perkembangan ekonomi dilihat begitu menekankan kawasan bandar. Malahan penduduk luar bandar. Misalnya. Berlandaskan kepada konsep kebajikan masyarakat menyebabkan orang perseorangan yang telah mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang ekonomi akan memberikan bantuan untuk pembinaan sekolah. Lebih penting lagi. terlihat satu perkaitan yang erat antara perkembangan ekonomi dengan kepesatan perkembangan bandar. Dalam masa yang sama. kawasan luar bandar tetap mempunyai peranan yang besar kerana segala kemewahan di bandar tersebut tidak akan dapat 27 . tempat penginapan pedagang. sektor perdagangan ini dapat berkembang pesat kerana kemampuan kerajaan-kerajaan Islam mengawal dan mendominasi perdagangan lautan dan daratan. misalnya tidak mempunyai mata wang sendiri bagi keperluan jual beli yang mana kesemua kemudahan ini hanya diperoleh di kawasan bandar. hospital. struktur ekonomi yang wujud dalam Tamadun Islam mi "sebenarnya membawa keuntungan bukan sekadar dari sudut perolehan pendapatan yang dibayangkan melalui wang ringgit. perdagangan dan sebagainya. Walau bagaimanapun. disimpan dan cukai kastam ditaksir. malah ia turut memberi keuntungan dari sudut yang lain. Kerajaan Abbasiah. Di tinjau dari sudut yang lain.

Dalam masa yang sama Andalus menjalin hubungan dagangan dengan Itali. maka sebuah kawasan yang di kenali sebagai al-Qaysariyah telah didirikan yang dilengkapi dengan segala kemudahan termasuklah dikawal sepanjang masa untuk mengelakkan sebarang masalah. India dan Negara China. sebuah dewan atau jabatan 28 . maka kepentingannya adalah minimum. Dalam menentukan agar aktiviti perdagangan dapat berjalan dengan keadaan teratur. namun kerana belanjawan negara sewaktu itu lebih bersifat sederhana dan tidak rumit pengurusannya. Bandar-bandar seperti Seville. alcaiceria atau pasar awam dan suq atau pasar-pasar kecil. Maka. Pasar-pasar yang menjual barangan pula dikenali dengan berbagai-bagai jenis seperti funduq yang menjual barang-barang harian. Perubahan ini berlaku kerana perkembangan Islam yang pesat hingga berbagai-bagai masalah pentadbiran mula menjelma dan memerlukan satu sistem yang lebih tersusun. Perkaitan antara sektor perdagangan dengan perbandaran ini secara jelas dapat dilihat di Andalus. pemerintah Islam di Andalus telah mewujudkan institusi yang dikenali sebagai muhtasib. Tortosa. Syria. Kedudukan Baitulmal dalam konteks perkembangan ekonomi Islam berubah semasa zaman Umar ibnu al-Khattab menjadi khalifah. Afrika Tengah. Bagi mengelakkan sebarang penipuan. Mesir. Penyusunan sistem ekonomi Islam yang menjadi antara pengisi penting dalam keseluruhan Tamadun Islam itu turut dipaparkan melalui kewujudan Baitulmal yang bertindak sebagai pusat pengumpulan dan pengagihan pendapatan negara.dicapai tanpa adanya daya usaha kaum tani dalam mewujudkan keperluan asasi kehidupan di bandar. Morocco. Yunani. Meskipun institusi ini telah wujud sejak zaman awal kemunculan Islam. Ia bertanggungjawab menentukan harga bagi setiap barangan dan sistem ini diteruskan setelah zaman kekuasaan Islam berakhir di Andalus. Toledo dan sebagainya telah menjadi pusat perdagangan yang penting.

Satu lagi aspek universal yang sering sahaja menjadi penanda kepada kewujudan tamadun adalah kewujudan satu sistem tulisan yang memancarkan erti bagi tamadun tersebut. sebuah jabatan baru. Lembah Indus. pembinaan kapal-kapal dagang. Merujuk kepada tamadun-tamadun lain seperti Tamadun China. kebajikan rakyat dan sebagainya. Secara jelas kekayaan yang diperoleh oleh sesuatu pemerintahan dalam keseluruhan Tamadun Islam itu bukan sekadar diperlihatkan dalam aspekaspek fizikal seperti pembinaan tali air.perbendaharaan diputuskan bagi mengawal urusan pentadbiran ke atas segala harta kerajaan dan secara rasmi kemudiannya dikenali sebagai Baitulmal. malah turut membabitkan soal-soal 'dalaman' seperti kebajikan rakyat dan sebagainya. Bukan sekadar aktiviti pertanian dan perdagangan dipentingkan malahan aspek dalaman sesuatu ekonomi itu turut diambil kira termasuklah soal pembahagian harta. iaitu Jabatan Akauntan Negara atau al-Zimam ditubuhkan dengan tujuan mengawal akaun setiap jabatan mengenai basil pendapatan dan perbelanjaan negara. Struktur yang sebegini diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam kemudiannya. Tamadun Islam sangat menitikberatkan soal ekonomi dan kewangan. secara jelas dikatakan bahawa ia mempunyai satu sistem tulisan yang tersusun dan keadaan yang sama dilihat pada Tamadun Mesir. Perkembangan Islam kemudiannya membolehkan institusi ini turut berkembang. Greek. Berdasarkan perkara ini. Ikatan ukhwah Islamiah inilah yang menjadikan Tamadun Islam itu cukup unik berbanding tamadun-tamadun lain. Ini bermakna Umar ibnu al-Khattab telah bertanggungjawab meletakkan asas penyelarasan pentadbiran dan penggunaan harta awam. Rom 29 . Institusi ini diperkukuhkan pada zaman al-Mahdi semasa pemerintahan Abbasiah. Hal ini jelas apabila persoalan zakat dibangkitkan kerana antara lain ia bertujuan untuk menyucikan din dan membantu saudara seagama yang tidak mampu.

Ciri ini sebenarnya tidak terkecuali dalam Tamadun Islam. maka satu sistem tulisan yang sistematik telah disusun terutama untuk memudahkan kalangan bukan Arab menguasai bahasa tersebut. iaitu 'iqra' atau 'bacalah'. Sebenarnya masyarakat Arab pra-Islam yang menduduki kawasan-kawasan bandar telah pun mempunyai tradisi membaca' dan menulis. Bagaimanapun ia masih bersifat terhad dan tidak meluas berbanding tradisi lisan. kanak-kanak ini telah mampu untuk membaca dan menulis dengan baik hingga melahirkan penghasilan-penghasilan kesusasteraan yang bermutu tinggi. Pengetahuan ini diperoleh daripada kewujudan satu sistem pendidikan. iaitu fathah. Sebelum perkembangan agama Islam. setelah mendapati 30 . Kehadiran agama Islam menjadikan bidang penulisan bahasa Arab berkembang dan tulisan yang dikenali sebagai kufi. Bagi mencapai matlamat tersebut. Oleh sebab peranannya sebagai bahasa al-Quran. la dimantapkan apabila dijadikan bahasa al-Quran. Pada tahap ini. terdapat juga beberapa perubahan dalam tulisan ini. Malahan secara keseluruhannya. Sepanjang Tamadun Islam. semasa zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Bahasa dan tulisan ini dianggap sebagai bahasa dan tulisan pilihan sebagaimana yang dibuktikan di dalam al-Quran. maka diwujudkan tanda-tanda bacaan/bunyi. bentuk-bentuk penulisan masih lagi berasaskan kepada gambar yang melambangkan dan mempunyai maksud yang tertentu. Kanak-kanak akan diajar membaca dan menulis di sekolah-sekolah permulaan. dommah dan kasrah. Misalnya. Asas ini kemudiannya berkembang sejajar dengan penguasaan kanak-kanak tersebut. Agama Islam yang bermula di Makkah menjadikan bahasa Arab sebagai medium utama dan sekali gus menjadikan tulisan Arab sebagai tulisan yang penting dalam perkembangan Tamadun Islam. mula menjadi penting. tulisan Arab adalah berbentuk persegi atau dikenali sebagai al-murabba. Tamadun Islam sangat menekankan aspek penulisan dan pembacaan ini sebagaimana ayat pertama yang diturunkan.dan sebagainya. Akhirnya menjelang usia remaja.

sesuai dengan perkembangan yang berlaku terhadap Islam itu sendiri. maka ia ditukar dalam bentuk garis dan dilengkapkan dengan diletakkan tanda shaddah. estetika yang dapat digubah dengan mudah. kedatangan agama Islam telah mengubah tradisi meluas masyarakat Arab yang sebelumnya begitu menekankan tradisi lisan kepada tradisi tulisan. Secara langsung masyarakat di luar Tanah Arab yang baru sahaja memeluk agama Islam akan terdedah kepada bahasa dan tulisan ini. Malah keadaan ini begitu nyata sekali sewaktu zaman Umayyah. tulisan Arab juga merupakan sejenis tulisan yang elastik. Pada tempoh ini. masyarakat Islam di India yang menggunakan bahasa dan tulisan Urdu dan Turki yang telah menggunakan daya cipta masing-masing untuk menghasilkan hurufhuruf baru mengikut gaya bentuk huruf Arab. Setiap huruf mengandungi nilai keindahan gaya. bahasa dan tulisan Arab memainkan peranan penting dalam perkembangan Tamadun Islam. Secara langsung.bahawa tanda-tanda bacaan/bunyi yang asal dalam bentuk titik masih menimbulkan masalah kepada kalangan bukan Arab. Masyarakat ini akan mengasimilasikan gaya bahasa Arab dan mengambil tulisan Arab sebagai tulisan bahasa sendiri. Penyesuaian fonetik bahasa dan huruf-huruf Arab dilakukan sebagaimana yang berlaku di kalangan masyarakat Melayu yang menggunakan tulisan jawi. Hal ini berlaku kerana perkembangan dan penyebaran agama Islam turut membawa bahasa dan tulisan ini bersamanya. Bahasa Arab juga mempunyai 31 . Perubahan dan perkembangan ini berlaku begitu pantas. fleksibel dan berirama sehingga mudah diterima dan dipelajari oleh masyarakat bukan Arab. Masyarakat tempatan yang menerima agama Islam akan terdedah kepada aspek ini terutamanya kerana ia dijadikan bahasa al-Quran. Selain itu.

Masyarakat Melayu yang memeluk agama Islam telah menerima abjad dan tulisan Arab sebagai sebahagian daripada anutan agama baru tersebut. pa.itu. fa. Selain huruf-huruf Arab. kata kerja dan pecahannya serta kata-kata lain yang jarang terdapat di dalam bahasa-bahasa lain di dunia. Kedatangan agama Islam di alam Melayu.jim. Secara langsung juga perkara ini menjelaskan betapa Tamadun Islam bukan sahaja menekankan aspek bahasa dan tulisan sebagai medium penyebaran tamadun malah lebih penting lagi ia menjadi asas kepada penciptaan tulisan dan abjad-abjad baru yang berasaskan kepada abjad dan tulisan Arab sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Melayu di Asia Tenggara. beberapa huruf baru telah dicipta bagi menandakan bunyi-bunyi lazim yang ada pada masyarakat Melayu. 'ayn. Berdasarkan kepada hal ini. nga. ia. ga dan nya. iaitu cha. kata nama. 2003). (Azhar Hj.keluasan bidang terutama dari segi asal usul perkataan yang merangkumi semua aspek yang terdapat di dalam bahasa-bahasa Samiyah yang lain seperti bahasa Ibrani dan Siryani. huruf-huruf jawi itu boleh mewakili secara total fonem. 32 . Mad Aros. Ia juga mempunyai berbagai-bagai jenis perkataan. mofem dan makhraj atau tempat keluar kalimah-kalimahArab yang sering digunakan dalam bahasa Melayu dan mampu mengatasi sebarang kesalahan dalam menyebut dan membunyikan kalimah Arab yang diasimilasikan ke dalam bahasa Melayu tersebut. kaf dan nun. misalnya telah menyebabkan berlaku transformasi dalam masyarakat yang sebelumnya begitu terikat dengan budaya Hindu-Buddha-Animisme termasuklah dalam soal tulisan.

w. Yahudi dan Kristian semasa zaman kemunculan Islam di Tanah Arab telah memberi beberapa kesan positif.a. Sifat terbuka sesebuah tamadun ini memberi peluang kepada berlakunya percambahan pemikiran dan budaya serta memperkayakan lagi tamadun tersebut dalam pelbagai aspek. Interaksi antara tamadun ini berlaku di peringkat nilai.4.4. Ia berlaku sepanjang sejarah. ia tidak bermakna sesebuah tamadun itu tertutup dan tidak menerima pengaruh luar sebaliknya terdapat interaksi yang berlaku antara tamadun. Interaksi ini melahirkan kesan-kesan positif dan negatif.1 Interaksi Antara Tamadun Pengenalan Setiap tamadun yang muncul mempunyai sifat-sifat. di Madinah hak-hak orang Kristian dan Yahudi serta penganut-penganut agama lain telah diberi perlindungan..a. Mereka telah diberi kebebasan mengamalkan tuntutan agama mereka tanpa sebarang gangguan baik daripada Nabi Muhammad s. Namun demikian.4 1.1. 1. Hal ini dapat mengelakkan sesebuah tamadun itu daripada menjadi beku dan jumud yang akhirnya boleh meruntuhkannya. Dalam Perlembagaan Madinah (Sahifah Madinah) yang digubal oleh Nabi Muhammad s. Interaksi antara tamadun ini terjadi kerana wujudnya sifat toleransi yang tinggi dan sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan tamadun yang lain. Interaksi antara tamadun memberikan dua kesan yang penting. Proses interaksi antara tamadun berlaku disebabkan pelbagai faktor.2 Kesan Positif Interaksi antara Tamadun Islam. ataupun umat Islam 33 . institusi dan insan. iaitu kesan positif dan kesan negatif.w. idea. pencapaian-pencapaian dan keunikan yang tersendiri. Interaksi antara tamadun berlaku melalui proses yang tertentu dan juga dengan pelbagai cara yang berbeza.

Uthmaniah dan kerajaan-kerajaan Islam di India. Interaksi antara Tamadun India dengan China berlaku secara aman melalui hubungan perdagangan dan keagamaan. Beberapa perbendaharaan kata bahasa Pali dan Sanskrit turut mempengaruhi kesusasteraan China. contohnya teknologi membuat gula daripada tebu dari India telah diperkembangkan kepada orang-orang China. 34 . individu-individu Yahudi dan Kristian telah mendapat kedudukan tinggi dalam pentadbiran. contohnya dalam kerajaan Abbasiah. Agama Buddha disebarkan ke Negara China melalui interaksi ini. Abbasiah. iaitu melalui perdagangan. Bidang astronomi India turut diperkembangkan di Negara China oleh ahli-ahli astronomi India. terdapat kemahiran-kemahiran lain yang diperkembangkan. Malah dalam beberapa buah kerajaan Islam. Antara interaksi Tamadun Islam dengan China yang turut memperlihatkan kesan positif ialah proses interaksi secara aman. Begitu juga di Andalusia (Sepanyol). Bani Umayyah. muncul ramai penulis dan ahli intelektual daripada kalangan individu-individu Yahudi dan Kristian. Interaksi antara Tamadun India dengan Tamadun China telah memberi kesan positif kepada kedua-dua tamadun. Kesan positif kepada Tamadun India ialah berkembangnya teknologi membuat kertas. Pedagangpedagang Arab dan Parsi memainkan peranan penting dalam interaksi ini.yang lain. Hasil daripada interaksi ini terdapat komuniti Arab-Islam yang menetap di Negara China. tokoh-tokoh intelektual Yahudi dan Kristian telah memberikan sumbangan mereka dalam penterjemahan buku-buku Greek ke dalam bahasa Arab. bahan letupan dan penggunaan kompas dari Tamadun China ke dalam Tamadun India. Di samping itu. Hal yang sama telah diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam zaman Khulafa al-Rasyidin.

iaitu melalui perdagangan. Hubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu telah meninggalkan kesan yang amat ketara. interaksi ini turut menemukan senibina Arab-Islam dengan seni bina China. Sung. iaitu dariArab dan Parsi. Yuan dan Ming. Konsep-konsep hubungan keluarga. telah muncul beberapa orang tokoh Islam yang memainkan peranan penting dalam pentadbiran. Di samping itu. Teori-teori ini telah diperbincangkan dengan hangat dan beberapa bukti yang berkaitan telah dikemukakan oleh pendokong-pendokongnya bagi menyokong 35 . Kesejajaran inilah yang menyebabkan ajaran Islam tidak mendapat tentangan daripada ahli-ahli falsafah Konfusianisme seperti yang dihadapi oleh ajaran agama Buddha.Berlaku perkahwinan campur antara pedagang-pedagang ini dengan wanitawanita tempatan. contohnya dalam bentuk masjid-masjid di China hari ini. Perkembangan seterusnya menyebabkan munculnya cendekiawan-cendekiawan Islam tempatan yang mashyur seperti Liu Zhi dan Mha Zhu. Interaksi antara kedua-dua tamadun ini berlaku secara aman. Namun demikian kedatangan pengaruh Islam di Asia Tenggara ataupun khususnya ke Kepulauan Melayu dikatakan dari tiga kawasan yang berbeza. Kesan penting yang terhasil daripada interaksi ini ialah penyebaran agama Islam di Negara China yang akhirnya mewujudkan komuniti Islam tempatan Cina. Cendekiawancendekiawan tempatan ini telah mencari keselarian ajaran-ajaran etika dan nilai Islam dengan Konfusianisme. dari India dan Negara China. ketaatan kepada kedua ibu bapa dan raja dan nilai-nilai moral yang terdapat dalam ajaran Konfusianisme telah dijadikan landasan untuk memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat Cina. Semasa zaman pemerintahan dinasti-dinasti Tang.

Interaksi antara Tamadun China dengan Tamadun Melayu berlaku melalui dua cara. Brunei. Mataram dan lain-lain lagi. makanan dan istilah-istilah Arab yang digunakan dalam bahasa Melayu. Pattani. emigrasi dan hubungan diplomatik. Tamadun Islam telah mengubah pandangan hidup orang-orang Melayu. membuat tembikar serta pertukangan logam. terdapat juga beberapa jenis makanan masyarakat Cina yang diperkenalkan kepada masyarakat Melayu seperti tauhu. kesenian. Kesan yang paling menonjol ialah tersebarnya agama Islam di Kepulauan Melayu serta munculnya kerajaan-kerajaan Islam tempatan di Pasai. Tuban. Ia juga turut membawa tulisan Jawi yang berperanan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Kepulauan Melayu. Di samping itu.pendapat mereka. iaitu secara aman dan secara konflik peperangan. Demak. Begitu juga kemahiran dalam perusahaan sutera. Melaka. taugeh dan sebagainya. kesusasteraan. 36 . kicap. kebendaan seperti pakaian. Kesan positif boleh juga dilihat pengaruhnya dari segi perundangan. Sulu. Interaksi secara aman berlaku melalui aktiviti perdagangan. Namun apa yang lebih penting ialah kesan yang didapati daripada hubungan ini. Banten. Tamadun China membawa teknologi membuat gula daripada tebu ke Kepulauan Melayu. contohnya kemuncak hubungan diplomatik Negara China dengan Kepulauan Melayu ialah zaman Kesultanan Melaka. Interaksi antara Tamadun China dengan Tamadun Melayu turut melahirkan kesan positif tetapi ia tidak melibatkan pemikiran dan falsafah sebaliknya melibatkan kemahiran dan teknologi serta kebendaan. Interaksi antara Tamadun Islam dengan Tamadun Melayu telah melahirkan beberapa kesan positif yang penting. Johor-Riau. Acheh. contohnya di Jawa.

37 . iaitu agama Shinto. Agama Buddha dari Negara China telah dikembangkan dalam Tamadun Jepun. Sumbangan yang penting ialah dari segi agama dan tulisan. Agama Buddha telah mencapai zaman kemuncak semasa zaman Nara dan Heian. tulisan adalah satu lagi kesan penting yang dibawa oleh Tamadun China ke Jepun. serta struktur pembinaan bandar. Pengaruh tulisan Cina telah memainkan peranan kepada perkembangan intelektual dan kesusasteraan dalam Tamadun Jepun.Manakala hubungan yang bercorak konflik peperangan berlaku semasa pemerintahan Dinasti Yuan/Monggol (1279-1368 Masihi) yang pernah menyerang Myanmar (Kemboja) dan Jawa pada abad ke-13 Masihi. Ajaran-ajaran Buddha ini telah diasimilasikan dengan agama asal orang Jepun. Interaksi antara Tamadun China dengan Jepun telah berlaku secara aman dan asimilasi Tamadun China dalam Tamadun Jepun telah memperkukuhkan identiti Tamadun Jepun. Kuil-kuil Buddha telah didirikan di Jepun. iaitu Hiragana dan Katakana. Walaupun asimilasi ini berlaku tetapi ia tidak mengubah identiti ajaran Buddha. Ajaran falsafah Konfusianisme dari China turut diasimilasikan dalam Tamadun Jepun. Di samping dua kesan positif yang penting ini. Tamadun China turut meninggalkan pengaruhnya ke atas upacara-upacara tertentu di Jepun. Manakala. Tulisan Cina telah menjadi asas kepada pembentukan tulisan Jepun. konsep mandat dari syurga telah memperkukuhkan lagi kedudukan Maharaja Jepun yang dipercayai berasal daripada keturunan Dewi Amaterasu. Kesan positif daripada interaksi antara tamadun ini juga boleh dilihat pada hubungan antara Tamadun China-Jepun. Di samping agama. contohnya upacara minum teh. Jepun telah mendapat faedah yang banyak hasil daripada hubungan ini. Tamadun China telah menyumbangkan beberapa perkara penting ke dalam Tamadun Jepun. Ajaran Konfusianisme yang memberi penekanan kepada institusi keluarga telah memantapkan lagi institusi keluarga Jepun. seni taman.

Baginda telah mengharamkan pembinaan kuil-kuil yang baru. Contohnya. raja-raja Islam dalam Kesultanan Delhi telah mengharamkan pembinaan kuil-kuil dan mengharamkan beberapa upacara keagamaan Hindu.3 Kesan Negatif Adalah tidak tepat jika dikatakan bahawa interaksi antara tamadun hanya menghasilkan kesan positif. Terdapat peristiwa-peristiwa yang mana orang-orang Islam dibunuh dan masjid-masjid dimusnahkan oleh raja-raja India yang beragama Hindu. Aurangzeb merupakan raja Moghul yang bertindak keras terhadap penganut-penganut Hindu. ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Begitu juga halnya dengan hubungan orang-orang Islam dengan Kristian dalam Zaman Pertengahan di Eropah. Semasa zaman pemerintahan Moghul. 38 . Di India juga. Peperangan tersebut telah mengorbankan ramai penganut Islam dan Yahudi. Perkara ini berlaku akibat daripada faktor-faktor perbezaan agama.1. mengharamkan upacara sati dan lain-lain lagi. misalnya hubungan antara orang-orang Kristian dengan Yahudi telah mengalami kemerosotan sejak awal lagi. Pemerintah-pemerintah Kristian di Eropah telah bertindak melancarkan beberapa siri peperangan ke atas orang-orang Islam yang dikenali sebagai Perang Salib. Di Eropah. Sebaliknya interaksi antara tamadun turut menghasilkan kesan negatif. Keadaan yang sama juga berlaku kepada penganut-penganut agama Hindu dan kuil-kuil Hindu yang dimusnahkan oleh pemerintah-pemerintah Islam. hubungan antara penganut Islam dengan Hindu sentiasa berada dalam keadaan tegang. Kesan daripada hubungan yang tidak baik ini menyebabkan berlakunya pembunuhan orang Yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9 dan ke-18 Masihi. ekonomi dan politik.4. mengharamkan upacara mandi suci di Sungai Jamuna. Peperangan ini turut dicetuskan oleh faktor-faktor perbezaan agama.

Kesan negatif turut berlaku dalam hubungan antara Tamadun Islam dengan Tamadun China. Contohnya pada tahun 751 Masihi. Kemasukan agama tersebut telah mendapat tentangan cendekiawan Konfusianisme yang amat berpengaruh dalam pentadbiran Dinasti Han.Dalam hubungan antara Tamadun India dengan Tamadun China juga kita dapat melihat wujudnya konflik terutama semasa agama Buddha mula diperkenalkan ke dalam masyarakat Cina pada zaman pemerintahan Dinasti Han Timur. Samisami Buddha telah dikurung dan kuil-kuil Buddha dimusnahkan untuk menghalang perkembangan agama tersebut. Permusuhan antara orang Islam dengan orang Cina juga dicetuskan oleh rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi pihak yang bertentangan. Contohnya. Pemberontakan ini menyebabkan lebih kurang 120. tentera Islam di bawah pimpinan Ziyad bin Salih telah mengalahkan angkatan perang China yang dipimpin oleh Kao Hsien-chih sedangkan pada masa tersebut kerajaan Islam Abbasiah mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Tang di Negara China. Pada tahun-tahun 758 Masihi dan 876 Masihi telah berlaku pemberontakan-pemberontakan yang menyebabkan ramai orang Islam dibunuh dan melarikan diri dari Canton. Hubungan orang Islam dengan penduduk tempatan China 39 . pada abad ke-8 Masihi penduduk Han di tenggara Negara China telah mewujudkan permusuhan dengan orang Islam kerana iri hati terhadap kemewahan yang dinikmati oleh orang Islam yang kebanyakannya terlibat dalam aktiviti perdagangan. Kesan daripada peristiwa tersebut menyebabkan ramai orang Islam telah melarikan diri dari Negara China dan berhijrah ke Asia Tenggara terutamanya di Palembang dan Kedah. Pemberontakan pada tahun 876 Masihi bukan sahaja bersifat anti-Islam tetapi juga anti orang asing.000 orang asing telah dibunuh termasuk orang Islam.000 hingga 200.

Rasa tidak puas hati orang Islam telah menyebabkan berlakunya beberapa siri pemberontakan semasa pemerintahan Dinasti Ching. iaitu Pemberontakan Sinkiang I (1756 Masihi). Pemberontakan Kansu (1781 Masihi). Mad Aros : 2003). Kebangkitan Yussof Syamsuddin (1828-31 Masihi). Rasa tidak puas hati penganut-penganut Islam disokong pula oleh perkembangan pengaruh gerakan Kaum Muda ataupun Wahabi di kalangan orang Cina Islam. Orang Islam mendapat layanan yang tidak adil daripada pemerintah Ching.turut terjejas semasa pemerintahan Dinasti Ching yang memberi keutamaan kepada pengukuhan ajaran Konfusianisme. 40 . (Azhar Hj. pemberontakan Yunan (1850-68 Masihi). Pemberontakan Shensi dan Kansu (1862 Masihi) dan Kebangkitan Sinkiang (1864-77 Masihi). Pemberontakan Jehangir (1820-27 Masihi).

Tahap ini dikatakan telah merobah 'jiwa' orang-orang Melayu. (ii) Pada tahun 1400-1700 M. tahap inilah bermulanya proses pembaratan 41 . (iii) Sejak tahun 1700 M dan seterusnya. bidang Fiqhiah yang banyak memainkan peranannya di kalangan orang-orang Melayu. sedangkan konsep Tauhid masih kabur. di samping meneruskan proses di atas. Dari abad ke-13 M dan seterusnya yang dijalankan oleh mubaligh-mubaligh India. iaitu pentafsiran konsep-konsep Tauhid belaka. aspek yang banyak memainkan peranannya ialah Ilmu Tasawuf dan Ilmu kalam. 2. Tahap ini pula memperlihatkan beberapa ciri yang menarik: (i) Pada tahun 1200-1400 M. Tahap ini dapat disifatkan sebagai perubahan dari segi luaran. Dari abad ke-7 —13 M yang kebanyakannya dijalankan oleh orang-orang Arab sendiri.Bab 2 Islam Di Alam Melayu 2.. di samping menyambung tahaptahap (i) dan (ii) di atas. Arab dan juga orang-orang tempatan.1 Teori Kedatangan Islam Ke Nusantara Proses Pengislaman Pada dasarnya proses Islamisasi di Nusantara berlaku dalam dua tahap: 1.

hubungan perdagangan antara Parsi dengan China telahpun wujud sejak abad ke-3 M. mulai abad ke-9 M. Pertama-tama kita harus merujuk kepada hubungan negeri Arab dengan China melalui kawasan-kawasan Asia Tenggara sejak zaman Jahiliah lagi. Pusat baru yang mengeluarkannya ialah Kan-to-li. Wolters. Wang Gungwu. Dikatakan bahawa China sangat memerlukan barang-barang 'Po-ssu' (Parsi). Beberapa hujah dapat dikemukakan di sini tentang bukti-bukti kedatangan Islam sejak abad pertama Hijrah lagi. individualisme dan internasionalisme yang sebenarnya yang telah dimulai oleh Islam dulu. tetapi dengan tertutupnya jalan perdagangan darat.000 hingga 200. O. tercetus suatu pemberontakan petani di Canton pimpinan Huang Chao yang mengorbankan antara 120. Kedah adalah sebuah pelabuhan yang terpenting bagi kapal-kapal Arab.. iaitu sekitar abad-abad ke-5 dan 6 M. iaitu pelabuhan kerajaan Srivijaya.000 orangorang Islam (Arab dan Parsi).(Westernisation) yang menekankan sikap rasionalisme. iaitu pendahulu kerajaan Srivijaya. yang akhirnya turut mempengaruhi sejarah Indonesia Barat. hingga dapat mencetuskan pemberontakan pada 758 M. Menurut Prof. Ibnu Khuzdazbih 42 . Bagaimanapun pada 878 M. dan baru berpengaruh di zaman Tang (618-907). pedagangpedagang Arab telah menguasai perdagangan-perdagangan Nanhai (Asia Tenggara). Bagi Marshall Broomhall. Sebenarnya sekitar 850 M. barang-barang 'Po-ssu' itu dikeluarkan oleh Indonesia sendiri. Kapal-kapal mereka dikatakan telah belayar dari Oman ke Kedah.W. Bagi Dr. Bagi mereka yang sempat melarikan diri kemudiannya telah berhijrah ke Nusantara. perhubungan antara orang-orang Arab dengan China berlaku pada pertengahan abad ke-5 M.

sendiri menyebutkan bahawa pada tahun 846 M terdapat pedagang-pedagang Arab di Kedah. Muawiyah sendiri pernah mengutus surat kepada Raja Srivijaya 'Lokitarvarman' di Jambi melalui pedagang-pedagang Parsi. That there are allusions to Arab settlements or colonies on the west coast of Sumatra as early as 674 AD. baru mereka pulang ke Madinah. Dari apa yang dikemukakan di atas.C. Thomas Arnold: It (Islam) may have been carried thither by the Arab traders in the early centuries of the Hijrah. nyatalah bahawa faktor perdaganganlah yang membawa orang-orang Arab ke China melalui kawasan Asia Tenggara. Hakikat adanya mereka di sini terbukti dengan terjumpanya dua keping dirham tempaan Baghdad tahun 848 M. Misalnya suatu rombongan sahabat-sahabat Nabi yang diketuai oleh Wahab bin Abi Qabahah dikatakan telah mengunjungi Riau pada 627 M. iaitu sebulan setelah wafatnya suatu perkampungan orangorang Arab di Sumatera Timur pada 674 M. namun terdapat bukti-bukti yang mereka telah mengadakan penempatan atau perkampungan di sini sejak permulaan Islam. iaitu di zaman khalifah AlMutawakkil bin Al-Muktasim. Ini ditegaskan juga oleh J. Wujudnya perhubungan orang-orang Arab dengan kawasan-kawasan Asia Tenggara sejak abad pertama Hijrah lagi diakui oleh Prof. Hubungan antara orang-orang Arab (Islam) dengan Nusantara menjadi lebih bermakna di zaman Bani Umayyah. Sungguhpun Asia Tenggara tidak lebih sebagai kawasan lalu lintas perdagangan sahaja. Selama lima tahun mereka di sana. Van Leur: It goes without saying that there were also Moslem colonies to be found at the intermediary stations on the long trade route in Southeast Asia. 43 . long before we have any historical notices of such influences being at work.

disebutkan bahawa suatu armada yang terdiri daripada 35 buah kapal-kapal Parsi telah berlepas ke Ceylon menuju Palembang pada 717 M. dan tinggal di sana selama lima bulan. Usahausaha China telah mengakibatkan kematian Raja Srivijaya Indravarman pada 730 M. Bagaimanapun selepas itu pengaruh Islam lenyap di Srivijaya akibat counteraction dari wangsa Tang yang merasa kepentingan ekonominya tergugat oleh kegiatan-kegiatan Bani Umayyah. yang fotokopinya masih tersimpan dalam koleksi General Abdul Kadir di Muzium Sepanyol di Madrid. dan dengan itu pusatnya lalu beralih dari Jambi ke Palembang. Dari catatan-catatan Ferrand dan Schrieke pula. 44 .dan mempelawanya memeluk Islam serta mengadakan hubungan perdagangan dengan Damshik. Bukti adanya hubungan antara Umar dengan Raja Srindavarman ini terdapat pada copy correspondence antara Umar dengannya. Untuk itu diutusnya dua orang sami Buddha-Mahayana iaitu Wajarabodhi dan Amoghabajra ke Srivijaya. iaitu sejak zaman Jahiliah lagi. Bahkan di zaman Umarlah Raja Srivijaya 'Srindavarman' (pengganti Lokitarvarman) dikatakan telah memeluk Islam. Faktor perdagangan telah membawa orang-orang Arab ke Nusantara. Tidak syak lagi bahawa angkatan ini adalah milik Khalifah Umar Abdul Aziz (717-720) yang mana banyak sekali mengirim misi-misi dakwah Islam ke serata negeri. kemudian baru menuju China. hingga sepanjang 100 tahun kerajaannya masyhur dengan nama 'Kerajaan Sri Buddha Islam'. Kesimpulan 1.

sastera roman dan sebagainya di Indonesia itu adalah berasal dari India Selatan. dan semakin diperhebatkan oleh Umar Abdul Aziz. Dalam hujahnya. ataupun terus dari Arab atau Parsi. adakah ianya datang melalui India dan China. Jika van Ronkel menekankan India Selatan. Moquette mengemukakan bukti tentang adanya kesamaan batu-batu nisan di Pasai (1428) dan di Gerisek (1419) dengan batu nisan di Gujerat. Misi-misi dakwah Islamiah ke Nusantara telah bermula sejak zaman Rasulullah lagi. (i) Teori dari India Berbanding dengan teori-teori lain. Moquette dan R.A. ketika Samudera diislamkan. teori dari India-lah yang lebih banyak pendukungnya. Morrison. Jadi Islam semestinya berasal dari kawasan Gujerat. Kegiatan-kegiatan dakwah Islamiah pada peringkat awalnya adalah dilakukan oleh orang-orang Arab sendiri. Kern pula memilih Gujerat sebagai tempat asalnya Islam. bukannya terus dari Arab. Bagaimanapun sarjana-sarjana tidak sependapat tentang dari daerah manakah di India tersebut yang membawa Islam ke sini. Van Ronkel misalnya menganggap yang Islam dibawa dari India Selatan. Gujerat dan daerah-daerah lain di India masih lagi 45 .E. 3.2. dengan alasan bahawa bentuk-bentuk popular Islam seperti ciri-ciri mistik. Semuanya ini berlaku sepanjang abad pertama Hijrah lagi. Sebab itu katanya Islam di Indonesia berasal dari sana. sebab baginya. Teori-Teori Kedatangan Islam Beberapa teori telah dikemukakan tentang asal-usul Agama Islam di Nusantara. Teori dari Gujerat ini nampaknya dicabar oleh G.

percubaan Moquette mengaitkan tempat asalnya batu-batu nisan tersebut sebagai membuktikan tempat asalnya Islam di rantau ini nyatalah suatu kekeliruan yang besar. sebab 46 . Menurutnya. Sebab itu negeri Bengalalah negeri yang utama dari mana asalnya agama Islam di Nusantara. sama seperti sebelah selatannya. Malikus-Salleh bukanlah orang tempatan. Sebenarnya pendapat Morrison bahawa Gujerat tidak menganut mazhab Shafie tidaklah begitu tepat. bukannya menunjukkan Islam datang dari sana. iaitu setelah ditawan oleh orang-orang Islam sejak awal abad ke-13 M. ada juga yang mengusulkan yang Islam dibawa dari pantai Malabar (Coromandel). Mengenai batu-batu nisan tersebut. sebab pada peringkat awalnya kawasan-kawasan di barat India adalah menganut mazhab tersebut. Sebab itu Bengal lebih munasabah dari Gujerat sebagai tempat kedatangan Islam. bagi Fatimi batu nisan Malikus-Salleh (1297) berbeza daripada batu nisan di Pasai (1428) dan batu nisan Malik Ibrahim di Gerisek (1419). Jika Kern berpendapat bahawa batu nisan Malikus-Salleh juga berasal dari Gujerat oleh kerana batu-batu nisan di Pasai dan di Gerisek juga berasal dari sana. Tentang persamaan mazhab ini. tetapi orang Benggali.Q. sedangkan Nusantara. Fatimi juga menolak hujah tersebut. Bagi Syed Muhammad Naguib Al-Attas. Gujerat hanya baru memeluk Islam menjelang akhir abad ke-13. seperti juga Bengal. adalah kurang tepat. tetapi ia baru dikirim ke Nusantara selepas 200 tahun mangkatnya Malikus-Salleh. Dari segi lain pula. termasuk Bengal sendiri. Lagipun Gujerat bermazhab Hanafi. S. Di samping Morrison. kemudian baru diikuti oleh kawasan-kawasan lain. adalah batu-batu di sini cuma menunjukkan yang ianya mudah dipesan dari sana. setelah itu baru hubungan perniagaan dengan Nusantara bertambah rancak. Batu-batu nisan dari Gujerat memangnya sangat digemari. adalah menganut mazhab Shafie.beragama Hindu. Menurutnya Bengal-lah yang lebih dulu menerima Islam.

2. Kebanyakan hujah-hujah untuk menegakkan teori ini hanya mengemukakan abad ke-13 M sebagai tarikh bermulanya Islam di Nusantara. bekas seorang raja (Sultan Muhammad) keturunan Abu Bakar Al-Siddiq. Kesimpulan 1.000 hingga 200. bukannya orang Malabar jati. yakin peristiwa ini menandakan permulaan kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu. Teori dari Malabar ini diperkukuhkan dengan peranan 'Fakir Muhammad' yang berasal dari sana (Malabar) dan mengislamkan Merah Silu (Malikus-Salleh) di Pasai. 47 . Islam juga dikatakan datang ke Nusantara melalui China atau Indochina. Sebagai hujahnya.000 pedagang-pedagang yang kebanyakannya beragama Islam (Arab dan Parsi). yang kemudiannya mengambilalih peranan Canton sebagai pelabuhan utama bagi pedagang-pedagang Arab. Tetapi hujah ini ditolak oleh Hamka. Syed Naguib Al-Attas menyebut tentang pemberontakan di Canton pada tahun 877 M yang mengorbankan kirakira 120. Sarjana-sarjana tidak sependapat tentang dari kawasan manakah di India tersebut sebagai tempat asalnya Islam di rantau ini.kawasan ini menganut mazhab Shafie. Di Malabar inilah dia disertai oleh Fakir Muhammad. Malabar atau Mu'tabar yang bermakna 'tempat persinggahan' itu hanyalah menjadi tempat persinggahan Syeikh Ismail yang diutus oleh Sharif Makkah untuk mengislamkan Merah Silu. Yang lain-lainnya terpaksa menyelamatkan dirinya dengan berhijrah ke Kalah (Kedah). sebab katanya. walhalnya proses Islamisasi di sini sudah pun berjalan sejak abad pertama Hijrah lagi. (ii) Teori dari China/Indochina Selain dari teori melalui India tersebut. Ujar Syed Naguib: This event seems to have marked the beginning of the coming of Islam in the Archipelago.

Baru-baru ini pula ditemui Batu Bersurat di Teluk Cik Munah. Dalam hujahnya. Dan ini juga menunjukkan yang Islam datang melalui Pantai Timur. Hujah lain ialah tentang Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 1386 (sebenarnya bertarikh 1303 M) yang disamakannya dengan batu nisan di Champa Selatan. Hassan. dalam catatan sejarah Chau-Ju-Kua (1225 M) terdapat negeri Islam yang disebut sebagai 'Fo-lo-an'. Bagi Paul Wheatley. yang bererti ianya datang melalui China atau Indochina. Dengan terjumpanya Batu Bersurat (1303 M) di Kuala Brang tersebut. 48 . orang-orang Islam Alawiyah ini lalu berpindah ke Makkah dan Acheh. Bukti terbaru ini dapat juga menunjukkan bahawa kemungkinan Islam masuk melalui Pantai Timur. Jawa Timur dengan batu-batu nisan di Phan-rang. Tetapi akibat serangan kerajaan Annam. iaitu lebih awal dari Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 702 H (1303 M) itu. beliau menyebut tentang kewujudan kerajaan Bani Champa (1000-1471) yang dianggapnya didirikan oleh pelarianpelarian Syiah Alawiyah dari Damshik. Pahang yang tarikhnya dikatakan 419 H.Q. besar kemungkinan Fo-lo-an ini ialah Kuala Brang di Terengganu yang menjalankan perniagaan dengan orang Arab di samping Srivijaya. Champa Selatan. nyatalah betapa pentingnya peranan Terengganu sebagai kawasan pengaruh Islam ketika itu. nampaknya S. yang tentunya bererti dari China atau Indochina. Selain dari Fatimi juga cuba membandingkan batu nisan Fatimah binti Maimon (1082 di Leran. Kesamaan seperti ini bagi Fatimi membuktikan yang Islam di Nusantara datang melalui Champa Selatan (Indochina). Abdul Jalil Hj. Fatimilah yang lebih nyaring suaranya. Menurut Dr. (1039 dan 1035).Di kalangan pendukung-pendukung teori ini.

Majul. Bagaimanapun kita masih dapat mengemukakan hujah-hujah lain buat mengukuhkan teori ini. kini timbul kecenderungan baru yang mengatakan bahawa ianya dibawa terus dari Tanah Arab atau Parsi. merekalah yang menguasai kegiatan perdagangan laut antara Mesir. meskipun dengan agak pasif. dan terus berlaku sepanjang abad pertama Hijrah lagi. Dengan menitik-beratkan alasan-alasannya dari sudut 'dalaman'. Selepas itu baru diikuti oleh mubaligh-mubaligh India pada abad ke-13. Semuanya ini berlaku sejak zaman Jahiliah. sejak pedagang-pedagang Arab memonopoli kegiatankegiatan perdagangan dari India dan Mesir. Seperti kata Wang Gungwu dan C. Syed Naguib berpendapat: 1.A. Sebenarnya hujah-hujah untuk menguatkan teori ini tidaklah sukar dicari. memadai dengan meninjau kegiatan pedagang-pedagang Arab di kawasan Asia Tenggara sejak zaman Jahiliah lagi. mereka mula menguasai perdagangan 'Nanhai' (Asia Tenggara). Ertinya sehingga abad ke-9 M. iaitu dari segi bahasa dan kesusasteraan. dan di antara sarjana-sarjana yang paling menonjol dalam teori ini ialah Syed Muhammad Al-Naguib Al-Attas dan Hamka.(iii) Teori dari Arab/Parsi Jika tadinya dikatakan Islam di Nusantara datang melalui India atau China. Asia Tenggara dan China. serta mendirikan penempatan-penempatan di kawasan-kawasan pantai Nusantara. kita sudah dapat membuat kesimpulan bahawa orang-orang Arab-lah yang sebenarnya merintis jalan. seperti yang sudah dijelaskan. India. Dengan mengkaji proses Islamisasi di Nusantara di peringkat awal tersebut. rujukan atau 49 . Jika ditinjau kenyataan hasil kesusasteraan keagamaan yang telah merujuk kepada sumber-sumber tulisan lama Islam yang berkenaan dengan Kepulauan ini kita akan dapati bahawa tiada suatu pun laporan.

peribentuk tulisan Jawi dan corak beberapa huruf-hurufnya. Misalnya kedudukan dan cara penghuraian akidah-akidah pelbagai mazhab Ilmu Tasawuf. Kandungan faham keagamaan yang dibawa oleh mereka adalah bersifat Timur Tengah. bukan India. bukan India. sebagai pembawa dan penyebar asli agama Islam di rantau ini. Mubaligh-mubaligh lama Islam di daerah ini pun terdiri dari orang-orang Arab atau Arab/Parsi. 50 . nama gelaran bagi hari-hari mingguan. atau dari salah seorang Syeikh atau seorang Waliullah dari Arab. Kepercayaan ini diperkuatkan oleh alasan-alasan berikut: 1. adalah menjadi kepercayaannya dengan pedagang turuntemurun dalam sejarah pada seluruh negeri-negeri Melayu. Pengislaman ke negeri-negeri Melayu adalah langsung dari sumbernya Makkah. iaitu dengan terutusnya Syeikh Ismail oleh Sharif Makkah yang singgah di Malabar untuk mengambil 'Fakir Muhammad' (keturunan Abu Bakar Al-Siddiq) menyertainya ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu. Pengislaman Parameswara dilakukan oleh Sayyid Abdul Aziz yang datang dari Jeddah. Bagi Hamka pula. seperti yang ternyata pada gaya nama dan gelaran mereka masing-masing. 2.sebutan yang merujuk kepada penulis atau kepada kitab yang berasal dari India atau digubah oleh orang India. 3. bahawasanya mereka menerima Islam dari Arab. cara melafazkan Al-Quran dan lain-lainnya menyatakan ciri-ciri tegas bangsa Arab. 2.

Pengislaman Raja Kedah seperti tersebut dalam Hikayat Merong Mahawangsa dilakukan oleh Syeikh Abdullah Yamani.3. 9. keturunan Rasulullah. seorang ulama Arab. Bachan. 5. Pengislaman di Acheh dirintis oleh Syeikh Abdullah Arif yang datang dari Tanah Arab bersama muridnya Burhanuddin. 6. putera Imam Jaafar Al-Sadiq. yang lalu menukar namanya menjadi Sultan Jamaluddin. 7. 4. Ternate dan Jailolo) dikatakan keturunan empat saudara. keturunan Nabi. Pengislaman di Sukadana. Pengislaman Raja Tidore iaitu Chireli Lijatu dilakukan oleh Syeikh Mansor dari Tanah Arab. Susan Gunung Jati atau Sharif Hidayatullah salah seorang Wali Songo yang turut mengembangkan Islam di Jawa juga dikatakan keturunan bangsawan Quraisy. cucu Sayidina Ali bin Abi Talib. Kalimantan dilakukan oleh Syeikh Shamsuddin dari Makkah. 10. Sampai kini Raja-Raja Brunei menganggap bahawa nenek-moyang mereka adalah bangsa Arab. 51 . Maulana Malik Ibrahim (salah seorang Wali Songo) yang turut mempelopori penyiaran Islam di Jawa adalah keturunan Ali Zainal Abidin. 8. Raja-Raja Maluku (Tidore.

sangatlah penting bagi para ahlinya mengemukakan butir-butir faktanya dengan tepat dan benar. Raja-raja lain juga ada yang berasal dari orang-orang Arab. Demikianlah antara lain hujah-hujah tentang kedatangan Islam dari Arab. 14. asalkan apa yang dibawanya itu ialah Islam. Kemasukan Islam ke Mindanao dimulai oleh keturunan-keturunan Sharif dari Makkah. hulubalang-hulubalang di Acheh sehingga 1946. Adalah jelas bahawa nama-nama Sultan seperti Malikus-Salleh dan Malikuz-Zahir adalah diambil (dipengaruhi) dari nama-nama gelaran Sultan-sultan Mameluk tersebut.Di istana Sultan Malikuz-Zahir di Pasai terdapat Sayyid Al-Shirazi. Tersangat dalamnya pengaruh mazhab Shafie di negeri-negeri Melayu membuktikan bahawa mubaligh utama ialah orang-orang Arab. Sebenarnya dari segi pandangan Islam. Sezaman dengan tegaknya kerajaan Samudera-Pasai ialah kerajaan Mameluk di Mesir yang menganut mazhab Shafie. Tetapi dari segi pandangan sejarah. 52 . seorang ulama mazhab Shafie dari Parsi yang dilantik sebagai Kadi Besar Pasai. sebab kesimpulan-kesimpulan yang akan dirumuskan dari butir-butir fakta itu akan mempengaruhi corak perumusan teori pensejarahan. Sultan di Pontianak dan Raja-Raja Perlis. seperti Sharif Kebungsuan yang datang dari Johor 12. Pengislaman di Pulau Sulu diusahakan oleh Sayyid Abdul Aziz yang mengislamkan Parameswara dulu. seperti Sultan Badrul-Alam (1699-1702) dan penggantinya Sultan Perkasa Alam di Acheh. dan juga Abu Bakar. 13. seorang penyair Arab. kata Syed Naguib Al-Attas. Sultan-Sultan Siak Seri Inderapura.11. soal siapa atau bangsa apa yang membawa Islam itu mungkin tidak begitu penting.

2. (Abdul Rahman Haji Abdullah (1984). maka Raja Islam yang pertama berada di Acheh. Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijrah dan langsung dari Arab. Bhd. Selangor : Penerbitan Pena Sdn. dan bahawa setelah terbentuknya masyarakat Islam. 3. 6. Bahawa daerah yang pertama didatangi oleh Islam ialah pesisir Sumatera.Sebagai kesimpulannya.) 53 . Bahawa menurut sumber-sumber yang kita ketahui. Bahawa dalam proses pengislaman selanjutnya orang-orang Indonesia ikut aktif mengambil bahagian. Bahawa penyiaran Islam itu di Indonesia dilakukan secara damai. 1. 4. kita petik rumusan-rumusan dari 'Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia' yang diadakan di Medan pada 17-20 Mac 1963. Bahawa kedatangan Islam ke Indonesia itu membawa kecerdasan dan peradaban yang tinggi dalam membentuk keperibadian bangsa Indonesia. 5. Sejarah Dan Pemikiran Islam. Bahawa mubaligh-mubaligh Islam yang pertama-tama itu selain sebagai penyair Islam adalah juga sebagai saudagar.

even. Ketika memperkatakan sebab-sebab perkembangan Islam di Nusantara. sosial dan sebagainya. Under Islam he could. or. Willem Wertheim mengatakan: Islam gave the small man a sense of individual worth as a member of the Islamic community. (Abdul Rahman :1984) 54 . Pokok ajaran Islam terletak kepada konsep Tauhidnya yang murni. feel himself their equal. Pendakwah.2 Faktor-Faktor Perkembangan Islam Beberapa cara pendekatan telah digunakan oleh penulis-penulis dalam pengkajian mereka tentang sebab-musabab perkembangan Islam di Nusantara. Ada yang melihat dari sudut politik. according to Hindu ideology he was merely a creature of lower order than the members of the fligher castes. Ajaran Islam yang mudah difahami dan mudah pula diamalkan menjadikan ianya cepat merebak. Islam tidak membezakan seseorang individu dengan individu lain. even though he still occupied a subordinate position in the social structure. i) Isi Kandungan Ajaran Islam Faktor ini merupakan sebab utama penyebaran Islam di Nusantara. ahli sufi. di samping ada yang menekankan faktor-faktor perdagangan. ekonomi. Isi kandungan ajaran Islam.2. perkahwinan dan lain-lainnya. as it were. Dan dari segi sosialnya. in his quality as a Moslem. pendekatan yang akan dipakai di sini adalah berasaskan Metodologi Dakwah Islamiah yang mengandungi empat aspek besar: 1. the superior of such of them as were not Moslems themselves. Hikmah atau cara penyampaian. 3. Masyarakat. 2. tidak berbelit-belit atau bersimpang-siur seperti agama-agama lain. 4. Tanpa menolak cara-cara pendekatan seperti itu.

Bagaimanapun kesemua cara-cara tersebut harus berpusat kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran sendiri yang menuntut ianya dilakukan dengan penuh bijaksana. Terkandung dalam pengertian ini ialah usaha-usaha secara lisan atau tulisan. Inilah yang disebut sebagai faktor autoktoni. Sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua 55 . Al-Ankabut: 46). ii) Metode atau hikmah dalam penyampaian. Yang dimaksudkan dengan metode di sini ialah cara-cara yang dipakai dalam proses menyeru ke arah memeluk serta menghayati Islam. Memangnya faham tasawuf Islam jauh bercanggah dengan faham mistik Melayu. secara audio (alat pendengaran) atau audio-visual (alat pandang dengar). tetapi ianya telah cuba dikurangi (meskipun tidak kesemuanya berjaya) dengan usaha-usaha penyesuaian diri dengan faham tasawuf Islam. Misalnya penerimaan Ilmu Tasawuf Islam oleh orang-orang Melayu adalah sedikit banyaknya kerana latar belakang kebudayaannya telah menyediakan dirinya untuk menerima bentuk-bentuk ajaran sedemikian. dengan pengajaran dan diskusi yang baik (Al-Nahl: 125. iaitu keadaan di mana sesuatu itu dianggap telah sedia ada. dan berbahaslah Dengan mereka (yang Engkau serukan itu) Dengan cara Yang lebih baik. sebagai kepunyaan atau sifat kebudayaan sesuatu masyarakat. sejak purbakala.Islam juga mudah diterima kerana terdapat semacam kesejajaran dalam setengah nilai-nilai tempatan. ©ÉL©9$$Î/ Οßγø9ω≈y_uρ ( ÏπuΖ|¡ptø:$# ÏπsàÏãöθyϑø9$#uρ Ïπyϑõ3Ïtø:$$Î/ y7În/u‘ È≅‹Î6y™ 4’n<Î) äí÷Š$# ÞΟn=ôãr& uθèδuρ ( Ï&Î#‹Î6y™ tã ¨≅|Ê yϑÎ/ ÞΟn=ôãr& uθèδ y7−/u‘ ¨βÎ) 4 ß|¡ômr& }‘Ïδ ∩⊇⊄∈∪ tωtGôγßϑø9$$Î/ Terjemahan: Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) Dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran Yang baik.

Sumatera. Agar mudah mendekati penduduk-penduduk Nusantara. kecuali orang-orang Yang berlaku zalim di antara mereka. tetapi penggunaannya terhad di daerah-daerah tersebut sahaja. dan Tuhan kami. memang terdapat bahasa Jawa Kuno (Kawi) di Jawa dan bahasa Melayu Kuno tulisan Palava di Srivijaya. tÏ%©!$# žωÎ) ß|¡ômr& }‘Ïδ ©ÉL©9$$Î/ žωÎ) É=≈tGÅ6ø9$# Ÿ≅÷δr& (#þθä9ω≈pgéB Ÿωuρ * öΝà6ö‹s9Î) tΑÌ“Ρé&uρ $uΖøŠs9Î) tΑÌ“Ρé& ü“Ï%©!$$Î/ $¨ΖtΒ#u™ (#þθä9θè%uρ ( óΟßγ÷ΨÏΒ (#θßϑn=sß ∩⊆∉∪ tβθßϑÎ=ó¡ãΒ …çµs9 ßøtwΥuρ Ó‰Ïn≡uρ öΝä3ßγ≈s9Î)uρ $oΨßγ≈s9Î)uρ Terjemahan: Dan janganlah kamu berbahas Dengan ahli Kitab melainkan Dengan cara Yang lebih baik. Ketentuan asasi inilah yang rupanya sangat diperhatikan oleh para-para mujahid dakwah dulu. kemahiran dan ketrampilan. (Surah al Nahl:125). pendakwah-pendakwah terpaksalah berbicara dalam bahasa yang mudah difahami serta luas pula penggunaannya. Sebelum kedatangan Islam. Dan yang menjadi masalah besar pula ialah pada bahasa Jawa itu sendiri yang sudah dicemari oleh konsep-konsep Hindu-Buddha yang jika digunakan juga sudah tentu dapat mengabur atau mengelirukan konsep-konsep Islam. dan Katakanlah (kepada mereka): "Kami beriman kepada (Al-Quran) Yang diturunkan kepada Kami dan kepada (Taurat dan Injil) Yang diturunkan kepada kamu.Yang lebih mengetahui akan orang Yang sesat dari jalannya. hingga telah terhasil membawa Islam dengan segala kebijaksanaan. dan kepadaNyalah. dan Dia lah jua Yang lebih mengetahui akan orang-orang Yang mendapat hidayah petunjuk. 56 . adalah satu. juga Tuhan kamu. Kami patuh Dengan berserah diri." (Surah al Ankabut:46).

Ambil saja akar kata Arab 'ilm' dan akar kata Melayu 'ajar' yang banyak sekali pecahannya. tidak terdapat bukti-bukti adanya bahasa dan sastera Melayu. M. pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca juga dibuat atas dasar persamaan sifatnya dengan bahasa Arab sendiri. ta'liim (pengajaran). barulah muncul apa yang dinamakan kesusasteraan Melayu. 'ilm (ajaran). ista'lama (mempelajari). Dengan terciptanya bahasa Melayu dengan tulisan Jawi (abjad Arab) tersebut. 'allama (mengajarkan). Dan yang pentingnya dalam 'penciptaan' bahasa ini ialah penggunaan tulisan 'Jawi' yang berasaskan abjad Arab-Parsi. Sebelum abad ke-15. Jaspan cuba mengesannya dari abjad Rejang Kaga-nga di Sumatera Selatan. Ertinya konsep bahasa dan sastera (tulisan) Melayu baru wujud sejak kedatangan Islam ke Nusantara. teaching.A. a'alam (berpengajaran). Di samping masalah bahasa Jawa yang sudah tercemar itu. Jika dibuat perbandingan. Ini bermakna bahasa Inggeris bukannya bahasa oligosintesis.Berasaskan istilah-istilah yang sedia ada. Seperti ta'allama (belajar). cuma ada empat (4) derivasi: teacher. bahasa Arab dan bahasa Melayu adalah sama-sama bahasa 'oligosintesis' di mana "semua atau hampir semua perbendaharaan kata boleh dibuat dari akar-akar kata yang sedikit jumlahnya". Bukti-bukti yang ada hanya terdapat pada catatan batu-batu bersurat yang tertulis dalam abjad Sanskrit. Dari sudut linguistiks. pecahan teach (ajar) dalam bahasa Inggeris tidak banyak jumlahnya. oleh mubaligh-mubaligh tersebut 'diciptalah' suatu bahasa lingua franca yang dinamakannya Bahasa Melayu dengan memasukkan istilah-istilah Islam ke dalamnya. mu'allim (pengajar). teachable dan teachability. 'aliim (berpelajaran). 'allaamah (terpelajar). tetapi itu hanya percubaan untuk menulis sastera 57 . Walaupun Prof. muta'allim (pelajar).

Penyesuaian bentuk-bentuk wayang tradisi Jawa dengan wayang Islam berlaku baik dalam bentuk mahupun isinya. Maka terkenallah nama-nama seperti Hamzah Al-Fansuri. sebaliknya jauh dari sifat-sifat manusia biasa. Dengan itu lahirlah apa yang dinamakan 'wayang purwa' oleh mubaligh-mubaligh di Jawa yang lebih terkenal dengan gelaran 'Wali Songo'. iaitu bahasa Islam di rantau ini. Bukhari. penyiaran Islam tidak dapat dilankan melalui bahasa Melayu tersebut. Khusus di Tanah Jawa. Maka untuk mendekati mereka. timbullah ulama-ulama yang giat berdakwah melalui tulisan. anggota badan pelakupelakunya tidak lagi menyerupai bentuk manusia normal. Nuruddin AlRaniri. dan masing-masing tokoh pula dijadikan gambar 58 . Melalui bahasa Melayu itu. Abdul Rauf Singkel dan lain-lain. tidak mungkin bahasa Melayu mendapat tempat di hati orang-orang Jawa. Shamsuddin Al-Sumatrani. Tetapi dengan kedatangan Islam yang membawa tulisan Jawi. Ini kerana Jawa menyaksikan suatu tingkat kemajuan yang tersendiri. Dengan asas-asas kebanggaan seperti ini. Sastera 'Melayu' yang wujud sebelum abad ke-15 hanyalah bercorak lisan. Dari sinilah timbulnya konsep 'Nusantara' yang bererti 'pulaupulau lain sebagaimana ditinjau dari pulau Jawa atau Bali'. Dan kalaupun ada sastera tulisan. hingga sastera (lisan) yang berasal dari zaman Hindu dulu barulah dituliskan di zaman Islam dengan tulisan Jawi. hingga wujud semacam kebanggaan terhadap keagungannya.Melayu sebelum Islam. Melalui karya-karya merekalah agama Islam dapat tersiar dengan lebih meluas dan pesat. Antara wali-wali sembilan yang sangat berjaya dalam penyiaran Islam secara pewayangan ini ialah Sunan Giri dan Sunan Bonang. barulah ada sastera tulisan. Semuanya dengan menggunakan bahasa Melayu. ianya tertulis dalam bahasa Jawa. Al-Jauhari. Dari segi bentuknya. terpaksalah para-para mubaligh bertolak-ansur dengan sebahagian cara hidup mereka.

Ini tidaklah bermakna yang Islam sengaja disebarkan secara kekerasan. (iii) Pendakwah Islam adalah agama dakwah yang menjadikan setiap orang pemeluknya sebagai anggota umat dakwah. Demikianlah. serta mereka berjuang Dengan harta benda dan jiwa 59 . melalui cara-cara seperti ini mudahlah Islam dapat tersiar hingga dengan itu berjaya menggulingkan agama-agama Hindu-Buddha sebelumnya. memanglah tidak dapat dinafikan bahawa agama Islam di Nusantara juga tersiar melalui kegiatan penaklukan. Walau bagaimanapun. atau Lima Waktu Solat. Dan dari segi isinya. namun ianya disesuaikan dengan semangat Islam. (#θç/$s?ötƒ öΝs9 §ΝèO Ï&Î!θß™u‘uρ «!$$Î/ (#θãΖtΒ#u™ tÏ%©!$# šχθãΨÏΒ÷σßϑø9$# $yϑΡÎ) ãΝèδ y7Í×≈s9'ρé& 4 «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû óΟÎγÅ¡à Ρr&uρ öΝÎγÏ9≡uθøΒr'Î/ (#ρ߉yγ≈y_uρ ∩⊇∈∪ šχθè%ω≈¢Á9$# Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang Yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang Yang percaya kepada Allah dan RasulNya. kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak raguragu lagi. Sebenarnya penaklukan-penaklukan tersebut lebih bermotif politik atau ekonomi. Tugas berdakwah bukannya hak sesuatu pihak. tetapi implikasinya Islam lalu tersebar ke negeri-negeri taklukannya.berasingan. tetapi merupakan kewajipan setiap Muslim sekadar kesanggupan atau pengetahuan yang dimilikinya (Al-Hujurat: 15). sedang Islam hanya tersebar secara tidak langsung saja. Jadi penaklukan-penaklukan oleh kerajaan Melaka atau Acheh bukannya untuk menyebarkan Islam. Misalnya ceritacerita Pandawa Lima merupakan simbol Rukun Islam yang lima. sungguhpun ianya berasal dari kitab-kitab Hindu dan Jawa.

$tΒuρ * öΝÍκöŽs9Î) (#þθãèy_u‘ #sŒÎ) óΟßγtΒöθs% (#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ ÇƒÏe$!$# ’Îû (#θßγ¤)x tGuŠÏj9 ×πx Í←!$sÛ öΝåκ÷]ÏiΒ ∩⊇⊄⊄∪ šχρâ‘x‹øts† óΟßγ=yès9 Terjemahan: Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang Yang beriman keluar semuanya (pergi berperang). Al-Taubah: 122) tanpa mengenepikan peranan pihak-pihak lain yang dapat bertugas secara 'sambilan'. dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang) apabila 60 . Bagaimanapun memang dituntut agar dibentuk sekumpulan orang yang khusus bertugas untuk berdakwah (Ali Imran: 104. (Surah ali Imran:104). Çtã tβöθyγ÷Ζtƒuρ Å∃ρã÷èpRùQ$$Î/ tβρããΒù'tƒuρ Ύösƒø:$# ’n<Î) tβθããô‰tƒ ×π¨Βé& öΝä3ΨÏiΒ ä3tFø9uρ ∩⊇⊃⊆∪ šχθßsÎ=ø ßϑø9$# ãΝèδ y7Í×≈s9'ρé&uρ 4 ̍s3Ψßϑø9$# Terjemahan: Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak Yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam).mereka pada jalan Allah. serta melarang daripada Segala Yang salah (buruk dan keji). ÏΒ tx tΡ Ÿωöθn=sù 4 Zπ©ù!$Ÿ2 (#ρãÏ ΨuŠÏ9 tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# šχ%x. (Surah al Hujurat:15). dan mereka Yang bersifat demikian ialah orang-orang Yang berjaya. seumpama Imam Abu Hanifah yang di samping berniaga adalah juga begitu giat mengajar ilmu. 7πs%öÏù Èe≅ä. oleh itu. supaya orang-orang (yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu Yang dituntut di Dalam ugama. mereka itulah orang-orang Yang benar (pengakuan imannya). hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka. dan menyuruh berbuat Segala perkara Yang baik.

Sayyid Abdul Aziz. oleh kerana selain dari mengurus soal-soal keagamaan. Adanya golongan yang profesional inilah yang menimbulkan teori mubaligh (missionary theory) sebagai salah satu faktor perkembangan Islam. (Surah al Taubah:122). yang paling terkenal sekali ialah 'Wali Songo' yang dikatakan sangat berjasa di Jawa itu. terdapatlah para-para pedagang yang juga berperanan sebagai pendakwah. seorang ulama Makkah yang mengislamkan Raja Kedah dan sebagainya. Adanya golongan ini yang turut menyebar-luaskan Islam inilah yang melahirkan teori perdagangan (trade theory) sebagai salah satu faktor perkembangan Islam. mereka juga mengatur urusan-urusan pemerintahan. Sebab itu dalam konteks zaman Demak. memang terdapat golongangolongan pendakwah 'profesional' dan 'sambilan'. wali-wali sembilan itu juga merupakan tokoh-tokoh politik. Dalam konteks penyebaran Islam di Nusantara. Sejajar dengan teori mubaligh tersebut ialah peranan ahli-ahli Sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara. Parsees. Pernah dikatakan bahawa perlantikan Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Demak adalah dibuat oleh mereka. some Arabs. Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah). seorang makhdum dari Jeddah yang mengislamkan Parameswara. Menurut Tom Pires: Some of them (merchants were Chinese. Gujaratees. Syeikh Abdullah Yamani.orang-orang itu kembali kepada mereka. Di antara mereka yang profesional itu terdapatlah nama-nama seperti Syeikh Ismail yang diutus khas oleh Sharif Makkah ke Samudera. Di samping golongan pendakwah 'sepenuh masa' tersebut. Di samping terkenal sebagai tokoh tasawuf. Nampaknya di kalangan tokoh-tokoh Sufi itu. and they flourished 61 . Bengalees and of many other nationalists. istilah 'wali' ini lebih tepat diertikan sebagai "orang yang diberi kuasa mengurus negara".

sebab pedagang-pedagang Jawa yang berdagang di Melaka itu setelah kembali lalu menyiarkan Islam di negerinya pula. Demikianlah yang terjadi apabila raja-raja mereka sudah memeluk Islam setelah didatangi oleh pendakwah-pendakwah tersebut. Jika tadinya setiap orang Islam sudah terbeban oleh tugas berdakwah.so greatly that Mohamed and his followers determined to introduce their doctrines in the sea-coast of Java (together) with the merchandise. Menurut teori Perang Salib (Crusader theory). Pentingnya hubungan inilah yang menimbulkan semacam anggapan bahawa "tanah Jawa diislamkan oleh Melaka". Apa lagi jika yang diperintahkan oleh raja itu memangnya suatu kebaikan. maka dengan rela hati mereka akan menurutinya. M. Sesungguhnya kejayaan besar dakwah Islamiah di Nusantara adalah disebabkan para-para pendakwah cukup mengerti hakikat ini. Inilah yang dikatakan oleh Prof. Adanya hubungan perdagangan yang erat antara Jawa dengan Melaka turut menolong dalam penyebaran Islam di Jawa. hingga dengan itu merupakan umat dakwah. maka rakyat pun berbondong-bondonglah mengikuti jejaknya. iv) Masyarakat Pendakwah yang baik ialah yang dapat memahami corak masyarakat yang dihadapinya. Mereka sedar bahawa konsep masyarakat feudal Melayu adalah sangat menjunjung tinggi golongan aristokrat sehingga apa saja yang diperintahnya akan segera dipatuhi tanpa banyak bicara.A. Rauf: 62 . konflik antara pedagang-pedagang Islam dengan Portugis yang menimbulkan semangat perlumbaan agama itu adalah lanjutan daripada Perang Salib tersebut. tetapi dengan berlakunya Perang Salib (1097-1292) pedagang-pedagang Islam semakin ghairah malah berlumba-lumba untuk menyiarkan Islam.

Sejarah Dan Pemikiran Islam. tetapi implikasinya sangat penting dari segi perkembangan Islam. Selangor : Penerbitan Pena Sdn.) 2.w. (Abdul Rahman Haji Abdullah (1984). Dari segi amalannya.t. Demikian kita melihat beberapa faktor yang saling bantu-membantu dalam penyebaran Islam di rantau ini. semuanya ini turut membantu dalam penyiaran Islam hingga meliputi daerah-daerah yang lebih jauh. masyarakat tempatan sedikit banyaknya telah dicorakkan oleh pengaruh-pengaruh India. Ini adalah motif ekonomi oleh kerana kemakmuran sesebuah negeri itu banyak bergantung kepada faktor perdagangan luar.3 Pengaruh Islam Di Alam Melayu ZAMAN HINDU-BUDDHA DI ASIA TENGGARA Menjelang kedatangan Islam ke Asia Tenggara. Selain dari itu. faktor perkahwinan diraja juga sangat berkesan dalam menyebarluaskan Islam. Bhd. namun Allah s. Dengan perkahwinan Parameswara dengan puteri raja Pasai. nampaknya cuma golongan bangsawan sajalah yang menganuti agama Hindu dengan bersungguh-sungguh. Walau bagaimanapun suatu hakikat yang seharusnya tidak dilupakan ialah betapa faktor HIDAYAH itulah yang menentukan segala-galanya. Sebagai suatu ikhtiar agar para-para pedagang terus menetap di dalam negerinya. mereka digalakkan berkahwin dengan puteri pembesar-pembesar tempatan. Walau apapun sebab-sebab yang dikemukakan tentang perkembangan Islam di rantau ini atau di mana-mana saja. sajalah faktor pertama yang menjadikan sesuatu itu adanya. atau perkahwinan puteri-puteri raja Melaka sendiri dengan raja-raja di tanah jajahannya. Itu pun dengan hanya mementingkan aspek-aspek upacara dan ajaran-ajaran yang membesar-besarkan keagungan dewa-dewa demi 63 .The conversion of royalty was the beginning of the conversion of the Malay world.

000 orang rahib Buddha di Sumatera. Peranan karya-karya tersebut tidaklah untuk menerangi akal dan budi. seumpama Atisha yang nantinya termasyhur sebagai tokoh Buddha di Tibet. dan di Sumatera ialah bahasa Melayu Kuno tulisan Palava (Hindu Kuno). Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Tentang agama Buddha. namun mereka kelihatannya tiada berminat untuk menyebarkan ajaran-ajarannya di situ. Kelihatannya proses Indianisasi yang berabad-abad lamanya itu semacam tidak membawa apa-apa perubahan yang bererti. kecuali di bidang kesenian juga seperti terjelma pada candi Borobodur itu. dengan dakwaan bahawa merekalah penjelmaan dewa-dewa tersebut. khasnya di bidang pemikiran falsafah. mereka lebih asyik kepada sifat kesenian daripada sifat falsafah. melainkan untuk menawan rasa dan jiwa rakyat agar terus terpesona oleh kehebatannya. dengan gambaran penjelmaan dewa-dewa pada raja dan kebijaksanaan pendita-pendita. bahasa yang dipakai di Jawa ialah bahasa Jawa Kuno (Kawi). Ada pun terhadap masyarakat umumnya. sebelum kedatangan Islam. sungguhpun pengaruhnya sudah wujud sejak abad ke-6. Demikianlah suasananya menjelang kedatangan Islam ke Nusantara. sejajar dengan bawaan asli mereka sendiri. tumpuannya cuma sekitar gelanggang kraton dan istana. dan kemudiannya menyebarkannya di negeri sendiri. Lagipun kebanyakan mereka adalah orangorang luar belaka yang datang ke situ untuk belajar.kepentingan mereka sendiri. Dan jika ada apa yang dinamakan kesusasteraan. Apa yang ada ialah sekadar mengekal dan mengukuhkan lagi bawaan asli rakyat tempatan yang 64 . bahkan juga dibataskan oleh faktor bahasa. namun kesannya tidak seberapa. Tidak ada apa yang dinamakan bahasa lingua franca yang dapat mendekatkan agama-agama tersebut dengan rakyat jelata umumnya. Kalaupun pernah dikatakan adanya 1. Keterbatasan pengaruhnya bukan sahaja kerana faktor 'dalam diri' agama-agama tersebut.

para penyebar Agama Islam mendakyahkan 65 . Pandangan yang sama harus juga dikenakan terhadap peranan Islam dalam membentuk peradaban baru di Nusantara. Dari segi dalamannya. hinggalah berlakunya proses Islamisasi yang nantinya akan merubah secara radikal bawaan lama tersebut. MUNCULNYA ZAMAN BAKU DI ASIA TENGGARA Sebab-sebab timbulnya Zaman Pertengahan di Eropah harus dirujuk pada sejarah kebangkitan Islam di Asia Barat.mementingkan kesenian. sebagaimana kesannya terhadap kemunduran dan kebangkitan Eropah. Pandangan dan cara hidup mereka yang lama semacam tidak tersentuh langsung dengan kedatangan pengaruh India tersebut. metos dan pelbagai bentuk kehidupan di alam fantasi. bahkan juga memindahkan paksi kehidupan mereka jauh ke utara. Kita juga telah menegaskan bahawa kehancuran Zaman Pertengahan dan timbulnya Zaman Renaissance sebagai asas Zaman Moden di Eropah itu adalah juga akibat perhubungan mereka dengan tamadun Islam baik di Timur (Baghdad) mahupun di Barat (Sepanyol). Seperti kata Prof. Seperti yang ditegaskan oleh Henri Pirenne. maka kini timbullah pandangan yang mementingkan unsur-unsur rasionalisme dan intelektualisme. metos dan khayal. Syed Naguib Al-Attas. kedatangan Islam telah merubah pandangan hidup (worldview) atau Weltanschauung orang-orang Melayu. Jika dulunya mereka lebih asyik di bidang-bidang kesenian. Perubahan-perubahan tersebut dapat dikaji dari dua segi: dalaman dan luaran. Besar tidaknya pengaruh Islam di Asia Tenggara harus dinilai berdasarkan perubahan-perubahan yang timbul sesudah berlakunya proses Islamisasi. Dengan berlakunya dua perubahan penting inilah baru bermulanya Zaman Pertengahan di Eropah. Islam bukan saja memusnahkan perpaduan kebudayaan (Barat) di sekitar Laut Meditteranean.

Insan diciptakan sebagai hasil tertinggi ciptaan raya. hikmat. akan tetapi dipengaruhi oleh penulis-penulis intelektual dan penterjemah-penterjemah handal yang menghasilkan karya-karya ini bukan lagi suatu golongan kecil tertentu. kertas dan sebagainya terhadap kebangkitan semangat nasionalisme dan intelektualisme manusia Melayu. dongengan khayal. Tidaklah perlu dijelaskan lagi betapa mendalamnya pengaruh perkataan-perkataan seperti akal. kini mereka giat menganjurkan penulisan dan penafsiran ilmu-ilmu sejarah dan tasawuf serta falsafah Islam. dan unsur akiiah inilah yang menjadi perhubungan antara dia dan hakikat semesta. Jika dulunya mereka asyik menggemari bermenungan. Sifat asasi insan itu ialah akalnya. berpoya-poya. Kebanjiran istilah-istilah Arab yang menggugah daya fikir seperti inilah yang turut merubah world-view orangorang Melayu yang sekian lama terpeluk di bawah ribaan seni yang anti akliah. Syed Naguib Al-Attas. Ada pun dari segi luarannya. maka kini dengan berasaskan 66 . Semuanya itu merupakan kesan dalaman belaka. iaitu bahasa Melayu sendiri. dakwat. Selain dari isi kandungan faham agama yang bersifat intelektual itu. bersamanya datang juga istilah-istilah Arab ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu yang sekian lama cuma asyik mendendangkan irama metos. pertama sekali Islam telah membawa bersamanya bahasa lingua franca di Kepulauan Melayu. bahawa pada gelang kehidupan semesta insanlah yang umpama khatim permata jauharnya. justeru kerana tugas penghargaan dan penilaian sastera kini tiada lagi terletak dalam genggaman mereka.kepercayaan ketuhanan yang Tunggal. yang iradat-Nya berjalan selaras dengan Akal. Demikian menurut pandangan Prof. fikir. yang kudrat-Nya terhukum pada hikmatNya. malah sesungguhnya bagi keperluan meninggikan adab dan susila serta kesedaran ramai terhadap kemuliaan insan dan keagungan Tuhan menerusi Islam. qalam. Jika dulunya tidak ada apa yang dapat dinamakan sebagai bahasa internasional.

tetapi sastera Jawa. terciptalah bahasa yang mampu menjadi alat perhubungan bagi bangsa-bangsa di daerah ini. maka dengan kedatangan Islam. Wertheim nampaknya telah menyamakan peranan Islam di Alam Melayu dengan zaman permulaan Islam di Tanah Arab. barulah muncul konsep bangsa Melayu dengan Islam sebagai teras keperibadiannya. konsep bangsa Melayu akan terus kekal selagi Islam tidak dipisahkan. Dan seiiring dengan kemunculan bahasa Melayu tersebut maka bermulalah perkembangan sastera tulisan.tulisan huruf Arab (Jawi). terbentuk pula suatu konsep bangsa yang dinamakan bangsa Melayu. Dan sastera Jawa bukannya sastera Melayu. oleh kerana ia tegak dengan keperibadiannya sendiri. akan hilanglah bangsa Melayu itu sendiri! Tidak setakat itu sahaja. kerana Islam telah 67 . tetapi bila mana Islam dipisahkan daripadanya. Islam dengan faham kesamarataannya yang tersendiri telah merubah secara radikal sistem kelas yang selama ini menjadi anutan masyarakat Nusantara. itu bukannya sastera Melayu. Sebab itu kata Dr. dan ini dicapai melalui perlakuan ibadat. Islam telah memperkenalkan konsep sama rata atau unsur demokrasi sebagai ganti sistem kasta Hindu yang membahagikan penduduk Nusantara kepada beberapa susun lapis seperti di India. Wertheim. bahkan dari segi sosialnya. Deliar Noer. Jika dulunya cuma terdapat suku-suku kaum yang tegak dengan identitinya sendiri. seperti haji misalnya. Kedatangan Islam bukan hanya bermakna kedatangan suatu agama dan suatu bahasa. Kalaupun ada sastera tulisan sebelumnya. Menurutnya Islam juga telah menghapuskan semangat kedaerahan dan membentuk perpaduan di kalangan penduduk Alam Melayu melalui konsep Ummah atau masyarakat Islam. sedangkan sebelumnya cuma terdapat sastera lisan sahaja. Seperti kata W. Ertinya konsep kebangsaan Melayu hanya wujud sejak kedatangan Islam ke Nusantara.

berlaku proses Islamisasi selama berabad-abad. Sejak adanya bukti awal kedatangan Islam hingga berdirinya suatu kerajaan Islam dengan raja yang Islam pula. Selain dari segi sosialnya. Dalam Hukum Kanun sendiri tercatat firman Allah yag menuntut agar orang-orang Mukmin mentaati Allah dan Rasul-Nya. Memang benar bahawa sebelum terdirinya kerajaan-kerajaan ini. Islam juga telah membawa perubahan yang besar terhadap sistem politik Nusantara. serta pemimpin-pemimpin di antara kaum (Al-Nisa: 59). óΟä3ΖÏΒ Íö∆F{$# ’Í<'ρé&uρ tΑθß™§9$# (#θãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr& (#þθãΨtΒ#u™ tÏ%©!$# $pκš‰r'≈tƒ «!$$Î/ tβθãΖÏΒ÷σè? ÷ΛäΨä. sungguhpun pada setengah-setengah tempat kita masih dapat mempersoalkannya. Yang nyata sekali ialah tertubuhnya kerajaankerajaan Melayu-Islam seperti di Pasai. βÎ) ÉΑθß™§9$#uρ «!$# ’n<Î) çνρ–Šãsù &™ó©x« ’Îû ÷Λäôãt“≈uΖs? βÎ*sù ( ∩∈®∪ ¸ξƒÍρù's? ß|¡ômr&uρ ׎öyz y7Ï9≡sŒ 4 ̍ÅzFψ$# ÏΘöθu‹ø9$#uρ 68 . Islam tidak sahaja membawa kerajaan. Acheh. Demak dan sebagainya. tentulah memerlukan kesabaran dan mengharungi proses yang panjang sekali. bahkan amat panjang. yakni kedatangan Islam tidaklah terus secara langsung mendirikan suatu kerajaan. bahkan berjaya pula meninggalkan kesankesan di dalam sistem perundangan Melayu. ianya melintasi jangka masa yang panjang. Ini pun dapat menjadi bukti pula bahawa penyebaran Islam di Nusantara berlaku secara lemah-lembut dan penuh hikmah. Sebab itu dalam berjuang di tengah-tengah sesuatu kekuasaan.menghapuskan semangat kesukuan orang-orang Arab dan mewujudkan masyarakat universal. Ini kerana di Nusantara sudahpun berdiri kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang hidup semenjak beratusratus tahun sebelumnya.

namun kesanggupannya untuk mencatat atau memaktubkan ketentuan-ketentuan seperti itu sudah menunjukkan wujudnya pengaruh Islam terhadap sistem perundangan Melayu. kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) Dalam sesuatu perkara. Beberapa aspek daripada hukum-hukum Islam tersebut sudah kita bicarakan sebelumnya. baik di bidang kebudayaan mahupun perdagangan.jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan rakyat pula kurang menghormati ketentuan-ketentuan Islam tersebut.Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman. Jika sebelumnya Henri Pirenne mengatakan bahawa dengan kedatangan Islam mengakibatkan perpaduan Laut Tengah itu hancur lebur di Eropah. Sungguhpun dari segi praktiknya tindakan raja-raja lebih banyak berdasarkan budi bicaranya sendiri. dan lebih elok pula kesudahannya. kedatangan Islam ternyata sekali membawa revolusi besar. demikian jugalah kita lihat dengan kedatangan Islam ke Nusantara ini perpaduan Lautan India yang mempengaruhi kehidupan daerah ini. sedang pemerintah pula mestilah bertanggungjawab di atas rakyat pimpinannya. Nukilan dari Nas-Nas ini menuntut agar rakyat taat setia kepada pemerintahannya. Sebelum kedatangan 69 . Sedang dalam Sulalatus-Salatin (Sejarah Melayu) diceritakan bahawa di saat-saat akhir Sultan Mansur Shah. dan mereka bertanggungjawab di atas pimpinannya". (Surah al Nisa’:59). maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya . diingatkannya puteranya sepotong hadis bahawa "setiap orang adalah pemimpin. telah juga hancur lebur. hingga menjadikan punca atau paksi kehidupan kebudayaan Eropah lalu beralih ke Utara. Dari segi ekonominya pula. Taatlah kamu kepada Allah dan Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang Yang berkuasa) dari kalangan kamu. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu).

Maka hasilnya dapat kita saksikan kini dengan hidupnya kembali nilai-nilai feudal dan istana. ke Laut Parsi. dan tiada terlintas baginya saujana alam internasional dewasa itu. Dengan ini kita lihat bahawa dengan kedatangan Islam. sama seperti pemindahan paksi kehidupan orang-orang Eropah dari Laut Meditteranean ke Utara. Tetapi dari segi lain pula. serta adat istiadat lama dan sebagainya. Semua perubahan-perubahan yang berlaku ini menyebabkan timbulnya suatu Zaman Baru. Jika orang-orang Barat didakwa sebagai bertanggungjawab memperkenalkan semangat rasionalisme. Ertinya kedatangan Islam telah membawa revolusi besar bukan sahaja dari segi luarannya bahkan segi dalamannya sekali. punca kehidupannya berkisar dalam gelanggang kebudayaan India. proses pengislaman yang sekian lama berjalan lancar itu menjadi terbantut. bahkan sekaligus pada cara hidupnya juga. Mereka bukan sahaja cuba menghidupkan tradisi feudal. Bagaimanapun dengan kedatangan imperialisme Barat. bahkan sampai menjangkau Laut Merah. suatu zaman yang tidak sahaja baru dari segi pandangan hidupnya. ke Laut Meditteranean.Islam perdagangan daerah ini terbatas dalam sekitar Lautan India. bahkan telah mengabaikan kepentingan dan peranan Islam di Kepulauan Melayu. kedatangan Barat dapat juga dianggap sebagai meneruskan proses Islamisasi juga. dan seterusnya ke pelabuhanpelabuhan Eropah. punca atau paksi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kepulauan Melayu telah beralih dari India ke Timur Tengah. Jelasnya dengan kedatangan Islamlah maka kegiatan-kegiatan perdagangan meluas sehingga tidak lagi terbatas di Lautan India. individualisme dan 70 .

Tegasnya. misalnya sistem pengeluaran zakat dan fitrah merupakan sebagai satu cara mengambil harta orang yang berada untuk diberi kepada orang yang susah. agama (Kristian) menghalang cita-cita intelektualisme. Sejarah Dan Pemikiran Islam. demikianlah halnya juga sesudah kedatangan Islam.) Sumbangan Islam Kepada Tamadun Melayu Sebelum kedatangan Islam penduduk di Nusantara pada umumnya menganut agama Hindu. kemudian mereka dipengiruhi oleh kebudayaan Hindu dalam beberapa hal. Bhd.internasionalisme. Walaupun begitu. Dan ini berkait rapat dengan penentangan mereka terhadap sistem feudal dan penguasaan Gereja di Zaman Pertengahan. semuanya itu adalah berasaskan tamadun Islam sendiri. Selepas abad kedua belas pengaruh Islam pun mulai berkembang dengan pesatnya. Selangor : Penerbitan Pena Sdn. Ertinya dalam sejarah Barat. masyarakat Melayu pada ketika itu sudah mempunyai kebudayaan mereka yang tersendiri. maka beberapa sumbangan dan pembaharuan telah dibawa oleh Islam demi untuk memperkayakan lagi kebudayaan Melayu. maka itu tidak lain daripada cita-cita Islam juga. Jika kita mempelajari punca-punca semangat ini dalam sejarah kebangkitan Barat. Ahli-ahli kebudayaan berpendapat bahawa agama Islam tidak memberi perubahan dalam struktur ekonomi orang Melayu. Demikian juga sistem 71 . agamalah yang mendorong malah mewajibkannya. sedang dalam sejarah Islam. Misalnya sebelum kedatangan Islam orang Melayu menjalankan perdagangan dan pertanian. (Abdul Rahman Haji Abdullah (1984). Dengan kedatangan Islam. Islam tidak membawa bentuk yang baru daripada sistem perekonomian Islam. maka itu tidak lain merupakan penerusan kepada proses Islamisasi belaka. Walau bagaimanapun Islam telah memberi sumbangan dalam susunan perekonoman orang Melayu. Sebab itu jika dinilai peranan Barat dalam menggalakkan cita-cita intelektualisme di Nusantara.

flkiran orang-orang Melayu telah terbuka. Jelaslah daripada perkembangan baru hasil penulisan dan karya-karya kesusasteraan lebih bercorak demokrasi dari masa yang sudah-sudah. Bahasa Melayu mulai berkembang 72 . dan lahirlah rasionalisme dan intelektualisme dalam masyarakat Melayu yang tiada terdapat sebelum kedatangan Islam. Hasil-hasil kesusasteraan Islam dalam bentuk kisah nabi-nabi dan pahlawan-pahlawan Islam mengambil alih epik-epik dan hikayat-hikayat Hindu yang penuh dengan khayalan dan fantasi. kafarah. Dengan kelahiran unsur rasionalisme. malah kitab-kitab itu dituliskan untuk bacaan orang Islam umumnya. Perkembangan Islam ke daerah Nusantara dibawa oleh mubaligh Islam. dan ajaran yang dibawa oleh mereka adalah berbentuk metafizik dan bercorak intelektralisme. ia merupakan sebagai satu cabaran kepada unsur mitologi dan dongeng-dongeng yang menitikberatkan alam khayalan dan fantasi yang membicarakan tentang dewa-dewa dan pari-pari. Hal ini merupakan juga sebagai aspek perekonomian yang penting yang telah disumbangkan oleh Islam. Mubaligh-mubaligh Islam membawa kepercayaan monoteisme dengan penekanan kepada fikiran yang rasional untuk mempertahankan keterangan-keterangan mengenai wujudnya Tuhan. Hasil penulisan pada zaman Islam bukan semua dihasilkan untuk kepentingan raja-raja dan golongan bangsawan.sedekah. Kedatangan Islam membawa dorongan utama ke arah penghayatan ilmu pengetahuan dan daya berfikir bukan sahaja kepada golongan istana. wakaf dan sistem Baitulmal yang merupakan satu fenomena baru dalam masyarakat Melayu dalam zaman Islam. Dengan yang demikian. Kitab-kitab agama dan falsafah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Islam telah membawa bentuk baru dalam bidang kesusasteraan. tetapi juga kepada orang awam.

Apabila agama mendapat tempat yang begitu baik. atau pada waktu malam hari kerana mendengar pengajaran-pengajaran agama. Tidak syak lagi bahawa agama Islam dengan semangat keislamannya yang berkobar-kobar telah menyatukan penduduk di Nusantara bagi berjuang membebaskan diri mereka daripada kuasa penjajahan Barat. namun dengan semangat Islam mereka dapat bersatu di bawah pertubuhan-pertubuhan kebangsaan telah berjuang menuntut kemerdekaan berdasarkan agama Islam.dengan pesatnya. Antara ciri-ciri kebudayaan Islam yang menjadi amalan penduduk di Nusantara. misalnya terdapat berbagai-bagai suku kaum di Indonesia. Agama Islam memainkan peranan yang penting dalam kesejahteraan rakyat di Alam Melayu. maka dengan kedatangan Islam pusat-pusat pendidikan Islam mulai didirikan di merata73 . Maka lahirlah perasaan bersatu padu dan kasih sayang antara mereka seperti yang dianjurkan oleh Islam. di situ mereka berunding bersama-sama dalam hal-hal kehidupan mereka. Istilah-istilah daripada bahasa Arab dipinjam dan ditambahkan lagi untuk memperkayakan lagi perbendaharaan kata-kata Melayu. Agama Islam dengan semangat jihadnya memberi inspirasi untuk menyintai tanahair di dalam diri penduduk di daerah Alam Melayu. ialah gambaran masyarakat Islam yang hidup secara persaudaraan di dalam sebuah kampung. Masjid merupakan tempat tumpuan pada hari-hari Jumaat. Semangat Islam memainkan peranan utama menyatupadukan tenaga politik penduduk setempat untuk menentang kolonialisme dari Barat. maka terdapat keamanan dan kesejahteraan di kalangan penduduknya. Islam sebagai agama yang menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Semangat persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam dapat menyatupadukan berbagai-bagai suku dan puak. Masjid merupakan balai permesyuaratan di kalangan penduduk di sesebuah kampung.

harta. tauhid. kemudian didefinisikan 74 . Undang-undang Islam daripada Mazhab Shafie memainkan peranan penting dalam menentukan hal-hal yang mengenai kehidupan penduduk di Alam Melayu seperti perkara yang berkaitan dengan warisan.Undang-undang Melaka ini menggambarkan kepada kita corak.Kebudayaan Agama Islam mempengaruhi semua aspek kehidupan orang Melayu. Misalnya dalam bidang politik. Jika dikaji Hukum Kanun Melaka yang wujud sejak abad ke-14 itu ternyata sekali bahawa Islam telah memainkan peranan yang penting. Di samping masjid dan surau. dan hukuman yang tertentu terhadap orang-orang yang membuat kesalahan. Kemudian diikuti oleh negeri-negeri yang lain seperti Terengganu dan Pahang. Pengaruh Islam Di Alam Melayu . tasawuf. nahu dan lain-lain lagi. Salah satu peninggalan bertulis dari zaman Melaka ialah Undang-undang Melaka. Undang-undang itu juga mungkin merupakan sebahagian perlembagaan negeri yang berkenaan. undang-undang mu'amalah perkara yang berkaitan dengan perkahwinan. Di samping itu. atau cara pemerintahan yang telah dijalankan di negeri itu.rata tempat di daerah Alam Melayu. terdapat undang-undang adat yang diamalkan di beberapa daerah tertentu yang bercampur dengan pengaruh undang-undang Islam. bahasa Arab. sekolah agama didirikan untuk mengajar ilmu pengetahuan agama Islam mulai daripada pelajaran membaca Quran hinggalah kepada pelajaran ilmu fekah. Mukadimah undangundang tersebut dimulakan dengan doxologi keislaman. sistem pemerintahan Melayu yang terawal di Semenanjung ialah sistem Kesultanan Melayu Melaka. Pengaruh undang-undang Islam juga terdapat dalam undang-undang setempat seperti Undang-undang Luaran di Filipina dan Hukum Kanun Melaka di Semenanjung Tanah Melayu.

Hukum Kanun Melaka yang menjadi sistem undang-undang bagi mentadbir negeri Melaka memperlihatkan beberapa fasal yang disandarkan kepada sistem undang-undang Islam. Beberapa fasal dalam Hukum Kanun Melaka yang berhubung dengan kesalahan membunuh. wakaf. Sultan Alauddin berbuat demikian kerana ingin menghapuskan perompak-perompak yang bermaharajalela di Melaka pada waktu malam hari. Menurut Sejarah Melayu. Satu fasal undang-undang itu ada menyebut: "berhubung dengan menteri-menteri." Apa-apa yang diperkatakan oleh Hukum Kanun Melaka itu memang bertepatan sekali dengan laporan Sejarah Melayu tentang wasiat Sultan Mansur Syah kepada puteranya Sultan Alauddin supaya menjalankan pentadbiran negeri menurut perintah Allah. kesaksian. Hal ini sama seperti sistem pemerintahan Islam pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. Sultan Alauddin pernah meniru jejak langkah Khalifah Umar ibn al-Khattab yang menyamar diri pada waktu malam hari untuk menyiasat tentang kesusahan rakyat. bersumpah. mereka hendaklah bertindak berdasarkan firman Allah dalam al-Quran dan menjalankan suruhannya untuk membuatkan kebaikan dan menegahkan kejahatan. berzina. tindakan Sultan Alauddin itu telah menjadikan bandar Melaka menjadi aman kembali. Salah satu fasalnya ada menyebutkan tentang keperluan ketua negara untuk berunding dan bermesyuarat dengan pegawai-pegawai kerajaan dan rakyat jelata. Raja-raja Melaka hingga 75 . meminum minuman keras. yang berdasarkan konsep 'Syura' seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran. membuat fitnah. wang bunga dan lain-lain memperlihatkan bahawa Hukum Kanun Melaka itu kuat dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam. hukum murtad. Sejarah Melayu juga menyebut tentang masalah-masalah agama yang menjadi perhatian.jawatan Sultan Mahmud dan Raja-raja Melaka sebagai Khalifah al-Mu'minin. pegawai-pegawai istana dan pasukan tentera.

Undang-undang Pahang itu telah digubal hampir sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Daripada 68 fasal dalam Undang-undang Pahang. Walau bagaimanapun. sistem perlantikan ketua kerajaan daripada kalangan kaum wanita telah diberhentikan selepas Sultanah Kamalat Syah (1688-1699 76 . Keadaan ini mungkin berlaku kerana kekuasaan politik tertumpu kepada ketua kerajaan sahaja. Pada catatan di batu bertulis terdapat bukti bahawa hukum Islam mengenai kesalahan zina telah dilaksanakan di negeri itu sejak tahun 1303 Masihi lagi. juga mengakui bahawa undang-undang Islam amat kuat dijalankan di Aceh berbanding dengan tempat-tempat lain di Alam Melayu.terpaksa dihantar beberapa utusan ke Pasai. Undang-undang Pahang yang mungkin merupakan perlembagaan negeri itu sejak tahun 1592 Masihi telah memproklamirkan Pahang sebagai 'Dar al-Islam' dengan Sultan Abdul Ghafur Muhaiyuddin Syah (1592-1614 T. termasuk urusan sembahyang Jumaat.) sebagai Khalifah. Islam juga memainkan peranannya dalam sistem pemerintahan Melayu di Terengganu. Oleh kerana pengaruh Islam begitu kuat di Aceh. Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Aceh banyak bukti yang dapat diberikan tentang kedudukan Islam dalam pentadbiran negeri itu. 42 fasal merupakan terjemahan sepenuhnya daripada undang-undang Islam daripada Mazhab Syafie. tidak dapat dinafikan tentang sifat kezaliman beberapa orang Sultan Melaka. Jawatan pentadbir undang-undang tertinggi di bawah Kesultanan Aceh ialah Kadi-Malik al-Adil.M. Jawatan yang rendah sekali ialah Imam yang bertanggungjawab bagi pentadbiran di tiap-tiap mukun. Snouck Hungronje dalam bukunya The Achinese walaupun mendakwa undang-undang adat berleluasa di negeri itu. seperti yang berlaku dalam pemerintahan Islam daripada keluarga Umaiyah dan Abbasiyah yang menyalahgunakan kuasa mereka.

Proses perpaduan ini menurut beliau dicapai melalui perlakuan ibadat. Pesantren merupakan satu institusi pengajian tinggi agama Islam yang bercorak tradisi di Pulau Jawa. kerana Islam telah menghapuskan semangat kesukuan orang-orang Arab dalam zaman pralslam. orang Melayu mula digalakkan belajar membaca serta diikuti pula dengan proses pembelajaran yang bercorak ilmu-ilmu agama. Dalam bidang sosial. Islam telah membawa satu perubahan yang radikal seperti yang diperkatakan oleh Wertheim dalam bukunya Indonesian Society in Transition. Islam telah memperkenalkan konsep sama rata. Penulisan bahasa Melayu yang menggunakan huruf Quran mulai berlaku dengan tujuan mengarang buku-buku mengenai agama Islam.Masihi) kerana didasarkan kepada satu fatwa dari Mekah yang melarang perlantikan wanita sebagai ketua Kerajaan Islam. surau dan masjid. Beliau menyamakan peranan Islam di Alam Melayu dengan zaman permulaan Islam di negeri Arab. Menurut Wertheim. rangkang dan pesantren. dan menggantikan fahaman yang bercorak universal tanpa semangat perkauman. langgar. Dari tahap ini. atau unsur demokrasi sebagai ganti sistem kasta Hindu yang membahagikan penduduk Alam Melayu kepada beberapa susun lapis seperti di India. iaitu pondok. atau kebangsaan yang sempit. mereka mempelajari ayatayat Quran untuk tujuan menunaikan fardu sembahyang. lahirlah institusi-institusi agama Islam yang berpusat di madrasah. termasuk mengerjakan haji. Daripada dorongan pembelajaran itu. Kini beberapa 77 . diikuti oleh peringkat yang lebih tinggi. Menurut beliau. atau masyarakat Islam. Islam telah menghapuskan semangat kedaerahan dan membentuk perpaduan di kalangan penduduk Alam Melayu melalui konsep umah. Apabila orang Melayu mula memeluk agama Islam.

walaupun nama dan beberapa identiti tradisinya masih dikekalkan. Hikayat Puteri 78 . Hikayat Nabi Mikaj. Pengaruh Islam meliputi semua aspek kebudayaan Melayu. Pengajian agama Islam serta penulisan yang bercorak keislaman telah menggalakkan perkembangan bahasa Melayu bukan sahaja di Alam Melayu. jika dibandingkan dengan karya kesusasteraan pengaruh Islam yang lain. Hikayat Makjizat Nabi. Apa-apa yang telah diperkatakan di atas merupakan sebahagian daripada contoh bidang kebudayaan yang telah diterokai oleh agama Islam dalam zaman permulaannya. Cerita-cerita ini disadurkan oleh penulis-penulis Islam setempat daripada kesusasteraan Arab dan Parsi seperti Hikayat Nur Muhammad. Cerita-cerita tentang Nabi Muhammad dapat dianggapkan sebagai yang paling tua usianya. peristiwaperistiwa yang luar biasa mengenai dirinya sebagai pesuruh Allah dan lain-lain. tetapi di beberapa daerah di Tenggara Asia. Pengaruh Islam Di Alam Melayu . termasuk rantau Indo-China. Ajaran-ajaran Islam juga disampaikan melalui cerita-cerita mengenai Nabi seperti Hikayat Nabi Muhammad Dengan Iblis. penyebar-penyebar agama Islam itu tentu turut mengisahkan tentang pembawa ajaran yang tersebut. sifat-sifatnya yang ideal. Hikayat Nabi Wafat. Hikayat Nabi Bercukur. iaitu Nabi Muhammad.Kesusasteraan Dalam zaman permulaan Islam penyebar-penyebar Islam telah menulis risalahrisalah agama yang menerangkan tentang rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Benarlah pendapat Wertheim bahawa agama Islam dalam beberapa hal turut mencetuskan revolusi dan memodenkan masyarakat Melayu tradisi. Cerita-cerita mengenai Nabi Muhammad ini memperkatakan tentang ketokohannya. dan Hikayat Rasulullah. Lagipun cerita-cerita seperti ini tiba bersama-sama kedatangan Islam ke daerah ini.buah pesantren di Pulau Jawa telah disamakan kedudukannya dengan universiti Islam. Di samping tulisan mengenai ajaran Islam.

ke dalam kesusasteraan Melayu. Hikayat Muhammad Ali Hanafiah. Hikayat Abu Syahmah. Hikayat Nabi Yusuf. Dengan yang 79 . Penulis-penulis Islam dipercayai juga menghasilkan cerita-cerita mengenai pahlawan-pahlawan Islam dalam Kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Amir Hamzah. dan lain-lain. Hikayat Nabi Allah Ayub. Hikayat Sa'ifZul Yazan. atau Parsi. Hikayat Amir al-Mu'minin Umar. Hikayat Seribu Masalah mengandungi dialog antara Nabi dengan pemimpin Yahudi. Hikayat Semaun dan seterusnya. Hikayat Hassan dan Hussain.Salamah yang mengandungi nasihat Nabi tentang tugas seorang isteri dalam Islam. Hikayat Nabi Musa. Hikayat Raja Khandak. Hikayat Nabi Sulaiman. Hikayat Tamin al-Dari dan lain-lain. Hikayat Nabi Dengan Orang Miskin. Cerita tentang nabi-nabi ini telah disadurkan oleh penulis-penulis Islam daripada bahasa Arab atau Parsi. Untuk menyalin. Misalnya Hikayat Nabi-nabi. Hikayat Raja Jumjumah. atau menyadurkan karya-karya yang tersebut memerlukan orang-orang yang menguasai bahasa Arab dan Parsi. Hikayat-hikayat lain daripada jenis yang sama seperti Hikayat Nabi Mengajar Ali. Hikayat Lumkan al-Hakim. Dalam al-Quran ada tersebut tentang cerita-cerita yang ringkas mengenai nabinabi. Hikayat Abu Bakar dan Rahib Yahudi. Orang Melayu yang menguasai bahasa-bahasa tersebut pada umumnya terdiri daripada mereka yang mendapat didikan melalui institusi-institusi pengajian Islam. Bahasa-bahasa tersebut merupakan sebagai bahasa asas dalam bidang pengajian Islam pada masa yang lampau. Hikayat Zakaria. Menurut Winstedt bahawa Cerita-cerita Berbingkai adalah bersumberkan dari Tanah Arab. Cerita-cerita mengenai para sahabat Nabi dan tokoh-tokoh Islam juga digubahkan menjadi cerita seperti Hikayat Abu Bakar. Hikayat Nabi Musa Munajat dan lain-lain. Hikayat Nabi Mengajar Anaknya Fatimah.

Hikayat Bakhtiar. percintaan. Hikayat Abu Yazid Bistami. Cerita-cerita seperti ini ialah mengenai Rajaraja Islam dan putera-putera raja. Cerita-cerita tentang ahli-ahli sufi itu dituturkan sehingga menjadi suatu legenda. Persoalan-persoalan dalam cerita ini selalunya menyentuh tentang pengembaraan. Cerita-cerita rekaan telah digubahkan untuk tujuan memberi hiburan di samping memasuki beberapa unsur didaktik. Hikayat Sultan Bustaman. Hikayat Darmatasih. Hikayat Syeikh Abdul Kadir Jailani. Cerita-cerita jenaka turut diciptakan seperti ceritacerita mengenai Abu Nawas. Hikayat Rabe'ah. atau mengubahkan cerita-cerita mengenai tokoh-tokoh yang tersebut untuk menjadi contoh dan teladan kepada pembacanya. Dalam sejarah perkembangan Islam terdapat ahli-ahli sufi yang terkenal dalam dunia Islam dan aliran fahaman mereka telah menjadi ikutan. Daripada jenis yang sama juga termasuk Hikayat Umar Umaiyah yang telah dipadankan daripada sebuah karya asal dalam bahasa Arab. perjuangan mereka untuk menegakkan keadilan dan lain-lain. Penulis-penulis Islam di Alam Melayu turut menyadur. penyalin-penyalinnya adalah daripada penulis-penulis Islam. Cerita-cerita tersebut adalah seperti Hikayat Sultan Ibrahim. Hikayat Hassan Damsyik. Hikayat-hikayat seperti ini dalam Kesusasteraan Melayu telah digubah oleh penulis setempat. 80 . Cerita-cerita itu kemudian dituliskan orang. Parsi dan Hindustan. dan lain-lain. Hikayat Jauhar Manikam. Hikayat Kalilah Dan Daminah.demikian. dan lain-lain. seorang penyair yang terkenal dalam zaman Kerajaan Abbasiyah. Antara saduransaduran itu ialah Hikayat Raja Damsyik. atau disadurkan daripada tulisan-tulisan dalam bahasa Arab. Hikayat Muhammad Mukabil. Hikayat Gul Bakawali. Ceritacerita Berbingkai yang dimaksudkan itu ialah Hikayat Bayan Budiman. dan lain-lain.

masnawi. Syair merupakan bentuk puisi yang agak popular dalam Kesusasteraan Melayu Lama. seperti Bustan al-Salatin (Taman Segala Raja) yang dikarangkan oleh Syeikh Naruddin al-Raniri. seperti Syair Makrifat dan Alam Tasawuf. Hamzah telah menulis syair-syair seperti Syair Dagang. pengajaran hukumhukum Islam. rubai'i.Sumbangan penulis-penulis selanjutnya dalam bentuk sastera ketatanegaraan yang pada umumnya telah disusunkan bersumberkan daripada ajaran Islam. Mansur anak murid Abdul Rauf telah menulis sebuah karya puisi yang bertemakan tasawuf juga berjudul 'Syair Takrif al-Huruf. seorang pujangga Islam. Syair Unggas Bersoal Ilmu Akhirat. Syair Burung Pungguk. kasidah dan lain-lain. malah judulnya sendiri telah menggunakan bahasa Arab. kitab. Syekh Abdul Rauf Singkel yang banyak menulis kitab-kitab agama juga turut menulis syair yang bercorak tasawuf berjudul 'Syair Makrifat'. Pengaruh Islam Di Alam Melayu . akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia. Penulis-penulis Islam menggunakannya juga sebagai media untuk menyalurkan dakwah agama. dan Taj al-Salatin (Mahkota Raja-raja) yang telah dikarangkan oleh Bokhari al-Jauhari. Pencipta syair yang pertama di Alam Melayu menurut Saiyid Muhammad Naguib al-Attas ialah Hamzah Fansuri. seperti syair. Penulis-penulis 81 . Dalam karyanya. gazal. Syair Burung Pinggai. dan lain-lain. Syair Kiamat. Syair Cerita Dalam Kubur. Hamzah Fansuri memusatkan persoalan-persoalannya pada soal-soal tasawuf. nazam. malah puisi-puisi keagamaan telah ditulis dengan menyentuh tentang rukun-rukun Islam.Puisi Melayu Sumbangan penulis-penulis Islam termasuk juga dalam pengenalan bentuk-bentuk puisi dalam Kesusasteraan Melayu yang telah dipadankan dari Arab dan Parsi. Syair Perahu. dan Syair Sidang Fakir. Syairsyair yang lain yang bertemakan tasawuf yang tidak dapat dipastikan nama pengarangnya. Syair Mistik dan Tauhid. rukun-rukun Iman.

Syair Ibadat. Bagi negeri Pulau Pinang dan Melaka Bab (3) itu menyebutkan: "Perlembagaan-perlembagaan negeri Melaka dan Pulau Pinang akan mengandungi syarat-syarat untuk menganugerahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Islam di negeri-negeri itu". Tetapi dalam sebarang perlakuan. Pengaruh Islam Di Alam Melayu . Syair-syair yang tersebut juga dilagukan dan dinyanyikan dalam perayaanperayaan Islam. Syair Haji dan lain-lain.Perlembagaan Menurut perlembagaan Malaysia. agama Islam ialah agama rasmi bagi Persekutuan Tanah Melayu (tetapi tidak menjadi agama rasmi di Sabah dan Sarawak) seperti yang tercatat dalam perlembagaan Malaysia Bab (3) Ceraian (1). keutamaan dan kuasa Sultan sebagai Ketua Agama itu terpelihara. Kerajaan Pusat tidak boleh membuat sesuatu undang82 . Ceraian (2) pula menyatakan bahawa di tiap-tiap negeri. iaitu agama Islam menjadi agama Persekutuan Tanah Melayu.Islam juga turut mengubahkan cerita-cerita mengenai nabi dalam bentuk syair seperti Syair Nabi Bercukur. kedudukan Sultan sebagai Ketua Agama di negerinya seperti yang diakui oleh perlembagaan negeri itu. Syair Nabi Yusuf. atau dalam sesuatu istiadat keislaman. Syair-syair lain yang membawakan tema keagamaan ialah seperti Syair Qawa'id al-Islam. maka tiap-tiap Sultan sebagai Ketua Agama di negerinya dapat memberi kuasa kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mewakilinya. Dalam bidang perundangan mengenai hal-ehwal agama Islam kerajaan negeri mempunyai kuasa penuh. melainkan Melaka dan Pulau Pinang. Syair Alif Ba Ta. acara-acara dan upacara-upacara yang telah dipersetujukan oleh Majlis Raja-raja supaya meliputi kepada seluruh Persekutuan Tanah Melayu. dan Syair Puji-pujian kepada Nabi. dan dalam lengkongan perlembagaan itu segala hak.

Baitulmal dan juga bertanggungjawab mengenai tempat ibadat. dan biasanya tertakluk di bawah kuatkuasa Majlis Agama Islam. tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dengan kerajaan negeri yang bersangkutan. enggan menunaikan sembahyang Jumaat. Majlis Agama juga . talak. Majlis agama juga bertanggungjawab mengeluarkan tauliah kepada guru-guru agama Islam di dalam tiap-tiap negeri itu. Majlis ini diketuai oleh seorang Yang di-Pertuan. terdapat pula jawatan Mufti yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan sesuatu fatwa berkaitan dengan kepentingan agama dan umat Islam. Di samping itu. tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kuasa Majlis Agama itu menurut perlembagaan negeri meliputi hukum syarak seperti undang-undang. kecuali perkara yang terkandung dalam senarai persekutuan. nikah. Majlis Agama bertanggungjawab mengenai harta wakaf dan Baitulmal dan mentadbirkannya untuk kebajikan orang Islam. terdapat Kadi-kadi dan Kadi Besar yang bertanggungjawab bagi membicarakan soal perceraian. bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama di negeri baginda sendiri dan juga di negeri-negeri Melaka dan Pulau Pinang. Di samping itu. Mengenai perkahwinan. Di tiap-tiap buah negeri Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk sebuah pejabat agama untuk mengendalikan pentadbiran hal-ehwal agama Islam. harta wakaf. Menurut perlembagaan itu. khalwat. menghukum orang-orang yang melanggar hukum-hukum syarak. berhubung dengan harta pusaka dengan melalui cara-cara wasiat. nafkah. Mahkamah Syariah hanya berkuasa terhadap orang-orang 83 Islam.undang berhubung dengan agama Islam. khalwat. bersekedudukan dan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang Syarak. Kutipan-kutipan zakat dan fitrah adalah terletak di bawah kuasa Sultan yang biasanya melantik suatu jawatankuasa untuk mengendalikan kutipan ini. atau tidak. sedangkan di negeri-negeri lain Sultan masing-masing bertanggungjawab sebagai Ketua Agama. bersekedudukan. mas kahwin.

Jabatan Perdana Menteri mempunyai peruntukan khas untuk mengendalikan hal ehwal agama Islam. Kini Jabatan Perdana Menteri menjalankan aktiviti dakwah melalui Institiut Dakwah Islam dan kegiatan penyelidikan melalui Pusat Penyelidikan Islam Jabatan Perdana Menteri. Bantuan kewangan juga diberi kepada pertubuhan-pertubuhan Kebajikan Islam untuk usaha-usaha penyiaran Islam di kalangan penduduk Tanah Melayu dan lain-lain lagi.4 Tamadun Melayu sebagai asas pembinaan Tamadun Malaysia Tamadun Malaysia yang sedang dimantapkan sekarang wujud dari satu proses sejarah yang sambung-menyambung dan dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber arkeologi mahupun sejarah. Dengan itu. "Manakala ada 15 orang murid atau lebih beragama Islam di sebuah sekolah yang menerima bantuan. misalnya pentadbiran Masjid Negara terletak di bawah tanggungjawab Jabatan Perdana Menteri. Pengantar Sejarah Umat Islam. Kuala Lumpur : Heinemann (malaysia) Sdn. (Dr. maka guru agama hendaknya diadakan." Dengan itu. Menurut perlembagaan Malaysia Bab (12) Ceraian (2) menyatakan: "Undangundang Persekutuan membolehkan diberi bantuan kewangan khas untuk mengadakan atau menanggung tempat-tempat pengajian Islam. Bhd. pelajaran agama telah diberikan dengan cara meluas di semua tingkatan persekolahan di Tanah Melayu.bertanggungjawab mengawal sesiapa yang mencuba mengembang ajaran dan kepercayaan lain kepada penganut agama Islam. Untuk melicinkan lagi pentadbiran agama Islam. telah dicatatkan dalam Undang-undang Pelajaran 1956 Bahagian 49 antaranya menyebutkan. atau mengadakan pengajaran agama Islam kepada orang-orang Islam. Ismail Hamid (1985).) 2. Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik yang bernama Malaysia sekarang adalah lanjutan daripada politik-politik 84 .

Sebagai sumber keadilan negara. Temasik (Singapura). Yang diPertuan Agong merupakan ketua utama negara. Sebagai ketua legislatif.Melayu seperti Melaka. Keseluruhan politik ini terangkum di dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Kepulauan Melayu. Setiap politik Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan. Kelantan. atau mahkamah tentera. Ketua Hakim dan Hakim-hakim. yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan. pemerintahan (executive) dan kehakiman (judiciary). Pesuruhjaya Tinggi dan Duta-duta Malaysia ke luar negara. Pahang. Politik-politik ini juga adalah kesinambungan daripada pelbagai kerajaan Melayu yang pernah wujud pada zaman sejarah seperti Srivijaya. Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi. iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum diwartakan menjadi undangundang yang sah. Yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan dalam memperkenankan undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Parlimen. Langkasuka. maka paksi utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan Tamadun Malaysia ialah Tamadun Melayu. iaitu perundangan (legislative). Alam Melayu atau Nusantara dan di wilayah inilah Tamadun Melayu wujud berkembang. baginda juga mempunyai kuasa mengampun setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang dilakukan di Wilayah Persekutuan. Kedah. Sistem pemerintahan raja berpelembagaan sekarang ini adalah antara sumbangan utama Tamadun Melayu kepada Tamadun Malaysia. Selangor. iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Perak. Terengganu dan Negeri Sembilan. Johor-Riau-Lingga dan lain-lain. Sebagai ketua utama negara. Melaka. baginda melantik Perdana Menteri dan Menteri-menteri. Baginda juga adalah 85 . Johor. Lantaran fakta sejarah tersebut.

Melaka. Baginda adalah payung dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan. Johor dengan Undang-undang Johor dan Undang-undang Tubuh Negeri Johor (1895). di samping bertindak sebagai ketua agama Islam di Wilayah Persekutuan. Rembau. Yang diPertua Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara. Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang menjunjung keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. iaitu Sungai Ujong. Tamadun Melayu telah dimantapkan oleh Islam. Perak dengan Undang-undang II dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak. Sabah dan Sarawak. Negeri Sembilan pula dengan Hukum Adat atau Undang-undang Adat yang terdapat di empat daerah utama. Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling 86 . Inilah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak berkuasa mutlak. Baginda bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Pulau Pinang. Kedah dengan Undang-undang Kedah. secara khusus telah menjadi salah satu struktur terpenting kemelayuan. Sebagai satu entiti politik. Negeri Melayu seperti Melaka memiliki Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka. Islam dan adat Melayu. Semenjak zaman sejarah sehingga kini. Tradisi pemerintahan berasaskan perundangan dan perlembagaan ini dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia. seperti termaktub di dalam perlembagaan. Terengganu dengan Itqan Al-Mulk (Perlembagaan Negeri Terengganu 1911). negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundang yang berasaskan adat Melayu dan perundangan Islam. Johol dan Jelebu. Pahang dengan Undang-undang Pahang. dan baginda boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik oleh baginda. Dari semenjak zaman sejarah.pemerintah tertinggiAngkatan Bersenjata Malaysia.

termasuk melaksanakan pentadbiran dan Undang-undang Islam. Peruntukan ini termaktub di dalam Fasal 3 Perlembagaan Malaysia dan dengan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama Persekutuan Malaysia. Takrifan ini bukan sahaja berlaku di Malaysia. Perkembangan Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan daripada peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. Berdasarkan logika sejarah tersebut. juga dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama persekutuan dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrifkan Melayu. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang berdagang di kawasan ini. Bahasa Melayu adalah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu.melengkapi dan terintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. Akta Pendidikan 1961. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Islam terus menjadi faktor definitif Melayu. dari sekolah rendah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama sistem pendidikan negara. maka dimaktubkan juga di dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia juga menjamin 87 . tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam. Para pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka. iaitu Melayu mengamal adat Melayu. tetapi secara meluas di Alam Melayu. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang Melayu. malah menjadi pengantar komunikasi utama perkembangan Alam Melayu.

Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf akan adanya undang-undang adat yang terlaksana di kalangan orang Melayu dan juga peribumi Sabah dan Sarawak. Bersama-sama dengan inteligensia Melayu berpendidikan Inggeris. Usaha demikian dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu yang berpendidikan Melayu khususnya dari Maktab Perguruan Sultan Idris (SITC) melalui tulisan-tulisan mereka di akhbar-akhbar dan majalah yang berusaha membangkitkan kesedaran kebangsaan Melayu. namun undangundang tersebut tidak boleh mengatasi Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas Tamadun Malaysia. Kemasukan British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap budaya dan ketamadunan. Penentangan terhadap Malayan Union. telah menyatupadukan semua orang Melayu dari pelbagai negeri Melayu untuk menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya mencapai kemerdekaan. seperti Al-Imam (1906) yang cuba membangkitkan kesedaran terhadap agama. Akhirnya pada 31 Ogos 1957. Semangat kebangsaan Melayu mula berkembang pada awal tahun 1900 apabila golongan inteligensia Melayu yang berpendidikan Islam menerbitkan akhbar. mereka telah bersatu menentang gagasan Malayan Union yang cuba diperkenalkan oleh British Military Administration (BMA) pada tahun 1946. bangsa dan tanah air. telah lama digunakan oleh orang Melayu dan masyarakat peribumi lain. Sabah dan Sarawak bersetuju menjadi sebahagian daripada Persekutuan Malaysia. British telah membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonomi. 88 . Undang-undang adat yang sudah lama dipakai semenjak sebelum adanya undang-undang bertulis. pada 16 September 1963. yang cuba menghapus kedudukan raja-raja Melayu dan memberi kerakyatan kepada orang asing.kedudukan istimewa orang Melayu dan agama Islam.

89 . Intrumen ini juga berjaya menghapuskan ideologi komunis dari negara ini. Inilah sumbangan terbesar Tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Melayu yang harus difahami oleh semua rakyat Malaysia danjuga dunia luar.Semangat Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang Melayu dan merupakan instrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan negara bersama-sama rakyat bukan Melayu.

Iraq kira-kira 5000 tahun yang silam. matahari dan sebagainya yang dipanggil sebagai amalan Jahiliah.a. Tamadun Islam.). Agama yang dianut terdiri daripada agama samawi.s. jahiliah merujuk kepada kejahilan masyarakat Arab sebelum Islam dalam bidang akhlak dan keagamaan kerana dalam bidang-bidang lain mereka telah pun maju seperti pemiagaan.Bab 3 Sumbangan Tamadun Islam Kepada Peradaban Dunia 3. tidak dapat dipastikan titik permulaan dan peralihan sesuatu tamadun secara tepat malah tidak jelas asal-usulnya.) serta agama hanif (ajaran Nabi Ibrahim (a. Tamadun manusia yang tertua di dunia dapat dikesan dan ia lahir di lembah Tigris-Euphrates.s. iaitu Kristian dan Yahudi.1 Perkembangan Tamadun Islam Arab Jahiliah Penduduk Arab sebelum Islam menganut pelbagai kepercayaan dan agama. api. Dari segi terminologinya. ajaran Nabi Isa dan Musa (a. bodoh dan tidak berilmu pengetahuan. bermula apabila berlaku peristiwa penerimaan wahyu yang pertama oleh Nabi Muhammad s.w daripada Allah 90 . Perkataan "Jahiliah" dari segi etimologinya berasal daripada kata kerja bahasa Arab "jahila" yang bermaksud jahil. manakala kepercayaan-kepercayaan yang diamalkan adalah seperti menyembah berhala. Selain tamadun Islam. kesusasteraan pertanian dan sastera. binaan.

Nabi Muhammad S. sekali gus rasmilah pelantikan Baginda sebagai Rasul Allah.W.W. Pada 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos tahun 610 Masehi baginda mendapat wahyu yang pertama daripada Allah s.. bersamaan 20 April tahun 571 Masehi dari kalangan bangsa Arab Quraisy.) merupakan zaman model tamadun Islam. Kekuatan pengaruh tamadun Islam turut menyumbang ke arah tercetusnya pembaharuan di Eropah dan seterusnya perluasannya hingga ke Kepulauan Melayu.750 M). zaman Bani Umaiyah (660 M . 91 . Zaman Rasulullah S. melalui malaikat Jibrail (a.) pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi.A.w.a. tamadun India di sebelah tenggara.W dan sahabat Zaman Rasulullah S. ketika baginda berusia 40 tahun. Ketika baginda dilahirkan. zaman Bani Mughuliyah (Monggols) dan zaman Bani Uthmaniah (1261 M 1924 M).t.w.1261 M).660 M). dan al-Khulafa' al-Rashidin (r. dan tamadun Aramaik-Hebrew dan Aryan di sebelah barat laut. Pada prinsipnya tamadun Islam selepas zaman awal Islam dicorakkan berdasarkan zaman model ini.s. iaitu tamadun Greek dan Byzantin di sebelah utara. iaitu zaman Rasulullah dan al-Khulafa al-Rashidin (610 M .A. zaman Bani Abbasiyah (750 M .t. lahir pada 12 Rabi' al-Awwal tahun Gajah. Sifatnya yangjujur dan amanah menyebabkan baginda dikenali sebagai al-Amin (yang jujur) di kalangan masyarakat pada ketika itu.s.A. tamadun Iran (Parsi) di sebelah timur. Semenanjung Arab berjiran dengan tamadun-tamadun terkemuka dalam sejarah. Perkembangan tamadun Islam di dunia Arab boleh dibahagikan kepada empat peringkat.

Meletakkan prinsip dan dasar pemerintahan Islam iaitu pembentukan Piagam Madinah (Sahifat al-Madinah) yang mengandungi 47 fasal yang menekankan konsep taqwa dan kesatuan Setelah Rasulullah S. mencuri.a) 2.t. 2. wafat pada tahun 632 Masehi bermulalah kerajaan yang dipimpin oleh Sahabat-sahabat Nabi yang dikenali sebagai al-Khulafa' alRashidin. Bagi melaksanakan usaha-usaha ini: a . usaha-usaha dakwah Rasulullah secara kasarnya tertumpu kepada:1. Khalifah Abu Bakr al-Siddiq . dan menentang segala bentuk syirik.634 Masehi (r.Selama 13 tahun berikutnya Baginda menjalankan dakwah di Makkah yang bertemakan tauhid. Di Madinah. Perjanjian Aqabah II (mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar) b .w. membunuh anak dan menolak perbuatan baik).Beberapa perjanjian telah diadakan 1. Zaman ini diwakili oleh empat orang Khalifah. Memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam. Membina dan menyusun masyarakat serta negara Islam. Mulai dari penghijrahan ini Yathrib dikenali sebagai Madinah al-Nabi (bandar nabi).632 Masehi (r.t. Khalifah 'Umar ibn al-Khattab . iaitu mengesakan Allah s. khurafat dan tahyul.A.a) 92 . iaitu: 1. 2. berzina. Pada tahun 622 Masehi baginda diperintahkan supaya berhijrah ke Yathrib kerana menghadapi tentangan yang hebat dari segi fizikal dan kejiwaan daripada orang kafir Quraisy. Perjanjian Aqabah I (antara isinya orang Madinah berikrar tidak akan mensyirikkan Allah s.W.w.

Zaman Bani Umaiyyah Khalifah-khalifah kerajaan Bani Umayyah meletakkan al-Qur'an.w) Zaman ini menyaksikan keempat-empat Khalifah (r.w. Di Syam kegiatan ilmu pengetahuan sangat digalakkan. Khalifah 'Uthman ibn al-'Affan .a.a.3. Pada masa pemerintahan 'Ali ibn Abi Talib (k. Pada masa pemerintahan 'Umar ibn al-Khattab (r. tetapi ia diperluas dan diubah suai sesuai dengan pertambahan penduduk dan keluasan daerah Islam pada ketika itu.a. Pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah adalah di Damsyik (Syam) atau dikenali sebagai Syria sekarang. Pada masa itulah ilmu93 . Antara usaha penting 'Uthman ibn 'Affan ialah pembukuan al-Qur'an menjadi sebuah mashaf yang lengkap.655 Masehi (k. dan bentuk organisasai negara seperti politik. beliau telah berjaya mewujudkan keamanan dengan menumpaskan golongan yang enggan membayar zakat dan mereka yang mendakwa diri mereka sebagai nabi selepas kewafatan Rasulullah. ilmu sains dan matematik mula diperkenalkan. pentadbiran dan kewangan dikekalkan seperti pada zaman Nabi dan Sahabat. al-Sunnah dan al-Ijma' sebagai sumber perundangan negara. Khalifah 'Ali ibn Abi Talib .444 Masehi (r. wilayah Islam mula berkembang ke Syria dan Mesir dan berjaya menundukkan pemerintahan Romawi di timur dan menghancurkan pemerintahan Farsi di Iraq. Pada masa pemerintahan Abu Bakr al-Siddiq.a) 4.) pula kerajaan Islam terus berkembang luas sehingga ke Afrika di bahagian barat dan Turkistan di Timur.) meneruskan usaha-usaha dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan meletakkan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai rujukan dan asas dalam menjalankan pemerintahan.).) dengan kekuatan tentera yang dimiliki. Pada masa pemerintah 'Uthman ibn 'Allan (r.

Fungsinya menjaga khazanah negara dan mengagihkannya mengikut keperluan negara. Hindu. Kerajaan juga mampu menyediakan angkatan perang yang mantap untuk menghadapi sebarang bentuk ancaman musuh sama ada dari luar atau dalam. Ini dapat diselenggarakan dengan berkesan. Arab. pada zaman pemerintahan Kerajaan Bani Abbassiyah berlaku penubuhan Bayt al-Hikmah dan gerakan terjemahan yang diberi perhatian serins yang telah membantu perkembangan dunia keilmuan. Perkembangan dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat dengan peranan yang dimainkan oleh Bayt al-Mal. Dari sudut keilmuan. Ketika ini juga organisasi 94 . Zaman Bani Abbasiyah Pada zaman ini perkembangan kebudayaan. Kerajaan Bani Umayyah di Sepanyol yang dipimpin oleh 'Abdul al-Rahman alDakhil memisahkan diri dari pusat pemerintahan Islam di timur. kelahiran fahaman politik mula wujud. dan Greek. kegiatan seni seperti puisi. Sumber-sumber ekonomi seperti pertanian dan perdagangan juga berkembang pesat. kegiatan ekonomi dan politik begitu meluas dan gemilang. dengan mendirikan kerajaan Islam di Andalusia. Dari segi politik. binaan dan ukiran berkembang pesat. Perkahwinan campur telah melahirkan cantuman kebudayaan Farsi. begitu juga ilmu-ilmu sains seperti perubatan dan sebagainya.ilmu al-Qur'an dan al-Hadis seperti 'ulum al-Qur'an dan mustalah Hadith mula dikembangkan. Masjid dijadikan sebagai pusat segala kegiatan ilmu. iaitu di Benua Eropah. Kerajaan Bani Abbassiyah pada waktu itu berpusat di Baghdad. Dalam bidang kebudayaan. keilmuan. Pusat pemerintahannya adalah di Cordova.

Ini mengakibatkan banyak khazanah Islam musnah dan dipindahkan ke dunia Barat. kemudian bertapak kuat di Istanbul. tetapi kerancakannya semakin menurun akibat daripada penjajahan melalui peperangan dan usaha-usaha untuk melumpuhkan Islam. yang bermaksud kelahiran semula (rebirth). Zaman Moghul dan Uthmaniah Perkembangan dan kemajuan tetap berlaku. Kemuncaknya ialah apabila Khalifah Bani Abbasiyah. Pada abad ke-13 Masehi kerajaan Islam Moghul telah diserang dan dimusnahkan. Pada masa yang sama juga Eropah mula membina tamadun mereka. Era kegelapan ini disebabkan oleh keadaan masyarakat yang mundur dalam bidang ekonomi.kehakiman menjadi satu organisasi yang kukuh dan mempunyai peranan yang besar. al-Ma'mun. Pengaruh Tamadun Islam yang Membawa kepada Renaissans di Eropah Perkataan renaissans berasal daripada bahasa Perancis. Pengaruh pemikiran Islam ke atas Barat bermula dari abad ke-11 sehingga abad ke-13 dan ke-14 Masehi. menubuhkan Bayt al-Hikmah (House of Wisdom) pada tahun 830 Masehi. Tahun 600 hingga 1000 Masehi merupakan zaman kegelapan Barat. Istilah ini merujuk kepada zaman perkembangan tamadun Barat semasa zaman perubahan (transition) dari zaman kegelapan (medieval) ke zaman modennya. keilmuan dan kerohanian akibat daripada keadaan politik yang tidak 95 . manakala kerajaan Uthmaniah mula-mula bertapak di Asia Kecil. Ia berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat percetakan serta aktiviti penerjemahan. Pada ketika itu budaya ilmu mula bertukar menjadi budaya politik. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Barat Perkembangan intelektual masyarakat Islam di sebelah Timur. Kerajaan Moghul berpusat di Asia Tengah dan kemudian di India.

seperti dogma-dogma yang dibawa tidak boleh diterima akal. Percanggahan pendekatan keilmuan yang wujud antara golongan scholastic dengan scientific.1087 M).1160 M). Universiti pertama di Barat didirikan di Salerno dan Naples oleh King Roger. la juga disebabkan oleh pemisahan antara ilmu dengan agama yang dilakukan oleh pihak gereja. Fasa-fasa Pemindahan Pemikiran Islam ke Eropah Penghijrahan sarjana Barat ke negara Islam dan aktiviti terjemahan yang dijalankan merupakan fasa pertama pemindahan pemikiran Islam ke Barat. Penubuhan universiti-universiti terawal di Barat turut menyumbang ke arah pemindahan pemikiran Islam ke Eropah. juga menyumbang ke arah perubahan. Abelard of Bath (1079 M 1142 M). dan Gerald of Cremonar (1114 M . Rasa tanggungjawab para sarjana Barat yang menuntut di negara Islam untuk memindahkan pegetahuan mereka kepada generasi muda di Barat telah mendorong mereka kembali ke Barat dan menubuhkan institusi pengajian tinggi. Melalui institusi pertama di Salerno inilah berlakunya pemindahan ilmu-ilmu Islam ke Barat dan penubuhan institusi pengajian tinggi yang seterusnya. Peristiwa Perang Salib yang bermula pada 96 .stabil. Antara teks yang diterjemah ialah teks Arab yang diterjemah daripada teks Greek dan teks asal karangan sarjana Muslim. kemudian diikuti oleh Robert Chester (1110 M . Sarjana Barat yang pertama datang ke negara Islam ialah Constantine of Africa (1017 M . Jew Moses Farache (1285 M). keadaan masyarakat. agama dan ilmu yang tidak terpisah. Kewujudan institusi pengajian tinggi di Sicily yang menjadi tumpuan pelajar-pelajar dari Eropah turut meninggalkan kesan kepada dunia Eropah.1187 M). Pendedahan Islam kepada dunia Barat adalah melalui corak pemerintahan Islam di Sepanyol terutamanya dari segi layanan pemerintah terhadap rakyat.

Dari Jawa Barat Islam berkembang ke Lampung. Hukum Kanun Melaka dan lain-lain. Dari Jawa Timur pula Islam berkembang ke Maluku. Hikayat Raja-Raja Pasai. Islam berkembang ke daerah-daerah lain di Asia Tenggara seperti Pulau Jawa bahagian Timur. kemudian di Melaka. Ternate. Aceh (1380 M). Johor. Farsi. Dari Acheh Islam merebak ke Minangkabau dan terus ke Tapanuli Selatan. Perang tersebut berlangsung selama 130 tahun. Turki. Yang ketiga ialah kerajaan-kerajaan Islam yang diasaskan di Asia Tenggara seperti di Acheh. Dari daerah Sulawesi Selatan Islam tersebar ke Nusa Tenggara. Akhirnya penaklukan kembali Andalus dan Sicily oleh kerajaan Kristian turut mempengaruhi faktor pemindahan tersebut. Demak (Jawa Tengah). dan di Minye Tujuh. Maghribi dan orang-orang Melayu sendiri. Dari Melaka juga Islam berkembang ke Brunei dan terus ke Sulu di Filipina Selatan. Islam mula bertapak kuat di daerah Aceh. dengan melalui tujuh siri peperangan.tahun 1097M juga memberi kesan yang besar kepada pemindahan pemikiran Islam. Tanda yang jelas membuktikan kedatangan Islam ke Asia Tenggara ialah bukubuku sejarah yang ditulis pada zaman itu. Brunei. Banten (Jawa Barat). Riau dan negeri-negeri Semenanjung). Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. India. Dalam tempoh inilah segala ilmu pengetahuan. seperti buku Sejarah Melayu. Palembang. Selain itu batu-batu bersurat seperti batu bersurat di Terengganu (1303 M). Melaka. Kalimantan Selatan. Pengaruh Tamadun Islam dalam Alam Melayu Islam berkembang di Asia Tenggara melalui pelbagai cara. Dari Melaka. dan pengembangpengembang agama itu pula datang dari berbagai-bagai bangsa seperti Arab. corak pentadbiran dan pengendalian perkhidmatan awam berpindah ke Barat. Goa (Makasar). Tidore. Sulu dan kerajaan-kerajaan yang 97 . Jambi.

penterjemahan al-Qur'an (misalnya Abdul Rauf AlFansuri menerjemahkan al-Qur'an buat kali pertama dalam bahasa Melayu pada abad ke-17 M). tasawuf. Pengaruh Islam yang lain di Asia Tenggara adalah dalam bidang politik. sementara hasil-hasil kebudayaan Melayu zaman dahulu dapat dirakamkan sehingga kita dapat menyaksikannya sampai sekarang ini.1511 M). Dalam perkara ini peranan ulamaulama Islam sangatlah penting khasnya dalam membentuk masyarakat Islam di Asia Tenggara. Kedatangan pengaruh Islam menjadikan bahasa Melayu kaya dan mampu digunakan untuk membahas perkara-perkara yang ilmiah seperti falsafah (yang tidak pernah berlaku pada masa sebelum kedatangan Islam sekalipun pengaruh Hindu cukup kuat bertapak pada kebudayaan Melayu sebelum itu). Kesultanan Johor-Riau (1511 M .1824 M).1636 M). perundangan (perlaksanaan hukum shara') dan pentadbiran.1640 M). Kerajaan Bantan (1527 M . Kedatangan Islam memberi jiwa yang baru dan besar kepada kebudayaan Melayu khususnya bahasa Melayu. Ini dapat disaksikan pada sistem pemerintahan Kesultanan Melaka (1403 M . Pendeknya kedatangan Islam menjadikan bahasa Melayu mampu untuk digunakan bagi membahas perkara-perkara yang bersifat intelektual.lain. Kesultanan Aceh terutama dalam zaman Iskandar Muda Mahkota Alam (1606 M . Bahkan karya-karya Melayu lama lebih banyak dalam bentuk tulisan Jawi daripada yang telah dirumikan. Satu lagi pengaruh Islam yang meresap ke dalam kebudayaan Melayu ialah tulisan Melayu-Arab atau biasa disebut tulisan Jawi. Dengan tulisan ini bahasa Melayu dapat ditingkatkan. selain men-jadi para pemimpin untuk menentang pencerobohan 98 . Kerajaan Brunei (sejak 1500 M) dan lain-lain. perbahasan ilmu Hadis. ilmu fikah dan berbagai-bagai ilmu lagi. hukum dan undang-undang.

Dengan cara yang teristimewa mereka berjaya mengubat penyakit cacar 99 . (2001). Morad ed. Ulama-ulama inilah juga yang telah mengajar dan mendidik masyarakat dan umat Islam untuk menegakkan maruah bangsa. di samping selain daripada menghayati ajaran-ajaran agama Islam sesuai. Hal ini membuatkan mereka mendirikan sebuah sekolah di Paris bagi mempelajari bahasa-bahasa Timur pada abad kedua belas Masihi. Serdang : Penerbit Universiti Putra Malaysia.) 3.2 Pengaliran Tamadun Islam Ke Eropah Hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai oleh orang Islam Sepanyol menarik minat orang Barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan bangsa Arab. Selepas menguasai dunia kira-kira enam abad. Tamadun Islam. mempertahankan tanah air. Kekuatan pengaruh Islam juga turut menyumbang ke arah kelahiran renaissan di Eropah dan seterusnya perluasannya ke Nusantara dan ke seluruh pelosok dunia. seorang sarjana Inggeris. Mereka meniru cara mempelajari ilmu pengetahuan seperti yang dibuatkan oleh sarjana-sarjana Islam melalui perbahasan. seterusnya digemilangkan di kota Baghdad.kuasa-kuasa asing terutamanya dari penjajah Barat. agama dan bangsa. Orang Eropah mengambil ilmu perbuatan daripada Ibn Zuhr dan Ibn Baithar. tamadun Islam mengalami satu jangka waktu kemunduran. (Ahmad Fauzi Hj. tamadunnya diasaskan di kota Madinah. Ajaran Islam diturunkan di kota Makkah. Pengaruhnya mula bertapak di semenanjung Arab sehingga berjaya menukar kehidupan masyarakat Arab Jahiliah pada ketika itu kepada kehidupan bersusila. Penutup Sejarah menyaksikan tamadun Islam melalui beberapa peringkat perkembangan. dikembangkan di kota Syam dan Damsyik. di antaranya termasuk Roger Bacon. tetapi ia tidak musnah malah terus hidup hingga ke hari ini. dengan sifatnya sebagai agama untuk kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Dengan itu.120). bahkan sampai kepada nyanyian dan muzik. berkembanglah semula kebudayaan Greek di Eropah. Angkatan laut Islam di Lautan Mediterranean menjadi contoh kepada angkatan laut negara-negara Kristian. Sekolah perubatan yang didirikan oleh orang Perancis di Kota Montpellier mempunyai beberapa orang mahaguru daripada bangsa Arab Sepanyol. Daripada bangsa Arab juga. 1984. sutera dan cara membuat serta menggunakan pedoman. Keuntungan yang diperolehi oleh orang Eropah daripada bangsa Arab bukan hanya tentang ilmu pengetahuan dan pertukangan sahaja. Amat banyak kitab Arab yang disalin daripada bahasa Greek telah disalin pula oleh orang-orang Eropah ke dalam bahasa mereka. Sampai sekarang dalam muzik Sepanyol masih ada kesan-kesan pengaruh Arab. seperti geografi Butlaimus. Ismail bin Hamid. dan bangsa Arab di Sepanyol menjadi jambatan penghubung kepada kebudayaan dan tamadun baru di Benua Eropah.dan sampar. Orang Arab amat terkenal tentang kemahiran mereka dalam ilmu peperangan dan membuat kapal perang. orang Eropah mengetahui cara membuat gula. Kedua bidang kesenian ini mempengaruhi pelajar-pelajar Eropah yang mempelajari kebudayaan Arab di Sepanyol sehingga syair dan nyanyian Arab itu mereka bawa balik ke Eropah. Geometri Iklidius dan Falsafah Aristotle. (Dr. 100 . Raja-raja dan kaum bangsawan Eropah seringkali memanggil doktordoktor Arab untuk mengubati mereka.

Di samping itu. Sebab yang langsung berlakunya penaklukan negeri Sepanyol itu ialah kerana berlaku perselisihan antara Count Julian.3.' Sebelum orang Islam menguasai negeri itu. mereka membawa masuk bangsa Yahudi. lalu mempelawa orang Islam menakluki Sepanyol.3 Andalusia Sebagai Anugerah Tamadun Islam Kepada Kebangkitan Eropah Penaklukan Negeri Andalus Negeri Andalus terbahagi kepada Sepanyol dan Portugal yang terletak di semenanjung yang dikenali dengan sebutan 'Iberian Peninsular. Gabenor Sabtah dengan Roderick yang dikatakan telah menjatuhkan kehormatan Puteri Count Julian. Antara faktor yang membawa kepada penaklukan negeri Sepanyol itu ialah kerana seorang pembesar negeri itu bernama Roderick telah merampas takhta kerajaan. Tetapi Musa akhirnya berjaya mendapat kebenaran Khalifah untuk 101 . Gabenor Afrika. Andalus diperintah oleh suku bangsa Visigoth. Oleh itu. Musa ibn Nusair memohon kebenaran Khalifah al-Walid ibn Abdul Malik untuk menakluki Andalus. Keadaan yang seumpama itu melemahkan Kerajaan Andalus dan membuka peluang bagi orang Islam menakluki negeri tersebut. akibatnya sering berlaku perselisihan yang sengit antara orang Yahudi dan Kristian. Lalu mereka lari ke Afrika dan menyebelahi orang Islam. dan beliau telah menindas putera bekas raja negeri tersebut. tetapi pada mulanya Khalifah agak keberatan membenar tentera Islam menyeberangi lautan demi keselamatan mereka. Beliau telah memberi kerjasama kepada mereka. sering pula berlaku rebutan kuasa untuk menduduki takhta Kerajaan Andalus dari semasa ke semasa. Pada masa orang Rom memerintah negeri itu. beliau ingin membalas dendam.

di belakang tuan-tuan lautan terbentang luas dan di hadapan tuantuan musuh. Pada tahun 711 Masihi. Di sini Tariq mengatur garis kemaraan tenteranya dan dikatakan beliau telah membakar kapal yang membawa mereka supaya siapa pun tidak dapat melepas diri balik ke Afrika. atau Bakkah. beliau mengerahkan tenteranya hampir sebanyak 100.000 orang telah mendarat di bahagian selatan semenanjung itu yang kemudiannya disebut 'Jabal Tariq'. atau 'Bukit Tariq' yang sekarang terkenal dengan sebutan Gibraltar. Roderick telah terbunuh. Dalam pidatonya yang sangat masyhur Tariq berkata: "Wahai tuan-tuan sekalian. Cord ova dan Toledo. Tariq bin Ziyad seorang panglima yang ditugaskan oleh Musa untuk menawan negeri itu. namun beliau mempunyai banyak musuh dari dalam. orang Yahudi telah memberi kerjasama kepada tentera Islam. Tentera yang di bawah perintah saudara bekas Raja Sepanyol telah berundur dari medan perang. Oleh kerana sikap Roderick yang mewajibkan cukai yang berat kepada rakyat. Granada. 102 . Pada tahun 710 Masihi. Dalam pertempuran itu. Tariq sebagai seorang panglima yang cekap telah berjaya menawan Malaga. Lalu Tariq meminta bantuan daripada Musa yang kemudiannya mengirim bantuan sebanyak 5. maka mereka tidak sepakat di bawah perintahnya.000 orang. Tariq bersama dengan pasukan tenteranya sebanyak 7.000 orang lagi. Apabila Roderick mendengar berita pelanggaran tentera Islam.menggerakkan tenteranya ke Sepanyol. Walaupun tentera Roderick banyak bilangannya. Tariq telah mengirim satu pasukan tentera Islam untuk menyiasat dan membuat laporan kepadanya. lalu berlakulah peperangan antara kedua pihak di lembah Lakkah. Tuan-tuan tidak mempunyai apa-apalagi melainkan dengan nama Allah kebenaran dan kesabaran". di manakah jalan untuk tuan-tuan melarikan diri.

Nama-nama sarjana Islam seperti ibn Rushd yang dipanggil Averroes dan Abdul Maimun yang dipanggil Maimonides. Universiti Granada mempunyai jabatan undang-undang. seorang pengembara Islam sangat terkenal di Benua Eropah hingga ke hari ini. Pusat Pengajian Orang Islam Sepanyol mempunyai peluang mendapat pelajaran melalui sistem pendidikan rendah dan tinggi. Seville. mereka mengakui tentang keindahan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh orang Islam di situ. falsafah dan astronomi. Malaga dan Granada. Sarjana-sarjana Islam itu telah menghasilkan suatu tamadun Islam di Sepanyol. Universiti-universiti tidak dapat mencapai kemajuan tanpa adanya buku-buku mengenai ilmu pengetahuan. atau guru-guru mendapat kedudukan yang istimewa dalam masyarakat. Universiti-universiti telah didirikan di Cordova. Pusat-pusat pengajian tinggi Islam di Sepanyol telah menaburkan ilmu pengetahuan kepada dunia Kristian Eropah selama dua abad lamanya. ibn Jubair dan ibn Battutah. misalnya mempunyai jabatan sains di samping jabatan bahasa. Cordova dan Granada merupakan pusat-pusat pengajian dan kebudayaan Islam pada ketika itu. Malah orang Kristian dari Castile dan Aragon yang memusuhi orang Islam Sepanyol datang menuntut ilmu di Universiti Granada. Universiti Cordova. Mereka juga mengenang jasa orang Islam yang telah menyumbangkan tenaga bagi membawa cahaya ilmu pengetahuan ke Benua Eropah yang diselubungi kegelapan kejahilan berabad-abad lamanya. buku-buku telah 103 . Peluang itu lebih luas lagi daripada apa yang diperolehi di bawah Kerajaan Abbasiyah di Baghdad. agama dan falsafah.Pencapaian Kerajaan Islam Di Sepanyol Apabila sarjana-sarjana Barat membicarakan tentang tamadun Islam di Sepanyol. perubatan. Al-Maqqari seorang ahli sejarah Islam Sepanyol telah membuat catatan mengenai peluang mendapat pelajaran bagi kaum wanita. Kota Seville. Ahli-ahli pendidik. kimia. Malah kaum wanita pun mendapat peluang yang sama. Oleh itu.

Perancis dan seterusnya ke seluruh Benua Eropah. Dalam bidang astronomi orang Islam telah membuat kejayaan yang tinggi. perusahaan membuat kertas juga mencapai kemajuan. AlBitruji tokoh astronomi Sepanyol yang mengarang buku al-Hayah yang membicara tentang bintang-bintang. Abu Marwan seorang tokoh perubatan di Sepanyol yang menulis buku al-Teisir yang membicarakan sejarah penyakit. orang Islam di Sepanyol telah memulakan kajian yang bercorak saintifik yang dimulakan oleh al-Ghafi dari Cordova dan Ibn al-Awwam dari Seville. iaitu al-Kulliyat (Prinsip-prinsip Perubatan). Sains Dalam bidang botani. Abu Qasim Abbas terkenal sebagai seorang tokoh muzik yang memperkenal seni muzik timur di Sepanyol. Kesenian Khalifah-khalifah Islam di Sepanyol sangat berminat kepada kesenian dan seni binaan. Ibn Abbas al-Zahrawi seorang doktor istana Hakam telah menulis buku yang berjudul al-Tasrif yang membicarakan asas pembedahan. Tanpa ada kertas.dituliskan dengan banyak dan mendapat pasaran yang luas sekali di Eropah. Ibn al-Awwam menghasilkan sebuah buku yang penting dalam ilmu pertanian pada zaman pertengahan bernama al-Filahah. Al-Majriti telah membuat pembetulan terhadap jadual astronomi ciptaan al-Khawarizmi. maka buku pengetahuan tidak dapat diterbitkan. Dari Sepanyol cara membuat kertas telah dibawa ke Itali. 104 . Oleh itu. kertas merupakan satu peninggalan orang Islam yang diwarisi oleh Benua Eropah. para ahli perubatan Sepanyol telah banyak membuat kajian dan penulisan. Dengan itu. Dalam bidang perubatan. Ibn Rusyd seorang ahli falsafah dan perubatan menghasilkan bukunya yang terkenal. Sementara seni muzik telah diperkenalkan oleh Ziryab yang menjadi tokoh muzik di istana Khalifah Abdul Rahman II.

Kesan sejarah yang berbentuk rumah ibadat telah dimusnahkan di Sepanyol selepas orang Islam tewas. Almeria sahaja ada mempunyai empat ribu lapan ratus mesin tenun kain.Dalam bidang seni bina. kemudian dieksport ke luar negeri. orang Islam Sepanyol terkenal di kalangan negara perusahaan dewasa itu. Pengaruh Islam dalam bidang perusahaan itu masih kekal sampai hari ini sehingga istilah-istilah barang perusahaanperusahaan itu masih menggunakan bahasa Arab. Pengeluaran kain-kain sutera yang bermutu juga diusahakan bagi pakaian di-raja. 105 . Orang Islam telah berjaya melahirkan suatu tamadun yang amat tinggi di Sepanyol. atau untuk hiasan perayaan dan gereja. dan barang ukiran yang diperbuat daripadanya dieksport ke luar negeri. Mereka juga menjalankan perusahaan logam. Industri Dalam bidang perusahaan. Mereka menjalankan perusahaan membuat pinggan mangkuk. Mereka juga menjalankan perusahaan membuat kain daripada bulu kambing. pemerintah Sepanyol telah membina berbagai-bagai bangunan dengan menyertai seni ukir Islam. Rekaan bentuk bunga adalah hasil ciptaan orang Islam Sepanyol yang kekal dipakai di Eropah hingga abad keenam belas. Gading gajah diimport dari Afrika. dan memberi sumbangan yang tidak sedikit kepada perkembangan peradaban dunia. kecuali masjid Cordova. Cordova merupakan pusat pengeluarannya yang terpenting. Ismail Hamid. 1984:119). (Dr. tembikar. Orang Islam Sepanyol juga maju dengan perusahaan membuat kain dan mendapat pasaran yang luas di Eropah Barat.

Musa bin Maimon. Berbanding dengan tokoh-tokoh lain. adalah seorang Yahudi). Kata Columbus: "Yang memberi ilham kepadaku untuk melakukan tujuan yang mulia ini. baik dari golongan Ahli Sunnah di Sepanyol mahupun dari ahli-ahli Talmud dan pemuka-pemuka Gereja. Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur. termasuk pengikutpengikutnya dari golongan Muslim dan Yahudi juga (muridnya yang terbesar dan paling setia. Ibnu Rusyd-lah yang nampaknya telah memberi saham yang amat besar terhadap alam fikiran Barat. Sesungguhnya Ibnu Rusyd (Averroes) telah menguasai alam pemikiran sejak akhir abad ke-12 hingga akhir abad ke-16 meskipun menghadapi berbagai-bagai gugatan. Ibnu Rusyd merupakan sumber yang memancarkan mata air ilmu pengetahuan dan kebebasan. Tetapi dengan dibantu oleh beberapa orang raja Eropah. adalah buku-buku dari Ibnu Rusyd!" Ketika Frederick II menjadi Maharaja Rom. Sebagai seorang yang pernah belajar di Universiti Palermo dan sangat 106 . Ilmu Falsafah. beliau telah mendirikan Universiti Naples yang bertujuan untuk menyiarkan ilmu falsafah dan pengetahuan Islam di Eropah. beliau telah dihalang oleh pihak Gereja. sehingga mereka amat terhutang budi kepadanya. Dan bagi kepala-kepala Gereja.4 Pengaruh Tamadun Islam Dalam Pelbagai Bidang Ilmu Pengetahuan Berikut akan dibicarakan beberapa bidang ilmu yang telah dibawa ke Eropah yang kemudiannya bertanggungjawab dalam melahirkan zaman renaissance di sana. Misalnya beliau pernah disingkir dari istana oleh pemerintah Muwahidin. beliau tetap dengan pendiriannya.3. Maka tertumpahlah segenap kemarahan mereka terhadapnya. Lihat sahaja ketika Christopher Columbus bermaksud untuk mengembara di Lautan Atlantik.

pengajian-pengajian utama di universiti itu ialah menterjemahkan karya-karya Aristotle yang berisi komentarkomentar Ibnu Rusyd. apakah tidak mungkin adanya pengaruh-mempengaruhi di antara mereka? Sebenarnya 50 tahun sebelum lahirnya Descartes (1597-1650). Besar kemungkinan pembahas-pembahas Barat ketika 107 . Buku tersebut dikenali dengan nama Loquentes (Mutakallimun). Ketika zaman Descartes persoalan jiwa dan keabadiannya menjadi persoalan hangat.berminat pada pemikiran-pemikiran Ibnu Rusyd. Kebanyakan salinan Michael Scott adalah mengenai zoology sebab Raja Frederick sangat gemar pada haiwan-haiwan. Thomas Aquinas telah memerintahkan agar disalin kitab-kitab Abul-Hassan Al-Shaari untuk digunakan oleh pihak Gereja untuk melawan arus atheisme di Eropah. Seorang padri yang juga ahli falsafah. kesayangan Raja Frederick II. iaitu sebuah badan tertinggi Kristian. Salinan karya-karya Ibnu Rusyd ini banyak diusahakan oleh Michael Scott. St. yang sukar sekali untuk mengatakan yang ianya berlaku secara kebetulan belaka. Atas perintah General Order of Preaches. Buku Raymund Martin Summa contra Gentiles adalah sebenarnya berasal dari karya Al-Ghazali. diusahakanlah terjemahan kepada karya-karya islam. Sejauh manakah kesan pemikiran Islam terhadap alam fikiran Barat? Untuk mengukur kesannya. haruslah ditinjau alam fikiran Barat serta dibuat perbandingan dengan alam fikiran Timur. Melalui perbandingan ini akan terdapatlah beberapa kesamaan antara keduanya. sudah terdapat terjemahan karya-karya Ibnu Sina dalam bahasa Latin yang diterbitkan di Venice (antara 1496-1546). dan kemudiannya berusaha mengirimkannya ke universitiuniversiti Paris dan Bologne. Misalnya teori 'Cogito' dari Descartes yang menyamai dalil 'orang terbang' dari Ibnu Sina (Avicenna). Antaranya ialah TahafutulFalasifa oleh Al-Ghazali (Algazel) dan juga Tahafutut-Tahafut oleh Ibnu Rusyd.

tetapi bagi George Henry Lewis. sudah tentu tulisan Descartes ini merupakan suatu plagiat yang nyata." Sedang bagi Descartes. dan Ibnu Sinalah orangnya yang paling banyak membicarakannya. Katanya: "AlGhazali telah mengemukakan pendapat-pendapat ilmiah dan metode pengajian yang kemudiannya lahir begitu jelas dalam buku Descartes Discourse Sur lu Method sehingga jika ada naskhah terjemahan kitab Ihya Ulumiddin oleh AlGhazali di waktu itu. Bagi mereka kesangsian-kesangsian tersebut bukanlah untuk meruntuh. "Saya mempunyai kemahuan dan inilah buktinya saya ada. Kebanyakan buku-buku Ibnu Sina telah diterjemahkan ke bahasa Hebrew dan Latin sebelum abad ke-12. Henri of Ghent. seorang ahli falsafah Yahudi. Ramai sekali murid-murid Ibnu Sina yang terpengaruh kepada cara pengajiannya." Bukti yang amat jelas ialah mengenai 'teori sangsi' Al-Ghazali yang menyamai Descartes.itu mencari sumber yang ada memperkatakan tentangnya. Antaranya ialah Musa bin Maimon (Maimonides). pengikut-pengikut Bonaventure of Bagnoregio termasuk Duns Scotus dan Meister Eckhart. Jika tadinya dikatakan yang Descartes dipengaruhi oleh Ibnu Sina. Albert the Great yang hidup sezaman dengan Padri Thomas. Ulrich of Strasburg (murid Albert). Kedua-dua tokoh ini telah dibelenggu oleh kesangsian sebegitu jauh sehingga ke darjah menyangsikan wujudnya diri sendiri. seorang murid tokoh-tokoh falsafah Islam. Bagi Al-Ghazali. "Saya berfikir maka inilah bukti saya ada" (Cogito urgo sum). Dan Roger Bacon sendiri mempelajari buku Falsafah Timur karya Ibnu Sina tersebut. Descartes juga dipengaruhi oleh Al-Ghazali. Atau boleh jadi Descartes mengenal Ibnu Sina lewat Roger Bacon (1214-1291). melainkan sebagai jalan ke arah memperolehi pengetahuan dan hakikat yang 108 . Dan sebabsebab kembalinya mereka kepada keyakinan itu pun hampir-hampir sama.

109 . Dialah yang mempelopori falsafah moden. for whom everything is only an emanation of the ego. Sedang Emmanuel Kant pula berpendapat akallah satu-satunya sarana ilmu pengetahuan. whose fundamental certainty is the existence of himself and his thoughts. pemikiran Al-Ghazali juga sangat mendalam pengaruhnya. murid Descartes. Menurut Betrand Russel: Moden philosophy begins with Descartes. akal fikiran atau roh) iaitu sarananya untuk memperolehi pengetahuan. terutamanya Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Pengaruh Al-Ghazali juga dapat dikesan pada fikiran-fikiran ketuhanan Spinoza.sebenar. Jelaslah bahawa pemikiran-pemikiran Descartes tersebut banyak dipengaruhi oleh fikiran-fikiran sebelumnya. John ahli-ahli falsafah Locke misalnya Barat memilih menurut aliran pancaindera. This was the first stage in a development. from which the external world is to be inferred. ii) Ilmu Sains dan Perubatan Seperti bidang falsafah. Descartes bukannya sebarang orang. Di Eropah. sebab katanya: "Tidak satu pun yang ada dalam akal yang tidak melalui pancaindera sebelumnya". Berasaskan pendapat inilah ianya mempengaruhi kemampuannya masing-masing. through Berkeley and Kant. Bagi Al-Ghazali. tetapi ia tidak membawa binatang-binatang itu kepada ilmu pengetahuan. Dalam ilmu fizik. kerana pancaindera juga dipunyai oleh binatang. orang-orang Eropah juga banyak memanfaatkan kajiankajian kaum Muslimin dalam bidang sains dan perubatan. Cuma aliran roh yang belum mencapai kematangannya. walaupun Bergso hampir-hampir akan sampai kepadanya. to Fichte. eksperimen (melalui pancaindera." Mengenai masalah sumber ilmu pengetahuan.

Tesisnya tentang pengajian optika telah disalin ke bahasa Latin pada 1572 dengan judul 'Opticae Thesaurus'. Kepler yang kemudiannya menulis sebuah buku Dioptrics (bias sinar) pada tahun 1604 itu didasarkan seluruhnya kepada karangan Ibnul-Haytham dan diberi nama Ad Vitellionem Paralipmena. Demikian juga dengan karangan-karangan Raymond of Marseilles yang pada hakikatnya merupakan petikan-petikan dari jadual-jadual falam AlZarqali. iaitu Light juga disalin dari bahasa Yunani. Tentang Al-Zarqali (Arzachel). Seorang ahli astronomi yang lain. ia disalin ke bahasa Hebrew oleh Musa bin Tibbon pada abad ke-16. Sebenarnya armillary adalah salinan gelang pengukur Nasiruddin Tusi. 110 . Adalah satu hal yang nyata bahawa Copernicus juga terpengaruh pada pendapat-pendapat Al-Zarqali dan Al-Battani (Albategnius) dalam karyanya De Revolutionibus orbium coelestium. Raja Alfonso di Castille sendiri menyalin dua buah bukunya. dan ianya mempunyai kesan yang amat besar dalam pengajian Roger Bacon. Bagaimanapun dari segi kepintarannya. bukunya tentang astronomi telah disalin oleh seorang dari Montpellier di Perancis ke bahasa Latin. Dan ketika Raja Alfonso hendak membuat 'armillary'. Leonardo da Vinci dan Johann Kepler. ia meminta bantuan ahli-ahli astronomi Islam untuk mendirikannya.kajian-kajian Al-Kindi dalam bidang optika yang diselaraskan dengan teori-teori geometri dan fiziologi telah diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul De Aspectibus. dan menjadi sangat berpengaruh dalam mengembangkan pengajian optika di Barat dan menjadi asas kepada semua pengajian dan penyelidikan di Eropah. dan disalin pula ke bahasa Latin oleh Kalonymos ben David. Dan pada abad ke-15. Kerana sangat penting. seperti oleh Roger Bacon. Ibnul-Haytham (Al-hazen) mengatasi Al-Kindi. Sebuah buku Ibnul-Haytham yang lain. Al-Butruji (Alpetragius) telah berjaya menyusun sebuah buku besar tentang perjalanan bintang-bintang. Regiomontanus menerbitkan kumpulan-kumpulan 'Safiha' dari Al-Zarqali.

Sebenarnya tanpa buku-buku Islam. bukunya telah disalin ke bahasa Latin oleh Johannes de Luna Hispalensis yang mana dipergunakan oleh universiti Eropah untuk mengajar astronomi. Mengenai bukunya tentang algebra. Sebuah karya Nasiruddin Tusi tentang ilmu matematik telah disalin ke bahasa France oleh Cara theodory Pasha di Istanbul. buku-bukunya telah disalin ke bahasa Latin. nama Al-Khawarizmi sentiasa berada di puncak. Buku-buku astronomi Al-Khawarizmi pula telah disalin ke bahasa Latin. Dari sinilah orang-orang Barat mengetahui benda-benda di cakrawala. sukar bagi orang-orang Barat untuk memahami klasik-klasik Greek. Sebuah bukunya tentang soal hitungan dan asal-usul angka telah disalin ke bahasa Latin oleh Prince Boncompagni dengan nama Trattati d' Arithmetica pada 1857 di Rom. Kerana tidak cukup.Mengenai Al-Battani tersebut. Pernah Regiomontanus diperintah agar membuat perkakas gerhana bulan berasaskan ilmu Ptolemy. sarjana-sarjana Barat lebih memilih pendapat Al-Battani dalam soal astronomi tersebut. iaitu Hisab Al-Jabr wal-Muqabalah telah disalin oleh F. Mengenai Al-Fazari. Kajian-kajian Al-Battani jelas membuktikan betapa originalnya pengajian-pengajian matematik dalam tamadun Islam. Antara Al-Battani dan Al-Khawarizmi. dan disusun kembali dalam bahasa Arab oleh Nallino pada 1903. tetapi AlBattani menggunakan sine di samping juga cara tangent dan kotengent. dan pada 1914 diedit semula dan diterbitkan oleh H. Kalau dulunya orang-orang Greek menggunakan chord (tali). Suter di Copenhagen. pencipta pertama astrolabe. Bukunya yang lain tentang ilmu hisab telah disalin ke bahasa Latin oleh Adelard of Bath dan dua buah yang tain telah disalin oleh Gerard of Cremona. Rosen di London. Bagaimanapun dalam bidang matematik ini. dia lalu 111 .

dan pada 1542 diterbitkan bahagian-bahagiannya sebanyak 5 jilid. dan salinannya dalam bahasa Inggeris berjudul The Whole Medical Art. Al-Kitab Al-Mansuri (10 jilid) diterjemahkan ke bahasa Latin di Milan pada akhir abad 15. Oleh Raja Charles I dari Anjou diperintahkannya agar diterjemahkan kitab Al-Hawi (120 jilid) ke bahasa Latin. Kitab yang diterjemahkan ke bahasa Latin iaitu Liber Regius ini diterbitkan beberapa kali. Kitab Al-Razi yang lain. dan kemudiannya ke bahasa-bahasa Perancis dan Jerman. sebagai peringatan atas jasa Alidad yang menciptanya. Terjemahan-terjemahannya terus menerus diterbitkan hingga tahun 1486.merujuk kepada buku-buku astronomi Islam. zaroan gemilangnya. Demikian juga buku Ibn Zuhr (Avenzoar) iaitu At-Taisir telah diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1280 112 . Buku inilah yang telah meletakkan asas kedoktoran gigi di Eropah. karangan Jabir (Geber) telah disalin ke bahasa Inggeris oleh Robert Chester dalam bahasa Latin dengan nama Book of Composition of Alchemy pada 1144. Seorang tokoh perubatan lain. bermula dengan Al-Razi (Rhazes). Pekerjaan ini dilakukan oleh Faraj bin Salim dan Girgenti pada 1279 dengan nama Liber Continens (Buku yang dapat dipakai untuk seluruh benua). Dalam bidang kimia. Tentang Abul-Qassim Zahrawi (Abulcassis). Bukunya yang lain Book of the Seventy disalin oleh Gerard Cremona pada 1187 ke bahasa Latin. bahasa rasmi ilmu pengetahuan di Eropah. sedang pada 1678 Richard Russell menterjemahkan buku Jabir Sun of Perfection. kitabnya At-Tasrif telah diterjemahkan ke bahasa Latin dengan judul Medical Vademecum. Selesai saja membuat perkakas itu ia diberi nama 'Alidade'. Ali Abbas (Haly Abbas) telah menulis bukunya AlKitab Al-Maliki berupa sebuah ensaiklopedia tentang teori dan praktik perubatan. Dalam pengajian perubatan pula.

Dan sesiapa yang mengunjungi Fakuiti Perubatan di Universiti Paris akan dapat melihat gambar-gambar Ibnu Sina dan Al-Razi menghiasi dewan besarnya. Bagaimanapun. 113 . dan dalam bahasa Inggerisnya berjudul Facilitation of Treatment. ianya telah diterjemah ke bahasa Latin oleh Bonacosa pada 1255 dengan judul Colliget. Di Italy muncullah Sekolah Perubatan yang didirikan oleh Constantine African. Kemudiannya terdiri pula universitiuniversiti di Rom. tokoh perubatan yang telah mencapai kemuncaknya ialah Ibnu Sina (Avicenna). dan salah seorang pengikutnya ialah Roger Bacon. dan salinan dalam bahasa Inggerisnya berjudul General Rules of Medicine. Mengenai penyakit mata (optika). bekas siswa di negeri-negeri Islam.dengan judul Theisir oleh Paravicius. Kalender Ibnu Jazlah (1100) tentang penyakit-penyakit dan cara mengubatinya diterjemahkan ke bahasa Latin pada 1532. Bukunya tentang ilmu optika telah disalin ke bahasa Latin dengan nama Optics. Ada pun kitab Ibnu Rusyd Kulliyat fit-Tib. selain dari Ibnu-Haytham (Alhazen) tersebut. la diterbitkan dalam bahasa Latin sebanyak 15 kali dan dalam bahasa Hebrew sekali pada abad 15. Paris dan Jerman yang kurikulum perubatannya berasaskan perubatan Islam sedang teks pengajiannya ialah karya-karya Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd. Al-Kindi juga banyak mengkaji tentangnya. Tidak hairanlah dengan kemajuan yang sebegitu tinggi itu ilmu perubatan Islam mulai mempengaruhi Eropah sejak pertengahan abad II dan lebih-lebih lagi abad 13. Kitabnya Al-Qanun fit-Tib (Cannon of Medicine) yang dianggap sebuah ensaiklopedia lengkap dalam perubatan dan pembedahan dijadikan teks perubatan di Eropah mulai abad 12 hingga 17. dan pada abad l6 dicetak sebanyak 21 kali.

Dan dari salinannya itulah Voltaire menulis bukunya Zaiiq. apa lagi bagi pemuja-pemuja sastera Barat. Shah Nameh oleh Firdausi. Dan keduanya melalui Sicily atau Italy Selatan terutama di bawah pemerintahan Raja Frederick II. Haureau. Pendapat ini sejajar dengan pandangan M. terdapat dua saluran utama yang menghantarkan tamadun Islam ke Eropah. bahawa jikalau Islam tidak datang. baik dari golongan Moors mahupun Mozarabes.iii) Kesusasteraan As Europe owes its religion to Judaea. Gulistan dan Bustan oleh Al-Saadi dan Tuti Nameh oleh Al-Shirazi. A. Mackail). 114 . Mengenai Hikayat 1001 Malam itu. Dan berdasarkan hikayat ini juga Christopher Sly menyusun bukunya The Taming of the Shrew dan The Sleeper Wakened. Di antara karyakarya sastera Islam yang sangat terkenal di Barat ialah seperti Hikayat 1001 Malam. Rubaiyat Umar Khayyam. Mungkin pandangan-pandangan seperti ini dikira keterlaluan. Al-Masnawi oleh Salahuddin Al-Rumi. Hikayat ini kemudiannya diedit semula ke bahasa Inggeris oleh Dr. Lane dan Henry Torrens. Seperti dijelaskan sebelumnya. Tetapi salinan yang terbaik dan lengkap dikerjakan oleh Sir Richard Burton dengan judul barunya Arabian Nights. Melalui perantaraanperantaraan inilah orang-orang Eropah mengenal sastera Islam. di Eropah orang tidak akan mengenal apa ertinya kesusasteraan dan ilmu. Sebenarnya penyalin pertama Hikayat 1001 Malam ini ialah seorang Perancis. tidak lagi 1001 Malam seperti judul asalnya. so he owes its romance to Arabia (Prof. Dan judul inilah yang dikenali di Eropah. Mantiqut-Tair oleh Fariruddin Attar. Pertama orang-orang Sepanyol sendiri. Benar tidaknya anggapan tersebut haruslah dikaji secara objektif. Antione Galland pada tahun 1704. ianya telah mempengaruhi Geofrey Chaucer untuk menulis bukunya Squires Tales.W.

ia menjadi begitu popular sejak Edward Fitzgerald menyalinnya ke bahasa Inggeris. Ibnul-Arabi. Goethe sendiri sanggup mendakwa bahawa dia adalah orang Timur yang dilahirkan kembali di Eropah. Oleh Prof. Sebenarnya hasil-hasil karya Al-Rumi dapat diikuti dalam hampir-hampir semua bahasa Eropah. Arberry diusahakannya untuk menerbitkan karya-karya Al-Rumi ke dalam bahasa Inggeris. Seperti disebutkan tadi. Sebelumnya kita telahpun menyatakan betapa besarnya pengaruh roman falsafah Hayy bin Yaqzhan ciptaan Ibnu Tufail.R. Bagaimanapun ini bukanlah karya satu-satunya. dan pada 1923 George Warner dan Edmund Warner sekali lagi menyalinnya ke bahasa Inggeris yang mengandungi 8 jilid besar.Mengenai Rubaiyat Umar Khayyam pula. buku Shah Nameh oleh Firdausi bertukar judulnya menjadi Epic Kings setelah disalin oleh Helene Zimmern pada 1883. A. Miguel Asin. terdapat juga Fariruddin Attar dengan karya agungnya Mantiqut-Tair. buku Divine Comedy oleh Dante Aligieri dipengaruhi oleh kitab Al-Isra' dan FutuhatulMakkiya oleh Ibnu-Arabi. Hamilton menterjemahkannya ke bahasa Melayu. Sebagai seorang sastera Muslim. Pastor 115 . J. serta seorang tokoh mistik Islam. Jalaluddin Al-Rumi telah menulis Al-Masnawi. Pujangga Jerman.W. Begitu besar pengaruhnya terhadap kelahiran Robinson Crusoe oleh Daniel Defoe. Nisholson dan Prof A. Penyalinan Gulistan ke bahasa Jerman oleh Goethe sendiri dipandang oleh orang-orang Eropah sebagai sekuntum bunga yang paling wangi daripada segala bunga yang pernah tumbuh di Eropah. Muslehuddin Al-Saadi dengan karya-karyanya Gulistan dan Bustan sungguh-sungguh dapat dibanggakan. iaitu Goethe dikatakan sangat tertarik pada kedua-dua hasil ini. hingga Prof. Seperti Hikayat 1001 Malam juga. Dan dari salinan ini A. Menurut Prof. Seiiring dengan kelahiran Al-Rumi. Salinan ke bahasa Jerman dilakukan oleh von Schach.

mengatakan dalam bukunya The Life and Strange Surprising of Robinson Crusoe bahawa Defoe telah melakukan plagiat dari sastera Islam. Demikian juga ia mempengaruhi Jonathan Swift ketika menulis Gullivers Travel. Swift juga menulis Battle of the Books yang didasarkan daripada karya Al-Ghazali Tahafutul-Falasifa. Selain dari itu, buku Don Quixote karya Miguel de Cervates juga telah diragui keasliannya. Menurut William H. Prescott, Don Quixote bukanlah karya original Cervantes, melainkan disalin dari sebuah buku karya Said Hamid bin Anjali. Demikian juga buku Decamarone oleh Giovanni Boccacio, adalah juga berdasarkan sastera Islam.

Sebenarnya Boccaciolah orang Italy pertama yang menyampaikan pula bahanbahan itu kepada novelis-novelis Italy yang lain. Hasil dari semuanya ini, sastera Eropah mendapat cahaya baru. Seperti pengakuan Prof. H.A.R. Gibb, sastera Eropah lalu bangun dengan bentuk dan jiwa baru. Baginya, besar tidaknya pengaruh sastera Islam dapat diukur betapa sampai kini orang-orang Barat masih tidak jemu-jemu membaca The Arabian Nights, Ali Baba and the 40 Thieves, Aladdin and the Magic Lamp, Sindbad the Sailor yang mana semuanya itu hasil kreativiti penulis-penulis Islam belaka. Dan sampai sekarang, kata Prof. Bedier, sebahagian terbesar sastera popular di Eropah sekurang-kurangnya mesti berisi episod-episod dari sastera Islam. (Abdul Rahman Hj. Abdullah, 1984).

116

Bab 4
Islam Hadhari Sebagai Pendekatan Pembangunan Ummah Di Malaysia
4.1 Konsep Islam Hadhari Pengertian Tamadun Ibn Khaldun menjelaskan perkataan tamadun ini dapat diertikan sebagai (‘Umran) bermaksud kawasan tanah dan rumah yang didiami, diduduki orang, tinggal menetap dalam keadaan subur dan makmur. Ia merangkumi makna bunyan iaitu pembinaan bangunan dan ia harus dirangkumi bersama dengan maksud hadharah.

Tamdun berasal dari perkataan arab “madana” “madinah” bermaksud masyarakat bandar yang terbina melalui proses urbanisasi. Manakala perkataan “peradaban” pula selalu dirujuk kepada adab sopan, tatasusila hidup yang baik. luhur dan penuh dengan kehalusan budi bahasa.

Oleh itu boleh diertikan bahawa dua perkataan ini (tamadun dan peradaban) apabila digabungkan akan memberi makna sesebuah masyarakat yang membangun melalui proses urbanisasi dengan nilai-nilai luhur, adab-adab dan tatasusila hidup.

Malik bin Nabi pula menjelaskan bahawa Hadharah dari perkataan hadara bermaksud kehidupan secara menetap, tempat lahirnya perkembangan ilmu, kesenian, kesusateraan, undang-undang dan kemasyarakatan serta mencapai tahap kehidupan yang tinggi, bukan liar dan ganas.

117

E.B. Taylor seorang ahli antropologi menjelaskan bahawa tamadun/ budaya merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan,

kepercayaan, seni moral, undang-undang, adat dan keupayaan-keupayaan serta tabiat lain yang di dapati oleh manusia sebagai anggola masyarakat.

Colingwood mendefinisikan perkataan civilization sebagai suatu proses bagi mencapai tahap kehidupan civil (sopan), membawa lahirnya ciri-ciri masyarakat bandar yang mempunyai kehalusan budi (Dr. Nik Mohd Rosdi Nik Ahmad. 2004).

Pengertian Hadhari Merupakan suatu aspek dalam kehidupan Islam atau penghayatan Islam yang syumul. Aspek Hadhari merupakan satu bidang yang perlu ditekankan oleh masyarakat Islam termasuklah sudut Aqidah. Ibadah Khusus. Perundangan dan lain-lain. la seharusnya menumpukan pembangunan masyarakat ke arah peningkatan mutu kehidupan dari sudut keilmuan, pembangunan fizikal, ekonomi dan kewangan, kesihatan dan lain-lain lagi.

Islam menekankan konsep kehidupan yang cemerlang dan bermulu, kehidupan yang seimbang, pembangunan menjurus kepada pembinaan pcradaban serta memenuhi tuntutan rohani.

Ibnu Khaldun menggunakan istilah "Umrun Hadhari", bagi menjelaskan pembinaan peradaban yang baru. Beliau telah membanding dan membezakan masyarakat nomad yang sering berpindah-randah dengan masyarakat bandar yang menetap tinggal di suatu tempat dan membina sebuah peradaban.

118

“Hadhari” diterjemahkan sebagai kemajuan peradaban. Begitu juga pemikir Aljazair iaitu Malik Bennabi yang cenderung menggunakan istilah "hadhara" yang dianggap hampir kepada maksud keseimbangan kemajuan antara aspek material dengan akhlak spiritual.

Justeru "Islam Hadhari" ditakrifkan sebagai Islam yang mempunyai sifat-sifat kemajuan peradaban: lawannya ialah "Islam Raj’i " iaitu Islam yang mempunyai sifat-sifat kemunduran. Dalam ertikata lain, Islam datang bersama sifat-sifatnya yang positif: Islam itu adil, Islam itu syumul. Islam itu aman, Islam itu sejahtera, Islam itu kasih sayang, Islam itu Hadhari, dan sebagainya.

Islam Hadhari Membantu Bawa Kecemerlangan Istilah "Hadhari" sudah digunakan ilmuwan Islam Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al Muqaddimah dan pemikir dari Algeria Malik Bennabi cenderung menggunakan istilah "hadhara" yang dianggap hampir kepada maksud keseimbangan kemajuan antara aspek material dengan akhlak dan spiritual. Ia berkait rapat dengan agama, akidah dan akhlak.

Keagungan tamadun Islam Andalus (Sepanyol) yang wujud selama 800 tahun sering dijadikan contoh penterjemahan konsep Islam Hadhari dan bagaimana Islam yang syumul itu telah membawa rahmat untuk seluruh alam.

Franz Rosenthal, seorang sarjana Barat yang menterjemahkan buku Muqaddimah Ibnu Khaldun ke dalam Bahasa Inggeris, menulis bahawa tamadun atau peradaban Islam, yang dirujuk kepada Andalus, bukan sebuah peradaban kerana kekuatan tentera, keluasan wilayah dan penduduk yang besar; tetapi adalah kerana kekuatan ilmu atau knowledge triumphant.

119

Walaupun wujud kefahaman bahawa Islam sebagai suatu cara hidup. Islam. ia menunjukkan tanda keruntuhan tamadun tersebut. toleransi dan kebebasan beragama. Majoriti masyarakat sukar untuk memasukkan agenda pembangunan ummah. Selepas keruntuhan kerajaan Islam pada abad keduabelas. maju dan progresif serta mampu menyelesaikan permasalahan semasa kehidupan manusia sepanjang zaman. Suatu pendekatan dan penilaian semula pemikiran masyarakat Islam terhadap 120 . Dari sudut sejarah. namun sebahagiannya ditampilkan dalam bentuk slogan dan retorik semata-mata. peradaban bangsa dan keutuhan negara sebagai sebahagian daripada ruang lingkup "agama" sepertimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Andainya salah satu dari unsur ini diabaikan. bukan sekadar suatu kepercayaan. Kegemilangan umat Islam bermula pada era pemerintahan Islam di Madinah dan berkembang pesat pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. iaitu cara hidup dalam konteksnya yang sangat luas. Kemudian ia bertapak di benua Eropah yang menyumbang kepada kegemilangan tamadun Islam di Andalusia. Tamadun Islam adalah tamadun yang berasaskan akidah. akhlak. Ketamadunan Islam yang berbentuk universal membawa manfaat dan rahmat kepada seluruh umat dan alam. imej masyarakat Islam di kacamata dunia kini telah banyak dikaitkan dengan kelemahan dan kemunduran. Bani Umayyah dan Bani Abasiyyah. dan ilmu diikuti dengan asas keadilan. semangat kejiranan. Pembangunan pula berkait rapat dengan agama. i.Islam Hadhari adalah Islam yang berasas kepada pembangunan. sebagaimana yang difahami adalah "al-Din". tetapi cara hidup yang lengkap. Persepsi sebahagian besar umat Islam kini terhadap agamanya masih terbatas kepada aspek-aspek ibadah khusus semata-mata.

w. Islam Hadhari bukanlah mazhab barn atau ajaran baru dan jauh sekali agama baru. masyarakat dan negara. Manusia diberi tanggungjawab oleh Allah s. Umat Islam perlu kembali mengamalkan Islam secara syumul pada peringkat individu. iii. PENDEKATAN ISLAM HADHARI Kerajaan telah merangka pelbagai agenda pembangunan yang selaras dengan tuntutan Islam melalui pendekatan seimbang dalam aspek-aspek spiritual.t sebagai pemimpin atau khalifah (vice-gerent) di muka bumi.ajaran agamanya wajar dilakukan. iv. 121 . ii. pegangan agama dan budaya.t dalam surah al-Anbiya': 107. Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan peradaban iaitu peradaban yang memberi fokus kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu.w. Maksudnya: "Dan tidaklah Kami mengutuskan kamu (wahai Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam". keluarga. Islam Hadhari adalah suatu pendekatan dan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau fundamental yang terkandung dalam al-Quran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam. Kenyataan ini menepati firman Allah s. Ajaran Islam menjaga serta memelihara kehidupan manusia dan setiap makhluk. pembangunan insan dan pembangunan fizikal. Pelaksanaan Islam secara realistik akan memberi rahmat dan kesejahteraan kepada seluruh manusia tanpa mengira bangsa.

Pendekatan Islam Hadhari bukanlah ajaran baru atau mazhab baru. 122 . pembangunan insan serta pembangunan fizikal. pendidikan. Islam Hadhari merupakan suatu pendekatan anjakan paradigma untuk mengubah persepsi ummah terhadap ajaran Islam. menyeluruh dan realistik bagi menterjemahkan agama dalam kehidupan. dengan harapan akan dapat memacu pembangunan ummah dan negara. Pendekatan Islam Hadhari memberi penekanan kepada aspek pembangunan dan pembinaan peradaban yang didasarkan pandangan semesta Islam (Islamic world view) dengan memberi tumpuan kepada usaha mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu. suatu pendekatan yang dikenali sebagai Islam Hadhari telah diperkenalkan untuk membangkitkan kesedaran baru kepada masyarakat terhadap konsep sebenar ajaran Islam. malah menekankan penghayatan Islam yang syumul. tetapi agama yang bersifat praktikal iaitu diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara realistik. kemasyarakatan. Pendekatan Islam Hadhari akan membuktikan bahawa ajaran Islam dapat mendorong penganutnya menjadi umat yang maju bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Islam Hadhari tidak sedikitpun mengurangkan prinsip-prinsip akidah dan syariat dalam ajaran Islam. tetapi merupakan usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas menurut alQuran dan as-Sunnah sebagai teras pembinaan tamadun Islam. Dengan itu. Warisan tamadun Islam yang memperlihatkan kegemilangan umat Islam dalam semua bidang akan dijadikan dorongan bagi memajukan ummah secara menyeluruh. sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kerajaan menyedari bahawa Islam bukanlah suatu agama bersifat ritual semata-mata. undang-undang dan sebagainya.ekonomi.

yang sudah semestinya memerlukan satu perubahan pandangan global umat Islam. Menjaga. sesuai dengan tuntutan agama Islam. konsep hidup sebagai pengabdian kepada Tuhan dan konsep kerja sebagai ibadah. 123 . • AGAMA • AKAL • NYAWA • HARTA • KETURUNAN • MARUAH • INSTITUSI KELUARGA • ALAM SEKITAR Pendekatan Islam Hadhari adalah untuk membuktikan keupayaan Malaysia sebagai sebuah negara Islam contoh yang sentiasa mengamalkan prinsip kesederhanaan (wasatiyyah]. memartabat dan memperkasa.Beberapa prinsip Islam Hadhari dirangka bagi merangsang ke arah perubahan minda umat Islam secara menyeluruh dan sistematik yang tidak bersifat sektor atau partisan. la selaras dengan dasar-dasar negara yang dilaksanakan masa kini dan yang akan dicapai pada masa hadapan seperti Wawasan 2020. manusia sebagai khalifah dan kewajipan mencapai kekuatan dalam semua bidang kehidupan akan ditekankan. Dasar Pembangunan Negara dan sebagainya. khususnya dalam memenuhi prinsip-prinsip maqasid al-syariah yang sentiasa berkembang seperti. Selaras dengan itu. Pendekatan Islam Hadhari menekankan nilai-nilai pembangunan sejagat yang sama sekali tidak bercanggah dengan konteks masyarakat majmuk.

krisis identiti. Pendekatan Islam Hadhari diperkenalkan kerana ia lebih lengkap dan menyeluruh berbanding pendekatan Islam secara juzi'e atau terpisah-pisah seperti Islam bersifat politik "al-Islam al-Siyasi". sistem nilai. ekonomi global. budaya materialisme. 124 . dan dalam Bahasa Arab sebagai "al-Islam al-Hadhari". berdasarkan kepada perspektif tamadun Islam". tidak menolak pentingnya aspek ritual dalam pembinaan tamadun.DEFINISI Dari segi istilah. kestabilan jiwa dan kemajuan rohaniah merupakan tonggak kepada pembinaan tamadun yang luhur. Sebagai huraian kepada takrif di atas bahawa. Islam bersifat tasawwuf "al-Islam al-Sufi" dan seumpamanya. ii. dunia tanpa sempadan. Dalam bahasa Inggeris disebut sebagai " Civilizational Islam". Pendekatan Islam Hadhari. masyarakat dan negara Malaysia yang bersifat menyeluruh. i. Islam Hadhari membawa maksud ajaran Islam yang membawa fokus kepada kehidupan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat bertamadun dan mempunyai peradaban yang unggul bagi menghadapi cabaran alaf baru seperti ledakan teknologi maklumat. perkataan "hadhari" membawa maksud "yang bertamadun" atau Islam yang menekankan aspek tamadun. jati diri serta penjajahan pemikiran. Ini kerana pandangan hidup. iii. Manakala takrif Islam Hadhari secara lengkap ialah: "Suatu pendekatan pembangunan manusia.

Konsepnya ialah negara yang mempunyai masyarakat membangun dan memiliki ilmu. mampu berdikari. intelektual. rasional. berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan Agama. bertoleransi dan berimbang. bertamadun. berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang berakhlak. praktikal dan damai. akhlak. • Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Allah • Kerajaan Adil dan Beramanah • Rakyat Berjiwa Merdeka • Penguasaan Ilmu Pengetahuan • Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif • Kehidupan Berkualiti • Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita • Keutuhan Budaya dan Moral • Pemuliharaan Alam Semulajadi • Kekuatan Pertahanan 125 . OBJEKTIF : Objektif Islam Hadhari adalah bagi melahirkan individu dan masyarakat Islam yang mempunyai kekuatan spiritual (rohani). maju. melihat ke hadapan. iaitu sebuah negara maju mengikut acuan sendiri.VISI : Visi Islam Hadhari adalah Untuk Menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara Islam Contoh. 4. inovatif serta cekap menangani cabaran-cabaran semasa secara bijaksana. MISI : Melaksanakan agenda pembangunan negara dan ummah berlandaskan pendekatan Islam yang universal.2 PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM HADHARI Prinsip-prinsip asas Islam Hadhari adalah seperti berikut. berdaya saing. material.

M≈x. Perincian kepada prinsip-prinsip di atas adalah seperti berikut. beriman serta bertaqwa. (surah al A’raf:96 ). tetapi mereka mendustakan (Rasul kami).tt/ ΝÍκöŽn=tã $uΖóstGx s9 (#öθs)¨?$#uρ (#θãΖtΒ#u™ #“tà)ø9$# Ÿ≅÷δr& ¨βr& öθs9uρ tβθç7Å¡õ3tƒ (#θçΡ$Ÿ2 $yϑÎ/ Μßγ≈tΡõ‹s{r'sù (#θç/¤‹x. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah s. Å3≈s9uρ ÇÚö‘F{$#uρ Ï™!$yϑ¡¡9$# Terjemahan: Dan (Tuhan berfirman lagi): sekiranya penduduk negeri itu. zÏiΒ . akhlak. Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Allah Bagi orang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah sebagai teras utamanya. Gabungan kemantapan akidah (kepercayaan). dari langit dan bumi. 126 .t dalam surah al-A'raaf: 96. lalu Kami timpakan mereka Dengan azab seksa disebabkan apa Yang mereka telah usahakan. Ini bersesuaian dengan firman Allah s. syariah (perundangan).Gabungan prinsip-prinsip di atas adalah dirangka menurut acuan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan menimbulkan salah faham dan kebimbangan kepada mana-mana pihak dalam sebuah negara yang komposisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum.w sebagai teras pegangan dan mjukannya. moral dan nilai-nilai murni adalah teras perancangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk mencapai umat yang berkualiti dan negara yang cemerlang. Pendekatan ini juga adalah untuk memperkasa umat Islam supaya berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. i.w. tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) Yang melimpah-limpah berkatnya.a.

Dalam surah al-Kafirun: 6.x‹s? öΝà6=yès9 öΝä3ÝàÏètƒ 4 Ä©øöt7ø9$#uρ ̍x6Ψßϑø9$#uρ Ï™!$t±ósx ø9$# Çtã 127 . lagi Maha mengetahui. ∩∉∪ ÈÏŠ u’Í<uρ ö/ä3ãΨƒÏŠ ö/ä3s9 Terjemahan: "Bagi kamu ugama kamu. ÏNθäó≈©Ü9$$Î/ öà õ3tƒ yϑsù 4 Äc©xöø9$# zÏΒ ß‰ô©”9$# t¨t6¨? ‰s% ( ÈÏe$!$# ’Îû oν#tø.Î) Iω ª!$#uρ 3 $oλm. (surah alBaqarah:256 ). dan ia pula beriman kepada Allah. Kerajaan Adil Dan Beramanah Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya. kerana Sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur). maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan (tali ugama) Yang teguh Yang tidak akan putus.w. (surah alKafirun:6).t dalam surah an-Nahl: 90. 4‘sS÷Ζtƒuρ 4†n1öà)ø9$# “ÏŒ Ç›!$tGƒÎ)uρ Ç≈|¡ômM}$#uρ ÉΑô‰yèø9$$Î/ ããΒù'tƒ ©!$# ¨βÎ) * ∩®⊃∪ šχρ㍩. sesiapa Yang tidak percayakan Taghut.t. tΠ$|ÁÏ Ρ$# Ÿω 4’s+øOâθø9$# Íοuρóãèø9$$Î/ y7|¡ôϑtGó™$# ωs)sù «!$$Î/ -∅ÏΒ÷σãƒuρ ∩⊄∈∉∪ îΛÎ=tæ ìì‹Ïÿxœ Terjemahan: Tidak ada paksaan Dalam ugama (Islam). dan bagiku ugamaku".Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing-masing seperti firman Allah s. Ini bersesuaian dengan firman Allah s. oleh itu.w. mengikut kadar masing-masing. dan (ingatlah). Allah Maha Mendengar. ii. dalam surah al-Baqarah: 256.

w. supaya kamu mengambil peringatan mematuhiNya. Ini bersesuaian dengan firman Allah s. dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. miskin kaya atau perbezaan agama. Hadis Nabi SAW. Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan. ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini). dan bertaqwalah kepada Allah. serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. bangsa. warna kulit.t dalam surah anNisa':58. dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar serta kezaliman. dan berbuat kebaikan. Ÿωuρ ( ÅÝó¡É)ø9$$Î/ u™!#y‰pκà− ¬! šÏΒ≡§θs% (#θçΡθä.t dalam surah al-Maa'idah: 8. lagi menerangkan kebenaran. (surah al Maidah:8). kedudukan. hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. 128 .Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil. hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang Yang menegakkan keadilan kerana Allah. Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungjawab dan kewajipan yang diletakkan ke atasnya iaitu bersesuaian dengan firman Allah s. di riwayatkan oleh Bukhari Maksudnya: "Sekiranya (anakku) Fatimah mencuri nescaya aku akan me motong tangannya". (surah alNahl:90).w. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Dengan mendalam akan apa Yang kamu lakukan. (#θãΨtΒ#u™ šÏ%©!$# $pκš‰r'≈tƒ Ü>tø%r& uθèδ (#θä9ωôã$# 4 (#θä9ω÷ès? žωr& #’n?tã BΘöθs% ãβ$t↔oΨx© öΝà6¨ΖtΒ̍ôftƒ ∩∇∪ šχθè=ϑ÷ès? $yϑÎ/ 7ŽÎ6yz ©!$# žχÎ) 4 ©!$# (#θà)¨?$#uρ ( 3“uθø)−G=Ï9 y Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman.

yang diriwayatkan oleh Ahmad maksudnya: "Dan tidak beriman bagi seseorang yang tidak amanah". (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil. (#θè=ä. Pengurusan negara yang cekap.t÷t/ ΟçFôϑs3ym #sŒÎ)uρ $yγÎ=÷δr& #’n<Î) ÏM≈uΖ≈tΒF{$# (#ρ–Šxσè? βr& öΝä. (negeri kamu ini adalah) negeri Yang baik (aman dan 129 . lagi sentiasa Melihat. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia.ããΒù'tƒ ©!$# ¨βÎ) * tβ%x. ( 5Α$yϑÏ©uρ &Ïϑtƒ tã Èβ$tG¨Ψy_ ( ×πtƒ#u™ öΝÎγÏΨs3ó¡tΒ ’Îû :*t7|¡Ï9 tβ%x. maju dan dirahmati Allah s. ©!$# ¨βÎ) 3 ÿϵÎ/ /ä3Ýàètƒ $−ΚÏèÏΡ ©!$# ¨βÎ) 4 ÉΑô‰yèø9$$Î/ (#θßϑä3øtrB βr& Ĩ$¨Ζ9$# Ï ∩∈∇∪ #ZŽÅÁt/ $Jè‹Ïÿxœ Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya).>u‘uρ ×πt6Íh‹sÛ ×οt$ù#t/ 4 …çµs9 (#ρãä3ô©$#uρ öΝä3În/u‘ É−ø—Íh‘ ÏΒ Terjemahan: Demi sesungguhnya. Dan hadis Nabi SAW. Yang terletak di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kampung mereka).t sebagaimana ditegaskan dalam surah Saba': 15.w. (surah al Nisa’:58 ). satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) Yang terdapat di tempat tinggal mereka. ô‰s)s9 ∩⊇∈∪ Ö‘θà xî . Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar. amanah (tidak boros dan perbelanjaan berhemah) melahirkan negara yang baik. adil. Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik (good governance) dan adil serta amanah kepada semua lapisan rakyat. (lalu dikatakan kepada mereka): "Makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. adalah bagi penduduk negeri Saba'. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. iaitu: dua kumpulan kebun (yang Luas lagi subur).

š∅ÏiΒ Νßγ≈oΨø%y—u‘uρ ̍óst7ø9$#uρ ÎhŽy9ø9$# ’Îû öΝßγ≈oΨù=uΗxquρ tΠyŠ#u™ û©Í_t/ $oΨøΒ§x. (surah al Saba’:15). Masyarakat yang berjiwa merdeka dapat melahirkan buah fikiran yang dinamik dan positif sehingga mampu melahirkan idea-idea baru yang bermanfaat bagi memartabatkan diri.makmur). Rakyat Berjiwa Merdeka Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah mewujudkan rakyat yang berjiwa merdeka. bersikap terbuka kepada kemajuan dan perubahan orang lain. iii. tidak bersikap jumud dalam menghasilkan pemikiran berdaya maju dan menolak amalan-amalan negatif yang boleh menyebabkan jiwa terus terbelenggu. (surah al Isra’:70). sebaliknya asas-asas murni itu hendaklah digunakan sebagai landasan membangunkan masyarakat dan negara yang teguh dan utuh. dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda Yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka Dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk Yang telah Kami ciptakan. masyarakat dan negara. Antara ciri jiwa merdeka ialah berfikiran kreatif dan inovatif. Masyarakat yang berjiwa merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada peraturan undang-undang dan etika. ô‰s)s9uρ * ∩∠⊃∪ WξŠÅÒø s? $oΨø)n=yz ô£ϑÏiΒ 9ŽÏVŸ2 4’n?tã óΟßγ≈uΖù=žÒsùρ ÏM≈t7ÍhŠ©Ü9$# u Terjemahan: Dan Sesungguhnya Kami telah memuliakan anakanak Adam. dan Kami telah beri mereka menggunakan berbagaibagai kenderaan di darat dan di laut. keluarga. Ini selaras dengan firman Allah s. Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah.t dalam al-Quran surah al-Isra': 70. 130 .w. dan (Tuhan kamu adalah) Tuhan Yang Maha Pengampun!.

Proses ini perlu bagi melahirkan insan seimbang dan harmonis seperti yang terdapat dalam matlamat Falsafah Pendidikan Negara kita. keutuhan negara berasaskan patriotisme yang tinggi dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi. Makna jiwa merdeka bukan hanya terletak pada slogan atau pernyataan luaran semata-mata tetapi lebih daripada itu menuntut pengorbanan dan keperluan bekerja bersungguh-sungguh ke arah menyumbang dan membangunkan negara. iv.Setiap anggota masyarakat harus digerakkan potensinya sebijaksana mungkin sehingga mampu memartabatkan jatidiri. integriti masyarakat. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara bersepadu boleh menjadikan kita memiliki kekuatan pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya kecemerlangan intelektual dapat dikembangkan. kekuatan peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan. Ini bertepatan dengan firman Allah s. ħÎ=≈yfyϑø9$# †Îû (#θßs¡¡x s? öΝä3s9 Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ) (#þθãΖtΒ#u™ tÏ%©!$# $pκš‰r'≈tƒ tÏ%©!$# ª!$# Æìsùötƒ (#ρâ“à±Σ$$sù (#ρâ“à±Σ$# Ÿ≅ŠÏ% #sŒÎ)uρ ( öΝä3s9 ª!$# Ëx|¡ø tƒ (#θßs|¡øù$$sù ׎Î7yz tβθè=yϑ÷ès? $yϑÎ/ ª!$#uρ 4 . Jiwa merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta bersikap terbuka terhadap faktor dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang tidak bercanggah dengan nilai etika dan sejagat yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan tamadun mengikut acuan kita sendiri. imej keluarga.w.M≈y_u‘yŠ zΟù=Ïèø9$# (#θè?ρé& tÏ%©!$#uρ öΝä3ΖÏΒ (#θãΖtΒ#u™ 131 .t dalam al-Quran surah al-Mujadalah: 11.

faktor ilmu bersepadu. Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan teknologi pada masa kini. bangsa dan manusia sejagat. kemajuan sains dan teknologi sewajarnya menjadi fokus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai-nilai murni yang sifatnya menyumbang terhadap pembangunan negara. hasrat untuk mencapai kecemerlangan terbuka luas. Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa Yang kamu lakukan. Melalui pengukuhan ilmu fardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu fardu kifayah. supaya Allah meninggikan darjat orang-orang Yang beriman di antara kamu.Terjemahan: Wahai orang-orang Yang beriman! apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dalam mana-mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa menjadikan ilmu sebagai sumbernya. dan (ingatlah). dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah. Melalui sistem pendidikan yang melengkapi dwi pengkhususan dan double major. Usaha penggalian dan penerokaan serta penemuan ilmu dan teknologi amat digalakkan dalam tradisi Islam. Tamadun Baghdad dan Tamadun Andalusia menjadi contoh nyata bagaimana ilmu yang bersepadu mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun Barat dan Timur. Sewajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan (tadabbur) dijadikan matlamat keilmuan supaya asas pembangunan 132 . (surah al Mujadalah:11). dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan ugama (dari kalangan kamu) beberapa darjat. kita boleh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui program pembangunan negara dan ummah. Dalam menghadapi cabaran globalisasi dan cabaran semasa.

«!$# È≅ôÒsù ÏΒ (#θäótGö/$#uρ ÇÚö‘F{$# ’Îû (#ρãÏ±tFΡ$$sù äο4θn=¢Á9$# ÏMuŠÅÒè% #sŒÎ*sù ∩⊇⊃∪ tβθßsÎ=ø è? ö/ä3=yè©9 #ZŽÏWx.t dalam surah al-Jumu'ah: 10. Ini bertepatan dengan firman Allah s. Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif memberikan satu pendekatan yang menggabungkan kepada usaha memantapkan amalan ekonomi yang berakhlak dengan kemampuan melaksanakan aktiviti ekonomi secara berkesan sesuai dengan perkembangan ekonomi di dalam negara dan di peringkat antarabangsa. (surah al Jumu’ah:10).intelek.w. ada tanda-tanda (kekuasaan. (surah ali Imran:190).t dalam surah ali-'Imran: 190. serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam Segala keadaan). dan carilah apa Yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing). ©!$# (#ρãä. kebijaksanaan. V.w. Ini sudah pun diberi penekanan dalam 133 . supaya kamu berjaya (di dunia dan di Akhirat). Pembangunan Ekonomi Seimbang Dan Komprehensif Dalam usaha untuk memajukan negara. rohani dan jasmani dapat berlaku secara seimbang. Ini bertepatan dengan firman Allah s. aspek ekonomi turut sama diberi keutamaan oleh Islam. . dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang Yang berakal.øŒ$#uρ Terjemahan: Kemudian setelah selesai sembahyang. pihak kerajaan dan sektor swasta perlu sama-sama berperanan secara bersepadu. Untuk menjayakan pendekatan tersebut. dan pada pertukaran malam dan siang.M≈tƒUψ Í‘$pκ¨]9$#uρ È≅øŠ©9$# É#≈n=ÏF÷z$#uρ ÇÚö‘F{$#ρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# È. menyeluruh dan teratur.ù=yz ’Îû žχÎ) u ∩⊇®⊃∪ É=≈t6ø9F{$# ’Í<'ρT[{ Terjemahan: Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi.

mencapai guna tenaga penuh. negara akan berusaha untuk memaju sektor pertanian dengan teknologi tersebut. Usaha-usaha untuk memantapkan keadilan dan kestabilan ekonomi di dalam negara akan terus diberi keutamaan.konsep pensyarikatan Malaysia. sesuatu yang dituntut oleh Islam. kestabilan paras harga dan pertumbuhan ekonomi yang mapan. Bahkan strategi tersebut menepati aspirasi Islam Hadhari. 134 . Walaupun sektor pembuatan dan perkhidmatan menyumbang secara besar-besaran kepada pertumbuhan ekonomi negara. Pembekalan kepada makanan asasi rakyat. keadilan dan kestabilan ekonomi akan dapat dicapai. demi keselamatan negara. Dalam suasana ekonomi dunia yang sangat mencabar dan tidak menentu. Melalui strategi pembasmian kemiskinan. Justeru itu mutu sistem pendidikan dan Institusi Latihan Negara perlu sentiasa dipertingkatkan semoga kesemua aspek keperluan tersebut dapat dibekalkan kepada rakyat. negara mampu menjana kepada wujudnya sebuah masyarakat yang bertamadun dan progresif. Melalui strategi tersebut negara mampu mengembeling kesemua tenaga rakyat semoga mereka dapat berprestasi di peringkat optimum. Islam Hadhari menuntut setiap masyarakat Islam merebut peluang untuk memaju pencapaian ekonomi mereka. Jelas sekali bahawa pendekatan Islam Hadhari adalah suatu pendekatan yang komprehensif di mana pencapaian pembangunan ekonomi. Melalui kemajuan bidang sains bioteknologi. sektor pertanian akan turut diberi perhatian yang sewajarnya. Dalam rangka yang sama pendekatan Islam Hadhari akan terus berusaha untuk meningkat kecekapan sistem penyampaian sektor awam dan prestasi sektor swasta. perancangan dan dasar ekonomi yang digubal perlu sensitif kepada perkembangan tersebut.

Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang berbuat kerosakan ". Kehidupan berkualiti akan dicapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti memelihara amalan beragama. š∅ÏΒ y7t7ŠÅÁtΡ š[Ψs? Ÿωuρ ( nοtÅzFψ$# u‘#¤$!$# ª!$# š9t?#u™ !$yϑ‹Ïù Æ tGö/$#uρ ’Îû yŠ$|¡x 9$# Æ ö7s? Ÿωuρ ( šø‹s9Î) ª!$# z|¡ômr& !$yϑŸ2 Å¡ômr&uρ ( $u‹÷Ρ‘‰9$# ø ∩∠∠∪ tωšø ßϑø9$# =Ïtä† Ÿω ©!$# ¨βÎ) ( ÇÚö‘F{$# Terjemahan: "Dan tuntutlah Dengan harta kekayaan Yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah Engkau melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia. kemampuan memajukan taraf pendidikan. dan janganlah Engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Bahkan Islam menuntut semoga setiap individu berusaha menguasai ilmu dan kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia. malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut 135 . hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa hadapan yang cemerlang. menghayati kehidupan yang aman.w.vi. Mencapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah matlamat utama agama. KEHIDUPAN BERKUALITI Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada pencapaian kehidupan masyarakat secara berkualiti. (surah al Qasas:77). Kehidupan akhirat adalah hasil daripada kemampuan individu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek kerohanian. Ini bertepatan dengan firman Allah s. fizikal dan material. Bermula dengan pencapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam tidak bersifat statik.t dalam al-Quran surah al-Qasas: 77. dan berbuat baiklah (kepada hambahamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya Yang melimpah-limpah).

harta. Dalam konteks mencapai kehidupan yang berkualiti. kita dapati bahawa kualiti hidup masyarakat dari kesemua aspek akan dibangunkan secara bersepadu.perlu diusaha dan dijayakan dari semasa ke semasa semoga tahap pencapaian setanding dengan masyarakat yang maju di dunia. Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga. Dari pendekatan Islam Hadhari. kehormatan dan akal. Jaminan tersebut meliputi nyawa. Tempat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama difikir perlu dalam membina masyarakat yang sihat dan bertenaga. Penafian dan halangan ke atas hak-hak tersebut adalah salah dari segi undang-undang. PEMBELAAN HAK KUMPULAN MINORITI DAN WANITA Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu kepada setiap individu tanpa diskriminasi. kemudahan persekitaran turut diberi perhatian. sama ada sebagai kumpulan majoriti atau minoriti.sŒ ÏiΒ /ä3≈oΨø)n=yz $ΡÎ) â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'≈tƒ ∩⊇⊂∪ ׎Î7yz îΛÎ=tã ©!$# ¨βÎ) 4 öΝä39s)ø?r& «!$# y‰ΨÏã ö/ä3tΒtò2r& ¨βÎ) 4 (#þθèùu‘$yètGÏ9 136 . Hak-hak mereka dijamin oleh undang-undang negara. vii. Ini selaras dengan firman Allah s. agama.w. Dalam Islam ia terkandung dalam Maqasid as-Syariah. Oleh itu tidak boleh berlaku penafian hak-hak tersebut atau alasan menjadi kumpulan kecil atau perbezaan jantina. Bahkan gejala sosial masyarakat dapat dikurangkan jika setiap institusi keluarga dapat berfungsi dengan berkesan.t dalam al-Quran surah al-Hujuraat: 13. Ÿ≅Í←!$t7s%uρ $\/θãèä© öΝä3≈oΨù=yèy_uρ 4©s\Ρé&uρ 9x. Di samping itu. Keluarga yang sejahtera akan menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan berprestasi.

aktiviti ekonomi. ajarlah mereka dengan pukulan yang 137 . Isu mengenai hak-hak wanita telah diberi perhatian yang khusus oleh kerajaan dalam menggubal dasar negara seperti termaktub dalam Dasar Wanita Negara. maksudnya: "Maka bertaqwalah kamu kepada Allah terhadap wanita kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepada kamu mencampuri mereka dengan ijab kabul yang sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan orang luar yang dibenci oleh suami berkunjung ke rumahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (surah al Hujurat:13). Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan negara dan menikmati apa jua yang dinikmati oleh kaum-kaum lain.a. agama dan politik. Sekiranya mereka melakukan demikian. lagi Maha mendalam pengetahuannya (akan keadaan dan amalan kamu). Rasulullah s. Jaminan ke atas hak-hak tersebut terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. sosial. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang Yang lebih taqwanya di antara kamu. Mereka boleh menyertai dalam pentadbiran negara. pendidikan. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. (bukan Yang lebih keturunan atau bangsanya). Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan minoriti dan wanita dapat menikmati apa jua yang dinikmati oleh kumpulan majoriti dan lelaki.wtelah juga menyebut dengan jelas tentang wanita sejak mula hingga ke akhir hayat baginda dengan peringatan khusus semasa mengerjakan Haji Wida' (Haji Perpisahan) dengan sabdanya yang telah diriwayatkan oleh Muslim.Terjemahan: Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu Dengan Yang lain). la terdapat dalam Bahagian Kedua Perlembagaan yang membuat peruntukan mengenai kebebasan asasi (Fundamental Liberties).

Dalam beberapa penulisan barat menimbulkan isu bahawa Islam tidak memberi perhatian dan kedudukan wajar kepada bukan Islam dan wanita. Bagi menjamin hak-hak tersebut dihormati dan tidak dicabuli. Manakala bagi mereka (wanita) ke atas kamu (lelaki) pula ialah memberikan mereka rezeki (makanan) dan perhiasan/pakaian dengan car a yang baik. Di negara kita seperti juga di kebanyakan negara-negara lain bagi menjamin hakhak seseorang dan kumpulan itu tidak dinafikan. Sebenarnya hak138 . Mereka boleh terlibat dalam semua sektor pekerjaan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang-undang negara dan penyertaan dalam pembangunan negara. Realiti yang berlaku di negara kita sejak negara mencapai kemerdekaan sampai ke hari ini menunjukkan setiap kaum dan bangsa tidak dinafikan hak-hak mereka. beberapa teriti dan kemanusiaan lain. termasuk mengenai wanita. Kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Kerajaan juga telah menerima Deklarasi Hak Asasi Manusia Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDHR). Dan telah aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan menyesatkan kamu selepasnya sekiranya kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah (al-Quran)".tidak menyakitkan. Ada undang-undang yang menjamin hak-hak mereka dan kesatuan yang menguruskannya. Bahkan dalam beberapa aspek kedudukan wanita di negara ini jauh lebih baik berbanding di sesetengah negara Islam. terdapat badanbadan yang mengawasi termasuk mahkamah-mahkamah diberi kuasa dan bebas untuk membicarakan isu menyalahi hak-hak apabila berlaku pertikaian. bahkan dalam beberapa perkara diberikan perlindungan dan jaminan melalui undang-undang negara.

w. Sejarah membuktikan orang bukan Islam begitu senang berada di bawah pemerintahan Islam kerana hak-hak mereka terjamin dan kerajaan berlaku adil ke atas mereka.t dalam surah al-Nisa': 58. Keadaan yang sama dapat disaksikan berlaku di negara kita. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar.ããΒù'tƒ ©!$# ¨βÎ) * tβ%x. (Allah menyuruh) kamu menghukum Dengan adil. 139 . (surah al Nisa’:58 ). keturunan dan fahaman agama. amanah dan bertanggungjawab kepada semua golongan masyarakat tanpa mengira kaum. Kebebasan beragama diberikan bagi menjamin penghayatan dalam pembangunan negara dan perkhidmatan. t÷t/ ΟçFôϑs3ym #sŒÎ)uρ $yγÎ=÷δr& #’n<Î) ÏM≈uΖ≈tΒF{$# (#ρ–Šxσè? βr& öΝä. ©!$# ¨βÎ) 3 ÿϵÎ/ /ä3Ýàètƒ $−ΚÏèÏΡ ©!$# ¨βÎ) 4 ÉΑô‰yèø9$$Î/ (#θßϑä3øtrB βr& Ĩ$¨Ζ9$# Ï ∩∈∇∪ #ZŽÅÁt/ $Jè‹Ïÿxœ Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan Segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). tidak memandang rendah mana-mana golongan. Ini bertepatan dengan firman Allah s. mereka diberikan hak sehingga menjawat jawatan menteri dan pegawai kanan kerajaan.hak asasi sepatutnya diperjelaskan meliputi golongan bukan Islam dan semua kaum serta jantina. saksama. bangsa. lagi sentiasa Melihat. Islam ditegakkan di atas prinsip-prinsip yang jitu serta adil. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. Hak-hak mereka dilindungi oleh undang-undang dan apabila timbul pertikaian ia boleh diselesaikan oleh mahkamah atau badan seumpamanya. Sesungguhnya Allah Dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya kepada kamu. Dalam sejarah pemerintahan Islam orang bukan Islam diberi kedudukan dalam pemerintahan dan hak-hak mereka tidak dinafikan.

keharmonian dan keamanan dalam masyarakat majmuk. Iaitu mereka Yang khusyuk Dalam sembahyangnya. Ini bertepatan dengan firman Allah s. Namun. Dengan demikian. (surah al Mu’minun:1-2). merupakan suatu cabaran besar kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari. Penghayatan nilai-nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin kesejahteraan. gejala keruntuhan akhlak.t dalam surah al-Mukminun: 1-2. kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang kukuh. kemajuan ekonomi dan teknologi akan berjalan seiring dengan keluhuran budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum. murni dan luhur. Matlamat ini tidak akan dapat dicapai selagi kemajuan kebendaan diasingkan daripada nilai-nilai moral. kemajuan ekonomi dan ilmu sesuatu bangsa harus dijiwai oleh budaya moral dan etika yang luhur. Keutuhan Budaya Dan Moral Satu daripada prinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah wujudnya keutuhan budaya dan ketinggian akhlak sebagai identiti negara tersebut.viii. kelemahan budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa.w. etika dan kerohanian yang luhur. 140 . Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun dan Empayar Romawi yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan zaman akibat daripada kepincangan moral yang parah dalam masyarakat dan negara. Dari perspektif tamadun dan agama Islam. Dalam rangka meningkatkan kemajuan negara Malaysia. la juga akan menjadikan bangsa itu terhormat dan disegani. ∩⊄∪ tβθãèϱ≈yz öΝÍκÍEŸξ|¹ ’Îû öΝèδ tÏ%©!$# ∩⊇∪ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# yxn=øùr& ô‰s% Terjemahan: Sesungguhnya berjayalah orang-orang Yang beriman.

hujan asid. Natijahnya. Pembangunan sains dan teknologi 141 . Di peringkat antarabangsa beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun dilaksanakan oleh UNDP untuk memastikan pembangunan yang lestari. Malaysia sendiri telah mengadakan Deklarasi Langkawi untuk memastikan pembangunan negara secara lestari dan mesra alam. Kesejahteraan yang dinikmati oleh manusia adalah akibat daripada kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii. banjir kilat. ix. membangun alam secara terancang perlulah diberi penekanan yang bersungguh-sungguh. Deklarasi Reo De Janerio (1993) dan Protokol Kyoto (1997) merupakan antara dua deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya. Peristiwa tanah runtuh. PEMULIHARAAN ALAM SEMULAJADI Kehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia. pemanasan global. manusia mempunyai kecenderungan untuk menguasai dan mengekploitasi alam tabii secara berlebihan dengan menggunakan sains dan teknologi.Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai-nilai murni yang berasaskan keluhuran dan kreativiti yang menyumbang ke arah kebudayaan tinggi (high culture). pencemaran alam sekitar dan sebagainya semuanya menyumbang kepada ketidakstabilan eko-sistem yang dilakukan oleh aktiviti manusia. Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan nilai-nilai murni agama. Dalam proses pembangunan. bertanggungjawab dengan alam. Untuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih seimbang dan menyeluruh. tetapi juga hubungan manusia dengan alam persekitaran. gempa bumi. gelombang besar. keseimbangan alam semula jadi tidak dapat dikekalkan.

malah ia merangkumi kekuatan diri. dan kamu tidak akan dianiaya. dan apa sahaja Yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. šχθç7Ïδöè? È≅ø‹y⇐ø9$# ÅÞ$t/Íh‘ ∅ÏΒuρ . 142 .w.ο§θè% ÏiΒ ΟçF÷èsÜtGó™$# $¨Β Νßγs9 (#ρ‘‰Ïãr&uρ ª!$# ãΝßγtΡθßϑn=÷ès? Ÿω óΟÎγÏΡρߊ ÏΒ t̍yz#u™uρ öΝà2¨ρ߉tãuρ «!$# ¨ρ߉tã ϵÎ/ Ÿω óΟçFΡr&uρ öΝä3‹s9Î) ¤∃uθム«!$# È≅‹Î6y™ †Îû &™ó©x« ÏΒ (#θà)Ï Ζè? $tΒuρ 4 öΝßγßϑn=÷ètƒ ö ∩∉⊃∪ šχθßϑn=ôàè? Terjemahan: Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh Yang menceroboh) Segala jenis kekuatan Yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda Yang lengkap sedia.t dalam al-Quran surah al-Anfal: 60. KEKUATAN PERTAHANAN Islam Hadhari melihat pertahanan bukan sahaja isu-isu yang meliputi kekuatan ketenteraan dan persenjataan. x. Ini bertepatan dengan firman Allah s. Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harmoni dengan alam sekitar di sekitarnya disamping berusaha untuk terus maju. (surah al Anfal:60). fizikal dan spiritual. Penyelidikan dan pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan secara berterusan agar pembangunan yang dijalankan tidak mendatangkan risiko yang tinggi kepada kehidupan sejagat. sedang Allah mengetahuinya. untuk menggerunkan Dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh Yang lain dari mereka Yang kamu tidak mengetahuinya.yang berteraskan kepada ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat.

Dengan pelaksanaan Islam Hadhari di Malaysia akan membuka minda masyarakat Islam tentang tujuan hidup yang sebenar dan samasama memahami hala tuju kepimpinan negara ke arah membangun ummah dan negara dengan cemerlang.t dalam surah al-Baqarah: 201. Kekuatan pertahanan akan menjamin kestabilan. pendidikan. Sebagaimana firman Allah s.Bangsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan negara dari dicerobohi. keamanan dan keselamatan negara yang membolehkan proses pembangunan dilakukan secara berterusan. maksudnya: “dan 143 . kemajuan sains. teknologi dan lain-lain. Segala bentuk pemikiran yang mengelirukan dan bercanggah dengan Islam perlu diperbetulkan supaya pemikiran dan jati diri masyarakat dapat dibentuk. PENUTUP Usaha Kerajaan memperkenalkan Islam Hadhari dalam arus pembangunan perdana negara amat tepat pada masanya ketika umat Islam sedang menghadapi perubahan sama ada dari segi politik.w. Untuk itu mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan yang terkini bagi tujuan mempertahankan diri dan negara dan bukan untnk menyerang dan menguasai bangsa lain. Negara perlu diperlengkapkan dengan rancangan serta program jangka panjang untuk menyemai rasa hak dan tanggungjawab membela kemuliaan maruah diri. Perubahan snasana politik dunia global masa kini dan tekanan serta penghinaan yang dihadapi oleh sebahagian umat manusia menuntut kita menguasai kekuatan ketenteraan dan keupayaan mempertahankan diri. bangsa dan negara. ekonomi.t.w. Pendekatan Islam Hadhari akan berusaha memperkasakan umat supaya mereka berupaya menghadapi cabaran dunia semasa. gemilang dan terbilang yang diredhai Allah s. Usaha yang konsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu dirancang.

Perdana Menteri pertama negara. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab api neraka”. Bagaimanapun aktiviti ini telah meletakkan negara kita ke peringkat dunia Islam lainnya. kerana usaha ini dilihat sebagai satu agenda yang baik untuk mendidik saudara Islam yang baru dalam memahami ajaran agamanya yang betul. 4. dan hubungannya dengan orang lain. aktiviti keagamaan yang dijalankan di dalam negara merdeka. seperti peraduan membaca al-Qur'an.3 Islam Hadhari sebagai penjana pembangunan ummah Pendahuluan Malaya mencapai kemerdekaan daripada penjajahan Inggeris pada 31 Ogos 1957. Pada 16 September 1963 dirasmikan penubuhan Malaysia. telah berjaya meyakinkan para pejuang kemerdekaan yang terdiri dari kaum Cina dan India untuk memasukkan satu peruntukan di dalam Perlembagaan tentang Islam sebagai agama persekutuan.di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: “wahai Tuhan kami. Usaha Perdana Menteri pertama menubuhkan badan dakwah yang khusus untuk menjelaskan pengertian Islam kepada rakyat bukan Islam juga telah mencapai kejayaan yang baik. dan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni. dengan berkembangnya peraduan tersebut ke peringkat antarabangsa. 144 . khususnya dalam negara yang berbilang kaum dan agama ini. pada umumnya merupakan aktiviti yang lebih menekankan tentang ritual. Pada peringkat awalnya. Tunku Abdul Rahman Putra. sebagai seorang Melayu beragama Islam.

telah berjaya membentuk satu kefahaman silam yang agak jelas di kalangan rakyat Malaysia yang berbentuk pluralistik.Usaha meningkatkan aktiviti agama telah diteruskan oleh Perdana Menteri kedua dan ketiga secara yang lebih luas. dan meletakkan negara sebagai negara yang mengamalkan Islam secara moderat. perbankan dan aktiviti kewangan. tolerandandinamik. sungguh pun agenda kerja dan perlaksanaan Islam di Malaysia tentunya merupakan kesinambungan dari projek 145 . Maka pada zaman peralihan kuasa dari Dr. Mahathir Mohammad. termasuk kepimpinan Islam moden yang menjadi contoh kepada dunia luar. terbuka. bermula dari bidang pendidikan. kerana era Dr. kepada Perdana Menteri yang baru. Dengan itu Islam telah mengambil tempat yang sewajarnya di dalam pemerintahan beliau. Islam telah diprojekkan dalam imej baru. Mahathir. Dalam era pemerintahan Perdana Menteri ke empat. Dato' Seri Abdullah Ahmad Badawi. membawa kepada dasar luar negara yang konsistan terhadap negara luar dan sebagainya. Kejayaan besar beliau ialah membawakan wadah Islam ke dalam semua sektor pentadbiran negara. Islam benar-benar telah dibawa ke satu arah yang baru. iaitu sebagai Islam Hadhari. penubuhan badan untuk urusan haji dan sokongan kepada badan-badan dakwah. sama ada dunia Islam atau dunia bukan Islam. iaitu merangkumi pelajaran agama yang telah dimasukkan ke dalam arus perdana dasar pendidikan negara. Mahathir adalah satu era kebangkitan Islam yang mencabar dan segala cabaran yang globalisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi. dan berjaya membuka mata seluruh dunia tentang kepimpinannya yang dinamik. Dr. pentadbiran negara. Tun Dr. Mahathir nampaknya dengan visi dan pandangannya yang jauh.

maka penyusunan agenda negara dalam bidang keislaman yang dinamik dan bertamadun. ialah bagaimanakah seharusnya kita membangunkan Islam yang dinamik. dan kata-kata retorika yang sedap didengar. Agenda Kerja Islam Hadhari Dasar dan agenda kerja serta perlaksanaan Islam Hadhari haruslah disusun dan dijalankan dengan sebaik-baiknya supaya satu tasawwur yang tepat tentang Islam itu pada umumnya tidaklah hanya menjadi satu pengucapan yang tidak berisi. maka dia telah dianggap sebagai tokoh agama walau pun amalan dan pengucapannya tidak menggambarkan peribadi. haruslah diatur dengan sebaik-baiknya. itu Islam dan agenda agama seolah-olah hanyalah merupakan pengucapan dan ceramah. terbuka. berteraskan ilmu pengetahuan dunia dan akhirat dalam masyarakat kita sekarang ini agar pembangunan ini akan menjadi lebih mantap dan maju ke hadapan serta lebih bermakna lagi jika dibandingkan dengan zaman sebelum ini yang masyarakat di negara kita munkin rata-ratanya tidak pernah mendengar istilah Islam Hadhari? 146 . teori yang berjela-jela. berilmu dan berdaya maju untuk menyusun kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat. Hal ini disebut kerana isu agama di negara kita sering di salah gunakan. maju. atau hanya merupakan satu simbolik dan retorika sahaja. ilmu dan amalan keislamannya.Islam yang telah dijalankan begitu banyak dan progresif seperti yang dinyatakan dengan ringkas di atas. Oleh itu sekiranya Islam Hadhari bermaksud Islam yang dinamik dan bertamadun. berilmu dan maju untuk dunia dan akhirat itu. sehingga dengan itu sesiapa yang pandai berceramah atau berteori tentang agama. Persoalan yang timbul di sini.

Hal ini menjadi isu kerana anak-anak tersebut telah diserahkan hak penjagaannya kepada ibu bapa yang bukan Islam. terutamanya pada masa mutakhir ini. Bagaimanakah agaknya usaha yang seharusnya dilakukan dalam memberi ketahaman yang jelas tentang Islam sebagai agama negara agar dalam aspek ini tidak akan timbul sebarang prasangka yang negatif. Hal ini juga merupakan satu isu besar yang seharusnya diselesaikan sekarang ini. menjadi isu besar apabila anak atau anak-anak itu telah diislamkan oleh salah seorang ibu atau bapa yang menganut Islam. berintegrasi dan saling memahami dan mcnghormali antara kaum dan agama. maka mahkamah sivil mempunyai kuasa unluk menentukan hak penjagaan anak-anak ini. maka bagaimanakah seharusnya kita menyusun agenda kerja yang lebih baik dalam mevvujudkan masyarakat yang bertoleransi.Persoalan penting ini haruslah dicarikan jawapannya oleh semua kalangan dalam masyarakat. dalam merangka dasar dan agenda kerjanya dalam membangunkan Islam Hadhari. iaitu ketika terdapat segelintir anggota masyarakat kita yang tidak mahu memahami kontrak sosial di antara pelbagai kaum ketika Islam dijadikan agama rasmi negara dalam Perlembagaan kita. iaitu berasaskan masyarakat kita yang terdiri dari pelbagai kaum dan agama. sedangkan mahkamah Sivil sememangnya mempunyai hak untuk membuat keputusan tersebut berdasarkan undang-undang yang sedia ada. dan keputusan ini telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Islam. Malahan sekiranya kita melihat Islam Hadhari dari dimensi yang lebih luas. Isu yang timbul akibat dari ketidak-selarasan undang-undang Islam tentang hak menjaga anak yang masih belum cukup umur bagi ibu bapa yang telah bercerai kerana salah seorang ibu atau bapa itu telah menganut Islam umpamanya. 147 . khususnya Kerajaan.

Nilai dan budaya liar. Segala gejala yang merosakkan moral dan akhlak sering diperanginya. Hiburan melulu yang bermatlamatkan keseronokan nafsu tentulah tidak akan mendapat tempat dalam Islam Hadhari. penerangan dan media. 148 .Masyarakat Islam tentulah akan bertanya apakah penyelesaian yang dapat dilakukan dalam isu ini. Oleh itu bagaimanakah usaha yang seharusnya dilaksanakan dalam memberi pendidikan yang bertamadun kepada masyarakat umum. yang mungkin selama ini tidak dapat memahami sepenuhnya sistem Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap. kesenian. kehudayaan. termasuk kementeriankementerian yang menjadi asas pembangunan moral dan akhlak rakyat. nilai-nilai negatif Barat berunsurkan kehidupan hedonisme. merupakan sesuatu yang ditolak oleh Islam Hadhari. termasuk masyarakat Islam sendiri. Islam Hadhari juga seterusnya mampu melahirkan suatu umat yang berbudaya tinggi dan berilmu pengetahuan berasaskan nilai-nilai moral kerohanian yang mulia. iaitu dari barat dan timur. Islam Hadhari tentulah merupakan satu sistem hidup yang bertamadun tinggi. dari Hollywood atau Bollywood. pcndidikan. sama ada yang dicipta oleh anak tcmpatan atau dibawa masuk dari luar. agar perkara ini tidak menjadi duri dalam daging bagi masyarakat Islam sendiri? Dari satu sudut yang lain. belia dan lain-lain lagi yang seharusnya juga peka dan memahami konsep dan perlaksanaan Islam Hadhari yang diketengahkan ini. Maka perlaksanaan Islam Hadhari dalam keadaan ini memerlukan rancangan strategik yang bersepadu oleh semua jentera kerajaan.

sebagai korban keganasan dan salah laku yang serius di kalangan rakan sekolahnya. Amat silap sekali sekiranya terdapat orang yang beranggapan bahawa Islam Hadhari akan tercapai matlamatnya dengan berceramah dan berkhutbah. malah kematian seorang pelajar sekolah agama di Negeri Sembilan tidak lama dulu. Pendeknya dalam memprojekkan Islam Hadhari kita amat memerlukan pengetahuan yang cukup mendalam untuk menterjemahkan konsep dan perlaksanaannya yang jitu dan berkesan. sudah agak memadai untuk memberi pengajaran bahawa pendidikan agama bukanlah semata-mata terhad dalam pengajaran hukum-hakam dan dosa pahala yang akan diterima pada hari kiamat nanti atau dengan menghafal 149 . Maka contoh islam Hadhari ini haruslah kita pertingkatkan lagi dalam menonjol Islam yang positif dalam dunia global ini. Unsur radikalisme dan ekstremisme haruslah dihindarkan supaya hal yang menjatuhkan imej Islam itu tidak akan tumbuh di negara kita ini. Peristiwa sedih yang sering berlaku di negara kita termasuk kejadian rogol dan bunuh dalam masyarakat kita termasuk yang melibatkan kalangan masyarakat Islam sendiri. atau semata-mata dengan penganjuran satu dua forum dan perbincangan seperti forum perdana dan sebagainya. Imej kekerasan dan keganasan yang selama ini tidak dapat dihubungkan dengan umat Islam di negara kita ini seharusnya dikekalkan supaya segala keganasan dan kekerasan yang berlaku di dalam dunia ini tidak akan berlaku sama sekali di negara kita. kerana mereka selama ini telah dapat menyaksikan kesungguhan kita menghayati Islam di negara dan bertamadun tanpa melupakan nilai-nilai kerohanian dan moral yang menjadi (eras agama kita.Ramai pembesar negara luar islam dan bukan Islam. merasa kagum dengan penonjolan konsep dan perlaksanaan Islam Hadhari di negara kita.

iaitu yang boleh diibaratkan seperti serangga dan racun yang dalam sekelip mata sahaja akan mengikis segala mutiara dan bunga-bungaan yang cuba ditaburkan melalui program agama itu. yang dinamik dan maju. bukanlah bererti bahawa kita akan terpaksa melangkah ke belakang dengan mengamalkan Islam yang tertutup dan sering dilabelkan sebagai amalan yang jumud. Islam Hadhari bukanlah seharusnya hanya dihayati di JAKIM atau institusi agama yang lain.beberapa Surah al-Qur'an dan al-Hadith. malahan menyentuh jiwa dan psikologi pelajar. merupakan sama sekali nilai budaya yang baik. Konsep ini diterima oleh semua 150 . ketika program lain dibiarkan bermaharajalela dengan penonjolan gejala negatif yang bertentangan dengan nilai dan budaya kita. dan sebagainya. Islam Hadhari tidak hanya akan tertonjol dalam hiburan nasyid dan penampilan sopan para artis dalam bidang kesenian dan hiburan yang dikenali sebagai hiburan altematif. yang menyentuh bukan hanya akidah dan syariah. sedangkan agensi dan kementerian lain menutup mata terhadap penghayatan dan matlamat Islam Hadhari ini. Bukan pula hanya diisi dengan syarahan dan ceramah agama. Perkembangan yang bertentangan dengan ajaran dan nilai akhlak Islam ini juga memberi pengajaran bahawa Islam Hadhari bukanlah dengan hanya memperbanyakkan program agama di dalam TV umpamanya. walaupun hanya dilihat dari sudut budaya bangsa kita yang bersopan dan berakhlak mulia. sedangkan penonjolan hebat Akademi Fantasia atau Cit Cat Bersama Artis. tingkah laku dan rukun pergaulan sesama rakan dan masyarakat sekeliling. bertamadun dan berperadaban. Tetapi pengajaran agama itu haruslah disusun sebegitu rupa untuk dihayati dicontohi dan diterjemahkan ke dalam amalan dan kehidupan moden yang serba mencabar ini. Tetapi dengan mengemukakan pandangan ini. Islam Hadhari ialah Islam yang membangun dengan ilmu dan moral. sedangkan banyak lagi program lain yang merosakkan moral dan akhlak penonton.

latihan 151 . Wang yang dibelanjakan oleh kerajaan untuk tujuan ini telah meningkat kepada satu jumlah yang tinggi. Seperti yang disebutkan di atas. Oleh itu kementerian tersebut haruslah menjalankan kajian dan semakan semula yang serius. yang sekarang ini telah dipecahkan kepada dua buah kementerian. Falsafah dan konsep ilmu dan pendidikan Islam inilah yang sering mencorakkan kukurikulum pengajaran. dan memupuk serta membangun generasi kita yang lebih mantap dalam menghayati ajaran dan nilai akhlak Islam dengan sebaik-baiknya.lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Hal ini merupakan satu cabaran yang besar dalam melahirkan bangsa Malaysia yang maju seperti yang dirangka dalam Wawasan 2020. penyusunan buku teks. etika dan moral yang baik. Maka matlamat inilah yang seharusnya difahami oleh semua. terutamanya untuk menilai semula falsafah ilmu dan pendidikan agama yang menjadi teras penganjuran dan penubuhan institusi yang dilabelkan sebagai kolej. termasuk yang dianjurkan oleh kerajaan-kerajaan negeri di negara kita ini. maktab atau institusi pengajian tinggi agama tersebut dan yang benar-benar menjadi harapan umat Islam untuk melahirkan generasi baru umat Islam yang lebih baik. terutamanya di peringkat kolej dan maktab. tumbuh dengan agak banyak. Hal ini tentulah secara langsungnya merupakan tanggungjawab Kementerian Pendidikan. bahawa bidang pendidikan adalah merupakan satu arena yang amat penting untuk memberi kefahaman tentang Islam Hadhari. Bilangan institusi tersebut. terutamanya ketika kita sedang berusaha untuk membangunkan bangsa Malaysia yang berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Ibu bapa sendiri yang menyedari akan kepentingan pendidikan agama telah mengeluarkan perbelanjaan persendirian yang banyak untuk membiayai anak-anak mereka bagi melanjutkan pelajaran ke institusi dan kolej agama swasta. iaitu Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi.

Falsafah dan objektif pendidikan negara sememangnya telah menggariskan tentang pembangunan insan yang sepadu dan seimbang ini. malah dalam masyarakat Islam dan negara Islam di seluruh dunia. pelajar sebuah sekolah agama di Negeri Sembilan pada 28 Mac 2004 yang lalu telah menimbulkan banyak tanda tanya di dalam pemikiran kita. dan pembangunan pendidikan di institusi tersebut. Kesimpulan yang demikian telah menanamkan satu pemikiran yang mudah pula tentang pendidikan Islam yang sebenarnya ke dalam pemikiran umat kita.tenaga pengajar. rohani dan jasmaninya. tetapi kaedah umum ini haruslah diterjemahkan dengan sebaik-baiknya di semua peringkat dan displin ilmu pengetahuan. Maka tenaga manusia yang mendapat latihan di dalam institusi inilah yang akan lahir ketengah-tengah masyarakat negara kita pada masa yang akan datang. dan modelnya telah tersedia sejak berpuluhpuluh tahun yang lain. Kematian Mohamad Farid Ibrahim. atau sebaliknya. Pertamanya kita harus bertanya apakah kesilapan yang 152 . Kita tidak lagi seharusnya mengambil kesimpulan yang mudah bahawa pengajaran dan pendidikan agama merupakan satu saluran pendidikan yang ideal untuk melahirkan manusia yang unggul dan berguna di dunia dan akhirat. termasuk dalam pendidikan agama. Kesimpulan yang mudah ini sebenarnya lebih banyak mengundang masalah dalam masyarakat kita. maka dengan itu kita sering saja menganggap bahawa pendidikan Islam adalah satu sistem pendidikan yang mudah pula. Malah falsafah pendidikan Islam inilah juga yang menentukan objektif dan matlamat penubuhan dan pengajaran institusi itu. juga warganegara yang berakhlak dan bermoral tinggi bertamadun dan berperadaban. sama ada akan menjadi warga negara yang sihat mental dan akal.

bersopan santun. beradab. dan para guru agama yang mengajar di sekolah ini juga. memilih buku teks. iaitu sekolah yang mengajar agama kepada para pelajarnya. Bukankah agama merupakan satu peraturan hidup jasmani dan rohani yang mengajar umatnya menjadi manusia yang baik. dan para guru agama pula telah mengajar mengikut kurikulum dan buku teks. beretika dan sebagainya. oleh kerana tragedi ini berlaku di sekolah agama maka kita tentulah akan bertanya kenapa pula hal ini berlaku di sekolah agama. sehingga melahirkan manusia buas yang sanggup membunuh rakan sendiri? Pihak berkuasa agama yang menubuhkan sekolah ini.telah berlaku kepada generasi muda kita pada hari ini sehingga mereka kehilangan arah dan menjelma menjadi makhluk yang tidak beperikemanusiaan? Soalan kedua ialah di manakah pula silapnya pentadbiran sekolah kita sekarang sehingga anak didiknya telah terlepas dari pengawasan dan kawalan pihak berautoriti hingga mereka dapat melakukan kekejaman yang jelas bercanggah dengan peraturan dan displin sekolah? Di manakah hilangnya asas pendidikan anak-anak ini ketika mereka membesar di dalam asuhan keluarga mereka sendiri sebelum mereka memasuki sekolah berasrama atau apakah anak-anak ini sebelum ini tidak pernah dididik oleh ibu bapa mereka untuk menjadi manusia yang berpekerti mulia? Persoalan yang paling kritikal yang timbul dalam konteks ini ialah. apa lagi menyelesaikannya menurut ajaran agama. Mereka telah menyusun kurikulum. dan para guru agama pula telah mengajar mengikut kurikulum dan 153 . berkelakuan tertib mempunyai perasaan belas kasihan sesama manusia. Kenapakah dalam sekolah yang sepatutnya menjadi satu tempat mala petaka. mungkin tidak mampu memahami krisis ini.

malah para pelajarnya pun mungkin telah kelihatan amat beragama. Ajaran agama yang diturunkan Allah s. yang mengandungi ajaran dan nilai-nilai murni untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat juga yang mengatur kehidupan yang harmoni antara manusia. Jawapan mudah dan jalan keluar yang terlalu simplistik seperti yang selalu kita berikan dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita ini. iaitu dengan memberikan satu jawapan sahaja untuk menyelesaikan seribu satu persoalan yang kita hadapi. Jadi 154 . Malah lebih dari itu. iaitu berkupiah putih sebagai lambang agama. tentulah tidak ada cacat celanya. malah agama adalah satu peraturan hidup yang lengkap dan sempurna. Bagaimanapun kejadian itu telah berlaku. Jawapan secara simplistik yang kita berikan diatas dengan sendirinya dinafikan oleh kejadian terakhir di sekolah agama tersebut.buku teks yang telah disediakan. mengajar kandungan al-Qur'an dan al-Hadith.t. walau pun sebenarnya kejadian itu adalah merupakan satu kejadian yang terpencil dan amat jarang berlaku. Jawapan yang mengatakan bahawa hanya dengan agama sahaja kita konteks ini mungkin amat meleset. tidaklah seharusnya menjadi cara penyelesaian lagi dalam situasi yang amat runcing dan rumit ini. kejadian pukul memukul. sekiranya kita tidak berusaha memahami pendidikan agama bagaimanakah yang sebenar-benarnya akan dapat melahirkan manusia yang ideal dan berguna di dunia dan akhirat. terutamanya dipandang dari segi lahiriahnya. mengajar sembahyang dan ibadat lain. dan berlaku di dalam sekolah agama sendiri.w. mencuri dan gejala samseng yang berlaku di kalangan pelajar sekolah umumnya pada masa ini. telah berlaku juga di sekolah-sekolah agama. Jadi apa lagi yang dapat mereka lakukan lebih dari itu? Persoalan memerlukan jawapan yang menyeluruh.

membawa kepada kurikulumnya. maka akibatnya para lepasan institusi ini tidak mempunyai satu kefahaman dan satu tasawwur atau world-view Islam. Universiti Islam Madinah dan sebagainya tanpa membuat penilaian yang terkini tentang kekuatan dan 155 . keibu bapaan. Inilah krisis pemikiran umat Islam sekarang yang membawa kepada kehancuran dan kemunduran umat dan negara Islam seluruhnya dalam dunia moden pada hari ini. cabaran alam global. penyusunan buku teks. kerohanian dan agama itu sendiri. terutamanya dari negara-negara Islam lain seperti Mesir dan Arab Saudi untuk kita salinkan sebagai 'carbon copy' bagi sistem dan struktur pendidikan agama di negara kita. seperti dari Universiti AI-Azhar. termasuk maktab dan kolej agama. sukatan pelajaran. latihan guru dan pentadbirannya. iaitu yang berkaitan dengan masalah psikologi. Kita mempunyai puluhan institusi pelajaran agama. kita perlulah memeriksa semula segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pendidikan agama di negara kita. persekitaraan.dimanakah silapnya dasar dan sistem pendidikan agama dalam konteks yang kita bicarakan pada hari ini. moral. Objektif pengajarannya juga tidak pernah dinilai dengan baik. adab sopan. Bilangan institusi yang banyak ini melibatkan ramai pula pelajar dan tenaga pengajar. malah persoalannya terlalu banyak. kejiwaan. Malah sistem pendidikan. kita sering juga mengambil model institusi pendidikan luar negara. pendidikan sosial budaya. Oleh itu. Malah dalam hal ini. bermula dari konsep dan falsafahnya. kurikulum dan pentadbirannya mempunyai pendekatan yang berbeza-beza. malah dalam sistem pendidikan kita umumnya dalam menterjemahkan dan menghayati dasar dan ajaran agama yang amat murni itu? Persoalan yang kita hadapi sekarang ini bukanlah satu atau dua.

pendekatannya. Pelajaran agama yang tidak diolah dengan baik tidak mampu mengubah minda dan sikap serta kerohanian para pelajar. maka pendidikan agama itu adalah sama sahaja di mana-mana sekali pun. maka anak-anak kita akan menjadi manusia yang baik. Terkini. tetapi dari segi kurikulum dan pengisiannya. sebaliknya pendidikan menyeluruh dan bersepadu yang dihubungkan dengan ajaran agama itulah yang akan menjadi lebih berkesan. terutamanya dari sudut nilai dan akhlak kerohaniannya. Mungkin dari segi ilmu terasnya. 156 . global dan menyeluruh. Oleh itu kita tidak lagi dapat membuat kenyataan yang mudah bahawa dengan mengajar agama dan mendapat pendidikan agama. dengan sains teknologi dan sebagainya supaya pelajar agama benar-benar menginsafi bahawa pelajaran agama yang dipelajarinya itu adalah satu disiplin ilmu yang relevan dengan peredaran masa. serta buku teks dan rujukannya haruslah dinilai dengan sebaik-baiknya supaya dengan itu kita sendiri yang sesuai dengan tuntutan agama dan tuntutan dunia semasa. terutamanya di sekolah agama. pertumbuhan ilmu dalam berbagai-bagai bidang yang berhubung rapat dengan alam dan manusia. perkembangan ilmunya.kelemahan institusi agama itu. dosa pahalanya sahaja. Kita tidak boleh lagi mengambil mudah tentang pengajaran agama yang selama ini dianggap sehagai satu pengajaran yang menyentuh akidah dan syariah dengan segala hukum hakam. kaedah pengajaran dan latihan tenaga pengajarnya. kerana seperti yang kita maklum bahawa pelajaran agama adalah merupakan satu asas pendidikan yang menyeluruh untuk membina sahsiah manusia dan pelajaran itu perlu dihubungkan dengan sejarah manusia. Atas asas inilah agama dapat memainkan peranannya sebagai satu teras pembentukan manusia yang kuat.

sebagai wadah ilmu pengetahuan.Maka nampaknya kita haruslah mengkaji bagaimanakah cara yang lebih berkesan untuk mengajar agama kepada anak-anak kita supaya agama akan dapat menjadi satu mekanisme yang kuat bagi mcmbentuk minda. umat Islam seharusnya mempunyai persepsi yang jelas tentang tamadun Islam. Kita tidak perlu bernostalgia mengingati kemenangan dan keagungan zaman silam semata-mata kerana ingin dibuai mimpi yang indah-indah. dan sebagai satu sistem hidup untuk umat Islam membangunkan semula satu umat yang kuat. sebagai alat untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat. moden dan dinamik. haruslah merupakan satu bahan sejarah yang mesti dipelajari dan diambil iktibar. Sebaliknya memperingati keagungan Islam dan umatnya yang telah menonjol dan memberi sumbangan kepada dunia dalam bidang peradaban dan kesarjanaan serta tamadun manusia. 157 . Islam Hadhari adalah mengenai Islam sebagai satu tamadun. maju dan bermaruah serta dihormati oleh dunia. Dalam melaksanakan mesej keagungan Islam sebagai agama yang membina peradaban dan akhlak manusia seluruhnya maka umat Islam tidaklah seharusnya sentiasa hanya menyanyikan lagu merdu klasik mereka yang telah pun ditelan zaman. Islam Hadhari dan Tamadun Manusia Dalam membangunkan tamadun berdasarkan Islam Hadhari. Perlaksanaan pendidikan Islam yang menyeluruh yang dapat menepati konsep Islam Hadhari yang seharusnya difahami dengan baik terutamanya oleh pemerintah yang diberi amanah untuk menggubal dasar pendidikan negara yang global. Maka generasi muda yang seharusnya dididik sekarang ialah generasi yang dapat hidup dengan jayanya dalam menghadapi proses globalisasi dan arus kemodenan yang berlaku dengan amat cepat dan pesat di sekeliling kita.

terutamanya di dalam bidang sains dan teknologi.Kita tidak seharusnya hanya menunding jari kepada orang lain untuk menjustifikasikan kelemahan dan kemunduran kita.t. dan menjadikan umat kita berkrisis. bertelagah sesama sendiri. Tamadun Barat telah menggunakan formula yang berkesan dari ilmu matematik. sains tabi'e dan teknologi dalam membangunkan manusia moden. Maka kita juga sebenarnya perlu memberikan respons yang positif kepada pembangunan tamadun Barat yang secara jelas memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan dunia moden. Maka apakah umat Islam pada hari ini benarbenar menepati kehendak al-Qur'an sebagai hamba yang soleh untuk dunia dan akhirat? Kita umat Islam. Kita sendiri yang seharusnya mengelakkan diri kita daripada diperangkap dalam jebak penjajahan dan imprialis Barat yang sentiasa mengintai peluang untuk memporak-perandakan kita. Kita tidak seharusnya hanya melihat keluar untuk mencari sebab kenapa kita ketinggalan di belakang. Allah s. yang mungkin tidak pernah berlaku dalam tamadun manusia.w. sungguhpun elemen luar ini juga sering mempengaruhi pemikiran dan tindakan bebal kita sehingga kita menjadi lemah. miskin. ganas. yang pada dasarnya telah mengambil manfaat dari pembangunan kesarjanaan Islam. seterusnya terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan kemunduran. seharusnya dapat juga mempelajari bagaimana Barat membangunkan tamadun ilmu pengetahuan mereka. telah memberi amaran bahawa dunia ini hanya akan diwarisi oleh hamba-hamba-Nya yang soleh. jahil dan sebagainya. Penciptaan teknologi mereka telah 158 .

Maka dalam situasi ini seorang itu berasa bebas dan aman untuk mencipta. Dalam era perindustrian pertama. berpuas hati dengan iklim dan persekitaran. peluang menjalankan penyelidikan yang luas. Tamadun Islam terbina atas ilmu sains dan teknologi. Maka manusia ketika itu telah dapat menjimatkan tenaga fizikal dan tulang empat kerat mereka untuk mendapat hasil kerja yang berlipat ganda. tamadun Barat menjadikan manusia sebagai operator bagi mesin yang direka dalam berbagai-bagai bentuk. Tetapi tradisi ketamadunan ini tidak diteruskan oleh umat Islam terkemudian kerana beberapa 159 . Ianya menyediakan iklim dan persekitaran yang sesuai untuk meningkatkan potensi intelektual dan pemikiran para sarjananya melalui dasar pemerintahan yang berdisiplin. perubatan dan sebagainya. astronomi. matematik. Tamadun Islam juga sebenarnya terbina atas sains dan teknologi berdasarkan kerangka moral dan kerohanian yang tinggi. dengan terciptanya komputer yang belum pernah lahir ciptaan secanggih itu. system pendidikan yang terbuka. Tetapi di dalam era perindustrian kedua. dan tidak terasa merasa bimbang untuk menjadi produktif. Inilah isyarat yang diberikan oleh al-Qur'an bahawa manusia itu diberikan tugas untuk mentadbir dunia ini dengan sebaik-baiknya. dan asas perundangan yang mantap. Tamadun Barat menawarkan kebebasan berfikir dan mencipta bagi individu. Hal ini perlu kita pelajari bersungguh-sungguh sekiranya kita benar-benar serius dalam usaha membawa kembali warga kita ahli-ahli profesional yang sedang berkerja di luar negara dalam kerangka 'brain gain' sekarang ini.berjaya mendekatkan destinasi yang jauh dalam dunia ini. maka manusia diberikan peluang dengan sebaik-baiknya untuk menggunakan kapasiti akal dan intelek mereka dengan semaksimum mungkin. algebra. iaitu dengan penciptaan alat pengangkutan dan perhubungan elektronik yang canggih.

bagaimana Barat mempertingkatkan ciptaan peralatan dan mesin yang sederhana sesuai dengan zamannya.t.w. iaitu dari segi dasar penjajahan dan penindasan. membawa kepada pembentukan mentaliti umat Islam sendiri yang terhakis jati diri dan hala tujunya. dalam al-Qur'an. kemudian audio visual. yang ditegaskan oleh Allah s. Proses penciptaan dan perkembangan teknologi maklumat dan multimedia sekarang ini pun bermula dengan audio.sebab yang seharusnya dipelajari dari sejarah dunia umumnya. kemudian terus berkembang kepada alat ciptaan akal yang lebih canggih.t. yang merupakan satu alat yang sesuai dengan perkembangan intelektual dan kesarjanaan manusia zaman global dan teknologi maklumat ini. merekacipta yang lebih tinggi atas formula asalnya dan seterusnya memperkayakan bahan-bahan tamadun Islam itu. iaitu melalui pendengarannya. bahawa manusia yang dilahirkan dari kandungan ibunya tanpa mengetahui sesuatu.w. iailu bagaimana proses manusia menuntut ilmu dan memahami sesuatu yang dimulai dengan pendengaran (audio) kemudian penglihatan (visual) dan akhirnya dengan pemikirannya (analisis). dan seterusnya memperkembangkannya lagi. Orang Barat mengambil asas perkembangan dan pembangunan Islam. Urutan ini banyak dijelaskan oleh Allah s. Telah kita lihat umpamanya dalam pembangunan industri. dalam al-Qur'an. iaitu seperti komputer. dan akhirnya dengan pemikirannya. Hal inilah agaknya yang menjadi formula peningkatan intelek manusia yang amat sesuai dengan perkembangan multimedia sekarang ini. sehingga akhirnya mereka menjadi perintis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari Islam sendiri. Asas yang 160 . maka proses pembelajarannya berkembang secara bertahap-tahap. setelah itu meningkat kepada bentuk analisis dan kajian. kemudian dengan penglihatannya.

terutamanya dalam perkembangan pemikiran dan minda mereka.diterangkan oleh al-Qur'an ini menjadi kenyataan dalam pembangunan dunia siber dan multimedia. meningkat ke tahap maju dan cemerlang. (Bab Tiga Muqaddimah edisi terjemahan Dewan Bahasa dan Pustaka). Pandangan Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun menjelaskan dalam al-Muqaddimah. Dan kerana sifat ingin tahu inilah juga manusia amat cenderung mencari tukang nujum. tukang tilik dan sebagainya untuk mengetahui segala jawapan bagi persoalan yang bermain di kepalanya. Sebab itulah manusia sepanjang sejarah kewujudannya sentiasa bertanya dan mencari sebab bagi segala sesuatu yang berlaku kepadanya dan yang dialaminya di dunia ini. dan seribu satu persoalan lain mengenai segala peristiwa yang berlaku di sekelilingnya. termasuk umpamanya persoalan bilakah dunia ini akan berakhir. "Selepas tahun-tahun permulaan Islam.t. berapa lamakah sesebuah kerajaan akan dapat bertahan. di dalam hati sanubari manusia. Penjelasan Ibn Khaldun ini memberi isyarat yang amat terang tentang perkembangan intelek manusia yang sentiasa berkembang mengikut fitrahnya.w. Hal ini banyak diceritakan oleh al-Qur'an iaitu tentang sifat manusia yang banyak bertanya atau mencari jawapan dari sumber-sumber yang selalunya mempunyai kaitan dengan kepercayaan khurafat. manusia mulai bergantung kepada ilmu pengetahuan dan terminologi yang berbentuk teknikal. iaitu dari tahap kuno. adalah menjadi fitrah manusia untuk bertanya dan mengkaji sesuatu berdasarkan rasa ingin tahu yang dijadikan Allah s. sihir dan lain-lain. 161 . Buku-buku yang ditulis oleh ahli falsafah Yunani telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab". Menurut Ibn Khaldun lagi.

Maka dalam konteks inilah. termasuk pendidikan Islam. zaman global ini. krisis dan kekosongan jiwa dan hati nurani. maka akhirnya tamadun itu telah berdiri sebagai satu tamadun permusuhan. Kita seharusnya telah mengambil iktibar dan pelajaran yang baik dari revolusi pemikiran Barat yang sering melakukan tindakan yang mendahului zamannya. Cara berfikir dan ijtihad umat Islam pada hari ini mestilah mengambil kira perubahan yang berlaku asalkan tidak terkeluar dari lunas dan dasar ajaran dan nilai agama itu sendiri. Perkembangan minda dan intelek umat Islam juga seharusnya meningkat dan makin sejajar dengan perkembangan ilmu pengetahuan moden dan perubahan yang berlaku di sekeliling umat itu sendiri. bukannya melakukan sesuatu mengikut acuan abad yang lalu yang telah ketinggalan zaman. Mereka mencipta sesuatu untuk masa depan. haruslah mengikut tahap perkembangan ini ketika dunia sedang menghadapi zaman globalisasi dan teknologi maklumat yang canggih pada hari ini. Cuma dalam hal ini. alaf baru. Barat ketandusan nilai ketuhanan dan moral dalam pembangunan tamadun mereka. Barat dengan itu tanpa disedari telah 162 . pendidikan Islam di negara kita. konflik. seharusnya telah mcngalami revolusi yang besar dan perubahan yang agak radikal sekarang ini.Perkembangan inilah yang dapat kita tafsirkan terhadap perubahan dunia dari abad klasik kepada abad baru. iaitu untuk abad yang akan datang. peperangan. malah di seluruh dunia. Oleh itu struktur dan kerangka pendidikan yang dilaksanakan juga. pembunuhan.

pragmatik dan sekularistik mereka. 2) Konsep kebendaan melulu yang meletakkan "benda" sebagai asas untuk memahami alam maya ini. Visinya amat samar dan kabur tentang hubungan tamadun dengan ketuhanan. dan tanah yang tidak baik. Dr. Prof. 4) Tamadun yang berasaskan konflik. 163 . seperti Firman Allah s. terpisah dari keamanan dan perdamaian. tanamannya tumbuh (subur dengan izin Allah. juga menguasai ilmu dan cara bertindak. dengan manusia lain dan akhirnya antara manusia dengan Tuhan. ekonomi dan segala aspek kehidupan manusia di dunia ini.t. Kesan tindakan buruk dan tanpa berperadaban oleh pihak Barat inilah yang membuahkan hasilnya yang buruk pula. tanpa sebarang hubungan dengan nilai kerohanian. Konflik juga berlaku antara manusia dengan dirinya sendiri. (Surah Al-A'raf: 58). Yusuf al-Qaradawi merumuskan gejala negatif tamadun Barat seperti berikut: 1) Ketandusan nilai moral. 3) Dasar sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan sosial.w.: "Dan tanah yang baik. Demikianlah Kami menerangkan tanda-tanda (kekuasaan Kami dengan berbagai cara bagi orangorang yang bersyukur.menegakkan kemajuan pengetahuan dan tamadun mereka sebagai alat untuk nafsu mereka sendiri dalam menguasai bangsa lain dan merealisasikan sifat tamak haloba kebendaan yang menjadi darah daging mereka akibat dari sifat individualistik. tanamannya tidak akan tumbuh kecuali dengan keadaan bantut. materialistik.

5) Barat merasakan dirinya lebih tinggi dari bangsa lain. bukan hanya oleh pembuat dasar negara. tetapi oleh semua rakyat kita dan umat kita seluruhnyadi mana sahaja mereka berada. kegelisahan jiwa. kita mempunyai falsafah dan dasar pendidikan yang amat unggul. Inilah persoalan yang seharusnya mampu dijawab. al-Qaradawi memberikan kesimpulan bahawa tamadun Barat hanya mengakibatkan keruntuhan akhlak. kita masih lagi menunggu bilakah lagi akan tiba masanya dunia ini akan ditadbirkan atas kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berasaskan nilai kemanusiaan dan moral yang tinggi seperti yang diharap-harapkan dari umat manusia. yang menjadi ketua dan sentiasa menghayati nilai-nilai moral kerohaniannya yang tinggi. kemusnahan keluarga. kecelaruan akal dan berleluasanya jenayah serta ketakutan. mestilah direalisasikan dalam terjemahan dasar kepada pemetaan di peringkat nasional iaitu mengkaji dan mempelajari dengan bersungguh-sungguh bagaimana cara kita mampu merealisasikan hasrat yang besar dan cantik itu. terutamanya umat Islam yang seharusnya menjadi umat yang terbaik. Rohani. Akibat dari anutan inilah. Dengan itu timbullah rasa sombong dan bongkak mereka. Bagaimanapun. Di atas kertas. Gabungan ungkapan JRR1 (Jasmani. sehingga dapat mendakwa bahawa tamadun mereka adalah sinonim dengan tamadun kemanusiaan dan mereka juga tidak mengiktiraf sebarang tamadun lain di dunia ini. 164 . kalau kita benar-benar prihatin dengan "survival" bangsa dan umat kita. Intelek) yang seharusnya seimbang dan harmoni.

sekurangkurangnya membolehkan mereka membezakan antara 'aqidah Islamiyah dan ciriciri jahiliyah. Ilmu Sebagai Bekalan Mental Kelayakan peribadi yang pertama ialah penguasaan ilmu dan kefahaman Islam yang sebenar sebagai bekalan kepada mental.Penutup Perjalanan kita yang jauh sehingga kita terpaksa mendarat di atas muka bumi pada zaman globalisasi dan teknologi maklumat pada hari ini. 165 . Sesiapa pun yang meletakkan diri mereka sebagai petugas untuk menegakkan peraturan dalam masyarakat Islam Hadhari. Kelayakan Seseorang Muslim Hadhari i. Dengan memiliki kefahaman demikian barulah seseorang berupaya untuk mengetahui bagaimana Islam mampu membuat perubahan dalam masyarakat secara global. antara cara hidup Islam dan cara hidup jahiliyah. Islam Hadhari memerlukan pentafsiran dan perlaksanaan yang dinamik dan berwibawa sejajar dengan era baru dan bumi baru tempat kita berpijak sekarang ini. patutlah mengetahui peraturan itu sendiri secara menyeluruh. "penglihatan" dan "analisis" dalam bentuk dan pentafsiran baru yang seharusnya diterjemahkan ke dalam dasar umum dan dasar pendidikan secara khusus. bukan sahaja ilmuilmu yang berkaitan dengan diniah tetapi juga ilmu-ilmu alat yang boleh memajukan masyarakat dalam bidang yang diceburi. Bagaimanapun tenaga penggerak yang memiliki kualiti intelektual yang tinggi perlulah dilengkapi dengan ilmu yang lebih mendalam lagi. memerlukan daya "pendengaran".

Tidak ada jalan lain untuk mengelak daripada gejala ini melainkan dengan iman yang teguh terhadap Allah s. Keimanan Yang Teguh Sebagai Bekalan Spiritual Selain memiliki ilmu dan kefahaman. tenaga penggerak juga mestilah mempunyai keimanan yang teguh terhadap 'aqidah yang menjadi asas segala kegiatan mereka. ii. Sebab tugas besar ini tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam keadaan hati berbelah bagi dan fikiran yang tidak tenang dan mudah tertarik dengan pelbagai aliran pemikiran. yang maha berkuasa atas segala makhluk-Nya. Yakin dengan al-Qur'an sebagai kitab hidayah.w.t.. Keyakinan kepada semua inilah yang boleh menjamin seseorang hilang kekusutan fikiran dan ragu-ragu dalam perjuangan untuk menegak peraturan dalam masyarakat Islam Hadhari ini. boleh menuju jalan selamat. Mereka juga mestilah mampu menyesuai dan mengintegrasikan segala ilmu-ilmu yang bersifat duniawi dengan ukhrawi agar selari dengan kehendak Islam. yakin dengan petunjuk Rasulullah s.t. Mereka juga sepatutnya berkemampuan untuk menapis dan menyaring secara kritikal terhadap keburukan yang tersembunyi di sebalik pemikiran dan amalan masyarakat.w. yakin dengan adanya hari perhitungan amal manusia di Yawm ul-Hisab dan yakin juga dengan ketentuan buruk dan baik daripada Allah s. di samping berkeupayaan mengekal dan mempertahankan segala nilai-nilai murni yang sepatutnya dihayati oleh masyarakat. Seseorang yang masih ragu-ragu dengan apa yang hendak diperjuangkan sudah tentu tidak akan dapat bertindak dengan sempurna.a.Tenaga penggerak begini perlu berkeupayaan memberi hujah-hujah yang jelas kepada masyarakat yang kebanyakannya masih kabur dengan cara hidup muslim sebenar.w. 166 .

iii. seperti adil. sabar. syukur. Al-Raki'un ul-Sujidun (ruku' dan sujud). Menjadikan Islam Sebagai Matlamat Hidup Kelayakan keempat ini diperlukan juga pada sesiapa saja yang terlibat dalam pembaharuan ini. zuhud dan wara'. Dengan bekalan ilmu dan iman. amanah. seseorang akan mudah untuk mendapat kelayakan ketiga ini. ridha.w. Al-Amirun bi al-Ma'ruf (Menyuruh yang makruf). Demikian juga yang menghubungkan seseorang dengan sesama manusia. Memiliki Peribadi Salih Sebagai Bekalan Moral Antara kelayakan yang tidak kurang penting ialah memiliki gambaran peribadi salih sebagai bekalan kepada moraliti seseorang pekerja Islam. tawakkal. Gambaran peribadi mulia bukan sahaja diperlukan untuk meyakinkan masyarakat kepada seruan dakwahnya.t: seperti ikhlas.t: Maksudnya: Al-Tai 'ibun (Menyedari kesalahan dan bertaubat). sebagaimana firman Allah s. Al-Haftzun li hudhdi 'Llah (memelihara balas larangan Allah). Al-Hamidun (Memuji dan bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah). Al-Sa'ihun (Melancong dalam rangka beribadah kepada Allah). Iaitu mereka hendaklah meletakkan perjuangan menegakkan 167 . apabila wujud sifat-sifat mahmudah yang memantapkan hubungannya dengan Allah s. tetapi juga diperlukan untuk menangkis serangan budaya tidak salih yang berlaku dalam masyarakat. (Suruh Al-Taubah:l12) iv. Al-Nahun 'an ul-munkar (mencegah mungkur). benar dan bertanggungjawab.w. Gambaran peribadi salih akan dapat dicernakan dalam bentuk penghayatan tutur kata dan amal. Al-'Abidun (Memperhambakan diri kepada Allah secara total). Dalam hal ini al-Qur'an ketika menggariskan langkah-langkah yang perlu dilalui oleh seseorang hamba untuk meningkatkan diri sebagai seorang yang benar-benar beriman menyebut.

bekerja untuk membentuk sebuah masyarakat Islam Hadhari tidak boleh dilakukan dengan cara berseorangan ia mesti bergerak dalam bentuk kolektif. lambat laun akan terpelanting menjadi pengganggu di perjalanan dakwah. Kalau boleh diibaratkan adalah seperti beberapa batang lidi yang berada dalam keadaan berasingan. sudah tentu akan bertukar menjadi penyapu dan boleh menggerakkan segala sampah. namun untuk dipilih sebagai pekerja dan penegak risalah mereka tidak akan mampu menghadapi dugaan dan tribulasi yang terdapat di perjalanan dakwah ini. malah ia boleh dianggap sebagai sampah kiranya berada di tengah sampah sarap. Terdapat sebahagian umat yang memiliki ilmu dan pengalaman yang luas.masyarakat Islam Hadhari sebagai matlamat dan tujuan hidup mereka dan bukannya sebagai satu cita-cita saja. Walaupun peribadi begini tidak mendatangkan sebarang halangan kepada perjuangan. Tetapi kiranya lidi-lidi tadi dikutip dan digabungkan menjadi seberkas lidi. Demikianlah halnya dengan para penegak pembaharuan untuk melahirkan sebuah masyarakat Islam Hadhari bukanlah kerja mudah. Perlu juga disebutkan di sini bahawa. Lantaran itu tidak akan mampu bertahan lama. tetapi digunakan untuk meraih kepentingan duniawi yang bersifat peribadi. Para penegak risalah ini juga mesti sentiasa bersedia mempergunakan seluruh kemampuan akal fikiran dan tenaga untuk mencapai matlamat. Begitu juga ketika menghadapi rintangan dan mihnah perjuangan biasanya sebatang lidi mudah untuk dipatah-patahkan tetapi apabila kumpulan lidi bergabung ia tidak mungkin dipatahkan dengan mudah. biasanya tidak akan mampu menggerakkan sampah. ia perlu disatukan segala tenaga 168 . Bergerak secara berseorangan biasanya akan terdorong kepada kesilapan dan niat yang tidak wara'.

Kelayakan Masyarakat Islam Hadhari i. yang beriman dari segi kasih sayang dan hubungan kemesraan antara mereka sepertilah satu jasad apabila salah satu anggota mengadu sakit. Sekiranya terdapat perselisihan antara mereka. nescaya saling bersimpatilah antara mereka untuk menjaga malam dan demam (Hadith Riwayat Muslim) Perumpamaan di atas. adalah sebagai suatu motivasi kepada umat Islam agar menjalinkan hubungan kasih sayang antara mereka: saling bersimpati sekiranya ada yang terlibat dengan kemalangan dan penderitaan. saling membantu dan bekerjasama dalam menanggung kesusahan dan kepayahan. kesatuan cara berfikir dan kesatuan dalam bertindak. Ikatan Ukhuwah Islamiyah Dan Sifat Kasih Sayang Dalam usaha membentuk sesebuah Masyarakat.dan kepakaran dalam pelbagai bidang dan masing-masing mempunyai kesatuan matlamat dan cita-cita. Islam meletakkan garis panduan yang sangat jelas.w.βÎ*sù ( $yϑåκs]÷t/ (#θßsÎ=ô¹r'sù (#θè=tGtGø%$# tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# zÏΒ Èβ$tGx Í←!$sÛ βÎ)uρ 4 «!$# ̍øΒr& #’n<Î) u™þ’Å∀s? 4©®Lym ©Èöö7s? ©ÉL©9$# (#θè=ÏG≈s)sù 3“t÷zW{# ’n?tã $yϑßγ1y‰÷nÎ) $ 169 . diwajibkan supaya ada yang menjadi orang tengah menyelesaikan perselisihan tersebut secara harmoni. Rasulullah s. agar masyarakal yang bakal dilahirkan adalah cemerlang dan sempurna.a. Inilah yang ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an: ôMtót/ . pernah bersabda: Maksudnya: "Perumpamaan orang-orang.

jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya Dengan adil (menurut hukum Allah). Elemen yang memainkan peranan utama mempertautkan hati antara anggota ialah sifat kasih sayang dan rasa simpati yang suci murni. maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu. Hati-hati yang dipenuhi perasaan benci tidak mungkin akan bersatu. jika salah satunya berlaku zalim terhadap Yang lain. maka lawanlah puak Yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Umat Islam akan menjadi bangsa yang kukuh apabila wujud pertautan hati di kalangan mereka. dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Sekiranya umat Islam saling memelihara hubungan dengan ikhlas 170 . (al Hujurat:10) ÷/ä3ª=yès9 ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 ö/ä3÷ƒuθyzr& t÷t/ (#θßsÎ=ô¹r'sù ×οuθ÷zÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $yϑΡÎ) ∩⊇⊃∪ tβθçΗxqöè? Terjemahan: Sebenarnya orang-orang Yang beriman itu adalah bersaudara.=Ïtä† ©!$# ¨βÎ) ( (#þθäÜÅ¡ø%r&uρ ÉΑô‰yèø9$$Î/ $yϑåκs]÷t/ (#θßsÎ=ô¹r'sù ôNu™!$sù βÎ*sù ∩®∪ šÏÜÅ¡ø)ßϑø9$# Terjemahan: Dan jika dua puak dari orang-orang Yang beriman berperang. Persatuan atau pertubuhan yang dipenuhi kepura-puraan tidak akan mampu menghasilkan perpaduan yang hakiki. maka damaikanlah di antara keduanya. serta berlaku adillah kamu (dalam Segala perkara). dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. (surah al Hujurat:9). sifat baik sangka dan juga semangat ingin berkorban sesama mereka. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. (surah al Hujurat:10). maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu. Persahabatan yang berasaskan sifat tamak akan mencetuskan pertelingkahan. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berlaku adil.

Ia tidak lebih sebagai kumpulan gotong royong yang tidak menghasilkan kerja yang benar-benar berkesan. Dalam hal ini Rasulullah s. bertindak mengikut pendapat sendiri masingmasing. Hanya melalui mesyuarat kata sepakat akan dapat dicapai. seperti jual beli. pernah bersabda: "Sesiapa yang menyakiti dhimmiku bererti dia menyakitiku dan sesiapa yang mencerobohi hak kepunyaan dhimmi. memberi ketaatan dalam perkara-perkara yang tidak bercanggah semangat perundangan Islam sekiranya menjadi pekerja di bawah mereka. Dari sinilah akan wujud kesatuan dalam berfikir dan bertindak. perlu sangat dipelihara hubungan dan jalinan mesra antara satu sama lain. ii. Biasanya permusuhan di kalangan bangsa yang berlainan akan membawa padah yang lebih berat dan berlanjutan. Hubungan Baik Dengan Anggota Masyarakat Bukan Islam Dalam sebuah negara yang masyarakatnya terdiri daripada pelbagai bangsa.a. Sesebuah organisasi yang terdiri daripada orang-orang degil dan keras kepala. iii.dan mengawasi segala unsur negatif yang membawa permusuhan sudah tentu hasrat murni yang diimpikan akan dapat dicapai. Sebab itu 171 . bergotong royong dalam kerja-kerja kebajikan. aku isytiharkan perang terhadapnya". Bermesyuarat Dalam Mengatur Kerja Dan Tindakan Bermesyuarat dalam mengatur kerja dan tindakan adalah suatu rukun yang penting dalam usaha melahirkan masyarakat yang maju dan harmoni. Pertelingkahan di kalangan anggota masyarakat yang sebangsa tidak sama dengan berlainan bangsa.w.w. tidak dinamakan organisasi.a. kepada golongan dhimmi yang mendiami dalam negara Islam. Sebab itu umat Islam diminta bermuamalah dengan cara harmoni. budaya dan agama seperti Malaysia. Demikian sifat keperihatinan baginda s.

kerana kebenaran yang tidak berorganisasi akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang berorganisasi. merasakan pandangannya terbaik. Tekun dan disiplin dalam tindakan bererti seluruh jentera pertubuhan bertindak menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pertubuhan itu sendiri. Sebab itu anggota majlis mesyuarat dikehendaki menjauhi sifat memaksa orang lain menerima pendapatnya. Disiplin Dalam Melaksanakan Kerja Semangat kerjasama dan bertindak secara kolektif belum tentu kejayaan dapat dicapai sekiranya tidak mempunyai disiplin yang baik.Saidina Umar pernah mengugut untuk memotong kepala mereka yang enggan mematuhi keputusan mesyuarat dalam Ahl al-Hall wa al-'Aqd (Majlis Syura Tertinggi Negara). Setiap tenaga penggerak mestilah bekerjasama erat antara satu sama lain dalam melaksanakan kerja. Individu yang diberikan amanah hendaklah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dalam ruanglingkup kuasa yang diberi dan menurut peraturan yang telah ditetapkan. iv. Sementara organisasi pertubuhan haruslah disusun dan diatur dengan sempurna.w. Setiap ahli sepatutnya menyedari tanggungjawab masing-masing dan berusaha semampu mungkin bagi menyempurnakan amanah itu tanpa lengah.a. Sabdanya lagi: Terjemahan: ''Allah sangat suka kepada amalan yang dilakukan seseorang secara berkekalan walaupun sedikit". 172 . Kenyataan ini selaras dengan sabda Rasulullah s.: "Sesungguhnya Allah sangat suka kepada mereka yang tekun dalam bekerja". Sebaliknya dikehendaki supaya bersyukur apabila pendapat kita tidak dipersetujui kerana kemungkinan di sebalik cadangan diberikan terdapat keburukan dan apabila cadangan kita diterima dikehendaki membanyakkan istighfar kerana mungkin cadangan kita boleh membawa keburukan kepada organisasi.

RasulNya.v. kepimpinan umat Islam dan masyarakat umum di kalangan mereka (hadith Riwayat Muslim).a. Dengan demikian usaha mengatasinya pun dapat dilakukan dengan cepat. Teguran membina adalah alat terpenting untuk mengesan segala kesilapan dengan cepat. menyebabkab organisasi terdedah kepada banyak membuat kesilapan walaupun mereka sedang menjalani jalan yang benar.w. Para sahabat bertanya: Untuk siapakah wahai Rasulullah nasihat itu?. Ini bermakna sesuatu pertubuhan yang hanya dilingkungi golongan yang dikenali sebagai 'pak turut' tidak berani untuk menegur disebabkan pemimpin yang tidak suka ditegur. Maksudnya: Sesungguhnya agama itu adalah nasihat.a. Teguran Dan Nasihat Yang Berguna Kelayakan yang terakhir untuk mewujudkan masyarakat Islam Hadhari ialah.a. Manakala nasihat kepada pemimpin adalah beruasaha menasihati agar mereka sentiasa berada atas landasan yang benar berpandukan wahyu. Dalam hat ini Rasulullah s. bersabda: Nasihat itu adalah untuk Allah. Selain itu juga disyaratkan orang yang ingin menegur mestilah sedar akan adab-adab yang sewajarnya ketika menyampaikan sesuatu teguran. Nasihat untuk Allah dan rasul-Nya membawa maksud nasihat kepada diri sendiri agar menerima nasihat daripada Allah dan Rasul-Nya.w. sebagai panduan dan pegangan dalam kehidupan. Dalam erti kata lain sentiasa bersedia menjadikan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah s. Baginda s.w. bukan dengan nada yang 173 . wujudnya suasana pertubuhan yang mengizinkan untuk bersedia menegur dan ditegur. Bagaimanapun harus diingat bahawa teguran yang dilakukan hendaklah dengan ikhlas dan bertujuan membina dan membawa perubahan baik kepada organisasi.

Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan dan nilainilai yang baik dari budaya lain akan diambil kira. Perlembagaan mengiktiraf faktor jus sanguinis (by birth) atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran. Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau ciri kebangsaan mestilah ciri kemelayuan. (2005). Dasar Kebudayaan Kebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar negara untuk mewujudkan jati diri tersebut. isu kewarganegaraan adalah isu yang cukup mencabar. Dasar ini menyatakan bahawa. Kematangan politik melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam negara berdaulat Malaysia. Malaysia berusaha untuk mewujudkan satu jati diri kebangsaan bagi warganegaranya. kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini. iaitu ciri yang sudah sebati dengan wilayah budaya rantau ini. satu dasar ekonomi diperkenalkan. dengan nama Dasar Ekonomi Baru (1971) untuk digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara. Namun selepas Tragedi 13 Met 1969. Dasar ini tidak pula melarang budayabudaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar. Shah Alam : Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam).4 Cabaran Dalam Perlaksanaan Islam Hadhari Sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Selepas mencapai kemerdekaan. 4. (Musa Ahmad dll. 174 . Dasar kebudayaan kebangsaan (1971) dan Rukunegara (1971) juga antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum. Pembangunan Masyarakat Islam Hadhari. tetapi dengan kematangan politik pemimpin negara. Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia ada seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967).bertujuan jahat alau sengaja ingin membongkar kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh organisasi. faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara undang-undang (by act of law) juga dapat diterima.

Lantaran itu setiap kepelbagaian perlu diikat dengan prinsip-prinsip yang dapat diterima oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka. Prinsip-prinsip tersebut dilihat universal. Cabaran Dalam Aspek Pendidikan Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan Kebangsaan. Keseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam di dalam pentadbiran negara. kesopanan dan kesusilaan. telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta 175 . Kekuatan sistem nilai Islam. Akta Bahasa Kebangsaan (1967). keluhuran perlembagaan. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.Rukunegara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui bersama. kedaulatan undang-undang. Kepelbagaian tersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu kelemahan. sama ada nilai sosial politik dan budaya berasaskan prinsip 'pertengahan' yang selaras dengan konsep Konfucius Chun Yung dan konsep etika Aristotles The Golden Mean. kesetiaan kepada raja dan negara. merupakan akta dan dasar yang tidak dapat dipisahkan daripada keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam perlembagaan negara. Keseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan Tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik. Dasar Kebudayaan Kebangsaan (1971) dan Rukunegara (1971). yang berpaksikan ketauhidan. Prinsip-prinsip tersebut ialah kepercayaan kepada Tuhan. Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan Tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular Barat. tetapi memiliki unsur setempat.

yang menyebabkan kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung. ekonomi orang Melayu yang pada suatu masa dahulu berasaskan ekonomi maritim seperti di Langkasuka. Di sebalik sistem ekonomi sedemikian. orang Melayu juga menghadapi masalah kemiskinan. Samudra-Pasai. Kekuatan inilah yang mengukuhkan Tamadun Melayu sebagai asas Tamadun Malaysia.identiti Melayu dan kemelayuan. Melaka. Pihak kerajaan berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan tanah kepada mereka melalui Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau yang dikenali sekarang sebagai FELDA. Srivijaya. yang ditubuhkan pada 1956. Pada zaman penjajahan. Cabaran Dalam Aspek Ekonomi Tamadun Malaysia kini dibina di atas asas modenisasi. malah ada yang tidak bertanah. Usaha ini untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan 176 . khususnya dari segi infrastruktur. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar. Di satu segi mereka harus hidup secara sara diri dan terlibat dengan ekonomi sara diri dan merekajuga terpaksa pula masuk ke sistem ekonomi wang dengan menghasilkan tanamtanaman berasaskan wang seperti getah. Orang Melayu terperangkap di dalam lingkaran ganas kemiskinan. Johor-Riau. telah berusaha mengubah strategi kehidupan kepada ekonomi pertanian. menghasilkan pengeluaran yang kecil. Disebabkan kepintaran penjajah menyekat dan menguasai terusan perdagangan di Alam Melayu. Rancangan pembangunan tanah merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang Melayu di luar bandar. Acheh. Kelangsungan Tamadun Melayu di dalam Tamadun Malaysia bertitik tolak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu dari segi ekonomi khususnya. ekonomi orang Melayu terikat kepada sistem ekonomi dualisme. Temasik. disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil.

Socfin dan lain-lain yang dipunyai oleh golongan mereka dan kaum pendatang. perdagangan dan perindustrian bumiputera. Jurang kesamarataan yang meluas boleh menggugat perpaduan kaum di Malaysia. 2. 177 . DEB direncanakan kerana terdapatnya data statistik yang menunjukkan bahawa pendapatan keluarga Melayu sebulan pada tahun 1970 ialah sebanyak RM179 berbanding pendapatan keluarga Cina sebanyak RM387 sebulan dan India RM310 sebulan. pembentukan masyarakat perniagaan. Sime Darby. Bermatlamat menghapuskan kemiskinan tanpa kaum. yang memberi kesan kepada hubungan dan perpaduan antara kaum. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua (1970-75) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) (1970-90). Tragedi 13 Mei memerlukan iktibar untuk mewujudkan kesamarataan dan mengurangkan jurang antara kaum di Malaysia. Bermatlamat menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. pertumbuhan yang seimbang di dalam aktiviti perbandaran.pemberian tanah oleh pemerintah kolonial British kepada syarikat-syarikat gergasi seperti Guthrie. Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (1970-75) seperti yang dibentangkan di Parlimen menyatakan: 1. Tindakan ini perlu untuk memodenkan kehidupan luar bandar. Setelah berlaku Tragedi 13 Mei 1969. Terdapatjuga keadaan ketidakseimbangan yang serius dalam sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Dunlop.

orang Melayu akan menguasai sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industrial. Kesan penjajahan telah meminggirkan ekonomi Melayu. ada yang bekerja dengan kerajaan dan ada pula terlibat di dalam perniagaan serta perindustrian. perdagangan. perindustrian bumiputera.3. Malaysia sedar. perdagangan dan perindustrian bumiputera. DEB juga merupakan kerangka rujukan kepada dasar pembangunan Malaysia. Struktur pekerjaan mereka juga berubah selain daripada pertanian. Proses modenisasi ini juga melibatkan peningkatan peluang pendidikan dari pelbagaijurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu bumiputera. penubuhan struktur berlaku. bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini. Ramai daripada kalangan mereka mendapat pendidikan tinggi sehingga memenuhi bidang pekerjaan profesional dan pengurusan. Adalah diharapkan pada tahun 1990. 178 . Bank Bumiputra. Majlis Amanah Rakyat (MARA) ditubuhkan untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan. tetapi sebagai negara berdaulat. Institut Teknologi Mara (ITM) ditubuhkan untuk memberi latihan iktisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan. orang Melayu tidak lagi sematamata terlibat dengan pertanian tetapi telah berubah kepada perindustrian. Di dalam tempoh 20 tahun. Matlamat tersebut merupakan usaha untuk mewujudkan perpaduan kaum melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi. dan ekuiti permodalan. sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa seperti mana termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia.

Usaha pemodenan melalui ekonomi tidak terhenti setakat RJPP (1970-90) dan rancangan tersebut dilanjutkan di dalam RJPP II (1990-2020). Perpaduan kaum. Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam perluasan jajahan tersebut. Kali ini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi. Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global. tetapi LTH juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan. Sistem ekonomi Islam sebagai altematif kepada sistem ekonomi konvensional yang berasaskan ekonomi sekular Barat diketengahkan. Pemodalan Nasional Berhad. Proses globalisasi bukanlah satu perkara yang baru berlaku kepada orang Melayu. ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan dan simpanan orang Melayu melabur di dalam pasaran saham melalui Amanah Saham Nasional (ASN) serta Amanah Saham Bumiputera (ASB). Semasa Barat berusaha memperluaskan empayarnya. misalnya Bank Islam. iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia di abad ke-21.Usaha juga dibuat untuk mempertingkatkan ekuiti dan pemilikan saham Melayu dan bumiputera di dalam pelbagai sektor ekonomi. perpaduan nasional (hubungan Malaysia Barat dan Malaysia Timur) terus dilipatgandakan tetapi dalam semangat baru. Lembaga Tabung Haji (LTH) dipertingkatkan peranan bukan sahaja sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam kelima. Orang Melayu dan Tamadun 179 . Insurans Islam dan Pajak Gadai Islam. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha memantapkan kembali imperialisme Barat ke atas negaranegara sedang membangun dan negara mundur. Para petani Melayu khususnya penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh pasaran dunia.

Malaysia turut tidak terlepas dari asakan pengaruh kultural, sosial, ekonomi dan politik barat.

Dalam usaha memajukan negara sebagai sebuah negara industri, dalam acuan sendiri, Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu pada abad ke-21. Wawasan 2020 dikemukakan sebagai asas utama RJPP II (1990-2020) yang mengandungi sembilan cabaran diatasi dan dipenuhi.

Cabaran Ke Arah Mencapai Impian/Wawasan 2020 Idea Wawasan 2020 yang dicetuskan oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohammad mempunyai matlamat jangka masa panjang, iaitu selama 30 tahun. Menjelang tahun 2020, Malaysia diharapkan dapat menjadi sebuah negara perindustrian. Pada tahun tersebut, Malaysia dijangka dapat menempatkan diri di kalangan negara-negara maju seperti Jepun, Amerika Syarikat, Jerman, Britain dan Perancis. Sekiranya impian Dr. Mahathir ini menjadi kenyataan, maka Malaysia sudah pasti akan berubah daripada sebuah negara yang ekonominya berasaskan pertanian kepada sebuah negara industri. Ini juga bermakna Malaysia akan memasuki era baru dengan kemajuan teknologi yang canggih dan moden.

Wawasan 2020 sebenarnya bukan suatu visi dan impian seorang pemimpin. Wawasan ini menjadi harapan bagi semua rakyat Malaysia untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Wawasan ini bukan sahaja merangkumi aspek ekonomi, tetapi meliputi keseluruhan bidang kehidupan termasuk aspek budaya dan politik. Namun begitu untuk menjadikan wawasan ini sebagai suatu kenyataan bukanlah semudah yang disangkakan. Kerjasama diperlukan daripada seluruh rakyat Malaysia dalam pelaksanaannya. Untuk menjayakan wawasan 2020, terdapat sembilan cabaran yang perlu dihadapi sebelum hasilnya dapat dinikmati dalam tempoh masa 30 tahun yang akan datang. 180

Cabaran yang pertama untuk mewujudkan negara Malaysia bersatu yang mempunyai matlamat dikongsi bersama. Bagi mengatasi cabaran ini, seluruh rakyat Malaysia harus bersatu padu. Setiap kaum perlu berganding bahu dengan melupakan persengketaan sesama mereka. Identifikasi kaum patut dihapuskan supaya seluruh rakyat dapat bersatu sebagai bangsa Malaysia. Unsur-unsur perkauman, chauvinism dan polarisasi kaum harus dibendung sebelum ia meracuni fikiran rakyat sekiranya kita hendak melihat penyatuan negara Malaysia berlaku sepenuhnya.

Melahirkan penyatuan di kalangan rakyat belum dapat menjayakan Wawasan 2020. Ini kerana Malaysia memerlukan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang ada dan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah. Setiap rakyat perlu ditanamkan dalam jiwa mereka semangat keyakinan untuk menghadapi setiap cabaran yang mendatang. Rakyat harus berbangga dengan pencapaian negara dan apa yang menjadi milik mereka.

Kebebasan amat penting untuk mencapai kemajuan dan sifat ini harus ada pada setiap rakyat supaya matlamat yang dirancang tercapai tanpa apa-apa halangan dan kongkongan.

Seterusnya, Malaysia seboleh-bolehnya berusaha agar dapat mewujudkan dan membangunkan sebuah masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan satu bentuk persefahaman yang matang dan sebuah masyarakat yang boleh menjadi contoh kepada semua negara membangun. Ini bermakna masyarakat Malaysia perlu menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat dunia yang lain kerana ia dapat menunjukkan bahawa masyarakat Malaysia adalah progresif, dinamik dan 181

demokratik. Sudah terlalu lama kita menjadikan masyarakat di negara-negara maju sebagai contoh dan panduan dalam meniti jambatan kejayaan. Kini telah sampai masanya untuk kita menjadi pemimpin bagi penduduk dunia.

Dalam membentuk perpaduan di kalangan masyarakat Malaysia, dua unsur tidak harus diabaikan, iaitu moral dan etika. Penting diwujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. Pencapaian Wawasan 2020 sangat bergantung kepada sebuah masyarakat yang mengamalkan kedua-dua nilai ini. Keruntuhan nilai ini di negara-negara maju sekarang perlu dijadikan pengajaran oleh Malaysia kerana kesannya telah menyebabkan kehidupan masyarakat di negara-negara maju semakin tidak bahagia. Oleh itu, kedua-dua nilai tersebut amat diperlukan sekali dan diberikan perhatian utama sebelum langkah-langkah seterusnya diambil untuk menjayakan Wawasan 2020.

Cabaran yang kelima, mewujudkan masyarakat liberal dan bertolak ansur, rakyat pelbagai kaum bebas mengamalkan idea, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing dan pada masa yang sama meletakkan kesetiaan mereka kepada satu negara. Dalam mana-mana negara, semangat cintakan negara sangat penting dalam proses pembangunan. Begitujuga dengan semangat bertolak ansur. Tanpa tolak ansur adalah sukar untuk kaum-kaum di Malaysia bersatu dan bekerjasama. Setiap kaum perlu memahami kebudayaan kaum yang lain. Apabila persefahaman dapat diwujudkan, maka perasaan bertolak ansur akan lahir dalam perhubungan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Tolak ansur tidak membawa apa-apa makna sekiranya setiap rakyat tidak memiliki kebebasan beragama. Dari itu, kepercayaan setiap kaum wajar dihormati dan dilindungi. Dasar yang liberal daripada kerajaan terhadap kebebasan beragama sudah tentu dapat melahirkan perhubungan yang lebih intim dalam masyarakat Malaysia yang unik dan pelbagai budaya. 182

Malaysia juga perlu mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, mempunyai daya perubahan tinggi dan memandang ke depan yang bukan sahaja menjadi pengguna terknologi tetapi juga penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan. Sesuai dengan kepesatan dan pencapaian sains dan teknologi, Malaysia sepatutnya mempunyai sebilangan saintis yang komited terhadap kerjayanya. Dalam konteks ini, Malaysia bukan sahaja memerlukan pekerja-pekerja yang tahu menggunakan teknologi, malah tahu mencipta teknologi baru untuk keperluan industri. Sampai bilakah kita harus bergantung kepada teknologi negara maju? Sudah tiba masanya, Malaysia melahirkan segolongan saintis, jurutera, juruteknik, teknokrat dan ahli industri. Insentif yang diberikan kepada golongan ini sudah pasti akan meningkatkan motivasi mereka mencipta dan mereka teknologi yang lebih maju lagi.

Sesuatu yang tidak patut dilupakan adalah mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu sistem sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat, kebajikan insan yang tidak hanya berkisar kepada negara atau orang perseorangan tetapi sekeliling sistem keluarga yang kukuh. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa kemajuan dalam sesebuah negara akan menyebabkan ikatan kekeluargaan menjadi semakin longgar. Pengalaman di negara maju memberikan kita banyak bukti keruntuhan dalam sistem kekeluargaan. Untuk mengelakkan masyarakat Malaysia mengalami nasib yang sama cabaran ini perlu diberi perhatian oleh setiap lapisan anggota masyarakat.

Oleh itu, kebajikan setiap ahli masyarakat harus diberikan tumpuan jika hendak melihat kewujudan sebuah masyarakat yang penyayang. Kemajuan ekonomi yang dicapai sebaik-baiknya dapat memastikan masyarakat mendapat pengagihan yang adil. Pengumpulan kekayaan negara di tangan segelintir individu diharapkan tidak 183

kesan daripada kemajuan yang dicapai. Idea Wawasan 2020 berkemungkinan menjadi 'waswas 2020' sekiranya masyarakat tidak berganjak daripada keadaan mereka sekarang ini. Wawasan 2020 akan tinggal angan-angan sahaja jika rakyat dan kerajaan tidak bekerjasama. Sembilan cabaran ini wajib diatasi dahulu dan dijadikan sebahagian daripada kehidupan sebelum Wawasan 2020 menjadi realiti. Sikap dinamik dan berani bersaing dengan bangsa yang lebih maju disemai dalam jiwa setiap rakyat Malaysia.lagi berlaku demi mencapai kestabilan negara. Cabaran terakhir adalah mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi bersaing. Setiap rakyat perlu bekerja lebih kuat lagi. Tidak mustahil kita dapat mencapai taraf sebuah negara maju tetapi yang menjadi persoalan ialah bagaimana hendak menyesuaikan diri dengan suasana yang serba maju pada tahun 2020 nanti. giat dan kental. Sering kedengaran kritikan-kritikan dilemparkan kepada kerajaan terhadap ketidaksamarataan dalam pengagihan kekayaan negara. orang Melayu juga turut menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. Isu ini dieksploitasi dan digunakan bagi membangkitkan kemarahan kaum di Malaysia. Semua masalah harus dihadapi dengan semangat kental dan hati yang tabah. setiap rakyat patut diberi peluang dan hak yang sama rata untuk memkmati kejayaan negara. Cabaran dari dalam ialah cabaran sosiobudaya. Oleh itu. aspek lain penting dititikberatkan dalam Wawasan 2020. Dalam kelangsungan Tamadun Melayu. Remaja Melayu menghadapi 184 . Rakyat harus berani menerima perubahan dan bersedia berubah untuk memasuki abad ke-21. dinamik. Kita tidak mahu rakyat Malaysia mempunyai jiwa penakut dan lemah kerana matlamat Wawasan 2020 tidak akan tercapai sekiranya masyarakat masih mewarisi perasaan negatif ini.

sama ada dari segi moral. mental atau fizikal. namun oleh sebab peredaran masa dalam beberapa dasar yang bersilih ganti. Situasi yang memuncak kepada sekularisme (segala manfaat dan keutamaan ialah untuk masa di dunia sahaja. Untuk mengembalikan semula kedaulatan negara dan umat Islam. Cabaran Dalam Pemerintahan Dan Isu Pembangunan Walaupun negara Malaysia sudah menerima Islam sejak beberapa abad yang lampau. kesederhanaan. Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan. Cabaran-cabaran dalaman demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah Tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban atau akauntabiliti. ditambah pula dengan kejutan budaya dan Tamadun Barat yang telah banyak mempengaruhi pemikiran dan cara hidup manusia moden menyebabkan kefahamam masyarakat tentang Islam semakin berkurangan. Justeru. 185 . salah laku juvana dan lain-lain. kedudukan masyarakat dan pentadbiran negara telah mengalami kepincangan. tidak benar-benar yakin tentang pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang hendak dicapai itu menjustifikasikan sebarang tindakan ke arahnya' (the end justifies the means). maka tidak ada pilihan lain kecuali kembali kepada ajaran Islam yang maha suci. Tugas para ulama dan intelek Islam ialah memberi penerangan dan penjelasan kepada masyarakat dan pemimpin tentang konsep pembangunan menurut Islam yang sebenar. rasuah dan lain-lain. ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan). Adalah jelas bahawa Islam tidak menentang konsep pembangunan. pengorbanan diri. prinsip pertengahan dan sebagainya.pelbagai masalah sosial seperti dadah. penyalahgunaan kuasa.

Secara umumnya cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan Islam Hadhari ialah antaranya masyarakat Islam melihat agama Islam secara terpisah dengan urusan keduniaan. Cabaran utama kepada umat Islam hari ini ialah masalah 'sinkretisme' di antara pelbagai kebudayaan atau yang diimport langsung dari Barat yang kian mengancam masyarakat Islam. kefahaman. khurafat. 2003). umara' dan cendikiawan. Untuk mengatasinya maka umat Islam hendaklah kembali kepada ajaran al-Quran dan al-Hadis serta menterjemahkan Islam secara lengkap. penyelewengan dalam masyarakat Islam. masalah khilafah bukan lagi merupakan masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat Islam hari ini. Akhir sekali yang amat penting ialah gandingan yang mantap dan sepadu antara ulama'. 186 . bid'ah dalam lain-lain lagi. (Azhar Hj. Ini perlu diambil perhatian kerana adalah tidak wajar membataskan diri kita dalam ruang lingkup masalahmasalah yang ditimbulkan pada zaman silam. Masalah perselisihan mazhab.Membangunkan sesebuah negara Islam merupakan usaha dan cita-cita suci dan salah satu aspek penting dalam pemikiran Islam kini. Islam tidak difahami secara syumul. Di samping itu wujudnya perpecahan umat Islam. Seterusnya melakukan proses Islamisasi ilmu dan melaksanakan gerakan Tajdid secara bersungguhsungguh. Mad Aros. Juga berlaku percampuran pelbagai ideologi.

Lebih tidak adil lagi ialah apabila setiap keganasan yang herlaku itu dikaitkan dengan perbuatan orang Islam. tujuannya tidak lain agar manusia kembali pada kesaksian awalnya. Ajaran Islam selalu menawarkan keindahan akhlak. Peristiwa serangan bom di Bali memperlihatkan bagaimana jalan kekerasan atau pembunuhan menjadi misi dan agenda golongan-golongan tertentu bagi mencapai cita-cita dan matlamat. janin-janin rahmat itu siap dilahirkan untuk memberikan kesejukan kepada semesta alam.a. Walaupun atas nama apa saja: agama.w. bukan menaburkan onak di lorong-lorong lebar kemanusiaan. Menurut Rasulullah s. politik ataupun ideologi tertentu. Itu tidak lain kerana Islam adalah agama damai. Dalam rahim Islam.1 Dunia Islam Dalam Perkembangan Semasa Isu Keganasan ISLAM yang damai dan Islam yang sejuk nyaman merupakan misi Rasulullah s. iaitu tiada tuhan yang patut disembah melainkan Allah.w. dalam mengembang dan mencipta kehidupan yang adil di muka burnt.Bab 5 Isu-Isu Kontemporari Dunia Islam 5. 187 .a. agar ia tidak dieksploitasi oleh manusia ke atas manusia lain. seorang yang beriman adalah orang yang menjaga dengan baik kehidupannya dan juga orang lain dengan aman apabila berada di tangannya (bersifat amanah).

Pada keadaan yang sangat mendesak dan tersepit. dengan konflik serta keganasan yang berlaku di merata-rata tempat di dunia ini. maka ia bukan manusia dalam pengertian dan ekspresi yang sebenar.Al-Quran menyebut jalan ini sebagai jalan keselamatan (al-Maaidah: 16). Jika setiap manusia menolak untuk bersikap toleransi dan terbuka dalam menghadapi perbezaan dan memaksakan apa yang menjadi kehendaknya. Pandangan seperti ini sangatlah tidak tepat. Ini juga menunjukkan bahawa rekonsiliasi (ishlah) adalah sebagai jalan terbaik (al-Nisa . 128) Dan juga ditegaskan bahawa Allah sama sekali tidak menyukai kerosakan di muka bumi (al-Baqarah : 205). seharusnya sikap toleransi itu jadikan sebagai prioriti utama. Perasaan marah yang disertai reaksi negatif demikian hendaknya dilepas dengar sebebas-bebasnya. maka hal itu merupakan bukti nyata daripada kelemahan yang ada dalam dirinya. Orang yang memiliki cara berfikir demikian akan berada dalam sebuah ilusi. maka kedamaian tidak mungkin wujud di dunia ini. Demikianlah. Memang banyak orang yang tidak mahu mengaku prinsip toleransi sebagai sesuatu yang abadi. antara kumpulan ataupun antara muslim dengan muslim yang lain. apabila kemarahan seseorang memuncak akibat ada hal yang menyerang diri dan kemahuannya. Seseorang yang tidak memiliki rasa toleransi. keinginan untuk membalas dendam menjadi sangat kuat. Saat seseorang memuncak kemarahannya pada hal-hal yang dibenci. Kerana kenyataannya. baik politik ataupun bukan terus ada dan tidak mungkin dihilangkan antara individu. bahawa apa yang dilakukan tidak ada yang melanggar hukum sama sekali. 188 . Perbezaan. ia masih merupakan suatu persoalan vang sangat ilusif. Memang di dunia ini apabila disebut perdamaian.

dan bahawa sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya. Untuk menghapuskan semua perbezaan yang ada. sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta (taat) kepada Allah. ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah (untuk menjadi) sekutu-sekutu (Allah). Agama.Sifat manusia yang kebiasaannya berusaha menjelmakan dirinya sebagai superman. (nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu). sebagaimana difahami dalam ajaran Islam. Rahsia pencapaian kedamaian dalam keludupan adalah toleransi terhadap adanya perpaduan atas kedamaian itu sendiri. bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah. (Surah al Baqarah: 165) 189 . mereka mencintainya. Di dunia ini kesatuan hanya akan dicapai dengan belajar untuk bersatu dan bukan belajar berbeza atau pun memaksakan kesatuan tanpa menafi adanya perbezaan. Firman Allah: ( «!$# Éb=ßsx. Dan kalaulah orangorang yang melakukan kezaliman (syirik) itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak. tentu merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. secara dasar adalah tindakan yang menampakkan kecintaan kepada Allah dan keinginan agar umat manusia menjadi baik. öΝåκtΞθ™6Ïtä† #YŠ#y‰Ρr& «!$# Èβρߊ ÏΒ ä‹Ï‚−Gtƒ tΒ Ä¨$¨Ζ9$# š∅ÏΒuρ z>#x‹yèø9$# tβ÷ρttƒ øŒÎ) (#þθãΚn=sß tÏ%©!$# “ttƒ öθs9uρ 3 °! ${6ãm ‘‰x©r& (#þθãΖtΒ#u™ tÉ‹©9$#uρ ∩⊇∉∈∪ É>#x‹yèø9$# ߉ƒÏ‰x© ©!$# ¨βr&uρ $Yè‹Ïϑy_ ¬! nο§θà)ø9$# ¨βr& Terjemahan: (Walaupun demikian). Padahal manusia super adalah mereka yang mampu mengimbangi sikap toleransi dalam menghadapi situasi paling sulit dan berat. (memuja dan mentaatinya) sebagaimana mereka mencintai Allah.

(Surah hud: 118-119) Mengapa demikian? Sebab Allah sendiri telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan memenuhi kehendak kepada manusia untuk memilih jalan hidupnya. dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah Allah menjadikan manusia. itu lebih banyak disebabkan oleh adanya pengkhianatan daripada pihak luar.dan firmanNya lagi ∩⊇⊇∇∪ šÏ Î=tGøƒèΧ tβθä9#t“tƒ Ÿωuρ ( Zοy‰Ïn≡uρ Zπ¨Βé& }¨$¨Ζ9$# Ÿ≅yèpgm: y7•/u‘ u™!$x© öθs9uρ ¨βV|øΒV{ y7În/u‘ èπyϑÎ=x. Dan dengan yang demikian sempurnalah janji Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan sekalian jin dan manusia (yang berdosa)". (mereka bersatu di dalam ugama Allah)). Termasuk dalam hal beragama. tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut ugama yang satu. Tetapi orangorang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu. Cuma kalau umat Islam kadang-kadang menunjukkan sikap keras dan garang. sebaliknya berserah apakah dia akan beragama Islam atau tidak? Kemerdekaan yang dikurniakan Allah itu sebenarnya juga merupakan bahagian daripada rahmat-Nya. ôM£ϑs?uρ 3 óΟßγs)n=yz y7Ï9≡s%Î!uρ 4 y7•/u‘ zΜÏm§‘ tΒ žωÎ) tÏèuΗødr& Ĩ$¨Ζ9$#uρ Ïπ¨ΨÉfø9$# zÏΒ zΟ¨Ψyγy_ Terjemahan: Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki. Allah tidak memaksa manusia. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan. Atau mungkin juga kerana banyak orang luar daripada Islam telah melakukan hal-hal 190 . di mana manusia benar-benar diberi kebebasan untuk memilih jalan taat atau mengingkari agama yang dibawa oleh Rasul-Nya.

negara-negara Islam terpaksa menanggung beban yang berat akibat daripada kemelut dan konflik yang melanda dunia dan melibatkan umat Islam sejak itu. Bosnia. tapi dari pelbagai sisi. Umat Islam di merata dunia bukan sahaja terpaksa membayar dengan darah. Pencabulan dan penafian hak. baik umat yang seagama mahupun bukan se agama. melalui peningkatan pemahaman agama secara luas dan benar. kerukunan dan kesejahteraan umat manusia. pemahaman agama harus dilakukan tidak hanya daripada satu sisi. pengorbanan fizikal dan psikologi malah dipaksa melalui saat-saat yang amat memalukan serta hina yang menggugat maruah dan kredibiliti mereka sebagai ummah dan sekali gus manusia. maka diperlukan pendewasaan sikap dan tingkah laku keagamaan. mendekati umat lain dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil.yang tidak benar dalam menyebarkan agama. Isu Barat Merdekakah negara-negara Islam dalam konteks politik dunia hari ini? Persoalan ini timbul khususnya selepas setengah abad tamatnya Perang Dunia Kedua. Sementara secara 191 . dan tidak beretika seperti mengadakan kegiatan sosial tapi hanya sebagai alat untuk merampas iman orang lain. sehingga dapat menunjukan wajah agama secara utuh iaitu agama yang membimbing manusia ke arah kebenaran dan mampu memberikan rasa kedamaian. Afghanistan dan Iraq. Kosovo. Chechnya. Misalnya. Untuk menghindarkan umat beragama daripada bersikap fanatik. Ertinya. secara langsung amat ketara seperti yang berlaku di Palestin.

Jika disetujui oleh Barat. Kebebasan bersyarat yang mereka peroleh itu terpaksa mengorbankan bukan sahaja nyawa. Apa yang membezakan keadaan ini di negara Islam lain ialah tahap kegawatan di negara masing-masing dan sejauh mana Barat berasa terancam. harta. Kemerdekaan mereka bersyaratkan kepada sejauh mana mereka tidak mengancam Barat. tekanan diberikan dalam pelbagai bentuk untuk memastikan mereka terus terikat dengan sistem yang diakui dan direstui oleh Barat. Tetapi jika sebaliknya. 192 . Sebaik sahaja Barat terancam. malah banyak perkara termasuk tanah. maka akan lebih senanglah mereka merdeka dan menguruskan negara mereka sendiri. Hampir boleh dikatakan semua negara Islam yang dikatakan merdeka pada hari ini sebenarnya tidak merdeka. Iraq. perjalanan negara berkenaan untuk mengembalikan maruah dan hak mereka terpaksa berlanjutan dan beranjau seperti yang berlaku di Palestin. Afghanistan dan beberapa negara lain.tidak langsung kesan pencabulan ini dapat dirasakan di hampir kesemua negara Islam. budaya. terpaksa berterima kasih kepada kuasa Barat sebelum mereka memperoleh kebebasan untuk merdeka dan mengurus negara mereka sendiri. pasti Barat akan melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Di sesetengah negara Islam yang walaupun merdeka. dan harga diri umat Islam. Hampir kesemua negara Islam sama ada sedar atau tidak. Pelbagai cara dilakukan Barat dan yang paling ketara menggunakan manipulasi sistem politik dan ekonomi dunia yang mereka ciptakan.

Ini boleh dibuktikan apabila Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dan Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) dijadikan alat mencapai agenda hegemoni berterusan mereka. Hakikat ini mudah kita fahami bila melihat secara umumnya Turki dan masyarakatnya lebih kebaratan berbanding sebelumnya. umat Islam disyaratkan secara tidak langsung mengubah berat sebelah Islamik mereka sebelum ini kepada sekularisme dan membolehkan kerajaan pimpinan Mustafa Kamal Attartuk memerintah atas nama merdeka tetapi berterusan diikat oleh Barat sehingga kini dalam apa juga tindak-tanduknya kecuali dalam perkara yang tidak bertentangan dengan kepentingan Barat. Amat malang kepada kita apabila sistem ini tidak boleh mereka pakai. Cuma sejak akhir-akhir ini kebangkitan semangat Islam itu dapat dilihat tetapi Turki masih dilihat amat berhati-hati demi mengelak berdepan dengan ancaman Barat secara terbuka. Keahlian Turki. seperti yang berlaku di Iraq baru-baru ini. Di Turki umpamanya. sistem diketepikan dan mereka tetap dengan agenda buruk yang tersirat itu dengan cara mengetepikan PBB dan bertindak secara unilateral. satusatunya negara majoriti penduduknya Islam dalam NATO juga boleh dijadikan bukti jelas hakikat ini. Namun kita harus bersyukur dan berasa amat bertuah kerana kebijaksanaan dan pemikiran strategik pemimpin-pemimpin kita sejak merdeka telah membolehkan 193 . Kita di Malaysia juga tidak terkecuali daripada ancaman berterusan Barat ini.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan demikian. membangunkan negara kita ke tahap yang ada. Secara umum mereka berada dalam keadaan yang lemah. kepimpinan yang tidak sehaluan dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. walaupun diikat dengan syarat-syarat tertentu secara langsung atau tidak. Bagaimanapun kekayaan ini tidak menggambarkan kekuatan negaranegara Islam dalam menentukan arus dan arah politik dunia hari ini. ekonomi dan kewangan membolehkan kita mengekalkan kemerdekaan kita. Alhamdullilah Malaysia lebih merdeka daripada banyak negara Islam lain yang merdeka. Salaudin dalam Islam Hadhari: Himpunan Isu Kontemporari. (Mohd. memperoleh kemerdekaan daripada British pada 1957. Kemerdekaan yang terhad ini haruslah dipelihara dengan mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi yang sedia ada di samping berusaha mempertingkatkan usaha ke arah menguatkan negara dan ummah setanding dengan Barat. kesatuan dan perpaduan yang lemah. dan yang lebih penting secara paling berkesan mengelak Malaysia dijajah secara tidak langsung.2 Isu Perpaduan Dunia Islam Negara-negara Islam ini ada yang kaya dengan sumber semula jadi seperti minyak dan gas. Kebolehan para pemimpin negara dalam mengawal dan mengatasi kegawatan politik. 2005) 5. Islam membentuk cara hidup manusia berasaskan hukum dan keadilan sejagat.kita. Menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Pencipta dan hubungan manusia 194 . antaranya ada pengaruh dan cengkaman Barat ke atas mereka. Roslan Mohd. mempertahankan kemerdekaan.

sesama manusia bermula daripada diri, keluarga, masyarakat dan negara, termasuk juga hubungan antarabangsa. Dalam konteks ini Islam meletakkan hak dan tanggungjawab seseorang. Bagaimanapun dalam Islam tidak ada 'kebebasan mutlak'. Setiap orang itu boleh menggunakan haknya dengan batasan, jika tidak nescaya dia akan mengganggu atau menceroboh hak dan kebebasan orang lain.

Islam menerima konsep 'perjanjian dan perdamaian' dengan negara jiran dan pihakbukan Islam. Ini telah ditunjukkan dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah dan dalam hubungan luar Rasulullah s.a.w. dengan negara-negara jiran. Islam membenarkan orang bukan Islam mempunyai hak memasuki negara Islam.

Bahkan dengan kebenaran tersebut Islam memberi jaminan keselamatan ketika mereka berada dalam negara Islam. Mereka diberi kebebasan untuk tinggal dan mengamalkan agama mereka mengikut kepercayaan masing-masing.

Islam tidak membenarkan peperangan dilancarkan ke atas sesiapa pun kecuali dengan perintah ketua negara dan oleh sebab-sebab yang sahih seperti mempertahankan diri. Dalam pada itu terdapat peraturan yang mesti dipatuhi seperti larangan membunuh orang awam, orang tidak upaya, orang tua, kanakkanak dan perempuan. Orang yang terkorban hendaklah dihormati. Tidak dibenarkan memusnahkan rumah kediaman, makanan dan pokok buah-buahan. Rumah ibadat tidak boleh diceroboh. Bahkan ketika Nabi memasuki Kota Mekah, jaminan keselamatan telah diberikan. Jika dalam keadaan peperangan pihak musuh mahu kepada perdamaian, Nabi menyuruh supaya menyahut secara positif seruan 'perdamaian'.

Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang boleh hidup dan maju tanpa mempunyai hubungan dengan negara lain. Ini ialah satu kenyataan dan bukan 195

andaian kerana tidak ada sebuah negara di dunia ini yang mempunyai segala-gala sehingga tidak memerlukan dunia luar.

Dalam hubungan ini prinsip hidup bersama secara aman dan harmoni ialah suatu matlamat dalam hidup bermasyarakat, iaitu dengan melaksanakan tanggungjawab dan pada masa yang sama menghormati hak-hak individu, masyarakat dan negara. Dalam hubungan sedemikian kita tidak boleh melakukan sesuka hati terhadap orang lain dengan mengambil undang-undang di tangan sendiri. Sikap prejudis Barat terhadap Islam sangat jelas. Sikap demikian berlaku disebabkan antara lain tidak ada kefahaman yang betul tentang Islam dan kesan daripada Perang Salib yang telah berlaku antara Islam dengan Kristian.

Negara-negara Islam digolongkan dalam kumpulan negara tidak membangun dengan mempunyai masalah domestik yang tersendiri seperti kemiskinan, buta huruf yang tinggi, pengangguran dan taraf hidup yang rendah. Senarai data 20 negara terbaik tidak terdapat nama negara Islam kecuali Malaysia. Ini mencerminkan betapa ketinggalan dan mundur sesetengah negara-negara Islam.

Undang-undang secara bersendiri tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tingkah laku manusia. Undang-undang ialah sesuatu halangan atau pencegahan yang bersifat luaran yang tidak mengambil faktor dalaman diri manusia. Moral atau akhlak mempunyai nilai yang tersendiri dalam pembentukan sahsiah, akhlak yang tinggi berpandu kepada ilmu dan kefahaman ajaran agama yang betul.

Neraca moral seperti keadilan, persamaan, toleransi terhadap kemanusiaan, menolak diskriminasi, persahabatan sejagat tanpa mengira fahaman agama dan bangsa, tidak ekstrem dan agresif tetapi sederhana ialah tuntutan Islam. Dalam sebuah buku al-Qiyadah wa al-Judiyyahfi al-Islami menghuraikan maksud jihad 196

yang difahami oleh sebahagian orang Islam iaitu al-Harb al-Muqaddasah dengan matlamat untuk meninggikan kalimah Allah dan penyebaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Dengan demikian jihad bagi mereka ialah peperangan, titisan darah, pembunuhan dan tawanan.

Dalam buku al-Jihadfi al-Islam menyatakan, bahawa jihad fisabilillah bertujuan membawa kebaikan, keadilan dan kebenaran. Apakah jihad itu terbatas kepada pertumpahan darah dan adakah dakwah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah s.a.w itu penuh dengan kekerasan dan penyebaran dalam bentuk penyerangan ke atas lawan? Cara-cara demikian bertentangan dengan sirah Rasulullah s.a.w. Sebenarnya Islam tidak datang dalam bentuk keganasan dan sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan terrorisme. Islam itu adalah damai, adil, toleransi dan perikemanusiaan. Bagaimanapun ada media lebih suka menghubungkan Islam dengan keganasan.

Imej ini perlu diperbetulkan. Sebenarnya keganasan juga berlaku di kalangan bukan Islam dan di kalangan negara bukan Islam, dan ada yang berlanjutan hingga ke hari ini.

Jihad mempunyai erti yang luas tidak terbatas kepada jihad dengan nyawa atau peperangan dan harta sahaja. Jihad termasuk jihad ke atas diri dengan memerangi hawa nafsu dan menuntut ilmu. Begitu juga memerangi kejahilan, menghapuskan kemiskinan, membanteras gejala sosial, membangunkan ummah, mengajak kepada perpaduan, meninggikan maruah dan syiar Islam. Terdapat kecenderungan melalui perkembangan semasa yang menghubungkan keganasan dengan Islam dan penganut Islam, sungguhpun dari segi politik, Barat cuba tidak menunjukkan sentimen anti-Islam atau orang Islam. Bagaimanapun, prejudis terhadap Islam di kalangan Barat tetap ada. 197

Pandangan yang beranggapan Islam mendatangkan 'ancaman' kepada Barat dapat dilihat dengan mengaitkan reaksi daripada tindakan keganasan yang

dihubungkaitkan dengan orang Islam. Ini ialah pandangan kerajaan dan orang awam di Barat. Menjadi tugas setiap orang Islam dan kerajaan Islam memberikan imej yang sebenar tentang Islam dan menghuraikannya. Sebenarnya Islam itu indah, progresif, mencintai. (Abdul Monir Yaacob, 2005).

5.3

Cabaran Globalisasi Dalam Ekonomi, Sosial Dan Politik Dunia Islam

Konsep globalisasi adalah diterima pakai oleh masyarakat Malaysia yang sememangnya menjadi dasar masyarakat dan rakyatnya untuk berbaik-baik antara kaum di Malaysia dan sejagat. Bertitik tolak daripada pegangan ini, Malaysia telah mengamalkan dasar berbaik-baik dengan Negara-negara Berkecuali, mengadakan kerjasama serantau dan memberi sokongan terhadap Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu. Malaysia juga membuat hubungan khas dengan Negaranegara Anggota Komanwel yang telah ditubuhkan pada tahun 1931 dan diketuai oleh Ratu England. Malaysia juga telah menjadi anggota Pertubuhan Bangsabangsa Bersatu yang telah ditubuhkan pada tahun 1945 di San Francisco, Amerika Syarikat. Pertubuhan ini ditubuhkan dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan keamanan dan mengadakan hubungan baik antara negara-negara anggota badan sedunia itu. Malaysia juga telah mengadakan hubungan khas dengan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi.

Dalam bidang ekonomi, Malaysia telah mengukuhkan kedudukan ekonomi dalam negaranya dengan berkesan dan baru-baru ini telah berjaya menangkis serangan penyangak mata wang dan kegawatan ekonomi. Dalam konteks luar negara, Malaysia telah mengadakan perdagangan antarabangsa dengan hampir semua 198

Asia Tenggara. Istilah Kebangkitan Islam. Somalia. Pengeluaran dan pengeksportan kereta Proton Malaysia telah membawa kejayaan luar biasa dari segi perindustrian dan hubungan dengan negara luar.negara dan mendapat keuntungan yang amat menggalakkan.4 Masa Depan Dunia Islam Kebangkitan Islam boleh dilihat di merata tempat di dunia hari ini sama ada di Timur Tengah. Ini terbukti apabila simpanan luar Malaysia yang melebihi 30 billion dolar Amerika. Afrika bahkan di Eropah dan Benua Barat sendiri. 'Tidak Melayu hilang di dunia'. Dari segi sosial Malaysia juga telah berjaya memajukan kedudukannya dalam negara seperti mengekalkan keamanan. Islamic Revivalism. Islamic Renaissance atau as-Suhwah al-Islamiah tidak lagi menjadi istilah yang asing kepada sebahagian besar anggota masyarakat apatah lagi di kalangan para cendikiawan dan pengkaji perubahan sosial. Kampuchea. Kebangunan Islam. Yang pastinya. orang Melayu dan bahasa Melayu tetap unggul di Nusantara. Iraq. (Azhar Hj. Dalam hubungan luar negara Malaysia amat prihatin dengan nasib negara-negara membangun (Selatan-selatan) dan juga mengadakan hubungan erat dengan negara membangun terutama kumpulan G-8. 2003:377) 5. Malaysia juga telah memberikan sumbangan dari segi kewangan dan bantuan kemanusiaan kepada banyak negara seperti Indonesia. Islamic Resurgence. toleransi antara kaum. kesihatan dan perpaduan. kebebasan beragama. Mad Aros. Malaysia juga mengadakan hubungan dengan kebanyakan negara kapitalis dan komunis serta mengamalkan dasar Pandang ke Timur (Jepun. bak kata Hang Tuah. Mengikut Chandara Muzaffar dalam bukunya Islamic Resurgence in Malaysia Kebangkitan Islam ialah "Ungkapan yang menggambarkan usaha-usaha 199 . Chechnya dan sebagainya. Bosnia. Korea dan Taiwan). pendidikan.

peraturanperaturan sosial Islam yang berpaksikan untuk membentuk insan muslim sejati berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. mempraktikkan amalan-amalan Islam. Sebagai maklumat kepada anda.Kebangkitan Islam ialah merujuk kepada "Peningkatan kegiatan politik atas nama Islam oleh pemerintah atau kumpulan pembangkang sepertimana yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam di negara-negara Arab dan beberapa buah negara Islam yang lain. Dengan kata lain. Hillal Dessouk . (i) Tajdid yang bererti perubahan pemikiran umat ke arah memahami dan menghayati Islam yang 200 ."Kebangkitan Islam ialah kembali minat terhadap syiar dan idea-idea Islam setelah mengalami satu jangka masa yang lesu" Mengikut Alt E. membangunkan kembali institusi-institusi Islam. Zohair Hussain .menegakkan semula nilai-nilai Islam. terdapat dua perkataan lagi yang ada kaitannya dengan Kebangkitan Islam. Mengikut Dr. sosial. dan kehidupan seharian umat Islam" Kebangkitan Islam secara umumnya bolehlah dirumuskan sebagai tumbuhnya kesedaran Islam yang semakin merata serta bersifat global. kebangkitan Islam ialah merujuk kepada peningkatan mengamalkan syiar Islam di dalam politik. Ia adalah percubaan untuk melahirkan kembali etika Islam. bertambahnya tekad serta kesungguhan umat untuk menghayati ajaran Islam semuanya dalam semua aspek kehidupan. iaitu Tajdid dan Islah. menegakkan undang-undang Islam serta mengamalkan Islam secara keseluruhan dalam kehidupan setiap muslim.

jika Aku berdasarkan Bukti Yang nyata dari Tuhanku. Membanteras penyelewengan yang berlaku. Mujadid abad keempat ialah Imam al-Baqilani. Mujadid abad kedua ialah Iman Syafie. dan tiadalah Aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan Dengan pertolongan Allah.memperbaiki sesuatu yang sudah rosak. dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya. Mujadid abad kelima ialah Iman alGhazali. kepada Allah jualah Aku berserah diri dan kepadaNyalah Aku kembali.sebenarnya.w.w. bagi umat (Islam) ini seorang Mujadid yang membaharui agama umatnya" Mujadid yang dimaksudkan ialah pelopor kepada Kebangkitan Islam. Perkataan Islah terdapat di dalam al-Quran. (Surah Hud:88) Kedua-dua istilah di atas sama ada Tajdid atau Islah adalah sesuatu usaha warisan Rasulullah s. Maksud Islah boleh dicapai melalui dua proses: Mempertingkatkan lagi penerimaan dan pelaksanaan dasar dan ajaran Islam dalam masyarakat Islam. yang perlu diteruskan atas dasar menyeru kepada makruf dan 201 . (Patutkah Aku berdiam diri dari melarang kamu) sedang Aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu Yang Aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku. Mujadid abad ketiga ialah Imam Asyari. firman Allah Taala Terjemahan: Nabi Syuaib berkata: "Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu. Para ulama bersetuju meletakkan Mujadid abad pertama ialah UmarAbdul Aziz. melindungi kesucian agama Islam dan mempertahankan kesejahteraan umat. (ii) Islah bererti . a. Perkataan di atas terdapat di dalam hadis Rasulullah s. Seterusnya setiap abad akan ada Mujadid seumpama mereka. yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah membangkitkan pada permulaan tiap-tiap seratus tahun. a.

Seruan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.t. Begitulah juga zaman Khulafa' al-Rasyidin dan diteruskan pula pada zaman Umayyah dan Abasiah.w. seluruh dunia dicengkam oleh kegelapan jahiliah. adalah bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh.Zaman Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. untuk menyelamatkan umat manusia. Mercka teraba-raba dalam kegelapan tanpa cahaya iman yang boleh memandu mereka.Zaman membebaskan negara daripada belenggu penjajahan dan unsur khurafat. tahyul dan bidaah. Manusia tenggelam dalam arus kesesatan.a. Sebelum diutuskan Nabi Muhammmad s.mencegah daripada mungkar. Di tengah-tengah suasana itulah Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah s. Sejarah Kebangkitan Islam (i) Tahap pertama .w sebagai rasul. ajaran nabi dan rasul dahulu telah lenyap akibat penyelewengan dan salah tafsiran. Gerakan ini 202 . (ii) Tahap kedua .a. kezaliman yang menggerunkan. Zaman ini bermula dari lahimya gerakan al-Muwahhidun yang dipelopori oleh alSyeikh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791) di Arab Saudi. meninggikan kehidupan masyarakat. menegakkan keadilan dan mencapai kehidupan yang bernaung di bawah undangundang Allah Taala. Justeru itu menjadi tanggungjawab setiap individu muslim dalam memupuk suasana Kebangkitan Islam hari ini melalui Tajdid dan Islah.w. Pada peringkat ini Islam memainkan peranan penting dalam membangkitkan kesedaran ummah.

dan Muhamad Rashid Rida (1865-1935).lahir gerakan as-Sanusiyyah di bawah pimpinan al-Sayyid Muhamad Alt al-Sanusi yang berusaha keras menyeru masyarakat kepada cara hidup Islam yang sebenarnya. banyak dicontohi oleh gerakan Islah yang lain.muncul gerakan menyedarkan masyarakat yang dipimpin oleh Syah Waliyullah al-Dahlawi (lahir 1703).1897). Gerakan ini berpengaruh di daerah pantai Utara Afrika. Beliau merupakan tokoh Mujadid dan pemikir Islam yang begitu berpengaruh. Fikrah dan sumbangan beliau bersifat sejagat dan boleh dimanfaatkan oleh genarasi kemudian. Bagi Jamaludin alAfghani.berusaha menumpaskan penyelewengan dalam ajaran tasawuf dan tarekat yang banyak mengandungi unsur-unsur syirik. Di antara amalan yang membawa kepada syirik seperti memuja kubur para wall dan keramat. 203 . penjajahan Inggeris merupakan malapetaka besar bagi dunia Islam. Program refomasinya telah diteruskan oleh tokoh-tokoh lain seperti Muhamad Abduh (1849 .1905). Di Mesir . terutamanya di Magrib dan Sudan. menambah kalimah tertentu dalam azan atau solat dan sebagainya. khurafat. Beliau mengajak umat Islam untuk bersatu menghadapi malapetaka ini. Amalan khurafat yang meluas pada masa itu ialah mempercayai ramalan tukang tenung dan sebagainya.gerakan yang berperanan menyedarkan masyarakat ialah gerakan Pan Islamisme di bawah pimpinan Jamaludin al-Afghani (1839 . dan bidaah. Di Libya . Beliau juga berjuang menghadapi imperialisma Barat di Afghanistan. Perjuangan gerakan Muwahhidun untuk menghidupkan semula ajaran Islam dalam bentuk yang mumi. Amalan bidaah pula seperti mengadakan perayaan Maulud Nabi. Di India .

Di antara gerakan-gerakan Islam yang muncul dan berperanan di zaman ini ialah: Gerakan Ikhwan al-Muslimin (Mesir) Jamiat al-Islam (Pakistan) Gerakan al-Nur (Turki) Gerakan Hamas (Palestin) Gerakan Hizbullah (Selatan Lubnan) Gerakan Islam di Iraq. Setelah memasuki arena politik Ikhwan dapat memainkan peranan yang penting dalam politik Mesir terutama dalam kebangkitan semangat kebangsaan yang berlaku di antara akhir perang dunia dengan kekuasaan pemerintah tentera Mesir. (iii) Tahap ketiga . dan lain-lain lagi.Kebangkitan Islam pada tahap kedua juga berlaku di negara-negara umat Islam yang lain seperti di Tanah Melayu dan Indonesia. Gerakan Ikhwan alMuslimin bukanlah gerakan dakwah kepartian yang sempit dan bukan sekadar 204 . Sudan.Kebangkitan Islam untuk membebaskan diri dari ideologiideologi bukan Islam Kebangkitan ini adalah lanjutan dari perjuangan tokoh-tokoh tahap kedua. Gerakan ini berkembang pesat di antara 1930-40an. Gerakan Ikhwan al-Muslimin Gerakan ini ditubuhkan pada sekitar tahun 1928 masehi oleh Hassan al-Banna. Kecenderungan untuk menghayati Islam sebagai satu cara hidup dan menentang segala bentuk ideologi perosak telah membawa kepada wujudnya berbagai gerakan dakwah. Syria. Kebangkitan pada tahap ini adalah atas kesedaran umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan panduan hidup secara menyeluruh. Jordan.

Menentang penjajah . Sekembalinya ke tanah air mereka berdakwah mengikut metod Ikhwan. Sehingga hari ini.Ikhwan al-Muslimin adalah satu-satunya gerakan dakwah yang fleksibel dan menyeluruh. . tetapi ia tersebar ke negara-negara Arab yang lain seperti Syria. Jordan. Menurut Dr. Mustafa Assiba'i Gerakan Ikhwan al-Muslimin mempunyai lima tujuan utama iatu: . bahkan ke seluruh dunia.Memperbaiki keluarga . Algeria. di mana-mana sahaja 205 .Ramai pelajar yang kembali dari Timur Tengah mendapat didikan (tarbiyah) daripada anggota Dewan al-Muslimin. Gerakan ini banyak memberi inspirasi kepada gerakan-gerakan Islam yang lain kerana: .Memperbaiki individu . Iraq. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam gerakan ini ialah as-Syahid Hassan al-Banna. Pakistan.Peristiwa pembunuhan dan penyiksaan terhadap anggota Ikhwan al-Muslimin yang dilakukan oleh pemerintah Mesir sedikit sebanyak menimbulkan simpati masyarakat dunia. Sayyid Qutb.Memelihara umat .berkembang di negara Mesir sahaja. Sumbangan terhadap kebangkitan Islam Ikhwan al-Muslimin merupakan gerakan yang paling menonjol di abad ke-20 ini. . Abdul Qadir Audah dan lain-lain lagi. Perjuangannya dapat memenuhi keperluan manusia dan ummah. Peristiwa tersebut juga turut memberi semangat kepada pejuang-pejuang Islam yang lain bahawa medan perjuangan penuh dengan tribulasi. Sudan.Perpaduan Arab dan umat Islam.

Jemaah Islami di Pakistan Ditubuhkan pada tahun 1941. Tujuan perjuangannya adalah untuk menghidupkan agama yang suci dan meninggikan kalimah Allah dan melaksanakan hukum yang terkandung dalam kitab Allah dan sunnah RasulNya dalam kehidupan individu dan masyarakat Pakistan. Jemaah al-Islami menuntut digubalkan perlembagaan negara berasaskan al-Qur'an dan Hadis. iaitu hendaklah mereka menyuarakan kebaikan secara umum terhadap pemerintah agar melaksanakan Islam dalam pemerintahannya. di bawah pimpinan Abu al-'Ala Maududi iaitu enam tahun sebelum wujudnya negara Pakistan. Sebaik sahaja ditubuhkan negara Pakistan.Dakwah kepada setiap individu bagi melahirkan rasa redha dengan Islam sebagai ad-Din dan hendaklah membersihkan din mereka daripada ciri-ciri nifaq dan kegiatan yang bertentangan dengan Islam. Terdapat tiga dasar perjuangan Jamaah al-Islami: . kumpulan Ingkar Sunnah dan golongan yang kagum dengan tamadun Barat. Faktor-Faktor Kebangkitan Islam Kebangkitan Islam di seluruh dunia hari ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut: 206 . Gerakan ini menghadapi tentangan yang hebat dari beberapa kumpulan aliran pemikiran yang diwujudkan oleh penjajah seperti golongan Qadiani. .apabila memperkatakan tentang dakwah dan gerakan Islam maka nama Iman Hassan al-Bana dan Ikhwan al-Muslimin.Dakwah ini adalah untuk semua.Perjuangan seluruh manusia dan umat Islam khususnya agar menyembah Allah dan jangan syirikkan Allah. .

sentiasa menghadapi tekanan ekonomi dalam berbagai bentuk. (a) Politik dan ketenteraan . dan ekonomi. dan lain-lain tempat. Moscow masih belum dapat mengalahkan 7 000 orang tentera Islam Chechnya. Contoh: PBB (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu) telah mengenakan sekatan ekonomi ke atas Iraq sejak tahun 1992 lagi. Penindasan berterusan ke atas umat Islam Bosnia.berlaku pembunuhan dan penafian hak wilayah orang Islam. Akibatnya ribuan rakyat Iraq menderita terutamanya kanak-kanak kerana kekurangan zat makanan dan ubat-ubatan. Contoh: Negara-negara Islam seperti Turki. (b) Ekonomi . Palastin. ketenteraan.Negara-negara Islam dari negara-negara Barat. Penafian hak memilih kerajaan sendiri seperti yang berlaku di Algeria. sama ada sekatan ekonomi atau mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi negara Islam. Contoh: Serangan tentera Russia ke atas negara umat Islam Chechnya kerana tidak mengiktiraf kemerdekaan Chechnya. Mereka gagal membawa perubahan yang bermakna kepada masyarakat Islam. parti Islam FIS (Front of Islam Salvation) telah memenangi pilihan raya umum pertama tetapi telah dibatalkan oleh regim tentera yang disokong oleh Perancis dan negaranegara Barat yang lain. (ii) Kegagalan Western Dissolution oleh kebanyakan pemimpin Islam yang ditaja oleh Barat. Iran. bahawa negara- 207 . Setelah hampir dua tahun serangan dilakukan dengan tentera berjumlah 39 000 orang. dan lain-lain negara termasuk Malaysia pernah ditadbirkan oleh pemimpin sekular model barat selepas peperangan dunia pertama. Peristiwa di atas telah memberi kekuatan kepada umat Islam untuk bangkit merubah nasib mereka. melalui penghayatan semula Islam.(i) Adanya tekanan kuasa-kuasa Barat ke atas dunia Islam dalam bidang politik. Sudan. Ini memberi bukti kukuh. Kashmir.

(v) Peranan gerakan Islam dan pertubuhan dakwah antarabangsa Contoh: Gerakan Ikhwan al-Muslimin.negara Islam tidak boleh menyelesaikan masalah mereka dengan formula yang asing daripada Islam. Golongan terbesar dalam pertubuhan ini ialah 208 . Jamiat al Islami. Peristiwa di atas telah memberi kesedaran dan keyakinan bahawa Islam mampu menjadi mekanisme yang membangkitkan semangat rakyat menentang proses pembaratan. Peristiwa diatas tidak diberi perhatian dan tindakan sewajar oleh PBB. (iv) Fenomena menyayat hati yang berlaku kepada umat Islam kini Contoh: Peristiwa pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Bosnia Herzegovina oleh pihak Serbia. Hikmat di sebalik peristiwa yang berlaku telah mendorong umat Islam di negaranegara Islam yang lain kembali kepada kehidupan beragama. Kemenangan Parti Islam FIS di Algeria yang memenangi 188 daripada 232 kemsi yang dipertandingkan. Serangan Tel-Aviv ke atas Selatan Lubnan. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyemarakkan lagi kesedaran umat Islam untuk bersatu memperjuangkan Islam. (iii) Kemampuan pihak Islam menentang pihak Barat. Pertubuhan Dakwah Antarabangsa seperti World Assembly of Muslim Youth (WAMY) dan International Islami federation of Student Organisation (IFSO) memberi saham yang besar dalam mencorakkan suasana kebangkitan Islam hari ini. Contoh: Revolusi Islam Iran dibawah pimpinan Ayatullah Khomeini yang berjaya menumbangkan Shah Iran pada tahun 1979. Serangan tentera bersekutu ke atas Iraq yang telah mengorbankan beratus ribu kanak-kanak Iraq.

Kesimpulan Faktor-faktor di atas adalah di antara faktor yang membawa kepada kebangkitan Islam masa kini. bahkan menjangkau benua Eropah. Kesan-Kesan Kebangkitan Islam Kesan-kesan kebangkitan Islam hari ini boleh dinilai berdasarkan kepada faktorfaktor berikut: (i) Pertambahan umat Islam. Senario yang sama juga boleh dilihat di negara-negara Benua Barat. Segala yang terkandung di dalam ajarannya mendorong pendukung-pendukung gerakan Islam berjuang untuk mencetuskan suasana kebangkitan Islam hari ini. Islam sebagai al-Din yang diwahyukan oleh Allah. Senario positif daripada kebangkitan Islam yang paling ketara ialah pertambahan umat Islam di serata dunia termasuk di Eropah.terdiri daripada pelajar pusat pengajian tinggi. Umat Islam di negara tersebut bukan sahaja bertambah dari segi bilangannya. Pengaruhnya bukan sahaja di dunia Islam. Menurut Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu (PBB) menjelang tahun 2000 masyarakat Islam dijangka akan menjadi satu perempat dari penduduk dunia bersamaan 1. Walaubagaimanapun faktor yang tidak boleh dinafikan kepentingannya ialah faktor agama Islam itu sendiri.5 bilion. mempunyai sifat dan ciri-ciri dinamikannya yang sangat unit jika dibandingkan dengan agama-agama lain. 209 . Gerakan Islam berperanan sebagai pendesak kepada pemerintah supaya menubuhkan institusi ekonomi Islam dan melaksanakan dasar-dasar Islam dalam pentadbiran negara. Amerika dan Timur Jauh. tetapi telah bangkit sebagai sebuah negara yang berasingan daripada pemerintahan komunis.

Kesedaran untuk mengamalkan Islam sama ada individu atau negara walaupun mendapat tentangan pihak pemerintah dan pihak Barat. 210 . Semenjak runtuhnya empayar Soviet Union menjadikan Barat kehilangan saingan. Selain daripada pertambahan bilangan penganutnya. (iv) Tentangan dalam berbagai bentuk yang ditunjukkan oleh musuh-musuh Islam terutamanya pihak Barat Kesimpulan Kebangkitan semula Islam hari ini. Perjuangan tentera Chechen di Chechnya. Perjuangan gerakan Hamas di Palestin dan lain-lain tempat di segenap pelusuk dunia Islam. kesan yang paling ketara ialah bertambah mendalam sikap prejudis Barat terhadap umat Islam. Contoh: Perjuangan tentera Mujahiddin di Afghanistan.(ii) Bertambah kesedaran untuk melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. masa bahkan jiwa demi berjihad ke jalan Allah Sepanjang sejarah Islam sentiasa ada tokoh-tokoh dan pejuang-pejuang Islam yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi menegakkan agama Islam. Contoh: Kesanggupan pelajar wanita Islam di Perancis berhenti meneruskan pengajian mereka demi mempertahankan pemakaian hijab (pakaian menutup aurat). Beliau bersedia menerima kecaman pihak Barat dan negara-negara Arab yang lain semata-mata mahu membangunkan negara mengikut syariat Islam (iii) Kesangupan umat Islam mengorbankan harta. Justeru itu mereka telah meletakan Islam sebagai saingan dan pencabar baru tamadun Barat. telah memperlihatkan banyak kesan dan perubahan. Negara Sudan di bawah pemerintahan Hassan al-Turabi turut melaksanakan syariat Islam.

Selat Melaka. Sebagai contoh simpanan minyak banyak dimiliki oleh negara-negara Islam.Reaksi Barat Terhadap Kebangkitan Islam Barat melihat kebangkitan Islam pada hari ini sebagai satu ancaman kepada mereka. Selain itu negara-negara Islam juga menguasai jalan yang menghubungi Heartland dengan Rimland. Kebanyakan negara-negara Islam adalah terletak di kawasan Rimland . Laut Merah. Termasuklah usaha mengembangkan ideologi Kapitalis-Liberal sebagai nilai universal. 211 . Tamadun lain seperti India dan China tidak mempunyai keagungan berbanding tamadun Islam. (ii) Penentangan umat Islam terhadap usaha penjajahan yang dilakukan oleh Barat.pesisir pantai.Geo-politik yang dimaksudkan ialah kedudukan negara-negara Islam yang strategik. selat Sunda dan terusan Suez. Caucasio dan Central Asia serta jalan laut terpenting seperti Teluk Parsi. Secara ringkas ada lima sebab utama: (i) Tamadun Islam adalah satu-satunya tamadun yang mempunyai sejarah kegemilangan melampaui sejarah tamadun Barat. Contohnya Balkan. (iv) Kepentigan Geo-Ekonomi . Pertentangan Barat dengan Islam lebih mirip kepada pertentangan antara ideologi dengan aqidah. Justeru itu mereka melakukan berbagai bentuk perancangan untuk membantut kebangkitan Islam. (iii) Kepentigan Geo-Politik .Kelebihan negara-negara Islam dari segi geokonomi.

Propaganda Zionis dilakukan melalui tiga cara iaitu: (a) Melalui penulisan akedemik (b) Melalui penggubalan Dasar Luar Amerika (c) Melalui penayangan filem Bentuk-bentuk Reaksi Negatif Barat Reaksi yang ditunjukkan oleh Barat amat negatif sekali. Fundamentalis yang dimaksudkan di sini ialah kelompok Islam seperti kumpulan Hizbullah dan kumpulan Hamas yang menentang regim Yahudi. (h) Menyalahgunakan kuasa dan mengenepikan peraturan antarabangsa. Di antara beberapa keputusan yang telah diambil ialah usaha memerangi keganasan yang digelar Fundamentalis. Contohnya: Sidang kemuncak Damai yanag berlangsung di Sharm El-Sheikh pada 13 Mac 1996 mengumpul para pemimpin daripada 27 negara bertujuan untuk mempertegaskan komitmen mempertahankan "Proses Damai" di Asia Barat. Contoh: Semasa perang telok.(v) Propaganda Zionisma . Israel memperkuatkan lagi propagandanya memburuk-burukkan gerakan Islam. ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk seperti berikut: (i) Melabelkan negara yang enggan tunduk kepada mana-mana logik Barat sebagai fundamentalis (mengikut perspektif Barat ialah pelampau agama). Menaja Perjanjian Dayton yang lebih memihak 212 . Tindakan menangkap dan mempenjarakan Syeikh Umar Abdel Rahman seorang ulama tua dan buta dengan alasan sebagai pencetus keganasan di Amerika. serangan Amerika dan tentera bersekutu telah mencabul hak kemanusiaan di mana ribuan wanita dan kanak-kanak Iraq dibunuh dan kemudahan awam dihancurkan. Contoh: Mengistiharkan Sudan sebagai pusat latihan pengganas. militan. terrorist yang menaja kegiatan pengganas antarabangsa.Sejak berakhir perang dingin.

Di antaranya Britain telah sengaja mencari jalan supaya harga minyak jatuh di kalangan negara-negara OPEC dengan cara enggan bekerjasama mengurangkan bekalan minyak mentah di pasaran. Kesan daripada itu harga minyak mentah di 13 negara OPEC jatuh dalam pasaran minyak dunia. (iii) Menyokong pemerintah yang berjiwa sekular memerintah negara Islam. Contoh: Sokongan barat terhadap Presiden Mesir Hosni Mubarrak yang sanggup memerangi dan membunuh pejuang-pejuang Islam di Mesir.000 hektar hutan bagi mengelakan isu-isu negatif ekoran pengharaman pengimpotan kayu oleh negara Barat. 213 . Secara tidak langsung mengakibatkan kejatuhan harga tempatan dan harga eksport. Perjanjian damai Arab Israel yang dimenterikan pada September 1993 lebih memihak kepada Israel. (v) Memonopoli sumber kekayaan negara Islam. Seperti apa yang dikenakan ke atas Iraq. Kelab Sierra telah menyediakan senarai bagi negaranegara yang patut diboikot. Mereka mengatakan bahawa penebangan pokok akan menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Kesediaan pihak British memberi perlindungan kepada Salman Rushdi. Kempen anti kayu tropika di Asia Tenggara Kesatuan Perdagangan Eropah telah mencadangkan satu levi ke atas pengimpot kayu tropika.kepada pengganas Serbia. (iv) Mengenakan sekatan Ekonomi dan sekatan senjata untuk melemahkan negara Islam daripada terus bangkit. dan Bosnia. Indonesia merupakan pengeluar kertas terbesar telah membatalkan penebangan 850. Contoh: Merancang beberapa strategi untuk terus menguasai minyak di rantau Teluk. Di Amerika. Libya. penulis novel The Satanic Verses.

Sikap Islam dalam Menangkis Reaksi Nagetif Barat (i) Mengakui hakikat permusuhan mereka terhadap Islam. sejarah kolonialisme dan emperialisme. sedangkan Arzabaijan menerima hanya sebanyak US30 juta. Selain bantuan kewangan.(vi) Mengamalkan diskriminasi perkauman terhadap minoriti Islam di dalam negeri dan peringkat antarabangsa. Katakanlah (kepada mereka): "Sesungguhnya petunjuk Allah (ugama Islam itulah petunjuk Yang benar". Islam dikatakan agama ciptaan orang-orang Arab yang diciplak daripada agama Kristian dan Yahudi. Armenia juga menerima bekalan senjata daripada pihak luar. (Surah al Baqarah:120) (ii) Memperbaiki imej Islam 214 .Armenia menerima US800juta dari Washington. Hakikat permusuhan mereka terhadap Islam di jelaskan oleh Allah dalam firmanNya Terjemahan: Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu (Wahai Muhammad) sehingga Engkau menurut ugama mereka (yang telah terpesong itu). Selain daripada itu penentangan mereka jelas terbukti dalam sejarah perang Salib. maka tiadalah Engkau akan peroleh dari Allah (sesuatupun) Yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepada mu. dan perlu ditentang. Islam dikatakan menyeleweng daripada agama asal. (vii) Media Barat sentiasa mencari peluang mengeksploitasi berita-berita yang boleh menghina Islam Contoh: Kes perkahwinan Sarah-Musa yang disifatkan sebagai satu pelanggaran hak asasi dan kebajikan kanak-kanak Britain. Pada anggapan orangorang Kristian. dan Demi Sesungguhnya jika Engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya (wahyu Yang memberi) pengetahuan kepadamu (tentang kebenaran). Contoh: Sikap Barat dalam menangani sengketa antara Armenia dan Arzabaijan lebih memihak kepada Armenia.

(iii) Mengurangkan kebergantungan umat Islam kepada Barat. Tonjolkan Islam bukan sahaja sekadar agama bersifat moral. Pasai. Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Melayu Melaka. Kebangkitan Islam Di Malaysia Sejarah Kebangkitan Islam di Malaysia ianya boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat: (i) Peringkat pertama Sejarah awal kedatangan Islam ke alam Melayu.mendedahkan segala bentuk-bentuk propaganda Barat. kerana pencapaian mereka sudah jauh meninggalkan kita. Pendekatan pertama menerusi penerangan . tetapi juga agama yang bercorak praktis dan maju. Sebagai contoh. Seperti kata pepatah Inggeris "Action speaks louder than words". (iv) Membangunkan negara mengikut kaedah Islam Umat Islam hari tidak boleh sekadar berbangga dengan pencapaian umat Islam silam.Dua pendekatan digunakan bagi menangkis reaksi negatif Barat. ketenteraan dan senjata dari Barat. Aceh dan lain-lain serta disokong oleh mubaligh Islam telah menimbulkan satu kesedaran baru di 215 . namum masih lagi tunduk kepada kuasa Barat. Justeru itu umat Islam mestilah bekerja keras untuk merealisasikan kaedah-kaedah Islam dalam kontek pembangunan negara supaya masyarakat dunia dapat melihat kewibawaan Islam dan sekaligus mengikis segala tanggapan negatif Barat. Pendekatan kedua umat Islam perlu mempamerkan keupayaan dan kebolehan dalam semua aspek kehidupan. Sebahagian daripada negara-negara Islam terpaksa bergantung kepada bantuan ekonomi. Kuwait atau keluarga al-Sabah banyak mendapat perlindungan dari Amerika. Walaupun dunia Islam hari ini dikatakan zaman kebangkitan. Perlak. Beliau terpaksa tunduk kepada dasar yang ditentukan oleh Amerika dan sekutunya.

Aspek kesenian kesusasteraan dan berpakaian telah bertukar kepada ala Islam 3. Di antara perubahan yang telah dibawa oleh Islam: 1.kalangan penduduk setempat. Aspek sosio-budaya .Islam turut merubah kegiatan ekonomi masyarakat Melayu.Islam berjaya mengikis unsur-unsur Hindu dalam masyarakat Melayu. Aspek ekonomi . Penekanan Islam kepada Rukun Iman dan Rukun Islam sebagai pokok ajaran telah berjaya mengantikan kepercayaan Hinduisma dan Animisma.kedatangan Islam ke Alam Melayu telah membawa perubahan yang paling hebat kepada kepecayaan dan pemikiran masyarakat Melayu. cinta kepada ilmu pengetahuan dan hidup lebih bersistem. Islam telah mampu merubah jiwa dan watak masyarakat Melayu menjadi lebih bertamadun. tetapi akhirat menjadi matlamat akhir. Kegiatan ekonomi berlandaskan 216 . 4.banyak unsur politik dan pemerintahan Islam telah mempengaruhi politik masyarakat Melayu. Di antaranya konsep raja dalam agama Hindu bertukar kepada sultan sebagai pemerintah dalam Islam. Aspek kepercayaan dan pemikiran . Undangundang Islam juga berjaya mempengaruhi undang-undang negara pada masa itu seperti dalam Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. seperti suruhan supaya berfikir. Aspek politik dan pemerintahan . Islam juga menekankan unsur-unsur rasional dalam ajarannya. Contohnya kebendaan bukanlah matlamat utama dalam kegiatan ekonomi mereka. kezaliman dan kasta kepada persamaan taraf. mengkaji dan menuntut ilmu. keadilan sosial yang menyentuh tentang hak dan tanggungjawab sesama manusia. 2. seperti perhambaan.

Madrasah Idrisiah di Kuala Kangsar. 217 . i. Banyak perubahan yang telah dibawa oleh Inggeris.Semasa penjajahan Barat Kebangkitan Islam diperingkat pertama mula malap dengan kedatangan penjajah British pada abad ke-18. Diantaranya ialah Syed Sheikh al-Hadi. Kedatangan Islam dengan proses Islamisasinya berjaya mewujudkan kebangkitan Islam di peringkat awal di Tanah Melayu. Madrasah Muhammadiah (1917) di Kelantan dan lain-lain lagi. Tok Janggut. Situasi di atas telah mendorong tokoh-tokoh Islam pada masa itu untuk mewujudkan gerakan refomasi di Tanah Melayu. yang banyak dipengaruhi suasana kebangkitan Islam di sana. Bidang pendidikan ialah dengan menubuhkan sekolah-sekolah agama (madrasah) dan institusi pondok. Syeikh Tahir Jalaludin. Ustaz Abu Bakar al-Baqir dan lain-lain lagi.kepada hukum halal dan haram dan menekankan unsur-unsur kebajikan serta mengelakkan penipuan. Manakala institusi pondok banyak didirikan di Pantai Timur dan utara Tanah Melayu. Usaha-usaha dilakukan untuk menerapkan kembali perjuangan Islam melalui dua bidang iaitu melalui pendidikan dan penulisan. Dalam masa yang sama ajaran-ajaran Islam banyak bercampur aduk dengan berbagai-bagai unsur syirik. Tok Kenali. Abdul Rahman Limbong. Pada peringat awal gerakan ini dipimpin oleh mereka yang kembali dari Timur Tengah. (ii) Peringkat kedua . seperti Madrasah al-Mashur (1919) di pulau Pinang. Termasuklah proses sekularisasi yang berjaya membawa masyarakat melayu semakin lupa pada agama. khurafat dan bidaah.

Haji Agus Mohamad Taha dan Salim al-Kalali. Golongan ini banyak menerajui kepimpinan negara sebelum dan selepas merdeka. dan Tungku Abdul Rahman. Dalam masa yang sama Gerakan Islam yang turut berjuang menentang penjajahan British ialah Hizbul al-Muslimin. Majalah Pengasuh (1918-1938) diterbitkan oleh Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Perjuangan mereka lebih kepada mengubah masyarakat Melayu agar mereka memiliki harga diri di Tanah Air sendiri. Diantaranya majalah alIman (1906) diikuti majalah Neraca (1911) diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Tahir Jalaludin bersama rakan-rakannya Syed Sheikh al-Hadi. Ahmad Boestaman. Senu Abdul Rahman. diketuai oleh Tuan haji Abu Bakar al-Baqir. Ishak Haji Mohammad. Memupuk perjuangan menentang penjajah (anti Malayan Union). Kemunculan Hizbul al-Muslimin membimbangkan British dan pada awal tahun 218 . Kesedaran untuk mengubah sikap dan pemikiran masyarakat dalam aspek politik dan ekonomi. Dato' Onn. Majalah-majalah ini amat berpengaruh dalam mengubah sikap dan pemikiran masyarakat Melayu pada masa itu. Perjuangan tokoh-tokoh sebelum ini disambung oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim Yaakob.ii.melalui kitab. Kesan perjuangan tokoh-tokoh dan gerakan yang ada pada masa itu telah berjaya: Menegakkan ajaran Tauhid yang mumi dan membanteras penyelewengan dan kesesatan. (iii) Peringkat ketiga — di era kemerdekaan Tanah Melayu Gerakan refomasi berteraskan agama mula malap di akhir tahun 1920-an dengan munculnya golongan Nasionalisma Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris. Majalah al-Ikhwan (1926) dan majalah Saudara (1928). Gerakan yang berlandaskan perjuangan politik ini ditubuhkan pada tahun 1948. Bidang penulisan . akhbar dan majalah.

Kesedaran ini muncul di kalangan para pelajar institut pngajian tinggi dan para belia. Tanah Melayu terus dipimpin oleh golongan elit cendikiawan Melayu yang berpendidikan sekular. Berikut di antara cabaran yang sentiasa menggugat proses kebangkitan Islam di Malaysia kini. Selepas merdeka. (i) Salah satu masalah yang menonjol hari ini ialah wujudnya ajaran sesat dan tarekat yang menyeleweng dikalangan umat Islam. Kepimpinan tokoh-tokoh ini telah melemahkan semangat keislaman kerana kegairahan mereka untuk membangunkan negara mengikut model Barat. sosial. (iv) Peringat keempat Tahun 1970-an sehingga kini Peringkat ini dianggap era kebangkitan Islam di Malaysia yang telah banyak memberi kesan kepada senario politik. Semenjak tahun 1970-an sehingga tahun 1990-an berbagai gerakan Islam telah ditubuhkan yang turut menyumbang kepada kebangkitan Islam di Malaysia. Kegagalan membangunkan negara berteraskan agama Islam dan banyak masalahmasalah sosial menyebabkan bangkitnya satu suasana untuk kembali kepada Islam.1950 pertubuhan ini telah diharamkan. sehingga menimbulkan 219 . Pada tahun 1951 Parti Islam Se Malaysia pula ditubuhkan untuk meneruskan perjuangan tersebut. sama ada cabaran dalaman atau luaran. Cabaran dalam Kebangkitan Islam di Malaysia Kebangkitan Islam terpaksa menghadapi banyak cabaran. dan ekonomi negara.

220 . Segala kelemahan dan keburukan orang Melayu memberi gambaran negatif kepada Islam itu sendiri. Hindu dan Sikh) pada bulan Ogos 1983. amalan dan sikap hidup mereka tambahan pula gerakan mereka ini dilakukan secara sulit dan amat sukar dikesan. Bagi mereka. namun sikap prejudis dan salah tanggapan mereka terhadap Islam masih tebal. Selain itu masyarakat Non-Muslim di Malaysia secara terang-terangan menolak proses Islamisasi yang dilakukan oleh kerajaan. Mufridiah.perpecahan ini membantut perkembangan dakwah di negara ini. Ajaran-ajaran sesat ini memberi cabaran kepada kebangkitan Islam kerana menggugat akidah. (iii) Perpecahan di kalangan umat Islam . Kristian. ajaran Syiah.walaupun proses Islamisasi telah berjalan begitu lama di negara kita. Pada 14 Januari 1986 tertubuhnya The Chiristian Federation of Malaysia (CEFM) yang menyatukan pelbagai aliran dan mazhab Kristian dalam satu persatuan. Kini terdapat penyelewengan lain seperti aliran anti Hadis. Di Johor terdapat ajaran Taslim Kadirunyahya. menyebabkan orang awam mudah terpengaruh dengan ajaran mereka. dan amalan nikah Mutaah. Di antara tindakan mereka ialah menubuhkan Majlis Perundingan Agama-Agama (Buddha. Pertubuhan ini bertujuan mengimbangi suasana kebangkitan Islam di Malaysia. (ii) Reaksi negatif masyarakat Non-Muslim . Islam adalah milik orang-orang Melayu sahaja. Mereka bergerak di bawah label tasawuf. ajaran Abu Bakar Bapu dan lain-lain. Ajaran sesat ini tersebar di merata tempat di negara kita dengan berbagai nama dan mempunyai ajarannya tersendiri. Naqsabadiah.kekacauan kepada akidah dan pemikiran masyarakat.

(iv) Kemasukan budaya liar dan gejala-gejala negatif dari luar. parabola. (vi) Perkembangan teknologi telekomunikasi .umat Islam hari ini masih lagi didominasi oleh ideologi Barat. Realitinya kita melihat media hari ini lebih menonjolkan hiburan dengan mempamerkan tokohtokoh penghibur tempatan dan luar yang menjadi kegilaan masyarakat kita.hari ini terdapat berbagai teknologi telekomunikasi yang canggih seperti Intenet. media elektronik dan lainlain. Sedangkan Rancangan berbentuk agama yang menampilkan tokoh-tokoh cendikiawan Islam dikesampingkan.keimanan dan keyakinan kepada ajaran Islam menjadi perisai utama dalam menangkis segala bentuk cabaran. Langkah-langkah dan Strategi (i) Mempertingkatkan komitmen ummah terhadap ajaran Islam . Di Malaysia kebanyakan golongan remaja mengamalkan cara hidup hedonistik dan terlibat dalam penyakit sosial seperti dadah. terutama sekali dalam sosio-budaya mereka. sex bebas dan budaya hidup liar. (v) Pengaruh idelogi Barat . Sama ada cabaran dalam bentuk pemikiran atau yang dirancang oleh musuh-musuh Islam. mengkaji dan menyelidik dalam pelbagai 221 . Pelbagai gejala negatif akan menyeruap masuk melalui media ini dan tentu sekali sukar untuk dibendung oleh mana-mana gerakan dakwah. (ii) Penguasaan ilmu pengatahuan dan teknologi – penguasaan ilmu pengetahuan merupakan langkah yang paling berkesan dalam menghadapi cabaran. Kemasukan budaya liar mengakibatkan gejala sosial yang serius terutama di kalangan remaja. disko. Sejarah silam telah membuktikan bahawa kemajuan dan ketinggian tamadun akan dapat dicapai melalui kegigihan mempelajari.

Perpecahan akan memudahkan pihak musuh menghancurkan Islam. ulama. • Ulamak sebagai pewaris nabi mesti berperanan menyeru kepada kebenaran serta pemberi petunjuk kepada umat manusia ke jalan yang benar.bidang ilmu. (iv) Peranan semua pihak .mungkin timbul persoalan siapakah yang sepatutnya berperanan? Dalam keadaan ini pihak pemerintah. dan gerakan Islam yang mahu menegakkan Islam. • Gerakan-gerakan Islam hendaklah bekerjasama dalam membina masyarakat bukannya menghabiskan masa dan tenaga bertelagah sesama sendiri. Masing-masing mempertingkatkan keimanan supaya mampu menghadapi serangan dan dakyah daripada musuhmusuh Islam. (iii) Membentuk perpaduan ummah . Sistem pendidikan juga hendaklah bersepadu dan perlu diadakan usaha-usaha ke arah pengislaman ilmu.perpaduan umah perlu diutamakan demi menjaga keutuhan umat Islam dan mengelak daripada berlaku perpecahan dan berpuak-puak dalam masyarakat. • Setiap individu muslim perlu memberi sokongan kepada pemerintah. • Pemerintah mempunyai kekuasaan dan kemampuan dalam melaksanakan tanggungjawab untuk mengatasi segala cabaran. ulama. 222 . Ulama amat penting membina genarasi Islam supaya sedar dan mempunyai iltizam kepada tuntutan Islam. gerakan-gerakan Islam dan seluruh umat Islam mesti bersatu tenaga dalam menyusun strategi untuk menangkis serangan jahat musuh Islam.

Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Hamka (1980). Mohd Shauki Abd majid (2004). Kuala Lumpur : Institut Kefahaman Islam Malaysia. Ahmad Amin (1968). ISLAM HADHARI : HIMPUNAN ISU KONTEMPORARI. Syed (1979). (2005). SEJARAH UMAT ISLAM. Kuala Lumpur : El Ikhwan Enterprise. SEJARAH DAN PEMIKIRAN ISLAM. Ahmad Shalaby (1970). PETUNUK SEPANJANG JALAN. 223 . Selangor : Penerbitan Pena Sdn.Kebangkitan Islam sekarang ini tidak memadai dengan semangat semata-mata. SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM. Singapura: Pustaka Nasional. gerakan-gerakan Islam dan semua individu muslim mengikut keupayaan masing-masing. Shah Alam : Centre for Islamic Thought and Understanding (CITU). Jakarta: bulang Bintang. cendikiawan atau ulama. Oemar Amin Hussain (1964). Cabaran besar ini hendaklah dipikul oleh semua pihak sama ada pemerintah. KULTUR ISLAM. WACANA HADHARI DALAM ISLAM. Shah Alam: Yayasan Pembangunan Buku Negara. Jakarta: Bulan Bintang. tetapi hendahlah diiringi dengan ilmu pengetahuan. Abdul Rahman Haji Abdullah (1984). Bhd. Musa Ahmad dll. perancangan dan kebijaksanaan. Rujukan Abdul Monir Yaacob dll. Qutb. PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM HADHARI. FAJAR ISLAM. (2005).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful