Kompilasi Karangan

5ayyid Qutb dan Abu! A'!a A!-Maududi
Siri Tarbiyyah
Manhaj lidup Muslim
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
2
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
3
DAFTAR ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN Muka surat
Kata Pengantar ......................................................................... 3
Muqaddimah ............................................................................ 4
BAB PERTAMA
Pentingnya pengetahuan bagi seorang Muslim ........................ 6
BAB KEDUA
Perbezaan di antara seorang Muslim dengan seorang Kafir …..10
BAB KETIGA
Masalah-masalah yang wajib direnungkan............................. 15
BAB KEEMPAT
Makna Kalimah Tayyibah ..................................................... 20
BAB KELIMA
Kalimah Tayyibah dan Kalimah Khabithah .......................... 26
BAB KEENAM
Tujuan beriman kepada Kalimah Tayyibah .......................... 32
BAB KETUJUH
Siapakah yang digelar Muslim? ............................................. 36
BAB KELAPAN
Ujian Keimanan ..................................................................... 44
BAB KESEMBILAN
Ciri-ciri Islam yang sebenarnya.............................................. 49
BAB KESEPULUH
Apakah tujuan patuh kepada Allah ...................................... 54
BAB KESEBELAS
Perbezaan antara Din dan Syari'ah ...................................... 59
BAB KEDUABELAS
La Ilaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim ............................. 66
BAB KETIGABELAS
Rupabangsa Muslim dan 'Aqidahnya ................................... 77
BAB KEEMPATBELAS
Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan Islam sama sekali… 90
BAB KELIMABELAS
Masa depan di tangan Islam ................................................. 93
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
4
¸¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´ .-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
Kata Pengantar Dari Penerbit
Alhamdulillah, dengan rahmat kemurahan Allah buku ini dapat diterbitkan. Usaha
menerbitkan buku ini kami lakukan kerana kandungannya merupakan keperluan asas dalam
rangka memahami Islam dan ajarannya. Setiap insan yang mengaku dirinya sebagai Muslim
wajib mengetahui syarat-syarat yang diperlukan bagi membolehkan dirinya diterima di sisi
Allah sebagai ummat Islam.
Pengakuan sebagai Muslim tidak mendatangkan sebarang erti kepada seseorang
seandainya kepercayaannya, keimanannya, akhlaqnya budiperangainya dan 'amal kerjanya
sama seperti orang bukan Islam. Orang yang digelar Muslim itu mempunyai identitinya
tersendiri dan mereka mempunyai panduan yang tersendiri pula dari Allah Subhanahu wa
Ta'ala bagi menjamin kejayaan, keselamatan dan kemulian hidup mereka.
Buku ini Insya Allah akan menjelaskan secara terperinci makna dan pengertian Iman,
Islam dan Muslim. Memandangkan kandungannya yang sungguh baik kami berharap buku ini
bukan sahaja menjadi bahan bacaan para penuntut yang ingin mendalami kefahamannya
tentang Islam malah ia akan digunakan dalam kumpulan-kumpulan perbincangan (usrah)
yang sejak akhir-akhir ini menjadi satu intitusi tarbiyyah yang berkesan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
5
Muqaddimah
Risalah yang bertajuk "Lailaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim" ini sudah memberi
gambaran bahawa kandungan-nya khusus membincangkan hubungan kalimah Lailaha
IllAllah dengan perjalanan hidup mereka yang digelar Muslim. Ya, memang tidak syak lagi
kita merasa berkewajipan menjelaskan secara terperinci pengertian kalimah syahadah setepat-
tepatnya untuk kefahaman seluruh ummat Islam, kerana itulah kewajipan paling awal yang
wajib kita dahulukan.
Sebelum membincangkan pokok-pokok Islam yang lainnya sebagai manifestasi dari
kefahaman dan keyakinan dari kalimah syahadah, seseorang Muslim itu wajib memahami
Kalimah Syahadah yang dilafazkannya. Adalah menjadi satu kecacatan yang amat besar dan
dapat dikatakan keganjilan yang sungguh aneh apabila seseorang yang digelar Muslim tidak
memahami konsep atau tasawwur Kalimah Syahadatain yang diucapkannya sebagai
pengakuannya menerima ajaran Islam sebagai agamanya dan mengaku pula dirinya
bergabung dengan kelompok ummat manusia yang digelar Muslim.
Sesungguhnya Kalimah Syahadatain yang wajib dilafazkan oleh setiap Muslim itu
mempunyai makna dan kesan yang amat mendalam bagi kehidupan seorang Muslim. Lafaz
tersebut merupakan satu iqrar dan pengisytiharan bahawa dirinya telah keluar dari sebarang
bentuk perhambaan sesama makhluk dalam apa jua bentuk sekalipun. Sebaliknya dengan
iqrar itu ia telah mengisytiharkan bahawa kepada Allahlah ia meng'abdikan diri dalam
keseluruhan hidupnya: begitu juga dengan peraturan dan undang-undang hidupnya di mana
hanya undang-undang dan peraturan yang datang dari Allah dan RasulNya sahaja yang layak
menjadi panduan dan pegangan hidupnya.
Pegangan dan kepatuhan ini adalah manifestasi dari pengakuan tauhidnya bahawa
Allahlah mencipta 'alam ini, pemiliknya dan Dialah yang mentadbir seluruh 'alam ini.
Allahlah Tuhan Yang Maha Sempurna sifat ketuhananNya dan suci Ia dari sebarang
kecacatan dan kerendahan yang terdapat pada makhluk.
Mengaku kesempurnaan dan ketinggian sifat-sifat Allah bermakna mengaku
kesempurnaan dan kemulian undang-undang dan peraturan ciptaanNya. Oleh yang demikian
bagi seorang Muslim sudah semestinya pengakuan Syahadahnya diikuti dengan 'amalan yang
menyempurnakan tuntutan iqrarnya itu.
Tanpa kefahaman dan 'amalan di atas ia tidak berhak sama sekali mengaku dirinya
sebagai Muslim apalagi sebagai Mu'min kerana iqrar yang dilafazkan itu adalah iqrar palsu
yang tidak ada makna dan isinya.
Kenyataan ini dapat ditegaskan berdasarkan kepada sebuah hadith Nabi SAW yang
mulia;


Bukanlah iman itu dengan berangan-angan, bukan juga dengan perhiasan tetapi ia adalah
sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan 'amal.
Dalam sebuah hadith Rasulullah yang lain, Baginda SAW bersabda:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
6

Maksudnya:
Iman itu ialah pengenalan (pengakuan) dengan hati, ucapan dengan lidah dan 'amalan
dengan anggota badan.
Kedua-dua hadith yang mulia ini membuktikan bahawa Iman itu adalah hasil pengakuan
kebenaran di dalam hati, dan dikuatkan dengan iqrar dengan lidah serta dibuktikan dengan
'amalan-'amalan dan perbuatan yang dituntut oleh kalimah itu.
InsyaAllah bab berikut ini kami susunkan beberapa tulisan dua tokoh besar gerakan
Islam; Al-Syahid Sayyid Qutb dan Al-Ustaz Abu A'la Al-Maududi yang kami kutip dari
beberapa buah buku tokoh-tokoh ini. Buku ini mengandungi lima belas bab semuanya, di
mana sebelas bab yang pertama dari buku ini adalah dari tulisan Al-Ustaz Maududi manakala
yang selebihnya adalah tulisan Al-Ustaz Al-Syahid Sayyid Qutb.
Saya percaya, InsyaAllah perbincangan dan kupasan yang dikemukan dalam risalah ini
akan memberi manfaat yang amat besar kepada para pembaca sekelian khususnya para pelajar
yang belum lagi mendalami tasawwur Islam dan hubungannya dengan 'aqidah. Dengan
penerangan-penerangan dan kupasan-kupasan yang tegas dan mudah difahami ini para
pembaca akan dapat melihat dengan jelas hubungan di antara 'aqidah dengan syari'at dan
'ibadat yang merupakan dasar dan intisari yang paling penting dalam ajaran Islam.
Penyusun dan penyunting
Hafid Muhammad 'Uthman
14hb. Desember, 1984.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
7
BAB SATU

PENTINGNYA PENGETAHUAN
BAGI SEORANG MUSLIM
ISLAM SEBAGAI KURNIAAN ALLAH YANG TERBESAR
Saudara-saudara seiman yang berbahagia!
Setiap Muslim nescaya meyakini sepenuhnya bahawa kurniaan Allah yang terbesar di
dunia ini adalah agama Islam. Seorang Muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah,
yang telah memasukkannya ke dalam kelompok ummat Muhammad Rasulullah SAW, dan
yang telah memberikan kepadanya kurniaan Islam. Allah sendiri telah menyatakan Islam
sebagai kurniaanNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya,
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:
… ¸¯¡´,l¦ ¸l.´¦ ¯¡>l ¯¡>.,¸: ¸..·¦´ ¸ ¯¡>,l . _¸..-¸. ¸,¸.´¸´ ¸ `¡>l ´¡. l`.¸¸¦ !´.,¸: …
¸_¸
"... Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu agama bagimu...".
(Surah Al-Maidah: Ayat 3).
KEWAJIBAN KITA ATAS KURNIAAN YANG KITA TERIMA
Adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah,
kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita. Seseorang yang tidak melaksanakan
kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga
baginya, ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Dan manusia yang tidak
melaksanakan kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima
kasih.
Sekarang, mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajipan yang harus kita laksanakan
kepada Allah yang telah memberikan kurnianya kepada kita? Jawabnya adalah bahawa kerana
Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok ummat Muhammad SAW, maka bukti
terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas kurniaNya
yang besar itu, adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut-pengikut Rasulullah
SAW yang tulus dan setia. Kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok
masyarakat Muslim, maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita
kepadaNya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar. Tidak ada cara lain bagi kita
untuk menyatakan terima kasih kepada Allah atas kurniaanNya yang sangat besar itu. Bila
kita tidak menyatakan rasa syukur kita dengan cara demikian, maka hukuman atas sikap kita
yang tidak tahu berterima kasih itu, akan sebanding besarnya dengan kurniaan yang
diberikanNya kepada kita. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari hukuman demikian itu!
Amin.
LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI MUSLIM
Selanjutnya, anda mungkin akan bertanya: Bagaimana seseorang boleh menjadi seorang
Muslim dalam erti yang sebenarnya? Jawab dari pertanyaan ini memerlukan penjelasan
sewajarnya dan saya akan menjelaskan penjelasan itu dalam khutbah-khutbah saya pada hari-
hari Juma'at yang akan datang. Sedangkan untuk khutbah kali ini, saya akan menerangkan
masalah yang sangat penting, yang dapat dianggap sebagai langkah yang paling awal dalam
tindakan untuk menjadi seorang Muslim.
APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
8
Marilah kita fikirkan apa sebenarnya erti kata Muslim yang kita pakai setiap waktu itu,
dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah seseorang sudah membawa
Islam pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibubapanya atau
datuknya adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai seorang
Muslim, sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan, atau seorang anak
dari kasta Brahman lahir sebagai seorang Brahman, atau seorang anak Sudra lahir sebagai
seorang Sudra? Atau, apakah Muslim itu nama suatu bangsa seperti Inggeris? Dan apakah
seorang Muslim disebut Muslim kerana ia lahir di tengah masyarakat Muslim, seperti
Seorang Inggeris disebut Inggeris kerana lahir di tengah-lengah masyarakat Inggeris?
Bagaimana jawapan anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas ini? Saya kira— bahkan
saya yakin — anda akan menjawab: "Tidak. Seseorang tidak boleh disebut Muslim kerana
alasan-alasan yang tersebut di atas. Seseorang tidak disebut seorang Muslim kerana ia
tergolong dalam suatu kelompok bangsa tertentu. Tetapi seseorang dikatakan Muslim apabila
ia menerima Islam sebagai agamanya. Kalau ia melepaskan agama Islam, maka secara
otomatis ia berhenti menjadi Muslim. Seorang yang beragama Hindu, atau seorang
bangsawan, atau seorang Inggeris akan termasuk dalam kelompok masyarakat Muslim kalau
ia menerima Islam sebagai agamanya. Sebaliknya, seorang yang lahir di tengah-tengah
keluarga Muslim akan dikeluarkan dari masyarakat Muslim kalau ia melepaskan Islam
sebagai agamanya, walaupun ia anak seorang 'alim atau anak seorang Pathan".
Itulah, saudara-saudara! Saya yakin, itulah jawapan yang akan anda berikan, atau yang
anda setujui, bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Dari jawapan tersebut kita dapat
menyimpulkan bahawa anugerah Allah yang terbesar, yakni sebutan sebagai seorang Muslim,
yang anda nikmati itu, bukanlah suatu harta kepunyaan bangsa atau kesukuan yang langsung
anda warisi dari orang tua anda dan terus melekat pada diri anda selama hidup, baik anda
sedari atau tidak, tetapi ia adalah suatu harta yang harus anda peroleh dengan usaha. Kalau
anda melakukan usaha untuk memperolehnya, maka anda akan memperolehnya; sebaliknya
bila anda tidak memperdulikannya, walaupun anda sudah memperolehnya, maka ia akan
dicabut dari anda. Na'udzu billah min dzalik.
ERTI MENERIMA ISLAM
Marilah kita teruskan perbincangan kita. Tadi telah dikatakan bahawa seseorang dapat
menjadi seorang Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. Masalahnya adalah,
apa ertinya menerima Islam itu? Apakah ini bererti bahawa siapapun yang mengucapkan
"Saya adalah seorang Muslim atau saya telah menerima Islam" secara otomatis menjadi
seorang Muslim? Apakah ini bererti seperti seorang penganut Brahman yang mengucapkan
mantra-mantra berbahasa Sanskrit, atau seperti seseorang yang mengucapkan ungkapan-
ungkapan berbahasa 'Arab, walaupun tidak memahami makna yang terkandung dalam ucapan
mereka, layak disebut seorang Muslim? Sekarang tentu anda dapat menjawab pertanyaan di
atas. Pasti anda menjawab: "Tidak". Anda pasti akan mengatakan bahawa erti menerima
Islam adalah bahawa seseorang wajib dengan penuh kesedaran dan kesengajaan menerima
apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan bertindak sesuai dengan
ajaran tersebut. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka ia adalah seorang Muslim, dan
barangsiapa yang tidak berbuat demikian, ia bukanlah seorang Muslim.
SYARAT PERTAMA: PENGETAHUAN (ILMU)
Dari jawapan di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa pertama-tama, Islam adalah
sebutan terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan tersebut. Seseorang
dapat menjadi Brahman tanpa memiliki pengetahuan, kerana ia lahir sebagai Brahman dan
akan terus hidup sebagai Brahman. Demikian pula seseorang yang lahir dari orang tua
berdarah bangsawan akan menjadi bangsawan pula, walaupun ia tidak memiliki pengetahuan
apapun kerana ia lahir sebagai bangsawan maka ia akan tetap disebut seorang bangsawan
sampai akhir hayatnya. Tetapi, seseorang tidak dapat menjadi seorang Muslim tanpa memiliki
pengetahuan, kerana Islam tidak diperoleh kerana faktor keturunan, tetapi kerana
pengetahuan. Kalau orang yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW, bagaimana ia boleh mendakwa beriman kepada ajaran tersebut dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
9
mempraktikkannya? Dan bila ia menyatakan keimanannya tanpa kesedaran dan tanpa
pengertian mengenai ajaran tersebut, bagaimana ia dapat menjadi seorang Muslim? Adalah
tidak mungkin untuk menjadi seorang Muslim dan hidup sebagai seorang Muslim tanpa tahu
apa-apa. Seseorang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim, mempunyai nama
seperti seorang Muslim, berpakaian seperti seorang Muslim, dan menyatakan dirinya sebagai
seorang Muslim, sebenarnya dia bukanlah seorang Muslim. Kerana seorang Muslim yang
sebenarnya hanyalah seorang yang tahu apa makna Islam yang sebenarnya dan menyatakan
keimanannya kepada Islam dengan penuh kesedaran. Perbedaan yang sebenarnya antara
seorang kafir dengan seorang Muslim bukanlah perbedaan dalam nama. Nama Joni tidaklah
bererti bahawa pemiliknya adalah seorang kafir dan nama 'Abdullah pula pemiliknya adalah
seorang Muslim. Demikian pula orang yang memakai celana jeans tidak bererti dia seorang
kafir, dan yang memakai sarung pula seorang Muslim. Tidak, tidak demikian. Perbedaan yang
sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim adalah dalam hal pengetahuan.
Seseorang adalah kafir kerana ia tidak tahu bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhan dan
hubungan Tuhan dengan dirinya, dan tidak tahu cara hidup yang mana yang harus dijalaninya
di dunia ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila seorang anak dari orang tua yang
Muslim tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal ini, maka apa alasannya bagi kita untuk
menganggap dirinya sebagai seorang Muslim?
Saudara-saudara!
Saya minta anda semua meneliti baik-baik apa yang sedang saya huraikan dengan penuh
tekanan ini, dan memikirkannya dengan tenang tanpa emosi. Anda semua harus mengerti
benar-benar bahawa memperoleh atau kehilangan kurniaan Allah yang terbesar yang anda
syukuri itu, adalah tergantung seluruhnya pada pengetahuan. Bila anda tidak punya
pengetahuan untuk itu, anda sama-sekali tidak akan dapat memperoleh kurniaan itu. Bahkan
kalau anda mempunyai sebahagian kecil saja dari anugerah itu, maka kerana kejahilan anda,
anda akan selalu terancam bahaya kehilangan milik anda itu. Orang yang layak memiliki
anugerah yang besar itu, kerana kebodohannya, mungkin akan mengira bahawa dirinya
adalah seorang Muslim, padahal sebenarnya ia bukanlah seorang Muslim. Perumpamaan
orang yang sama sekali tidak tahu perbedaan antara Islam dengan kufr serta perbedaan antara
Islam dengan syirk adalah 'ibarat seseorang yang sedang berjalan pada sebuah jalur jalan yang
gelap. Kemungkinan besar ketika ia sedang mengikuti sebuah jalur yang lurus, langkahnya
menyeleweng ke arah yang lain dan ia tidak sedar bahawa ia telah menyeleweng dari arah
yang lurus yang harus ditempuhnya. Dan besar kemungkinannya, di tengah jalan ia akan
bertemu dengan seorang dajjal yang akan
mengatakan kepadanya: "Hai Nak! Kamu telah tersesat dalam kegelapan. Mari, kupimpin
engkau kepada tujuanmu". Pejalan yang malang itu, kerana gelap tidak dapat melihat dengan
matanya sendiri mana arah yang lurus. Lantaran itu, tanpa curiga apa-apa, ia akan segera
menyambar tangan si dajjal dan terus berpegang kepadanya, dan si dajjal akan membawanya
ke jalan yang sesat. Bahaya ini mungkin sekali akan menimpa pejalan tersebut, kerana ia
sendiri tidak memiliki obor apa pun dan kerananya ia tidak dapat melihat rambu-rambu di
sepanjang jalan yang ditempuhnya. Apabila ia mempunyai obor, tentulah ia tidak akan
tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Dari contoh ini anda boleh memahami bahawa,
bahaya terbesar bagi seorang Muslim adalah kejahilannya sendiri terhadap ajaran Islam, dan
kejahilannya terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW tidak punya pengetahuan, ia pasti akan meraba-raba saja sepanjang jalan,
dan akan disesatkan oleh dajjal. Tetapi bila ia punya obor pengetahuan, maka ia akan mampu
melihat jalan Islam yang lurus pada setiap langkah dalam hidupnya, melihat dan menghindari
jalan-jalan kufr, syirk bid'ah dan kehinaan yang menghadang jalannya, dan bila seorang
penyesat ditemuinya di tengah jalan, maka setelah bertukar kata sejenak dengannya, ia pasti
akan segera sedar bahawa orang yang ditemuinya itu adalah seorang yang jahat dan tidak
boleh diikuti.
PENGTINGNYA PENGETAHUAN
Saudara-saudara!
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
10
Pada pengetahuan inilah, yang sekarang sedang saya jelaskan pentingnya, tergantung
dapat tidaknya anda dan anak-anak anda menjadi orang-orang Muslim dan hidup sebagai
orang-orang Muslim untuk seterusnya. Ini bukanlah hal yang remeh yang boleh anda abaikan.
Anda selalu bersikap penuh perhatian dalam mengerjakan sawah ladang anda, mengairi dan
melindungi tanaman-tanaman anda, memberi makan ternak anda dan mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan yang menyangkut mata pencarian anda yang lain. Kerana, bila anda tidak bekerja
dengan penuh perhatian, anda pasti akan kelaparan dan kehilangan sesuatu yang sangat
berharga bagi anda, yakni nyawa anda. Maka, kenapa anda tidak bersikap serius dan
bersungguh-sungguh dalam mencari pengetahuan, yang pada pengetahuan inilah tergantung
dapat tidaknya anda disebut seorang Muslim dan hidup seterusnya sebagai seorang Muslim.
Bukankah bila anda tidak serius dan bersungguh-sungguh, anda boleh diancam bahaya
kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yakni iman? Bukankah iman lebih berharga
daripada hidup? Dari sekian banyak waktu yang anda habiskan untuk bekerja demi hidup
anda, tidak dapatkah anda menyisihkan sepersepuluh daripadanya untuk hal-hal yang dapat
melindungi iman anda?
Saya tidak mengatakan bahawa setiap orang dari anda semua harus menjadi seorang
'ulama, membaca kitab-kitab yang tebal dan menghabiskan waktu sepuluh atau belasan tahun
untuk usaha tersebut. Anda tidak perlu membaca kitab yang tebal-tebal untuk menjadi
seorang Muslim. Saya hanya menghendaki bahawa setiap orang dari anda menyediakan
waktu satu jam saja dari dua puluh empat jam yang anda miliki dalam sehari semalam untuk
mempelajari pengetahuan tentang AL-DIN. Itulah waktu paling sedikit yang harus disediakan
oleh setiap orang Muslim, baik pemuda, orang dewasa mahupun yang sudah lanjut usia, untuk
mempelajari pengetahuan yang membolehkannya untuk memahami tuntutan ajaran Al-Qur'an
dan tujuan diwahyukannya Al-Qur'an tersebut. Setiap orang Muslim mestilah mengerti benar-
benar risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke dunia ini. la mestilah mengerti benar-
benar aturan hidup mana yang mesti ditegakkan di dunia ini, dan aturan hidup mana yang
wajib dimusnahkan dan diganti. la juga mesti mengenal dengan baik cara hidup khusus yang
telah ditetapkan Allah bagi orang-orang Muslim. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk
memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk itu. Dan bila iman lebih berharga bagi anda
daripada segalanya, maka tidak akan sulit bagi anda untuk menyediakan waktu satu jam
setiap hari untuk mempelajari pengetahuan tersebut.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
11
BAB KEDUA

PERBEZAAN DI ANTARA SEORANG MUSLIM
DENGAN SEORANG KAFIR
KENAPA SEORANG MUSLIM BERBEDA DARI SEORANG KAFIR?
Saudara-saudara sesama Muslim.
Setiap Muslim percaya bahawa seorang Muslim lebih tinggi darjatnya daripada seorang
kafir. Allah senang terhadap seorang Muslim dan benci kepada orang kafir. Seorang Muslim
akan memperoleh keselamatan dari Allah, sedangkan seorang kafir tidak. Seorang Muslim
akan masuk ke syurga, dan seorang kafir akan masuk ke neraka. Marilah kita fikirkan benar-
benar, mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dan seorang kafir.
Padahal seorang kafir adalah juga keturunan Adam, seperti kita semua. Ia juga seorang
manusia, seperti kita semua. Ia juga punya tangan, kaki, mata dan telinga, seperti kita semua.
Dan sebagaimana kita semua, ia pun bernafas dengan udara yang sama, minum air yang sama,
dan hidup di bumi yang sama. Allah yang menciptakan kita, adalah Penciptanya juga. Maka,
kenapakah darjatnya rendah dan darjat kita tinggi? Mengapa kita semua nanti akan masuk
syurga dan dia masuk neraka?
APAKAH PERBEDAANNYA HANYA SOAL NAMA SAJA?
Ini adalah suatu masalah yang harus kita fikirkan secara mendalam. Perbedaan yang
begitu besar antara seorang Muslim dengan seorang kafir, tidak mungkin kerana seorang itu
bernama 'Abdullah dan 'Abdurrahman, sedang yang lain bernama Joni dan Robertson; atau
kerana yang seorang dikhitan dan yang lain tidak; atau kerana yang seorang tidak memakan
daging babi dan yang lain memakannya. Allah Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan
alam seluruh manusia dan memberinya rezeki, tidak mungkin bertindak demikian kejam,
mendiskriminasikan antara makhlukNya, hanya kerana soal-soal kecil seperti itu dan
memasukkan hambaNya yang satu ke syurga sedang yang lain ke neraka.
PERBEDAAN ISLAM DAN KUFR YANG SEBENARNYA
Memang benar perbedaan yang besar dalam kedudukan seorang Muslim dengan seorang
kafir bukanlah kerana soal nama, khitan dan daging babi. Kalau begitu, apakah perbedaan
yang sebenarnya antara keduanya? Jawabnya hanyalah satu, yakni kerana Islam dan kufr.
Islam bererti kepatuhan kepada Allah sedangkan kufr bererti keengkaran kepada Allah. Orang
Muslim dan orang kafir kedua-duanya adalah manusia, kedua-duanya adalah hamba Allah.
Tetapi yang satu berkedudukan mulia kerana ia mengakui Allah, dan mematuhi perintah-
perintahNya. Yang satu takut akan hukuman yang akan diberikanNya bila ia tidak mematuhi
perintah-perintahNya. Sedangkan yang satu lagi terperosok dari kedudukan yang itu kerana ia
tidak mengakui Allah dan tidak mahu melaksanakan perintahNya. Inilah sebabnya mengapa
Allah senang kepada orang-orang Muslim dan benci kepada orang-orang kafir. Allah
menjanjikan kurniaan syurga bagi orang-orang Muslim, dan memperingatkan orang-orang
kafir bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.
SEBAB PERBEDAAN: PENGETAHUAN DAN PERBUATAN
Dari huraian di atas jelaslah bahawa ada dua hal yang membedakan seorang Muslim
dengan seorang kafir. Yang pertama itdalah pengetahuan dan yang kedua perbuatan.
Pengetahuan bererti bahawa seorang Muslim harus tahu siapa Tuhannya, apa perintah-
perintahNya, bagaimana cara-cara untuk menuruti kehendakNya, perbuatan-perbuatan mana
yang disukaiNya dan mana yang tidak disukaiNya. Bila ia sudah tahu akan hal-hal tersebut,
maka langkah yang kedua ialah bahawa ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba dari
Tuhannya, melaksanakan kehendak-kehendakNya, dan mengabaikan kemahuan-
kemahuannya sendiri. Bila hatinya ingin melakukan sesuatu perbuatan, tapi perbuatan itu
bertentangan dengan perintah Tuhannya, maka ia mesti meninggalkan keinginannya sendiri
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
12
dan melaksanakan perintah Tuhannya. Apabila suatu perbuatan kelihatan mulia di matanya,
tapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina, maka ia harus memadangnya hina
pula. Sebaliknya, bila suatu perbuatan nampak hina di matanya, tapi Tuhannya mengatakan
mulia, maka ia mesti memandangnya mulia pula. Apabila ia melihat bahawa suatu pekerjaan
mengandungi bahaya, tapi Tuhannya mengatakan bahawa pekerjaan itu harus dilakukan,
maka bagaimanapun juga ia mesti mengerjakannya, walaupun ia mungkin akan kehilangan
harta benda atau bahkan nyawanya. Sebaliknya, bila ia memandang bahawa suatu pekerjaan
akan mendatangkan keuntungan baginya, tetapi Tuhannya melarangnya untuk mengerjakan
pekerjaan tersebut, maka ia wajib meninggalkannya, walaupun pekerjaan tersebut boleh
mendatangkan keuntungan sebanyak harta benda yang ada di seluruh dunia ini.
Inilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan seorang Muslim sebagai hamba Allah
yang sejati, yang mendapat limpahan rahmatNya serta kedudukan yang luhur dan mulia.
Sebaliknya, kerana seorang kafir tidak memiliki pengetahuan ini, ia dimasukkan ke dalam
golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan rahmatNya.
Sekarang seandainya ada seseorang yang menyatakan dirinya seorang Muslim, tapi ia
sama bodohnya tentang Islam dengan seorang kafir, dan sama pula pembangkangannya
kepada Allah, dapatkah kita mengatakan dengan menggunakan pertimbangan yang adil,
bahawa kedudukannya lebih tinggi daripada seorang kafir, semata-mata kerana ia memiliki
nama yang berbeda, memakai pakaian yang berbeda dan memakan makanan yang berbeda
dengan orang kafir tersebut? Dan apa pula alasannya untuk mengatakan bahawa ia berhak
memperoleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat? Islam bukanlah sesuatu yang bersifat
kesukuan, kekeluargaan atau persaudaraan yang langsung diwariskan oleh orang tua kepada
anak dan dari anak kepada cucu. Kedudukan sebagai seorang Muslim tidaklah diperoleh
kerana keturunan sebagaimana halnya kasta, di mana anak seorang Brahman akan tetap
memperoleh kedudukan yang tinggi, betapapun bodoh dan jahat perangainya, kerana ia
memang lahir dalam keluarga Brahman yang berkedudukan tinggi. Sementara itu, anak dari
orang tua berkasta rendah akan tetap berkedudukan rendah, kerana memang ia lahir di tengah-
tengah keluarga yang berkasta rendah. Dalam hal ini Allah telah menyatakan dalam Kitab-
Nya:
... ¿¸| ¯_>. ¸é¦ ..¸s ¸<¦ ¯¡>.1.¦ ... ¸¸_¸
"... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertaqwa di antara kamu ..." (Surah Al-Hujurat: Ayat 13)
Ertinya, semakin banyak orang mengetahui tentang Allah dan semakin menta'ati
perintahNya, maka akan semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata Allah. Nabi
Ibrahim a.s. dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang penyembah berhala, tetapi beliau
mengenal Allah dan menta'ati perintahNya. Itulah sebabnya Allah mengangkatnya sebagai
imam seluruh dunia. Anak Nabi Nuh dilahirkan dalam keluarga seorang Nabi, tetapi ia
tidak mengerti tentang Allah dan tidak menta'ati perintahNya. Itulah sebabnya mengapa
Allah menghukumnya sedemikian rupa tanpa mempedulikan keluarganya, hingga kisahnya
menjadi contoh bagi seluruh dunia. Kerana itu marilah kita fahami benar-benar bahawa apa
pun perbedaan yang ada antara seorang manusia dengan manusia yang lain, dalam
pandangan Allah hal itu berhubungan erat dengan pengetahuan dan perbuatan. Baik di
dunia ini maupun di akhirat nanti, rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka yang mengerti
akan Allah, tahu jalan yang benar yang ditunjukkanNya, dan melaksanakan perintah-
perintahNya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini sama saja
kedudukannya dengan mereka yang kafir, dan tidak berhak memperoleh rahmatNya, sama
ada mereka bernama 'Abdullah, 'AbdurMiman, Joni atau Kartar Singh.

MENGAPA ORANG-ORANG MUSLIM TERHINA SEKARANG INI?
Saudara-saudara!
Kita semua menamakan diri kita orang-orang Muslim, dan kita yakin Allah melimpahkan
rahmatNya kepada orang-orang Muslim. Tetapi marilah kita buka mata kita dan kita lihat
apakah rahmat Allah dilimpahkan kepada kita atau tidak. Apa pun yang terjadi di akhirat, itu
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
13
adalah urusan nanti, tetapi yang penting marilah kita lihat kedudukan kita di dunia ini. Kita
kaum Muslimin di Hindustan ini berjumlah 90 juta orang (sebelum India terbagi menjadi
India dan Pakistan). Jumlah kita demikian besar sehingga bila masing-masing kita
melemparkan sebuah batu, maka tumpukan batu itu akan menjadi sebuah gunung. Tetapi di
negeri yang begitu banyak orang-orang Muslimnya ini, pemerintahan berada di tangan orang-
orang kafir. Tengkuk kita berada dalam cengkeraman tangan mereka, dan mereka memutar
kepala kita ke arah mana saja yang mereka sukai. Padahal seharusnya kepala kita tidak kita
tundukkan di depan siapa pun juga kecuali Allah, tetapi sekarang tertunduk di hadapan
manusia-manusia yang sama seperti kita juga. Kehormatan kita yang mestinya tidak boleh
dinodai oleh siapa pun juga, sekarang belumuran tanah. Tangan kita yang selama ini selalu di
atas sekarang berada di bawah dan menadah di hadapan orang-orang kafir. Kebodohan,
kemiskinan dan hutang telah merendahkan darjat kita di mana-mana.
Apakah ini semua rahmat Allah? Apabila ini semua bukan rahmat melainkan kemurkaan,
maka alangkah anehnya bahawa kita sebagai orang-orang Muslim mendapatkan kemurkaan
Allah! Kita semua orang-orang Muslim, tetapi kita berkubang dalam lumpur kehinaan, kita
semua orang-orang Muslim, tetapi kita hidup sebagai budak-budak! Situasi seperti ini
kelihatannya betul-betul tidak mungkin, seperti tidak mungkinnya suatu benda dalam waktu
yang sama berwarna hitam dan putih. Bila seorang Muslim adalah seorang yang dicintai
Allah, bagaimana mungkin ia hidup terhina di dunia ini? Apakah Allah, (na'udzu billah min
dzalik), seorang dewa penindas hingga sementara kita menjalankan kewajiban-kewajiban
terhadapNya dan menta'ati perintah-perintahNya, Dia membiarkan orang-orang yang
menentangNya memerintah kita dan menghukum kita kerana kepatuhan kita kepadaNya?
Apabila kita percaya bahawa Allah bukanlah penindas dan bila kita percaya bahawa balasan
kepatuhan kepada Allah tidak mungkin berupa kehinaan, maka kita semua harus mengakui
bahawa ada sesuatu yang salah dalam pengakuan kita sebagai orang-orang Muslim. Walaupun
dalam daftar penduduk, kita tercatat sebagai orang-orang Muslim, tetapi Allah tidak
memberikan penilaian berdasarkan keaslian daftar penduduk yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Allah punya pejabat sendiri. Kita harus mencari dalam daftarNya untuk melihat
apakah nama kita termasuk dalam kelompok hamba-hambaNya yang patuh ataukah dalam
kelompok yang tidak patuh?
Allah mengirimkan Kitab-Nya kepada kita, hingga bila kita membacanya, kita dapat
mengenalNya dan tahu cara-cara untuk dapat menjadi hambaNya yang patuh. Apakah kita
pernah mencuba untuk mengetahui apa yang tertulis dalam Kitab itu? Allah mengutus
RasulNya kepada kita untuk mengajar kita cara menjadi seorang Muslim. Apakah kita pernah
mencuba mengetahui apa yang diajarkan oleh utusanNya itu? Allah menunjukkan kepada kita
jalan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Apakah
kita sudah menuruti jalan tersebut? Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita
perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat merendahkan kedudukan manusia di dunia
ini dan di akhirat nanti. Apakah perbuatan-perbuatan tersebut sudah kita hindari? Jawapan
apa yang dapat kita berikan kepada pertanyaan-pertanyaan ini? Bila kita mengetahui bahawa
kita tidak mempunyai pengetahuan dari Kitab Allah dan dari kehidupan UtusanNya dan tidak
pula mengikuti jalan yang ditunjukkan olehNya, maka bagaimana kita boleh disebut orang-
orang Muslim yang patut menerima rahmatNya? Pahala yang kita peroleh adalah sebanding
dengan darjat kita sebagai Muslim, dan kita akan memperoleh balasan yang seperti itu pula di
akhirat nanti.
Saya telah menyatakan sebelumnya bahawa secara mutlak tidak ada perbedaan antara
seorang Muslim dengan seorang kafir, kecuali dalam masalah pengetahuan dan perbuatan.
Apabila pengetahuan dan perbuatan seseorang sama dengan pengetahuan seorang kafir,
sedangkan dia menyebut dirinya seorang Muslim, maka ucapannya itu adalah dusta yang
tidak tahu malu. Seorang kafir tidak suka membaca Al-Qur'an dan tidak tahu apa yang tertulis
di dalamnya. Apabila seorang yang mengaku Muslim keadaannya juga demikian, bagaimana
ia dapat disebut seorang Muslim? Seorang kafir tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW dan jalan lurus yang telah ditunjukkannya untuk menuju kepada Allah.
Apabila seorang yang mengaku dirinya Muslim sama bodohnya seperti ini, bagaimana ia
boleh disebut seorang Muslim? Seorang kafir hanya mengikuti kemahuannya sendiri, bukan
perintah Allah. Apabila seorang yang mengaku Muslim sama seperti ini, keras kepala, dan
hanya mengikuti fikiran dan pendapatnya sendiri, mengacuhkan Allah, dan menghamba
kepada kemahuannya sendiri, maka bagaimana ia punya hak untuk menyebut dirinya seorang
Muslim (hamba Allah yang patuh)? Seorang kafir tidak membedakan antara yang halal dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
14
yang haram, dan mengambil apa saja yang menguntungkan dan menyenangkan baginya
dengan tidak mempedulikan apakah itu halal atau haram dalam pandangan Allah. Apabila
seorang yang menyebut dirinya Muslim tingkah-lakunya sama dengan seorang yang bukan
Muslim, apa bedanya dia dengan seorang kafir? Ringkasnya, apabila pengetahuan seorang
Muslim tentang Islam sama bodohnya dengan pengetahuan seorang kafir tentang Islam, dan
ia (Muslim) melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang kafir, maka bagaimana
ia dapat dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kafir? Atau bukanlah hal ini
sama seperti perbuatan seorang kafir? Ini adalah masalah yang harus kita renungkan dengan
kepala dingin.
MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DENGAN SERIUS
Saudara-saudara yang tercinta!
Janganlah saudara-saudara mengira bahawa saya mahu mengecap orang-orang Muslim
sebagai orang-orang kafir. Tidak, bukan begitu maksud saya. Saya hanya mengajar saudara-
saudara untuk berfikir dan merenungkan mengapa kita semua tidak memperolehi rahmat
Allah. Mengapa kita menjadi korban bencana dari segala penjuru? Mengapa mereka yang kita
sebut orang-orang kafir, yakni hamba-hamba Allah yang membangkang kepadaNya, di mana-
mana menguasai kita? Dan mengapa kita, yang menyatakan diri sebagai hamba-hambaNya
yang patuh, diperbudak dan dipermainkan orang di mana-mana? Semakin saya merenungkan
sebab dari keadaan ini, semakin saya merasa yakin bahawa satu-satunya perbedaan yang
tinggal antara kita dengan orang-orang kafir sekarang ini hanyalah perbedaan dalam nama
saja, sedangkan kita juga lupa kepada Allah dengan mereka, tidak takut kepadaNya, dan sama
pula pembangkangnya dengan orang-orang kafir. Tentu saja ada perbedaan sedikit antara kita
dan mereka, tetapi perbedaan ini demikian kecil dan tidak bererti apa-apa. Justeru perbedaan
itu membuat kita semakin patut memperoleh hukuman dari Allah, kerana kita tahu bahawa
Al-Qur'an adalah Kitab Allah tetapi kita memperlakukannya seperti perlakuan yang diberikan
orang-orang kafir kepadanya. Kita tahu bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah,
tetapi kita, seperti halnya orang-orang kafir, takut untuk mengikutinya. Kita tahu bahawa
Allah mengutuk para pembohong dan telah menyatakan dengan tegas bahawa tempat tinggal
orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap adalah neraka. Dia telah menyatakan
bahawa para pengambil dan para pemberi riba adalah penjahat-penjahat yang paling keji. Dia
telah mengatakan bahawa membicarakan orang lain adalah seperti memakan daging saudara
sendiri yang telah mati. Dia telah memperingatkan bahawa kata-kata dan perbuatan-perbuatan
yang kotor, kemesuman dan perbuatan-perbuatan yang cabul akan dihukum dengan hukuman
yang pedih. Tetapi walaupun kita mengerti itu semua, namun kita melakukannya dengan
bebas seperti orang-orang kafir, seolah-olah kita sama sekali tidak takut kepada Allah. Inilah
sebabnya mengapa kita tidak memperoleh rahmat, kerana kita nampaknya saja adalah orang-
orang Muslim, tetapi sebenarnya kelakuan kita sama saja dengan orang-orang kafir.
Kenyataan bahawa orang-orang kafir menguasai dan memerintahkan kita, dan kehinaan kita
di tangan mereka pada setiap peristiwa, adalah bentuk hukuman atas kejahatan kita yang telah
tidak menghargai nikmat kurniaan Islam yang telah dilimpahkan kepada kita.
Saudara-saudara yang tercinta!
Apa yang saya katakan pada hari ini tidaklah ditujukan untuk menyalahkan anda semua.
Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk mencela saudara-saudara. Maksud saya hanyalah
untuk menyedarkan dan mengajar anda semua untuk memperoleh kembali apa yang telah
hilang dari tangan kita. Keinginan untuk memperoleh kembali harta yang hilang akan timbul,
bila seseorang menyedari apa yang telah hilang dari tangannya dan betapa bernilainya harta
yang hilang itu. Kerana itulah saya mencuba untuk menyedarkan anda semua. Bila anda
semua mengerti dan sedar bahawa sesungguhnya anda dahulu pernah memiliki suatu harta
yang tidak ternilai harganya, yang kemudian hilang dari tangan anda, maka anda pasti akan
berfikir untuk memperoleh harta itu kembali.
KEMAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN
Dalam khutbah saya yang telah lalu saya telah mengatakan kepada anda bahawa untuk
menjadi seorang Muslim yang sejati, persyaratan yang pertama-tama bagi seseorang adalah
pengetahuan tentang Islam. Setiap Muslim harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Al-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
15
Qur'an, sistem kehidupan apa yang diikuti oleh Rasulullah, apa makna Islam, dan hal-hal apa
sebenarnya yang membedakan Islam dari kufr. Tidak seorang pun yang boleh menjadi
seorang Muslim tanpa mengetahui hal-hal ini. Tetapi amat disayangkan bahawa anda semua
nampaknya tidak berghairah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Ini menunjukkan
bahawa anda semua masih belum menyedari betapa besar kurniaan yang telah terlepas dari
tangan anda. Saudara-saudara! Seorang ibu tidak akan memberikan air susunya kepada
anaknya sebelum si anak menangis minta menetek. Kalau seorang manusia merasa haus, dia
sendiri harus mencari air dan Tuhan pun sudah menyediakan air itu. Bila anda sendiri tidak
merasa haus, tidak akan ada gunanya sebuah sumber air yang memancar di hadapan anda.
Jadi anda harus menyedari lebih dahulu betapa besar kerugian anda dengan tidak memahami
din. Kitab Suci Allah ada beserta anda, tapi anda tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya.
Kerugian apa yang lebih besar daripada ini? Anda bahkan tidak mengetahui makna kalimah
syahadah yang dengan membacanya anda menjadi seorang Muslim; tidak pula anda
mengetahui tanggungjawab apa yang terpikul di atas pundak anda setelah anda membaca
kalimah tersebut. Adakah kerugian yang lebih besar bagi seorang Muslim selain daripada ini?
Anda tahu betapa besarnya kerugian anda bila padi di sawah anda terbakar; anda tahu
sengsaranya orang yang tidak punya pekerjaan; anda dapat merasakan sedihnya kehilangan
harta benda. Tetapi anda tidak tahu betapa ruginya orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam.
Kalau anda menyedari kerugian ini, maka anda akan berusaha sendiri untuk menebus
kerugian ini. Dan bila anda sendiri mahu berusaha, maka InsyaAllah, Allah akan memberikan
jalan bagi anda untuk memperoleh kembali harta anda yang telah hilang itu, dan Allah
menyelamatkan anda dari kerugian yang besar ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
16
BAB KETIGA

MASALAH-MASALAH
YANG WAJIB DIRENUNGKAN
PERLAKUAN DAN SIKAP KITA TERHADAP AL-QUR'AN
Saudara-saudara sesama Muslim!
Umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia sekarang ini, kerana
mereka memiliki Wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuknya
yang asli, bebas dari kekotoran campur tangan manusia. Setiap kata-kata yang ada di
dalamnya masih tetap sama dengan waktu ia diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun
umat Islam ini juga adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini, kerana, walaupun
mereka memiliki Wahyu Allah tetapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfa'at
Wahyu tersebut, yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya itu. Al-Qur'an diturunkan Allah
kepada mereka agar mereka membacanya, memahami isinya dan berbuat menurut
petunjuknya. Dan dengan pertolongan Kitab ini, mereka disuruh untuk menegakkan
pemerintahan di muka bumi Allah ini yang berfungsi sesuai dengan hukum Allah. Al-Qur'an
datang untuk memberikan kepada mereka kebesaran dan kekuasaan. Ia datang untuk
menjadikan mereka Wakil Allah yang sejati di bumi ini. Sejarah telah membuktikan bahawa
bilamana mereka (umat Islam) berbuat menurut petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam
Kitab ini, maka Kitab ini akan memperlihatkan kemampuannya untuk menjadikan mereka
iman dan pemimpin dunia. Tetapi sekarang, kegunaan Al-Qur'an bagi mereka hanyalah untuk
disimpan di rumah untuk mengusir jin-jin dan hantu-hantu. Mereka menuliskan ayat-ayat Al-
Qur'an pada lembaran-lembaran kertas lalu menggantungkannya pada leher mereka, atau
mencelupkannya ke dalam air dan kemudian meminum airnya, dan mereka membaca ayat-
ayat Al-Qur'an tersebut tanpa memahami ertinya, namun mereka mengharapkan untuk dapat
memperoleh sesuatu berkat dari-padanya. Mereka tidak lagi mencari petunjuk daripadanya
untuk mengatur masalah-masalah kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menjadikan Al-
Qur'an sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka percayai, apa saja
yang harus mereka kerjakan, dan bagaimana mereka harus melakukan transaksi-transaksi.
Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam menentukan hukum-hukum apa yang harus mereka ikuti
dalam mengikat tali persahabatan dan membuat permusuhan, hak-hak apa yang dimiliki
sesama manusia atas diri mereka dan juga hak-hak mereka sendiri atas sesama manusia.
Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam dipatuhi perintahnya dan siapa pula yang harus ditentang
perintahnya, dengan siapa mereka harus memelihara hubungan dan dengan siapa tidak, siapa
teman mereka dan siapa musuh mereka, di mana letak kehormatan, kesejahteraan dan
keberuntungan mereka, dan di mana letak kehinaan, kegagalan dan kerugian mereka? Kaum
Muslimin tidak lagi memeriksa masalah-masalah ini dengan Al-Qur'an. Mereka sekarang
meminta petunjuk tentang masalah-masalah tersebut kepada orang-orang kafir, orang-orang
musyrik, orang-orang yang sesat dan hanya mementing-kan diri sendiri, kepada suara-suara
iblis yang ada dalam diri mereka sendiri, dan mereka mengikuti apa saja yang dikatakan oleh
unsur-unsur tersebut. Kerana itu mereka ditimpa bencana, yang pasti akan datang, menimpa
siapa saja yang melupakan Allah dan yang mengikuti petunjuk selain dari petunjuk-Nya.
Bencana itu menimpa mereka sekarang'di Hindustan, Cina, Palestina, Syria, Aljazair, Maroko
dan di negeri-negeri lainnya. Akan halnya Al-Qur'an sendiri, ia adalah sumber kebaikan yang
paling besar. Al-Qur'an mampu memberikan kepada anda manfaat apa pun yang anda
inginkan dan sebanyak apa pun yang anda mahu. Kalau dari al-Qur'an, yang anda cari hanya
manfaat yang kecil dan remeh, seperti untuk mengusir jin dan hantu-hantu, ubat untuk orang
sakit batuk dan demam, kemenangan dalam pengadilan dan berjaya dalam mencari kerja,
maka yang anda peroleh, memang, hanya hal-hal kecil itu saja. Bila yang anda cari hanya
kekuasaan di atas dunia dan penguasaan terhadap alam semesta, maka anda juga akan
memperolehnya. Dan kalau anda menginginkan untuk mencapai puncak kebesaran rohani, Al-
Qur'an juga akan membawa anda ke sana. Ini hanyalah soal kemampuan anda untuk
mengambil manfaat daripadanya. Al-Qur'an adalah bagaikan lautan: anda hanya mengambil
dua titis air daripadanya, padahal, sebenarnya ia mampu memberikan air sebanyak lautan itu
sendiri.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
17
Saudara-saudara!
Apa yang diperbuat saudara-saudara kita sesama Muslim terhadap Kitab Suci Allah
adalah demikian tolol dan patut ditertawakan. Seandainya mereka (saudara-saudara kita
sesama Muslim) melihat orang lain berbuat seperti itu terhadap sesuatu yang lain, pasti
mereka akan mentertawakannya dan menganggapnya sebagai orang gila. Sekiranya ada orang
yang menerima surat keterangan dari seorang doktor, lalu surat itu dibungkusnya dengan kain
dan digantungkannya di lehernya, atau dicelupkannya ke dalam air dan air itu diminumnya,
apa yang akan anda katakan? Tidakkah anda akan mentertawakan dan mengatakan orang itu
sebagai seorang yang tolol? Nah, sekarang ini di depan mata anda semua perbuatan seperti ini
sedang dilakukan terhadap surat yang paling manjur dan tidak ternilai harganya, yang ditulis
oleh doktor yang paling besar dari semua doktor, yang dimaksudkan untuk menyembuhkan
semua penyakit anda. Namun tidak seorang pun yang tertawa melihat perbuatan ini! Tidak
seorang pun mencuba mengerti bahawa sebuah surat nasihat bukanlah untuk digantungkan di
leher atau dicelupkan ke dalam air lalu diminum, tetapi untuk menggunakan ubat dengan cara
seperti yang ditunjukkan dalam surat itu.
MEMAHAMI ISI AL-QUR’AN DAN MEMATUHINYA ADALAH WAJIB
Seandainya anda melihat orang yang sedang sakit membuka buku tentang pengubatan dan
mengira bahawa dengan membacanya ia akan dapat sembuh dari penyakitnya, maka apa yang
dapat anda katakan tentang orang itu? Tentu anda akan mengatakan bahawa orang tersebut
adalah orang yang tidak siuman dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa? Akan tetapi tidakkah
anda sedar bahawa anda sendiri melakukan. hal yang sama kepada buku yang dikirimkan oleh
Doktor Terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit anda? Anda hanya membacanya
saja dan mengira bahawa dengan membacanya begitu saja, semua penyakit anda akan hilang.
Anda mengira bahawa anda sudah cukup dengan membacanya saja tidak perlu untuk
menuruti petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, tidak pula penting untuk
menghindari bahaya seperti yang dikatakannya. Maka, mengapa anda tidak memberikan
penilaian yang sama kepada diri anda sendiri seperti yang anda berikan kepada orang yang
mengira bahawa dengan membaca buku pengubatan saja adalah cukup untuk menyembuhkan
penyakit?
Kalau anda menerima surat dalam bahasa yang tidak dimengerti, tentu anda mencari
orang yang mengerti bahasa tersebut untuk mengetahui isinya. Anda tidak merasa tenang
sebelum anda mengetahui isi surat tersebut. Begitulah yang anda lakukan terhadap surat-surat
dagang yang mungkin akan memberikan keuntungan yang sedikit bagi anda. Akan tetapi
surat yang dikirimkan oleh Penguasa dunia kepada anda yang menerangkan semua
keuntungan anda di lapangan din, yang menyangkut kehidupan duniawi, anda kesampingkan
begitu saja tanpa mencuba untuk memahami isinya. , Anda tidak memperlihatkan keinginan
untuk mengetahui isinya. Tidaklah ini suatu hal yang menghairankan?
AKIBAT PERLAKUAN YANG ZALIM TERHADAP KITAB ALLAH
Saudara-saudara!
Saya tidak mengatakan ini semua, hanya untuk memuaskan diri saya sendiri saja. Tetapi
bila anda merenungkan semua kenyataan itu, hati anda akan membenarkan bahawa sekarang
ini Kitab Allah sedang mengalami perlakuan yang zalim di dunia ini, dan pelaku-pelakunya
adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sendiri beriman kepadanya dan bersedia mati
untuk membelanya. Tidak syak lagi mereka memang beriman kepadanya dan
menganggapnya lebih berharga daripada hidup mereka sendiri; tetapi sayangnya mereka
sendirilah yang memperlakukannya dengan perlakuan yang paling zalim. Dan akibat
perlakuan yang zalim terhadap Kitab Allah ini jelas telah kelihatan! Hendaklah kita fahami
benar-benar bahawa, Kitab Allah tidaklah diturunkan kepada manusia untuk
menjerumuskannya ke dalam jurang kecelakaan, kemalangan dan penderitaan.
!. !´.l¸.¦ ,,l s ¿¦´,¯¸1l¦ ´_.:.¸l ¸_¸ ¸¸| :¸¸é. . _.¸l _:> ´ ¸_¸
"Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai
peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). "
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
18
(Surah Taha: Ayat 2-3)
Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan dan nasib baik, bukannya sumber kejahatan dan
kesengsaraan. Tidak mungkin suatu umat yang memiliki Wahyu Allah hidup dalam
penderitaan di dunia ini, diperbudak, diinjak-injak dan ditendang oleh orang lain, dicengkam
tengkuknya dan dicucuk hidungnya dan dituntun ke arah mana saja yang disukai orang lain.
Suatu umat hanya akan menemui nasib seperti ini bila mereka memperlakukan Kitab Allah
secara zalim. Nasib Bani Israil terpampang di hadapan anda. Taurat dan Injil diturunkan
kepada mereka dan dikatakan:
¯¡ l´¸ ¯¡·¸.¦ ¦¡`.!·¦ «.´¸¯¡`.l¦ _,¸>´¸¸¦´¸ !.´ ¸ _¸¸.¦ ¡¸¸¯,l¸| _¸. ¯¡¸¸¸¯,¯¸ ¦¡lé¸ _¸. `¸¸¸¸·¯¡· _¸.´¸
¸¸>´ ¸¸¸¸l`>¯¸¦ … ¸__¸
"Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan Al-
Qur'an, yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, nescaya mereka akan mendapat
makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka ". (Surah Al-Ma'idah: Ay at 66)
Tetapi mereka memperlakukan Kitab-kitab Allah tersebut dengan cara yang zalim dan mereka
memperoleh balasan perrbuatan itu:
… ¸,¸¸.´¸ `¸¸¸,l. «]¸.l¦ «´.÷`. .l¦´¸ ¸',! ,´¸ ¸¸.-¸, _¸. ¸<¦ ,¸l: `¸¸.!¸,
¦¡.l´ _¸`¸±>, ¸¸.,!:¸, ¸<¦ _¡l.1 ,´¸ ´_.¸¯,¸,.l¦ ¸¸¯,-¸, ¸´_>l¦ ,¸l : !.¸· ¦¡. s
¦¡.!é¸ _¸..- , ¸_¸¸
"... Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat
kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah
dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu (terjadi) kerana mereka
selalu berbuat durhaka dan melampaui batas". (Surah Al-Baqarah: Ayat 61)
Kerana itu bila suatu umat memiliki Kitab Allah, namun ,mereka hidup dalam kehinaan dan
diperbudak oleh orang-orang lain, maka anda boleh memastikan bahawa hal itu adalah kerana
mereka memperlakukan Kitab Allah dengan cara yang zalim, dan apa yang mereka alami itu
adalah hukuman atas perbuatan mereka itu. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri
dari murka Allah, selain menghentikan kezaliman tersebut dan memperlakukan Kitab Allah
dengan semestinya. Bila anda semua tidak berhenti dari berbuat dosa yang besar ini, maka
hidup anda tidak akan berubah meskipun anda mendirikan berbagai perguruan tinggi di setiap
desa dan anak-anak anda semua menjadi sarjana, dan anda, seperti orang-orang Yahudi,
menjadi jutawan-jutawan dengan jalan riba.
SIAPA YANG DINAMAKAN MUSLIM?
Saudara-saudara!
Hal pertama yang wajib diketahui oleh setiap Muslim ialah: Siapa yang dinamakan
Muslim dan apa ertinya menjadi seorang Muslim? Bila seorang manusia tidak tahu apa yang
disebut manusia dan apa perbedaan antara manusia dengan binatang, tentulah ia akan
melakukan perbuatan-perbuatan seperti binatang dan tidak menghargai dirinya sebagai
seorang manusia. Sama halnya, bila seorang Muslim tidak tahu erti yang sebenarnya dari
menjadi seorang Muslim dan apa bedanya seorang Muslim dengan seorang bukan Muslim,
maka ia akan berbuat seperti seorang yang bukan Muslim dan tidak akan merasakan
kebanggaan menjadi seorang Muslim. Kerana itu setiap Muslim dan anak dari setiap Muslim
harus diajar apa ertinya menyebut dirinya sebagai Muslim, dan perbedaan apa yang timbul
dalam kedudukannya sesudah ia menjadi Muslim. Tanggungjawah apa yang dipikulnya dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
19
apa batas-batas yang diberikan oleh Islam supaya seseorang tetap dapat dianggap seorang
Muslim dan apabila ia melanggar batas-batas tersebut maka tidak dapat lagi disebut seorang
Muslim, meskipun ia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim.
MAKNA ISLAM
Islam bermakna: kepatuhan dan kerajinan menjalankan kewajipan kepada Allah. Islam
bermakna memasrahkan diri kepada Allah. Islam bermakna mengorbankan kebebasan dan
kemerdekaan diri sendiri demi Allah. Islam bermakna menyerahkan diri di bawah kekuasaan
kerajaan dan kedaulatan Allah. Seseorang yang mempercayakan segala urusannya kepada
Allah adalah seorang Muslim, dan seorang yang mempercayakan urusan-urusannya kepada
dirinya sendiri atau kepada siapapun selain Allah bukanlah seorang Muslim. Mempercayakan
segala urusan kepada Allah bererti menerima bimbingan Allah yang diberikan melalui Kitab
SuciNya dan bimbingan yang diberikan oleh RasulNya, dengan tidak mengajukan keberatan
sedikit pun kepada keduanya. Selanjutnya hanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sajalah yang
wajib diikuti dalam setiap masalah kehidupan. Sekali lagi yang dapat dinamakan seorang
Muslim hanyalah orang yang rela mengenepikan pemikirannya sendiri, adat kebiasaan
masyarakat dan dunia serta nasihat-nasihat dari orang lain, selain nasihat dari Allah dan
RasulNya. Seorang Muslim adalah orang yang dalam setiap persoalan selalu merujuk kepada
Kitab Allah dan kata-kata RasulNya, untuk mengetahui apa yang mesti ia dilakukan dan apa
yang tidak boleh ia lakukan. Seorang Muslim adalah orang yang mahu menerima tanpa
sebarang ragu-ragu apa saja petunjuk yang didapatinya dari Allah dan RasulNya, dan
menolak apa sahaja yang dilihatnya bertentangan dengan petunjuk Allah dan RasulNya,
kerana ia telah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dan tindakan
mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah inilah yang menjadikan seseorang itu dapat
disebut seorang Muslim. Sebaliknya, seseorang tidaklah dapat dinamakan seorang Muslim
bila ia tidak bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi melaksanakan apa yang
dikatakan oleh fikirannya sendiri, atau mengikuti apa yang diperbuat oleh nenek moyangnya,
atau menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya dan oleh
orang-orang di dunia pada umumnya, tanpa mencari petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah
tentang bagaimana menyelesaikan urusan-urusannya, atau bila ia tahu apa yang diajarkan oleh
Al-Qur'an dan Sunnah tetapi ia berkeberatan untuk menurutinya dengan mengatakan: "Ah, ini
tidak sesuai dengan akal fikiran saya, kerana itu saya tidak boleh menerimanya", atau "Kerana
ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang saya, maka saya
tidak akan mengikutinya", atau "Kerana masyarakat dan orang-orang di seluruh dunia tidak
menyetujui ajaran al-Qur'an dan Sunnah, maka saya juga tidak akan menyetujuinya". Orang
yang berpandangan seperti ini tidak dapat dinamakan seorang Muslim, dan bila ia
menyatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim, ia hanyalah seorang pendusta.
KEWAJIPAN SEORANG MUSLIM
Ketika anda membaca kalimah syahadah, La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah,
bererti pada saat itu anda telah mengakui bahawa satu-satunya hukum yang harus anda patuhi
adalah Hukum Allah, yang berdaulat atas diri anda hanyalah Allah, pemerintah anda
hanyalah Allah, hanya Allahlah yang harus anda patuhi, dan hanya hal-hal yang benar
menurut Allah dan RasulNya sajalah yang benar bagi anda. Ini bererti bahawa begitu anda
menjadi seorang Muslim, anda telah mengorbankan kebebasan peribadi anda bagi Allah.
Sebagai akibatnya, anda telah kehilangan hak untuk berkata: Pendapat saya adalah demikian,
masyarakat melakukannya demikian, ini adalah kebiasaan keluarga saya turun temurun, Pak
Anu dan Kyai Anu menasihatkan demikian", dan Iain-lain yang serupa dengan itu.
Berhadapan dengan Firman Allah dan Sunnah RasulNya, anda tidak boleh mengajukan
alasan-alasan seperti itu. Kewajiban anda sekarang adalah menilai segala sesuatu berdasarkan
Al-Qur'an dan Sunnah. Anda mesti menerima apa yang sesuai dengan firman Allah dan
Sunnah RasulNya dan menolak apa pun yang bertentangan dengan keduanya, tidak peduli
apa kata orang dan apa yang mereka lakukan. Adalah bertentangan bila di satu pihak anda
mengatakan bahawa anda adalah seorang Muslim, tetapi di lain pihak anda masih lebih
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
20
menurutkan pendapat dan selera anda sendiri, atau kebiasaan masyarakat, atau apa yang
dikatakan dan dilakukan oleh seseorang atau orang banyak, dan enggan menuruti Al-Qur'an
dan Sunnah. Sebagaimana seorang buta tidak boleh mengatakan bahawa ia mempunyai mata,
atau seorang yang tidak punya hidung mengatakan bahawa ia mempunyai hidung, maka
begitu pula seseorang tidak boleh mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim,
sedangkan ia tidak mahu menyerahkan seluruh masalah hidupnya kepada ajaran Al-Qur'an
dan Sunnah dan tidak mahu mengenepikan pemikirannya sendiri, atau adat kebiasaan
masyarakat, atau perkataan dan perbuatan orang demi menuruti ajaran Allah dan RasulNya.
Seseorang yang tidak ingin menjadi seorang Muslim, tidak dapat dipaksa untuk
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuannya, ia bebas memeluk agama apa
pun yang disukainya dan menyebut dirinya dengan sebutan apa pun yang disukainya. Tetapi
seseorang yang menyebut dirinya sebagai seorang Muslim mesti tahu dan mengerti bahawa ia
hanya dapat, tetap, menjadi seorang Muslim selama ia berada dalam ikatan Islam. Ikatan
Islam itu ialah menerima Firman Allah dan Sunnah RasulNya sebagai landasan kebenaran dan
keadilan, dan memandang segala sesuatu yang bertentangan dengannya sebagai kebatilan.
Barangsiapa yang tetap tinggal dalam ikatan ini adalah seorang Muslim, dan barangsiapa
yang keluar dari ikatan ini bererti ia telah keluar dari Islam. Walaupun setelah itu ia masih
menyebut dirinya sebagai seorang Muslim dan mengumumkan kepada orang ramai bahawa ia
adalah seorang Muslim, ia hanyalah menipu dirinya sendiri dan orang ramai saja.
… _.´¸ `¸l ¸>>´ !.¸, _ ¸.¦ ´<¦ ,¸¸. l`¸!· `¡> ¿¸`¸¸±.>l¦ ¸__¸
"... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang-orang yang kafir." (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
21
BAB KEEMPAT

MAKNA KALIMAT TAYYIBAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Kita semua tahu bahawa seseorang sah menjadi Muslim dengan membaca satu
rangkaian kalimat, yang sangat rumit dan hanya terdiri dari beberapa perkataan saja,
yakni: La ilaha illAllah, Muhammadur Rasulullah, Tidak ada Tuhan selain Allah,
Muhammad Utusan Allah.
Dengan mengucapkan kata-kata yang disebut kalimah syahadah ini, seseorang
mengalami perubahan yang besar dalam dirinya. Dari seorang kafir ia berubah menjadi
seorang Muslim. Sebelum membaca kalimah itu, ia adalah seorang yang kotor, tapi setelah
mengucapkannya ia telah menjadi seorang yang suci. Dari seorang yang patut mendapat
kemurkaan Allah, ia berubah menjadi orang yang dicintai Allah. Sebelumnya ia dicatat
untuk masuk neraka, tetapi sekarang
-
pintu syurga terbuka baginya. Tidak sampai di sini
saja: Kerana kalimah syahadah ini, terjadilah perubahan besar dalam hubungan antara
manusia dengan manusia. Mereka yang membaca kalimah ini bersatu-teguh dalam satu
kelompok, sedang mereka yang menolaknya terkumpul dalam kelompok yang lain. Bila
seorang ayah membaca kalimah tersebut sedangkan anaknya menolak untuk membacanya,
terputuslah hubungan antara keduanya. Sang ayah bukan lagi , ayah dari sang anak itu, dan
sebaliknya sang anak bukan lagi anak dari sang ayah. Sang anak tidak lagi berhak untuk
mewarisi harta sang ayah. Bahkan ibu dan saudara perempuannya juga akan mengenakan
pardah dan menjauhkan diri daripadanya. Bila seorang, orang luar yang percaya kalimah
syahadah menikah dengan seorang putri dari keluarga Muslim, ia dan anaknya mempunyai
hak untuk mewarisi harta keluarga tersebut. Tetapi sebaliknya, seorang anak yang lahir
dalam keluarga Muslim tetapi tidak mahu percaya kepada kalimah tersebut akan terputus
semua hubungannya dengan keluarganya. Ini menunjukkan bahawa kalimah syahadah
tersebut adalah suatu fenomena yang dapat mempertalikan nubungan antara seseorang
dengan seorang yang lain yang sebelumnya tidak saling mengenal, dan memutuskan
hubungan antara seseorang dengan sanak keluarganya. Kekuatan kalimah ini demikian besar
hingga mampu mengalahkan kuatnya hubungan darah dan kekeluargaan.
MENGAPA TIMBUL PERBEDAAN YANG BESAR?
Marilah kita fikirkan sejenak, mengapa terjadi perbedaan yang demikian besar antara
seorang manusia dan manusia yang lain? Ada apa dalam kalimah tersebut? Sekilas, kalimah
syahadah itu tampaknya hanyalah sebuah kalimah yang terdiri dari huruf-huruf seperti K, A,
L, I, dan beberapa huruf yang lain lagi. Bila huruf-huruf itu digabungkan bersama-sama dan
diucapkan dengan mulut, dapatkah terjadi suatu keajaiban yang dapat menimbulkan
perubahan yang demikian radikal dalam diri seseorang? Dapatkah hal yang demikian kecil
menimbulkan perbedaan, seperti langit dan bumi, antara seorang manusia dengan manusia
yang lain? Saudara-saudara! Dengan sedikit pengertian sahaja, anda akan dapat mengatakan
sendiri bahawa cuma sekadar membuka mulut dan mengucapkan beberapa suku-kata saja,
tidak akan mungkin dapat menimbulkan akibat yang demikian besar. Tidak syak lagi, orang-
orang kafir, penyembah berhala, memang percaya bahawa dengan mengucapkan suatu
mentera sahaja sebuah gunung akan boleh digerakkan, bumi dapat terbelah dan air boleh
memancar keluar, meskipun tidak seorang yang dapat memahami erti mentera tersebut. Hal
ini dikeranakan mereka percaya bahawa kekuatan mentera tersebut terletak dalam bunyi kata-
katanya saja, hingga begitu mentera diucapkan, terjadilah keajaiban. Namun tidaklah
demikian halnya dalam Islam. Dalam Islam hal yang utama dalam sebuah kalimah yang
diucapkan adalah maknanya. Pengaruh kata-kata terletak dalam ertinya. Bila kata-kata tidak
punya erti dan tidak merosak dalam hati, dan tidak menimbulkan pengaruh yang kuat yang
boleh menimbulkan perubahan dalam fikiran, akhlaq dan perbuatan orang yang
mengucapkannya, maka sekadar mengucapkannya saja sama sekali tidak akan ada faedahnya.
Saya akan menerangkan masalah ini dengan sebuah contoh yang sederhana. Seandainya
anda sedang menggigil kerana udara yang dingin dan anda lalu meneriakkan kata-kata "Kain!
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
22
Selimut! Kain! Selimut!" maka kedinginan udara yang anda rasakan tidak akan berkurang
meskipun anda meneriakkan kata-kata itu sejuta kali dengan menghitung tasbih. Tapi bila
anda lalu mencari selembar selimut dan menyelimuti tubuh anda dengannya, tentulah
pengaruh udara yang dingin itu akan hilang. Atau seandainya anda merasa haus dan anda
berteriak sepanjang hari: "Air! Air", maka anda akan tetap saja merasa haus. Tapi bila anda
mengambil segelas air dan meninumnya, tentu rasa haus itu akan hilang. Atau, contoh yang
lain lagi, seandainya anda menderita sakit demam dan untuk mengubatinya anda hanya
menyebut-nyebut nama macam-macam tumbuh-tumbuhan yang biasanya direbus dan airnya
diminum untuk menyembuhkan sakit demam; dengan cara ini jelas anda tidak akan sembuh.
Tapi bila anda benar-benar merebus tumbuh-tumbuhan tersebut dan meminum airnya,
tentulah demam anda akan hilang. Nah, seperti inilah kedudukan kalimat syahadah itu.
Mengucapkan kalimah itu di mulut saja, tidak akan dapat menimbulkan perubahan yang
demikian besar, yang akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar, yang mampu
mengubah seorang kafir menjadi seorang Muslim, atau seorang yang kotor menjadi seorang
yang suci, atau seorang yang terkutuk menjadi seorang yang tercinta, atau calon penghuni
neraka menjadi calon penghuni syurga. Perubahan seperti itu hanya mungkin terjadi, bila anda
lebih dahulu memahami makna kata-kata dalam kalimah tersebut dan mengecamkannya
dalam fikiran anda. Lalu bila anda mengucapkan kalimat tersebut dan telah memahami
ertinya, anda juga harus menyedari benar-benar bahawa dengan mengucapkannya anda telah
membuat komitmen yang sangat besar di hadapan Allah dan seluruh dunia, dan memikul
tanggungjawab yang besar di atas pundak anda. Dan setelah memahami pengertian
pernyataan anda itu, maka pemahaman itu mestilah menguasai seluruh hidup anda. Dengan
demikian, anda tidak akan membiarkan satu pun buah fikiran yang bertentangan dengan
kalimah ini memasuki fikiran anda. Lalu anda harus memutuskan untuk seterusnya bahawa
apa pun yang bertentangan dengan kalimah ini adalah bathil, dan hanya yang sesuai dengan
kalimah ini sajalah yang benar. Selanjutnya, kalimah ini harus menguasai seluruh persoalan
hidup anda. Setelah mengucapkan kalimah ini anda tidak boleh lagi bebas untuk melakukan
apa saja yang anda sukai, seperti orang-orang kafir. Setelah diikat oleh kalimah ini, anda
harus menuruti apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Bila
seseorang mengucapkan dan mempercayai kalimah ini, dengan cara yang seperti di atas, maka
orang tersebut menjadi seorang Muslim yang sejati. Hanya dengan melalui proses yang
demikian itulah akan terjadi perbedaan besar antara seorang manusia dengan manusia yang
lain, seperti yang telah saya ceritakan kepada anda.
MAKSUD KALIMAH SYAHADAH
Sekarang marilah saya akan menerangkan maksud kalimah syahadah itu dan, juga, apa
yang sebenarnya dinyatakan oleh seseorang dengan mengucapkan kalimah tersebut, dan
kewajiban apa yang dipikulkan di pundaknya setelah ia membuat pernyataan tersebut.
Erti dari kalimah syahadah ialah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad
SAW adalah Utusan Allah. Kata Allah dalam kalimah ini bererti Tuhan. Tuhan adalah
Penguasa, Pencipta, Pemelihara dan Pemberi rezqi, yang mendengar do'a-do'a kita dan
mengabulkannya, dan patut kita puja. Setelah anda mengatakan la ilaha illallah, bererti, yang
pertama, anda telah mengakui bahawa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa ciptaan Tuhan,
tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan. Memang, dunia ini punya Tuhan, dan Tuhan
itu hanyalah satu, dan tidak ada wujud lain yang mempunyai kekuasaan ketuhanan kecuali
Dia. Yang kedua, hal lain yang anda yakini ketika anda membaca kalimat ini adalah bahawa
Tuhan anda itu adalah juga Tuhan seluruh dunia ini. Segala sesuatu yang anda miliki dan juga
dimiliki oleh manusia seluruhnya adalah milikNya. Dia-lah yang menciptakan dan memberi
rezqi seluruh alam ini. Hidup dan mati ada pada perintahNya. Kesusahan dan kesenangan
juga datang dari Dia. Apa pun yang diperoleh seseorang sebenarnya adalah anugerahNya.
Apa pun yang terlepas dari seseorang, sesungguhnya adalah kerana kehendakNya. Hanya
Dia-lah yang mesti ditakuti, hanya kepadaNyalah kita mesti memohonkan kemahuan dan
kehendak kita, hanya di hadapanNyalah kita wajib menundukkan kepala. Hanya Dia-lah yang
berhak dipuja dan disembah. Kita tidak boleh menjadi budak atau pelayan dari siapa pun
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
23
kecuali Dia, dan hanya Dia-lah yang wajib kita akui sebagai Tuan atau Penguasa yang
berdaulat atas diri kita. Kewajiban kita yang sebenarnya adalah semata-mata menta'ati
perintahNya dan mematuhi semua hukumNya dan menolak semua perintah dan hukum-
hukum lain, selain yang datang daripada-Nya.
PERJANJIAN DENGAN ALLAH
Itulah perjanjian yang anda buat dengan Allah, kerana anda telah mengucapkan la ilaha
illallah dan seluruh dunia ini menjadi saksi bagi anda. Bila anda melanggar perjanjian ini,
maka tangan dan kaki anda, setiap helai rambut dan bulu di tubuh anda, dan setiap makhluk di
langit dan di bumi yang menjadi saksi atas ikrar anda itu, akan menjadi saksi bagi anda di
depan pengadilan Allah kelak, di mana anda tidak akan mempunyai seorang pembela pun.
Tidak ada seorang pengacara pun yang akan memohonkan keringanan bagi anda. bahkan para
pengacara dan pembela, yang dalam pengadilan di dunia ini biasa mempermainkan celah-
celah hukum, mereka itu kelak di hadapan Allah, akan diadili, seperti anda sendiri, tanpa
disertai seorang pembela pun. Pengadilan di akhirat itu, bukanlah semacam pengadilan yang
akan membebaskan anda berdasarkan permohonan-permohonan yang tidak mempunyai dasar
yang kuat, sumpah dan bukti-bukti serta dokumen-dokumen palsu. Di dunia ini anda boleh
menyembunyikan kejahatan anda dari pengetahuan polis dunia, tetapi anda tidak boleh
berbuat demikian terhadap polis Allah. Polis dunia boleh disuap tetapi polis Allah tidak.
Seorang saksi pada pengadilan dunia boleh memberikan bukti-bukti palsu, tetapi saksi-saksi
Allah sama sekali tidak akan mengajukan kepalsuan. Para penguasa di dunia ini boleh berbuat
tidak adil, tetapi Allah adalah Penguasa Yang Maha Adil. Dan barangsiapa yang telah
diperosokkan ke dalam penjara Allah tidak akan dapat melarikan diri. Adalah tolol sekali,
bahkan merupakan ketololan yang paling besar, bila anda membuat perjanjian palsu dengan
Allah. Kerana itu sebelum membuat perjanjian ini, anda mesti berfikir dengan cermat, dan
setelah perjanjian itu anda buat, anda harus memenuhinya dengan cermat pula. Kalau anda
memang berkeberatan untuk memenuhi perjanjian itu, lebih baik anda tidak membuatnya
sama sekali, kerana tidak ada seorang pun yang memaksa anda untuk mengucapkan janji
hanya di mulut saja, kerana suatu perjanjian yang kosong dan hampa tidaklah ada gunanya.
MENERIMA BIMBINGAN RASUL
Setelah la ilaha illallah, anda mengucapkan Muhammadur rasulullah, yang bererti anda
menerima Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan hukum Allah kepada anda.
Setelah anda mengakui Allah sebagai Tuan dan Yang Berwenang atas diri anda, maka anda
perlu tahu apa saja yang diperintahkanNya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu anda lakukan
untuk membuatNya senang kepada anda, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mesti anda
jauhi agar tidak terkena murkaNya. Aturan hidup mana yang harus anda ikuti untuk
memperoleh ampunanNya, dan hukum mana, yang tidak boleh anda langgar, yang bila anda
langgar anda akan memperoleh hukumanNya? Allah telah menunjuk Muhammad SAW
sebagai UtusanNya, untuk menerangkan masalah-masalah ini dan mengirimkan KitabNya
dengan perantaraannya. Rasulullah hidup menurut aturan yang sesuai dengan perintah-
perintahNya, dan dengan demikian menjadi teladan bagi semua orang Muslim bagaimana
harus mengatur hidup mereka. Jadi, ketika anda mengatakan Muhammadur Rasulullah,
bererti pada saat itu anda telah menyatakan kesediaan anda untuk mengikuti aturan dan
hukum yang diberikannya dan menolak aturan dan hukum yang bertentangan dengan aturan
dan hukumnya. Setelah menyatakan kesediaan ini, anda lalu tidak mematuhi aturan dan
hukum yang diberikannya, dan mengikuti aturan serta hukum buatan manusia di dunia ini,
maka anda adalah seorang pendusta dan seorang penipu yang paling besar di dunia. Kerana,
anda telah memasuki Islam dengan mengucapkan kesaksian bahawa hukum yang dibawa oleh
Rasulullah SAW adalah satu-satunya hukum yang benar bagi anda, dan bahawa anda akan
mengikutnya dengan setia. Kerana kesaksian itu, anda menjadi saudara bagi orang-orang
Muslim, menerima warisan dari orang tua anda, menikah dengan wanita Muslim, anak-anak
menjadi keturunan anda yang sah, memperoleh hak untuk mendapat pertolongan dari setiap
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
24
dan seluruh orang Muslim, memperoleh zakat dan mendapat perlindungan bagi hidup, harta-
benda, kehormatan dan nama baik anda. Dan bila dengan mendapatkan ini semua, anda lalu
mengingkari janji anda, maka adakah keculasan yang lebih besar di dunia ini daripada yang
anda lakukan itu? Bila anda tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan
menyatakan beriman kepadanya serta memahami maksudnya; maka dalam setiap keadaan,
anda harus mengikuti hukum Allah, meskipun polis atau pengadilan di dunia ini mungkin
memaksa anda berbuat tidak demikian. Apabila seseorang mengira bahawa melanggar hukum
Allah tidaklah apa-apa, kerana polis, tentera, pengadilan dan penjara Allah tidak kelihatan di
dunia ini, maka saya akan mengatakan dengan tegas bahawa orang tersebut telah memberi
kesaksian syahadah yang palsu. Dia telah menipu Tuhannya, seluruh dunia, seluruh kaum
Muslimin dan juga dirinya sendiri.
TANGGUNGJAWAB YANG TIMBUL DARI PENGUCAPAN KALIMAH
SYAHADAH
Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua!
Baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. Sekarang dalam
konteks ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain lagi dari
masalah ini.
Anda mengakui bahawa Allah adalah Tuan anda dan juga Tuan dari segala sesuatu.
Apakah ertinya ini? Ini bererti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri tetapi adalah
milik Allah. Tangan anda bukanlah milik anda sendiri; juga mata anda, telinga anda dan
seluruh anggota badan anda. Sawah yang anda bajak, kerbau atau sapi yang membantu anda
bekerja, harta benda dan barang-barang yang anda manfaatkan — semua itu bukanlah milik
anda sendiri. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan telah diberikan kepada anda sebagai
pemberian. Setelah mengakui kenyataan ini, apa hak anda untuk mengatakan bahawa "hidup
adalah milik saya, tubuh adalah milik saya, harta benda adalah milik saya, ini dan itu adalah
milik saya?" Menyatakan bahawa anda adalah pemilik dari sesuatu setelah mengatakan
bahawa pemiliknya adalah orang lain adalah suatu hal yang tidak masuk akal.
Bila anda dengan jujur betul-betul menyakini bahawa Allah adalah Pemilik segala
sesuatu, maka ada dua hal yang menjadi kewajiban bagi anda. Yang pertama, adalah bahawa
apabila pemilik segala sesuatu adalah Allah, dan anda hanyalah orang yang dipercayai untuk
mempergunakan segala sesuatu yang diberikanNya kepadamu, maka anda harus
menggunakannya secara betul-betul sesuai dengan perintah Pemiliknya. Bila anda
menggunakannya dengan cara yang bertentangan dengan kehendakNya, bererti anda telah
menipuNya dengan terang-terangan. Padahal, anda bahkan tidak berhak untuk menggerakkan
kaki dan tangan anda dengan cara yang berlawanan dengan kehendakNya. Anda tidak boleh
memasukkan apa saja yang bertentangan dengan perintahNya ke dalam perut anda. Anda
tidak berhak menggunakan tanah dan harta benda anda secara berlawanan dengan kehendak
Pemiliknya. Isteri dan anak-anak anda, yang kata anda adalah milik anda mereka menjadi
milik anda hanyalah kerana diberikan oleh Allah. Kerana itu, anda tidak berhak
memperlakukan mereka sekehendak hati anda, tapi mestilah secara yang diarahkan olehNya.
Bila anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjukNya, bererti anda telah
merampas hak Allah.
Sebagaimana anda menyebut orang yang menguasai tanah orang lain tanpa hak sebagai
perampas, maka demikian pula halnya, anda akan disebut perampas bila anda menganggap
pemberian Allah sebagai milik anda sendiri dan mempergunakannya menurut kemahuan anda
sendiri atau kemahuan orang lain, selain Allah. Bila anda merasa rugi kerana berbuat sesuatu
sesuai dengan kehendak Allah, biarkanlah demikian. Anda tidak boleh merasa berkeberatan
bila nyawa anda hilang, kaki dan tangan anda buntung, anak-anak anda mati, dan wang serta
harta benda anda musnah. Mengapa anda harus merasa sedih? Bila Pemiliknya sendiri
menghendaki musnahnya barang-barang tersebut, itu adalah hakNya sendiri. Tapi bila anda
kehilangan barang-barang tersebut kerana melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak
PemilikNya, tentu saja anda bersalah kerana anda telah membuat rosak milik orang lain. Anda
bukanlah pemilik nyawa anda sendiri. Kalau anda mati kerana memenuhi kehendak Allah,
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
25
maka anda hanyalah sekadar menjalankan kewajiban anda terhadapNya saja. Tapi bila anda
mati kerana melakukan sesuaju yang bertentangan dengan kehendakNya, maka perbuatan
anda itu dapat disebut pengkhianatan.
MENERIMA ISLAM BUKAN BERERTI MENGUNTUNGKAN ALLAH
Selanjutnya, bila sesuatu yang diberikan Allah kepada anda, anda pakai untuk
mengerjakan sesuatu yang diperintahkanNya, anda sebenarnya tidaklah memberikan
keuntungan bagi siapa pun; tidak bagi Allah, tidak pula bagi orang lain. Bila anda
memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, atau bahkan mengorbankan hidup anda, demi
Dia — hal ini mungkin bagi anda adalah sesuatu yang sangat besar — maka anda tidaklah
mendatangkan keuntungkan bagi seorang pun. Apa yang terjadi paling-paling hanyalah anda
kehilangan atau mengorbankan sesuatu yang telah diberikan Allah. Apakah ini sesuatu yang
dapat dibanggakan dan harus memperoleh pujian dan dijadikan dasar untuk mengakui
kebesaran seseorang? Anda hendaklah menyedari bahawa seorang Muslim sejati tidak akan
pernah merasa bangga kerana memberikan sesuatu untuk suatu hal yang dikehendaki oleh
Allah atau kerana mengerjakan suatu pekerjaan untukNya. Sebaliknya, seharusnya ia akan
merasa makin rendah hati. Kerana, kebanggaan menghilangkan nilai suatu perbuatan yang
baik. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik dengan maksud untuk
memperoleh pujian atau penghargaan tidak berhak untuk memperoleh pahala dari Allah.
Kerana, ia hanya mencari imbalan di dunia ini dan telah mendapatkannya di dunia ini.
ANUGERAH ALLAH DAN KELAKUAN KITA
Saudara-saudara!
Hendaklah saudara fikiran betapa besamya anugerah Allah kepada anda semua. Dia
mengambil dari anda, apa yang sebenarnya adalah milikNya sendiri, tapi toh Dia mengatakan:
"Aku beli ini daripadamu dan Aku akan membayar harganya". Allahu Akbar! Maha Besar
Allah! Alangkah Maha Pemurahnya Dia, Al-Qur'an mengatakan:
¤ ¿¸| ´<¦ _´¸.:¦ _¸. _,¸.¸.¡.l¦ `¸¸.±.¦ ¡>´¡.¦´¸ _!¸, `¸¸l «.>l¦ … ¸¸¸¸¸
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Muslim, diri dan harta mereka dengan
memberikan syurga untuk mereka ..."(Surah Al-Taubah: Ayat 111)
Inilah sikap Allah terhadap anda. Sebaliknya, lihatlah tingkah laku anda sendiri. Anda
menjual kepada orang-orang lain sesuatu yang merupakan pemberian Allah kepada anda, dan
yang juga telah dibeliNya dari anda dengan pembayaran harganya. Dan harga yang anda
terima dari orang-orang lain itu pun juga cuma harga yang sedikit saja. Pembeli-pembeli anda
menyuruh anda bekerja dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Anda
mengabdi kepada mereka dan menganggap mereka sebagai pemberi rezeki anda. Anda jual
kepada mereka otak anda, kaki dan tangan anda, tenaga dari tubuh anda, dan segala sesuatu
yang dikehendaki oleh orang-orang yang durhaka terhadap Allah itu. Adakah perbuatan yang
lebih kurang ajar daripada yang anda lakukan itu? Menjual sesuatu yang sudah dibeli orang
lain adalah suatu kejahatan dan pelanggaran hukum yang terang-terangan. Mereka yang
melakukannya diadili oleh pengadilan-pengadilan di dunia ini dengan tuduhan menipu. Maka,
apakah anda mengira bahawa orang-orang yang begini tidak akan dituntut di depan
pengadilan Allah kelak?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
26
BAB KELIMA

KALIMAH TAYYIBAH
DAN KALIMAH KHABITHAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam khutbah saya yang lalu telah saya huraikan sedikit tentang kalimah tayyibah. Hari
ini akan saya berikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi tentang kalimah ini, kerana
pentingnya kalimah ini sebagai dasar Islam. Dengan kalimah ini seseorang masuk Islam, dan
tidak seorang pun dapat menjadi Muslim yang sejati kecuali setelah ia benar-benar memahami
kalimah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. Allah telah memberikan
ta'rif kalimah ini dalam Kitab Suci-Nya sebagai berikut:
¯¡l¦ ¸. ¸,´ ´,´¸. ´<¦ ¸.. «.¸l´ «,¸¯,L ¸:¸>:´ ¸«,¸¯,L !¸l.¦ ¸¸,!. !¸`s¯¸ ·´¸ _¸·
¸,!.´.l¦ ¸__¸ _¸.¡. !¸lé¦ _´ __,¸> ¸¿:¸|¸, !¸¸,´¸ ¸¸¸.¸´¸ ´<¦ _!..¸¦ ¸_!.l¸l `¸¸l- l
_¸`¸é .., ¸__¸ `_:.´¸ ¸«.¸l´ ¸«.¸¸,> ¸:¸> :´ ¸«:¸¸,> ¸:.>¦ _¸. ¸_¯¡· ¸_¯¸¸¦ !.
!¸l _¸. ¸¸¦¸· ¸__¸ ¸¸,:`, ´<¦ _¸¸.]¦ ¦¡`. .¦´, ¸_¯¡1l!¸, ¸¸¸,!:l¦ _¸· ¸:¡´,>'¦ !´ ,.´.l¦ _¸·´¸
¸:¸¸>¸¦ ´_¸.`,´¸ ´<¦ _,¸.¸l.Ll¦ `_-± ,´¸ ´<¦ !. ',!:, ¸__¸
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu
memberikan buahnya pada setlap muslim dengan keizinan Tuhannya. Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan
perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan
akar-akamya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. Allah meneguhkan
(iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia
dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang
dia kehendaki". (Surah Ibrahim: Ayat 24-27).
Maksud perumpamaan di atas ialah bahawa kalimah tayyibah itu adalah laksana sebuah
pohon dari jenis yang bagus, yang akar-akarnya teguh dalam tanah dan cabang-cabangnya
tersebar di angkasa, sementara ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik sebagaimana
diperintahkan Allah kepadanya. Berlawanan dengan ini, perumpamaan kalimah khabithah,
yakni kepercayaan yang salah dan pandangan hidup yang sesat adalah seperti tanaman jenis
yang buruk, yang tumbuh semahu-mahunya, tetapi akarnya menempel saja di permukaan
tanah dan mudah sekali tercabut dengan sebuah tarikan saja, kerana akar-akarnya tidak masuk
ke dalam tanah.
Ini adalah perumpamaan yang indah, yang apabila anda merenungkannya, anda akan
memperoleh pelajaran yang sangat berharga daripadanya. Cubalah perhatikan: contoh kedua-
jenis pohon itu di sekitar anda. Yang satu adalah pohon mangga. Alangkah kuat akarnya,
alangkah tinggi tumbuhnya, alangkah banyak cabangnya, dan rimbun daunnya, alangkah
bagus buahnya. Mengapa pohon ini mempunyai kedudukan seperti ini? Sebabnya ialah biji
buahnya ampuh sekali. Ia memang berhak untuk menjadi sebuah pohon. Dan hak ini adalah
hak yang betul-betul asli, sehingga ketika ia mengajukan tuntutannya, maka tanah, air, udara,
panasnya siang dan dinginnya malam — pendeknya seluruh unsur yang terlibat dalam
pertumbuhannya — mengakui hak tersebut, dan apa pun yang diminta oleh pohon ini kepada
mereka, mereka berikan kepadanya. Demikianlah, atas dasar kekuatan nilai dirinya, ia tumbuh
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
27
menjadi sebuah pohon yang besar, dan dengan berhak untuk menjadi pohon dengan ukuran
demikian, dan bahawa pertolongan yang diberikan kepadanya oleh gabungan kekuatan-
kekuatan bumi dan langit adalah memang sudah seharusnya. Sesungguhnyalah, telah menjadi
kewajipan mereka untuk berbuat demikian kerana kekuatan yang terkandung dalam tanah, air,
udara dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pertumbuhan sebuah pohon, adalah
dimaksudkan untuk membantu pohon yang berjenis baik.
Berlawanan dengan pohon ini, adalah semak-semak, pohon willow dan tumbuh-tumbuhan
liar lainnya. Kekuatan apa yang mereka miliki? Cuma akar lemah yang dapat dicabut oleh
seorang anak kecil sekalipun. Begitu lembut dan lemahnya tumbuh-tumbuhan ini hingga bila
ada taufan sedikit sahaja, ia akan terbongkar dari tempat tumbuhnya. Bila anda
menyentuhnya, duri-durinya akan menusuk tangan anda. Bila anda makan buahnya, lidah
anda akan terasa pahit. Hanya Allahlah yang tahu berapa banyak dari tumbuh-tumbuhan ini
yang tiap hari tumbuh dan terbongkar dari tanah. Mengapa keadaan mereka demikian?
Sebabnya ialah kerana mereka tidak memiliki kekuatan nilai diri dan kemampuan diri seperti
yang dimiliki oleh pohon mangga. Memang, apabila tidak ada pohon bermutu tinggi yang
tumbuh, bumi akan bosan menganggur dan lalu membantu semak-semak untuk tumbuh. Air
juga ikut membantu sedikit dan udara memberi sedikit bahan makanan. Tapi tidak ada satu
pun unsur di langit maupun di bumi yang mahu mengakui hak hidup tumbuh-tumbuhan ini.
Itulah sebabnya mengapa bumi tidak mengizinkan akar-akarnya untuk masuk dalam-dalam
kepadanya. Air tidak rela memberi makanan dengan sepenuh hati, dan udara tidak mahu
membantu mereka untuk tumbuh subur. Dan bila dengan makanan yang sedikit ini, tumbuh-
tumbuhan jahat ini tumbuh dengan bau yang busuk, batang yang berduri dan beracun, itu
adalah bukti bahawa kekuatan-kekuatan bumi dan langit tidak dimaksudkan untuk membantu
tumbuhnya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Sudah lebih dari cukup bagi mereka bila mereka
dibiarkan tumbuh dan hidup di muka bumi ini.
Itulah dua contoh yang perlu anda renungkan, sebelum anda berfikir mengenai perbedaan
antara kalimah tayyibah dan kalimah khabithah.
APAKAH KALIMAH TAYYIBAH ITU?
Kalimah tayyibah adalah suatu dasar kebenaran. Demikian benarnya, sehingga tidak
mungkin ada sesuatu yang lebih asli di dunia ini daripadanya. Dasar ini ialah bahawa Pemilik
dan Penguasa seluruh alam semesta ini adalah Allah Yang Maha Esa. Setiap dan segala
sesuatu di bumi dan di langit menjadi saksi atas kebenaran ini. Manusia, binatang-binatang,
pohon-pohonan, batu-batuan, butir-butir pasir, aliran sungai, matahari yang terang-benderang
... Adakah sesuatu dari semua ini yang diciptakan oleh selain Allah, yang hidup atas
kemurahan sesuatu atau seseorang selain Allah, yang dapat dimusnahkan oleh sesuatu atau
seseorang selain Allah? Jadi, bila seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya, tentu
hidup dan pemeliharaannya tergantung pada rahmat Allah, dan hanya Allah sendiri yang
menjadi Pemilik dan Penguasanya. Maka, bila anda menyatakan: "Di dunia ini tidak ada
sesuatu atau seorang pun yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan yang tertinggi selain
Allah Yang Esa", maka seluruh yang ada di bumi dan di langit akan menyahut: "Engkau telah
menyatakan kebenaran yang abadi. Kami semua menjadi saksi atas kebenaran pernyataanmu
itu". Bila anda bersujud di hadapanNya, seluruh yang ada di alam semesta ini pun akan turut
bersujud bersama anda, kerana mereka semua juga tunduk dan patuh kepadaNya. Bila anda
mentaati perintah-perintahNya, mereka semua juga taat kepada Allah. Bila anda berjalan pada
jalanNya, maka anda tidak akan sendiri. Sungguh, seluruh bala tentera alam semesta yang
tidak terhitung banyaknya itu akan menyertai anda, kerana sejak dari matahari yang besar di
langit hingga benda-benda yang paling kecil di bumi, semuanya bergerak hanya pada
jalanNya. Bila anda mempercayakan diri padaNya, maka anda sesungguhnya telah adalah
mempercayakan diri pada suatu kekuatan yang maha besar yang adalah Penguasa seluruh
harta karun yang tersimpan di langit dan di bumi. Ertinya, bila anda tetap menempatkan
kenyataan ini dalam pandangan anda, maka anda akan menyedari bahawa seluruh kekuatan
langit dan bumi menyokong orang yang beriman kepada kalimah tayyibah ini dan membentuk
hidupnya menurut ajaran kalimah ini. la akan terus berjaya sejak di dunia ini hingga ke
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
28
akhirat nanti, dan tidak akan pernah kegagalan atau kekalahan menyentuhnya. Inilah yang
dikatakan oleh Allah Yang Maha Agung pada awal uraian ini bahawa kalimah ini adalah
laksana sebatang pohon yang akar-akarnya terhunjam-dalam di tanah dan cabang-cabangnya
menyebar ke segenap penjuru, yang mengeluarkan buah terus-menerus atas perintah Allah.
APAKAH KALIMAH KHABITHAH ITU?
Sebagai lawan dari kalimah tayyibah, adalah kalimah khabithah. Apakah erti kalimah
khabithah? Kalimah ini mengandungi erti: Tuhan tidak ada di dunia ini, yang ada hanyalah
seseorang atau sesuatu, bukan Allah, yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan ketuhanan.
Fikirkanlah! Adakah pernyataan yang lebih palsu dan tidak berdasar daripada pernyataan ini?
Adakah sesuatu di dunia ini yang memberi kesaksian atas kebenarannya? Kaum atheis
(mulhid) mengatakan "Tuhan tidak ada". Tetapi semua yang ada di langit dan di bumi
menentang kaum tersebut dan mengatakannya sebagai pendusta. Semua yang ada di langit
dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, adalah ciptaan Allah, dan
Allah pulalah yang telah memberi kaum atheis tersebut lidah yang dipakainya untuk
mengatakan kedustaan itu. Kaum musyrikin mengatakan bahawa ada kekuatan-kekuatan lain
yang menjadi sekutu-sekutu Allah dalam ketuhanannya. Bahawa sekutu-sekutu itu juga ikut
memelihara dan menguasai alam semesta ini. Bahawa sekutu-sekutu itu juga memiliki
kekuasaan untuk menentukan dan mengubah nasib manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu
mempunyai wewenang untuk mendatangkan keuntungan, kerugian dan bencana kepada
manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu juga turut mendengarkan do'a-do'a manusia dan
mengabulkannya. Bahawa mereka juga berhak untuk ditakuti dan memperoleh kepercayaan
manusia. Bahawa perintah-perintah mereka juga berlaku di bumi Tuhan ini, dan hukum-
hukum yang mereka buat juga berhak untuk ditaati di samping hukum-hukum Allah.
Begitulah kata orang-orang musyrik tersebut. Menjawab pernyataan-pernyataan ini, seluruh
yang ada di langit dan di bumi mengatakan bahawa semua itu adalah kebohongan semata-
mata yang bertentangan sama-sekali dengan kenyataan-kenyataan. Maka fikirkanlah,
bagaimana seseorang yang percaya pada kalimah yang batil seperti ini dan hidup sesuai
dengan ajarannya dapat berjaya di dunia dan di akhirat? Kerana rahmatNyalah, bahawa Allah
masih memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini dan masih memberi rezeki kepada
mereka. Dengan demikian kekuatan-kekuatan bumi dan langit pun hanya sedikit yang mahu
memberikan keperluan hidup kepada mereka sebagaimana yang diberikan kepada semak-
semak dan tumbuh-tumbuhan liar; tetapi tidak satu pun makhluk dan benda di alam semesta
ini yang mengakui bahawa mereka harus menolongnya atau menyokongnya dengan sepenuh
tenaga. Nasib orang-orang seperti ini adalah ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh semahu-
mahunya, sebagaimana yang telah diceritakan di atas.
PERBEDAAN DALAM HASIL DAN AKIBAT
Perbedaan antara kedua jenis tanaman tersebut di atas — kalimah tayyibah dan kalimah
khabithah — terdapat pada buah dari kedua jenis tanaman ini. Setiap kali kalimah tayyibah
berbuah, ia akan mengeluarkan buah yang manis dan baik. Ia akan membuahkan kedamaian
di dunia ini. Kebaikan, kebenaran dan keadilan akan merata, dan rakyat di seluruh dunia akan
beruntung kerananya. Sebaliknya, semakin subur tumbuhnya kalimah khabithah, semakin
menyeruak cabang-cabang berdurinya, maka akhirnya pasti ia akan mengeluarkan buah yang
pahit dan tidak enak untuk dimakan. Racun akan mengaliri seluruh pembuluh di batangnya.
Anda dapat melihat sendiri apa yang terjadi di bahagian dunia di mana kekafiran,
kemusyrikan dan atheisme merajalela. Manusia di sana saling ancam mengancam. Mereka
membuat persiapan-persiapan untuk memusnahkan daerah demi daerah yang penuh dihuni
manusia. Gas-gas beracun mereka buat di kilang-kilang. Satu bangsa ingin menghancurkan
bangsa yang lain. Yang kuat memperbudak yang lemah, semata-mata untuk merampas
rezekinya. Kaum yang lemah ditindas dengan kekuatan angkatan bersenjata dan polis serta
ancaman belenggu dan penjara. Mereka terpaksa menanggung penindasan pihak yang kuat
tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan bagaimana pula keadaan dalam negeri bangsa-bangsa itu?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
29
Moral mereka adalah demikian bejatnya hingga syaitan sendiri malu kerananya. Manusia
melakukan perbuatan-perbuatan yang, bahkan, binatang pun tidak mahu melakukannya. Ibu-
ibu membunuh anaknya dengan tangan mereka sendiri kerana takut kesenangan mereka
terganggu oleh anak-anaknya. Para suami saling mempertukarkan isterinya untuk
memperoleh kepuasan. Perkumpulan-perkumpulan kaum hamba nafsu didirikan di mana laki-
laki dan perempuan bercampur baur tanpa mengenakan pakaian, sama seperti binatang. Kaum
yang kaya menghisap darah kaum miskin melalui riba, dan kaum yang makmur memeras
tenaga kaum melarat seakan-akan kaum melarat itu adalah budak-budak yang di-lahirkan
untuk melayani mereka. Pendeknya, tanaman apa pun yang tumbuh dari jenis kalimah
khabithah ini pasti akan penuh duri, dan buah apa pun yang dihasilkannya pastilah pahit dan
beracun. Setelah memerhati kedua contoh ini, Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya
mengatakan:
¸¸, :`, ´<¦ _¸¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¸_¯¡1l!¸, ¸¸¸,!:l¦ _¸· ¸:¡´,>'¦ !´,.´.l¦ _¸·´¸ ¸:¸¸>¸¦ ´_¸.`,´¸
´<¦ _,¸.¸l.Ll¦ `_-± ,´¸ ´<¦ !. ',!: , ¸__¸
"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam
kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan
memperbuat apa yang dia kehendaki".(Surah Ibrahim: Ayat 27).
Ini bererti bahawa Allah akan memberikan kedudukan yang kuat dan teguh di dunia ini
dan di akhirat nanti, kepada mereka yang beriman kepada kalimah tayyibah. Sebaliknya,
Allah akan menyesatkan mereka yang mempercayakan dirinya kepada kalimah khabithah.
Mereka tidak akan dapat mengerjakan macam perbuatan baik apa pun, yang dapat
memberikan buahnya dalam kehidupan di dunia ini mahupun di akhirat nanti.
MENGAPA PENDUKUNG-PENDUKUNG KALIMAH TAYYIBAH BERADA
DALAM KEHINAAN?
Saudara-saudara!
Anda semua telah mengetahui perbedaan sifat serta buah dari kalimah tayyibah dan
kalimah khabitah. Tentu anda sekarang akan bertanya: "Kita semua adalah pendukung-
pendukung kalimah tayyibah, tetapi mengapa kita tidak berjaya? Sebaliknya, mengapa orang-
orang kafir hidupnya makmur? Saya akan menjawab pertanyaan ini, asalkan tidak seorang
pun di antara anda yang akan merasa tidak senang dengan jawapan saya, tetapi sebaliknya
haruslah anda bertanya kepada diri sendiri, apakah jawapan saya benar atau salah.
Pertama-tama, pengakuan anda bahawa anda adalah pendukung-pendukung kalimah
tayyibah namun mengapa anda semua tidak berjaya, tidaklah benar. Beriman kepada kalimah
tayyibah bukan bererti hanya sekadar mengucapkannya
c
di mulut saja. Iman itu haruslah
berakar dalam hati-sanubari manusia, dengan demikian manusia dapat mengusir kepercayaan
apa pun yang bertentang dengan iman, dan membuat seluruh perbuatan dan perilaku manusia
sesuai dengan iman tersebut.
Saudara-saudaraku semua!
Katakanlah, kepada saya, demi Allah, apakah iman anda kepada kalimah tayyibah adalah
seperti ini? Tidakkah masih ada beratus-ratus kepercayaan yang karut-marut dan syirik yang
semuanya bertentangan dengan kalimah tayyibah merajalela di antara anda semua? Tidakkah
masih ada kaum Muslimin yang menundukkan kepada di hadapan manusia, di hadapan selain
daripada Allah? Bukankah mereka lebih takut kepada kekuatan-kekuatan orang lain?
Bukankah mereka masih bergantung pada pertolongan orang lain? Bukankah mereka masih
menganggap orang lain sebagai pemberi rezeki mereka? Bukankah mereka masih
mengenepikan hukum Allah dan dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia?
Bukankah mereka yang mengaku sebagai Muslimin, masih menyatakan dengan terang-
terangan di depan pengadilan bahawa mereka tidak mengikuti syari'at Islam, melainkan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
30
hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat? Bukankah di antara anda sekalian
masih ramai orang yang tidak ragu-ragu melanggar hukum Allah semata-mata hanya untuk
mengejar keuntungan dunia? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang takut pada
kemarahan orang-orang kafir tapi tidak takut pada kemurkaan Allah? Bukankah di antara
anda sekalian masih ramai yang mahu bekerja bersusah-payah demi untuk mengambil hati
orang-orang kafir, tapi enggan berbuat apa-apa untuk mencari keredaan Allah? Dan ternyata
di antara anda sekalian masih ramai yang menganggap bahawa pemerintahan kafir adalah
pemerintahan yang sah dan lupa pada pemerintahan Allah?
Demi Allah, katakanlah saudara-saudara, apakah itu semua bukan kenyataan? Dan bila itu
semua adalah suatu kenyataan, dengan muka yang mana anda menyatakan bahawa anda
beriman pada kalimah tayyibah namun anda tetap tidak berjaya? Kerana itu, bila anda semua
ingin disebut orang-orang yang beriman kepada kalimah tayyibah, pertama-tama, anda mesti
beriman kepada kalimah ini dengan hati yang betul-betul tulus, dan membentuk hidup anda
sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimah ini? Bila dengan jalan demikian pun ternyata
pohon tayyibah itu tidak tumbuh dengan akar yang terhunjam dalam ke tanah, dan cabang-
cabangnya tidak dapat menjulang ke angkasa, maka — na'udzu billah min dzalik — anda
mengatakan bahawa Allah adalah penipu, kerana telah berjanji palsu kepada anda.
APAKAH PENDUKUNG-PENDUKUNG KALIMAH KHABITHAH HIDUP
SEJAHTERA?
Juga, anda mengatakan bahawa pendukung-pendukung kalimah khabithah hidup sejahtera
di dunia ini, adalah tidak benar. Orang-orang itu tidak pernah hidup sejahtera di zaman
dahulu, tidak pula di masa sekarang. Anda mengira bahawa mereka hidup sejahtera hanya
dengan melihat kekayaan mereka yang melimpah-ruah, banyaknya barang-barang mewah
yang mereka miliki, dan pesona-pesona lahiriyyah yang lain. Tetapi cubalah anda menjenguk
ke dalam batin mereka dan melihat berapa banyak di antara mereka yang meni'mati
kedamaian batin. Hidup mereka memang penuh bergelimang dengan barang-barang mewah,
tetapi batin mereka adalah laksana tungku-tungku membara yang tidak pernah memberi-kan
ketenangan sesaat pun kepada mereka. Ketidakpatuhan kepada Allah telah menjadikan ruh-
ruh mereka sebagai neraka. Anda baca saja di surat-khabar betapa meluasnya kejadian bunuh
diri di Eropah dan Amerika. Perceraian pun tersebar luas. Angka kelahiran merosot dan
sekarang ini dan dengan sengaja dan giat-giatnya diturunkan. Penyakit kelamin telah
menghancurkan hidup berpuluh ribu orang. Pergelutan memperebutkan rezeki terjadi antara
kelas-kelas masyarakat. Dengki, kejahatan dan permusuhan membuat manusia-manusia dari
satu jenis saling menyerang. Cinta kepada kemewahan telah membuat hidup menjadi getir.
Dan kota-kota yang besar dan megah yang dari jauh kelihatan seperti syurga, di dalamnya
menyimpan berpuluh ribu manusia yang tenggelam dalam kesengsaraan. Apakah ini yang
anda katakan kesejahteraan? Inikah syurga yang anda irikan?
Saudara-saudaraku! Ingatlah bahawa Firman Allah tidak pernah palsu. Sesungguhnyalah,
tidak ada kalimah selain kalimah tayyibah yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan
di dunia ini dan kejayaan di akhirat nanti. Silakan anda menoleh ke mana pun juga, pasti anda
hanya akan menemukan kebenaran pernyataan ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
31
BAB KEENAM

TUJUAN BERIMAN KEPADA
KALIMAH TAYYIBAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam dua khutbah saya yang telah lalu, saya telah menerangkan erti kalimah tayyibah.
Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan apakah yang dapat diperoleh dari iman
kepada kalimah ini dan mengapa kita perlu beriman kepadanya.
SETIAP PEKERJAAN MEMPUNYA1 TUJUAN
Anda semua tahu bahawa pekerjaan apa pun yang dilakukan seseorang pasti ada tujuan
atau keuntungan yang akan diraihnya. Manusia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak
bertujuan atau tidak bermanfaat. Anda minum kerana mahu menghilangkan haus. Setelah
minum air, anda tetap saja merasa haus, tentulah anda makan kerana mahu menghilangkan
lapar dan memperoleh tentu hidup. Apabila makan atau tidak makan sama saja hasilnya, tentu
anda akan merasa bahawa makan adalah usaha yang tidak ada gunanya. Mengapa anda
meminum ubat kalau sakit? Kerana anda ingin bebas dari penyakit dan kembali sihat. Tapi
bila setelah minum ubat keadaan anda tetap saja seperti sebelumnya, maka anda akan
mengatakan bahawa pengubatan adalah usaha yang tidak berguna. Mengapa anda bekerja
keras dalam bercucuk tanam? Untuk menghasilkan hasil bumi, buah-buahan dan sayur-
sayuran. Tetapi bila tidak ada sesuatu pun yang tumbuh setelah anda menanamkan benih,
tentulah anda tidak akan mahu bekerja demikian keras untuk membajak sawah anda,
menaburkan benih dan mengairi tanaman. Pendeknya, pekerjaan apa pun yang anda lakukan
di dunia ini, selalu ada maksud dan tujuannya. Bila tujuan dapat dicapai, anda katakan
bahawa pekerjaan itu bagus, dan bila tujuan tidak tercapai, anda akan mengatakan pekerjaan
itu jelek.
TUJUAN MEMBACA KALIMAH SYAHADAH
Camkanlah keterangan dan contoh-contoh tersebut di atas, dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan saya ini satu demi satu. Pertama, untuk apa kalimah syahadah dibaca? Jawapan
yang pasti anda berikan tidak lain tentulah bahawa kalimah syahadah itu dibaca untuk
membedakan seorang Muslim dari seorang kafir. Sekarang saya tanya: Apa makna perbedaan
ini? Apakah ini bererti bahawa bila seorang kafir mempunyai dua mata, maka seorang
Muslim mempunyai empat mata? Atau bila seorang kafir mempunyai satu kepala, maka
seorang Muslim punya dua? Tentu anda akan mengatakan: Bukan, bukan itu maksudnya.
Perbedaan itu bererti bahawa ada pebedaan antara hasil-buah dari hidup seorang Muslim
dengan hasil-buah dari hidup seorang kafir. Hasil-buah hidup seorang kafir adalah bahawa ia
tidak menerima rahmat Allah dan menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti, sedangkan
hasil-buah hidup seorang Muslim adalah bahawa ia akan menerima ridha Allah dan mendapat
kemuliaan di akhirat.
KEGAGALAN DAN KEJAYAAN DI AKHIRAT
Jawapan yang anda berikan di atas adalah seratus peratus betul. Tetapi katakanlah kepada
saya apa akhirat itu? Apa ertinya gagal di akhirat dan apa ertinya memperoleh kejayaan dan
kemuliaan di sana? Sebelum pertanyaan ini terjawab, saya tidak boleh melanjutkan uraian ini.
Tetapi anda tidak perlu menjawab sendiri. Jawabnya, sudah diberikan oleh Rasulullah SAW
Ad-dun ya mazra'atul akhirah, Dunia adalah ladang akhirat.
Ini bererti bahawa dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan suatu
proses yang sambung menyambung, yang awalnya adalah dunia dan akhirnya adalah akhirat.
Hubungan antara keduanya adalah seperti antara menanam dan menuai. Anda membajak
tanah, menaburkan benih, lalu mengairinya, kemudian merawat tanaman anda sampai tiba
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
32
saatnya untuk dituai. Kemudian setelah menuainya anda akan memakan hasilnya sepanjang
tahun. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa sepanjang tahun. Apa yang anda tuai itu
pastilah hasil dari apa yang anda tanam di ladang anda. Bila anda menanam gandum,
gandumlah yang akan tumbuh. Tapi bila anda menanam duri, tentu hanya durilah yang akan
tumbuh. Dan bila tidak ada yang ditanam, tidak ada pula yang akan tumbuh. Selanjutnya,
kesalahan apa pun yang anda lakukan dalam membajak, mengairi dan merawat tanaman anda,
akibat keseluruhannya pastilah akan anda lihat pada waktu anda menuai. Tetapi bila anda
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan tersebut dengan tepat tanpa suatu
kesalahan apa pun, maka anda juga akan melihat hasilnya. Begitulah gambaran hubungan
dunia dengan akhirat. Dunia adalah laksana ladang tempat bercocok tanam. Manusia dikirim
ke ladang ini dengan tujuan agar ia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk
memperoleh hasil yang dapat dini'matinya nanti bagi dirinya sendiri. Untuk itu ia telah diberi
waktu dari saat lahirnya hingga mati. Apa pun jenis tanaman yang ditanamnya pada masa
hidupnya, hasil tanaman itu jugalah yang akan dipetiknya dalam hidupnya sesudah mati nanti,
dan hasil itu pula yang akan menjadi makanannya selama hidupnya di akhirat. Bila seseorang
telah menanam tanaman yang baik di ladang dunia ini pada masa hidupnya dan telah
merawatnya dengan air yang berlimpah-limpah dan dengan pengawasan yang cermat, maka
bila ia telah berpindah ke dunia yang akan datang, maka akan didapatinya buah dari jerih
payahnya itu dalam bentuk tanaman berbuah lebat yang siap untuk dinikmatinya. Di sana
nanti ia tidak perlu lagi bekerja keras kerana ia akan hidup senang meni'mati hasil tanaman
yang telah ditanamnya dengan kerja susah-payah selama masa hidupnya di dunia ini. Hidup
senang inilah yang disebut syurga dan kejayaan di akhirat. Sebaliknya, barangsiapa yang
dalam hidupnya di dunia ini menaburkan duri dan menanam tanaman yang pahit dan beracun,
maka ia akan memperoleh hasil dari jenis tanaman yang sama dalam hidupnya yang akan
datang nanti. Di sana ia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menebus ketololannya
dan menanam tanaman yang baik setelah membakar tanamannya yang buruk sebelumnya.
Dan tentu saja ia akan terpaksa memakan hasil tanaman buruknya yang telah ditanamnya
dalam hidupnya di dunia ini. Ia akan terpaksa tidur di atas duri-duri yang telah ditanamnya.
Inilah yung dimaksud dengan kesengsaraan dan kegagalan di akhirat itu.
Keterangan tentang makna akhirat yang telah saya berikan tadi didukung oleh hadith dan
ayat-ayat Al-Qur'an. Dan keterangan tadi menunjukkan bahawa kegagalan dan kejayaan
seseorang dalam hidup sesudah mati nanti, serta nasib baik atau buruknya, sebenarnya
tergantung dari benar atau tidaknya pengetahuan dan perbuatannya di dunia ini.
MENGAPA ADA PERBEDAAN ANTARA NASIB AKHIR SEORANG KAFIR DAN
NASIB AKHIR SEORANG MUSLIM?
Setelah memahami pokok masalah di atas, menjadi jelaslah bahawa perbedaan antara
nasib akhir seorang Muslim dan seorang kafir bukanlah tanpa alasan-alasan yang kuat.
Sesungguhnyalah, perbedaan yang timbul pada akhir kisah hidup mereka adalah buah
daripada perbedaan antara mereka sejak dari semula. Apabila tidak ada perbedaan antara
pengetahuan dan perbuatan seorang Muslim dengan seorang kafir di dunia ini, tentulah tidak
akan ada pula perbedaan keadaan yang mereka alami di akhirat. Sama-sekali tidaklah
mungkin, bahawa, seseorang yang pengetahuan dan perbuatan serta tingkah-lakunya sama
dengan tingkah-laku seorang kafir, akan dapat terlepas dari siksa yang diperuntukkan kepada
orang-orang kafir di akhirat.

TUJUAN KALIMAH TAYYIBAH: MEMPERBAHARUI PENGETAHUAN DAN
PERBUATAN
Sekarang timbul pertanyaan lagi mengenai tujuan membaca kalimah tayyibah. Anda telah
menjawab bahawa tujuannya adalah untuk membedakan antara nasib-akhir seorang Muslim
dan nasib-akhir seorang kafir. Nah, setelah mendapat penjelasan tentang erti hasil-akhir yang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
33
diperoleh di akhirat, maka anda mesti mempertimbangkan kembali jawapan anda. Sekarang
anda mesti mengatakan bahawa tujuan membaca kalimah tayyibah adalah untuk
memperbaharui pengetahuan dan perbuatan seseorang agar ia dapat memperoleh kedudukan
yang baik di akhirat nanti. Kalimah ini mengajarkan kepada manusia untuk menanami ladang
dunia dengan tanaman yang baik, dan merawatnya dengan baik pula, agar hasilnya nanti
dapat dipetiknya di akhirat. Apabila seorang tidak beriman kepada kalimah tayyibah ini,
bagaimana ia dapat bercucuk tanam di ladang dunianya dan dari mana ia akan memperoleh
hasil di akhirat nanti? Dan bila seseorang hanya mengucapkan kalimah tersebut di mulut saja,
tetapi perbuatan dan tingkah-lakunya tetap sama dengan seorang kafir, maka anda tentu akan
mengatakan bahawa pengucapan kalimah syahadahnya yang demikian itu adalah sia-sia saja.
Tidak ada alasan mengapa nasib-akhir orang seperti itu harus berbeda dari seorang kafir.
Bagaimanapun juga, ia tidak boleh menuntut apa-apa dari Allah dengan hanya mengucapkan
kalimah syahadah di mulut saja, serta tidak pula mempelajari cara menanami ladang
dunianya. Bahkan ia pun tidak menanaminya sama-sekali dengan tanaman yang baik.
Sebaliknya, ia telah menaburkan duri sepanjang masa hidupnya. Bagaimana ia dapat berharap
untuk mendapatkan kebun yang berbuah lebat di dunia yang akan datang nanti? Seperti telah
saya terangkan kepada anda dengan contoh-contoh, adalah sia-sia dan tidak ada gunanya
untuk melakukan sesuatu yang bila dikerjakan atau tidak dikerjakan hasilnya adalah sama
saja. Ubat yang tidak boleh mengubah keadaan orang yang sakit menjadi lebih baik bukanlah
ubat namanya. Sama halnya, bila setelah membaca kalimah syahadah pengetahuan dan
tingkah-laku orang yang bersangkutan masih tetap sama dengan orang yang tidak membaca
kalimah tersebut, maka perbuatannya membaca kalimah tersebut adalah tidak bererti apa-apa.
Apabila hidup seorang Muslim di dunia ini tidak berbeda dengan hidup seorang kafir,
bagaimana hidupnya di akhirat nanti dapat berbeda dengan hidup seorang kafir.
PENGETAHUAN APA YANG DIAJARKAN OLEH KALIMAH TAYYIBAH?
Sekarang timbul pertanyaan: Pengetahuan apa yang diberikan oleh kalimah tayyibah
kepada orang yang membacanya? Juga perbedaan apa yang timbul dalam perbuatan dan
tingkah-laku seorang Muslim dan seorang kafir setelah si Muslim memperoleh pengetahuan
ini?
1. Penghambaan diri kepada Allah
Hal pertama yang anda pelajari dari kalimah ini adalah bahawa anda adalah budak
dari Allah dan bukan budak dari siapa pun yang lain. Setelah mengetahui hal ini, maka
secara langsung anda akan mengerti bahawa di dunia ini anda harus berbuat sesuai
dengan kehendak Dia yang menjadi Tuan dan Pemilik anda. kerana bila anda berbuat
bertentangan dengan kehendakNya, bererti anda telah memberontak terhadapNya.
2. Kepatuhan kepada Muhammad (SAW)
Setelah memahami hal di atas, maka pengetahuan kedua yang anda peroleh dari
kalimah ini adalah bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. Dan setelah
mengetahui hal ini, jelaslah, dengan sendirinya cara-cara yang anda tempuh dalam
menanami dan merawat ladang dunia anda, mestilah menurut cara-cara yang telah
diajarkannya kepada anda. Bila anda mengikuti cara yang diajarkannya, maka anda akan
memperoleh hasil yang baik di akhirat nanti Tetapi bila anda bekerja tidak sesuai dengan
cara yang diajarkannya, maka bererti anda hanya menanam duri saja di dunia ini dan akan
menuai duri pula di akhirat nanti.
PERBUATAN MESTI SESUAI DENGAN PENGETAHUAN
Setelah memiliki pengetahuan ini, maka perbuatan-perbuatan dan perilaku anda haruslah
sesuai dengan pengetahuan anda. Bila anda percaya bahawa suatu hari nanti anda akan mati,
bahawa sesudah mati anda akan hidup lagi, dan dalam hidup sesudah mati anda harus makan
dari hasil tanaman anda di dunia ini, maka tidaklah mungkin bagi anda untuk menyimpang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
34
dari cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menempuh cara-cara lain
dalam menanami ladang-dunia anda Mengapa anda bercocok-tanam di ladang dunia ini?
Kerana anda yakin bahawa anda tidak akan memperoleh hasil tanpa bercocok-tanam, dan
tanpa hasil tanaman, anda akan mati kelaparan. Seandainya anda tidak yakin akan hal ini, dan
seandainya anda mengira bahawa anda akan bisa memperoleh hasil tanpa bertanam, atau
bahawa anda boleh menghilangkan lapar tanpa makanan, tentu anda tidak akan bersusah-
payah bercocok-tanam di ladang dunia ini. Jadi anda boleh menilai kedudukan anda
berdasarkan hal ini. Seseorang yang di mulut mengakui Allah sebagai Pemilik dan
Penguasanya dan Muhammad SAW sebagai Utusan Allah, dan juga percaya akan hidup
sesudah mati, tapi perbuatan-perbuatan dan tingkah-lakunya bertentangan dengan ajaran-
ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka imannya yang demikian itu adalah iman yang
lemah. Sebagaimana ia yakin bahawa ia tidak akan memperoleh hasil tanpa bertanam,
demikian pula apabila ia yakin bahawa tanamannya yang buruk akan menghasilkan buah yang
buruk pula, tentulah ia tidak akan lengah tentang hal ini. Tak seorang pun yang dengan
sengaja dan sedar mahu menanam duri untuk untuk dirinya. Hanya orang yang tidak percaya
bahawa benih duri akan menghasilkan duri sajalah, dan bahawa duri itu akan merugikan
dirinya sendiri sajalah, yang akan melakukan hal itu. Anda tentu tidak akan mahu dengan
sedar memegang bara api kerana anda yakin bahawa bara itu akan membakar tangan anda.
Hanya bayi kecil dan orang gila sajalah yang mahu meletak tangannya dalam api, kerana
memang tidak tahu akibatnya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
35
BAB KETUJUH

SIAPAKAH YANG DIGELAR MUSLIM
Saudara-saudara sesama Muslim!
Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda sifat-sifat seorang Muslim. Saya akan
menyebutkan persyaratan-persyaratan asas yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim, dan apa
yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia dapat disebut seorang Muslim.
APAKAH ERTI "KUFR" DAN ISLAM ITU?
Untuk memahami masalah tersebut di atas, pertama-tama anda harus mengerti apa itu kufr
dan. apa itu Islam. Kufr adalah penolakan seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah
Allah, dan Islam adalah kepatuhan kepada Allah semata-mata, serta penolakan atas semua
sistem, hukum dan peintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang
diterima dari Allah. Perbedaan yang nyata antara Islam dan kufr ini telah dinyatakan dengan
jelas dalam Al-Qur'an. Allah berkata:
_.´¸… `¸l ¸>>´ !.¸, _ ¸.¦ ´<¦ ,¸¸. l`¸!· `¡> ¿¸`¸¸±.>l¦ ¸__¸
"... Barangsiapa yang memutuskan tidak menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang yang kafir".(Surah Al-Ma'idah: Ay at 44).
Menetapkan hukum tidak hanya bererti mengadili perkara-perkara dalam sidang-sidang
pengadilan saja. Sesungguhnya, hukum di sini bererti setiap keputusan yang dibuat oleh
setiap orang setiap saat dalam hidupnya. Setiap saat anda dihadapkan kepada persoalan
apakah anda harus melakukan sesuatu atau tidak, dengan cara bagaimana sesuatu harus
dilakukan, cara-gaya apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan sesuatu persoalan, dan
sebagainya. Bagi setiap hal yang seperti ini, suatu ketentuan untuk membuat keputusan telah
digariskan dalam Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, sedangkan cara-cara selain dari itu
adalah cara-cara yang ditentukan oleh kemahuan diri sendiri, adat kebiasaan nenek-moyang
atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, apabila seseorang mengenepikan cara-cara
yang telah digariskan Allah dan memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lain,
maka sesungguhnya ia telah mengikuti jalan kufr. Dan apabila ia selama hidupnya menempuh
cara-cara kufr dalam melakukan segala sesuatu, maka ia adalah seorang kafir. Apabila ia
mematuhi petunjuk Allah dalam sebahagian masalah, dan dalam masalah-masalah yang lain
mengikuti kemahuannya sendiri atau adat kebiasaan masyarakat atau aturan-aturan buatan
manusia, maka ia telah terlibat dalam kekufuran sejauh pembangkangannya terhadap hukum-
hukum dan aturan-aturan Allah. Seseorang mungkin setengah kafir, seperempat kafir,
sepersepuluh atau mungkin seperduapuluh kafir. Pendeknya, nisbah kekufuran seseorang
adalah menurut sejauh mana ia telah membangkang terhadap hukum Allah.
Islam tidak lain adalah penghambaan seseorang semata-mata kepada Allah. Ia sama-
sekali tidak mengikuti kemahuannya sendiri, atau kemahuan nenek-moyangnya, atau
kemahuan keluarga dan sukunya, atau kemahuan kaum 'ulama' atau kyai, kemahuan hupati,
hakim, atau kemahuan siapapun yang lain, selain kehendak Allah semata-mata. Allah
menyatakan dalam Al-Qur'an:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
36
¯_· _>!. , ¸¸..¸>l¦ ¦¯¡ l! -. _|¸| ¸«.¸lé _,¦´¡. !´..¸ , ¯_>´.¸ ,´¸ ¸¦ .,-. ¸¸| ´<¦ ¸´¸ 츸:·
.¸«¸, !:,: ¸´¸ .¸>`., !´..- , !´.- , !,! ,¯¸¦ _¸. ¸¿¸: ¸<¦ ¿¸|· ¦¯¡l´ ¡. ¦¡l¡1 · ¦¸.¸:¦ !.!¸,
_¡.¸l`.`. ¸__¸
"Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada
perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan
sebahagian yang lain sebagai tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling maka
katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahawa kami adalah orang-orang yang
menyerahkan diri kepada Allah." (Surah Ali 'Imran: Ayat 64).
´¸¯,-·¦ ¸_,¸: ¸<¦ _¡-¯,, .`«]´¸ ´¡l`.¦ _. _¸· ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ !´s¯¡L !>¯¸é´¸ ¸«,l¸|´¸
_¡`- >¯¸`, ¸__¸
"Maka apakah meraka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNyalah
menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa
dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).
Dalam kedua ayat ini hanya satu ajaran yang dikemukakan, yakni bahawa agama yang
sebenarnya adalah kepatuhan dan penyerahan kepada Allah. Menyembah Allah tidak hanya
bererti bersujud di hadapanNya lima kali sehari, tetapi sebenarnya bererti melaksanakan
perintah-perintahNya di setiap saat, siang dan malam. Anda harus menghindari semua yang
telah dilarangNya dan mengerjakan apa yang telah diperintahkanNya. Dalam setiap masalah
anda harus menyelidiki apa perintah Allah mengenai masalah tersebut. Anda sekali-kali tidak
boleh memikirkan kemahuan anda sendiri, pendapat akal-fikiran anda, adat kebiasaan nenek-
moyang anda, kemahuan keluarga dan sanak saudara anda, apa yang dikatakan oleh kyai atau
'ulama' tentang hal itu, apa yang diperintahkan oleh si anu, dan apa yang boleh menyenangkan
hati si anu. Bila anda mengikuti kemahuan siapa pun juga dan mengenepikan perintah-
perintah Allah, maka sesungguhnya anda telah menyekutukannya dengan Allah. Dengan
perbuatan anda itu, bererti anda telah memberikan kepadanya kedudukan yang sebenarnya
adalah hak Allah semata-mata, kerana yang berhak memberi perintah hanyalah Allah saja:
¸¿¸|… `¡>>l¦ ¸¸| ¸< ´_1, _>l¦ ´¡>´¸ ¸¯,> _¸¸¦¸..±l¦ ¸__¸
"... Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia
Pemberi keputusan yang paling baik". (Surah Al-An 'am: Ayat 57)
Hanya Dia saja yang layak disembah, Dia yang telah menciptakan dan menghidupi anda.
Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada perintahNya. Tidak ada sebuah batu pun
yang tunduk kepada batu yang lain. Tidak sebatang pohon pun yang tunduk kepada pohon
yang lain. Tidak seekor binatang pun yang tunduk kepada perintah binatang yang lain. Maka
apakah anda akan menjadi lebih jelek dari binatang, pohon, dan batu dengan tunduk kepada
sesama manusia dan mengenepikan Allah, sedangkan binatang, pohon, dan batu hanya tunduk
kepada Allah semata-mata? Inilah masalah yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas
tadi.
TIGA JALAN MENUJU KESESATAN
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
37
Sekarang saya akan menjelaskan kepada anda dari mana sebenarnya kekufuran dan bid'ah
timbul. Al-Qur'an yang suci mengatakan kepada kita bahawa kejahatan-kejahatan ini muncul
melalui tiga sumber:
1. Mengikuti kemahuan sendiri.
Sumber yang pertama adalah kemahuan diri manusia sendiri:
_.´¸… ´_.¦ ¸_´.¸. _ ,.¦ «.´¡ > ¸¸¯, -¸, _.> _¸. ¸<¦ ´_¸| ´<¦ ¸ _¸.¯¸´¸ ¸¯¡1l¦
_,¸.¸l.Ll¦ ¸_¸¸
"... Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang rnengikuti hawa nafsunya dengan
tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang zalim ". (Surah Al-Qasas: Ayat 50).
Ayat di atas mengertikan bahawa faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah
dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri. Dan sama-sekali tidak mungkin bagi seseorang
untuk menjadi hamba Allah, sedangkan ia masih menuruti dorongan-dorongan hawa-nafsunya
sendiri. Ia akan terus menerus memikirkan pekerjaan apa yang akan mendatangkan wang
baginya, usaha apa yang akan membawa kemasyhuran dan penghormatan orang padanya, ke
mana ia harus mengejar kesenangan dan kepuasan, dan apa saja yang boleh memberikan
kemudahan dan kenyamanan hidup baginya. Pendeknya, ia akan menempuh segala macam
cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tanpa mempedulikan samada Allah melarang
cara-cara tersebut. Dan ia takkan pernah mengerjakan suatu apa pun yang dianggapnya tidak
akan membawa tercapainya tujuan-tujuannya tersebut, meskipun Allah memerintahkannya
untuk mengerjakannya. Jadi tuhan bagi orang seperti itu adalah dirinya sendiri (nafs),
bukannya Allah Yang Agung. Jadi, bagaimana ia akan mendapat manfaat dari petunjuk
Allah? Hal ini telah diterangkan dalam ayat berikut:
¸,´ ,´¸¦ ¸_. .>´¦ .«¸. l¸| «.´¡> ¸.! ·¦ `¿¡>. ¸«,ls ¸,¸é´¸ ¸__¸ ¸¦ ´¸.>´ ¿¦
¯¡>´¸.é¦ _¡`-.`.¸ ¸¦ _¡l¸1- , ¿¸| ¯¡> ¸¸| ¸¡.-.¸l´ ¯_, ¯¡> ´_.¦ ¸,¸,. ¸__¸
"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya.
Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?, atau apakah kamu mengira bahawa
kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka tidak lain, hanyalah seperti
binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." (Surah Al-Furqan:
Ayat 43—44).
Bahawa menjadi budak hawa-nafsu adalah lebih jelek daripada menjadi binatang, ini
adalah suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Anda tidak akan pernah melihat seekor
binatang pun yang mahu melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah baginya. Setiap
binatang memakan apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Ia hanya melaksanakan peranan
yang telah ditentukan Allah baginya. Tetapi manusia adalah binatang yang apabila sudah
menjadi budak hawa-nafsunya sendiri, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan
akan membuat syaitan sendiri merasa gementar.
2. Mengikuti nenek-moyang tanpa berfikir.
Yang tersebut di atas tadi adalah jalan pertama menuju kesesatan. Jalan yang kedua
adalah mengikuti adat kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan dan fikiran-fikiran, amalan-
amalan kuno dan upacara-upacara yang biasa dilakukan oleh nenek-moyang, dan
menganggapnya lebih penting daripada perintah Allah. Bila perintah-perintah Allah
dibacakan, maka orang-orang yang suka menjadi pak turut nenek-moyangnya akan bersikap
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
38
keras bahawa mereka hanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek-moyang mereka
saja, dan akan melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan keluarga dan suku bangsanya.
Bagaimana orang yang telah terkena penyakit seperti ini akan dapat menjadi hamba Allah?
Tuhan-tuhannya adalah nenek-moyangnya, keluarga dan suku bangsanya. Hak apa yang
dimilikinya untuk mendakwakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim? Dalam hal ini Al-
Qur'an juga memberikan peringatan yang keras:
¦:¸|´¸ _,¸· `¡¸l ¦¡`-¸,.¦ !. _¸.¦ ´<¦ ¦¡l! · ¯_, _¸,.. !. !´.,±l¦ ¸«,l s !.´,! ,¦´, ¯¡l´¸¦ _l ´
¯¡>¸!,¦´ , ¸ _¡l¸1- , !:,: ¸´¸ ¿¸..¸ , ¸¸_¸¸
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah',
mereka menjawab: '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari
(perbuatan) nenek moyang kami'. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek
moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (Surah
Al-Baqarah: Ayat 170).
Di tempat lain dikatakan:
¦:¸|´¸ _,¸· `¸> ¦¯¡ l! -. _|¸| !. _¸.¦ ´<¦ _|¸|´¸ ¸_¡.¯¸l¦ ¦¡l!· !´.,`.> !. !..>´¸ ¸«,ls
!.´,! ,¦´ , ¯¡ l´¸ ¦ ¿l´ ¯¡>¸!,¦´, ¸ ¿¡.l- , !:, : ¸´ ¸ ¿¸..¯¸´ ¸ ¸¸¸_¸ !¸¸!., _¸¸.]¦ ¦¡`..¦´ ,
¯¡>,l. ¯¡>.±.¦ ¸ ¡´¯¸., _. _. ¦:¸| `¸., ..>¦ _|¸| ¸<¦ ¯¡>`-¸>`¸ . !´-,¸.- ¡>`.¸,´.`,·
!.¸, ¯¡..´ ¿¡l.-. ¸¸¸_¸
"Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan
mengikuti Rasul. Mereka menjawab: 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-
bapak kami mengerjakannya’. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek-moyang
mereka walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula)
mendapat petunjuk? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang
sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya
kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang
telah kamu kerjakan". (Surah Al-Ma'idah: Ayat 104—105).
Jahatnya kesesatan itu adalah demikian rupa, sehingga semua orang-orang bodoh di
setiap zaman terkena cengkeramannya. Kesesatan selamanya telah mencegah mereka
menerima bimbingan dari utusan-utusan Allah. Ketika Musa AS mengajak kaumnya untuk
mengikuti Syari'ah Allah, mereka menjawab:
¦¡l!· !´. ..¸>¦ !..¸±l .¸l !´. - !..>´¸ ¸«,l s !.´,! ,¦´ , ¸__¸…
"Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa
yang kami dapati nenek-moyang kami mengerjakannya? . . .' " (Surah, Yunus: Ayat 78).
Ketika Ibrahim AS membujuk kaumnya untuk meninggalkan kepercayaan syirik,
¦¡l!· !..>´¸ !.´,! ,¦´ , !> _¸¸.¸,. s ¸__¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
39
"Mereka menjawab: "Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya (patung-patung)".
(Surah Al-Anbiya': Ayat 53)
Begitulah, masyarakat selalu mengatakan hal yang sama kepada setiap Rasul: "Apa yang
kamu sampaikan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek-moyang kami;
kerana itu kami tidak boleh menerimanya". Demikianlah, dikatakan dalam Al-Qur'an:
,¸l.´´¸ !. !´.l.¯¸¦ _¸. ,¸l¯,· _¸· ¸«,¯¸ · _¸. ¸¸,¸.. ¸¸| _!· !>¡·´¸.`. !.¸| !..>´¸ !.´,!,¦´ , ´_l s
¸«.¦ !.¸|´¸ ´_ l s ¡¸>¸¸..¦´, _¸..1¯. ¸__¸ ¤ _.· ¯¡ l´¸¦ ¸>.:¸> _.> !¸, !´.¸. ¯¡..>´¸
¸«,l s ¯_´´,! ,¦´, ¦¡l!· !.¸| ! .¸, ¸.l¸.¯¸¦ .¸«¸, ¿¸`¸¸±.´ ¸__¸ !´..1..!· ¯¡·¸.¸. ¯¸´L.!· ¸,´ ¿l ´
«,¸1. s _,¸,¸. >.l¦ ¸__¸
"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun
dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata:
'Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama dan sesungguhnya
kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.'' (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan
mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi
petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapa-bapamu menganutnya? Mereka menjawab:
'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya’. Maka
Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
mendustakan itu." (Surah al-Zukhruf: Ayat 23—25).
Setelah mengemukakan fakta-fakta ini, Allah Yang Maha Kuasa mengatakan: "Kalian
ikuti nonek-moyang kalian atau kalian laksanakan perintah-perintah Kami. Pilih salah satu".
Kerana kedua hal ini, memang, tidak boleh berdampingan bersama-sama. Bila anda mahu
menjadi seorang Muslim, anda harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan
membuang yang lain-lain.
¦:¸|´¸ _,¸· `¡¸l ¦¡`-¸,.¦ !. _¸.¦ ´<¦ ¦¡l! · ¯_, _¸,.. !. !..>´¸ ¸«,l s !.´,! ,¦´ , ¯¡ l´¸¦ ¿lé
_.L,:l¦ ¯¡>¡`s. , _|¸| ¸,¦.s ¸¸,¸-´.l¦ ¸_¸¸ ¤ _.´¸ ¯¡¸l`.¸ .«¸>´¸ _|¸| ¸<¦ ´¡>´¸ "_¸.>:
¸.1· ,...`.¦ ¸:´¸¯¸`-l!¸, _..'¡l¦ _|¸|´ ¸ ¸<¦ «,¸1. s ¸¸¡`.¸¦ ¸__¸ _.´¸ ¸±´ ¸· ..'¸>´
.:`¸±´ !´., l¸| ¯¡¸`-¸>¯¸. ¡¸`.¸,.`.· !.¸, ¦¡l¸. - ¿¸| ´<¦ ´,¸¸l. ¸,¦.¸, ¸¸¸.¯.l¦ ¸__¸
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah’. Mereka
menjawab: '(Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami
mengerjakannya’. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapa-bapa mereka) walaupun
syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka) ? Dan
barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat
kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Dan hanya
kepada Allahlah kesudahan segala urusan. Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu
janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala isi hati”. (Surah Luqman: Ayat 21—23).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
40
3. Kepatuhan kepada selain Allah
Itulah tadi jalan yang kedua menuju kesesatan. Jalan yang ketiga, seperti dinyatakan
dalam Al-Qur'an, adalah apabila manusia mengesampingkan perintah-perintah Allah, lalu
menta'ati perintah-perintah manusia dengan macam-macam alasan, seperti misalnya "kerana
bapa anu adalah seorang besar, maka kata-katanya mestilah selalu baik", atau "kerana rezeki
saya tergantung pada orang itu, maka saya harus patuh kepadanya", atau "kerana orang itu
mampu menghancurkan hidup saya dengan kutukannya, dan mampu menjamin saya masuk
syurga, maka apa yang dikatakannya pastilah benar", atau "kerana bangsa anu adalah bangsa
yang maju, kita harus meniru cara-cara yang dipakainya", dan sebagainya. Dengan
diajukannya alasan-alasan seperti ini, tertutuplah pintu petunjuk Tuhan.
¿¸|´¸ _¸L. ´¸.é¦ _. _¸· ¸_¯¸¸¦ ì¡l¸.`, _s ¸_,¸,. ¸<¦ … ¸¸¸_¸
"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka
akan menyesatkanmu dari jalan Allah ..." (Surah Al-An'am: Ayat 116).
Ayat in bererti bahawa manusia hanya boleh tetap berada di jalan yang benar, bila ia
mempercayakan diri seratus persen kepada satu Tuhan. Bagaimana manusia boleh
menemukan jalan yang benar kalau ia mempercayakan diri kepada ribuan tuhan, dan sebagai
akibatnya, sekali waktu ia harus mematuhi tuhan ini dan sekali waktu tuhan yang lain?
Sekarang anda tahu bahawa ada tiga sebab orang menjadi sesat:
Pertama : Menghamba kepada diri sendiri.
Kedua : Menghamba kepada adat kebiasaan nenek-moyang, keluarga dan suku
bangsa.
Ketiga : Menghamba kepada manusia pada umumnya, termasuk orang-orang kaya,
pemerintah yang berkuasa, 'ulama-'ulama dan tok guru palsu, bangsa-
bangsa yang sesat, dan unsur-unsur lain yang semacam itu.
Itulah berhala-berhala besar yang selalu menjadi sembahan-sembahan manusia. Maka
barangsiapa yang mahu menjadi seorang Muslim yang benar-benar, mestilah ia
menghancurkan ketiga macam berhala itu terlebih dahulu. Setelah itu barulah ia boleh
menyebut dirinya seorang Muslim sejati. Kalau tidak, sulitlah baginya untuk bisa disebut
hamba Allah. Mungkin saja, dengan menjalankan shalat lima kali sehari, berpuasa di bulan
Ramadhan, dan menunjukkan tingkah-laku sebagai seorang Muslim, ia boleh menipu
masyarakat dan membujuk dirinya sendiri, bahawa ia adalah seorang Muslim, namun ia tidak
mungkin boleh mengelabui Allah.
KEADAAN UMMAT ISLAM DI PUNJAB
Saudara-saudara!
Menjadi hamba dari ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi adalah syirk yang
sebenar-benarnya. Anda semua telah dapat menghancurkan berhala-berhala dari batu,
meruntuhkan kuil-kuil yang terbuat dari batu-bata, campuran kapur dan simen, tetapi anda
hanya menaruh perhatian sedikit sekali pada berhala-berhala dan kuil-kuil yang ada dalam diri
anda sendiri. Menghancurkan berhala-berhala ini adalah urusan yang paling penting, bahkan
menjadi prasyarat untuk menjadi seorang Muslim. Walaupun saya berbicara kepada seluruh
ummat Islam, dan sedar bahawa bencana yang menimpa ummat Islam, di India khususnya
dan di seluruh dunia pada umumnya, adalah akibat dari penyembahan mereka terhadap ketiga
macam berhala tersebut di atas. Tetapi, kerana saudara-saudaraku ummat Islam di Punjab
adalah yang ada di hadapanku saat ini, maka secara khusus saya mesti memberitahukan
kepada saudara-saudara, bahawa sebab utama dari keruntuhan, kehinaan dan bencana yang
menimpa mereka adalah kerana mereka menyembah ketiga macam berhala yang tersebut di
atas tadi. Di Punjab ini, jumlah ummat Islam lebih dari satu setengah karor (satuan dari 10
juga). Jumlah anda lebih dari separuh penduduk wilayah ini, selebihnya adalah kelompok-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
41
kelompok lain. Tetapi dengan jumlah anda yang demikian besar, anda semua tidak
mempunyai kekuatan apa-apa, sedangkan beberapa kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil
dari anda, memiliki kekuatan yang besar. Apa sebab maka jadi demikian? Sebabnya ialah
dengan menghambakan diri pada kemahuan sendiri, adat kebiasaan keluarga dan suku bangsa
serta sesama manusia, dan mengesampingkan Allah, kekuatan anda telah dirongrong dari
dalam.
1. Perbedaan Kasta
Dalam masyarakat Islam ada kelompok-kelompok Rajput, Gakhar, Mughul, Jat, dan Iain-
lain. Islam telah mengajak anda semua untuk melupakan kelompok-kelompok tersebut dan
membentuk satu masyarakat yang padu, bersaudara satu sama lain dan bersatu-padu bagaikan
sebuah tembok yang kuat. Tetapi anda semua masih berpegang pada pemikiran-pemikiran
Hindu. Sebagaimana halnya kasta-kasta yang terpisah satu sama lain dalam masyarakat
Hindu, demikian pula anda semua, masih terpecah-pecah dalam suku-suku yang terpisah-
pisah. Anda tidak saling kahwin-mengahwini seperti seharusnya suatu masyarakat Islam.
Antara satu suku dengan yang lain, tidak ada tali persaudaraan dan kasih-sayang. Di mulut,
anda saling menyebut saudara-saudara sesama Muslim, tetapi dalam perbuatan, anda tetap
berpegang-teguh pada perbedaan-perbedaan yang berlaku sebelum Islam. Perbedaan-
perbedaan inilah yang telah mencegah anda untuk menjadi satu tembok yang kuat. Sebagai
batu bata, masing-masing anda terlepas satu dari yang lain. Anda tidak boleh bangkit
bersama-sama dan tidak pula mampu menghadapi bencana bersama-sama pula. Apabila anda
diminta, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu
dan bersatu kembali, apa jawab anda? Pasti hanya akan menjawab: "Kami tidak boleh
meninggalkan adat-istiadat yang diwariskan nenek-moyang kami". Tahukah anda, apa jawab
Allah terhadap pernyataan anda itu? Inilah: "Kalian boleh saja tidak meninggalkan adat
kebiasaan warisan nenek-moyang kalian; kalian boleh saja meninggalkan tatacara peribadatan
Hindu. Kami juga bisa memecah dan meremukkan kepala-kepala kalian dan mencampakkan
kalian ke dalam lumpur kehinaan dan kerendahan, walaupun kalian menjadi kelompok
terbanyak."
2. Ketidakadilan dalam Warisan
Allah telah memerintahkan kepada anda semua untuk memberikan harta warisan kepada
anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi anda menjawab: "Menurut hukum adat, warisan
nenek-moyang kami, baik anak laki-laki mahupun anak perempuan kedua-duanya tidak
berhak memperoleh harta warisan, dan kami melaksanakan hukum adat warisan nenek-
moyang kami dan tidak mengakui hukum Tuhan". Demi Tuhan, katakanlah kepada saya,
apakah itu jawapan orang Islam? Bila anda diminta untuk menghapuskan hukum warisan
nenek-moyang, setiap orang dari anda menjawab: "Kalau orang lain mahu menghapuskannya,
saya pun mahu menghapuskannya". Seolah-olah anda takut rugi dengan memulai lebih
dahulu, dan mengharapkan keuntungan dengan mengekor kepada orang lain. Fikirkanlah, apa
erti jawapan anda itu? Apakah hukum Allah boleh tunduk pada syarat, bahawa bila orang lain
mematuhinya maka anda juga akan mematuhinya? Kalau demikian, maka mungkin besok
anda akan mengatakan: "Kalau orang lain tidak berbuat apa-apa, saya pun tidak akan berbuat
apa-apa". Selanjutnya anda pasti akan mengatakan: "Kalau orang lain berzina, saya pun akan
berzina pula. Kalau orang lain mencuri, saya pun akan mencuri. Pokoknya, sebelum orang
lain berhenti berbuat dosa dan kejahatan, saya juga akan terus berbuat dosa dan kejahatan".
Dengan cara yang begini, anda menjadi penyembah ketiga berhala yang saya sebutkan di atas
tadi. Anda menghamba kepada diri sendiri (nafs), menghamba kepada nenek-moyang, dan
menghamba kepada bangsa-bangsa yang musyrik. Namun, dengan melakukan ketiga macam
kejahatan ini, anda masih juga mengatakan bahawa anda adalah penganut-penganut Islam!
Itu hanya dua contoh saja. Kalau anda membuka mata baik-baik, anda akan melihat
penyakit-penyakit yang seperti itu yang masih bermaharaja lela di tubuh masyarakat Islam.
Dalam penyakit-penyakit itu, anda akan melihat sekelompok orang yang menyembah satu
berhala, yang lain menyembak dua berhala, dan yang lain lagi menyembah tiga berhala. Kalau
ketiga berhala ini masih anda sembah, sedang anda semua mengaku sebagai orang-orang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
42
Muslim, bagaimana anda boleh mengharapkan rahmat Allah, yang hanya dijanjikan kepada
orang-orang Muslim yang sebenarnya?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
43
BAB KELAPAN

UJIAN KEIMANAN
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam khutbah yang lalu saya telah menerangkan bahawa menurut Al-Qur'an ada tiga
jalan yang dapat menyesatkan manusia. Yang pertama adalah mengesampingkan hukum-
hukum Allah dan memperturutkan dorongan hawa-nafsu. Yang kedua adalah melebihkan
kebiasaan keluarga dan cara-cara nenek-moyang daripada hukum Allah. Yang ketiga adalah
mengabaikan sistem kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan mengikuti cara-
cara yang ditempuh manusia, baik oleh orang-orang besar bangsanya sendiri mahupun
bangsa-bangsa lain.
MUSLIM YANG SEBENARNYA
Pengertian yang sebenarnya tentang seorang Muslim adalah bahawa ia harus kebal
terhadap ketiga penyakit tersebut di atas. Orang yang disebut Muslim hanyalah orang yang
tidak menjadi hamba-sahaya dari siapapun selain Allah, dan tidak mengikuti siapapun kecuali
RasulNya. Orang Muslim hanyalah orang yang dengan setulus hati percaya bahawa ajaran
Allah dan RasulNya adalah kebenaran yang mutlak, dan apa pun yang bertentangan
dengannya adalah sesat, dan apa pun yang baik bagi manusia dalam hidup di dunia ini
mahupun di akhirat nanti seluruhnya telah terkandung dalam ajaran-ajaran Allah dan
UtusanNya. Seseorang yang beriman sepenuhnya kepada kebenaran-kebenaran ini adalah
orang yang selalu mencari petunjuk dari ajaran Allah dan RasulNya dalam setiap langkah-
hidupnya dan yang menyangkut masalah yang dihadapinya, dan setelah mengetahui ajaran
tersebut, lalu mengikutinya. Setelah berbuat demikian, ia tidak akan peduli apakah fikirannya
akan merasa tidak tenang kerananya, atau apakah sanak-keluarganya akan memarahi dan
mencaci-makinya, atau orang-orang yang memuja keduniaan akan menentangnya. Kerana,
bila hal itu terjadi ia hanya cukup menjawab dengan jelas dan tegas: "Saya adalah hamba
sahaya Allah dan bukan hambamu; saya hanya percaya kepada UtusanNya, dan tidak
kepadamu”.
TANDA-TANDA KEMUNAFIKAN
1. Memperturutkan Kemahuan Sendiri (Nafs)
Berlawanan dengan hal di atas, apabila seseorang berkata: "Meskipun ini perintah Tuhan
dan RasulNya, fikiran saya tidak boleh menerimanya kerana saya anggap perintah ini
merugikan. Kerana itu saya akan mengesampingkan petunjuk-petunjuk Tuhan dan berbuat
menurut pendapat saya sendiri", maka jelas hati orang seperti ini telah kehilangan iman. Ia
bukanlah seorang Mukmin, tetapi seorang munafik. Kerana, sementara di mulut ia
mengatakan bahawa ia adalah seseorang hamba Tuhan dan pengikut RasulNya, dalam
perbuatan ia adalah budak dari dirinya sendiri dan pengikut pendapatnya sendiri.
2. Pemujaan Kepada 'Adat Istiadat
Sama halnya, bila seseorang berkata bahawa meskipun bertentangan dengan perintah
Allah dan RasulNya, tapi bagaimana suatu adat tertentu boleh ditinggalkan, sedangkan ia
sudah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang, atau bagaimana suatu tatacara
yang sudah menjadi kebiasaan akan dihentikan, sedangkan ia sudah menjadi pendorong sejak
waktu yang lama di kalangan sanak keluarganya? Orang seperti ini juga termasuk kelompok
munafik, walaupun di dahinya sudah tumbuh benjolan yang diakibatkan oleh banyaknya ia
bersujud dalam shalat yang tidak henti-hentinya, dan yang mungkin telah membuat wajahnya
nampak betul-betul seperti seorang yang saleh, kerana kebenaran din yang sebenarnya tidak
meresap ke dalam hatinya. Din tidaklah terdiri dari ruku, sujud, puasa dan haji, tidak pula ia
terdapat pada wajah dan pakaian seseorang: Sebenarnya, din bererti kepatuhan kepada Allah
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
44
dan RasulNya. Seseorang yang menolak untuk patuh kepada Allah dan RasulNya dalam
urusan masalah-masalah hidupnya, sebenarnya hatinya kosong dari din. Shalatnya, puasanya,
dan wajahnya yang saleh hanyalah penipuan belaka.
3. Meniru-niru Bangsa Lain
Demikian pula, apabila seseorang, dengan tidak mempedulikan Kitab Allah dan petunjuk-
petunjuk RasulNya, mendesak agar suatu kebiasaan tertentu dilaksanakan kerana kebiasaan
itu biasa dilakukan orang-orang Barat, dan agar suatu hal tertentu diterima saja kerana bangsa
lain yang menerimanya ternyata mengalami kemajuan, atau agar sesuatu disetujui saja kerana
dianjurkan oleh seorang besar, maka orang yang begini mesti berhati-hati menjaga imannya.
Omongan semacam ini tidak boleh dirujukkan dengan iman. Bila anda seorang Muslim dan
ingin tetap Muslim, maka anda harus melemparkan jauh-jauh setiap pandangan yang
bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. Bila anda tidak mampu melakukan hal ini,
anda tidak patut mendakwakan diri anda sebagai penganut Islam. Hanya di mulut saja anda
percaya kepada Allah dan RasulNya, anda telah mengesampingkan ajaran-ajaranNya dan
ajaran-ajaran RasulNya. Kalau dalam masalah-masalah hidup, anda memberi tempat kepada
ajaran-ajaran manusia, itu bukanlah Islam namanya dan bukan pula iman. Itu adalah
kemunafikan yang terang-terangan. Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an:
.1l !´.l¸.¦ ¸¸. ,¦´, ¸¸.´.¸¸ ,¯. ´<¦´¸ _¸.¯¸´¸ _. ',!:¸ _|¸| ¸1´ ¸¸. ¸¸,¸1.`.¯. ¸__¸ _¡l¡1,´¸
!..¦´ , ¸<!¸, ¸_¡.¯¸l!¸,´¸ !´ .-L¦´¸ ¯¸. _|´¡ . , _,¸¸· ¡·¸.¸. _¸. ¸.- , ,¸l : !.´¸ ,¸¸. l`¸¦
_,¸.¸.¡.l!¸, ¸__¸ ¦:¸|´¸ ¦¡`s: _|¸| ¸<¦ .¸«¸]¡.´¸´¸ ´¡>`>´,¸l ¯¡'¸´.¸ , ¦:¸| _,¸¸ · ¡·¸.¸. ¿¡.¸¸-¯.
¸__¸ ¿¸|´¸ _>, `¡> ´_>l¦ ¦¡.!, ¸«,l¸| _,¸.¸s.`. ¸__¸ _¸·¦ ¡¸¸¸,¡l· '_¸. ¸¸¦ ¦¡,!.¯¸¦ ¸¦
_¡·!> ´ ¿¦ ¸,¸>´ ´<¦ ¯¡¸¸¯,ls .`«]¡.´¸´¸ ¯_, ,¸¸. l`¸¦ `¡> _¡.¸l.Ll¦ ¸_¸¸ !..¸| ¿l´
_¯¡· _,¸.¸.¡.l¦ ¦:¸| ¦¡`s: _|¸| ¸<¦ .¸«¸]¡.´¸´¸ ´_>`>´,¸l ¯¡¸.¸ , ¿¦ ¦¡l¡1 , !´.-¸.. !´.-L ¦´¸
,¸¸. l`¸¦´¸ `¡> ¿¡>¸l±.l¦ ¸_¸¸ _.´¸ ¸_¸L`, ´<¦ .`«]¡.´¸´¸ _>´´¸ ´<¦ ¸«1`.,´¸ ,¸¸. l`¸!· `¡>
¿¸'¸¸¸!±l¦ ¸__¸
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin
siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus. Dan mereka berkata:'Kami telah
beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menta'ati (keduanya)’ Kemudian sebahagian dari
mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum
(mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebahagian di antara mereka menolak untuk datang.
Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan
patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu kerana) dalam hati mereka ada penyakit, atau
(kerana) mereka ragu-ragu, ataukah (kerana) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku
zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya
jawapan orang-orang Mukmin bila mereka di-panggil kepada Allah dan RasulNya agar
Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar, dan kami
patuh" dan mereka itulah oran«-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang ta'at kepada
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
45
Allah dan RasulNya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan".
(Surah, an-Nur: Ayat 46—52).
Fikirkanlah pengertian iman yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Iman yang
sejati adalah menghambakan diri kepada Kitab Allah dan petunjuk-petunjuk RasulNya. Apa
pun perintah yang datang dari keduanya mestilah betul-betul dipatuhi, dan apa pun yang
bertentangan dengannya tidak boleh didengarkan, biarpun datangnya dari fikiran sendiri, dari
keluarga ataupun dari orang banyak. Hanya orang yang mempunyai syarat fikiran yang
beginilah yang boleh disebut Mukmin dan Muslim. Yang tidak memilikinya adalah orang
munafiq.
BEBERAPA CONTOH KEPATUHAN KEPADA ALLAH
1. Meninggalkan Minuman Keras
Tentu anda semua telah mendengar betapa meluasnya kebiasaan minum-minuman keras
(khamar) di negeri 'Arab sebelum kedatangan Islam. Lelaki, perempuan, tua-muda, semuanya
gemar minum khamar. Mereka memang sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Mereka
mengarang dan menyanyikan lagu-lagu untuk memuji khamar, dan begitu tergila-gilanya
mereka kepada khamar tersebut. Dan anda semua tahu juga bahawa sulit sekali menghentikan
minum minuman keras bila telah ketagihan olehnya. Seorang pemabuk lebih suka mati
daripada berhenti minum. Bila ia tidak memperoleh khamar, ia merasa lebih sakit dari orang
sakit. Tetapi sudahkan anda mendengar apa yang terjadi ketika larangan minum minuman
keras diturunkan oleh Allah? Ketika mendengar larangan itu, orang 'Arab yang bersedia mati
demi minuman keras itu sendiri, dengan tangan mereka sendiri memecahkan kendi-kendi
wadah minuman-keras itu. Dan minuman itu mengalir di jalan-jalan dan di gang-gang di kota
Madinah waktu itu seperti air hujan. Dalam suatu pertemuan, sekelompok orang sedang asyik
minum minuman keras. Ketika mereka mendengar utusan Nabi SAW mengatakan bahawa
minuman keras telah dilarang, tangan-tangan mereka berhenti bergerak seketika. Mereka yang
sudah memegang mangkuk minuman itu di bibirnya seketika itu juga menyingkirkannya dari
mulut mereka, dan tidak membiarkan setitis pun arak menyentuh bibir mereka. Inilah
kebesaran iman. Inilah yang dinamakan patuh kepada Allah dan RasulNya.
2. Pengakuan Dosa
Anda tahu juga betapa kerasnya hukuman yang diberikan Islam bagi orang yang berzina
— seratus kali pukulan rotan di punggung yang telanjang; yang membuat orang bergidik
hanya dengan mengingatnya saja. Dan bila yang berzina adalah orang yang sudah pernah
kahwin, maka hukumannya lebih mengerikan lagi: direjam sampai mati. Mendengar kata
rejam saja orang sudah gementar. Tapi sudahkan anda mendengar bagaimana perilaku orang
yang mempunyai iman dalam hatinya? Pada zaman Nabi SAW ada seorang beriman yang
telah berzina. Tidak ada saksi, tidak ada seorang pun yang menyeretnya ke depan pengadilan.
Tidak pula ada seorang pun yang melaporkan kepada polis. Hanya ada iman, yang bertakhta
dalam hatinya. Dan iman itulah yang mengatakan kepadanya: "Pergilah kau menjalani
hukuman yang telah disediakan Allah atas perbuatanmu itu". Maka pergilah orang itu dengan
kemahuannya sendiri kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah saya telah
berzina. Hukumlah saya". Mendengar itu, Nabi memalingkan wajahnya dari orang itu. Tapi
orang itu terus saja menghadap wajah Rasulullah SAW dan mengulangi permintaannya.
Rasulullah kembali memalingkan wajahnya dari orang itu, dan orang itu juga kembali
bergeser tempat menghadapi wajah Rasulullah dan kembali mengulangi permintaannya untuk
ketiga kalinya. Inilah iman. Memang, bagi seorang yang memiliki iman dalam hatinya, adalah
mudah untuk menjalani hukuman seratus kali cambukan pada punggungnya yang telanjang.
Bahkan hukuman rejam sekali pun. ia segan untuk kembali ke hadirat Tuhannya dengan
seorang hamba yang tidak patuh.
3. Pemutusan Hubungan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
46
Anda juga tahu bahawa di dunia ini tidak ada yang lebih dicintai seseorang selain
daripada sanak keluarganya. Terutama sekali, ayah, saudara dan anak adalah demikian
dicintai sehingga orang bersedia mati kerana mereka. Tetapi lihatlah dalam sejarah Islam
waktu terjadi Perang Badar dan Uhud, dan lihatlah siapa yang berperang melawan siapa?
Sang ayah berada di barisan tentera Islam dan sang anak di barisan tentera kafir, dan
sebaliknya. Seseorang berada di satu pihak dan saudaranya ada di pihak lainnya. Sanak
keluarga dan kerabat-kerabat dekat saling berhadapan dan bertempur seakan-akan satu sama
lain adalah orang-orang asing. Dan semangat permusuhan ini menyala bukan kerana membela
tanah air atau memperebutkan harta benda, bukan pula kerana dendam peribadi tetapi perang
melawan keluarga dan sanak saudara itu terjadi kerana orang-orang yang beriman berani dan
rela membunuh atau terbunuh oleh ayah, anak, saudara dan keluarga mereka sendiri, demi
membela ajaran Allah dan RasulNya.
4. Taubat dari Adat Kebiasaan Lama
Anda juga tahu bahawa Islam telah meruntuhkan dengan saksama semua adat kebiasaan
lama yang berlaku di negeri 'Arab sebelum kedatangannya. Dosa terbesar yang muncul dari
adat kebiasaan lama ini adalah penyembahan berhala yang telah menjadi mode selama ratusan
tahun. Islam melarang perbuatan dosa ini bersama-sama dengan minuman keras, perzinaan,
perjudian, pencurian dan perampasan, yang biasa dilakukan sebelum Islam. Sebelum Islam,
kaum wanita biasa bepergian ke luar rumah dengan pakaian terbuka. Islam menyuruh mereka
mengenakan jilbab. Sebelum Islam datang, kaum wanita tidak berhak memperoleh harta
warisan, kemudian Islam memerintahkan agar mereka diberi bahagian. Sebelum Islam, anak-
anak angkat diberi kedudukan yang sama dengan anak-anak kandung, tetapi Islam
membatalkan persamaan kedudukan ini dan mengesahkan perkahwinan dengan janda anak
angkat. Pendeknya, tidak ada satu pun adat lama yang dibiarkan tetap tegak oleh Islam. Tetapi
tahukah anda bagaimana sikap orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah dan
RasulNya? Orang-orang yang beriman ini menghancurkan berhala-berhala, yang selama ini
disembah oleh mereka dan nenek-moyang mereka, dengan tangan-tangan mereka sendiri.
Mereka mempersembahkan korban-korban tersebut di atas altar-altar pemujaan mereka.
Mereka menghapuskan semua adat kebiasaan keluarga yang telah mereka warisi turun-
temurun selama berabad-abad. Dengan perintah Allah, mereka menghancurkan benda-benda
yang sebelumnya mereka pandang suci. Sebaliknya, mereka mengesahkan hal-hal yang
sebelumnya mereka pandang menjijikkan. Hal-hal yang selama berabad-abad dipandang suci,
tiba-tiba saja menjadi kotor, dan sebaliknya. Semua perbuatan yang pada masa jahiliyyah
merupakan sumber keuntungan atau kesenangan, dihapuskan begitu datang larangan dari
Allah. Sebaliknya, semua perintah-perintah Islam yang membawa kesulitan-kesulitan dan
keberatan-keberatan diterima dengan gembira. Inilah yang disebut iman dan inilah yang
dinamakan Islam. Seandainya orang-orang Arab pada masa itu berkata: "Kami tidak mahu
menerima hal itu kerana itu merugikan kami. Kami tak dapat menghentikan perbuatan ini
kerana ia menguntungkan bagi kami. Kami juga akan tetap mengerjakan perbuatan yang
lainnya itu kerana ia adalah warisan budaya dari nenek-moyang kami. Juga, kami menyukai
hal-hal tertentu yang dilakukan bangsa Rumawi dan praktik-praktik tertentu dari bangsa Iran
yang menyenangkan kami". Pendeknya, seandainya mereka semua menolak setiap hal yang
datang dari Islam, anda dapat membayangkan bahawa pasti tidak akan ada seorang Muslim
pun di dunia sekarang ini.
JALAN MENUJU KEREDHAAN ALLAH
Saudara-saudara!
Dalam Al-Qur'an dinyatakan:
_l ¦¡l! .. ¯¸¸¸l¦ _.> ¦¡1¸±.. !´.¸. _¡',¸>´ !.´¸ ¦¡1¸±.. _¸. ¸,`_ : ¿¸|· ´<¦ .¸«¸, '¸,¸l. ¸__¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
47
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Surah Ali Imran: Ay at 92).
Ayat ini adalah satu tuntutan dari Islam dan iman. Kebesaran Islam yang sebenarnya
terletak pada prinsip bahawa apa pun yang anda cintai mestilah anda korbankan untuk Allah.
Anda tentu tahu bahawa dalam semua urusan hidup anda, Allah mengajak anda kepada suatu
arah, sedangkan anda sendiri mengajak ke arah lain. Allah menyuruh anda mengerjakan suatu
perbuatan, tapi nafs (diri) membujuk anda agar tidak mengerjakannya dengan menyatakan
bahawa pekerjaan itu akan mendatangkan kesulitan dan kerugian. Allah melarang anda
mengerjakan sesuatu, tapi nafs membujuk anda untuk melakukannya dengan mengatakan
bahawa pekerjaan itu sangat menyenangkan dan menguntungkan. Di satu pihak terdapat
keredhaan Allah, sedangkan di lain pihak adalah kesenangan dan kepuasan diri. Pendeknya,
dalam setiap langkah hidupnya, manusia dihadapkan pada persimpangan jalan. Jalan yang
satu adalah jalan Islam, dan jalan yang satunya lagi adalah jalan kufr dan kemunafikan.
Seseorang yang mengabaikan semua bujukan dunia dan tunduk-patuh pada perintah-perintah
Allah adalah orang yang telah memilih jalan Islam. Sebaliknya, seseorang yang
mengesampingkan perintah-perintah Allah, dan menuruti kemahuan-kemahuannya sendiri
serta godaan-godaan dunia, adalah orang yang memilih jalan kufr dan kemunafikan.
ORANG ISLAM ZAMAN SEKARANG
Sifat orang-orang Islam zaman sekarang adalah bahawa mereka menerima dengan senang
hati apa saja dari Islam yang mudah bagi mereka, tetapi apabila pertentangan yang sebenarnya
muncul antara Islam dan kufr, mereka cepat-cepat mengubah sikap. Kelemahan ini terdapat
bahkan pada pemimpin-pemimpin besar Islam. Mereka dengan penuh semangat meneriakkan
"Islam! Islam!", sampai tenggorok mereka kering. Mereka juga senang melakukan pekerjaan-
pekerjaan untuk Islam yang boleh dilihat orang banyak. Tetapi apabila kepada mereka
dikatakan: "Marilah kita tegakkan hukum Islam yang anda puji setinggi langit itu", maka
mereka akan berkata: "Masalah itu tidak gampang. Kesulitannya adalah ini dan itu. Lebih
baik lupakan saja masalah itu sementara". Apa yang mereka maksudkan adalah bahawa Islam
tak lain sebuah mainan yang sangat bagus. Patutkah kita memajangnya di almari kaca dan
memuji-mujinya? Tetapi janganlah sekali-kali kita bicara tentang menegakkan hukum Islam
untuk mengatur masyarakat Islam, rumahtangga dan sanak keluarga kita, dan mengatur
urusan-urusan perniagaan dan masalah-masalah hidup yang lain. Inilah sifat ummat Islam
zaman sekarang ini. Tidak usah pula kita perkatakan orang-orang yang berpandangan
kebendaan duniawi. Akibat dari sikap yang demikian ini, maka salat, puasa, ataupun
membaca Al-Qur'an serta pemujaan lahiriyyah terhadap syari'ah menjadi kehilangan guna dan
manfa'atnya. Kenapa? Sebab bila roh telah hilang, manfa'at apa yang dapat diambil jasad yang
mati?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
48
BAB KESEMBILAN

CIRI-CIRI ISLAM YANG SEBENARNYA
Saudara-saudara sesama Muslim!
Allah telah mengatakan dalam Kitab SuciNya:
¯_· ¿¸| _¸.¸ . _¸>´.·´¸ _!´,>:´¸ _¸.!..´¸ ¸< ¸,´¸ _,¸.¹.-l¦ ¸¸__¸ ¸ ,,¸¸. .«l ,¸l .¸,´¸
,¯¸¸.¦ !.¦´¸ `_¸¦ _,¸.¸¹`..¦ ¸¸__¸
"Katakanlah: 'Sesungguhnya salatku, 'ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)' ".
(Surah, Al-An'am, Ayat: 162—163).
Ayat tersebut di atas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:
"Barangsiapa yang menjalin persahabatan kerana Allah, menyatakan permusuhan
kerana Allah, dan meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka sesungguhnya ia telah
melengkapkan imannya, yakni menjadi orangMu'min yang sempurna".
Ayat yang saya kutip di atas menunjukkan bahawa apa yang dituntut oleh Islam adalah
bahawa manusia wajib mempersembahkan seluruh kerjanya, hidup dan matinya semata-mata
untuk Allah dan tidak membahagi hak Allah dalam hal ini dengan yang lainnya. Ertinya, baik
kerja, hidup maupun matinya tidak boleh dipersembahkan kepada siapa pun atau sesuatu pun
selain dari Allah.
Penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah di atas, merupakan syarat yang mesti dipenuhi
oleh seorang Muslim dalam menjalin hubungan persahabatan ataupun permusuhan dengan
orang lain serta dalam menangani urusan-urusan dunianya. Hal-hal tersebut hendaklah
dilakukan dengan niat semata-mata untuk mencari keredhaan Allah, dan dilakukan menurut
aturan-aturan yang telah digariskanNya. Kalau tidak demikian, iman tidak dapat dikatakan
sempurna, apa lagi mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Dalam hal ini, kelemahan iman
ditunjukkan oleh kelemahan seseorang dalam memenuhi persyaratan yang tersebut di atas.
Apabila dalam hal ini seseorang telah menuruti aturan Allah sepenuhnya, maka barulah
imannya dapat dikatakan sempurna.
Kebanyakan orang mengira bahawa darjat iman yang tersebut di atas hanyalah diperlukan
oleh mereka yang ingin mencapai darjat kerohanian yang tinggi, sedangkan orang kebanyakan
tidaklah dituntut untuk memiliki Islam dan iman yang sempurna atau lengkap. Maksud
mereka, tanpa persyaratan ini pun seseorang dapat juga menjadi seorang Mu'min dan Muslim.
Tetapi pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru yang timbul kerana pada
umumnya orang tidak membedakan antara Islam RASMI dengan Islam yang sebenarnya
menurut pandangan Allah.
PERBEDAAN ANTARA ISLAM RESMI DAN ISLAM YANG SEBENARNYA
1. Islam RASMI
Dalam Islam RASMI yang penting bagi seseorang bukanlah apa yang ada dalam hati dan
fikirannya, tetapi adalah pengakuan lahiriyyahnya, tanpa mengira apakah ia memperlihatkan
tanda-tanda pokok yang diperlukan bagi pengakuannya itu atau tidak. Apabila seseorang
mengakui dengan lisan bahawa ia percaya kepada Allah, RasulNya, pada Al-Qur'an, hari
akhirat dan rukun-rukun iman yang lain, lalu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang
membuktikan pengakuannya itu, maka ia akan diterima dalam lingkungan Islam dan orang
akan berurusan dengannya sebagaimana halnya dengan seorang Muslim. Tetapi kedudukan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
49
seperti ini hanya terbatas pada kehidupan di dunia yang sementara ini saja, dan dari sudut
pandangan duniawi hal ini menyediakan dasar hukum dan budaya bagi terbentuknya
masyarakat Islam. Hasilnya hanyalah tidak lebih dari bahawa mereka — yang dengan lisan
menyatakan pengakuan sebagai Muslim — diterima dalam masyarakat Islam dan diakui
sebagai orang-orang Muslim. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh disebut kafir; setiap
orang dari mereka haruslah diberi hak-hak hukum, moral dan sosial seperti orang-orang lain;
mereka boleh mengadakan hubungan perkahwinan; mereka berhak memperoleh warisan, dan
hubungan-hubungan biasa yang dijalankan oleh orang-orang Muslim.
2. Islam yang sebenarnya
Akan tetapi, keselamatan dan penilaian terhadap seorang Muslim dan Mu'min di akhirat,
serta apakah ia termasuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang disukaiNya, adalah
masalah lain yang tidak tergantung pada pengakuan lisan seperti tersebut di atas tadi.
Pengakuan yang sejati adalah pengakuan yang disertai peneguhan dalam hati dan diikuti
dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kemahuan. Pengakuan secara
lisan di dunia ini hanyalah diperuntukkan bagi Tuan Kadi dan masyarakat pada umumnya,
kerana mereka hanya boleh melihat hal-hal yang lahiriyyah saja. Tetapi Allah melihat ke
dalam hati dan batin seseorang, dan menyentuh iman yang ada di dalamnya. Kayu ukur yang
dipakai Allah dalam menilai kedudukan seseorang adalah apakah hidupnya, matinya,
kesetiaannya, kepatuhan dan penghambaannya — pendeknya, seluruh hidup dan kerjanya —
ditujukan bagi Allah ataukah bagi yang lain? Bila semua itu diperuntukkan, bagi Allah
semata-mata, maka ia dinilai sebagai seorang Mu'min dan Muslim; dan bila semua itu
diperuntukkan bagi yang lain, maka ia bukanlah seorang Mu'min ataupun Muslim. Siapa pun
yang tidak memenuhi ciri ini, bererti kurang imannya, sejajar dengan kekurangannya dalam
memenuhi kriteria tersebut, tanpa mengira apakah ia menempati jajaran orang-orang Islam
yang terkemuka di dunia ini dan mempunyai kedudukan setinggi mana sekalipun. Menurut
Allah, satu-satunya hal yang dapat dinilai adalah apakah anda telah memberikan segala yang
anda miliki pada jalanNya. Bila anda telah melakukannya, maka anda akan memperoleh hak-
hak istimewa, yang diberikan kepada mereka yang setia kepadaNya, dan menerima hak
pahala bagi penghambaan anda kepadaNya. Tetapi bila anda mengecualikan apa pun juga dari
penghambaan kepadaNya, maka pengakuan anda sebagai seorang Muslim, yang bererti
bahawa anda telah meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah, adalah pengakuan yang palsu
yang hanya dapat mengelabui mata dunia dan masyarakat Islam, tetapi tidak akan dapat
menipu Allah. Masyarakat Islam mungkin akan menerima anda dan memberikan hak-hak
kepada anda sebagai seorang Muslim di dunia ini, tetapi Allah tidak akan memberikan tempat
bagi anda di antara kelompok hamba-hambaNya yang beriman. Bila anda memikirkan
perbedaan antara Islam RASMI dari Islam yang sebenarnya yang telah saya terangkan tadi,
maka dengan sendirinya anda akan mengerti bahawa buah dari kedua macam Islam itu akan
sangat berbeda, baik dalam hidup di akhirat nanti mahupun di dunia ini. Orang-orang Islam
sejak zaman dahulu sampai sekarang dapat dibahagi menjadi dua kelompok.
DUA MACAM ORANG ISLAM
1. Islam Setengah-setengah
Yang pertama, yang menyatakan diri sebagai Islam adalah mereka yang — setelah
mengaku beriman kepada Allah dan UtusanNya — menerima Islam sebagai agama mereka,
tetapi mereka memperlakukan agama mereka itu hanya sebagai suatu bahagian dari
keseluruhan hidup mereka. Dari satu segi, pada diri mereka tampak pernyataan hubungan
dengan Islam, banyaknya 'ibadat, pemakaian tasbih, salat, dzikr, pelaksanaan kesucian dalam
hal makanan dan sebahagian hubungan-hubungan sosial, dan Iain-lain hal yang pada
umumnya biasa disebut sikap orang yang beragama. Tetapi di segi lain, sikap hidup seluruh
mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam dan tidak dihubungkan dengan Islam. Bila
mereka mencintai seseorang atau sesuatu, cinta mereka itu adalah kerana dorongan hawa-
nafsu mereka sendiri dan demi keuntungan dan kesenangan mereka sendiri, atau demi tanah
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
50
air dan bangsa, atau demi seseorang manusia. Bila mereka menyatakan permusuhan dan
melakukan peperangan, maka hal itu mereka lakukan demi kepentingan peribadi dan duniawi.
Masalah perniagaan isteri dan anak-anak, keluarga, masyarakat dan teman-teman sepekerjaan
— semuanya ini sebahagian besar mereka lepaskan dari ajaran-ajaran agama mereka dan
mereka urus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Sebagai lurah, pedagang,
presiden, tentera, pemegang suatu pekerjaan tertentu — dalam semua bidang ini kedudukan
mereka adalah bebas dan tidak berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang-orang
Islam. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya akan berkumpul dan bersama-sama
mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan, pendidikan dan politik, yang kerana didirikan oleh
orang-orang Islam, mungkin sebahagian akan terkena pengaruh sedemikian rupa oleh mereka
atau dengan sesuatu cara dihubungkan dengan mereka; tetapi sebenarnya semua lembaga-
lembaga seperti itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam.
2. Islam Sepenuhnya
Watak golongan orang Islam yang kedua adalah orang-orang yang keleburkan
sepenuhnya keperibadian dan wujud mereka ke dalam Islam. Semua kedudukan yang mereka
pegang terlebur ke dalam kedudukan mereka sebagai Muslim Peranan mereka sebagai ayah,
anak, suami atau isteri, peniaga, pegawai kerajaan, buruh, pegawai atau profesional-
profesional, akan mencerminkan watak seorang Muslim. Perasaan, keinginan-keinginan dan
ideologi mereka, fikiran-fikiran dan pendapat-pendapat mereka, kebencian dan
kecenderungan-kecenderungan mereka, kesenangan dan ke-tidak-senangan mereka,
pendeknya dari segala segi keperibadian dan wujud manusiawi mereka, tunduk dan terlebur
ke dalam Islam. Islam sepenuhnya mempengaruhi hati dan fikiran mereka, mata dan telinga
mereka, perut dan bahagian-bahagian seksual tubuh mereka, kaki dan tangan mereka —
pendeknya seluruh jiwa dan raga mereka. Baik cinta ataupun benci mereka, tidak lepas dari
Islam. Bila mereka berkelahi dan berperang, hal itu mereka lakukan semata-mata demi Islam.
Bila mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, itu adalah kerana Islam menyuruh
mereka berbuat demikian. Bila mereka tidak memberi sesuatu kepada seseorang, itu pun
kerana Islam melarang mereka untuk memberikannya. Dan sikap mereka yang demikian ini
tidaklah terbatas pada individu-individu mereka saja, tetapi juga berlaku dalam kehidupan
bersama mereka, yang seluruhnya didasarkan pada prinsip Islam. Wujud keseluruhan mereka
berkembang menjadi suatu masyarakat yang hanya berdasarkan Islam, dan seluruh tingkah-
laku kelompok mereka hanya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam.
ISLAM YANG DIKEHENDAKI ALLAH
Kedua macam orang Islam tersebut di atas nyata sekali berbeda antara satu sama lain,
walaupun secara hukum kedua-duanya termasuk dalam sebutan ummat Islam, dan kata Islam
mungkin diterapkan kepada keduanya dengan darjat yang sama. Akan tetapi sesungguhnya
dalam sejarah Islam, golongan orang Islam yang pertama yang disebut di atas tidak pernah
menghasilkan apa-apa yang patut dibanggakan. Mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang
meninggalkan jejak Islam dalam sejarah dunia. Dunia belum pernah merasakan kehebatan
dengan orang-orang Islam semacam mereka. Sebaliknya, merekalah yang menyebabkan
runtuhnya Islam. Akibat dari banyaknya orang-orang Islam yang seperti itu dalam masyarakat
Islam, maka kekuasaan atas pengaturan sistem kehidupan di dunia ini telah beralih ke tangan
orang-orang kafir, dan orang-orang Islam dikuasai olehnya, dan merasa cukup puas dengan
kebebasan hidup beragama dalam erti yang sempit dan sangat terbatas sekali. Dan Allah
tidaklah pernah menghendaki adanya orang-orang Islam seperti ini. Allah tidak mengutus
Rasul-RasulNya ke dunia ini dan tidak mewahyukan Kitab SuciNya untuk mengembangkan
orang-orang Islam semacam ini di atas dunia. Justeru dengan tidak adanya orang-orang Islam
seperti ini, maka ummat Allah tidak mengalami kerosakan yang memerlukan diutusnya Nabi-
Nabi dan diturunkannya wahyu-wahyu. Yang benar, orang-orang Islam yang dikehendaki
Allah — yang dahulu telah melakukan, dan sekarang pun boleh melakukan, pekerjaan-
pekerjaan yang patut dihargai dari pandangan Islam — adalah kelompok orang-orang Islam
yang termasuk dalam golongan kedua.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
51
KEKUASAAN ORANG-ORANG ISLAM DI DUNIA DISEBABKAN KEPATUHAN
MEREKA YANG SEBENARNYA KEPADA AJARAN AJRAN ALLAH
Kemunduran dan keruntuhan suatu kelompok manusia yang disebabkan oleh sikap
mereka terhadap ajaran-ajaran yang mereka anut, sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang
khusus bagi umat Islam saja. Sesungguhnya, tidak ada satupun kelompok manusia penganut
suatu ajaran tertentu mampu memperolehi kedudukan yang tinggi, apabila mereka
memberikan tempat yang rendah bagi ajaran-ajaran yang mereka anuti dalam kehidupan
mereka, dan memisahkan dari kepercayaan mereka tujuan dari ajaran anutan mereka itu, yang
seharusnya mereka rebut sekalipun dengan mengorbankan nyawa mereka. Sekarang pun, anda
dapat melihat bahawa pengikut-pengikut yang sebenarnya dari suatu ajaran, hanyalah mereka
yang benar-benar setia kepada ajaran tersebut dengan seluruh hati dan jiwa mereka, yang
meleburkan diri dan anak-anak mereka ke dalam ajaran yang mereka anuti itu. Setiap ajaran
di dunia ini menghendaki pengikut-pengikut seperti ini, dan setiap ajaran serta ideologi hanya
mampu memperoleh kekuasaan di dunia ini dengan dukungan penganut-penganut yang
seperti ini.
ORANG ISLAM HANYALAH ORANG YANG SEPENUHNYA MENUNJUKKAN
KESETIAAN KEPADA ALLAH
Akan tetapi terdapat perbezaan antara Islam dan ajaran-ajaran lain. Apabila ajaran-ajaran
lain menuntut dari manusia pengabdian dan pengorbanan diri, sebenarnya mereka tidak
berhak untuk menuntut seperti itu. Tuntutan itu tidak layak mereka ajukan terhadap manusia.
Berbeza halnya, apabila Islam yang mengajukan tuntutan itu, itu memang adalah haknya.
Ajaran-ajaran lain itu tidak punya alasan apa pun yang dapat dipakai untuk menuntut manusia
agar mengorbankan seluruh hidup mereka untuknya. Tetapi, Allah, untuk siapa Islam
mengajukan tuntutan pengorbanan itu, memanglah mempunyai hak untuk menuntut seluruh
manusia agar memasrahkan diri kepada-Nya, kerana apa pun yang ada di langit dan di bumi
ini semuanya adalah milik Allah. Bahkan, manusia sendiri adalah milik Allah. Demikian juga,
segala sesuatu yang ada pada manusia dan yang dimilikinya adalah milik Allah. Kerana itu,
adalah sesuai dengan keadilan mahupun akal yang sihat bahawa, apa pun yang menjadi milik
Allah haruslah diserahkan kepada-Nya saja. Dan apa pun yang dikorbankan manusia untuk
manusia lain, atau untuk kepentingannya sendiri, atau untuk memuaskan hawa nafsunya,
adalah merupakan pengkhianatan amanat Allah. Kecuali apabila hal itu dilakukan atas
perintah Allah dan menurut cara-cara yang telah ditentukan-Nya. Sebaliknya, apa pun yang
dikorbankan untuk Allah, pada hakikatnya hanyalah memberikan hak yang memang sudah
menjadi milik-Nya.
Tetapi terlepas dari masalah ini, ada suatu pelajaran yang harus diambil oleh orang-orang
Islam dari sikap orang-orang yang mengorbankan segala milik mereka untuk kepentingan
ajaran-ajaran batil yang mereka anuti serta sembahan-sembahan mereka yang batil dengan
semangat pengorbanan, pengabdian dan kesetiaan yang tidak ada taranya dalam sejarah.
Alangkah anehnya bahawa semangat pengabdian dan pengorbanan yang begitu tinggi
diperlihatkan oleh manusia terhadap ajaran yang batil, sedangkan tidak ada satu peratus pun
dari semangat seperti itu yang diberikan untuk kebenaran.
MEMERIKSA DIRI
Saya ingin mengajak anda semua untuk menguji diri kita masing-masing dengan
ujian iman dan Islam yang telah dikemukakan pada permulaan bab ini, dan mengukur
kehidupan kita dengan sinaran kriteria tersebut. Bila anda mengakui telah menerima
Islam dan menyatakan iman kepadanya, periksalah apakah benar bahawa hidup dan mati anda
adalah benar-benar untuk Allah saja? Apakah hidup, akal fikiran, tenaga yang ada pada jiwa
dan raga anda, waktu dan usaha-usaha anda, semuanya anda abdikan untuk memenuhi
kehendak Allah? Apakah yang harus anda kerjakan untuk menunjang tercapainya tugas
yang telah diberikan Allah kepada umat Islam? Selanjutnya, apakah anda telah memberikan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
52
seluruh kepatuhan dan pengabdian anda sepenuhnya kepada Allah? Apakah pelayanan
kepada hawa nafsu dan pengabdian kepada keluarga, saudara-saudara, handai-taulan,
masyarakat dan penguasa negara, telah sepenuhnya terhapus dari jiwa anda? Sudahkah anda
mengukur suka dan benci anda, seluruhnya tergantung pada kehendak Allah? Kemudian anda
juga harus memeriksa apakah apabila anda mencintai seseorang, Hal itu anda lakukan kerana
Allah atau tidak; apakah apabila anda membenci seseorang, juga kerana Allah? Apakah dalam
cinta dan benci anda tidak terkandung unsur egoisme atau keangkuhan? Sekali lagi, anda
harus memeriksa apakah tindakan anda dalam memberi atau tidak memberi sesuatu kepada
seseorang juga telah anda lakukan kerana Allah. Benarkah bahawa, apa pun yang anda
belanjakan untuk kepentingan anda sendiri ataupun anda berikan kepada orang lain adalah
kerana hal itu telah ditetapkan Allah, dan bahawa dengan pembelanjaan dan pemberian itu,
tujuan anda adalah semata-mata mencari redha-Nya? Demikian juga bila anda tidak
memberikan sesuatu kepada seseorang, apakah hal itu juga kerana Allah melarang anda
memberikannya? Apabila anda merasakan yang sedemikian itu dalam diri anda, maka anda
harus bersyukur kepada Allah bahawa anda telah dianugerahi rahmat iman dalam
kepenuhannya. Tetapi apabila dalam hal ini anda masih merasakan suatu kekurangan, maka
anda harus memusatkan tekad dan perhatian anda untuk menghilangkan kekurangan ini,
kerana kesejahteraan anda di dunia ini dan keselamatan anda di akhirat nanti, tergantung pada
usaha anda untuk menghilangkan kekurangan dalam iman anda itu. Anda mungkin dengan
mudah dapat mencapai kejayaan yang setinggi-tingginya di dunia ini. Tetapi kejayaan anda
itu tidak akan dapat menebus kerugian anda di akhirat, kerana kekurangan iman anda itu. Tapi
apabila anda berhasil menutupi kekurangan iman anda, maka walaupun anda tidak
memperoleh apa-apa di dunia ini, anda akan tetap berjaya di akhirat nanti.
Ukuran ini ditetapkan bukan dengan maksud agar anda menguji orang-orang lain
dengannya, dan menentukan apakah mereka itu mukmin, kafir atau munafik, tetapi agar anda
menguji diri anda sendiri, dan setelah mengetahui kekurangan dalam iman anda, anda segera
mencuba menghilangkannya sebelum anda dihadapkan di pengadilan akhirat nanti. Anda
tidak perlu penilaian 'ulama', mufti atau kadi mana pun juga, tentang diri anda. Yang penting
bagi anda adalah penilaian dari Penguasa Tertinggi, yang tahu akan hal yang ghaib mahupun
yang kelihatan. Janganlah anda cepat merasa puas dengan melihat nama anda tercantum
sebagai seorang Islam dalam daftar tanda penduduk anda, tetapi berusahalah agar nama anda
tercatat dalam Buku Catatan Allah sebagai hamba-Nya yang patuh. Tidak ada gunanya bila
seluruh manusia di dunia ini memberikan surat keterangan bahawa anda adalah seorang
Islam. Kejayaan anda yang sebenarnya terletak dalam penilaian yang diberikan oleh Allah,
bahawa anda adalah seorang Mukmin, bukannya seorang munafik, seorang beriman,
bukannya seorang kafir.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
53
BAB KESEPULUH

APAKAH TUJUAN PATUH
KEPADA ALLAH?
Saudara-saudara sesama Muslim!
Saya telah berulangkali menekankan dalam khutbah-khutbah saya yang telah lalu bahawa
"Islam" bermakna patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan seseorang sama sekali tidak boleh
disebut seorang "Muslim" kecuali apabila ia tidak menghambakan diri kepada apa pun
termasuk keinginan dan kemahuannya sendiri, adat dan kebiasaan yang berlaku di
masyarakat, serta kehendak orang-orang yang lebih mencintai dunia, dan hanya patuh kepada
Allah dan Rasul-Nya saja.
Sekarang saya akan menerangkan kepada anda mengapa sangat ditekankan kepatuhan
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ada yang bertanya: Apakah Allah ingin kita jadikan
Maharaja yang berkuasa mutlak hingga ia menuntut kita agar patuh kepada-Nya dan kepada
Rasul-Nya? Apakah Allah juga bercita-cita seperti halnya raja-raja di dunia, untuk
memaksakan kehendak-Nya, dan sebagaimana halnya raja-raja itu juga, menuntut agar semua
orang patuh kepada-Nya saja? Hari ini saya akan memberikan jawapan kepada pertanyaan-
pertanyaan ini.
KESEJAHTERAAN MANUSIA TERLETAK PADA KEPATUHAN
TERHADAP ALLAH
Kenyataan yang sebenarnya, bahawa tuntutan Allah kepada manusia agar patuh kepada-
Nya, adalah dimaksudkan demi kesejahteraan dan kebaikan manusia itu sendiri. Allah
tidaklah sama dengan penguasa-penguasa di dunia ini. Apabila penguasa-penguasa di dunia
menuntut agar rakyat patuh kepada mereka, hal itu mereka lakukan adalah demi kepentingan
mereka sendiri. Tetapi Allah tidaklah memerlukan apa pun dari manusia. Allah tidak sedikit
pun memerlukan balasan dari anda. Allah tidak perlu membangun istana, membeli kereta, dan
membeli barang mewah dari hasil pajak yang dipungut dari anda. Maha Suci Allah, Dia tidak
mengkehendakkan sesuatu apa pun yang sejenis itu. Kerana, segala sesuatu yang ada di dunia
ini adalah milik-Nya belaka. Allah adalah pemilik semua simpanan kekayaan yang ada di
bumi ini. Allah menuntut kesetiaan manusia kepada-Nya hanya kerana la menginginkan agar
manusia hidup sejahtera. Allah tidak menginginkan makhluk paling mulia yang diciptakan-
Nya menjadi hamba syaitan atau hamba manusia, atau menundukkan kepala di hadapan
benda-benda atau makhluk-makhluk yang berdarjat rendah. Allah tidak menginginkan
bahawa mereka yang menjadi wakil-Nya di bumi ini, meraba-raba dalam kegelapan,
kebodohan dan, sebagaimana binatang, menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri, dan
dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang serendah-rendahnya. Kerana
itu la memerintahkan: "Patuhlah anda semua kepada Kami. Berjalanlah terus ke depan dengan
membawa obor, cahaya, yang telah Kami kirimkan kepadamu melalui utusan-utusan Kami.
Pasti anda akan menemukan jalan yang lurus, dan dengan menempuh jalan itu anda akan
memperoleh kedudukan yang terhormat di dunia ini dan di akhirat nanti".
¸ :¦¸´¸| _¸· ¸_¸¸.]¦ .· _,,. .:´¸l¦ ´_¸. ¸¯_-l¦ _.· ¯¸±>, ¸,¡-.Ll!¸, _¸.¡`,´¸ ¸<!¸, ¸.1 ·
,...`.¦ ¸:´¸`¸`-l!¸, _..'¡l¦ ¸ ¸!.¸±.¦ !> ´<¦´¸ _,¸.- ,¸¸l. ¸___¸ ´<¦ ¯_¸|´¸ _¸¸.]¦ ¦¡`. .¦´,
¸¸`>¸¸>`, ´_¸. ¸¸..lLl¦ _|¸| ¸¸¡.l¦ _¸¸.]¦´¸ ¦¸`¸±´ `¡>¸!´,¸l¸¦ ,¡-.Ll¦ ¡¸.¡`>¸¸>`,
_¸. ¸¸¡.l¦ _|¸| ¸¸..lLl¦ .¸¸. l`¸¦ ´¸.>.¦ ¸¸!.l¦ ¯¡> !¸,¸· _¸.¸¦.> ¸___¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
54
"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar daripada jalan yang salah. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat
kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah
pelindung orang-orang yang beriman: Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan,
yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu
adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Surah Al-Baqarah: Ayat 256—257).
PATUH KEPADA SELAIN ALLAH ADALAH
PENYELEWENGAN
Sekarang marilah kita lihat mengapa manusia telah tersesat dalam kegelapan dengan
mematuhi benda-benda selain Allah, dan mengapa bahawa cahaya kebenaran hanya dapat
diperoleh dengan jalan patuh kepada Allah.
Anda tahu bahawa hidup anda terikat oleh beribu mata rantai hubungan. Hubungan anda
yang pertama adalah dengan jasad anda sendiri. Tangan, kaki, mata, telinga, lidah, otak, hati,
perut, semuanya diberikan Allah untuk melayani kepentinganmu. Anda mesti memutuskan
bagaimana caranya mengerjakan mereka. Dengan apa anda harus mengisi perut anda, dan
dengan apa tidak. Pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh tangan dan apa yang tidak. Jalan
mana yang harus ditempuh oleh kaki dan jalan mana yang tidak boleh dijalani. Bentuk
pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh mata dan telinga dan jenis pekerjaan apa yang tidak
boleh. Untuk perbicaraan yang bagaimana lidah harus dipakai. Fikiran macam mana yang
harus difikirkan oleh otak. Semua ini harus anda pertimbangkan. Anda boleh memanfaatkan
pelayan-pelayanmu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. Mereka
boleh mengangkat darjat anda menjadi orang yang mulia dan luhur, tetapi mereka juga boleh
memerosokkan anda ke jurang kehinaan yang lebih rendah daripada binatang.
Selanjutnya anda mempunyai ikatan dengan anggota keluarga anda. Anda punya ayah,
ibu, saudara lelaki, saudara perempuan, anak, isteri, dan kerabat-kerabat lain dengan siapa
anda mesti berurusan terus-menerus. Dalam hal ini, anda harus memutuskan bagaimana anda
harus berbuat terhadap orang-orang ini. Apa hak anda terhadap mereka dan apa hak mereka
terhadapmu? Kesenangan, kebahagiaan dan kejayaan anda di dunia ini dan di akhirat nanti
tergantung pada tingkahl aku anda yang benar terhadap mereka. Apabila tingkah laku anda
salah, dunia akan menjadi neraka bagi anda, dan tidak hanya di dunia ini saja, tapi juga di
akhirat nanti, anda harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
Seterusnya anda juga mempunyai hubungan dengan beribu manusia di dunia ini.
Sebahagian dari mereka adalah tetangga anda, sebahagian adalah teman-teman dan sahabat
anda, dan sebahagian lagi mungkin musuh-musuh anda. Juga banyak antara mereka yang
memberikan layanan kepada anda. Kepada sebahagian dari mereka anda harus memberi
sesuatu, dan dari yang lainnya anda harus mengambil sesuatu. Seseorang yang mempercayai
anda akan mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada anda, sedangkan apabila anda percaya
seseorang, anda juga akan mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya. Kedudukan anda
berada lebih tinggi dari sebahagian orang, dan sebahagian lagi lebih tinggi kedudukannya dari
anda. Pendeknya, anda, tidak dapat tidak, mesti terus-menerus berurusan dengan begitu
banyak orang yang tidak mampu anda hitung. Dan kebahagiaan anda, kehormatan dan nama
baik anda di dunia ini, semuanya tergantung pada kemampuan anda untuk mempertahankan
hubungan-hubungan ini atas dasar tingkah laku yang benar. Dan sama halnya, di akhirat nanti
anda boleh memperoleh tempat terhormat di sisi Allah, hanya apabila anda tidak pernah
merampas hak-hak seseorang dan tidak pernah berlaku zalim terhadap siapapun. Anda akan
memperoleh tempat terhormat di akhirat nanti, apabila di sana tidak ada yang menuntut dan
menuduh anda telah merosakkan kehidupan atau merugikan kehormatan, hidup atau harta
benda seseorang secara tidak sah. Kerana itu anda juga harus memutuskan bagaimana
memelihara hubungan-hubungan yang tidak terhitung banyaknya ini dengan cara yang
sepatutnya, dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang boleh merosak hubungan-
hubungan ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
55
Sekarang anda harus mengingat bahawa untuk memelihara hubungan yang benar —
antara anda dengan tubuh anda sendiri, dengan anggota-anggota keluarga anda, dan dengan
orang-orang lain — anda memerlukan petunjuk pengetahuan pada setiap langkah. Anda harus
tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam setiap tindakan? Apa yang asli dan apa
yang palsu, mana yang adil dan mana yang zalim? Siapa yang mempunyai hak atas diri anda
dan seberapa banyak haknya, apa hak anda atas orang lain dan sejauh mana. Di manakah
keuntungan dan kerugian yang sebenarnya?. Bila anda berusaha mencari pengetahuan tentang
semua hal ini dalam diri anda sendiri, anda tidak akan mendapatkannya kerana diri manusia
(nafs) sendiri adalah jahil. Apalagi yang dipunyai nafsu itu selain dorongan-dorongan
keinginan jasmani? Nafsu anda akan menyuruh minum minuman keras, melacur dan mencari
wang dengan cara tidak sah, kerana hal-hal itu adalah menyenangkan bagi nafsu. Nafsu akan
menggoda anda untuk merampas hak-hak orang lain dan menahan hak mereka, kerana
perbuatan seperti itu adalah menguntungkan bagi diri anda. Nafsu akan mengajak anda
memperalat dan mencegah anda untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kerana
dengan cara ini hidup anda akan enak sekali. Apabila anda menyerahkan diri kepada nafsu
yang jahil dan menyeleweng itu, tentu ia akan menyeret anda menjadi orang yang hanya
mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang berakhlak buruk dan rosak, hidup anda akan
hancur di dunia dan di akhirat nanti.
Hal kedua yang mungkin terjadi dari mengikuti nafsu anda sendiri, adalah anda
mempercayakan diri pada manusia-manusia seperti anda sendiri, dan menyerahkan diri anda
kepada kekuasaan mereka dan membiarkan mereka menyeret anda ke mana saja mereka
kehendaki. Bahaya yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini adalah munculnya orang-
orang egois yang akan mempermainkan anda, atau munculnya orang-orang jahil — yang dia
sendiri sudah sesat — yang akan menyesatkan anda. Atau seorang yang zalim mungkin akan
memperalat anda — menggunakan anda — untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain.
Pendeknya, dengan mempercayakan diri pada orang Iain, anda tidak akan mendapatkan
petunjuk pengetahuan yang dapat membimbing anda untuk membezakan mana yang benar
dan mana yang salah, dan anda tidak akan dapat menempuh jalan yang benar dalam hidup di
dunia ini.
PETUNJUK YANG BENAR HANYA DARI ALLAH
Akhirnya hanya tinggal Allah Yang Maha Mengetahui sajalah yang boleh memberi
petunjuk yang anda perlukan. Tuhan adalah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Allah
mengetahui segala rahsia dan hakikat sesuatu. Hanya Dialah yang boleh memberitahu anda
di mana letak keuntungan dan kerugian anda yang sebenarnya, tindakan apa yang betul-betul
benar bagi anda dan tindakan apa yang salah. Di samping itu Allah juga tidak memerlukan
apa pun dari anda atau dari siapa saja. Allah tidak perlu mengejar-ngejar keuntungan. Allah
sama sekali tidak perlu (ma'adzallah) untuk mencari keuntungan dengan jalan menipu. Jadi
petunjuk apa pun yang diberikan oleh Zat yang Maha Suci dan tidak memerlukan sesuatu itu,
tidak akan mengandungi tujuan mencari keuntungan diri sendiri, dan sepenuhnya hanya
dimaksudkan demi untuk kepentingan anda sendiri. Allah juga Hakim yang Maha Adil.
Tidak ada satu titik kezaliman pun yang ada pada-Nya. Dengan demikian, perintah-perintah-
Nya seluruhnya akan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kalau anda mengikuti
perintah-perintah-Nya, maka anda tidak akan terjerumus melakukan kezaliman kepada diri
anda sendiri mahupun kepada orang lain.
BAGAIMANA MEMPEROLEH MANFAAT DARI BIMBINGAN ILAH1?
Diperlukan dua hal untuk memperoleh manfaat dari petunjuk yang diberikan Allah.
Pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa petunjuk itu.
Ertinya, anda harus betul-betul yakin bahawa petunjuk apa pun yang diberikan oleh
Rasulullah berdasarkan Wahyu Ilahi adalah mutlak benar, lepas dari apakah anda memahami
kebijaksanaan yang ada di sebalik petunjuk itu atau tidak.
Kedua, setelah mempercayai petunjuk itu, anda harus segera menurutinya; kalau tidak,
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
56
anda tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada
anda bahawa suatu makanan mengandungi racun yang mematikan, kerana itu jangan
dimakan. Lalu anda berkata: "Kamu pasti benar. Makanan itu tentu mengandungi racun dan
boleh mematikan". Tetapi setelah mempercayai hal itu anda lalu memakan makanan itu.
Tentu saja akibatnya akan sama saja dengan apabila anda memakannya tanpa tahu bahawa
makanan itu beracun.
Jadi, apa gunanya anda mempercayai dan mengetahui bahawa makanan itu beracun?
Anda akan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk Allah apabila anda mematuhi perintah-
perintah-Nya setelah anda percaya kepada-Nya. Anda tidak boleh hanya berkata sahaja:
"Kami percaya dan membenarkan" terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah, anda
harus betul-betul melaksanakannya. Demikian pula, anda tidak boleh hanya berjanji di mulut
saja bahawa anda tidak akan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, tapi harus
betul-betul menjauhinya. Itulah sebabnya Allah berulang-ulang menegaskan:
¦¡`-,¸L¦´¸ ´<¦ ¦¡`-,¸L¦´¸ ... _¡.¯¸l¦ ¸__¸
"Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya ...".
(Surah, Al-Ma"idah, Ayat: 92).
... ¿¸|´¸ :¡`-,¸L. ¦¸..¸. ... ¸__¸
"... Dan jika kamu taat kepadanya (Rasul), nescaya kamu mendapat petunjuk ...".
(Surah, Al-Nur, Ayat: 54).
¸ ¦¡l->´ ´,! s: ¸_¡.¯¸l¦ ¯¡÷ .¸ , ¸,l..´ ¡>¸.- , !.-, .· `¡l- , ´<¦ _¸¸.]¦
_¡ll.., ¯¡>.¸. ¦:¦´¡¸l ¸¸.`>´,l· _¸¸.]¦ ¿¡±¸l!>´ _s .¸:¸¸¯.¦ ¿¦ ¯¡·¸´,,¸.. «´..¸· ¸¦ ¯¡·¸´,¸¸.`,
´,¦.s '¸,¸l¦ ¸__¸
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu
kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang
beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka
hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cubaan atau
ditimpa azab yang pedih".(Surah, Al-Nur, Ayat: 63).
ERTI PATUH KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH
Saudara-saudara sesama Muslim.
Seruan saya yang berulang-ulang kepada anda, bahawa hanya Allah dan Rasul-Nya
sajalah yang harus dipatuhi, tidak bererti bahawa anda tidak boleh mendengarkan perkataan
dari siapa pun. Tapi maksudnya ialah bahawa anda tidak boleh mengikuti perkataan orang
begitu saja, tapi mestilah anda selalu memeriksa apakah orang yang menyuruh anda
melakukan sesuatu itu berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Apabila perkataan
orang itu memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka anda harus mengikuti
perkataannya, kerana hal itu bererti bahawa anda mengikuti Allah dan Rasul-Nya, bukannya
orang itu sendiri. Tetapi bila perkataannya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-
Nya, maka anda tidak boleh mengikutinya kerana seorang Muslim tidak boleh mengikuti
perkataan siapa pun selain yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
Anda akan dapat memahami masalah ini bila anda mengingat bahawa Allah sendiri
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
57
tidaklah mungkin akan datang kepada anda dan menyampaikan perintah-perintah-Nya. Apa
pun perintah-perintah yang hendak disampaikan-Nya kepada anda telah disampaikan-Nya
melalui Rasul-Nya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri telah pulang ke
rahmat-Nya, kira-kira seribu empat ratus tahun yang lalu. Perintah-perintah Allah yang
disampaikan kepada beliau tersimpan dalam Al-Qur'an dan perintah-perintah beliau sendiri
yang berdasarkan perintah Allah tersimpan dalam Hadith. Tetapi Al-Qur'an dan Hadith
bukanlah manusia-manusia yang akan pergi ke mana-mana dan memberikan perintah-
perintah. Mereka tidak boleh datang kepada anda dan memberikan perintah untuk melakukan
hal-hal tertentu, dan melarang melakukan hal-hal tertentu. Dalam hal ini hanya manusia
sajalah yang dapat membantu anda menyesuaikan tingkah laku anda sesuai dengan ajaran-
ajaran Al-Qur'an dan Hadith. Kerana itu, apabila anda memang tidak memiliki sendiri Al-
Qur'an dan kumpulan-kumpulan Hadith yang bersangkutan dengan masalah kehidupan anda,
maka tak ada jalan lain bagi anda selain mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang yang tahu
akan kedua sumber tersebut. Tetapi anda tidak boleh mengikuti perkataannya secara membuta
saja, tetapi mestilah memeriksa apakah perkataannya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith
atau tidak. Bila orang tersebut memberi bimbingan kepada anda berdasarkan Al-Qur'an dan
Hadith, maka wajiblah bagi anda untuk mengikutinya. Tetapi bila perkataannya tidak sesuai
dengan Al-Qur'an dan Hadith maka anda dilarang untuk mengikutinya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
58
BAB KESEBELAS

PERBEZAAN ANTARA DIN DAN SYARI'AH
Saudara-saudara sesama Muslim.
Dalam pembicaraan-pembicaraan keagamaan, anda sering memakai dan mendengar dua
perkataan: din dan syari'ah. Tetapi sedikit sekali di antara anda yang tahu tentang makna
kedua kata itu. Orang-orang awam memang tidak boleh disalahkan; bahkan orang-orang yang
berpendidikan serta banyak 'ulama' pun tidak tahu makna dan penggunaan kedua kata ini serta
perbezaan ertinya, sungguh patut disesalkan. Kerana kejahilan ini, kata din dan syari'ah
seringkali dicampuradukkan dan menimbulkan banyak kebingungan dan kekacauan. Sekarang
saya akan menerangkan kepada anda makna kedua kata itu dengan bahasa yang sederhana.
ERTI "DIN"
Din mempunyai beberapa erti. Erti yang pertama adalah "kehormatan pemerintahan,
negara, kemaharajaan dan kekekuasaan". Erti yang kedua sangat bertentangan dengan erti
yang pertama, yaitu: "ketundukan, kepatuhan, perbudakan, penghambaan, dan penyerahan".
Erti ketiga adalah "memperhitungkan, mengadili, memberi ganjaran dan hukuman atas
perbuatan-perbuatan". Ketiga erti ini dipakai dalam Qur'an.
Allah mengatakan:
¿¸| _¸¸.]¦ ..¸s ¸<¦ `¸.l`.¸¸¦ ... ¸¸_¸
"Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah, hanyalah Islam ...".
(Surah Ali 'Imran, Ayat: 19).
Ini bererti bahawa bagi Allah yang disebut din adalah ajaran yang membuat manusia
mengakui hanya Allah saja yang menjadi Pemilik Kemuliaan dan Kehormatan, dan yang
tidak membuat manusia bersujud di hadapan siapa pun kecuali Allah. Manusia harus
memandang Allah saja sebagai Majikan, Yang Dipertuan dan Penguasa, dan manusia tidak
boleh menjadi hamba, pelayan dan bawahan dari siapa pun kecuali Allah. Manusia harus
menganggap Allah saja sebagai Pemberi ganjaran dan hukuman, dan tidak boleh takut
bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali Dia, tidak boleh menginginkan ganjaran atau
menakuti hukuman dari siapa pun kecuali dari Dia. Sebutan din seperti ini adalah agama
Islam maksudnya. Apabila, berlawanan dengan din yang seperti ini, misalnya, manusia
menganggap seorang manusia lain sesamanya sebagai pemilik kehormatan dan kemuliaan
yang sesungguhnya, sebagai tuan dan penguasa yang sesungguhnya, serta pemberi ganjaran
dan hukuman yang sebenarnya, lalu tunduk kepadanya dengan sikap yang hina, menghamba
kepadanya, mentaati perintah-perintahnya, menginginkan ganjaran dan menakuti hukuman
daripadanya, maka din seperti ini adalah din yang batil. Allah tidak akan menerima din yang
semacam ini kerana sama sekali berlawanan dengan kenyataan sebenarnya. Tidak ada sesuatu
pun selain Allah yang memiliki kehormatan dan kemuliaan di seluruh alam semesta ini, tidak
pula ada kekuasaan dan kerajaan selain kekuasaan dan kerajaan-Nya. Manusia diciptakan
tidak untuk menjadi pelayan atau budak dari siapa pun selain Allah, tidak pula ada majikan
yang sebenarnya selain Dia yang mampu memberi ganjaran dan hukuman. Kenyataan ini
telah ditunjukkan dalam dua ayat berikut:
_.´¸ ¸_.¯,, ´¸¯, s ¸¡.l`.¸¸¦ !´.,¸: _l· _,1`, «.¸. ´¡>´¸ _¸· ¸:¸¸>¸¦ ´_¸. ´_,¸¸¸..>l¦ ¸__¸
"Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan
diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".
(Surah Ali 'Imran: Ayat 85).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
59
Ertinya, barangsiapa, dengan sengaja mengabaikan kedaulatan dan kemaharajaan Tuhan,
mengakui manusia lain sesamanya sebagai majikan dan penguasa, serta menjadi pelayan dan
hambanya, dan menganggapnya sebagai pemberi ganjaran dan hukuman, maka Tuhan tidak
akan menerima din-nya, kerana:
!.´¸ ¦¸'¸¸.¦ ¸¸| ¦¸.,-´,¸l ´<¦ _,¸.¸l>: `«] _¸¸.]¦ ...´,!±´.`> ¸_¸
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…"
(Surah Al-Bayyinah: Ayat 5).
Memang, Allah telah menciptakan manusia agar menjadi hamba-Nya semata-mata, dan
Dia telah melarang mereka bersikap hina dan menghamba kepada siapa pun selain Dia.
Kerana itu, wajiblah manusia memalingkan diri dari sesama makhluk dan memusatkan
perhatian mereka hanya kepada din mereka saja, yaitu kepatuhan dan penghambaan kepada
Allah. Manusia harus mengabdikan diri untuk melayani-Nya dengan sepenuh hati, dan hanya
takut akan tanggungjawab terhadap-Nya saja.
´¸¯,-·¦ ¸_,¸: ¸<¦ _¡-¯,, .`«]´¸ ´¡l`.¦ _. _¸· ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ !´s¯¡L !>¯¸é´¸ ¸«,l¸|´¸
_¡`- >¯¸`, ¸__¸
"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah
menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa,
dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).
Ini bererti bahawa, apakah manusia mahu bersikap hina dan rendah serta melayani
manusia lain sesamanya — bukan Allah — walaupun semua makhluk yang ada di langit dan
di bumi adalah menjadi budak dan pelayan yang patuh kepada Allah semata-mata, dan
mereka hanya menyerahkan diri keada-Nya saja dan mempertanggungjawabkan perbuatan
mereka kepada-Nya saja? Apakah manusia mahu membuat rencana sendiri yang bertentangan
dengan rencana seluruh alam semesta yang terdiri dari bumi dan langit.
´¡> _¸.]¦ _.¯¸¦ .`«]¡.´¸ _.¸l!¸, ¸_¸¸:´¸ ¸´_>l¦ .:¸¸¸L`,¸l _l s ¸_,¸.]¦ .¸«¸¦é ¯¡ l´¸ :¸¸é
_¡´¸¸:.l¦ ¸__¸
"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama
yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik
tidak menyukai".(Surah al-Taubah: Ayat 33).
Ini bererti bahawa Allah telah mengutus Utusan-Nya dengan membawa din yang benar
dengan tujuan mengakhiri kedaulatan semua Tuhan-tuhan palsu, dan meningkatkan darjat
manusia sedemikian rupa, sehingga ia tidak lagi menjadi pelayan dari siapa pun kecuali
Penguasa alam-semesta, tidak peduli keberatan apa pun yang diajukan oleh kaum musyrik
dan kafir terhadapnya, kerana kejahilan mereka.
¯¡>¡l¸.. ·´¸ _.> ¸ _¡>. «´..¸· ¿¡÷ ,´¸ _,¸.]¦ .`«¦é ¸< ... ¸__¸
"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi
Allah ..." (Surah Al-Anfal: Ayat 39).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
60
Ertinya, anda harus melakukan peperangan, sehingga kejahatan kedaulatan makhluk —
bukan kedaulatan Allah — dapat dilenyapkan, dan hanya hukum Allah saja yang berlaku di
dunia ini, kedaulatan Allah saja yang diakui dan manusia hanya menjadi hamba Allah semata-
mata.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, tentulah anda sekarang boleh memahami erti
din (agama), yakni:
O Mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan, Majikan, dan Penguasa.
O Taat hanya kepada Allah saja, serta mengabdi hanya kepada-Nya saja.
O Takut akan pertanggungjawaban terhadap Allah, takut pada hukuman-Nya,
dan sangat mengharapkan ganjaran-Nya.
Kerana, perintah-perintah Allah hanya disampaikan kepada manusia dalam Kitab-Nya
melalui perantaraan Rasul yang membawa Kitab Suci tersebut, maka seorang yang mengakui
Allah sebagai Tuhan dan Penguasa, baru dikatakan patuh kepada-Nya, apabila ia juga patuh
pada Utusan-Nya dan melaksanakan perintah-perintah yang diterimanya melalui Utusan
tersebut, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an:
_¸.,. , ¸ :¦´, !.¸| ¯¡>.¸¸.! , _.'¸ ¯¡>.¸. ¿¡¯.1 , ¯_>,l. _¸.. ,¦´, ¸_.· _..¦ _l.¦´¸ ¸ ·
.¯¡> ¯¡¸¸¯,l s ¸´¸ ¯¡> ¿¡.¸>´ ¸__¸
"Wahai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang
menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan
perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati". (Surah Al-A’raf: Ayat 35).
Inilah tepatnya erti yang tekandung dalam din.
APAKAH SYARI'AH ITU?
Selanjutnya akan saya terangkan kepada anda apakah syari'ah itu sebenarnya. Syari'ah
bererti cara dan jalan. Apabila anda telah mengakui Allah sebagai yang paling berdaulat atas
diri anda dan menerima penghambaan terhadap-Nya dan apabila anda telah mengakui
bahawa Rasul adalah penguasa dan pemerintah yang nampak di dunia ini, sebagai wakil dari
Tuhan, serta mengakui bahawa Kitab Suci yang dibawa Rasul tersebut, memang, dikirimkan
oleh Allah, maka ini bererti bahawa anda telah memasuki din Allah. Setelah itu, bagaimana
cara anda untuk mengabdi kepada Allah, dan jalan mana yang harus ditempuh dalam
pengabdian anda kepada-Nya, itulah yang disebut syari'ah. Cara dan jalan ini juga
ditunjukkan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang mengajarkan cara menyembah-Nya serta
jalan menuju kesucian dan kebersihan. Rasul menunjukkan kepada kita jalan menuju
kebajikan dan kesolehan, cara-cara memberikan hak-hak, cara-cara melakukan perhubungan
dan urusan-urusan dengan sesama manusia, dan cara hidup keseluruhan. Perbezaan antara
din dan syari'ah adalah bahawa, din selamanya adalah satu dan sama, baik dahulu mahupun
sekarang, maka syari'ah adalah banyak. Sebahagian daripadanya dihapuskan, sebahagian lagi
diganti. Tapi perubahan-perubahan dalam syari'ah ini tidaklah mengubah din. Din-nya Nabi
Nuh adalah sama dengan din-nya Nabi Ibrahim, Musa Isa (Yesus), Syu'aib, Saleh, Hud, dan
Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, tetapi masing-masing syari'ah dari tiap-tiap Rasul
tersebut berbeza satu sama lain sampai sejauh tertentu. Cara-cara melakukan alat dan puasa
dari satu Nabi ke Nabi yang lain, ajaran-ajaran tentang halal dan haram, peraturan-peraturan
tentang bersuci dan aturan-aturan perkahwinan, perceraian dan pembahagian warisan agak
berbeza dari satu syari'ah ke syari'ah yang lain. Tapi meskipun ada perbezaan-perbezaan
dalam syari'ah ini, namun semuanya adalah sama-sama Muslim pengikut-pengikut Nabi
Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Musa, dan kita semua ini adalah juga
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
61
orang-orang Muslim kerana din kita adalah satu dan sama. Ini menunjukkan bahawa din
tidak terpengaruh oleh perbezaan-perbezaan dalam peraturan-peraturan syari'ah. Din tetap
sama walaupun cara-cara untuk melaksanakannya berbeza.
SIFAT PERBEZAAN DALAM SYARI'AH
Untuk memahami perbedaan ini, marilah kita umpamakan ada seorang tuan yang
mempunyai banyak pelayan. Seorang pelayan yang tidak mengakui tuannya dengan
semestinya, dan tidak menganggap perintahnya layak untuk ditaati, adalah pelayan yang
pembangkang dan tidak patut disebut pelayan. Sedangkan mereka yang mengakui tuannya
sebagai tuan, merasa berkewajiban menjalankan perintah-perintahnya dan takut untuk
membangkang terhadapnya, adalah layak disebut pelayan. Apabila cara-cara melaksanakan
tugas yang diberikan oleh tuan mereka itu berbeza satu sama lain, maka hal itu tidaklah
mempengaruhi sifat rupa mereka sebagai pelayan. Bila sang tuan menunjukkan satu cara
untuk me layaninya kepada seorang pelayan dan menunjukkan cara yang lain kepada pelayan
yang lain, maka pelayan yang pertama tidak berhak untuk mengatakan bahawa hanya dia
sendirilah pelayan tuannya itu dan pelayan yang kedua itu bukan. Sama halnya, apabila
pemahaman seorang pelayan tentang perintah tuannya berbeza dengan pemahaman pelayan
yang lain tetapi keduanya melaksanakan perintah itu sebagaimana menurut pemahaman
masing-masing, maka kedua pelayan tersebut adalah sama-sama mengabdi pada tuannya
dengan pengabdian yang sama. Mungkin yang satu salah dalam memahami maksud perintah
itu sedang yang lain dapat memahaminya dengan betul. Tetapi selama keduanya tetap
melaksanakan perintah-perintah tersebut, maka tidak seorang pun boleh mengatakan kepada
pelayan yang salah faham itu bahawa, ia telah membangkang perintah tuannya dan kerana itu
ia dipecat dari jabatannya.
Dari contoh ini anda dapat dengan jelas memahami perbezaan antara din dan syari'ah.
Sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, Allah telah
mengirim berbagai syari'ah melalu berbagai Rasul. Kepada seorang Rasul dikirimkan satu
macam cara mengabdi kepada Allah, dan kepada Rasul yang lain dikirimkan cara yang lain.
Mereka yang mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkan oleh Rasul-Rasul
tersebut adalah orang-orang Islam, walaupun cara-cara pengabdian mereka berbeda satu sama
lain. Kemudian pada waktu Rasulullah Muhammad diutus, Allah memerintahkan: "Sekarang
seluruh cara-cara pengabdian yang telah lalu, Kami hapuskan. Mulai sekarang siapa saja yang
ingin mengabdi kepada Kami haruslah mengikuti cara yang telah Kami ajarkan kepada Rasul
Kami yang terakhir". Maka setelah adanya perintah ini, tidak seorang pun yang boleh
mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang sudah lalu, kerana bila ia tidak mengikuti
cara yang baru dan mengikuti cara yang lama, maka sebenarnya dia tidaklah mentaati perintah
Allah, melainkan menuruti kemahuannya sendiri. Kerana itu ia dapat dan memang dengan
sendirinya, dipecat dari jabatan sebagai hamba Allah, atau dalam bahasa agama, ia telah
menjadi kafir.
SIFAT PERBEZAAN DALAM MAZHAB FIQH
Hal yang tersebut di atas menyangkut pengikut Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad
Sallallahu'alaihi Wasallam. Mengenai pengikut-pengikut RasuluLah Muhammad
Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri, maka bahagian kedua dari contoh tersebut di atas berlaku
bagi mereka. Semua orang yang percaya bahawa syari'ah yang dikirimkan Allah kepada
Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam adalah Syari'ah Allah dan merasa berkewajipan untuk
mengikutinya adalah orang-orang Islam. Sekarang, apabila sebahagian orang Islam
memahami perintah-perintah dalam syari'ah itu dengan sesuatu pengertian dan sebahagian
orang Islam yang lain memahaminya dengan pengertian yang berbeza, maka kedua kelompok
orang Islam tersebut tetaplah orang-orang Islam, walaupun masing-masing memiliki
pengertian yang berbeza tentang perintah-perintah tersebut, dan menjalankannya dengan cara
yang berbeza pula, kerana masing-masing yang mengikuti sesuatu cara berkeyakinan bahawa
cara itulah yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini, masing-masing kelompok tidak
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
62
berhak untuk mengatakan bahawa kelompoknya sendiri adalah hamba-hamba Allah yang
sebenarnya, sedang kelompok yang lain bukan. Yang dapat dikatakannya adalah bahawa
kelompoknya sendirilah yang memiliki pemahaman yang tepat mengenai perintah Allah,
sedangkan kelompok yang lain tidak. Tetapi mereka sama sekali tidak berhak memecat
kelompok yang lain itu dari kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. Barangsiapa yang
berani memecat seorang Islam dari kelslamannya bererti telah menganggap dirinya sebagai
Tuhan. Seolah-olah ia berkata: "Sebagaimana yang engkau ketahui, adalah wajib bagimu
untuk mentaati perintah-perintah Allah, demikian pula wajib bagimu untuk tunduk pada
pemahamanku tentang perintah Allah itu. Apabila kamu tidak mahu tunduk, maka dengan
kehendakku sendiri aku akan memecatmu dari kedudukanmu sebagai hamba Allah".
Bayangkan, betapa gawatnya hal ini! Kerana itu Rasulullah SAW mengatakan:
"Barangsiapa dengan semena-mena mengecap seorang Muslim sebagai kafir, maka
tuduhannya itu akan berbalik kepada dirinya". Kerana Allah hanya mewajibkan seorang
Muslim taat kepada perintah-Nya saja, si penuduh itu berkata: "Tidak, kamu juga harus
tunduk pada penafsiran dan penilaianku" (yang bererti: Tuhanmu bukan hanya Tuhan sendiri
saja, tetapi aku juga adalah tuhanmu yang kecil). Dan apabila kamu tidak tunduk pada
perintahku, maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecat dari kedudukanmu sebagai
hamba Tuhan, tidak peduli sama ada Tuhan memecatmu atau tidak". Barangsiapa yang
sewenang-wenangnya berkata seperti ini, bererti ia telah melibatkan dirinya ke dalam bahaya
menjadi seorang kafir, terlepas dari apakah orang yang dikata-katakannya itu berubah dari
Muslim menjadi kafir atau tidak.
Saudara-saudara!
Saya harap anda semua telah memahami sepenuhnya perbezaan antara din dan syari'ah.
Anda tentunya juga telah mengerti bahawa perbezaan dalam cara mengabdi pada Allah tidak
bererti menyimpang dari din, asalkan orang yang mengikuti cara yang tertentu, benar-benar
sadar dan yakin bahawa Allah dan Rasul-Nya benar-benar memerintahkan apa yang
dikerjakannya itu, dan untuk menguatkan cara yang dilakukannya itu ia memiliki bukti yang
sah dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.
BAHAYANYA TIDAK MEMAHAMI PERBEZAAN ANTARA "DIN" DAN
"SYARI'AH"
Sekarang saya ingin memberitahu kepada anda bahaya yang akan melanda masyarakat
Islam kerana ketidakmengertian mereka akan perbezaan antara din dan syari'ah.
Di kalangan umat Islam ada beberapa cara dalam mengerjakan solat. Suatu kelompok
orang Islam meletakkan tangannya di atas dada, sedang yang lain meletakkan di atas pusat
atau perutnya. Sekelompok orang ikut membaca Fatihah ketika menjadi ma'mum di belakang
imam, sementara kelompok yang lain tidak. Satu kelompok membaca amin dengan keras,
sedang kelompok yang lain dengan suara perlahan. Masing-masing kelompok mengikuti cara
masing-masing dengan keyakinan bahawa cara yang dipakai kelompoknya sendiri itulah yang
diajarkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam, dan untuk memperkuat keyakinannya itu
mereka memiliki dalil yang kuat. Kerana itu, semua kelompok adalah tetap merupakan
pengikut Nabi Sallallahu'alaihi Wasallam, walaupun cara-cara solat mereka berbeza. Tetapi
orang-orang yang tidak baik hatinya, yang menganggap masalah-masalah syari'ah ini sebagai
masalah-masalah din sendiri, menyatakan: perbezaan-perbezaan dalam cara-cara beribadat itu
sebagai perbezaan-perbezaan dalam din. Orang-orang seperti ini membuat kelompok-
kelompok sendiri, memisahkan masjid-masjid mereka dari masjid-masjid kelompok lain,
saling menghina satu sama lain, mengusir orang-orang Islam dari kelompok lain dari masjid-
masjid mereka, melakukan perang debat dan dalil dan memecah belah umat Rasulullah.
Bahkan kalau hal ini masih tidak memuaskan mereka maka orang-orang yang suka bertengkar
ini lalu mulai saling mengecap sebagai kafir, berdosa, atau pembuat bid'ah. Ini boleh terjadi
apabila seseorang yang berprinsip sesuai dengan pemahamannya tentang Al-Qur'an dan
Sunnah, tidak merasa puas pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tidak merasa puas
hanya dengan menjalankan prinsipnya itu bagi dirinya sendiri, tetapi menganggap perlu untuk
memaksakan pendiriannya itu pada orang-orang lain, dan apabila orang-orang lain itu
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
63
menolaknya, ia lalu mengecap: mereka kafir dan telah keluar dari din Allah.
Berbagai mazhab yang anda lihat, terdapat di kalangan umat Islam, seperti mazhab
Hanafi, Syafi'i, Ahlul Hadith dan sebagainya, semuanya mengakui Al-Qur'an dan Hadith
seagai pegangan terakhir dan melaksanakan ajaran-ajaran daripadanya sesuai dengan
pemahaman mereka. Mungkin bahawa pemahaman yang dimiliki suatu mazhab adalah betul
dan pemahaman yang lain keliru. Saya sendiri adalah penganut salah satu mazhab tersebut
dan menganggapnya betul. dan saya juga mengemukakan hujjah dengan mereka yang
menentang mazhab saya, untuk menerangkan kepada mereka apa yang saya anggap benar dan
membuktikan apa yang saya pandang salah. Tetapi menganggap pendapat orang lain salah
adalah berbeza dengan mengkafirkannya. Setiap orang Islam punya hak untuk mengikuti
syari'ah menurut pemahamannya sendiri. Apabila sepuluh orang Islam mengikuti sepuluh cara
yang berbeda, mereka semuanya adalah tetap orang-orang Islam selama mereka masih
percaya pada syari'ah Islam. Mereka tetap merupakan satu ummah dan tidak ada alasan bagi
mereka untuk membentuk kelompok yang terpisah-pisah. Tetapi orang-orang yang tidak
memahami hal ini lalu memecah belah masyarakat Islam menjadi kelompok-kelompok yang
terpisah-pisah kerana soal-soal yang remeh, saling menyerang, saling berpisah solat dan
masjid, menghentikan saling kahwin-mengahwini dan saling berhubungan, dan kegiatan
kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang sesama golongannya sendiri, dengan cara
sedemikian rupa seolah-olah masing-masing kelompok adalah satu umat yang berdiri sendiri.
BAHAYA PERPECAHAN
Anda tidak akan dapat menyedari bahaya apa yang telah menimpa Islam disebabkan oleh
perpecahan ini, dengan hanya menyatakan bahawa kaum Muslimin adalah satu umah. Tapi
cubalah buka mata anda untuk melihat kenyataan berikut ini.
Di Hindustan ini, ada 80 juta orang Islam. Seandainya masyarakat yang demikian
besarnya ini betul-betul bersatu dan berjuang bahu-membahu untuk menegakkan kalimah
Allah, siapa di dunia ini yang akan berani menganggap ringan terhadap mereka? Tetapi dalam
kenyatannya, kerana adanya perpecahan-perpecahan di kalangan umat, umat ini telah
terpecah-pecah menjadi beratus-ratus golongan. Masing-masing golongan saling membenci,
dan kerananya tidak dapat bersatu bahkan dalam keadaan yang paling gawat sekalipun.
Masing-masing kelompok umat Islam saling berprasangka melebihi prasangka orang Yahudi
terhadap orang Kristian. Seringkali terjadi seorang anggota suatu kelompok umat Islam
berpihak kepada orang-orang kafir untuk menghinakan seorang anggota kelompok umat Islam
yang lain. Dalam keadaan begini, jangan hairan bila anda melihat umat Islam dikalahkan dan
dikuasai orang lain. Itulah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka
telah terkena hukuman yang telah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an.
¸¦... ¯¡>.¸,l , !´-´,¸: _,¸.`,´¸ _>.- , ´_! , ¸_-, ... ¸__¸
"... atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan
merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain
(Surah Al-An'am: Ayat 65).
Ertinya, salah satu hukuman Allah ialah bahawa Ia membahagi-bahagikan anda sekalian
menjadi golongan-golongan yang berbeza-beza dan menjadikan golongan yang satu menjadi
musuh golongan yang lain.
Saudara-saudara. Hukuman yang dideritai oleh kaum Muslimin di seluruh Hindustan
nampak paling nyata di Punjab. Di sini persengketaan antara kaum Muslimin adalah paling
ramai di seluruh negeri, dan kerana inilah maka jumlah anda yang majoriti di Punjab ini tidak
memiliki kekuatan apa-apa yang dapat mendatangkan faedah. Apabila anda menginginkan
kesejahteraan, anda mesti membubarkan semua golongan-golongan yang ada, hidup
bersaudara satu sama lain dan menjadi satu umah yang bersatu. Tidak ada satu dalil pun
dalam Syari'ah Allah yang dapat dijadikan dasar untuk menjadikan mazhab-mazhab Ahlul
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
64
Hadith, Hanafi, Deobandi, Brelvi, Syi'ah, Sunni dan sebagainya sebagai umat-umat yang
terpisah-pisah. Umat-umat semacam ini adalah hasil dari kejahilan. Allah hanya menjadikan
satu umat saja, iaitu: "Umat Muslimah."
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
65
BAB KEDUA BELAS

LA ILAHA ILLA'LI.AH
MANHAJ HIDUP MUSLIM

Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala adalah merupakan akar tunjang dan
rukun pertama dalam aqidah Islamiyyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan
Melainkan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH). Manakala menerima pengajaran dari
Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam mengenai cara menjalankan dan melaksanakan
pengabdian itu adalah merupakan bahagian yang kedua daripadanya, yang dijelmakan di
dalam pengakuan: Muhammad itu ialah Utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH).
Hati Muslim yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah hati yang
menjelma di dalamnya kedua-dua dasar yang disebutkan di atas tadi. Semua perkara selain
daripada kedua-duanya baik yang berbentuk asas-asas keimanan dan rukun Islam, adalah
merupakan pelengkap bagi kedua-dua tadi; kerana keimanan kepada malaikat-malaikat Allah,
kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat, qada dan qadar, juga sembahyang, zakat,
puasa dan haji, hukum halal dan haram, kemudian hudud dan ta'zir, serta peraturan-peraturan
mengenai muamalah, hukuman perundangan dan arahan-arahan keislaman semuanya itu
adalah tegak di atas dasar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Begitu juga
sumber-sumber itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh
Rasululah Sallallahu'alaihi Wasallam daripada Tuhannya.
Pengakuan yang ringkas dan mutlak itu memberikan panduan kepada kita untuk
membuat kata pemutus mengenai beberapa persoalan pokok mengenai hakikat agama ini dan
mengenai gerakannya di dalam kenyataan.
Pengakuan ini memberi panduan kepada kita dalam membuat garis pemisah mengenai:
Pertama :Bentuk dan tabiat masyarakat Islam.
Kedua :Program pertumbuhan dan perkembangan masyarakat
Islam.
Ketiga :Program Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat
jahiliyah.
Keempat :Program Islam dalam menghadapi kenyataan hidup umat
manusia seluruhnya.
yang semuanya ini merupakan masalah pokok dalam program gerakan Islam, dulu dan
sekarang.
Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan tabiat "Masyarakat Islam" itu
ialah bahawasanya masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada
Allah Subhanahu Wata'ala di dalam semua urusannya. Mengabdikan diri yang dijelma dan
dibentuk oleh pengakuan dan ikrar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa
Muhammad itu ialah utusan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMADUR
RASULULLAH).
Pengabdian diri itu hendaklah terjelma di dalam bentuk kepercayaan seperti juga di dalam
semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan, sepertimana juga ianya menjelma di dalam
peraturan-peraturan dan undang-undang. Sebab bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu
Wata'ala seorang yang tidak meyakini keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala.
Firman Allah:
¤ _!·´¸ ´<¦ ¸ ¦¸.¸>`.. ¸_,¸. l¸| ¸_,´..¦ !..¸| ´¡> «.l¸| .¸>´¸ ´_.`,¸|· ¸¿¡,>¯¸!· ¸_¸¸ .`«]´¸ !. _¸·
¸,´ ¡.´,´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ `«]´¸ _¸¸.]¦ !´,¸.¦´ ¸ ´¸¯, -·¦ ¸<¦ ¿¡1`.. ¸__¸
Maksudnya: Dan Allah berkata: Janganlah kamu adakan dua Tuhan, kerana sesungguhnya
Tuhan itu Esa, dan kepada-Kulah hendaknya kamu takut. Dan bagi-Nyalah apa yang ada di
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
66
langit dan di bumi, dan bagi-Nyalah ketaatan dengan tetap, apakah kepada yang selain dari
Allah kamu mahu berbakti?
(Surah Al-Nahl: Ayat 51-52).
Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang mempersembahkan atau pun
melakukan syi'ar dan lambang pengabdian kepada yang lain daripada Allah, sama ada
bersama-sama dengan Allah atau pun secara bersendirian dan tidak bersama-sama dengan
Allah. Firman Allah Subhanahu Wata'ala:
¯_· ¿¸| _¸.¸ . _¸>´.·´¸ _!´,>:´¸ _¸.!..´¸ ¸< ¸,´¸ _,¸.¹. -l¦ ¸¸__¸ ¸ ,,¸¸. .«l ,¸l.¸,´ ¸
,¯¸¸.¦ !.¦´¸ `_¸¦ _,¸.¸¹`..¦ ¸¸__¸
Maksudnya: Katakanlah: "sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidup dan matiku,
adalah kerana Allah Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitulah aku
diperintah dan adalah aku orang Islam yang pertama.
(Surah Al-An'am: Ayat 162—163).
Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang menerima peraturan dan
undang-undang dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Melainkan melalui jalan
yang Allah telah sampaikan kepada kita, iaitu jalan Rasulullah SAW.
Firman Allah:
¸¦ `¸¸l ¦¡.é´¸. ¦¡`s´ ¸. ¸¸l ´_¸. ¸_¸¸.]¦ !. ¯¡l ¿:! , ¸«¸, ´<¦ … ¸_¸¸
Maksudnya: Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengatur untuk mereka sebagai
agama, sesuatu yang Allah tidak izinkan?
(Surah Asy-Syura : Ayat 21)
dan firman Allah lagi:
!.´¸... `¡>..¦´, `_¡.¯¸l¦ :¸.`>· !.´¸ ¯¡>.¸. «. s ¦¡¸..!· ... ¸_¸
Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah, dan apa-apa
yang ia larang kamu, maka jauhilah.
(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)
Inilah dia masyarakat Islam masyarakat yang menjelma di dalamnya pengabdian diri
kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam kepercayaan anggota-anggotanya dan juga di
dalam konsep dan gambaran fikiran mereka, seperti juga ia menjelma di dalam lambang-
lambang hidup dan peribadatan mereka dan malah ia menjelma di dalam sistem dan peraturan
kemasyarakatan mereka, dan peraturan serta undang-undang mereka. Bila mana sahaja
sesuatu faktor dari faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi menyimpang dan tidak menjelma
di alam kenyataan, maka dengan itu bererti bahawa Islam itu sendiri pun sudah menyimpang
dan tidak menjelma lagi, kerana menyimpang dan tidak menjelmanya rukun Islam yang
pertama, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu
adalah utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Dan telah pun kita katakan: bahawa pengabdian diri kepada Allah itu menjelma di dalam
konsep dan gambaran membersihkan hati dan nadi mereka dari sebarang keyakinan dan
kepercayaan kepada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala, baik bersama-sama
dengan Allah sebagai rakan sekutunya mahupun bersendirian sebagai lawan Allah; di
samping membersihkan segala lambangnya daripada bertumpu kepada yang lain daripada
Allah serta membersih dan membebaskan peraturan dari undang-undang hidup mereka
daripada sebarang sumber pengambilan yang lain daripada Allah.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
67
Pada ketika itulah, ya, pada ketika itulah sahaja, perkumpulan atau jama'ah itu menjadi
perkumpulan Islam dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat
Islam (Muslim). Ada pun sebelum satu kelompok manusia mengaku akan kebersihan dan
keikhlasan pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata, mengikut cara yang telah
disebutkan tadi, maka ketika itu mereka masih belum lagi menjadi orang-orang Islam, dan
sebelum mereka mengatur perkumpulan mereka atas dasar itu maka perkumpulan mereka pun
bukanlah suatu perkumpulan Islam ini ialah kerana kaedah dan dasar pertama yang menjadi
landasan Islam itu ialah pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa
Muhammad itu utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR
RASULULLAH) dari kedua-dua seginya.
Dengan demikian, maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat
Islam, dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam di atas landasan sistem itu perlu
dan sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan setiap hati nurani si Muslim itu dari
mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang diri
kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang telah kita kemukakan
tadi, dan hendaklah individu yang hati nuraninya itu bersih dan suci dari sebarang pengabdian
diri kepada yang lain daripada Allah itu berkumpul dalam suatu Jama'ah Islamiah dan
Jama'ah yang hati nurani anggota-anggotanya suci bersih dari pengabdian diri kepada yang
lain daripada Allah di segi i'tiqad, ibadat dan perundangan, dari merekalah akan dapat tumbuh
masyarakat Islam, dan akan disertai oleh setiap orang yang mahu hidup di dalam masyarakat
itu dengan 'aqidahnya sendiri ibadatnya sendiri dan syariatnya sendiri yang menjelma dalam
bentuk pengabdian diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata-mata atau
dengan perkataan lain menjelma dalamnya pengakuan: bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
dan Muhammad ialah utusan Allah (LA ILAHA ILL ALLAH MUHAMMADUR
RASULULLAH).
Begitulah tumbuhnya Jama'ah Islamiyyah yang ulung dahulu dan telah dapat
membangunkan masyarakat Islam yang pertama dan demikian pulalah kaedahnya
pertumbuhan setiap Jema'ah Islamiyyah di setiap ketika dan tempat dan demikian pulalah
tumbuhnya setiap masyarakat muslim bila, mana dan di mana sahaja pun.
Sesungguhnya masyarakat Islam itu tumbuh daripada berpindahnya beberapa individu
dan perkumpulan manusia dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, baik
bersama-sama dengan Allah atau pun tanpa Allah, kepada mengabdikan diri kepada Allah
semata-mata tanpa sebarang kongsi dan sekutu bagi-Nya; kemudian daripada pengakuan dan
penegasan perkumpulan ini hendak menegakkan sistem hidupnya sendiri di atas asas
pengabdian itu, ya, ketika itulah baru sempurna lahirnya sesuatu yang baru untuk masyarakat
yang baru, sebagai pecahan daripada masyarakat jahiliyah yang telah sedia ada, yang
berhadapan dengannya dengan memakai aqidah yang baru, sistem hidup yang baru,
berdasarkan aqidah ini, yang menjelma di dalamnya dasar Islam yang pertama dengan dua
rangkaiannya iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad
itu ialah utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Ada kemungkinan masyarakat jahiliyyah itu seluruhnya akan menyertai masyarakat Islam
dan boleh jadi juga tidak, seperti juga masyarakat jahiliyyah itu boleh berkompromi
dengannya seperti mana ia pun boleh memusuhinya, walaupun telah menjadi kebiasaan
bahawa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi masyarakat Islam. Kebiasaan itu berlaku di
peringkat pertumbuhannya (iaitu terhadap individu pada pendakwahnya dan juga terhadap
perkumpulan dan organisasinya mahu pun terhadap masyarakat itu seluruhnya sesudah
masyarakat itu tumbuh). Inilah yang telah berlaku di sepanjang dakwah Islamiyyah sejak dari
zaman Nabi Nuh hinggalah ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam tanpa
kecualinya.
Memanglah masyarakat Islam itu tidak akan tumbuh dan tak akan lancar pertumbuhannya
kecuali apabila ianya mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dan melawan cabaran dan
tekanan dari masyarakat jahiliyyah baik kekuatan itu berupa kekuatan aqidah dan keyakinan,
kekuatan peribadi dan pertahanan jiwa, kekuatan daya mengatur dan membina masyarakat,
dan segala jenis kekuatan yang mampu menghadapi tekanan masyarakat jahiliyyah atau
mengalahkannya, atau pun sekurang-kurangnya dapat mengimbanginya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
68
Tapi apakah dia "masyarakat jahiliyyah" itu dan bagaimanakah pula jalan program Islam
menghadapinya?
Sesungguhnya "masyarakat jahiliyyah" itu ialah setiap masyarakat yang bukan
masyarakat Islam! Dan kalau kita hendak membuat definisi atau takrifnya yang tepat maka
kita katakan: "bahawa masyarakat jahiliyyah itu ialah masyarakat yang tidak tulen
pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wata'ala pengabdian yang menjelma dalam
kepercayaan dan keyakinan di dalam syi'ar dan lambang peribadatan, juga di dalam peraturan
dan undang-undang."
Dengan definisi dan takrif yang terang dan tepat ini maka termasuklah dalam golongan
"Masyarakat jahiliyyah" itu semua bentuk masyarakat yang ada sekarang di permukaan bumi
ini.
Termasuk di dalamnya masyarakat KOMUNIS.
Pertama:
Kerana ilhad dan ingkarnya akan zat Allah Subhanahu Wata'ala dan kerana ia tidak
percaya dan mengakui wujudnya zat Allah Subhanahu Wata'ala sama sekali, juga kerana ia
berpandukan "benda" dan "alam". Juga kerana ia merujuk dan meletakkan wujudnya alam ini
kepada "benda" dan "alam semesta". Juga kerana ia merujukkan aktiviti kehidupan manusia
dan sejarahnya kepada ekonomi dan alat produksi semata-mata.
Kedua:
Kerana ia mendirikan suatu sistem pengabdian diri kepada parti, dengan menganggap
bahawa pimpinan kolektif itu adalah suatu hakikat sebenarnya yang menguasai parti komunis,
dan bahawa pimpinan dan pengabdian itu bukanlah sama sekali kepunyaan ALLAH.
Kemudian segala aspek dan segi yang berkaitan dengan konsep sistem tadi, yang sebenarnya
merupakan penghinaan kepada martabat dan kehormatan "manusia" dengan menganggap
bahawa "kerperluan asasi" bagi manusia itu sama sahaja dengan keperluan asasi bagi haiwan,
iaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perhubungan jenis (seks) sahaja!
dengan tidak membenarkannya mendapatkan keperluan-keperluan rohani yang
membezakannya dari haiwan. Keperluan rohani itu pertamanya ialah i'tiqad akan kebesaran
Tuhan dan kebebasan memilih kepercayaan hidup, juga kebebasan bersuara yang merupakan
aspek penting dari sifat "kemanusiaan", yang tergambar dalam bentuk kebebasan hak milik
individu, kebebasan dalam lapangan seni, dan hal-hal mengenai soal individu, dan seterusnya
semata-mata menjadi "alat" kerana sebenarnya di dalam konsep kepercayaan sistem komunis
adalah menurunkan taraf dan darjat manusia menjadi lebih rendah dari haiwan, malah tidak
lebih daripada menjadi alat sahaja!
Termasuk juga dalam kategori masyarakat jahiliyyah ini ialah masyarakat penyembah
berhala yang masih banyak kedapatan di India, Jepun, Filipina dan juga di Afrika kerana:
Pertama:
Konsep dan i'tiqadnya yang mempertuhankan benda-benda yang lain daripada ALLAH
Subhanahu Wata'ala, baik sebagai sekutu Allah atau berdiri sendiri dalam bentuk
persembahan lambang-lambang dan syiar-syiar persembahan kepada dewa-dewa, tukang-
tukang tilik dan mahaguru-mahaguru dan apa jua selain daripada Allah yang dianggap
mempunyai sifat ketuhanan juga termasuk di dalamnya sistem-sistem peraturan dan undang-
undang yang lain daripada peraturan dan undang-undang Allah, sama sada peraturan dan
undang-undang itu diambil dari kuil-kuil, pendeta-pendeta, sami-sami, bomoh-bomoh,
tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru, atau diambil daripada lembaga-lembaga dan
badan-badan perundangan sekular yang mempunyai kuasa perundangan tanpa berpandu
kepada syariat Allah dengan pengertian bahawa lembaga-lembaga dan badan-badan itu
mempunyai kuasa perundangan tertinggi atas nama rakyat atau atas nama parti atau apa jua
nama pun yang demikian, justeru kerana kekuasaan dan pemerintahan itu adalah kepunyaan
dan hak milik mutlak Allah Subahanahu Wata'ala yang tidak akan boleh didapati melainkan
melalui panduan dan jalan yang telah digariskan oleh Rasul-Rasul-Nya.
Termasuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah juga ialah masyarakat Yahudi dan
Kristian di seluruh muka bumi ini kerana:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
69
Pertama:
Konsep dan kepercayaan hidupnya yang menyeleweng dan terpesong, yang tidak
mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya, malah dijadikan
bagi-Nya kongsi-kongsi dan sekutu-sekutu dalam pelbagai bentuk kesyirikan, baik yang
berbentuk putera Suci (Tuhan) atau dalam bentuk tiga tuhan (trinity) atau menggambarkan
Allah Subhanahu Wata'ala bukan dengan gambaran yang sebenar, dan menggambarkan
hubungan sifat-sifat Allah berlainan daripada yang sebenarnya. Firman Allah:
¸¸l!·´¸ :¡¸´ ,l¦ '¸,¸`s _¸¦ ¸<¦ ¸¸ l!·´ ¸ _¸. ..l¦ _,¸..l¦ _¯,¦ ¸<¦ .¸l : ¸¸l¯¡·
`¸¸¸¸>´¡· !¸, _¡:¸¸..`, _¯¡· _¸¸.]¦ ¦¸`¸±é _¸. `_¯,· `¸¸l..· ´<¦ _.¦ _¡÷·¡`,
¸_¸¸
Maksudnya: Dan berkatalah orang Yahudi: "Uzair itu anak Allah" dan berkatalah orang-
orang Nasrani: "Isa [Al Masih] itu anak Allah." Yang demikian itu adalah omongan mereka
dengan mulut-mulut mereka, menyerupai perkataan-perkataan orang kafir yang dahulu;
mudah-mudahan Allah binasakan mereka! Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan.
(Surah Al-Taubah: Ayat 30).
.1l ¸±é _¸¸.]¦ ¦¡l!· ´_¸| ´<¦ ¸¸l! . ¸«..l. !.´¸ _¸. ¸«.l¸| ¸¸| «.l¸| .¸>´¸ ¿¸|´¸ `¸l ¦¡¸..,
!´.s _¡l¡1, ´_´..´,l _¸¸.]¦ ¦¸`¸ ±´ `¸¸.¸. ´¸¦. s '¸,¸l¦ ¸__¸
Maksudnya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: bahawa Allah itu ialah
yang ketiga daripada tiga [Tuhan] pada hal tidak ada tuhan, melainkan Tuhan Yang
Tunggal; dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, nescaya akan
mengenai orang-orang kafir dari mereka itu azab yang pedih.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 73).
Juga firman Allah:
¸¸l!·´¸ :¡·¸´,l¦ ., ¸<¦ «]¡l-. ¸ls ¯¡¸¸¸¸.,¦ ¦¡`.¸-l´¸ !.¸· ¦¡l!· ¯_, :¦., ¸¿!. L¡´.¯,. _¸±.`,
¸,´ ',!:¸ ... ¸__¸
Maksudnya: Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu," pada hal
tangan-tangan merekalah yang terbelenggu, dan dilaknatlah mereka dengan [sebab] apa
yang telah mereka katakan itu, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, Ia membelanjakan
sebagaimana yang Ia suka.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 64).
serta firman Allah:
¸¸l!·´¸ :¡¸´,l¦ _¸...l¦´ ¸ _>´ ¦¡..¯,¦ ¸<¦ .:¡.´,¸>¦´ ¸ ¯_· ´¡¸l· ¡>,¸.-`, ¡>¸,¡..¸, ¯_, ¸..¦
¸:, _´.¸. _l> ... ¸¸_¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
70
Maksudnya: Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani: "Kami ini anak-anak Allah
dan kekasih-kekasih-Nya."Tanyakanlah mereka: "Kalau begitu mengapakah Allah itu
menyeksa kami dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu manusia dari makhluk yang
Ia jadikan.
(Surah Al-Maidah: Ayat 18).
Masyarakat Yahudi dan Kristian masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah dengan
sebab bentuk, syi'ar dan juga lambang-lambang keagamaan mereka yang berbentuk
peribadatan, istiadat-istiadat dan upacara-upacara rasminya yang tercetus daripada konsep dan
kepercayaan yang menyeleweng dan sesat serta menyesatkan. Kemudian lagi masyarakat itu
menjadi masyarakat jahiliyyah kerana sistem hidup, peraturan dan undang-undangnya yang
tidak berdasar kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala mengakui hak
memerintah dan berkuasa hanya kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan tidak mengambil
kekuasaan daripada syariat dan panduan Ilahi; malah mereka dirikan badan-badan dan
lembaga yang terdiri daripada manusia yang diberi hak kekuasaan tertinggi, sedang hak
kekuasaan tertinggi itu adalah kepunyaan mutlak Allah Subahanahu Wata'ala dan sejak
dahulu lagi Allah Subahanahu Wata'ala. Telah terbukti mereka kufur dan syirik kerana
mereka telah memberikan hak itu kepada para padri, pendeta dan rahib agama mereka untuk
membuat peraturan dan undang-undang dari pihak diri mereka (padri pendeta dan rahib) itu
sendiri, peraturan dan undang-undang yang mesti diterima dan dipatuhi oleh para penganut
dan pengikut agama itu. Firman Allah Subahanahu Wata'ala:
¦¸.>´¦ ¯¡>´¸!,>¦ ¯¡¸´..,>'¸´¸ !,! ,¯¸¦ _¸. ¸_¸: ¸<¦ _,¸..l¦´¸ _¯,¦ ´¡,¯¸ . !.´¸ ¦¸`¸¸.¦ ¸¸|
¦¸.,-´,¸l !´¸. l¸| ¦´.¸>´¸ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> .«..>¯,. !´.s _¡é¸¸:¸ ¸_¸¸
Maksudnya: Mereka itu telah menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib
agama mereka sebagai Tuhan-tuhan selain daripada Allah dan juga mereka menjadikan Al
Masih, putera Maryam itu sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak diperintah melainkan
supaya mereka menyembah Tuhan Yang Satu. Tuhan Yang tiada lagi Tuhan selain daripada-
Nya. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka sekutukan itu.
(Surah At-Taubah: Ayat 31)
Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak beri'tiqad dan menganggap para pendeta dan
rahib agama mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah, juga mereka tidak melakukan
ibadat kepada para pendeta dan rahib itu, mereka hanya sekadar mengakui bahawa pendeta-
pendeta dan rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan
kekuasaan negara, dan mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendeta
dan rahib itu, walaupun dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali. Oleh
sebab itulah mereka itu layak disifatkan sebagai syirik dan kufur.
Dan akhir sekali termasuklah juga di dalam kategori masyarakat jahiliyyah itu
masyarakat-masyarakat yang menganggap bahawa mereka kononnya "Masyarakat Islam."
Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan ini tidak kerana ia percaya dan
beri'tiqad seorang yang lain daripada Allah sebagai mempunyai sifat ketuhanan; bukan pula
kerana ia melakukan sebarang jenis 'ibadat kepada yang lain daripada Allah; tapi ia termasuk
di dalam kategori masyarakat jahiliyah kerana ia tidak menumpu dan membulatkan
pengabdian dirinya kepada Allah Subahanahu Wata'ala di dalam sistem hidupnya; dan ia —
walaupun tidak beri'tiqad ketuhanan sesuatu apa pun yang lain daripada Allah — tetapi ia
telah memberikan salah satu sifat paling istimewa kepunyaan Allah Subhanahu Wata'ala
kepada yang lain daripadanya-Nya, lalu ia rela tunduk dan patuh kepada keputusan dan
hukuman serta pemerintahan yang lain daripada Allah; dan ia menerima segala peraturan dan
undang-undangnya, nilai-nilai dan pertimbangannya, adat resam dan kebudayaannya dalam
hampir seluruh asas dan dasar kehidupannya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
71
Sedangkan Allah Subahanahu Wata'ala telah pun berfirman mengenai sifat-sifat orang
yang memerintah seperti itu:
... _.´¸ `¸l ¸>>´ !.¸, _ ¸.¦ ´<¦ ,¸¸. l`¸!· `¡> ¿¸`¸¸±.>l¦ ¸__¸
Maksudnya: Kerana barang siapa sahaja yang tidak menghukum dan memerintah dengan
hukum [apa] yang diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).
Juga Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman, mengenai sifat orang-orang yang
diperintah (rakyat jelata).
¯¡l¦ ¸. _|¸| _¸¸.]¦ ¿¡.`s¸, ¯¡¸.¦ ¦¡`. .¦´, !.¸, _¸¸.¦ ,, l¸| !.´¸ _¸¸.¦ _¸. ,¸l¯, · ¿¸.,¸¸`,
¿¦ ¦¡.´! >. , _|¸| ¸,¡-.Ll¦ .·´¸ ¦¸'¸¸.¦ ¿¦ ¦¸`¸±>, .¸«¸, .,¸¸`,´¸ _.L,:l¦ ¿¦ ¯¡¸l¸.`,
¸.l. ¦´.,¸- , ¸_¸¸ ¦:¸|´¸ _,¸· ¯¡> ¦¯¡ l!-. _|¸| !. _¸.¦ ´<¦ _|¸|´ ¸ ¸_¡.¯¸l¦ ¸,¦´¸ _,¸1¸±.´ ..l¦
¿¸´.´. , .. s ¦´:¸.. ¸_¸¸ ¸,> · ¦:¸| ¡¸.´,..¦ «,,¸.¯. !.¸, ¸.´. · ¯¡¸¸,¸.,¦ ¯¡.
ì¸',l> ¿¡±¸l>´ ¸<!¸, ¿¸| !.:´¸¦ ¸¸| !´...>¸| !1,¸·¯¡.´¸ ¸__¸ ,¸¸. l`¸¦ _¸¸.l¦ `¡l- , ´<¦ !.
_¸· `¸¸¸¸,¡l· `_¸¸s!· ¯¡·¸. s ¯¡¸L¸s´¸ _·´¸ ¯¡> _¸· ¯¡¸¸¸.±.¦ ¸¯¡· !-,¸l , ¸__¸ !.´¸ !´.l .¯¸¦ _¸.
¸_¡.¯¸ ¸¸| _!L`,¸l ¸_:¸|¸, ¸<¦ ¯¡l´¸ ¯¡¸.¦ :¸| ¦¡.lL ¯¡¸.±.¦ ì¸',! > ¦¸`¸±-.`.!· ´<¦
¸±- .`.¦´¸ `¸¸l `_¡.¯¸l¦ ¦¸.>´ ¡l ´<¦ !,¦¯¡. !.,¸>¯¸ ¸__¸ ¸· ,¸,´¸´¸ ¸ _¡`.¸.¡`, _.>
ì¡.¸>>`, ! .,¸· ¸> : `¸¸.¸ , ¯¡. ¸ ¦¸.¸>´ _¸· ¯¡¸¸¸.±.¦ l´>¸> !´.¸. ¸,.· ¦¡.¸l.¸´¸
!.,¸l`.· ¸__¸
Maksudnya: Tidakkah engkau fikirkan [kesesatan] orang-orang yang mendakwa
bahawasanya mereka beriman kepada [Al-Qur'an] yang diturunkan kepadamu dan kepada
kitab yang diturunkan sebelummu, pada hal mereka suka hendak berhakim kepada taghut
[syaitan]? Sedangkan mereka telah diperintahkan supaya kufur [engkar] kepadanya, tetapi
syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan apabila dikatakan
kepada mereka: "Marilah [berhakim] kepada hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah
dan kepada [hukum] Rasul "Allah" engkau dapat lihat orang-orang munafiq itu berpaling
darimu dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai
mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, kemudian mereka
datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah: "Kami tidak maksudkan melainkan
kebaikan dan perdamaian." Mereka itu ialah orang yang Allah telah tahu apa yang ada di
dalam hati mereka. Lantaran itu hendaklah engkau berpaling dari mereka tetapi nasihatilah
mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada mengubah apa-apa
ada di hati-hati mereka. Dan Kami tidak utus seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
72
dengan izin Allah; dan jika mereka, sesudah menganiayai diri mereka sendiri, datang
kepadamu, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan Rasul juga mintakan ampun bagi
mereka, nescaya mereka dapati Allah itu Penerima taubat. Penyayang. Tetapi tidak! Demi
Tuhanmu mereka tidak disifat berikan hingga mereka jadikanmu sebagai hakim dalam apa-
apa yang mereka berselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa sesuatu
keberatan di hati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka
menerima keputusan dengan sepenuh-penuhnya.
(Surah Al-Nisa': Ayat 60—65).
Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah menyifatkan orang-orang Yahudi dan
Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur, serta terpesong juga tersasul dari pengabdian diri
kepada Allah, kerana mereka menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib
mereka, sebagai tuhan-tuhan selain daripada ALLAH maka demikian jugalah halnya dengan
orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ORANG-ORANG ISLAM kepada
pengikut-pengikut mereka. Dan Allah anggap orang Nasrani itu syirik kerana menganggap Isa
putera Maryam sebagai Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja; itu sudah bererti keluar
dari sifat pengabdian kepada Allah dan juga dari pengakuan bahawa: tiada Tuhan melainkan
Allah. Dan ini (orang Islam) sama sahaja dengan mereka (Yahudi dan Nasrani), iaitu
mengeluarkan diri daripada pengabdian kepada Allah sahaja dan dengan demikian keluar
daripada agama ini (Islam dan keluar daripada pengakuan: tiada Tuhan melainkan Allah dan
Muhammad itu utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Dan masyarakat itu, setengahnya ada pula yang mengaku berterus terang tentang sifat
sekularnya dan menganggap bahawa perkara-perkara duniawi itu di atas landasan "sains"
semata-mata, dengan anggapan bahawa sains (benda) itu bertentangan dengan benda-benda
ghaib, sedangkan sangkaan itu adalah satu sangkaan karut yang hanya ada pada orang yang
jahil sahaja. Manakala sebahagian lagi masyarakat itu ada yang mengakui dan mematuhi
pemerintahan praktikal yang lain daripada Allah yang dapat membuat undang-undang
mengikut kehendaknya sendiri, dan dirinya sendiri lalu mendakwa bahawa "inilah dia
pemerintahan Tuhan" sedangkan itu semua adalah sama-sama tidak berdiri di atas
pengabdian diri kepada Allah SWT.
Jikalau ini telah ternyata, maka sikap Islam mengenai masyarakat-masyarakat jahiliyyah
itu semuanya adalah dapat ditegaskan melalui ungkapan kata yang satu sahaja iaitu: "Bahawa
Islam menolak dan tidak mengakui "kelslaman" masyarakat itu sepenuhnya;" dan menolak
sahnya masyarakat itu mengikut nilai Islam.
Sesungguhnya Islam itu tidak memandang kepada simbol dan kepada judul yang
ditonjolkan oleh masyarakat itu; kerana semuanya itu berpadu di dalam suatu hakikat sahaja,
iaitu: bahawa kehidupan di dalam masyarakat itu tidak tegak di atas dasar pengabdian diri
sepenuhnya kepada Allah dan semuanya itu bertemu di dalam suatu hakikat yang
menyatukannya, semuanya, iaitu hakikat: Jahiliyyah.
Dan ini membawa kita kepada persoalan yang penghabisan, iaitu jalan program Islam
dalam menghadapi realiti umat manusia seluruhnya hari ini, esok dan seterusnya hingga ke
akhir zaman dan di sinilah amat berguna sekali huraian dan penjelasan kita mengenai "bentuk
masyarakat Islam" yang kita huraikan tadi tentang tabi'at masyarakat Islam itu yang
dibangunkan di atas asas pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala
dalam semua urusan.
Sesungguhnya penegasan tabiat dan sifat ini akan dapat memberikan jawapan yang tepat
mengenai pertanyaan berikut: "Apakah asal usul yang menjadi sandaran kepada hidup
manusia? Adakah asal dan di atas apa hidup manusia itu ditegakkan? Adakah asal agama
Allah dan programnya untuk dihayati? Atau adakah asal itu bersandar kepada realiti hidup
manusia itu sendiri dalam bentuk yang bagaimanapun?
Sebenarnya Islam telahpun memberikan jawapan yang tegas dan nyata kepada pertanyaan-
pertanyaan di atas itu, tanpa keraguan dan dalih sesaat jua pun, iaitu bahawa asal usul segala
sesuatu yang wajib dirujukkan segala sesuatu dan wajib dipercayai ialah: agama Allah dan
programnya untuk dihayati, iaitu pengakuan TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN
MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH (LA ILLAHA ILLALAH MUHAMMADUR
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
73
RASULULLAH); itulah rukun utama dalam Islam, yang tidak dapat ditegak dan ditunaikan
semua rukun-rukun lain kecuali di atas usul ini dan bahawasanya pengabdian diri kepada
Allah serta "kepatuhan menerimanya dalam bentuk dan cara mengambilnya daripada
Rasulullah yang juga tidak akan sah kecuali apabila benar-benar diakui asal usul ini, disertai
dengan kepatuhan sungguh-sungguh dan tegas, tanpa dalih apa pun. Firman Allah:
... !.´¸ `¡>..¦´, `_¡.¯¸l¦ :¸.`>· !.´¸ ¯¡>.¸. «. s ¦¡¸..!· ... ¸_¸
Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah dengan
sepenuhnya, dan apa-apa yang ia larang kamu, maka jauhilah seluruhnya.
(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)
Kemudian Islam menanyakan pula:
Maksudnya: Adakah kamu yang lebih mengetahui. Ataukah Allah yang lebih mengetahui?
dan ia menjawab pula:
... ´<¦´¸ `¡l- , ,..¦´¸ ¸ ¿¡.l-. ¸___¸
Maksudnya: Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 232)
dan:
... !.´¸ ¸.¸¸.¸¦ ´_¸. ¸¸l¸-l¦ ¸¸| ¸,¸l· ¸__¸
Maksudnya: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja.
(Surah Al-Isra': Ayat 85)
Allah Yang Maha Mengetahui, juga Yang Menjadikan segala sesuatu dan memberi rezeki
mereka, ialah Tuhan Yang Memerintah dan Menentukan dan agama-Nya yang menjadi
panduan untuk dihayati adalah asal usul yang menjadi tempat kembalinya segala sesuatu
mengenai kehidupan. Adapun situasi kehidupan manusia, teori-teori dan mazhab-mazhab
pemikiran mereka boleh jadi menyeleweng dan rosak kerana ia tegak semata-mata atas dasar
ilmu pengetahuan manusia yang dangkal dan cetek seperti yang disifatkan oleh Al-Quran
sebagai dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang sedikit sahaja.
Agama Allah itu bukanlah sesuatu yang kabur dan programnya untuk dihayati bukanlah
sesuatu yang pragmatis. Ia sangat tegas dengan rangkaian yang kedua MUHAMMADUR
RASULULLAH (Muhammad itu utusan Allah) ia adalah terlingkung dalam apa yang telah
disampaikan oleh Rasululah dengan nas (teks)nya di dalam perkara-perkara pokok dan dasar.
Sekiranya di sana terdapat nas maka nas itulah yang menjadi hukum dan keputusan dan tidak
ada jalan untuk ijtihad; tetapi kalau tiada nas, maka tibalah peranan dan giliran ijtihad,
menurut patokan dan dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam panduan Allah Subhanahu
Wata'ala sendiri bukan menurut kecenderungan hawa nafsu dan kemahuan manusia. Firman
Allah:
¿¸|·... ,.s¸.´ .. _¸· ¸,`_: :¸:`¸· _|¸| ¸<¦ ¸_¡.¯¸l¦´¸ ... ¸__¸
Maksudnya: ...Maka sekiranya kamu berbantahan di dalam satu perkara, hendaklah kamu
kembalikan dia kepada Allah dan Rasul...
(Surah Al-Nisa': Ayat 59).
Dan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk diijtihadkan dan diistinbat juga telah
digariskan dengan terang dan nyata dan malah dikenal serta diketahui umum, bukan sesuatu
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
74
yang kabur dan pragmatis tiada seorang pun yang berhak mengatakan bahawa sesuatu yang
dia putuskan itu "ini ketetapan Allah," yang dilakukannya melainkan sehingga hukum dan
keputusan itu sesuai dan secocok dengan apa yang digaris oleh Allah, dan bahawa sumber
kekuasaan dan keputusan itu ialah Allah Subhanahu Wata'ala, bukan RAKYAT dan juga
bukan PARTI, pun juga bukan sebarang manusia, segala apa jua pun hendaklah dirujukkan
kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh
Allah Subhanahu Wata'ala, dan ini tidak akan didapati oleh setiap orang pun yang ingin
mendakwa dirinya mempunyai sebarang kuasa dengan menggunakan nama Allah, seperti
yang terkenal di Eropah pada suatu ketika yang lampau dengan nama TEOKRASI atau
PEMERINTAHAN SUCI dan hal-hal seperti ini tidak ada sedikit pun dalam Islam, dan
tiada seorang pun yang berhak atas nama Allah melainkan Rasul-Nya Sallallahu'alaihu
Wasallam dan hanya di sana ada nas-nas tertentu yang menentukan apa yang diperintah oleh
Allah Subhanahu Wata'ala.
Sesungguhnya perkataan "agama untuk realiti" (`,'-= `-,-) telah disalahgunakan dan
disalahertikan. Memang benarlah bahawa agama itu untuk realiti, tetapi realiti yang
bagaimanakah?
Yang sebenarnya realiti yang boleh diterima itu ialah realiti yang telah ditumbuhkan oleh
agama itu sendiri, mengikut panduan dan jalannya, selaras dengan fitrah manusia yang semula
jadi, yang melaksanakan keperluan-keperluan "manusia" yang sebenarnya. Keperluan-
keperluan yang telah diputuskan oleh Allah yang menciptakannya kerana Allah Maha
Mengetahui tentang apa yang dijadikannya. Firman Allah:
¸¦ `¡l-, _. _l> ´¡>´¸ ¸,¸Lll¦ ¸,¸,>'¦ ¸¸_¸
Maksudnya: Tidakkah [Tuhan] yang menjadikan itu tahu, sedangkan Ia-lah yang Halus,
Yang Dasar!
(AlMulk: 14)
Dan agama itu tidak menghadapi apa jua realiti untuk menerimanya begitu sahaja dan
mencari sandaran daripada hukum-hukumnya sendiri, dan untuk mencari sandaran daripada
hukum syarak untuk dijadikan sebagai ungkapan kata yang dipinjam! Tetapi agama itu
menghadapi realiti untuk membuat pertimbangan sesuai dengan neracanya. Ia menerima apa
yang diterimanya dan memansukh apa yang dimansukhkannya; dan ia akan mengadakan
suatu realiti yang lain kalau didapatinya realiti yang sedang wujud itu tidak sesuai. Realiti
yang dihasilkan oleh agama itulah realiti yang sebenarnya. Inilah pengertian yang sebenarnya
bahawa Islam itu agama untuk realiti; atau itulah yang sepatutnya dimengerti benar-benar.
Mungkin di sini timbul satu soalan pula: "Bukankah muslihat dan kepentingan umat
manusia itu yang mesti membentuk realiti untuk mereka?"
Dalam hal ini perlu kita kembali kepada pokok pangkal persoalan dan perlu kita kembali
kepada pertanyaan yang dibuat dan dijawab sendiri oleh Islam:
(adakah kamu yang lebih mengerti, ataukah Allah yang Lebih Mengetahui?) dan:
... ´<¦´¸ `¡l-, `¸..¦´¸ ¸ ¿¡.l-. ¸__¸
...(Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu).
(Surah Ali-Imran: Ayat 66)
Sesungguhnya muslihat dan kepentingan umat manusia itu sudah pun tercakup di dalam
agama dan peraturan Allah, seperti yang diturunkan Allah, dan seperti yang disampaikan oleh
RasuluLlah Sallallahu'alaihi Wasallam. Sekiranya ternampak oleh manusia pada suatu ketika
bahawa muslihat mereka berlainan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka jelaskan
bahawa manusia itu sesat dan tersasul kerana beranggapan seperti itu.
Allah Subahanahu Wata'ala telah berfirman:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
75
... ¿¸| ¿¡`-¸,`., ¸¸| ´_Ll¦ !.´¸ _´¡¸. _±.¸¦ . 1l´¸ ¡>´ ,l> _¸. `¡¸¸¸¯,¯¸ ´_.>¦ ¸__¸ ¸¦
¸_..·¸¸¸l !. _... ¸__¸ ¸<· :¸¸>¸¦ _|¸¸¦´¸ ¸__¸
Maksudnya: ...Mereka hanya menurut sangkaan dan mengikut apa yang diinginkan oleh
hawa nafsu mereka, pada hal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan
mereka. Atau apakah manusia itu akan mendapat apa-apa yang ia mahu? Maka kepunyaan
Allahlah akhirat dan dunia.
(Surah Al-Najm: Ayat 23—25).
Dan kafirlah sesiapa jua yang mendakwa bahawa muslihatnya berlawanan dengan apa
yang telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dan orang seperti itu tidak kekal
dalam Islam walau sesaat pun.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
76
BAB KETIGA BELAS

RUPA BANGSA MUSLIM
DAN 'AQIDAHNYA
Islam datang membawa satu konsep baru untuk umat manusia; konsep mengenai hakikat
segala tali temali dan alat penghubung. Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep
baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatang-
terima.
Islam datang untuk membawa umat manusia kembali ke pangkuan Tuhannya; juga untuk
menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai kuasa yang tunggal tempat manusia mencedok dan
mendapatkan nilai-nilai, sepertimana juga manusia itu beroleh wujud dan hidup dirinya; juga
tempat manusia kembali, seperti juga dari iradat-Nya manusia merangkak keluar ke dunia dan
ke pangkuan-Nya manusia menyusur kembali.
Islam datang untuk menetapkan bahawa di sana hanya satu sahaja tali dan alat
penghubung yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Apabila sahaja tali itu reput dan
putus maka tiadalah lagi tali yang lain.
Firman Allah:
¸ .¸>´ !´.¯¡ · _¡`.¸.¡`, ¸<!¸, ¸,¯¡´,l¦´¸ ¸¸¸>¸¦ _¸:¦´ ¡`, _. :! > ´<¦ .`«]¡.´¸´¸ ¯¡ l´¸
¦¡.lé ¯¡>´ ,! ,¦´, ¸¦ ¯¡>´ ,! .¯,¦ ¸¦ `¸¸.´¡>¸| ¸¦ ¯¡·¸:´¸,¸:s ... ¸__¸
Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.
Sekalipun orang-orang itu ibu bapa, anak-anak, atau saudara mara ataupun keluarga
mereka...
(Surah Al-Mujadalah: Ayat 22).
Firman Allah:
_¸¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¿¡l¸..1`, _¸· ¸_,¸,. ¸<¦ _¸¸.]¦´¸ ¦¸`¸± ´ ¿¡l¸..1`, _¸· ¸_,¸,. ¸,¡-.Ll¦ ¦¡l¸..1 ·
´,!´,¸l¸¦ ¸_.L,:l¦ ¿¸| .,´ ¸_.L,:l¦ ¿l ´ !±,¸-. ¸__¸
Maksudnya: Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah; dan orang-orang yang
kafir itu berperang di jalan taghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana
sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
(Surah Al-Nisa': Ayat 76)
Juga di sana ada hanya satu sahaja jalan yang sampai kepada Allah, manakala semua jalan
lain tidak akan sampai kepada-Nya. Firman Allah:
¿¦´¸ ¦..> _¸L´¸¸. !.,¸1.`.`. :¡`-¸,.!· ¸´¸ ¦¡`-¸,`.. _,´.l¦ _¯¸±. · ¯¡>¸, _ s .¸«¸¦,¸,.
¯¡>¸l: ¡>.¯.´¸ .¸«¸, ¯¡÷l - l ¿¡1`.. ¸¸__¸
Maksudnya: Dan bahawa [yang Kami perintahkan] ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka
ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan [yang lain], kerana jalan-jalan itu
mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.
(Surah Al-An'am: Ayat 153).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
77
Dan hanya satu sahaja sistem/peraturan, iaitu sistem/peraturan Islam, manakala
sistem/peraturan lain adalah jahiliyah belaka. Firman;
´¡>>·¦ ¸«,¸l¸¸.>l¦ ¿¡-¯, , _.´¸ _.>¦ ´_¸. ¸<¦ !.>`> ¸,¯¡1¸l ¿¡`.¸·¡`, ¸_¸¸
Maksudnya: Apakah hukum [peraturan] jahiliyah yang mereka kehendaki dan [hukum]
siapakah yang lebih baik daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin?
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 50).
Juga ada satu sahaja syariat dan undang-undang; iaitu syariat dan undang-undang Allah,
manakala syari'at dan undang-undang yang lain adalah berlandaskan hawa nafsu belaka.
Firman:
¯¸. ,. .l -> _l s ¸«-,¸¸. ´_¸. ¸¸.¸¦ !¸-¸,.!· ¸´¸ _¸,.. ´,¦´¡>¦ _¸¸.]¦ ¸ ¿¡.l- , ¸¸_¸
Maksudnya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat [undang-undang]
tentang urusan itu [agama]. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut nawa nafsu
orang-orang yang tidak mengetahui.
(Surah Al-Jathiyah: Ayat 18).
Di samping itu, hanya ada satu sahaja kebenaran yang tunggal dan tiada duanya,
manakala yang lain adalah kesesatan belaka. Firman Allah:
'_>¸l.· ´<¦ `¸>,´¸ ´_>'¦ ¦:!.· .- , ¸´_>l¦ ¸¸| `_.l.l¦ _.! · _¡·´¸`.. ¸__¸
Maksudnya: Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka
bagaimanakah kamu dipalingkan [dari kebenaran]?
(Surah Yunus: Ayat 32).
Dan akhirnya hanya ada sebuah sahaja negara, iaitu: NEGARA ISLAM; negara yang di
dalamnya tegak kedaulatan Islam, berjalan di dalamnya syariat Allah, berkuasa di dalamnya
peraturan-peraturan Allah. Orang-orang beriman hidup di dalam negara itu dalam keadaan
penuh perpaduan dan setia kawan, saling bantu membantu dan hormat menghormati. Ada pun
negara yang berbentuk lain daripada itu, maka negara itu adalah negara harbi (negara musuh)
di mana orang-orang Islam di dalamnya tidak ada jalan lain kecuali berperang ataupun
berdamai dengan janji tidak saling ganggu menganggu antara golongan Islam dengan
golongan bukan Islam tanpa sebarang syarat; Tetapi negara seperti itu bukanlah sebuah
negara Islam, dan tiada sebarang ikatan setia antara penduduknya dari golongan lain dengan
golongan kaum Muslimin. Firman Allah:
¿¸| ´_,¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¦¸`¸>! >´¸ ¦¸.¸. >´ ¸ `¸¸¸¸l´¡.!¸, ¯¡¸¸¸.±.¦´¸ _¸· ¸_,¸,. ¸<¦ _¸¸.]¦´¸ ¦¸´¸¦´,
¦¸¸..¸ ,¸¸. l`¸¦ ¯¡·¸´.-, ',!´,¸l¸¦ ¸_- , _¸¸.]¦´¸ ¦¡`..¦´ , ¯¡l´¸ ¦¸`¸¸>! ¸¸ !. _> l _¸. ¡¸¸¸.´,.l´¸ _¸.
¸,`_: _.> ¦¸`¸¸>!¸¸ ¸¿¸|´¸ ¯¡´¸¸.. .`.¦ _¸· ¸_¸¸´.l¦ `¡÷,l- · ¸`..l¦ ¸¸| _l s _,¯¡· ¯¡>.¸,
¡'¸´.¸ ,´¸ _.:,¸. ´<¦´¸ !.¸, ¿¡l.-. ¸,¸., ¸__¸ _¸¸.]¦´¸ ¦¸`¸±´ ¯¡·¸´.- , ',!´,¸l¸¦ ¸_- , ¸¸|
:¡l-±. _>. «´..¸· _¸· ¸_¯¸¸¦ :!.·´¸ ¸,¸,é ¸__¸ _¸¸.]¦´¸ ¦¡`..¦´ , ¦¸`¸>!>´¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
78
¦¸.¸. >´¸ _¸· ¸_,¸,. ¸<¦ _¸¸.l¦´¸ ¦¸´¸¦´, ¦¸¸..¸ .¸¸. l`¸¦ `¡> ¿¡`.¸.¡.l¦ !1> ¡> :¸¸±-.
_¸¸¸´¸ ,¸¸¸´ ¸__¸ _¸¸.]¦´¸ ¦¡`..¦´, _¸. .- , ¦¸`¸>!>´ ¸ ¦¸.¸.>´¸ ¯¡>-. ,¸¸.l`¸!· `¸>.¸. ...
¸__¸
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
[berperang] dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan
perlindungan dan tempat kediaman [kepada orang-orang muhajirin], mereka itu satu sama
lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah,
maka tidak ada kewajipan sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka, sebelum mereka
berhijrah. [akan tetapi] jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan
pembelaan] agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang
telah ada perjanjian kerjakan. Ada pun orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi
pelindung bagi sebahagian yang lain. Jika kamu [hai para musliminj tidak bagi sebahagian
yang lain. Jika kamu [hai para muslimin] tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan
Allah itu, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Dan
orang-orang yang beriman dan berhijrah pada jalan Allah [begitu juga] orang-orang yang
memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan [kepada orang-orang muhajirin]
mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperolehi keampunan dan
rezeki [nikmat] yang mulia. Adapun orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah
dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu [juga].
(Surah Al-Anfal: Ayat 72—75).
Dengan keterangan yang jelas dan jitu seperti ini, dan dengan keputusan yang tetap dan
tidak berganjak-ganjak sedikit jua pun, Islam datang untuk mengangkat darjat umat manusia
dan mensucikannya daripada hubungan tanah dan air dan juga daripada hubungan daging dan
darah, yang sememangnya termasuk di dalam hubungan tanah dan air.
Dengan demikian maka tiada tanahair bagi setiap muslim itu melainkan negara yang di
dalamnya syariat dan undang-undang Allah dilaksanakan, dan pertalian antara setiap muslim
dengan setiap penduduk negara itu adalah berdasarkan pertalian di jalan Allah. Tiada rupa
bangsa bagi setiap muslim melainkan akidahnya yang menyebabkan dia berhak menjadi
seorang anggota dalam "umat Islam" di dalam sebuah "negara Islam". Tiada hubungan
keluarga bagi seiiap muslim itu melainkan kekeluargaan yang tercetus dari akidah dan
keyakinan kepada Allah, lalu hubungan mesra di antaranya dengan kaum keluarga dan
kerabat handainya terjalin kerana Allah semata-mata.
Keluarga yang hakiki bagi setiap muslim itu bukanlah ayah ibunya, saudara maranya,
isteri atau suaminya, kaum kerabat atau suku sakatnya; selama tidak terikat oleh tali tunggal
yang suci itu, tali tauhid dan aqidah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa, melainkan
sesudah itu barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan.
Firman:
!¸¸ !., '_!.l¦ ¦¡1.¦ `¡>`,´¸ _¸.]¦ _>1 l > _¸. ¸_±. ¸:.¸>´¸ _l>´¸ !¸.¸. !¸>¸¸ ´¸,´¸ !´,·¸.¸.
¸l>¸¸ ¦¸,¸.´ ´,!.¸·´¸ ¦¡1.¦´¸ ´<¦ _¸.]¦ ¿¡l´ ,!.. .¸«¸, ¸l>¯¸¸¦´¸ ... ¸¸¸
Maksudnya: Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri [Adam] dan daripadanya Allah menciptakan isterinya [hawa]. Dan
daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturrahim...
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
79
(Surah Al-Nisa': Ayat 1).
Firman Allah di atas ini tidak melarang seseorang muslim mendekati dan menghubungi
ibu bapa dengan cara yang baik, walaupun seandainya mereka berlainan 'aqidah, yakni tidak
menganut agama Islam, selama kedau ibu bapanya itu tidak menggabungkan diri ke dalam
golongan atau barisan yang menentang golongan atau barisan Islam. Jika kedua-dua ibu
bapanya itu sudah berada di dalam golongan atau barisan yang menentang Islam, maka tidak
boleh lagi dibuat sebarang hubungan apa lagi hubungan yang erat dan mesra. Kita mendapat
contoh pengajaran mengenai ini daripada peristiwa Syaidina Abdullah bin Abdullah bin Ubai,
seperti hadith berikut:
"Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Ziad; bahawa Rasulullah telah
memanggil anak laki-laki 'Abdullah bin Ubai lalu bersabda kepadanya: "Wahai 'Abdullah,
sudahkan kamu tahu apa yang ayahmu telah katakan?" Jawab Sayidina 'AbduLlah: "Belum
lagi ya RasuluLlah; apakah gerangan yang ayah saya telah katakan. Bolehkah kiranya saya
diberitahu apa yang telah ayah saya katakan itu?" Rasulullah bersabda: "Ayahmu telah
mengatakan: seandainya kami selamat pulang ke Madinah (dari medan perang) nanti, nescaya
orang-orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar dari kota Madinah
ini," lalu Sayidina 'Abdullah pun menjawab: "Benar sekalilah apa yang telah dikatakan oleh
ayah saya itu. Rasulullah orang paling mulia dan ayah sayalah orang yang paling hina; demi
Allah wahai junjungan Utusan Tuhan, sejak waktu Rasululah mula-mula tiba di Madinah
hinggalah sekarang ini, seluruh penduduk Madinah tahu benar bahawa tidak ada seorang anak
pun lain daripada saya, yang sungguh-sungguh membuat bakti kepada ibu bapanya, namun
begitupun, seandainya Rasulullah suruh saya penggal leher ayah saya itu dan membawa
kepalanya ke hadapan Rasulullah saya tidak akan teragak-agak, pasti saya tunaikan suruhan
itu." Rasulullah pun menjawab: "Janganlah buat begitu."
Setelah rombongan tentera Islam yang pulang dari perang Bani Mustaliq, dan 'Abdullah
bin Ubai ada di dalam rombongan itu, tiba di Madinah, maka Sayidina 'Abdullal pun pergi
menanti ketibaan ayahnya tiba, maka beliau pun dengan menghunus pedangnya telah pergi
mendapatkan ayahnya sambil menyoal dengan garangnya: "Betulkan ayah telah berkata:
seandainya kami selamat pulang ke Madinah nescaya orang-orang mulia dan kuat akan
menghalau keluar orang-orang yang hina dan lemah dari Madinah ini? Demi Allah sekarang
ini ayah pasti akan tahu sama kemuliaan itu bagi ayah atau bagi Rasulullah? Demi Allah Kota
Madinah tidak akan melindungi ayah. Kini ayah seorang pendatang haram di sini, kecuali
dengan izin Allah dan Rasul-Nya. Tanpa kebenaran Rasulullah ayah tidak akan dapat masuk
kota Madinah." Demi melihatkan cabaran yang tidak disangka-sangkakan ini 'Abdullah bin
Ubay menjawab: "duhai keagungan keturunan Khazraj anakku, sampainya hatimu
menghalang ayah menjejak kaki ke rumahnya sendiri duhai malangnya anak kandungku
menyekat kepalaku menjenguk rumahku sendiri." Orang-orang yang ada di sekitar itu pun
berdatanglah ke tempat itu bertanyakan apa yang telah terjadi. Lalu Sayidina 'Abdullah bin
'Abdullah bin Ubai pun memberitahu orang ramai akan apa yang telah berlaku sambil
menegaskan lagi: "demi Allah dia (ayahnya) tidak dibenarkan masuk ke Kota Madinah tanpa
izin Rasulullah." Lalu mereka pun pergi mengadap Rasulullah menyampaikan berita kejadian
ini, maka Rasulullah pun bersabda: "sampaikan kepada 'Abdullah, supaya dia lepaskan
ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya." Setelah menerima arahan Rasulullah itu,
barulah Sayidina 'Abdullah membenarkan ayahnya itu masuk ke Madinah. Orang bertanya
kepada beliau, mengapakah pula beliau benarkan ayahnya balik ke rumah? Beliau menjawab:
"Saya patuh kepada arahan Allah dan Rasul-Nya."
Apabila sahaja tali aqidah telah terbuhul, maka seluruh orang beriman itu menjadi
bersaudara, walaupun mereka tidak dipertalikan oleh sebarang hubungan perkahwinan atau
keturunan darah; Allah telah berfirman:
!..¸| ¿¡`.¸.¡.l¦ :´¡>¸| ... ¸¸¸¸
Maksudnya: "Hanya sanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara seluruhnya..."
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
80
(Surah Al-Hujurat: Ayat 10)
(Allah telah menggunakan perkataan "innama," yang memberikan pengertian bahawa
persaudaraan itu melangkaui batas-batas keturunan dan generasi dan mengeratkan hubungan
umat di sepanjang zaman.)
Allah berfirman lagi:
_¸¸.]¦´¸ ¸',¯¡, . ´¸¦.]¦ ´_..,¸¸¦´¸ _¸. ¯_¸a¸l¯,· ¿¡',¸>´ _. ¸>! > ¯¡¸¸¯,l¸| ¸´¸ ¿¸.¸>´ _¸· ¯¡¸>¸¸¸..
«>l> !´.¸. ¦¡.¸¦ _¸`¸¸.¡`,´¸ ´_l s ¯¡¸¸¸.±.¦ ¯¡ l´¸ ¿l´ ¯¡¸¸¸, «.! .> _.´¸ _¡`, ´_: .¸«¸.±.
.¸¸.l`¸! · `¡> _¡>¸l±.l¦ ¸_¸ _¸¸.]¦´¸ ¸',l> _¸. ¯¡¸>¸.- , _¡l¡1, !´.`,´¸ ¯¸¸±s¦ ! . l
!.¸.´¡>¸¸´¸ _¸¸.]¦ !.¡1,. ¸_..,¸¸!¸, ¸´¸ ¯_->´ _¸· !´.¸,¡l· ¸¸s _¸¸.¦¸l ¦¡`. .¦´, !.`,´¸ ,.¸|
.¸',´¸ ,¸¸>¯¸ ¸¸¸¸
Maksudnya: Dan juga bagi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah
beriman [iaitu orang-orang Ansar] sebelum [kedatangan] mereka [Muhajirin], mereka
mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan
dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka [orang Muhajirin], atas
diri mereka sendiri, sekalipun mereka di dalam kesusahan. Dan sesiapa yang dipelihara dari
[bencana disebab oleh] kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan
[juga] bagi orang-orang yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan Ansar]. Mereka
berdoa: "Ya Tuhan Kami beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah
beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati
kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha
Penyantun lagi Maha Penyayang. "
(Surah Al-Hasyr: Ayat 9—10)
Allah membuat perbandingan untuk orang-orang Islam dengan mengemukakan satu
kelompok orang-orang yang baik dari perjalanan para Nabi-nabi yang telah mendahului
mereka di dalam barisan perarakan perayaan iman yang tidak putus-putus di sepanjang
zaman:
_:!.´¸ _¡. .«`,¯¸ _!1 · ¸´¸´¸ ¿¸| _¸.¯,¦ _¸. _¸l>¦ ¿¸|´¸ ì.s´¸ ´_>l¦ ¸.¦´¸ `¡>>¦
_,¸.¸>.>'¦ ¸__¸ _!· _¡`.., .«.¸| ´_, l _¸. .¸l>¦ .«.¸| _´. - ¸¯,s ¸_¸l.. ¸· ¸_l:`.· ! .
´_, l , l .¸«¸, '¡l¸. _¸.¸| ,´L¸s¦ ¿¦ ¿¡>. ´_¸. _,¸l¸¸.>l¦ ¸__¸ _!· ¸,´¸ _¸.¸| :¡`s¦ .¸, ¿¦
.l:`.¦ !. ´_, l _¸| .¸«¸, "¡l¸s ¸¸|´¸ ¯¸¸±-. _¸| _¸..>¯¸.´¸ _é¦ ´_¸. ´_,¸¸¸..>l¦ ¸__¸
Maksudnya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya
anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau
adalah yang paling adil di antara semua hakim. Allah berfirman: "Sesungguhnya dia
bukanlah termasuk keluargamu [yang dijanjikan akan diselamatkan] kerana perbuatannya
merupakan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku
sesuatu yang kamu tidak mengetahui [hakikat]nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
81
kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nuh
berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada
Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui [hakikat]nya, dan sekiranya Engkau tidak
memberi ampun kepadaku dan [tidak] memberi belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan
termasuk orang-orang yang rugi."
(Surah Hud: Ayat 45-47)
¤ ¸:¸|´¸ ´_l.¯,¦ ´¸.¸>¸¯,¸| .«,´ ¸ ¸¸.´,¸l>¸, ´_¸´..!· _! · _¸.¸| ,l¸.l> ¸_!.l¸l !´.! .¸| _!· _¸.´¸
_¸.`,¸¯¸: _!· ¸ `_!´. , _¸.¸ s _,¸.¸l.Ll¦ ¸¸__¸
Maksudnya: ''Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat
[perintah dan larangan] lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman. "Sesungguhnya aku
akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata: "Dan saya mohon
juga dari keturunanku." Allah berfirman: "Janji-Ku [ini] tidak mengenai orang yang zalim."
(Surah Al-Baqarah: Ayat 124).
Firman Allah:
:¸|´¸ _!· `¸.¸> ¸¯,¸| ¸,´¸ ¯_->¦ ¦..> ¦.¦, !´.¸.¦´ , _`¸¯¸¦´¸ .`«¦>¦ ´_¸. ¸, ¸.:l¦ _. ´_.¦´, ¡·¸.¸.
¸<!¸, ¸,¯¡´,l¦´¸ ¸¸¸>¸¦ _!· _.´¸ ¸±´ .«`-¸. .!· ¸,¸l· ¯¡. .:´¸L.¦ _|¸| ¸,¦.s ¸¸!.l¦ ´_.¸,´¸
¸,¸..l¦ ¸¸__¸
Maksudnya: Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berdoa. "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini,
negeri yang aman dan sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya
yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah beriman: "Dan
kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia
menjalani seksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
(Surah Al-Baqarah: Ayat 126).
Nabi Ibrahim telah rela keluar meninggalkan ayah dan kaum keluarganya, memisahkan
diri dari mereka, setelah dilihatnya mereka masih terus ingin berkeras di dalam kesesatan.
Firman Allah:
¯¡>l¸¸.s¦´¸ ! .´¸ _¡`s.. _¸. ¸¿¸: ¸<¦ ¦¡`s:¦´¸ _¸¸´¸ ´_. s ¸¦ ¿¡´¦ ¸,l ..¸, _¸¸´¸ !,¸1:
¸__¸
Maksudnya: "Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu, dan daripada apa yang kamu seru
selain daripada Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, aku tidak akan kecewa dengan
berdoa kepda Tuhanku."
(Surah Maryam: Ayat 48).
Dan Allah Subhanahu Wata'ala telah menceritakan perihal Nabi Ibrahim dan perihal
kaumnya untuk dijadikan contoh tauladan dan pengajaran yang berguna:
.· ¸.l´ ¯¡>l :´¡`.¦ «´..> _¸· ´¸,¸>¸¯,¸| _¸¸.]¦´¸ .«-. :¸| ¦¡l!· ¯¡¸¸¸.¯¡1¸l !.¸| ¦¸´,¸, ¯¡>.¸.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
82
!´.¸.´¸ ¿¸.,-. _¸. ¸¿¸: ¸<¦ !.¯¸±´ ¯_>¸, ¦. ,´¸ !´. .¸ , `¡>´.¸ ,´¸ :´¸ .-l¦ ',!.-,l¦´¸ ¦. ,¦ _. >
¦¡`.¸.¡. ¸<!¸, .:.>´¸ ... ¸_¸
Maksudnya: Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-
orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:
"Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah
selain Allah. Kami ingkari [kekafiran] mu dan telah nyata antara kami dan kamu
permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman dengan Allah
sahaja."...
(Surah Al-Mumtahanah: Ayat 4).
Suri teladan dan pengajaran yang baik dapat direnungkan dengan mendalam dan penuh
keinsafan dari kisah sekumpulan pemuda yang telah memisahkan diri dari kaum keluarga dan
sahabat handai, kampung halaman dan teman seiring, semata-mata untuk mengabdikan diri
kepada Allah dan melindungi aqidah pegangan hidup supaya jangan terjejas akibat paksaan
dan penindasan pihak berkuasa. Alangkah menariknya kisah mereka terukir di dalam Surah
Al-Kahfi:
_>´ ´_1. ,,l s ¡> !, . ¸´_>l!¸, ¯¡·¸.¸| «´,.¸· ¦¡`..¦´, `¸¸¸¸,¸¸, `¸¸..:¸¸´¸ _.> ¸¸_¸ !.L ,´ ¸´¸
_l s `¸¸¸¸,¡l· :¸| ¦¡`.!· ¦¡l!1· !´.,´¸ ´,´¸ ¸,´ ¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ _l ¦´¡`s.. _¸. .¸«¸.¸: !´¸.l¸|
.1l !.l· ¦:¸| !LL: ¸¸_¸ ¸,¸¡.> !.`.¯¡ · ¦¸.>´¦ _¸. .¸«¸.¸: «¸¸l¦´ , ¸¯¡l _¡.!, ¸¸¸,l.
__.Ll´.¸, ¸_¸,, _.· `¡lL¦ ¸_´.¸. _´¸.·¦ _ls ¸<¦ !,¸.´ ¸¸_¸ ¸:¸|´¸ ¯¡>¡..l´¸ .s¦ !.´¸
_¸.,- , ¸¸| ´<¦ ¦.`¸! · _|¸| ¸¸¸>l¦ ¸:. , ¯_> l ¡>,´¸ _¸. .¸«¸. .>¯¸ _¸¯¸¸`,´¸ _> l _¸. _´¸¸.¦
!1·¯¸¸. ¸¸_¸
Maksudnya: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu [Muhammad] dengan sebenarnya;
sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan
Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu
berdiri lalu mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali
tidak menyeru Tuhan selain Dia, kerana jika tidak demikian maka sesungguhnya kami telah
mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami telah menjadikan selain
Dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah]. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan
yang terang [tentang kepercayaan mereka]? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-
orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu
meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah, maka carilah tempat
berlindung ke dalam gua itu nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya
kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusan kamu.
(Surah Al Kahfi: Ayat 13-16).
Peristiwa pemisahan antara isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dari suami-suami mereka
disebabkan oleh perbezaan aqidah juga telah disorot sedemikian rupa, untuk diperhati dan
dijadikan suri teladan:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
83
¸´¸. ´<¦ ¸:. _¸¸.¦¸l ¦¸`¸±´ ,¦ ¸.¦ ¸_¡. ,¦ ¸.¦´¸ ¸1¡l !..lé ¸>´ ¸_¸.¯, s _¸.
!.¸:!,¸s ¸_,>¸l.. !.>!..! >· `¸l· !´,¸.-`, !´,·¸. s _¸. ¸<¦ !:,: _,¸·´¸ ¸>:¦ ´¸!.l¦ _.
_¸¸¦¸>´.l¦ ¸¸¸¸
Maksudnya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-
orang kafir; kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh dari
antara hamba-hamba Kami; lalu kedua-dua isteri itu khianat kepada kedua-dua suami
mereka, maka kedua-dua suami itu pun tidak dapat membela mereka sedikit pun daripada
seksa Allah dan dikatakan kepada mereka berdua: "masuklah ke neraka bersama orang-
orang yang masuk [neraka]."
(Surah At Tahrim: Ayat 10).
Sebaliknya isteri Firaun berbeza sekali keadannya dari kedua-dua orang isteri Nabi Nuh
dan Nabi Lut; dia beroleh kebahagiaan menjadi orang beriman di tengah-tengah kemewahan
suaminya yang durhaka kepada Allah; ceritanya juga dikemukakan bagi dijadikan pengajaran:
¸´¸.´¸ ´<¦ ¸ :. _¸¸.¦¸l ¦¡`..¦´, ,¦¸.¦ _¯¡ s¯¸¸· :¸| ¸ l!· ¸,´¸ ¸_¸¦ _¸| ì..¸s !.¸,
_¸· ¸«.>l¦ _¸.¸>´´¸ _¸. _¯¡ s¯¸¸· .¸«¸¦.s´¸ _¸.¸>´´¸ _¸. ¸,¯¡1l¦ _,¸.¸l.Ll¦ ¸¸¸¸
Maksudnya: Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang
beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu
dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku
dari kaum yang zalim."
(Surah At Tahrim: Ayat 11).
Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terburai dan pecah berkecainya
hubungan antara manusia dengan manusia; baik di antara anak dengan bapak di dalam kisah
Nabi Nuh adan putera kesayangannya, antara anak dengan bapak dan kampung halaman
dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya, hubungan di antara keluarga sahabat
handai dan kampung halaman sekaligus di dalam kisah pemuda-pemuda penghuni gua
(ashabul kahfi), dan seterusnya hubungan cinta kasih suami isteri serumahtangga di dalam
kisah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut dan isteri Firaun putusnya segala perhubungan itu
justeru kerana perbezaan aqidah dan iman.
Demikianlah pula berlalunya angkatan pejuang-pejuang iman di sepanjang hayat umat
manusia, silih berganti menghiasi lembaran sejarah, menjadi suri teladan dan cermin
perbandingan mengenai keteguhan iman, mengenai ketegasan memegang pendirian di jalan
kebenaran, mengenai kesetiaan memegang aqidah tauhid menghayati sikap tegas memegang
prinsip, tidak kenal tawar-menawar tidak sudi bertolak ansur malah tiada nilai hubungan
darah, tiada nilai hubungan cinta dan rumahtangga. Apabila iman telah menghayati hati dan
nadi semuanya sanggup diterima dan dihadapi. Pertemuan dan perpisahan antara manusia
dengan manusia menjadi nilainya apabila pertemuan antara manusia dengan khaliqnya
menggamit.
Allah gambarkan pula bagaimanakah sebenarnya sifat orang beriman melalui firman-Nya:
¸ .¸>´ !´.¯¡ · _¡`.¸.¡`, ¸<!¸, ¸,¯¡´,l¦´¸ ¸¸¸>¸¦ _¸:¦´ ¡`, _. :! > ´<¦ .`«]¡.´¸´¸ ¯¡ l´¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
84
¦¡.lé ¯¡>´ ,! ,¦´, ¸¦ ¯¡>´,! .¯,¦ ¸¦ `¸¸.´¡>¸| ¸¦ ¯¡·¸:´¸,¸: s ,¸¸. l`¸¦ ¸.é _¸· `¡¸¸¸,¡l·
´_..,¸¸¦ ¡> .`,¦´¸ ¸_¸`¸¸, «.¸. `¸¸l¸>.`,´¸ ¸¸..> _¸¸>´ _¸. !¸¸.>´ `¸.¸.¸¦ _¸¸.¸¦.> !¸,¸·
_¸.´¸ ´<¦ ¯¡·¸. s ¦¡.´¸´¸ «. s ,¸¸. l`¸¦ ´,¸¸> ¸<¦ ¸¦ ¿¸| ´,¸¸> ¸<¦ `¡> ¿¡>¸l±.¦ ¸__¸
Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,
sekalipun orang itu bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka
itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan
menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya
mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di
dalamnya. Allah redhai terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan
rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan
Allah itulah golongan yang beruntung.
(Surah Al Mujadilah: Ayat 22)
Ketika putusnya hubungan kerabat antara Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam
dengan bapa saudaranya Abu Lahab dan saudara pupuannya Amru bin Hisyam (Abu Jahal),
iaitu di ketika orang-orang Muhajirin sanggup bertempur di medan perang, menentang sanak
saudara, kaum kerabat dan sahabat handai mereka sendiri di medan perang BADAR, ketika
itu jugalah jalinan kekeluargaan terikat begitu erat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Mereka telah menjadi saudara dan kaum keluarga yang saling tolong menolong dan bantu-
membantu. Pada ketika yang sama juga tercantumlah rasa kasih sayang dan terbuhullah tali
kekeluargaan antara orang Muslim berbangsa Arab dengan orang-orang Muslim berbangsa
lain terjalin hubungan kasih mesra dan setia antara mereka dengan saudara mereka Sayidina
Suhaib berbangsa Romawi, Salman berdarah Parsi dan Bilal berketurunan Negro; pecah
berkecailah sudah rasa ta'asub perkauman dan 'asabiyyah, serta fanatik kekabilahan;
perkauman dan kebangsaan serta tanah tumpah darah.
Rasulullah pernah bersabda kepada mereka dengan katanya yang bererti: lemparkanlah
fanatik kesukuan dan kabilah itu jauh-jauh kerana ia terlalu busuk dan memualkan. Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda lagi seperti ini: ertinya: "Bukan dari golongan kita orang
yang menyeru ke arah perkauman ('asabiyyah) bukan dari kita orang yang berperang kerana
'asabiyyah, dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh kerana mempertahankan
'asabiyyah." Lalu berakhirlah sudah peranan 'asabiyyah, meninggalkan bangkainya busuk
terkapaian, bangkai busuk perkauman dan lenyaplah sudah laungan suara 'asabiyyah, yang
berbentuk kebanggaan kerana bangsa dan keturunan, kerana darah dan warna kulit.
Musnahlah sudah kejahatan itu, kekotoran yang berasaskan daging dan darah, yang
berasaskan tanah dan air.
Sejak itu maka negara bagi setiap Muslim itu bukanlah tanah dan air tetapi "Islam",
negara mana di dalamnya berdaulat aqidah Islam dan berkuasa di dalamnya syariat Allah
sahaja, negara mana setiap orang Muslim menumpahkan taat setianya dan sanggup
mempertahankannya, rela mati berkuah darah dan gugur syahid untuk mempertahankan
negara itu dari segala ancaman dan pencerobohan dan untuk melebarkan lagi sayapnya
mendaulatkan syariat Allah di seluruh pelosok dunia. Negara Islam bagi setiap orang yang
menghayati Islam sebagai aqidah dan syariat; juga bagi setiap orang yang rela dan patuh
menerima syariat Islam menjadi undang-undang negara, walaupun dia sendiri bukan seorang
penganut agama Islam; seperti halnya penganut berbagai agama lain hidup aman damai di
bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. Manakala negara yang di
dalamnya syariat Allah tidak didaulatkan dan ajaran Islam tidak disanjung tinggi dan dipatuhi
maka negara itu adalah sebuah negara "harbi" bagi setiap Muslim dan juga bagi orang dzimmi
dan mu'ahad, si Muslim wajib memusuhinya walau negara itu menjadi tempat kelahirannya,
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
85
dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarga dan sahabat handainya, juga harta
benda dan keperluan hidupnya.
Demikianlah halnya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam telah memerangi
Mekah, negeri kelahirannya sendiri, walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak
saudaranya, malah walaupun di sana ada rumahnya sendiri, rumah para sahabatnya dan harta
benda peninggalan mereka; sebab sesebuah negara itu belum dianggap menjadi negara Islam
kecuali apabila ia patuh kepada ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam.
Nah inilah dia Islam itu dan beginilah dia. Islam bukan hanya sekadar suatu perkataan
yang disebut di lidah sahaja, bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri
tertentu yang disebut sebagai "negeri Islam" dan mempunyai logo keislaman, juga tidak
bererti kelahiran seorang yang ibu bapanya Muslim.
Firman:
¸· ,¸,´¸´¸ ¸ _¡`.¸.¡`, _. > ì¡.¸>>`, !.,¸· ¸>: `¸¸.¸ , ¯¡. ¸ ¦¸.¸>´ _¸· ¯¡¸¸¸.±.¦
l´> ¸> !´.¸. ¸,.· ¦¡.¸l.¸´¸ !.,¸l`.· ¸__¸
Maksudnya: Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak merasakan di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
(Surah An Nisa: Ayat 65).
Inilah dia Islam dan negara seperti yang disebutkan di atas itulah sebenar-benar negara
Islam; bukan sekeping tanah, bukan suatu bangsa, juga bukan suatu keturunan, bukan suatu
persemendaan, bukan berdasarkan kabilah, dan tidak pula berdasarkan suku sakat.
Sesungguhnya Islam telah membebaskan umat manusia daripada terlekat dengan tanah,
supaya dapat mereka berlega naik ke langit tinggi. Islam juga telah membebaskan mereka
daripada sebarang kaitan darah, kaitan bercorak kebinatangan itu, supaya mereka dapat
meningkat naik ke taraf yang tinggi, terhormat dan mulia, di alam samawi.
Negara yang tetap dirindui oleh setiap Muslim itu bukanlah sekeping tanah tertentu.
Rupa bangsa si Muslim yang menjadi identiti, dan pengenalannya bukannya rupa bangsa dari
suatu pemerintahan tertentu. Kaum keluarga tempat si Muslim berteduh dan menumpang
kasih bukanlah berdasarkan darah keturunan. Panji-panji yang menjadi lambang kemegahan
hidup si Muslim, yang dia rela syahid di bawah kibarannya bukanlah panji-panji perkauman
atau kebangsaan; manakala kemenangan yang dibanggakan oleh si Muslim dan yang
disyukurinya bukan kemenangan tentera di medan pertempuran, tapi ialah seperti telah
dijelaskan di dalam firman Allah:
¦:¸| ´,!> `¸`.. ¸<¦ _.±l¦´ ¸ ¸¸¸ ¸,¦´¸´¸ ´_!.l¦ _¡l>. , _¸· ¸_,¸: ¸<¦ l´>¦´¡·¦ ¸_¸ _¸,.·
¸..>´ ,¸,´¸ :¯¸¸±- .`.¦´¸ .«.¸| ¿lé !,¦¯¡. ¸_¸
Maksudnya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat
manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan
memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha
Penerima taubat.
(Surah An Nashr: Ayat 1—3).
Ya, kemenangan di bawah panji-panji aqidah, bukan di bawah panji-panji yang lain; jihad
untuk kemenangan agama dan syariat tidak kerana sesuatu matlamat yang lain pembelaan
terhadap "negara Islam" yang melaksanakan syariat Ilahi bukan kerana membela negara yang
lain, mengikhlaskan semua itu kerana Allah sahaja bukan kerana mencari laba dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
86
kemegahan nama, bukan untuk kebanggaan suatu negeri atau kaum, dan mempertahankan
kepentingan keluarga dan kaum kerabat, selain daripada mengawal mereka dari dilanda arus
fitnah di dalam menghayati agama Allah.
Dari Abu Musa radiyallahu'anhu "beliau telah meriwayatkan: bahawa Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam telah ditanya mengenai halnya seseorang yang berperang kerana
keberainan, berperang kerana kebanggaannya, dan berperang kerana semangat kebangsaan
yang manakah satu dapat dimasukkan ke dalam senarai "berperang di jalan Allah?"
Rasulullah telah menjawab dengan sabdanya: "Sesiapa sahaja yang berperang untuk
menjadikan kalimah (agama) Allah itu yang paling tinggi dan agung maka dia adalah
berperang di jalan Allah."
Di dalam peperangan seperti ini sahajalah adanya erti atau istilah "mati syahid" bukan di
dalam mana-mana jua peperangan lain yang tidak mempunyai matlamat meninggikan agama
ini, ikhlas kerana menunaikan perintah Allah LILLAHI "kerana Allah."
Sekali lagi kita ulangi bahawa setiap negeri yang memusuhi si Muslim mengenai
aqidahnya, dan menyekatnya dari melaksanakan syariat Allah, serta membataskan kegiatan
keagamaannya, maka negeri itu adalah negeri musuh "DARUL HARB", walaupun di dalam
negeri itu ada keluarga si Muslim itu, ada kaum kerabat, ada bangsa sedarah sedaging
dengannya, ada harta benda dan barang-barang dagangannya; manakala setiap negeri yang di
dalamnya aqidah Islam dilindungi dan syariatnya dilaksanakan, adalah sebenarnya sebuah
"negara Islam" walau dia tidak punya apa pun di dalam negeri itu: kaum keluarga, saudara
mara, bangsa sedarah sedaging, harta benda dan barang dagangan.
Pengertian negara dan tanahair yang sebenar ialah: Negara yang dikuasai oleh aqidah dan
syariat yang datang dari ALLAH sahaja, inilah dia pengertian negara dan tanahair yang sesuai
dengan MANUSIA; manakala pengertian "rupa bangsa" pula ialah "aqidah" dan program
hidup. Sebenarnya inilah tali persaudaraan yang layak untuk bani insan. Sesungguhnya sifat
fanatik kepada kaum kerabat, suku, kaum, bangsa dan warna kulit adalah sifat fanatik yang
kerdil dan memundurkan, sifat yang dikenal dan diiktiraf oleh umat manusia di zaman
kemunduran roh dan jiwa, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sebagai
busuk yang dengan sendirinya menimbulkan rasa mual dan jijik.
Apabila orang Yahudi mendakwa bahawa merekalah kononnya bangsa yang paling agung
di dunia dengan gelaran "bangsa pilihan Allah" kerana kononnya mereka berasal dan
keturunan orang baik-baik, dari keturunan Nabi-Nabi, serentak dengan dakwaan itu Allah
telah menangkisnya dengan menegaskan bahawa nilai penghargaan Allah kepada sesuatu
kaum atau sesuatu individu hanya terletak kepada nilai iman sahaja. Firman Allah Subhanahu
Wata'ala:
¦¡l!·´¸ ¦¡.¡é ¦´:¡> ¸¦ _¸. .. ¦¸. .¯¸: ¯_· ¯_, «¦¸. ´¸.¸> ¸¯,¸| !±,¸. > !.´¸ ¿l´ ´_¸.
_,¸´¸¸:.l¦ ¸¸__¸ ¦¡l¡· !. .¦´, ¸<!¸, !.´¸ _¸¸.¦ !´.,l¸| !.´¸ _¸¸.¦ ´_|¸| ´¸.¸> ¸¯,¸| _,¸-. .-¸|´¸
_. >`.¸|´¸ ´,¡1- ,´¸ ¸1! ,`.¸¦´¸ !.´¸ ´_¸.¸¦ _.¡`. _ .,¸s´¸ !.´¸ ´_¸.¸¦ _¡,¸,.l¦ _¸. `¸¸¸¸,¯¸ ¸
_¸¯¸±. _, , ¸. >¦ `¸¸.¸. _>´´¸ .«l ¿¡`,¸l`.`. ¸¸__¸ ¿¸|· ¦¡`..¦´, ¸_:¸.¸, !. ,.. .¦´, .¸«¸, ¸.1 ·
¦¸. .>¦ ¿¸|¸ ¦¯¡l´ ¡. !.·¸|· ¯¡> _¸· ¸_!1¸: `¡¸÷,¸±>´,.· ´<¦ ´¡>´¸ _,¸.´.l¦ `¸,¸l-l¦ ¸¸__¸
«-¯,¸. ¸<¦ _.´¸ _.>¦ _¸. ¸<¦ «-¯,¸. _>´´¸ .`«] ¿¸.¸,. s ¸¸__¸
Maksudnya: Dan mereka berkata; "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau
Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah: "Tidak, melainkan kamu mengikuti
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
87
agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang yang musyrik.''
Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang
diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan
anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan
kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari mereka
dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang
kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka
berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah
akan memelihara kamu dari mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghah-Nya daripada Allah? Dan hanya
kepada-Nyalah kami menyembah.
(Surah Al Baqarah: Ayat 135-138)
Adapun bangsa yang menjadi pilihan Allah yang sebenar ialah bangsa MUSLIM yang
hidupnya terus menerus di bawah bayangan panji-panji Allah; walaupun mereka berlainan
bangsa dan warna kulit serta bumi tempat berpijak. Firman:
¯¡..´ ´¸¯,> ¸«.¦ ¸>¸¸>¦ ¸_!.l¸l ¿¸'¸.!. ¸.¸`¸-.l!¸, _¯¡¸..´¸ ¸_s ¸¸ ÷..l¦ ¿¡`.¸.¡.´ ¸
¸<!¸, ... ¸¸¸¸¸
Maksudnya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang maaruf, dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman dengan Allah...
(Surah Ali 'Imran: Ayat 110)
Umat yang dirintis perjalanannya dan dipelopori pembentukannya oleh Abu Bakar bangsa
'Arab, Bilal bangsa Negro (Habsyi) Suhaib orang Romawi dan Salman bangsa Parsi serta
saudara-saudara mereka yang budiman; yang jejak mereka telah diikuti oleh beberapa
generasi lagi selepas mereka, dengan aqidah sebagai pengenalan rupa bangsa mereka, dengan
Islam menjadi negara mereka, Allah menjadi pemerintah mereka dan Al-Qur'an sebagai
Perlembagaan mereka.
Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai negara, rupa bangsa dan keluarga yang
sayugia menjadi pedoman yang menguasai hati setiap orang pendakwah kepada agama Allah,
yang sayugia diberitahu dengan terang dan lantangnya kepada seluruh umat manusia, supaya
tidak bercampur-baur dengan penyelewengan yang dibawa oleh konsep ala jahiliyyah dan
diseludup secara senyap-senyap; juga supaya tidak diresapi oleh berbagai bentuk syirik yang
tersembunyi (syirik khafi), iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan tanah,
dengan bangsa, dengan kaum, dengan keturunan, dan syirik dengan berbagai kepentingan
yang kecil-kecil untuk keperluan jangka pendek; syirik yang telah dikumpulkan Allah dalam
sebelah tangan, dan diletakkannya iman di sebelah tangan yang lain, lalu disuruh manusia
memilih sendiri.
Firman Allah:
¯_· ¿¸| ¿l´ ¯¡´¸! ,¦´, ¯¡é¸! .¯,¦´¸ ¯¡>.´¡>¸|´¸ ¯_>`>´¸¸¦´¸ `¸>.´¸,¸:s´¸ _´¡. ¦´¸ !>¡..·´¸ .·¦
:¸.>¸´´¸ ¿¯¡:>´ !> :!.´ _¸>...´¸ !¸ .¯¡.¯¸. ´¸ > ¦ ¡÷, l¸| _¸. ¸<¦ .¸«¸]¡.´¸´¸ ¸:!¸¸>´¸
_¸· .¸«¸¦,¸,. ¦¡´.`,´¸.· _.> _¸.! , ´<¦ .¸:¸¸¯.!¸, ´<¦´¸ ¸ _¸.¯¸´¸ ¸¯¡1l¦ _,¸1¸..±l¦ ¸__¸

Maksudnya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
88
kerugiannya dan rumah-rumah usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan
rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan
Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
keputusan-Nya. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasiq."
(Surah Al Taubah: Ayat 24)
Demikian juga tidak wajar sama sekali timbulnya rasa ragu dan syak wasangka mengenai
hakikat jahiliyah dan hakikat Islam di dalam hati para pendakwah Islam; begitu juga
mengenai ciri-ciri negara musuh dan dengan konsep negara Islam; sebab sering berlaku
kekeliruan mengenai ini. Setiap pendakwah mesti meyakinkan diri sendiri untuk ditanam
keyakinan kepada orang bahawa: tiada Islam di dalam negara yang tidak dikuasai oleh Islam
dan tidak berjalan di dalamnya syariat Allah dan tiada negara Islam selain daripada yang
dikuasai oleh Islam dalam segenap urusan pemerintahannya syariat Allah tiada negara Islam
kecuali negara yang menghayati Islam, yang berkuasa di dalamnya program dan undang-
undangnya. Perlu benar diyakinkan bahawa tiada alternatif bagi iman selain daripada kufur;
tiada alternatif lain bagi Islam selain daripada jahiliyyah dan tiada alternatif lain bagi
kebenaran melainkan kesesatan jua.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
89
BAB KEEMPAT BELAS

AMBIL ISLAM SELURUHNYA ATAU TINGGALKAN ISLAM SAMA SEKALI
Setiap sistem mempunyai falsafah dan gagasannya atau rancangannya tentang kehidupan.
Setiap sistem mempunyai masalah-masalah yang timbul dari penerapannya dan mempunyai
persoalan-persoalan yang sesuai dengan watak dan pengaruhnya di alam nyata. Demikian
pula setiap sistem mempunyai penyelesaian-penyelesaian untuk menghadapi persoalan dan
masalah yang timbul dari watak dan kaedahnya.
Fikiran logik yang sesungguhnya akan berpendapat: Siapa yang bermaksud meminta
pendapat dari suatu sistem tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, maka
sistem ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kenyataan hidup. Lalu setelah itu baru
dilihat apakah masalah-masalah itu masih ada atau menghilang, atau berubah bentuk dan
unsurnya (bahagiannya). Hanya pada saat inilah kita mungkin meminta pendapat dari sistem
ini mengenai persoalan-persoalan yang timbul, sewaktu pelaksanaannya.
Islam adalah satu sistem kemasyarakatan yang lengkap, yang segi-seginya saling
berjalinan dan saling mendukung. Sistem ini berbeza wataknya, gagasannya tentang
kehidupan dan cara-cara pelaksanaannya dari sistem-sistem Barat, dan dari sistem yang kita
pakai sekarang ini. Perbezaan ini adalah perbezaan pokok dan menyeluruh. Sudah pasti
bahawa sistem Islam itu tidak ikut serta dalam menimbulkan persoalan-persoalan yang
terdapat dalam masyarakat sekarang ini. Persoalan-persoalan itu timbul dari watak sistem-
sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat dan timbul kerana dijauhkannya Islam dari
lapangan kehidupan.
Tetapi yang aneh setelah itu, adalah bahawa Islam banyak sekali diminta pendapatnya
mengenai persoalan-persoalan itu. Islam diminta untuk mengemukakan penyelesaiannya. la
diminta untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah yang tidak ditimbulkannya, dan ia
tidak ikut serta dalam menimbulkannya. Hairan sekali kenapa Islam diminta pendapatnya
dalam suatu negara di mana sistem Islam itu tidak dilaksanakan, mengenai masalah-masalah
seperti "Wanita dan Parlimen", "Wanita dan Kerja", "Wanita dan Pergaulan Bebas", "Masalah
Seks Para Pemuda" dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang meminta agar Islam
mengeluarkan pendapatnya dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak suka kalau
Islam itu memerintah, malah mereka takut sekali untuk membayangkan saat kalau-kalau
pemerintahan Islam itu datang.
Yang lebih aneh lagi daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawapan-jawapan yang
diberikan oleh para ulama Islam, dan kesediaan mereka untuk ikut serta dengan para penanya
itu dalam perdebatan tentang pendapat Islam dan hukum Islam, dalam perincian-perincian
seperti itu, dalam membahas persoalan-persoalan seperti itu, dalam suatu negara yang tidak
diperintah oleh Islam dan sistem Islam tidak dilaksanakan.
Apakah urusan Islam sekarang ini dengan masuk tidaknya wanita ke dalam parlimen?
Apakah urusan Islam dengan masalah wanita dan laki-laki bergaul bebas atau tidak? Apakah
urusan Islam dengan masalah apakah wanita boleh bekerja di luar atau tidak? Apakah
hubungan Islam dengan suatu persoalan dari persoalan-persoalan yang dipunyai oleh sistem-
sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat ini, yang tidak percaya kepada Islam, dan tidak
suka kepada pemerintahan Islam?
Kenapa masalah-masalah perincian ini diminta untuk disesuaikan dengan hukum Islam,
padahal sistem Islam itu sebagai keseluruhan diusir dari sistem kemasyarakatan, diusir dari
perundang-undangan negara dan diusir dari kehidupan bangsa?
Islam adalah suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi-bahagi. Jadi Islam dapat
diambil sebagai suatu keseluruhan dan dapat pula ditinggalkan sebagai suatu keseluruhan
Tetapi kalau Islam diminta untuk mengeluarkan pendapa dalam urusan yang kecil-kecil
sedangkan masalah-masalah itu sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah asas (pokok
atau dasar) yang besar-besar yang menjadi dasar kehidupan dan masyarakat, maka masalah-
masalah kecil seperti ini tidak boleh diterima oleh orang Islam, jangankan oleh seorang
ulama, untuk Islam.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
90
Jawapan yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta pendapat tentang suatu
persoalan perincian dari masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang
tidak percaya kepada agama Islam dan tidak mengakui hukum Islam, adalah seperti berikut:
Pertama-tama jadikan Islam memerintah seluruh kehidupan. Kemudian setelah itu baru
diminta pendapat Islam tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Islam itu sendiri,
bukan yang ditimbulkan oleh suatu sistem yang lain yang bertentangan dengan Islam.
Islam mendidik manusia dengan suatu pendidikan tertentu, dan memerintah manusia
dengan suatu hukum tertentu, mengatur masalah-masalah mereka atas dasar-dasar tertentu,
menciptakan unsur-unsur kemasyarakatan perekonomian dan perasaan tertentu. Jadi pertama-
tama:
Laksanakanlah Islam itu sebagai suatu keseluruhan dalam sistem hukum dan
pemerintahan, dalam dasar-dasar perundangan-undangan dan dalam prinsip
pendidikan. Setelah itu, kita dapat melihat apakah masalah-masalah yang ditanyakan itu
masih ada dalam masyarakat, atau menghilang dengan sendirinya. Tetapi sebelum hal ini
dilakukan, apa hubungan Islam dengannya, dengan semua masalah yang tidak akan pernah
dikenal oleh suatu masyarakat Islam yang benar?
Ciptakanlah masyarakat Islam yang diperintah oleh hukum Islam dan prinsip-
prinsip Islam, didiklah wanita dan laki-laki dengan pendidikan Islam yang
sesungguhnya, di rumah, di sekolah, dalam masyarakat, dan ciptakanlah jaminan-
jaminan kehidupan yang telah ditentukan oleh Islam untuk semua orang,
laksanakanlah keadilan Islam yang telah diwajibkannya untuk semua orang. Baru
setelah ini kita bertanya kepada para wanita: Apakah ia masih ingin untuk ikut dalam
parlimen, atau ia merasa tidak perlu lagi untuk mencuba masuk parlimen itu kerana jaminan-
jaminan yang ada telah cukup? Tanyakan kepada wanita-wanita itu: Apakah ia masih ingin
untuk bekerja di pejabat-pejabat pemerintah? Ia tidak akan ingin bekerja, kerana kepentingan-
kepentingan kehidupannya tidak memerlukannya lagi. Tanyakanlah kepadanya: Apakah ia
ingin untuk bergaul bebas dengan laki-laki, untuk menghias diri dan memperlihatkan
bahagian-bahagian badan, atau apakah pendidikannya di waktu itu akan memeliharanya dari
naluri-naluri kebinatangan, dari hawa nafsu kebinatangan, dan perasaannya akan menyerunya
untuk bertindak dengan penuh tata kesopanan, kerana ia merasa malu kepada Allah?
Pada saat-saat tertentu ada orang-orang yang bertanya: Apakah kita akan memotong
tangan ribuan pencuri setiap tahun demi untuk melaksanakan hukum Allah?
Orang-orang ini juga melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan orang-orang yang
menjawabnya dengan fiqh Islam, telah melakukan dua macam kesalahan sekaligus.
Ribuan pencuri yang terdapat setiap tahun bukanlah akibat dari masyarakat Islam, dan
juga bukan dari sistem Islam. Ia merupakan hasil dari suatu masyarakat lain yang telah
mengusir Islam dari kehidupannya, dan melaksanakan suatu sistem kemasyarakatan lain yang
tidak dikenal oleh Islam. Para pencuri itu adalah hasil dari suatu masyarakat yang
membolehkan adanya orang-orang yang lapar dan miskin, tanpa mengemukakan penyelesaian
dari masalah yang mereka hadapi, suatu masyarakat yang tidak menyediakan makanan yang
cukup untuk jutaan orang, tidak mendidik jiwa kemanusiaan, dan tidak menghubungkan
seluruh kehidupan dengan Allah dan juga tidak dengan syariat Allah.
Sedangkan masyarakat Islam adalah suatu masyarakat lain: suatu masyarakat di mana
setiap orang di dalamnya dijamin rezekinya, baik yang bekerja atau yang menganggur, baik
yang kuat mahupun yang lemah, baik yang sehati mahupun yang sakit. Suatu masyarakat
yang setiap tahunnya mengambil pukul rata seperduapuluh dari modal, bukan dari
keuntungan, untuk kepentingan perbendaharaan negara. Dan setelah itu diambilnya lagi tanpa
ikatan dan tanpa syarat, semua wang yang diperlukan oleh negara untuk memelihara
masyarakat dari penyakit-penyakit.
Jadi laksanakanlah sistem itu terlebih dahulu. Setelah itu baru lihat, masih berapa
orangkah yang masih memerlukan pertolongan. Berapa orang pencurikah yang masih mahu
melakukan pencurian, sedangkan perutnya dipenuhi oleh makanan dan hatinya dipenuhi oleh
keimanan.
Demikian pula ada di antara orang yang bertanya kepada anda tentang masalah seks
(nafsu kejantinaan) di kalangan pemuda, jikalau mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
91
Orang-orang ini melihat kehidupan pemuda-pemuda yang hidup dalam suatu masyarakat
yang bukan Islam. Segala yang terdapat di sana merangsang naluri (keinginan) mereka.
Segala yang terdapat di sana membangkitkan syahwat mereka. Lalu mereka meminta
pendapat Islam tentang masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda itu.
Dalam masyarakat Islam tidak terdapat pemudi-pemudi yang berbaju singkat atau
bertelanjang, wanita-wanita yang suka menggoda orang lain atau digoda, yang berkeliaran di
setiap tempat, menyebarluaskan fitnah dan kekacauan, dan semuanya itu untuk keuntungan
syaitan. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat gambar-gambar telanjang, filem-filem cabul
dan nyanyian-nyanyian cabul, seperti filem-filem dan nyanyi-nyanyian Abdul Wahab dan
kuncu-kuncunya. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat akhbar yang menyiarkan gambar
telanjang, kata-kata yang cabul atau lucah dan jenaka yang cabul, yang dijumpai di setiap
tempat. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat minum-minuman keras yang mendorong
manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sopan, yang dapat menghilangkan kehendak dan
pemikirannya. Akhirnya masyarakat Islam itu akan mempersiapkan pemuda untuk dapat
hidup bersuami-isteri dengan cepat, kerana perbendaharaan negara akan membantu orang-
orang yang ingin hidup baik dalam sebuah rumah tangga.
Jadi kalau anda ingin memperoleh gambaran pendapat Islam tentang masalah kejantinaan
dalam kalangan pemuda, maka pertama-tama laksanakanlah sistem Islam secara keseluruhan.
Baru setelah itu dilihat, bukan sebelumnya, apakah para pemuda masih mempunyai masalah
di bidang seks atau tidak.
Saya menganggap semua permintaan pendapat yang diajukan kepada Islam mengenai
suatu persoalan yang tidak ditimbuikan oleh sistem Islam, pada waktu itu Islam diusir dari
segala bidang kehidupan, saya menganggap semuanya ini sebagai mempermain-mainkan
Islam dan memperolok-olokkan Islam. Dan saya juga berpendapat bahawa jawapan yang
diberikan kepada pertanyaan seperti itu sama dengan ikut serta dalam memperolok-olokkan
Islam yang dilakukan oleh para ahli memberikan fatwa.
Orang-orang yang berteriak-teriak sekarang ini, menuntut agar wanita jangan diberi hak
untuk memilih dan dipilih, atas nama Islam, atau melarangnya untuk bekerja atas nama Islam,
atau memanjangkan bajunya atau lengan bajunya atas nama Islam, maka saya minta maaf
kalau saya katakan, walaupun saya amat memuliakan maksud-maksud baik dari orang-orang
yang mengatakannya: Mereka itu telah menjadikan Islam benda olok-olok dan sesuatu yang
mentertawakan, kerana mereka membatasi semua persoalan dalam perincian-perincian seperti
ini.
Segala bentuk keupayaan dan tenaga mereka itu harus diarahkan kepada pelaksanaan
sistem Islam dan hukum Islam dalam segala segi kehidupan. Mereka seharusnya menuntut
agar Islam itu menguasai sistem masyarakat dan undang-undang antarabangsa. Pendidikan
Islam itu harus menguasai sekolah, rumahtangga, dan masyarakat. Islam harus diambil
sebagai suatu keseluruhan dan dibiarkan untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupan
sebagai suatu keseluruhan. Inilah yang lebih sesuai untuk kehormatan Islam dan kehormatan
orang-orang yang menyeru kepada Islam.
Ini kalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. Kalau mereka benar-
benar ikhlas dalam berdakwah Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah membuat keributan
dalam keadaan aman tidak memikul bebanan (risiko) sedikitpun, maka ini adalah persoalan
lain, yang saya ingin agar sekurang-kurangnya sebahagian dari badan-badan dan kelompok-
kelompok harus jangan terlibat di dalamnya.
(Diterjemahkan dari buku Al-Syahid Sayyid Qutb yang bertajuk "Dirasah Al-Islamiyyah").
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
92
BAB KELIMA BELAS

MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM
Apabila terbukti bahawa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia daripada
bahaya yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan materialisme yang amat meluas, maka
Islam sahaja yang dapat memberi manusia suatu sistem yang sesuai dengan kejadian dan
keperluan hakikinya; Islam sahaja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah penciptaan
kebendaannya dengan langkah-langkah kemuliaan rohaninya; Islamlah sahaja yang sanggup
mewujudkan satu sistem yang realistik dalam kehidupan manusia, sehingga dapat diwujudkan
suatu keseragaman yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya pada sepanjang
sejarah, selain daripada di bawah naungan Islam itu sendiri.
Apabila semuanya itu telah terbukti, maka jelaslah, betapa besarnya jenayah yang
dilakukan terhadap seluruh manusia oleh mereka yang melakukan kekejaman terhadap tokoh-
tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di mana-mana — terutamanya Mr. Dulles
yang berteriak, mencari-cari sistem yang seperti ini; mereka yang menggerakkan seluruh
kekuatannya untuk menghancurkan setiap pertanda yang membuktikan kemunculan sistem
Islam, dan mengaburinya supaya tidak diketahui oleh manusia, yang sedang mengharapkan
kelahiran penyelamat; mereka yang memburuk-burukkan Islam dengan berbagai tipu daya,
pura-pura dan pembohongan!
Ini adalah satu perbuatan jenayah yang kejam, yang dilakukan terhadap seluruh umat
manusia. Manusia yang malang dan sedang ditimpa bencana, yang disebabkan oleh
kebudayaan yang bertentangan dengan fitrah dan keperluan hakiki manusia, seperti yang
dinyatakan oleh tokoh antarabangsa yang terkenal itu. Mereka diancam oleh kejayaan falsafah
materialisme menguasai kemanusiaan, seperti yang dinyatakan oleh Mr. Dulles. Manusia
yang diseret ke jurang kehancuran, diikat dengan rantai kebudayaan materialisme yang
mempesona. Setiap hari manusia semakin hampir dengan jurang yang menakutkannya. Yang
dapat menolongnya hanyalah agama ini, agama yang sedang diperangi oleh musuh manusia,
di setiap tempat di dunia ini dengan segala macam rencana, konsep dan cara.
Tetapi tindakan memerangi Islam dengan berbagai cara yang melampau itu tidak
akan dapat melunturkan keyakinan kami yang mutlaq bahawa masa depan adalah di
tangan Islam.
Islam telah membuktikan kesanggupannya mempertahankan diri dari sebarang tindakan
ganas yang lebih kejam dan lebih keras di sepanjang hayatnya, seperti tindakan kejam yang
dilakukan ke atas tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di setiap tempat.
Islam telah berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan telah
mencapai kejayaan dan kini terus kekal. Islam terus kekal dalam keperibadian masyarakat
dan negara yang pernah dilindunginya, sedangkan Islam pada waktu itu tidak bersenjata
sama sekali.
Islam telah menyelamatkan tanah airnya di Timur dari serangan bangsa Tartar dan dari
serangan-serangan Kaum Salib. Kalaulah Kaum Salib di Timur berjaya seperti kejayaannya
yang dicapai di Sepanyol pada masa dulu atau seperti Kaum Yahudi yang telah berjaya di
Palestin pada masa kini, tentulah tidak ada lagi nasionalisme Arab, tidak ada lagi bangsa dan
negara Arab Sepanyol pada masa dulu dan Palestin pada masa sekarang kedua-duanya
menjadi saksi bahawa kalaulah Islam telah diusir dari satu negeri tentunya bahasa dan
nasionalisme di sana akan hilang, setelah tunjangnya dibongkar sama sekali.
Kaum Mamluk yang telah menyelamatkan daerah itu dari serangan Tartar bukanlah
bangsa Arab tetapi salah satu suku bangsa Tartar. Namun mereka sanggup bertahan di depan
serangan anak bangsanya sendiri, demi untuk mempertahankan Islam, kerana mereka adalah
Kaum Muslimin. Mereka bertahan dengan mengambil inspirasi dari aqidah Islam dan dengan
kepimpinan jiwa Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah, sebagai pemimpin pembinaan
jiwa dan pejuang di baris hadapan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
93
Salehuddin Al-Ayyubi telah menyelamatkan daerah itu dari kehancuran Arabisme,
bangsa Arab dan bahasa Arab, padahal dia adalah kearaban daerah itu dan bahasanya, pada
waktu dia menyelamatkan keislaman daerah itu dari serangan Kaum Salib. Islam yang ada di
dalam hati noraninya yang telah memerangi Kaum Salib, seperti Islam yang ada di dalam hati
Al-Zahir Bibrars dan Al-Muzaffar Quts dan Al-Malik Al-Nasir dalam memerangi Kaum
Tartar yang biadab.
Islam telah berjuang di Algeria selama seratus lima puluh tahun. Islam telah
menyebabkan Arabisme terus merebak di sana. Bahkan pada waktu nilai-nilai utama yang
terlambang dalam bahasa dan kebudayaan telah hancur; pada waktu Perancis menganggap
bahasa Arab sebagai bahasa asing dan melarang orang menyebarkannya melalui pengajaran;
pada waktu itu hanya Islam yang masih teguh dalam hati setiap penduduknya; lalu mereka
bangkit memerangi bangsa penakluk yang akhirnya mereka beroleh kemenangan. Islam tidak
pernah menundukkan kepalanya kepada mereka, kerana mereka itu Kaum Salib yang menjadi
musuhnya. Dengan ini sahaja, jiwa antimusuh terus membara di Algeria kemudian
dimarakkan sekali lagi oleh 'Abdul Hamid bin Badis lalu apinya menjulang sekali lagi.
Inilah hakikat yang hendak dihapuskan oleh golongan pelampau dan penyesat, sebagai
hakikat yang telah diketahui oleh orang Perancis dan Kaum Salib, kerana mereka adalah
Kaum Salib.
Mereka percaya bahawa Islam, dengan semangat yang tinggi dalam menentang musuh,
akan menghalang perjalanan mereka di Algeria. Oleh itu mereka mengisytiharkan
peperangan terhadap Kaum Muslimin, bukan terhadap bangsa Arab dan bukan pula terhadap
orang-orang Algeria.
Dalam revolusi besar Mahdi, Islam telah mempelopori rakyat Sudan untuk bangkit
menentang pendudukan Inggeris di Lembah Nil bahagian Utara, iaitu Mesir dan di bahagian
Selatan, iaitu Sudan. Kalau kita lihat kembali pernyataan-pernyataan Mahdi yang agung itu
dan surat-surat Uthman Daqnah kepada Kitchner, Cromer dan Taufiq kita dapat melihat
ketokohan dan keagungan peribadi seorang pejuang Islam yang tulen.
Islam telah bertempur di Cyrenaica dan Tripoli dalam menghadapi serangan Itali. Di
pusat-pusat gerakan Sanusi dan markas mereka, timbullah bibit penentangan itu. Dari sanalah
bersumbernya perjuangan Umar Al-Mukhtar yang gigih dan penuh semangat kepahlawanan.
Pemberontakan yang pertama di Morocco adalah terpancar dari jiwa Islam. Zahir Al-
Barbari (Barber Law) iaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Perancis pada tahun 1931
untuk mengembalikan suku-suku Barbar kepada faham animisme di sana dan memisahkan
mereka dari syariat Islam adalah merupakan cetusan api yang membakar semangat
perjuangan Morocco dalam menentang orang-orang Perancis.
Islam berjuang tanpa senjata, kerana faktor kekuatannya tersembunyi di sebalik
hakikatnya yang unggul, dalam kesederhanaan, kejelasan dan kelengkapannya, dalam
keserasiannya dengan fitrah manusia dan dalam kesanggupannya memenuhi keperluannya
yang hakiki. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik penentangannya terhadap penghambaan
diri terhadap manusia dan memilih penghambaan diri terhadap Allah, Tuhan sekalian hamba.
Kekuatan itu terletak di sebalik dasar tidak menerima pemberian selain daripada Allah
dan menolak sebarang tindakan untuk tunduk kepada sesiapa pun selain kepadaNya.
Kekuatan itu tersembunyi di sebalik tindakannya melindungi penganut-penganutnya dari
ditimpa oleh sebarang pancaroba dan melindunginya dari sebarang kuasa yang tidak
berperikemanusiaan. Oleh itu ketewasan rohani tidak akan terjadi, selama Islam masih hidup
dengan subur di dalam hati norani manusia, walaupun pada beberapa ketika mereka
mengalami kekalahan zahir.
Oleh kerana musuh-musuh Islam menyedari ciri-ciri Islam yang istimewa itu maka
mereka bangun menentangnya dengan beberapa taktik dan teknik kotor seperti penindasan,
tipu helah dan penaklukan.
Oleh kerana itu juga mereka ingin menukarnya dengan nilai-nilai dan konsep-konsep
yang lain, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan yang sengit. Dengan
demikian Zionisme sedunia, Kaum Salib sedunia dan imperialisme antara bangsa diharapkan
akan merasa lega.
Sesungguhnya ciri-ciri khas Islam yang kukuh inilah yang menyebabkan musuh-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
94
musuhnya begitu bernafsu untuk menelan tanahair Islam. Inilah sebenarnya hakikat
perjuangan dan inilah tujuan mereka yang utama.
Tetapi, meskipun kedapatan keadaan yang sedemikian, namun masa depan tetap di
tangan Islam.
Berdasarkan hakikat sistem hidup Islam dan berdasarkan keperluan manusia kepada
sistem itu, kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goncang iaitu bahawa masa depan
adalah di tangan agama ini, bahawa ia mempunyai peranan yang perlu dilaksanakan di bumi
ini — sama ada ia disukai oleh musuh-musuhnya atau tidak; bahawa peranan ini tidak dapat
dilakukan oleh kepercayaan atau sistem yang lain; bahawa seluruh manusia tidak boleh
mengabaikannya begitu lama seperti yang kami tegaskan di bahagian permulaan buku ini.
Kami tidak berhajat untuk melanjutkan perbincangan mengenai hakikat ini. Di sini
cukuplah kalau kami mengemukakan satu gambaran kenyataan sejarah Islam yang barangkali
paling sesuai untuk tujuan tersebut.
Pada waktu Suraqah bin Malik memburu Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam yang
ditemani oleh Abu Bakar radiyallahu'anhu perjalanan berhijrah ke Madinah yang tidak
diketahui oleh orang Quraisy, setiap kali Suraqah mendekati orang yang diburunya, kudanya
tersungkur. Ia mencuba lagi, kerana ingin akan hadiah yang amat menarik hati yang
ditawarkan oleh orang Quraisy kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah dan
sahabatnya atau memberi kabar beritanya. Pada waktu Suraqah sudah putus asa dan berhasrat
untuk kembali, dan ia telah berjanji hendak merahsiakan perihal kedua-duanya, Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda: (maksudnya) Hai Suraqah! Inginkah engkau
memperolehi kalung Raja Parsi? Nabi berjanji akan memberinya kalung Syahinsyah Parsi
(Raja segala Raja).
Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam fikiran Suraqah mengenai
tawaran yang aneh yang dibuat oleh Rasulullah yang hanya ditemani oleh sahabatnya Abu
Bakar yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya, kerana dia juga sebagai orang yang
berhijrah secara sulit.
Tetapi Rasulullah tahu kebenaran yang dibawanya, sebagaimana ia mengetahui kebatilan
orang-orang Jahiliyyah pada masa itu. Ia pasti kebenaran akan dapat mengatasi kebatilan.
Tidak mungkin ada kebenaran dengan bentuknya yang tertentu dan kebatilan dengan
bentuknya yang lain pula, lalu tidak terjadi apa-apa.
Pohon yang tua itu (Jahiliyyah) telah rosak seluruh akar-umbinya dan tidak dapat
menerima air dan baja. Semua bahagian pokok itu telah rosak, sebagai tanda ia mesti akan
mati. Benih yang baik yang ditangannya (Rasulullah) adalah benih yang wajar untuk ditanam
dan untuk tumbuh. Keyakinannya terhadap hal ini tidak dapat digoncang lagi.
Sekarang kita berada di dalam suasana yang seperti ini, dengan segala suasana yang
mengelilinginya dan dengan segala tanda-tandanya, dengan kejahilannya yang ada di
sekeliling kita. Oleh itu kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi keadaan yang pasti akan
terjadi; keadaan yang telah diberi tanda-tandanya oleh segala-galanya yang ada di sekeliling
kita, meskipun banyak kenyataan yang cuba mempesonakan kita. Keperluan manusia
terhadap sistem ini tidak kurang utamanya jika dibandingkan dengan keperluan mereka pada
masa lalu. Pentingnya sistem ini pada masa kini sama dengan pentingnya pada masa lalu, jika
dibandingkan dengan seluruh sistem yang dimiliki oleh manusia.
Oleh itu kita perlu yakin bahawa apa yang pernah terjadi dalam satu suasana, pasti akan
terjadi dalam suasana yang serupa. Kita tidak perlu bimbang lantaran adanya perkembangan
di sekeliling kita, yang berupa tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh pejuang
kebangkitan Islam di setiap tempat dan lantaran menyedari akan luasnya daerah yang dikuasai
oleh kebudayaan materialisme. Sesungguhnya yang menentukan kejayaan dalam persoalan ini
bukanlah kehebatan yang batil dan bukanlah kekuatan tekanan yang ditujukan kepada Islam.
Yang menentukan dalam persoalan ini adalah kekuatan kebenaran, dan kesanggupannya
untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tindakan, tekanan dan tentangan.
Kita tidaklah bersendirian, kerana kita mempunyai kekuatan fitrah; fitrah alam semesta
dan fitrah manusia. Ia merupakan simpanan tenaga yang banyak dan besar, lebih besar
daripada setiap kebudayaan yang lahir untuk menetang fitrah. Kalau fitrah telah berlawanan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
95
dengan kebudayaan, maka fitrahlah yang akan menang, sama ada perlawanan itu lama atau
sekejap.
Ada suatu hal yang harus kita perhitungkan. Kita menghadapi perjuangan yang pahit,
sukar dan lama, demi untuk membebaskan fitrah dari runtuhan berbagai kepalsuan yang
menimbusi fitrah itu dan untuk meletakkan fitrah di atas segala-galanya.
Untuk satu perjuangan yang pahit kami perlu membuat persediaan dalam tempoh yang
lama.
Kita perlu meningkatkan diri kita ke peringkat yang setara dengan kemahuan Islam. Kita
perlu meningkatkan ibadah kita semata-mata kerana Allah. Sesungguhnya kita masih belum
mengenal Allah dengan sebenar-benarnya selagi kita tidak menyembahnya dengan sebenar-
benarnya.
Kita perlu meningkatkan kesedaran kita terhadap keadaan sekitar dan meningkatkan
kefahaman kita terhadap berbagai teknik dan taktik masa kini.
Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang peradaban dan kebudayaan masa kini
dan mempraktikkan peradaban dan kebudayaan itu dengan tujuan untuk menguji dan
memilih. Kita tidak akan dapat menentukan sesuatu yang patut kita ambil dan sesuatu yang
patut kita tinggalkan, melainkan setelah kita dapat menguasainya dengan pengetahuan dan
pengalaman. Dari pengetahuan dan pengalaman kita akan mempunyai kuasa untuk membuat
pilihan.
Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat kehidupan manusia dan
keperluannya yang hakiki yang sentiasa berubah-ubah. Kita tolak apa yang patut ditolak dari
kebudayaan itu dan kita ambil apa yang patut kita ambil, berdasarkan pengalaman; kita akan
hidup dengan kebudayaan itu, setaraf dengan pengalaman kita.
Ini adalah perjuangan yang pahit, perjuangan yang panjang . . . tetapi merupakan
perjuangan yang jelas .... perjuangan yang tulen.
Dan Allah bersama-sama kita. Allah berkuasa untuk melaksanakan urusanNya, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
Sadaqa' Llahu'l ‘Azim.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

www.dakwah.info

2

MANHAJ HIDUP MUSLIM

DAFTAR ISI KANDUNGAN KANDUNGAN Muka surat

Kata Pengantar ......................................................................... 3 Muqaddimah ............................................................................ 4 BAB PERTAMA Pentingnya pengetahuan bagi seorang Muslim ........................ 6 BAB KEDUA Perbezaan di antara seorang Muslim dengan seorang Kafir …..10 BAB KETIGA Masalah-masalah yang wajib direnungkan............................. 15 BAB KEEMPAT Makna Kalimah Tayyibah ..................................................... 20 BAB KELIMA Kalimah Tayyibah dan Kalimah Khabithah .......................... 26 BAB KEENAM Tujuan beriman kepada Kalimah Tayyibah .......................... 32 BAB KETUJUH Siapakah yang digelar Muslim? ............................................. 36 BAB KELAPAN Ujian Keimanan ..................................................................... 44 BAB KESEMBILAN Ciri-ciri Islam yang sebenarnya.............................................. 49 BAB KESEPULUH Apakah tujuan patuh kepada Allah ...................................... 54 BAB KESEBELAS Perbezaan antara Din dan Syari'ah ...................................... 59 BAB KEDUABELAS La Ilaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim ............................. 66 BAB KETIGABELAS Rupabangsa Muslim dan 'Aqidahnya ................................... 77 BAB KEEMPATBELAS Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan Islam sama sekali… 90 BAB KELIMABELAS Masa depan di tangan Islam ................................................. 93

www.dakwah.info

3

dengan rahmat kemurahan Allah buku ini dapat diterbitkan. Setiap insan yang mengaku dirinya sebagai Muslim wajib mengetahui syarat-syarat yang diperlukan bagi membolehkan dirinya diterima di sisi Allah sebagai ummat Islam. keimanannya. keselamatan dan kemulian hidup mereka.info 4 .dakwah. Memandangkan kandungannya yang sungguh baik kami berharap buku ini bukan sahaja menjadi bahan bacaan para penuntut yang ingin mendalami kefahamannya tentang Islam malah ia akan digunakan dalam kumpulan-kumpulan perbincangan (usrah) yang sejak akhir-akhir ini menjadi satu intitusi tarbiyyah yang berkesan. akhlaqnya budiperangainya dan 'amal kerjanya sama seperti orang bukan Islam. Islam dan Muslim. Usaha menerbitkan buku ini kami lakukan kerana kandungannya merupakan keperluan asas dalam rangka memahami Islam dan ajarannya. Pengakuan sebagai Muslim tidak mendatangkan sebarang erti kepada seseorang seandainya kepercayaannya.MANHAJ HIDUP MUSLIM Kata Pengantar Dari Penerbit Alhamdulillah. Orang yang digelar Muslim itu mempunyai identitinya tersendiri dan mereka mempunyai panduan yang tersendiri pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menjamin kejayaan. www. Buku ini Insya Allah akan menjelaskan secara terperinci makna dan pengertian Iman.

seseorang Muslim itu wajib memahami Kalimah Syahadah yang dilafazkannya. memang tidak syak lagi kita merasa berkewajipan menjelaskan secara terperinci pengertian kalimah syahadah setepattepatnya untuk kefahaman seluruh ummat Islam. pemiliknya dan Dialah yang mentadbir seluruh 'alam ini. Adalah menjadi satu kecacatan yang amat besar dan dapat dikatakan keganjilan yang sungguh aneh apabila seseorang yang digelar Muslim tidak memahami konsep atau tasawwur Kalimah Syahadatain yang diucapkannya sebagai pengakuannya menerima ajaran Islam sebagai agamanya dan mengaku pula dirinya bergabung dengan kelompok ummat manusia yang digelar Muslim. Bukanlah iman itu dengan berangan-angan. Sebelum membincangkan pokok-pokok Islam yang lainnya sebagai manifestasi dari kefahaman dan keyakinan dari kalimah syahadah. Ya. Sesungguhnya Kalimah Syahadatain yang wajib dilafazkan oleh setiap Muslim itu mempunyai makna dan kesan yang amat mendalam bagi kehidupan seorang Muslim. Allahlah Tuhan Yang Maha Sempurna sifat ketuhananNya dan suci Ia dari sebarang kecacatan dan kerendahan yang terdapat pada makhluk.dakwah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Muqaddimah Risalah yang bertajuk "Lailaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim" ini sudah memberi gambaran bahawa kandungan-nya khusus membincangkan hubungan kalimah Lailaha IllAllah dengan perjalanan hidup mereka yang digelar Muslim. Baginda SAW bersabda: www. Sebaliknya dengan iqrar itu ia telah mengisytiharkan bahawa kepada Allahlah ia meng'abdikan diri dalam keseluruhan hidupnya: begitu juga dengan peraturan dan undang-undang hidupnya di mana hanya undang-undang dan peraturan yang datang dari Allah dan RasulNya sahaja yang layak menjadi panduan dan pegangan hidupnya. Oleh yang demikian bagi seorang Muslim sudah semestinya pengakuan Syahadahnya diikuti dengan 'amalan yang menyempurnakan tuntutan iqrarnya itu. Tanpa kefahaman dan 'amalan di atas ia tidak berhak sama sekali mengaku dirinya sebagai Muslim apalagi sebagai Mu'min kerana iqrar yang dilafazkan itu adalah iqrar palsu yang tidak ada makna dan isinya. kerana itulah kewajipan paling awal yang wajib kita dahulukan. Mengaku kesempurnaan dan ketinggian sifat-sifat Allah bermakna mengaku kesempurnaan dan kemulian undang-undang dan peraturan ciptaanNya. Kenyataan ini dapat ditegaskan berdasarkan kepada sebuah hadith Nabi SAW yang mulia. Dalam sebuah hadith Rasulullah yang lain.info 5 . bukan juga dengan perhiasan tetapi ia adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan 'amal. Lafaz tersebut merupakan satu iqrar dan pengisytiharan bahawa dirinya telah keluar dari sebarang bentuk perhambaan sesama makhluk dalam apa jua bentuk sekalipun. Pegangan dan kepatuhan ini adalah manifestasi dari pengakuan tauhidnya bahawa Allahlah mencipta 'alam ini.

Kedua-dua hadith yang mulia ini membuktikan bahawa Iman itu adalah hasil pengakuan kebenaran di dalam hati. Penyusun dan penyunting Hafid Muhammad 'Uthman 14hb. Saya percaya. www. 1984. ucapan dengan lidah dan 'amalan dengan anggota badan. di mana sebelas bab yang pertama dari buku ini adalah dari tulisan Al-Ustaz Maududi manakala yang selebihnya adalah tulisan Al-Ustaz Al-Syahid Sayyid Qutb. Al-Syahid Sayyid Qutb dan Al-Ustaz Abu A'la Al-Maududi yang kami kutip dari beberapa buah buku tokoh-tokoh ini. InsyaAllah perbincangan dan kupasan yang dikemukan dalam risalah ini akan memberi manfaat yang amat besar kepada para pembaca sekelian khususnya para pelajar yang belum lagi mendalami tasawwur Islam dan hubungannya dengan 'aqidah. Buku ini mengandungi lima belas bab semuanya. Desember.info 6 . InsyaAllah bab berikut ini kami susunkan beberapa tulisan dua tokoh besar gerakan Islam.dakwah. dan dikuatkan dengan iqrar dengan lidah serta dibuktikan dengan 'amalan-'amalan dan perbuatan yang dituntut oleh kalimah itu. Dengan penerangan-penerangan dan kupasan-kupasan yang tegas dan mudah difahami ini para pembaca akan dapat melihat dengan jelas hubungan di antara 'aqidah dengan syari'at dan 'ibadat yang merupakan dasar dan intisari yang paling penting dalam ajaran Islam.MANHAJ HIDUP MUSLIM Maksudnya: Iman itu ialah pengenalan (pengakuan) dengan hati.

. dan yang telah memberikan kepadanya kurniaan Islam. ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. KEWAJIBAN KITA ATAS KURNIAAN YANG KITA TERIMA Adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah. APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA? www. Sedangkan untuk khutbah kali ini. Seorang Muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah. dan telah Ku-redhai Islam itu agama bagimu. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: … … ".info 7 . yang dapat dianggap sebagai langkah yang paling awal dalam tindakan untuk menjadi seorang Muslim. Dan manusia yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai kurniaanNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya. kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita.". LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI MUSLIM Selanjutnya. Tidak ada cara lain bagi kita untuk menyatakan terima kasih kepada Allah atas kurniaanNya yang sangat besar itu. Pada hari ini. adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang tulus dan setia. telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu. Kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok masyarakat Muslim. yang telah memasukkannya ke dalam kelompok ummat Muhammad Rasulullah SAW.. maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita kepadaNya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar. (Surah Al-Maidah: Ayat 3). maka hukuman atas sikap kita yang tidak tahu berterima kasih itu..MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB SATU PENTINGNYA PENGETAHUAN BAGI SEORANG MUSLIM ISLAM SEBAGAI KURNIAAN ALLAH YANG TERBESAR Saudara-saudara seiman yang berbahagia! Setiap Muslim nescaya meyakini sepenuhnya bahawa kurniaan Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajipan yang harus kita laksanakan kepada Allah yang telah memberikan kurnianya kepada kita? Jawabnya adalah bahawa kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok ummat Muhammad SAW. Bila kita tidak menyatakan rasa syukur kita dengan cara demikian. anda mungkin akan bertanya: Bagaimana seseorang boleh menjadi seorang Muslim dalam erti yang sebenarnya? Jawab dari pertanyaan ini memerlukan penjelasan sewajarnya dan saya akan menjelaskan penjelasan itu dalam khutbah-khutbah saya pada harihari Juma'at yang akan datang.. saya akan menerangkan masalah yang sangat penting. dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari hukuman demikian itu! Amin.dakwah. Sekarang. Seseorang yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya. akan sebanding besarnya dengan kurniaan yang diberikanNya kepada kita. maka bukti terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas kurniaNya yang besar itu.

SYARAT PERTAMA: PENGETAHUAN (ILMU) Dari jawapan di atas. kerana Islam tidak diperoleh kerana faktor keturunan.MANHAJ HIDUP MUSLIM Marilah kita fikirkan apa sebenarnya erti kata Muslim yang kita pakai setiap waktu itu. kita dapat menyimpulkan bahawa pertama-tama. Barangsiapa yang berbuat demikian. Seseorang tidak boleh disebut Muslim kerana alasan-alasan yang tersebut di atas. Apakah seseorang sudah membawa Islam pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibubapanya atau datuknya adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai seorang Muslim. maka ia adalah seorang Muslim. maka anda akan memperolehnya. Sebaliknya. Demikian pula seseorang yang lahir dari orang tua berdarah bangsawan akan menjadi bangsawan pula. Pasti anda menjawab: "Tidak". Seseorang tidak disebut seorang Muslim kerana ia tergolong dalam suatu kelompok bangsa tertentu. Na'udzu billah min dzalik. seperti Seorang Inggeris disebut Inggeris kerana lahir di tengah-lengah masyarakat Inggeris? Bagaimana jawapan anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas ini? Saya kira— bahkan saya yakin — anda akan menjawab: "Tidak. kerana ia lahir sebagai Brahman dan akan terus hidup sebagai Brahman. saudara-saudara! Saya yakin. atau yang anda setujui. dan barangsiapa yang tidak berbuat demikian. Dari jawapan tersebut kita dapat menyimpulkan bahawa anugerah Allah yang terbesar. layak disebut seorang Muslim? Sekarang tentu anda dapat menjawab pertanyaan di atas. sebaliknya bila anda tidak memperdulikannya. baik anda sedari atau tidak.dakwah. dan bertindak sesuai dengan ajaran tersebut. apakah Muslim itu nama suatu bangsa seperti Inggeris? Dan apakah seorang Muslim disebut Muslim kerana ia lahir di tengah masyarakat Muslim. Tadi telah dikatakan bahawa seseorang dapat menjadi seorang Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. atau seorang Inggeris akan termasuk dalam kelompok masyarakat Muslim kalau ia menerima Islam sebagai agamanya. atau seorang anak dari kasta Brahman lahir sebagai seorang Brahman. walaupun ia tidak memiliki pengetahuan apapun kerana ia lahir sebagai bangsawan maka ia akan tetap disebut seorang bangsawan sampai akhir hayatnya.info 8 . bagaimana ia boleh mendakwa beriman kepada ajaran tersebut dan www. atau seorang bangsawan. Tetapi seseorang dikatakan Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. ERTI MENERIMA ISLAM Marilah kita teruskan perbincangan kita. bukanlah suatu harta kepunyaan bangsa atau kesukuan yang langsung anda warisi dari orang tua anda dan terus melekat pada diri anda selama hidup. yakni sebutan sebagai seorang Muslim. walaupun anda sudah memperolehnya. Kalau orang yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anda pasti akan mengatakan bahawa erti menerima Islam adalah bahawa seseorang wajib dengan penuh kesedaran dan kesengajaan menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi. Kalau anda melakukan usaha untuk memperolehnya. ia bukanlah seorang Muslim. atau seperti seseorang yang mengucapkan ungkapanungkapan berbahasa 'Arab. tetapi ia adalah suatu harta yang harus anda peroleh dengan usaha. bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan. Itulah. seseorang tidak dapat menjadi seorang Muslim tanpa memiliki pengetahuan. itulah jawapan yang akan anda berikan. yang anda nikmati itu. Kalau ia melepaskan agama Islam. atau seorang anak Sudra lahir sebagai seorang Sudra? Atau. maka secara otomatis ia berhenti menjadi Muslim. tetapi kerana pengetahuan. Seseorang dapat menjadi Brahman tanpa memiliki pengetahuan. walaupun tidak memahami makna yang terkandung dalam ucapan mereka. Masalahnya adalah. dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. maka ia akan dicabut dari anda. walaupun ia anak seorang 'alim atau anak seorang Pathan". Seorang yang beragama Hindu. apa ertinya menerima Islam itu? Apakah ini bererti bahawa siapapun yang mengucapkan "Saya adalah seorang Muslim atau saya telah menerima Islam" secara otomatis menjadi seorang Muslim? Apakah ini bererti seperti seorang penganut Brahman yang mengucapkan mantra-mantra berbahasa Sanskrit. seorang yang lahir di tengah-tengah keluarga Muslim akan dikeluarkan dari masyarakat Muslim kalau ia melepaskan Islam sebagai agamanya. Islam adalah sebutan terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan tersebut.

ia pasti akan meraba-raba saja sepanjang jalan. dan akan disesatkan oleh dajjal. Tidak. padahal sebenarnya ia bukanlah seorang Muslim. Bahaya ini mungkin sekali akan menimpa pejalan tersebut. berpakaian seperti seorang Muslim. Anda semua harus mengerti benar-benar bahawa memperoleh atau kehilangan kurniaan Allah yang terbesar yang anda syukuri itu. maka kerana kejahilan anda. dan tidak tahu cara hidup yang mana yang harus dijalaninya di dunia ini. Kemungkinan besar ketika ia sedang mengikuti sebuah jalur yang lurus. Nama Joni tidaklah bererti bahawa pemiliknya adalah seorang kafir dan nama 'Abdullah pula pemiliknya adalah seorang Muslim. mempunyai nama seperti seorang Muslim. Apabila seorang anak dari orang tua yang Muslim tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal ini. langkahnya menyeleweng ke arah yang lain dan ia tidak sedar bahawa ia telah menyeleweng dari arah yang lurus yang harus ditempuhnya. kerana ia sendiri tidak memiliki obor apa pun dan kerananya ia tidak dapat melihat rambu-rambu di sepanjang jalan yang ditempuhnya. anda akan selalu terancam bahaya kehilangan milik anda itu. syirk bid'ah dan kehinaan yang menghadang jalannya. Mari. Perbedaan yang sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim bukanlah perbedaan dalam nama. Kerana seorang Muslim yang sebenarnya hanyalah seorang yang tahu apa makna Islam yang sebenarnya dan menyatakan keimanannya kepada Islam dengan penuh kesedaran. Seseorang adalah kafir kerana ia tidak tahu bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan dirinya. mungkin akan mengira bahawa dirinya adalah seorang Muslim. yang sesuai dengan kehendak Tuhan. kerana gelap tidak dapat melihat dengan matanya sendiri mana arah yang lurus. ia pasti akan segera sedar bahawa orang yang ditemuinya itu adalah seorang yang jahat dan tidak boleh diikuti. dan memikirkannya dengan tenang tanpa emosi. Apabila ia mempunyai obor. tentulah ia tidak akan tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Demikian pula orang yang memakai celana jeans tidak bererti dia seorang kafir. Dan besar kemungkinannya. kerana kebodohannya. tanpa curiga apa-apa.info 9 . Bila anda tidak punya pengetahuan untuk itu. ia akan segera menyambar tangan si dajjal dan terus berpegang kepadanya. Pejalan yang malang itu. PENGTINGNYA PENGETAHUAN Saudara-saudara! www. sebenarnya dia bukanlah seorang Muslim. dan kejahilannya terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak punya pengetahuan.MANHAJ HIDUP MUSLIM mempraktikkannya? Dan bila ia menyatakan keimanannya tanpa kesedaran dan tanpa pengertian mengenai ajaran tersebut. dan si dajjal akan membawanya ke jalan yang sesat.dakwah. Seseorang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim. maka setelah bertukar kata sejenak dengannya. bahaya terbesar bagi seorang Muslim adalah kejahilannya sendiri terhadap ajaran Islam. Tetapi bila ia punya obor pengetahuan. anda sama-sekali tidak akan dapat memperoleh kurniaan itu. dan menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. tidak demikian. dan yang memakai sarung pula seorang Muslim. Perumpamaan orang yang sama sekali tidak tahu perbedaan antara Islam dengan kufr serta perbedaan antara Islam dengan syirk adalah 'ibarat seseorang yang sedang berjalan pada sebuah jalur jalan yang gelap. bagaimana ia dapat menjadi seorang Muslim? Adalah tidak mungkin untuk menjadi seorang Muslim dan hidup sebagai seorang Muslim tanpa tahu apa-apa. di tengah jalan ia akan bertemu dengan seorang dajjal yang akan mengatakan kepadanya: "Hai Nak! Kamu telah tersesat dalam kegelapan. Lantaran itu. adalah tergantung seluruhnya pada pengetahuan. kupimpin engkau kepada tujuanmu". Perbedaan yang sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim adalah dalam hal pengetahuan. Bahkan kalau anda mempunyai sebahagian kecil saja dari anugerah itu. melihat dan menghindari jalan-jalan kufr. maka ia akan mampu melihat jalan Islam yang lurus pada setiap langkah dalam hidupnya. Dari contoh ini anda boleh memahami bahawa. dan bila seorang penyesat ditemuinya di tengah jalan. maka apa alasannya bagi kita untuk menganggap dirinya sebagai seorang Muslim? Saudara-saudara! Saya minta anda semua meneliti baik-baik apa yang sedang saya huraikan dengan penuh tekanan ini. Orang yang layak memiliki anugerah yang besar itu.

Kerana. yang pada pengetahuan inilah tergantung dapat tidaknya anda disebut seorang Muslim dan hidup seterusnya sebagai seorang Muslim.dakwah. Anda selalu bersikap penuh perhatian dalam mengerjakan sawah ladang anda. Anda tidak perlu membaca kitab yang tebal-tebal untuk menjadi seorang Muslim. Bukankah bila anda tidak serius dan bersungguh-sungguh. memberi makan ternak anda dan mengerjakan pekerjaanpekerjaan yang menyangkut mata pencarian anda yang lain. Maka. tergantung dapat tidaknya anda dan anak-anak anda menjadi orang-orang Muslim dan hidup sebagai orang-orang Muslim untuk seterusnya. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk itu. kenapa anda tidak bersikap serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari pengetahuan. dan aturan hidup mana yang wajib dimusnahkan dan diganti. tidak dapatkah anda menyisihkan sepersepuluh daripadanya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman anda? Saya tidak mengatakan bahawa setiap orang dari anda semua harus menjadi seorang 'ulama. yakni iman? Bukankah iman lebih berharga daripada hidup? Dari sekian banyak waktu yang anda habiskan untuk bekerja demi hidup anda. orang dewasa mahupun yang sudah lanjut usia. Setiap orang Muslim mestilah mengerti benarbenar risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke dunia ini. Dan bila iman lebih berharga bagi anda daripada segalanya. www. yakni nyawa anda. yang sekarang sedang saya jelaskan pentingnya. mengairi dan melindungi tanaman-tanaman anda. bila anda tidak bekerja dengan penuh perhatian. baik pemuda. Itulah waktu paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap orang Muslim. untuk mempelajari pengetahuan yang membolehkannya untuk memahami tuntutan ajaran Al-Qur'an dan tujuan diwahyukannya Al-Qur'an tersebut.MANHAJ HIDUP MUSLIM Pada pengetahuan inilah. anda boleh diancam bahaya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saya hanya menghendaki bahawa setiap orang dari anda menyediakan waktu satu jam saja dari dua puluh empat jam yang anda miliki dalam sehari semalam untuk mempelajari pengetahuan tentang AL-DIN. la mestilah mengerti benarbenar aturan hidup mana yang mesti ditegakkan di dunia ini. maka tidak akan sulit bagi anda untuk menyediakan waktu satu jam setiap hari untuk mempelajari pengetahuan tersebut. membaca kitab-kitab yang tebal dan menghabiskan waktu sepuluh atau belasan tahun untuk usaha tersebut. la juga mesti mengenal dengan baik cara hidup khusus yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang Muslim. anda pasti akan kelaparan dan kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi anda.info 10 . Ini bukanlah hal yang remeh yang boleh anda abaikan.

SEBAB PERBEDAAN: PENGETAHUAN DAN PERBUATAN Dari huraian di atas jelaslah bahawa ada dua hal yang membedakan seorang Muslim dengan seorang kafir. kedua-duanya adalah hamba Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan sebagaimana kita semua. apakah perbedaan yang sebenarnya antara keduanya? Jawabnya hanyalah satu. Pengetahuan bererti bahawa seorang Muslim harus tahu siapa Tuhannya. tidak mungkin bertindak demikian kejam. maka ia mesti meninggalkan keinginannya sendiri www. Yang satu takut akan hukuman yang akan diberikanNya bila ia tidak mematuhi perintah-perintahNya. Allah Yang Maha Kuasa. Padahal seorang kafir adalah juga keturunan Adam. mata dan telinga. Sedangkan yang satu lagi terperosok dari kedudukan yang itu kerana ia tidak mengakui Allah dan tidak mahu melaksanakan perintahNya. kenapakah darjatnya rendah dan darjat kita tinggi? Mengapa kita semua nanti akan masuk syurga dan dia masuk neraka? APAKAH PERBEDAANNYA HANYA SOAL NAMA SAJA? Ini adalah suatu masalah yang harus kita fikirkan secara mendalam. dan mematuhi perintahperintahNya.dakwah. Orang Muslim dan orang kafir kedua-duanya adalah manusia. Tetapi yang satu berkedudukan mulia kerana ia mengakui Allah. dan mengabaikan kemahuankemahuannya sendiri. dan memperingatkan orang-orang kafir bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEDUA PERBEZAAN DI ANTARA SEORANG MUSLIM DENGAN SEORANG KAFIR KENAPA SEORANG MUSLIM BERBEDA DARI SEORANG KAFIR? Saudara-saudara sesama Muslim. Islam bererti kepatuhan kepada Allah sedangkan kufr bererti keengkaran kepada Allah. Seorang Muslim akan masuk ke syurga. maka langkah yang kedua ialah bahawa ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba dari Tuhannya. dan hidup di bumi yang sama. kaki. apa perintahperintahNya. Allah senang terhadap seorang Muslim dan benci kepada orang kafir. dan seorang kafir akan masuk ke neraka. Ia juga punya tangan. Setiap Muslim percaya bahawa seorang Muslim lebih tinggi darjatnya daripada seorang kafir. tidak mungkin kerana seorang itu bernama 'Abdullah dan 'Abdurrahman. sedangkan seorang kafir tidak. Kalau begitu. minum air yang sama. mendiskriminasikan antara makhlukNya. mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dan seorang kafir. melaksanakan kehendak-kehendakNya. seperti kita semua. PERBEDAAN ISLAM DAN KUFR YANG SEBENARNYA Memang benar perbedaan yang besar dalam kedudukan seorang Muslim dengan seorang kafir bukanlah kerana soal nama. Ia juga seorang manusia. Allah menjanjikan kurniaan syurga bagi orang-orang Muslim. Yang pertama itdalah pengetahuan dan yang kedua perbuatan. yang telah menciptakan alam seluruh manusia dan memberinya rezeki. Inilah sebabnya mengapa Allah senang kepada orang-orang Muslim dan benci kepada orang-orang kafir. yakni kerana Islam dan kufr. atau kerana yang seorang tidak memakan daging babi dan yang lain memakannya. seperti kita semua. Seorang Muslim akan memperoleh keselamatan dari Allah.info 11 . tapi perbuatan itu bertentangan dengan perintah Tuhannya. sedang yang lain bernama Joni dan Robertson. adalah Penciptanya juga. khitan dan daging babi. ia pun bernafas dengan udara yang sama. bagaimana cara-cara untuk menuruti kehendakNya. seperti kita semua. Maka. atau kerana yang seorang dikhitan dan yang lain tidak. perbuatan-perbuatan mana yang disukaiNya dan mana yang tidak disukaiNya. Marilah kita fikirkan benarbenar. Perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dengan seorang kafir. Bila ia sudah tahu akan hal-hal tersebut. hanya kerana soal-soal kecil seperti itu dan memasukkan hambaNya yang satu ke syurga sedang yang lain ke neraka. Bila hatinya ingin melakukan sesuatu perbuatan.

Tetapi marilah kita buka mata kita dan kita lihat apakah rahmat Allah dilimpahkan kepada kita atau tidak.. Apabila suatu perbuatan kelihatan mulia di matanya. 'AbdurMiman. semata-mata kerana ia memiliki nama yang berbeda. tetapi ia tidak mengerti tentang Allah dan tidak menta'ati perintahNya. kerana seorang kafir tidak memiliki pengetahuan ini. Sekarang seandainya ada seseorang yang menyatakan dirinya seorang Muslim.. maka ia mesti memandangnya mulia pula. hingga kisahnya menjadi contoh bagi seluruh dunia. . walaupun pekerjaan tersebut boleh mendatangkan keuntungan sebanyak harta benda yang ada di seluruh dunia ini. Dalam hal ini Allah telah menyatakan dalam KitabNya: . semakin banyak orang mengetahui tentang Allah dan semakin menta'ati perintahNya. tapi Tuhannya mengatakan mulia. Sebaliknya. kerana ia memang lahir dalam keluarga Brahman yang berkedudukan tinggi.. dan kita yakin Allah melimpahkan rahmatNya kepada orang-orang Muslim.. yang mendapat limpahan rahmatNya serta kedudukan yang luhur dan mulia. ia dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan rahmatNya. Anak Nabi Nuh dilahirkan dalam keluarga seorang Nabi. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. tapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina. maka akan semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata Allah. tetapi beliau mengenal Allah dan menta'ati perintahNya.dakwah. rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka yang mengerti akan Allah. maka ia wajib meninggalkannya. betapapun bodoh dan jahat perangainya. bahawa kedudukannya lebih tinggi daripada seorang kafir..MANHAJ HIDUP MUSLIM dan melaksanakan perintah Tuhannya. maka ia harus memadangnya hina pula. kerana memang ia lahir di tengahtengah keluarga yang berkasta rendah. Itulah sebabnya mengapa Allah menghukumnya sedemikian rupa tanpa mempedulikan keluarganya. Joni atau Kartar Singh. Nabi Ibrahim a. Sebaliknya.. Itulah sebabnya Allah mengangkatnya sebagai imam seluruh dunia. ".info 12 .." (Surah Al-Hujurat: Ayat 13) Ertinya. bila suatu perbuatan nampak hina di matanya. tapi ia sama bodohnya tentang Islam dengan seorang kafir. dalam pandangan Allah hal itu berhubungan erat dengan pengetahuan dan perbuatan. Apa pun yang terjadi di akhirat. tahu jalan yang benar yang ditunjukkanNya. dan tidak berhak memperoleh rahmatNya. Kedudukan sebagai seorang Muslim tidaklah diperoleh kerana keturunan sebagaimana halnya kasta. di mana anak seorang Brahman akan tetap memperoleh kedudukan yang tinggi. kekeluargaan atau persaudaraan yang langsung diwariskan oleh orang tua kepada anak dan dari anak kepada cucu. MENGAPA ORANG-ORANG MUSLIM TERHINA SEKARANG INI? Saudara-saudara! Kita semua menamakan diri kita orang-orang Muslim.. tapi Tuhannya mengatakan bahawa pekerjaan itu harus dilakukan. Sebaliknya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini sama saja kedudukannya dengan mereka yang kafir.s. maka bagaimanapun juga ia mesti mengerjakannya. dan sama pula pembangkangannya kepada Allah. Kerana itu marilah kita fahami benar-benar bahawa apa pun perbedaan yang ada antara seorang manusia dengan manusia yang lain. itu www. memakai pakaian yang berbeda dan memakan makanan yang berbeda dengan orang kafir tersebut? Dan apa pula alasannya untuk mengatakan bahawa ia berhak memperoleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat? Islam bukanlah sesuatu yang bersifat kesukuan. dapatkah kita mengatakan dengan menggunakan pertimbangan yang adil. Sementara itu. Inilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan seorang Muslim sebagai hamba Allah yang sejati. walaupun ia mungkin akan kehilangan harta benda atau bahkan nyawanya. Apabila ia melihat bahawa suatu pekerjaan mengandungi bahaya. bila ia memandang bahawa suatu pekerjaan akan mendatangkan keuntungan baginya. dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang penyembah berhala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu . dan melaksanakan perintahperintahNya. tetapi Tuhannya melarangnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. anak dari orang tua berkasta rendah akan tetap berkedudukan rendah. sama ada mereka bernama 'Abdullah.

Bila seorang Muslim adalah seorang yang dicintai Allah. bagaimana mungkin ia hidup terhina di dunia ini? Apakah Allah. Kebodohan. dan hanya mengikuti fikiran dan pendapatnya sendiri. Apabila seorang yang mengaku Muslim keadaannya juga demikian. Apakah perbuatan-perbuatan tersebut sudah kita hindari? Jawapan apa yang dapat kita berikan kepada pertanyaan-pertanyaan ini? Bila kita mengetahui bahawa kita tidak mempunyai pengetahuan dari Kitab Allah dan dari kehidupan UtusanNya dan tidak pula mengikuti jalan yang ditunjukkan olehNya. Jumlah kita demikian besar sehingga bila masing-masing kita melemparkan sebuah batu. hingga bila kita membacanya. dan mereka memutar kepala kita ke arah mana saja yang mereka sukai. sedangkan dia menyebut dirinya seorang Muslim.info 13 . dan kita akan memperoleh balasan yang seperti itu pula di akhirat nanti. (na'udzu billah min dzalik). tetapi Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian daftar penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila seorang yang mengaku dirinya Muslim sama bodohnya seperti ini. tetapi kita hidup sebagai budak-budak! Situasi seperti ini kelihatannya betul-betul tidak mungkin. kita tercatat sebagai orang-orang Muslim. Apabila seorang yang mengaku Muslim sama seperti ini. seperti tidak mungkinnya suatu benda dalam waktu yang sama berwarna hitam dan putih. Allah punya pejabat sendiri. kemiskinan dan hutang telah merendahkan darjat kita di mana-mana. tetapi yang penting marilah kita lihat kedudukan kita di dunia ini. dan menghamba kepada kemahuannya sendiri. maka alangkah anehnya bahawa kita sebagai orang-orang Muslim mendapatkan kemurkaan Allah! Kita semua orang-orang Muslim. maka ucapannya itu adalah dusta yang tidak tahu malu. keras kepala. maka kita semua harus mengakui bahawa ada sesuatu yang salah dalam pengakuan kita sebagai orang-orang Muslim. kita dapat mengenalNya dan tahu cara-cara untuk dapat menjadi hambaNya yang patuh. Kehormatan kita yang mestinya tidak boleh dinodai oleh siapa pun juga. maka bagaimana kita boleh disebut orangorang Muslim yang patut menerima rahmatNya? Pahala yang kita peroleh adalah sebanding dengan darjat kita sebagai Muslim. Apabila pengetahuan dan perbuatan seseorang sama dengan pengetahuan seorang kafir. tetapi sekarang tertunduk di hadapan manusia-manusia yang sama seperti kita juga. bagaimana ia boleh disebut seorang Muslim? Seorang kafir hanya mengikuti kemahuannya sendiri. pemerintahan berada di tangan orangorang kafir.MANHAJ HIDUP MUSLIM adalah urusan nanti. Tengkuk kita berada dalam cengkeraman tangan mereka. kita semua orang-orang Muslim. kecuali dalam masalah pengetahuan dan perbuatan. Kita kaum Muslimin di Hindustan ini berjumlah 90 juta orang (sebelum India terbagi menjadi India dan Pakistan). bagaimana ia dapat disebut seorang Muslim? Seorang kafir tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan jalan lurus yang telah ditunjukkannya untuk menuju kepada Allah. Tangan kita yang selama ini selalu di atas sekarang berada di bawah dan menadah di hadapan orang-orang kafir. maka tumpukan batu itu akan menjadi sebuah gunung. Walaupun dalam daftar penduduk. Tetapi di negeri yang begitu banyak orang-orang Muslimnya ini. maka bagaimana ia punya hak untuk menyebut dirinya seorang Muslim (hamba Allah yang patuh)? Seorang kafir tidak membedakan antara yang halal dan www. Apakah kita pernah mencuba untuk mengetahui apa yang tertulis dalam Kitab itu? Allah mengutus RasulNya kepada kita untuk mengajar kita cara menjadi seorang Muslim. sekarang belumuran tanah. Padahal seharusnya kepala kita tidak kita tundukkan di depan siapa pun juga kecuali Allah. Apakah ini semua rahmat Allah? Apabila ini semua bukan rahmat melainkan kemurkaan. Dia membiarkan orang-orang yang menentangNya memerintah kita dan menghukum kita kerana kepatuhan kita kepadaNya? Apabila kita percaya bahawa Allah bukanlah penindas dan bila kita percaya bahawa balasan kepatuhan kepada Allah tidak mungkin berupa kehinaan. Apakah kita pernah mencuba mengetahui apa yang diajarkan oleh utusanNya itu? Allah menunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. seorang dewa penindas hingga sementara kita menjalankan kewajiban-kewajiban terhadapNya dan menta'ati perintah-perintahNya. Saya telah menyatakan sebelumnya bahawa secara mutlak tidak ada perbedaan antara seorang Muslim dengan seorang kafir. tetapi kita berkubang dalam lumpur kehinaan. Apakah kita sudah menuruti jalan tersebut? Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat merendahkan kedudukan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti. mengacuhkan Allah.dakwah. Kita harus mencari dalam daftarNya untuk melihat apakah nama kita termasuk dalam kelompok hamba-hambaNya yang patuh ataukah dalam kelompok yang tidak patuh? Allah mengirimkan Kitab-Nya kepada kita. Seorang kafir tidak suka membaca Al-Qur'an dan tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. bukan perintah Allah.

maka anda pasti akan berfikir untuk memperoleh harta itu kembali. Dia telah menyatakan bahawa para pengambil dan para pemberi riba adalah penjahat-penjahat yang paling keji. seolah-olah kita sama sekali tidak takut kepada Allah. tetapi sebenarnya kelakuan kita sama saja dengan orang-orang kafir. Inilah sebabnya mengapa kita tidak memperoleh rahmat. tetapi perbedaan ini demikian kecil dan tidak bererti apa-apa. dan sama pula pembangkangnya dengan orang-orang kafir. semakin saya merasa yakin bahawa satu-satunya perbedaan yang tinggal antara kita dengan orang-orang kafir sekarang ini hanyalah perbedaan dalam nama saja. kemesuman dan perbuatan-perbuatan yang cabul akan dihukum dengan hukuman yang pedih. Bila anda semua mengerti dan sedar bahawa sesungguhnya anda dahulu pernah memiliki suatu harta yang tidak ternilai harganya.info 14 . bukan begitu maksud saya. apabila pengetahuan seorang Muslim tentang Islam sama bodohnya dengan pengetahuan seorang kafir tentang Islam. Dia telah memperingatkan bahawa kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang kotor. Setiap Muslim harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Al- www. tidak takut kepadaNya. dan ia (Muslim) melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang kafir. kerana kita nampaknya saja adalah orangorang Muslim. bila seseorang menyedari apa yang telah hilang dari tangannya dan betapa bernilainya harta yang hilang itu. tetapi kita. MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DENGAN SERIUS Saudara-saudara yang tercinta! Janganlah saudara-saudara mengira bahawa saya mahu mengecap orang-orang Muslim sebagai orang-orang kafir. Tidak. Kenyataan bahawa orang-orang kafir menguasai dan memerintahkan kita. sedangkan kita juga lupa kepada Allah dengan mereka.MANHAJ HIDUP MUSLIM yang haram. yakni hamba-hamba Allah yang membangkang kepadaNya. Kerana itulah saya mencuba untuk menyedarkan anda semua. Maksud saya hanyalah untuk menyedarkan dan mengajar anda semua untuk memperoleh kembali apa yang telah hilang dari tangan kita. di manamana menguasai kita? Dan mengapa kita. Kita tahu bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. Apabila seorang yang menyebut dirinya Muslim tingkah-lakunya sama dengan seorang yang bukan Muslim. yang menyatakan diri sebagai hamba-hambaNya yang patuh. dan kehinaan kita di tangan mereka pada setiap peristiwa. dan mengambil apa saja yang menguntungkan dan menyenangkan baginya dengan tidak mempedulikan apakah itu halal atau haram dalam pandangan Allah. takut untuk mengikutinya. Tetapi walaupun kita mengerti itu semua. yang kemudian hilang dari tangan anda. maka bagaimana ia dapat dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kafir? Atau bukanlah hal ini sama seperti perbuatan seorang kafir? Ini adalah masalah yang harus kita renungkan dengan kepala dingin. persyaratan yang pertama-tama bagi seseorang adalah pengetahuan tentang Islam. Keinginan untuk memperoleh kembali harta yang hilang akan timbul. Mengapa kita menjadi korban bencana dari segala penjuru? Mengapa mereka yang kita sebut orang-orang kafir. Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk mencela saudara-saudara. Dia telah mengatakan bahawa membicarakan orang lain adalah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. adalah bentuk hukuman atas kejahatan kita yang telah tidak menghargai nikmat kurniaan Islam yang telah dilimpahkan kepada kita. namun kita melakukannya dengan bebas seperti orang-orang kafir. apa bedanya dia dengan seorang kafir? Ringkasnya. Saudara-saudara yang tercinta! Apa yang saya katakan pada hari ini tidaklah ditujukan untuk menyalahkan anda semua. kerana kita tahu bahawa Al-Qur'an adalah Kitab Allah tetapi kita memperlakukannya seperti perlakuan yang diberikan orang-orang kafir kepadanya. Saya hanya mengajar saudarasaudara untuk berfikir dan merenungkan mengapa kita semua tidak memperolehi rahmat Allah. Kita tahu bahawa Allah mengutuk para pembohong dan telah menyatakan dengan tegas bahawa tempat tinggal orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap adalah neraka.dakwah. KEMAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN Dalam khutbah saya yang telah lalu saya telah mengatakan kepada anda bahawa untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. Tentu saja ada perbedaan sedikit antara kita dan mereka. seperti halnya orang-orang kafir. diperbudak dan dipermainkan orang di mana-mana? Semakin saya merenungkan sebab dari keadaan ini. Justeru perbedaan itu membuat kita semakin patut memperoleh hukuman dari Allah.

Saudara-saudara! Seorang ibu tidak akan memberikan air susunya kepada anaknya sebelum si anak menangis minta menetek. Kitab Suci Allah ada beserta anda. anda dapat merasakan sedihnya kehilangan harta benda. www. dan Allah menyelamatkan anda dari kerugian yang besar ini. tapi anda tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Allah akan memberikan jalan bagi anda untuk memperoleh kembali harta anda yang telah hilang itu. Adakah kerugian yang lebih besar bagi seorang Muslim selain daripada ini? Anda tahu betapa besarnya kerugian anda bila padi di sawah anda terbakar. Tetapi amat disayangkan bahawa anda semua nampaknya tidak berghairah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. maka anda akan berusaha sendiri untuk menebus kerugian ini. Dan bila anda sendiri mahu berusaha. Tetapi anda tidak tahu betapa ruginya orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam. apa makna Islam. anda tahu sengsaranya orang yang tidak punya pekerjaan. tidak akan ada gunanya sebuah sumber air yang memancar di hadapan anda. Kalau anda menyedari kerugian ini. Kerugian apa yang lebih besar daripada ini? Anda bahkan tidak mengetahui makna kalimah syahadah yang dengan membacanya anda menjadi seorang Muslim. Kalau seorang manusia merasa haus. Jadi anda harus menyedari lebih dahulu betapa besar kerugian anda dengan tidak memahami din.MANHAJ HIDUP MUSLIM Qur'an. tidak pula anda mengetahui tanggungjawab apa yang terpikul di atas pundak anda setelah anda membaca kalimah tersebut. dan hal-hal apa sebenarnya yang membedakan Islam dari kufr.info 15 . dia sendiri harus mencari air dan Tuhan pun sudah menyediakan air itu. sistem kehidupan apa yang diikuti oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahawa anda semua masih belum menyedari betapa besar kurniaan yang telah terlepas dari tangan anda. Tidak seorang pun yang boleh menjadi seorang Muslim tanpa mengetahui hal-hal ini.dakwah. Bila anda sendiri tidak merasa haus. maka InsyaAllah.

Al-Qur'an datang untuk memberikan kepada mereka kebesaran dan kekuasaan. yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya itu. Tetapi sekarang. Maroko dan di negeri-negeri lainnya. seperti untuk mengusir jin dan hantu-hantu. kepada suara-suara iblis yang ada dalam diri mereka sendiri. Bencana itu menimpa mereka sekarang'di Hindustan. memahami isinya dan berbuat menurut petunjuknya. Syria.info 16 . Sejarah telah membuktikan bahawa bilamana mereka (umat Islam) berbuat menurut petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam Kitab ini. dan mereka membaca ayatayat Al-Qur'an tersebut tanpa memahami ertinya. bebas dari kekotoran campur tangan manusia. Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam menentukan hukum-hukum apa yang harus mereka ikuti dalam mengikat tali persahabatan dan membuat permusuhan. hanya hal-hal kecil itu saja. kerana. maka Kitab ini akan memperlihatkan kemampuannya untuk menjadikan mereka iman dan pemimpin dunia. siapa teman mereka dan siapa musuh mereka. dan di mana letak kehinaan. Bila yang anda cari hanya kekuasaan di atas dunia dan penguasaan terhadap alam semesta. Kerana itu mereka ditimpa bencana. www. Mereka tidak lagi menjadikan AlQur'an sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka percayai. dan bagaimana mereka harus melakukan transaksi-transaksi. memang. padahal. walaupun mereka memiliki Wahyu Allah tetapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfa'at Wahyu tersebut. Palestina. Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam dipatuhi perintahnya dan siapa pula yang harus ditentang perintahnya. Al-Qur'an mampu memberikan kepada anda manfaat apa pun yang anda inginkan dan sebanyak apa pun yang anda mahu. sebenarnya ia mampu memberikan air sebanyak lautan itu sendiri. Ia datang untuk menjadikan mereka Wakil Allah yang sejati di bumi ini. Mereka tidak lagi mencari petunjuk daripadanya untuk mengatur masalah-masalah kehidupan mereka. AlQur'an juga akan membawa anda ke sana. Setiap kata-kata yang ada di dalamnya masih tetap sama dengan waktu ia diturunkan kepada Rasulullah SAW. orang-orang musyrik. namun mereka mengharapkan untuk dapat memperoleh sesuatu berkat dari-padanya. maka yang anda peroleh. yang anda cari hanya manfaat yang kecil dan remeh. atau mencelupkannya ke dalam air dan kemudian meminum airnya. menimpa siapa saja yang melupakan Allah dan yang mengikuti petunjuk selain dari petunjuk-Nya. Kalau dari al-Qur'an. dengan siapa mereka harus memelihara hubungan dan dengan siapa tidak. Dan dengan pertolongan Kitab ini. Mereka sekarang meminta petunjuk tentang masalah-masalah tersebut kepada orang-orang kafir. hak-hak apa yang dimiliki sesama manusia atas diri mereka dan juga hak-hak mereka sendiri atas sesama manusia. kemenangan dalam pengadilan dan berjaya dalam mencari kerja. Akan halnya Al-Qur'an sendiri. kegunaan Al-Qur'an bagi mereka hanyalah untuk disimpan di rumah untuk mengusir jin-jin dan hantu-hantu. mereka disuruh untuk menegakkan pemerintahan di muka bumi Allah ini yang berfungsi sesuai dengan hukum Allah. dan mereka mengikuti apa saja yang dikatakan oleh unsur-unsur tersebut. kerana mereka memiliki Wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuknya yang asli. orang-orang yang sesat dan hanya mementing-kan diri sendiri. ia adalah sumber kebaikan yang paling besar.dakwah. Aljazair. yang pasti akan datang. Namun umat Islam ini juga adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETIGA MASALAH-MASALAH YANG WAJIB DIRENUNGKAN PERLAKUAN DAN SIKAP KITA TERHADAP AL-QUR'AN Saudara-saudara sesama Muslim! Umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia sekarang ini. Ini hanyalah soal kemampuan anda untuk mengambil manfaat daripadanya. kesejahteraan dan keberuntungan mereka. Dan kalau anda menginginkan untuk mencapai puncak kebesaran rohani. apa saja yang harus mereka kerjakan. Al-Qur'an adalah bagaikan lautan: anda hanya mengambil dua titis air daripadanya. Cina. kegagalan dan kerugian mereka? Kaum Muslimin tidak lagi memeriksa masalah-masalah ini dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada mereka agar mereka membacanya. di mana letak kehormatan. ubat untuk orang sakit batuk dan demam. maka anda juga akan memperolehnya. Mereka menuliskan ayat-ayat AlQur'an pada lembaran-lembaran kertas lalu menggantungkannya pada leher mereka.

atau dicelupkannya ke dalam air dan air itu diminumnya. anda kesampingkan begitu saja tanpa mencuba untuk memahami isinya. tetapi sayangnya mereka sendirilah yang memperlakukannya dengan perlakuan yang paling zalim.info 17 . tidak pula penting untuk menghindari bahaya seperti yang dikatakannya.MANHAJ HIDUP MUSLIM Saudara-saudara! Apa yang diperbuat saudara-saudara kita sesama Muslim terhadap Kitab Suci Allah adalah demikian tolol dan patut ditertawakan.dakwah. Tidak syak lagi mereka memang beriman kepadanya dan menganggapnya lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. apa yang akan anda katakan? Tidakkah anda akan mentertawakan dan mengatakan orang itu sebagai seorang yang tolol? Nah. tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). Akan tetapi surat yang dikirimkan oleh Penguasa dunia kepada anda yang menerangkan semua keuntungan anda di lapangan din. kemalangan dan penderitaan. yang ditulis oleh doktor yang paling besar dari semua doktor. " www. tetapi untuk menggunakan ubat dengan cara seperti yang ditunjukkan dalam surat itu. Dan akibat perlakuan yang zalim terhadap Kitab Allah ini jelas telah kelihatan! Hendaklah kita fahami benar-benar bahawa. Anda tidak merasa tenang sebelum anda mengetahui isi surat tersebut. Kitab Allah tidaklah diturunkan kepada manusia untuk menjerumuskannya ke dalam jurang kecelakaan. tentu anda mencari orang yang mengerti bahasa tersebut untuk mengetahui isinya. hati anda akan membenarkan bahawa sekarang ini Kitab Allah sedang mengalami perlakuan yang zalim di dunia ini. semua penyakit anda akan hilang. dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sendiri beriman kepadanya dan bersedia mati untuk membelanya. Tidaklah ini suatu hal yang menghairankan? AKIBAT PERLAKUAN YANG ZALIM TERHADAP KITAB ALLAH Saudara-saudara! Saya tidak mengatakan ini semua. Namun tidak seorang pun yang tertawa melihat perbuatan ini! Tidak seorang pun mencuba mengerti bahawa sebuah surat nasihat bukanlah untuk digantungkan di leher atau dicelupkan ke dalam air lalu diminum. lalu surat itu dibungkusnya dengan kain dan digantungkannya di lehernya. Anda tidak memperlihatkan keinginan untuk mengetahui isinya. hal yang sama kepada buku yang dikirimkan oleh Doktor Terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit anda? Anda hanya membacanya saja dan mengira bahawa dengan membacanya begitu saja. yang menyangkut kehidupan duniawi. Anda mengira bahawa anda sudah cukup dengan membacanya saja tidak perlu untuk menuruti petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. yang dimaksudkan untuk menyembuhkan semua penyakit anda. maka apa yang dapat anda katakan tentang orang itu? Tentu anda akan mengatakan bahawa orang tersebut adalah orang yang tidak siuman dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa? Akan tetapi tidakkah anda sedar bahawa anda sendiri melakukan. MEMAHAMI ISI AL-QUR’AN DAN MEMATUHINYA ADALAH WAJIB Seandainya anda melihat orang yang sedang sakit membuka buku tentang pengubatan dan mengira bahawa dengan membacanya ia akan dapat sembuh dari penyakitnya. & % $ # !" "Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. pasti mereka akan mentertawakannya dan menganggapnya sebagai orang gila. Seandainya mereka (saudara-saudara kita sesama Muslim) melihat orang lain berbuat seperti itu terhadap sesuatu yang lain. Maka. . Begitulah yang anda lakukan terhadap surat-surat dagang yang mungkin akan memberikan keuntungan yang sedikit bagi anda. mengapa anda tidak memberikan penilaian yang sama kepada diri anda sendiri seperti yang anda berikan kepada orang yang mengira bahawa dengan membaca buku pengubatan saja adalah cukup untuk menyembuhkan penyakit? Kalau anda menerima surat dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tetapi bila anda merenungkan semua kenyataan itu. Sekiranya ada orang yang menerima surat keterangan dari seorang doktor. hanya untuk memuaskan diri saya sendiri saja. sekarang ini di depan mata anda semua perbuatan seperti ini sedang dilakukan terhadap surat yang paling manjur dan tidak ternilai harganya.

bukannya sumber kejahatan dan kesengsaraan. Suatu umat hanya akan menemui nasib seperti ini bila mereka memperlakukan Kitab Allah secara zalim. dan apa yang mereka alami itu adalah hukuman atas perbuatan mereka itu. 5 & 0 $%& … &. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Sama halnya. tentulah ia akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti binatang dan tidak menghargai dirinya sebagai seorang manusia.info 18 . Kerana itu setiap Muslim dan anak dari setiap Muslim harus diajar apa ertinya menyebut dirinya sebagai Muslim. diperbudak. selain menghentikan kezaliman tersebut dan memperlakukan Kitab Allah dengan semestinya. namun . diinjak-injak dan ditendang oleh orang lain. nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka ".. maka hidup anda tidak akan berubah meskipun anda mendirikan berbagai perguruan tinggi di setiap desa dan anak-anak anda semua menjadi sarjana. dan perbedaan apa yang timbul dalam kedudukannya sesudah ia menjadi Muslim. Nasib Bani Israil terpampang di hadapan anda. SIAPA YANG DINAMAKAN MUSLIM? Saudara-saudara! Hal pertama yang wajib diketahui oleh setiap Muslim ialah: Siapa yang dinamakan Muslim dan apa ertinya menjadi seorang Muslim? Bila seorang manusia tidak tahu apa yang disebut manusia dan apa perbedaan antara manusia dengan binatang.. Tanggungjawah apa yang dipikulnya dan www. seperti orang-orang Yahudi. - + . * ) 11 … 0 # '( !" "Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan AlQur'an.MANHAJ HIDUP MUSLIM (Surah Taha: Ayat 2-3) Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan dan nasib baik. & 6$ 5 1 5 $ ". maka anda boleh memastikan bahawa hal itu adalah kerana mereka memperlakukan Kitab Allah dengan cara yang zalim. (Surah Al-Ma'idah: Ay at 66) Tetapi mereka memperlakukan Kitab-kitab Allah tersebut dengan cara yang zalim dan mereka memperoleh balasan perrbuatan itu: 0% +$ $ 0 / 4* # 3 "'()$ ! $ * 2 4* # '(9: %8)$ 7. dicengkam tengkuknya dan dicucuk hidungnya dan dituntun ke arah mana saja yang disukai orang lain. menjadi jutawan-jutawan dengan jalan riba. yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. Demikian itu (terjadi) kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas". Tidak mungkin suatu umat yang memiliki Wahyu Allah hidup dalam penderitaan di dunia ini. maka ia akan berbuat seperti seorang yang bukan Muslim dan tidak akan merasakan kebanggaan menjadi seorang Muslim. bila seorang Muslim tidak tahu erti yang sebenarnya dari menjadi seorang Muslim dan apa bedanya seorang Muslim dengan seorang bukan Muslim. Taurat dan Injil diturunkan kepada mereka dan dikatakan: 0) / ' '. serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Bila anda semua tidak berhenti dari berbuat dosa yang besar ini. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari murka Allah.dakwah. (Surah Al-Baqarah: Ayat 61) Kerana itu bila suatu umat memiliki Kitab Allah. dan anda.mereka hidup dalam kehinaan dan diperbudak oleh orang-orang lain.

Islam bermakna mengorbankan kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri demi Allah. MAKNA ISLAM Islam bermakna: kepatuhan dan kerajinan menjalankan kewajipan kepada Allah. ia hanyalah seorang pendusta. Berhadapan dengan Firman Allah dan Sunnah RasulNya. Pak Anu dan Kyai Anu menasihatkan demikian". Selanjutnya hanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sajalah yang wajib diikuti dalam setiap masalah kehidupan. masyarakat melakukannya demikian. kerana ia telah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. adat kebiasaan masyarakat dan dunia serta nasihat-nasihat dari orang lain. pemerintah anda hanyalah Allah. hanya Allahlah yang harus anda patuhi. dan seorang yang mempercayakan urusan-urusannya kepada dirinya sendiri atau kepada siapapun selain Allah bukanlah seorang Muslim. maka saya tidak akan mengikutinya". La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah. Adalah bertentangan bila di satu pihak anda mengatakan bahawa anda adalah seorang Muslim.info 19 . dan menolak apa sahaja yang dilihatnya bertentangan dengan petunjuk Allah dan RasulNya. atau "Kerana masyarakat dan orang-orang di seluruh dunia tidak menyetujui ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dan tindakan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah inilah yang menjadikan seseorang itu dapat disebut seorang Muslim. atau "Kerana ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang saya.MANHAJ HIDUP MUSLIM apa batas-batas yang diberikan oleh Islam supaya seseorang tetap dapat dianggap seorang Muslim dan apabila ia melanggar batas-batas tersebut maka tidak dapat lagi disebut seorang Muslim. dengan tidak mengajukan keberatan sedikit pun kepada keduanya. tanpa mencari petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang bagaimana menyelesaikan urusan-urusannya. KEWAJIPAN SEORANG MUSLIM Ketika anda membaca kalimah syahadah. untuk mengetahui apa yang mesti ia dilakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. atau mengikuti apa yang diperbuat oleh nenek moyangnya. Sebagai akibatnya. Seorang Muslim adalah orang yang mahu menerima tanpa sebarang ragu-ragu apa saja petunjuk yang didapatinya dari Allah dan RasulNya. Orang yang berpandangan seperti ini tidak dapat dinamakan seorang Muslim. atau bila ia tahu apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah tetapi ia berkeberatan untuk menurutinya dengan mengatakan: "Ah. maka saya juga tidak akan menyetujuinya". kerana itu saya tidak boleh menerimanya". anda telah mengorbankan kebebasan peribadi anda bagi Allah. dan hanya hal-hal yang benar menurut Allah dan RasulNya sajalah yang benar bagi anda. tetapi di lain pihak anda masih lebih www. ini tidak sesuai dengan akal fikiran saya. Sebaliknya. Islam bermakna menyerahkan diri di bawah kekuasaan kerajaan dan kedaulatan Allah. selain nasihat dari Allah dan RasulNya. Seorang Muslim adalah orang yang dalam setiap persoalan selalu merujuk kepada Kitab Allah dan kata-kata RasulNya. anda tidak boleh mengajukan alasan-alasan seperti itu. Mempercayakan segala urusan kepada Allah bererti menerima bimbingan Allah yang diberikan melalui Kitab SuciNya dan bimbingan yang diberikan oleh RasulNya. seseorang tidaklah dapat dinamakan seorang Muslim bila ia tidak bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Anda mesti menerima apa yang sesuai dengan firman Allah dan Sunnah RasulNya dan menolak apa pun yang bertentangan dengan keduanya. Islam bermakna memasrahkan diri kepada Allah. Sekali lagi yang dapat dinamakan seorang Muslim hanyalah orang yang rela mengenepikan pemikirannya sendiri. anda telah kehilangan hak untuk berkata: Pendapat saya adalah demikian. tidak peduli apa kata orang dan apa yang mereka lakukan. meskipun ia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. tetapi melaksanakan apa yang dikatakan oleh fikirannya sendiri. Ini bererti bahawa begitu anda menjadi seorang Muslim. ini adalah kebiasaan keluarga saya turun temurun. dan bila ia menyatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. Seseorang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah adalah seorang Muslim. Kewajiban anda sekarang adalah menilai segala sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. atau menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya dan oleh orang-orang di dunia pada umumnya. yang berdaulat atas diri anda hanyalah Allah. dan Iain-lain yang serupa dengan itu.dakwah. bererti pada saat itu anda telah mengakui bahawa satu-satunya hukum yang harus anda patuhi adalah Hukum Allah.

Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. + - $ !& … ". Barangsiapa yang tetap tinggal dalam ikatan ini adalah seorang Muslim. dan enggan menuruti Al-Qur'an dan Sunnah. Ikatan Islam itu ialah menerima Firman Allah dan Sunnah RasulNya sebagai landasan kebenaran dan keadilan. atau kebiasaan masyarakat. == - < . ia bebas memeluk agama apa pun yang disukainya dan menyebut dirinya dengan sebutan apa pun yang disukainya. Walaupun setelah itu ia masih menyebut dirinya sebagai seorang Muslim dan mengumumkan kepada orang ramai bahawa ia adalah seorang Muslim. atau perkataan dan perbuatan orang demi menuruti ajaran Allah dan RasulNya. Seseorang yang tidak ingin menjadi seorang Muslim. dan memandang segala sesuatu yang bertentangan dengannya sebagai kebatilan. atau adat kebiasaan masyarakat." (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44). Sebagaimana seorang buta tidak boleh mengatakan bahawa ia mempunyai mata. atau seorang yang tidak punya hidung mengatakan bahawa ia mempunyai hidung. maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.dakwah. Tetapi seseorang yang menyebut dirinya sebagai seorang Muslim mesti tahu dan mengerti bahawa ia hanya dapat.info 20 . atau apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang atau orang banyak. dan barangsiapa yang keluar dari ikatan ini bererti ia telah keluar dari Islam. sedangkan ia tidak mahu menyerahkan seluruh masalah hidupnya kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mahu mengenepikan pemikirannya sendiri. menjadi seorang Muslim selama ia berada dalam ikatan Islam. maka begitu pula seseorang tidak boleh mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuannya. www... ia hanyalah menipu dirinya sendiri dan orang ramai saja. tetap.MANHAJ HIDUP MUSLIM menurutkan pendapat dan selera anda sendiri.

maka sekadar mengucapkannya saja sama sekali tidak akan ada faedahnya. dan sebaliknya sang anak bukan lagi anak dari sang ayah. Tidak syak lagi. A. Dengan mengucapkan kata-kata yang disebut kalimah syahadah ini. Hal ini dikeranakan mereka percaya bahawa kekuatan mentera tersebut terletak dalam bunyi katakatanya saja. Sang ayah bukan lagi . Pengaruh kata-kata terletak dalam ertinya. meskipun tidak seorang yang dapat memahami erti mentera tersebut. L. Bahkan ibu dan saudara perempuannya juga akan mengenakan pardah dan menjauhkan diri daripadanya. terjadilah keajaiban. memang percaya bahawa dengan mengucapkan suatu mentera sahaja sebuah gunung akan boleh digerakkan. yang sangat rumit dan hanya terdiri dari beberapa perkataan saja. dan tidak menimbulkan pengaruh yang kuat yang boleh menimbulkan perubahan dalam fikiran. Sebelumnya ia dicatat untuk masuk neraka. Bila seorang. Mereka yang membaca kalimah ini bersatu-teguh dalam satu kelompok. seperti langit dan bumi. tetapi sekarang-pintu syurga terbuka baginya. akhlaq dan perbuatan orang yang mengucapkannya.info 21 . anda akan dapat mengatakan sendiri bahawa cuma sekadar membuka mulut dan mengucapkan beberapa suku-kata saja. Bila kata-kata tidak punya erti dan tidak merosak dalam hati. ia berubah menjadi orang yang dicintai Allah. Bila huruf-huruf itu digabungkan bersama-sama dan diucapkan dengan mulut. yakni: La ilaha illAllah. mengapa terjadi perbedaan yang demikian besar antara seorang manusia dan manusia yang lain? Ada apa dalam kalimah tersebut? Sekilas. Bila seorang ayah membaca kalimah tersebut sedangkan anaknya menolak untuk membacanya. Muhammad Utusan Allah. seorang anak yang lahir dalam keluarga Muslim tetapi tidak mahu percaya kepada kalimah tersebut akan terputus semua hubungannya dengan keluarganya. Dalam Islam hal yang utama dalam sebuah kalimah yang diucapkan adalah maknanya. Tidak ada Tuhan selain Allah. hingga begitu mentera diucapkan. terjadilah perubahan besar dalam hubungan antara manusia dengan manusia. dan memutuskan hubungan antara seseorang dengan sanak keluarganya. ia adalah seorang yang kotor. dan beberapa huruf yang lain lagi. MENGAPA TIMBUL PERBEDAAN YANG BESAR? Marilah kita fikirkan sejenak. Dari seorang yang patut mendapat kemurkaan Allah. antara seorang manusia dengan manusia yang lain? Saudara-saudara! Dengan sedikit pengertian sahaja. Tidak sampai di sini saja: Kerana kalimah syahadah ini. Sang anak tidak lagi berhak untuk mewarisi harta sang ayah. Tetapi sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa kalimah syahadah tersebut adalah suatu fenomena yang dapat mempertalikan nubungan antara seseorang dengan seorang yang lain yang sebelumnya tidak saling mengenal. penyembah berhala. kalimah syahadah itu tampaknya hanyalah sebuah kalimah yang terdiri dari huruf-huruf seperti K. seseorang mengalami perubahan yang besar dalam dirinya. Namun tidaklah demikian halnya dalam Islam. Saya akan menerangkan masalah ini dengan sebuah contoh yang sederhana. orang luar yang percaya kalimah syahadah menikah dengan seorang putri dari keluarga Muslim. Dari seorang kafir ia berubah menjadi seorang Muslim. ayah dari sang anak itu.dakwah. Kekuatan kalimah ini demikian besar hingga mampu mengalahkan kuatnya hubungan darah dan kekeluargaan. dapatkah terjadi suatu keajaiban yang dapat menimbulkan perubahan yang demikian radikal dalam diri seseorang? Dapatkah hal yang demikian kecil menimbulkan perbedaan. I. Muhammadur Rasulullah. sedang mereka yang menolaknya terkumpul dalam kelompok yang lain. ia dan anaknya mempunyai hak untuk mewarisi harta keluarga tersebut. bumi dapat terbelah dan air boleh memancar keluar.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEEMPAT MAKNA KALIMAT TAYYIBAH Saudara-saudara sesama Muslim! Kita semua tahu bahawa seseorang sah menjadi Muslim dengan membaca satu rangkaian kalimat. Sebelum membaca kalimah itu. tidak akan mungkin dapat menimbulkan akibat yang demikian besar. tapi setelah mengucapkannya ia telah menjadi seorang yang suci. Seandainya anda sedang menggigil kerana udara yang dingin dan anda lalu meneriakkan kata-kata "Kain! www. orangorang kafir. terputuslah hubungan antara keduanya.

Lalu bila anda mengucapkan kalimat tersebut dan telah memahami ertinya. Apa pun yang diperoleh seseorang sebenarnya adalah anugerahNya. Mengucapkan kalimah itu di mulut saja.dakwah. seperti yang telah saya ceritakan kepada anda. dan patut kita puja. Memang. yang mendengar do'a-do'a kita dan mengabulkannya. dengan cara ini jelas anda tidak akan sembuh. dengan cara yang seperti di atas. dan Tuhan itu hanyalah satu. bila anda lebih dahulu memahami makna kata-kata dalam kalimah tersebut dan mengecamkannya dalam fikiran anda. Tuhan adalah Penguasa. maka anda akan tetap saja merasa haus. sesungguhnya adalah kerana kehendakNya. tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan. Setelah diikat oleh kalimah ini. hanya di hadapanNyalah kita wajib menundukkan kepala. Atau. kalimah ini harus menguasai seluruh persoalan hidup anda. hanya kepadaNyalah kita mesti memohonkan kemahuan dan kehendak kita.info 22 . Dengan demikian. Yang kedua. bererti. anda harus menuruti apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. maka pemahaman itu mestilah menguasai seluruh hidup anda. yang mampu mengubah seorang kafir menjadi seorang Muslim. Kata Allah dalam kalimah ini bererti Tuhan. dan hanya yang sesuai dengan kalimah ini sajalah yang benar. Tapi bila anda benar-benar merebus tumbuh-tumbuhan tersebut dan meminum airnya. tidak akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar. tentulah demam anda akan hilang. Setelah anda mengatakan la ilaha illallah. seandainya anda menderita sakit demam dan untuk mengubatinya anda hanya menyebut-nyebut nama macam-macam tumbuh-tumbuhan yang biasanya direbus dan airnya diminum untuk menyembuhkan sakit demam. anda juga harus menyedari benar-benar bahawa dengan mengucapkannya anda telah membuat komitmen yang sangat besar di hadapan Allah dan seluruh dunia. Dan setelah memahami pengertian pernyataan anda itu. Setelah mengucapkan kalimah ini anda tidak boleh lagi bebas untuk melakukan apa saja yang anda sukai. Hanya Dia-lah yang berhak dipuja dan disembah. Perubahan seperti itu hanya mungkin terjadi. Pencipta. Pemelihara dan Pemberi rezqi. tentu rasa haus itu akan hilang. Apa pun yang terlepas dari seseorang. Kesusahan dan kesenangan juga datang dari Dia. yang akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar. Selanjutnya. dan tidak ada wujud lain yang mempunyai kekuasaan ketuhanan kecuali Dia. seperti inilah kedudukan kalimat syahadah itu. Tapi bila anda mengambil segelas air dan meninumnya. yang pertama. MAKSUD KALIMAH SYAHADAH Sekarang marilah saya akan menerangkan maksud kalimah syahadah itu dan. dunia ini punya Tuhan. anda tidak akan membiarkan satu pun buah fikiran yang bertentangan dengan kalimah ini memasuki fikiran anda. juga. tentulah pengaruh udara yang dingin itu akan hilang. apa yang sebenarnya dinyatakan oleh seseorang dengan mengucapkan kalimah tersebut. Segala sesuatu yang anda miliki dan juga dimiliki oleh manusia seluruhnya adalah milikNya. atau seorang yang kotor menjadi seorang yang suci. contoh yang lain lagi. dan memikul tanggungjawab yang besar di atas pundak anda. seperti orang-orang kafir. Hidup dan mati ada pada perintahNya. anda telah mengakui bahawa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi budak atau pelayan dari siapa pun www. Erti dari kalimah syahadah ialah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah. maka orang tersebut menjadi seorang Muslim yang sejati. hal lain yang anda yakini ketika anda membaca kalimat ini adalah bahawa Tuhan anda itu adalah juga Tuhan seluruh dunia ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM Selimut! Kain! Selimut!" maka kedinginan udara yang anda rasakan tidak akan berkurang meskipun anda meneriakkan kata-kata itu sejuta kali dengan menghitung tasbih. Bila seseorang mengucapkan dan mempercayai kalimah ini. dan kewajiban apa yang dipikulkan di pundaknya setelah ia membuat pernyataan tersebut. Atau seandainya anda merasa haus dan anda berteriak sepanjang hari: "Air! Air". Tapi bila anda lalu mencari selembar selimut dan menyelimuti tubuh anda dengannya. Hanya Dia-lah yang mesti ditakuti. Hanya dengan melalui proses yang demikian itulah akan terjadi perbedaan besar antara seorang manusia dengan manusia yang lain. Lalu anda harus memutuskan untuk seterusnya bahawa apa pun yang bertentangan dengan kalimah ini adalah bathil. Dia-lah yang menciptakan dan memberi rezqi seluruh alam ini. atau seorang yang terkutuk menjadi seorang yang tercinta. Nah. atau calon penghuni neraka menjadi calon penghuni syurga.

ketika anda mengatakan Muhammadur Rasulullah. anda menjadi saudara bagi orang-orang Muslim. Setelah menyatakan kesediaan ini. Jadi. dan bahawa anda akan mengikutnya dengan setia. untuk menerangkan masalah-masalah ini dan mengirimkan KitabNya dengan perantaraannya. selain yang datang daripada-Nya. anda lalu tidak mematuhi aturan dan hukum yang diberikannya. seperti anda sendiri. dan hukum mana. kerana suatu perjanjian yang kosong dan hampa tidaklah ada gunanya. bila anda membuat perjanjian palsu dengan Allah. tetapi anda tidak boleh berbuat demikian terhadap polis Allah. maka anda perlu tahu apa saja yang diperintahkanNya. kerana tidak ada seorang pun yang memaksa anda untuk mengucapkan janji hanya di mulut saja. akan menjadi saksi bagi anda di depan pengadilan Allah kelak. Rasulullah hidup menurut aturan yang sesuai dengan perintahperintahNya. tanpa disertai seorang pembela pun. Kerana itu sebelum membuat perjanjian ini. dan dengan demikian menjadi teladan bagi semua orang Muslim bagaimana harus mengatur hidup mereka. lebih baik anda tidak membuatnya sama sekali. yang bila anda langgar anda akan memperoleh hukumanNya? Allah telah menunjuk Muhammad SAW sebagai UtusanNya. Setelah anda mengakui Allah sebagai Tuan dan Yang Berwenang atas diri anda. anak-anak menjadi keturunan anda yang sah. yang tidak boleh anda langgar. anda harus memenuhinya dengan cermat pula. memperoleh hak untuk mendapat pertolongan dari setiap www. Kalau anda memang berkeberatan untuk memenuhi perjanjian itu.info 23 . menerima warisan dari orang tua anda. bahkan merupakan ketololan yang paling besar. dan mengikuti aturan serta hukum buatan manusia di dunia ini. Kewajiban kita yang sebenarnya adalah semata-mata menta'ati perintahNya dan mematuhi semua hukumNya dan menolak semua perintah dan hukumhukum lain. mereka itu kelak di hadapan Allah. menikah dengan wanita Muslim. Di dunia ini anda boleh menyembunyikan kejahatan anda dari pengetahuan polis dunia. di mana anda tidak akan mempunyai seorang pembela pun. maka tangan dan kaki anda. Kerana kesaksian itu. sumpah dan bukti-bukti serta dokumen-dokumen palsu. anda mesti berfikir dengan cermat. bahkan para pengacara dan pembela. Tidak ada seorang pengacara pun yang akan memohonkan keringanan bagi anda. Polis dunia boleh disuap tetapi polis Allah tidak. maka anda adalah seorang pendusta dan seorang penipu yang paling besar di dunia. Pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu anda lakukan untuk membuatNya senang kepada anda. akan diadili. Aturan hidup mana yang harus anda ikuti untuk memperoleh ampunanNya. kerana anda telah mengucapkan la ilaha illallah dan seluruh dunia ini menjadi saksi bagi anda.MANHAJ HIDUP MUSLIM kecuali Dia. anda telah memasuki Islam dengan mengucapkan kesaksian bahawa hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya hukum yang benar bagi anda. Bila anda melanggar perjanjian ini.dakwah. Pengadilan di akhirat itu. dan setelah perjanjian itu anda buat. tetapi saksi-saksi Allah sama sekali tidak akan mengajukan kepalsuan. setiap helai rambut dan bulu di tubuh anda. dan setiap makhluk di langit dan di bumi yang menjadi saksi atas ikrar anda itu. tetapi Allah adalah Penguasa Yang Maha Adil. Para penguasa di dunia ini boleh berbuat tidak adil. MENERIMA BIMBINGAN RASUL Setelah la ilaha illallah. dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mesti anda jauhi agar tidak terkena murkaNya. PERJANJIAN DENGAN ALLAH Itulah perjanjian yang anda buat dengan Allah. Seorang saksi pada pengadilan dunia boleh memberikan bukti-bukti palsu. Kerana. yang dalam pengadilan di dunia ini biasa mempermainkan celahcelah hukum. bukanlah semacam pengadilan yang akan membebaskan anda berdasarkan permohonan-permohonan yang tidak mempunyai dasar yang kuat. dan hanya Dia-lah yang wajib kita akui sebagai Tuan atau Penguasa yang berdaulat atas diri kita. Adalah tolol sekali. anda mengucapkan Muhammadur rasulullah. yang bererti anda menerima Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan hukum Allah kepada anda. Dan barangsiapa yang telah diperosokkan ke dalam penjara Allah tidak akan dapat melarikan diri. bererti pada saat itu anda telah menyatakan kesediaan anda untuk mengikuti aturan dan hukum yang diberikannya dan menolak aturan dan hukum yang bertentangan dengan aturan dan hukumnya.

anda lalu mengingkari janji anda. adalah bahawa apabila pemilik segala sesuatu adalah Allah. maka anda harus menggunakannya secara betul-betul sesuai dengan perintah Pemiliknya. Tapi bila anda kehilangan barang-barang tersebut kerana melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak PemilikNya. Dan bila dengan mendapatkan ini semua. Anda bukanlah pemilik nyawa anda sendiri. itu adalah hakNya sendiri. Bila anda menggunakannya dengan cara yang bertentangan dengan kehendakNya. dan menyatakan beriman kepadanya serta memahami maksudnya. yang kata anda adalah milik anda mereka menjadi milik anda hanyalah kerana diberikan oleh Allah. Yang pertama. hartabenda. Anda tidak boleh merasa berkeberatan bila nyawa anda hilang. juga mata anda. seluruh kaum Muslimin dan juga dirinya sendiri. Isteri dan anak-anak anda. maka demikian pula halnya. kaki dan tangan anda buntung. Anda tidak berhak menggunakan tanah dan harta benda anda secara berlawanan dengan kehendak Pemiliknya. selain Allah. Anda mengakui bahawa Allah adalah Tuan anda dan juga Tuan dari segala sesuatu. apa hak anda untuk mengatakan bahawa "hidup adalah milik saya. tapi mestilah secara yang diarahkan olehNya. Apabila seseorang mengira bahawa melanggar hukum Allah tidaklah apa-apa. biarkanlah demikian. Sawah yang anda bajak. bererti anda telah merampas hak Allah. Bila anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjukNya. anak-anak anda mati. Anda tidak boleh memasukkan apa saja yang bertentangan dengan perintahNya ke dalam perut anda. dan wang serta harta benda anda musnah. Tangan anda bukanlah milik anda sendiri. kerana polis. Apakah ertinya ini? Ini bererti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri tetapi adalah milik Allah. tentu saja anda bersalah kerana anda telah membuat rosak milik orang lain. Kalau anda mati kerana memenuhi kehendak Allah. kehormatan dan nama baik anda. Bila anda dengan jujur betul-betul menyakini bahawa Allah adalah Pemilik segala sesuatu. telinga anda dan seluruh anggota badan anda. tubuh adalah milik saya. harta benda adalah milik saya. maka adakah keculasan yang lebih besar di dunia ini daripada yang anda lakukan itu? Bila anda tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. kerbau atau sapi yang membantu anda bekerja. anda akan disebut perampas bila anda menganggap pemberian Allah sebagai milik anda sendiri dan mempergunakannya menurut kemahuan anda sendiri atau kemahuan orang lain. ini dan itu adalah milik saya?" Menyatakan bahawa anda adalah pemilik dari sesuatu setelah mengatakan bahawa pemiliknya adalah orang lain adalah suatu hal yang tidak masuk akal. anda tidak berhak memperlakukan mereka sekehendak hati anda. harta benda dan barang-barang yang anda manfaatkan — semua itu bukanlah milik anda sendiri. bererti anda telah menipuNya dengan terang-terangan. Dia telah menipu Tuhannya. maka saya akan mengatakan dengan tegas bahawa orang tersebut telah memberi kesaksian syahadah yang palsu. dan anda hanyalah orang yang dipercayai untuk mempergunakan segala sesuatu yang diberikanNya kepadamu. Kerana itu. anda bahkan tidak berhak untuk menggerakkan kaki dan tangan anda dengan cara yang berlawanan dengan kehendakNya. Padahal. Sebagaimana anda menyebut orang yang menguasai tanah orang lain tanpa hak sebagai perampas. www. seluruh dunia.info 24 . dan telah diberikan kepada anda sebagai pemberian. pengadilan dan penjara Allah tidak kelihatan di dunia ini. meskipun polis atau pengadilan di dunia ini mungkin memaksa anda berbuat tidak demikian. Setelah mengakui kenyataan ini. Bila anda merasa rugi kerana berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. TANGGUNGJAWAB SYAHADAH YANG TIMBUL DARI PENGUCAPAN KALIMAH Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua! Baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. Sekarang dalam konteks ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain lagi dari masalah ini.dakwah. anda harus mengikuti hukum Allah. memperoleh zakat dan mendapat perlindungan bagi hidup.MANHAJ HIDUP MUSLIM dan seluruh orang Muslim. Segala sesuatu adalah milik Allah. maka ada dua hal yang menjadi kewajiban bagi anda. Mengapa anda harus merasa sedih? Bila Pemiliknya sendiri menghendaki musnahnya barang-barang tersebut. maka dalam setiap keadaan. tentera.

apa yang sebenarnya adalah milikNya sendiri.?@ A$ 3 >%12 ) "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Muslim. kebanggaan menghilangkan nilai suatu perbuatan yang baik. Bila anda memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Maka. lihatlah tingkah laku anda sendiri. tidak pula bagi orang lain. dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh orang-orang yang durhaka terhadap Allah itu. maka perbuatan anda itu dapat disebut pengkhianatan. Anda jual kepada mereka otak anda. ANUGERAH ALLAH DAN KELAKUAN KITA Saudara-saudara! Hendaklah saudara fikiran betapa besamya anugerah Allah kepada anda semua.. Kerana. atau bahkan mengorbankan hidup anda.dakwah. demi Dia — hal ini mungkin bagi anda adalah sesuatu yang sangat besar — maka anda tidaklah mendatangkan keuntungkan bagi seorang pun.MANHAJ HIDUP MUSLIM maka anda hanyalah sekadar menjalankan kewajiban anda terhadapNya saja."(Surah Al-Taubah: Ayat 111) Inilah sikap Allah terhadap anda. apakah anda mengira bahawa orang-orang yang begini tidak akan dituntut di depan pengadilan Allah kelak? www.info 25 . dan yang juga telah dibeliNya dari anda dengan pembayaran harganya. Anda mengabdi kepada mereka dan menganggap mereka sebagai pemberi rezeki anda. Sebaliknya. tidak bagi Allah.. Tapi bila anda mati kerana melakukan sesuaju yang bertentangan dengan kehendakNya. kaki dan tangan anda. Pembeli-pembeli anda menyuruh anda bekerja dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. anda sebenarnya tidaklah memberikan keuntungan bagi siapa pun. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik dengan maksud untuk memperoleh pujian atau penghargaan tidak berhak untuk memperoleh pahala dari Allah. tenaga dari tubuh anda. Allahu Akbar! Maha Besar Allah! Alangkah Maha Pemurahnya Dia. seharusnya ia akan merasa makin rendah hati. Mereka yang melakukannya diadili oleh pengadilan-pengadilan di dunia ini dengan tuduhan menipu. Al-Qur'an mengatakan: …* 3 0 *5+$ &BC4 $ $0 . diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka . tapi toh Dia mengatakan: "Aku beli ini daripadamu dan Aku akan membayar harganya". Apa yang terjadi paling-paling hanyalah anda kehilangan atau mengorbankan sesuatu yang telah diberikan Allah. ia hanya mencari imbalan di dunia ini dan telah mendapatkannya di dunia ini. Adakah perbuatan yang lebih kurang ajar daripada yang anda lakukan itu? Menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain adalah suatu kejahatan dan pelanggaran hukum yang terang-terangan. Dia mengambil dari anda. MENERIMA ISLAM BUKAN BERERTI MENGUNTUNGKAN ALLAH Selanjutnya. Kerana. Anda menjual kepada orang-orang lain sesuatu yang merupakan pemberian Allah kepada anda. bila sesuatu yang diberikan Allah kepada anda. Sebaliknya. Dan harga yang anda terima dari orang-orang lain itu pun juga cuma harga yang sedikit saja. Apakah ini sesuatu yang dapat dibanggakan dan harus memperoleh pujian dan dijadikan dasar untuk mengakui kebesaran seseorang? Anda hendaklah menyedari bahawa seorang Muslim sejati tidak akan pernah merasa bangga kerana memberikan sesuatu untuk suatu hal yang dikehendaki oleh Allah atau kerana mengerjakan suatu pekerjaan untukNya. anda pakai untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkanNya.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

BAB KELIMA KALIMAH TAYYIBAH DAN KALIMAH KHABITHAH
Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam khutbah saya yang lalu telah saya huraikan sedikit tentang kalimah tayyibah. Hari ini akan saya berikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi tentang kalimah ini, kerana pentingnya kalimah ini sebagai dasar Islam. Dengan kalimah ini seseorang masuk Islam, dan tidak seorang pun dapat menjadi Muslim yang sejati kecuali setelah ia benar-benar memahami kalimah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. Allah telah memberikan ta'rif kalimah ini dalam Kitab Suci-Nya sebagai berikut:

!; 0 0% $ 3?

. $ : 0 9 -*8 7 ,% 3 -5 / 2

*6 7 *

+E5 + 0 +@

4%& D 0!<A #= /

%>G # 01$ ' *=$ F@ 5*5I8A 4* ?K + -

B / J ; 8 % !L !;

@& # 4*@I6A 4% 3 $@ #N ! $

#H 5 76@ #1 6 ) 0

?@

C

8+( 9 % AM

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setlap muslim dengan keizinan Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akamya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki". (Surah Ibrahim: Ayat 24-27). Maksud perumpamaan di atas ialah bahawa kalimah tayyibah itu adalah laksana sebuah pohon dari jenis yang bagus, yang akar-akarnya teguh dalam tanah dan cabang-cabangnya tersebar di angkasa, sementara ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik sebagaimana diperintahkan Allah kepadanya. Berlawanan dengan ini, perumpamaan kalimah khabithah, yakni kepercayaan yang salah dan pandangan hidup yang sesat adalah seperti tanaman jenis yang buruk, yang tumbuh semahu-mahunya, tetapi akarnya menempel saja di permukaan tanah dan mudah sekali tercabut dengan sebuah tarikan saja, kerana akar-akarnya tidak masuk ke dalam tanah. Ini adalah perumpamaan yang indah, yang apabila anda merenungkannya, anda akan memperoleh pelajaran yang sangat berharga daripadanya. Cubalah perhatikan: contoh keduajenis pohon itu di sekitar anda. Yang satu adalah pohon mangga. Alangkah kuat akarnya, alangkah tinggi tumbuhnya, alangkah banyak cabangnya, dan rimbun daunnya, alangkah bagus buahnya. Mengapa pohon ini mempunyai kedudukan seperti ini? Sebabnya ialah biji buahnya ampuh sekali. Ia memang berhak untuk menjadi sebuah pohon. Dan hak ini adalah hak yang betul-betul asli, sehingga ketika ia mengajukan tuntutannya, maka tanah, air, udara, panasnya siang dan dinginnya malam — pendeknya seluruh unsur yang terlibat dalam pertumbuhannya — mengakui hak tersebut, dan apa pun yang diminta oleh pohon ini kepada mereka, mereka berikan kepadanya. Demikianlah, atas dasar kekuatan nilai dirinya, ia tumbuh

www.dakwah.info

26

MANHAJ HIDUP MUSLIM

menjadi sebuah pohon yang besar, dan dengan berhak untuk menjadi pohon dengan ukuran demikian, dan bahawa pertolongan yang diberikan kepadanya oleh gabungan kekuatankekuatan bumi dan langit adalah memang sudah seharusnya. Sesungguhnyalah, telah menjadi kewajipan mereka untuk berbuat demikian kerana kekuatan yang terkandung dalam tanah, air, udara dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pertumbuhan sebuah pohon, adalah dimaksudkan untuk membantu pohon yang berjenis baik. Berlawanan dengan pohon ini, adalah semak-semak, pohon willow dan tumbuh-tumbuhan liar lainnya. Kekuatan apa yang mereka miliki? Cuma akar lemah yang dapat dicabut oleh seorang anak kecil sekalipun. Begitu lembut dan lemahnya tumbuh-tumbuhan ini hingga bila ada taufan sedikit sahaja, ia akan terbongkar dari tempat tumbuhnya. Bila anda menyentuhnya, duri-durinya akan menusuk tangan anda. Bila anda makan buahnya, lidah anda akan terasa pahit. Hanya Allahlah yang tahu berapa banyak dari tumbuh-tumbuhan ini yang tiap hari tumbuh dan terbongkar dari tanah. Mengapa keadaan mereka demikian? Sebabnya ialah kerana mereka tidak memiliki kekuatan nilai diri dan kemampuan diri seperti yang dimiliki oleh pohon mangga. Memang, apabila tidak ada pohon bermutu tinggi yang tumbuh, bumi akan bosan menganggur dan lalu membantu semak-semak untuk tumbuh. Air juga ikut membantu sedikit dan udara memberi sedikit bahan makanan. Tapi tidak ada satu pun unsur di langit maupun di bumi yang mahu mengakui hak hidup tumbuh-tumbuhan ini. Itulah sebabnya mengapa bumi tidak mengizinkan akar-akarnya untuk masuk dalam-dalam kepadanya. Air tidak rela memberi makanan dengan sepenuh hati, dan udara tidak mahu membantu mereka untuk tumbuh subur. Dan bila dengan makanan yang sedikit ini, tumbuhtumbuhan jahat ini tumbuh dengan bau yang busuk, batang yang berduri dan beracun, itu adalah bukti bahawa kekuatan-kekuatan bumi dan langit tidak dimaksudkan untuk membantu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Sudah lebih dari cukup bagi mereka bila mereka dibiarkan tumbuh dan hidup di muka bumi ini. Itulah dua contoh yang perlu anda renungkan, sebelum anda berfikir mengenai perbedaan antara kalimah tayyibah dan kalimah khabithah. APAKAH KALIMAH TAYYIBAH ITU? Kalimah tayyibah adalah suatu dasar kebenaran. Demikian benarnya, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang lebih asli di dunia ini daripadanya. Dasar ini ialah bahawa Pemilik dan Penguasa seluruh alam semesta ini adalah Allah Yang Maha Esa. Setiap dan segala sesuatu di bumi dan di langit menjadi saksi atas kebenaran ini. Manusia, binatang-binatang, pohon-pohonan, batu-batuan, butir-butir pasir, aliran sungai, matahari yang terang-benderang ... Adakah sesuatu dari semua ini yang diciptakan oleh selain Allah, yang hidup atas kemurahan sesuatu atau seseorang selain Allah, yang dapat dimusnahkan oleh sesuatu atau seseorang selain Allah? Jadi, bila seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya, tentu hidup dan pemeliharaannya tergantung pada rahmat Allah, dan hanya Allah sendiri yang menjadi Pemilik dan Penguasanya. Maka, bila anda menyatakan: "Di dunia ini tidak ada sesuatu atau seorang pun yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan yang tertinggi selain Allah Yang Esa", maka seluruh yang ada di bumi dan di langit akan menyahut: "Engkau telah menyatakan kebenaran yang abadi. Kami semua menjadi saksi atas kebenaran pernyataanmu itu". Bila anda bersujud di hadapanNya, seluruh yang ada di alam semesta ini pun akan turut bersujud bersama anda, kerana mereka semua juga tunduk dan patuh kepadaNya. Bila anda mentaati perintah-perintahNya, mereka semua juga taat kepada Allah. Bila anda berjalan pada jalanNya, maka anda tidak akan sendiri. Sungguh, seluruh bala tentera alam semesta yang tidak terhitung banyaknya itu akan menyertai anda, kerana sejak dari matahari yang besar di langit hingga benda-benda yang paling kecil di bumi, semuanya bergerak hanya pada jalanNya. Bila anda mempercayakan diri padaNya, maka anda sesungguhnya telah adalah mempercayakan diri pada suatu kekuatan yang maha besar yang adalah Penguasa seluruh harta karun yang tersimpan di langit dan di bumi. Ertinya, bila anda tetap menempatkan kenyataan ini dalam pandangan anda, maka anda akan menyedari bahawa seluruh kekuatan langit dan bumi menyokong orang yang beriman kepada kalimah tayyibah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. la akan terus berjaya sejak di dunia ini hingga ke

www.dakwah.info

27

MANHAJ HIDUP MUSLIM

akhirat nanti, dan tidak akan pernah kegagalan atau kekalahan menyentuhnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Yang Maha Agung pada awal uraian ini bahawa kalimah ini adalah laksana sebatang pohon yang akar-akarnya terhunjam-dalam di tanah dan cabang-cabangnya menyebar ke segenap penjuru, yang mengeluarkan buah terus-menerus atas perintah Allah. APAKAH KALIMAH KHABITHAH ITU? Sebagai lawan dari kalimah tayyibah, adalah kalimah khabithah. Apakah erti kalimah khabithah? Kalimah ini mengandungi erti: Tuhan tidak ada di dunia ini, yang ada hanyalah seseorang atau sesuatu, bukan Allah, yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan ketuhanan. Fikirkanlah! Adakah pernyataan yang lebih palsu dan tidak berdasar daripada pernyataan ini? Adakah sesuatu di dunia ini yang memberi kesaksian atas kebenarannya? Kaum atheis (mulhid) mengatakan "Tuhan tidak ada". Tetapi semua yang ada di langit dan di bumi menentang kaum tersebut dan mengatakannya sebagai pendusta. Semua yang ada di langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, adalah ciptaan Allah, dan Allah pulalah yang telah memberi kaum atheis tersebut lidah yang dipakainya untuk mengatakan kedustaan itu. Kaum musyrikin mengatakan bahawa ada kekuatan-kekuatan lain yang menjadi sekutu-sekutu Allah dalam ketuhanannya. Bahawa sekutu-sekutu itu juga ikut memelihara dan menguasai alam semesta ini. Bahawa sekutu-sekutu itu juga memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengubah nasib manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu mempunyai wewenang untuk mendatangkan keuntungan, kerugian dan bencana kepada manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu juga turut mendengarkan do'a-do'a manusia dan mengabulkannya. Bahawa mereka juga berhak untuk ditakuti dan memperoleh kepercayaan manusia. Bahawa perintah-perintah mereka juga berlaku di bumi Tuhan ini, dan hukumhukum yang mereka buat juga berhak untuk ditaati di samping hukum-hukum Allah. Begitulah kata orang-orang musyrik tersebut. Menjawab pernyataan-pernyataan ini, seluruh yang ada di langit dan di bumi mengatakan bahawa semua itu adalah kebohongan sematamata yang bertentangan sama-sekali dengan kenyataan-kenyataan. Maka fikirkanlah, bagaimana seseorang yang percaya pada kalimah yang batil seperti ini dan hidup sesuai dengan ajarannya dapat berjaya di dunia dan di akhirat? Kerana rahmatNyalah, bahawa Allah masih memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini dan masih memberi rezeki kepada mereka. Dengan demikian kekuatan-kekuatan bumi dan langit pun hanya sedikit yang mahu memberikan keperluan hidup kepada mereka sebagaimana yang diberikan kepada semaksemak dan tumbuh-tumbuhan liar; tetapi tidak satu pun makhluk dan benda di alam semesta ini yang mengakui bahawa mereka harus menolongnya atau menyokongnya dengan sepenuh tenaga. Nasib orang-orang seperti ini adalah ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh semahumahunya, sebagaimana yang telah diceritakan di atas. PERBEDAAN DALAM HASIL DAN AKIBAT Perbedaan antara kedua jenis tanaman tersebut di atas — kalimah tayyibah dan kalimah khabithah — terdapat pada buah dari kedua jenis tanaman ini. Setiap kali kalimah tayyibah berbuah, ia akan mengeluarkan buah yang manis dan baik. Ia akan membuahkan kedamaian di dunia ini. Kebaikan, kebenaran dan keadilan akan merata, dan rakyat di seluruh dunia akan beruntung kerananya. Sebaliknya, semakin subur tumbuhnya kalimah khabithah, semakin menyeruak cabang-cabang berdurinya, maka akhirnya pasti ia akan mengeluarkan buah yang pahit dan tidak enak untuk dimakan. Racun akan mengaliri seluruh pembuluh di batangnya. Anda dapat melihat sendiri apa yang terjadi di bahagian dunia di mana kekafiran, kemusyrikan dan atheisme merajalela. Manusia di sana saling ancam mengancam. Mereka membuat persiapan-persiapan untuk memusnahkan daerah demi daerah yang penuh dihuni manusia. Gas-gas beracun mereka buat di kilang-kilang. Satu bangsa ingin menghancurkan bangsa yang lain. Yang kuat memperbudak yang lemah, semata-mata untuk merampas rezekinya. Kaum yang lemah ditindas dengan kekuatan angkatan bersenjata dan polis serta ancaman belenggu dan penjara. Mereka terpaksa menanggung penindasan pihak yang kuat tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan bagaimana pula keadaan dalam negeri bangsa-bangsa itu?

www.dakwah.info

28

sama seperti binatang. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang. Perkumpulan-perkumpulan kaum hamba nafsu didirikan di mana lakilaki dan perempuan bercampur baur tanpa mengenakan pakaian. yang dapat memberikan buahnya dalam kehidupan di dunia ini mahupun di akhirat nanti. dengan demikian manusia dapat mengusir kepercayaan apa pun yang bertentang dengan iman. Pendeknya. Setelah memerhati kedua contoh ini. masih menyatakan dengan terangterangan di depan pengadilan bahawa mereka tidak mengikuti syari'at Islam. tanaman apa pun yang tumbuh dari jenis kalimah khabithah ini pasti akan penuh duri. Para suami saling mempertukarkan isterinya untuk memperoleh kepuasan. dan buah apa pun yang dihasilkannya pastilah pahit dan beracun.(Surah Ibrahim: Ayat 27). dan kaum yang makmur memeras tenaga kaum melarat seakan-akan kaum melarat itu adalah budak-budak yang di-lahirkan untuk melayani mereka. $@ #N ! $ ?K + ?@ 76@ C "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. demi Allah. Mereka tidak akan dapat mengerjakan macam perbuatan baik apa pun. Ini bererti bahawa Allah akan memberikan kedudukan yang kuat dan teguh di dunia ini dan di akhirat nanti. Ibuibu membunuh anaknya dengan tangan mereka sendiri kerana takut kesenangan mereka terganggu oleh anak-anaknya. melainkan www. kepada mereka yang beriman kepada kalimah tayyibah.info 29 . MENGAPA PENDUKUNG-PENDUKUNG DALAM KEHINAAN? KALIMAH TAYYIBAH BERADA Saudara-saudara! Anda semua telah mengetahui perbedaan sifat serta buah dari kalimah tayyibah dan kalimah khabitah. Allah akan menyesatkan mereka yang mempercayakan dirinya kepada kalimah khabithah. dan membuat seluruh perbuatan dan perilaku manusia sesuai dengan iman tersebut.dakwah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Moral mereka adalah demikian bejatnya hingga syaitan sendiri malu kerananya. Iman itu haruslah berakar dalam hati-sanubari manusia. pengakuan anda bahawa anda adalah pendukung-pendukung kalimah tayyibah namun mengapa anda semua tidak berjaya. mengapa orangorang kafir hidupnya makmur? Saya akan menjawab pertanyaan ini. binatang pun tidak mahu melakukannya. tetapi mengapa kita tidak berjaya? Sebaliknya. Tentu anda sekarang akan bertanya: "Kita semua adalah pendukungpendukung kalimah tayyibah. bahkan. dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki". Saudara-saudaraku semua! Katakanlah. Kaum yang kaya menghisap darah kaum miskin melalui riba. 8 % !L !. Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya mengatakan: 8+( 9 % AM . asalkan tidak seorang pun di antara anda yang akan merasa tidak senang dengan jawapan saya. Sebaliknya. tidaklah benar. kepada saya. apakah jawapan saya benar atau salah. di hadapan selain daripada Allah? Bukankah mereka lebih takut kepada kekuatan-kekuatan orang lain? Bukankah mereka masih bergantung pada pertolongan orang lain? Bukankah mereka masih menganggap orang lain sebagai pemberi rezeki mereka? Bukankah mereka masih mengenepikan hukum Allah dan dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia? Bukankah mereka yang mengaku sebagai Muslimin. tetapi sebaliknya haruslah anda bertanya kepada diri sendiri. Beriman kepada kalimah tayyibah bukan bererti hanya sekadar mengucapkannyacdi mulut saja. apakah iman anda kepada kalimah tayyibah adalah seperti ini? Tidakkah masih ada beratus-ratus kepercayaan yang karut-marut dan syirik yang semuanya bertentangan dengan kalimah tayyibah merajalela di antara anda semua? Tidakkah masih ada kaum Muslimin yang menundukkan kepada di hadapan manusia. Pertama-tama.

dan membentuk hidup anda sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimah ini? Bila dengan jalan demikian pun ternyata pohon tayyibah itu tidak tumbuh dengan akar yang terhunjam dalam ke tanah. dan cabangcabangnya tidak dapat menjulang ke angkasa. www. APAKAH PENDUKUNG-PENDUKUNG SEJAHTERA? KALIMAH KHABITHAH HIDUP Juga. kerana telah berjanji palsu kepada anda. Penyakit kelamin telah menghancurkan hidup berpuluh ribu orang. Anda mengira bahawa mereka hidup sejahtera hanya dengan melihat kekayaan mereka yang melimpah-ruah. Orang-orang itu tidak pernah hidup sejahtera di zaman dahulu. tidak pula di masa sekarang. Silakan anda menoleh ke mana pun juga. apakah itu semua bukan kenyataan? Dan bila itu semua adalah suatu kenyataan. Hidup mereka memang penuh bergelimang dengan barang-barang mewah. Sesungguhnyalah. anda mesti beriman kepada kalimah ini dengan hati yang betul-betul tulus. katakanlah saudara-saudara. pasti anda hanya akan menemukan kebenaran pernyataan ini. tidak ada kalimah selain kalimah tayyibah yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia ini dan kejayaan di akhirat nanti. maka — na'udzu billah min dzalik — anda mengatakan bahawa Allah adalah penipu. pertama-tama. Tetapi cubalah anda menjenguk ke dalam batin mereka dan melihat berapa banyak di antara mereka yang meni'mati kedamaian batin. di dalamnya menyimpan berpuluh ribu manusia yang tenggelam dalam kesengsaraan.dakwah. Apakah ini yang anda katakan kesejahteraan? Inikah syurga yang anda irikan? Saudara-saudaraku! Ingatlah bahawa Firman Allah tidak pernah palsu. tapi enggan berbuat apa-apa untuk mencari keredaan Allah? Dan ternyata di antara anda sekalian masih ramai yang menganggap bahawa pemerintahan kafir adalah pemerintahan yang sah dan lupa pada pemerintahan Allah? Demi Allah. Dan kota-kota yang besar dan megah yang dari jauh kelihatan seperti syurga. dengan muka yang mana anda menyatakan bahawa anda beriman pada kalimah tayyibah namun anda tetap tidak berjaya? Kerana itu. Anda baca saja di surat-khabar betapa meluasnya kejadian bunuh diri di Eropah dan Amerika. Cinta kepada kemewahan telah membuat hidup menjadi getir. Perceraian pun tersebar luas. anda mengatakan bahawa pendukung-pendukung kalimah khabithah hidup sejahtera di dunia ini. Dengki. dan pesona-pesona lahiriyyah yang lain. adalah tidak benar. banyaknya barang-barang mewah yang mereka miliki. Ketidakpatuhan kepada Allah telah menjadikan ruhruh mereka sebagai neraka. Angka kelahiran merosot dan sekarang ini dan dengan sengaja dan giat-giatnya diturunkan. tetapi batin mereka adalah laksana tungku-tungku membara yang tidak pernah memberi-kan ketenangan sesaat pun kepada mereka.info 30 .MANHAJ HIDUP MUSLIM hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai orang yang tidak ragu-ragu melanggar hukum Allah semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan dunia? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang takut pada kemarahan orang-orang kafir tapi tidak takut pada kemurkaan Allah? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang mahu bekerja bersusah-payah demi untuk mengambil hati orang-orang kafir. Pergelutan memperebutkan rezeki terjadi antara kelas-kelas masyarakat. kejahatan dan permusuhan membuat manusia-manusia dari satu jenis saling menyerang. bila anda semua ingin disebut orang-orang yang beriman kepada kalimah tayyibah.

Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan apakah yang dapat diperoleh dari iman kepada kalimah ini dan mengapa kita perlu beriman kepadanya. dan jawablah pertanyaanpertanyaan saya ini satu demi satu. maka seorang Muslim mempunyai empat mata? Atau bila seorang kafir mempunyai satu kepala. Tapi bila setelah minum ubat keadaan anda tetap saja seperti sebelumnya. yang awalnya adalah dunia dan akhirnya adalah akhirat. kemudian merawat tanaman anda sampai tiba www. tentulah anda tidak akan mahu bekerja demikian keras untuk membajak sawah anda. tentu anda akan merasa bahawa makan adalah usaha yang tidak ada gunanya. anda katakan bahawa pekerjaan itu bagus. Tetapi bila tidak ada sesuatu pun yang tumbuh setelah anda menanamkan benih. pekerjaan apa pun yang anda lakukan di dunia ini. Apabila makan atau tidak makan sama saja hasilnya. Perbedaan itu bererti bahawa ada pebedaan antara hasil-buah dari hidup seorang Muslim dengan hasil-buah dari hidup seorang kafir. Tetapi anda tidak perlu menjawab sendiri. saya tidak boleh melanjutkan uraian ini. anda tetap saja merasa haus. Anda minum kerana mahu menghilangkan haus. Pertama. Setelah minum air. Sekarang saya tanya: Apa makna perbedaan ini? Apakah ini bererti bahawa bila seorang kafir mempunyai dua mata. Bila tujuan dapat dicapai.dakwah. Jawabnya. bukan itu maksudnya. maka seorang Muslim punya dua? Tentu anda akan mengatakan: Bukan. TUJUAN MEMBACA KALIMAH SYAHADAH Camkanlah keterangan dan contoh-contoh tersebut di atas. Hasil-buah hidup seorang kafir adalah bahawa ia tidak menerima rahmat Allah dan menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti. selalu ada maksud dan tujuannya. untuk apa kalimah syahadah dibaca? Jawapan yang pasti anda berikan tidak lain tentulah bahawa kalimah syahadah itu dibaca untuk membedakan seorang Muslim dari seorang kafir.info 31 . Tetapi katakanlah kepada saya apa akhirat itu? Apa ertinya gagal di akhirat dan apa ertinya memperoleh kejayaan dan kemuliaan di sana? Sebelum pertanyaan ini terjawab. KEGAGALAN DAN KEJAYAAN DI AKHIRAT Jawapan yang anda berikan di atas adalah seratus peratus betul. Dunia adalah ladang akhirat. SETIAP PEKERJAAN MEMPUNYA1 TUJUAN Anda semua tahu bahawa pekerjaan apa pun yang dilakukan seseorang pasti ada tujuan atau keuntungan yang akan diraihnya. sedangkan hasil-buah hidup seorang Muslim adalah bahawa ia akan menerima ridha Allah dan mendapat kemuliaan di akhirat. anda akan mengatakan pekerjaan itu jelek. lalu mengairinya. dan bila tujuan tidak tercapai. tentulah anda makan kerana mahu menghilangkan lapar dan memperoleh tentu hidup. Ini bererti bahawa dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah. Anda membajak tanah. Hubungan antara keduanya adalah seperti antara menanam dan menuai. menaburkan benih dan mengairi tanaman. buah-buahan dan sayursayuran. maka anda akan mengatakan bahawa pengubatan adalah usaha yang tidak berguna.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEENAM TUJUAN BERIMAN KEPADA KALIMAH TAYYIBAH Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam dua khutbah saya yang telah lalu. saya telah menerangkan erti kalimah tayyibah. sudah diberikan oleh Rasulullah SAW Ad-dun ya mazra'atul akhirah. melainkan suatu proses yang sambung menyambung. menaburkan benih. Pendeknya. Mengapa anda bekerja keras dalam bercucuk tanam? Untuk menghasilkan hasil bumi. Mengapa anda meminum ubat kalau sakit? Kerana anda ingin bebas dari penyakit dan kembali sihat. Manusia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bertujuan atau tidak bermanfaat.

TUJUAN KALIMAH TAYYIBAH: MEMPERBAHARUI PENGETAHUAN DAN PERBUATAN Sekarang timbul pertanyaan lagi mengenai tujuan membaca kalimah tayyibah. Ia akan terpaksa tidur di atas duri-duri yang telah ditanamnya. Sama-sekali tidaklah mungkin. Dan bila tidak ada yang ditanam.dakwah. Dan tentu saja ia akan terpaksa memakan hasil tanaman buruknya yang telah ditanamnya dalam hidupnya di dunia ini. Untuk itu ia telah diberi waktu dari saat lahirnya hingga mati. Nah. Sebaliknya. maka akan didapatinya buah dari jerih payahnya itu dalam bentuk tanaman berbuah lebat yang siap untuk dinikmatinya. hasil tanaman itu jugalah yang akan dipetiknya dalam hidupnya sesudah mati nanti.info 32 . seseorang yang pengetahuan dan perbuatan serta tingkah-lakunya sama dengan tingkah-laku seorang kafir. gandumlah yang akan tumbuh. Selanjutnya. perbedaan yang timbul pada akhir kisah hidup mereka adalah buah daripada perbedaan antara mereka sejak dari semula. kesalahan apa pun yang anda lakukan dalam membajak. tentulah tidak akan ada pula perbedaan keadaan yang mereka alami di akhirat. serta nasib baik atau buruknya. maka bila ia telah berpindah ke dunia yang akan datang. Anda telah menjawab bahawa tujuannya adalah untuk membedakan antara nasib-akhir seorang Muslim dan nasib-akhir seorang kafir. Di sana nanti ia tidak perlu lagi bekerja keras kerana ia akan hidup senang meni'mati hasil tanaman yang telah ditanamnya dengan kerja susah-payah selama masa hidupnya di dunia ini. tentu hanya durilah yang akan tumbuh. Manusia dikirim ke ladang ini dengan tujuan agar ia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk memperoleh hasil yang dapat dini'matinya nanti bagi dirinya sendiri. menjadi jelaslah bahawa perbedaan antara nasib akhir seorang Muslim dan seorang kafir bukanlah tanpa alasan-alasan yang kuat. Apabila tidak ada perbedaan antara pengetahuan dan perbuatan seorang Muslim dengan seorang kafir di dunia ini. Di sana ia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menebus ketololannya dan menanam tanaman yang baik setelah membakar tanamannya yang buruk sebelumnya. akibat keseluruhannya pastilah akan anda lihat pada waktu anda menuai. Bila anda menanam gandum. Keterangan tentang makna akhirat yang telah saya berikan tadi didukung oleh hadith dan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan keterangan tadi menunjukkan bahawa kegagalan dan kejayaan seseorang dalam hidup sesudah mati nanti. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa yang anda tanam di ladang anda. tidak ada pula yang akan tumbuh. Sesungguhnyalah. Tapi bila anda menanam duri. MENGAPA ADA PERBEDAAN ANTARA NASIB AKHIR SEORANG KAFIR DAN NASIB AKHIR SEORANG MUSLIM? Setelah memahami pokok masalah di atas. barangsiapa yang dalam hidupnya di dunia ini menaburkan duri dan menanam tanaman yang pahit dan beracun. Apa pun jenis tanaman yang ditanamnya pada masa hidupnya. mengairi dan merawat tanaman anda. bahawa. akan dapat terlepas dari siksa yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir di akhirat. sebenarnya tergantung dari benar atau tidaknya pengetahuan dan perbuatannya di dunia ini. Begitulah gambaran hubungan dunia dengan akhirat. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa sepanjang tahun. maka anda juga akan melihat hasilnya. maka ia akan memperoleh hasil dari jenis tanaman yang sama dalam hidupnya yang akan datang nanti. Hidup senang inilah yang disebut syurga dan kejayaan di akhirat. Dunia adalah laksana ladang tempat bercocok tanam. Kemudian setelah menuainya anda akan memakan hasilnya sepanjang tahun. Inilah yung dimaksud dengan kesengsaraan dan kegagalan di akhirat itu. setelah mendapat penjelasan tentang erti hasil-akhir yang www. dan hasil itu pula yang akan menjadi makanannya selama hidupnya di akhirat. Bila seseorang telah menanam tanaman yang baik di ladang dunia ini pada masa hidupnya dan telah merawatnya dengan air yang berlimpah-limpah dan dengan pengawasan yang cermat. Tetapi bila anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan tersebut dengan tepat tanpa suatu kesalahan apa pun.MANHAJ HIDUP MUSLIM saatnya untuk dituai.

maka pengetahuan kedua yang anda peroleh dari kalimah ini adalah bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. kerana bila anda berbuat bertentangan dengan kehendakNya. maka secara langsung anda akan mengerti bahawa di dunia ini anda harus berbuat sesuai dengan kehendak Dia yang menjadi Tuan dan Pemilik anda. ia telah menaburkan duri sepanjang masa hidupnya. Apabila hidup seorang Muslim di dunia ini tidak berbeda dengan hidup seorang kafir. mestilah menurut cara-cara yang telah diajarkannya kepada anda. Bagaimana ia dapat berharap untuk mendapatkan kebun yang berbuah lebat di dunia yang akan datang nanti? Seperti telah saya terangkan kepada anda dengan contoh-contoh. Penghambaan diri kepada Allah Hal pertama yang anda pelajari dari kalimah ini adalah bahawa anda adalah budak dari Allah dan bukan budak dari siapa pun yang lain. adalah sia-sia dan tidak ada gunanya untuk melakukan sesuatu yang bila dikerjakan atau tidak dikerjakan hasilnya adalah sama saja. Bagaimanapun juga. maka tidaklah mungkin bagi anda untuk menyimpang www. bagaimana ia dapat bercucuk tanam di ladang dunianya dan dari mana ia akan memperoleh hasil di akhirat nanti? Dan bila seseorang hanya mengucapkan kalimah tersebut di mulut saja. maka perbuatannya membaca kalimah tersebut adalah tidak bererti apa-apa.MANHAJ HIDUP MUSLIM diperoleh di akhirat. maka bererti anda hanya menanam duri saja di dunia ini dan akan menuai duri pula di akhirat nanti. Bahkan ia pun tidak menanaminya sama-sekali dengan tanaman yang baik. Kepatuhan kepada Muhammad (SAW) Setelah memahami hal di atas. dan merawatnya dengan baik pula. Sekarang anda mesti mengatakan bahawa tujuan membaca kalimah tayyibah adalah untuk memperbaharui pengetahuan dan perbuatan seseorang agar ia dapat memperoleh kedudukan yang baik di akhirat nanti.dakwah. maka anda tentu akan mengatakan bahawa pengucapan kalimah syahadahnya yang demikian itu adalah sia-sia saja. bagaimana hidupnya di akhirat nanti dapat berbeda dengan hidup seorang kafir.info 33 . ia tidak boleh menuntut apa-apa dari Allah dengan hanya mengucapkan kalimah syahadah di mulut saja. jelaslah. dan dalam hidup sesudah mati anda harus makan dari hasil tanaman anda di dunia ini. bererti anda telah memberontak terhadapNya. PERBUATAN MESTI SESUAI DENGAN PENGETAHUAN Setelah memiliki pengetahuan ini. Sebaliknya. Bila anda percaya bahawa suatu hari nanti anda akan mati. serta tidak pula mempelajari cara menanami ladang dunianya. Ubat yang tidak boleh mengubah keadaan orang yang sakit menjadi lebih baik bukanlah ubat namanya. bahawa sesudah mati anda akan hidup lagi. maka anda akan memperoleh hasil yang baik di akhirat nanti Tetapi bila anda bekerja tidak sesuai dengan cara yang diajarkannya. agar hasilnya nanti dapat dipetiknya di akhirat. Bila anda mengikuti cara yang diajarkannya. Dan setelah mengetahui hal ini. Kalimah ini mengajarkan kepada manusia untuk menanami ladang dunia dengan tanaman yang baik. dengan sendirinya cara-cara yang anda tempuh dalam menanami dan merawat ladang dunia anda. Tidak ada alasan mengapa nasib-akhir orang seperti itu harus berbeda dari seorang kafir. PENGETAHUAN APA YANG DIAJARKAN OLEH KALIMAH TAYYIBAH? Sekarang timbul pertanyaan: Pengetahuan apa yang diberikan oleh kalimah tayyibah kepada orang yang membacanya? Juga perbedaan apa yang timbul dalam perbuatan dan tingkah-laku seorang Muslim dan seorang kafir setelah si Muslim memperoleh pengetahuan ini? 1. maka anda mesti mempertimbangkan kembali jawapan anda. maka perbuatan-perbuatan dan perilaku anda haruslah sesuai dengan pengetahuan anda. Sama halnya. Setelah mengetahui hal ini. tetapi perbuatan dan tingkah-lakunya tetap sama dengan seorang kafir. Apabila seorang tidak beriman kepada kalimah tayyibah ini. bila setelah membaca kalimah syahadah pengetahuan dan tingkah-laku orang yang bersangkutan masih tetap sama dengan orang yang tidak membaca kalimah tersebut. 2.

dakwah. anda akan mati kelaparan. Anda tentu tidak akan mahu dengan sedar memegang bara api kerana anda yakin bahawa bara itu akan membakar tangan anda. tentu anda tidak akan bersusahpayah bercocok-tanam di ladang dunia ini. atau bahawa anda boleh menghilangkan lapar tanpa makanan. dan juga percaya akan hidup sesudah mati. Sebagaimana ia yakin bahawa ia tidak akan memperoleh hasil tanpa bertanam. tentulah ia tidak akan lengah tentang hal ini.info 34 . Seseorang yang di mulut mengakui Allah sebagai Pemilik dan Penguasanya dan Muhammad SAW sebagai Utusan Allah. dan bahawa duri itu akan merugikan dirinya sendiri sajalah. Tak seorang pun yang dengan sengaja dan sedar mahu menanam duri untuk untuk dirinya. yang akan melakukan hal itu. Hanya bayi kecil dan orang gila sajalah yang mahu meletak tangannya dalam api. Jadi anda boleh menilai kedudukan anda berdasarkan hal ini. demikian pula apabila ia yakin bahawa tanamannya yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk pula.MANHAJ HIDUP MUSLIM dari cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menempuh cara-cara lain dalam menanami ladang-dunia anda Mengapa anda bercocok-tanam di ladang dunia ini? Kerana anda yakin bahawa anda tidak akan memperoleh hasil tanpa bercocok-tanam. kerana memang tidak tahu akibatnya. Hanya orang yang tidak percaya bahawa benih duri akan menghasilkan duri sajalah. www. dan seandainya anda mengira bahawa anda akan bisa memperoleh hasil tanpa bertanam. maka imannya yang demikian itu adalah iman yang lemah. Seandainya anda tidak yakin akan hal ini. dan tanpa hasil tanaman. tapi perbuatan-perbuatan dan tingkah-lakunya bertentangan dengan ajaranajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Perbedaan yang nyata antara Islam dan kufr ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya. atau kemahuan siapapun yang lain. hakim. apabila seseorang mengenepikan cara-cara yang telah digariskan Allah dan memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lain. sepersepuluh atau mungkin seperduapuluh kafir.. kemahuan hupati. serta penolakan atas semua sistem. dengan cara bagaimana sesuatu harus dilakukan. dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia dapat disebut seorang Muslim.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETUJUH SIAPAKAH YANG DIGELAR MUSLIM Saudara-saudara sesama Muslim! Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda sifat-sifat seorang Muslim. maka ia telah terlibat dalam kekufuran sejauh pembangkangannya terhadap hukumhukum dan aturan-aturan Allah. hukum di sini bererti setiap keputusan yang dibuat oleh setiap orang setiap saat dalam hidupnya. maka ia adalah seorang kafir. dan Islam adalah kepatuhan kepada Allah semata-mata. apa itu Islam. Islam tidak lain adalah penghambaan seseorang semata-mata kepada Allah. Kufr adalah penolakan seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Barangsiapa yang memutuskan tidak menurut apa yang diturunkan Allah. maka mereka itu adalah orang yang kafir". dan sebagainya. Pendeknya. nisbah kekufuran seseorang adalah menurut sejauh mana ia telah membangkang terhadap hukum Allah.dakwah.info 35 . Allah berkata: == - < . suatu ketentuan untuk membuat keputusan telah digariskan dalam Kitab Allah dan Sunnah RasulNya. Apabila ia mematuhi petunjuk Allah dalam sebahagian masalah. dan dalam masalah-masalah yang lain mengikuti kemahuannya sendiri atau adat kebiasaan masyarakat atau aturan-aturan buatan manusia. Menetapkan hukum tidak hanya bererti mengadili perkara-perkara dalam sidang-sidang pengadilan saja. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an: www.. adat kebiasaan nenek-moyang atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah. atau kemahuan keluarga dan sukunya. Setiap saat anda dihadapkan kepada persoalan apakah anda harus melakukan sesuatu atau tidak. pertama-tama anda harus mengerti apa itu kufr dan. selain kehendak Allah semata-mata. Seseorang mungkin setengah kafir. cara-gaya apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan sesuatu persoalan. seperempat kafir.(Surah Al-Ma'idah: Ay at 44). Dan apabila ia selama hidupnya menempuh cara-cara kufr dalam melakukan segala sesuatu. Bagi setiap hal yang seperti ini. + - $ !& … ". atau kemahuan nenek-moyangnya. Saya akan menyebutkan persyaratan-persyaratan asas yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim. maka sesungguhnya ia telah mengikuti jalan kufr. sedangkan cara-cara selain dari itu adalah cara-cara yang ditentukan oleh kemahuan diri sendiri. Ia samasekali tidak mengikuti kemahuannya sendiri. atau kemahuan kaum 'ulama' atau kyai. hukum dan peintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Allah. APAKAH ERTI "KUFR" DAN ISLAM ITU? Untuk memahami masalah tersebut di atas.

( $ ( $ E $ :6 2 RS$ 1= 5 $ "Katakanlah: Hai Ahli Kitab. Dia yang telah menciptakan dan menghidupi anda. adat kebiasaan nenekmoyang anda. bererti anda telah memberikan kepadanya kedudukan yang sebenarnya adalah hak Allah semata-mata. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada perintahNya. Bila anda mengikuti kemahuan siapa pun juga dan mengenepikan perintahperintah Allah. dan batu hanya tunduk kepada Allah semata-mata? Inilah masalah yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas tadi. (Surah Al-An 'am: Ayat 57) Hanya Dia saja yang layak disembah. (Surah Ali 'Imran: Ayat 83). Dalam kedua ayat ini hanya satu ajaran yang dikemukakan. apa yang diperintahkan oleh si anu. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik". Tidak ada sebuah batu pun yang tunduk kepada batu yang lain. dan batu dengan tunduk kepada sesama manusia dan mengenepikan Allah.. apa yang dikatakan oleh kyai atau 'ulama' tentang hal itu. tetapi sebenarnya bererti melaksanakan perintah-perintahNya di setiap saat. Dengan perbuatan anda itu. Tidak sebatang pohon pun yang tunduk kepada pohon yang lain. pohon.dakwah. baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan".MANHAJ HIDUP MUSLIM P%DQ $ % +$ $ 02 $ 8 & $ = I$ ' I$ $ 5* :$ $ !O ' +<+ +) . maka sesungguhnya anda telah menyekutukannya dengan Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. <T 5 )8 %8) V 5 # "Maka apakah meraka mencari agama yang lain dari agama Allah. TIGA JALAN MENUJU KESESATAN www. pohon. Anda harus menghindari semua yang telah dilarangNya dan mengerjakan apa yang telah diperintahkanNya. S :< 7 3U / F4 / !. Dalam setiap masalah anda harus menyelidiki apa perintah Allah mengenai masalah tersebut.&%8A < 9 9H =G 9 $ $: ' … ".info 36 . sedangkan binatang. pendapat akal-fikiran anda. bahawa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. yakni bahawa agama yang sebenarnya adalah kepatuhan dan penyerahan kepada Allah. Maka apakah anda akan menjadi lebih jelek dari binatang. Menyembah Allah tidak hanya bererti bersujud di hadapanNya lima kali sehari. Anda sekali-kali tidak boleh memikirkan kemahuan anda sendiri. bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan selain daripada Allah." (Surah Ali 'Imran: Ayat 64). kerana yang berhak memberi perintah hanyalah Allah saja: HN F 0 . dan apa yang boleh menyenangkan hati si anu.. padahal kepadaNyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Tidak seekor binatang pun yang tunduk kepada perintah binatang yang lain. kemahuan keluarga dan sanak saudara anda. siang dan malam.

Anda tidak akan pernah melihat seekor binatang pun yang mahu melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah baginya." (Surah Al-Furqan: Ayat 43—44). hanyalah seperti binatang ternak. Al-Qur'an yang suci mengatakan kepada kita bahawa kejahatan-kejahatan ini muncul melalui tiga sumber: 1. Bahawa menjadi budak hawa-nafsu adalah lebih jelek daripada menjadi binatang. Setiap binatang memakan apa yang telah ditetapkan Allah baginya. sedangkan ia masih menuruti dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri. dan apa saja yang boleh memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup baginya. Mengikuti nenek-moyang tanpa berfikir.MANHAJ HIDUP MUSLIM Sekarang saya akan menjelaskan kepada anda dari mana sebenarnya kekufuran dan bid'ah timbul.info 37 . maka orang-orang yang suka menjadi pak turut nenek-moyangnya akan bersikap www. meskipun Allah memerintahkannya untuk mengerjakannya. 2. Jalan yang kedua adalah mengikuti adat kebiasaan. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang rnengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan akan membuat syaitan sendiri merasa gementar. dan menganggapnya lebih penting daripada perintah Allah.. amalanamalan kuno dan upacara-upacara yang biasa dilakukan oleh nenek-moyang. $ < + 5 &S < T&S0 5 " @ G <%J "Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Ia akan terus menerus memikirkan pekerjaan apa yang akan mendatangkan wang baginya.dakwah. Mereka tidak lain. bukannya Allah Yang Agung.. tanpa mempedulikan samada Allah melarang cara-cara tersebut. Jadi. Jadi tuhan bagi orang seperti itu adalah dirinya sendiri (nafs). bahkan lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu). Pendeknya. kepercayaan-kepercayaan dan fikiran-fikiran. atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. bagaimana ia akan mendapat manfaat dari petunjuk Allah? Hal ini telah diterangkan dalam ayat berikut: B' !" == AE 6 8+ = AE < +$ 9 3 S /. Dan ia takkan pernah mengerjakan suatu apa pun yang dianggapnya tidak akan membawa tercapainya tujuan-tujuannya tersebut. Ayat di atas mengertikan bahawa faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri. Sumber yang pertama adalah kemahuan diri manusia sendiri: > 'W $ ?5 3 >+ < %8)$ &S < I8 > 8+ HX F@ … C ". Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?. Mengikuti kemahuan sendiri. Tetapi manusia adalah binatang yang apabila sudah menjadi budak hawa-nafsunya sendiri. usaha apa yang akan membawa kemasyhuran dan penghormatan orang padanya. Yang tersebut di atas tadi adalah jalan pertama menuju kesesatan. Bila perintah-perintah Allah dibacakan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim ". ke mana ia harus mengejar kesenangan dan kepuasan. ia akan menempuh segala macam cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. ini adalah suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Ia hanya melaksanakan peranan yang telah ditentukan Allah baginya. (Surah Al-Qasas: Ayat 50). Dan sama-sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi hamba Allah.

N 'DW+ &6 X= #M ) .info 38 . mereka menjawab: '(Tidak). Mereka menjawab: 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapakbapak kami mengerjakannya’. (Apakah mereka akan mengikuti juga).MANHAJ HIDUP MUSLIM keras bahawa mereka hanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek-moyang mereka saja. Ketika Musa AS mengajak kaumnya untuk mengikuti Syari'ah Allah. (Surah Al-Baqarah: Ayat 170). . tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. H ?K 8 BC $ L ) www. &BC + ) * $ & $ < * + "Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. dan tidak mendapat petunjuk?". (Surah Al-Ma'idah: Ayat 104—105). mereka menjawab: NV … $ S L FO - KZ# 0 ) "Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek-moyang kami mengerjakannya? . tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. Yunus: Ayat 78). Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek-moyang mereka walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? Hai orang-orang yang beriman.$ $ !O 'W $ & !O 62 : $ - !O $ <Y $ E%2> $ 9 XH . Jahatnya kesesatan itu adalah demikian rupa. maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". . jagalah dirimu. Di tempat lain dikatakan: S L FK Z7. Bagaimana orang yang telah terkena penyakit seperti ini akan dapat menjadi hamba Allah? Tuhan-tuhannya adalah nenek-moyangnya.dakwah. keluarga dan suku bangsanya. Ketika Ibrahim AS membujuk kaumnya untuk meninggalkan kepercayaan syirik. Kesesatan selamanya telah mencegah mereka menerima bimbingan dari utusan-utusan Allah.' " (Surah. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun. # $ S - $I6CK +$ NX $ ) - 8C $0 + ) * $ <Y $ 0 $ :6 2 5 "Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah'. dan akan melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan keluarga dan suku bangsanya. sehingga semua orang-orang bodoh di setiap zaman terkena cengkeramannya. Hak apa yang dimilikinya untuk mendakwakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim? Dalam hal ini AlQur'an juga memberikan peringatan yang keras: 5.

kerana itu kami tidak boleh menerimanya".dakwah. masyarakat selalu mengatakan hal yang sama kepada setiap Rasul: "Apa yang kamu sampaikan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek-moyang kami. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri.'' (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapa-bapamu menganutnya? Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya’. www. Mereka menjawab: '(Tidak). Demikianlah. Bila anda mahu menjadi seorang Muslim.MANHAJ HIDUP MUSLIM "Mereka menjawab: "Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya (patung-patung)". (Surah Luqman: Ayat 21—23). melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. 5 $ 8) E $ % < : 0 )9 $ ![ % 4 5* . Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala urusan. Setelah mengemukakan fakta-fakta ini. D $ > IC L % > <+$ 9 '] < %1 . tetapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya’. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. Pilih salah satu". dikatakan dalam Al-Qur'an: ![ H # . lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu." (Surah al-Zukhruf: Ayat 23—25). memang. tidak boleh berdampingan bersama-sama. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. . (Surah Al-Anbiya': Ayat 53) Begitulah. anda harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan membuang yang lain-lain. sedang dia orang yang berbuat kebaikan.RS$ & $ S *6 #H F@$ "Dan demikianlah.) $ G & \# #= +) ) % # 5* ) !. Kerana kedua hal ini. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapa-bapa mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka) ? Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati”. K !^ < ! !& E # $ S !O <T&S0# ## L &G $I8CK +$ ) !/ *8 # %8 / ) 4 !O % 8C < $ $0 # $0 + ) * $ PJ !O # !":! 0 O $ $0Z78` $ 0 F $ "ab L <T&_ - "Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah’.info 39 . Allah Yang Maha Kuasa mengatakan: "Kalian ikuti nonek-moyang kalian atau kalian laksanakan perintah-perintah Kami.

maka secara khusus saya mesti memberitahukan kepada saudara-saudara. Maka barangsiapa yang mahu menjadi seorang Muslim yang benar-benar. dan sedar bahawa bencana yang menimpa ummat Islam. bangsayang sesat.. Mungkin saja. bahkan menjadi prasyarat untuk menjadi seorang Muslim. namun ia tidak mungkin boleh mengelabui Allah. selebihnya adalah kelompok- www. dan mampu menjamin saya masuk syurga. kerana saudara-saudaraku ummat Islam di Punjab adalah yang ada di hadapanku saat ini..MANHAJ HIDUP MUSLIM 3. maka kata-katanya mestilah selalu baik". kita harus meniru cara-cara yang dipakainya". 'ulama-'ulama dan tok guru palsu. keluarga dan suku : Menghamba kepada manusia pada umumnya. Kepatuhan kepada selain Allah Itulah tadi jalan yang kedua menuju kesesatan. atau "kerana rezeki saya tergantung pada orang itu. campuran kapur dan simen. sulitlah baginya untuk bisa disebut hamba Allah. bahawa ia adalah seorang Muslim. Tetapi. sekali waktu ia harus mematuhi tuhan ini dan sekali waktu tuhan yang lain? Sekarang anda tahu bahawa ada tiga sebab orang menjadi sesat: Pertama Kedua bangsa. adalah akibat dari penyembahan mereka terhadap ketiga macam berhala tersebut di atas. Di Punjab ini. mestilah ia menghancurkan ketiga macam berhala itu terlebih dahulu. Dengan diajukannya alasan-alasan seperti ini. meruntuhkan kuil-kuil yang terbuat dari batu-bata. ia boleh menipu masyarakat dan membujuk dirinya sendiri. pemerintah yang berkuasa. Jalan yang ketiga. dan menunjukkan tingkah-laku sebagai seorang Muslim. di India khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. tetapi anda hanya menaruh perhatian sedikit sekali pada berhala-berhala dan kuil-kuil yang ada dalam diri anda sendiri. seperti misalnya "kerana bapa anu adalah seorang besar. adalah apabila manusia mengesampingkan perintah-perintah Allah. Ketiga bangsa : Menghamba kepada diri sendiri. jumlah ummat Islam lebih dari satu setengah karor (satuan dari 10 juga). %J IP "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah . bahawa sebab utama dari keruntuhan. tertutuplah pintu petunjuk Tuhan. : Menghamba kepada adat kebiasaan nenek-moyang. dan unsur-unsur lain yang semacam itu. Jumlah anda lebih dari separuh penduduk wilayah ini." (Surah Al-An'am: Ayat 116). bila ia mempercayakan diri seratus persen kepada satu Tuhan. berpuasa di bulan Ramadhan. atau "kerana bangsa anu adalah bangsa yang maju. kehinaan dan bencana yang menimpa mereka adalah kerana mereka menyembah ketiga macam berhala yang tersebut di atas tadi. dengan menjalankan shalat lima kali sehari. Anda semua telah dapat menghancurkan berhala-berhala dari batu.info 40 . Kalau tidak. maka saya harus patuh kepadanya". Bagaimana manusia boleh menemukan jalan yang benar kalau ia mempercayakan diri kepada ribuan tuhan. dan sebagainya. maka apa yang dikatakannya pastilah benar". seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an. 1 … '+ 6 P M( B / .dakwah. Setelah itu barulah ia boleh menyebut dirinya seorang Muslim sejati. KEADAAN UMMAT ISLAM DI PUNJAB Saudara-saudara! Menjadi hamba dari ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi adalah syirk yang sebenar-benarnya. lalu menta'ati perintah-perintah manusia dengan macam-macam alasan. Walaupun saya berbicara kepada seluruh ummat Islam. Menghancurkan berhala-berhala ini adalah urusan yang paling penting. Ayat in bererti bahawa manusia hanya boleh tetap berada di jalan yang benar. dan sebagai akibatnya. termasuk orang-orang kaya. Itulah berhala-berhala besar yang selalu menjadi sembahan-sembahan manusia. atau "kerana orang itu mampu menghancurkan hidup saya dengan kutukannya.

Tetapi anda semua masih berpegang pada pemikiran-pemikiran Hindu. Antara satu suku dengan yang lain. saya juga akan terus berbuat dosa dan kejahatan". Kalau orang lain mencuri. 1. Dalam penyakit-penyakit itu. Kalau anda membuka mata baik-baik. dan mengharapkan keuntungan dengan mengekor kepada orang lain. sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.info 41 . sedangkan beberapa kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil dari anda. bersaudara satu sama lain dan bersatu-padu bagaikan sebuah tembok yang kuat. bahawa bila orang lain mematuhinya maka anda juga akan mematuhinya? Kalau demikian. Seolah-olah anda takut rugi dengan memulai lebih dahulu. Anda tidak boleh bangkit bersama-sama dan tidak pula mampu menghadapi bencana bersama-sama pula. tidak ada tali persaudaraan dan kasih-sayang. maka mungkin besok anda akan mengatakan: "Kalau orang lain tidak berbuat apa-apa. tetapi dalam perbuatan. apa erti jawapan anda itu? Apakah hukum Allah boleh tunduk pada syarat. baik anak laki-laki mahupun anak perempuan kedua-duanya tidak berhak memperoleh harta warisan. anda akan melihat sekelompok orang yang menyembah satu berhala. Selanjutnya anda pasti akan mengatakan: "Kalau orang lain berzina. sedang anda semua mengaku sebagai orang-orang www. Ketidakadilan dalam Warisan Allah telah memerintahkan kepada anda semua untuk memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan.dakwah. memiliki kekuatan yang besar. anda semua tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Islam telah mengajak anda semua untuk melupakan kelompok-kelompok tersebut dan membentuk satu masyarakat yang padu. setiap orang dari anda menjawab: "Kalau orang lain mahu menghapuskannya. anda menjadi penyembah ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi. dan mengesampingkan Allah. dan kami melaksanakan hukum adat warisan nenekmoyang kami dan tidak mengakui hukum Tuhan". anda tetap berpegang-teguh pada perbedaan-perbedaan yang berlaku sebelum Islam. dan menghamba kepada bangsa-bangsa yang musyrik. kalian boleh saja meninggalkan tatacara peribadatan Hindu. adat kebiasaan keluarga dan suku bangsa serta sesama manusia. anda akan melihat penyakit-penyakit yang seperti itu yang masih bermaharaja lela di tubuh masyarakat Islam. Perbedaanperbedaan inilah yang telah mencegah anda untuk menjadi satu tembok yang kuat. Kalau ketiga berhala ini masih anda sembah. dengan melakukan ketiga macam kejahatan ini. Mughul. Dengan cara yang begini. Apabila anda diminta. apa jawab Allah terhadap pernyataan anda itu? Inilah: "Kalian boleh saja tidak meninggalkan adat kebiasaan warisan nenek-moyang kalian. Demi Tuhan. dan yang lain lagi menyembah tiga berhala." 2. Anda menghamba kepada diri sendiri (nafs). Di mulut. Sebagaimana halnya kasta-kasta yang terpisah satu sama lain dalam masyarakat Hindu. demikian pula anda semua. Anda tidak saling kahwin-mengahwini seperti seharusnya suatu masyarakat Islam. anda saling menyebut saudara-saudara sesama Muslim. saya pun mahu menghapuskannya". Kami juga bisa memecah dan meremukkan kepala-kepala kalian dan mencampakkan kalian ke dalam lumpur kehinaan dan kerendahan.MANHAJ HIDUP MUSLIM kelompok lain. Fikirkanlah. masing-masing anda terlepas satu dari yang lain. Jat. Tetapi dengan jumlah anda yang demikian besar. Tetapi anda menjawab: "Menurut hukum adat. Namun. masih terpecah-pecah dalam suku-suku yang terpisahpisah. sebelum orang lain berhenti berbuat dosa dan kejahatan. dan Iainlain. kekuatan anda telah dirongrong dari dalam. menghamba kepada nenek-moyang. apa jawab anda? Pasti hanya akan menjawab: "Kami tidak boleh meninggalkan adat-istiadat yang diwariskan nenek-moyang kami". Sebagai batu bata. Pokoknya. Apa sebab maka jadi demikian? Sebabnya ialah dengan menghambakan diri pada kemahuan sendiri. katakanlah kepada saya. untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu dan bersatu kembali. yang lain menyembak dua berhala. Tahukah anda. warisan nenek-moyang kami. walaupun kalian menjadi kelompok terbanyak. Gakhar. Perbedaan Kasta Dalam masyarakat Islam ada kelompok-kelompok Rajput. saya pun akan mencuri. saya pun akan berzina pula. apakah itu jawapan orang Islam? Bila anda diminta untuk menghapuskan hukum warisan nenek-moyang. anda masih juga mengatakan bahawa anda adalah penganut-penganut Islam! Itu hanya dua contoh saja. saya pun tidak akan berbuat apa-apa".

MANHAJ HIDUP MUSLIM Muslim.dakwah. bagaimana anda boleh mengharapkan rahmat Allah. yang hanya dijanjikan kepada orang-orang Muslim yang sebenarnya? www.info 42 .

tetapi seorang munafik. MUSLIM YANG SEBENARNYA Pengertian yang sebenarnya tentang seorang Muslim adalah bahawa ia harus kebal terhadap ketiga penyakit tersebut di atas. dan apa pun yang bertentangan dengannya adalah sesat.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KELAPAN UJIAN KEIMANAN Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam khutbah yang lalu saya telah menerangkan bahawa menurut Al-Qur'an ada tiga jalan yang dapat menyesatkan manusia. Kerana itu saya akan mengesampingkan petunjuk-petunjuk Tuhan dan berbuat menurut pendapat saya sendiri". Yang ketiga adalah mengabaikan sistem kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan mengikuti caracara yang ditempuh manusia. Seseorang yang beriman sepenuhnya kepada kebenaran-kebenaran ini adalah orang yang selalu mencari petunjuk dari ajaran Allah dan RasulNya dalam setiap langkahhidupnya dan yang menyangkut masalah yang dihadapinya. dalam perbuatan ia adalah budak dari dirinya sendiri dan pengikut pendapatnya sendiri. sujud.info 43 . Kerana. Pemujaan Kepada 'Adat Istiadat Sama halnya. atau bagaimana suatu tatacara yang sudah menjadi kebiasaan akan dihentikan. Setelah berbuat demikian. saya hanya percaya kepada UtusanNya. Orang yang disebut Muslim hanyalah orang yang tidak menjadi hamba-sahaya dari siapapun selain Allah. 2. Din tidaklah terdiri dari ruku. Yang kedua adalah melebihkan kebiasaan keluarga dan cara-cara nenek-moyang daripada hukum Allah. atau orang-orang yang memuja keduniaan akan menentangnya. atau apakah sanak-keluarganya akan memarahi dan mencaci-makinya.dakwah. walaupun di dahinya sudah tumbuh benjolan yang diakibatkan oleh banyaknya ia bersujud dalam shalat yang tidak henti-hentinya. tidak pula ia terdapat pada wajah dan pakaian seseorang: Sebenarnya. maka jelas hati orang seperti ini telah kehilangan iman. Ia bukanlah seorang Mukmin. puasa dan haji. baik oleh orang-orang besar bangsanya sendiri mahupun bangsa-bangsa lain. apabila seseorang berkata: "Meskipun ini perintah Tuhan dan RasulNya. bila seseorang berkata bahawa meskipun bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. bila hal itu terjadi ia hanya cukup menjawab dengan jelas dan tegas: "Saya adalah hamba sahaya Allah dan bukan hambamu. sedangkan ia sudah menjadi pendorong sejak waktu yang lama di kalangan sanak keluarganya? Orang seperti ini juga termasuk kelompok munafik. TANDA-TANDA KEMUNAFIKAN 1. lalu mengikutinya. Kerana. dan tidak mengikuti siapapun kecuali RasulNya. dan tidak kepadamu”. kerana kebenaran din yang sebenarnya tidak meresap ke dalam hatinya. ia tidak akan peduli apakah fikirannya akan merasa tidak tenang kerananya. dan yang mungkin telah membuat wajahnya nampak betul-betul seperti seorang yang saleh. dan setelah mengetahui ajaran tersebut. dan apa pun yang baik bagi manusia dalam hidup di dunia ini mahupun di akhirat nanti seluruhnya telah terkandung dalam ajaran-ajaran Allah dan UtusanNya. din bererti kepatuhan kepada Allah www. Yang pertama adalah mengesampingkan hukumhukum Allah dan memperturutkan dorongan hawa-nafsu. Memperturutkan Kemahuan Sendiri (Nafs) Berlawanan dengan hal di atas. Orang Muslim hanyalah orang yang dengan setulus hati percaya bahawa ajaran Allah dan RasulNya adalah kebenaran yang mutlak. sedangkan ia sudah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. fikiran saya tidak boleh menerimanya kerana saya anggap perintah ini merugikan. sementara di mulut ia mengatakan bahawa ia adalah seseorang hamba Tuhan dan pengikut RasulNya. tapi bagaimana suatu adat tertentu boleh ditinggalkan.

dan agar suatu hal tertentu diterima saja kerana bangsa lain yang menerimanya ternyata mengalami kemajuan. anda telah mengesampingkan ajaran-ajaranNya dan ajaran-ajaran RasulNya. itu bukanlah Islam namanya dan bukan pula iman.9 RB HX 5 $ * E NQ4%R !O ! $ # Pc I$ '] 9 .MANHAJ HIDUP MUSLIM dan RasulNya. agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka. Apakah (ketidakdatangan mereka itu kerana) dalam hati mereka ada penyakit. Bila anda tidak mampu melakukan hal ini. Seseorang yang menolak untuk patuh kepada Allah dan RasulNya dalam urusan masalah-masalah hidupnya. anda tidak patut mendakwakan diri anda sebagai penganut Islam. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya. mendesak agar suatu kebiasaan tertentu dilaksanakan kerana kebiasaan itu biasa dilakukan orang-orang Barat. mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Meniru-niru Bangsa Lain Demikian pula. apabila seseorang. sebenarnya hatinya kosong dari din. + S % =1 " 4* '] .$ $ * &BQC D !& $ 5 $ $ $ =V & . sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Omongan semacam ini tidak boleh dirujukkan dengan iman. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka. E 0 &$ . Sesungguhnya jawapan orang-orang Mukmin bila mereka di-panggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar. . I8E . dan wajahnya yang saleh hanyalah penipuan belaka. Bila anda seorang Muslim dan ingin tetap Muslim. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus. anda memberi tempat kepada ajaran-ajaran manusia. G !%O $ > 'W O : 7 !O 0 S . atau agar sesuatu disetujui saja kerana dianjurkan oleh seorang besar.) . Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an: 5 . ataukah (kerana) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. !e- =N F@ A$ ' ) !. puasanya. 7 < .info 44 . Kalau dalam masalah-masalah hidup. tiba-tiba sebahagian di antara mereka menolak untuk datang. Dan barangsiapa yang ta'at kepada www. maka orang yang begini mesti berhati-hati menjaga imannya.dakwah. !O 0 H +$ T H R $ SIP * F@ A$ < H# $H -$ "Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Itu adalah kemunafikan yang terang-terangan. dengan tidak mempedulikan Kitab Allah dan petunjukpetunjuk RasulNya. dan kami patuh" dan mereka itulah oran«-orang yang beruntung. atau (kerana) mereka ragu-ragu. 3. Shalatnya. maka anda harus melemparkan jauh-jauh setiap pandangan yang bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. dan kami menta'ati (keduanya)’ Kemudian sebahagian dari mereka berpaling sesudah itu. C 0 + 89H $ '. Dan mereka berkata:'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. H R =d F@ < $0 I$ S& T $ . Hanya di mulut saja anda percaya kepada Allah dan RasulNya.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Allah dan RasulNya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan". (Surah, an-Nur: Ayat 46—52). Fikirkanlah pengertian iman yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Iman yang sejati adalah menghambakan diri kepada Kitab Allah dan petunjuk-petunjuk RasulNya. Apa pun perintah yang datang dari keduanya mestilah betul-betul dipatuhi, dan apa pun yang bertentangan dengannya tidak boleh didengarkan, biarpun datangnya dari fikiran sendiri, dari keluarga ataupun dari orang banyak. Hanya orang yang mempunyai syarat fikiran yang beginilah yang boleh disebut Mukmin dan Muslim. Yang tidak memilikinya adalah orang munafiq. BEBERAPA CONTOH KEPATUHAN KEPADA ALLAH 1. Meninggalkan Minuman Keras Tentu anda semua telah mendengar betapa meluasnya kebiasaan minum-minuman keras (khamar) di negeri 'Arab sebelum kedatangan Islam. Lelaki, perempuan, tua-muda, semuanya gemar minum khamar. Mereka memang sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Mereka mengarang dan menyanyikan lagu-lagu untuk memuji khamar, dan begitu tergila-gilanya mereka kepada khamar tersebut. Dan anda semua tahu juga bahawa sulit sekali menghentikan minum minuman keras bila telah ketagihan olehnya. Seorang pemabuk lebih suka mati daripada berhenti minum. Bila ia tidak memperoleh khamar, ia merasa lebih sakit dari orang sakit. Tetapi sudahkan anda mendengar apa yang terjadi ketika larangan minum minuman keras diturunkan oleh Allah? Ketika mendengar larangan itu, orang 'Arab yang bersedia mati demi minuman keras itu sendiri, dengan tangan mereka sendiri memecahkan kendi-kendi wadah minuman-keras itu. Dan minuman itu mengalir di jalan-jalan dan di gang-gang di kota Madinah waktu itu seperti air hujan. Dalam suatu pertemuan, sekelompok orang sedang asyik minum minuman keras. Ketika mereka mendengar utusan Nabi SAW mengatakan bahawa minuman keras telah dilarang, tangan-tangan mereka berhenti bergerak seketika. Mereka yang sudah memegang mangkuk minuman itu di bibirnya seketika itu juga menyingkirkannya dari mulut mereka, dan tidak membiarkan setitis pun arak menyentuh bibir mereka. Inilah kebesaran iman. Inilah yang dinamakan patuh kepada Allah dan RasulNya. 2. Pengakuan Dosa Anda tahu juga betapa kerasnya hukuman yang diberikan Islam bagi orang yang berzina — seratus kali pukulan rotan di punggung yang telanjang; yang membuat orang bergidik hanya dengan mengingatnya saja. Dan bila yang berzina adalah orang yang sudah pernah kahwin, maka hukumannya lebih mengerikan lagi: direjam sampai mati. Mendengar kata rejam saja orang sudah gementar. Tapi sudahkan anda mendengar bagaimana perilaku orang yang mempunyai iman dalam hatinya? Pada zaman Nabi SAW ada seorang beriman yang telah berzina. Tidak ada saksi, tidak ada seorang pun yang menyeretnya ke depan pengadilan. Tidak pula ada seorang pun yang melaporkan kepada polis. Hanya ada iman, yang bertakhta dalam hatinya. Dan iman itulah yang mengatakan kepadanya: "Pergilah kau menjalani hukuman yang telah disediakan Allah atas perbuatanmu itu". Maka pergilah orang itu dengan kemahuannya sendiri kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah saya telah berzina. Hukumlah saya". Mendengar itu, Nabi memalingkan wajahnya dari orang itu. Tapi orang itu terus saja menghadap wajah Rasulullah SAW dan mengulangi permintaannya. Rasulullah kembali memalingkan wajahnya dari orang itu, dan orang itu juga kembali bergeser tempat menghadapi wajah Rasulullah dan kembali mengulangi permintaannya untuk ketiga kalinya. Inilah iman. Memang, bagi seorang yang memiliki iman dalam hatinya, adalah mudah untuk menjalani hukuman seratus kali cambukan pada punggungnya yang telanjang. Bahkan hukuman rejam sekali pun. ia segan untuk kembali ke hadirat Tuhannya dengan seorang hamba yang tidak patuh. 3. Pemutusan Hubungan

www.dakwah.info

45

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Anda juga tahu bahawa di dunia ini tidak ada yang lebih dicintai seseorang selain daripada sanak keluarganya. Terutama sekali, ayah, saudara dan anak adalah demikian dicintai sehingga orang bersedia mati kerana mereka. Tetapi lihatlah dalam sejarah Islam waktu terjadi Perang Badar dan Uhud, dan lihatlah siapa yang berperang melawan siapa? Sang ayah berada di barisan tentera Islam dan sang anak di barisan tentera kafir, dan sebaliknya. Seseorang berada di satu pihak dan saudaranya ada di pihak lainnya. Sanak keluarga dan kerabat-kerabat dekat saling berhadapan dan bertempur seakan-akan satu sama lain adalah orang-orang asing. Dan semangat permusuhan ini menyala bukan kerana membela tanah air atau memperebutkan harta benda, bukan pula kerana dendam peribadi tetapi perang melawan keluarga dan sanak saudara itu terjadi kerana orang-orang yang beriman berani dan rela membunuh atau terbunuh oleh ayah, anak, saudara dan keluarga mereka sendiri, demi membela ajaran Allah dan RasulNya. 4. Taubat dari Adat Kebiasaan Lama Anda juga tahu bahawa Islam telah meruntuhkan dengan saksama semua adat kebiasaan lama yang berlaku di negeri 'Arab sebelum kedatangannya. Dosa terbesar yang muncul dari adat kebiasaan lama ini adalah penyembahan berhala yang telah menjadi mode selama ratusan tahun. Islam melarang perbuatan dosa ini bersama-sama dengan minuman keras, perzinaan, perjudian, pencurian dan perampasan, yang biasa dilakukan sebelum Islam. Sebelum Islam, kaum wanita biasa bepergian ke luar rumah dengan pakaian terbuka. Islam menyuruh mereka mengenakan jilbab. Sebelum Islam datang, kaum wanita tidak berhak memperoleh harta warisan, kemudian Islam memerintahkan agar mereka diberi bahagian. Sebelum Islam, anakanak angkat diberi kedudukan yang sama dengan anak-anak kandung, tetapi Islam membatalkan persamaan kedudukan ini dan mengesahkan perkahwinan dengan janda anak angkat. Pendeknya, tidak ada satu pun adat lama yang dibiarkan tetap tegak oleh Islam. Tetapi tahukah anda bagaimana sikap orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah dan RasulNya? Orang-orang yang beriman ini menghancurkan berhala-berhala, yang selama ini disembah oleh mereka dan nenek-moyang mereka, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan korban-korban tersebut di atas altar-altar pemujaan mereka. Mereka menghapuskan semua adat kebiasaan keluarga yang telah mereka warisi turuntemurun selama berabad-abad. Dengan perintah Allah, mereka menghancurkan benda-benda yang sebelumnya mereka pandang suci. Sebaliknya, mereka mengesahkan hal-hal yang sebelumnya mereka pandang menjijikkan. Hal-hal yang selama berabad-abad dipandang suci, tiba-tiba saja menjadi kotor, dan sebaliknya. Semua perbuatan yang pada masa jahiliyyah merupakan sumber keuntungan atau kesenangan, dihapuskan begitu datang larangan dari Allah. Sebaliknya, semua perintah-perintah Islam yang membawa kesulitan-kesulitan dan keberatan-keberatan diterima dengan gembira. Inilah yang disebut iman dan inilah yang dinamakan Islam. Seandainya orang-orang Arab pada masa itu berkata: "Kami tidak mahu menerima hal itu kerana itu merugikan kami. Kami tak dapat menghentikan perbuatan ini kerana ia menguntungkan bagi kami. Kami juga akan tetap mengerjakan perbuatan yang lainnya itu kerana ia adalah warisan budaya dari nenek-moyang kami. Juga, kami menyukai hal-hal tertentu yang dilakukan bangsa Rumawi dan praktik-praktik tertentu dari bangsa Iran yang menyenangkan kami". Pendeknya, seandainya mereka semua menolak setiap hal yang datang dari Islam, anda dapat membayangkan bahawa pasti tidak akan ada seorang Muslim pun di dunia sekarang ini. JALAN MENUJU KEREDHAAN ALLAH Saudara-saudara! Dalam Al-Qur'an dinyatakan:

d# V

RS$

= U U

-

5 T6!" >

-

C

%T

www.dakwah.info

46

MANHAJ HIDUP MUSLIM

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Surah Ali Imran: Ay at 92). Ayat ini adalah satu tuntutan dari Islam dan iman. Kebesaran Islam yang sebenarnya terletak pada prinsip bahawa apa pun yang anda cintai mestilah anda korbankan untuk Allah. Anda tentu tahu bahawa dalam semua urusan hidup anda, Allah mengajak anda kepada suatu arah, sedangkan anda sendiri mengajak ke arah lain. Allah menyuruh anda mengerjakan suatu perbuatan, tapi nafs (diri) membujuk anda agar tidak mengerjakannya dengan menyatakan bahawa pekerjaan itu akan mendatangkan kesulitan dan kerugian. Allah melarang anda mengerjakan sesuatu, tapi nafs membujuk anda untuk melakukannya dengan mengatakan bahawa pekerjaan itu sangat menyenangkan dan menguntungkan. Di satu pihak terdapat keredhaan Allah, sedangkan di lain pihak adalah kesenangan dan kepuasan diri. Pendeknya, dalam setiap langkah hidupnya, manusia dihadapkan pada persimpangan jalan. Jalan yang satu adalah jalan Islam, dan jalan yang satunya lagi adalah jalan kufr dan kemunafikan. Seseorang yang mengabaikan semua bujukan dunia dan tunduk-patuh pada perintah-perintah Allah adalah orang yang telah memilih jalan Islam. Sebaliknya, seseorang yang mengesampingkan perintah-perintah Allah, dan menuruti kemahuan-kemahuannya sendiri serta godaan-godaan dunia, adalah orang yang memilih jalan kufr dan kemunafikan. ORANG ISLAM ZAMAN SEKARANG Sifat orang-orang Islam zaman sekarang adalah bahawa mereka menerima dengan senang hati apa saja dari Islam yang mudah bagi mereka, tetapi apabila pertentangan yang sebenarnya muncul antara Islam dan kufr, mereka cepat-cepat mengubah sikap. Kelemahan ini terdapat bahkan pada pemimpin-pemimpin besar Islam. Mereka dengan penuh semangat meneriakkan "Islam! Islam!", sampai tenggorok mereka kering. Mereka juga senang melakukan pekerjaanpekerjaan untuk Islam yang boleh dilihat orang banyak. Tetapi apabila kepada mereka dikatakan: "Marilah kita tegakkan hukum Islam yang anda puji setinggi langit itu", maka mereka akan berkata: "Masalah itu tidak gampang. Kesulitannya adalah ini dan itu. Lebih baik lupakan saja masalah itu sementara". Apa yang mereka maksudkan adalah bahawa Islam tak lain sebuah mainan yang sangat bagus. Patutkah kita memajangnya di almari kaca dan memuji-mujinya? Tetapi janganlah sekali-kali kita bicara tentang menegakkan hukum Islam untuk mengatur masyarakat Islam, rumahtangga dan sanak keluarga kita, dan mengatur urusan-urusan perniagaan dan masalah-masalah hidup yang lain. Inilah sifat ummat Islam zaman sekarang ini. Tidak usah pula kita perkatakan orang-orang yang berpandangan kebendaan duniawi. Akibat dari sikap yang demikian ini, maka salat, puasa, ataupun membaca Al-Qur'an serta pemujaan lahiriyyah terhadap syari'ah menjadi kehilangan guna dan manfa'atnya. Kenapa? Sebab bila roh telah hilang, manfa'at apa yang dapat diambil jasad yang mati?

www.dakwah.info

47

dakwah. apa lagi mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Maksud mereka. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. maka ia akan diterima dalam lingkungan Islam dan orang akan berurusan dengannya sebagaimana halnya dengan seorang Muslim. tiada sekutu bagiNya. kelemahan iman ditunjukkan oleh kelemahan seseorang dalam memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. tanpa mengira apakah ia memperlihatkan tanda-tanda pokok yang diperlukan bagi pengakuannya itu atau tidak. dan dilakukan menurut aturan-aturan yang telah digariskanNya. RasulNya. Kebanyakan orang mengira bahawa darjat iman yang tersebut di atas hanyalah diperlukan oleh mereka yang ingin mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Ayat: 162—163). (Surah.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEMBILAN CIRI-CIRI ISLAM YANG SEBENARNYA Saudara-saudara sesama Muslim! Allah telah mengatakan dalam Kitab SuciNya: 4 $ 9 T&S %V $ 1# F@ g 4 W < > !^ !fI Q !<E9 1 F@ g & .$ $F +) "Katakanlah: 'Sesungguhnya salatku. dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)' ". baik kerja. hidup dan matinya semata-mata untuk Allah dan tidak membahagi hak Allah dalam hal ini dengan yang lainnya. Tuhan semesta alam. PERBEDAAN ANTARA ISLAM RESMI DAN ISLAM YANG SEBENARNYA 1. maka sesungguhnya ia telah melengkapkan imannya. Ayat yang saya kutip di atas menunjukkan bahawa apa yang dituntut oleh Islam adalah bahawa manusia wajib mempersembahkan seluruh kerjanya. Tetapi kedudukan www. sedangkan orang kebanyakan tidaklah dituntut untuk memiliki Islam dan iman yang sempurna atau lengkap. Tetapi pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru yang timbul kerana pada umumnya orang tidak membedakan antara Islam RASMI dengan Islam yang sebenarnya menurut pandangan Allah. dan meninggalkan sesuatu kerana Allah. merupakan syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang Muslim dalam menjalin hubungan persahabatan ataupun permusuhan dengan orang lain serta dalam menangani urusan-urusan dunianya. maka barulah imannya dapat dikatakan sempurna. 'ibadatku. Hal-hal tersebut hendaklah dilakukan dengan niat semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. tetapi adalah pengakuan lahiriyyahnya. Islam RASMI Dalam Islam RASMI yang penting bagi seseorang bukanlah apa yang ada dalam hati dan fikirannya. lalu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang membuktikan pengakuannya itu. yakni menjadi orangMu'min yang sempurna". Dalam hal ini. Al-An'am. tanpa persyaratan ini pun seseorang dapat juga menjadi seorang Mu'min dan Muslim. Apabila seseorang mengakui dengan lisan bahawa ia percaya kepada Allah.info 48 . Penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah di atas. pada Al-Qur'an. Ertinya. iman tidak dapat dikatakan sempurna. hari akhirat dan rukun-rukun iman yang lain. menyatakan permusuhan kerana Allah. Ayat tersebut di atas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya: "Barangsiapa yang menjalin persahabatan kerana Allah. hidup maupun matinya tidak boleh dipersembahkan kepada siapa pun atau sesuatu pun selain dari Allah. Kalau tidak demikian. Apabila dalam hal ini seseorang telah menuruti aturan Allah sepenuhnya.

tanpa mengira apakah ia menempati jajaran orang-orang Islam yang terkemuka di dunia ini dan mempunyai kedudukan setinggi mana sekalipun. Pengakuan yang sejati adalah pengakuan yang disertai peneguhan dalam hati dan diikuti dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kemahuan. atau demi tanah www. baik dalam hidup di akhirat nanti mahupun di dunia ini. Islam Setengah-setengah Yang pertama. Menurut Allah. Tetapi bila anda mengecualikan apa pun juga dari penghambaan kepadaNya. serta apakah ia termasuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang disukaiNya. adalah masalah lain yang tidak tergantung pada pengakuan lisan seperti tersebut di atas tadi. tetapi tidak akan dapat menipu Allah. kerana mereka hanya boleh melihat hal-hal yang lahiriyyah saja. bagi Allah semata-mata. kesetiaannya. keselamatan dan penilaian terhadap seorang Muslim dan Mu'min di akhirat. mereka boleh mengadakan hubungan perkahwinan. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh disebut kafir. yang diberikan kepada mereka yang setia kepadaNya. yang menyatakan diri sebagai Islam adalah mereka yang — setelah mengaku beriman kepada Allah dan UtusanNya — menerima Islam sebagai agama mereka. satu-satunya hal yang dapat dinilai adalah apakah anda telah memberikan segala yang anda miliki pada jalanNya. sikap hidup seluruh mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam dan tidak dihubungkan dengan Islam. pada diri mereka tampak pernyataan hubungan dengan Islam. maka anda akan memperoleh hakhak istimewa. dan menerima hak pahala bagi penghambaan anda kepadaNya. setiap orang dari mereka haruslah diberi hak-hak hukum. Kayu ukur yang dipakai Allah dalam menilai kedudukan seseorang adalah apakah hidupnya. matinya. Tetapi di segi lain. mereka berhak memperoleh warisan. yang bererti bahawa anda telah meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Orang-orang Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang dapat dibahagi menjadi dua kelompok. Siapa pun yang tidak memenuhi ciri ini. kepatuhan dan penghambaannya — pendeknya. banyaknya 'ibadat. Masyarakat Islam mungkin akan menerima anda dan memberikan hak-hak kepada anda sebagai seorang Muslim di dunia ini. maka pengakuan anda sebagai seorang Muslim. dan Iain-lain hal yang pada umumnya biasa disebut sikap orang yang beragama.dakwah. 2. dan dari sudut pandangan duniawi hal ini menyediakan dasar hukum dan budaya bagi terbentuknya masyarakat Islam. maka ia bukanlah seorang Mu'min ataupun Muslim. bererti kurang imannya. tetapi mereka memperlakukan agama mereka itu hanya sebagai suatu bahagian dari keseluruhan hidup mereka. maka ia dinilai sebagai seorang Mu'min dan Muslim. Pengakuan secara lisan di dunia ini hanyalah diperuntukkan bagi Tuan Kadi dan masyarakat pada umumnya. pemakaian tasbih. dan hubungan-hubungan biasa yang dijalankan oleh orang-orang Muslim. dzikr. sejajar dengan kekurangannya dalam memenuhi kriteria tersebut. dan bila semua itu diperuntukkan bagi yang lain. adalah pengakuan yang palsu yang hanya dapat mengelabui mata dunia dan masyarakat Islam. Bila mereka mencintai seseorang atau sesuatu. Bila anda memikirkan perbedaan antara Islam RASMI dari Islam yang sebenarnya yang telah saya terangkan tadi. Hasilnya hanyalah tidak lebih dari bahawa mereka — yang dengan lisan menyatakan pengakuan sebagai Muslim — diterima dalam masyarakat Islam dan diakui sebagai orang-orang Muslim. cinta mereka itu adalah kerana dorongan hawanafsu mereka sendiri dan demi keuntungan dan kesenangan mereka sendiri. salat. DUA MACAM ORANG ISLAM 1. dan menyentuh iman yang ada di dalamnya.info 49 . seluruh hidup dan kerjanya — ditujukan bagi Allah ataukah bagi yang lain? Bila semua itu diperuntukkan. Islam yang sebenarnya Akan tetapi. maka dengan sendirinya anda akan mengerti bahawa buah dari kedua macam Islam itu akan sangat berbeda. tetapi Allah tidak akan memberikan tempat bagi anda di antara kelompok hamba-hambaNya yang beriman. Dari satu segi. Bila anda telah melakukannya. pelaksanaan kesucian dalam hal makanan dan sebahagian hubungan-hubungan sosial. Tetapi Allah melihat ke dalam hati dan batin seseorang.MANHAJ HIDUP MUSLIM seperti ini hanya terbatas pada kehidupan di dunia yang sementara ini saja. moral dan sosial seperti orang-orang lain.

golongan orang Islam yang pertama yang disebut di atas tidak pernah menghasilkan apa-apa yang patut dibanggakan. Justeru dengan tidak adanya orang-orang Islam seperti ini. anak. yang seluruhnya didasarkan pada prinsip Islam. walaupun secara hukum kedua-duanya termasuk dalam sebutan ummat Islam. dan seluruh tingkahlaku kelompok mereka hanya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. 2. Islam Sepenuhnya Watak golongan orang Islam yang kedua adalah orang-orang yang keleburkan sepenuhnya keperibadian dan wujud mereka ke dalam Islam. pendeknya dari segala segi keperibadian dan wujud manusiawi mereka. tunduk dan terlebur ke dalam Islam. dan orang-orang Islam dikuasai olehnya.dakwah. tentera. kaki dan tangan mereka — pendeknya seluruh jiwa dan raga mereka. Sebagai lurah. Mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang meninggalkan jejak Islam dalam sejarah dunia. buruh. mungkin sebahagian akan terkena pengaruh sedemikian rupa oleh mereka atau dengan sesuatu cara dihubungkan dengan mereka. Semua kedudukan yang mereka pegang terlebur ke dalam kedudukan mereka sebagai Muslim Peranan mereka sebagai ayah. pedagang. tidak lepas dari Islam. Allah tidak mengutus Rasul-RasulNya ke dunia ini dan tidak mewahyukan Kitab SuciNya untuk mengembangkan orang-orang Islam semacam ini di atas dunia. perut dan bahagian-bahagian seksual tubuh mereka. Dan Allah tidaklah pernah menghendaki adanya orang-orang Islam seperti ini. Akibat dari banyaknya orang-orang Islam yang seperti itu dalam masyarakat Islam. pendidikan dan politik. www.info 50 . tetapi juga berlaku dalam kehidupan bersama mereka. pemegang suatu pekerjaan tertentu — dalam semua bidang ini kedudukan mereka adalah bebas dan tidak berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. akan mencerminkan watak seorang Muslim. Perasaan. masyarakat dan teman-teman sepekerjaan — semuanya ini sebahagian besar mereka lepaskan dari ajaran-ajaran agama mereka dan mereka urus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi. pegawai kerajaan. maka kekuasaan atas pengaturan sistem kehidupan di dunia ini telah beralih ke tangan orang-orang kafir. merekalah yang menyebabkan runtuhnya Islam. Dan sikap mereka yang demikian ini tidaklah terbatas pada individu-individu mereka saja. kebencian dan kecenderungan-kecenderungan mereka. Yang benar. itu adalah kerana Islam menyuruh mereka berbuat demikian. fikiran-fikiran dan pendapat-pendapat mereka. keluarga. mata dan telinga mereka. dan kata Islam mungkin diterapkan kepada keduanya dengan darjat yang sama.MANHAJ HIDUP MUSLIM air dan bangsa. Bila mereka menyatakan permusuhan dan melakukan peperangan. Islam sepenuhnya mempengaruhi hati dan fikiran mereka. keinginan-keinginan dan ideologi mereka. hal itu mereka lakukan semata-mata demi Islam. presiden. itu pun kerana Islam melarang mereka untuk memberikannya. Sebaliknya. Bila mereka memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila mereka tidak memberi sesuatu kepada seseorang. maka hal itu mereka lakukan demi kepentingan peribadi dan duniawi. Dunia belum pernah merasakan kehebatan dengan orang-orang Islam semacam mereka. Bila mereka berkelahi dan berperang. Baik cinta ataupun benci mereka. suami atau isteri. kesenangan dan ke-tidak-senangan mereka. pekerjaanpekerjaan yang patut dihargai dari pandangan Islam — adalah kelompok orang-orang Islam yang termasuk dalam golongan kedua. dan sekarang pun boleh melakukan. orang-orang Islam yang dikehendaki Allah — yang dahulu telah melakukan. pegawai atau profesionalprofesional. Wujud keseluruhan mereka berkembang menjadi suatu masyarakat yang hanya berdasarkan Islam. Masalah perniagaan isteri dan anak-anak. yang kerana didirikan oleh orang-orang Islam. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya akan berkumpul dan bersama-sama mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan. dan merasa cukup puas dengan kebebasan hidup beragama dalam erti yang sempit dan sangat terbatas sekali. peniaga. atau demi seseorang manusia. ISLAM YANG DIKEHENDAKI ALLAH Kedua macam orang Islam tersebut di atas nyata sekali berbeda antara satu sama lain. maka ummat Allah tidak mengalami kerosakan yang memerlukan diutusnya NabiNabi dan diturunkannya wahyu-wahyu. Akan tetapi sesungguhnya dalam sejarah Islam. tetapi sebenarnya semua lembagalembaga seperti itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam.

MANHAJ HIDUP MUSLIM KEKUASAAN ORANG-ORANG ISLAM DI DUNIA DISEBABKAN KEPATUHAN MEREKA YANG SEBENARNYA KEPADA AJARAN AJRAN ALLAH Kemunduran dan keruntuhan suatu kelompok manusia yang disebabkan oleh sikap mereka terhadap ajaran-ajaran yang mereka anut. yang seharusnya mereka rebut sekalipun dengan mengorbankan nyawa mereka. sedangkan tidak ada satu peratus pun dari semangat seperti itu yang diberikan untuk kebenaran. sebenarnya mereka tidak berhak untuk menuntut seperti itu. Demikian juga. adalah sesuai dengan keadilan mahupun akal yang sihat bahawa. apakah anda telah memberikan www. pada hakikatnya hanyalah memberikan hak yang memang sudah menjadi milik-Nya. tenaga yang ada pada jiwa dan raga anda. tidak ada satupun kelompok manusia penganut suatu ajaran tertentu mampu memperolehi kedudukan yang tinggi. Sebaliknya. yang meleburkan diri dan anak-anak mereka ke dalam ajaran yang mereka anuti itu. Setiap ajaran di dunia ini menghendaki pengikut-pengikut seperti ini.info 51 . Apabila ajaran-ajaran lain menuntut dari manusia pengabdian dan pengorbanan diri. apa pun yang menjadi milik Allah haruslah diserahkan kepada-Nya saja. Tetapi terlepas dari masalah ini. Ajaran-ajaran lain itu tidak punya alasan apa pun yang dapat dipakai untuk menuntut manusia agar mengorbankan seluruh hidup mereka untuknya. manusia sendiri adalah milik Allah. apabila Islam yang mengajukan tuntutan itu. dan memisahkan dari kepercayaan mereka tujuan dari ajaran anutan mereka itu. akal fikiran. sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang khusus bagi umat Islam saja. MEMERIKSA DIRI Saya ingin mengajak anda semua untuk menguji diri kita masing-masing dengan ujian iman dan Islam yang telah dikemukakan pada permulaan bab ini. Dan apa pun yang dikorbankan manusia untuk manusia lain. Tuntutan itu tidak layak mereka ajukan terhadap manusia. memanglah mempunyai hak untuk menuntut seluruh manusia agar memasrahkan diri kepada-Nya. ada suatu pelajaran yang harus diambil oleh orang-orang Islam dari sikap orang-orang yang mengorbankan segala milik mereka untuk kepentingan ajaran-ajaran batil yang mereka anuti serta sembahan-sembahan mereka yang batil dengan semangat pengorbanan. pengabdian dan kesetiaan yang tidak ada taranya dalam sejarah. Sekarang pun. adalah merupakan pengkhianatan amanat Allah. Kerana itu. segala sesuatu yang ada pada manusia dan yang dimilikinya adalah milik Allah. Sesungguhnya. atau untuk kepentingannya sendiri. semuanya anda abdikan untuk memenuhi kehendak Allah? Apakah yang harus anda kerjakan untuk menunjang tercapainya tugas yang telah diberikan Allah kepada umat Islam? Selanjutnya. apabila mereka memberikan tempat yang rendah bagi ajaran-ajaran yang mereka anuti dalam kehidupan mereka. hanyalah mereka yang benar-benar setia kepada ajaran tersebut dengan seluruh hati dan jiwa mereka. Tetapi. Bahkan. Allah. Alangkah anehnya bahawa semangat pengabdian dan pengorbanan yang begitu tinggi diperlihatkan oleh manusia terhadap ajaran yang batil. ORANG ISLAM HANYALAH ORANG YANG SEPENUHNYA MENUNJUKKAN KESETIAAN KEPADA ALLAH Akan tetapi terdapat perbezaan antara Islam dan ajaran-ajaran lain. dan mengukur kehidupan kita dengan sinaran kriteria tersebut. atau untuk memuaskan hawa nafsunya. anda dapat melihat bahawa pengikut-pengikut yang sebenarnya dari suatu ajaran. Berbeza halnya. Kecuali apabila hal itu dilakukan atas perintah Allah dan menurut cara-cara yang telah ditentukan-Nya.dakwah. dan setiap ajaran serta ideologi hanya mampu memperoleh kekuasaan di dunia ini dengan dukungan penganut-penganut yang seperti ini. Bila anda mengakui telah menerima Islam dan menyatakan iman kepadanya. itu memang adalah haknya. periksalah apakah benar bahawa hidup dan mati anda adalah benar-benar untuk Allah saja? Apakah hidup. untuk siapa Islam mengajukan tuntutan pengorbanan itu. kerana apa pun yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah milik Allah. apa pun yang dikorbankan untuk Allah. waktu dan usaha-usaha anda.

dan menentukan apakah mereka itu mukmin.MANHAJ HIDUP MUSLIM seluruh kepatuhan dan pengabdian anda sepenuhnya kepada Allah? Apakah pelayanan kepada hawa nafsu dan pengabdian kepada keluarga. dan setelah mengetahui kekurangan dalam iman anda. tetapi berusahalah agar nama anda tercatat dalam Buku Catatan Allah sebagai hamba-Nya yang patuh. juga kerana Allah? Apakah dalam cinta dan benci anda tidak terkandung unsur egoisme atau keangkuhan? Sekali lagi.dakwah. Kejayaan anda yang sebenarnya terletak dalam penilaian yang diberikan oleh Allah. maka walaupun anda tidak memperoleh apa-apa di dunia ini. kerana kesejahteraan anda di dunia ini dan keselamatan anda di akhirat nanti. anda akan tetap berjaya di akhirat nanti. Tapi apabila anda berhasil menutupi kekurangan iman anda. Hal itu anda lakukan kerana Allah atau tidak. saudara-saudara. Janganlah anda cepat merasa puas dengan melihat nama anda tercantum sebagai seorang Islam dalam daftar tanda penduduk anda. bahawa anda adalah seorang Mukmin. telah sepenuhnya terhapus dari jiwa anda? Sudahkah anda mengukur suka dan benci anda. Benarkah bahawa. handai-taulan. anda segera mencuba menghilangkannya sebelum anda dihadapkan di pengadilan akhirat nanti. tentang diri anda. apa pun yang anda belanjakan untuk kepentingan anda sendiri ataupun anda berikan kepada orang lain adalah kerana hal itu telah ditetapkan Allah. Tidak ada gunanya bila seluruh manusia di dunia ini memberikan surat keterangan bahawa anda adalah seorang Islam. mufti atau kadi mana pun juga. kafir atau munafik. tergantung pada usaha anda untuk menghilangkan kekurangan dalam iman anda itu. anda harus memeriksa apakah tindakan anda dalam memberi atau tidak memberi sesuatu kepada seseorang juga telah anda lakukan kerana Allah. maka anda harus bersyukur kepada Allah bahawa anda telah dianugerahi rahmat iman dalam kepenuhannya. dan bahawa dengan pembelanjaan dan pemberian itu. kerana kekurangan iman anda itu. tujuan anda adalah semata-mata mencari redha-Nya? Demikian juga bila anda tidak memberikan sesuatu kepada seseorang. seluruhnya tergantung pada kehendak Allah? Kemudian anda juga harus memeriksa apakah apabila anda mencintai seseorang. www. yang tahu akan hal yang ghaib mahupun yang kelihatan. Anda mungkin dengan mudah dapat mencapai kejayaan yang setinggi-tingginya di dunia ini. bukannya seorang kafir. Tetapi kejayaan anda itu tidak akan dapat menebus kerugian anda di akhirat. tetapi agar anda menguji diri anda sendiri. maka anda harus memusatkan tekad dan perhatian anda untuk menghilangkan kekurangan ini. bukannya seorang munafik. seorang beriman. apakah hal itu juga kerana Allah melarang anda memberikannya? Apabila anda merasakan yang sedemikian itu dalam diri anda. apakah apabila anda membenci seseorang. Yang penting bagi anda adalah penilaian dari Penguasa Tertinggi. Tetapi apabila dalam hal ini anda masih merasakan suatu kekurangan.info 52 . Anda tidak perlu penilaian 'ulama'. Ukuran ini ditetapkan bukan dengan maksud agar anda menguji orang-orang lain dengannya. masyarakat dan penguasa negara.

Pasti anda akan menemukan jalan yang lurus. Apabila penguasa-penguasa di dunia menuntut agar rakyat patuh kepada mereka. Tetapi Allah tidaklah memerlukan apa pun dari manusia. membeli kereta. [I X 3Z W $ 2Y F@6 ) 9 'FKX % M ]C $ !.?K <9 ' H9 B $0# E ^ 3 ]C !O 53 .info < .MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEPULUH APAKAH TUJUAN PATUH KEPADA ALLAH? Saudara-saudara sesama Muslim! Saya telah berulangkali menekankan dalam khutbah-khutbah saya yang telah lalu bahawa "Islam" bermakna patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. dan sebagaimana halnya raja-raja itu juga. adalah dimaksudkan demi kesejahteraan dan kebaikan manusia itu sendiri. kebodohan dan. untuk memaksakan kehendak-Nya. Kerana itu la memerintahkan: "Patuhlah anda semua kepada Kami. cahaya. Allah adalah pemilik semua simpanan kekayaan yang ada di bumi ini. Allah menuntut kesetiaan manusia kepada-Nya hanya kerana la menginginkan agar manusia hidup sejahtera. Allah tidak menginginkan bahawa mereka yang menjadi wakil-Nya di bumi ini. $ %3 A F ) P $ ?K !O L #H1 \ab <Y A '. Dia tidak mengkehendakkan sesuatu apa pun yang sejenis itu. dan dengan menempuh jalan itu anda akan memperoleh kedudukan yang terhormat di dunia ini dan di akhirat nanti". sebagaimana binatang. KESEJAHTERAAN MANUSIA TERHADAP ALLAH TERLETAK PADA KEPATUHAN Kenyataan yang sebenarnya. menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. Maha Suci Allah. menuntut agar semua orang patuh kepada-Nya saja? Hari ini saya akan memberikan jawapan kepada pertanyaanpertanyaan ini. _ $ # BC 0. Allah tidak perlu membangun istana. hal itu mereka lakukan adalah demi kepentingan mereka sendiri. segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik-Nya belaka. dan dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang serendah-rendahnya. dan membeli barang mewah dari hasil pajak yang dipungut dari anda. Mungkin ada yang bertanya: Apakah Allah ingin kita jadikan Maharaja yang berkuasa mutlak hingga ia menuntut kita agar patuh kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya? Apakah Allah juga bercita-cita seperti halnya raja-raja di dunia.$ !":! 9 ^ . adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan seseorang sama sekali tidak boleh disebut seorang "Muslim" kecuali apabila ia tidak menghambakan diri kepada apa pun termasuk keinginan dan kemahuannya sendiri. yang telah Kami kirimkan kepadamu melalui utusan-utusan Kami. atau menundukkan kepala di hadapan benda-benda atau makhluk-makhluk yang berdarjat rendah. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda mengapa sangat ditekankan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. dan hanya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Berjalanlah terus ke depan dengan membawa obor. Kerana. meraba-raba dalam kegelapan. Allah tidak sedikit pun memerlukan balasan dari anda. !O # $0 # E F ) P $ #HN 5 www. serta kehendak orang-orang yang lebih mencintai dunia. Allah tidak menginginkan makhluk paling mulia yang diciptakanNya menjadi hamba syaitan atau hamba manusia. Allah tidaklah sama dengan penguasa-penguasa di dunia ini. bahawa tuntutan Allah kepada manusia agar patuh kepadaNya.dakwah.

Kedudukan anda berada lebih tinggi dari sebahagian orang. dan dengan apa tidak. dunia akan menjadi neraka bagi anda. Hubungan anda yang pertama adalah dengan jasad anda sendiri. Fikiran macam mana yang harus difikirkan oleh otak. dan mengapa bahawa cahaya kebenaran hanya dapat diperoleh dengan jalan patuh kepada Allah. Allah pelindung orang-orang yang beriman: Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Mereka itu adalah penghuni neraka. mereka kekal di dalamnya". semuanya diberikan Allah untuk melayani kepentinganmu. ibu. mata. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Seterusnya anda juga mempunyai hubungan dengan beribu manusia di dunia ini. Dan kebahagiaan anda. dan tidak hanya di dunia ini saja. Dan orang-orang yang kafir. tetapi mereka juga boleh memerosokkan anda ke jurang kehinaan yang lebih rendah daripada binatang. dan dari yang lainnya anda harus mengambil sesuatu. telinga. semuanya tergantung pada kemampuan anda untuk mempertahankan hubungan-hubungan ini atas dasar tingkah laku yang benar.info 54 . Dalam hal ini. Anda tahu bahawa hidup anda terikat oleh beribu mata rantai hubungan. apabila di sana tidak ada yang menuntut dan menuduh anda telah merosakkan kehidupan atau merugikan kehormatan. hanya apabila anda tidak pernah merampas hak-hak seseorang dan tidak pernah berlaku zalim terhadap siapapun. mesti terus-menerus berurusan dengan begitu banyak orang yang tidak mampu anda hitung. tidak dapat tidak. isteri. Tangan. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. (Surah Al-Baqarah: Ayat 256—257). Semua ini harus anda pertimbangkan. kebahagiaan dan kejayaan anda di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada tingkahl aku anda yang benar terhadap mereka. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah. Jalan mana yang harus ditempuh oleh kaki dan jalan mana yang tidak boleh dijalani. di akhirat nanti anda boleh memperoleh tempat terhormat di sisi Allah. dan kerabat-kerabat lain dengan siapa anda mesti berurusan terus-menerus. dan sebahagian lagi lebih tinggi kedudukannya dari anda. Anda punya ayah. lidah. kaki. saudara perempuan. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. sedangkan apabila anda percaya seseorang. dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang boleh merosak hubunganhubungan ini. dan sebahagian lagi mungkin musuh-musuh anda. sebahagian adalah teman-teman dan sahabat anda. Mereka boleh mengangkat darjat anda menjadi orang yang mulia dan luhur. www. Kepada sebahagian dari mereka anda harus memberi sesuatu. Anda akan memperoleh tempat terhormat di akhirat nanti. Juga banyak antara mereka yang memberikan layanan kepada anda. kehormatan dan nama baik anda di dunia ini. Kerana itu anda juga harus memutuskan bagaimana memelihara hubungan-hubungan yang tidak terhitung banyaknya ini dengan cara yang sepatutnya.MANHAJ HIDUP MUSLIM "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). hidup atau harta benda seseorang secara tidak sah. Seseorang yang mempercayai anda akan mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada anda. anak. anda. pelindung-pelindungnya ialah syaitan. anda harus memutuskan bagaimana anda harus berbuat terhadap orang-orang ini. Apa hak anda terhadap mereka dan apa hak mereka terhadapmu? Kesenangan. Sebahagian dari mereka adalah tetangga anda. Dengan apa anda harus mengisi perut anda. tapi juga di akhirat nanti. PATUH KEPADA PENYELEWENGAN SELAIN ALLAH ADALAH Sekarang marilah kita lihat mengapa manusia telah tersesat dalam kegelapan dengan mematuhi benda-benda selain Allah. Bentuk pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh mata dan telinga dan jenis pekerjaan apa yang tidak boleh.dakwah. perut. hati. Anda boleh memanfaatkan pelayan-pelayanmu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. Apabila tingkah laku anda salah. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Anda mesti memutuskan bagaimana caranya mengerjakan mereka. Dan sama halnya. Selanjutnya anda mempunyai ikatan dengan anggota keluarga anda. Pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh tangan dan apa yang tidak. Pendeknya. Untuk perbicaraan yang bagaimana lidah harus dipakai. anda juga akan mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya. anda harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. saudara lelaki. otak.

Allah tidak perlu mengejar-ngejar keuntungan. Apabila anda menyerahkan diri kepada nafsu yang jahil dan menyeleweng itu. tentu ia akan menyeret anda menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Ertinya. tindakan apa yang betul-betul benar bagi anda dan tindakan apa yang salah. Pendeknya. Kalau anda mengikuti perintah-perintah-Nya. kalau tidak. Di samping itu Allah juga tidak memerlukan apa pun dari anda atau dari siapa saja. dengan mempercayakan diri pada orang Iain. Anda harus tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam setiap tindakan? Apa yang asli dan apa yang palsu.dakwah. Dengan demikian. Nafsu akan mengajak anda memperalat dan mencegah anda untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Tidak ada satu titik kezaliman pun yang ada pada-Nya. lepas dari apakah anda memahami kebijaksanaan yang ada di sebalik petunjuk itu atau tidak. Hal kedua yang mungkin terjadi dari mengikuti nafsu anda sendiri. hidup anda akan hancur di dunia dan di akhirat nanti. dan menyerahkan diri anda kepada kekuasaan mereka dan membiarkan mereka menyeret anda ke mana saja mereka kehendaki. Allah juga Hakim yang Maha Adil. Di manakah keuntungan dan kerugian yang sebenarnya?. Tuhan adalah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Apalagi yang dipunyai nafsu itu selain dorongan-dorongan keinginan jasmani? Nafsu anda akan menyuruh minum minuman keras.MANHAJ HIDUP MUSLIM Sekarang anda harus mengingat bahawa untuk memelihara hubungan yang benar — antara anda dengan tubuh anda sendiri. Kedua. BAGAIMANA MEMPEROLEH MANFAAT DARI BIMBINGAN ILAH1? Diperlukan dua hal untuk memperoleh manfaat dari petunjuk yang diberikan Allah. dengan anggota-anggota keluarga anda. apa hak anda atas orang lain dan sejauh mana. Allah sama sekali tidak perlu (ma'adzallah) untuk mencari keuntungan dengan jalan menipu. atau munculnya orang-orang jahil — yang dia sendiri sudah sesat — yang akan menyesatkan anda. Atau seorang yang zalim mungkin akan memperalat anda — menggunakan anda — untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. anda harus betul-betul yakin bahawa petunjuk apa pun yang diberikan oleh Rasulullah berdasarkan Wahyu Ilahi adalah mutlak benar. kerana perbuatan seperti itu adalah menguntungkan bagi diri anda.info 55 . percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa petunjuk itu. setelah mempercayai petunjuk itu. melacur dan mencari wang dengan cara tidak sah. perintah-perintahNya seluruhnya akan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. www. kerana hal-hal itu adalah menyenangkan bagi nafsu. Allah mengetahui segala rahsia dan hakikat sesuatu. Bahaya yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini adalah munculnya orangorang egois yang akan mempermainkan anda. Nafsu akan menggoda anda untuk merampas hak-hak orang lain dan menahan hak mereka. Pertama. dan anda tidak akan dapat menempuh jalan yang benar dalam hidup di dunia ini. adalah anda mempercayakan diri pada manusia-manusia seperti anda sendiri. dan sepenuhnya hanya dimaksudkan demi untuk kepentingan anda sendiri. anda tidak akan mendapatkannya kerana diri manusia (nafs) sendiri adalah jahil. menjadi orang yang berakhlak buruk dan rosak. Jadi petunjuk apa pun yang diberikan oleh Zat yang Maha Suci dan tidak memerlukan sesuatu itu. PETUNJUK YANG BENAR HANYA DARI ALLAH Akhirnya hanya tinggal Allah Yang Maha Mengetahui sajalah yang boleh memberi petunjuk yang anda perlukan. anda harus segera menurutinya. Bila anda berusaha mencari pengetahuan tentang semua hal ini dalam diri anda sendiri. maka anda tidak akan terjerumus melakukan kezaliman kepada diri anda sendiri mahupun kepada orang lain. kerana dengan cara ini hidup anda akan enak sekali. anda tidak akan mendapatkan petunjuk pengetahuan yang dapat membimbing anda untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah. dan dengan orang-orang lain — anda memerlukan petunjuk pengetahuan pada setiap langkah. tidak akan mengandungi tujuan mencari keuntungan diri sendiri. Hanya Dialah yang boleh memberitahu anda di mana letak keuntungan dan kerugian anda yang sebenarnya. mana yang adil dan mana yang zalim? Siapa yang mempunyai hak atas diri anda dan seberapa banyak haknya.

Anda tidak boleh hanya berkata sahaja: "Kami percaya dan membenarkan" terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah. Al-Nur.. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya). "...MANHAJ HIDUP MUSLIM anda tidak akan memperoleh hasil apa-apa. tapi mestilah anda selalu memeriksa apakah orang yang menyuruh anda melakukan sesuatu itu berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. $ 0 &_ P . Itulah sebabnya Allah berulang-ulang menegaskan: d# .& FK 2 I$ . anda tidak boleh hanya berjanji di mulut saja bahawa anda tidak akan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. apa gunanya anda mempercayai dan mengetahui bahawa makanan itu beracun? Anda akan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk Allah apabila anda mematuhi perintahperintah-Nya setelah anda percaya kepada-Nya. Ayat: 54).. kerana hal itu bererti bahawa anda mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Apabila perkataan orang itu memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Al-Nur. ERTI PATUH KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH Saudara-saudara sesama Muslim. Tetapi bila perkataannya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan RasulNya... maka anda harus mengikuti perkataannya. Demikian pula. Tapi maksudnya ialah bahawa anda tidak boleh mengikuti perkataan orang begitu saja. Tentu saja akibatnya akan sama saja dengan apabila anda memakannya tanpa tahu bahawa makanan itu beracun. bukannya orang itu sendiri. kerana itu jangan dimakan.. ?K 'ZI0 * \ ) 'Z 0 _( $ <R_Yh ( $ . $ . tidak bererti bahawa anda tidak boleh mendengarkan perkataan dari siapa pun. Ayat: 63)..dakwah. anda harus betul-betul melaksanakannya. H= . (Surah. maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih".(Surah.". Anda akan dapat memahami masalah ini bila anda mengingat bahawa Allah sendiri www. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada anda bahawa suatu makanan mengandungi racun yang mematikan..info 56 . 7 7 (Surah. bahawa hanya Allah dan Rasul-Nya sajalah yang harus dipatuhi.$ H `* $ " $ 5 % 1 R a4 Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Seruan saya yang berulang-ulang kepada anda. maka anda tidak boleh mengikutinya kerana seorang Muslim tidak boleh mengikuti perkataan siapa pun selain yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Makanan itu tentu mengandungi racun dan boleh mematikan".". Dan jika kamu taat kepadanya (Rasul). tapi harus betul-betul menjauhinya. nescaya kamu mendapat petunjuk . Al-Ma"idah.. Jadi. Lalu anda berkata: "Kamu pasti benar..$ "Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya ... Tetapi setelah mempercayai hal itu anda lalu memakan makanan itu. Ayat: 92).

maka tak ada jalan lain bagi anda selain mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang yang tahu akan kedua sumber tersebut. Tetapi anda tidak boleh mengikuti perkataannya secara membuta saja.info 57 . Kerana itu. Perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada beliau tersimpan dalam Al-Qur'an dan perintah-perintah beliau sendiri yang berdasarkan perintah Allah tersimpan dalam Hadith. Tetapi bila perkataannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith maka anda dilarang untuk mengikutinya. Dalam hal ini hanya manusia sajalah yang dapat membantu anda menyesuaikan tingkah laku anda sesuai dengan ajaranajaran Al-Qur'an dan Hadith. Bila orang tersebut memberi bimbingan kepada anda berdasarkan Al-Qur'an dan Hadith.dakwah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri telah pulang ke rahmat-Nya. Tetapi Al-Qur'an dan Hadith bukanlah manusia-manusia yang akan pergi ke mana-mana dan memberikan perintahperintah.MANHAJ HIDUP MUSLIM tidaklah mungkin akan datang kepada anda dan menyampaikan perintah-perintah-Nya. Apa pun perintah-perintah yang hendak disampaikan-Nya kepada anda telah disampaikan-Nya melalui Rasul-Nya. tetapi mestilah memeriksa apakah perkataannya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith atau tidak. dan melarang melakukan hal-hal tertentu. kira-kira seribu empat ratus tahun yang lalu. Mereka tidak boleh datang kepada anda dan memberikan perintah untuk melakukan hal-hal tertentu. maka wajiblah bagi anda untuk mengikutinya. www. apabila anda memang tidak memiliki sendiri AlQur'an dan kumpulan-kumpulan Hadith yang bersangkutan dengan masalah kehidupan anda.

dan penyerahan". menginginkan ganjaran dan menakuti hukuman daripadanya. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang memiliki kehormatan dan kemuliaan di seluruh alam semesta ini. kata din dan syari'ah seringkali dicampuradukkan dan menimbulkan banyak kebingungan dan kekacauan. bahkan orang-orang yang berpendidikan serta banyak 'ulama' pun tidak tahu makna dan penggunaan kedua kata ini serta perbezaan ertinya. dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi". hanyalah Islam . tidak boleh menginginkan ganjaran atau menakuti hukuman dari siapa pun kecuali dari Dia. kepatuhan. (Surah Ali 'Imran.. misalnya. Manusia harus memandang Allah saja sebagai Majikan. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda makna kedua kata itu dengan bahasa yang sederhana. www. menghamba kepadanya. yaitu: "ketundukan. dan tidak boleh takut bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali Dia. Allah tidak akan menerima din yang semacam ini kerana sama sekali berlawanan dengan kenyataan sebenarnya. memberi ganjaran dan hukuman atas perbuatan-perbuatan". anda sering memakai dan mendengar dua perkataan: din dan syari'ah. Yang Dipertuan dan Penguasa.. ERTI "DIN" Din mempunyai beberapa erti. Manusia harus menganggap Allah saja sebagai Pemberi ganjaran dan hukuman. tidak pula ada kekuasaan dan kerajaan selain kekuasaan dan kerajaan-Nya. "Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam. Ketiga erti ini dipakai dalam Qur'an. Tetapi sedikit sekali di antara anda yang tahu tentang makna kedua kata itu. Manusia diciptakan tidak untuk menjadi pelayan atau budak dari siapa pun selain Allah.dakwah. dan yang tidak membuat manusia bersujud di hadapan siapa pun kecuali Allah. Orang-orang awam memang tidak boleh disalahkan. Apabila.". Kenyataan ini telah ditunjukkan dalam dua ayat berikut: VH E % AM !. berlawanan dengan din yang seperti ini. manusia menganggap seorang manusia lain sesamanya sebagai pemilik kehormatan dan kemuliaan yang sesungguhnya. negara. tidak pula ada majikan yang sebenarnya selain Dia yang mampu memberi ganjaran dan hukuman. penghambaan. maka din seperti ini adalah din yang batil. pelayan dan bawahan dari siapa pun kecuali Allah. sebagai tuan dan penguasa yang sesungguhnya. Allah mengatakan: d # . dan manusia tidak boleh menjadi hamba..MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEBELAS PERBEZAAN ANTARA DIN DAN SYARI'AH Saudara-saudara sesama Muslim. Sebutan din seperti ini adalah agama Islam maksudnya. Ayat: 19). perbudakan. Dalam pembicaraan-pembicaraan keagamaan. serta pemberi ganjaran dan hukuman yang sebenarnya.info 58 . Erti ketiga adalah "memperhitungkan. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya. kemaharajaan dan kekekuasaan". Erti yang pertama adalah "kehormatan pemerintahan. < &S +6 3 %8\ S[ .. sungguh patut disesalkan. Erti yang kedua sangat bertentangan dengan erti yang pertama. ?KX "Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah. (Surah Ali 'Imran: Ayat 85). Ini bererti bahawa bagi Allah yang disebut din adalah ajaran yang membuat manusia mengakui hanya Allah saja yang menjadi Pemilik Kemuliaan dan Kehormatan. mentaati perintah-perintahnya. lalu tunduk kepadanya dengan sikap yang hina. mengadili. Kerana kejahilan ini.

wajiblah manusia memalingkan diri dari sesama makhluk dan memusatkan perhatian mereka hanya kepada din mereka saja. padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. S :< 7 3U / F4 / !. d .info 59 .. Allah telah menciptakan manusia agar menjadi hamba-Nya semata-mata. walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai". Manusia harus mengabdikan diri untuk melayani-Nya dengan sepenuh hati. dan menganggapnya sebagai pemberi ganjaran dan hukuman... barangsiapa. T] $ X 2 .dakwah. kerana: H . mengakui manusia lain sesamanya sebagai majikan dan penguasa.. Memang. sehingga ia tidak lagi menjadi pelayan dari siapa pun kecuali Penguasa alam-semesta. baik dengan suka maupun terpaksa. dan mereka hanya menyerahkan diri keada-Nya saja dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada-Nya saja? Apakah manusia mahu membuat rencana sendiri yang bertentangan dengan rencana seluruh alam semesta yang terdiri dari bumi dan langit.* 5 $ C < ) "Dan perangilah mereka.(Surah al-Taubah: Ayat 33). apakah manusia mahu bersikap hina dan rendah serta melayani manusia lain sesamanya — bukan Allah — walaupun semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah menjadi budak dan pelayan yang patuh kepada Allah semata-mata. dan Dia telah melarang mereka bersikap hina dan menghamba kepada siapa pun selain Dia. yaitu kepatuhan dan penghambaan kepada Allah." (Surah Al-Anfal: Ayat 39). (Surah Ali 'Imran: Ayat 83). Kerana itu.. <T 5 )8 %8) V 5 # "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah. www.. dan meningkatkan darjat manusia sedemikian rupa. dengan sengaja mengabaikan kedaulatan dan kemaharajaan Tuhan. Ini bererti bahawa. kerana kejahilan mereka.MANHAJ HIDUP MUSLIM Ertinya. dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". dan hanya takut akan tanggungjawab terhadap-Nya saja. supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah . Ini bererti bahawa Allah telah mengutus Utusan-Nya dengan membawa din yang benar dengan tujuan mengakhiri kedaulatan semua Tuhan-tuhan palsu. _ R X ![ T&_ 0C '(9H 'FK > $0 $ T $ + bi 5 %D$ < "Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama. - FKX F@0 ^ $ &6 $ < !Yh "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…" (Surah Al-Bayyinah: Ayat 5). serta menjadi pelayan dan hambanya. tidak peduli keberatan apa pun yang diajukan oleh kaum musyrik dan kafir terhadapnya. maka Tuhan tidak akan menerima din-nya.

anda harus melakukan peperangan. Tapi meskipun ada perbezaan-perbezaan dalam syari'ah ini. bagaimana cara anda untuk mengabdi kepada Allah. ajaran-ajaran tentang halal dan haram. perintah-perintah Allah hanya disampaikan kepada manusia dalam Kitab-Nya melalui perantaraan Rasul yang membawa Kitab Suci tersebut. serta mengakui bahawa Kitab Suci yang dibawa Rasul tersebut. sebahagian lagi diganti. APAKAH SYARI'AH ITU? Selanjutnya akan saya terangkan kepada anda apakah syari'ah itu sebenarnya. takut pada hukuman-Nya.info 60 . Setelah itu. tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". dan Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. serta mengabdi hanya kepada-Nya saja. apabila ia juga patuh pada Utusan-Nya dan melaksanakan perintah-perintah yang diterimanya melalui Utusan tersebut. dan kita semua ini adalah juga www. maka syari'ah adalah banyak. Musa Isa (Yesus). peraturan-peraturan tentang bersuci dan aturan-aturan perkahwinan. sehingga kejahatan kedaulatan makhluk — bukan kedaulatan Allah — dapat dilenyapkan. dan Penguasa. Taat hanya kepada Allah saja. Cara dan jalan ini juga ditunjukkan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang mengajarkan cara menyembah-Nya serta jalan menuju kesucian dan kebersihan. namun semuanya adalah sama-sama Muslim pengikut-pengikut Nabi Nuh. Syari'ah bererti cara dan jalan. Takut akan pertanggungjawaban terhadap Allah. maka seorang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Penguasa. maka barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan perbaikan. din selamanya adalah satu dan sama. Apabila anda telah mengakui Allah sebagai yang paling berdaulat atas diri anda dan menerima penghambaan terhadap-Nya dan apabila anda telah mengakui bahawa Rasul adalah penguasa dan pemerintah yang nampak di dunia ini. Kerana. cara-cara memberikan hak-hak. dikirimkan oleh Allah. Syu'aib. tentulah anda sekarang boleh memahami erti din (agama). sebagai wakil dari Tuhan. Cara-cara melakukan alat dan puasa dari satu Nabi ke Nabi yang lain. Sebahagian daripadanya dihapuskan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas. sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an: E ]9 !" & L0 . perceraian dan pembahagian warisan agak berbeza dari satu syari'ah ke syari'ah yang lain. cara-cara melakukan perhubungan dan urusan-urusan dengan sesama manusia. Tapi perubahan-perubahan dalam syari'ah ini tidaklah mengubah din. (Surah Al-A’raf: Ayat 35). Nabi Ibrahim. tetapi masing-masing syari'ah dari tiap-tiap Rasul tersebut berbeza satu sama lain sampai sejauh tertentu. memang. maka ini bererti bahawa anda telah memasuki din Allah. Saleh. Majikan. Hud.+$ ! H I+ & !& < $ '.MANHAJ HIDUP MUSLIM Ertinya.dakwah. Din-nya Nabi Nuh adalah sama dengan din-nya Nabi Ibrahim. dan hanya hukum Allah saja yang berlaku di dunia ini. yakni: O O O Mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan. Nabi Isa. dan sangat mengharapkan ganjaran-Nya. Inilah tepatnya erti yang tekandung dalam din. itulah yang disebut syari'ah. kedaulatan Allah saja yang diakui dan manusia hanya menjadi hamba Allah sematamata. jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku. baik dahulu mahupun sekarang. Rasul menunjukkan kepada kita jalan menuju kebajikan dan kesolehan. pengikut-pengikut Nabi Musa. dan jalan mana yang harus ditempuh dalam pengabdian anda kepada-Nya. dan cara hidup keseluruhan. c j6 [k A "Wahai anak-anak Adam. Perbezaan antara din dan syari'ah adalah bahawa. baru dikatakan patuh kepada-Nya.

Tetapi selama keduanya tetap melaksanakan perintah-perintah tersebut. atau dalam bahasa agama. Mengenai pengikut-pengikut RasuluLah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri. ia telah membangkang perintah tuannya dan kerana itu ia dipecat dari jabatannya. Allah memerintahkan: "Sekarang seluruh cara-cara pengabdian yang telah lalu. merasa berkewajiban menjalankan perintah-perintahnya dan takut untuk membangkang terhadapnya. Dalam hal ini. dan menjalankannya dengan cara yang berbeza pula. maka kedua kelompok orang Islam tersebut tetaplah orang-orang Islam. Sekarang. ia telah menjadi kafir. kerana masing-masing yang mengikuti sesuatu cara berkeyakinan bahawa cara itulah yang diperintahkan oleh Allah. maka pelayan yang pertama tidak berhak untuk mengatakan bahawa hanya dia sendirilah pelayan tuannya itu dan pelayan yang kedua itu bukan. Mungkin yang satu salah dalam memahami maksud perintah itu sedang yang lain dapat memahaminya dengan betul. Mereka yang mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkan oleh Rasul-Rasul tersebut adalah orang-orang Islam. maka sebenarnya dia tidaklah mentaati perintah Allah. melainkan menuruti kemahuannya sendiri. adalah pelayan yang pembangkang dan tidak patut disebut pelayan. Dari contoh ini anda dapat dengan jelas memahami perbezaan antara din dan syari'ah. marilah kita umpamakan ada seorang tuan yang mempunyai banyak pelayan. Ini menunjukkan bahawa din tidak terpengaruh oleh perbezaan-perbezaan dalam peraturan-peraturan syari'ah.MANHAJ HIDUP MUSLIM orang-orang Muslim kerana din kita adalah satu dan sama.info 61 . maka tidak seorang pun boleh mengatakan kepada pelayan yang salah faham itu bahawa. Kerana itu ia dapat dan memang dengan sendirinya. Sedangkan mereka yang mengakui tuannya sebagai tuan. walaupun cara-cara pengabdian mereka berbeda satu sama lain. kerana bila ia tidak mengikuti cara yang baru dan mengikuti cara yang lama. Kepada seorang Rasul dikirimkan satu macam cara mengabdi kepada Allah. Mulai sekarang siapa saja yang ingin mengabdi kepada Kami haruslah mengikuti cara yang telah Kami ajarkan kepada Rasul Kami yang terakhir". Apabila cara-cara melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuan mereka itu berbeza satu sama lain. maka kedua pelayan tersebut adalah sama-sama mengabdi pada tuannya dengan pengabdian yang sama. dan kepada Rasul yang lain dikirimkan cara yang lain. masing-masing kelompok tidak www. apabila pemahaman seorang pelayan tentang perintah tuannya berbeza dengan pemahaman pelayan yang lain tetapi keduanya melaksanakan perintah itu sebagaimana menurut pemahaman masing-masing. adalah layak disebut pelayan. SIFAT PERBEZAAN DALAM MAZHAB FIQH Hal yang tersebut di atas menyangkut pengikut Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. dan tidak menganggap perintahnya layak untuk ditaati.dakwah. maka hal itu tidaklah mempengaruhi sifat rupa mereka sebagai pelayan. Seorang pelayan yang tidak mengakui tuannya dengan semestinya. dipecat dari jabatan sebagai hamba Allah. Allah telah mengirim berbagai syari'ah melalu berbagai Rasul. tidak seorang pun yang boleh mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang sudah lalu. Semua orang yang percaya bahawa syari'ah yang dikirimkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam adalah Syari'ah Allah dan merasa berkewajipan untuk mengikutinya adalah orang-orang Islam. maka bahagian kedua dari contoh tersebut di atas berlaku bagi mereka. Maka setelah adanya perintah ini. Sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. walaupun masing-masing memiliki pengertian yang berbeza tentang perintah-perintah tersebut. SIFAT PERBEZAAN DALAM SYARI'AH Untuk memahami perbedaan ini. apabila sebahagian orang Islam memahami perintah-perintah dalam syari'ah itu dengan sesuatu pengertian dan sebahagian orang Islam yang lain memahaminya dengan pengertian yang berbeza. Kami hapuskan. Bila sang tuan menunjukkan satu cara untuk me layaninya kepada seorang pelayan dan menunjukkan cara yang lain kepada pelayan yang lain. Din tetap sama walaupun cara-cara untuk melaksanakannya berbeza. Sama halnya. Kemudian pada waktu Rasulullah Muhammad diutus.

MANHAJ HIDUP MUSLIM berhak untuk mengatakan bahawa kelompoknya sendiri adalah hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Sekelompok orang ikut membaca Fatihah ketika menjadi ma'mum di belakang imam. BAHAYANYA "SYARI'AH" TIDAK MEMAHAMI PERBEZAAN ANTARA "DIN" DAN Sekarang saya ingin memberitahu kepada anda bahaya yang akan melanda masyarakat Islam kerana ketidakmengertian mereka akan perbezaan antara din dan syari'ah. demikian pula wajib bagimu untuk tunduk pada pemahamanku tentang perintah Allah itu. sedang yang lain meletakkan di atas pusat atau perutnya. tidak merasa puas hanya dengan menjalankan prinsipnya itu bagi dirinya sendiri.dakwah. walaupun cara-cara solat mereka berbeza. Seolah-olah ia berkata: "Sebagaimana yang engkau ketahui. Kerana itu. betapa gawatnya hal ini! Kerana itu Rasulullah SAW mengatakan: "Barangsiapa dengan semena-mena mengecap seorang Muslim sebagai kafir. semua kelompok adalah tetap merupakan pengikut Nabi Sallallahu'alaihi Wasallam. menyatakan: perbezaan-perbezaan dalam cara-cara beribadat itu sebagai perbezaan-perbezaan dalam din. berdosa. adalah wajib bagimu untuk mentaati perintah-perintah Allah. melakukan perang debat dan dalil dan memecah belah umat Rasulullah. Kerana Allah hanya mewajibkan seorang Muslim taat kepada perintah-Nya saja. Di kalangan umat Islam ada beberapa cara dalam mengerjakan solat. Tetapi orang-orang yang tidak baik hatinya. dan untuk memperkuat keyakinannya itu mereka memiliki dalil yang kuat. sedang kelompok yang lain dengan suara perlahan. Orang-orang seperti ini membuat kelompokkelompok sendiri. tetapi menganggap perlu untuk memaksakan pendiriannya itu pada orang-orang lain. maka tuduhannya itu akan berbalik kepada dirinya". tetapi aku juga adalah tuhanmu yang kecil). atau pembuat bid'ah. terlepas dari apakah orang yang dikata-katakannya itu berubah dari Muslim menjadi kafir atau tidak. tidak merasa puas pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah. mengusir orang-orang Islam dari kelompok lain dari masjidmasjid mereka. dan apabila orang-orang lain itu www. Tetapi mereka sama sekali tidak berhak memecat kelompok yang lain itu dari kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. memisahkan masjid-masjid mereka dari masjid-masjid kelompok lain. maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecatmu dari kedudukanmu sebagai hamba Allah". Yang dapat dikatakannya adalah bahawa kelompoknya sendirilah yang memiliki pemahaman yang tepat mengenai perintah Allah. Ini boleh terjadi apabila seseorang yang berprinsip sesuai dengan pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan kalau hal ini masih tidak memuaskan mereka maka orang-orang yang suka bertengkar ini lalu mulai saling mengecap sebagai kafir. si penuduh itu berkata: "Tidak. Dan apabila kamu tidak tunduk pada perintahku. Barangsiapa yang sewenang-wenangnya berkata seperti ini. kamu juga harus tunduk pada penafsiran dan penilaianku" (yang bererti: Tuhanmu bukan hanya Tuhan sendiri saja. tidak peduli sama ada Tuhan memecatmu atau tidak". Masing-masing kelompok mengikuti cara masing-masing dengan keyakinan bahawa cara yang dipakai kelompoknya sendiri itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam. sementara kelompok yang lain tidak. yang menganggap masalah-masalah syari'ah ini sebagai masalah-masalah din sendiri. Suatu kelompok orang Islam meletakkan tangannya di atas dada. sedangkan kelompok yang lain tidak. Apabila kamu tidak mahu tunduk. Satu kelompok membaca amin dengan keras. sedang kelompok yang lain bukan. Anda tentunya juga telah mengerti bahawa perbezaan dalam cara mengabdi pada Allah tidak bererti menyimpang dari din. dan untuk menguatkan cara yang dilakukannya itu ia memiliki bukti yang sah dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Saudara-saudara! Saya harap anda semua telah memahami sepenuhnya perbezaan antara din dan syari'ah. Barangsiapa yang berani memecat seorang Islam dari kelslamannya bererti telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. benar-benar sadar dan yakin bahawa Allah dan Rasul-Nya benar-benar memerintahkan apa yang dikerjakannya itu. maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecat dari kedudukanmu sebagai hamba Tuhan.info 62 . bererti ia telah melibatkan dirinya ke dalam bahaya menjadi seorang kafir. saling menghina satu sama lain. asalkan orang yang mengikuti cara yang tertentu. Bayangkan.

untuk menerangkan kepada mereka apa yang saya anggap benar dan membuktikan apa yang saya pandang salah. Hukuman yang dideritai oleh kaum Muslimin di seluruh Hindustan nampak paling nyata di Punjab.info 63 . dan saya juga mengemukakan hujjah dengan mereka yang menentang mazhab saya. menghentikan saling kahwin-mengahwini dan saling berhubungan. jangan hairan bila anda melihat umat Islam dikalahkan dan dikuasai orang lain. dan kegiatan kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang sesama golongannya sendiri.. Di Hindustan ini. Masing-masing golongan saling membenci. Mungkin bahawa pemahaman yang dimiliki suatu mazhab adalah betul dan pemahaman yang lain keliru. # d^ $ '?+$ ( $9 2 6 . Mereka tetap merupakan satu ummah dan tidak ada alasan bagi mereka untuk membentuk kelompok yang terpisah-pisah. Seandainya masyarakat yang demikian besarnya ini betul-betul bersatu dan berjuang bahu-membahu untuk menegakkan kalimah Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM menolaknya.. dan kerana inilah maka jumlah anda yang majoriti di Punjab ini tidak memiliki kekuatan apa-apa yang dapat mendatangkan faedah. Ertinya. Tidak ada satu dalil pun dalam Syari'ah Allah yang dapat dijadikan dasar untuk menjadikan mazhab-mazhab Ahlul www. dengan hanya menyatakan bahawa kaum Muslimin adalah satu umah. 1H . terdapat di kalangan umat Islam. Ahlul Hadith dan sebagainya.. salah satu hukuman Allah ialah bahawa Ia membahagi-bahagikan anda sekalian menjadi golongan-golongan yang berbeza-beza dan menjadikan golongan yang satu menjadi musuh golongan yang lain. Setiap orang Islam punya hak untuk mengikuti syari'ah menurut pemahamannya sendiri. ada 80 juta orang Islam. atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain (Surah Al-An'am: Ayat 65). seperti mazhab Hanafi. Berbagai mazhab yang anda lihat. saling menyerang. Seringkali terjadi seorang anggota suatu kelompok umat Islam berpihak kepada orang-orang kafir untuk menghinakan seorang anggota kelompok umat Islam yang lain.. Dalam keadaan begini. siapa di dunia ini yang akan berani menganggap ringan terhadap mereka? Tetapi dalam kenyatannya. Apabila sepuluh orang Islam mengikuti sepuluh cara yang berbeda. Itulah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri. dengan cara sedemikian rupa seolah-olah masing-masing kelompok adalah satu umat yang berdiri sendiri. semuanya mengakui Al-Qur'an dan Hadith seagai pegangan terakhir dan melaksanakan ajaran-ajaran daripadanya sesuai dengan pemahaman mereka. hidup bersaudara satu sama lain dan menjadi satu umah yang bersatu. ". Apabila anda menginginkan kesejahteraan. Masing-masing kelompok umat Islam saling berprasangka melebihi prasangka orang Yahudi terhadap orang Kristian. Saudara-saudara. BAHAYA PERPECAHAN Anda tidak akan dapat menyedari bahaya apa yang telah menimpa Islam disebabkan oleh perpecahan ini. saling berpisah solat dan masjid. Tetapi orang-orang yang tidak memahami hal ini lalu memecah belah masyarakat Islam menjadi kelompok-kelompok yang terpisah-pisah kerana soal-soal yang remeh. Tapi cubalah buka mata anda untuk melihat kenyataan berikut ini. Di sini persengketaan antara kaum Muslimin adalah paling ramai di seluruh negeri. kerana adanya perpecahan-perpecahan di kalangan umat. Mereka telah terkena hukuman yang telah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Saya sendiri adalah penganut salah satu mazhab tersebut dan menganggapnya betul. umat ini telah terpecah-pecah menjadi beratus-ratus golongan. dan kerananya tidak dapat bersatu bahkan dalam keadaan yang paling gawat sekalipun. Syafi'i.. anda mesti membubarkan semua golongan-golongan yang ada. ia lalu mengecap: mereka kafir dan telah keluar dari din Allah..dakwah. Tetapi menganggap pendapat orang lain salah adalah berbeza dengan mengkafirkannya. mereka semuanya adalah tetap orang-orang Islam selama mereka masih percaya pada syari'ah Islam.

Syi'ah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Hadith. Deobandi.dakwah. Umat-umat semacam ini adalah hasil dari kejahilan. Sunni dan sebagainya sebagai umat-umat yang terpisah-pisah. Brelvi. Allah hanya menjadikan satu umat saja.info 64 . iaitu: "Umat Muslimah. Hanafi." www.

sepertimana juga ianya menjelma di dalam peraturan-peraturan dan undang-undang. kemudian hudud dan ta'zir. Pengakuan yang ringkas dan mutlak itu memberikan panduan kepada kita untuk membuat kata pemutus mengenai beberapa persoalan pokok mengenai hakikat agama ini dan mengenai gerakannya di dalam kenyataan. kitab-kitab-Nya.S H# < %8) % 9 'F@ : 'F@0 69 $FKX f < E $ -) ) B / F4 m/ Maksudnya: Dan Allah berkata: Janganlah kamu adakan dua Tuhan. kerana sesungguhnya Tuhan itu Esa.dakwah. hukum halal dan haram. dan kepada-Kulah hendaknya kamu takut. kerana keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Pengabdian diri itu hendaklah terjelma di dalam bentuk kepercayaan seperti juga di dalam semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan. serta peraturan-peraturan mengenai muamalah. hukuman perundangan dan arahan-arahan keislaman semuanya itu adalah tegak di atas dasar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Ketiga :Program Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat jahiliyah. Dan bagi-Nyalah apa yang ada di www. adalah merupakan pelengkap bagi kedua-dua tadi. Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan tabiat "Masyarakat Islam" itu ialah bahawasanya masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam semua urusannya. qada dan qadar. Semua perkara selain daripada kedua-duanya baik yang berbentuk asas-asas keimanan dan rukun Islam.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEDUA BELAS LA ILAHA ILLA'LI. puasa dan haji. Sebab bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu Wata'ala seorang yang tidak meyakini keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala. juga sembahyang. yang dijelmakan di dalam pengakuan: Muhammad itu ialah Utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH).AH MANHAJ HIDUP MUSLIM Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala adalah merupakan akar tunjang dan rukun pertama dalam aqidah Islamiyyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan Melainkan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH). Firman Allah: !. Kedua :Program pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam. dulu dan sekarang. Pengakuan ini memberi panduan kepada kita dalam membuat garis pemisah mengenai: Pertama :Bentuk dan tabiat masyarakat Islam. Manakala menerima pengajaran dari Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam mengenai cara menjalankan dan melaksanakan pengabdian itu adalah merupakan bahagian yang kedua daripadanya. Mengabdikan diri yang dijelma dan dibentuk oleh pengakuan dan ikrar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH. MUHAMMADUR RASULULLAH). T H ' &6< 'l = 9 e _4 .info 65 . yang semuanya ini merupakan masalah pokok dalam program gerakan Islam. hari kiamat. Begitu juga sumber-sumber itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh Rasululah Sallallahu'alaihi Wasallam daripada Tuhannya. Rasul-rasul-Nya. Hati Muslim yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah hati yang menjelma di dalamnya kedua-dua dasar yang disebutkan di atas tadi. zakat. Keempat :Program Islam dalam menghadapi kenyataan hidup umat manusia seluruhnya.

MANHAJ HIDUP MUSLIM langit dan di bumi. dan bagi-Nyalah ketaatan dengan tetap. hidup dan matiku..dakwah.. Firman Allah: # … S$ # *+ ?KX $0 %V A %V $0 Maksudnya: Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengatur untuk mereka sebagai agama. (Surah Al-Hasyr: Ayat 7) Inilah dia masyarakat Islam masyarakat yang menjelma di dalamnya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam kepercayaan anggota-anggotanya dan juga di dalam konsep dan gambaran fikiran mereka. maka jauhilah..info 66 . sama ada bersama-sama dengan Allah atau pun secara bersendirian dan tidak bersama-sama dengan Allah. Dan telah pun kita katakan: bahawa pengabdian diri kepada Allah itu menjelma di dalam konsep dan gambaran membersihkan hati dan nadi mereka dari sebarang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. dan peraturan serta undang-undang mereka. iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitulah aku diperintah dan adalah aku orang Islam yang pertama. Bila mana sahaja sesuatu faktor dari faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi menyimpang dan tidak menjelma di alam kenyataan. Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu. maka ambillah. Firman Allah Subhanahu Wata'ala: 4 $ 9 T&S %V $ 1# F@ g W4 < > !^ !fI Q !<E9 1 F@ g & . baik bersama-sama dengan Allah sebagai rakan sekutunya mahupun bersendirian sebagai lawan Allah.. di samping membersihkan segala lambangnya daripada bertumpu kepada yang lain daripada Allah serta membersih dan membebaskan peraturan dari undang-undang hidup mereka daripada sebarang sumber pengambilan yang lain daripada Allah. (Surah Al-An'am: Ayat 162—163). www. Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang menerima peraturan dan undang-undang dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. seperti juga ia menjelma di dalam lambanglambang hidup dan peribadatan mereka dan malah ia menjelma di dalam sistem dan peraturan kemasyarakatan mereka. adalah kerana Allah Tuhan seru sekalian alam.$ $F +) Maksudnya: Katakanlah: "sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku. iaitu jalan Rasulullah SAW. dan apa-apa yang ia larang kamu. Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang mempersembahkan atau pun melakukan syi'ar dan lambang pengabdian kepada yang lain daripada Allah. Melainkan melalui jalan yang Allah telah sampaikan kepada kita. maka dengan itu bererti bahawa Islam itu sendiri pun sudah menyimpang dan tidak menjelma lagi. sesuatu yang Allah tidak izinkan? (Surah Asy-Syura : Ayat 21) dan firman Allah lagi: N .$ . kerana menyimpang dan tidak menjelmanya rukun Islam yang pertama. $0 &S '( &_ E . apakah kepada yang selain dari Allah kamu mahu berbakti? (Surah Al-Nahl: Ayat 51-52).

walaupun telah menjadi kebiasaan bahawa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi masyarakat Islam. perkumpulan atau jama'ah itu menjadi perkumpulan Islam dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat Islam (Muslim). kekuatan daya mengatur dan membina masyarakat.MANHAJ HIDUP MUSLIM Pada ketika itulah. pada ketika itulah sahaja. ya. Inilah yang telah berlaku di sepanjang dakwah Islamiyyah sejak dari zaman Nabi Nuh hinggalah ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam tanpa kecualinya. dan segala jenis kekuatan yang mampu menghadapi tekanan masyarakat jahiliyyah atau mengalahkannya. mengikut cara yang telah disebutkan tadi. ketika itulah baru sempurna lahirnya sesuatu yang baru untuk masyarakat yang baru. atau pun sekurang-kurangnya dapat mengimbanginya. maka ketika itu mereka masih belum lagi menjadi orang-orang Islam. baik bersama-sama dengan Allah atau pun tanpa Allah. kemudian daripada pengakuan dan penegasan perkumpulan ini hendak menegakkan sistem hidupnya sendiri di atas asas pengabdian itu. maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat Islam. ibadat dan perundangan. dan akan disertai oleh setiap orang yang mahu hidup di dalam masyarakat itu dengan 'aqidahnya sendiri ibadatnya sendiri dan syariatnya sendiri yang menjelma dalam bentuk pengabdian diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata-mata atau dengan perkataan lain menjelma dalamnya pengakuan: bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah utusan Allah (LA ILAHA ILL ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). kepada mengabdikan diri kepada Allah semata-mata tanpa sebarang kongsi dan sekutu bagi-Nya. kekuatan peribadi dan pertahanan jiwa.dakwah. dari merekalah akan dapat tumbuh masyarakat Islam. dan hendaklah individu yang hati nuraninya itu bersih dan suci dari sebarang pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah itu berkumpul dalam suatu Jama'ah Islamiah dan Jama'ah yang hati nurani anggota-anggotanya suci bersih dari pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah di segi i'tiqad. Dengan demikian. ya. Ada pun sebelum satu kelompok manusia mengaku akan kebersihan dan keikhlasan pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata. Sesungguhnya masyarakat Islam itu tumbuh daripada berpindahnya beberapa individu dan perkumpulan manusia dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah. dan sebelum mereka mengatur perkumpulan mereka atas dasar itu maka perkumpulan mereka pun bukanlah suatu perkumpulan Islam ini ialah kerana kaedah dan dasar pertama yang menjadi landasan Islam itu ialah pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH) dari kedua-dua seginya. Memanglah masyarakat Islam itu tidak akan tumbuh dan tak akan lancar pertumbuhannya kecuali apabila ianya mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dan melawan cabaran dan tekanan dari masyarakat jahiliyyah baik kekuatan itu berupa kekuatan aqidah dan keyakinan.info 67 . sebagai pecahan daripada masyarakat jahiliyah yang telah sedia ada. berdasarkan aqidah ini. dalam sebarang bentuk dan rupa yang diri kepada yang lain daripada Allah. yang menjelma di dalamnya dasar Islam yang pertama dengan dua rangkaiannya iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). Begitulah tumbuhnya Jama'ah Islamiyyah yang ulung dahulu dan telah dapat membangunkan masyarakat Islam yang pertama dan demikian pulalah kaedahnya pertumbuhan setiap Jema'ah Islamiyyah di setiap ketika dan tempat dan demikian pulalah tumbuhnya setiap masyarakat muslim bila. Ada kemungkinan masyarakat jahiliyyah itu seluruhnya akan menyertai masyarakat Islam dan boleh jadi juga tidak. yang berhadapan dengannya dengan memakai aqidah yang baru. mana dan di mana sahaja pun. sistem hidup yang baru. dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam di atas landasan sistem itu perlu dan sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan setiap hati nurani si Muslim itu dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah. seperti juga masyarakat jahiliyyah itu boleh berkompromi dengannya seperti mana ia pun boleh memusuhinya. dalam sebarang bentuk dan rupa yang telah kita kemukakan tadi. www. Kebiasaan itu berlaku di peringkat pertumbuhannya (iaitu terhadap individu pada pendakwahnya dan juga terhadap perkumpulan dan organisasinya mahu pun terhadap masyarakat itu seluruhnya sesudah masyarakat itu tumbuh).

bomoh-bomoh. pendeta-pendeta. malah tidak lebih daripada menjadi alat sahaja! Termasuk juga dalam kategori masyarakat jahiliyyah ini ialah masyarakat penyembah berhala yang masih banyak kedapatan di India. Juga kerana ia merujukkan aktiviti kehidupan manusia dan sejarahnya kepada ekonomi dan alat produksi semata-mata. iaitu makanan. tukangtukang tilik dan mahaguru-mahaguru dan apa jua selain daripada Allah yang dianggap mempunyai sifat ketuhanan juga termasuk di dalamnya sistem-sistem peraturan dan undangundang yang lain daripada peraturan dan undang-undang Allah. atau diambil daripada lembaga-lembaga dan badan-badan perundangan sekular yang mempunyai kuasa perundangan tanpa berpandu kepada syariat Allah dengan pengertian bahawa lembaga-lembaga dan badan-badan itu mempunyai kuasa perundangan tertinggi atas nama rakyat atau atas nama parti atau apa jua nama pun yang demikian." Dengan definisi dan takrif yang terang dan tepat ini maka termasuklah dalam golongan "Masyarakat jahiliyyah" itu semua bentuk masyarakat yang ada sekarang di permukaan bumi ini. yang tergambar dalam bentuk kebebasan hak milik individu. Kedua: Kerana ia mendirikan suatu sistem pengabdian diri kepada parti. minuman. Filipina dan juga di Afrika kerana: Pertama: Konsep dan i'tiqadnya yang mempertuhankan benda-benda yang lain daripada ALLAH Subhanahu Wata'ala.info 68 . justeru kerana kekuasaan dan pemerintahan itu adalah kepunyaan dan hak milik mutlak Allah Subahanahu Wata'ala yang tidak akan boleh didapati melainkan melalui panduan dan jalan yang telah digariskan oleh Rasul-Rasul-Nya. yang sebenarnya merupakan penghinaan kepada martabat dan kehormatan "manusia" dengan menganggap bahawa "kerperluan asasi" bagi manusia itu sama sahaja dengan keperluan asasi bagi haiwan. dan hal-hal mengenai soal individu. Pertama: Kerana ilhad dan ingkarnya akan zat Allah Subhanahu Wata'ala dan kerana ia tidak percaya dan mengakui wujudnya zat Allah Subhanahu Wata'ala sama sekali. pakaian. juga kerana ia berpandukan "benda" dan "alam". baik sebagai sekutu Allah atau berdiri sendiri dalam bentuk persembahan lambang-lambang dan syiar-syiar persembahan kepada dewa-dewa. sama sada peraturan dan undang-undang itu diambil dari kuil-kuil. Juga kerana ia merujuk dan meletakkan wujudnya alam ini kepada "benda" dan "alam semesta". Termasuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah juga ialah masyarakat Yahudi dan Kristian di seluruh muka bumi ini kerana: www. juga di dalam peraturan dan undang-undang. Jepun. dan seterusnya semata-mata menjadi "alat" kerana sebenarnya di dalam konsep kepercayaan sistem komunis adalah menurunkan taraf dan darjat manusia menjadi lebih rendah dari haiwan. kebebasan dalam lapangan seni.MANHAJ HIDUP MUSLIM Tapi apakah dia "masyarakat jahiliyyah" itu dan bagaimanakah pula jalan program Islam menghadapinya? Sesungguhnya "masyarakat jahiliyyah" itu ialah setiap masyarakat yang bukan masyarakat Islam! Dan kalau kita hendak membuat definisi atau takrifnya yang tepat maka kita katakan: "bahawa masyarakat jahiliyyah itu ialah masyarakat yang tidak tulen pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wata'ala pengabdian yang menjelma dalam kepercayaan dan keyakinan di dalam syi'ar dan lambang peribadatan. Keperluan rohani itu pertamanya ialah i'tiqad akan kebesaran Tuhan dan kebebasan memilih kepercayaan hidup. juga kebebasan bersuara yang merupakan aspek penting dari sifat "kemanusiaan". sami-sami. tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru. dan bahawa pimpinan dan pengabdian itu bukanlah sama sekali kepunyaan ALLAH. tempat tinggal dan perhubungan jenis (seks) sahaja! dengan tidak membenarkannya mendapatkan keperluan-keperluan rohani yang membezakannya dari haiwan. Termasuk di dalamnya masyarakat KOMUNIS.dakwah. Kemudian segala aspek dan segi yang berkaitan dengan konsep sistem tadi. dengan menganggap bahawa pimpinan kolektif itu adalah suatu hakikat sebenarnya yang menguasai parti komunis.

' 7 I 6 &_ +$ ( ) / 'W %\ \ ) $ $ '.%D V . serta firman Allah: & +$ 9 $ & $ &$ +) T&_A F6 A $ $ !*. (Surah Al-Taubah: Ayat 30). malah dijadikan bagi-Nya kongsi-kongsi dan sekutu-sekutu dalam pelbagai bentuk kesyirikan. 1= . menyerupai perkataan-perkataan orang kafir yang dahulu. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 64). melainkan Tuhan Yang Tunggal.. Ia membelanjakan sebagaimana yang Ia suka. bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Juga firman Allah: $9. ! GD ) Maksudnya: Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu.. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 73).dakwah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Pertama: Konsep dan kepercayaan hidupnya yang menyeleweng dan terpesong..) 5 60 ( 9 0<4 +$ X Maksudnya: Dan berkatalah orang Yahudi: "Uzair itu anak Allah" dan berkatalah orangorang Nasrani: "Isa [Al Masih] itu anak Allah. baik yang berbentuk putera Suci (Tuhan) atau dalam bentuk tiga tuhan (trinity) atau menggambarkan Allah Subhanahu Wata'ala bukan dengan gambaran yang sebenar. mudah-mudahan Allah binasakan mereka! Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan.S )$ 4S a ( 5*5 : $` : $0 ?5 0 > / ) FK 5 > N R .. > 0 $ $0 ) .info 69 ." Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka. dan menggambarkan hubungan sifat-sifat Allah berlainan daripada yang sebenarnya." pada hal tangan-tangan merekalah yang terbelenggu. dan dilaknatlah mereka dengan [sebab] apa yang telah mereka katakan itu. Firman Allah: 0 ) $ 4* 9 g3$ $] $0 ) +6) > 0 FK ) $Fn R $ $0 ) 5 2 A !%o . dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan. $0 ` e _4 . nescaya akan mengenai orang-orang kafir dari mereka itu azab yang pedih.?K Maksudnya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: bahawa Allah itu ialah yang ketiga daripada tiga [Tuhan] pada hal tidak ada tuhan. yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya. 9 a > www.

peraturan dan undang-undang yang mesti diterima dan dipatuhi oleh para penganut dan pengikut agama itu."Tanyakanlah mereka: "Kalau begitu mengapakah Allah itu menyeksa kami dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu manusia dari makhluk yang Ia jadikan. dan mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendeta dan rahib itu." Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan ini tidak kerana ia percaya dan beri'tiqad seorang yang lain daripada Allah sebagai mempunyai sifat ketuhanan. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka sekutukan itu.MANHAJ HIDUP MUSLIM Maksudnya: Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani: "Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. peraturan dan undang-undangnya yang tidak berdasar kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala mengakui hak memerintah dan berkuasa hanya kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan tidak mengambil kekuasaan daripada syariat dan panduan Ilahi. istiadat-istiadat dan upacara-upacara rasminya yang tercetus daripada konsep dan kepercayaan yang menyeleweng dan sesat serta menyesatkan. adat resam dan kebudayaannya dalam hampir seluruh asas dan dasar kehidupannya. (Surah Al-Maidah: Ayat 18). nilai-nilai dan pertimbangannya. bukan pula kerana ia melakukan sebarang jenis 'ibadat kepada yang lain daripada Allah. Telah terbukti mereka kufur dan syirik kerana mereka telah memberikan hak itu kepada para padri. Tuhan Yang tiada lagi Tuhan selain daripadaNya. dan ia — walaupun tidak beri'tiqad ketuhanan sesuatu apa pun yang lain daripada Allah — tetapi ia telah memberikan salah satu sifat paling istimewa kepunyaan Allah Subhanahu Wata'ala kepada yang lain daripadanya-Nya. putera Maryam itu sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Tuhan Yang Satu. juga mereka tidak melakukan ibadat kepada para pendeta dan rahib itu. walaupun dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali. dan ia menerima segala peraturan dan undang-undangnya.dakwah. www. tapi ia termasuk di dalam kategori masyarakat jahiliyah kerana ia tidak menumpu dan membulatkan pengabdian dirinya kepada Allah Subahanahu Wata'ala di dalam sistem hidupnya. malah mereka dirikan badan-badan dan lembaga yang terdiri daripada manusia yang diberi hak kekuasaan tertinggi. pendeta-pendeta dan rahib-rahib agama mereka sebagai Tuhan-tuhan selain daripada Allah dan juga mereka menjadikan Al Masih. Dan akhir sekali termasuklah juga di dalam kategori masyarakat jahiliyyah itu masyarakat-masyarakat yang menganggap bahawa mereka kononnya "Masyarakat Islam. syi'ar dan juga lambang-lambang keagamaan mereka yang berbentuk peribadatan. mereka hanya sekadar mengakui bahawa pendetapendeta dan rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan kekuasaan negara. Kemudian lagi masyarakat itu menjadi masyarakat jahiliyyah kerana sistem hidup. Oleh sebab itulah mereka itu layak disifatkan sebagai syirik dan kufur. (Surah At-Taubah: Ayat 31) Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak beri'tiqad dan menganggap para pendeta dan rahib agama mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah. Firman Allah Subahanahu Wata'ala: $ < 3$ ] 5 &G > h5 $ T&S H8$ :$ $ <$ S $0 6<! )$ 9 < 6 4 0 < < $ &6 @" Maksudnya: Mereka itu telah menjadikan paderi-paderi. sedang hak kekuasaan tertinggi itu adalah kepunyaan mutlak Allah Subahanahu Wata'ala dan sejak dahulu lagi Allah Subahanahu Wata'ala. pendeta dan rahib agama mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang dari pihak diri mereka (padri pendeta dan rahib) itu sendiri. Masyarakat Yahudi dan Kristian masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah dengan sebab bentuk.info 70 . lalu ia rela tunduk dan patuh kepada keputusan dan hukuman serta pemerintahan yang lain daripada Allah.

maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir. pada hal mereka suka hendak berhakim kepada taghut [syaitan]? Sedangkan mereka telah diperintahkan supaya kufur [engkar] kepadanya." Mereka itu ialah orang yang Allah telah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan Kami tidak utus seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati www. kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah: "Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian. + - $ !& . Maksudnya: Kerana barang siapa sahaja yang tidak menghukum dan memerintah dengan hukum [apa] yang diturunkan oleh Allah. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44)..$ h $ L .$ : 0 6) $ PJ $ . $0 I$ 32 Maksudnya: Tidakkah engkau fikirkan [kesesatan] orang-orang yang mendakwa bahawasanya mereka beriman kepada [Al-Qur'an] yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu.jL E 5*=$ b P $ G. $ $0% ( F@ . 9 * D A .dakwah. mengenai sifat orang-orang yang diperintah (rakyat jelata). Juga Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman.. 1# RS$ - $ < !Yh !O 0% $ $ ?K !O : $ iE 8 I0 ) F ) P !O 0 $ &BC + ) * 1 )$ $ $9 $ $0C 1X $0 . Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah [berhakim] kepada hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan kepada [hukum] Rasul "Allah" engkau dapat lihat orang-orang munafiq itu berpaling darimu dengan sungguh-sungguh.$ $0 -) P $ 1H _ H d c . Lantaran itu hendaklah engkau berpaling dari mereka tetapi nasihatilah mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada mengubah apa-apa ada di hati-hati mereka.$ > ) !O $ +*8 0E .L c$ ) !. ) $ i$ ) c . &BQC +) 0% $ $ : $ &$ : ?K 1 -) C 5 $ k &G .0 0 $ Jc * 1= _ '] B + P ! # $0 A $ () > 1$ .0!.info 71 .!& P ! .MANHAJ HIDUP MUSLIM Sedangkan Allah Subahanahu Wata'ala telah pun berfirman mengenai sifat-sifat orang yang memerintah seperti itu: == - < .

setengahnya ada pula yang mengaku berterus terang tentang sifat sekularnya dan menganggap bahawa perkara-perkara duniawi itu di atas landasan "sains" semata-mata." dan menolak sahnya masyarakat itu mengikut nilai Islam. iaitu: bahawa kehidupan di dalam masyarakat itu tidak tegak di atas dasar pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah dan semuanya itu bertemu di dalam suatu hakikat yang menyatukannya. itu sudah bererti keluar dari sifat pengabdian kepada Allah dan juga dari pengakuan bahawa: tiada Tuhan melainkan Allah. dan Rasul juga mintakan ampun bagi mereka. sebagai tuhan-tuhan selain daripada ALLAH maka demikian jugalah halnya dengan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ORANG-ORANG ISLAM kepada pengikut-pengikut mereka. dan dirinya sendiri lalu mendakwa bahawa "inilah dia pemerintahan Tuhan" sedangkan itu semua adalah sama-sama tidak berdiri di atas pengabdian diri kepada Allah SWT. kerana semuanya itu berpadu di dalam suatu hakikat sahaja. dan jika mereka. Dan masyarakat itu. tanpa keraguan dan dalih sesaat jua pun.dakwah. sedangkan sangkaan itu adalah satu sangkaan karut yang hanya ada pada orang yang jahil sahaja. kemudian mereka tidak merasa sesuatu keberatan di hati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menerima keputusan dengan sepenuh-penuhnya. Dan ini (orang Islam) sama sahaja dengan mereka (Yahudi dan Nasrani). Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah menyifatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur. sesudah menganiayai diri mereka sendiri. pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. Manakala sebahagian lagi masyarakat itu ada yang mengakui dan mematuhi pemerintahan praktikal yang lain daripada Allah yang dapat membuat undang-undang mengikut kehendaknya sendiri. iaitu jalan program Islam dalam menghadapi realiti umat manusia seluruhnya hari ini.info 72 . semuanya. iaitu pengakuan TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH (LA ILLAHA ILLALAH MUHAMMADUR www. (Surah Al-Nisa': Ayat 60—65). Dan Allah anggap orang Nasrani itu syirik kerana menganggap Isa putera Maryam sebagai Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja. iaitu hakikat: Jahiliyyah. Tetapi tidak! Demi Tuhanmu mereka tidak disifat berikan hingga mereka jadikanmu sebagai hakim dalam apaapa yang mereka berselisihan di antara mereka. Jikalau ini telah ternyata. serta terpesong juga tersasul dari pengabdian diri kepada Allah. dengan anggapan bahawa sains (benda) itu bertentangan dengan benda-benda ghaib. Dan ini membawa kita kepada persoalan yang penghabisan. Sesungguhnya Islam itu tidak memandang kepada simbol dan kepada judul yang ditonjolkan oleh masyarakat itu. maka sikap Islam mengenai masyarakat-masyarakat jahiliyyah itu semuanya adalah dapat ditegaskan melalui ungkapan kata yang satu sahaja iaitu: "Bahawa Islam menolak dan tidak mengakui "kelslaman" masyarakat itu sepenuhnya. Penyayang.MANHAJ HIDUP MUSLIM dengan izin Allah. Sesungguhnya penegasan tabiat dan sifat ini akan dapat memberikan jawapan yang tepat mengenai pertanyaan berikut: "Apakah asal usul yang menjadi sandaran kepada hidup manusia? Adakah asal dan di atas apa hidup manusia itu ditegakkan? Adakah asal agama Allah dan programnya untuk dihayati? Atau adakah asal itu bersandar kepada realiti hidup manusia itu sendiri dalam bentuk yang bagaimanapun? Sebenarnya Islam telahpun memberikan jawapan yang tegas dan nyata kepada pertanyaanpertanyaan di atas itu. iaitu bahawa asal usul segala sesuatu yang wajib dirujukkan segala sesuatu dan wajib dipercayai ialah: agama Allah dan programnya untuk dihayati. nescaya mereka dapati Allah itu Penerima taubat. datang kepadamu. kerana mereka menjadikan paderi-paderi. iaitu mengeluarkan diri daripada pengabdian kepada Allah sahaja dan dengan demikian keluar daripada agama ini (Islam dan keluar daripada pengakuan: tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). esok dan seterusnya hingga ke akhir zaman dan di sinilah amat berguna sekali huraian dan penjelasan kita mengenai "bentuk masyarakat Islam" yang kita huraikan tadi tentang tabi'at masyarakat Islam itu yang dibangunkan di atas asas pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala dalam semua urusan. lalu mereka minta ampun kepada Allah.

.. Sekiranya di sana terdapat nas maka nas itulah yang menjadi hukum dan keputusan dan tidak ada jalan untuk ijtihad.. juga Yang Menjadikan segala sesuatu dan memberi rezeki mereka. dan apa-apa yang ia larang kamu. Maksudnya: .. teori-teori dan mazhab-mazhab pemikiran mereka boleh jadi menyeleweng dan rosak kerana ia tegak semata-mata atas dasar ilmu pengetahuan manusia yang dangkal dan cetek seperti yang disifatkan oleh Al-Quran sebagai dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang sedikit sahaja.. itulah rukun utama dalam Islam. maka jauhilah seluruhnya. yang tidak dapat ditegak dan ditunaikan semua rukun-rukun lain kecuali di atas usul ini dan bahawasanya pengabdian diri kepada Allah serta "kepatuhan menerimanya dalam bentuk dan cara mengambilnya daripada Rasulullah yang juga tidak akan sah kecuali apabila benar-benar diakui asal usul ini. bukan sesuatu www. Firman Allah: Hd . ..MANHAJ HIDUP MUSLIM RASULULLAH). (Surah Al-Isra': Ayat 85) Allah Yang Maha Mengetahui. ialah Tuhan Yang Memerintah dan Menentukan dan agama-Nya yang menjadi panduan untuk dihayati adalah asal usul yang menjadi tempat kembalinya segala sesuatu mengenai kehidupan. Firman Allah: N .info 73 . Ataukah Allah yang lebih mengetahui? dan ia menjawab pula: ## $ $ ap .. hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Maksudnya: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja. Ia sangat tegas dengan rangkaian yang kedua MUHAMMADUR RASULULLAH (Muhammad itu utusan Allah) ia adalah terlingkung dalam apa yang telah disampaikan oleh Rasululah dengan nas (teks)nya di dalam perkara-perkara pokok dan dasar. Dan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk diijtihadkan dan diistinbat juga telah digariskan dengan terang dan nyata dan malah dikenal serta diketahui umum.. maka ambillah dengan sepenuhnya.. (Surah Al-Baqarah: Ayat 232) dan: VH +E ) $ &I . maka tibalah peranan dan giliran ijtihad.$ . $0 &S '( &_ E . ap = .. (Surah Al-Hasyr: Ayat 7) Kemudian Islam menanyakan pula: Maksudnya: Adakah kamu yang lebih mengetahui. tanpa dalih apa pun. tetapi kalau tiada nas..dakwah.. Maksudnya: Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu.$ !O &_ ^ U U !.Maka sekiranya kamu berbantahan di dalam satu perkara... Agama Allah itu bukanlah sesuatu yang kabur dan programnya untuk dihayati bukanlah sesuatu yang pragmatis. disertai dengan kepatuhan sungguh-sungguh dan tegas.. menurut patokan dan dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam panduan Allah Subhanahu Wata'ala sendiri bukan menurut kecenderungan hawa nafsu dan kemahuan manusia.. (Surah Al-Nisa': Ayat 59). Adapun situasi kehidupan manusia. Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu.

.dakwah. Memang benarlah bahawa agama itu untuk realiti. tetapi realiti yang bagaimanakah? Yang sebenarnya realiti yang boleh diterima itu ialah realiti yang telah ditumbuhkan oleh agama itu sendiri. dan bahawa sumber kekuasaan dan keputusan itu ialah Allah Subhanahu Wata'ala. maka jelaskan bahawa manusia itu sesat dan tersasul kerana beranggapan seperti itu.info 74 . Keperluankeperluan yang telah diputuskan oleh Allah yang menciptakannya kerana Allah Maha Mengetahui tentang apa yang dijadikannya. atau itulah yang sepatutnya dimengerti benar-benar. Allah Subahanahu Wata'ala telah berfirman: www. dan untuk mencari sandaran daripada hukum syarak untuk dijadikan sebagai ungkapan kata yang dipinjam! Tetapi agama itu menghadapi realiti untuk membuat pertimbangan sesuai dengan neracanya. mengikut panduan dan jalannya. sedangkan Ia-lah yang Halus. Firman Allah: = &%88 L $D P% < 9a $ Maksudnya: Tidakkah [Tuhan] yang menjadikan itu tahu. dan seperti yang disampaikan oleh RasuluLlah Sallallahu'alaihi Wasallam. pun juga bukan sebarang manusia.. seperti yang diturunkan Allah. segala apa jua pun hendaklah dirujukkan kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Mungkin di sini timbul satu soalan pula: "Bukankah muslihat dan kepentingan umat manusia itu yang mesti membentuk realiti untuk mereka?" Dalam hal ini perlu kita kembali kepada pokok pangkal persoalan dan perlu kita kembali kepada pertanyaan yang dibuat dan dijawab sendiri oleh Islam: (adakah kamu yang lebih mengerti.MANHAJ HIDUP MUSLIM yang kabur dan pragmatis tiada seorang pun yang berhak mengatakan bahawa sesuatu yang dia putuskan itu "ini ketetapan Allah. Ia menerima apa yang diterimanya dan memansukh apa yang dimansukhkannya. Yang Dasar! (AlMulk: 14) Dan agama itu tidak menghadapi apa jua realiti untuk menerimanya begitu sahaja dan mencari sandaran daripada hukum-hukumnya sendiri. Inilah pengertian yang sebenarnya bahawa Islam itu agama untuk realiti. (Surah Ali-Imran: Ayat 66) Sesungguhnya muslihat dan kepentingan umat manusia itu sudah pun tercakup di dalam agama dan peraturan Allah.. Sekiranya ternampak oleh manusia pada suatu ketika bahawa muslihat mereka berlainan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. bukan RAKYAT dan juga bukan PARTI. seperti yang terkenal di Eropah pada suatu ketika yang lampau dengan nama TEOKRASI atau PEMERINTAHAN SUCI dan hal-hal seperti ini tidak ada sedikit pun dalam Islam.. dan ini tidak akan didapati oleh setiap orang pun yang ingin mendakwa dirinya mempunyai sebarang kuasa dengan menggunakan nama Allah. Realiti yang dihasilkan oleh agama itulah realiti yang sebenarnya. dan ia akan mengadakan suatu realiti yang lain kalau didapatinya realiti yang sedang wujud itu tidak sesuai. ataukah Allah yang Lebih Mengetahui?) dan: 11 $ $ & .. Sesungguhnya perkataan "agama untuk realiti" ( ) telah disalahgunakan dan disalahertikan." yang dilakukannya melainkan sehingga hukum dan keputusan itu sesuai dan secocok dengan apa yang digaris oleh Allah. selaras dengan fitrah manusia yang semula jadi. dan tiada seorang pun yang berhak atas nama Allah melainkan Rasul-Nya Sallallahu'alaihu Wasallam dan hanya di sana ada nas-nas tertentu yang menentukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wata'ala. yang melaksanakan keperluan-keperluan "manusia" yang sebenarnya.(Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu).

L 9 $e.MANHAJ HIDUP MUSLIM # > &BC ' < . (Surah Al-Najm: Ayat 23—25). Atau apakah manusia itu akan mendapat apa-apa yang ia mahu? Maka kepunyaan Allahlah akhirat dan dunia.Mereka hanya menurut sangkaan dan mengikut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Qq Maksudnya: ..info 75 . Dan kafirlah sesiapa jua yang mendakwa bahawa muslihatnya berlawanan dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. dan orang seperti itu tidak kekal dalam Islam walau sesaat pun../ > 0 #H !O !/ % AM > C $ #= j 8 . www. pada hal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka..dakwah..

Firman Allah: R 8 $J- +&6= 8 $ 9 &_ 8 H _ 2% l74%R RS$ O9 < 4* Maksudnya: Dan bahawa [yang Kami perintahkan] ini adalah jalan-Ku yang lurus. kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. juga untuk menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai kuasa yang tunggal tempat manusia mencedok dan mendapatkan nilai-nilai. seperti juga dari iradat-Nya manusia merangkak keluar ke dunia dan ke pangkuan-Nya manusia menyusur kembali.dakwah. (Surah Al-Nisa': Ayat 76) Juga di sana ada hanya satu sahaja jalan yang sampai kepada Allah. anak-anak. 'f%8 AM r $0 4 A $5 < $ A < $ )$ "$ 0 &. konsep mengenai hakikat segala tali temali dan alat penghubung.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETIGA BELAS RUPA BANGSA MUSLIM DAN 'AQIDAHNYA Islam datang membawa satu konsep baru untuk umat manusia. dan orang-orang yang kafir itu berperang di jalan taghut.. PJ 9 PJ FK Maksudnya: Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. (Surah Al-Mujadalah: Ayat 22). Sekalipun orang-orang itu ibu bapa. Islam datang untuk membawa umat manusia kembali ke pangkuan Tuhannya. Firman Allah: T $ 5 ^ ## . atau saudara mara ataupun keluarga mereka.FK A- 9 . Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatangterima. maka ikutilah dia. Apabila sahaja tali itu reput dan putus maka tiadalah lagi tali yang lain. sepertimana juga manusia itu beroleh wujud dan hidup dirinya. N1 . (Surah Al-An'am: Ayat 153). saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.. sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. juga tempat manusia kembali. Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Islam datang untuk menetapkan bahawa di sana hanya satu sahaja tali dan alat penghubung yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Firman Allah: 0 F ) P '+ 6 !.. www.. manakala semua jalan lain tidak akan sampai kepada-Nya. kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.info 76 . dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan [yang lain]. '+ 6 !.

HX ) "r _ $ )8 * 0 3 $H Maksudnya: Apakah hukum [peraturan] jahiliyah yang mereka kehendaki dan [hukum] siapakah yang lebih baik daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin? (Surah Al-Ma'idah: Ayat 50). berjalan di dalamnya syariat Allah.info 77 .* www. saling bantu membantu dan hormat menghormati. manakala sistem/peraturan lain adalah jahiliyah belaka. Firman Allah: # 5 %g !%o+ 9 + ( $ '(9H $ * 9 89!L D$ ! 4 Maksudnya: Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Orang-orang beriman hidup di dalam negara itu dalam keadaan penuh perpaduan dan setia kawan. maka negara itu adalah negara harbi (negara musuh) di mana orang-orang Islam di dalamnya tidak ada jalan lain kecuali berperang ataupun berdamai dengan janji tidak saling ganggu menganggu antara golongan Islam dengan golongan bukan Islam tanpa sebarang syarat. Firman. Juga ada satu sahaja syariat dan undang-undang. dan tiada sebarang ikatan setia antara penduduknya dari golongan lain dengan golongan kaum Muslimin. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut nawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.%80$ . maka bagaimanakah kamu dipalingkan [dari kebenaran]? (Surah Yunus: Ayat 32).FK N . iaitu syariat dan undang-undang Allah.9 @ N# . berkuasa di dalamnya peraturan-peraturan Allah. $ 0# l^ $ ! &%g K ' #< 'Ii $ . Ada pun negara yang berbentuk lain daripada itu. (Surah Al-Jathiyah: Ayat 18). 'h# '&W 2 . iaitu sistem/peraturan Islam. Tetapi negara seperti itu bukanlah sebuah negara Islam. manakala syari'at dan undang-undang yang lain adalah berlandaskan hawa nafsu belaka. Dan akhirnya hanya ada sebuah sahaja negara. manakala yang lain adalah kesesatan belaka. iaitu: NEGARA ISLAM.%88 0 4 +$ FK 'FK( !. Firman: V $ $ FK < I8CK $ 0 8 / 5* %V ![ #O : Maksudnya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat [undang-undang] tentang urusan itu [agama]. < &%g 4 U Pc I$ &_ - I$ r ) ![ $ &%g $ d^ $ ! #< 'Ii $ ?K # '&W C $ # . .dakwah. Di samping itu. negara yang di dalamnya tegak kedaulatan Islam. Firman Allah: FK 'j '+ 6 !. hanya ada satu sahaja kebenaran yang tunggal dan tiada duanya.MANHAJ HIDUP MUSLIM Dan hanya satu sahaja sistem/peraturan. B / .

lalu hubungan mesra di antaranya dengan kaum keluarga dan kerabat handainya terjalin kerana Allah semata-mata. dan dengan keputusan yang tetap dan tidak berganjak-ganjak sedikit jua pun.. maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian kerjakan. isteri atau suaminya. &BQC m .. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. Islam datang untuk mengangkat darjat umat manusia dan mensucikannya daripada hubungan tanah dan air dan juga daripada hubungan daging dan darah.. bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri [Adam] dan daripadanya Allah menciptakan isterinya [hawa]. Dengan keterangan yang jelas dan jitu seperti ini. < &%g #< $ $ %3 FK FK '+ 6 !.info 78 . [akan tetapi] jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan pembelaan] agama. nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar.dakwah. Ada pun orang-orang kafir. sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. melainkan sesudah itu barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan. kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu. saudara maranya.L Maksudnya: Hai sekalian manusia.. yang sememangnya termasuk di dalam hubungan tanah dan air. Tiada hubungan keluarga bagi seiiap muslim itu melainkan kekeluargaan yang tercetus dari akidah dan keyakinan kepada Allah...% -) . Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah pada jalan Allah [begitu juga] orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan [kepada orang-orang muhajirin] mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. + A$ < $ 0# . mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. . Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah. Adapun orang yang beriman sesudah itu.MANHAJ HIDUP MUSLIM . maka orang-orang itu termasuk golonganmu [juga]. Jika kamu [hai para musliminj tidak bagi sebahagian yang lain. kaum kerabat atau suku sakatnya. Mereka memperolehi keampunan dan rezeki [nikmat] yang mulia. maka tidak ada kewajipan sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka. Dengan demikian maka tiada tanahair bagi setiap muslim itu melainkan negara yang di dalamnya syariat dan undang-undang Allah dilaksanakan. (Surah Al-Anfal: Ayat 72—75). tali tauhid dan aqidah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa.Jk NH Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad [berperang] dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan tempat kediaman [kepada orang-orang muhajirin]. $ 0 # N= . dan pertalian antara setiap muslim dengan setiap penduduk negara itu adalah berdasarkan pertalian di jalan Allah. Tiada rupa bangsa bagi setiap muslim melainkan akidahnya yang menyebabkan dia berhak menjadi seorang anggota dalam "umat Islam" di dalam sebuah "negara Islam". selama tidak terikat oleh tali tunggal yang suci itu._ / RS$ a> > $ j C !? 'DW+ Q %85 $.% _4 le-% . Keluarga yang hakiki bagi setiap muslim itu bukanlah ayah ibunya. dan [peliharalah] hubungan silaturrahim. Firman: m'] >`$ 0# k '] 9 A . Jika kamu [hai para muslimin] tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu. Dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. sebelum mereka berhijrah. www.a .

tiba di Madinah. Allah telah berfirman: X . sudahkan kamu tahu apa yang ayahmu telah katakan?" Jawab Sayidina 'AbduLlah: "Belum lagi ya RasuluLlah. seluruh penduduk Madinah tahu benar bahawa tidak ada seorang anak pun lain daripada saya. selama kedau ibu bapanya itu tidak menggabungkan diri ke dalam golongan atau barisan yang menentang golongan atau barisan Islam. yakni tidak menganut agama Islam. kecuali dengan izin Allah dan Rasul-Nya. walaupun mereka tidak dipertalikan oleh sebarang hubungan perkahwinan atau keturunan darah. apakah gerangan yang ayah saya telah katakan." Apabila sahaja tali aqidah telah terbuhul. walaupun seandainya mereka berlainan 'aqidah." Orang-orang yang ada di sekitar itu pun berdatanglah ke tempat itu bertanyakan apa yang telah terjadi." Setelah rombongan tentera Islam yang pulang dari perang Bani Mustaliq. mengapakah pula beliau benarkan ayahnya balik ke rumah? Beliau menjawab: "Saya patuh kepada arahan Allah dan Rasul-Nya." Setelah menerima arahan Rasulullah itu. seandainya Rasulullah suruh saya penggal leher ayah saya itu dan membawa kepalanya ke hadapan Rasulullah saya tidak akan teragak-agak. nescaya orang-orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar dari kota Madinah ini. Rasulullah orang paling mulia dan ayah sayalah orang yang paling hina.MANHAJ HIDUP MUSLIM (Surah Al-Nisa': Ayat 1). sampainya hatimu menghalang ayah menjejak kaki ke rumahnya sendiri duhai malangnya anak kandungku menyekat kepalaku menjenguk rumahku sendiri." Rasulullah pun menjawab: "Janganlah buat begitu.. Lalu Sayidina 'Abdullah bin 'Abdullah bin Ubai pun memberitahu orang ramai akan apa yang telah berlaku sambil menegaskan lagi: "demi Allah dia (ayahnya) tidak dibenarkan masuk ke Kota Madinah tanpa izin Rasulullah. dan 'Abdullah bin Ubai ada di dalam rombongan itu." lalu Sayidina 'Abdullah pun menjawab: "Benar sekalilah apa yang telah dikatakan oleh ayah saya itu.% A A$ % Maksudnya: "Hanya sanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara seluruhnya. supaya dia lepaskan ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya.. barulah Sayidina 'Abdullah membenarkan ayahnya itu masuk ke Madinah. namun begitupun.. bahawa Rasulullah telah memanggil anak laki-laki 'Abdullah bin Ubai lalu bersabda kepadanya: "Wahai 'Abdullah." Demi melihatkan cabaran yang tidak disangka-sangkakan ini 'Abdullah bin Ubay menjawab: "duhai keagungan keturunan Khazraj anakku. maka seluruh orang beriman itu menjadi bersaudara.dakwah. ." Lalu mereka pun pergi mengadap Rasulullah menyampaikan berita kejadian ini. seperti hadith berikut: "Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Ziad." www. Orang bertanya kepada beliau. pasti saya tunaikan suruhan itu. maka tidak boleh lagi dibuat sebarang hubungan apa lagi hubungan yang erat dan mesra. maka beliau pun dengan menghunus pedangnya telah pergi mendapatkan ayahnya sambil menyoal dengan garangnya: "Betulkan ayah telah berkata: seandainya kami selamat pulang ke Madinah nescaya orang-orang mulia dan kuat akan menghalau keluar orang-orang yang hina dan lemah dari Madinah ini? Demi Allah sekarang ini ayah pasti akan tahu sama kemuliaan itu bagi ayah atau bagi Rasulullah? Demi Allah Kota Madinah tidak akan melindungi ayah. yang sungguh-sungguh membuat bakti kepada ibu bapanya. demi Allah wahai junjungan Utusan Tuhan. Tanpa kebenaran Rasulullah ayah tidak akan dapat masuk kota Madinah. Kini ayah seorang pendatang haram di sini. Bolehkah kiranya saya diberitahu apa yang telah ayah saya katakan itu?" Rasulullah bersabda: "Ayahmu telah mengatakan: seandainya kami selamat pulang ke Madinah (dari medan perang) nanti. Firman Allah di atas ini tidak melarang seseorang muslim mendekati dan menghubungi ibu bapa dengan cara yang baik. sejak waktu Rasululah mula-mula tiba di Madinah hinggalah sekarang ini.info 79 . maka Sayidina 'Abdullal pun pergi menanti ketibaan ayahnya tiba. Jika kedua-dua ibu bapanya itu sudah berada di dalam golongan atau barisan yang menentang Islam. Kita mendapat contoh pengajaran mengenai ini daripada peristiwa Syaidina Abdullah bin Abdullah bin Ubai. maka Rasulullah pun bersabda: "sampaikan kepada 'Abdullah..

sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. T8!& 8) J ! 8 FK > < *#.) =H F@ 0!qo 9 R RS$ !L 'e 6 6 d E 9 p] 9 &%8\ \+ O T&S% 9 $* =N 0!qo W4 . sekalipun mereka di dalam kesusahan. + 4 A.MANHAJ HIDUP MUSLIM (Surah Al-Hujurat: Ayat 10) (Allah telah menggunakan perkataan "innama.) =1 F@ 0 3 %m E c j 'e T&S% $l IC !O -) $ 9 K RS$ !O 'e Maksudnya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. $ RS . Dan [juga] bagi orang-orang yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan Ansar].info 80 . #< .>]2 J -\ $ $ &$ '. " (Surah Al-Hasyr: Ayat 9—10) Allah membuat perbandingan untuk orang-orang Islam dengan mengemukakan satu kelompok orang-orang yang baik dari perjalanan para Nabi-nabi yang telah mendahului mereka di dalam barisan perarakan perayaan iman yang tidak putus-putus di sepanjang zaman: 89H P ![< < j$ o - T&S$ el & > ." yang memberikan pengertian bahawa persaudaraan itu melangkaui batas-batas keturunan dan generasi dan mengeratkan hubungan umat di sepanjang zaman. Dan sesiapa yang dipelihara dari [bencana disebab oleh] kebakhilan dirinya. Mereka berdoa: "Ya Tuhan Kami beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami.L ?K mE\ $ ) !. Dan Engkau adalah yang paling adil di antara semua hakim. atas diri mereka sendiri. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui [hakikat]nya. nk ! . Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman.dakwah. Sesungguhnya Aku memperingatkan www. maka itulah orang-orang yang beruntung. + " $ Maksudnya: Dan juga bagi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman [iaitu orang-orang Ansar] sebelum [kedatangan] mereka [Muhajirin]. mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka [orang Muhajirin].) Allah berfirman lagi: < $ 9 !. Ya Tuhan kami._ .![ 5 :A d 5 $H -$ $ 8 ?K X \ab $ 5 FK ! . Allah berfirman: "Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu [yang dijanjikan akan diselamatkan] kerana perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik.*9 0A ' < $# 'h.

sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui [hakikat]nya." (Surah Maryam: Ayat 48).info 81 ." (Surah Al-Baqarah: Ayat 126)." Allah berfirman: "Janji-Ku [ini] tidak mengenai orang yang zalim.MANHAJ HIDUP MUSLIM kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Ibrahim berkata: "Dan saya mohon juga dari keturunanku. "Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia.L !qo .* \% . "Ya Tuhanku.dakwah. aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepda Tuhanku. memisahkan diri dari mereka. Dan Allah Subhanahu Wata'ala telah menceritakan perihal Nabi Ibrahim dan perihal kaumnya untuk dijadikan contoh tauladan dan pengajaran yang berguna: Yt &$ % c ) * <T&S FK <4 $ 0!. dan aku akan berdoa kepada Tuhanku.) 9 > $0> + . Allah berfirman." (Surah Al-Baqarah: Ayat 124)." (Surah Hud: Ayat 45-47) -)9 3? . kemudian Aku paksa ia menjalani seksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. . negeri yang aman dan sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Firman Allah: '] 'es$ 9 F4 @ 4 T < Jk r $ < + # W4 7<4 $ .) 9 AM r #1 &%80 Maksudnya: Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berdoa. jadikanlah negeri ini. dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan [tidak] memberi belas kasihan kepadaku.)9 * C > 0 - Maksudnya: ''Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat [perintah dan larangan] lalu Ibrahim menunaikannya. $ $ )$ p !1o ' $ 5 n1 =V Maksudnya: "Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu. Firman Allah: s 2 !1o . Nabi Ibrahim telah rela keluar meninggalkan ayah dan kaum keluarganya. setelah dilihatnya mereka masih terus ingin berkeras di dalam kesesatan. ) www. nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. #= F@ m $ T&SD$ 7<4 $ ![ $ * ) $." Allah beriman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara. dan daripada apa yang kamu seru selain daripada Allah.) * $ !O <T&_Y P : +E ) T&S 1 + - ." Nuh berkata: "Ya Tuhanku.

untuk diperhati dan dijadikan suri teladan: www.".. (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 4). semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah dan melindungi aqidah pegangan hidup supaya jangan terjejas akibat paksaan dan penindasan pihak berkuasa.dakwah. sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.. Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah]. kerana jika tidak demikian maka sesungguhnya kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Peristiwa pemisahan antara isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dari suami-suami mereka disebabkan oleh perbezaan aqidah juga telah disorot sedemikian rupa. kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Suri teladan dan pengajaran yang baik dapat direnungkan dengan mendalam dan penuh keinsafan dari kisah sekumpulan pemuda yang telah memisahkan diri dari kaum keluarga dan sahabat handai. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah.info 82 . Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu berdiri lalu mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. kampung halaman dan teman seiring. Alangkah menariknya kisah mereka terukir di dalam Surah Al-Kahfi: P$ 9 0 0 <RS $ >+ < $0 % 9 *0 k 01$ $ B / F4 <RS $ :$ D$ ![ \* / @" >%1 '( '(9H $ <+8 =4 D$ ) -$A < = > c !O <T + )* =G $ !@. 0$ ) ![ ) PI 5 + $ < $ & n1 * APP2 `* 9 UF@$ H u3v0 RS %D` D0 $ 5 $ &6 1 Maksudnya: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu [Muhammad] dengan sebenarnya. Kami ingkari [kekafiran] mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman dengan Allah sahaja. <T&_ Maksudnya: Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orangorang yang bersama dengan dia. (Surah Al Kahfi: Ayat 13-16).MANHAJ HIDUP MUSLIM C t $ ! ()8 % 4 I$ I$ $ $ - ' $ $ &8 $ > A = . Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang [tentang kepercayaan mereka]? Siapakah yang lebih zalim daripada orangorang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah.. maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusan kamu..

Pertemuan dan perpisahan antara manusia dengan manusia menjadi nilainya apabila pertemuan antara manusia dengan khaliqnya menggamit. * 3 !. mengenai ketegasan memegang pendirian di jalan kebenaran. Maksudnya: Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.?K < +E@ w 'F@H 9 X F A4> %& 8 Maksudnya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orangorang kafir. Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terburai dan pecah berkecainya hubungan antara manusia dengan manusia.dakwah. +) 9 5Q :6 2 F 3 pl & F m'] ) . Sebaliknya isteri Firaun berbeza sekali keadannya dari kedua-dua orang isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Demikianlah pula berlalunya angkatan pejuang-pejuang iman di sepanjang hayat umat manusia. menjadi suri teladan dan cermin perbandingan mengenai keteguhan iman. dan seterusnya hubungan cinta kasih suami isteri serumahtangga di dalam kisah isteri Nabi Nuh. lalu kedua-dua isteri itu khianat kepada kedua-dua suami mereka.info 83 . baik di antara anak dengan bapak di dalam kisah Nabi Nuh adan putera kesayangannya. antara anak dengan bapak dan kampung halaman dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya. R ?K 5 +E@ %& j1 *. silih berganti menghiasi lembaran sejarah. ketika ia berkata: "Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." (Surah At Tahrim: Ayat 10). maka kedua-dua suami itu pun tidak dapat membela mereka sedikit pun daripada seksa Allah dan dikatakan kepada mereka berdua: "masuklah ke neraka bersama orangorang yang masuk [neraka]. Apabila iman telah menghayati hati dan nadi semuanya sanggup diterima dan dihadapi. kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh dari antara hamba-hamba Kami. tidak kenal tawar-menawar tidak sudi bertolak ansur malah tiada nilai hubungan darah. hubungan di antara keluarga sahabat handai dan kampung halaman sekaligus di dalam kisah pemuda-pemuda penghuni gua (ashabul kahfi)." (Surah At Tahrim: Ayat 11). dia beroleh kebahagiaan menjadi orang beriman di tengah-tengah kemewahan suaminya yang durhaka kepada Allah. isteri Nabi Lut dan isteri Firaun putusnya segala perhubungan itu justeru kerana perbezaan aqidah dan iman.MANHAJ HIDUP MUSLIM 'FK 6 I !" EA . mengenai kesetiaan memegang aqidah tauhid menghayati sikap tegas memegang prinsip. Allah gambarkan pula bagaimanakah sebenarnya sifat orang beriman melalui firman-Nya: T $ 5 ^ AM r $5 A )$ "$ www. ceritanya juga dikemukakan bagi dijadikan pengajaran: : I$ P !O 'Fn W4 ?@ )* 5 C r 3 F j1 *. tiada nilai hubungan cinta dan rumahtangga.

-$ $0 4 A # $0 A B4 . iaitu di ketika orang-orang Muhajirin sanggup bertempur di medan perang. Rasulullah pernah bersabda kepada mereka dengan katanya yang bererti: lemparkanlah fanatik kesukuan dan kabilah itu jauh-jauh kerana ia terlalu busuk dan memualkan. perkauman dan kebangsaan serta tanah tumpah darah. saudara-saudara atau keluarga mereka. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda lagi seperti ini: ertinya: "Bukan dari golongan kita orang yang menyeru ke arah perkauman ('asabiyyah) bukan dari kita orang yang berperang kerana 'asabiyyah. negara mana setiap orang Muslim menumpahkan taat setianya dan sanggup mempertahankannya. dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh kerana mempertahankan 'asabiyyah. seperti halnya penganut berbagai agama lain hidup aman damai di bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. (Surah Al Mujadilah: Ayat 22) Ketika putusnya hubungan kerabat antara Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam dengan bapa saudaranya Abu Lahab dan saudara pupuannya Amru bin Hisyam (Abu Jahal).info 84 . Mereka telah menjadi saudara dan kaum keluarga yang saling tolong menolong dan bantumembantu. www. ' 0 ## FK . Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. bangkai busuk perkauman dan lenyaplah sudah laungan suara 'asabiyyah. A 0 / 'j!" $H -& < 4 pl $ < '] q Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. si Muslim wajib memusuhinya walau negara itu menjadi tempat kelahirannya. ketika itu jugalah jalinan kekeluargaan terikat begitu erat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. 'f%8 > ". Pada ketika yang sama juga tercantumlah rasa kasih sayang dan terbuhullah tali kekeluargaan antara orang Muslim berbangsa Arab dengan orang-orang Muslim berbangsa lain terjalin hubungan kasih mesra dan setia antara mereka dengan saudara mereka Sayidina Suhaib berbangsa Romawi. juga bagi setiap orang yang rela dan patuh menerima syariat Islam menjadi undang-undang negara. menentang sanak saudara. Mereka itulah golongan Allah. yang berasaskan tanah dan air. kerana darah dan warna kulit. pecah berkecailah sudah rasa ta'asub perkauman dan 'asabiyyah. rela mati berkuah darah dan gugur syahid untuk mempertahankan negara itu dari segala ancaman dan pencerobohan dan untuk melebarkan lagi sayapnya mendaulatkan syariat Allah di seluruh pelosok dunia. serta fanatik kekabilahan. Sejak itu maka negara bagi setiap Muslim itu bukanlah tanah dan air tetapi "Islam". negara mana di dalamnya berdaulat aqidah Islam dan berkuasa di dalamnya syariat Allah sahaja.dakwah. Manakala negara yang di dalamnya syariat Allah tidak didaulatkan dan ajaran Islam tidak disanjung tinggi dan dipatuhi maka negara itu adalah sebuah negara "harbi" bagi setiap Muslim dan juga bagi orang dzimmi dan mu'ahad. saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. mereka kekal di dalamnya. meninggalkan bangkainya busuk terkapaian. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya.MANHAJ HIDUP MUSLIM ' ) !." Lalu berakhirlah sudah peranan 'asabiyyah. kaum kerabat dan sahabat handai mereka sendiri di medan perang BADAR. kekotoran yang berasaskan daging dan darah. yang berbentuk kebanggaan kerana bangsa dan keturunan. sekalipun orang itu bapa-bapa. < 9 &S &S $ < $ 0 &. Salman berdarah Parsi dan Bilal berketurunan Negro. anak-anak. walaupun dia sendiri bukan seorang penganut agama Islam. Negara Islam bagi setiap orang yang menghayati Islam sebagai aqidah dan syariat. Musnahlah sudah kejahatan itu. Allah redhai terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya.

manakala kemenangan yang dibanggakan oleh si Muslim dan yang disyukurinya bukan kemenangan tentera di medan pertempuran. Inilah dia Islam dan negara seperti yang disebutkan di atas itulah sebenar-benar negara Islam. mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. (Surah An Nashr: Ayat 1—3). kemudian mereka tidak merasakan di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan.0!. tapi ialah seperti telah dijelaskan di dalam firman Allah: ]78 # . supaya mereka dapat meningkat naik ke taraf yang tinggi. Firman: c . $ & $ : $0 I$ 32 P $ 1H H _ C 5 d $ k &G A $ () > 1$ E . di alam samawi.jL !.MANHAJ HIDUP MUSLIM dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarga dan sahabat handainya. Kaum keluarga tempat si Muslim berteduh dan menumpang kasih bukanlah berdasarkan darah keturunan. mengikhlaskan semua itu kerana Allah sahaja bukan kerana mencari laba dan www. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. $] T&S% &_ -) 0 1$ # * !ur Maksudnya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Rupa bangsa si Muslim yang menjadi identiti. terhormat dan mulia. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. yang dia rela syahid di bawah kibarannya bukanlah panji-panji perkauman atau kebangsaan. bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri tertentu yang disebut sebagai "negeri Islam" dan mempunyai logo keislaman. juga harta benda dan keperluan hidupnya. jihad untuk kemenangan agama dan syariat tidak kerana sesuatu matlamat yang lain pembelaan terhadap "negara Islam" yang melaksanakan syariat Ilahi bukan kerana membela negara yang lain. Negara yang tetap dirindui oleh setiap Muslim itu bukanlah sekeping tanah tertentu. bukan berdasarkan kabilah. Islam bukan hanya sekadar suatu perkataan yang disebut di lidah sahaja. malah walaupun di sana ada rumahnya sendiri. Islam juga telah membebaskan mereka daripada sebarang kaitan darah. juga bukan suatu keturunan. negeri kelahirannya sendiri.jL Maksudnya: Maka demi Tuhanmu. Ya. bukan suatu bangsa. dan tidak pula berdasarkan suku sakat. juga tidak bererti kelahiran seorang yang ibu bapanya Muslim. Nah inilah dia Islam itu dan beginilah dia. kemenangan di bawah panji-panji aqidah. kaitan bercorak kebinatangan itu. sebab sesebuah negara itu belum dianggap menjadi negara Islam kecuali apabila ia patuh kepada ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam. Sesungguhnya Islam telah membebaskan umat manusia daripada terlekat dengan tanah. 5 a '? v$ .dakwah. bukan suatu persemendaan. Panji-panji yang menjadi lambang kemegahan hidup si Muslim. (Surah An Nisa: Ayat 65). bukan di bawah panji-panji yang lain. dan pengenalannya bukannya rupa bangsa dari suatu pemerintahan tertentu. bukan sekeping tanah.info 85 . Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. rumah para sahabatnya dan harta benda peninggalan mereka. supaya dapat mereka berlega naik ke langit tinggi. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Demikianlah halnya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam telah memerangi Mekah. walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak saudaranya.

" Sekali lagi kita ulangi bahawa setiap negeri yang memusuhi si Muslim mengenai aqidahnya. walaupun di dalam negeri itu ada keluarga si Muslim itu. manakala setiap negeri yang di dalamnya aqidah Islam dilindungi dan syariatnya dilaksanakan. !< $ 01$ RS$ ap N Q6 / 4 T&S $ !*." Di dalam peperangan seperti ini sahajalah adanya erti atau istilah "mati syahid" bukan di dalam mana-mana jua peperangan lain yang tidak mempunyai matlamat meninggikan agama ini. harta benda dan barang dagangan. adalah sebenarnya sebuah "negara Islam" walau dia tidak punya apa pun di dalam negeri itu: kaum keluarga. berperang kerana kebanggaannya. serentak dengan dakwaan itu Allah telah menangkisnya dengan menegaskan bahawa nilai penghargaan Allah kepada sesuatu kaum atau sesuatu individu hanya terletak kepada nilai iman sahaja.dakwah. < x= 3 $ $ 8 T $ !*.MANHAJ HIDUP MUSLIM kemegahan nama. kaum. ada bangsa sedarah sedaging dengannya. ada harta benda dan barang-barang dagangannya. suku. nescaya kamu mendapat petunjuk. saudara mara. Sebenarnya inilah tali persaudaraan yang layak untuk bani insan. Sesungguhnya sifat fanatik kepada kaum kerabat. 9 *)89 Maksudnya: Dan mereka berkata. Pengertian negara dan tanahair yang sebenar ialah: Negara yang dikuasai oleh aqidah dan syariat yang datang dari ALLAH sahaja. Apabila orang Yahudi mendakwa bahawa merekalah kononnya bangsa yang paling agung di dunia dengan gelaran "bangsa pilihan Allah" kerana kononnya mereka berasal dan keturunan orang baik-baik. melainkan kamu mengikuti www. Dari Abu Musa radiyallahu'anhu "beliau telah meriwayatkan: bahawa Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam telah ditanya mengenai halnya seseorang yang berperang kerana keberainan. yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sebagai busuk yang dengan sendirinya menimbulkan rasa mual dan jijik. ada kaum kerabat. dari keturunan Nabi-Nabi. sifat yang dikenal dan diiktiraf oleh umat manusia di zaman kemunduran roh dan jiwa. dan mempertahankan kepentingan keluarga dan kaum kerabat. maka negeri itu adalah negeri musuh "DARUL HARB". ikhlas kerana menunaikan perintah Allah LILLAHI "kerana Allah. bangsa sedarah sedaging. bangsa dan warna kulit adalah sifat fanatik yang kerdil dan memundurkan. serta membataskan kegiatan keagamaannya. inilah dia pengertian negara dan tanahair yang sesuai dengan MANUSIA. selain daripada mengawal mereka dari dilanda arus fitnah di dalam menghayati agama Allah. + X 9 - 7<4 $ +$ +) # p = $02 1 s $ 'f > 0 $ !< m 0 f < ) & H F@ %D$ 9H ) 7<4 $ !O 5 ^. "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. bukan untuk kebanggaan suatu negeri atau kaum. $0 '+@ $ $I / < V 5 _ F@$ J -& 9 9 < *)89 9 "J 2 !.info 86 . Firman Allah Subhanahu Wata'ala: ." Katakanlah: "Tidak. dan menyekatnya dari melaksanakan syariat Allah. manakala pengertian "rupa bangsa" pula ialah "aqidah" dan program hidup. dan berperang kerana semangat kebangsaan yang manakah satu dapat dimasukkan ke dalam senarai "berperang di jalan Allah?" Rasulullah telah menjawab dengan sabdanya: "Sesiapa sahaja yang berperang untuk menjadikan kalimah (agama) Allah itu yang paling tinggi dan agung maka dia adalah berperang di jalan Allah.

Firman: A 2$ 5 0 k $ !Yh+ 3? $ # A 4* %8A & X .dakwah. dan jika mereka berpaling. dan syirik dengan berbagai kepentingan yang kecil-kecil untuk keperluan jangka pendek. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. rupa bangsa dan keluarga yang sayugia menjadi pedoman yang menguasai hati setiap orang pendakwah kepada agama Allah. juga supaya tidak diresapi oleh berbagai bentuk syirik yang tersembunyi (syirik khafi). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. (Surah Al Baqarah: Ayat 135-138) Adapun bangsa yang menjadi pilihan Allah yang sebenar ialah bangsa MUSLIM yang hidupnya terus menerus di bawah bayangan panji-panji Allah. menyuruh kepada yang maaruf. isteri-isteri. yang sayugia diberitahu dengan terang dan lantangnya kepada seluruh umat manusia. supaya tidak bercampur-baur dengan penyelewengan yang dibawa oleh konsep ala jahiliyyah dan diseludup secara senyap-senyap. dengan Islam menjadi negara mereka. walaupun mereka berlainan bangsa dan warna kulit serta bumi tempat berpijak. (Surah Ali 'Imran: Ayat 110) Umat yang dirintis perjalanannya dan dipelopori pembentukannya oleh Abu Bakar bangsa 'Arab. syirik yang telah dikumpulkan Allah dalam sebelah tangan.% " > 'W $ # R_Yh+$ I0$%1 R 8 !.. perniagaan yang kamu khuatiri www.'' Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. anak-anak. dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman dengan Allah. sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Maksudnya: Katakanlah: "jika bapa-bapa. dengan aqidah sebagai pengenalan rupa bangsa mereka.. Bilal bangsa Negro (Habsyi) Suhaib orang Romawi dan Salman bangsa Parsi serta saudara-saudara mereka yang budiman. Ismail. harta kekayaan yang kamu usahakan. sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). +) " .. Allah menjadi pemerintah mereka dan Al-Qur'an sebagai Perlembagaan mereka. dengan bangsa. dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. lalu disuruh manusia memilih sendiri. iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan tanah. # $ Maksudnya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ishaq.MANHAJ HIDUP MUSLIM agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang yang musyrik. dengan kaum. Firman Allah: < $ & %1) \-4 5 0# R #= ?@ $ - %8 3 2 #4 k /' 0 &4 A $ <+ Y $ < C Y$ . kaum keluargamu. dan diletakkannya iman di sebelah tangan yang lain. Sibghah Allah. Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai negara. yang jejak mereka telah diikuti oleh beberapa generasi lagi selepas mereka.. Dan siapakah yang lebih baik sibghah-Nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah. Ya'qub dan anak cucunya.info 87 . dengan keturunan. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. saudara-saudara.

info 88 . Setiap pendakwah mesti meyakinkan diri sendiri untuk ditanam keyakinan kepada orang bahawa: tiada Islam di dalam negara yang tidak dikuasai oleh Islam dan tidak berjalan di dalamnya syariat Allah dan tiada negara Islam selain daripada yang dikuasai oleh Islam dalam segenap urusan pemerintahannya syariat Allah tiada negara Islam kecuali negara yang menghayati Islam. Perlu benar diyakinkan bahawa tiada alternatif bagi iman selain daripada kufur. adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya. begitu juga mengenai ciri-ciri negara musuh dan dengan konsep negara Islam. maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." (Surah Al Taubah: Ayat 24) Demikian juga tidak wajar sama sekali timbulnya rasa ragu dan syak wasangka mengenai hakikat jahiliyah dan hakikat Islam di dalam hati para pendakwah Islam. yang berkuasa di dalamnya program dan undangundangnya. perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai.MANHAJ HIDUP MUSLIM kerugiannya dan rumah-rumah usahakan. www. tiada alternatif lain bagi Islam selain daripada jahiliyyah dan tiada alternatif lain bagi kebenaran melainkan kesesatan jua. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasiq.dakwah. sebab sering berlaku kekeliruan mengenai ini.

untuk Islam. malah mereka takut sekali untuk membayangkan saat kalau-kalau pemerintahan Islam itu datang. Yang lebih aneh lagi daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawapan-jawapan yang diberikan oleh para ulama Islam. "Masalah Seks Para Pemuda" dan lain-lain sebagainya. Jadi Islam dapat diambil sebagai suatu keseluruhan dan dapat pula ditinggalkan sebagai suatu keseluruhan Tetapi kalau Islam diminta untuk mengeluarkan pendapa dalam urusan yang kecil-kecil sedangkan masalah-masalah itu sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah asas (pokok atau dasar) yang besar-besar yang menjadi dasar kehidupan dan masyarakat. la diminta untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah yang tidak ditimbulkannya. yang segi-seginya saling berjalinan dan saling mendukung. maka sistem ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kenyataan hidup. padahal sistem Islam itu sebagai keseluruhan diusir dari sistem kemasyarakatan. Islam adalah satu sistem kemasyarakatan yang lengkap. Apakah urusan Islam sekarang ini dengan masuk tidaknya wanita ke dalam parlimen? Apakah urusan Islam dengan masalah wanita dan laki-laki bergaul bebas atau tidak? Apakah urusan Islam dengan masalah apakah wanita boleh bekerja di luar atau tidak? Apakah hubungan Islam dengan suatu persoalan dari persoalan-persoalan yang dipunyai oleh sistemsistem yang dilaksanakan dalam masyarakat ini. Persoalan-persoalan itu timbul dari watak sistemsistem yang dilaksanakan dalam masyarakat dan timbul kerana dijauhkannya Islam dari lapangan kehidupan. Demikian pula setiap sistem mempunyai penyelesaian-penyelesaian untuk menghadapi persoalan dan masalah yang timbul dari watak dan kaedahnya. Sistem ini berbeza wataknya. "Wanita dan Kerja". Hanya pada saat inilah kita mungkin meminta pendapat dari sistem ini mengenai persoalan-persoalan yang timbul. Fikiran logik yang sesungguhnya akan berpendapat: Siapa yang bermaksud meminta pendapat dari suatu sistem tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Islam diminta untuk mengemukakan penyelesaiannya. sewaktu pelaksanaannya. dan kesediaan mereka untuk ikut serta dengan para penanya itu dalam perdebatan tentang pendapat Islam dan hukum Islam. Hairan sekali kenapa Islam diminta pendapatnya dalam suatu negara di mana sistem Islam itu tidak dilaksanakan. mengenai masalah-masalah seperti "Wanita dan Parlimen". dan dari sistem yang kita pakai sekarang ini. yang tidak percaya kepada Islam. Tetapi yang aneh setelah itu. Sudah pasti bahawa sistem Islam itu tidak ikut serta dalam menimbulkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini. maka masalahmasalah kecil seperti ini tidak boleh diterima oleh orang Islam. diusir dari perundang-undangan negara dan diusir dari kehidupan bangsa? Islam adalah suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi-bahagi.dakwah. gagasannya tentang kehidupan dan cara-cara pelaksanaannya dari sistem-sistem Barat. www. dan ia tidak ikut serta dalam menimbulkannya.info 89 . adalah bahawa Islam banyak sekali diminta pendapatnya mengenai persoalan-persoalan itu. "Wanita dan Pergaulan Bebas". Setiap sistem mempunyai masalah-masalah yang timbul dari penerapannya dan mempunyai persoalan-persoalan yang sesuai dengan watak dan pengaruhnya di alam nyata. Lalu setelah itu baru dilihat apakah masalah-masalah itu masih ada atau menghilang. Perbezaan ini adalah perbezaan pokok dan menyeluruh. dan tidak suka kepada pemerintahan Islam? Kenapa masalah-masalah perincian ini diminta untuk disesuaikan dengan hukum Islam. Orang-orang yang meminta agar Islam mengeluarkan pendapatnya dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak suka kalau Islam itu memerintah.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEEMPAT BELAS AMBIL ISLAM SELURUHNYA ATAU TINGGALKAN ISLAM SAMA SEKALI Setiap sistem mempunyai falsafah dan gagasannya atau rancangannya tentang kehidupan. atau berubah bentuk dan unsurnya (bahagiannya). jangankan oleh seorang ulama. dalam suatu negara yang tidak diperintah oleh Islam dan sistem Islam tidak dilaksanakan. dalam membahas persoalan-persoalan seperti itu. dalam perincian-perincian seperti itu.

Islam mendidik manusia dengan suatu pendidikan tertentu. laksanakanlah keadilan Islam yang telah diwajibkannya untuk semua orang. jikalau mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam. Suatu masyarakat yang setiap tahunnya mengambil pukul rata seperduapuluh dari modal. mengatur masalah-masalah mereka atas dasar-dasar tertentu. untuk kepentingan perbendaharaan negara. dalam masyarakat. apa hubungan Islam dengannya. semua wang yang diperlukan oleh negara untuk memelihara masyarakat dari penyakit-penyakit. dan tidak menghubungkan seluruh kehidupan dengan Allah dan juga tidak dengan syariat Allah.info 90 . dengan semua masalah yang tidak akan pernah dikenal oleh suatu masyarakat Islam yang benar? Ciptakanlah masyarakat Islam yang diperintah oleh hukum Islam dan prinsipprinsip Islam. untuk menghias diri dan memperlihatkan bahagian-bahagian badan. bukan yang ditimbulkan oleh suatu sistem yang lain yang bertentangan dengan Islam. menciptakan unsur-unsur kemasyarakatan perekonomian dan perasaan tertentu. masih berapa orangkah yang masih memerlukan pertolongan. Sedangkan orang-orang yang menjawabnya dengan fiqh Islam. Kemudian setelah itu baru diminta pendapat Islam tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Islam itu sendiri. Demikian pula ada di antara orang yang bertanya kepada anda tentang masalah seks (nafsu kejantinaan) di kalangan pemuda. dan melaksanakan suatu sistem kemasyarakatan lain yang tidak dikenal oleh Islam. di rumah. dan juga bukan dari sistem Islam. didiklah wanita dan laki-laki dengan pendidikan Islam yang sesungguhnya. dan ciptakanlah jaminanjaminan kehidupan yang telah ditentukan oleh Islam untuk semua orang. Sedangkan masyarakat Islam adalah suatu masyarakat lain: suatu masyarakat di mana setiap orang di dalamnya dijamin rezekinya. Baru setelah ini kita bertanya kepada para wanita: Apakah ia masih ingin untuk ikut dalam parlimen. atau apakah pendidikannya di waktu itu akan memeliharanya dari naluri-naluri kebinatangan. baik yang sehati mahupun yang sakit. kerana kepentingankepentingan kehidupannya tidak memerlukannya lagi. Dan setelah itu diambilnya lagi tanpa ikatan dan tanpa syarat. tidak mendidik jiwa kemanusiaan. baik yang bekerja atau yang menganggur.dakwah. telah melakukan dua macam kesalahan sekaligus. bukan dari keuntungan. Ribuan pencuri yang terdapat setiap tahun bukanlah akibat dari masyarakat Islam. Tanyakanlah kepadanya: Apakah ia ingin untuk bergaul bebas dengan laki-laki. kerana ia merasa malu kepada Allah? Pada saat-saat tertentu ada orang-orang yang bertanya: Apakah kita akan memotong tangan ribuan pencuri setiap tahun demi untuk melaksanakan hukum Allah? Orang-orang ini juga melakukan kesalahan yang sama. adalah seperti berikut: Pertama-tama jadikan Islam memerintah seluruh kehidupan. Para pencuri itu adalah hasil dari suatu masyarakat yang membolehkan adanya orang-orang yang lapar dan miskin. dan memerintah manusia dengan suatu hukum tertentu. dalam dasar-dasar perundangan-undangan dan dalam prinsip pendidikan. atau menghilang dengan sendirinya. dan perasaannya akan menyerunya untuk bertindak dengan penuh tata kesopanan.MANHAJ HIDUP MUSLIM Jawapan yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta pendapat tentang suatu persoalan perincian dari masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang tidak percaya kepada agama Islam dan tidak mengakui hukum Islam. Ia merupakan hasil dari suatu masyarakat lain yang telah mengusir Islam dari kehidupannya. Jadi pertamatama: Laksanakanlah Islam itu sebagai suatu keseluruhan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Jadi laksanakanlah sistem itu terlebih dahulu. Berapa orang pencurikah yang masih mahu melakukan pencurian. kita dapat melihat apakah masalah-masalah yang ditanyakan itu masih ada dalam masyarakat. sedangkan perutnya dipenuhi oleh makanan dan hatinya dipenuhi oleh keimanan. Setelah itu baru lihat. tanpa mengemukakan penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. Setelah itu. Tetapi sebelum hal ini dilakukan. www. dari hawa nafsu kebinatangan. di sekolah. atau ia merasa tidak perlu lagi untuk mencuba masuk parlimen itu kerana jaminanjaminan yang ada telah cukup? Tanyakan kepada wanita-wanita itu: Apakah ia masih ingin untuk bekerja di pejabat-pejabat pemerintah? Ia tidak akan ingin bekerja. suatu masyarakat yang tidak menyediakan makanan yang cukup untuk jutaan orang. baik yang kuat mahupun yang lemah.

kerana perbendaharaan negara akan membantu orangorang yang ingin hidup baik dalam sebuah rumah tangga. Ini kalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. Segala bentuk keupayaan dan tenaga mereka itu harus diarahkan kepada pelaksanaan sistem Islam dan hukum Islam dalam segala segi kehidupan. walaupun saya amat memuliakan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengatakannya: Mereka itu telah menjadikan Islam benda olok-olok dan sesuatu yang mentertawakan. Inilah yang lebih sesuai untuk kehormatan Islam dan kehormatan orang-orang yang menyeru kepada Islam. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat gambar-gambar telanjang. Dan saya juga berpendapat bahawa jawapan yang diberikan kepada pertanyaan seperti itu sama dengan ikut serta dalam memperolok-olokkan Islam yang dilakukan oleh para ahli memberikan fatwa. Lalu mereka meminta pendapat Islam tentang masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda itu.info 91 . menuntut agar wanita jangan diberi hak untuk memilih dan dipilih. Pendidikan Islam itu harus menguasai sekolah. Jadi kalau anda ingin memperoleh gambaran pendapat Islam tentang masalah kejantinaan dalam kalangan pemuda. Segala yang terdapat di sana membangkitkan syahwat mereka. seperti filem-filem dan nyanyi-nyanyian Abdul Wahab dan kuncu-kuncunya. pada waktu itu Islam diusir dari segala bidang kehidupan. www. Islam harus diambil sebagai suatu keseluruhan dan dibiarkan untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupan sebagai suatu keseluruhan. apakah para pemuda masih mempunyai masalah di bidang seks atau tidak.MANHAJ HIDUP MUSLIM Orang-orang ini melihat kehidupan pemuda-pemuda yang hidup dalam suatu masyarakat yang bukan Islam. yang berkeliaran di setiap tempat. yang dapat menghilangkan kehendak dan pemikirannya.dakwah. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat akhbar yang menyiarkan gambar telanjang. rumahtangga. dan masyarakat. kata-kata yang cabul atau lucah dan jenaka yang cabul. bukan sebelumnya. dan semuanya itu untuk keuntungan syaitan. maka ini adalah persoalan lain. saya menganggap semuanya ini sebagai mempermain-mainkan Islam dan memperolok-olokkan Islam. Segala yang terdapat di sana merangsang naluri (keinginan) mereka. menyebarluaskan fitnah dan kekacauan. Baru setelah itu dilihat. Mereka seharusnya menuntut agar Islam itu menguasai sistem masyarakat dan undang-undang antarabangsa. wanita-wanita yang suka menggoda orang lain atau digoda. atas nama Islam. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat minum-minuman keras yang mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sopan. Kalau mereka benarbenar ikhlas dalam berdakwah Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah membuat keributan dalam keadaan aman tidak memikul bebanan (risiko) sedikitpun. Akhirnya masyarakat Islam itu akan mempersiapkan pemuda untuk dapat hidup bersuami-isteri dengan cepat. yang dijumpai di setiap tempat. filem-filem cabul dan nyanyian-nyanyian cabul. kerana mereka membatasi semua persoalan dalam perincian-perincian seperti ini. (Diterjemahkan dari buku Al-Syahid Sayyid Qutb yang bertajuk "Dirasah Al-Islamiyyah"). maka pertama-tama laksanakanlah sistem Islam secara keseluruhan. atau melarangnya untuk bekerja atas nama Islam. atau memanjangkan bajunya atau lengan bajunya atas nama Islam. Orang-orang yang berteriak-teriak sekarang ini. yang saya ingin agar sekurang-kurangnya sebahagian dari badan-badan dan kelompokkelompok harus jangan terlibat di dalamnya. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat pemudi-pemudi yang berbaju singkat atau bertelanjang. Saya menganggap semua permintaan pendapat yang diajukan kepada Islam mengenai suatu persoalan yang tidak ditimbuikan oleh sistem Islam. maka saya minta maaf kalau saya katakan.

pura-pura dan pembohongan! Ini adalah satu perbuatan jenayah yang kejam. Setiap hari manusia semakin hampir dengan jurang yang menakutkannya.info 92 . seperti yang dinyatakan oleh tokoh antarabangsa yang terkenal itu. maka jelaslah. Dulles. Islamlah sahaja yang sanggup mewujudkan satu sistem yang realistik dalam kehidupan manusia. seperti tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di setiap tempat. Islam terus kekal dalam keperibadian masyarakat dan negara yang pernah dilindunginya. yang disebabkan oleh kebudayaan yang bertentangan dengan fitrah dan keperluan hakiki manusia. Kalaulah Kaum Salib di Timur berjaya seperti kejayaannya yang dicapai di Sepanyol pada masa dulu atau seperti Kaum Yahudi yang telah berjaya di Palestin pada masa kini. mereka yang menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan setiap pertanda yang membuktikan kemunculan sistem Islam. sehingga dapat diwujudkan suatu keseragaman yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya pada sepanjang sejarah. Yang dapat menolongnya hanyalah agama ini. konsep dan cara. Tetapi tindakan memerangi Islam dengan berbagai cara yang melampau itu tidak akan dapat melunturkan keyakinan kami yang mutlaq bahawa masa depan adalah di tangan Islam. Islam telah membuktikan kesanggupannya mempertahankan diri dari sebarang tindakan ganas yang lebih kejam dan lebih keras di sepanjang hayatnya.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KELIMA BELAS MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM Apabila terbukti bahawa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia daripada bahaya yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan materialisme yang amat meluas. Manusia yang malang dan sedang ditimpa bencana. demi untuk mempertahankan Islam. Apabila semuanya itu telah terbukti. seperti yang dinyatakan oleh Mr. www. di setiap tempat di dunia ini dengan segala macam rencana. diikat dengan rantai kebudayaan materialisme yang mempesona. Islam telah berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan telah mencapai kejayaan dan kini terus kekal. Islam sahaja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah penciptaan kebendaannya dengan langkah-langkah kemuliaan rohaninya. Mereka diancam oleh kejayaan falsafah materialisme menguasai kemanusiaan. Kaum Mamluk yang telah menyelamatkan daerah itu dari serangan Tartar bukanlah bangsa Arab tetapi salah satu suku bangsa Tartar. maka Islam sahaja yang dapat memberi manusia suatu sistem yang sesuai dengan kejadian dan keperluan hakikinya. mencari-cari sistem yang seperti ini. Dulles yang berteriak. Manusia yang diseret ke jurang kehancuran. Islam telah menyelamatkan tanah airnya di Timur dari serangan bangsa Tartar dan dari serangan-serangan Kaum Salib.dakwah. dan mengaburinya supaya tidak diketahui oleh manusia. Namun mereka sanggup bertahan di depan serangan anak bangsanya sendiri. kerana mereka adalah Kaum Muslimin. setelah tunjangnya dibongkar sama sekali. mereka yang memburuk-burukkan Islam dengan berbagai tipu daya. tidak ada lagi bangsa dan negara Arab Sepanyol pada masa dulu dan Palestin pada masa sekarang kedua-duanya menjadi saksi bahawa kalaulah Islam telah diusir dari satu negeri tentunya bahasa dan nasionalisme di sana akan hilang. agama yang sedang diperangi oleh musuh manusia. yang dilakukan terhadap seluruh umat manusia. sedangkan Islam pada waktu itu tidak bersenjata sama sekali. Mereka bertahan dengan mengambil inspirasi dari aqidah Islam dan dengan kepimpinan jiwa Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah. selain daripada di bawah naungan Islam itu sendiri. yang sedang mengharapkan kelahiran penyelamat. sebagai pemimpin pembinaan jiwa dan pejuang di baris hadapan. tentulah tidak ada lagi nasionalisme Arab. betapa besarnya jenayah yang dilakukan terhadap seluruh manusia oleh mereka yang melakukan kekejaman terhadap tokohtokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di mana-mana — terutamanya Mr.

sebagai hakikat yang telah diketahui oleh orang Perancis dan Kaum Salib. pada waktu Perancis menganggap bahasa Arab sebagai bahasa asing dan melarang orang menyebarkannya melalui pengajaran. seperti Islam yang ada di dalam hati Al-Zahir Bibrars dan Al-Muzaffar Quts dan Al-Malik Al-Nasir dalam memerangi Kaum Tartar yang biadab. iaitu Sudan. iaitu Mesir dan di bahagian Selatan. Bahkan pada waktu nilai-nilai utama yang terlambang dalam bahasa dan kebudayaan telah hancur. Islam telah menyebabkan Arabisme terus merebak di sana. bukan terhadap bangsa Arab dan bukan pula terhadap orang-orang Algeria. Islam telah bertempur di Cyrenaica dan Tripoli dalam menghadapi serangan Itali. Tuhan sekalian hamba. Oleh kerana itu juga mereka ingin menukarnya dengan nilai-nilai dan konsep-konsep yang lain. jiwa antimusuh terus membara di Algeria kemudian dimarakkan sekali lagi oleh 'Abdul Hamid bin Badis lalu apinya menjulang sekali lagi. Dalam revolusi besar Mahdi. Kaum Salib sedunia dan imperialisme antara bangsa diharapkan akan merasa lega. pada waktu dia menyelamatkan keislaman daerah itu dari serangan Kaum Salib. Kalau kita lihat kembali pernyataan-pernyataan Mahdi yang agung itu dan surat-surat Uthman Daqnah kepada Kitchner. bangsa Arab dan bahasa Arab. Oleh kerana musuh-musuh Islam menyedari ciri-ciri Islam yang istimewa itu maka mereka bangun menentangnya dengan beberapa taktik dan teknik kotor seperti penindasan. dalam keserasiannya dengan fitrah manusia dan dalam kesanggupannya memenuhi keperluannya yang hakiki.MANHAJ HIDUP MUSLIM Salehuddin Al-Ayyubi telah menyelamatkan daerah itu dari kehancuran Arabisme. selama Islam masih hidup dengan subur di dalam hati norani manusia. Islam berjuang tanpa senjata. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik penentangannya terhadap penghambaan diri terhadap manusia dan memilih penghambaan diri terhadap Allah. Islam telah berjuang di Algeria selama seratus lima puluh tahun. yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan yang sengit. Pemberontakan yang pertama di Morocco adalah terpancar dari jiwa Islam. Oleh itu mereka mengisytiharkan peperangan terhadap Kaum Muslimin. akan menghalang perjalanan mereka di Algeria. dalam kesederhanaan.info 93 . Dengan demikian Zionisme sedunia. Dari sanalah bersumbernya perjuangan Umar Al-Mukhtar yang gigih dan penuh semangat kepahlawanan. padahal dia adalah kearaban daerah itu dan bahasanya. Kekuatan itu terletak di sebalik dasar tidak menerima pemberian selain daripada Allah dan menolak sebarang tindakan untuk tunduk kepada sesiapa pun selain kepadaNya. Islam tidak pernah menundukkan kepalanya kepada mereka. kerana mereka adalah Kaum Salib. Di pusat-pusat gerakan Sanusi dan markas mereka. dengan semangat yang tinggi dalam menentang musuh. timbullah bibit penentangan itu. Oleh itu ketewasan rohani tidak akan terjadi. kejelasan dan kelengkapannya. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik tindakannya melindungi penganut-penganutnya dari ditimpa oleh sebarang pancaroba dan melindunginya dari sebarang kuasa yang tidak berperikemanusiaan. lalu mereka bangkit memerangi bangsa penakluk yang akhirnya mereka beroleh kemenangan. Inilah hakikat yang hendak dihapuskan oleh golongan pelampau dan penyesat. Dengan ini sahaja. Islam yang ada di dalam hati noraninya yang telah memerangi Kaum Salib. Islam telah mempelopori rakyat Sudan untuk bangkit menentang pendudukan Inggeris di Lembah Nil bahagian Utara. Zahir AlBarbari (Barber Law) iaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Perancis pada tahun 1931 untuk mengembalikan suku-suku Barbar kepada faham animisme di sana dan memisahkan mereka dari syariat Islam adalah merupakan cetusan api yang membakar semangat perjuangan Morocco dalam menentang orang-orang Perancis. tipu helah dan penaklukan. kerana faktor kekuatannya tersembunyi di sebalik hakikatnya yang unggul. Mereka percaya bahawa Islam. Cromer dan Taufiq kita dapat melihat ketokohan dan keagungan peribadi seorang pejuang Islam yang tulen. Sesungguhnya ciri-ciri khas Islam yang kukuh inilah yang menyebabkan musuh- www.dakwah. kerana mereka itu Kaum Salib yang menjadi musuhnya. pada waktu itu hanya Islam yang masih teguh dalam hati setiap penduduknya. walaupun pada beberapa ketika mereka mengalami kekalahan zahir.

tekanan dan tentangan. Tetapi Rasulullah tahu kebenaran yang dibawanya. lalu tidak terjadi apa-apa. setiap kali Suraqah mendekati orang yang diburunya. Tidak mungkin ada kebenaran dengan bentuknya yang tertentu dan kebatilan dengan bentuknya yang lain pula. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam fikiran Suraqah mengenai tawaran yang aneh yang dibuat oleh Rasulullah yang hanya ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Ia pasti kebenaran akan dapat mengatasi kebatilan. lebih besar daripada setiap kebudayaan yang lahir untuk menetang fitrah. Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda: (maksudnya) Hai Suraqah! Inginkah engkau memperolehi kalung Raja Parsi? Nabi berjanji akan memberinya kalung Syahinsyah Parsi (Raja segala Raja). bahawa seluruh manusia tidak boleh mengabaikannya begitu lama seperti yang kami tegaskan di bahagian permulaan buku ini. pasti akan terjadi dalam suasana yang serupa. kudanya tersungkur. namun masa depan tetap di tangan Islam. meskipun kedapatan keadaan yang sedemikian. sebagai tanda ia mesti akan mati. Keperluan manusia terhadap sistem ini tidak kurang utamanya jika dibandingkan dengan keperluan mereka pada masa lalu.info 94 . Kita tidaklah bersendirian. Pentingnya sistem ini pada masa kini sama dengan pentingnya pada masa lalu. Pada waktu Suraqah bin Malik memburu Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radiyallahu'anhu perjalanan berhijrah ke Madinah yang tidak diketahui oleh orang Quraisy.dakwah. Berdasarkan hakikat sistem hidup Islam dan berdasarkan keperluan manusia kepada sistem itu. Sesungguhnya yang menentukan kejayaan dalam persoalan ini bukanlah kehebatan yang batil dan bukanlah kekuatan tekanan yang ditujukan kepada Islam. Inilah sebenarnya hakikat perjuangan dan inilah tujuan mereka yang utama. Tetapi. Oleh itu kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi keadaan yang pasti akan terjadi. Pada waktu Suraqah sudah putus asa dan berhasrat untuk kembali. Sekarang kita berada di dalam suasana yang seperti ini. dengan kejahilannya yang ada di sekeliling kita. Kalau fitrah telah berlawanan www. Oleh itu kita perlu yakin bahawa apa yang pernah terjadi dalam satu suasana. kerana dia juga sebagai orang yang berhijrah secara sulit. Pohon yang tua itu (Jahiliyyah) telah rosak seluruh akar-umbinya dan tidak dapat menerima air dan baja. dengan segala suasana yang mengelilinginya dan dengan segala tanda-tandanya. keadaan yang telah diberi tanda-tandanya oleh segala-galanya yang ada di sekeliling kita. Ia merupakan simpanan tenaga yang banyak dan besar. Benih yang baik yang ditangannya (Rasulullah) adalah benih yang wajar untuk ditanam dan untuk tumbuh. Yang menentukan dalam persoalan ini adalah kekuatan kebenaran. kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goncang iaitu bahawa masa depan adalah di tangan agama ini. jika dibandingkan dengan seluruh sistem yang dimiliki oleh manusia. sebagaimana ia mengetahui kebatilan orang-orang Jahiliyyah pada masa itu. yang berupa tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh pejuang kebangkitan Islam di setiap tempat dan lantaran menyedari akan luasnya daerah yang dikuasai oleh kebudayaan materialisme. bahawa ia mempunyai peranan yang perlu dilaksanakan di bumi ini — sama ada ia disukai oleh musuh-musuhnya atau tidak. meskipun banyak kenyataan yang cuba mempesonakan kita. Kita tidak perlu bimbang lantaran adanya perkembangan di sekeliling kita.MANHAJ HIDUP MUSLIM musuhnya begitu bernafsu untuk menelan tanahair Islam. kerana ingin akan hadiah yang amat menarik hati yang ditawarkan oleh orang Quraisy kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah dan sahabatnya atau memberi kabar beritanya. Kami tidak berhajat untuk melanjutkan perbincangan mengenai hakikat ini. bahawa peranan ini tidak dapat dilakukan oleh kepercayaan atau sistem yang lain. Di sini cukuplah kalau kami mengemukakan satu gambaran kenyataan sejarah Islam yang barangkali paling sesuai untuk tujuan tersebut. Ia mencuba lagi. Keyakinannya terhadap hal ini tidak dapat digoncang lagi. Semua bahagian pokok itu telah rosak. dan kesanggupannya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tindakan. fitrah alam semesta dan fitrah manusia. kerana kita mempunyai kekuatan fitrah. dan ia telah berjanji hendak merahsiakan perihal kedua-duanya.

. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat kehidupan manusia dan keperluannya yang hakiki yang sentiasa berubah-ubah. perjuangan yang panjang . setaraf dengan pengalaman kita. sama ada perlawanan itu lama atau sekejap. www. maka fitrahlah yang akan menang. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang peradaban dan kebudayaan masa kini dan mempraktikkan peradaban dan kebudayaan itu dengan tujuan untuk menguji dan memilih. Kita perlu meningkatkan ibadah kita semata-mata kerana Allah. Kita perlu meningkatkan diri kita ke peringkat yang setara dengan kemahuan Islam.info 95 . demi untuk membebaskan fitrah dari runtuhan berbagai kepalsuan yang menimbusi fitrah itu dan untuk meletakkan fitrah di atas segala-galanya. Ada suatu hal yang harus kita perhitungkan. Kita tolak apa yang patut ditolak dari kebudayaan itu dan kita ambil apa yang patut kita ambil.MANHAJ HIDUP MUSLIM dengan kebudayaan. sukar dan lama. tetapi merupakan perjuangan yang jelas . perjuangan yang tulen. Sesungguhnya kita masih belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya selagi kita tidak menyembahnya dengan sebenarbenarnya. . Ini adalah perjuangan yang pahit. Sadaqa' Llahu'l ‘Azim. melainkan setelah kita dapat menguasainya dengan pengetahuan dan pengalaman. berdasarkan pengalaman. Dan Allah bersama-sama kita. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah berkuasa untuk melaksanakan urusanNya. Kita menghadapi perjuangan yang pahit.dakwah. Kita tidak akan dapat menentukan sesuatu yang patut kita ambil dan sesuatu yang patut kita tinggalkan.. Dari pengetahuan dan pengalaman kita akan mempunyai kuasa untuk membuat pilihan. Kita perlu meningkatkan kesedaran kita terhadap keadaan sekitar dan meningkatkan kefahaman kita terhadap berbagai teknik dan taktik masa kini. Untuk satu perjuangan yang pahit kami perlu membuat persediaan dalam tempoh yang lama. . kita akan hidup dengan kebudayaan itu..