Kompilasi Karangan

5ayyid Qutb dan Abu! A'!a A!-Maududi
Siri Tarbiyyah
Manhaj lidup Muslim
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
2
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
3
DAFTAR ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN Muka surat
Kata Pengantar ......................................................................... 3
Muqaddimah ............................................................................ 4
BAB PERTAMA
Pentingnya pengetahuan bagi seorang Muslim ........................ 6
BAB KEDUA
Perbezaan di antara seorang Muslim dengan seorang Kafir …..10
BAB KETIGA
Masalah-masalah yang wajib direnungkan............................. 15
BAB KEEMPAT
Makna Kalimah Tayyibah ..................................................... 20
BAB KELIMA
Kalimah Tayyibah dan Kalimah Khabithah .......................... 26
BAB KEENAM
Tujuan beriman kepada Kalimah Tayyibah .......................... 32
BAB KETUJUH
Siapakah yang digelar Muslim? ............................................. 36
BAB KELAPAN
Ujian Keimanan ..................................................................... 44
BAB KESEMBILAN
Ciri-ciri Islam yang sebenarnya.............................................. 49
BAB KESEPULUH
Apakah tujuan patuh kepada Allah ...................................... 54
BAB KESEBELAS
Perbezaan antara Din dan Syari'ah ...................................... 59
BAB KEDUABELAS
La Ilaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim ............................. 66
BAB KETIGABELAS
Rupabangsa Muslim dan 'Aqidahnya ................................... 77
BAB KEEMPATBELAS
Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan Islam sama sekali… 90
BAB KELIMABELAS
Masa depan di tangan Islam ................................................. 93
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
4
¸¸¸`.¸, ¸<¦ ¸_.´ .-¯¸l¦ ¸¸,¸>¯¸l¦
Kata Pengantar Dari Penerbit
Alhamdulillah, dengan rahmat kemurahan Allah buku ini dapat diterbitkan. Usaha
menerbitkan buku ini kami lakukan kerana kandungannya merupakan keperluan asas dalam
rangka memahami Islam dan ajarannya. Setiap insan yang mengaku dirinya sebagai Muslim
wajib mengetahui syarat-syarat yang diperlukan bagi membolehkan dirinya diterima di sisi
Allah sebagai ummat Islam.
Pengakuan sebagai Muslim tidak mendatangkan sebarang erti kepada seseorang
seandainya kepercayaannya, keimanannya, akhlaqnya budiperangainya dan 'amal kerjanya
sama seperti orang bukan Islam. Orang yang digelar Muslim itu mempunyai identitinya
tersendiri dan mereka mempunyai panduan yang tersendiri pula dari Allah Subhanahu wa
Ta'ala bagi menjamin kejayaan, keselamatan dan kemulian hidup mereka.
Buku ini Insya Allah akan menjelaskan secara terperinci makna dan pengertian Iman,
Islam dan Muslim. Memandangkan kandungannya yang sungguh baik kami berharap buku ini
bukan sahaja menjadi bahan bacaan para penuntut yang ingin mendalami kefahamannya
tentang Islam malah ia akan digunakan dalam kumpulan-kumpulan perbincangan (usrah)
yang sejak akhir-akhir ini menjadi satu intitusi tarbiyyah yang berkesan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
5
Muqaddimah
Risalah yang bertajuk "Lailaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim" ini sudah memberi
gambaran bahawa kandungan-nya khusus membincangkan hubungan kalimah Lailaha
IllAllah dengan perjalanan hidup mereka yang digelar Muslim. Ya, memang tidak syak lagi
kita merasa berkewajipan menjelaskan secara terperinci pengertian kalimah syahadah setepat-
tepatnya untuk kefahaman seluruh ummat Islam, kerana itulah kewajipan paling awal yang
wajib kita dahulukan.
Sebelum membincangkan pokok-pokok Islam yang lainnya sebagai manifestasi dari
kefahaman dan keyakinan dari kalimah syahadah, seseorang Muslim itu wajib memahami
Kalimah Syahadah yang dilafazkannya. Adalah menjadi satu kecacatan yang amat besar dan
dapat dikatakan keganjilan yang sungguh aneh apabila seseorang yang digelar Muslim tidak
memahami konsep atau tasawwur Kalimah Syahadatain yang diucapkannya sebagai
pengakuannya menerima ajaran Islam sebagai agamanya dan mengaku pula dirinya
bergabung dengan kelompok ummat manusia yang digelar Muslim.
Sesungguhnya Kalimah Syahadatain yang wajib dilafazkan oleh setiap Muslim itu
mempunyai makna dan kesan yang amat mendalam bagi kehidupan seorang Muslim. Lafaz
tersebut merupakan satu iqrar dan pengisytiharan bahawa dirinya telah keluar dari sebarang
bentuk perhambaan sesama makhluk dalam apa jua bentuk sekalipun. Sebaliknya dengan
iqrar itu ia telah mengisytiharkan bahawa kepada Allahlah ia meng'abdikan diri dalam
keseluruhan hidupnya: begitu juga dengan peraturan dan undang-undang hidupnya di mana
hanya undang-undang dan peraturan yang datang dari Allah dan RasulNya sahaja yang layak
menjadi panduan dan pegangan hidupnya.
Pegangan dan kepatuhan ini adalah manifestasi dari pengakuan tauhidnya bahawa
Allahlah mencipta 'alam ini, pemiliknya dan Dialah yang mentadbir seluruh 'alam ini.
Allahlah Tuhan Yang Maha Sempurna sifat ketuhananNya dan suci Ia dari sebarang
kecacatan dan kerendahan yang terdapat pada makhluk.
Mengaku kesempurnaan dan ketinggian sifat-sifat Allah bermakna mengaku
kesempurnaan dan kemulian undang-undang dan peraturan ciptaanNya. Oleh yang demikian
bagi seorang Muslim sudah semestinya pengakuan Syahadahnya diikuti dengan 'amalan yang
menyempurnakan tuntutan iqrarnya itu.
Tanpa kefahaman dan 'amalan di atas ia tidak berhak sama sekali mengaku dirinya
sebagai Muslim apalagi sebagai Mu'min kerana iqrar yang dilafazkan itu adalah iqrar palsu
yang tidak ada makna dan isinya.
Kenyataan ini dapat ditegaskan berdasarkan kepada sebuah hadith Nabi SAW yang
mulia;


Bukanlah iman itu dengan berangan-angan, bukan juga dengan perhiasan tetapi ia adalah
sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan 'amal.
Dalam sebuah hadith Rasulullah yang lain, Baginda SAW bersabda:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
6

Maksudnya:
Iman itu ialah pengenalan (pengakuan) dengan hati, ucapan dengan lidah dan 'amalan
dengan anggota badan.
Kedua-dua hadith yang mulia ini membuktikan bahawa Iman itu adalah hasil pengakuan
kebenaran di dalam hati, dan dikuatkan dengan iqrar dengan lidah serta dibuktikan dengan
'amalan-'amalan dan perbuatan yang dituntut oleh kalimah itu.
InsyaAllah bab berikut ini kami susunkan beberapa tulisan dua tokoh besar gerakan
Islam; Al-Syahid Sayyid Qutb dan Al-Ustaz Abu A'la Al-Maududi yang kami kutip dari
beberapa buah buku tokoh-tokoh ini. Buku ini mengandungi lima belas bab semuanya, di
mana sebelas bab yang pertama dari buku ini adalah dari tulisan Al-Ustaz Maududi manakala
yang selebihnya adalah tulisan Al-Ustaz Al-Syahid Sayyid Qutb.
Saya percaya, InsyaAllah perbincangan dan kupasan yang dikemukan dalam risalah ini
akan memberi manfaat yang amat besar kepada para pembaca sekelian khususnya para pelajar
yang belum lagi mendalami tasawwur Islam dan hubungannya dengan 'aqidah. Dengan
penerangan-penerangan dan kupasan-kupasan yang tegas dan mudah difahami ini para
pembaca akan dapat melihat dengan jelas hubungan di antara 'aqidah dengan syari'at dan
'ibadat yang merupakan dasar dan intisari yang paling penting dalam ajaran Islam.
Penyusun dan penyunting
Hafid Muhammad 'Uthman
14hb. Desember, 1984.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
7
BAB SATU

PENTINGNYA PENGETAHUAN
BAGI SEORANG MUSLIM
ISLAM SEBAGAI KURNIAAN ALLAH YANG TERBESAR
Saudara-saudara seiman yang berbahagia!
Setiap Muslim nescaya meyakini sepenuhnya bahawa kurniaan Allah yang terbesar di
dunia ini adalah agama Islam. Seorang Muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah,
yang telah memasukkannya ke dalam kelompok ummat Muhammad Rasulullah SAW, dan
yang telah memberikan kepadanya kurniaan Islam. Allah sendiri telah menyatakan Islam
sebagai kurniaanNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya,
sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:
… ¸¯¡´,l¦ ¸l.´¦ ¯¡>l ¯¡>.,¸: ¸..·¦´ ¸ ¯¡>,l . _¸..-¸. ¸,¸.´¸´ ¸ `¡>l ´¡. l`.¸¸¦ !´.,¸: …
¸_¸
"... Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu agama bagimu...".
(Surah Al-Maidah: Ayat 3).
KEWAJIBAN KITA ATAS KURNIAAN YANG KITA TERIMA
Adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah,
kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita. Seseorang yang tidak melaksanakan
kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga
baginya, ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. Dan manusia yang tidak
melaksanakan kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima
kasih.
Sekarang, mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajipan yang harus kita laksanakan
kepada Allah yang telah memberikan kurnianya kepada kita? Jawabnya adalah bahawa kerana
Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok ummat Muhammad SAW, maka bukti
terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas kurniaNya
yang besar itu, adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut-pengikut Rasulullah
SAW yang tulus dan setia. Kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok
masyarakat Muslim, maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita
kepadaNya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar. Tidak ada cara lain bagi kita
untuk menyatakan terima kasih kepada Allah atas kurniaanNya yang sangat besar itu. Bila
kita tidak menyatakan rasa syukur kita dengan cara demikian, maka hukuman atas sikap kita
yang tidak tahu berterima kasih itu, akan sebanding besarnya dengan kurniaan yang
diberikanNya kepada kita. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari hukuman demikian itu!
Amin.
LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI MUSLIM
Selanjutnya, anda mungkin akan bertanya: Bagaimana seseorang boleh menjadi seorang
Muslim dalam erti yang sebenarnya? Jawab dari pertanyaan ini memerlukan penjelasan
sewajarnya dan saya akan menjelaskan penjelasan itu dalam khutbah-khutbah saya pada hari-
hari Juma'at yang akan datang. Sedangkan untuk khutbah kali ini, saya akan menerangkan
masalah yang sangat penting, yang dapat dianggap sebagai langkah yang paling awal dalam
tindakan untuk menjadi seorang Muslim.
APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
8
Marilah kita fikirkan apa sebenarnya erti kata Muslim yang kita pakai setiap waktu itu,
dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah seseorang sudah membawa
Islam pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibubapanya atau
datuknya adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai seorang
Muslim, sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan, atau seorang anak
dari kasta Brahman lahir sebagai seorang Brahman, atau seorang anak Sudra lahir sebagai
seorang Sudra? Atau, apakah Muslim itu nama suatu bangsa seperti Inggeris? Dan apakah
seorang Muslim disebut Muslim kerana ia lahir di tengah masyarakat Muslim, seperti
Seorang Inggeris disebut Inggeris kerana lahir di tengah-lengah masyarakat Inggeris?
Bagaimana jawapan anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas ini? Saya kira— bahkan
saya yakin — anda akan menjawab: "Tidak. Seseorang tidak boleh disebut Muslim kerana
alasan-alasan yang tersebut di atas. Seseorang tidak disebut seorang Muslim kerana ia
tergolong dalam suatu kelompok bangsa tertentu. Tetapi seseorang dikatakan Muslim apabila
ia menerima Islam sebagai agamanya. Kalau ia melepaskan agama Islam, maka secara
otomatis ia berhenti menjadi Muslim. Seorang yang beragama Hindu, atau seorang
bangsawan, atau seorang Inggeris akan termasuk dalam kelompok masyarakat Muslim kalau
ia menerima Islam sebagai agamanya. Sebaliknya, seorang yang lahir di tengah-tengah
keluarga Muslim akan dikeluarkan dari masyarakat Muslim kalau ia melepaskan Islam
sebagai agamanya, walaupun ia anak seorang 'alim atau anak seorang Pathan".
Itulah, saudara-saudara! Saya yakin, itulah jawapan yang akan anda berikan, atau yang
anda setujui, bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Dari jawapan tersebut kita dapat
menyimpulkan bahawa anugerah Allah yang terbesar, yakni sebutan sebagai seorang Muslim,
yang anda nikmati itu, bukanlah suatu harta kepunyaan bangsa atau kesukuan yang langsung
anda warisi dari orang tua anda dan terus melekat pada diri anda selama hidup, baik anda
sedari atau tidak, tetapi ia adalah suatu harta yang harus anda peroleh dengan usaha. Kalau
anda melakukan usaha untuk memperolehnya, maka anda akan memperolehnya; sebaliknya
bila anda tidak memperdulikannya, walaupun anda sudah memperolehnya, maka ia akan
dicabut dari anda. Na'udzu billah min dzalik.
ERTI MENERIMA ISLAM
Marilah kita teruskan perbincangan kita. Tadi telah dikatakan bahawa seseorang dapat
menjadi seorang Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. Masalahnya adalah,
apa ertinya menerima Islam itu? Apakah ini bererti bahawa siapapun yang mengucapkan
"Saya adalah seorang Muslim atau saya telah menerima Islam" secara otomatis menjadi
seorang Muslim? Apakah ini bererti seperti seorang penganut Brahman yang mengucapkan
mantra-mantra berbahasa Sanskrit, atau seperti seseorang yang mengucapkan ungkapan-
ungkapan berbahasa 'Arab, walaupun tidak memahami makna yang terkandung dalam ucapan
mereka, layak disebut seorang Muslim? Sekarang tentu anda dapat menjawab pertanyaan di
atas. Pasti anda menjawab: "Tidak". Anda pasti akan mengatakan bahawa erti menerima
Islam adalah bahawa seseorang wajib dengan penuh kesedaran dan kesengajaan menerima
apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan bertindak sesuai dengan
ajaran tersebut. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka ia adalah seorang Muslim, dan
barangsiapa yang tidak berbuat demikian, ia bukanlah seorang Muslim.
SYARAT PERTAMA: PENGETAHUAN (ILMU)
Dari jawapan di atas, kita dapat menyimpulkan bahawa pertama-tama, Islam adalah
sebutan terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan tersebut. Seseorang
dapat menjadi Brahman tanpa memiliki pengetahuan, kerana ia lahir sebagai Brahman dan
akan terus hidup sebagai Brahman. Demikian pula seseorang yang lahir dari orang tua
berdarah bangsawan akan menjadi bangsawan pula, walaupun ia tidak memiliki pengetahuan
apapun kerana ia lahir sebagai bangsawan maka ia akan tetap disebut seorang bangsawan
sampai akhir hayatnya. Tetapi, seseorang tidak dapat menjadi seorang Muslim tanpa memiliki
pengetahuan, kerana Islam tidak diperoleh kerana faktor keturunan, tetapi kerana
pengetahuan. Kalau orang yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW, bagaimana ia boleh mendakwa beriman kepada ajaran tersebut dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
9
mempraktikkannya? Dan bila ia menyatakan keimanannya tanpa kesedaran dan tanpa
pengertian mengenai ajaran tersebut, bagaimana ia dapat menjadi seorang Muslim? Adalah
tidak mungkin untuk menjadi seorang Muslim dan hidup sebagai seorang Muslim tanpa tahu
apa-apa. Seseorang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim, mempunyai nama
seperti seorang Muslim, berpakaian seperti seorang Muslim, dan menyatakan dirinya sebagai
seorang Muslim, sebenarnya dia bukanlah seorang Muslim. Kerana seorang Muslim yang
sebenarnya hanyalah seorang yang tahu apa makna Islam yang sebenarnya dan menyatakan
keimanannya kepada Islam dengan penuh kesedaran. Perbedaan yang sebenarnya antara
seorang kafir dengan seorang Muslim bukanlah perbedaan dalam nama. Nama Joni tidaklah
bererti bahawa pemiliknya adalah seorang kafir dan nama 'Abdullah pula pemiliknya adalah
seorang Muslim. Demikian pula orang yang memakai celana jeans tidak bererti dia seorang
kafir, dan yang memakai sarung pula seorang Muslim. Tidak, tidak demikian. Perbedaan yang
sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim adalah dalam hal pengetahuan.
Seseorang adalah kafir kerana ia tidak tahu bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhan dan
hubungan Tuhan dengan dirinya, dan tidak tahu cara hidup yang mana yang harus dijalaninya
di dunia ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila seorang anak dari orang tua yang
Muslim tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal ini, maka apa alasannya bagi kita untuk
menganggap dirinya sebagai seorang Muslim?
Saudara-saudara!
Saya minta anda semua meneliti baik-baik apa yang sedang saya huraikan dengan penuh
tekanan ini, dan memikirkannya dengan tenang tanpa emosi. Anda semua harus mengerti
benar-benar bahawa memperoleh atau kehilangan kurniaan Allah yang terbesar yang anda
syukuri itu, adalah tergantung seluruhnya pada pengetahuan. Bila anda tidak punya
pengetahuan untuk itu, anda sama-sekali tidak akan dapat memperoleh kurniaan itu. Bahkan
kalau anda mempunyai sebahagian kecil saja dari anugerah itu, maka kerana kejahilan anda,
anda akan selalu terancam bahaya kehilangan milik anda itu. Orang yang layak memiliki
anugerah yang besar itu, kerana kebodohannya, mungkin akan mengira bahawa dirinya
adalah seorang Muslim, padahal sebenarnya ia bukanlah seorang Muslim. Perumpamaan
orang yang sama sekali tidak tahu perbedaan antara Islam dengan kufr serta perbedaan antara
Islam dengan syirk adalah 'ibarat seseorang yang sedang berjalan pada sebuah jalur jalan yang
gelap. Kemungkinan besar ketika ia sedang mengikuti sebuah jalur yang lurus, langkahnya
menyeleweng ke arah yang lain dan ia tidak sedar bahawa ia telah menyeleweng dari arah
yang lurus yang harus ditempuhnya. Dan besar kemungkinannya, di tengah jalan ia akan
bertemu dengan seorang dajjal yang akan
mengatakan kepadanya: "Hai Nak! Kamu telah tersesat dalam kegelapan. Mari, kupimpin
engkau kepada tujuanmu". Pejalan yang malang itu, kerana gelap tidak dapat melihat dengan
matanya sendiri mana arah yang lurus. Lantaran itu, tanpa curiga apa-apa, ia akan segera
menyambar tangan si dajjal dan terus berpegang kepadanya, dan si dajjal akan membawanya
ke jalan yang sesat. Bahaya ini mungkin sekali akan menimpa pejalan tersebut, kerana ia
sendiri tidak memiliki obor apa pun dan kerananya ia tidak dapat melihat rambu-rambu di
sepanjang jalan yang ditempuhnya. Apabila ia mempunyai obor, tentulah ia tidak akan
tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Dari contoh ini anda boleh memahami bahawa,
bahaya terbesar bagi seorang Muslim adalah kejahilannya sendiri terhadap ajaran Islam, dan
kejahilannya terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW tidak punya pengetahuan, ia pasti akan meraba-raba saja sepanjang jalan,
dan akan disesatkan oleh dajjal. Tetapi bila ia punya obor pengetahuan, maka ia akan mampu
melihat jalan Islam yang lurus pada setiap langkah dalam hidupnya, melihat dan menghindari
jalan-jalan kufr, syirk bid'ah dan kehinaan yang menghadang jalannya, dan bila seorang
penyesat ditemuinya di tengah jalan, maka setelah bertukar kata sejenak dengannya, ia pasti
akan segera sedar bahawa orang yang ditemuinya itu adalah seorang yang jahat dan tidak
boleh diikuti.
PENGTINGNYA PENGETAHUAN
Saudara-saudara!
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
10
Pada pengetahuan inilah, yang sekarang sedang saya jelaskan pentingnya, tergantung
dapat tidaknya anda dan anak-anak anda menjadi orang-orang Muslim dan hidup sebagai
orang-orang Muslim untuk seterusnya. Ini bukanlah hal yang remeh yang boleh anda abaikan.
Anda selalu bersikap penuh perhatian dalam mengerjakan sawah ladang anda, mengairi dan
melindungi tanaman-tanaman anda, memberi makan ternak anda dan mengerjakan pekerjaan-
pekerjaan yang menyangkut mata pencarian anda yang lain. Kerana, bila anda tidak bekerja
dengan penuh perhatian, anda pasti akan kelaparan dan kehilangan sesuatu yang sangat
berharga bagi anda, yakni nyawa anda. Maka, kenapa anda tidak bersikap serius dan
bersungguh-sungguh dalam mencari pengetahuan, yang pada pengetahuan inilah tergantung
dapat tidaknya anda disebut seorang Muslim dan hidup seterusnya sebagai seorang Muslim.
Bukankah bila anda tidak serius dan bersungguh-sungguh, anda boleh diancam bahaya
kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yakni iman? Bukankah iman lebih berharga
daripada hidup? Dari sekian banyak waktu yang anda habiskan untuk bekerja demi hidup
anda, tidak dapatkah anda menyisihkan sepersepuluh daripadanya untuk hal-hal yang dapat
melindungi iman anda?
Saya tidak mengatakan bahawa setiap orang dari anda semua harus menjadi seorang
'ulama, membaca kitab-kitab yang tebal dan menghabiskan waktu sepuluh atau belasan tahun
untuk usaha tersebut. Anda tidak perlu membaca kitab yang tebal-tebal untuk menjadi
seorang Muslim. Saya hanya menghendaki bahawa setiap orang dari anda menyediakan
waktu satu jam saja dari dua puluh empat jam yang anda miliki dalam sehari semalam untuk
mempelajari pengetahuan tentang AL-DIN. Itulah waktu paling sedikit yang harus disediakan
oleh setiap orang Muslim, baik pemuda, orang dewasa mahupun yang sudah lanjut usia, untuk
mempelajari pengetahuan yang membolehkannya untuk memahami tuntutan ajaran Al-Qur'an
dan tujuan diwahyukannya Al-Qur'an tersebut. Setiap orang Muslim mestilah mengerti benar-
benar risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke dunia ini. la mestilah mengerti benar-
benar aturan hidup mana yang mesti ditegakkan di dunia ini, dan aturan hidup mana yang
wajib dimusnahkan dan diganti. la juga mesti mengenal dengan baik cara hidup khusus yang
telah ditetapkan Allah bagi orang-orang Muslim. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk
memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk itu. Dan bila iman lebih berharga bagi anda
daripada segalanya, maka tidak akan sulit bagi anda untuk menyediakan waktu satu jam
setiap hari untuk mempelajari pengetahuan tersebut.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
11
BAB KEDUA

PERBEZAAN DI ANTARA SEORANG MUSLIM
DENGAN SEORANG KAFIR
KENAPA SEORANG MUSLIM BERBEDA DARI SEORANG KAFIR?
Saudara-saudara sesama Muslim.
Setiap Muslim percaya bahawa seorang Muslim lebih tinggi darjatnya daripada seorang
kafir. Allah senang terhadap seorang Muslim dan benci kepada orang kafir. Seorang Muslim
akan memperoleh keselamatan dari Allah, sedangkan seorang kafir tidak. Seorang Muslim
akan masuk ke syurga, dan seorang kafir akan masuk ke neraka. Marilah kita fikirkan benar-
benar, mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dan seorang kafir.
Padahal seorang kafir adalah juga keturunan Adam, seperti kita semua. Ia juga seorang
manusia, seperti kita semua. Ia juga punya tangan, kaki, mata dan telinga, seperti kita semua.
Dan sebagaimana kita semua, ia pun bernafas dengan udara yang sama, minum air yang sama,
dan hidup di bumi yang sama. Allah yang menciptakan kita, adalah Penciptanya juga. Maka,
kenapakah darjatnya rendah dan darjat kita tinggi? Mengapa kita semua nanti akan masuk
syurga dan dia masuk neraka?
APAKAH PERBEDAANNYA HANYA SOAL NAMA SAJA?
Ini adalah suatu masalah yang harus kita fikirkan secara mendalam. Perbedaan yang
begitu besar antara seorang Muslim dengan seorang kafir, tidak mungkin kerana seorang itu
bernama 'Abdullah dan 'Abdurrahman, sedang yang lain bernama Joni dan Robertson; atau
kerana yang seorang dikhitan dan yang lain tidak; atau kerana yang seorang tidak memakan
daging babi dan yang lain memakannya. Allah Yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan
alam seluruh manusia dan memberinya rezeki, tidak mungkin bertindak demikian kejam,
mendiskriminasikan antara makhlukNya, hanya kerana soal-soal kecil seperti itu dan
memasukkan hambaNya yang satu ke syurga sedang yang lain ke neraka.
PERBEDAAN ISLAM DAN KUFR YANG SEBENARNYA
Memang benar perbedaan yang besar dalam kedudukan seorang Muslim dengan seorang
kafir bukanlah kerana soal nama, khitan dan daging babi. Kalau begitu, apakah perbedaan
yang sebenarnya antara keduanya? Jawabnya hanyalah satu, yakni kerana Islam dan kufr.
Islam bererti kepatuhan kepada Allah sedangkan kufr bererti keengkaran kepada Allah. Orang
Muslim dan orang kafir kedua-duanya adalah manusia, kedua-duanya adalah hamba Allah.
Tetapi yang satu berkedudukan mulia kerana ia mengakui Allah, dan mematuhi perintah-
perintahNya. Yang satu takut akan hukuman yang akan diberikanNya bila ia tidak mematuhi
perintah-perintahNya. Sedangkan yang satu lagi terperosok dari kedudukan yang itu kerana ia
tidak mengakui Allah dan tidak mahu melaksanakan perintahNya. Inilah sebabnya mengapa
Allah senang kepada orang-orang Muslim dan benci kepada orang-orang kafir. Allah
menjanjikan kurniaan syurga bagi orang-orang Muslim, dan memperingatkan orang-orang
kafir bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.
SEBAB PERBEDAAN: PENGETAHUAN DAN PERBUATAN
Dari huraian di atas jelaslah bahawa ada dua hal yang membedakan seorang Muslim
dengan seorang kafir. Yang pertama itdalah pengetahuan dan yang kedua perbuatan.
Pengetahuan bererti bahawa seorang Muslim harus tahu siapa Tuhannya, apa perintah-
perintahNya, bagaimana cara-cara untuk menuruti kehendakNya, perbuatan-perbuatan mana
yang disukaiNya dan mana yang tidak disukaiNya. Bila ia sudah tahu akan hal-hal tersebut,
maka langkah yang kedua ialah bahawa ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba dari
Tuhannya, melaksanakan kehendak-kehendakNya, dan mengabaikan kemahuan-
kemahuannya sendiri. Bila hatinya ingin melakukan sesuatu perbuatan, tapi perbuatan itu
bertentangan dengan perintah Tuhannya, maka ia mesti meninggalkan keinginannya sendiri
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
12
dan melaksanakan perintah Tuhannya. Apabila suatu perbuatan kelihatan mulia di matanya,
tapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina, maka ia harus memadangnya hina
pula. Sebaliknya, bila suatu perbuatan nampak hina di matanya, tapi Tuhannya mengatakan
mulia, maka ia mesti memandangnya mulia pula. Apabila ia melihat bahawa suatu pekerjaan
mengandungi bahaya, tapi Tuhannya mengatakan bahawa pekerjaan itu harus dilakukan,
maka bagaimanapun juga ia mesti mengerjakannya, walaupun ia mungkin akan kehilangan
harta benda atau bahkan nyawanya. Sebaliknya, bila ia memandang bahawa suatu pekerjaan
akan mendatangkan keuntungan baginya, tetapi Tuhannya melarangnya untuk mengerjakan
pekerjaan tersebut, maka ia wajib meninggalkannya, walaupun pekerjaan tersebut boleh
mendatangkan keuntungan sebanyak harta benda yang ada di seluruh dunia ini.
Inilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan seorang Muslim sebagai hamba Allah
yang sejati, yang mendapat limpahan rahmatNya serta kedudukan yang luhur dan mulia.
Sebaliknya, kerana seorang kafir tidak memiliki pengetahuan ini, ia dimasukkan ke dalam
golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan rahmatNya.
Sekarang seandainya ada seseorang yang menyatakan dirinya seorang Muslim, tapi ia
sama bodohnya tentang Islam dengan seorang kafir, dan sama pula pembangkangannya
kepada Allah, dapatkah kita mengatakan dengan menggunakan pertimbangan yang adil,
bahawa kedudukannya lebih tinggi daripada seorang kafir, semata-mata kerana ia memiliki
nama yang berbeda, memakai pakaian yang berbeda dan memakan makanan yang berbeda
dengan orang kafir tersebut? Dan apa pula alasannya untuk mengatakan bahawa ia berhak
memperoleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat? Islam bukanlah sesuatu yang bersifat
kesukuan, kekeluargaan atau persaudaraan yang langsung diwariskan oleh orang tua kepada
anak dan dari anak kepada cucu. Kedudukan sebagai seorang Muslim tidaklah diperoleh
kerana keturunan sebagaimana halnya kasta, di mana anak seorang Brahman akan tetap
memperoleh kedudukan yang tinggi, betapapun bodoh dan jahat perangainya, kerana ia
memang lahir dalam keluarga Brahman yang berkedudukan tinggi. Sementara itu, anak dari
orang tua berkasta rendah akan tetap berkedudukan rendah, kerana memang ia lahir di tengah-
tengah keluarga yang berkasta rendah. Dalam hal ini Allah telah menyatakan dalam Kitab-
Nya:
... ¿¸| ¯_>. ¸é¦ ..¸s ¸<¦ ¯¡>.1.¦ ... ¸¸_¸
"... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertaqwa di antara kamu ..." (Surah Al-Hujurat: Ayat 13)
Ertinya, semakin banyak orang mengetahui tentang Allah dan semakin menta'ati
perintahNya, maka akan semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata Allah. Nabi
Ibrahim a.s. dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang penyembah berhala, tetapi beliau
mengenal Allah dan menta'ati perintahNya. Itulah sebabnya Allah mengangkatnya sebagai
imam seluruh dunia. Anak Nabi Nuh dilahirkan dalam keluarga seorang Nabi, tetapi ia
tidak mengerti tentang Allah dan tidak menta'ati perintahNya. Itulah sebabnya mengapa
Allah menghukumnya sedemikian rupa tanpa mempedulikan keluarganya, hingga kisahnya
menjadi contoh bagi seluruh dunia. Kerana itu marilah kita fahami benar-benar bahawa apa
pun perbedaan yang ada antara seorang manusia dengan manusia yang lain, dalam
pandangan Allah hal itu berhubungan erat dengan pengetahuan dan perbuatan. Baik di
dunia ini maupun di akhirat nanti, rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka yang mengerti
akan Allah, tahu jalan yang benar yang ditunjukkanNya, dan melaksanakan perintah-
perintahNya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini sama saja
kedudukannya dengan mereka yang kafir, dan tidak berhak memperoleh rahmatNya, sama
ada mereka bernama 'Abdullah, 'AbdurMiman, Joni atau Kartar Singh.

MENGAPA ORANG-ORANG MUSLIM TERHINA SEKARANG INI?
Saudara-saudara!
Kita semua menamakan diri kita orang-orang Muslim, dan kita yakin Allah melimpahkan
rahmatNya kepada orang-orang Muslim. Tetapi marilah kita buka mata kita dan kita lihat
apakah rahmat Allah dilimpahkan kepada kita atau tidak. Apa pun yang terjadi di akhirat, itu
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
13
adalah urusan nanti, tetapi yang penting marilah kita lihat kedudukan kita di dunia ini. Kita
kaum Muslimin di Hindustan ini berjumlah 90 juta orang (sebelum India terbagi menjadi
India dan Pakistan). Jumlah kita demikian besar sehingga bila masing-masing kita
melemparkan sebuah batu, maka tumpukan batu itu akan menjadi sebuah gunung. Tetapi di
negeri yang begitu banyak orang-orang Muslimnya ini, pemerintahan berada di tangan orang-
orang kafir. Tengkuk kita berada dalam cengkeraman tangan mereka, dan mereka memutar
kepala kita ke arah mana saja yang mereka sukai. Padahal seharusnya kepala kita tidak kita
tundukkan di depan siapa pun juga kecuali Allah, tetapi sekarang tertunduk di hadapan
manusia-manusia yang sama seperti kita juga. Kehormatan kita yang mestinya tidak boleh
dinodai oleh siapa pun juga, sekarang belumuran tanah. Tangan kita yang selama ini selalu di
atas sekarang berada di bawah dan menadah di hadapan orang-orang kafir. Kebodohan,
kemiskinan dan hutang telah merendahkan darjat kita di mana-mana.
Apakah ini semua rahmat Allah? Apabila ini semua bukan rahmat melainkan kemurkaan,
maka alangkah anehnya bahawa kita sebagai orang-orang Muslim mendapatkan kemurkaan
Allah! Kita semua orang-orang Muslim, tetapi kita berkubang dalam lumpur kehinaan, kita
semua orang-orang Muslim, tetapi kita hidup sebagai budak-budak! Situasi seperti ini
kelihatannya betul-betul tidak mungkin, seperti tidak mungkinnya suatu benda dalam waktu
yang sama berwarna hitam dan putih. Bila seorang Muslim adalah seorang yang dicintai
Allah, bagaimana mungkin ia hidup terhina di dunia ini? Apakah Allah, (na'udzu billah min
dzalik), seorang dewa penindas hingga sementara kita menjalankan kewajiban-kewajiban
terhadapNya dan menta'ati perintah-perintahNya, Dia membiarkan orang-orang yang
menentangNya memerintah kita dan menghukum kita kerana kepatuhan kita kepadaNya?
Apabila kita percaya bahawa Allah bukanlah penindas dan bila kita percaya bahawa balasan
kepatuhan kepada Allah tidak mungkin berupa kehinaan, maka kita semua harus mengakui
bahawa ada sesuatu yang salah dalam pengakuan kita sebagai orang-orang Muslim. Walaupun
dalam daftar penduduk, kita tercatat sebagai orang-orang Muslim, tetapi Allah tidak
memberikan penilaian berdasarkan keaslian daftar penduduk yang dikeluarkan oleh
pemerintah. Allah punya pejabat sendiri. Kita harus mencari dalam daftarNya untuk melihat
apakah nama kita termasuk dalam kelompok hamba-hambaNya yang patuh ataukah dalam
kelompok yang tidak patuh?
Allah mengirimkan Kitab-Nya kepada kita, hingga bila kita membacanya, kita dapat
mengenalNya dan tahu cara-cara untuk dapat menjadi hambaNya yang patuh. Apakah kita
pernah mencuba untuk mengetahui apa yang tertulis dalam Kitab itu? Allah mengutus
RasulNya kepada kita untuk mengajar kita cara menjadi seorang Muslim. Apakah kita pernah
mencuba mengetahui apa yang diajarkan oleh utusanNya itu? Allah menunjukkan kepada kita
jalan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Apakah
kita sudah menuruti jalan tersebut? Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita
perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat merendahkan kedudukan manusia di dunia
ini dan di akhirat nanti. Apakah perbuatan-perbuatan tersebut sudah kita hindari? Jawapan
apa yang dapat kita berikan kepada pertanyaan-pertanyaan ini? Bila kita mengetahui bahawa
kita tidak mempunyai pengetahuan dari Kitab Allah dan dari kehidupan UtusanNya dan tidak
pula mengikuti jalan yang ditunjukkan olehNya, maka bagaimana kita boleh disebut orang-
orang Muslim yang patut menerima rahmatNya? Pahala yang kita peroleh adalah sebanding
dengan darjat kita sebagai Muslim, dan kita akan memperoleh balasan yang seperti itu pula di
akhirat nanti.
Saya telah menyatakan sebelumnya bahawa secara mutlak tidak ada perbedaan antara
seorang Muslim dengan seorang kafir, kecuali dalam masalah pengetahuan dan perbuatan.
Apabila pengetahuan dan perbuatan seseorang sama dengan pengetahuan seorang kafir,
sedangkan dia menyebut dirinya seorang Muslim, maka ucapannya itu adalah dusta yang
tidak tahu malu. Seorang kafir tidak suka membaca Al-Qur'an dan tidak tahu apa yang tertulis
di dalamnya. Apabila seorang yang mengaku Muslim keadaannya juga demikian, bagaimana
ia dapat disebut seorang Muslim? Seorang kafir tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh
Rasulullah SAW dan jalan lurus yang telah ditunjukkannya untuk menuju kepada Allah.
Apabila seorang yang mengaku dirinya Muslim sama bodohnya seperti ini, bagaimana ia
boleh disebut seorang Muslim? Seorang kafir hanya mengikuti kemahuannya sendiri, bukan
perintah Allah. Apabila seorang yang mengaku Muslim sama seperti ini, keras kepala, dan
hanya mengikuti fikiran dan pendapatnya sendiri, mengacuhkan Allah, dan menghamba
kepada kemahuannya sendiri, maka bagaimana ia punya hak untuk menyebut dirinya seorang
Muslim (hamba Allah yang patuh)? Seorang kafir tidak membedakan antara yang halal dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
14
yang haram, dan mengambil apa saja yang menguntungkan dan menyenangkan baginya
dengan tidak mempedulikan apakah itu halal atau haram dalam pandangan Allah. Apabila
seorang yang menyebut dirinya Muslim tingkah-lakunya sama dengan seorang yang bukan
Muslim, apa bedanya dia dengan seorang kafir? Ringkasnya, apabila pengetahuan seorang
Muslim tentang Islam sama bodohnya dengan pengetahuan seorang kafir tentang Islam, dan
ia (Muslim) melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang kafir, maka bagaimana
ia dapat dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kafir? Atau bukanlah hal ini
sama seperti perbuatan seorang kafir? Ini adalah masalah yang harus kita renungkan dengan
kepala dingin.
MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DENGAN SERIUS
Saudara-saudara yang tercinta!
Janganlah saudara-saudara mengira bahawa saya mahu mengecap orang-orang Muslim
sebagai orang-orang kafir. Tidak, bukan begitu maksud saya. Saya hanya mengajar saudara-
saudara untuk berfikir dan merenungkan mengapa kita semua tidak memperolehi rahmat
Allah. Mengapa kita menjadi korban bencana dari segala penjuru? Mengapa mereka yang kita
sebut orang-orang kafir, yakni hamba-hamba Allah yang membangkang kepadaNya, di mana-
mana menguasai kita? Dan mengapa kita, yang menyatakan diri sebagai hamba-hambaNya
yang patuh, diperbudak dan dipermainkan orang di mana-mana? Semakin saya merenungkan
sebab dari keadaan ini, semakin saya merasa yakin bahawa satu-satunya perbedaan yang
tinggal antara kita dengan orang-orang kafir sekarang ini hanyalah perbedaan dalam nama
saja, sedangkan kita juga lupa kepada Allah dengan mereka, tidak takut kepadaNya, dan sama
pula pembangkangnya dengan orang-orang kafir. Tentu saja ada perbedaan sedikit antara kita
dan mereka, tetapi perbedaan ini demikian kecil dan tidak bererti apa-apa. Justeru perbedaan
itu membuat kita semakin patut memperoleh hukuman dari Allah, kerana kita tahu bahawa
Al-Qur'an adalah Kitab Allah tetapi kita memperlakukannya seperti perlakuan yang diberikan
orang-orang kafir kepadanya. Kita tahu bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah,
tetapi kita, seperti halnya orang-orang kafir, takut untuk mengikutinya. Kita tahu bahawa
Allah mengutuk para pembohong dan telah menyatakan dengan tegas bahawa tempat tinggal
orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap adalah neraka. Dia telah menyatakan
bahawa para pengambil dan para pemberi riba adalah penjahat-penjahat yang paling keji. Dia
telah mengatakan bahawa membicarakan orang lain adalah seperti memakan daging saudara
sendiri yang telah mati. Dia telah memperingatkan bahawa kata-kata dan perbuatan-perbuatan
yang kotor, kemesuman dan perbuatan-perbuatan yang cabul akan dihukum dengan hukuman
yang pedih. Tetapi walaupun kita mengerti itu semua, namun kita melakukannya dengan
bebas seperti orang-orang kafir, seolah-olah kita sama sekali tidak takut kepada Allah. Inilah
sebabnya mengapa kita tidak memperoleh rahmat, kerana kita nampaknya saja adalah orang-
orang Muslim, tetapi sebenarnya kelakuan kita sama saja dengan orang-orang kafir.
Kenyataan bahawa orang-orang kafir menguasai dan memerintahkan kita, dan kehinaan kita
di tangan mereka pada setiap peristiwa, adalah bentuk hukuman atas kejahatan kita yang telah
tidak menghargai nikmat kurniaan Islam yang telah dilimpahkan kepada kita.
Saudara-saudara yang tercinta!
Apa yang saya katakan pada hari ini tidaklah ditujukan untuk menyalahkan anda semua.
Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk mencela saudara-saudara. Maksud saya hanyalah
untuk menyedarkan dan mengajar anda semua untuk memperoleh kembali apa yang telah
hilang dari tangan kita. Keinginan untuk memperoleh kembali harta yang hilang akan timbul,
bila seseorang menyedari apa yang telah hilang dari tangannya dan betapa bernilainya harta
yang hilang itu. Kerana itulah saya mencuba untuk menyedarkan anda semua. Bila anda
semua mengerti dan sedar bahawa sesungguhnya anda dahulu pernah memiliki suatu harta
yang tidak ternilai harganya, yang kemudian hilang dari tangan anda, maka anda pasti akan
berfikir untuk memperoleh harta itu kembali.
KEMAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN
Dalam khutbah saya yang telah lalu saya telah mengatakan kepada anda bahawa untuk
menjadi seorang Muslim yang sejati, persyaratan yang pertama-tama bagi seseorang adalah
pengetahuan tentang Islam. Setiap Muslim harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Al-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
15
Qur'an, sistem kehidupan apa yang diikuti oleh Rasulullah, apa makna Islam, dan hal-hal apa
sebenarnya yang membedakan Islam dari kufr. Tidak seorang pun yang boleh menjadi
seorang Muslim tanpa mengetahui hal-hal ini. Tetapi amat disayangkan bahawa anda semua
nampaknya tidak berghairah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Ini menunjukkan
bahawa anda semua masih belum menyedari betapa besar kurniaan yang telah terlepas dari
tangan anda. Saudara-saudara! Seorang ibu tidak akan memberikan air susunya kepada
anaknya sebelum si anak menangis minta menetek. Kalau seorang manusia merasa haus, dia
sendiri harus mencari air dan Tuhan pun sudah menyediakan air itu. Bila anda sendiri tidak
merasa haus, tidak akan ada gunanya sebuah sumber air yang memancar di hadapan anda.
Jadi anda harus menyedari lebih dahulu betapa besar kerugian anda dengan tidak memahami
din. Kitab Suci Allah ada beserta anda, tapi anda tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya.
Kerugian apa yang lebih besar daripada ini? Anda bahkan tidak mengetahui makna kalimah
syahadah yang dengan membacanya anda menjadi seorang Muslim; tidak pula anda
mengetahui tanggungjawab apa yang terpikul di atas pundak anda setelah anda membaca
kalimah tersebut. Adakah kerugian yang lebih besar bagi seorang Muslim selain daripada ini?
Anda tahu betapa besarnya kerugian anda bila padi di sawah anda terbakar; anda tahu
sengsaranya orang yang tidak punya pekerjaan; anda dapat merasakan sedihnya kehilangan
harta benda. Tetapi anda tidak tahu betapa ruginya orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam.
Kalau anda menyedari kerugian ini, maka anda akan berusaha sendiri untuk menebus
kerugian ini. Dan bila anda sendiri mahu berusaha, maka InsyaAllah, Allah akan memberikan
jalan bagi anda untuk memperoleh kembali harta anda yang telah hilang itu, dan Allah
menyelamatkan anda dari kerugian yang besar ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
16
BAB KETIGA

MASALAH-MASALAH
YANG WAJIB DIRENUNGKAN
PERLAKUAN DAN SIKAP KITA TERHADAP AL-QUR'AN
Saudara-saudara sesama Muslim!
Umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia sekarang ini, kerana
mereka memiliki Wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuknya
yang asli, bebas dari kekotoran campur tangan manusia. Setiap kata-kata yang ada di
dalamnya masih tetap sama dengan waktu ia diturunkan kepada Rasulullah SAW. Namun
umat Islam ini juga adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini, kerana, walaupun
mereka memiliki Wahyu Allah tetapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfa'at
Wahyu tersebut, yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya itu. Al-Qur'an diturunkan Allah
kepada mereka agar mereka membacanya, memahami isinya dan berbuat menurut
petunjuknya. Dan dengan pertolongan Kitab ini, mereka disuruh untuk menegakkan
pemerintahan di muka bumi Allah ini yang berfungsi sesuai dengan hukum Allah. Al-Qur'an
datang untuk memberikan kepada mereka kebesaran dan kekuasaan. Ia datang untuk
menjadikan mereka Wakil Allah yang sejati di bumi ini. Sejarah telah membuktikan bahawa
bilamana mereka (umat Islam) berbuat menurut petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam
Kitab ini, maka Kitab ini akan memperlihatkan kemampuannya untuk menjadikan mereka
iman dan pemimpin dunia. Tetapi sekarang, kegunaan Al-Qur'an bagi mereka hanyalah untuk
disimpan di rumah untuk mengusir jin-jin dan hantu-hantu. Mereka menuliskan ayat-ayat Al-
Qur'an pada lembaran-lembaran kertas lalu menggantungkannya pada leher mereka, atau
mencelupkannya ke dalam air dan kemudian meminum airnya, dan mereka membaca ayat-
ayat Al-Qur'an tersebut tanpa memahami ertinya, namun mereka mengharapkan untuk dapat
memperoleh sesuatu berkat dari-padanya. Mereka tidak lagi mencari petunjuk daripadanya
untuk mengatur masalah-masalah kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menjadikan Al-
Qur'an sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka percayai, apa saja
yang harus mereka kerjakan, dan bagaimana mereka harus melakukan transaksi-transaksi.
Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam menentukan hukum-hukum apa yang harus mereka ikuti
dalam mengikat tali persahabatan dan membuat permusuhan, hak-hak apa yang dimiliki
sesama manusia atas diri mereka dan juga hak-hak mereka sendiri atas sesama manusia.
Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam dipatuhi perintahnya dan siapa pula yang harus ditentang
perintahnya, dengan siapa mereka harus memelihara hubungan dan dengan siapa tidak, siapa
teman mereka dan siapa musuh mereka, di mana letak kehormatan, kesejahteraan dan
keberuntungan mereka, dan di mana letak kehinaan, kegagalan dan kerugian mereka? Kaum
Muslimin tidak lagi memeriksa masalah-masalah ini dengan Al-Qur'an. Mereka sekarang
meminta petunjuk tentang masalah-masalah tersebut kepada orang-orang kafir, orang-orang
musyrik, orang-orang yang sesat dan hanya mementing-kan diri sendiri, kepada suara-suara
iblis yang ada dalam diri mereka sendiri, dan mereka mengikuti apa saja yang dikatakan oleh
unsur-unsur tersebut. Kerana itu mereka ditimpa bencana, yang pasti akan datang, menimpa
siapa saja yang melupakan Allah dan yang mengikuti petunjuk selain dari petunjuk-Nya.
Bencana itu menimpa mereka sekarang'di Hindustan, Cina, Palestina, Syria, Aljazair, Maroko
dan di negeri-negeri lainnya. Akan halnya Al-Qur'an sendiri, ia adalah sumber kebaikan yang
paling besar. Al-Qur'an mampu memberikan kepada anda manfaat apa pun yang anda
inginkan dan sebanyak apa pun yang anda mahu. Kalau dari al-Qur'an, yang anda cari hanya
manfaat yang kecil dan remeh, seperti untuk mengusir jin dan hantu-hantu, ubat untuk orang
sakit batuk dan demam, kemenangan dalam pengadilan dan berjaya dalam mencari kerja,
maka yang anda peroleh, memang, hanya hal-hal kecil itu saja. Bila yang anda cari hanya
kekuasaan di atas dunia dan penguasaan terhadap alam semesta, maka anda juga akan
memperolehnya. Dan kalau anda menginginkan untuk mencapai puncak kebesaran rohani, Al-
Qur'an juga akan membawa anda ke sana. Ini hanyalah soal kemampuan anda untuk
mengambil manfaat daripadanya. Al-Qur'an adalah bagaikan lautan: anda hanya mengambil
dua titis air daripadanya, padahal, sebenarnya ia mampu memberikan air sebanyak lautan itu
sendiri.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
17
Saudara-saudara!
Apa yang diperbuat saudara-saudara kita sesama Muslim terhadap Kitab Suci Allah
adalah demikian tolol dan patut ditertawakan. Seandainya mereka (saudara-saudara kita
sesama Muslim) melihat orang lain berbuat seperti itu terhadap sesuatu yang lain, pasti
mereka akan mentertawakannya dan menganggapnya sebagai orang gila. Sekiranya ada orang
yang menerima surat keterangan dari seorang doktor, lalu surat itu dibungkusnya dengan kain
dan digantungkannya di lehernya, atau dicelupkannya ke dalam air dan air itu diminumnya,
apa yang akan anda katakan? Tidakkah anda akan mentertawakan dan mengatakan orang itu
sebagai seorang yang tolol? Nah, sekarang ini di depan mata anda semua perbuatan seperti ini
sedang dilakukan terhadap surat yang paling manjur dan tidak ternilai harganya, yang ditulis
oleh doktor yang paling besar dari semua doktor, yang dimaksudkan untuk menyembuhkan
semua penyakit anda. Namun tidak seorang pun yang tertawa melihat perbuatan ini! Tidak
seorang pun mencuba mengerti bahawa sebuah surat nasihat bukanlah untuk digantungkan di
leher atau dicelupkan ke dalam air lalu diminum, tetapi untuk menggunakan ubat dengan cara
seperti yang ditunjukkan dalam surat itu.
MEMAHAMI ISI AL-QUR’AN DAN MEMATUHINYA ADALAH WAJIB
Seandainya anda melihat orang yang sedang sakit membuka buku tentang pengubatan dan
mengira bahawa dengan membacanya ia akan dapat sembuh dari penyakitnya, maka apa yang
dapat anda katakan tentang orang itu? Tentu anda akan mengatakan bahawa orang tersebut
adalah orang yang tidak siuman dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa? Akan tetapi tidakkah
anda sedar bahawa anda sendiri melakukan. hal yang sama kepada buku yang dikirimkan oleh
Doktor Terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit anda? Anda hanya membacanya
saja dan mengira bahawa dengan membacanya begitu saja, semua penyakit anda akan hilang.
Anda mengira bahawa anda sudah cukup dengan membacanya saja tidak perlu untuk
menuruti petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, tidak pula penting untuk
menghindari bahaya seperti yang dikatakannya. Maka, mengapa anda tidak memberikan
penilaian yang sama kepada diri anda sendiri seperti yang anda berikan kepada orang yang
mengira bahawa dengan membaca buku pengubatan saja adalah cukup untuk menyembuhkan
penyakit?
Kalau anda menerima surat dalam bahasa yang tidak dimengerti, tentu anda mencari
orang yang mengerti bahasa tersebut untuk mengetahui isinya. Anda tidak merasa tenang
sebelum anda mengetahui isi surat tersebut. Begitulah yang anda lakukan terhadap surat-surat
dagang yang mungkin akan memberikan keuntungan yang sedikit bagi anda. Akan tetapi
surat yang dikirimkan oleh Penguasa dunia kepada anda yang menerangkan semua
keuntungan anda di lapangan din, yang menyangkut kehidupan duniawi, anda kesampingkan
begitu saja tanpa mencuba untuk memahami isinya. , Anda tidak memperlihatkan keinginan
untuk mengetahui isinya. Tidaklah ini suatu hal yang menghairankan?
AKIBAT PERLAKUAN YANG ZALIM TERHADAP KITAB ALLAH
Saudara-saudara!
Saya tidak mengatakan ini semua, hanya untuk memuaskan diri saya sendiri saja. Tetapi
bila anda merenungkan semua kenyataan itu, hati anda akan membenarkan bahawa sekarang
ini Kitab Allah sedang mengalami perlakuan yang zalim di dunia ini, dan pelaku-pelakunya
adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sendiri beriman kepadanya dan bersedia mati
untuk membelanya. Tidak syak lagi mereka memang beriman kepadanya dan
menganggapnya lebih berharga daripada hidup mereka sendiri; tetapi sayangnya mereka
sendirilah yang memperlakukannya dengan perlakuan yang paling zalim. Dan akibat
perlakuan yang zalim terhadap Kitab Allah ini jelas telah kelihatan! Hendaklah kita fahami
benar-benar bahawa, Kitab Allah tidaklah diturunkan kepada manusia untuk
menjerumuskannya ke dalam jurang kecelakaan, kemalangan dan penderitaan.
!. !´.l¸.¦ ,,l s ¿¦´,¯¸1l¦ ´_.:.¸l ¸_¸ ¸¸| :¸¸é. . _.¸l _:> ´ ¸_¸
"Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai
peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). "
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
18
(Surah Taha: Ayat 2-3)
Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan dan nasib baik, bukannya sumber kejahatan dan
kesengsaraan. Tidak mungkin suatu umat yang memiliki Wahyu Allah hidup dalam
penderitaan di dunia ini, diperbudak, diinjak-injak dan ditendang oleh orang lain, dicengkam
tengkuknya dan dicucuk hidungnya dan dituntun ke arah mana saja yang disukai orang lain.
Suatu umat hanya akan menemui nasib seperti ini bila mereka memperlakukan Kitab Allah
secara zalim. Nasib Bani Israil terpampang di hadapan anda. Taurat dan Injil diturunkan
kepada mereka dan dikatakan:
¯¡ l´¸ ¯¡·¸.¦ ¦¡`.!·¦ «.´¸¯¡`.l¦ _,¸>´¸¸¦´¸ !.´ ¸ _¸¸.¦ ¡¸¸¯,l¸| _¸. ¯¡¸¸¸¯,¯¸ ¦¡lé¸ _¸. `¸¸¸¸·¯¡· _¸.´¸
¸¸>´ ¸¸¸¸l`>¯¸¦ … ¸__¸
"Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan Al-
Qur'an, yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, nescaya mereka akan mendapat
makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka ". (Surah Al-Ma'idah: Ay at 66)
Tetapi mereka memperlakukan Kitab-kitab Allah tersebut dengan cara yang zalim dan mereka
memperoleh balasan perrbuatan itu:
… ¸,¸¸.´¸ `¸¸¸,l. «]¸.l¦ «´.÷`. .l¦´¸ ¸',! ,´¸ ¸¸.-¸, _¸. ¸<¦ ,¸l: `¸¸.!¸,
¦¡.l´ _¸`¸±>, ¸¸.,!:¸, ¸<¦ _¡l.1 ,´¸ ´_.¸¯,¸,.l¦ ¸¸¯,-¸, ¸´_>l¦ ,¸l : !.¸· ¦¡. s
¦¡.!é¸ _¸..- , ¸_¸¸
"... Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat
kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah
dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu (terjadi) kerana mereka
selalu berbuat durhaka dan melampaui batas". (Surah Al-Baqarah: Ayat 61)
Kerana itu bila suatu umat memiliki Kitab Allah, namun ,mereka hidup dalam kehinaan dan
diperbudak oleh orang-orang lain, maka anda boleh memastikan bahawa hal itu adalah kerana
mereka memperlakukan Kitab Allah dengan cara yang zalim, dan apa yang mereka alami itu
adalah hukuman atas perbuatan mereka itu. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri
dari murka Allah, selain menghentikan kezaliman tersebut dan memperlakukan Kitab Allah
dengan semestinya. Bila anda semua tidak berhenti dari berbuat dosa yang besar ini, maka
hidup anda tidak akan berubah meskipun anda mendirikan berbagai perguruan tinggi di setiap
desa dan anak-anak anda semua menjadi sarjana, dan anda, seperti orang-orang Yahudi,
menjadi jutawan-jutawan dengan jalan riba.
SIAPA YANG DINAMAKAN MUSLIM?
Saudara-saudara!
Hal pertama yang wajib diketahui oleh setiap Muslim ialah: Siapa yang dinamakan
Muslim dan apa ertinya menjadi seorang Muslim? Bila seorang manusia tidak tahu apa yang
disebut manusia dan apa perbedaan antara manusia dengan binatang, tentulah ia akan
melakukan perbuatan-perbuatan seperti binatang dan tidak menghargai dirinya sebagai
seorang manusia. Sama halnya, bila seorang Muslim tidak tahu erti yang sebenarnya dari
menjadi seorang Muslim dan apa bedanya seorang Muslim dengan seorang bukan Muslim,
maka ia akan berbuat seperti seorang yang bukan Muslim dan tidak akan merasakan
kebanggaan menjadi seorang Muslim. Kerana itu setiap Muslim dan anak dari setiap Muslim
harus diajar apa ertinya menyebut dirinya sebagai Muslim, dan perbedaan apa yang timbul
dalam kedudukannya sesudah ia menjadi Muslim. Tanggungjawah apa yang dipikulnya dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
19
apa batas-batas yang diberikan oleh Islam supaya seseorang tetap dapat dianggap seorang
Muslim dan apabila ia melanggar batas-batas tersebut maka tidak dapat lagi disebut seorang
Muslim, meskipun ia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim.
MAKNA ISLAM
Islam bermakna: kepatuhan dan kerajinan menjalankan kewajipan kepada Allah. Islam
bermakna memasrahkan diri kepada Allah. Islam bermakna mengorbankan kebebasan dan
kemerdekaan diri sendiri demi Allah. Islam bermakna menyerahkan diri di bawah kekuasaan
kerajaan dan kedaulatan Allah. Seseorang yang mempercayakan segala urusannya kepada
Allah adalah seorang Muslim, dan seorang yang mempercayakan urusan-urusannya kepada
dirinya sendiri atau kepada siapapun selain Allah bukanlah seorang Muslim. Mempercayakan
segala urusan kepada Allah bererti menerima bimbingan Allah yang diberikan melalui Kitab
SuciNya dan bimbingan yang diberikan oleh RasulNya, dengan tidak mengajukan keberatan
sedikit pun kepada keduanya. Selanjutnya hanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sajalah yang
wajib diikuti dalam setiap masalah kehidupan. Sekali lagi yang dapat dinamakan seorang
Muslim hanyalah orang yang rela mengenepikan pemikirannya sendiri, adat kebiasaan
masyarakat dan dunia serta nasihat-nasihat dari orang lain, selain nasihat dari Allah dan
RasulNya. Seorang Muslim adalah orang yang dalam setiap persoalan selalu merujuk kepada
Kitab Allah dan kata-kata RasulNya, untuk mengetahui apa yang mesti ia dilakukan dan apa
yang tidak boleh ia lakukan. Seorang Muslim adalah orang yang mahu menerima tanpa
sebarang ragu-ragu apa saja petunjuk yang didapatinya dari Allah dan RasulNya, dan
menolak apa sahaja yang dilihatnya bertentangan dengan petunjuk Allah dan RasulNya,
kerana ia telah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Dan tindakan
mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah inilah yang menjadikan seseorang itu dapat
disebut seorang Muslim. Sebaliknya, seseorang tidaklah dapat dinamakan seorang Muslim
bila ia tidak bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi melaksanakan apa yang
dikatakan oleh fikirannya sendiri, atau mengikuti apa yang diperbuat oleh nenek moyangnya,
atau menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya dan oleh
orang-orang di dunia pada umumnya, tanpa mencari petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah
tentang bagaimana menyelesaikan urusan-urusannya, atau bila ia tahu apa yang diajarkan oleh
Al-Qur'an dan Sunnah tetapi ia berkeberatan untuk menurutinya dengan mengatakan: "Ah, ini
tidak sesuai dengan akal fikiran saya, kerana itu saya tidak boleh menerimanya", atau "Kerana
ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang saya, maka saya
tidak akan mengikutinya", atau "Kerana masyarakat dan orang-orang di seluruh dunia tidak
menyetujui ajaran al-Qur'an dan Sunnah, maka saya juga tidak akan menyetujuinya". Orang
yang berpandangan seperti ini tidak dapat dinamakan seorang Muslim, dan bila ia
menyatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim, ia hanyalah seorang pendusta.
KEWAJIPAN SEORANG MUSLIM
Ketika anda membaca kalimah syahadah, La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah,
bererti pada saat itu anda telah mengakui bahawa satu-satunya hukum yang harus anda patuhi
adalah Hukum Allah, yang berdaulat atas diri anda hanyalah Allah, pemerintah anda
hanyalah Allah, hanya Allahlah yang harus anda patuhi, dan hanya hal-hal yang benar
menurut Allah dan RasulNya sajalah yang benar bagi anda. Ini bererti bahawa begitu anda
menjadi seorang Muslim, anda telah mengorbankan kebebasan peribadi anda bagi Allah.
Sebagai akibatnya, anda telah kehilangan hak untuk berkata: Pendapat saya adalah demikian,
masyarakat melakukannya demikian, ini adalah kebiasaan keluarga saya turun temurun, Pak
Anu dan Kyai Anu menasihatkan demikian", dan Iain-lain yang serupa dengan itu.
Berhadapan dengan Firman Allah dan Sunnah RasulNya, anda tidak boleh mengajukan
alasan-alasan seperti itu. Kewajiban anda sekarang adalah menilai segala sesuatu berdasarkan
Al-Qur'an dan Sunnah. Anda mesti menerima apa yang sesuai dengan firman Allah dan
Sunnah RasulNya dan menolak apa pun yang bertentangan dengan keduanya, tidak peduli
apa kata orang dan apa yang mereka lakukan. Adalah bertentangan bila di satu pihak anda
mengatakan bahawa anda adalah seorang Muslim, tetapi di lain pihak anda masih lebih
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
20
menurutkan pendapat dan selera anda sendiri, atau kebiasaan masyarakat, atau apa yang
dikatakan dan dilakukan oleh seseorang atau orang banyak, dan enggan menuruti Al-Qur'an
dan Sunnah. Sebagaimana seorang buta tidak boleh mengatakan bahawa ia mempunyai mata,
atau seorang yang tidak punya hidung mengatakan bahawa ia mempunyai hidung, maka
begitu pula seseorang tidak boleh mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim,
sedangkan ia tidak mahu menyerahkan seluruh masalah hidupnya kepada ajaran Al-Qur'an
dan Sunnah dan tidak mahu mengenepikan pemikirannya sendiri, atau adat kebiasaan
masyarakat, atau perkataan dan perbuatan orang demi menuruti ajaran Allah dan RasulNya.
Seseorang yang tidak ingin menjadi seorang Muslim, tidak dapat dipaksa untuk
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuannya, ia bebas memeluk agama apa
pun yang disukainya dan menyebut dirinya dengan sebutan apa pun yang disukainya. Tetapi
seseorang yang menyebut dirinya sebagai seorang Muslim mesti tahu dan mengerti bahawa ia
hanya dapat, tetap, menjadi seorang Muslim selama ia berada dalam ikatan Islam. Ikatan
Islam itu ialah menerima Firman Allah dan Sunnah RasulNya sebagai landasan kebenaran dan
keadilan, dan memandang segala sesuatu yang bertentangan dengannya sebagai kebatilan.
Barangsiapa yang tetap tinggal dalam ikatan ini adalah seorang Muslim, dan barangsiapa
yang keluar dari ikatan ini bererti ia telah keluar dari Islam. Walaupun setelah itu ia masih
menyebut dirinya sebagai seorang Muslim dan mengumumkan kepada orang ramai bahawa ia
adalah seorang Muslim, ia hanyalah menipu dirinya sendiri dan orang ramai saja.
… _.´¸ `¸l ¸>>´ !.¸, _ ¸.¦ ´<¦ ,¸¸. l`¸!· `¡> ¿¸`¸¸±.>l¦ ¸__¸
"... Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang-orang yang kafir." (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
21
BAB KEEMPAT

MAKNA KALIMAT TAYYIBAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Kita semua tahu bahawa seseorang sah menjadi Muslim dengan membaca satu
rangkaian kalimat, yang sangat rumit dan hanya terdiri dari beberapa perkataan saja,
yakni: La ilaha illAllah, Muhammadur Rasulullah, Tidak ada Tuhan selain Allah,
Muhammad Utusan Allah.
Dengan mengucapkan kata-kata yang disebut kalimah syahadah ini, seseorang
mengalami perubahan yang besar dalam dirinya. Dari seorang kafir ia berubah menjadi
seorang Muslim. Sebelum membaca kalimah itu, ia adalah seorang yang kotor, tapi setelah
mengucapkannya ia telah menjadi seorang yang suci. Dari seorang yang patut mendapat
kemurkaan Allah, ia berubah menjadi orang yang dicintai Allah. Sebelumnya ia dicatat
untuk masuk neraka, tetapi sekarang
-
pintu syurga terbuka baginya. Tidak sampai di sini
saja: Kerana kalimah syahadah ini, terjadilah perubahan besar dalam hubungan antara
manusia dengan manusia. Mereka yang membaca kalimah ini bersatu-teguh dalam satu
kelompok, sedang mereka yang menolaknya terkumpul dalam kelompok yang lain. Bila
seorang ayah membaca kalimah tersebut sedangkan anaknya menolak untuk membacanya,
terputuslah hubungan antara keduanya. Sang ayah bukan lagi , ayah dari sang anak itu, dan
sebaliknya sang anak bukan lagi anak dari sang ayah. Sang anak tidak lagi berhak untuk
mewarisi harta sang ayah. Bahkan ibu dan saudara perempuannya juga akan mengenakan
pardah dan menjauhkan diri daripadanya. Bila seorang, orang luar yang percaya kalimah
syahadah menikah dengan seorang putri dari keluarga Muslim, ia dan anaknya mempunyai
hak untuk mewarisi harta keluarga tersebut. Tetapi sebaliknya, seorang anak yang lahir
dalam keluarga Muslim tetapi tidak mahu percaya kepada kalimah tersebut akan terputus
semua hubungannya dengan keluarganya. Ini menunjukkan bahawa kalimah syahadah
tersebut adalah suatu fenomena yang dapat mempertalikan nubungan antara seseorang
dengan seorang yang lain yang sebelumnya tidak saling mengenal, dan memutuskan
hubungan antara seseorang dengan sanak keluarganya. Kekuatan kalimah ini demikian besar
hingga mampu mengalahkan kuatnya hubungan darah dan kekeluargaan.
MENGAPA TIMBUL PERBEDAAN YANG BESAR?
Marilah kita fikirkan sejenak, mengapa terjadi perbedaan yang demikian besar antara
seorang manusia dan manusia yang lain? Ada apa dalam kalimah tersebut? Sekilas, kalimah
syahadah itu tampaknya hanyalah sebuah kalimah yang terdiri dari huruf-huruf seperti K, A,
L, I, dan beberapa huruf yang lain lagi. Bila huruf-huruf itu digabungkan bersama-sama dan
diucapkan dengan mulut, dapatkah terjadi suatu keajaiban yang dapat menimbulkan
perubahan yang demikian radikal dalam diri seseorang? Dapatkah hal yang demikian kecil
menimbulkan perbedaan, seperti langit dan bumi, antara seorang manusia dengan manusia
yang lain? Saudara-saudara! Dengan sedikit pengertian sahaja, anda akan dapat mengatakan
sendiri bahawa cuma sekadar membuka mulut dan mengucapkan beberapa suku-kata saja,
tidak akan mungkin dapat menimbulkan akibat yang demikian besar. Tidak syak lagi, orang-
orang kafir, penyembah berhala, memang percaya bahawa dengan mengucapkan suatu
mentera sahaja sebuah gunung akan boleh digerakkan, bumi dapat terbelah dan air boleh
memancar keluar, meskipun tidak seorang yang dapat memahami erti mentera tersebut. Hal
ini dikeranakan mereka percaya bahawa kekuatan mentera tersebut terletak dalam bunyi kata-
katanya saja, hingga begitu mentera diucapkan, terjadilah keajaiban. Namun tidaklah
demikian halnya dalam Islam. Dalam Islam hal yang utama dalam sebuah kalimah yang
diucapkan adalah maknanya. Pengaruh kata-kata terletak dalam ertinya. Bila kata-kata tidak
punya erti dan tidak merosak dalam hati, dan tidak menimbulkan pengaruh yang kuat yang
boleh menimbulkan perubahan dalam fikiran, akhlaq dan perbuatan orang yang
mengucapkannya, maka sekadar mengucapkannya saja sama sekali tidak akan ada faedahnya.
Saya akan menerangkan masalah ini dengan sebuah contoh yang sederhana. Seandainya
anda sedang menggigil kerana udara yang dingin dan anda lalu meneriakkan kata-kata "Kain!
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
22
Selimut! Kain! Selimut!" maka kedinginan udara yang anda rasakan tidak akan berkurang
meskipun anda meneriakkan kata-kata itu sejuta kali dengan menghitung tasbih. Tapi bila
anda lalu mencari selembar selimut dan menyelimuti tubuh anda dengannya, tentulah
pengaruh udara yang dingin itu akan hilang. Atau seandainya anda merasa haus dan anda
berteriak sepanjang hari: "Air! Air", maka anda akan tetap saja merasa haus. Tapi bila anda
mengambil segelas air dan meninumnya, tentu rasa haus itu akan hilang. Atau, contoh yang
lain lagi, seandainya anda menderita sakit demam dan untuk mengubatinya anda hanya
menyebut-nyebut nama macam-macam tumbuh-tumbuhan yang biasanya direbus dan airnya
diminum untuk menyembuhkan sakit demam; dengan cara ini jelas anda tidak akan sembuh.
Tapi bila anda benar-benar merebus tumbuh-tumbuhan tersebut dan meminum airnya,
tentulah demam anda akan hilang. Nah, seperti inilah kedudukan kalimat syahadah itu.
Mengucapkan kalimah itu di mulut saja, tidak akan dapat menimbulkan perubahan yang
demikian besar, yang akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar, yang mampu
mengubah seorang kafir menjadi seorang Muslim, atau seorang yang kotor menjadi seorang
yang suci, atau seorang yang terkutuk menjadi seorang yang tercinta, atau calon penghuni
neraka menjadi calon penghuni syurga. Perubahan seperti itu hanya mungkin terjadi, bila anda
lebih dahulu memahami makna kata-kata dalam kalimah tersebut dan mengecamkannya
dalam fikiran anda. Lalu bila anda mengucapkan kalimat tersebut dan telah memahami
ertinya, anda juga harus menyedari benar-benar bahawa dengan mengucapkannya anda telah
membuat komitmen yang sangat besar di hadapan Allah dan seluruh dunia, dan memikul
tanggungjawab yang besar di atas pundak anda. Dan setelah memahami pengertian
pernyataan anda itu, maka pemahaman itu mestilah menguasai seluruh hidup anda. Dengan
demikian, anda tidak akan membiarkan satu pun buah fikiran yang bertentangan dengan
kalimah ini memasuki fikiran anda. Lalu anda harus memutuskan untuk seterusnya bahawa
apa pun yang bertentangan dengan kalimah ini adalah bathil, dan hanya yang sesuai dengan
kalimah ini sajalah yang benar. Selanjutnya, kalimah ini harus menguasai seluruh persoalan
hidup anda. Setelah mengucapkan kalimah ini anda tidak boleh lagi bebas untuk melakukan
apa saja yang anda sukai, seperti orang-orang kafir. Setelah diikat oleh kalimah ini, anda
harus menuruti apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Bila
seseorang mengucapkan dan mempercayai kalimah ini, dengan cara yang seperti di atas, maka
orang tersebut menjadi seorang Muslim yang sejati. Hanya dengan melalui proses yang
demikian itulah akan terjadi perbedaan besar antara seorang manusia dengan manusia yang
lain, seperti yang telah saya ceritakan kepada anda.
MAKSUD KALIMAH SYAHADAH
Sekarang marilah saya akan menerangkan maksud kalimah syahadah itu dan, juga, apa
yang sebenarnya dinyatakan oleh seseorang dengan mengucapkan kalimah tersebut, dan
kewajiban apa yang dipikulkan di pundaknya setelah ia membuat pernyataan tersebut.
Erti dari kalimah syahadah ialah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad
SAW adalah Utusan Allah. Kata Allah dalam kalimah ini bererti Tuhan. Tuhan adalah
Penguasa, Pencipta, Pemelihara dan Pemberi rezqi, yang mendengar do'a-do'a kita dan
mengabulkannya, dan patut kita puja. Setelah anda mengatakan la ilaha illallah, bererti, yang
pertama, anda telah mengakui bahawa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa ciptaan Tuhan,
tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan. Memang, dunia ini punya Tuhan, dan Tuhan
itu hanyalah satu, dan tidak ada wujud lain yang mempunyai kekuasaan ketuhanan kecuali
Dia. Yang kedua, hal lain yang anda yakini ketika anda membaca kalimat ini adalah bahawa
Tuhan anda itu adalah juga Tuhan seluruh dunia ini. Segala sesuatu yang anda miliki dan juga
dimiliki oleh manusia seluruhnya adalah milikNya. Dia-lah yang menciptakan dan memberi
rezqi seluruh alam ini. Hidup dan mati ada pada perintahNya. Kesusahan dan kesenangan
juga datang dari Dia. Apa pun yang diperoleh seseorang sebenarnya adalah anugerahNya.
Apa pun yang terlepas dari seseorang, sesungguhnya adalah kerana kehendakNya. Hanya
Dia-lah yang mesti ditakuti, hanya kepadaNyalah kita mesti memohonkan kemahuan dan
kehendak kita, hanya di hadapanNyalah kita wajib menundukkan kepala. Hanya Dia-lah yang
berhak dipuja dan disembah. Kita tidak boleh menjadi budak atau pelayan dari siapa pun
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
23
kecuali Dia, dan hanya Dia-lah yang wajib kita akui sebagai Tuan atau Penguasa yang
berdaulat atas diri kita. Kewajiban kita yang sebenarnya adalah semata-mata menta'ati
perintahNya dan mematuhi semua hukumNya dan menolak semua perintah dan hukum-
hukum lain, selain yang datang daripada-Nya.
PERJANJIAN DENGAN ALLAH
Itulah perjanjian yang anda buat dengan Allah, kerana anda telah mengucapkan la ilaha
illallah dan seluruh dunia ini menjadi saksi bagi anda. Bila anda melanggar perjanjian ini,
maka tangan dan kaki anda, setiap helai rambut dan bulu di tubuh anda, dan setiap makhluk di
langit dan di bumi yang menjadi saksi atas ikrar anda itu, akan menjadi saksi bagi anda di
depan pengadilan Allah kelak, di mana anda tidak akan mempunyai seorang pembela pun.
Tidak ada seorang pengacara pun yang akan memohonkan keringanan bagi anda. bahkan para
pengacara dan pembela, yang dalam pengadilan di dunia ini biasa mempermainkan celah-
celah hukum, mereka itu kelak di hadapan Allah, akan diadili, seperti anda sendiri, tanpa
disertai seorang pembela pun. Pengadilan di akhirat itu, bukanlah semacam pengadilan yang
akan membebaskan anda berdasarkan permohonan-permohonan yang tidak mempunyai dasar
yang kuat, sumpah dan bukti-bukti serta dokumen-dokumen palsu. Di dunia ini anda boleh
menyembunyikan kejahatan anda dari pengetahuan polis dunia, tetapi anda tidak boleh
berbuat demikian terhadap polis Allah. Polis dunia boleh disuap tetapi polis Allah tidak.
Seorang saksi pada pengadilan dunia boleh memberikan bukti-bukti palsu, tetapi saksi-saksi
Allah sama sekali tidak akan mengajukan kepalsuan. Para penguasa di dunia ini boleh berbuat
tidak adil, tetapi Allah adalah Penguasa Yang Maha Adil. Dan barangsiapa yang telah
diperosokkan ke dalam penjara Allah tidak akan dapat melarikan diri. Adalah tolol sekali,
bahkan merupakan ketololan yang paling besar, bila anda membuat perjanjian palsu dengan
Allah. Kerana itu sebelum membuat perjanjian ini, anda mesti berfikir dengan cermat, dan
setelah perjanjian itu anda buat, anda harus memenuhinya dengan cermat pula. Kalau anda
memang berkeberatan untuk memenuhi perjanjian itu, lebih baik anda tidak membuatnya
sama sekali, kerana tidak ada seorang pun yang memaksa anda untuk mengucapkan janji
hanya di mulut saja, kerana suatu perjanjian yang kosong dan hampa tidaklah ada gunanya.
MENERIMA BIMBINGAN RASUL
Setelah la ilaha illallah, anda mengucapkan Muhammadur rasulullah, yang bererti anda
menerima Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan hukum Allah kepada anda.
Setelah anda mengakui Allah sebagai Tuan dan Yang Berwenang atas diri anda, maka anda
perlu tahu apa saja yang diperintahkanNya. Pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu anda lakukan
untuk membuatNya senang kepada anda, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mesti anda
jauhi agar tidak terkena murkaNya. Aturan hidup mana yang harus anda ikuti untuk
memperoleh ampunanNya, dan hukum mana, yang tidak boleh anda langgar, yang bila anda
langgar anda akan memperoleh hukumanNya? Allah telah menunjuk Muhammad SAW
sebagai UtusanNya, untuk menerangkan masalah-masalah ini dan mengirimkan KitabNya
dengan perantaraannya. Rasulullah hidup menurut aturan yang sesuai dengan perintah-
perintahNya, dan dengan demikian menjadi teladan bagi semua orang Muslim bagaimana
harus mengatur hidup mereka. Jadi, ketika anda mengatakan Muhammadur Rasulullah,
bererti pada saat itu anda telah menyatakan kesediaan anda untuk mengikuti aturan dan
hukum yang diberikannya dan menolak aturan dan hukum yang bertentangan dengan aturan
dan hukumnya. Setelah menyatakan kesediaan ini, anda lalu tidak mematuhi aturan dan
hukum yang diberikannya, dan mengikuti aturan serta hukum buatan manusia di dunia ini,
maka anda adalah seorang pendusta dan seorang penipu yang paling besar di dunia. Kerana,
anda telah memasuki Islam dengan mengucapkan kesaksian bahawa hukum yang dibawa oleh
Rasulullah SAW adalah satu-satunya hukum yang benar bagi anda, dan bahawa anda akan
mengikutnya dengan setia. Kerana kesaksian itu, anda menjadi saudara bagi orang-orang
Muslim, menerima warisan dari orang tua anda, menikah dengan wanita Muslim, anak-anak
menjadi keturunan anda yang sah, memperoleh hak untuk mendapat pertolongan dari setiap
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
24
dan seluruh orang Muslim, memperoleh zakat dan mendapat perlindungan bagi hidup, harta-
benda, kehormatan dan nama baik anda. Dan bila dengan mendapatkan ini semua, anda lalu
mengingkari janji anda, maka adakah keculasan yang lebih besar di dunia ini daripada yang
anda lakukan itu? Bila anda tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan
menyatakan beriman kepadanya serta memahami maksudnya; maka dalam setiap keadaan,
anda harus mengikuti hukum Allah, meskipun polis atau pengadilan di dunia ini mungkin
memaksa anda berbuat tidak demikian. Apabila seseorang mengira bahawa melanggar hukum
Allah tidaklah apa-apa, kerana polis, tentera, pengadilan dan penjara Allah tidak kelihatan di
dunia ini, maka saya akan mengatakan dengan tegas bahawa orang tersebut telah memberi
kesaksian syahadah yang palsu. Dia telah menipu Tuhannya, seluruh dunia, seluruh kaum
Muslimin dan juga dirinya sendiri.
TANGGUNGJAWAB YANG TIMBUL DARI PENGUCAPAN KALIMAH
SYAHADAH
Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua!
Baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. Sekarang dalam
konteks ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain lagi dari
masalah ini.
Anda mengakui bahawa Allah adalah Tuan anda dan juga Tuan dari segala sesuatu.
Apakah ertinya ini? Ini bererti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri tetapi adalah
milik Allah. Tangan anda bukanlah milik anda sendiri; juga mata anda, telinga anda dan
seluruh anggota badan anda. Sawah yang anda bajak, kerbau atau sapi yang membantu anda
bekerja, harta benda dan barang-barang yang anda manfaatkan — semua itu bukanlah milik
anda sendiri. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan telah diberikan kepada anda sebagai
pemberian. Setelah mengakui kenyataan ini, apa hak anda untuk mengatakan bahawa "hidup
adalah milik saya, tubuh adalah milik saya, harta benda adalah milik saya, ini dan itu adalah
milik saya?" Menyatakan bahawa anda adalah pemilik dari sesuatu setelah mengatakan
bahawa pemiliknya adalah orang lain adalah suatu hal yang tidak masuk akal.
Bila anda dengan jujur betul-betul menyakini bahawa Allah adalah Pemilik segala
sesuatu, maka ada dua hal yang menjadi kewajiban bagi anda. Yang pertama, adalah bahawa
apabila pemilik segala sesuatu adalah Allah, dan anda hanyalah orang yang dipercayai untuk
mempergunakan segala sesuatu yang diberikanNya kepadamu, maka anda harus
menggunakannya secara betul-betul sesuai dengan perintah Pemiliknya. Bila anda
menggunakannya dengan cara yang bertentangan dengan kehendakNya, bererti anda telah
menipuNya dengan terang-terangan. Padahal, anda bahkan tidak berhak untuk menggerakkan
kaki dan tangan anda dengan cara yang berlawanan dengan kehendakNya. Anda tidak boleh
memasukkan apa saja yang bertentangan dengan perintahNya ke dalam perut anda. Anda
tidak berhak menggunakan tanah dan harta benda anda secara berlawanan dengan kehendak
Pemiliknya. Isteri dan anak-anak anda, yang kata anda adalah milik anda mereka menjadi
milik anda hanyalah kerana diberikan oleh Allah. Kerana itu, anda tidak berhak
memperlakukan mereka sekehendak hati anda, tapi mestilah secara yang diarahkan olehNya.
Bila anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjukNya, bererti anda telah
merampas hak Allah.
Sebagaimana anda menyebut orang yang menguasai tanah orang lain tanpa hak sebagai
perampas, maka demikian pula halnya, anda akan disebut perampas bila anda menganggap
pemberian Allah sebagai milik anda sendiri dan mempergunakannya menurut kemahuan anda
sendiri atau kemahuan orang lain, selain Allah. Bila anda merasa rugi kerana berbuat sesuatu
sesuai dengan kehendak Allah, biarkanlah demikian. Anda tidak boleh merasa berkeberatan
bila nyawa anda hilang, kaki dan tangan anda buntung, anak-anak anda mati, dan wang serta
harta benda anda musnah. Mengapa anda harus merasa sedih? Bila Pemiliknya sendiri
menghendaki musnahnya barang-barang tersebut, itu adalah hakNya sendiri. Tapi bila anda
kehilangan barang-barang tersebut kerana melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak
PemilikNya, tentu saja anda bersalah kerana anda telah membuat rosak milik orang lain. Anda
bukanlah pemilik nyawa anda sendiri. Kalau anda mati kerana memenuhi kehendak Allah,
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
25
maka anda hanyalah sekadar menjalankan kewajiban anda terhadapNya saja. Tapi bila anda
mati kerana melakukan sesuaju yang bertentangan dengan kehendakNya, maka perbuatan
anda itu dapat disebut pengkhianatan.
MENERIMA ISLAM BUKAN BERERTI MENGUNTUNGKAN ALLAH
Selanjutnya, bila sesuatu yang diberikan Allah kepada anda, anda pakai untuk
mengerjakan sesuatu yang diperintahkanNya, anda sebenarnya tidaklah memberikan
keuntungan bagi siapa pun; tidak bagi Allah, tidak pula bagi orang lain. Bila anda
memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, atau bahkan mengorbankan hidup anda, demi
Dia — hal ini mungkin bagi anda adalah sesuatu yang sangat besar — maka anda tidaklah
mendatangkan keuntungkan bagi seorang pun. Apa yang terjadi paling-paling hanyalah anda
kehilangan atau mengorbankan sesuatu yang telah diberikan Allah. Apakah ini sesuatu yang
dapat dibanggakan dan harus memperoleh pujian dan dijadikan dasar untuk mengakui
kebesaran seseorang? Anda hendaklah menyedari bahawa seorang Muslim sejati tidak akan
pernah merasa bangga kerana memberikan sesuatu untuk suatu hal yang dikehendaki oleh
Allah atau kerana mengerjakan suatu pekerjaan untukNya. Sebaliknya, seharusnya ia akan
merasa makin rendah hati. Kerana, kebanggaan menghilangkan nilai suatu perbuatan yang
baik. Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik dengan maksud untuk
memperoleh pujian atau penghargaan tidak berhak untuk memperoleh pahala dari Allah.
Kerana, ia hanya mencari imbalan di dunia ini dan telah mendapatkannya di dunia ini.
ANUGERAH ALLAH DAN KELAKUAN KITA
Saudara-saudara!
Hendaklah saudara fikiran betapa besamya anugerah Allah kepada anda semua. Dia
mengambil dari anda, apa yang sebenarnya adalah milikNya sendiri, tapi toh Dia mengatakan:
"Aku beli ini daripadamu dan Aku akan membayar harganya". Allahu Akbar! Maha Besar
Allah! Alangkah Maha Pemurahnya Dia, Al-Qur'an mengatakan:
¤ ¿¸| ´<¦ _´¸.:¦ _¸. _,¸.¸.¡.l¦ `¸¸.±.¦ ¡>´¡.¦´¸ _!¸, `¸¸l «.>l¦ … ¸¸¸¸¸
"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Muslim, diri dan harta mereka dengan
memberikan syurga untuk mereka ..."(Surah Al-Taubah: Ayat 111)
Inilah sikap Allah terhadap anda. Sebaliknya, lihatlah tingkah laku anda sendiri. Anda
menjual kepada orang-orang lain sesuatu yang merupakan pemberian Allah kepada anda, dan
yang juga telah dibeliNya dari anda dengan pembayaran harganya. Dan harga yang anda
terima dari orang-orang lain itu pun juga cuma harga yang sedikit saja. Pembeli-pembeli anda
menyuruh anda bekerja dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Anda
mengabdi kepada mereka dan menganggap mereka sebagai pemberi rezeki anda. Anda jual
kepada mereka otak anda, kaki dan tangan anda, tenaga dari tubuh anda, dan segala sesuatu
yang dikehendaki oleh orang-orang yang durhaka terhadap Allah itu. Adakah perbuatan yang
lebih kurang ajar daripada yang anda lakukan itu? Menjual sesuatu yang sudah dibeli orang
lain adalah suatu kejahatan dan pelanggaran hukum yang terang-terangan. Mereka yang
melakukannya diadili oleh pengadilan-pengadilan di dunia ini dengan tuduhan menipu. Maka,
apakah anda mengira bahawa orang-orang yang begini tidak akan dituntut di depan
pengadilan Allah kelak?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
26
BAB KELIMA

KALIMAH TAYYIBAH
DAN KALIMAH KHABITHAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam khutbah saya yang lalu telah saya huraikan sedikit tentang kalimah tayyibah. Hari
ini akan saya berikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi tentang kalimah ini, kerana
pentingnya kalimah ini sebagai dasar Islam. Dengan kalimah ini seseorang masuk Islam, dan
tidak seorang pun dapat menjadi Muslim yang sejati kecuali setelah ia benar-benar memahami
kalimah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. Allah telah memberikan
ta'rif kalimah ini dalam Kitab Suci-Nya sebagai berikut:
¯¡l¦ ¸. ¸,´ ´,´¸. ´<¦ ¸.. «.¸l´ «,¸¯,L ¸:¸>:´ ¸«,¸¯,L !¸l.¦ ¸¸,!. !¸`s¯¸ ·´¸ _¸·
¸,!.´.l¦ ¸__¸ _¸.¡. !¸lé¦ _´ __,¸> ¸¿:¸|¸, !¸¸,´¸ ¸¸¸.¸´¸ ´<¦ _!..¸¦ ¸_!.l¸l `¸¸l- l
_¸`¸é .., ¸__¸ `_:.´¸ ¸«.¸l´ ¸«.¸¸,> ¸:¸> :´ ¸«:¸¸,> ¸:.>¦ _¸. ¸_¯¡· ¸_¯¸¸¦ !.
!¸l _¸. ¸¸¦¸· ¸__¸ ¸¸,:`, ´<¦ _¸¸.]¦ ¦¡`. .¦´, ¸_¯¡1l!¸, ¸¸¸,!:l¦ _¸· ¸:¡´,>'¦ !´ ,.´.l¦ _¸·´¸
¸:¸¸>¸¦ ´_¸.`,´¸ ´<¦ _,¸.¸l.Ll¦ `_-± ,´¸ ´<¦ !. ',!:, ¸__¸
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik
seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu
memberikan buahnya pada setlap muslim dengan keizinan Tuhannya. Allah membuat
perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan
perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan
akar-akamya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. Allah meneguhkan
(iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia
dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang
dia kehendaki". (Surah Ibrahim: Ayat 24-27).
Maksud perumpamaan di atas ialah bahawa kalimah tayyibah itu adalah laksana sebuah
pohon dari jenis yang bagus, yang akar-akarnya teguh dalam tanah dan cabang-cabangnya
tersebar di angkasa, sementara ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik sebagaimana
diperintahkan Allah kepadanya. Berlawanan dengan ini, perumpamaan kalimah khabithah,
yakni kepercayaan yang salah dan pandangan hidup yang sesat adalah seperti tanaman jenis
yang buruk, yang tumbuh semahu-mahunya, tetapi akarnya menempel saja di permukaan
tanah dan mudah sekali tercabut dengan sebuah tarikan saja, kerana akar-akarnya tidak masuk
ke dalam tanah.
Ini adalah perumpamaan yang indah, yang apabila anda merenungkannya, anda akan
memperoleh pelajaran yang sangat berharga daripadanya. Cubalah perhatikan: contoh kedua-
jenis pohon itu di sekitar anda. Yang satu adalah pohon mangga. Alangkah kuat akarnya,
alangkah tinggi tumbuhnya, alangkah banyak cabangnya, dan rimbun daunnya, alangkah
bagus buahnya. Mengapa pohon ini mempunyai kedudukan seperti ini? Sebabnya ialah biji
buahnya ampuh sekali. Ia memang berhak untuk menjadi sebuah pohon. Dan hak ini adalah
hak yang betul-betul asli, sehingga ketika ia mengajukan tuntutannya, maka tanah, air, udara,
panasnya siang dan dinginnya malam — pendeknya seluruh unsur yang terlibat dalam
pertumbuhannya — mengakui hak tersebut, dan apa pun yang diminta oleh pohon ini kepada
mereka, mereka berikan kepadanya. Demikianlah, atas dasar kekuatan nilai dirinya, ia tumbuh
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
27
menjadi sebuah pohon yang besar, dan dengan berhak untuk menjadi pohon dengan ukuran
demikian, dan bahawa pertolongan yang diberikan kepadanya oleh gabungan kekuatan-
kekuatan bumi dan langit adalah memang sudah seharusnya. Sesungguhnyalah, telah menjadi
kewajipan mereka untuk berbuat demikian kerana kekuatan yang terkandung dalam tanah, air,
udara dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pertumbuhan sebuah pohon, adalah
dimaksudkan untuk membantu pohon yang berjenis baik.
Berlawanan dengan pohon ini, adalah semak-semak, pohon willow dan tumbuh-tumbuhan
liar lainnya. Kekuatan apa yang mereka miliki? Cuma akar lemah yang dapat dicabut oleh
seorang anak kecil sekalipun. Begitu lembut dan lemahnya tumbuh-tumbuhan ini hingga bila
ada taufan sedikit sahaja, ia akan terbongkar dari tempat tumbuhnya. Bila anda
menyentuhnya, duri-durinya akan menusuk tangan anda. Bila anda makan buahnya, lidah
anda akan terasa pahit. Hanya Allahlah yang tahu berapa banyak dari tumbuh-tumbuhan ini
yang tiap hari tumbuh dan terbongkar dari tanah. Mengapa keadaan mereka demikian?
Sebabnya ialah kerana mereka tidak memiliki kekuatan nilai diri dan kemampuan diri seperti
yang dimiliki oleh pohon mangga. Memang, apabila tidak ada pohon bermutu tinggi yang
tumbuh, bumi akan bosan menganggur dan lalu membantu semak-semak untuk tumbuh. Air
juga ikut membantu sedikit dan udara memberi sedikit bahan makanan. Tapi tidak ada satu
pun unsur di langit maupun di bumi yang mahu mengakui hak hidup tumbuh-tumbuhan ini.
Itulah sebabnya mengapa bumi tidak mengizinkan akar-akarnya untuk masuk dalam-dalam
kepadanya. Air tidak rela memberi makanan dengan sepenuh hati, dan udara tidak mahu
membantu mereka untuk tumbuh subur. Dan bila dengan makanan yang sedikit ini, tumbuh-
tumbuhan jahat ini tumbuh dengan bau yang busuk, batang yang berduri dan beracun, itu
adalah bukti bahawa kekuatan-kekuatan bumi dan langit tidak dimaksudkan untuk membantu
tumbuhnya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Sudah lebih dari cukup bagi mereka bila mereka
dibiarkan tumbuh dan hidup di muka bumi ini.
Itulah dua contoh yang perlu anda renungkan, sebelum anda berfikir mengenai perbedaan
antara kalimah tayyibah dan kalimah khabithah.
APAKAH KALIMAH TAYYIBAH ITU?
Kalimah tayyibah adalah suatu dasar kebenaran. Demikian benarnya, sehingga tidak
mungkin ada sesuatu yang lebih asli di dunia ini daripadanya. Dasar ini ialah bahawa Pemilik
dan Penguasa seluruh alam semesta ini adalah Allah Yang Maha Esa. Setiap dan segala
sesuatu di bumi dan di langit menjadi saksi atas kebenaran ini. Manusia, binatang-binatang,
pohon-pohonan, batu-batuan, butir-butir pasir, aliran sungai, matahari yang terang-benderang
... Adakah sesuatu dari semua ini yang diciptakan oleh selain Allah, yang hidup atas
kemurahan sesuatu atau seseorang selain Allah, yang dapat dimusnahkan oleh sesuatu atau
seseorang selain Allah? Jadi, bila seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya, tentu
hidup dan pemeliharaannya tergantung pada rahmat Allah, dan hanya Allah sendiri yang
menjadi Pemilik dan Penguasanya. Maka, bila anda menyatakan: "Di dunia ini tidak ada
sesuatu atau seorang pun yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan yang tertinggi selain
Allah Yang Esa", maka seluruh yang ada di bumi dan di langit akan menyahut: "Engkau telah
menyatakan kebenaran yang abadi. Kami semua menjadi saksi atas kebenaran pernyataanmu
itu". Bila anda bersujud di hadapanNya, seluruh yang ada di alam semesta ini pun akan turut
bersujud bersama anda, kerana mereka semua juga tunduk dan patuh kepadaNya. Bila anda
mentaati perintah-perintahNya, mereka semua juga taat kepada Allah. Bila anda berjalan pada
jalanNya, maka anda tidak akan sendiri. Sungguh, seluruh bala tentera alam semesta yang
tidak terhitung banyaknya itu akan menyertai anda, kerana sejak dari matahari yang besar di
langit hingga benda-benda yang paling kecil di bumi, semuanya bergerak hanya pada
jalanNya. Bila anda mempercayakan diri padaNya, maka anda sesungguhnya telah adalah
mempercayakan diri pada suatu kekuatan yang maha besar yang adalah Penguasa seluruh
harta karun yang tersimpan di langit dan di bumi. Ertinya, bila anda tetap menempatkan
kenyataan ini dalam pandangan anda, maka anda akan menyedari bahawa seluruh kekuatan
langit dan bumi menyokong orang yang beriman kepada kalimah tayyibah ini dan membentuk
hidupnya menurut ajaran kalimah ini. la akan terus berjaya sejak di dunia ini hingga ke
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
28
akhirat nanti, dan tidak akan pernah kegagalan atau kekalahan menyentuhnya. Inilah yang
dikatakan oleh Allah Yang Maha Agung pada awal uraian ini bahawa kalimah ini adalah
laksana sebatang pohon yang akar-akarnya terhunjam-dalam di tanah dan cabang-cabangnya
menyebar ke segenap penjuru, yang mengeluarkan buah terus-menerus atas perintah Allah.
APAKAH KALIMAH KHABITHAH ITU?
Sebagai lawan dari kalimah tayyibah, adalah kalimah khabithah. Apakah erti kalimah
khabithah? Kalimah ini mengandungi erti: Tuhan tidak ada di dunia ini, yang ada hanyalah
seseorang atau sesuatu, bukan Allah, yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan ketuhanan.
Fikirkanlah! Adakah pernyataan yang lebih palsu dan tidak berdasar daripada pernyataan ini?
Adakah sesuatu di dunia ini yang memberi kesaksian atas kebenarannya? Kaum atheis
(mulhid) mengatakan "Tuhan tidak ada". Tetapi semua yang ada di langit dan di bumi
menentang kaum tersebut dan mengatakannya sebagai pendusta. Semua yang ada di langit
dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, adalah ciptaan Allah, dan
Allah pulalah yang telah memberi kaum atheis tersebut lidah yang dipakainya untuk
mengatakan kedustaan itu. Kaum musyrikin mengatakan bahawa ada kekuatan-kekuatan lain
yang menjadi sekutu-sekutu Allah dalam ketuhanannya. Bahawa sekutu-sekutu itu juga ikut
memelihara dan menguasai alam semesta ini. Bahawa sekutu-sekutu itu juga memiliki
kekuasaan untuk menentukan dan mengubah nasib manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu
mempunyai wewenang untuk mendatangkan keuntungan, kerugian dan bencana kepada
manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu juga turut mendengarkan do'a-do'a manusia dan
mengabulkannya. Bahawa mereka juga berhak untuk ditakuti dan memperoleh kepercayaan
manusia. Bahawa perintah-perintah mereka juga berlaku di bumi Tuhan ini, dan hukum-
hukum yang mereka buat juga berhak untuk ditaati di samping hukum-hukum Allah.
Begitulah kata orang-orang musyrik tersebut. Menjawab pernyataan-pernyataan ini, seluruh
yang ada di langit dan di bumi mengatakan bahawa semua itu adalah kebohongan semata-
mata yang bertentangan sama-sekali dengan kenyataan-kenyataan. Maka fikirkanlah,
bagaimana seseorang yang percaya pada kalimah yang batil seperti ini dan hidup sesuai
dengan ajarannya dapat berjaya di dunia dan di akhirat? Kerana rahmatNyalah, bahawa Allah
masih memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini dan masih memberi rezeki kepada
mereka. Dengan demikian kekuatan-kekuatan bumi dan langit pun hanya sedikit yang mahu
memberikan keperluan hidup kepada mereka sebagaimana yang diberikan kepada semak-
semak dan tumbuh-tumbuhan liar; tetapi tidak satu pun makhluk dan benda di alam semesta
ini yang mengakui bahawa mereka harus menolongnya atau menyokongnya dengan sepenuh
tenaga. Nasib orang-orang seperti ini adalah ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh semahu-
mahunya, sebagaimana yang telah diceritakan di atas.
PERBEDAAN DALAM HASIL DAN AKIBAT
Perbedaan antara kedua jenis tanaman tersebut di atas — kalimah tayyibah dan kalimah
khabithah — terdapat pada buah dari kedua jenis tanaman ini. Setiap kali kalimah tayyibah
berbuah, ia akan mengeluarkan buah yang manis dan baik. Ia akan membuahkan kedamaian
di dunia ini. Kebaikan, kebenaran dan keadilan akan merata, dan rakyat di seluruh dunia akan
beruntung kerananya. Sebaliknya, semakin subur tumbuhnya kalimah khabithah, semakin
menyeruak cabang-cabang berdurinya, maka akhirnya pasti ia akan mengeluarkan buah yang
pahit dan tidak enak untuk dimakan. Racun akan mengaliri seluruh pembuluh di batangnya.
Anda dapat melihat sendiri apa yang terjadi di bahagian dunia di mana kekafiran,
kemusyrikan dan atheisme merajalela. Manusia di sana saling ancam mengancam. Mereka
membuat persiapan-persiapan untuk memusnahkan daerah demi daerah yang penuh dihuni
manusia. Gas-gas beracun mereka buat di kilang-kilang. Satu bangsa ingin menghancurkan
bangsa yang lain. Yang kuat memperbudak yang lemah, semata-mata untuk merampas
rezekinya. Kaum yang lemah ditindas dengan kekuatan angkatan bersenjata dan polis serta
ancaman belenggu dan penjara. Mereka terpaksa menanggung penindasan pihak yang kuat
tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan bagaimana pula keadaan dalam negeri bangsa-bangsa itu?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
29
Moral mereka adalah demikian bejatnya hingga syaitan sendiri malu kerananya. Manusia
melakukan perbuatan-perbuatan yang, bahkan, binatang pun tidak mahu melakukannya. Ibu-
ibu membunuh anaknya dengan tangan mereka sendiri kerana takut kesenangan mereka
terganggu oleh anak-anaknya. Para suami saling mempertukarkan isterinya untuk
memperoleh kepuasan. Perkumpulan-perkumpulan kaum hamba nafsu didirikan di mana laki-
laki dan perempuan bercampur baur tanpa mengenakan pakaian, sama seperti binatang. Kaum
yang kaya menghisap darah kaum miskin melalui riba, dan kaum yang makmur memeras
tenaga kaum melarat seakan-akan kaum melarat itu adalah budak-budak yang di-lahirkan
untuk melayani mereka. Pendeknya, tanaman apa pun yang tumbuh dari jenis kalimah
khabithah ini pasti akan penuh duri, dan buah apa pun yang dihasilkannya pastilah pahit dan
beracun. Setelah memerhati kedua contoh ini, Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya
mengatakan:
¸¸, :`, ´<¦ _¸¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¸_¯¡1l!¸, ¸¸¸,!:l¦ _¸· ¸:¡´,>'¦ !´,.´.l¦ _¸·´¸ ¸:¸¸>¸¦ ´_¸.`,´¸
´<¦ _,¸.¸l.Ll¦ `_-± ,´¸ ´<¦ !. ',!: , ¸__¸
"Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam
kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan
memperbuat apa yang dia kehendaki".(Surah Ibrahim: Ayat 27).
Ini bererti bahawa Allah akan memberikan kedudukan yang kuat dan teguh di dunia ini
dan di akhirat nanti, kepada mereka yang beriman kepada kalimah tayyibah. Sebaliknya,
Allah akan menyesatkan mereka yang mempercayakan dirinya kepada kalimah khabithah.
Mereka tidak akan dapat mengerjakan macam perbuatan baik apa pun, yang dapat
memberikan buahnya dalam kehidupan di dunia ini mahupun di akhirat nanti.
MENGAPA PENDUKUNG-PENDUKUNG KALIMAH TAYYIBAH BERADA
DALAM KEHINAAN?
Saudara-saudara!
Anda semua telah mengetahui perbedaan sifat serta buah dari kalimah tayyibah dan
kalimah khabitah. Tentu anda sekarang akan bertanya: "Kita semua adalah pendukung-
pendukung kalimah tayyibah, tetapi mengapa kita tidak berjaya? Sebaliknya, mengapa orang-
orang kafir hidupnya makmur? Saya akan menjawab pertanyaan ini, asalkan tidak seorang
pun di antara anda yang akan merasa tidak senang dengan jawapan saya, tetapi sebaliknya
haruslah anda bertanya kepada diri sendiri, apakah jawapan saya benar atau salah.
Pertama-tama, pengakuan anda bahawa anda adalah pendukung-pendukung kalimah
tayyibah namun mengapa anda semua tidak berjaya, tidaklah benar. Beriman kepada kalimah
tayyibah bukan bererti hanya sekadar mengucapkannya
c
di mulut saja. Iman itu haruslah
berakar dalam hati-sanubari manusia, dengan demikian manusia dapat mengusir kepercayaan
apa pun yang bertentang dengan iman, dan membuat seluruh perbuatan dan perilaku manusia
sesuai dengan iman tersebut.
Saudara-saudaraku semua!
Katakanlah, kepada saya, demi Allah, apakah iman anda kepada kalimah tayyibah adalah
seperti ini? Tidakkah masih ada beratus-ratus kepercayaan yang karut-marut dan syirik yang
semuanya bertentangan dengan kalimah tayyibah merajalela di antara anda semua? Tidakkah
masih ada kaum Muslimin yang menundukkan kepada di hadapan manusia, di hadapan selain
daripada Allah? Bukankah mereka lebih takut kepada kekuatan-kekuatan orang lain?
Bukankah mereka masih bergantung pada pertolongan orang lain? Bukankah mereka masih
menganggap orang lain sebagai pemberi rezeki mereka? Bukankah mereka masih
mengenepikan hukum Allah dan dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia?
Bukankah mereka yang mengaku sebagai Muslimin, masih menyatakan dengan terang-
terangan di depan pengadilan bahawa mereka tidak mengikuti syari'at Islam, melainkan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
30
hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat? Bukankah di antara anda sekalian
masih ramai orang yang tidak ragu-ragu melanggar hukum Allah semata-mata hanya untuk
mengejar keuntungan dunia? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang takut pada
kemarahan orang-orang kafir tapi tidak takut pada kemurkaan Allah? Bukankah di antara
anda sekalian masih ramai yang mahu bekerja bersusah-payah demi untuk mengambil hati
orang-orang kafir, tapi enggan berbuat apa-apa untuk mencari keredaan Allah? Dan ternyata
di antara anda sekalian masih ramai yang menganggap bahawa pemerintahan kafir adalah
pemerintahan yang sah dan lupa pada pemerintahan Allah?
Demi Allah, katakanlah saudara-saudara, apakah itu semua bukan kenyataan? Dan bila itu
semua adalah suatu kenyataan, dengan muka yang mana anda menyatakan bahawa anda
beriman pada kalimah tayyibah namun anda tetap tidak berjaya? Kerana itu, bila anda semua
ingin disebut orang-orang yang beriman kepada kalimah tayyibah, pertama-tama, anda mesti
beriman kepada kalimah ini dengan hati yang betul-betul tulus, dan membentuk hidup anda
sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimah ini? Bila dengan jalan demikian pun ternyata
pohon tayyibah itu tidak tumbuh dengan akar yang terhunjam dalam ke tanah, dan cabang-
cabangnya tidak dapat menjulang ke angkasa, maka — na'udzu billah min dzalik — anda
mengatakan bahawa Allah adalah penipu, kerana telah berjanji palsu kepada anda.
APAKAH PENDUKUNG-PENDUKUNG KALIMAH KHABITHAH HIDUP
SEJAHTERA?
Juga, anda mengatakan bahawa pendukung-pendukung kalimah khabithah hidup sejahtera
di dunia ini, adalah tidak benar. Orang-orang itu tidak pernah hidup sejahtera di zaman
dahulu, tidak pula di masa sekarang. Anda mengira bahawa mereka hidup sejahtera hanya
dengan melihat kekayaan mereka yang melimpah-ruah, banyaknya barang-barang mewah
yang mereka miliki, dan pesona-pesona lahiriyyah yang lain. Tetapi cubalah anda menjenguk
ke dalam batin mereka dan melihat berapa banyak di antara mereka yang meni'mati
kedamaian batin. Hidup mereka memang penuh bergelimang dengan barang-barang mewah,
tetapi batin mereka adalah laksana tungku-tungku membara yang tidak pernah memberi-kan
ketenangan sesaat pun kepada mereka. Ketidakpatuhan kepada Allah telah menjadikan ruh-
ruh mereka sebagai neraka. Anda baca saja di surat-khabar betapa meluasnya kejadian bunuh
diri di Eropah dan Amerika. Perceraian pun tersebar luas. Angka kelahiran merosot dan
sekarang ini dan dengan sengaja dan giat-giatnya diturunkan. Penyakit kelamin telah
menghancurkan hidup berpuluh ribu orang. Pergelutan memperebutkan rezeki terjadi antara
kelas-kelas masyarakat. Dengki, kejahatan dan permusuhan membuat manusia-manusia dari
satu jenis saling menyerang. Cinta kepada kemewahan telah membuat hidup menjadi getir.
Dan kota-kota yang besar dan megah yang dari jauh kelihatan seperti syurga, di dalamnya
menyimpan berpuluh ribu manusia yang tenggelam dalam kesengsaraan. Apakah ini yang
anda katakan kesejahteraan? Inikah syurga yang anda irikan?
Saudara-saudaraku! Ingatlah bahawa Firman Allah tidak pernah palsu. Sesungguhnyalah,
tidak ada kalimah selain kalimah tayyibah yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan
di dunia ini dan kejayaan di akhirat nanti. Silakan anda menoleh ke mana pun juga, pasti anda
hanya akan menemukan kebenaran pernyataan ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
31
BAB KEENAM

TUJUAN BERIMAN KEPADA
KALIMAH TAYYIBAH
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam dua khutbah saya yang telah lalu, saya telah menerangkan erti kalimah tayyibah.
Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan apakah yang dapat diperoleh dari iman
kepada kalimah ini dan mengapa kita perlu beriman kepadanya.
SETIAP PEKERJAAN MEMPUNYA1 TUJUAN
Anda semua tahu bahawa pekerjaan apa pun yang dilakukan seseorang pasti ada tujuan
atau keuntungan yang akan diraihnya. Manusia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak
bertujuan atau tidak bermanfaat. Anda minum kerana mahu menghilangkan haus. Setelah
minum air, anda tetap saja merasa haus, tentulah anda makan kerana mahu menghilangkan
lapar dan memperoleh tentu hidup. Apabila makan atau tidak makan sama saja hasilnya, tentu
anda akan merasa bahawa makan adalah usaha yang tidak ada gunanya. Mengapa anda
meminum ubat kalau sakit? Kerana anda ingin bebas dari penyakit dan kembali sihat. Tapi
bila setelah minum ubat keadaan anda tetap saja seperti sebelumnya, maka anda akan
mengatakan bahawa pengubatan adalah usaha yang tidak berguna. Mengapa anda bekerja
keras dalam bercucuk tanam? Untuk menghasilkan hasil bumi, buah-buahan dan sayur-
sayuran. Tetapi bila tidak ada sesuatu pun yang tumbuh setelah anda menanamkan benih,
tentulah anda tidak akan mahu bekerja demikian keras untuk membajak sawah anda,
menaburkan benih dan mengairi tanaman. Pendeknya, pekerjaan apa pun yang anda lakukan
di dunia ini, selalu ada maksud dan tujuannya. Bila tujuan dapat dicapai, anda katakan
bahawa pekerjaan itu bagus, dan bila tujuan tidak tercapai, anda akan mengatakan pekerjaan
itu jelek.
TUJUAN MEMBACA KALIMAH SYAHADAH
Camkanlah keterangan dan contoh-contoh tersebut di atas, dan jawablah pertanyaan-
pertanyaan saya ini satu demi satu. Pertama, untuk apa kalimah syahadah dibaca? Jawapan
yang pasti anda berikan tidak lain tentulah bahawa kalimah syahadah itu dibaca untuk
membedakan seorang Muslim dari seorang kafir. Sekarang saya tanya: Apa makna perbedaan
ini? Apakah ini bererti bahawa bila seorang kafir mempunyai dua mata, maka seorang
Muslim mempunyai empat mata? Atau bila seorang kafir mempunyai satu kepala, maka
seorang Muslim punya dua? Tentu anda akan mengatakan: Bukan, bukan itu maksudnya.
Perbedaan itu bererti bahawa ada pebedaan antara hasil-buah dari hidup seorang Muslim
dengan hasil-buah dari hidup seorang kafir. Hasil-buah hidup seorang kafir adalah bahawa ia
tidak menerima rahmat Allah dan menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti, sedangkan
hasil-buah hidup seorang Muslim adalah bahawa ia akan menerima ridha Allah dan mendapat
kemuliaan di akhirat.
KEGAGALAN DAN KEJAYAAN DI AKHIRAT
Jawapan yang anda berikan di atas adalah seratus peratus betul. Tetapi katakanlah kepada
saya apa akhirat itu? Apa ertinya gagal di akhirat dan apa ertinya memperoleh kejayaan dan
kemuliaan di sana? Sebelum pertanyaan ini terjawab, saya tidak boleh melanjutkan uraian ini.
Tetapi anda tidak perlu menjawab sendiri. Jawabnya, sudah diberikan oleh Rasulullah SAW
Ad-dun ya mazra'atul akhirah, Dunia adalah ladang akhirat.
Ini bererti bahawa dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan suatu
proses yang sambung menyambung, yang awalnya adalah dunia dan akhirnya adalah akhirat.
Hubungan antara keduanya adalah seperti antara menanam dan menuai. Anda membajak
tanah, menaburkan benih, lalu mengairinya, kemudian merawat tanaman anda sampai tiba
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
32
saatnya untuk dituai. Kemudian setelah menuainya anda akan memakan hasilnya sepanjang
tahun. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa sepanjang tahun. Apa yang anda tuai itu
pastilah hasil dari apa yang anda tanam di ladang anda. Bila anda menanam gandum,
gandumlah yang akan tumbuh. Tapi bila anda menanam duri, tentu hanya durilah yang akan
tumbuh. Dan bila tidak ada yang ditanam, tidak ada pula yang akan tumbuh. Selanjutnya,
kesalahan apa pun yang anda lakukan dalam membajak, mengairi dan merawat tanaman anda,
akibat keseluruhannya pastilah akan anda lihat pada waktu anda menuai. Tetapi bila anda
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan tersebut dengan tepat tanpa suatu
kesalahan apa pun, maka anda juga akan melihat hasilnya. Begitulah gambaran hubungan
dunia dengan akhirat. Dunia adalah laksana ladang tempat bercocok tanam. Manusia dikirim
ke ladang ini dengan tujuan agar ia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk
memperoleh hasil yang dapat dini'matinya nanti bagi dirinya sendiri. Untuk itu ia telah diberi
waktu dari saat lahirnya hingga mati. Apa pun jenis tanaman yang ditanamnya pada masa
hidupnya, hasil tanaman itu jugalah yang akan dipetiknya dalam hidupnya sesudah mati nanti,
dan hasil itu pula yang akan menjadi makanannya selama hidupnya di akhirat. Bila seseorang
telah menanam tanaman yang baik di ladang dunia ini pada masa hidupnya dan telah
merawatnya dengan air yang berlimpah-limpah dan dengan pengawasan yang cermat, maka
bila ia telah berpindah ke dunia yang akan datang, maka akan didapatinya buah dari jerih
payahnya itu dalam bentuk tanaman berbuah lebat yang siap untuk dinikmatinya. Di sana
nanti ia tidak perlu lagi bekerja keras kerana ia akan hidup senang meni'mati hasil tanaman
yang telah ditanamnya dengan kerja susah-payah selama masa hidupnya di dunia ini. Hidup
senang inilah yang disebut syurga dan kejayaan di akhirat. Sebaliknya, barangsiapa yang
dalam hidupnya di dunia ini menaburkan duri dan menanam tanaman yang pahit dan beracun,
maka ia akan memperoleh hasil dari jenis tanaman yang sama dalam hidupnya yang akan
datang nanti. Di sana ia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menebus ketololannya
dan menanam tanaman yang baik setelah membakar tanamannya yang buruk sebelumnya.
Dan tentu saja ia akan terpaksa memakan hasil tanaman buruknya yang telah ditanamnya
dalam hidupnya di dunia ini. Ia akan terpaksa tidur di atas duri-duri yang telah ditanamnya.
Inilah yung dimaksud dengan kesengsaraan dan kegagalan di akhirat itu.
Keterangan tentang makna akhirat yang telah saya berikan tadi didukung oleh hadith dan
ayat-ayat Al-Qur'an. Dan keterangan tadi menunjukkan bahawa kegagalan dan kejayaan
seseorang dalam hidup sesudah mati nanti, serta nasib baik atau buruknya, sebenarnya
tergantung dari benar atau tidaknya pengetahuan dan perbuatannya di dunia ini.
MENGAPA ADA PERBEDAAN ANTARA NASIB AKHIR SEORANG KAFIR DAN
NASIB AKHIR SEORANG MUSLIM?
Setelah memahami pokok masalah di atas, menjadi jelaslah bahawa perbedaan antara
nasib akhir seorang Muslim dan seorang kafir bukanlah tanpa alasan-alasan yang kuat.
Sesungguhnyalah, perbedaan yang timbul pada akhir kisah hidup mereka adalah buah
daripada perbedaan antara mereka sejak dari semula. Apabila tidak ada perbedaan antara
pengetahuan dan perbuatan seorang Muslim dengan seorang kafir di dunia ini, tentulah tidak
akan ada pula perbedaan keadaan yang mereka alami di akhirat. Sama-sekali tidaklah
mungkin, bahawa, seseorang yang pengetahuan dan perbuatan serta tingkah-lakunya sama
dengan tingkah-laku seorang kafir, akan dapat terlepas dari siksa yang diperuntukkan kepada
orang-orang kafir di akhirat.

TUJUAN KALIMAH TAYYIBAH: MEMPERBAHARUI PENGETAHUAN DAN
PERBUATAN
Sekarang timbul pertanyaan lagi mengenai tujuan membaca kalimah tayyibah. Anda telah
menjawab bahawa tujuannya adalah untuk membedakan antara nasib-akhir seorang Muslim
dan nasib-akhir seorang kafir. Nah, setelah mendapat penjelasan tentang erti hasil-akhir yang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
33
diperoleh di akhirat, maka anda mesti mempertimbangkan kembali jawapan anda. Sekarang
anda mesti mengatakan bahawa tujuan membaca kalimah tayyibah adalah untuk
memperbaharui pengetahuan dan perbuatan seseorang agar ia dapat memperoleh kedudukan
yang baik di akhirat nanti. Kalimah ini mengajarkan kepada manusia untuk menanami ladang
dunia dengan tanaman yang baik, dan merawatnya dengan baik pula, agar hasilnya nanti
dapat dipetiknya di akhirat. Apabila seorang tidak beriman kepada kalimah tayyibah ini,
bagaimana ia dapat bercucuk tanam di ladang dunianya dan dari mana ia akan memperoleh
hasil di akhirat nanti? Dan bila seseorang hanya mengucapkan kalimah tersebut di mulut saja,
tetapi perbuatan dan tingkah-lakunya tetap sama dengan seorang kafir, maka anda tentu akan
mengatakan bahawa pengucapan kalimah syahadahnya yang demikian itu adalah sia-sia saja.
Tidak ada alasan mengapa nasib-akhir orang seperti itu harus berbeda dari seorang kafir.
Bagaimanapun juga, ia tidak boleh menuntut apa-apa dari Allah dengan hanya mengucapkan
kalimah syahadah di mulut saja, serta tidak pula mempelajari cara menanami ladang
dunianya. Bahkan ia pun tidak menanaminya sama-sekali dengan tanaman yang baik.
Sebaliknya, ia telah menaburkan duri sepanjang masa hidupnya. Bagaimana ia dapat berharap
untuk mendapatkan kebun yang berbuah lebat di dunia yang akan datang nanti? Seperti telah
saya terangkan kepada anda dengan contoh-contoh, adalah sia-sia dan tidak ada gunanya
untuk melakukan sesuatu yang bila dikerjakan atau tidak dikerjakan hasilnya adalah sama
saja. Ubat yang tidak boleh mengubah keadaan orang yang sakit menjadi lebih baik bukanlah
ubat namanya. Sama halnya, bila setelah membaca kalimah syahadah pengetahuan dan
tingkah-laku orang yang bersangkutan masih tetap sama dengan orang yang tidak membaca
kalimah tersebut, maka perbuatannya membaca kalimah tersebut adalah tidak bererti apa-apa.
Apabila hidup seorang Muslim di dunia ini tidak berbeda dengan hidup seorang kafir,
bagaimana hidupnya di akhirat nanti dapat berbeda dengan hidup seorang kafir.
PENGETAHUAN APA YANG DIAJARKAN OLEH KALIMAH TAYYIBAH?
Sekarang timbul pertanyaan: Pengetahuan apa yang diberikan oleh kalimah tayyibah
kepada orang yang membacanya? Juga perbedaan apa yang timbul dalam perbuatan dan
tingkah-laku seorang Muslim dan seorang kafir setelah si Muslim memperoleh pengetahuan
ini?
1. Penghambaan diri kepada Allah
Hal pertama yang anda pelajari dari kalimah ini adalah bahawa anda adalah budak
dari Allah dan bukan budak dari siapa pun yang lain. Setelah mengetahui hal ini, maka
secara langsung anda akan mengerti bahawa di dunia ini anda harus berbuat sesuai
dengan kehendak Dia yang menjadi Tuan dan Pemilik anda. kerana bila anda berbuat
bertentangan dengan kehendakNya, bererti anda telah memberontak terhadapNya.
2. Kepatuhan kepada Muhammad (SAW)
Setelah memahami hal di atas, maka pengetahuan kedua yang anda peroleh dari
kalimah ini adalah bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. Dan setelah
mengetahui hal ini, jelaslah, dengan sendirinya cara-cara yang anda tempuh dalam
menanami dan merawat ladang dunia anda, mestilah menurut cara-cara yang telah
diajarkannya kepada anda. Bila anda mengikuti cara yang diajarkannya, maka anda akan
memperoleh hasil yang baik di akhirat nanti Tetapi bila anda bekerja tidak sesuai dengan
cara yang diajarkannya, maka bererti anda hanya menanam duri saja di dunia ini dan akan
menuai duri pula di akhirat nanti.
PERBUATAN MESTI SESUAI DENGAN PENGETAHUAN
Setelah memiliki pengetahuan ini, maka perbuatan-perbuatan dan perilaku anda haruslah
sesuai dengan pengetahuan anda. Bila anda percaya bahawa suatu hari nanti anda akan mati,
bahawa sesudah mati anda akan hidup lagi, dan dalam hidup sesudah mati anda harus makan
dari hasil tanaman anda di dunia ini, maka tidaklah mungkin bagi anda untuk menyimpang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
34
dari cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menempuh cara-cara lain
dalam menanami ladang-dunia anda Mengapa anda bercocok-tanam di ladang dunia ini?
Kerana anda yakin bahawa anda tidak akan memperoleh hasil tanpa bercocok-tanam, dan
tanpa hasil tanaman, anda akan mati kelaparan. Seandainya anda tidak yakin akan hal ini, dan
seandainya anda mengira bahawa anda akan bisa memperoleh hasil tanpa bertanam, atau
bahawa anda boleh menghilangkan lapar tanpa makanan, tentu anda tidak akan bersusah-
payah bercocok-tanam di ladang dunia ini. Jadi anda boleh menilai kedudukan anda
berdasarkan hal ini. Seseorang yang di mulut mengakui Allah sebagai Pemilik dan
Penguasanya dan Muhammad SAW sebagai Utusan Allah, dan juga percaya akan hidup
sesudah mati, tapi perbuatan-perbuatan dan tingkah-lakunya bertentangan dengan ajaran-
ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka imannya yang demikian itu adalah iman yang
lemah. Sebagaimana ia yakin bahawa ia tidak akan memperoleh hasil tanpa bertanam,
demikian pula apabila ia yakin bahawa tanamannya yang buruk akan menghasilkan buah yang
buruk pula, tentulah ia tidak akan lengah tentang hal ini. Tak seorang pun yang dengan
sengaja dan sedar mahu menanam duri untuk untuk dirinya. Hanya orang yang tidak percaya
bahawa benih duri akan menghasilkan duri sajalah, dan bahawa duri itu akan merugikan
dirinya sendiri sajalah, yang akan melakukan hal itu. Anda tentu tidak akan mahu dengan
sedar memegang bara api kerana anda yakin bahawa bara itu akan membakar tangan anda.
Hanya bayi kecil dan orang gila sajalah yang mahu meletak tangannya dalam api, kerana
memang tidak tahu akibatnya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
35
BAB KETUJUH

SIAPAKAH YANG DIGELAR MUSLIM
Saudara-saudara sesama Muslim!
Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda sifat-sifat seorang Muslim. Saya akan
menyebutkan persyaratan-persyaratan asas yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim, dan apa
yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia dapat disebut seorang Muslim.
APAKAH ERTI "KUFR" DAN ISLAM ITU?
Untuk memahami masalah tersebut di atas, pertama-tama anda harus mengerti apa itu kufr
dan. apa itu Islam. Kufr adalah penolakan seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah
Allah, dan Islam adalah kepatuhan kepada Allah semata-mata, serta penolakan atas semua
sistem, hukum dan peintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang
diterima dari Allah. Perbedaan yang nyata antara Islam dan kufr ini telah dinyatakan dengan
jelas dalam Al-Qur'an. Allah berkata:
_.´¸… `¸l ¸>>´ !.¸, _ ¸.¦ ´<¦ ,¸¸. l`¸!· `¡> ¿¸`¸¸±.>l¦ ¸__¸
"... Barangsiapa yang memutuskan tidak menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka
itu adalah orang yang kafir".(Surah Al-Ma'idah: Ay at 44).
Menetapkan hukum tidak hanya bererti mengadili perkara-perkara dalam sidang-sidang
pengadilan saja. Sesungguhnya, hukum di sini bererti setiap keputusan yang dibuat oleh
setiap orang setiap saat dalam hidupnya. Setiap saat anda dihadapkan kepada persoalan
apakah anda harus melakukan sesuatu atau tidak, dengan cara bagaimana sesuatu harus
dilakukan, cara-gaya apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan sesuatu persoalan, dan
sebagainya. Bagi setiap hal yang seperti ini, suatu ketentuan untuk membuat keputusan telah
digariskan dalam Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, sedangkan cara-cara selain dari itu
adalah cara-cara yang ditentukan oleh kemahuan diri sendiri, adat kebiasaan nenek-moyang
atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Nah, apabila seseorang mengenepikan cara-cara
yang telah digariskan Allah dan memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lain,
maka sesungguhnya ia telah mengikuti jalan kufr. Dan apabila ia selama hidupnya menempuh
cara-cara kufr dalam melakukan segala sesuatu, maka ia adalah seorang kafir. Apabila ia
mematuhi petunjuk Allah dalam sebahagian masalah, dan dalam masalah-masalah yang lain
mengikuti kemahuannya sendiri atau adat kebiasaan masyarakat atau aturan-aturan buatan
manusia, maka ia telah terlibat dalam kekufuran sejauh pembangkangannya terhadap hukum-
hukum dan aturan-aturan Allah. Seseorang mungkin setengah kafir, seperempat kafir,
sepersepuluh atau mungkin seperduapuluh kafir. Pendeknya, nisbah kekufuran seseorang
adalah menurut sejauh mana ia telah membangkang terhadap hukum Allah.
Islam tidak lain adalah penghambaan seseorang semata-mata kepada Allah. Ia sama-
sekali tidak mengikuti kemahuannya sendiri, atau kemahuan nenek-moyangnya, atau
kemahuan keluarga dan sukunya, atau kemahuan kaum 'ulama' atau kyai, kemahuan hupati,
hakim, atau kemahuan siapapun yang lain, selain kehendak Allah semata-mata. Allah
menyatakan dalam Al-Qur'an:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
36
¯_· _>!. , ¸¸..¸>l¦ ¦¯¡ l! -. _|¸| ¸«.¸lé _,¦´¡. !´..¸ , ¯_>´.¸ ,´¸ ¸¦ .,-. ¸¸| ´<¦ ¸´¸ 츸:·
.¸«¸, !:,: ¸´¸ .¸>`., !´..- , !´.- , !,! ,¯¸¦ _¸. ¸¿¸: ¸<¦ ¿¸|· ¦¯¡l´ ¡. ¦¡l¡1 · ¦¸.¸:¦ !.!¸,
_¡.¸l`.`. ¸__¸
"Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada
perselisihan antara kami dan kamu, bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan
sebahagian yang lain sebagai tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling maka
katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahawa kami adalah orang-orang yang
menyerahkan diri kepada Allah." (Surah Ali 'Imran: Ayat 64).
´¸¯,-·¦ ¸_,¸: ¸<¦ _¡-¯,, .`«]´¸ ´¡l`.¦ _. _¸· ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ !´s¯¡L !>¯¸é´¸ ¸«,l¸|´¸
_¡`- >¯¸`, ¸__¸
"Maka apakah meraka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNyalah
menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa
dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).
Dalam kedua ayat ini hanya satu ajaran yang dikemukakan, yakni bahawa agama yang
sebenarnya adalah kepatuhan dan penyerahan kepada Allah. Menyembah Allah tidak hanya
bererti bersujud di hadapanNya lima kali sehari, tetapi sebenarnya bererti melaksanakan
perintah-perintahNya di setiap saat, siang dan malam. Anda harus menghindari semua yang
telah dilarangNya dan mengerjakan apa yang telah diperintahkanNya. Dalam setiap masalah
anda harus menyelidiki apa perintah Allah mengenai masalah tersebut. Anda sekali-kali tidak
boleh memikirkan kemahuan anda sendiri, pendapat akal-fikiran anda, adat kebiasaan nenek-
moyang anda, kemahuan keluarga dan sanak saudara anda, apa yang dikatakan oleh kyai atau
'ulama' tentang hal itu, apa yang diperintahkan oleh si anu, dan apa yang boleh menyenangkan
hati si anu. Bila anda mengikuti kemahuan siapa pun juga dan mengenepikan perintah-
perintah Allah, maka sesungguhnya anda telah menyekutukannya dengan Allah. Dengan
perbuatan anda itu, bererti anda telah memberikan kepadanya kedudukan yang sebenarnya
adalah hak Allah semata-mata, kerana yang berhak memberi perintah hanyalah Allah saja:
¸¿¸|… `¡>>l¦ ¸¸| ¸< ´_1, _>l¦ ´¡>´¸ ¸¯,> _¸¸¦¸..±l¦ ¸__¸
"... Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia
Pemberi keputusan yang paling baik". (Surah Al-An 'am: Ayat 57)
Hanya Dia saja yang layak disembah, Dia yang telah menciptakan dan menghidupi anda.
Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada perintahNya. Tidak ada sebuah batu pun
yang tunduk kepada batu yang lain. Tidak sebatang pohon pun yang tunduk kepada pohon
yang lain. Tidak seekor binatang pun yang tunduk kepada perintah binatang yang lain. Maka
apakah anda akan menjadi lebih jelek dari binatang, pohon, dan batu dengan tunduk kepada
sesama manusia dan mengenepikan Allah, sedangkan binatang, pohon, dan batu hanya tunduk
kepada Allah semata-mata? Inilah masalah yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas
tadi.
TIGA JALAN MENUJU KESESATAN
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
37
Sekarang saya akan menjelaskan kepada anda dari mana sebenarnya kekufuran dan bid'ah
timbul. Al-Qur'an yang suci mengatakan kepada kita bahawa kejahatan-kejahatan ini muncul
melalui tiga sumber:
1. Mengikuti kemahuan sendiri.
Sumber yang pertama adalah kemahuan diri manusia sendiri:
_.´¸… ´_.¦ ¸_´.¸. _ ,.¦ «.´¡ > ¸¸¯, -¸, _.> _¸. ¸<¦ ´_¸| ´<¦ ¸ _¸.¯¸´¸ ¸¯¡1l¦
_,¸.¸l.Ll¦ ¸_¸¸
"... Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang rnengikuti hawa nafsunya dengan
tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang zalim ". (Surah Al-Qasas: Ayat 50).
Ayat di atas mengertikan bahawa faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah
dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri. Dan sama-sekali tidak mungkin bagi seseorang
untuk menjadi hamba Allah, sedangkan ia masih menuruti dorongan-dorongan hawa-nafsunya
sendiri. Ia akan terus menerus memikirkan pekerjaan apa yang akan mendatangkan wang
baginya, usaha apa yang akan membawa kemasyhuran dan penghormatan orang padanya, ke
mana ia harus mengejar kesenangan dan kepuasan, dan apa saja yang boleh memberikan
kemudahan dan kenyamanan hidup baginya. Pendeknya, ia akan menempuh segala macam
cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tanpa mempedulikan samada Allah melarang
cara-cara tersebut. Dan ia takkan pernah mengerjakan suatu apa pun yang dianggapnya tidak
akan membawa tercapainya tujuan-tujuannya tersebut, meskipun Allah memerintahkannya
untuk mengerjakannya. Jadi tuhan bagi orang seperti itu adalah dirinya sendiri (nafs),
bukannya Allah Yang Agung. Jadi, bagaimana ia akan mendapat manfaat dari petunjuk
Allah? Hal ini telah diterangkan dalam ayat berikut:
¸,´ ,´¸¦ ¸_. .>´¦ .«¸. l¸| «.´¡> ¸.! ·¦ `¿¡>. ¸«,ls ¸,¸é´¸ ¸__¸ ¸¦ ´¸.>´ ¿¦
¯¡>´¸.é¦ _¡`-.`.¸ ¸¦ _¡l¸1- , ¿¸| ¯¡> ¸¸| ¸¡.-.¸l´ ¯_, ¯¡> ´_.¦ ¸,¸,. ¸__¸
"Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya.
Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?, atau apakah kamu mengira bahawa
kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka tidak lain, hanyalah seperti
binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." (Surah Al-Furqan:
Ayat 43—44).
Bahawa menjadi budak hawa-nafsu adalah lebih jelek daripada menjadi binatang, ini
adalah suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi. Anda tidak akan pernah melihat seekor
binatang pun yang mahu melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah baginya. Setiap
binatang memakan apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Ia hanya melaksanakan peranan
yang telah ditentukan Allah baginya. Tetapi manusia adalah binatang yang apabila sudah
menjadi budak hawa-nafsunya sendiri, akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan
akan membuat syaitan sendiri merasa gementar.
2. Mengikuti nenek-moyang tanpa berfikir.
Yang tersebut di atas tadi adalah jalan pertama menuju kesesatan. Jalan yang kedua
adalah mengikuti adat kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan dan fikiran-fikiran, amalan-
amalan kuno dan upacara-upacara yang biasa dilakukan oleh nenek-moyang, dan
menganggapnya lebih penting daripada perintah Allah. Bila perintah-perintah Allah
dibacakan, maka orang-orang yang suka menjadi pak turut nenek-moyangnya akan bersikap
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
38
keras bahawa mereka hanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek-moyang mereka
saja, dan akan melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan keluarga dan suku bangsanya.
Bagaimana orang yang telah terkena penyakit seperti ini akan dapat menjadi hamba Allah?
Tuhan-tuhannya adalah nenek-moyangnya, keluarga dan suku bangsanya. Hak apa yang
dimilikinya untuk mendakwakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim? Dalam hal ini Al-
Qur'an juga memberikan peringatan yang keras:
¦:¸|´¸ _,¸· `¡¸l ¦¡`-¸,.¦ !. _¸.¦ ´<¦ ¦¡l! · ¯_, _¸,.. !. !´.,±l¦ ¸«,l s !.´,! ,¦´, ¯¡l´¸¦ _l ´
¯¡>¸!,¦´ , ¸ _¡l¸1- , !:,: ¸´¸ ¿¸..¸ , ¸¸_¸¸
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah',
mereka menjawab: '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari
(perbuatan) nenek moyang kami'. (Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek
moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?". (Surah
Al-Baqarah: Ayat 170).
Di tempat lain dikatakan:
¦:¸|´¸ _,¸· `¸> ¦¯¡ l! -. _|¸| !. _¸.¦ ´<¦ _|¸|´¸ ¸_¡.¯¸l¦ ¦¡l!· !´.,`.> !. !..>´¸ ¸«,ls
!.´,! ,¦´ , ¯¡ l´¸ ¦ ¿l´ ¯¡>¸!,¦´, ¸ ¿¡.l- , !:, : ¸´ ¸ ¿¸..¯¸´ ¸ ¸¸¸_¸ !¸¸!., _¸¸.]¦ ¦¡`..¦´ ,
¯¡>,l. ¯¡>.±.¦ ¸ ¡´¯¸., _. _. ¦:¸| `¸., ..>¦ _|¸| ¸<¦ ¯¡>`-¸>`¸ . !´-,¸.- ¡>`.¸,´.`,·
!.¸, ¯¡..´ ¿¡l.-. ¸¸¸_¸
"Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan
mengikuti Rasul. Mereka menjawab: 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-
bapak kami mengerjakannya’. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek-moyang
mereka walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula)
mendapat petunjuk? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang
sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya
kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang
telah kamu kerjakan". (Surah Al-Ma'idah: Ayat 104—105).
Jahatnya kesesatan itu adalah demikian rupa, sehingga semua orang-orang bodoh di
setiap zaman terkena cengkeramannya. Kesesatan selamanya telah mencegah mereka
menerima bimbingan dari utusan-utusan Allah. Ketika Musa AS mengajak kaumnya untuk
mengikuti Syari'ah Allah, mereka menjawab:
¦¡l!· !´. ..¸>¦ !..¸±l .¸l !´. - !..>´¸ ¸«,l s !.´,! ,¦´ , ¸__¸…
"Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa
yang kami dapati nenek-moyang kami mengerjakannya? . . .' " (Surah, Yunus: Ayat 78).
Ketika Ibrahim AS membujuk kaumnya untuk meninggalkan kepercayaan syirik,
¦¡l!· !..>´¸ !.´,! ,¦´ , !> _¸¸.¸,. s ¸__¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
39
"Mereka menjawab: "Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya (patung-patung)".
(Surah Al-Anbiya': Ayat 53)
Begitulah, masyarakat selalu mengatakan hal yang sama kepada setiap Rasul: "Apa yang
kamu sampaikan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek-moyang kami;
kerana itu kami tidak boleh menerimanya". Demikianlah, dikatakan dalam Al-Qur'an:
,¸l.´´¸ !. !´.l.¯¸¦ _¸. ,¸l¯,· _¸· ¸«,¯¸ · _¸. ¸¸,¸.. ¸¸| _!· !>¡·´¸.`. !.¸| !..>´¸ !.´,!,¦´ , ´_l s
¸«.¦ !.¸|´¸ ´_ l s ¡¸>¸¸..¦´, _¸..1¯. ¸__¸ ¤ _.· ¯¡ l´¸¦ ¸>.:¸> _.> !¸, !´.¸. ¯¡..>´¸
¸«,l s ¯_´´,! ,¦´, ¦¡l!· !.¸| ! .¸, ¸.l¸.¯¸¦ .¸«¸, ¿¸`¸¸±.´ ¸__¸ !´..1..!· ¯¡·¸.¸. ¯¸´L.!· ¸,´ ¿l ´
«,¸1. s _,¸,¸. >.l¦ ¸__¸
"Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun
dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata:
'Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama dan sesungguhnya
kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.'' (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan
mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi
petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapa-bapamu menganutnya? Mereka menjawab:
'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya’. Maka
Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
mendustakan itu." (Surah al-Zukhruf: Ayat 23—25).
Setelah mengemukakan fakta-fakta ini, Allah Yang Maha Kuasa mengatakan: "Kalian
ikuti nonek-moyang kalian atau kalian laksanakan perintah-perintah Kami. Pilih salah satu".
Kerana kedua hal ini, memang, tidak boleh berdampingan bersama-sama. Bila anda mahu
menjadi seorang Muslim, anda harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan
membuang yang lain-lain.
¦:¸|´¸ _,¸· `¡¸l ¦¡`-¸,.¦ !. _¸.¦ ´<¦ ¦¡l! · ¯_, _¸,.. !. !..>´¸ ¸«,l s !.´,! ,¦´ , ¯¡ l´¸¦ ¿lé
_.L,:l¦ ¯¡>¡`s. , _|¸| ¸,¦.s ¸¸,¸-´.l¦ ¸_¸¸ ¤ _.´¸ ¯¡¸l`.¸ .«¸>´¸ _|¸| ¸<¦ ´¡>´¸ "_¸.>:
¸.1· ,...`.¦ ¸:´¸¯¸`-l!¸, _..'¡l¦ _|¸|´ ¸ ¸<¦ «,¸1. s ¸¸¡`.¸¦ ¸__¸ _.´¸ ¸±´ ¸· ..'¸>´
.:`¸±´ !´., l¸| ¯¡¸`-¸>¯¸. ¡¸`.¸,.`.· !.¸, ¦¡l¸. - ¿¸| ´<¦ ´,¸¸l. ¸,¦.¸, ¸¸¸.¯.l¦ ¸__¸
"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah’. Mereka
menjawab: '(Tidak), tetapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami
mengerjakannya’. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapa-bapa mereka) walaupun
syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka) ? Dan
barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat
kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Dan hanya
kepada Allahlah kesudahan segala urusan. Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu
janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada Kamilah mereka kembali, lalu Kami beritakan
kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
segala isi hati”. (Surah Luqman: Ayat 21—23).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
40
3. Kepatuhan kepada selain Allah
Itulah tadi jalan yang kedua menuju kesesatan. Jalan yang ketiga, seperti dinyatakan
dalam Al-Qur'an, adalah apabila manusia mengesampingkan perintah-perintah Allah, lalu
menta'ati perintah-perintah manusia dengan macam-macam alasan, seperti misalnya "kerana
bapa anu adalah seorang besar, maka kata-katanya mestilah selalu baik", atau "kerana rezeki
saya tergantung pada orang itu, maka saya harus patuh kepadanya", atau "kerana orang itu
mampu menghancurkan hidup saya dengan kutukannya, dan mampu menjamin saya masuk
syurga, maka apa yang dikatakannya pastilah benar", atau "kerana bangsa anu adalah bangsa
yang maju, kita harus meniru cara-cara yang dipakainya", dan sebagainya. Dengan
diajukannya alasan-alasan seperti ini, tertutuplah pintu petunjuk Tuhan.
¿¸|´¸ _¸L. ´¸.é¦ _. _¸· ¸_¯¸¸¦ ì¡l¸.`, _s ¸_,¸,. ¸<¦ … ¸¸¸_¸
"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka
akan menyesatkanmu dari jalan Allah ..." (Surah Al-An'am: Ayat 116).
Ayat in bererti bahawa manusia hanya boleh tetap berada di jalan yang benar, bila ia
mempercayakan diri seratus persen kepada satu Tuhan. Bagaimana manusia boleh
menemukan jalan yang benar kalau ia mempercayakan diri kepada ribuan tuhan, dan sebagai
akibatnya, sekali waktu ia harus mematuhi tuhan ini dan sekali waktu tuhan yang lain?
Sekarang anda tahu bahawa ada tiga sebab orang menjadi sesat:
Pertama : Menghamba kepada diri sendiri.
Kedua : Menghamba kepada adat kebiasaan nenek-moyang, keluarga dan suku
bangsa.
Ketiga : Menghamba kepada manusia pada umumnya, termasuk orang-orang kaya,
pemerintah yang berkuasa, 'ulama-'ulama dan tok guru palsu, bangsa-
bangsa yang sesat, dan unsur-unsur lain yang semacam itu.
Itulah berhala-berhala besar yang selalu menjadi sembahan-sembahan manusia. Maka
barangsiapa yang mahu menjadi seorang Muslim yang benar-benar, mestilah ia
menghancurkan ketiga macam berhala itu terlebih dahulu. Setelah itu barulah ia boleh
menyebut dirinya seorang Muslim sejati. Kalau tidak, sulitlah baginya untuk bisa disebut
hamba Allah. Mungkin saja, dengan menjalankan shalat lima kali sehari, berpuasa di bulan
Ramadhan, dan menunjukkan tingkah-laku sebagai seorang Muslim, ia boleh menipu
masyarakat dan membujuk dirinya sendiri, bahawa ia adalah seorang Muslim, namun ia tidak
mungkin boleh mengelabui Allah.
KEADAAN UMMAT ISLAM DI PUNJAB
Saudara-saudara!
Menjadi hamba dari ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi adalah syirk yang
sebenar-benarnya. Anda semua telah dapat menghancurkan berhala-berhala dari batu,
meruntuhkan kuil-kuil yang terbuat dari batu-bata, campuran kapur dan simen, tetapi anda
hanya menaruh perhatian sedikit sekali pada berhala-berhala dan kuil-kuil yang ada dalam diri
anda sendiri. Menghancurkan berhala-berhala ini adalah urusan yang paling penting, bahkan
menjadi prasyarat untuk menjadi seorang Muslim. Walaupun saya berbicara kepada seluruh
ummat Islam, dan sedar bahawa bencana yang menimpa ummat Islam, di India khususnya
dan di seluruh dunia pada umumnya, adalah akibat dari penyembahan mereka terhadap ketiga
macam berhala tersebut di atas. Tetapi, kerana saudara-saudaraku ummat Islam di Punjab
adalah yang ada di hadapanku saat ini, maka secara khusus saya mesti memberitahukan
kepada saudara-saudara, bahawa sebab utama dari keruntuhan, kehinaan dan bencana yang
menimpa mereka adalah kerana mereka menyembah ketiga macam berhala yang tersebut di
atas tadi. Di Punjab ini, jumlah ummat Islam lebih dari satu setengah karor (satuan dari 10
juga). Jumlah anda lebih dari separuh penduduk wilayah ini, selebihnya adalah kelompok-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
41
kelompok lain. Tetapi dengan jumlah anda yang demikian besar, anda semua tidak
mempunyai kekuatan apa-apa, sedangkan beberapa kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil
dari anda, memiliki kekuatan yang besar. Apa sebab maka jadi demikian? Sebabnya ialah
dengan menghambakan diri pada kemahuan sendiri, adat kebiasaan keluarga dan suku bangsa
serta sesama manusia, dan mengesampingkan Allah, kekuatan anda telah dirongrong dari
dalam.
1. Perbedaan Kasta
Dalam masyarakat Islam ada kelompok-kelompok Rajput, Gakhar, Mughul, Jat, dan Iain-
lain. Islam telah mengajak anda semua untuk melupakan kelompok-kelompok tersebut dan
membentuk satu masyarakat yang padu, bersaudara satu sama lain dan bersatu-padu bagaikan
sebuah tembok yang kuat. Tetapi anda semua masih berpegang pada pemikiran-pemikiran
Hindu. Sebagaimana halnya kasta-kasta yang terpisah satu sama lain dalam masyarakat
Hindu, demikian pula anda semua, masih terpecah-pecah dalam suku-suku yang terpisah-
pisah. Anda tidak saling kahwin-mengahwini seperti seharusnya suatu masyarakat Islam.
Antara satu suku dengan yang lain, tidak ada tali persaudaraan dan kasih-sayang. Di mulut,
anda saling menyebut saudara-saudara sesama Muslim, tetapi dalam perbuatan, anda tetap
berpegang-teguh pada perbedaan-perbedaan yang berlaku sebelum Islam. Perbedaan-
perbedaan inilah yang telah mencegah anda untuk menjadi satu tembok yang kuat. Sebagai
batu bata, masing-masing anda terlepas satu dari yang lain. Anda tidak boleh bangkit
bersama-sama dan tidak pula mampu menghadapi bencana bersama-sama pula. Apabila anda
diminta, sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu
dan bersatu kembali, apa jawab anda? Pasti hanya akan menjawab: "Kami tidak boleh
meninggalkan adat-istiadat yang diwariskan nenek-moyang kami". Tahukah anda, apa jawab
Allah terhadap pernyataan anda itu? Inilah: "Kalian boleh saja tidak meninggalkan adat
kebiasaan warisan nenek-moyang kalian; kalian boleh saja meninggalkan tatacara peribadatan
Hindu. Kami juga bisa memecah dan meremukkan kepala-kepala kalian dan mencampakkan
kalian ke dalam lumpur kehinaan dan kerendahan, walaupun kalian menjadi kelompok
terbanyak."
2. Ketidakadilan dalam Warisan
Allah telah memerintahkan kepada anda semua untuk memberikan harta warisan kepada
anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi anda menjawab: "Menurut hukum adat, warisan
nenek-moyang kami, baik anak laki-laki mahupun anak perempuan kedua-duanya tidak
berhak memperoleh harta warisan, dan kami melaksanakan hukum adat warisan nenek-
moyang kami dan tidak mengakui hukum Tuhan". Demi Tuhan, katakanlah kepada saya,
apakah itu jawapan orang Islam? Bila anda diminta untuk menghapuskan hukum warisan
nenek-moyang, setiap orang dari anda menjawab: "Kalau orang lain mahu menghapuskannya,
saya pun mahu menghapuskannya". Seolah-olah anda takut rugi dengan memulai lebih
dahulu, dan mengharapkan keuntungan dengan mengekor kepada orang lain. Fikirkanlah, apa
erti jawapan anda itu? Apakah hukum Allah boleh tunduk pada syarat, bahawa bila orang lain
mematuhinya maka anda juga akan mematuhinya? Kalau demikian, maka mungkin besok
anda akan mengatakan: "Kalau orang lain tidak berbuat apa-apa, saya pun tidak akan berbuat
apa-apa". Selanjutnya anda pasti akan mengatakan: "Kalau orang lain berzina, saya pun akan
berzina pula. Kalau orang lain mencuri, saya pun akan mencuri. Pokoknya, sebelum orang
lain berhenti berbuat dosa dan kejahatan, saya juga akan terus berbuat dosa dan kejahatan".
Dengan cara yang begini, anda menjadi penyembah ketiga berhala yang saya sebutkan di atas
tadi. Anda menghamba kepada diri sendiri (nafs), menghamba kepada nenek-moyang, dan
menghamba kepada bangsa-bangsa yang musyrik. Namun, dengan melakukan ketiga macam
kejahatan ini, anda masih juga mengatakan bahawa anda adalah penganut-penganut Islam!
Itu hanya dua contoh saja. Kalau anda membuka mata baik-baik, anda akan melihat
penyakit-penyakit yang seperti itu yang masih bermaharaja lela di tubuh masyarakat Islam.
Dalam penyakit-penyakit itu, anda akan melihat sekelompok orang yang menyembah satu
berhala, yang lain menyembak dua berhala, dan yang lain lagi menyembah tiga berhala. Kalau
ketiga berhala ini masih anda sembah, sedang anda semua mengaku sebagai orang-orang
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
42
Muslim, bagaimana anda boleh mengharapkan rahmat Allah, yang hanya dijanjikan kepada
orang-orang Muslim yang sebenarnya?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
43
BAB KELAPAN

UJIAN KEIMANAN
Saudara-saudara sesama Muslim!
Dalam khutbah yang lalu saya telah menerangkan bahawa menurut Al-Qur'an ada tiga
jalan yang dapat menyesatkan manusia. Yang pertama adalah mengesampingkan hukum-
hukum Allah dan memperturutkan dorongan hawa-nafsu. Yang kedua adalah melebihkan
kebiasaan keluarga dan cara-cara nenek-moyang daripada hukum Allah. Yang ketiga adalah
mengabaikan sistem kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan mengikuti cara-
cara yang ditempuh manusia, baik oleh orang-orang besar bangsanya sendiri mahupun
bangsa-bangsa lain.
MUSLIM YANG SEBENARNYA
Pengertian yang sebenarnya tentang seorang Muslim adalah bahawa ia harus kebal
terhadap ketiga penyakit tersebut di atas. Orang yang disebut Muslim hanyalah orang yang
tidak menjadi hamba-sahaya dari siapapun selain Allah, dan tidak mengikuti siapapun kecuali
RasulNya. Orang Muslim hanyalah orang yang dengan setulus hati percaya bahawa ajaran
Allah dan RasulNya adalah kebenaran yang mutlak, dan apa pun yang bertentangan
dengannya adalah sesat, dan apa pun yang baik bagi manusia dalam hidup di dunia ini
mahupun di akhirat nanti seluruhnya telah terkandung dalam ajaran-ajaran Allah dan
UtusanNya. Seseorang yang beriman sepenuhnya kepada kebenaran-kebenaran ini adalah
orang yang selalu mencari petunjuk dari ajaran Allah dan RasulNya dalam setiap langkah-
hidupnya dan yang menyangkut masalah yang dihadapinya, dan setelah mengetahui ajaran
tersebut, lalu mengikutinya. Setelah berbuat demikian, ia tidak akan peduli apakah fikirannya
akan merasa tidak tenang kerananya, atau apakah sanak-keluarganya akan memarahi dan
mencaci-makinya, atau orang-orang yang memuja keduniaan akan menentangnya. Kerana,
bila hal itu terjadi ia hanya cukup menjawab dengan jelas dan tegas: "Saya adalah hamba
sahaya Allah dan bukan hambamu; saya hanya percaya kepada UtusanNya, dan tidak
kepadamu”.
TANDA-TANDA KEMUNAFIKAN
1. Memperturutkan Kemahuan Sendiri (Nafs)
Berlawanan dengan hal di atas, apabila seseorang berkata: "Meskipun ini perintah Tuhan
dan RasulNya, fikiran saya tidak boleh menerimanya kerana saya anggap perintah ini
merugikan. Kerana itu saya akan mengesampingkan petunjuk-petunjuk Tuhan dan berbuat
menurut pendapat saya sendiri", maka jelas hati orang seperti ini telah kehilangan iman. Ia
bukanlah seorang Mukmin, tetapi seorang munafik. Kerana, sementara di mulut ia
mengatakan bahawa ia adalah seseorang hamba Tuhan dan pengikut RasulNya, dalam
perbuatan ia adalah budak dari dirinya sendiri dan pengikut pendapatnya sendiri.
2. Pemujaan Kepada 'Adat Istiadat
Sama halnya, bila seseorang berkata bahawa meskipun bertentangan dengan perintah
Allah dan RasulNya, tapi bagaimana suatu adat tertentu boleh ditinggalkan, sedangkan ia
sudah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang, atau bagaimana suatu tatacara
yang sudah menjadi kebiasaan akan dihentikan, sedangkan ia sudah menjadi pendorong sejak
waktu yang lama di kalangan sanak keluarganya? Orang seperti ini juga termasuk kelompok
munafik, walaupun di dahinya sudah tumbuh benjolan yang diakibatkan oleh banyaknya ia
bersujud dalam shalat yang tidak henti-hentinya, dan yang mungkin telah membuat wajahnya
nampak betul-betul seperti seorang yang saleh, kerana kebenaran din yang sebenarnya tidak
meresap ke dalam hatinya. Din tidaklah terdiri dari ruku, sujud, puasa dan haji, tidak pula ia
terdapat pada wajah dan pakaian seseorang: Sebenarnya, din bererti kepatuhan kepada Allah
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
44
dan RasulNya. Seseorang yang menolak untuk patuh kepada Allah dan RasulNya dalam
urusan masalah-masalah hidupnya, sebenarnya hatinya kosong dari din. Shalatnya, puasanya,
dan wajahnya yang saleh hanyalah penipuan belaka.
3. Meniru-niru Bangsa Lain
Demikian pula, apabila seseorang, dengan tidak mempedulikan Kitab Allah dan petunjuk-
petunjuk RasulNya, mendesak agar suatu kebiasaan tertentu dilaksanakan kerana kebiasaan
itu biasa dilakukan orang-orang Barat, dan agar suatu hal tertentu diterima saja kerana bangsa
lain yang menerimanya ternyata mengalami kemajuan, atau agar sesuatu disetujui saja kerana
dianjurkan oleh seorang besar, maka orang yang begini mesti berhati-hati menjaga imannya.
Omongan semacam ini tidak boleh dirujukkan dengan iman. Bila anda seorang Muslim dan
ingin tetap Muslim, maka anda harus melemparkan jauh-jauh setiap pandangan yang
bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. Bila anda tidak mampu melakukan hal ini,
anda tidak patut mendakwakan diri anda sebagai penganut Islam. Hanya di mulut saja anda
percaya kepada Allah dan RasulNya, anda telah mengesampingkan ajaran-ajaranNya dan
ajaran-ajaran RasulNya. Kalau dalam masalah-masalah hidup, anda memberi tempat kepada
ajaran-ajaran manusia, itu bukanlah Islam namanya dan bukan pula iman. Itu adalah
kemunafikan yang terang-terangan. Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an:
.1l !´.l¸.¦ ¸¸. ,¦´, ¸¸.´.¸¸ ,¯. ´<¦´¸ _¸.¯¸´¸ _. ',!:¸ _|¸| ¸1´ ¸¸. ¸¸,¸1.`.¯. ¸__¸ _¡l¡1,´¸
!..¦´ , ¸<!¸, ¸_¡.¯¸l!¸,´¸ !´ .-L¦´¸ ¯¸. _|´¡ . , _,¸¸· ¡·¸.¸. _¸. ¸.- , ,¸l : !.´¸ ,¸¸. l`¸¦
_,¸.¸.¡.l!¸, ¸__¸ ¦:¸|´¸ ¦¡`s: _|¸| ¸<¦ .¸«¸]¡.´¸´¸ ´¡>`>´,¸l ¯¡'¸´.¸ , ¦:¸| _,¸¸ · ¡·¸.¸. ¿¡.¸¸-¯.
¸__¸ ¿¸|´¸ _>, `¡> ´_>l¦ ¦¡.!, ¸«,l¸| _,¸.¸s.`. ¸__¸ _¸·¦ ¡¸¸¸,¡l· '_¸. ¸¸¦ ¦¡,!.¯¸¦ ¸¦
_¡·!> ´ ¿¦ ¸,¸>´ ´<¦ ¯¡¸¸¯,ls .`«]¡.´¸´¸ ¯_, ,¸¸. l`¸¦ `¡> _¡.¸l.Ll¦ ¸_¸¸ !..¸| ¿l´
_¯¡· _,¸.¸.¡.l¦ ¦:¸| ¦¡`s: _|¸| ¸<¦ .¸«¸]¡.´¸´¸ ´_>`>´,¸l ¯¡¸.¸ , ¿¦ ¦¡l¡1 , !´.-¸.. !´.-L ¦´¸
,¸¸. l`¸¦´¸ `¡> ¿¡>¸l±.l¦ ¸_¸¸ _.´¸ ¸_¸L`, ´<¦ .`«]¡.´¸´¸ _>´´¸ ´<¦ ¸«1`.,´¸ ,¸¸. l`¸!· `¡>
¿¸'¸¸¸!±l¦ ¸__¸
"Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin
siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus. Dan mereka berkata:'Kami telah
beriman kepada Allah dan Rasul, dan kami menta'ati (keduanya)’ Kemudian sebahagian dari
mereka berpaling sesudah itu, sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.
Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum
(mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebahagian di antara mereka menolak untuk datang.
Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan
patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu kerana) dalam hati mereka ada penyakit, atau
(kerana) mereka ragu-ragu, ataukah (kerana) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku
zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesungguhnya
jawapan orang-orang Mukmin bila mereka di-panggil kepada Allah dan RasulNya agar
Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar, dan kami
patuh" dan mereka itulah oran«-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang ta'at kepada
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
45
Allah dan RasulNya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan".
(Surah, an-Nur: Ayat 46—52).
Fikirkanlah pengertian iman yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Iman yang
sejati adalah menghambakan diri kepada Kitab Allah dan petunjuk-petunjuk RasulNya. Apa
pun perintah yang datang dari keduanya mestilah betul-betul dipatuhi, dan apa pun yang
bertentangan dengannya tidak boleh didengarkan, biarpun datangnya dari fikiran sendiri, dari
keluarga ataupun dari orang banyak. Hanya orang yang mempunyai syarat fikiran yang
beginilah yang boleh disebut Mukmin dan Muslim. Yang tidak memilikinya adalah orang
munafiq.
BEBERAPA CONTOH KEPATUHAN KEPADA ALLAH
1. Meninggalkan Minuman Keras
Tentu anda semua telah mendengar betapa meluasnya kebiasaan minum-minuman keras
(khamar) di negeri 'Arab sebelum kedatangan Islam. Lelaki, perempuan, tua-muda, semuanya
gemar minum khamar. Mereka memang sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Mereka
mengarang dan menyanyikan lagu-lagu untuk memuji khamar, dan begitu tergila-gilanya
mereka kepada khamar tersebut. Dan anda semua tahu juga bahawa sulit sekali menghentikan
minum minuman keras bila telah ketagihan olehnya. Seorang pemabuk lebih suka mati
daripada berhenti minum. Bila ia tidak memperoleh khamar, ia merasa lebih sakit dari orang
sakit. Tetapi sudahkan anda mendengar apa yang terjadi ketika larangan minum minuman
keras diturunkan oleh Allah? Ketika mendengar larangan itu, orang 'Arab yang bersedia mati
demi minuman keras itu sendiri, dengan tangan mereka sendiri memecahkan kendi-kendi
wadah minuman-keras itu. Dan minuman itu mengalir di jalan-jalan dan di gang-gang di kota
Madinah waktu itu seperti air hujan. Dalam suatu pertemuan, sekelompok orang sedang asyik
minum minuman keras. Ketika mereka mendengar utusan Nabi SAW mengatakan bahawa
minuman keras telah dilarang, tangan-tangan mereka berhenti bergerak seketika. Mereka yang
sudah memegang mangkuk minuman itu di bibirnya seketika itu juga menyingkirkannya dari
mulut mereka, dan tidak membiarkan setitis pun arak menyentuh bibir mereka. Inilah
kebesaran iman. Inilah yang dinamakan patuh kepada Allah dan RasulNya.
2. Pengakuan Dosa
Anda tahu juga betapa kerasnya hukuman yang diberikan Islam bagi orang yang berzina
— seratus kali pukulan rotan di punggung yang telanjang; yang membuat orang bergidik
hanya dengan mengingatnya saja. Dan bila yang berzina adalah orang yang sudah pernah
kahwin, maka hukumannya lebih mengerikan lagi: direjam sampai mati. Mendengar kata
rejam saja orang sudah gementar. Tapi sudahkan anda mendengar bagaimana perilaku orang
yang mempunyai iman dalam hatinya? Pada zaman Nabi SAW ada seorang beriman yang
telah berzina. Tidak ada saksi, tidak ada seorang pun yang menyeretnya ke depan pengadilan.
Tidak pula ada seorang pun yang melaporkan kepada polis. Hanya ada iman, yang bertakhta
dalam hatinya. Dan iman itulah yang mengatakan kepadanya: "Pergilah kau menjalani
hukuman yang telah disediakan Allah atas perbuatanmu itu". Maka pergilah orang itu dengan
kemahuannya sendiri kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah saya telah
berzina. Hukumlah saya". Mendengar itu, Nabi memalingkan wajahnya dari orang itu. Tapi
orang itu terus saja menghadap wajah Rasulullah SAW dan mengulangi permintaannya.
Rasulullah kembali memalingkan wajahnya dari orang itu, dan orang itu juga kembali
bergeser tempat menghadapi wajah Rasulullah dan kembali mengulangi permintaannya untuk
ketiga kalinya. Inilah iman. Memang, bagi seorang yang memiliki iman dalam hatinya, adalah
mudah untuk menjalani hukuman seratus kali cambukan pada punggungnya yang telanjang.
Bahkan hukuman rejam sekali pun. ia segan untuk kembali ke hadirat Tuhannya dengan
seorang hamba yang tidak patuh.
3. Pemutusan Hubungan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
46
Anda juga tahu bahawa di dunia ini tidak ada yang lebih dicintai seseorang selain
daripada sanak keluarganya. Terutama sekali, ayah, saudara dan anak adalah demikian
dicintai sehingga orang bersedia mati kerana mereka. Tetapi lihatlah dalam sejarah Islam
waktu terjadi Perang Badar dan Uhud, dan lihatlah siapa yang berperang melawan siapa?
Sang ayah berada di barisan tentera Islam dan sang anak di barisan tentera kafir, dan
sebaliknya. Seseorang berada di satu pihak dan saudaranya ada di pihak lainnya. Sanak
keluarga dan kerabat-kerabat dekat saling berhadapan dan bertempur seakan-akan satu sama
lain adalah orang-orang asing. Dan semangat permusuhan ini menyala bukan kerana membela
tanah air atau memperebutkan harta benda, bukan pula kerana dendam peribadi tetapi perang
melawan keluarga dan sanak saudara itu terjadi kerana orang-orang yang beriman berani dan
rela membunuh atau terbunuh oleh ayah, anak, saudara dan keluarga mereka sendiri, demi
membela ajaran Allah dan RasulNya.
4. Taubat dari Adat Kebiasaan Lama
Anda juga tahu bahawa Islam telah meruntuhkan dengan saksama semua adat kebiasaan
lama yang berlaku di negeri 'Arab sebelum kedatangannya. Dosa terbesar yang muncul dari
adat kebiasaan lama ini adalah penyembahan berhala yang telah menjadi mode selama ratusan
tahun. Islam melarang perbuatan dosa ini bersama-sama dengan minuman keras, perzinaan,
perjudian, pencurian dan perampasan, yang biasa dilakukan sebelum Islam. Sebelum Islam,
kaum wanita biasa bepergian ke luar rumah dengan pakaian terbuka. Islam menyuruh mereka
mengenakan jilbab. Sebelum Islam datang, kaum wanita tidak berhak memperoleh harta
warisan, kemudian Islam memerintahkan agar mereka diberi bahagian. Sebelum Islam, anak-
anak angkat diberi kedudukan yang sama dengan anak-anak kandung, tetapi Islam
membatalkan persamaan kedudukan ini dan mengesahkan perkahwinan dengan janda anak
angkat. Pendeknya, tidak ada satu pun adat lama yang dibiarkan tetap tegak oleh Islam. Tetapi
tahukah anda bagaimana sikap orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah dan
RasulNya? Orang-orang yang beriman ini menghancurkan berhala-berhala, yang selama ini
disembah oleh mereka dan nenek-moyang mereka, dengan tangan-tangan mereka sendiri.
Mereka mempersembahkan korban-korban tersebut di atas altar-altar pemujaan mereka.
Mereka menghapuskan semua adat kebiasaan keluarga yang telah mereka warisi turun-
temurun selama berabad-abad. Dengan perintah Allah, mereka menghancurkan benda-benda
yang sebelumnya mereka pandang suci. Sebaliknya, mereka mengesahkan hal-hal yang
sebelumnya mereka pandang menjijikkan. Hal-hal yang selama berabad-abad dipandang suci,
tiba-tiba saja menjadi kotor, dan sebaliknya. Semua perbuatan yang pada masa jahiliyyah
merupakan sumber keuntungan atau kesenangan, dihapuskan begitu datang larangan dari
Allah. Sebaliknya, semua perintah-perintah Islam yang membawa kesulitan-kesulitan dan
keberatan-keberatan diterima dengan gembira. Inilah yang disebut iman dan inilah yang
dinamakan Islam. Seandainya orang-orang Arab pada masa itu berkata: "Kami tidak mahu
menerima hal itu kerana itu merugikan kami. Kami tak dapat menghentikan perbuatan ini
kerana ia menguntungkan bagi kami. Kami juga akan tetap mengerjakan perbuatan yang
lainnya itu kerana ia adalah warisan budaya dari nenek-moyang kami. Juga, kami menyukai
hal-hal tertentu yang dilakukan bangsa Rumawi dan praktik-praktik tertentu dari bangsa Iran
yang menyenangkan kami". Pendeknya, seandainya mereka semua menolak setiap hal yang
datang dari Islam, anda dapat membayangkan bahawa pasti tidak akan ada seorang Muslim
pun di dunia sekarang ini.
JALAN MENUJU KEREDHAAN ALLAH
Saudara-saudara!
Dalam Al-Qur'an dinyatakan:
_l ¦¡l! .. ¯¸¸¸l¦ _.> ¦¡1¸±.. !´.¸. _¡',¸>´ !.´¸ ¦¡1¸±.. _¸. ¸,`_ : ¿¸|· ´<¦ .¸«¸, '¸,¸l. ¸__¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
47
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu
menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Surah Ali Imran: Ay at 92).
Ayat ini adalah satu tuntutan dari Islam dan iman. Kebesaran Islam yang sebenarnya
terletak pada prinsip bahawa apa pun yang anda cintai mestilah anda korbankan untuk Allah.
Anda tentu tahu bahawa dalam semua urusan hidup anda, Allah mengajak anda kepada suatu
arah, sedangkan anda sendiri mengajak ke arah lain. Allah menyuruh anda mengerjakan suatu
perbuatan, tapi nafs (diri) membujuk anda agar tidak mengerjakannya dengan menyatakan
bahawa pekerjaan itu akan mendatangkan kesulitan dan kerugian. Allah melarang anda
mengerjakan sesuatu, tapi nafs membujuk anda untuk melakukannya dengan mengatakan
bahawa pekerjaan itu sangat menyenangkan dan menguntungkan. Di satu pihak terdapat
keredhaan Allah, sedangkan di lain pihak adalah kesenangan dan kepuasan diri. Pendeknya,
dalam setiap langkah hidupnya, manusia dihadapkan pada persimpangan jalan. Jalan yang
satu adalah jalan Islam, dan jalan yang satunya lagi adalah jalan kufr dan kemunafikan.
Seseorang yang mengabaikan semua bujukan dunia dan tunduk-patuh pada perintah-perintah
Allah adalah orang yang telah memilih jalan Islam. Sebaliknya, seseorang yang
mengesampingkan perintah-perintah Allah, dan menuruti kemahuan-kemahuannya sendiri
serta godaan-godaan dunia, adalah orang yang memilih jalan kufr dan kemunafikan.
ORANG ISLAM ZAMAN SEKARANG
Sifat orang-orang Islam zaman sekarang adalah bahawa mereka menerima dengan senang
hati apa saja dari Islam yang mudah bagi mereka, tetapi apabila pertentangan yang sebenarnya
muncul antara Islam dan kufr, mereka cepat-cepat mengubah sikap. Kelemahan ini terdapat
bahkan pada pemimpin-pemimpin besar Islam. Mereka dengan penuh semangat meneriakkan
"Islam! Islam!", sampai tenggorok mereka kering. Mereka juga senang melakukan pekerjaan-
pekerjaan untuk Islam yang boleh dilihat orang banyak. Tetapi apabila kepada mereka
dikatakan: "Marilah kita tegakkan hukum Islam yang anda puji setinggi langit itu", maka
mereka akan berkata: "Masalah itu tidak gampang. Kesulitannya adalah ini dan itu. Lebih
baik lupakan saja masalah itu sementara". Apa yang mereka maksudkan adalah bahawa Islam
tak lain sebuah mainan yang sangat bagus. Patutkah kita memajangnya di almari kaca dan
memuji-mujinya? Tetapi janganlah sekali-kali kita bicara tentang menegakkan hukum Islam
untuk mengatur masyarakat Islam, rumahtangga dan sanak keluarga kita, dan mengatur
urusan-urusan perniagaan dan masalah-masalah hidup yang lain. Inilah sifat ummat Islam
zaman sekarang ini. Tidak usah pula kita perkatakan orang-orang yang berpandangan
kebendaan duniawi. Akibat dari sikap yang demikian ini, maka salat, puasa, ataupun
membaca Al-Qur'an serta pemujaan lahiriyyah terhadap syari'ah menjadi kehilangan guna dan
manfa'atnya. Kenapa? Sebab bila roh telah hilang, manfa'at apa yang dapat diambil jasad yang
mati?
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
48
BAB KESEMBILAN

CIRI-CIRI ISLAM YANG SEBENARNYA
Saudara-saudara sesama Muslim!
Allah telah mengatakan dalam Kitab SuciNya:
¯_· ¿¸| _¸.¸ . _¸>´.·´¸ _!´,>:´¸ _¸.!..´¸ ¸< ¸,´¸ _,¸.¹.-l¦ ¸¸__¸ ¸ ,,¸¸. .«l ,¸l .¸,´¸
,¯¸¸.¦ !.¦´¸ `_¸¦ _,¸.¸¹`..¦ ¸¸__¸
"Katakanlah: 'Sesungguhnya salatku, 'ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan
kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)' ".
(Surah, Al-An'am, Ayat: 162—163).
Ayat tersebut di atas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:
"Barangsiapa yang menjalin persahabatan kerana Allah, menyatakan permusuhan
kerana Allah, dan meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka sesungguhnya ia telah
melengkapkan imannya, yakni menjadi orangMu'min yang sempurna".
Ayat yang saya kutip di atas menunjukkan bahawa apa yang dituntut oleh Islam adalah
bahawa manusia wajib mempersembahkan seluruh kerjanya, hidup dan matinya semata-mata
untuk Allah dan tidak membahagi hak Allah dalam hal ini dengan yang lainnya. Ertinya, baik
kerja, hidup maupun matinya tidak boleh dipersembahkan kepada siapa pun atau sesuatu pun
selain dari Allah.
Penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah di atas, merupakan syarat yang mesti dipenuhi
oleh seorang Muslim dalam menjalin hubungan persahabatan ataupun permusuhan dengan
orang lain serta dalam menangani urusan-urusan dunianya. Hal-hal tersebut hendaklah
dilakukan dengan niat semata-mata untuk mencari keredhaan Allah, dan dilakukan menurut
aturan-aturan yang telah digariskanNya. Kalau tidak demikian, iman tidak dapat dikatakan
sempurna, apa lagi mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Dalam hal ini, kelemahan iman
ditunjukkan oleh kelemahan seseorang dalam memenuhi persyaratan yang tersebut di atas.
Apabila dalam hal ini seseorang telah menuruti aturan Allah sepenuhnya, maka barulah
imannya dapat dikatakan sempurna.
Kebanyakan orang mengira bahawa darjat iman yang tersebut di atas hanyalah diperlukan
oleh mereka yang ingin mencapai darjat kerohanian yang tinggi, sedangkan orang kebanyakan
tidaklah dituntut untuk memiliki Islam dan iman yang sempurna atau lengkap. Maksud
mereka, tanpa persyaratan ini pun seseorang dapat juga menjadi seorang Mu'min dan Muslim.
Tetapi pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru yang timbul kerana pada
umumnya orang tidak membedakan antara Islam RASMI dengan Islam yang sebenarnya
menurut pandangan Allah.
PERBEDAAN ANTARA ISLAM RESMI DAN ISLAM YANG SEBENARNYA
1. Islam RASMI
Dalam Islam RASMI yang penting bagi seseorang bukanlah apa yang ada dalam hati dan
fikirannya, tetapi adalah pengakuan lahiriyyahnya, tanpa mengira apakah ia memperlihatkan
tanda-tanda pokok yang diperlukan bagi pengakuannya itu atau tidak. Apabila seseorang
mengakui dengan lisan bahawa ia percaya kepada Allah, RasulNya, pada Al-Qur'an, hari
akhirat dan rukun-rukun iman yang lain, lalu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang
membuktikan pengakuannya itu, maka ia akan diterima dalam lingkungan Islam dan orang
akan berurusan dengannya sebagaimana halnya dengan seorang Muslim. Tetapi kedudukan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
49
seperti ini hanya terbatas pada kehidupan di dunia yang sementara ini saja, dan dari sudut
pandangan duniawi hal ini menyediakan dasar hukum dan budaya bagi terbentuknya
masyarakat Islam. Hasilnya hanyalah tidak lebih dari bahawa mereka — yang dengan lisan
menyatakan pengakuan sebagai Muslim — diterima dalam masyarakat Islam dan diakui
sebagai orang-orang Muslim. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh disebut kafir; setiap
orang dari mereka haruslah diberi hak-hak hukum, moral dan sosial seperti orang-orang lain;
mereka boleh mengadakan hubungan perkahwinan; mereka berhak memperoleh warisan, dan
hubungan-hubungan biasa yang dijalankan oleh orang-orang Muslim.
2. Islam yang sebenarnya
Akan tetapi, keselamatan dan penilaian terhadap seorang Muslim dan Mu'min di akhirat,
serta apakah ia termasuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang disukaiNya, adalah
masalah lain yang tidak tergantung pada pengakuan lisan seperti tersebut di atas tadi.
Pengakuan yang sejati adalah pengakuan yang disertai peneguhan dalam hati dan diikuti
dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kemahuan. Pengakuan secara
lisan di dunia ini hanyalah diperuntukkan bagi Tuan Kadi dan masyarakat pada umumnya,
kerana mereka hanya boleh melihat hal-hal yang lahiriyyah saja. Tetapi Allah melihat ke
dalam hati dan batin seseorang, dan menyentuh iman yang ada di dalamnya. Kayu ukur yang
dipakai Allah dalam menilai kedudukan seseorang adalah apakah hidupnya, matinya,
kesetiaannya, kepatuhan dan penghambaannya — pendeknya, seluruh hidup dan kerjanya —
ditujukan bagi Allah ataukah bagi yang lain? Bila semua itu diperuntukkan, bagi Allah
semata-mata, maka ia dinilai sebagai seorang Mu'min dan Muslim; dan bila semua itu
diperuntukkan bagi yang lain, maka ia bukanlah seorang Mu'min ataupun Muslim. Siapa pun
yang tidak memenuhi ciri ini, bererti kurang imannya, sejajar dengan kekurangannya dalam
memenuhi kriteria tersebut, tanpa mengira apakah ia menempati jajaran orang-orang Islam
yang terkemuka di dunia ini dan mempunyai kedudukan setinggi mana sekalipun. Menurut
Allah, satu-satunya hal yang dapat dinilai adalah apakah anda telah memberikan segala yang
anda miliki pada jalanNya. Bila anda telah melakukannya, maka anda akan memperoleh hak-
hak istimewa, yang diberikan kepada mereka yang setia kepadaNya, dan menerima hak
pahala bagi penghambaan anda kepadaNya. Tetapi bila anda mengecualikan apa pun juga dari
penghambaan kepadaNya, maka pengakuan anda sebagai seorang Muslim, yang bererti
bahawa anda telah meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah, adalah pengakuan yang palsu
yang hanya dapat mengelabui mata dunia dan masyarakat Islam, tetapi tidak akan dapat
menipu Allah. Masyarakat Islam mungkin akan menerima anda dan memberikan hak-hak
kepada anda sebagai seorang Muslim di dunia ini, tetapi Allah tidak akan memberikan tempat
bagi anda di antara kelompok hamba-hambaNya yang beriman. Bila anda memikirkan
perbedaan antara Islam RASMI dari Islam yang sebenarnya yang telah saya terangkan tadi,
maka dengan sendirinya anda akan mengerti bahawa buah dari kedua macam Islam itu akan
sangat berbeda, baik dalam hidup di akhirat nanti mahupun di dunia ini. Orang-orang Islam
sejak zaman dahulu sampai sekarang dapat dibahagi menjadi dua kelompok.
DUA MACAM ORANG ISLAM
1. Islam Setengah-setengah
Yang pertama, yang menyatakan diri sebagai Islam adalah mereka yang — setelah
mengaku beriman kepada Allah dan UtusanNya — menerima Islam sebagai agama mereka,
tetapi mereka memperlakukan agama mereka itu hanya sebagai suatu bahagian dari
keseluruhan hidup mereka. Dari satu segi, pada diri mereka tampak pernyataan hubungan
dengan Islam, banyaknya 'ibadat, pemakaian tasbih, salat, dzikr, pelaksanaan kesucian dalam
hal makanan dan sebahagian hubungan-hubungan sosial, dan Iain-lain hal yang pada
umumnya biasa disebut sikap orang yang beragama. Tetapi di segi lain, sikap hidup seluruh
mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam dan tidak dihubungkan dengan Islam. Bila
mereka mencintai seseorang atau sesuatu, cinta mereka itu adalah kerana dorongan hawa-
nafsu mereka sendiri dan demi keuntungan dan kesenangan mereka sendiri, atau demi tanah
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
50
air dan bangsa, atau demi seseorang manusia. Bila mereka menyatakan permusuhan dan
melakukan peperangan, maka hal itu mereka lakukan demi kepentingan peribadi dan duniawi.
Masalah perniagaan isteri dan anak-anak, keluarga, masyarakat dan teman-teman sepekerjaan
— semuanya ini sebahagian besar mereka lepaskan dari ajaran-ajaran agama mereka dan
mereka urus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi. Sebagai lurah, pedagang,
presiden, tentera, pemegang suatu pekerjaan tertentu — dalam semua bidang ini kedudukan
mereka adalah bebas dan tidak berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang-orang
Islam. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya akan berkumpul dan bersama-sama
mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan, pendidikan dan politik, yang kerana didirikan oleh
orang-orang Islam, mungkin sebahagian akan terkena pengaruh sedemikian rupa oleh mereka
atau dengan sesuatu cara dihubungkan dengan mereka; tetapi sebenarnya semua lembaga-
lembaga seperti itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam.
2. Islam Sepenuhnya
Watak golongan orang Islam yang kedua adalah orang-orang yang keleburkan
sepenuhnya keperibadian dan wujud mereka ke dalam Islam. Semua kedudukan yang mereka
pegang terlebur ke dalam kedudukan mereka sebagai Muslim Peranan mereka sebagai ayah,
anak, suami atau isteri, peniaga, pegawai kerajaan, buruh, pegawai atau profesional-
profesional, akan mencerminkan watak seorang Muslim. Perasaan, keinginan-keinginan dan
ideologi mereka, fikiran-fikiran dan pendapat-pendapat mereka, kebencian dan
kecenderungan-kecenderungan mereka, kesenangan dan ke-tidak-senangan mereka,
pendeknya dari segala segi keperibadian dan wujud manusiawi mereka, tunduk dan terlebur
ke dalam Islam. Islam sepenuhnya mempengaruhi hati dan fikiran mereka, mata dan telinga
mereka, perut dan bahagian-bahagian seksual tubuh mereka, kaki dan tangan mereka —
pendeknya seluruh jiwa dan raga mereka. Baik cinta ataupun benci mereka, tidak lepas dari
Islam. Bila mereka berkelahi dan berperang, hal itu mereka lakukan semata-mata demi Islam.
Bila mereka memberikan sesuatu kepada orang lain, itu adalah kerana Islam menyuruh
mereka berbuat demikian. Bila mereka tidak memberi sesuatu kepada seseorang, itu pun
kerana Islam melarang mereka untuk memberikannya. Dan sikap mereka yang demikian ini
tidaklah terbatas pada individu-individu mereka saja, tetapi juga berlaku dalam kehidupan
bersama mereka, yang seluruhnya didasarkan pada prinsip Islam. Wujud keseluruhan mereka
berkembang menjadi suatu masyarakat yang hanya berdasarkan Islam, dan seluruh tingkah-
laku kelompok mereka hanya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam.
ISLAM YANG DIKEHENDAKI ALLAH
Kedua macam orang Islam tersebut di atas nyata sekali berbeda antara satu sama lain,
walaupun secara hukum kedua-duanya termasuk dalam sebutan ummat Islam, dan kata Islam
mungkin diterapkan kepada keduanya dengan darjat yang sama. Akan tetapi sesungguhnya
dalam sejarah Islam, golongan orang Islam yang pertama yang disebut di atas tidak pernah
menghasilkan apa-apa yang patut dibanggakan. Mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang
meninggalkan jejak Islam dalam sejarah dunia. Dunia belum pernah merasakan kehebatan
dengan orang-orang Islam semacam mereka. Sebaliknya, merekalah yang menyebabkan
runtuhnya Islam. Akibat dari banyaknya orang-orang Islam yang seperti itu dalam masyarakat
Islam, maka kekuasaan atas pengaturan sistem kehidupan di dunia ini telah beralih ke tangan
orang-orang kafir, dan orang-orang Islam dikuasai olehnya, dan merasa cukup puas dengan
kebebasan hidup beragama dalam erti yang sempit dan sangat terbatas sekali. Dan Allah
tidaklah pernah menghendaki adanya orang-orang Islam seperti ini. Allah tidak mengutus
Rasul-RasulNya ke dunia ini dan tidak mewahyukan Kitab SuciNya untuk mengembangkan
orang-orang Islam semacam ini di atas dunia. Justeru dengan tidak adanya orang-orang Islam
seperti ini, maka ummat Allah tidak mengalami kerosakan yang memerlukan diutusnya Nabi-
Nabi dan diturunkannya wahyu-wahyu. Yang benar, orang-orang Islam yang dikehendaki
Allah — yang dahulu telah melakukan, dan sekarang pun boleh melakukan, pekerjaan-
pekerjaan yang patut dihargai dari pandangan Islam — adalah kelompok orang-orang Islam
yang termasuk dalam golongan kedua.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
51
KEKUASAAN ORANG-ORANG ISLAM DI DUNIA DISEBABKAN KEPATUHAN
MEREKA YANG SEBENARNYA KEPADA AJARAN AJRAN ALLAH
Kemunduran dan keruntuhan suatu kelompok manusia yang disebabkan oleh sikap
mereka terhadap ajaran-ajaran yang mereka anut, sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang
khusus bagi umat Islam saja. Sesungguhnya, tidak ada satupun kelompok manusia penganut
suatu ajaran tertentu mampu memperolehi kedudukan yang tinggi, apabila mereka
memberikan tempat yang rendah bagi ajaran-ajaran yang mereka anuti dalam kehidupan
mereka, dan memisahkan dari kepercayaan mereka tujuan dari ajaran anutan mereka itu, yang
seharusnya mereka rebut sekalipun dengan mengorbankan nyawa mereka. Sekarang pun, anda
dapat melihat bahawa pengikut-pengikut yang sebenarnya dari suatu ajaran, hanyalah mereka
yang benar-benar setia kepada ajaran tersebut dengan seluruh hati dan jiwa mereka, yang
meleburkan diri dan anak-anak mereka ke dalam ajaran yang mereka anuti itu. Setiap ajaran
di dunia ini menghendaki pengikut-pengikut seperti ini, dan setiap ajaran serta ideologi hanya
mampu memperoleh kekuasaan di dunia ini dengan dukungan penganut-penganut yang
seperti ini.
ORANG ISLAM HANYALAH ORANG YANG SEPENUHNYA MENUNJUKKAN
KESETIAAN KEPADA ALLAH
Akan tetapi terdapat perbezaan antara Islam dan ajaran-ajaran lain. Apabila ajaran-ajaran
lain menuntut dari manusia pengabdian dan pengorbanan diri, sebenarnya mereka tidak
berhak untuk menuntut seperti itu. Tuntutan itu tidak layak mereka ajukan terhadap manusia.
Berbeza halnya, apabila Islam yang mengajukan tuntutan itu, itu memang adalah haknya.
Ajaran-ajaran lain itu tidak punya alasan apa pun yang dapat dipakai untuk menuntut manusia
agar mengorbankan seluruh hidup mereka untuknya. Tetapi, Allah, untuk siapa Islam
mengajukan tuntutan pengorbanan itu, memanglah mempunyai hak untuk menuntut seluruh
manusia agar memasrahkan diri kepada-Nya, kerana apa pun yang ada di langit dan di bumi
ini semuanya adalah milik Allah. Bahkan, manusia sendiri adalah milik Allah. Demikian juga,
segala sesuatu yang ada pada manusia dan yang dimilikinya adalah milik Allah. Kerana itu,
adalah sesuai dengan keadilan mahupun akal yang sihat bahawa, apa pun yang menjadi milik
Allah haruslah diserahkan kepada-Nya saja. Dan apa pun yang dikorbankan manusia untuk
manusia lain, atau untuk kepentingannya sendiri, atau untuk memuaskan hawa nafsunya,
adalah merupakan pengkhianatan amanat Allah. Kecuali apabila hal itu dilakukan atas
perintah Allah dan menurut cara-cara yang telah ditentukan-Nya. Sebaliknya, apa pun yang
dikorbankan untuk Allah, pada hakikatnya hanyalah memberikan hak yang memang sudah
menjadi milik-Nya.
Tetapi terlepas dari masalah ini, ada suatu pelajaran yang harus diambil oleh orang-orang
Islam dari sikap orang-orang yang mengorbankan segala milik mereka untuk kepentingan
ajaran-ajaran batil yang mereka anuti serta sembahan-sembahan mereka yang batil dengan
semangat pengorbanan, pengabdian dan kesetiaan yang tidak ada taranya dalam sejarah.
Alangkah anehnya bahawa semangat pengabdian dan pengorbanan yang begitu tinggi
diperlihatkan oleh manusia terhadap ajaran yang batil, sedangkan tidak ada satu peratus pun
dari semangat seperti itu yang diberikan untuk kebenaran.
MEMERIKSA DIRI
Saya ingin mengajak anda semua untuk menguji diri kita masing-masing dengan
ujian iman dan Islam yang telah dikemukakan pada permulaan bab ini, dan mengukur
kehidupan kita dengan sinaran kriteria tersebut. Bila anda mengakui telah menerima
Islam dan menyatakan iman kepadanya, periksalah apakah benar bahawa hidup dan mati anda
adalah benar-benar untuk Allah saja? Apakah hidup, akal fikiran, tenaga yang ada pada jiwa
dan raga anda, waktu dan usaha-usaha anda, semuanya anda abdikan untuk memenuhi
kehendak Allah? Apakah yang harus anda kerjakan untuk menunjang tercapainya tugas
yang telah diberikan Allah kepada umat Islam? Selanjutnya, apakah anda telah memberikan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
52
seluruh kepatuhan dan pengabdian anda sepenuhnya kepada Allah? Apakah pelayanan
kepada hawa nafsu dan pengabdian kepada keluarga, saudara-saudara, handai-taulan,
masyarakat dan penguasa negara, telah sepenuhnya terhapus dari jiwa anda? Sudahkah anda
mengukur suka dan benci anda, seluruhnya tergantung pada kehendak Allah? Kemudian anda
juga harus memeriksa apakah apabila anda mencintai seseorang, Hal itu anda lakukan kerana
Allah atau tidak; apakah apabila anda membenci seseorang, juga kerana Allah? Apakah dalam
cinta dan benci anda tidak terkandung unsur egoisme atau keangkuhan? Sekali lagi, anda
harus memeriksa apakah tindakan anda dalam memberi atau tidak memberi sesuatu kepada
seseorang juga telah anda lakukan kerana Allah. Benarkah bahawa, apa pun yang anda
belanjakan untuk kepentingan anda sendiri ataupun anda berikan kepada orang lain adalah
kerana hal itu telah ditetapkan Allah, dan bahawa dengan pembelanjaan dan pemberian itu,
tujuan anda adalah semata-mata mencari redha-Nya? Demikian juga bila anda tidak
memberikan sesuatu kepada seseorang, apakah hal itu juga kerana Allah melarang anda
memberikannya? Apabila anda merasakan yang sedemikian itu dalam diri anda, maka anda
harus bersyukur kepada Allah bahawa anda telah dianugerahi rahmat iman dalam
kepenuhannya. Tetapi apabila dalam hal ini anda masih merasakan suatu kekurangan, maka
anda harus memusatkan tekad dan perhatian anda untuk menghilangkan kekurangan ini,
kerana kesejahteraan anda di dunia ini dan keselamatan anda di akhirat nanti, tergantung pada
usaha anda untuk menghilangkan kekurangan dalam iman anda itu. Anda mungkin dengan
mudah dapat mencapai kejayaan yang setinggi-tingginya di dunia ini. Tetapi kejayaan anda
itu tidak akan dapat menebus kerugian anda di akhirat, kerana kekurangan iman anda itu. Tapi
apabila anda berhasil menutupi kekurangan iman anda, maka walaupun anda tidak
memperoleh apa-apa di dunia ini, anda akan tetap berjaya di akhirat nanti.
Ukuran ini ditetapkan bukan dengan maksud agar anda menguji orang-orang lain
dengannya, dan menentukan apakah mereka itu mukmin, kafir atau munafik, tetapi agar anda
menguji diri anda sendiri, dan setelah mengetahui kekurangan dalam iman anda, anda segera
mencuba menghilangkannya sebelum anda dihadapkan di pengadilan akhirat nanti. Anda
tidak perlu penilaian 'ulama', mufti atau kadi mana pun juga, tentang diri anda. Yang penting
bagi anda adalah penilaian dari Penguasa Tertinggi, yang tahu akan hal yang ghaib mahupun
yang kelihatan. Janganlah anda cepat merasa puas dengan melihat nama anda tercantum
sebagai seorang Islam dalam daftar tanda penduduk anda, tetapi berusahalah agar nama anda
tercatat dalam Buku Catatan Allah sebagai hamba-Nya yang patuh. Tidak ada gunanya bila
seluruh manusia di dunia ini memberikan surat keterangan bahawa anda adalah seorang
Islam. Kejayaan anda yang sebenarnya terletak dalam penilaian yang diberikan oleh Allah,
bahawa anda adalah seorang Mukmin, bukannya seorang munafik, seorang beriman,
bukannya seorang kafir.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
53
BAB KESEPULUH

APAKAH TUJUAN PATUH
KEPADA ALLAH?
Saudara-saudara sesama Muslim!
Saya telah berulangkali menekankan dalam khutbah-khutbah saya yang telah lalu bahawa
"Islam" bermakna patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan seseorang sama sekali tidak boleh
disebut seorang "Muslim" kecuali apabila ia tidak menghambakan diri kepada apa pun
termasuk keinginan dan kemahuannya sendiri, adat dan kebiasaan yang berlaku di
masyarakat, serta kehendak orang-orang yang lebih mencintai dunia, dan hanya patuh kepada
Allah dan Rasul-Nya saja.
Sekarang saya akan menerangkan kepada anda mengapa sangat ditekankan kepatuhan
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mungkin ada yang bertanya: Apakah Allah ingin kita jadikan
Maharaja yang berkuasa mutlak hingga ia menuntut kita agar patuh kepada-Nya dan kepada
Rasul-Nya? Apakah Allah juga bercita-cita seperti halnya raja-raja di dunia, untuk
memaksakan kehendak-Nya, dan sebagaimana halnya raja-raja itu juga, menuntut agar semua
orang patuh kepada-Nya saja? Hari ini saya akan memberikan jawapan kepada pertanyaan-
pertanyaan ini.
KESEJAHTERAAN MANUSIA TERLETAK PADA KEPATUHAN
TERHADAP ALLAH
Kenyataan yang sebenarnya, bahawa tuntutan Allah kepada manusia agar patuh kepada-
Nya, adalah dimaksudkan demi kesejahteraan dan kebaikan manusia itu sendiri. Allah
tidaklah sama dengan penguasa-penguasa di dunia ini. Apabila penguasa-penguasa di dunia
menuntut agar rakyat patuh kepada mereka, hal itu mereka lakukan adalah demi kepentingan
mereka sendiri. Tetapi Allah tidaklah memerlukan apa pun dari manusia. Allah tidak sedikit
pun memerlukan balasan dari anda. Allah tidak perlu membangun istana, membeli kereta, dan
membeli barang mewah dari hasil pajak yang dipungut dari anda. Maha Suci Allah, Dia tidak
mengkehendakkan sesuatu apa pun yang sejenis itu. Kerana, segala sesuatu yang ada di dunia
ini adalah milik-Nya belaka. Allah adalah pemilik semua simpanan kekayaan yang ada di
bumi ini. Allah menuntut kesetiaan manusia kepada-Nya hanya kerana la menginginkan agar
manusia hidup sejahtera. Allah tidak menginginkan makhluk paling mulia yang diciptakan-
Nya menjadi hamba syaitan atau hamba manusia, atau menundukkan kepala di hadapan
benda-benda atau makhluk-makhluk yang berdarjat rendah. Allah tidak menginginkan
bahawa mereka yang menjadi wakil-Nya di bumi ini, meraba-raba dalam kegelapan,
kebodohan dan, sebagaimana binatang, menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri, dan
dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang serendah-rendahnya. Kerana
itu la memerintahkan: "Patuhlah anda semua kepada Kami. Berjalanlah terus ke depan dengan
membawa obor, cahaya, yang telah Kami kirimkan kepadamu melalui utusan-utusan Kami.
Pasti anda akan menemukan jalan yang lurus, dan dengan menempuh jalan itu anda akan
memperoleh kedudukan yang terhormat di dunia ini dan di akhirat nanti".
¸ :¦¸´¸| _¸· ¸_¸¸.]¦ .· _,,. .:´¸l¦ ´_¸. ¸¯_-l¦ _.· ¯¸±>, ¸,¡-.Ll!¸, _¸.¡`,´¸ ¸<!¸, ¸.1 ·
,...`.¦ ¸:´¸`¸`-l!¸, _..'¡l¦ ¸ ¸!.¸±.¦ !> ´<¦´¸ _,¸.- ,¸¸l. ¸___¸ ´<¦ ¯_¸|´¸ _¸¸.]¦ ¦¡`. .¦´,
¸¸`>¸¸>`, ´_¸. ¸¸..lLl¦ _|¸| ¸¸¡.l¦ _¸¸.]¦´¸ ¦¸`¸±´ `¡>¸!´,¸l¸¦ ,¡-.Ll¦ ¡¸.¡`>¸¸>`,
_¸. ¸¸¡.l¦ _|¸| ¸¸..lLl¦ .¸¸. l`¸¦ ´¸.>.¦ ¸¸!.l¦ ¯¡> !¸,¸· _¸.¸¦.> ¸___¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
54
"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang
benar daripada jalan yang salah. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan
beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat
kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah
pelindung orang-orang yang beriman: Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran)
kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan,
yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu
adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Surah Al-Baqarah: Ayat 256—257).
PATUH KEPADA SELAIN ALLAH ADALAH
PENYELEWENGAN
Sekarang marilah kita lihat mengapa manusia telah tersesat dalam kegelapan dengan
mematuhi benda-benda selain Allah, dan mengapa bahawa cahaya kebenaran hanya dapat
diperoleh dengan jalan patuh kepada Allah.
Anda tahu bahawa hidup anda terikat oleh beribu mata rantai hubungan. Hubungan anda
yang pertama adalah dengan jasad anda sendiri. Tangan, kaki, mata, telinga, lidah, otak, hati,
perut, semuanya diberikan Allah untuk melayani kepentinganmu. Anda mesti memutuskan
bagaimana caranya mengerjakan mereka. Dengan apa anda harus mengisi perut anda, dan
dengan apa tidak. Pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh tangan dan apa yang tidak. Jalan
mana yang harus ditempuh oleh kaki dan jalan mana yang tidak boleh dijalani. Bentuk
pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh mata dan telinga dan jenis pekerjaan apa yang tidak
boleh. Untuk perbicaraan yang bagaimana lidah harus dipakai. Fikiran macam mana yang
harus difikirkan oleh otak. Semua ini harus anda pertimbangkan. Anda boleh memanfaatkan
pelayan-pelayanmu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. Mereka
boleh mengangkat darjat anda menjadi orang yang mulia dan luhur, tetapi mereka juga boleh
memerosokkan anda ke jurang kehinaan yang lebih rendah daripada binatang.
Selanjutnya anda mempunyai ikatan dengan anggota keluarga anda. Anda punya ayah,
ibu, saudara lelaki, saudara perempuan, anak, isteri, dan kerabat-kerabat lain dengan siapa
anda mesti berurusan terus-menerus. Dalam hal ini, anda harus memutuskan bagaimana anda
harus berbuat terhadap orang-orang ini. Apa hak anda terhadap mereka dan apa hak mereka
terhadapmu? Kesenangan, kebahagiaan dan kejayaan anda di dunia ini dan di akhirat nanti
tergantung pada tingkahl aku anda yang benar terhadap mereka. Apabila tingkah laku anda
salah, dunia akan menjadi neraka bagi anda, dan tidak hanya di dunia ini saja, tapi juga di
akhirat nanti, anda harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah.
Seterusnya anda juga mempunyai hubungan dengan beribu manusia di dunia ini.
Sebahagian dari mereka adalah tetangga anda, sebahagian adalah teman-teman dan sahabat
anda, dan sebahagian lagi mungkin musuh-musuh anda. Juga banyak antara mereka yang
memberikan layanan kepada anda. Kepada sebahagian dari mereka anda harus memberi
sesuatu, dan dari yang lainnya anda harus mengambil sesuatu. Seseorang yang mempercayai
anda akan mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada anda, sedangkan apabila anda percaya
seseorang, anda juga akan mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya. Kedudukan anda
berada lebih tinggi dari sebahagian orang, dan sebahagian lagi lebih tinggi kedudukannya dari
anda. Pendeknya, anda, tidak dapat tidak, mesti terus-menerus berurusan dengan begitu
banyak orang yang tidak mampu anda hitung. Dan kebahagiaan anda, kehormatan dan nama
baik anda di dunia ini, semuanya tergantung pada kemampuan anda untuk mempertahankan
hubungan-hubungan ini atas dasar tingkah laku yang benar. Dan sama halnya, di akhirat nanti
anda boleh memperoleh tempat terhormat di sisi Allah, hanya apabila anda tidak pernah
merampas hak-hak seseorang dan tidak pernah berlaku zalim terhadap siapapun. Anda akan
memperoleh tempat terhormat di akhirat nanti, apabila di sana tidak ada yang menuntut dan
menuduh anda telah merosakkan kehidupan atau merugikan kehormatan, hidup atau harta
benda seseorang secara tidak sah. Kerana itu anda juga harus memutuskan bagaimana
memelihara hubungan-hubungan yang tidak terhitung banyaknya ini dengan cara yang
sepatutnya, dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang boleh merosak hubungan-
hubungan ini.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
55
Sekarang anda harus mengingat bahawa untuk memelihara hubungan yang benar —
antara anda dengan tubuh anda sendiri, dengan anggota-anggota keluarga anda, dan dengan
orang-orang lain — anda memerlukan petunjuk pengetahuan pada setiap langkah. Anda harus
tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam setiap tindakan? Apa yang asli dan apa
yang palsu, mana yang adil dan mana yang zalim? Siapa yang mempunyai hak atas diri anda
dan seberapa banyak haknya, apa hak anda atas orang lain dan sejauh mana. Di manakah
keuntungan dan kerugian yang sebenarnya?. Bila anda berusaha mencari pengetahuan tentang
semua hal ini dalam diri anda sendiri, anda tidak akan mendapatkannya kerana diri manusia
(nafs) sendiri adalah jahil. Apalagi yang dipunyai nafsu itu selain dorongan-dorongan
keinginan jasmani? Nafsu anda akan menyuruh minum minuman keras, melacur dan mencari
wang dengan cara tidak sah, kerana hal-hal itu adalah menyenangkan bagi nafsu. Nafsu akan
menggoda anda untuk merampas hak-hak orang lain dan menahan hak mereka, kerana
perbuatan seperti itu adalah menguntungkan bagi diri anda. Nafsu akan mengajak anda
memperalat dan mencegah anda untuk memberikan bantuan kepada orang lain, kerana
dengan cara ini hidup anda akan enak sekali. Apabila anda menyerahkan diri kepada nafsu
yang jahil dan menyeleweng itu, tentu ia akan menyeret anda menjadi orang yang hanya
mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang berakhlak buruk dan rosak, hidup anda akan
hancur di dunia dan di akhirat nanti.
Hal kedua yang mungkin terjadi dari mengikuti nafsu anda sendiri, adalah anda
mempercayakan diri pada manusia-manusia seperti anda sendiri, dan menyerahkan diri anda
kepada kekuasaan mereka dan membiarkan mereka menyeret anda ke mana saja mereka
kehendaki. Bahaya yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini adalah munculnya orang-
orang egois yang akan mempermainkan anda, atau munculnya orang-orang jahil — yang dia
sendiri sudah sesat — yang akan menyesatkan anda. Atau seorang yang zalim mungkin akan
memperalat anda — menggunakan anda — untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain.
Pendeknya, dengan mempercayakan diri pada orang Iain, anda tidak akan mendapatkan
petunjuk pengetahuan yang dapat membimbing anda untuk membezakan mana yang benar
dan mana yang salah, dan anda tidak akan dapat menempuh jalan yang benar dalam hidup di
dunia ini.
PETUNJUK YANG BENAR HANYA DARI ALLAH
Akhirnya hanya tinggal Allah Yang Maha Mengetahui sajalah yang boleh memberi
petunjuk yang anda perlukan. Tuhan adalah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Allah
mengetahui segala rahsia dan hakikat sesuatu. Hanya Dialah yang boleh memberitahu anda
di mana letak keuntungan dan kerugian anda yang sebenarnya, tindakan apa yang betul-betul
benar bagi anda dan tindakan apa yang salah. Di samping itu Allah juga tidak memerlukan
apa pun dari anda atau dari siapa saja. Allah tidak perlu mengejar-ngejar keuntungan. Allah
sama sekali tidak perlu (ma'adzallah) untuk mencari keuntungan dengan jalan menipu. Jadi
petunjuk apa pun yang diberikan oleh Zat yang Maha Suci dan tidak memerlukan sesuatu itu,
tidak akan mengandungi tujuan mencari keuntungan diri sendiri, dan sepenuhnya hanya
dimaksudkan demi untuk kepentingan anda sendiri. Allah juga Hakim yang Maha Adil.
Tidak ada satu titik kezaliman pun yang ada pada-Nya. Dengan demikian, perintah-perintah-
Nya seluruhnya akan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kalau anda mengikuti
perintah-perintah-Nya, maka anda tidak akan terjerumus melakukan kezaliman kepada diri
anda sendiri mahupun kepada orang lain.
BAGAIMANA MEMPEROLEH MANFAAT DARI BIMBINGAN ILAH1?
Diperlukan dua hal untuk memperoleh manfaat dari petunjuk yang diberikan Allah.
Pertama, percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa petunjuk itu.
Ertinya, anda harus betul-betul yakin bahawa petunjuk apa pun yang diberikan oleh
Rasulullah berdasarkan Wahyu Ilahi adalah mutlak benar, lepas dari apakah anda memahami
kebijaksanaan yang ada di sebalik petunjuk itu atau tidak.
Kedua, setelah mempercayai petunjuk itu, anda harus segera menurutinya; kalau tidak,
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
56
anda tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada
anda bahawa suatu makanan mengandungi racun yang mematikan, kerana itu jangan
dimakan. Lalu anda berkata: "Kamu pasti benar. Makanan itu tentu mengandungi racun dan
boleh mematikan". Tetapi setelah mempercayai hal itu anda lalu memakan makanan itu.
Tentu saja akibatnya akan sama saja dengan apabila anda memakannya tanpa tahu bahawa
makanan itu beracun.
Jadi, apa gunanya anda mempercayai dan mengetahui bahawa makanan itu beracun?
Anda akan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk Allah apabila anda mematuhi perintah-
perintah-Nya setelah anda percaya kepada-Nya. Anda tidak boleh hanya berkata sahaja:
"Kami percaya dan membenarkan" terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah, anda
harus betul-betul melaksanakannya. Demikian pula, anda tidak boleh hanya berjanji di mulut
saja bahawa anda tidak akan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah, tapi harus
betul-betul menjauhinya. Itulah sebabnya Allah berulang-ulang menegaskan:
¦¡`-,¸L¦´¸ ´<¦ ¦¡`-,¸L¦´¸ ... _¡.¯¸l¦ ¸__¸
"Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya ...".
(Surah, Al-Ma"idah, Ayat: 92).
... ¿¸|´¸ :¡`-,¸L. ¦¸..¸. ... ¸__¸
"... Dan jika kamu taat kepadanya (Rasul), nescaya kamu mendapat petunjuk ...".
(Surah, Al-Nur, Ayat: 54).
¸ ¦¡l->´ ´,! s: ¸_¡.¯¸l¦ ¯¡÷ .¸ , ¸,l..´ ¡>¸.- , !.-, .· `¡l- , ´<¦ _¸¸.]¦
_¡ll.., ¯¡>.¸. ¦:¦´¡¸l ¸¸.`>´,l· _¸¸.]¦ ¿¡±¸l!>´ _s .¸:¸¸¯.¦ ¿¦ ¯¡·¸´,,¸.. «´..¸· ¸¦ ¯¡·¸´,¸¸.`,
´,¦.s '¸,¸l¦ ¸__¸
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu
kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang
beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka
hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cubaan atau
ditimpa azab yang pedih".(Surah, Al-Nur, Ayat: 63).
ERTI PATUH KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH
Saudara-saudara sesama Muslim.
Seruan saya yang berulang-ulang kepada anda, bahawa hanya Allah dan Rasul-Nya
sajalah yang harus dipatuhi, tidak bererti bahawa anda tidak boleh mendengarkan perkataan
dari siapa pun. Tapi maksudnya ialah bahawa anda tidak boleh mengikuti perkataan orang
begitu saja, tapi mestilah anda selalu memeriksa apakah orang yang menyuruh anda
melakukan sesuatu itu berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Apabila perkataan
orang itu memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka anda harus mengikuti
perkataannya, kerana hal itu bererti bahawa anda mengikuti Allah dan Rasul-Nya, bukannya
orang itu sendiri. Tetapi bila perkataannya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-
Nya, maka anda tidak boleh mengikutinya kerana seorang Muslim tidak boleh mengikuti
perkataan siapa pun selain yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.
Anda akan dapat memahami masalah ini bila anda mengingat bahawa Allah sendiri
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
57
tidaklah mungkin akan datang kepada anda dan menyampaikan perintah-perintah-Nya. Apa
pun perintah-perintah yang hendak disampaikan-Nya kepada anda telah disampaikan-Nya
melalui Rasul-Nya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri telah pulang ke
rahmat-Nya, kira-kira seribu empat ratus tahun yang lalu. Perintah-perintah Allah yang
disampaikan kepada beliau tersimpan dalam Al-Qur'an dan perintah-perintah beliau sendiri
yang berdasarkan perintah Allah tersimpan dalam Hadith. Tetapi Al-Qur'an dan Hadith
bukanlah manusia-manusia yang akan pergi ke mana-mana dan memberikan perintah-
perintah. Mereka tidak boleh datang kepada anda dan memberikan perintah untuk melakukan
hal-hal tertentu, dan melarang melakukan hal-hal tertentu. Dalam hal ini hanya manusia
sajalah yang dapat membantu anda menyesuaikan tingkah laku anda sesuai dengan ajaran-
ajaran Al-Qur'an dan Hadith. Kerana itu, apabila anda memang tidak memiliki sendiri Al-
Qur'an dan kumpulan-kumpulan Hadith yang bersangkutan dengan masalah kehidupan anda,
maka tak ada jalan lain bagi anda selain mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang yang tahu
akan kedua sumber tersebut. Tetapi anda tidak boleh mengikuti perkataannya secara membuta
saja, tetapi mestilah memeriksa apakah perkataannya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith
atau tidak. Bila orang tersebut memberi bimbingan kepada anda berdasarkan Al-Qur'an dan
Hadith, maka wajiblah bagi anda untuk mengikutinya. Tetapi bila perkataannya tidak sesuai
dengan Al-Qur'an dan Hadith maka anda dilarang untuk mengikutinya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
58
BAB KESEBELAS

PERBEZAAN ANTARA DIN DAN SYARI'AH
Saudara-saudara sesama Muslim.
Dalam pembicaraan-pembicaraan keagamaan, anda sering memakai dan mendengar dua
perkataan: din dan syari'ah. Tetapi sedikit sekali di antara anda yang tahu tentang makna
kedua kata itu. Orang-orang awam memang tidak boleh disalahkan; bahkan orang-orang yang
berpendidikan serta banyak 'ulama' pun tidak tahu makna dan penggunaan kedua kata ini serta
perbezaan ertinya, sungguh patut disesalkan. Kerana kejahilan ini, kata din dan syari'ah
seringkali dicampuradukkan dan menimbulkan banyak kebingungan dan kekacauan. Sekarang
saya akan menerangkan kepada anda makna kedua kata itu dengan bahasa yang sederhana.
ERTI "DIN"
Din mempunyai beberapa erti. Erti yang pertama adalah "kehormatan pemerintahan,
negara, kemaharajaan dan kekekuasaan". Erti yang kedua sangat bertentangan dengan erti
yang pertama, yaitu: "ketundukan, kepatuhan, perbudakan, penghambaan, dan penyerahan".
Erti ketiga adalah "memperhitungkan, mengadili, memberi ganjaran dan hukuman atas
perbuatan-perbuatan". Ketiga erti ini dipakai dalam Qur'an.
Allah mengatakan:
¿¸| _¸¸.]¦ ..¸s ¸<¦ `¸.l`.¸¸¦ ... ¸¸_¸
"Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah, hanyalah Islam ...".
(Surah Ali 'Imran, Ayat: 19).
Ini bererti bahawa bagi Allah yang disebut din adalah ajaran yang membuat manusia
mengakui hanya Allah saja yang menjadi Pemilik Kemuliaan dan Kehormatan, dan yang
tidak membuat manusia bersujud di hadapan siapa pun kecuali Allah. Manusia harus
memandang Allah saja sebagai Majikan, Yang Dipertuan dan Penguasa, dan manusia tidak
boleh menjadi hamba, pelayan dan bawahan dari siapa pun kecuali Allah. Manusia harus
menganggap Allah saja sebagai Pemberi ganjaran dan hukuman, dan tidak boleh takut
bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali Dia, tidak boleh menginginkan ganjaran atau
menakuti hukuman dari siapa pun kecuali dari Dia. Sebutan din seperti ini adalah agama
Islam maksudnya. Apabila, berlawanan dengan din yang seperti ini, misalnya, manusia
menganggap seorang manusia lain sesamanya sebagai pemilik kehormatan dan kemuliaan
yang sesungguhnya, sebagai tuan dan penguasa yang sesungguhnya, serta pemberi ganjaran
dan hukuman yang sebenarnya, lalu tunduk kepadanya dengan sikap yang hina, menghamba
kepadanya, mentaati perintah-perintahnya, menginginkan ganjaran dan menakuti hukuman
daripadanya, maka din seperti ini adalah din yang batil. Allah tidak akan menerima din yang
semacam ini kerana sama sekali berlawanan dengan kenyataan sebenarnya. Tidak ada sesuatu
pun selain Allah yang memiliki kehormatan dan kemuliaan di seluruh alam semesta ini, tidak
pula ada kekuasaan dan kerajaan selain kekuasaan dan kerajaan-Nya. Manusia diciptakan
tidak untuk menjadi pelayan atau budak dari siapa pun selain Allah, tidak pula ada majikan
yang sebenarnya selain Dia yang mampu memberi ganjaran dan hukuman. Kenyataan ini
telah ditunjukkan dalam dua ayat berikut:
_.´¸ ¸_.¯,, ´¸¯, s ¸¡.l`.¸¸¦ !´.,¸: _l· _,1`, «.¸. ´¡>´¸ _¸· ¸:¸¸>¸¦ ´_¸. ´_,¸¸¸..>l¦ ¸__¸
"Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan
diterima (agama itu) daripadanya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".
(Surah Ali 'Imran: Ayat 85).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
59
Ertinya, barangsiapa, dengan sengaja mengabaikan kedaulatan dan kemaharajaan Tuhan,
mengakui manusia lain sesamanya sebagai majikan dan penguasa, serta menjadi pelayan dan
hambanya, dan menganggapnya sebagai pemberi ganjaran dan hukuman, maka Tuhan tidak
akan menerima din-nya, kerana:
!.´¸ ¦¸'¸¸.¦ ¸¸| ¦¸.,-´,¸l ´<¦ _,¸.¸l>: `«] _¸¸.]¦ ...´,!±´.`> ¸_¸
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…"
(Surah Al-Bayyinah: Ayat 5).
Memang, Allah telah menciptakan manusia agar menjadi hamba-Nya semata-mata, dan
Dia telah melarang mereka bersikap hina dan menghamba kepada siapa pun selain Dia.
Kerana itu, wajiblah manusia memalingkan diri dari sesama makhluk dan memusatkan
perhatian mereka hanya kepada din mereka saja, yaitu kepatuhan dan penghambaan kepada
Allah. Manusia harus mengabdikan diri untuk melayani-Nya dengan sepenuh hati, dan hanya
takut akan tanggungjawab terhadap-Nya saja.
´¸¯,-·¦ ¸_,¸: ¸<¦ _¡-¯,, .`«]´¸ ´¡l`.¦ _. _¸· ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ !´s¯¡L !>¯¸é´¸ ¸«,l¸|´¸
_¡`- >¯¸`, ¸__¸
"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah
menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa,
dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan". (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).
Ini bererti bahawa, apakah manusia mahu bersikap hina dan rendah serta melayani
manusia lain sesamanya — bukan Allah — walaupun semua makhluk yang ada di langit dan
di bumi adalah menjadi budak dan pelayan yang patuh kepada Allah semata-mata, dan
mereka hanya menyerahkan diri keada-Nya saja dan mempertanggungjawabkan perbuatan
mereka kepada-Nya saja? Apakah manusia mahu membuat rencana sendiri yang bertentangan
dengan rencana seluruh alam semesta yang terdiri dari bumi dan langit.
´¡> _¸.]¦ _.¯¸¦ .`«]¡.´¸ _.¸l!¸, ¸_¸¸:´¸ ¸´_>l¦ .:¸¸¸L`,¸l _l s ¸_,¸.]¦ .¸«¸¦é ¯¡ l´¸ :¸¸é
_¡´¸¸:.l¦ ¸__¸
"Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama
yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik
tidak menyukai".(Surah al-Taubah: Ayat 33).
Ini bererti bahawa Allah telah mengutus Utusan-Nya dengan membawa din yang benar
dengan tujuan mengakhiri kedaulatan semua Tuhan-tuhan palsu, dan meningkatkan darjat
manusia sedemikian rupa, sehingga ia tidak lagi menjadi pelayan dari siapa pun kecuali
Penguasa alam-semesta, tidak peduli keberatan apa pun yang diajukan oleh kaum musyrik
dan kafir terhadapnya, kerana kejahilan mereka.
¯¡>¡l¸.. ·´¸ _.> ¸ _¡>. «´..¸· ¿¡÷ ,´¸ _,¸.]¦ .`«¦é ¸< ... ¸__¸
"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi
Allah ..." (Surah Al-Anfal: Ayat 39).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
60
Ertinya, anda harus melakukan peperangan, sehingga kejahatan kedaulatan makhluk —
bukan kedaulatan Allah — dapat dilenyapkan, dan hanya hukum Allah saja yang berlaku di
dunia ini, kedaulatan Allah saja yang diakui dan manusia hanya menjadi hamba Allah semata-
mata.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, tentulah anda sekarang boleh memahami erti
din (agama), yakni:
O Mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan, Majikan, dan Penguasa.
O Taat hanya kepada Allah saja, serta mengabdi hanya kepada-Nya saja.
O Takut akan pertanggungjawaban terhadap Allah, takut pada hukuman-Nya,
dan sangat mengharapkan ganjaran-Nya.
Kerana, perintah-perintah Allah hanya disampaikan kepada manusia dalam Kitab-Nya
melalui perantaraan Rasul yang membawa Kitab Suci tersebut, maka seorang yang mengakui
Allah sebagai Tuhan dan Penguasa, baru dikatakan patuh kepada-Nya, apabila ia juga patuh
pada Utusan-Nya dan melaksanakan perintah-perintah yang diterimanya melalui Utusan
tersebut, sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an:
_¸.,. , ¸ :¦´, !.¸| ¯¡>.¸¸.! , _.'¸ ¯¡>.¸. ¿¡¯.1 , ¯_>,l. _¸.. ,¦´, ¸_.· _..¦ _l.¦´¸ ¸ ·
.¯¡> ¯¡¸¸¯,l s ¸´¸ ¯¡> ¿¡.¸>´ ¸__¸
"Wahai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang
menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan
perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih
hati". (Surah Al-A’raf: Ayat 35).
Inilah tepatnya erti yang tekandung dalam din.
APAKAH SYARI'AH ITU?
Selanjutnya akan saya terangkan kepada anda apakah syari'ah itu sebenarnya. Syari'ah
bererti cara dan jalan. Apabila anda telah mengakui Allah sebagai yang paling berdaulat atas
diri anda dan menerima penghambaan terhadap-Nya dan apabila anda telah mengakui
bahawa Rasul adalah penguasa dan pemerintah yang nampak di dunia ini, sebagai wakil dari
Tuhan, serta mengakui bahawa Kitab Suci yang dibawa Rasul tersebut, memang, dikirimkan
oleh Allah, maka ini bererti bahawa anda telah memasuki din Allah. Setelah itu, bagaimana
cara anda untuk mengabdi kepada Allah, dan jalan mana yang harus ditempuh dalam
pengabdian anda kepada-Nya, itulah yang disebut syari'ah. Cara dan jalan ini juga
ditunjukkan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang mengajarkan cara menyembah-Nya serta
jalan menuju kesucian dan kebersihan. Rasul menunjukkan kepada kita jalan menuju
kebajikan dan kesolehan, cara-cara memberikan hak-hak, cara-cara melakukan perhubungan
dan urusan-urusan dengan sesama manusia, dan cara hidup keseluruhan. Perbezaan antara
din dan syari'ah adalah bahawa, din selamanya adalah satu dan sama, baik dahulu mahupun
sekarang, maka syari'ah adalah banyak. Sebahagian daripadanya dihapuskan, sebahagian lagi
diganti. Tapi perubahan-perubahan dalam syari'ah ini tidaklah mengubah din. Din-nya Nabi
Nuh adalah sama dengan din-nya Nabi Ibrahim, Musa Isa (Yesus), Syu'aib, Saleh, Hud, dan
Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, tetapi masing-masing syari'ah dari tiap-tiap Rasul
tersebut berbeza satu sama lain sampai sejauh tertentu. Cara-cara melakukan alat dan puasa
dari satu Nabi ke Nabi yang lain, ajaran-ajaran tentang halal dan haram, peraturan-peraturan
tentang bersuci dan aturan-aturan perkahwinan, perceraian dan pembahagian warisan agak
berbeza dari satu syari'ah ke syari'ah yang lain. Tapi meskipun ada perbezaan-perbezaan
dalam syari'ah ini, namun semuanya adalah sama-sama Muslim pengikut-pengikut Nabi
Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, pengikut-pengikut Nabi Musa, dan kita semua ini adalah juga
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
61
orang-orang Muslim kerana din kita adalah satu dan sama. Ini menunjukkan bahawa din
tidak terpengaruh oleh perbezaan-perbezaan dalam peraturan-peraturan syari'ah. Din tetap
sama walaupun cara-cara untuk melaksanakannya berbeza.
SIFAT PERBEZAAN DALAM SYARI'AH
Untuk memahami perbedaan ini, marilah kita umpamakan ada seorang tuan yang
mempunyai banyak pelayan. Seorang pelayan yang tidak mengakui tuannya dengan
semestinya, dan tidak menganggap perintahnya layak untuk ditaati, adalah pelayan yang
pembangkang dan tidak patut disebut pelayan. Sedangkan mereka yang mengakui tuannya
sebagai tuan, merasa berkewajiban menjalankan perintah-perintahnya dan takut untuk
membangkang terhadapnya, adalah layak disebut pelayan. Apabila cara-cara melaksanakan
tugas yang diberikan oleh tuan mereka itu berbeza satu sama lain, maka hal itu tidaklah
mempengaruhi sifat rupa mereka sebagai pelayan. Bila sang tuan menunjukkan satu cara
untuk me layaninya kepada seorang pelayan dan menunjukkan cara yang lain kepada pelayan
yang lain, maka pelayan yang pertama tidak berhak untuk mengatakan bahawa hanya dia
sendirilah pelayan tuannya itu dan pelayan yang kedua itu bukan. Sama halnya, apabila
pemahaman seorang pelayan tentang perintah tuannya berbeza dengan pemahaman pelayan
yang lain tetapi keduanya melaksanakan perintah itu sebagaimana menurut pemahaman
masing-masing, maka kedua pelayan tersebut adalah sama-sama mengabdi pada tuannya
dengan pengabdian yang sama. Mungkin yang satu salah dalam memahami maksud perintah
itu sedang yang lain dapat memahaminya dengan betul. Tetapi selama keduanya tetap
melaksanakan perintah-perintah tersebut, maka tidak seorang pun boleh mengatakan kepada
pelayan yang salah faham itu bahawa, ia telah membangkang perintah tuannya dan kerana itu
ia dipecat dari jabatannya.
Dari contoh ini anda dapat dengan jelas memahami perbezaan antara din dan syari'ah.
Sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, Allah telah
mengirim berbagai syari'ah melalu berbagai Rasul. Kepada seorang Rasul dikirimkan satu
macam cara mengabdi kepada Allah, dan kepada Rasul yang lain dikirimkan cara yang lain.
Mereka yang mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkan oleh Rasul-Rasul
tersebut adalah orang-orang Islam, walaupun cara-cara pengabdian mereka berbeda satu sama
lain. Kemudian pada waktu Rasulullah Muhammad diutus, Allah memerintahkan: "Sekarang
seluruh cara-cara pengabdian yang telah lalu, Kami hapuskan. Mulai sekarang siapa saja yang
ingin mengabdi kepada Kami haruslah mengikuti cara yang telah Kami ajarkan kepada Rasul
Kami yang terakhir". Maka setelah adanya perintah ini, tidak seorang pun yang boleh
mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang sudah lalu, kerana bila ia tidak mengikuti
cara yang baru dan mengikuti cara yang lama, maka sebenarnya dia tidaklah mentaati perintah
Allah, melainkan menuruti kemahuannya sendiri. Kerana itu ia dapat dan memang dengan
sendirinya, dipecat dari jabatan sebagai hamba Allah, atau dalam bahasa agama, ia telah
menjadi kafir.
SIFAT PERBEZAAN DALAM MAZHAB FIQH
Hal yang tersebut di atas menyangkut pengikut Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad
Sallallahu'alaihi Wasallam. Mengenai pengikut-pengikut RasuluLah Muhammad
Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri, maka bahagian kedua dari contoh tersebut di atas berlaku
bagi mereka. Semua orang yang percaya bahawa syari'ah yang dikirimkan Allah kepada
Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam adalah Syari'ah Allah dan merasa berkewajipan untuk
mengikutinya adalah orang-orang Islam. Sekarang, apabila sebahagian orang Islam
memahami perintah-perintah dalam syari'ah itu dengan sesuatu pengertian dan sebahagian
orang Islam yang lain memahaminya dengan pengertian yang berbeza, maka kedua kelompok
orang Islam tersebut tetaplah orang-orang Islam, walaupun masing-masing memiliki
pengertian yang berbeza tentang perintah-perintah tersebut, dan menjalankannya dengan cara
yang berbeza pula, kerana masing-masing yang mengikuti sesuatu cara berkeyakinan bahawa
cara itulah yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini, masing-masing kelompok tidak
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
62
berhak untuk mengatakan bahawa kelompoknya sendiri adalah hamba-hamba Allah yang
sebenarnya, sedang kelompok yang lain bukan. Yang dapat dikatakannya adalah bahawa
kelompoknya sendirilah yang memiliki pemahaman yang tepat mengenai perintah Allah,
sedangkan kelompok yang lain tidak. Tetapi mereka sama sekali tidak berhak memecat
kelompok yang lain itu dari kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. Barangsiapa yang
berani memecat seorang Islam dari kelslamannya bererti telah menganggap dirinya sebagai
Tuhan. Seolah-olah ia berkata: "Sebagaimana yang engkau ketahui, adalah wajib bagimu
untuk mentaati perintah-perintah Allah, demikian pula wajib bagimu untuk tunduk pada
pemahamanku tentang perintah Allah itu. Apabila kamu tidak mahu tunduk, maka dengan
kehendakku sendiri aku akan memecatmu dari kedudukanmu sebagai hamba Allah".
Bayangkan, betapa gawatnya hal ini! Kerana itu Rasulullah SAW mengatakan:
"Barangsiapa dengan semena-mena mengecap seorang Muslim sebagai kafir, maka
tuduhannya itu akan berbalik kepada dirinya". Kerana Allah hanya mewajibkan seorang
Muslim taat kepada perintah-Nya saja, si penuduh itu berkata: "Tidak, kamu juga harus
tunduk pada penafsiran dan penilaianku" (yang bererti: Tuhanmu bukan hanya Tuhan sendiri
saja, tetapi aku juga adalah tuhanmu yang kecil). Dan apabila kamu tidak tunduk pada
perintahku, maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecat dari kedudukanmu sebagai
hamba Tuhan, tidak peduli sama ada Tuhan memecatmu atau tidak". Barangsiapa yang
sewenang-wenangnya berkata seperti ini, bererti ia telah melibatkan dirinya ke dalam bahaya
menjadi seorang kafir, terlepas dari apakah orang yang dikata-katakannya itu berubah dari
Muslim menjadi kafir atau tidak.
Saudara-saudara!
Saya harap anda semua telah memahami sepenuhnya perbezaan antara din dan syari'ah.
Anda tentunya juga telah mengerti bahawa perbezaan dalam cara mengabdi pada Allah tidak
bererti menyimpang dari din, asalkan orang yang mengikuti cara yang tertentu, benar-benar
sadar dan yakin bahawa Allah dan Rasul-Nya benar-benar memerintahkan apa yang
dikerjakannya itu, dan untuk menguatkan cara yang dilakukannya itu ia memiliki bukti yang
sah dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.
BAHAYANYA TIDAK MEMAHAMI PERBEZAAN ANTARA "DIN" DAN
"SYARI'AH"
Sekarang saya ingin memberitahu kepada anda bahaya yang akan melanda masyarakat
Islam kerana ketidakmengertian mereka akan perbezaan antara din dan syari'ah.
Di kalangan umat Islam ada beberapa cara dalam mengerjakan solat. Suatu kelompok
orang Islam meletakkan tangannya di atas dada, sedang yang lain meletakkan di atas pusat
atau perutnya. Sekelompok orang ikut membaca Fatihah ketika menjadi ma'mum di belakang
imam, sementara kelompok yang lain tidak. Satu kelompok membaca amin dengan keras,
sedang kelompok yang lain dengan suara perlahan. Masing-masing kelompok mengikuti cara
masing-masing dengan keyakinan bahawa cara yang dipakai kelompoknya sendiri itulah yang
diajarkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam, dan untuk memperkuat keyakinannya itu
mereka memiliki dalil yang kuat. Kerana itu, semua kelompok adalah tetap merupakan
pengikut Nabi Sallallahu'alaihi Wasallam, walaupun cara-cara solat mereka berbeza. Tetapi
orang-orang yang tidak baik hatinya, yang menganggap masalah-masalah syari'ah ini sebagai
masalah-masalah din sendiri, menyatakan: perbezaan-perbezaan dalam cara-cara beribadat itu
sebagai perbezaan-perbezaan dalam din. Orang-orang seperti ini membuat kelompok-
kelompok sendiri, memisahkan masjid-masjid mereka dari masjid-masjid kelompok lain,
saling menghina satu sama lain, mengusir orang-orang Islam dari kelompok lain dari masjid-
masjid mereka, melakukan perang debat dan dalil dan memecah belah umat Rasulullah.
Bahkan kalau hal ini masih tidak memuaskan mereka maka orang-orang yang suka bertengkar
ini lalu mulai saling mengecap sebagai kafir, berdosa, atau pembuat bid'ah. Ini boleh terjadi
apabila seseorang yang berprinsip sesuai dengan pemahamannya tentang Al-Qur'an dan
Sunnah, tidak merasa puas pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah, tidak merasa puas
hanya dengan menjalankan prinsipnya itu bagi dirinya sendiri, tetapi menganggap perlu untuk
memaksakan pendiriannya itu pada orang-orang lain, dan apabila orang-orang lain itu
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
63
menolaknya, ia lalu mengecap: mereka kafir dan telah keluar dari din Allah.
Berbagai mazhab yang anda lihat, terdapat di kalangan umat Islam, seperti mazhab
Hanafi, Syafi'i, Ahlul Hadith dan sebagainya, semuanya mengakui Al-Qur'an dan Hadith
seagai pegangan terakhir dan melaksanakan ajaran-ajaran daripadanya sesuai dengan
pemahaman mereka. Mungkin bahawa pemahaman yang dimiliki suatu mazhab adalah betul
dan pemahaman yang lain keliru. Saya sendiri adalah penganut salah satu mazhab tersebut
dan menganggapnya betul. dan saya juga mengemukakan hujjah dengan mereka yang
menentang mazhab saya, untuk menerangkan kepada mereka apa yang saya anggap benar dan
membuktikan apa yang saya pandang salah. Tetapi menganggap pendapat orang lain salah
adalah berbeza dengan mengkafirkannya. Setiap orang Islam punya hak untuk mengikuti
syari'ah menurut pemahamannya sendiri. Apabila sepuluh orang Islam mengikuti sepuluh cara
yang berbeda, mereka semuanya adalah tetap orang-orang Islam selama mereka masih
percaya pada syari'ah Islam. Mereka tetap merupakan satu ummah dan tidak ada alasan bagi
mereka untuk membentuk kelompok yang terpisah-pisah. Tetapi orang-orang yang tidak
memahami hal ini lalu memecah belah masyarakat Islam menjadi kelompok-kelompok yang
terpisah-pisah kerana soal-soal yang remeh, saling menyerang, saling berpisah solat dan
masjid, menghentikan saling kahwin-mengahwini dan saling berhubungan, dan kegiatan
kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang sesama golongannya sendiri, dengan cara
sedemikian rupa seolah-olah masing-masing kelompok adalah satu umat yang berdiri sendiri.
BAHAYA PERPECAHAN
Anda tidak akan dapat menyedari bahaya apa yang telah menimpa Islam disebabkan oleh
perpecahan ini, dengan hanya menyatakan bahawa kaum Muslimin adalah satu umah. Tapi
cubalah buka mata anda untuk melihat kenyataan berikut ini.
Di Hindustan ini, ada 80 juta orang Islam. Seandainya masyarakat yang demikian
besarnya ini betul-betul bersatu dan berjuang bahu-membahu untuk menegakkan kalimah
Allah, siapa di dunia ini yang akan berani menganggap ringan terhadap mereka? Tetapi dalam
kenyatannya, kerana adanya perpecahan-perpecahan di kalangan umat, umat ini telah
terpecah-pecah menjadi beratus-ratus golongan. Masing-masing golongan saling membenci,
dan kerananya tidak dapat bersatu bahkan dalam keadaan yang paling gawat sekalipun.
Masing-masing kelompok umat Islam saling berprasangka melebihi prasangka orang Yahudi
terhadap orang Kristian. Seringkali terjadi seorang anggota suatu kelompok umat Islam
berpihak kepada orang-orang kafir untuk menghinakan seorang anggota kelompok umat Islam
yang lain. Dalam keadaan begini, jangan hairan bila anda melihat umat Islam dikalahkan dan
dikuasai orang lain. Itulah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri. Mereka
telah terkena hukuman yang telah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an.
¸¦... ¯¡>.¸,l , !´-´,¸: _,¸.`,´¸ _>.- , ´_! , ¸_-, ... ¸__¸
"... atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan
merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain
(Surah Al-An'am: Ayat 65).
Ertinya, salah satu hukuman Allah ialah bahawa Ia membahagi-bahagikan anda sekalian
menjadi golongan-golongan yang berbeza-beza dan menjadikan golongan yang satu menjadi
musuh golongan yang lain.
Saudara-saudara. Hukuman yang dideritai oleh kaum Muslimin di seluruh Hindustan
nampak paling nyata di Punjab. Di sini persengketaan antara kaum Muslimin adalah paling
ramai di seluruh negeri, dan kerana inilah maka jumlah anda yang majoriti di Punjab ini tidak
memiliki kekuatan apa-apa yang dapat mendatangkan faedah. Apabila anda menginginkan
kesejahteraan, anda mesti membubarkan semua golongan-golongan yang ada, hidup
bersaudara satu sama lain dan menjadi satu umah yang bersatu. Tidak ada satu dalil pun
dalam Syari'ah Allah yang dapat dijadikan dasar untuk menjadikan mazhab-mazhab Ahlul
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
64
Hadith, Hanafi, Deobandi, Brelvi, Syi'ah, Sunni dan sebagainya sebagai umat-umat yang
terpisah-pisah. Umat-umat semacam ini adalah hasil dari kejahilan. Allah hanya menjadikan
satu umat saja, iaitu: "Umat Muslimah."
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
65
BAB KEDUA BELAS

LA ILAHA ILLA'LI.AH
MANHAJ HIDUP MUSLIM

Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala adalah merupakan akar tunjang dan
rukun pertama dalam aqidah Islamiyyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan
Melainkan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH). Manakala menerima pengajaran dari
Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam mengenai cara menjalankan dan melaksanakan
pengabdian itu adalah merupakan bahagian yang kedua daripadanya, yang dijelmakan di
dalam pengakuan: Muhammad itu ialah Utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH).
Hati Muslim yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah hati yang
menjelma di dalamnya kedua-dua dasar yang disebutkan di atas tadi. Semua perkara selain
daripada kedua-duanya baik yang berbentuk asas-asas keimanan dan rukun Islam, adalah
merupakan pelengkap bagi kedua-dua tadi; kerana keimanan kepada malaikat-malaikat Allah,
kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari kiamat, qada dan qadar, juga sembahyang, zakat,
puasa dan haji, hukum halal dan haram, kemudian hudud dan ta'zir, serta peraturan-peraturan
mengenai muamalah, hukuman perundangan dan arahan-arahan keislaman semuanya itu
adalah tegak di atas dasar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Begitu juga
sumber-sumber itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh
Rasululah Sallallahu'alaihi Wasallam daripada Tuhannya.
Pengakuan yang ringkas dan mutlak itu memberikan panduan kepada kita untuk
membuat kata pemutus mengenai beberapa persoalan pokok mengenai hakikat agama ini dan
mengenai gerakannya di dalam kenyataan.
Pengakuan ini memberi panduan kepada kita dalam membuat garis pemisah mengenai:
Pertama :Bentuk dan tabiat masyarakat Islam.
Kedua :Program pertumbuhan dan perkembangan masyarakat
Islam.
Ketiga :Program Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat
jahiliyah.
Keempat :Program Islam dalam menghadapi kenyataan hidup umat
manusia seluruhnya.
yang semuanya ini merupakan masalah pokok dalam program gerakan Islam, dulu dan
sekarang.
Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan tabiat "Masyarakat Islam" itu
ialah bahawasanya masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada
Allah Subhanahu Wata'ala di dalam semua urusannya. Mengabdikan diri yang dijelma dan
dibentuk oleh pengakuan dan ikrar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa
Muhammad itu ialah utusan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH, MUHAMMADUR
RASULULLAH).
Pengabdian diri itu hendaklah terjelma di dalam bentuk kepercayaan seperti juga di dalam
semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan, sepertimana juga ianya menjelma di dalam
peraturan-peraturan dan undang-undang. Sebab bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu
Wata'ala seorang yang tidak meyakini keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala.
Firman Allah:
¤ _!·´¸ ´<¦ ¸ ¦¸.¸>`.. ¸_,¸. l¸| ¸_,´..¦ !..¸| ´¡> «.l¸| .¸>´¸ ´_.`,¸|· ¸¿¡,>¯¸!· ¸_¸¸ .`«]´¸ !. _¸·
¸,´ ¡.´,´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ `«]´¸ _¸¸.]¦ !´,¸.¦´ ¸ ´¸¯, -·¦ ¸<¦ ¿¡1`.. ¸__¸
Maksudnya: Dan Allah berkata: Janganlah kamu adakan dua Tuhan, kerana sesungguhnya
Tuhan itu Esa, dan kepada-Kulah hendaknya kamu takut. Dan bagi-Nyalah apa yang ada di
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
66
langit dan di bumi, dan bagi-Nyalah ketaatan dengan tetap, apakah kepada yang selain dari
Allah kamu mahu berbakti?
(Surah Al-Nahl: Ayat 51-52).
Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang mempersembahkan atau pun
melakukan syi'ar dan lambang pengabdian kepada yang lain daripada Allah, sama ada
bersama-sama dengan Allah atau pun secara bersendirian dan tidak bersama-sama dengan
Allah. Firman Allah Subhanahu Wata'ala:
¯_· ¿¸| _¸.¸ . _¸>´.·´¸ _!´,>:´¸ _¸.!..´¸ ¸< ¸,´¸ _,¸.¹. -l¦ ¸¸__¸ ¸ ,,¸¸. .«l ,¸l.¸,´ ¸
,¯¸¸.¦ !.¦´¸ `_¸¦ _,¸.¸¹`..¦ ¸¸__¸
Maksudnya: Katakanlah: "sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidup dan matiku,
adalah kerana Allah Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitulah aku
diperintah dan adalah aku orang Islam yang pertama.
(Surah Al-An'am: Ayat 162—163).
Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang menerima peraturan dan
undang-undang dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Melainkan melalui jalan
yang Allah telah sampaikan kepada kita, iaitu jalan Rasulullah SAW.
Firman Allah:
¸¦ `¸¸l ¦¡.é´¸. ¦¡`s´ ¸. ¸¸l ´_¸. ¸_¸¸.]¦ !. ¯¡l ¿:! , ¸«¸, ´<¦ … ¸_¸¸
Maksudnya: Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengatur untuk mereka sebagai
agama, sesuatu yang Allah tidak izinkan?
(Surah Asy-Syura : Ayat 21)
dan firman Allah lagi:
!.´¸... `¡>..¦´, `_¡.¯¸l¦ :¸.`>· !.´¸ ¯¡>.¸. «. s ¦¡¸..!· ... ¸_¸
Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah, dan apa-apa
yang ia larang kamu, maka jauhilah.
(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)
Inilah dia masyarakat Islam masyarakat yang menjelma di dalamnya pengabdian diri
kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam kepercayaan anggota-anggotanya dan juga di
dalam konsep dan gambaran fikiran mereka, seperti juga ia menjelma di dalam lambang-
lambang hidup dan peribadatan mereka dan malah ia menjelma di dalam sistem dan peraturan
kemasyarakatan mereka, dan peraturan serta undang-undang mereka. Bila mana sahaja
sesuatu faktor dari faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi menyimpang dan tidak menjelma
di alam kenyataan, maka dengan itu bererti bahawa Islam itu sendiri pun sudah menyimpang
dan tidak menjelma lagi, kerana menyimpang dan tidak menjelmanya rukun Islam yang
pertama, iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu
adalah utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Dan telah pun kita katakan: bahawa pengabdian diri kepada Allah itu menjelma di dalam
konsep dan gambaran membersihkan hati dan nadi mereka dari sebarang keyakinan dan
kepercayaan kepada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala, baik bersama-sama
dengan Allah sebagai rakan sekutunya mahupun bersendirian sebagai lawan Allah; di
samping membersihkan segala lambangnya daripada bertumpu kepada yang lain daripada
Allah serta membersih dan membebaskan peraturan dari undang-undang hidup mereka
daripada sebarang sumber pengambilan yang lain daripada Allah.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
67
Pada ketika itulah, ya, pada ketika itulah sahaja, perkumpulan atau jama'ah itu menjadi
perkumpulan Islam dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat
Islam (Muslim). Ada pun sebelum satu kelompok manusia mengaku akan kebersihan dan
keikhlasan pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata, mengikut cara yang telah
disebutkan tadi, maka ketika itu mereka masih belum lagi menjadi orang-orang Islam, dan
sebelum mereka mengatur perkumpulan mereka atas dasar itu maka perkumpulan mereka pun
bukanlah suatu perkumpulan Islam ini ialah kerana kaedah dan dasar pertama yang menjadi
landasan Islam itu ialah pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa
Muhammad itu utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR
RASULULLAH) dari kedua-dua seginya.
Dengan demikian, maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat
Islam, dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam di atas landasan sistem itu perlu
dan sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan setiap hati nurani si Muslim itu dari
mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang diri
kepada yang lain daripada Allah, dalam sebarang bentuk dan rupa yang telah kita kemukakan
tadi, dan hendaklah individu yang hati nuraninya itu bersih dan suci dari sebarang pengabdian
diri kepada yang lain daripada Allah itu berkumpul dalam suatu Jama'ah Islamiah dan
Jama'ah yang hati nurani anggota-anggotanya suci bersih dari pengabdian diri kepada yang
lain daripada Allah di segi i'tiqad, ibadat dan perundangan, dari merekalah akan dapat tumbuh
masyarakat Islam, dan akan disertai oleh setiap orang yang mahu hidup di dalam masyarakat
itu dengan 'aqidahnya sendiri ibadatnya sendiri dan syariatnya sendiri yang menjelma dalam
bentuk pengabdian diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata-mata atau
dengan perkataan lain menjelma dalamnya pengakuan: bahawa tiada Tuhan melainkan Allah
dan Muhammad ialah utusan Allah (LA ILAHA ILL ALLAH MUHAMMADUR
RASULULLAH).
Begitulah tumbuhnya Jama'ah Islamiyyah yang ulung dahulu dan telah dapat
membangunkan masyarakat Islam yang pertama dan demikian pulalah kaedahnya
pertumbuhan setiap Jema'ah Islamiyyah di setiap ketika dan tempat dan demikian pulalah
tumbuhnya setiap masyarakat muslim bila, mana dan di mana sahaja pun.
Sesungguhnya masyarakat Islam itu tumbuh daripada berpindahnya beberapa individu
dan perkumpulan manusia dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah, baik
bersama-sama dengan Allah atau pun tanpa Allah, kepada mengabdikan diri kepada Allah
semata-mata tanpa sebarang kongsi dan sekutu bagi-Nya; kemudian daripada pengakuan dan
penegasan perkumpulan ini hendak menegakkan sistem hidupnya sendiri di atas asas
pengabdian itu, ya, ketika itulah baru sempurna lahirnya sesuatu yang baru untuk masyarakat
yang baru, sebagai pecahan daripada masyarakat jahiliyah yang telah sedia ada, yang
berhadapan dengannya dengan memakai aqidah yang baru, sistem hidup yang baru,
berdasarkan aqidah ini, yang menjelma di dalamnya dasar Islam yang pertama dengan dua
rangkaiannya iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad
itu ialah utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Ada kemungkinan masyarakat jahiliyyah itu seluruhnya akan menyertai masyarakat Islam
dan boleh jadi juga tidak, seperti juga masyarakat jahiliyyah itu boleh berkompromi
dengannya seperti mana ia pun boleh memusuhinya, walaupun telah menjadi kebiasaan
bahawa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi masyarakat Islam. Kebiasaan itu berlaku di
peringkat pertumbuhannya (iaitu terhadap individu pada pendakwahnya dan juga terhadap
perkumpulan dan organisasinya mahu pun terhadap masyarakat itu seluruhnya sesudah
masyarakat itu tumbuh). Inilah yang telah berlaku di sepanjang dakwah Islamiyyah sejak dari
zaman Nabi Nuh hinggalah ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam tanpa
kecualinya.
Memanglah masyarakat Islam itu tidak akan tumbuh dan tak akan lancar pertumbuhannya
kecuali apabila ianya mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dan melawan cabaran dan
tekanan dari masyarakat jahiliyyah baik kekuatan itu berupa kekuatan aqidah dan keyakinan,
kekuatan peribadi dan pertahanan jiwa, kekuatan daya mengatur dan membina masyarakat,
dan segala jenis kekuatan yang mampu menghadapi tekanan masyarakat jahiliyyah atau
mengalahkannya, atau pun sekurang-kurangnya dapat mengimbanginya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
68
Tapi apakah dia "masyarakat jahiliyyah" itu dan bagaimanakah pula jalan program Islam
menghadapinya?
Sesungguhnya "masyarakat jahiliyyah" itu ialah setiap masyarakat yang bukan
masyarakat Islam! Dan kalau kita hendak membuat definisi atau takrifnya yang tepat maka
kita katakan: "bahawa masyarakat jahiliyyah itu ialah masyarakat yang tidak tulen
pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wata'ala pengabdian yang menjelma dalam
kepercayaan dan keyakinan di dalam syi'ar dan lambang peribadatan, juga di dalam peraturan
dan undang-undang."
Dengan definisi dan takrif yang terang dan tepat ini maka termasuklah dalam golongan
"Masyarakat jahiliyyah" itu semua bentuk masyarakat yang ada sekarang di permukaan bumi
ini.
Termasuk di dalamnya masyarakat KOMUNIS.
Pertama:
Kerana ilhad dan ingkarnya akan zat Allah Subhanahu Wata'ala dan kerana ia tidak
percaya dan mengakui wujudnya zat Allah Subhanahu Wata'ala sama sekali, juga kerana ia
berpandukan "benda" dan "alam". Juga kerana ia merujuk dan meletakkan wujudnya alam ini
kepada "benda" dan "alam semesta". Juga kerana ia merujukkan aktiviti kehidupan manusia
dan sejarahnya kepada ekonomi dan alat produksi semata-mata.
Kedua:
Kerana ia mendirikan suatu sistem pengabdian diri kepada parti, dengan menganggap
bahawa pimpinan kolektif itu adalah suatu hakikat sebenarnya yang menguasai parti komunis,
dan bahawa pimpinan dan pengabdian itu bukanlah sama sekali kepunyaan ALLAH.
Kemudian segala aspek dan segi yang berkaitan dengan konsep sistem tadi, yang sebenarnya
merupakan penghinaan kepada martabat dan kehormatan "manusia" dengan menganggap
bahawa "kerperluan asasi" bagi manusia itu sama sahaja dengan keperluan asasi bagi haiwan,
iaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perhubungan jenis (seks) sahaja!
dengan tidak membenarkannya mendapatkan keperluan-keperluan rohani yang
membezakannya dari haiwan. Keperluan rohani itu pertamanya ialah i'tiqad akan kebesaran
Tuhan dan kebebasan memilih kepercayaan hidup, juga kebebasan bersuara yang merupakan
aspek penting dari sifat "kemanusiaan", yang tergambar dalam bentuk kebebasan hak milik
individu, kebebasan dalam lapangan seni, dan hal-hal mengenai soal individu, dan seterusnya
semata-mata menjadi "alat" kerana sebenarnya di dalam konsep kepercayaan sistem komunis
adalah menurunkan taraf dan darjat manusia menjadi lebih rendah dari haiwan, malah tidak
lebih daripada menjadi alat sahaja!
Termasuk juga dalam kategori masyarakat jahiliyyah ini ialah masyarakat penyembah
berhala yang masih banyak kedapatan di India, Jepun, Filipina dan juga di Afrika kerana:
Pertama:
Konsep dan i'tiqadnya yang mempertuhankan benda-benda yang lain daripada ALLAH
Subhanahu Wata'ala, baik sebagai sekutu Allah atau berdiri sendiri dalam bentuk
persembahan lambang-lambang dan syiar-syiar persembahan kepada dewa-dewa, tukang-
tukang tilik dan mahaguru-mahaguru dan apa jua selain daripada Allah yang dianggap
mempunyai sifat ketuhanan juga termasuk di dalamnya sistem-sistem peraturan dan undang-
undang yang lain daripada peraturan dan undang-undang Allah, sama sada peraturan dan
undang-undang itu diambil dari kuil-kuil, pendeta-pendeta, sami-sami, bomoh-bomoh,
tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru, atau diambil daripada lembaga-lembaga dan
badan-badan perundangan sekular yang mempunyai kuasa perundangan tanpa berpandu
kepada syariat Allah dengan pengertian bahawa lembaga-lembaga dan badan-badan itu
mempunyai kuasa perundangan tertinggi atas nama rakyat atau atas nama parti atau apa jua
nama pun yang demikian, justeru kerana kekuasaan dan pemerintahan itu adalah kepunyaan
dan hak milik mutlak Allah Subahanahu Wata'ala yang tidak akan boleh didapati melainkan
melalui panduan dan jalan yang telah digariskan oleh Rasul-Rasul-Nya.
Termasuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah juga ialah masyarakat Yahudi dan
Kristian di seluruh muka bumi ini kerana:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
69
Pertama:
Konsep dan kepercayaan hidupnya yang menyeleweng dan terpesong, yang tidak
mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya, malah dijadikan
bagi-Nya kongsi-kongsi dan sekutu-sekutu dalam pelbagai bentuk kesyirikan, baik yang
berbentuk putera Suci (Tuhan) atau dalam bentuk tiga tuhan (trinity) atau menggambarkan
Allah Subhanahu Wata'ala bukan dengan gambaran yang sebenar, dan menggambarkan
hubungan sifat-sifat Allah berlainan daripada yang sebenarnya. Firman Allah:
¸¸l!·´¸ :¡¸´ ,l¦ '¸,¸`s _¸¦ ¸<¦ ¸¸ l!·´ ¸ _¸. ..l¦ _,¸..l¦ _¯,¦ ¸<¦ .¸l : ¸¸l¯¡·
`¸¸¸¸>´¡· !¸, _¡:¸¸..`, _¯¡· _¸¸.]¦ ¦¸`¸±é _¸. `_¯,· `¸¸l..· ´<¦ _.¦ _¡÷·¡`,
¸_¸¸
Maksudnya: Dan berkatalah orang Yahudi: "Uzair itu anak Allah" dan berkatalah orang-
orang Nasrani: "Isa [Al Masih] itu anak Allah." Yang demikian itu adalah omongan mereka
dengan mulut-mulut mereka, menyerupai perkataan-perkataan orang kafir yang dahulu;
mudah-mudahan Allah binasakan mereka! Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan.
(Surah Al-Taubah: Ayat 30).
.1l ¸±é _¸¸.]¦ ¦¡l!· ´_¸| ´<¦ ¸¸l! . ¸«..l. !.´¸ _¸. ¸«.l¸| ¸¸| «.l¸| .¸>´¸ ¿¸|´¸ `¸l ¦¡¸..,
!´.s _¡l¡1, ´_´..´,l _¸¸.]¦ ¦¸`¸ ±´ `¸¸.¸. ´¸¦. s '¸,¸l¦ ¸__¸
Maksudnya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: bahawa Allah itu ialah
yang ketiga daripada tiga [Tuhan] pada hal tidak ada tuhan, melainkan Tuhan Yang
Tunggal; dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, nescaya akan
mengenai orang-orang kafir dari mereka itu azab yang pedih.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 73).
Juga firman Allah:
¸¸l!·´¸ :¡·¸´,l¦ ., ¸<¦ «]¡l-. ¸ls ¯¡¸¸¸¸.,¦ ¦¡`.¸-l´¸ !.¸· ¦¡l!· ¯_, :¦., ¸¿!. L¡´.¯,. _¸±.`,
¸,´ ',!:¸ ... ¸__¸
Maksudnya: Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu," pada hal
tangan-tangan merekalah yang terbelenggu, dan dilaknatlah mereka dengan [sebab] apa
yang telah mereka katakan itu, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka, Ia membelanjakan
sebagaimana yang Ia suka.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 64).
serta firman Allah:
¸¸l!·´¸ :¡¸´,l¦ _¸...l¦´ ¸ _>´ ¦¡..¯,¦ ¸<¦ .:¡.´,¸>¦´ ¸ ¯_· ´¡¸l· ¡>,¸.-`, ¡>¸,¡..¸, ¯_, ¸..¦
¸:, _´.¸. _l> ... ¸¸_¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
70
Maksudnya: Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani: "Kami ini anak-anak Allah
dan kekasih-kekasih-Nya."Tanyakanlah mereka: "Kalau begitu mengapakah Allah itu
menyeksa kami dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu manusia dari makhluk yang
Ia jadikan.
(Surah Al-Maidah: Ayat 18).
Masyarakat Yahudi dan Kristian masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah dengan
sebab bentuk, syi'ar dan juga lambang-lambang keagamaan mereka yang berbentuk
peribadatan, istiadat-istiadat dan upacara-upacara rasminya yang tercetus daripada konsep dan
kepercayaan yang menyeleweng dan sesat serta menyesatkan. Kemudian lagi masyarakat itu
menjadi masyarakat jahiliyyah kerana sistem hidup, peraturan dan undang-undangnya yang
tidak berdasar kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala mengakui hak
memerintah dan berkuasa hanya kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan tidak mengambil
kekuasaan daripada syariat dan panduan Ilahi; malah mereka dirikan badan-badan dan
lembaga yang terdiri daripada manusia yang diberi hak kekuasaan tertinggi, sedang hak
kekuasaan tertinggi itu adalah kepunyaan mutlak Allah Subahanahu Wata'ala dan sejak
dahulu lagi Allah Subahanahu Wata'ala. Telah terbukti mereka kufur dan syirik kerana
mereka telah memberikan hak itu kepada para padri, pendeta dan rahib agama mereka untuk
membuat peraturan dan undang-undang dari pihak diri mereka (padri pendeta dan rahib) itu
sendiri, peraturan dan undang-undang yang mesti diterima dan dipatuhi oleh para penganut
dan pengikut agama itu. Firman Allah Subahanahu Wata'ala:
¦¸.>´¦ ¯¡>´¸!,>¦ ¯¡¸´..,>'¸´¸ !,! ,¯¸¦ _¸. ¸_¸: ¸<¦ _,¸..l¦´¸ _¯,¦ ´¡,¯¸ . !.´¸ ¦¸`¸¸.¦ ¸¸|
¦¸.,-´,¸l !´¸. l¸| ¦´.¸>´¸ ¸ «.l¸| ¸¸| ´¡> .«..>¯,. !´.s _¡é¸¸:¸ ¸_¸¸
Maksudnya: Mereka itu telah menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib
agama mereka sebagai Tuhan-tuhan selain daripada Allah dan juga mereka menjadikan Al
Masih, putera Maryam itu sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak diperintah melainkan
supaya mereka menyembah Tuhan Yang Satu. Tuhan Yang tiada lagi Tuhan selain daripada-
Nya. Maha sucilah Ia dari apa yang mereka sekutukan itu.
(Surah At-Taubah: Ayat 31)
Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak beri'tiqad dan menganggap para pendeta dan
rahib agama mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah, juga mereka tidak melakukan
ibadat kepada para pendeta dan rahib itu, mereka hanya sekadar mengakui bahawa pendeta-
pendeta dan rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan
kekuasaan negara, dan mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendeta
dan rahib itu, walaupun dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali. Oleh
sebab itulah mereka itu layak disifatkan sebagai syirik dan kufur.
Dan akhir sekali termasuklah juga di dalam kategori masyarakat jahiliyyah itu
masyarakat-masyarakat yang menganggap bahawa mereka kononnya "Masyarakat Islam."
Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan ini tidak kerana ia percaya dan
beri'tiqad seorang yang lain daripada Allah sebagai mempunyai sifat ketuhanan; bukan pula
kerana ia melakukan sebarang jenis 'ibadat kepada yang lain daripada Allah; tapi ia termasuk
di dalam kategori masyarakat jahiliyah kerana ia tidak menumpu dan membulatkan
pengabdian dirinya kepada Allah Subahanahu Wata'ala di dalam sistem hidupnya; dan ia —
walaupun tidak beri'tiqad ketuhanan sesuatu apa pun yang lain daripada Allah — tetapi ia
telah memberikan salah satu sifat paling istimewa kepunyaan Allah Subhanahu Wata'ala
kepada yang lain daripadanya-Nya, lalu ia rela tunduk dan patuh kepada keputusan dan
hukuman serta pemerintahan yang lain daripada Allah; dan ia menerima segala peraturan dan
undang-undangnya, nilai-nilai dan pertimbangannya, adat resam dan kebudayaannya dalam
hampir seluruh asas dan dasar kehidupannya.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
71
Sedangkan Allah Subahanahu Wata'ala telah pun berfirman mengenai sifat-sifat orang
yang memerintah seperti itu:
... _.´¸ `¸l ¸>>´ !.¸, _ ¸.¦ ´<¦ ,¸¸. l`¸!· `¡> ¿¸`¸¸±.>l¦ ¸__¸
Maksudnya: Kerana barang siapa sahaja yang tidak menghukum dan memerintah dengan
hukum [apa] yang diturunkan oleh Allah, maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir.
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 44).
Juga Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman, mengenai sifat orang-orang yang
diperintah (rakyat jelata).
¯¡l¦ ¸. _|¸| _¸¸.]¦ ¿¡.`s¸, ¯¡¸.¦ ¦¡`. .¦´, !.¸, _¸¸.¦ ,, l¸| !.´¸ _¸¸.¦ _¸. ,¸l¯, · ¿¸.,¸¸`,
¿¦ ¦¡.´! >. , _|¸| ¸,¡-.Ll¦ .·´¸ ¦¸'¸¸.¦ ¿¦ ¦¸`¸±>, .¸«¸, .,¸¸`,´¸ _.L,:l¦ ¿¦ ¯¡¸l¸.`,
¸.l. ¦´.,¸- , ¸_¸¸ ¦:¸|´¸ _,¸· ¯¡> ¦¯¡ l!-. _|¸| !. _¸.¦ ´<¦ _|¸|´ ¸ ¸_¡.¯¸l¦ ¸,¦´¸ _,¸1¸±.´ ..l¦
¿¸´.´. , .. s ¦´:¸.. ¸_¸¸ ¸,> · ¦:¸| ¡¸.´,..¦ «,,¸.¯. !.¸, ¸.´. · ¯¡¸¸,¸.,¦ ¯¡.
ì¸',l> ¿¡±¸l>´ ¸<!¸, ¿¸| !.:´¸¦ ¸¸| !´...>¸| !1,¸·¯¡.´¸ ¸__¸ ,¸¸. l`¸¦ _¸¸.l¦ `¡l- , ´<¦ !.
_¸· `¸¸¸¸,¡l· `_¸¸s!· ¯¡·¸. s ¯¡¸L¸s´¸ _·´¸ ¯¡> _¸· ¯¡¸¸¸.±.¦ ¸¯¡· !-,¸l , ¸__¸ !.´¸ !´.l .¯¸¦ _¸.
¸_¡.¯¸ ¸¸| _!L`,¸l ¸_:¸|¸, ¸<¦ ¯¡l´¸ ¯¡¸.¦ :¸| ¦¡.lL ¯¡¸.±.¦ ì¸',! > ¦¸`¸±-.`.!· ´<¦
¸±- .`.¦´¸ `¸¸l `_¡.¯¸l¦ ¦¸.>´ ¡l ´<¦ !,¦¯¡. !.,¸>¯¸ ¸__¸ ¸· ,¸,´¸´¸ ¸ _¡`.¸.¡`, _.>
ì¡.¸>>`, ! .,¸· ¸> : `¸¸.¸ , ¯¡. ¸ ¦¸.¸>´ _¸· ¯¡¸¸¸.±.¦ l´>¸> !´.¸. ¸,.· ¦¡.¸l.¸´¸
!.,¸l`.· ¸__¸
Maksudnya: Tidakkah engkau fikirkan [kesesatan] orang-orang yang mendakwa
bahawasanya mereka beriman kepada [Al-Qur'an] yang diturunkan kepadamu dan kepada
kitab yang diturunkan sebelummu, pada hal mereka suka hendak berhakim kepada taghut
[syaitan]? Sedangkan mereka telah diperintahkan supaya kufur [engkar] kepadanya, tetapi
syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Dan apabila dikatakan
kepada mereka: "Marilah [berhakim] kepada hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah
dan kepada [hukum] Rasul "Allah" engkau dapat lihat orang-orang munafiq itu berpaling
darimu dengan sungguh-sungguh. Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai
mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka, kemudian mereka
datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah: "Kami tidak maksudkan melainkan
kebaikan dan perdamaian." Mereka itu ialah orang yang Allah telah tahu apa yang ada di
dalam hati mereka. Lantaran itu hendaklah engkau berpaling dari mereka tetapi nasihatilah
mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada mengubah apa-apa
ada di hati-hati mereka. Dan Kami tidak utus seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
72
dengan izin Allah; dan jika mereka, sesudah menganiayai diri mereka sendiri, datang
kepadamu, lalu mereka minta ampun kepada Allah, dan Rasul juga mintakan ampun bagi
mereka, nescaya mereka dapati Allah itu Penerima taubat. Penyayang. Tetapi tidak! Demi
Tuhanmu mereka tidak disifat berikan hingga mereka jadikanmu sebagai hakim dalam apa-
apa yang mereka berselisihan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa sesuatu
keberatan di hati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka
menerima keputusan dengan sepenuh-penuhnya.
(Surah Al-Nisa': Ayat 60—65).
Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah menyifatkan orang-orang Yahudi dan
Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur, serta terpesong juga tersasul dari pengabdian diri
kepada Allah, kerana mereka menjadikan paderi-paderi, pendeta-pendeta dan rahib-rahib
mereka, sebagai tuhan-tuhan selain daripada ALLAH maka demikian jugalah halnya dengan
orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ORANG-ORANG ISLAM kepada
pengikut-pengikut mereka. Dan Allah anggap orang Nasrani itu syirik kerana menganggap Isa
putera Maryam sebagai Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja; itu sudah bererti keluar
dari sifat pengabdian kepada Allah dan juga dari pengakuan bahawa: tiada Tuhan melainkan
Allah. Dan ini (orang Islam) sama sahaja dengan mereka (Yahudi dan Nasrani), iaitu
mengeluarkan diri daripada pengabdian kepada Allah sahaja dan dengan demikian keluar
daripada agama ini (Islam dan keluar daripada pengakuan: tiada Tuhan melainkan Allah dan
Muhammad itu utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).
Dan masyarakat itu, setengahnya ada pula yang mengaku berterus terang tentang sifat
sekularnya dan menganggap bahawa perkara-perkara duniawi itu di atas landasan "sains"
semata-mata, dengan anggapan bahawa sains (benda) itu bertentangan dengan benda-benda
ghaib, sedangkan sangkaan itu adalah satu sangkaan karut yang hanya ada pada orang yang
jahil sahaja. Manakala sebahagian lagi masyarakat itu ada yang mengakui dan mematuhi
pemerintahan praktikal yang lain daripada Allah yang dapat membuat undang-undang
mengikut kehendaknya sendiri, dan dirinya sendiri lalu mendakwa bahawa "inilah dia
pemerintahan Tuhan" sedangkan itu semua adalah sama-sama tidak berdiri di atas
pengabdian diri kepada Allah SWT.
Jikalau ini telah ternyata, maka sikap Islam mengenai masyarakat-masyarakat jahiliyyah
itu semuanya adalah dapat ditegaskan melalui ungkapan kata yang satu sahaja iaitu: "Bahawa
Islam menolak dan tidak mengakui "kelslaman" masyarakat itu sepenuhnya;" dan menolak
sahnya masyarakat itu mengikut nilai Islam.
Sesungguhnya Islam itu tidak memandang kepada simbol dan kepada judul yang
ditonjolkan oleh masyarakat itu; kerana semuanya itu berpadu di dalam suatu hakikat sahaja,
iaitu: bahawa kehidupan di dalam masyarakat itu tidak tegak di atas dasar pengabdian diri
sepenuhnya kepada Allah dan semuanya itu bertemu di dalam suatu hakikat yang
menyatukannya, semuanya, iaitu hakikat: Jahiliyyah.
Dan ini membawa kita kepada persoalan yang penghabisan, iaitu jalan program Islam
dalam menghadapi realiti umat manusia seluruhnya hari ini, esok dan seterusnya hingga ke
akhir zaman dan di sinilah amat berguna sekali huraian dan penjelasan kita mengenai "bentuk
masyarakat Islam" yang kita huraikan tadi tentang tabi'at masyarakat Islam itu yang
dibangunkan di atas asas pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala
dalam semua urusan.
Sesungguhnya penegasan tabiat dan sifat ini akan dapat memberikan jawapan yang tepat
mengenai pertanyaan berikut: "Apakah asal usul yang menjadi sandaran kepada hidup
manusia? Adakah asal dan di atas apa hidup manusia itu ditegakkan? Adakah asal agama
Allah dan programnya untuk dihayati? Atau adakah asal itu bersandar kepada realiti hidup
manusia itu sendiri dalam bentuk yang bagaimanapun?
Sebenarnya Islam telahpun memberikan jawapan yang tegas dan nyata kepada pertanyaan-
pertanyaan di atas itu, tanpa keraguan dan dalih sesaat jua pun, iaitu bahawa asal usul segala
sesuatu yang wajib dirujukkan segala sesuatu dan wajib dipercayai ialah: agama Allah dan
programnya untuk dihayati, iaitu pengakuan TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN
MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH (LA ILLAHA ILLALAH MUHAMMADUR
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
73
RASULULLAH); itulah rukun utama dalam Islam, yang tidak dapat ditegak dan ditunaikan
semua rukun-rukun lain kecuali di atas usul ini dan bahawasanya pengabdian diri kepada
Allah serta "kepatuhan menerimanya dalam bentuk dan cara mengambilnya daripada
Rasulullah yang juga tidak akan sah kecuali apabila benar-benar diakui asal usul ini, disertai
dengan kepatuhan sungguh-sungguh dan tegas, tanpa dalih apa pun. Firman Allah:
... !.´¸ `¡>..¦´, `_¡.¯¸l¦ :¸.`>· !.´¸ ¯¡>.¸. «. s ¦¡¸..!· ... ¸_¸
Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu, maka ambillah dengan
sepenuhnya, dan apa-apa yang ia larang kamu, maka jauhilah seluruhnya.
(Surah Al-Hasyr: Ayat 7)
Kemudian Islam menanyakan pula:
Maksudnya: Adakah kamu yang lebih mengetahui. Ataukah Allah yang lebih mengetahui?
dan ia menjawab pula:
... ´<¦´¸ `¡l- , ,..¦´¸ ¸ ¿¡.l-. ¸___¸
Maksudnya: Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu.
(Surah Al-Baqarah: Ayat 232)
dan:
... !.´¸ ¸.¸¸.¸¦ ´_¸. ¸¸l¸-l¦ ¸¸| ¸,¸l· ¸__¸
Maksudnya: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja.
(Surah Al-Isra': Ayat 85)
Allah Yang Maha Mengetahui, juga Yang Menjadikan segala sesuatu dan memberi rezeki
mereka, ialah Tuhan Yang Memerintah dan Menentukan dan agama-Nya yang menjadi
panduan untuk dihayati adalah asal usul yang menjadi tempat kembalinya segala sesuatu
mengenai kehidupan. Adapun situasi kehidupan manusia, teori-teori dan mazhab-mazhab
pemikiran mereka boleh jadi menyeleweng dan rosak kerana ia tegak semata-mata atas dasar
ilmu pengetahuan manusia yang dangkal dan cetek seperti yang disifatkan oleh Al-Quran
sebagai dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang sedikit sahaja.
Agama Allah itu bukanlah sesuatu yang kabur dan programnya untuk dihayati bukanlah
sesuatu yang pragmatis. Ia sangat tegas dengan rangkaian yang kedua MUHAMMADUR
RASULULLAH (Muhammad itu utusan Allah) ia adalah terlingkung dalam apa yang telah
disampaikan oleh Rasululah dengan nas (teks)nya di dalam perkara-perkara pokok dan dasar.
Sekiranya di sana terdapat nas maka nas itulah yang menjadi hukum dan keputusan dan tidak
ada jalan untuk ijtihad; tetapi kalau tiada nas, maka tibalah peranan dan giliran ijtihad,
menurut patokan dan dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam panduan Allah Subhanahu
Wata'ala sendiri bukan menurut kecenderungan hawa nafsu dan kemahuan manusia. Firman
Allah:
¿¸|·... ,.s¸.´ .. _¸· ¸,`_: :¸:`¸· _|¸| ¸<¦ ¸_¡.¯¸l¦´¸ ... ¸__¸
Maksudnya: ...Maka sekiranya kamu berbantahan di dalam satu perkara, hendaklah kamu
kembalikan dia kepada Allah dan Rasul...
(Surah Al-Nisa': Ayat 59).
Dan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk diijtihadkan dan diistinbat juga telah
digariskan dengan terang dan nyata dan malah dikenal serta diketahui umum, bukan sesuatu
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
74
yang kabur dan pragmatis tiada seorang pun yang berhak mengatakan bahawa sesuatu yang
dia putuskan itu "ini ketetapan Allah," yang dilakukannya melainkan sehingga hukum dan
keputusan itu sesuai dan secocok dengan apa yang digaris oleh Allah, dan bahawa sumber
kekuasaan dan keputusan itu ialah Allah Subhanahu Wata'ala, bukan RAKYAT dan juga
bukan PARTI, pun juga bukan sebarang manusia, segala apa jua pun hendaklah dirujukkan
kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh
Allah Subhanahu Wata'ala, dan ini tidak akan didapati oleh setiap orang pun yang ingin
mendakwa dirinya mempunyai sebarang kuasa dengan menggunakan nama Allah, seperti
yang terkenal di Eropah pada suatu ketika yang lampau dengan nama TEOKRASI atau
PEMERINTAHAN SUCI dan hal-hal seperti ini tidak ada sedikit pun dalam Islam, dan
tiada seorang pun yang berhak atas nama Allah melainkan Rasul-Nya Sallallahu'alaihu
Wasallam dan hanya di sana ada nas-nas tertentu yang menentukan apa yang diperintah oleh
Allah Subhanahu Wata'ala.
Sesungguhnya perkataan "agama untuk realiti" (`,'-= `-,-) telah disalahgunakan dan
disalahertikan. Memang benarlah bahawa agama itu untuk realiti, tetapi realiti yang
bagaimanakah?
Yang sebenarnya realiti yang boleh diterima itu ialah realiti yang telah ditumbuhkan oleh
agama itu sendiri, mengikut panduan dan jalannya, selaras dengan fitrah manusia yang semula
jadi, yang melaksanakan keperluan-keperluan "manusia" yang sebenarnya. Keperluan-
keperluan yang telah diputuskan oleh Allah yang menciptakannya kerana Allah Maha
Mengetahui tentang apa yang dijadikannya. Firman Allah:
¸¦ `¡l-, _. _l> ´¡>´¸ ¸,¸Lll¦ ¸,¸,>'¦ ¸¸_¸
Maksudnya: Tidakkah [Tuhan] yang menjadikan itu tahu, sedangkan Ia-lah yang Halus,
Yang Dasar!
(AlMulk: 14)
Dan agama itu tidak menghadapi apa jua realiti untuk menerimanya begitu sahaja dan
mencari sandaran daripada hukum-hukumnya sendiri, dan untuk mencari sandaran daripada
hukum syarak untuk dijadikan sebagai ungkapan kata yang dipinjam! Tetapi agama itu
menghadapi realiti untuk membuat pertimbangan sesuai dengan neracanya. Ia menerima apa
yang diterimanya dan memansukh apa yang dimansukhkannya; dan ia akan mengadakan
suatu realiti yang lain kalau didapatinya realiti yang sedang wujud itu tidak sesuai. Realiti
yang dihasilkan oleh agama itulah realiti yang sebenarnya. Inilah pengertian yang sebenarnya
bahawa Islam itu agama untuk realiti; atau itulah yang sepatutnya dimengerti benar-benar.
Mungkin di sini timbul satu soalan pula: "Bukankah muslihat dan kepentingan umat
manusia itu yang mesti membentuk realiti untuk mereka?"
Dalam hal ini perlu kita kembali kepada pokok pangkal persoalan dan perlu kita kembali
kepada pertanyaan yang dibuat dan dijawab sendiri oleh Islam:
(adakah kamu yang lebih mengerti, ataukah Allah yang Lebih Mengetahui?) dan:
... ´<¦´¸ `¡l-, `¸..¦´¸ ¸ ¿¡.l-. ¸__¸
...(Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu).
(Surah Ali-Imran: Ayat 66)
Sesungguhnya muslihat dan kepentingan umat manusia itu sudah pun tercakup di dalam
agama dan peraturan Allah, seperti yang diturunkan Allah, dan seperti yang disampaikan oleh
RasuluLlah Sallallahu'alaihi Wasallam. Sekiranya ternampak oleh manusia pada suatu ketika
bahawa muslihat mereka berlainan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, maka jelaskan
bahawa manusia itu sesat dan tersasul kerana beranggapan seperti itu.
Allah Subahanahu Wata'ala telah berfirman:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
75
... ¿¸| ¿¡`-¸,`., ¸¸| ´_Ll¦ !.´¸ _´¡¸. _±.¸¦ . 1l´¸ ¡>´ ,l> _¸. `¡¸¸¸¯,¯¸ ´_.>¦ ¸__¸ ¸¦
¸_..·¸¸¸l !. _... ¸__¸ ¸<· :¸¸>¸¦ _|¸¸¦´¸ ¸__¸
Maksudnya: ...Mereka hanya menurut sangkaan dan mengikut apa yang diinginkan oleh
hawa nafsu mereka, pada hal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan
mereka. Atau apakah manusia itu akan mendapat apa-apa yang ia mahu? Maka kepunyaan
Allahlah akhirat dan dunia.
(Surah Al-Najm: Ayat 23—25).
Dan kafirlah sesiapa jua yang mendakwa bahawa muslihatnya berlawanan dengan apa
yang telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dan orang seperti itu tidak kekal
dalam Islam walau sesaat pun.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
76
BAB KETIGA BELAS

RUPA BANGSA MUSLIM
DAN 'AQIDAHNYA
Islam datang membawa satu konsep baru untuk umat manusia; konsep mengenai hakikat
segala tali temali dan alat penghubung. Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep
baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatang-
terima.
Islam datang untuk membawa umat manusia kembali ke pangkuan Tuhannya; juga untuk
menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai kuasa yang tunggal tempat manusia mencedok dan
mendapatkan nilai-nilai, sepertimana juga manusia itu beroleh wujud dan hidup dirinya; juga
tempat manusia kembali, seperti juga dari iradat-Nya manusia merangkak keluar ke dunia dan
ke pangkuan-Nya manusia menyusur kembali.
Islam datang untuk menetapkan bahawa di sana hanya satu sahaja tali dan alat
penghubung yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Apabila sahaja tali itu reput dan
putus maka tiadalah lagi tali yang lain.
Firman Allah:
¸ .¸>´ !´.¯¡ · _¡`.¸.¡`, ¸<!¸, ¸,¯¡´,l¦´¸ ¸¸¸>¸¦ _¸:¦´ ¡`, _. :! > ´<¦ .`«]¡.´¸´¸ ¯¡ l´¸
¦¡.lé ¯¡>´ ,! ,¦´, ¸¦ ¯¡>´ ,! .¯,¦ ¸¦ `¸¸.´¡>¸| ¸¦ ¯¡·¸:´¸,¸:s ... ¸__¸
Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya.
Sekalipun orang-orang itu ibu bapa, anak-anak, atau saudara mara ataupun keluarga
mereka...
(Surah Al-Mujadalah: Ayat 22).
Firman Allah:
_¸¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¿¡l¸..1`, _¸· ¸_,¸,. ¸<¦ _¸¸.]¦´¸ ¦¸`¸± ´ ¿¡l¸..1`, _¸· ¸_,¸,. ¸,¡-.Ll¦ ¦¡l¸..1 ·
´,!´,¸l¸¦ ¸_.L,:l¦ ¿¸| .,´ ¸_.L,:l¦ ¿l ´ !±,¸-. ¸__¸
Maksudnya: Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah; dan orang-orang yang
kafir itu berperang di jalan taghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, kerana
sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.
(Surah Al-Nisa': Ayat 76)
Juga di sana ada hanya satu sahaja jalan yang sampai kepada Allah, manakala semua jalan
lain tidak akan sampai kepada-Nya. Firman Allah:
¿¦´¸ ¦..> _¸L´¸¸. !.,¸1.`.`. :¡`-¸,.!· ¸´¸ ¦¡`-¸,`.. _,´.l¦ _¯¸±. · ¯¡>¸, _ s .¸«¸¦,¸,.
¯¡>¸l: ¡>.¯.´¸ .¸«¸, ¯¡÷l - l ¿¡1`.. ¸¸__¸
Maksudnya: Dan bahawa [yang Kami perintahkan] ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka
ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan [yang lain], kerana jalan-jalan itu
mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.
(Surah Al-An'am: Ayat 153).
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
77
Dan hanya satu sahaja sistem/peraturan, iaitu sistem/peraturan Islam, manakala
sistem/peraturan lain adalah jahiliyah belaka. Firman;
´¡>>·¦ ¸«,¸l¸¸.>l¦ ¿¡-¯, , _.´¸ _.>¦ ´_¸. ¸<¦ !.>`> ¸,¯¡1¸l ¿¡`.¸·¡`, ¸_¸¸
Maksudnya: Apakah hukum [peraturan] jahiliyah yang mereka kehendaki dan [hukum]
siapakah yang lebih baik daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin?
(Surah Al-Ma'idah: Ayat 50).
Juga ada satu sahaja syariat dan undang-undang; iaitu syariat dan undang-undang Allah,
manakala syari'at dan undang-undang yang lain adalah berlandaskan hawa nafsu belaka.
Firman:
¯¸. ,. .l -> _l s ¸«-,¸¸. ´_¸. ¸¸.¸¦ !¸-¸,.!· ¸´¸ _¸,.. ´,¦´¡>¦ _¸¸.]¦ ¸ ¿¡.l- , ¸¸_¸
Maksudnya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat [undang-undang]
tentang urusan itu [agama]. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut nawa nafsu
orang-orang yang tidak mengetahui.
(Surah Al-Jathiyah: Ayat 18).
Di samping itu, hanya ada satu sahaja kebenaran yang tunggal dan tiada duanya,
manakala yang lain adalah kesesatan belaka. Firman Allah:
'_>¸l.· ´<¦ `¸>,´¸ ´_>'¦ ¦:!.· .- , ¸´_>l¦ ¸¸| `_.l.l¦ _.! · _¡·´¸`.. ¸__¸
Maksudnya: Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan, maka
bagaimanakah kamu dipalingkan [dari kebenaran]?
(Surah Yunus: Ayat 32).
Dan akhirnya hanya ada sebuah sahaja negara, iaitu: NEGARA ISLAM; negara yang di
dalamnya tegak kedaulatan Islam, berjalan di dalamnya syariat Allah, berkuasa di dalamnya
peraturan-peraturan Allah. Orang-orang beriman hidup di dalam negara itu dalam keadaan
penuh perpaduan dan setia kawan, saling bantu membantu dan hormat menghormati. Ada pun
negara yang berbentuk lain daripada itu, maka negara itu adalah negara harbi (negara musuh)
di mana orang-orang Islam di dalamnya tidak ada jalan lain kecuali berperang ataupun
berdamai dengan janji tidak saling ganggu menganggu antara golongan Islam dengan
golongan bukan Islam tanpa sebarang syarat; Tetapi negara seperti itu bukanlah sebuah
negara Islam, dan tiada sebarang ikatan setia antara penduduknya dari golongan lain dengan
golongan kaum Muslimin. Firman Allah:
¿¸| ´_,¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¦¸`¸>! >´¸ ¦¸.¸. >´ ¸ `¸¸¸¸l´¡.!¸, ¯¡¸¸¸.±.¦´¸ _¸· ¸_,¸,. ¸<¦ _¸¸.]¦´¸ ¦¸´¸¦´,
¦¸¸..¸ ,¸¸. l`¸¦ ¯¡·¸´.-, ',!´,¸l¸¦ ¸_- , _¸¸.]¦´¸ ¦¡`..¦´ , ¯¡l´¸ ¦¸`¸¸>! ¸¸ !. _> l _¸. ¡¸¸¸.´,.l´¸ _¸.
¸,`_: _.> ¦¸`¸¸>!¸¸ ¸¿¸|´¸ ¯¡´¸¸.. .`.¦ _¸· ¸_¸¸´.l¦ `¡÷,l- · ¸`..l¦ ¸¸| _l s _,¯¡· ¯¡>.¸,
¡'¸´.¸ ,´¸ _.:,¸. ´<¦´¸ !.¸, ¿¡l.-. ¸,¸., ¸__¸ _¸¸.]¦´¸ ¦¸`¸±´ ¯¡·¸´.- , ',!´,¸l¸¦ ¸_- , ¸¸|
:¡l-±. _>. «´..¸· _¸· ¸_¯¸¸¦ :!.·´¸ ¸,¸,é ¸__¸ _¸¸.]¦´¸ ¦¡`..¦´ , ¦¸`¸>!>´¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
78
¦¸.¸. >´¸ _¸· ¸_,¸,. ¸<¦ _¸¸.l¦´¸ ¦¸´¸¦´, ¦¸¸..¸ .¸¸. l`¸¦ `¡> ¿¡`.¸.¡.l¦ !1> ¡> :¸¸±-.
_¸¸¸´¸ ,¸¸¸´ ¸__¸ _¸¸.]¦´¸ ¦¡`..¦´, _¸. .- , ¦¸`¸>!>´ ¸ ¦¸.¸.>´¸ ¯¡>-. ,¸¸.l`¸!· `¸>.¸. ...
¸__¸
Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
[berperang] dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan
perlindungan dan tempat kediaman [kepada orang-orang muhajirin], mereka itu satu sama
lain lindung-melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah,
maka tidak ada kewajipan sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka, sebelum mereka
berhijrah. [akan tetapi] jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan
pembelaan] agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang
telah ada perjanjian kerjakan. Ada pun orang-orang kafir, sebahagian mereka menjadi
pelindung bagi sebahagian yang lain. Jika kamu [hai para musliminj tidak bagi sebahagian
yang lain. Jika kamu [hai para muslimin] tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan
Allah itu, nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. Dan
orang-orang yang beriman dan berhijrah pada jalan Allah [begitu juga] orang-orang yang
memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan [kepada orang-orang muhajirin]
mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperolehi keampunan dan
rezeki [nikmat] yang mulia. Adapun orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah
dan berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu [juga].
(Surah Al-Anfal: Ayat 72—75).
Dengan keterangan yang jelas dan jitu seperti ini, dan dengan keputusan yang tetap dan
tidak berganjak-ganjak sedikit jua pun, Islam datang untuk mengangkat darjat umat manusia
dan mensucikannya daripada hubungan tanah dan air dan juga daripada hubungan daging dan
darah, yang sememangnya termasuk di dalam hubungan tanah dan air.
Dengan demikian maka tiada tanahair bagi setiap muslim itu melainkan negara yang di
dalamnya syariat dan undang-undang Allah dilaksanakan, dan pertalian antara setiap muslim
dengan setiap penduduk negara itu adalah berdasarkan pertalian di jalan Allah. Tiada rupa
bangsa bagi setiap muslim melainkan akidahnya yang menyebabkan dia berhak menjadi
seorang anggota dalam "umat Islam" di dalam sebuah "negara Islam". Tiada hubungan
keluarga bagi seiiap muslim itu melainkan kekeluargaan yang tercetus dari akidah dan
keyakinan kepada Allah, lalu hubungan mesra di antaranya dengan kaum keluarga dan
kerabat handainya terjalin kerana Allah semata-mata.
Keluarga yang hakiki bagi setiap muslim itu bukanlah ayah ibunya, saudara maranya,
isteri atau suaminya, kaum kerabat atau suku sakatnya; selama tidak terikat oleh tali tunggal
yang suci itu, tali tauhid dan aqidah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa, melainkan
sesudah itu barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan.
Firman:
!¸¸ !., '_!.l¦ ¦¡1.¦ `¡>`,´¸ _¸.]¦ _>1 l > _¸. ¸_±. ¸:.¸>´¸ _l>´¸ !¸.¸. !¸>¸¸ ´¸,´¸ !´,·¸.¸.
¸l>¸¸ ¦¸,¸.´ ´,!.¸·´¸ ¦¡1.¦´¸ ´<¦ _¸.]¦ ¿¡l´ ,!.. .¸«¸, ¸l>¯¸¸¦´¸ ... ¸¸¸
Maksudnya: Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri [Adam] dan daripadanya Allah menciptakan isterinya [hawa]. Dan
daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling
meminta satu sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturrahim...
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
79
(Surah Al-Nisa': Ayat 1).
Firman Allah di atas ini tidak melarang seseorang muslim mendekati dan menghubungi
ibu bapa dengan cara yang baik, walaupun seandainya mereka berlainan 'aqidah, yakni tidak
menganut agama Islam, selama kedau ibu bapanya itu tidak menggabungkan diri ke dalam
golongan atau barisan yang menentang golongan atau barisan Islam. Jika kedua-dua ibu
bapanya itu sudah berada di dalam golongan atau barisan yang menentang Islam, maka tidak
boleh lagi dibuat sebarang hubungan apa lagi hubungan yang erat dan mesra. Kita mendapat
contoh pengajaran mengenai ini daripada peristiwa Syaidina Abdullah bin Abdullah bin Ubai,
seperti hadith berikut:
"Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Ziad; bahawa Rasulullah telah
memanggil anak laki-laki 'Abdullah bin Ubai lalu bersabda kepadanya: "Wahai 'Abdullah,
sudahkan kamu tahu apa yang ayahmu telah katakan?" Jawab Sayidina 'AbduLlah: "Belum
lagi ya RasuluLlah; apakah gerangan yang ayah saya telah katakan. Bolehkah kiranya saya
diberitahu apa yang telah ayah saya katakan itu?" Rasulullah bersabda: "Ayahmu telah
mengatakan: seandainya kami selamat pulang ke Madinah (dari medan perang) nanti, nescaya
orang-orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar dari kota Madinah
ini," lalu Sayidina 'Abdullah pun menjawab: "Benar sekalilah apa yang telah dikatakan oleh
ayah saya itu. Rasulullah orang paling mulia dan ayah sayalah orang yang paling hina; demi
Allah wahai junjungan Utusan Tuhan, sejak waktu Rasululah mula-mula tiba di Madinah
hinggalah sekarang ini, seluruh penduduk Madinah tahu benar bahawa tidak ada seorang anak
pun lain daripada saya, yang sungguh-sungguh membuat bakti kepada ibu bapanya, namun
begitupun, seandainya Rasulullah suruh saya penggal leher ayah saya itu dan membawa
kepalanya ke hadapan Rasulullah saya tidak akan teragak-agak, pasti saya tunaikan suruhan
itu." Rasulullah pun menjawab: "Janganlah buat begitu."
Setelah rombongan tentera Islam yang pulang dari perang Bani Mustaliq, dan 'Abdullah
bin Ubai ada di dalam rombongan itu, tiba di Madinah, maka Sayidina 'Abdullal pun pergi
menanti ketibaan ayahnya tiba, maka beliau pun dengan menghunus pedangnya telah pergi
mendapatkan ayahnya sambil menyoal dengan garangnya: "Betulkan ayah telah berkata:
seandainya kami selamat pulang ke Madinah nescaya orang-orang mulia dan kuat akan
menghalau keluar orang-orang yang hina dan lemah dari Madinah ini? Demi Allah sekarang
ini ayah pasti akan tahu sama kemuliaan itu bagi ayah atau bagi Rasulullah? Demi Allah Kota
Madinah tidak akan melindungi ayah. Kini ayah seorang pendatang haram di sini, kecuali
dengan izin Allah dan Rasul-Nya. Tanpa kebenaran Rasulullah ayah tidak akan dapat masuk
kota Madinah." Demi melihatkan cabaran yang tidak disangka-sangkakan ini 'Abdullah bin
Ubay menjawab: "duhai keagungan keturunan Khazraj anakku, sampainya hatimu
menghalang ayah menjejak kaki ke rumahnya sendiri duhai malangnya anak kandungku
menyekat kepalaku menjenguk rumahku sendiri." Orang-orang yang ada di sekitar itu pun
berdatanglah ke tempat itu bertanyakan apa yang telah terjadi. Lalu Sayidina 'Abdullah bin
'Abdullah bin Ubai pun memberitahu orang ramai akan apa yang telah berlaku sambil
menegaskan lagi: "demi Allah dia (ayahnya) tidak dibenarkan masuk ke Kota Madinah tanpa
izin Rasulullah." Lalu mereka pun pergi mengadap Rasulullah menyampaikan berita kejadian
ini, maka Rasulullah pun bersabda: "sampaikan kepada 'Abdullah, supaya dia lepaskan
ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya." Setelah menerima arahan Rasulullah itu,
barulah Sayidina 'Abdullah membenarkan ayahnya itu masuk ke Madinah. Orang bertanya
kepada beliau, mengapakah pula beliau benarkan ayahnya balik ke rumah? Beliau menjawab:
"Saya patuh kepada arahan Allah dan Rasul-Nya."
Apabila sahaja tali aqidah telah terbuhul, maka seluruh orang beriman itu menjadi
bersaudara, walaupun mereka tidak dipertalikan oleh sebarang hubungan perkahwinan atau
keturunan darah; Allah telah berfirman:
!..¸| ¿¡`.¸.¡.l¦ :´¡>¸| ... ¸¸¸¸
Maksudnya: "Hanya sanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara seluruhnya..."
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
80
(Surah Al-Hujurat: Ayat 10)
(Allah telah menggunakan perkataan "innama," yang memberikan pengertian bahawa
persaudaraan itu melangkaui batas-batas keturunan dan generasi dan mengeratkan hubungan
umat di sepanjang zaman.)
Allah berfirman lagi:
_¸¸.]¦´¸ ¸',¯¡, . ´¸¦.]¦ ´_..,¸¸¦´¸ _¸. ¯_¸a¸l¯,· ¿¡',¸>´ _. ¸>! > ¯¡¸¸¯,l¸| ¸´¸ ¿¸.¸>´ _¸· ¯¡¸>¸¸¸..
«>l> !´.¸. ¦¡.¸¦ _¸`¸¸.¡`,´¸ ´_l s ¯¡¸¸¸.±.¦ ¯¡ l´¸ ¿l´ ¯¡¸¸¸, «.! .> _.´¸ _¡`, ´_: .¸«¸.±.
.¸¸.l`¸! · `¡> _¡>¸l±.l¦ ¸_¸ _¸¸.]¦´¸ ¸',l> _¸. ¯¡¸>¸.- , _¡l¡1, !´.`,´¸ ¯¸¸±s¦ ! . l
!.¸.´¡>¸¸´¸ _¸¸.]¦ !.¡1,. ¸_..,¸¸!¸, ¸´¸ ¯_->´ _¸· !´.¸,¡l· ¸¸s _¸¸.¦¸l ¦¡`. .¦´, !.`,´¸ ,.¸|
.¸',´¸ ,¸¸>¯¸ ¸¸¸¸
Maksudnya: Dan juga bagi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah
beriman [iaitu orang-orang Ansar] sebelum [kedatangan] mereka [Muhajirin], mereka
mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan
dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka [orang Muhajirin], atas
diri mereka sendiri, sekalipun mereka di dalam kesusahan. Dan sesiapa yang dipelihara dari
[bencana disebab oleh] kebakhilan dirinya, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan
[juga] bagi orang-orang yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan Ansar]. Mereka
berdoa: "Ya Tuhan Kami beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah
beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati
kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha
Penyantun lagi Maha Penyayang. "
(Surah Al-Hasyr: Ayat 9—10)
Allah membuat perbandingan untuk orang-orang Islam dengan mengemukakan satu
kelompok orang-orang yang baik dari perjalanan para Nabi-nabi yang telah mendahului
mereka di dalam barisan perarakan perayaan iman yang tidak putus-putus di sepanjang
zaman:
_:!.´¸ _¡. .«`,¯¸ _!1 · ¸´¸´¸ ¿¸| _¸.¯,¦ _¸. _¸l>¦ ¿¸|´¸ ì.s´¸ ´_>l¦ ¸.¦´¸ `¡>>¦
_,¸.¸>.>'¦ ¸__¸ _!· _¡`.., .«.¸| ´_, l _¸. .¸l>¦ .«.¸| _´. - ¸¯,s ¸_¸l.. ¸· ¸_l:`.· ! .
´_, l , l .¸«¸, '¡l¸. _¸.¸| ,´L¸s¦ ¿¦ ¿¡>. ´_¸. _,¸l¸¸.>l¦ ¸__¸ _!· ¸,´¸ _¸.¸| :¡`s¦ .¸, ¿¦
.l:`.¦ !. ´_, l _¸| .¸«¸, "¡l¸s ¸¸|´¸ ¯¸¸±-. _¸| _¸..>¯¸.´¸ _é¦ ´_¸. ´_,¸¸¸..>l¦ ¸__¸
Maksudnya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya
anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Dan Engkau
adalah yang paling adil di antara semua hakim. Allah berfirman: "Sesungguhnya dia
bukanlah termasuk keluargamu [yang dijanjikan akan diselamatkan] kerana perbuatannya
merupakan perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku
sesuatu yang kamu tidak mengetahui [hakikat]nya. Sesungguhnya Aku memperingatkan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
81
kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Nuh
berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada
Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui [hakikat]nya, dan sekiranya Engkau tidak
memberi ampun kepadaku dan [tidak] memberi belas kasihan kepadaku, nescaya aku akan
termasuk orang-orang yang rugi."
(Surah Hud: Ayat 45-47)
¤ ¸:¸|´¸ ´_l.¯,¦ ´¸.¸>¸¯,¸| .«,´ ¸ ¸¸.´,¸l>¸, ´_¸´..!· _! · _¸.¸| ,l¸.l> ¸_!.l¸l !´.! .¸| _!· _¸.´¸
_¸.`,¸¯¸: _!· ¸ `_!´. , _¸.¸ s _,¸.¸l.Ll¦ ¸¸__¸
Maksudnya: ''Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat
[perintah dan larangan] lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman. "Sesungguhnya aku
akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata: "Dan saya mohon
juga dari keturunanku." Allah berfirman: "Janji-Ku [ini] tidak mengenai orang yang zalim."
(Surah Al-Baqarah: Ayat 124).
Firman Allah:
:¸|´¸ _!· `¸.¸> ¸¯,¸| ¸,´¸ ¯_->¦ ¦..> ¦.¦, !´.¸.¦´ , _`¸¯¸¦´¸ .`«¦>¦ ´_¸. ¸, ¸.:l¦ _. ´_.¦´, ¡·¸.¸.
¸<!¸, ¸,¯¡´,l¦´¸ ¸¸¸>¸¦ _!· _.´¸ ¸±´ .«`-¸. .!· ¸,¸l· ¯¡. .:´¸L.¦ _|¸| ¸,¦.s ¸¸!.l¦ ´_.¸,´¸
¸,¸..l¦ ¸¸__¸
Maksudnya: Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berdoa. "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini,
negeri yang aman dan sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya
yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Allah beriman: "Dan
kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia
menjalani seksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."
(Surah Al-Baqarah: Ayat 126).
Nabi Ibrahim telah rela keluar meninggalkan ayah dan kaum keluarganya, memisahkan
diri dari mereka, setelah dilihatnya mereka masih terus ingin berkeras di dalam kesesatan.
Firman Allah:
¯¡>l¸¸.s¦´¸ ! .´¸ _¡`s.. _¸. ¸¿¸: ¸<¦ ¦¡`s:¦´¸ _¸¸´¸ ´_. s ¸¦ ¿¡´¦ ¸,l ..¸, _¸¸´¸ !,¸1:
¸__¸
Maksudnya: "Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu, dan daripada apa yang kamu seru
selain daripada Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, aku tidak akan kecewa dengan
berdoa kepda Tuhanku."
(Surah Maryam: Ayat 48).
Dan Allah Subhanahu Wata'ala telah menceritakan perihal Nabi Ibrahim dan perihal
kaumnya untuk dijadikan contoh tauladan dan pengajaran yang berguna:
.· ¸.l´ ¯¡>l :´¡`.¦ «´..> _¸· ´¸,¸>¸¯,¸| _¸¸.]¦´¸ .«-. :¸| ¦¡l!· ¯¡¸¸¸.¯¡1¸l !.¸| ¦¸´,¸, ¯¡>.¸.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
82
!´.¸.´¸ ¿¸.,-. _¸. ¸¿¸: ¸<¦ !.¯¸±´ ¯_>¸, ¦. ,´¸ !´. .¸ , `¡>´.¸ ,´¸ :´¸ .-l¦ ',!.-,l¦´¸ ¦. ,¦ _. >
¦¡`.¸.¡. ¸<!¸, .:.>´¸ ... ¸_¸
Maksudnya: Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-
orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:
"Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah
selain Allah. Kami ingkari [kekafiran] mu dan telah nyata antara kami dan kamu
permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman dengan Allah
sahaja."...
(Surah Al-Mumtahanah: Ayat 4).
Suri teladan dan pengajaran yang baik dapat direnungkan dengan mendalam dan penuh
keinsafan dari kisah sekumpulan pemuda yang telah memisahkan diri dari kaum keluarga dan
sahabat handai, kampung halaman dan teman seiring, semata-mata untuk mengabdikan diri
kepada Allah dan melindungi aqidah pegangan hidup supaya jangan terjejas akibat paksaan
dan penindasan pihak berkuasa. Alangkah menariknya kisah mereka terukir di dalam Surah
Al-Kahfi:
_>´ ´_1. ,,l s ¡> !, . ¸´_>l!¸, ¯¡·¸.¸| «´,.¸· ¦¡`..¦´, `¸¸¸¸,¸¸, `¸¸..:¸¸´¸ _.> ¸¸_¸ !.L ,´ ¸´¸
_l s `¸¸¸¸,¡l· :¸| ¦¡`.!· ¦¡l!1· !´.,´¸ ´,´¸ ¸,´ ¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ _l ¦´¡`s.. _¸. .¸«¸.¸: !´¸.l¸|
.1l !.l· ¦:¸| !LL: ¸¸_¸ ¸,¸¡.> !.`.¯¡ · ¦¸.>´¦ _¸. .¸«¸.¸: «¸¸l¦´ , ¸¯¡l _¡.!, ¸¸¸,l.
__.Ll´.¸, ¸_¸,, _.· `¡lL¦ ¸_´.¸. _´¸.·¦ _ls ¸<¦ !,¸.´ ¸¸_¸ ¸:¸|´¸ ¯¡>¡..l´¸ .s¦ !.´¸
_¸.,- , ¸¸| ´<¦ ¦.`¸! · _|¸| ¸¸¸>l¦ ¸:. , ¯_> l ¡>,´¸ _¸. .¸«¸. .>¯¸ _¸¯¸¸`,´¸ _> l _¸. _´¸¸.¦
!1·¯¸¸. ¸¸_¸
Maksudnya: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu [Muhammad] dengan sebenarnya;
sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan
Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu
berdiri lalu mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi; kami sekali-kali
tidak menyeru Tuhan selain Dia, kerana jika tidak demikian maka sesungguhnya kami telah
mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami telah menjadikan selain
Dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah]. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan
yang terang [tentang kepercayaan mereka]? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-
orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu
meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah, maka carilah tempat
berlindung ke dalam gua itu nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya
kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusan kamu.
(Surah Al Kahfi: Ayat 13-16).
Peristiwa pemisahan antara isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dari suami-suami mereka
disebabkan oleh perbezaan aqidah juga telah disorot sedemikian rupa, untuk diperhati dan
dijadikan suri teladan:
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
83
¸´¸. ´<¦ ¸:. _¸¸.¦¸l ¦¸`¸±´ ,¦ ¸.¦ ¸_¡. ,¦ ¸.¦´¸ ¸1¡l !..lé ¸>´ ¸_¸.¯, s _¸.
!.¸:!,¸s ¸_,>¸l.. !.>!..! >· `¸l· !´,¸.-`, !´,·¸. s _¸. ¸<¦ !:,: _,¸·´¸ ¸>:¦ ´¸!.l¦ _.
_¸¸¦¸>´.l¦ ¸¸¸¸
Maksudnya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-
orang kafir; kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh dari
antara hamba-hamba Kami; lalu kedua-dua isteri itu khianat kepada kedua-dua suami
mereka, maka kedua-dua suami itu pun tidak dapat membela mereka sedikit pun daripada
seksa Allah dan dikatakan kepada mereka berdua: "masuklah ke neraka bersama orang-
orang yang masuk [neraka]."
(Surah At Tahrim: Ayat 10).
Sebaliknya isteri Firaun berbeza sekali keadannya dari kedua-dua orang isteri Nabi Nuh
dan Nabi Lut; dia beroleh kebahagiaan menjadi orang beriman di tengah-tengah kemewahan
suaminya yang durhaka kepada Allah; ceritanya juga dikemukakan bagi dijadikan pengajaran:
¸´¸.´¸ ´<¦ ¸ :. _¸¸.¦¸l ¦¡`..¦´, ,¦¸.¦ _¯¡ s¯¸¸· :¸| ¸ l!· ¸,´¸ ¸_¸¦ _¸| ì..¸s !.¸,
_¸· ¸«.>l¦ _¸.¸>´´¸ _¸. _¯¡ s¯¸¸· .¸«¸¦.s´¸ _¸.¸>´´¸ _¸. ¸,¯¡1l¦ _,¸.¸l.Ll¦ ¸¸¸¸
Maksudnya: Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang
beriman, ketika ia berkata: "Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu
dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku
dari kaum yang zalim."
(Surah At Tahrim: Ayat 11).
Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terburai dan pecah berkecainya
hubungan antara manusia dengan manusia; baik di antara anak dengan bapak di dalam kisah
Nabi Nuh adan putera kesayangannya, antara anak dengan bapak dan kampung halaman
dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya, hubungan di antara keluarga sahabat
handai dan kampung halaman sekaligus di dalam kisah pemuda-pemuda penghuni gua
(ashabul kahfi), dan seterusnya hubungan cinta kasih suami isteri serumahtangga di dalam
kisah isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut dan isteri Firaun putusnya segala perhubungan itu
justeru kerana perbezaan aqidah dan iman.
Demikianlah pula berlalunya angkatan pejuang-pejuang iman di sepanjang hayat umat
manusia, silih berganti menghiasi lembaran sejarah, menjadi suri teladan dan cermin
perbandingan mengenai keteguhan iman, mengenai ketegasan memegang pendirian di jalan
kebenaran, mengenai kesetiaan memegang aqidah tauhid menghayati sikap tegas memegang
prinsip, tidak kenal tawar-menawar tidak sudi bertolak ansur malah tiada nilai hubungan
darah, tiada nilai hubungan cinta dan rumahtangga. Apabila iman telah menghayati hati dan
nadi semuanya sanggup diterima dan dihadapi. Pertemuan dan perpisahan antara manusia
dengan manusia menjadi nilainya apabila pertemuan antara manusia dengan khaliqnya
menggamit.
Allah gambarkan pula bagaimanakah sebenarnya sifat orang beriman melalui firman-Nya:
¸ .¸>´ !´.¯¡ · _¡`.¸.¡`, ¸<!¸, ¸,¯¡´,l¦´¸ ¸¸¸>¸¦ _¸:¦´ ¡`, _. :! > ´<¦ .`«]¡.´¸´¸ ¯¡ l´¸
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
84
¦¡.lé ¯¡>´ ,! ,¦´, ¸¦ ¯¡>´,! .¯,¦ ¸¦ `¸¸.´¡>¸| ¸¦ ¯¡·¸:´¸,¸: s ,¸¸. l`¸¦ ¸.é _¸· `¡¸¸¸,¡l·
´_..,¸¸¦ ¡> .`,¦´¸ ¸_¸`¸¸, «.¸. `¸¸l¸>.`,´¸ ¸¸..> _¸¸>´ _¸. !¸¸.>´ `¸.¸.¸¦ _¸¸.¸¦.> !¸,¸·
_¸.´¸ ´<¦ ¯¡·¸. s ¦¡.´¸´¸ «. s ,¸¸. l`¸¦ ´,¸¸> ¸<¦ ¸¦ ¿¸| ´,¸¸> ¸<¦ `¡> ¿¡>¸l±.¦ ¸__¸
Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya,
sekalipun orang itu bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka
itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan
menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya
mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di
dalamnya. Allah redhai terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan
rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan
Allah itulah golongan yang beruntung.
(Surah Al Mujadilah: Ayat 22)
Ketika putusnya hubungan kerabat antara Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam
dengan bapa saudaranya Abu Lahab dan saudara pupuannya Amru bin Hisyam (Abu Jahal),
iaitu di ketika orang-orang Muhajirin sanggup bertempur di medan perang, menentang sanak
saudara, kaum kerabat dan sahabat handai mereka sendiri di medan perang BADAR, ketika
itu jugalah jalinan kekeluargaan terikat begitu erat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar.
Mereka telah menjadi saudara dan kaum keluarga yang saling tolong menolong dan bantu-
membantu. Pada ketika yang sama juga tercantumlah rasa kasih sayang dan terbuhullah tali
kekeluargaan antara orang Muslim berbangsa Arab dengan orang-orang Muslim berbangsa
lain terjalin hubungan kasih mesra dan setia antara mereka dengan saudara mereka Sayidina
Suhaib berbangsa Romawi, Salman berdarah Parsi dan Bilal berketurunan Negro; pecah
berkecailah sudah rasa ta'asub perkauman dan 'asabiyyah, serta fanatik kekabilahan;
perkauman dan kebangsaan serta tanah tumpah darah.
Rasulullah pernah bersabda kepada mereka dengan katanya yang bererti: lemparkanlah
fanatik kesukuan dan kabilah itu jauh-jauh kerana ia terlalu busuk dan memualkan. Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda lagi seperti ini: ertinya: "Bukan dari golongan kita orang
yang menyeru ke arah perkauman ('asabiyyah) bukan dari kita orang yang berperang kerana
'asabiyyah, dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh kerana mempertahankan
'asabiyyah." Lalu berakhirlah sudah peranan 'asabiyyah, meninggalkan bangkainya busuk
terkapaian, bangkai busuk perkauman dan lenyaplah sudah laungan suara 'asabiyyah, yang
berbentuk kebanggaan kerana bangsa dan keturunan, kerana darah dan warna kulit.
Musnahlah sudah kejahatan itu, kekotoran yang berasaskan daging dan darah, yang
berasaskan tanah dan air.
Sejak itu maka negara bagi setiap Muslim itu bukanlah tanah dan air tetapi "Islam",
negara mana di dalamnya berdaulat aqidah Islam dan berkuasa di dalamnya syariat Allah
sahaja, negara mana setiap orang Muslim menumpahkan taat setianya dan sanggup
mempertahankannya, rela mati berkuah darah dan gugur syahid untuk mempertahankan
negara itu dari segala ancaman dan pencerobohan dan untuk melebarkan lagi sayapnya
mendaulatkan syariat Allah di seluruh pelosok dunia. Negara Islam bagi setiap orang yang
menghayati Islam sebagai aqidah dan syariat; juga bagi setiap orang yang rela dan patuh
menerima syariat Islam menjadi undang-undang negara, walaupun dia sendiri bukan seorang
penganut agama Islam; seperti halnya penganut berbagai agama lain hidup aman damai di
bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. Manakala negara yang di
dalamnya syariat Allah tidak didaulatkan dan ajaran Islam tidak disanjung tinggi dan dipatuhi
maka negara itu adalah sebuah negara "harbi" bagi setiap Muslim dan juga bagi orang dzimmi
dan mu'ahad, si Muslim wajib memusuhinya walau negara itu menjadi tempat kelahirannya,
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
85
dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarga dan sahabat handainya, juga harta
benda dan keperluan hidupnya.
Demikianlah halnya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam telah memerangi
Mekah, negeri kelahirannya sendiri, walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak
saudaranya, malah walaupun di sana ada rumahnya sendiri, rumah para sahabatnya dan harta
benda peninggalan mereka; sebab sesebuah negara itu belum dianggap menjadi negara Islam
kecuali apabila ia patuh kepada ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam.
Nah inilah dia Islam itu dan beginilah dia. Islam bukan hanya sekadar suatu perkataan
yang disebut di lidah sahaja, bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri
tertentu yang disebut sebagai "negeri Islam" dan mempunyai logo keislaman, juga tidak
bererti kelahiran seorang yang ibu bapanya Muslim.
Firman:
¸· ,¸,´¸´¸ ¸ _¡`.¸.¡`, _. > ì¡.¸>>`, !.,¸· ¸>: `¸¸.¸ , ¯¡. ¸ ¦¸.¸>´ _¸· ¯¡¸¸¸.±.¦
l´> ¸> !´.¸. ¸,.· ¦¡.¸l.¸´¸ !.,¸l`.· ¸__¸
Maksudnya: Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka
tidak merasakan di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
(Surah An Nisa: Ayat 65).
Inilah dia Islam dan negara seperti yang disebutkan di atas itulah sebenar-benar negara
Islam; bukan sekeping tanah, bukan suatu bangsa, juga bukan suatu keturunan, bukan suatu
persemendaan, bukan berdasarkan kabilah, dan tidak pula berdasarkan suku sakat.
Sesungguhnya Islam telah membebaskan umat manusia daripada terlekat dengan tanah,
supaya dapat mereka berlega naik ke langit tinggi. Islam juga telah membebaskan mereka
daripada sebarang kaitan darah, kaitan bercorak kebinatangan itu, supaya mereka dapat
meningkat naik ke taraf yang tinggi, terhormat dan mulia, di alam samawi.
Negara yang tetap dirindui oleh setiap Muslim itu bukanlah sekeping tanah tertentu.
Rupa bangsa si Muslim yang menjadi identiti, dan pengenalannya bukannya rupa bangsa dari
suatu pemerintahan tertentu. Kaum keluarga tempat si Muslim berteduh dan menumpang
kasih bukanlah berdasarkan darah keturunan. Panji-panji yang menjadi lambang kemegahan
hidup si Muslim, yang dia rela syahid di bawah kibarannya bukanlah panji-panji perkauman
atau kebangsaan; manakala kemenangan yang dibanggakan oleh si Muslim dan yang
disyukurinya bukan kemenangan tentera di medan pertempuran, tapi ialah seperti telah
dijelaskan di dalam firman Allah:
¦:¸| ´,!> `¸`.. ¸<¦ _.±l¦´ ¸ ¸¸¸ ¸,¦´¸´¸ ´_!.l¦ _¡l>. , _¸· ¸_,¸: ¸<¦ l´>¦´¡·¦ ¸_¸ _¸,.·
¸..>´ ,¸,´¸ :¯¸¸±- .`.¦´¸ .«.¸| ¿lé !,¦¯¡. ¸_¸
Maksudnya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan kamu lihat
manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Maka bertasbihlah dengan
memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha
Penerima taubat.
(Surah An Nashr: Ayat 1—3).
Ya, kemenangan di bawah panji-panji aqidah, bukan di bawah panji-panji yang lain; jihad
untuk kemenangan agama dan syariat tidak kerana sesuatu matlamat yang lain pembelaan
terhadap "negara Islam" yang melaksanakan syariat Ilahi bukan kerana membela negara yang
lain, mengikhlaskan semua itu kerana Allah sahaja bukan kerana mencari laba dan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
86
kemegahan nama, bukan untuk kebanggaan suatu negeri atau kaum, dan mempertahankan
kepentingan keluarga dan kaum kerabat, selain daripada mengawal mereka dari dilanda arus
fitnah di dalam menghayati agama Allah.
Dari Abu Musa radiyallahu'anhu "beliau telah meriwayatkan: bahawa Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam telah ditanya mengenai halnya seseorang yang berperang kerana
keberainan, berperang kerana kebanggaannya, dan berperang kerana semangat kebangsaan
yang manakah satu dapat dimasukkan ke dalam senarai "berperang di jalan Allah?"
Rasulullah telah menjawab dengan sabdanya: "Sesiapa sahaja yang berperang untuk
menjadikan kalimah (agama) Allah itu yang paling tinggi dan agung maka dia adalah
berperang di jalan Allah."
Di dalam peperangan seperti ini sahajalah adanya erti atau istilah "mati syahid" bukan di
dalam mana-mana jua peperangan lain yang tidak mempunyai matlamat meninggikan agama
ini, ikhlas kerana menunaikan perintah Allah LILLAHI "kerana Allah."
Sekali lagi kita ulangi bahawa setiap negeri yang memusuhi si Muslim mengenai
aqidahnya, dan menyekatnya dari melaksanakan syariat Allah, serta membataskan kegiatan
keagamaannya, maka negeri itu adalah negeri musuh "DARUL HARB", walaupun di dalam
negeri itu ada keluarga si Muslim itu, ada kaum kerabat, ada bangsa sedarah sedaging
dengannya, ada harta benda dan barang-barang dagangannya; manakala setiap negeri yang di
dalamnya aqidah Islam dilindungi dan syariatnya dilaksanakan, adalah sebenarnya sebuah
"negara Islam" walau dia tidak punya apa pun di dalam negeri itu: kaum keluarga, saudara
mara, bangsa sedarah sedaging, harta benda dan barang dagangan.
Pengertian negara dan tanahair yang sebenar ialah: Negara yang dikuasai oleh aqidah dan
syariat yang datang dari ALLAH sahaja, inilah dia pengertian negara dan tanahair yang sesuai
dengan MANUSIA; manakala pengertian "rupa bangsa" pula ialah "aqidah" dan program
hidup. Sebenarnya inilah tali persaudaraan yang layak untuk bani insan. Sesungguhnya sifat
fanatik kepada kaum kerabat, suku, kaum, bangsa dan warna kulit adalah sifat fanatik yang
kerdil dan memundurkan, sifat yang dikenal dan diiktiraf oleh umat manusia di zaman
kemunduran roh dan jiwa, yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sebagai
busuk yang dengan sendirinya menimbulkan rasa mual dan jijik.
Apabila orang Yahudi mendakwa bahawa merekalah kononnya bangsa yang paling agung
di dunia dengan gelaran "bangsa pilihan Allah" kerana kononnya mereka berasal dan
keturunan orang baik-baik, dari keturunan Nabi-Nabi, serentak dengan dakwaan itu Allah
telah menangkisnya dengan menegaskan bahawa nilai penghargaan Allah kepada sesuatu
kaum atau sesuatu individu hanya terletak kepada nilai iman sahaja. Firman Allah Subhanahu
Wata'ala:
¦¡l!·´¸ ¦¡.¡é ¦´:¡> ¸¦ _¸. .. ¦¸. .¯¸: ¯_· ¯_, «¦¸. ´¸.¸> ¸¯,¸| !±,¸. > !.´¸ ¿l´ ´_¸.
_,¸´¸¸:.l¦ ¸¸__¸ ¦¡l¡· !. .¦´, ¸<!¸, !.´¸ _¸¸.¦ !´.,l¸| !.´¸ _¸¸.¦ ´_|¸| ´¸.¸> ¸¯,¸| _,¸-. .-¸|´¸
_. >`.¸|´¸ ´,¡1- ,´¸ ¸1! ,`.¸¦´¸ !.´¸ ´_¸.¸¦ _.¡`. _ .,¸s´¸ !.´¸ ´_¸.¸¦ _¡,¸,.l¦ _¸. `¸¸¸¸,¯¸ ¸
_¸¯¸±. _, , ¸. >¦ `¸¸.¸. _>´´¸ .«l ¿¡`,¸l`.`. ¸¸__¸ ¿¸|· ¦¡`..¦´, ¸_:¸.¸, !. ,.. .¦´, .¸«¸, ¸.1 ·
¦¸. .>¦ ¿¸|¸ ¦¯¡l´ ¡. !.·¸|· ¯¡> _¸· ¸_!1¸: `¡¸÷,¸±>´,.· ´<¦ ´¡>´¸ _,¸.´.l¦ `¸,¸l-l¦ ¸¸__¸
«-¯,¸. ¸<¦ _.´¸ _.>¦ _¸. ¸<¦ «-¯,¸. _>´´¸ .`«] ¿¸.¸,. s ¸¸__¸
Maksudnya: Dan mereka berkata; "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau
Nasrani, nescaya kamu mendapat petunjuk." Katakanlah: "Tidak, melainkan kamu mengikuti
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
87
agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang yang musyrik.''
Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang
diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan
anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan
kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari mereka
dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. Maka jika mereka beriman kepada apa yang
kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka
berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah
akan memelihara kamu dari mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghah-Nya daripada Allah? Dan hanya
kepada-Nyalah kami menyembah.
(Surah Al Baqarah: Ayat 135-138)
Adapun bangsa yang menjadi pilihan Allah yang sebenar ialah bangsa MUSLIM yang
hidupnya terus menerus di bawah bayangan panji-panji Allah; walaupun mereka berlainan
bangsa dan warna kulit serta bumi tempat berpijak. Firman:
¯¡..´ ´¸¯,> ¸«.¦ ¸>¸¸>¦ ¸_!.l¸l ¿¸'¸.!. ¸.¸`¸-.l!¸, _¯¡¸..´¸ ¸_s ¸¸ ÷..l¦ ¿¡`.¸.¡.´ ¸
¸<!¸, ... ¸¸¸¸¸
Maksudnya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang maaruf, dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman dengan Allah...
(Surah Ali 'Imran: Ayat 110)
Umat yang dirintis perjalanannya dan dipelopori pembentukannya oleh Abu Bakar bangsa
'Arab, Bilal bangsa Negro (Habsyi) Suhaib orang Romawi dan Salman bangsa Parsi serta
saudara-saudara mereka yang budiman; yang jejak mereka telah diikuti oleh beberapa
generasi lagi selepas mereka, dengan aqidah sebagai pengenalan rupa bangsa mereka, dengan
Islam menjadi negara mereka, Allah menjadi pemerintah mereka dan Al-Qur'an sebagai
Perlembagaan mereka.
Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai negara, rupa bangsa dan keluarga yang
sayugia menjadi pedoman yang menguasai hati setiap orang pendakwah kepada agama Allah,
yang sayugia diberitahu dengan terang dan lantangnya kepada seluruh umat manusia, supaya
tidak bercampur-baur dengan penyelewengan yang dibawa oleh konsep ala jahiliyyah dan
diseludup secara senyap-senyap; juga supaya tidak diresapi oleh berbagai bentuk syirik yang
tersembunyi (syirik khafi), iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan tanah,
dengan bangsa, dengan kaum, dengan keturunan, dan syirik dengan berbagai kepentingan
yang kecil-kecil untuk keperluan jangka pendek; syirik yang telah dikumpulkan Allah dalam
sebelah tangan, dan diletakkannya iman di sebelah tangan yang lain, lalu disuruh manusia
memilih sendiri.
Firman Allah:
¯_· ¿¸| ¿l´ ¯¡´¸! ,¦´, ¯¡é¸! .¯,¦´¸ ¯¡>.´¡>¸|´¸ ¯_>`>´¸¸¦´¸ `¸>.´¸,¸:s´¸ _´¡. ¦´¸ !>¡..·´¸ .·¦
:¸.>¸´´¸ ¿¯¡:>´ !> :!.´ _¸>...´¸ !¸ .¯¡.¯¸. ´¸ > ¦ ¡÷, l¸| _¸. ¸<¦ .¸«¸]¡.´¸´¸ ¸:!¸¸>´¸
_¸· .¸«¸¦,¸,. ¦¡´.`,´¸.· _.> _¸.! , ´<¦ .¸:¸¸¯.!¸, ´<¦´¸ ¸ _¸.¯¸´¸ ¸¯¡1l¦ _,¸1¸..±l¦ ¸__¸

Maksudnya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum
keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
88
kerugiannya dan rumah-rumah usahakan, perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan
rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan
Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
keputusan-Nya. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasiq."
(Surah Al Taubah: Ayat 24)
Demikian juga tidak wajar sama sekali timbulnya rasa ragu dan syak wasangka mengenai
hakikat jahiliyah dan hakikat Islam di dalam hati para pendakwah Islam; begitu juga
mengenai ciri-ciri negara musuh dan dengan konsep negara Islam; sebab sering berlaku
kekeliruan mengenai ini. Setiap pendakwah mesti meyakinkan diri sendiri untuk ditanam
keyakinan kepada orang bahawa: tiada Islam di dalam negara yang tidak dikuasai oleh Islam
dan tidak berjalan di dalamnya syariat Allah dan tiada negara Islam selain daripada yang
dikuasai oleh Islam dalam segenap urusan pemerintahannya syariat Allah tiada negara Islam
kecuali negara yang menghayati Islam, yang berkuasa di dalamnya program dan undang-
undangnya. Perlu benar diyakinkan bahawa tiada alternatif bagi iman selain daripada kufur;
tiada alternatif lain bagi Islam selain daripada jahiliyyah dan tiada alternatif lain bagi
kebenaran melainkan kesesatan jua.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
89
BAB KEEMPAT BELAS

AMBIL ISLAM SELURUHNYA ATAU TINGGALKAN ISLAM SAMA SEKALI
Setiap sistem mempunyai falsafah dan gagasannya atau rancangannya tentang kehidupan.
Setiap sistem mempunyai masalah-masalah yang timbul dari penerapannya dan mempunyai
persoalan-persoalan yang sesuai dengan watak dan pengaruhnya di alam nyata. Demikian
pula setiap sistem mempunyai penyelesaian-penyelesaian untuk menghadapi persoalan dan
masalah yang timbul dari watak dan kaedahnya.
Fikiran logik yang sesungguhnya akan berpendapat: Siapa yang bermaksud meminta
pendapat dari suatu sistem tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, maka
sistem ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kenyataan hidup. Lalu setelah itu baru
dilihat apakah masalah-masalah itu masih ada atau menghilang, atau berubah bentuk dan
unsurnya (bahagiannya). Hanya pada saat inilah kita mungkin meminta pendapat dari sistem
ini mengenai persoalan-persoalan yang timbul, sewaktu pelaksanaannya.
Islam adalah satu sistem kemasyarakatan yang lengkap, yang segi-seginya saling
berjalinan dan saling mendukung. Sistem ini berbeza wataknya, gagasannya tentang
kehidupan dan cara-cara pelaksanaannya dari sistem-sistem Barat, dan dari sistem yang kita
pakai sekarang ini. Perbezaan ini adalah perbezaan pokok dan menyeluruh. Sudah pasti
bahawa sistem Islam itu tidak ikut serta dalam menimbulkan persoalan-persoalan yang
terdapat dalam masyarakat sekarang ini. Persoalan-persoalan itu timbul dari watak sistem-
sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat dan timbul kerana dijauhkannya Islam dari
lapangan kehidupan.
Tetapi yang aneh setelah itu, adalah bahawa Islam banyak sekali diminta pendapatnya
mengenai persoalan-persoalan itu. Islam diminta untuk mengemukakan penyelesaiannya. la
diminta untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah yang tidak ditimbulkannya, dan ia
tidak ikut serta dalam menimbulkannya. Hairan sekali kenapa Islam diminta pendapatnya
dalam suatu negara di mana sistem Islam itu tidak dilaksanakan, mengenai masalah-masalah
seperti "Wanita dan Parlimen", "Wanita dan Kerja", "Wanita dan Pergaulan Bebas", "Masalah
Seks Para Pemuda" dan lain-lain sebagainya. Orang-orang yang meminta agar Islam
mengeluarkan pendapatnya dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak suka kalau
Islam itu memerintah, malah mereka takut sekali untuk membayangkan saat kalau-kalau
pemerintahan Islam itu datang.
Yang lebih aneh lagi daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawapan-jawapan yang
diberikan oleh para ulama Islam, dan kesediaan mereka untuk ikut serta dengan para penanya
itu dalam perdebatan tentang pendapat Islam dan hukum Islam, dalam perincian-perincian
seperti itu, dalam membahas persoalan-persoalan seperti itu, dalam suatu negara yang tidak
diperintah oleh Islam dan sistem Islam tidak dilaksanakan.
Apakah urusan Islam sekarang ini dengan masuk tidaknya wanita ke dalam parlimen?
Apakah urusan Islam dengan masalah wanita dan laki-laki bergaul bebas atau tidak? Apakah
urusan Islam dengan masalah apakah wanita boleh bekerja di luar atau tidak? Apakah
hubungan Islam dengan suatu persoalan dari persoalan-persoalan yang dipunyai oleh sistem-
sistem yang dilaksanakan dalam masyarakat ini, yang tidak percaya kepada Islam, dan tidak
suka kepada pemerintahan Islam?
Kenapa masalah-masalah perincian ini diminta untuk disesuaikan dengan hukum Islam,
padahal sistem Islam itu sebagai keseluruhan diusir dari sistem kemasyarakatan, diusir dari
perundang-undangan negara dan diusir dari kehidupan bangsa?
Islam adalah suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi-bahagi. Jadi Islam dapat
diambil sebagai suatu keseluruhan dan dapat pula ditinggalkan sebagai suatu keseluruhan
Tetapi kalau Islam diminta untuk mengeluarkan pendapa dalam urusan yang kecil-kecil
sedangkan masalah-masalah itu sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah asas (pokok
atau dasar) yang besar-besar yang menjadi dasar kehidupan dan masyarakat, maka masalah-
masalah kecil seperti ini tidak boleh diterima oleh orang Islam, jangankan oleh seorang
ulama, untuk Islam.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
90
Jawapan yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta pendapat tentang suatu
persoalan perincian dari masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang
tidak percaya kepada agama Islam dan tidak mengakui hukum Islam, adalah seperti berikut:
Pertama-tama jadikan Islam memerintah seluruh kehidupan. Kemudian setelah itu baru
diminta pendapat Islam tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Islam itu sendiri,
bukan yang ditimbulkan oleh suatu sistem yang lain yang bertentangan dengan Islam.
Islam mendidik manusia dengan suatu pendidikan tertentu, dan memerintah manusia
dengan suatu hukum tertentu, mengatur masalah-masalah mereka atas dasar-dasar tertentu,
menciptakan unsur-unsur kemasyarakatan perekonomian dan perasaan tertentu. Jadi pertama-
tama:
Laksanakanlah Islam itu sebagai suatu keseluruhan dalam sistem hukum dan
pemerintahan, dalam dasar-dasar perundangan-undangan dan dalam prinsip
pendidikan. Setelah itu, kita dapat melihat apakah masalah-masalah yang ditanyakan itu
masih ada dalam masyarakat, atau menghilang dengan sendirinya. Tetapi sebelum hal ini
dilakukan, apa hubungan Islam dengannya, dengan semua masalah yang tidak akan pernah
dikenal oleh suatu masyarakat Islam yang benar?
Ciptakanlah masyarakat Islam yang diperintah oleh hukum Islam dan prinsip-
prinsip Islam, didiklah wanita dan laki-laki dengan pendidikan Islam yang
sesungguhnya, di rumah, di sekolah, dalam masyarakat, dan ciptakanlah jaminan-
jaminan kehidupan yang telah ditentukan oleh Islam untuk semua orang,
laksanakanlah keadilan Islam yang telah diwajibkannya untuk semua orang. Baru
setelah ini kita bertanya kepada para wanita: Apakah ia masih ingin untuk ikut dalam
parlimen, atau ia merasa tidak perlu lagi untuk mencuba masuk parlimen itu kerana jaminan-
jaminan yang ada telah cukup? Tanyakan kepada wanita-wanita itu: Apakah ia masih ingin
untuk bekerja di pejabat-pejabat pemerintah? Ia tidak akan ingin bekerja, kerana kepentingan-
kepentingan kehidupannya tidak memerlukannya lagi. Tanyakanlah kepadanya: Apakah ia
ingin untuk bergaul bebas dengan laki-laki, untuk menghias diri dan memperlihatkan
bahagian-bahagian badan, atau apakah pendidikannya di waktu itu akan memeliharanya dari
naluri-naluri kebinatangan, dari hawa nafsu kebinatangan, dan perasaannya akan menyerunya
untuk bertindak dengan penuh tata kesopanan, kerana ia merasa malu kepada Allah?
Pada saat-saat tertentu ada orang-orang yang bertanya: Apakah kita akan memotong
tangan ribuan pencuri setiap tahun demi untuk melaksanakan hukum Allah?
Orang-orang ini juga melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan orang-orang yang
menjawabnya dengan fiqh Islam, telah melakukan dua macam kesalahan sekaligus.
Ribuan pencuri yang terdapat setiap tahun bukanlah akibat dari masyarakat Islam, dan
juga bukan dari sistem Islam. Ia merupakan hasil dari suatu masyarakat lain yang telah
mengusir Islam dari kehidupannya, dan melaksanakan suatu sistem kemasyarakatan lain yang
tidak dikenal oleh Islam. Para pencuri itu adalah hasil dari suatu masyarakat yang
membolehkan adanya orang-orang yang lapar dan miskin, tanpa mengemukakan penyelesaian
dari masalah yang mereka hadapi, suatu masyarakat yang tidak menyediakan makanan yang
cukup untuk jutaan orang, tidak mendidik jiwa kemanusiaan, dan tidak menghubungkan
seluruh kehidupan dengan Allah dan juga tidak dengan syariat Allah.
Sedangkan masyarakat Islam adalah suatu masyarakat lain: suatu masyarakat di mana
setiap orang di dalamnya dijamin rezekinya, baik yang bekerja atau yang menganggur, baik
yang kuat mahupun yang lemah, baik yang sehati mahupun yang sakit. Suatu masyarakat
yang setiap tahunnya mengambil pukul rata seperduapuluh dari modal, bukan dari
keuntungan, untuk kepentingan perbendaharaan negara. Dan setelah itu diambilnya lagi tanpa
ikatan dan tanpa syarat, semua wang yang diperlukan oleh negara untuk memelihara
masyarakat dari penyakit-penyakit.
Jadi laksanakanlah sistem itu terlebih dahulu. Setelah itu baru lihat, masih berapa
orangkah yang masih memerlukan pertolongan. Berapa orang pencurikah yang masih mahu
melakukan pencurian, sedangkan perutnya dipenuhi oleh makanan dan hatinya dipenuhi oleh
keimanan.
Demikian pula ada di antara orang yang bertanya kepada anda tentang masalah seks
(nafsu kejantinaan) di kalangan pemuda, jikalau mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
91
Orang-orang ini melihat kehidupan pemuda-pemuda yang hidup dalam suatu masyarakat
yang bukan Islam. Segala yang terdapat di sana merangsang naluri (keinginan) mereka.
Segala yang terdapat di sana membangkitkan syahwat mereka. Lalu mereka meminta
pendapat Islam tentang masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda itu.
Dalam masyarakat Islam tidak terdapat pemudi-pemudi yang berbaju singkat atau
bertelanjang, wanita-wanita yang suka menggoda orang lain atau digoda, yang berkeliaran di
setiap tempat, menyebarluaskan fitnah dan kekacauan, dan semuanya itu untuk keuntungan
syaitan. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat gambar-gambar telanjang, filem-filem cabul
dan nyanyian-nyanyian cabul, seperti filem-filem dan nyanyi-nyanyian Abdul Wahab dan
kuncu-kuncunya. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat akhbar yang menyiarkan gambar
telanjang, kata-kata yang cabul atau lucah dan jenaka yang cabul, yang dijumpai di setiap
tempat. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat minum-minuman keras yang mendorong
manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sopan, yang dapat menghilangkan kehendak dan
pemikirannya. Akhirnya masyarakat Islam itu akan mempersiapkan pemuda untuk dapat
hidup bersuami-isteri dengan cepat, kerana perbendaharaan negara akan membantu orang-
orang yang ingin hidup baik dalam sebuah rumah tangga.
Jadi kalau anda ingin memperoleh gambaran pendapat Islam tentang masalah kejantinaan
dalam kalangan pemuda, maka pertama-tama laksanakanlah sistem Islam secara keseluruhan.
Baru setelah itu dilihat, bukan sebelumnya, apakah para pemuda masih mempunyai masalah
di bidang seks atau tidak.
Saya menganggap semua permintaan pendapat yang diajukan kepada Islam mengenai
suatu persoalan yang tidak ditimbuikan oleh sistem Islam, pada waktu itu Islam diusir dari
segala bidang kehidupan, saya menganggap semuanya ini sebagai mempermain-mainkan
Islam dan memperolok-olokkan Islam. Dan saya juga berpendapat bahawa jawapan yang
diberikan kepada pertanyaan seperti itu sama dengan ikut serta dalam memperolok-olokkan
Islam yang dilakukan oleh para ahli memberikan fatwa.
Orang-orang yang berteriak-teriak sekarang ini, menuntut agar wanita jangan diberi hak
untuk memilih dan dipilih, atas nama Islam, atau melarangnya untuk bekerja atas nama Islam,
atau memanjangkan bajunya atau lengan bajunya atas nama Islam, maka saya minta maaf
kalau saya katakan, walaupun saya amat memuliakan maksud-maksud baik dari orang-orang
yang mengatakannya: Mereka itu telah menjadikan Islam benda olok-olok dan sesuatu yang
mentertawakan, kerana mereka membatasi semua persoalan dalam perincian-perincian seperti
ini.
Segala bentuk keupayaan dan tenaga mereka itu harus diarahkan kepada pelaksanaan
sistem Islam dan hukum Islam dalam segala segi kehidupan. Mereka seharusnya menuntut
agar Islam itu menguasai sistem masyarakat dan undang-undang antarabangsa. Pendidikan
Islam itu harus menguasai sekolah, rumahtangga, dan masyarakat. Islam harus diambil
sebagai suatu keseluruhan dan dibiarkan untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupan
sebagai suatu keseluruhan. Inilah yang lebih sesuai untuk kehormatan Islam dan kehormatan
orang-orang yang menyeru kepada Islam.
Ini kalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. Kalau mereka benar-
benar ikhlas dalam berdakwah Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah membuat keributan
dalam keadaan aman tidak memikul bebanan (risiko) sedikitpun, maka ini adalah persoalan
lain, yang saya ingin agar sekurang-kurangnya sebahagian dari badan-badan dan kelompok-
kelompok harus jangan terlibat di dalamnya.
(Diterjemahkan dari buku Al-Syahid Sayyid Qutb yang bertajuk "Dirasah Al-Islamiyyah").
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
92
BAB KELIMA BELAS

MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM
Apabila terbukti bahawa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia daripada
bahaya yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan materialisme yang amat meluas, maka
Islam sahaja yang dapat memberi manusia suatu sistem yang sesuai dengan kejadian dan
keperluan hakikinya; Islam sahaja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah penciptaan
kebendaannya dengan langkah-langkah kemuliaan rohaninya; Islamlah sahaja yang sanggup
mewujudkan satu sistem yang realistik dalam kehidupan manusia, sehingga dapat diwujudkan
suatu keseragaman yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya pada sepanjang
sejarah, selain daripada di bawah naungan Islam itu sendiri.
Apabila semuanya itu telah terbukti, maka jelaslah, betapa besarnya jenayah yang
dilakukan terhadap seluruh manusia oleh mereka yang melakukan kekejaman terhadap tokoh-
tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di mana-mana — terutamanya Mr. Dulles
yang berteriak, mencari-cari sistem yang seperti ini; mereka yang menggerakkan seluruh
kekuatannya untuk menghancurkan setiap pertanda yang membuktikan kemunculan sistem
Islam, dan mengaburinya supaya tidak diketahui oleh manusia, yang sedang mengharapkan
kelahiran penyelamat; mereka yang memburuk-burukkan Islam dengan berbagai tipu daya,
pura-pura dan pembohongan!
Ini adalah satu perbuatan jenayah yang kejam, yang dilakukan terhadap seluruh umat
manusia. Manusia yang malang dan sedang ditimpa bencana, yang disebabkan oleh
kebudayaan yang bertentangan dengan fitrah dan keperluan hakiki manusia, seperti yang
dinyatakan oleh tokoh antarabangsa yang terkenal itu. Mereka diancam oleh kejayaan falsafah
materialisme menguasai kemanusiaan, seperti yang dinyatakan oleh Mr. Dulles. Manusia
yang diseret ke jurang kehancuran, diikat dengan rantai kebudayaan materialisme yang
mempesona. Setiap hari manusia semakin hampir dengan jurang yang menakutkannya. Yang
dapat menolongnya hanyalah agama ini, agama yang sedang diperangi oleh musuh manusia,
di setiap tempat di dunia ini dengan segala macam rencana, konsep dan cara.
Tetapi tindakan memerangi Islam dengan berbagai cara yang melampau itu tidak
akan dapat melunturkan keyakinan kami yang mutlaq bahawa masa depan adalah di
tangan Islam.
Islam telah membuktikan kesanggupannya mempertahankan diri dari sebarang tindakan
ganas yang lebih kejam dan lebih keras di sepanjang hayatnya, seperti tindakan kejam yang
dilakukan ke atas tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di setiap tempat.
Islam telah berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan telah
mencapai kejayaan dan kini terus kekal. Islam terus kekal dalam keperibadian masyarakat
dan negara yang pernah dilindunginya, sedangkan Islam pada waktu itu tidak bersenjata
sama sekali.
Islam telah menyelamatkan tanah airnya di Timur dari serangan bangsa Tartar dan dari
serangan-serangan Kaum Salib. Kalaulah Kaum Salib di Timur berjaya seperti kejayaannya
yang dicapai di Sepanyol pada masa dulu atau seperti Kaum Yahudi yang telah berjaya di
Palestin pada masa kini, tentulah tidak ada lagi nasionalisme Arab, tidak ada lagi bangsa dan
negara Arab Sepanyol pada masa dulu dan Palestin pada masa sekarang kedua-duanya
menjadi saksi bahawa kalaulah Islam telah diusir dari satu negeri tentunya bahasa dan
nasionalisme di sana akan hilang, setelah tunjangnya dibongkar sama sekali.
Kaum Mamluk yang telah menyelamatkan daerah itu dari serangan Tartar bukanlah
bangsa Arab tetapi salah satu suku bangsa Tartar. Namun mereka sanggup bertahan di depan
serangan anak bangsanya sendiri, demi untuk mempertahankan Islam, kerana mereka adalah
Kaum Muslimin. Mereka bertahan dengan mengambil inspirasi dari aqidah Islam dan dengan
kepimpinan jiwa Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah, sebagai pemimpin pembinaan
jiwa dan pejuang di baris hadapan.
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
93
Salehuddin Al-Ayyubi telah menyelamatkan daerah itu dari kehancuran Arabisme,
bangsa Arab dan bahasa Arab, padahal dia adalah kearaban daerah itu dan bahasanya, pada
waktu dia menyelamatkan keislaman daerah itu dari serangan Kaum Salib. Islam yang ada di
dalam hati noraninya yang telah memerangi Kaum Salib, seperti Islam yang ada di dalam hati
Al-Zahir Bibrars dan Al-Muzaffar Quts dan Al-Malik Al-Nasir dalam memerangi Kaum
Tartar yang biadab.
Islam telah berjuang di Algeria selama seratus lima puluh tahun. Islam telah
menyebabkan Arabisme terus merebak di sana. Bahkan pada waktu nilai-nilai utama yang
terlambang dalam bahasa dan kebudayaan telah hancur; pada waktu Perancis menganggap
bahasa Arab sebagai bahasa asing dan melarang orang menyebarkannya melalui pengajaran;
pada waktu itu hanya Islam yang masih teguh dalam hati setiap penduduknya; lalu mereka
bangkit memerangi bangsa penakluk yang akhirnya mereka beroleh kemenangan. Islam tidak
pernah menundukkan kepalanya kepada mereka, kerana mereka itu Kaum Salib yang menjadi
musuhnya. Dengan ini sahaja, jiwa antimusuh terus membara di Algeria kemudian
dimarakkan sekali lagi oleh 'Abdul Hamid bin Badis lalu apinya menjulang sekali lagi.
Inilah hakikat yang hendak dihapuskan oleh golongan pelampau dan penyesat, sebagai
hakikat yang telah diketahui oleh orang Perancis dan Kaum Salib, kerana mereka adalah
Kaum Salib.
Mereka percaya bahawa Islam, dengan semangat yang tinggi dalam menentang musuh,
akan menghalang perjalanan mereka di Algeria. Oleh itu mereka mengisytiharkan
peperangan terhadap Kaum Muslimin, bukan terhadap bangsa Arab dan bukan pula terhadap
orang-orang Algeria.
Dalam revolusi besar Mahdi, Islam telah mempelopori rakyat Sudan untuk bangkit
menentang pendudukan Inggeris di Lembah Nil bahagian Utara, iaitu Mesir dan di bahagian
Selatan, iaitu Sudan. Kalau kita lihat kembali pernyataan-pernyataan Mahdi yang agung itu
dan surat-surat Uthman Daqnah kepada Kitchner, Cromer dan Taufiq kita dapat melihat
ketokohan dan keagungan peribadi seorang pejuang Islam yang tulen.
Islam telah bertempur di Cyrenaica dan Tripoli dalam menghadapi serangan Itali. Di
pusat-pusat gerakan Sanusi dan markas mereka, timbullah bibit penentangan itu. Dari sanalah
bersumbernya perjuangan Umar Al-Mukhtar yang gigih dan penuh semangat kepahlawanan.
Pemberontakan yang pertama di Morocco adalah terpancar dari jiwa Islam. Zahir Al-
Barbari (Barber Law) iaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Perancis pada tahun 1931
untuk mengembalikan suku-suku Barbar kepada faham animisme di sana dan memisahkan
mereka dari syariat Islam adalah merupakan cetusan api yang membakar semangat
perjuangan Morocco dalam menentang orang-orang Perancis.
Islam berjuang tanpa senjata, kerana faktor kekuatannya tersembunyi di sebalik
hakikatnya yang unggul, dalam kesederhanaan, kejelasan dan kelengkapannya, dalam
keserasiannya dengan fitrah manusia dan dalam kesanggupannya memenuhi keperluannya
yang hakiki. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik penentangannya terhadap penghambaan
diri terhadap manusia dan memilih penghambaan diri terhadap Allah, Tuhan sekalian hamba.
Kekuatan itu terletak di sebalik dasar tidak menerima pemberian selain daripada Allah
dan menolak sebarang tindakan untuk tunduk kepada sesiapa pun selain kepadaNya.
Kekuatan itu tersembunyi di sebalik tindakannya melindungi penganut-penganutnya dari
ditimpa oleh sebarang pancaroba dan melindunginya dari sebarang kuasa yang tidak
berperikemanusiaan. Oleh itu ketewasan rohani tidak akan terjadi, selama Islam masih hidup
dengan subur di dalam hati norani manusia, walaupun pada beberapa ketika mereka
mengalami kekalahan zahir.
Oleh kerana musuh-musuh Islam menyedari ciri-ciri Islam yang istimewa itu maka
mereka bangun menentangnya dengan beberapa taktik dan teknik kotor seperti penindasan,
tipu helah dan penaklukan.
Oleh kerana itu juga mereka ingin menukarnya dengan nilai-nilai dan konsep-konsep
yang lain, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan yang sengit. Dengan
demikian Zionisme sedunia, Kaum Salib sedunia dan imperialisme antara bangsa diharapkan
akan merasa lega.
Sesungguhnya ciri-ciri khas Islam yang kukuh inilah yang menyebabkan musuh-
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
94
musuhnya begitu bernafsu untuk menelan tanahair Islam. Inilah sebenarnya hakikat
perjuangan dan inilah tujuan mereka yang utama.
Tetapi, meskipun kedapatan keadaan yang sedemikian, namun masa depan tetap di
tangan Islam.
Berdasarkan hakikat sistem hidup Islam dan berdasarkan keperluan manusia kepada
sistem itu, kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goncang iaitu bahawa masa depan
adalah di tangan agama ini, bahawa ia mempunyai peranan yang perlu dilaksanakan di bumi
ini — sama ada ia disukai oleh musuh-musuhnya atau tidak; bahawa peranan ini tidak dapat
dilakukan oleh kepercayaan atau sistem yang lain; bahawa seluruh manusia tidak boleh
mengabaikannya begitu lama seperti yang kami tegaskan di bahagian permulaan buku ini.
Kami tidak berhajat untuk melanjutkan perbincangan mengenai hakikat ini. Di sini
cukuplah kalau kami mengemukakan satu gambaran kenyataan sejarah Islam yang barangkali
paling sesuai untuk tujuan tersebut.
Pada waktu Suraqah bin Malik memburu Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam yang
ditemani oleh Abu Bakar radiyallahu'anhu perjalanan berhijrah ke Madinah yang tidak
diketahui oleh orang Quraisy, setiap kali Suraqah mendekati orang yang diburunya, kudanya
tersungkur. Ia mencuba lagi, kerana ingin akan hadiah yang amat menarik hati yang
ditawarkan oleh orang Quraisy kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah dan
sahabatnya atau memberi kabar beritanya. Pada waktu Suraqah sudah putus asa dan berhasrat
untuk kembali, dan ia telah berjanji hendak merahsiakan perihal kedua-duanya, Rasulullah
Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda: (maksudnya) Hai Suraqah! Inginkah engkau
memperolehi kalung Raja Parsi? Nabi berjanji akan memberinya kalung Syahinsyah Parsi
(Raja segala Raja).
Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam fikiran Suraqah mengenai
tawaran yang aneh yang dibuat oleh Rasulullah yang hanya ditemani oleh sahabatnya Abu
Bakar yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya, kerana dia juga sebagai orang yang
berhijrah secara sulit.
Tetapi Rasulullah tahu kebenaran yang dibawanya, sebagaimana ia mengetahui kebatilan
orang-orang Jahiliyyah pada masa itu. Ia pasti kebenaran akan dapat mengatasi kebatilan.
Tidak mungkin ada kebenaran dengan bentuknya yang tertentu dan kebatilan dengan
bentuknya yang lain pula, lalu tidak terjadi apa-apa.
Pohon yang tua itu (Jahiliyyah) telah rosak seluruh akar-umbinya dan tidak dapat
menerima air dan baja. Semua bahagian pokok itu telah rosak, sebagai tanda ia mesti akan
mati. Benih yang baik yang ditangannya (Rasulullah) adalah benih yang wajar untuk ditanam
dan untuk tumbuh. Keyakinannya terhadap hal ini tidak dapat digoncang lagi.
Sekarang kita berada di dalam suasana yang seperti ini, dengan segala suasana yang
mengelilinginya dan dengan segala tanda-tandanya, dengan kejahilannya yang ada di
sekeliling kita. Oleh itu kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi keadaan yang pasti akan
terjadi; keadaan yang telah diberi tanda-tandanya oleh segala-galanya yang ada di sekeliling
kita, meskipun banyak kenyataan yang cuba mempesonakan kita. Keperluan manusia
terhadap sistem ini tidak kurang utamanya jika dibandingkan dengan keperluan mereka pada
masa lalu. Pentingnya sistem ini pada masa kini sama dengan pentingnya pada masa lalu, jika
dibandingkan dengan seluruh sistem yang dimiliki oleh manusia.
Oleh itu kita perlu yakin bahawa apa yang pernah terjadi dalam satu suasana, pasti akan
terjadi dalam suasana yang serupa. Kita tidak perlu bimbang lantaran adanya perkembangan
di sekeliling kita, yang berupa tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh pejuang
kebangkitan Islam di setiap tempat dan lantaran menyedari akan luasnya daerah yang dikuasai
oleh kebudayaan materialisme. Sesungguhnya yang menentukan kejayaan dalam persoalan ini
bukanlah kehebatan yang batil dan bukanlah kekuatan tekanan yang ditujukan kepada Islam.
Yang menentukan dalam persoalan ini adalah kekuatan kebenaran, dan kesanggupannya
untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tindakan, tekanan dan tentangan.
Kita tidaklah bersendirian, kerana kita mempunyai kekuatan fitrah; fitrah alam semesta
dan fitrah manusia. Ia merupakan simpanan tenaga yang banyak dan besar, lebih besar
daripada setiap kebudayaan yang lahir untuk menetang fitrah. Kalau fitrah telah berlawanan
MANHAJ HIDUP MUSLIM
www.dakwah.info
95
dengan kebudayaan, maka fitrahlah yang akan menang, sama ada perlawanan itu lama atau
sekejap.
Ada suatu hal yang harus kita perhitungkan. Kita menghadapi perjuangan yang pahit,
sukar dan lama, demi untuk membebaskan fitrah dari runtuhan berbagai kepalsuan yang
menimbusi fitrah itu dan untuk meletakkan fitrah di atas segala-galanya.
Untuk satu perjuangan yang pahit kami perlu membuat persediaan dalam tempoh yang
lama.
Kita perlu meningkatkan diri kita ke peringkat yang setara dengan kemahuan Islam. Kita
perlu meningkatkan ibadah kita semata-mata kerana Allah. Sesungguhnya kita masih belum
mengenal Allah dengan sebenar-benarnya selagi kita tidak menyembahnya dengan sebenar-
benarnya.
Kita perlu meningkatkan kesedaran kita terhadap keadaan sekitar dan meningkatkan
kefahaman kita terhadap berbagai teknik dan taktik masa kini.
Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang peradaban dan kebudayaan masa kini
dan mempraktikkan peradaban dan kebudayaan itu dengan tujuan untuk menguji dan
memilih. Kita tidak akan dapat menentukan sesuatu yang patut kita ambil dan sesuatu yang
patut kita tinggalkan, melainkan setelah kita dapat menguasainya dengan pengetahuan dan
pengalaman. Dari pengetahuan dan pengalaman kita akan mempunyai kuasa untuk membuat
pilihan.
Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat kehidupan manusia dan
keperluannya yang hakiki yang sentiasa berubah-ubah. Kita tolak apa yang patut ditolak dari
kebudayaan itu dan kita ambil apa yang patut kita ambil, berdasarkan pengalaman; kita akan
hidup dengan kebudayaan itu, setaraf dengan pengalaman kita.
Ini adalah perjuangan yang pahit, perjuangan yang panjang . . . tetapi merupakan
perjuangan yang jelas .... perjuangan yang tulen.
Dan Allah bersama-sama kita. Allah berkuasa untuk melaksanakan urusanNya, tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.
Sadaqa' Llahu'l ‘Azim.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

www.dakwah.info

2

MANHAJ HIDUP MUSLIM

DAFTAR ISI KANDUNGAN KANDUNGAN Muka surat

Kata Pengantar ......................................................................... 3 Muqaddimah ............................................................................ 4 BAB PERTAMA Pentingnya pengetahuan bagi seorang Muslim ........................ 6 BAB KEDUA Perbezaan di antara seorang Muslim dengan seorang Kafir …..10 BAB KETIGA Masalah-masalah yang wajib direnungkan............................. 15 BAB KEEMPAT Makna Kalimah Tayyibah ..................................................... 20 BAB KELIMA Kalimah Tayyibah dan Kalimah Khabithah .......................... 26 BAB KEENAM Tujuan beriman kepada Kalimah Tayyibah .......................... 32 BAB KETUJUH Siapakah yang digelar Muslim? ............................................. 36 BAB KELAPAN Ujian Keimanan ..................................................................... 44 BAB KESEMBILAN Ciri-ciri Islam yang sebenarnya.............................................. 49 BAB KESEPULUH Apakah tujuan patuh kepada Allah ...................................... 54 BAB KESEBELAS Perbezaan antara Din dan Syari'ah ...................................... 59 BAB KEDUABELAS La Ilaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim ............................. 66 BAB KETIGABELAS Rupabangsa Muslim dan 'Aqidahnya ................................... 77 BAB KEEMPATBELAS Ambil Islam seluruhnya atau tinggalkan Islam sama sekali… 90 BAB KELIMABELAS Masa depan di tangan Islam ................................................. 93

www.dakwah.info

3

Pengakuan sebagai Muslim tidak mendatangkan sebarang erti kepada seseorang seandainya kepercayaannya.dakwah. keselamatan dan kemulian hidup mereka. dengan rahmat kemurahan Allah buku ini dapat diterbitkan. akhlaqnya budiperangainya dan 'amal kerjanya sama seperti orang bukan Islam. www.MANHAJ HIDUP MUSLIM Kata Pengantar Dari Penerbit Alhamdulillah. Setiap insan yang mengaku dirinya sebagai Muslim wajib mengetahui syarat-syarat yang diperlukan bagi membolehkan dirinya diterima di sisi Allah sebagai ummat Islam. Usaha menerbitkan buku ini kami lakukan kerana kandungannya merupakan keperluan asas dalam rangka memahami Islam dan ajarannya. Orang yang digelar Muslim itu mempunyai identitinya tersendiri dan mereka mempunyai panduan yang tersendiri pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menjamin kejayaan. keimanannya. Buku ini Insya Allah akan menjelaskan secara terperinci makna dan pengertian Iman.info 4 . Islam dan Muslim. Memandangkan kandungannya yang sungguh baik kami berharap buku ini bukan sahaja menjadi bahan bacaan para penuntut yang ingin mendalami kefahamannya tentang Islam malah ia akan digunakan dalam kumpulan-kumpulan perbincangan (usrah) yang sejak akhir-akhir ini menjadi satu intitusi tarbiyyah yang berkesan.

Sebaliknya dengan iqrar itu ia telah mengisytiharkan bahawa kepada Allahlah ia meng'abdikan diri dalam keseluruhan hidupnya: begitu juga dengan peraturan dan undang-undang hidupnya di mana hanya undang-undang dan peraturan yang datang dari Allah dan RasulNya sahaja yang layak menjadi panduan dan pegangan hidupnya. Adalah menjadi satu kecacatan yang amat besar dan dapat dikatakan keganjilan yang sungguh aneh apabila seseorang yang digelar Muslim tidak memahami konsep atau tasawwur Kalimah Syahadatain yang diucapkannya sebagai pengakuannya menerima ajaran Islam sebagai agamanya dan mengaku pula dirinya bergabung dengan kelompok ummat manusia yang digelar Muslim. Bukanlah iman itu dengan berangan-angan.MANHAJ HIDUP MUSLIM Muqaddimah Risalah yang bertajuk "Lailaha IllAllah: Manhaj Hidup Muslim" ini sudah memberi gambaran bahawa kandungan-nya khusus membincangkan hubungan kalimah Lailaha IllAllah dengan perjalanan hidup mereka yang digelar Muslim. Allahlah Tuhan Yang Maha Sempurna sifat ketuhananNya dan suci Ia dari sebarang kecacatan dan kerendahan yang terdapat pada makhluk. Lafaz tersebut merupakan satu iqrar dan pengisytiharan bahawa dirinya telah keluar dari sebarang bentuk perhambaan sesama makhluk dalam apa jua bentuk sekalipun. Baginda SAW bersabda: www. pemiliknya dan Dialah yang mentadbir seluruh 'alam ini. seseorang Muslim itu wajib memahami Kalimah Syahadah yang dilafazkannya. Sebelum membincangkan pokok-pokok Islam yang lainnya sebagai manifestasi dari kefahaman dan keyakinan dari kalimah syahadah. Pegangan dan kepatuhan ini adalah manifestasi dari pengakuan tauhidnya bahawa Allahlah mencipta 'alam ini. Kenyataan ini dapat ditegaskan berdasarkan kepada sebuah hadith Nabi SAW yang mulia. Oleh yang demikian bagi seorang Muslim sudah semestinya pengakuan Syahadahnya diikuti dengan 'amalan yang menyempurnakan tuntutan iqrarnya itu.info 5 .dakwah. Tanpa kefahaman dan 'amalan di atas ia tidak berhak sama sekali mengaku dirinya sebagai Muslim apalagi sebagai Mu'min kerana iqrar yang dilafazkan itu adalah iqrar palsu yang tidak ada makna dan isinya. Mengaku kesempurnaan dan ketinggian sifat-sifat Allah bermakna mengaku kesempurnaan dan kemulian undang-undang dan peraturan ciptaanNya. Ya. Dalam sebuah hadith Rasulullah yang lain. memang tidak syak lagi kita merasa berkewajipan menjelaskan secara terperinci pengertian kalimah syahadah setepattepatnya untuk kefahaman seluruh ummat Islam. bukan juga dengan perhiasan tetapi ia adalah sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan 'amal. kerana itulah kewajipan paling awal yang wajib kita dahulukan. Sesungguhnya Kalimah Syahadatain yang wajib dilafazkan oleh setiap Muslim itu mempunyai makna dan kesan yang amat mendalam bagi kehidupan seorang Muslim.

dan dikuatkan dengan iqrar dengan lidah serta dibuktikan dengan 'amalan-'amalan dan perbuatan yang dituntut oleh kalimah itu. Al-Syahid Sayyid Qutb dan Al-Ustaz Abu A'la Al-Maududi yang kami kutip dari beberapa buah buku tokoh-tokoh ini. Saya percaya. di mana sebelas bab yang pertama dari buku ini adalah dari tulisan Al-Ustaz Maududi manakala yang selebihnya adalah tulisan Al-Ustaz Al-Syahid Sayyid Qutb. Kedua-dua hadith yang mulia ini membuktikan bahawa Iman itu adalah hasil pengakuan kebenaran di dalam hati.dakwah.info 6 .MANHAJ HIDUP MUSLIM Maksudnya: Iman itu ialah pengenalan (pengakuan) dengan hati. Penyusun dan penyunting Hafid Muhammad 'Uthman 14hb. www. InsyaAllah bab berikut ini kami susunkan beberapa tulisan dua tokoh besar gerakan Islam. 1984. ucapan dengan lidah dan 'amalan dengan anggota badan. Desember. Dengan penerangan-penerangan dan kupasan-kupasan yang tegas dan mudah difahami ini para pembaca akan dapat melihat dengan jelas hubungan di antara 'aqidah dengan syari'at dan 'ibadat yang merupakan dasar dan intisari yang paling penting dalam ajaran Islam. Buku ini mengandungi lima belas bab semuanya. InsyaAllah perbincangan dan kupasan yang dikemukan dalam risalah ini akan memberi manfaat yang amat besar kepada para pembaca sekelian khususnya para pelajar yang belum lagi mendalami tasawwur Islam dan hubungannya dengan 'aqidah.

adalah dengan cara menunjukkan sikap sebagai pengikut-pengikut Rasulullah SAW yang tulus dan setia. (Surah Al-Maidah: Ayat 3). Seseorang yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya.. Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai kurniaanNya yang terbesar yang diberikanNya kepada hamba-hambaNya.info 7 . Seorang Muslim akan senantiasa bersyukur kepada Allah.". maka satu-satunya cara untuk memperlihatkan rasa terima kasih kita kepadaNya adalah dengan menjadi orang Muslim yang benar. APAKAH MUSLIM ITU NAMA SUATU KELOMPOK BANGSA MANUSIA? www. dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku. KEWAJIBAN KITA ATAS KURNIAAN YANG KITA TERIMA Adalah merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan kewajipan terhadap Allah. mungkin anda akan bertanya: Apakah kewajipan yang harus kita laksanakan kepada Allah yang telah memberikan kurnianya kepada kita? Jawabnya adalah bahawa kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok ummat Muhammad SAW. telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu. Kerana Allah telah memasukkan kita ke dalam kelompok masyarakat Muslim. saya akan menerangkan masalah yang sangat penting. Tidak ada cara lain bagi kita untuk menyatakan terima kasih kepada Allah atas kurniaanNya yang sangat besar itu. Pada hari ini. Sedangkan untuk khutbah kali ini. akan sebanding besarnya dengan kurniaan yang diberikanNya kepada kita. sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: … … ". LANGKAH PERTAMA UNTUK MENJADI MUSLIM Selanjutnya.. Bila kita tidak menyatakan rasa syukur kita dengan cara demikian. yang dapat dianggap sebagai langkah yang paling awal dalam tindakan untuk menjadi seorang Muslim.dakwah.. kerana nikmat yang telah diberikanNya kepada kita. maka hukuman atas sikap kita yang tidak tahu berterima kasih itu. dan telah Ku-redhai Islam itu agama bagimu. yang telah memasukkannya ke dalam kelompok ummat Muhammad Rasulullah SAW. dan yang telah memberikan kepadanya kurniaan Islam.. Semoga Allah menghindarkan diri kita dari hukuman demikian itu! Amin. anda mungkin akan bertanya: Bagaimana seseorang boleh menjadi seorang Muslim dalam erti yang sebenarnya? Jawab dari pertanyaan ini memerlukan penjelasan sewajarnya dan saya akan menjelaskan penjelasan itu dalam khutbah-khutbah saya pada harihari Juma'at yang akan datang.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB SATU PENTINGNYA PENGETAHUAN BAGI SEORANG MUSLIM ISLAM SEBAGAI KURNIAAN ALLAH YANG TERBESAR Saudara-saudara seiman yang berbahagia! Setiap Muslim nescaya meyakini sepenuhnya bahawa kurniaan Allah yang terbesar di dunia ini adalah agama Islam. Sekarang. Dan manusia yang tidak melaksanakan kewajipannya kepada Tuhan adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. ia adalah seorang yang tidak tahu berterima kasih. maka bukti terima kasih yang paling baik yang dapat kita persembahkan kepada Allah atas kurniaNya yang besar itu.

Na'udzu billah min dzalik. Islam adalah sebutan terhadap pengetahuan dan tindakan mempraktikkan pengetahuan tersebut. ERTI MENERIMA ISLAM Marilah kita teruskan perbincangan kita. Tadi telah dikatakan bahawa seseorang dapat menjadi seorang Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. tetapi ia adalah suatu harta yang harus anda peroleh dengan usaha. atau seperti seseorang yang mengucapkan ungkapanungkapan berbahasa 'Arab. atau seorang bangsawan. Seseorang tidak boleh disebut Muslim kerana alasan-alasan yang tersebut di atas. walaupun ia tidak memiliki pengetahuan apapun kerana ia lahir sebagai bangsawan maka ia akan tetap disebut seorang bangsawan sampai akhir hayatnya. dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan berikut. ia bukanlah seorang Muslim. Anda pasti akan mengatakan bahawa erti menerima Islam adalah bahawa seseorang wajib dengan penuh kesedaran dan kesengajaan menerima apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. walaupun ia anak seorang 'alim atau anak seorang Pathan". dan barangsiapa yang tidak berbuat demikian. bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. seorang yang lahir di tengah-tengah keluarga Muslim akan dikeluarkan dari masyarakat Muslim kalau ia melepaskan Islam sebagai agamanya. yang anda nikmati itu. atau seorang Inggeris akan termasuk dalam kelompok masyarakat Muslim kalau ia menerima Islam sebagai agamanya. maka ia akan dicabut dari anda. atau yang anda setujui. maka secara otomatis ia berhenti menjadi Muslim. Sebaliknya. atau seorang anak dari kasta Brahman lahir sebagai seorang Brahman.info 8 . dan bertindak sesuai dengan ajaran tersebut. Pasti anda menjawab: "Tidak". Barangsiapa yang berbuat demikian. seperti Seorang Inggeris disebut Inggeris kerana lahir di tengah-lengah masyarakat Inggeris? Bagaimana jawapan anda terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas ini? Saya kira— bahkan saya yakin — anda akan menjawab: "Tidak. layak disebut seorang Muslim? Sekarang tentu anda dapat menjawab pertanyaan di atas. itulah jawapan yang akan anda berikan. apa ertinya menerima Islam itu? Apakah ini bererti bahawa siapapun yang mengucapkan "Saya adalah seorang Muslim atau saya telah menerima Islam" secara otomatis menjadi seorang Muslim? Apakah ini bererti seperti seorang penganut Brahman yang mengucapkan mantra-mantra berbahasa Sanskrit. Seorang yang beragama Hindu.dakwah. maka ia adalah seorang Muslim. Kalau ia melepaskan agama Islam. tetapi kerana pengetahuan. Masalahnya adalah. Seseorang tidak disebut seorang Muslim kerana ia tergolong dalam suatu kelompok bangsa tertentu. bukanlah suatu harta kepunyaan bangsa atau kesukuan yang langsung anda warisi dari orang tua anda dan terus melekat pada diri anda selama hidup. Dari jawapan tersebut kita dapat menyimpulkan bahawa anugerah Allah yang terbesar. sebaliknya bila anda tidak memperdulikannya. Kalau anda melakukan usaha untuk memperolehnya. Tetapi. Tetapi seseorang dikatakan Muslim apabila ia menerima Islam sebagai agamanya. saudara-saudara! Saya yakin. Seseorang dapat menjadi Brahman tanpa memiliki pengetahuan. kita dapat menyimpulkan bahawa pertama-tama. kerana Islam tidak diperoleh kerana faktor keturunan.MANHAJ HIDUP MUSLIM Marilah kita fikirkan apa sebenarnya erti kata Muslim yang kita pakai setiap waktu itu. walaupun tidak memahami makna yang terkandung dalam ucapan mereka. yakni sebutan sebagai seorang Muslim. Itulah. Apakah seseorang sudah membawa Islam pada waktu ia dilahirkan? Apakah seseorang disebut Muslim kerana ibubapanya atau datuknya adalah Muslim? Apakah seorang Muslim terlahir begitu sahaja sebagai seorang Muslim. apakah Muslim itu nama suatu bangsa seperti Inggeris? Dan apakah seorang Muslim disebut Muslim kerana ia lahir di tengah masyarakat Muslim. Kalau orang yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. atau seorang anak Sudra lahir sebagai seorang Sudra? Atau. walaupun anda sudah memperolehnya. seseorang tidak dapat menjadi seorang Muslim tanpa memiliki pengetahuan. kerana ia lahir sebagai Brahman dan akan terus hidup sebagai Brahman. sebagaimana halnya seorang bangsawan lahir sebagai bangsawan. bagaimana ia boleh mendakwa beriman kepada ajaran tersebut dan www. baik anda sedari atau tidak. Demikian pula seseorang yang lahir dari orang tua berdarah bangsawan akan menjadi bangsawan pula. SYARAT PERTAMA: PENGETAHUAN (ILMU) Dari jawapan di atas. maka anda akan memperolehnya.

di tengah jalan ia akan bertemu dengan seorang dajjal yang akan mengatakan kepadanya: "Hai Nak! Kamu telah tersesat dalam kegelapan. dan menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim. tanpa curiga apa-apa. kupimpin engkau kepada tujuanmu". Dan besar kemungkinannya. tentulah ia tidak akan tersesat atau disesatkan oleh orang lain. Kerana seorang Muslim yang sebenarnya hanyalah seorang yang tahu apa makna Islam yang sebenarnya dan menyatakan keimanannya kepada Islam dengan penuh kesedaran. syirk bid'ah dan kehinaan yang menghadang jalannya. Seseorang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim. Pejalan yang malang itu. anda sama-sekali tidak akan dapat memperoleh kurniaan itu. Tidak. maka setelah bertukar kata sejenak dengannya. Anda semua harus mengerti benar-benar bahawa memperoleh atau kehilangan kurniaan Allah yang terbesar yang anda syukuri itu. ia akan segera menyambar tangan si dajjal dan terus berpegang kepadanya. dan si dajjal akan membawanya ke jalan yang sesat. yang sesuai dengan kehendak Tuhan. maka kerana kejahilan anda. dan memikirkannya dengan tenang tanpa emosi. dan tidak tahu cara hidup yang mana yang harus dijalaninya di dunia ini. Bila anda tidak punya pengetahuan untuk itu. melihat dan menghindari jalan-jalan kufr. ia pasti akan segera sedar bahawa orang yang ditemuinya itu adalah seorang yang jahat dan tidak boleh diikuti. Perbedaan yang sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim bukanlah perbedaan dalam nama. Apabila seorang anak dari orang tua yang Muslim tidak mempunyai pengetahuan mengenai hal ini. Bahkan kalau anda mempunyai sebahagian kecil saja dari anugerah itu. dan bila seorang penyesat ditemuinya di tengah jalan. ia pasti akan meraba-raba saja sepanjang jalan. Nama Joni tidaklah bererti bahawa pemiliknya adalah seorang kafir dan nama 'Abdullah pula pemiliknya adalah seorang Muslim. anda akan selalu terancam bahaya kehilangan milik anda itu.MANHAJ HIDUP MUSLIM mempraktikkannya? Dan bila ia menyatakan keimanannya tanpa kesedaran dan tanpa pengertian mengenai ajaran tersebut. Apabila ia mempunyai obor. kerana gelap tidak dapat melihat dengan matanya sendiri mana arah yang lurus. maka apa alasannya bagi kita untuk menganggap dirinya sebagai seorang Muslim? Saudara-saudara! Saya minta anda semua meneliti baik-baik apa yang sedang saya huraikan dengan penuh tekanan ini. Bahaya ini mungkin sekali akan menimpa pejalan tersebut. Tetapi bila ia punya obor pengetahuan.info 9 . Perbedaan yang sebenarnya antara seorang kafir dengan seorang Muslim adalah dalam hal pengetahuan. Seseorang adalah kafir kerana ia tidak tahu bagaimana hubungan dirinya dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan dirinya. dan yang memakai sarung pula seorang Muslim. kerana kebodohannya. Mari. maka ia akan mampu melihat jalan Islam yang lurus pada setiap langkah dalam hidupnya. Orang yang layak memiliki anugerah yang besar itu. PENGTINGNYA PENGETAHUAN Saudara-saudara! www. Lantaran itu. mungkin akan mengira bahawa dirinya adalah seorang Muslim. berpakaian seperti seorang Muslim. bagaimana ia dapat menjadi seorang Muslim? Adalah tidak mungkin untuk menjadi seorang Muslim dan hidup sebagai seorang Muslim tanpa tahu apa-apa. Perumpamaan orang yang sama sekali tidak tahu perbedaan antara Islam dengan kufr serta perbedaan antara Islam dengan syirk adalah 'ibarat seseorang yang sedang berjalan pada sebuah jalur jalan yang gelap. tidak demikian. padahal sebenarnya ia bukanlah seorang Muslim. kerana ia sendiri tidak memiliki obor apa pun dan kerananya ia tidak dapat melihat rambu-rambu di sepanjang jalan yang ditempuhnya. sebenarnya dia bukanlah seorang Muslim. Demikian pula orang yang memakai celana jeans tidak bererti dia seorang kafir. mempunyai nama seperti seorang Muslim. Dari contoh ini anda boleh memahami bahawa. langkahnya menyeleweng ke arah yang lain dan ia tidak sedar bahawa ia telah menyeleweng dari arah yang lurus yang harus ditempuhnya.dakwah. dan akan disesatkan oleh dajjal. dan kejahilannya terhadap apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak punya pengetahuan. bahaya terbesar bagi seorang Muslim adalah kejahilannya sendiri terhadap ajaran Islam. Kemungkinan besar ketika ia sedang mengikuti sebuah jalur yang lurus. adalah tergantung seluruhnya pada pengetahuan.

Itulah waktu paling sedikit yang harus disediakan oleh setiap orang Muslim. untuk mempelajari pengetahuan yang membolehkannya untuk memahami tuntutan ajaran Al-Qur'an dan tujuan diwahyukannya Al-Qur'an tersebut. tidak dapatkah anda menyisihkan sepersepuluh daripadanya untuk hal-hal yang dapat melindungi iman anda? Saya tidak mengatakan bahawa setiap orang dari anda semua harus menjadi seorang 'ulama. yakni iman? Bukankah iman lebih berharga daripada hidup? Dari sekian banyak waktu yang anda habiskan untuk bekerja demi hidup anda. baik pemuda. membaca kitab-kitab yang tebal dan menghabiskan waktu sepuluh atau belasan tahun untuk usaha tersebut.info 10 . kenapa anda tidak bersikap serius dan bersungguh-sungguh dalam mencari pengetahuan. anda boleh diancam bahaya kehilangan sesuatu yang sangat berharga. yang pada pengetahuan inilah tergantung dapat tidaknya anda disebut seorang Muslim dan hidup seterusnya sebagai seorang Muslim. memberi makan ternak anda dan mengerjakan pekerjaanpekerjaan yang menyangkut mata pencarian anda yang lain. Dan bila iman lebih berharga bagi anda daripada segalanya. la mestilah mengerti benarbenar aturan hidup mana yang mesti ditegakkan di dunia ini. www. orang dewasa mahupun yang sudah lanjut usia. yang sekarang sedang saya jelaskan pentingnya. Bukankah bila anda tidak serius dan bersungguh-sungguh. Saya hanya menghendaki bahawa setiap orang dari anda menyediakan waktu satu jam saja dari dua puluh empat jam yang anda miliki dalam sehari semalam untuk mempelajari pengetahuan tentang AL-DIN. tergantung dapat tidaknya anda dan anak-anak anda menjadi orang-orang Muslim dan hidup sebagai orang-orang Muslim untuk seterusnya. yakni nyawa anda. Anda tidak perlu membaca kitab yang tebal-tebal untuk menjadi seorang Muslim. anda pasti akan kelaparan dan kehilangan sesuatu yang sangat berharga bagi anda. bila anda tidak bekerja dengan penuh perhatian. Tidak banyak waktu yang dituntut untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan untuk itu. Anda selalu bersikap penuh perhatian dalam mengerjakan sawah ladang anda.MANHAJ HIDUP MUSLIM Pada pengetahuan inilah. Setiap orang Muslim mestilah mengerti benarbenar risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW ke dunia ini.dakwah. la juga mesti mengenal dengan baik cara hidup khusus yang telah ditetapkan Allah bagi orang-orang Muslim. Kerana. Ini bukanlah hal yang remeh yang boleh anda abaikan. maka tidak akan sulit bagi anda untuk menyediakan waktu satu jam setiap hari untuk mempelajari pengetahuan tersebut. mengairi dan melindungi tanaman-tanaman anda. dan aturan hidup mana yang wajib dimusnahkan dan diganti. Maka.

seperti kita semua. Allah yang menciptakan kita. khitan dan daging babi. bagaimana cara-cara untuk menuruti kehendakNya. tidak mungkin bertindak demikian kejam. atau kerana yang seorang tidak memakan daging babi dan yang lain memakannya. Yang satu takut akan hukuman yang akan diberikanNya bila ia tidak mematuhi perintah-perintahNya. Allah Yang Maha Kuasa. mengapa ada perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dan seorang kafir.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEDUA PERBEZAAN DI ANTARA SEORANG MUSLIM DENGAN SEORANG KAFIR KENAPA SEORANG MUSLIM BERBEDA DARI SEORANG KAFIR? Saudara-saudara sesama Muslim. Padahal seorang kafir adalah juga keturunan Adam. Seorang Muslim akan masuk ke syurga. dan hidup di bumi yang sama. Orang Muslim dan orang kafir kedua-duanya adalah manusia. sedang yang lain bernama Joni dan Robertson. Yang pertama itdalah pengetahuan dan yang kedua perbuatan. Marilah kita fikirkan benarbenar. Seorang Muslim akan memperoleh keselamatan dari Allah. dan memperingatkan orang-orang kafir bahawa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. maka langkah yang kedua ialah bahawa ia harus menjadikan dirinya sebagai hamba dari Tuhannya. apa perintahperintahNya. kaki. Islam bererti kepatuhan kepada Allah sedangkan kufr bererti keengkaran kepada Allah. kedua-duanya adalah hamba Allah. tidak mungkin kerana seorang itu bernama 'Abdullah dan 'Abdurrahman. dan mematuhi perintahperintahNya. apakah perbedaan yang sebenarnya antara keduanya? Jawabnya hanyalah satu. adalah Penciptanya juga. mata dan telinga. dan mengabaikan kemahuankemahuannya sendiri. Perbedaan yang begitu besar antara seorang Muslim dengan seorang kafir. mendiskriminasikan antara makhlukNya. dan seorang kafir akan masuk ke neraka. Bila hatinya ingin melakukan sesuatu perbuatan. seperti kita semua. Pengetahuan bererti bahawa seorang Muslim harus tahu siapa Tuhannya. tapi perbuatan itu bertentangan dengan perintah Tuhannya. minum air yang sama. Ia juga seorang manusia. Tetapi yang satu berkedudukan mulia kerana ia mengakui Allah. kenapakah darjatnya rendah dan darjat kita tinggi? Mengapa kita semua nanti akan masuk syurga dan dia masuk neraka? APAKAH PERBEDAANNYA HANYA SOAL NAMA SAJA? Ini adalah suatu masalah yang harus kita fikirkan secara mendalam.info 11 . melaksanakan kehendak-kehendakNya. sedangkan seorang kafir tidak. Setiap Muslim percaya bahawa seorang Muslim lebih tinggi darjatnya daripada seorang kafir. seperti kita semua. Allah menjanjikan kurniaan syurga bagi orang-orang Muslim. SEBAB PERBEDAAN: PENGETAHUAN DAN PERBUATAN Dari huraian di atas jelaslah bahawa ada dua hal yang membedakan seorang Muslim dengan seorang kafir. ia pun bernafas dengan udara yang sama.dakwah. Dan sebagaimana kita semua. perbuatan-perbuatan mana yang disukaiNya dan mana yang tidak disukaiNya. Ia juga punya tangan. yakni kerana Islam dan kufr. Inilah sebabnya mengapa Allah senang kepada orang-orang Muslim dan benci kepada orang-orang kafir. atau kerana yang seorang dikhitan dan yang lain tidak. hanya kerana soal-soal kecil seperti itu dan memasukkan hambaNya yang satu ke syurga sedang yang lain ke neraka. Bila ia sudah tahu akan hal-hal tersebut. Allah senang terhadap seorang Muslim dan benci kepada orang kafir. Sedangkan yang satu lagi terperosok dari kedudukan yang itu kerana ia tidak mengakui Allah dan tidak mahu melaksanakan perintahNya. Maka. PERBEDAAN ISLAM DAN KUFR YANG SEBENARNYA Memang benar perbedaan yang besar dalam kedudukan seorang Muslim dengan seorang kafir bukanlah kerana soal nama. maka ia mesti meninggalkan keinginannya sendiri www. yang telah menciptakan alam seluruh manusia dan memberinya rezeki. Kalau begitu.

bila suatu perbuatan nampak hina di matanya. Anak Nabi Nuh dilahirkan dalam keluarga seorang Nabi. betapapun bodoh dan jahat perangainya.s. . bila ia memandang bahawa suatu pekerjaan akan mendatangkan keuntungan baginya. walaupun ia mungkin akan kehilangan harta benda atau bahkan nyawanya. Apa pun yang terjadi di akhirat. maka bagaimanapun juga ia mesti mengerjakannya. 'AbdurMiman.. ia dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang membangkang dan tidak mendapat limpahan rahmatNya. dalam pandangan Allah hal itu berhubungan erat dengan pengetahuan dan perbuatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu . dan tidak berhak memperoleh rahmatNya. dan melaksanakan perintahperintahNya. kekeluargaan atau persaudaraan yang langsung diwariskan oleh orang tua kepada anak dan dari anak kepada cucu. Itulah sebabnya Allah mengangkatnya sebagai imam seluruh dunia.. Apabila suatu perbuatan kelihatan mulia di matanya. maka ia wajib meninggalkannya. tetapi ia tidak mengerti tentang Allah dan tidak menta'ati perintahNya. di mana anak seorang Brahman akan tetap memperoleh kedudukan yang tinggi. kerana seorang kafir tidak memiliki pengetahuan ini. bahawa kedudukannya lebih tinggi daripada seorang kafir. walaupun pekerjaan tersebut boleh mendatangkan keuntungan sebanyak harta benda yang ada di seluruh dunia ini. Sebaliknya.. tetapi beliau mengenal Allah dan menta'ati perintahNya. tapi Tuhannya mengatakan bahawa perbuatan itu hina. Sementara itu. Kedudukan sebagai seorang Muslim tidaklah diperoleh kerana keturunan sebagaimana halnya kasta. Sekarang seandainya ada seseorang yang menyatakan dirinya seorang Muslim. Tetapi marilah kita buka mata kita dan kita lihat apakah rahmat Allah dilimpahkan kepada kita atau tidak. yang mendapat limpahan rahmatNya serta kedudukan yang luhur dan mulia. rahmat Allah dilimpahkan kepada mereka yang mengerti akan Allah. Nabi Ibrahim a.. Sebaliknya. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ini sama saja kedudukannya dengan mereka yang kafir. Dalam hal ini Allah telah menyatakan dalam KitabNya: . semakin banyak orang mengetahui tentang Allah dan semakin menta'ati perintahNya. Itulah sebabnya mengapa Allah menghukumnya sedemikian rupa tanpa mempedulikan keluarganya.dakwah. maka akan semakin tinggi pulalah kedudukannya di mata Allah..MANHAJ HIDUP MUSLIM dan melaksanakan perintah Tuhannya. Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Joni atau Kartar Singh. Kerana itu marilah kita fahami benar-benar bahawa apa pun perbedaan yang ada antara seorang manusia dengan manusia yang lain.. dapatkah kita mengatakan dengan menggunakan pertimbangan yang adil. tahu jalan yang benar yang ditunjukkanNya. Sebaliknya. Inilah pengetahuan dan perbuatan yang menjadikan seorang Muslim sebagai hamba Allah yang sejati. dilahirkan di tengah-tengah keluarga seorang penyembah berhala. hingga kisahnya menjadi contoh bagi seluruh dunia.. maka ia harus memadangnya hina pula. kerana memang ia lahir di tengahtengah keluarga yang berkasta rendah. MENGAPA ORANG-ORANG MUSLIM TERHINA SEKARANG INI? Saudara-saudara! Kita semua menamakan diri kita orang-orang Muslim. tapi Tuhannya mengatakan bahawa pekerjaan itu harus dilakukan. semata-mata kerana ia memiliki nama yang berbeda. ". dan sama pula pembangkangannya kepada Allah. tetapi Tuhannya melarangnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. itu www. tapi Tuhannya mengatakan mulia. anak dari orang tua berkasta rendah akan tetap berkedudukan rendah. kerana ia memang lahir dalam keluarga Brahman yang berkedudukan tinggi. tapi ia sama bodohnya tentang Islam dengan seorang kafir." (Surah Al-Hujurat: Ayat 13) Ertinya. maka ia mesti memandangnya mulia pula. dan kita yakin Allah melimpahkan rahmatNya kepada orang-orang Muslim.info 12 . memakai pakaian yang berbeda dan memakan makanan yang berbeda dengan orang kafir tersebut? Dan apa pula alasannya untuk mengatakan bahawa ia berhak memperoleh rahmat Allah di dunia dan di akhirat? Islam bukanlah sesuatu yang bersifat kesukuan. Apabila ia melihat bahawa suatu pekerjaan mengandungi bahaya. sama ada mereka bernama 'Abdullah..

dan hanya mengikuti fikiran dan pendapatnya sendiri. kecuali dalam masalah pengetahuan dan perbuatan. mengacuhkan Allah. sedangkan dia menyebut dirinya seorang Muslim. Walaupun dalam daftar penduduk. maka tumpukan batu itu akan menjadi sebuah gunung. bagaimana ia boleh disebut seorang Muslim? Seorang kafir hanya mengikuti kemahuannya sendiri. hingga bila kita membacanya. Seorang kafir tidak suka membaca Al-Qur'an dan tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. bukan perintah Allah. seorang dewa penindas hingga sementara kita menjalankan kewajiban-kewajiban terhadapNya dan menta'ati perintah-perintahNya. maka ucapannya itu adalah dusta yang tidak tahu malu. Apabila pengetahuan dan perbuatan seseorang sama dengan pengetahuan seorang kafir. dan mereka memutar kepala kita ke arah mana saja yang mereka sukai. dan menghamba kepada kemahuannya sendiri. seperti tidak mungkinnya suatu benda dalam waktu yang sama berwarna hitam dan putih. kemiskinan dan hutang telah merendahkan darjat kita di mana-mana. maka bagaimana ia punya hak untuk menyebut dirinya seorang Muslim (hamba Allah yang patuh)? Seorang kafir tidak membedakan antara yang halal dan www. tetapi kita berkubang dalam lumpur kehinaan. tetapi sekarang tertunduk di hadapan manusia-manusia yang sama seperti kita juga. Bila seorang Muslim adalah seorang yang dicintai Allah. bagaimana ia dapat disebut seorang Muslim? Seorang kafir tidak mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan jalan lurus yang telah ditunjukkannya untuk menuju kepada Allah. Saya telah menyatakan sebelumnya bahawa secara mutlak tidak ada perbedaan antara seorang Muslim dengan seorang kafir. Kita harus mencari dalam daftarNya untuk melihat apakah nama kita termasuk dalam kelompok hamba-hambaNya yang patuh ataukah dalam kelompok yang tidak patuh? Allah mengirimkan Kitab-Nya kepada kita. Apabila seorang yang mengaku Muslim sama seperti ini. Jumlah kita demikian besar sehingga bila masing-masing kita melemparkan sebuah batu. Apakah ini semua rahmat Allah? Apabila ini semua bukan rahmat melainkan kemurkaan. Kebodohan. Tangan kita yang selama ini selalu di atas sekarang berada di bawah dan menadah di hadapan orang-orang kafir. bagaimana mungkin ia hidup terhina di dunia ini? Apakah Allah. Tengkuk kita berada dalam cengkeraman tangan mereka. Apakah kita pernah mencuba untuk mengetahui apa yang tertulis dalam Kitab itu? Allah mengutus RasulNya kepada kita untuk mengajar kita cara menjadi seorang Muslim. sekarang belumuran tanah. Apabila seorang yang mengaku dirinya Muslim sama bodohnya seperti ini. maka alangkah anehnya bahawa kita sebagai orang-orang Muslim mendapatkan kemurkaan Allah! Kita semua orang-orang Muslim.info 13 . Apakah perbuatan-perbuatan tersebut sudah kita hindari? Jawapan apa yang dapat kita berikan kepada pertanyaan-pertanyaan ini? Bila kita mengetahui bahawa kita tidak mempunyai pengetahuan dari Kitab Allah dan dari kehidupan UtusanNya dan tidak pula mengikuti jalan yang ditunjukkan olehNya. maka bagaimana kita boleh disebut orangorang Muslim yang patut menerima rahmatNya? Pahala yang kita peroleh adalah sebanding dengan darjat kita sebagai Muslim. kita semua orang-orang Muslim. tetapi Allah tidak memberikan penilaian berdasarkan keaslian daftar penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah. keras kepala. Padahal seharusnya kepala kita tidak kita tundukkan di depan siapa pun juga kecuali Allah. maka kita semua harus mengakui bahawa ada sesuatu yang salah dalam pengakuan kita sebagai orang-orang Muslim. dan kita akan memperoleh balasan yang seperti itu pula di akhirat nanti. Dia membiarkan orang-orang yang menentangNya memerintah kita dan menghukum kita kerana kepatuhan kita kepadaNya? Apabila kita percaya bahawa Allah bukanlah penindas dan bila kita percaya bahawa balasan kepatuhan kepada Allah tidak mungkin berupa kehinaan. tetapi kita hidup sebagai budak-budak! Situasi seperti ini kelihatannya betul-betul tidak mungkin. kita tercatat sebagai orang-orang Muslim. Apabila seorang yang mengaku Muslim keadaannya juga demikian. Tetapi di negeri yang begitu banyak orang-orang Muslimnya ini. Apakah kita pernah mencuba mengetahui apa yang diajarkan oleh utusanNya itu? Allah menunjukkan kepada kita jalan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan di dunia ini dan di akhirat nanti.MANHAJ HIDUP MUSLIM adalah urusan nanti. Kehormatan kita yang mestinya tidak boleh dinodai oleh siapa pun juga. tetapi yang penting marilah kita lihat kedudukan kita di dunia ini. kita dapat mengenalNya dan tahu cara-cara untuk dapat menjadi hambaNya yang patuh.dakwah. Kita kaum Muslimin di Hindustan ini berjumlah 90 juta orang (sebelum India terbagi menjadi India dan Pakistan). Allah punya pejabat sendiri. pemerintahan berada di tangan orangorang kafir. (na'udzu billah min dzalik). Apakah kita sudah menuruti jalan tersebut? Allah dengan jelas memberitahukan kepada kita perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang dapat merendahkan kedudukan manusia di dunia ini dan di akhirat nanti.

MASALAH YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN DENGAN SERIUS Saudara-saudara yang tercinta! Janganlah saudara-saudara mengira bahawa saya mahu mengecap orang-orang Muslim sebagai orang-orang kafir. Justeru perbedaan itu membuat kita semakin patut memperoleh hukuman dari Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM yang haram. seolah-olah kita sama sekali tidak takut kepada Allah. takut untuk mengikutinya. Maksud saya hanyalah untuk menyedarkan dan mengajar anda semua untuk memperoleh kembali apa yang telah hilang dari tangan kita. kemesuman dan perbuatan-perbuatan yang cabul akan dihukum dengan hukuman yang pedih. semakin saya merasa yakin bahawa satu-satunya perbedaan yang tinggal antara kita dengan orang-orang kafir sekarang ini hanyalah perbedaan dalam nama saja. kerana kita nampaknya saja adalah orangorang Muslim. sedangkan kita juga lupa kepada Allah dengan mereka. tidak takut kepadaNya. Kenyataan bahawa orang-orang kafir menguasai dan memerintahkan kita.dakwah. bukan begitu maksud saya. Kerana itulah saya mencuba untuk menyedarkan anda semua. KEMAHUAN UNTUK MEMPEROLEH PENGETAHUAN Dalam khutbah saya yang telah lalu saya telah mengatakan kepada anda bahawa untuk menjadi seorang Muslim yang sejati. Kita tahu bahawa Allah mengutuk para pembohong dan telah menyatakan dengan tegas bahawa tempat tinggal orang-orang yang menyuap dan yang menerima suap adalah neraka. Mengapa kita menjadi korban bencana dari segala penjuru? Mengapa mereka yang kita sebut orang-orang kafir. Kita tahu bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. tetapi sebenarnya kelakuan kita sama saja dengan orang-orang kafir. diperbudak dan dipermainkan orang di mana-mana? Semakin saya merenungkan sebab dari keadaan ini. bila seseorang menyedari apa yang telah hilang dari tangannya dan betapa bernilainya harta yang hilang itu. di manamana menguasai kita? Dan mengapa kita. yakni hamba-hamba Allah yang membangkang kepadaNya. namun kita melakukannya dengan bebas seperti orang-orang kafir. apa bedanya dia dengan seorang kafir? Ringkasnya. Saudara-saudara yang tercinta! Apa yang saya katakan pada hari ini tidaklah ditujukan untuk menyalahkan anda semua. dan kehinaan kita di tangan mereka pada setiap peristiwa. Keinginan untuk memperoleh kembali harta yang hilang akan timbul. seperti halnya orang-orang kafir. yang kemudian hilang dari tangan anda. kerana kita tahu bahawa Al-Qur'an adalah Kitab Allah tetapi kita memperlakukannya seperti perlakuan yang diberikan orang-orang kafir kepadanya. dan mengambil apa saja yang menguntungkan dan menyenangkan baginya dengan tidak mempedulikan apakah itu halal atau haram dalam pandangan Allah. Dia telah mengatakan bahawa membicarakan orang lain adalah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Dia telah menyatakan bahawa para pengambil dan para pemberi riba adalah penjahat-penjahat yang paling keji. Tetapi walaupun kita mengerti itu semua.info 14 . maka bagaimana ia dapat dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada seorang kafir? Atau bukanlah hal ini sama seperti perbuatan seorang kafir? Ini adalah masalah yang harus kita renungkan dengan kepala dingin. maka anda pasti akan berfikir untuk memperoleh harta itu kembali. Dia telah memperingatkan bahawa kata-kata dan perbuatan-perbuatan yang kotor. yang menyatakan diri sebagai hamba-hambaNya yang patuh. Apabila seorang yang menyebut dirinya Muslim tingkah-lakunya sama dengan seorang yang bukan Muslim. tetapi perbedaan ini demikian kecil dan tidak bererti apa-apa. Bila anda semua mengerti dan sedar bahawa sesungguhnya anda dahulu pernah memiliki suatu harta yang tidak ternilai harganya. Kedatangan saya ke sini bukanlah untuk mencela saudara-saudara. tetapi kita. Setiap Muslim harus mengetahui apa yang diajarkan oleh Al- www. dan ia (Muslim) melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seorang kafir. apabila pengetahuan seorang Muslim tentang Islam sama bodohnya dengan pengetahuan seorang kafir tentang Islam. Inilah sebabnya mengapa kita tidak memperoleh rahmat. persyaratan yang pertama-tama bagi seseorang adalah pengetahuan tentang Islam. Tentu saja ada perbedaan sedikit antara kita dan mereka. adalah bentuk hukuman atas kejahatan kita yang telah tidak menghargai nikmat kurniaan Islam yang telah dilimpahkan kepada kita. dan sama pula pembangkangnya dengan orang-orang kafir. Tidak. Saya hanya mengajar saudarasaudara untuk berfikir dan merenungkan mengapa kita semua tidak memperolehi rahmat Allah.

sistem kehidupan apa yang diikuti oleh Rasulullah. dan hal-hal apa sebenarnya yang membedakan Islam dari kufr. tapi anda tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. tidak pula anda mengetahui tanggungjawab apa yang terpikul di atas pundak anda setelah anda membaca kalimah tersebut. www. anda dapat merasakan sedihnya kehilangan harta benda. maka anda akan berusaha sendiri untuk menebus kerugian ini. Adakah kerugian yang lebih besar bagi seorang Muslim selain daripada ini? Anda tahu betapa besarnya kerugian anda bila padi di sawah anda terbakar. dia sendiri harus mencari air dan Tuhan pun sudah menyediakan air itu. apa makna Islam. maka InsyaAllah. tidak akan ada gunanya sebuah sumber air yang memancar di hadapan anda. Bila anda sendiri tidak merasa haus. Kalau anda menyedari kerugian ini. Kalau seorang manusia merasa haus.info 15 . Kerugian apa yang lebih besar daripada ini? Anda bahkan tidak mengetahui makna kalimah syahadah yang dengan membacanya anda menjadi seorang Muslim. dan Allah menyelamatkan anda dari kerugian yang besar ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM Qur'an. Saudara-saudara! Seorang ibu tidak akan memberikan air susunya kepada anaknya sebelum si anak menangis minta menetek. Ini menunjukkan bahawa anda semua masih belum menyedari betapa besar kurniaan yang telah terlepas dari tangan anda. Allah akan memberikan jalan bagi anda untuk memperoleh kembali harta anda yang telah hilang itu. Tetapi anda tidak tahu betapa ruginya orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam. Dan bila anda sendiri mahu berusaha. Tetapi amat disayangkan bahawa anda semua nampaknya tidak berghairah untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Kitab Suci Allah ada beserta anda. anda tahu sengsaranya orang yang tidak punya pekerjaan. Tidak seorang pun yang boleh menjadi seorang Muslim tanpa mengetahui hal-hal ini. Jadi anda harus menyedari lebih dahulu betapa besar kerugian anda dengan tidak memahami din.dakwah.

menimpa siapa saja yang melupakan Allah dan yang mengikuti petunjuk selain dari petunjuk-Nya. dan mereka mengikuti apa saja yang dikatakan oleh unsur-unsur tersebut. Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam menentukan hukum-hukum apa yang harus mereka ikuti dalam mengikat tali persahabatan dan membuat permusuhan. padahal. memahami isinya dan berbuat menurut petunjuknya. kemenangan dalam pengadilan dan berjaya dalam mencari kerja. Ia datang untuk menjadikan mereka Wakil Allah yang sejati di bumi ini. Al-Qur'an mampu memberikan kepada anda manfaat apa pun yang anda inginkan dan sebanyak apa pun yang anda mahu.dakwah. dan di mana letak kehinaan. Tetapi sekarang. hanya hal-hal kecil itu saja. kerana. AlQur'an juga akan membawa anda ke sana. sebenarnya ia mampu memberikan air sebanyak lautan itu sendiri.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETIGA MASALAH-MASALAH YANG WAJIB DIRENUNGKAN PERLAKUAN DAN SIKAP KITA TERHADAP AL-QUR'AN Saudara-saudara sesama Muslim! Umat Islam adalah satu-satunya umat yang paling beruntung di dunia sekarang ini. di mana letak kehormatan. Bila yang anda cari hanya kekuasaan di atas dunia dan penguasaan terhadap alam semesta. dengan siapa mereka harus memelihara hubungan dan dengan siapa tidak. www.info 16 . Maroko dan di negeri-negeri lainnya. Ini hanyalah soal kemampuan anda untuk mengambil manfaat daripadanya. kegunaan Al-Qur'an bagi mereka hanyalah untuk disimpan di rumah untuk mengusir jin-jin dan hantu-hantu. mereka disuruh untuk menegakkan pemerintahan di muka bumi Allah ini yang berfungsi sesuai dengan hukum Allah. yang pasti akan datang. Syria. Akan halnya Al-Qur'an sendiri. Kerana itu mereka ditimpa bencana. Mereka tidak lagi mencari petunjuk daripadanya untuk mengatur masalah-masalah kehidupan mereka. hak-hak apa yang dimiliki sesama manusia atas diri mereka dan juga hak-hak mereka sendiri atas sesama manusia. maka yang anda peroleh. dan bagaimana mereka harus melakukan transaksi-transaksi. dan mereka membaca ayatayat Al-Qur'an tersebut tanpa memahami ertinya. maka Kitab ini akan memperlihatkan kemampuannya untuk menjadikan mereka iman dan pemimpin dunia. Aljazair. ubat untuk orang sakit batuk dan demam. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada mereka agar mereka membacanya. Palestina. ia adalah sumber kebaikan yang paling besar. Mereka sekarang meminta petunjuk tentang masalah-masalah tersebut kepada orang-orang kafir. Mereka tidak lagi menjadikan AlQur'an sebagai pertimbangan untuk mengetahui apa yang harus mereka percayai. atau mencelupkannya ke dalam air dan kemudian meminum airnya. kegagalan dan kerugian mereka? Kaum Muslimin tidak lagi memeriksa masalah-masalah ini dengan Al-Qur'an. apa saja yang harus mereka kerjakan. walaupun mereka memiliki Wahyu Allah tetapi mereka tidak dapat memperoleh berkat dan manfa'at Wahyu tersebut. Sejarah telah membuktikan bahawa bilamana mereka (umat Islam) berbuat menurut petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam Kitab ini. seperti untuk mengusir jin dan hantu-hantu. Namun umat Islam ini juga adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. yang anda cari hanya manfaat yang kecil dan remeh. maka anda juga akan memperolehnya. siapa teman mereka dan siapa musuh mereka. orang-orang yang sesat dan hanya mementing-kan diri sendiri. Al-Qur'an datang untuk memberikan kepada mereka kebesaran dan kekuasaan. namun mereka mengharapkan untuk dapat memperoleh sesuatu berkat dari-padanya. kesejahteraan dan keberuntungan mereka. Dan kalau anda menginginkan untuk mencapai puncak kebesaran rohani. Al-Qur'an adalah bagaikan lautan: anda hanya mengambil dua titis air daripadanya. Setiap kata-kata yang ada di dalamnya masih tetap sama dengan waktu ia diturunkan kepada Rasulullah SAW. kepada suara-suara iblis yang ada dalam diri mereka sendiri. Dan dengan pertolongan Kitab ini. orang-orang musyrik. bebas dari kekotoran campur tangan manusia. memang. Mereka menjauhi Al-Qur'an dalam dipatuhi perintahnya dan siapa pula yang harus ditentang perintahnya. Bencana itu menimpa mereka sekarang'di Hindustan. kerana mereka memiliki Wahyu Allah yang terpelihara dalam keadaan utuh dan dalam bentuknya yang asli. yang sebenarnya tidak terhitung banyaknya itu. Mereka menuliskan ayat-ayat AlQur'an pada lembaran-lembaran kertas lalu menggantungkannya pada leher mereka. Kalau dari al-Qur'an. Cina.

MEMAHAMI ISI AL-QUR’AN DAN MEMATUHINYA ADALAH WAJIB Seandainya anda melihat orang yang sedang sakit membuka buku tentang pengubatan dan mengira bahawa dengan membacanya ia akan dapat sembuh dari penyakitnya. Begitulah yang anda lakukan terhadap surat-surat dagang yang mungkin akan memberikan keuntungan yang sedikit bagi anda. yang menyangkut kehidupan duniawi. Anda tidak memperlihatkan keinginan untuk mengetahui isinya. Maka. semua penyakit anda akan hilang. & % $ # !" "Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah. hati anda akan membenarkan bahawa sekarang ini Kitab Allah sedang mengalami perlakuan yang zalim di dunia ini. Tetapi bila anda merenungkan semua kenyataan itu. yang ditulis oleh doktor yang paling besar dari semua doktor. " www. tidak pula penting untuk menghindari bahaya seperti yang dikatakannya.info 17 . maka apa yang dapat anda katakan tentang orang itu? Tentu anda akan mengatakan bahawa orang tersebut adalah orang yang tidak siuman dan harus dikirim ke rumah sakit jiwa? Akan tetapi tidakkah anda sedar bahawa anda sendiri melakukan. Anda tidak merasa tenang sebelum anda mengetahui isi surat tersebut. sekarang ini di depan mata anda semua perbuatan seperti ini sedang dilakukan terhadap surat yang paling manjur dan tidak ternilai harganya. mengapa anda tidak memberikan penilaian yang sama kepada diri anda sendiri seperti yang anda berikan kepada orang yang mengira bahawa dengan membaca buku pengubatan saja adalah cukup untuk menyembuhkan penyakit? Kalau anda menerima surat dalam bahasa yang tidak dimengerti. . tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah). hanya untuk memuaskan diri saya sendiri saja. Akan tetapi surat yang dikirimkan oleh Penguasa dunia kepada anda yang menerangkan semua keuntungan anda di lapangan din. tetapi untuk menggunakan ubat dengan cara seperti yang ditunjukkan dalam surat itu. Anda mengira bahawa anda sudah cukup dengan membacanya saja tidak perlu untuk menuruti petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Dan akibat perlakuan yang zalim terhadap Kitab Allah ini jelas telah kelihatan! Hendaklah kita fahami benar-benar bahawa. hal yang sama kepada buku yang dikirimkan oleh Doktor Terpandai untuk menyembuhkan penyakit-penyakit anda? Anda hanya membacanya saja dan mengira bahawa dengan membacanya begitu saja. kemalangan dan penderitaan. Kitab Allah tidaklah diturunkan kepada manusia untuk menjerumuskannya ke dalam jurang kecelakaan. anda kesampingkan begitu saja tanpa mencuba untuk memahami isinya.dakwah. lalu surat itu dibungkusnya dengan kain dan digantungkannya di lehernya. Sekiranya ada orang yang menerima surat keterangan dari seorang doktor. Tidaklah ini suatu hal yang menghairankan? AKIBAT PERLAKUAN YANG ZALIM TERHADAP KITAB ALLAH Saudara-saudara! Saya tidak mengatakan ini semua. pasti mereka akan mentertawakannya dan menganggapnya sebagai orang gila. tentu anda mencari orang yang mengerti bahasa tersebut untuk mengetahui isinya. Seandainya mereka (saudara-saudara kita sesama Muslim) melihat orang lain berbuat seperti itu terhadap sesuatu yang lain. apa yang akan anda katakan? Tidakkah anda akan mentertawakan dan mengatakan orang itu sebagai seorang yang tolol? Nah. Tidak syak lagi mereka memang beriman kepadanya dan menganggapnya lebih berharga daripada hidup mereka sendiri. tetapi sayangnya mereka sendirilah yang memperlakukannya dengan perlakuan yang paling zalim.MANHAJ HIDUP MUSLIM Saudara-saudara! Apa yang diperbuat saudara-saudara kita sesama Muslim terhadap Kitab Suci Allah adalah demikian tolol dan patut ditertawakan. yang dimaksudkan untuk menyembuhkan semua penyakit anda. Namun tidak seorang pun yang tertawa melihat perbuatan ini! Tidak seorang pun mencuba mengerti bahawa sebuah surat nasihat bukanlah untuk digantungkan di leher atau dicelupkan ke dalam air lalu diminum. dan pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang menyatakan dirinya sendiri beriman kepadanya dan bersedia mati untuk membelanya. atau dicelupkannya ke dalam air dan air itu diminumnya.

namun . Suatu umat hanya akan menemui nasib seperti ini bila mereka memperlakukan Kitab Allah secara zalim. 5 & 0 $%& … &. Tidak mungkin suatu umat yang memiliki Wahyu Allah hidup dalam penderitaan di dunia ini. dan perbedaan apa yang timbul dalam kedudukannya sesudah ia menjadi Muslim. Hal itu (terjadi) kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. - + . Kerana itu setiap Muslim dan anak dari setiap Muslim harus diajar apa ertinya menyebut dirinya sebagai Muslim. Demikian itu (terjadi) kerana mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas". yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya. dan anda. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri dari murka Allah. diperbudak. * ) 11 … 0 # '( !" "Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat dan Injil dan AlQur'an.MANHAJ HIDUP MUSLIM (Surah Taha: Ayat 2-3) Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan dan nasib baik. Tanggungjawah apa yang dipikulnya dan www. dicengkam tengkuknya dan dicucuk hidungnya dan dituntun ke arah mana saja yang disukai orang lain. selain menghentikan kezaliman tersebut dan memperlakukan Kitab Allah dengan semestinya. & 6$ 5 1 5 $ ". SIAPA YANG DINAMAKAN MUSLIM? Saudara-saudara! Hal pertama yang wajib diketahui oleh setiap Muslim ialah: Siapa yang dinamakan Muslim dan apa ertinya menjadi seorang Muslim? Bila seorang manusia tidak tahu apa yang disebut manusia dan apa perbedaan antara manusia dengan binatang.. serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. seperti orang-orang Yahudi. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. maka ia akan berbuat seperti seorang yang bukan Muslim dan tidak akan merasakan kebanggaan menjadi seorang Muslim. Taurat dan Injil diturunkan kepada mereka dan dikatakan: 0) / ' '. nescaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka ". Bila anda semua tidak berhenti dari berbuat dosa yang besar ini. diinjak-injak dan ditendang oleh orang lain.. (Surah Al-Ma'idah: Ay at 66) Tetapi mereka memperlakukan Kitab-kitab Allah tersebut dengan cara yang zalim dan mereka memperoleh balasan perrbuatan itu: 0% +$ $ 0 / 4* # 3 "'()$ ! $ * 2 4* # '(9: %8)$ 7.dakwah.info 18 . dan apa yang mereka alami itu adalah hukuman atas perbuatan mereka itu.mereka hidup dalam kehinaan dan diperbudak oleh orang-orang lain. bila seorang Muslim tidak tahu erti yang sebenarnya dari menjadi seorang Muslim dan apa bedanya seorang Muslim dengan seorang bukan Muslim. (Surah Al-Baqarah: Ayat 61) Kerana itu bila suatu umat memiliki Kitab Allah. Sama halnya. tentulah ia akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti binatang dan tidak menghargai dirinya sebagai seorang manusia. maka hidup anda tidak akan berubah meskipun anda mendirikan berbagai perguruan tinggi di setiap desa dan anak-anak anda semua menjadi sarjana. menjadi jutawan-jutawan dengan jalan riba. Nasib Bani Israil terpampang di hadapan anda. bukannya sumber kejahatan dan kesengsaraan. maka anda boleh memastikan bahawa hal itu adalah kerana mereka memperlakukan Kitab Allah dengan cara yang zalim.

Seseorang yang mempercayakan segala urusannya kepada Allah adalah seorang Muslim. ini tidak sesuai dengan akal fikiran saya. Berhadapan dengan Firman Allah dan Sunnah RasulNya. pemerintah anda hanyalah Allah. Seorang Muslim adalah orang yang dalam setiap persoalan selalu merujuk kepada Kitab Allah dan kata-kata RasulNya. meskipun ia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. atau menyesuaikan diri dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya dan oleh orang-orang di dunia pada umumnya.dakwah. kerana ia telah mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Selanjutnya hanya Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sajalah yang wajib diikuti dalam setiap masalah kehidupan. Anda mesti menerima apa yang sesuai dengan firman Allah dan Sunnah RasulNya dan menolak apa pun yang bertentangan dengan keduanya. bererti pada saat itu anda telah mengakui bahawa satu-satunya hukum yang harus anda patuhi adalah Hukum Allah. tidak peduli apa kata orang dan apa yang mereka lakukan. dan menolak apa sahaja yang dilihatnya bertentangan dengan petunjuk Allah dan RasulNya. KEWAJIPAN SEORANG MUSLIM Ketika anda membaca kalimah syahadah. seseorang tidaklah dapat dinamakan seorang Muslim bila ia tidak bergantung pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. selain nasihat dari Allah dan RasulNya. Sebagai akibatnya.info 19 . atau bila ia tahu apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah tetapi ia berkeberatan untuk menurutinya dengan mengatakan: "Ah. untuk mengetahui apa yang mesti ia dilakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan. Pak Anu dan Kyai Anu menasihatkan demikian". kerana itu saya tidak boleh menerimanya". Sebaliknya. atau mengikuti apa yang diperbuat oleh nenek moyangnya. Kewajiban anda sekarang adalah menilai segala sesuatu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. anda telah kehilangan hak untuk berkata: Pendapat saya adalah demikian. atau "Kerana masyarakat dan orang-orang di seluruh dunia tidak menyetujui ajaran al-Qur'an dan Sunnah. masyarakat melakukannya demikian. Mempercayakan segala urusan kepada Allah bererti menerima bimbingan Allah yang diberikan melalui Kitab SuciNya dan bimbingan yang diberikan oleh RasulNya. ini adalah kebiasaan keluarga saya turun temurun. ia hanyalah seorang pendusta. anda tidak boleh mengajukan alasan-alasan seperti itu. dengan tidak mengajukan keberatan sedikit pun kepada keduanya. dan Iain-lain yang serupa dengan itu. maka saya juga tidak akan menyetujuinya". Sekali lagi yang dapat dinamakan seorang Muslim hanyalah orang yang rela mengenepikan pemikirannya sendiri. dan seorang yang mempercayakan urusan-urusannya kepada dirinya sendiri atau kepada siapapun selain Allah bukanlah seorang Muslim. adat kebiasaan masyarakat dan dunia serta nasihat-nasihat dari orang lain. Dan tindakan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah inilah yang menjadikan seseorang itu dapat disebut seorang Muslim. tetapi di lain pihak anda masih lebih www. tanpa mencari petunjuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang bagaimana menyelesaikan urusan-urusannya. Adalah bertentangan bila di satu pihak anda mengatakan bahawa anda adalah seorang Muslim. atau "Kerana ajaran Al-Qur'an dan Sunnah ini bertentangan dengan ajaran nenek moyang saya. dan bila ia menyatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. hanya Allahlah yang harus anda patuhi. anda telah mengorbankan kebebasan peribadi anda bagi Allah. Ini bererti bahawa begitu anda menjadi seorang Muslim. tetapi melaksanakan apa yang dikatakan oleh fikirannya sendiri. Seorang Muslim adalah orang yang mahu menerima tanpa sebarang ragu-ragu apa saja petunjuk yang didapatinya dari Allah dan RasulNya. Islam bermakna menyerahkan diri di bawah kekuasaan kerajaan dan kedaulatan Allah. La ilaha illAllah Muhammadur Rasulullah. maka saya tidak akan mengikutinya". MAKNA ISLAM Islam bermakna: kepatuhan dan kerajinan menjalankan kewajipan kepada Allah. Islam bermakna mengorbankan kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri demi Allah. dan hanya hal-hal yang benar menurut Allah dan RasulNya sajalah yang benar bagi anda. Orang yang berpandangan seperti ini tidak dapat dinamakan seorang Muslim.MANHAJ HIDUP MUSLIM apa batas-batas yang diberikan oleh Islam supaya seseorang tetap dapat dianggap seorang Muslim dan apabila ia melanggar batas-batas tersebut maka tidak dapat lagi disebut seorang Muslim. Islam bermakna memasrahkan diri kepada Allah. yang berdaulat atas diri anda hanyalah Allah.

tetap. Walaupun setelah itu ia masih menyebut dirinya sebagai seorang Muslim dan mengumumkan kepada orang ramai bahawa ia adalah seorang Muslim. sedangkan ia tidak mahu menyerahkan seluruh masalah hidupnya kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah dan tidak mahu mengenepikan pemikirannya sendiri. maka begitu pula seseorang tidak boleh mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim. menjadi seorang Muslim selama ia berada dalam ikatan Islam. www.MANHAJ HIDUP MUSLIM menurutkan pendapat dan selera anda sendiri. atau seorang yang tidak punya hidung mengatakan bahawa ia mempunyai hidung. dan barangsiapa yang keluar dari ikatan ini bererti ia telah keluar dari Islam. atau adat kebiasaan masyarakat. Barangsiapa yang tetap tinggal dalam ikatan ini adalah seorang Muslim. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah. tidak dapat dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuannya. Tetapi seseorang yang menyebut dirinya sebagai seorang Muslim mesti tahu dan mengerti bahawa ia hanya dapat.. atau apa yang dikatakan dan dilakukan oleh seseorang atau orang banyak.. ia hanyalah menipu dirinya sendiri dan orang ramai saja. Sebagaimana seorang buta tidak boleh mengatakan bahawa ia mempunyai mata. ia bebas memeluk agama apa pun yang disukainya dan menyebut dirinya dengan sebutan apa pun yang disukainya. dan enggan menuruti Al-Qur'an dan Sunnah. atau kebiasaan masyarakat. + - $ !& … ".dakwah. atau perkataan dan perbuatan orang demi menuruti ajaran Allah dan RasulNya. Seseorang yang tidak ingin menjadi seorang Muslim." (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44). == - < .info 20 . maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. dan memandang segala sesuatu yang bertentangan dengannya sebagai kebatilan. Ikatan Islam itu ialah menerima Firman Allah dan Sunnah RasulNya sebagai landasan kebenaran dan keadilan.

orang luar yang percaya kalimah syahadah menikah dengan seorang putri dari keluarga Muslim. tidak akan mungkin dapat menimbulkan akibat yang demikian besar. Kekuatan kalimah ini demikian besar hingga mampu mengalahkan kuatnya hubungan darah dan kekeluargaan.dakwah. yang sangat rumit dan hanya terdiri dari beberapa perkataan saja. meskipun tidak seorang yang dapat memahami erti mentera tersebut. terputuslah hubungan antara keduanya. Bila huruf-huruf itu digabungkan bersama-sama dan diucapkan dengan mulut. Sang ayah bukan lagi . Bila kata-kata tidak punya erti dan tidak merosak dalam hati. kalimah syahadah itu tampaknya hanyalah sebuah kalimah yang terdiri dari huruf-huruf seperti K. terjadilah perubahan besar dalam hubungan antara manusia dengan manusia. MENGAPA TIMBUL PERBEDAAN YANG BESAR? Marilah kita fikirkan sejenak. antara seorang manusia dengan manusia yang lain? Saudara-saudara! Dengan sedikit pengertian sahaja. Tidak ada Tuhan selain Allah. I. seperti langit dan bumi. Saya akan menerangkan masalah ini dengan sebuah contoh yang sederhana. Seandainya anda sedang menggigil kerana udara yang dingin dan anda lalu meneriakkan kata-kata "Kain! www. seseorang mengalami perubahan yang besar dalam dirinya. Tidak sampai di sini saja: Kerana kalimah syahadah ini. hingga begitu mentera diucapkan. penyembah berhala. Dari seorang kafir ia berubah menjadi seorang Muslim. dan memutuskan hubungan antara seseorang dengan sanak keluarganya. ayah dari sang anak itu. anda akan dapat mengatakan sendiri bahawa cuma sekadar membuka mulut dan mengucapkan beberapa suku-kata saja. maka sekadar mengucapkannya saja sama sekali tidak akan ada faedahnya. Sebelum membaca kalimah itu. L. Bahkan ibu dan saudara perempuannya juga akan mengenakan pardah dan menjauhkan diri daripadanya. Tidak syak lagi. Tetapi sebaliknya. A. tapi setelah mengucapkannya ia telah menjadi seorang yang suci. dan sebaliknya sang anak bukan lagi anak dari sang ayah. ia dan anaknya mempunyai hak untuk mewarisi harta keluarga tersebut. terjadilah keajaiban. Muhammad Utusan Allah. Dari seorang yang patut mendapat kemurkaan Allah. akhlaq dan perbuatan orang yang mengucapkannya. Bila seorang ayah membaca kalimah tersebut sedangkan anaknya menolak untuk membacanya.info 21 . orangorang kafir. Muhammadur Rasulullah. tetapi sekarang-pintu syurga terbuka baginya. dapatkah terjadi suatu keajaiban yang dapat menimbulkan perubahan yang demikian radikal dalam diri seseorang? Dapatkah hal yang demikian kecil menimbulkan perbedaan. Sebelumnya ia dicatat untuk masuk neraka. seorang anak yang lahir dalam keluarga Muslim tetapi tidak mahu percaya kepada kalimah tersebut akan terputus semua hubungannya dengan keluarganya. mengapa terjadi perbedaan yang demikian besar antara seorang manusia dan manusia yang lain? Ada apa dalam kalimah tersebut? Sekilas. Hal ini dikeranakan mereka percaya bahawa kekuatan mentera tersebut terletak dalam bunyi katakatanya saja.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEEMPAT MAKNA KALIMAT TAYYIBAH Saudara-saudara sesama Muslim! Kita semua tahu bahawa seseorang sah menjadi Muslim dengan membaca satu rangkaian kalimat. bumi dapat terbelah dan air boleh memancar keluar. sedang mereka yang menolaknya terkumpul dalam kelompok yang lain. Sang anak tidak lagi berhak untuk mewarisi harta sang ayah. Dengan mengucapkan kata-kata yang disebut kalimah syahadah ini. Mereka yang membaca kalimah ini bersatu-teguh dalam satu kelompok. Bila seorang. ia berubah menjadi orang yang dicintai Allah. Ini menunjukkan bahawa kalimah syahadah tersebut adalah suatu fenomena yang dapat mempertalikan nubungan antara seseorang dengan seorang yang lain yang sebelumnya tidak saling mengenal. dan beberapa huruf yang lain lagi. Namun tidaklah demikian halnya dalam Islam. Dalam Islam hal yang utama dalam sebuah kalimah yang diucapkan adalah maknanya. memang percaya bahawa dengan mengucapkan suatu mentera sahaja sebuah gunung akan boleh digerakkan. ia adalah seorang yang kotor. yakni: La ilaha illAllah. Pengaruh kata-kata terletak dalam ertinya. dan tidak menimbulkan pengaruh yang kuat yang boleh menimbulkan perubahan dalam fikiran.

Atau seandainya anda merasa haus dan anda berteriak sepanjang hari: "Air! Air". dan kewajiban apa yang dipikulkan di pundaknya setelah ia membuat pernyataan tersebut. yang mendengar do'a-do'a kita dan mengabulkannya. seperti orang-orang kafir. contoh yang lain lagi. Apa pun yang terlepas dari seseorang. dengan cara yang seperti di atas.info 22 . tentulah pengaruh udara yang dingin itu akan hilang. seandainya anda menderita sakit demam dan untuk mengubatinya anda hanya menyebut-nyebut nama macam-macam tumbuh-tumbuhan yang biasanya direbus dan airnya diminum untuk menyembuhkan sakit demam. Dan setelah memahami pengertian pernyataan anda itu. Nah. Dengan demikian. atau seorang yang terkutuk menjadi seorang yang tercinta. Segala sesuatu yang anda miliki dan juga dimiliki oleh manusia seluruhnya adalah milikNya. yang pertama. Kita tidak boleh menjadi budak atau pelayan dari siapa pun www. Dia-lah yang menciptakan dan memberi rezqi seluruh alam ini. seperti inilah kedudukan kalimat syahadah itu. dan Tuhan itu hanyalah satu. dan patut kita puja. yang akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar. Bila seseorang mengucapkan dan mempercayai kalimah ini. yang mampu mengubah seorang kafir menjadi seorang Muslim. tidak akan dapat menimbulkan perubahan yang demikian besar. bila anda lebih dahulu memahami makna kata-kata dalam kalimah tersebut dan mengecamkannya dalam fikiran anda. dengan cara ini jelas anda tidak akan sembuh. Setelah diikat oleh kalimah ini. anda tidak akan membiarkan satu pun buah fikiran yang bertentangan dengan kalimah ini memasuki fikiran anda. Tapi bila anda lalu mencari selembar selimut dan menyelimuti tubuh anda dengannya. bererti. Memang. Kata Allah dalam kalimah ini bererti Tuhan. Pemelihara dan Pemberi rezqi. hanya kepadaNyalah kita mesti memohonkan kemahuan dan kehendak kita. maka pemahaman itu mestilah menguasai seluruh hidup anda. seperti yang telah saya ceritakan kepada anda. maka orang tersebut menjadi seorang Muslim yang sejati. Selanjutnya. atau seorang yang kotor menjadi seorang yang suci. maka anda akan tetap saja merasa haus. Tapi bila anda mengambil segelas air dan meninumnya.dakwah. Perubahan seperti itu hanya mungkin terjadi. Hidup dan mati ada pada perintahNya. Mengucapkan kalimah itu di mulut saja. Atau. juga. tentulah demam anda akan hilang. dan memikul tanggungjawab yang besar di atas pundak anda. Kesusahan dan kesenangan juga datang dari Dia. Hanya Dia-lah yang mesti ditakuti. hal lain yang anda yakini ketika anda membaca kalimat ini adalah bahawa Tuhan anda itu adalah juga Tuhan seluruh dunia ini. sesungguhnya adalah kerana kehendakNya. tidak pula dunia ini mempunyai banyak Tuhan. dunia ini punya Tuhan. anda telah mengakui bahawa dunia ini tidak terwujud tanpa kuasa ciptaan Tuhan. Tapi bila anda benar-benar merebus tumbuh-tumbuhan tersebut dan meminum airnya. dan hanya yang sesuai dengan kalimah ini sajalah yang benar. Setelah mengucapkan kalimah ini anda tidak boleh lagi bebas untuk melakukan apa saja yang anda sukai. anda juga harus menyedari benar-benar bahawa dengan mengucapkannya anda telah membuat komitmen yang sangat besar di hadapan Allah dan seluruh dunia. apa yang sebenarnya dinyatakan oleh seseorang dengan mengucapkan kalimah tersebut. Pencipta. anda harus menuruti apa saja yang diperintahkannya dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. kalimah ini harus menguasai seluruh persoalan hidup anda. tentu rasa haus itu akan hilang. MAKSUD KALIMAH SYAHADAH Sekarang marilah saya akan menerangkan maksud kalimah syahadah itu dan. Erti dari kalimah syahadah ialah bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah. Lalu anda harus memutuskan untuk seterusnya bahawa apa pun yang bertentangan dengan kalimah ini adalah bathil. Tuhan adalah Penguasa. dan tidak ada wujud lain yang mempunyai kekuasaan ketuhanan kecuali Dia. Hanya Dia-lah yang berhak dipuja dan disembah. Lalu bila anda mengucapkan kalimat tersebut dan telah memahami ertinya. Yang kedua. hanya di hadapanNyalah kita wajib menundukkan kepala.MANHAJ HIDUP MUSLIM Selimut! Kain! Selimut!" maka kedinginan udara yang anda rasakan tidak akan berkurang meskipun anda meneriakkan kata-kata itu sejuta kali dengan menghitung tasbih. Setelah anda mengatakan la ilaha illallah. Apa pun yang diperoleh seseorang sebenarnya adalah anugerahNya. Hanya dengan melalui proses yang demikian itulah akan terjadi perbedaan besar antara seorang manusia dengan manusia yang lain. atau calon penghuni neraka menjadi calon penghuni syurga.

bererti pada saat itu anda telah menyatakan kesediaan anda untuk mengikuti aturan dan hukum yang diberikannya dan menolak aturan dan hukum yang bertentangan dengan aturan dan hukumnya. yang dalam pengadilan di dunia ini biasa mempermainkan celahcelah hukum. Dan barangsiapa yang telah diperosokkan ke dalam penjara Allah tidak akan dapat melarikan diri. tetapi saksi-saksi Allah sama sekali tidak akan mengajukan kepalsuan. ketika anda mengatakan Muhammadur Rasulullah. maka anda adalah seorang pendusta dan seorang penipu yang paling besar di dunia. Pekerjaan-pekerjaan apa yang perlu anda lakukan untuk membuatNya senang kepada anda. menerima warisan dari orang tua anda. sumpah dan bukti-bukti serta dokumen-dokumen palsu. Kewajiban kita yang sebenarnya adalah semata-mata menta'ati perintahNya dan mematuhi semua hukumNya dan menolak semua perintah dan hukumhukum lain. anda telah memasuki Islam dengan mengucapkan kesaksian bahawa hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah satu-satunya hukum yang benar bagi anda. anda menjadi saudara bagi orang-orang Muslim. tanpa disertai seorang pembela pun. setiap helai rambut dan bulu di tubuh anda. Tidak ada seorang pengacara pun yang akan memohonkan keringanan bagi anda. Jadi. dan dengan demikian menjadi teladan bagi semua orang Muslim bagaimana harus mengatur hidup mereka. Setelah menyatakan kesediaan ini. Kerana kesaksian itu. kerana suatu perjanjian yang kosong dan hampa tidaklah ada gunanya. Pengadilan di akhirat itu. anda mesti berfikir dengan cermat. di mana anda tidak akan mempunyai seorang pembela pun. tetapi Allah adalah Penguasa Yang Maha Adil. anda lalu tidak mematuhi aturan dan hukum yang diberikannya. Kerana itu sebelum membuat perjanjian ini. bahkan para pengacara dan pembela. dan hukum mana. Para penguasa di dunia ini boleh berbuat tidak adil. anda mengucapkan Muhammadur rasulullah. akan diadili. untuk menerangkan masalah-masalah ini dan mengirimkan KitabNya dengan perantaraannya. lebih baik anda tidak membuatnya sama sekali. Di dunia ini anda boleh menyembunyikan kejahatan anda dari pengetahuan polis dunia. Kalau anda memang berkeberatan untuk memenuhi perjanjian itu. dan setiap makhluk di langit dan di bumi yang menjadi saksi atas ikrar anda itu. dan setelah perjanjian itu anda buat. yang bererti anda menerima Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan hukum Allah kepada anda. menikah dengan wanita Muslim. Adalah tolol sekali. Seorang saksi pada pengadilan dunia boleh memberikan bukti-bukti palsu. seperti anda sendiri. anda harus memenuhinya dengan cermat pula. dan bahawa anda akan mengikutnya dengan setia. selain yang datang daripada-Nya. bila anda membuat perjanjian palsu dengan Allah. PERJANJIAN DENGAN ALLAH Itulah perjanjian yang anda buat dengan Allah. yang tidak boleh anda langgar. dan hanya Dia-lah yang wajib kita akui sebagai Tuan atau Penguasa yang berdaulat atas diri kita. Kerana. MENERIMA BIMBINGAN RASUL Setelah la ilaha illallah. kerana tidak ada seorang pun yang memaksa anda untuk mengucapkan janji hanya di mulut saja. akan menjadi saksi bagi anda di depan pengadilan Allah kelak. Rasulullah hidup menurut aturan yang sesuai dengan perintahperintahNya. kerana anda telah mengucapkan la ilaha illallah dan seluruh dunia ini menjadi saksi bagi anda. bukanlah semacam pengadilan yang akan membebaskan anda berdasarkan permohonan-permohonan yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Bila anda melanggar perjanjian ini. maka anda perlu tahu apa saja yang diperintahkanNya. maka tangan dan kaki anda. Setelah anda mengakui Allah sebagai Tuan dan Yang Berwenang atas diri anda. dan perbuatan-perbuatan apa saja yang mesti anda jauhi agar tidak terkena murkaNya. memperoleh hak untuk mendapat pertolongan dari setiap www. Aturan hidup mana yang harus anda ikuti untuk memperoleh ampunanNya. dan mengikuti aturan serta hukum buatan manusia di dunia ini. mereka itu kelak di hadapan Allah. anak-anak menjadi keturunan anda yang sah.MANHAJ HIDUP MUSLIM kecuali Dia.dakwah.info 23 . tetapi anda tidak boleh berbuat demikian terhadap polis Allah. bahkan merupakan ketololan yang paling besar. Polis dunia boleh disuap tetapi polis Allah tidak. yang bila anda langgar anda akan memperoleh hukumanNya? Allah telah menunjuk Muhammad SAW sebagai UtusanNya.

maka ada dua hal yang menjadi kewajiban bagi anda. Segala sesuatu adalah milik Allah. Apabila seseorang mengira bahawa melanggar hukum Allah tidaklah apa-apa. maka adakah keculasan yang lebih besar di dunia ini daripada yang anda lakukan itu? Bila anda tahu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah mengakui kenyataan ini. Sawah yang anda bajak. anda akan disebut perampas bila anda menganggap pemberian Allah sebagai milik anda sendiri dan mempergunakannya menurut kemahuan anda sendiri atau kemahuan orang lain. apa hak anda untuk mengatakan bahawa "hidup adalah milik saya. Kalau anda mati kerana memenuhi kehendak Allah. Kerana itu. seluruh kaum Muslimin dan juga dirinya sendiri. tubuh adalah milik saya. maka saya akan mengatakan dengan tegas bahawa orang tersebut telah memberi kesaksian syahadah yang palsu. memperoleh zakat dan mendapat perlindungan bagi hidup. selain Allah. anak-anak anda mati. kerana polis. Bila anda dengan jujur betul-betul menyakini bahawa Allah adalah Pemilik segala sesuatu. tapi mestilah secara yang diarahkan olehNya. Isteri dan anak-anak anda. maka anda harus menggunakannya secara betul-betul sesuai dengan perintah Pemiliknya.info 24 . Bila anda merasa rugi kerana berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. ini dan itu adalah milik saya?" Menyatakan bahawa anda adalah pemilik dari sesuatu setelah mengatakan bahawa pemiliknya adalah orang lain adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Anda tidak berhak menggunakan tanah dan harta benda anda secara berlawanan dengan kehendak Pemiliknya. Sekarang dalam konteks ini saya ingin mengajak anda untuk memperhatikan satu segi yang lain lagi dari masalah ini. Dan bila dengan mendapatkan ini semua. seluruh dunia. Bila anda melakukan hal-hal yang bertentangan dengan petunjukNya. tentu saja anda bersalah kerana anda telah membuat rosak milik orang lain. kehormatan dan nama baik anda. Tapi bila anda kehilangan barang-barang tersebut kerana melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak PemilikNya.dakwah. Padahal. Anda mengakui bahawa Allah adalah Tuan anda dan juga Tuan dari segala sesuatu. harta benda dan barang-barang yang anda manfaatkan — semua itu bukanlah milik anda sendiri. meskipun polis atau pengadilan di dunia ini mungkin memaksa anda berbuat tidak demikian. Bila anda menggunakannya dengan cara yang bertentangan dengan kehendakNya. harta benda adalah milik saya. Mengapa anda harus merasa sedih? Bila Pemiliknya sendiri menghendaki musnahnya barang-barang tersebut. Anda tidak boleh memasukkan apa saja yang bertentangan dengan perintahNya ke dalam perut anda. TANGGUNGJAWAB SYAHADAH YANG TIMBUL DARI PENGUCAPAN KALIMAH Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku semua! Baru saja saya menjelaskan kepada anda makna kalimah syahadah. telinga anda dan seluruh anggota badan anda. hartabenda. Anda tidak boleh merasa berkeberatan bila nyawa anda hilang. www. kerbau atau sapi yang membantu anda bekerja. dan wang serta harta benda anda musnah. maka dalam setiap keadaan. Dia telah menipu Tuhannya. Sebagaimana anda menyebut orang yang menguasai tanah orang lain tanpa hak sebagai perampas. dan menyatakan beriman kepadanya serta memahami maksudnya. dan anda hanyalah orang yang dipercayai untuk mempergunakan segala sesuatu yang diberikanNya kepadamu. kaki dan tangan anda buntung. tentera. anda lalu mengingkari janji anda. bererti anda telah menipuNya dengan terang-terangan. Tangan anda bukanlah milik anda sendiri. bererti anda telah merampas hak Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM dan seluruh orang Muslim. itu adalah hakNya sendiri. maka demikian pula halnya. anda bahkan tidak berhak untuk menggerakkan kaki dan tangan anda dengan cara yang berlawanan dengan kehendakNya. pengadilan dan penjara Allah tidak kelihatan di dunia ini. adalah bahawa apabila pemilik segala sesuatu adalah Allah. Apakah ertinya ini? Ini bererti bahawa hidup anda bukanlah milik anda sendiri tetapi adalah milik Allah. Anda bukanlah pemilik nyawa anda sendiri. biarkanlah demikian. anda tidak berhak memperlakukan mereka sekehendak hati anda. juga mata anda. dan telah diberikan kepada anda sebagai pemberian. Yang pertama. anda harus mengikuti hukum Allah. yang kata anda adalah milik anda mereka menjadi milik anda hanyalah kerana diberikan oleh Allah.

Barangsiapa yang melakukan suatu perbuatan yang baik dengan maksud untuk memperoleh pujian atau penghargaan tidak berhak untuk memperoleh pahala dari Allah. bila sesuatu yang diberikan Allah kepada anda. Anda menjual kepada orang-orang lain sesuatu yang merupakan pemberian Allah kepada anda. Apakah ini sesuatu yang dapat dibanggakan dan harus memperoleh pujian dan dijadikan dasar untuk mengakui kebesaran seseorang? Anda hendaklah menyedari bahawa seorang Muslim sejati tidak akan pernah merasa bangga kerana memberikan sesuatu untuk suatu hal yang dikehendaki oleh Allah atau kerana mengerjakan suatu pekerjaan untukNya. Adakah perbuatan yang lebih kurang ajar daripada yang anda lakukan itu? Menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain adalah suatu kejahatan dan pelanggaran hukum yang terang-terangan. Anda jual kepada mereka otak anda. Dia mengambil dari anda.dakwah. MENERIMA ISLAM BUKAN BERERTI MENGUNTUNGKAN ALLAH Selanjutnya. lihatlah tingkah laku anda sendiri. Mereka yang melakukannya diadili oleh pengadilan-pengadilan di dunia ini dengan tuduhan menipu. Kerana. tapi toh Dia mengatakan: "Aku beli ini daripadamu dan Aku akan membayar harganya". apakah anda mengira bahawa orang-orang yang begini tidak akan dituntut di depan pengadilan Allah kelak? www."(Surah Al-Taubah: Ayat 111) Inilah sikap Allah terhadap anda. Apa yang terjadi paling-paling hanyalah anda kehilangan atau mengorbankan sesuatu yang telah diberikan Allah.info 25 . apa yang sebenarnya adalah milikNya sendiri. dan yang juga telah dibeliNya dari anda dengan pembayaran harganya.. anda pakai untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkanNya. tidak pula bagi orang lain. Sebaliknya. dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh orang-orang yang durhaka terhadap Allah itu. tidak bagi Allah.. Anda mengabdi kepada mereka dan menganggap mereka sebagai pemberi rezeki anda. anda sebenarnya tidaklah memberikan keuntungan bagi siapa pun. atau bahkan mengorbankan hidup anda. Pembeli-pembeli anda menyuruh anda bekerja dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kerana. Sebaliknya. kaki dan tangan anda. ia hanya mencari imbalan di dunia ini dan telah mendapatkannya di dunia ini. diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka . tenaga dari tubuh anda.?@ A$ 3 >%12 ) "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang Muslim. maka perbuatan anda itu dapat disebut pengkhianatan. Tapi bila anda mati kerana melakukan sesuaju yang bertentangan dengan kehendakNya. Allahu Akbar! Maha Besar Allah! Alangkah Maha Pemurahnya Dia. kebanggaan menghilangkan nilai suatu perbuatan yang baik. Al-Qur'an mengatakan: …* 3 0 *5+$ &BC4 $ $0 . ANUGERAH ALLAH DAN KELAKUAN KITA Saudara-saudara! Hendaklah saudara fikiran betapa besamya anugerah Allah kepada anda semua.MANHAJ HIDUP MUSLIM maka anda hanyalah sekadar menjalankan kewajiban anda terhadapNya saja. demi Dia — hal ini mungkin bagi anda adalah sesuatu yang sangat besar — maka anda tidaklah mendatangkan keuntungkan bagi seorang pun. Dan harga yang anda terima dari orang-orang lain itu pun juga cuma harga yang sedikit saja. Bila anda memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Maka. seharusnya ia akan merasa makin rendah hati.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

BAB KELIMA KALIMAH TAYYIBAH DAN KALIMAH KHABITHAH
Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam khutbah saya yang lalu telah saya huraikan sedikit tentang kalimah tayyibah. Hari ini akan saya berikan penjelasan yang lebih dalam dan luas bagi tentang kalimah ini, kerana pentingnya kalimah ini sebagai dasar Islam. Dengan kalimah ini seseorang masuk Islam, dan tidak seorang pun dapat menjadi Muslim yang sejati kecuali setelah ia benar-benar memahami kalimah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. Allah telah memberikan ta'rif kalimah ini dalam Kitab Suci-Nya sebagai berikut:

!; 0 0% $ 3?

. $ : 0 9 -*8 7 ,% 3 -5 / 2

*6 7 *

+E5 + 0 +@

4%& D 0!<A #= /

%>G # 01$ ' *=$ F@ 5*5I8A 4* ?K + -

B / J ; 8 % !L !;

@& # 4*@I6A 4% 3 $@ #N ! $

#H 5 76@ #1 6 ) 0

?@

C

8+( 9 % AM

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setlap muslim dengan keizinan Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimah yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akamya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki". (Surah Ibrahim: Ayat 24-27). Maksud perumpamaan di atas ialah bahawa kalimah tayyibah itu adalah laksana sebuah pohon dari jenis yang bagus, yang akar-akarnya teguh dalam tanah dan cabang-cabangnya tersebar di angkasa, sementara ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik sebagaimana diperintahkan Allah kepadanya. Berlawanan dengan ini, perumpamaan kalimah khabithah, yakni kepercayaan yang salah dan pandangan hidup yang sesat adalah seperti tanaman jenis yang buruk, yang tumbuh semahu-mahunya, tetapi akarnya menempel saja di permukaan tanah dan mudah sekali tercabut dengan sebuah tarikan saja, kerana akar-akarnya tidak masuk ke dalam tanah. Ini adalah perumpamaan yang indah, yang apabila anda merenungkannya, anda akan memperoleh pelajaran yang sangat berharga daripadanya. Cubalah perhatikan: contoh keduajenis pohon itu di sekitar anda. Yang satu adalah pohon mangga. Alangkah kuat akarnya, alangkah tinggi tumbuhnya, alangkah banyak cabangnya, dan rimbun daunnya, alangkah bagus buahnya. Mengapa pohon ini mempunyai kedudukan seperti ini? Sebabnya ialah biji buahnya ampuh sekali. Ia memang berhak untuk menjadi sebuah pohon. Dan hak ini adalah hak yang betul-betul asli, sehingga ketika ia mengajukan tuntutannya, maka tanah, air, udara, panasnya siang dan dinginnya malam — pendeknya seluruh unsur yang terlibat dalam pertumbuhannya — mengakui hak tersebut, dan apa pun yang diminta oleh pohon ini kepada mereka, mereka berikan kepadanya. Demikianlah, atas dasar kekuatan nilai dirinya, ia tumbuh

www.dakwah.info

26

MANHAJ HIDUP MUSLIM

menjadi sebuah pohon yang besar, dan dengan berhak untuk menjadi pohon dengan ukuran demikian, dan bahawa pertolongan yang diberikan kepadanya oleh gabungan kekuatankekuatan bumi dan langit adalah memang sudah seharusnya. Sesungguhnyalah, telah menjadi kewajipan mereka untuk berbuat demikian kerana kekuatan yang terkandung dalam tanah, air, udara dan unsur-unsur lain yang terlibat dalam pertumbuhan sebuah pohon, adalah dimaksudkan untuk membantu pohon yang berjenis baik. Berlawanan dengan pohon ini, adalah semak-semak, pohon willow dan tumbuh-tumbuhan liar lainnya. Kekuatan apa yang mereka miliki? Cuma akar lemah yang dapat dicabut oleh seorang anak kecil sekalipun. Begitu lembut dan lemahnya tumbuh-tumbuhan ini hingga bila ada taufan sedikit sahaja, ia akan terbongkar dari tempat tumbuhnya. Bila anda menyentuhnya, duri-durinya akan menusuk tangan anda. Bila anda makan buahnya, lidah anda akan terasa pahit. Hanya Allahlah yang tahu berapa banyak dari tumbuh-tumbuhan ini yang tiap hari tumbuh dan terbongkar dari tanah. Mengapa keadaan mereka demikian? Sebabnya ialah kerana mereka tidak memiliki kekuatan nilai diri dan kemampuan diri seperti yang dimiliki oleh pohon mangga. Memang, apabila tidak ada pohon bermutu tinggi yang tumbuh, bumi akan bosan menganggur dan lalu membantu semak-semak untuk tumbuh. Air juga ikut membantu sedikit dan udara memberi sedikit bahan makanan. Tapi tidak ada satu pun unsur di langit maupun di bumi yang mahu mengakui hak hidup tumbuh-tumbuhan ini. Itulah sebabnya mengapa bumi tidak mengizinkan akar-akarnya untuk masuk dalam-dalam kepadanya. Air tidak rela memberi makanan dengan sepenuh hati, dan udara tidak mahu membantu mereka untuk tumbuh subur. Dan bila dengan makanan yang sedikit ini, tumbuhtumbuhan jahat ini tumbuh dengan bau yang busuk, batang yang berduri dan beracun, itu adalah bukti bahawa kekuatan-kekuatan bumi dan langit tidak dimaksudkan untuk membantu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan seperti itu. Sudah lebih dari cukup bagi mereka bila mereka dibiarkan tumbuh dan hidup di muka bumi ini. Itulah dua contoh yang perlu anda renungkan, sebelum anda berfikir mengenai perbedaan antara kalimah tayyibah dan kalimah khabithah. APAKAH KALIMAH TAYYIBAH ITU? Kalimah tayyibah adalah suatu dasar kebenaran. Demikian benarnya, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang lebih asli di dunia ini daripadanya. Dasar ini ialah bahawa Pemilik dan Penguasa seluruh alam semesta ini adalah Allah Yang Maha Esa. Setiap dan segala sesuatu di bumi dan di langit menjadi saksi atas kebenaran ini. Manusia, binatang-binatang, pohon-pohonan, batu-batuan, butir-butir pasir, aliran sungai, matahari yang terang-benderang ... Adakah sesuatu dari semua ini yang diciptakan oleh selain Allah, yang hidup atas kemurahan sesuatu atau seseorang selain Allah, yang dapat dimusnahkan oleh sesuatu atau seseorang selain Allah? Jadi, bila seluruh alam semesta ini Allah yang menciptakannya, tentu hidup dan pemeliharaannya tergantung pada rahmat Allah, dan hanya Allah sendiri yang menjadi Pemilik dan Penguasanya. Maka, bila anda menyatakan: "Di dunia ini tidak ada sesuatu atau seorang pun yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan yang tertinggi selain Allah Yang Esa", maka seluruh yang ada di bumi dan di langit akan menyahut: "Engkau telah menyatakan kebenaran yang abadi. Kami semua menjadi saksi atas kebenaran pernyataanmu itu". Bila anda bersujud di hadapanNya, seluruh yang ada di alam semesta ini pun akan turut bersujud bersama anda, kerana mereka semua juga tunduk dan patuh kepadaNya. Bila anda mentaati perintah-perintahNya, mereka semua juga taat kepada Allah. Bila anda berjalan pada jalanNya, maka anda tidak akan sendiri. Sungguh, seluruh bala tentera alam semesta yang tidak terhitung banyaknya itu akan menyertai anda, kerana sejak dari matahari yang besar di langit hingga benda-benda yang paling kecil di bumi, semuanya bergerak hanya pada jalanNya. Bila anda mempercayakan diri padaNya, maka anda sesungguhnya telah adalah mempercayakan diri pada suatu kekuatan yang maha besar yang adalah Penguasa seluruh harta karun yang tersimpan di langit dan di bumi. Ertinya, bila anda tetap menempatkan kenyataan ini dalam pandangan anda, maka anda akan menyedari bahawa seluruh kekuatan langit dan bumi menyokong orang yang beriman kepada kalimah tayyibah ini dan membentuk hidupnya menurut ajaran kalimah ini. la akan terus berjaya sejak di dunia ini hingga ke

www.dakwah.info

27

MANHAJ HIDUP MUSLIM

akhirat nanti, dan tidak akan pernah kegagalan atau kekalahan menyentuhnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah Yang Maha Agung pada awal uraian ini bahawa kalimah ini adalah laksana sebatang pohon yang akar-akarnya terhunjam-dalam di tanah dan cabang-cabangnya menyebar ke segenap penjuru, yang mengeluarkan buah terus-menerus atas perintah Allah. APAKAH KALIMAH KHABITHAH ITU? Sebagai lawan dari kalimah tayyibah, adalah kalimah khabithah. Apakah erti kalimah khabithah? Kalimah ini mengandungi erti: Tuhan tidak ada di dunia ini, yang ada hanyalah seseorang atau sesuatu, bukan Allah, yang memiliki dan melaksanakan kekuasaan ketuhanan. Fikirkanlah! Adakah pernyataan yang lebih palsu dan tidak berdasar daripada pernyataan ini? Adakah sesuatu di dunia ini yang memberi kesaksian atas kebenarannya? Kaum atheis (mulhid) mengatakan "Tuhan tidak ada". Tetapi semua yang ada di langit dan di bumi menentang kaum tersebut dan mengatakannya sebagai pendusta. Semua yang ada di langit dan bumi beserta seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, adalah ciptaan Allah, dan Allah pulalah yang telah memberi kaum atheis tersebut lidah yang dipakainya untuk mengatakan kedustaan itu. Kaum musyrikin mengatakan bahawa ada kekuatan-kekuatan lain yang menjadi sekutu-sekutu Allah dalam ketuhanannya. Bahawa sekutu-sekutu itu juga ikut memelihara dan menguasai alam semesta ini. Bahawa sekutu-sekutu itu juga memiliki kekuasaan untuk menentukan dan mengubah nasib manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu mempunyai wewenang untuk mendatangkan keuntungan, kerugian dan bencana kepada manusia. Bahawa sekutu-sekutu itu juga turut mendengarkan do'a-do'a manusia dan mengabulkannya. Bahawa mereka juga berhak untuk ditakuti dan memperoleh kepercayaan manusia. Bahawa perintah-perintah mereka juga berlaku di bumi Tuhan ini, dan hukumhukum yang mereka buat juga berhak untuk ditaati di samping hukum-hukum Allah. Begitulah kata orang-orang musyrik tersebut. Menjawab pernyataan-pernyataan ini, seluruh yang ada di langit dan di bumi mengatakan bahawa semua itu adalah kebohongan sematamata yang bertentangan sama-sekali dengan kenyataan-kenyataan. Maka fikirkanlah, bagaimana seseorang yang percaya pada kalimah yang batil seperti ini dan hidup sesuai dengan ajarannya dapat berjaya di dunia dan di akhirat? Kerana rahmatNyalah, bahawa Allah masih memberi kesempatan kepada orang-orang seperti ini dan masih memberi rezeki kepada mereka. Dengan demikian kekuatan-kekuatan bumi dan langit pun hanya sedikit yang mahu memberikan keperluan hidup kepada mereka sebagaimana yang diberikan kepada semaksemak dan tumbuh-tumbuhan liar; tetapi tidak satu pun makhluk dan benda di alam semesta ini yang mengakui bahawa mereka harus menolongnya atau menyokongnya dengan sepenuh tenaga. Nasib orang-orang seperti ini adalah ibarat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh semahumahunya, sebagaimana yang telah diceritakan di atas. PERBEDAAN DALAM HASIL DAN AKIBAT Perbedaan antara kedua jenis tanaman tersebut di atas — kalimah tayyibah dan kalimah khabithah — terdapat pada buah dari kedua jenis tanaman ini. Setiap kali kalimah tayyibah berbuah, ia akan mengeluarkan buah yang manis dan baik. Ia akan membuahkan kedamaian di dunia ini. Kebaikan, kebenaran dan keadilan akan merata, dan rakyat di seluruh dunia akan beruntung kerananya. Sebaliknya, semakin subur tumbuhnya kalimah khabithah, semakin menyeruak cabang-cabang berdurinya, maka akhirnya pasti ia akan mengeluarkan buah yang pahit dan tidak enak untuk dimakan. Racun akan mengaliri seluruh pembuluh di batangnya. Anda dapat melihat sendiri apa yang terjadi di bahagian dunia di mana kekafiran, kemusyrikan dan atheisme merajalela. Manusia di sana saling ancam mengancam. Mereka membuat persiapan-persiapan untuk memusnahkan daerah demi daerah yang penuh dihuni manusia. Gas-gas beracun mereka buat di kilang-kilang. Satu bangsa ingin menghancurkan bangsa yang lain. Yang kuat memperbudak yang lemah, semata-mata untuk merampas rezekinya. Kaum yang lemah ditindas dengan kekuatan angkatan bersenjata dan polis serta ancaman belenggu dan penjara. Mereka terpaksa menanggung penindasan pihak yang kuat tanpa dapat berbuat apa-apa. Dan bagaimana pula keadaan dalam negeri bangsa-bangsa itu?

www.dakwah.info

28

dakwah.(Surah Ibrahim: Ayat 27). Allah Yang Maha Kuasa pada akhirnya mengatakan: 8+( 9 % AM . sama seperti binatang. Tentu anda sekarang akan bertanya: "Kita semua adalah pendukungpendukung kalimah tayyibah. Pertama-tama. Setelah memerhati kedua contoh ini. pengakuan anda bahawa anda adalah pendukung-pendukung kalimah tayyibah namun mengapa anda semua tidak berjaya. Sebaliknya. Mereka tidak akan dapat mengerjakan macam perbuatan baik apa pun. Para suami saling mempertukarkan isterinya untuk memperoleh kepuasan. Perkumpulan-perkumpulan kaum hamba nafsu didirikan di mana lakilaki dan perempuan bercampur baur tanpa mengenakan pakaian. mengapa orangorang kafir hidupnya makmur? Saya akan menjawab pertanyaan ini. Beriman kepada kalimah tayyibah bukan bererti hanya sekadar mengucapkannyacdi mulut saja. Saudara-saudaraku semua! Katakanlah. MENGAPA PENDUKUNG-PENDUKUNG DALAM KEHINAAN? KALIMAH TAYYIBAH BERADA Saudara-saudara! Anda semua telah mengetahui perbedaan sifat serta buah dari kalimah tayyibah dan kalimah khabitah. Allah akan menyesatkan mereka yang mempercayakan dirinya kepada kalimah khabithah. dan kaum yang makmur memeras tenaga kaum melarat seakan-akan kaum melarat itu adalah budak-budak yang di-lahirkan untuk melayani mereka. kepada saya. dan membuat seluruh perbuatan dan perilaku manusia sesuai dengan iman tersebut. Kaum yang kaya menghisap darah kaum miskin melalui riba. tanaman apa pun yang tumbuh dari jenis kalimah khabithah ini pasti akan penuh duri. tetapi sebaliknya haruslah anda bertanya kepada diri sendiri. Ibuibu membunuh anaknya dengan tangan mereka sendiri kerana takut kesenangan mereka terganggu oleh anak-anaknya. Ini bererti bahawa Allah akan memberikan kedudukan yang kuat dan teguh di dunia ini dan di akhirat nanti. dengan demikian manusia dapat mengusir kepercayaan apa pun yang bertentang dengan iman.MANHAJ HIDUP MUSLIM Moral mereka adalah demikian bejatnya hingga syaitan sendiri malu kerananya. tidaklah benar. Pendeknya. bahkan. Iman itu haruslah berakar dalam hati-sanubari manusia. di hadapan selain daripada Allah? Bukankah mereka lebih takut kepada kekuatan-kekuatan orang lain? Bukankah mereka masih bergantung pada pertolongan orang lain? Bukankah mereka masih menganggap orang lain sebagai pemberi rezeki mereka? Bukankah mereka masih mengenepikan hukum Allah dan dengan senang hati mengikuti hukum buatan manusia? Bukankah mereka yang mengaku sebagai Muslimin. dan buah apa pun yang dihasilkannya pastilah pahit dan beracun. Manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang. 8 % !L !. binatang pun tidak mahu melakukannya. asalkan tidak seorang pun di antara anda yang akan merasa tidak senang dengan jawapan saya. dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki". demi Allah. apakah jawapan saya benar atau salah. $@ #N ! $ ?K + ?@ 76@ C "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. yang dapat memberikan buahnya dalam kehidupan di dunia ini mahupun di akhirat nanti. masih menyatakan dengan terangterangan di depan pengadilan bahawa mereka tidak mengikuti syari'at Islam.info 29 . melainkan www. tetapi mengapa kita tidak berjaya? Sebaliknya. apakah iman anda kepada kalimah tayyibah adalah seperti ini? Tidakkah masih ada beratus-ratus kepercayaan yang karut-marut dan syirik yang semuanya bertentangan dengan kalimah tayyibah merajalela di antara anda semua? Tidakkah masih ada kaum Muslimin yang menundukkan kepada di hadapan manusia. kepada mereka yang beriman kepada kalimah tayyibah.

Ketidakpatuhan kepada Allah telah menjadikan ruhruh mereka sebagai neraka.dakwah. Apakah ini yang anda katakan kesejahteraan? Inikah syurga yang anda irikan? Saudara-saudaraku! Ingatlah bahawa Firman Allah tidak pernah palsu. maka — na'udzu billah min dzalik — anda mengatakan bahawa Allah adalah penipu. Orang-orang itu tidak pernah hidup sejahtera di zaman dahulu. Hidup mereka memang penuh bergelimang dengan barang-barang mewah. apakah itu semua bukan kenyataan? Dan bila itu semua adalah suatu kenyataan. pasti anda hanya akan menemukan kebenaran pernyataan ini. Penyakit kelamin telah menghancurkan hidup berpuluh ribu orang. anda mengatakan bahawa pendukung-pendukung kalimah khabithah hidup sejahtera di dunia ini. Cinta kepada kemewahan telah membuat hidup menjadi getir. bila anda semua ingin disebut orang-orang yang beriman kepada kalimah tayyibah. di dalamnya menyimpan berpuluh ribu manusia yang tenggelam dalam kesengsaraan. dengan muka yang mana anda menyatakan bahawa anda beriman pada kalimah tayyibah namun anda tetap tidak berjaya? Kerana itu.MANHAJ HIDUP MUSLIM hukum adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai orang yang tidak ragu-ragu melanggar hukum Allah semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan dunia? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang takut pada kemarahan orang-orang kafir tapi tidak takut pada kemurkaan Allah? Bukankah di antara anda sekalian masih ramai yang mahu bekerja bersusah-payah demi untuk mengambil hati orang-orang kafir. adalah tidak benar. banyaknya barang-barang mewah yang mereka miliki. Perceraian pun tersebar luas. Anda baca saja di surat-khabar betapa meluasnya kejadian bunuh diri di Eropah dan Amerika. www. Dengki. dan membentuk hidup anda sesuai dengan apa yang dituntut oleh kalimah ini? Bila dengan jalan demikian pun ternyata pohon tayyibah itu tidak tumbuh dengan akar yang terhunjam dalam ke tanah. anda mesti beriman kepada kalimah ini dengan hati yang betul-betul tulus. kejahatan dan permusuhan membuat manusia-manusia dari satu jenis saling menyerang. katakanlah saudara-saudara. tidak pula di masa sekarang. kerana telah berjanji palsu kepada anda. Silakan anda menoleh ke mana pun juga. pertama-tama. tetapi batin mereka adalah laksana tungku-tungku membara yang tidak pernah memberi-kan ketenangan sesaat pun kepada mereka. Tetapi cubalah anda menjenguk ke dalam batin mereka dan melihat berapa banyak di antara mereka yang meni'mati kedamaian batin. dan pesona-pesona lahiriyyah yang lain. tidak ada kalimah selain kalimah tayyibah yang dapat membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia ini dan kejayaan di akhirat nanti.info 30 . Dan kota-kota yang besar dan megah yang dari jauh kelihatan seperti syurga. dan cabangcabangnya tidak dapat menjulang ke angkasa. APAKAH PENDUKUNG-PENDUKUNG SEJAHTERA? KALIMAH KHABITHAH HIDUP Juga. Pergelutan memperebutkan rezeki terjadi antara kelas-kelas masyarakat. Sesungguhnyalah. Anda mengira bahawa mereka hidup sejahtera hanya dengan melihat kekayaan mereka yang melimpah-ruah. Angka kelahiran merosot dan sekarang ini dan dengan sengaja dan giat-giatnya diturunkan. tapi enggan berbuat apa-apa untuk mencari keredaan Allah? Dan ternyata di antara anda sekalian masih ramai yang menganggap bahawa pemerintahan kafir adalah pemerintahan yang sah dan lupa pada pemerintahan Allah? Demi Allah.

Tetapi katakanlah kepada saya apa akhirat itu? Apa ertinya gagal di akhirat dan apa ertinya memperoleh kejayaan dan kemuliaan di sana? Sebelum pertanyaan ini terjawab. Mengapa anda meminum ubat kalau sakit? Kerana anda ingin bebas dari penyakit dan kembali sihat. anda katakan bahawa pekerjaan itu bagus. TUJUAN MEMBACA KALIMAH SYAHADAH Camkanlah keterangan dan contoh-contoh tersebut di atas. tentu anda akan merasa bahawa makan adalah usaha yang tidak ada gunanya. Dunia adalah ladang akhirat. KEGAGALAN DAN KEJAYAAN DI AKHIRAT Jawapan yang anda berikan di atas adalah seratus peratus betul. untuk apa kalimah syahadah dibaca? Jawapan yang pasti anda berikan tidak lain tentulah bahawa kalimah syahadah itu dibaca untuk membedakan seorang Muslim dari seorang kafir. Tapi bila setelah minum ubat keadaan anda tetap saja seperti sebelumnya.info 31 . dan jawablah pertanyaanpertanyaan saya ini satu demi satu. Apabila makan atau tidak makan sama saja hasilnya. dan bila tujuan tidak tercapai. Kali ini saya akan membahas tentang keuntungan apakah yang dapat diperoleh dari iman kepada kalimah ini dan mengapa kita perlu beriman kepadanya. lalu mengairinya.dakwah. bukan itu maksudnya.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEENAM TUJUAN BERIMAN KEPADA KALIMAH TAYYIBAH Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam dua khutbah saya yang telah lalu. maka seorang Muslim mempunyai empat mata? Atau bila seorang kafir mempunyai satu kepala. Anda minum kerana mahu menghilangkan haus. Manusia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak bertujuan atau tidak bermanfaat. menaburkan benih. saya telah menerangkan erti kalimah tayyibah. maka anda akan mengatakan bahawa pengubatan adalah usaha yang tidak berguna. pekerjaan apa pun yang anda lakukan di dunia ini. Bila tujuan dapat dicapai. Sekarang saya tanya: Apa makna perbedaan ini? Apakah ini bererti bahawa bila seorang kafir mempunyai dua mata. Mengapa anda bekerja keras dalam bercucuk tanam? Untuk menghasilkan hasil bumi. Perbedaan itu bererti bahawa ada pebedaan antara hasil-buah dari hidup seorang Muslim dengan hasil-buah dari hidup seorang kafir. SETIAP PEKERJAAN MEMPUNYA1 TUJUAN Anda semua tahu bahawa pekerjaan apa pun yang dilakukan seseorang pasti ada tujuan atau keuntungan yang akan diraihnya. kemudian merawat tanaman anda sampai tiba www. Setelah minum air. anda tetap saja merasa haus. Tetapi bila tidak ada sesuatu pun yang tumbuh setelah anda menanamkan benih. Anda membajak tanah. Jawabnya. tentulah anda tidak akan mahu bekerja demikian keras untuk membajak sawah anda. saya tidak boleh melanjutkan uraian ini. sudah diberikan oleh Rasulullah SAW Ad-dun ya mazra'atul akhirah. buah-buahan dan sayursayuran. Pendeknya. Ini bererti bahawa dunia dan akhirat bukanlah dua hal yang terpisah. yang awalnya adalah dunia dan akhirnya adalah akhirat. Pertama. Hasil-buah hidup seorang kafir adalah bahawa ia tidak menerima rahmat Allah dan menjadi orang yang sengsara di akhirat nanti. anda akan mengatakan pekerjaan itu jelek. sedangkan hasil-buah hidup seorang Muslim adalah bahawa ia akan menerima ridha Allah dan mendapat kemuliaan di akhirat. tentulah anda makan kerana mahu menghilangkan lapar dan memperoleh tentu hidup. menaburkan benih dan mengairi tanaman. Hubungan antara keduanya adalah seperti antara menanam dan menuai. Tetapi anda tidak perlu menjawab sendiri. melainkan suatu proses yang sambung menyambung. selalu ada maksud dan tujuannya. maka seorang Muslim punya dua? Tentu anda akan mengatakan: Bukan.

Dan keterangan tadi menunjukkan bahawa kegagalan dan kejayaan seseorang dalam hidup sesudah mati nanti. Hidup senang inilah yang disebut syurga dan kejayaan di akhirat. Tetapi bila anda mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan tersebut dengan tepat tanpa suatu kesalahan apa pun. gandumlah yang akan tumbuh. Sama-sekali tidaklah mungkin. mengairi dan merawat tanaman anda. Anda telah menjawab bahawa tujuannya adalah untuk membedakan antara nasib-akhir seorang Muslim dan nasib-akhir seorang kafir. Selanjutnya. Bila anda menanam gandum. perbedaan yang timbul pada akhir kisah hidup mereka adalah buah daripada perbedaan antara mereka sejak dari semula. sebenarnya tergantung dari benar atau tidaknya pengetahuan dan perbuatannya di dunia ini. hasil tanaman itu jugalah yang akan dipetiknya dalam hidupnya sesudah mati nanti. akan dapat terlepas dari siksa yang diperuntukkan kepada orang-orang kafir di akhirat. akibat keseluruhannya pastilah akan anda lihat pada waktu anda menuai. Keterangan tentang makna akhirat yang telah saya berikan tadi didukung oleh hadith dan ayat-ayat Al-Qur'an. tentu hanya durilah yang akan tumbuh.MANHAJ HIDUP MUSLIM saatnya untuk dituai. maka ia akan memperoleh hasil dari jenis tanaman yang sama dalam hidupnya yang akan datang nanti. Inilah yung dimaksud dengan kesengsaraan dan kegagalan di akhirat itu. menjadi jelaslah bahawa perbedaan antara nasib akhir seorang Muslim dan seorang kafir bukanlah tanpa alasan-alasan yang kuat.info 32 . Dan bila tidak ada yang ditanam. Apa pun jenis tanaman yang ditanamnya pada masa hidupnya. maka anda juga akan melihat hasilnya. Dunia adalah laksana ladang tempat bercocok tanam. setelah mendapat penjelasan tentang erti hasil-akhir yang www. Tapi bila anda menanam duri. MENGAPA ADA PERBEDAAN ANTARA NASIB AKHIR SEORANG KAFIR DAN NASIB AKHIR SEORANG MUSLIM? Setelah memahami pokok masalah di atas. barangsiapa yang dalam hidupnya di dunia ini menaburkan duri dan menanam tanaman yang pahit dan beracun. Apabila tidak ada perbedaan antara pengetahuan dan perbuatan seorang Muslim dengan seorang kafir di dunia ini. seseorang yang pengetahuan dan perbuatan serta tingkah-lakunya sama dengan tingkah-laku seorang kafir. Dan tentu saja ia akan terpaksa memakan hasil tanaman buruknya yang telah ditanamnya dalam hidupnya di dunia ini. TUJUAN KALIMAH TAYYIBAH: MEMPERBAHARUI PENGETAHUAN DAN PERBUATAN Sekarang timbul pertanyaan lagi mengenai tujuan membaca kalimah tayyibah. Kemudian setelah menuainya anda akan memakan hasilnya sepanjang tahun. Ia akan terpaksa tidur di atas duri-duri yang telah ditanamnya. serta nasib baik atau buruknya. kesalahan apa pun yang anda lakukan dalam membajak. dan hasil itu pula yang akan menjadi makanannya selama hidupnya di akhirat. Sesungguhnyalah. Begitulah gambaran hubungan dunia dengan akhirat. tidak ada pula yang akan tumbuh.dakwah. Untuk itu ia telah diberi waktu dari saat lahirnya hingga mati. Manusia dikirim ke ladang ini dengan tujuan agar ia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk memperoleh hasil yang dapat dini'matinya nanti bagi dirinya sendiri. tentulah tidak akan ada pula perbedaan keadaan yang mereka alami di akhirat. Sebaliknya. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa yang anda tanam di ladang anda. Nah. Di sana nanti ia tidak perlu lagi bekerja keras kerana ia akan hidup senang meni'mati hasil tanaman yang telah ditanamnya dengan kerja susah-payah selama masa hidupnya di dunia ini. bahawa. Bila seseorang telah menanam tanaman yang baik di ladang dunia ini pada masa hidupnya dan telah merawatnya dengan air yang berlimpah-limpah dan dengan pengawasan yang cermat. maka akan didapatinya buah dari jerih payahnya itu dalam bentuk tanaman berbuah lebat yang siap untuk dinikmatinya. maka bila ia telah berpindah ke dunia yang akan datang. Di sana ia tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk menebus ketololannya dan menanam tanaman yang baik setelah membakar tanamannya yang buruk sebelumnya. Apa yang anda tuai itu pastilah hasil dari apa sepanjang tahun.

maka perbuatannya membaca kalimah tersebut adalah tidak bererti apa-apa.info 33 . maka anda akan memperoleh hasil yang baik di akhirat nanti Tetapi bila anda bekerja tidak sesuai dengan cara yang diajarkannya. Sama halnya. 2. Bagaimana ia dapat berharap untuk mendapatkan kebun yang berbuah lebat di dunia yang akan datang nanti? Seperti telah saya terangkan kepada anda dengan contoh-contoh. maka tidaklah mungkin bagi anda untuk menyimpang www. PENGETAHUAN APA YANG DIAJARKAN OLEH KALIMAH TAYYIBAH? Sekarang timbul pertanyaan: Pengetahuan apa yang diberikan oleh kalimah tayyibah kepada orang yang membacanya? Juga perbedaan apa yang timbul dalam perbuatan dan tingkah-laku seorang Muslim dan seorang kafir setelah si Muslim memperoleh pengetahuan ini? 1. Setelah mengetahui hal ini. bagaimana ia dapat bercucuk tanam di ladang dunianya dan dari mana ia akan memperoleh hasil di akhirat nanti? Dan bila seseorang hanya mengucapkan kalimah tersebut di mulut saja. Bila anda mengikuti cara yang diajarkannya.dakwah. mestilah menurut cara-cara yang telah diajarkannya kepada anda. Bagaimanapun juga. adalah sia-sia dan tidak ada gunanya untuk melakukan sesuatu yang bila dikerjakan atau tidak dikerjakan hasilnya adalah sama saja. dengan sendirinya cara-cara yang anda tempuh dalam menanami dan merawat ladang dunia anda. kerana bila anda berbuat bertentangan dengan kehendakNya. Apabila hidup seorang Muslim di dunia ini tidak berbeda dengan hidup seorang kafir. PERBUATAN MESTI SESUAI DENGAN PENGETAHUAN Setelah memiliki pengetahuan ini. bagaimana hidupnya di akhirat nanti dapat berbeda dengan hidup seorang kafir. maka perbuatan-perbuatan dan perilaku anda haruslah sesuai dengan pengetahuan anda. bahawa sesudah mati anda akan hidup lagi. Dan setelah mengetahui hal ini. dan dalam hidup sesudah mati anda harus makan dari hasil tanaman anda di dunia ini. maka anda tentu akan mengatakan bahawa pengucapan kalimah syahadahnya yang demikian itu adalah sia-sia saja. Bila anda percaya bahawa suatu hari nanti anda akan mati. maka pengetahuan kedua yang anda peroleh dari kalimah ini adalah bahawa Muhammad SAW adalah Utusan Allah. Tidak ada alasan mengapa nasib-akhir orang seperti itu harus berbeda dari seorang kafir. Bahkan ia pun tidak menanaminya sama-sekali dengan tanaman yang baik. Kepatuhan kepada Muhammad (SAW) Setelah memahami hal di atas. agar hasilnya nanti dapat dipetiknya di akhirat. Ubat yang tidak boleh mengubah keadaan orang yang sakit menjadi lebih baik bukanlah ubat namanya. bererti anda telah memberontak terhadapNya. maka anda mesti mempertimbangkan kembali jawapan anda. Sekarang anda mesti mengatakan bahawa tujuan membaca kalimah tayyibah adalah untuk memperbaharui pengetahuan dan perbuatan seseorang agar ia dapat memperoleh kedudukan yang baik di akhirat nanti.MANHAJ HIDUP MUSLIM diperoleh di akhirat. Apabila seorang tidak beriman kepada kalimah tayyibah ini. Penghambaan diri kepada Allah Hal pertama yang anda pelajari dari kalimah ini adalah bahawa anda adalah budak dari Allah dan bukan budak dari siapa pun yang lain. tetapi perbuatan dan tingkah-lakunya tetap sama dengan seorang kafir. Kalimah ini mengajarkan kepada manusia untuk menanami ladang dunia dengan tanaman yang baik. ia telah menaburkan duri sepanjang masa hidupnya. ia tidak boleh menuntut apa-apa dari Allah dengan hanya mengucapkan kalimah syahadah di mulut saja. Sebaliknya. dan merawatnya dengan baik pula. bila setelah membaca kalimah syahadah pengetahuan dan tingkah-laku orang yang bersangkutan masih tetap sama dengan orang yang tidak membaca kalimah tersebut. maka bererti anda hanya menanam duri saja di dunia ini dan akan menuai duri pula di akhirat nanti. jelaslah. maka secara langsung anda akan mengerti bahawa di dunia ini anda harus berbuat sesuai dengan kehendak Dia yang menjadi Tuan dan Pemilik anda. serta tidak pula mempelajari cara menanami ladang dunianya.

atau bahawa anda boleh menghilangkan lapar tanpa makanan. tentulah ia tidak akan lengah tentang hal ini. dan bahawa duri itu akan merugikan dirinya sendiri sajalah. yang akan melakukan hal itu. dan tanpa hasil tanaman. dan seandainya anda mengira bahawa anda akan bisa memperoleh hasil tanpa bertanam.MANHAJ HIDUP MUSLIM dari cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menempuh cara-cara lain dalam menanami ladang-dunia anda Mengapa anda bercocok-tanam di ladang dunia ini? Kerana anda yakin bahawa anda tidak akan memperoleh hasil tanpa bercocok-tanam. Tak seorang pun yang dengan sengaja dan sedar mahu menanam duri untuk untuk dirinya. maka imannya yang demikian itu adalah iman yang lemah. Seseorang yang di mulut mengakui Allah sebagai Pemilik dan Penguasanya dan Muhammad SAW sebagai Utusan Allah. www. Hanya orang yang tidak percaya bahawa benih duri akan menghasilkan duri sajalah. Seandainya anda tidak yakin akan hal ini.dakwah. Sebagaimana ia yakin bahawa ia tidak akan memperoleh hasil tanpa bertanam. anda akan mati kelaparan. Anda tentu tidak akan mahu dengan sedar memegang bara api kerana anda yakin bahawa bara itu akan membakar tangan anda. Jadi anda boleh menilai kedudukan anda berdasarkan hal ini. demikian pula apabila ia yakin bahawa tanamannya yang buruk akan menghasilkan buah yang buruk pula. tentu anda tidak akan bersusahpayah bercocok-tanam di ladang dunia ini. Hanya bayi kecil dan orang gila sajalah yang mahu meletak tangannya dalam api. dan juga percaya akan hidup sesudah mati.info 34 . tapi perbuatan-perbuatan dan tingkah-lakunya bertentangan dengan ajaranajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. kerana memang tidak tahu akibatnya.

nisbah kekufuran seseorang adalah menurut sejauh mana ia telah membangkang terhadap hukum Allah. Ia samasekali tidak mengikuti kemahuannya sendiri. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an: www. atau kemahuan siapapun yang lain. apabila seseorang mengenepikan cara-cara yang telah digariskan Allah dan memutuskan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang lain. apa itu Islam. Pendeknya. Seseorang mungkin setengah kafir. atau kemahuan keluarga dan sukunya. Islam tidak lain adalah penghambaan seseorang semata-mata kepada Allah. + - $ !& … ". suatu ketentuan untuk membuat keputusan telah digariskan dalam Kitab Allah dan Sunnah RasulNya. dan dalam masalah-masalah yang lain mengikuti kemahuannya sendiri atau adat kebiasaan masyarakat atau aturan-aturan buatan manusia. Dan apabila ia selama hidupnya menempuh cara-cara kufr dalam melakukan segala sesuatu. Barangsiapa yang memutuskan tidak menurut apa yang diturunkan Allah.. Allah berkata: == - < . maka ia telah terlibat dalam kekufuran sejauh pembangkangannya terhadap hukumhukum dan aturan-aturan Allah. atau kemahuan kaum 'ulama' atau kyai.info 35 . kemahuan hupati. Sesungguhnya. Saya akan menyebutkan persyaratan-persyaratan asas yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim. APAKAH ERTI "KUFR" DAN ISLAM ITU? Untuk memahami masalah tersebut di atas. hukum di sini bererti setiap keputusan yang dibuat oleh setiap orang setiap saat dalam hidupnya. atau kemahuan nenek-moyangnya. Menetapkan hukum tidak hanya bererti mengadili perkara-perkara dalam sidang-sidang pengadilan saja. maka ia adalah seorang kafir. sepersepuluh atau mungkin seperduapuluh kafir. Kufr adalah penolakan seseorang untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagi setiap hal yang seperti ini. Nah. dan Islam adalah kepatuhan kepada Allah semata-mata. cara-gaya apakah yang harus dipakai dalam menyelesaikan sesuatu persoalan. Setiap saat anda dihadapkan kepada persoalan apakah anda harus melakukan sesuatu atau tidak. seperempat kafir. serta penolakan atas semua sistem. adat kebiasaan nenek-moyang atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETUJUH SIAPAKAH YANG DIGELAR MUSLIM Saudara-saudara sesama Muslim! Hari ini saya akan menjelaskan kepada anda sifat-sifat seorang Muslim.(Surah Al-Ma'idah: Ay at 44). dan sebagainya. selain kehendak Allah semata-mata. dengan cara bagaimana sesuatu harus dilakukan.dakwah. Perbedaan yang nyata antara Islam dan kufr ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an. Apabila ia mematuhi petunjuk Allah dalam sebahagian masalah. pertama-tama anda harus mengerti apa itu kufr dan. sedangkan cara-cara selain dari itu adalah cara-cara yang ditentukan oleh kemahuan diri sendiri. maka mereka itu adalah orang yang kafir".. hakim. dan apa yang harus dilakukan oleh seseorang agar ia dapat disebut seorang Muslim. hukum dan peintah-perintah yang bertentangan dengan petunjuk-petunjuk yang diterima dari Allah. maka sesungguhnya ia telah mengikuti jalan kufr.

pendapat akal-fikiran anda.MANHAJ HIDUP MUSLIM P%DQ $ % +$ $ 02 $ 8 & $ = I$ ' I$ $ 5* :$ $ !O ' +<+ +) . yakni bahawa agama yang sebenarnya adalah kepatuhan dan penyerahan kepada Allah." (Surah Ali 'Imran: Ayat 64). dan apa yang boleh menyenangkan hati si anu. Maka apakah anda akan menjadi lebih jelek dari binatang.. (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).( $ ( $ E $ :6 2 RS$ 1= 5 $ "Katakanlah: Hai Ahli Kitab. kerana yang berhak memberi perintah hanyalah Allah saja: HN F 0 . bahawa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tuhan selain daripada Allah. sedangkan binatang. Dalam setiap masalah anda harus menyelidiki apa perintah Allah mengenai masalah tersebut. Dia yang telah menciptakan dan menghidupi anda. padahal kepadaNyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Dalam kedua ayat ini hanya satu ajaran yang dikemukakan. pohon.. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Bila anda mengikuti kemahuan siapa pun juga dan mengenepikan perintahperintah Allah. Tidak seekor binatang pun yang tunduk kepada perintah binatang yang lain. (Surah Al-An 'am: Ayat 57) Hanya Dia saja yang layak disembah. maka sesungguhnya anda telah menyekutukannya dengan Allah. S :< 7 3U / F4 / !.info 36 . Dengan perbuatan anda itu.&%8A < 9 9H =G 9 $ $: ' … ". apa yang diperintahkan oleh si anu. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik". Menyembah Allah tidak hanya bererti bersujud di hadapanNya lima kali sehari. TIGA JALAN MENUJU KESESATAN www. Anda harus menghindari semua yang telah dilarangNya dan mengerjakan apa yang telah diperintahkanNya. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada perintahNya. Tidak sebatang pohon pun yang tunduk kepada pohon yang lain. siang dan malam. dan batu hanya tunduk kepada Allah semata-mata? Inilah masalah yang terkandung dalam kedua ayat tersebut di atas tadi. apa yang dikatakan oleh kyai atau 'ulama' tentang hal itu. pohon. marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. bererti anda telah memberikan kepadanya kedudukan yang sebenarnya adalah hak Allah semata-mata. Tidak ada sebuah batu pun yang tunduk kepada batu yang lain. Anda sekali-kali tidak boleh memikirkan kemahuan anda sendiri. kemahuan keluarga dan sanak saudara anda.dakwah. <T 5 )8 %8) V 5 # "Maka apakah meraka mencari agama yang lain dari agama Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah. bahawa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. adat kebiasaan nenekmoyang anda. dan batu dengan tunduk kepada sesama manusia dan mengenepikan Allah. tetapi sebenarnya bererti melaksanakan perintah-perintahNya di setiap saat. baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan".

Jadi tuhan bagi orang seperti itu adalah dirinya sendiri (nafs). dan menganggapnya lebih penting daripada perintah Allah. 2. ini adalah suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi." (Surah Al-Furqan: Ayat 43—44). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang rnengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. bahkan lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu). akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan akan membuat syaitan sendiri merasa gementar. dan apa saja yang boleh memberikan kemudahan dan kenyamanan hidup baginya. usaha apa yang akan membawa kemasyhuran dan penghormatan orang padanya. atau apakah kamu mengira bahawa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Tetapi manusia adalah binatang yang apabila sudah menjadi budak hawa-nafsunya sendiri. bukannya Allah Yang Agung. Bahawa menjadi budak hawa-nafsu adalah lebih jelek daripada menjadi binatang. tanpa mempedulikan samada Allah melarang cara-cara tersebut. bagaimana ia akan mendapat manfaat dari petunjuk Allah? Hal ini telah diterangkan dalam ayat berikut: B' !" == AE 6 8+ = AE < +$ 9 3 S /. ia akan menempuh segala macam cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. amalanamalan kuno dan upacara-upacara yang biasa dilakukan oleh nenek-moyang. Mereka tidak lain. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?. (Surah Al-Qasas: Ayat 50). Ia hanya melaksanakan peranan yang telah ditentukan Allah baginya. Jalan yang kedua adalah mengikuti adat kebiasaan. Setiap binatang memakan apa yang telah ditetapkan Allah baginya. ke mana ia harus mengejar kesenangan dan kepuasan. Ia akan terus menerus memikirkan pekerjaan apa yang akan mendatangkan wang baginya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim "..info 37 . Yang tersebut di atas tadi adalah jalan pertama menuju kesesatan.. Pendeknya. Dan ia takkan pernah mengerjakan suatu apa pun yang dianggapnya tidak akan membawa tercapainya tujuan-tujuannya tersebut. sedangkan ia masih menuruti dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri. Dan sama-sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi hamba Allah. Mengikuti kemahuan sendiri. Ayat di atas mengertikan bahawa faktor terbesar penyebab kesesatan manusia adalah dorongan-dorongan hawa-nafsunya sendiri.MANHAJ HIDUP MUSLIM Sekarang saya akan menjelaskan kepada anda dari mana sebenarnya kekufuran dan bid'ah timbul. Mengikuti nenek-moyang tanpa berfikir. maka orang-orang yang suka menjadi pak turut nenek-moyangnya akan bersikap www.dakwah. kepercayaan-kepercayaan dan fikiran-fikiran. Jadi. meskipun Allah memerintahkannya untuk mengerjakannya. Sumber yang pertama adalah kemahuan diri manusia sendiri: > 'W $ ?5 3 >+ < %8)$ &S < I8 > 8+ HX F@ … C ". hanyalah seperti binatang ternak. Bila perintah-perintah Allah dibacakan. Anda tidak akan pernah melihat seekor binatang pun yang mahu melanggar batas-batas yang telah ditentukan Allah baginya. $ < + 5 &S < T&S0 5 " @ G <%J "Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Al-Qur'an yang suci mengatakan kepada kita bahawa kejahatan-kejahatan ini muncul melalui tiga sumber: 1.

Hak apa yang dimilikinya untuk mendakwakan bahawa dirinya adalah seorang Muslim? Dalam hal ini AlQur'an juga memberikan peringatan yang keras: 5. walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun. jagalah dirimu. tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami'. sehingga semua orang-orang bodoh di setiap zaman terkena cengkeramannya. tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. N 'DW+ &6 X= #M ) . dan akan melakukan apa yang telah menjadi kebiasaan keluarga dan suku bangsanya. (Apakah mereka akan mengikuti juga). Kesesatan selamanya telah mencegah mereka menerima bimbingan dari utusan-utusan Allah. . Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. keluarga dan suku bangsanya. Bagaimana orang yang telah terkena penyakit seperti ini akan dapat menjadi hamba Allah? Tuhan-tuhannya adalah nenek-moyangnya. maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan". mereka menjawab: '(Tidak).info 38 . Jahatnya kesesatan itu adalah demikian rupa. mereka menjawab: NV … $ S L FO - KZ# 0 ) "Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek-moyang kami mengerjakannya? .' " (Surah. Di tempat lain dikatakan: S L FK Z7.dakwah.MANHAJ HIDUP MUSLIM keras bahawa mereka hanya akan mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek-moyang mereka saja. H ?K 8 BC $ L ) www. Ketika Ibrahim AS membujuk kaumnya untuk meninggalkan kepercayaan syirik. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek-moyang mereka walaupun nenek-moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk? Hai orang-orang yang beriman. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 104—105). (Surah Al-Baqarah: Ayat 170). Ketika Musa AS mengajak kaumnya untuk mengikuti Syari'ah Allah.$ $ !O 'W $ & !O 62 : $ - !O $ <Y $ E%2> $ 9 XH . . dan tidak mendapat petunjuk?". Mereka menjawab: 'Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapakbapak kami mengerjakannya’. # $ S - $I6CK +$ NX $ ) - 8C $0 + ) * $ <Y $ 0 $ :6 2 5 "Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah'. Yunus: Ayat 78). &BC + ) * $ & $ < * + "Apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul.

5 $ 8) E $ % < : 0 )9 $ ![ % 4 5* . K !^ < ! !& E # $ S !O <T&S0# ## L &G $I8CK +$ ) !/ *8 # %8 / ) 4 !O % 8C < $ $0 # $0 + ) * $ PJ !O # !":! 0 O $ $0Z78` $ 0 F $ "ab L <T&_ - "Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah’. memang.'' (Rasul itu) berkata: 'Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati bapa-bapamu menganutnya? Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya’. tidak boleh berdampingan bersama-sama. Hanya kepada Kamilah mereka kembali. lalu Kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Kerana kedua hal ini.) $ G & \# #= +) ) % # 5* ) !. (Surah Luqman: Ayat 21—23). anda harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan membuang yang lain-lain. . Bila anda mahu menjadi seorang Muslim. Pilih salah satu". Allah Yang Maha Kuasa mengatakan: "Kalian ikuti nonek-moyang kalian atau kalian laksanakan perintah-perintah Kami. Demikianlah." (Surah al-Zukhruf: Ayat 23—25). dikatakan dalam Al-Qur'an: ![ H # . Dan barangsiapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Dan apakah mereka (akan mengikuti bapa-bapa mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala (neraka) ? Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah. D $ > IC L % > <+$ 9 '] < %1 . Mereka menjawab: '(Tidak). (Surah Al-Anbiya': Ayat 53) Begitulah.info 39 . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati”. melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata: 'Sesungguhnya kami mendapati bapa-bapa kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Maka Kami binasakan mereka maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.dakwah. masyarakat selalu mengatakan hal yang sama kepada setiap Rasul: "Apa yang kamu sampaikan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh nenek-moyang kami. sedang dia orang yang berbuat kebaikan. Setelah mengemukakan fakta-fakta ini. Dan hanya kepada Allahlah kesudahan segala urusan.MANHAJ HIDUP MUSLIM "Mereka menjawab: "Kami mendapati bapa-bapa kami menyembahnya (patung-patung)". www. tetapi kami (hanya) mengikuti apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya’. kerana itu kami tidak boleh menerimanya". Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri.RS$ & $ S *6 #H F@$ "Dan demikianlah.

Kepatuhan kepada selain Allah Itulah tadi jalan yang kedua menuju kesesatan. 1 … '+ 6 P M( B / . maka secara khusus saya mesti memberitahukan kepada saudara-saudara.. 'ulama-'ulama dan tok guru palsu. namun ia tidak mungkin boleh mengelabui Allah. selebihnya adalah kelompok- www. Setelah itu barulah ia boleh menyebut dirinya seorang Muslim sejati. tertutuplah pintu petunjuk Tuhan. Bagaimana manusia boleh menemukan jalan yang benar kalau ia mempercayakan diri kepada ribuan tuhan.MANHAJ HIDUP MUSLIM 3. campuran kapur dan simen. maka saya harus patuh kepadanya". Maka barangsiapa yang mahu menjadi seorang Muslim yang benar-benar. lalu menta'ati perintah-perintah manusia dengan macam-macam alasan. Dengan diajukannya alasan-alasan seperti ini.dakwah. Kalau tidak.info 40 . adalah apabila manusia mengesampingkan perintah-perintah Allah. Ketiga bangsa : Menghamba kepada diri sendiri. dan mampu menjamin saya masuk syurga. adalah akibat dari penyembahan mereka terhadap ketiga macam berhala tersebut di atas. maka apa yang dikatakannya pastilah benar". dan unsur-unsur lain yang semacam itu. %J IP "Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah . keluarga dan suku : Menghamba kepada manusia pada umumnya. bangsayang sesat. berpuasa di bulan Ramadhan. seperti dinyatakan dalam Al-Qur'an. di India khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. jumlah ummat Islam lebih dari satu setengah karor (satuan dari 10 juga). dan menunjukkan tingkah-laku sebagai seorang Muslim. atau "kerana bangsa anu adalah bangsa yang maju. Menghancurkan berhala-berhala ini adalah urusan yang paling penting.. sekali waktu ia harus mematuhi tuhan ini dan sekali waktu tuhan yang lain? Sekarang anda tahu bahawa ada tiga sebab orang menjadi sesat: Pertama Kedua bangsa. pemerintah yang berkuasa. : Menghamba kepada adat kebiasaan nenek-moyang. meruntuhkan kuil-kuil yang terbuat dari batu-bata. dan sedar bahawa bencana yang menimpa ummat Islam. atau "kerana rezeki saya tergantung pada orang itu. bahkan menjadi prasyarat untuk menjadi seorang Muslim. mestilah ia menghancurkan ketiga macam berhala itu terlebih dahulu. Jumlah anda lebih dari separuh penduduk wilayah ini." (Surah Al-An'am: Ayat 116). bahawa sebab utama dari keruntuhan. Ayat in bererti bahawa manusia hanya boleh tetap berada di jalan yang benar. dengan menjalankan shalat lima kali sehari. seperti misalnya "kerana bapa anu adalah seorang besar. ia boleh menipu masyarakat dan membujuk dirinya sendiri. sulitlah baginya untuk bisa disebut hamba Allah. Jalan yang ketiga. Mungkin saja. dan sebagai akibatnya. kita harus meniru cara-cara yang dipakainya". Itulah berhala-berhala besar yang selalu menjadi sembahan-sembahan manusia. termasuk orang-orang kaya. maka kata-katanya mestilah selalu baik". Walaupun saya berbicara kepada seluruh ummat Islam. dan sebagainya. Anda semua telah dapat menghancurkan berhala-berhala dari batu. KEADAAN UMMAT ISLAM DI PUNJAB Saudara-saudara! Menjadi hamba dari ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi adalah syirk yang sebenar-benarnya. kehinaan dan bencana yang menimpa mereka adalah kerana mereka menyembah ketiga macam berhala yang tersebut di atas tadi. Tetapi. bila ia mempercayakan diri seratus persen kepada satu Tuhan. atau "kerana orang itu mampu menghancurkan hidup saya dengan kutukannya. Di Punjab ini. kerana saudara-saudaraku ummat Islam di Punjab adalah yang ada di hadapanku saat ini. bahawa ia adalah seorang Muslim. tetapi anda hanya menaruh perhatian sedikit sekali pada berhala-berhala dan kuil-kuil yang ada dalam diri anda sendiri.

sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. untuk menyingkirkan perbedaan-perbedaan itu dan bersatu kembali. Jat. Gakhar. dan yang lain lagi menyembah tiga berhala. Anda tidak boleh bangkit bersama-sama dan tidak pula mampu menghadapi bencana bersama-sama pula. Demi Tuhan. Tetapi dengan jumlah anda yang demikian besar. Sebagaimana halnya kasta-kasta yang terpisah satu sama lain dalam masyarakat Hindu. tidak ada tali persaudaraan dan kasih-sayang. Apabila anda diminta. Kami juga bisa memecah dan meremukkan kepala-kepala kalian dan mencampakkan kalian ke dalam lumpur kehinaan dan kerendahan. Fikirkanlah. Mughul. saya pun mahu menghapuskannya". Islam telah mengajak anda semua untuk melupakan kelompok-kelompok tersebut dan membentuk satu masyarakat yang padu. dan menghamba kepada bangsa-bangsa yang musyrik. warisan nenek-moyang kami. adat kebiasaan keluarga dan suku bangsa serta sesama manusia. Selanjutnya anda pasti akan mengatakan: "Kalau orang lain berzina. saya pun akan mencuri. menghamba kepada nenek-moyang. Tahukah anda. Kalau ketiga berhala ini masih anda sembah. saya juga akan terus berbuat dosa dan kejahatan". bersaudara satu sama lain dan bersatu-padu bagaikan sebuah tembok yang kuat. apa jawab Allah terhadap pernyataan anda itu? Inilah: "Kalian boleh saja tidak meninggalkan adat kebiasaan warisan nenek-moyang kalian. Tetapi anda menjawab: "Menurut hukum adat. Tetapi anda semua masih berpegang pada pemikiran-pemikiran Hindu. anda akan melihat sekelompok orang yang menyembah satu berhala. bahawa bila orang lain mematuhinya maka anda juga akan mematuhinya? Kalau demikian. setiap orang dari anda menjawab: "Kalau orang lain mahu menghapuskannya. dengan melakukan ketiga macam kejahatan ini.info 41 . memiliki kekuatan yang besar. dan kami melaksanakan hukum adat warisan nenekmoyang kami dan tidak mengakui hukum Tuhan". saya pun akan berzina pula. Ketidakadilan dalam Warisan Allah telah memerintahkan kepada anda semua untuk memberikan harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. tetapi dalam perbuatan. dan mengharapkan keuntungan dengan mengekor kepada orang lain. Anda menghamba kepada diri sendiri (nafs). Kalau orang lain mencuri. sedang anda semua mengaku sebagai orang-orang www. anda menjadi penyembah ketiga berhala yang saya sebutkan di atas tadi. kekuatan anda telah dirongrong dari dalam.dakwah. anda semua tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Antara satu suku dengan yang lain. anda masih juga mengatakan bahawa anda adalah penganut-penganut Islam! Itu hanya dua contoh saja. Dengan cara yang begini. kalian boleh saja meninggalkan tatacara peribadatan Hindu. sebelum orang lain berhenti berbuat dosa dan kejahatan. dan mengesampingkan Allah." 2. Sebagai batu bata. Perbedaan Kasta Dalam masyarakat Islam ada kelompok-kelompok Rajput. dan Iainlain. maka mungkin besok anda akan mengatakan: "Kalau orang lain tidak berbuat apa-apa. anda akan melihat penyakit-penyakit yang seperti itu yang masih bermaharaja lela di tubuh masyarakat Islam. masing-masing anda terlepas satu dari yang lain. Namun. demikian pula anda semua. baik anak laki-laki mahupun anak perempuan kedua-duanya tidak berhak memperoleh harta warisan. Seolah-olah anda takut rugi dengan memulai lebih dahulu. walaupun kalian menjadi kelompok terbanyak. Dalam penyakit-penyakit itu. Di mulut. Pokoknya. sedangkan beberapa kelompok lain yang jumlahnya lebih kecil dari anda. yang lain menyembak dua berhala. apakah itu jawapan orang Islam? Bila anda diminta untuk menghapuskan hukum warisan nenek-moyang. Anda tidak saling kahwin-mengahwini seperti seharusnya suatu masyarakat Islam. Apa sebab maka jadi demikian? Sebabnya ialah dengan menghambakan diri pada kemahuan sendiri. anda tetap berpegang-teguh pada perbedaan-perbedaan yang berlaku sebelum Islam.MANHAJ HIDUP MUSLIM kelompok lain. Perbedaanperbedaan inilah yang telah mencegah anda untuk menjadi satu tembok yang kuat. Kalau anda membuka mata baik-baik. 1. masih terpecah-pecah dalam suku-suku yang terpisahpisah. saya pun tidak akan berbuat apa-apa". apa erti jawapan anda itu? Apakah hukum Allah boleh tunduk pada syarat. apa jawab anda? Pasti hanya akan menjawab: "Kami tidak boleh meninggalkan adat-istiadat yang diwariskan nenek-moyang kami". anda saling menyebut saudara-saudara sesama Muslim. katakanlah kepada saya.

MANHAJ HIDUP MUSLIM Muslim.info 42 . yang hanya dijanjikan kepada orang-orang Muslim yang sebenarnya? www. bagaimana anda boleh mengharapkan rahmat Allah.dakwah.

tidak pula ia terdapat pada wajah dan pakaian seseorang: Sebenarnya. sedangkan ia sudah menjadi pendorong sejak waktu yang lama di kalangan sanak keluarganya? Orang seperti ini juga termasuk kelompok munafik. Seseorang yang beriman sepenuhnya kepada kebenaran-kebenaran ini adalah orang yang selalu mencari petunjuk dari ajaran Allah dan RasulNya dalam setiap langkahhidupnya dan yang menyangkut masalah yang dihadapinya. atau bagaimana suatu tatacara yang sudah menjadi kebiasaan akan dihentikan. lalu mengikutinya.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KELAPAN UJIAN KEIMANAN Saudara-saudara sesama Muslim! Dalam khutbah yang lalu saya telah menerangkan bahawa menurut Al-Qur'an ada tiga jalan yang dapat menyesatkan manusia. dan setelah mengetahui ajaran tersebut. Setelah berbuat demikian. dan tidak kepadamu”. Pemujaan Kepada 'Adat Istiadat Sama halnya. bila hal itu terjadi ia hanya cukup menjawab dengan jelas dan tegas: "Saya adalah hamba sahaya Allah dan bukan hambamu. sementara di mulut ia mengatakan bahawa ia adalah seseorang hamba Tuhan dan pengikut RasulNya. puasa dan haji. 2. ia tidak akan peduli apakah fikirannya akan merasa tidak tenang kerananya.dakwah. kerana kebenaran din yang sebenarnya tidak meresap ke dalam hatinya. Orang Muslim hanyalah orang yang dengan setulus hati percaya bahawa ajaran Allah dan RasulNya adalah kebenaran yang mutlak. din bererti kepatuhan kepada Allah www. Kerana itu saya akan mengesampingkan petunjuk-petunjuk Tuhan dan berbuat menurut pendapat saya sendiri". apabila seseorang berkata: "Meskipun ini perintah Tuhan dan RasulNya. tapi bagaimana suatu adat tertentu boleh ditinggalkan. atau orang-orang yang memuja keduniaan akan menentangnya. atau apakah sanak-keluarganya akan memarahi dan mencaci-makinya.info 43 . TANDA-TANDA KEMUNAFIKAN 1. maka jelas hati orang seperti ini telah kehilangan iman. fikiran saya tidak boleh menerimanya kerana saya anggap perintah ini merugikan. dan apa pun yang baik bagi manusia dalam hidup di dunia ini mahupun di akhirat nanti seluruhnya telah terkandung dalam ajaran-ajaran Allah dan UtusanNya. dan apa pun yang bertentangan dengannya adalah sesat. walaupun di dahinya sudah tumbuh benjolan yang diakibatkan oleh banyaknya ia bersujud dalam shalat yang tidak henti-hentinya. Memperturutkan Kemahuan Sendiri (Nafs) Berlawanan dengan hal di atas. dan yang mungkin telah membuat wajahnya nampak betul-betul seperti seorang yang saleh. Yang kedua adalah melebihkan kebiasaan keluarga dan cara-cara nenek-moyang daripada hukum Allah. Yang pertama adalah mengesampingkan hukumhukum Allah dan memperturutkan dorongan hawa-nafsu. Orang yang disebut Muslim hanyalah orang yang tidak menjadi hamba-sahaya dari siapapun selain Allah. baik oleh orang-orang besar bangsanya sendiri mahupun bangsa-bangsa lain. dalam perbuatan ia adalah budak dari dirinya sendiri dan pengikut pendapatnya sendiri. MUSLIM YANG SEBENARNYA Pengertian yang sebenarnya tentang seorang Muslim adalah bahawa ia harus kebal terhadap ketiga penyakit tersebut di atas. tetapi seorang munafik. saya hanya percaya kepada UtusanNya. Kerana. bila seseorang berkata bahawa meskipun bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. sujud. Ia bukanlah seorang Mukmin. sedangkan ia sudah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Kerana. Yang ketiga adalah mengabaikan sistem kehidupan yang diajarkan oleh Allah dan RasulNya dan mengikuti caracara yang ditempuh manusia. dan tidak mengikuti siapapun kecuali RasulNya. Din tidaklah terdiri dari ruku.

mendesak agar suatu kebiasaan tertentu dilaksanakan kerana kebiasaan itu biasa dilakukan orang-orang Barat. sekali-kali mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. maka anda harus melemparkan jauh-jauh setiap pandangan yang bertentangan dengan perintah Allah dan RasulNya. dengan tidak mempedulikan Kitab Allah dan petunjukpetunjuk RasulNya. Sesungguhnya jawapan orang-orang Mukmin bila mereka di-panggil kepada Allah dan RasulNya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan: "Kami mendengar.$ $ * &BQC D !& $ 5 $ $ $ =V & . agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka. itu bukanlah Islam namanya dan bukan pula iman. E 0 &$ . anda tidak patut mendakwakan diri anda sebagai penganut Islam. Seseorang yang menolak untuk patuh kepada Allah dan RasulNya dalam urusan masalah-masalah hidupnya. . Itu adalah kemunafikan yang terang-terangan. 7 < . maka orang yang begini mesti berhati-hati menjaga imannya. !e- =N F@ A$ ' ) !. mereka datang kepada Rasul dengan patuh. puasanya. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus. dan kami patuh" dan mereka itulah oran«-orang yang beruntung. tiba-tiba sebahagian di antara mereka menolak untuk datang. Bila anda seorang Muslim dan ingin tetap Muslim. anda memberi tempat kepada ajaran-ajaran manusia.) . Meniru-niru Bangsa Lain Demikian pula. !O 0 H +$ T H R $ SIP * F@ A$ < H# $H -$ "Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Shalatnya. anda telah mengesampingkan ajaran-ajaranNya dan ajaran-ajaran RasulNya. dan kami menta'ati (keduanya)’ Kemudian sebahagian dari mereka berpaling sesudah itu. Bila anda tidak mampu melakukan hal ini. dan agar suatu hal tertentu diterima saja kerana bangsa lain yang menerimanya ternyata mengalami kemajuan. Hanya di mulut saja anda percaya kepada Allah dan RasulNya. Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an: 5 . Dan mereka berkata:'Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. G !%O $ > 'W O : 7 !O 0 S . 3. + S % =1 " 4* '] . H R =d F@ < $0 I$ S& T $ . I8E . Omongan semacam ini tidak boleh dirujukkan dengan iman. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya. sebenarnya hatinya kosong dari din. apabila seseorang. Kalau dalam masalah-masalah hidup.info 44 . Dan barangsiapa yang ta'at kepada www. C 0 + 89H $ '. atau (kerana) mereka ragu-ragu.9 RB HX 5 $ * E NQ4%R !O ! $ # Pc I$ '] 9 . dan wajahnya yang saleh hanyalah penipuan belaka.MANHAJ HIDUP MUSLIM dan RasulNya. atau agar sesuatu disetujui saja kerana dianjurkan oleh seorang besar. Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka.dakwah. Apakah (ketidakdatangan mereka itu kerana) dalam hati mereka ada penyakit. ataukah (kerana) takut kalau-kalau Allah dan RasulNya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim.

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Allah dan RasulNya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan". (Surah, an-Nur: Ayat 46—52). Fikirkanlah pengertian iman yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut di atas. Iman yang sejati adalah menghambakan diri kepada Kitab Allah dan petunjuk-petunjuk RasulNya. Apa pun perintah yang datang dari keduanya mestilah betul-betul dipatuhi, dan apa pun yang bertentangan dengannya tidak boleh didengarkan, biarpun datangnya dari fikiran sendiri, dari keluarga ataupun dari orang banyak. Hanya orang yang mempunyai syarat fikiran yang beginilah yang boleh disebut Mukmin dan Muslim. Yang tidak memilikinya adalah orang munafiq. BEBERAPA CONTOH KEPATUHAN KEPADA ALLAH 1. Meninggalkan Minuman Keras Tentu anda semua telah mendengar betapa meluasnya kebiasaan minum-minuman keras (khamar) di negeri 'Arab sebelum kedatangan Islam. Lelaki, perempuan, tua-muda, semuanya gemar minum khamar. Mereka memang sudah terbiasa dengan minuman tersebut. Mereka mengarang dan menyanyikan lagu-lagu untuk memuji khamar, dan begitu tergila-gilanya mereka kepada khamar tersebut. Dan anda semua tahu juga bahawa sulit sekali menghentikan minum minuman keras bila telah ketagihan olehnya. Seorang pemabuk lebih suka mati daripada berhenti minum. Bila ia tidak memperoleh khamar, ia merasa lebih sakit dari orang sakit. Tetapi sudahkan anda mendengar apa yang terjadi ketika larangan minum minuman keras diturunkan oleh Allah? Ketika mendengar larangan itu, orang 'Arab yang bersedia mati demi minuman keras itu sendiri, dengan tangan mereka sendiri memecahkan kendi-kendi wadah minuman-keras itu. Dan minuman itu mengalir di jalan-jalan dan di gang-gang di kota Madinah waktu itu seperti air hujan. Dalam suatu pertemuan, sekelompok orang sedang asyik minum minuman keras. Ketika mereka mendengar utusan Nabi SAW mengatakan bahawa minuman keras telah dilarang, tangan-tangan mereka berhenti bergerak seketika. Mereka yang sudah memegang mangkuk minuman itu di bibirnya seketika itu juga menyingkirkannya dari mulut mereka, dan tidak membiarkan setitis pun arak menyentuh bibir mereka. Inilah kebesaran iman. Inilah yang dinamakan patuh kepada Allah dan RasulNya. 2. Pengakuan Dosa Anda tahu juga betapa kerasnya hukuman yang diberikan Islam bagi orang yang berzina — seratus kali pukulan rotan di punggung yang telanjang; yang membuat orang bergidik hanya dengan mengingatnya saja. Dan bila yang berzina adalah orang yang sudah pernah kahwin, maka hukumannya lebih mengerikan lagi: direjam sampai mati. Mendengar kata rejam saja orang sudah gementar. Tapi sudahkan anda mendengar bagaimana perilaku orang yang mempunyai iman dalam hatinya? Pada zaman Nabi SAW ada seorang beriman yang telah berzina. Tidak ada saksi, tidak ada seorang pun yang menyeretnya ke depan pengadilan. Tidak pula ada seorang pun yang melaporkan kepada polis. Hanya ada iman, yang bertakhta dalam hatinya. Dan iman itulah yang mengatakan kepadanya: "Pergilah kau menjalani hukuman yang telah disediakan Allah atas perbuatanmu itu". Maka pergilah orang itu dengan kemahuannya sendiri kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah saya telah berzina. Hukumlah saya". Mendengar itu, Nabi memalingkan wajahnya dari orang itu. Tapi orang itu terus saja menghadap wajah Rasulullah SAW dan mengulangi permintaannya. Rasulullah kembali memalingkan wajahnya dari orang itu, dan orang itu juga kembali bergeser tempat menghadapi wajah Rasulullah dan kembali mengulangi permintaannya untuk ketiga kalinya. Inilah iman. Memang, bagi seorang yang memiliki iman dalam hatinya, adalah mudah untuk menjalani hukuman seratus kali cambukan pada punggungnya yang telanjang. Bahkan hukuman rejam sekali pun. ia segan untuk kembali ke hadirat Tuhannya dengan seorang hamba yang tidak patuh. 3. Pemutusan Hubungan

www.dakwah.info

45

MANHAJ HIDUP MUSLIM

Anda juga tahu bahawa di dunia ini tidak ada yang lebih dicintai seseorang selain daripada sanak keluarganya. Terutama sekali, ayah, saudara dan anak adalah demikian dicintai sehingga orang bersedia mati kerana mereka. Tetapi lihatlah dalam sejarah Islam waktu terjadi Perang Badar dan Uhud, dan lihatlah siapa yang berperang melawan siapa? Sang ayah berada di barisan tentera Islam dan sang anak di barisan tentera kafir, dan sebaliknya. Seseorang berada di satu pihak dan saudaranya ada di pihak lainnya. Sanak keluarga dan kerabat-kerabat dekat saling berhadapan dan bertempur seakan-akan satu sama lain adalah orang-orang asing. Dan semangat permusuhan ini menyala bukan kerana membela tanah air atau memperebutkan harta benda, bukan pula kerana dendam peribadi tetapi perang melawan keluarga dan sanak saudara itu terjadi kerana orang-orang yang beriman berani dan rela membunuh atau terbunuh oleh ayah, anak, saudara dan keluarga mereka sendiri, demi membela ajaran Allah dan RasulNya. 4. Taubat dari Adat Kebiasaan Lama Anda juga tahu bahawa Islam telah meruntuhkan dengan saksama semua adat kebiasaan lama yang berlaku di negeri 'Arab sebelum kedatangannya. Dosa terbesar yang muncul dari adat kebiasaan lama ini adalah penyembahan berhala yang telah menjadi mode selama ratusan tahun. Islam melarang perbuatan dosa ini bersama-sama dengan minuman keras, perzinaan, perjudian, pencurian dan perampasan, yang biasa dilakukan sebelum Islam. Sebelum Islam, kaum wanita biasa bepergian ke luar rumah dengan pakaian terbuka. Islam menyuruh mereka mengenakan jilbab. Sebelum Islam datang, kaum wanita tidak berhak memperoleh harta warisan, kemudian Islam memerintahkan agar mereka diberi bahagian. Sebelum Islam, anakanak angkat diberi kedudukan yang sama dengan anak-anak kandung, tetapi Islam membatalkan persamaan kedudukan ini dan mengesahkan perkahwinan dengan janda anak angkat. Pendeknya, tidak ada satu pun adat lama yang dibiarkan tetap tegak oleh Islam. Tetapi tahukah anda bagaimana sikap orang-orang yang telah menyatakan iman kepada Allah dan RasulNya? Orang-orang yang beriman ini menghancurkan berhala-berhala, yang selama ini disembah oleh mereka dan nenek-moyang mereka, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan korban-korban tersebut di atas altar-altar pemujaan mereka. Mereka menghapuskan semua adat kebiasaan keluarga yang telah mereka warisi turuntemurun selama berabad-abad. Dengan perintah Allah, mereka menghancurkan benda-benda yang sebelumnya mereka pandang suci. Sebaliknya, mereka mengesahkan hal-hal yang sebelumnya mereka pandang menjijikkan. Hal-hal yang selama berabad-abad dipandang suci, tiba-tiba saja menjadi kotor, dan sebaliknya. Semua perbuatan yang pada masa jahiliyyah merupakan sumber keuntungan atau kesenangan, dihapuskan begitu datang larangan dari Allah. Sebaliknya, semua perintah-perintah Islam yang membawa kesulitan-kesulitan dan keberatan-keberatan diterima dengan gembira. Inilah yang disebut iman dan inilah yang dinamakan Islam. Seandainya orang-orang Arab pada masa itu berkata: "Kami tidak mahu menerima hal itu kerana itu merugikan kami. Kami tak dapat menghentikan perbuatan ini kerana ia menguntungkan bagi kami. Kami juga akan tetap mengerjakan perbuatan yang lainnya itu kerana ia adalah warisan budaya dari nenek-moyang kami. Juga, kami menyukai hal-hal tertentu yang dilakukan bangsa Rumawi dan praktik-praktik tertentu dari bangsa Iran yang menyenangkan kami". Pendeknya, seandainya mereka semua menolak setiap hal yang datang dari Islam, anda dapat membayangkan bahawa pasti tidak akan ada seorang Muslim pun di dunia sekarang ini. JALAN MENUJU KEREDHAAN ALLAH Saudara-saudara! Dalam Al-Qur'an dinyatakan:

d# V

RS$

= U U

-

5 T6!" >

-

C

%T

www.dakwah.info

46

MANHAJ HIDUP MUSLIM

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Surah Ali Imran: Ay at 92). Ayat ini adalah satu tuntutan dari Islam dan iman. Kebesaran Islam yang sebenarnya terletak pada prinsip bahawa apa pun yang anda cintai mestilah anda korbankan untuk Allah. Anda tentu tahu bahawa dalam semua urusan hidup anda, Allah mengajak anda kepada suatu arah, sedangkan anda sendiri mengajak ke arah lain. Allah menyuruh anda mengerjakan suatu perbuatan, tapi nafs (diri) membujuk anda agar tidak mengerjakannya dengan menyatakan bahawa pekerjaan itu akan mendatangkan kesulitan dan kerugian. Allah melarang anda mengerjakan sesuatu, tapi nafs membujuk anda untuk melakukannya dengan mengatakan bahawa pekerjaan itu sangat menyenangkan dan menguntungkan. Di satu pihak terdapat keredhaan Allah, sedangkan di lain pihak adalah kesenangan dan kepuasan diri. Pendeknya, dalam setiap langkah hidupnya, manusia dihadapkan pada persimpangan jalan. Jalan yang satu adalah jalan Islam, dan jalan yang satunya lagi adalah jalan kufr dan kemunafikan. Seseorang yang mengabaikan semua bujukan dunia dan tunduk-patuh pada perintah-perintah Allah adalah orang yang telah memilih jalan Islam. Sebaliknya, seseorang yang mengesampingkan perintah-perintah Allah, dan menuruti kemahuan-kemahuannya sendiri serta godaan-godaan dunia, adalah orang yang memilih jalan kufr dan kemunafikan. ORANG ISLAM ZAMAN SEKARANG Sifat orang-orang Islam zaman sekarang adalah bahawa mereka menerima dengan senang hati apa saja dari Islam yang mudah bagi mereka, tetapi apabila pertentangan yang sebenarnya muncul antara Islam dan kufr, mereka cepat-cepat mengubah sikap. Kelemahan ini terdapat bahkan pada pemimpin-pemimpin besar Islam. Mereka dengan penuh semangat meneriakkan "Islam! Islam!", sampai tenggorok mereka kering. Mereka juga senang melakukan pekerjaanpekerjaan untuk Islam yang boleh dilihat orang banyak. Tetapi apabila kepada mereka dikatakan: "Marilah kita tegakkan hukum Islam yang anda puji setinggi langit itu", maka mereka akan berkata: "Masalah itu tidak gampang. Kesulitannya adalah ini dan itu. Lebih baik lupakan saja masalah itu sementara". Apa yang mereka maksudkan adalah bahawa Islam tak lain sebuah mainan yang sangat bagus. Patutkah kita memajangnya di almari kaca dan memuji-mujinya? Tetapi janganlah sekali-kali kita bicara tentang menegakkan hukum Islam untuk mengatur masyarakat Islam, rumahtangga dan sanak keluarga kita, dan mengatur urusan-urusan perniagaan dan masalah-masalah hidup yang lain. Inilah sifat ummat Islam zaman sekarang ini. Tidak usah pula kita perkatakan orang-orang yang berpandangan kebendaan duniawi. Akibat dari sikap yang demikian ini, maka salat, puasa, ataupun membaca Al-Qur'an serta pemujaan lahiriyyah terhadap syari'ah menjadi kehilangan guna dan manfa'atnya. Kenapa? Sebab bila roh telah hilang, manfa'at apa yang dapat diambil jasad yang mati?

www.dakwah.info

47

dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)' ".MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEMBILAN CIRI-CIRI ISLAM YANG SEBENARNYA Saudara-saudara sesama Muslim! Allah telah mengatakan dalam Kitab SuciNya: 4 $ 9 T&S %V $ 1# F@ g 4 W < > !^ !fI Q !<E9 1 F@ g & .info 48 . PERBEDAAN ANTARA ISLAM RESMI DAN ISLAM YANG SEBENARNYA 1. tetapi adalah pengakuan lahiriyyahnya. pada Al-Qur'an. dan meninggalkan sesuatu kerana Allah. Ayat yang saya kutip di atas menunjukkan bahawa apa yang dituntut oleh Islam adalah bahawa manusia wajib mempersembahkan seluruh kerjanya. tanpa persyaratan ini pun seseorang dapat juga menjadi seorang Mu'min dan Muslim. Al-An'am. RasulNya. Penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah di atas. merupakan syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang Muslim dalam menjalin hubungan persahabatan ataupun permusuhan dengan orang lain serta dalam menangani urusan-urusan dunianya. Hal-hal tersebut hendaklah dilakukan dengan niat semata-mata untuk mencari keredhaan Allah. Ayat: 162—163). Apabila seseorang mengakui dengan lisan bahawa ia percaya kepada Allah. maka sesungguhnya ia telah melengkapkan imannya. yakni menjadi orangMu'min yang sempurna". apa lagi mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Ertinya. Maksud mereka. Kebanyakan orang mengira bahawa darjat iman yang tersebut di atas hanyalah diperlukan oleh mereka yang ingin mencapai darjat kerohanian yang tinggi. Dalam hal ini. maka barulah imannya dapat dikatakan sempurna. dan dilakukan menurut aturan-aturan yang telah digariskanNya. (Surah. sedangkan orang kebanyakan tidaklah dituntut untuk memiliki Islam dan iman yang sempurna atau lengkap. tanpa mengira apakah ia memperlihatkan tanda-tanda pokok yang diperlukan bagi pengakuannya itu atau tidak. hidup dan matinya semata-mata untuk Allah dan tidak membahagi hak Allah dalam hal ini dengan yang lainnya. iman tidak dapat dikatakan sempurna. Tuhan semesta alam. Tetapi kedudukan www. tiada sekutu bagiNya. lalu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang membuktikan pengakuannya itu. hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. 'ibadatku. Tetapi pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru yang timbul kerana pada umumnya orang tidak membedakan antara Islam RASMI dengan Islam yang sebenarnya menurut pandangan Allah. hari akhirat dan rukun-rukun iman yang lain. maka ia akan diterima dalam lingkungan Islam dan orang akan berurusan dengannya sebagaimana halnya dengan seorang Muslim. Kalau tidak demikian.$ $F +) "Katakanlah: 'Sesungguhnya salatku. baik kerja. hidup maupun matinya tidak boleh dipersembahkan kepada siapa pun atau sesuatu pun selain dari Allah. Ayat tersebut di atas dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya: "Barangsiapa yang menjalin persahabatan kerana Allah.dakwah. kelemahan iman ditunjukkan oleh kelemahan seseorang dalam memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. Islam RASMI Dalam Islam RASMI yang penting bagi seseorang bukanlah apa yang ada dalam hati dan fikirannya. Apabila dalam hal ini seseorang telah menuruti aturan Allah sepenuhnya. menyatakan permusuhan kerana Allah.

kerana mereka hanya boleh melihat hal-hal yang lahiriyyah saja. Orang-orang Islam sejak zaman dahulu sampai sekarang dapat dibahagi menjadi dua kelompok. Kayu ukur yang dipakai Allah dalam menilai kedudukan seseorang adalah apakah hidupnya. tetapi Allah tidak akan memberikan tempat bagi anda di antara kelompok hamba-hambaNya yang beriman. pelaksanaan kesucian dalam hal makanan dan sebahagian hubungan-hubungan sosial. dan dari sudut pandangan duniawi hal ini menyediakan dasar hukum dan budaya bagi terbentuknya masyarakat Islam. kesetiaannya. maka pengakuan anda sebagai seorang Muslim. salat. maka ia bukanlah seorang Mu'min ataupun Muslim. keselamatan dan penilaian terhadap seorang Muslim dan Mu'min di akhirat. pemakaian tasbih. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh disebut kafir. tetapi tidak akan dapat menipu Allah. maka ia dinilai sebagai seorang Mu'min dan Muslim. bererti kurang imannya. Bila anda memikirkan perbedaan antara Islam RASMI dari Islam yang sebenarnya yang telah saya terangkan tadi. tanpa mengira apakah ia menempati jajaran orang-orang Islam yang terkemuka di dunia ini dan mempunyai kedudukan setinggi mana sekalipun. sikap hidup seluruh mereka sama sekali tidak mencerminkan Islam dan tidak dihubungkan dengan Islam. Tetapi bila anda mengecualikan apa pun juga dari penghambaan kepadaNya. yang diberikan kepada mereka yang setia kepadaNya. dan Iain-lain hal yang pada umumnya biasa disebut sikap orang yang beragama. dan menyentuh iman yang ada di dalamnya. Menurut Allah. Bila anda telah melakukannya. dan bila semua itu diperuntukkan bagi yang lain. Bila mereka mencintai seseorang atau sesuatu. Tetapi Allah melihat ke dalam hati dan batin seseorang. maka dengan sendirinya anda akan mengerti bahawa buah dari kedua macam Islam itu akan sangat berbeda. sejajar dengan kekurangannya dalam memenuhi kriteria tersebut. atau demi tanah www. serta apakah ia termasuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang disukaiNya. cinta mereka itu adalah kerana dorongan hawanafsu mereka sendiri dan demi keuntungan dan kesenangan mereka sendiri. dan hubungan-hubungan biasa yang dijalankan oleh orang-orang Muslim. matinya. setiap orang dari mereka haruslah diberi hak-hak hukum. adalah pengakuan yang palsu yang hanya dapat mengelabui mata dunia dan masyarakat Islam. mereka berhak memperoleh warisan. yang menyatakan diri sebagai Islam adalah mereka yang — setelah mengaku beriman kepada Allah dan UtusanNya — menerima Islam sebagai agama mereka. baik dalam hidup di akhirat nanti mahupun di dunia ini. Tetapi di segi lain. dan menerima hak pahala bagi penghambaan anda kepadaNya. DUA MACAM ORANG ISLAM 1. pada diri mereka tampak pernyataan hubungan dengan Islam. bagi Allah semata-mata.MANHAJ HIDUP MUSLIM seperti ini hanya terbatas pada kehidupan di dunia yang sementara ini saja. satu-satunya hal yang dapat dinilai adalah apakah anda telah memberikan segala yang anda miliki pada jalanNya. mereka boleh mengadakan hubungan perkahwinan. Masyarakat Islam mungkin akan menerima anda dan memberikan hak-hak kepada anda sebagai seorang Muslim di dunia ini. moral dan sosial seperti orang-orang lain. tetapi mereka memperlakukan agama mereka itu hanya sebagai suatu bahagian dari keseluruhan hidup mereka. Pengakuan secara lisan di dunia ini hanyalah diperuntukkan bagi Tuan Kadi dan masyarakat pada umumnya. 2. yang bererti bahawa anda telah meng'abdikan diri sepenuhnya kepada Allah. kepatuhan dan penghambaannya — pendeknya. Siapa pun yang tidak memenuhi ciri ini. banyaknya 'ibadat. adalah masalah lain yang tidak tergantung pada pengakuan lisan seperti tersebut di atas tadi.info 49 . dzikr.dakwah. Islam Setengah-setengah Yang pertama. Dari satu segi. Pengakuan yang sejati adalah pengakuan yang disertai peneguhan dalam hati dan diikuti dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kemahuan. maka anda akan memperoleh hakhak istimewa. Islam yang sebenarnya Akan tetapi. seluruh hidup dan kerjanya — ditujukan bagi Allah ataukah bagi yang lain? Bila semua itu diperuntukkan. Hasilnya hanyalah tidak lebih dari bahawa mereka — yang dengan lisan menyatakan pengakuan sebagai Muslim — diterima dalam masyarakat Islam dan diakui sebagai orang-orang Muslim.

itu pun kerana Islam melarang mereka untuk memberikannya. maka kekuasaan atas pengaturan sistem kehidupan di dunia ini telah beralih ke tangan orang-orang kafir. www. pedagang. 2. fikiran-fikiran dan pendapat-pendapat mereka. masyarakat dan teman-teman sepekerjaan — semuanya ini sebahagian besar mereka lepaskan dari ajaran-ajaran agama mereka dan mereka urus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan duniawi. maka ummat Allah tidak mengalami kerosakan yang memerlukan diutusnya NabiNabi dan diturunkannya wahyu-wahyu. peniaga. Dunia belum pernah merasakan kehebatan dengan orang-orang Islam semacam mereka. dan merasa cukup puas dengan kebebasan hidup beragama dalam erti yang sempit dan sangat terbatas sekali. Bila mereka memberikan sesuatu kepada orang lain. akan mencerminkan watak seorang Muslim. Justeru dengan tidak adanya orang-orang Islam seperti ini. buruh. Dan Allah tidaklah pernah menghendaki adanya orang-orang Islam seperti ini. mata dan telinga mereka. golongan orang Islam yang pertama yang disebut di atas tidak pernah menghasilkan apa-apa yang patut dibanggakan. dan seluruh tingkahlaku kelompok mereka hanya didasarkan pada ajaran-ajaran Islam. merekalah yang menyebabkan runtuhnya Islam. pendidikan dan politik. yang seluruhnya didasarkan pada prinsip Islam. Bila mereka menyatakan permusuhan dan melakukan peperangan. perut dan bahagian-bahagian seksual tubuh mereka. Islam Sepenuhnya Watak golongan orang Islam yang kedua adalah orang-orang yang keleburkan sepenuhnya keperibadian dan wujud mereka ke dalam Islam. Dan sikap mereka yang demikian ini tidaklah terbatas pada individu-individu mereka saja. Islam sepenuhnya mempengaruhi hati dan fikiran mereka. itu adalah kerana Islam menyuruh mereka berbuat demikian. walaupun secara hukum kedua-duanya termasuk dalam sebutan ummat Islam. Mereka tidak pernah berbuat sesuatu yang meninggalkan jejak Islam dalam sejarah dunia. kesenangan dan ke-tidak-senangan mereka. Semua kedudukan yang mereka pegang terlebur ke dalam kedudukan mereka sebagai Muslim Peranan mereka sebagai ayah. Kemudian orang-orang seperti ini biasanya akan berkumpul dan bersama-sama mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan. yang kerana didirikan oleh orang-orang Islam. kaki dan tangan mereka — pendeknya seluruh jiwa dan raga mereka. pemegang suatu pekerjaan tertentu — dalam semua bidang ini kedudukan mereka adalah bebas dan tidak berhubungan dengan kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. Bila mereka berkelahi dan berperang. Masalah perniagaan isteri dan anak-anak. kebencian dan kecenderungan-kecenderungan mereka. dan sekarang pun boleh melakukan. mungkin sebahagian akan terkena pengaruh sedemikian rupa oleh mereka atau dengan sesuatu cara dihubungkan dengan mereka. tidak lepas dari Islam. Baik cinta ataupun benci mereka. Yang benar.MANHAJ HIDUP MUSLIM air dan bangsa. Wujud keseluruhan mereka berkembang menjadi suatu masyarakat yang hanya berdasarkan Islam. Sebagai lurah. maka hal itu mereka lakukan demi kepentingan peribadi dan duniawi. pegawai atau profesionalprofesional. tetapi sebenarnya semua lembagalembaga seperti itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Bila mereka tidak memberi sesuatu kepada seseorang. tentera. Sebaliknya. presiden. orang-orang Islam yang dikehendaki Allah — yang dahulu telah melakukan.info 50 . dan orang-orang Islam dikuasai olehnya. Allah tidak mengutus Rasul-RasulNya ke dunia ini dan tidak mewahyukan Kitab SuciNya untuk mengembangkan orang-orang Islam semacam ini di atas dunia. hal itu mereka lakukan semata-mata demi Islam. tetapi juga berlaku dalam kehidupan bersama mereka. ISLAM YANG DIKEHENDAKI ALLAH Kedua macam orang Islam tersebut di atas nyata sekali berbeda antara satu sama lain. pekerjaanpekerjaan yang patut dihargai dari pandangan Islam — adalah kelompok orang-orang Islam yang termasuk dalam golongan kedua. suami atau isteri. keluarga. tunduk dan terlebur ke dalam Islam. dan kata Islam mungkin diterapkan kepada keduanya dengan darjat yang sama. anak.dakwah. Perasaan. pendeknya dari segala segi keperibadian dan wujud manusiawi mereka. Akibat dari banyaknya orang-orang Islam yang seperti itu dalam masyarakat Islam. Akan tetapi sesungguhnya dalam sejarah Islam. pegawai kerajaan. atau demi seseorang manusia. keinginan-keinginan dan ideologi mereka.

MANHAJ HIDUP MUSLIM KEKUASAAN ORANG-ORANG ISLAM DI DUNIA DISEBABKAN KEPATUHAN MEREKA YANG SEBENARNYA KEPADA AJARAN AJRAN ALLAH Kemunduran dan keruntuhan suatu kelompok manusia yang disebabkan oleh sikap mereka terhadap ajaran-ajaran yang mereka anut. waktu dan usaha-usaha anda. dan memisahkan dari kepercayaan mereka tujuan dari ajaran anutan mereka itu. anda dapat melihat bahawa pengikut-pengikut yang sebenarnya dari suatu ajaran. segala sesuatu yang ada pada manusia dan yang dimilikinya adalah milik Allah. tidak ada satupun kelompok manusia penganut suatu ajaran tertentu mampu memperolehi kedudukan yang tinggi. sedangkan tidak ada satu peratus pun dari semangat seperti itu yang diberikan untuk kebenaran. apakah anda telah memberikan www. Alangkah anehnya bahawa semangat pengabdian dan pengorbanan yang begitu tinggi diperlihatkan oleh manusia terhadap ajaran yang batil. Tetapi. pengabdian dan kesetiaan yang tidak ada taranya dalam sejarah. adalah merupakan pengkhianatan amanat Allah. apa pun yang menjadi milik Allah haruslah diserahkan kepada-Nya saja. Sebaliknya. periksalah apakah benar bahawa hidup dan mati anda adalah benar-benar untuk Allah saja? Apakah hidup. Sekarang pun. Bila anda mengakui telah menerima Islam dan menyatakan iman kepadanya. yang seharusnya mereka rebut sekalipun dengan mengorbankan nyawa mereka. ada suatu pelajaran yang harus diambil oleh orang-orang Islam dari sikap orang-orang yang mengorbankan segala milik mereka untuk kepentingan ajaran-ajaran batil yang mereka anuti serta sembahan-sembahan mereka yang batil dengan semangat pengorbanan. Kerana itu. MEMERIKSA DIRI Saya ingin mengajak anda semua untuk menguji diri kita masing-masing dengan ujian iman dan Islam yang telah dikemukakan pada permulaan bab ini. apabila Islam yang mengajukan tuntutan itu. atau untuk kepentingannya sendiri. Apabila ajaran-ajaran lain menuntut dari manusia pengabdian dan pengorbanan diri. untuk siapa Islam mengajukan tuntutan pengorbanan itu. Tuntutan itu tidak layak mereka ajukan terhadap manusia. hanyalah mereka yang benar-benar setia kepada ajaran tersebut dengan seluruh hati dan jiwa mereka. Berbeza halnya. dan setiap ajaran serta ideologi hanya mampu memperoleh kekuasaan di dunia ini dengan dukungan penganut-penganut yang seperti ini.dakwah.info 51 . Setiap ajaran di dunia ini menghendaki pengikut-pengikut seperti ini. pada hakikatnya hanyalah memberikan hak yang memang sudah menjadi milik-Nya. sebenarnya mereka tidak berhak untuk menuntut seperti itu. ORANG ISLAM HANYALAH ORANG YANG SEPENUHNYA MENUNJUKKAN KESETIAAN KEPADA ALLAH Akan tetapi terdapat perbezaan antara Islam dan ajaran-ajaran lain. manusia sendiri adalah milik Allah. yang meleburkan diri dan anak-anak mereka ke dalam ajaran yang mereka anuti itu. Tetapi terlepas dari masalah ini. tenaga yang ada pada jiwa dan raga anda. dan mengukur kehidupan kita dengan sinaran kriteria tersebut. sesungguhnya tidaklah merupakan hal yang khusus bagi umat Islam saja. apabila mereka memberikan tempat yang rendah bagi ajaran-ajaran yang mereka anuti dalam kehidupan mereka. Kecuali apabila hal itu dilakukan atas perintah Allah dan menurut cara-cara yang telah ditentukan-Nya. adalah sesuai dengan keadilan mahupun akal yang sihat bahawa. semuanya anda abdikan untuk memenuhi kehendak Allah? Apakah yang harus anda kerjakan untuk menunjang tercapainya tugas yang telah diberikan Allah kepada umat Islam? Selanjutnya. Sesungguhnya. Ajaran-ajaran lain itu tidak punya alasan apa pun yang dapat dipakai untuk menuntut manusia agar mengorbankan seluruh hidup mereka untuknya. kerana apa pun yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah milik Allah. apa pun yang dikorbankan untuk Allah. itu memang adalah haknya. Dan apa pun yang dikorbankan manusia untuk manusia lain. Demikian juga. Allah. akal fikiran. Bahkan. atau untuk memuaskan hawa nafsunya. memanglah mempunyai hak untuk menuntut seluruh manusia agar memasrahkan diri kepada-Nya.

Hal itu anda lakukan kerana Allah atau tidak. anda akan tetap berjaya di akhirat nanti. apa pun yang anda belanjakan untuk kepentingan anda sendiri ataupun anda berikan kepada orang lain adalah kerana hal itu telah ditetapkan Allah. seorang beriman. Tapi apabila anda berhasil menutupi kekurangan iman anda. bahawa anda adalah seorang Mukmin. apakah apabila anda membenci seseorang. Janganlah anda cepat merasa puas dengan melihat nama anda tercantum sebagai seorang Islam dalam daftar tanda penduduk anda. apakah hal itu juga kerana Allah melarang anda memberikannya? Apabila anda merasakan yang sedemikian itu dalam diri anda. Tetapi apabila dalam hal ini anda masih merasakan suatu kekurangan.dakwah. Ukuran ini ditetapkan bukan dengan maksud agar anda menguji orang-orang lain dengannya. tujuan anda adalah semata-mata mencari redha-Nya? Demikian juga bila anda tidak memberikan sesuatu kepada seseorang. handai-taulan. www. saudara-saudara. kafir atau munafik. dan menentukan apakah mereka itu mukmin. maka walaupun anda tidak memperoleh apa-apa di dunia ini. Anda mungkin dengan mudah dapat mencapai kejayaan yang setinggi-tingginya di dunia ini. dan setelah mengetahui kekurangan dalam iman anda. tentang diri anda. yang tahu akan hal yang ghaib mahupun yang kelihatan. Benarkah bahawa. tetapi agar anda menguji diri anda sendiri. juga kerana Allah? Apakah dalam cinta dan benci anda tidak terkandung unsur egoisme atau keangkuhan? Sekali lagi. Anda tidak perlu penilaian 'ulama'. telah sepenuhnya terhapus dari jiwa anda? Sudahkah anda mengukur suka dan benci anda. tergantung pada usaha anda untuk menghilangkan kekurangan dalam iman anda itu. Tetapi kejayaan anda itu tidak akan dapat menebus kerugian anda di akhirat. kerana kekurangan iman anda itu.info 52 . anda segera mencuba menghilangkannya sebelum anda dihadapkan di pengadilan akhirat nanti.MANHAJ HIDUP MUSLIM seluruh kepatuhan dan pengabdian anda sepenuhnya kepada Allah? Apakah pelayanan kepada hawa nafsu dan pengabdian kepada keluarga. Tidak ada gunanya bila seluruh manusia di dunia ini memberikan surat keterangan bahawa anda adalah seorang Islam. bukannya seorang munafik. Yang penting bagi anda adalah penilaian dari Penguasa Tertinggi. mufti atau kadi mana pun juga. maka anda harus memusatkan tekad dan perhatian anda untuk menghilangkan kekurangan ini. Kejayaan anda yang sebenarnya terletak dalam penilaian yang diberikan oleh Allah. anda harus memeriksa apakah tindakan anda dalam memberi atau tidak memberi sesuatu kepada seseorang juga telah anda lakukan kerana Allah. maka anda harus bersyukur kepada Allah bahawa anda telah dianugerahi rahmat iman dalam kepenuhannya. dan bahawa dengan pembelanjaan dan pemberian itu. tetapi berusahalah agar nama anda tercatat dalam Buku Catatan Allah sebagai hamba-Nya yang patuh. masyarakat dan penguasa negara. kerana kesejahteraan anda di dunia ini dan keselamatan anda di akhirat nanti. bukannya seorang kafir. seluruhnya tergantung pada kehendak Allah? Kemudian anda juga harus memeriksa apakah apabila anda mencintai seseorang.

info < . Allah tidak perlu membangun istana. Kerana. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda mengapa sangat ditekankan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya. yang telah Kami kirimkan kepadamu melalui utusan-utusan Kami. untuk memaksakan kehendak-Nya. [I X 3Z W $ 2Y F@6 ) 9 'FKX % M ]C $ !. segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik-Nya belaka. sebagaimana binatang. meraba-raba dalam kegelapan. _ $ # BC 0. Allah tidak menginginkan bahawa mereka yang menjadi wakil-Nya di bumi ini. atau menundukkan kepala di hadapan benda-benda atau makhluk-makhluk yang berdarjat rendah.?K <9 ' H9 B $0# E ^ 3 ]C !O 53 . dan dengan menempuh jalan itu anda akan memperoleh kedudukan yang terhormat di dunia ini dan di akhirat nanti". serta kehendak orang-orang yang lebih mencintai dunia. dan sebagaimana halnya raja-raja itu juga.dakwah. Dia tidak mengkehendakkan sesuatu apa pun yang sejenis itu. menuntut agar semua orang patuh kepada-Nya saja? Hari ini saya akan memberikan jawapan kepada pertanyaanpertanyaan ini. Maha Suci Allah. Kerana itu la memerintahkan: "Patuhlah anda semua kepada Kami. menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Pasti anda akan menemukan jalan yang lurus. Allah tidaklah sama dengan penguasa-penguasa di dunia ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEPULUH APAKAH TUJUAN PATUH KEPADA ALLAH? Saudara-saudara sesama Muslim! Saya telah berulangkali menekankan dalam khutbah-khutbah saya yang telah lalu bahawa "Islam" bermakna patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila penguasa-penguasa di dunia menuntut agar rakyat patuh kepada mereka. $ %3 A F ) P $ ?K !O L #H1 \ab <Y A '.$ !":! 9 ^ . Tetapi Allah tidaklah memerlukan apa pun dari manusia. membeli kereta. Mungkin ada yang bertanya: Apakah Allah ingin kita jadikan Maharaja yang berkuasa mutlak hingga ia menuntut kita agar patuh kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya? Apakah Allah juga bercita-cita seperti halnya raja-raja di dunia. dan hanya patuh kepada Allah dan Rasul-Nya saja. !O # $0 # E F ) P $ #HN 5 www. Allah adalah pemilik semua simpanan kekayaan yang ada di bumi ini. kebodohan dan. Allah tidak menginginkan makhluk paling mulia yang diciptakanNya menjadi hamba syaitan atau hamba manusia. bahawa tuntutan Allah kepada manusia agar patuh kepadaNya. Allah tidak sedikit pun memerlukan balasan dari anda. Berjalanlah terus ke depan dengan membawa obor. hal itu mereka lakukan adalah demi kepentingan mereka sendiri. Allah menuntut kesetiaan manusia kepada-Nya hanya kerana la menginginkan agar manusia hidup sejahtera. adalah dimaksudkan demi kesejahteraan dan kebaikan manusia itu sendiri. dan dengan demikian merendahkan darjat dirinya kepada darjat yang serendah-rendahnya. KESEJAHTERAAN MANUSIA TERHADAP ALLAH TERLETAK PADA KEPATUHAN Kenyataan yang sebenarnya. Dan seseorang sama sekali tidak boleh disebut seorang "Muslim" kecuali apabila ia tidak menghambakan diri kepada apa pun termasuk keinginan dan kemahuannya sendiri. dan membeli barang mewah dari hasil pajak yang dipungut dari anda. cahaya.

Jalan mana yang harus ditempuh oleh kaki dan jalan mana yang tidak boleh dijalani. tetapi mereka juga boleh memerosokkan anda ke jurang kehinaan yang lebih rendah daripada binatang. isteri. Selanjutnya anda mempunyai ikatan dengan anggota keluarga anda. Semua ini harus anda pertimbangkan. anda. Apa hak anda terhadap mereka dan apa hak mereka terhadapmu? Kesenangan. Dengan apa anda harus mengisi perut anda. anda harus memutuskan bagaimana anda harus berbuat terhadap orang-orang ini. saudara lelaki. Anda mesti memutuskan bagaimana caranya mengerjakan mereka. Kerana itu anda juga harus memutuskan bagaimana memelihara hubungan-hubungan yang tidak terhitung banyaknya ini dengan cara yang sepatutnya. semuanya diberikan Allah untuk melayani kepentinganmu. dan sebahagian lagi lebih tinggi kedudukannya dari anda. hanya apabila anda tidak pernah merampas hak-hak seseorang dan tidak pernah berlaku zalim terhadap siapapun. Bentuk pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh mata dan telinga dan jenis pekerjaan apa yang tidak boleh. hidup atau harta benda seseorang secara tidak sah. Mereka boleh mengangkat darjat anda menjadi orang yang mulia dan luhur. saudara perempuan. semuanya tergantung pada kemampuan anda untuk mempertahankan hubungan-hubungan ini atas dasar tingkah laku yang benar. ibu. dunia akan menjadi neraka bagi anda. pelindung-pelindungnya ialah syaitan.MANHAJ HIDUP MUSLIM "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). dan dari yang lainnya anda harus mengambil sesuatu. anak. sebahagian adalah teman-teman dan sahabat anda. Anda akan memperoleh tempat terhormat di akhirat nanti. perut. kaki. anda harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Apabila tingkah laku anda salah. Allah pelindung orang-orang yang beriman: Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Anda punya ayah. lidah. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tangan. tidak dapat tidak. mereka kekal di dalamnya". hati. dan kerabat-kerabat lain dengan siapa anda mesti berurusan terus-menerus. PATUH KEPADA PENYELEWENGAN SELAIN ALLAH ADALAH Sekarang marilah kita lihat mengapa manusia telah tersesat dalam kegelapan dengan mematuhi benda-benda selain Allah. Hubungan anda yang pertama adalah dengan jasad anda sendiri. sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Fikiran macam mana yang harus difikirkan oleh otak. (Surah Al-Baqarah: Ayat 256—257). apabila di sana tidak ada yang menuntut dan menuduh anda telah merosakkan kehidupan atau merugikan kehormatan.dakwah. dan tidak hanya di dunia ini saja. tapi juga di akhirat nanti. Pendeknya. mesti terus-menerus berurusan dengan begitu banyak orang yang tidak mampu anda hitung. anda juga akan mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya. dan mengapa bahawa cahaya kebenaran hanya dapat diperoleh dengan jalan patuh kepada Allah. otak. telinga. kebahagiaan dan kejayaan anda di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada tingkahl aku anda yang benar terhadap mereka. Pekerjaan apa yang boleh dikerjakan oleh tangan dan apa yang tidak. www. Sebahagian dari mereka adalah tetangga anda. Dan sama halnya. sedangkan apabila anda percaya seseorang. Untuk perbicaraan yang bagaimana lidah harus dipakai. dan menghindarkan perbuatan-perbuatan yang boleh merosak hubunganhubungan ini. Dalam hal ini. Seterusnya anda juga mempunyai hubungan dengan beribu manusia di dunia ini. Mereka itu adalah penghuni neraka.info 54 . mata. Anda boleh memanfaatkan pelayan-pelayanmu itu untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. Kepada sebahagian dari mereka anda harus memberi sesuatu. Anda tahu bahawa hidup anda terikat oleh beribu mata rantai hubungan. Juga banyak antara mereka yang memberikan layanan kepada anda. yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Seseorang yang mempercayai anda akan mempercayakan sesuatu pekerjaan kepada anda. Kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah. kehormatan dan nama baik anda di dunia ini. maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan sebahagian lagi mungkin musuh-musuh anda. Dan orang-orang yang kafir. Dan kebahagiaan anda. dan dengan apa tidak. di akhirat nanti anda boleh memperoleh tempat terhormat di sisi Allah. Kedudukan anda berada lebih tinggi dari sebahagian orang.

melacur dan mencari wang dengan cara tidak sah. Dengan demikian. Apabila anda menyerahkan diri kepada nafsu yang jahil dan menyeleweng itu. PETUNJUK YANG BENAR HANYA DARI ALLAH Akhirnya hanya tinggal Allah Yang Maha Mengetahui sajalah yang boleh memberi petunjuk yang anda perlukan. Kalau anda mengikuti perintah-perintah-Nya. tindakan apa yang betul-betul benar bagi anda dan tindakan apa yang salah. Di manakah keuntungan dan kerugian yang sebenarnya?. Bila anda berusaha mencari pengetahuan tentang semua hal ini dalam diri anda sendiri.MANHAJ HIDUP MUSLIM Sekarang anda harus mengingat bahawa untuk memelihara hubungan yang benar — antara anda dengan tubuh anda sendiri. dan anda tidak akan dapat menempuh jalan yang benar dalam hidup di dunia ini. anda tidak akan mendapatkan petunjuk pengetahuan yang dapat membimbing anda untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah. kalau tidak. Ertinya. Apalagi yang dipunyai nafsu itu selain dorongan-dorongan keinginan jasmani? Nafsu anda akan menyuruh minum minuman keras. Allah juga Hakim yang Maha Adil. Pertama. dan dengan orang-orang lain — anda memerlukan petunjuk pengetahuan pada setiap langkah. tidak akan mengandungi tujuan mencari keuntungan diri sendiri. Allah tidak perlu mengejar-ngejar keuntungan. maka anda tidak akan terjerumus melakukan kezaliman kepada diri anda sendiri mahupun kepada orang lain. anda tidak akan mendapatkannya kerana diri manusia (nafs) sendiri adalah jahil. dengan anggota-anggota keluarga anda. Bahaya yang mungkin terjadi dalam situasi seperti ini adalah munculnya orangorang egois yang akan mempermainkan anda. Anda harus tahu apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam setiap tindakan? Apa yang asli dan apa yang palsu. hidup anda akan hancur di dunia dan di akhirat nanti.dakwah. adalah anda mempercayakan diri pada manusia-manusia seperti anda sendiri. Tuhan adalah Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Tidak ada satu titik kezaliman pun yang ada pada-Nya. Pendeknya. Hanya Dialah yang boleh memberitahu anda di mana letak keuntungan dan kerugian anda yang sebenarnya. kerana hal-hal itu adalah menyenangkan bagi nafsu. kerana perbuatan seperti itu adalah menguntungkan bagi diri anda. lepas dari apakah anda memahami kebijaksanaan yang ada di sebalik petunjuk itu atau tidak. anda harus betul-betul yakin bahawa petunjuk apa pun yang diberikan oleh Rasulullah berdasarkan Wahyu Ilahi adalah mutlak benar. BAGAIMANA MEMPEROLEH MANFAAT DARI BIMBINGAN ILAH1? Diperlukan dua hal untuk memperoleh manfaat dari petunjuk yang diberikan Allah. Allah mengetahui segala rahsia dan hakikat sesuatu. Hal kedua yang mungkin terjadi dari mengikuti nafsu anda sendiri. kerana dengan cara ini hidup anda akan enak sekali. tentu ia akan menyeret anda menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri. anda harus segera menurutinya. perintah-perintahNya seluruhnya akan berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Allah sama sekali tidak perlu (ma'adzallah) untuk mencari keuntungan dengan jalan menipu. www. Atau seorang yang zalim mungkin akan memperalat anda — menggunakan anda — untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. mana yang adil dan mana yang zalim? Siapa yang mempunyai hak atas diri anda dan seberapa banyak haknya. atau munculnya orang-orang jahil — yang dia sendiri sudah sesat — yang akan menyesatkan anda. dan menyerahkan diri anda kepada kekuasaan mereka dan membiarkan mereka menyeret anda ke mana saja mereka kehendaki. setelah mempercayai petunjuk itu. Di samping itu Allah juga tidak memerlukan apa pun dari anda atau dari siapa saja. menjadi orang yang berakhlak buruk dan rosak. apa hak anda atas orang lain dan sejauh mana. percaya sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya yang membawa petunjuk itu.info 55 . Nafsu akan menggoda anda untuk merampas hak-hak orang lain dan menahan hak mereka. dan sepenuhnya hanya dimaksudkan demi untuk kepentingan anda sendiri. Nafsu akan mengajak anda memperalat dan mencegah anda untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi petunjuk apa pun yang diberikan oleh Zat yang Maha Suci dan tidak memerlukan sesuatu itu. dengan mempercayakan diri pada orang Iain. Kedua.

". H= .. bukannya orang itu sendiri.dakwah. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang beransur-ansur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya).. tapi harus betul-betul menjauhinya. ERTI PATUH KEPADA ALLAH DAN RASULULLAH Saudara-saudara sesama Muslim. $ 0 &_ P . Demikian pula. Al-Nur..".. Itulah sebabnya Allah berulang-ulang menegaskan: d# . apa gunanya anda mempercayai dan mengetahui bahawa makanan itu beracun? Anda akan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk Allah apabila anda mematuhi perintahperintah-Nya setelah anda percaya kepada-Nya.. ?K 'ZI0 * \ ) 'Z 0 _( $ <R_Yh ( $ . Anda tidak boleh hanya berkata sahaja: "Kami percaya dan membenarkan" terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah. anda tidak boleh hanya berjanji di mulut saja bahawa anda tidak akan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah.. Misalkan ada seseorang yang mengatakan kepada anda bahawa suatu makanan mengandungi racun yang mematikan. 7 7 (Surah. Apabila perkataan orang itu memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya.. Makanan itu tentu mengandungi racun dan boleh mematikan"... maka anda tidak boleh mengikutinya kerana seorang Muslim tidak boleh mengikuti perkataan siapa pun selain yang datang dari Allah dan Rasul-Nya.. $ . Seruan saya yang berulang-ulang kepada anda. Ayat: 92). Ayat: 63). maka anda harus mengikuti perkataannya. tidak bererti bahawa anda tidak boleh mendengarkan perkataan dari siapa pun. maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cubaan atau ditimpa azab yang pedih". kerana itu jangan dimakan. Tetapi setelah mempercayai hal itu anda lalu memakan makanan itu. Al-Nur. kerana hal itu bererti bahawa anda mengikuti Allah dan Rasul-Nya.info 56 .. Lalu anda berkata: "Kamu pasti benar.MANHAJ HIDUP MUSLIM anda tidak akan memperoleh hasil apa-apa. Ayat: 54).& FK 2 I$ . Tentu saja akibatnya akan sama saja dengan apabila anda memakannya tanpa tahu bahawa makanan itu beracun. Anda akan dapat memahami masalah ini bila anda mengingat bahawa Allah sendiri www. Dan jika kamu taat kepadanya (Rasul).$ H `* $ " $ 5 % 1 R a4 Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain).(Surah. anda harus betul-betul melaksanakannya.". (Surah.. Tetapi bila perkataannya itu tidak sesuai dengan ajaran Allah dan RasulNya.$ "Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya . bahawa hanya Allah dan Rasul-Nya sajalah yang harus dipatuhi. nescaya kamu mendapat petunjuk .. tapi mestilah anda selalu memeriksa apakah orang yang menyuruh anda melakukan sesuatu itu berdasarkan ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jadi. Tapi maksudnya ialah bahawa anda tidak boleh mengikuti perkataan orang begitu saja. Al-Ma"idah.

kira-kira seribu empat ratus tahun yang lalu. Bila orang tersebut memberi bimbingan kepada anda berdasarkan Al-Qur'an dan Hadith. Mereka tidak boleh datang kepada anda dan memberikan perintah untuk melakukan hal-hal tertentu. apabila anda memang tidak memiliki sendiri AlQur'an dan kumpulan-kumpulan Hadith yang bersangkutan dengan masalah kehidupan anda. Kerana itu. maka tak ada jalan lain bagi anda selain mengikuti petunjuk-petunjuk dari orang yang tahu akan kedua sumber tersebut.dakwah.MANHAJ HIDUP MUSLIM tidaklah mungkin akan datang kepada anda dan menyampaikan perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada beliau tersimpan dalam Al-Qur'an dan perintah-perintah beliau sendiri yang berdasarkan perintah Allah tersimpan dalam Hadith. Tetapi bila perkataannya tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith maka anda dilarang untuk mengikutinya. www. maka wajiblah bagi anda untuk mengikutinya. Dalam hal ini hanya manusia sajalah yang dapat membantu anda menyesuaikan tingkah laku anda sesuai dengan ajaranajaran Al-Qur'an dan Hadith. Tetapi anda tidak boleh mengikuti perkataannya secara membuta saja. tetapi mestilah memeriksa apakah perkataannya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadith atau tidak. Tetapi Al-Qur'an dan Hadith bukanlah manusia-manusia yang akan pergi ke mana-mana dan memberikan perintahperintah. Apa pun perintah-perintah yang hendak disampaikan-Nya kepada anda telah disampaikan-Nya melalui Rasul-Nya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri telah pulang ke rahmat-Nya. dan melarang melakukan hal-hal tertentu.info 57 .

tidak pula ada kekuasaan dan kerajaan selain kekuasaan dan kerajaan-Nya. sebagai tuan dan penguasa yang sesungguhnya. perbudakan.. Dalam pembicaraan-pembicaraan keagamaan. tidak boleh menginginkan ganjaran atau menakuti hukuman dari siapa pun kecuali dari Dia. anda sering memakai dan mendengar dua perkataan: din dan syari'ah. (Surah Ali 'Imran: Ayat 85). Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang memiliki kehormatan dan kemuliaan di seluruh alam semesta ini. Ayat: 19).. Manusia diciptakan tidak untuk menjadi pelayan atau budak dari siapa pun selain Allah. Erti yang pertama adalah "kehormatan pemerintahan. negara. memberi ganjaran dan hukuman atas perbuatan-perbuatan". penghambaan. dan tidak boleh takut bertanggungjawab kepada siapa pun kecuali Dia. Yang Dipertuan dan Penguasa. maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya.. Orang-orang awam memang tidak boleh disalahkan. Kerana kejahilan ini. yaitu: "ketundukan.". lalu tunduk kepadanya dengan sikap yang hina. menginginkan ganjaran dan menakuti hukuman daripadanya. kepatuhan. < &S +6 3 %8\ S[ . dan penyerahan". bahkan orang-orang yang berpendidikan serta banyak 'ulama' pun tidak tahu makna dan penggunaan kedua kata ini serta perbezaan ertinya. dan manusia tidak boleh menjadi hamba. maka din seperti ini adalah din yang batil. serta pemberi ganjaran dan hukuman yang sebenarnya. www. mengadili. ?KX "Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah. dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi".dakwah. tidak pula ada majikan yang sebenarnya selain Dia yang mampu memberi ganjaran dan hukuman. Ini bererti bahawa bagi Allah yang disebut din adalah ajaran yang membuat manusia mengakui hanya Allah saja yang menjadi Pemilik Kemuliaan dan Kehormatan. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda makna kedua kata itu dengan bahasa yang sederhana. Sebutan din seperti ini adalah agama Islam maksudnya. Allah mengatakan: d # . Allah tidak akan menerima din yang semacam ini kerana sama sekali berlawanan dengan kenyataan sebenarnya.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KESEBELAS PERBEZAAN ANTARA DIN DAN SYARI'AH Saudara-saudara sesama Muslim. Kenyataan ini telah ditunjukkan dalam dua ayat berikut: VH E % AM !. Manusia harus menganggap Allah saja sebagai Pemberi ganjaran dan hukuman. kata din dan syari'ah seringkali dicampuradukkan dan menimbulkan banyak kebingungan dan kekacauan. Manusia harus memandang Allah saja sebagai Majikan. dan yang tidak membuat manusia bersujud di hadapan siapa pun kecuali Allah. Erti ketiga adalah "memperhitungkan. manusia menganggap seorang manusia lain sesamanya sebagai pemilik kehormatan dan kemuliaan yang sesungguhnya. pelayan dan bawahan dari siapa pun kecuali Allah. berlawanan dengan din yang seperti ini. sungguh patut disesalkan. "Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam. mentaati perintah-perintahnya.. (Surah Ali 'Imran. kemaharajaan dan kekekuasaan". hanyalah Islam . ERTI "DIN" Din mempunyai beberapa erti. misalnya. Apabila. Erti yang kedua sangat bertentangan dengan erti yang pertama. menghamba kepadanya. Ketiga erti ini dipakai dalam Qur'an.info 58 . Tetapi sedikit sekali di antara anda yang tahu tentang makna kedua kata itu.

kerana kejahilan mereka. maka Tuhan tidak akan menerima din-nya.. <T 5 )8 %8) V 5 # "Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah. padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi." (Surah Al-Anfal: Ayat 39). Kerana itu. barangsiapa.. kerana: H . supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata bagi Allah . dan hanya takut akan tanggungjawab terhadap-Nya saja. tidak peduli keberatan apa pun yang diajukan oleh kaum musyrik dan kafir terhadapnya. dengan sengaja mengabaikan kedaulatan dan kemaharajaan Tuhan. (Surah Ali 'Imran: Ayat 83).. Ini bererti bahawa Allah telah mengutus Utusan-Nya dengan membawa din yang benar dengan tujuan mengakhiri kedaulatan semua Tuhan-tuhan palsu. dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan".MANHAJ HIDUP MUSLIM Ertinya. baik dengan suka maupun terpaksa. Manusia harus mengabdikan diri untuk melayani-Nya dengan sepenuh hati.(Surah al-Taubah: Ayat 33). yaitu kepatuhan dan penghambaan kepada Allah. d . dan mereka hanya menyerahkan diri keada-Nya saja dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada-Nya saja? Apakah manusia mahu membuat rencana sendiri yang bertentangan dengan rencana seluruh alam semesta yang terdiri dari bumi dan langit. dan menganggapnya sebagai pemberi ganjaran dan hukuman. Memang. dan meningkatkan darjat manusia sedemikian rupa. apakah manusia mahu bersikap hina dan rendah serta melayani manusia lain sesamanya — bukan Allah — walaupun semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah menjadi budak dan pelayan yang patuh kepada Allah semata-mata. _ R X ![ T&_ 0C '(9H 'FK > $0 $ T $ + bi 5 %D$ < "Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama..* 5 $ C < ) "Dan perangilah mereka.dakwah. serta menjadi pelayan dan hambanya. www. S :< 7 3U / F4 / !. T] $ X 2 . wajiblah manusia memalingkan diri dari sesama makhluk dan memusatkan perhatian mereka hanya kepada din mereka saja. - FKX F@0 ^ $ &6 $ < !Yh "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus…" (Surah Al-Bayyinah: Ayat 5). walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai". dan Dia telah melarang mereka bersikap hina dan menghamba kepada siapa pun selain Dia. mengakui manusia lain sesamanya sebagai majikan dan penguasa.info 59 ... Allah telah menciptakan manusia agar menjadi hamba-Nya semata-mata. sehingga ia tidak lagi menjadi pelayan dari siapa pun kecuali Penguasa alam-semesta. Ini bererti bahawa.

serta mengakui bahawa Kitab Suci yang dibawa Rasul tersebut. jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku. perceraian dan pembahagian warisan agak berbeza dari satu syari'ah ke syari'ah yang lain. dan sangat mengharapkan ganjaran-Nya. maka barangsiapa yang bertaqwa dan mengadakan perbaikan. Setelah itu. Apabila anda telah mengakui Allah sebagai yang paling berdaulat atas diri anda dan menerima penghambaan terhadap-Nya dan apabila anda telah mengakui bahawa Rasul adalah penguasa dan pemerintah yang nampak di dunia ini. c j6 [k A "Wahai anak-anak Adam. itulah yang disebut syari'ah. APAKAH SYARI'AH ITU? Selanjutnya akan saya terangkan kepada anda apakah syari'ah itu sebenarnya. Cara-cara melakukan alat dan puasa dari satu Nabi ke Nabi yang lain. perintah-perintah Allah hanya disampaikan kepada manusia dalam Kitab-Nya melalui perantaraan Rasul yang membawa Kitab Suci tersebut. sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an: E ]9 !" & L0 . yakni: O O O Mengakui hanya Allah saja sebagai Tuhan. dikirimkan oleh Allah. maka seorang yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Penguasa. apabila ia juga patuh pada Utusan-Nya dan melaksanakan perintah-perintah yang diterimanya melalui Utusan tersebut. serta mengabdi hanya kepada-Nya saja. cara-cara memberikan hak-hak. Majikan. bagaimana cara anda untuk mengabdi kepada Allah. maka syari'ah adalah banyak. sebahagian lagi diganti.info 60 . Sebahagian daripadanya dihapuskan. Din-nya Nabi Nuh adalah sama dengan din-nya Nabi Ibrahim. dan hanya hukum Allah saja yang berlaku di dunia ini. anda harus melakukan peperangan. baik dahulu mahupun sekarang. maka ini bererti bahawa anda telah memasuki din Allah. Nabi Isa.dakwah. Inilah tepatnya erti yang tekandung dalam din. Perbezaan antara din dan syari'ah adalah bahawa. namun semuanya adalah sama-sama Muslim pengikut-pengikut Nabi Nuh. Kerana. Tapi meskipun ada perbezaan-perbezaan dalam syari'ah ini. tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". dan kita semua ini adalah juga www.+$ ! H I+ & !& < $ '. Syari'ah bererti cara dan jalan. kedaulatan Allah saja yang diakui dan manusia hanya menjadi hamba Allah sematamata. pengikut-pengikut Nabi Musa. Syu'aib. sehingga kejahatan kedaulatan makhluk — bukan kedaulatan Allah — dapat dilenyapkan. takut pada hukuman-Nya. peraturan-peraturan tentang bersuci dan aturan-aturan perkahwinan. cara-cara melakukan perhubungan dan urusan-urusan dengan sesama manusia. Nabi Ibrahim.MANHAJ HIDUP MUSLIM Ertinya. memang. (Surah Al-A’raf: Ayat 35). Taat hanya kepada Allah saja. Takut akan pertanggungjawaban terhadap Allah. Saleh. Hud. din selamanya adalah satu dan sama. baru dikatakan patuh kepada-Nya. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas. tentulah anda sekarang boleh memahami erti din (agama). Cara dan jalan ini juga ditunjukkan oleh Allah melalui Rasul-Nya yang mengajarkan cara menyembah-Nya serta jalan menuju kesucian dan kebersihan. dan Penguasa. ajaran-ajaran tentang halal dan haram. Musa Isa (Yesus). Tapi perubahan-perubahan dalam syari'ah ini tidaklah mengubah din. dan Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. sebagai wakil dari Tuhan. dan cara hidup keseluruhan. dan jalan mana yang harus ditempuh dalam pengabdian anda kepada-Nya. tetapi masing-masing syari'ah dari tiap-tiap Rasul tersebut berbeza satu sama lain sampai sejauh tertentu. Rasul menunjukkan kepada kita jalan menuju kebajikan dan kesolehan.

Ini menunjukkan bahawa din tidak terpengaruh oleh perbezaan-perbezaan dalam peraturan-peraturan syari'ah. maka bahagian kedua dari contoh tersebut di atas berlaku bagi mereka. Apabila cara-cara melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuan mereka itu berbeza satu sama lain. maka hal itu tidaklah mempengaruhi sifat rupa mereka sebagai pelayan. Din tetap sama walaupun cara-cara untuk melaksanakannya berbeza. Seorang pelayan yang tidak mengakui tuannya dengan semestinya. Maka setelah adanya perintah ini. Kerana itu ia dapat dan memang dengan sendirinya. Allah memerintahkan: "Sekarang seluruh cara-cara pengabdian yang telah lalu. Sedangkan mereka yang mengakui tuannya sebagai tuan. kerana bila ia tidak mengikuti cara yang baru dan mengikuti cara yang lama. Sekarang. adalah pelayan yang pembangkang dan tidak patut disebut pelayan. Dari contoh ini anda dapat dengan jelas memahami perbezaan antara din dan syari'ah. Mungkin yang satu salah dalam memahami maksud perintah itu sedang yang lain dapat memahaminya dengan betul.dakwah. maka tidak seorang pun boleh mengatakan kepada pelayan yang salah faham itu bahawa. dipecat dari jabatan sebagai hamba Allah. SIFAT PERBEZAAN DALAM MAZHAB FIQH Hal yang tersebut di atas menyangkut pengikut Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. Mulai sekarang siapa saja yang ingin mengabdi kepada Kami haruslah mengikuti cara yang telah Kami ajarkan kepada Rasul Kami yang terakhir". kerana masing-masing yang mengikuti sesuatu cara berkeyakinan bahawa cara itulah yang diperintahkan oleh Allah. maka sebenarnya dia tidaklah mentaati perintah Allah. maka pelayan yang pertama tidak berhak untuk mengatakan bahawa hanya dia sendirilah pelayan tuannya itu dan pelayan yang kedua itu bukan. Tetapi selama keduanya tetap melaksanakan perintah-perintah tersebut. dan tidak menganggap perintahnya layak untuk ditaati. ia telah menjadi kafir. masing-masing kelompok tidak www. maka kedua kelompok orang Islam tersebut tetaplah orang-orang Islam. Allah telah mengirim berbagai syari'ah melalu berbagai Rasul. Kemudian pada waktu Rasulullah Muhammad diutus. Dalam hal ini. Bila sang tuan menunjukkan satu cara untuk me layaninya kepada seorang pelayan dan menunjukkan cara yang lain kepada pelayan yang lain. tidak seorang pun yang boleh mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang sudah lalu.info 61 . apabila sebahagian orang Islam memahami perintah-perintah dalam syari'ah itu dengan sesuatu pengertian dan sebahagian orang Islam yang lain memahaminya dengan pengertian yang berbeza. melainkan menuruti kemahuannya sendiri. marilah kita umpamakan ada seorang tuan yang mempunyai banyak pelayan. Kepada seorang Rasul dikirimkan satu macam cara mengabdi kepada Allah. dan kepada Rasul yang lain dikirimkan cara yang lain. Sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam. walaupun cara-cara pengabdian mereka berbeda satu sama lain. apabila pemahaman seorang pelayan tentang perintah tuannya berbeza dengan pemahaman pelayan yang lain tetapi keduanya melaksanakan perintah itu sebagaimana menurut pemahaman masing-masing. SIFAT PERBEZAAN DALAM SYARI'AH Untuk memahami perbedaan ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM orang-orang Muslim kerana din kita adalah satu dan sama. ia telah membangkang perintah tuannya dan kerana itu ia dipecat dari jabatannya. Kami hapuskan. walaupun masing-masing memiliki pengertian yang berbeza tentang perintah-perintah tersebut. Sama halnya. dan menjalankannya dengan cara yang berbeza pula. atau dalam bahasa agama. Mengenai pengikut-pengikut RasuluLah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam sendiri. maka kedua pelayan tersebut adalah sama-sama mengabdi pada tuannya dengan pengabdian yang sama. merasa berkewajiban menjalankan perintah-perintahnya dan takut untuk membangkang terhadapnya. adalah layak disebut pelayan. Semua orang yang percaya bahawa syari'ah yang dikirimkan Allah kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam adalah Syari'ah Allah dan merasa berkewajipan untuk mengikutinya adalah orang-orang Islam. Mereka yang mengabdi kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkan oleh Rasul-Rasul tersebut adalah orang-orang Islam.

Saudara-saudara! Saya harap anda semua telah memahami sepenuhnya perbezaan antara din dan syari'ah. Masing-masing kelompok mengikuti cara masing-masing dengan keyakinan bahawa cara yang dipakai kelompoknya sendiri itulah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam. dan untuk memperkuat keyakinannya itu mereka memiliki dalil yang kuat. adalah wajib bagimu untuk mentaati perintah-perintah Allah. sedang kelompok yang lain bukan.dakwah. menyatakan: perbezaan-perbezaan dalam cara-cara beribadat itu sebagai perbezaan-perbezaan dalam din. dan apabila orang-orang lain itu www. Anda tentunya juga telah mengerti bahawa perbezaan dalam cara mengabdi pada Allah tidak bererti menyimpang dari din. benar-benar sadar dan yakin bahawa Allah dan Rasul-Nya benar-benar memerintahkan apa yang dikerjakannya itu.MANHAJ HIDUP MUSLIM berhak untuk mengatakan bahawa kelompoknya sendiri adalah hamba-hamba Allah yang sebenarnya. mengusir orang-orang Islam dari kelompok lain dari masjidmasjid mereka. tidak merasa puas hanya dengan menjalankan prinsipnya itu bagi dirinya sendiri. saling menghina satu sama lain. Barangsiapa yang berani memecat seorang Islam dari kelslamannya bererti telah menganggap dirinya sebagai Tuhan. sedangkan kelompok yang lain tidak. sementara kelompok yang lain tidak.info 62 . terlepas dari apakah orang yang dikata-katakannya itu berubah dari Muslim menjadi kafir atau tidak. demikian pula wajib bagimu untuk tunduk pada pemahamanku tentang perintah Allah itu. Tetapi mereka sama sekali tidak berhak memecat kelompok yang lain itu dari kedudukan mereka sebagai orang-orang Islam. dan untuk menguatkan cara yang dilakukannya itu ia memiliki bukti yang sah dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. semua kelompok adalah tetap merupakan pengikut Nabi Sallallahu'alaihi Wasallam. memisahkan masjid-masjid mereka dari masjid-masjid kelompok lain. sedang kelompok yang lain dengan suara perlahan. Dan apabila kamu tidak tunduk pada perintahku. maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecat dari kedudukanmu sebagai hamba Tuhan. melakukan perang debat dan dalil dan memecah belah umat Rasulullah. Di kalangan umat Islam ada beberapa cara dalam mengerjakan solat. Apabila kamu tidak mahu tunduk. tidak merasa puas pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah. sedang yang lain meletakkan di atas pusat atau perutnya. asalkan orang yang mengikuti cara yang tertentu. Seolah-olah ia berkata: "Sebagaimana yang engkau ketahui. walaupun cara-cara solat mereka berbeza. kamu juga harus tunduk pada penafsiran dan penilaianku" (yang bererti: Tuhanmu bukan hanya Tuhan sendiri saja. Barangsiapa yang sewenang-wenangnya berkata seperti ini. yang menganggap masalah-masalah syari'ah ini sebagai masalah-masalah din sendiri. Kerana Allah hanya mewajibkan seorang Muslim taat kepada perintah-Nya saja. Tetapi orang-orang yang tidak baik hatinya. Suatu kelompok orang Islam meletakkan tangannya di atas dada. tetapi menganggap perlu untuk memaksakan pendiriannya itu pada orang-orang lain. atau pembuat bid'ah. Orang-orang seperti ini membuat kelompokkelompok sendiri. berdosa. bererti ia telah melibatkan dirinya ke dalam bahaya menjadi seorang kafir. Satu kelompok membaca amin dengan keras. Kerana itu. Bahkan kalau hal ini masih tidak memuaskan mereka maka orang-orang yang suka bertengkar ini lalu mulai saling mengecap sebagai kafir. Bayangkan. Yang dapat dikatakannya adalah bahawa kelompoknya sendirilah yang memiliki pemahaman yang tepat mengenai perintah Allah. betapa gawatnya hal ini! Kerana itu Rasulullah SAW mengatakan: "Barangsiapa dengan semena-mena mengecap seorang Muslim sebagai kafir. BAHAYANYA "SYARI'AH" TIDAK MEMAHAMI PERBEZAAN ANTARA "DIN" DAN Sekarang saya ingin memberitahu kepada anda bahaya yang akan melanda masyarakat Islam kerana ketidakmengertian mereka akan perbezaan antara din dan syari'ah. tidak peduli sama ada Tuhan memecatmu atau tidak". Ini boleh terjadi apabila seseorang yang berprinsip sesuai dengan pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Sunnah. tetapi aku juga adalah tuhanmu yang kecil). maka tuduhannya itu akan berbalik kepada dirinya". si penuduh itu berkata: "Tidak. Sekelompok orang ikut membaca Fatihah ketika menjadi ma'mum di belakang imam. maka dengan kehendakku sendiri aku akan memecatmu dari kedudukanmu sebagai hamba Allah".

hidup bersaudara satu sama lain dan menjadi satu umah yang bersatu. Apabila sepuluh orang Islam mengikuti sepuluh cara yang berbeda. Masing-masing golongan saling membenci. Ertinya. Apabila anda menginginkan kesejahteraan. kerana adanya perpecahan-perpecahan di kalangan umat. Saudara-saudara. Setiap orang Islam punya hak untuk mengikuti syari'ah menurut pemahamannya sendiri. dan kerana inilah maka jumlah anda yang majoriti di Punjab ini tidak memiliki kekuatan apa-apa yang dapat mendatangkan faedah. siapa di dunia ini yang akan berani menganggap ringan terhadap mereka? Tetapi dalam kenyatannya.. mereka semuanya adalah tetap orang-orang Islam selama mereka masih percaya pada syari'ah Islam. Berbagai mazhab yang anda lihat. untuk menerangkan kepada mereka apa yang saya anggap benar dan membuktikan apa yang saya pandang salah... seperti mazhab Hanafi. Di Hindustan ini. saling menyerang. 1H . Hukuman yang dideritai oleh kaum Muslimin di seluruh Hindustan nampak paling nyata di Punjab. ". jangan hairan bila anda melihat umat Islam dikalahkan dan dikuasai orang lain. BAHAYA PERPECAHAN Anda tidak akan dapat menyedari bahaya apa yang telah menimpa Islam disebabkan oleh perpecahan ini. menghentikan saling kahwin-mengahwini dan saling berhubungan. Saya sendiri adalah penganut salah satu mazhab tersebut dan menganggapnya betul. semuanya mengakui Al-Qur'an dan Hadith seagai pegangan terakhir dan melaksanakan ajaran-ajaran daripadanya sesuai dengan pemahaman mereka.dakwah. dan kerananya tidak dapat bersatu bahkan dalam keadaan yang paling gawat sekalipun. atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain (Surah Al-An'am: Ayat 65).. dengan hanya menyatakan bahawa kaum Muslimin adalah satu umah. Dalam keadaan begini. Masing-masing kelompok umat Islam saling berprasangka melebihi prasangka orang Yahudi terhadap orang Kristian.info 63 . dan saya juga mengemukakan hujjah dengan mereka yang menentang mazhab saya.. Tapi cubalah buka mata anda untuk melihat kenyataan berikut ini. terdapat di kalangan umat Islam. Seandainya masyarakat yang demikian besarnya ini betul-betul bersatu dan berjuang bahu-membahu untuk menegakkan kalimah Allah. salah satu hukuman Allah ialah bahawa Ia membahagi-bahagikan anda sekalian menjadi golongan-golongan yang berbeza-beza dan menjadikan golongan yang satu menjadi musuh golongan yang lain. Di sini persengketaan antara kaum Muslimin adalah paling ramai di seluruh negeri. Ahlul Hadith dan sebagainya. Mereka telah terkena hukuman yang telah dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an. Mereka tetap merupakan satu ummah dan tidak ada alasan bagi mereka untuk membentuk kelompok yang terpisah-pisah. ia lalu mengecap: mereka kafir dan telah keluar dari din Allah. Mungkin bahawa pemahaman yang dimiliki suatu mazhab adalah betul dan pemahaman yang lain keliru. saling berpisah solat dan masjid.MANHAJ HIDUP MUSLIM menolaknya. Tidak ada satu dalil pun dalam Syari'ah Allah yang dapat dijadikan dasar untuk menjadikan mazhab-mazhab Ahlul www. dan kegiatan kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang sesama golongannya sendiri. Seringkali terjadi seorang anggota suatu kelompok umat Islam berpihak kepada orang-orang kafir untuk menghinakan seorang anggota kelompok umat Islam yang lain. # d^ $ '?+$ ( $9 2 6 . umat ini telah terpecah-pecah menjadi beratus-ratus golongan. Tetapi menganggap pendapat orang lain salah adalah berbeza dengan mengkafirkannya. dengan cara sedemikian rupa seolah-olah masing-masing kelompok adalah satu umat yang berdiri sendiri. ada 80 juta orang Islam. Itulah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka sendiri. Tetapi orang-orang yang tidak memahami hal ini lalu memecah belah masyarakat Islam menjadi kelompok-kelompok yang terpisah-pisah kerana soal-soal yang remeh. Syafi'i.. anda mesti membubarkan semua golongan-golongan yang ada.

iaitu: "Umat Muslimah. Hanafi. Deobandi. Brelvi.dakwah. Sunni dan sebagainya sebagai umat-umat yang terpisah-pisah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Hadith. Allah hanya menjadikan satu umat saja.info 64 . Syi'ah." www. Umat-umat semacam ini adalah hasil dari kejahilan.

yang dijelmakan di dalam pengakuan: Muhammad itu ialah Utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH). juga sembahyang. Sebab bukanlah menjadi hamba Allah Subhanahu Wata'ala seorang yang tidak meyakini keesaan dan ketunggalan Allah Subhanahu Wata'ala.S H# < %8) % 9 'F@ : 'F@0 69 $FKX f < E $ -) ) B / F4 m/ Maksudnya: Dan Allah berkata: Janganlah kamu adakan dua Tuhan. hukuman perundangan dan arahan-arahan keislaman semuanya itu adalah tegak di atas dasar pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala. sepertimana juga ianya menjelma di dalam peraturan-peraturan dan undang-undang. Mengabdikan diri yang dijelma dan dibentuk oleh pengakuan dan ikrar bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH. kitab-kitab-Nya.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEDUA BELAS LA ILAHA ILLA'LI. dulu dan sekarang. Ketiga :Program Islam dalam menghadapi masyarakat-masyarakat jahiliyah. T H ' &6< 'l = 9 e _4 . Firman Allah: !. kerana keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Pengabdian diri itu hendaklah terjelma di dalam bentuk kepercayaan seperti juga di dalam semua syiar-syiar dan simbol-simbol peribadatan. kerana sesungguhnya Tuhan itu Esa. Keempat :Program Islam dalam menghadapi kenyataan hidup umat manusia seluruhnya. dan kepada-Kulah hendaknya kamu takut. serta peraturan-peraturan mengenai muamalah. Dan bagi-Nyalah apa yang ada di www. Pengakuan yang ringkas dan mutlak itu memberikan panduan kepada kita untuk membuat kata pemutus mengenai beberapa persoalan pokok mengenai hakikat agama ini dan mengenai gerakannya di dalam kenyataan. yang semuanya ini merupakan masalah pokok dalam program gerakan Islam.info 65 . Manakala menerima pengajaran dari Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam mengenai cara menjalankan dan melaksanakan pengabdian itu adalah merupakan bahagian yang kedua daripadanya.dakwah. puasa dan haji. adalah merupakan pelengkap bagi kedua-dua tadi. kemudian hudud dan ta'zir. MUHAMMADUR RASULULLAH). Rasul-rasul-Nya. Semua perkara selain daripada kedua-duanya baik yang berbentuk asas-asas keimanan dan rukun Islam. Hati Muslim yang beriman dan menyerahkan dirinya kepada Allah itu adalah hati yang menjelma di dalamnya kedua-dua dasar yang disebutkan di atas tadi.AH MANHAJ HIDUP MUSLIM Pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala adalah merupakan akar tunjang dan rukun pertama dalam aqidah Islamiyyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan Melainkan Allah (LAA ILAAHA ILLALLAH). zakat. qada dan qadar. Begitu juga sumber-sumber itu semuanya adalah ajaran-ajaran yang telah disampaikan kepada kita oleh Rasululah Sallallahu'alaihi Wasallam daripada Tuhannya. Pengakuan ini memberi panduan kepada kita dalam membuat garis pemisah mengenai: Pertama :Bentuk dan tabiat masyarakat Islam. hukum halal dan haram. Kedua :Program pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam. hari kiamat. Sesungguhnya ciri pertama yang menentukan bentuk dan tabiat "Masyarakat Islam" itu ialah bahawasanya masyarakat itu berdiri dan tegak di atas asas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam semua urusannya.

seperti juga ia menjelma di dalam lambanglambang hidup dan peribadatan mereka dan malah ia menjelma di dalam sistem dan peraturan kemasyarakatan mereka. (Surah Al-Hasyr: Ayat 7) Inilah dia masyarakat Islam masyarakat yang menjelma di dalamnya pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala di dalam kepercayaan anggota-anggotanya dan juga di dalam konsep dan gambaran fikiran mereka. Bila mana sahaja sesuatu faktor dari faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi menyimpang dan tidak menjelma di alam kenyataan.. iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). (Surah Al-An'am: Ayat 162—163).$ . adalah kerana Allah Tuhan seru sekalian alam. dan apa-apa yang ia larang kamu. kerana menyimpang dan tidak menjelmanya rukun Islam yang pertama. maka dengan itu bererti bahawa Islam itu sendiri pun sudah menyimpang dan tidak menjelma lagi. Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu. baik bersama-sama dengan Allah sebagai rakan sekutunya mahupun bersendirian sebagai lawan Allah. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan begitulah aku diperintah dan adalah aku orang Islam yang pertama. Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang menerima peraturan dan undang-undang dari yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala. $0 &S '( &_ E .. maka jauhilah.dakwah. di samping membersihkan segala lambangnya daripada bertumpu kepada yang lain daripada Allah serta membersih dan membebaskan peraturan dari undang-undang hidup mereka daripada sebarang sumber pengambilan yang lain daripada Allah. sama ada bersama-sama dengan Allah atau pun secara bersendirian dan tidak bersama-sama dengan Allah. Dan bukanlah hamba Allah Subhanahu Wata'ala orang yang mempersembahkan atau pun melakukan syi'ar dan lambang pengabdian kepada yang lain daripada Allah.. dan bagi-Nyalah ketaatan dengan tetap.MANHAJ HIDUP MUSLIM langit dan di bumi. www. hidup dan matiku. Firman Allah: # … S$ # *+ ?KX $0 %V A %V $0 Maksudnya: Atau adakah bagi mereka sekutu-sekutu yang mengatur untuk mereka sebagai agama. Melainkan melalui jalan yang Allah telah sampaikan kepada kita. maka ambillah.$ $F +) Maksudnya: Katakanlah: "sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku. Dan telah pun kita katakan: bahawa pengabdian diri kepada Allah itu menjelma di dalam konsep dan gambaran membersihkan hati dan nadi mereka dari sebarang keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wata'ala.info 66 . apakah kepada yang selain dari Allah kamu mahu berbakti? (Surah Al-Nahl: Ayat 51-52).. dan peraturan serta undang-undang mereka. Firman Allah Subhanahu Wata'ala: 4 $ 9 T&S %V $ 1# F@ g W4 < > !^ !fI Q !<E9 1 F@ g & . iaitu jalan Rasulullah SAW. sesuatu yang Allah tidak izinkan? (Surah Asy-Syura : Ayat 21) dan firman Allah lagi: N .

MANHAJ HIDUP MUSLIM Pada ketika itulah. mana dan di mana sahaja pun. dan hendaklah individu yang hati nuraninya itu bersih dan suci dari sebarang pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah itu berkumpul dalam suatu Jama'ah Islamiah dan Jama'ah yang hati nurani anggota-anggotanya suci bersih dari pengabdian diri kepada yang lain daripada Allah di segi i'tiqad. dan segala jenis kekuatan yang mampu menghadapi tekanan masyarakat jahiliyyah atau mengalahkannya. walaupun telah menjadi kebiasaan bahawa masyarakat jahiliyyah selalu memerangi masyarakat Islam. kekuatan daya mengatur dan membina masyarakat. dalam sebarang bentuk dan rupa yang diri kepada yang lain daripada Allah. dan sebelum mereka mengatur perkumpulan mereka atas dasar itu maka perkumpulan mereka pun bukanlah suatu perkumpulan Islam ini ialah kerana kaedah dan dasar pertama yang menjadi landasan Islam itu ialah pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH) dari kedua-dua seginya. berdasarkan aqidah ini. dalam sebarang bentuk dan rupa yang telah kita kemukakan tadi. maka ketika itu mereka masih belum lagi menjadi orang-orang Islam. Dengan demikian. ya. sistem hidup yang baru. Inilah yang telah berlaku di sepanjang dakwah Islamiyyah sejak dari zaman Nabi Nuh hinggalah ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam tanpa kecualinya. Ada kemungkinan masyarakat jahiliyyah itu seluruhnya akan menyertai masyarakat Islam dan boleh jadi juga tidak. maka sebelum daripada difikirkan soal mewujudkan sistem masyarakat Islam. Ada pun sebelum satu kelompok manusia mengaku akan kebersihan dan keikhlasan pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata. Memanglah masyarakat Islam itu tidak akan tumbuh dan tak akan lancar pertumbuhannya kecuali apabila ianya mempunyai kekuatan yang boleh menghadapi dan melawan cabaran dan tekanan dari masyarakat jahiliyyah baik kekuatan itu berupa kekuatan aqidah dan keyakinan. dan sebelum daripada mewujudkan masyarakat Islam di atas landasan sistem itu perlu dan sayugialah dititikberatkan dahulu kepada kebersihan setiap hati nurani si Muslim itu dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah. ketika itulah baru sempurna lahirnya sesuatu yang baru untuk masyarakat yang baru. dan akan disertai oleh setiap orang yang mahu hidup di dalam masyarakat itu dengan 'aqidahnya sendiri ibadatnya sendiri dan syariatnya sendiri yang menjelma dalam bentuk pengabdian diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wata'ala semata-mata atau dengan perkataan lain menjelma dalamnya pengakuan: bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah utusan Allah (LA ILAHA ILL ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). sebagai pecahan daripada masyarakat jahiliyah yang telah sedia ada. perkumpulan atau jama'ah itu menjadi perkumpulan Islam dan masyarakat yang mereka bentuk itu baru sah menjadi masyarakat Islam (Muslim). kemudian daripada pengakuan dan penegasan perkumpulan ini hendak menegakkan sistem hidupnya sendiri di atas asas pengabdian itu. mengikut cara yang telah disebutkan tadi.dakwah. baik bersama-sama dengan Allah atau pun tanpa Allah. ya. Kebiasaan itu berlaku di peringkat pertumbuhannya (iaitu terhadap individu pada pendakwahnya dan juga terhadap perkumpulan dan organisasinya mahu pun terhadap masyarakat itu seluruhnya sesudah masyarakat itu tumbuh).info 67 . Begitulah tumbuhnya Jama'ah Islamiyyah yang ulung dahulu dan telah dapat membangunkan masyarakat Islam yang pertama dan demikian pulalah kaedahnya pertumbuhan setiap Jema'ah Islamiyyah di setiap ketika dan tempat dan demikian pulalah tumbuhnya setiap masyarakat muslim bila. www. atau pun sekurang-kurangnya dapat mengimbanginya. ibadat dan perundangan. seperti juga masyarakat jahiliyyah itu boleh berkompromi dengannya seperti mana ia pun boleh memusuhinya. yang menjelma di dalamnya dasar Islam yang pertama dengan dua rangkaiannya iaitu pengakuan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu ialah utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH). dari merekalah akan dapat tumbuh masyarakat Islam. Sesungguhnya masyarakat Islam itu tumbuh daripada berpindahnya beberapa individu dan perkumpulan manusia dari mengabdikan diri kepada yang lain daripada Allah. yang berhadapan dengannya dengan memakai aqidah yang baru. pada ketika itulah sahaja. kepada mengabdikan diri kepada Allah semata-mata tanpa sebarang kongsi dan sekutu bagi-Nya. kekuatan peribadi dan pertahanan jiwa.

Jepun. pakaian. iaitu makanan. Termasuk dalam kategori masyarakat jahiliyyah juga ialah masyarakat Yahudi dan Kristian di seluruh muka bumi ini kerana: www." Dengan definisi dan takrif yang terang dan tepat ini maka termasuklah dalam golongan "Masyarakat jahiliyyah" itu semua bentuk masyarakat yang ada sekarang di permukaan bumi ini. malah tidak lebih daripada menjadi alat sahaja! Termasuk juga dalam kategori masyarakat jahiliyyah ini ialah masyarakat penyembah berhala yang masih banyak kedapatan di India. kebebasan dalam lapangan seni. tukangtukang tilik dan mahaguru-mahaguru dan apa jua selain daripada Allah yang dianggap mempunyai sifat ketuhanan juga termasuk di dalamnya sistem-sistem peraturan dan undangundang yang lain daripada peraturan dan undang-undang Allah. tukang-tukang tilik dan mahaguru-mahaguru. yang sebenarnya merupakan penghinaan kepada martabat dan kehormatan "manusia" dengan menganggap bahawa "kerperluan asasi" bagi manusia itu sama sahaja dengan keperluan asasi bagi haiwan. atau diambil daripada lembaga-lembaga dan badan-badan perundangan sekular yang mempunyai kuasa perundangan tanpa berpandu kepada syariat Allah dengan pengertian bahawa lembaga-lembaga dan badan-badan itu mempunyai kuasa perundangan tertinggi atas nama rakyat atau atas nama parti atau apa jua nama pun yang demikian.dakwah. juga di dalam peraturan dan undang-undang. dan seterusnya semata-mata menjadi "alat" kerana sebenarnya di dalam konsep kepercayaan sistem komunis adalah menurunkan taraf dan darjat manusia menjadi lebih rendah dari haiwan. tempat tinggal dan perhubungan jenis (seks) sahaja! dengan tidak membenarkannya mendapatkan keperluan-keperluan rohani yang membezakannya dari haiwan. pendeta-pendeta. Filipina dan juga di Afrika kerana: Pertama: Konsep dan i'tiqadnya yang mempertuhankan benda-benda yang lain daripada ALLAH Subhanahu Wata'ala. Keperluan rohani itu pertamanya ialah i'tiqad akan kebesaran Tuhan dan kebebasan memilih kepercayaan hidup. bomoh-bomoh. Pertama: Kerana ilhad dan ingkarnya akan zat Allah Subhanahu Wata'ala dan kerana ia tidak percaya dan mengakui wujudnya zat Allah Subhanahu Wata'ala sama sekali. juga kebebasan bersuara yang merupakan aspek penting dari sifat "kemanusiaan". Termasuk di dalamnya masyarakat KOMUNIS. justeru kerana kekuasaan dan pemerintahan itu adalah kepunyaan dan hak milik mutlak Allah Subahanahu Wata'ala yang tidak akan boleh didapati melainkan melalui panduan dan jalan yang telah digariskan oleh Rasul-Rasul-Nya. dan hal-hal mengenai soal individu. juga kerana ia berpandukan "benda" dan "alam".info 68 . Kemudian segala aspek dan segi yang berkaitan dengan konsep sistem tadi. minuman. yang tergambar dalam bentuk kebebasan hak milik individu. dengan menganggap bahawa pimpinan kolektif itu adalah suatu hakikat sebenarnya yang menguasai parti komunis. dan bahawa pimpinan dan pengabdian itu bukanlah sama sekali kepunyaan ALLAH. Juga kerana ia merujuk dan meletakkan wujudnya alam ini kepada "benda" dan "alam semesta". Juga kerana ia merujukkan aktiviti kehidupan manusia dan sejarahnya kepada ekonomi dan alat produksi semata-mata. sami-sami. Kedua: Kerana ia mendirikan suatu sistem pengabdian diri kepada parti.MANHAJ HIDUP MUSLIM Tapi apakah dia "masyarakat jahiliyyah" itu dan bagaimanakah pula jalan program Islam menghadapinya? Sesungguhnya "masyarakat jahiliyyah" itu ialah setiap masyarakat yang bukan masyarakat Islam! Dan kalau kita hendak membuat definisi atau takrifnya yang tepat maka kita katakan: "bahawa masyarakat jahiliyyah itu ialah masyarakat yang tidak tulen pengabdiannya kepada Allah Subhanahu Wata'ala pengabdian yang menjelma dalam kepercayaan dan keyakinan di dalam syi'ar dan lambang peribadatan. baik sebagai sekutu Allah atau berdiri sendiri dalam bentuk persembahan lambang-lambang dan syiar-syiar persembahan kepada dewa-dewa. sama sada peraturan dan undang-undang itu diambil dari kuil-kuil.

baik yang berbentuk putera Suci (Tuhan) atau dalam bentuk tiga tuhan (trinity) atau menggambarkan Allah Subhanahu Wata'ala bukan dengan gambaran yang sebenar. ! GD ) Maksudnya: Dan orang-orang Yahudi itu berkata: "Tangan Allah terbelenggu.%D V ." pada hal tangan-tangan merekalah yang terbelenggu. > 0 $ $0 ) ." Yang demikian itu adalah omongan mereka dengan mulut-mulut mereka. $0 ` e _4 . dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan. dan dilaknatlah mereka dengan [sebab] apa yang telah mereka katakan itu.?K Maksudnya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: bahawa Allah itu ialah yang ketiga daripada tiga [Tuhan] pada hal tidak ada tuhan.) 5 60 ( 9 0<4 +$ X Maksudnya: Dan berkatalah orang Yahudi: "Uzair itu anak Allah" dan berkatalah orangorang Nasrani: "Isa [Al Masih] itu anak Allah.. Ia membelanjakan sebagaimana yang Ia suka. malah dijadikan bagi-Nya kongsi-kongsi dan sekutu-sekutu dalam pelbagai bentuk kesyirikan..MANHAJ HIDUP MUSLIM Pertama: Konsep dan kepercayaan hidupnya yang menyeleweng dan terpesong. 1= . mudah-mudahan Allah binasakan mereka! Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan. Juga firman Allah: $9.dakwah. nescaya akan mengenai orang-orang kafir dari mereka itu azab yang pedih. yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan sifat-sifat ketuhanan-Nya.S )$ 4S a ( 5*5 : $` : $0 ?5 0 > / ) FK 5 > N R . menyerupai perkataan-perkataan orang kafir yang dahulu. 9 a > www. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 73). dan menggambarkan hubungan sifat-sifat Allah berlainan daripada yang sebenarnya. (Surah Al-Taubah: Ayat 30). melainkan Tuhan Yang Tunggal. bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 64).info 69 .' 7 I 6 &_ +$ ( ) / 'W %\ \ ) $ $ '.. serta firman Allah: & +$ 9 $ & $ &$ +) T&_A F6 A $ $ !*. Firman Allah: 0 ) $ 4* 9 g3$ $] $0 ) +6) > 0 FK ) $Fn R $ $0 ) 5 2 A !%o ..

Maha sucilah Ia dari apa yang mereka sekutukan itu. bukan pula kerana ia melakukan sebarang jenis 'ibadat kepada yang lain daripada Allah. Kemudian lagi masyarakat itu menjadi masyarakat jahiliyyah kerana sistem hidup. Oleh sebab itulah mereka itu layak disifatkan sebagai syirik dan kufur. walaupun dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah sama sekali. pendeta-pendeta dan rahib-rahib agama mereka sebagai Tuhan-tuhan selain daripada Allah dan juga mereka menjadikan Al Masih. sedang hak kekuasaan tertinggi itu adalah kepunyaan mutlak Allah Subahanahu Wata'ala dan sejak dahulu lagi Allah Subahanahu Wata'ala. istiadat-istiadat dan upacara-upacara rasminya yang tercetus daripada konsep dan kepercayaan yang menyeleweng dan sesat serta menyesatkan. Tuhan Yang tiada lagi Tuhan selain daripadaNya." Masyarakat-masyarakat ini masuk ke dalam lingkungan ini tidak kerana ia percaya dan beri'tiqad seorang yang lain daripada Allah sebagai mempunyai sifat ketuhanan. dan ia — walaupun tidak beri'tiqad ketuhanan sesuatu apa pun yang lain daripada Allah — tetapi ia telah memberikan salah satu sifat paling istimewa kepunyaan Allah Subhanahu Wata'ala kepada yang lain daripadanya-Nya. adat resam dan kebudayaannya dalam hampir seluruh asas dan dasar kehidupannya. syi'ar dan juga lambang-lambang keagamaan mereka yang berbentuk peribadatan.info 70 . Firman Allah Subahanahu Wata'ala: $ < 3$ ] 5 &G > h5 $ T&S H8$ :$ $ <$ S $0 6<! )$ 9 < 6 4 0 < < $ &6 @" Maksudnya: Mereka itu telah menjadikan paderi-paderi.dakwah. pendeta dan rahib agama mereka untuk membuat peraturan dan undang-undang dari pihak diri mereka (padri pendeta dan rahib) itu sendiri. dan mereka patuh sahaja menerima apa yang diputuskan oleh para pendeta dan rahib itu."Tanyakanlah mereka: "Kalau begitu mengapakah Allah itu menyeksa kami dengan sebab dosa-dosa kamu? Bahkan kamu itu manusia dari makhluk yang Ia jadikan. peraturan dan undang-undang yang mesti diterima dan dipatuhi oleh para penganut dan pengikut agama itu. (Surah Al-Maidah: Ayat 18). nilai-nilai dan pertimbangannya. www. lalu ia rela tunduk dan patuh kepada keputusan dan hukuman serta pemerintahan yang lain daripada Allah.MANHAJ HIDUP MUSLIM Maksudnya: Dan telah berkata orang-orang Yahudi dan Nasrani: "Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. juga mereka tidak melakukan ibadat kepada para pendeta dan rahib itu. putera Maryam itu sebagai Tuhan sedangkan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka menyembah Tuhan Yang Satu. malah mereka dirikan badan-badan dan lembaga yang terdiri daripada manusia yang diberi hak kekuasaan tertinggi. dan ia menerima segala peraturan dan undang-undangnya. Telah terbukti mereka kufur dan syirik kerana mereka telah memberikan hak itu kepada para padri. Dan akhir sekali termasuklah juga di dalam kategori masyarakat jahiliyyah itu masyarakat-masyarakat yang menganggap bahawa mereka kononnya "Masyarakat Islam. peraturan dan undang-undangnya yang tidak berdasar kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wata'ala mengakui hak memerintah dan berkuasa hanya kepada Allah Subahanahu Wata'ala dan tidak mengambil kekuasaan daripada syariat dan panduan Ilahi. mereka hanya sekadar mengakui bahawa pendetapendeta dan rahib-rahib itu mempunyai hak dan kuasa dalam soal pemerintahan dan kekuasaan negara. tapi ia termasuk di dalam kategori masyarakat jahiliyah kerana ia tidak menumpu dan membulatkan pengabdian dirinya kepada Allah Subahanahu Wata'ala di dalam sistem hidupnya. Masyarakat Yahudi dan Kristian masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah dengan sebab bentuk. (Surah At-Taubah: Ayat 31) Sedangkan orang Yahudi dan Nasrani tidak beri'tiqad dan menganggap para pendeta dan rahib agama mereka itu sebagai Tuhan yang mereka sembah.

0 0 $ Jc * 1= _ '] B + P ! # $0 A $ () > 1$ . Maksudnya: Kerana barang siapa sahaja yang tidak menghukum dan memerintah dengan hukum [apa] yang diturunkan oleh Allah. Tetapi bagaimana halnya apabila satu bahaya mengenai mereka dengan sebab apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Dan Kami tidak utus seorang pun Rasul melainkan untuk ditaati www. tetapi syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh.$ $0 -) P $ 1H _ H d c . $ $0% ( F@ . kemudian mereka datang kepadamu bersumpah dengan nama Allah: "Kami tidak maksudkan melainkan kebaikan dan perdamaian.0!. (Surah Al-Ma'idah: Ayat 44). 9 * D A .$ : 0 6) $ PJ $ .!& P ! .dakwah. Juga Allah Subhanahu Wata'ala telah berfirman. $0 I$ 32 Maksudnya: Tidakkah engkau fikirkan [kesesatan] orang-orang yang mendakwa bahawasanya mereka beriman kepada [Al-Qur'an] yang diturunkan kepadamu dan kepada kitab yang diturunkan sebelummu. maka adalah mereka itu orang-orang yang kafir. pada hal mereka suka hendak berhakim kepada taghut [syaitan]? Sedangkan mereka telah diperintahkan supaya kufur [engkar] kepadanya.$ h $ L ..L c$ ) !. ) $ i$ ) c . + - $ !& . Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah [berhakim] kepada hukum Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan kepada [hukum] Rasul "Allah" engkau dapat lihat orang-orang munafiq itu berpaling darimu dengan sungguh-sungguh.jL E 5*=$ b P $ G..$ > ) !O $ +*8 0E . Lantaran itu hendaklah engkau berpaling dari mereka tetapi nasihatilah mereka dan katakan kepada mereka perkataan yang memberi kesan pada mengubah apa-apa ada di hati-hati mereka." Mereka itu ialah orang yang Allah telah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. mengenai sifat orang-orang yang diperintah (rakyat jelata).info 71 .MANHAJ HIDUP MUSLIM Sedangkan Allah Subahanahu Wata'ala telah pun berfirman mengenai sifat-sifat orang yang memerintah seperti itu: == - < . 1# RS$ - $ < !Yh !O 0% $ $ ?K !O : $ iE 8 I0 ) F ) P !O 0 $ &BC + ) * 1 )$ $ $9 $ $0C 1X $0 . &BQC +) 0% $ $ : $ &$ : ?K 1 -) C 5 $ k &G .

iaitu hakikat: Jahiliyyah. (Surah Al-Nisa': Ayat 60—65). datang kepadamu. Penyayang. Sesungguhnya Islam itu tidak memandang kepada simbol dan kepada judul yang ditonjolkan oleh masyarakat itu. Dan ini membawa kita kepada persoalan yang penghabisan. serta terpesong juga tersasul dari pengabdian diri kepada Allah. iaitu pengakuan TIADA TUHAN MELAINKAN ALLAH DAN MUHAMMAD ITU UTUSAN ALLAH (LA ILLAHA ILLALAH MUHAMMADUR www. kerana mereka menjadikan paderi-paderi.MANHAJ HIDUP MUSLIM dengan izin Allah. iaitu mengeluarkan diri daripada pengabdian kepada Allah sahaja dan dengan demikian keluar daripada agama ini (Islam dan keluar daripada pengakuan: tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu utusan Allah (LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH).dakwah. setengahnya ada pula yang mengaku berterus terang tentang sifat sekularnya dan menganggap bahawa perkara-perkara duniawi itu di atas landasan "sains" semata-mata. Dan masyarakat itu. Jikalau ini telah ternyata. iaitu jalan program Islam dalam menghadapi realiti umat manusia seluruhnya hari ini. esok dan seterusnya hingga ke akhir zaman dan di sinilah amat berguna sekali huraian dan penjelasan kita mengenai "bentuk masyarakat Islam" yang kita huraikan tadi tentang tabi'at masyarakat Islam itu yang dibangunkan di atas asas pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wata'ala dalam semua urusan. iaitu bahawa asal usul segala sesuatu yang wajib dirujukkan segala sesuatu dan wajib dipercayai ialah: agama Allah dan programnya untuk dihayati. Sesungguhnya penegasan tabiat dan sifat ini akan dapat memberikan jawapan yang tepat mengenai pertanyaan berikut: "Apakah asal usul yang menjadi sandaran kepada hidup manusia? Adakah asal dan di atas apa hidup manusia itu ditegakkan? Adakah asal agama Allah dan programnya untuk dihayati? Atau adakah asal itu bersandar kepada realiti hidup manusia itu sendiri dalam bentuk yang bagaimanapun? Sebenarnya Islam telahpun memberikan jawapan yang tegas dan nyata kepada pertanyaanpertanyaan di atas itu. lalu mereka minta ampun kepada Allah. kemudian mereka tidak merasa sesuatu keberatan di hati-hati mereka tentang apa yang engkau telah putuskan serta mereka menerima keputusan dengan sepenuh-penuhnya. sedangkan sangkaan itu adalah satu sangkaan karut yang hanya ada pada orang yang jahil sahaja. pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka. dan jika mereka. iaitu: bahawa kehidupan di dalam masyarakat itu tidak tegak di atas dasar pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah dan semuanya itu bertemu di dalam suatu hakikat yang menyatukannya. sesudah menganiayai diri mereka sendiri. sebagai tuhan-tuhan selain daripada ALLAH maka demikian jugalah halnya dengan orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai ORANG-ORANG ISLAM kepada pengikut-pengikut mereka. nescaya mereka dapati Allah itu Penerima taubat. dan dirinya sendiri lalu mendakwa bahawa "inilah dia pemerintahan Tuhan" sedangkan itu semua adalah sama-sama tidak berdiri di atas pengabdian diri kepada Allah SWT. semuanya. itu sudah bererti keluar dari sifat pengabdian kepada Allah dan juga dari pengakuan bahawa: tiada Tuhan melainkan Allah. Dan ini (orang Islam) sama sahaja dengan mereka (Yahudi dan Nasrani). Tetapi tidak! Demi Tuhanmu mereka tidak disifat berikan hingga mereka jadikanmu sebagai hakim dalam apaapa yang mereka berselisihan di antara mereka. dengan anggapan bahawa sains (benda) itu bertentangan dengan benda-benda ghaib." dan menolak sahnya masyarakat itu mengikut nilai Islam. maka sikap Islam mengenai masyarakat-masyarakat jahiliyyah itu semuanya adalah dapat ditegaskan melalui ungkapan kata yang satu sahaja iaitu: "Bahawa Islam menolak dan tidak mengakui "kelslaman" masyarakat itu sepenuhnya. Dan Allah anggap orang Nasrani itu syirik kerana menganggap Isa putera Maryam sebagai Tuhan yang mereka sembah dan mereka puja. dan Rasul juga mintakan ampun bagi mereka. tanpa keraguan dan dalih sesaat jua pun. Manakala sebahagian lagi masyarakat itu ada yang mengakui dan mematuhi pemerintahan praktikal yang lain daripada Allah yang dapat membuat undang-undang mengikut kehendaknya sendiri. kerana semuanya itu berpadu di dalam suatu hakikat sahaja. Maka sebagaimana Allah Subhanahu Wata'ala telah menyifatkan orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi dengan sifat syirik dan kufur.info 72 .

Adapun situasi kehidupan manusia. Maksudnya: Allah itu Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. (Surah Al-Hasyr: Ayat 7) Kemudian Islam menanyakan pula: Maksudnya: Adakah kamu yang lebih mengetahui. Dan dasar-dasar yang telah ditetapkan untuk diijtihadkan dan diistinbat juga telah digariskan dengan terang dan nyata dan malah dikenal serta diketahui umum. $0 &S '( &_ E . Maksudnya: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan itu melainkan sedikit sahaja..dakwah. Ataukah Allah yang lebih mengetahui? dan ia menjawab pula: ## $ $ ap . tanpa dalih apa pun.. Firman Allah: Hd . Sekiranya di sana terdapat nas maka nas itulah yang menjadi hukum dan keputusan dan tidak ada jalan untuk ijtihad. maka tibalah peranan dan giliran ijtihad. Agama Allah itu bukanlah sesuatu yang kabur dan programnya untuk dihayati bukanlah sesuatu yang pragmatis... ap = . maka ambillah dengan sepenuhnya... . yang tidak dapat ditegak dan ditunaikan semua rukun-rukun lain kecuali di atas usul ini dan bahawasanya pengabdian diri kepada Allah serta "kepatuhan menerimanya dalam bentuk dan cara mengambilnya daripada Rasulullah yang juga tidak akan sah kecuali apabila benar-benar diakui asal usul ini.$ . maka jauhilah seluruhnya. (Surah Al-Isra': Ayat 85) Allah Yang Maha Mengetahui. teori-teori dan mazhab-mazhab pemikiran mereka boleh jadi menyeleweng dan rosak kerana ia tegak semata-mata atas dasar ilmu pengetahuan manusia yang dangkal dan cetek seperti yang disifatkan oleh Al-Quran sebagai dikurniakan dengan ilmu pengetahuan yang sedikit sahaja.. Ia sangat tegas dengan rangkaian yang kedua MUHAMMADUR RASULULLAH (Muhammad itu utusan Allah) ia adalah terlingkung dalam apa yang telah disampaikan oleh Rasululah dengan nas (teks)nya di dalam perkara-perkara pokok dan dasar.. hendaklah kamu kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. bukan sesuatu www. itulah rukun utama dalam Islam.. tetapi kalau tiada nas... Firman Allah: N . juga Yang Menjadikan segala sesuatu dan memberi rezeki mereka.. disertai dengan kepatuhan sungguh-sungguh dan tegas. (Surah Al-Nisa': Ayat 59)..$ !O &_ ^ U U !. Maksudnya: .MANHAJ HIDUP MUSLIM RASULULLAH).. (Surah Al-Baqarah: Ayat 232) dan: VH +E ) $ &I . Maksudnya: Dan apa-apa yang diberi oleh Rasul kepada kamu. menurut patokan dan dasar-dasar yang telah ditetapkan di dalam panduan Allah Subhanahu Wata'ala sendiri bukan menurut kecenderungan hawa nafsu dan kemahuan manusia.. ialah Tuhan Yang Memerintah dan Menentukan dan agama-Nya yang menjadi panduan untuk dihayati adalah asal usul yang menjadi tempat kembalinya segala sesuatu mengenai kehidupan.. dan apa-apa yang ia larang kamu.Maka sekiranya kamu berbantahan di dalam satu perkara.info 73 .

dan bahawa sumber kekuasaan dan keputusan itu ialah Allah Subhanahu Wata'ala. dan ini tidak akan didapati oleh setiap orang pun yang ingin mendakwa dirinya mempunyai sebarang kuasa dengan menggunakan nama Allah.dakwah. bukan RAKYAT dan juga bukan PARTI." yang dilakukannya melainkan sehingga hukum dan keputusan itu sesuai dan secocok dengan apa yang digaris oleh Allah. sedangkan Ia-lah yang Halus. yang melaksanakan keperluan-keperluan "manusia" yang sebenarnya. ataukah Allah yang Lebih Mengetahui?) dan: 11 $ $ & . Sekiranya ternampak oleh manusia pada suatu ketika bahawa muslihat mereka berlainan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. seperti yang terkenal di Eropah pada suatu ketika yang lampau dengan nama TEOKRASI atau PEMERINTAHAN SUCI dan hal-hal seperti ini tidak ada sedikit pun dalam Islam.info 74 . Memang benarlah bahawa agama itu untuk realiti. dan untuk mencari sandaran daripada hukum syarak untuk dijadikan sebagai ungkapan kata yang dipinjam! Tetapi agama itu menghadapi realiti untuk membuat pertimbangan sesuai dengan neracanya. atau itulah yang sepatutnya dimengerti benar-benar. Yang Dasar! (AlMulk: 14) Dan agama itu tidak menghadapi apa jua realiti untuk menerimanya begitu sahaja dan mencari sandaran daripada hukum-hukumnya sendiri. pun juga bukan sebarang manusia... Sesungguhnya perkataan "agama untuk realiti" ( ) telah disalahgunakan dan disalahertikan. (Surah Ali-Imran: Ayat 66) Sesungguhnya muslihat dan kepentingan umat manusia itu sudah pun tercakup di dalam agama dan peraturan Allah. tetapi realiti yang bagaimanakah? Yang sebenarnya realiti yang boleh diterima itu ialah realiti yang telah ditumbuhkan oleh agama itu sendiri. seperti yang diturunkan Allah.(Dan Allahlah Yang Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak tahu). Mungkin di sini timbul satu soalan pula: "Bukankah muslihat dan kepentingan umat manusia itu yang mesti membentuk realiti untuk mereka?" Dalam hal ini perlu kita kembali kepada pokok pangkal persoalan dan perlu kita kembali kepada pertanyaan yang dibuat dan dijawab sendiri oleh Islam: (adakah kamu yang lebih mengerti. Ia menerima apa yang diterimanya dan memansukh apa yang dimansukhkannya. mengikut panduan dan jalannya. Allah Subahanahu Wata'ala telah berfirman: www. Keperluankeperluan yang telah diputuskan oleh Allah yang menciptakannya kerana Allah Maha Mengetahui tentang apa yang dijadikannya.MANHAJ HIDUP MUSLIM yang kabur dan pragmatis tiada seorang pun yang berhak mengatakan bahawa sesuatu yang dia putuskan itu "ini ketetapan Allah.. dan seperti yang disampaikan oleh RasuluLlah Sallallahu'alaihi Wasallam. Firman Allah: = &%88 L $D P% < 9a $ Maksudnya: Tidakkah [Tuhan] yang menjadikan itu tahu.. Realiti yang dihasilkan oleh agama itulah realiti yang sebenarnya. . dan ia akan mengadakan suatu realiti yang lain kalau didapatinya realiti yang sedang wujud itu tidak sesuai. Inilah pengertian yang sebenarnya bahawa Islam itu agama untuk realiti. dan tiada seorang pun yang berhak atas nama Allah melainkan Rasul-Nya Sallallahu'alaihu Wasallam dan hanya di sana ada nas-nas tertentu yang menentukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wata'ala. maka jelaskan bahawa manusia itu sesat dan tersasul kerana beranggapan seperti itu. selaras dengan fitrah manusia yang semula jadi. segala apa jua pun hendaklah dirujukkan kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

(Surah Al-Najm: Ayat 23—25).L 9 $e... Qq Maksudnya: ..dakwah..Mereka hanya menurut sangkaan dan mengikut apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. pada hal sesungguhnya telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka.MANHAJ HIDUP MUSLIM # > &BC ' < ./ > 0 #H !O !/ % AM > C $ #= j 8 . Atau apakah manusia itu akan mendapat apa-apa yang ia mahu? Maka kepunyaan Allahlah akhirat dan dunia. Dan kafirlah sesiapa jua yang mendakwa bahawa muslihatnya berlawanan dengan apa yang telah disyari'atkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.info 75 . dan orang seperti itu tidak kekal dalam Islam walau sesaat pun. www.

manakala semua jalan lain tidak akan sampai kepada-Nya. Sekalipun orang-orang itu ibu bapa. kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah.. dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan [yang lain]. Firman Allah: T $ 5 ^ ## .. Apabila sahaja tali itu reput dan putus maka tiadalah lagi tali yang lain. atau saudara mara ataupun keluarga mereka. saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. anak-anak. dan orang-orang yang kafir itu berperang di jalan taghut. Firman Allah: R 8 $J- +&6= 8 $ 9 &_ 8 H _ 2% l74%R RS$ O9 < 4* Maksudnya: Dan bahawa [yang Kami perintahkan] ini adalah jalan-Ku yang lurus.. kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. (Surah Al-Nisa': Ayat 76) Juga di sana ada hanya satu sahaja jalan yang sampai kepada Allah. '+ 6 !. PJ 9 PJ FK Maksudnya: Orang-orang yang beriman itu berperang di jalan Allah. (Surah Al-An'am: Ayat 153). www. seperti juga dari iradat-Nya manusia merangkak keluar ke dunia dan ke pangkuan-Nya manusia menyusur kembali.info 76 .dakwah. Firman Allah: 0 F ) P '+ 6 !. Islam datang untuk membawa umat manusia kembali ke pangkuan Tuhannya. Serentak dengan itu Islam juga membawa satu konsep baru mengenai hakikat nilai-nilai dan hakikat dari manakah nilai-nilai itu perlu ditatangterima. maka ikutilah dia. juga tempat manusia kembali. N1 .. sepertimana juga manusia itu beroleh wujud dan hidup dirinya. sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. 'f%8 AM r $0 4 A $5 < $ A < $ )$ "$ 0 &. Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.FK A- 9 . Islam datang untuk menetapkan bahawa di sana hanya satu sahaja tali dan alat penghubung yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. (Surah Al-Mujadalah: Ayat 22).MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KETIGA BELAS RUPA BANGSA MUSLIM DAN 'AQIDAHNYA Islam datang membawa satu konsep baru untuk umat manusia. konsep mengenai hakikat segala tali temali dan alat penghubung. juga untuk menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai kuasa yang tunggal tempat manusia mencedok dan mendapatkan nilai-nilai.

FK N . Orang-orang beriman hidup di dalam negara itu dalam keadaan penuh perpaduan dan setia kawan.info 77 .dakwah. negara yang di dalamnya tegak kedaulatan Islam. berkuasa di dalamnya peraturan-peraturan Allah.9 @ N# .MANHAJ HIDUP MUSLIM Dan hanya satu sahaja sistem/peraturan. Juga ada satu sahaja syariat dan undang-undang. Firman Allah: # 5 %g !%o+ 9 + ( $ '(9H $ * 9 89!L D$ ! 4 Maksudnya: Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Firman: V $ $ FK < I8CK $ 0 8 / 5* %V ![ #O : Maksudnya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat [undang-undang] tentang urusan itu [agama].%80$ . iaitu syariat dan undang-undang Allah. manakala sistem/peraturan lain adalah jahiliyah belaka. 'h# '&W 2 . Dan akhirnya hanya ada sebuah sahaja negara. maka negara itu adalah negara harbi (negara musuh) di mana orang-orang Islam di dalamnya tidak ada jalan lain kecuali berperang ataupun berdamai dengan janji tidak saling ganggu menganggu antara golongan Islam dengan golongan bukan Islam tanpa sebarang syarat. hanya ada satu sahaja kebenaran yang tunggal dan tiada duanya. berjalan di dalamnya syariat Allah. iaitu sistem/peraturan Islam. iaitu: NEGARA ISLAM. $ 0# l^ $ ! &%g K ' #< 'Ii $ . Firman Allah: FK 'j '+ 6 !. HX ) "r _ $ )8 * 0 3 $H Maksudnya: Apakah hukum [peraturan] jahiliyah yang mereka kehendaki dan [hukum] siapakah yang lebih baik daripada [hukum] Allah bagi orang-orang yang yakin? (Surah Al-Ma'idah: Ayat 50). B / . Tetapi negara seperti itu bukanlah sebuah negara Islam. maka bagaimanakah kamu dipalingkan [dari kebenaran]? (Surah Yunus: Ayat 32). manakala yang lain adalah kesesatan belaka.%88 0 4 +$ FK 'FK( !. Ada pun negara yang berbentuk lain daripada itu. saling bantu membantu dan hormat menghormati. Di samping itu. < &%g 4 U Pc I$ &_ - I$ r ) ![ $ &%g $ d^ $ ! #< 'Ii $ ?K # '&W C $ # .* www. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikut nawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. . dan tiada sebarang ikatan setia antara penduduknya dari golongan lain dengan golongan kaum Muslimin. manakala syari'at dan undang-undang yang lain adalah berlandaskan hawa nafsu belaka. (Surah Al-Jathiyah: Ayat 18). Firman.

Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain.dakwah. Dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Tiada rupa bangsa bagi setiap muslim melainkan akidahnya yang menyebabkan dia berhak menjadi seorang anggota dalam "umat Islam" di dalam sebuah "negara Islam". Mereka memperolehi keampunan dan rezeki [nikmat] yang mulia. saudara maranya. Dengan keterangan yang jelas dan jitu seperti ini. Jika kamu [hai para muslimin] tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu.. www. Dengan demikian maka tiada tanahair bagi setiap muslim itu melainkan negara yang di dalamnya syariat dan undang-undang Allah dilaksanakan. (Surah Al-Anfal: Ayat 72—75). mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. isteri atau suaminya. + A$ < $ 0# . [akan tetapi] jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam [urusan pembelaan] agama. Tiada hubungan keluarga bagi seiiap muslim itu melainkan kekeluargaan yang tercetus dari akidah dan keyakinan kepada Allah. melainkan sesudah itu barulah bernilai sebarang hubungan darah dan kekeluargaan.info 78 ... nescaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerosakan yang besar. kaum kerabat atau suku sakatnya. maka orang-orang itu termasuk golonganmu [juga]. dan dengan keputusan yang tetap dan tidak berganjak-ganjak sedikit jua pun.L Maksudnya: Hai sekalian manusia. < &%g #< $ $ %3 FK FK '+ 6 !. $ 0 # N= . Keluarga yang hakiki bagi setiap muslim itu bukanlah ayah ibunya. dan [peliharalah] hubungan silaturrahim. Islam datang untuk mengangkat darjat umat manusia dan mensucikannya daripada hubungan tanah dan air dan juga daripada hubungan daging dan darah.. dan pertalian antara setiap muslim dengan setiap penduduk negara itu adalah berdasarkan pertalian di jalan Allah. Jika kamu [hai para musliminj tidak bagi sebahagian yang lain.Jk NH Maksudnya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad [berperang] dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan perlindungan dan tempat kediaman [kepada orang-orang muhajirin]..% -) . kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu. tali tauhid dan aqidah keyakinan kepada Allah Yang Maha Esa._ / RS$ a> > $ j C !? 'DW+ Q %85 $. yang sememangnya termasuk di dalam hubungan tanah dan air.. Ada pun orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman sesudah itu. Firman: m'] >`$ 0# k '] 9 A .MANHAJ HIDUP MUSLIM . maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian kerjakan. lalu hubungan mesra di antaranya dengan kaum keluarga dan kerabat handainya terjalin kerana Allah semata-mata. &BQC m .% _4 le-% . sebahagian mereka menjadi pelindung bagi sebahagian yang lain. selama tidak terikat oleh tali tunggal yang suci itu. maka tidak ada kewajipan sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka. . Dan terhadap orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah. bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri [Adam] dan daripadanya Allah menciptakan isterinya [hawa]. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah pada jalan Allah [begitu juga] orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan [kepada orang-orang muhajirin] mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. sebelum mereka berhijrah.a .

" lalu Sayidina 'Abdullah pun menjawab: "Benar sekalilah apa yang telah dikatakan oleh ayah saya itu. Rasulullah orang paling mulia dan ayah sayalah orang yang paling hina. maka beliau pun dengan menghunus pedangnya telah pergi mendapatkan ayahnya sambil menyoal dengan garangnya: "Betulkan ayah telah berkata: seandainya kami selamat pulang ke Madinah nescaya orang-orang mulia dan kuat akan menghalau keluar orang-orang yang hina dan lemah dari Madinah ini? Demi Allah sekarang ini ayah pasti akan tahu sama kemuliaan itu bagi ayah atau bagi Rasulullah? Demi Allah Kota Madinah tidak akan melindungi ayah." Setelah rombongan tentera Islam yang pulang dari perang Bani Mustaliq. maka Rasulullah pun bersabda: "sampaikan kepada 'Abdullah. dan 'Abdullah bin Ubai ada di dalam rombongan itu. sudahkan kamu tahu apa yang ayahmu telah katakan?" Jawab Sayidina 'AbduLlah: "Belum lagi ya RasuluLlah.MANHAJ HIDUP MUSLIM (Surah Al-Nisa': Ayat 1). demi Allah wahai junjungan Utusan Tuhan. barulah Sayidina 'Abdullah membenarkan ayahnya itu masuk ke Madinah. Firman Allah di atas ini tidak melarang seseorang muslim mendekati dan menghubungi ibu bapa dengan cara yang baik. seandainya Rasulullah suruh saya penggal leher ayah saya itu dan membawa kepalanya ke hadapan Rasulullah saya tidak akan teragak-agak. maka seluruh orang beriman itu menjadi bersaudara.. mengapakah pula beliau benarkan ayahnya balik ke rumah? Beliau menjawab: "Saya patuh kepada arahan Allah dan Rasul-Nya." www. apakah gerangan yang ayah saya telah katakan. yang sungguh-sungguh membuat bakti kepada ibu bapanya. walaupun seandainya mereka berlainan 'aqidah.% A A$ % Maksudnya: "Hanya sanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara seluruhnya.. Kita mendapat contoh pengajaran mengenai ini daripada peristiwa Syaidina Abdullah bin Abdullah bin Ubai. sejak waktu Rasululah mula-mula tiba di Madinah hinggalah sekarang ini. Allah telah berfirman: X . bahawa Rasulullah telah memanggil anak laki-laki 'Abdullah bin Ubai lalu bersabda kepadanya: "Wahai 'Abdullah." Rasulullah pun menjawab: "Janganlah buat begitu.. kecuali dengan izin Allah dan Rasul-Nya. maka tidak boleh lagi dibuat sebarang hubungan apa lagi hubungan yang erat dan mesra. Kini ayah seorang pendatang haram di sini. pasti saya tunaikan suruhan itu. walaupun mereka tidak dipertalikan oleh sebarang hubungan perkahwinan atau keturunan darah." Lalu mereka pun pergi mengadap Rasulullah menyampaikan berita kejadian ini. yakni tidak menganut agama Islam. maka Sayidina 'Abdullal pun pergi menanti ketibaan ayahnya tiba. seperti hadith berikut: "Ibnu Jarir telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Ziad. Jika kedua-dua ibu bapanya itu sudah berada di dalam golongan atau barisan yang menentang Islam. seluruh penduduk Madinah tahu benar bahawa tidak ada seorang anak pun lain daripada saya. supaya dia lepaskan ayahnya masuk ke Madinah dan balik ke rumahnya. Orang bertanya kepada beliau.. tiba di Madinah. Bolehkah kiranya saya diberitahu apa yang telah ayah saya katakan itu?" Rasulullah bersabda: "Ayahmu telah mengatakan: seandainya kami selamat pulang ke Madinah (dari medan perang) nanti. ." Setelah menerima arahan Rasulullah itu.info 79 . sampainya hatimu menghalang ayah menjejak kaki ke rumahnya sendiri duhai malangnya anak kandungku menyekat kepalaku menjenguk rumahku sendiri. namun begitupun. Tanpa kebenaran Rasulullah ayah tidak akan dapat masuk kota Madinah. selama kedau ibu bapanya itu tidak menggabungkan diri ke dalam golongan atau barisan yang menentang golongan atau barisan Islam." Apabila sahaja tali aqidah telah terbuhul." Orang-orang yang ada di sekitar itu pun berdatanglah ke tempat itu bertanyakan apa yang telah terjadi. Lalu Sayidina 'Abdullah bin 'Abdullah bin Ubai pun memberitahu orang ramai akan apa yang telah berlaku sambil menegaskan lagi: "demi Allah dia (ayahnya) tidak dibenarkan masuk ke Kota Madinah tanpa izin Rasulullah." Demi melihatkan cabaran yang tidak disangka-sangkakan ini 'Abdullah bin Ubay menjawab: "duhai keagungan keturunan Khazraj anakku.dakwah. nescaya orang-orang yang mulia akan menghalau orang-orang yang hina keluar dari kota Madinah ini.

L ?K mE\ $ ) !.>]2 J -\ $ $ &$ '.![ 5 :A d 5 $H -$ $ 8 ?K X \ab $ 5 FK ! . Sesungguhnya Aku memperingatkan www. sekalipun mereka di dalam kesusahan.MANHAJ HIDUP MUSLIM (Surah Al-Hujurat: Ayat 10) (Allah telah menggunakan perkataan "innama._ .) Allah berfirman lagi: < $ 9 !. + " $ Maksudnya: Dan juga bagi orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman [iaitu orang-orang Ansar] sebelum [kedatangan] mereka [Muhajirin]. T8!& 8) J ! 8 FK > < *#. Mereka berdoa: "Ya Tuhan Kami beri ampunlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. nk ! . Dan sesiapa yang dipelihara dari [bencana disebab oleh] kebakhilan dirinya. Allah berfirman: "Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu [yang dijanjikan akan diselamatkan] kerana perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik.) =1 F@ 0 3 %m E c j 'e T&S% $l IC !O -) $ 9 K RS$ !O 'e Maksudnya: Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar." yang memberikan pengertian bahawa persaudaraan itu melangkaui batas-batas keturunan dan generasi dan mengeratkan hubungan umat di sepanjang zaman. sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.info 80 .) =H F@ 0!qo 9 R RS$ !L 'e 6 6 d E 9 p] 9 &%8\ \+ O T&S% 9 $* =N 0!qo W4 . Sebab itu janganlah kamu memohon kepada-Ku sesuatu yang kamu tidak mengetahui [hakikat]nya.dakwah. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. maka itulah orang-orang yang beruntung. $ RS .*9 0A ' < $# 'h. Dan Engkau adalah yang paling adil di antara semua hakim. + 4 A. #< . " (Surah Al-Hasyr: Ayat 9—10) Allah membuat perbandingan untuk orang-orang Islam dengan mengemukakan satu kelompok orang-orang yang baik dari perjalanan para Nabi-nabi yang telah mendahului mereka di dalam barisan perarakan perayaan iman yang tidak putus-putus di sepanjang zaman: 89H P ![< < j$ o - T&S$ el & > . Ya Tuhan kami. mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. atas diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka [orang Muhajirin]. Dan [juga] bagi orang-orang yang datang sesudah mereka [Muhajirin dan Ansar].

) 9 > $0> + . jadikanlah negeri ini." (Surah Al-Baqarah: Ayat 124).L !qo ." Nuh berkata: "Ya Tuhanku. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui [hakikat]nya. Nabi Ibrahim telah rela keluar meninggalkan ayah dan kaum keluarganya. Allah berfirman." (Surah Maryam: Ayat 48). "Sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia." (Surah Al-Baqarah: Ayat 126)." (Surah Hud: Ayat 45-47) -)9 3? .)9 * C > 0 - Maksudnya: ''Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat [perintah dan larangan] lalu Ibrahim menunaikannya. Firman Allah: '] 'es$ 9 F4 @ 4 T < Jk r $ < + # W4 7<4 $ . . dan daripada apa yang kamu seru selain daripada Allah." Allah beriman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara.MANHAJ HIDUP MUSLIM kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Dan Allah Subhanahu Wata'ala telah menceritakan perihal Nabi Ibrahim dan perihal kaumnya untuk dijadikan contoh tauladan dan pengajaran yang berguna: Yt &$ % c ) * <T&S FK <4 $ 0!. setelah dilihatnya mereka masih terus ingin berkeras di dalam kesesatan. $ $ )$ p !1o ' $ 5 n1 =V Maksudnya: "Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu.) 9 AM r #1 &%80 Maksudnya: Dan [ingatlah] ketika Ibrahim berdoa.info 81 . kemudian Aku paksa ia menjalani seksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. ) www." Ibrahim berkata: "Dan saya mohon juga dari keturunanku. Firman Allah: s 2 !1o . "Ya Tuhanku. nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman: "Janji-Ku [ini] tidak mengenai orang yang zalim. #= F@ m $ T&SD$ 7<4 $ ![ $ * ) $. dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan [tidak] memberi belas kasihan kepadaku.dakwah. aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepda Tuhanku.) * $ !O <T&_Y P : +E ) T&S 1 + - . negeri yang aman dan sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian.* \% . memisahkan diri dari mereka. dan aku akan berdoa kepada Tuhanku.

Kami ingkari [kekafiran] mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman dengan Allah sahaja. (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 4). sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.dakwah.. kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia.". Kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai tuhan-tuhan untuk disembah]. ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. <T&_ Maksudnya: Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orangorang yang bersama dengan dia. Peristiwa pemisahan antara isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut dari suami-suami mereka disebabkan oleh perbezaan aqidah juga telah disorot sedemikian rupa. Alangkah menariknya kisah mereka terukir di dalam Surah Al-Kahfi: P$ 9 0 0 <RS $ >+ < $0 % 9 *0 k 01$ $ B / F4 <RS $ :$ D$ ![ \* / @" >%1 '( '(9H $ <+8 =4 D$ ) -$A < = > c !O <T + )* =G $ !@. maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu nescaya Tuhanmu akan melimpahkan sebahagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu di dalam urusan kamu. kampung halaman dan teman seiring. semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah dan melindungi aqidah pegangan hidup supaya jangan terjejas akibat paksaan dan penindasan pihak berkuasa. (Surah Al Kahfi: Ayat 13-16). kerana jika tidak demikian maka sesungguhnya kami telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran..MANHAJ HIDUP MUSLIM C t $ ! ()8 % 4 I$ I$ $ $ - ' $ $ &8 $ > A = . 0$ ) ![ ) PI 5 + $ < $ & n1 * APP2 `* 9 UF@$ H u3v0 RS %D` D0 $ 5 $ &6 1 Maksudnya: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu [Muhammad] dengan sebenarnya. Suri teladan dan pengajaran yang baik dapat direnungkan dengan mendalam dan penuh keinsafan dari kisah sekumpulan pemuda yang telah memisahkan diri dari kaum keluarga dan sahabat handai..info 82 . untuk diperhati dan dijadikan suri teladan: www. Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu berdiri lalu mereka berkata: "Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang [tentang kepercayaan mereka]? Siapakah yang lebih zalim daripada orangorang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain dari Allah..

Demikianlah pula berlalunya angkatan pejuang-pejuang iman di sepanjang hayat umat manusia. maka kedua-dua suami itu pun tidak dapat membela mereka sedikit pun daripada seksa Allah dan dikatakan kepada mereka berdua: "masuklah ke neraka bersama orangorang yang masuk [neraka]. lalu kedua-dua isteri itu khianat kepada kedua-dua suami mereka.dakwah." (Surah At Tahrim: Ayat 11). isteri Nabi Lut dan isteri Firaun putusnya segala perhubungan itu justeru kerana perbezaan aqidah dan iman. Pertemuan dan perpisahan antara manusia dengan manusia menjadi nilainya apabila pertemuan antara manusia dengan khaliqnya menggamit. kedua-duanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh dari antara hamba-hamba Kami. antara anak dengan bapak dan kampung halaman dalam kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dan kaumnya.MANHAJ HIDUP MUSLIM 'FK 6 I !" EA .?K < +E@ w 'F@H 9 X F A4> %& 8 Maksudnya: Allah membuat isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orangorang kafir. menjadi suri teladan dan cermin perbandingan mengenai keteguhan iman. R ?K 5 +E@ %& j1 *. dan seterusnya hubungan cinta kasih suami isteri serumahtangga di dalam kisah isteri Nabi Nuh. Sebaliknya isteri Firaun berbeza sekali keadannya dari kedua-dua orang isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. silih berganti menghiasi lembaran sejarah. tiada nilai hubungan cinta dan rumahtangga. Allah gambarkan pula bagaimanakah sebenarnya sifat orang beriman melalui firman-Nya: T $ 5 ^ AM r $5 A )$ "$ www. Demikianlah contoh perbandingan mengenai betapa putus terburai dan pecah berkecainya hubungan antara manusia dengan manusia. +) 9 5Q :6 2 F 3 pl & F m'] ) ." (Surah At Tahrim: Ayat 10). Apabila iman telah menghayati hati dan nadi semuanya sanggup diterima dan dihadapi.info 83 . * 3 !. ceritanya juga dikemukakan bagi dijadikan pengajaran: : I$ P !O 'Fn W4 ?@ )* 5 C r 3 F j1 *. baik di antara anak dengan bapak di dalam kisah Nabi Nuh adan putera kesayangannya. hubungan di antara keluarga sahabat handai dan kampung halaman sekaligus di dalam kisah pemuda-pemuda penghuni gua (ashabul kahfi). dia beroleh kebahagiaan menjadi orang beriman di tengah-tengah kemewahan suaminya yang durhaka kepada Allah. mengenai kesetiaan memegang aqidah tauhid menghayati sikap tegas memegang prinsip. tidak kenal tawar-menawar tidak sudi bertolak ansur malah tiada nilai hubungan darah. mengenai ketegasan memegang pendirian di jalan kebenaran. Maksudnya: Allah membuat isteri Firaun menjadi perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. ketika ia berkata: "Ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.

bangkai busuk perkauman dan lenyaplah sudah laungan suara 'asabiyyah. kekotoran yang berasaskan daging dan darah.MANHAJ HIDUP MUSLIM ' ) !. walaupun dia sendiri bukan seorang penganut agama Islam. Mereka telah menjadi saudara dan kaum keluarga yang saling tolong menolong dan bantumembantu." Lalu berakhirlah sudah peranan 'asabiyyah. Allah redhai terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. meninggalkan bangkainya busuk terkapaian. Musnahlah sudah kejahatan itu. Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda lagi seperti ini: ertinya: "Bukan dari golongan kita orang yang menyeru ke arah perkauman ('asabiyyah) bukan dari kita orang yang berperang kerana 'asabiyyah. iaitu di ketika orang-orang Muhajirin sanggup bertempur di medan perang. Ketahuilah bahawa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. si Muslim wajib memusuhinya walau negara itu menjadi tempat kelahirannya. 'f%8 > ". kerana darah dan warna kulit. yang berbentuk kebanggaan kerana bangsa dan keturunan. anak-anak. -$ $0 4 A # $0 A B4 . dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh kerana mempertahankan 'asabiyyah. < 9 &S &S $ < $ 0 &. negara mana setiap orang Muslim menumpahkan taat setianya dan sanggup mempertahankannya. Pada ketika yang sama juga tercantumlah rasa kasih sayang dan terbuhullah tali kekeluargaan antara orang Muslim berbangsa Arab dengan orang-orang Muslim berbangsa lain terjalin hubungan kasih mesra dan setia antara mereka dengan saudara mereka Sayidina Suhaib berbangsa Romawi. A 0 / 'j!" $H -& < 4 pl $ < '] q Maksudnya: Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. saudara-saudara atau keluarga mereka. Negara Islam bagi setiap orang yang menghayati Islam sebagai aqidah dan syariat. juga bagi setiap orang yang rela dan patuh menerima syariat Islam menjadi undang-undang negara. Manakala negara yang di dalamnya syariat Allah tidak didaulatkan dan ajaran Islam tidak disanjung tinggi dan dipatuhi maka negara itu adalah sebuah negara "harbi" bagi setiap Muslim dan juga bagi orang dzimmi dan mu'ahad. pecah berkecailah sudah rasa ta'asub perkauman dan 'asabiyyah. perkauman dan kebangsaan serta tanah tumpah darah. yang berasaskan tanah dan air.dakwah. Mereka itulah golongan Allah. Rasulullah pernah bersabda kepada mereka dengan katanya yang bererti: lemparkanlah fanatik kesukuan dan kabilah itu jauh-jauh kerana ia terlalu busuk dan memualkan. ketika itu jugalah jalinan kekeluargaan terikat begitu erat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Sejak itu maka negara bagi setiap Muslim itu bukanlah tanah dan air tetapi "Islam". ' 0 ## FK . sekalipun orang itu bapa-bapa. rela mati berkuah darah dan gugur syahid untuk mempertahankan negara itu dari segala ancaman dan pencerobohan dan untuk melebarkan lagi sayapnya mendaulatkan syariat Allah di seluruh pelosok dunia. negara mana di dalamnya berdaulat aqidah Islam dan berkuasa di dalamnya syariat Allah sahaja. www. seperti halnya penganut berbagai agama lain hidup aman damai di bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. menentang sanak saudara. saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Salman berdarah Parsi dan Bilal berketurunan Negro. serta fanatik kekabilahan.info 84 . (Surah Al Mujadilah: Ayat 22) Ketika putusnya hubungan kerabat antara Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam dengan bapa saudaranya Abu Lahab dan saudara pupuannya Amru bin Hisyam (Abu Jahal). kaum kerabat dan sahabat handai mereka sendiri di medan perang BADAR. mereka kekal di dalamnya.

Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. 5 a '? v$ . Rupa bangsa si Muslim yang menjadi identiti. bukan berdasarkan kabilah. juga tidak bererti kelahiran seorang yang ibu bapanya Muslim. $] T&S% &_ -) 0 1$ # * !ur Maksudnya: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (Surah An Nisa: Ayat 65).info 85 . Panji-panji yang menjadi lambang kemegahan hidup si Muslim. Kaum keluarga tempat si Muslim berteduh dan menumpang kasih bukanlah berdasarkan darah keturunan. kemenangan di bawah panji-panji aqidah. (Surah An Nashr: Ayat 1—3). Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya.MANHAJ HIDUP MUSLIM dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarga dan sahabat handainya. Nah inilah dia Islam itu dan beginilah dia. malah walaupun di sana ada rumahnya sendiri. tapi ialah seperti telah dijelaskan di dalam firman Allah: ]78 # . Inilah dia Islam dan negara seperti yang disebutkan di atas itulah sebenar-benar negara Islam. supaya dapat mereka berlega naik ke langit tinggi. bukan suatu bangsa. bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri tertentu yang disebut sebagai "negeri Islam" dan mempunyai logo keislaman. supaya mereka dapat meningkat naik ke taraf yang tinggi.dakwah. negeri kelahirannya sendiri. Ya. Negara yang tetap dirindui oleh setiap Muslim itu bukanlah sekeping tanah tertentu. mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. $ & $ : $0 I$ 32 P $ 1H H _ C 5 d $ k &G A $ () > 1$ E . di alam samawi. dan pengenalannya bukannya rupa bangsa dari suatu pemerintahan tertentu. bukan sekeping tanah.jL Maksudnya: Maka demi Tuhanmu. kemudian mereka tidak merasakan di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan. Demikianlah halnya Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam telah memerangi Mekah. sebab sesebuah negara itu belum dianggap menjadi negara Islam kecuali apabila ia patuh kepada ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam. mengikhlaskan semua itu kerana Allah sahaja bukan kerana mencari laba dan www. walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak saudaranya. yang dia rela syahid di bawah kibarannya bukanlah panji-panji perkauman atau kebangsaan. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. rumah para sahabatnya dan harta benda peninggalan mereka.jL !. manakala kemenangan yang dibanggakan oleh si Muslim dan yang disyukurinya bukan kemenangan tentera di medan pertempuran. juga harta benda dan keperluan hidupnya. Islam juga telah membebaskan mereka daripada sebarang kaitan darah. bukan suatu persemendaan. dan tidak pula berdasarkan suku sakat. Firman: c . Sesungguhnya Islam telah membebaskan umat manusia daripada terlekat dengan tanah. bukan di bawah panji-panji yang lain.0!. terhormat dan mulia. juga bukan suatu keturunan. Islam bukan hanya sekadar suatu perkataan yang disebut di lidah sahaja. kaitan bercorak kebinatangan itu. jihad untuk kemenangan agama dan syariat tidak kerana sesuatu matlamat yang lain pembelaan terhadap "negara Islam" yang melaksanakan syariat Ilahi bukan kerana membela negara yang lain.

serentak dengan dakwaan itu Allah telah menangkisnya dengan menegaskan bahawa nilai penghargaan Allah kepada sesuatu kaum atau sesuatu individu hanya terletak kepada nilai iman sahaja. inilah dia pengertian negara dan tanahair yang sesuai dengan MANUSIA. nescaya kamu mendapat petunjuk. Dari Abu Musa radiyallahu'anhu "beliau telah meriwayatkan: bahawa Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam telah ditanya mengenai halnya seseorang yang berperang kerana keberainan. $0 '+@ $ $I / < V 5 _ F@$ J -& 9 9 < *)89 9 "J 2 !. walaupun di dalam negeri itu ada keluarga si Muslim itu. dari keturunan Nabi-Nabi. suku. Pengertian negara dan tanahair yang sebenar ialah: Negara yang dikuasai oleh aqidah dan syariat yang datang dari ALLAH sahaja. serta membataskan kegiatan keagamaannya. ada kaum kerabat. selain daripada mengawal mereka dari dilanda arus fitnah di dalam menghayati agama Allah. dan menyekatnya dari melaksanakan syariat Allah. saudara mara. kaum. Apabila orang Yahudi mendakwa bahawa merekalah kononnya bangsa yang paling agung di dunia dengan gelaran "bangsa pilihan Allah" kerana kononnya mereka berasal dan keturunan orang baik-baik." Di dalam peperangan seperti ini sahajalah adanya erti atau istilah "mati syahid" bukan di dalam mana-mana jua peperangan lain yang tidak mempunyai matlamat meninggikan agama ini. bukan untuk kebanggaan suatu negeri atau kaum. + X 9 - 7<4 $ +$ +) # p = $02 1 s $ 'f > 0 $ !< m 0 f < ) & H F@ %D$ 9H ) 7<4 $ !O 5 ^. melainkan kamu mengikuti www. manakala pengertian "rupa bangsa" pula ialah "aqidah" dan program hidup. maka negeri itu adalah negeri musuh "DARUL HARB". bangsa dan warna kulit adalah sifat fanatik yang kerdil dan memundurkan. manakala setiap negeri yang di dalamnya aqidah Islam dilindungi dan syariatnya dilaksanakan. ikhlas kerana menunaikan perintah Allah LILLAHI "kerana Allah.info 86 . sifat yang dikenal dan diiktiraf oleh umat manusia di zaman kemunduran roh dan jiwa. ada bangsa sedarah sedaging dengannya. berperang kerana kebanggaannya.dakwah. dan berperang kerana semangat kebangsaan yang manakah satu dapat dimasukkan ke dalam senarai "berperang di jalan Allah?" Rasulullah telah menjawab dengan sabdanya: "Sesiapa sahaja yang berperang untuk menjadikan kalimah (agama) Allah itu yang paling tinggi dan agung maka dia adalah berperang di jalan Allah. Sesungguhnya sifat fanatik kepada kaum kerabat. adalah sebenarnya sebuah "negara Islam" walau dia tidak punya apa pun di dalam negeri itu: kaum keluarga." Katakanlah: "Tidak. harta benda dan barang dagangan. dan mempertahankan kepentingan keluarga dan kaum kerabat." Sekali lagi kita ulangi bahawa setiap negeri yang memusuhi si Muslim mengenai aqidahnya.MANHAJ HIDUP MUSLIM kemegahan nama. "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani. !< $ 01$ RS$ ap N Q6 / 4 T&S $ !*. bangsa sedarah sedaging. ada harta benda dan barang-barang dagangannya. yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam sebagai busuk yang dengan sendirinya menimbulkan rasa mual dan jijik. < x= 3 $ $ 8 T $ !*. 9 *)89 Maksudnya: Dan mereka berkata. Sebenarnya inilah tali persaudaraan yang layak untuk bani insan. Firman Allah Subhanahu Wata'ala: .

juga supaya tidak diresapi oleh berbagai bentuk syirik yang tersembunyi (syirik khafi). iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu Wata'ala dengan tanah. Ishaq. Ya'qub dan anak cucunya. Firman: A 2$ 5 0 k $ !Yh+ 3? $ # A 4* %8A & X . (Surah Al Baqarah: Ayat 135-138) Adapun bangsa yang menjadi pilihan Allah yang sebenar ialah bangsa MUSLIM yang hidupnya terus menerus di bawah bayangan panji-panji Allah. rupa bangsa dan keluarga yang sayugia menjadi pedoman yang menguasai hati setiap orang pendakwah kepada agama Allah. syirik yang telah dikumpulkan Allah dalam sebelah tangan.% " > 'W $ # R_Yh+$ I0$%1 R 8 !. sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan kamu)... +) " . Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. dengan kaum. dan syirik dengan berbagai kepentingan yang kecil-kecil untuk keperluan jangka pendek. saudara-saudara.. Ismail. Inilah dia konsep yang tinggi nilainya mengenai negara. anak-anak. yang jejak mereka telah diikuti oleh beberapa generasi lagi selepas mereka. dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim.MANHAJ HIDUP MUSLIM agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang yang musyrik. isteri-isteri. Dan siapakah yang lebih baik sibghah-Nya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah. kaum keluargamu. # $ Maksudnya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. dengan Islam menjadi negara mereka. menyuruh kepada yang maaruf. Sibghah Allah. dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman dengan Allah. Firman Allah: < $ & %1) \-4 5 0# R #= ?@ $ - %8 3 2 #4 k /' 0 &4 A $ <+ Y $ < C Y$ . dengan keturunan. walaupun mereka berlainan bangsa dan warna kulit serta bumi tempat berpijak. Bilal bangsa Negro (Habsyi) Suhaib orang Romawi dan Salman bangsa Parsi serta saudara-saudara mereka yang budiman. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. dengan aqidah sebagai pengenalan rupa bangsa mereka..'' Katakanlah (hai orang-orang mu'min): "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhannya. dan jika mereka berpaling. yang sayugia diberitahu dengan terang dan lantangnya kepada seluruh umat manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. harta kekayaan yang kamu usahakan. Maksudnya: Katakanlah: "jika bapa-bapa.info 87 . supaya tidak bercampur-baur dengan penyelewengan yang dibawa oleh konsep ala jahiliyyah dan diseludup secara senyap-senyap.dakwah. dengan bangsa. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya. perniagaan yang kamu khuatiri www. Allah menjadi pemerintah mereka dan Al-Qur'an sebagai Perlembagaan mereka. dan diletakkannya iman di sebelah tangan yang lain. (Surah Ali 'Imran: Ayat 110) Umat yang dirintis perjalanannya dan dipelopori pembentukannya oleh Abu Bakar bangsa 'Arab. lalu disuruh manusia memilih sendiri. sungguh mereka telah mendapat petunjuk.

adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya. www. yang berkuasa di dalamnya program dan undangundangnya. maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. sebab sering berlaku kekeliruan mengenai ini. Setiap pendakwah mesti meyakinkan diri sendiri untuk ditanam keyakinan kepada orang bahawa: tiada Islam di dalam negara yang tidak dikuasai oleh Islam dan tidak berjalan di dalamnya syariat Allah dan tiada negara Islam selain daripada yang dikuasai oleh Islam dalam segenap urusan pemerintahannya syariat Allah tiada negara Islam kecuali negara yang menghayati Islam." (Surah Al Taubah: Ayat 24) Demikian juga tidak wajar sama sekali timbulnya rasa ragu dan syak wasangka mengenai hakikat jahiliyah dan hakikat Islam di dalam hati para pendakwah Islam. begitu juga mengenai ciri-ciri negara musuh dan dengan konsep negara Islam.MANHAJ HIDUP MUSLIM kerugiannya dan rumah-rumah usahakan. tiada alternatif lain bagi Islam selain daripada jahiliyyah dan tiada alternatif lain bagi kebenaran melainkan kesesatan jua. Perlu benar diyakinkan bahawa tiada alternatif bagi iman selain daripada kufur. Allah tidak memberi pimpinan kepada orang-orang fasiq. perniagaan yang kamu khuatiri kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai.info 88 .dakwah.

Fikiran logik yang sesungguhnya akan berpendapat: Siapa yang bermaksud meminta pendapat dari suatu sistem tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. dan dari sistem yang kita pakai sekarang ini. Jadi Islam dapat diambil sebagai suatu keseluruhan dan dapat pula ditinggalkan sebagai suatu keseluruhan Tetapi kalau Islam diminta untuk mengeluarkan pendapa dalam urusan yang kecil-kecil sedangkan masalah-masalah itu sama sekali tidak diperhatikan dalam masalah asas (pokok atau dasar) yang besar-besar yang menjadi dasar kehidupan dan masyarakat. Orang-orang yang meminta agar Islam mengeluarkan pendapatnya dalam masalah ini adalah orang-orang yang tidak suka kalau Islam itu memerintah. yang segi-seginya saling berjalinan dan saling mendukung. gagasannya tentang kehidupan dan cara-cara pelaksanaannya dari sistem-sistem Barat. dalam perincian-perincian seperti itu. dan ia tidak ikut serta dalam menimbulkannya. Demikian pula setiap sistem mempunyai penyelesaian-penyelesaian untuk menghadapi persoalan dan masalah yang timbul dari watak dan kaedahnya. la diminta untuk mengeluarkan pendapat tentang masalah yang tidak ditimbulkannya. Persoalan-persoalan itu timbul dari watak sistemsistem yang dilaksanakan dalam masyarakat dan timbul kerana dijauhkannya Islam dari lapangan kehidupan. yang tidak percaya kepada Islam. atau berubah bentuk dan unsurnya (bahagiannya). dan kesediaan mereka untuk ikut serta dengan para penanya itu dalam perdebatan tentang pendapat Islam dan hukum Islam. dan tidak suka kepada pemerintahan Islam? Kenapa masalah-masalah perincian ini diminta untuk disesuaikan dengan hukum Islam. malah mereka takut sekali untuk membayangkan saat kalau-kalau pemerintahan Islam itu datang. maka masalahmasalah kecil seperti ini tidak boleh diterima oleh orang Islam. untuk Islam. sewaktu pelaksanaannya. "Wanita dan Kerja". Sudah pasti bahawa sistem Islam itu tidak ikut serta dalam menimbulkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam masyarakat sekarang ini. Setiap sistem mempunyai masalah-masalah yang timbul dari penerapannya dan mempunyai persoalan-persoalan yang sesuai dengan watak dan pengaruhnya di alam nyata.info 89 . "Masalah Seks Para Pemuda" dan lain-lain sebagainya.dakwah. diusir dari perundang-undangan negara dan diusir dari kehidupan bangsa? Islam adalah suatu keseluruhan yang tidak dapat dibahagi-bahagi. Apakah urusan Islam sekarang ini dengan masuk tidaknya wanita ke dalam parlimen? Apakah urusan Islam dengan masalah wanita dan laki-laki bergaul bebas atau tidak? Apakah urusan Islam dengan masalah apakah wanita boleh bekerja di luar atau tidak? Apakah hubungan Islam dengan suatu persoalan dari persoalan-persoalan yang dipunyai oleh sistemsistem yang dilaksanakan dalam masyarakat ini. adalah bahawa Islam banyak sekali diminta pendapatnya mengenai persoalan-persoalan itu. Hanya pada saat inilah kita mungkin meminta pendapat dari sistem ini mengenai persoalan-persoalan yang timbul. Sistem ini berbeza wataknya. Lalu setelah itu baru dilihat apakah masalah-masalah itu masih ada atau menghilang. padahal sistem Islam itu sebagai keseluruhan diusir dari sistem kemasyarakatan. mengenai masalah-masalah seperti "Wanita dan Parlimen". Yang lebih aneh lagi daripada pertanyaan-pertanyaan itu adalah jawapan-jawapan yang diberikan oleh para ulama Islam. jangankan oleh seorang ulama. Tetapi yang aneh setelah itu. "Wanita dan Pergaulan Bebas". Islam diminta untuk mengemukakan penyelesaiannya. dalam membahas persoalan-persoalan seperti itu. Hairan sekali kenapa Islam diminta pendapatnya dalam suatu negara di mana sistem Islam itu tidak dilaksanakan. Perbezaan ini adalah perbezaan pokok dan menyeluruh. Islam adalah satu sistem kemasyarakatan yang lengkap. maka sistem ini harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam kenyataan hidup. dalam suatu negara yang tidak diperintah oleh Islam dan sistem Islam tidak dilaksanakan.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KEEMPAT BELAS AMBIL ISLAM SELURUHNYA ATAU TINGGALKAN ISLAM SAMA SEKALI Setiap sistem mempunyai falsafah dan gagasannya atau rancangannya tentang kehidupan. www.

atau apakah pendidikannya di waktu itu akan memeliharanya dari naluri-naluri kebinatangan. Baru setelah ini kita bertanya kepada para wanita: Apakah ia masih ingin untuk ikut dalam parlimen. Kemudian setelah itu baru diminta pendapat Islam tentang persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh Islam itu sendiri. Jadi pertamatama: Laksanakanlah Islam itu sebagai suatu keseluruhan dalam sistem hukum dan pemerintahan. dan melaksanakan suatu sistem kemasyarakatan lain yang tidak dikenal oleh Islam. dan memerintah manusia dengan suatu hukum tertentu. adalah seperti berikut: Pertama-tama jadikan Islam memerintah seluruh kehidupan. jikalau mereka mengikuti ajaran-ajaran Islam. Demikian pula ada di antara orang yang bertanya kepada anda tentang masalah seks (nafsu kejantinaan) di kalangan pemuda. Islam mendidik manusia dengan suatu pendidikan tertentu. dan perasaannya akan menyerunya untuk bertindak dengan penuh tata kesopanan. Setelah itu. dan juga bukan dari sistem Islam. dalam dasar-dasar perundangan-undangan dan dalam prinsip pendidikan. mengatur masalah-masalah mereka atas dasar-dasar tertentu. apa hubungan Islam dengannya. Sedangkan orang-orang yang menjawabnya dengan fiqh Islam. didiklah wanita dan laki-laki dengan pendidikan Islam yang sesungguhnya. Ia merupakan hasil dari suatu masyarakat lain yang telah mengusir Islam dari kehidupannya. tidak mendidik jiwa kemanusiaan. di rumah. dan ciptakanlah jaminanjaminan kehidupan yang telah ditentukan oleh Islam untuk semua orang. Ribuan pencuri yang terdapat setiap tahun bukanlah akibat dari masyarakat Islam. baik yang sehati mahupun yang sakit. Sedangkan masyarakat Islam adalah suatu masyarakat lain: suatu masyarakat di mana setiap orang di dalamnya dijamin rezekinya.info 90 . semua wang yang diperlukan oleh negara untuk memelihara masyarakat dari penyakit-penyakit. telah melakukan dua macam kesalahan sekaligus.MANHAJ HIDUP MUSLIM Jawapan yang harus diberikan kepada setiap orang yang meminta pendapat tentang suatu persoalan perincian dari masalah-masalah yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang tidak percaya kepada agama Islam dan tidak mengakui hukum Islam. Berapa orang pencurikah yang masih mahu melakukan pencurian. menciptakan unsur-unsur kemasyarakatan perekonomian dan perasaan tertentu. kita dapat melihat apakah masalah-masalah yang ditanyakan itu masih ada dalam masyarakat. di sekolah. kerana ia merasa malu kepada Allah? Pada saat-saat tertentu ada orang-orang yang bertanya: Apakah kita akan memotong tangan ribuan pencuri setiap tahun demi untuk melaksanakan hukum Allah? Orang-orang ini juga melakukan kesalahan yang sama. Para pencuri itu adalah hasil dari suatu masyarakat yang membolehkan adanya orang-orang yang lapar dan miskin. untuk kepentingan perbendaharaan negara. Suatu masyarakat yang setiap tahunnya mengambil pukul rata seperduapuluh dari modal. Dan setelah itu diambilnya lagi tanpa ikatan dan tanpa syarat. baik yang kuat mahupun yang lemah. suatu masyarakat yang tidak menyediakan makanan yang cukup untuk jutaan orang. dalam masyarakat. dan tidak menghubungkan seluruh kehidupan dengan Allah dan juga tidak dengan syariat Allah. tanpa mengemukakan penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi. untuk menghias diri dan memperlihatkan bahagian-bahagian badan. masih berapa orangkah yang masih memerlukan pertolongan. laksanakanlah keadilan Islam yang telah diwajibkannya untuk semua orang. atau ia merasa tidak perlu lagi untuk mencuba masuk parlimen itu kerana jaminanjaminan yang ada telah cukup? Tanyakan kepada wanita-wanita itu: Apakah ia masih ingin untuk bekerja di pejabat-pejabat pemerintah? Ia tidak akan ingin bekerja. dengan semua masalah yang tidak akan pernah dikenal oleh suatu masyarakat Islam yang benar? Ciptakanlah masyarakat Islam yang diperintah oleh hukum Islam dan prinsipprinsip Islam.dakwah. bukan yang ditimbulkan oleh suatu sistem yang lain yang bertentangan dengan Islam. Tanyakanlah kepadanya: Apakah ia ingin untuk bergaul bebas dengan laki-laki. sedangkan perutnya dipenuhi oleh makanan dan hatinya dipenuhi oleh keimanan. kerana kepentingankepentingan kehidupannya tidak memerlukannya lagi. www. bukan dari keuntungan. dari hawa nafsu kebinatangan. Jadi laksanakanlah sistem itu terlebih dahulu. Setelah itu baru lihat. Tetapi sebelum hal ini dilakukan. atau menghilang dengan sendirinya. baik yang bekerja atau yang menganggur.

apakah para pemuda masih mempunyai masalah di bidang seks atau tidak. Mereka seharusnya menuntut agar Islam itu menguasai sistem masyarakat dan undang-undang antarabangsa. maka pertama-tama laksanakanlah sistem Islam secara keseluruhan. Islam harus diambil sebagai suatu keseluruhan dan dibiarkan untuk melakukan kegiatannya dalam kehidupan sebagai suatu keseluruhan. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat akhbar yang menyiarkan gambar telanjang. Segala yang terdapat di sana merangsang naluri (keinginan) mereka.dakwah. kata-kata yang cabul atau lucah dan jenaka yang cabul. Dan saya juga berpendapat bahawa jawapan yang diberikan kepada pertanyaan seperti itu sama dengan ikut serta dalam memperolok-olokkan Islam yang dilakukan oleh para ahli memberikan fatwa. Lalu mereka meminta pendapat Islam tentang masalah yang dihadapi oleh pemuda-pemuda itu.info 91 . Ini kalau mereka benar-benar bersungguh-sungguh dalam hal ini. Inilah yang lebih sesuai untuk kehormatan Islam dan kehormatan orang-orang yang menyeru kepada Islam. kerana mereka membatasi semua persoalan dalam perincian-perincian seperti ini. Segala bentuk keupayaan dan tenaga mereka itu harus diarahkan kepada pelaksanaan sistem Islam dan hukum Islam dalam segala segi kehidupan. rumahtangga. Jadi kalau anda ingin memperoleh gambaran pendapat Islam tentang masalah kejantinaan dalam kalangan pemuda. maka ini adalah persoalan lain. (Diterjemahkan dari buku Al-Syahid Sayyid Qutb yang bertajuk "Dirasah Al-Islamiyyah"). Baru setelah itu dilihat. saya menganggap semuanya ini sebagai mempermain-mainkan Islam dan memperolok-olokkan Islam. yang dijumpai di setiap tempat. www. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat pemudi-pemudi yang berbaju singkat atau bertelanjang. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat minum-minuman keras yang mendorong manusia untuk berbuat hal-hal yang tidak sopan. yang berkeliaran di setiap tempat. yang saya ingin agar sekurang-kurangnya sebahagian dari badan-badan dan kelompokkelompok harus jangan terlibat di dalamnya. Orang-orang yang berteriak-teriak sekarang ini. dan semuanya itu untuk keuntungan syaitan. Akhirnya masyarakat Islam itu akan mempersiapkan pemuda untuk dapat hidup bersuami-isteri dengan cepat. Segala yang terdapat di sana membangkitkan syahwat mereka. seperti filem-filem dan nyanyi-nyanyian Abdul Wahab dan kuncu-kuncunya. menuntut agar wanita jangan diberi hak untuk memilih dan dipilih. Saya menganggap semua permintaan pendapat yang diajukan kepada Islam mengenai suatu persoalan yang tidak ditimbuikan oleh sistem Islam. Kalau mereka benarbenar ikhlas dalam berdakwah Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah membuat keributan dalam keadaan aman tidak memikul bebanan (risiko) sedikitpun. menyebarluaskan fitnah dan kekacauan. kerana perbendaharaan negara akan membantu orangorang yang ingin hidup baik dalam sebuah rumah tangga. dan masyarakat. yang dapat menghilangkan kehendak dan pemikirannya. bukan sebelumnya. maka saya minta maaf kalau saya katakan. wanita-wanita yang suka menggoda orang lain atau digoda. atau memanjangkan bajunya atau lengan bajunya atas nama Islam. walaupun saya amat memuliakan maksud-maksud baik dari orang-orang yang mengatakannya: Mereka itu telah menjadikan Islam benda olok-olok dan sesuatu yang mentertawakan. Pendidikan Islam itu harus menguasai sekolah. Dalam masyarakat Islam tidak terdapat gambar-gambar telanjang. atas nama Islam. pada waktu itu Islam diusir dari segala bidang kehidupan. atau melarangnya untuk bekerja atas nama Islam.MANHAJ HIDUP MUSLIM Orang-orang ini melihat kehidupan pemuda-pemuda yang hidup dalam suatu masyarakat yang bukan Islam. filem-filem cabul dan nyanyian-nyanyian cabul.

Islam telah menyelamatkan tanah airnya di Timur dari serangan bangsa Tartar dan dari serangan-serangan Kaum Salib. mereka yang menggerakkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan setiap pertanda yang membuktikan kemunculan sistem Islam. Dulles. Kalaulah Kaum Salib di Timur berjaya seperti kejayaannya yang dicapai di Sepanyol pada masa dulu atau seperti Kaum Yahudi yang telah berjaya di Palestin pada masa kini. mereka yang memburuk-burukkan Islam dengan berbagai tipu daya. pura-pura dan pembohongan! Ini adalah satu perbuatan jenayah yang kejam. mencari-cari sistem yang seperti ini. sehingga dapat diwujudkan suatu keseragaman yang belum pernah diketahui oleh manusia sebelumnya pada sepanjang sejarah.info 92 . Apabila semuanya itu telah terbukti. Islam sahaja yang dapat menyelaraskan langkah-langkah penciptaan kebendaannya dengan langkah-langkah kemuliaan rohaninya. Dulles yang berteriak. Tetapi tindakan memerangi Islam dengan berbagai cara yang melampau itu tidak akan dapat melunturkan keyakinan kami yang mutlaq bahawa masa depan adalah di tangan Islam. maka Islam sahaja yang dapat memberi manusia suatu sistem yang sesuai dengan kejadian dan keperluan hakikinya. yang disebabkan oleh kebudayaan yang bertentangan dengan fitrah dan keperluan hakiki manusia. tidak ada lagi bangsa dan negara Arab Sepanyol pada masa dulu dan Palestin pada masa sekarang kedua-duanya menjadi saksi bahawa kalaulah Islam telah diusir dari satu negeri tentunya bahasa dan nasionalisme di sana akan hilang. yang sedang mengharapkan kelahiran penyelamat. Islam terus kekal dalam keperibadian masyarakat dan negara yang pernah dilindunginya. Setiap hari manusia semakin hampir dengan jurang yang menakutkannya. betapa besarnya jenayah yang dilakukan terhadap seluruh manusia oleh mereka yang melakukan kekejaman terhadap tokohtokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di mana-mana — terutamanya Mr. seperti yang dinyatakan oleh Mr. demi untuk mempertahankan Islam. Manusia yang diseret ke jurang kehancuran. www. Namun mereka sanggup bertahan di depan serangan anak bangsanya sendiri. setelah tunjangnya dibongkar sama sekali. Islamlah sahaja yang sanggup mewujudkan satu sistem yang realistik dalam kehidupan manusia. dan mengaburinya supaya tidak diketahui oleh manusia. agama yang sedang diperangi oleh musuh manusia. kerana mereka adalah Kaum Muslimin. sebagai pemimpin pembinaan jiwa dan pejuang di baris hadapan. konsep dan cara. Mereka bertahan dengan mengambil inspirasi dari aqidah Islam dan dengan kepimpinan jiwa Islam yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah. diikat dengan rantai kebudayaan materialisme yang mempesona. di setiap tempat di dunia ini dengan segala macam rencana. yang dilakukan terhadap seluruh umat manusia.dakwah. sedangkan Islam pada waktu itu tidak bersenjata sama sekali. Mereka diancam oleh kejayaan falsafah materialisme menguasai kemanusiaan. Kaum Mamluk yang telah menyelamatkan daerah itu dari serangan Tartar bukanlah bangsa Arab tetapi salah satu suku bangsa Tartar. selain daripada di bawah naungan Islam itu sendiri. seperti tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh yang memperjuangkan kebangkitan Islam di setiap tempat. tentulah tidak ada lagi nasionalisme Arab. seperti yang dinyatakan oleh tokoh antarabangsa yang terkenal itu. Islam telah membuktikan kesanggupannya mempertahankan diri dari sebarang tindakan ganas yang lebih kejam dan lebih keras di sepanjang hayatnya. Manusia yang malang dan sedang ditimpa bencana. Islam telah berjuang dengan hanya menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan telah mencapai kejayaan dan kini terus kekal. Yang dapat menolongnya hanyalah agama ini. maka jelaslah.MANHAJ HIDUP MUSLIM BAB KELIMA BELAS MASA DEPAN DI TANGAN ISLAM Apabila terbukti bahawa hanya Islam yang sanggup menyelamatkan manusia daripada bahaya yang disebabkan oleh pengaruh kebudayaan materialisme yang amat meluas.

iaitu Sudan. Oleh itu mereka mengisytiharkan peperangan terhadap Kaum Muslimin. seperti Islam yang ada di dalam hati Al-Zahir Bibrars dan Al-Muzaffar Quts dan Al-Malik Al-Nasir dalam memerangi Kaum Tartar yang biadab. Oleh kerana itu juga mereka ingin menukarnya dengan nilai-nilai dan konsep-konsep yang lain. Sesungguhnya ciri-ciri khas Islam yang kukuh inilah yang menyebabkan musuh- www. akan menghalang perjalanan mereka di Algeria. Dari sanalah bersumbernya perjuangan Umar Al-Mukhtar yang gigih dan penuh semangat kepahlawanan. pada waktu itu hanya Islam yang masih teguh dalam hati setiap penduduknya. pada waktu Perancis menganggap bahasa Arab sebagai bahasa asing dan melarang orang menyebarkannya melalui pengajaran. Cromer dan Taufiq kita dapat melihat ketokohan dan keagungan peribadi seorang pejuang Islam yang tulen. selama Islam masih hidup dengan subur di dalam hati norani manusia. Oleh kerana musuh-musuh Islam menyedari ciri-ciri Islam yang istimewa itu maka mereka bangun menentangnya dengan beberapa taktik dan teknik kotor seperti penindasan. bangsa Arab dan bahasa Arab. tipu helah dan penaklukan. Dengan ini sahaja. padahal dia adalah kearaban daerah itu dan bahasanya. Dengan demikian Zionisme sedunia. Kaum Salib sedunia dan imperialisme antara bangsa diharapkan akan merasa lega. Dalam revolusi besar Mahdi. Tuhan sekalian hamba.MANHAJ HIDUP MUSLIM Salehuddin Al-Ayyubi telah menyelamatkan daerah itu dari kehancuran Arabisme. Bahkan pada waktu nilai-nilai utama yang terlambang dalam bahasa dan kebudayaan telah hancur. Islam telah mempelopori rakyat Sudan untuk bangkit menentang pendudukan Inggeris di Lembah Nil bahagian Utara. Pemberontakan yang pertama di Morocco adalah terpancar dari jiwa Islam. Oleh itu ketewasan rohani tidak akan terjadi. walaupun pada beberapa ketika mereka mengalami kekalahan zahir. dalam keserasiannya dengan fitrah manusia dan dalam kesanggupannya memenuhi keperluannya yang hakiki. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik penentangannya terhadap penghambaan diri terhadap manusia dan memilih penghambaan diri terhadap Allah. Mereka percaya bahawa Islam. Islam telah menyebabkan Arabisme terus merebak di sana. Islam telah bertempur di Cyrenaica dan Tripoli dalam menghadapi serangan Itali. yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjuangan yang sengit. kerana mereka itu Kaum Salib yang menjadi musuhnya. Islam tidak pernah menundukkan kepalanya kepada mereka. Di pusat-pusat gerakan Sanusi dan markas mereka. pada waktu dia menyelamatkan keislaman daerah itu dari serangan Kaum Salib. kerana mereka adalah Kaum Salib. dengan semangat yang tinggi dalam menentang musuh. Kekuatan itu tersembunyi di sebalik tindakannya melindungi penganut-penganutnya dari ditimpa oleh sebarang pancaroba dan melindunginya dari sebarang kuasa yang tidak berperikemanusiaan. Islam berjuang tanpa senjata. timbullah bibit penentangan itu. dalam kesederhanaan.info 93 . Islam telah berjuang di Algeria selama seratus lima puluh tahun. Islam yang ada di dalam hati noraninya yang telah memerangi Kaum Salib. bukan terhadap bangsa Arab dan bukan pula terhadap orang-orang Algeria. Zahir AlBarbari (Barber Law) iaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Perancis pada tahun 1931 untuk mengembalikan suku-suku Barbar kepada faham animisme di sana dan memisahkan mereka dari syariat Islam adalah merupakan cetusan api yang membakar semangat perjuangan Morocco dalam menentang orang-orang Perancis.dakwah. Kekuatan itu terletak di sebalik dasar tidak menerima pemberian selain daripada Allah dan menolak sebarang tindakan untuk tunduk kepada sesiapa pun selain kepadaNya. sebagai hakikat yang telah diketahui oleh orang Perancis dan Kaum Salib. kejelasan dan kelengkapannya. jiwa antimusuh terus membara di Algeria kemudian dimarakkan sekali lagi oleh 'Abdul Hamid bin Badis lalu apinya menjulang sekali lagi. iaitu Mesir dan di bahagian Selatan. lalu mereka bangkit memerangi bangsa penakluk yang akhirnya mereka beroleh kemenangan. Kalau kita lihat kembali pernyataan-pernyataan Mahdi yang agung itu dan surat-surat Uthman Daqnah kepada Kitchner. Inilah hakikat yang hendak dihapuskan oleh golongan pelampau dan penyesat. kerana faktor kekuatannya tersembunyi di sebalik hakikatnya yang unggul.

keadaan yang telah diberi tanda-tandanya oleh segala-galanya yang ada di sekeliling kita. Yang menentukan dalam persoalan ini adalah kekuatan kebenaran. Semua bahagian pokok itu telah rosak. Keperluan manusia terhadap sistem ini tidak kurang utamanya jika dibandingkan dengan keperluan mereka pada masa lalu. pasti akan terjadi dalam suasana yang serupa. bahawa ia mempunyai peranan yang perlu dilaksanakan di bumi ini — sama ada ia disukai oleh musuh-musuhnya atau tidak. tekanan dan tentangan. lalu tidak terjadi apa-apa. Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam bersabda: (maksudnya) Hai Suraqah! Inginkah engkau memperolehi kalung Raja Parsi? Nabi berjanji akan memberinya kalung Syahinsyah Parsi (Raja segala Raja). sebagaimana ia mengetahui kebatilan orang-orang Jahiliyyah pada masa itu. Inilah sebenarnya hakikat perjuangan dan inilah tujuan mereka yang utama. kerana kita mempunyai kekuatan fitrah. fitrah alam semesta dan fitrah manusia. Tidak mungkin ada kebenaran dengan bentuknya yang tertentu dan kebatilan dengan bentuknya yang lain pula. Ia merupakan simpanan tenaga yang banyak dan besar. setiap kali Suraqah mendekati orang yang diburunya. bahawa peranan ini tidak dapat dilakukan oleh kepercayaan atau sistem yang lain. meskipun banyak kenyataan yang cuba mempesonakan kita. Keyakinannya terhadap hal ini tidak dapat digoncang lagi. Kami tidak berhajat untuk melanjutkan perbincangan mengenai hakikat ini.dakwah. yang berupa tindakan kejam yang dilakukan ke atas tokoh-tokoh pejuang kebangkitan Islam di setiap tempat dan lantaran menyedari akan luasnya daerah yang dikuasai oleh kebudayaan materialisme. Sekarang kita berada di dalam suasana yang seperti ini.MANHAJ HIDUP MUSLIM musuhnya begitu bernafsu untuk menelan tanahair Islam. meskipun kedapatan keadaan yang sedemikian.info 94 . Pada waktu Suraqah bin Malik memburu Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radiyallahu'anhu perjalanan berhijrah ke Madinah yang tidak diketahui oleh orang Quraisy. lebih besar daripada setiap kebudayaan yang lahir untuk menetang fitrah. Ia pasti kebenaran akan dapat mengatasi kebatilan. Pohon yang tua itu (Jahiliyyah) telah rosak seluruh akar-umbinya dan tidak dapat menerima air dan baja. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terkandung di dalam fikiran Suraqah mengenai tawaran yang aneh yang dibuat oleh Rasulullah yang hanya ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Ia mencuba lagi. Tetapi Rasulullah tahu kebenaran yang dibawanya. Kita tidak perlu bimbang lantaran adanya perkembangan di sekeliling kita. Oleh itu kita perlu yakin bahawa apa yang pernah terjadi dalam satu suasana. Pentingnya sistem ini pada masa kini sama dengan pentingnya pada masa lalu. Tetapi. Oleh itu kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi keadaan yang pasti akan terjadi. dan ia telah berjanji hendak merahsiakan perihal kedua-duanya. Di sini cukuplah kalau kami mengemukakan satu gambaran kenyataan sejarah Islam yang barangkali paling sesuai untuk tujuan tersebut. jika dibandingkan dengan seluruh sistem yang dimiliki oleh manusia. namun masa depan tetap di tangan Islam. kudanya tersungkur. Berdasarkan hakikat sistem hidup Islam dan berdasarkan keperluan manusia kepada sistem itu. bahawa seluruh manusia tidak boleh mengabaikannya begitu lama seperti yang kami tegaskan di bahagian permulaan buku ini. kerana dia juga sebagai orang yang berhijrah secara sulit. sebagai tanda ia mesti akan mati. Pada waktu Suraqah sudah putus asa dan berhasrat untuk kembali. kerana ingin akan hadiah yang amat menarik hati yang ditawarkan oleh orang Quraisy kepada sesiapa sahaja yang dapat menangkap Rasulullah dan sahabatnya atau memberi kabar beritanya. dan kesanggupannya untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tindakan. kami bina sebuah keyakinan yang tidak pernah goncang iaitu bahawa masa depan adalah di tangan agama ini. Kita tidaklah bersendirian. dengan segala suasana yang mengelilinginya dan dengan segala tanda-tandanya. Benih yang baik yang ditangannya (Rasulullah) adalah benih yang wajar untuk ditanam dan untuk tumbuh. Sesungguhnya yang menentukan kejayaan dalam persoalan ini bukanlah kehebatan yang batil dan bukanlah kekuatan tekanan yang ditujukan kepada Islam. dengan kejahilannya yang ada di sekeliling kita. Kalau fitrah telah berlawanan www.

Allah berkuasa untuk melaksanakan urusanNya.info 95 . Ada suatu hal yang harus kita perhitungkan. Ini adalah perjuangan yang pahit. maka fitrahlah yang akan menang. tetapi merupakan perjuangan yang jelas . Untuk satu perjuangan yang pahit kami perlu membuat persediaan dalam tempoh yang lama. perjuangan yang tulen. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang hakikat kehidupan manusia dan keperluannya yang hakiki yang sentiasa berubah-ubah. Dari pengetahuan dan pengalaman kita akan mempunyai kuasa untuk membuat pilihan... demi untuk membebaskan fitrah dari runtuhan berbagai kepalsuan yang menimbusi fitrah itu dan untuk meletakkan fitrah di atas segala-galanya. . melainkan setelah kita dapat menguasainya dengan pengetahuan dan pengalaman. Kita tolak apa yang patut ditolak dari kebudayaan itu dan kita ambil apa yang patut kita ambil. Kita perlu meningkatkan diri kita ke peringkat yang setara dengan kemahuan Islam. Kita perlu meningkatkan pengetahuan kita tentang peradaban dan kebudayaan masa kini dan mempraktikkan peradaban dan kebudayaan itu dengan tujuan untuk menguji dan memilih. Dan Allah bersama-sama kita.dakwah. kita akan hidup dengan kebudayaan itu. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sesungguhnya kita masih belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya selagi kita tidak menyembahnya dengan sebenarbenarnya. www. . Kita tidak akan dapat menentukan sesuatu yang patut kita ambil dan sesuatu yang patut kita tinggalkan. sukar dan lama. Kita menghadapi perjuangan yang pahit. setaraf dengan pengalaman kita. berdasarkan pengalaman. perjuangan yang panjang . Kita perlu meningkatkan kesedaran kita terhadap keadaan sekitar dan meningkatkan kefahaman kita terhadap berbagai teknik dan taktik masa kini.MANHAJ HIDUP MUSLIM dengan kebudayaan. Kita perlu meningkatkan ibadah kita semata-mata kerana Allah.. sama ada perlawanan itu lama atau sekejap. Sadaqa' Llahu'l ‘Azim.