1.0 PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t.

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan saya kepada semua rakan-rakan dan juga kepada para pensyarah terutamanya Tn. Hj. Mohd Rudzi bin Darus yang telah membimbing saya untuk menyiapkan tugasan kerja kursus ini. Setiap ilmu yang dicurahkan kepada saya adalah amat berharga kepada diri saya terutamanya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak dilupakan juga kepada semua warga Sekolah Kebangsaan Seri Tunjong, Beseri, Perlis, terutamanya kepada Tuan Guru Besar, Encik Ariffin bin Darus kerana telah sudi menerima saya dan rakan-rakan ke sekolah beliau semasa Program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dengan tangan yang terbuka. Begitu juga kepada guru-guru, murid-murid dan kakitangan sekolah yang telah memberikan kerjasama yang amat membanggakan untuk memudahkan kami menjalankan kajian di sekolah tersebut. Segala nasihat dan teguran yang diterima semasa berada di sekolah akan saya gunakan sebagai bekalan semasa berada di alam pendidikan kelak. Dengan adanya program seperti ini diharapkan dapat mematangkan diri saya semasa berada di sekolah kelak dan belajar banyak lagi pengalaman baru di sekolah terutamanya di dalam bidang Falsafah Pendidikan ini dan tidak hanya berada di institut sepenuh masa. Saya dapat membuat kesimpulan bahawa tugasan ini cukup bermakna kerana ia dapat memberikan pemahaman pada saya berkenaan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan seterusnya dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari semasa mengajar kelak. Justeru itu, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat di dalam tugasan ini. Sekian, terima kasih.
1

2.0 PENGURUSAN GRAFIK CABANG-CABANG DALAM FPK

METAFIZIK / ONTOLOGI • Cabang ini menumpukan perhatian terhadap kajian kewujudan alam asli, minda dan interaksi di antara kewujudan dengan minda, diri, keabadian manusia dan Tuhan (Realiti). EPISTEMOLOGI • falsafah ilmu, yang menumpukan kajian terhadap bagaimana ilmu diperolehi dan bagaimana diuji dan disahkannya. • Di dalam cabang ini terdapat dua mazhab iaitu mazhab materialisme yang menekankan penguasaan ilmu daripada kesedaran dan kefahaman dan idealisme yang menekankan pendekatan ilmu daripada kefahaman dan kesedaran. • Teori epistemologi yang berlandaskan materialisme dialektikal, meletakkan perlaksanaan teorinya sebagai tempat pertama, menggunakan pendekatan dialektik untuk menyelesaikan masalah proses ilmu. • Teori epistemologi yang berlandaskan empirisisme dan rasionalisme berpendekatan memberi pertimbangan utama kepada mencari ilmu asas yang kekal. AKSIOLOGI • merupakan falsafah moral, nilai murni dan estetika.
ESTETIKA KAEDAH SAINTIFIK LOGIK INTUISI WAHYU PENGALAMAN PANCAINDERA PANDANGAN PAKAR BIDANG BERKENAAN

ETIKA

2

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. bertanggungjawab.1 Pengenalan "Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berakhlak mulia. pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di Malaysia. FPK digubal bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan pendidikan terkini serta membimbing tindakan serta tren pendidikan masa depan (Kementerian Pendidikan Malaysia. Secara am. FPK yang berasal daripada Falsafah Pendidikan Negara (FPN) yang telah digubal pada tahun 1988. 3 .3. masyarakat dan negara. rohani.0 LAPORAN AMALAN FPK DI SEKOLAH SBE 3. Ia menggabungkan matlamat. 1982). merupakan satu panduan yang digunapakai yang menggariskan segala istilah. jelas dan logik. dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal." Itu adalah rangkap-rangkap ayat yang terkandung di dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang kita semua telah amalkan sejak sekian lama. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. emosi dan jasmani.

Falsafah ini menetapkan arah haluan yang perlu ditujui dan sebagai satu falsafah. tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi. Konsep dan matlamat pendidikan ini akan menjadi lebih sempurna apabila unsur-unsur rukun negara dan pendidikan tersirat dalam ideologi dan aspirasi negara diterbitkan sebagai penyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu. mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia. ia dirasakan mempunyai keutuhan dan ketahanan yang berkekalan buat sepanjang masa dalam konteks masyarakat Malaysia.3. Pendidikan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan. Segala usaha pendidikan termasuk sistem pendidikan yang sedia ada. akan dapat dirancang dan dilaksanakan untuk mencapai matlamat Pendidikan Negara mengikut haluan dan pedoman yang diperkenalkan oleh Falsafah pendidikan Kebangsaan. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. 4 . nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat.2 Konsep FPK Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah berkenaan dengan ilmu. pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada.

rakyat dikehendaki taat setia kepada raja dan cintakan negara.3. mahir serta cekap supaya membolehkannya melaksanakan tugas secara produktif dan sempurna demi memberi sumbangan terhadap kemajuan dan pembangunan. 2) Negara mahu membangunkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut perlembagaan. 6) Mengecilkan jurang perbezaan antara kaum dengan membekalkan kemudahan asas pendidikan kepada golongan yang kurang berada. 3) Melahirkan rakyat yang progresif.3 Matlamat / Objektif FPK Antara matlamat FPK ialah: 1) Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan boleh memenuhi kewajipannya sebagai seorang warganegara. 4) Sebagai negara yang mempunyai sistem pentadbiran demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. 5 . 5) Mendidik rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip Rukun Negara dan bersikap toleransi demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum.

Rohani dan Intelek (JERI). Ini dilakukan supaya tidak ada satu pun murid yang ketinggalan dan seterusnya untuk memastikan proses perkembangan murid-murid adalah seimbang dan menepati kehendak FPK yang berkehendakkan murid-murid seimbang dari segi Jasmani.3. Pengajaran / Pembelajaran Proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Kampung Buloh kebanyakannya berpusatkan murid di mana guru-guru mengambil perhatian yang khusus kepada semua murid-murid di samping memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada murid untuk menentukan hala tuju proses pembelajaran. penglibatan di dalam ko-kurikulum dan sebagainya. 6 . secara keseluruhannya hampir kesemua amalan-amalan yang terkandung di dalam FPK telah diamalkan oleh warga sekolah tidak kira dari segi pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun.4 Amalan FPK Di Sekolah SBE Berdasarkan pemerhatian saya di sekolah semasa mengikuti Pengalaman Berasaskan Sekolah (SBE) di Sekolah Kebangsaan Kampung Buloh. disiplin murid. Emosi. tidak dinafikan ada sedikit penambahbaikan yang perlu dilakukan oleh pihak pentadbiran sekolah untuk memantapkan lagi proses amalan FPK di sekolah ini supaya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.

guru dan pelajar saling berinteraksi antara satu sama yang lain dan diselitkan dengan aktiviti-aktiviti tertentu di dalam kelas supaya proses tersebut menjadi menarik untuk diikuti. Ini menunjukkan BM masih lagi dimartabatkan di sekolah di samping mempelajari ilmuilmu yang lain. Semasa proses P&P. Matematik. Pendidikan Islam dan sebagainya. Sains. ada sahaja nilai-nilai murni yang diajar oleh guru mereka sama ada dalam subjek itu subjek Bahasa Melayu. Penggunaan Bahasa Melayu (BM) juga turut merentasi kurikulum di mana penggunaan BM bukan sekadar di dalam kelas sahaja malah turut digunakan semasa proses P&P yang tidak melibatkan kurikulum. guru juga turut menerapkan nilai-nilai murni yang patut diikuti oleh setiap pelajar semasa proses P&P berlaku di dalam kelas supaya murid-murid sentiasa mengamalkan di dalam kehidupan seharian.Ini menunjukkan amalan di dalam FPK sentiasa dipraktikkan semasa P&P oleh setiap guru di sekolah ini. Di samping itu juga. 7 . Bahasa Inggeris. Tidak kira subjek apa pun yang diajar.

mereka telah mematuhi peraturan di asrama dengan begitu baik sekali walaupun ada kalanya. Menurut beliau.Disiplin Murid-murid SK Kampung Buloh telah menunjukkan tahap disiplin mereka yang tinggi semasa mereka di sekolah. Ketua Guru Disiplin sekolah ini. kebanyakan murid pada peringkat rendah biasanya kurang mendatangkan masalah kepada sekolah. Mereka hanya perlu dididik secara berterusan agar mereka dapat mengekalkan tahap disiplin yang tinggi supaya mereka dapat meneruskan apa yang telah dilakukan semasa sekolah rendah apabila mereka meneruskan pengajian di peringkat menengah rendah. menepati masa dan sebagainya. mereka telah menimbulkan masalah yang kecil disebabkan oleh kenakalan mereka. berambut pendek. Melalui pemerhatian saya. Ini dibuktikan melalui temubual saya bersama Cikgu YM Syed Mohd Kamil Al-Idrus. memakai lencana sekolah. murid-murid berjaya mematuhi peraturan sekolah secara keseluruhannya tanpa sebarang masalah. Hampir kesemua murid-murid telah melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai seorang murid iaitu berpakaian dengan kemas. namun masalah tersebut dapat diatasi dengan sewajarnya oleh guru disiplin dan para warden asrama. 8 . Begitu juga dengan murid-murid yang mendapat kemudahan asrama di sekolah.

Sikap positif yang dipamerkan oleh murid-murid amat membanggakan kerana mereka telah menjalani sepenuhnya aktiviti kokurikulum tanpa sebarang masalah yang timbul. 9 .Ko-Kurikulum Ko-kurikulum juga merupakan salah satu elemen yang penting yang perlu diikuti oleh setiap murid dan juga merupakan salah satu amalan FPK yang dilaksanakan di sekolah. Penglibatan murid-murid di dalam ko-kurikulum dapat melatih mereka bekerja di dalam satu organisasi di samping dapat menerapkan nilai-nilai murni semasa berpersatuan dan sebagainya. kelab. Berdasarkan rekod. kehadiran murid-murid di dalam aktiviti ko-kurikulum amat membanggakan dengan menunjukkan peratusan yang tinggi. Murid-murid dilibatkan dengan pelbagai aktiviti sama ada badan beruniform. ataupun persatuan yang telah ditetapkan. Sikap inilah yang sepatutnya diamalkan oleh setiap pelajar tidak kira di sekolah mana sekalipun. Perlaksanaan ko-kurikulum di sekolah adalah ditetapkan pada setiap hari Rabu bermula selepas waktu sekolah dan pelajar tahap 2 terlibat di dalam kokurikulum sepenuhnya. Murid-murid telah menunjukkan komitmen mereka yang tinggi dalam penglibatan mereka di dalam aktiviti ko-kurikulum dengan menunjukkan minat mereka di dalam aktiviti ko-kurikulum.

ada di antara acara-acara sukan yang diwakili seperti bola sepak dan bola baling telah melayakkan diri untuk bertanding di peringkat yang lebih tinggi. murid-murid SK Kampung Buloh telah menunjukkan pencapaian yang amat membanggakan di dalam bidang ini. Kejayaan dalam acara olahraga. Ini dapat memperkembangkan lagi bakat seseorang untuk memimpin dan seterusnya menyumbangkan serba sedikit pengorbanan mereka kepada sekolah. Malah.Melalui aktiviti ko-kurikulum. kepimpinan seorang murid dapat dicungkil apabila dilantik menjadi ketua sesebuah kelab dan persatuan. Dalam bidang ko-kurikulum. bola baling dan bola sepak telah menaikkan nama Sekolah Kebangsaan Kampung Buloh setanding dengan sekolah-sekolah elit yang lain. 10 .

11 . Semasa berada di sekolah tersebut saya berasa seolah-olah telah pun menjadi guru yang telah mengajar lama di sekolah tersebut di mana murid-murid telah memberikan salam apabila bertemu tidak kira di mana sahaja berjumpa. Satu aspek budaya yang telah diterapkan ialah budaya menghormati antara satu sama lain.Budaya Sekolah Warga pendidik SK Kampung Buloh juga banyak menerapkan nilai-nilai murni kepada setiap murid di sekolah. Murid-murid telah dilatih untuk sentiasa saling hormat-menghormati antara satu sama lain tidak kira sesiapa pun sama ada sesama rakan mahupun dengan guru.

Ini menunjukkan budaya memberi salam amat dititikberatkan kepada murid-murid tidak kira kepada sesiapa pun di sekolah. Misalnya. Mereka telah mendidik murid-murid dengan mencurahkan rasa kasih sayang yang sepenuhnya kepada murid-murid. Ada kalanya. secara spontan mereka akan mengucapkan terima kasih kepada saya dan juga kepada rakan-rakan saya yang lain. guru memarahi murid-murid adalah kerana untuk kebaikan semua. 12 . Seterusnya. Budaya berterima kasih juga turut menarik perhatian saya apabila berada di sekolah. apabila saya memberikan sesuatu ganjaran kepada murid-murid semasa berada di dalam kelas. Saya berpendapat bahawa mereka telah lama dididik untuk sentiasa berterima kasih kepada orang yang memberi bermula dari rumah lagi ditambah dengan didikan yang diberikan oleh para guru dan murid-murid telah mempraktikkan apa yang mereka pelajari itu apabila berada di sekolah. guru-guru juga telah menerapkan budaya penyayang kepada semua murid-murid di sekolah.

13 . Ini kerana melalui persekitaran yang ceria. Pemerhatian saya mendapati kawasan persekitaran sekolah berkeadaan kemas dan rapi serta di jaga sepenuhnya. Pada pendapat saya.Murid-murid juga telah menunjukkan budaya penyayang mereka kepada rakanrakan dengan saling bantu-membantu antara satu sama lain semasa mengadakan aktiviti rasmi di sekolah. kita dapat merangsang murid-murid supaya mereka dapat belajar dengan lebih gigih dan sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan untuk diri sendiri dan juga kepada sekolah. seterusnya dapat meningkatkan prestasi kecemerlangan sekolah ke tahap yang membanggakan. Keceriaan di persekitaran sekolah juga turut dititikberatkan. keceriaan di sesebuah sekolah adalah sangat penting untuk memastikan pelajar dapat belajar di dalam keadaan yang kondusif dan selesa.

sekiranya seseorang guru itu tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu. sudah tentu kelas tersebut menjadi bising dan seterusnya akan menggangu proses P&P kelas bersebelahan. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini kebanyakannya sentiasa menepati masa menghadiri kelas untuk proses P&P. Walau bagaimanapun.Guru Sebagai Model Majoriti guru yang mengajar di sini menunjukkan ciri-ciri yang bertepatan dengan kehendak yang diperlukan untuk menjadi seorang guru. 14 . seorang guru yang lain akan menggantikan guru tersebut. Hal ini boleh mengakibatkan sesuatu perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Golongan pendidik merupakan golongan yang sangat penting dalam perkembangan individu yang seimbang seperti yang kita dengar berulang kali di dalam FPK. Ini menunjukkan bahawa pihak pentadbiran sekolah amat prihatin dengan murid-murid dan tidak mahu membiarkan murid-murid berada di dalam kelas tanpa kehadiran guru. Sekiranya mana-mana guru lambat masuk.

seperti pepatah Melayu. Mereka mempamerkan hubungan yang akrab sesama guru supaya tali silaturrahim dapat dikekalkan. komunikasi antara guru-guru di sekolah adalah baik dan mereka saling bertegur sapa antara satu sama lain. Penampilan guru sebenarnya akan mempengaruhi kehidupan pelajar itu kelak. guru kencing berdiri. Ini boleh dijadikan contoh oleh murid-murid sekolah kerana seperti yang kita sedia maklum. murid kencing berlari. Guru-guru di sini banyak yang menekankan budaya ilmu di dalam kehidupan seharian. Malah. Ini dilakukan adalah untuk memastikan supaya murid-murid mendapat ilmu yang sama rata tanpa ada yang ketinggalan di dalam sesuatu subjek. kebanyakan guru-guru di sini juga menunjukkan ketrampilan mereka sebagai seorang guru dengan menepati etika pemakaian yang sebenar sebagai seorang guru. mereka turut bergurau senda sesama guru apabila berada di dalam bilik guru. 15 . Begitu juga dengan budaya ilmu seorang guru. Jurang usia tidak menjadi masalah sama ada guru yang telah lama berkhidmat mahupun yang baru berkhidmat. ada di antara guru yang telah menasihatkan saya dan rakan-rakan yang lain agar sentiasa mementingkan ilmu pengetahuan kerana dengan ilmulah kita memperoleh segalagalanya. Itulah hakikat sebenar seorang kanak-kanak. Secara keseluruhannya. Malah. kanak-kanak itu suka meniru perilaku seseorang dewasa yang murid itu kenali.Kemudian. Guru-guru juga turut menunjukkan sikap integriti mereka dengan sentiasa menjalankan amanah mereka sebagai seorang guru tanpa bersikap pilih kasih terhadap murid-murid. Walau bagaimanapun. ada segelintir guru yang kurang mengambil berat dalam pemakaian mereka mungkin disebabkan oleh faktor cuaca yang agak panas. menghalang mereka untuk berpakaian dengan baik.

Dalam temubual bersama salah seorang guru.Isu-Isu Semasa Semasa pemerhatian saya di sekolah. Ini merupakan satu kaedah yang digunakan oleh pentadbiran ICT untuk memudahkan pelajar menggunakan kemudahan ini dengan lebih berkesan. tidak semasa peringkat 16 . untuk memantau penggunaan komputer di sekolah. isu-isu semasa di dalam pendidikan tidak lekang daripada pertanyaan saya kepada para guru di sekolah. Zainab Binti Abdullah. Walaupun bilangan komputer yang ada tidak seperti di sekolah bestari. Kemudian. Pn. Cikgu Syamsul. beliau telah menyatakan bahawa proses pendemokrasian pendidikan di negara kita belum dilaksanakan secara menyeluruh kerana proses ini hanya berlaku apabila seorang pelajar berada di menengah atas dan seterusnya. Malah. Sekolah ini juga turut tidak ketinggalan dalam membestarikan pendidikan dengan menggunakan secara optimum kemudahan makmal komputer yang telah disediakan. pengawas makmal komputer juga turut diwujudkan di sekolah ini sebagai pembantu kepada guru ICT sekolah ini. pendemokrasian pendidikan juga turut diutarakan kepada guru-guru di sekolah. namun mereka telah menggunakan kemudahan yang disediakan itu dengan sebaik-baiknya.

untuk meningkatkan profesionalisme guru juga. Guru juga perlu memiliki pengetahuan dan kemahiran alam sekitar. Di samping itu juga. pendidikan itu amat penting dan proses itu perlu berterusan sepanjang hayat. Oleh yang demikian. sudah tiba masanya bagi guru-guru lama memikirkan untuk menyambung pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi lagi walaupun mereka sudah ditauliahkan sebagai seorang guru supaya mereka setaraf dengan guru yang baru tidak kiralah sama ada sepenuh masa ataupun pendidikan jarak jauh. 17 . mereka perlu mengikuti kursus-kursus tertentu supaya para guru dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan mereka di dalam bidang perguruan kerana manusia itu ada juga kelemahan tidak kira dalam apa jua perkara. Jika seorang guru kurang pengetahuan. proses pendidikan di negara kita masih berada dalam keadaan yang terbaik dan perlu dibanggakan oleh semua. Tidak hairanlah jika guru-guru wajib menghadiri kursus sekurang-kurangnya 6-7 kali kursus setahun. Guru-guru baru yang ada sekarang hampir kesemuanya berpendidikan tinggi berbanding guru-guru yang lama. seorang guru perlu memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep alam sekitar. amat sukar bagi seorang guru itu untuk melahirkan seorang murid yang cintakan akan alam sekitar. Apabila ditanya mengenai peningkatan profesionalisme guru pula. Usahalah yang akan menjadi kekuatan kepada guru untuk terus berusaha. kemahuan para guru untuk berubah. beliau mengatakan bahawa setiap guru perlu berusaha untuk menyambung pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi lagi kerana guru kini tidak lagi seperti dahulu. Oleh yang demikian. Menurut kata beliau lagi. Apa yang penting. walau bagaimanapun.rendah. Seperti yang kita ketahui.

sikap ini diperlukan oleh diri seorang pelajar.0 REFLEKSI Guru memainkan peranan yang cukup besar untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. Guru juga perlu melibatkan pelajar bukan sahaja dengan aktiviti di dalam kelas. Di samping itu. Ajarlah murid-murid kita supaya sentiasa mematuhi peraturan sekolah dan mempunyai sikap berdisiplin yang tinggi. Ini kerana untuk melahirkan insan yang seimbang jasmani. emosi. rohani dan intelek sesuai dengan kehendak yang telah dijelaskan di dalam FPK.4. mereka belajar banyak perkara dan pada waktu sebeginilah kita perlu memupuk nilai-nilai murni ini supaya mereka dapat mengamalkan di dalam kehidupan mereka. Para guru juga perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran mereka untuk menarik perhatian dan minat murid-murid kepada topik yang diajar dan seterusnya murid diharapkan dapat memahami apa yang diajar oleh guru mereka dengan lebih berkesan. Guru juga perlu menyelitkan unsur nilai-nilai murni kepada murid-murid untuk diamalkan dan tidak hanya sekadar mengajar apa yang ada pada buku sahaja. malah perlu melibatkan pelajar dengan aktiviti di luar kelas supaya murid tidak terlalu terkongkong di dalam kelas sahaja. emosi.rohani dan intelek. Setiap guru perlu melengkapkan diri mereka dengan pelbagai ilmu pengetahuan dan bersedia dari segi mental dan fizikal mereka supaya mereka boleh mencapai hasrat FPK. Sebagai contoh. pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah merupakan satu aktiviti yang kebanyakannya melibatkan murid18 . para guru perlu memahami dengan sesungguhnya maksud tersurat dan tersirat yang terkandung di dalam FPK supaya para guru lebih komited dalam proses P&P dan seterusnya berusaha untuk memastikan matlamat FPK tercapai. Ini kerana pada usia kanak-kanak.

peranan guru juga perlu menjadikan diri mereka sebagai contoh yang terbaik kepada murid-murid dengan mempunyai sahsiah dan penampilan yang unggul untuk diteladani oleh para pelajar. Seterusnya. masyarakat dan negara. Secara keseluruhannya. emosi. rohani dan intelek sesuai dengan kehendak FPK. 19 . Ini dapat merealisasikan harapan yang terkandung di dalam FPK. Usaha yang berterusan perlu dilakukan supaya kita dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. sekolah ini mengamalkan FPK dengan sepenuhnya untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. berakhlak mulia. murid-murid dapat menyemai semangat kerjasama di dalam satu kumpulan dan diharapkan dapat melahirkan generasi yang hidup di dalam aman dan harmoni. berketrampilan. Di samping menimba pelbagai ilmu pengetahuan. Kemudian. mereka juga turut didedahkan dengan kemahiran-kemahiran baru yang perlu diketahui oleh mereka untuk dipraktikkan di kemudian hari. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi seumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.murid di luar kelas.

Banyak ilmu baru yang saya perolehi melalui SBE. Oleh yang demikian.5. Rohani dan Sosial disamping mengamalkan nilai-nilai murni dan berilmu pengetahuan yang tinggi. Apa yang penting. dapatlah saya mempelajari serba sedikit berkenaan dengan FPK untuk saya praktikkan semasa berada di sekolah kelak. maka dapatlah kita melahirkan sebuah generasi masa hadapan yang bersatu-padu dan hidup di dalam suasana yang harmoni dan aman damai di samping peningkatan dari segim kemajuan negara kita. emosi. Di samping itu. saya dapat menambahkan ilmu falsafah saya berasaskan daripada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang saya pelajari. 20 . Para pendidik diharapkan agar dapat merealisasikan matlamat FPK ini supaya pada akhirnya dapatlah kita melahirkan satu warganegara yang seimbang dalam pelbagai aspek iaitu Jasmani. rohani dan intelek. gurulah yang berperanan sebagai enzim yang menggerakkan anak-anak didik supaya kehendak FPK dapat direalisasikan. Emosi. Apabila FPK dapat direalisasikan. para pendidik perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi cabaran mendatang di dalam dunia globalisasi ini kerana kita tidak mengetahui apa yang berlaku di kemudian hari dan seterusnya apa yang terkandung di dalam FPK akan dapat kita capai. Saya mengharapkan dengan pengalaman seperti ini.0 PENUTUP Tiada jalan mudah bagi para pendidik untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani. Menerusi tugasan yang diberi. saya dapat mengalami dengan lebih dekat lagi situasi sebenar di sekolah dan menyelami dengan lebih dekat pndekatan yang digunakan untuk merealisasikan hasrat yang terkandung di dalam FPK.

Bhd.0 SUMBER RUJUKAN Choong Lean Keow. (2003). www. Bhd.upsi. 21 . Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.bhd Harizamrry(2007). harizamrry wordpress.my. Diakses pada 25 Mac 2009.com.my.ujanailmu.6. Diakses pada 14 Mac 2009. Dr. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Falsafah Dan Pendidikan di Malaysia : Penerbitan Multimedia sdn. (2008).my. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun.com.com. (2008). fskpm. ( 2009 ) .mycreche. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Komponen 3 : ProfesionalismeKeguruan) Sekolah Rendah. www. (2009). Diakses pada 17 Mac 2009. Mook Soon Sang. (2009). Mook Soon Sang. Diakses pada 21 Mac 2009.edu.

mycreche. Diakses pada 17 Mac 2009. Diakses pada 25 Mac 2009.my. . (2003). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. www. Bhd.bhd Harizamrry(2007). Dr. Diakses pada 14 Mac 2009.com.my.Choong Lean Keow. (2009). Falsafah Dan Pendidikan di Malaysia : Penerbitan Multimedia sdn. (2008). Diakses pada 21 Mac 2009. Mook Soon Sang. Bhd.upsi. fskpm.com. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Komponen 3 : ProfesionalismeKeguruan) Sekolah Rendah. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. www. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. ( 2009 ) . (2009). Mook Soon Sang.edu.my.ujanailmu.com. (2008). harizamrry wordpress.