ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. 3. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Rubrik Penilaian Brosur 1. Penilaian awal projek 3. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2.Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Fungsi 1. Lemah (0-5) 2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. Pelaksanaan strategi 4. Melalui . Pemprosesan maklumat 5. 3. 3. Penentuan tajuk dan skop 2. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik.Langkah menjalankan projek 1. Ilustrasi 1. Tatabahasa 1. DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. menarik dan sesuai. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. 3. 2. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR . Sederhana (6-8) 3. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik.

MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1.kursus asas ini. Cara penyampaian maklumat 6. Warna. TUESDAY. ‘drawing’. SEPTEMBER 29. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. . Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Ketepatan isi kandungan 4. ‘transitions’ dan ‘animations’. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. pengurusan ruang dan kreativiti 2. Keistimewaan persembahan 7. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. ‘colour’. Masa terhad untuk persembahan. Kelengkapan laporan 5. ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa.

pengurusan ruang dan kreativiti 2. • Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1. „dan ciri-ciri pengawalan masa. Keberkesanan kesinambungan persembahan . Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT. Warna. • Melalui perisian asas ini.risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. • Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. „colour‟. • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. „drawing‟.Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” .

. Cara penyampaian maklumat 6. maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8. Masa terhad untuk persembahan. Kelengkapan laporan 5. Keistimewaan persembahan 7. Ketepatan isi kandungan 4. Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik .pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar.3.

jenis tulisan dan saiz.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. Rekabentuk dan paparan salah. RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. warna. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. ILUSTRASI Menggunakan . Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian.

FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. jeda yang digunakan baik atau lemah. . menarik dan sesuai. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). ilustrasi sekadar mencukupi syarat. radio dan sebagainya. Rekabentuk dan paparan salah. •Intonasi.Radio •Menepati tema / kehendak soalan.Surat Khabar . CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. ilustrasi yang pelbagai. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. •Tatabahasa. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian.televisyen.Televisyen . •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak.ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. •Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak.

Cara penyampaian maklumat. POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Ketepatan isi kandungan. menarik dan sesuai. Keberkesanan kesinambungan persembahan. Masa terhad untuk persembahan. "Drawing" dan sebagainya. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. individu yang dapat dicapai melalui internet. Kelengkapan laporan. grafik. ASPEK YANG DINILAI:       Warna. pengurusan ruang. organisasi. dan kreativiti. persatuan.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. "Animations". Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". .

.:9.3808:. 20.9 0-0708../:. $! O O O O O O .1 -:3 /.547. 503:7:8.8.9. .9 03:3.3.3.7 /..7 203.32.3 0905..7.8.37..9 .7805079.908 7.5.370.7.9.9/.3 80/9.907.503.  4:2030097435..33.3.3802:.9:.9039.380./.:2.9438 7.574108843.3 50-.380-.303.2-:3.2030/.5/./.3083.73.0507802-.25.3 :897.5.5.3 .&$%#$ 03:3.3.0507:./:39:507802-./.. 203.37:.8  03:3.880.::58..9:3899:8 47.7.3/...22030:.30-.3808:.3 3/.7.7 ..3 :897.8.38..8..:3907309  ! #! % !.74:3/472.5.3  . 025:3.3.3 507802-.1.3/.3 :897.38.3 /.3/...7..9 32.3/:3.3 003.9.3873425:907.5.3.38:3:897.2025:3.380-..8 5078.3507802-..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful