ISL MINNGU 12 - Penilaian Bahasa Berasaskan Projek

DEFINISI Projek

Pengenalan * Aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. * Dalam konteks sekolah, projek bermaksud dilakukan secara amali. * Tugasan dijalankan secara individu atau kumpulan. * Penilaian dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah ke tahap hasil disediakan. * Interaksi di antara guru , rakan sebaya dan pihak lain adalah sangat penting. * Projek dibuat berdasarkan penguasaan pengetahuan, kebolehan berfikir secara reflektif dan berketrampilan. Tujuan * Menggalakkan pelajar bekerjasama. * Murid berpeluang untuk menunjukkan kreativiti * Memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar. * Memberi peluang pelajar untuk memimpin, * Memberi suatu suasana pembelajaran untuk pelajar yang segan dan malu berbincang. Garis panduan laporan projek * Tunjukkan kerumitan yang mungkin bagi sesuatu topik. * Tentukan kriteria penilaian. * Elakkan perkara yang terlalu abstrak.Gunakan kosa kata yang sesuai.(Laras bahasa) * Guna contoh yang sesuai. * Hubung kait topik dengan pengalaman sendiri.

Brosur ialah risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Sederhana (6-8) 3. 3. 3. Rekabentuk dan paparan brosur yang betul tetapi kurang menarik. Pelaksanaan strategi 4. Penentuan tajuk dan skop 2. Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. Menggunakan iustrasi sekadar mencukupi syarat. Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat) 2. Tatabahasa 1. Mempunyai kekreatifan dan keaslian. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik. Lemah (0-5) 2. Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Penilaian hasil projek Posted by Zuhairi Akmal Bin Zailan at 3:48:00 PM BROSUR . 2. Rubrik Penilaian Brosur 1. Fungsi 1. Penilaian awal projek 3. Ia menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah 2. Pemprosesan maklumat 5. Cemerlang (9-10) Kreativiti dan keaslian 1. DEFINISI POWER POINT Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafiks yang lengkap. Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang baik tetapi masih perlu diperbaiki. 3. Melalui . 3. Ilustrasi 1.Langkah menjalankan projek 1. menarik dan sesuai. Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Reka bentuk dan paparan yang salah 2. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar.

MATLAMAT • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat empatan dan membanyakkan bahan p&p berasaskan ict OBJEKTIF • Merangsangkan para pelajar dan guru mencipta bahan p&p berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point menstilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan Pembelajaran Kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT: 1. persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti ‘background format’. Ketepatan isi kandungan 4. Kelengkapan laporan 5. Masa terhad untuk persembahan. Keberkesanan kesinambungan persembahan 3. . ‘drawing tools’ dan ciri-ciri pengawalan masa. ‘transitions’ dan ‘animations’. ‘colour’.kursus asas ini. pengurusan ruang dan kreativiti 2. SEPTEMBER 29. Hasil ciptaa persembahan multimedia yang terpilh akan direkodkan dalam cd 8. TUESDAY. Cara penyampaian maklumat 6. ‘drawing’. 2009 INTERAKSI 12-PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK DEFINISI BROSUR : Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu. Warna. Keistimewaan persembahan 7. yang mana akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional.

• Menyediakan semua keperluan dalam mengeluarkan persembahan secara professional. • Penguasaan yang baik dalam perisian ini akan memudahkan seseorang untuk menjadi pengendali persembahan yang professional. Keberkesanan kesinambungan persembahan . Matlamat dan Objektif • Menggalakkan pelajar dan guru menghasilkan bahan p&p yang bersifat mampat dan memperbanyakkan bahan p&p berasaskan ICT. • Merangsang para pelajar dan guru mencipta bahan P&P berasaskan ICT • Menjalinkan kerjasama antara pelajar dan guru CIRI-CIRI • Pemilihan jenis bahan multimedia berasaskan power point mestilah berdasarkan tajuk pengajaran yang dipilih berdasarkan sukatan pelajaran semasa • Bahan yang dipertandingkan mestilah mengikut kriteria seperti berikut: -Hasil ciptaan sendiri -Berkonsepkan pembelajaran kendiri -Berasaskan Windows -Interaktif ASPEK PENILAIAN ADALAH SEPERTI BERIKUT 1. pengurusan ruang dan kreativiti 2. „dan ciri-ciri pengawalan masa. Warna.risalah dan web POWER POINT • Microsoft Powerpoint adalah pakej persembahan grafik yang lengkap. • Melalui perisian asas ini.Penilaian bahasa berasaskan projek : “Power Point” . persembahan akan dapat dibentuk dengan menghasilkan dari slaid pertama hingga slaid terakhir dengan mendedahkan ciri-ciri tambahan persembahan seperti „background format‟. „drawing‟. „colour‟.

Ketepatan isi kandungan 4.pembinaan laras bahasa yang sesuai -dengan audiens -Penggunaan teknologi maklumat yang berkesan Cara penyampaian kepada audiens -Berkeyakinan -Tidak membaca paparan sepenuhnya -Memahami topik yang dibincangkan -Dapat memahami kemahuan audiens -Sesuai dengan golongan sasar -Tidak menyentuh isu-isu yang sensitif -Tidak mengambil masa yang lama (padat dan tepat) Risalah  Persembahan yang menarik  Pemilihan isi yang menarik  Topik yang menarik  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Ringkas dan padat  Mempunyai ransangan yang lain (gambar. Hasil ciptaan persembahan multimedia yang terpilih akan direkodkan dalam cd 8. Melalui pembentangan isi -Topik yang disampaikan -Idea -Persembahan paparan yang menarik . Cara penyampaian maklumat 6. maklumat tambahan)  Menarik perhatian  Rekaan yang sesuai  Mengetahui golongan sasar yang difokus.3. Kelengkapan laporan 5. . Keistimewaan persembahan 7. Masa terhad untuk persembahan.

Rekabentuk dan paparan salah. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. dan juga rekaan halaman  Pemilihan topik yang sesuai dan tidak menyentuh isu-isu yang negatif dan sensitif  Mengetahui golongan sasar yang dikehendaki  Penggunaan laras bahasa yang sesuai  Mempunyai maklumat tambahan  Mempunyai jaringan yang luas ~TAJUK 12:PENILAIAN BAHASA BERASASKAN PROJEK~ BROSUR Risalah yang memberikan maklumat atau keterangan ringkas tentang sesuatu.Halaman sesawang : web  Persembahan rekaan  Penggunaan teknologi maklumat yang efektif  Pemilihan latar. Menggunakan TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik. Menggunakan FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian. jenis tulisan dan saiz. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. RUBRIK PEMARKAHAN BROSUR TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. warna. ILUSTRASI Menggunakan .

•Ilustrasi yang digunakan berkaitan atau tidak. Rekabentuk dan paparan brosur kelihatan seperti brosur yang sebenar. Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik tetapi masih boleh diperbaiki lagi. CEMERLANG (9-10 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian serta mampu menarik perhatian umum. menarik dan sesuai.Radio •Menepati tema / kehendak soalan. Rekabentuk dan paparan salah. TATABAHASA Penggunaan tatabahasa dan ejaan yang lemah. radio dan sebagainya. jeda yang digunakan baik atau lemah.ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. ASPEK YANG DINILAI: •Dari segi penyampaian: . IKLAN Maklumat atau pemberitahuan maklumat kepada orang ramai melalui surat khabar. POSTER Notis atau gambar yang mengandungi maklumat atau pemberitahuan yang kebiasaannya ditampal pada dinding. jelas dan tidak mengandungi kesalahan. RUBRIK PEMARKAHAN POSTER TAHAP KRITERIA KREATIVITI DAN KEASLIAN LEMAH (0-5 MARKAH) Kurang kreatif dan mengambil daripada sumber lain (plagiat). •Intonasi. •Tatabahasa. . •Laras bahasa yang digunakan sesuai atau tidak. ilustrasi sekadar mencukupi syarat. SEDERHANA (6-8 MARKAH) Mempunyai kekreatifan dan keaslian. FUNGSI Rekabentuk dan paparan betul tetapi kurang menarik perhatian.Surat Khabar .Televisyen . Penggunaan tatabahasa dan ejaan baik.televisyen. ilustrasi yang pelbagai.

Cara penyampaian maklumat. Masa terhad untuk persembahan. ASPEK YANG DINILAI:       Warna. individu yang dapat dicapai melalui internet. organisasi. persatuan. "Animations". . Ketepatan isi kandungan. "Drawing" dan sebagainya. Mempunyai ciri-ciri seperti "Background Format". Menggunakan ilustrasi yang pelbagai. dan kreativiti. menarik dan sesuai. Keberkesanan kesinambungan persembahan. Kelengkapan laporan. POWER POINT Pakej persembahan grafik yang lengkap dan ianya menyediakan semua keperluandalam mengeluarkan persembahan secara professional. grafik. pengurusan ruang. bunyi dan sebagainya tentang sesuatu institusi. LAMAN WEB Dokumen elektronik pada paparan skrin komputer yang kebiasaannya mempunyai teks.ILUSTRASI Menggunakan ilustrasi yang sedikit atau tiada langsung ilustrasi. Menggunakan ilustrasi sekadar mencukupi syarat.

::58.0507802-.3873425:907.3.8.380-./.73.. $! O O O O O O .3 3/.3 :897.9.9/..3 .3 003..38:3:897.7.370.880.:9.3 80/9.9:.8.7 203. 203.33.380-.32.&$%#$ 03:3.7.9.8 5078..0507:. .5.37.3 0905.3/.574108843.503.303./:39:507802-.3 /.30-.5. 20.2025:3. 025:3.7./.380.3/.3  ...3/:3.9 0-0708.3 507802-.907.9039.3 50-.25.  4:2030097435..5.3.547...8. 503:7:8.3 :897.7805079.:3907309  ! #! % !..:2.9 03:3.3.9...1.1 -:3 /./.9438 7.7 /.3 :897.908 7.7./:.3808:.38.3083.3.3507802-.9 32.2-:3.7..3.9:3899:8 47.3802:.37:.9 ..2030/.7 ..8.22030:.8  03:3..5.3/..5.5/.3808:.3..38.74:3/472.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.