i', PE.-;..i.iR.l JOI'lORJAB;lT;1\' l'>l:LAJ,4 i; l?,1;.. . : ; . . ' , ' . i' , . t' 1..1...1.1.I .' F, :'.

r) l )ltl

;'t:) -;tJr

Pl:i. t '1 , 1 . . . . . t ' E L . - i - i . : ;.)'.. ] 8,,iT,4,\PEL.,1i..1 . -i..i I'L!..'1r'. !1.:l'l :\ P l.l..1./l l .1 i.:'. . .. ;.,1 ". .t PEL..i,; ;:.-. ' ,i.'1 B;17-;1t\ ELIJ,4 ] P PEL1h} J.-18,.17.-11' PIL.l.i..i2..,"-;..: t-E, t,l.i I i. i,\,'J o I I o I i,J.I t3. 1.\ PL,',.. :.',]. .' a' i-, 1'!, 1..!. :',

i; : ' i. i\ . L-i . : ii.1 .,1 l' l: i,.'i, l 7 \'

r;i'rPERCT'B\ \\
Itl1 1

STP\l

JABATAN PELAJARAI\ JOHOR
: i.\ t:t:!;'tJ:1t:/ .t.O^t.J.?t1JA.tJ,41 tt..l^' to tt J-iij ,.1i\: t't't.,.1.t.'t .tot -.. -.,-,i1i, -lOtlOl? J.'lll.1'l'..11 l ::_ ;i1R . + t r ' J O lloR J,48,41..1i - '''i ; l N J O l l O R . / , 4 | J . . i i , 1 '. .' a :,-iJil R-l J O l'/ O R .1.'l B.'lT'..14 !,4\'roHOR.t..ilt..l'r.1". . . . i,i.,." PENGAJIAN AM : i):. l?.,1 o .' L.!...i,1..i ^' .1 H o J? .Ll lj,1'l';l A ..' a DI;! : ^, 8.17.'14 PEL.,IJARA^ .lOIlOR J.;{ PEL,4 R,,1 .tO H OR J;l R;l'f;l \ ltin,toHot?.tAlt,)'t';t\ ! . , i - ! !. ?:..'. .,.',,.1 l , l '. , J..1 f ESF,T /1 ,AN JOHOk J.4tJ.4 ^t . i \ P8t,.1J,4RAN.lOltOR IJ,'17 JA ,4A L4A J'1,L.1i.-,; -,r. : ; -| ;. ii..,'. --i:'l 'I;,.;'.,1\ I't Lt.ltR,,IN JOl-lOR J.'l IJ..1l'..1^, t't.:.J,.:tJt<tti\' ./U n U t( .ltt IJ/I t ;t i\ r't:t..,,t,t.,t N ./O l lOR J.'ll].4'f..1^ I' [: 1..,1 R;i \ .i o,:j Ct,r. tl tl..l J,4 : i - i L 1 \ PEL.1,/.'1 iv,/O f I OR R.'l .1.4 T.4 PE L,4.t..1 ./Oi ! O i.: R.4 R.-1,\ ^ l'> ,t,\ J..l B.,l't.1^ 1'!,,'1J) .\' .lO i lO i. ll.4 - ,E,'t'i PELA.H II,4A; R.,t ,'.i 8,.iT.4,\ ti t.,4,1..1I: .to Ho P ,/,'t ,1I' I )l: l-;1.1.'l J O I'l O Ii 8.11 l?.4.\ .1..t .4 PDL..1J,1IUItr: B.lT JOIIO t?.1.-11].1L.1I ;1R.-l J O l / O R PEL.4.1 tr' ^ l'} i 1.. I?.-1 .IO l / ( ) I?./,1 /,1,\ 1'li l./.1,.1 :\!.l () | I O ll I 1,1..1 t\ ,/..1 .,t I' I' 1..'1.1.1 Otl Ol? 8,4',1 l?.'1 i\,1 B.l ll..l

KERTAS 2

',;!,i'.11,'if1,'i.';|,i,'lfil

^

SIJIL TI]\GGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
SAHAJA UNTUK KEGUNAAN PE]VIEzuKSA

AMARAN pemarkahan SULIT. ini Peraturan Kegunaannya khususuntuk pemeriksayang berkenaansahaja. pemarkahanini tidak bqleh maklumat dalam peraturan Sebarang pemarkahan tidak b,o1:ir Peraturan ini kepada sesiapa. dimaklumkan bentuk media. dikeluarkandalam apa-apa

peraturan pemark€han $:;i:::.i::T..1:rrrarrmen

I crcc,-, L-

P E RCUB A A NS T PM 9 OO/2 JPNJ e 20i I Hak Cipta

S[ .LJTa

2
BahagianA 1 Konsep Bandar Selamat diwujudkan di karvasanpetempatanbagi menjamin kesejahtei"r *;irln@l setempat. Bincangkan. Skemajawapan Pengenalan yang selamat kehidupan dan mengurangkan bagi mewujudkansuasana KonsepBandarSelamatdilaksanakan kepada slogan jenayah kepada tahap yang paling minima. Konsep Bandar Selamat ini berasaskan kadar penghapusanjenayah' adalahlebih baik daripada bahawapencegahan Bil Idea Kebaik an: j kadar enayah Penurunan Huraian . Kawasan petempatan lebih selamat jaminan keselamatan o Tumpuanpenduduk, . Kawasan tumpuan penjenayahdibina pondok polis/ penggera keselamatan/ CCTV/ lampui tempatletakmotosikalberkunci . Kadarjenayah dapatdikurangkan . . . r mencari Memudahkan pengguna untuk lokasi/perjalanan risiko kemalangan4enay'ah Mengurangkan Menambah keyakinan pengguna menggunakan kemudahanawam papan-papaniklanltandaContoh, pemasangan jalan tidak mengganggu laluan/pandangan tanda umum lebih lestari Petempatan jangkitan penyakit lebihrendah Risiko lebihterancang Pelupusan bahanbuangan Bandarlebih bersih Kawasan-kawasankotor, semak dan terlindung diselenggara denganlebih sistematik kadar curi ragut dan kemalangan Mengurangkan jiwa industripelancongan Menjamin kerancakan (bollard) dibina bagi Rel penghadang/pagar pejalankaki danjalan bermotor

z.

Laluan awam tidak terhalangdaripada pandangan umum

J.

kawasan Menjaminkebersihan komuniti

r . . . .

A

jiwa Menjaminkeselamatan

. . .

5.

Peningkatan kerjasama komuniti . r setempat

komuniti lebih akrab Perpaduan Kerjasamadapatdimantapkan o Konsep lMalaysia mudahdijayakan r Aktiviti kemasyarakatan/sosial lebih aktif e Pendidikankesedaran awam . r . . menepatimasa Perjalanan Hubunganantarabandarlebih bersepadu awam lebih efisyen Sistempengangkutan Motosikal dan kereta disita jika diletakkan di laluan pejalan kaki dan kaki lima premis perniagaan
ILi hat sebel] r h

6.

kesesakan Mengurangkan ialan raya

ST'LtrT* s

qn q Pelha i n:I lran n:r-niasaan dikentban skar penduduk pendapatan Peningkatan i Menjanaekononr seternpai keciian ci-ialar''.::: :.1 Aktiviti perniagaan ini dan lokasi t'angsebelLrtn s:::'.' .::- -- ,,:

: - - - . : : : , .-l t-,,.::.l id i ' Ba n d a r S e l a mat' akan hanya tercapai seki ranva segai a ::: r::rl , " 3rq denganj ayanl ' a. - : - - i : r - ' - : ::" a i , :a n s o s i a l d a p a t d i s e m p urnakan

PE RCUB A A N S T PM 9 O O/2
€ l 0 l I H a k C i p t aJ P NJ

{\

2. Transformasi dalam bidang sukanboleh dilaksanakan menerusi Dasar'lMurid lSukan'. \a::-pelbagai cabaran terusmelandabidangini. Bincangkan. Skemajawapan Pendahuluan

TWg-Tri.r.

penglibatan Dasar lMurid lSukan menekankan setiapmurid dalam aktiviti sukan.Penglibatan lebih ini penglibatan, pemahaman menjuruskepadapenyeftaan, dan pengetahuan mengenaisukan berkenaan tanpa prestasimereka. Oleh itu, bermula dari tahun 2011, semua murid dan pelajar diwajibkan mementingkan mengambil sekurang-kurangnya jenis sukan. satu

Bil

Idea A. Transformasi :

Hu ra ia n

I

penilaian yang Kerangka komprehensif

. .

pelaksanaan Bagi mengukur keberkesanan aktiviti sukan Pemberianlima markah daripada I 091, markahyang diperuntukkan untuk kokurikuium syarat kemasukan IPTA ke Berdasarkan aktiviti rumahsukandan kelabsukan yang didahulur Kejohanan tahunan olahraga sekolah merentas oleh kejohanan desadan sukantara menjadi aktiviti terassukandi sekolah

l.

.tktir iti dilaksanakan sepanjang talur

Penganiuran pelbagaipertandingan

.

peringkat dalaman - antara tingkatan, Pertandingan kelas.rumah.kelabsukansekolah dan dorm asrama . Penyertaan dalam kejohananMSSD, MSSN, MSSM atauperingkat antarabangsa o Memnerbanvakkan pertandtngan MemperbanyaKKan nertandinsan antara seKolan sekolah untukmemilihatletmewakilinegara Gelanggang . Programsukanuntuk semuayang mewajibkansetiap murid terlibatdalamsekurang-kurangnya sukan satu Memfokuskankepadamurid kurang/tidakaktif Murid boleh menyertai lebih daripada satu sukan mengikutkemampuan sukanyang ditawarkan dan Mengilapbakatmurid yang berpotensi

4.

setiapmurid Penyertaan

. . .

5,

pelbagaipihak Penglibatan

o Ibu bapa dan agensi luar/ rakan sukan diealakkan pembangunan menyumbang kepada sukansekolah . Sumbansan NGO

B. Cabaran :

6.

Kekurangansumberkewangan

. . .

Kekurangansumberpenajaan jenis sukan Tidak berminatuntuk menajasesetengah keranapenajaan tidak menarik Tidak menguntungkan pengguna untukmembeliprodukkeluaran mereka ILihat sebelah SULIT* n

PERCUBAAN STPM9OO/2
r- -: j..: C i a t aJ P NJ

i 'l i ;

n -i enii

Negara ketandusan atlit muda )'ang inampu sukanbadminton adaseperti atlit menggantikan sedia juane r attl :inggi semangat Atlit muda kekurangan kepentingan material lebilr diutamaxar,Ceripada pengorbanan untuk negara boleh sukai, yangkurangkerana mensanggap Galakan akademik menjejaskan ala tua atletsedia kepada Terlalubergantung terbabil dalam Terdapat segelintir atlet dadah ttntttk menantbahkektratan penyalahgunaan r u-ra-sr ntelrjeJ?SkA| rEp ilau luj uan penagilnn-pencapaian atletdi peringkatdalamdan Iuarneqara jenis sukansepertisukanbola sepakvang Sesetengah terlibat dalam gejala rasuah/ sogokan \\'anq menjejaskan kualiti atlet terbabit di samping namabaik ienis sukanberkenaan mencemarkan jenis sul<an o Sesetengah terus mengalamikemerosctan berbanding sesetengahnegara seperti sukan bola sepak yang mengalami kemerosotan berterusan Korea danJepun dengannegara berbanding o Prestasiatlet tidak menunjukkanperubahan jaguh kampung juang yang rendah berbandingatlet luar o Semangat negara o Hilang minat untuk menyokongacarasukan negara pasukan luar kepada dan lebih memberiperhatian o Penonton atlet kemampuan keyakinanterhadap hilang negarakita r Atlet kurang bersemangat kerana kurang sokongan penonton . Sumberkewangan untuk kemajuansukanhasiljualan tiket berkurangan . jawatan dan Pihak pengurusanlebih mementingkan usaha untuk meningkatkan kedudukan berbanding mutu sukan Pemilihan jawatan tertinggi tidak berdasarkan kepakaran, sebaliknya mengutamakan kedudukan/ pengaruh/ keturunan Pilih kasih atau prejudis dalam pemilihan atiet dipilih untux atlet yang tidak berkelayakan sehingga atlet yang lebih ialalr negarasedangkan mewakiii diketepikan atle: l::la::::yang mengutamakan Sifat kenegerian negerisendiri

moral Pe :rnasalahan

permainanmerosot Mutu sesetengah

penonton 10 . Kekurangan

sukan Persatuan/kelab

.

.

.

Kesimpulan kerara;-r-'": :::;"::;- :r::'* lebihsihatdan cergas generasiyang lSukan mampumelahirkan DasarlN,lurid : !,"rrt' sukar dilaksanakan 3::: :':::.:: kalangan masyarakat sudah menjadi sesuatu )'ang Skemajan'apan:2 + 2
PERCUBAAN STPM 9OO/2
€ 2 0 1I H a k C i p t aJPNJ A L,tlrC:lte"rut

6 BahagianB semakinmeningkat. Ternra:o::umflr 3 Belakangan kes tanahruntuh menjadipolemik keranakadarnya ini Bincangkan, impak kepada hidupankeseluruhannya. ini membawa Skemajawapan Pendahuluan gelongsoran tanahmerupakan kejadian runtuhan besar-besaran bahagran Tanahruntuhatausering .jugadisebr.rt cerun bukit secara tiba-tiba. Runtuhan tanah sering kali bermula di cerun yang curam, bergerakdan ke bawahakibattarikandayagraviti. menggelongsor bahagian

A. Punca: alam Bencana

Kejadian banjirl hujan lebatyang berterusan mengakibatkan tanah cerunmenjadi tepu dan longgar - mengakibatkan runtuhan tanah di cerun-cerun bukit ataudi lereng-lereng bukit Gempa bumi menghasilkan gegaran dan yang menyebabkan ketegangan strukturcerun yang lemahruntuh Pembangunan tidak menepati standard kualiti alam sekitar cerundan pemotongan Pengubahsuaian cerun di jalan raya. pembinaanke_j uruteraan,Jan pembinaan landskap lateral dar Amalan ini mengalihkan sokcngan ianah melemahkancerun menvebabkan runtuh Penarahanbukit juga mengundangrisiko berlakunya hakisanpadacerun o Penebanganpokok hutan yang berleluasa menyebabkan tanahmenjadigondol . Akar tidak mencengkam tanah- strukturtanah menjadilonggar o Tiada/ kekurangan tanamantutup bumi yang pengikat bertindak sebagai tanah . Aktiviti yang tidak terkawal menyebabkan tanahruntuh o Letupan kuari membuatkantanah bergegar dan strukturtanahmenjadilonggar Timbunan tanah dan lumpur menyebabkan kawasan tanahtinggi menjadirata Pemendapan sedimenmenjaditebal dengan pantas - sungai-sungai atau empangantasik jumlah menjadilebih cetek untuk menakung air yang banyak Aras air sungai menjadi lebih tinggi dan kawasan darat berubah meniadi kawasan berair Cerun tanah atau batuan,'neniadi semakin cerundantidak stabil
t ILi hat seb, ele SL LI lT'

yang tidak lestari Pembangunan

tidak terkawal Pembalakan

dan letupankuari Aktiviti perlombongan

B.Impak: Perubahan bumi/topografi

landskap

permukaan

PERCUB.A.AN STP\'19OOi2
e 1 0 1I F i a t C i c t a , l P \l

Kerosakan hartabeni:
K emttsttal tan penempatan
Rrt..,rL' n\'a\\ a:--,

> :--:l

r r o o .

Menj ej askal t:= ,' Merebakn\ e :3:' Menj ej askar'.;l : : S umber mal .:anan H abi tat tergLl sat

Proses lulLrhalvaoieir yangberterusarr lratahari proses pemerrda:.,: :., Meningkatkan - menJail Mengubah strllktur tanah longgar
.i\::..llf'.J,1 Ir

. -.,--:

.,::

jiwa dan merosakkan alam kehilangan perlLr dijadikanikhtibarkeranamengakibatkan r-ririuh

! r.; l:t; 'l\\ !p :ln : 2 + 2

STPM9OO/2 PERCUBAAN
C 2 0 1I H a k C i p l aj P NJ

LLrh: r sebe; ah t SL L] T6.

8 4. Teknologi berkonsepkan halal-bio bolehmen-iamin tahapkesihatan manusia. Ulaskan. Skemajawapan Pengenalan Proses pembuatan produk suci adalahselaridengankehendak syariahmelalui teknologibiologi yans ra:j:. dan terkini.

BiI
Kepentingan :

ItIea

lf uraian

Memulili danmenrelihara kesihatan . .

Mengubati pelbagaipenyakityang kadangkala tiada dalamperubatan moden Menjamin pemulihan dapat dilakukan tanpa risiko yang tinggi

z.

Menyingkirkan toksik

o Mampu mengurangkan kandungan toksik yang menyebabkan penyakitseperti ghout . Dapat menghalang pembentukan toksik yang berpunca daripada pemakanan berasaskan makanan laut . Menyingkirkan kandungan toksik yang berlebihan padatubuhmanusia o Memulihkan tenagayang berkurangan akibat aktiviti seharian o Mengurangkan rasaletih/menambah selera makan o Jaminan piawaian kandunganhalal-bio menjamin tumbesaran fizikal yang seimbang . Mengurangkan risiko kecacatan o Menambah tahapkecerdasan . Menjaminpertumbuhan yang normal IQ Produk halal-bio telah rnelalui piawaian yang ditetapkan o Tiada keraguan terhadap tahap kebersihan dan kesucian o Kandungannya tiadasebarang keraguan .

3.

Vlen ingkatkan tenaga

-+.

pertumbulran lvlenjamin fizikal dan vangseinibang mental

l
I

5.

Jaminan kebersihan kesucian dan

Kesimpulan Teknologihalal-bioperlu diperluaskan bagimemastikan semuasektordapatmemanfaatkannya Skemajawapan:4+0

PERCUBAAN STPM 9OO/2
i l, . . : : 1 . : l i r r a , l P N -l

ILi hat sebelah S ULI T*

9
Bahagian C Pii'ir dua sc:tlari cialani bahagian ini: satu daripadasoalan 5(a) atau 5(b) dan satu llg; c'.'";-r-;,r sct'sn: 5 a atau 6 V,'. 'l'- naxal,

{.al ".... membentuk 5 sebuahnegarabangsayang bersatupadu sertamenvan_i'Jng rans rtas: hadanan dikongsi bersama.Bangsa itu mestilah sejahtera,berintegrasidan kelompok-kelcmpol.:nr menikmati a persamaan kehidupanbersamayang sepenuhuya berasaskan hak dan keadilan.lr4embentuk sebuahbangsa yangtidak berbelah rasataatsetiadan pengabadian \,1ala1'sia dengan bagi terhadap bangsa lersebut." (Disesuaikan daripada Pendidik, Julai ltrlt-)

(i)

yangperlu diambil kira dalamusaha Apakahperkara membentuk sebuah negara bangsa?

(ii) Denganmenggunakan 50 tidak lebih daripada patahperkataan, nyatakan peranan wargapendidik negara dalampembinaan bangsa. Skemajawapan (i) (2 wilayali,persamaan dan keadilan, hak Kesejahteraan, integerasi dan ketaatan markah) wilayah-wilayah, berintegrasi yang Bangsamestilahsejahtera, menikmatikehidupan bersama persamaan hak dan keadilan,mernbentuksebuahbangsaMalaysia sepenuhnya berasaskan yangtidak berbelah dengan rasataatsetiadan pengabdian bagi (1 markah) Peranan wargapendidik: 1. Mewujudkanjati diri murid yang kental - mewujudkanjati diri melalui aktiviti kurikulumdan kokurikulum 2. Memupukperpaduan murid 3. Membentuk akhlak/disiplin warsa berilmu 4. Melahirkan 5. Menanam,"*uju, cinta dan banggaakantanah air/patriotisme

(ii)

Nota: L Pilih mana-rnana ideasahaja. dua 2. Jawapan tidak bolehmelebihi50 patahperkataan

PERCUBAAN STPM 9OO/2
C 201| HakCipta JPNJ

ILihatsebelah SULIT*
$

10
awam yang berorientasikan reliabiliti yang tinggi dan dapa::nnumur{iiri 5 (b) "....sistempengangkutan keperluan pengguna amat diperlukan pada tahun kebelakanganini, terutamanya dalarn rn-{inryml masalah kesesakan lintas....." lalu (Disesuaikan daripada Dewan Ekonomi,Januari 200-.r (i) Menurut penulis, apakahkaedahuntuk menangani masalah kesesakan lalu lintas?.

(ii) 50 Dengan menggunakan tidak lebih daripada patahperkataan, kemukakan cadangan andacara pengangkutan perkhidmatan awamdi negara kita. untukmemperkasa

Skemajawapan
Ir I

awam yang cekap dan dapat dimanfaatkanoleh pengguna(2 Sistem pengangkutan markah) reliabiliti yang tinggi dan dapat Sistem pengangkutanawam yang berorientasikan (1 pengguna markah) memenuhikeperluan
pengangkutan awam : Caramemperkasa l. pengangkutan perkhidmatan awamyang lebih efisyen Meningkatkan

(ii)

2. Melebarkan rangkaian pengangkutanawam (pengangkutanbersepadu)khususnya di bandarbesar jalan raya dan membaikisistem 3. Menambah pengangkutan 4. Menyediakanpelan induk perkhidmatan awam oleh setiappihak berkuasa tempatan(PBT) jadual perjalanan, diberi kuasauntuk menentukan lesendan 5. Kerajaannegeridicadangkan permit info perjalanan 6. Memperbanyak

Nota: dua l. Pilih mana-mana ideasahaja. tidak bolehmelebihi50 patahperkataan 2. Jawapan

PERCI BAA\ STPM 9OOI2
r; : ' - . 1 : l : t a . l P \- t

ILihatsebelah SULIT*A

t2
(b) "Penciptaanteknologi baru dan kaedahrawatanterkini menjadikanteknologi perubatan 6 semakin canggih menghadapipelbagai cabaran.Salah satu daripadakategori teknologi perubatanialah pengaplikasian rawatan ortopedik.Teknologi ini melibatkanaktiviti pemulihan untuk penyakityang berkaitandengantutang, sendi-sendi danjuga ligamen. Kebiasaannya, penyakityang melibatkanrawatanini adalahsepertirekonstruksi tulang, keretakan tulang,terseliuhatauterkeheldanjuga kerosakan padasendi." (Disesuaikan daripada Estidotmy,24 September 2008)

(i)

Apakahyang dimaksudkan dengan rawatan ortopedik?.

(ii) Denganmenggunakan tidak lebih daripada50 patahperkataan, nyatakan aplikasiteknologi perubatan dalam rawatanmoden. Skema jawapan (i) Rawatanortopedik ialah rawatanpemulihanpenyakityang berkaitandengantulang,sendi(2 markah) sendidanligamen Rawatan ortopedik ialah rawatanuntuk penyakit seperti rekonsktruksitulang, terseliuh,atau terkeheldan kerosakanpadasendi(l markah) Aplikasi teknologi perubatan dalamrawatanmoden: 1. Mendiagnosispenyakit Teknologi MRI, CT scandapatmenghasilkan imej organdalaman,organisma hidup jelas dan tepat dengan pesakit MRI tidak mendedahkan kepada radiasi 2. 3. Farmaseutikal penyediaan penyampaian dan ubat Pembedahan robotik Pembedahan menggunakan kameradapatdilihat menerusiskrin komputer,lengan robot berfungsisamasepertijejari manusiayang boleh menggunakan gunting,forsep, memotongdan menjahit

(ii)

1. Ra'*'atanstruktur mata(optometris) Penggunaan penglihatan jarak visual mesinuntuk mengukur dan Alat phoropter dan retinoscop memulihmasalah pembiasan bagi merawat alur dan pergerakan mata 5. Rawatansel stem - Menggunakan sel manusia daripada kulit, hati, saraf, tisu lemak, sum-sum tulang, tali pusat dan darah periferi Kaedahtransplantasi-teknologi rawatanmenggunakan stem melibatkan sel tranplantasi sel induk

6, Aplikasi klinikal membuatkajian penyakitmenggunakan - Kumpulan penyelidik sentiasa pelbagai specimensepertipartikel nano

Nota: 1. Pilih mana-mana ideasahaja. dua tidakbolehmelebihi patah perkataan 2. Jawapan 50

PERCUBAANSTPM 9OO/2
O 201I HakCipta JPNJ

ILihat sebelah SULIT*

fr

11 (a) "Kebanyakan aktiviti harian manusia seperti pembersihanrumah, pengawalanserangga 6 perosak dan penjagaanserta kebersihan diri menggunakanbahan kimia. Namun, jika diperhalusi, boleh digunakanuntuk menggantikanbahankimia ini. Bahan-bahan bahanalternatifhijau sebenarnya terbukti serta diwarisi sejak turun-temurun.Sebagai tersebutmudah diperoleh dan keberkesanarm,va pembersihan,bawang putih sebagai agen penghapusan serangga contoh buah lemon sebagai agen perosakdan sodapenaik sebaikbahananti-peluh." (Disesuaikan daripadaEra Hijau, Keluaran3,2010)

O

hijau?. Apakahfungsibahanaltelrratif

(ii) Denganmenggunakan tidak lebih daripada 50 patahperkataan,nyatakankebaikan bahanalternatifteknologi hijau daiam kehidupan.

Skemajawapan (i) Fungsi bahan alternatif hijau sebagai alternatif menggantikan bahan kimia (2 markah) Fungsi bahan alternatif hijau ialah sebagai agen pembersihan, agen penghapusan serangga perosak, dan agen produk penjagaan diri (1 markah) teknologihijau : Kebaikanbahanalternatif l. persekitaran lestari Mesraalam- mewujudkan

(ii)

produkterbukti- kualiti terjamin 2. Keberkesanan 3. Boleh diperbaharui R&D pengguna kurangrisiko kepada 4. Tiada kesansampingan gas hijaLr pentbebasan rurnah 5. MengLrrarrgkan

Nota: dua ideasahaja. 1. Pilih mana-mana tidak boleh melebihi50 patahperkataan 2. Jawapan

PERCUBAANSTPM 9OO/2
@201 HakCipta I JPNJ

ILihatsebelah SULIT"
ti\

Bahagian D Jswab satu soalan sohaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas gref, [] 5 markahl 7 maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakaneraf rang sesuai untuk Berdasarkan perubahan pengeluaran produkutamaterpilih Malaysiadari tahun2005 hinggatahun2009. menunjukkan Transformasisektorpembuatandan pengekalan daya saingnyaterus menjadi antarafaktor utamayang menentukan kepesatan aktiviti ekonomi negara.Sektor pembuatantenrs memberi sumbanqanvanq besar KcpaoapertunrDunall pergeluaran perDagal pfocruK ulalna sepenl roKoK,nlarJel'il], nallastll), lKat)tln, saDun mandi dan susu tepung.Pada tahun 2005, pengeluaran rokok adalah 2334A tan metrik. Pengeluaran ini meningkatkepada23,723tan metrik padatahun 2007 berbandingdengantahun 2006 iaitu sebanyak22,798tan metrik. Pada tahun 2009 pula cuma terdapat 20,892 tan metrik rokok yang dikeluarkan berbandingdengan tahun2008yangberjumlah23,004 metrik. tan tertinggi pada tahun 2006 iaitu sebanyak36,502 tan metrik Produk marjerin mencapai pengeluaran berbandingdenganpengeluaran asalnyasebanyak19,631tan metrik pada tahun 2005. Pengeluaran berkenaan kemudiannya merosotsebanyak11.96% atau4,365 tan metrik pada tahun 2007 berbandingdengantahun 2006 dan merosotlagi kepada29,914 tan metrik pada tahun berikutnya.Padatahun 2009 pula, sebanyak 32,700 tan metrik marierin telah dikeluarkan. juga semakinmerosot pengeluaran yang agak kecil jumlahnya. Pengeluarannya Nanastin mencatatkan dari setahun setahun. ke Padatahun 2005, pengeluaran nanastin adalahsebanyak3,710 tan metrik merosot kepada3,590tan metrik padatahun 2006 dan merosotlagi menjadi 1,200tan metrik pada tahun 2009. Pada tahun 2007, nanas tin yang dihasilkan adalah sebanyak2,325 tan metrik dan pada tahun 2008, jumlah pengeluarannya sebanyak 875 tan metrik. berkurang Pengeluaran ikan tin mengalamikemerosotan sebanyak5,140 tan metrik pada tahun 2006 daripada sejumlah25,625tan metrik padatahun 2005. Walau bagaimanapun, pengeluaran ikan tin meningkatsebanyak mencapai24,928 tan metrik pada tahun 2008 tetapi merosot 952 tan metrik pada tahun 2007 dan seterusnya sebanyak154 tan metrik padatahun berikutnya. produk yang paling banyak dihasilkan berbandingdengan produk-produk Sabunmandi merupakan peningkatanyang berterusandari tahun 2005 hingga 2008 sebelum lain. Sabun mandi memperlihatkan berkurangkepada 50,837 tan metrik pada tahun 2009. Berbanding dengan tahun 2005, pengeluaransabun manditelah meningkat sebanyak 9,840tan metrik kepada39,349tan metrik padatahun20A6.Pengeluaran ini meningkatlagi kepada50,266tan metrik padatahun2007 dan 59,297tan metrik padatahun 2008. 2,682 tan metrik pada tahun 2A06 daripadasejumlah Pengeluaran susutepungtelah merosot sebanyak pengeluaran 36,935tan metrik padatahun2005. Kemerosotan susu tepung ini masih dapatdilihat padatahun ketiga apabila merosot sebanyak776 tan metrik kepada 33,477 tan metrik. Pengeluararr produk berkenaan mencapaiparas46,875tan metrik pada tahun 2008 tetapi merosotlagi kepada 19,789tan metrik padatahun 2009. (Disesuaikan daripadaP erangknan A gr omakanan2 0I 0, KementerianPertaniandan industri Asas Tani Malaysia)

PERCUBAANSTPM 9OO/2
O20 ll HakCiota J PNJ

ILihatsebelah SULIT* q

T4

Skemajawapan Graf Garis Segaris Malavsia : Perubahan PenqeluaranProduk utama Terpilih dari Tahun 2005 hinesa Tahun 2009. Pengeluaranproduk utama (tan metrik) Jenis produk

2005
)1 aao

2006
)) 7qR

2007
)'1 112,

2008 23,004 29,914

2009 20,892 32,704 1,200 24,714 50,837 t9;789

Rokok
Marjerin Nanas tin

19,631 3,110 25,625
?q (no

36,502 3,590 20,485
?0 ?do
\4 /\ \

2,325 21,437 50,266

I 450

Ikantin
mandi Sabun Susutepung

24,929
< o ,o?

36,93s

4 6 , 85 7

(Disesuaikan daripadaBuku TahunanPerangkaanMalaysia2009, Jabatan Peranskaan Malavsia )

PE RCLB A A N S TPN I 900t2
e l- . j:.. I :::.lP\-i

ILihat sebelah

sULIT*{\

15 ProdukUtamaTerpilih dari Tahun2005 Pengeluaran \Ialavsia: Perubahan hineea Tahun2009.

produk utarna Pengeiuaran rtali metrik l

,4.

48.00ci -l
44.000 40.000 36,000 32,000 28, 0 0 0 24,004 20,000 16, 0 0 0 12, 0 0 0 8,000 4,000 0 2A05 2006 2007 2008 2009 : Skala 1 cm: 4000tanmetrik : Petunjuk
*Rokok *Sts*Marjerin tin " "A="'"'Nanas Ikan tin -X*3* Sabunmandi Susutepung

Tahun

(DisesuaikandaripadaBuku TahunanPerangkaan Maloysia 2009, gkaanMalavsia) Peran Jabatan Arahan: nilai mutlak- markahmaksima6 (1 1/2,11/2,1 112,11n) komponen 1. Jika calonmelukisgraf garisan segaris salahmedia(1i 15)- rujukjadual calonmelukisselaindaripadagraf garisan 2. Jika PERCUBAANSTPM 9OO/2
JPNJ O 201 HakCipta I

ILihat sebelah

SULIq

lo

maklumat dalam petikan di bawah,sediakangraf yang sesuaiuntuk menunjukkan B Berdasarkan -i::r.nr padatahun 2010di negeriJohor. umur,etnikdandaerah kumpulan penduduk mengikut

bancianpendudukdi Malaysia pada tahun 2010 yang berjumlah26.78 juta, kira-kiia Berdasarkan jumlah tersebut, di seramai 3,217 12.02% atauseramai ,895 orangadalahpenduduk negeriJohordan daripada dan selebihnya JohorBahru. Pontian di 1,635,019 orangadalahpenduduk daerah yangtertinggimelebihisebanyak Pontiandalamkumpulanumur 0-19 tahunadalah Bilanganpenduduk seramai 641,106 orangdalamkumpulanumur yang Johor Bahru denganbilangan 40,246orangberbanding jumlah itu di daerahPontian,etnik Melayu adalalrseramai42'7,469 orang,Cina 193,142 sama. Daripada l8l,098orang, India daerahJohorBahrupula,etnikCinaseramai orang. Sementaradi orangdanIndia44,744 ialahMelayu. orangdan selebihnya lain-lain13,968 43,838orang, Bagi kumpulan umur 20-39 tahun, bilanganetnik Melayu di Johor Bahru adalahkurang sebanyak 2,263 orang berbandingbilangan etnik Melayu di Pontian yang seramai2'78,202orang. Bilangankedua orang,diikuti etnik Cina di Johor Bahruseramai157,767 tertinggiialahetnik Cina di Pontianseramai164,844 '77,987 orangjumlah etnik india, 40,700orangadalahdi Pontian. Bagi kaumlainseramai orangdan daripada orangdiJohor Bahru. orangadalahdiPontian dan 12,460 lain seramai11,332 orang, 339.508 umur40-59tahunseramai penduduk etnik Melayudalamkumpulan bilangan Daripada vang etnikCina.mereka ini dengan diJohor Bahru. Keadaan berbeza palingramaiiaitu 170,30"/orangtinggal yang tinggal Ci Joho;'Bahru seramai tinggaldi Pontianadalahmelebihisebanyak 8,745orangberbanding 2j.90- cranq.inCiali Jthor bilanganetnik India di Pontianadalahseramai orangsahaja. Seterusnya 127,548 24,700orang dan etnik lain di Pontianseramai5357 orangsertadi Johcr 3:hru s::amaitr-,<^ Bahru seramai orang. di Penduduk negeriJohor dalam kumpulanumur 60 tahun dan ke atas adalahyang raiin-erie:; ,air--.a.r 54,706 orang,Cina 59,373o:'ang. etnik Melayuseramai bilangan Pontian, Di bilangannya, daerah itu, daripadajumlah pendudukJohor Bahru jala:': 1301 orang, dan selebihnyaetnik India. Sementara India,61,275orangMelayu,61,499 orangCina,dan 1095kaur. umur ini, kira-kira5.45 % adalah kumpulan peningkatan taral berikutan meningkat hayatrakyatMalaysiasemakin lain-lain.Hasil kajian mendapatijangka penduduk keseluruhannya. hidup dan kesihatan

(Sumber: suai Dipetik diubah daripada dan 20 Malaysia, 10) JabatanPerangkaan

PERCUBAAN STPM 9OO/2
e l i I I r i a r i i p t a - t P\J

ILihat set'eleh

LrTL _sr

11

8. Skema jarvapan Graf Bar Piramid Komponen Negeri Johor: Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Umur, Etnik dan Daerah pada Tahun 2010
u;lcl'atil ru|lttitfi

nac'-ail

J0|l(}r |'aoru

Umur India (tahun) Melayu Cina 0-19 427469 193142 44744 2449 40-59
60 dan ke atas
J um lah

Lain

Jum

Melayu

Cina

India

Lain

Jum

ts997 681352 402202 1 8 1 0 9 8 4 3 8 3 8 I 3968 641106
11332 49s078 215939 1577 67 37287 t2460 483453 5357 336758 170307 127548 24100 121831 6 1 2 7 5
1635019

278202 164844 40700 169201 136293 25907 54706

4752 I 095

327307 131010
t582876

s9373

6451

I 301

61499

7 141

(Sumber: Dipetik dan diubahsuaidaripada Jabatan P erangkaanMalaysia, 20 I 0)

Panduan pemeriksa: i , Calonmelukis graf bar piramid komponen/kompaun/bertindansepara 15 markah 2. Calonmelukis selaingraf piramid - salahmedia. Sila rujuk jadual - 3 markah 3. Tahun sebagaipetunjuk - 1 markah. Rujuk jadual. 4, Malaysia ditulis sebagainegaradalam tajuk - 06 markah 5. Maklumat dalam bar dengan antarabar boleh bersilih ganti - 15 markah 6. Umur jika tidak ditulis tahun - 06 markah 7. Jlka calonmenggunakan skala peratus- 1i15 markah

PERCUBAANSTPM 9OO/2
@201I Hak Cipta JPNJ

lLihat sebelah SULIT*
br'

t

18

hor: Jumlah P

DaerahPontian

Kumpulan Umur (Tahun)

Daerah JohorBahru

60 dan ke atas 40-59

20-39

0 - 19 140000 280000 420000 560000 700000
'

:--'ri

D: n, J r r , ' ir r k or nno\ /
\v .* .,D - l

Jumlah Penduduk (orang)

Skaiai cn: 10000orang

Petunjuk:

EtnikMelavu ErnikCina EtnikIndia EtnikLain-lain

(Sumber:Dipetikdandiubah suaidaripada Jabat an PerangkaanMal aysia, 20 I 0)

PERCUBAANSTPM 9OO/2
O 2 0 1 I H a k C i o t aJ P N j

ILihat sebelah S ULI T*

19 Bahagian E
Jnrai satu soalon sahaja dalam bahagian ini.

9 BerCasa;kar,_iadual diberi, jelaskankeadaan rang eksportbarangan dan haluaneksporrpadatahun 2007 hinsqalUl ! di \lalar,sia. Nlengapakatrberlaku keadaan sedemikian?.

Bil

Nilai ( RMiuta Barangan Eksport
/kelenskapan Jentera
na n K rm l a

2007
212
24
ta

2008
202 2B

2009
zul

2010
t>)

i { i 6

7 8 Elektronik 9 Pakaian 10 Lain-lain

t Lemak binatang/sayuran Minvak sawit Bahan salian/pelincir api Bahan mentah tidak boleh makan Makanan

lo

t1
470 35 7 6
44

460 30 8 ,7 45

23 19 483
an )l

39 21 516 41
J

4

5 38

12
35

15 37

t7
39

6 35 18 36

Bi l
I

Negara Eksport
HongKong Asean Jenun

2007
20
a1 JI

Nilai( RMjuta ) 2008 2009
l8
zo
A')

2010
16

11

2
3
T

20
+J
A1

r8
40

39
43 60 71 36
1L

EU
Singapura AmerikaSvarikat Koreaselalan China Lain-iain

5 B 9 l0
ll

'/2
37
+)
A'

50 5l

40 50 1B

35
+J

79

30
89

40
47 91

A'

B6

87

(Sumber Dipetikdandiubah : suaidaripada JabatanPerangkaan Malaysia2010)

PERCUBAAN STPM 9OO/2
O 201I HakCipra JPNJ

ILi hat sebelah

SULITL

.!J

SkemaJawapan Pengenalan Jadualberkenaan : menieiaskan :3r:ans keadaan eksportbarangan dan haluaneksncr :i:: 2007hingga 2010 di Malaysia. A. i'.,'rurr

Keadaan el<sportbarangan. i. Mengalamipeningkatan. i.i Minyak Sar.vit meninskatdari RM460 jura (2}ffi) kepadaRM5l6 jura (10. _ peningkatan sebanl'ak ,:.10; atau RM56 juta. Hal ini keranapermintaan negara luar yangsemakin menineka: r3ruramanya rimur Tengah/ dari china/ India. i.ii Bahan api galian- meninskatdari RM30 juta Q0A7) kepadaRM4l juta (2010r peningkatan sebanl'ak-\6.69'0 atau RMll juta. Hal ini kerana s"rnukinbanyak penemuan baru/penin gkatan kualiti i.iii Pakaian meningkat dari tuV12 juta (2007)kepada RMtS juta (2010)peningkatan sebanyak50.0%atau R\{6 juta. Hal ini keranakualiti lebih iaik/ hargaiebihirurah daripada sesetengah negara i.iv Lemak sayuran/binatang meningkatdari RMl6 jLrta (2007) kepadaRM21 juta (2010) peningkatan sebanyak 31.2% atau RM5 juta. Hal ini keranaprodut< leUitr berkualiti/lebih murah/masalah penyakitsesetengah negaraluar ii. Mengalami penurunan ii.i Jentera/kelengkapan-merosot RM2l2 juta (2007) dari kepada RMl95 juta (2010) kemerosotansebanyak8Yo atau RMlT juta. Hal ini kerana persaingan dengan negara yang lebih maju ii.ii Bahan mentahtidak boleh makan - merosotdari RM8 juta (2007) kepada RM3 juta (20i0) kemerosotan sebanyak625%% atau RM5 juta. Hal ini kerana perminiaan yang kurang/masalah ekonomiglobal/penetapan penimbal stok Mengalamiturunnaik iii.i Bahan kimia - dari RM24 iuta (2007) meningkat kepaclaRM28 juta (200g) peningkatansebanyak16.6% atau RM4 juta, merosot kepada RM23 iuta (2009i kemerosotan sebanyak17.8%atau RM5 juta. Meningkatkembali kepadaRMje 1r,u (2010)peningkatan sebanyak 69.5%atauRMl6 juta, Hal ini kerana permintaan rLnr tidakkonsisten/ piawaian kualiti1,ang tidaktetap.

iii.

B.

Keadaan Haluan eksport. i. Mengalami peningkatan i'i Amerika Syarikat- peningkatan dari Rivl7l juta (2007) kepadaRMTgjuta (2010) peningkatan sebanyak 11.2%atau RM8 juta. Hal ini keranapermintaan yangtinggi daripada industri/pen gguna i.ii Lain-lain - peningkatandari RM86 juta (2007) kepada Rlv,tgtjuta (2010) iaitu meningkatsebanyak 5.8%o atauRM5 juta. Hal ini kerana peninekaran kualitidanharga yang kompetatif Mengalamikemerosotan ii.i Hong Kong - dari RM2 0 juta (2007) kepada RM I 6 j uta (2010 ) kemerosoran sebanyak 20YoatauRM4 juta. Hal ini keranamasalah ekonomi global dan hargabarangan dari negaraluar (China)yang lebih murah Mengalamiturunnaik iii-i Korea Selatan - dari RM36 juta (2007) meningkat kepada RM37 juta (200g) peningkatan28o/oatauRMl juta, merosot kepadaRM30 juta (2009) iaitu penurunan 18.9% atau RM7 juta tetapi meningkat semula kepada RM40 juta (201b) dengan peningkatan 33.3% atau RM10 juta. Hal ini keranakeadaan ekonomiKoreaSelatan yang tidak menentuekoranhubunganyang tegangdenganKorea rJtara. ILihatsebelah SULIT.

ii.

iii.

PERCUBAAN STPM 9OO/2
e 201 HakCipra I JPNJ

21
- Jari Rl\,I.13 (2007)meningkat kepada Rh-l50,rLr::. ,iuta rnerosot kepada RM35 juta (2010)iaitLr iilrl- -ruta. r.: ini krisishutang/ ker.vanean Keadaan disebabkan da:,i

L

l:

-

r .:ll

-l (r.{ d a n
E 1 )
15

28)

-,.7 r l1

,!-,iL-

I -.i -....
i \ -[l U !l !r

, i' r r l; t n

: .tr rlhrn KepadaPemeriksa A 2 B . Calonmestimerrlau'abidea bagibahagian dan2idea bagibahagian 2. i\'larkah idea: 1 markah a. Pola ] pola b. Maklumat poia.Jika hanyasalah yang dicatat ideamestiadapoladanmaklumat markah satusahaja mendapat - UntLrk - 0 markalr 3. Markahhuraian: : a. HuraianbLrkti Datasediaada I perubahan perbezaan mutlak J 1 narkah dan nilai Peratus : b. Huraianalasan 1 markah

PERCUBAAN STPM9OO/2
O 2 0 l l H a k C i p t aJ PNJ

' Li ni t seb, el: h SL LI T$r

22

10 Berdasarkan jelaskanbagaimana rajahdi bawah, pelaksanaan lMalaysia boleh membawa Malar.sla rsrar:" cemerlang.

P()litik i. Satu Parti ii. Demokrasi

B Kebudayaan Nasional
T]

D
-d,

Y A
Pendidikan i. Kurikulum ii. Kokurikulum iii. Peperiksaan iv Sukatan
I:) I-)

E
n .r\. S

Proses Asimilasi antara Masyarakat

I\4

Perkahu'inanCampur

Pertukaranmaklumat budar-a j

Dasar pembangunan Nasional i. Kemiskinan tegar ii. Pembangunan insanbermoral

Dasar Ekonomi Negara. i. Pembasmian Kemsikinan ii. Penyusunan SemulaMasyarakat

Pelaksanaan Rancangan Mdaysia

DasarPertanianNegara

Petu4iukr

O Mula

(SumberDipetikdandiubah daripaal a : suai Rancangan Pembangunan MalaysiapenggolKetigaiO i O)

PERCUBAA\ STP]\I 9OO,i2
e li. l - : : , . : f r : t r - ' P \ _'

ILihatscb-e|atr STLJ'T* *'

+

z)

aa

Skema Jawapan.

Pelaksanaan Malaysia satu boreh membawa Maraysia terus cemerrang merarui:
l. Pendidikan Strategiini boleh dibuat denganmengadakan kurikulum yang sama bagi semua bangsa d i neEa- : : . B.egitu dengan peraksinaanko"kurikurumseperti .juga pasukan beruniform. kelab dan sebaiair-, e ditawarkankepadasemuaetnik di negaraini.

Mengadakan kerjasamasatu parti kepadasemuabangsa di n-egara contoh parti-partietnik ini, di \lalarsie bergabungdi bawah satu parti iaitu Barisan Nasioial. Rakyat olueri keueulsan untuk memilih *i',umanaparti tanpasekatandan harangan. Beri keyakinansemuaetnik. 3. Kebudayaan Nasional Membentuk budaya bersamadalam kalangan semua etnik di negara ini. Mereka akan menjadi lebih banggakerana kebudayaanyang menjadi milik bersama, Antara etnik boleh bertukarOuOaya _ elakkan kejahilan. 4. Ekonomi LaksanakanDasar Ekonomi Negara. Elakkan kepincangan antaraetnik dalam ekonomi. Pelaksanaan pembasmian kemiskinantanpa mengirakaum. Susun masyarakatuntuk elakkan perbezaan lokasi yang ketara. Laksanakan dasar pemb'angunan \asional- Golongan miskin tegar dibanteras o-----"' tanpa mengira bangsa. Lahirkaninsan rang i:rernounr.ai moraltinggi. nilaj 5. Proses.{s:r,:.'.: Dl'il:':::"':'rn:;ialu: pel;ah*inan campur.Hapuskanperasaan saling mencurigaiantaraetnik.

Calon mesd menvatalian kelima-lima idea = 4 markah Jik'a calon metr]'atakan idea tidak lengkap atau tidak mengikut urutan beri markah maksima = 3/15

PER,l TL-fr".1\' YARKA HAAI TATIAT. PE

PERCUBAANSTPM 9OO/2
O 201I HakCipta JpNJ

ILi hat sebelah SULITI\