KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2007

KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2007

KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT

TUJUAN

1.

Pekeliling Perkhidmatan ini bertujuan memaklumkan kaedah penetapan

gaji permulaan kenaikan pangkat dan pelarasan gaji kenaikan pangkat pegawai dalam perkhidmatan awam.

LATAR BELAKANG

2.

Peraturan semasa mengenai kaedah menetapkan gaji permulaan

kenaikan pangkat dan pelarasan gaji kenaikan pangkat dinyatakan dalam Peraturan 42, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 [P.U.(A) 176/2005], perenggan 71, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 1991 dan surat Jabatan Perkhidmatan Awam bil. JPA(S)81/16/3-1/Klt.2/(17) bertarikh 7 Januari 1994. Prinsip yang digunakan dalam menetapkan gaji permulaan kenaikan pangkat pula adalah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan 42(1) [P.U.(A) 176/2005], iaitu “gaji yang diterima oleh seseorang pegawai awam yang dinaikkan pangkat hendaklah lebih tinggi daripada gaji akhir yang diterima dalam gred terdahulu”. 1

3.

Di samping itu, peraturan semasa berikut juga dirujuk untuk menetapkan

gaji permulaan kenaikan pangkat dan pelarasan gaji kenaikan pangkat apabila tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat dikebelakangkan, iaitu:

3.1 3.2

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1996; dan Surat Jabatan Perkhidmatan Awam bil. JPA SULIT/NP.134/ KLT.9/(16) bertarikh 29 Oktober 2004.

4.

Walau bagaimanapun berikutan pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia yang

berkuat kuasa mulai 1 November 2002, panduan mengenai kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat dan pelarasan gaji kenaikan pangkat sedia ada perlu diubahsuai. Pekeliling Perkhidmatan ini akan merangkumi semua isu yang berkaitan dengan kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat dan

pelarasan gaji kenaikan pangkat yang disesuaikan dengan syarat dalam Sistem Saraan Malaysia.

KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN DAN PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat

5.

Penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat sebagaimana dinyatakan

dalam peraturan 42(2) dan 42(3) P.U. (A) 176/2005, ialah pada tarikh kenaikan pangkat dan berdasarkan gaji akhir yang diterima di gred terdahulu, seperti kaedah berikut:

5.1

jika gaji akhir di gred terdahulu adalah kurang daripada gaji minimum di gred kenaikan pangkat dan perbezaan itu adalah sama dengan atau lebih daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu, gaji permulaan hendaklah ditetapkan pada gaji minimum di gred kenaikan pangkat itu. Contoh kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat menurut kaedah ini adalah seperti di Lampiran A1;

2

permohonan hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Gaji dan Elaun. Contoh kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat menurut kaedah ini adalah seperti di Lampiran A4. Jika gaji maksimum di P2 masih rendah daripada gaji permulaan gred kenaikan pangkat yang sepatutnya. Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diwujudkan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP). dan 5. 6. gaji permulaan hendaklah ditetapkan pada matagaji di gred kenaikan pangkat selepas gaji minimum. supaya perbezaan antara gaji akhir di gred terdahulu dan gaji barunya di gred kenaikan pangkat adalah sama atau tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulunya. Sekiranya selepas gaji permulaan kenaikan pangkat ditetapkan mengikut kaedah di perenggan 5 di atas dan gaji akhir di gred terdahulu pegawai lebih tinggi daripada gaji maksimum di Peringkat 1 (P1) gred kenaikan pangkat. Contoh kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat menurut kaedah ini adalah seperti di Lampiran A3.3 jika gaji akhir di gred terdahulu sama atau lebih tinggi daripada gaji minimum gred kenaikan pangkat. maka gaji permulaan kenaikan pangkat hendaklah ditetapkan di Peringkat 2 (P2) berdasarkan prinsip kepada matagaji tertinggi berhampiran tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu. 3 . Contoh kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat menurut kaedah ini adalah seperti di Lampiran A2. gaji permulaan hendaklah ditetapkan pada satu matagaji lebih tinggi berhampiran dengan gaji akhir di gred terdahulu dan perbezaan antara gaji kenaikan pangkat dan gaji akhir di gred terdahulu hendaklah sama atau tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu itu.5.2 jika gaji akhir di gred terdahulu adalah kurang daripada gaji minimum di gred kenaikan pangkat tetapi perbezaan itu adalah kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu.

1(a) tidak terpakai kepada pegawai yang telah berada di matagaji maksimum di P1 atau P2 gred lantikan atau di P1 gred kenaikan pangkat yang diluluskan Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulunya. (b) Prinsip di perenggan 7. gaji pegawai hendaklah diselaraskan dengan diberi dahulu pergerakan gaji di gred terdahulu pada tarikh kenaikan pangkat. Seterusnya gaji permulaan kenaikan pangkat hendaklah ditetapkan mengikut prinsip di perenggan 5 di atas. Kaedah pelarasan gaji kenaikan pangkat hendaklah dilaksanakan seperti kaedah berikut: 7. Contoh kaedah pelarasan adalah seperti di Lampiran B1 dan B2.Kaedah Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat 7. Contoh kaedah pelarasan adalah seperti di Lampiran B3 dan B4. pergerakan gaji di gred terdahulu hendaklah diberi dahulu sebelum gaji permulaan di gred kenaikan pangkatnya ditetapkan tertakluk masih 4 .1 Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji di Gred Terdahulu (a) Jika tarikh kenaikan pangkat seseorang pegawai lebih awal daripada Tarikh Pergerakan Gaji di gred terdahulu dalam satu tahun kalendar.2 Tarikh Kenaikan Pangkat Sama Dengan Tarikh Pergerakan Gaji di Gred Terdahulu Jika seseorang pegawai dinaikkan pangkat pada tarikh yang sama dengan Tarikh Pergerakan Gaji di gred terdahulu. 7. Begitu juga bagi pegawai yang telah berada di matagaji maksimum di P3 gred lantikan dan di P2 gred kenaikan pangkat.

Contoh kaedah pelarasan gaji tersebut adalah seperti di 5 . Selepas penetapan gaji permulaan dan pelarasan gaji kenaikan pangkat dilaksana mengikut perenggan 5 hingga 9 di atas. supaya gaji di gred kenaikan pangkat itu sama atau di mata tertinggi berhampiran dengan gaji di gred terdahulu. 6 dan 7 di atas. 9. Amaun yang boleh diambil kira untuk tujuan pelarasan ialah sehingga 31 Disember tahun berikutnya selepas tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat. adalah sama sebagaimana dijelaskan di perenggan 5. jika gaji di gred kenaikan pangkat lebih rendah daripada gaji di gred terdahulu. gaji pegawai hendaklah diselaraskan kepada matagaji P1 di gred kenaikan pangkat. Kaedah Penetapan Gaji Permulaan Kenaikan Pangkat dan Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat Secara Dikebelakangkan 8.ada ruang pergerakan gaji. Contoh kaedah pelarasan adalah seperti di Lampiran B5. Contoh kaedah pelarasan sebagaimana dijelaskan adalah seperti di Lampiran C. KAEDAH MENGATASI KEKURANGAN GAJI BERIKUTAN TARIKH KENAIKAN PANGKAT YANG DIKEBELAKANGKAN 10. Pelarasan gaji di gred kenaikan pangkat hendaklah mengambil kira pergerakan gaji yang diluluskan di gred terdahulunya termasuk amaun gaji yang diterima berikutan Anjakan Gaji. Contoh kaedah pelarasan gaji adalah seperti di Lampiran B6.3 Tarikh Kenaikan Pangkat Selepas Tarikh Pergerakan Gaji di Gred Terdahulu Jika tarikh kenaikan pangkat berkuat kuasa selepas tarikh pergerakan gaji di gred terdahulunya. 7. tiada pergerakan gaji di gred terdahulu diberi pada tarikh kenaikan pangkatnya. Kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat dan pelarasan gaji kenaikan pangkat apabila tarikh kenaikan pangkat dikebelakangkan.

11. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 1996 dan surat Jabatan Perkhidmatan Awam bil. 2/(17) bertarikh 7 Januari 1994. Kaedah pelarasan hendaklah dilaksanakan sebagaimana contoh di Lampiran E. 6 dan 7. Dengan berkuatkuasanya Pekeliling Perkhidmatan ini. PEMBATALAN 13. maka surat Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bil. Oleh yang demikian. Jika gaji maksimum di P2 masih rendah dari gaji permulaan kenaikan pangkat. Tarikh kuat kuasa Pekeliling Perkhidmatan ini adalah mulai 1 November 2002. JPA(S)81/16/3-1/Klt. 6 . Bagi kes-kes surat penyiaran kenaikan pangkat dikeluarkan semasa Sistem Saraan Malaysia tetapi tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat dikebelakangkan semasa Sistem Saraan Baru penetapan gaji permulaan hendaklah seperti di perenggan 5. pelarasan gaji pegawai boleh dibuat di P2 seperti contoh di Lampiran D2. TARIKH KUAT KUASA 12. Tempoh kekurangan gaji yang dialami oleh pegawai yang diambil kira untuk tujuan pelarasan ialah sehingga 31 Disember tahun berikutnya selepas tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat. permohonan mewujudkan gaji KUP boleh dibuat sebagaimana kaedah di perenggan 6 di atas. gaji atas gred terdahulu masih lebih tinggi daripada gaji di gred kenaikan pangkatnya. 9/(16) bertarikh 29 Oktober 2004 adalah dibatalkan.Lampiran D1. iaitu tarikh kuat kuasa pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia . JPA SULIT/NP.134/KLT. sekiranya setelah dibuat pelarasan gaji dan didapati gaji baru di gred kenaikan pangkat lebih rendah berbanding gaji di gred terdahulu. Jika selepas pelarasan di P1. kekurangan gaji tersebut hendaklah diatasi dengan kaedah seperti di perenggan 10.

PEMAKAIAN 14. Setiausaha Kerajaan Negeri Semua Pihak Berkuasa Berkanun Semua Pihak Berkuasa Tempatan 7 . “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” (TAN SRI ISMAIL ADAM) Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA. ketua jabatan hendaklah merujuk Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diputuskan. Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing. Apa-apa kemusykilan yang tidak termaktub di dalam pekeliling ini berhubung penetapan dan pelarasan gaji kenaikan pangkat. Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.B. PENUTUP 15. peruntukan Pekeliling Perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan Negeri. PUTRAJAYA 20 Ogos 2007 Semua Ketua Setiausaha Kementerian Semua Ketua Jabatan Persekutuan Semua Y.

CONTOH KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT LAMPIRAN A .

Bil. Kandungan Muka Surat 1/4 A1 Jika gaji akhir di gred terdahulu adalah kurang daripada gaji minimum di gred kenaikan pangkat dan perbezaan itu adalah sama dengan atau lebih daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu Jika gaji akhir di gred terdahulu adalah kurang daripada gaji minimum di gred kenaikan pangkat tetapi perbezaan itu adalah kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu Jika gaji akhir di gred terdahulu sama atau lebih tinggi daripada gaji minimum gred kenaikan pangkat Jika gaji akhir di gred terdahulu lebih tinggi daripada gaji maksimum P1 di gred kenaikan pangkat A2 2/4 A3 3/4 A4 4/4 .

67 (lebih daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred J41) 3026.29 2760.12 (P1T1) di Gred J44 (Penetapan gaji permulaan pada gaji minimum di gred kenaikan pangkat kerana jumlah perbezaan gaji lebih daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred J41) (c) (d) Gaji minimum Gred J44 Perbezaan (c) – (a) = = (e) Penetapan gaji permulaan pegawai = 1/4 .83 T4 2363.45) = 91.12 (P1T1) [P1T1(J44)] – [P1T6 (J41)] (3026.93 2376.29 2585.54 4366.19 3524.77 2472.88 5306.45 T2 2180.12) – (2547.30 2685.33 3861.27 T3 3332.75 T7 3944.38 T6 3791.32 2885.27 2384.45 (P1T6) (P1T7) – (P1T6) (2639.59 … … … … T23 4721. gaji permulaan hendaklah ditetapkan pada gaji minimum di gred kenaikan pangkat itu.40 T7 2639.02 T5 2455.31 2785.26 3692.09 2280.12 … … … T14 5016.64 T4 3485.29) – (2547.79 Jadual Gaji Matriks Gred J44 (RM) T1 P1 P2 3026.03 5015. Jawatan: Jurutera Gred J41 Naik Pangkat Ke Gred J44 Jadual Gaji Matriks Gred J41 (RM) T1 P1 P2 P3 2088.71 (a) (b) Gaji gred terdahulu J41 Satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred J41 = = 2547.25 2184.03 5544.28 2484.40 4029.90 T2 3179.45) = 478.12 3355.01 T5 3638.64 T3 2271.45 2664.61 2568.21 T6 2547.84 3026.26 2284.Lampiran A1 CONTOH KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Jika gaji akhir di gred terdahulu adalah kurang daripada gaji minimum di gred kenaikan pangkat dan perbezaan itu adalah sama dengan atau lebih daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu.47 4197.

27)] (c) (d) Gaji minimum Gred U48 Perbezaan (c) – (a) = = (e) Penetapan gaji permulaan pegawai di Gred U48 = 2/4 .64 (kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred U44) 4638.49 P1 P2 3028.90) = 168.87 5095.25 Gaji gred terdahulu U44 Satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred U44 = = 4368.54) – (4368.34 T5 5260.90 + RM168.90 (P2T7) (P2T8) – (P2T7) (4537.20 5319.79 T5 3641.40 T7 5675.05 T3 3335.42 T4 3488.37 4431. gaji permulaan hendaklah ditetapkan pada matagaji di gred kenaikan pangkat selepas gaji minimum.97 3527.28 T3 4846.32 4368.46 P1 P2 (a) (b) 4431. matagaji tertinggi berhampiran yang mana perbezaan gaji adalah sama atau tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu (RM4368.54 (P1T1) [P1T1(U48)] – [P2T7 (U44)] (4431.52 6215.11 3863.19 5991.90 T8 … T14 5018.54 4871.85 6439.53 5543.16 T6 3794.90) = 62.25 4200.81 5547.37 T6 5468.27) – (4368.39 … 4537.27 … Jadual Gaji Matriks Gred U48 (RM) T1 T2 4638.37 = RM4537.Lampiran A2 CONTOH KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Jika gaji akhir di gred terdahulu adalah kurang daripada gaji minimum di gred kenaikan pangkat tetapi perbezaan itu adalah kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu. supaya perbezaan antara gaji akhir di gred terdahulu dan gaji barunya di gred kenaikan pangkat adalah sama atau tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulunya.68 4100.53 T7 3947.43 T8 5882.31 T4 5053. Jawatan : Pegawai Perubatan Gred U44 Naik Pangkat Ke Gred U48 Jadual Gaji Matriks Gred U44 (RM) T1 T2 3181.04 3695.86 5767.87 (P1T2) [Penetapan gaji permulaan pada matagaji selepas gaji minumum di P1T1 iaitu.90 3358.18 4032.

67 1030.53 … … = = (a) (b) Gaji gred terdahulu N17 Satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred N17 1951.43 2057.70) = 66.55 = 2018.25) – (1951.75 T23 2084.61 T2 1981.70 2063.43 (P1T1) (Gaji akhir di gred terdahulu lebih tinggi daripada gaji minumum gred kenaikan pangkat) (P1T21) + 66.21 T3 2048. Matagaji lebih tinggi berhampiran dengan 2018.34 2252.55 (1951.08 2275.63 T4 970.50 2397.10 1083.29 923.80 2202.92 2325. Jawatan: Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 Naik Pangkat Ke Gred N22 Jadual Gaji Matriks Gred N17 (RM) T1 P1 P2 P3 820.20 974.75 T11 2739.14 T12 2838.24 977.53 (P1T3) [Penetapan gaji permulaan pada matagaji tertinggi berhampiran dengan gaji akhir di gred terdahulu yang mana perbezaan gaji adalah sama atau tidak kurang satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu.73 3027.55 1915.69 T3 920.25 2048.76 2180.95 … … … Jadual Gaji Matriks Gred N22 (RM) T1 P1 P2 1915.15 T22 2018.75 T2 870.04 3134. gaji permulaan hendaklah ditetapkan pada satu matagaji lebih tinggi berhampiran dengan gaji akhir di gred terdahulu dan perbezaan antara gaji kenaikan pangkat dan gaji akhir di gred terdahulu hendaklah sama atau tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu itu.35 2272.70) + 66.81 T4 2115.57 … T21 1951.Lampiran A3 CONTOH KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Jika gaji akhir di gred terdahulu sama atau lebih tinggi daripada gaji minimum gred kenaikan pangkat.98 2130.42 2919.35 T24 2151.11 1026.41 … T10 2641.81 924.70 (P1T21) (P1T22) – (P1T21) (2018.53 2202.25 2133.38 871.25 ialah 2048.53 (P1T3)] (c) Gaji minimum di Gred N22 = (d) Jumlah gaji tidak kurang satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu Gaji permulaan pegawai di Gred N22 = (e) = 3/4 .

14) = 107.43 2057.14) + 107. Jadual Gaji Matriks Gred N22 (RM) T1 P1 P2 1915.14 T12 2838.68 2729.39 2983. Jawatan: Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N22 Naik Pangkat ke Gred N26.53) – (3027.99 T2 2295.53 Jadual Gaji Matriks Gred N26 (RM) T1 P1 P2 (a) (b) 2196.41 … … … T10 2641.37 2631.73 3027.39 = 3134.53 ialah 3158.06 2514.75 2406.42 2919.61 T2 1981.08 2275.61 3051.23 (P1T9) (Gaji akhir di gred terdahulu lebih tinggi daripada gaji maksimum P1 di gred naik pangkat) (P2T11) + 107.77 T4 2491.38 T3 2393.16 = = = = … … … T7 2786.39 (3027. Gaji ditetapkan pada P2 kerana gaji tertinggi berhampiran dengan 3134.04 3134.72 T9 2983.21 T3 2048.72 (P2T8)] (c) Gaji maksimum P1 di Gred N26 (d) Jumlah gaji tidak kurang satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu Penetapan gaji pemulaan pegawai di Gred N26 = (e) = 4/4 .23 3266.53 3158.81 T4 2115.11 Gaji gred terdahulu N22 Satu Pergerakan Gaji Biasa di Gred N22 3027.92 3158. gaji permulaan hendaklah ditetapkan pada P2 tertinggi berhampiran dan perbezaan gaji di antara gaji kenaikan pangkat dan gaji di gred terdahulu hendaklah tidak kurang daripada Satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu itu.Lampiran A4 CONTOH KAEDAH PENETAPAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Jika gaji akhir di gred terdahulu lebih tinggi daripada gaji maksimum P1 di gred kenaikan pangkat.14 ( P2T11 ) (P2T12) – (P2T11) (3134.75 T11 2739.53 2202.98 2130.33 T8 2884.72 ( P2T8 ) [Penetapan gaji permulaan pada matagaji tertinggi berhampiran dengan gred terdahulu yang mana perbezaan gaji adalah sama atau tidak kurang daripada satu Pergerakan Gaji Biasa di gred terdahulu.

CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI UNTUK MENETAPKAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT LAMPIRAN B .

Kandungan Muka Surat 1/6 B1 Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu .Kes Pegawai Diluluskan Anjakan Gaji Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu Dan Gaji Akhir Di Gred Terdahulu Berada Di Matagaji Maksimum (P1) Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu Dan Gaji Akhir Di Gred Terdahulu Berada Di Matagaji Maksimum(P2) Tarikh Kenaikan Pangkat Sama Dengan Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu Tarikh Kenaikan Pangkat Selepas Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu B2 2/6 B3 3/6 B4 4/6 B5 5/6 B6 6/6 .Kes Pegawai Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu .Bil.

09 (P1T12) M48 (RM) Catatan : : : 1 Julai 1 April 2006 15 November 2006 Gaji akhir di Gred M44 1.2006 4226.19 (P1T13) 4390.2006) Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred M48.7.2006 4226. (Tiada pergerakan gaji kerana telah diberi dahulu pada tarikh kenaikan pangkat ke Gred M48 pada 1. (Pergerakan gaji di Gred M44 diberi dahulu kerana tarikh kenaikan pangkat ke Gred M48 sebelum TPG Gred M44.Lampiran B1 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI UNTUK MENETAPKAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu . Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.19 (P1T13) - 4390.75 (P1T4) 1.2006 4226.4.4.75 (P1T4) 4571. Penetapan gaji permulaan di Gred M48.11. TPG di Gred M44.Kes Pegawai Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Selepas TPG Di Gred Terdahulu Jawatan : Pegawai Tadbir Dan Diplomatik Gred M44 dinaikkan pangkat ke Gred M48 Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred M44 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred M48 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Ke Gred M48 Gred / Gaji Tarikh 31.2007 1.19 (P1T13) - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred M48.2007 - 1/6 . Tarikh kenaikan pangkat ke Gred M48.04 (P1T5) 5256.7.2006 M44 (RM) 4093.68 (P1T5) 1. Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 1. TPG di Gred M48.2006 4226.19 (P1T13) 4390.4. TPG di Gred M48 ialah pada 1 April. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa).75 (P1T4) 15.3.4.

Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007.1. (Tiada pergerakan gaji kerana telah diberi dahulu pada tarikh kenaikan pangkat ke Gred S44 pada 1.1.1.10.Lampiran B2 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI UNTUK MENETAPKAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu .65 (P1T11) 4478. (Pergerakan gaji di Gred S41 diberi dahulu kerana tarikh kenaikan pangkat ke Gred S44 sebelum TPG Gred S41.2006 3598.7. TPG di Gred S44 ialah pada 1 Januari.97 (P1T10) 3894.2006) TPG baru di Gred S44.12.72 (P1T21) S44 (RM) Gaji akhir di Gred S41 Catatan 31.97 (P1T10) 3763.2006 TPG di Gred S41. Diluluskan Anjakan Gaji di Gred S41 selepas lulus PTK 2005).9.2007 - 1.Kes Pegawai Diluluskan Anjakan Gaji Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Dikeluarkan Sebelum TPG Di Gred Terdahulu Jawatan: Pegawai Penerangan Gred S41 dinaikkan pangkat ke Gred S44 : : : : 1 Oktober 1 Januari 2006 15 September 2006 Tahun 2005 (diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2006) Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred S41 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred S44 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Ke Gred S44 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh S41 (RM) 3249. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.97 (P1T10) 3763. 1.1.83 (P1T11) 15.20 (P2T22) 3598. Tarikh kenaikan pangkat ke Gred S44.20 (P2T22) 3598. Penetapan gaji permulaan di Gred S44.2006 3598.2007 - 2/6 . 1.20 (P2T22) - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred S44.2005 1.20 (P2T22) 3763. Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred S44.2006 1.

17 (P1T8) 6443.2006 Gaji akhir di Gred U48. 5115.10.62 (P1T8) Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred U52. 5422. Penetapan gaji permulaan di Gred U52.6. Pegawai diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.4.88 (P1T7) 5603.54 (P1T8) Maks.2007 - 3/6 . TPG di Gred U48. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.7.2006 (Tiada pergerakan gaji diberi dahulu di Gred U48 kerana pegawai berada di matagaji maksimum. 1.2006 1. Tarikh kenaikan pangkat ke Gred U52.54 (P1T8) Maks.54 (P1T8) Maks.6. U52 (RM) - Catatan 31.54 (P1T8) Maks.5. 1. 5115.7. - 5422.2007 1. TPG di Gred U52 ialah pada 1 April. Pegawai diluluskan Pergerakan Gaji Biasa).Lampiran B3 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI UNTUK MENETAPKAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu Dan Gaji Akhir Di Gred Terdahulu Berada Di Matagaji Maksimum (P1) Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Dikeluarkan Sebelum TPG Di Gred Terdahulu Jawatan: Pegawai Perubatan Gred U48 dinaikkan pangkat ke Gred U52 : : : 1 Oktober 1 Jun 2006 15 Julai 2006 Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred U48 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred U52 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Ke Gred U52 Gred / Gaji Tarikh U48 (RM) 5115.2006 1.88 (P1T7) 15. Tarikh kenaikan pangkat ke Gred U52. TPG di Gred U52. Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007. Tiada pergerakan gaji diberi kerana pegawai berada di matagaji maksimum.2006 5115. 5115.54 (P1T8) Maks.88 (P1T7) 5422.

TPG di Gred W32.2006 Gaji akhir Di Gred W32.4. 3131.2007 - 4280. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di matagaji maksimum.10 (P1T9) 1. W36 (RM) Catatan 31. 1.96 (P2T13) Maks. Tarikh kenaikan pangkat ke Gred W36.2006 - 1.10 (P1T9) 3424.2006 1.96 (P2T13) Maks.2007 1. 3131. TPG di Gred W36.7. Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007.96 (P2T13) Maks. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.97 (P1T10) 4/6 .8.96 (P2T13) Maks.3.2006 3294.78 (P1T10) 15. Penetapan gaji permulaan di Gred W36. 3131.Lampiran B4 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI UNTUK MENETAPKAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Tarikh Kenaikan Pangkat Lebih Awal Daripada Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu Dan Gaji Akhir Di Gred Terdahulu Berada Di Matagaji Maksimum(P2) Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Dikeluarkan Selepas TPG Di Gred Terdahulu Jawatan : Penolong Akauntan Gred W32 di naikkan pangkat ke Gred W36 Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred W32 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred W36 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Ke Gred W36 : : : 1 Julai 1 April 2006 15 Ogos 2006 Gred / Gaji Tarikh W32 (RM) 3131.4.96 (P2T13) Maks. Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred W36.2006 3294.7. (Tiada pergerakan gaji di Gred W32 diberi dahulu kerana pegawai berada di matagaji maksimum) Tarikh kenaikan pangkat ke Gred W36.10 (P1T9) 3294.4. TPG di Gred W36 ialah pada 1 April. 3131.

34 (P1T9) 3639.2006 1.2006 3639.7.73 (P2T21) 3468.2007 - 1.02 (P1T10) 1.34 (P1T9) 3770.1. TPG di Gred DG44. Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DG44. 1.2005 DG41 (RM) 3125. Penetapan gaji permulaan Gred DG44. TPG di Gred DG44 ialah pada 1 Januari. Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred DG44.1.12.Lampiran B5 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI UNTUK MENETAPKAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Tarikh Kenaikan Pangkat Sama Dengan Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Selepas TPG Di Gred Terdahulu Jawatan: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dinaikkan pangkat ke Gred DG44 : : : : 1 Januari 1 Januari 2006 20 Oktober 2006 Tahun 2005 (diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2006).51 (P1T10) Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 5/6 . Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred DG41 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred DG44 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Ke Gred DG44 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh 31.2007 - 4335.10.1.73 (P2T21) DG44 (RM) Catatan Gaji akhir di Gred DG41.2006 20. Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DG44 danTPG di Gred DG41.09 (P1T20) 3468. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.73 (P2T21) 3468. Diluluskan Anjakan Gaji selepas lulus PTK tahun 2005.

2006 3197.95 (P1T8) Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007.2006 3197.2006 3197.69 (P2T19) - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DG44 dan TPG di Gred DG41.3.Lampiran B6 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI UNTUK MENETAPKAN GAJI PERMULAAN KENAIKAN PANGKAT Tarikh Kenaikan Pangkat Selepas Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Di Gred Terdahulu Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Dikeluarkan Selepas TPG Di Gred Terdahulu Jawatan : Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dinaikkan pangkat ke Gred DG44 : : : : 1 Januari 1 Mac 2006 1 Julai 2006 Tahun 2005 (diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2006).2007 - 4034. 1. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.69 (P2T19) 3377.2007 - 3508. 1. 6/6 . 1.66 (P1T8) TPG di Gred DG44.7. Diluluskan Anjakan Gaji selepas lulus PTK tahun 2005. 1. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred DG41 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred DG44 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat ke Gred DG44 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh DG41 (RM) 2863.73 (P1T18) DG44 (RM) Catatan 31. TPG di Gred DG44 ialah pada 1 Januari.7. Penetapan gaji permulaan Gred DG44.1.98 (P1T7) Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DG44.1.2005 Gaji akhir di Gred DG41.69 (P2T19) 3377.12.98 (P1T7) Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred DG44. 1.

CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI BERIKUTAN TARIKH KUAT KUASA KENAIKAN PANGKAT DIKEBELAKANGKAN LAMPIRAN C .

1.1. (Pergerakan gaji di Gred DGA32 diberi dahulu kerana tarikh kenaikan pangkat ke Gred DGA34 sebelum TPG di Gred DGA32. 1.40 (P2T7) Maks. 1.2005 2874. Penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat di Gred DGA34. 1.2005 2874.Lampiran C CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT DIKEBELAKANGKAN Contoh 1: Tarikh kenaikan pangkat sebelum tarikh pergerakan gaji di gred terdahulu.49 (P2T6) TPG di Gred DGA32 tetapi tiada pergerakan gaji kerana pergerakan gaji telah diberi pada tarikh kenaikan pangkat ke Gred DGA34.23 (P2T10) 3002.49 (P2T6) Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DGA34.12.23 (P2T10) - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DGA34.14 (P2T11) 3002.05 (P1T9) DGA34 (RM) - Catatan 31.2006 2960. Diluluskan Anjakan Gaji setelah lulus PTK pada tahun 2004).10.2005 2960. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred DGA32 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred DGA34 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat ke Gred DGA34 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh DGA32 (RM) 2562. TPG di Gred DGA34. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.2004 Gaji akhir di Gred DGA32. 1/3 .1. (Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma Gred DGA32 dinaikkan pangkat ke Gred DGA34) : : : : 1 Oktober 1 Januari 2005 1 Disember 2006 Tahun 2004 ( diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2005). TPG di gred DGA34 ialah pada 1 Januari.1.14 (P2T11) 3088.

7.2007 - 3860.52 (P2T7) Maks. 1.40 (P2T7) Maks.40 (P2T7) Maks.2006 TPG di Gred DGA32. 3088.12. 2/3 .40 (P2T7) Maks. Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007.23 (P2T10) Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred DGA34. TPG di Gred DGA34.1.Gred / Gaji Tarikh DGA32 (RM) 2874. Catatan 1.2006 2874. 1.23 (P2T10) DGA34 (RM) 3088.2007 - 1.10. Tiada pergerakan gaji kerana telah berada di matagaji maksimum. 3088. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.

2005 TPG Gred U48. TPG di Gred U48 dan di Gred U52. Penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat di Gred U52.73 (P2T7) U52 (RM) Catatan 1. 20.17 (P1T8) Maks Tarikh kenaikan pangkat ke Gred U52. (Pegawai Perubatan Gred U48 ke Gred U52) : : : : 1 Januari 3 Mac 2005 20 Disember 2006 Tahun 2004 ( diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2005). 2.2007 - 6443. 3. Diluluskan Anjakan Gaji setelah lulus PTK pada tahun 2004.1.2005 5404. Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007.1.3. 5603.73 (P2T7) - Gaji akhir di Gred U48. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred U48 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred U52 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat ke Gred U52 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh U48 (RM) 5404.1.2007 - TPG Gred U52. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa. 5603.62 (P1T8) Maks.3. 1.12.17 (P1T8) Maks. TPG di Gred U52 ialah pada 1 Januari.2005 5404. 3/3 .54 (P2T8) Maks.Contoh 2: Tarikh kenaikan pangkat selepas tarikh pergerakan gaji di gred terdahulu. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa 1.17 (P1T8) Maks. 5603.73 (P2T7) 5603.2006 - Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred U52. 1.2006 5599.7.17 (P1T8) Maks.

CONTOH KAEDAH MENGATASI KEKURANGAN GAJI BERIKUTAN TARIKH KUAT KUASA KENAIKAN PANGKAT DIKEBELAKANGKAN LAMPIRAN D .

Bil. Kandungan Muka Surat 1/7 4/7 D1 D2 Kaedah Mengatasi Kekurangan Gaji Di Gred Kenaikan Pangkat Kaedah Mengatasi Kekuangan Gaji Di Gred Kenaikan Pangkat Dan Gaji Di P1 Tidak Dapat Menampung Kekurangan Gaji .

(Pelarasan gaji di matagaji Gred YY22 berasaskan prinsip sama atau tertinggi berhampiran dengan amaun gaji di Gred YY20 supaya gaji di Gred YY22 sama atau lebih tinggi daripada gaji di Gred YY20). Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.45 (P1T6) Maks.10. 5165.Lampiran D1 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT DIKEBELAKANGKAN (Kaedah Mengatasi Kekurangan Gaji Di Gred Kenaikan Pangkat) Contoh 1: Jawatan: Penguasa Polis Gred YY20 dinaikkan pangkat ke Penolong Pesuruhjaya Polis Gred YY22 : : : : 1 Januari 1 Disember 2005 13 September 2006 Tahun 2005 (diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2006) Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred YY20 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred YY22 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Ke Gred YY22 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh YY20 (RM) 4347.1.58 (P1T3) - 1.2005. Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred YY22 pada 1. TPG Gred YY22 ialah pada 1 Oktober.11.22 (P1T6) Maks.2005 4624.58 (P1T3) 4985. Tarikh kenaikan pangkat ke Gred YY22. 1/7 1. 1.50 (P1T6) YY22 (RM) - Penyelesaian YY22 (RM) - Catatan 30.7. TPG di Gred YY20.87 (P2T7) 4624.2007 - - 1.16 (P1T5) 13.45 (P1T6) Maks.58 (P1T3) 4985.2006 4827. 1.50 (P1T6) 4347. Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2007.9. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.16 (P1T5) 5165. Diluluskan Anjakan Gaji.2006 4827.2006 - - TPG di Gred YY22. TPG di Gred YY20.87 (P2T7) 4624.12.1.2005 Gaji akhir di Gred YY20. Penetapan gaji permulaan di Gred YY22. 6095.12.2007 - - .

88 (P1T5) - TPG Gred J48.2005 4752.1. 2/7 .2005 4752.17 (P1T6) - TPG di Gred J52. Tiada pergerakan gaji kerana telah diberi dahulu pada tarikh kenaikan pangkat. 1.752.25 (P1T5) - - Gaji akhir di Gred J48.54 (P1T6) - - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred J52.2.2006 4752. 1. Penetapan gaji permulaan di Gred J52.1. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa).2005 4752. TPG di Gred J52 ialah pada 1 Januari. (Pergerakan gaji di Gred J48 diberi dahulu kerana tarikh kenaikan pangkat ke Gred J52 sebelum TPG J48.54 (P1T6) 5059. 1.2006 4. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred J48 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred J52 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat ke Gred J52 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh J48 (RM) J52 (RM) Penyelesaian J52 (RM) Catatan 31.2.6.17 (P1T6) - Tarikh surat penyiaran kenaikan Pangkat ke Gred J52 (dikebelakangkan mulai 1 Februari 2005).10.54 (P1T6) 5240. 1.Contoh 2: Jawatan: Jurutera Gred J48 dinaikkan pangkat ke Gred J52 : : : : 1 Oktober 1 Februari 2005 1 Jun 2006 Tahun 2005 (diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2006).88 (P1T5) - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred J52.54 (P1T6) 5240.54 (P1T6) 5059. 1.2005 4572.

3/7 . Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa. Diluluskan Anjakan Gaji. 1.10.84 (P1T8) Maks.64 (P2T7) - 6440.75 (P1T8) Maks.2007 6212. TPG di Gred J52.17 (P1T6) 5420.46 (P1T7) TPG Gred J48.31 (P2T7) 5240.2007 5402. Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007. 1.1. (Pelarasan gaji di matagaji Gred J52 berasaskan prinsip sama atau tertinggi berhampiran dengan amaun gaji di Gred J48 supaya gaji di Gred J52 sama atau lebih tinggi daripada gaji di Gred J48).31 (P2T7) - 5600.7.2006 5402.Gred / Gaji Tarikh J48 (RM) J52 (RM) Penyelesaian J52 (RM) Catatan 1.

TPG Gred DG44 ialah pada 1 Januari. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.06 (P1T13) - TPG di Gred DG41.81 (P2T25) 4162. 4/7 .2004 4010. Pergerakan gaji di Gred DG41 diberi dahulu kerana tarikh kenaikan pangkat ke Gred DG44 sebelum TPG di Gred DG41.1.1.12.Lampiran D2 CONTOH KAEDAH PELARASAN GAJI KENAIKAN PANGKAT DIKEBELAKANGKAN (Kaedah Mengatasi Kekurangan Gaji Di Gred Kenaikan Pangkat Dan Gaji Di P1 Tidak Dapat Menampung Kekurangan Gaji) Contoh 1: Jawatan: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG41 dinaikkan pangkat ke Gred DG44 1 Julai 1 Januari 2004 30 Ogos 2005 Tahun 2004 (diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2005) Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred DG41 : Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred DG44 : Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat : ke Gred DG44 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK): Gred / Gaji Tarikh DG41 (RM) DG44 (RM) Penyelesaian DG44 (RM) Catatan 31.81 (P2T25) - - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DG44. - TPG di Gred DG44. Tiada pergerakan gaji kerana telah diberi dahulu pada tarikh kenaikan pangkat. 1.2005 4010.1.2004 4010.81 (P2T25) 4162. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.2004 4010.7. 1.2003 3875.06 (P1T13) - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred DG44.29 (P2T24) - - Gaji akhir di Gred DG41 1.81 (P2T25) 4292. 1.74 (P1T14) Maks. Penetapan gaji permulaan Gred DG44.

Di luluskan Pergerakan Gaji Biasa. 30. 4428. 5/7 .2005 4402. (Pelarasan gaji di matagaji Gred DG44 berasaskan prinsip sama atau tertinggi berhampiran dengan amaun gaji di Gred DG41 supaya gaji di Gred DG44 sama atau lebih tinggi daripada gaji di Gred DG41).Gred / Gaji Tarikh DG41 (RM) DG44 (RM) Penyelesaian DG44 (RM) Catatan 1. Di luluskan Anjakan Gaji.74 (P1T14) Maks.2004). 4428.1.85 (P3T26) 4292.83 (P2T13) TPG di Gred DG44.26 (P2T12) Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred DG44 (dikebelakangkan mulai 1.85 (P3T26) 4292.2006 4402. 1.1.74 (P1T14) Maks.85 (P3T26) - 4569.26 (P2T12) TPG di Gred DG41.2005 4402.8.7.

4623.2006 4453.10 (P2T25) C44 (RM) Penyelesaian C44 (RM) Catatan Gaji akhir di Gred C41 - 16.29 (P1T14) Maks.67 (P3T26) 4359.29 (P2T12) TPG di Gred C41.10. Diluluskan Anjakan Gaji. (dikebelakangkan mulai 16. TPG Gred C44 ialah pada 1 Oktober 1.2006 4453.19 (P1T13) - Tarikh kenaikan pangkat ke Gred C44.2005).67 (P3T26) 4359. (Pelarasan gaji di matagaji Gred C44 berasaskan prinsip sama atau tertinggi berhampiran dengan amaun gaji di Gred C41 supaya gaji di Gred C44 sama atau lebih tinggi daripada gaji di Gred C41).12.07 (P2T13) TPG di Gred C44.11.2005 4070.1. 1.19 (P1T13) 4480.Contoh 2 : Jawatan: Pegawai Sains Gred C41 dinaikkan pangkat ke Gred C44 : : : : 1 Januari 16 Disember 2005 11 November 2006 Tahun 2004 (diluluskan Anjakan Gaji pada tahun 2005). Pergerakan Gaji Biasa.12.12. Penetapan gaji permulaan Gred C44.67 (P3T26) 4226.07 (P2T13) Tarikh surat penyiaran kenaikan pangkat ke Gred C44. 4623.29 (P1T14) Maks.2006 4453. Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred C41 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred C44 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat ke Gred C44 Tarikh Lulus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Gred / Gaji Tarikh C41 (RM) 15. Diluluskan 16. 6/7 .2005 4070.10 (P2T25) 4226.

Diluiluskan Pergerakan Gaji Biasa.2007 4596.2007 5285. 1.1.57 (P2T13) Pelarasan kepada Matagaji Baru berikutan pemberian Kenaikan Gaji kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007. - 5316. TPG di Gred C44. - 5480.Gred / Gaji Tarikh C41 (RM) C44 (RM) Penyelesaian C44 (RM) Catatan 1. 7/7 .7.98 (P3T27) Maks.45 (P3T27) Maks.10. Diluluskan Pergerakan Gaji Biasa.77 (P2T14) Maks.07 (P2T13) TPG di Gred C41.98 (P3T27) Maks.2007 5285. (Walau bagaimanapun gaji di Gred C41 tidak mengatasi gaji di Gred C44). 1. - 4623.

CONTOH KAEDAH MENGATASI KEKURANGAN GAJI BERIKUTAN KENAIKAN PANGKAT DI BAWAH SISTEM SARAAN BARU DAN SURAT PENYIARAN DIKELUARKAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA LAMPIRAN E .

TPG di Gred DG2.34 (P1T6) Pelaksanaan Sistem Saraan Malaysia.32 (P1T5) 5454.32 (P1T5) - 1. 1. 1/2 .2002 5244. 5193.1.2002 5009.11.40 (P2T7) Maks. 1. 5193. Diluluskan Pergerakan Gaji Secara Mendatar. 5193.11.Lampiran E CONTOH KAEDAH MENGATASI KEKURANGAN GAJI BERIKUTAN KENAIKAN PANGKAT DI BAWAH SISTEM SARAAN BARU DAN SURAT PENYIARAN DIKELUARKAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA Jawatan: Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG2/DG48 Ke Gred DG1/DG54 : : : 1 Julai 16 April 2002 1 Mei 2003 Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) Gred DG2/DG48 Tarikh Kenaikan Pangkat Ke Gred DG1/DG54 Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat Gred / Gaji Tarikh DG2/48 (RM) 5009.40 (P2T7) Maks.40 (P2T7) Maks. (Pelarasan gaji ke matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran di Gred DG54 dengan matagaji di Gred DG48 kerana pegawai mengalami kerugian gaji).2002 16.32 (P1T5) - Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat ke Gred DG1. DG1/54 (RM) Penyelesaian DG1/54 (RM) Catatan Gaji akhir di Gred DG2 - 1.14 (P2T7) 5258.32 (P1T5) - Pengubahsuaian Jadual Gaji Matriks Sistem Saraan Malaysia.2002 5009.2002 5309. Penetapan gaji permulaan di Gred DG1. TPG Gred DG1 ialah pada 1 April.7.4.14 (P3T7) Maks.

38 (P1T8) Maks.2004 5500.32 (P2T8) Maks.Gred / Gaji Tarikh DG2/48 (RM) DG1/54 (RM) Penyelesaian DG1/54 (RM) Catatan 1. 5454.2004 5500.12. 5454. 5650.2004 5500.2003 5500.38 (P1T8) Maks.38 (P1T8) Maks. Tarikh Surat Penyiaran Kenaikan Pangkat ke Gred DG1 (dikebelakangkan mulai 16.2002) 1.4. Tarikh akhir tempoh pelarasan mengambilkira amaun gaji terdahulu sekiranya amaun mengatasi amaun gaji di gred pangkat.36 (P1T7) 5846. Diluluskan 1.4. 5454.38 (P1T8) Maks.32 (P2T8) Maks. TPG di Gred DG54.32 (P2T8) Maks.32 (P2T8) Maks. Tiada pergerakan gaji kerana telah berada di matagaji maksimum P1. TPG di Gred DG54. 5258.38 (P1T8) Maks.34 (P1T6) 5846. 5650.1. 1. 1.36 (P1T7) 5846.32 (P2T8) Maks.2003 5500. Pergerakan Gaji Biasa.32 (P2T8) Maks.1.5.36 (P1T7) Pelarasan gaji ke matagaji yang sama atau tertinggi berhampiran di Gred DG54 dengan matagaji di Gred DG48 kerana pegawai mengalami kerugian gaji. Pergerakan Gaji Tahunan Gred DG48 berubah kepada 1 Januari kerana pegawai telah berada di matagaji maksimum melebihi satu tahun. TPG di Gred DG48.34 (P1T6) 5846. 31. Tiada pergerakan gaji kerana telah berada di matagaji maksimum.4.34 (P1T6) 5846. gaji bagi di gred tersebut kenaikan 2/2 .2003 5500.32 (P1T5) 5650.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful