P. 1
KPF3012 an Pendidikan Di Malaysia

KPF3012 an Pendidikan Di Malaysia

|Views: 8,547|Likes:
Published by Che Din

More info:

Published by: Che Din on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2015

pdf

text

original

Sections

REKA BENTUK KURIKULUM DI MALAYSIA

HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran unit ini, pelajar dapat:
i. Menjelaskan peranan pendidik dalam mengaplikasikan profesion pendidikan.
ii. Menghujahkan konsep kurikulum dan kepentingannya dalam pengajaran dan
pembelajaran.
iii. Mengaplikasikan prinsip reka bentuk kurikulum dalam membuat perancangan dan
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.
iv. Membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mengikut tahap
pendidikan.

PENGENALAN

Bagaimana rupa bangsa dan negara pada masa depan sebenarnya bergantung kepada pendidikan
yang terdapat pada hari ini. Pendidikan yang unggul tidak berlaku dengan sendirinya tetapi
bergantung kepada pengisian dan pelaksanaannya. Pengisian tersebut memerlukan suatu
perancangan yang sistematik agar matlamat pendidikan yang disasarkan itu berjaya dicapai.
Sebagai analogi, kek yang cantik dan sedap bergantung kepada bahan-bahan yang digunakan.
Jika bahan tidak berkualiti, meskipun cantik tetapi rasanya menyebabkan kek tersebut tidak
menjadi pilihan. Begitu juga dengan kaedah membuatnya bermula dengan adunan, pemilihan
acuan dan cara ia dimasak. Bahan dan kaedah akan menyerlahkan hasil yang diinginkan. Dalam
pendidikan bahan merupakan pengisian yang berupa ilmu, kemahiran, nilai dan budaya yang
hendak diwariskan kepada generasi seterusnya. Bahan ini perlu diadun secara menyeluruh,
bersepadu dan seimbang agar hasilnya menjadi harmoni. Bahan dan adunan perlu dirancang
secara sistematik agar tepat dan berkesan (kos dan masa). Demikian juga halnya dengan
kurikulum yang menjadi pengisian terhadap pendidikan. Bagaimana ia direkabentuk pada hari ini
akan menentukan generasi masa depan negara.

ISI KANDUNGAN

Peranan Pendidik Dalam Perkembangan Kurikulum

Malaysia mempunyai kurikulum kebangsaan yang berpusat. Oleh itu, pelaksanaan dan
perkembangannya adalah secara top-down. Kurikulum kebangsaan dibentuk oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Kurikulum kebangsaan yang mula
disarankan sejak Penyata Razak (1956) membolehkan semua murid di semua sekolah di Malaysia

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

98

mempelajari dan mendapat ilmu, kemahiran, nilai dan budaya yang sama sebagai warganegara
Malaysia.

Kurikulum yang telah dibentuk dan didokumentasikan kemudiannya disebarkan ke seluruh sekolah-
sekolah yang ada di Malaysia. Agensi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas
penyebaran ini ialah Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Para pegawai di
peringkat ini akan mempastikan sebarang maklumat berkaitan kurikulum yang dibentuk mesti
sampai dalam keadaan sempurna tanpa sebarang masalah dan keraguan kepada guru-guru di
sekolah-sekolah. Ketirisan maklumat ketika proses penyebaran ini akan menyebabkan gangguan
untuk mencapai matlamat yang disasarkan.

Pada peringkat sekolah, kurikulum yang telah dibentuk akan dilaksanakan. Hal ini bermakna
sekolah merupakan institusi yang berperanan sebagai pelaksana atau agen penyampai kurikulum
kebangsaan. Di sekolah, guru-guru merupakan orang yang bertanggungjawab untuk mempastikan
kurikulum yang telah dibentuk dicerna dan disampaikan mengikut kreativiti dan kesesuaian
persekitaran sekolah dan murid-murid. Guru sebagai pendidik perlu memainkan peranan dalam
perkembangan kurikulum dalam tiga perkara iaitu:
i.

Guru sebagai perancang

ii.

Guru sebagai pelaksana

iii.

Guru sebagai penilai

Rajah 1: Peranan pendidik dalam perkembangan kurikulum

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

99

Pendidik Sebagai Perancang

Kurikulum yang dibentuk oleh Kementerian Pelajaran Malaysia adalah penting sebagai panduan
kepada setiap pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidik perlu melaksanakan
tugas pengajaran berpandukan rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran pula adalah
berpandukan kepada topik atau sub-topik yang disenaraikan dalam rancangan kerja dan silibus
atau maklumat kursus, yang juga merupakan sebahagian daripada kurikulum bagi sesuatu
program pengajian. Proses ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 2.

Rajah 2: Proses Rancangan Pengajaran.

Dalam konteks kurikulum kebangsaan, pembentukan kurikulum adalah dirancang oleh pakar di
Pusat Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia dan rancangan ini didokumenkan
secara bertulis melalui silibus bagi setiap mata pelajaran yang ditawarkan bagi kumpulan pelajar
tertentu iaitu pelajar sekolah rendah atau menengah yang bertujuan untuk mencapai matlamat dan
objektif seperti yang dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Kurikulum kebangsaan didokumenkan dan dikenali mengikut tahap dan jenis pendidikan:
i. Kurikulum Standard Pra Sekolah (KSPS)
ii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang telah bertukar kepada Kurikulum
Standard Sekolah Randah (KSSR)
iii. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).
iv. Kurikulum Pendidikan Khas (KPK)

Rancangan
Pengajaran

Rancangan
Kerja

Silibus

Kurikulum

PROSES
MERANCANG
PENGAJARAN

Rancangan pendidikan
yang mengandungi
himpunan subjek

Rancangan bagi
sesuatu subjek

Maklumat terperinci
silibus bagi tempoh
tahun persekolahan.

Rancangan bagi
satu unit
pelajaran

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

100

Perkembangan Kurikulum

Perkembangan kurikulum melibatkan tiga proses utama iaitu Perancangan, Pelaksanaan dan
Penilaian. Ini dapat dijelaskan seperti dalam Rajah 3 berikut.

Rajah 3: Perkembangan Kurikulum.

Rajah 4: Implimentasi kurikulum

Prinsip & Model Perkembangan Kurikulum

Prinsip & Model Tyler (1949)

Model Tyler atau Model Objektif-Rasional telah diperkenalkan oleh Ralph Tyler dalam tahun 1949
dan dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan dalam bidang perkembangan
kurikulum. Menurut Tyler, apabila mereka bentuk kurikulum, terdapat empat soalan asas yang
perlu dijawab. Empat soalan tersebut yang lebih dikenali sebagai Tyler‟s Rationale tersebut adalah:

1. What educational purposes should the school seek to attain?
2. What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes?
3. How can these educational experiences be effectively organized?
4. How can we determine whether these purposes are being attained?

Berdasarkan kepada Tyler‟s Rationale atau soalan-soalan yang dikemukakan, perkembangan
kurikulum berdasarkan Model Tyler melibatkan empat langkah seperti mana yang digambarkan
pada Rajah 4. Empat langkah tersebut berada pada satu garisan lurus secara tersusun. Susunan
secara berurutan dalam model Tyler melibatkan komponen matlamat, kandungan, kaedah dan
penilaian.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

101

Rajah 5: Langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Model Tyler.

1. Menentukan Matlamat/Objektif

Berdasarkan Model Tyler, langkah pertama dalam perkembangan kurikulum ialah menentukan
matlamat/ objektif yang ingin dicapai, hasil daripada proses pendidikan. Menurut Tyler, objektif
yang perlu ditetapkan hendaklah selaras dengan:
keperluan pelajar.
keperluan semasa masyarakat.
pandangan pakar dalam berbagai bidang berkenaan.
Bagi menentukan objektif yang dibentuk bersesuaian, objektif tersebut hendaklah dibentuk
berdasarkan kepada:

falsafah dan matlamat pendidikan yang dibentuk atau telah sedia ada.
psikologi pelajar dari segi teori pembelajaran, kematangan pelajar dan sebagainya.
Objektif yang dibentuk perlu menerangkan dengan jelas:
apakah yang hendak dicapai? (tujuannya adalah untuk memudahkan proses
penilaian).
apakah perubahan yang ingin diperolehi oleh pelajar? (Tujuannya adalah untuki
menentukan pencapaian objektif).

2. Pemilihan Kandungan

Menurut Tyler, pemilihan kandungan merupakan proses yang kreatif. Perancang kurikulum perlu
memilih subjek, kandungan atau pengalaman pembelajaran yang perlu didedahkan kepada pelajar
bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan.

3. Prinsip Penyusunan Kandungan Dalam Reka Bentuk Kurikulum

Kandungan kurikulum yang telah dipilih hendaklah disusun dengan teliti agar dapat menghasilkan
pembelajaran yang menyeluruh dan berkesan. Untuk tujuan ini, Tyler mencadangkan tiga prinsip
dalam penyusunan kandungan:

1. Menentukan matlamat dan objektif.

2. Memilih pengalaman pembelajaran atau
kandungan pelajaran bagi mencapai matlamat
dan objektif.

3. Pengalaman pembelajaran atau kandungan
pelajaran perlu disusun secara sistematik.

4. Hasil menggunakan kurikulum perlu dinilai bagi
menentukan pencapaian objektif.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

KAEDAH

PENILAIAN

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

102

i. Prinsip Kesinambungan Kandungan

Prinsip Kesinambungan atau Principle of Continuity bermaksud pemeringkatan ilmu,
kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai oleh murid-murid sejajar dengan pertumbuhan
fizikal dan perkembangan mental seiring dengan peningkatan usia mereka. Suatu
kurikulum yang sempurna mempunyai kesinambungan yang lancar dengan dimulai
peringkat paling asas dan seterusnya membolehkan pelajar mengaplikasikannya untuk
meneroka pada tahap yang lebih tinggi. Oleh itu objektif atau kandungan yang penting
hendaklah sentiasa diulang dan didedahkan secara berterusan dengan berbagai-bagai
kaedah dan cara bagi menentukan ia dipelajari dengan menyeluruh.

ii. Prinsip Ketertiban (turutan) Kandungan

Prinsip Ketertiban atau Principle of Sequence bermaksud jumlah timbun-tambah ilmu,
kemahiran dan nilai yang dibina menerusi pembelajaran yang dilaksanakan merentas
waktu. Prinsip ini menyarankan pembelajaran hendaklah berterusan dan berturutan
dengan berdasarkan pengalaman lalu, supaya pelajar berpeluang mempelajari
sesuatu dengan lebih luas dan mendalam.

iii. Prinsip Kesepaduan Kandungan

Prinsip Kesepaduan atau Principle of Integration menetapkan agar pengalaman
pembelajaran dihubungkaitkan antara satu sama lain supaya pembelajaran lebih
bermakna dan menyeluruh.
Hanson (2000), Print (1995) dan Mohd Daud Hamzah (1993) telah menambah dua lagi prinsip iaitu
prinsip litupan kandungan dan prinsip imbangan kandungan.

iv. Prinsip Litupan (Skop) Kandungan

Prinsip litupan kandunan berkaitan dengan keluasan dan kedalam kandungan yang
perlu dimuatkan dalam seseuatu kurikulum dan pengajaran. Garapan keluasan dan
kedalaman kandungan ini berkaitan dengan tahap pendidikan yang membolehkan
setiap pelajar menguasai kandungan mengikut tahap-tahap pendidikan dan kognitif.

v. Prinsip Imbangan Kandungan

Prinsip Imbangan Kandungan merujuk kepada kadar agihan, kepadatan muatan dan
kesecocokan kandungan dengan masa pembelajaran yang diperuntukkan kepada
pelajar-pelajar untuk menguasainya.

Secara ringkas prinsip penyusunan kandungan kurikulum boleh dikategorikan kepada dua dimensi
iaitu dimensi menegak (vertical) dan dimensi mendatar (horizontal).

i. Dimensi Menegak
• Prinsip Kesinambungan
• Prinsip Ketertiban

ii. Dimensi Mendatar
• Prinsip Integrasi
• Prinsip Litupan
• Prinsip Imbangan

Hubungkait di antara dimensi dan prinsip-prinsip penyusunan kandungan kurikulum dapat dilihat
menerusi Rajah 6.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

103

Rajah 6: Dimensi dan perinsip penyusanan kurikulum

Prinsip penyusunan kurikulum menjadi panduan dalam menentukan tujuan dan halatuju
pendidikan, isi kandungan, proses pelaksanaan, aktiviti/ pengalaman pembelajaran dan penilaian.
Rajah 7 menunjukkan contoh prinsip reka bentuk kurikulum di Malaysia.

SISTEM PENDIDIKAN

KATEGORI ILMU/ KEMAHIRAN

Rajah 7: Prinsip penyusunan reka bentuk kurikulum Malaysia

Pengajian Tinggi

Pengkhususan Ilmu

Pendidikan Lepas Menengah

Pengkhususan Ilmu

Pendidikan Menengah Atas

Perkembangan Potensi

Pendidikan Menengah Rendah Perkembangan Potensi

Pendidikan Sekolah Rendah

4M & Perkembangan Sosial

Pendidikan Pra Sekolah

Asas Perkembangan Sosial

KESINAMBUNGAN

KETERTIBAN

Pertautan
Keselarian
Kesepadanan
,

Tahap
Susunan
Hirarki ilmu

LITUPAN

INTEGRASI

IMBANGAN

Muatan
Garapan
Skop ilmu

Sepadu
Gabungjalin
Antara disiplin

Agihan
Kesecocokan
Kepadatan muatan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

104

4. Penilaian

Peringkat seterusnya ialah menentukan kaedah penilaian yang boleh digunakan untuk menentukan
pencapaian objektif iaitu menentukan setakat mana objektif yang telah dibentuk tercapai. Penilaian
boleh dilakukan dengan berbagai kaedah dan pada berbagai peringkat untuk mendapatkan bukti
keberkesanan pembelajaran dan pencapaian objektif yang telah dinyatakan. Maklumat yang
diperolehi daripada proses penilaian boleh digunakan untuk menambahbaik kurikulum berkenaan.
Tujuan penilaian adalah untuk mempastikan kurikulum yang dibentuk dan dilaksanakan sentiasa
kemaskini bagi memenuhi keperluan semasa dan akan dating. Penilaian boleh dilakukan secara:
i.

Penilaian Formatif (berterusan)

ii.

Penilaian Sumatif (peringkat akhir sahaja)
Oleh kerana penilaian formatif dilakukan secara berterusan, perubahan-perubahan dan usaha
penambahbaikan kepada kurikulum boleh dilakukan apabila perlu. Penilaian sumatif pula dilakukan
pada peringkat akhir atau setelah selesai pelaksanaan sesuatu program untuk membolehkan
keputusan dibuat untuk penambahbaikan seterusnya.

Model Tyler merupakan model yang popular dan banyak digunakan dalam perkembangan
kurikulum kerana sistematik dan mudah digunakan. Selain daripada itu model ini dianggap logikal
kerana dimulakan dengan penentuan objektif. Model ini menggunakan pendekatan deduktif kerana
fokusnya kepada perancangan dan objektif. Model ini memberi tumpuan kepada pengalaman
pembelajaran yang melibatkan interaksi pelajar dengan keadaan persekitaran yang membolehkan
pelajar membina kemahiran berfikir, membantu mencari maklumat, membina sikap dan minat
mereka sendiri. Penyusunan pengalaman pembelajaran secara sistematik akan menghasilkan
kesan pembelajaran yang berkumulatif dan efektif. Model Tyler juga menekankan pentingnya
penilaian untuk melihat keberkesanan sesuatu kandungan dan kaedah mengikut objektif yang
disasarkan.

Kelemahan model Tyler

Para pengkritik mendapati Model Tyler mempunyai beberapa kelemahan utama seperti berikut:

a)

Terlalu tertakluk kepada objektif.
Ini kerana dalam keadaan sebenar, perkembangan kurikulum boleh bermula dengan
elemen-elemen lain seperti menentukan kandungan atau menetapkan kaedah.
Menetapkan objektif pada peringkat awal juga dilihat sebagai menghadkan bilangan
objektif di samping mengekang kreativiti.

b)

Terlalu linear.
Menggunakan model ini perlu mengikut langkah-langkah tertentu iaitu menentukan objektif
dulu, kemudian memilih kandungan, dan seterusnya menetapkan kaedah dan penilaian.
Penilaian pula dilakukan pada peringkat akhir atau setelah selesai program dilaksanakan.

c)

Terllalu terbuka
Model yang berbentuk linear mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir luar seperti pengaruh
politik ke dalam pendidikan. Pengaruh luar ini mempengaruhi dasar, sistem dan
pelaksanaan dalam pendidikan. Malahan ada kalanya pihak yang terlibat secara langsung
dalam pendidikan tidak mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang sepatutnya mereka
lakukan untuk pembangunan pendidikan.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

105

Bagi mengatasi masalah tersebut, model ini diubahsuai dan dinamakan Model Interaksi. Dalam
model ini, keempat-empat elemen diambilkira serentak dalam proses perkembangan kurikulum.
Dengan cara ini, proses perkembangan kurikulum menjadi lebih interaktif, dinamik, fleksibel,
cyclical (edaran) dan menyeluruh.

Rajah 8: Model interaksi dalam pengembangan kurikulum

Pengkelasan Reka Bentuk Kurikulum

Zais

( 1976)

Saylor & Alexander

(1974)

Kliebard

(1984)

Subjek

Pelajar

Masalah

Kemahiran spesifik

subjek

Aktiviti & masalah sosial

Kemahiran proses

Permintaan & minat individu

Kanak-kanak

Masyarakat

Pengetahuan bersepadu

Pengetahuan khusus

Pola & Orientasi Reka Bentuk Kurikulum

1. Berpusatkan akademik

i.

Ciri-Ciri

Menekankan pengetahuan, nilai dan warisan budaya.
Berorientasi kepada subjek dan pengetahuan.
Fokus kepada pengetahuan bagi membangunkan intelek.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

KAEDAH

PENILAIAN

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

106

Kurikulum berpusat isi kandungan (apa yang akan diajarkan).
Pengajaran melibatkan proses mengingat & memahami.
Diajarkan secara terpisah-pisah (mengikut bab/ topik).
Tersusun:
o Menegak : ikut tahap kesukaran, mudah sukar
o Mendatar : antara disiplin ilmu

ii.

Kekuatan:

Mudah untuk membuat perancangan, pelaksanaan dan penilaian.
Pendidik tidak perlu dilatih secara khusus

iii.

Kelemahan:

Peranan pelajar pasif.
Pengajaran fokus pada pengetahuan
Pengajarannya yang terpisah-pisah bertentangan dengan kenyataan bahawa
pengetahuan berbentuk integrasi

2. Berpusatkan pelajar

i.

Ciri-Ciri:

Fokus kepada individu potensi.
Pengajaran mengikut minat pelajar.
Organisasi kurikulum (minat, keperluan dan tujuan pelajar).
Berorientasikan aktiviti & membina pengalaman.
Humanistik pembinaan insan.
Bersifat terbuka kepada pelajar untuk turut sama dalam mereka bentu
kurikulum yang hendak mereka pelajari.

ii.

Kekuatan:

Motivasi belajar bersifat intrinsik.
Pengajaran melihat kepada perbezaan individual.
Aktiviti penyelesaian masalah untuk menghadapi kehidupan.

iii.

Kelemahan:

Lemah dalam kontinuiti dan sekuens bahan.
Sukar diimplementasikan oleh guru biasa (perlu guru khas).
Penekanan pada minat belum tentu sesuai untuk menghadapi reality.
Dasar penyusunan struktur kurikulum tidak jelas karena kurikulum hanya
menekankan minat pelajar.

3. Berpusatkan masalah

i.

Ciri-Ciri

Berdasarkan kepada kesejahteraan masyarakat.
Berasaskan pemikiran bahwa manusia sebagai mahluk sosial yang perlu
hidup bersama & ada konflik.
Isi kurikulum berupa masalah-masalah sosial/ persekitaran:
o Mendatar : merentas pelbagai disiplin ilmu.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

107

o Menegak : keupayaan selesaikan masalah.
Kurikulum mengintegrasikan antara subjek dengan masalah kehidupan sosial
& alam sekitar.
Pengajaran menggunakan pendekatan penyelesaian masalah (PBL).
Mengintegrasikan beberapa mata pelajaran.
Lingkungan masalah dalam kehidupan & masyarakat.
Masalah membentuk intipati kurikulum.
Pelajar mempelajari kurikulum untuk mengenalpasti, memahami, menganalisis
dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan.

ii.

Kekuatan

Pelajar memahami masalah.
Pencegahan dari dalaman diri pelajar.
Keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat.

iii.

Kelemahan

Pelajar ingin mencuba walaupun telah memahami masalah.
Menimbulkan masalah yang lebih besar.
Kos lepas yang terpaksa ditanggung oleh pelajar, keluarga, masyarakat dan
negara.

K: Kurikulum

Rajah 9: Pola dan orientasi reka bentuk kurikulum

Penilaian Kurikulum

Model Penilaian Kurikulum CIPP

Salah satu model yang boleh digunakan dalam penilaian kurikulum ialah Model CIPP yang
diutarakan oleh Stufflebeam et. al. (1974)

Gabungan lebih dari satu pola &
orientasi kurikulum.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

108

Rajah 9: Model penilaian kurikulum CIPP

i. Peringkat Penilaian Konteks

Melibatkan analisis masalah dan keperluan dalam pendidikan seperti persekitaran,
iklim, budaya institusi dan sebagainya

ii. Peringkat Penilaian Input

Melibatkan penganalisaan bahan sumber dan strategi yang perlu untuk mencapai
matlamat dan objektif seperti guru, kakitangan sokongan, kurikulum, kemudahan,
pelajar dan lain-lain lagi.

iii. Peringkat Penilaian Proses

Melibatkan kajian mengenai proses pelaksanaan seperti aktiviti pengajaran dan
pembelajaran, kemudahan bilik kuliah, kemudahan sokongan dan sebagainya

iv. Peringkat Penilaian Produk

Menentukan setakat mana matlamat program telah dicapai seperti bilangan dan kualiti
lulusan, pengiktirafan yang diperolehi dan sebagainya.

Pengaruh Perspektif Terhadap Ilmu Terhadap Reka Bentuk Kurikulum

Secara umum terdapat dua perspektif terhadap ilmu, iaitu perspektif objektivis yang melaksanakan
kaedah deduktif dalam pengajaran, dan perspektif konstruktivis yang melaksanakan kaedah
induktif.

(i)

Perspektif Objektivis

Perspektif objektivis adalah berasaskan perkara-perkara berikut:

Melihat ilmu sebagai satu komoditi yang sudah pasti dan dapat diperturunkan
Menerima alam seperti sedia ada
Menekankan isi kandungan pelajaran, kemahiran baru, keupayaan baru dan
pemindahan pembelajaran
Menggunakan Taksonomi Bloom untuk pengajaran dan penilaian.

Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif objektivis,
pengasas-pengasasnya, serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori.

PENILAIAN
KONTEKS

PENILAIAN
INPUT

PENILAIAN
PROSES

PENILAIAN
PRODUK

PENYEDIAAN DAN
PENSTRUKTURAN KURIKULUM

PELAKSANAAN
KURIKULUM

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

109

Jadual 1: Teori-Teori Pembelajaran

Jenis
Teori

Pengasas
Teori
Pembelajaran

Pengasas
Teori/Model
Pembelajaran

Fokus/Objektif
Pengajaran &
Pembelajaran

Behaviurisme

Pavlov,
Thorndike,
Skinner

Skinner

Penguasan isi pelajaran melalui proses
pelaziman dan penggunaan motivasi
ekstrinsik

Sibernetik

Landa

Landa

Penguasaan kemahiran dan
pengetahuan prosedur melalui
penggabungan pelbagai sub-kemahiran
dan sub-prosedur (kaedah snowball)

Kognitivisme

Ausubel,
E. Gagne,
Flavell, Mayer,

Ausubel,
R. Gagne,
Keller,Bloom,
Mager

Penguasan isi pelajaran melalui
pencetusan proses-proses mentas
seperti skema, strategi dan metakognisi

Perspektif objektivis mengutamakan pembentukan kemahiran, peraturan tahap tinggi atau
pemindahan pembelajaran. Tugas pendidik ialah mendapatkan satu item yang mewakili sesuatu
set dan memastikan pelajar menguasainya dengan sepenuhnya. Maka kurikulum yang dibentuk
adalah berkisar di dalam penentuan item-item yang mewakili set-set ilmu tersebut. Kaedah
pengajaran yang digunakan adalah berbentuk deduktif, iaitu bermula dengan definisi, diikuti oleh
pembentukan konsep dan diakhiri dengan penerokaan, seperti yang digambarkan di bawah:

Di dalam perspektif objektivis, juga diandaikan ialah ilmu pengetahuan itu adalah bersifat kumulatif,
iaitu boleh diajar dalam bentuk cebisan demi cebisan kerana kemudiannya ia akan bercantum atau
bergabung menjadi set atau struktur pengetahuan yang lengkap. Cebisan-cebisan ini boleh
disusun mengikut hierarki atau secara linear. Perspektif ini disokong oleh teori pemprosesan
maklumat yang menjelaskan bagaimana pengetahuan dipelajari dan teori skema yang menjelaskan
bagaimana sesuatu struktur pengetahuan dibentuk. Proses-proses mental yang menjadi tumpuan
ialah proses-proses penambahan (accretion), penghalusan (tuning) dan pembinaan semula
(reconstruction).

Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan adalah terdiri dari pengetahuan deklaratif (jenis fakta,
pengetahuan prosedur (jenis rumus) dan pengetahuan strategi. Setiap jenis ilmu pengetahuan ini
boleh diajar secara berasingan melalui proses-proses penambahan, penghalusan dan pembinaan
semula. Juga, pelbagai pengetahuan prosedur boleh diterbitkan dari pengetahuan deklaratif yang
terkumpul, dan pelbagai pengetahuan strategi boleh diterbitkan dari pengetahuan prosedur yang
terkumpul di dalam struktur pengetahuan.

Di dalam perspektif objektivis, strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk ekspositori,
seperti penggunaan kaedah kuliah, demonstrasi, penyelesaian beberapa masalah contoh, simulasi,
mainan peranan dan latih tubi. Ilmu dilihat sebagai satu produk dan objektif pengajaran ialah
penguasaan ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan. Pemangkin kepada pembelajaran ialah
penggunaan strategi-strategi pembelajaran.

Pengenalan Istilah

Pembentukan Konsep

Penerokaan

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

110

(ii)

Perspektif Konstruktivis

Perspektif konstruktivis pula adalah berasaskan perkara-perkara berikut:

Melihat pelajar sebagai pembina ilmu
Pengajaran adalah untuk mengubah cara dan tahap berfikir
Isi pelajaran bukan matlamat pengajaran tetapi hanyalah batu loncatan untuk
mendapatkan kepakaran yang lebih tinggi
Isi pelajaran ini dibuang selepas kepakaran diperolehi

Jadual di bawah memberikan jenis-jenis teori yang tergolong di dalam perspektif konstruktivis,
pengasas-pengasasnya, serta tumpuan-tumpuan tiap satu teori.

Jadual 2: Teori pembelajaran konstruktivisme

Jenis Teori

Pengasas
Teori
Pembelajaran

Pengasas Teori/
Model
Pembelajaran

Fokus/Objektif
Pengajaran & Pembelajaran

Pembangunan
Mental

Piaget,
Gardner

Lawson,
Collins &
Stevens,
Bruner,
Taba

Kemahiran pentaakulan, pemikiran saintifik
& pemikiran aras tinggi berdasarkan logik
& pembangunan pelbagai kecerdasan
(multiple intelligence)

Humanis

Rogers

Rogers

Pembelajaran yang bermakna dan

ownership of knowledge

Pembelajaran
sosial (Social
Learning)

Vygotsky

Spiro,
Thelen

Kemahiran pentaakulan, pemikiran saintifik
& pemikiran aras tinggi berdasarkan
perancahan (scaffolding), pembelajaran
kooperatif / kolaboratif, dsb

Di dalam perspektif konstruktivis, pengajaran adalah tertumpu kepada proses-proses pembinaan
ilmu pengetahuan. Di dalam pandangan ini, strategi-strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah
berbentuk inkuiri, seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL),
perantisan, lawatan sambil belajar. Guru pula berperanan menjadi penyemak kepada proses
pemikiran yang digunakan dan kepada rumusan yang diperolehi

Pandangan perspektif konstruktivis dijelaskan oleh Piaget:

“The goal of education is not to increase the amount of knowledge, but to create possibilities for a
child to invent and discover… Teaching means creating situations where structure can be
discovered, it does not mean transmitting structure which may be assimilated at nothing other than

a verbal level.”

Perspektif ini menekankan keupayaan berfikir pada dua tahap, iaitu empirical-induktif (EI) (pada
umur 7-15 tahun) dan hipotetikal-deduktif (HD) (pemikiran dewasa). Di peringkat kolej dan universiti

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

111

Pemikiran (EI) melibatkan aplikasi rumus manakala pemikiran HD adalah terdiri daripada kategori
berikut:

Pemikiran kombinatorik
Pengenalpastian dan kawalan pembolehubah
Bagaimana burung, penyu, dan kucing dapat kembali ke tempat asal

Pemikiran perkadaran
Penggunaan nisbah dan rumus
Pemikiran Kebarangkalian
Pemikiran korelasi

Kaedah pengajaran yang dilaksanakan ialah berbentuk:

Di dalam perspektif konstruktivis, pengetahuan itu adalah bersifat tentatif, iaitu dibina oleh pelajar
secara induktif melalui pemerhatian suatu fenomena, penentuan corak atau perilaku fenomena
tersebut, pembentukan dan pengujian hipotesis, pembentukan rumusan/teori tentatif dan kemudian
diuji aplikasi atau kebenarannya melaui proses-proses deduktif. Kebenaran rumusan atau teori
yang dibina adalah bersifat tentatif dan akan segera diubah jika terdapat permerhatian atau bukti
yang lebih kuat.

Oleh kerana ilmu pengetahuan adalah binaan sendiri pelajar menggunakan proses-proses induktif
dan deduktif, kemahiran-kemahiran akhir yang diperolehi ialah proses membina ilmu, pengisian di
dalam tiap tahap proses ini, dan rumusan akhir proses-proses ini. Di dalam perspektif ini, ilmu
pengetahuan serta prosedur-prosedur melaksanakan sesuatu tugas mental boleh dimampatkan
(zipping) dan dibuka semula (unzipping) mengikut keperluan.

Di dalam perspektif konstruktivis, strategi pengajaran yang dilaksanakan adalah berbentuk inkuiri,
seperti penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan masalah (PBL), perantisan, dan lawatan
sambil belajar. Pengajar menjadi pembimbing dan membimbing menggunakan kaedah Socrates
(penyoalan) yang melibatkan soalan-soalan di dalam kategori berikut:

Memilih contoh-contoh positif dan negatif
Memilih contoh yang berlawanan (Counterexamples)
Menjana kes-kes Hipotetikal
Mempertimbangkan ramalan-ramalan alternatif
Mengesan sebab-akibat / implikasi suatu kontradiksi
Mempertikai authoriti

Penerokaan

Pembentukan Konsep

Pengenalan Istilah

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

112

Perbandingan Teori Pembelajaran Dalam Mereka Bentuk Kurikulum

Sebagai bandingan, jadual di bawah menunjukkan perbezaan-perbezaan yang terhasil dari amalan
perspektif-perspektif ini mengikut tiga jenis teori berdasarkan beberapa dimensi utama:

Jadual 3: Perbandingan amalan dalam teori pembelajaran behavioris, kognitivis dan Humanis

OBJEKTIVIS

KONSTRUKTIVIS

Behavioris

Kognitivis

Humanis

1. Falsafah pembelajaran

Pelajar boleh dibentuk
mengikut objektif dan
kehendak pensyarah;
pelajar dimanipulasikan

Perubahan adalah
berdasarkan pilihan pelajar
mengikut faktor-faktor di dalam
persekitaran; pelajar diajak
berfikir, membentuk konsep,
dan mencipta

Pelajar mempunyai kehendak dan
keupayaan sendiri dan pensyarah
adalah pemudahcara sahaja;
pelajar mengalami dan belajar
menyelesai masalah di
persekitaran sebenar

2. Keperluan pembelajaran

Berpusatkan pensyarah
dan berasaskan proses
stimulus-respons;
pemantauan dan
pengukuhan (termasuk
denda atau hukuman) oleh
pensyarah; pengujian
formal berasaskan
kompetensi

Pembelajaran adalah satu
proses usahasama (joint-
venture) antara pelajar dan
pensyarah; pemantauan dan
pemulihan oleh pensyarah;
pengujian formal, tugasan dan
projek.

Berpusatkan pelajar dengan sedikit
sahaja kawalan dan sumbangan
dari pensyarah; pemantauan
kendiri atau melalui interaksi;
pengujian berasaskan projek dan
portfolio.

3. Objektif

Pensyarah tentukan
keperluan, pengetahuan,
kemahiran dan perilaku
pelajar

Pensyarah menilai dan
menambah di mana perlu
untuk membantu
membangunkan keupayaan
mental dan kreativiti secara
menyeluruh

Pensyarah membantu pelajar
mengenalpasti keperluannya dan
kemudian membimbing pelajar
mencapainya

4. Isi pelajaran

Isi pelajaran membina
kompetensi dan
penguasaan pelbagai
kemahiran mengikut
objektif yang telah
ditetapkan

Isi pelajaran diintegrasikan
bersama proses-proses
mental seperti logik, strategi,
metakognisi, penyelesaian
masalah dan kreativiti untuk
menambah dan
memperluaskan pengetahuan
pelajar

Isi pelajaran adalah berasaskan
kegiatan dan pengalaman
kontekstual dalam menyelesaikan
masalah di dalam situasi yang
dipilih

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

113

RUMUSAN

Hasil kurikulum yang digubal membentuk kualiti akhir pelajar, kualiti kurikulum, dan tanggapan
masyarakat setempat dan masyarakan dunia terhadap program dan institusi. Tugas setiap pendidik
ialah menentukan bahawa pengajaran dan matlamat yang hendak dicapai adalah selaras dengan
falsafah, misi, visi, dan amalan yang telah dipilih dan memaksimumkan koherens serta kesan-
kesan positif dari kurikulum tersembunyi. Faktor-faktor ini mencorakkan kurikulum yang direka dan
menentukan hasil akhir yang diperolehi. Terdapat dua aliran yang kuat dan berbeza tentang
pengajaran dan pembelaran. Aliran objektivis melihat ilmu sebagai satu produk dan guru adalah
penyampainya. Aliran konstruktivis melihat ilmu sebagai satu proses pembinaan dan guru adalah
pemudahcaranya. Aliran-aliran ini akan menghasilkan output atau keupayaan yang juga berbeza-
beza.

KATA KUNCI

1. Reka bentuk kurikulum
2. Imbangan
3. Bersepadu
4. Kesinambungan
5. Turutan
6. Litupan

7. Orientasi kurikulum
8. Pengalaman pembelajaran
9. Pembelajaran inkuri
10. Humanisme
11. Konstruksionisme
12. Kognitif

LATIHAN KENDIRI

1.

Pengetahuan mengenai perkembangan kurikulum adalah penting kepada para pendidik.
Jelaskan kenyataan ini.

2.

Para pendidik memainkan tiga peranan penting dalam perkembangan kurikulum iaitu
sebagai perancang, pelaksana dan penilai. Huraikan kenyataan ini.

3.

Nyatakan perbezaan antara kurikulum, ko-kurikulum dan kurikulum tersembunyi. Nyatakan
kepentingan setiap satu dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

4.

Model Tyler dianggap sebagai model yang klasik dan banyak digunakan sebagai rujukan
dalam perkembangan kurikulum. Bincangkan kekuatan dan kelemahan model Tyler dan
nyatakan bagaimana anda boleh mengaplikasikan model ini dalam melaksanakan tugas
anda.

5.

Berdasarkan contoh-contoh spesifik, bincangkan pola dan orientasi reka bentuk kurikulum
di Malaysia.

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

114

RUJUKAN

Henson, T.H. (2001). Curriculum planning. Boston: McGraw Hill.

Orstein, A.C. & Hunkins, F.P. (2004). Curriculum: foundations, principles, and issues (4th ed.).
Boston: Allyn and Bacon.
Stenhouse. (1975). An introduction to curriculum research and development. London: Heinemann.

Sufean Hussin. (2004) Sejarah, sistem & falsafah pendidikan di Malaysia (Edisi Kedua). Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tyler, R.W. (1991). Principle of curriculum and instructions. (Terjemagan Kamaruddin Hussin &
Hazil Abdul Hamid). Skudai: UTM

Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar
__________________________________________________________________________

115

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->