PENDIDIKAN MORAL EKSISTENSIALISME TEORI KEMORALAN SOSIAL

Eksistensialisme š pelopor utama merupakan Jean Paul Satre. š satu konsep yang melemahkan peraturan tradisional dan mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral. jika individu memahami peraturan masyarakat secara membuta tuli. . š kemoralan berasaskan andaian ‘kebebasan’. dia mempunyai pandangan ‘mitologi’ yang menjejaskan kebebasannya. š Menurut Satre.

kemudian membentuk dirinya sendiri. manusia wujud dahulu.š Heideggar telah memperkenalkan konsep ‘kewujudan sah’. . š Dalam erti kata lain. š Eksistensialisme mempercayai alam semulajadi tidak mempengaruhi kehendak nafsu dan keperluan manusia.

Š Dari segi eksiologi. nilai merupakan sumber nilai akal yang sempurna dan melahirkan tingkah laku moral yang seimbang. Š Eksistensialisme menitikberatkan kebebasan memilih (freedom of choice).Š Pendidikan dan matlamatnya dapat mencorakkan individu dan memberi kesedaran tentang kelakuan mulia. .

kebebasan jasmani kebebasan kehendak Tiga bentuk kebebasan moral kebebasan moral .

Teori Kemoralan Sosial Š Teori kemoralan sosial menyatakan bahawa manusia hidup berkelompok. Š Manusia terpaksa hidup bermasyarakat untuk memenuhi keperluan. . kehendak dan keinginannya bagi menjamin kelangsungan hidup (survival). maka soal kemoralan sosial menjadi teras dalam kehidupan.

Š Durkheim menitikberatkan ‘disiplin’ dan ‘perasaan masyarakat penyayang. Š Satu lagi unsur kemoralan sosial ialah pemahaman individu tentang ‘order social’ dan kerelaan mematuhinya. .Š Peraturan moral lazimnya menentukan setiap tingkah laku dan etika boleh menyekat tindakan seseorang.

tatahukum tatasusila Peraturan masyarakat tatatertib masyarakat .

Peraturan moral sesebuah masyarakat boleh berbertentangan dengan yang lain.KELEMAHAN TEORI KEMORALAN SOSIAL Semua masyarakat mempunyai peraturan moral Bersifat relatif masing-masing. . Kerelatifan Boleh membawa kepada ketegangan dan Budaya konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu (Cultural agresif mempertahankan peraturan moral Relativism) masing-masing.

Peraturan konservatif dan mutlak tidak Terlalu ketat dan tidak fleksibel dapat membantu dan membimbing seseorang menghadapi semua dilema moral baru.Kesukaran menyesuaikan peraturan masyarakat dengan situasi baru dan semasa. . Masa dan keadaan sentiasa berubah. Sekatan (peraturan) yang berasaskan apa yang diizinkan oleh pihak berkuasa dalam masyarakat akan hilang kuasanya jika Jenayah seseoranh itu dapat menyembunyikan perbuatannya (jenayah) yang melanggar peraturan masyarakat.

terima kasih .Sekian.