PENDIDIKAN MORAL EKSISTENSIALISME TEORI KEMORALAN SOSIAL

dia mempunyai pandangan ‘mitologi’ yang menjejaskan kebebasannya. jika individu memahami peraturan masyarakat secara membuta tuli. š Menurut Satre. š kemoralan berasaskan andaian ‘kebebasan’.Eksistensialisme š pelopor utama merupakan Jean Paul Satre. š satu konsep yang melemahkan peraturan tradisional dan mutlak yang berfungsi sebagai panduan moral. .

. manusia wujud dahulu. kemudian membentuk dirinya sendiri.š Heideggar telah memperkenalkan konsep ‘kewujudan sah’. š Eksistensialisme mempercayai alam semulajadi tidak mempengaruhi kehendak nafsu dan keperluan manusia. š Dalam erti kata lain.

nilai merupakan sumber nilai akal yang sempurna dan melahirkan tingkah laku moral yang seimbang.Š Pendidikan dan matlamatnya dapat mencorakkan individu dan memberi kesedaran tentang kelakuan mulia. Š Dari segi eksiologi. Š Eksistensialisme menitikberatkan kebebasan memilih (freedom of choice). .

kebebasan jasmani kebebasan kehendak Tiga bentuk kebebasan moral kebebasan moral .

maka soal kemoralan sosial menjadi teras dalam kehidupan. . kehendak dan keinginannya bagi menjamin kelangsungan hidup (survival).Teori Kemoralan Sosial Š Teori kemoralan sosial menyatakan bahawa manusia hidup berkelompok. Š Manusia terpaksa hidup bermasyarakat untuk memenuhi keperluan.

Š Satu lagi unsur kemoralan sosial ialah pemahaman individu tentang ‘order social’ dan kerelaan mematuhinya.Š Peraturan moral lazimnya menentukan setiap tingkah laku dan etika boleh menyekat tindakan seseorang. Š Durkheim menitikberatkan ‘disiplin’ dan ‘perasaan masyarakat penyayang. .

tatahukum tatasusila Peraturan masyarakat tatatertib masyarakat .

Peraturan moral sesebuah masyarakat boleh berbertentangan dengan yang lain. Kerelatifan Boleh membawa kepada ketegangan dan Budaya konflik sekiranya setiap masyarakat terlalu (Cultural agresif mempertahankan peraturan moral Relativism) masing-masing. .KELEMAHAN TEORI KEMORALAN SOSIAL Semua masyarakat mempunyai peraturan moral Bersifat relatif masing-masing.

Peraturan konservatif dan mutlak tidak Terlalu ketat dan tidak fleksibel dapat membantu dan membimbing seseorang menghadapi semua dilema moral baru.Kesukaran menyesuaikan peraturan masyarakat dengan situasi baru dan semasa. Sekatan (peraturan) yang berasaskan apa yang diizinkan oleh pihak berkuasa dalam masyarakat akan hilang kuasanya jika Jenayah seseoranh itu dapat menyembunyikan perbuatannya (jenayah) yang melanggar peraturan masyarakat. . Masa dan keadaan sentiasa berubah.

Sekian. terima kasih .