DOA MELIHAT CERMIN

Ya Allah, secaqamana engkau memperelokkan kejadian kU

1

maka .engkau elokkanlah akhlak ku,

DOA PEMBUKA DUA; BELAS PINTU

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah .... ! bukakanlah untukku, plotu - pintu kebaikan, pintu - plntu keselamatan, pintu ., pintu kesihatan, pintu - pintu nikmat, pintu ~ pinta keberkatan, pintu· ....pintu kekuatan, pintu -pintu cintasejati, pintu kasih sayang, pintu - pintu rezeki, pintu - pintu ilmu, pintu --pintu keampunan dan pinta - pintu syurga, . Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha.Penyayang.

Aku berJindung denganMu dari perasaan keluh kesah dan dukaclta. dan aku berfindung denganMu dad sifat ketakutan dan kebakhilan dan aku ber'indunq d..)\_#j u1:U\ ~ /' /" /' /' . /' Ya Allah.Jlj~I /' /' . Dan perkenankanlah doaku. .jJJ /' ~1 "". Ya Tuhan karnl....~~~I "" ' J . "..JG.Y . begitupun anak2ku. ~ "" ~~~lJ ~\J '" J /' /' o..DOA MERANGSANG DIRI DA.J ::r.' 0 ~~~lJ' '" J. Jadikanlah akuseoranq yang mendirikan sembahyanq.. ~I /' .. Surah Ibrahim 13 : 40 D~A PELINDUNG DARl S~FAT NEGATIF ~Ij '" /' --" 0 _..enganMu dad tekanan hut<:lng dan kekerasan lela~L .I 0 .' 0 J /' 0:. /. dan aku berlindung denganMu dad sikap kelemahan dan kemalasan. /' "".-.: tfI ~\.. I)J /' .N KELVARGA A~AR JAGA SOLAT Ya Tuhanku. 0 IJ...JIY~~~lj . /' "" /.

../ . /. laituditufunkan daripada AJiahyang mendota bumi dan langit yang tinggi.._J ~I ". .'J~\ ~. Nota: Doa diatas dibaca pada pesakit dan air. dibuat msndl . ~ 0'/ ~ './ Taha.yang per!l1 kasih. Sebut'nama ibu kedua.qisusah. AI .. UJ . I) /. misalnya) hail (sebutkan nama orang yang'keras hati) seperf yang Engkau lembutkan besi bagi Daud.. ". ~ . ( Nama orang yang perlu kasib) ( Nama orang yang keras hati) . Tuhan yang maha pemurah. Air diguhakan untuk dirninum dan .. I)". ".' .~\~\~\J . yang berseinayam di atas arasy. tetapi sebaqal peringatan bagi oranqyanqtakut (Allah). .<$~\ Jt~\ ~ ~jJ\ .dua orang yang terlibat Ya Allahr lembutkan bagi (Sebut nama orang.Fatihah "./ ¢ 4./ .. /.. . .. ". Kami tidak turunkan AI-Quran ini kepadamu agar kamu tnenj'a. J ::.DOA PELEMBUT HATI Doa: 1._. ".

" .Ulah Uma.._.. ini akan fjerl~ya dahg~nl?inN{a. Sem.. ~ • • ..l. . S.~g91a bjs~ raoun tawar dan ffd~ memberl .BISMILLftH' LIMA bOA DIJAlJHKAN SEBARANG MUDARAT $. jenis niudqr~tk~l$~Jermiht)m: Galas yang mengandttngl r~Qunakan:pegah. Tujuh d.. ...m WITl<. .W. s~kif~ny~d~p~gqIig ~leQ pengam~[ fsrl1tIfah: T{)juh atau B.! •• _' • . . . a jiRa.' .I$m.h)ehjad*fln Ani~an 11JsmiUcm : .h.T~ .uanya.

kepada Engkau Ya Allah./ .VJ .. ini dan' seqala keburukan yang ada di oal.1IR TUGAS Ya Allah aku serahkan pada Mu pekerjasnku dan jwa ragqku. ./. ././ ''/ 1.. bertawakkal./ '.y JP 2Jrl ../ ' ..~1 )! .rl ./ :::: -..DOA KETIKA MEMULAKAN TUGAS ~ ~S:. r<' '. dan aku J .~ C:?J ~\./..:./.J /./..·~ .l' sesuatu itu Engkaufah yang maha berkuasa menentukannY~.:./ ~I .IJ .. ./ "" . !p '0.: yang ada di dara:mnya dan aku berIindung padaMu dadpada keburukan pekerjaaH.J.J .¥ t:: ~J pi~ :X~I _...? . ../< » Ya AU~hr Aku memohon padaMu ·kebaikan pekeijaan ini dan segafa kebaiJ<Ei9.:fl~ ?~./ J./ ./.' .. ' ./ . ~'?.' DoA KEuKA AKJ. '..~mnya~Sesl:lngRuhnya di atas segaic./ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful