DOA MELIHAT CERMIN

Ya Allah, secaqamana engkau memperelokkan kejadian kU

1

maka .engkau elokkanlah akhlak ku,

DOA PEMBUKA DUA; BELAS PINTU

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah .... ! bukakanlah untukku, plotu - pintu kebaikan, pintu - plntu keselamatan, pintu ., pintu kesihatan, pintu - pintu nikmat, pintu ~ pinta keberkatan, pintu· ....pintu kekuatan, pintu -pintu cintasejati, pintu kasih sayang, pintu - pintu rezeki, pintu - pintu ilmu, pintu --pintu keampunan dan pinta - pintu syurga, . Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha.Penyayang.

-.. /' "" /. ~ "" ~~~lJ ~\J '" J /' /' o.DOA MERANGSANG DIRI DA. Dan perkenankanlah doaku.J ::r.. ~I /' .Jlj~I /' /' . begitupun anak2ku.JG.enganMu dad tekanan hut<:lng dan kekerasan lela~L .. /' "". I)J /' .~~~I "" ' J . . dan aku berfindung denganMu dad sifat ketakutan dan kebakhilan dan aku ber'indunq d.JIY~~~lj ..: tfI ~\.' 0 ~~~lJ' '" J. "....' 0 J /' 0:.. 0 IJ.Y .. Ya Tuhan karnl. /' Ya Allah.N KELVARGA A~AR JAGA SOLAT Ya Tuhanku. Surah Ibrahim 13 : 40 D~A PELINDUNG DARl S~FAT NEGATIF ~Ij '" /' --" 0 _. /. Jadikanlah akuseoranq yang mendirikan sembahyanq. dan aku berlindung denganMu dad sikap kelemahan dan kemalasan..)\_#j u1:U\ ~ /' /" /' /' ..jJJ /' ~1 "".. Aku berJindung denganMu dari perasaan keluh kesah dan dukaclta.I 0 .

' . Nota: Doa diatas dibaca pada pesakit dan air.. ( Nama orang yang perlu kasib) ( Nama orang yang keras hati) ./ ¢ 4. ". I) /.Fatihah ".. .dua orang yang terlibat Ya Allahr lembutkan bagi (Sebut nama orang. Sebut'nama ibu kedua../ .DOA PELEMBUT HATI Doa: 1.~\~\~\J . "../ . . /. laituditufunkan daripada AJiahyang mendota bumi dan langit yang tinggi. dibuat msndl .. . J ::.. Air diguhakan untuk dirninum dan . Tuhan yang maha pemurah. UJ . yang berseinayam di atas arasy. . . ~ . AI ._. I)"..'J~\ ~._J ~I ". ~ 0'/ ~ './ Taha. tetapi sebaqal peringatan bagi oranqyanqtakut (Allah).yang per!l1 kasih.<$~\ Jt~\ ~ ~jJ\ . ". Kami tidak turunkan AI-Quran ini kepadamu agar kamu tnenj'a. /.qisusah.. ". misalnya) hail (sebutkan nama orang yang'keras hati) seperf yang Engkau lembutkan besi bagi Daud.

.m WITl<.. Tujuh d. ...l.I$m. S. s~kif~ny~d~p~gqIig ~leQ pengam~[ fsrl1tIfah: T{)juh atau B. .' .! •• _' • . jenis niudqr~tk~l$~Jermiht)m: Galas yang mengandttngl r~Qunakan:pegah.T~ . . ...BISMILLftH' LIMA bOA DIJAlJHKAN SEBARANG MUDARAT $.._..Ulah Uma.uanya. ~ • • . a jiRa. ini akan fjerl~ya dahg~nl?inN{a. Sem.h.W." .h)ehjad*fln Ani~an 11JsmiUcm : .~g91a bjs~ raoun tawar dan ffd~ memberl .

' ./../ .~1 )! . ini dan' seqala keburukan yang ada di oal..J.:..:fl~ ?~.J /..:.VJ ./< » Ya AU~hr Aku memohon padaMu ·kebaikan pekeijaan ini dan segafa kebaiJ<Ei9. r<' '. ' ...1IR TUGAS Ya Allah aku serahkan pada Mu pekerjasnku dan jwa ragqku.rl .IJ . dan aku J ./ ~I . ~'?..: yang ada di dara:mnya dan aku berIindung padaMu dadpada keburukan pekerjaaH./../ ././ J./ :::: -./ "" . !p '0... '.? ./ ..~ C:?J ~\. ./.' DoA KEuKA AKJ. bertawakkal././ ''/ 1../.l' sesuatu itu Engkaufah yang maha berkuasa menentukannY~.·~ .J .~mnya~Sesl:lngRuhnya di atas segaic.DOA KETIKA MEMULAKAN TUGAS ~ ~S:./ . kepada Engkau Ya Allah. .¥ t:: ~J pi~ :X~I _./ '. ..y JP 2Jrl ./ ' . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful