DOA MELIHAT CERMIN

Ya Allah, secaqamana engkau memperelokkan kejadian kU

1

maka .engkau elokkanlah akhlak ku,

DOA PEMBUKA DUA; BELAS PINTU

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah .... ! bukakanlah untukku, plotu - pintu kebaikan, pintu - plntu keselamatan, pintu ., pintu kesihatan, pintu - pintu nikmat, pintu ~ pinta keberkatan, pintu· ....pintu kekuatan, pintu -pintu cintasejati, pintu kasih sayang, pintu - pintu rezeki, pintu - pintu ilmu, pintu --pintu keampunan dan pinta - pintu syurga, . Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha.Penyayang.

. begitupun anak2ku..I 0 . .. /' "".jJJ /' ~1 "".~~~I "" ' J .)\_#j u1:U\ ~ /' /" /' /' ..' 0 J /' 0:. Aku berJindung denganMu dari perasaan keluh kesah dan dukaclta. /' Ya Allah.-. /.enganMu dad tekanan hut<:lng dan kekerasan lela~L ... ~I /' . dan aku berlindung denganMu dad sikap kelemahan dan kemalasan.Y ..DOA MERANGSANG DIRI DA. I)J /' . Jadikanlah akuseoranq yang mendirikan sembahyanq..N KELVARGA A~AR JAGA SOLAT Ya Tuhanku.' 0 ~~~lJ' '" J. Surah Ibrahim 13 : 40 D~A PELINDUNG DARl S~FAT NEGATIF ~Ij '" /' --" 0 _. ~ "" ~~~lJ ~\J '" J /' /' o.JIY~~~lj .J ::r. Dan perkenankanlah doaku.. /' "" /. dan aku berfindung denganMu dad sifat ketakutan dan kebakhilan dan aku ber'indunq d.JG...Jlj~I /' /' .: tfI ~\. 0 IJ. ".. Ya Tuhan karnl.

Nota: Doa diatas dibaca pada pesakit dan air. . ". Sebut'nama ibu kedua.yang per!l1 kasih.dua orang yang terlibat Ya Allahr lembutkan bagi (Sebut nama orang._J ~I ". Kami tidak turunkan AI-Quran ini kepadamu agar kamu tnenj'a.' .. ~ 0'/ ~ './ ._.'J~\ ~. /./ ¢ 4./ ..DOA PELEMBUT HATI Doa: 1.... . UJ . misalnya) hail (sebutkan nama orang yang'keras hati) seperf yang Engkau lembutkan besi bagi Daud. . ~ .<$~\ Jt~\ ~ ~jJ\ . I) /. yang berseinayam di atas arasy.. I)". . Air diguhakan untuk dirninum dan ./ Taha.. ".. Tuhan yang maha pemurah. ".Fatihah ". ".~\~\~\J . . AI . laituditufunkan daripada AJiahyang mendota bumi dan langit yang tinggi. /. dibuat msndl .qisusah. J ::. ( Nama orang yang perlu kasib) ( Nama orang yang keras hati) . tetapi sebaqal peringatan bagi oranqyanqtakut (Allah).

Tujuh d.uanya..T~ ..Ulah Uma. a jiRa.I$m. ...l.m WITl<.' . ini akan fjerl~ya dahg~nl?inN{a.h. . . ~ • • . s~kif~ny~d~p~gqIig ~leQ pengam~[ fsrl1tIfah: T{)juh atau B.. .~g91a bjs~ raoun tawar dan ffd~ memberl ._. jenis niudqr~tk~l$~Jermiht)m: Galas yang mengandttngl r~Qunakan:pegah.h)ehjad*fln Ani~an 11JsmiUcm : .! •• _' • .BISMILLftH' LIMA bOA DIJAlJHKAN SEBARANG MUDARAT $. S. Sem..W.." . .

/../.. .:fl~ ?~. ~'?. . . './ :::: -.1IR TUGAS Ya Allah aku serahkan pada Mu pekerjasnku dan jwa ragqku./ ' .~ C:?J ~\./..J.rl . bertawakkal./< » Ya AU~hr Aku memohon padaMu ·kebaikan pekeijaan ini dan segafa kebaiJ<Ei9. r<' '.~mnya~Sesl:lngRuhnya di atas segaic..:.:.: yang ada di dara:mnya dan aku berIindung padaMu dadpada keburukan pekerjaaH././ ~I .y JP 2Jrl . kepada Engkau Ya Allah././ .DOA KETIKA MEMULAKAN TUGAS ~ ~S:.? ./ ../ ./ ..VJ ..IJ .~1 )! . dan aku J ../ ''/ 1./ '. ' .' DoA KEuKA AKJ./ J. !p '0../ "" ...¥ t:: ~J pi~ :X~I _..l' sesuatu itu Engkaufah yang maha berkuasa menentukannY~.' . ini dan' seqala keburukan yang ada di oal. ..·~ ./.J /.J .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful