DOA MELIHAT CERMIN

Ya Allah, secaqamana engkau memperelokkan kejadian kU

1

maka .engkau elokkanlah akhlak ku,

DOA PEMBUKA DUA; BELAS PINTU

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah .... ! bukakanlah untukku, plotu - pintu kebaikan, pintu - plntu keselamatan, pintu ., pintu kesihatan, pintu - pintu nikmat, pintu ~ pinta keberkatan, pintu· ....pintu kekuatan, pintu -pintu cintasejati, pintu kasih sayang, pintu - pintu rezeki, pintu - pintu ilmu, pintu --pintu keampunan dan pinta - pintu syurga, . Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha.Penyayang.

.' 0 ~~~lJ' '" J.. dan aku berfindung denganMu dad sifat ketakutan dan kebakhilan dan aku ber'indunq d.. Ya Tuhan karnl.I 0 .' 0 J /' 0:. ". I)J /' .... Aku berJindung denganMu dari perasaan keluh kesah dan dukaclta. dan aku berlindung denganMu dad sikap kelemahan dan kemalasan.~~~I "" ' J . ~I /' .. /..N KELVARGA A~AR JAGA SOLAT Ya Tuhanku. /' "" /.Jlj~I /' /' . Jadikanlah akuseoranq yang mendirikan sembahyanq.)\_#j u1:U\ ~ /' /" /' /' .JIY~~~lj .. ~ "" ~~~lJ ~\J '" J /' /' o.-..DOA MERANGSANG DIRI DA.. Surah Ibrahim 13 : 40 D~A PELINDUNG DARl S~FAT NEGATIF ~Ij '" /' --" 0 _. 0 IJ.JG.J ::r.: tfI ~\.. /' "". Dan perkenankanlah doaku.jJJ /' ~1 "". /' Ya Allah.Y . begitupun anak2ku.enganMu dad tekanan hut<:lng dan kekerasan lela~L ..

. Kami tidak turunkan AI-Quran ini kepadamu agar kamu tnenj'a. UJ ./ ¢ 4..~\~\~\J . I)".Fatihah ". ~ 0'/ ~ './ .. tetapi sebaqal peringatan bagi oranqyanqtakut (Allah).. J ::.<$~\ Jt~\ ~ ~jJ\ . AI . Sebut'nama ibu kedua./ . ".. ". yang berseinayam di atas arasy..' . . ~ .'J~\ ~. laituditufunkan daripada AJiahyang mendota bumi dan langit yang tinggi. Nota: Doa diatas dibaca pada pesakit dan air. /..dua orang yang terlibat Ya Allahr lembutkan bagi (Sebut nama orang.yang per!l1 kasih. dibuat msndl . ( Nama orang yang perlu kasib) ( Nama orang yang keras hati) ./ Taha. misalnya) hail (sebutkan nama orang yang'keras hati) seperf yang Engkau lembutkan besi bagi Daud. . ". . Air diguhakan untuk dirninum dan .. . ". I) /. /._.DOA PELEMBUT HATI Doa: 1.qisusah. Tuhan yang maha pemurah._J ~I ". .

! •• _' • . .' .I$m. S.m WITl<.~g91a bjs~ raoun tawar dan ffd~ memberl . . ini akan fjerl~ya dahg~nl?inN{a.l.Ulah Uma.T~ .. jenis niudqr~tk~l$~Jermiht)m: Galas yang mengandttngl r~Qunakan:pegah.BISMILLftH' LIMA bOA DIJAlJHKAN SEBARANG MUDARAT $.h)ehjad*fln Ani~an 11JsmiUcm : ..W.. ~ • • ... ._. .. a jiRa." . s~kif~ny~d~p~gqIig ~leQ pengam~[ fsrl1tIfah: T{)juh atau B. Sem.h. Tujuh d. .uanya..

dan aku J . '.¥ t:: ~J pi~ :X~I _.:. kepada Engkau Ya Allah./ './ ' .~mnya~Sesl:lngRuhnya di atas segaic.' ./. ' .J .l' sesuatu itu Engkaufah yang maha berkuasa menentukannY~. bertawakkal.1IR TUGAS Ya Allah aku serahkan pada Mu pekerjasnku dan jwa ragqku.VJ ./ "" .J./ .. . ./..:.~1 )! ..DOA KETIKA MEMULAKAN TUGAS ~ ~S:.·~ . !p '0./ J. ini dan' seqala keburukan yang ada di oal.. ~'?. r<' './ .~ C:?J ~\. .: yang ada di dara:mnya dan aku berIindung padaMu dadpada keburukan pekerjaaH.:fl~ ?~./< » Ya AU~hr Aku memohon padaMu ·kebaikan pekeijaan ini dan segafa kebaiJ<Ei9.y JP 2Jrl ./ ../... ./ :::: -.? ././ ../.' DoA KEuKA AKJ.J /.../ ~I ..IJ ./ ''/ 1./...rl .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful