DOA MELIHAT CERMIN

Ya Allah, secaqamana engkau memperelokkan kejadian kU

1

maka .engkau elokkanlah akhlak ku,

DOA PEMBUKA DUA; BELAS PINTU

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah .... ! bukakanlah untukku, plotu - pintu kebaikan, pintu - plntu keselamatan, pintu ., pintu kesihatan, pintu - pintu nikmat, pintu ~ pinta keberkatan, pintu· ....pintu kekuatan, pintu -pintu cintasejati, pintu kasih sayang, pintu - pintu rezeki, pintu - pintu ilmu, pintu --pintu keampunan dan pinta - pintu syurga, . Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha.Penyayang.

N KELVARGA A~AR JAGA SOLAT Ya Tuhanku.I 0 .Y . . Surah Ibrahim 13 : 40 D~A PELINDUNG DARl S~FAT NEGATIF ~Ij '" /' --" 0 _...JIY~~~lj .. /' Ya Allah.JG. ".DOA MERANGSANG DIRI DA. begitupun anak2ku.enganMu dad tekanan hut<:lng dan kekerasan lela~L .)\_#j u1:U\ ~ /' /" /' /' ..-. ~I /' . ~ "" ~~~lJ ~\J '" J /' /' o.. Aku berJindung denganMu dari perasaan keluh kesah dan dukaclta... dan aku berlindung denganMu dad sikap kelemahan dan kemalasan.. /' "" /..~~~I "" ' J .: tfI ~\.jJJ /' ~1 "". Jadikanlah akuseoranq yang mendirikan sembahyanq.Jlj~I /' /' . Dan perkenankanlah doaku..J ::r. /' "".. Ya Tuhan karnl. /. dan aku berfindung denganMu dad sifat ketakutan dan kebakhilan dan aku ber'indunq d. I)J /' . 0 IJ.' 0 J /' 0:..' 0 ~~~lJ' '" J.

"../ Taha. .. ~ 0'/ ~ '. laituditufunkan daripada AJiahyang mendota bumi dan langit yang tinggi.Fatihah "..'J~\ ~._J ~I ". Nota: Doa diatas dibaca pada pesakit dan air. I) /. Air diguhakan untuk dirninum dan . . . /. ~ .~\~\~\J . . Kami tidak turunkan AI-Quran ini kepadamu agar kamu tnenj'a.. yang berseinayam di atas arasy. ". I)". tetapi sebaqal peringatan bagi oranqyanqtakut (Allah). /.DOA PELEMBUT HATI Doa: 1.. "._. dibuat msndl .. J ::./ ¢ 4. Sebut'nama ibu kedua./ . .dua orang yang terlibat Ya Allahr lembutkan bagi (Sebut nama orang.<$~\ Jt~\ ~ ~jJ\ . ".yang per!l1 kasih. UJ . Tuhan yang maha pemurah.' . ( Nama orang yang perlu kasib) ( Nama orang yang keras hati) ...qisusah. AI ./ . misalnya) hail (sebutkan nama orang yang'keras hati) seperf yang Engkau lembutkan besi bagi Daud.

.h)ehjad*fln Ani~an 11JsmiUcm : .Ulah Uma. . .I$m. a jiRa.. .! •• _' • . s~kif~ny~d~p~gqIig ~leQ pengam~[ fsrl1tIfah: T{)juh atau B. Sem. ~ • • .. ini akan fjerl~ya dahg~nl?inN{a.W.' .. jenis niudqr~tk~l$~Jermiht)m: Galas yang mengandttngl r~Qunakan:pegah.h. Tujuh d. ._..BISMILLftH' LIMA bOA DIJAlJHKAN SEBARANG MUDARAT $.l. S.uanya.m WITl<.~g91a bjs~ raoun tawar dan ffd~ memberl . .." .T~ ..

kepada Engkau Ya Allah.VJ .:fl~ ?~./ ~I . !p '0.: yang ada di dara:mnya dan aku berIindung padaMu dadpada keburukan pekerjaaH.' ././ J..DOA KETIKA MEMULAKAN TUGAS ~ ~S:..·~ ./ . ' . .y JP 2Jrl ....¥ t:: ~J pi~ :X~I _. ini dan' seqala keburukan yang ada di oal././.~mnya~Sesl:lngRuhnya di atas segaic./< » Ya AU~hr Aku memohon padaMu ·kebaikan pekeijaan ini dan segafa kebaiJ<Ei9./ ../ :::: -. .../. .rl ../ '.J. r<' '.IJ .~ C:?J ~\. dan aku J . bertawakkal./ "" .:...l' sesuatu itu Engkaufah yang maha berkuasa menentukannY~.? ./..J ./ ./. ~'?../ ' . '.~1 )! . ./ ''/ 1./ .' DoA KEuKA AKJ.1IR TUGAS Ya Allah aku serahkan pada Mu pekerjasnku dan jwa ragqku.J /.:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful