DOA MELIHAT CERMIN

Ya Allah, secaqamana engkau memperelokkan kejadian kU

1

maka .engkau elokkanlah akhlak ku,

DOA PEMBUKA DUA; BELAS PINTU

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah .... ! bukakanlah untukku, plotu - pintu kebaikan, pintu - plntu keselamatan, pintu ., pintu kesihatan, pintu - pintu nikmat, pintu ~ pinta keberkatan, pintu· ....pintu kekuatan, pintu -pintu cintasejati, pintu kasih sayang, pintu - pintu rezeki, pintu - pintu ilmu, pintu --pintu keampunan dan pinta - pintu syurga, . Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha.Penyayang.

.I 0 .jJJ /' ~1 "". I)J /' .Y .. /' Ya Allah...N KELVARGA A~AR JAGA SOLAT Ya Tuhanku. ~ "" ~~~lJ ~\J '" J /' /' o.)\_#j u1:U\ ~ /' /" /' /' . ~I /' . Ya Tuhan karnl.. /' "" /. /..' 0 J /' 0:. 0 IJ..-.JIY~~~lj .DOA MERANGSANG DIRI DA. Jadikanlah akuseoranq yang mendirikan sembahyanq. ..J ::r.. Aku berJindung denganMu dari perasaan keluh kesah dan dukaclta.~~~I "" ' J . begitupun anak2ku.' 0 ~~~lJ' '" J. Surah Ibrahim 13 : 40 D~A PELINDUNG DARl S~FAT NEGATIF ~Ij '" /' --" 0 _.: tfI ~\.Jlj~I /' /' . dan aku berfindung denganMu dad sifat ketakutan dan kebakhilan dan aku ber'indunq d.. /' ""..JG.enganMu dad tekanan hut<:lng dan kekerasan lela~L . ". dan aku berlindung denganMu dad sikap kelemahan dan kemalasan.. Dan perkenankanlah doaku.

yang per!l1 kasih. ". I)"./ ¢ 4. misalnya) hail (sebutkan nama orang yang'keras hati) seperf yang Engkau lembutkan besi bagi Daud./ Taha. AI . ( Nama orang yang perlu kasib) ( Nama orang yang keras hati) . .<$~\ Jt~\ ~ ~jJ\ . J ::.qisusah./ .~\~\~\J . /. ./ .. yang berseinayam di atas arasy. .. Sebut'nama ibu kedua.'J~\ ~. . tetapi sebaqal peringatan bagi oranqyanqtakut (Allah).' . /._J ~I ". Tuhan yang maha pemurah. ". laituditufunkan daripada AJiahyang mendota bumi dan langit yang tinggi..dua orang yang terlibat Ya Allahr lembutkan bagi (Sebut nama orang. .Fatihah ". I) /.. UJ . ~ 0'/ ~ '. dibuat msndl . ". ~ .. Air diguhakan untuk dirninum dan .. Kami tidak turunkan AI-Quran ini kepadamu agar kamu tnenj'a. ".. Nota: Doa diatas dibaca pada pesakit dan air..DOA PELEMBUT HATI Doa: 1._.

~ • • ...~g91a bjs~ raoun tawar dan ffd~ memberl .l. ._. a jiRa." .. .. .m WITl<. Sem. . ini akan fjerl~ya dahg~nl?inN{a.T~ . Tujuh d.h)ehjad*fln Ani~an 11JsmiUcm : .uanya.. s~kif~ny~d~p~gqIig ~leQ pengam~[ fsrl1tIfah: T{)juh atau B.BISMILLftH' LIMA bOA DIJAlJHKAN SEBARANG MUDARAT $. . S.Ulah Uma.' .h.! •• _' • . jenis niudqr~tk~l$~Jermiht)m: Galas yang mengandttngl r~Qunakan:pegah..W..I$m.

./ ~I .y JP 2Jrl . !p '0.:./.DOA KETIKA MEMULAKAN TUGAS ~ ~S:./ ./ ...¥ t:: ~J pi~ :X~I _./< » Ya AU~hr Aku memohon padaMu ·kebaikan pekeijaan ini dan segafa kebaiJ<Ei9./ .:fl~ ?~./ ' ./ . ~'?.J .1IR TUGAS Ya Allah aku serahkan pada Mu pekerjasnku dan jwa ragqku. .:./. '.. ' ./ ''/ 1./..IJ .: yang ada di dara:mnya dan aku berIindung padaMu dadpada keburukan pekerjaaH. bertawakkal./ "" .·~ ../ '.rl . dan aku J . kepada Engkau Ya Allah...? .' ..' DoA KEuKA AKJ./ :::: -.~mnya~Sesl:lngRuhnya di atas segaic. ini dan' seqala keburukan yang ada di oal.J..J /./. .~ C:?J ~\..VJ ./...l' sesuatu itu Engkaufah yang maha berkuasa menentukannY~../.~1 )! ./ J. . r<' '.