SULIT

2

1223/1

UNIT PENGURUSAN PEENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG ______________________________________________

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1 September 2 jam

1223/1

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. 2.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan : Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam kertas jawapan yang disediakan. Tulis nombor kad pengenalan, angka giliran, nama dan tingkatan anda pada ruang yang disediakan. Kertas jawapan Bahagian A hendaklah diikat bersama-sama kertas jawapan Bahagian B.

3.

4.

5.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak 1223/1
© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

[Lihat halaman sebelah

SULIT

SULIT

3 BAHAGIAN A [40 markah] Jawab semua soalan Soalan 1 hingga Soalan 20

1223/1

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan. 1 Lari dari medan perang merupakan dosa besar kerana A B C D 2 tentera Islam akan mengalami kekalahan tentera Islam akan berpecah-belah agama Islam akan dipandang hina memalukan kaum lelaki

Berikut adalah hikmah hukuman bunuh terhadap orang yang murtad kecuali A B C D menghalang gejala tersebut berleluasa mengelak perbuatan mencemarkan Islam menghindarkan masyarakat Islam daripada berpecah-belah untuk menakutkan orang kafir daripada memeluk agama Islam

3

Antara yang berikut siapakah memasyhurkan nama Ahli Sunnah Waljamaah? I II III IV A B C D Muhammad al-Mahdi al-Qaim Abu al-Hassan al-Asyaari Abu Mansur al-Maturidi Zaid bin Ali Zainal Abidin I dan II II dan III III dan IV I dan IV

4

Antara yang berikut manakah sebab munculnya Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah I II III IV A B C D berlakunya perebutan kuasa dalam negara Islam berlakunya perpecahan dalam masyarakat Islam berlakunya amalan bidaah dalam masyarakat Islam berlakunya penentangan terhadap para sahabat Rasulullah SAW I dan II II dan III II dan IV III dan IV

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

4

1223/1

5

Apakah nama kitab suci bagi golongan Bahai? A B C D Al-Tazkirah Al-Barakah Al-Rayyan Al-Bayan

6

Haji yang diterima oleh Allah SWT dikenali sebagai haji A B C D mabrur mardud mubram muallaq

7

Jemaah haji disunatkan mandi kecuali ketika A B C D berniat ihram di miqat memasuki Kota Mekah wukuf di Padang Arafah melontar jamrah di Mina

8

Berikut ialah bahagian-bahagian yang haram dimakan daripada binatang yang disembelih kecuali A B C D darah pundi kencing hati dan jantung ketumbuhan antara kulit dan daging

9

Manakah prinsip insurans secara Islam? A B C D al-ijarah al-syarikah al-mudharabah al-rahnu

10

Hukum perkahwinan menjadi makruh apabila seseorang A B C D berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk berkahwin tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan berkahwin berkemampuan dan tidak dapat mengawal hawa nafsu

[Lihat halaman sebelah

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT 11

5

1223/1

Antara yang berikut manakah merupakan tanggungjawab suami? I II III IV A B C D Memberi nafkah zahir dan batin Memelihara dan mendidik anak-anak Memelihara kehormatan diri Memberi didikan yang baik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

12

Bidangkuasa jenayah Mahkamah Syariah merangkumi hukuman I II III IV A B C D denda sehingga RM 5000 penjara sehingga 3 bulan penjara sehingga 3 tahun disebat 5 kali sebatan I dan II I dan III II dan III III dan IV

13

Langkah terbaik yang perlu diambil oleh rakyat untuk menegur pemimpin ialah A B C D menyalurkannya melalui wakil rakyat melaporkannya kepada akhbar menentang secara terbuka mengadakan demonstrasi

14

Semangat jihad dalam kalangan pelajar boleh dipupuk dengan cara A B C D melibatkan diri dengan persatuan menghadiri kelas tambahan menyertai pertandingan belajar bersama-sama

15

Berikut merupakan kelebihan aktiviti rekreasi dari aspek psikologi untuk jangka masa panjang I II III IV A B C D menguatkan stamina menguatkan antibodi mengaktifkan minda menenangkan jiwa I dan II II dan III II dan IV III dan IV
© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

1223/1

SULIT

SULIT

6

1223/1

16

Berikut adalah cara perlantikan khulafa al-Rasyidin kecuali A B C D warisan wasiat baiah syura   Menghapuskan cukai jizyah golongan mawali Digelar khalifah al-Rasyidin yang ke lima

17

Tokoh di atas ialah A B C D Abu Bakar as-Siddiq Muawiyah bin Abi Sufian Marwan bin Muhamad Umar bin Abdul Aziz

Bayaran yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang mendiami negara Islam 18 Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D zakat jizyah kharaj ghanimah

“Seandainya jumlah kamu yang beratus-ratus juta ini ditakdirkan menjadi lalat dan nyamuk sekalipun nescaya akan dapat memekakkan telinga orang Inggeris dengan suara kamu”

19

Pernyataan di atas merujuk kepada tokoh A B C D Sayyid Jamaluddin al-Afghani Sheikh Tahir Jalaluddin Ibnu Sina HAMKA

[Lihat halaman sebelah

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

7

1223/1

Berketurunan Rasulullah SAW P Dilahirkan di Kota Baghdad pada tahun 164H 20 P dalam rajah di atas merujuk kepada A B C D Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafie Imam Ahmad bin Hanbal

Meninggal dunia tahun 231 H ketika berusia 77 tahun Menyusun kitab al-Musnad

Soalan 21 hingga Soalan 40 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 21 …………………… ialah berasa gembira melakukan ibadat, sanggup mengharungi kepayahan untuk mendapat keredhaan Allah SWT serta mengutamakan Allah SWT dan Rasul-Nya melebihi segalanya. Mengharuskan nikah batin dan solat secara niat tanpa rukun qauli dan fikli merujuk kepada ajaran …………………… . Meyakini al-Quran adalah kalam Allah SWT yang bersifat qadim dan bukan makhluk. 23 Prinsip di atas merujuk kepada golongan …………………… .

22

Soalan 24 berdasarkan carta di bawah. Hukuman bagi penzina

Muhsan Q 24 25

Ghairu muhsan Direjam sampai mati

Q dalam rajah di atas ialah …………………… ……………………. ialah kanak-kanak yang kematian bapa sebelum baligh.
© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

1223/1

SULIT

SULIT 26

8

1223/1

Mengajak, menyuruh atau menyeru seseorang supaya melakukan kebaikan dinamakan ……………………. Syarak membenarkan …………………..……… bagi mengembalikan semula fungsi anggota badan dan memulihkan kecacatan. Jihad al-akbar ialah …………………… Kegiatan penulisan, pembukuan, pembinaan …………………… dan disiplin ilmu dikenali sebagai al-Tadwin telah berlaku dengan pesatnya pada zaman kerajaan Umaiyah.

27

28 29

Soalan 30 berdasarkan carta di bawah.

Perkembangan ilmu zaman Abbasiah

R 30 31 R dalam rajah di atas ialah ……………………

Ilmu akli

Cek kembara (travellers cheque) yang digunakan oleh para pedagang zaman kerajaan Abbasiah untuk memudahkan urusan kewangan ketika itu dikenali sebagai ……………………. Gelaran al-Syafie diambil sempena nama ……………………iaitu Syafi’ bin as-Saib. Masa bercukur bagi jemaah haji ialah selepas selesai ……………………. . Pengambilan deposit skim cepat kaya dilarang dalam Islam kerana ia terdedah kepada unsur ……………………. . Syarat barang untuk jualbeli ialah ia boleh diserahkan kepada pembeli ketika akad kecuali jualbeli ……………………. . Keadilan dalam poligami adalah dari aspek lahiriah seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan ……………………. . Talak yang menyalahi peraturan syarak iaitu suami menceraikan isterinya ketika haid dikenali sebagai ……………………. .

32 33 34

35

36

37

[Lihat halaman sebelah

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT Soalan 38 berdasarkan carta di bawah.

9

1223/1

Hak hadhanah mengikut keutamaan

Nenek sebelah ibu 38 39

Bapa

S

Datuk

S dalam rajah di atas ialah ……………………. . Imam Bukhari telah memberi sumbangan yang besar dalam bidang ……………… melalui kitabnya Sahih al-Bukhari. Gelaran yang diberikan kepada Sheikh Tahir Jalaluddin kerana kemahirannya di dalam ilmu falak ialah ……………………. .

40

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

10 Bahagian B [60 markah]

1223/1

Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikut. 1 (a) Zina adalah perbuatan keji yang dilaknat oleh Allah SWT. (i) (ii) (iii) Apakah maksud zina? Jelaskan sebab berlakunya zina dalam kalangan masyarakat. [2 markah] [2 markah]

Terangkan dua usaha menghindari perbuatan tersebut dalam kalangan remaja. [4 markah]

(b)

Ajaran sesat masih wujud dalam masyarakat hari ini. (i) (ii) Berikan takrif ajaran sesat. Nyatakan dua ciri ajaran tersebut. [2 markah] [4 markah]

(c)

Ajaran Syiah Batiniah bertentangan dengan fahaman Ahli Sunah Waljamaah. (i) (ii) Nyatakan perbezaan fahaman tersebut. Jelaskan dua cara membendung pengaruh Syiah Batiniah. Bilakah jemaah haji dituntut melakukan tawaf widak. Nyatakan dua syarat sah tawaf. [2 markah] [4 markah] [2 markah] [2 markah]

2

(a)

(i) (ii)

(b)

Jelaskan dua perbezaan antara hutang dan riba dari segi cara bayaran dan kesannya. [4 markah] (i) (ii) (iii) Nyatakan maksud idah. Jelaskan hak isteri semasa berada dalam idah talak rajie. [2 markah] [2 markah]

(c)

Terangkan hubungan kerukunan rumahtangga dengan pembangunan ummah. [4 markah]

(d)

Nyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut: (i) Muhammad yang berusia 10 tahun mengikut ayahnya menunaikan ibadat haji. [2 markah] Encik Afiq telah merujuk isterinya yang diceraikan secara khuluk dalam tempoh sebulan. [2 markah]
[Lihat halaman sebelah
© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

(ii)

1223/1

SULIT

SULIT 3 (a)

11 Khalifah Umar al-Khattab terkenal dengan gelaran al-Faruq. (i)

1223/1

Bagaimana anda mencontohi sifat tersebut dalam kehidupan sebagai seorang pelajar? [2 markah] Jelaskan dua contoh ketegasan Khalifah Umar al-Khattab dalam pemerintahannya. [4 markah]

(ii)

(b)

Sheikh Tahir Jalaluddin merupakan tokoh yang berani memperjuangkan idea-idea Islahnya. (i) Nyatakan dua buah negeri di Malaysia yang menjadi lokasi penyebaran idea Islah beliau. [2 markah] Jelaskan dua sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi sebagai seorang pelajar dalam proses menuntut ilmu [4 markah]

(ii)

(c)

Amar makruf dan nahi mungkar merupakan usaha dakwah yang sangat penting . (i) (ii) Jelaskan dua hikmah daripada pelaksanaan tuntutan ini. [4 markah]

Cadangkan dua cara yang boleh anda lakukan untuk mengatasi perkara mungkar yang berlaku di sekolah. [4 markah]

4

(a)

Ilmu Falak atau astronomi merupakan bidang ilmu yang maju pada zaman Abbasiah. (i) (ii) Apakah penemuan yang telah dicapai dalam bidang tersebut? [2 markah]

Jelaskan dua pengajaran yang boleh anda contohi daripada kemajuan ilmu pada zaman tersebut. [4 markah]

(b)

Imam Malik Rahimahullah merupakan ulama Madinah yang paling alim di zamannya. (i) Nyatakan dua sifat kesederhanaan Imam Malik yang boleh anda contohi. [2 markah] Jelaskan dua sumbangan beliau kepada tamadun Islam. [4 markah]

(ii) (c)

Pemimpin berwibawa tunjang kemakmuran negara. (i) (ii) Senaraikan empat ciri pemimpin menurut Islam. [4 markah]

Jelaskan dua cara pemimpin melaksanakan tanggungjawab memelihara agama. [4 markah] KERTAS SOALAN TAMAT

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

12

1223/1

UNIT PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM JABATAN PELAJARAN NEGERI PULAU PINANG ________________________________________ ______

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 1223/1
PENDIDIKAN ISLAM
Kertas 1 September 2 jam Dua jam

PERATURAN PEMARKAHAN

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak

[Lihat halaman sebelah SULIT KERTAS 1

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

13
BAHAGIAN A PERATURAN PEMARKAHAN

1223/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Halawatul iman / Kemanisan iman Taslim Ahli Sunnah Waljamaah Sebat 100 kali Anak yatim amar makruf pembedahan plastik melawan hawa nafsu perpustakaan Ilmu nakli / wahyu / ukhrawi / akhirat

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A A A A A A A A A

B B B B B B B B B B

C C C C C C C C C C

D D D D D D D D D D

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Al-Saftajah datuknya melontar jamrah Aqabah 10 Zulhijjah gharar / meragukan / tidak pasti jual beli salam / bertangguh giliran bermalam talak bidie Nenek sebelah bapa hadis al-falaki

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

14
Bahagian B

1223/1

No. Soalan 1 (a) (i)

Jawapan Maksud zina Zina ialah persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan / tanpa ikatan nikah yang sah Sebab berlakunya zina dalam kalangan masyarakat - Kurang pendidikan agama - Lemahnya iman dan penghayatan Islam - Terpedaya dengan kemewahan dan keseronokan - Mengunjungi tempat-tempat maksiat - Membaca dan menonton bahan-bahan lucah - Mengamalkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan - Duduk berdua-duaan antara lelaki dan perempuan di tempat sunyi Dua usaha menghindari perbuatan tersebut dalam kalangan remaja. - Melaksanakan hukuman Islam (1m) / seperti hudud (1m) - Membanteras tempat maksiat (1m) / melalui pemantauan berterusan (1m) - Memberi didikan agama (1m)/ sebagai benteng diri (1m) - Mengadakan kempen (1m) / seperti ceramah dan motivasi (1m) - Memberi kesedaran (1m) / akibat perlakuan zina kepada diri (1m) - Menguatkuasakan undang-undang (1m) / dengan tindakan tegas (1m) Ajaran sesat ialah

Markah 1 isi x 2m = 2m

(ii)

1 isi x 2m = 2m

(iii)

2 x 2m = 4m Isi = 1m Huraian = 1m

(b)

(i)

- Ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan al-Quran dan Hadis.
(ii) Dua ciri ajaran sesat - Mencemarkan kesucian al-Quran dan Hadis - Mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah Islam - Mendewa-dewakan pemimpin / menganggapnya bersifat maksum, al-Mahdi, nabi dan sebagai tuhan - Menolak perkara yang qat’ie dalam Islam - Mengubah bentuk-bentuk ibadat - Mengubah konsep dosa dan pahala - Mendakwa boleh melakukan perkara-perkara pelik - Mendewa-dewakan sesuatu selain Allah SWT - Menolak hadis Mutawatir atau hadis secara umum

1 isi x 2m = 2m

2 isi x 2m = 4m

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

15

1223/1

(c)

(i)

Perbezaan fahaman tersebut Ahli Sunah Waljamaah Syiah Batiniah - Saidina Ali dan - Beriktikad bahawa sahabat manusia Saidina Ali dan biasa Imam-imam mereka sebagai Tuhan - Imam mereka telah - Beriktikad bahawa meninggal dunia Imam mereka Iaitu Muhammad b. alHanafiah masih hidup - Mengharamkan - Menghalalkan minuman arak beberapa kemungkaran seperti minum arak

1 isi x 2m = 2m

(ii)

Dua cara membendung pengaruh Syiah Batiniah - Penguatkuasaan undang-undang - Menyebarkan ajaran Islam - Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam - Program pemulihan akidah Masa bagi melakukan tawaf widak ialah - Sebelum keluar meninggalkan Makkah.

2 isi x 2m = 4m

2

(a)

(i)

1 isi x 2m = 2m

(ii)

(b)

Dua syarat sah tawaf - menutup aurat - suci daripada hadas - dilakukan sebanyak tujuh pusingan - menjadikan Baitullah di sebelah kiri / tawaf - ikut arah lawan jam - dilakukan dalam kawasan masjidil haram Dua perbezaan antara hutang dan riba dari segi cara bayaran dan kesan Perbezaan Hutang Riba Cara Nilai tetap dan Nilai bertambah, bayaran tidak bertambah kadang-kadang walaupun dalam melebihi daripada masa yang lama jumlah yang diambil Kesan Wujud Wujud penindasan silaturahim / permusuhan antara pemberi antara keduanya hutang dengan orang yang berhutang

2 isi x 1m = 2m

2 isi x 2m = 4m

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT
(c) (i)

16
Maksud idah ialah Tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suami Hak isteri semasa berada dalam idah talak rajie - Berhak mendapat nafkah zahir / pakaian / tempat tinggal / harta perwarisan Hubungan kerukunan rumahtangga dengan pembangunan ummah. - Institusi kekeluargaan yang baik (1m) akan dapat membentuk identiti masyarakat yang mantap dan sempurna. (1m) - Didikan yang baik dari keluarga (1m) akan melahirkan generasi yang bijak dan cemerlang (1m) - Generasi yang cemerlang (1m) akan menjadi pemimpin ke arah pembangunan ummah yang disegani (1m) Hukum : Sah Alasan : Syarat sah haji hanya melibatkan Islam dan ditunaikan dalam waktunya. Hukum: Tidak sah Alasan : Bercerai secara khuluk tidak boleh dirujuk.

1223/1

1 isi x 2m = 2m

(ii)

1 isi x 2m = 2m

(iii)

2 isi x 2m = 4m Isi = 1m Huraian = 1m

(d)

(i)

(ii)

2 isi x 2m = 4m Hukum = 1m Alasan = 1m Hukum betul alasan salah = 1m Hukum salah alasan betul = 0 m

3

(a)

(i)

Cara mencontohi sifat tersebut

- Melakukan perkara benar serta menjauhi yang salah - Berani menyatakan sesuatu perkara samada perkara itu benar atau salah
(ii) Dua contoh ketegasan Khalifah Umar al-Khattab - Menghukum sebat ke atas peminum arak / laksanakan hudud - Memecat pegawai yang kurang cekap - Menjatuhkan hukuman terhadap anak sendiri

1 isi x 2m = 2m

- Melaksanakan hukuman tanpa pilih kasih - Menyusun pentadbiran tanah secara sistematik - Tidak membenarkan sahabat keluar daripada Madinah tanpa keizinan

2 isi x 2m = 4m

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT
(b) (i)

17
Dua buah negeri di Malaysia menjadi lokasi penyebaran idea Islah beliau ialah: - Perak - Johor - Pulau Pinang Dua sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi - Sentiasa datang awal apabila menghadiri kelas pengajian. - Menanam minat suka membaca di dalam diri. - Menyediakan sebuah perpustakaan kecil di rumah. - Tekun dan gigih melakukan sesuatu pekerjaan Dua hikmah daripada pelaksanaan amar makruf

1223/1

2 isi x 1m = 2m

(ii)

2 isi x 2m = 4m

(c)

(i)

(ii)

Hukum Allah dan syariat Islam dapat ditegakkan Pembangunan negara berjalan lancar Ekonomi bertambah baik dan meningkat Dapat mengangkat martabat umat dan agama Islam Gejala sosial dalam masyarakat dapat dihindari Dapat memelihara maruah, harta, keturunan dan hak-hak individu dan umat Islam

2 isi x 2m = 4m

Dua cara mengatasi perkara mungkar di sekolah - Memberi nasihat kepada mereka yang terlibat - Kempen kesedaran tentang keburukan perkara tersebut - Melaporkan kepada guru / memberitahu ibu bapa - Memberi bimbingan agama Penemuan yang telah dicapai dalam bidang tersebut

2 isi x 2m = 4m

4

(a)

(i)

- mengukur jarak antara bumi dan matahari - membuat jadual pergerakan bulan dan bintang - menjelaskan sistem geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim. - Mencipta alat pengukur sudut yang dikenali sebagai astrolabe.
(ii) Dua pengajaran yang boleh anda contohi daripada kemajuan ilmu pada zaman tersebut

1 isi x 2m = 2m

- Kita hendaklah mempelajari pelbagai jenis ilmu - Umat Islam perlulah menerokai ilmu baru - Kita hendaklah belajar dengan bersungguhsungguh

2 isi x 2m = 4m

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

SULIT

18

1223/1

(b)

(i)

Dua sifat kesederhanaan Imam Malik yang boleh di contohi - Tidak bangga dengan pangkat dan keturunan - Tidak mencela dan menghina rakan lain - Bantu rakan yang memerlukan pertolongan Dua sumbangan beliau kepada Tamadun Islam - Menyusun kitab al-Muwattok yang lengkap dengan masalah agama - Aliran pemikirannya melahirkan Mazhab Maliki - Menjadi Mufti Besar Madinah - Pakar rujuk dalam bidang fekah dan hadis Empat ciri pemimpin menurut Islam - Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT - Bersikap adil - Berilmu pengetahuan - Berfikiran terbuka - Tegas melaksanakan hukum Allah SWT Dua cara pemimpin melaksanakan tanggungjawab

2 isi x 1m = 2m

(ii)

2 isi x 2m = 4m

(c)

(i)

4 isi x 1m = 4m

(ii)

- Memastikan syariat Islam dapat ditegakkan. - Pentadbiran negara mesti dijalankan berdasarkan syariat Islam - Menjadikan al-Quran sebagai perlembagaan negara - Menegakkan keadilan

2 isi x 2m = 4m

1223/1

© 2011 Hak Cipta Terpelihara Unit Pengurusan Pendidikan Islam JPN Pulau Pinang

SULIT

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.