MENGENAL RAMBU-RAMBU LALULINTAS

l.

Umum

Rambu-rambu laiu hntas ada 3 tabel yaitu tabel I untuk ramburambu yang menunJukkan peringatan suatu bahaya dan tabel II untuk rambu-rambu yang menunjukkan larangan dan amar

(perintah), serta tabel
f

III

untuk rambu-rambu petunjuk.

Rambu-rambu yang menunjukkan peringatan suatu bahlyl Gambarnya berb6ntuk belah ketupat dasar kuning di pinggir diberi batas garis hitam, gambar tengah menunjukkan bahaya yang mungk=tn terjadi di depan. Untuk itu para pengemudi harus lebih hati-hati, dengan mengurangi kecepatan dan lebih rya;p1da.
kecelakaan lalu - lintas.

Pelanggaran rambu-rambu ini (tidak hati-hati) akan mengakibatkan

fikungan Ke

fikungan Tajam Ke Kanan

oc. c
l'ikungen Ganda

Kiri

Tikungan Ke Kanan

Tikungan Tajam Ke Kiri

likungan Ganda

Banyak Tikungan

c

c.
Eanyak Tikungan

Turunan Curam

TanFkan

T.ahiakan Curam

PeEyempitan Kiri-Kanan

PeAEcnPitan Kiri

Pbnyrempitan

(anan

J.embd-tan SemPit

Jembrta0 Angkat

]alan Trdak Rata

lal6n Ccmbung

.lalan Cekung

l(erikil L€pat

Ifrrhan Batu

Q Penyebrangart orang' Awasl Anak anak Fenyebrangan Orang Bersepeda T Awas Temak Awas! Hewan Liar Ferbaikan.Lintas Dua Arah Hati .Untas Lapangan TertiangAngin Dari Samping tnlu .Hati Persimpafigan c Persimpangan Persimpangan Persimpaogan .lalan * Lampu talu .

iirnpangra n silano-Datar Eerpintu tc Dengan Pn'oritas Bundaran Rintangan Silang-Datar Tartpa Pintu .P€r5imparigan PerSimpanqan Persimpangan Persim0angan PerSimpangan Fersimpanqan D.engan Prioribs Persimpangan Dengan PJioritas Persimpangsn Dengan PrioritaS Persimpangan Dengan Pn-oritas Fer.

Rambu tambahan yang menyatakan jarak 400 m (tiap I strip 26. o. @ Berhenti B€ri Kesempatan Prbibs Eagi LalFlhtas Dari t't*a il Prioritas Atas Lalu-Lintas Dari Muka X Silang Datar Dengan Satu Jalur Rel Silang Datar Dengan Dua Atau Lebih lalur Rel 5 . 26.RAMBU YAIIG MENUNJIIKKAI{ LARANGAN DAI\ AIV1AR (PERINTAIT) 3. Rambu tambahan yang menyatakan jarak 600 m di depan merah 200 m) ada bahaya yang dicantumkan pada rambu-rambu diatasnya (tiap I strip) 200 m). CONTOH RAMBU. Rambu-rambu tabel amtr (perintah) II yang menuniukkan larangan dan Rambu-rambu yang menun jukkan larangan Pelanggaran rambu--rambu ini secara langsung dapat ditunrut oleh peiabat yang hrwenang (Polri). 26b.a.Rambu Tambahan Menyatakan Jarak Rambu Tambahan Menyatakan Jarak Rambu Tambahan Menyatakan Jarak Rambu tambahan yang menyatakan jarak 200 m di depan ada bahaya yang dicantumkan pada rambu-rambu diatasnya.

".Stop Untuk Semua Kendaraan dafl Kedua Arah U ^ Dilarang Masuk Kendardan Eermotor Roda Empat aLau Lebih Dilarang Masuk Kendardan 8€rmotor Roda Tiga Dilaranq Masuk Kendaraan 8€rmotor Roda Dua Dilarang Masuk S€mua Kendardan 8€rmotor Dilarang Masuk Bus Dilardng Masuk Kendaraan Eermotor Dengan Kreta Tempel Dilarang Masuk s @o o s Mobir Baranq Dila.ns Masuk 5:XHf*?..robak Dan Dokar Dilarang Masuk .|3:"n Mesin-Kerja DilararB Masuk Dokar Dilarang Masuk Gerobak Dari Pedati Dilarang Masuk Gembak Dorong DilararE Maflk Cf.HH.

.S€mua Kendaraan Tidak o Dilarang @ Sepeda Dilarang Masuk Becak Dan Kereta Roda Dilardrq Masuk llga Eermotor Dilarang Masuk S€peda. termGuk Muatan nlrd rnelebihi ...leMahului Kendaraan Lain DilardrE Plenggunakan IsYarat Suara Kendaraan Eennotor yang Seluruh Panjangnya Termasuk muatannya melebihi .... Meter Dilararg Masuk o Kendaraan Eennotot Dilarang 8€ririrqan Kurang Dari laGk . Meter Dilararq Masuk .. Meter Kerdaraan }rilg S€Luruh Lebarnya. atau Becak dan Kereta Roda llga Dilarang Masuk Flan Dilarang Masuk I DilardrE Berhenti @ hrtir Dilarang Membelok Ke Kiri DilaGrB Membelok Ke Kanan o @ Dilarang Membelok @ Dilarang t'..

Melebihi ....Kendaraan Yang S€luruh Tingginya. Meter Dilardng Bernotor PanFngnya. Meter Dilaranq Masuk Kendaraan Tidak Yang Seluruh Termasuk Muatannya... Ton Dilarang Masuk Kendaraan Yang Bobotnya Pada Sumbu Melebihi ....... .. Termasuk Muatannya l'4elebihi ....... Ton Dilarang Masuk Batas Kecepafan Maksimum . Masuk Kendaraan Yang Seluruh Melebihi Bobotnya. Km Wajib Berl-lenti @ Akhir Batas Kecepatan Larangan Mendahului Akhir Dari Semua laGngan Setempat Terhadap Kendacan Bergerak Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Ardh Yang Diwajibkan Pada Bundaran .. Terma$k Muatannfa.

GEmbak-Dorong Dan Dokar Kecepatan Minimum Akhir Kecepatan Yang Dikewalibkan Minimum Drwajibkan Walib Memakai Rantai 8an CONTOH MMBU-RAMBU YANG MEMBERIKAN PETUN]UK Contoh Rambu "PeMahulu Penunjuk Jurusan Contoh Rimbu'Pendahulu Penunjuk lurusan" Contoh Rambu'Pendahulu Penunjuk Jalan Buntu" E-- Contoh Rambu "Pendahulu Penunjuk . Hati.lurusan "(Dalam Kota) Contoh Rambu'Perdahulu Pra S€leksi Pada Persmpangan Contoh Rambu "Penunjuk Tempat Lewat lalan Lintas Utama .Walrb dan Khusus Untuk Pe)alan Walib Untuk Sepeda Walib Untuk Eecak Dan Kereta Roda 'liqa wa]ib Untuk Per4endara Kuda wajib untuk Dokar Wajib Untuk Gerobak Dan Pedati Untuk G€robak.

9 Contoh Rambu'Penunjuk Jurusan ke Pelabuhan Udara" Contoh Rambu'Penunjuk Tempat Lewat lalan Kurang Baik untuk Kendaraan Bermotor" T0M0H0N 3km O -a.O Contoh Rambu "Penunjuk Tempat Lewat lalan Baik Untuk Kendaraan 8€rmotor" DIENG ..500 m lurusan Ke Tempat O -!}- 200 m TONDANO 15km Contoh F€mbu'Penegasan" Contoh Rambu "Penunjuk @ Contoh Rambu "Awal Daerah Kota" Rumah Perkemahan" Contoh Rambu "Penunjuk Jurusan Ke Tempat PesarErahan Pemuda" Contoh Rambu "Akhir Daerah Kota" Tempat Penyebrangan Orang 9kit lalan Satu Arah ialan Satu Ardh n IT Jalan Euntu lalan Raya Lintas Cepat Akhir Jalan Raya Lintas Cepat Khusus Untuk E Kendaraan Eermotor Akhir lalan Khus6 Untuk Kendaraan Bermotor Tempat Pemb€ritahuan l*l ! 10 .

Jalan Tempat.1 Tempat Wsata Tempat jalan . Berkemah IJ r:'l IFI T Tempat Kara\ran Tempat Berkemah dan lGra\ran 11 .lalan Terbuka Alau Tempat Parkil Tertutup l+l Balai Pertolongan Pertama Reparasr Telepon Pompa Bahan Bakar Hotel ltau Motel Rurnah Makan [-l Kedai Kopi tJ I.lrol - Tempat Pemberhentian IJ -t Rambu ".

lEl Innu FesanqgrdtF Pemr-da -t cotsToH .-.COI{TOH PAPAT{ TA}IBAHAil l-".1 [*.ji] - . - L2 .

c. PENGATTJRAN LALU-LINTAS YAI{G DILAKUKAII OLEH PETUGAS DENGAN GERAKAN-GERAKAN ISYARAT DISEBUT DENGAN SENAM LALU. kecelakaan Lalu-Lintas atau keadaankeadaan darurat lainnya di jalan. Sebagai berkut : 13 .LINTAS ADA = 12 MACAM GERAKAI\.L) dan lain-lain. Marka-marka. Penganrran Lalu-Lintas yang menggunakan alat (Rambu-rambu. 3. PENGATURAN LALU-LINTAS DAPAT DILAKUKAN DENGAI\ 2 (DUA) CARA: a. b. d.rhenti. TUJUAN *PENGATURANNVIENGATUR LALU LINTAS' ialah : a. 2. Mengusahakan adanya kesadaran.G ERAKAN-C ERAKAI\ PEMBERIAN ISYARAT PENGATTJRATI LALU LINTAS t. Untuk mengatasi kemacetan-kemacetan Lalu-Lintas. mencegah kerusakan-keruakan jalan dan untuk melindungi harta benda serta jiwa orang lain di jalan. PENGERTIAN: Yang dimaksud dengan "MENGATUR LALU LINTAS" ialah : Memberitahukan kepada Pemakai Jalan tentang : bagaimana mereka harusbergerak atau be. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan Lalu-Lintas. kepatuhan/ketaatan dari para pemakai jalan terhadap Undang-undang Lalu -Lintasyangberalku. lampu Pengatur Lalu-Lintas (T. Mengusahakan agar ARUS LALU LINTAS berjalan dengan AMAN TERTIB dan LANCAR. Pengaturan Lalu-Lintas yang dilakukan oleh Petugas b. terutama pada waknr ada kemacetan Lalu Lintas. 4.

GERAKAN I : GAMBAR I Isyarat berhenti bagi pemakai jalan yang datang dari muka penganr Lalu Lintas GERAKAITI2: GAMBAR 2 Isyarat berhenti bagi pemakai jalan yang datang dari belakang pengatur Lalu Lintas L4 .

GERAKAN 3 : GAMBAR 3 Isyarat berhenti bagi pemakai jalan yang datang dari muka maupun belakang pengatur Lalu Lintas GERAKAN 4 : GAMBAR 4 Isyarat jalan terus bagi pemakai jalan yang berhenti di kanannya pengahr Lalu Lintas 15 .

.GERAKAN 5 : GAMBAR 5 Isyarat supaya ber.alan terus bagi pemakai jalan yang berhenti di kirinya pengatur Lalu Lintas GERAKAN 6 : GAMBAR 6 Isyarat berjalan terus bagi pemakai jalan yang berhenti di kiri-kanan pengatur Lalu Lintas 16 .

GERAKAN 7 : GAMBAR 7 Isyarat mencepatkan jalannya bgi pemakai jalan yang datang dari kanannya pengatur Lalu Lintas GERAKAN 8: GAMBAR t Isyarat mencepatkan jalannya bagi pemakai jalan yang datangnya dari kirinya pengatur Lalu Lintas L7 .

GERAKAI\ g: GA]VIBAR9 Isyarat melambatkan jalannya bagi pemakai jalan yang datang dan muka pengatur Lalu Lintas GERAKAN IO : GAMBAR IO Isyarat melambatkan jalannya bagi pemakai jalan yang datang dari belakang pengatur Lalu Lintas .

GERAKAN II : GAIVTBAR IT Isyarat STOP buat Lalu Lintas dari semua arah GERAKAII 12 : GAMBAR T2 19 .

...JNAAN TANDA ISYARAT BU}flN SEMPRNAN SEBAGAI BERIKUT : PENGESAHAN PENGGUNAAN TANDA ISYARAT B[J}.. POL..BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.. -t Tanda berkumpql : .. Tanda peringatan/perhatian : tiga kali tiupan pendek-pendek dan setenrsnya. SKEP/3 l8A/Ur983 TANGCAL: 16JLJM 1983 tentang TANDA ISYARAT DAN BUNYI SEPERTI BAGI ANGGOTA POLRI YANG BERPAKAIAN SERAGAM MEMUTUSKAN PENGESAHAN PENGGI.TYI SEMPRITAN SEBAGAI BERIKUT : Trit Trit Trit a... tiupan pendek dan seterusnya Trit Trit Trit Trit -t 20 Trit' ......

Trit Trit Trit Trit Trit c....... Tandabahaya : .. d................ Trit Tanda bcrhcnti seterusnya......... tiupan scdang dan seterusnya......... satu kali tiupan panJang dan 2t .. i .....

..tanda maju .......... tiga kali tiupan sedang dan setcrusnya Trit Trit 22 . duakali tiupan Trit Trit pe4dek den setcrusnya Trit tanda minggit .. ..........