MENGENAL RAMBU-RAMBU LALULINTAS

l.

Umum

Rambu-rambu laiu hntas ada 3 tabel yaitu tabel I untuk ramburambu yang menunJukkan peringatan suatu bahaya dan tabel II untuk rambu-rambu yang menunjukkan larangan dan amar

(perintah), serta tabel
f

III

untuk rambu-rambu petunjuk.

Rambu-rambu yang menunjukkan peringatan suatu bahlyl Gambarnya berb6ntuk belah ketupat dasar kuning di pinggir diberi batas garis hitam, gambar tengah menunjukkan bahaya yang mungk=tn terjadi di depan. Untuk itu para pengemudi harus lebih hati-hati, dengan mengurangi kecepatan dan lebih rya;p1da.
kecelakaan lalu - lintas.

Pelanggaran rambu-rambu ini (tidak hati-hati) akan mengakibatkan

fikungan Ke

fikungan Tajam Ke Kanan

oc. c
l'ikungen Ganda

Kiri

Tikungan Ke Kanan

Tikungan Tajam Ke Kiri

likungan Ganda

Banyak Tikungan

c

c.
Eanyak Tikungan

Turunan Curam

TanFkan

T.ahiakan Curam

PeEyempitan Kiri-Kanan

PeAEcnPitan Kiri

Pbnyrempitan

(anan

J.embd-tan SemPit

Jembrta0 Angkat

]alan Trdak Rata

lal6n Ccmbung

.lalan Cekung

l(erikil L€pat

Ifrrhan Batu

Untas Lapangan TertiangAngin Dari Samping tnlu .Lintas Dua Arah Hati .Hati Persimpafigan c Persimpangan Persimpangan Persimpaogan .lalan * Lampu talu .Q Penyebrangart orang' Awasl Anak anak Fenyebrangan Orang Bersepeda T Awas Temak Awas! Hewan Liar Ferbaikan.

P€r5imparigan PerSimpanqan Persimpangan Persim0angan PerSimpangan Fersimpanqan D.engan Prioribs Persimpangan Dengan PJioritas Persimpangsn Dengan PrioritaS Persimpangan Dengan Pn-oritas Fer.iirnpangra n silano-Datar Eerpintu tc Dengan Pn'oritas Bundaran Rintangan Silang-Datar Tartpa Pintu .

Rambu tambahan yang menyatakan jarak 600 m di depan merah 200 m) ada bahaya yang dicantumkan pada rambu-rambu diatasnya (tiap I strip) 200 m). o. Rambu tambahan yang menyatakan jarak 400 m (tiap I strip 26.a. 26.Rambu Tambahan Menyatakan Jarak Rambu Tambahan Menyatakan Jarak Rambu Tambahan Menyatakan Jarak Rambu tambahan yang menyatakan jarak 200 m di depan ada bahaya yang dicantumkan pada rambu-rambu diatasnya. CONTOH RAMBU. Rambu-rambu tabel amtr (perintah) II yang menuniukkan larangan dan Rambu-rambu yang menun jukkan larangan Pelanggaran rambu--rambu ini secara langsung dapat ditunrut oleh peiabat yang hrwenang (Polri). 26b. @ Berhenti B€ri Kesempatan Prbibs Eagi LalFlhtas Dari t't*a il Prioritas Atas Lalu-Lintas Dari Muka X Silang Datar Dengan Satu Jalur Rel Silang Datar Dengan Dua Atau Lebih lalur Rel 5 .RAMBU YAIIG MENUNJIIKKAI{ LARANGAN DAI\ AIV1AR (PERINTAIT) 3.

|3:"n Mesin-Kerja DilararB Masuk Dokar Dilarang Masuk Gerobak Dari Pedati Dilarang Masuk Gembak Dorong DilararE Maflk Cf..ns Masuk 5:XHf*?.".HH.Stop Untuk Semua Kendaraan dafl Kedua Arah U ^ Dilarang Masuk Kendardan Eermotor Roda Empat aLau Lebih Dilarang Masuk Kendardan 8€rmotor Roda Tiga Dilaranq Masuk Kendaraan 8€rmotor Roda Dua Dilarang Masuk S€mua Kendardan 8€rmotor Dilarang Masuk Bus Dilardng Masuk Kendaraan Eermotor Dengan Kreta Tempel Dilarang Masuk s @o o s Mobir Baranq Dila.robak Dan Dokar Dilarang Masuk .

leMahului Kendaraan Lain DilardrE Plenggunakan IsYarat Suara Kendaraan Eennotor yang Seluruh Panjangnya Termasuk muatannya melebihi ... Meter Dilararg Masuk o Kendaraan Eennotot Dilarang 8€ririrqan Kurang Dari laGk . Meter Kerdaraan }rilg S€Luruh Lebarnya.. atau Becak dan Kereta Roda llga Dilarang Masuk Flan Dilarang Masuk I DilardrE Berhenti @ hrtir Dilarang Membelok Ke Kiri DilaGrB Membelok Ke Kanan o @ Dilarang Membelok @ Dilarang t'. Meter Dilararq Masuk .. termGuk Muatan nlrd rnelebihi ....S€mua Kendaraan Tidak o Dilarang @ Sepeda Dilarang Masuk Becak Dan Kereta Roda Dilardrq Masuk llga Eermotor Dilarang Masuk S€peda..

Ton Dilarang Masuk Kendaraan Yang Bobotnya Pada Sumbu Melebihi .. Meter Dilardng Bernotor PanFngnya.. Meter Dilaranq Masuk Kendaraan Tidak Yang Seluruh Termasuk Muatannya.. Terma$k Muatannfa. Termasuk Muatannya l'4elebihi .. Km Wajib Berl-lenti @ Akhir Batas Kecepatan Larangan Mendahului Akhir Dari Semua laGngan Setempat Terhadap Kendacan Bergerak Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Arah Yang Diwajibkan Ardh Yang Diwajibkan Pada Bundaran ....... .....Kendaraan Yang S€luruh Tingginya..... Masuk Kendaraan Yang Seluruh Melebihi Bobotnya.. Melebihi . Ton Dilarang Masuk Batas Kecepafan Maksimum .

GEmbak-Dorong Dan Dokar Kecepatan Minimum Akhir Kecepatan Yang Dikewalibkan Minimum Drwajibkan Walib Memakai Rantai 8an CONTOH MMBU-RAMBU YANG MEMBERIKAN PETUN]UK Contoh Rambu "PeMahulu Penunjuk Jurusan Contoh Rimbu'Pendahulu Penunjuk lurusan" Contoh Rambu'Pendahulu Penunjuk Jalan Buntu" E-- Contoh Rambu "Pendahulu Penunjuk . Hati.Walrb dan Khusus Untuk Pe)alan Walib Untuk Sepeda Walib Untuk Eecak Dan Kereta Roda 'liqa wa]ib Untuk Per4endara Kuda wajib untuk Dokar Wajib Untuk Gerobak Dan Pedati Untuk G€robak.lurusan "(Dalam Kota) Contoh Rambu'Perdahulu Pra S€leksi Pada Persmpangan Contoh Rambu "Penunjuk Tempat Lewat lalan Lintas Utama .

O Contoh Rambu "Penunjuk Tempat Lewat lalan Baik Untuk Kendaraan 8€rmotor" DIENG .9 Contoh Rambu'Penunjuk Jurusan ke Pelabuhan Udara" Contoh Rambu'Penunjuk Tempat Lewat lalan Kurang Baik untuk Kendaraan Bermotor" T0M0H0N 3km O -a..500 m lurusan Ke Tempat O -!}- 200 m TONDANO 15km Contoh F€mbu'Penegasan" Contoh Rambu "Penunjuk @ Contoh Rambu "Awal Daerah Kota" Rumah Perkemahan" Contoh Rambu "Penunjuk Jurusan Ke Tempat PesarErahan Pemuda" Contoh Rambu "Akhir Daerah Kota" Tempat Penyebrangan Orang 9kit lalan Satu Arah ialan Satu Ardh n IT Jalan Euntu lalan Raya Lintas Cepat Akhir Jalan Raya Lintas Cepat Khusus Untuk E Kendaraan Eermotor Akhir lalan Khus6 Untuk Kendaraan Bermotor Tempat Pemb€ritahuan l*l ! 10 .

lalan Terbuka Alau Tempat Parkil Tertutup l+l Balai Pertolongan Pertama Reparasr Telepon Pompa Bahan Bakar Hotel ltau Motel Rurnah Makan [-l Kedai Kopi tJ I.Jalan Tempat. Berkemah IJ r:'l IFI T Tempat Kara\ran Tempat Berkemah dan lGra\ran 11 .lrol - Tempat Pemberhentian IJ -t Rambu ".1 Tempat Wsata Tempat jalan .

lEl Innu FesanqgrdtF Pemr-da -t cotsToH .1 [*.COI{TOH PAPAT{ TA}IBAHAil l-".-. - L2 .ji] - .

lampu Pengatur Lalu-Lintas (T. 2. TUJUAN *PENGATURANNVIENGATUR LALU LINTAS' ialah : a. Mengusahakan agar ARUS LALU LINTAS berjalan dengan AMAN TERTIB dan LANCAR. PENGATURAN LALU-LINTAS DAPAT DILAKUKAN DENGAI\ 2 (DUA) CARA: a. Untuk mengatasi kemacetan-kemacetan Lalu-Lintas. Pengaturan Lalu-Lintas yang dilakukan oleh Petugas b.G ERAKAN-C ERAKAI\ PEMBERIAN ISYARAT PENGATTJRATI LALU LINTAS t.L) dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan Lalu-Lintas.LINTAS ADA = 12 MACAM GERAKAI\. mencegah kerusakan-keruakan jalan dan untuk melindungi harta benda serta jiwa orang lain di jalan. terutama pada waknr ada kemacetan Lalu Lintas. b. c. PENGATTJRAN LALU-LINTAS YAI{G DILAKUKAII OLEH PETUGAS DENGAN GERAKAN-GERAKAN ISYARAT DISEBUT DENGAN SENAM LALU.rhenti. Sebagai berkut : 13 . Penganrran Lalu-Lintas yang menggunakan alat (Rambu-rambu. Mengusahakan adanya kesadaran. kepatuhan/ketaatan dari para pemakai jalan terhadap Undang-undang Lalu -Lintasyangberalku. PENGERTIAN: Yang dimaksud dengan "MENGATUR LALU LINTAS" ialah : Memberitahukan kepada Pemakai Jalan tentang : bagaimana mereka harusbergerak atau be. 3. 4. kecelakaan Lalu-Lintas atau keadaankeadaan darurat lainnya di jalan. d. Marka-marka.

GERAKAN I : GAMBAR I Isyarat berhenti bagi pemakai jalan yang datang dari muka penganr Lalu Lintas GERAKAITI2: GAMBAR 2 Isyarat berhenti bagi pemakai jalan yang datang dari belakang pengatur Lalu Lintas L4 .

GERAKAN 3 : GAMBAR 3 Isyarat berhenti bagi pemakai jalan yang datang dari muka maupun belakang pengatur Lalu Lintas GERAKAN 4 : GAMBAR 4 Isyarat jalan terus bagi pemakai jalan yang berhenti di kanannya pengahr Lalu Lintas 15 .

alan terus bagi pemakai jalan yang berhenti di kirinya pengatur Lalu Lintas GERAKAN 6 : GAMBAR 6 Isyarat berjalan terus bagi pemakai jalan yang berhenti di kiri-kanan pengatur Lalu Lintas 16 ..GERAKAN 5 : GAMBAR 5 Isyarat supaya ber.

GERAKAN 7 : GAMBAR 7 Isyarat mencepatkan jalannya bgi pemakai jalan yang datang dari kanannya pengatur Lalu Lintas GERAKAN 8: GAMBAR t Isyarat mencepatkan jalannya bagi pemakai jalan yang datangnya dari kirinya pengatur Lalu Lintas L7 .

GERAKAI\ g: GA]VIBAR9 Isyarat melambatkan jalannya bagi pemakai jalan yang datang dan muka pengatur Lalu Lintas GERAKAN IO : GAMBAR IO Isyarat melambatkan jalannya bagi pemakai jalan yang datang dari belakang pengatur Lalu Lintas .

GERAKAN II : GAIVTBAR IT Isyarat STOP buat Lalu Lintas dari semua arah GERAKAII 12 : GAMBAR T2 19 .

POL.TYI SEMPRITAN SEBAGAI BERIKUT : Trit Trit Trit a.. SKEP/3 l8A/Ur983 TANGCAL: 16JLJM 1983 tentang TANDA ISYARAT DAN BUNYI SEPERTI BAGI ANGGOTA POLRI YANG BERPAKAIAN SERAGAM MEMUTUSKAN PENGESAHAN PENGGI...BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.. tiupan pendek dan seterusnya Trit Trit Trit Trit -t 20 Trit' . -t Tanda berkumpql : ..JNAAN TANDA ISYARAT BU}flN SEMPRNAN SEBAGAI BERIKUT : PENGESAHAN PENGGUNAAN TANDA ISYARAT B[J}. Tanda peringatan/perhatian : tiga kali tiupan pendek-pendek dan setenrsnya..........

.. Trit Tanda bcrhcnti seterusnya.... Tandabahaya : ................ satu kali tiupan panJang dan 2t ..Trit Trit Trit Trit Trit c.... d.......... tiupan scdang dan seterusnya........ i ....

. ....... duakali tiupan Trit Trit pe4dek den setcrusnya Trit tanda minggit .. tiga kali tiupan sedang dan setcrusnya Trit Trit 22 ...........tanda maju ....