Muhammad Fatahulhanif Bin Jumli PISMP

Tok Gajah

. kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.  Pembelajaran yang semula jadi dan bermakna kepada kanak-kanak adalah pembelajaran secara ‘membuat’ dan ‘mengalami’ sendiri sesuatu aktiviti itu. Satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan.

. meneroka dan mengalami untuk diri sendiri dan bagi diri sendiri. Pengalaman-pengalaman yang bererti kepada murid    ada elemen keseronokan mencetuskan minat ingin tahu mencari maklumat sendiri  Murid diberi peluang untuk berdikari.

membuat generalisasi dan mengaplikasi pengetahuan. . Pendekatan secara tema akan membolehkan pelajar menganalisis.  Penggabungan pelbagai idea yang berkaitan kepada sesuatu konsep yang lebih luas atau tema membolehkan pelajar menyatukan pelbagai fakta.

 Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dapat membina kemahiran pelajar-pelajar. Dalam hal ini guru perlu mengambil kira minat. guru dapat mencetuskan idea yang menarik untuk aktiviti yang dirancang. .  Berpandukan tema.  Aktiviti yang dilaksanakan dapat melibatkan pelajar secara aktif. tahap kebolehan dan pengalaman kanak-kanak semasa merancang aktiviti. Startegi lebih berpusatkan kepada pelajar.

 Tema mempunyai sikap yang luas dan meliputi pelbagai bidang. Oleh itu guru perlu bijak memlih tema dan aktiviti yang dapat mengembangkan kemahiran kreativiti murid. Ini kerana murid sudah ada pengalaman hidup sebenar yang ada dengan kaitan tema. .  Tema yang dipilih haruslah ada kaitan dengan kehidupan dan pengalaman murid. Tema yang dipilih harus sesuai dengan minat dan kebolehan serta pengalaman pelajar.

 Konsep bermain sambil belajar sangat ditekankan.  Tema harus merangkumi pelbagai bidang atau mata pelajaran lain merentasi tema sedia ada atau proses penggabungjalinan. Sekuen sesuatu tema amat penting agar dapat membantu murid memahami secara keseluruhan dan perkembangan antara idea. .

tetapi ia hendalah tidak terlalu luas sehinggakan perkaitan yang bermakna hilang. Pilih  Tema Tema hendaklah cukup luas untuk memuatkan maklumat daripada bayak bidang sesuatu mata pelajaran. .

.  Pilih  bahan Perancangan bertujuan untuk menyediakan bahan yang banyak. Membina  jaringan perancangan Membuat sumbang saran untuk membina carta atau peta semantik yang meneroka pelbagai contoh bagaimana timbulnya tema tersebut .

 Rancang  aktiviti Pilih dan reka bentuk aktiviti yang sesuai dengan tema. gunakan bahan-bahan yang banyak dan galakkan peningkatan prestasi pelajar ke arah pencapaian matlamat pelajaran. .

 Pengajaran tematik merangkumi satu bidang yang luas dan guru perlu memecahkan tema kepada beberapa komponen kecil agar penerangan setiap komponen lebih jelas dan mudah difahami oleg pelajar. . Pelajar dibimbing untuk memperkembangkan idea serta menyatukan fakta untuk menjadi satu konsep yang kukuh.

 Aktiviti yang dipilih harus selaras dengan objektif pelajaran. sesuai dengan tema dan pemilihan bahan demi mencapai matlamat pembelajaran. .