Muhammad Fatahulhanif Bin Jumli PISMP

Tok Gajah

kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. . Satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan.  Pembelajaran yang semula jadi dan bermakna kepada kanak-kanak adalah pembelajaran secara ‘membuat’ dan ‘mengalami’ sendiri sesuatu aktiviti itu.

meneroka dan mengalami untuk diri sendiri dan bagi diri sendiri. Pengalaman-pengalaman yang bererti kepada murid    ada elemen keseronokan mencetuskan minat ingin tahu mencari maklumat sendiri  Murid diberi peluang untuk berdikari. .

. membuat generalisasi dan mengaplikasi pengetahuan.  Penggabungan pelbagai idea yang berkaitan kepada sesuatu konsep yang lebih luas atau tema membolehkan pelajar menyatukan pelbagai fakta. Pendekatan secara tema akan membolehkan pelajar menganalisis.

tahap kebolehan dan pengalaman kanak-kanak semasa merancang aktiviti. Dalam hal ini guru perlu mengambil kira minat.  Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dapat membina kemahiran pelajar-pelajar. . guru dapat mencetuskan idea yang menarik untuk aktiviti yang dirancang. Startegi lebih berpusatkan kepada pelajar.  Aktiviti yang dilaksanakan dapat melibatkan pelajar secara aktif.  Berpandukan tema.

 Tema yang dipilih haruslah ada kaitan dengan kehidupan dan pengalaman murid. Tema yang dipilih harus sesuai dengan minat dan kebolehan serta pengalaman pelajar. Ini kerana murid sudah ada pengalaman hidup sebenar yang ada dengan kaitan tema. Oleh itu guru perlu bijak memlih tema dan aktiviti yang dapat mengembangkan kemahiran kreativiti murid.  Tema mempunyai sikap yang luas dan meliputi pelbagai bidang. .

 Konsep bermain sambil belajar sangat ditekankan. Sekuen sesuatu tema amat penting agar dapat membantu murid memahami secara keseluruhan dan perkembangan antara idea. .  Tema harus merangkumi pelbagai bidang atau mata pelajaran lain merentasi tema sedia ada atau proses penggabungjalinan.

. tetapi ia hendalah tidak terlalu luas sehinggakan perkaitan yang bermakna hilang. Pilih  Tema Tema hendaklah cukup luas untuk memuatkan maklumat daripada bayak bidang sesuatu mata pelajaran.

.  Pilih  bahan Perancangan bertujuan untuk menyediakan bahan yang banyak. Membina  jaringan perancangan Membuat sumbang saran untuk membina carta atau peta semantik yang meneroka pelbagai contoh bagaimana timbulnya tema tersebut .

. gunakan bahan-bahan yang banyak dan galakkan peningkatan prestasi pelajar ke arah pencapaian matlamat pelajaran. Rancang  aktiviti Pilih dan reka bentuk aktiviti yang sesuai dengan tema.

. Pelajar dibimbing untuk memperkembangkan idea serta menyatukan fakta untuk menjadi satu konsep yang kukuh.  Pengajaran tematik merangkumi satu bidang yang luas dan guru perlu memecahkan tema kepada beberapa komponen kecil agar penerangan setiap komponen lebih jelas dan mudah difahami oleg pelajar.

 Aktiviti yang dipilih harus selaras dengan objektif pelajaran. sesuai dengan tema dan pemilihan bahan demi mencapai matlamat pembelajaran. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful