Muhammad Fatahulhanif Bin Jumli PISMP

Tok Gajah

 Pembelajaran yang semula jadi dan bermakna kepada kanak-kanak adalah pembelajaran secara ‘membuat’ dan ‘mengalami’ sendiri sesuatu aktiviti itu. . Satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan. kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.

meneroka dan mengalami untuk diri sendiri dan bagi diri sendiri. . Pengalaman-pengalaman yang bererti kepada murid    ada elemen keseronokan mencetuskan minat ingin tahu mencari maklumat sendiri  Murid diberi peluang untuk berdikari.

 Pendekatan secara tema akan membolehkan pelajar menganalisis.  Penggabungan pelbagai idea yang berkaitan kepada sesuatu konsep yang lebih luas atau tema membolehkan pelajar menyatukan pelbagai fakta. membuat generalisasi dan mengaplikasi pengetahuan. .

. tahap kebolehan dan pengalaman kanak-kanak semasa merancang aktiviti. Startegi lebih berpusatkan kepada pelajar.  Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dapat membina kemahiran pelajar-pelajar.  Berpandukan tema. guru dapat mencetuskan idea yang menarik untuk aktiviti yang dirancang.  Aktiviti yang dilaksanakan dapat melibatkan pelajar secara aktif. Dalam hal ini guru perlu mengambil kira minat.

.  Tema mempunyai sikap yang luas dan meliputi pelbagai bidang.  Tema yang dipilih haruslah ada kaitan dengan kehidupan dan pengalaman murid. Ini kerana murid sudah ada pengalaman hidup sebenar yang ada dengan kaitan tema. Tema yang dipilih harus sesuai dengan minat dan kebolehan serta pengalaman pelajar. Oleh itu guru perlu bijak memlih tema dan aktiviti yang dapat mengembangkan kemahiran kreativiti murid.

 Konsep bermain sambil belajar sangat ditekankan. .  Tema harus merangkumi pelbagai bidang atau mata pelajaran lain merentasi tema sedia ada atau proses penggabungjalinan. Sekuen sesuatu tema amat penting agar dapat membantu murid memahami secara keseluruhan dan perkembangan antara idea.

tetapi ia hendalah tidak terlalu luas sehinggakan perkaitan yang bermakna hilang. . Pilih  Tema Tema hendaklah cukup luas untuk memuatkan maklumat daripada bayak bidang sesuatu mata pelajaran.

 Membina  jaringan perancangan Membuat sumbang saran untuk membina carta atau peta semantik yang meneroka pelbagai contoh bagaimana timbulnya tema tersebut . .  Pilih  bahan Perancangan bertujuan untuk menyediakan bahan yang banyak.

 Rancang  aktiviti Pilih dan reka bentuk aktiviti yang sesuai dengan tema. gunakan bahan-bahan yang banyak dan galakkan peningkatan prestasi pelajar ke arah pencapaian matlamat pelajaran. .

 Pengajaran tematik merangkumi satu bidang yang luas dan guru perlu memecahkan tema kepada beberapa komponen kecil agar penerangan setiap komponen lebih jelas dan mudah difahami oleg pelajar. Pelajar dibimbing untuk memperkembangkan idea serta menyatukan fakta untuk menjadi satu konsep yang kukuh. .

 Aktiviti yang dipilih harus selaras dengan objektif pelajaran. . sesuai dengan tema dan pemilihan bahan demi mencapai matlamat pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful