PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my

1

Cetakan Pertama 2009 © Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh Penerbit Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada : Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885

2

Kandungan Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA) Prakata Pengarah PKPP Pendahuluan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Objektif Matlamat Struktur Organisasi Fungsi Unit 1

Panduan Pendaftaran Proses pendaftaran Pra-Syarat pengambilan kursus Jam kredit kursus

6

Pengajaran Kursus Dasar pengajaran kursus Rujukan Ilmiah Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 10

8

Penilaian Etika Etika Pelajar Etika Kejurulatihan Kaedah Penilaian Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

14

Kemudahan Pembelajaran Pemajuan Pelajar Senarai Kursus Sinopsis Kursus

16 17 21 24 - 67
3

Adalah menjadi harapan universiti. interaksi social dan kerjasama berkumpulan. kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. Sesungguhnya. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahirankemahiran ini khususnya kemahiran insaniah. Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan. dan salam sejahtera. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita. Universiti Malaysia Sabah. dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang. 4 . para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan. Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan.Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Assalamualaikum wbt. untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti. Dalam hal ini. Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS.

Pembangunan sahsiah. berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002. Dalam konteks ini. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y. PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan. Amran Ahmed Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prakata Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum.Prof Dr. kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran. Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang. mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan. personaliti. melangkah gagah gemilang. aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran 5 . Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. dari aspek pembangunan fizikal.

kokurikulum di UMS. bersepadu dan seimbang dari segi intelek. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Wawasan. berdisiplin. jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara. emosi. Misi 6 . Universiti Malaysia Sabah Falsafah. Wawasan Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia. Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid Pengarah. Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Misi Dan Matlamat UMS Falsafah Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif.

Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran. penerbitan. emosi dan jasmani. mental dan spiritual pelajar. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. inovatif. penyelidikan. 7 . rohani. menjana pemikiran kreatif. membangunkan ketahanan fizikal. khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara Dasar dan Falsafah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek.

Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester. mental dan spiritual pelajar. Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. menjana pemikiran kreatif. Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti.PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed. rohani. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu 8 . membangunkan ketahanan fizikal. dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK. emosi dan jasmani. Where talent are impressed Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002. serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar. inovatif. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan.

serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan. hubungan komuniti. kebudayaan dan kesenian. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES. Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan. II. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah. dan 70% amali/praktikal/studio. I. OBJEKTIF Mengaktifkan minat pelajar. 9 . SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing. Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMSSPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan. membangunkan minda cemerlang. kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan. teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar. khidmat masyarakat dan programprogram kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah. mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan. atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan.jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima. III. Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan.

kepimpinan. III. I. 10 . berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat.Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul. IV. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional. MATLAMAT Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut: Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan. Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara IV. nilai ketahanan diri yang tinggi. kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar. II. Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran.

pelajar/DC) PT (Kewangan) Artis Budaya PT (Akademik) PT (UMSKAL) 11 . Madya Abdul Jamal Abd.STRUKTUR ORGANISASI Prof. Hamid Khairil Anwar Dean Kamaruddin Azmi Jumat Mas Adi Alimin ( UMSKAL) Mangsor Ibrahim Stephanie John Dionysia Dulipat Mokdin Ahmad Amesah Chungan Norain Abd Razak Alizah Olah Suharni Sunarto Pengarah Timb Pengarah Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar (Pegawai Muzik) PT(Kesetiausahaan) PT (Pent & Rekod) PT (Pem.

12 . Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi. Pengendalian urusan sumber manusia. ii. latihan. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan. Penyediaan dan pengemaskinian laman web Kewangan. iii. Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan. iv. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekelilingpekeliling dan surat arahan. Fungsi i. kawalan aset dan inventori. Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP.Nasrul Rukkung Pembantu Am FUNGSI UNIT Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik. cuti dan kebajikan kakitangan.

Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor 13 . Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projekprojek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursuskursus kokurikulum yang diikuti. Kawalan aset dan inventori Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus. Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus. iii. iii. v. ii. iv. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. Fungsi i. iv.Fungsi i. iv. Fungsi i. ii. v. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP Pengurusan proses perolehan dan pembayaran. vi. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. ii. Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . iii.

Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik. (sila lihat senarai kursus). i.4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti.PANDUAN PENDAFTARAN Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan. Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari manamana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. iii. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2. Universiti Malaysia Sabah. ii. iv. diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut: • • • UMS Kota Kinabalu Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) UMS Kampus Antarabangsa Labuan • • 14 .

x. atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. Bagi beberapa bidang dan komponen. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa. v. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum. vi. (sila rujuk prospektus universiti). Selepas mendaftar. Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar. sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum. vii. PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat.Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. pastikan kod kursus. ix. sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya. Semasa pendaftaran. nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda. pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran. Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai. pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 15 . pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini. viii.

i. xi. Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal. iii. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur. Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. xii.Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform. DASAR PENGAJARAN KURSUS Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut: 16 . Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. iii. iv. ii. Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. JAM KREDIT KURSUS i. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia. Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester. ii.

i. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional. Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan. ii. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut: Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum. interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan. RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. 17 . Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan. v. ii. Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi. Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar. iii. iv. i.

iv. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan. vii. Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti. vi. viii. Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan ii. Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu.PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran. 18 . v. tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih. iii. Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan. Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut.

Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran. Bagi beberapa kursus. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah. Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS. ii. teori dan falsafah. x. ix. 19 . dan penguasaan ilmu kemahiran professional. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. i.dan Kesenian. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’. Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti. Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar. Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian iv. PROSEDUR PENILAIAN Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar. Dataran DC. Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor. iii. xi.

20 . 2.projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan. dan Modul Teori (Bertulis) dan Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Praktikal & Amali dan 70% Penilaian Projek Akhir berterusan dan akhir Kokurikulum Beruniform Elemen Markah Catatan Modul kemahiran Insaniah 30% Peperiksaan Akhir dan Modul Teori dan (Bertulis) Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Kawad dan Disiplin 70% Penilaian berterusan Praktikal/Amali dalam dan akhir bidang pengkhususan 1. Kokurikulum Bukan Beruniform Elemen Markah Catatan Modul Kemahiran 30% Peperiksaan Akhir Insaniah. Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu : Peperiksaan Akhir (Bertulis) : Ujian dan Peperiksaan Amali : 30% 70% 1. 2.

Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester: i. (Sila lihat carta) 21 . interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah.Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar. Kerjasama berkumpulan. karakter dan personaliti.

Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilainilai etika dan personaliti Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam sebarang program khidmat masyarakat yang disertai 22 .Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam kumpulan Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli didalam kumpulan Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan.

00 3.Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke13.67 3. iii. iv. ii.33 3. Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul.00 NILAI CEMERLANG 23 . Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut: GRED A AB+ B PERATUSAN 80-100 75-79 70-74 65-69 NILAI GRED 4. Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan.

Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar. iii. i.00 KEPUJIAN LULUS GAGAL ETIKA PELAJAR Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum. vi. iv. ii.67 1. 24 . Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian.33 1.00 1. Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan. v.BC+ C CD+ D E 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 2.67 2. kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan. Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni. semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut: Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan.33 2.00 0.

ETIKA KEJURULATIHAN Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum. i. viii. afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima. Hadir dalam bengkel kejurulatihan. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan.Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja. mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan. keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan. kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan. Mencatat iv. dalam pengajaran misalnya perkauman. ii. vii. mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester. ix. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 25 . Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima. iii.

Dewan Bankuasi Kursus Pidato. vi. kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar. dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani. Baktisiswa. Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor. Seni Batik Pentas Utama Dewan Lakonan Teater. UMS. Pengurusan Organisasi Pelajar. Lukisan dan Catan. Tarian Rakyat Pantai ODEC UMS Sukan Kenu. Dewan Kuliah Pidato. Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan x. Kemahiran seni orator. pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar. Nasyid Tradisional Dataran Dewan Canselor Tae Kwon Do. budi bahasa dikalangan pelajar. Membuat vii. kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama. ix. 26 .v. Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar. Studio Muzik Muzik Moden Muzik Asli Koir Dewan Kuliah Pusat Interim. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan viii. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di SekolahSekolah dan juga di Dewan dewan kuliah. Nasyid Kontemporer Bilik Tutorial Seni Khat. Perahu Naga. kesopanan. Karate-Do.

Asas Penanaman dan Lanskap Makmal Komputer UMSKAL Seni Animasi Komplek Renang Sabah Sukan Renang Ranau/Labuan Golf Course Sukan Golf Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak. Penerapan elemen 27 . membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. Potrait Padang Kawad PALAPES. SUKSIS Tapak Semaian Teknologi Hidrofonik.Perahu Layar. Hoki. Bola Jaring. Memanah. Bola Keranjang. Secara fokasnya.Komputer dan rangkaian Lab SSMP Projek Sains Makanan Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto Laman Graduan Tarian Sabah Kompang Memanah UMS-SEJATI. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi: Metode pembelajaran kursus secara intergratif. PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang. St John Amb. Bomba. Ping Pong. Ragbi. Peny. PEMAJUAN PELAJAR Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara. Bola Tampar. Silat Olahraga Art Gallery Seni Khat. PBSM. Tenis. Sepak Takraw. Kembara Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang Masjid UMS/UMSKAL Pengurusan Masjid dan Jenazah MegaLab Bina Urus Komputer.

• Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan. kemasyarakatan dan hubungan komuniti. Negeri. Pencernaan dan penonjolan bakat. • • • Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum • • Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar.pembangunan kemahiran insaniah. Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline. personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan. pengwujudan sikap toleransi bagi menjaga keharmonian hubungan etnik antara kaum dan bangsa di kalangan mahasiswa Universiti. Pembangunan disiplin. Kumpulan Tari SUTRASARI UMS. PKPP komited dalam memberi perkhidmatan berikut untuk kepentingan pelajar dalam membangunkan bakat dan potensi. potensi dan kemahiran individu diperingkat IPTA. KARNIVAL KOKURIKULUM 28 . Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat. Kebangsaan dan Antarabangsa. Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian. Pengembangan dan peluasan ilmu serta peluang mengadakan interaksi komuniti dan intelek dalam berbagai peringkat. Pembentukan sahsiah. • • • Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah. • Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester. UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE).

Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan. kemampuan kokurikulum kepimpinan interaksi bagi dan serta membangunkan secara daya dan komunikasi ruang efektif dengan masyarakat setempat. PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT) Program hubungan komuniti berteraskan keperluan pembangunan kemahiran insaniah dengan tumpuan kepada nilai-nilai kerjasama berkumpulan. interaksi budaya. kepimpinan. Program ini memberi dicernakan dari kursus-kursus kepada pelajar mengadakan interaksi komuniti. Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan. program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. Melalui karnival. bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada 29 . Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan. Program ini membawa pelajar kebeberapa tempat dan lokasi di negeri Sabah khususnya kawasan pedalaman dan desa. teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES. SUKSIS dan UMS-SEJATI. pameran atau pertandingan. sukan dan rekreasi. budaya dan intelek dalam usaha merealisasikan integrasi nasional dan mahasiswa universiti yang mempunyai jatidiri dan nilai kasih sayang sejagat. daripada penilaian akhir (amali) Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian pembelajaran kokurikulum. kebudayaan dan kesenian.

Di akhir program ini.setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. Organisasi Pelajar EK 00303 Kepimpinan dan Motivasi(Bakti Siswa) EK 00403 Pengurusan Masjid 00103 00203 00303 00403 00503 00603 00703 00803 00903 01003 ES 00103 Badminton ES 00203 Bola Jaring ES 00303 Bola Keranjang ES 00403 Bola Sepak ES 00503 Bola Tampar ES 00603 Boling Ten-Pin ES 00703 Boling Padang ES 00803 Equestrian ES 00903 Golf ES 01003 Hoki ES 01103 Memanah ES 01203 Renang ES 01303 Selam Skuba ES 01403 Senamrobik ES 01503 Lawan Pedang ES 01603 Sepak Takraw ES 01703 Squasy ES 01803 Sofbol ES 01903 Sukan Basikal ES 02003 Sukan Kenu ES 02103 Sukan Perahu ES 02203 Sukan Ragbi ES 02303 Tenis ES 02403 Tenis Meja ES 02503 Perahu Layar Bisnes. pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan. enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat) SENARAI KURSUS KOKURIKULUM Beruniform dan Badan Penyelamat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES DARAT) ED10101 PALAPES DARAT I ED10201 PALAPES DARAT II ED20301 PALAPES DARAT III ED20401 PALAPES DARAT IV ED30501 PALAPES DARAT V ED30601 PALAPES DARAT VI Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES UDARA) EU10101 PALAPES UDARA I EU10201 PALAPES UDARA II EU20301 PALAPES UDARA III EU20401 PALAPES UDARA IV EU30501 PALAPES UDARA V EU30601 PALAPES UDARA VI Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Kebudayaan dan Kesenian Sukan dan Rekreasi EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA Angklung Koir Kompang Lakonan Teater Lukisan dan Catan Muzik Asli Muzik Moden Nasyid Kontemporer Nasyid Tradisional Pengenalan Kepada Lakon Layar EA 01103 Penulisan Skrip Drama EA 01203 Perangkat Gamelan EA 01303 Seni Arca EA 01403 Seni Batik EA 01503 Tarian Istana EA 01603 Tarian Rakyat EA 01703 Tarian Sabah EA 01803 Seni Khat EA 01903 Teknik Rekaan Pentas Kepimpinan dan Kemasyarakatan EK 00103 Interaksi institusi dan Masyarakat (INTERIM) EK00203 Peng.Komputer & Rangkaian EB 00503 Asas Penanaman 30 . Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir. Agrotek dan Teknologi EB 00103 Projek Tani EB 00203 Projek Sains Makanan EB 00303 Baik Pulih Elektronik EB 00403 Peny.

permainan. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. kehadiran. pakaian. asas sains sukan dan konsep kecergasan. John Ambulan ER 00203 Bulan Sabit Merah SINOPSIS KURSUS KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. 31 . (1994). BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks.EP10101 EP10201 EP20301 EP20401 EP30501 EP30601 SUKSIS I SUKSIS II SUKSIS III SUKSIS IV SUKSIS V SUKSIS VI Jatidiri (Ums dan Jenazah EK 00503 Promosi Kesihatan EK 00603 Kemahiran Seni Orator EK 00703 Pidato EK 00803 Kembara Wajadiri EW 00103 Taekwondo EW 00203 Karate Do EW 00303 Silat Olahraga EW 00403 Silat Gayung Fatani EW 00503Silat Sepring 12 EW 00603 Silat Cekak EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo Ums Siswa Sejati) EJ EJ EJ EJ EJ EJ 10101 10201 20301 20401 30501 30601 UMS SEJATI I UMS SEJATI II UMS SEJATI III UMS SEJATI IV UMS SEJATI V UMS SEJATI VI Tanaman Hiasan & Landskap EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan EB 00903 Seni Animasi EB 01003 Bina Urus Komputer EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca EB 01203 Teknologi Hidroponik EB 01303 Asas Mekanik Auto Badan Penyelamat ER 00103 St. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. latihan. Eskay Inc. keperluan permainan. peralatan. J. gelanggang. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. undang-undang permainan. pengurusan pertandingan. pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. Oklahoma. stretching and strengthening.

Malaysia).Leonard A de Vries. 1997. Kejurulatihan Keb. menerima. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. 2001. pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. teori dan praktikal. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang). BACAAN ASAS • Aminah Mohd. Badminton Association of Malaysia. 1997. menjaring dan sebagainya. • Coach’s Manual.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. Salleh. MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM). Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. Bagi memperluaskan lagi pendedahan.Siri Sukan Popular. • Persatuan Bola Jaring Malaysia. Ins. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahirankemahiran asas permainan ini iaitu membaling. • MONOGRAF • Mohar Kassim. ES 00303 BOLA KERANJANG 32 . Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas).Undang-undang Bola Jaring IFNA. Penerbit Fajar Bakti. Bola Jaring.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. • Helena Tan. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. Undang-Undang Badminton. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah. Sukan Negara. Kuala Lumpur: • Helen Ten. Reading Sport Science Level 1 (Lem.

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknikteknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

33

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998). ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II.

34

• •

Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted. MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

35

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI

36

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. ES 01203 RENANG

37

kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. 38 . Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. MONOGRAF • Amateur Swimming Swimming Association. Leisure Press : Campaign III. Leisure Press : Campaign III. The Science of Swimming. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin.. 1987. 1995. J. Coaching Swimming Successfully. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Oklahoma. Oklahoma. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. Fitness for Sports. Eskay Ins. J. J. 1971. • Eskay Shazryl and Hanks. Anatomy and Physiology of ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. Stretching and Strengthening. BACAAN ASAS • Counsilman. kuak dada dan kuak kupu-kupu. • Dick Hannula. Eskay Inc. The Crowood Press. stretching and strengthening. • Eskay Shazryl and Hanks. 1994. The Science of Swimming. • Rex Hanzeldine. 1994. kuak lentang. J. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik. 1971. BACAAN ASAS • Counsilman.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. Leisure Press : Campaign III. prosedur dan teknik menyelam.

Addison-Educational Publishers Inc. kehadiran. ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. undang-undang permainan. Santa Ana. asas sains sukan dan konsep kecergasan. PADI Open Water Diver Manual. 1980. Aerobics Instructor Manual. Rex Hanzeldine. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. K. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. BACAAN ASAS • Anderson B. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. Philadelphia. The Crowood Press. ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. MONOGRAF • American College of Sports Medicine.• • • Nyoakken. Evans. permainan. pakaian. California. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. The Aerobics Program for Total Well-Being. BACAAN ASAS 39 . W. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. 1987. 1997. Learning Curve. • Lea and Febiger. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). keperluan permainan. Koreografi. Fitness for Sports. PADI. (1990). pengurusan perancangan. latihan. • Cooper. American Council on Exercise. J. ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. Marine biology: an ecological approach. 1982. 1990. CA. Stretching. Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. 1992. gelanggang. peralatan. PADI. Shelter Publication : Bolines.

kaedah skor. Oklahoma. International Sepak Takraw Federation. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. The Crowood Press. Oklahoma. • Rex Hanzeldine. 1994. • Eskay Shazryl. pengurusan pertandingan serta latihan amali. stretching and strengthening. The History of the Sword. peraturan-peraturan teknikal. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. His True Art of Defense.• • • Amberger. J. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. 1996. Kejurulatihan Keb. Sepak Takraw. The Crowood Press. Fitness for Sports. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. • De Varies. (1996). Eskay Shazryl and Hanks. Oklahoma. MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. jenis-jenis pukulan(strokes). 1997. 1994. latihan fizikal dan ‘proficiency test’. 40 . Christoph. J. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. • Eskay Shazryl and Hanks. Eskay Inc. 1994. Sport & Stress Therapy. Institut Sukan Negara. 1994. peralatan pengadil dan kepengadilan. Malaysia). peraturan permainan. Ricj J. Giacomo de Grasse. MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Eskay Inc. 1987. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. stretching and strengthening. Kursus ini meliputi sejarah permainan. Fajar Bakti. Orli. Eskay Inc. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage.

Penerbit Fajar Bakti. • Yong. ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. Oklahoma. corak balingan dan pukulan. Lodon • Potter. 1994. Dalam amali. Oklahoma. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. stretching and strengthening. J. 1989. larian dan juga peraturan permainan. Hamlyn. stretching and strenghthening. The Crowood Pres. Tactics. Squash: Steps to Success (Technique. Fitness for Sports. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. 1994. Traning).BACAAN ASAS • David Pearson. Kursus teori meliputi 41 . 1987. Kaedah bermain dan juga tugastugas pengadil dan pemain di atas padang. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). J. Sports and Stress Theraphy. The Offical Rules of Sport and Games. Alan. 1995. Stanley Paul ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. Sofbol. Eskay Inc. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Skills of The game: Squash. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Stanley Paul MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan. Squash Techniques and Tactics. 1992. • Philip Yarrow. Athletic Rehabilitation on massage. • Pocock Tony (ed). Teaching Softball: Step To Success. 2001. Diane L. Eskay Inc. 1995. kiraan mata. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks.

The Crowood Press. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Institusi Sukan Negara. BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. asas sains sukan dan konsep kecergasan. 1997. pengendalian dan taktik sukan. Kejurulatihan Keb. 1996. Leisure Press: Champaign III MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). BA Basic Guide to Cycling. serta taktik dan teknik pertandingan. 1996. Canoe Racing. Fitness Cycling (Firmess Spectrum). • Bailie. • Burns. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. keperluan dan peralatan. Julie. • Jesen. Marcus. 1997. keperluan asas sukan. kaedah dan latihan kemahiran berbasikal. 1998. The Crowood Press. 42 . Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. Reading Sport Science Level 1. The Crowood Press. Leonard. Peter dan Dick Mansfield. pengurusan. pengurusan peralatan dan baik pulih. MONOGRAF • De Vries.aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports). Canoeing & Kayaking : Techniques. peraturan dan undang-undang sukan basikal. R. pengurusan pertandingan dan pengadilan. peralatan peraturan sukan kenu. latihan kemahiran. pakaian.D. (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. BACAAN ASAS • Heed. Malaysia) ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. Kursus teori meliputi aspekaspek latar belakang permainan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. Tactics. Traning.

Penerbitan Fajar Bakti 43 . peralatan sukan. Halland and Clark Ltd. London. ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. Silken. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. ] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Derek. (1999). (1998). Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Mohar Kassim. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995). Dalam bidang kepegawaian. BACAAN ASAS • Laumanu. konsep latihan. • Lewis. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. London. Institut Sukan Negara. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. Sains Dalam Sukan. • De Vries. (1998). Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). pengurusan sukan. Bard. Leonard. Institut Sukan Negara. Leisure Press MONOGRAF • Mohar Kassim. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Reading Sport Science Level 1. pengurusan pertandingan dan kepengadilan. memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. The New Toughness Training for Sport. Wanted : Rowing Coach. asas sains dan konsep kecergasan. • Loehr. pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Halland and Clark Ltd. Rowing. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. falsafah sukan ragbi. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. James. prinsip-prinsip latihan.• • Hutchinson. latihan pertandingan dan taktik sukan. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking.

J. Penerbitan Fargeos Sdn. 1984. The Crowood Press. • John Crooke.• • Eskay Shazryl and Hanks. Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. Teaching Tennis. Leisure Press. 1984. Oklahoma. stretching and strenghthening. teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. 1993. United States of America. Better Tennis. Great Britain. Step to Success. konsep permainan. The Pocket Guide To Tennis Tactics. Tennis. Kuala Lumpur. Fitness for Sports. Bhd. Ramesh. Bagi kuliah praktikal pula. ES 02403 TENIS MEJA 44 . 1986. The Windmill Press. 1987. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. Eskay Inc. • John Crooke. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan. RUJUKAN • Jim Brown. Wahab Hussin. Rex Hanzeldine. Pelham Books London. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad. Halland and Clark Ltd. 1989. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah. Artikel Pengurusan Sukan. • Joyce Hume. peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. 1994. • R. London. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis. MONOGRAF • Abd.

Englewood Cliff. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. Siri Teras Sukan. Knopf. KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EA 00103 ANGKLUNG 45 . Tom Whidden & Adam Loory. Scot. 1996. NY : Alfred A. The Handbook of Sailing. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. ME : International Marine.: Step to Success. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Smarter and Win Races. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. Knopf • Goodman. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. New York. 1982. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. Penerbit Fajar Bakti. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. Sailing Basics. pukulan (strike) gangguan. teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu. • Lee Chin Choy. 1993. Alfred A. • Hodges. let. jaring bola. Larry. NJ : Prentice-Hall. • M. Siri Sukan Popular. • Gary Jobson. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. L. Table Tennis: The Sport. D. BACAAN ASAS • Bond. • Don Casey. ME : International Marine. Table Tennis. 1991. • Lee Chin Choy. ‘sed-line’ dan sebagainya. 1992. & Brodie. Preiss. • Slocombe. Sailboat Refinishing. Camden. 1994.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Penerbit Fajar Bakti. I. Inc. McGraw Hill. B. Human Kinetics. Ping Pong. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang. Goodmark Enterprise. 1991. 1990. 1995. bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally. 1994.

pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah. 1984. Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. tenor dan bass. Conducting A Choir. Boston. • Larry Monrue Berklee College of Music. Choir in the Making. 1971. • Neale.Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan. Music Workbook. The Rebirth of the Javanese Angklung. Lagu-Lagu Patriotik. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah. Genre: The Musical. Oxford University Press. tanda masa. Ghouse Nasaruddin. Rick. definisi. Music for Ear Training/Theory. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano. 1980. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung. tangga nada. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. Stephen. Boston. • Mohd. • Perris. 1984. Dewan Bahasa dan Pustaka. kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam. USM Pulau Pinang. Moody. Asas-asas Muzik. peranan dan juga persembahan. BACAAN ASAS • Ismail Din. Muzik Melayu Tradisi. USA. USA. Arnold B. 2001. MONOGRAF • Kenneth W. 1989. Berklee College of Music. 1980. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. peralatan. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan. H. Routledge & Kegan Paul Ltd. Macmillan • Stanley Sadie. BACAAN ASAS • Charles. 1981. 46 . • Altman. Gendang Gendut. EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. Manchester University Press. alto/contra alto. Osbeck.

Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan. Boai dan lain-lain. • Shamsiah Sabaruddin. Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar. S. F. Alyn Harrap. Muzik Malaysia : Tradisi Klasik. Mattias.EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar. (1997). BACAAN ASAS • Asmad. Artaud. (1994). (1993). Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski.B. Salleh. & Tan. (1998). 47 . • Nik Mustapha Nik Mohd.The Ressuretion of the Body. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad. New york. EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. P. Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu. (1990). Kementerian Kebudayaan. Rakyat dan Sinkretik. • Matusky. Kumpulan Kompang. menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. Kesenian dan warisan Malaysia. Ed: Dell. meningkah. BACAAN ASAS • • Alexander. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. 1973. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn. The Voice and the Actor. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio. Seni Lagu dan Permainan Tradisi. Bhd. Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. Berry Cecily. Lodon. Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu .1997. Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira. Grotowski.

Pelajar akan diajar unsur senireka. pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka. Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli. Acting Power. (1993). CA Cole. Dalam aspek praktikal pula. Cohen. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut.R. The Empty Space. Great Britain. EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik. Palo Alto: Mayfield. pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan 48 . Teori Seni 1 & 2. London Gibbon & Kee.S. Chiney.• • • Brook. (1989).1878. Peter. (1993). EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai.Merrill. The basic of drawing the complete Art course. prinsip rekaan dan struktur rekaan. penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin. Directing the Play. (1988). Hazel Harrison. Drawing. Dorling Kindersly (UK).1953.1968. New York Hobbs.A.I. Kathleen Chee. Pada akhir kursus ini. (1994). Robert. Dorling Kindersly Jenny Roduell. pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti. Toby and Helen K. G. The complete printing course. untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis. Dewan Bahasa Pustaka. Fokus Pelangi Latif Muhidin. BACAAN ASAS • • • • • Hasel Harrison & Alferd Daniels.

1979. W. BACAAN ASAS • • • • Blades. Kesenian di Malaysia. Mohd Anis Md Nor. Kent State university Press. EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik. (1992). Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertianpengertian muzik seperti tangga nada. Routledge & Kegan Paul EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. New York. The History of Musical Instruments. Mary . 1970. (1992). gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi 49 . Dewan Bahasa Pustaka. Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden.P. Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih. Mantle. kunci suara. 1992. Zapin. Dave. OUP. Kuala Lumpur. The World Of Music. Music In Malaysia. 1990. The Ethnomusicologist. Frith. 1971. Bhd. Percussion Instruments and Their History. Westport. Explore and Discover Music. in On Record. Mohd Ghouse Nasuruddin. Hood. Routledge & Kegan Paul Ltd Laing. Folk Dance of The Malay World. Connecticut: The Bold Strummer Ltd. Simon and Goodwind (eds). Listen to me. JM Dent & Sons LTD. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Macmillan Limited Malm.BACAAN ASAS • • • • • Curt Sachs. Buku Must Sdn. Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik. dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden.I. Muzik Tradisional Melayu. (1993). J. (1940). peranan soloist. March.

Adjie Esa Poetra. Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik. Bhd. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal.melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . Ghouse Nasaruddin. Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa 50 . Kuala Lumpur. • Mohd. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Selain itu. Muzik Tradisional Melayu. • Adjie Esa Poetra. Buku Must Sdn. The Malay Traditional Music. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. (1992). (1992). 2204. Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka. sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. (1992). BACAAN ASAS • • • Mohd Ghouse Nasuruddin. EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Revolusi Nasyid. Revolusi Nasyid. Kesenian di Malaysia. Jakarta. Dewan Bahasa Pustaka. MQS Publishing. 2204. Jakarta. MQS Publishing. (1992). (1994). • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati. keceriaan dan lainlain. Bhd. Kesenian di Malaysia.

Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright. 1993. Heineman Publishing. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut. Kats. Screenwriting for film and Television. New Jersey. pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini. New York: Atheneum.1998. Peter Owen Limited. (Terj) 1990. USA. imaging and the Unconscious. Alan A. California. 51 .skrip. The Playwright as Thinker. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Hatcher. Ermor Enterprise.1995. Acting . Viewing Position-Ways of seeing Film. Los Angeles. • Linda Villiams. Allyn and Bacon. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. BACAAN ASAS • Eric Morris. Story Press. Wadsworth Publishing Company Belmont. Directing Drama. 1998.2001. Eric. The Art & Craft of Playwriting.1991. • Bently. • John Miles Brown. • William Miller. • Steven D. BACAAN ASAS • Armer. • Jeffrey Sweet. Jeffrey. Michael Wiese Production. Rutgers University Press. Di samping itu. EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. Ohio USA. • Field Syd. USA. Kuala Lumpur. USA. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip.1967. Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen.1994. USA. Cincinnati. Writing the Screenplay: TV and film.1996. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip. USA.

Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali. Siti Zainon Ismail. Dewan Bahasa Pusataka. Gamelan Malaysia. (1983). Kementerian Kebudayaan.L. para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan) • • • • • BACAAN ASAS Harun Mat Piah. D. Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. (1986). Kuala Lumpur. (1985). harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. Muzik Melayu Tradisional. cantuman dan membentuk. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. • Penny. instrumentasi. Structure in Sculpture. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan. (1988). New York: Van Nostrad Reinhold Co. Bengkel Gamelan Malaysia. ukiran acuan. Di akhir kursus. Ukiran Kayu Melayu Tradisi. 52 . J. BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir. (1993). Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan. Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. (1977) Design and Form. • Itten. Ghouse Nasharuddin. (1985). Kuala Lumpur: DBP.EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. The Materials of Sculpture. (1993). Harun Mat Piah. Mohd. • Schodek. London: Yale University Press. Lambang Sri. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan. N. London: The MIT Press.

mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini. EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Kuala Lumpur: DBP. • Griffin. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester. mencanting. New York : Dover Publishing Inc. North Light Books : Cincinnati. • Kafla. The Hand Decoration of Fabric. Introduction to Batik. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar. (1959). RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik. prinsip rekaan. struktur rekaan. Batik: Sejarah. New Jersey : PrenticeHall. etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari. sikap. L.F.). Heather and Margaret Hone. Block Printing. Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Universiti Kebangsaan Malaysia. motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. (1986).• Siti Zainon Ismail. EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali. Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni. Batik Tie Dyeing Stencilling. • Jenny Podueel. Understanding Art (4th ed. OH. J. 53 . reka corak. Teknik dan Keistimewaannya.F. Silkscreen. (1982). • Rathus. (1995). (1989). Gfed Britain. Drawing. (1990). pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin.

Melaka. MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 1981. Associted distributors (M) sdn. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. (1986). Tarian Melayu Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Inang dan Zapin. Tarian Melayu. (1981).. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia. Asean Committee on Culture and Information. (1998). Bhd. Bhd. penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. Dasar-dasar Dramatari. EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang 54 . • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail. Kuala Lumpur. CV Pustaka Prima.BACAAN ASAS • Asmad. (1981). Dewan Bahasa dan Pustaka. sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. • Mohd Ghouse Nasaruddin. Bandung. (1986). Dewan Bahasa dan Pustaka. Melaka. EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. Dewan Bahasa dan Pustaka MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli. Associated Distributor (M) Sdn. Tarian-tarian Malaysia. BACAAN ASAS • Asmad. 1990. Kesenian Tari. The Dances of Asean. KKBS. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Joget. Kesenian Tari. Japi.. (1994). Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. (1994). Tarian-tarian Malaysia. • T. • KKBS. • Mohd Ghouse Nasaruddin. (1990). • Siti Zainon Ismail.

EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat. MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. (1995). KKBS. KKBS(N). Tamadun Islam. Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini. Qawaid al-Khat al-Arabi. Hashim Muhammad Al-Khattat. Tarian-tarian Malaysia. Daling-Daling. bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik. Tradisional Malay Wood Carving. Yahaya. pelajar akan diajar secara praktikal. Kuala Lumpur. Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. Dewan Bahasa dan Pustaka. Mahayudin Hj. (1986). Sirajuddin Ar. (1981). Sabah. BACAAN ASAS • Asmad. Bhd. Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. • Haji Ismaily Hj. (1990). BACAAN ASAS • • • • Abdul Halim Nasir. Malaysia. (1987). Mangunatip. (1999). Melaka. (1984). Jakarta : Pustaka Panjimas. (1985). & Charles Saong. Kuala Lumpur. KKBS. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau. Bungsu. Associated Distributors (M) Sdn. • Ismail A. Igal-Igal. Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. 55 . Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah. danKuda Pasu. Seni Kaligrafi Islam. Kesenian Tari. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi. D. Warna Budaya. penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu.sejarah dan perkembangannya.

New York: Leon & Amiel. • J. Kuala Lumpur 56 . Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti. • Burris – Meyer. BACAAN ASAS • Bablet.1977. Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas. New York: Drama Book. BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. Denis. Mielziner: Master of Modern Stage Design. Scenery for the theatre: Little Brown. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. Berfikir Dalam Darjah. Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah. New York KOMPONEN KEPIMPINAN. Frank Rich. DAN KEMASYARAKATAN EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim. 2001.• Muhammad Haddad. • Mary C. Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program. Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah. EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan. (1943). Harold and Edward C. Stage Design. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. 1997. latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. Henderson. • Bay. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. rumah warga emas. Howard 1978. (1996). 1972. Micheal Gillette.

kemas dan menarik. Bhd. • Robbins. Books Cohen Publishing Co. (1996). Organizations : Structures. pelajar akan membuat satu 57 . Hardknocks Factory Sdn. Mary. Englewood Cliffs. Basic Books. California. (1997). Jeniffer M & Jones. Management. Richard H. Stephen P. Understanding and Managing Organizational Behavior. Dewan Bahasa dan Pustaka. kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien. Pengurusan Berkesan Hebat (terj. (1996).) 1995. (1996). (1990). Berani Gagal. BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof.R.• • • • Altaman. William T. Petaling Jaya. Operasi Khidmat Masyarakat. New York. Yassin. • George. (1964). Kepimpinan. Gareth R. EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. Prentice Hall. Attitude Change & Social Influence. Bili P. Dewan Bahasa dan Pustaka. M. Inc. New Jersey. (1996). & Coulter. EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi. Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd. Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik.S Lim. The Environment & Social Behavior. (1994). Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. Di akhir pengajaran. • Hall. pengurusan kewangan dan pemasaran. (1975). 6th ed. • Brook. pengurusan personal. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan. Cohan. Processes and Outcomes. Prentice Hall. A. Addison-Wesley Publishing Company.

cara pengurusan masjid yang berkesan. J. New York Holt. BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman. mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah. United States: South-Western. Understanding Motivation and Emotion (2nd ed. D. 1997. • Bratton. Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi. 2000.W. (1994). BACAAN ASAS • Reeve. Leadership: Research findings. Pustaka Hj. The Principal As Leader. (1997). menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan. bidang tugas pegawai-pegawai masjid. Asas-asas Fardhu Ain.J. Abdul Majid. practice and skills. pengurusan dakwah melalui masjid.projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat. • Sulaiman Endut. Thomson • Dubrin. membuat keputusan. New York : Macmillan College Publishing Company. pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan. Rinehart and Winston. Group Counseling. F. M. Selain itu.Grint. A.. • Ohlsen.J. Horne.L. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid alHaram. perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat... & Nelson.A dan Lawe. bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri.M. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes. Kuala Lumpur 58 . pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan. K. Universiti Sains Malaysia. EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam. M.E. Organizational leadership. 2004. 1995. (1998). Ini termasuklah memandikan. Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi)..). Inc. London : Harcourt Brace College Publishers. L. membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan.

1990. • Tones. MONOGRAF • World Health Organisation. WB Saunders Harcourt brace and Company. Dato’. Tokyo. Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. BACAAN ASAS • Cossens BJ. and Robison. Promoting Health. The Ottawa Charter for Health Promotion. WHO Copenhagen.. (2002). sama ada di dalam atau luar negara. Geneva. miskin. Mohd. Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. K. banjir dan sebagainya. 1997. Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. masyarakat pendalaman. Tilford S. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid. Sharir Hj. Primary Health care From Theory to Action. WHO. (2002). Datuk. • Hj. serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli. Health Education: Effectiveness and Efficiency. • World Helath Organisation. mangsa perang. Preventive Medicine and Public Health. Wan Zahidi Wan The.KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. JAKIM. Harwal Publishing. EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa. London. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan. 1986. The Primary Care Approach. (2002). Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. 59 . The National Medical Series for Independent Study. 1992. • Wass A. Chapman and Hall. 1982. Abdullah.

1996. • Hybels.EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan. Simon & Schuster New York. Interpersonal Communication (2nd ed. aspek pengurusan turut diselitkan. and Richard L. Austin J. Austin J. maka. EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. Routledge. Weaver. pelajar akan dibiasakan untuk bercakap. puisi. • Hartley. Saundra.). • Robert . 2001. BACAAN ASAS • Freely. Phd McKay. Peter. membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. Boston : McGraw-Hill. Dalam kelas. 1988. Bolton. (1996). serta mencanai ilham secara spontan. 60 . forum. Matthew. Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi. People Skills. 2000. pidato. Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. Messages : The Communication Skills Book. Martha Davis. Fanning. pertandingan debat. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Belmont : Wadsworth Publishing Company. BACAAN ASAS • Freely. Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum). pantun). Inc. • Patrick. New Harbinger Publication. 2003 Communicating Effectively. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan.

KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran. Em. Hybels. Mike Clelland. 2001. Boston : McGraw. J. Roughing It Easy . Thompson Wadsworth • Doug Werner. Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. J. Peggy. Simply Speaking. N. 1998. pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan. BACAAN ASAS • Allen O’Bannon. 1992. 1997. and Richard L. New York : Regan Books. 1998. Coding of Wideband Speech : Speech Communication. penyediaan tapak 61 . Basic Essentials Map and Compass.Hill. Weaver. Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. McGraw-Hill Noonan. Ron Hilderbrand. Haynes Publishing • Dian Thomas. A First Look at Communication Theory. kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi. A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. Thompson wadsworth • Karen Berger. Jayant and Shoham. 1999. 1999. 1994. cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara. Communicating Effectively. EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. A Trailside Guide. Saundra. Dalam kelas amali. teknik berjalan di dalam hutan.• • • • Griffin. mendaki. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah. New York : McGraw-Hill.

Inc. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams. Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran. pembentukan dan penjagaan nurseri. pemancangan dan cantasan. (1997). sayursayuran. Jones and Bartlett publishers. & Sadava.T. C. London. ayam dan ikan. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. amalan agronomi. Zainal Abidin. 1970. K. M. Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. Queenland. perlindungan tanaman. Tanaman Sayuran. BACAAN ASAS • Chrispeels. & Joseph. (1994). Queensland: Department of Primary Industries. Genes and Agriculture. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . Kuala Lumpur: MARDI • • EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang 62 . Diseases of Vegetable Crops. Brisbane Australia. Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). MONOGRAF Department of Industries. penuaian. pengkomposan.E . bijirin dan hasil bakeri. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Serdang. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani. teknik pengubahan anakanak pokok.semaian.N. Kementerian Pertanian Malaysia. 1987. Plants. penjualan dan pulangannya di pasaran. Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. • Mohd Idris Hj. 1994. Climate. pembajaan. Denis persley (ed). teknik merumput.J. D.

63 . Mohamud. Circuit Devices and System. Weaver Food. A. Charley and C. BACAAN ASAS • Ahood. • H. 1991. John Wiley & Sons Inc. • Huges. komponen-komponen dalam alat. • Smith R. A Scientific Approach (3rd Edition). J. MacMillan Publishing Con. and Chin A. W. H. Pengenalan. and Riedel S. • Norman N. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik. Hotchkiss. kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. Singapore. prinsipprinsip elektronik.perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan. 1997. 1993. The Biochemistry of Food and Nutrition. • Linden. London : Prentice Hall • Nilsson J. Longman. J. John Wiley. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. BACAAN ASAS • Freeland-Graves. (1995). Electric Circuits. L. 1988. Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. Joseph H. • Kay Mehas. New Jersey : Prentice-Hall. EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih. Food Science. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik. Electric Technology. 1984. London • Jones. 1998. D. G. Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. F. Electronic Instruments and Measurements. 1996. McGraw Hill College Div. Potter. E. 5th Edition. Addison Wesley. Peralatan elektrik dan system sukatan. L. A. and H. Aspen Publishers Inc. (1995). 1997.

pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut. New Jersey: Prentice Hall 64 . 1981. SYBEX. 4th Edition. New Jersey: Roehrs Company. Electric Technology.E. Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap.EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer. 1995. D. Inc. Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors. komputer dan penyelenggaraan kerosakan. 1996. cara-cara pembiakan. cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam. • Micheal F. The Urban Forest : Comperenhensive Management. Plant Propagation: Principles and Practices. 1959. Repairing PC Beyond the Basics. 1986. USA. fungsi-fungsinya. DC Upgrade and Repair Bible. Pelajar juga didedahkan kepada aspekaspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan. 1988.T. A. F. IDG Books. E. Prentice Hall Career & Technology. W. medium penanaman. Upgrade and Repair Your PC.G. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. BACAAN ASAS • Graf. 1995. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan. Longman. H. McGraw-Hill. aktiviti-aktiviti utama perlandskapan. EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. Harddeski. • Barry Press.T. & Davies. bahan-bahan penanaman.N. 5th Edition. BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. McGraw-Hill. John Wiley & Sons. 1998. London • Mark Minasi. • Hartmann. • Huges. • Grey. Kester..

William A. New York : McGraw – Hill • Katz. The Essential Workbook for Library and Internet Research. Brock. Tree Disease Concept. Ellen M.D. BACAAN ASAS • Gate. Pelajar didedahkan kepada peranan. 1989. elektronik dan digital. Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources. Matthew.Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. amat lazim digunakan pada masa 65 . 1981. Inc. Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini. Hortikulture Hiasan dan Landskap. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan. Mustafa Kamal Mohd. Englewood Cliffs. P. Prentice-Hall. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi. penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan. 1990. 1978. Jane Key 1994. Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis. • Klein. Boston: McGraw-Hill • Kozak. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak. pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources. Robert 1999. Hunt. Shariff. N. Sebagai alat komunikasi yang canggih. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif. struktur dan organisasi perpustakaan.J. Lee. New York: McGraw _ Hill Book Company. khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action. Kuala Lumpur: Thinkeris Library EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.• • Manion. khususnya kamera video.

• Robert.kini. Shot by Shot Film Directing. • Mittler & Regan. Focal Press. 1998. Single Camera Video From Concept to Edited Master. EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. Dewan Bahasa dan Pustaka. H. Sound Forge 4 BACAAN ASAS • Chmaberlin. Glencoe. Film. EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. Boston. Visualizing From Concept to Screen. Robert. • Hall Howard.Boston. University of Maryland. • Mittler . 1996. Microsoft Power Point ii. 1996. Photoshop 5. • Wilkinson. Kuala Lumpur. Focal Press. Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. K. J. dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV. Regan. • Said HAlim Said Nong. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. Musical Application of Micro Processors. Focal Press. Boston. 1991.5 iv. Steven. • Schint. kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo). Steven. Exploring Art. Glencoe.1995 Corporate Video Directing. focal press. Peranaan kesan bunyi. Gif Animator iii. Ia akan 66 . Hyden Books. 1989. BACAAN ASAS • Bernstein. Pada akhir kursus. form and Culture CD Rom. 1988. 1994. The Art of Digital Audio. Program yang dicadangkan adalah: i. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Understanding Art. 1987. Film Production. • Katz.1995.

G. 1987. Craig Zacker (Contributor). • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi.J. kegunaan dalam pelbagai bidang. Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan. Electronic circuits. 2000. Mathews. EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini. Sheckelfold. pengelasan perisian dan struktur asas. BACAAN ASAS • • • Kyle. James. bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca. Basic circuit analysis.memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer. pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca. 67 . London Elsivier. F. Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. Robert M. kaedah dan teknik-teknik penggunaan. Joining Fibre – Reinforced Plastics. Prentice Hall Inc. Jaico Publisher MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller. 2000. & Rammerstofer F. model teknologi dan lain-lain lagi. 2005. Prentice Hall. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan. 1993. 2005. Unit Penerbit Akademik UTM. Jaico Publisher Murthy. Introduction To Science For Engineers. Mekanik Bahan Rencam. Haynes Publishing Sivshankar. BACAAN ASAS • • • • Hult J. rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca. 2005. Sybex Inc. Build your own computer.L. penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca. James F.

1984. BACAAN ASAS • Anon. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran. Advenced Guide To Hydroponics. keperluan bengkel. medium pertumbuhan. • Azizah Arshad. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre.G 1994.• Ronald F. Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel. makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik. EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto. MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). Kementerian Pertanian Malaysia. London: Pelham Books. Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. Principles of Composite Material Mechanics. Kuala Lumpur. S. J. J. EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan. BACAAN ASAS 68 . MARDI. memasang dan memulih enjin. etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi. 1996. 1985. peralatan. Menanam Secara Hidroponik. • Douglas. 1990. • Douglas. sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya. teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan. (1997). Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Pelham Books. New York Mc Graw Hill.S. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali. membuka dan melakukan servis enjin.

Auto Repair For Dummies. Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan. Oklahoma. Eskay Inc. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. Sclar. Martin W.• • • • Floriant. Mulberry Papaerback Tobolt dan Richardson. Illinois : Leisure Press. peralatan pelindung. • Eskay Shazryl and Hanks. Juga jenis-jenis latihan asas. • Jeong Rok Kim. BACAAN ASAS • David Mitchell. pengadil dan kepengadilan. stretching and strengthening. The Complete Book of Martial Arts. peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan. peraturan semasa di dalam ‘gym’. nama-nama kekuda. Joan M. J. deanna. 1994. Mulberry Papaerback. Douglas. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF). Reed Consumer Books Limited. Auto Body: Repairing and Refinishing. 1999. 1999. Mulberry Papaerback Stockel. 1996. 1989. An Auto Mechanic (How We Work). 1998. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Taekwondo Textbook Volume 1. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan 69 . Auto Servis and Repair. 1994. tangkisan tangan. KOMPONEN WAJADIRI EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan. Taeguek Poomse • Nelson.1996. EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. Self-defense : Steps to Success.

1999. pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video. • Gichin Funakoshi. Reading Sport Science Level 1. • Micheal Finn. Mackenzie Publishing Limited. pengendalian latihan. • Gichin Funakoshi. Martial Arts A Complete Illustrated History. 1996. (1992). Karate : The Complete Course : Guinness. keperluan teknikal pertandingan. Reading Sport Science Level 2 (2nd ed).Karate Dunia (WKF). Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang. • Leonard A de Vries. BACAAN ASAS • Anuar Abd. Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung. Wiltshire : The Crowood Press. Marlborough. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Eddie. Kodansha International. 1992. The Complete Book of Martial Arts. 1988. MONOGRAF • Leonard A de Vries. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. Illinois : Leisure Press. Reed Consumer Books Limited. 1987. Tsutomu Ohshima. peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. Karate-Do Kyohan. • Nelson. 1973. Kodansha International. 1981. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI 70 . Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga. Self-defense : Steps to Success. • David Mitchell. EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Morris. Karate-do : The Way of the Empty Hand. Wahab. BACAAN ASAS • Ferrie. 1989. Karate-Do : My Way of Life. Tommy. Joan M.

1989. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.1994. Silat Olahraga. Keris. Wahab. Kuala Lumpur. pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani. system latihan silat seni dan silat tari. jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. BACAAN ASAS • Anuar Abd. Falsafah seni silat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. Silat Melayu: The Attack. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun. Kuala Lumpur. 1985. Kuala Lumpur. Eskay Inc. Kuala Lumpur. 1991. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian BACAAN ASAS • Abd. silat olahraga dan silat Melayu). • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. silat dalam pertandingan (seni silat.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Oxford University Press. • Tuan Ismail Tuan Soh. silat gayung fatani. 1985. stretching and strengthening. EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran. . 1984. Oklahoma. Manna Embung.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. • Anuar Abd. Wahab. Kuala Lumpur 71 . Silat Melayu: The Malay Attack. • Eskay Shazryl and Hanks. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Wahab. Oxford University Press.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. latarbelakang. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah. Kuala Lumpur • Anuar Abd.

Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam kelas praktikal pula. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia. Action Publishing • David C. V. M. (1936). J. Kuala Lumpur. BACAAN ASAS • Clifford. D. Silat Melayu. Bhd : Kota Kinabalu. Wang . 1970. Progressive Publishing Co. Action Publishing • So. From The Fist To The Heart. Wong Kiew Kit. What is Shorinji Kempo. Keris and Other Malay Weapons. • Gardner. 1999. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakanpergerakan yang asas dalam seni ini.B. 1984. Dalam kelas teori. • Ku Ahmad Ku Mustafa. BACAAN ASAS • Abd. pengasas dan juga guru-guru silat cekak. 1998. Singapura. Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri.. Sabah • Nevetsky. Martial Arts and ‘At-Risk’ . jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. kunci-kunci tangkapan. (1978).EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak. EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. langkah dan pergerakan yang betul. Traditional Martial Art Traning. Kuala Lumpur. Japan Publication. Keris. pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas. Chin Chi Printing Works Sdn. 2003. Manan Embung. teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. G. Inc: Tokyo. MONOGRAF 72 .

Random House of Canada Ltd. (1987). Federal Publication. the st Andrew’s Ambulance Association. and Sabel. California: Pro – Action Publishing. BACAAN ASAS • Azizah Ismail. S. 2001. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. The Original Martial Arts Encyclopedia KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM ER 00103 ST. John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury. Singapura. Farkas. J. Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin. John Ambulance. St. Corcoran.• • Traditional History. Pioneers. the British Red Cross Society. • Ronnie Cole-Makintosh. David & Charles MONOGRAF • St. Illness and Medicalemergencies. A Century of Service to Mankind : A History of the st. Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John. 1999. Bhd. Golden Books Centre Sdn.. Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini. • Joan Markham. Asas Kejururawatan. How To Prevent Home Accident. Kuala Lumpur. Los Angeles. E. St John Ambulance Society. 1986.. John Ambulance Brigade. (1993). • Chao Tzee Cheng. ER 00203 BULAN SABIT MERAH 73 .

BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. Bhd. London. Ltd MONOGRAF PBSMM. luka dan keracunan akan diberi tekanan. (1992). Caring For The Sick Nursing. Penerbit Fajar Bakti. Doarling Kindersley. • Mustafa Ali Mohd. Kuala Lumpur. pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan. Crescent News (KL) Sdn. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. • The British Red Cross. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan. Perkara penting seperti pemulihan pernafasan. Ltd. Kuala Lumpur. Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home. beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan 74 . 1989. Dalam kelas teori. London : BRCS. alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin. PBSMM : Kuala Lumpur . sawan. PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT) PALAPES membentuk peradaban.Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. memberhentikan pendarahan.kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. (1994). • The British Red Cross. School and Work. (1994). Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. rawatan kebakaran. Pertolongan Cemas. 1982. BRCS. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif. Doarling Kindersley.

merentas halangan. kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ujian kecergasan tempur (UKT). dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun. Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun. ujian kecergasan asas (UKA). cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih. KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level). persuratan tentera dan pentadbiran. sistem pemegang pangkat dalam organisasi 75 . kewibawaan. tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level).berdisiplin tinggi. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES.undang-undang tentera.senjata. senaman perang. ilmu medan perang.iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf. Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. membaca peta. merentas desa. jalan lasak dan sukan. dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi. Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. akaun dan gaji. silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun.tongkat dan pedang). tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai. semboyan. organisasi ATM. Jenisjenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester.

public speaking. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. merentas desa. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata 76 . senaman perang. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. public speaking.senjata. ujian kecergasan tempur (UKT). tugasan regimental.undang-undang tentera. akaun dan gaji. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). merentas halangan.tongkat dan pedang). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. ujian kecergasan asas (UKA). ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). semboyan. persuratan tentera dan pentadbiran. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. tugasan regimental. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. sistem perjawatan semasa latihan medan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. tugasan kajian military leadership. jalan lasak dan sukan. sistem perjawatan semasa latihan medan. organisasi ATM. tugasan kajian military leadership.pegawai kadet PALAPES. ilmu medan perang. membaca peta. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan.

senjata.tongkat dan pedang). tugasan regimental. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). public speaking. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.senjata. tugasan regimental. merentas halangan.undang-undang tentera. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. senaman perang. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. jalan lasak dan sukan. merentas desa. semboyan. public speaking. senaman perang. organisasi ATM. sistem perjawatan semasa latihan medan. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. tugasan kajian military leadership. dan tugasan kajian military leadership.tongkat dan pedang). merentas halangan. ujian kecergasan asas (UKA). ujian kecergasan asas (UKA). ujian kecergasan tempur (UKT). sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. Antara aspek yang akan disentuh 77 . merentas desa. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. membaca peta. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. sistem perjawatan semasa latihan medan. jalan lasak dan sukan. ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). akaun dan gaji. persuratan tentera dan pentadbiran. ilmu medan perang.

tugasan regimental. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. membaca peta. akaun dan gaji. semboyan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES.tongkat dan pedang). ilmu medan perang. persuratan tentera dan pentadbiran. public speaking dan tugasan kajian military leadership. jalan lasak dan sukan.termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. merentas desa. tugasan regimental. membaca peta. organisasi ATM. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES.senjata. ujian kecergasan asas (UKA). dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.undang-undang tentera. merentas halangan. semboyan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. jalan lasak dan sukan. senaman perang. persuratan tentera dan pentadbiran. ilmu medan perang. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. merentas desa. senaman perang. sistem perjawatan semasa latihan medan. public 78 . akaun dan gaji. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. merentas halangan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.tongkat dan pedang). organisasi ATM. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. ujian kecergasan tempur (UKT). sistem perjawatan semasa latihan medan. ujian kecergasan asas (UKA). ujian kecergasan tempur (UKT). aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf.undang-undang tentera.senjata.

BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. tugasan regimental.senjata. sistem perjawatan semasa latihan medan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA EU 10101 PALAPES UDARA I 79 . tugasan kajian military leadership. merentas halangan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.tongkat dan pedang). senaman perang. ujian kecergasan tempur (ukt). jalan lasak dan sukan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. organisasi ATM. ujian kecergasan asas (uka). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. akaun dan gaji. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. ilmu medan perang.undangundang tentera. semboyan.speaking. tugasan kajian military leadership. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. membaca peta. persuratan tentera dan pentadbiran. merentas desa. public speaking.

Kuala Lumpur. Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus. sejarah dan latar belakang TUDM. Kuala Lumpur. 1995. 2006. pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan. EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad. Akta Angkatan Tentera 1972. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih. pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. teori dan amali. Kuala Lumpur. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. Ministry of Defence RMAF. Air Force Headquarters. teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Selain kawad. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan.Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). Ministry of Defence RMAF. organisasi dan pentadbiran. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). RMAF Air Power Manual. Air Force Headquarters. 80 . Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad. Kuala Lumpur. 1995. 2006. RMAF Air Power Manual. BACAAN ASAS • • • JPSTU. pentadbiran. teori dan amali. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES).

Dalam kursus ini. Ministry of Defence RMAF. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Ministry of Defence RMAF. Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata. 2006. 1995.BACAAN ASAS • • • JPSTU. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. 2006. pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan. pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. 1995. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). BACAAN ASAS • • • JPSTU. Air Force Headquarters. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Air Force Headquarters. Akta Angkatan Tentera 1972 EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. 2006. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 81 . RMAF Air Power Manual. BACAAN ASAS • JPSTU. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kuala Lumpur. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kuala Lumpur. RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya.

Ministry of Defence RMAF. pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Air Force Headquarters. Air Force Headquarters. senjata. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. khidmat masyarakat. Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. 1995. latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Selain itu. rentas halangan dan juga lawatan. 1995. Dalam kursus ini juga. pertolongan cemas. 2006. bina diri dan kenegaraan. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA).Selepas menamatkan enam (6) semester. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA. Ministry of Defence RMAF. RMAF Air Power Manual. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Akta Angkatan Tentera 1972 KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia.• • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. 82 . pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia.

Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Selain itu. bina diri dan kenegaraan. senjata and latihan menembak. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. rentas halangan dan juga lawatan. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia.Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. khidmat masyarakat. Selain itu. Edisi 2006. khidmat masyarakat. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. bina diri dan kenegaraan. senjata and latihan menembak. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) 83 . Edisi 2006. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. pertolongan cemas. Dalam kursus ini. pertolongan cemas. EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. rentas halangan dan juga lawatan.

Edisi 2006. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Dalam kursus ini. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. rentas halangan dan juga lawatan. Edisi 2006. rentas halangan dan juga lawatan. khidmat masyarakat. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Selain itu. pertolongan cemas. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. bina diri dan kenegaraan. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar.• • Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. khidmat masyarakat. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pertolongan cemas. senjata and latihan menembak. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 84 . Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. senjata and latihan menembak. Dalam kursus ini. bina diri dan kenegaraan. pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Selain itu.

Selain itu. rentas halangan dan juga lawatan. Edisi 2006. Dalam kursus ini. bina diri dan kenegaraan. rentas halangan dan juga lawatan. senjata and latihan menembak. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. senjata and latihan menembak. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Dalam kursus ini. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535. pertolongan cemas. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . pertolongan cemas. khidmat masyarakat. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. BACAAN ASAS 85 . Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Selain itu.• • • Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. Pada akhir kursus ini. bina diri dan kenegaraan. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. khidmat masyarakat.

2006. Buku Panduan Pertolongan Cemas. professional dan berjiwa Malaysia. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: International Law Book Service. dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam. EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat. afektif dan sosial mengikut komponen 86 . pengurusan masa. 2002. Kuala Lumpur: PTS Publications. BACAAN ASAS • Abd. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Josephine Koh. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Practice in Music Theory Grade 1. pemindahan dan kebajikan mangsa. Edisi 2006. kenegaraan dan patroitisme. bantuan paramedik. keorganisasian. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kursus Komunikasi Organisasi. etika dan moral. • Kementerian Pengajian Tinggi. Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI) EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter. Alim Abdul Rahim. • Kerajaan Malaysia. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. 2002. 2004. brassband.• • • • • • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. penyelesaian masalah. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication.

pemindahan dan kebajikan mangsa. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. 2002. brassband. 2004. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). beretika. Alim Abdul Rahim. bantuan paramedik. brassband. BACAAN ASAS • Abd. asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik. 87 . Kursus Komunikasi Organisasi. penyelesaian masalah. • Josephine Koh. EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti. BACAAN ASAS • Abd. dan berjiwa pemimpin negara. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. • Kerajaan Malaysia. Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Kementerian Pengajian Tinggi. penyelesaian masalah. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Practice in Music Theory Grade 3. 2006. 2004. Practice in Music Theory Grade 2. amalgamasi. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979).masing-masing iaitu bencana alam. • Josephine Koh. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. semangat kerja berpasukan. Alim Abdul Rahim. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. pemindahan dan kebajikan mangsa. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. bantuan paramedik. dan berjiwa rakyat. 2002. professional. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. 2002. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. professional. semangat kerja berpasukan. akulturasi. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: PTS Publications.

latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. brassband. Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Kerajaan Malaysia. beretika. Kuala Lumpur: PTS Publications. • Josephine Koh. Kuala Lumpur: PTS Publications. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). 2002. Kerajaan Malaysia. Kursus Komunikasi Organisasi. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Practice in Music Theory Grade 4.II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. BACAAN ASAS • Abd. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). 2002. Narimah Ismail dan Saodah Wok. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran 88 . dan berjiwa rakyat. EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I. 2002. 2006. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2004. penyelesaian masalah.• • • Kementerian Pengajian Tinggi. Alim Abdul Rahim. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. brassband. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kursus Komunikasi Organisasi. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. 2006. Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Kementerian Pengajian Tinggi. professional. bantuan paramedik. pemindahan dan kebajikan mangsa.

Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. 2004. 89 . bantuan paramedik. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Kementerian Pengajian Tinggi. dan berjiwa rakyat. 2002. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. 2006. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Alim Abdul Rahim. • Josephine Koh. penyelesaian masalah. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Kursus Komunikasi Organisasi. Practice in Music Theory Grade 5. • Kerajaan Malaysia. pemindahan dan kebajikan mangsa. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V. 2004. • Kementerian Pengajian Tinggi. berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. semangat kerja berpasukan. professional. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. beretika. Kuala Lumpur: PTS Publications. Buku Panduan Pertolongan Cemas. BACAAN ASAS • Abd. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. penyelesaian masalah. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. beretika dan bermoral. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication.tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Practice in Music Theory Grade 5. 2002. penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. BACAAN ASAS • Abd. professional. Alim Abdul Rahim. • Josephine Koh. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. 2006.

Kuala Lumpur:International Law Book Service. 2002. Kuala Lumpur: PTS Publications. Kursus Komunikasi Organisasi. 90 . Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979).• • Kerajaan Malaysia. Narimah Ismail dan Saodah Wok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful