PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my

1

Cetakan Pertama 2009 © Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh Penerbit Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada : Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885

2

Kandungan Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA) Prakata Pengarah PKPP Pendahuluan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Objektif Matlamat Struktur Organisasi Fungsi Unit 1

Panduan Pendaftaran Proses pendaftaran Pra-Syarat pengambilan kursus Jam kredit kursus

6

Pengajaran Kursus Dasar pengajaran kursus Rujukan Ilmiah Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 10

8

Penilaian Etika Etika Pelajar Etika Kejurulatihan Kaedah Penilaian Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

14

Kemudahan Pembelajaran Pemajuan Pelajar Senarai Kursus Sinopsis Kursus

16 17 21 24 - 67
3

Dalam hal ini. Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan. Universiti Malaysia Sabah. Sesungguhnya. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita. untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti. interaksi social dan kerjasama berkumpulan. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti. Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS. dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang. kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. 4 .Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Assalamualaikum wbt. Adalah menjadi harapan universiti. dan salam sejahtera. para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahirankemahiran ini khususnya kemahiran insaniah.

Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002. Pembangunan sahsiah. Amran Ahmed Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prakata Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran 5 . PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan. berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS. Dalam konteks ini. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang. Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan. mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. melangkah gagah gemilang. dari aspek pembangunan fizikal. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang.Prof Dr. Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang. personaliti. kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran.

kokurikulum di UMS. jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara. Wawasan Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia. emosi. Universiti Malaysia Sabah Falsafah. Wawasan. Misi Dan Matlamat UMS Falsafah Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif. bersepadu dan seimbang dari segi intelek. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid Pengarah. berdisiplin. Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Misi 6 .

mental dan spiritual pelajar. membangunkan ketahanan fizikal. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. penerbitan. khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara Dasar dan Falsafah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. penyelidikan. inovatif. rohani. 7 . menjana pemikiran kreatif.Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran. emosi dan jasmani.

dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK. serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu 8 .PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed. Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. membangunkan ketahanan fizikal. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan. inovatif. Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester. Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. mental dan spiritual pelajar. menjana pemikiran kreatif. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti. emosi dan jasmani. rohani. Where talent are impressed Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002.

membangunkan minda cemerlang. III. khidmat masyarakat dan programprogram kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah. Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan. atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan. mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan.jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. hubungan komuniti. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar. kebudayaan dan kesenian. Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMSSPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan. 9 . SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing. kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS. dan 70% amali/praktikal/studio. serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan. II. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES. OBJEKTIF Mengaktifkan minat pelajar. Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan. I.

Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional. 10 . nilai ketahanan diri yang tinggi. kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar. III. IV. Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran. II. I. Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara IV. kepimpinan. MATLAMAT Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut: Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan. berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat.

Madya Abdul Jamal Abd.pelajar/DC) PT (Kewangan) Artis Budaya PT (Akademik) PT (UMSKAL) 11 .STRUKTUR ORGANISASI Prof. Hamid Khairil Anwar Dean Kamaruddin Azmi Jumat Mas Adi Alimin ( UMSKAL) Mangsor Ibrahim Stephanie John Dionysia Dulipat Mokdin Ahmad Amesah Chungan Norain Abd Razak Alizah Olah Suharni Sunarto Pengarah Timb Pengarah Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar (Pegawai Muzik) PT(Kesetiausahaan) PT (Pent & Rekod) PT (Pem.

Fungsi i. Pengendalian urusan sumber manusia. 12 . Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan. iv. Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekelilingpekeliling dan surat arahan. ii. Penyediaan dan pengemaskinian laman web Kewangan. iii. latihan. cuti dan kebajikan kakitangan. Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan.Nasrul Rukkung Pembantu Am FUNGSI UNIT Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik. kawalan aset dan inventori.

ii. ii. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. iv.Fungsi i. ii. iii. Kawalan aset dan inventori Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar. v. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. vi. Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor 13 . iii. Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus. iv. iv. iii. Fungsi i. Fungsi i. Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projekprojek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursuskursus kokurikulum yang diikuti. v. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP Pengurusan proses perolehan dan pembayaran.

iii. diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut: • • • UMS Kota Kinabalu Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) UMS Kampus Antarabangsa Labuan • • 14 .4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti. Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari manamana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2. iv. ii. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik. Universiti Malaysia Sabah. (sila lihat senarai kursus). i.PANDUAN PENDAFTARAN Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan.

Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar. pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini. atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. x. Semasa pendaftaran. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa. pastikan kod kursus. vii. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran. nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda. sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti. (sila rujuk prospektus universiti). Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai. pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 15 . ix. Bagi beberapa bidang dan komponen.Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. Selepas mendaftar. vi. v. sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya. viii. PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum. sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar.

Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal. iv. ii. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur. Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia. ii. xii. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. JAM KREDIT KURSUS i.Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. xi. iii. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform. DASAR PENGAJARAN KURSUS Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut: 16 . Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester. iii. Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. i.

Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan. interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan. Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar. RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. ii. ii. iii. iv. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum. Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan. Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi. i. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut: Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih. v.i. 17 .

Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan. iii.PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan ii. iv. Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut. 18 . Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan. Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat. v. viii. Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut. vii. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu. vi. tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih.

iii. teori dan falsafah. i. Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian iv. Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti. PROSEDUR PENILAIAN Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan. x. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran.dan Kesenian. ix. Bagi beberapa kursus. xi. Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS. Dataran DC. ii. Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran. 19 . Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah. dan penguasaan ilmu kemahiran professional. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor. penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’.

dan Modul Teori (Bertulis) dan Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Praktikal & Amali dan 70% Penilaian Projek Akhir berterusan dan akhir Kokurikulum Beruniform Elemen Markah Catatan Modul kemahiran Insaniah 30% Peperiksaan Akhir dan Modul Teori dan (Bertulis) Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Kawad dan Disiplin 70% Penilaian berterusan Praktikal/Amali dalam dan akhir bidang pengkhususan 1. 20 .projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan. 2. 2. Kokurikulum Bukan Beruniform Elemen Markah Catatan Modul Kemahiran 30% Peperiksaan Akhir Insaniah. Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu : Peperiksaan Akhir (Bertulis) : Ujian dan Peperiksaan Amali : 30% 70% 1.

karakter dan personaliti. Kerjasama berkumpulan. interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah. (Sila lihat carta) 21 . Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester: i.Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar.

Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam kumpulan Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli didalam kumpulan Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan. Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilainilai etika dan personaliti Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam sebarang program khidmat masyarakat yang disertai 22 .

Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan. Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut: GRED A AB+ B PERATUSAN 80-100 75-79 70-74 65-69 NILAI GRED 4. ii.33 3. iii.00 NILAI CEMERLANG 23 . Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul. iv.67 3.Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke13.00 3.

00 KEPUJIAN LULUS GAGAL ETIKA PELAJAR Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum. Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran. vi. ii. Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni. Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar.00 0. semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut: Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan.67 2. Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan. iii.33 2. 24 . kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan. v.BC+ C CD+ D E 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 2.00 1.67 1.33 1. i. iv.

Mencatat iv. mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester. ii. keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan. ix.Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja. dalam pengajaran misalnya perkauman. Hadir dalam bengkel kejurulatihan. iii. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan. afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima. i. mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 25 . kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan. vii. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor. ETIKA KEJURULATIHAN Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan. viii. Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima.

Lukisan dan Catan. 26 . Pengurusan Organisasi Pelajar. pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama. Perahu Naga. Baktisiswa. UMS. Membuat vii. Nasyid Tradisional Dataran Dewan Canselor Tae Kwon Do. budi bahasa dikalangan pelajar. kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan. Studio Muzik Muzik Moden Muzik Asli Koir Dewan Kuliah Pusat Interim. Karate-Do. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar. Seni Batik Pentas Utama Dewan Lakonan Teater. Nasyid Kontemporer Bilik Tutorial Seni Khat. Dewan Kuliah Pidato. kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar. Tarian Rakyat Pantai ODEC UMS Sukan Kenu. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di SekolahSekolah dan juga di Dewan dewan kuliah. Dewan Bankuasi Kursus Pidato. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan viii.v. vi. Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor. kesopanan. dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani. Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan x. Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama. Kemahiran seni orator. ix.

Tenis. Potrait Padang Kawad PALAPES. Asas Penanaman dan Lanskap Makmal Komputer UMSKAL Seni Animasi Komplek Renang Sabah Sukan Renang Ranau/Labuan Golf Course Sukan Golf Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi: Metode pembelajaran kursus secara intergratif. membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. Penerapan elemen 27 . Ragbi. Hoki. Silat Olahraga Art Gallery Seni Khat. Memanah. PBSM. Bola Jaring. Sepak Takraw. PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang. Peny.Komputer dan rangkaian Lab SSMP Projek Sains Makanan Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto Laman Graduan Tarian Sabah Kompang Memanah UMS-SEJATI. Bomba. St John Amb. SUKSIS Tapak Semaian Teknologi Hidrofonik. Kembara Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang Masjid UMS/UMSKAL Pengurusan Masjid dan Jenazah MegaLab Bina Urus Komputer. PEMAJUAN PELAJAR Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara.Perahu Layar. Bola Tampar. Secara fokasnya. Ping Pong. Bola Keranjang.

Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat. • Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan.pembangunan kemahiran insaniah. KARNIVAL KOKURIKULUM 28 . pengwujudan sikap toleransi bagi menjaga keharmonian hubungan etnik antara kaum dan bangsa di kalangan mahasiswa Universiti. Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline. Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian. Pengembangan dan peluasan ilmu serta peluang mengadakan interaksi komuniti dan intelek dalam berbagai peringkat. potensi dan kemahiran individu diperingkat IPTA. Negeri. Pembangunan disiplin. Kumpulan Tari SUTRASARI UMS. • • • Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah. kemasyarakatan dan hubungan komuniti. Pencernaan dan penonjolan bakat. PKPP komited dalam memberi perkhidmatan berikut untuk kepentingan pelajar dalam membangunkan bakat dan potensi. • Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester. Kebangsaan dan Antarabangsa. personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan. Pembentukan sahsiah. • • • Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum • • Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar. UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE).

kepimpinan. Program ini memberi dicernakan dari kursus-kursus kepada pelajar mengadakan interaksi komuniti.Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan. Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan. Melalui karnival. interaksi budaya. Program ini membawa pelajar kebeberapa tempat dan lokasi di negeri Sabah khususnya kawasan pedalaman dan desa. budaya dan intelek dalam usaha merealisasikan integrasi nasional dan mahasiswa universiti yang mempunyai jatidiri dan nilai kasih sayang sejagat. kebudayaan dan kesenian. pameran atau pertandingan. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada 29 . bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi. Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan. daripada penilaian akhir (amali) Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian pembelajaran kokurikulum. teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES. kemampuan kokurikulum kepimpinan interaksi bagi dan serta membangunkan secara daya dan komunikasi ruang efektif dengan masyarakat setempat. program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. sukan dan rekreasi. SUKSIS dan UMS-SEJATI. PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT) Program hubungan komuniti berteraskan keperluan pembangunan kemahiran insaniah dengan tumpuan kepada nilai-nilai kerjasama berkumpulan.

Di akhir program ini. pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan.setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. Agrotek dan Teknologi EB 00103 Projek Tani EB 00203 Projek Sains Makanan EB 00303 Baik Pulih Elektronik EB 00403 Peny. Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir. Organisasi Pelajar EK 00303 Kepimpinan dan Motivasi(Bakti Siswa) EK 00403 Pengurusan Masjid 00103 00203 00303 00403 00503 00603 00703 00803 00903 01003 ES 00103 Badminton ES 00203 Bola Jaring ES 00303 Bola Keranjang ES 00403 Bola Sepak ES 00503 Bola Tampar ES 00603 Boling Ten-Pin ES 00703 Boling Padang ES 00803 Equestrian ES 00903 Golf ES 01003 Hoki ES 01103 Memanah ES 01203 Renang ES 01303 Selam Skuba ES 01403 Senamrobik ES 01503 Lawan Pedang ES 01603 Sepak Takraw ES 01703 Squasy ES 01803 Sofbol ES 01903 Sukan Basikal ES 02003 Sukan Kenu ES 02103 Sukan Perahu ES 02203 Sukan Ragbi ES 02303 Tenis ES 02403 Tenis Meja ES 02503 Perahu Layar Bisnes. enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat) SENARAI KURSUS KOKURIKULUM Beruniform dan Badan Penyelamat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES DARAT) ED10101 PALAPES DARAT I ED10201 PALAPES DARAT II ED20301 PALAPES DARAT III ED20401 PALAPES DARAT IV ED30501 PALAPES DARAT V ED30601 PALAPES DARAT VI Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES UDARA) EU10101 PALAPES UDARA I EU10201 PALAPES UDARA II EU20301 PALAPES UDARA III EU20401 PALAPES UDARA IV EU30501 PALAPES UDARA V EU30601 PALAPES UDARA VI Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Kebudayaan dan Kesenian Sukan dan Rekreasi EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA Angklung Koir Kompang Lakonan Teater Lukisan dan Catan Muzik Asli Muzik Moden Nasyid Kontemporer Nasyid Tradisional Pengenalan Kepada Lakon Layar EA 01103 Penulisan Skrip Drama EA 01203 Perangkat Gamelan EA 01303 Seni Arca EA 01403 Seni Batik EA 01503 Tarian Istana EA 01603 Tarian Rakyat EA 01703 Tarian Sabah EA 01803 Seni Khat EA 01903 Teknik Rekaan Pentas Kepimpinan dan Kemasyarakatan EK 00103 Interaksi institusi dan Masyarakat (INTERIM) EK00203 Peng.Komputer & Rangkaian EB 00503 Asas Penanaman 30 .

Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. asas sains sukan dan konsep kecergasan. undang-undang permainan. peralatan. keperluan permainan. permainan. (1994). gelanggang.EP10101 EP10201 EP20301 EP20401 EP30501 EP30601 SUKSIS I SUKSIS II SUKSIS III SUKSIS IV SUKSIS V SUKSIS VI Jatidiri (Ums dan Jenazah EK 00503 Promosi Kesihatan EK 00603 Kemahiran Seni Orator EK 00703 Pidato EK 00803 Kembara Wajadiri EW 00103 Taekwondo EW 00203 Karate Do EW 00303 Silat Olahraga EW 00403 Silat Gayung Fatani EW 00503Silat Sepring 12 EW 00603 Silat Cekak EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo Ums Siswa Sejati) EJ EJ EJ EJ EJ EJ 10101 10201 20301 20401 30501 30601 UMS SEJATI I UMS SEJATI II UMS SEJATI III UMS SEJATI IV UMS SEJATI V UMS SEJATI VI Tanaman Hiasan & Landskap EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan EB 00903 Seni Animasi EB 01003 Bina Urus Komputer EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca EB 01203 Teknologi Hidroponik EB 01303 Asas Mekanik Auto Badan Penyelamat ER 00103 St. 31 . pengurusan pertandingan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. stretching and strengthening. pakaian. Oklahoma. John Ambulan ER 00203 Bulan Sabit Merah SINOPSIS KURSUS KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. Eskay Inc. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. J. pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. kehadiran. latihan.

2001.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. • MONOGRAF • Mohar Kassim. • Persatuan Bola Jaring Malaysia. Badminton Association of Malaysia. Ins. menjaring dan sebagainya.Leonard A de Vries.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. • Coach’s Manual. Sukan Negara. pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Kejurulatihan Keb. • Helena Tan. BACAAN ASAS • Aminah Mohd. Reading Sport Science Level 1 (Lem.Siri Sukan Popular. Bagi memperluaskan lagi pendedahan. Undang-Undang Badminton. MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia. Salleh. 1997. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah. teori dan praktikal. menerima. 1997. Bola Jaring. Kuala Lumpur: • Helen Ten. ES 00303 BOLA KERANJANG 32 . Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahirankemahiran asas permainan ini iaitu membaling. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM).Undang-undang Bola Jaring IFNA. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Penerbit Fajar Bakti. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. Malaysia). Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang).

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknikteknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

33

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998). ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II.

34

• •

Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted. MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

35

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI

36

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. ES 01203 RENANG

37

1971. kuak lentang. J. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. Leisure Press : Campaign III. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. Oklahoma. Eskay Inc. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. stretching and strengthening. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. Coaching Swimming Successfully. BACAAN ASAS • Counsilman. • Dick Hannula. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl.. Leisure Press : Campaign III. 1995. • Eskay Shazryl and Hanks. Fitness for Sports. Oklahoma. Leisure Press : Campaign III. • Eskay Shazryl and Hanks. 1987. prosedur dan teknik menyelam. 38 . Eskay Ins.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. MONOGRAF • Amateur Swimming Swimming Association. J. Stretching and Strengthening. Anatomy and Physiology of ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. 1994. kuak dada dan kuak kupu-kupu. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. J. The Science of Swimming. The Science of Swimming. 1971. J. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. The Crowood Press. • Rex Hanzeldine. BACAAN ASAS • Counsilman.

Marine biology: an ecological approach. Fitness for Sports. 1992. PADI. undang-undang permainan. The Crowood Press. Philadelphia. (1990). 1982. Learning Curve. W. Addison-Educational Publishers Inc. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. BACAAN ASAS • Anderson B. California. Stretching. 1997. PADI Open Water Diver Manual. permainan. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan.• • • Nyoakken. 1980. • Cooper. gelanggang. • Lea and Febiger. The Aerobics Program for Total Well-Being. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). K. American Council on Exercise. Santa Ana. ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. CA. Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. latihan. Shelter Publication : Bolines. pakaian. Aerobics Instructor Manual. asas sains sukan dan konsep kecergasan. kehadiran. keperluan permainan. Evans. 1987. 1990. Rex Hanzeldine. MONOGRAF • American College of Sports Medicine. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. PADI. BACAAN ASAS 39 . Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. J. Koreografi. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. pengurusan perancangan. ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. peralatan.

Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. 1994. Fajar Bakti. Kejurulatihan Keb. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. Eskay Inc. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. Christoph. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. pengurusan pertandingan serta latihan amali. 1996. • Rex Hanzeldine. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. Malaysia). Eskay Inc. His True Art of Defense. peralatan pengadil dan kepengadilan. Institut Sukan Negara. Kursus ini meliputi sejarah permainan. MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw. The Crowood Press. (1996). • De Varies. MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). stretching and strengthening. Sport & Stress Therapy. J. 40 . The Crowood Press. Eskay Shazryl and Hanks. Sepak Takraw. stretching and strengthening. • Eskay Shazryl and Hanks. jenis-jenis pukulan(strokes). 1994. 1997. The History of the Sword. Orli. Fitness for Sports. International Sepak Takraw Federation. Oklahoma. Giacomo de Grasse. 1994. peraturan-peraturan teknikal. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Eskay Inc. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. Oklahoma. J. Oklahoma. kaedah skor. 1994. latihan fizikal dan ‘proficiency test’. 1987. Ricj J. • Eskay Shazryl. peraturan permainan.• • • Amberger.

1989. corak balingan dan pukulan. Hamlyn. larian dan juga peraturan permainan. kiraan mata. Eskay Inc. • Philip Yarrow. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). Oklahoma. Kaedah bermain dan juga tugastugas pengadil dan pemain di atas padang. Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. Athletic Rehabilitation on massage. Squash Techniques and Tactics. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. Fitness for Sports. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Traning). Dalam amali. 1992. The Crowood Pres. Tactics. 1994. Teaching Softball: Step To Success. stretching and strengthening. Oklahoma. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Sofbol. Penerbit Fajar Bakti. 2001. The Offical Rules of Sport and Games. 1995. Lodon • Potter. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. stretching and strenghthening. Skills of The game: Squash. Kursus teori meliputi 41 . Diane L. ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. Stanley Paul ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks. Stanley Paul MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan.BACAAN ASAS • David Pearson. • Yong. 1995. J. 1994. • Pocock Tony (ed). Sports and Stress Theraphy. Squash: Steps to Success (Technique. 1987. Eskay Inc. J. Alan.

asas sains sukan dan konsep kecergasan. Fitness Cycling (Firmess Spectrum). 42 . Kejurulatihan Keb. 1998. The Crowood Press. Traning. Leisure Press: Champaign III MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. Reading Sport Science Level 1. pengurusan pertandingan dan pengadilan. The Crowood Press. pakaian. (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. • Bailie. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri.D. Marcus. MONOGRAF • De Vries. peraturan dan undang-undang sukan basikal. 1997. R. • Burns. serta taktik dan teknik pertandingan. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports). asas sains sukan dan konsep kecergasan. Institusi Sukan Negara. Julie. pengurusan. Canoeing & Kayaking : Techniques. latihan kemahiran. Leonard. kaedah dan latihan kemahiran berbasikal. peralatan peraturan sukan kenu. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. keperluan asas sukan.aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. • Jesen. Peter dan Dick Mansfield. Kursus teori meliputi aspekaspek latar belakang permainan. The Crowood Press. 1996. Canoe Racing. pengurusan peralatan dan baik pulih. pengendalian dan taktik sukan. BA Basic Guide to Cycling. Tactics. keperluan dan peralatan. BACAAN ASAS • Heed. 1996. BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. Malaysia) ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. 1997. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia.

ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. BACAAN ASAS • Laumanu. (1999). Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. London. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. Wanted : Rowing Coach. peralatan sukan. Silken. Halland and Clark Ltd. • Loehr. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. ] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). London. Institut Sukan Negara. • Lewis. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. pengurusan sukan. Halland and Clark Ltd. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. pengurusan pertandingan dan kepengadilan. Sains Dalam Sukan. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. Institut Sukan Negara.• • Hutchinson. pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. latihan pertandingan dan taktik sukan. asas sains dan konsep kecergasan. Leisure Press MONOGRAF • Mohar Kassim. Rowing. Penerbitan Fajar Bakti 43 . BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995). Mohar Kassim. • De Vries. (1998). konsep latihan. James. Leonard. Reading Sport Science Level 1. Dalam bidang kepegawaian. falsafah sukan ragbi. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. (1998). The New Toughness Training for Sport. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Derek. prinsip-prinsip latihan. Bard.

teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. Pelham Books London. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. konsep permainan. Bhd. Fitness for Sports. MONOGRAF • Abd. J. • John Crooke. The Pocket Guide To Tennis Tactics. Halland and Clark Ltd. Penerbitan Fargeos Sdn. • John Crooke. Better Tennis. 1993. • R. United States of America. The Crowood Press. 1994. 1984. 1984. Rex Hanzeldine. Teaching Tennis.• • Eskay Shazryl and Hanks. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. Wahab Hussin. Ramesh. 1986. Artikel Pengurusan Sukan. Oklahoma. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan. RUJUKAN • Jim Brown. Kuala Lumpur. Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad. The Windmill Press. Bagi kuliah praktikal pula. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. Great Britain. 1987. 1989. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis. ES 02403 TENIS MEJA 44 . Leisure Press. Eskay Inc. Step to Success. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. London. Tennis. stretching and strenghthening. • Joyce Hume. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah.

I. Goodmark Enterprise. jaring bola. • M. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. Inc. Knopf. bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally. pukulan (strike) gangguan. & Brodie. Sailboat Refinishing. Table Tennis. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. NJ : Prentice-Hall. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. McGraw Hill. 1994. 1996. BACAAN ASAS • Bond. B. Preiss. • Lee Chin Choy. L. ME : International Marine. The Handbook of Sailing. NY : Alfred A. Scot. Penerbit Fajar Bakti. 1994. 1992. Alfred A. Table Tennis: The Sport. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Larry. 1995.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EA 00103 ANGKLUNG 45 . Penerbit Fajar Bakti. Siri Sukan Popular. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. 1993. Camden. Sailing Basics. Tom Whidden & Adam Loory. Englewood Cliff. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. Knopf • Goodman. Siri Teras Sukan. teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. D. ‘sed-line’ dan sebagainya. Ping Pong. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang. Smarter and Win Races. • Don Casey. let. • Slocombe. 1990. ME : International Marine. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. 1991.: Step to Success. • Hodges. • Gary Jobson. • Lee Chin Choy. New York. 1982. 1991. Human Kinetics.

tangga nada. definisi. Boston. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah. 1981. • Larry Monrue Berklee College of Music. • Mohd. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah. 1989. Music for Ear Training/Theory. • Altman. Routledge & Kegan Paul Ltd. 2001. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan. • Perris. • Neale. Conducting A Choir. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. USA. The Rebirth of the Javanese Angklung. tenor dan bass. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Stephen. Ghouse Nasaruddin. Manchester University Press. Music Workbook. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1984. Oxford University Press. Moody. Osbeck. USA. Macmillan • Stanley Sadie.Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan. Boston. Gendang Gendut. Arnold B. MONOGRAF • Kenneth W. Choir in the Making. Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano. kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam. 1980. 1980. rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung. 1984. Berklee College of Music. 46 . USM Pulau Pinang. 1971. Genre: The Musical. Muzik Melayu Tradisi. Lagu-Lagu Patriotik. Rick. BACAAN ASAS • Charles. peranan dan juga persembahan. peralatan. Dewan Bahasa dan Pustaka. H. alto/contra alto. tanda masa. BACAAN ASAS • Ismail Din. Asas-asas Muzik.

Berry Cecily. (1993).The Ressuretion of the Body. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio. Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn. Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu . F. EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad. 47 . Mattias. S. menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar. BACAAN ASAS • • Alexander. Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. Bhd. The Voice and the Actor. Kesenian dan warisan Malaysia. Kumpulan Kompang. meningkah.1997. Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu. Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski. BACAAN ASAS • Asmad. Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira. (1990). Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan. Seni Lagu dan Permainan Tradisi. Ed: Dell. Rakyat dan Sinkretik.B. Kementerian Kebudayaan.EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar. New york. (1997). Boai dan lain-lain. • Matusky. (1998). Kuala Lumpur : Fajar Bakti. P. Muzik Malaysia : Tradisi Klasik. & Tan. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. 1973. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Grotowski. • Shamsiah Sabaruddin. (1994). • Nik Mustapha Nik Mohd. Lodon. Artaud. Salleh. Alyn Harrap.

(1993). penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin.1953.Merrill. Dewan Bahasa Pustaka. Chiney. Dorling Kindersly (UK). Dorling Kindersly Jenny Roduell. The basic of drawing the complete Art course. Drawing. Robert. Peter.S. EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. The complete printing course. Palo Alto: Mayfield. Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik.1968. Cohen. Toby and Helen K. (1989). Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli. EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. Pada akhir kursus ini. pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan 48 . Teori Seni 1 & 2. CA Cole. Great Britain. (1988). Dalam aspek praktikal pula. London Gibbon & Kee.A.1878. Acting Power. untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis. pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka. prinsip rekaan dan struktur rekaan. New York Hobbs. Pelajar akan diajar unsur senireka. Directing the Play. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut. Kathleen Chee. Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai. The Empty Space. (1994). Fokus Pelangi Latif Muhidin.I.R. G. pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti. BACAAN ASAS • • • • • Hasel Harrison & Alferd Daniels. Hazel Harrison.• • • Brook. (1993).

Buku Must Sdn. 1979. The History of Musical Instruments.P. Muzik Tradisional Melayu. Mohd Anis Md Nor. Kent State university Press.BACAAN ASAS • • • • • Curt Sachs. W. Folk Dance of The Malay World. Routledge & Kegan Paul Ltd Laing. Listen to me. Connecticut: The Bold Strummer Ltd. 1971. Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih. Dave. Mary . BACAAN ASAS • • • • Blades. Bhd. Simon and Goodwind (eds). Explore and Discover Music. Kesenian di Malaysia. Mantle. Zapin. Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertianpengertian muzik seperti tangga nada. 1992. Frith. Kuala Lumpur. Music In Malaysia. (1993). March. JM Dent & Sons LTD. Mohd Ghouse Nasuruddin. (1940). Dewan Bahasa Pustaka. OUP. Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden. (1992). The World Of Music. 1990. kunci suara. The Ethnomusicologist. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. in On Record. Hood.I. 1970. Percussion Instruments and Their History. gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi 49 . Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik. New York. Macmillan Limited Malm. J. peranan soloist. dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden. EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik. (1992). Routledge & Kegan Paul EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. Westport.

Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik. 2204.melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. Kesenian di Malaysia. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Kuala Lumpur. (1992). Adjie Esa Poetra. • Adjie Esa Poetra. Dewan Bahasa Pustaka. mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa 50 . Revolusi Nasyid. MQS Publishing. • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. (1992). (1992). EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. Ghouse Nasaruddin. Buku Must Sdn. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. 2204. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal. • Mohd. Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati. The Malay Traditional Music. Kesenian di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Revolusi Nasyid. Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. BACAAN ASAS • • • Mohd Ghouse Nasuruddin. Selain itu. Jakarta. (1992). Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. Bhd. Bhd. Muzik Tradisional Melayu. BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. keceriaan dan lainlain. MQS Publishing. EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . (1994). Jakarta.

• Hatcher. BACAAN ASAS • Armer. Ohio USA. Allyn and Bacon. pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini. New York: Atheneum. • Bently.skrip. Alan A. 1993. Michael Wiese Production. • Field Syd. • William Miller. Los Angeles. • Jeffrey Sweet. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip. Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen. • John Miles Brown. • Steven D. Kats. Heineman Publishing. The Playwright as Thinker. USA. Acting . Ermor Enterprise. Peter Owen Limited. Viewing Position-Ways of seeing Film. Jeffrey. • Linda Villiams. 51 .1991. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip. Kuala Lumpur. imaging and the Unconscious.1967. Eric.2001. Rutgers University Press. New Jersey. BACAAN ASAS • Eric Morris. Wadsworth Publishing Company Belmont.1994. Dewan Bahasa dan Pustaka. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas. The Art & Craft of Playwriting. Di samping itu. USA. EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. California. Cincinnati. Story Press. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas. (Terj) 1990.1995. 1998. USA. Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright. Writing the Screenplay: TV and film. Directing Drama. USA. USA. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut.1996. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. Screenwriting for film and Television.1998.

Dewan Bahasa Pusataka. N. Ghouse Nasharuddin. Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali. (1988). EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan) • • • • • BACAAN ASAS Harun Mat Piah. Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: DBP. (1977) Design and Form. 52 . The Materials of Sculpture. Di akhir kursus. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan.L. Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM. D. BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir. J. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. London: The MIT Press. (1986). Structure in Sculpture. Muzik Melayu Tradisional. harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. Mohd. (1985). Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. (1993). • Penny. Kementerian Kebudayaan. Siti Zainon Ismail. (1985). London: Yale University Press. • Schodek. Harun Mat Piah. Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan. instrumentasi. cantuman dan membentuk.EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. Gamelan Malaysia. New York: Van Nostrad Reinhold Co. (1983). ukiran acuan. • Itten. Bengkel Gamelan Malaysia. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. Lambang Sri. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. (1993).

struktur rekaan. Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik. (1986).). Heather and Margaret Hone. L. • Griffin. EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik. pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. Batik Tie Dyeing Stencilling. Drawing.• Siti Zainon Ismail. Silkscreen. EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali. reka corak. North Light Books : Cincinnati. The Hand Decoration of Fabric. Understanding Art (4th ed. Gfed Britain. • Rathus. Introduction to Batik. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar. mencanting. J. Kuala Lumpur: DBP. Teknik dan Keistimewaannya. Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni. Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi.F. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester. (1990). Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. • Jenny Podueel. RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. New York : Dover Publishing Inc. (1959). 53 . New Jersey : PrenticeHall. (1982). mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. OH. Block Printing. Universiti Kebangsaan Malaysia. motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari. • Kafla. (1989). sikap.F. (1995). Batik: Sejarah. prinsip rekaan.

KKBS. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Joget. BACAAN ASAS • Asmad. Dewan Bahasa dan Pustaka MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal.. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Melaka. (1981). (1994). Tarian Melayu Kuala Lumpur. Dasar-dasar Dramatari. Kuala Lumpur. Tarian-tarian Malaysia. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia. penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. • Siti Zainon Ismail. (1990). Inang dan Zapin. (1998). Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli. • Mohd Ghouse Nasaruddin. 1990. (1981). (1986). • T. Japi. • KKBS.BACAAN ASAS • Asmad. EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang 54 . (1986). EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. • Mohd Ghouse Nasaruddin. Tarian Melayu. Kesenian Tari. The Dances of Asean. Bhd. Bandung.. Melaka. Associated Distributor (M) Sdn. 1981. MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Associted distributors (M) sdn. Asean Committee on Culture and Information. sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. Tarian-tarian Malaysia. Kesenian Tari. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1994). • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail. Bhd. CV Pustaka Prima.

Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini. Kuala Lumpur. BACAAN ASAS • • • • Abdul Halim Nasir. MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. (1981). Sabah. Yahaya. Kuala Lumpur. 55 . Associated Distributors (M) Sdn. (1986). (1985). Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah. Tarian-tarian Malaysia. Hashim Muhammad Al-Khattat. Mangunatip. Kesenian Tari. Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. • Haji Ismaily Hj. (1995). Daling-Daling. Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi. Bungsu. Melaka. Tamadun Islam. Seni Kaligrafi Islam. penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1999). & Charles Saong. (1990).sejarah dan perkembangannya. Sirajuddin Ar. Jakarta : Pustaka Panjimas. KKBS(N). Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. Malaysia. (1984). BACAAN ASAS • Asmad. D. Warna Budaya. Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat. danKuda Pasu. KKBS. pelajar akan diajar secara praktikal. Qawaid al-Khat al-Arabi. • Ismail A. Mahayudin Hj. bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik. Bhd. (1987). Tradisional Malay Wood Carving. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Igal-Igal. KKBS. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau.

New York KOMPONEN KEPIMPINAN. DAN KEMASYARAKATAN EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim. Mielziner: Master of Modern Stage Design. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. 1997. Bhd. BACAAN ASAS • Bablet. Stage Design. Berfikir Dalam Darjah. Micheal Gillette. BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas. latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. • Burris – Meyer. (1996). • Mary C. 1972. • J. Henderson. New York: Drama Book. Utusan Publication & Distributors Sdn. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan. Scenery for the theatre: Little Brown. Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah. rumah warga emas. EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan. Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program. Frank Rich. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. 2001. Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti.• Muhammad Haddad. Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah. Denis. (1943). Kuala Lumpur 56 .1977. Howard 1978. New York: Leon & Amiel. • Bay. Harold and Edward C.

Hardknocks Factory Sdn. • Hall. (1996). Books Cohen Publishing Co. pengurusan personal. Petaling Jaya. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan. Bili P. (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka. Organizations : Structures. (1990). Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik. Kepimpinan.R. (1996). Prentice Hall. Dewan Bahasa dan Pustaka. EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi. Richard H.• • • • Altaman. Berani Gagal. Attitude Change & Social Influence. Processes and Outcomes. Mary. Jeniffer M & Jones.) 1995. kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien. EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. M. Management. Understanding and Managing Organizational Behavior. Yassin. A. (1996). Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan. • George. Gareth R. The Environment & Social Behavior. Bhd. • Robbins. Inc. Pengurusan Berkesan Hebat (terj. Addison-Wesley Publishing Company. Operasi Khidmat Masyarakat. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd.S Lim. (1996). William T. (1964). Basic Books. Englewood Cliffs. (1975). kemas dan menarik. (1997). California. & Coulter. pengurusan kewangan dan pemasaran. New York. Prentice Hall. Cohan. pelajar akan membuat satu 57 . Di akhir pengajaran. BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof. New Jersey. Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. • Brook. 6th ed. Stephen P.

K.J. 2000. Understanding Motivation and Emotion (2nd ed. 1997. London : Harcourt Brace College Publishers. • Bratton. Ini termasuklah memandikan. New York Holt. EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam. 1995. New York : Macmillan College Publishing Company. mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah. membuat keputusan. D.L. Abdul Majid. perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat. Universiti Sains Malaysia. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes. The Principal As Leader. J.. membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman.W. & Nelson. Thomson • Dubrin. Leadership: Research findings. pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan. Inc. F. cara pengurusan masjid yang berkesan. Group Counseling. Horne. M. (1994). United States: South-Western. Kuala Lumpur 58 . pengurusan dakwah melalui masjid. L.E. A.projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat. bidang tugas pegawai-pegawai masjid.J. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid alHaram. BACAAN ASAS • Reeve. (1997). Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi).. • Sulaiman Endut. Rinehart and Winston. pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan. Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi. Asas-asas Fardhu Ain. Organizational leadership.A dan Lawe. M. bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri.. (1998).. menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan. • Ohlsen. practice and skills.M.Grint. Pustaka Hj.). 2004. Selain itu.

Harwal Publishing.. Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. (2002). Abdullah. Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. and Robison. BACAAN ASAS • Cossens BJ. Geneva. Preventive Medicine and Public Health. Health Education: Effectiveness and Efficiency. miskin. Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. Mohd. The Ottawa Charter for Health Promotion. banjir dan sebagainya. (2002). • Wass A. 1990. London. sama ada di dalam atau luar negara. Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. • World Helath Organisation. Primary Health care From Theory to Action. MONOGRAF • World Health Organisation. 1982. • Hj. Promoting Health. WHO. The Primary Care Approach. Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. Tokyo. 1986. WHO Copenhagen. The National Medical Series for Independent Study. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan. Chapman and Hall. • Tones. Wan Zahidi Wan The. 59 . WB Saunders Harcourt brace and Company.KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. Datuk. Tilford S. mangsa perang. Sharir Hj. K. Dato’. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid. EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa. masyarakat pendalaman. serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli. JAKIM. 1997. 1992. (2002).

Bolton. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Austin J. puisi. Interpersonal Communication (2nd ed. New Harbinger Publication. Peter. Saundra. • Patrick.EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan. 60 . maka. Matthew. Routledge. Martha Davis. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan. Belmont : Wadsworth Publishing Company. pidato. Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. Messages : The Communication Skills Book.). • Hybels. Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum). Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya. Simon & Schuster New York. 1988. Dalam kelas. BACAAN ASAS • Freely. and Richard L. People Skills. pantun). Fanning. forum. 2003 Communicating Effectively. pertandingan debat. serta mencanai ilham secara spontan. • Hartley. aspek pengurusan turut diselitkan. 2000. Inc. • Robert . Phd McKay. pelajar akan dibiasakan untuk bercakap. Belmont : Wadsworth Publishing Company. 1996. (1996). Weaver. Austin J. 2001. BACAAN ASAS • Freely. membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. Boston : McGraw-Hill.

A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara. Communicating Effectively. J. Thompson wadsworth • Karen Berger. Coding of Wideband Speech : Speech Communication. Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. teknik berjalan di dalam hutan. 2001. 1998. Jayant and Shoham. KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran. Saundra. 1997. 1994. mendaki. Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan. 1999. Ron Hilderbrand. 1998. penyediaan tapak 61 . Weaver. Roughing It Easy . Thompson Wadsworth • Doug Werner. A First Look at Communication Theory. pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. Dalam kelas amali. Basic Essentials Map and Compass. and Richard L. EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. BACAAN ASAS • Allen O’Bannon.Hill. Hybels. J. 1992. N. New York : McGraw-Hill. McGraw-Hill Noonan. New York : Regan Books. A Trailside Guide. Simply Speaking. kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi. Mike Clelland. Haynes Publishing • Dian Thomas. Boston : McGraw. Peggy.• • • • Griffin. Em. 1999. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah.

Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. pembentukan dan penjagaan nurseri. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . K.E . Jones and Bartlett publishers. Genes and Agriculture. 1987.N. teknik pengubahan anakanak pokok. M. London. sayursayuran. Plants. Kementerian Pertanian Malaysia. Denis persley (ed). Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. Inc. 1994. (1997). BACAAN ASAS • Chrispeels. Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging. C. Climate.T. Queenland. • Mohd Idris Hj. Zainal Abidin. amalan agronomi. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang 62 . Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). Brisbane Australia. Tanaman Sayuran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams. & Joseph. teknik merumput. & Sadava. (1994). bijirin dan hasil bakeri. D. Kuala Lumpur: MARDI • • EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali.semaian. Diseases of Vegetable Crops. Kuala Lumpur: Oxford University Press. pembajaan. Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak.J. penuaian. 1970. Queensland: Department of Primary Industries. Serdang. penjualan dan pulangannya di pasaran. pengkomposan. perlindungan tanaman. ayam dan ikan. pemancangan dan cantasan. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. MONOGRAF Department of Industries. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani.

A Scientific Approach (3rd Edition). Electric Circuits. A. Potter. J. 1997. J. and Chin A. and Riedel S. The Biochemistry of Food and Nutrition. D. 1991. McGraw Hill College Div. F. (1995). 1997. Joseph H. Pengenalan. kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. • Smith R. BACAAN ASAS • Ahood. Electronic Instruments and Measurements. 1998. komponen-komponen dalam alat. New Jersey : Prentice-Hall. John Wiley & Sons Inc. London : Prentice Hall • Nilsson J. Longman. L. A. 1988. John Wiley. Hotchkiss. 1993. Singapore. 63 . Mohamud. Circuit Devices and System. G. • H. E. Electric Technology. Food Science. • Kay Mehas. Addison Wesley. Peralatan elektrik dan system sukatan. and H. Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. Aspen Publishers Inc. Charley and C. (1995). 5th Edition. • Huges. London • Jones. prinsipprinsip elektronik. 1984. Weaver Food. BACAAN ASAS • Freeland-Graves. L. H. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik. Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. • Norman N. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik. 1996. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. • Linden. MacMillan Publishing Con.perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan. W. EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih.

. • Hartmann. BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. 1988. 1981.N. Repairing PC Beyond the Basics. IDG Books. cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam. Harddeski. 1995. New Jersey: Roehrs Company. DC Upgrade and Repair Bible. cara-cara pembiakan. pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut.T.E. E. bahan-bahan penanaman. • Barry Press. & Davies. Kester. komputer dan penyelenggaraan kerosakan. D. Prentice Hall Career & Technology. Inc. 4th Edition. • Grey. 1998. 1986. London • Mark Minasi. John Wiley & Sons. SYBEX. F. medium penanaman. H. Pelajar juga didedahkan kepada aspekaspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. • Micheal F. Electric Technology. Upgrade and Repair Your PC. The Urban Forest : Comperenhensive Management. Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors.T. fungsi-fungsinya. 1996. A. W. Longman. New Jersey: Prentice Hall 64 .EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer. 1959. BACAAN ASAS • Graf. 1995. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan. 5th Edition. Plant Propagation: Principles and Practices. Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap.G. USA. • Huges. aktiviti-aktiviti utama perlandskapan. McGraw-Hill. McGraw-Hill.

Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources. Boston: McGraw-Hill • Kozak. Kuala Lumpur: Thinkeris Library EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak. Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources. Lee.• • Manion. BACAAN ASAS • Gate. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif. Robert 1999. Sebagai alat komunikasi yang canggih. struktur dan organisasi perpustakaan. • Klein. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pelajar didedahkan kepada peranan. Shariff. The Essential Workbook for Library and Internet Research. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi.D. khususnya kamera video. khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action. penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan. Inc. Prentice-Hall.Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. Mustafa Kamal Mohd.J. New York : McGraw – Hill • Katz. pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. Hunt. Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini. Jane Key 1994. N. amat lazim digunakan pada masa 65 . 1981. Brock. elektronik dan digital. William A. P. EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. New York: McGraw _ Hill Book Company. Englewood Cliffs. Ellen M. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan. 1978. Matthew. 1989. Tree Disease Concept. Hortikulture Hiasan dan Landskap. 1990.

Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. The Art of Digital Audio. BACAAN ASAS • Bernstein. • Mittler & Regan. 1994. 1989.kini. 1991. 1996. • Mittler . Steven. Boston. Robert. Sound Forge 4 BACAAN ASAS • Chmaberlin. Peranaan kesan bunyi. Glencoe. Gif Animator iii. Understanding Art. K. Musical Application of Micro Processors. EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. 1987. Steven.Boston. Film. • Wilkinson. Exploring Art. Hyden Books. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Photoshop 5. Shot by Shot Film Directing. Film Production. Boston. Microsoft Power Point ii.5 iv. • Schint. form and Culture CD Rom. Regan. 1996. Program yang dicadangkan adalah: i.1995. J. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Pada akhir kursus. Ia akan 66 . kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo). Visualizing From Concept to Screen. • Said HAlim Said Nong.1995 Corporate Video Directing. • Robert. Focal Press. H. Focal Press. dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV. Single Camera Video From Concept to Edited Master. 1988. • Katz. 1998. • Hall Howard. Focal Press. EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. University of Maryland. focal press. Glencoe. Kuala Lumpur.

Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini. Mathews. Haynes Publishing Sivshankar. F. 2000. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan. 2000. James. 2005. model teknologi dan lain-lain lagi. bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca. Robert M. Sybex Inc. Mekanik Bahan Rencam. 1993. 1987. Prentice Hall. & Rammerstofer F. kaedah dan teknik-teknik penggunaan. Craig Zacker (Contributor). pengelasan perisian dan struktur asas.J. • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi.L. James F. Electronic circuits. 2005. Sheckelfold. Unit Penerbit Akademik UTM. Jaico Publisher MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller. Prentice Hall Inc. Joining Fibre – Reinforced Plastics. BACAAN ASAS • • • • Hult J. penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca. London Elsivier. pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca. 2005. Build your own computer. 67 .G. kegunaan dalam pelbagai bidang. rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca. Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan. Introduction To Science For Engineers.memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer. Jaico Publisher Murthy. Basic circuit analysis. BACAAN ASAS • • • Kyle.

etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. medium pertumbuhan. makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien. sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya. 1985. London: Pelham Books. EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto. • Douglas. 1984. Kuala Lumpur. keperluan bengkel. • Azizah Arshad. teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan. Kementerian Pertanian Malaysia. MARDI. peralatan. Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran. • Douglas. 1990. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre. London: Pelham Books. Principles of Composite Material Mechanics. Advenced Guide To Hydroponics. BACAAN ASAS • Anon. Menanam Secara Hidroponik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996.G 1994. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik. BACAAN ASAS 68 . Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. memasang dan memulih enjin. MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). J. membuka dan melakukan servis enjin. S. J. New York Mc Graw Hill. EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan.S. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali. Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel. Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. (1997).• Ronald F.

Taekwondo Textbook Volume 1. stretching and strengthening. Illinois : Leisure Press. nama-nama kekuda. deanna. 1999. EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. Mulberry Papaerback Tobolt dan Richardson. 1999. Mulberry Papaerback Stockel. 1994. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF). Auto Body: Repairing and Refinishing. peralatan pelindung. Taeguek Poomse • Nelson. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan 69 . Martin W. An Auto Mechanic (How We Work). • Eskay Shazryl and Hanks.• • • • Floriant. Self-defense : Steps to Success. 1998. pengadil dan kepengadilan. tangkisan tangan.1996. peraturan semasa di dalam ‘gym’. Sclar. Douglas. Joan M. The Complete Book of Martial Arts. J. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. 1996. Mulberry Papaerback. 1994. Eskay Inc. Auto Repair For Dummies. peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan. BACAAN ASAS • David Mitchell. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. Juga jenis-jenis latihan asas. KOMPONEN WAJADIRI EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan. • Jeong Rok Kim. Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan. 1989. Reed Consumer Books Limited. Auto Servis and Repair. Oklahoma.

1973. • Leonard A de Vries. EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. Karate-Do Kyohan. 1988. Wahab. The Complete Book of Martial Arts. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang. 1981. Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga. Mackenzie Publishing Limited. Karate-Do : My Way of Life. 1992. Tsutomu Ohshima. Reading Sport Science Level 2 (2nd ed). Eddie. BACAAN ASAS • Anuar Abd. pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video. Reed Consumer Books Limited. • Micheal Finn. • Nelson. 1989. Karate : The Complete Course : Guinness. Kodansha International. 1987. Tommy. Karate-do : The Way of the Empty Hand.Karate Dunia (WKF). Self-defense : Steps to Success. • Morris. MONOGRAF • Leonard A de Vries. Martial Arts A Complete Illustrated History. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI 70 . Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung. (1992). BACAAN ASAS • Ferrie. Joan M. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. • Gichin Funakoshi. keperluan teknikal pertandingan. Reading Sport Science Level 1. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. Kodansha International. • David Mitchell. peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. 1999. Wiltshire : The Crowood Press. Marlborough. • Gichin Funakoshi. pengendalian latihan. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1996. Illinois : Leisure Press.

Silat Melayu: The Attack.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Eskay Inc. pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani. stretching and strengthening. silat olahraga dan silat Melayu).Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. BACAAN ASAS • Anuar Abd. Silat Olahraga. Dewan Bahasa dan Pustaka. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Anuar Abd. Kuala Lumpur. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Keris. Oxford University Press. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. latarbelakang. silat dalam pertandingan (seni silat. Kuala Lumpur. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum. Wahab. jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. Manna Embung. Oklahoma. 1985. Silat Melayu: The Malay Attack. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. 1985. 1984. 1991. Wahab. silat gayung fatani. Kuala Lumpur 71 . Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kuala Lumpur. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar. • Tuan Ismail Tuan Soh. system latihan silat seni dan silat tari. Wahab. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. . Falsafah seni silat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Oxford University Press. Kuala Lumpur • Anuar Abd. • Eskay Shazryl and Hanks.1994. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian BACAAN ASAS • Abd.

Progressive Publishing Co. kunci-kunci tangkapan. Manan Embung. Keris and Other Malay Weapons. Traditional Martial Art Traning. pengasas dan juga guru-guru silat cekak. Dalam kelas praktikal pula. Singapura. BACAAN ASAS • Abd. 1970. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.B. 1984. EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. (1936). V. G. 2003. Chin Chi Printing Works Sdn. Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri. Kuala Lumpur. Silat Melayu. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakanpergerakan yang asas dalam seni ini. M. Keris. • Ku Ahmad Ku Mustafa. Sabah • Nevetsky.EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. D. Martial Arts and ‘At-Risk’ . teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. Inc: Tokyo. BACAAN ASAS • Clifford. • Gardner. Action Publishing • David C. jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. Wang . (1978). 1999. Action Publishing • So. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. J.. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia. 1998. Bhd : Kota Kinabalu. Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak. Japan Publication. langkah dan pergerakan yang betul. From The Fist To The Heart. Kuala Lumpur. Wong Kiew Kit. Dalam kelas teori. MONOGRAF 72 . pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas. What is Shorinji Kempo.

Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John. St John Ambulance Society. • Ronnie Cole-Makintosh. California: Pro – Action Publishing. E. John Ambulance. the British Red Cross Society. How To Prevent Home Accident. J. Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin. (1987). Pioneers. • Joan Markham. David & Charles MONOGRAF • St. Random House of Canada Ltd.. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. Kuala Lumpur. Federal Publication. the st Andrew’s Ambulance Association. St. The Original Martial Arts Encyclopedia KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM ER 00103 ST.• • Traditional History. Illness and Medicalemergencies. and Sabel. BACAAN ASAS • Azizah Ismail. Farkas. John Ambulance Brigade. ER 00203 BULAN SABIT MERAH 73 . John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury. 1986. A Century of Service to Mankind : A History of the st. Singapura. Golden Books Centre Sdn. 2001. Bhd. 1999. Corcoran. Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini. Los Angeles. S. • Chao Tzee Cheng. Asas Kejururawatan. (1993)..

Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home. memberhentikan pendarahan. Dalam kelas teori. Ltd. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan. beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan 74 .Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. rawatan kebakaran. Crescent News (KL) Sdn. sawan. PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT) PALAPES membentuk peradaban. Caring For The Sick Nursing. Bhd. Kuala Lumpur. 1982. (1994). Pertolongan Cemas. (1992). Perkara penting seperti pemulihan pernafasan. Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. London : BRCS. London. Ltd MONOGRAF PBSMM. luka dan keracunan akan diberi tekanan. PBSMM : Kuala Lumpur . alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin. pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan. • The British Red Cross. BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. School and Work. Doarling Kindersley. • Mustafa Ali Mohd. Doarling Kindersley. (1994). 1989. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif. Kuala Lumpur. BRCS.kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. Penerbit Fajar Bakti. • The British Red Cross. pelajar akan diterangkan tentang sejarah.

senaman perang. membaca peta. semboyan. KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi. jalan lasak dan sukan. silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun. ujian kecergasan asas (UKA). tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level).senjata. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik.undang-undang tentera. Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun.berdisiplin tinggi. akaun dan gaji. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES. organisasi ATM. ilmu medan perang. dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level). dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun. persuratan tentera dan pentadbiran. kewibawaan. tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai. ujian kecergasan tempur (UKT).tongkat dan pedang). Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan. cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih. merentas halangan. Jenisjenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester. sistem pemegang pangkat dalam organisasi 75 . aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. merentas desa.

pegawai kadet PALAPES. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. sistem perjawatan semasa latihan medan. jalan lasak dan sukan.senjata. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. ilmu medan perang. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. ujian kecergasan tempur (UKT). membaca peta. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. ujian kecergasan asas (UKA). organisasi ATM. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. sistem perjawatan semasa latihan medan. senaman perang. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. tugasan kajian military leadership.undang-undang tentera. tugasan regimental. persuratan tentera dan pentadbiran. merentas halangan. akaun dan gaji. public speaking. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata 76 . dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. merentas desa. public speaking. tugasan kajian military leadership. ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). tugasan regimental.tongkat dan pedang). aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. semboyan.

tongkat dan pedang). sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. sistem perjawatan semasa latihan medan. jalan lasak dan sukan. Antara aspek yang akan disentuh 77 . organisasi ATM. ilmu medan perang. semboyan. persuratan tentera dan pentadbiran. tugasan regimental. merentas halangan.persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. tugasan regimental. public speaking. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. public speaking. merentas desa. ujian kecergasan asas (UKA). lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. akaun dan gaji.tongkat dan pedang). dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ujian kecergasan asas (UKA). membaca peta.senjata. merentas halangan. ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander).senjata. jalan lasak dan sukan. senaman perang. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. dan tugasan kajian military leadership. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. senaman perang. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. merentas desa. tugasan kajian military leadership.undang-undang tentera. sistem perjawatan semasa latihan medan.

tugasan regimental. merentas halangan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. sistem perjawatan semasa latihan medan. ilmu medan perang. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES.tongkat dan pedang). semboyan. persuratan tentera dan pentadbiran. membaca peta. ujian kecergasan tempur (UKT). ujian kecergasan asas (UKA). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. akaun dan gaji. akaun dan gaji.senjata. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. membaca peta. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. merentas desa. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. merentas halangan. public 78 . organisasi ATM. persuratan tentera dan pentadbiran. semboyan.senjata. ujian kecergasan tempur (UKT).termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. senaman perang.undang-undang tentera.undang-undang tentera.tongkat dan pedang). tugasan regimental. public speaking dan tugasan kajian military leadership. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. sistem perjawatan semasa latihan medan. merentas desa. jalan lasak dan sukan. organisasi ATM. ilmu medan perang. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. ujian kecergasan asas (UKA). jalan lasak dan sukan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. senaman perang. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.

akaun dan gaji. ujian kecergasan asas (uka). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. sistem perjawatan semasa latihan medan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. organisasi ATM. persuratan tentera dan pentadbiran. semboyan. tugasan kajian military leadership. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. ilmu medan perang. tugasan kajian military leadership. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA EU 10101 PALAPES UDARA I 79 . aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.speaking. tugasan regimental.tongkat dan pedang). aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. ujian kecergasan tempur (ukt).undangundang tentera. merentas desa. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. jalan lasak dan sukan. membaca peta. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.senjata. public speaking. senaman perang. merentas halangan.

Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). 1995. Kuala Lumpur. pentadbiran.Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). Ministry of Defence RMAF. 1995. teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan. organisasi dan pentadbiran. EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad. RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. Akta Angkatan Tentera 1972. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). teori dan amali. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). RMAF Air Power Manual. 2006. Kuala Lumpur. Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus. Air Force Headquarters. Selain kawad. 80 . Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan. Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih. pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan. sejarah dan latar belakang TUDM. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Kuala Lumpur. pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. Air Force Headquarters. Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad. teori dan amali. 2006. Ministry of Defence RMAF. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. BACAAN ASAS • • • JPSTU.

2006. Air Force Headquarters. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Kuala Lumpur. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. Ministry of Defence RMAF. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Kuala Lumpur. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. Ministry of Defence RMAF. 2006. Dalam kursus ini. pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Akta Angkatan Tentera 1972 EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu. 2006. Air Force Headquarters. 81 . Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata. Kuala Lumpur. RMAF Air Power Manual. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kuala Lumpur. 1995. Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya.BACAAN ASAS • • • JPSTU. pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua. BACAAN ASAS • JPSTU. pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan. 1995.

bina diri dan kenegaraan. LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. rentas halangan dan juga lawatan. Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester. RMAF Air Power Manual. 82 . Akta Angkatan Tentera 1972 KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM.• • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Dalam kursus ini juga. Selain itu. 1995. Air Force Headquarters. khidmat masyarakat. 1995. Kuala Lumpur. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang. Ministry of Defence RMAF. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. 2006. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Kuala Lumpur. pertolongan cemas. RMAF Air Power Manual. senjata. Kuala Lumpur. Ministry of Defence RMAF. Air Force Headquarters.Selepas menamatkan enam (6) semester. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia.

bina diri dan kenegaraan. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. Dalam kursus ini. Edisi 2006. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. Edisi 2006. Selain itu. pertolongan cemas. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Selain itu. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. khidmat masyarakat.Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu. pertolongan cemas. rentas halangan dan juga lawatan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. rentas halangan dan juga lawatan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. senjata and latihan menembak. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) 83 . khidmat masyarakat. bina diri dan kenegaraan. senjata and latihan menembak. EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia.

Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. Dalam kursus ini. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pertolongan cemas. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 84 . BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. Selain itu. bina diri dan kenegaraan. Edisi 2006. rentas halangan dan juga lawatan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis.• • Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. senjata and latihan menembak. khidmat masyarakat. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Dalam kursus ini. senjata and latihan menembak. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. pertolongan cemas. Selain itu. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. bina diri dan kenegaraan. rentas halangan dan juga lawatan. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III.

senjata and latihan menembak. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. BACAAN ASAS 85 . Selain itu. Dalam kursus ini. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. rentas halangan dan juga lawatan. pertolongan cemas. khidmat masyarakat. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pada akhir kursus ini. bina diri dan kenegaraan. Selain itu. Dalam kursus ini. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. khidmat masyarakat. bina diri dan kenegaraan. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar.• • • Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. pertolongan cemas. rentas halangan dan juga lawatan. senjata and latihan menembak.

Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. bantuan paramedik. keorganisasian. afektif dan sosial mengikut komponen 86 . Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. kenegaraan dan patroitisme. semangat kerja berpasukan. Edisi 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA.• • • • • • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam. Buku Panduan Pertolongan Cemas. pemindahan dan kebajikan mangsa. 2004. Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI) EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter. Kuala Lumpur: PTS Publications. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. 2002. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat. Kursus Komunikasi Organisasi. • Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: International Law Book Service. pengurusan masa. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. BACAAN ASAS • Abd. Practice in Music Theory Grade 1. • Josephine Koh. EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal. • Kementerian Pengajian Tinggi. Alim Abdul Rahim. brassband. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. penyelesaian masalah. etika dan moral. 2002. 2006. professional dan berjiwa Malaysia. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi.

BACAAN ASAS • Abd. BACAAN ASAS • Abd. • Kerajaan Malaysia. penyelesaian masalah. 2004. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Alim Abdul Rahim. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Practice in Music Theory Grade 3. 2002. Kuala Lumpur: International Law Book Service. beretika. Kuala Lumpur: PTS Publications. penyelesaian masalah. 87 . Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Kementerian Pengajian Tinggi. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kursus Komunikasi Organisasi. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. bantuan paramedik. professional. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication.masing-masing iaitu bencana alam. afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. brassband. • Josephine Koh. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. 2002. Practice in Music Theory Grade 2. dan berjiwa rakyat. pemindahan dan kebajikan mangsa. amalgamasi. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. akulturasi. semangat kerja berpasukan. dan berjiwa pemimpin negara. pemindahan dan kebajikan mangsa. 2006. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2004. bantuan paramedik. Alim Abdul Rahim. EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. semangat kerja berpasukan. brassband. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. professional. asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik. • Josephine Koh. 2002.

2002. 2006. Kursus Komunikasi Organisasi. Kerajaan Malaysia.• • • Kementerian Pengajian Tinggi. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran 88 . dan berjiwa rakyat. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. • Kerajaan Malaysia. 2004. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I.II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. Buku Panduan Pertolongan Cemas. brassband. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kementerian Pengajian Tinggi. professional. bantuan paramedik. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. beretika. Kuala Lumpur: PTS Publications. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kuala Lumpur: International Law Book Service. brassband. 2006. Practice in Music Theory Grade 4. Alim Abdul Rahim. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: PTS Publications. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Josephine Koh. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. penyelesaian masalah. semangat kerja berpasukan. BACAAN ASAS • Abd. pemindahan dan kebajikan mangsa.

semangat kerja berpasukan. 2002. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V. • Kementerian Pengajian Tinggi. Kursus Komunikasi Organisasi. 89 . Buku Panduan Pertolongan Cemas. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Alim Abdul Rahim. beretika. BACAAN ASAS • Abd. dan berjiwa rakyat. Alim Abdul Rahim. Kuala Lumpur: PTS Publications. 2002. professional. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. 2004. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Practice in Music Theory Grade 5. • Kerajaan Malaysia. penyelesaian masalah. penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. • Kementerian Pengajian Tinggi. berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. pemindahan dan kebajikan mangsa. BACAAN ASAS • Abd. bantuan paramedik. • Josephine Koh. Kuala Lumpur: International Law Book Service. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. 2002. semangat kerja berpasukan. • Josephine Koh.tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Practice in Music Theory Grade 5. 2004. beretika dan bermoral. penyelesaian masalah. 2006. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. professional.

• • Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Publications. Kuala Lumpur:International Law Book Service. Kursus Komunikasi Organisasi. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). 2002. 90 . Narimah Ismail dan Saodah Wok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful