bukupanduanpk

PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my

1

Cetakan Pertama 2009 © Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh Penerbit Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada : Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885

2

Kandungan Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA) Prakata Pengarah PKPP Pendahuluan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Objektif Matlamat Struktur Organisasi Fungsi Unit 1

Panduan Pendaftaran Proses pendaftaran Pra-Syarat pengambilan kursus Jam kredit kursus

6

Pengajaran Kursus Dasar pengajaran kursus Rujukan Ilmiah Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 10

8

Penilaian Etika Etika Pelajar Etika Kejurulatihan Kaedah Penilaian Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

14

Kemudahan Pembelajaran Pemajuan Pelajar Senarai Kursus Sinopsis Kursus

16 17 21 24 - 67
3

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahirankemahiran ini khususnya kemahiran insaniah. kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. dan salam sejahtera. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. Adalah menjadi harapan universiti. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS. dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita. Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti. para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan. Dalam hal ini. Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan. Sesungguhnya. interaksi social dan kerjasama berkumpulan. untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti.Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Assalamualaikum wbt. 4 . Universiti Malaysia Sabah. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan.

personaliti. mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan. Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. Pembangunan sahsiah. Amran Ahmed Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prakata Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum. Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS. dari aspek pembangunan fizikal. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang. Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002.Prof Dr. PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran 5 . berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang. Dalam konteks ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y. melangkah gagah gemilang. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang. kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran.

Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid Pengarah. Misi Dan Matlamat UMS Falsafah Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif. Misi 6 . Wawasan. Wawasan Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia. jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. emosi. Universiti Malaysia Sabah Falsafah. berdisiplin.kokurikulum di UMS. bersepadu dan seimbang dari segi intelek.

Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran. penyelidikan. rohani. mental dan spiritual pelajar. membangunkan ketahanan fizikal. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara Dasar dan Falsafah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. menjana pemikiran kreatif. penerbitan. emosi dan jasmani. 7 . inovatif.

dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK. emosi dan jasmani.PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed. Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. rohani. Where talent are impressed Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002. Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti. mental dan spiritual pelajar. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu 8 . membangunkan ketahanan fizikal. serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar. inovatif. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan. menjana pemikiran kreatif. Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester. Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran.

9 . III. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES. dan 70% amali/praktikal/studio.jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan. teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan. membangunkan minda cemerlang. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan. II. SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah. serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan. kebudayaan dan kesenian. Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. khidmat masyarakat dan programprogram kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMSSPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan. Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan. OBJEKTIF Mengaktifkan minat pelajar. kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS. atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima. I. hubungan komuniti. mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan.

10 . kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar. III. Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran. MATLAMAT Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut: Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan. I. kepimpinan. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional. nilai ketahanan diri yang tinggi.Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul. II. IV. berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat. Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara IV.

Madya Abdul Jamal Abd.pelajar/DC) PT (Kewangan) Artis Budaya PT (Akademik) PT (UMSKAL) 11 . Hamid Khairil Anwar Dean Kamaruddin Azmi Jumat Mas Adi Alimin ( UMSKAL) Mangsor Ibrahim Stephanie John Dionysia Dulipat Mokdin Ahmad Amesah Chungan Norain Abd Razak Alizah Olah Suharni Sunarto Pengarah Timb Pengarah Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar (Pegawai Muzik) PT(Kesetiausahaan) PT (Pent & Rekod) PT (Pem.STRUKTUR ORGANISASI Prof.

Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan. iii. cuti dan kebajikan kakitangan. Pengendalian urusan sumber manusia. iv. Penyediaan dan pengemaskinian laman web Kewangan. kawalan aset dan inventori. Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP. latihan. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan.Nasrul Rukkung Pembantu Am FUNGSI UNIT Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik. 12 . Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekelilingpekeliling dan surat arahan. ii. Fungsi i.

ii. iv. Kawalan aset dan inventori Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP Pengurusan proses perolehan dan pembayaran. v.Fungsi i. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. iv. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. iii. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus. iv. ii. Fungsi i. Fungsi i. Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus. iii. Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projekprojek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursuskursus kokurikulum yang diikuti. ii. vi. iii. Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor 13 . v.

PANDUAN PENDAFTARAN Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan. diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut: • • • UMS Kota Kinabalu Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) UMS Kampus Antarabangsa Labuan • • 14 . ii. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik. Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari manamana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. iii. i. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2.4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti. Universiti Malaysia Sabah. (sila lihat senarai kursus). iv.

Semasa pendaftaran. Bagi beberapa bidang dan komponen. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum. Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar. atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. vi. v. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa. pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran. pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 15 . PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat. sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya. x. Selepas mendaftar. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai. pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini.Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. (sila rujuk prospektus universiti). viii. pastikan kod kursus. ix. sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti. nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda. vii. sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum.

ii. xi. Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini. Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal. iv. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur. JAM KREDIT KURSUS i. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia. i. DASAR PENGAJARAN KURSUS Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut: 16 . Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester. ii. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. xii. iii. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester.Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. iii.

Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum. iv.i. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut: Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih. Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan. ii. interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan. ii. iii. v. RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. i. Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar. 17 . Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi.

PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. 18 . Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut. tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih. vii. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu. Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan ii. iii. Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi. v. iv. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti. Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat. viii. Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut. vi. Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat.

Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. teori dan falsafah. PROSEDUR PENILAIAN Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar. ii. 19 . Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti.dan Kesenian. Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS. Dataran DC. Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor. iii. Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar. Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian iv. i. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’. ix. Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran. Bagi beberapa kursus. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. xi. x. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. dan penguasaan ilmu kemahiran professional.

2. Kokurikulum Bukan Beruniform Elemen Markah Catatan Modul Kemahiran 30% Peperiksaan Akhir Insaniah. 20 . Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu : Peperiksaan Akhir (Bertulis) : Ujian dan Peperiksaan Amali : 30% 70% 1.projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan. dan Modul Teori (Bertulis) dan Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Praktikal & Amali dan 70% Penilaian Projek Akhir berterusan dan akhir Kokurikulum Beruniform Elemen Markah Catatan Modul kemahiran Insaniah 30% Peperiksaan Akhir dan Modul Teori dan (Bertulis) Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Kawad dan Disiplin 70% Penilaian berterusan Praktikal/Amali dalam dan akhir bidang pengkhususan 1. 2.

(Sila lihat carta) 21 . interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah.Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar. Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester: i. karakter dan personaliti. Kerjasama berkumpulan.

Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilainilai etika dan personaliti Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam sebarang program khidmat masyarakat yang disertai 22 .Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam kumpulan Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli didalam kumpulan Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan.

Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul. Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan.Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke13. Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut: GRED A AB+ B PERATUSAN 80-100 75-79 70-74 65-69 NILAI GRED 4.00 NILAI CEMERLANG 23 . ii.67 3. iii. iv.00 3.33 3.

67 1.33 2. kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan. iv.00 0. 24 . Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni.00 KEPUJIAN LULUS GAGAL ETIKA PELAJAR Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum. Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar.67 2. Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran. vi.33 1. ii. i.BC+ C CD+ D E 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 2. iii.00 1. Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian. v. semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut: Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan.

i. vii. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan. kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan. ii. keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan. afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima. iii. dalam pengajaran misalnya perkauman. Mencatat iv. mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan. ETIKA KEJURULATIHAN Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum.Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 25 . viii. ix. mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester. Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan. Hadir dalam bengkel kejurulatihan. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor.

Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar. kesopanan. Perahu Naga. 26 . dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar. kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama.v. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di SekolahSekolah dan juga di Dewan dewan kuliah. Nasyid Kontemporer Bilik Tutorial Seni Khat. Dewan Kuliah Pidato. kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan. Karate-Do. Lukisan dan Catan. Pengurusan Organisasi Pelajar. Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor. Membuat vii. Baktisiswa. Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan x. Tarian Rakyat Pantai ODEC UMS Sukan Kenu. Nasyid Tradisional Dataran Dewan Canselor Tae Kwon Do. budi bahasa dikalangan pelajar. pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan viii. UMS. vi. ix. Studio Muzik Muzik Moden Muzik Asli Koir Dewan Kuliah Pusat Interim. Kemahiran seni orator. Dewan Bankuasi Kursus Pidato. Seni Batik Pentas Utama Dewan Lakonan Teater.

Bola Tampar. Memanah. Bola Keranjang. PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang. Ping Pong. Sepak Takraw.Komputer dan rangkaian Lab SSMP Projek Sains Makanan Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto Laman Graduan Tarian Sabah Kompang Memanah UMS-SEJATI. PBSM. SUKSIS Tapak Semaian Teknologi Hidrofonik. Asas Penanaman dan Lanskap Makmal Komputer UMSKAL Seni Animasi Komplek Renang Sabah Sukan Renang Ranau/Labuan Golf Course Sukan Golf Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak. membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. Peny. PEMAJUAN PELAJAR Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara. Bomba. Bola Jaring. Tenis. Hoki.Perahu Layar. Penerapan elemen 27 . Silat Olahraga Art Gallery Seni Khat. Secara fokasnya. Potrait Padang Kawad PALAPES. Kembara Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang Masjid UMS/UMSKAL Pengurusan Masjid dan Jenazah MegaLab Bina Urus Komputer. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi: Metode pembelajaran kursus secara intergratif. St John Amb. Ragbi.

potensi dan kemahiran individu diperingkat IPTA. Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat. Pembentukan sahsiah. Pengembangan dan peluasan ilmu serta peluang mengadakan interaksi komuniti dan intelek dalam berbagai peringkat. Negeri. Pembangunan disiplin. • • • Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah. Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian. pengwujudan sikap toleransi bagi menjaga keharmonian hubungan etnik antara kaum dan bangsa di kalangan mahasiswa Universiti. PKPP komited dalam memberi perkhidmatan berikut untuk kepentingan pelajar dalam membangunkan bakat dan potensi. Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline. Kebangsaan dan Antarabangsa. Kumpulan Tari SUTRASARI UMS. • • • Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum • • Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar. Pencernaan dan penonjolan bakat. kemasyarakatan dan hubungan komuniti. KARNIVAL KOKURIKULUM 28 . • Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan. personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan. • Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester. UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE).pembangunan kemahiran insaniah.

Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan. Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan. daripada penilaian akhir (amali) Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian pembelajaran kokurikulum. teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES. kebudayaan dan kesenian. SUKSIS dan UMS-SEJATI. program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. kepimpinan. budaya dan intelek dalam usaha merealisasikan integrasi nasional dan mahasiswa universiti yang mempunyai jatidiri dan nilai kasih sayang sejagat.Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan. pameran atau pertandingan. interaksi budaya. kemampuan kokurikulum kepimpinan interaksi bagi dan serta membangunkan secara daya dan komunikasi ruang efektif dengan masyarakat setempat. PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT) Program hubungan komuniti berteraskan keperluan pembangunan kemahiran insaniah dengan tumpuan kepada nilai-nilai kerjasama berkumpulan. Melalui karnival. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada 29 . sukan dan rekreasi. Program ini memberi dicernakan dari kursus-kursus kepada pelajar mengadakan interaksi komuniti. Program ini membawa pelajar kebeberapa tempat dan lokasi di negeri Sabah khususnya kawasan pedalaman dan desa. bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi.

pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan.setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. Agrotek dan Teknologi EB 00103 Projek Tani EB 00203 Projek Sains Makanan EB 00303 Baik Pulih Elektronik EB 00403 Peny.Komputer & Rangkaian EB 00503 Asas Penanaman 30 . Organisasi Pelajar EK 00303 Kepimpinan dan Motivasi(Bakti Siswa) EK 00403 Pengurusan Masjid 00103 00203 00303 00403 00503 00603 00703 00803 00903 01003 ES 00103 Badminton ES 00203 Bola Jaring ES 00303 Bola Keranjang ES 00403 Bola Sepak ES 00503 Bola Tampar ES 00603 Boling Ten-Pin ES 00703 Boling Padang ES 00803 Equestrian ES 00903 Golf ES 01003 Hoki ES 01103 Memanah ES 01203 Renang ES 01303 Selam Skuba ES 01403 Senamrobik ES 01503 Lawan Pedang ES 01603 Sepak Takraw ES 01703 Squasy ES 01803 Sofbol ES 01903 Sukan Basikal ES 02003 Sukan Kenu ES 02103 Sukan Perahu ES 02203 Sukan Ragbi ES 02303 Tenis ES 02403 Tenis Meja ES 02503 Perahu Layar Bisnes. Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir. enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat) SENARAI KURSUS KOKURIKULUM Beruniform dan Badan Penyelamat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES DARAT) ED10101 PALAPES DARAT I ED10201 PALAPES DARAT II ED20301 PALAPES DARAT III ED20401 PALAPES DARAT IV ED30501 PALAPES DARAT V ED30601 PALAPES DARAT VI Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES UDARA) EU10101 PALAPES UDARA I EU10201 PALAPES UDARA II EU20301 PALAPES UDARA III EU20401 PALAPES UDARA IV EU30501 PALAPES UDARA V EU30601 PALAPES UDARA VI Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Kebudayaan dan Kesenian Sukan dan Rekreasi EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA Angklung Koir Kompang Lakonan Teater Lukisan dan Catan Muzik Asli Muzik Moden Nasyid Kontemporer Nasyid Tradisional Pengenalan Kepada Lakon Layar EA 01103 Penulisan Skrip Drama EA 01203 Perangkat Gamelan EA 01303 Seni Arca EA 01403 Seni Batik EA 01503 Tarian Istana EA 01603 Tarian Rakyat EA 01703 Tarian Sabah EA 01803 Seni Khat EA 01903 Teknik Rekaan Pentas Kepimpinan dan Kemasyarakatan EK 00103 Interaksi institusi dan Masyarakat (INTERIM) EK00203 Peng. Di akhir program ini.

John Ambulan ER 00203 Bulan Sabit Merah SINOPSIS KURSUS KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton.EP10101 EP10201 EP20301 EP20401 EP30501 EP30601 SUKSIS I SUKSIS II SUKSIS III SUKSIS IV SUKSIS V SUKSIS VI Jatidiri (Ums dan Jenazah EK 00503 Promosi Kesihatan EK 00603 Kemahiran Seni Orator EK 00703 Pidato EK 00803 Kembara Wajadiri EW 00103 Taekwondo EW 00203 Karate Do EW 00303 Silat Olahraga EW 00403 Silat Gayung Fatani EW 00503Silat Sepring 12 EW 00603 Silat Cekak EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo Ums Siswa Sejati) EJ EJ EJ EJ EJ EJ 10101 10201 20301 20401 30501 30601 UMS SEJATI I UMS SEJATI II UMS SEJATI III UMS SEJATI IV UMS SEJATI V UMS SEJATI VI Tanaman Hiasan & Landskap EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan EB 00903 Seni Animasi EB 01003 Bina Urus Komputer EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca EB 01203 Teknologi Hidroponik EB 01303 Asas Mekanik Auto Badan Penyelamat ER 00103 St. Eskay Inc. asas sains sukan dan konsep kecergasan. J. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. gelanggang. latihan. pengurusan pertandingan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. kehadiran. (1994). permainan. 31 . pakaian. Oklahoma. keperluan permainan. undang-undang permainan. stretching and strengthening. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. peralatan.

Siri Sukan Popular.Leonard A de Vries. 1997. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang). teori dan praktikal. Kuala Lumpur: • Helen Ten. • Helena Tan. Reading Sport Science Level 1 (Lem. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahirankemahiran asas permainan ini iaitu membaling. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah. Kejurulatihan Keb. 2001. pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. Ins. Penerbit Fajar Bakti. ES 00303 BOLA KERANJANG 32 . Badminton Association of Malaysia. Sukan Negara. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM). BACAAN ASAS • Aminah Mohd. menerima. Salleh. Malaysia). • Coach’s Manual.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. Undang-Undang Badminton. Bagi memperluaskan lagi pendedahan. menjaring dan sebagainya. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia.Undang-undang Bola Jaring IFNA. Bola Jaring. 1997. • MONOGRAF • Mohar Kassim. • Persatuan Bola Jaring Malaysia.

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknikteknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

33

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998). ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II.

34

• •

Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted. MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

35

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI

36

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. ES 01203 RENANG

37

38 .Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. Leisure Press : Campaign III. The Crowood Press. prosedur dan teknik menyelam. Fitness for Sports. • Eskay Shazryl and Hanks. J. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik. J. BACAAN ASAS • Counsilman. J. Stretching and Strengthening. Leisure Press : Campaign III. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. 1994. • Rex Hanzeldine. • Dick Hannula. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. 1987. 1971. 1995. Eskay Inc. Eskay Ins. Oklahoma. Anatomy and Physiology of ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. kuak lentang.. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. Oklahoma. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. kuak dada dan kuak kupu-kupu. Coaching Swimming Successfully. • Eskay Shazryl and Hanks. Leisure Press : Campaign III. stretching and strengthening. The Science of Swimming. BACAAN ASAS • Counsilman. 1971. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. The Science of Swimming. 1994. J. MONOGRAF • Amateur Swimming Swimming Association.

(1990).• • • Nyoakken. PADI. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. pakaian. ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. Addison-Educational Publishers Inc. 1980. 1990. The Crowood Press. • Cooper. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). peralatan. latihan. Koreografi. undang-undang permainan. 1987. Santa Ana. Stretching. BACAAN ASAS 39 . The Aerobics Program for Total Well-Being. permainan. gelanggang. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. Fitness for Sports. Philadelphia. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. Marine biology: an ecological approach. Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. BACAAN ASAS • Anderson B. ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Shelter Publication : Bolines. 1997. MONOGRAF • American College of Sports Medicine. kehadiran. PADI. American Council on Exercise. CA. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. 1992. keperluan permainan. California. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. PADI Open Water Diver Manual. Evans. Aerobics Instructor Manual. 1982. J. W. pengurusan perancangan. K. Learning Curve. Rex Hanzeldine. • Lea and Febiger.

Eskay Inc. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. 1997. 1996. Institut Sukan Negara. Eskay Inc. (1996). J. Fitness for Sports. Kejurulatihan Keb. The History of the Sword. Eskay Inc. MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. peraturan-peraturan teknikal. Oklahoma. 1994. peralatan pengadil dan kepengadilan. The Crowood Press. stretching and strengthening. 1994. 40 . Kursus ini meliputi sejarah permainan. Ricj J. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw. 1994. pengurusan pertandingan serta latihan amali. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. • Eskay Shazryl and Hanks. jenis-jenis pukulan(strokes). BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. • Eskay Shazryl. • De Varies. stretching and strengthening.• • • Amberger. Eskay Shazryl and Hanks. His True Art of Defense. Sport & Stress Therapy. The Crowood Press. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. 1987. Fajar Bakti. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. International Sepak Takraw Federation. Sepak Takraw. Oklahoma. kaedah skor. Christoph. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. Orli. Malaysia). Giacomo de Grasse. latihan fizikal dan ‘proficiency test’. peraturan permainan. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. Oklahoma. • Rex Hanzeldine. J. 1994.

1994. Penerbit Fajar Bakti. Lodon • Potter. Stanley Paul ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. Skills of The game: Squash. 1995. larian dan juga peraturan permainan. Oklahoma. Squash Techniques and Tactics. Tactics. 1989. The Offical Rules of Sport and Games. • Pocock Tony (ed). pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). Dalam amali. The Crowood Pres. Kursus teori meliputi 41 . Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. Sports and Stress Theraphy. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. 1994. 1995. Squash: Steps to Success (Technique. Traning). Oklahoma. stretching and strengthening. Kaedah bermain dan juga tugastugas pengadil dan pemain di atas padang. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks. J. 2001.BACAAN ASAS • David Pearson. Athletic Rehabilitation on massage. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Diane L. Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. Eskay Inc. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Teaching Softball: Step To Success. • Yong. kiraan mata. • Philip Yarrow. ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. stretching and strenghthening. 1987. Stanley Paul MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan. J. 1992. Sofbol. Alan. corak balingan dan pukulan. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. Hamlyn. Eskay Inc. Fitness for Sports.

peraturan dan undang-undang sukan basikal. Kursus teori meliputi aspekaspek latar belakang permainan. The Crowood Press. 1996. Leisure Press: Champaign III MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. latihan kemahiran. The Crowood Press. Marcus. 1997. peralatan peraturan sukan kenu. keperluan asas sukan. Canoe Racing. 1996. (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. Kejurulatihan Keb. asas sains sukan dan konsep kecergasan. pengurusan. pengurusan peralatan dan baik pulih. 1997. Institusi Sukan Negara. MONOGRAF • De Vries. asas sains sukan dan konsep kecergasan. keperluan dan peralatan. • Burns. BA Basic Guide to Cycling. Canoeing & Kayaking : Techniques. kaedah dan latihan kemahiran berbasikal. Leonard. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. 1998. Peter dan Dick Mansfield. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports). Fitness Cycling (Firmess Spectrum). The Crowood Press.aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. Malaysia) ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. 42 . R. serta taktik dan teknik pertandingan. • Jesen. pengurusan pertandingan dan pengadilan. pakaian. • Bailie. Tactics. Traning. BACAAN ASAS • Heed. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Julie.D. pengendalian dan taktik sukan. Reading Sport Science Level 1.

memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. (1998). BACAAN ASAS • Laumanu. James. latihan pertandingan dan taktik sukan. pengurusan pertandingan dan kepengadilan. Silken. Bard. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. falsafah sukan ragbi. Mohar Kassim. Wanted : Rowing Coach. Rowing. konsep latihan. ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. Penerbitan Fajar Bakti 43 . Derek. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. Reading Sport Science Level 1. prinsip-prinsip latihan.• • Hutchinson. • De Vries. Institut Sukan Negara. BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995). Halland and Clark Ltd. • Loehr. Institut Sukan Negara. Leonard. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). London. (1998). Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. Leisure Press MONOGRAF • Mohar Kassim. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. (1999). Dalam bidang kepegawaian. London. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. Sains Dalam Sukan. The New Toughness Training for Sport. • Lewis. pengurusan sukan. asas sains dan konsep kecergasan. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. Halland and Clark Ltd. peralatan sukan. ] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula.

Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. 1986. The Crowood Press. United States of America. ES 02403 TENIS MEJA 44 . Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad. 1987. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. The Pocket Guide To Tennis Tactics. konsep permainan. • R. Tennis. • John Crooke. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah. • John Crooke. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. 1989. Bhd. Oklahoma. Artikel Pengurusan Sukan. Teaching Tennis. Fitness for Sports. Great Britain. 1993. • Joyce Hume.• • Eskay Shazryl and Hanks. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan. Penerbitan Fargeos Sdn. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis. Bagi kuliah praktikal pula. Kuala Lumpur. London. RUJUKAN • Jim Brown. teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. Step to Success. stretching and strenghthening. Eskay Inc. Rex Hanzeldine. Halland and Clark Ltd. 1984. Better Tennis. Leisure Press. MONOGRAF • Abd. Wahab Hussin. Pelham Books London. 1994. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. 1984. J. Ramesh. The Windmill Press. peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis.

L. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang. 1991. & Brodie. • Lee Chin Choy. bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally. NY : Alfred A. Larry. NJ : Prentice-Hall. Knopf. • Don Casey. KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EA 00103 ANGKLUNG 45 . The Handbook of Sailing.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Goodmark Enterprise. Tom Whidden & Adam Loory. 1994. Sailboat Refinishing. teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu. 1992. New York. Englewood Cliff. • Lee Chin Choy. McGraw Hill. 1990. Sailing Basics. ‘sed-line’ dan sebagainya. B. Knopf • Goodman. Penerbit Fajar Bakti. 1993. Penerbit Fajar Bakti. Scot. Smarter and Win Races. 1996. Camden. pukulan (strike) gangguan. Alfred A. • Gary Jobson. 1991. • M. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. 1995. Human Kinetics. Preiss. jaring bola. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. Ping Pong. BACAAN ASAS • Bond. Siri Sukan Popular. 1982. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. • Hodges. Inc. Table Tennis. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. ME : International Marine. I. let. Siri Teras Sukan. D. ME : International Marine.: Step to Success. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. 1994. Table Tennis: The Sport. • Slocombe.

1984. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan. Manchester University Press. Berklee College of Music. Choir in the Making. EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano. USA. BACAAN ASAS • Charles. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah. Stephen. Asas-asas Muzik. • Altman. BACAAN ASAS • Ismail Din. • Mohd. Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. 1984. Moody. Conducting A Choir. Routledge & Kegan Paul Ltd. Lagu-Lagu Patriotik. 1980. Ghouse Nasaruddin. Boston. 1971. 46 . tanda masa. Boston. Arnold B. definisi. 2001. • Perris. alto/contra alto. peranan dan juga persembahan. USM Pulau Pinang. Gendang Gendut. Music Workbook. H. kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam. USA. tangga nada. • Neale. The Rebirth of the Javanese Angklung. Oxford University Press. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah. Macmillan • Stanley Sadie. Dewan Bahasa dan Pustaka. tenor dan bass. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. MONOGRAF • Kenneth W. Music for Ear Training/Theory. 1980. 1989. Osbeck. Muzik Melayu Tradisi. • Larry Monrue Berklee College of Music.Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan. Genre: The Musical. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. 1981. peralatan. Rick.

Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan. Artaud. Rakyat dan Sinkretik. Ed: Dell. (1990). Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu. Berry Cecily. 1973. Salleh. BACAAN ASAS • • Alexander. The Voice and the Actor. Alyn Harrap.B.EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar. • Nik Mustapha Nik Mohd.1997. (1997). F. Seni Lagu dan Permainan Tradisi. Muzik Malaysia : Tradisi Klasik. BACAAN ASAS • Asmad. Bhd. S. • Shamsiah Sabaruddin. meningkah. Kementerian Kebudayaan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Lodon. P. (1998). Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad. Kumpulan Kompang. Mattias. Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira. EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio. Boai dan lain-lain. Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu . Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar. • Matusky. New york. (1993). (1994). menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. & Tan. Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn.The Ressuretion of the Body. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. Kesenian dan warisan Malaysia. Grotowski. 47 .

R. Hazel Harrison. Toby and Helen K. Cohen. New York Hobbs. Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai.Merrill. pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan 48 . G. Robert. (1993). Directing the Play. Kathleen Chee. London Gibbon & Kee. Acting Power. EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Dewan Bahasa Pustaka. pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka. Peter. (1993). Fokus Pelangi Latif Muhidin.• • • Brook. The complete printing course.I. The Empty Space. (1988). pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti. Drawing. BACAAN ASAS • • • • • Hasel Harrison & Alferd Daniels. Dalam aspek praktikal pula.1878. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut.1968. Palo Alto: Mayfield. Great Britain. (1994). prinsip rekaan dan struktur rekaan. (1989).S.1953. Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik. CA Cole. The basic of drawing the complete Art course. Chiney. Pelajar akan diajar unsur senireka. untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis. Dorling Kindersly Jenny Roduell. EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. Teori Seni 1 & 2. Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli. penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin. Dorling Kindersly (UK). Pada akhir kursus ini.A.

gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi 49 . Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih. Westport.BACAAN ASAS • • • • • Curt Sachs. Mohd Ghouse Nasuruddin. Routledge & Kegan Paul EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. J. 1971. The History of Musical Instruments. dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden. (1940). Dewan Bahasa Pustaka. (1992). Mantle. Kuala Lumpur. 1990. Percussion Instruments and Their History. Mary . JM Dent & Sons LTD. Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden. Routledge & Kegan Paul Ltd Laing. EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik. Mohd Anis Md Nor. New York. The Ethnomusicologist. BACAAN ASAS • • • • Blades. 1992. Buku Must Sdn. Macmillan Limited Malm. Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertianpengertian muzik seperti tangga nada. Folk Dance of The Malay World. OUP. Dave. W. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Connecticut: The Bold Strummer Ltd.P. The World Of Music. (1993). Bhd. Frith. (1992). Explore and Discover Music.I. 1970. Music In Malaysia. Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik. Muzik Tradisional Melayu. Listen to me. in On Record. Kesenian di Malaysia. Kent State university Press. Zapin. 1979. peranan soloist. March. Hood. kunci suara. Simon and Goodwind (eds).

Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati. (1992). keceriaan dan lainlain. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Selain itu. Bhd. • Mohd. EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . Jakarta. Kesenian di Malaysia. • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. (1992). Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik. Dewan Bahasa Pustaka. BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. MQS Publishing. Muzik Tradisional Melayu. Jakarta. Revolusi Nasyid. Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. • Adjie Esa Poetra.melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. Bhd. (1994). (1992). BACAAN ASAS • • • Mohd Ghouse Nasuruddin. EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. Revolusi Nasyid. Ghouse Nasaruddin. Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka. The Malay Traditional Music. Adjie Esa Poetra. (1992). sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. 2204. 2204. MQS Publishing. mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa 50 . Buku Must Sdn. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Kesenian di Malaysia.

Los Angeles. Ohio USA.1996. Peter Owen Limited. Cincinnati. California. Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen. Directing Drama. • Field Syd. Acting . Eric. imaging and the Unconscious. Ermor Enterprise.2001. Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright.1995. • Bently. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip.1994. Rutgers University Press.skrip. (Terj) 1990. Allyn and Bacon. Viewing Position-Ways of seeing Film. Screenwriting for film and Television. Di samping itu. • Jeffrey Sweet. 51 . USA. pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini. New Jersey. The Art & Craft of Playwriting. Jeffrey. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip. The Playwright as Thinker. Story Press. Kuala Lumpur. • Hatcher. • Steven D. • William Miller. EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. 1998. 1993. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas. Kats. • Linda Villiams.1998. USA. • John Miles Brown. New York: Atheneum.1967. Writing the Screenplay: TV and film. BACAAN ASAS • Eric Morris.1991. Alan A. Michael Wiese Production. USA. BACAAN ASAS • Armer. Heineman Publishing. Wadsworth Publishing Company Belmont. USA. USA.

L. • Schodek. Muzik Melayu Tradisional. Bengkel Gamelan Malaysia. The Materials of Sculpture. Kementerian Kebudayaan. Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM. Lambang Sri. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dewan Bahasa Pusataka. Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: DBP. para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan) • • • • • BACAAN ASAS Harun Mat Piah. cantuman dan membentuk. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir. London: The MIT Press. Mohd. (1993). • Penny. ukiran acuan. harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. D. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. Kuala Lumpur. Ghouse Nasharuddin. Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. instrumentasi. New York: Van Nostrad Reinhold Co. Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan. (1993). 52 . Harun Mat Piah. Gamelan Malaysia. Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan. (1986). London: Yale University Press. (1988). Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. N. (1985). Di akhir kursus. (1977) Design and Form. • Itten. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali. J. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan. Structure in Sculpture. Siti Zainon Ismail.EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. (1983). (1985).

Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini. OH.F. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Block Printing. RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. • Kafla. (1982). (1986). New Jersey : PrenticeHall. Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni. L. Silkscreen. (1989). mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali. Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik. Gfed Britain. reka corak. J. Kuala Lumpur: DBP. mencanting. Drawing. Introduction to Batik. 53 . North Light Books : Cincinnati. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester. Universiti Kebangsaan Malaysia. (1990). Teknik dan Keistimewaannya. sikap. (1959). struktur rekaan. • Rathus. motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. New York : Dover Publishing Inc. etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari. prinsip rekaan. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar. (1995).F. Batik Tie Dyeing Stencilling. Heather and Margaret Hone. Understanding Art (4th ed. Batik: Sejarah. The Hand Decoration of Fabric.). pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin.• Siti Zainon Ismail. • Griffin. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik. • Jenny Podueel.

sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. Japi. Dewan Bahasa dan Pustaka. Inang dan Zapin.. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Tarian-tarian Malaysia. Tarian Melayu. Associated Distributor (M) Sdn. The Dances of Asean. Joget. EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia. • Mohd Ghouse Nasaruddin. (1986). Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Bhd. Tarian Melayu Kuala Lumpur. (1981).BACAAN ASAS • Asmad. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. CV Pustaka Prima. (1990). Kesenian Tari. penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. • Siti Zainon Ismail. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1990. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Mohd Ghouse Nasaruddin. Asean Committee on Culture and Information. • T. BACAAN ASAS • Asmad. Dewan Bahasa dan Pustaka MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal. MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. • KKBS. (1986). Bhd. Melaka. Dasar-dasar Dramatari. (1994). Kesenian Tari. Bandung. Kuala Lumpur. 1981. (1981). (1994). • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail.. KKBS. Associted distributors (M) sdn. Tarian-tarian Malaysia. (1998). Kuala Lumpur. EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang 54 . Melaka.

Mangunatip. Qawaid al-Khat al-Arabi. 55 . (1999). Kuala Lumpur. Sabah. (1981). Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. Jakarta : Pustaka Panjimas. (1986). • Haji Ismaily Hj. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990). Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. Kuala Lumpur. Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. Daling-Daling. • Ismail A. Yahaya. Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini. EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat. BACAAN ASAS • • • • Abdul Halim Nasir. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau.sejarah dan perkembangannya. Tarian-tarian Malaysia. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. KKBS. (1987). Igal-Igal. Hashim Muhammad Al-Khattat. Associated Distributors (M) Sdn. Tamadun Islam. (1995). danKuda Pasu. Tradisional Malay Wood Carving. Bungsu. Bhd. D. Kesenian Tari. Warna Budaya. BACAAN ASAS • Asmad. Seni Kaligrafi Islam. pelajar akan diajar secara praktikal. penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu. Malaysia. Melaka. Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi. bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik. Sirajuddin Ar. KKBS(N). MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. & Charles Saong. KKBS. (1985). (1984). Mahayudin Hj. Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah.

Berfikir Dalam Darjah.• Muhammad Haddad. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. Micheal Gillette. Kuala Lumpur 56 . • Mary C. Denis. 1997. BACAAN ASAS • Bablet. (1996). rumah warga emas. (1943). Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. New York: Leon & Amiel. Frank Rich. Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah. EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan. New York KOMPONEN KEPIMPINAN. Bhd. Howard 1978. 2001. New York: Drama Book. • J. Henderson. Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas. latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. Mielziner: Master of Modern Stage Design. 1972. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan. Scenery for the theatre: Little Brown. Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti. • Bay. Stage Design. DAN KEMASYARAKATAN EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim.1977. • Burris – Meyer. Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program. BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. Utusan Publication & Distributors Sdn. Harold and Edward C.

A. Petaling Jaya. Management. EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. Richard H. Processes and Outcomes. Englewood Cliffs. Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan. • Brook. (1964). (1996). (1994). Jeniffer M & Jones. (1996). EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi. Understanding and Managing Organizational Behavior. Di akhir pengajaran. (1997). Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan. Mary. pengurusan kewangan dan pemasaran. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd. Prentice Hall. Addison-Wesley Publishing Company. Berani Gagal. Yassin. Gareth R. Kepimpinan. Bili P. New York. Bhd. kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien. & Coulter. pengurusan personal. Attitude Change & Social Influence. California.) 1995. (1996). Inc.• • • • Altaman. • Robbins. Hardknocks Factory Sdn. Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. 6th ed. M. (1996). • George. Books Cohen Publishing Co. Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik. New Jersey. Stephen P.R. Dewan Bahasa dan Pustaka. Prentice Hall. Operasi Khidmat Masyarakat. William T. • Hall. pelajar akan membuat satu 57 . Cohan. Organizations : Structures. kemas dan menarik. Dewan Bahasa dan Pustaka. Basic Books. BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof. Pengurusan Berkesan Hebat (terj. (1975).S Lim. The Environment & Social Behavior. (1990).

2004. Selain itu. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid alHaram. London : Harcourt Brace College Publishers. D. Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi.. K.. EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam. membuat keputusan. Leadership: Research findings. Inc. cara pengurusan masjid yang berkesan. Rinehart and Winston. 1995.Grint. New York Holt..L.M. BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman. J.J. • Sulaiman Endut. pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan. bidang tugas pegawai-pegawai masjid. New York : Macmillan College Publishing Company. Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi). L. practice and skills. (1997). Horne. Asas-asas Fardhu Ain.A dan Lawe.). (1998). 2000. Abdul Majid. Kuala Lumpur 58 . BACAAN ASAS • Reeve. (1994). Understanding Motivation and Emotion (2nd ed. pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan. Organizational leadership.J. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes.E. Group Counseling. Ini termasuklah memandikan. bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri. Universiti Sains Malaysia. mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah. pengurusan dakwah melalui masjid. • Bratton. F. United States: South-Western. • Ohlsen.W..projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat. & Nelson. 1997. The Principal As Leader. Pustaka Hj. A. M. Thomson • Dubrin. menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan. perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat. M. membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan.

masyarakat pendalaman. (2002). WB Saunders Harcourt brace and Company. Promoting Health. Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. Tokyo. Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. Primary Health care From Theory to Action. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan.. 1986. Preventive Medicine and Public Health. Tilford S. WHO. mangsa perang. Datuk. Abdullah. 1997. MONOGRAF • World Health Organisation. The Primary Care Approach. banjir dan sebagainya. Chapman and Hall. London. Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. 1990. Health Education: Effectiveness and Efficiency. JAKIM. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid. Harwal Publishing. Dato’. WHO Copenhagen. Sharir Hj. • Wass A. EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa. miskin.KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. (2002). (2002). 1992. 1982. K. Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. sama ada di dalam atau luar negara. serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli. • World Helath Organisation. 59 . BACAAN ASAS • Cossens BJ. and Robison. Wan Zahidi Wan The. • Hj. Geneva. • Tones. Mohd. The National Medical Series for Independent Study. The Ottawa Charter for Health Promotion.

• Hybels. BACAAN ASAS • Freely. Matthew. Inc. membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. Routledge. 2000. Weaver. Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi. pelajar akan dibiasakan untuk bercakap.EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan. Phd McKay. • Patrick. forum. Boston : McGraw-Hill. People Skills. pidato. Peter. pertandingan debat. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. 2003 Communicating Effectively. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. maka. and Richard L. • Robert . Simon & Schuster New York. puisi. Messages : The Communication Skills Book. New Harbinger Publication. 2001. Saundra. Austin J. • Hartley. pantun). (1996). Martha Davis. Fanning. Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya.). serta mencanai ilham secara spontan. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan. aspek pengurusan turut diselitkan. BACAAN ASAS • Freely. Austin J. 60 . Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum). Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. 1996. Dalam kelas. Belmont : Wadsworth Publishing Company. 1988. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Interpersonal Communication (2nd ed. EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. Bolton.

Coding of Wideband Speech : Speech Communication. 1997. Weaver. BACAAN ASAS • Allen O’Bannon. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. Roughing It Easy . cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara. Hybels. EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. 1999. McGraw-Hill Noonan. Peggy. New York : Regan Books. 1998. Boston : McGraw. Saundra. A Trailside Guide. teknik berjalan di dalam hutan. 1992. Jayant and Shoham. Thompson Wadsworth • Doug Werner. Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan. 1999. KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran. Ron Hilderbrand. mendaki. A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. Communicating Effectively. 1994. Thompson wadsworth • Karen Berger. Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah. penyediaan tapak 61 . Em. J. kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi.• • • • Griffin. Basic Essentials Map and Compass. Mike Clelland. Haynes Publishing • Dian Thomas. 2001. Dalam kelas amali.Hill. 1998. pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan. Simply Speaking. New York : McGraw-Hill. A First Look at Communication Theory. N. and Richard L. J.

N.T. sayursayuran. bijirin dan hasil bakeri. • Mohd Idris Hj.E . K. Genes and Agriculture. Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging. Queenland. Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak. Plants. ayam dan ikan. perlindungan tanaman. London. D. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams.semaian. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani. (1997). teknik pengubahan anakanak pokok. penjualan dan pulangannya di pasaran. Kuala Lumpur: MARDI • • EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali. penuaian. teknik merumput. 1994. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Jones and Bartlett publishers. Climate. Tanaman Sayuran. Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. pemancangan dan cantasan. C. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran. (1994). Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang 62 . Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. Inc. pembentukan dan penjagaan nurseri. Kementerian Pertanian Malaysia. amalan agronomi. pengkomposan. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). Queensland: Department of Primary Industries. MONOGRAF Department of Industries. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. Zainal Abidin. 1987.J. Diseases of Vegetable Crops. 1970. M. BACAAN ASAS • Chrispeels. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . & Sadava. Serdang. & Joseph. Denis persley (ed). pembajaan. Brisbane Australia.

McGraw Hill College Div. and H. H. F. Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. MacMillan Publishing Con. John Wiley. L. • Norman N. • Huges. Mohamud. New Jersey : Prentice-Hall. 63 . Longman. 1993. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik. Food Science. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik. E. Electronic Instruments and Measurements. Aspen Publishers Inc. • Linden. 1991. Electric Technology. 1998. prinsipprinsip elektronik. BACAAN ASAS • Freeland-Graves. A. 1997. Weaver Food. Circuit Devices and System. G. kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. A. London • Jones. Singapore. BACAAN ASAS • Ahood. Pengenalan. 5th Edition. EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih. 1988. Addison Wesley. Joseph H. 1997. (1995). Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. 1984. John Wiley & Sons Inc. L. • Smith R. and Chin A. Potter. • H. Electric Circuits. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). • Kay Mehas. Peralatan elektrik dan system sukatan. and Riedel S. W. Charley and C. 1996. D. London : Prentice Hall • Nilsson J. komponen-komponen dalam alat. J. A Scientific Approach (3rd Edition).perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan. J. The Biochemistry of Food and Nutrition. Hotchkiss.

1959. W. Inc.E. Plant Propagation: Principles and Practices. McGraw-Hill. fungsi-fungsinya. Pelajar juga didedahkan kepada aspekaspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan. Kester. Electric Technology. 1995. cara-cara pembiakan.EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer. BACAAN ASAS • Graf. Upgrade and Repair Your PC. • Hartmann. Repairing PC Beyond the Basics. H. 1998. bahan-bahan penanaman.G. pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut. Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap. New Jersey: Prentice Hall 64 . • Huges.T. 1995. 1981. F. 1986.T.N. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan. The Urban Forest : Comperenhensive Management. IDG Books. 1996. DC Upgrade and Repair Bible. 1988. USA. • Micheal F. New Jersey: Roehrs Company. McGraw-Hill. SYBEX. BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. • Grey. Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors. A. & Davies. Prentice Hall Career & Technology. E. John Wiley & Sons. Harddeski. D. 5th Edition. komputer dan penyelenggaraan kerosakan. medium penanaman. EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. Longman. 4th Edition.. • Barry Press. London • Mark Minasi. aktiviti-aktiviti utama perlandskapan.

BACAAN ASAS • Gate. Tree Disease Concept. New York : McGraw – Hill • Katz. Inc. Sebagai alat komunikasi yang canggih. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources. Hunt. Lee. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.• • Manion. • Klein. Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis. struktur dan organisasi perpustakaan. Ellen M. Brock. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan. Prentice-Hall. New York: McGraw _ Hill Book Company. Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini. William A. 1981. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi. Englewood Cliffs. penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan.D. Pelajar didedahkan kepada peranan. 1990. Kuala Lumpur: Thinkeris Library EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak. N. Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources. P. amat lazim digunakan pada masa 65 . The Essential Workbook for Library and Internet Research. pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif.Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action. EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. Mustafa Kamal Mohd. 1989. Hortikulture Hiasan dan Landskap. khususnya kamera video. 1978. Matthew.J. Boston: McGraw-Hill • Kozak. Robert 1999. Shariff. Jane Key 1994. elektronik dan digital.

The Art of Digital Audio. Exploring Art. • Mittler . focal press. University of Maryland. Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. Hyden Books. Glencoe. Focal Press. 1996. Focal Press. Sound Forge 4 BACAAN ASAS • Chmaberlin. 1996. Regan. 1989. Musical Application of Micro Processors. EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. • Katz. • Said HAlim Said Nong. J. Focal Press. form and Culture CD Rom. EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. 1987. Film Production. • Hall Howard. Program yang dicadangkan adalah: i.Boston. Glencoe. dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV. Ia akan 66 . BACAAN ASAS • Bernstein. H. • Robert. Shot by Shot Film Directing. K. 1994. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Wilkinson. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Microsoft Power Point ii.1995. Gif Animator iii. Pada akhir kursus.1995 Corporate Video Directing. 1988. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. Robert. 1991. Steven. Film. Steven. kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo).kini. 1998. Visualizing From Concept to Screen.5 iv. Boston. • Mittler & Regan. • Schint. Single Camera Video From Concept to Edited Master. Kuala Lumpur. Boston. Peranaan kesan bunyi. Photoshop 5. Understanding Art.

Jaico Publisher Murthy. Craig Zacker (Contributor).memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer. kegunaan dalam pelbagai bidang. Mekanik Bahan Rencam. 2005. BACAAN ASAS • • • Kyle. 2000. Basic circuit analysis. 67 . Prentice Hall. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan. London Elsivier. Unit Penerbit Akademik UTM. Electronic circuits. F. James F. Build your own computer. Sheckelfold. James. 2005. 1987. rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca. Haynes Publishing Sivshankar. Sybex Inc. 2000. 1993. BACAAN ASAS • • • • Hult J. kaedah dan teknik-teknik penggunaan. penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca. Introduction To Science For Engineers.L. Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. model teknologi dan lain-lain lagi. Jaico Publisher MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller. EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini. • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi. Mathews. Prentice Hall Inc. Joining Fibre – Reinforced Plastics. pengelasan perisian dan struktur asas. Robert M. pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca. & Rammerstofer F. 2005. bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca. Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan.J.G.

BACAAN ASAS • Anon. Kementerian Pertanian Malaysia. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre. London: Pelham Books. EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto. memasang dan memulih enjin. 1984. London: Pelham Books. Advenced Guide To Hydroponics. New York Mc Graw Hill. medium pertumbuhan. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik. • Douglas. membuka dan melakukan servis enjin. 1985. Kuala Lumpur.• Ronald F. (1997). 1990. sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya. • Douglas. 1996. Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. peralatan. Menanam Secara Hidroponik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.G 1994. keperluan bengkel. etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi. • Azizah Arshad. BACAAN ASAS 68 . MARDI. Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel. J. J. teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan. Principles of Composite Material Mechanics. S. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali.S. makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien. MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan.

Oklahoma. The Complete Book of Martial Arts. nama-nama kekuda. • Eskay Shazryl and Hanks. Self-defense : Steps to Success. 1998. Douglas. Illinois : Leisure Press. Martin W. BACAAN ASAS • David Mitchell. peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan 69 . pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF). Mulberry Papaerback. Juga jenis-jenis latihan asas. KOMPONEN WAJADIRI EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan. Auto Repair For Dummies. Reed Consumer Books Limited. Mulberry Papaerback Tobolt dan Richardson. Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan. 1999. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. Taekwondo Textbook Volume 1. • Jeong Rok Kim. Sclar. 1999. J. stretching and strengthening. pengadil dan kepengadilan. An Auto Mechanic (How We Work). 1994. peraturan semasa di dalam ‘gym’. Auto Servis and Repair. Taeguek Poomse • Nelson. 1996. Mulberry Papaerback Stockel.1996. EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. Auto Body: Repairing and Refinishing.• • • • Floriant. Eskay Inc. tangkisan tangan. 1994. deanna. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. 1989. peralatan pelindung. Joan M.

Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga. • Leonard A de Vries. • Gichin Funakoshi. Karate-Do Kyohan. Martial Arts A Complete Illustrated History. Tommy. Karate-Do : My Way of Life. The Complete Book of Martial Arts. BACAAN ASAS • Ferrie. Reading Sport Science Level 2 (2nd ed). pengendalian latihan. Eddie. keperluan teknikal pertandingan. Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung. Tsutomu Ohshima. Wahab. 1996. 1973.Karate Dunia (WKF). Reading Sport Science Level 1. (1992). • Nelson. Kodansha International. Kodansha International. • David Mitchell. 1988. 1999. Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang. Wiltshire : The Crowood Press. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI 70 . Reed Consumer Books Limited. BACAAN ASAS • Anuar Abd. Marlborough. Illinois : Leisure Press. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. 1981. • Micheal Finn. Self-defense : Steps to Success. Karate-do : The Way of the Empty Hand. pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video. • Gichin Funakoshi. MONOGRAF • Leonard A de Vries. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Morris. 1989. Mackenzie Publishing Limited. 1987. EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. Joan M. Karate : The Complete Course : Guinness. peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. 1992. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia.

1989. EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. stretching and strengthening. Wahab. Kuala Lumpur. Keris. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum. Eskay Inc. • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. silat olahraga dan silat Melayu). Dewan Bahasa dan Pustaka. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun. • Eskay Shazryl and Hanks. .1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Falsafah seni silat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Wahab. jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. silat gayung fatani. Oklahoma. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian BACAAN ASAS • Abd. 1985. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Kuala Lumpur. BACAAN ASAS • Anuar Abd. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar. pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani.1994. Kuala Lumpur. Oxford University Press. silat dalam pertandingan (seni silat. Kuala Lumpur • Anuar Abd. Silat Olahraga. system latihan silat seni dan silat tari. latarbelakang. Wahab. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 1984. Manna Embung. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah. 1985. • Anuar Abd. Oxford University Press. Kuala Lumpur. Silat Melayu: The Attack. • Tuan Ismail Tuan Soh. Kuala Lumpur 71 . Silat Melayu: The Malay Attack. 1991.

Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Action Publishing • So. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bhd : Kota Kinabalu. Sabah • Nevetsky. Singapura. teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. • Gardner. kunci-kunci tangkapan.B. 1999. Japan Publication. jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. Traditional Martial Art Traning. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia. langkah dan pergerakan yang betul. Silat Melayu. BACAAN ASAS • Clifford. 1984. Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri. J. pengasas dan juga guru-guru silat cekak. pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas.EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. Wang . Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak. EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. Wong Kiew Kit. Keris and Other Malay Weapons. (1936). MONOGRAF 72 . From The Fist To The Heart. Dalam kelas praktikal pula. Manan Embung. 1970. Keris. Dalam kelas teori. Martial Arts and ‘At-Risk’ . (1978). 1998. D. 2003. Chin Chi Printing Works Sdn. Progressive Publishing Co. Action Publishing • David C. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakanpergerakan yang asas dalam seni ini.. M. G. Inc: Tokyo. V. What is Shorinji Kempo. • Ku Ahmad Ku Mustafa. BACAAN ASAS • Abd.

A Century of Service to Mankind : A History of the st. Illness and Medicalemergencies. Federal Publication. St. (1987). J. David & Charles MONOGRAF • St. and Sabel. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini. 1986. (1993). Farkas. E. Asas Kejururawatan. 1999. John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury. • Ronnie Cole-Makintosh. Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John. • Chao Tzee Cheng. 2001. S. Kuala Lumpur. • Joan Markham. BACAAN ASAS • Azizah Ismail. Corcoran. John Ambulance.. the st Andrew’s Ambulance Association. Golden Books Centre Sdn. Los Angeles. St John Ambulance Society. How To Prevent Home Accident.• • Traditional History. the British Red Cross Society. California: Pro – Action Publishing. Random House of Canada Ltd. ER 00203 BULAN SABIT MERAH 73 . Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin.. Bhd. Singapura. John Ambulance Brigade. Pioneers. The Original Martial Arts Encyclopedia KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM ER 00103 ST.

• The British Red Cross. Doarling Kindersley. sawan. School and Work. beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan 74 . Bhd. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan. Kuala Lumpur.Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. (1994). Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home. Caring For The Sick Nursing. • The British Red Cross. BRCS. Penerbit Fajar Bakti. PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT) PALAPES membentuk peradaban. luka dan keracunan akan diberi tekanan. London : BRCS. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif. Crescent News (KL) Sdn. Ltd. Dalam kelas teori. memberhentikan pendarahan. BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan. (1994). alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin. • Mustafa Ali Mohd. 1982. 1989. Perkara penting seperti pemulihan pernafasan.kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. PBSMM : Kuala Lumpur . rawatan kebakaran. Ltd MONOGRAF PBSMM. Kuala Lumpur. (1992). Pertolongan Cemas. Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. London. Doarling Kindersley.

akaun dan gaji. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi. cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih. silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun. jalan lasak dan sukan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi 75 .undang-undang tentera. merentas desa. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. ilmu medan perang. tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level). Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan. KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat.iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf. Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik. kewibawaan. dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun.senjata. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level). organisasi ATM. membaca peta. semboyan. persuratan tentera dan pentadbiran. dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. senaman perang. ujian kecergasan asas (UKA).tongkat dan pedang). tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai.berdisiplin tinggi. Jenisjenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester. merentas halangan.

organisasi ATM. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. jalan lasak dan sukan. semboyan. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. membaca peta.senjata. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.pegawai kadet PALAPES. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. tugasan regimental.undang-undang tentera. tugasan kajian military leadership. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata 76 . ujian kecergasan asas (UKA). sistem perjawatan semasa latihan medan. ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). ilmu medan perang. tugasan regimental. merentas desa. merentas halangan. akaun dan gaji. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. sistem perjawatan semasa latihan medan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.tongkat dan pedang). BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). persuratan tentera dan pentadbiran. tugasan kajian military leadership. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. public speaking. public speaking. ujian kecergasan tempur (UKT). senaman perang. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.

tugasan regimental. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. public speaking. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. sistem perjawatan semasa latihan medan. membaca peta. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. public speaking.persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. persuratan tentera dan pentadbiran. ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). merentas desa. merentas halangan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. ujian kecergasan asas (UKA). jalan lasak dan sukan. jalan lasak dan sukan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. Antara aspek yang akan disentuh 77 . senaman perang. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES.senjata. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. ujian kecergasan asas (UKA). merentas desa. senaman perang. semboyan. tugasan kajian military leadership. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. merentas halangan. sistem perjawatan semasa latihan medan. tugasan regimental.undang-undang tentera. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). dan tugasan kajian military leadership.senjata. akaun dan gaji. ujian kecergasan tempur (UKT).tongkat dan pedang).tongkat dan pedang). sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. ujian kecergasan tempur (UKT). ilmu medan perang. organisasi ATM. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.

senjata. public 78 . ujian kecergasan asas (UKA). akaun dan gaji. persuratan tentera dan pentadbiran. merentas desa. merentas desa.tongkat dan pedang). tugasan regimental. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. membaca peta. semboyan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.tongkat dan pedang). semboyan.undang-undang tentera. senaman perang. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. ujian kecergasan asas (UKA). merentas halangan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. akaun dan gaji. public speaking dan tugasan kajian military leadership. persuratan tentera dan pentadbiran.termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. organisasi ATM. sistem perjawatan semasa latihan medan. merentas halangan. ilmu medan perang. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. senaman perang. sistem perjawatan semasa latihan medan. tugasan regimental. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. membaca peta.senjata. organisasi ATM. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ilmu medan perang. jalan lasak dan sukan. jalan lasak dan sukan.undang-undang tentera. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. ujian kecergasan tempur (UKT).

merentas halangan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.speaking.undangundang tentera. ujian kecergasan asas (uka). organisasi ATM. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. senaman perang. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA EU 10101 PALAPES UDARA I 79 . tugasan kajian military leadership. tugasan kajian military leadership. tugasan regimental. ilmu medan perang. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. jalan lasak dan sukan. semboyan. persuratan tentera dan pentadbiran. public speaking. membaca peta. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. sistem perjawatan semasa latihan medan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. akaun dan gaji. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.senjata. merentas desa. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.tongkat dan pedang). dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. ujian kecergasan tempur (ukt).

Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. 2006. RMAF Air Power Manual. pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Akta Angkatan Tentera 1972. 80 . Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad. Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus. teori dan amali. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 1995. Air Force Headquarters. teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan.Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). 2006. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Ministry of Defence RMAF. pentadbiran. Kuala Lumpur. pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. Air Force Headquarters. Kuala Lumpur. RMAF Air Power Manual. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Ministry of Defence RMAF. teori dan amali. EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). 1995. Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih. Selain kawad. sejarah dan latar belakang TUDM. organisasi dan pentadbiran.

BACAAN ASAS • JPSTU. 81 . RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua. Air Force Headquarters. 2006. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Kuala Lumpur. 1995. Kuala Lumpur. Air Force Headquarters. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. 1995. Kuala Lumpur. Ministry of Defence RMAF. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Kuala Lumpur. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya. Ministry of Defence RMAF. Dalam kursus ini. pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu. Akta Angkatan Tentera 1972 EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan. 2006. RMAF Air Power Manual. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). 2006. Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM.BACAAN ASAS • • • JPSTU. BACAAN ASAS • • • JPSTU.

Kuala Lumpur. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA. bina diri dan kenegaraan. 1995. pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. 1995. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Dalam kursus ini juga. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Selain itu. pertolongan cemas.Selepas menamatkan enam (6) semester. RMAF Air Power Manual. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Kuala Lumpur. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). RMAF Air Power Manual.• • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). senjata. khidmat masyarakat. 82 . rentas halangan dan juga lawatan. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Air Force Headquarters. Akta Angkatan Tentera 1972 KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester. Kuala Lumpur. 2006. Air Force Headquarters. BACAAN ASAS • • • JPSTU. latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Ministry of Defence RMAF. LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. Ministry of Defence RMAF.

Selain itu. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Selain itu. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. senjata and latihan menembak. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Edisi 2006. bina diri dan kenegaraan. Edisi 2006. EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. pertolongan cemas. rentas halangan dan juga lawatan. khidmat masyarakat. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. rentas halangan dan juga lawatan. Dalam kursus ini.Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu. bina diri dan kenegaraan. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) 83 . • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. pertolongan cemas. khidmat masyarakat. senjata and latihan menembak. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar.

rentas halangan dan juga lawatan. senjata and latihan menembak. khidmat masyarakat. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia. bina diri dan kenegaraan. Dalam kursus ini. Edisi 2006. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. senjata and latihan menembak. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia.• • Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 84 . Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. bina diri dan kenegaraan. Selain itu. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. pertolongan cemas. pertolongan cemas. rentas halangan dan juga lawatan. Dalam kursus ini. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Edisi 2006. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Selain itu. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad.

Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. khidmat masyarakat. Selain itu. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. bina diri dan kenegaraan. Edisi 2006.• • • Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pada akhir kursus ini. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . Selain itu. rentas halangan dan juga lawatan. pertolongan cemas. BACAAN ASAS 85 . latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. Dalam kursus ini. khidmat masyarakat. pertolongan cemas. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. bina diri dan kenegaraan. senjata and latihan menembak. rentas halangan dan juga lawatan. senjata and latihan menembak. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Dalam kursus ini. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad.

latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Kerajaan Malaysia. Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2004. etika dan moral. pemindahan dan kebajikan mangsa. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat. Kuala Lumpur: PTS Publications. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI) EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter. EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. semangat kerja berpasukan. penyelesaian masalah. 2002. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Kursus Komunikasi Organisasi.• • • • • • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. keorganisasian. • Josephine Koh. dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam. kenegaraan dan patroitisme. afektif dan sosial mengikut komponen 86 . pengurusan masa. BACAAN ASAS • Abd. 2002. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Alim Abdul Rahim. bantuan paramedik. professional dan berjiwa Malaysia. 2006. • Kementerian Pengajian Tinggi. brassband. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Practice in Music Theory Grade 1. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA.

brassband. penyelesaian masalah. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Practice in Music Theory Grade 2. 2006. 2004. bantuan paramedik. pemindahan dan kebajikan mangsa. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Buku Panduan Pertolongan Cemas. amalgamasi. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. semangat kerja berpasukan. • Kementerian Pengajian Tinggi. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Kuala Lumpur: PTS Publications. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. 2002. • Josephine Koh. BACAAN ASAS • Abd. Practice in Music Theory Grade 3. bantuan paramedik. Kursus Komunikasi Organisasi. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). • Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: International Law Book Service. pemindahan dan kebajikan mangsa. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. • Josephine Koh. 87 . 2002. EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. BACAAN ASAS • Abd. beretika. Alim Abdul Rahim.masing-masing iaitu bencana alam. brassband. Alim Abdul Rahim. semangat kerja berpasukan. professional. akulturasi. afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. penyelesaian masalah. professional. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik. 2002. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. dan berjiwa pemimpin negara. dan berjiwa rakyat. 2004. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication.

II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. semangat kerja berpasukan. Alim Abdul Rahim. Practice in Music Theory Grade 4. brassband. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. 2002. dan berjiwa rakyat. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. 2002. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. professional. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran 88 . Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. penyelesaian masalah. Kuala Lumpur: PTS Publications. Narimah Ismail dan Saodah Wok.• • • Kementerian Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. BACAAN ASAS • Abd. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. • Kementerian Pengajian Tinggi. EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I. 2002. brassband. Kuala Lumpur: PTS Publications. EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. 2004. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: International Law Book Service. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2006. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). 2006. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kursus Komunikasi Organisasi. bantuan paramedik. • Josephine Koh. beretika. pemindahan dan kebajikan mangsa. Kursus Komunikasi Organisasi.

Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. 2002. Alim Abdul Rahim. 2006. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. BACAAN ASAS • Abd. beretika. 2004. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI. pemindahan dan kebajikan mangsa. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Practice in Music Theory Grade 5. professional. BACAAN ASAS • Abd. professional. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Kementerian Pengajian Tinggi. Alim Abdul Rahim. penyelesaian masalah. dan berjiwa rakyat. Buku Panduan Pertolongan Cemas. bantuan paramedik. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Kementerian Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: PTS Publications. 2002. • Kerajaan Malaysia. EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. • Josephine Koh. • Josephine Koh. 2004. penyelesaian masalah. 2002. penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Practice in Music Theory Grade 5. 89 . beretika dan bermoral. Kursus Komunikasi Organisasi. 2006. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication.tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA.

Kuala Lumpur: PTS Publications. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur:International Law Book Service. Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. 90 .• • Kerajaan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful