PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my

1

Cetakan Pertama 2009 © Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh Penerbit Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada : Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885

2

Kandungan Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA) Prakata Pengarah PKPP Pendahuluan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Objektif Matlamat Struktur Organisasi Fungsi Unit 1

Panduan Pendaftaran Proses pendaftaran Pra-Syarat pengambilan kursus Jam kredit kursus

6

Pengajaran Kursus Dasar pengajaran kursus Rujukan Ilmiah Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 10

8

Penilaian Etika Etika Pelajar Etika Kejurulatihan Kaedah Penilaian Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

14

Kemudahan Pembelajaran Pemajuan Pelajar Senarai Kursus Sinopsis Kursus

16 17 21 24 - 67
3

kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. Sesungguhnya. Dalam hal ini. Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti. dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang. Adalah menjadi harapan universiti. untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti.Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Assalamualaikum wbt. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita. 4 . interaksi social dan kerjasama berkumpulan. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahirankemahiran ini khususnya kemahiran insaniah. Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan. para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan. Universiti Malaysia Sabah. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS. dan salam sejahtera.

Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan. Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang.Prof Dr. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y. personaliti. PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan. aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran 5 . Dalam konteks ini. dari aspek pembangunan fizikal. melangkah gagah gemilang. kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran. Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS. Amran Ahmed Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prakata Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum. Pembangunan sahsiah. mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002. berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang.

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. berdisiplin. Wawasan. jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara. Universiti Malaysia Sabah Falsafah. Misi 6 . Wawasan Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia. Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Misi Dan Matlamat UMS Falsafah Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif. bersepadu dan seimbang dari segi intelek.kokurikulum di UMS. emosi. Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid Pengarah.

menjana pemikiran kreatif. emosi dan jasmani. mental dan spiritual pelajar. khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara Dasar dan Falsafah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran.Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran. rohani. penyelidikan. membangunkan ketahanan fizikal. inovatif. penerbitan. 7 .

Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti. Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester. dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK. Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. rohani. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu 8 . Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. mental dan spiritual pelajar. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan. membangunkan ketahanan fizikal. menjana pemikiran kreatif. emosi dan jasmani. serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar. Where talent are impressed Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. inovatif.PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed.

Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMSSPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah. III. Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan. teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar. atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan. I. kebudayaan dan kesenian. hubungan komuniti. membangunkan minda cemerlang. 9 . khidmat masyarakat dan programprogram kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah. kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan. mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan.jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan. II. dan 70% amali/praktikal/studio. Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES. OBJEKTIF Mengaktifkan minat pelajar.

MATLAMAT Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut: Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan.Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul. berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat. kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar. I. III. IV. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional. kepimpinan. 10 . nilai ketahanan diri yang tinggi. Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara IV. Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran. II.

Hamid Khairil Anwar Dean Kamaruddin Azmi Jumat Mas Adi Alimin ( UMSKAL) Mangsor Ibrahim Stephanie John Dionysia Dulipat Mokdin Ahmad Amesah Chungan Norain Abd Razak Alizah Olah Suharni Sunarto Pengarah Timb Pengarah Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar (Pegawai Muzik) PT(Kesetiausahaan) PT (Pent & Rekod) PT (Pem. Madya Abdul Jamal Abd.STRUKTUR ORGANISASI Prof.pelajar/DC) PT (Kewangan) Artis Budaya PT (Akademik) PT (UMSKAL) 11 .

Fungsi i.Nasrul Rukkung Pembantu Am FUNGSI UNIT Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik. Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi. 12 . Penyediaan dan pengemaskinian laman web Kewangan. iii. Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan. ii. kawalan aset dan inventori. Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekelilingpekeliling dan surat arahan. Pengendalian urusan sumber manusia. cuti dan kebajikan kakitangan. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan. iv. latihan.

Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projekprojek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursuskursus kokurikulum yang diikuti. iv. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP Pengurusan proses perolehan dan pembayaran. iv. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus. v. iii. Fungsi i. v. iii. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. Fungsi i. Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus. vi. Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor 13 . iii.Fungsi i. Kawalan aset dan inventori Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar. ii. iv. ii. Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . ii.

diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut: • • • UMS Kota Kinabalu Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) UMS Kampus Antarabangsa Labuan • • 14 . (sila lihat senarai kursus). Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari manamana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. iv.4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik. Universiti Malaysia Sabah.PANDUAN PENDAFTARAN Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan. iii. ii. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2. i.

pastikan kod kursus. ix. (sila rujuk prospektus universiti). viii. pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini. atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti. v. PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 15 . sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum. Bagi beberapa bidang dan komponen. Semasa pendaftaran. vi. x. nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda.Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. vii. Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai. Selepas mendaftar. pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran. Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar.

Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini. Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester. ii. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. i. ii. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia.Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. JAM KREDIT KURSUS i. iv. iii. Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. xii. iii. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform. xi. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. DASAR PENGAJARAN KURSUS Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut: 16 . Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal.

interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan. Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut: Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih. ii. v. i.i. iii. Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan. RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. iv. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum. Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi. ii. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional. 17 . Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar.

Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat. viii. Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi. Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan. Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut.PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu. vii. iv. Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat. Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan ii. v. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan. vi. 18 . iii.

dan Kesenian. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran. Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS. PROSEDUR PENILAIAN Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. dan penguasaan ilmu kemahiran professional. x. iii. Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’. Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar. Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor. Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. ix. 19 . i. Dataran DC. xi. ii. Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran. penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar. teori dan falsafah. Bagi beberapa kursus. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah. Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian iv.

2. Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu : Peperiksaan Akhir (Bertulis) : Ujian dan Peperiksaan Amali : 30% 70% 1. dan Modul Teori (Bertulis) dan Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Praktikal & Amali dan 70% Penilaian Projek Akhir berterusan dan akhir Kokurikulum Beruniform Elemen Markah Catatan Modul kemahiran Insaniah 30% Peperiksaan Akhir dan Modul Teori dan (Bertulis) Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Kawad dan Disiplin 70% Penilaian berterusan Praktikal/Amali dalam dan akhir bidang pengkhususan 1. 2.projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan. Kokurikulum Bukan Beruniform Elemen Markah Catatan Modul Kemahiran 30% Peperiksaan Akhir Insaniah. 20 .

Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar. karakter dan personaliti. Kerjasama berkumpulan. Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester: i. interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah. (Sila lihat carta) 21 .

Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam kumpulan Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli didalam kumpulan Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan. Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilainilai etika dan personaliti Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam sebarang program khidmat masyarakat yang disertai 22 .

ii. iv. Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul. Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan.Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke13. iii.33 3.00 NILAI CEMERLANG 23 .67 3.00 3. Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut: GRED A AB+ B PERATUSAN 80-100 75-79 70-74 65-69 NILAI GRED 4.

33 1. Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran. vi. Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian. ii.BC+ C CD+ D E 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 2.33 2.00 0.00 1. Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar. iv. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan. iii. kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan. Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni. 24 . i.00 KEPUJIAN LULUS GAGAL ETIKA PELAJAR Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum. semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut: Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan. v.67 2.67 1.

vii. iii. mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester. ix. Mencatat iv. Hadir dalam bengkel kejurulatihan. ETIKA KEJURULATIHAN Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan. i. kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan. keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan. dalam pengajaran misalnya perkauman. mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan. ii. viii. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor. afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima.Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 25 . Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima.

dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani. Tarian Rakyat Pantai ODEC UMS Sukan Kenu. Dewan Kuliah Pidato. kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar. Nasyid Kontemporer Bilik Tutorial Seni Khat. Pengurusan Organisasi Pelajar. budi bahasa dikalangan pelajar. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan viii. Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan x. Membuat vii. Nasyid Tradisional Dataran Dewan Canselor Tae Kwon Do.v. Karate-Do. Perahu Naga. Seni Batik Pentas Utama Dewan Lakonan Teater. Kemahiran seni orator. Lukisan dan Catan. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di SekolahSekolah dan juga di Dewan dewan kuliah. UMS. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama. Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar. Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor. 26 . pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama. kesopanan. Studio Muzik Muzik Moden Muzik Asli Koir Dewan Kuliah Pusat Interim. Baktisiswa. ix. Dewan Bankuasi Kursus Pidato. vi. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar. kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan.

Silat Olahraga Art Gallery Seni Khat. Hoki. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi: Metode pembelajaran kursus secara intergratif. Ping Pong. Sepak Takraw. membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. Peny. SUKSIS Tapak Semaian Teknologi Hidrofonik. Potrait Padang Kawad PALAPES. Bola Keranjang. Bomba. PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang. PBSM. Tenis.Komputer dan rangkaian Lab SSMP Projek Sains Makanan Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto Laman Graduan Tarian Sabah Kompang Memanah UMS-SEJATI. Ragbi. St John Amb. Memanah. Asas Penanaman dan Lanskap Makmal Komputer UMSKAL Seni Animasi Komplek Renang Sabah Sukan Renang Ranau/Labuan Golf Course Sukan Golf Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak. Bola Tampar. Penerapan elemen 27 .Perahu Layar. Bola Jaring. Secara fokasnya. Kembara Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang Masjid UMS/UMSKAL Pengurusan Masjid dan Jenazah MegaLab Bina Urus Komputer. PEMAJUAN PELAJAR Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara.

• Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan. Pembentukan sahsiah. Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline. Negeri. potensi dan kemahiran individu diperingkat IPTA. Kumpulan Tari SUTRASARI UMS. personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan. Kebangsaan dan Antarabangsa. • • • Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah. • • • Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum • • Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar. kemasyarakatan dan hubungan komuniti. Pembangunan disiplin. pengwujudan sikap toleransi bagi menjaga keharmonian hubungan etnik antara kaum dan bangsa di kalangan mahasiswa Universiti. Pencernaan dan penonjolan bakat. PKPP komited dalam memberi perkhidmatan berikut untuk kepentingan pelajar dalam membangunkan bakat dan potensi. Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat. KARNIVAL KOKURIKULUM 28 . UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE). • Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester.pembangunan kemahiran insaniah. Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian. Pengembangan dan peluasan ilmu serta peluang mengadakan interaksi komuniti dan intelek dalam berbagai peringkat.

Melalui karnival.Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan. interaksi budaya. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada 29 . program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. SUKSIS dan UMS-SEJATI. Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan. kebudayaan dan kesenian. teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES. PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT) Program hubungan komuniti berteraskan keperluan pembangunan kemahiran insaniah dengan tumpuan kepada nilai-nilai kerjasama berkumpulan. Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan. kepimpinan. Program ini memberi dicernakan dari kursus-kursus kepada pelajar mengadakan interaksi komuniti. sukan dan rekreasi. Program ini membawa pelajar kebeberapa tempat dan lokasi di negeri Sabah khususnya kawasan pedalaman dan desa. kemampuan kokurikulum kepimpinan interaksi bagi dan serta membangunkan secara daya dan komunikasi ruang efektif dengan masyarakat setempat. daripada penilaian akhir (amali) Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian pembelajaran kokurikulum. pameran atau pertandingan. bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi. budaya dan intelek dalam usaha merealisasikan integrasi nasional dan mahasiswa universiti yang mempunyai jatidiri dan nilai kasih sayang sejagat.

setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat) SENARAI KURSUS KOKURIKULUM Beruniform dan Badan Penyelamat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES DARAT) ED10101 PALAPES DARAT I ED10201 PALAPES DARAT II ED20301 PALAPES DARAT III ED20401 PALAPES DARAT IV ED30501 PALAPES DARAT V ED30601 PALAPES DARAT VI Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES UDARA) EU10101 PALAPES UDARA I EU10201 PALAPES UDARA II EU20301 PALAPES UDARA III EU20401 PALAPES UDARA IV EU30501 PALAPES UDARA V EU30601 PALAPES UDARA VI Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Kebudayaan dan Kesenian Sukan dan Rekreasi EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA Angklung Koir Kompang Lakonan Teater Lukisan dan Catan Muzik Asli Muzik Moden Nasyid Kontemporer Nasyid Tradisional Pengenalan Kepada Lakon Layar EA 01103 Penulisan Skrip Drama EA 01203 Perangkat Gamelan EA 01303 Seni Arca EA 01403 Seni Batik EA 01503 Tarian Istana EA 01603 Tarian Rakyat EA 01703 Tarian Sabah EA 01803 Seni Khat EA 01903 Teknik Rekaan Pentas Kepimpinan dan Kemasyarakatan EK 00103 Interaksi institusi dan Masyarakat (INTERIM) EK00203 Peng. Organisasi Pelajar EK 00303 Kepimpinan dan Motivasi(Bakti Siswa) EK 00403 Pengurusan Masjid 00103 00203 00303 00403 00503 00603 00703 00803 00903 01003 ES 00103 Badminton ES 00203 Bola Jaring ES 00303 Bola Keranjang ES 00403 Bola Sepak ES 00503 Bola Tampar ES 00603 Boling Ten-Pin ES 00703 Boling Padang ES 00803 Equestrian ES 00903 Golf ES 01003 Hoki ES 01103 Memanah ES 01203 Renang ES 01303 Selam Skuba ES 01403 Senamrobik ES 01503 Lawan Pedang ES 01603 Sepak Takraw ES 01703 Squasy ES 01803 Sofbol ES 01903 Sukan Basikal ES 02003 Sukan Kenu ES 02103 Sukan Perahu ES 02203 Sukan Ragbi ES 02303 Tenis ES 02403 Tenis Meja ES 02503 Perahu Layar Bisnes. Di akhir program ini.Komputer & Rangkaian EB 00503 Asas Penanaman 30 . Agrotek dan Teknologi EB 00103 Projek Tani EB 00203 Projek Sains Makanan EB 00303 Baik Pulih Elektronik EB 00403 Peny. pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan. Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir.

undang-undang permainan. asas sains sukan dan konsep kecergasan.EP10101 EP10201 EP20301 EP20401 EP30501 EP30601 SUKSIS I SUKSIS II SUKSIS III SUKSIS IV SUKSIS V SUKSIS VI Jatidiri (Ums dan Jenazah EK 00503 Promosi Kesihatan EK 00603 Kemahiran Seni Orator EK 00703 Pidato EK 00803 Kembara Wajadiri EW 00103 Taekwondo EW 00203 Karate Do EW 00303 Silat Olahraga EW 00403 Silat Gayung Fatani EW 00503Silat Sepring 12 EW 00603 Silat Cekak EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo Ums Siswa Sejati) EJ EJ EJ EJ EJ EJ 10101 10201 20301 20401 30501 30601 UMS SEJATI I UMS SEJATI II UMS SEJATI III UMS SEJATI IV UMS SEJATI V UMS SEJATI VI Tanaman Hiasan & Landskap EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan EB 00903 Seni Animasi EB 01003 Bina Urus Komputer EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca EB 01203 Teknologi Hidroponik EB 01303 Asas Mekanik Auto Badan Penyelamat ER 00103 St. John Ambulan ER 00203 Bulan Sabit Merah SINOPSIS KURSUS KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. latihan. (1994). pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. stretching and strengthening. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. pakaian. peralatan. permainan. 31 . Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Eskay Inc. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. gelanggang. keperluan permainan. kehadiran. Oklahoma. J. pengurusan pertandingan.

Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. • Coach’s Manual. 1997. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM). Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang). ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah. • MONOGRAF • Mohar Kassim. Bola Jaring. MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia. • Persatuan Bola Jaring Malaysia. menjaring dan sebagainya. Salleh. Badminton Association of Malaysia.Siri Sukan Popular. menerima. Kejurulatihan Keb. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. 1997. Sukan Negara. Ins. • Helena Tan.Undang-undang Bola Jaring IFNA. teori dan praktikal. Bagi memperluaskan lagi pendedahan. 2001.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. ES 00303 BOLA KERANJANG 32 . Undang-Undang Badminton. Penerbit Fajar Bakti. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahirankemahiran asas permainan ini iaitu membaling. Kuala Lumpur: • Helen Ten. Reading Sport Science Level 1 (Lem.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. BACAAN ASAS • Aminah Mohd.Leonard A de Vries. pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Malaysia).

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknikteknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

33

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998). ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II.

34

• •

Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted. MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

35

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI

36

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. ES 01203 RENANG

37

Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. • Dick Hannula. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik. BACAAN ASAS • Counsilman.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. stretching and strengthening. J. 1987. • Eskay Shazryl and Hanks. Eskay Ins.. kuak lentang. kuak dada dan kuak kupu-kupu. Leisure Press : Campaign III. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. Fitness for Sports. • Rex Hanzeldine. BACAAN ASAS • Counsilman. 1971. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. MONOGRAF • Amateur Swimming Swimming Association. The Crowood Press. Leisure Press : Campaign III. The Science of Swimming. 1995. prosedur dan teknik menyelam. Oklahoma. Stretching and Strengthening. J. Eskay Inc. 1994. Anatomy and Physiology of ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. • Eskay Shazryl and Hanks. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. The Science of Swimming. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. J. Oklahoma. J. Leisure Press : Campaign III. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. 1994. Coaching Swimming Successfully. 1971. 38 .

Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. latihan. pengurusan perancangan. 1982. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. K. • Cooper. undang-undang permainan. Shelter Publication : Bolines. (1990). Marine biology: an ecological approach. W. pakaian. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). Aerobics Instructor Manual. BACAAN ASAS 39 . The Aerobics Program for Total Well-Being. PADI Open Water Diver Manual. Addison-Educational Publishers Inc. Stretching. Evans. PADI. asas sains sukan dan konsep kecergasan. gelanggang. ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. Philadelphia. PADI. kehadiran. 1980. 1987. Learning Curve. keperluan permainan. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. The Crowood Press. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. CA. • Lea and Febiger. Koreografi. ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. 1992. 1997.• • • Nyoakken. MONOGRAF • American College of Sports Medicine. American Council on Exercise. J. BACAAN ASAS • Anderson B. Fitness for Sports. peralatan. permainan. California. Rex Hanzeldine. Santa Ana. ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. 1990.

Giacomo de Grasse. Malaysia). Oklahoma. International Sepak Takraw Federation. Oklahoma. (1996). 1997. Sepak Takraw. kaedah skor. Fitness for Sports. 1994. • Eskay Shazryl. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. The History of the Sword. peraturan-peraturan teknikal. stretching and strengthening. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. peralatan pengadil dan kepengadilan. Eskay Inc. The Crowood Press. pengurusan pertandingan serta latihan amali. His True Art of Defense. Kursus ini meliputi sejarah permainan. MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). 1996. jenis-jenis pukulan(strokes). J. Kejurulatihan Keb. Sport & Stress Therapy. 1987. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. Christoph. Eskay Inc. The Crowood Press. 1994. Institut Sukan Negara. Eskay Shazryl and Hanks. stretching and strengthening.• • • Amberger. Ricj J. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. Fajar Bakti. 40 . BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. latihan fizikal dan ‘proficiency test’. 1994. peraturan permainan. J. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Oklahoma. Eskay Inc. Orli. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. • Rex Hanzeldine. 1994. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. • Eskay Shazryl and Hanks. • De Varies. MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw.

BACAAN ASAS • David Pearson. Stanley Paul MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan. 1992. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Dalam amali. Sofbol. Hamlyn. Teaching Softball: Step To Success. Tactics. 2001. Traning). Oklahoma. Skills of The game: Squash. Kaedah bermain dan juga tugastugas pengadil dan pemain di atas padang. larian dan juga peraturan permainan. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). The Crowood Pres. Sports and Stress Theraphy. J. The Offical Rules of Sport and Games. Lodon • Potter. • Yong. 1989. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks. • Pocock Tony (ed). Eskay Inc. Athletic Rehabilitation on massage. Penerbit Fajar Bakti. J. Alan. Kursus teori meliputi 41 . Fitness for Sports. corak balingan dan pukulan. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. kiraan mata. • Philip Yarrow. 1995. Eskay Inc. Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. 1994. 1987. Squash: Steps to Success (Technique. stretching and strengthening. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. stretching and strenghthening. 1994. Stanley Paul ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. 1995. Squash Techniques and Tactics. Diane L. Oklahoma.

pengendalian dan taktik sukan. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. peralatan peraturan sukan kenu.aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. asas sains sukan dan konsep kecergasan. 1997. R. Leonard. serta taktik dan teknik pertandingan. 1996. Marcus. asas sains sukan dan konsep kecergasan. MONOGRAF • De Vries. latihan kemahiran. 1998. Julie. peraturan dan undang-undang sukan basikal. pengurusan pertandingan dan pengadilan. pengurusan. Kursus teori meliputi aspekaspek latar belakang permainan. • Bailie. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Malaysia) ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. keperluan asas sukan. 42 . keperluan dan peralatan. pengurusan peralatan dan baik pulih. • Burns. kaedah dan latihan kemahiran berbasikal. BA Basic Guide to Cycling. (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. 1997. Fitness Cycling (Firmess Spectrum). Leisure Press: Champaign III MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). BACAAN ASAS • Heed.D. Canoeing & Kayaking : Techniques. Peter dan Dick Mansfield. Canoe Racing. 1996. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. The Crowood Press. The Crowood Press. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. pakaian. Institusi Sukan Negara. Traning. The Crowood Press. • Jesen. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports). Kejurulatihan Keb. Reading Sport Science Level 1. Tactics.

Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. The New Toughness Training for Sport. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Leonard. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. Halland and Clark Ltd. Sains Dalam Sukan. konsep latihan. ] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. (1998). pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. Bard. London. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. Halland and Clark Ltd. Penerbitan Fajar Bakti 43 . asas sains dan konsep kecergasan. prinsip-prinsip latihan. Mohar Kassim. Derek. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. peralatan sukan. (1999). • Lewis. pengurusan sukan. Silken. Reading Sport Science Level 1. (1998). London. Institut Sukan Negara. latihan pertandingan dan taktik sukan. • De Vries. Leisure Press MONOGRAF • Mohar Kassim. memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. Dalam bidang kepegawaian. ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995).• • Hutchinson. Rowing. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. Wanted : Rowing Coach. Institut Sukan Negara. pengurusan pertandingan dan kepengadilan. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. • Loehr. BACAAN ASAS • Laumanu. James. falsafah sukan ragbi.

The Crowood Press. 1984. • R. RUJUKAN • Jim Brown. Eskay Inc. The Pocket Guide To Tennis Tactics. MONOGRAF • Abd. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah. Halland and Clark Ltd. 1984. Teaching Tennis. • John Crooke. teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. Artikel Pengurusan Sukan. Leisure Press. 1994. London. Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan. ES 02403 TENIS MEJA 44 . J. Tennis. Better Tennis. Ramesh. Bagi kuliah praktikal pula.• • Eskay Shazryl and Hanks. 1987. Pelham Books London. peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. konsep permainan. United States of America. Bhd. Kuala Lumpur. Rex Hanzeldine. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Oklahoma. 1989. Wahab Hussin. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. 1993. • Joyce Hume. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. Great Britain. Step to Success. stretching and strenghthening. Fitness for Sports. Penerbitan Fargeos Sdn. 1986. The Windmill Press. • John Crooke. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis.

Inc. KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EA 00103 ANGKLUNG 45 . Human Kinetics. • Don Casey. & Brodie. Ping Pong. Sailing Basics. 1990. 1994. Englewood Cliff. Camden. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. • Slocombe. L. let. Siri Sukan Popular. 1991. Goodmark Enterprise. Penerbit Fajar Bakti. D. Larry. Knopf. ‘sed-line’ dan sebagainya. The Handbook of Sailing. Alfred A. 1982. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. New York. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. NJ : Prentice-Hall. ME : International Marine. Smarter and Win Races. • Hodges. I. Siri Teras Sukan. Scot. • Gary Jobson. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. Knopf • Goodman. teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu.: Step to Success. ME : International Marine. 1994. McGraw Hill. bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. pukulan (strike) gangguan. NY : Alfred A. 1996. Table Tennis. • Lee Chin Choy. jaring bola. 1995. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang. 1991. BACAAN ASAS • Bond. • M. Table Tennis: The Sport. • Lee Chin Choy. Preiss.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. Sailboat Refinishing. 1993. B. 1992. Tom Whidden & Adam Loory. Penerbit Fajar Bakti. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster.

Gendang Gendut. Routledge & Kegan Paul Ltd. 1984. • Larry Monrue Berklee College of Music. 1980. Oxford University Press.Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan. 1981. H. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah. peralatan. USA. 46 . 1980. tenor dan bass. Arnold B. tanda masa. 1989. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Genre: The Musical. EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. 1971. Boston. USM Pulau Pinang. Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. BACAAN ASAS • Ismail Din. Moody. Conducting A Choir. Muzik Melayu Tradisi. USA. kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam. Rick. • Perris. 2001. • Neale. Osbeck. tangga nada. rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung. • Mohd. Asas-asas Muzik. The Rebirth of the Javanese Angklung. peranan dan juga persembahan. alto/contra alto. 1984. Berklee College of Music. Music Workbook. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah. MONOGRAF • Kenneth W. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. Choir in the Making. Lagu-Lagu Patriotik. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano. • Altman. BACAAN ASAS • Charles. definisi. Ghouse Nasaruddin. Manchester University Press. Macmillan • Stanley Sadie. Music for Ear Training/Theory. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan. Stephen. Boston. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka.

• Shamsiah Sabaruddin. Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski.B. (1997). Rakyat dan Sinkretik. Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad. F. BACAAN ASAS • Asmad. Seni Lagu dan Permainan Tradisi. Berry Cecily. Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu. Kumpulan Kompang. Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu . (1993). Boai dan lain-lain. The Voice and the Actor. Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira. menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. 1973. (1990). & Tan. Mattias. EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. (1994). Alyn Harrap. (1998). Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. Lodon.The Ressuretion of the Body. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan. Grotowski. Bhd. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Muzik Malaysia : Tradisi Klasik. Salleh.1997. BACAAN ASAS • • Alexander. New york. P. Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn. meningkah. Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar. • Nik Mustapha Nik Mohd. • Matusky. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio. Ed: Dell. S. Kesenian dan warisan Malaysia. 47 . Artaud. Kementerian Kebudayaan.EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar.

Chiney. Toby and Helen K. G. penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin. Directing the Play. pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan 48 .1968.I. (1993).S. untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis. The complete printing course. London Gibbon & Kee. Great Britain. Dorling Kindersly Jenny Roduell.• • • Brook.Merrill. EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Acting Power. Cohen. Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik. Dalam aspek praktikal pula.1953. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut. (1989). CA Cole. The Empty Space.R. Pada akhir kursus ini. Teori Seni 1 & 2.A. (1988). New York Hobbs. pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka. Pelajar akan diajar unsur senireka. Fokus Pelangi Latif Muhidin. Dorling Kindersly (UK). Kathleen Chee. Peter. Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai. pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti. (1993). Robert. EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. Hazel Harrison. Palo Alto: Mayfield.1878. The basic of drawing the complete Art course. prinsip rekaan dan struktur rekaan. BACAAN ASAS • • • • • Hasel Harrison & Alferd Daniels. Dewan Bahasa Pustaka. (1994). Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli. Drawing.

Music In Malaysia. March. Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik. Percussion Instruments and Their History. Mary . Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih. (1993). kunci suara. Muzik Tradisional Melayu. Folk Dance of The Malay World. Hood. Mohd Ghouse Nasuruddin. 1971. J. The World Of Music. The History of Musical Instruments. Mantle. in On Record. 1992. (1992). (1992). Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi 49 . OUP. (1940). EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik.BACAAN ASAS • • • • • Curt Sachs. Kesenian di Malaysia. Westport. JM Dent & Sons LTD. peranan soloist. Simon and Goodwind (eds). Macmillan Limited Malm.I.P. dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden. Connecticut: The Bold Strummer Ltd. Kent State university Press. 1990. 1979. 1970. Kuala Lumpur. Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertianpengertian muzik seperti tangga nada. Mohd Anis Md Nor. Frith. Bhd. Routledge & Kegan Paul Ltd Laing. Buku Must Sdn. New York. Dewan Bahasa Pustaka. Routledge & Kegan Paul EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. BACAAN ASAS • • • • Blades. Dave. Listen to me. Explore and Discover Music. Zapin. The Ethnomusicologist. W.

Muzik Tradisional Melayu. keceriaan dan lainlain. Revolusi Nasyid. BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. The Malay Traditional Music. (1994). MQS Publishing. (1992). Revolusi Nasyid. Selain itu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Dewan Bahasa Pustaka. EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Kuala Lumpur. Bhd. Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik. Adjie Esa Poetra. Buku Must Sdn. sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. (1992). Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. Kesenian di Malaysia. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Bhd. (1992). • Adjie Esa Poetra. Jakarta.melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka. mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa 50 . 2204. 2204. Ghouse Nasaruddin. • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. MQS Publishing. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal. BACAAN ASAS • • • Mohd Ghouse Nasuruddin. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. • Mohd. Kesenian di Malaysia. Jakarta. EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati. (1992).

Screenwriting for film and Television. (Terj) 1990. Heineman Publishing. Allyn and Bacon. • Hatcher. • Field Syd. Cincinnati. USA. Directing Drama. USA. Jeffrey.1967. Kats. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas.skrip. • Linda Villiams. Michael Wiese Production. Viewing Position-Ways of seeing Film. Dewan Bahasa dan Pustaka. BACAAN ASAS • Armer. Story Press. New Jersey. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip. BACAAN ASAS • Eric Morris.2001. Ermor Enterprise. USA. USA. California. The Art & Craft of Playwriting. Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen. The Playwright as Thinker. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip. Rutgers University Press. New York: Atheneum. • Jeffrey Sweet. • Steven D. Eric. Di samping itu.1994. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas. Acting .1996.1995. Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright. Kuala Lumpur.1991. Los Angeles. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut. Wadsworth Publishing Company Belmont. 1998. • Bently.1998. • William Miller. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. 51 . Ohio USA. Writing the Screenplay: TV and film. • John Miles Brown. EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. imaging and the Unconscious. 1993. USA. Peter Owen Limited. Alan A. pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini.

• Penny. Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan. (1988). cantuman dan membentuk. Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Ghouse Nasharuddin. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. (1985). Bengkel Gamelan Malaysia. Mohd. Lambang Sri. New York: Van Nostrad Reinhold Co. London: The MIT Press. D. instrumentasi. Structure in Sculpture. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM.L. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. 52 . ukiran acuan. Ukiran Kayu Melayu Tradisi. EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. Siti Zainon Ismail. Gamelan Malaysia. Kuala Lumpur. (1985). Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan. Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. • Itten. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali. (1977) Design and Form. Muzik Melayu Tradisional. London: Yale University Press. J. (1986). para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan) • • • • • BACAAN ASAS Harun Mat Piah. BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir. (1993). harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. (1993). Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan. The Materials of Sculpture. Di akhir kursus. Harun Mat Piah. Kuala Lumpur: DBP. • Schodek. Kementerian Kebudayaan. Dewan Bahasa Pusataka.EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. N. (1983).

struktur rekaan. (1982). reka corak.).F. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik.F. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar. Drawing. (1990). J. • Jenny Podueel. New Jersey : PrenticeHall. Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari. Understanding Art (4th ed. New York : Dover Publishing Inc. Universiti Kebangsaan Malaysia. Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini. The Hand Decoration of Fabric.• Siti Zainon Ismail. Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni. mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. Kuala Lumpur: DBP. mencanting. • Rathus. Teknik dan Keistimewaannya. Gfed Britain. 53 . RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. Silkscreen. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester. (1995). (1989). L. Batik Tie Dyeing Stencilling. pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. • Griffin. Introduction to Batik. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Batik: Sejarah. North Light Books : Cincinnati. OH. motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. Heather and Margaret Hone. EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali. • Kafla. (1959). (1986). prinsip rekaan. Block Printing. sikap. EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik.

Japi. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Dewan Bahasa dan Pustaka MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal. (1981). Kuala Lumpur. Joget. (1986). penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. Kuala Lumpur. 1990. Tarian Melayu Kuala Lumpur. KKBS. Tarian-tarian Malaysia. 1981. (1986). Tarian-tarian Malaysia. • T. • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail. (1981). Dewan Bahasa dan Pustaka. • Mohd Ghouse Nasaruddin.BACAAN ASAS • Asmad. Dewan Bahasa dan Pustaka. Melaka.. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. • KKBS. Asean Committee on Culture and Information. MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. (1990). Dewan Bahasa dan Pustaka. EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang 54 . (1994). Tarian Melayu. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli. Melaka. Inang dan Zapin. sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. • Siti Zainon Ismail.. Dasar-dasar Dramatari. Associated Distributor (M) Sdn. Kesenian Tari. Bhd. EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia. Bandung. Associted distributors (M) sdn. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Kesenian Tari. (1998). The Dances of Asean. BACAAN ASAS • Asmad. Bhd. (1994). • Mohd Ghouse Nasaruddin. CV Pustaka Prima.

Jakarta : Pustaka Panjimas. Warna Budaya. Qawaid al-Khat al-Arabi. MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. KKBS(N). BACAAN ASAS • Asmad. (1990). Kuala Lumpur. Associated Distributors (M) Sdn. (1995). Sirajuddin Ar. Kesenian Tari. penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu. • Ismail A. Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. • Haji Ismaily Hj. Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. Kuala Lumpur. (1981). Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi. Melaka. Bungsu. Bhd. Tarian-tarian Malaysia. (1999). 55 . EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sabah. (1987). danKuda Pasu. Igal-Igal. Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini. BACAAN ASAS • • • • Abdul Halim Nasir. (1986). Hashim Muhammad Al-Khattat. Yahaya. (1985). KKBS.sejarah dan perkembangannya. Malaysia. Daling-Daling. & Charles Saong. Tamadun Islam. Seni Kaligrafi Islam. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. D. Mangunatip. Mahayudin Hj. KKBS. bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik. pelajar akan diajar secara praktikal. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau. (1984). Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah. Tradisional Malay Wood Carving.

latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. Frank Rich. Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti. Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas. Stage Design. rumah warga emas.• Muhammad Haddad. • Mary C. 1972. BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. Henderson. Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah. • Burris – Meyer. New York: Leon & Amiel. • Bay. 1997. Utusan Publication & Distributors Sdn. (1996). New York: Drama Book. (1943). 2001. EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan.1977. Scenery for the theatre: Little Brown. Micheal Gillette. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. Harold and Edward C. Kuala Lumpur 56 . Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program. Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah. DAN KEMASYARAKATAN EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim. New York KOMPONEN KEPIMPINAN. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan. • J. Howard 1978. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. Berfikir Dalam Darjah. BACAAN ASAS • Bablet. Mielziner: Master of Modern Stage Design. Denis. Bhd.

Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd. New Jersey. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan. Understanding and Managing Organizational Behavior. Hardknocks Factory Sdn. Organizations : Structures. (1996). Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik. (1994). (1975). • Hall. Di akhir pengajaran. (1996). The Environment & Social Behavior. Books Cohen Publishing Co.R. Mary. • Robbins. Operasi Khidmat Masyarakat. Basic Books. Bhd. Petaling Jaya. Processes and Outcomes. kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien. kemas dan menarik.• • • • Altaman. 6th ed. (1996). Berani Gagal. Bili P. Addison-Wesley Publishing Company. (1996). Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan. EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. Attitude Change & Social Influence. Dewan Bahasa dan Pustaka. Management. Dewan Bahasa dan Pustaka. Prentice Hall. pengurusan personal. & Coulter.) 1995. Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. Pengurusan Berkesan Hebat (terj. EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi.S Lim. Gareth R. William T. (1990). Yassin. A. California. pengurusan kewangan dan pemasaran. • George. New York. (1964). Stephen P. (1997). • Brook. Richard H. Prentice Hall. M. Jeniffer M & Jones. Kepimpinan. BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof. Englewood Cliffs. Cohan. pelajar akan membuat satu 57 . Inc.

bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri. pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan. Leadership: Research findings. L. Abdul Majid. 1995. (1998).L. J.E. K. New York : Macmillan College Publishing Company. Asas-asas Fardhu Ain. membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. • Sulaiman Endut. pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan. pengurusan dakwah melalui masjid. (1997).. Universiti Sains Malaysia. mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah. membuat keputusan.J. Rinehart and Winston. cara pengurusan masjid yang berkesan. Thomson • Dubrin. M. Kuala Lumpur 58 .Grint.. New York Holt. practice and skills. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid alHaram. F. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes. • Ohlsen. The Principal As Leader. Horne. Group Counseling. Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi). perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat.projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat. D. Pustaka Hj.. 1997. Inc.A dan Lawe.. menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan.). Organizational leadership. United States: South-Western. EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam.M. • Bratton. 2004. (1994). A. London : Harcourt Brace College Publishers. Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi.J. Understanding Motivation and Emotion (2nd ed.W. BACAAN ASAS • Reeve. 2000. M. Selain itu. & Nelson. bidang tugas pegawai-pegawai masjid. Ini termasuklah memandikan. BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman.

(2002). serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli. Abdullah. • Hj.. and Robison. JAKIM. • World Helath Organisation. The Primary Care Approach. Tokyo. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. • Tones. London. Dato’. MONOGRAF • World Health Organisation. Sharir Hj. Primary Health care From Theory to Action. sama ada di dalam atau luar negara. Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. Chapman and Hall. mangsa perang. 1997. BACAAN ASAS • Cossens BJ. 1992. Wan Zahidi Wan The. Mohd. (2002).KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. WHO Copenhagen. Preventive Medicine and Public Health. 1986. Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. (2002). Tilford S. banjir dan sebagainya. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan. The National Medical Series for Independent Study. masyarakat pendalaman. EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa. Geneva. Health Education: Effectiveness and Efficiency. Promoting Health. Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. 59 . Harwal Publishing. miskin. WB Saunders Harcourt brace and Company. WHO. The Ottawa Charter for Health Promotion. • Wass A. 1990. Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. K. 1982. Datuk. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid.

maka. • Hartley. pertandingan debat. People Skills. Belmont : Wadsworth Publishing Company. pelajar akan dibiasakan untuk bercakap.EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan. Messages : The Communication Skills Book. Boston : McGraw-Hill. • Hybels. Peter. membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. Austin J. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Belmont : Wadsworth Publishing Company. 2000. Weaver. Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya. serta mencanai ilham secara spontan. forum. Simon & Schuster New York. EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. 2003 Communicating Effectively. pidato. Inc. New Harbinger Publication. • Robert . Fanning. pantun). 60 . Interpersonal Communication (2nd ed. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan. Matthew. BACAAN ASAS • Freely. Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum). Saundra. (1996). Austin J. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. puisi. and Richard L. Routledge. Martha Davis. Bolton. BACAAN ASAS • Freely. aspek pengurusan turut diselitkan. Dalam kelas. Phd McKay. • Patrick. 1996. Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi.). 1988. 2001.

Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. Basic Essentials Map and Compass. Haynes Publishing • Dian Thomas. Saundra. mendaki. 1997. Weaver.Hill. Jayant and Shoham. A Trailside Guide. Boston : McGraw. A First Look at Communication Theory. 1992. EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. 1998. and Richard L. 1999. N. 1994. J. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan. Em. Coding of Wideband Speech : Speech Communication. 1999. J. Dalam kelas amali. Mike Clelland. Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan. Hybels. Thompson Wadsworth • Doug Werner. Peggy. McGraw-Hill Noonan. KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran. New York : Regan Books. cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara.• • • • Griffin. penyediaan tapak 61 . 1998. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah. Roughing It Easy . Communicating Effectively. A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. Ron Hilderbrand. Simply Speaking. BACAAN ASAS • Allen O’Bannon. New York : McGraw-Hill. 2001. teknik berjalan di dalam hutan. kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi. Thompson wadsworth • Karen Berger.

Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging. 1970.N. pembajaan. Plants.E . Serdang. D. & Sadava. perlindungan tanaman. Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. penjualan dan pulangannya di pasaran. 1994. Climate. Zainal Abidin. Brisbane Australia. Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak. amalan agronomi.T. pemancangan dan cantasan. Denis persley (ed). K. (1997). Kuala Lumpur: MARDI • • EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran. • Mohd Idris Hj. Tanaman Sayuran. pengkomposan. Jones and Bartlett publishers. Diseases of Vegetable Crops. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). bijirin dan hasil bakeri. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang 62 .J. teknik merumput. (1994). Genes and Agriculture. Kuala Lumpur: Oxford University Press. C. ayam dan ikan. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani. sayursayuran.semaian. Kementerian Pertanian Malaysia. penuaian. Queensland: Department of Primary Industries. BACAAN ASAS • Chrispeels. MONOGRAF Department of Industries. M. & Joseph. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . teknik pengubahan anakanak pokok. 1987. pembentukan dan penjagaan nurseri. Queenland. London. Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. Inc.

1996. 5th Edition. Aspen Publishers Inc. London : Prentice Hall • Nilsson J. • Smith R. 1988. F. • Linden. J. A. Singapore. 1997. 1984. 1998. (1995). (1995). John Wiley & Sons Inc. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik. • Huges. Electric Technology. D. Electric Circuits. 1991. L. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. • H. BACAAN ASAS • Ahood. Pengenalan. • Kay Mehas. and Chin A. Potter. Hotchkiss. Food Science. 63 . prinsipprinsip elektronik. Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. Weaver Food. Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. The Biochemistry of Food and Nutrition. John Wiley. New Jersey : Prentice-Hall. Longman. Addison Wesley. 1997. L.perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan. komponen-komponen dalam alat. McGraw Hill College Div. Mohamud. BACAAN ASAS • Freeland-Graves. Circuit Devices and System. • Norman N. Charley and C. 1993. and Riedel S. London • Jones. G. and H. A Scientific Approach (3rd Edition). EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih. E. W. MacMillan Publishing Con. kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik. Electronic Instruments and Measurements. A. Joseph H. J. Peralatan elektrik dan system sukatan. H.

aktiviti-aktiviti utama perlandskapan. McGraw-Hill. Electric Technology. 1981.E. London • Mark Minasi. 1996. 5th Edition. • Micheal F. 1959. EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. Prentice Hall Career & Technology. Harddeski. Pelajar juga didedahkan kepada aspekaspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan. 1998.T. 1995. H. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. The Urban Forest : Comperenhensive Management.G. Longman. Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors. Plant Propagation: Principles and Practices. 1986. Inc. F. medium penanaman. New Jersey: Roehrs Company. 1995. USA. BACAAN ASAS • Graf. BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. D. komputer dan penyelenggaraan kerosakan. Repairing PC Beyond the Basics. A. • Hartmann. pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut. 4th Edition. Kester.EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer. • Huges. & Davies. • Grey. SYBEX. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan. bahan-bahan penanaman. Upgrade and Repair Your PC. E. John Wiley & Sons. IDG Books.N. New Jersey: Prentice Hall 64 . Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap. • Barry Press.. DC Upgrade and Repair Bible. McGraw-Hill. cara-cara pembiakan.T. fungsi-fungsinya. cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam. 1988. W.

The Essential Workbook for Library and Internet Research. khususnya kamera video. Englewood Cliffs. elektronik dan digital. 1989. BACAAN ASAS • Gate.• • Manion. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi. New York: McGraw _ Hill Book Company. Inc. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak. Kuala Lumpur: Thinkeris Library EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik. P. Robert 1999. amat lazim digunakan pada masa 65 . Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis.J. Tree Disease Concept. Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini. Boston: McGraw-Hill • Kozak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ellen M. pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action. Hortikulture Hiasan dan Landskap. Shariff. penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan. Sebagai alat komunikasi yang canggih. Prentice-Hall.Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. struktur dan organisasi perpustakaan. N. Jane Key 1994. Matthew. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan. Brock. Hunt.D. 1981. William A. Lee. 1990. New York : McGraw – Hill • Katz. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif. Pelajar didedahkan kepada peranan. • Klein. Mustafa Kamal Mohd. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources. 1978. Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources.

BACAAN ASAS • Bernstein. 1991. 1996. EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. 1996. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. 1988. Understanding Art. Boston. J. Exploring Art. • Said HAlim Said Nong. Single Camera Video From Concept to Edited Master. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Sound Forge 4 BACAAN ASAS • Chmaberlin. Shot by Shot Film Directing. The Art of Digital Audio.Boston. dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV. Pada akhir kursus. H. Robert.5 iv. • Katz. 1994. Glencoe.1995 Corporate Video Directing.1995. University of Maryland. kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo). • Mittler . Regan. • Mittler & Regan.kini. Program yang dicadangkan adalah: i. • Schint. Film Production. Steven. Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. Gif Animator iii. • Hall Howard. Visualizing From Concept to Screen. Focal Press. 1987. Musical Application of Micro Processors. Microsoft Power Point ii. Photoshop 5. form and Culture CD Rom. EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. K. Peranaan kesan bunyi. 1989. focal press. Film. Glencoe. Focal Press. Hyden Books. Steven. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Robert. • Wilkinson. 1998. Kuala Lumpur. Boston. Ia akan 66 . Focal Press.

memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer.L. 2005. & Rammerstofer F. Sheckelfold. 1987. James F. Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan. rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca. 2000.J. Basic circuit analysis. 2000. London Elsivier. Build your own computer.G. Craig Zacker (Contributor). 1993. kegunaan dalam pelbagai bidang. penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca. • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi. EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini. bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca. Sybex Inc. Robert M. Mathews. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan. Jaico Publisher MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller. Prentice Hall. BACAAN ASAS • • • Kyle. Jaico Publisher Murthy. 67 . Haynes Publishing Sivshankar. Unit Penerbit Akademik UTM. James. Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. Introduction To Science For Engineers. kaedah dan teknik-teknik penggunaan. F. Prentice Hall Inc. model teknologi dan lain-lain lagi. 2005. BACAAN ASAS • • • • Hult J. 2005. pengelasan perisian dan struktur asas. Joining Fibre – Reinforced Plastics. pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca. Mekanik Bahan Rencam. Electronic circuits.

(1997). Advenced Guide To Hydroponics. London: Pelham Books. • Azizah Arshad.G 1994. makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien. Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel. medium pertumbuhan. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali. Principles of Composite Material Mechanics. EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan.• Ronald F. • Douglas. London: Pelham Books. peralatan. membuka dan melakukan servis enjin. etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. Kuala Lumpur. Menanam Secara Hidroponik. • Douglas. J. Kementerian Pertanian Malaysia. 1996. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran. MARDI. J. Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi. S. New York Mc Graw Hill. sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya. keperluan bengkel. Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik.S. 1990. memasang dan memulih enjin. 1985. MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). BACAAN ASAS • Anon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre. 1984. BACAAN ASAS 68 . teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan.

1998. Auto Servis and Repair. • Jeong Rok Kim. An Auto Mechanic (How We Work). 1994.• • • • Floriant. KOMPONEN WAJADIRI EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan. Eskay Inc. deanna. BACAAN ASAS • David Mitchell. Mulberry Papaerback. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Taeguek Poomse • Nelson. tangkisan tangan. Joan M. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan 69 . 1999. 1996. Douglas. 1999. Martin W. Illinois : Leisure Press. nama-nama kekuda. 1989. stretching and strengthening. peraturan semasa di dalam ‘gym’. Auto Body: Repairing and Refinishing.1996. Mulberry Papaerback Tobolt dan Richardson. peralatan pelindung. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. Mulberry Papaerback Stockel. peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan. Taekwondo Textbook Volume 1. Reed Consumer Books Limited. Oklahoma. Juga jenis-jenis latihan asas. 1994. Auto Repair For Dummies. pengadil dan kepengadilan. J. EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. The Complete Book of Martial Arts. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF). Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan. Self-defense : Steps to Success. • Eskay Shazryl and Hanks. Sclar.

• Leonard A de Vries. Kodansha International. Tsutomu Ohshima. (1992). peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. 1989. 1981. pengendalian latihan. BACAAN ASAS • Ferrie. Dewan Bahasa dan Pustaka. Joan M. Kodansha International. Illinois : Leisure Press. Martial Arts A Complete Illustrated History. Tommy. Karate : The Complete Course : Guinness. • Morris. Eddie. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI 70 . The Complete Book of Martial Arts. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. keperluan teknikal pertandingan. 1992. Karate-Do : My Way of Life. 1988. Self-defense : Steps to Success. • David Mitchell. Karate-Do Kyohan. Reed Consumer Books Limited. Karate-do : The Way of the Empty Hand. 1999. Wahab. Reading Sport Science Level 1. Marlborough. Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang. BACAAN ASAS • Anuar Abd. • Gichin Funakoshi. MONOGRAF • Leonard A de Vries.Karate Dunia (WKF). EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. 1987. • Nelson. Wiltshire : The Crowood Press. pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video. Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga. 1973. • Gichin Funakoshi. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Reading Sport Science Level 2 (2nd ed). 1996. Mackenzie Publishing Limited. • Micheal Finn.

Kuala Lumpur. • Tuan Ismail Tuan Soh. Silat Olahraga. Dewan Bahasa dan Pustaka. silat dalam pertandingan (seni silat.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Oxford University Press. Falsafah seni silat. system latihan silat seni dan silat tari. Wahab. Silat Melayu: The Malay Attack. Eskay Inc. Manna Embung. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. Wahab. Kuala Lumpur. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Silat Melayu: The Attack. silat gayung fatani. Kuala Lumpur 71 . Oxford University Press. pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani. 1985. 1989. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun. • Anuar Abd. 1991. Kuala Lumpur • Anuar Abd. 1985. Kuala Lumpur. .Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian BACAAN ASAS • Abd. jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. 1984. Oklahoma. silat olahraga dan silat Melayu).1994. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Wahab. Kuala Lumpur. BACAAN ASAS • Anuar Abd. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar. Dewan Bahasa dan Pustaka. Keris. EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran. • Eskay Shazryl and Hanks. Dewan Bahasa dan Pustaka. stretching and strengthening. latarbelakang.

kunci-kunci tangkapan. Action Publishing • David C. MONOGRAF 72 . Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. BACAAN ASAS • Clifford. V. Chin Chi Printing Works Sdn. Keris and Other Malay Weapons. pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia. Singapura. Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri. Wang . 1970. 1984. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakanpergerakan yang asas dalam seni ini. J. G. langkah dan pergerakan yang betul. Silat Melayu. Kuala Lumpur. D. Traditional Martial Art Traning. Sabah • Nevetsky. Bhd : Kota Kinabalu. 1998. BACAAN ASAS • Abd. teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. Dalam kelas teori. • Ku Ahmad Ku Mustafa. Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak.. Martial Arts and ‘At-Risk’ . Inc: Tokyo.B. Japan Publication. Kuala Lumpur. (1978).EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. 1999. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. Wong Kiew Kit. Dalam kelas praktikal pula. (1936). M. EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. Action Publishing • So. Manan Embung. 2003. pengasas dan juga guru-guru silat cekak. What is Shorinji Kempo. • Gardner. From The Fist To The Heart. Progressive Publishing Co. jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. Keris.

St John Ambulance Society. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. E. Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John. the st Andrew’s Ambulance Association. John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury. St. 2001. (1993). Singapura. and Sabel.• • Traditional History. The Original Martial Arts Encyclopedia KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM ER 00103 ST. David & Charles MONOGRAF • St. Random House of Canada Ltd. • Chao Tzee Cheng. • Ronnie Cole-Makintosh. 1999. the British Red Cross Society. Farkas. Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini. Federal Publication. How To Prevent Home Accident. Bhd. 1986.. Asas Kejururawatan.. Kuala Lumpur. Pioneers. Corcoran. ER 00203 BULAN SABIT MERAH 73 . California: Pro – Action Publishing. Golden Books Centre Sdn. John Ambulance. • Joan Markham. Illness and Medicalemergencies. (1987). John Ambulance Brigade. BACAAN ASAS • Azizah Ismail. Los Angeles. S. J. Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin. A Century of Service to Mankind : A History of the st.

(1994). BRCS. Dalam kelas teori.Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. PBSMM : Kuala Lumpur . Doarling Kindersley. Pertolongan Cemas. London : BRCS. PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT) PALAPES membentuk peradaban. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. 1989. • Mustafa Ali Mohd. (1992). sawan. Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan. Caring For The Sick Nursing. Crescent News (KL) Sdn. 1982. luka dan keracunan akan diberi tekanan. BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. Kuala Lumpur. School and Work. beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan 74 . Penerbit Fajar Bakti. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif. Bhd.kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan. • The British Red Cross. Kuala Lumpur. Ltd MONOGRAF PBSMM. rawatan kebakaran. memberhentikan pendarahan. Perkara penting seperti pemulihan pernafasan. Doarling Kindersley. (1994). alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin. Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. • The British Red Cross. Ltd. London.

aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. jalan lasak dan sukan.iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf. akaun dan gaji. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level). merentas halangan. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi.undang-undang tentera. ujian kecergasan asas (UKA).senjata. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level).tongkat dan pedang). KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat. Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik. Jenisjenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester. persuratan tentera dan pentadbiran. dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun. ujian kecergasan tempur (UKT). senaman perang. dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES. ilmu medan perang. kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan. tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai. cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih. membaca peta. organisasi ATM. sistem pemegang pangkat dalam organisasi 75 . kewibawaan.berdisiplin tinggi. semboyan. Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun. silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun. merentas desa.

organisasi ATM. tugasan kajian military leadership. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. merentas desa. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. membaca peta. senaman perang. persuratan tentera dan pentadbiran. sistem perjawatan semasa latihan medan. ilmu medan perang. ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. ujian kecergasan asas (UKA).tongkat dan pedang). lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. merentas halangan. jalan lasak dan sukan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan.undang-undang tentera. tugasan kajian military leadership.pegawai kadet PALAPES. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan.senjata. semboyan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. sistem perjawatan semasa latihan medan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. tugasan regimental. ujian kecergasan tempur (UKT). public speaking. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. public speaking. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata 76 . akaun dan gaji. tugasan regimental.

public speaking.senjata. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ujian kecergasan asas (UKA). merentas halangan. organisasi ATM. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun.tongkat dan pedang). membaca peta. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.senjata. merentas desa. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. merentas halangan. ujian kecergasan asas (UKA).tongkat dan pedang). ilmu medan perang. jalan lasak dan sukan.undang-undang tentera. sistem perjawatan semasa latihan medan. sistem perjawatan semasa latihan medan. tugasan regimental. ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). ujian kecergasan tempur (UKT). Antara aspek yang akan disentuh 77 . dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. dan tugasan kajian military leadership. tugasan kajian military leadership. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. senaman perang. akaun dan gaji. jalan lasak dan sukan. senaman perang. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. public speaking. semboyan. tugasan regimental. ujian kecergasan tempur (UKT).persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. persuratan tentera dan pentadbiran. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. merentas desa.

merentas halangan.tongkat dan pedang). membaca peta. akaun dan gaji. public speaking dan tugasan kajian military leadership. senaman perang.senjata. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun.senjata. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. persuratan tentera dan pentadbiran. public 78 . aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. akaun dan gaji. merentas halangan. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. organisasi ATM. ilmu medan perang. sistem perjawatan semasa latihan medan.undang-undang tentera. ujian kecergasan asas (UKA). ujian kecergasan tempur (UKT).undang-undang tentera. tugasan regimental. organisasi ATM. jalan lasak dan sukan. ujian kecergasan tempur (UKT). jalan lasak dan sukan. senaman perang. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. semboyan. merentas desa. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ilmu medan perang. sistem perjawatan semasa latihan medan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES.termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. semboyan. ujian kecergasan asas (UKA). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. persuratan tentera dan pentadbiran. tugasan regimental. membaca peta. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.tongkat dan pedang). merentas desa.

lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.senjata. persuratan tentera dan pentadbiran. tugasan regimental. akaun dan gaji. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA EU 10101 PALAPES UDARA I 79 . ujian kecergasan asas (uka).tongkat dan pedang). BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. merentas halangan. merentas desa. jalan lasak dan sukan. semboyan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. ujian kecergasan tempur (ukt). tugasan kajian military leadership. organisasi ATM.speaking. senaman perang. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. tugasan kajian military leadership. membaca peta. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. sistem perjawatan semasa latihan medan. ilmu medan perang.undangundang tentera. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. public speaking.

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan. 1995. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). RMAF Air Power Manual. 80 . organisasi dan pentadbiran. pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. Air Force Headquarters. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Kuala Lumpur. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad. Kuala Lumpur. RMAF Air Power Manual. teori dan amali. pentadbiran. teori dan amali. Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). BACAAN ASAS • • • JPSTU. pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan. Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus. Kuala Lumpur. Selain kawad. Ministry of Defence RMAF. 1995. Kuala Lumpur. perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan. Akta Angkatan Tentera 1972. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. 2006. sejarah dan latar belakang TUDM. Ministry of Defence RMAF. 2006. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Air Force Headquarters. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad.

Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan. 1995. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu. Kuala Lumpur. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. Kuala Lumpur.BACAAN ASAS • • • JPSTU. Ministry of Defence RMAF. Kuala Lumpur. Ministry of Defence RMAF. BACAAN ASAS • • • JPSTU. 2006. 81 . Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya. 2006. Dalam kursus ini. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. RMAF Air Power Manual. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Akta Angkatan Tentera 1972 EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. 2006. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata. 1995. Air Force Headquarters. Kuala Lumpur. Air Force Headquarters. RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. BACAAN ASAS • JPSTU. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua.

Akta Angkatan Tentera 1972 EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA. Kuala Lumpur. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). 82 . pertolongan cemas.• • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). RMAF Air Power Manual. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Selain itu. pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. bina diri dan kenegaraan. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Air Force Headquarters.Selepas menamatkan enam (6) semester. Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Ministry of Defence RMAF. 1995. khidmat masyarakat. Ministry of Defence RMAF. Dalam kursus ini juga. RMAF Air Power Manual. Air Force Headquarters. Akta Angkatan Tentera 1972 KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. rentas halangan dan juga lawatan. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang. 2006. Kuala Lumpur. 1995. senjata. Kuala Lumpur.

bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) 83 . Dalam kursus ini. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Selain itu. bina diri dan kenegaraan. Edisi 2006. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Edisi 2006. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. senjata and latihan menembak. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad.Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. rentas halangan dan juga lawatan. senjata and latihan menembak. rentas halangan dan juga lawatan. pertolongan cemas. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. pertolongan cemas. khidmat masyarakat. EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. Selain itu.

pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. pertolongan cemas. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 84 . • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. rentas halangan dan juga lawatan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Selain itu. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Selain itu. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. khidmat masyarakat. Dalam kursus ini. Dalam kursus ini. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Edisi 2006. bina diri dan kenegaraan. senjata and latihan menembak.• • Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. senjata and latihan menembak. bina diri dan kenegaraan. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. rentas halangan dan juga lawatan. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. Edisi 2006. pertolongan cemas.

pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Dalam kursus ini. senjata and latihan menembak. rentas halangan dan juga lawatan. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . bina diri dan kenegaraan. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. BACAAN ASAS 85 . Pada akhir kursus ini. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Selain itu. bina diri dan kenegaraan. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pertolongan cemas. Selain itu. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535. khidmat masyarakat. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. khidmat masyarakat. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. pertolongan cemas. senjata and latihan menembak. rentas halangan dan juga lawatan. Edisi 2006.• • • Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. Dalam kursus ini.

etika dan moral. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2004. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: International Law Book Service. penyelesaian masalah. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA.• • • • • • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. bantuan paramedik. brassband. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. 2002. EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). 2002. Kuala Lumpur: PTS Publications. kenegaraan dan patroitisme. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat. Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI) EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter. keorganisasian. pemindahan dan kebajikan mangsa. semangat kerja berpasukan. Alim Abdul Rahim. Practice in Music Theory Grade 1. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Edisi 2006. • Josephine Koh. dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam. pengurusan masa. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). BACAAN ASAS • Abd. 2006. afektif dan sosial mengikut komponen 86 . Kursus Komunikasi Organisasi. professional dan berjiwa Malaysia. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication.

Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Kementerian Pengajian Tinggi. Alim Abdul Rahim. brassband. afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. 87 . • Josephine Koh. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. beretika. professional. dan berjiwa pemimpin negara. semangat kerja berpasukan. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. 2004. 2006. professional. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti. Kuala Lumpur: PTS Publications. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. amalgamasi. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Kuala Lumpur: International Law Book Service. asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. brassband. BACAAN ASAS • Abd. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). penyelesaian masalah. bantuan paramedik. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Buku Panduan Pertolongan Cemas. bantuan paramedik. dan berjiwa rakyat. • Josephine Koh. • Kerajaan Malaysia. Practice in Music Theory Grade 2. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. BACAAN ASAS • Abd.masing-masing iaitu bencana alam. semangat kerja berpasukan. 2002. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Practice in Music Theory Grade 3. penyelesaian masalah. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. akulturasi. pemindahan dan kebajikan mangsa. 2002. Alim Abdul Rahim. 2004. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. pemindahan dan kebajikan mangsa.

• Kerajaan Malaysia. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I. brassband. Kuala Lumpur: PTS Publications. bantuan paramedik. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. 2004. • Kementerian Pengajian Tinggi. EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA.• • • Kementerian Pengajian Tinggi. semangat kerja berpasukan. penyelesaian masalah. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran 88 . Kursus Komunikasi Organisasi. brassband. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2002. • Josephine Koh.II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. 2006. 2002. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Kursus Komunikasi Organisasi. Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Publications. pemindahan dan kebajikan mangsa. Practice in Music Theory Grade 4. 2006. beretika. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. BACAAN ASAS • Abd. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. dan berjiwa rakyat. Alim Abdul Rahim. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. 2002. professional. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Narimah Ismail dan Saodah Wok. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia.

• Josephine Koh. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Buku Panduan Pertolongan Cemas. semangat kerja berpasukan. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2006. • Josephine Koh. penyelesaian masalah. Practice in Music Theory Grade 5. pemindahan dan kebajikan mangsa. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. penyelesaian masalah. BACAAN ASAS • Abd. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Practice in Music Theory Grade 5. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. dan berjiwa rakyat. 2004. professional. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Kementerian Pengajian Tinggi. Alim Abdul Rahim. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: PTS Publications. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Alim Abdul Rahim. berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Kerajaan Malaysia. penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. professional. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. bantuan paramedik. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. 89 . 2006. 2002. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. beretika. BACAAN ASAS • Abd. EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V.tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. 2002. semangat kerja berpasukan. 2004. beretika dan bermoral.

Kuala Lumpur: PTS Publications. Kursus Komunikasi Organisasi. 2002. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979).• • Kerajaan Malaysia. 90 . Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kuala Lumpur:International Law Book Service.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful