PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my

1

Cetakan Pertama 2009 © Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh Penerbit Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada : Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885

2

Kandungan Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA) Prakata Pengarah PKPP Pendahuluan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Objektif Matlamat Struktur Organisasi Fungsi Unit 1

Panduan Pendaftaran Proses pendaftaran Pra-Syarat pengambilan kursus Jam kredit kursus

6

Pengajaran Kursus Dasar pengajaran kursus Rujukan Ilmiah Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 10

8

Penilaian Etika Etika Pelajar Etika Kejurulatihan Kaedah Penilaian Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

14

Kemudahan Pembelajaran Pemajuan Pelajar Senarai Kursus Sinopsis Kursus

16 17 21 24 - 67
3

Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti. Universiti Malaysia Sabah. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita. dan salam sejahtera. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang. 4 . Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan. kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan. interaksi social dan kerjasama berkumpulan. Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Sesungguhnya. Adalah menjadi harapan universiti. untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti.Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Assalamualaikum wbt. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahirankemahiran ini khususnya kemahiran insaniah. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. Dalam hal ini.

Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y. Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan.Prof Dr. aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang. dari aspek pembangunan fizikal. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang. Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002. PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang. Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. Pembangunan sahsiah. Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran 5 . melangkah gagah gemilang. personaliti. mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. Amran Ahmed Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prakata Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum. Dalam konteks ini. kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran.

Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid Pengarah. bersepadu dan seimbang dari segi intelek. jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara. Universiti Malaysia Sabah Falsafah. Wawasan Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia. emosi. Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah. Misi Dan Matlamat UMS Falsafah Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif. Wawasan. Misi 6 . berdisiplin.kokurikulum di UMS. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar.

rohani. inovatif. khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara Dasar dan Falsafah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. menjana pemikiran kreatif. penerbitan.Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran. mental dan spiritual pelajar. emosi dan jasmani. membangunkan ketahanan fizikal. penyelidikan. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. 7 .

rohani. mental dan spiritual pelajar. menjana pemikiran kreatif.PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed. Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. inovatif. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan. Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester. serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar. dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK. Where talent are impressed Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu 8 . emosi dan jasmani. membangunkan ketahanan fizikal.

Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan. teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar.jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah. Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. membangunkan minda cemerlang. II. OBJEKTIF Mengaktifkan minat pelajar. hubungan komuniti. kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS. SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing. dan 70% amali/praktikal/studio. atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan. kebudayaan dan kesenian. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES. Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan. III. khidmat masyarakat dan programprogram kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah. mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan. 9 . I. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMSSPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan. Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan. serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan.

II. kepimpinan. Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara IV. IV. 10 . Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional. MATLAMAT Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut: Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan. I. nilai ketahanan diri yang tinggi.Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul. kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar. III. berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat.

Madya Abdul Jamal Abd.STRUKTUR ORGANISASI Prof.pelajar/DC) PT (Kewangan) Artis Budaya PT (Akademik) PT (UMSKAL) 11 . Hamid Khairil Anwar Dean Kamaruddin Azmi Jumat Mas Adi Alimin ( UMSKAL) Mangsor Ibrahim Stephanie John Dionysia Dulipat Mokdin Ahmad Amesah Chungan Norain Abd Razak Alizah Olah Suharni Sunarto Pengarah Timb Pengarah Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar (Pegawai Muzik) PT(Kesetiausahaan) PT (Pent & Rekod) PT (Pem.

Penyediaan dan pengemaskinian laman web Kewangan. Fungsi i. iv. cuti dan kebajikan kakitangan. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekelilingpekeliling dan surat arahan. kawalan aset dan inventori. Pengendalian urusan sumber manusia. Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP. ii. Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi.Nasrul Rukkung Pembantu Am FUNGSI UNIT Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan. iii. 12 . Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan. latihan.

Fungsi i.Fungsi i. Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . v. ii. Kawalan aset dan inventori Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar. vi. Fungsi i. iv. Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor 13 . iii. Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projekprojek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursuskursus kokurikulum yang diikuti. Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus. iv. iii. ii. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP Pengurusan proses perolehan dan pembayaran. iv. ii. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. iii. v. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus.

PANDUAN PENDAFTARAN Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan. ii. Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari manamana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut: • • • UMS Kota Kinabalu Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) UMS Kampus Antarabangsa Labuan • • 14 . Universiti Malaysia Sabah. iii.4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti. (sila lihat senarai kursus). Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik. i. iv. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2.

PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat. Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai. viii. pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 15 . ix. Semasa pendaftaran. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum. Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar. nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda. v. Selepas mendaftar. pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran.Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. x. vii. sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya. sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Bagi beberapa bidang dan komponen. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa. atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. (sila rujuk prospektus universiti). sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti. pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini. vi. pastikan kod kursus.

Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester. JAM KREDIT KURSUS i. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. ii. iii. xii.Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. xi. iii. Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform. ii. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia. Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini. iv. i. DASAR PENGAJARAN KURSUS Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut: 16 .

RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. ii. Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi. 17 . ii. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut: Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum. Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan.i. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional. iii. v. i. iv. Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar. Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan. interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan.

vii. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan. iv.PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran. Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti. Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut. tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu. Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut. iii. vi. 18 . Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan. Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan ii. v. viii.

dan Kesenian. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran. Bagi beberapa kursus. Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian iv. PROSEDUR PENILAIAN Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah. penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar. iii. dan penguasaan ilmu kemahiran professional. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar. Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran. xi. Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. Dataran DC. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan. x. ii. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’. Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS. ix. 19 . Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor. teori dan falsafah. Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti. i.

projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan. Kokurikulum Bukan Beruniform Elemen Markah Catatan Modul Kemahiran 30% Peperiksaan Akhir Insaniah. Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu : Peperiksaan Akhir (Bertulis) : Ujian dan Peperiksaan Amali : 30% 70% 1. 20 . 2. dan Modul Teori (Bertulis) dan Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Praktikal & Amali dan 70% Penilaian Projek Akhir berterusan dan akhir Kokurikulum Beruniform Elemen Markah Catatan Modul kemahiran Insaniah 30% Peperiksaan Akhir dan Modul Teori dan (Bertulis) Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Kawad dan Disiplin 70% Penilaian berterusan Praktikal/Amali dalam dan akhir bidang pengkhususan 1. 2.

karakter dan personaliti.Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar. (Sila lihat carta) 21 . interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah. Kerjasama berkumpulan. Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester: i.

Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam kumpulan Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli didalam kumpulan Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan. Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilainilai etika dan personaliti Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam sebarang program khidmat masyarakat yang disertai 22 .

iv.00 NILAI CEMERLANG 23 .Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke13. Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan. Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut: GRED A AB+ B PERATUSAN 80-100 75-79 70-74 65-69 NILAI GRED 4. Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul. iii.33 3. ii.00 3.67 3.

00 KEPUJIAN LULUS GAGAL ETIKA PELAJAR Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum.33 1. vi. Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian.33 2. kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan.67 2.BC+ C CD+ D E 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 2. ii. 24 . Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran. v. semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut: Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan.67 1. iv. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan. Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni. iii. i.00 1.00 0. Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar.

Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan. Mencatat iv. keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan. viii. ii. vii. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan.Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 25 . dalam pengajaran misalnya perkauman. afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima. i. iii. Hadir dalam bengkel kejurulatihan. mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester. ETIKA KEJURULATIHAN Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor. mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan. ix. kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan.

Perahu Naga. Lukisan dan Catan. kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan. Karate-Do. budi bahasa dikalangan pelajar. Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor. Nasyid Tradisional Dataran Dewan Canselor Tae Kwon Do. dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di SekolahSekolah dan juga di Dewan dewan kuliah. Pengurusan Organisasi Pelajar. Membuat vii. ix. Dewan Kuliah Pidato. kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar. Seni Batik Pentas Utama Dewan Lakonan Teater. Baktisiswa. Tarian Rakyat Pantai ODEC UMS Sukan Kenu. Studio Muzik Muzik Moden Muzik Asli Koir Dewan Kuliah Pusat Interim. 26 . vi. Kemahiran seni orator. pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan viii. UMS. Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar. Nasyid Kontemporer Bilik Tutorial Seni Khat. kesopanan. Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan x. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama.v. Dewan Bankuasi Kursus Pidato. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar.

Peny. Ping Pong. St John Amb. PBSM. Bola Tampar. PEMAJUAN PELAJAR Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara. Tenis. Bola Jaring. Hoki. Penerapan elemen 27 . Bomba. SUKSIS Tapak Semaian Teknologi Hidrofonik. Bola Keranjang.Perahu Layar. Asas Penanaman dan Lanskap Makmal Komputer UMSKAL Seni Animasi Komplek Renang Sabah Sukan Renang Ranau/Labuan Golf Course Sukan Golf Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak. Kembara Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang Masjid UMS/UMSKAL Pengurusan Masjid dan Jenazah MegaLab Bina Urus Komputer. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi: Metode pembelajaran kursus secara intergratif. Memanah. PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang. Silat Olahraga Art Gallery Seni Khat. membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. Sepak Takraw. Potrait Padang Kawad PALAPES. Secara fokasnya.Komputer dan rangkaian Lab SSMP Projek Sains Makanan Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto Laman Graduan Tarian Sabah Kompang Memanah UMS-SEJATI. Ragbi.

• • • Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah. kemasyarakatan dan hubungan komuniti. potensi dan kemahiran individu diperingkat IPTA. Pembentukan sahsiah. KARNIVAL KOKURIKULUM 28 . • • • Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum • • Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar. Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian. pengwujudan sikap toleransi bagi menjaga keharmonian hubungan etnik antara kaum dan bangsa di kalangan mahasiswa Universiti. personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan. Pengembangan dan peluasan ilmu serta peluang mengadakan interaksi komuniti dan intelek dalam berbagai peringkat. • Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester.pembangunan kemahiran insaniah. Negeri. Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat. Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline. Pencernaan dan penonjolan bakat. PKPP komited dalam memberi perkhidmatan berikut untuk kepentingan pelajar dalam membangunkan bakat dan potensi. Kebangsaan dan Antarabangsa. Kumpulan Tari SUTRASARI UMS. UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE). • Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan. Pembangunan disiplin.

teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES. Program ini memberi dicernakan dari kursus-kursus kepada pelajar mengadakan interaksi komuniti. kepimpinan. SUKSIS dan UMS-SEJATI. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada 29 . Program ini membawa pelajar kebeberapa tempat dan lokasi di negeri Sabah khususnya kawasan pedalaman dan desa. Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan. interaksi budaya.Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan. daripada penilaian akhir (amali) Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian pembelajaran kokurikulum. pameran atau pertandingan. program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi. Melalui karnival. sukan dan rekreasi. kebudayaan dan kesenian. kemampuan kokurikulum kepimpinan interaksi bagi dan serta membangunkan secara daya dan komunikasi ruang efektif dengan masyarakat setempat. budaya dan intelek dalam usaha merealisasikan integrasi nasional dan mahasiswa universiti yang mempunyai jatidiri dan nilai kasih sayang sejagat. PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT) Program hubungan komuniti berteraskan keperluan pembangunan kemahiran insaniah dengan tumpuan kepada nilai-nilai kerjasama berkumpulan. Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan.

Agrotek dan Teknologi EB 00103 Projek Tani EB 00203 Projek Sains Makanan EB 00303 Baik Pulih Elektronik EB 00403 Peny. enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat) SENARAI KURSUS KOKURIKULUM Beruniform dan Badan Penyelamat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES DARAT) ED10101 PALAPES DARAT I ED10201 PALAPES DARAT II ED20301 PALAPES DARAT III ED20401 PALAPES DARAT IV ED30501 PALAPES DARAT V ED30601 PALAPES DARAT VI Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES UDARA) EU10101 PALAPES UDARA I EU10201 PALAPES UDARA II EU20301 PALAPES UDARA III EU20401 PALAPES UDARA IV EU30501 PALAPES UDARA V EU30601 PALAPES UDARA VI Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Kebudayaan dan Kesenian Sukan dan Rekreasi EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA Angklung Koir Kompang Lakonan Teater Lukisan dan Catan Muzik Asli Muzik Moden Nasyid Kontemporer Nasyid Tradisional Pengenalan Kepada Lakon Layar EA 01103 Penulisan Skrip Drama EA 01203 Perangkat Gamelan EA 01303 Seni Arca EA 01403 Seni Batik EA 01503 Tarian Istana EA 01603 Tarian Rakyat EA 01703 Tarian Sabah EA 01803 Seni Khat EA 01903 Teknik Rekaan Pentas Kepimpinan dan Kemasyarakatan EK 00103 Interaksi institusi dan Masyarakat (INTERIM) EK00203 Peng. Di akhir program ini. Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir. pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan.setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. Organisasi Pelajar EK 00303 Kepimpinan dan Motivasi(Bakti Siswa) EK 00403 Pengurusan Masjid 00103 00203 00303 00403 00503 00603 00703 00803 00903 01003 ES 00103 Badminton ES 00203 Bola Jaring ES 00303 Bola Keranjang ES 00403 Bola Sepak ES 00503 Bola Tampar ES 00603 Boling Ten-Pin ES 00703 Boling Padang ES 00803 Equestrian ES 00903 Golf ES 01003 Hoki ES 01103 Memanah ES 01203 Renang ES 01303 Selam Skuba ES 01403 Senamrobik ES 01503 Lawan Pedang ES 01603 Sepak Takraw ES 01703 Squasy ES 01803 Sofbol ES 01903 Sukan Basikal ES 02003 Sukan Kenu ES 02103 Sukan Perahu ES 02203 Sukan Ragbi ES 02303 Tenis ES 02403 Tenis Meja ES 02503 Perahu Layar Bisnes.Komputer & Rangkaian EB 00503 Asas Penanaman 30 .

J. peralatan.EP10101 EP10201 EP20301 EP20401 EP30501 EP30601 SUKSIS I SUKSIS II SUKSIS III SUKSIS IV SUKSIS V SUKSIS VI Jatidiri (Ums dan Jenazah EK 00503 Promosi Kesihatan EK 00603 Kemahiran Seni Orator EK 00703 Pidato EK 00803 Kembara Wajadiri EW 00103 Taekwondo EW 00203 Karate Do EW 00303 Silat Olahraga EW 00403 Silat Gayung Fatani EW 00503Silat Sepring 12 EW 00603 Silat Cekak EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo Ums Siswa Sejati) EJ EJ EJ EJ EJ EJ 10101 10201 20301 20401 30501 30601 UMS SEJATI I UMS SEJATI II UMS SEJATI III UMS SEJATI IV UMS SEJATI V UMS SEJATI VI Tanaman Hiasan & Landskap EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan EB 00903 Seni Animasi EB 01003 Bina Urus Komputer EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca EB 01203 Teknologi Hidroponik EB 01303 Asas Mekanik Auto Badan Penyelamat ER 00103 St. John Ambulan ER 00203 Bulan Sabit Merah SINOPSIS KURSUS KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. kehadiran. Eskay Inc. keperluan permainan. gelanggang. (1994). latihan. permainan. pengurusan pertandingan. Oklahoma. pengadilan dan kemahiran asas serta teknik. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. undang-undang permainan. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. asas sains sukan dan konsep kecergasan. pakaian. stretching and strengthening. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. 31 . BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks.

Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. Sukan Negara. Bola Jaring. • Coach’s Manual. Badminton Association of Malaysia. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Bagi memperluaskan lagi pendedahan. 2001.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. ES 00303 BOLA KERANJANG 32 . 1997. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahirankemahiran asas permainan ini iaitu membaling. BACAAN ASAS • Aminah Mohd. • Persatuan Bola Jaring Malaysia. Penerbit Fajar Bakti.Siri Sukan Popular. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM). • MONOGRAF • Mohar Kassim. Undang-Undang Badminton. • Helena Tan. Kuala Lumpur: • Helen Ten. MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia. menjaring dan sebagainya. Ins. Reading Sport Science Level 1 (Lem. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah. pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang). menerima. 1997. Salleh. teori dan praktikal. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. Kejurulatihan Keb.Leonard A de Vries.Undang-undang Bola Jaring IFNA. Malaysia).

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknikteknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

33

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998). ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II.

34

• •

Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted. MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

35

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI

36

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. ES 01203 RENANG

37

1971. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Eskay Ins. The Science of Swimming. J. Oklahoma. MONOGRAF • Amateur Swimming Swimming Association. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. 1994. Eskay Inc. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. 1987. 1971. The Science of Swimming. Coaching Swimming Successfully. Leisure Press : Campaign III. Stretching and Strengthening. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. prosedur dan teknik menyelam. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. 1995.. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. • Eskay Shazryl and Hanks. • Eskay Shazryl and Hanks. Oklahoma. J. Fitness for Sports. J.Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. • Dick Hannula. Leisure Press : Campaign III. Anatomy and Physiology of ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. stretching and strengthening. The Crowood Press. 38 . 1994. kuak lentang. kuak dada dan kuak kupu-kupu. BACAAN ASAS • Counsilman. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. J. • Rex Hanzeldine. Leisure Press : Campaign III. BACAAN ASAS • Counsilman. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik.

Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. Fitness for Sports. latihan. ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. American Council on Exercise. keperluan permainan. pengurusan perancangan. 1980.• • • Nyoakken. Shelter Publication : Bolines. PADI. permainan. Aerobics Instructor Manual. Santa Ana. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). kehadiran. PADI. 1982. PADI Open Water Diver Manual. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri. 1990. peralatan. Philadelphia. MONOGRAF • American College of Sports Medicine. gelanggang. undang-undang permainan. Stretching. • Cooper. K. 1992. 1987. BACAAN ASAS • Anderson B. (1990). J. Koreografi. Learning Curve. California. Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. 1997. ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Rex Hanzeldine. Marine biology: an ecological approach. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. pakaian. Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. BACAAN ASAS 39 . The Crowood Press. Evans. W. The Aerobics Program for Total Well-Being. • Lea and Febiger. ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. Addison-Educational Publishers Inc. CA.

1996. stretching and strengthening. • De Varies. Eskay Inc. jenis-jenis pukulan(strokes). pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. Sport & Stress Therapy. MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw. latihan fizikal dan ‘proficiency test’.• • • Amberger. The History of the Sword. Oklahoma. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. • Eskay Shazryl. peraturan permainan. peraturan-peraturan teknikal. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Kejurulatihan Keb. Institut Sukan Negara. International Sepak Takraw Federation. 40 . Giacomo de Grasse. 1994. 1987. pengurusan pertandingan serta latihan amali. Orli. 1994. • Rex Hanzeldine. J. 1997. Eskay Inc. Eskay Shazryl and Hanks. Eskay Inc. kaedah skor. Oklahoma. (1996). Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. • Eskay Shazryl and Hanks. 1994. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. Ricj J. The Crowood Press. J. Sepak Takraw. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. stretching and strengthening. Fajar Bakti. 1994. Malaysia). Kursus ini meliputi sejarah permainan. Fitness for Sports. His True Art of Defense. peralatan pengadil dan kepengadilan. The Crowood Press. Christoph. Oklahoma.

Teaching Softball: Step To Success. Alan. • Yong. The Crowood Pres. Fitness for Sports. stretching and strengthening. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Dalam amali. Hamlyn. Squash: Steps to Success (Technique. 1994.BACAAN ASAS • David Pearson. Stanley Paul MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan. The Offical Rules of Sport and Games. Tactics. Penerbit Fajar Bakti. J. Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Stanley Paul ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. • Pocock Tony (ed). 1989. Athletic Rehabilitation on massage. Kaedah bermain dan juga tugastugas pengadil dan pemain di atas padang. 1995. 1992. Lodon • Potter. Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. Kursus teori meliputi 41 . ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. Oklahoma. Sofbol. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Squash Techniques and Tactics. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). Eskay Inc. J. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks. • Philip Yarrow. kiraan mata. Skills of The game: Squash. Oklahoma. 1987. 1995. Diane L. larian dan juga peraturan permainan. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. 2001. corak balingan dan pukulan. 1994. Eskay Inc. Traning). stretching and strenghthening. Sports and Stress Theraphy.

42 . • Bailie.D. MONOGRAF • De Vries. serta taktik dan teknik pertandingan. 1996. The Crowood Press. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. Kejurulatihan Keb. latihan kemahiran. pakaian. peralatan peraturan sukan kenu. Canoeing & Kayaking : Techniques. Malaysia) ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. Kursus teori meliputi aspekaspek latar belakang permainan. pengurusan pertandingan dan pengadilan. (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. Institusi Sukan Negara. • Burns. Traning. BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. 1996. Leisure Press: Champaign III MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). kaedah dan latihan kemahiran berbasikal. • Jesen. asas sains sukan dan konsep kecergasan. 1997. pengurusan. 1998. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. Canoe Racing. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports).aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. Julie. peraturan dan undang-undang sukan basikal. Reading Sport Science Level 1. The Crowood Press. Tactics. pengendalian dan taktik sukan. keperluan asas sukan. keperluan dan peralatan. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. 1997. Leonard. BACAAN ASAS • Heed. Fitness Cycling (Firmess Spectrum). Peter dan Dick Mansfield. pengurusan peralatan dan baik pulih. The Crowood Press. R. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. BA Basic Guide to Cycling. Marcus.

Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). (1998). • Loehr.• • Hutchinson. Halland and Clark Ltd. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. BACAAN ASAS • Laumanu. falsafah sukan ragbi. Reading Sport Science Level 1. Institut Sukan Negara. Sains Dalam Sukan. peralatan sukan. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. Rowing. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. Leonard. • Lewis. Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. Mohar Kassim. Dalam bidang kepegawaian. konsep latihan. The New Toughness Training for Sport. • De Vries. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Halland and Clark Ltd. prinsip-prinsip latihan. London. Penerbitan Fajar Bakti 43 . pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. Leisure Press MONOGRAF • Mohar Kassim. Silken. London. (1999). James. Bard. asas sains dan konsep kecergasan. (1998). Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. pengurusan pertandingan dan kepengadilan. BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995). latihan pertandingan dan taktik sukan. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. Derek. memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. ] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. Institut Sukan Negara. pengurusan sukan. Wanted : Rowing Coach.

Better Tennis. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. 1994. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis.• • Eskay Shazryl and Hanks. J. Oklahoma. The Crowood Press. MONOGRAF • Abd. London. 1984. Kuala Lumpur. Bagi kuliah praktikal pula. United States of America. Ramesh. Bhd. 1986. 1984. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan. • Joyce Hume. 1987. 1993. RUJUKAN • Jim Brown. The Pocket Guide To Tennis Tactics. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah. 1989. Artikel Pengurusan Sukan. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. Penerbitan Fargeos Sdn. Great Britain. Teaching Tennis. ES 02403 TENIS MEJA 44 . • R. The Windmill Press. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal. Rex Hanzeldine. Tennis. teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. Eskay Inc. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. Step to Success. stretching and strenghthening. peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. • John Crooke. • John Crooke. Halland and Clark Ltd. Fitness for Sports. Leisure Press. konsep permainan. Wahab Hussin. Pelham Books London. Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad.

The Handbook of Sailing. 1992. Camden. Table Tennis: The Sport. Table Tennis. • Slocombe. Ping Pong. Englewood Cliff. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Siri Sukan Popular. New York. BACAAN ASAS • Bond. • Hodges. Preiss. 1991. 1996. Knopf. Smarter and Win Races. L. Sailboat Refinishing. 1994. ME : International Marine. Inc. ME : International Marine. Alfred A. Knopf • Goodman. let. • M. • Gary Jobson. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. & Brodie. Goodmark Enterprise.: Step to Success. 1993. bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang. NJ : Prentice-Hall. Scot. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. Tom Whidden & Adam Loory. B. 1994.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. • Don Casey. 1982. 1990. Penerbit Fajar Bakti. Sailing Basics. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. Penerbit Fajar Bakti. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. pukulan (strike) gangguan. Larry. • Lee Chin Choy. ‘sed-line’ dan sebagainya. 1991. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EA 00103 ANGKLUNG 45 . D. NY : Alfred A. 1995. Human Kinetics. I. teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu. • Lee Chin Choy. Siri Teras Sukan. jaring bola. McGraw Hill.

46 . Music for Ear Training/Theory. 1984. Manchester University Press. 1980. Genre: The Musical. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah. Rick. Berklee College of Music. Asas-asas Muzik. BACAAN ASAS • Ismail Din. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah. Oxford University Press. Muzik Melayu Tradisi. • Mohd. Conducting A Choir. The Rebirth of the Javanese Angklung. Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. H. • Perris. 1984. Lagu-Lagu Patriotik. Osbeck. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989. tanda masa. USA. Moody. EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. Stephen. • Neale. BACAAN ASAS • Charles. Routledge & Kegan Paul Ltd. 1971. USA. Choir in the Making. tangga nada. MONOGRAF • Kenneth W. • Altman. Macmillan • Stanley Sadie. 1981. alto/contra alto. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano. peranan dan juga persembahan.Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan. Boston. Ghouse Nasaruddin. 1980. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan. Dewan Bahasa dan Pustaka. peralatan. Boston. Arnold B. rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung. tenor dan bass. • Larry Monrue Berklee College of Music. definisi. 2001. Gendang Gendut. kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam. USM Pulau Pinang. Music Workbook.

B. Kesenian dan warisan Malaysia. Artaud. Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu . Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu. menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. Seni Lagu dan Permainan Tradisi. & Tan. EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. Ed: Dell. Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. BACAAN ASAS • • Alexander. Boai dan lain-lain. (1994). S.1997. Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira. Alyn Harrap.The Ressuretion of the Body. Lodon. Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan. P. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. New york. • Nik Mustapha Nik Mohd. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. • Shamsiah Sabaruddin. BACAAN ASAS • Asmad. Bhd.EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar. The Voice and the Actor. 47 . Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. (1997). Kementerian Kebudayaan. Rakyat dan Sinkretik. Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski. 1973. meningkah. (1998). Muzik Malaysia : Tradisi Klasik. Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad. Grotowski. • Matusky. Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn. Berry Cecily. (1993). Mattias. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio. Kumpulan Kompang. F. Salleh. (1990).

Dalam aspek praktikal pula. penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin. Peter. untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis.1968. prinsip rekaan dan struktur rekaan. Kathleen Chee. Hazel Harrison.• • • Brook. Pelajar akan diajar unsur senireka. pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka. Drawing. pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti.S. Toby and Helen K. Chiney. Fokus Pelangi Latif Muhidin. Dewan Bahasa Pustaka. Cohen. Palo Alto: Mayfield.1953. Great Britain. G. Dorling Kindersly (UK). (1994). (1993). Robert. (1993). CA Cole. pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan 48 . Acting Power. Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik. Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai.1878. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut. The Empty Space. BACAAN ASAS • • • • • Hasel Harrison & Alferd Daniels.R.A.I. (1989). Teori Seni 1 & 2. Dorling Kindersly Jenny Roduell. EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Directing the Play. Pada akhir kursus ini. The basic of drawing the complete Art course. EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. London Gibbon & Kee. (1988).Merrill. The complete printing course. Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli. New York Hobbs.

March. Explore and Discover Music. Simon and Goodwind (eds). (1940). Macmillan Limited Malm. 1992. Mantle. 1971. Mary . Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. The World Of Music. The History of Musical Instruments. Dave. JM Dent & Sons LTD. Hood. BACAAN ASAS • • • • Blades. dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden. peranan soloist. EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik. Mohd Anis Md Nor. (1992). 1970. Dewan Bahasa Pustaka. Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik. Percussion Instruments and Their History. Bhd. J. New York.P. (1992). Buku Must Sdn. Listen to me. 1979. Westport. Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden.BACAAN ASAS • • • • • Curt Sachs. Kent State university Press. Connecticut: The Bold Strummer Ltd. in On Record. Routledge & Kegan Paul EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertianpengertian muzik seperti tangga nada.I. Kesenian di Malaysia. (1993). OUP. Routledge & Kegan Paul Ltd Laing. kunci suara. Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih. Zapin. Frith. Music In Malaysia. The Ethnomusicologist. Mohd Ghouse Nasuruddin. 1990. Folk Dance of The Malay World. gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi 49 . W. Kuala Lumpur. Muzik Tradisional Melayu.

sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. Bhd. Buku Must Sdn. BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. Adjie Esa Poetra. mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa 50 . Ghouse Nasaruddin. • Adjie Esa Poetra. (1992). keceriaan dan lainlain. The Malay Traditional Music. MQS Publishing. (1992). Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka. 2204. (1994). • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. 2204. Jakarta. Dewan Bahasa Pustaka. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal. Jakarta. EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. Bhd. • Mohd. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Kesenian di Malaysia. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati. MQS Publishing. Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik. Kesenian di Malaysia. Muzik Tradisional Melayu. BACAAN ASAS • • • Mohd Ghouse Nasuruddin. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1992).melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. Selain itu. Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. Revolusi Nasyid. Revolusi Nasyid. (1992).

1993. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip. • William Miller.1994. EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. Peter Owen Limited. Eric. USA. USA. Heineman Publishing. Michael Wiese Production. Kuala Lumpur. BACAAN ASAS • Eric Morris. Alan A. USA. Rutgers University Press. • Steven D. Story Press. • Jeffrey Sweet. • Bently.1995.1991. Screenwriting for film and Television. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas.1996. USA. USA. The Playwright as Thinker. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas. California. Directing Drama. Acting . Di samping itu. • John Miles Brown. The Art & Craft of Playwriting. (Terj) 1990. imaging and the Unconscious. 51 . Viewing Position-Ways of seeing Film. 1998.1967. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip. • Field Syd. Kats.skrip.1998. • Linda Villiams. Los Angeles. Dewan Bahasa dan Pustaka. Cincinnati.2001. Jeffrey. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. Wadsworth Publishing Company Belmont. Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen. pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini. Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright. BACAAN ASAS • Armer. Allyn and Bacon. New York: Atheneum. • Hatcher. Ohio USA. Ermor Enterprise. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut. Writing the Screenplay: TV and film. New Jersey.

harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. • Itten. Bengkel Gamelan Malaysia. (1977) Design and Form. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali. • Penny. Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM. EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan. 52 . Structure in Sculpture. • Schodek. Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. London: Yale University Press. (1983). (1993). Gamelan Malaysia.EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. cantuman dan membentuk. (1985). BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir. Muzik Melayu Tradisional. Kementerian Kebudayaan.L. D. (1988). Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan. Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. ukiran acuan. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Di akhir kursus. Siti Zainon Ismail. The Materials of Sculpture. (1993). Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. Lambang Sri. Ghouse Nasharuddin. (1986). Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: DBP. N. London: The MIT Press. Mohd. instrumentasi. Dewan Bahasa Pusataka. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan. J. Harun Mat Piah. New York: Van Nostrad Reinhold Co. para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan) • • • • • BACAAN ASAS Harun Mat Piah. (1985).

• Jenny Podueel. mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. (1989). (1959).F.• Siti Zainon Ismail. • Griffin. etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari. Introduction to Batik. (1995). Kuala Lumpur: DBP. 53 . Teknik dan Keistimewaannya. Understanding Art (4th ed. Heather and Margaret Hone. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar. Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni. Batik Tie Dyeing Stencilling. The Hand Decoration of Fabric. OH. • Kafla. New Jersey : PrenticeHall. EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik. reka corak. Silkscreen. Gfed Britain. New York : Dover Publishing Inc.). motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. North Light Books : Cincinnati. prinsip rekaan. (1986). Batik: Sejarah. Block Printing. mencanting. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester. Universiti Kebangsaan Malaysia. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik. Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini. • Rathus. RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. (1990). Drawing. pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. sikap. struktur rekaan. L. EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali.F. J. (1982).

Joget. (1981).. Tarian-tarian Malaysia. (1990). Bhd. • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail. • Siti Zainon Ismail. CV Pustaka Prima. • Mohd Ghouse Nasaruddin. Associated Distributor (M) Sdn. (1986). • T. Melaka. EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang 54 . BACAAN ASAS • Asmad. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia. Bandung. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli. MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. KKBS. Bhd. Associted distributors (M) sdn. Tarian Melayu. Asean Committee on Culture and Information. (1981). • Mohd Ghouse Nasaruddin. Kesenian Tari. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. (1998). Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. Dasar-dasar Dramatari. penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin.. Kesenian Tari. Tarian Melayu Kuala Lumpur. Japi. (1994).BACAAN ASAS • Asmad. 1981. Dewan Bahasa dan Pustaka MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal. Kuala Lumpur. 1990. Inang dan Zapin. • KKBS. (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka. Tarian-tarian Malaysia. Kuala Lumpur. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. Melaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. The Dances of Asean. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1986).

• Ismail A. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. BACAAN ASAS • • • • Abdul Halim Nasir. Melaka. KKBS. Igal-Igal. Yahaya. Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. Kesenian Tari. Jakarta : Pustaka Panjimas. (1995). Mangunatip. (1984). Warna Budaya. Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini. Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. KKBS(N). Hashim Muhammad Al-Khattat. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau.sejarah dan perkembangannya. Tamadun Islam. pelajar akan diajar secara praktikal. • Haji Ismaily Hj. KKBS. (1985). Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. (1990). D. Associated Distributors (M) Sdn. Malaysia. Mahayudin Hj. & Charles Saong. Tarian-tarian Malaysia. BACAAN ASAS • Asmad. Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah. Tradisional Malay Wood Carving. EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat. Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi. (1999). Daling-Daling. (1981). Dewan Bahasa dan Pustaka. Seni Kaligrafi Islam. MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. Bungsu. (1987). penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu. Qawaid al-Khat al-Arabi. danKuda Pasu. Sabah. Kuala Lumpur. Sirajuddin Ar. Bhd. bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik. Kuala Lumpur. 55 . (1986).

BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. New York KOMPONEN KEPIMPINAN. Berfikir Dalam Darjah. • Mary C. 1972. • Burris – Meyer. Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program. Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas. Utusan Publication & Distributors Sdn. Micheal Gillette. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan. Kuala Lumpur 56 . Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah. • Bay. Frank Rich. 2001. New York: Drama Book. Denis. Scenery for the theatre: Little Brown. DAN KEMASYARAKATAN EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim. BACAAN ASAS • Bablet. (1943). • J. New York: Leon & Amiel. latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. Harold and Edward C. 1997. Mielziner: Master of Modern Stage Design. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan. Bhd. Henderson. rumah warga emas. (1996).1977. Stage Design. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. Howard 1978. Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah.• Muhammad Haddad. Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti.

M. Gareth R. EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. New Jersey. pengurusan personal. pelajar akan membuat satu 57 . (1996). (1996). California. Addison-Wesley Publishing Company. (1997). Cohan. Pengurusan Berkesan Hebat (terj. Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. Organizations : Structures. Inc. (1996). 6th ed. EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi. Mary. Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan. Richard H. Understanding and Managing Organizational Behavior. kemas dan menarik. Dewan Bahasa dan Pustaka.S Lim. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd. Berani Gagal. New York. kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien.• • • • Altaman. Attitude Change & Social Influence. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan. Processes and Outcomes. (1964). The Environment & Social Behavior. Basic Books. William T. • Brook. Books Cohen Publishing Co. Jeniffer M & Jones. • Robbins. Yassin. pengurusan kewangan dan pemasaran. (1990). (1994). BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof. Bili P.R. A. Petaling Jaya. • Hall. & Coulter. Prentice Hall. Bhd. • George. Prentice Hall. (1975). Stephen P. Management. Operasi Khidmat Masyarakat. Hardknocks Factory Sdn. Di akhir pengajaran. (1996). Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik.) 1995. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepimpinan. Englewood Cliffs.

EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam. • Bratton. Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi).W. Horne. (1994).). 2000.L. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid alHaram. (1997). Group Counseling. Abdul Majid. D. Thomson • Dubrin. pengurusan dakwah melalui masjid. mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah. The Principal As Leader. cara pengurusan masjid yang berkesan. K. J. London : Harcourt Brace College Publishers. A. Organizational leadership.M. pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan. practice and skills.projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat. 1995. Rinehart and Winston. M. membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. Asas-asas Fardhu Ain. bidang tugas pegawai-pegawai masjid. (1998). L.A dan Lawe. 2004. New York Holt. Inc. membuat keputusan... Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi.E. Understanding Motivation and Emotion (2nd ed. • Ohlsen. 1997. bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes. pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan... Pustaka Hj. & Nelson. BACAAN ASAS • Reeve. Ini termasuklah memandikan. New York : Macmillan College Publishing Company.J. Universiti Sains Malaysia. BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman. Selain itu. Leadership: Research findings. perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat. F.Grint.J. menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan. Kuala Lumpur 58 . United States: South-Western. M. • Sulaiman Endut.

K. and Robison. Tilford S. • Tones. masyarakat pendalaman. Abdullah. Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. Chapman and Hall. Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. Preventive Medicine and Public Health. The Ottawa Charter for Health Promotion. Promoting Health. BACAAN ASAS • Cossens BJ. Dato’. Datuk. Health Education: Effectiveness and Efficiency. Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. • World Helath Organisation. 1982. sama ada di dalam atau luar negara. 1992. (2002). 59 . banjir dan sebagainya. Sharir Hj. WHO Copenhagen. Tokyo. JAKIM. WB Saunders Harcourt brace and Company. (2002). serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli. Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. • Wass A. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. Mohd. WHO. miskin.. The Primary Care Approach. Harwal Publishing. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan. • Hj. London. EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa. 1997. 1986. Geneva. 1990. mangsa perang. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid. (2002). Primary Health care From Theory to Action. Wan Zahidi Wan The.KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. The National Medical Series for Independent Study. MONOGRAF • World Health Organisation.

New Harbinger Publication. pidato. 1988. Messages : The Communication Skills Book. • Hartley. Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya. and Richard L. pantun). Matthew.EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan. Phd McKay. aspek pengurusan turut diselitkan. maka. Bolton. 1996. BACAAN ASAS • Freely. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan. BACAAN ASAS • Freely. Fanning. puisi. Interpersonal Communication (2nd ed. Weaver. Inc. • Hybels. forum. Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi. 2003 Communicating Effectively. Routledge. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. 60 . Dalam kelas. (1996). Austin J. Martha Davis. Saundra. Austin J. People Skills. Belmont : Wadsworth Publishing Company. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. Peter. serta mencanai ilham secara spontan. pelajar akan dibiasakan untuk bercakap. EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum). Belmont : Wadsworth Publishing Company.). membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. • Robert . 2001. pertandingan debat. 2000. • Patrick. Boston : McGraw-Hill. Simon & Schuster New York.

Ron Hilderbrand.Hill. 1997. mendaki. KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah. 1998. McGraw-Hill Noonan. Em. Jayant and Shoham. BACAAN ASAS • Allen O’Bannon. Roughing It Easy . Thompson Wadsworth • Doug Werner. Communicating Effectively. Dalam kelas amali. EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. Basic Essentials Map and Compass. and Richard L. kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi. A Trailside Guide. N. 1998.• • • • Griffin. Simply Speaking. Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. A First Look at Communication Theory. New York : McGraw-Hill. New York : Regan Books. Boston : McGraw. Saundra. Coding of Wideband Speech : Speech Communication. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. 1999. 1992. Thompson wadsworth • Karen Berger. cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara. Peggy. Weaver. teknik berjalan di dalam hutan. pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan. Mike Clelland. Haynes Publishing • Dian Thomas. Hybels. J. 1999. A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. penyediaan tapak 61 . J. 2001. 1994. Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan.

(1997). Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani. Kementerian Pertanian Malaysia. M. Serdang. Jones and Bartlett publishers. 1994. Plants. pembajaan. BACAAN ASAS • Chrispeels. pemancangan dan cantasan. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak. D. amalan agronomi. (1994). sayursayuran. bijirin dan hasil bakeri. teknik merumput. Diseases of Vegetable Crops. • Mohd Idris Hj. Kuala Lumpur: MARDI • • EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran. pengkomposan. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. penjualan dan pulangannya di pasaran.J. 1987. perlindungan tanaman. London. teknik pengubahan anakanak pokok. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. 1970. Zainal Abidin. Brisbane Australia. K. MONOGRAF Department of Industries. pembentukan dan penjagaan nurseri.E . Climate.N. Genes and Agriculture. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams. Queenland. Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . Denis persley (ed).T. & Joseph. ayam dan ikan. & Sadava. C.semaian. Inc. Queensland: Department of Primary Industries. Tanaman Sayuran. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang 62 . penuaian.

1984. MacMillan Publishing Con. • Kay Mehas. L. and Riedel S. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1995). J. 5th Edition. Food Science. komponen-komponen dalam alat. Potter. • H. A Scientific Approach (3rd Edition). Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. A. kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. 1993. John Wiley. • Huges. L. Aspen Publishers Inc. 1998. and Chin A. (1995). • Norman N. F. E. Joseph H. Singapore. • Smith R. EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih. Electric Technology. Hotchkiss. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik. BACAAN ASAS • Freeland-Graves. G. Addison Wesley. 1988. and H. BACAAN ASAS • Ahood. Charley and C. Pengenalan. A.perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan. 1996. prinsipprinsip elektronik. Mohamud. The Biochemistry of Food and Nutrition. Peralatan elektrik dan system sukatan. 1997. Weaver Food. Electronic Instruments and Measurements. • Linden. Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. D. Electric Circuits. J. 1997. 63 . McGraw Hill College Div. Circuit Devices and System. 1991. New Jersey : Prentice-Hall. John Wiley & Sons Inc. H. W. London • Jones. Longman. London : Prentice Hall • Nilsson J.

Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors. medium penanaman. 1988. John Wiley & Sons. • Barry Press. BACAAN ASAS • Graf. F. A. aktiviti-aktiviti utama perlandskapan. IDG Books. BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. cara-cara pembiakan. • Grey. Prentice Hall Career & Technology. • Hartmann. • Micheal F.N. Inc. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. & Davies. Repairing PC Beyond the Basics. Harddeski. Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap.. USA. New Jersey: Prentice Hall 64 . 1959. Pelajar juga didedahkan kepada aspekaspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan. bahan-bahan penanaman. 1998. fungsi-fungsinya. London • Mark Minasi. McGraw-Hill. SYBEX. Electric Technology.EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer.G. Plant Propagation: Principles and Practices. cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam. W.E. D. The Urban Forest : Comperenhensive Management. H. McGraw-Hill. 1996. Upgrade and Repair Your PC. 1995. E. 1986. 1995. 4th Edition. Kester. 5th Edition. komputer dan penyelenggaraan kerosakan. • Huges. EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan. New Jersey: Roehrs Company.T. pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut. 1981.T. DC Upgrade and Repair Bible. Longman.

Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. Shariff. Sebagai alat komunikasi yang canggih. Brock. elektronik dan digital. amat lazim digunakan pada masa 65 . Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini. N. Pelajar didedahkan kepada peranan. 1978. P.D. Matthew. Boston: McGraw-Hill • Kozak. New York: McGraw _ Hill Book Company. EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. New York : McGraw – Hill • Katz. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan. Robert 1999. 1990. William A. khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif. Inc. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi. struktur dan organisasi perpustakaan. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources. pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. Kuala Lumpur: Thinkeris Library EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik. The Essential Workbook for Library and Internet Research. 1981.• • Manion. Englewood Cliffs. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak. penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan. Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis. Lee.J. Tree Disease Concept. Ellen M. Hortikulture Hiasan dan Landskap. Hunt. • Klein. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. khususnya kamera video. BACAAN ASAS • Gate. 1989. Prentice-Hall. Jane Key 1994. Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources. Mustafa Kamal Mohd.

dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV.kini. Film Production. 1988. • Wilkinson. • Robert. 1994. 1996. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Understanding Art. focal press. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. Hyden Books. Focal Press. • Schint.5 iv. Photoshop 5. Focal Press. Shot by Shot Film Directing.1995. Regan. Boston. Film. Program yang dicadangkan adalah: i. 1998. Sound Forge 4 BACAAN ASAS • Chmaberlin. • Mittler & Regan. Pada akhir kursus. Musical Application of Micro Processors. Single Camera Video From Concept to Edited Master. Dewan Bahasa dan Pustaka. Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. • Said HAlim Said Nong. Steven. Glencoe. Peranaan kesan bunyi. • Katz. The Art of Digital Audio. Exploring Art. EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. Glencoe. 1989. Boston. form and Culture CD Rom. 1987.1995 Corporate Video Directing. Ia akan 66 . Robert. Focal Press. • Mittler . Visualizing From Concept to Screen. EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. 1996.Boston. Gif Animator iii. BACAAN ASAS • Bernstein. Steven. H. Microsoft Power Point ii. K. J. kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo). Kuala Lumpur. 1991. University of Maryland. • Hall Howard.

Craig Zacker (Contributor). Jaico Publisher MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller. bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca. Electronic circuits. Basic circuit analysis. London Elsivier. Sybex Inc. Unit Penerbit Akademik UTM. 2005. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan. kegunaan dalam pelbagai bidang. BACAAN ASAS • • • Kyle. EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini. model teknologi dan lain-lain lagi. penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca. 2005.G. Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. 1993. Jaico Publisher Murthy. Build your own computer. pengelasan perisian dan struktur asas. Sheckelfold.memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer. Mathews. kaedah dan teknik-teknik penggunaan. pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca. Joining Fibre – Reinforced Plastics. 67 . Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan. Introduction To Science For Engineers. James F. BACAAN ASAS • • • • Hult J. Prentice Hall.J. 2005. Robert M. Prentice Hall Inc. Haynes Publishing Sivshankar. F. & Rammerstofer F. Mekanik Bahan Rencam. 2000. James. rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca.L. 1987. 2000. • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi.

Kuala Lumpur. MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). memasang dan memulih enjin. • Douglas. etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien. Principles of Composite Material Mechanics. medium pertumbuhan. keperluan bengkel. Kementerian Pertanian Malaysia.G 1994. EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto. 1985. BACAAN ASAS 68 . Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran.S. London: Pelham Books. (1997). Advenced Guide To Hydroponics. EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan. Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. membuka dan melakukan servis enjin. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre. BACAAN ASAS • Anon. 1996. teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan. S. peralatan. J. Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi. MARDI. Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. New York Mc Graw Hill. • Azizah Arshad. Menanam Secara Hidroponik. • Douglas. Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel.• Ronald F. J. 1990. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali. 1984. sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Pelham Books.

• Jeong Rok Kim. Mulberry Papaerback. 1998. peralatan pelindung. Auto Repair For Dummies. peraturan semasa di dalam ‘gym’. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. 1996. J. 1999. nama-nama kekuda. The Complete Book of Martial Arts. 1989. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan 69 . Joan M. Taeguek Poomse • Nelson. Auto Servis and Repair. stretching and strengthening. Mulberry Papaerback Tobolt dan Richardson. deanna. pengadil dan kepengadilan. Eskay Inc. Douglas. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF). • Eskay Shazryl and Hanks. EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. Oklahoma. 1994. Martin W. KOMPONEN WAJADIRI EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan. 1994. BACAAN ASAS • David Mitchell. tangkisan tangan. Illinois : Leisure Press. Reed Consumer Books Limited. 1999. Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan. peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan.1996. Auto Body: Repairing and Refinishing. Mulberry Papaerback Stockel. An Auto Mechanic (How We Work). Self-defense : Steps to Success. Taekwondo Textbook Volume 1. Juga jenis-jenis latihan asas.• • • • Floriant. Sclar.

Karate : The Complete Course : Guinness. • Leonard A de Vries. • Gichin Funakoshi. 1996. Reading Sport Science Level 1. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Joan M. Tsutomu Ohshima. Illinois : Leisure Press. Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung. Martial Arts A Complete Illustrated History. • David Mitchell. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. Eddie. Karate-do : The Way of the Empty Hand. MONOGRAF • Leonard A de Vries. Wahab. BACAAN ASAS • Ferrie. 1988. • Gichin Funakoshi. Mackenzie Publishing Limited. EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. Reading Sport Science Level 2 (2nd ed). Marlborough. Kodansha International. 1973. • Morris. peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga. • Nelson. 1999. 1981. Karate-Do Kyohan. pengendalian latihan. (1992). BACAAN ASAS • Anuar Abd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Wiltshire : The Crowood Press. Reed Consumer Books Limited. • Micheal Finn. Self-defense : Steps to Success. Kodansha International. Tommy. The Complete Book of Martial Arts. 1987. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. 1992. pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video. Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang.Karate Dunia (WKF). 1989. Karate-Do : My Way of Life. keperluan teknikal pertandingan. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI 70 .

1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. 1984. Kuala Lumpur • Anuar Abd. Oxford University Press. Dewan Bahasa dan Pustaka. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar. pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani. silat dalam pertandingan (seni silat. • Tuan Ismail Tuan Soh. system latihan silat seni dan silat tari. Silat Melayu: The Attack. • Anuar Abd. • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. BACAAN ASAS • Anuar Abd. Kuala Lumpur. Silat Melayu: The Malay Attack. 1989. 1985. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. silat olahraga dan silat Melayu). latarbelakang. . Oklahoma. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun. stretching and strengthening. Dewan Bahasa dan Pustaka. • Eskay Shazryl and Hanks. EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran. Silat Olahraga.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Kuala Lumpur 71 . Falsafah seni silat.1994. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum. Oxford University Press. Wahab. Keris. Kuala Lumpur. 1991. jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. Eskay Inc. Wahab. Kuala Lumpur. Wahab. Manna Embung. 1985. silat gayung fatani. Kuala Lumpur.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian BACAAN ASAS • Abd.

Martial Arts and ‘At-Risk’ . Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri. V. BACAAN ASAS • Abd. Bhd : Kota Kinabalu. Sabah • Nevetsky. BACAAN ASAS • Clifford. Dalam kelas teori. (1978). Wong Kiew Kit. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakanpergerakan yang asas dalam seni ini. teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. (1936). EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. What is Shorinji Kempo. Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak. D. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas. • Ku Ahmad Ku Mustafa. Keris. 1998. Manan Embung. Action Publishing • David C. pengasas dan juga guru-guru silat cekak. MONOGRAF 72 . 1984. Singapura. • Gardner. J. G.B. Keris and Other Malay Weapons. Traditional Martial Art Traning.. Silat Melayu. jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia. Kuala Lumpur. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. kunci-kunci tangkapan. 1999. Wang . 2003. Progressive Publishing Co. Japan Publication. Inc: Tokyo. 1970. Chin Chi Printing Works Sdn. Action Publishing • So. Kuala Lumpur. M. From The Fist To The Heart. langkah dan pergerakan yang betul. Dalam kelas praktikal pula.

St. BACAAN ASAS • Azizah Ismail. California: Pro – Action Publishing. • Ronnie Cole-Makintosh. 2001. Random House of Canada Ltd. John Ambulance Brigade. Illness and Medicalemergencies. J. Los Angeles. Corcoran. • Joan Markham. How To Prevent Home Accident. and Sabel. David & Charles MONOGRAF • St. Pioneers. Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John. the British Red Cross Society. Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin..• • Traditional History. Golden Books Centre Sdn. ER 00203 BULAN SABIT MERAH 73 . • Chao Tzee Cheng. 1999. E. St John Ambulance Society. 1986. S.. Kuala Lumpur. Singapura. John Ambulance. A Century of Service to Mankind : A History of the st. The Original Martial Arts Encyclopedia KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM ER 00103 ST. Farkas. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. the st Andrew’s Ambulance Association. Federal Publication. Bhd. Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini. Asas Kejururawatan. John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury. (1987). (1993).

beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan 74 . Perkara penting seperti pemulihan pernafasan. • Mustafa Ali Mohd. pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan. memberhentikan pendarahan. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan. Dalam kelas teori. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif. Pertolongan Cemas. (1992). sawan. School and Work. London. Ltd. 1989. (1994). luka dan keracunan akan diberi tekanan. Kuala Lumpur. Doarling Kindersley. London : BRCS. Kuala Lumpur. PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT) PALAPES membentuk peradaban. Crescent News (KL) Sdn. Doarling Kindersley. • The British Red Cross. rawatan kebakaran. alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin.kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. Penerbit Fajar Bakti. • The British Red Cross. Ltd MONOGRAF PBSMM.Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. 1982. Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home. BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. PBSMM : Kuala Lumpur . pelajar akan diterangkan tentang sejarah. Caring For The Sick Nursing. Bhd. BRCS. (1994).

iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf. akaun dan gaji. merentas halangan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi 75 . Jenisjenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester. cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih. ujian kecergasan tempur (UKT). dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun. tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai. ujian kecergasan asas (UKA). Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun.senjata. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi. tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level). silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES. kewibawaan. semboyan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.tongkat dan pedang). ilmu medan perang. organisasi ATM.berdisiplin tinggi. senaman perang. dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat. jalan lasak dan sukan. membaca peta. Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. merentas desa. kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan.undang-undang tentera. persuratan tentera dan pentadbiran. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level).

senaman perang.tongkat dan pedang). akaun dan gaji. public speaking. organisasi ATM. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman).undang-undang tentera. sistem perjawatan semasa latihan medan. tugasan kajian military leadership. jalan lasak dan sukan. tugasan regimental.senjata. semboyan. sistem perjawatan semasa latihan medan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata 76 . aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. ilmu medan perang. membaca peta. ujian kecergasan tempur (UKT). tugasan regimental. merentas desa. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. public speaking. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.pegawai kadet PALAPES. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. persuratan tentera dan pentadbiran. tugasan kajian military leadership. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. merentas halangan. ujian kecergasan asas (UKA).

aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. akaun dan gaji. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. ilmu medan perang. senaman perang. membaca peta. public speaking.senjata.persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. tugasan kajian military leadership. merentas halangan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). jalan lasak dan sukan. ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). public speaking. ujian kecergasan asas (UKA).undang-undang tentera. organisasi ATM. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. sistem perjawatan semasa latihan medan. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. dan tugasan kajian military leadership. merentas halangan. tugasan regimental.senjata.tongkat dan pedang). aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. merentas desa. ujian kecergasan asas (UKA). Antara aspek yang akan disentuh 77 . ujian kecergasan tempur (UKT). merentas desa. tugasan regimental. persuratan tentera dan pentadbiran. ujian kecergasan tempur (UKT). sistem perjawatan semasa latihan medan. senaman perang.tongkat dan pedang). semboyan. jalan lasak dan sukan.

senjata. public 78 . organisasi ATM. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. merentas halangan.tongkat dan pedang).tongkat dan pedang). dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. ujian kecergasan asas (UKA). ujian kecergasan asas (UKA). senaman perang. persuratan tentera dan pentadbiran.undang-undang tentera. tugasan regimental. sistem perjawatan semasa latihan medan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. senaman perang.termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. akaun dan gaji.senjata. ilmu medan perang. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. jalan lasak dan sukan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. organisasi ATM. jalan lasak dan sukan. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. ujian kecergasan tempur (UKT). semboyan. persuratan tentera dan pentadbiran. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. ilmu medan perang. tugasan regimental. membaca peta.undang-undang tentera. merentas desa. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. semboyan. ujian kecergasan tempur (UKT). akaun dan gaji. merentas desa. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. merentas halangan. membaca peta. public speaking dan tugasan kajian military leadership. sistem perjawatan semasa latihan medan.

sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA EU 10101 PALAPES UDARA I 79 . BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. merentas halangan. ujian kecergasan tempur (ukt). sistem perjawatan semasa latihan medan. organisasi ATM. tugasan regimental. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. ilmu medan perang.tongkat dan pedang). tugasan kajian military leadership. persuratan tentera dan pentadbiran. senaman perang. jalan lasak dan sukan. tugasan kajian military leadership. akaun dan gaji.speaking. merentas desa.senjata. membaca peta. ujian kecergasan asas (uka). semboyan. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan.undangundang tentera. public speaking.

Air Force Headquarters. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Akta Angkatan Tentera 1972. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. sejarah dan latar belakang TUDM. RMAF Air Power Manual. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. teori dan amali. Ministry of Defence RMAF. 2006. Air Force Headquarters. Ministry of Defence RMAF. 2006. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kuala Lumpur. 1995. 80 . pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih. BACAAN ASAS • • • JPSTU. teori dan amali. organisasi dan pentadbiran. Kuala Lumpur. RMAF Air Power Manual. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. 1995. pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan.Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). Selain kawad. Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Kuala Lumpur. Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus. perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan. pentadbiran. EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad. Kuala Lumpur.

1995. Akta Angkatan Tentera 1972 EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya. RMAF Air Power Manual. Air Force Headquarters. 2006. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Ministry of Defence RMAF. Kuala Lumpur. 1995. Dalam kursus ini. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). 2006. Air Force Headquarters. 81 . Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata. 2006. pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan.BACAAN ASAS • • • JPSTU. RMAF Air Power Manual. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu. Kuala Lumpur. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. BACAAN ASAS • JPSTU. Kuala Lumpur. Ministry of Defence RMAF.

BACAAN ASAS • • • JPSTU. Kuala Lumpur. Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Ministry of Defence RMAF. Ministry of Defence RMAF. Akta Angkatan Tentera 1972 KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang. Dalam kursus ini juga. khidmat masyarakat. 1995. senjata. RMAF Air Power Manual. bina diri dan kenegaraan. rentas halangan dan juga lawatan. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Kuala Lumpur. pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. RMAF Air Power Manual. LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. Air Force Headquarters. pertolongan cemas. Kuala Lumpur. Selain itu. 2006. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA.• • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). 82 . Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA).Selepas menamatkan enam (6) semester. Air Force Headquarters. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. 1995.

pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Selain itu. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. bina diri dan kenegaraan. pertolongan cemas. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis.Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu. Selain itu. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. khidmat masyarakat. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) 83 . Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. bina diri dan kenegaraan. rentas halangan dan juga lawatan. Edisi 2006. Dalam kursus ini. senjata and latihan menembak. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. pertolongan cemas. senjata and latihan menembak. rentas halangan dan juga lawatan.

pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia.• • Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III. Dalam kursus ini. khidmat masyarakat. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Selain itu. Dalam kursus ini. khidmat masyarakat. senjata and latihan menembak. Selain itu. rentas halangan dan juga lawatan. senjata and latihan menembak. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. Edisi 2006. bina diri dan kenegaraan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. pertolongan cemas. bina diri dan kenegaraan. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. pertolongan cemas. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. rentas halangan dan juga lawatan. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 84 .

senjata and latihan menembak. pertolongan cemas. Selain itu. rentas halangan dan juga lawatan. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Pada akhir kursus ini. rentas halangan dan juga lawatan. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. khidmat masyarakat. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Dalam kursus ini. Dalam kursus ini.• • • Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Selain itu. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. bina diri dan kenegaraan. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. BACAAN ASAS 85 . bina diri dan kenegaraan. pertolongan cemas. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Edisi 2006. senjata and latihan menembak. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar.

Kursus Komunikasi Organisasi. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kuala Lumpur: PTS Publications. BACAAN ASAS • Abd. bantuan paramedik. Alim Abdul Rahim. Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI) EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter. 2006. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA.• • • • • • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Practice in Music Theory Grade 1. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal. etika dan moral. Buku Panduan Pertolongan Cemas. pengurusan masa. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam. afektif dan sosial mengikut komponen 86 . kenegaraan dan patroitisme. Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Kementerian Pengajian Tinggi. professional dan berjiwa Malaysia. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. 2004. semangat kerja berpasukan. brassband. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). penyelesaian masalah. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. 2002. keorganisasian. 2002. pemindahan dan kebajikan mangsa. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. • Josephine Koh. Edisi 2006. • Kerajaan Malaysia.

masing-masing iaitu bencana alam. bantuan paramedik. Kursus Komunikasi Organisasi. semangat kerja berpasukan. Practice in Music Theory Grade 2. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Alim Abdul Rahim. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik. Buku Panduan Pertolongan Cemas. 2006. Buku Panduan Pertolongan Cemas. 87 . EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. professional. afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. pemindahan dan kebajikan mangsa. penyelesaian masalah. professional. BACAAN ASAS • Abd. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. • Josephine Koh. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. pemindahan dan kebajikan mangsa. akulturasi. Practice in Music Theory Grade 3. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Kuala Lumpur: PTS Publications. bantuan paramedik. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). • Kementerian Pengajian Tinggi. BACAAN ASAS • Abd. 2002. dan berjiwa pemimpin negara. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. 2002. beretika. • Kerajaan Malaysia. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. Alim Abdul Rahim. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). semangat kerja berpasukan. dan berjiwa rakyat. 2004. amalgamasi. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2004. • Josephine Koh. brassband. penyelesaian masalah. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. brassband. 2002.

brassband. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. pemindahan dan kebajikan mangsa. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. beretika. Alim Abdul Rahim. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. penyelesaian masalah. Practice in Music Theory Grade 4. Buku Panduan Pertolongan Cemas. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran 88 . Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. 2002. bantuan paramedik. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Kursus Komunikasi Organisasi. semangat kerja berpasukan. Kerajaan Malaysia. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). dan berjiwa rakyat. 2006. professional. Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Kerajaan Malaysia.II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. brassband. EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia.• • • Kementerian Pengajian Tinggi. • Josephine Koh. 2006. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2002. EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. 2002. Kuala Lumpur: PTS Publications. BACAAN ASAS • Abd. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Kuala Lumpur: PTS Publications. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2004. Kursus Komunikasi Organisasi.

Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Kuala Lumpur: International Law Book Service. professional. penyelesaian masalah. bantuan paramedik. beretika dan bermoral. Practice in Music Theory Grade 5. • Kerajaan Malaysia. BACAAN ASAS • Abd. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. Kuala Lumpur: PTS Publications. penyelesaian masalah. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Practice in Music Theory Grade 5. • Josephine Koh. EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V. berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI. 2004. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Kementerian Pengajian Tinggi. 2002. Alim Abdul Rahim. penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. • Josephine Koh. pemindahan dan kebajikan mangsa. 2006. 2002. • Kementerian Pengajian Tinggi. beretika. semangat kerja berpasukan. dan berjiwa rakyat. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. Alim Abdul Rahim. 2004. 2002. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Buku Panduan Pertolongan Cemas. professional.tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. 89 . BACAAN ASAS • Abd. 2006. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kursus Komunikasi Organisasi. semangat kerja berpasukan.

Kuala Lumpur:International Law Book Service. Kuala Lumpur: PTS Publications. 2002.• • Kerajaan Malaysia. Kursus Komunikasi Organisasi. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Narimah Ismail dan Saodah Wok. 90 .