PANDUAN PROGRAM KOKURIKULUM Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar

Menjana Minda Cemerlang, Melangkah Gagah Gemilang

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885 pkpp@ums.edu.my

1

Cetakan Pertama 2009 © Universiti Malaysia Sabah

Hak Cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mencetak ulang mana-mana bahagian dalam buku ini dalam apa jua bentuk atau cara sama ada secara elektronik atau mekanik tanpa permohonan bertulis kepada Universiti Malaysia Sabah, Beg Berkunci 2073, 88999, Kota Kinabalu, Sabah.

Diterbitkan di Malaysia oleh Penerbit Universiti Malaysia Sabah Beg Berkunci 2073, 88999 Kota Kinabalu, Sabah

Dicetak di Malaysia oleh

Semua pertanyaan hendaklah diajukan kepada : Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Universiti Malaysia Sabah Tel : 088-320079 Faks : 088-320885

2

Kandungan Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (HEPA) Prakata Pengarah PKPP Pendahuluan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Objektif Matlamat Struktur Organisasi Fungsi Unit 1

Panduan Pendaftaran Proses pendaftaran Pra-Syarat pengambilan kursus Jam kredit kursus

6

Pengajaran Kursus Dasar pengajaran kursus Rujukan Ilmiah Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 10

8

Penilaian Etika Etika Pelajar Etika Kejurulatihan Kaedah Penilaian Pemerhatian perkembangan Kemahiran Insaniah

14

Kemudahan Pembelajaran Pemajuan Pelajar Senarai Kursus Sinopsis Kursus

16 17 21 24 - 67
3

Universiti Malaysia Sabah. Dalam hal ini. kemahiran professional serta penerapan nilai-nilai jatidiri dan kasih sayang sejagat. Sesungguhnya. dengan konsep pembelajaran kursus kokurikulum yang bersistematik dan berstruktur di UMS akan dapat melahirkan graduan dan bakal pemimpin masyarakat dan Negara yang unggul dan cemerlang. 4 . para pelajar berpeluang mendalami dan mengasah bakat dan potensi untuk pembangunan kemanusiaan. Semoga dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum ini akan dapat membantu pelajar memahami konsep pembelajaran kursus kokurikulum dan seterusnya menyemarakkan lagi sistem pembelajaran kokurikulum di UMS. Penerapan elemen pembangunan kemahiran insaniah dalam pembelajaran kokurikulum di UMS amatlah penting bagi membantu pelajar menguasai beberapa skil termasuk aspek kepimpinan. Saya berasa bersyukur dengan terbitnya Panduan Program Kokurikulum yang diusahakan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. UMS sejak ianya ditubuhkan 15 tahun yang lalu telah melahirkan begitu ramai graduan yang kebanyakannya juga telah berjaya mendapat tempat dalam pasaran pekerjaan. dan salam sejahtera. interaksi social dan kerjasama berkumpulan. Dengan terdapatnya berbagai kursus kokurikulum yang ditawarkan oleh universiti. Terdapat juga graduan yang mencebur diri dalam bidang-bidang keusahawanan secara self-entrepreneurship yang mana ini amatlah digalakkan oleh kerajaan dalam usaha kerajaan untuk melahirkan lebih ramai para teknokrat dan usahawan dikalangan graduan universiti. Adalah menjadi harapan universiti. untuk melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran-kemahiran tertentu bagi mencapai kecemerlangan adalah tanggungjawab universiti.Kata Pengantar Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Assalamualaikum wbt. Kemahiran-kemahiran yang dianggap sebagai value-added kepada kecemerlangan pelajar adalah satu milestone yang dapat membantu pelajar dalam mengejar impian yang dicita. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar memainkan peranan yang sangat penting dalam membangunkan kemahirankemahiran ini khususnya kemahiran insaniah.

Keperluan ini adalah satu value-added kecemerlangan pelajar bagi membantu pelajar menghadapi persaingan ketika bergraduat dari universiti. dari aspek pembangunan fizikal. Sesuai juga dengan motto PKPP menjana minda cemerlang. aktiviti kokurikulum merupakan satu venue dimana pelajar dapat mengekspresikan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang. mental dan spiritual selain membina ketahanan diri dan perkukuhan semangat jatidiri pelajar. Amran Ahmed Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Prakata Pengarah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar Bersyukur saya kehadrat Allah SWT kerana tercapai hasrat menerbitkan buku Panduan Program Kokurikulum.Prof Dr. Sejak penubuhan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar atau singkatannya PKPP pada 1hb Jun 2002. personaliti. PKPP akan terus berusaha memperkasakan sistem dan struktur pembelajaran dari semasa ke semasa agar keperluan dan penguasaan kemahiran-kemahiran tertentu pelajar akan seiring dengan keperluan dalam sektor pekerjaan. Penerbitan Panduan Program Kokurikulum ini diharap dapat membantu pelajar dalam mendalami konsep pembelajaran kokurikulum di UMS.Bhg Datuk Naib Canselor serta Timbalan Naib Canselor (HEPA) yang terus memberi inspirasi dalam meningkat dan memperkukuhkan system pembelajaran 5 . Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada Y. Gabungan secara intergratif ini akan dapat melahirkan graduan yang berwibawa bagi membantu pelajar ke mercu kejayaan. kemanusiaan serta kemahiran professional diutamakan dengan menerap kepelbagaian aspek pembangunan kemahiran insaniah dalam sistem pembelajaran. berbagai kursus di tawarkan bagi membangunkan pelajar universiti yang cemerlang. Kursus-kursus ini begitu relevan dengan kehendak dan aspirasi pembangunan pelajar yang cemerlang. melangkah gagah gemilang. Pembangunan sahsiah. Dalam konteks ini.

Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. Misi Dan Matlamat UMS Falsafah Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan pembinaan masyarakat terpelajar yang progresif. Semoga usaha murni ini akan mendapat keberkatan Allah SWT untuk dimanfaatkan oleh seluruh warga pelajar di Universiti Malaysia Sabah. berdisiplin. Wawasan. Wawasan Universiti Malaysia Sabah bertekad menjadi sebuah Universiti berinovatif yang bertaraf dunia. Misi 6 . Universiti Malaysia Sabah Falsafah. Prof Madya Abdul Jamal Abd Hamid Pengarah. bersepadu dan seimbang dari segi intelek.kokurikulum di UMS. jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan masyarakat dan Negara. emosi.

mental dan spiritual pelajar. penerbitan. emosi dan jasmani.Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu untuk mencapai pengiktirafan antarabangsa menerusi pengajaran dan pembelajaran. rohani. membangunkan ketahanan fizikal. produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. khidmat masyarakat dan keseimbangan pengkhususan ilmu serta keperibadian pelajarnya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan masyarakat dan negara Dasar dan Falsafah Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. menjana pemikiran kreatif. inovatif. 7 . penyelidikan.

mental dan spiritual pelajar. Orientasi pengurusan Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar adalah memberi perkhidmatan terbaik dalam perlaksanaan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum yang merupakan kursus teras Universiti. menjana pemikiran kreatif.PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR Where Ideas are expressed. Program kokurikulum ditawarkan dalam pelbagai bidang yang releven dengan tuntutan masyarakat serta keperluan dalam sektor pekerjaan masa kini. emosi dan jasmani. serta membangunkan daya dan potensi kemahiran insaniah pelajar melalui aktiviti aktiviti pembelajaran dan pemajuan pelajar. Setiap pelajar UMS wajib mengambil salah satu kursus kokurikulum yang ditawarkan sebagai sebahagian daripada keperluan pengijazahan. Dasar dan Falsafah PKPP adalah bagi melahirkan mahasiswa yang seimbang dari aspek intelek. inovatif. rohani. Where talent are impressed Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar (PKPP) ditubuhkan pada 1hb Jun 2002. dan pencapaian gred dalam kursus ini di kira dalam pengiraan PNGK. Bagi pelajar yang mengambil kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMS-SEJATI) akan dinilai sebanyak satu 8 . produktif dan proaktif serta menanamkan semangat keyakinan dan cekal menghadapi cabaran. membangunkan ketahanan fizikal. Kursus kokurikulum dinilai sebanyak Tiga (3) jam kredit untuk satu semester kecuali kursus PALAPES (Darat & Udara) dan SUKSIS yang dinilai sebanyak satu jam kredit bagi setiap semester selama enam semester.

I. Pelajar yang berjaya menamatkan kursus PALAPES. Pelajar dibimbing secara professional dan bersistematik bagi mencapai output kursus yang maksima. atau mengikut keperluan kursus yang didaftarkan. 9 . kepimpinan dan keterampilan pelajar UMS. Pelajar juga diwajibkan berpatisipasi dalam aktiviti kepimpinan dan kemasyarakatan yang dikenali sebagai program ‘UMS-SiswaPrihatin’ (UMSSPRINT) bertujuan untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah khususnya dari aspek interaksi sosial dan kemasyarakatan. Kuliah teori dan amali kursus kokurikulum dijalankan pada setiap hari sabtu dan ahad dengan jumlah 3 jam kontek setiap minggu atau pertemuan. III. Membangunkan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang kemahiran professional khususnya dalam bidang sukan. OBJEKTIF Mengaktifkan minat pelajar. II. khidmat masyarakat dan programprogram kemahasiswaan bersifat outreach bagi tujuan membangunkan daya kemahiran insaniah. hubungan komuniti.jam kredit bagi satu semester selama Tiga semester. membangunkan minda cemerlang. serta penerapan nilai-nilai team-working dan kepimpinan. Berusaha melahirkan bakal pemimpin masyarakat yang berketrampilan dan berkeyakinan. teknologi dan keusahawanan sebagai pemangkin kepada kecemerlangan pelajar. SUKSIS dan UMS SEJATI akan ditauliahkan mengikut pasukan masing-masing. dan 70% amali/praktikal/studio. Orientasi pembelajaran kursus adalah 30% teori dan falsafah. Karnival Kokurikulum memberi peluang kepada pelajar mempamerkan bakat dan potensi untuk diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi oleh Unit/Jabatan dan Pusat yang berkaitan di UMS. Tenaga pengajar program kokurikulum adalah dari kalangan yang terpilih dan yang berprestasi cemerlang dalam bidang masing-masing. mengasah bakat dan potensi pelajar melalui kegiatan kemahasiswaan yang sihat dan berobjektif khususnya kegiatan kepimpinan. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti komponen sukan dan kebudayaan. kebudayaan dan kesenian.

Melahirkan warga Malaysia yang mempunyai nilai-nilai apresiasi kemanusiaan yang tinggi terhadap tuntutan dan keperluan masyarakat masakini untuk kesejahteraan bangsa dan negara IV. IV. 10 . III. Memperkasakan daya saing pelajar dengan menguasai elemen-elemen kemahiran professional. I. II. MATLAMAT Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar bertekad untuk mencapai matlamat seperti berikut: Keupayaan pelajar UMS dalam menguasai kemahiran Insaniah (Soft Skills) sebagai nilai tambah (value-added) kepada kecemerlangan akademik untuk keperluan dalam sektor pekerjaan. kepimpinan. kemahiran interaksi aktif dan komunikasi berkesan yang berketrampilan untuk kecemerlangan pelajar.Membentuk dan membangunkan jatidiri pelajar UMS sebagai bangsa Malaysia yang mempunyai nilai nilai patriotisme yang unggul. nilai ketahanan diri yang tinggi. berperibadi mulia dan bersahsiah tinggi serta mempunyai nilai-nilai kasih sayang sejagat. Meningkatkan dan memperkukuhkan semangat dan daya potensi pelajar supaya berdikari (self-reliable) dalam menghadapi cabaran kerjaya dengan menerap dan menggalakkan konsep entrepreneurship dalam pembelajaran.

Madya Abdul Jamal Abd.STRUKTUR ORGANISASI Prof.pelajar/DC) PT (Kewangan) Artis Budaya PT (Akademik) PT (UMSKAL) 11 . Hamid Khairil Anwar Dean Kamaruddin Azmi Jumat Mas Adi Alimin ( UMSKAL) Mangsor Ibrahim Stephanie John Dionysia Dulipat Mokdin Ahmad Amesah Chungan Norain Abd Razak Alizah Olah Suharni Sunarto Pengarah Timb Pengarah Penolong Pendaftar Penolong Pendaftar (Pegawai Muzik) PT(Kesetiausahaan) PT (Pent & Rekod) PT (Pem.

cuti dan kebajikan kakitangan. Penyediaan dan pengemaskinian laman web Kewangan. Urusan hal-ehwal khidmat pelanggan dan aduan pelanggan. kawalan aset dan inventori. 12 .Nasrul Rukkung Pembantu Am FUNGSI UNIT Pusat Kokurikulum mempunyai beberapa unit dengan fungsi-fungsi yang tertentu bagi mempastikan pengurusan dan pentadbiran Pusat berjalan dengan lancar dan sistematik. Menguruskan sistem fail dan rekod PKPP serta pekelilingpekeliling dan surat arahan. Berperanan dan bertanggungjawab dalam aspek pentadbiran dan pengurusan khususnya dari aspek penyimpanan sumber rekod dan fail serta informasi. ii. iii. iv. Pentadbiran Unit ini merupakan bahagian penting dalam pengurusan dan pentadbiran PKPP. Pengendalian urusan sumber manusia. Fungsi i. latihan. Aset dan Inventori Unit ini bertanggungjawab dalam mengendalikan urusan kewangan yang melibatkan proses-proses perolehan.

Kawalan aset dan inventori Penyata belanjawan dan kawalan vot badan beruniform Akademik (Kokurikulum) Unit ini bertanggungjawab dalam mempastikan perlaksanaan program akademik kokurikulum berjalan dengan lancar. Mengesan bakat dan potensi pelajar dalam bidang-bidang tertentu untuk diketengahkan diperingkat yang lebih tinggi Penganjuran program kemasyarakatan UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Mengendalikan pengurusan Dewan Canselor 13 . iv. ii. Mengkordinasikan penyediaan hal ehwal peperiksaan. iv.Fungsi i. Pemantauan pembelajaran dan pengajaran kokurikulum pada setiap minggu Kawalan rekod pelajar dan dokumen akademik PKPP Pemajuan Pelajar Unit ini bertanggungjawab dalam kengkordinasikan aktiviti dan projekprojek pelajar yang dikendalikan oleh kumpulan pelajar dari kursuskursus kokurikulum yang diikuti. ii. Fungsi i. iii. Mengendalikan urusan pendaftaran kursus. v. Latihan dan kursus pembangunan pelajar. iii. Penganjuran seminar/bengkel dan woksyop Pengendalian kem Jatidiri dan Kem pembangunan kemahiran insaniah . vi. iii. Menguruskan pengurusan belanjawan PKPP Pengurusan proses perolehan dan pembayaran. ii. v. iv. Fungsi i. Menguruskan penawaran dan penjadualan kursus.

PANDUAN PENDAFTARAN Pengambilan kursus kokurikulum sebagai kursus teras universiti adalah wajib bagi semua pelajar sebagai satu daripada syarat pengijazahan. Bagi pelajar yang mempunyai merit 2. Universiti Malaysia Sabah. Pelajar dikehendaki mendaftar kursus pada setiap awal semester mengikut tarikh dan kalendar akademik yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Akademik. iii. diwajibkan mendaftar salah satu kursus dari komponen beruniform seperti berikut: • • • UMS Kota Kinabalu Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Darat) Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES Udara) UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) UMS Kampus Antarabangsa Labuan • • 14 . iv. Pelajar hendaklah mendaftar satu kursus sahaja dari manamana komponen yang ditawarkan oleh Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar.4 dan kebawah semasa kemasukan ke Universiti. (sila lihat senarai kursus). i. ii.

x. sila rujuk terus ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar. PRA-SYARAT PENGAMBILAN KURSUS Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan samada berdasarkan pilihan kerana minat dan bakat. pengesahan bagi mengikuti kursus ini tertakluk kepada pra-syarat yang ditetapkan seperti berikut: 15 . Selepas mendaftar. (sila rujuk prospektus universiti).Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk mendaftar kursus secara on-line pada tarikh yang ditetapkan. sila bawa slip pendaftaran dan slip peperiksaan ke pejabat Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar untuk tindakan pejabat ini seterusnya. Semasa pendaftaran. pelajar dikehendaki mencetak pendaftaran kursus sebagai rujukan dan pengesahan pendaftaran. v. nama kursus serta seksyen-seksyen kursus adalah betul mengikut pilihan anda. Sekiranya pelajar ingin menukar atau menggugurkan kursus kokurikulum selepas mendaftar. ix. Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk menyemak pendaftaran kursus dalam slip peperiksaan sebelum peperiksaan akhir kursus kokurikulum. Sekiranya kursus yang didaftar tidak tersenarai. sila berbuat demikian melalui proses gugur/tambah atau tarik diri mengikut tarikh dan tempoh yang telah ditetapkan dalam peraturan akademik universiti. vii. atau pilihan wajib yang disyorkan oleh penasihat akademik atau pilihan-pilihan yang telah ditetapkan oleh Sekolah. viii. pastikan kod kursus. Slip ini adalah sebagai bukti sah pelajar telah mendaftar kursus kokurikulum. Pelajar hendaklah sedia maklum bahawa. vi. Sebarang masalah dan kemusykilan mengenai kursus kokurikulum. pelajar tidak dibenarkan mengikuti kuliah kursus kokurikulum dan seterusnya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan kursus kokurikulum sekiranya tidak mendaftar kursus ini. Bagi beberapa bidang dan komponen.

iv. Pelajar dari program lain tidak dibenarkan mendaftar kursus ini. Nilai jam kredit bagi kursus UMS-Siswa Jatidiri (UMSSEJATI) sebanyak 3 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Tiga (3) semester. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform PALAPES (Darat dan Udara) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. iii. ii. ii. DASAR PENGAJARAN KURSUS Pembelajaran secara perkuliahan/syarahan bertujuan untuk pencernaan minda dan penerapan ilmu berasaskan modul-modul berikut: 16 . Kursus Promosi Kesihatan : Hanya ditawarkan kepada pelajar Sekolah Perubatan sahaja. xi. Kursus Koir/Nasyid: Tertakluk kepada ujibakat vokal. i.Kursus PALAPES : Tertakluk kepada kelulusan ujian fizikal dan ujian-ujian yang dijalankan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Kursus SUKSIS : Tertakluk kepada lulus ujian fizikal dan temuduga yang dikendalikan oleh pengurusan Polis DiRaja Malaysia. Semua kursus kokurikulum bernilai 3 jam kredit dan perlu diselesaikan dalam satu semester kecuali kursus-kursus berasaskan uniform. Kursus Renang: Kursus Wajib bagi pelajar Program Sains Marin dan Program Akuakultur. iii. Nilai jam kredit bagi kursus beruniform Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) sebanyak 6 jam dan dinilai Satu (1) jam kredit bagi setiap satu semester selama Enam (6) semester. JAM KREDIT KURSUS i. xii.

ii. Penglibatan pelajar dalam program kemasyarakatan dan hubungan komuniti UMS-SiswaPrihatin (UMS-Sprint) bagi keperluan pembangunan nilai-nilai kerjasama berkumpulan.i. iv. v. Rujukan utama khususnya bahan teks dalam berbagai bidang dan komponen kursus dikemaskini pada setiap tahun dan senarai teks terkini dipamerkan dipapan kenyataan pejabat pentadbiran PKPP untuk disemak oleh semua pelajar dan tenaga pengajar kursus kokurikulum. interaksi social dan kemasyarakatan serta membangunkan daya komunikasi interaktif secara berkesan. i. Latihan dan persediaan secara amali untuk karnival kokurikulum dan pertandingan-pertandingan sukan untuk mencapai keberkesanan kerjasama berkumpulan serta penampilan tahap pencapaian potensi dan bakat dalam bidang kemahiran professional. Syarahan umum Pembangunan Kemahiran Insaniah Pembelajaran secara amali/latihan seperti berikut: Latihan berterusan pembangunan kemahiran professional mengikut bidang bagi membangunkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang dipilih. RUJUKAN ILMIAH / BAHAN BACAAN Penyediaan rujukan-rujukan ilmiah sebagai bahan bacaan asas disediakan di perpustakaan UMS. Mengadakan program Interaksi Komuniti dan Budaya dengan masyarakat setempat bagi membangunkan kemahiran dan nilai-nilai kemanusiaan dan apresiasi antarbudaya yang tinggi. iii. 17 . Latihan dalam bidang Pengurusan Penganjuran mengikut bidang yang berkaitan bagi meningkatkan daya dan potensi kepimpinan dikalangan pelajar. Teori dan Falsafah dalam komponen berkaitan. ii.

Kuliah dan latihan dijalankan ditempat-tempat yang relevan dengan bidang pembelajaran seperti Komplek Sukan UMS dan Pantai ODEC UMS bagi komponen Sukan dan Rekreasi. Minggu pertama kuliah diadakan pada hari sabtu minggu tersebut. tokoh perniagaan dan juga tokoh masyarakat dan pemimpin masyarakat yang terpilih. v. Semua kuliah dan latihan kursus kokurikulum diadakan pada setiap hari sabtu dan ahad seperti yang dipersetujui oleh Senat Universiti. Dewan Canselor bagi komponen Kebudayaan ii. Kuliah kursus kokurikulum adalah sebanyak 14 minggu. Tenaga Pengajar bagi kursus kokurikulum dilantik dari kalangan yang berkelayakan dalam bidang kepakaran masing-masing mengikut komponen kursus yang berkaitan.PERLAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. iv. Silibus dan Sinopsis kursus serta etika pembelajaran ditaklimatkan kepada pelajar pada minggu pertama atau kontek pertama minggu perkuliahan. Kuliah teori dan Falsafah diadakan pada minggu kedua manakala kuliah kemahiran insaniah diadakan pada minggu keempat. vii. vi. viii. Kuliah Teori dan Falsafah dikendalikan oleh kakitangan akademik UMS manakala kuliah umum pembangunan kemahiran insaniah dikendalikan oleh pensyarah jemputan dari kalangan tokoh korporat. 18 . Jam kontek mingguan bagi setiap kursus adalah sebanyak 3 jam kecuali bagi kursus beruniform mengikut kesesuaian dan keperluan bidang tersebut. Semua pelajar yang mendaftar kursus kokurikulum wajib hadir bagi mendengar taklimat dan diperkenalkan kepada tenaga pengajar mengikut komponen kursus dan seterusnya memulakan sesi pembelajaran. iii.

Pantai ODEC UMS dan Kompleks Sukan UMS. teori dan falsafah.dan Kesenian. 19 . Melibatkan peperiksaan akhir bertulis dan penilaian iv. Pertandingan-pertandingan sukan dan kebudayaan diadakan pada minggu ke-13 dan 14 minggu perkuliahan. ix. Tumpuan khusus difokaskan kepada pelajar-pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran samada secara teori ataupun amali. Ujian-ujian khusus dijalankan untuk mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam proses pembelajaran. Penilaian Diagnostik : Penilaian bagi mengesan kelemahan dan kesukaran pelajar dalam pembelajaran. Penilaian Formatif : Penilaian bersifat berterusan secara pemerhatian bagi tujuan memantau perkembangan pembelajaran. Penilaian-penilaian ini merangkumi aspek penilaian pembangunan kemahiran insaniah. Dataran DC. xi. ii. Karnival Kokurikulum diadakan pada minggu ke-14 bertempat di Dewan Canselor. Penilaian Sumatif : Penilaian akhir secara teoritikal dan amali. PROSEDUR PENILAIAN Pendekatan kepada kaedah penilaian awal dan berterusan dijalankan untuk mempastikan keberkesanan pembelajaran. Penilaian Penempatan : Penilaian peringkat awal untuk menentukan prestasi dan kemampuan pelajar dalam kursus yang diikuti. i. dan penguasaan ilmu kemahiran professional. iii. Bagi beberapa kursus. Bagi bidang-bidang yang lain sila rujuk bahagian ’Kemudahan Pembelajaran’. penilaian pertengahan semester dijalankan untuk mengesan pencapaian pelajar. Program kemasyarakatan (UMS-Sprint) diadakan pada minggu ke-13 dilokasi yang dikenalpasti oleh kumpulan pelajar dengan bimbingan dari tenaga pengajar. x.

Pada keseluruhannya pecahan kaedah penilaian adalah berdasarkan kepada metode perlaksanaan pembelajaran kokurikulum iaitu : Peperiksaan Akhir (Bertulis) : Ujian dan Peperiksaan Amali : 30% 70% 1. 20 .projek akhir samada secara individu atau berkumpulan mengikut bidang kursus yang berkaitan. dan Modul Teori (Bertulis) dan Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Praktikal & Amali dan 70% Penilaian Projek Akhir berterusan dan akhir Kokurikulum Beruniform Elemen Markah Catatan Modul kemahiran Insaniah 30% Peperiksaan Akhir dan Modul Teori dan (Bertulis) Falsafah bidang pengkhususan Penilaian berterusan Kawad dan Disiplin 70% Penilaian berterusan Praktikal/Amali dalam dan akhir bidang pengkhususan 1. 2. Kokurikulum Bukan Beruniform Elemen Markah Catatan Modul Kemahiran 30% Peperiksaan Akhir Insaniah. 2.

(Sila lihat carta) 21 .Pembangunan Nilai-Nilai Kemahiran Insaniah Bagi memantau perkembangan nilai-nilai Kemahiran Insaniah Pelajar. Kerjasama berkumpulan. interaksi dan komunikasi berkesan serta nilai-nilai kepimpinan dan pembangunan sahsiah. Empat (4) peringkat penilaian dilaksanakan sepanjang semester: i. karakter dan personaliti.

Pemerhatian Pembangunan Kemahiran Insaniah Keupayaan untuk memahami dasar dan falsafah pembangunan kemahiran insaniah Keupayaan untuk memahami dan berinteraksi dengan ahli kumpulan dari pelbagai kaum dan budaya Keupayaan untuk memahami serta memainkan peranan samada sebagai ketua kumpulan atau ahli di dalam kumpulan Keupayaan untuk menyumbang didalam perancangan dan mengkoordinasikan kerja berkumpulan Keupayaan melahirkan ide kreatif bagi sesuatu projek/tugasan berkumpulan samada sebagai ketua atau ahli didalam kumpulan Keupayaan berkongsi menggalastanggungjawab atas keputusan yang dibuat oleh kumpulan Keupayaan memahami nilai-nilai dan semangat kerja berkumpulan Kemampuan mengembangkan minat dan potensi di dalam interaksi sosial dikalangan rakan sekumpulan. Keupayaan untuk mengembang dan meningkatkan nilainilai etika dan personaliti Keupayaan untuk berinteraksi secara aktif dengan komuniti dari pelbagai latar belakang dan budaya didalam sebarang program khidmat masyarakat yang disertai 22 .

00 3. iii.67 3.Penilaian dan pemantauan pembangunan kemahiran insaniah pelajar melalui projek kemasyarakatan di lapangan dan projek huluran (outreach program) atau program penganjuran aktiviti/pertandingan oleh pelajar yang diadakan pada minggu ke13. Penilaian melalui peperiksaan akhir secara teoritikal bagi menilai kefahaman pelajar terhadap nilai-nilai kemahiran insaniah yang unggul. ii.33 3. Pelajar diwajibkan mengemukakan laporan program secara berkumpulan bagi penganjuran yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pembelajaran khususnya dari aspek keberkesanan pengurusan organisasi pelajar dan kerjasama berpasukan.00 NILAI CEMERLANG 23 . Gred dan nilai gred yang diberikan bagi sesuatu kursus seperti berikut: GRED A AB+ B PERATUSAN 80-100 75-79 70-74 65-69 NILAI GRED 4. iv.

i. Berpakaian sesuai dengan bidang latihan seperti yang ditetapkan oleh jurulatih mengikut komponen pembelajaran.67 2.00 KEPUJIAN LULUS GAGAL ETIKA PELAJAR Bagi mendapatkan output yang terbaik dalam proses pembelajaran kursus kokurikulum. 24 . Aktif berpatisipasi dalam sesi percambahan idea dan pencernaan minda dalam sesi-sesi diskusi pengorganisasian. iii. v. Memberi tumpuan dalam sesi latihan dan pengkuliahan dan menghormati rakan-rakan serta arahan-arahan dari tenaga pengajar. kesopanan dan budi bahasa yang baik dikalangan ahli kumpulan.00 1.67 1. Mengamal dan menggalakkan interaksi dan komunikasi yang berkesan dan menanamkan sikap nilai-nilai murni. Mengamalkan sikap kerjasama berkumpulan dalam siri pembelajaran berorentasikan kerja berkumpulan. ii.BC+ C CD+ D E 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 0-34 2.33 2. semua pelajar hendaklah mengambil perhatian etika pembelajaran seperti berikut: Hadir kuliah/latihan 10 minit lebih awal pada setiap sesi kuliah atau latihan seperti yang dijadualkan.00 0. iv.33 1. vi.

kehadiran pelajar sebelum memulakan kuliah/latihan. ii. afektif dan kognitif pelajar hendaklah diperhatikan bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang maksima. ETIKA KEJURULATIHAN Etika berikut hendaklah dipatuhi bagi menjamin kelancaran pengajaran kursus kokurikulum. vii. i. Tidak menimbulkan isu-isu sensitif 25 . ix. dalam pengajaran misalnya perkauman. Mengemukakan dokumen yang sah sebagai tunjuk sebab sekiranya gagal menghadiri sesi kuliah ataupun latihan. mesyuarat dan taklimat kokurikulum pada tiap-tiap permulaan semester. Mengikuti latihan-latihan amali dengan komitmen yang tinggi bagi mencapai output kursus yang maksima. Tumpuan khususnya dari aspek psikomotor. keagamaan dan politik semasa sesi latihan atau perkuliahan. Memulakan sesi pengajaran tepat mengikut jadual dan mempastikan pelajar hadir 10 minit awal daripada masa kuliah yang ditetapkan. viii. mempastikan kesahihan dokumen tunjuk sebab pelajar yang gagal menghadiri sesi kuliah atau latihan. Mencatat iv.Berusaha menyiapkan tugasan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan tidak memplagiat hasil kerja. iii. Hadir dalam bengkel kejurulatihan.

Tarian Rakyat Pantai ODEC UMS Sukan Kenu. Baktisiswa. kondusif dan persediaan bahan pengajaran adalah mencukupi dan relevan.v. UMS. Mempastikan suasana pembelajaran adalah sesuai dan x. Studio Muzik Muzik Moden Muzik Asli Koir Dewan Kuliah Pusat Interim. Kemudahan Pembelajaran dan Pengajaran Pejabat pentadbiran PKPP terletak di aras 2 Dewan Canselor. Dewan Kuliah Pidato. budi bahasa dikalangan pelajar. Lukisan dan Catan. kepimpinan serta interaksi aktif dan komunikasi yang berkesan dikalangan pelajar. 26 . Nasyid Kontemporer Bilik Tutorial Seni Khat. kesopanan. Menceriakan suasana pembelajaran dan sentiasa prihatin terhadap masalah pembelajaran pelajar. Membuat vii. Menerapkan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran dan menggalakkan sikap kerjasama. Seni Batik Pentas Utama Dewan Lakonan Teater. pemerhatian dan penilaian terhadap penguasaan kemahiran insaniah pelajar khususnya dari aspek kerjasama. Membuat pemerhatian dan penilaian pelajar berkaitan viii. Pengurusan Organisasi Pelajar. Dewan Bankuasi Kursus Pidato. dengan tahap kemajuan potensi dan bakat pelajar dalam bidang kursus yang ditangani. Perahu Naga. vi. Mempastikan kaedah pengajaran dapat diterima dan difahami oleh pelajar. Karate-Do. Ruang-ruang di Dewan Canselor dimanfaatkan sepenuhnya sebagai pusat pembelajaran kursus kokurikulum selain daripada Komplek Sukan UMS dan fasiliti yang terdapat di SekolahSekolah dan juga di Dewan dewan kuliah. Nasyid Tradisional Dataran Dewan Canselor Tae Kwon Do. ix. Kemahiran seni orator.

SUKSIS Tapak Semaian Teknologi Hidrofonik. PBSM. Bagi merealisasikan matlamat ini PKPP menggariskan beberapa strategi: Metode pembelajaran kursus secara intergratif. St John Amb. Penerapan elemen 27 . membentuk jatidiri yang unggul serta membina tahap kompetensi pelajar yang tinggi dan mempunyai daya saing yang kompetitif. PKPP komited membangunkan minda pelajar yang cemerlang. Secara fokasnya. Bola Jaring. Bomba. PEMAJUAN PELAJAR Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar berusaha memenuhi hasrat universiti dalam melahirkan mahasiswa cemerlang melalui pendidikan yang seimbang dan mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan Negara. Bola Tampar. Ping Pong. Ragbi. Bola Keranjang. Potrait Padang Kawad PALAPES. Sepak Takraw.Komputer dan rangkaian Lab SSMP Projek Sains Makanan Gelanggang Badminton Y Sabah Badminton Kolej Komuniti Yayasan Sabah Asas Mekanik Auto Laman Graduan Tarian Sabah Kompang Memanah UMS-SEJATI. Asas Penanaman dan Lanskap Makmal Komputer UMSKAL Seni Animasi Komplek Renang Sabah Sukan Renang Ranau/Labuan Golf Course Sukan Golf Stadium UMS / UMSKAL Bolasepak. Hoki. Kembara Lobby Utama Dewan Canselor Lawan Pedang Masjid UMS/UMSKAL Pengurusan Masjid dan Jenazah MegaLab Bina Urus Komputer.Perahu Layar. Peny. Silat Olahraga Art Gallery Seni Khat. Memanah. Tenis.

KARNIVAL KOKURIKULUM 28 . Kumpulan Tari SUTRASARI UMS. UMS-Sabah Community Orchestra (UMS-SCORE). PKPP komited dalam memberi perkhidmatan berikut untuk kepentingan pelajar dalam membangunkan bakat dan potensi. personaliti dan jatidiri serta peluasan aktiviti kepimpinan. Konsultansi dan penganjuran dalam bidang Kebudayaan dan Kesenian. Bamboo Music Ensemble dan Kumpulan Brass Band UMS-Drumline. Pembangunan disiplin. Negeri. kemasyarakatan dan hubungan komuniti. Kebangsaan dan Antarabangsa. pengwujudan sikap toleransi bagi menjaga keharmonian hubungan etnik antara kaum dan bangsa di kalangan mahasiswa Universiti.pembangunan kemahiran insaniah. Pengembangan dan peluasan ilmu serta peluang mengadakan interaksi komuniti dan intelek dalam berbagai peringkat. • Penganjuran Karnival Kokurikulum pada setiap semester. • • • Perlaksanaan Program UMS-SiswaPrihatin (UMS-SPRINT) Galeri Seni PKPP – Menempatkan koleksi Karya Pelajar kokurikulum • • Penganjuran Kem Ketahanan Diri UMS-SEJATI Kelab-Kelab Elit kokurikulum bagi bidang-bidang terpilih sebagai ruang kesinambungan penyerlahan dan pembangunan kemahiran professional pelajar. • Penganjuran aktiviti pemajuan pelajar dalam semua bidang pembelajaran kursus kokurikulum termasuk kepimpinan dan kemasyarakatan. Pembentukan sahsiah. Pencernaan dan penonjolan bakat. • • • Seminar/Bengkel Pembangunan Kemahiran Insaniah. potensi dan kemahiran individu diperingkat IPTA. Diskusi Intelek bersama tokoh akademik/korporat.

SUKSIS dan UMS-SEJATI. PROGRAM UMS-SISWAPRIHATIN (UMS— SPRINT) Program hubungan komuniti berteraskan keperluan pembangunan kemahiran insaniah dengan tumpuan kepada nilai-nilai kerjasama berkumpulan. pameran atau pertandingan. kemampuan kokurikulum kepimpinan interaksi bagi dan serta membangunkan secara daya dan komunikasi ruang efektif dengan masyarakat setempat. interaksi budaya. bakat dan potensi pelajar dinilai oleh tenaga pengajar dan pegawai-pegawai universiti bagi tujuan kecemerlangan selanjutnya ke peringkat yang lebih tinggi.Karnival kokurikulum adalah kemuncak pembelajaran kokurikulum yang mempamerkan output pembelajaran secara amali melalui persembahan. Program ini membawa pelajar kebeberapa tempat dan lokasi di negeri Sabah khususnya kawasan pedalaman dan desa. teknologi dan badan-badan beruniform seperti PALAPES. program kemasyarakatan dan pembangunan insaniah serta program-program yang melambangkan keprihatinan dan sumbangan mahasiswa kepada masyarakat. budaya dan intelek dalam usaha merealisasikan integrasi nasional dan mahasiswa universiti yang mempunyai jatidiri dan nilai kasih sayang sejagat. Program ini memberi dicernakan dari kursus-kursus kepada pelajar mengadakan interaksi komuniti. Program UMS-SPRINT di anjurkan pada 29 . sukan dan rekreasi. Melalui karnival. Di adakan pada setiap penghujung semester melibatkan keseluruhan pelajar kokurikulum dari pelbagai komponen kemasyarakatan. kebudayaan dan kesenian. Antara aktiviti yang dijalankan ialah motivasi pendidikan. daripada penilaian akhir (amali) Pelajar kokurikulum diwajibkan berpatisipasi dalam program ini sebagai sebahagian pembelajaran kokurikulum. kepimpinan.

enarai seK00103 INTERIM (Interaksi Institusi dan Masyarakat) SENARAI KURSUS KOKURIKULUM Beruniform dan Badan Penyelamat Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES DARAT) ED10101 PALAPES DARAT I ED10201 PALAPES DARAT II ED20301 PALAPES DARAT III ED20401 PALAPES DARAT IV ED30501 PALAPES DARAT V ED30601 PALAPES DARAT VI Pasukan Latihan Pegawai Simpanan (PALAPES UDARA) EU10101 PALAPES UDARA I EU10201 PALAPES UDARA II EU20301 PALAPES UDARA III EU20401 PALAPES UDARA IV EU30501 PALAPES UDARA V EU30601 PALAPES UDARA VI Kor Sukarelawan Polis (SUKSIS) Kebudayaan dan Kesenian Sukan dan Rekreasi EA EA EA EA EA EA EA EA EA EA Angklung Koir Kompang Lakonan Teater Lukisan dan Catan Muzik Asli Muzik Moden Nasyid Kontemporer Nasyid Tradisional Pengenalan Kepada Lakon Layar EA 01103 Penulisan Skrip Drama EA 01203 Perangkat Gamelan EA 01303 Seni Arca EA 01403 Seni Batik EA 01503 Tarian Istana EA 01603 Tarian Rakyat EA 01703 Tarian Sabah EA 01803 Seni Khat EA 01903 Teknik Rekaan Pentas Kepimpinan dan Kemasyarakatan EK 00103 Interaksi institusi dan Masyarakat (INTERIM) EK00203 Peng. Agrotek dan Teknologi EB 00103 Projek Tani EB 00203 Projek Sains Makanan EB 00303 Baik Pulih Elektronik EB 00403 Peny.setiap semester melibatkan pelajar-pelajar kokurikulum di kampus Induk Kota Kinabalu dan Kampus Antarabangsa Labuan. Organisasi Pelajar EK 00303 Kepimpinan dan Motivasi(Bakti Siswa) EK 00403 Pengurusan Masjid 00103 00203 00303 00403 00503 00603 00703 00803 00903 01003 ES 00103 Badminton ES 00203 Bola Jaring ES 00303 Bola Keranjang ES 00403 Bola Sepak ES 00503 Bola Tampar ES 00603 Boling Ten-Pin ES 00703 Boling Padang ES 00803 Equestrian ES 00903 Golf ES 01003 Hoki ES 01103 Memanah ES 01203 Renang ES 01303 Selam Skuba ES 01403 Senamrobik ES 01503 Lawan Pedang ES 01603 Sepak Takraw ES 01703 Squasy ES 01803 Sofbol ES 01903 Sukan Basikal ES 02003 Sukan Kenu ES 02103 Sukan Perahu ES 02203 Sukan Ragbi ES 02303 Tenis ES 02403 Tenis Meja ES 02503 Perahu Layar Bisnes. Kualiti laboran projek serta pembentangan akan dinilai sebagai sebahagian daripada penilaian akhir. Di akhir program ini.Komputer & Rangkaian EB 00503 Asas Penanaman 30 . pelajar diminta untuk menyediakan laporan projek dan seterusnya mengadakan pembentangan secara berkumpulan.

Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. peralatan. pengadilan dan kemahiran asas serta teknik.EP10101 EP10201 EP20301 EP20401 EP30501 EP30601 SUKSIS I SUKSIS II SUKSIS III SUKSIS IV SUKSIS V SUKSIS VI Jatidiri (Ums dan Jenazah EK 00503 Promosi Kesihatan EK 00603 Kemahiran Seni Orator EK 00703 Pidato EK 00803 Kembara Wajadiri EW 00103 Taekwondo EW 00203 Karate Do EW 00303 Silat Olahraga EW 00403 Silat Gayung Fatani EW 00503Silat Sepring 12 EW 00603 Silat Cekak EW 00703 Seni Bela Diri Shorinji Kempo Ums Siswa Sejati) EJ EJ EJ EJ EJ EJ 10101 10201 20301 20401 30501 30601 UMS SEJATI I UMS SEJATI II UMS SEJATI III UMS SEJATI IV UMS SEJATI V UMS SEJATI VI Tanaman Hiasan & Landskap EB 00603 Kemahiran Pencarian Maklumat EB 00703 Pengenalan Kepada Kamera EB 00803 Projek Nurseri Tumbuh-Tumbuhan EB 00903 Seni Animasi EB 01003 Bina Urus Komputer EB 01103 Pembuatan Menggunakan Gentian Kaca EB 01203 Teknologi Hidroponik EB 01303 Asas Mekanik Auto Badan Penyelamat ER 00103 St. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. keperluan permainan. (1994). 31 . J. John Ambulan ER 00203 Bulan Sabit Merah SINOPSIS KURSUS KOMPONEN SUKAN DAN REKREASI ES 00103 BADMINTON Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan badminton. permainan. kehadiran. pengurusan pertandingan. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. Eskay Inc. asas sains sukan dan konsep kecergasan. undang-undang permainan. latihan. Oklahoma. gelanggang. pakaian. stretching and strengthening.

2001. Kejurulatihan Keb. • Helena Tan. BACAAN ASAS • Aminah Mohd. Bagi memperluaskan lagi pendedahan. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Sukan Negara. Kuala Lumpur: Penerbitan Fajar Bakti. Ins. MONOGRAF • Persatuan Bola Jaring Malaysia. Reading Sport Science Level 1 (Lem. Teknik Pengadilan Sukan Gelanggang. menerima. Pelajar juga akan turut diberikan pendedahan langsung dalam permainan dengan mengadakan perlawanan persahabatan sama ada di dalam atau pun di luar kampus. Sukan Bola Jaring (permainan gelanggang).Siri Sukan Popular. ES 00303 BOLA KERANJANG 32 . 1997. 1997. pelajar akan diperlihatkan tayangan video permainan bola jaring peringkat dunia. teori dan praktikal. Malaysia). menjaring dan sebagainya.Buku undang-undang rasmi Bola Jaring pindaan 1997. Badminton Association of Malaysia.Leonard A de Vries. • Coach’s Manual. Undang-Undang Badminton.Undang-undang Bola Jaring IFNA. Pelajar akan didedahkan tentang undang-undang kepengadilan dan kemahirankemahiran asas permainan ini iaitu membaling. Penerbit Fajar Bakti. ES 00203 BOLA JARING Kursus ini akan memperkenalkan kepada pelajar asas-asas dalam sukan bola jaring dari segi sejarah.Turut diperkenalkan ialah kepegawaian dalam sukan ini seperti pencatat skor dan penjaga masa. • Persatuan Bola Jaring Malaysia. Bola Jaring. Salleh. Kuala Lumpur: • Helen Ten. • Persatuan Badminton Malaysia (BAM). • MONOGRAF • Mohar Kassim.

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar kemahiran-kemahiran asas dan kaedah-kaedah permainan bola keranjang serta peraturan-peraturan baru dalam permainan bola keranjang. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah mendapat mata, peraturan permainan, kemahiran-kemahiran asas dan kejurulatihan. Pada akhir kursus ini, sijil kelulusan kursus akan diberikan berdasarkan keputusan ujian teori dan ujian praktikal/amali yang dikendalikan oleh jurulatih sendiri. BACAAN ASAS • Jain, N. 2007. Play and Learn Basketball. KSK Publisher • Seaton. 2001. Physical Education Handbook (1969, 5th Edition). Prentice-Hall, Inc. New Jersey. • Asian Basketball Confederation and Malaysia Basketball Association. (1998). ABC/MABA/PETRONAS Basketball Advance Coaching Course. • Coaches Committee. (1996). Coaches Manual Basketball Coaching Course Level 1, (1st Ed.). Malaysia Basketball Association, Kuala Lumpur.

ES 00403 BOLA SEPAK Kursus ini mendedahkan pelajar mengenai sejarah bola sepak, keperluan asas permainan seperti peralatan dan padang permainan. Selain itu, pelajar akan didedahkan dengan undang-undang bolasepak dan teknikteknik bermain seperti mengelecek, kawalan, hantaran bola, tandukan dan jaringan gol. Pelajar juga akan didedahkan dengan asas kejurulatihan dan kepengadilan.

RUJUKAN • Helen Ten Hong Beng. 1992. Pengelolaan Dan Pengurusan Pertandingan Sukan. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Fouze H.A. 1989. Panduan Pengelolaan Sukan dan Permainan. Siri Maju Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • John Bill. 1990. Organizing Successful Tournament. Leisure Press, Illionis.

33

MONOGRAF • Asas Bermain Bola Sepak. Penerbitan Fajar Bakti. (1990). • Courses of Brazilian Football for Foreign Coaches, Brazilian Football Academy. (1998). ES 00503 BOLA TAMPAR Kursus ini memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan bola tampar. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan teknik permainan, peralatan, pengadil dan kepengadilan, kaedah skor, peraturan permainan dan organisasi pertandingan. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Helen Tan dan M.P. Haridas. 1994. Panduan Mengajar Bola Tampar. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1993. Bola Tampar, Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. • Wee Eng Hoe. 1996. Gerak Kerja Kokurikulum. Fajar Bakti Sdn. Bhd. Kuala Lumpur MONOGRAF • Peraturan Rasmi Bola Tampar 1997-2000. (1996). FIVB. ES 00603 BOLING (10 PIN) Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan boling (10 pin). Latihan kemahiran, kecerdasan fizikal, undang-undang dan peraturan , penganjuran dan pengelolaan, kejurulatihan serta kepengadilan dalam sukan ini merupakan aspek-aspek yang juga ditekankan. Kursus ini akan dikendalikan menerusi teori dan praktikal. Pelajar juga akan ditugaskan untuk membuat laporan akhir bagi menilai sebahagian daripada prestasi mereka.

BACAAN ASAS • Don Franks, Edward. 1989. Fitness Facts. Leisure Press: Champaign II.

34

• •

Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. Pocock Tony (ed). 1995. The Offical Rules of Sport and Games. Hamlyn. London Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Pres. Reprinted.

EC 00703 BOLING PADANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada relajar mengenai teknik kemahiran dan strategi sukan boling padang. Kursus ini meliputi penjelasan definisi-definisi dalam sukan boling padang, ukuran green yang meliputi padang, ditch, bank, ukuran peralatan termasuk mal, jack, permainan berempat, penentuan permainan dalam pertandingan serta tugas-tugas pegawai sukan boling padang. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sports and Stress Theraphy; Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Ramlay Ibrahim. 1997. Mengenali Permainan Lawn Bowls.Persatuan Lawn Bowls Malaysia • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. Reprinted. MONOGRAF • Persatuan Lawn Bowls Malaysia. Undang-undang dan Peraturan ES 00803 EQUESTRIAN Kursua equestrian memperkenalkan para pelajar dengan kefahaman berkenaan dengan kuda secara lebih meluas. Pelajar akan diberikan kuliah berkenaan sejarah kuda, kaedah mengenali kuda, kesihatan dan pertolongan cemas untuk kuda, asas pemakanan dan pengurusan dan juga aktiviti yang melibatkan kuda. Dalam kelas praktikal, pelajar akan didedahkan dengan pengurusan kandang, perapian, minuman dan pemakanan untuk kuda. Pelajar juga kan diajar teknik untuk berinteraksi dengan kuda dan mempelajari teknik keselamatan dan kendalian kuda yang betul. Di akhir pengajaran pelajar akan dapat menaiki pelana dan menunggang kuda di persisiran pantai.

35

BACAAN ASAS • Al Dunning, 1996. Reining: The Western Horseman, ARCO Publishing, Inc. • G.F Corley, 1982. Riding and Schooling the Western Performance Horse: ARCO Publishing, Inc. • George Morris, 1982.. Hunter seat Equitati. : Doubleday and Co. Inc. • Reiner Klimke, Jane Kidd. 2000. Basic Training of the Young Horse. Paperback Publishing, Inc. • Richard Schrake, 1987. Western Horsemanship: The Horseman, Inc. ES 00903 GOLF Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan awal tentang teori dan praktikal sukan golf kepada pelajar. Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan golf, etika, peraturan dan undang-undang golf yang digariskan oleh Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews dan United State Golf Association (USGA), peralatan yang digunakan, teknik-teknik asas bermain serta penganjuran pertandingan golf di samping bagaimana mengawal emosi dan strategi semasa bermain. BACAAN ASAS • Campbell, M. (1996). Ultimate Golf Techniques: Imporve Your Game with the World’s Greate Golfer. Dorling Kindersley, London. • Frank, W. Jobe, 1994. Exercise Guide to Better Golf. PGA Tour & SPGA Tour, Human. • Owen, D. dan Bunker, 1992. Advanced Golf: Steps to Success. Human Kinetics, Champaign, USA. • Owen, D. dan Bunker, 1995. Golf: Steps to Success (2nd Edition). Human Kinetics, Champaign, USA.

ES 01003 HOKI

36

Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan, pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran di dalam sukan hoki. Kursus ini mengandungi teori dan praktikal, yang mana teori akan diadakan di dalam kelas dan praktikal diadakan di padang permainan. Kursus ini juga akan membolehkan pelajar mengetahui tentang teknik permainan hoki, penyediaan padang hoki, peralatan permainan, undang-undang permainan dan kepengadilan serta persediaan pemain sebelum pertandingan.

BACAAN ASAS • Anita White. 1984. Hockey. Dorling Kindersly UK. • Brenda Rend. 1988. Better Hockey For Girls. Prentice Hall • Carl Ward. 1989. Play The Game – Hockey. Dorling Kindersly UK. • David Whitaker. 1992) . The Hockey Workshop – A complete game guide. Engelwood Cliffs. • Geoff Poel. 1972. Better Hockey For Boys. Prentice Hall ES 01103 MEMANAH Kursus ini bertujuan memberi pendedahan, pengetahuan teori dan amali kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran sukan memanah. Kursus ini meliputi pengetahuan sasaran (target faces), kedudukan padang (range layout), persediaan dan pengetahuan peralatan memanah, jenis-jenis gaya memanah, pengawalan (control of shooting), sistem skor dan peraturan-peraturan yang berhubung dengan sukan memanah. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks, J. 1994. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage, stretching and strengthening. Eskay Inc. Oklahoma. • Haywood Kathleen M. 1989. Archery : Step to Success. Leisure Press. • James Ghay. 1978. The Biomechanics of Sports Techniques. Englewoods, Cliffs, New Jersey : • Pocock Tony (ed).1995. The Official Rules of Sport and Games. Hamlyn. London • Rex Hanzeldine. 1987. Fitness for Sports. The Crowood Press. ES 01203 RENANG

37

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar teknik-teknik kemahiran yang berkaitan dengan sukan renang. Leisure Press : Campaign III. • Eskay Shazryl and Hanks. prosedur dan teknik menyelam. Oklahoma. Fitness for Sports. Coaching Swimming Successfully. 1994. The Crowood Press. 1994. Leisure Press : Campaign III. Pengajaran secara teori dan praktikal di kolam renang dan laut akan diadakan. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on Massage. Eskay Inc. 1987. The Science of Swimming. 1971. MONOGRAF • Amateur Swimming Swimming Association. Stretching and Strengthening. J. J. Pelajar-pelajar akan diajar mengenai teknik-teknik persediaan / persiapan termasuk latihan warm-up. Setiap pelajar yang mengikuti kursus ini akan dinilai berterusan secara teori dan praktikal serta dimestikan menduduki ujian yang akan melayakkannya menjadi seorang penyelam skuba yang diiktiraf di peringkat antarabangsa menerusi anugerah Sijil PADI Openwater Diver. Ini merangkumi pengenalan kepada sistem dan peralatan selam skuba. asas oseanografi fizikal dan penyesuaian tubuh badan manusia terhadap persekitaran akuatik.. The Science of Swimming. 38 . kuak dada dan kuak kupu-kupu. 1995. BACAAN ASAS • Counsilman. BACAAN ASAS • Counsilman. J. • Dick Hannula. Anatomy and Physiology of ES 01303 SELAM SKUBA Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran teknik asas selam skuba di laut. prosedur keselamatan di laut dan asas biologi pemuliharaan organisma marin. kuak lentang. • Eskay Shazryl and Hanks. J. 1971. Oklahoma. Kursus ini meliputi pengenalan kepada jenis-jenis renang iaitu kuak bebas atau front crawl. stretching and strengthening. Eskay Ins. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. kaedah renang serta peraturan-peraturan renang yang dipersetujui oleh FINA. Leisure Press : Campaign III. • Rex Hanzeldine.

Koreografi. MONOGRAF • American College of Sports Medicine. PADI Open Water Diver Manual. BACAAN ASAS • Anderson B. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang permainan. permainan. 1997. Pelajar juga akan diperkenalkan kepada penggunaan muzik yang betul. CA. PADI. W. pengurusan perancangan. • Cooper. 1987. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Position Stand : The Recommended Quantity and Quality Exercise For Prescription. latihan. Rex Hanzeldine. gelanggang. Kursus praktikal pula meluputi etika disiplin diri.• • • Nyoakken. kehadiran. The Crowood Press. 1992. The Aerobics Program for Total Well-Being. Evans. pakaian. Terminology dan teknik memberi arahan (Cueing). ‘Fasa Aerobik dan Conditioning’ dan ‘Fasa Menyejukkan Badan dan Regangan’. undang-undang permainan. 1980. (1990). Kursus ini turut memberi pengetahuan asas tentang kaedah pengiraan kadar nadi bagi menentukan tahap kecergasan mengikut ‘Karvonen Formula’ yang diperkenalkan oelh The American College of Sport Medicine. Learning Curve. • Lea and Febiger. 1990. Philadelphia. pengadilan dan kemahiran asas serta taktik. Stretching. Fitness for Sports. PADI. BACAAN ASAS 39 . Shelter Publication : Bolines. ES 01503 LAWAN PEDANG Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan lawan pedang. 1982. Guidelines For Exercise Testing and Developing and Maintaining Cardirespiratory and Muscular Fitness in Healthy Adults. California. peralatan. keperluan permainan. American Council on Exercise. Aerobics Instructor Manual. ES 01403 SENAMROBIK Kursus ini memperkenalkan kaedah mengajar dan mengendalikan senamrobik secara teratur dan sistematik melalui tiga (3) fasa iaitu ‘Fasa Memanaskan Badan dan Regangan’. Santa Ana. Addison-Educational Publishers Inc. K. Marine biology: an ecological approach. J.

Fajar Bakti. Pelajar-pelajar juga dikehendaki mengikuti kursus teori sains sukan dan terapi sukan. Eskay Inc. Oklahoma. Eskay Inc. 1994. International Sepak Takraw Federation. 1997. Orli. stretching and strengthening. 1994. • Eskay Shazryl. • Rex Hanzeldine. The Crowood Press. Sport & Stress Therapy. Ricj J. • De Varies. Eskay Shazryl and Hanks. 1994. 1987. Giacomo de Grasse. • Eskay Shazryl and Hanks. 40 . Kursus ini meliputi sejarah permainan. 1996. Christoph. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. The Crowood Press. Sepak Takraw. Malaysia). MONOGRAF • Rules of Sepak Takraw.• • • Amberger. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi Mohamad. Institut Sukan Negara. The History of the Sword. MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Fitness for Sports. Eskay Inc. (1996). jenis-jenis pukulan(strokes). stretching and strengthening. peralatan pengadil dan kepengadilan. kaedah skor. Leonard: Reading Sport Science Level 1 (Lem. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam sukan skuasy. J. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. J. His True Art of Defense. 1994. peraturan permainan. pengurusan pertandingan serta latihan amali. latihan fizikal dan ‘proficiency test’. Oklahoma. peraturan-peraturan teknikal. Kursus ini meliputi teori dan amali khususnya yang berhubung dengan gelanggang permainan. Kejurulatihan Keb. ES 01703 SKUASY Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. ES 01603 SEPAK TAKRAW Kursus ini bertujuan memperkenalkan pelajar tentang teknik-teknik dan kemahiran dalam sukan sepak takraw di samping mengekalkan warisan budaya bangsa. Oklahoma.

Leisure Press: Champaign III • Rex Hanzeldine. 1989. Traning). Eskay Inc. 1987. Diane L. pelajar akan ditunjukkan persediaan diri (Warm-Up). Dalam kelas teori pelajar akan diterangkan tentang sejarah permainan dan juga pengetahuan teknikal seperti permainan. Alan. Stanley Paul MONOGRAF • ‘IDEAS’ Program latihan oleh Squash Racquet Association Malaysia (SRAM) • Jahangir Khan. Athletic Rehabilitation on massage. stretching and strengthening. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Hamlyn. Tactics. 2001. Teaching Softball: Step To Success. kiraan mata. Sofbol. Eskay Inc. corak balingan dan pukulan. • Pocock Tony (ed). Lodon • Potter. Sports and Stress Theraphy. 1994. The Crowood Pres. Squash: Steps to Success (Technique. Oklahoma. Skills of The game: Squash. 1994.BACAAN ASAS • David Pearson. 1992. Oklahoma. Kaedah bermain dan juga tugastugas pengadil dan pemain di atas padang. The Offical Rules of Sport and Games. Penerbit Fajar Bakti. BACAAN ASAS • Eskay Shazryl and Hanks. larian dan juga peraturan permainan. Kursus ini akan dikendalikan dalam bentuk teori dan juga amali. Dalam amali. 1995. Stanley Paul • Eskay Shazryl and Hanks. • Philip Yarrow. stretching and strenghthening. Squash Techniques and Tactics. • Yong. ES 01903 SUKAN BASIKAL Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan basikal. Stanley Paul ES 01803 SOFBOL Kursus ini bertujuan memberikan pendedahan. J. J. Fitness for Sports. 1995. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai sukan sofbol. Kursus teori meliputi 41 .

D. peraturan dan undang-undang sukan basikal. Julie. Beginning Mountain Biking (Beginning Sports). 1996. BA Basic Guide to Cycling. Traning. serta taktik dan teknik pertandingan. Malaysia) ES 02003 SUKAN KENU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan keno. (Offical US Olympic Committee Sports Series) • De Varies. BACAAN ASAS • Cermichael dan Burke. Kursus teori meliputi aspekaspek latar belakang permainan. MONOGRAF • De Vries. Kursus praktikal pula meliputi disiplin diri. latihan kemahiran. Peter dan Dick Mansfield. Institusi Sukan Negara. pakaian. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Tactics. 1996. R. asas sains sukan dan konsep kecergasan. Fitness Cycling (Firmess Spectrum). • Jesen. pengurusan. 42 . BACAAN ASAS • Heed. Canoe Racing. Reading Sport Science Level 1. pengendalian dan taktik sukan. Kursus praktikal pula meliputi etika disiplin diri. keperluan asas sukan. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. The Crowood Press. Marcus. The Crowood Press. The Crowood Press. • Burns.aspek-aspek persejarahan dan latarbelakang sukan basikal. peralatan peraturan sukan kenu. Leonard: Reading Sports Science Level 1 (Lem. pengurusan peralatan dan baik pulih. Kejurulatihan Keb. 1998. kaedah dan latihan kemahiran berbasikal. 1997. • Bailie. Leisure Press: Champaign III MONOGRAF • Mohar Kassim: Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). 1997. keperluan dan peralatan. Leonard. Canoeing & Kayaking : Techniques. pengurusan pertandingan dan pengadilan.

Kursus ini dijalankan secara teori dan amali. Bard. memperkenalkan jenis-jenis pengelolaan sukan ragbi. Kursus teori ini meliputi latar belakang dan perkembangan sukan perahu. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas).• • Hutchinson. Sains Dalam Sukan. Manakala dalam bidang kejurulatihan pula. Derek. Hutchinsonis Guide to Sea Kayaking. (1998). • Lewis. Institut Sukan Negara. The New Toughness Training for Sport. Rowing. latihan pertandingan dan taktik sukan. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. • Loehr. peraturan sukan untuk latihan dan pertandingan. Leisure Press MONOGRAF • Mohar Kassim. pengelolaan acara sukan dan kecederaan dalam sukan. peralatan sukan. falsafah sukan ragbi. Dalam bidang kepegawaian. konsep latihan. London. prinsip-prinsip latihan. Silken. pelajar akan didedahkan kepada aspek sejarah sukan ragbi. London. BACAAN ASAS • Cheah Swee Ming (1995). Leonard. Halland and Clark Ltd. Buku Sumber Sains Sukan (Tahap Asas). Penerbitan Fajar Bakti 43 . ES 02103 SUKAN PERAHU Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai sukan perahu. Mohar Kassim. Halland and Clark Ltd. kemahiran asas sukan ragbi dan undang-undang permainan. pengurusan sukan. Wanted : Rowing Coach. pelajar akan mempelajari cara mengaplikasikan sains sukan dalam permainan ragbi. James. BACAAN ASAS • Laumanu. (1998). pengurusan pertandingan dan kepengadilan. Reading Sport Science Level 1. asas sains dan konsep kecergasan. Kursus praktikal pula meliputi latihan kemahiran. • De Vries. ] ES 02203 SUKAN RAGBI Kursus ini menawarkan kepada pelajar dua bidang utama iaitu dari segi kepegawaian dan kejurulatihan. (1999). Institut Sukan Negara.

• R. • John Crooke. 1994. Eskay Inc. RUJUKAN • Jim Brown. The Windmill Press. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. Kuliah teori diterangkan tentang sejarah. Di akhir kursus pelajar seharusnya dapat menguasai teknik permainan dengan betul dan mampu untuk mengadili sesuatu pertandingan tenis. Rugby Skills Development Using Grids • England Rugby Union. Bhd. Great Britain. Pelham Books London. 1987. Ramesh. 1993. Universiti Kebangsan Malaysia • Arshad Ahmad. Rex Hanzeldine. Oklahoma. Wahab Hussin. ES 02403 TENIS MEJA 44 .• • Eskay Shazryl and Hanks. Leisure Press. Teaching Tennis. The Pocket Guide To Tennis Tactics. 1984. peraturan dan juga undang-undang asas sukan tenis. United States of America. London. MONOGRAF • Abd. Tennis. Better Tennis. 1984. Artikel Pengurusan Sukan. Siri Sukan Popular – Ragbi • Auckland Rugby Union. The Crowood Press. Halland and Clark Ltd. 1989. 1986. Better Tenis : 50 Pro-Tennis Techniques In Action. Fitness for Sports. J. teknik dan kaedah latihan serta mengenal pasti jenis-jenis kecederaan dalam sukan tenis iaitu cara yang betul untuk mencegah dan merawat setiap jenis kecederaan. • John Crooke. konsep permainan. Penerbitan Fargeos Sdn. • Joyce Hume. Kuala Lumpur. pelajar akan didedahkan dengan kemahiran-kemahiran asas permainan. stretching and strenghthening. Step to Success. Bagi kuliah praktikal pula. Coaches Handbook ES 02303 TENIS Kursus ini memberi pengalaman dan pengetahuan kepada para pelajar berkenaan dengan sukan tenis yang akan dijalankan secara teori dan juga praktikal.

NJ : Prentice-Hall. Human Kinetics. KOMPONEN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN EA 00103 ANGKLUNG 45 . I. Sailing Basics. 1995. Penerbit Fajar Bakti. Knopf • Goodman. Kursus ini akan menekankan kaedah dan teknik bermain dengan bimbingan jurulatih. Knopf. • Lee Chin Choy. Scot. B. • Hodges. Table Tennis: The Sport. pukulan (strike) gangguan. Siri Sukan Popular. bat serta semua definisi yang berkaitan misalnya rally. Tom Whidden & Adam Loory. 1994. Inc. & Brodie. Pelajar juga didedahkan dengan asas renang. 1993. McGraw Hill. BACAAN ASAS • Ahmad Wafi. • Don Casey. Goodmark Enterprise. 1991. Penerbit Fajar Bakti. 1982. Table Tennis. pengetahuan dan pengalaman kepada para pelajar mengenai teknik-teknik kemahiran dan strategi sukan tenis meja. 1992. D. teknik pengemudian dan kawalan layar serta teknik-teknik imbangan perahu. BACAAN ASAS • Bond. ME : International Marine. The Handbook of Sailing.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Englewood Cliff. 1991. Kursus ini meliputi penguasaan teknikal termasuk mengenai meja tennis. • M. 1990. ME : International Marine. Alfred A. Larry. let. L. Learning to sail : The Annapolis Sailing School Guide for All Ages. ES 02503 PERAHU LAYAR Kursus ini memberi peluang kepada pelajar dengan teknik-teknik pembelajaran perahu layar dan jenis-jenis pertandingan yang terlibat. Championship Tactics : How Anyone Can Sail Faster. Teknik pengajaran yang digunakan adalah mudah untuk memberikan kefahaman dan kemahiran dalam pertandingan perahu layar. Siri Teras Sukan. Ping Pong. • Lee Chin Choy. Preiss. New York.: Step to Success. • Slocombe. ‘sed-line’ dan sebagainya. Camden. Sailboat Refinishing. Smarter and Win Races. NY : Alfred A. 1996. • Gary Jobson. 1994. jaring bola.

Boston. • Mohd. rentak dan symbol-simbol atau lambing yang digunakan dalam penulisan muzik angklung. Muzik dan Bahan-bahan yang melahirkan bunyi. alto/contra alto. 2001. 1980. Asas-asas Muzik. Osbeck. Music Workbook. BACAAN ASAS • Ismail Din. 1989. • Jabatan Penerangan/Penyiaran Malaysia. • Larry Monrue Berklee College of Music. tanda masa. 1984. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar tentang cara muzik angklung dari segi sejarah. • Perris. kunci suara nilai-nilai nota dan tanda diam. Berklee College of Music. Stephen. Ghouse Nasaruddin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. USA. Manchester University Press. Muzik Melayu Tradisi. USM Pulau Pinang. Dewan Bahasa dan Pustaka. tangga nada. peralatan. 1980. Boston. H. Macmillan • Stanley Sadie. 1984. MONOGRAF • Kenneth W. EA 00203 KOIR Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar berkenaan pengetahuan teori dan amali dalam nyanyian koir. Kuala Lumpur • Tan Sooi Beng. Angklung: The New Dictionary of Musical Instrument: London: Macmillan. The Rebirth of the Javanese Angklung. Oxford University Press. Choir in the Making. • Neale. Routledge & Kegan Paul Ltd. Rick. USA. tenor dan bass. peranan dan juga persembahan. 1971. BACAAN ASAS • Charles. • Altman. Pelajar-pelajar akan diajar sejarah seni vokal serta dasar harmoni berdasarkan gabungan suara soprano. Lagu-Lagu Patriotik. Genre: The Musical. Pelajar akan diterangkan perkara-perkara asas dalam muzik angkl ung termasuklah sejarah. definisi. 46 . Music for Ear Training/Theory. 1981. Arnold B. Conducting A Choir.Kursus angklung ini akan memberikan pendedahan. Gendang Gendut. Moody.

47 . EA 00403 LAKONAN TEATER Kursus ini adalah pengenalan awal kepada pelajar tentang pengertian lakon dan teknik-teknik asas persiapan seorang pelakon pentas. P. (1997). Kursus ini akan menyentuh tentang aspek sejarah dan kepelbagaian teknik permainan termasuklah dalam majlis-majlis tertentu. Melaka : Association Educational Distributers (M) Sdn. menyelang dan pola paluan kontemporari agar bunyi yang dihasilkan adalah yang padat dan padu. • Shamsiah Sabaruddin. Artaud. Ed: Dell. S. 1973. Salleh. F.B. The Voice and the Actor. Kesenian dan warisan Malaysia. Surya Hafida Bahari & Zuzitah Abdul Samad.1997. New york. Pelajar akan diajarkan asas-asas permainan termasuklah teknik pukulan melalu. • Matusky. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Pulau Pinang : Asian Centre Penang & Akademi Seni Kebangsaan. Boai dan lain-lain. Bhd. Lodon. meningkah. BACAAN ASAS • • Alexander. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Seni Lagu dan Permainan Tradisi. (1994). (1990). Mattias. Berry Cecily. Kuala Lumpur : Pustaka Bakti Wira. • Nik Mustapha Nik Mohd. Alyn Harrap. BACAAN ASAS • Asmad. • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad.The Ressuretion of the Body. (1993). & Tan. Kumpulan Kompang. Grotowski. Alat Muzik Tradisional Dalam Masyarakat Melayu . Kementerian Kebudayaan.EA 00303 KOMPANG Kursus kompang ini bertujuan memberikan pengetahuan dan memperkenalkan permainan kompang kepada para pelajar. Kursus ini banyak menumpukan kepada aspek latihan di studio. Pelajar akan diuji bermain secara solo dan juga berkumpulan untuk mengetahui tahap penerimaan dan pemahaman pelajar. (1998). Rakyat dan Sinkretik. Para pelajar juga akan didedahkan kepada teori lakonan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh teater barat seperti Stainslavski. Muzik Malaysia : Tradisi Klasik.

S. The basic of drawing the complete Art course. London Gibbon & Kee. Hazel Harrison. EA 00503 LUKISAN DAN CATAN Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Teori Seni 1 & 2. (1993).Merrill.R. New York Hobbs. Palo Alto: Mayfield.1953. Acting Power. Drawing. Dorling Kindersly (UK). Karya yang disiapkan dipamerkan untuk dinilai. Great Britain. (1988). Dorling Kindersly Jenny Roduell. The complete printing course. EA 00603 MUZIK ASLI Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan teori serta praktikal kepada pelajar mengenai ensemble muzik asli. Pelajar akan diajar unsur senireka. The Empty Space. Fokus Pelangi Latif Muhidin. Pada akhir kursus ini. Pelajar didedahkan dengan pelbagai teknik.1968.A. Pelajar-pelajar akan diberikan nota-nota berserta tayangan audio dan video untuk mengenalpasti peralatan dan tradisi persembahan ensemble muzik asli.• • • Brook. Toby and Helen K. prinsip rekaan dan struktur rekaan. penggunaan alat dan bahan secara berdisiplin. Kursus teori meliputi aspek-aspek persejarahan muzik asli tersebut di samping pengklasfikasian alat-alat muzik dalam ensemble tersebut. pelajar dapat meluahkan perasaan melalui visual tampak dengan kajian yang teliti. untuk menghasilkan karya dan dilatih kemahiran melukis. (1989). Cohen. BACAAN ASAS • • • • • Hasel Harrison & Alferd Daniels. CA Cole. (1994). Kathleen Chee.I. Dewan Bahasa Pustaka. pelajar diharap dapat menguasai aspek teori/persejarahan muzik asli di samping dapat membuat persembahan 48 . Robert.1878. Dalam aspek praktikal pula. pelajar diberikan peluang untuk mengenal dan seterusnya belajar untuk memainkan alat-alat muzik di dalam ensemble muzik asli mengikut kemampuan mereka. Directing the Play. Peter. G. Chiney. (1993).

Macmillan Limited Malm. Music In Malaysia. 1970. The World Of Music. Mohd Anis Md Nor.I. Percussion Instruments and Their History. The Ethnomusicologist. March. Pelajar akan diajarkan dan diterangkan tentang sejarah perkembangan muzik moden tempatan dan juga pengertianpengertian muzik seperti tangga nada. Kuala Lumpur. (1940). The History of Musical Instruments. EA 00703 MUZIK MODEN Kursus muzik moden ini bertujuan mendedahkan para pelajar dengan irama dan seni muzik. JM Dent & Sons LTD. Kent State university Press. (1993). OUP. Buku Must Sdn.BACAAN ASAS • • • • • Curt Sachs. gabungan harmoni dan lapis suara serta penguasaan melodi dalam tempo pelbagai bagi 49 . Dewan Bahasa Pustaka. Bhd. New York. J.P. Zapin. Hood. 1990. Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Connecticut: The Bold Strummer Ltd. Explore and Discover Music. 1979. Listen to me. Kursus ini juga akan menjelaskan simbol berkaitan dengan notasi muzik moden. Mohd Ghouse Nasuruddin. Simon and Goodwind (eds). kunci suara. Kesenian di Malaysia. Muzik Tradisional Melayu. (1992). in On Record. (1992). 1992. W. Kursus ini akan memberi latihan seni vokal secara bersistematik. 1971. Dave. peranan soloist. dan nilai nilai nota yang terdapat dalam muzik moden. Mantle. Westport. Routledge & Kegan Paul Ltd Laing. Mary . BACAAN ASAS • • • • Blades. Folk Dance of The Malay World. Frith. Routledge & Kegan Paul EA 00803 NASYID KONTEMPORER Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai seni nasyid moden atau dakwah popular. Pelajar akan berpeluang bermain beberapa alat muzik yang terpilih.

Kuala Lumpur : Buku Must Sdn. Pelajar akan diterangkan mengenai bentuk-bentuk irama dan seni yang terdapat dalam nasyid tradisional dan dilatih menyanyi dalam ras-ras tradisional seperti bayati. (1992). Selain itu. Bhd. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Bhd. (1992). Ghouse Nasaruddin. Kesenian di Malaysia. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1992). 2204. keceriaan dan lainlain. Muzik Tradisional Melayu. 2204. Kuala Lumpur. The Malay Traditional Music. EA 00903 NASYID TRADISIONAL Kursus nasyid tradisional ini adalah bertujuan memberi pengenalan dan pendedahan kepada pelajar tentang seni nasyid tradisional. • Adjie Esa Poetra. Pelajar akan juga didedahkan teknik nyanyian iringan gubahan muzik symphony dan akustik. MQS Publishing. sikah dan mod-mod muzik tradisi Timur Tengah. mereka diajar menghafal serta menghayati lakonan tanpa 50 . BACAAN ASAS • Aziz Deraman & Wan Ramli Wan Mohamad. Pelajar juga akan dilatih secara nyanyian solo berasaskan konteks dan peranan soloist dalam genre nasyid tradisional. (1994). Pelajar dilatih berlakon di depan kamera iaitu cara mempamerkan mimik muka. Muzik dan Nyanyian Tradisi Melayu. Kursus ini akan dijalankan secara teori dan amali/praktikal. Buku Must Sdn. BACAAN ASAS • • • Mohd Ghouse Nasuruddin. Jakarta. • Mohd. MQS Publishing. EA 01003 PENGENALAN KEPADA LAKON LAYAR Kursus ini mendedahkan para pelajar teknik-teknik secara praktis menggunakan kamera ” camera mannerism” . • Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Adjie Esa Poetra. Jakarta. Kesenian di Malaysia. Dewan Bahasa Pustaka. Revolusi Nasyid.melahirkan lagu-lagu nasyid dengan iringan muzik moden atau kontemporer. (1992). Shafiee Ahmad & Sulaiman Zakaria. Revolusi Nasyid.

Ohio USA. • Bently. New York: Atheneum. BACAAN ASAS • Armer.2001. Pelajar akan didedahkan dengan persediaan yang harus dibuat sebelum memulakan proses penulisan kreatif tersebut.1995. Allyn and Bacon. Eric.1998. Directing Drama. USA. • Steven D. Ermor Enterprise. Heineman Publishing. Jeffrey. Story Press.skrip. California. • William Miller.1996. USA. USA. • Field Syd. BACAAN ASAS • Eric Morris. New Jersey. 51 . • Linda Villiams. Dewan Bahasa dan Pustaka. Alan A. • Hatcher.1967. Perbincangan secara ringkas mengenai perbezaan drama dan teater serta bentuk-bentuknya akan dilakukan. Di samping itu. Cincinnati. Di akhir kursus pelajar akan menghasilkan sebuah skrip drama pentas. • Jeffrey Sweet. USA. • John Miles Brown. Peter Owen Limited. 1998. Lakon Layar: Asas Penulisan Skrip. Kats. USA. Michael Wiese Production.1994. Rutgers University Press. The Playwright as Thinker. Wadsworth Publishing Company Belmont. Kuala Lumpur. Screenwriting for film and Television. Los Angeles. Penganalisaan skrip dan menonton pementasan akan dilakukan dari masa ke semasa sebagai kritikan dan panduan dalam penghasilan sesebuah skrip. EA 01103 PENULISAN SKRIP DRAMA Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar mengenai beberapa asas dalam penghasilan sebuah skrip drama pentas. Viewing Position-Ways of seeing Film. (Terj) 1990. The Art & Craft of Playwriting.1991. 1993. Writing the Screenplay: TV and film. Peringkat seterusnya melibatkan perbincangan mengenai elemen-elemen yang harus wujud dalam sebuah skrip dan bagaimana mengembangkan idea-idea yang wujud dan menukarnya kepada sebuah skrip drama pentas. imaging and the Unconscious. Solving your Script: Tools and Techniques for the Playwright. pelajar juga dilatih teknik-teknik berlakon di lokasi dan dalam studio di akhir kursus ini. Acting . Film Directing – Shot by shot: Visualizing from Concept to Screen.

Penerbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. instrumentasi. (1988). (1993). EA 01303 SENI ARCA Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep seni arca dan perkembangan seni ini sehingga masa kini. Kursus ini akan diselenggarakan dalam bentuk teori dan amali. London: The MIT Press. Dewan Bahasa Pusataka. London: Yale University Press. Ghouse Nasharuddin. • Schodek. (1977) Design and Form. N. (1985). 52 . Harun Mat Piah. (1986). Ukiran Kayu Melayu Tradisi. Di akhir kursus. Para pelajar juga akan diajar asas-asas teori muzik bagi memperkukuhkan permainan gamelan sambil membaca nota muzik. Bengkel Gamelan Malaysia. cantuman dan membentuk. Kuala Lumpur: DBP. J. Structure in Sculpture. ukiran acuan. Muzik Melayu Tradisional. D. Terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara yang akan disentuh ialah aspek pensejarahan.EA 01203 PERANGKAT GAMELAN Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai seni muzik Gamelan Melayu. BACAAN ASAS • Abdul Halim Nasir. Belia dan Sukan dengan kerjasama IBKKM. Pelajar dilatih bersifat kreatif dan kritis terhadap media/bahan yang ada di persekitaran untuk dijadikan karya tiga dimensi yang menekankan nilai estetik. New York: Van Nostrad Reinhold Co. (1983). Kuala Lumpur. Repertoir bagi kursus ini meliputi repertoir klasik Terengganu dan Kontemporer. Siti Zainon Ismail. • Itten. Arca merupakan karya seni tiga dimensi yang dihasilkan melalui beberapa teknik iaitu binaan. Lambang Sri. (1993). para pelajar akan diuji secara teori dan amali (individu dan berkumpulan) • • • • • BACAAN ASAS Harun Mat Piah. Program ini memberi peluang kepada pelajar untuk membuat percubaan ekspresif tentang permasalahan bentuk dalam ruang melalui bahan-bahan buangan. Mohd. harmonisasi dan kepelbagaian teknik permainan secara sistematik. • Penny.L. Kementerian Kebudayaan. Gamelan Malaysia. (1985). The Materials of Sculpture.

New York : Dover Publishing Inc. mencanting. Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada dua jenis tarian iaitu Joget Gamelan dan Asyik. Teknik dan Keistimewaannya. New Jersey : PrenticeHall. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. • Jenny Podueel. OH.F. (1990). Batik: Sejarah. Heather and Margaret Hone. Karya-karya yang siap dipamerkan untuk dinilai pada akhir semester. prinsip rekaan. North Light Books : Cincinnati. Pelajar akan diajar asas seni reka khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur seni. (1986).). Silkscreen. • Griffin. etika dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan Seni Tari.F. Batik Tie Dyeing Stencilling. (1959). • Rathus. L. (1982). Introduction to Batik. struktur rekaan. reka corak. sikap. Kuala Lumpur: DBP. The Hand Decoration of Fabric. Rekabentuk Kraftangan Melayu Tradisi. pengurusan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. RUJUKAN • Abdullah Jumain Abu Samah. EA 01403 SENI BATIK Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar secara teori dan amali semua teknik yang berkaitan dengan seni batik. mewarna dan seterusnya mempersembahkan hasil karya seni. motif dan olahan reka letak dan ‘design’ studio. Drawing. (1995). Pelajar juga akan didedahkan dengan fungsi dan komunikasi muzik dan tari bagi tujuan pemahaman dan apresiasi genre tarian Istana yang terdapat di negara ini. Gfed Britain. Universiti Kebangsaan Malaysia. 53 .• Siti Zainon Ismail. (1989). Block Printing. Pelajar juga dilatih secara amali menghasilkan karya batik tulis yang melibatkan karya melakar. EA 01503 TARIAN ISTANA Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada para pelajar mengenai Seni Tari Istana di Malaysia dari sudut sejarah dan amali. Understanding Art (4th ed. • Kafla. J.

(1994). Associted distributors (M) sdn. KKBS. • Siti Zainon Ismail. (1981).. Tarian-tarian Malaysia. Inang dan Zapin. • Mohd Ghouse Nasaruddin. (1998). (1986). sikap dan tata kelakuan penari dalam sesebuah persembahan seni tari. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1986). Kesenian Tari. • T. Joget. Tarian Melayu Kuala Lumpur. Associated Distributor (M) Sdn. Tarian-tarian Malaysia. MONOGRAF • Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. The Dances of Asean. • Harun Mat Piah & Siti Zainon Ismail.. Kesenian Tari. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. penguasaan teknik-teknik asas koordinasi gerak dan rentak serta penguasaan disiplin. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1990). Dalam kursus ini tumpuan akan diberikan kepada tiga jenis tarian iaitu Asli. Lambang Sari: Tari Gamelan Terengganu. • Mohd Ghouse Nasaruddin. EA 01703 TARIAN SABAH Kursus ini akan memperkenalkan kepada siswa/siswi tentang genre tari yang terdapat di Negeri Sabah dan juga akan membicarakan tentang 54 . 1981. Asean Committee on Culture and Information. Bhd. Japi. Pembelajaran ini juga menerangkan konsep ruang serta peranan tari rakyat dalam pembangunan kebudayaan di Malaysia. Melaka. Kuala Lumpur. BACAAN ASAS • Asmad. Dewan Bahasa dan Pustaka MONOGRAF • Zainal Abidin Tinggal. Melaka. Dasar-dasar Dramatari. CV Pustaka Prima. (1981). (1994). 1990. Kursus ini akan menumpukan gerak dasar. Bandung. • KKBS. Tarian Melayu. EA 01603 TARIAN RAKYAT Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai seni tari rakyat di Malaysia dari sudut sejarah dan juga amali. Bhd.BACAAN ASAS • Asmad. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Tarian-tarian Tradisional Negeri Sabah. MONOGRAF DAN JURNAL • Johan Aziz. Daling-Daling. BACAAN ASAS • • • • Abdul Halim Nasir. & Charles Saong. Tarian Peribumi Sabah 1980-1982 • KKBS. (1986). Jakarta : Pustaka Panjimas. Pelajar didedahkan dengan sejarah perkembangan penulisan khat. penguasaan teknik gerak dan pengertian gerak yang berkaitan di dalam sesebuah tarian itu. Malaysia. Bagi memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam kursus ini. Associated Distributors (M) Sdn. Seni Kaligrafi Islam. KKBS. Mangunatip. Tarian-tarian Malaysia. Tradisional Malay Wood Carving. Igal-Igal. pelajar akan diajar secara praktikal. Hashim Muhammad Al-Khattat. (1999). • Haji Ismaily Hj. • Ismail A.sejarah dan perkembangannya. Bhd. (1995). Melaka. Kuala Lumpur. Kuliah kursus adalah secara teori dan amali dengan menumpukan kepada genre suku kaum etnik di negeri Sabah anataranya i Sumazau. Kesenian Tari. (1981). bagaimana menulis dan membentuk seni khat dengan baik dengan menggunakan berbagai peralatan yang sesuai untuk mengahasilkan seni khat yang menarik. Yahaya. Dewan Bahasa dan Pustaka. 55 . (1987). Kursus ini menumpukan kepada aspek latihan gerak asal tari tradisi. (1990). Kuala Lumpur. KKBS(N). Qawaid al-Khat al-Arabi. Penekanan akan diberikan kepada empat (4) jenis khat yang terkenal. danKuda Pasu. Bungsu. (1985). D. KKBS. Tamadun Islam. Mahayudin Hj. Sabah. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. Warna Budaya. Sirajuddin Ar. (1984). Beirut : Maktabah al-Nahdah al-Arabiyah. BACAAN ASAS • Asmad. EA 01803 SENI KHAT Kursus ini dilaksanakan lebih kepada melatih dan mendedahkan kepada pelajar tentang kemahiran dan keindahan seni khat.

• Mary C. Mielziner: Master of Modern Stage Design. Howard 1978. BACAAN ASAS • Ainon Mohamad dan Abdullah Hassan. Matlamat utama kursus ini ialah melahirkan pelajar yang mantap dan sentiasa bersedia menjalankan aktiviti yang memerlukan penyediaan sesebuah pentas untuk sesuatu program.• Muhammad Haddad. Harold and Edward C. Denis. Bhd. Al-Qahirah : Dar Mesr Li al-Tiba’ah. rumah warga emas. New York: Drama Book. Pelajar didedahkan dengan metode berinteraksi dan komunikasi dengan komuniti tersebut serta berpatisipasi secara integratif dalam projek-projek kemasyarakatan. Scenery for the theatre: Little Brown. New York KOMPONEN KEPIMPINAN. Berfikir Dalam Darjah. 2001. Micheal Gillette. Majmu’ah Khutut Arabiyah Tasykiliyah. Frank Rich. latihan pengaplikasian model ke pentas sebenar. DAN KEMASYARAKATAN EK 00103 INTERIM (INTERAKSI INSTITUSI DAN MASYARAKAT) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi dua hala dengan kelompok sosial tertentu serta mengalami beberapa situasi sosial secara langsung dengan kelompok masyarakat tertentu misalnya instituís rumah anak-anak yatim. Kuala Lumpur 56 . Stage Design. 1997. BACAAN ASAS • Bablet. New York: Leon & Amiel. Utusan Publication & Distributors Sdn. EA 01903 TEKNIK REKAAN PENTAS Kursus ini menjuruskan kepada teknik rekaan dan penghasilan sesebuah pentas untuk persembahan atau pementasan. Designing with light: An Introduction to Stage Lighting. The Revolution of Stage in the Twentieth Century. Antara bidang tumpuan dalam kursus ini ialah teknik pemahaman skrip dari sudut teknikal dan cara mengaplikasikannya ke atas pentas penghasilan model pentas. Henderson. (1996). • J. 1972. • Burris – Meyer. Pusat-pusat pemulihan dan juga institusi belia dalam sesebuah sistem komuniti. (1943). • Bay.1977.

Processes and Outcomes. Mary.• • • • Altaman. pengurusan personal. kemas dan menarik. • George. The Environment & Social Behavior. (1964). Operasi Khidmat Masyarakat. Di akhir pengajaran. Bhd. • Robbins. Gareth R. Basic Books.R. EK 00203 PENGURUSAN ORGANISASI PELAJAR Kursus ini lebih melatih pelajar bagaimana merancang dan melaksanakan sesuatu projek atau aktiviti tertentu. Dewan Bahasa dan Pustaka. Cohan. Stephen P. BACAAN ASAS • Aminuddin Mohd Yusof. Organizations : Structures. M. Pelajar juga berpeluang untuk mempelajari teknik komunikasi yang betul dengan masyarakat sekeliling dan juga teknik dalam membuat sesuatu keputusan. EK 00303 KEPIMPINAN DAN MOTIVASI (BAKTI SISWA) Kursus ini akan mendedahkan pelajar dengan asas-asas dan teori kepimpinan dan organisasi. (1996). • Hall. Petaling Jaya. Berani Gagal. 6th ed.) 1995. Diakhir kursus pelajar akan menjalankan projek yang dirancangkan bagi merealisasikan cadangan program di lapangan secara kerja berpasukan. (1975). (1996). New Jersey. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jeniffer M & Jones. Dalam kursus ini pelajar akan dilatih bagaimana hendak menyediakan sebuah kertas kerja yang baik. Kepimpinan. Addison-Wesley Publishing Company. & Coulter. Hardknocks Factory Sdn. Pelajar akan didedahkan dengan pelbagai teori dan gaya pengurusan organisasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti kepimpinan. California. Yassin. Prentice Hall. Richard H. • Brook. Kuala Lumpur : Utusan Melayu (M) Bhd. A. Englewood Cliffs. Management. (1994). Pengurusan Berkesan Hebat (terj. pelajar akan membuat satu 57 . Inc.S Lim. Books Cohen Publishing Co. Bili P. pengurusan kewangan dan pemasaran. kemahiran mengendalikan mesyuarat dan teknik pembentangan kertas kerja yang efisien. (1996). New York. Attitude Change & Social Influence. (1997). (1996). William T. (1990). Understanding and Managing Organizational Behavior. Prentice Hall.

E.Grint. 1995. M. Kuala Lumpur 58 . membuat keputusan. (1998).J. Thomson • Dubrin.W. practice and skills. Masjid al-Aqsa dan Masjid Nabawi).. Leadership: Research findings. bidang kuasa Jabatan Agama Islam setiap negeri. The Principal As Leader. D. bidang tugas pegawai-pegawai masjid. cara pengurusan masjid yang berkesan. New York: Houghton Mifflin Company • Hughes. Inc. Abdul Majid. Horne. New York : Macmillan College Publishing Company.J.. M. Understanding Motivation and Emotion (2nd ed. mengkafankan dan menyembahyangkan jenazah. • Bratton. Pelajar juga akan mempelajari sejarah masjid-masjid utama di dunia (seperti Masjid alHaram. Asas-asas Fardhu Ain. K..A dan Lawe. 1997. (1994). United States: South-Western. Pustaka Hj. Group Counseling. pengurusan khutbah jumaat sebagai medium dakwah yang berkesan. New York Holt. membuat kertas kerja dan juga melaksanakan aktiviti yang telah dirancangkan. EK 00403 PENGURUSAN MASJID DAN JENAZAH Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar mengenai fungsi sebenar Masjid dalam Islam dan kepentingannya sebagai sebuah institusi yang berkesan menjaga dan memelihara syiar Islam. Ini termasuklah memandikan. BACAAN ASAS • Reeve. pelajar juga akan didedahkan dengan pengurusan jenazah sebagai persediaan untuk menyelenggarakan jenazah bermula selepas berlakunya kematian sehinggalah jenazah dikebumikan. Selain itu. menjalankan peranan mengikut jawatan yang diberikan. L.M. • Ohlsen. 2000.). 2004. • Sulaiman Endut. F.projek bersama masyarakat desa dan ini akan menguji kemahiran pelajar dalam mengendalikan mesyuarat.L. (1997). & Nelson. Rinehart and Winston. pengurusan dakwah melalui masjid. Universiti Sains Malaysia. London : Harcourt Brace College Publishers.. perancangan aktiviti masjid dan memaksimakan peranan masjid dalam menyalurkan khidmat kepada masyarakat. J. BACAAN ASAS • Mohamed Sulaiman. Kepimpinan dan Pengurusan Strategik Untuk Kecemerlangan Organisasi. Organizational leadership. A.

Pelajar digalakkan membentuk kumpulan dan mengikut misi bantuan atau program outreach oleh organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mempelajari dan mendekati masyarakat ini serta mempromosi kesihatan yang baik. Masjid Sebagai Institusi Di Bawah Hak Sultan. mangsa perang. The National Medical Series for Independent Study. WHO Copenhagen. Peranan Masjid Terhadap Pembangunan Ummah. • Hj. Tilford S. Promoting Health. Tokyo. Dato’. K.. Wan Zahidi Wan The. 59 . EK 00503 PROMOSI KESIHATAN Kursus ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk memberikan khidmat kesihatan pada masyarakat yang memerlukan terutama masyarakat desa. Harwal Publishing. 1986. MONOGRAF • World Health Organisation. Koleksi kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM. Program ini akan dijalankan semasa cuti semester selama dua minggu dan diselia oleh seorang pensyarah dari Sekolah Perubatan. The Ottawa Charter for Health Promotion. 1992. • Wass A. Primary Health care From Theory to Action. Chapman and Hall. miskin. (2002). serba kekurangan dan dalam penderitaan seperti masyarakat orang asli. Mohd. • World Helath Organisation. 1982. (2002). Datuk.KERTAS KERJA • Abdul Razak Abu Chik. Sharir Hj. Abdullah. Health Education: Effectiveness and Efficiency. • Tones. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid JAKIM • Hj. 1990. masyarakat pendalaman. (2002). banjir dan sebagainya. Geneva. and Robison. JAKIM. WB Saunders Harcourt brace and Company. London. WHO. Koleksi Kertas Kerja Pengurusan Masjid. Preventive Medicine and Public Health. BACAAN ASAS • Cossens BJ. Penyampaian Khutbah – Satu Pendangan. 1997. The Primary Care Approach. sama ada di dalam atau luar negara.

and Richard L. maka. • Robert . pelajar akan dibiasakan untuk bercakap. • Hybels. Messages : The Communication Skills Book. Boston : McGraw-Hill. puisi. forum. Fanning. 1988. Bagi meluaskan skop kursus ini dan menjadikannya padat serta dinamik (sesuai dengan sifatnya sebagai suatu kursus kokurkulum). pantun). Kursus ini akan menerapkan kemahiran berfikir dan teknik memacu minda untuk berimaginasi. New Harbinger Publication. serta mencanai ilham secara spontan. People Skills. Belmont : Wadsworth Publishing Company. pidato. Dalam kelas. BACAAN ASAS • Freely. Martha Davis. Belmont : Wadsworth Publishing Company. EK 00703 PIDATO Kursus ini akan memberikan para pelajar pendedahan dan pengetahuan berkenaan teknik-teknik komunikasi yang efektif digunakan sama ada untuk kegunaan seharian dan juga pidato. Peter. Saundra. 1996. 2000. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Argumentation and Debate : Critical Thinking for Reasoned Decision Making. Weaver. Bolton.EK 00603 KEMAHIRAN SENI ORATOR Kemahiran Seni Orator adalah satu kursus ko-kurikulum berteraskan kepada kegiatan-kegiatan bercorak pengucapan.). aspek pengurusan turut diselitkan. 2003 Communicating Effectively. 2001. 60 . BACAAN ASAS • Freely. Austin J. Routledge. Sebahagian intipati kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada prosedur pengurusan aktiviti-aktiviti bercorak seni pengucapan (misalnya. membina keyakinan diri dan bijak dalam penggunaan ayat untuk menyampaikan maksud tertentu. Phd McKay. Simon & Schuster New York. • Hartley. Kursus ini meliputi teori dan amali untuk memberikan kefahaman dan di akhir kursus pelajar akan diuji dengan menyampaikan pidato mengikut tajuk-tajuk tertentu yang diberikan. (1996). Austin J. Pelajar akan diajarkan tentang gaya-gaya bahasa dan juga cara pemilihan isi yang bersesuaian digunakan dalam pidato. Matthew. • Patrick. Interpersonal Communication (2nd ed. pertandingan debat. Inc.

Pelajar akan diberi kuliah mengenai kemahiran asas yang diperlukan untuk pengembaraan. Jayant and Shoham. Pengetahuan secara teori akan disampaikan secara kulliah merangkumi aspek-aspek termasuk penyediaan tanah. cara-cara mengendalikan aktiviti yang melibatkan pengembaraan serta langkah-langkah yang perlu bagi menghadapi sebarang situasi ketika mengembara. Dalam kelas amali. New York : Regan Books. kemahiran asas mengenali dan menggunakan sumber hutan untuk hidup dan menghadapi ancaman-ancaman di dalam hutan serta penerapan kepada memelihara alam semulajadi. J. Travelling and Camping Skills For A Wilderness Environment. Communicating Effectively. Roughing It Easy . 1999. 1999. 1998. Mike Clelland. A Trailside Guide. Ron Hilderbrand. penyediaan tapak 61 . A First Look at Communication Theory.Hill. Saundra. pelajar akan didedahkan dengan cara membuat khemah dan tempat perlindungan. Weaver. A Beginners Guide To Hiking and Backpacking. EK 00803 KEMBARA Kursus kembara ini akan memperkenalkan para pelajar akan kemahiran mengembara bagi tujuan untuk membina ketahanan dan jatidiri pelajar. N. 1998. Peggy. Em. teknik berjalan di dalam hutan. mendaki. New York : McGraw-Hill. Thompson wadsworth • Karen Berger. BACAAN ASAS • Allen O’Bannon. Simply Speaking. and Richard L. 2001. Haynes Publishing • Cliff Jacobson. 1997. Boston : McGraw. Basic Essentials Map and Compass. Hybels. J. Thompson Wadsworth • Doug Werner. Coding of Wideband Speech : Speech Communication.• • • • Griffin. Haynes Publishing • Dian Thomas. 1992. 1994. McGraw-Hill Noonan. KOMPONEN BISNES DAN TEKNOLOGI EB 00103 PROJEK TANI Kursus ini mendedahkan pelajar kepada teknologi penanaman sayuran daripada peringkat permulaan hingga ke peringkat penuaian serta pemasaran.

semaian. Denis persley (ed). D. & Joseph. perlindungan tanaman. penuaian.E . Soil and Crop Producation in the Humid Tropics. amalan agronomi. pembentukan dan penjagaan nurseri. Brisbane Australia. Kementerian Pertanian Malaysia. ayam dan ikan.J. Tanaman Sayuran. Climate. Zainal Abidin. 1994. Serdang. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang perusahaan penanaman sayuran secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam kidang usahawan tani. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). bijirin dan hasil bakeri. 1970. BACAAN ASAS • Chrispeels. Pelajar akan diterangkan asas kimia makanan dan kaedah asas yang digunakan dalam memasak pelbagai jenis makanan seperti masakan daging. Plants. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka • Wiliams. teknik pengubahan anakanak pokok. pengkomposan. teknik merumput. penjualan dan pulangannya di pasaran. Inc.N. Kuala Lumpur: Oxford University Press. London. • Mohd Idris Hj. pemancangan dan cantasan. Kursus ini akan memberi keyakinan kepada para pelajar tentang 62 . 1987. C. Kebersihan diri juga akan ditekankan selain dari sanitasi dan keselamatan yang berkait dengan penyediaan dan makanan yang telah dimasak. sayursayuran. Queenland. Queensland: Department of Primary Industries.T. M. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran . Pelajar juga dilatih melaksanakan projek di lapangan dalam situasi komersial. (1997). K. MONOGRAF Department of Industries. Diseases of Vegetable Crops. Peralatan yang bersesuaian dalam penyediaan masakan juga akan diterangkan dan ditunjukkan kepada para pelajar. pembajaan. Di sini pelajar akan mengendalikan perusahaan penanaman sayuran bersama dengan petani-petani di kawasan mereka secara berkelompok meliputi proses pengeluaran sayuran. & Sadava. Kuala Lumpur: MARDI • • EB 00203 PROJEK SAINS MAKANAN Kursus ini akan memberikan pengetahuan dan mendedahkan pelajar terhadap asas Sains makanan melalui aspek teori dan amali. Jones and Bartlett publishers. (1994). Genes and Agriculture.

H. • Linden. 63 . 1997. G. McGraw Hill College Div. 1996. London • Jones. Joseph H. L. Food Science. (1995). John Wiley. John Wiley & Sons Inc. Electric Circuits. Principles of Food Preparation : A Laboratory Manual. komponen-komponen dalam alat. kegunaan setiap alat elektronik dan juga cara yang betul dan selamat dalam membaik pulih setiap alat elektronik yang terpilih. 1993. prinsipprinsip elektronik. Hotchkiss. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. D. (1995). L. 1984. 1997. and Chin A. Singapore. • Norman N. • Kay Mehas. Mohamud. F. and Riedel S. BACAAN ASAS • Ahood. • Smith R. Weaver Food. 1998. 5th Edition. J. J. The Biochemistry of Food and Nutrition. W. Analytical Techniques for Foods & Agricultural Products : Labarotary of Biochemical Applications. • Huges. London : Prentice Hall • Nilsson J. A. and H. 1988. Kursus ini merangkumi kelas teori dan amali yang bertujuan memberi kefahaman tentang membaik pulih alat elektronik. Peralatan elektrik dan system sukatan. New Jersey : Prentice-Hall. Charley and C. EB 00303 BAIK PULIH ELEKTRONIK Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar berhubung dengan alatan elektronik termasuklah proses-proses membaik pulih. A. MacMillan Publishing Con. Longman. E. Di dalam kursus ini pelajar akan diterangkan tentang jenis-jenis alat elektronik. Electronic Instruments and Measurements. Circuit Devices and System.perusahaan pengeluaran produk makanan secara sistematik dalam menyediakan pelajar mencebur diri dalam keusahawan sains makanan. • H. Electric Technology. Pengenalan. A Scientific Approach (3rd Edition). BACAAN ASAS • Freeland-Graves. 1991. Potter. Addison Wesley. Aspen Publishers Inc.

Kester. aktiviti-aktiviti utama perlandskapan. 1996. Tropica : Color Cyclopedia of Exotic Plants and Trees for Warm-Region Horticulture – in Cool Climate the Summer Garden or Sheltered Indoors. • Barry Press. Electric Technology. DC Upgrade and Repair Bible. IDG Books.E.G. 4th Edition. • Grey. Prentice Hall Career & Technology. • Huges. • Hartmann. 1995. H. BACAAN ASAS • Aubrey Pilgrim. 1988. New Jersey: Roehrs Company. Pelajar juga didedahkan kepada aspekaspek untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi oleh perusahaan perlandskapan. • Micheal F. Antara kandungan pembelajaran adalah kepentingan tanaman hiasan dan landskap.T. Ia akan meliputi beberapa perkara iaitu perisian dan perkakasan. E. John Wiley & Sons. medium penanaman. F. London • Mark Minasi.EB 00403 PENYELENGGARAAN KOMPUTER DAN RANGKAIAN Kursus ini mendedahkan pelajar dengan perkara-perkara utama yang berkaitan dengan penyelenggaraan komputer dan juga rangkaian komputer. Harddeski. 5th Edition.N. cara-cara penanaman yang betul dan penjagaan selepas menanam.T. komputer dan penyelenggaraan kerosakan. The Urban Forest : Comperenhensive Management. USA. 1998. fungsi-fungsinya.. Longman. 1986. cara-cara pembiakan. 1959. W. Upgrade and Repair Your PC. EB 00503 ASAS PENANAMAN TANAMAN HIASAN DAN LANSKAP Kursus ini mendedahkan pelajar kepada segala aspek penanaman tanaman hiasan dan landskap. Plant Propagation: Principles and Practices. New Jersey: Prentice Hall 64 . bahan-bahan penanaman. pelajar dapat memahami konsep penting dalam penyelenggaraan komputer dan rangkaian dan berkeyakinan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan tersebut. A. McGraw-Hill. Repairing PC Beyond the Basics. McGraw-Hill. 1981. 1995. BACAAN ASAS • Graf. D. Inc. The Computer PC Upgrade & Maintenance Guide. SYBEX. & Davies.

Jane Key 1994. P. Panduan Hakcipta Dan Undang-undang Penerbitan Untuk Penulis. EB 00603 KEMAHIRAN PENCARIAN MAKLUMAT Kursus ini dilaksanakan bagi melatih dan mendedahkan pelajar kepada konsep pencarian dan capaian maklumat. Hortikulture Hiasan dan Landskap. pelajar akna menjalani latihan amali di perpustakaan. New York : McGraw – Hill • Katz. Mustafa Kamal Mohd. Ellen M. 1990. Pelajar didedahkan kepada peranan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepustakaan Dalam Pelbagai Perspektif. elektronik dan digital. Inc. penggunaanya dalam menghasilkan sesuatu penerbitan rancangan.Kuala Lumpur: DBP • Saharum TM Sulaiman 1996. New York: McGraw _ Hill Book Company.D. Kemahiran dan pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dalam kursus ini dapat membantu pelajar menggunakan sumber maklumat yang bersesuaian dengan lebih berkesan. Bagi memantapkan lagi pemahaman kursus ini. Brock. The Essential Workbook for Library and Internet Research. 1989.• • Manion. Hunt. Matthew. Introducation To Reference Work : Volume 1 Basic Information Sources. khususnya penerbitan TV dalam bentuk Single Camera Action. Tree Disease Concept. struktur dan organisasi perpustakaan. Robert 1999. 1978.J. Shariff. Sebagai alat komunikasi yang canggih. Boston: McGraw-Hill • Kozak. khususnya kamera video. amat lazim digunakan pada masa 65 . N. Penekanan akan diberikan kepada pencarian dan capaian maklumat melalui sumber rujukan dalam bentuk bercetak. Englewood Cliffs. 1981. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada beberapa aspek kepentingan teori dalam perkembangan bidang komunikasi. Lee. BACAAN ASAS • Gate. Guide To The Use Of Libraries And Information Sources. • Klein. Prentice-Hall. William A. Kuala Lumpur: Thinkeris Library EB 00703 PENGENALAN KEPADA KAMERA Kursus pengenalan kepada kamera merupakan kursus mengenai produksi Kamera Tunggal atau Single Camera Production yang bertujuan mendedahkan para pelajar aspek-aspek kamera dan penggunaannya dalam bidang pengumpulan maklumat secara elektronik.

Steven. 1994. 1991. • Mittler & Regan. Musical Application of Micro Processors. Understanding Art.kini. • Robert. Film. Drama Melayu: Satu Penilaian Perkembangan dan Peranan. Shot by Shot Film Directing. Dewan Bahasa dan Pustaka. Aspek komunikasi 2D dan 3D sni Visual mengikut disiplin seni grafik diutamakan. Melalui kursus ini para pelajar akan dilatih menggunakan kamera secara amali di lokasi. EB 01103 BINA URUS KOMPUTER Kursus ini memberi pendedahan terkini mengenai dunia teknologi maklumat. 1998. 1988. Regan. • Hall Howard. Boston. kesan cahaya dan disiplin typografi digital (character typo). EB 00903 SENI ANIMASI Kursus ini memperkenalkan teknik pembinaan animasi multimedia secara interaktif. University of Maryland. • Schint. Focal Press. Single Camera Video From Concept to Edited Master. • Wilkinson. Visualizing From Concept to Screen. Sound Forge 4 BACAAN ASAS • Chmaberlin. Robert. K. • Said HAlim Said Nong. Hyden Books. 1996. 1989. • Katz. Pada akhir kursus. Boston.1995. Glencoe. • Mittler . Photoshop 5.Boston.1995 Corporate Video Directing. Glencoe. Program yang dicadangkan adalah: i. Exploring Art. form and Culture CD Rom. Kuala Lumpur. Steven. J. BACAAN ASAS • Bernstein. dijangkakan pelajar akan dapat menghasilkan sebuah terbitan yang boleh disiarkan melalui TV. Focal Press. 1996. H. focal press. The Art of Digital Audio. 1987. Gif Animator iii. Focal Press.5 iv. Ia akan 66 . Film Production. Microsoft Power Point ii. Peranaan kesan bunyi.

Engineering Mechanics of Fibre Reinforced Polymers & Composite Structure. penjagaan dan keselamatan dalam penggunaan gentian kaca. Robert M. 1987. kaedah dan teknik-teknik penggunaan. 2005. Craig Zacker (Contributor). Sybex Inc. Build your own computer. bahan-bahan yang digunakan dlam gentian kaca. pengelasan perisian dan struktur asas. pelajar akan didedahkan kepada teori dalam penggunaan gentian kaca. Sheckelfold. 1993. EB 01203 PEMBUATAN MENGGUNAKAN GENTIAN KACA Dalam kursus ini. Mekanik Bahan Rencam. BACAAN ASAS • • • • Hult J. 2000.G. Jaico Publisher Murthy. London Elsivier. Introduction To Science For Engineers.J. model teknologi dan lain-lain lagi. Unit Penerbit Akademik UTM. BACAAN ASAS • • • Kyle. 2005. Basic circuit analysis.L. James F. Pelajar juga diperkenalkan dengan perisian seperti seperti tujuan. 2000. Mathews. F. kegunaan dalam pelbagai bidang. Sebagai peringkat permulaan pelajar akan diperkenalkan dengan alat-alat perkakasan seperti kelas perkakasan. Prentice Hall. rekabentuk produk dan ujian produk gentian kaca dan lain-lain yang berkaitan dengan gentian kaca. James. • The Complete PC Upgrade & Maintenance Guide (9th Edition) by Mark Minasi. 2005.memberi penekanan kepada proses bagaimana pemasangan komputer. 67 . Haynes Publishing Sivshankar. Electronic circuits. & Rammerstofer F. Joining Fibre – Reinforced Plastics. Jaico Publisher MONOGRAF • Upgrding and Repairing PCs (10th Ed) by Scott Mueller. Prentice Hall Inc.

Pelajar juga diajar tentang penanaman sayuran menggunakan sistem hidroponik tanpa pengedar dan boleh bimbit atau mudah alih serta aspek-aspek penjagaan dan pengasuhan yang rapi. London: Pelham Books.G 1994. BACAAN ASAS 68 . Kursus praktikal pula meliputi pengurusan bengkel. • Douglas. J. 1996.• Ronald F. teknik-teknik penjagaan tumbuhan serta pengurusan penyakit dan perosak tumbuhan. Unsur-unsur penting dalam penanaman hidroponik yang diajar termasuk fedah-faedah penanaman hidroponik. Principles of Composite Material Mechanics. MONOGRAF • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI). 1985. Paduan Pengeluaran Sayur-Sayuran. etika kerja dan pengetahuan asas mekanik auto. keperluan bengkel. Kementerian Pertanian Malaysia. Menanam Secara Hidroponik. London: Pelham Books. peralatan. J.S. • Azizah Arshad. • Douglas. Pelajar didedahkan kepada segala aspek hidroponik terkini dalam bentuk kuliah dan amali. 1990. Advenced Guide To Hydroponics. makanan tumbuhan dan formulasi larutan nutrien. MARDI. BACAAN ASAS • Anon. sistem operasi hidroponik dan jenis-jenis kulturnya. (1997). Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Centre. Growing Vegetable Using AVRDC Hydroponic Method. memasang dan memulih enjin. New York Mc Graw Hill. Kuala Lumpur. membuka dan melakukan servis enjin. medium pertumbuhan. S. EB 01203 TEKNOLOGI HIDROPONIK Kursus ini mengenai aspek-aspek teori dan amali tentang teknologi hidroponik yang boleh dikomersialisasikan. Beginner’s Guide To Hydroponics: Soiless Gardening. EB 01303 ASAS MEKANIK AUTO Kursus ini bertujuan memberi pendedahan dan pengetahuan amali kepada pelajar mengenai asas mekanik auto. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1984.

Kursus ini meliputi teori dan praktikal khususnya yang berhubung dengan kawasan latihan. J. Reed Consumer Books Limited. 1994. Martin W. peraturan semasa di dalam ‘gym’. Oklahoma. Auto Repair For Dummies. Eskay Inc. Sport and Stress Therapy : Athletic Rehabilitation on massage. tangkisan tangan. EW 00203 KARATE DO Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan para pelajar kepada ilmu seni mempertahankan diri iaitu karate-do dari segi teori dan amali. 1989.• • • • Floriant. peraturan sebagai jurulatih dan peraturan pertandingan. 1994.1996. pengadil dan kepengadilan. KOMPONEN WAJADIRI EW 00103 TAEKWONDO Kursus ini memberi pendedahan. Douglas. Mulberry Papaerback Stockel. 1999. Latihan amali disusun oleh jurulatih menurut peringkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan 69 . 1996. Mulberry Papaerback Tobolt dan Richardson. • Eskay Shazryl and Hanks. Taekwondo Textbook Volume 1. • Jeong Rok Kim. Mulberry Papaerback. 1998. stretching and strengthening. BACAAN ASAS • David Mitchell. Joan M. nama-nama kekuda. Illinois : Leisure Press. Sclar. The Complete Book of Martial Arts. 1999. Auto Servis and Repair. peralatan pelindung. Taeguek Poomse • Nelson. An Auto Mechanic (How We Work). Self-defense : Steps to Success. deanna. Auto Body: Repairing and Refinishing. Kursus ini meliputi pengetahuan sejarah dan perkembangan sukan ini dan pola pergerakan yang asas dalam seni ini. Juga jenis-jenis latihan asas. pengetahuan dan pengalaman kepada pelajar mengenai kaedah dan kemahiran dalam seni bela diri/sukan Taekwando (WTF).

1981. EW 00303 SILAT OLAHRAGA Kursus ini mendedahkan pelajar kepada acara silat olahraga sebagai satu bidang olahraga yang baru dan kaedah pengurusan pertandingan. Reading Sport Science Level 1. Illinois : Leisure Press. MONOGRAF • Leonard A de Vries. Martial Arts A Complete Illustrated History. Karate-Do : My Way of Life. EW 00403 SILAT GAYUNG FATANI 70 . Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. BACAAN ASAS • Anuar Abd. The Complete Book of Martial Arts. • Gichin Funakoshi. Teknik Dalam Seni Silat Melayu. peraturan dan pelaksanaan/penganjuran pertandingan. 1996. Kodansha International. Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan Malaysia. 1987. • Gichin Funakoshi. pengendalian latihan. • Morris. Dewan Bahasa dan Pustaka.Karate Dunia (WKF). Tsutomu Ohshima. Kodansha International. BACAAN ASAS • Ferrie. Reed Consumer Books Limited. 1988. 1992. Tommy. Eddie. 1999. Selain daripada kuliah dan latihan praktikal secara langsung. • Nelson. keperluan teknikal pertandingan. 1973. • David Mitchell. Dalam kursus ini juga pelajar akan dikehendaki menyediakan kertas kerja untuk menganjurkan pertandingan silat olahraga dan menjalani praktikal untuk melaksanakan pertandingan silat olahraga di atas gelanggang. • Leonard A de Vries. • Micheal Finn. Mackenzie Publishing Limited. 1989. (1992). Reading Sport Science Level 2 (2nd ed). Pelajar akan didedahkan kepada sejarah perkembangan sukan silat olahraga. Marlborough. Self-defense : Steps to Success. Karate-do : The Way of the Empty Hand. Wahab. Karate : The Complete Course : Guinness. Karate-Do Kyohan. pelajar juga akan didedahkan dengan seni ini melalui tayangan video. Joan M. Wiltshire : The Crowood Press.

silat dalam pertandingan (seni silat. Pelajar akan dilatih untuk bertempur dan juga mempertahankan diri sama ada dengan atau tanpa senjata. Oxford University Press. Kursus ini juga menekankan aspek kesihatan dan kecergasan fizikal dan mental yang dapat membantu pelajar bukan sahaja dalam seni silat ini tetapi juga bidang akademik dan kehidupan seharian BACAAN ASAS • Abd. latarbelakang. • Tuan Ismail Tuan Soh. Eskay Inc. 1991. EW 00503 SILAT SPRING 12 Kursus ini memberi pengajaran dan pendedahan tentang salah satu seni beladiri Melayu yang digunakan dalam pertempuran. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 1985. Silat Olahraga. Kuala Lumpur • Anuar Abd. jenis-jenis pukulan dan juga pergerakan yang digunakan. Wahab. BACAAN ASAS • Anuar Abd. • Eskay Shazryl and Hanks. Kuala Lumpur.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. pengajaran dan pengalaman kepada para pelajar berkenaan seni silat khususnya silat gayung fatani. Keris. silat olahraga dan silat Melayu). silat gayung fatani. 1985. • Ke Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Wahab. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 71 . • Ku Ahmad Ku Mustafa dan Wong Kiew Kit. Dewan Bahasa dan Pustaka. Silat Melayu: The Attack. Kuala Lumpur. Silat Melayu: The Malay Attack. Sport and Stress Therapy: Athletic Rehabilitation on massage. . Falsafah seni silat. Dewan Bahasa dan Pustaka. stretching and strengthening.1994. Kursus ini akan mendedahkan para pelajar kepada seni silat secara umum. Kuala Lumpur.Kursus ini bertujuan memberi pendedahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Oxford University Press. Seni Silat Melayu tumpuan kepada seni silat sekebun.1992 Seni dan Teknik dalam Silat Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Oklahoma. 1989. system latihan silat seni dan silat tari. • Anuar Abd. Manna Embung. Pelajar akan diterangkan dan didedahkan dengan sejarah. Begitu juga sejarah dan perkembangan silat secara umun dan khususnya seni silat gayung fatani akan didedahkan kepada pelajar. 1984. Wahab.

Kuala Lumpur. 1984. Manan Embung. Traditional Martial Art Traning. kunci-kunci tangkapan. • Gardner.EW 00603 SILAT CEKAK Kursus ini mendedahkan pelajar dengan salah satu seni mempertahankan diri warisan bangsa Melayu. BACAAN ASAS • Clifford. 1998. Action Publishing • So. Keris and Other Malay Weapons. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. G. Kursus ini meliputi pengetahuan berkaitan dengan sejarah dan perkembangan sukan ini di dalam Negara dan juga pergerakanpergerakan yang asas dalam seni ini. Silat Melayu. From The Fist To The Heart.. (1936). jenis-jenis pukulan dan juga pengertian bagi setiap pukulan. EW 00703 SHORINJI KEMPO Kursus ini bertujuan mendedahkan para pelajar kepada seni mempertahankan diri iaitu seni bela diri shorinji kempo dari segi teori dan amali. pengasas dan juga guru-guru silat cekak. 1999. Kursus ini akan diadakan dalam kelas teori dan juga praktikal untuk memantapkan pemahaman dan juga pengetahuan yang mendalam terhadap silat cekak. Chin Chi Printing Works Sdn. 1970. V. • Ku Ahmad Ku Mustafa. Martial Arts and ‘At-Risk’ . Sabah • Nevetsky. Dalam kelas teori.B. MONOGRAF 72 . teknik menangkis pukulan dan juga menangkis tikaman senjata. Progressive Publishing Co. Bhd : Kota Kinabalu. BACAAN ASAS • Abd. Dalam kelas praktikal pula. Inc: Tokyo. Kuala Lumpur. Japan Publication. Wong Kiew Kit. Wang . Singapura. Action Publishing • David C. langkah dan pergerakan yang betul. pelajar akan ditunjukkan buah-buah pukulan yang kemas. D. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. (1978). J. Latihan amali yang akan dijalankan disusun oleh jurulatih mengikut pernigkat-peringkat yang telah ditetapkan oleh Persekutuan Shorinji kempo Malaysia. Keris. What is Shorinji Kempo. Kursus ini hanya menitikberatkan keselamatan diri dan bukan digunakan untuk mengganas dan kepentingan diri. M. 2003.

ER 00203 BULAN SABIT MERAH 73 . John Ambulance. the British Red Cross Society. David & Charles MONOGRAF • St. BACAAN ASAS • Azizah Ismail. E. Random House of Canada Ltd. Asas Kejururawatan. Nursing : the authorized manual of the St John Ambulance Association and Brigade of the Order of St John. The Original Martial Arts Encyclopedia KOMPONEN BADAN PENYELAMAT DAN BADAN BERUNIFORM ER 00103 ST. Los Angeles.. Pioneers. • Chao Tzee Cheng. Perkara kecemasan penting seperti pemulihan pernafasan dan rawatan luka diberi tekanan dalam pembelajaran ini. Golden Books Centre Sdn. A Century of Service to Mankind : A History of the st. John Ambulance Guide to First Aid and CPR : The Essential First Aid Guide to Managing Injury.. Bhd. 2001. JOHN AMBULAN Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta untuk menimba ilmu dalam bidang pertolongan cemas. 1999. and Sabel. California: Pro – Action Publishing. • Joan Markham. Corcoran. Federal Publication. St John Ambulance Society. 1986. S. Kuala Lumpur. J. (1987).• • Traditional History. Singapura. Farkas. the st Andrew’s Ambulance Association. St. John Ambulance Brigade. (1993). Pengetahuan mengenai ilmu pertolongan cemas kini menjadi suatu matlamat penting dan Kursus ini merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan yakin. How To Prevent Home Accident. • Ronnie Cole-Makintosh. Illness and Medicalemergencies.

memberhentikan pendarahan. Buku Panduan 3 : Undang-undang dan Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela Berpakaian Seragam / Tidak Berpakaian Seragam. Ltd MONOGRAF PBSMM. pelajar akan diterangkan tentang sejarah. Crescent News (KL) Sdn. pelajar akan ditekankan tentang kepentingan kebersihan sama ada tubuh badan ataupun persekitaran untuk mengelakkan sebarang penyakit dan kemalangan. sawan. Kuala Lumpur. beberapa aspek khusus dirumuskan sebagai objektif pendukung seperti pengetahuan ketenteraan 74 . Bhd. School and Work. rawatan kebakaran. Penerbit Fajar Bakti. Ltd. 1989. • The British Red Cross. PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN DARAT (PALAPES DARAT) PALAPES membentuk peradaban. luka dan keracunan akan diberi tekanan. London : BRCS. PBSMM : Kuala Lumpur .kualiti kepimpinan dan pengetahuan asas ketenteraan untuk menghasilkan pegawai muda yang berketerampilan dan berwawasan. Practical First Aids : The Basic Guide to Emergency Aids for Home. Kuala Lumpur. BRCS. BACAAN ASAS • Abdul Rahman Isa. London. alat pertolongan cemas dan juga teknik-teknik pertolongan cemas merangkumi segala kemahiran asas yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan tugas pertolongan cemas atau bantuan pertama dengan betul dan yakin. • The British Red Cross. (1994). Dalam kelas teori. • Mustafa Ali Mohd. 1982.Kursus ini memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar dalam bidang pertolongan cemas. Pertolongan Cemas. Doarling Kindersley. Perkara penting seperti pemulihan pernafasan. Bagi memastikan tercapainya objektif latihan PALAPES secara lebih dinamik dan efektif. (1994). (1992). Doarling Kindersley. Caring For The Sick Nursing. Pertolongan Cemas : Prinsip dan Amalan.

dan aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. senaman perang. persuratan tentera dan pentadbiran. cergas dan segak sejajar sebagai tentera yang terlatih.tongkat dan pedang). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. Kemahiran ketenteraan yakni memberikan kemahiran asas ketenteraan yang akan diutamakan kepada aspek pengendalian senjata individu dan teknik-teknik asas taktik. semboyan. membaca peta. tahun kedua sebagai Peringkat II (Intermediate Level) dan tahun ketiga sebagai Peringkat II (Senior Level). kepimpinan yakni menanam dan memupuk semangat ketenteraan yang jitu dengan menitikberatkan kepada daya kepimpinan. akaun dan gaji. merentas desa. Tahun pertama sebagai Peringkat I(Junior Level). organisasi ATM. ujian kecergasan tempur (UKT). sistem pemegang pangkat dalam organisasi 75 . silibus pelajaran dibahagikan kepada aspek-aspek tertentu untuk dijadikan pendekatan kepada latihan seperti aspek pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi hingga peringkat platun. ujian kecergasan asas (UKA).iaitu memberi pengetahuan asas ketenteraan yang diperlukan oleh setiap pegawai muda bagi meningkatkan taraf profesionalisme sebagai seorang pegawai di dalam ATM yang menjawat Ketua Platun Infantri atau setaraf. Keseluruhan latihan adalah peningkatan dari satu peringkat ke peringkat seterusnya. jalan lasak dan sukan. kewibawaan.berdisiplin tinggi. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. dan Latihan Kem Tahunan (LKT) selama 15 hari setahun. Latihan Lanjutan (LJ) selama 14 hari setahun. KONSEP DAN SILIBUS LATIHAN Latihan PALAPES dilaksanakan selama tiga tahun atau enam semester dan dibahagikan kepada tiga peringkat. Bagi mencapai objektif latihan PALAPES.senjata.undang-undang tentera. Jenisjenis latihan yang dijalankan adalah Latihan Tempatan (LT) selama 120 jam atau 12 hari satu semester. tekun dan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada organisasi yang dianggotai. Mempunyai ketahanan fizikal dan mental yang mantap serta memupuk semangat keyakinan diri tinggi. ilmu medan perang. merentas halangan.

tugasan regimental. senaman perang. public speaking. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. ilmu medan perang. akaun dan gaji. tugasan regimental. tugasan kajian military leadership. merentas desa. sistem perjawatan semasa latihan medan. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.senjata. jalan lasak dan sukan. ujian kecergasan asas (UKA). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. semboyan.undang-undang tentera. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. membaca peta. ED 10101 PALAPES DARAT I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar proses melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat.pegawai kadet PALAPES. public speaking. ujian kecergasan tempur (UKT).tongkat dan pedang). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata 76 . aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED10201 PALAPES DARAT II Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES I yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES untuk mencapai tahap kecekapan Anggota Repal Kelas Dua (Second Class Rifleman). persuratan tentera dan pentadbiran. sistem perjawatan semasa latihan medan. tugasan kajian military leadership. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. organisasi ATM. merentas halangan.

tongkat dan pedang). merentas desa. sistem perjawatan semasa latihan medan. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. tugasan regimental.senjata. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. semboyan. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED20301 PALAPES DARAT III Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES II yang bertujuan untuk melatih kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). senaman perang. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. sistem perjawatan semasa latihan medan. jalan lasak dan sukan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. public speaking. organisasi ATM. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani.persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. tugasan regimental. ujian kecergasan asas (UKA). persuratan tentera dan pentadbiran. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. membaca peta.tongkat dan pedang). ujian kecergasan tempur (UKT). tugasan kajian military leadership. Antara aspek yang akan disentuh 77 . ujian kecergasan asas (UKA). aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. merentas halangan. ilmu medan perang. public speaking. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES.undang-undang tentera. ED 20401 PALAPES DARAT IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES III yang bertujuan untuk melatih pegawai kadet mencapai tahap keupayaan sebagai Ketua Seksyen (Section Commander). senaman perang. ujian kecergasan tempur (UKT). jalan lasak dan sukan. akaun dan gaji. merentas desa. dan tugasan kajian military leadership.senjata. lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. merentas halangan.

senaman perang.senjata. tugasan regimental. sistem perjawatan semasa latihan medan. ilmu medan perang. organisasi ATM. sistem perjawatan semasa latihan medan.termasuklah taktik peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. membaca peta. merentas desa. merentas halangan. tugasan regimental. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki.tongkat dan pedang). sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. organisasi ATM. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan.tongkat dan pedang). ujian kecergasan asas (UKA). public speaking dan tugasan kajian military leadership. semboyan. ilmu medan perang. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. senaman perang. akaun dan gaji. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. jalan lasak dan sukan.undang-undang tentera. semboyan.senjata. jalan lasak dan sukan. merentas halangan. membaca peta. akaun dan gaji. persuratan tentera dan pentadbiran. public 78 . sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. ujian kecergasan tempur (UKT). aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. ujian kecergasan asas (UKA). Antara aspek yang akan disentuh termasuklah asas kepada pengajian ketenteraan yang merangkumi taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun.undang-undang tentera. merentas desa. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED 30501 PALAPES DARAT V Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES IV yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. persuratan tentera dan pentadbiran.

public speaking. merentas desa. jalan lasak dan sukan. semboyan.speaking. sistem perjawatan semasa latihan medan. ilmu medan perang. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA ED30601 PALAPES DARAT VI Kursus ini merupakan lanjutan daripada PALAPES V yang bertujuan untuk melatih Pegawai Kadet PALAPES mencapai tahap keupayaan sebagai pegawai muda berpangkat Leftenan Muda dan berupaya memimpin platun sebagai Ketua Platun Infantri atau setaraf.senjata. aspek ketahanan fizikal yang merangkumi latihan asas jasmani. tugasan kajian military leadership. dan akhir sekali aspek kepimpinan yang merangkumi kepimpinan. tugasan regimental. ujian kecergasan asas (uka). lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. tugasan kajian military leadership. aspek latihan kemahiran ketenteraan seperti senjata (pengendalian senjata persendirian dan senjata bantuan) dan kawad (meliputi kawad kaki. BACAAN ASAS • Akta Angkatan Tentera 1972 • Buku Panduan Askar Wataniah (Pindaan 2006) • Garis Panduan Penilaian PALAPES IPTA 2000 • Silibus Latihan PALAPES IPTA PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN UDARA EU 10101 PALAPES UDARA I 79 . senaman perang.undangundang tentera. ujian kecergasan tempur (ukt).tongkat dan pedang). lawatan sambil belajar (dalam dan luar negara) dan majlis makan beradat. membaca peta. Antara aspek yang akan disentuh termasuklah taktik seperti peperangan konvensional dan peperangan melawan Insurgensi hingga peringkat platun. aktiviti sosial dan adat resam ketenteraan. sistem pemegang pangkat dalam organisasi pegawai kadet PALAPES. merentas halangan. akaun dan gaji. persuratan tentera dan pentadbiran. organisasi ATM.

Ministry of Defence RMAF. EU 10201 PALAPES UDARA II Kursus ini adalah kesinambungan daripada kursus PALAPES UDARA I dengan memberi penekanan penuh kepada asas latihan kawad. Dalam kursus ini juga akan melatih pelajar untuk mengubah sikap dan pemikiran daripada seorang awam kepada seorang anggota tentera yang terlatih. RMAF Air Power Manual. Antara aspek yang akan disentuh dalam kursus ini termasuklah silibus kursus. RMAF Air Power Manual. teori dan amali serta kehidupan dalam pangkalan. perancangan dan perlaksanaan latihan berkumpulan. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). pentadbiran. 80 . 1995. 1995. teori dan amali. Kuala Lumpur. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). teori dan amali. Dalam kursus ini juga akan mula mendedahkan pelajar kepada asas latihan ketenteraan yang merangkumi kawad. Kuala Lumpur. pelajar juga akan didedahkan dengan prinsip kepimpinan. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). BACAAN ASAS • • • JPSTU.Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas dalam Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM). Air Force Headquarters. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20301 PALAPES UDARA III Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA II. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. BACAAN ASAS • • • JPSTU. Akta Angkatan Tentera 1972. Air Force Headquarters. organisasi dan pentadbiran. Kuala Lumpur. pakaian seragam dan pangkat dan lain-lain lagi. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). sejarah dan latar belakang TUDM. 2006. Selain kawad. Ministry of Defence RMAF. 2006. Kuala Lumpur.

1995. Air Force Headquarters. 2006. Pelajar juga akan diuji dalam bentuk teori dan praktikal bagi melayakan mereka keperingkat seterusnya. BACAAN ASAS • • • JPSTU. 1995. Ministry of Defence RMAF. 2006. Kuala Lumpur. RMAF Air Power Manual. Dalam kursus ini.BACAAN ASAS • • • JPSTU. Akta Angkatan Tentera 1972 EU30501 PALAPES UDARA V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus PALAPES IV. pelajar akan dilatih menjadi seorang ketua. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 20401 PALAPES UDARA IV Kursus ini merupakan lanjutan daripada kursus PALAPES UDARA III. 2006. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Kuala Lumpur. pembentukan akhlak dan jati diri serta pengetahuan dalam aspek protokol ketenteraan. Kursus ini akan memberi penekanan kepada kemahiran kecekapan dalam pengendalian senjata. Air Force Headquarters. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). 81 . pentadbiran dan sosial dengan memberi penekanan kepada latihan praktikal bagi menguji tahap kemmmpuan dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di peringkat III dan IV lalu. Kuala Lumpur. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Kuala Lumpur. pemimpin kumpulan dalam segala urusan latihan. Kuala Lumpur. Ministry of Defence RMAF. RMAF Air Power Manual. BACAAN ASAS • JPSTU. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES).

Kuala Lumpur. Air Force Headquarters. Penerbit Jabatanarah Pasukan Simpanan TUDM. Selain itu.• • Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). Ministry of Defence RMAF. 1995. Dalam kursus ini juga. Pelajar diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. BACAAN ASAS • • • JPSTU. RMAF Air Power Manual. senjata. RMAF Air Power Manual. Kuala Lumpur. rentas halangan dan juga lawatan. 2006. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia.Selepas menamatkan enam (6) semester. pertolongan cemas. Kuala Lumpur. bina diri dan kenegaraan. pelajar akan dinilai dan diberi sokongan untuk ditauliahkan dalam Upacara Pentauliahan dan Penanugerahan Watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. 82 . Akta Angkatan Tentera 1972 KOR SUKARELAWAN SISWA POLIS (SUKSIS) Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang pasukan Polis Diraja Malaysia. Ministry of Defence RMAF. Antara latihan yang diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. LATIHAN Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia dan dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester. khidmat masyarakat. Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengurusan dan kepimpinan sebagai seorang Pegawai Kadet. Akta Angkatan Tentera 1972 EU 30601 PALAPES UDARA VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakkan pelajar menamatkan kursus PALAPES UDARA. Manual Ketenteraan Akademi Tentera Malaysia (ATMA). latihan akademik juga diberikan yang melibatkan undang-undang. Air Force Headquarters. 1995. Buku Panduan Sukatan Mata Pelajaran Pasukan Simpanan TUDM (PALAPES). Latihan bagi kursus SUKSIS dijalankan dalam tempoh tiga (3) tahun atau enam (6) semester iaitu pada hari sabtu dan juga cuti semester.

BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. Edisi 2006. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. rentas halangan dan juga lawatan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. rentas halangan dan juga lawatan. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) 83 . senjata and latihan menembak. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. bina diri dan kenegaraan. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP10201 SUKSIS II Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS I. Dalam kursus ini. bina diri dan kenegaraan. khidmat masyarakat. Edisi 2006. khidmat masyarakat. Selain itu. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia.Keseluruhan latihan melibatkan 930 waktu dan pecahan latihan adalah 480 jam waktu satu semester dan 450 jam setiap sabtu. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. senjata and latihan menembak. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. pertolongan cemas. EP10101 SUKSIS I Kursus Kor Sukarelawan Siswa Polis (SUKSIS) ini diadakan bagi memberi pendedahan dan pengetahuan kepada pelajar tentang Polis Diraja Malaysia. Selain itu. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. pertolongan cemas.

Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. Edisi 2006. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia.• • Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20301 SUKSIS III Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS II. senjata and latihan menembak. Selain itu. Dalam kursus ini. rentas halangan dan juga lawatan. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. senjata and latihan menembak. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 84 . Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. pelajar terus di beri pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. khidmat masyarakat. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP20401 SUKSIS IV Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS III. Dalam kursus ini. pertolongan cemas. Selain itu. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. rentas halangan dan juga lawatan. bina diri dan kenegaraan. bina diri dan kenegaraan. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. pertolongan cemas. khidmat masyarakat. Edisi 2006.

Selain itu. pelajar akan ditauliahkan sebagai ASP (Assistant Commissioner Police) dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia. bina diri dan kenegaraan. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. senjata and latihan menembak. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undangundang. pertolongan cemas. BACAAN ASAS • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. rentas halangan dan juga lawatan. khidmat masyarakat. latihan akademik juga akan diberikan yang melibatkan undang-undang. rentas halangan dan juga lawatan. Selain itu. BACAAN ASAS 85 . Edisi 2006.• • • Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30501 SUKSIS V Kursus ini merupakan kesenimbungan daripada kursus SUKSIS IV. Dalam kursus ini. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Antara latihan yang akan diberikan kepada pelajar termasuklah latihan kawad. bina diri dan kenegaraan. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia Struktur Kursus Pengajian Prasiswazah 2008/2009 Universiti Malaysia Sabah 535. pendedahan dan pengetahuan tentang Polis Diraja Malaysia akan diberi kepada pelajar. Pelajar akan diterangkan tentang ilmu dan latihan berkaitan dengan polis. pertolongan cemas. Dalam kursus ini. khidmat masyarakat. Latihan bagi pelajar yang mengikuti kursus SUKSIS ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh jurulatih dari Pasukan Polis Diraja Malaysia. • Akta Polis 1967 (Akta 344) • Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 • Akta Penjara 1995 (Akta 537) • Armed Forces Act 1972 • Akta Senjata 1960 (Akta 206) EP30601 SUKSIS VI Kursus ini merupakan peringkat terakhir bagi melayakan pelajar menamatkan kursus SUKSIS . Pada akhir kursus ini. senjata and latihan menembak.

• Josephine Koh. penyelesaian masalah. pengurusan masa. 2002. 2002. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. brassband. professional dan berjiwa Malaysia. • Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. kenegaraan dan patroitisme. keorganisasian. Kursus Komunikasi Organisasi. • Kementerian Pengajian Tinggi.• • • • • • Kuasa-Kuasa Polis Diraja Malaysia. pemindahan dan kebajikan mangsa. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Practice in Music Theory Grade 1. dasar-dasar kerajaan dan pentadbiran awam. bantuan paramedik. EJ 10201 UMS SEJATI II Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kepimpinan termasuk hubungan interpersonal. afektif dan sosial mengikut komponen 86 . Akta Polis 1967 (Akta 344) Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 Akta Penjara 1995 (Akta 537) Armed Forces Act 1972 Akta Senjata 1960 (Akta 206) SISWA JATIDIRI UMS (UMS SEJATI) EJ 10101 UMS SEJATI I Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar asas pembentukan jatidiri bangsa Malaysia termasuk pembinaan karakter. BACAAN ASAS • Abd. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Buku Panduan Pertolongan Cemas. semangat kerja berpasukan. Kuala Lumpur: PTS Publications. 2004. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran asas seperti pengendalian operasi dan menyelamat. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. etika dan moral. Alim Abdul Rahim. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan afektif mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. 2006. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. Edisi 2006.

Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. penyelesaian masalah. afektif dan sosial mengikut komponen masing-masing iaitu bencana alam. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. BACAAN ASAS • Abd. BACAAN ASAS • Abd. Kuala Lumpur: PTS Publications. • Kementerian Pengajian Tinggi. brassband. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. 2006. pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor). Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Practice in Music Theory Grade 2. pemindahan dan kebajikan mangsa. Kuala Lumpur: International Law Book Service. Buku Panduan Pertolongan Cemas. 2002. Practice in Music Theory Grade 3. bantuan paramedik. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication.masing-masing iaitu bencana alam. asimilasi kebudayaan dan toleransi etnik. 2004. dan berjiwa rakyat. 2002. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. akulturasi. 87 . Alim Abdul Rahim. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Josephine Koh. pemindahan dan kebajikan mangsa. semangat kerja berpasukan. beretika. 2004. Kursus Komunikasi Organisasi. Buku Panduan Pertolongan Cemas. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. semangat kerja berpasukan. brassband. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). professional. • Josephine Koh. penyelesaian masalah. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. amalgamasi. EJ 20301 UMS SEJATI III Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar asas kemasyarakatan termasuk khidmat komuniti. bantuan paramedik. Alim Abdul Rahim. dan berjiwa pemimpin negara. • Kerajaan Malaysia. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran dalam pengendalian operasi dan menyelamat. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. professional. 2002.

2002. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. 2006.• • • Kementerian Pengajian Tinggi. 2002. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. dan berjiwa rakyat. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran 88 . Narimah Ismail dan Saodah Wok. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: International Law Book Service. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. bantuan paramedik. Practice in Music Theory Grade 4. 2006. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. pemindahan dan kebajikan mangsa. Kuala Lumpur: International Law Book Service. 2004. brassband. professional. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Alim Abdul Rahim. Kursus Komunikasi Organisasi. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Kuala Lumpur: PTS Publications. Kuala Lumpur: PTS Publications. EJ 30501 UMS SEJATI V Kursus ini akan menekankan kepada aspek pengaplikasian dan kompetensi diri berhubung ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI IV ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. Kursus Komunikasi Organisasi. brassband. penyelesaian masalah. • Kerajaan Malaysia. EJ 20401 UMS SEJATI IV Kursus ini akan memberi menekankan kepada aspek penakkulan kualitatif ilmu pengetahuan (kognitif) dan penakkulan kuantatif kemahiran fizikal (psikomotor) yang telah dipelajari diperingkat asas UMS SEJATI I. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. BACAAN ASAS • Abd. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. 2002. • Kementerian Pengajian Tinggi. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. paramedik dan pertahanan awam yang merangkumi pelbagai kemahiran tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat.II dan III ke dalam komponen masing-masing iaitu bencana alam. Buku Panduan Pertolongan Cemas. • Josephine Koh. beretika. Kerajaan Malaysia. semangat kerja berpasukan.

dan berjiwa rakyat. 2004. Alim Abdul Rahim. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Buku Panduan Pertolongan Cemas. Alim Abdul Rahim. semangat kerja berpasukan. 2006. latihan instrumen dan disilpin kawad kaki. semangat kerja berpasukan. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. berdisiplin dan seimbang dari semua aspek JERI. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. BACAAN ASAS • Abd. 2006. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. Serdang: Penerbit Universiti Putera Malaysia. penilaian tahap kompetensi melalui kursus kepegawaian mengikut komponen masing-masing dan pentadbiran pentauliahan. Kursus Komunikasi Organisasi. • Narimah Ismail dan Saodah Wok. 2002. professional. professional. beretika dan bermoral. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk IPTA. Kuala Lumpur: PTS Publications. • Josephine Koh. • Josephine Koh. Practice in Music Theory Grade 5. 2002. Kuala Lumpur: Music Plaza Publication. penyelesaian masalah. Buku Panduan Pertolongan Cemas. 2002. beretika. penyelesaian masalah. BACAAN ASAS • Abd. • Kementerian Pengajian Tinggi.tambahan dalam pengendalian operasi dan menyelamat. bantuan paramedik. Kuala Lumpur: International Law Book Service. • Kerajaan Malaysia. 2004. EJ 30601 UMS SEJATI VI Kursus ini akan mengkoordinasikan semua aspek ilmu pengetahuan (kognitif) dan kemahiran fizikal (psikomotor) dan kawad yang telah dipelajari bermula dari UMS SEJATI I hingga V. pemindahan dan kebajikan mangsa. Dalam kursus ini juga akan menerapkan beberapa elemen kemahiran insaniah (soft skills) yang bersifat generik seperti kemahiran berkomunikasi. • Kementerian Pengajian Tinggi. 89 . Practice in Music Theory Grade 5.

• • Kerajaan Malaysia. 2002. Kursus Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur:International Law Book Service. Narimah Ismail dan Saodah Wok. Kuala Lumpur: PTS Publications. Akta Pertahanan Awam 1951 (disemak 1979). 90 .