KATA ALU-ALUAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam 1Malaysia Tahniah dan syabas

diucapkan kepada Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman atas inisiatif untuk menyediakan Perancangan Strategik 2011-2013 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman dalam memastikan pencapaian kualiti pendidikan di negeri Terengganu berada pada tahap yang terbilang. Sesungguhnya perancangan ini menjadi pelengkap kepada usaha Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menyemarakkan semangat dan usaha untuk melonjakkan kecemerlangan pendidikan bagi meletakkan Malaysia dalam arus perdana pendidikan bertaraf dunia. Pendidikan ialah pemangkin kepada pembinaan Negara Bangsa terutama bagi menyemai semangat kenegaraan pada peringkat awal perkembangan murid dan diteruskan pada peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Usaha yang gigih dan kerjasama yang erat daripada semua pihak khususnya dalam kalangan warga pendidik amat diperlukan bagi memastikan identiti nasional yang dihasratkan tercapai, iaitu melahirkan murid yang memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada ajaran agama dan nilai moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang, demokratik, liberal, bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta bersatu padu. Saya amat yakin bahawa melalui pelaksanaan secara bersungguh-sungguh dan komitmen yang tinggi daripada semua pihak, segala matlamat yang telah digariskan dalam Perancangan Strategik 2011-2013 ini akan dapat dicapai sepenuhnya. Kejayaan ini pastinya akan dapat membantu merealisasikan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menjadikan pendidikan di negara ini bertaraf dunia. Selamat Maju Jaya Y.A.B. TAN SRI DATO’ HAJI MUHYIDDIN BIN HAJI MOHD YASSIN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 1

KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam 1Malaysia Terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman atas inisiatif untuk menyediakan Perancangan Strategik 2011-2013 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman. Penerbitan Perancangan Strategik 2011-2013 ini adalah satu usaha yang terpuji dalam usaha menyokong segala hasrat dan impian Kementerian Pelajaran Malaysia. Para pendidik diseru supaya meneruskan agenda menggembeling tenaga dan usaha untuk terus mengamalkan budaya kerja cemerlang, bertanggungjawab dan menerapkan semangat mujahadah bagi melakukan yang terbaik demi anak-anak bangsa kita. Para pendidik hendaklah sentiasa bersedia untuk berubah dari satu tahap amalan kerja yang biasa ke suatu tahap yang berprestasi tinggi. Mereka perlu menggalas tugas besar untuk menjayakan transformasi dan pembaharuan pendidikan dengan satu hasrat dan satu tekad bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. Ini adalah satu amanah besar yang terletak di bahu kita semua. Perancangan ini disediakan sebagai panduan kepada semua pihak dalam usaha mencapai matlamat yang digariskan. Semoga usaha murni ini akan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan demi kepentingan dan kemajuan pendidikan di negara kita. Selamat Maju Jaya Y.BHG. DATUK ABDUL GHAFAR MAHMUD KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

2

KATA ALU-ALUAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam 1Malaysia Perancangan Strategik 2011-2013 merupakan satu usaha untuk menyediakan rangka kerja yang komprehensif bagi mencapai visi Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman. Perancangan ini disediakan dengan mengambil kira pandangan dan cadangan daripada semua pihak yang berkepentingan dalam pendidikan serta agenda Melestarikan Pendidikan Terbilang. Matlamat strategik yang telah digariskan dalam perancangan ini akan memfokuskan kepada usaha memantapkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keberkesanan pentadbiran dan pengurusan pendidikan, meningkatkan integriti warga pendidikan, meningkatkan pencapaian akademik secara berterusan, membangunkan modal insan yang terbilang, meningkatkan penyertaan dan pencapaian murid dalam bidang kokurikulum, mewujudkan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran dan menambah baik hubungan profesional dengan agensi-agensi pendidikan serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Kecemerlangan pendidikan ialah guru-guru yang berkualiti dalam usaha untuk meningkatkan kualiti guru dan memartabat profesionalisme keguruan, Agendanya bukan hanya sekadar penambahbaikan skim perkhidmatan dan kebajikan semata-mata, malah turut bergantung kepada tahap kualiti, kompetensi, jati diri, dan semangat tinggi. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah bertungkus-lumus menghasilkan perancangan yang komprehensif ini. Sesungguhnya pencapaian matlamat strategik yang digariskan amat memerlukan kerjasama semua pihak yang berkepentingan dan komitmen sepenuhnya daripada seluruh warga pendidikan. Dengan adanya sistem penyampaian pendidikan yang mantap serta sistem pemantauan dan penilaian yang berkesan maka sudah tentulah perancangan ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Melestarikan Pendidikan Terbilang. RAZALI BIN DAUD PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

3

KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN Kata Alu-aluan Menteri Pelajaran Malaysia ------------------------------------------------------------------------------------------Kata Alu-aluan Ketua Pengarah Malaysia ------------------------------------------------------------------------------------------Kata Alu-aluan Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman ----------------------------------------------------------KANDUNGAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SENARAI RAJAH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SENARAI JADUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN -----------------------------------------------------------------------------------------LATAR BELAKANG ORGANISASI ---------------------------------------------------------------------------------------------------Sejarah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman ---------------------------------------------------------------------Pengarah-Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman ----------------------------------------------------------------Mandat -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Misi dan Visi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tema, Moto dan Matlamat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etika Kerja -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Logo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piagam Pelanggan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dasar Kualiti ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lagu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nilai Bersama --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stakeholders dan Pelanggan --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MUKA SURAT

1 2 3 4 9 11 13 14 15 17 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32
4

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI ----------------------------------------------------------------------------------------Pengurusan Tertinggi Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman ---------------------------------------------------Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik 2011-2013 -------------------------------------------------------------------------Jawatankuasa Kerja Perancangan Strategik 2011-2013 -------------------------------------------------------------------------PENCAPAIAN AKADEMIK PENCAPAIAN AKADEMIK PEPERIKSAAN AWAM -----------------------------------------------------------------------------Ujian Pencapaian Sekolah Rendah ----------------------------------------------------------------------------------------------------Penilaian Menengah Rendah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sijil Pelajaran Malaysia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia ------------------------------------------------------------------------------------------------------PENCAPAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN -------------------------------------------------------------------------------------Olahraga ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Permainan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kelab dan Persatuan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pasukan Beruniform -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kokurikulum Akademik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pencapaian Kejohanan Antarabangsa 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN -----------------------------------------------------------------------------------------------------Statistik Sekolah Rendah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Statistik Sekolah Menengah --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekolah Berprestasi Tinggi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekolah Kluster ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekolah Perkasa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 34 36 38

40 41 46 51 59 64 65 66 68 70 72 75 77 78 79 81 82 83

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

5

TOV dan Sasaran Pencapaian --------------------------------------------------Strategi. TOV dan Sasaran Pencapaian ---------------------------------------------------Strategi. Pelan Tindakan. Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Pelan Tindakan. Tanggungjawab dan Output / Outcome -----------------------------------------------------------Harapan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATLAMAT STRATEGIK 2 Menjadikan Murid Terbilang ( Akademik ) -----------------------------------------------------------------------------------------Pengenalan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. Petunjuk Prestasi Utama (KPI).PENDAHULUAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aspirasi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asas Pembinaan Perancangan Strategik ---------------------------------------------------------------------------------------------Isu-isu Strategik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matlamat Strategik --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harapan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATLAMAT STRATEGIK 1 Menjadikan Kepimpinan Terbilang --------------------------------------------------------------------------------------------------Pengenalan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. TOV dan Sasaran Pencapaian ----------------------------------------------------Strategi. Tanggungjawab dan Output / Outcome -------------------------------------------------------------Harapan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 93 94 96 97 98 111 112 113 113 119 123 131 132 133 134 139 145 156 157 158 158 162 167 183 6 . Tanggungjawab dan Output / Outcome -------------------------------------------------------------Harapan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menjadikan Murid Terbilang ( Kokurikulum Dan Sukan ) --------------------------------------------------------------------Pengenalan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Pelan Tindakan.

Tanggungjawab dan Output / Outcome ----------------------------------------------------------Harapan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 185 186 192 196 207 208 209 210 214 217 222 223 224 225 228 231 234 235 236 236 238 241 244 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 7 . Tanggungjawab dan Output / Outcome -----------------------------------------------------------Harapan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATLAMAT STRATEGIK 4 Menjadikan Sekolah Terbilang -------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengenalan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. Pelan Tindakan. TOV dan Sasaran Pencapaian ---------------------------------------------------Strategi.Menjadikan Murid Terbilang ( Sahsiah ) -------------------------------------------------------------------------------------------Pengenalan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. Petunjuk Prestasi Utama (KPI). TOV dan Sasaran Pencapaian ---------------------------------------------------Strategi. Tanggungjawab dan Output / Outcome ------------------------------------------------------------Harapan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATLAMAT STRATEGIK 3 Menjadikan Sumber Manusia Terbilang ( Guru Terbilang ) -----------------------------------------------------------------Pengenalan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. TOV dan Sasaran Pencapaian ---------------------------------------------------Strategi. Petunjuk Prestasi Utama (KPI). TOV dan Sasaran Pencapaian --------------------------------------------------Strategi. Tanggungjawab dan Output / Outcome -----------------------------------------------------------Harapan -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Menjadikan Sumber Manusia Terbilang ( Staf Terbilang ) -----------------------------------------------------------------Pengenalan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. Pelan Tindakan. Pelan Tindakan. Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Pelan Tindakan. Petunjuk Prestasi Utama (KPI).

Petunjuk Prestasi Utama (KPI). Pelan Tindakan. TOV dan Sasaran Pencapaian ----------------------------------------------------Strategi. Pelan Tindakan. Petunjuk Prestasi Utama (KPI).MATLAMAT STRATEGIK 5 Menjadikan Tadbir Urus Terbilang --------------------------------------------------------------------------------------------------Pengenalan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif. Tanggungjawab dan Output / Outcome -------------------------------------------------------------Harapan ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 246 247 247 248 255 265 266 267 268 272 275 280 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 8 . TOV dan Sasaran Pencapaian ----------------------------------------------------Strategi. Tanggungjawab dan Output / Outcome -------------------------------------------------------------Harapan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATLAMAT STRATEGIK 6 Menjadikan Komuniti Terbilang -------------------------------------------------------------------------------------------------------Pengenalan -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cabaran-cabaran Utama ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif.

SENARAI RAJAH Rajah 1 Rajah 2 Rajah 3 Rajah 4 Rajah 5 Rajah 6 Rajah 7 Rajah 8 Rajah 9 Rajah 10 Mandat ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Misi dan Visi -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tema. Moto dan Matlamat -----------------------------------------------------------------------------------Etika Kerja -------------------------------------------------------------------------------------------------------Objektif -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dasar Kualiti ----------------------------------------------------------------------------------------------------Nilai Bersama ---------------------------------------------------------------------------------------------------Stakeholders dan Pelanggan -------------------------------------------------------------------------------Graf Pencapaian Gred Purata Negeri Dalam UPSR -------------------------------------------------Graf Pencapaian Peratus Mencapai A Semua Mata Pelajaran Dalam UPSR 2007-2010 ------------------------------------------------------------------------------------Graf Perbandingan Peratus Lulus Minimum C UPSR 2007-2010 -------------------------------Graf Perbandingan Peratus Gred D dan E UPSR Tahun 2007-2010 ---------------------------Graf Pencapaian Gred Purata Negeri Dalam PMR Tahun 2007-2010 -------------------------Graf Pencapaian Peratus Mencapai A Semua Mata Pelajaran Dalam PMR ------------------- MUKA SURAT 21 22 23 24 26 29 31 32 42 43 44 45 47 48 9 Rajah 11 Rajah 12 Rajah 13 Rajah 14 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu .

Rajah 15 Rajah 16 Rajah 17 Rajah 18 Rajah 19 Rajah 20 Rajah 21 Rajah 22 Rajah 23 Rajah 24 Rajah 25 Rajah 26 Rajah 27 Rajah 28 Rajah 29 Graf Pencapaian Peratus Mencapai Tahap Minimum D Dalam PMR ---------------------------Graf Perbandingan Peratus Memperoleh Gred E PMR Tahun 2007-2010 --------------------Graf Pencapaian Gred Purata Negeri Dalam SPM ---------------------------------------------------Graf Perbandingan Pencapaian Semua A+ SPM 2007-2010 --------------------------------------Graf Pencapaian Peratus Mencapai A Semua Mata Pelajaran Dalam SPM ------------------Graf Perbandingan Peratus Lulus Minimun C SPM 2007-2010 ----------------------------------Graf Perbandingan Peratus Lulus Semua MP SPM 2007-2010 ----------------------------------Graf Pencapaian Peratus Gagal Semua Mata Pelajaran Dalam SPM --------------------------Graf Perbandingan Peratus Layak Mendapat Sijil SPM 2007-2010 ------------------------------Graf Perbandingan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) STPM ----------------------------------Graf Pebandingan Bilangan Calon Lulus PNGK 4.00 STPM 2007-2010 ----------------------Graf Perbandingan Peratus Lulus Penuh STPM 2007-2010 ---------------------------------------Graf Pencapaian Peratus Gagal Memperoleh Sijil Dalam STPM ---------------------------------Empat Teras NKRA Pendidikan ----------------------------------------------------------------------------Model Asas Perancangan Strategik 2011-2013 -------------------------------------------------------Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 49 50 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 95 96 10 .

Enrolmen Dan Kelas (Sekolah Rendah) -----------------Statistik Sekolah. Bukan Guru. Enrolmen Dan Kelas (Sekolah Menengah) ------------ MUKA SURAT 41 46 51 59 65 67 Jadual 7 69 Jadual 8 71 Jadual 9 74 76 78 79 11 Jadual 10 Jadual 11 Jadual 12 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu .2010 Pencapaian Pertandingan Permainan Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 – 2010 ---------------------------------------------------------------------------------Pencapaian Pertandingan Kelab dan Persatuan Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 – 2010 ---------------------------------------------------------------------------------Pencapaian Pertandingan Pasukan Beruniform Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 – 2010 ---------------------------------------------------------------------------------Pencapaian Pertandingan Kokurikulum Akademik Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 – 2010 --------------------------------------------------------------------------------Pencapaian Kejohanan Antarabangsa 2010 -------------------------------------------------------------Statistik Sekolah. Guru. Bukan Guru. Guru.SENARAI JADUAL Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 Jadual 5 Jadual 6 Pencapaian Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2007 – 2010 --------------------------------------Pencapaian Penilaian Menengah Rendah 2007 – 2010 ----------------------------------------------Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia 2007 – 2010 ------------------------------------------------------Pencapaian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2007 – 2010 ---------------------------------------Pencapaian Pertandingan Olahraga Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 .

Malaysia boleh menjadi sebuah Negara yang bersatu padu.“Menjelang Tahun 2020. menikmati kehidupan Dalam sebuah masyarakat yang demokratis. dinamis. dengan masyarakat Malaysia Mempunyai rasa keyakinan diri. 1991) Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 12 . adil dan saksama ekonominya. Tangkas serta mempunyai daya ketahanan” (YAB Tun Dr. liberal lagi Bertolak ansur. Mahathir Mohamad Melangkah ke Hadapan. dan sepenuhnya menguasai Ekonomi yang mampu bersaing. Progresif dan makmur. berbudi. ditunjangi oleh nilai-nilai Moral dan etika yang utuh.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 13 . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

LATAR BELAKANG ORGANISASI              Sejarah Pengarah-Pengarah Pelajaran Mandat Misi dan Visi Tema. Moto dan Matlamat Etika Kerja Logo Objektif Piagam Pelanggan Lagu Dasar Kualiti Nilai Bersama Stakeholders dan Pelanggan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 14 .

Pejabat Pelajaran Terengganu telah dipindahkan ke kawasan Istana Maziah. Sektor Pendidikan Islam dan Moral. Beberapa tahun kemudian dengan bertambahnya sekolah-sekolah Melayu Terengganu. Pada masa itu Pejabat Pelajaran diketuai oleh seorang Nazir Sekolah yang bertanggungjawab bagi mengelolakan sekolah-sekolah Melayu Terengganu. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan.SEJARAH Bangunan Pejabat Pelajaran Terengganu yang terawal sekali didirikan adalah sebuah bangunan kecil diperbuat daripada kayu dan beratap nipah. tiga sektor telah dipindahkan ke bangunan Taman Selera Tanjung yang disewa oleh Kementerian Pelajaran daripada Majlis Perbandaran Kuala Terengganu. Dengan pertambahan perjawatan di Jabatan maka pada 1 Julai 2007 wujud Sektor Jaminan Kualiti dan Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas . Bermula pada 1 Januari 2000. Selepas itu Pejabat Pelajaran berpindah lagi apabila Kerajaan Terengganu telah memberikan satu tempat di bangunan Pejabat Setiausaha Kerajaan (Bangunan Jam Besar). maka Pejabat Pelajaran Terengganu telah berpindah ke salah sebuah bangunan rumah guru di Sekolah Kebangsaan Tengku Ampuan Mariam. Jabatan Pelajaran Terengganu telah berpindah sekali lagi ke bangunannya yang baru. Sektor Penilaian dan Peperiksaan. Kesemua sektor berada di bawah satu bumbung iaitu Sektor Pengurusan Sekolah. Sektor Pengurusan Akademik. Sektor Pengurusan Pembangunan dan Kemanusiaan. Bangunan ini terletak di belakang Pos Malaysia Kuala Terengganu sekarang. Berikutan kerja-kerja pembesaran Istana Maziah. Sektor Pengurusan Akademik dan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan manakala Sektor Pengurusan Perkhidmatan Pendidikan kekal di bangunan sedia ada sehingga 31 Disember 1999. Sektor-sektor berkenaan ialah Sektor Pengurusan Sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 15 . iaitu bertempat di Balai Besar. Bangunan ini terletak di antara Wisma Persekutuan dengan Wisma Negeri. maka pada tahun 1994. Bangunan itu terdiri daripada bangunan kayu beratap bata sanggora. Pada 1 Mac 2008 bertambah lagi 2 Sektor iaitu Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT dan Sektor Psikologi dan Kaunseling. Pejabat Pelajaran Terengganu telah berpindah ke bangunannya sendiri setinggi 3 tingkat pada 1 April 1973. Dengan pertambahan bilangan kakitangan Jabatan Pelajaran Terengganu.

iaitu Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Terengganu. Pejabat Pelajaran Daerah Kemaman dan Pejabat Pelajaran Daerah Marang.Terdapat tujuh buah Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) di bawah pengurusan Jabatan Pelajaran Terengganu. Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Terengganu. Pejabat Pelajaran Daerah Setiu. Pejabat Pelajaran Daerah Dungun. Pejabat Pelajaran Daerah Besut. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 16 .

1944 1944 .A (Hons) J. Hill.1951 1951 .A.1952 1952 .Reed.A. B.1959 1959 .1954 1954 .1952 1952 .S. Cantab Dato‟ Jaya Perkasa Che Da Bin Omar Tengku Wangsa Bin Tengku Hitam Ali Tengku Ibrahim Bin Tengku Lela A.1926 1926 .1954 1954 . B.1923 1923 .Sc N.H Bre Therton B.A.Sc W. Hill.A. (BMA) B.H. Adam. M.A.1938 1938 . (Hons) B. Robert. (Hons) TAHUN 1920 . B.1940 1940 .C. Cantab A.H.Sc Chang Min Kee R. M.Sc P. B.1958 1958 . Hallady.PENGARAH-PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAMA PENGARAH Engku Sri Wangsa Diraja Engku Abu Bakar Bin Long Dato‟ Bentara Luar Mohd Kassim Bin Hussin Haji Abdullah Bin Abd Mutalib E. (Hons) A.A. Burton.1960 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 17 . (Hons) Cambrige Tengku Wangsa Bin Tengku Hitam Ali N.D.1945 1945 .A.G. Park. B.1941 1941 .H. B.1941 1941 . (BMA) B.1936 1936 .Reed.1945 1945 .

A.09. DIP. M.09. B.ED.1991 .09.A. (Hons).(Hons) Ong Teng Keong R. B.1991 16. (Hons). Mohd Diah B.ED.06. SIJ.1975 1976 . B. (Hons).A. (Hons).A.BIL 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Tagar Singh R. Mohd Razi.. MINSTAM (UK). ED. Hj.A. (Hons) Yap Hong Kuan . AMIPM Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 18 .(Hons).05.07.ED. (Hons) NAMA PENGARAH TAHUN 1960 . ED.01.A.1972 1972 .1978 1978 .10.03. CERT. B. Nordin Bin Nasir .1966 1966 . Nordin.. B.C. CERT. ED Jumali Bin Kassan.A. B.1994 Saw Chee Leng.1990 11. CERT. B. (Hons). Mohd Ali Bin Mohd. ED. DIP.M.ED. B. MMIM.1971 1971 .1980 1980 . Marmuji Bin Koso. (Hons) CERT.D.31.A. (LONDON).1983 . Mohd Ghazali Bin Hj.. ED.1982 01.1993 01.1993 . Isa Bin Ramli. B.A.06. (Hons).D..PER.A. B. Haji Adam Bin Taib. Annuar Bin Ayeob.31. B. (Hons).A.A. Haji Harun Bin Hassan A.A.N.15. B. B.1985 16. (Hons). Haji Mohd Saidi Bin Hj.PKT.A. CERT.1970 1970 .1990 .1962 1962 .06. (Hons) CERT. B. ED.1964 1964 .1986 . (Hons) CERT. B. ED. B. B. ED.A.A. Hanafiah.05. DIP.C.

N.. P.M. P. Rahim bin Tahir.1998 – 09.N.1994 – 15.08.06.J.J.2000 – 03.2002 Dato‟ Haji Razali bin Ismail . 16.J.K. D. P..K..M. D.P.12.N. 01.08.J.2001 Haji Mohamed @ Omar bin A. A.M.N.06.K.T.. Rahman.2000 Dato‟ Haji Muhamad bin Mustaffa.2001 – 31.04.C..M.P.M..M.P.T... 16.02.C. P.11. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 19 .K. P. K. P.PENGARAH-PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN 16. A. P.M.T. D.J.J. K..C.J..1998 Dato‟ A.

S.2004 Haji Ahamad Zabidi bin Shansuddin.T.C..M.C.2007 Haji Draman bin Muda.. 16.. P.2005 Dato‟ Haji Mohamed bin Che Hamid.. P. 17.2007 – 09.K.03.M. D.T.M.J.J.N..P.02.06. 02.T.M. P.K.06.N.J.. K.2006 – 20.M.J.2003 – 15.M. A.M.16. P.J. P.2010 Haji Ariffin bin Haji Embong.04.. A. A.12... S.M. P.2004 – 21..01.P. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 20 .10.N.N.K.

Rajah 1 : Mandat Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 21 .

VISI JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PEMANGKIN MODAL INSAN TERBILANG MISI Mempertingkatkan Keterbilangan Individu Melalui Pendidikan Bertaraf Dunia Rajah 2 : Visi dan Misi Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 22 .

Moto dan Matlamat Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 23 .TEMA Sekolah Itu Mulia MOTO Melestarikan Pendidikan Terbilang MATLAMAT Melahirkan Individu mempunyai kekuatan lestari melalui pengurusan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia Kepuasan hati pelanggan dan stakeholder melalui perkhidmatan yang ditawarkan Warga kerja JPNT yang berkompetensi tinggi Rajah 3 : Tema.

Cepat dan Tepat Tuntutan Kerja Rajah 4 : Etika Kerja Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 24 . Kreatif dan Inovatif Asas Kejayaan Beriltizam. Keterbukaan dan Akauntabiliti Mengukuhkan Kerberkesanan ETIKA KERJA Qudwah dan Qidah Teladan Kepimpinan Meningkatkan Produktiviti dan Daya Saing Menambah Penghasilan Cekap.Berilmu.

Melambangkan khazanah ilmu pengetahuan yang bersifat futuristik. Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri dan sekolah untuk melahirkan kekuatan dalaman warga pendidikan Terengganu bahawa mereka berkhidmat dan berbakti dalam organisasi dan institusi yang mulia. Negeri beraja dan berpelembagaan. Penerokaan ilmu tanpa batas sama ada di angkasa atau lautan. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 25 BATU BERSURAT GLOB LIPATAN BUKU SIMBOL SIBER WARNA KUNING WARNA HITAM DAN PUTIH WARNA MERAH WARNA BIRU . Pejabat Pelajaran Daerah. Melambangkan kemantapan penghayatan agama Islam yang maha suci dan kemuliaan ilmu. Melambangkan pendidikan bestari dalam era teknologi maklumat. Warna Negeri Terengganu Darul Iman Kekuatan dalam menuntut ilmu dan kebenaran. Melambangkan pendidikan negara bertaraf dunia.LOGO SEKOLAH ITU MULIA Konsep yang mendasari program dan aktiviti Jabatan Pelajaran Terengganu.

Mempertingkatkan Kualiti Pengurusan Pentadbiran Institut Pendidikan Mempertingkatkan Permuafakatan Pendidikan OBJEKTIF Mempertingkatkan Pembangunan Prasarana Pendidikan Mempertingkatkan Tahap Profesionalisme Pengurus Pendidikan Mempertingkatkan Prestasi Kecemerlangan Murid Dalam Pelbagai Aspek Pendidikan Rajah 5 : Objektif Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 26 .

3. 7. Memastikan murid berkeperluan khas diberi peluang pendidikan khas secara formal. 5. 6. Memastikan semua kanak-kanak mengikut kohort umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar mulai hari pertama sesi persekolahan. Memastikan semua sekolah mendapat bekalan guru dan kakitangan sokongan yang mencukupi berasaskan kelulusan waran perjawatan semasa. 4. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 27 2. rohani. Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dalam usaha memperkembangkan potensi secara seimbang dari segi intelek. emosi dan jasmani. adil. amanah dan sah.PIAGAM PELANGGAN Kami Warga Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Darul Iman Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk : 1. Memastikan segala keperluan asas untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah disediakan dengan lengkap. . Memastikan semua urusan peperiksaan dan pentaksiran dilaksanakan dengan cekap. Memastikan semua murid menerima pendidikan berkualiti berasaskan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Mengurus dan menyelesaikan urusan perjawatan dan perkhidmatan personel dalam masa satu bulan dari tarikh penerimaan. 8.

Memastikan perkhidmatan kaunter yang mesra.9. teguran dan cadangan yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan Pendidikan. arahan perbendaharaan dan tatacara kewangan terkini. 10. 11. Memaklumkan keputusan siasatan aduan kepada pengadu dalam tempoh 14 hari bekerja. cekap dan responsif terhadap kehendak semua pelanggan. 12. Bersedia menerima pandangan. Memastikan pengurusan kewangan dilaksanakan mematuhi pekeliling. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 28 .

Bagi memastikan tujuan ini.DASAR KUALITI JPNT komited untuk menyediakan Program Pengajaran dan Pembelajaran yang berkualiti dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan stakeholders. Adalah menjadi komitmen jabatan untuk memenuhi dasar-dasar kualiti pendidikan Negara untuk meningkatkan keberkesanan secara berterusan. Rajah 6 : Dasar Kualiti Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 29 . Penyebaran dasar kualiti jabatan perlu dibuat hebahan kepada warga jabatan melalui media cetak dan media elektronik untuk difahami. dasar kualiti jabatan dan objektifnya disemak semula dari semasa ke semasa untuk memastikan kesesuaiannya berterusan.

FATIN EMIERA LOH BINTI ABDULLAH – SK. KUALA TERENGGANU Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 30 . KAMPUS DATO‟ RAZALI ISMAIL EN.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU EN. KUALA TERENGGANU EN.MANTAN PENGARAH PELAJARAN NEGERI TERENGGANU TUAN HAJI NGAH BIN BIDIN . ABDUL RAZAK BIN W.PENGGIAT TEATER TERENGGANU EN. BUKIT LOSONG. W. ABD GHANI – SK SULTAN SULAIMAN.LAGU AKAL BUDI Kecemerlangan Pendidikan Anak Bangsa Melahirkan Generasi Halus Budi Bahasa Suci Jiwa Akal Minda Insan Hebat Segala Menjulang Tinggi Pendidikan Negara Kemuliaan Jiwa Bangsa Pembangunan Setara Akur Setia Demi Agama Bangsa Juga Negara Memperkasakan Akal dan Budi Permuafakatan Luhur dan Sejati Menjunjung Cita-Cita Pertiwi Membina Warga Nusa Bestari Memperkasakan Akal dan Budi Membina Adab Martabat Madani Serlahkan Diri Cermin Peribadi Mendapat Berkat Rahmat Ilahi PANEL GUBAHAN DAN PENCIPTAAN LAGU AKAL BUDI: TUAN HAJI RAZALI BIN ISMAIL . MOHD FAZLI BIN ABD. SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS EN. MUSTAFA BIN MUHAMAD . WAHAB – INSTITIT PENDIDIKAN GURU. KUALA TERENGGANU PN. MARZUKI BIN AMAN . SM NOOR .KETUA SEKTOR. MOHD FADZLI BIN KAMAL ARIFIN – SK MENGGABANG TELIPOT.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU EN.

melatih dan memberi kemahiran dalam penambahbaikan berterusan untuk kemajuan organisasi. ORGANISASI PEMBELAJARAN Pembudayaan pembelajaran melalui mendidik. keterbukaan. berpegang kepada prinsip. amanah. benar. PROFESIONALISME Kemahiran dan strategik yang ada pada individu dalam pelaksanaan aktiviti tertentu untuk mencapai matlamat dan tujuan yang ditetapkan melalui program latihan dan pembangunan kakitangan. INTEGRITI Merupakan sifat jati diri yang merangkumi keikhlasan. tidak mudah dipengaruhi. KOLABORASI Kerjasama dalam kalangan warga Jabatan melalui jalinan perkongsian ilmu. kemahiran dan pengalaman ke arah pembangunan organisasi. boleh dipercayai dalam melaksanakan tugas dan tindakan. Rajah 7 : Nilai Bersama Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 31 . ketelusan.BERPRESTASI TINGGI Membentuk budaya kerja berprestasi tinggi melalui kompetensi berterusan warga jabatan untuk pembangunan dan pengurusan pendidikan.

STAKEHOLDERS DAN PELANGGAN Kerajaan Malaysia Kerajaan Negeri Terengganu Menteri Pelajaran Malaysia Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia Ketua Setiusaha Kementerian Pelajaran Malaysia Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Pengarah Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Kepimpinan JPN. PPD dan Sekolah Guru Sekolah Menengah Dan Sekolah Rendah Staf JPN. PPD dan Sekolah Murid-murid sekolah Menengah dan Rendah Ibu Bapa dan Penjaga Agensi / Institusi Pendidikan Kerajaan dan Swasta Jabatan-jabatan kerajaan dan swasta Pemimpin Masyarakat Komuniti / Masyarakat / Orang Ramai Media Massa Pertubuhan Bukan Kerajaan Rajah 8 : Stakeholders dan Pelanggan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 32 .

MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI PENGURUSAN TERTINGGI 2011 JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 JAWATANKUASA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 33 .

K.K Tuan Haji Wahid bin Setia Tuan Haji Ngah bin Bidin. Ketua-Ketua Sektor & Pegawai Pelajaran Daerah Encik Hashim bin Mohd Zin YM Haji Tengku Mohd Yusoff bin Tengku Mansor Encik Md. Haji Baharuddin bin Ibrahim Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan Ketua Sektor Jaminan Kualiti Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Ketua Sektor Pengurusan Akademik Ketua Sektor Pendidikan Islam Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling Ketua Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT Sektor Psikologi dan Kaunseling Pegawai Pelajaran Daerah Kemaman Pegawai Pelajaran Daerah Besut Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 34 .J. . P. P.K. P.J.C. Yassin bin Mohd Salleh Encik Zakariah bin Ali Encik Abdul Kahar bin Abdul Latif Tuan Haji Mohd Zubir bin Embong.PENGURUSAN TERTINGGI 2011 JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN Pengarah Pelajaran Encik Razali bin Daud. Ghani bin Awang Encik Nasir bin Ismail Encik A.J.J.K. Ghani bin Awang Zakaria bin Hussin Tn. P. Timbalan Pengarah Pelajaran Tuan Haji Salleh bin Haji Busu. P.J. Encik A.

Encik Shafruddin bin Ali Hussain Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 35 .Tuan Haji Matsor bin Ismail Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Terengganu Pegawai Pelajaran Daerah Dungun Tuan Haji Mohd Azmy bin Zakaria Pegawai Pelajaran Daerah Setiu Pegawai Pelajaran Daerah Marang .

K. Encik A.K.C.J.J. P.J.J. Ghani bin Awang Encik Nasir bin Ismail Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Ketua Sektor Pengurusan Akademik Ketua Sektor Pendidikan Islam Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling Ketua Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 36 . . Pengarah Naib Pengerusi Tuan Haji Salleh bin Haji Busu. P.J.K Tuan Haji Wahid bin Setia Tuan Haji Ngah bin Bidin.JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 Pengerusi Encik Razali bin Daud. Yassin bin Mohd Salleh Encik Zakariah bin Ali Encik Abdul Kahar bin Abdul Latif Tuan Haji Mohd Zubir bin Embong.K. Timbalan Pengarah Setiausaha YM Haji Tengku Mohd Yusoff bin Tengku Mansor Ketua Sektor Jaminan Kualiti Ahli Jawatankuasa Encik Hashim bin Mohd Zin Encik Md. P. P. P.

Haji Baharuddin bin Ibrahim Tuan Haji Matsor bin Ismail Pegawai Pelajaran Daerah Kemaman Pegawai Pelajaran Daerah Besut Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Terengganu Pegawai Pelajaran Daerah Dungun Tuan Haji Mohd Azmy bin Zakaria Pegawai Pelajaran Daerah Setiu Pegawai Pelajaran Daerah Marang . Encik Shafruddin bin Ali Hussain Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 37 .Encik Zakaria bin Hussin Tn.

Yassin bin Mohd Salleh Encik Zakariah bin Ali Encik Abdul Kahar bin Abdul Latif Tuan Haji Mohd Zubir bin Embong.J.K. Haji Baharuddin bin Ibrahim Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Ketua Sektor Pengurusan Akademik Ketua Sektor Pendidikan Islam Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling Ketua Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT Pegawai Pelajaran Daerah Kemaman Pegawai Pelajaran Daerah Besut Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 38 . P. Encik A. P. P.J.K. .K Tuan Haji Wahid bin Setia Tuan Haji Ngah bin Bidin. Ghani bin Awang Encik Nasir bin Ismail Encik Zakaria bin Hussin Tn. Timbalan Pengarah Setiausaha YM Haji Tengku Mohd Yusoff bin Tengku Mansor Ketua Sektor Jaminan Kualiti Ahli Jawatankuasa Encik Hashim bin Mohd Zin Encik Md.J.JAWATANKUASA KERJA PERANCANGAN STRATEGIK 2011-2013 Pengerusi Tuan Haji Salleh bin Haji Busu.

Encik Shafruddin bin Ali Hussain Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Terengganu Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 39 .Tuan Haji Matsor bin Ismail Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Terengganu Pegawai Pelajaran Daerah Dungun Tuan Haji Mohd Azmy bin Zakaria Pegawai Pelajaran Daerah Setiu Pegawai Pelajaran Daerah Marang .

2008. 2010) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Penilaian Menengah Rendah Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 40 . 2009.PENCAPAIAN AKADEMIK PEPERIKSAAN AWAM ( 2007.

02 2375 9.93 830 3.19 15463 66.21 1005 4. % BIL.18 2008 24130 3480 14.42 2056 8.82 6618 27.25 Jadual 1 : Pencapaian Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2007 .24 9765 42.44 101 2.97 16480 68.64 847 3.92 759 3.56 10528 43. % BIL. % BIL.UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) PENCAPAIAN TAHUN 2007 – 2010 5A/7A TAHUN Jumlah Calon BIL.22 2010 23147 3560 15.24 2009 23945 3664 15.69 16561 68.54 128 2.63 10617 43.30 2288 9.80 6925 29.06 17188 69.71 6463 26.38 2138 9.52 11025 45. 4A/6A+1B 5/7ABC MIN C LAIN-LAIN D+E T/S GPS 2007 24656 4196 17.28 100 2.2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 41 .08 80 2. % BIL. % BIL. % BIL.63 6739 27.

GRED PURATA UPSR Rajah 9 : Graf Pencapaian Gred Purata Negeri Dalam UPSR Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 42 .

PERATUS LULUS SEMUA A UPSR Rajah 10 : Graf Pencapaian Peratus Mencapai A Semua Mata Pelajaran Dalam UPSR 2007 .2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 43 .

PERATUS LULUS MINIMUM C UPSR Rajah 11 : Graf Perbandingan Peratus Lulus Minimum C UPSR Tahun 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 44 .

PERATUS PENCAPAIAN GRED D DAN E UPSR Rajah 12 : Graf Perbandingan Peratus Gred D Dan E UPSR Tahun 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 45 .

38 8398 36.81 15034 67.2010 TAHUN Jumlah Calon 7A BIL.45 8501 38.71 2008 23805 24 1076 606 1706 7. % SEMUA ABCD BIL.03 2. % GRED PURATA 2007 22052 23 912 385 1320 5.65 2009 22954 26 902 706 1634 7.12 14548 63.00 2.05 2.75 4 0.39 8954 37.61 12 0.55 0 0.17 14851 62.58 Jadual 2 : Pencapaian Penilaian Menengah Rendah 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 46 .23 7324 32. % LAIN-LAIN BIL.PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) PENCAPAIAN TAHUN 2007 – 2010 PENCAPAIAN 2007.99 13551 61. % SEMUA E BIL.59 8 0.60 2010 22362 19 1066 661 1746 7. 8A 9A SEMUA A BIL.02 2.

GRED PURATA PMR Rajah 13 : Graf Pencapaian Gred Purata Negeri Dalam PMR 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 47 .

PERATUS SEMUA A PMR Rajah 14 : Graf Pencapaian Peratus Mencapai A Semua Mata Pelajaran Dalam PMR Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 48 .

PERATUS LULUS MINIMUM D PMR Rajah 15 : Graf Pencapaian Peratus Mencapai Tahap Minimum D Dalam PMR Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 49 .

PERATUS MEMPEROLEH GRED E PMR Rajah 16 : Graf Perbandingan Peratus Memperoleh Gred E PMR Tahun 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 50 .

78 245 5.00 55 0.SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) PENCAPAIAN TAHUN 2007 .03 79 0.38 8047 36.03 Jadual 3 : Pencapaian Sijil Pelajaran Malaysia 2007 .36 20727 94.25 21171 94.37 7249 36.02 12285 55. T/S GRED PURATA TAHUN 2007 20031 157 0. % MINIMUM C BIL.40 20348 94.59 3883 17. % LAYAK SPM BIL.44 2008 21882 295 1. % SEMUA G BIL.59 87 0.2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 51 .88 3523 16.38 8244 38.72 312 5. % BIL.33 12172 56.74 11166 51.32 247 5. % MINIMUM E BIL.35 3487 15.50 18894 94.2010 CALON AMBIL SEMUA A BIL.27 2009 22338 355 1.34 100 0.08 2010 21508 405 1.78 1876 9.94 7384 33.61 231 5. % LULUS SEMUA BIL.19 9282 46.

03 2007 2008 2009 2010 Tahun Rajah 17 : Graf Pencapaian Gred Purata Negeri Dalam SPM Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 52 .5 4 3.5 7 6.5 8 7.5 3 2.08 5.5 0 5.27 5.44 5.5 6 5.5 5 4.5 1 0.5 2 1.GRED PURATA SPM Gred Purata 9 8.

2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 53 .BILANGAN CALON SEMUA A+ Rajah 18 : Graf Perbandingan Pencapaian Semua A+ SPM 2007 .

PERATUS LULUS SEMUA A SPM Rajah 19 : Graf Pencapaian Peratus Mencapai A Semua Mata Pelajaran Dalam SPM Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 54 .

PERATUS LULUS MINIMUM C SPM Rajah 20 : Graf Perbandingan Peratus Lulus Min C SPM 2007 .2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 55 .

PERATUS LULUS SEMUA MATA PELAJARAN SPM Rajah 21 : Graf Perbandingan Peratus Lulus Semua MP SPM 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 56 .

PERATUS GAGAL SEMUA MATA PELAJARAN SPM Rajah 22 : Graf Gred Pencapaian Peratus Gagal Semua Mata Pelajaran Dalam SPM Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 57 .

PERATUS LAYAK MENDAPAT SIJIL SPM Rajah 23 : Graf Perbandingan Peratus Layak Mendapat Sijil SPM 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 58 .

38 0.06 673 776 662 729 24.91 7.6 39.34 22.09 115 79 106 71 4.10 5.49 Jadual 4 : Pencapaian Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2007 .21 2.27 442 448 425 381 16. % BIL. % BIL.79 14. TAHUN CALON BIL. % BIL.71 42. % BIL. % BIL.63 27.64 2.72 8.86 2602 2750 2798 2801 95. % 5P 4P 3P 2P 1P LP LS GAGAL PNGK 2007 2008 2009 2010 2839 2838 2915 2885 189 180 246 251 6.24 96.90 95.71 25.55 0.58 13.92 6.99 97. % BIL.45 2.18 15.32 0.34 8.70 1000 1127 1229 1271 36.36 2.15 2.46 15 9 11 13 0.2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 59 .ANALISIS PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) PENCAPAIAN BIL. % BIL.78 3.44 8.16 44.38 2.21 298 219 236 169 10.

PURATA NILAI GRED KUMULATIF (PNGK) STPM Rajah 24 : Graf Perbandingan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) STPM Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 60 .

BILANGAN LULUS PNGK 4.00 STPM 2007 .2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 61 .00 Rajah 25 : Graf Perbandingan Bilangan Calon Lulus PNGK 4.

PERATUS LULUS PENUH STPM Rajah 26 :Graf Perbandingan Peratus Lulus Penuh STPM 2007 – 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 62 .

PERATUS GAGAL STPM (TIADA LULUS PENUH) Rajah 27 : Graf Pencapaian Peratus Gagal Memperoleh Sijil Dalam STPM Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 63 .

2009. 2010) Olahraga Permainan Kelab dan Persatuan Pasukan Beruniform Kokurikulum Akademik Pencapaian Kejohanan Antarabangsa 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 64 .PENCAPAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN (2007. 2008.

2008.2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 65 .PENCAPAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN (2007. 2009. 2010) OLAHRAGA BIL 1 PERTANDINGAN Kejohanan MSSM PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 Keseluruhan : Keseluruhan : Keseluruhan : Keseluruhan : Naib Johan Naib Johan Johan Ke Enam 12 Emas 15 Emas 13 Emas 6 Emas 5 Perak 6 Perak 6 Perak 4 Perak 8 Gangsa 9 Gangsa 13 Gangsa 4 Gangsa Olahragawati Johan Kategori 15 Perempuan 18 Tahun Tahun Olahragawan Lelaki 15 Tahun Atlet Lelaki Terbaik Jadual 5 : Pencapaian Pertandingan Olahraga Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 .

PERMAINAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PERTANDINGAN Gimrama Gimnastik Akuatik Golf Merentas Desa Boling Tenpin Tenis Sepak Takraw Bola Keranjang Badminton Catur Kriket Bola Tampar Ping Pong Skuasy Bola Sepak 1 Emas 1 Emas 1 Gangsa 1 Perak 1 Gangsa PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 1 Emas 1 Emas 2 Perak 1 Gangsa 1 Perak 3 Gangsa 1 Gangsa 2 Perak 2 Gangsa 1 Perak 1 Perak 2 Gangsa 1 Gangsa Keseluruhan : Naib 1 Emas 1 Perak Johan 2 Perak 2 Perak 2 Gangsa 1 Emas 1 Gangsa 1 Gangsa 2 Gangsa 1 Perak 1 Gangsa Keseluruhan : Johan 1 Emas 1 Gangsa 1 Perak 1 Perak 1 emas 1 Emas 1 Perak 1 Gangsa 66 16 - Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu .

2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 67 .BIL PERTANDINGAN 17 Hoki 18 19 20 21 Ragbi Bola Jaring Sofbol Perahu Layar 22 Memanah 23 Lari Berganti-ganti PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 Keseluruhan : Johan 2 Perak 2 Emas 2 Gangsa 1 Perak 2 Gangsa Keseluruhan : Johan 1 Emas 1 Perak 1 Gangsa 1 Perak 1 Gangsa 2 Gangsa Keseluruhan : Johan Keseluruhan : Johan 2 Emas 2 Emas 1 Emas 2 Perak 1 Perak 1 Perak 1 Perak 1 Gangsa 2 Gangsa Keseluruhan : Ke Keseluruhan : Ke 6 Emas Tiga Tiga 2 Perak 3 Emas 5 Emas 1 Gangsa 5 Perak 7 Perak 3 Gangsa 3 Gangsa 1 emas 2 Perak Tidak dipertandingkan 3 Gangsa Jadual 6 : Pencapaian Pertandingan Permainan Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 .

1 Gangsa Peringkat Antarabangsa : 1 Emas.1 Gangsa Peringkat Antarabangsa: 5 Emas. 5 Perak. 1 Gangsa Peringkat Antarabangsa : 2 Emas.2 Perak. 4 Perak. 4. Formula Future World Championship Peringkat Kebangsaan : 5 Emas.KOKURIKULUM AKADEMIK KELAB DAN PERSATUAN BIL PERTANDINGAN PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 Tempat Ketiga Ketegori Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan : 4 Emas. 6 Perak. 5. 1 Gangsa 1 tempat ke-4 Peringkat Kebangsaan : 4 Emas. 1 Perak. 2 Gangsa 1 tempat ke-5 3. 1 Gangsa Peringkat Antarabangsa : Naib Johan Ketegori Sekolah Rendah 1. Kuiz Streetsmart Kuiz Pelancongan Karnival Keusahawanan - - - 68 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu . 8 Perak. Pertandingan Lalu Lintas Sekolah Rendah : 2. 1 Gangsa Peringkat Kebangsaan : 9 Emas. 3 Perak.

BIL PERTANDINGAN PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 Johan Sekolah Menengah Luar Bandar Naib Johan Sekolah Rendah Luar Bandar Tempat Ketiga Anugerah Pengurusan Kokurikulum PPD/JPN/KPM Naib Johan Anugerah Kokurikulum Murid Pendidikan Khas (Lelaki) Johan Anugerah Kokurikulum Murid Pendidikan Khas(Perempuan) Johan Pengurusan Koperasi Sekolah Johan Pembudayaan Keusahawanan 7. Penganugerahan Koperasi Sekolah Jadual 7 : Pencapaian Pertandingan Kelab dan Persatuan Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 . Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 8.2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 69 .

Naib Johan Kadet Putera Terbaik Johan Kadet Puteri Terbaik 4.PKBM (L) Pasukan Kadet Bersatu Malaysia Darat . 2. Kadet Bomba dan Penyelamat Johan Kategori Perempuan Johan Keseluruhan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 70 . Naib Johan Keseluruhan 3. Pengakap Jambori Antarabangsa Malaysia : Pertama Gajet Perkhemahan Jambori Sempadan Jambori Sempadan Jambori Persahabatan Antarabangsa 5.PKBM (D) Kadet Remaja Sekolah ( Lelaki dan Perempuan ) PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ((TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 Naib Johan Zon Johan Zon Timur Tiada Timur 1.PASUKAN BERUNIFORM BIL PERTANDINGAN Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Laut) .

10. Pertandingan Pancaragam Johan Kebangsaan Naib Johan „World Maching Band‟ Tempat Ketiga - 9. Kor Kadet Polis 8.2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 71 .BIL PERTANDINGAN PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ((TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 Johan Keseluruhan Johan Keseluruhan Johan Keseluruhan 7. Perkhemahan Kadet Koreksional Perkhemahan Kadet Pertahanan Awam Jadual 8: Pencapaian Pertandingan Pasukan Beruniform Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 .

- - - - 07. Pertandingan Pidato LHDN (Pra U) Pertandingan Pidato Piala Diraja Pertandingan Pidato SPRM Pesta Pantun Pertandingan Bahas Ala Parlimen (BM) Pertandingan Syarahan & Ujian Bertulis Bahasa Melayu SJKC & SJKT Pertandingan Kuiz Perdana Kuiz dan Pidato Pelaburan PNB 2008 Johan Tiada 2009 Tiada Tiada Tiada 2010 Tiada Tiada Tiada BIL PERTANDINGAN 02. 04. 06. 03.KOKURIKULUM AKADEMIK PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 01. 05. - - - tiada 08. - - - - Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 72 .

- - - Johan Tiada 73 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu .BIL PERTANDINGAN PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 - 10. - - - - 15. Pertandingan Choral Speaking Pertandingan Bahas Bahasa Inggeris Ala Parlimen Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Ala Parlimen Pertandingan Story Telling Spelling Competition Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Pertandingan Action Song Sekolah Rendah Pertandingan Public Speaking 11. - - - - 14. - - - Tiada 13. 17. - - - Tiada 12. - - - Tiada 16.

20. 23. - - Tiada Tiada 28. 24. 22. - - - - Jadual 9 : Pencapaian Pertandingan Kokurikulum Akademik Peringkat Kebangsaan / Antarabangsa 2007 . 27. PERTANDINGAN Petronas Science Show BP My Science Project Pertandingan Robotik Pertandingan Teknologi Pelancaran Roket Air Pertandingan F1 in School Pertandingan Tarian Sekolah Rendah Pertandingan Tarian Sekolah Menengah Pertandingan Rekorder Essemble Pertandingan Puisi dan Lagu Pertandingan Teater Komsas PENCAPAIAN PERINGKAT KEBANGSAAN / ANTARABANGSA ( TIGA TEMPAT TERBAIK ) 2007 2008 2009 2010 Tempat Ketiga Naib Johan Ketiga Kategori Paracut Johan kategori Kelajuan Johan Ketiga kategori Kelajuan Tiada Tiada 25.2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 74 . 21.BIL 19. 26.

KEJOHANAN Piala AFC Bawah 14 Tahun 2010 Kejohanan Boling Tenpin Sekolah-Sekolah Asia Kejohanan Badminton 2nd Asean Schools Games 2010 NAMA ATLET 1. Muhammad Zulkifli bin Abdul Razak Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 75 . 02. Long Mohd Syazwadi bin Long Salleh 3. Muhamad Akram bin Asidi 1. 03. Kejohanan Sepak Takraw 2nd Asean Schools Games 2010 1. Noraini binti Ariffin 05. Ahmad Syaddad bin Ahmad Sabri 4. Kejohanan Bola Tampar 2nd Asean Schools Games 2010 1. Ruzaimi Ikram bin A Rahman 2.PENCAPAIAN KEJOHANAN ANTARABANGSA 2010 BIL 01. Muhd. Muhammad Shahdan bin Mat Desa PERINGKAT PENCAPAIAN Naib Johan Tempat ke – 8 Pusingan awal Naib Johan Naib Johan Naib Johan Ke – 3 Acara Berpasukan: Pingat Perak Antara Regu: Pingat gangsa 04. Mohd Syahmi Ridzuan bin Md Yusof 1.

Nurfarhana binti Musa 4. Harith Ammar bin Mohd Sobri 2. 4 x 100 meter) 07. 09. Shakir Zulfayri bin Ibrahim Tempat ke – 3 Tempat ke – 3 Jadual 10 : Pencapaian Kejohanan Antarabangsa 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 76 . Mohamad Hazrul Faez bin Ahmad Sobri Johan 2. 4x100 m) Emas ( 4x400 meter ) Ke – 4 (Merejam lembing) Emas ( 110 meter lari berpagar. Nur Fatin Adibah 5. Kejohanan Hoki 2nd Asean Schools Games 2010 Kejohanan Bola Sepak Bawah 18 tahun SekolahSekolah Asian 2010 Kejohanan Bola Sepak Bawah 15 Tahun SekolahSekolah Asia 2010 1.BIL KEJOHANAN NAMA ATLET PERINGKAT PENCAPAIAN Emas (4x100 meter) 06. 08. Ahmad Ajmal Aiman bin Mat Hassan Emas (4x400 m. Mohd Suhiran bin Zainal 1. Kejohanan Olahraga 2nd Asean Schools Games 2010 1. Muhammad Rasul bin Mohd Yusof 1. Amerul Hakim bin Awang 2. Mohd Fairol Nazim bin Mohd Noor 3.

MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN Statistik Sekolah Rendah Statistik Sekolah Menengah Sekolah Berprestasi Tinggi Sekolah Kluster Sekolah Perkasa Sekolah Cemerlang Sekolah Lonjakan Saujana Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 77 .

BUKAN GURU. ENROLMEN DAN KELAS SEKOLAH RENDAH ( PADA 31 JANUARI 2011 ) JENIS SEKOLAH BILANGAN SEKOLAH 328 7 10 0 2 2 0 0 0 349 BILANGAN GURU BILANGAN BUKAN GURU 1772 61 32 0 50 3 0 0 0 1918 ENROLMEN BILANGAN KELAS SK SRK (KOD TBB) SJK(C) SJK(T) SK(KHAS) SK ( ASLI) SR AGAMA(SABK) SR MODEL KHAS SEKOLAH TANPA MURID JUMLAH 10872 469 237 0 69 29 0 0 0 11676 130698 6672 2709 0 132 93 0 0 0 140304 4870 225 116 0 32 12 0 0 0 5255 Jadual 11: Statistik Sekolah. Bukan Guru. GURU. Enrolmen dan Kelas (Sekolah Rendah) Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 78 .STATISTIK SEKOLAH. Guru.

Enrolmen dan Kelas (Sekolah Menengah) Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 79 . BUKAN GURU. GURU. Guru.STATISTIK SEKOLAH. ENROLMEN DAN KELAS SEKOLAH MENENGAH ( PADA 31 JANUARI 2011 ) JENIS SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Sekolah Menengah Teknik/Vokasional Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sekolah Menengah Berasrama Penuh Sekolah Menengah + Sekolah Rendah (Model Khas) Sekolah Menengah Agama (SABK) 1 84 20 983 36 6 484 125 5991 212 BILANGAN SEKOLAH 106 5 BILANGAN GURU 7703 484 BILANGAN BUKAN GURU 1513 112 ENROLMEN BILANGAN KELAS 3306 139 92434 33327 5 269 111 2432 93 14 812 428 9764 339 JUMLAH 137 JUMLAH BESAR ( SR & SM ) 486 9836 21512 2309 4227 114931 255235 4125 9380 Jadual 12 : Statistik Sekolah. Bukan Guru.

GURU. BUKAN GURU. ENROLMEN DAN KELAS PRASEKOLAH ( PADA 31 JANUARI 2011 ) BIL JENIS SEKOLAH BILANGAN SEKOLAH YANG MEMPUNYAI PRASEKOLAH BILANGAN KELAS BILANGAN GURU BILANGAN BUKAN GURU ENROLMEN 1 Sekolah Kebangsaan 300 409 409 409 9314 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 80 .STATISTIK SEKOLAH.

Olahraga dan R&D 2. Orkestra/Pancaragam dan Sains Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 81 . SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu 1 2007 Bola sepak. al-Quran dan Memanah 3. SMKA Sheikh Abdul Malek Kuala Terengganu 1 2007 Fizik. SM Imtiaz Besut (Besut) 2.SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI 1. SMK Tengku Mahmud Besut 2 2008 Seni Budaya dan Matematik 4 SM Sains Sultan Mahmud Kuala Terengganu 3 2009 Ragbi. SK Sultan Ismail (Kemaman) SEKOLAH KLUSTER (SEKOLAH MENENGAH) Bil Sekolah Kluster Kecemerlangan Daerah Fasa Tahun Kebitaraan 1.

Sofball dan Bahasa Inggeris 3. SK Sultan Sulaiman I Kuala Terengganu 3 2009 Badminton. Taekwando. SK Tengku Mahmud Besut 4 2010 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 82 .SEKOLAH KLUSTER (SEKOLAH RENDAH) Bil Sekolah Kluster Kecemerlangan Daerah Fasa Tahun Kebitaraan 1. Kawad dan Kugiran 2. SK Tengku Ampuan Intan Hulu Terengganu 2 2008 Hoki. Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris Memanah.

SEKOLAH PERKASA (2010) Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 83 .

Dungun. SM IMTIAZ Dungun. Dungun. 7. 9. SMK Langkap. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 84 .CALON SEKOLAH ANUGERAH TAWARAN BARU (NEW DEALS) TAHUN 2010 Kategori Sekolah Menengah 1. Kuala Terengganu. SBPI Batu Rakit. 10. 2. 5. SMK Mak Lagam. 4. Kemaman. 6. Setiu. SM IMTIAZ Besut. SMK Seri Rasau. 3. SM IMTIAZ Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Setiu. 8. SMK Lembah Bidong. SM Sains Sultan Mahmud. SM Sains Dungun.

19. Hulu Terengganu. 18. Hulu Terengganu. Hulu Terengganu. Kuala Terengganu. 4. Besut. Dungun. Kemaman. SK Beladau Kolam. SK Kampung Baru Tok Dor. 7. SK Jenang. 20. Kuala Terengganu. SK Tengku Mahmud. 11. 23. SK Seri Berang. SK Kampung Raja. 15. SK Pelong. SK Nibong. Dungun. SK Landas. Besut. SK Pendidikan Khas Besut (Pendengaran). SK Tok Randok. 22. SK Rantau PETRONAS. SK Paya Bunga. Hulu Terengganu. Setiu. Kemaman. Hulu Terengganu. Dungun. SK Dusun. SK Maktab Perguruan Kuala Terengganu. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 85 . SK Kuala Setiu. Setiu. SK Tengku Mahmud II. 12. 5. SK Kuala Berang. Kuala Terengganu. Hulu Terengganu. 24. Besut. 2. SJK(C) Sin Chone. SK Sultan Sulaiman I. 13. Besut. Besut. 27. 16. SK Ladang Gajah Mati. Hulu Terengganu. 3. 25. SK Sultan Ismail. SK Amer. 21. 9. Hulu Terengganu. 14. 6. 26. 8. SK Kampung Shukor. 10.Kategori Sekolah Rendah 1. SK Teris. SK Bukit Tadok. 17. Besut. SK Tengku Ampuan Intan. Hulu Terengganu. KualaTerengganu. Marang.

2. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS 1. SK Pendidikan Khas (Pendengaran) Kuala Terengganu. 29. Kuala Terengganu. SK Sungai Pergam. SK Tayor. SEKOLAH MODEL KHAS 1. Besut. SMK Chalok. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 86 .28. Setiu. Setiu. SK Kampung Fikri (Sungai Tong). 2. Setiu. 30. SEKOLAH RENDAH ORANG ASLI 1. SK Guntong Luar. SK Pendidikan Khas (Pendengaran) Besut. Setiu. Kemaman. Hulu Terengganu. SK Sungai Berua.

8. SMK Mak Lagam. Kemaman. SMK Padang Midin. 2. SMK Tengku Lela Segara. Setiu. SMK Sungai Tong. SMK Tengku Intan Zaharah. Marang. Setiu. Marang. SMK Chukai. 9. 7.SEKOLAH ELIT NEGERI TERENGGANU 1. SMK Tengku Ibrahim. 2. Kuala Terengganu. SMK Bukit Sawa. Hulu Terengganu. Setiu. SMK Tengku Ampuan Intan. 10. 3. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu SMK Sultan Mizan Zainal Abidin . Besut. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 87 . 4. SMK Lembah Bidong. Dungun. SMK Ibrahim Fikri. SMK Tengku Mahmud. Kemaman. 11. 5. 6. SEKOLAH PREMIER 1.

Dungun. Kuala Terengganu. SM Agama (Atas) Sultan Zainal Abidin. SM Imtiaz Yayasan Terengganu Dungun. 4. Hulu Terengganu. 2. SM Agama Sultan Ismail. 11. Marang. SM Imtiaz Yayasan Terengganu Kuala Berang. 9. 6. Besut. SM Agama Ittifakiah. SM Agama Setiu. Dungun. Kuala Terengganu. Kemaman. SM Imtiaz Yayasan Terengganu. Besut. SM Agama Khairiah. 10. 12. SM Agama al-Falah. Besut. SM Agama Marang. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 88 . 7. 5. SM Imtiaz Yayasan Terengganu Besut. 13.SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) 1. 14. Setiu. SM Agama Mahmudiah. Kuala Terengganu. 8. SM Agama Sultan Zainal Abidin Ladang. Kuala Terengganu. 3. SM Agama Maarif. Hulu Terengganu.

Kuala Terengganu Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Tok Jiring. Kuala Terengganu Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Midin. Kuala Terengganu SK Beladau Kolam. Kuala Terengganu SK Gong Kapas. Kuala Terengganu SK Tok Jiring. Kuala Terengganu Sekolah Luar Bandar Sekolah Berasrama Luar Bandar Sekolah Berasrama Bandar Sekolah Berasrama Bandar Sekolah Berasrama Bandar Sekolah Bandar Sekolah Luar Bandar Sekolah Luar Bandar Naib Johan Pertandingan Kitchen Garden Anugerah Kualiti SMKA 2 2009 3 2009 Anugerah Kualiti SMKA Anugerah Seri Asrama Terbilang Anugerah Pusat Sumber Kebangsaan Anugerah Sekolah Cemerlang Anugerah Sekolah Cemerlang Anugerah Sekolah Cemerlang 4 2009 5 6 7 8 2009 2009 2009 2009 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 89 . Marang Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Sheikh Abdul Malek.SEKOLAH PEMENANG ANUGERAH SEKOLAH CEMERLANG ANUGERAH PERINGKAT KEBANGSAAN Bil Tahun Sekolah Kategori Bidang 1 2007 Sekolah Menengah Kebangsaan Rusila. Marang Sekolah Menengah Kebangsaan (Agama) Durian Guling.

Lonjakan Saujana STPM 6 2007 SK Batu 29. Hulu Terengganu Anugerah NILAM 4 2007 SMK Tengku Lela Segara Sekolah Berasrama Bandar Anugerah Pengurusan Disiplin Terbaik 5 2007 SMKA Durian Guling. Hulu Terengganu Asrama Desa Terbaik 3 2007 SMK Matang. Marang Sekolah Berasrama Luar Bandar Anugerah Sekolah Cemerlang. Setiu Sekolah Luar Bandar UPSR Terbaik Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 90 . Setiu Sekolah Luar Bandar Anugerah Asrama Terbilang 7 2007 SK Pak Ba. Hulu Terengganu Kategori Sekolah Bandar Sekolah Berasrama Luar Bandar Sekolah Berasrama Luar Bandar Bidang Anugerah NILAM 2 2007 SMK Landas.ANUGERAH PERINGKAT NEGERI Bil 1 Tahun 2007 Sekolah SMK Beri Berang.

Setiu Sekolah Luar Bandar 5A Terbaik UPSR 11 2008 SK Sungai Tong.Bil Tahun Sekolah Kategori Sekolah Berasrama Bandar Bidang Anugerah Sekolah Pencapaian Cemerlang SPM dan STPM 8 2008 SMK Tengku Lela Segara. Marang Sekolah Luar Bandar Anugerah Kebersihan Sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 91 . Setiu Sekolah Luar Bandar Anugerah Seri Asrama Terbilang 13 2008 SK Saujana. Setiu Sekolah Luar Bandar Johan Pertandingan Kitchen Garden 14 2009 SMK Rusila. Setiu Sekolah Luar Bandar Sekolah Bestari Luar Bandar 12 2008 SK Batu 29. Marang Sekolah Luar Bandar Anugerah Bengkel Kemahiran Hidup Terbaik 10 2008 SK Kampung Fikri. Marang Sekolah Luar Bandar Johan Pengurusan Tandas Sekolah 13 2009 SMK Seri Payong. Marang 9 2008 SMK Seri Payong.

Hulu Terengganu Sekolah Luar Bandar Anugerah Sekolah Berwatak Sukan 16 2010 SMK Tengku Lela Segara. Marang Sekolah Berasrama Bandar Johan Koir Kebersihan Johan Koir Perpaduan 17 2010 SMKA Durian Guling. Setiu Sekolah Luar Bandar Sekolah Bestari Luar Bandar 19 2010 SK Saujana. Setiu Sekolah Luar Bandar Johan Pertandingan Kitchen Garden Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 92 .Bil Tahun Sekolah Kategori Bidang Anugerah Lanskap Terbaik Anugerah Bumi Hijau Terbaik 14 2009 SMK Matang. Marang Sekolah Berasrama Luar Bandar Anugerah Kecemerlangan SMKA 18 2010 SK Sungai Tong. Hulu Terengganu Sekolah Berasrama Luar Bandar 15 2010 SMK Jenagor.

PENDAHULUAN ASPIRASI MODEL ASAS PERANCANGAN STRATEGIK ISU-ISU STRATEGIK HARAPAN Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 93 .

ASPIRASI Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 94 .

NKRA PENDIDIKAN

Rajah 28 : Empat Teras NKRA Pendidikan
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 95

MODEL ASAS PERANCANGAN STRATEGIK JPNT
MISI Mempertingkatkan Keterbilangan Individu Melalui Pendidikan Bertaraf Dunia MATLAMAT-MATLAMAT STRATEGIK Menjadikan Murid Terbilang Menjadikan Kepimpinan Terbilang Menjadikan Sumber Manusia Terbilang Menjadikan Sekolah Terbilang VISI JPNT Pemangkin Modal Insan Terbilang Menjadikan Tadbir Urus Terbilang Menjadikan Komuniti Terbilang

TEMA Melestarikan Pendidikan Terbilang

Ke Arah Merealisasikan Terengganu Anjung Ilmu

Rajah 29 : Model Asas Perancangan Strategik 2011 - 2013
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 96

ISU-ISU STRATEGIK
Berasaskan kepada dapatan-dapatan daripada pemantauan serta analisis komprehensif yang telah dilaksanakan oleh semua sektor di Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu (JPNT), isu-isu utama yang telah dikenal pasti untuk ditangani secara strategik adalah:

a) b) c) d) e) f)

Menjadikan Kepimpinan Terbilang Menjadikan Murid Terbilang Menjadikan Sumber Manusia Terbilang Menjadikan Sekolah Terbilang Menjadikan Tadbir Urus Terbilang Menjadikan Komuniti Terbilang

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

97

MATLAMAT STRATEGIK A. Menjadikan Kepimpinan Terbilang

Pengetua dan Guru Besar yang cemerlang dalam memimpin barisan warga pendidik di sekolah masing-masing biasanya berjaya membentuk sebuah sekolah berkualiti daripada semua aspek, iaitu akademik dan kokurikulum, termasuk dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas untuk meningkatkan penghasilan pelajar berilmu. Pentadbiran pendidikan adalah satu proses untuk menyelaras usaha bagi memenuhi matlamat yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran manakala pengurusan ialah satu proses merancang, mengelola, memimpin dan mengawal segala daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan oleh organisasi. Dalam konteks pendidikan hari ini, pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan peringkat negeri adalah melibatkan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN), Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Pemimpin tertinggi peringkat JPN ialah Pengarah Pelajaran Negeri manakala di peringkat PPD ialah Pegawai Pelajaran Daerah. Pemimpin peringkat sekolah pula ialah Pengetua di sekolah menengah dan Guru Besar di sekolah rendah.

Keberkesanan pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan amat dipengaruhi oleh kemahiran dan kualiti pemimpin di setiap peringkat organisasi pendidikan. Kemantapan pentadbiran dan pengurusan peringkat JPN dan PPD akan menentukan hala tuju dan pencapaian pendidikan secara keseluruhan di peringkat negeri dan daerah. Di peringkat sekolah, keberkesanan pentadbiran dan pengurusan Pengetua dan Guru Besar amat mempengaruhi keupayaan sekolah untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang terutamanya kurikulum, kokurikulum dan sukan.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

98

Umumnya, pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan merangkumi bidang yang sangat luas. Namun demikian, cabarancabaran semasa yang perlu ditangani oleh organisasi pendidikan adalah tertumpu kepada bidang-bidang tertentu. Dalam konteks pendidikan negeri Terengganu, antara bidang utama yang menjadi cabaran utama adalah pemantapan kepimpinan di peringkat negeri, daerah dan sekolah. Pengurusan perjawatan pendidikan juga adalah antara cabaran utama kerana peranannya dalam memastikan semua organisasi pendidikan dapat berfungsi sepenuhnya. Keupayaan organisasi pendidikan berfungsi juga memerlukan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sistem maklumat pendidikan di semua peringkat.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

99

Akhirnya murid-murid hari ini membentuk minda. kita perlu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. perkembangan kecemerlangan diri pelajar perlu seimbang bagi melahirkan murid yang terbilang.B. pelajar bumiputera perlu bersaing dalam urusan kemasukan ke IPT berasaskan kaedah meritokrasi. Akibatnya wujud lompang di hati dan minda anak-anak. Sedangkan aktiviti kokurikulum dan kemahiran-kemahiran diri kurang ditekankan kepada murid-murid. hati dan tingkah laku yang kurang berdisiplin. Oleh itu. Isu masalah disiplin pelajar masih lagi hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat hari ini. Sedangkan kini. Sekolah menggunakan penilaian (peperiksaan) sebagai instrumen untuk menetapkan standard pencapaian pelajar. Peranan institusi kekeluargaan adalah setaraf dengan peranan institusi sekolah dalam membentuk mental dan rohani pelajar. Sebagai bahasa ilmu dunia. namun ia bukanlah alasan untuk meminggirkan peranan Bahasa Melayu sendiri sebagai agen pembangunan dan kemajuan negara. Isu ini perlu diberi perhatian secara berterusan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran (p&p) di sekolah. Ramai anak murid yang mengalami „keciciran‟ sejak di awal umur lagi. Isu-isu disiplin dan salah laku pelajar seperti buli umpamanya membuatkan guru kini lebih tertekan dan sentiasa menghadapi risiko kecederaan. Malahan isu yang perlu dibincangkan adalah kebanyakan sekolah hari ini sering kali terikat dengan hanya mengutamakan kecemerlangan akademik berbanding kokurikulum. Menjadikan Murid Terbilang Antara isu yang memerlukan perancangan strategik bagi menjadikan murid terbilang adalah meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai pelengkap untuk menghadapi persaingan dalam era globalisasi ini. Malahan langkah-langkah yang bersesuaian dan mewajibkan murid lulus serta tiada gagal dalam subjek ini haruslah dilihat sebagai salah satu usaha ke arah menjadikan murid terbilang. Media elektronik banyak berperanan mempengaruhi murid-murid dengan budaya negatif dalam kalangan masyarakat. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 100 .

Malahan isu yang penuh dengan cabaran kepada golongan pendidik adalah usaha ke arah kemenjadian insan yang unggul. Seseorang anak yang datang dari keluarga miskin tidak kira dari bandar atau luar bandar walau dari etnik mana sekalipun jika ternyata mempunyai potensi sememangnya berhak mendapat bantuan pendidikan berbanding anak-anak golongan berada yang sudah tentu mempunyai peluang pendidikan yang terbaik. dan bakat murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang tinggi. Dasar ini memberi peluang dan membantu perkembangan potensi setiap murid. Sekolah perlu melihat bahawa penglibatan dalam bidang ini memerlukan penyertaan. isu yang amat serius dan memerlukan usaha yang komited adalah melaksanakan Dasar 1M1S iaitu Setiap Murid Mengambil Sekurang-Kurangnya Satu Sukan mulai Tahun 2011. Di samping itu. Maka di sinilah golongan pendidik berfungsi sebagai tunjang utama untuk membentuk kecemerlangan dalam akademik. Malahan isu ini memerlukan kepada usaha secara berperingkat-peringkat bagi mewujudkan penambahan tenaga kerja seperti guru khas untuk melaksanakan pembangunan sukan di sekolah. Kita seharusnya memberi peluang kepada murid untuk memilih sukan yang diminatinya dan bukan menghadkan bilangan murid bagi setiap permainan. Perancangan yang strategik perlu dirangka bagi meningkatkan keupayaan. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 101 . penglibatan. Kegagalan bantuan kebajikan sama ada dalam bentuk wang ataupun material. minat. akan menyebabkan keinginan untuk belajar dalam kalangan murid pudar dan impian untuk menjadikan murid terbilang tiada arah. pemahaman dan pengetahuan yang mendalam mengenai sukan berkenaan. kokurikulum dan sahsiah.Isu yang penting juga adalah memastikan bantuan kebajikan untuk murid-murid yang memerlukan disalurkan dengan cepat dan betul.

C.

Menjadikan Sumber Manusia Terbilang

Dalam merealisasikan perancangan strategik menjadikan sumber manusia terbilang, adalah penting untuk mengenal pasti isu-isu utama yang perlu ditangani secara lebih efektif. Pada masa kini, masih wujud isu-isu ketidakpuasan hati segelintir masyarakat terhadap kualiti perkhidmatan pendidikan dari pelbagai aspek. Masyarakat khususnya ibu bapa menuntut kualiti perkhidmatan yang bermutu tinggi dan dapat memuaskan hati mereka.

Antara isu yang perlu diberi perhatian adalah kes-kes salah laku dan kesalahan tatatertib dalam kalangan guru seperti kes jenayah, penyalahgunaan dadah malah lebih menyedihkan terdapat kes cabul serta rogol yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didik mereka. Perkara ini sering menjadi perhatian media massa yang akan dipaparkan di dada-dada akhbar dan di kaca televisyen yang merupakan sesuatu yang tidak enak untuk diperkatakan. Ini boleh menjejaskan imej dan profesion keguruan kerana ia menunjukkan kegagalan warga pendidik dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan akibat kesilapan segelintir guru seperti kata pepatah “ hanya kerana nila setitik, rosak susu sebelanga”.

Isu integriti dalam kalangan penjawat awam sering menjadi perbualan masyarakat pada hari ini. Ini kerana penjawat awam merupakan tunjang utama yang terlibat secara langsung dalam menjayakan segala perancangan negara. Tanpa integriti yang kukuh, ia boleh menjejaskan kualiti perkhidmatan penjawat awam. Integriti dalam kalangan penjawat awam khususnya guru perlu diberi perhatian kerana guru merupakan warga contoh dan sentiasa menjadi “role model” terutamanya kepada para pelajar serta masyarakat kerana tugas seorang guru adalah suatu usaha yang sangat murni dalam membentuk modal insan yang berjaya di

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

102

dunia dan di akhirat. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang mencemarkan integriti guru, maka kepercayaan masyarakat terhadap integriti warga pendidik akan terjejas.

Dalam konteks perkhidmatan pendidikan, masih terdapat segelintir guru yang belum begitu jelas berkaitan undang-undang, peraturan dan tanggungjawab mereka sebagai warga pendidik. Ini menyebabkan mereka kadang kala melakukan sesuatu yang menyalahi peraturan dan akhirnya menimbulkan ketidakpuasan hati pihak-pihak lain yang menimbulkan masalah kepada guru itu sendiri.

Di samping itu, isu yang tidak kurang pentingnya ialah untuk melahirkan warga pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Untuk melahirkan murid yang cemerlang memerlukan tenaga pengajar yang cemerlang dan berkualiti serta mampu memotivasikan anak didik mereka. Ini merupakan salah satu langkah yang perlu diambil bagi memastikan kemenjadian modal insan yang unggul. Maka warga guru berperanan sebagai tunjang utama dalam membentuk kecemerlangan murid bukan sahaja dalam bidang akademik, malah cemerlang dalam kokurikulum dan sahsiah serta memiliki peribadi yang unggul. Perancangan strategik perlu dirangka bagi melahirkan guru-guru cemerlang, berkualiti dan bermotivasi tinggi.

Isu seterusnya adalah pembinaan budaya inovasi dan kreativiti perlu dipertingkatkan. Ini perlu dalam usaha untuk mewujudkan kepelbagaian dalam kaedah atau sistem perkhidmatan yang lebih cekap. Dengan adanya inovasi dan kreativiti dalam kalangan warga pendidikan, maka sistem penyampaian pembelajaran dan pengajaran (P&P) dapat dihasilkan dengan lebih menarik dan berkualiti. Persekitaran yang membudayakan inovasi dan kreativiti perlu diwujudkan agar seluruh warga pendidikan terdorong

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

103

untuk menghasilkan pelbagai inovasi serta idea yang kreatif untuk meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan pendidikan di negeri Terengganu.

Seterusnya budaya kerja yang harmoni dan saling bekerjasama perlu diwujudkan. Bagi mewujudkan suasana kerja yang harmoni, semua kakitangan perlu mengamalkan budaya hormat-menghormati serta saling bekerjasama antara satu sama lain. Dalam konteks ini, amalan berpuak-puak perlu dibendung terutamanya dalam kalangan warga kerja yang berbilang kaum serta berlainan agama supaya semua pihak dapat bekerja dalam suasana yang kondusif tanpa ada perasaan hasad dengki, timbulnya perkara yang menyentuh sensitiviti, ketidakpuasan hati dengan rakan sekerja dan sebagainya.

D.

Menjadikan Sekolah Terbilang

Usaha untuk memiliki sekolah yang terbilang bukanlah satu usaha yang mudah. Hal ini kerana bayak isu yang masih memerlukan perancangan strategik bagi mencapai matlamat yang diingini jabatan. Isu yang harus diambil perhatian adalah keseimbangan akademik dan kokurikulum murid-murid di sekolah. Dilihat kebanyakan pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik kurang aktif dalam kokurikulum. Manakala pelajar yang aktif dan berjaya dalam bidang kokurikulum kurang pula bersinar dari segi akademik. Inilah isu yang harus diutamakan kerana pelajar yang seimbang dari segi akademik dan kokurikulum yang akan berjaya menjadikan sekolah terbilang. Aktiviti kokurikulum yang

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

104

dilaksanakan secara tidak serius menyebabkan murid tidak terdorong untuk melibatkan diri secara aktif. Pihak sekolah terutamanya guru-guru perlu berusaha menyeimbangkan kecemerlangan dalam akademik dan kokurikulum. Isu Keselamatan dan Kesihatan didapati turut berkait dalam usaha menjadikan sekolah terbilang. Aspek keselamatan yang dimaksudkan adalah dari segi struktur bangunan dan kemudahan-kemudahan di sekolah, laluan keluar masuk (jalan utama selamat dan tidak bermasalah), mempunyai pengawal keselamatan yang sentiasa membuat rondaan dan bebas dari ancaman binatang liar. Perkara-perkara ini jarang sekali diambil berat. Semua sekolah sebenarnya perlu memiliki kesedaran tentang keselamatan di sekolah yang diterjemahkan melalui sikap dan tingkahlaku sensitif, prihatin dan tanggungjawab profesional untuk menjamin suasana pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Manakala aspek kesihatan adalah menyentuh tentang jualan makanan di kantin yang sering kali tidak memuaskan. Timbul pelbagai masalah yang boleh mengganggu sistem P&P, antaranya kes keracunan makanan. Sebenarnya makanan yang berkhasiat dan yang penting dijamin kebersihannya harus diutamakan.. Aspek keceriaan di seluruh kawasan sekolah amatlah penting. Masih banyak sekolah yang memandang ringan isu keceriaan, sedangkan ini penting bagi mewujudkan persekitaran sekolah kondusif. Sekolah yang kotor dan tidak ceria mengundang kepada pelajar malas dan tidak selesa untuk ke sekolah. Hal ini didapati mengganggu sistem pembelajaran pelajar di sekolah. Isu seterusnya adalah meningkatkan amalan budaya berkualiti guru-guru dalam mendidik melalui usaha berterusan tanpa jemu untuk menjamin kualiti perkhidmatan bagi menjadikan sekolah terbilang. Hal ini merupakan asas utama atau terbaik memulakan perubahan. Ia juga penting bagi mengelakkan sindrom zon selesa dalam kalangan guru-guru terutama bagi sistem
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 105

pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Misalnya masih ada segelintir guru yang tidak masuk munasabah. Hal ini wujud akibat sudah lama berada di zon selesa.

kelas tanpa alasan yang

Satu lagi isu yang memerlukan perancangan strategik adalah membangunkan infrastruktur sekolah dan kemudahan asas yang mencukupi serta lengkap untuk menjadikan sekolah terbilang. Media massa sering mengambil peluang untuk mencari kelemahan dan masalah yang berlaku di sekolah-sekolah untuk dipaparkan kepada umum, sedangkan hal ini boleh menjejaskan reputasi sekolah dan jabatan. Keselesaan guru dan murid semasa berada di sekolah adalah bermula dari isu ini. Oleh itu, sekolah yang terbilang sudah semestinya memerlukan pemerhatian bersama-sama tindakan yang berkesan terhadap usaha membangunkan infrastruktur dan kemudahan asas yang mencukupi serta lengkap. E. Menjadikan Tadbir Urus Terbilang

Ketua Setiausaha Negara dalam surat arahan terhadap usaha bagi mempertingkat Tadbir Urus di Sektor Awam bertarikh 9 Mac 2007 memberikan definisi tadbir urus seperti berikut: “Tadbir urus merangkumi aspek-aspek seperti tatacara Ketua Eksekutif/Ketua Jabatan dan para pegawai di semua peringkat pengurusan melaksanakan tanggungjawab secara telus dan berhemah dari segi pengambilan dan penyampaian hasil, struktur termasuk budayakerja, dasar, strategi serta tatacara mereka berurusan dengan pelbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan proses di mana agensi awam diurus/diarah, dikawal dan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan objektif yang telah dipersetujui”. (Tan Sri Mohd. Sidek Hj. Hassan, 2007)

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

106

akauntabiliti dan integriti serta ketelusan dalam perkongsian maklumat. Tadbir urus terbaik adalah berteraskan kepada beberapa prinsip utama: 1. Pematuhan terhadap undang-undang iaitu setiap organisasi/agensi perlu mematuhi segala peraturan. Fokus kepada pelanggan Tadbir urus yang terbaik sentiasa memberikan keutamaan menyeluruh kepada pelanggan. Oleh itu. undang-undang.Manakala tadbir urus terbaik (good governance) didefinisikan sebagai “konsep normative nilai-nilai ke arah merealisasikan perlakuan tadbir urus dan kaedah yang digunakan oleh sekumpulan aktor sosial yang berinteraksi mengikut konteks sosial tertentu”. agensi/jabatan yang melaksanakan tadbir urus terbaik akan sentiasa memastikan operasi perkhidmatan berfungsi untuk kepuasan pelanggan yang maksimum dalam pelbagai dimensi. 2. tadbir urus terbaik perlu memberikan penekanan terhadap dua aspek utama iaitu: 1. seperti yang diharapkan oleh pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) di samping memastikan perkhidmatan tersebut “value for money” serta pengurangan terhadap pembaziran sumber dan dana. Prestasi yang mana pengurusan penyampaian adalah amat penting dalam penyampaian perkhidmatan yang efektif dan efisien. Beretika Prinsip ini merupakan tunjang bagi tadbir urus terbaik. Dalam ertikata lain. piawaian (standard) yang diguna pakai dan harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran. Prinsip “customer is always right” diberi penekanan dan usaha ke arah meningkatkan kepuasan hati pelanggan sentiasa dilaksanakan secara berterusan. 2. Penekanan terhadap nilai-nilai positif dalam pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan adalah amat kritikal bagi menghasilkan output terbaik yang diharapkan oleh masyarakat dan pihak berkepentingan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 107 .

tadbir urus terbaik akan dapat memacu setiap pegawai ke arah pemantapan sistem penyampaian yang efektif dan berkesan bagi menentukan kecemerlangan. Akauntabitili & Integriti Akauntabiliti adalah kewajipan untuk memberikan penjelasan terhadap apa jua tindakan dalam pelaksanaan tugasan kepada sesiapa yang berhak untuk mendapatkan penjelasan tersebut. 3. Ketelusan amat penting dalam segala segi. Kecekapan dan keberkesanan pegawai merupakan tonggak kepada tadbir urus terbaik dalam sesebuah organisasi. Cekap dan Berkesan Pegawai sektor awam perlu sentiasa memastikan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara cekap dan berkesan. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 108 . 4. Ringkasnya di sini. cepat dan tepat. Ianya boleh dilihat melalui proses kerja yang jelas dan mudah difahami. penyampaian maklumat kepada dan pengaksesan maklumat oleh pihak berkaitan. Pengurusan perlu sentiasa memastikan ahli-ahli dalam agensi mempunyai etika yang tinggi serta mengamalkan nilai-nilai murni melalui aktiviti dan program kualiti menyeluruh. melalui penggunaan sumber yang minimal (cekap) dengan penghasilan kerja (output) yang maksimum (berkesan). 5. Ketelusan Ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan juga amat dititikberatkan dalam tadbir urus terbaik.Setiap pegawai dalam agensi perlu melaksanakan tugas dengan penuh integriti serta answerable terhadap segala tindakan yang diambil. Akauntabiliti dan integriti adalah elemen terpenting dalam tadbir urus terbaik. Seseorang pegawai perlu memastikan organisasinya mempunyai sistem yang dinamik.sama ada secara langsung mahupun tidak langsung.

Hubungan baik ini mampu mewujudkan komunikasi dua hala yang berkesan serta semangat bantu-membantu antara warga pendidikan dengan agensi lain dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan negeri Terengganu. Maka. Komitmen ibu bapa atau penjaga dalam membantu sekolah untuk menyokong pendidikan anak-anak amat penting. Pihak yang mempunyai hubungan secara langsung terutamanya dengan sekolah adalah ibu bapa para pelajar itu sendiri. Penglibatan PIBG amat penting untuk membentuk kerjasama dan pemuafakatan dalam merancang agenda pendidikan. Menjadikan Komuniti Terbilang Isu yang terlibat di dalam menjadikan komuniti terbilang yang perlu diberi perhatian adalah dalam menjaga hubungan profesional dengan pihak-pihak atau agensi luar yang mempunyai kepentingan secara langsung mahu pun secara tidak langsung dengan sektor pendidikan negeri Terengganu. Tahap penglibatan ibu bapa atau penjaga masih perlu ditingkatkan secara berterusan untuk memastikan pembinaan modal insan berlaku secara berterusan dan tidak terhad di sekolah semata-mata. Adalah penting untuk mewujudkan hubungan dan perkongsian maklumat dengan pihakpihak berkepentingan dalam pendidikan dan hubungan ini perlu dijaga secara berterusan.F. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) yang ditubuhkan mempunyai fungsi dan peranan yang penting bagi memastikan hubungan antara guru dengan ibu bapa dapat dijalinkan dengan baik. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 109 . Mekanisme yang berkesan harus diwujudkan agar usaha meningkatkan komitmen ibu bapa atau penjaga terhadap kemajuan pendidikan anak-anak mereka dan sekolah dapat dicapai. menangani masalah pelajar serta mengaktifkan komuniti sekolah yang merupakan sebahagian daripada masyarakat.

Selain itu. Selain itu. Ini kerana sektor pendidikan turut bergantung kepada pihak agensi luar dalam merealisasikan sesuatu program. Program-program perlu dirancang secara berterusan bagi memastikan hubungan profesional ini dapat dipelihara dengan baik. Keterlibatan mereka dalam program-program serta aktiviti pendidikan dapat mewujudkan komitmen yang dilakukan dalam pelbagai bentuk sumbangan yang dapat dimanfaat bagi meningkatkan pencapaian pendidikan dalam bidang akademik dan juga kokurikulum. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 110 . komuniti yang terbilang juga memerlukan jalinan hubungan profesional dengan agensi-agensi lain seperti pertubuhan bukan kerajaan (NGO). sesuatu program dapat dilaksanakan dengan lebih baik. sektor swasta dan individu persendirian yang melibatkan diri dalam program pendidikan secara berkesan. hubungan baik dengan agensi-agensi kerajaan yang lain perlu dijaga kerana ia mempunyai hubung kait secara tidak langsung. Dengan adanya bantuan yang dihulurkan oleh pelbagai pihak. Ini dapat direalisasikan dengan adanya perkongsian profesional dengan agensi-agensi pendidikan awam dan swasta bagi memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran pengurusan dalam kalangan warga pendidikan.

dalam merealisasikan matlamat-matlamat strategik yang dirancang. kokurikulum dan juga sahsiah diri bukan sahaja di sekolah malah di peringkat negeri. Sumber manusia yang terbilang pula dapat menjadikan pentadbiran dan pengurusan pendidikan yang lebih baik dan teratur. Peranan guru amat penting dalam membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam bidang akademik. Komuniti yang terbilang dapat memantapkan hubungan profesional dan perkongsian maklumat dengan pihak-pihak berkepentingan dalam pendidikan bagi mewujudkan komunikasi yang berkesan. Penglibatan dan komitmen yang padu oleh semua pihak adalah penting untuk menjayakan perancangan ini. Harapan untuk melestarikan pendidikan terbilang dapat dilaksanakan dan dicapai dengan jayanya berdasarkan perancangan yang disusun secara strategik. isu-isu yang dibincangkan perlu diberi perhatian agar penambahbaikan serta perubahan dapat dilaksanakan.HARAPAN Kesimpulannya. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 111 .

5 HARAPAN 1 PENGENALAN. TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 1.MATLAMAT STRATEGIK Kepemimpinan Terbilang: Pemimpin yang berkesan melahirkan Modal Insan Terbilang 1.4 STRATEGI. PETUNJUK PRESTASI UTAMA.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 1.1 PENGENALAN 1. TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 1. 1. PELAN TINDAKAN.1 PENGENALAN Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 112 .3 OBJEKTIF.

mengelola.Dalam sesebuah organisasi pentadbiran dan pengurusan memainkan peranan yang sangat penting. Pengurusan pula ialah satu proses merancang. Pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan peringkat negeri melibatkan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Pentadbiran pendidikan umumnya merupakan suatu proses untuk menyelaras usaha dalam kalangan berbagai-bagai anggota bagi memenuhi matlamat yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Kepemimpinan pendidikan terbilang memerlukan kemahiran pengurusan organisasi. Pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan peringkat negeri melibatkan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). Untuk menjamin keberkesanan dan kecekapan pengurusan. memimpin. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 113 . penggunaan ICT sewajarnya menjadi keutamaan. pengurusan aduan memainkan peranan penting dalam memastikan tahap kepuasan hati pelanggan. Pengurusan aset alih kerajaan juga amat penting dalam memastikan sekolah mempunyai segala infrastruktur asas yang dapat berfungsi dan terurus bagi memastikan perjalanan P&P yang berkualiti dan berkesan. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Dalam konteks pendidikan negeri Terengganu. Selain dari itu. antara bidang utama yang diberi penekanan ialah pemantapan kapasiti kepemimpinan di semua peringkat. mengelola. dalam menangani permasalahan pelanggan. mengawal segala daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan oleh organisasi. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan sekolah. Pengurusan pula ialah satu proses merancang. 1. memimpin.2 CABARAN-CABARAN UTAMA Dalam sesebuah organisasi pentadbiran dan pengurusan memainkan peranan yang sangat penting. antara bidang utama yang diberi penekanan ialah pemantapan kapasiti kepemimpinan di semua peringkat. kepimpinan instruksional dan pengurusan kewangan dan akaun yang efisien. mengawal segala daya usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan sumber-sumber lain untuk mencapai matlamat yang ditentukan oleh organisasi. Dalam konteks pendidikan negeri Terengganu. Pentadbiran pendidikan umumnya merupakan suatu proses untuk menyelaras usaha dalam kalangan berbagai-bagai anggota bagi memenuhi matlamat yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.

Sekolah Kluster atau Sekolah Berprestasi Tinggi. Di peringkat sekolah. dalam menangani permasalahan pelanggan.2.1.Kepemimpinan pendidikan terbilang memerlukan kemahiran pengurusan organisasi. Kualiti ini amat penting dalam menggerakkan seluruh warga pendidikan untuk melaksanakan segala program bagi mencapai sasaran yang telah ditetapkan.3 1.2.4 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 114 .2 1. Proses pemantapan kemahiran dan keberkesanan kepemimpinan dalam kalangan pegawai. pengetua dan guru besar adalah pemimpin utama yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam prestasi akademik.2. pengurusan aduan memainkan peranan penting dalam memastikan tahap kepuasan hati pelanggan.1. Selain dari itu. Pengetua dan guru besar yang berkesan wajar menerima ganjaran yang sesuai atas keupayaan mereka menghasilkan kecemerlangan sekolah melalui Tawaran Baru. Untuk menjamin keberkesanan dan kecekapan pengurusan. Pengurusan harus ditingkatkan melalui pematuhan segala aspek yang digariskan dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan instrumen penilaian Star Rating.1 Kepemimpinan pendidikan peringkat JPN dan PPD perlu menentukan pelaksanaan sepenuhnya segala dasar dan program yang telah ditetapkan oleh KPM. Pengiktirafan terhadap kecemerlangan kepemimpinan yang membawa kecemerlangan dan kejayaan harus menjadi budaya dalam semua peringkat pendidikan.2. penggunaan ICT sewajarnya menjadi keutamaan. 1. 1. Pengurusan aset alih kerajaan juga amat penting dalam memastikan sekolah mempunyai segala infrastruktur asas yang dapat berfungsi dan terurus bagi memastikan perjalanan P&P yang berkualiti dan berkesan. kepimpinan instruksional dan pengurusan kewangan dan akaun yang efisien. pengetua dan guru besar perlu dilaksanakan secara sistematik agar tahap kecekapan selari dengan kehendak dan keperluan semasa dunia pendidikan. kokurikulum dan sukan di sekolah.1. Mekanisme pemantauan yang mantap amat diperlukan bagi memastikan pelaksanaan program yang berkesan.1.2. pembinaan sahsiah.1 Kepemimpinan Organisasi Pendidikan 1.

Pengurusan sekolah yang memfokuskan kepada kualiti KI telah memperlihatkan hasil yang positif terhadap pencapaian murid dan kecemerlangan sekolah.2.2.2 Pengurusan kurikulum merupakan teras utama yang perlu dilaksanakan oleh pihak pengurusan sekolah dalam usaha mereka merealisasikan matlamat sekolah yang cemerlang akademiknya.2. pelaksanaan dan pengawasan terhadap kualiti kurikulum di sekolah bagi membentuk sekolah yang terbilang. 1. salah satu cabaran utama JPN adalah untuk memastikan semua pentadbir sekolah memberikan keutamaan kepada KI dalam melaksanakan pentadbiran dan pengurusan sekolah mereka.2 1. Pemantapan pengurusan kurikulum ialah suatu proses yang berterusan dan perlu berlaku di semua peringkat.3 Pengurusan Kurikulum Sekolah 1.1 1. pengelolaan.2.3. Justeru itu.2. Latihan dan bimbingan perlu dilaksanakan bagi memastikan semua pengurus kurikulum mempunyai kemahiran yang mantap untuk merancang dan melaksanakan segala aktiviti kurikulum yang telah ditetapkan oleh KPM.2. Untuk memastikan pengamalan KI yang berterusan dalam kalangan pemimpin sekolah.1. pemantauan perlu dilaksanakan berasaskan kepada kriteria-kriteria tertentu yang diputuskan oleh pihak pengurusan akademik peringkat negeri dan daerah.2.3.2.2.3 . Kejayaan akademik sekolah bergantung kepada kualiti KI pemimpin sekolah berkenaan.3. Perubahan kurikulum dan pelbagai program kurikulum yang dirancang oleh KPM perlu dilaksanakan dan dipantau secara menyeluruh oleh semua peringkat pengurusan kurikulum sekolah.1 Kepemimpinan Instruksional (KI) adalah proses pengurusan kurikulum yang melibatkan aktiviti perancangan. JPN dan PPD memainkan peranan utama untuk mengenal pasti bidang-bidang Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 115 1.2. Namun demikian. pihak JPN dan PPD perlu melaksanakan pemantauan secara berterusan.2.3 1.2 Kepemimpinan Intruksional Pemimpin Sekolah 1. Mungkin agak sukar untuk memastikan semua sekolah dipantau pada setiap tahun.

5 Pengurusan Kewangan dan Akaun 1.2. PPD dan sekolah. Laporan audit yang berkualiti dapat meningkatkan akauntabiliti bagi mencapai kecemerlangan pengurusan kewangan.5.utama pengurusan kurikulum yang memerlukan peningkatan dalam kemahiran dalam kalangan pengurus kurikulum di semua peringkat pendidikan. Pemantauan pengurusan kewangan dan akaun oleh JPN dan PPD perlu dilaksanakan secara sistematik untuk membantu sekolah dalam pelaksanaan pengurusan kewangan yang betul.2 1.2 1.2. 1.5.4 Pengurusan Sistem Maklumat Pendidikan 1. Di peringkat sekolah. pengauditan menjurus kepada kewangan yang melibatkan wang kerajaan dan Sumbangan Wang Awam.4.2.2.4.2. Usaha memantapkan pengurusan kewangan memerlukan latihan berterusan di peringkat JPN. Segala maklumat berkaitan kewangan perlu disebar luas di semua peringkat.6 Aduan Yang Berasas Terhadap Warga Pendidikan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 116 . Sistem pelaporan yang standard dan selari dari semua bahagian amat penting untuk mengelakkan percanggahan maklumat yang disampaikan. 1. 1.2.2.2.1 Penggunaan sistem aplikasi tertentu dalam pengurusan maklumat pendidikan memerlukan semua pihak yang terlibat menerima latihan pengurusan sistem maklumat pendidikan yang sesuai dan berterusan.1 Setiap organisasi tidak akan terlepas dari melaksanakan pengurusan kewangan yang melibatkan akauntabiliti yang tinggi.4. Usaha meningkatkan penggunaan portal rasmi dalam proses penyebaran maklumat pendidikan perlu diberikan keutamaan.3 1.

Aduan yang diterima perlu disiasat untuk ditentukan kesahihannya.6. Kegagalan memahaminya menyebabkan mereka melakukan kesalahan yang menimbul ketidakpuasan hati pelanggan.6.7 Pengurusan Aset Alih Kerajaan 1. peraturan dan tanggungjawab amat penting. Dalam konteks perkhidmatan pendidikan. Peralatan dan aset yang dibekalkan gagal diurus dengan sempurna mengikut peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.2. Pengurusan aset alih kerajaan masih menjadi masalah dalam organisasi pendidikan di semua peringkat. penyelenggaraan. pelupusan serta hapus kira seluruh aset alih kerajaan dengan lebih tersusun dan sistematik.2. Kelemahan dalam berkomunikasi dan mengurus masalah dengan cekap juga menyebabkan aduan diterima daripada masyarakat awam.2.7.2. Sebahagian warga pendidikan belum begitu jelas berkaitan undangundang.1. peraturan dan tanggungjawab sebagai penjawat awam. Usaha berterusan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 117 1.2 1. 1. pendaftaran.7. kefahaman tentang undang-undang. Sistem ini boleh dijalankan melalui sistem rangkaian setempat (LAN) di mana pegawai-pegawai yang dipertanggungjawab boleh mengemaskini pengurusan aset alih kerajaan di mana-mana lokasi.1 Kegagalan memberikan perkhidmatan yang baik dan gagal melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan kerap kali menjadi punca berlakunya aduan.2.2 .1 Sistem pengurusan aset alih kerajaan dibina untuk memudahkan pengurusan sekolah mengurus penerimaan.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 118 . Pemantauan pengurusan aset alih kerajaan perlu dirancang dengan lebih baik bagi memastikan pengurusannya dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan.pengurusan aset alih kerajaan.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 119 .

OBJEKTIF KPI TOV SASARAN PENCAPAIAN 2011 2012 42 32 6 7 10 9 1 3 165 29 2013 50 40 10 11 15 13 0 0 205 38 1. Bilangan sekolah yang berada di band 6 dan 7 e. Jumlah sekolah berprestasi tinggi rendah menengah rendah menengah d. Jumlah sekolah menerima rendah Tawaran Baru (Bai'ah) menengah b. Bilangan sekolah mendapat Skor Komposit melebihi 80% (Band 1 dan Band 2) rendah menengah rendah menengah 30 10 1 2 3 4 3 13 115 17 35 15 3 4 6 6 2 7 135 22 c. Jumlah Sekolah Kluster Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 120 .1 Meningkatkan kualiti kepemimpinan instruksional dalam pengurusan organisasi pendidikan a.

Portal JPNT.OBJEKTIF 1.2 Meningkatkan ketepatan dan kecekapan KPI a. tepat dan bersepadu (email. Bilangan aduan yang berasas kepada kepemimpinan 10 c.Pematuhan prosedur kualiti MS ISO 9001:20 TOV SASARAN PENCAPAIAN 2011 Objektif kualiti tercapai/ tiada NCR 2012 Objektif kualiti tercapai/ tiada NCR sifar 2013 Objektif kualiti tercapai/ tiada NCR sifar aduan 10 OFI b. emis dll) 5 aduan 35% 50% 70% 95% 1. Peratus penggunaan sistem aplikasi pejabat dalam talian yang cekap.3 Memantapkan pengurusan kewangan dan akaun Bilangan sekolah yang mendapat Sijil Tanpa Teguran (Kategori Baik) Bilangan Sekolah yang mendapat Sijil Berteguran 215 3 230 2 250 0 275 0 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 121 . HRMIS.

4 Memantapkan pengurusan aset alih kerajaan Bilangan sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan aset alih kerajaan.OBJEKTIF KPI TOV SASARAN PENCAPAIAN 1. 2 4 7 12 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 122 .

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 123 .

1 Memantapkan Kapasiti Kepemimpinan PELAN TINDAKAN Latihan kepemimpinan organisasi pendidikan peringkat JPN dan PPD Latihan kepemimpinan organisasi sekolah menengah dan sekolah rendah Mengadakan jalinan dan kerjasama profesional dalam kalangan kepemimpinan JPN dan PPD Mengadakan jalinan kerjasama profesional dalam kalangan kepemimpinan sekolah melalui MGB dan MPSM Lawatan penandaarasan ke sekolah pemimpinpememimpin yang cemerlang Seminar kepemimpinan Pendidikan Pemantauan kepemimpinan peringkat JPN berasaskan kriteria “System Star Rating” Pemantauan kepemimpinan peringkat PPD berasaskan kriteria System Star Rating Pemantauan kepemimpinan sekolah menggunakan instrumen SKPM TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Jaminan Kualiti Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/ OUTCOME Bilangan sekolah pada aras Band 1 dan Band 2 meningkat Kepemimpinan yang cemerlang dan terbilang 1.1.1.2 Memastikan amalan kepemimpinan berkesan Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Jaminan Kualiti Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Kepemimpinan organisasi pendidikan yang cemerlang Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 124 .STRATEGI 1.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 125 . kokurikulum dan sukan Mencalonkan sekolah untuk pengiktirafan peringkat kebangsaan atau antarabangsa TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sektor Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas OUTPUT/ OUTCOME Pemimpin yang cemerlang dan berjaya diberikan pengiktirafan yang sepatutnya.3 Memberikan pengiktirafan kecemerlangan PELAN TINDAKAN Membina instrumen untuk mengukur kapasiti kepemimpinan sekolah Mencalonkan kepemimpinan yang membawa kecemerlangan dan kejayaan PPD dan sekolah Pengiktirafan kepada kepemimpinan yang membawa kecemerlangan dan kejayaan PPD dan sekolah dalam bidang akademik.1.STRATEGI 1.

1.1.4 Meningkatkan pengurusan organisasi JPN dan PPD berasaskan MS ISO 9001: 2008 PELAN TINDAKAN Taklimat penilaian organisasi berasaskan System Star Rating / MS ISO kepada semua sektor di JPN dan PPD Melaksanakan penilaian kendiri berasaskan System Star Rating / MS ISO oleh semua sektor di JPN dan PPD. Pemantauan pengesahan penilaian kendiri ke atas semua sektor di JPN dan PPD Memberi pengiktirafan kepada sektor dan PPD berasaskan penilaian System Star Rating/MS ISO Menyebar luaskan maklumat berkaitan kes ketidakakuran dan kegagalan kepemimpinan organisasi pendidikan Menyediakan rekod kes ketidakakuran dan kegagalan kepemimpinan organisasi pendidikan Memastikan semua pemimpin organisasi pendidikan menyediakan surat penjelasan dalam kes ketidakakuran dan kegagalan kepemimpinan sekolah Melaksanakan tindakan punitif yang sesuai berasaskan kes berasas yang dilaporkan TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Jaminan Kualiti OUTPUT/ OUTCOME Pengurusan JPN dan PPD cemerlang 1.5 Melaksanakan tindakan punitif Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Psikologi dan Kaunseling Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Kes ketidakakuran dan kegagalan kepemimpinan sekolah berkurangan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 126 .STRATEGI 1.

PPD dan sekolah berkurangan. Sekolah Kluster dan Tawaran Baru Membuat pemantauan dan penilaian berterusan ke atas sekolah yang berpotensi sebagai SBT. Sekolah Kluster dan Tawaran Baru meningkat 1.2. Sekolah Kluster dan Tawaran Baru Melaksanakan program khas penambahbaikan sekolah berasaskan kriteria SBT. PPD dan sekolah.STRATEGI 1.1. Menyebar luas maklumat pengurusan kewangan dan akaun yang terkini Mengesan dan membantu sekolah yang mempunyai masalah dalam pengurusan kewangan dan akaun Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 127 . Sekolah Kluster dan Tawaran Baru (New Deals) PELAN TINDAKAN Mengenal pasti sekolah yang berpotensi sebagai SBT. Sekolah Kluster dan Tawaran Baru. Latihan pengurusan kewangan dan akaun kepada staf JPN.6 Meningkatkan bilangan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) . PPD dan sekolah. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Kes ketidakakuran prosedur dan peraturan kewangan peringkat JPN.1 Melaksanakan latihan pengurusan kewangan dan akaun secara berterusan Taklimat berkala pengurusan kewangan dan akaun untuk pengurusan JPN . TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Jaminan Kualiti OUTPUT/ OUTCOME Bilangan SBT .

2.STRATEGI PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan 1.3. PPD dan sekolah berkurangan 1.2 Memastikan Pemantauan dan bimbingan pengurusan kewangan pengurusan kewangan dan akaun JPN. OUTPUT/ OUTCOME Kes ketidakakuran prosedur dan peraturan kewangan peringkat JPN. PPD dan sekolah. dan akaun mematuhi peraturan melalui pemantauan berterusan Pemantauan dan bimbingan susulan ke atas JPN. PPD dan sekolah .1 Memantapkan kefahaman dan pengurusan ICT dalam kalangan pengurus pendidikan Latihan penggunaan dan memanfaatkan sistem aplikasi pejabat dalam pengurusan pendidikan peringkat pengurusan sekolah rendah dan menengah Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT Penyebaran maklumat pendidikan cekap Latihan penggunaan dan memanfaatkan sistem aplikasi pejabat dalam pengurusan pendidikan peringkat pengurusan sekolah rendah dan sekolah menengah terpilih Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 128 .

peraturan dan tanggungjawab kepada warga pendidikan peringkat JPN.1 Meningkatkan kefahaman tentang undang-undang.5.4. peraturan dan tanggungjawab 1.STRATEGI 1. PPD dan sekolah TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan OUTPUT/ OUTCOME Warga pendidikan memahami undang-undang peraturan dan tanggungjawab Aduan yang berasaskan diselesaikan dengan cepat dan tepat Mengadakan taklimat / bengkel berkaitan pengurusan dan kaedah penyelesaian aduan yang diterima peringkat JPN. PPD dan sekolah Memastikan semua aduan berasas diperoleh dan diselesaikan mengikut prosedur yang ditetapkan Menyediakan saluran aduan yang berkesan untuk masyarakat awam menyampaikan sebarang persoalan Memberikan maklum balas yang segera dan tepat terhadap semua aduan awam berasaskan standard yang ditetapkan dalam piagam pelanggan dan peraturan perkhidmatan Menyediakan analisis aduan yang diterima untuk langkah penambahbaikan berterusan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 129 .1 Memantapkan pengurusan dan penyelesaian aduan yang berasas PELAN TINDAKAN Taklimat berkaitan undang-undang.

PPD dan sekolah Menyebarkan luas maklumat pengurusan aset alih kerajaan yang terkini kepada JPN.1 Memantapkan kemahiran pengurusan aset alih kerajaan secara berterusan PELAN TINDAKAN Taklimat berkala pengurusan aset alih kerajaan untuk pengurusan JPN.6. PPD dan sekolah TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/ OUTCOME Peralatan dan aset diurus mengikut peraturan dan prosedur 1. PPD dan sekolah Latihan pengurusan aset alih kerajaan kepada staf JPN. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Aset alih kerajaan diurus mengikut peraturan dan prosedur Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 130 .STRATEGI 1.2 Memastikan pengurusan aset alih dilaksanakan dengan cekap melalui pemantauan berterusan Menyediakan instrumen pemantauan pengurusan aset alih kerajaan Pemantauan dan bimbingan pengurusan aset alih kerajaan sekolah rendah dan menengah.6.

Pengurusan aset alih kerajaan yang cekap pula dapat memastikan sekolah mempunyai segala infrastruktur yang berfungsi dan terurus bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berkualiti dan berkesan.1. Kemantapan pengurusan aduan yang diterima daripada semua peringkat organisasi pendidikan dan juga masyarakat akan membantu menyelesaikan masalah yang berbangkit dari masa ke semasa dan meningkatkan integriti serta kualiti perkhidmatan awam. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 131 . PPD dan sekolah diharapkan berupaya memastikan setiap peruntukan dapat dimanfaatkan secara maksimum dan tepat kepada sasaran. Usaha yang terancang mampu meningkatkan nilai kepemimpinan di peringkat JPN. PPD dan sekolah. Kepemimpinan cemerlang akan memastikan seluruh organisasi pendidikan dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan . Pemantapan sistem maklumat pendidikan akan berupaya membantu pihak atasan membuat keputusan dasar yang betul dan berkesan dalam menangani cabaran semasa bidang pendidikan.5 HARAPAN Kemantapan pentadbiran dan pengurusan serta kepemimpinan instruksional di semua peringkat organisasi pendidikan diharap dapat membantu mencapai misi dan visi pendidikan secara menyeluruh. Kemahiran pengurusan kewangan dan akaun yang cekap dan berkesan dalam kalangan pemimpin di peringkat JPN.

8 OBJEKTIF.10 HARAPAN 2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 132 .6 PENGENALAN 2. TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 2. PETUNJUK PRESTASI UTAMA.Menjadikan Murid Terbilang: MATLAMAT STRATEGIK Memperkasakan Pengurusan Kurikulum Ke Arah Melestarikan Pendidikan Terbilang A. PELAN TINDAKAN.9 STRATEGI. AKADEMIK 2. TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 2.7 CABARAN-CABARAN UTAMA 2.

1. berketrampilan.A. Kurikulum merupakan instrumen utama bagi membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh. Modal insan yang ingin dihasilkan perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif. AKADEMIK 2.3 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 133 . berkeperibadian mulia.2 2. berkemahiran menyelesaikan masalah. Pemantapan kepemimpinan dan pengurusan kurikulum akan membantu meningkatkan pencapaian akademik dalam peperiksaan awam yang menjadi penanda aras kepada kecemerlangan akademik sesebuah sekolah. mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang berubah. berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara. berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru. melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup positif.1. PPD dan sekolah adalah pendokong bagi merealisasi misi dan visi KPM melalui perancangan strategik bagi memperkembangkan potensi diri.1 PENGENALAN 2. 2. Misi dan visi pendidikan negara bertanggungjawab menghasilkan modal insan berkualiti tinggi selaras dengan matlamat negara. JPN. daerah dan negeri dan sekali gus menjadi kriteria dalam menentukan kemenjadian murid.1 Modal insan merupakan komponen yang penting dalam pembangunan sesebuah negara.1.

Kurikulum Tersurat (Formal) Merancang dan mengurus pengajaran dan pembelajaran berkesan.1 Teras utama dalam melestarikan pendidikan (akademik) terbilang ialah pengurusan kurikulum yang mantap dan berkualiti tinggi di sekolah. Kurikulum Peperiksaan vi. Kurikulum Peruncingan v. 2. Kurikulum Ramalan vii. Amalan pengurusan kurikulum secara berkesan di semua peringkat berupaya melestarikan dan meningkatkan pencapaian akademik sekolah secara menyeluruh dari segi kualiti dan kuantiti. Memastikan sumber dan bahan pengajaran dan pembelajaran mencukupi dan bermakna.2.2 2.1. Kurikulum Operasi iii.3 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 134 .1. PPD dan JPN seperti : Menetapkan visi dan Misi kurikulum. Meningkatkan amalan budaya ilmu dalam kalangan warga sekolah. Kurikulum Pengalamian iv. Penekanan berterusan wajar diberikan kepada peranan kepemimpinan kurikulum dan kepemimpinan instruksional.2. Memastikan Standard Guru Malaysia tercapai.2. Pemantapan pengurusan kurikulum merupakan suatu proses yang berterusan dan perlu berlaku di semua peringkat. Sentiasa berusaha meningkatkan tahap profesionalisme keguruan.1 PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH 2. Kurikulum Asas ii.2. Merancang dan menentukan pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan: i.2.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 2.1.

Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran dalam peperiksaan UPSR. PMR dan SPM serta PNGK dalam STPM.1 Kegagalan menguasai kemahiran asas merupakan faktor utama yang menyebabkan defisit pembelajaran kumulatif.2. kemahiran membaca Al-Quran dan penghayatan fardu ain juga perlu diberi penekanan. Pencapaian Gred Purata Negeri dalam peperiksaan UPSR. penguasaaan literasi jawi.2. PMR dan SPM ataupun sekurang-sekurangnya memperoleh 1P dalam peperiksaan STPM.Pengurusan Kurikulum Sekolah Penguasaan Kemahiran Asas Pencapaian Dalam Peperiksaan Awam Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pemastian Pelaksanaan Dasar-dasar Baru 2.2.3 PENCAPAIAN DALAM PEPERIKSAAN AWAM 2.1 Bidang keutamaan dalam peperiksaan awam adalah seperti berikut: Peratus pencapaian lulus tahap minimum iaitu lulus semua mata pelajaran dalam peperiksaan UPSR. Penguasaan asas ini perlu dikuasai oleh semua murid sebelum memasuki tahap 2 di sekolah rendah.2.3. Kemahiran asas adalah merujuk kepada penguasaan literasi dan numerasi serta 3M. SPM dan peratus yang tidak layak mendapat sijil dalam STPM. PMR. Peratus murid gagal Bahasa Melayu di peringkat SPM Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 135 . 2. Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran dalam peperiksaan UPSR.2 PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS 2. Selain itu.2. PMR dan SPM atau kelulusan 5P atau 4P dalam peperiksaan STPM.

2. Ia dilakukan melalui penilaian formatif. Penglibatan guru-guru yang berpengalaman dan guru cemerlang amat penting untuk menghasilkan bahan-bahan latihan atau modul tambahan bagi membantu guru melaksanakan P&P dengan lebih menarik dan berkesan. Setiap pengukuran perlu mengambil kira aspek kesahan (validity) dan kebolehpercayaan (reliability).2.4 PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) 2. diagnostik dan kerja amali. PMR. Bagi tujuan ini penggunaan instrumen kawalan berikut dilaksana secara sistematik : Auditan Hasilan Berteraskan OTI dan Head Count Pengurusan e-Pantau UPSR. Pentaksiran adalah salah satu komponen utama proses pembelajaran dan merangsang pembelajaran bermakna. sumatif.3 2. Pengetahuan mengenai jadual spesifikasi ujian. daerah dan negeri. bank item dan bank test perlu dikuasai dan dihayati semua guru.1 Sistem pentaksiran merupakan salah satu aspek yang perlu diberi penekanan dalam menentukan kualiti pendidikan dan mengukur pencapaian potensi. SPM dan STPM Pengurusan e-Pantau UPSR.2. Budaya kajian tindakan dan penggunaan ICT oleh guru-guru perlu juga ditingkatkan agar kualiti P&P dapat dimantapkan secara lebih sistematik dan bermakna. Usaha perlu dilaksanakan untuk meningkatkan keberkesanan P&P melalui latihan pedagogi dan pendragogi guru-guru secara berfokus serta berterusan.3.2 Langkah terpenting dalam usaha meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan awam adalah dengan memantapkan sistem penyampaian guru dalam bilik darjah. minat dan bakat murid. SPM dan STPM 2. Antara aspek utama dalam PBS ialah : Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 136 .2. PMR. Proses pemantauan P&P di dalam bilik darjah perlu dilaksanakan oleh semua pentadbir di sekolah melalui Program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) bagi memastikan guru-guru melaksanakan P&P yang berkesan secara berterusan.2.4.3. Sistem kawalan prestasi akademik perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh dalam usaha mencapai sasaran yang ditentukan oleh sekolah.

2.6.1 Tahap kualiti pendidikan negara berkait rapat dengan kualiti guru. Kuala Abang. Di negeri Terengganu terdapat 2 buah Pusat Anak PERMATA Negara telah dibina di Kampung Baru.2.5. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 137 .2 2. Dungun dan FELDA Kemaman.2. Penyerahan pusat tanggung jawab Kelas PERMATA Anak Negara daripada Jabatan Perdana kepada Kementerian Pelajaran Malaysia pada 2011 telah sedikit sebanyak memberi impak dunia pendidikan awal kanak-kanak di negara ini. Selain itu.5. Menteri kepada Asuhan Kerteh. Proses post mortem perlu dilakukan terhadap pencapaian semua pentaksiran yang telah dilaksanakan. 2. 2. Justeru itu dasar MBMMBI dan KSSR perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru-guru terutamanya dalam amalan pedagogi mereka selari dengan transformasi pendidikan negara. JSI atau JSU.1 Program Prasekolah Di bawah Sub-NKRA Prasekolah menetapkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) meningkatkan kadar penyertaam kanak-kanak berumur 4+ dan 5+ kepada 87% murid prasekolah menjelang tahun 2012 serta peningkatan kualiti pendidikan prasekolah dengan menjadi prasekolah swasta dan agensi lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan prasekolah kebangsaan.2. Kepakaran mengenai konstruk item.6 PEMASTIAN PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN 2.5 PEMASTIAN PELAKSANAAN DASAR-DASAR BARU 2.2.Konsep pentaksiran untuk pembelajaran perlu difahami dan dihayati oleh semua guru. aras kesukaran item dan bank item perlu dikuasai dan dihayati oleh semua guru. unsur-unsur kreativiti perlu diterapkan dalam dasar MBMMBI dan KSSR bagi menjadikan P&P lebih menarik dan berkesan.

2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2. Program ini mula dilakskanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 138 .2.7 PEMASTIAN PELAKSANAAN MKRA VOTECH BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL. Usaha memperkasakan bidang Vokasional dan Kemahiran di sekolah menengah teknik juga mengalami proses penjenamaan semula aliran vokasional dengan 4 mata pelajaran teras mengikut arus perdana dan aliran kemahiran mengguna pakai kurikulum yang dibina khusus yang diletakkan di bawah seliaan National TVRT Council bagi mengawal akreditasi.2.7. Bagi mencapai matlamat tersebut ialah dengan memperkasakan bidang teknikal di sekolah menengah teknik melalui peningkatan nisbah mata pelajaran teknik dan akademik kepada 50:50. Jaminan Kualiti Kurikulum dan Program Latihan.2 Program LINUS National Key Result Area’s (NKRA) telah menyasarkan semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikut pendidikan rendah menjelang tahun 2012.2.1 Di bawah MKRA Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha untuk meningkatkan enrolmen sebanyak 100% bagi murid aliran vokasional dan kemahiran pada hujung tahun 2015. 2.6.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 139 .

2 Memastikan murid menguasai kemahiran asas Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 140 .1 Memperkasakan pengurusan kurikulum sekolah a. Peratus penguasaan numerasi Tahun 1 c. Peratus penguasaan literasi jawi f. Peratus penguasaan numerasi Tahun 2 e. Peratus penguasaan literasi Tahun 2 d. Peratus sekolah melaksanakan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) dengan cemerlang a. Peratus sekolah yang dipantau dari segi pengurusan kurikulum b. Peratus penguasaan asas membaca AlQuran 55 70 2012 85 2013 100 30 63 71 76 82 70 70 50 90 90 95 95 80 80 70 95 95 100 100 90 90 90 100 100 100 100 100 100 2. Peratus penguasaan literasi Tahun 1 b.SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 2.

SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 2.3 Meningkatkan pencapaian akademik secara berterusan a. Peratus pencapaian lulus minimum UPSR b. Peratus pencapaian lulus minimum PMR c. Peratus pencapaian lulus minimum SPM d. Peratus pencapaian minimum 1P dalam STPM e. Pencapaian Gred Purata Negeri UPSR f. Pencapaian Gred Purata Negeri PMR g. Pencapaian Gred Purata Negeri SPM h. Pencapaian Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) STPM i. Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran peperiksaan UPSR 66.8 67.2 56.6 97.1 2.30 2.60 5.00 2.50 78 70 62 98 2.00 2.45 4.80 2.60 2012 81 75 67 99 1.95 2.30 4.50 2.80 2013 84 80 72 100 1.90 2.25 4.40 3.00

15.4

20

21

22

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

141

SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 2.3 Meningkatkan pencapaian akademik secara berterusan a. Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran peperiksaan PMR b. Peratus murid memperoleh A dalam semua mata pelajaran peperiksaan SPM c. Peratus pelajar memperoleh kelulusan 4P / 5P STPM d. Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran UPSR e. Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran PMR f. Peratus murid gagal dalam semua mata pelajaran SPM g. Peratus pelajar gagal mendapat sijil dalam STPM 7.8 1.9 52.8 3.3 0.02 0.15 0.45 10 3.0 55 2 0 0 0 2012 12 4.0 58 1 0 0 0 2013 14 5.0 61 0.5 0 0 0

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

142

SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI a. Peratus sekolah yang dipantau pelaksanaan PBS b. Peratus pematuhan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan jadual pelaksanaan oleh pentadbir sekolah. c. Peratus pematuhan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan jadual oleh Ketua Pentaksir Sekolah. a. Peratus pengetua/guru besar mengikuti penyebaran maklumat MBMMBI b. Peratus guru besar mengikuti penyebaran maklumat KSSR c. Peratus guru mengikuti kursus pendek MBM kelolaan IPG d. Peratus guru mengikuti kursus profesiensi bagi guru-guru bukan opsyen BI e. Peratus guru mengikuti kursus pedagogi kreativiti dalam p&p Sains dan Matematik TOV 2011 2.4 Mengukuhkan pelaksanaan pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 49.9 58.7 60 65 2012 80 85 2013 100 100

73.8 50 85 11 68

80 100 100 21 71

90 100 100 31 80

100 100 100 41 90

2.5

Memastikan dasar MBMMBI dan KSSR dilaksanakan di semua sekolah

0

16

32

48

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

143

SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF 2.6 Memastikan peningkatan 87% kadar penyertaan kanak-kanak (4+ dan 5+ tahun) dalam pendidikan prasekolah pada tahun 2012 KPI a. Enrolmen murid prasekolah yang berusia 5+ tahun di KPM, swasta, KEMAS dan JPNIN b. Jumlah peluasan kelas prasekolah KPM c. Peratus kualiti prestasi murid prasekolah (menguasai Konstruk 1 hingga 3 LITERASI dan Konstruk 1 dan 2 NUMERASI) d. Enrolmen kanak-kanak asuhan di kelas PERMATA Anak Negara 2.7 Memastikan peningkatan penyertaan murid di sekolah teknik dan sekolah vokasional melalui Program Memperkasakan Pendidikan Aliran Teknik dan Vokasional a. Enrolmen murid di sekolah tenik dan vokasional b. Enrolmen murid MPV di sekolah menengah harian c. Peratus murid yang mohon berhenti dari sekolah teknik dan sekolah vokaksional di negeri Terengganu TOV 2011 17015 17015 (84%) 422 2012 18231 (90%) 447 2013 18636 (92%) 458

422

75

75

85

98

30

70

90

150

3201

3201

3600

4200

3215

3215

3600

3850

315

315

210

120

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

144

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

145

1 Memantapkan pelaksanaan program Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) melalui pemantauan berterusan Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 146 .1.STRATEGI PELAN TINDAKAN Taklimat pelaksanaan program PKB Menggubal instrumen pemantauan Pemantauan pelaksanaan program PKB Memastikan sekolah melaksanakan tindakan penambahbaikan mengikut saranan pemantau Melaksanakan lawatan khas ke sekolah yang tidak mencapai standard yang ditetapkan Mengeluarkan surat penjelasan kepada sekolah yang gagal melaksanakan penambahbaikan setelah bimbingan diberikan Pemantauan susulan dan bimbingan berterusan TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Program PKB dilaksanakan sepenuhnya 2.

PPD dan sekolah meningkat Program meningkatkan profesionalisme pegawai 2.STRATEGI PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Pengurusan kurikulum JPN.3 Memantapkan di peringkat prasekolah pengurusan kurikulum di peringkat prasekolah Melaksanakan pemantauan pengurusan kurikulum melalui latihan dan pemantauan berterusan prasekolah Membuat pemantauan dan bimbingan ke atas pengurusan kurikulum prasekolah terpilih Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pendidikan Islam Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan Sekolah Pengurusan kurikulum di peringkat prasekolah yang mantap Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 147 .2 Meningkatkan dan Standard Kemenjadian Pegawai Akademik pengurusan kurikulum di (SKPA) semua peringkat Latihan pengurusan kurikulum Penolong Kanan Sekolah Latihan pengurusan kurikulum Guru Kanan Mata Pelajaran Latihan pengurusan kurikulum Ketua Panitia Mata Pelajaran Melaksanakan latihan kepada pengurus kurikulum 2.1.1.

STRATEGI PELAN TINDAKAN Memastikan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan diedarkan dan diterima sepenuhnya oleh semua prasekolah Melaksanakan taklimat berkaitan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan Memastikan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan diguna pakai sepenuhnya TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan dilaksanakan sepenuhnya 2. Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Murid tahun 1 dan tahun 2 menguasai asas literasi dan numerasi pada tahap yang ditentukan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 148 .4 Memastikan pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pengurusan Sekolah 2.1.2.1 Memantapkan penguasaan asas literasi dan numerasi dalam kalangan murid tahun 1 dan tahun 2 dalam program LINUS Taklimat program LINUS kepada pentadbir sekolah Saringan 1 LINUS Pelaksanaan program LINUS Saringan 2/3 LINUS Pelaporan program dan penambahbaikan LINUS Membina sistem e-LINUS.

2.2 Memantapkan pelaksanaan program pemulihan dan intervensi di sekolah Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas 2.STRATEGI PELAN TINDAKAN Melaksanakan pemantauan ke atas pelaksanaan program pemulihan di sekolah rendah Melaksanakan pemantauan ke atas pelaksanaan program pemulihan khas di sekolah rendah Memastikan penglibatan guru pemulihan dalam meningkatkan penguasaan literasi dan numerasi dalam kalangan murid Melaksanakan program intervensi yang sesuai bagi meningkatkan penguasaan literasi dan numerasi dalam kalangan murid TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Penguasaan literasi dan numerasi meningkat 2.3 Meningkatkan penguasaan asas literasi jawi dan kemahiran membaca Al-Quran dalam kalangan murid sekolah rendah Program Celik Jawi Kem Literasi Al-Quran Pemantauan P&P Al-Quran guru-guru yang mengajar program j-QAF Kem Bestari Solat Sektor Pendidikan Islam Penguasaan asas literasi jawi dan kemahiran membaca Al-Quran meningkat Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 149 .2.

STRATEGI PELAN TINDAKAN Seminar/kursus/bengkel pedagogi / p&p guru-guru secara berfokus Pembinaan bahan latihan / modul tambahan P&P Budaya kajian tindakan oleh guru-guru Seminar kajian tindakan peringkat negeri dan daerah Pemantauan p&p di bilik darjah Program Lesson Study Program Best Practices Penggunaan Modul PESAT Anugerah Guru Inovatif p&p / Guru Unggul Pakar rujuk dalam kalangan guru AKRAM Penggunaan ICT dalam p&p TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME P&P guru yang berkesan 2.3.1 Memantapkan sistem penyampaian guru dalam bilik darjah Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 150 .

3. tutorial.STRATEGI PELAN TINDAKAN Program Kecemerlangan Peperiksaan Awam bersama Pengarah Pemantapan pengurusan e-Pantau dan post mortem di JPN. PPD dan sekolah Program Peningkatan Prestasi Akademik UPSR / PMR / SPM / STPM (Bimbingan. Akademi dan Akademi Star) Bengkel kecemerlangan akademik pendidikan khas Penilaian sumatif setara Program Akademik subjek pilihan di peringkat PMR. SPM dan STPM Program Peningkatan Prestasi Akademik murid KRK Program Peningkatan Prestasi Akademik Sekolah Takungan / Kawalan Pemantauan berkelompok sekolah terpilih TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Prestasi akademik peringkat negeri melebihi prestasi peringkat kebangsaan dan mencapai 20 10 5 2 dalam semua peperiksaan awam UPSR. PMR.2 Memantapkan program peningkatan prestasi akademik dalam peperiksaan Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 151 . SPM dan STPM 2.

STRATEGI PELAN TINDAKAN Menggubal soalan dengan memanfaatkan kepakaran guru cemerlang dan berpengalaman serta guru AKRAM Auditan Hasilan Berteraskan OTI Intervensi berdasarkan potensi murid TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Prestasi murid cemerlang mengikut potensi 2.3.4.3 Membangun potensi murid melalui aktiviti terancang Sektor Pengurusan Akademik Sektor Pendidikan Islam 2.1 Memantapkan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) Penataran pelaksanaan PBS mengikut subjek kepada guru-guru Pemantauan dokumentasi evidens Bimbingan penambahbaikan Sektor Penilaian dan Peperiksaan Sektor Pengurusan Akademik PBS dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 152 .

1 Meningkatkan kemahiran menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 153 . PMR dan SPM berteraskan e-Pantau English Teaching Assistant (ETA) Confratute Moment in English TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Prestasi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris meningkat 2.STRATEGI PELAN TINDAKAN Sesi profesionalisme pemantapan dasar MBMMBI peringkat negeri Seminar/kursus/bengkel pedagogi berkesan BM dan BI Pemantauan pelaksanaan aktiviti dasar MBMMBI Program berfokus peningkatan Bahasa Inggeris dalam peperiksaan awam Program Gemilang Bahasa Inggeris SM dan SR Melaksanakan program berfokus peningkatan Bahasa Melayu UPSR.5.

STRATEGI PELAN TINDAKAN Program Pendaftaran Awal Murid Prasekolah secara dalam talian atau secara manual Peluasan bilangan kelas prasekolah di kawasan padat penduduk Pemantauan pelaksanaan pengurusan kelas prasekolah secara profesional Program Pintar al-Quran dalam kalangan murid prasekolah Kursus/Seminar Peningkatan Profesionalisme Pengurusan Kelas Prasekolah kepada guru dan Pembantu Pengurusan Murid Pengurusan data prasekolah menggunakan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK) Program Pembinaan Kelas Prasekolah yang lebih moden dan selesa Proses Pengajaran dan Pembelajaran berpandukan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) mulai tahun 2011 TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Bilangan kanakkanak yang mengikuti pendidikan prasekolah meningkat kepada 87 peratus pada tahun 2012 2.1 Memastikan semua kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun mendapat pendidikan prasekolah yang berkualiti Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Maklumat da ICT Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 154 .6.

1 Memastikan pertambahan bilangan murid di sekolah teknik dan sekolah vokasional Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Akademik Peningkatan tahap profesionalisme dalam kalangan pegawai VOTEK di peringkat jabatan dan PPD.6. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 155 .2 Memastikan semua kanak-kanak berusia antara 4 hingga 6 tahun mendapat pendidikan prasekolah yang berkualiti PELAN TINDAKAN Program PERMATA Anak Negara di kelas-kelas PERMATA Program Latihan KDC kepada tenaga pendidik Kelas PERMATA Anak Negara Program Penerangan dan Pendaftaran anak-anak PERMATA Negara Menambahkan bilangan kelas PERMATA Anak Negara di setiap daerah Pemantauan bagi memastikan Kelas-kelas PERMATA Anak Negara mengguna pakai kurikulum PERMATA yang seragam dan standard Latihan/Bengkel/Seminar kepada semua pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu di Sektor Pengurusan Sekolah dan Sektor Pengurusan Akademik Program Literasi Laluan Kerjaya kepada semua murid Tingkatan 3 di sekolah menengah TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Akademik OUTPUT/ OUTCOME Bilangan anak-anak yang dihantar ke kelas PERMATA Anak Negara bertambah dari setahun ke setahun di seluruh daerah Terengganu 2.7.STRATEGI 2.

PPD dan JPN bergantung pada sistem penyampaian.7. Semua pihak yang melaksanakan pengurusan kurikulum diharapkan akur kepada Akta Pelajaran. Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2 Memperkasakan murid dengan budaya ilmu di sekolah teknik dan sekolah vokaksional PELAN TINDAKAN Mengenal pasti isu yang menyebabkan murid sekolah teknik dan vokasional berhenti sekolah Program pemantauan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah teknik dan vokasional agar menepati kehendak National TVET Council Penyediaan laporan lengkap pemantauan dan kaedah menyelesaikan isu tersebut TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Pengurusan Sekolah OUTPUT/ OUTCOME Bilangan murid di sekolah teknik dan vokasional yang memohon berhenti sekolah berkurangan 2. PPD dan JPN berperanan memastikan pengoperasian kurikulum di sekolah dilaksanakan.5 HARAPAN Sistem pendidikan negara menggunakan kurikulum asas berpusat. Sekolah berperanan mengoperasikan kurikulum dengan berkesan. dasar-dasar KPM.STRATEGI 2. Menjadikan Murid Terbilang: Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 156 Memperkasakan Pengurusan Kurikulum ke . inovatif dan kreatif. Pengurusan kurikulum yang berkualiti tinggi di sekolah. Guru bertanggungjawab menentukan murid mendapat hak sepenuhnya melalui kemenjadian guru produktif (productive pedagogy. pemantauan dan penilaian. Surat Pekeliling Ikhtisas dan arahan semasa. productive assessment dan productive performance).

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 157 .

daya saing.1.1. 2.1 PENGURUSAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM KOKURIKULUM DAN SUKAN 2. berkeyakinan tinggi dan sebagainya. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua/Guru Besar untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan.2 Aktiviti kokurikulum dan sukan mampu melengkapkan diri dengan sifat-sifat kecemerlangan seperti kepemimpinan. KOKURIKULUM DAN SUKAN 2.1 Pelaksanaan program kokurikulum dan sukan di sekolah menjadi tanggungjawab Pengetua/Guru Besar mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.1. kreatif dan kritis. Tugas utama organisasi pendidikan adalah untuk menyediakan generasi murid dengan mewujudkan peluangpeluang untuk mereka memperkembangkan potensi diri. Penglibatan aktif murid dalam kegiatan kokur ikulum dan sukan membantu membangunkan diri murid secara holistik. Amalan ini semua akan membantu meningkatkan tahap disiplin murid. melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan membentuk ciri-ciri keperibadian yang unggul menepati hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1 PENGENALAN 2. Pihak sekolah perlu melaksanakan program kokurikulum dan sukan berasaskan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia dengan menggariskan bidang tugas yang perlu dilaksanakan iaitu : Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 158 2.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 2.2. Tahap kesihatan fizikal dan mental murid mampu menyokong dan meningkatkan proses pembelajaran dalam bilik darjah.2 .2.1.2.1 Program kokurikulum dan sukan merupakan asas untuk mewujudkan jati diri yang tinggi dalam kalangan murid.B.

3 Kecemerlangan akademik lebih dinilai dan diutamakan oleh ibu bapa dan pengurusan sekolah menyebabkan program kokurikulum dan sukan tidak diberi keutamaan.1. Mengenal pasti guru-guru dan murid yang berpotensi dalam kegiatan kokurikulum dan mengadakan latihan untuk mereka Menyelaraskan pungutan.2. program sukan dan kokurikulum dianggap sebagai program kelas kedua. Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Memastikan langkah-langkah keselamatan dalam kegiatan kokurikulum telah diambil.2. Bagi meningkatkan pencapaian kokurikulum dan sukan. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum Memastikan rekod dan data kokurikulum dan sukan disenggarakan. pembayaran dan tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad Merancang aktiviti kokurikulum untuk murid selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah. Pengurusan kokurikulum dan sukan belum mencapai tahap yang membanggakan. 2. menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah.Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan berdasarkan Peraturan (4) dalam Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Menyusun. Dengan kata lain. soal pengurusan keselamatan murid dan kualiti kejurulatihan perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan.4 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 159 . Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan murid dalam bidang yang berhubung dengan kokurikulum. Membantu sekola menebitkan pelbagai perkara yang berkaitan dengan kokurikulu Bertanggungjawab mengenai lawatan-lawatan anjuran pihak sekolah. Menyelaraskan hari-hari perayaan dan upacara sekolah (seperti Hari Kokurikulum Sekolah). Menyelaras pembahagian murid dalam kegiatan kokurikulum dan sukan. 2.1.

2. Sehubungan dengan itu. Bagi mencapai matlamat pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan. 51 jenis persatuan dan kelab dan 24 jenis persatuan sukan dan permainan.1. minat. Selain itu. Tujuan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan adalah untuk memberi peluang kepada murid. memperbaiki dan mencemerlangkan aktiviti kokurikulum dan sukan di sekolah. iaitu 23 jenis pasukan beruniform. ibu bapa.2. Sehubungan dengan itu. perancangan dan wajaran yang sesuai hendaklah diberi kepada aktiviti kokurikulum dan sukan supaya kurikulum. rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif untuk kesejahteraan diri murid. pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah perlu diperkukuh selari dengan aktiviti kokurikulum dan sukan. penubuhan organisasi pengurusan kokurikulum dan sukan amat perlu bagi memantau. Di samping itu. Persatuan dan kelab merangkumi bidang perkhidmatan (6 jenis). fungsi dan tanggungjawab setiap ahli. Pasukan beruniform merangkumi pasukan anjuran Kementerian/Agensi Kerajaan (6 jenis). Dalam membentuk organisasi pengurusan.5 Di peringkat sekolah. kerjasama semua pihak sama ada pihak sekolah. masyarakat dan negara. Aktiviti ini dapat membantu perkembangan mental. pasukan seni bela diri (7 jenis) dan pasukan berasaskan sekolah (3 jenis). murid dan masyarakat adalah perlu. bakat. hobi dan rekreasi (13 jenis) dan agensi luar (9 jenis). kokurikulum dan sukan boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. jasmani. sekolah perlu Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 160 2. kegiatan kokurikulum dan sukan merupakan sebahagian daripada kurikulum dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan.2.2. dan mengamalkan pengetahuan. menilai. persatuan dan kelab yang boleh dipilih oleh murid di sekolah.2.2 . kurikulum/akademik (23 jenis).2. menambah. pembentukan jawatankuasa. Terdapat 126 jenis pasukan beruniform.6 2.2. kekerapan mengadakan mesyuarat.2. pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan adalah wajib dan penyertaan serta penglibatan pelajar juga adalah wajib. pasukan Agensi Bukan Kerajaan (7 jenis).2 PENGLIBATAN DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN 2.1. mengukuh. kemahiran dan nilai-nilai murni yang dipelajari di bilik darjah. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). 2.1 Berdasarkan Seksyen 18. pelaporan dan dokumentasi hendaklah diambil kira.

3 Usaha yang berterusan juga hendaklah dilaksanakan untuk memberikan kefahaman kepada ibu bapa dan murid tentang kewajipan murid menyertai aktiviti kokurikulum yang dirancang dan dilaksanakan di peringkat sekolah.2. Latihan secara berterusan dan berkualiti perlu diberi kepada atlet yang telah dikenal pasti. Masyarakat juga mempunyai tanggungjawab memainkan peranan untuk memastikan perancangan. Mekanisme pemilihan pasukan secara profesional amat diperlukan dalam mewujudkan sistem dan kriteria pemilihan pasukan yang mantap. Latihan pasukan peringkat negeri memerlukan jurulatih yang berwibawa dan sistem latihan yang komprehensif dan sistematik.1 Peluang yang luas perlu diberi kepada murid yang berbakat untuk mencapai peringkat tertinggi. penyertaan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa perlulah diatur sebaik mungkin untuk perkembangan bakat mereka ke tahap yang maksimum. Kualiti dan kemahiran kejurulatihan kokurikulum dan sukan masih memerlukan usaha penambahbaikan di semua peringkat. Oleh yang demikian.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 161 .2.2.2. 2.2.3 PENCAPAIAN KOKURIKULUM DAN SUKAN NEGERI DI PERINGKAT KEBANGSAAN 2. pelaksanaan dan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum menjadi kenyataan. 2.menyediakan ruang dan peluang seluas-luasnya kepada murid pelbagai kaum untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dengan aktif sama ada secara individu atau berkumpulan.3.3. 2.

OBJEKTIF KPI TOV SASARAN PENCAPAIAN 162 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu .

Peratus sekolah menengah yang menyertai pertandingan sukan peringkat negeri b. Peratus pengurusan kokurikulum dan sukan sekolah yang mencapai tahap cemerlang a. Peratus sekolah yang dipantau pengurusan dan pelaksanaan program kokurikulum dan sukan 75 % 79 % 83 % 87% 5. Peratus penyertaan murid sekurang-kurangnya dalam satu acara sukan di sekolah ( 1Murid 1Sukan) d.2 b.2011 5.1 Memantapkan pengurusan dan pelaksanaan program kokurikulum dan sukan sekolah Meningkatkan penglibatan murid dan sekolah dalam aktiviti kokurikulum dan sukan 2012 2013 a. Peratus sekolah menengah yang menyertai pertandingan dalam kelab dan persatuan peringkat negeri 30 % 35 % 40 % 87 % 75 % 80 % 85 % 45 % 70 % 75 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 % 85 % 68 % 72 % 76 % 100 % OBJEKTIF KPI TOV SASARAN PENCAPAIAN 163 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu . Peratus sekolah rendah yang menyertai pertandingan sukan peringkat negeri c.

Peratus sekolah menengah yang terlibat dalam koakademik peringkat negeri. h. Peratus sekolah menengah yang terlibat dalam unit beruniform peringkat negeri.2011 e. Peratus sekolah rendah dalam koakademik peringkat negeri 75 % 80 % 85 % 90 % 75% 80 % 85 % 90 % 70 % 74 % 78 % 90 % 70 % 72% 75% 82 % OBJEKTIF KPI TOV SASARAN PENCAPAIAN 2011 2012 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 164 2013 . Peratus sekolah rendah yang terlibat dalam unit beruniform peringkat negeri. g. i. Peratus sekolah rendah yang menyertai pertandingan dalam kelab dan persatuan peringkat negeri 2012 2013 72 % 78 % 84 % 85 % f.

Bilangan pencapaian tiga tempat terbaik di peringkat kebangsaan dalam pertandingan kelab dan persatuan d. Bilangan pencapaian tiga tempat terbaik di peringkat kebangsaan dalam pertandingan olahraga b. Bilangan pencapaian tiga tempat terbaik di peringkat kebangsaan dalam pertandingan kokurikulum akademik 6 Pingat Emas 19 pingat 25 pingat 30 Pingat 38 10 jenis pertandingan 10 jenis pertandingan 10 jenis pertandingan 45 12 jenis pertandingan 12 jenis pertandingan 12 jenis pertandingan 50 14 jenis pertandingan 14 jenis pertandingan 14 jenis pertandingan 55 16 jenis Pertandingan 16 jenis Pertandingan 16 jenis Pertandingan OBJEKTIF KPI TOV SASARAN PENCAPAIAN Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 165 . Bilangan pencapaian tiga tempat terbaik di peringkat kebangsaan dalam pertandingan permainan c. Bilangan pencapaian tiga tempat terbaik di peringkat kebangsaan dalam pertandingan pasukan beruniform e.5.3 Meningkatkan pencapaian kokurikulum dan sukan di peringkat kebangsaan a.

Bilangan murid sekolah menengah yang menyertai aktiviti pusat kokurikulum b.2011 5.7 Meningkatkan bilangan murid melaksanakan aktiviti di pusat kokurikulum 3372 3900 4080 4400 2171 2400 2580 3300 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 166 .5 Meningkatkan bilangan sekolah melaksanakan aktiviti di pusat kokurikulum a. Bilangan sekolah rendah yang menggunakan pusat kokurikulum untuk menjalankan aktiviti pendidikan luar di peringkat sekolah. a. pengurusan dan pelaksanaan aktiviti pusat kokurikulum kepada guru di sekolah 2012 2013 a. Bilangan murid sekolah rendah yang menyertai aktiviti pusat kokurikulum 59 65 68 80 38 40 43 55 5. Bilangan guru yang menyertai latihan dan kursus pengurusan aktiviti pusat kokurikulum 508 558 608 658 5. Bilangan sekolah menengah yang menggunakan pusat kokurikulum untuk menjalankan aktiviti pendidikan luar di peringkat sekolah b.4 Memantapkan perancangan.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 167 .

1.STRATEGI 5.1 Meningkatkan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah melalui pemantauan yang berterusan PELAN TINDAKAN Menyediakan instrumen pemantauan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah Melaksanakan pemantauan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah Mengesan sekolah yang kurang aktif dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan Melaksanakan pemantauan dan bimbingan pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan sukan sekolah terpilih TANGGUNGJJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum dan sukan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 168 .

STRATEGI 5.2 Memantapkan pengurusan kokurikulum dan sukan dalam kalangan pengurus sekolah PELAN TINDAKAN Latihan pengurusan kokurikulum dan sukan kepada pengurusan sekolah menengah TANGGUNGJJAWAB Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan OUTPUT/ OUTCOME Kepimpinan kokurikulum sekolah yang mantap Latihan pengurusan kokurikulum dan sukan kepada pengurusan sekolah rendah Latihan pengurusan kokurikulum dan sukan untuk Penolong Kanan Kokurikulum sekolah menengah Latihan pengurusan kokurikulum dan sukan untuk Penolong Kanan Kokurikulum sekolah rendah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 169 .1.

STRATEGI 5.1 Memantapkan kemahiran pengurusan aktiviti kokurikulum dan sukan dalam kalangan guru melalui latihan dalaman PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT / O U T C O M E Pengurusan aktiviti kokurikulum dan sukan yang cekap Menyediakan pasukan guru yang berkemahiran Sektor Pengurusan tinggi dalam pengurusan kokurikulum dan sukan Pembangunan peringkat negeri Kemanusiaan Menyediakan pasukan guru yang berkemahiran tinggi dalam pengurusan kokurikulum dan sukan peringkat daerah Melaksanakan latihan pengurusan kokurikulum dan sukan peringkat negeri dan daerah secara berterusan Memastikan latihan pengurusan aktiviti kokurikulum dan sukan untuk guru-guru peringkat sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 170 .2.

permainan dan pasukan beruniform Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Guru mempunyai kemahiran kejurulatihan kokurikulum dan sukan yang tinggi Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 171 . permainan dan dan sukan dalam kalangan pasukan beruniform peringkat JPN dan PPD guru Latihan kejurulatihan untuk jurulatih sukan peringkat JPN dan PPD Latihan kejurulatihan untuk jurulatih permainan peringkat JPN dan PPD Latihan kejurulatihan untuk jurulatih pasukan beruniform peringkat JPN dan PPD Memastikan semua sekolah memiliki jurulatih yang berkelayakan dalam sukan.2 Meningkatkan kualiti Mengenal pasti guru-guru yang berkelayakan kejurulatihan kokurikulum untuk menjadi jurulatih sukan.2.STRATEGI PELAN TINDAKAN TANGGUNGJJAWAB OUTPUT / O U T C O M E 5.

PPD dan sekolah Membuat permohonan kepada KPM mengikut keperluan infrastruktur dan peralatan kokurikulum dan sukan peringkat JPN. PPD dan sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 172 .2. PPD dan Pembangunan dan sukan di sekolah sekolah Kemanusiaan Menyediakan keperluan infrastruktur dan peralatan kokurikulum dan sukan mengikut keupayaan kewangan semasa peringkat JPN.3 PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT / O U T C O M E Infrastuktur dan peralatan kokurikulum dan sukan yang selamat dan berfungsi Meningkatkan infrastruktur Merancang keperluan infrastruktur dan peralatan Sektor Pengurusan dan peralatan kokurikulum untuk kokurikulum dan sukan JPN.STRATEGI 5.

2.2.STRATEGI 5. emosi dan jasmani PELAN TINDAKAN Memastikan semua murid menyertai aktiviti kokurikulum dan sukan mengikut dasar dan peraturan semasa Melaksanakan sistem penyertaan kokurikulum dan sukan yang berasaskan potensi dan kehendak murid Menyediakan pengiktirafan atas penglibatan murid dalam kokurikulum dan sukan TANGGUNGJAWAB OUTPUT / O U T C O M E Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sektor Pendidikan Islam Semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan 5.5 Memastikan penyertaan sekolah dalam aktiviti kokurikulum dan sukan peringkat negeri Memastikan sekolah menengah menyertai 24 Sektor Pengurusan jenis sukan dalam pertandingan peringkat daerah Pembangunan Memastikan sekolah rendah menyertai menyertai Kemanusiaan 24 jenis sukan dalam pertandingan peringkat daerah Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas sekolah yang gagal menyertai bilangan minimum jenis sukan yang telah ditetapkan Penglibatan sekolah dalam aktiviti kokurikulum dan sukan peringkat daerah meningkat Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 173 . rohani.4 Memastikan penglibatan murid secara aktif dan lebih menyeluruh untuk membantu perkembangan intelek.

2 Mewujudkan sistem pemilihan pasukan peringkat negeri yang telus dan sistematik Mewujudkan jawatankuasa pemilihan pasukan peringkat negeri Menyediakan sistem dan kriteria pemilihan pasukan yang mantap Melaksanakan pemilihan pasukan negeri secara komprehesif dan profesional Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pasukan negeri yang mantap dan berupaya membawa kejayaan di peringkat kebangsaan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 174 .1 Menyediakan perancangan Mengenal pasti acara-acara yang berpotensi Sektor Pengurusan cerah untuk menyumbangkan pingat dalam komprehensif untuk Pembangunan pertandingan olahraga peringkat kebangsaan pencapaian kokurikulum Kemanusiaan dan sukan Mengenal pasti kategori permainan yang berpotensi untuk menyumbangkan kemenangan dalam pertandingan permainan peringkat kebangsaan Mengenal pasti jenis-jenis kelab dan persatuan serta kokurikulum akademik yang berpotensi tinggi untuk menyumbangkan kemenangan dalam pertandingan peringkat kebangsaan Menyediakan perancangan strategik kokurikulum dan sukan peringkat negeri 5.3.STRATEGI PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT / O U T C O M E Perancangan strategik kokurikulum dan sukan dihasilkan 5.3.

STRATEGI 5.3 Menyediakan sistem latihan pasukan negeri yang terancang dan berkualiti PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT / OU T C O M E Pasukan yang mantap dibentuk untuk mewakili negeri dan berupaya membawa kejayaan Mengenal pasti jurulatih yang berpengalaman Sektor Pengurusan dan berwibawa untuk setiap pasukan yang telah Pembangunan dikenal pasti Kemanusiaan Melantik jurulatih yang berpengalaman dan berwibawa untuk melatih pasukan negeri Menyediakan jadual latihan komprehensif dan sistematik Menyediakan insentif kejayaan kepada pasukan negeri yang cemerlang Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 175 .3.

negeri dan kebangsaan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan Pusat Kokurikulum Negeri yang mantap dan berkesan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 176 .1 Meningkatkan kemahiran.STRATEGI 5. pengurusan perancangan.4. pengurusan aktiviti pusat kokurikulum PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT / OUTCOME Melaksanakan Kursus Asas Kejurulatihan kepada guru di sekolah rendah dan menengah seluruh negeri Mengadakan kursus lanjutan kemahiran kepada guru-guru di sekolah Seminar pengurusan aktiviti pendidikan luar di peringkat daerah.

4.2 PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT /OUTCOME Menghadiri Kursus Peningkatan Kemahiran Aktiviti Pendidikan Luar Melaksanakan latihan yang berterusan kepada guru / jurulatih pusat kokurikulum JPNT Memastikan guru / jurulatih sentiasa cergas dengan mewajibkan mereka menjalani ujian kercergasan setiap tahun (Ujian UKJK) Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Perkhidmatan guru / jurulatih Pusat Kokurikulum Negeri Terengganu yang efektif Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 177 .STRATEGI 5.

STRATEGI 5.1 Menggalakkan sekolah menyertai kegiatan kokurikulum di pusat kokurikulum PELAN TINDAKAN Mengiktiraf jurulatih yang mempunyai kemahiran khusus sebagai pengiktifaran kemahiran yang dimiliki Melaksanakan pemantauan berkala terutamanya semasa guru/jurulatih melaksanakan aktiviti agar sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan Mengadakan perjumpaan dengan pengetua dan guru besar tentang kewujudan dan peranan pusat kokurikulum Pendedahan kepada guru tentang kemahiran asas untuk menjalani aktiviti pendidikan luar Mempelbagaikan aktiviti untuk menarik penyertaan sekolah TANGGUNGJAWAB OUTPUT /OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan Pusat Kokurikulum Negeri yang mantap dan berkesan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 178 .5.

1 Menggalakkan penyertaan sekolah menyertai kegiatan kokurikulum di Pusat Kokurikulum PELAN TINDAKAN Mengiktiraf sekolah yang melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum Pihak jabatan memastikan sekurang-kurangnya terdapat seorang guru di setiap sekolah rendah dan menengah yang mendapat latihan melalui Kursus Asas Kejurulatihan untuk membantu program di peringkat sekolah TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan OUTPUT / OUTCOME Pengurusan Pusat Kokurikulum Negeri yang mantap dan berkesan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 179 .5.STRATEGI 5.

rohani. terutama dalam kursus-kursus kepimpinan Memastikan semua sekolah melaksanakan aktiviti pendidikan luar berkonsepkan perpaduan dan integrasi 1 Malaysia TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan OUTPUT / OUTCOME Pengurusan Pusat Kokurikulum Negeri yang mantap dan berkesan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 180 . emosi dan jasmani PELAN TINDAKAN Memastikan semua murid menyertai aktiviti kokurikulum terutamanya dari segi kepemimpinan dan pengurusan aktiviti pendidikan luar Melaksanakan sistem penyertaan aktiviti kokurikulum berasaskan potensi diri dan kehendak murid Memberikan pengiktirafan kepada murid yang terlibat secara aktif dalam kegiatan kokurikulum.6.STRATEGI 5.1 Memastikan penglibatan murid secara aktif dan lebih menyeluruh untuk membantu perkembangan intelek.

6.2 Menghebahkan kewujudan pusat kokurikulum dan peranannya dalam pembentukan sahsiah dan jati diri murid PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT / OUTCOME Pengurusan Pusat Kokurikulum Negeri yang mantap dan berkesan Mempromosikan pusat kokurikulum Sektor Pengurusan kepada sekolah rendah dan Pembangunan menengah di setiap daerah Kemanusiaan Mempelbagaikan prasarana untuk tujuan pelaksanaan aktiviti pendidikan luar yang menarik kepada murid Memberikan ruang kepada agensi luar dan pertubuhan bukan kerajaan untuk melaksanakan aktiviti pendidikan luar Memastikan semua daerah mempunyai pusat kokurikulumnya sendiri yang lengkap dengan peralatan untuk melaksanakan aktiviti Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 181 .STRATEGI 5.

Jabatan Pelajaran Negeri OUTPUT / OUTCOME Pengurusan Pusat Kokurikulum Negeri yang mantap dan berkesan Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 182 .STRATEGI 5.3 Mempelbagaikan penggunaan pusat kokurikukulum dan memperbanyak program dengan kos yang minimum. PELAN TINDAKAN Menambahkan bilangan program dan penyertaan murid terutamanya di dalam aktiviti darat Memperluaskan skop penggunaan pusat kokurikulum bukan sahaja sebagai tempat untuk melaksanakan aktiviti tetapi juga sebagai tempat untuk melatih guru dalam bidang pengurusan kokurikulum Menjadikan pusat kokurikulum sebagai tempat untuk melaksanakan aktiviti pendidikan luar dan sebagai pusat perkembangan ilmu TANGGUNGJAWAB Unit Latihan.6.

emosi. Menjadikan negeri Terengganu sentiasa cemerlang dalam bidang kokurikulum dan sukan bukan sahaja di peringkat nasionaltetapi juga di peringkat antarabangsa.3 2. Usaha ini juga bertujuan melatih murid supaya bertanggungjawab. rohani.5. dan emosi.2 2. Penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan amat penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. Melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani.1 Penglibatan aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dapat meningkatkan jati diri dan sahsiah murid dalam menentukan hala tuju pendidikan negeri Terengganu bagi membentuk modal insan yang cemerlang. berdisiplin. rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan secara berterusan dengan kerjasama semua pihak.2.5.5 HARAPAN 2. memupuk dan menanam perasaan kekitaan ataupun esprit de corps dalam kalangan murid pelbagai keturunan yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza.4 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 183 . gemilang dan terbilang. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang diceburi.5. Aktiviti kokurikulum dan sukan juga penting untuk menyemai.5. Penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dan sukan merupakan satu pendekatan yang perlu diberi keutamaan kerana melalui kegiatan kokurikulum terdapatnya elemen-eleman yang dapat memandu murid ke arah kecemerlangan yang holistik. 2.

3 OBJEKTIF. TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 2. TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 2.5 HARAPAN Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 184 . SAHSIAH 2.4 STRATEGI. PELAN TINDAKAN. PETUNJUK PRESTASI UTAMA.1 PENGENALAN 2.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 2.Menjadikan Murid Terbilang: Membangunkan modal insan yang berakhlak mulia dan berkemahiran secara holistik C.

Mereka dilengkapi dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan seperti kemahiran analitikal. Murid yang dilahirkan melalui sistem ini berkeupayaan menghadapi cabaran global.1 Pelan Transformasi Kerajaan bertujuan untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berkecekapan tinggi. mampu meneroka bidang-bidang baru dan dapat bertindak secara rasional serta boleh menyelesaikan masalah dengan bijak 2.2 Dalam usaha untuk membangunkan modal insan yang berketerampilan. menguasai kemahiran teknologi dan komunikasi di samping memiliki akhlak dan budi pekerti yang murni serta mampu untuk mendepani cabaran global. kebersihan dan keselamatan murid akan merangsang ke arah pencapaian pendidikan negara. pengetahuan dan pengalaman ke arah pembentukan personaliti dan sahsiah murni setiap murid.1. bidang pendidikan harus digerakkan secara segera dan bersepadu.3 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu akan menyediakan ruang dan peluang yang terbaik kepada murid bagi menggilap bakat. Pengurusan holistik diri murid. kreatif dan inovatif. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 185 . kebolehan dan potensi murid dalam pelbagai kemahiran.1.1.C. perpaduan dan patriotisme serta peningkatan piawaian kesihatan. 2. SAHSIAH 2. pembangunan personaliti dan sahsiah. keupayaan.1 PENGENALAN 2. berilmu dan mempunyai sahsiah diri yang mapan bagi menyediakan sumber tenaga yang mampu merangsang pembangunan Negara secara menyeluruh.

Pengurusan Hal Ehwal Murid merupakan bidang pengurusan yang amat kritikal kerana bidang ini melibatkan pembentukan individu ke arah memiliki kemahiran dalam empat bidang utama iaitu jasmani. Pengetahuan. kemahiran dan pengalaman guru yang mengendalikan semua bidang hal ehwal murid sama ada pembangunan. seminar dan bengkel dan lawatan bermaklumat sepatutnya terus diadakan kepada semua guru yang berkaitan agar segala kelemahan dapat diatasi dengan baik.2.1. emosi. kursus. Kini masih terdapat kekurangan kepemimpinan sekolah khasnya pengetua atau guru besar dan guru penolong kanan HEM dalam pengurusan hal ehwal murid sekolah mereka.2. pengurusan dan pengendalian program.2.1 Kepemimpinan sekolah merupakan prasyarat penting untuk memastikan pengurusan hal ehwal murid dapat dilaksanakan secara betul dan menepati piawaian yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.1 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) SEKOLAH 2. 2. aktiviti dan yang berkaitan dengan murid menjadi kurang cekap dan kurang berkesan. Sesetengah pemimpin sekolah tidak melakukan perancangan strategik. Justeru itu. masih terdapat guru-guru berkenaan yang kurang memiliki kemahiran serta pengetahuan tentang peraturan. Disebabkan kelemahan tersebut.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 186 .2 CABARAN-CABARAN UTAMA 2.2. surat-surat arahan dan surat-surat pekeliling tentang cara mengendalikan segala urusan hal ehwal murid ini. kebajikan dan bantuan murid hendaklah diperkasakan. Pemantauan dan pelaporan juga dilakukan dengantidak mengikut piawaian sebagaimana yang telah ditetapkan. rohani dan intelektual. perancangan tektikal atau perancangan operasional hal ehwal murid dengan teratur dan kemas. Instrumen pengukuran perjalanan sesuatu program atau aktiviti juga tidak disediakan dengan baik mengikut keperluan dan kesesuaian sekolah. Namun begitu. tatacara.1.

Tambahan pula. Oleh itu.1. Tuntutan dan harapan ibu bapa.1 Kemahiran mengurus diri merupakan aspek penting dalam pembentukan sahsiah holistik murid. buli dan tingkah laku kurang sopan masih berlaku di kebanyakan sekolah.4 2. masyarakat dan stakeholder amat tinggi kepada pihak sekolah untuk memastikan segala urusan pembentukan sahsiah dan personalitii yang holistik dapat dijelmakan ke atas setiap murid di sekolah.2.3 Masalah pengendalian kes salah laku seperti ponteng. merokok. 2. bersistematik dan berstruktur.2. Guru-guru yang berkenaan masih tidak mampu untuk menangani masalah tersebut dengan baik dan berkesan sehingga menyebabkan masalah ini berlarutan tanpa penyelesaianyang berkenaan. komuniti. emosi dan kecerdasan fizikal itu sendiri. konsep semua guru ialah guru disiplin masih tidak diamalkan hampir di semua sekolah. Program dan aktiviti pembentukan dan pemantapan diri murid secara menyeluruh hendaklah digarap secara terancang.2. Kelemahan dalam pengurusan diri murid menyebabkan mereka tidak dapat mewujudkan personaliti holistik yang unggul sekali gus membawa kesan kepada pencapaian dan penguasaan intelektual. Semua guru khasnya guru agama dan guru bimbingan dan kaunseling perlu digerakkan serentak untuk menangani pembentukan personaliti holistik murid.1.2. menangani permasalahan pengurusan emosi dan kerohanian serta konsep pembelajaran kendiri. Perkara-perkara sebegini menjadikan masalah disiplin tidak dapat diselesaikan ke tahap yang sewajarnya.2. akur dengan peraturan dan disiplin.2. bagi memastikan segala harapan dan program dapat dilaksanakan.suatu pemantauan yang menyeluruh dengan menggunakan instrumen yang standard wajar dilaksanakan. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 187 2. Langkah ini mampu untuk membentuk karakter menyeluruh murid sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.2.2. kerohanian.2 PENGURUSAN HOLISTIK MURID 2.2 . Namun begitu masih terdapat kelemahan yang ketara dalam kalangan murid untuk menguruskan diri.

Sebarang bentuk defisit pembelajaran akan mengakibatkan murid berasa rendah diri.3. memiliki nilai-nilai murni serta kesantunan yang mulia. Semua nilai murni ini sepatutnya dimiliki oleh semua mereka yang melalui alam persekolahan sama ada murid sekolah rendah ataupun murid sekolah menengah. berbudi bahasa. ikhlas dan penyayang. Pencapaian akademik yang baik salah satu unsur penting yang boleh menentukan dan menyokong pembentukan karakter.4. mempunyai semangat patriotik yang tinggi. menyisih diri dan yang paling parah melanggar peraturan serta disiplin yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sebarang kelemahan dan ketidakakuran kepada nilai murni dan sifat-sifat tersebut. bijaksana. Mereka sepatutnya mempunyai tingkah laku yang unggul.4.2. berdisiplin . beradab serta mempunyai kecerdasan mental dan fizikal yang seimbang. personaliti. Mereka sepatutnya memiliki dan menguasai seluruh kemahiran dan pengetahuan mengikut tahap dan tahun pembelajaran. dedikasi. bersyukur. kurang keyakinan diri.2. 2.2.1 Tuntutan dunia global hari ini memerlukan murid yang mantap peribadinya. akan mengakibatkan mereka menghadapi masalah disiplin.4 SALAH LAKU DALAM KALANGAN MURID 2. kukuh dalam pembangunan kerohanian dan mapan dalam jati diri. keyakinan diri dan sifat kepemimpinan dalam kalangan murid.2. Antara nilai-nilai murni yang diterapkan kepada murid ialah amanah.2. benar.2. Kekurangan kemantapan dalam kerohanian dan kejiwaan memudahkan lagi berlakunya salah laku dalam kalangan murid.1 Pemilikan sahsiah dan personaliti unggul dan holistik ditunjangi oleh amalan akhlak yang tinggi.3 PEMBANGUNAN PERSONALITI DAN SAHSIAH MURID 2.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 188 . masalah sosial dan sukar untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat seterusnya gagal menghadapi cabaran secara global. sentiasa melakukan kebaikan. 2.

5. sistem kepercayaan dan nilai antara satu sama lain dalam masyarakat berbilang kaum menuntut kerjasama. perpaduan dan integrasi nasioanal.2. Nilainilai perpaduan dan patriotisme perlu ditanam dalam diri setiap murid melalui aktiviti yang dirancang berteraskan kepada semangat rukun negara. 2.5. Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. perancangan dan pelaksaan yang betul khususnya dalam sistem pendidikan negara ini.3 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 189 . Transformasi ke arah menjadi sebuah masyarakat dan negara maju bukan sahaja diasaskan kepada kemajuan ekonomi dan teknologi tetapi juga kemajuan dalam bidang sosial.5.5 PERPADUAN DAN PATRIOTISME DALAM KALANGAN MURID 2.2.2.2 2. menanam semangat hormat menghormati terhadap bahasa.2. budaya.2. Kejayaan sistem pendidikan. patriotisme.1 Malaysia sebuah negara yang sedang membangun yang telah mencapai kejayaan besar dalam pelbagai bidang dan kini sedang berusaha menjadi sebuah negara yang maju menurut acuan sendiri menjelang Tahun 2020. Ini merupakan satu cabaran besar yang menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam bidang pendidikan. perpaduan merupakan satu isu yang perlu ditangani dan dipupuk bermula di bangku sekolah lagi.

Untuk itu. amalan-amalan di atas masih tidak diamalkan sepenuhnya oleh murid sekolah menyebabkan berlaku amalan kehidupan yang tidak bersih. penggunaan alatan komunikasi.2. jaminan keselamatan murid berada pada tahap yang terbaik. program keselamatan jalan raya. 2. latihan penggunaan peralatan elektrik.2.6 PENGURUSAN KESIHATAN. Cabaran ini merangkumi keselamatan dalam kawasan dan persekitaran sekolah ataupun di luar kawasan sekolah terutamanya yang melibatkan selepas waktu persekolahan. moral dan tuntutan agama.1 Kesihatan dan kebersihan murid amat penting untuk membolehkan murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan baik . latihan kemahiran seperti latihan kebakaran. Amalan kesihatan dan kebersihan fizikal murid seperti kebersihan tubuh badan murid dan kebersihan pakaian mesti diberikan keutamaan untuk perkembangan dan keselesaan mereka. berkomunikasi dengan bahasa yang sopan .2. Isu keselamatan juga masih menjadi cabaran yang cukup besar kepada murid sekolah. kurang sihat dan tidak kondusif.2. Kalau ini dapat dilakukan. Namun begitu. Kebersihan mental pula.6. belajar dengan mental yang stabil dan berhibur melalui sumber-sumber hiburan yang sihat sesuai dengan budaya. akan mengukuhkan lagi amalan kesihatan dan kebersihan tersebut. bermain dalam suasana yang mesra dan sejahtera.6. Mereka sepatutnya mengamalkan cara hidup yang sihat seperti bergaul dalam suasana yang dibenarkan oleh budaya dan agama.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 190 . pengambilan ubat-ubatan. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN (3K) SEKOLAH 2. makanan dan minuman serta makanan-makanan tambahan sepatutnya diberi penekanan yang khusus oleh pihak sekolah.

kokurikulum.2.2.8. penyelia asrama. Cabaran yang dihadapi oleh pihak sekolah dan asrama adalah murid yang tinggal di asrama masih lagi tidak mampu mencapai kecemerlangan menyeluruh sebagaimana yang diharapkan. kerohanian dan emosi murid menjadi kenyataan.2.7 PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH 2. warden. 2. pendekatan dan strategi yang lebih berkesan perlulah digarapkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri untuk menangani sepenuhnya masalah ini dalam kalangan murid.2. kepemimpinan.1 Matlamat “Sekolah Bebas Dadah” Kementerian Pelajaran Malaysia sepatutnya dicapai pada Tahun 2012.1 Asrama merupakan rumah kedua kepada murid yang menginap di asrama. sahsiah. Ujian urin yang dibuat setiap tahun terhadap murid yang disyaki mencuba dadah.7. Oleh itu. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 191 .8 PENGURUSAN KECEMERLANGAN ASRAMA SEKOLAH 2. masyarakat dan komuniti meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada pihak asrama untuk memastikan kecemerlangan holistik yang mencangkupi akademik. Mereka masih juga memilih untuk tinggal di rumah sendiri walaupun keadaan rumah sendiri kurang selesa. masalah mencuba dadah dalam kalangan murid sekolah masih berlaku di sekolah di negeri Terengganu.2. masih juga menunjukkan pengambilan dadah berlaku dalam kalangan mereka walaupun pelbagai usaha penggabungan agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan telah digemblingkan secara bersepadu. walaupun rumah mereka dan keupayaan kewangan keluarga agak terhad. juga tidak dapat mengatasi sepenuhnya masalah ini. Minat murid untuk tinggal di asrama semakin hari semakin terhakis. Ibu bapa. Oleh yang demikian. suatu perancangan. semua pihak terutama pengurus tertinggi sekolah. Namun begitu. murid dan ibu bapa hendaklah melaksanakan tanggungjawab secara bersama dan secara serentak bagi merealisasikan asrama cemerlang tercapai.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 192 .

Peratus kes ponteng sekolah menengah a.20% 9 kali 9 kali 90% 100% 100 % 50 % 100 % 55 % 0.11 % 0. kebersihan dan keselamatan 3K (Murid) 0.OBJEKTIF 4.6 Meningkatkan pengurusan kesihatan.40 % 1.05% 0.3 Meningkatkan pengurusan psikososial dan kesejahteraan mental dalam kalangan murid 4. Peratus sekolah yang mencapai tahap kecemerlangan dalam pelaksanaan Program 3K (Murid) TOV 100 % 35 % 63 % 80% SASARAN PENCAPAIAN 2011 2012 2013 100% 40 % 66 % 90% 100% 45 % 69 % 95% 100 % 50 % 71 % 100% 1.30% 0.8 % 0. PPD dan pengurus sekolah menerima latihan pengurusan HEM b. Peratus pegawai JPN.4 Meminimumkan kes salah laku murid KPI a.5 Memperkasakan perpaduan dan patriotisme murid 4. Peratus sekolah yang melaksanakan sekurang-kurangya 5 aktiviti pembinaan psikososial dan kesejahteraan mental murid.18 % 0.05% 0.8 % 0. Berdasarkan Laporan L4/L8 KPM.05% 0.24 % 0. Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam membangunkan kemenjadian diri murid a.20% 4. Peratus kes disiplin sekolah menengah (tidak termasuk ponteng sekolah) b. Peratus sekolah yang melaksanakan program 3K (Murid) b.6 % 0.15 % 9 kali 9 kali 100% 100% 100% 60 % 100% 65 % Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 193 .2 % 0. Peratus sekolah mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan HEM a. Peratus kes ponteng sekolah rendah d. Bilangan aktiviti berkonsepkan perpaduan di peringat negeri b.51 % 1. a.1 Memperkasakan pengurusan Hal Ehwal Murid JPN.2 Meningkatkan sahsiah murid secara holistik 4. PPD dan sekolah 4. Peratus sekolah melaksanakan aktiviti perpaduan dan integrasi a. Peratus kes disiplin sekolah rendah (tidak termasuk ponteng sekolah) c.

Bilangan murid sekolah rendah dan menengah yang menghadiri Kursus Fasilitator Sahabat PPDa Petronas. 100% 100% 100% 100% b.000 orang 240 0rang 13. Bilangan guru sekolah rendah dan menengah yang menghadiri Kursus Jurulatih Utama Sahabat PPDa Petronas. Program Intervensi Murid 7519 orang 160 orang 10. Bilangan murid sekolah rendah dan menengah yang menghadiri Kursus Orientasi Sahabat PPDa Petronas. kefahaman dan kemahiran pendidikan pencegahan dadah dalam kalangan murid a. 100 orang 150 orang 200 orang 250 orang 200 orang 300 orang 400 orang 500 orang d.SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 2012 2013 4. Ujian Urin/Pengesanan Awal f. Peratus sekolah menyediakan bilik dan sudut/lorong sumber pendidikan pencegahan dadah. c.000 orang 320 orang 16.7 Meningkatkan pengetahuan.000 orang 400 orang Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 194 . 1200 orang 1800 orang 2400 orang 3000 orang e.

Peratus murid asrama yang cemerlang dalam pencapaian akademik (peperiksaan awam) c. Peratus asrama yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan 90 % 30 % 95 % 40 % 35 % 30 % 45 % 35 % 55 % 42 % 65 % 51 % Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 195 . Peratus pengurus asrama yang mengikuti latihan dalam pengurusan asrama b.SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 2012 100 % 50 % 2013 100 % 60 % 4.8 Meningkatkan kecemerlangan pengurusan dan murid asrama di sekolah a. Peratus murid asrama yang cemerlang dalam pencapaian kokurikulum dan sukan (mewakili negeri) d.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 196 .

1.2 Melaksanakan pemantauan pengurusan bidang HEM secara berterusan Mengenal pasti sekolah yang perlu dipantau Melaksanakan pemantauan pengurusan HEM di sekolah terpilih berasaskan Instrumen SKPM (Dimensi III Elemen E08.3) Menyediakan laporan dan analisis pemantauan sekolah Membuat lawatan susulan dan bimbingan pengurusan HEM di sekolah terpilih Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan HEM yang mantap dan berkesan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 197 .1.STRATEGI 4.1 Meningkatkan kemahiran pengurusan bidang HEM melalui latihan berfokus PELAN TINDAKAN Latihan kemahiran pengurusan untuk pegawaipegawai HEM peringkat JPN Latihan kemahiran pengurusan untuk pegawaipegawai HEM peringkat PPD Latihan kemahiran pengurusan untuk pegawaipegawai HEM peringkat sekolah Seminar pengurusan HEM peringkat negeri TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan HEM yang mantap dan berkesan 4.

1.3 Meningkatkan kemahiran guru dalam menangani isu yang berkaitan dengan murid PELAN TINDAKAN Kursus kemahiran menyiasat aduan yang berkaitan dengan murid.STRATEGI 4.1.4 Memantapkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan asrama Latihan pengurusan asrama kepada kepemimpinan sekolah Latihan pengurusan asrama kepada semua warden asrama sekolah Melaksanakan pemantauan pengurusan asrama sekolah Melaksanakan pemantauan susulan dan bimbingan di asrama sekolah yang terpilih Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan asrama yang cekap dan berkesan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 198 . Kursus literasi undang-undang yang berkaitan dengan kes disiplin Latihan pengendalian kes disiplin untuk semua guru disiplin TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Kemahiran menangani isu berkaitan murid lebih mantap 4.

2 Meningkatkan pembangunan keterampilan diri murid yang positif Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Keterampilan diri murid meningkat 4.2.1 Meningkatkan kemahiran pengurusan diri dalam kalangan murid PELAN TINDAKAN Program memantapkan pengurusan diri murid secara berfokus Program pendedahan berkaitan dengan kemahiran belajar secara berterusan dan berfokus Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling di sekolah Program motivasi berunsurkan pembangunan insan Melaksanakan aktiviti bercirikan character building Latihan kepemimpinan peringkat sekolah Anugerah peningkatan kualiti keterampilan diri murid Aktiviti kerja amal bersama masyarakat setempat Kempen murid budiman peringkat negeri Kempen murid budiman peringkat daerah Kempen murid budiman peringkat sekolah Aktiviti penghayatan nilai-nilai murni.2. budi bahasa dan adab secara kerohanian TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Murid mampu mengurus diri sendiri dengan bijak 4.STRATEGI 4. budi bahasa dan adab Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 199 .2.3 Memupuk murid untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Murid mengamalkan nilai-nilai murni.

3 Melaksanakan pemantauan berfokus ke sekolah yang menghadapi masalah disiplin tahap serius Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Masalah disiplin yang serius dapat diatasi Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 200 .3.3.2 Meningkatkan pembangunan keterampilan diri murid yang positif Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Keterampilan diri murid meningkat 4.1 Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling dan guru disiplin PELAN TINDAKAN Melaksanakan latihan berterusan untuk semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Memastikan Guru Bimbingan dan Kaunseling menyediakan perancangan perkhidmatan yang lengkap Melaksanakan pemantauan berkala terhadap Guru Bimbingan dan Kaunseling sekolah Meningkatkan kerjasama Guru Bimbingan dan Kaunseling dan guru disiplin dalam menangani masalah salah laku murid Program motivasi berunsurkan pembangunan insan Melaksanakan aktiviti bercirikan pembangunan sahsiah Latihan kepemimpinan peringkat sekolah Anugerah peningkatan kualiti keterampilan diri murid Aktiviti kerja amal bersama masyarakat setempat Menubuhkan pasukan pemantau khas disiplin sekolah Mengenal pasti sekolah yang menghadapi masalah disiplin yang serius Melaksana pemantauan disiplin berfokus terhadap sekolah terpilih Melakasana pemantauan susulan berkaitan disiplin ke sekolah yang terpilih TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Pembangan Kemanusiaan OUTPUT/OUTCOME Perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling dan guru disiplin yang efektif 4.STRATEGI 4.3.

4. guru agama dan guru disiplin menyediakan perancangan yang lengkap Melaksanakan pemantauan berkala ke atas guru bimbingan dan kaunseling.1 Meningkatkan keberkesanan perkhidmatan Guru Bimbingan dan Kaunseling.4.2 Melaksanakan pemantauan berfokus ke sekolah yang menghadapi masalah disiplin tahap serius Menubuhkan pasukan pemantau khas disiplin sekolah Mengenal pasti sekolah yang menghadapi masalah disiplin serius Melaksanakan pemantauan disiplin berfokus ke sekolah terpilih Melaksanakan pemantauan susulan berkaitan dengan disiplin terhadap sekolah yang terpilih Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Kes salah laku dikesan dengan cepat Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 201 . guru agama dan guru disiplin PELAN TINDAKAN Melaksanakan latihan berterusan untuk semua guru bimbingan dan kaunseling. guru agama dan guru disiplin Meningkatkan kerjasama guru bimbingan.STRATEGI 4. guru agama dan guru disiplin dalam menangani masalah salah laku dalam kalangan murid TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sektor Pendidikan Islam Perkhidmatan guru Bimbingan Kaunseling dan guru-guru agama dan guru disiplin 4. guru agama dan guru disiplin Memastikan guru Bimbingan dan Kaunseling.

STRATEGI 4.5.1 Meningkatkan semangat perpaduan dan integrasi dalam kalangan murid melalui aktiviti terancang

PELAN TINDAKAN Meningkatkan aktiviti Kelab Rukun Negara Menyebarkan maklumat dan kefahaman berkaitan dengan Rukun Negara Syarahan berkaitan dengan perpaduan dan intergrasi Mempergiatkan aktiviti RIMUP

TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Murid memiliki semangat patriotik yang tinggi

4.5.2

Menanamkan semangat hormat menghormati dan kepekaan terhadapi sensitiviti masyarakat pelbagai kaum secara yang berterusan

Progroam gotong- royong perdana Program ziarah musim perayaan Tayangan filem yang berkaitan dengan semangathormat menghormati dan kepekaan terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum Pesta makanan pelbagai kaum Pertandingan menulis tentang semangat hormatmenghormati dan kepekaan terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum

Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Murid saling menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

202

STRATEGI 4.6.1 Melaksanakan pemantauan berterusan di setiap buah sekolah untuk melihat aspek pengurusan 3K murid

PELAN TINDAKAN Mewajibkan semua sekolah menubuhkan Jawatankuasa 3K (Kesihatan, Kebersihan dan Keselamatan) dan memastikan jawatankuasa ini memainkan peranan sebenarnya. Membuat pemantauan ke sekolah untuk memastikan pelaksanaan pengurusan 3K dilaksanakan Memastikan guru menjalani kursus sebagai input tambahan dalam melaksanakan tugas di sekolah Mengadakan Lawatan Bermaklumat ke sekolah yang telah dikenal pasti cemerlang dalam pengurusan 3K Menyediakan bahan-bahan asas rujukan terkini kepada guru-guru dalam memastikan pelaksanaan 3K dapat dilaksanakan dengan baik kepada murid

TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangan Kemanusiaan Pengurusan Jawatankuasa 3K yang lebih mantap dan berkesan

4.6.2

Meningkatkan kemahiran guru dalam menangani isu berkaitan dengan pengurusan 3K murid

Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Pertambahan ilmu guru dalam menguruskan permasalahan yang berlaku

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

203

STRATEGI 4.6.3 Meningkatkan kerjasama dengan agensi luar dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan pengurusan 3K murid di sekolah

PELAN TINDAKAN Menjalinkan kerjasama yang baik dengan agensi luar yang terbabit dalam memastikan keberkesanan pengurusan 3K murid di sekolah Mengadakan siri ceramah untuk mendedahkan pentingnya 3K murid dilaksanakan di sekolah Mengadakan latihan kecemasan kebakaran kepada murid dengan mempraktikkan cara menguruskan murid mengikut prosedur yang betul

TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Kes kemalangan dan keracunan di sekolah akan berkurangan.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

204

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB

OUTPUT / OUTCOME

4.7.1 Meningkatkan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran pendidikan pencegahan dadah dalam kalangan murid

Taklimat Pengurusan bilik dan sudut / lorong sumber pendidikan pencegahan dadah

Pengurusan bilik dan sudut/lorong sumber pendidikan pencegahan dadah yang berkesan. Melahirkan guru yang berkemahiran. Melahirkan fasilitator murid yang berkemahiran. Melahirkan murid yang berkemahiran Mengesan penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid sekolah menengah Melahirkan murid yang mempunyai jati diri yang kukuh
Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 205

Melaksanakan Kursus Jurulatih Utama Sahabat PPDa Petronas Melaksanakan Kursus Fasilitator Sahabat PPDa Petronas Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan

Melaksanakan Kursus Orientasi Sahabat PPDa Petronas Melaksanakan Ujian Urin/Pengesanan Awal

Melaksanakan Program Intervensi Murid

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB OUTPUT/ OUTCOME Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Pengurusan asrama yang lebih mantap

4.8.1

Meningkatkan kecemerlangan pengurusan dan murid asrama sekolah

Meningkatkan kursus kemahiran pengurusan asrama kepada pengetua, GPK HEM, warden, pembantu pengurusan murid dan penyelia asrama Mengadakan Kelas Bimbingan Cemerlang murid yang menghadapi peperiksaan awam Mewajibkan murid asrama terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan Mengadakan pemantauan berkala ke atas semua asrama sekolah

Pencapaian murid cemerlang dalam semua bidang

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu

206

bantuan. Sehubungan dengan itu. pengurusan asrama.5 HARAPAN 2.1 Institusi pendidikan merupakan tunjang kepada pembentukan masyarakat dan merupakan agen transformasi dalam menerapkan dan mengukuhkan nilai-nilai murni ke arah pembentukan modal insan yang berkualiti.2. Program tersebut penting untuk melahirkan masyarakat bersatu padu . sekolah merupakan satu institusi yang mampu untuk membina dan mengukuhkan jati diri ahli masyarakat serta pemupukan perpaduan dalam kalangan masyarakat.5. Program integrasi yang dirancangkan dan dilaksanakan diharapkan akan dapat membantu menyuburkan semangat perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 207 . masalah disiplin dan isu yang berkaitan dengan kebajikan murid sama ada di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah. kebajikan. usaha berterusan yang melibatkan semua pihak di semua peringkat pengurusan pendidikan perlu digembling. Program pemantapan hal ehwal murid di semua peringkat pelaksanaan yang meliputi pengurusan pembangunan diri murid. utuh dan mampu memacu pembangunan negara ke arah mencapai matlamat “ Malaysia Negara Maju Menjelang Tahun 2020”. 2.5. kesihatan dan kebersihan diharapkan akan dapat mengurangkan kes keciciran. Hal demikian Ini kerana.

9 STRATEGI. TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 3. PELAN TINDAKAN. PETUNJUK PRESTASI UTAMA.10HARAPAN 3 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 208 . TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 3.6 PENGENALAN 3. GURU TERBILANG 3.7 CABARAN-CABARAN UTAMA 3.8 OBJEKTIF.MATLAMAT STRATEGIK Menjadikan Sumber Manusia Terbilang: Memperkasakan Pengurusan Kurikulum ke Arah Melestarikan Pendidikan Terbilang A.

1 Guru terbilang (berkualiti) merupakan aset penting kepada sesebuah negara dan menjadi aspirasi ke arah melahirkan murid yang cemerlang. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 209 . Tanpa guru berkualiti.A. GURU TERBILANG 3. menepati hasrat negara bagi mewujudkan sebuah negara yang maju menjelang 2020. forum. pembentangan kertas kerja.1 PENGENALAN 3. pengetahuan dan kepakaran yang ada pada diri mereka sebagai pemangkin bagi meningkatkan prestasi murid di sekolah.4 Guru terbilang merupakan insan yang berdaya saing dan mampu menguasai serta merealisasikan segala kemahiran.1. 3. Kualiti pendidikan di sekolah dapat dipertingkatkan dengan memperkasakan kualiti guru. penyelidikan. 3. adalah sukar untuk menjayakan sebarang pembangunan potensi murid seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pembelajaran sepanjang hayat dan pelbagai program keilmuan lain di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. 3. berilmu dan bertakwa.1.2 Guru merupakan arkitek sosial yang mempunyai agenda melaksanakan proses pendidikan secara berkesan bagi melahirkan murid yang memiliki jati diri.1.1.3 Hasrat untuk melahirkan guru terbilang mestilah dilakukan dengan cara dan kaedah yang bersesuaian seperti menggalakkan guru menyertai seminar.

2.2.1. Guru perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kritis.1. memudahkan lagi guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Semakan kualiti dan kuantiti kerja murid perlu dipertingkatkan.3. berkesan dan berjaya menarik minat pelajar terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.2. pengetahuan dan penguasaan pedagogi yang baik dan tinggi dalam kalangan guru merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Kualiti dan kuantiti kerja murid yang bersesuaian dengan tahap pembelajaran murid akan memaksimumkan pengalamian mastery learning.2. kreatif dan inovatif dalam kerja buatnya untuk menghasilkan impak positif kepada murid. Oleh itu. JPN dan Jemaah Nazir perlu dimantapkan bagi membantu meningkatkan prestasi pengajaran guru dan pencapaian murid.2 3.3 3. 3.1.1. Oleh yang demikian. Amalan warga pendidik terhadap kaedah konvensional perlu dikurangkan. Semakan yang berkesan ini dapat membantu guru merancang P&P dengan lebih tersusun. guru-guru perlu meneroka pelbagai teknik pengajaran terkini. Pencerapan dan pemantauan oleh pihak pentadbir sekolah.4 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 210 .2. Pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkualiti apabila guru menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai dan berkesan dengan mengaplikasikan TMK.1 Terdapat sebilangan guru yang masih kurang menguasai ilmu pedagogi serta kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Situasi ini.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 3.1 TERBILANG DARI SEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 3. Ini termasuklah menyediakan suasana pembelajaran dan persekitaran kondusif yang dapat menimbulkan keseronokan belajar dalam kalangan murid. PPD.

Guru mesti mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Guru merupakan role model kepada para pelajar. Pada masa ini.2.2. komunikasi.2. disiplin diri dan pengurusan masa.3.3.1 Guru terbilang mestilah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas bukan sahaja dalam bidang yang diceburi malah bijak menguasai pelbagai disiplin ilmu agar menjadi sumber rujukan murid dan juga masyarakat.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 211 . 3.2.1 Penampilan warga pendidik masih berada pada tahap yang kurang membanggakan. ergaulan. Guru mestilah meningkatkan keilmuan dengan mengubah diri ke arah yang lebih positif terhadap kualiti kerja seperti melanjutkan pelajaran dalam bidang yang menjadi kepakaran mereka. masih terdapat guru-guru yang melanggar peraturan yang ditetapkan sehingga mereka dikenakan tindakan tatatertib.2.2 MENINGKATKAN DISIPLIN GURU 3. 3. gaya.2 3. Sikap positif terhadap kualiti kerja perlu dibentuk agar akan menjadi budaya kerja terbilang.3. pertuturan.3 PENINGKATAN ILMU DALAM KALANGAN GURU 3. Penampilan dan personaliti guru terbilang boleh dilihat apabila penampilan seseorang guru itu dilihat hebat dari segi berpakaian.2.2.2.

4. berkeperibadian mulia dan berwawasan Memastikan situasi „Guru Mengajar Murid Belajar‟ direalisasikan dalam kelas Berupaya melahirkan sekolah berwatak Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 212 . Abdul Shukor Abdullah telah menyenaraikan beberapa ciri guru berkesan seperti yang berikut. berimej.2.2. Bekas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bersikap profesional Mempamerkan ciri kekuatan teori Kaya ilmu Bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja Bermoral teguh Sentiasa meningkatkan kualiti hasil pengajaran Prihatin terhadap kehendak murid dan ibu bapa Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid Melengkapkan diri dengan kemahiran yang terkini Menampilkan watak terpuji.4 BUDAYA KERJA BERPRESTASI TINGGI 3.1 Budaya kerja cemerlang harus ditingkatkan dalam kalangan guru agar kerja buat guru lebih berkesan pada murid. Dato‟ Dr.3.

1 Kebanyakan guru kita hari ini mengalami tahap kesihatan yang kurang memberangsangkan.5.2.2.2 Guru terbilang boleh mengaplikasikan pelbagai strategi pengelolaan dan pengajaran yang sesuai.2.4. Oleh hal yang demikian guru haruslah mengamalkan budaya hidup yang sihat agar guru terbilang mestilah mempunyai kesihatan yang baik untuk menjalankan tugas. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 213 .Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri Taat dan setia terhadap perkhidmatannya serta mempertahankan martabat profesion Menunjukkan kesetiaan pada kerajaan Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah. 3. 3.5 TAHAP KESIHATAN WARGA PENDIDIK 3.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 214 .

1 Bilangan aktiviti perkembangan staf dalam setahun.4 Membina budaya bahan inovasi dan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran 2.2 Bilangan pencerapan setiap guru 1. OBJEKTIF KPI TOV 2011 Memperkasakan Pengajaran dan Pembelajaran 1. 1.SASARAN PENCAPAIAN BIL 1.1 Bilangan guru yang dikenakan tindakan tatatertib. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 215 2012 2013 7 hari 8 hari 9 hari 10 hari 2 kali setahun 2 kali setahun 3 kali setahun 3 kali setahun 4 kali setahuan 4 kali setahun 5 kali setahun 5 kali setahun 10% 20 % 30% 40% 30 orang berkurang berkurang berkurang . 1. Meningkatkan tahap disiplin dalam kalangan guru 2.3 Semakan dalaman buku kerja murid secara rawak.

34% 0. OBJEKTIF KPI TOV 2011 Meningkatkan penguasaan iImu dalam kalangan guru.33% 0.1 Peratus membudayakan ketepatan masa (punctuality). (rujuk kajian perpustakaan negara) 3. Meningkatkan tahap kesihatan warga pendidik.32% Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 216 .1 Bilangan bahan bacaan. 5.2 Peratus kepuasan kerja (Job satisfactions) 5. 4. Meningkatkan Budaya Kerja Berprestasi Tinggi 4.1 Peratus warga pendidik yang menghidap penyakit kronik 2 buah setahun 4 buah setahun 2012 8 buah setahun 2013 12 buah setahun 15% 25% 35% 50% 90% 95% 97% 100% 90% 100% 100% 100% 0.35% 0.SASARAN PENCAPAIAN BIL 3.2 Peratus guru melanjutkan pelajaran 4. 3.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 217 .

2 Pencerapan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia 1.1.1.1 Pelaksanaan latihan / program / kursus dalam perkhidmatan peringkat JPN 1.2.1 Pencerapan oleh pentadbir sekolah 1.STRATEGI 1.3 Pelaksanaan latihan / program / kursus dalam perkhidmatan peringkat dalaman sekolah TANGGUNJAWAB OUTPUT/OUTCOME Semua Sektor Peningkatan mutu pengajaran dan pembelajaran 1.2 Pelaksanaan latihan / program / kursus dalam perkhidmatan peringkat PPD 1.2.3 Menyediakan laporan dan cadangan penambaikan pengajaran guru Sektor Pengurusan Akademik.1 Memantapkan keilmuan pengajaran dan pembelajaran PELAN TINDAKAN 1.2 Melaksanakan pencerapan / penilaian pengajaran guru 1.1. Sektor Pengurusan Sekolah Pengajaran dan pembelajaran berkesan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 218 .2.

1 Menerima cadangan projek inovasi dan kreatif daripada warga pendidik 1. PELAN TINDAKAN 1.3 Menyediakan cadangan penambahbaikan pengajaran guru TANGGUNJAWAB OUTPUT/OUTCOME SPS.4. SPA & SK2P Pengajaran dan pembelajaran berkesan 1.2 Semakan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia 1.3 Melaksanakan semakan dalaman buku kerja murid secara rawak.4 Meningkatkan penghasilan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran 1.4.3 Pengiktirafan kepada warga pendidik yang berjaya melaksanakan projek inovasi 1.1 Semakan oleh pentadbir sekolah 1.2 Mewujudkan kumpulan pemikir projek inovatif dan kreatif peringkat negeri 1.4.4 Hari Inovasi Peringkat Negeri SPA & SK2P Projek inovasi meningkat Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 219 .3.STRATEGI 1.4.3.3.

1.2 Mewujudkan program ”Mentoring” dan ”Coaching”.1.1 Mencatatkan waktu kehadiran guru ke kelas (diuruskan oleh murid) 4.1.1.1 Mengurangkan guru yang dikenakan tindakan tatatertib PELAN TINDAKAN 2.1 Menyebarluaskan peluang melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi 4.2.1 Mengadakan kursus pemantapan kendiri dan motivasi 2. 3.STRATEGI 2.2 Mengamalkan pembelajaran Sepanjang Hayat Membudayakan pengurusan masa 3.1.1 Menyediakan ruang bacaan yang kondusif dan bahan bacaan yang mencukupi di bilik guru 3.1.1 SPS SK2P Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 220 .1 Meningkatkan budaya membaca bahan ilmiah warga pendidik Guru lebih berilmu SPA & SPS 3.2 Menyampaikan mesej ilmu dalam mesyuarat bulanan di peringkat sekolah TANGGUNJAWAB OUTPUT/OUTCOME SPS dan SK2P Warga pendidik lebih berketerampilan 3.2 Melaksanakan penggunaan surat tunjuk sebab bagi setiap ketidakhadiran aktiviti / program pada semua peringkat Sektor K2P Meningkatkan peratusan guru bersiswazah Meningkatkan pengurusan masa yang lebih efisien 4.

2. (Job Satisfactions) PELAN TINDAKAN 4.1 Menggalakkan warga pendidik menjalani pemeriksaan kesihatan 5.2.2 Meningkatan tahap kepuasan bekerja.1.2.3 Melaksanakan penilaian 4.1 Pemeriksaan kesihatan berkala untuk kakitangan yang berumur 40 tahun dan ke atas 5.STRATEGI 4.2 Penambahbaikan aspek yang kurang memuaskan "Job Satisfactions” 4.2. Sektor Psikologi dan Kaunseling Warga pendidik yang lebih sihat dan mampu melaksanakan kerja dengan lebih sempurna Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 221 .1 Mengedarkan borang soal selidik berkaitan dengan kepuasan kerja 4.2 Mematuhi peraturan kesihatan yang dikeluarkan oleh KPM dan menyediakan rekod kesihatan peribadi.1.4 Penambahbaikan pelan tindakan TANGGUNJAWAB OUTPUT/OUTCOME SK2P Guru lebih bermotivasi 5.

4 Memartabatkan budaya kerja terbilang berteraskan pelbagai strategi dan pelan tindakan dengan peningkatan kualiti pendidikan serta mengurangkan permasalahan dalam meningkatkan pencapaian.3 HARAPAN 3. 3. 3.3.3 Pembelajaran sepanjang hayat dan pembudayaan membaca dapat menyuburkan kualiti minda.3.1 Melahirkan warga pendidikan terbilang yang mampan dalam kepelbagaian aspek dan merealisasikan segala kemahiran.5 Warga pendidik yang sihat dari segi jasmani.3. 3. 3.3. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 222 .3. intelek dan sosial serta kemantapan perkhidmatan pendidikan akan mewujudkan iklim kerja yang cemerlang dalam menghasilkan kualiti kerja terbilang.3.2 Program dan kursus pemantapan kendiri yang telah dirancang akan dapat mewujudkan warga pendidik yang mempunyai sahsiah dan tahap disiplin yang tinggi. emosi. kreativiti dan inovasi guru bagi merealisasikan pencapaian pendidikan terbilang. rohani. pengetahuan dan kepakaran dalam memaksimumkan pencapaian murid dan seterusnya meningkatkan kecemerlangan sekolah.

4 STRATEGI. PELAN TINDAKAN. TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 3. TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 3. STAF TERBILANG 3.1 PENGENALAN 3.Menjadikan Sumber Manusia Terbilang: Memperkasakan Pengurusan Kurikulum ke Arah Melestarikan Pendidikan Terbilang B.3 OBJEKTIF. PETUNJUK PRESTASI UTAMA.5 HARAPAN Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 223 oP E .2 CABARAN-CABARAN UTAMA 3.

Melalui penambaikan tenaga kerja yang digerakkan secara intensif di setiap sektor JPNT amat yakin dengan semangat dan azam baru akan melonjakkan prestasi pendidikan serta mencapai kelestarian pendidikan seperti yang diimpikan. berpengetahuan atau knowledge workers (k-Workers). Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu memberi fokus kepada usaha untuk menyediakan sumber manusia sektor awam (kakitangan staf) ke arah minda kelas pertama.2 3.1 Teras utama Rancangan Malaysia Ke-9 adalah untuk memperkukuh ekonomi negara ke arah k-Ekonomi (knowledge-base ekonomi) dan mengurusnya dengan lebih berkesan bagi mencapai integrasi nasional.1 PENGENALAN 3. Oleh itu.B.4 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 224 .1. berintegriti dan mempunyai pengetahuan yang luas bagi meningkatkan kecekapan pentadbiran perkhidmatan awam di bawah payung Kementerian Pelajaran Malaysia. penekanan kepada program pembangunan sumber manusia yang komprehensif akan merapatkan jurang antara pekerja biasa dengan k-Workers. inovasi dalam pelaksanaan tugas serta memperkasakan perkhidmatan selari bagi melestarikan pendidikan di negeri Terengganu. Pendekatan konsep development with a human touch atau people-centred development akan digunakan bagi melahirkan masyarakat dan pekerja yang cekap.3 3. Untuk mencapai matlamat ini usaha yang berterusan telah dilaksanakan.1. K-Workers akan merangsang kreativiti semasa bekerja.1. Hasrat ini perlu diterjemahkan melalui tindakan dan pengamalan semua pihak serta menghasilkan idea baru dan penambahbaikan nilai sumber manusia secara bersepadu dan menyeluruh. STAF TERBILANG 3.1. 3. Sumber manusia merupakan tunggak kepada hala tuju ekonomi negara iaitu k-ekonomi. berprestasi tinggi.

kelakuan dan tatatertib agar mereka dapat melakukan tindakan yang betul dalam menangani sebarang isu yang berkaitan dalam organisasi masing-masing.2. Kefahaman yang berkaitan dengan integriti berkait rapat dengan aspek kelakuan dan tatatertib penjawat awam.1.3.1 Sebarang kes yang dilaporkan oleh media massa berkaitan dengan pendidikan akan menjejaskan integriti perkhidmatan pendidikan. Usaha juga perlu dilaksanakan untuk menyebar luas maklumat yang berkaitan dengan integiriti.2.2.2. 3.2. Skor ini merupakan salah satu ukuran persepsi masyarakat awam terhadap kualiti perkhidmatan pendidikan. Penilaian tahap integriti warga pendidikan perlu dilaksanakan untuk mengesan dan menilai tahap integriti semasa warga pendidikan.1 Kefahaman yang berkaitan dengan persepsi integriti perkhidmatan pendidikan masih belum menyeluruh dalam kalangan warga pendidikan.2.2 BUDAYA INTEGRITI PERKHIDMATAN MASIH BELUM MENYELURUH 3. Usaha perlu ditingkatkan untuk memantapkan kefahaman yang berkaitan dengan integriti perkhidmatan pendidikan kepada seluruh warga pendidikan. kelakuan dan tatatertib kepada seluruh warga pendidikan dan masyarakat awam. Pendedahan yang berkaitan dengan Skor Kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam menjadi cabaran utama JPNK bagi menyedarkan warga pendidikan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 225 . Sebahagian besar warga pendidikan belum memahami skor Kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam khususnya yang berkaitan dengan perkhidmatan pendidikan.1.1 INTEGRITI DALAM KALANGAN WARGA PENDIDIKAN 3.Kepemimpinan organisasi pendidikan harus mempunyai kefahaman yang jelas tentang segala aspek yang berkaitan integriti. Penilaian ini akan dapat mengenal pasti aspek yang perlu diperbaiki oleh organisasi.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 3.2 3. Pendedahan maklumat berkenaan secara berterusan akan meningkatkan kesedaran pihak berkenaan akan kepentingan integriti dalam perkhidmatan pendidikan demi menjamin kemajuan negara.

3 KES SALAH LAKU DAN KEGAGALAN BERFUNGSI DALAM WARGA PENDIDIK 3. Usaha untuk meningkatkan kesedaran berkaitan dengan kes tatatertib dan implikasinya terhadap perkhidmatan dalam kalangan warga pendidikan merupakan cabaran utama yang perlu diatasi.2. 3. Proses pengurusan kes tatatertib masih belum mantap. Mereka juga kurang memberikan fokus kepada tindakan pencegahan bagi mengelakkan kes salah laku serta gagal mengambil langkah pembetulan sebelum melaksanakan kes tatatertib. PPD dan sekolah. Kualiti komunikasi ketika berurusan dengan pelanggan dianggap masih lemah. Piagam Pelanggan peringkat JPN dan PPD yang disediakan masih kurang dihayati dan dipatuhi.2. masih terdapat komen negatif terhadap perkhidmatan kaunter sama ada di JPN. Kegagalan ini menyebabkan wujudnya ketidakpuasan hati pelanggan yang hadir bagi mendapatkan perkhidmatan pendidikan.3. Laporan Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam amat penting untuk menyediakan program penambahbaikan Integriti perkhidmatan pendidikan. Sebilangan pentadbir masih kurang berupaya untuk menangani masalah salah laku pegawai atau staf di bawah kawalan masing-masing berasaskan peraturan dan prosedur yang telah disediakan.tentang tahap kepuasan hati pelanggan terhadap perkhidmatan mereka.2.1 Kes salah laku dalam kalangan warga pendidik masih berlaku.2 Warga pendidikan dan masyarakat luar umumnya akan menggunakan perkhidmatan kaunter di JPN.2.3. 3. Sehingga hari ini. Keadaan ini masih wujud disebabkan kurang kesedaran atau kefahaman berkaitan dengan undang-undang atau peraturan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 226 3. Sebilangan petugas kaunter masih belum berupaya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan cekap bagi membantu pelanggan.2. PPD dan sekolah untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sebilangan warga pendidikan masih melakukan salah laku yang menjejaskan integriti dan kualiti perkhidmatan pendidikan.2 .

3. Kegagalan ini akhirnya menjejaskan prestasi keseluruhan organisasi mereka.3.2.4. Kegagalan mereka untuk berfungsi berpunca daripada pelbagai faktor.2. Antara faktor tersebut ialah tekanan keterlaluan.4 BUDAYA INOVASI DAN KREATIF 3.3.1 Usaha untuk membudayakan elemen pembelajaran dan wacana intelektual dalam kalangan warga pendidikan amat penting untuk mewujudkan organisasi berpembelajaran (learning organizational) dalam institusi pendidikan. kurang keyakinan melaksanakan amanah. krisis dengan pihak lain. Cabaran utama pihak JPN dan PPD adalah untuk memulihkan kembali staf berkenaan agar mereka dapat kembali melaksanakan amanah dengan baik. Pembelajaran berterusan adalah kunci kepada wujudnya sebuah organisasi yang berbudaya ilmu. Budaya ini akan menjadi pemangkin utama ke arah melahirkan budaya mencipta inovasi dan kreativiti dalam memantap kualiti dan keberkesanan perkhidmatan pendidikan secara berterusan. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 227 .2. masalah kesihatan dan sebagainya.3 Terdapat juga kes kegagalan staf untuk berfungsi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. sikap tidak serius. Kegagalan segelintir warga pendidikan menangani masalah berkaitan dengan diri sendiri menyebabkan mereka tidak mampu atau gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Persekitaran yang menggalakkan budaya inovasi dan kreativiti mesti diwujudkan agar seluruh warga pendidikan terdorong untuk menghasilkan pelbagai inovasi serta idea yang kreatif untuk meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan pendidikan.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 228 .

OBJEKTIF KPI TOV 2011 Memantapkan penghayatan nilai integriti dalam kalangan Warga Pendidikan 1.SASARAN PECAPAIAN BIL 1. Bilangan aktiviti berkaitan dengan Peningkatan Kelakuan & Tatatertib 2. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan pendidikan 75% 80% 86% 93% Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 229 . oleh JPN dan Kaunselor Pentadbir daerah. Peratus pelanggan memberikan maklum balas positif terhadap perkhidmatan pendidikan berasaskan borang penilaian Tahap Kepuasan Pelanggan 3 4 2012 6 2013 8 75 80 86 93 125 kes 100% 100% 100% 3. Perkhidmatan Kaunseling dan Konsultansi Memastikan semua klien yang dirujuk telah menerima sesi kaunseling sekurang-kurangnya 3 kali setahun. 1. Skor Indeks Nilai Komposit dari Pelaksanan Audit Nilai 2.

43% 0. OBJEKTIF Meminimumkan kes salah laku dan kegagalan berfungsi dalam kalangan Warga Pendidikan KPI 1. Memantapkan tahap kompetensi Dalam kalangan Warga Pendidikan (staf) 1.04 2013 0.03 100% 100% 100% 100% 125 kes dari 25739 0.SASARAN PECAPAIAN BIL 4.06 0. Bilangan peratus kes tatatertib dalam kalangan Warga Pendidikan 2.45% 0.48% 0. Bilangan projek inovasi & kreativiti yang dihasilkan oleh Warga Pendidikan 3 3 5 5 6.4 5. Membina budaya inovasi & kreativiti dalam organisasi 1 1 2 2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 230 .05 2012 0. Peratus kes tatatertib yang berjaya diselesaikan di peringkat JPNT/PPD berasaskan prosedur yang ditetapkan 3. Bilangan aktiviti minimum yang bercirikan pemantapan kemahiran dalam melaksanakan tindakan peringkat JPNT dan PPD 1. Bilangan kes kegagalan staf berfungsi di sekolah TOV 2011 (15 Kes) 0.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 231 .

3 Meningkatkan kefahaman berkaitan Kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam Kefahaman berkaitan Skor Indeks Integriti Khidmat Awam semua pengurusan sekolah meningkat.1 STRATEGI Meningkatkan kefahaman berkaitan kelakuan & tatatertib (pengurusan sumber manusia) dalam kalangan kepimpinan organisasi pendidikan PELAN TINDAKAN Latihan / program kesedaran berkaitan kelakuan & tatatertib peringkat JPNT.BIL 3.2 Menyebarluas maklumat berkaitan integriti. 3.PPD & sekolah TANGGUNGJAWAB Sektor Psikologi Kaunseling Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Psikologi Kaunseling Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Psikologi Kaunseling Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/OUTCOME Kefahaman berkaitan kelakuan & tatatertib semua pengurusan sekolah meningkat. kelakuan & tatatertib kepada seluruh Warga Pendidikan dan sekolah Taklimat pendedahan berkaitan skor kajian Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam peringkat JPNT. PPD dan sekolah Kempen penambahbaikan Indeks Persepsi Integriti Khidmat Awam Kefahaman berkaitan kelakuan & tatatertib semua pengurusan sekolah meningkat 3. kelakuan & tatatertib Menyediakan bahan-bahan edaran yang mempunyai maklumat berkaitan integriti. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 232 .

PPD dan sekolah TANGGUNGJAWAB Sektor Psikologi dan Kaunseling OUTPUT/OUTCOME Warga Pendidikan mendapat skor amat baik (85%) dalam analisis maklumbalas pelanggan 3.BIL 3. pengembangan pemulihan dan sesi kaunseling terhadap guru / staf yang berkaitan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 233 . PPD dan sekolah Mengesan kes-kes.01 %. Mengadakan program pembangunan. Melaksanakan kursus berkaitan Pengurusan Sumber Manusia kepada kepimpinan organisasidi peringkat JPNT. 3. melaksanakan penyeliaan / pemantauan secara berkala Sektor Psikologi dan Kaunseling Pengurangan kes di tahap minimum dan dalam kawalan di bawah 0.7 Mengurangkan kes kegagalan guru/staf berfungsi di sekolah melalui tindakan bersepadu antara JPNT.5 STRATEGI Meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan gaya penampilan warga pendidikan dalam urusan dengan pelanggan PELAN TINDAKAN Mengedar borang.6 Meningkat kemahiran pengurusan kes salah laku & kegagalan berfungsi dalam kalangan kepimpinan organisasi pendidikan Sektor Psikologi dan Kaunseling Pengurusan kes yang minimum dan dalam kawalan bawah 0. menganalisis & membentang maklum balas Tahap Kepuasan Pelanggan dalam kalangan Warga JPNT & PPD.01 %.

Proses memantapkan integriti memerlukan penglibatan yang bersungguh-sungguh dari semua peringkat pengurusan pendidikan. Usaha untuk mengurangkan kes salah laku dan kelemahan dalam kalangan warga pendidikan melalui pelbagai strategi dan pelan tindakan yang berfokus juga diharapkan akan dapat meningkatkan integriti perkhidmatan pendidikan.1 Membangunkan warga pendidikan yang mempunyai integriti yang tinggi merupakan proses yang amat sukar dan mencabar.5 HARAPAN 3. Strategi dan pelan tindakan secara berfokus diharapkan dapat dilaksanakan secara kolaboratif oleh semua warga pendidikan bagi memastikan integriti yang tinggi dalam kalangan warga pendidikan.2 Peningkatan integriti dalam kalangan warga pendidikan diharapkan berjaya mewujudkan budaya inovasi dan kreativiti serta meningkatkan tahap kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan pendidikan. 3.5.5.3. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 234 . Kemantapan perkhidmatan pendidikan di semua peringkat turut membantu mengurangkan aduan oleh masyarakat awam terhadap warga pendidikan.

2 CABARAN-CABARAN UTAMA 4.MATLAMAT STRATEGIK Menjadikan Sekolah Terbilang: Dengan Menyediakan Infrastruktur yang Kondusif untuk Pengajaran dan Pembelajaran 4. PELAN TINDAKAN.3 OBJEKTIF.1 PENGENALAN 4.5 HARAPAN 4 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 235 oP E N . TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 4.4 STRATEGI. TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 4. PETUNJUK PRESTASI UTAMA.

2 Infrastruktur yang lengkap dan sempurna di sekolah akan dapat mewujudkan iklim sekolah yang kondusif. air dan telefon yang sempurna untuk berfungsi dengan cekap dan berkesan.2. Melalui data dan maklumat tersebut. Infrastruktur asas ini merangkumi bilik darjah. bilik guru dan sebagainya. pertambahan perjawatan guru dan AKS dan pelbagai faktor lain telah menyebabkan berlakunya kerosakan atau kekurangan infrastruktur asas di sekolah. Untuk wujudkan proses P&P yang berkesan.1 INFRASTRUKTUR ASAS SEKOLAH YANG LENGKAP 4.4. pejabat.1. makmal.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 4. Persekitaran yang sihat.2. Faktor-faktor tersebut menyebabkan keperluan baru mesti disediakan secara berterusan. Kualiti ruang persekitaran kerja perlu sentiasa ditingkatkan supaya lebih kondusif bagi menghasilkan kualiti kerja yang tinggi. bersih dan selamat akan memperkasakan keupayaan pelaksanaan kokurikulum dan sukan bagi menjanakan kemahiran dan sahsiah murid secara berterusan.1 PENGENALAN 4. 4.2. pemantauan pengurusan serta keperluan infrastruktur asas pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik. bengkel. 4. peningkatan enrolmen murid.1.2 . P&P yang berkesan sudah pasti akan membantu meningkatkan prestasi sekolah secara keseluruhan.1. Keperluan dan kemudahan untuk guru-guru juga perlu dipenuhi bagi memastikan keselesaan mereka ketika menjalankan tugas. Persekitaran sekolah merujuk kepada kewujudan semua infrastruktur asas di sesebuah sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 236 4. bilik khas.1 Sekolah Terbilang dapat direalisasikan dengan mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.1. Keadaan yang kerap berubah tersebut memerlukan sistem data dan maklumat infrastruktur asas pendidikan yang lengkap dan kemas kini sepanjang masa. Cabaran lain adalah untuk memastikan pelaksanaan sistem senggaraan infrastruktur asas pendidikan secara sistematik dan berterusan.1 Perubahan masa. Sekolah juga memerlukan kemudahan bekalan elektrik.

kebersihan dan keselamatan dapat disebarluaskan secara lebih berkesan. Usaha mendidik dan memupuk budaya mengutamakan kesihatan kebersihan dan keselamatan dalam kalangan murid perlu diteruskan dan dimantapkan berasaskan kriteria dan panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM.2. 4.2 4. Pemantauan ini akan dapat mengenal pasti masalah yang timbul bagi membolehkan tindakan perlu dilaksanakan untuk penambahbaikan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 237 .1 Matlamat pelaksanaan perkhidmatan kebersihan dan keselamatan di sekolah adalah untuk memastikan kualiti kebersihan dan keselamatan sekolah sentiasa berada pada tahap yang terbaik.4.2.2. maklumat yang berkaitan dengan kesihatan. pihak JPN dan PPD perlu melaksanakan pemantauan berkala ke atas sekolah yang terpilih. Usaha ini memerlukan hubungan yang baik dan berterusan dengan syarikat kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan yang telah dilantik. Usaha untuk meningkatkan kerjasama dengan agensi yang berkaitan dengan kesihatan. Untuk memastikan pematuhan kerja perkhidmatan kebersihan dan keselamatan seperti yang digariskan dalam perjanjian.3. Fokus diutamakan kepada pengurusan keselamatan semasa pelaksanaan aktiviti kurikulum.2 KUALITI KESIHATAN. Melalui usaha ini.2. kokurikulum dan sukan.2.2.1 Pengurusan kesihatan. Kualiti 3K sangat penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan proses P&P di bilik darjah.3 PEMATUHAN TERHADAP PERATURAN KONTRAK PERKHIDMATAN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN 4.2. kebersihan dan keselamatan sekolah perlu dilaksanakan. kebersihan dan keselamatan sekolah perlu diberikan perhatian serius. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN (3K) SEKOLAH 4.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 238 .

SASARAN PECAPAIAN BIL 4. Pembinaan sekolah baru. d. Menyediakan bekalan elektrik dan air bersih kepada seluruh sekolah di negeri Terengganu. tambahan dan gantian dalam RMK10 mengikut keperluan semasa untuk seluruh negeri Terengganu.1 OBJEKTIF Memastikan infrastruktur asas sekolah yang lengkap KPI a. e. Menyelenggarakan sekolah-sekolah bermasalah dari segi fizikal yang diklasifikasikan rosak teruk. 80 90 100 100 95 100 100 100 70 80 85 90 98 % 100 % 100 % 100 % 98 % 100% 100 % 100% TOV 2011 2012 2013 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 239 . Peratus sekolah yang mempunyai infrastruktur asas untuk warga pendidik yang lengkap ( kerusi guru / meja guru ) c. Peratus sekolah yang mempunyai infrastruktur asas bilik darjah yang lengkap pada hari pertama persekolahan ( kerusi murid / meja murid / kelas / papan tulis ) b.

0% 15% 20% Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 240 . Peratus sekolah yang dipantau pelaksanaan program 3K b.3 30 % 55 % 70 % 85 % b. Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pelaksanaan program 3K a.SASARAN PECAPAIAN BIL 4. Peratus kontraktor / syarikat yang mematuhi syaratsyarat kontrak perkhidmatan kebersihan dan kawalan keselamatan di sekolah. 1.0% 5. Peratus sekolah yang dipantau pematuhan terhadap kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan oleh syarikat yang dilantik TOV 2011 100% 100% 2012 100 % 2013 100% 50% 55 % 61 % 68 % 4.2 OBJEKTIF Menambah baik kualiti kesihatan. kebersihan dan keselamatan (3K) sekolah Memastikan pematuhan peraturan kontrak perkhidmatan kebersihan dan keselamatan KPI a.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 241 .

Mengesan sekolah yang memerlukan tambahan kemudahan asas sekolah secara berkala dengan mengumpulkan maklumat daripada PPD. Merancang dan membina bangunan sekolah baru dan tambahan bagi mengatasi masalah kesesakan pelajar mengikut keperluan setempat dalam „First Rolling Plan’ RMK10. TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/ OUTCOME Keperluan asas untuk P&P lengkap Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 242 . Memantau dan memastikan sekolah yang rosak teruk diselenggara dengan baik melalui program Audit Fizikal Sekolah. Melaksanakan program bekalan elektrik dan air bersih untuk seluruh sekolah.1.1 Memenuhi keperluan infrastruktur asas sekolah PELAN TINDAKAN Menyediakan keperluan asas bilik darjah dari segi fizikal dan perabot untuk pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P ) berjalan lancar pada hari pertama persekolahan.STRATEGI 4.

Memantau dan memastikan infrastruktur asas untuk keperluan tugas warga pendidik mencukupi TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/ OUTCOME Keperluan asas untuk warga pendidik melaksanakan tugas lengkap 4. PELAN TINDAKAN Menyediakan senarai ruang kerja yang konduksif untuk warga pendidik menerusi program projek khas pembinaan pejabat dan bilik guru RMK10.3 Memantapkan data dan maklumat infrastruktur asas pendidikan berasaskan EMIS Menyediakan data dan maklumat infrastruktur asas untuk P&P dan keperluan warga pendidik peringkat sekolah Membuat analisis infrastruktur asas untuk P&P dan keperluan warga pendidik yang sedia ada di sekolah secara berkala Menyediakan unjuran keperluan infrastruktur asas untuk P&P dan warga pendidik Menguruskan bekalan infrastruktur asas untuk P&P dan keperluan warga pendidik di sekolah yang memerlukan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan / Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT Data dan maklumat infrastruktur asas pendidikan lengkap Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 243 .1.1.2 Memenuhi keperluan infrastruktur asas untuk warga pendidik.STRATEGI 4. Menyediakan bekalan dan peralatan pejabat yang lengkap dan mencukupi untuk warga pendidik.

kebersihan dan keselamatan yang cekap.4.5 HARAPAN 4. 4.5. Melalui pengurusan kesihatan. kokurikulum dan sukan di sekolah.2 Kualiti pengurusan kebersihan.5. isu yang berkaitandengan kesihatan murid dapat dielakkan bagi menjamin kelancaran proses P&P di sekolah. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 244 .1 Persekitaran sekolah yang kondusif akan dapat menyokong pelaksanaan P&P guru di bilik darjah dan membantu menyediakan ruang pembelajaran yang selesa kepada semua murid . Penyediaan infrastruktur asas yang lengkap juga diharapkan dapat memastikan pelaksanaan segala program sekolah dilaksanakan sepenuhnya. kesihatan dan keselamatan sekolah diharapkan berupaya menjamin kelancaran pelaksanaan aktiviti kurikulum.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 245 .

TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 5.5 HARAPAN 5 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 246 oP E N G E .MATLAMAT STRATEGIK Menjadikan Tadbir Urus Terbilang: 5.3 OBJEKTIF. PETUNJUK PRESTASI UTAMA. TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 5. PELAN TINDAKAN.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 5.4 STRATEGI.1 PENGENALAN 5.

2. PPD dan sekolah dengan cekap dan mematuhi pekeliling yang berkuat kuasa 5.2.2.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 5.1.2 Keperluan mengurus kewangan.5.1 PENGENALAN 5.1 Tadbir urus Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu haruslah dipertingkatkan ke satu tahap yang lebih tinggi memandangkan tadbir urus sesebuah organisasi merupakan nadi penggerak dalam mencapai matlamat visi dan misi. 5. latihan dan pengisian perjawatan yang berkesan ke Arah mencapai matlamat organisasi 5. terdapat beberapa aspek yang telah dikena pasti untuk tindakan penambahbaikan.1.1 Keperluan mengurus aduan dan maklum balas dengan cekap dan teratur 5. 5.2. perolehan dan pengurusan aset alih Jabatan.4 Keperluan memperkemaskan dan memodenkan prosedur-prosedur kerja agar meningkatkan pengoperasian organisasi secara yang optimum Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 247 .2 Sehubungan dengan itu.3 Keperluan menguruskan sumber manusia dengan optimum melalui maklumat.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 248 .

Peratus aduan berasas yang berjaya diproses berdasarkan prosedur MS ISO 9001: 2008 (PK 04) dan diselesaikan mengikut kuasa di peringkat JPN / PPD / Sekolah. selaras dengan prosedur MS ISO 9001: 2008 (PK 05) 2012 2013 100% 100% 100% 100% 12 12 12 12 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 249 . b. Jumlah analisis maklum balas pelanggan yang dihasilkan.SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 1 Meningkatkan Kecekapan dalam Pengurusan Aduan dan Maklum balas. a.

2 buah sekolah 4 buah sekolah 6 buah sekolah 14 hari 14 hari 10 hari 7 hari Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 250 . selaras dengan AP 103 (a) 3 buah sekolah 2 buah sekolah 0 buah sekolah 0 buah sekolah 0 buah sekolah. Jumlah sekolah yang memperoleh Audit Berteguran c. Jumlah sekolah yang memperoleh Sijil Audit Sangat Baik. TOV 2011 2 2012 2013 0 PPD 59 buah sekolah 7 PPD 70 buah sekolah 7 PPD 77 buah sekolah 7 PPD 84 buah sekolah b. KPI a. Bilangan hari untuk menyelesaikan pembayaran bil. d.SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF Memperkasakan Pengurusan Kewangan dan Akaun. Bilangan PPD/sekolah yang terlibat dalam pemantauan secara fizikal atau temuduga oleh JPN.

Bilangan sekolah yang mencapai tahap pengurusan aset alih yang cemerlang c. Tahap Perluasan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengurusan Aset (SPA) di peringkat Jabatan 2 buah PPD 3 buah PPD 5 buah PPD 7 buah PPD 2 buah sekolah 4 buah sekolah 1 modul : 7 buah sekolah 2 modul : 10 buah sekolah 1 modul : Modul 1 – Pendaftaran Aset 3 Modul: Modul 1 – Pendaftaran Aset Modul 1 – Modul 1 – Pendaftaran Pendaftaran Aset Aset Modul 2 – Modul 2 – Pemeriksaan Pemeriksaan Aset Aset Modul 3 – Penyelenggaraan Aset Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 251 .OBJEKTIF KPI TOV SASARAN PENCAPAIAN 2011 2012 2013 3 Memantapkan a. Bilangan PPD yang pengurusan aset alih mencapai tahap kerajaan pengurusan aset alih yang cemerlang b.

OBJEKTIF KPI TOV 2011 SASARAN PENCAPAIAN 2012 2013 4 Memantapkan sistem pengurusan sumber manusia a. Kadar penggunaan HRMIS di PPD/JPN/sekolah c. 60% 75% 90% 100% 60% 75% 90% 100% 59 buah sekolah 70 buah sekolah 77 buah sekolah 84 buah sekolah Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 252 . Peratus pengisian data rekod peribadi dan profil perkhidmatan HRMIS di JPN/PPD/Sekolah b. Peningkatan bilangan sekolah yang terlibat dalam pemantauan Buku Rekod Perkhidmatan dan Fail Peribadi.

OBJEKTIF Meningkatkan kecekapan pengurusan perjawatan pendidikan SASARAN PENCAPAIAN KPI Pematuhan prosedur kualiti dalam penempatan dan pertukaran guru berasaskan MS ISO 9001:2008 (PK 01 dan PK 02) Bilangan hari untuk mengeluarkan surat penempatan baru bagi anggota khidmat sokongan TOV 2011 2012 2013 5 Objektif Kualiti Tercapai/Tiada NCR Objektif Kualiti Tercapai/ Tiada NCR Objektif Kualiti Tercapai/ Tiada NCR Objektif Kualiti Tercapai/ Tiada NCR 14 hari 10 hari 7 hari 5 hari Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 253 .

Pematuhan prosedur kualiti dalam Pengurusan Rekod Kualiti sepertimana MS ISO 9001:2008 (PK 13) di JPN/PPD 2012 2013 50% 100% 100% 100% Objektif Kualiti Tercapai/Tiada NCR Objektif Kualiti Objektif Kualiti Tercapai/Tiada Tercapai/Tiada NCR NCR Objektif Kualiti Tercapai/Tiada NCR Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 254 .SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF 6 KPI TOV 2011 Memantapkan prosedur Peratus Manual kerja Prosedur Kerja dan Fail Meja pegawai dan kakitangan yang dikemas kini setiap tahun.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 255 .

PELAN TINDAKAN Menyediakan sistem penyampaian aduan pelbagai saluran. Laporan dan analisis aduan dapat digunakan dalam usaha untuk menambahbaik operasi dan tadbir urus. TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Jaminan Kualiti OUTPUT/OUTCOME Aduan dapat dikendalikan dengan cekap dan berkesan.STRATEGI 1. e-Aduan (portal) Surat / e-mel MBJ Hari Bertemu Pelanggan Peti Cadangan/Aduan Kes aduan agenda tetap Mesyuarat Pengurusan Tertinggi 1.1 Menyediakan saluran aduan awam dan dalaman yang mantap.2 Memantapkan pengurusan dan penyelesaian aduan yang berasas dan maklum balas yang diterima. Mengadakan taklimat / bengkel Sektor Pengurusan yang berkaitan dengan pengurusan Sekolah dan kaedah penyelesaian aduan yang diterima di peringkat JPN / PPD / Sekolah Menyediakan analisis aduan yang diterima untuk langkah penambahbaikan berterusan Sektor Pengurusan Sekolah Peningkatan kecekapan pegawai dan kakitangan yang mengendalikan aduan di peringkat JPN/PPD/Sekolah. 256 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu .

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 257 . PPD dan sekolah PELAN TINDAKAN Kursus perkhidmatan kaunter JPN.STRATEGI 1. Pengiktirafan kepada perkhidmatan kaunter PPD dan sekolah yang cemerlang Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Jaminan Kualiti Meningkatkan motivasi petugas barisan hadapan. PPD dan Sekolah TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/OUTCOME Peningkatan kemahiran perkhidmatan kaunter para petugas barisan hadapan.3 Memantapkan kualiti perkhidmatan kaunter JPN.

Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan JPN/PPD/Sekolah menerima arahan dan maklumat berkenaan pengurusan kewangan dengan cepat dan tepat. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 258 .2 Memastikan pengurusan kewangan dan akaun mematuhi peraturan melalui pemantauan berterusan Semakan peruntukan belanjawan (Budget Review) bersama dengan semua PPD Pemantauan dan bimbingan pengurusan kewangan dan akaun PPD Pemantauan dan bimbingan susulan pengurusan kewangan dan akaun ke atas sekolah yang terpilih. Meningkatkan kemahiran pengurusan kewangan bagi kakitangan yang terlibat. Pengurusan kewangan dan akaun PPD dilaksanakan dengan cekap dan mematuhi peraturan. PPD dan sekolah.1 Melaksanakan latihan dan pendidikan kewangan dan akaun secara yang berterusan PELAN TINDAKAN Kursus/ Bengkel/ Taklimat pengurusan kewangan kepada Pengurusan tertinggi Jabatan/ PPD dan Sekolah Kursus/ Bengkel/ Taklimat pengurusan kewangan kepada kakitangan yang mengurus kewangan di Jabatan/ PPD dan Sekolah Penyebaran maklumat terkini berkaitan dengan pengurusan kewangan TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/OUTCOME Peningkatan kemahiran pengurusan kewangan Jabatan. Bajet Jabatan dapat diuruskan dengan berkesan dan mematuhi peraturan.STRATEGI 2. Pengurusan kewangan dan akaun sekolah dilaksanakan dengan cekap dan mematuhi peraturan. 2.

1 Melaksanakan latihan dan pendidikan pengurusan aset alih kerajaan secara berterusan PELAN TINDAKAN Kursus/ Bengkel/ Taklimat pengurusan aset alih kepada pegawai dan kakitangan yang menguruskan aset alih Jabatan/ PPD dan Sekolah Penyebaran maklumat terkini merangkumi pekeliling. akta dan dasar yang berkaitan dengan pengurusan aset alih kerajaan TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/OUTCOME Peningkatan kemahiran pengurusan aset alih di Jabatan. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 259 3. PPD dan sekolah. Peningkatan dan penambahbaikan berterusan dibuat oleh sekolah terpilih berkaitan dengan pengurusan aset alih.STRATEGI 3.2 Memastikan aset alih kerajaan diuruskan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 Pemantauan pengurusan aset alih kerajaan di peringkat Jabatan dan PPD Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Latihan dan bimbingan berterusan terhadap pengurusan aset alih ke atas sekolah terpilih. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan . Tindakan pelupusan aset alih dilaksanakan mengikut pekeliling perbendaharaan dan akta yang berkuat kuasa. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan JPN/PPD/Sekolah menerima arahan dan maklumat berkenaan denganpengurusan aset alih dengan cepat dan tepat. Peningkatan kesedaran dan mematuhi peraturan pengurusan aset alih yang betul dan teratur berdasarkan Pekeliling yang berkuat kuasa. Memastikan tindakan pelupusan aset alih yang rosak / usang / luput tempoh dilaksanakan.

Peningkatan kesedaran pengurusan tertinggi terhadap sistem pengurusan sumber manusia yang betul dan teratur berdasarkan pekeliling dan peraturan yang berkuat kuasa. JPN/PPD/Sekolah menerima arahan dan maklumat berkenaan pengurusan HRMIS dengan cepat dan tepat. Kursus/ Bengkel/ Taklimat Sektor Khidmat pengurusan aplikasi SPA kepada Pengurusan dan kakitangan yang menguruskan aset Pembangunan alih di Jabatan Bengkel pendaftaran aset alih dalam SPA di peringkat Jabatan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan 4. Data aset alih bagi Jabatan dapat dikemas kini secara dalam talian (online).STRATEGI 3.1 Melaksanakan latihan dan pendidikan sistem pengurusan sumber manusia secara yang berterusan Kursus/ Bengkel/ Taklimat HRMIS dan pengurusan rekod perkhidmatan kepada Pengurusan tertinggi Jabatan/ PPD dan Sekolah Kursus/ Bengkel/ Taklimat HRMIS dan pengurusan rekod perkhidmatan kepada kakitangan di Jabatan/ PPD dan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Penyebaran maklumat terkini berkaitan dengan HRMIS dan pengurusan rekod peribadi Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 260 . Peningkatan kesedaran kakitangan yang mengurus aset alih di Jabatan/ PPD dan Sekolah terhadap sistem pengurusan sumber manusia yang betul dan teratur berdasarkan pekeliling dan peraturan yang berkuat kuasa.3 Meluaskan penggunaan aplikasi SPA di peringkat Jabatan PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Kursus/Bengkel/Taklimat dapat dijalankan sekurang-kurangnya sekali setahun.

STRATEGI 4. Isu berkaitan pengurusan HRMIS dapat diselesaikan dan maklumat yang terdapat dalam HRMIS dan BRP tepat. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 261 .2 Memastikan pengurusan HRMIS dan pengurusan rekod peribadi mematuhi peraturan melalui pemantauan yang berterusan PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB OUTPUT/OUTCOME Peningkatan kesedaran dan mematuhi peraturan pengurusan HRMIS yang betul dan teratur berdasarkan arahan yang berkuat kuasa. Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan 4. Maklumat HRMIS di peringkat sekolah dan daerah dapat dikemas kini. Pemantauan dan bimbingan HRMIS Sektor Khidmat dan pengurusan rekod peribadi Pengurusan dan PPD Pembangunan Pemantauan dan bimbingan susulan HRMIS dan pengurusan rekod peribadi ke atas sekolah terpilih.3 Meluaskan penggunaan HRMIS di peringkat Jabatan/PPD danSekolah Hari Bersama HRMIS dan BRP di peringkat Jabatan dan PPD Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Bengkel Masukan Data HRMIS di daerah. Peningkatan kesedaran di peringkat sekolah berkaitan pengurusan HRMIS yang betul dan teratur berdasarkan pekeliling dan garis panduan yang berkuat kuasa.

1 Meningkatkan kecekapan pelaksanaan proses pengisian jawatan pengurusan JPN/PPD/Sekolah PELAN TINDAKAN Mewujudkan Jawatankuasa/Panel untuk memilih dan menentukan pengisian jawatan pengurusan JPN/PPD/Sekolah Merancang pengisian jawatan pengurusan dalam tempoh tiga ( 3 ) bulan sebelum kekosongan TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT OUTPUT/OUTCOME Kekosongan jawatan di peringkat Jabatan/ PPD dan sekolah dapat di singkatkan dan penempatan dapat dibuat dengan segera. Melaksanakan penempatan untuk Sektor Pendidikan Islam jawatan pengurusan mengikut tarikh yang tepat 5.2 Memastikan penempatan guru dan anggota khidmat sokongan (AKS) yang tepat berdasarkan keperluan sebenar sekolah Memastikan rekod keperluan guru dan AKS yang lengkap dan kemaskini. Memastikan pematuhan prosedur kualiti dalam penempatan dan pertukaran guru berdasarkan MS ISO 9001: 2008 (PK 01 dan PK 02) Melaksanakan penempatan berdasarkan keperluan sebenar daerah dan sekolah Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Pendidkan Swasta dan Pendidikan Khas Sektor Pendidikan Islam Penempatan guru dan AKS yang tepat mengikut keperluan daerah dan opsyen.STRATEGI 5. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 262 . Memaklumkan keperluan guru dan AKS kepada KPM dalam tempoh yang ditetapkan.

Sektor Jaminan Kualiti Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang lengkap dan terkini dapat dihasilkan.STRATEGI 5. Sektor Jaminan Kualiti Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 263 .1 Menghasilkan Manual Prosedur Kerja Jabatan dan Fail Meja setiap pegawai/kakitangan yang lengkap dan terkini. 6.3 Mengoptimumkan agihan guru yang berpengalaman dan Guru Cemerlang di sekolah PELAN TINDAKAN Menyediakan profil guru berpengalaman dan Guru Cemerlang yang tepat dan terkini Kajian berkala penempatan guru berpengalaman dan Guru Cemerlang Kursus/ Taklimat Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja kepada pegawai dan kakitangan Jabatan/ PPD / Sekolah Bengkel Perealisasian MPK dan Fail Meja Jabatan/PPD/Sekolah Pemantauan dan bimbingan susulan kepada pegawai/ kakitangan untuk penambahbaikan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja di JPN/PPD/Sekolah terpilih TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah OUTPUT/OUTCOME Guru berpengalaman dan Guru Cemerlang ditempatkan secara seimbang dan mengikut keperluan.

STRATEGI 6. Surat dan Rekod kepada pegawai dan kakitangan Jabatan/PPD/Sekolah Pemantauan dan bimbingan susulan pengurusan fail.2 Memastikan pengurusan rekod kualiti yang akur kepada MS ISO 9001: 2008 (PK 13) PELAN TINDAKAN Kursus Pengurusan Fail.3 Memastikan tadbir urus Jabatan mematuhi kriteria Penilaian Penarafan Bintang Sektor Awam (SSR) Menubuhkan jawatankuasa/Pasukan Khas SSR peringkat Jabatan Mengumpul maklumat awal pematuhan kriteria SSR di Jabatan Menjalankan program kesedaran kepada pengurusan dan kakitangan Jabatan berkenaan SSR Mengadakan kursus/bengkel/taklimat pelaksanaan SSR di Jabatan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Jaminan Kualiti Pelaksanaan tadbir urus di peringkat Jabatan dan PPD memenuhi krateria Penilaian Penarafan Bintang Sektor Awam (SSR) Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 264 . surat dan rekod ke atas sekolah terpilih. TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan OUTPUT/OUTCOME Pengurusan rekod kualiti mengikut MS ISO 9001: 2008 (PK13) 6.

5 HARAPAN Sesungguhnya Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu beriltizam untuk memastikan bahawa sistem pengurusan dan pentadbiran jabatan sentiasa berada di tahap yang cemerlang. akur dan berintegriti merupakan kunci kejayaan organisasi yang profesional dan berprestasi tinggi. berhemah. optimum dan mendapat penarafan yang sewajarnya. Tadbir urus yang cekap. Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 265 . Semua pihak juga harus memainkan peranan untuk memikirkan kaedah dan aliran kerja yang baru secara kreatif dan inovatif agar penyampaian perkhidmatan Jabatan bukan sahaja memenuhi malah melebihi ekspektasi stakeholder dan pelanggan.3 Memastikan tadbir urus Jabatan mematuhi kriteria Penilaian Penarafan Bintang Sektor Awam (SSR) PELAN TINDAKAN Menjalankan tindakan kawalan dan pembetulan terhadap pelaksanaan SSR di Jabatan. menghayati dan mengamalkan semua peraturan dan arahan yang berkuat kuasa bagi memastikan operasi Jabatan berjalan dengan lancar.STRATEGI 6. Sehubungan dengan itu. TANGGUNGJAWAB Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Sektor Jaminan Kualiti OUTPUT/OUTCOME Pelaksanaan tadbir urus di peringkat Jabatan dan PPD memenuhi krateria Penilaian Penarafan Bintang Sektor Awam (SSR) 5. semua warga dan stakeholder Jabatan perlulah memahami.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA.4 STRATEGI. TANGGUNGJAWAB DAN OUTPUT/OUTCOME 6.3 OBJEKTIF.1 PENGENALAN 6. TOV DAN SASARAN PENCAPAIAN 6. PELAN TINDAKAN.5 HARAPAN 6 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 266 oP E N G .2 CABARAN-CABARAN UTAMA 6.MATLAMAT STRATEGIK Menjadikan Komuniti Terbilang: 6.

1. A.2 6. Penglibatan agensi luar ini dapat memberikan sumbangan penambahbaikan dalam aspek tertentu yang sesuai bagi memantapkan profesionalisme ahli-ahli komuniti di semua peringkat untuk menuju taraf komuniti terbilang. Kefahaman mengenai tanggungjawab. Komitmen seluruh agensi kerajaan. Aspek sejarah juga membuktikan bahawa keagungan dan kehebatan sesuatu bangsa apabila bangsa itu saling bekerjasama. Ini merupakan perkara asas untuk mencari keadilan dan keterbilangan sesebuah komuniti. hak dan etika. Komuniti cemerlang perlu dipupuk nilai-nilai murni seperti kerakyatan. 6.W. Aspek permuafakatan secara menyeluruh perlu difokuskan di semua peringkat kerana aspek ini berfungsi untuk membentuk kewujudan komuniti terbilang.1 Masyarakat dan komuniti merupakan manusia yang tinggal bersama-sama membentuk jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang inginkan kestabilan dan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain. bantu membantu dalam memperjuangkan matlamat yang sama sebagaimana Rasulullah S. Ini jelas membuktikan bahawa permuafakatan merupakan agenda penting untuk melahirkan komuniti cemerlang dan terbilang. visi dan misi setiap ahli dalam komuniti merupakan isu penting untuk membentuk sebuah komuniti terbilang.1 PENGENALAN 6.1. berdaya saing dan hidup aman damai. PPD dan sekolah meningkatkan taraf kecemerlangan komuniti di semua peringkat.3 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 267 .T. Allah S.6.1. bertamadun. telah mengingatkan manusia supaya berpegang teguh kepada agama Islam dan jangan sekali-kali berpecah belah.W. membentuk Negara Madinah yang berkembang maju. pihak swasta dan individu sangat penting untuk memperluaskan jaringan kerjasama dalam membantu JPN.

1.2 CABARAN-CABARAN UTAMA 6.2.1 PERMUAFAKATAN AGENSI KERAJAAN. NGO dan individu untuk melahirkan komuniti berilmu dan berpendidikan tinggi di semua peringkat komuniti.2 6. swasta. NGO DAN INDIVIDU YANG BERKAITAN DENGAN PENDIDIKAN 6.2. swasta.2. Kelemahan dan kekuatan perlu dikaji dan dibuat analisis dari semasa ke semasa supaya kelemahan dapat diperbaiki dan kekuatan yang ada dapat dikekalkan atau ditambah baik. Walaupun begitu masih wujud kekangan yang jelas dalam usaha menyatupadukan jaringan yang sihat dalam kalangan ahli komuniti. SWASTA.4 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 268 .3 6. Kajian keberkesanan permuafakatan perlu dirancang bercirikan sistem mekanisme supaya isu permuafakatan dapat diselesaikan secara berkesan kerana dapatan kajian memberi fakta tepat yang mampu memperbaiki kelemahan secara efisien. perpaduan. Budaya mencari ilmu dan beramal dengan ilmu sememangnya menjadi tanggungjawab semua pihak bagi melaksanakan usaha-usaha murni supaya taraf komuniti dapat berkembang maju dalam pelbagai bidang yang boleh menjadi teladan atau ikutan.2.6. Cabaran utama JPN adalah untuk membentuk sesi perkongsian profesional dengan agensi kerajaan.2.1. Aktiviti dan program pemuafakatan perlu dirancangkan dan dilaksanakan di semua peringkat komuniti supaya komuniti berubah menjadi gemilang dan terbilang.1. NGO dan individu sangat penting untuk menyokong keharmonian.1. 6.1 Peranan agensi kerajaan. kemantapan dan kerjasama yang erat dalam komuniti.

kokurikulum dan sahsiah. Penglibatan PIBG amat signifikan untuk membentuk kerjasama dan permuafakatan dalam menyediakan perancangan yang teliti demi mengatur strategi dan gerak kerja bersepadu dalam menangani masalah dan mengaktifkan komuniti sekolah yang merupakan sebahagian daripada masyarakat. bangsa dan negara.2 6.2. Cabaran utama pihak sekolah adalah untuk mempengaruhi dan meningkatkan kehadiran ibu bapa/ penjaga terutama dalam mesyuarat Agung PIBG setiap tahun.1 Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan salah satu entiti terpenting bagi sesebuah sekolah. Penubuhannya yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 membuktikan PIBG ialah rakan kongsi utama sekolah dalam menyelesaikan pelbagai masalah dan isu.2.2. Usaha ini memerlukan komitmen semua pihak di peringkat negeri. Ia juga membantu melengkapkan keperluan kebendaan dan membolehkan para ibu bapa dan guru-guru berkongsi dan bertukar pendapat serta maklumat mengenai pendidikan dan cara-cara untuk meningkatkan prestasi akademik dan kokurikulum murid.2. PIBG juga menjadi forum untuk melaksanakan khidmat bakti demi kemajuan murid di sekolah berkenaan. Cabaran juga dihadapi dalam usaha meningkatkan penyertaan ibu bapa/penjaga dalam semua aktiviti yang berkaitan di peringkat sekolah sama ada yang berkaitan dengan kurikulum.2 PENGLIBATAN IBU BAPA / PENJAGA DALAM AKTIVITI KOMUNITI PERINGKAT SEKOLAH 6.2.3 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 269 .2. Ia memerlukan penggerak yang komited terutamanya ibu bapa dan guru menjayakan misi kecemerlangan sekolah untuk melahirkan murid yangn mulia budi pekertinya dan menjadi modal insan berkualiti tinggi dalam membangunkan agama. 6.6.2. daerah dan sekolah sendiri.

Perkara ini tidak diketahui atau disedari oleh masyarakat setempat.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 270 . Fenomena ini memerlukan perubahan melalui program komuniti yang dirancang secara khusus dan sistematik supaya penglibatan lebih menyeluruh menjadi kenyataan.3 INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA (IPS) 6.2. Semua IPS yang beroperasi di seluruh negara perlu didaftarkan bagi memudahkan pemantauan dan pengawalan kualiti perkhidmatan IPS berkenaan agar mematuhi standard dan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPM. Cabaran utama JPN adalah untuk mengesan semua IPS yang beroperasi di seluruh negara dan menentukan status pendaftaran IPS berkenaan.4 PROGRAM KETERBILANGAN KOMUNITI DITERIMA SEPENUHYA 6.3.4.4.2. Perancangan aktiviti komuniti perlu mengambil kira taraf pemikiran masyarakat setempat supaya sesuai dan relevan dengan pemikiran mereka. 6. Suntikan kesedaran kepada masyarakat perlu dilaksanakan supaya mereka faham penglibatan dalam aktiviti komuniti sangat penting.2 6. Faktor ini amat berguna untuk membantu peningkatan komitmen dan motivasi untuk terus mengambil peranan bersama dalam aktiviti peningkatan masa depan keterbilangan komuniti.2.6.3. Namum demikian kewujudan IPS juga memerlukan pemantauan rapi untuk mengelakkan masalah kualiti pendidikan atau isu sampingan yang lain. 6.2.2.2. Peluang-peluang peningkatan taraf hidup yang ditawarkan oleh agensi tertentu tidak mendapat sambutan yang memberangsangkan.1 Kewujudan IPS sebenarnya ialah kesan daripada permintaan ibu bapa yang memerlukan penambahan masa pembelajaran anak-anak mereka bagi mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan.1 Dari segi realitinya penglibatan dalam aktiviti komuniti kini masih berada pada tahap rendah.

3 Semua pihak perlu bekerjasama membantu kelangsungan aktiviti komuniti agar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan „outcome‟ yang diharapkan. Usaha perlu dilaksanakan untuk meningkatkan penglibatan dan kerjasama komuniti setempat melalui pelbagai bentuk aktiviti secara terancang. Komitmen ini dapat dilaksanakan melalui pelbagai bentuk sumbangan yang dapat dimanfaatkan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Melalui kepelbagaian aktiviti ini juga akan berkembang pesat dan kukuh dalam menjadi pendokong kepada pendidikan asas di peringkat sekolah. 6.2. Kemahiran dan komitmen semua agensi memberi kekuatan keterbilangan komuniti.1 Penglibatan masyarakat dalam program pendidikan amat penting untuk menyokong perkembangan pendidikan secara menyeluruh.5 PENGLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENDIDIKAN 6.2. Secara umumnya masih wujud kekangan yang jelas dalam usaha untuk meningkatkan penglibatan dan kerjasama antara JPN dengan komuniti setempat di negeri Terengganu.2.2.5. Peningkatan hubungan perlu dilakukan melalui usaha mempelbagaikan aktiviti dengan masyarakat setempat. Cabaran utama JPN adalah untuk meningkatkan penglibatan dan kerjasama komuniti setempat bagi memantapkan tahap ilmu dan kemahiran pengurusan dalam kalangan warga pendidikan serta usaha untuk menyokong P&P dalam bilik darjah.5. sahsiah dan sukan negeri Terengganu.4. 6.6.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 271 . kokurikulum.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 272 .

sektor swasta dan individu Bilangan lawatan permuafakatan ke jabatanjabatan dan agensi pendidikan luar 6. NGO dan individu. Bilangan sesi permuafakatan bersama dengan agensi agensi berkaitan pendidikan. swasta.4 Program keterbilangan komuniti diterima sepenuhnya 100% 100% 100% 100% Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 273 .2 Meningkatkan penglibatan ibu bapa/penjaga dalam aktiviti komuniti peringkat sekolah Peratus sekolah berjaya mengadakan mesyuarat Agung PIBG Peratus sekolah yang melaksanakan sekurangkurangnya lima aktiviti yang melibatkan ibu bapa/penjaga di peringkat sekolah Peratus institusi pendidikan swasta yang dipantau/diperiksa di seluruh negeri Peratus Institusi Pendidikan Swasta yang mendaftar dengan KPM Peratus sekolah yang melaksanakan sekurangkurangnya lima aktiviti komuniti di peringkat sekolah 2012 2013 480 jam 540 jam 600 jam 660 jam 26 29 32 35 95% 96% 97% 98% 100% 100% 100% 100% 6.1 Meningkatkan pemuafakatan dengan agensi kerajaan. NGO.3 Memastikan Institusi Pendidikan Swasta mematuhi semua peraturan KPM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 6.

SASARAN PENCAPAIAN OBJEKTIF KPI TOV 2011 6.5 Peratus sekolah yang melaksanakan aktiviti pendidikan dengan komuniti setempat 100% 100% 100% 100% Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 274 .4 Program keterbilangan komuniti diterima sepenuhnya Penglibatan masyarakat dalam program pendidikan Bilangan aktiviti komuniti dilaksanakan di peringkat negeri 2012 2013 27 29 31 33 6.

Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 275 .

Swasta dan NGO Program sukaneka dengan agensi kerajaan. Swasta.2.STRATEGI 6. Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sektor Pendidikan Islam Ibu bapa / penjaga membantu peningkatan akademik dan sahsiah pelajar Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 276 .1.1 Meningkatkan penyertaan ibu bapa/ penjaga dalam mesyuarat agung Kempen kehadiran ibu bapa/ penjaga ke mesyuarat Agung PIBG Majlis/ aktiviti PIBG peringkat negeri dan daerah Anugerah kepada sekolah yang berjaya melibatkan penyertaan ibu bapa dalam mesyuarat agung yang mencapai standard tertentu. NGO dan individu PELAN TINDAKAN Jawatankuasa bersama peningkatan akademik dan bukan akademik dengan agensi pendidikan luar Sesi perjumpaan temu mesra dengan agensi luar secara berkala 3 kali setahun mewujudkan hari keluarga dengan agensi Swasta. Swasta. NGO dan masyarakat setempat Lawatan muhibah kenal mesra antara agensi kerajaan.1 Meningkatkan permuafakatan dengan agensi kerajaan. NGO dan masyarakat setempat TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Sekolah Sektor Jaminan Kualiti Sektor Pengurusan Akademik OUTPUT/ OUTCOME Perolehan rakan kongsi untuk meningkatkan kekuatan pasukan dalam sesebuah organisasi 6.

2 Melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa/ penjaga 6.2.2.1 Meningkatkan penyertaan ibu bapa/ penjaga dalam mesyuarat agung PELAN TINDAKAN Kursus kepimpinan kemasyarakatan kepada jawatankuasa PIBG peringkat sekolah dan daerah Majlis penghargaan PIBG cemerlang peringkat negeri dan daerah Menyenaraikan aktiviti asas yang melibatkan penyertaan ibu bapa di peringkat sekolah Menerima laporan dan memastikan pelaksanaan aktiviti asas yang melibatkan penyertaan ibu bapa Anugerah untuk sekolah yang berjaya melibatkan ibu bapa pada peratusan yang tinggi TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Sektor Pendidikan Islam Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan OUTPUT/ OUTCOME Ibu bapa / penjaga membantu peningkatan akademik dan sahsiah pelajar Penyertaan ibu bapa dalam aktiviti sekolah meningkat 6.3 Menyebarluaskan maklumat pendidikan secara berterusan kepada komuniti Menyediakan brosur yang mengandungi maklumat semasa pendidikan negeri Mengedarkan maklumat yang berkaitan dengan pendidikan melalui masjid dan pemimpin masyarakat Menyampaikan maklumat semasa berkaitan dengan pendidikan media massa yang sesuai Mengadakan Hari Bertemu Pelanggan peringkat JPN Sektor Pengurusan Sekolah Maklumat pendidikan diterima secara berterusan oleh komuniti Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 277 ..2.STRATEGI 6.

4.3.1 Melaksanakan program kegemilangan komuniti Sektor Pengurusan maklumat dan ICT Sektor Pengurusan Sekolah Penglibatan komuniti dalam bidang pendidikan meningkat dapat bersaing dengan negara luar Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 278 .2 Meningkatkan hubungan JPN dan Institusi Pendidikan Swasta Taklimat peraturan pengoperasian kepada semua pendaftar IPS peringkat negeri Sesi perbincangan isu yang berkaitan dengan pendidikan dan semasa bersama IPS Terengganu Menyenaraikan aktiviti utama kearah meningkatkan keterbilangan komuniti Menerima laporan dan memastikan aktiviti utama dilaksanakan di peringkat sekolah dan daerah Mengadakan majlis anugerah bagi daerah dan sekolah yang berjaya melaksanakan aktiviti utama dengan berkesan Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas Hubungan JPN dan IPS bertambah erat 6.STRATEGI 6.1 Melaksanakan pengesanan dan pemeriksaan ke atas IPS seluruh negeri untuk memastikan pematuhan peraturan KPM PELAN TINDAKAN Mengesan semua IPS yang beroperasi di seluruh negeri Memeriksa status pendaftaran IPS yang telah dikesan Mengadakan sesi pendaftaran ke atas IPS yang belum mendaftar Mengambil tindakan ke atas IPS yang gagal mematuhi peraturan KPM TANGGUNGJAWAB Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas OUTPUT/ OUTCOME IPS beroperasi mengikut peraturan dan berdaftar dengan KPM 6.3.

4. SPPK.STRATEGI 6. SKKhas & SPAI OUTPUT/ OUTCOME Penglibatan komuniti dalam bidang pendidikan meningkat dapat bersaing dengan negara luar Perolehan ilmu dan pendekatan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negeri Mengadakan perkongsian aktiviti komuniti dengan negara maju 6. SPA.5. kokurikulum dan sahsiah dengan komuniti setempat Sesi perkongsian maklumat terkini yang berkaitan isu dan perkembangan pendidikan semasa Kem Naik Masjid Aktiviti gotong-royong Briged Solat Jenazah Program Imam dan Bilal Muda (pelapis) Forum Pendidikan Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 279 .1 Penglibatan masyarakat dalam program pendidikan Jawatankuasa bersama meningkatkan aktiviti kurikulum.1 Melaksanakan program kegemilangan komuniti PELAN TINDAKAN TANGGUNGJAWAB Sektor Pengurusan maklumat dan ICT Sektor Pengurusan Sekolah SJQ.

Komitmen ibu bapa / penjaga untuk melibatkan diri secara langsung dalam sebarang aktiviti sekolah sangat penting dalam usaha untuk memberikan sokongan bagi membina aspek pembangunan akademik dan sahsiah anak-anak.5. 6. Naluri manusia yang membentuk komuniti atau masyarakat sangat memerlukan kerjasama dan komitmen yang berterusan walaupun sehebat mana ilmu dan kemahiran yang dimilikinya.5. Kesinambungan inilah yang memerlukan komitmen berterusan daripada semua pihak yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Segala proses pendidikan yang berlaku di sekolah memerlukan kesinambungan pengukuhan di peringkat keluarga dan masyarakat.5 HARAPAN 6. Peranan IPS yang beroperasi secara sah turut memberikan impak kepada prestasi akademik dan secara tidak langsung kepada pencapaian pendidikan diperingkat negeri.2 Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu 280 .1 Hubungan permuafakatan dengan agensi pendidikan dan semua pihak yang berkepentingan akan dapat membantu meningkatkan kualiti pendidikan dan pembinaan sahsiah murid secara lebih yang berfokus. Semangat kerjasama merupakan aspek penting untuk menjayakan program bagi membentuk kecemerlangan dan keterbilangan komuniti.6.