WAJ3105 Literasi Nombor

2.6 2.6.1

Kalkulator dan Komputer Kalkulator

Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah. Penggunaan kalkulator yang lebih canggih seperti kalkulator saintifik dan kalkulator grafik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah. Kalkulator asas adalah satu bahan bantu belajar berasakan teknologi yang boleh menarik dan memotivasikan pelajar sekolah rendah. Ianya lebih murah berbdaning BBB yang lain dan hanya memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakannya. Di samping itu, kemahiran pengunaan kalkulator akan menjadi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pelajar naik ke peringkat persekolahan yang lebih tinggi. Ianya juga menghasilkan output yang maksimum dengan input yang minimum iaitu – pelajar dapat meningkatkan kemahiran matematik hanya dengan menekan beberapa butang kalkulator.
Kaklulator juga mempunyai pelbagai peranan. Ianya boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap. Dengan penggunaan kalkulator pelajar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi yang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik - topik yang berkaitan.

Apakah Kalkulator? Kalkulator ialah satu alat elektronik yang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan jawapan yang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai fungsi trigonometri, logaritma dan statistik.

butang ‘ + ‘ mungkin berkongsi funsi dengan ‘ cos x ‘ atau fungsi yang nlain.√ ). Butang Bersaiz Besar Pelajar yang tahap satu mungkin mempunyai masalah menggunakan kalkulator yang berbutang kecil. iaitu: + . Untuk .WAJ3105 Literasi Nombor Kalkulator yang pertama dicipta oleh seorang Perancis bernama Colmur pada tahun 1820. kalkulator yang lebih canggih. Pada tahun 1875.Ciri Penting 1. Oleh itu. √ 3. “Kalkulator asas patut difunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah”. ÷ . Berikutan itu. %. seorang Amerika bernama Boldwin pula telah mencipta kalkulator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik. Butang Fungsi Asas Kalakulator asas harus mempunyai enam butang fungsi asas seperti yang disebut di atas. + . −. 2. % . butang yang sama mempunyai lebih dari satu fungsi contohnya. × . kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa. Butang Satu Fungsi Butang fungsi merujuk kepada butang operasi (iaitu. . Adakah anda bersetuju dengan pernyataan ini? Ciri. ianya harus memilik butang yang bersaiz besar untuk mengelakkan kesilapan ketika menekannya. − × . ÷ .Ciri Kalkulator Asas Ciri.

menolak. 2. Butang CE (Padam Nombor) yang Berasingan (Untuk kalkulator berjenama Casio butang ini dilabelkan C. mendarab dan membahagi dengan cara “pantas”. Auto off Kebanyakan kalkulator mempunyai ciri ini. 3. Fungsi Pemalar (constant) untuk operasi asas Fungsi pemalar membantu pelajar menambah. Ciri-Ciri yang Disarankan Ciri-ciri kalkulator berikut adalah disarankan untuk pelajar sekolah rendah.2.1 : C 3 Cara biasa: X 3 = 9 X 3 = 27 X 3 = 81 Cara pantas: C 3 X = = = atau C 3 X X = = = 5.WAJ3105 Literasi Nombor 4. Paparan seperti ini menjimatkan kuasa. Contoh 2. 1. Paparan Cecair Kristal Paparan seperti ini terdapat dalam hampir semua jenis kalkulator.) . Kalkulator akan dipadamkan secara automatik sekiranya tidak digunakan antara 5 – 10 minit. Susunatur Butang Kalkulator Kebanyakan butang pada kalkulator disusun dalam suatu aturan tertentu dan mempunyai saiz yang sama. Ianya terdiri daripada nombor yang berwarna hitam dengan latarbelakang lutsinar kelabu.

2 ÷ nombor perpuluhan berulang 3 akan menunjukkan 0. Pembundaran Secara Automatik Ciri ini membundarkan contohnya. 5.6666667 sekiranya kalkulator boleh membundarkan atau 0. Ciri seperti ini juga berguna dalam penggunaan kalkulator asas. 7.6666666 sekiranya tidak Uji Kalkulator Dana. 6. C 2 ÷ = 3 X 3 = Contoh Penggunaan Kalkulator dalam matematik Activiti 1: Mengira secara menaik Gunakan kalkulator dana:  tekan “ 1 “  kemudian tekan “ + “ .4. Satu memori sahaja (Ada pada kebanyakan kalkulator) Titik Perpuluhan Terapung (Floating decimal point) Manual Pengguna Petunjuk Fungsi Sesetengah kalkulator memaparkan operasi mengira yang manakah yang digunakan beserta memori di skrin paparannya manakala ada yang hanya memaparkan memori sahaja. 8.

Teruskan mengira secara menurun sehingga nombor 0 dipaparkan. Apakah yang boleh dana perhatikan? C 5 X 10 = 50 X 10 = 500 X 10 = 5000 Aktiviti ini harus digunakan bersama deengan carta nilai tempat (place-value chart). Setiap kali butang “ = “ ditekan. 1 ditolak daripada nombor yang dipaparkan. . ia bergerak satu tempat ke kiri dalam sistem perangkaan kita. kemudian tekan ” 1 “ lagi  tekan butang “ = “  Baca nombor yang dipaparkan  tekan butang “ = “  Baca nombor yang dipaparkan jawapan: 1 + 1 = jawapan: 2 = jawapan: 3 Ulangi langkah ini dan berhenti sehingga mendapat jawapan 50 Aktiviti 2: Mengira Secara Menurun Mulakan aktiviti ini dengan nombor yang besar. Contoh: 100 1 = = = = = Aktiviti 3: Nilai Tempat Aktiviti berikut menunjukkan apabila suatu digit itu bergdana sepuluh kali nilai asalnya. Darabkan lagi nombornya dengan sepuluh dengan menekan butang fungsi *. Seterusnya darabkan setiap nombor dengan sepuluh. Perhatikan hasilnya. Perhatikan lagi hasilnya. Tekan nombor lima dan darablan dengan sepuluh.

Thousdans Hundreds Tens Ones 5 Mulakan dengan X X 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 10 10 X * Untuk sesetengah model kalkulator dan mungkin perlu menekan 10 dahulu dan/ atau menekan butang X . dua kali. satu nombor. katakan 50 Pelajar pertama menekan nombor 1 digit pada kalkulator. Pelajar yang berjaya mendapat nombor 50 terlebih dahulu dikira sebagai pemenang. . Setiap pelajar menambah satu nombor satu digit kepada nombor tersebut sehingga salah satunya mendapat nombor 50. Pelajar kedua menambah satu lagi nombor satu digit kepada nombor tersebut. Aktiviti : Permainan NIM Cuba permainan matematik ini dengan menggunakan kalkulator. Guru boleh menggalakkan pelajar memikirkan strategi yang Pilih sesuai untuk menang dan menggunakan strategi yang difikirkan untuk mendapatkan nombor-nombor lain. Latihan Buat satu tinjauan terhadap pelajar dana untuk mengenalpasti berapa ramai yang menggunakan kalkulator di rumah. Sebagai seorang guru. adakah dana bersetuju dengan penggunaan kalkulator dalam kelas matematik? Mengapa? .

2 Komputer Penggunaan komputer di dalam bilik darjah membawa satu reformasi dan perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dari segi teknik dan strategi. penyelesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer. Komputer menjadi media pengantara guru dan pengajar. (b) Pengajaran Berbantukan Komputer Komputer juga boleh membantu guru mengajar sesuatu topik matematik. proses pengajaran dan pembelajaran. . Guru hanya menjadi fasilltator dengan menyediakan isi kdanungan tajuk yang hendak diajar bentuk modul. kemahiran ICT dianggap sama pentingnya dengan kemahiran membaca. latihan murid. Oleh kerana murid menggunakan modul pembelajaran dalam kelas seperti ini. kaedah ini juga dikenali sebagai pembelajaran berasaskan komputer. Pelajar belajar dengan merujuk kepada modul.2. Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah.6. (c) Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer Sebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusnya membuat analisis untuk menilai (a) (c) k e b e r k e s a n a n p e n g a j a r a n . Dalam dunia berteknologi tinggi di masa kini. Kebanyakan modul adalah dalam bentuk pakej pembelajaran formal. menulis dan mengira dan kanak-kanak yang tidak menguasainya akan ketinggalan. dan (d) interaksi pelajar di dalam bilik darjah. Penggunaan Komputer dalam Pendidikan Dalam konteks pendidikan penggunaan komputer boleh dijelaskan dengan ringkas seperti berikut: (a) Pendidikan Berasaskan Komputer Ini merujuk kepada penggunaan teknologi terkini dan sistem komputer untuk mencapai hasil pembelajaran melalui aktiviti pengajaran. bahan pembelajaran individu. (b) penggunaan bahan pembelajaran. Teknologi terkini juga boleh digunakan dalam pengurusan pendidikan dan teknik pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

(d) Penilaian Berbantukan Komputer Guru juga boleh menilai kesan hasil pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan komputer. . (ii) Pelajar menjawab pelbagai bentuk soalan dalam bank item yang disimpan dalam komputer. Jawapan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri. Jawapan akan terus disemak melalui komputer dan pelajar akan mengetahui prestasinya serta merta. Terdapat dua jenis penilaian seperti ini : (i) Pelajar menjawab soalan yang diutarakan melalui komputer.Daripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan pengajaran hariannya untuk pengajaran akan datang.

Secara amnya perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek: (a) ciri-ciri teknikal. dan (f) Kualiti pengajaran pula merujuk kepada (a) k e t e p a t a n isi kdanungan. (d) animasi. dan (f) bahan sokongan pembelajaran yang lengkap . Aspek teknikal yang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media pengajaran yang berkesan.Contoh Borang Penilaian Perisian (Courseware) Seorang guru perlu menilai perisian yang digunakan sebagai bahan sumber pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian Pelajaran bertanggungjawab untuk membangunkan dan membekalkan perisian komputer untuk digunakan oelh guru di sekolah. pengajaran. (b) suara. (e) kepantasan. (c) grafik. terdapat pelbagai perisian pendidikan yang dijual secara komersial di pasaran kini. dan (b) ciri-ciri Pengalaman pengajaran yang dimaksudkan termasuklah (a) motivasi. Di samping itu. (f) format dan (d) pengendalaian mukasurat dan (g) interaktiviti. (c) arahan yang jelas (d) menyediakan pelbagai aktiviti pembelajaran. Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a) kebolehan pelajar mengakses kendiri perisian . Antara ciri-ciri yang diambil kira ialah : (a) warna. Walaubagaimanapun guru harus berhati-hati memilih perisian yang sesuai untuk digunakan di dalam bilik darjah. (e) memberikan maklumbalas yang bersesuaian. (d) contoh-contoh yang sesuai boleh menggalakkan penguasaan kemahiran melalui latihan (e) memberikan maklumbalas berinformatif . Penilaian teliti perlu dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya. (b) k esesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar membaca. perisian yang lancar. (b) o b j e k t i f p e n g a j a r a n y a n g jelas untuk membimbing pembelajaran menilai pelajar. Ciri-ciri pengajaran merangkumi pengalaman (c) dan kualiti pengajaran.

berfokus kepada k e b o l e h a n m e n y e l e s a i a k a n m a s a l a h m a t e m a t i k dan berfokus kepada r e k r e a s i m a t e m a t i k s e b a g a i p e n g a y a a n . Berdasarkan ciri-ciri perisian yang dibincangkan di atas. Perisian yang manakah anda gemari? Mengapa? . (b) latihan. ulangan (d) (c) konsep.Pilih tiga perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah anda. Perisian tersebut mungkin berperanan sebagai (a) pengukuhan. Daripada tugasan di atas anda mungkin dapat mengenalpasti beberapa jenis perisian yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah. bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisisan tersebut. kenalpasti peranan setiap perisian tersebut. iaitu berfokus kepada pengukuhan kemahiran tertentu yang telah dipelajari. berfokus kepada situasi permainan. perkembangan simulasi. b e r fokus kepada (f) matematik dalam kehidupan seharian (e) penyelesaian masalah. Dengan merujuk kepada perisian yang dinilai sebelum ini. b e r f o k u s kepada latihtubi dan konsep.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful