Sejarah Qurban Sabtu, 21 November 2009 11:38 Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (qurban

), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (Al Hajj: 34). 1. Qurban Di masa Nabi Adam As. "Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan qurban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (qurban) dari orang-orang yang bertakwa". (Al Maidah: 27). Allâh memerintah Adam agar mengawinkan Qabil dengan saudara perempuan kembar Habil yang bernama Lubuda yang tidak bagus rupa, dan mengawinkan Habil dengan saudara perempuan kembar Qabil yang bernama Iqlima yang cantik rupa. Pada saat itu Adam dilarang Allâh mengawinkan perempuan kepada saudara laki-lakinya yang kembar. Namun Qabil menolak hal ini, sementara Habil menerima. Qabil ingin kawin dengan saudara perempuan kembarnya sendiri yang cantik rupa. Maka Adam menyuruh kedua anaknya untuk berqurban, siapa yang diterima qurbannya, itu yang menjadi suami bagi saudara perempuan kembar Qabil yang cantik Kemudian kedua anak Adam itu berqurban, Habîl adalah seorang peternak kambing dan ia berqurban denganKambing Qibas yang berwarna putih, matanya bundar dan bertanduk mulus, dan berqurban dengan jiwa yang bersih. Dan Qabil adalah tukang bercocok tanam, Ia berqurban dengan makanan yang jelek, dan niat yang tidak baik. Maka diterima qurbannya Habil dan tidak diterima qurbannya Qabil. Dan qurban-qurban itu diletakkan di sebuah gunung dan tanda diterimanya qurban itu ialah dengan datangnya api dari langit lalu membakarnya. Dan ternyata api menyambar Kambing Qibas qurbannya Habil, sebagai tanda diterima qurbannya. Melihat hal demikian Qabil marah, dan membunuh saudaranya.

2. Qurban di masa Nabi Idris As. Disunnahkan kepada kaum Nabi Idris As yang taat kepadanya antara lain; beragama Allâh, bertauhid, ibadah kepada khaliq, membersihkan jiwa dari siksa akhirat dengan cara beramal shalih di dunia, bersifat Zuhud, adil, puasa pada hari yang ditentukan pada tiap bulan, berjihad, berzakat dan sebagainya. Dan bagi kaum Idris ditetapkan hari-hari raya pada waktu-waktu yang tertentu, serta berqurban; di antaranya saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat hilal. Mereka diperintah berqurban antara lain dengan al-Bakhûr (dupa atau wangi-wangian), al-

sambil berteriakteriak: “Ya Ibrahim. Baru saja Ibrahim berjalan meninggalkan rumah. nyatalah kesabaran keduanya. Ibrahim menginap dan bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. . Setibanya di Jabal Qurban. dan juga berqurban dengan al-Fawâkih (buah-buahan). syaitan menggoda Siti Hajar: “Hai Hajar! Apakah benar suamimu yang membawa parang akan menyembelih anakmu Ismail?”. sebagaimana firman Allah dalam surat Ash-Shaffaat: 102 : “Maka ketika sampai (pada usia sanggup atau cukup) berusaha. yang nantinya qurban tersebut sesudah diletakkan di tempat tadi dibakar. Dan Kami panggillah Dia: "Hai Ibrohim. di antaranya alWardu (bunga ros). Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. sesudah terjadi taufan (banjir) Nûh. Qurban di masa Nabi Ibrohim As. seperti al-Hinthah (biji gandum). sekitar 200 meter dari tempat tinggalnya. al-Rayyâhîn (tumbuhan-tumbuhan yang harum baunya).Dzabâih (sembelihan). seperti al-‘Inab (buah anggur). Ibrahim berkata: Hai anakku aku melihat (bermimpi) dalam tidur bahwa aku menyembelihmu. Demikian juga ketika di Arafah. dan al-hubûb biji-bijian. 3. ya Ibrahim mau diapakan anakku?” Tapi Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah SWT tersebut. berjalan meninggalkan tempat tinggalnya. Ibrahim mendapat perintah dari Allah supaya menyembelih putranya Nabi Ismail. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu” Ia menjawab: “Hai bapakku. sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ash-Shaffaat ayat 103-107: “Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Kambing Qibas Dalam mimpinya. Ismail. Rencana itu pun berubah drastis. Sejak dilahirkan sampai sebesar itu Nabi Ismail senantiasa menjadi anak kesayangan. malamnya di Mina. 4. Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang tidak berbeda pula. kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mina. Tiba-tiba Allah memberi ujian kepadanya. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa usia Ismail sekitar 6 atau 7 tahun. Ketika sampai di Mina. Nabi Nûh As membuat tempat yang sengaja dan tertentu untuk meletakkan qurban. Ibrahim kemudian mengajak putranya. Qurban di masa Nabi Nuh As. Akhirnya Siti Hajar.

yaitu melakukan pengurbanan dengan membakar sebagai sesaji yang bertujuan mengingat-ingat kesalahan. jika diterima turun api dari langit. Ummat dulu sebelum kita. Qurban pada bangsa Yahudi dan bangsa Nashrani. Dan rupa api itu Lâ dukhâna lahâ wa lahâ dawiyun (api yang tidak berasap dan berbunyi). Jika diterima datang api putih (Baidhâ`u) dari langit membakar apa yang diqurbankan. Bangsa Arab Jahiliyah juga suka berqurban. .“Kamu telah membenarkan mimpi itu. dan ada binatang yang dilepas bebas berkeliaran. pada keduanya ada qurban. Dengan menghidangkan: tepung. orang-orang keluar menyaksikan apakah qurban mereka itu diterima atau tidak. Qurban karena adanya ketentraman. Penyembelihan qurban berlaku hingga zaman Nabi Musa As. mereka percikan daging dan darahnya pada al-baet (ka’bah). Qurban pada bangsa Nashrani. Dan qurbannya adalah binatang dan Amti'atun (barang-barang) lalu di bakar api. Yang menurut keyakinan pada mereka hakekatnya. Jika qurbannya tidak diterima. yaitu dengan menyembelih sapi dan kambing jantan yang mulus. Qurban mereka dipersembahkan untuk berhalaberhala yang mereka sembah. Nabi Ya’kub bergelar. yaitu mereka jika menyembelih binatang qurban. Qurban Pada Bangsa Yahudi dan Nashrani Bangsa Yahudi merupakan sebagian dari bani Isrâ’îl. Qurban di masa Nabi zakaria As dan Nabi Yahya As. Qurban Bani Isroil. seperti unta. Pada bangsa Yahudi terdapat qurban yang biasa mereka lakukan demikian juga pada bangsa Nashrani. api itu tidak muncul. 5. 9. Sementara Bani Isrâ’îl adalah keturunan Nabi Ya’qub As. roti dan arak yang mereka qurbankan ditukar dengan daging dan darah al-Masih. 7. lalu membakar apa yang mereka sodaqohkan. Qurban Pada Bangsa Arab Jahilliyah. Nabi Musa membagi binatang yang disediakan untuk qurban kepada dua bagian. Qurban di masa Nabi Musa As. Qurbannya ada binatang yang disembelih untuk berhala. sebagai rasa syukur kepada al-Rabb . antara lain: Persembahan missa seorang Kahin berupa roti dan arak. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan sebagian lagi disembelih. Dan bila seorang laki-laki dari mereka (Bani Isrâ’îl) bershadaqah. 6. tidak cacat. sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik”. minyak dan susu. Isrâ’îl. sebagian dilepaskan saja dan dibiarkan berkeliaran sesudah di beri tanda yang diperlukan. Cara qurban Arab Jahiliyah. juga untuk berhala. 8. jika seorang dari mereka berqurban. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar “. Nabi Zakaria As dan Nabi Yahya As adalah di antara nabi dan rosul dari Bani Isroil.

Untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang dipuja. maka salah seorang dari mereka akan dijadikan qurban di muka berhala yang ada di sisi Ka'bah yang biasa di puja oleh bangsawan Quraisy. Untuk maksud ini mereka makan. Jika kembar. bahwa jika anaknya laki-laki sudah ada sepuluh orang . dibakar separuh. 2. setelah istri Abdul Muthalib melahirkan anak laki-laki maka mereka itu genaplah . ialah unta jantan yang telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali. dan mereka berikan kepada Kahin (dukun). Abdullah bin Abdul Muthalib. juga ada qurban Jahiliyah yang dilepas untuk sembahan mereka. Sembelihan Jahiliyyah itu terbagi tiga: 1. Oleh sebab itu. Qurban Abdul Muthalib (Kakek Nabi SAW). Jika anak yang kelima jantan. belum dilahirkan. Pada waktu Ayah Nabi. * Sâibah. Abdul Muthalib pernah bernazar kepada berhalanya. 100 Ekor pengganti qurban Ayah Nabi. mereka sembelih dan boleh dimakan baik oleh laki-laki atau perempuan. baik bagi laki-laki atau wanita. mereka makan. 3. yaitu unta jantan yang dilepas tidak boleh diganggu karena dipakai nazar pada Thaugut-thaugut mereka. dan hanya dapat diambil manfaatnya oleh laki-laki. mereka tidak menyembelih yang jantan karena buat Tuhan mereka. halal. Jika betina itu mati. Untuk meminta ampun. Selain qurban yang disembelih. Jika lahir jantan dipersembahkan buat Tuhan mereka. 10. Jika Betina dibelah telinganya. dibebaskan. tidak boleh diganggu-gugat lagi. yaitu Bahîrah. Untuk memohon keselamatan. dan memotong-motong dagingnya lalu mereka simpan di atas batu. * Washîlah. tidak boleh oleh wanita. ialah domba betina jika melahirkan betina. dan separuhnya lagi diberikan kepada kahin (dukun). mereka ambil kulitnya saja. Orang Arab Jahiliyyah jika mereka sakit atau sesuatu yang hilang kembali lagi. * Hâm. untuk Tuhan mereka. mereka jadikan unta jantan saibah ini sebagai qurban. hâm. Untuk maksud ini. washîlah. memercikan darahnya pada permukaan ka’bah. Sembelihan untuk maksud ini dibakar. ialah unta betina yang telah beranak lima kali.Arab Jahili jika mereka menyembelih binatang. sâibah. tidak boleh di ganggu. * Bahîrah.

Setelah itu baru ia mengerti dan bermaksud untuk melaksanakan mimpinya itu. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Pada saat itu undian telah jatuh pada diri Abdullah. lalu diganti dengan 10 ekor unta. Maka Nabi SAW setelah beberapa tahun lamanya menjadi rosul pernah bersabda. maka sembelih unta. Kahin Yatsrib menghukumi mereka supaya mengundi antara Abdullah dengan unta. Namun ketika itu orang-orang quraisy menolak dan menghalanginya. Seketika tersiar kabar di seluruh kota Mekkah. siapa yang dapat memakan daging qurban. Dan dengan demikian Abdullah urung untuk dijadikan qurban oleh ayahnya." (Al Hajj:36). Undian pertama keluar Abdullah. yaitu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. yang paling bagus rupanya. Beliau menyembelih 100 ekor unta. kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Qurban Nabi Muhammad SAW. dan yang paling dicintainya. undian jatuh kepadanya. Hal ini berulang sampai undian yang kesembilan yang keluar Abdullah. Tetapi apa boleh buat. dan melakukan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar Abdullah maka setiap kali keluar diganti dengan 10 ekor unta. "Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah. bahwa Abdul Muthalib akan mengurbankan anaknya yang paling muda. Ihfir Zamzam!. Hingga mereka mendatangi seorang al-‘Arâfat yaitu kahin di Yatsrib. tujuan qurban. 70 ekor di sembelih dengan tangannya sendiri dan 30 ekor di sembelih oleh Sayyidina Ali Ra. Padahal Abdullah itu seorang anak yang paling muda. yang ia tidak mengerti maknanya. Ayat ini menjelaskan binatang yang dijadikan qurban. berikutnya bermimpi. Ihfir Thayyibah!. Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." 11. kapan memakan daging qurban. Sebelum pelaksanaan qurban itu. Abdul Muthalib bermimpi pada suatu malam ada suara yang memanggil. Binatang . Abdul Muthalib mengumpulkan semua anak laki-lakinya dan mengadakan undian. dan Abdullah menurut saja apa yang menjadi kehendak ayahnya. Dengan adanya peristiwa itu. Ihfir Barrah!. cara menyembelih hewan qurban. lalu pada malam kedua bermimpi lagi. baru yang kesepuluh keluar unta. Maka Abdul Muthalib mengganti Abdullah dengan 100 ekor unta untuk berqurban. Bila keluar unta.'Aku anak laki-laki dari dua orang yang di sembelih "Ibnu Dzabihain". Lalu mereka kembali ke Makkah.sepuluh orang. Nabi Muhammad SAW melakukan qurban pada waktu Haji Wada di Mina setelah solat Iedul Adha. Ihfir Madhmûnah! dan malam keempat suara dalam mimpinya yaitu. kemudian apabila telah roboh (mati).

" WaAllhu A'lam bi showab.qurban. "Unta dijadikan dalam tujuh (bentuk) dan sapi merupakan bagian dari ketujuh bentuk itu. Ke Atas . yaitu al-Budnu. Dari berbagai sumber. Sedangkan sapi dipandang sama menempati tempat unta dalam hukumnya karena Nabi Saw berkata. dalam bahasa ialah nama yang khusus bagi unta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful