P. 1
JA2005_Program Latihan Dalam an Pemangkin an Profesionalisme Guru

JA2005_Program Latihan Dalam an Pemangkin an Profesionalisme Guru

|Views: 168|Likes:
Published by Saya Che'gu Eni

More info:

Published by: Saya Che'gu Eni on Sep 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Jurnal Akademik 2005

Program Latihan Dalam Perkhidmatan: Pemangkin Perkembangan Profesionalisme Guru
Oleh Mohamad Mortadza bin Bohari Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan Profesionalisme

Abstrak
Perubahan yang berlaku dalam kurikulum serta fungsi sekolah telah membawa kepada meningkatnya keperluan terhadap program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) serta program-program perkembangan profesional guru (PPG) yang lain. Kini program LDP merupakan salah satu aktiviti yang penting yang perlu dilaksanakan di semua peringkat dalam Kementerian Pendidikan. Di dalam artikel ilmiah ini, penulis membincangkan program LDP dari sudut (1) Perkembangan Profesionalisme Guru; (2) matlamat program LDP; (3) Faktor-faktor yang mendorong ke arah keberkesanan program LDP; dan (4) kesan program LDP terhadap guru.

Pengenalan
Guru merupakan tunjang dan pelaksana paling utama bagi menjayakan reformasi pendidikan selaras dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Negara. Peranan guru sangat penting dalam membentuk masyarakat dewasa ini. Mengikut pandangan Ornstein dan Miller (1980), guru diberi tanggungjawab oleh masyarakat untuk mendidik anak-anak ke arah kedewasaan. Realiti ini bermaksud bahawa guru sebagai agen sosial perlu “dibentuk” sebelum mereka dapat “membentuk” orang lain. Justeru itu, perkembangan profesional guru tidak boleh diabaikan. Bantuan dan sokongan perlu diberi kepada guru-guru untuk mengekalkan mereka supaya sentiasa berada dalam keadaan yang kemaskini dengan iklim pendidikan. Namun hakikatnya, banyak perubahan yang telah berlaku dalam pendekatan pengajaran pembelajaran, tetapi masih ramai guru yang tidak mengetahui atau sengaja tidak mengetahui akan perubahan ini. Masalah keberkesanan pengajaran pembelajaran timbul apabila guru gagal melihat apa yang relevan pada suatu masa dahulu tidak lagi semestinya relevan pada masa kini. Sehubungan itu, dalam keadaan bilamana seseorang guru perlu melakukan perubahan dalam pengajaran pembelajaran, mereka mungkin tidak mengetahui cara untuk menangani perubahan tersebut. Hagen (1973) menyatakan bahawa perubahan yang dinamik dan cepat dalam pengajaran pembelajaran bilik darjah telah mewujudkan banyak isu-isu kritikal yang membelenggu pengajaran guru. Jadi, guru perlukan bantuan untuk menyaingi perkembangan dan perubahan dalam dunia pendidikan. Contohnya, guru perlu dibantu dalam usaha untuk mengubah pendekatan pengajaran tradisional yang berpusatkan guru. Mereka perlu didedahkan dengan pendekatan terkini dalam pengajaran pembelajaran. Freiberg et al. (1990) menekankan bahawa ilmu dan idea tentang pengajaran pembelajaran adalah sesuatu yang tiada berpenghujung dan sentiasa berkembang mengikut perubahan zaman. Guru akan keluar daripada amalan pengajaran pembelajaran yang lapuk hanya apabila mereka telah didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran pedagogi yang terkini

1

(2) (3) Setelah tamat pengajian di institusi pendidikan. Ini merupakan satu persediaan yang membolehkan mereka menjadi guru yang profesional dan berkesan. seseorang itu akan mengikuti pendidikan pra perkhidmatan. guru-guru yang mengikuti pendidikan pra perkhidmatan akan melalui latihan yang akan membolehkan mereka mencapai objektif-objektif berikut (Kamarudin dan Ee. biasanya ada keutamaan pada kandungan asas yang diperlukan untuk pengkhususan Pendidikan pra perkhidmatan Induksi Sumber: Houle (1980) Berdasarkan rajah 2. seseorang guru permulaan akan mengalami pendidikan induksi. dia akan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan sebagai seorang pendidik.2. 1995): (1) Memahami konsep dan prinsip asas perguruan dalam konteks Falsafah Pendidikan Negara. pentauliahan akan dilakukan sebagai tanda kemahiran yang dimiliki. Dengan itu. Meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan dan perubahan-perubahan baru dalam arena pendidikan. Dalam konteks Malaysia. Berbekalkan pendidikan umum yang biasanya ada kaitan dengan kandungan asas yang diperlukan untuk pengkhususan kursus iaitu selepas terpilih memasuki institusi perguruan. Rasional kursus induksi ialah untuk membolehkan setiap guru baru boleh menyesuaikan diri dalam profesion perguruan di samping memberi keyakinan dan kesediaan untuk menjejak kaki ke alam pengajaran pembelajaran. Rajah 1: Model Klasik Pendidikan Profesional Pemilihan Pentauliahan Bagi Kemahiran Pendidikan berterusan Pendidikan umum. 2 . Menganalisis serta mengaplikasi prinsip serta kemahiran asas perguruan dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru permulaan. Di Malaysia. PPG bermula sejak seseorang mula menjadi guru pelatih sehinggalah seseorang guru itu bersara. proses pemilihan ke institusi perguruan merupakan proses pertama yang harus dilalui oleh seseorang itu. Houle (1980) mengambarkan proses pendidikan profesional ini dalam model Klasik Pendidikan Profesional seperti pada rajah 1. kursus induksi (di bawah Sistem Saraan Baru) diwajibkan kepada semua guru terlatih sebelum mereka disahkan di dalam jawatan.Jurnal Akademik 2005 Perkembangan Profesionalisme Guru Perkembangan profesional guru (PPG) merupakan proses kerjaya yang panjang dan berterusan. Sebaik sahaja ditempatkan bertugas di sesebuah sekolah.

melawat dan tunjuk cara. Untuk mencapai kehendak-kehendak seperti yang diutarakan oleh Craf (1996). Memetik kaedah penyampaian yang disenaraikan oleh “National Education Association’s Research Division”. perubahan dalam bentuk yang berkaitan antara seorang dengan seorang yang lain dirujuk sebagai perubahan struktural. Craft (1996) menggambarkan betapa PPG perlu diberi perhatian untuk: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Memperbaiki prestasi kemahiran kerja secara kumpulan dan individu. konferen individual. Selain itu. Ia lebih daripada itu. Perubahan menyebabkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dan dikuasai suatu ketika dulu tidak lagi relevan pada masa sekarang dan masa akan datang. Rebore (1995) menjelaskan bahawa mereka bentuk program adalah satu proses menyesuaikan keperluan dengan sumber yang ada melalui kaedah penyampaian yang berkesan. Perubahan yang berlaku dalam bentuk berkaitan pekerjaan dirujuk sebagai perubahan teknologi. Menyentuh tentang pelaksanaan program-program PPG / LDP. Perubahan boleh berlaku dalam lebih daripada satu bentuk. perkhemahan.2. pengalaman kerja. penulisan profesional. kerja profesional kesatuan. bimbingan kurikulum. Perubahan struktural boleh berlaku dalam keadaan bilamana susunan semula tugasan atau perubahan pada autoriti dan kuasa di sekolah (Seyfarth. bengkel. peraturan. bacaan profesional. Dimensi teknikal adalah terdiri daripada prosedur dan sumber yang membantu guru serta pentadbir menyempurnakan tugas mereka. Aspek teknikal ini walaupun nampak tidak penting. Memperbanyakkan pengalaman seseorang guru untuk perkembangan kerjaya dan juga untuk tujuan naik pangkat. Bagaimanapun. prosedur pendaftaran pelajar. Ini meliputi buku teks. Menyediakan guru untuk menghadapi perubahan. pertukaran guru. Rebore (1995) mengemukakan 19 kaedah yang boleh digunakan dalam penyampaian program PPG / LDP. dan kerja komuniti kesatuan. antara perseorangan dan budaya.Jurnal Akademik 2005 Mereka akan diperlengkapkan dengan pelagai pengetahuan mengenai sejarah perkembangan negara. Kaedah penyampaian tersebut ialah kelas dan kursus. 1996). perintah am. perjalanan. Sehubungan itu. mesyuarat staf. pengalaman budaya. Perubahan adalah sesuatu yang tidak boleh dielakkan daripada berlaku. kerja berkomuniti. organisasi dan pengurusan (Kamarudin dan Ee. Membentuk pengetahuan profesional. Contoh perubahan dalam teknologi. termasuklah semakan kandungan kurikulum dan pengenalan cara baru untuk menyampaikan pengajaran seperti penggunaan televisyen dan komputer. Meningkatkan pendidikan guru secara peribadi. institusi-institusi. program-program perkembangan guru atau juga disebut program Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) perlu direka bentuk oleh pelbagai pihak yang berkaitan. Ramaiah (1992) menyatakan terdapat tiga dimensi penting yang mempengaruhi pelaksanaannya iaitu dimensi teknikal. penyeliaan dan pendaftaran guru. Ini adalah kerana aspek teknikal menyerupai peluang serta kekangan yang mesti diambil kira dalam 3 . proses PPG akan berterusan dengan tujuan untuk menyaingi perubahan yang berlaku. Oleh yang demikian. dan Untuk menjelaskan dasar sekolah atau jabatan. konferen. Profesion perguruan sebagai mana profesion lain adalah terdedah pada kedua-dua bentuk perubahan ini. Sementara itu. terutama sekali dari segi reka bentuk program itu. ia mempunyai kesan ketara terhadap program PPG / LDP. trip lapangan. Kenyataan tersebut disokong oleh kenyataan Joyce dan Showers (1980) yang menyatakan bahawa latihan yang diterima oleh guru-guru pelatih malangnya amat lemah dan sedikit dan guru-guru yang baru berkhidmat sebagai guru terlatih mesti terus belajar semasa mereka melaksanakan tugas mereka. penyelidikan. 1995). program dan kurikulum baru kerana pembaharuan dan perubahan yang berterusan. seperti yang digambarkan oleh Houle (1980) di dalam rajah 2. Ramaiah (1992) menyatakan bahawa kursus dan latihan perguruan asas di maktab-maktab dan universiti-universiti tidak dapat melengkapkan para guru dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan projek. adalah tidak produktif hanya mempertimbangkan satu kaedah penyampaian dalam program PPG / LDP. mereka bentuk bukan sekadar menjemput seorang penceramah pakar untuk memberi ceramah tentang sesuatu tajuk.

Matlamat Program LDP Selaras dengan dasar Latihan Kebangsaan Kerajaan. dalam bidang pendidikan matlamat program LDP banyak menjurus kepada peningkatan dan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. kepercayaan dan ideal yang dipegang dan dikongsi oleh anggota-anggota komuniti sekolah. dan mewujudkan lebih ramai yang berkemahiran dan berpengetahuan untuk merealisasikan inovasi. 1995). Bennett (1981) telah mengutarakan beberapa matlamat utama program LDP dari perspektif organisasi dan juga dari perspektif individu. Kiranya hubungan antara perseorangan adalah positif dan produktif. Misalnya. (1) (2) menyediakan senario yang diperlukan bagi menghadapi segala tuntutan kerja dan juga perubahan teknologi. sebagai proses mengorientasi dan mengindoktrinasikan para pekerja baru atau staf baru tentang budaya serta nilai-nilai dalam organisasi. visi dan misi sekolah dan sebagainya. Faktor-faktor Pendorong Ke arah Program LDP Yang Berkesan Ramai penyelidik telah memperkatakan tentang keberkesanan program LD dalam meningkatkan dan mengemaskini pengetahuan profesional guru berkaitan aspek pengajaran dan pembelajaran. Aspek budaya sekolah juga meliputi kepercayaan dan nilai yang dikomunikasikan daripada pengetua kepada guru dan murid menerusi cerita dan pengumuman dalam perhimpunan mengenai peristiwa-peristiwa yang mewujudkan imej sekolah yang diingini. program LDP diadakan bermatlamat untuk: membolehkan organisasi menepati serta terus berusaha untuk mencapai objektifnya. Ini meliputi kepercayaan terhadap tujuan persekolahan dan pendidikan. pelaksanaan program PPG / LDP memerlukan satu kefahaman terhadap sistem sosial sekolah. dan mewujudkan satu wadah bagi para pekerja untuk terus maju serta berkembang pada masa-masa hadapan. Daripada perspektif organisasi. ini bermakna wujudnya konteks yang lebih memberikan sokongan bantuan kepada pelaksanaan program PPG / LDP. Dengan itu. Beberapa faktor yang penyelidik fikirkan penting ialah: 4 . Program LDP mempunyai pelbagai matlamat. adalah sukar untuk melaksanakan satu program penggunaan Overhead Projector sekiranya kebanyakan sekolah tidak mempunyai bekalan elektrik. daripada perspektif individu pula program LDP diadakan mempunyai matlamat untuk: (1) (2) (3) membekalkan para pekerja dengan kehendak-kehendak organisasi. Justeru itu. Norma-norma dan simbol-simbol budaya sekolah menentukan konteks di mana usaha perkembangan profesional boleh dilaksanakan. sokongan bantuan dan kerjasama di sesebuah sekolah.Jurnal Akademik 2005 mereka bentuk program PPG / LDP. program LDP yang dikelolakan oleh KPM adalah bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta kemahiran di kalangan staf profesional dan sokongan. Menurut Burke (1987). seseorang yang ingin berjaya sebagai guru tidak dapat tidak harus menunjukkan motivasi yang tinggi dalam memperkasakan diri dengan ilmu pengetahuan dan melengkapkan diri mereka dengan kemahiran yang boleh diadaptasikan di dalam bilik darjah. Bagaimanapun secara khususnya. Sementara itu. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dan mendorong ke arah keberkesanan program LDP yang berkesan. guru harus terus belajar dan membangun untuk mampu menangani pelbagai bentuk dan corak ekspektasi yang sering berubah. Peningkatan ilmu pengetahuan dan kemahiran ini akan membawa kepada perubahan sikap di kalangan staf profesional dan sokongan dalam KPM serta membolehkan mereka menangani perubahan dan pembangunan yang berlaku dalam bidang pendidikan (Shahri. Dimensi antara perseorangan pula adalah berkenaan pola komunikasi. peranan guru dan pelajar. Dimensi budaya sekolah adalah berkenaan nilai.

perundingan. Persoalan yang mungkin timbul ialah apakah bidang keperluan LDP guru ? Mashall et al. sokongan pihak pengurusan. Banyak kaedah yang boleh digunakan untuk mengenalpasti keperluan individu atau organisasi. dan melaksanakan penilaian program latihan. dan jawatankuasa perkembangan staf. Pandangan Cross (1981) ini disokong oleh Williamson dan Elfman (1982) yang memberitahu bahawa pada peringkat awal lagi guru harus secara aktif mengenalpasti keperluan LDP mereka sendiri. sistem temuduga penilaian yang formal. kaedah yang sesuai digunakan ialah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) pengumpulan senarai semak penilaian kendiri guru. Keperluan Guru Terhadap Program LDP Matlamat dan objektif program LDP yang dijangka mampu mendatangkan kesan yang positif mestilah disesuaikan dengan keperluan profesional guru. politik organisasi dan kepakaran pemudah cara. Program latihan yang efektif memerlukan keperluan kumpulan sasar dikenalpasti secara teratur kerana ia akan menjadi landasan kepada penetapan objektif dan aktiviti program. yang telah menjalankan kajian ke atas guru-guru di sekolah di Texas. peraturan / undang-undang. O’Sullivan et al. soal selidik. menjelaskan bahawa guru mengetahui akan keperluan LDP mereka sendiri. kewangan. Dalam mengenalpasti keperluan beberapa prinsip harus diberi perhatian. guru-guru hanya berminat untuk menyertai program LDP yang benar-benar sesuai dengan keperluan mereka. mereka melibatkan diri secara sukarela di dalam program LDP kerana untuk memenuhi keperluan tersebut. guru seharusnya dilibatkan sepenuhnya dalam proses tersebut. Oldroyd dan Hall (1991) misalnya. Bagi keperluan sekolah pula. Paling kurang pun. permintaan terhadap penambahbaikan profesion. Cross (1981). kaedah yang digunakan merangkumi: (1) (2) (3) (4) (5) penilaian kendiri menggunakan senarai semak yang telah disediakan. pengumpulan soal selidik formal. dan temuduga yang formal. keutamaan keperluan perlu mengambilkira faktor-faktor berhubung strategi sekolah. iaitu: 5 . Bagi keperluan individu / guru. telah menekankan perkara-perkara berikut: (1) (2) (3) (4) penting untuk menyedari bahawa program LDP mempunyai perkaitan dengan pembangunan sekolah. (1982) yang mengkaji keperluan LDP guru di sekolah daerah sub urban Missouri memberi empat bidang yang paling menarik minat guru. model latihan yang berkesan. perancangan perkembangan kurikulum. KPM (1992) yang bertajuk “Latihan Dalaman”.Jurnal Akademik 2005 (1) (2) (3) (4) (5) (6) keperluan guru terhadap program. dan keperluan yang dikenalpasti seharusnya dianalisis untuk menetapkan keutamaan tindakan. proses ini perlu mengambilkira sensitiviti kumpulan sasar dengan memberi penekanan kepada usaha pembangunan dan bukan untuk pemulihan. tempoh dan masa latihan. perbincangan dengan ketua jabatan. fasilitator dan pendekatan pembelajaran. Menurut panduan yang telah dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Menurut Chan (1996) dan Markonah (1997). Langkah seterusnya ialah menentukan keutamaan ke atas keperluan yang telah dikenalpasti. (1988) telah menyenaraikan kaedah-kaedah tersebut.

Tiga model yang penyelidik anggap bersesuaian untuk diketengahkan di dalam kajian ini ialah: (1) (2) (3) Model Perkembangan Profesional “Long Beach Unified School District. perancangan kemahiran asas. Rasionalnya ialah kerana model ini memberi penekanan kepada pembolehubah yang dikaji. Objektif-objektif itu dapat disempurnakan menerusi program perkembangan profesional yang mengandungi empat komponen utama iaitu: (1) (2) (3) (4) Objektif mengajar pembacaan atau matematik. penyeliaan klinikal.” Pusat Perkembangan Profesional Long Beach diwujudkan pada tahun 1969 sebagai sebahagian daripada rangkaian pusat-pusat perkembangan profesional seluruh negeri California. tetapi keperluan guru berubah dari tahun ke tahun. Model “High-IMPACT Training”. California. Kemudian jurulatih bengkel akan memperkenal dan menunjukkan kemahiran pengajaran diagnostik dan preskriptif. model “Aktiviti Latihan dan Kesan Latihan” oleh Robinson dan Robinson (1989) dipilih untuk kajian ini. dan susulan. dan Model Aktiviti Latihan dan Kesan Latihan. Daripada tiga model latihan yang dikemukakan itu. pembaikan dan penyenggaraan. pengajaran individu. Bagaimanapun. Model Latihan Yang Berkesan Terdapat banyak model latihan yang telah dikemukakan oleh para sarjana dalam bidang pengembangan staf. California” Wood dan Thompson (1980) mencadangkan satu program contoh iaitu Perkembangan Profesional “Long Beach Unified School District. dan disiplin teknik pengajaran. Pada peringkat awal peserta program LDP akan diberi gambaran keseluruhan tentang empat kompnen utama latihan. Program atau kursus-kursus latihan dikendalikan bagi setiap komponen tersebut mengikut konsep dan praktik pembelajaran berdasarkan kepada pengalaman. Seterusnya peserta akan berlatih kemahiran tersebut dalam kumpulan kecil. California”. Pelaksanaan program latihan adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2. 6 . Objektif pusat tersebut adalah untuk memperkukuhkan teknik bagi pengajaran membaca dan pengajaran matematik. pengkaji juga mendapati bahawa walaupun pola keperluan adalah stabil. Langkah terakhir ialah peserta akan membuat analisis latihan pengajaran bersama jurulatih. Model Perkembangan Profesional “Long Beach Unified School District.Jurnal Akademik 2005 (1) (2) (3) (4) pengetahuan tentang kandungan bidang. Kemahiran pengajaran diagnostik dan preskriptif.

hasil program dan hasil kerja.Jurnal Akademik 2005 Rajah 2: Model Perkembangan Profesional “ Long Beach Unified School District California Peserta-peserta diberi gambaran keseluruhan berkenaan setiap komponen Kemahiran diperkenalkan dan ditunjukkan oleh jurulatih bengkel Peserta-peserta berlatih kemahiran itu dalam kumpulan kecil Perjumpaan dengan jurulatih dan membuat analisis Sumber: Wood dan Thompson(1980) Model Aktiviti Latihan Dan Kesan Latihan Model Aktiviti Latihan dan Kesan Latihan merupakan salah satu lagi model yang sesuai untuk program latihan. pengetahuan dan kesedaran pula akan mempertingkatkan prestasi kerja. pengetahuan dan kesedaran. Berdasarkan model ini. Model ini telah dikemukakan oleh Robinson dan Robinson (1989). Model Robinson dan Robinson ini memberi penekanan kepada tiga aspek iaitu program latihan. program latihan harus berupaya mempertingkatkan kemahiran. Model Robinson dan Robinson adalah seperti rajah 3. kualiti perkhidmatan dan hasil di samping mengurangkan kos. Rajah 3: Model Aktiviti Latihan Dan Kesan Latihan Program Latihan Hasil Program Hasil Kerja Peningkatan kemahiran Peningkatan pengetahuan Peningkatan kesedaran AKTIVITI LATIHAN Prestasi kerja meningkat Peningkatan kualiti perkhidmatan Peningkatan hasil Pengurangan kos KESAN LATIHAN Sumber: Robinson dan Robinson(1989) 7 . Peningkatan kemahiran.

Walaupun penyelidik memilih model “Aktiviti Latihan dan Kesan Latihan” oleh Robinson dan Robinson (1989) sebagai asas kajian. Model ini memfokuskan kepentingan latihan yang terarah dan berkesan. Rajah 4: Model “High-IMPACT Training”. Terdapat enam fasa dalam model ini. 8 . namun model-model lain juga berguna sebagai rujukan tentang pelaksanaan program LDP yang berkesan. Fasa 1 Mengenalpasti Keperluan Latihan Fasa 6 Kesan Unsur Yang Boleh Diteruskan (Mengesan teknik-teknik yang boleh digunakan oleh individu dan organisasi untuk mempastikan impak latihan tidak hilang begitu sahaja) (Mengenalpasti bagaimana latihan boleh berperanan memperbaiki prestasi kerja) Fasa 2 Merangka Pendekatan (Pilih pendekatan latihan yang bersesuaian) Fasa 5 Fasa 3 Nilai Hasil Yang Boleh Diukur (Membuat penilaian untuk menentukan sama ada latihan mencapai prestasi yang sebenar) Fasa 4 Mengaplikasikan Teknik Latihan (Melaksanakan latihan seperti yang telah dirancang untuk keberkesanan hasil) Menyediakan Alatan Latihan (Menyediakan semua bahan dan alatan untuk latihan) Sumber: Chang (1994) Ketiga-tiga model latihan yang telah diperkenalkan itu adalah merupakan model latihan yang boleh dijadikan rujukan oleh penganjur program LDP. Enam fasa tersebut adalah seperti ditunjukkan di dalam rajah 4.Jurnal Akademik 2005 Model “High-IMPACT Training” Satu lagi model latihan yang disyorkan untuk mempastikan kejayaan sesuatu program LDP ialah model yang dikemukakan oleh Chang (1994) iaitu model “High-IMPACT Training”.

Sementara. semasa sesi latihan.Jurnal Akademik 2005 Tempoh Dan Masa Latihan Salah satu lagi faktor yang boleh menentukan keberkesanan maksimun program LDP ialah tempoh masa dan kesinambungan latihan. 1991). (1994) terhadap guru pendidikan khas berkenaan kesan penempatan dan latihan komputer mendapati tiada kesan yang signifikan terhadap pengajaran berasaskan komputer ke atas sikap guru tersebut apabila komputer hanya ditempatkan di dalam bilik darjah. pentadbir dan personel pendidikan yang lain. mereka ingin mempelajari sesuatu kemahiran atau menguasai ilmu pengetahuan tertentu yang boleh diamalkan oleh mereka secara pragmatik dalam situasi-situasi yang dilalui oleh mereka. Dalam satu kajian lain. Kajian yang dijalankan oleh Moore et al. Hanya dengan cara ini fasilitator dapat menyediakan guru untuk berhadapan dengan keadaan sebenar dunia pengajaran pembelajaran. Kegagalan program LDP juga boleh berlaku apabila sesi latihan hanya merupakan bengkel yang masanya terlalu singkat (Lambert. dan semasa bengkel galakkan guru melawat bilik darjah rakan guru yang lain. dan Goldenberg dan Gallimore. Salah satu daripada objektif kajian ini ialah untuk melihat kesan aktiviti LDP ke atas guru. Ia memberi penekanan terhadap usaha untuk mempertingkatkan pembelajaran di kalangan orang dewasa berasaskan andaian bahawa orang dewasa mempunyai kemahuan yang tinggi dalam usaha untuk memajukan diri. Menurut Knowles (1980). Daripada kajiannya. kaedah yang paling digemari ialah syarahan dan arahan. Sparks (1983). Fasilitator yang berkesan perlu mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di dalam bilik darjah. Bengkel yang singkat tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk latihan memberi impak kepada amalan sebenar. mencadang strategi penyampaian berikut untuk dipertimbangkan oleh fasilitator. Mereka belajar lebih efektif melalui teknik pengalaman seperti perbincangan daripada menjadi pendengar yang pasif. sediakan peluang untuk perbincangan kumpulan kecil. Hussein (1991) dalam kajiannya menyarankan antara kaedah yang digemari oleh guru ialah tunjuk ajar atau bimbingan dan perbincangan. Dalam melaksanakan aktiviti kumpulan kecil amat digalakkan di antara 5 hingga 7 orang di dalam satu kumpulan agar mereka dapat berkongsi pengalaman dan benar-benar memahami setiap objektif latihan yang diadakan. Faktor pembelajaran andragogi harus diberi perhatian oleh fasilitator (Mohd. mempunyai pengalaman-pengalaman yang membentuk landasan pengetahuan dan belajar melalui penyelesaian masalah. guru mula melihat kebernilaian usaha mereka. andragogi memberi tumpuan terhadap cara-cara orang dewasa belajar. Apabila orang dewasa bertambah matang. 1995). Lantaran itu. Bagaimanapun. Australia dan Kanada yang dijalankan antara tahun 1977 hingga 1984. pengkaji mendapati bahawa program LDP yang ringkas dan singkat tidak memberi kesan yang ketara ke atas guru. latihan dan maklum balas sebagai aktiviti bengkel. United Kingdom. 9 . perubahan pada sikap guru dikesan apabila mereka menyertai latihan jangka panjang yang sistematik. demonstrasi. Mereka sedar tentang perlunya pengetahuan tambahan untuk menangani peristiwa-peristiwa sebenar dalam kehidupan mereka. Daresh (1987) telah mengkaji lebih daripada 500 penyelidikan berkaitan status penyelidikan terdahulu ke atas program LDP di Amerika Syarikat. 1989. mereka cenderung memilih haluan tersendiri. Pengendalian juga harus menggunakan teknik yang boleh melibatkan peserta secara aktif dan maksimum. Dengan masa yang mencukupi. iaitu: (1) (2) (3) memasukkan persembahan. Pengalaman luas mereka merupakan sumber pembelajaran yang amat berharga. Radzi. Fasilitator Dan Pendekatan Pembelajaran Penggunaan pendekatan dan kaedah latihan yang sesuai dengan tajuk dan objektif akan memberi kesan yang baik kepada peserta program LDP.

kesepaduan daya pimpin guru dan pentadbir sekolah akan mendatangkan kesan yang mantap. Handy (1989) menyatakan seseorang pentadbir hendaklah merupakan guru. Ketrampilannya melaksanakan fungsi-fungsi tersebut amat bererti bagi setiap inisiatif atau aktivti yang di jalankan di sekolahnya. penilaian “process” (proses) dan penilaian “product” (produk). bengkel atau kursus yang berkaitan dengan tugas mereka. semuanya berinteraksi dengan idea-idea untuk memperbaiki sekolahnya. Kedua. berpelajaran. Perbezaan yang agak ketara di antara penilaian program dan penyelidikan ialah penyelidikan digunakan untuk menguji prinsip atau teori yang kemudiannya akan digeneralisasikan berdasarkan sampel yang telah dipilih bagi satu-satu populasi kajian. Dengan itu. peranan pentadbir dalam memberi sokongan dan galakan amat penting dalam menjayakan sesuatu program. Oleh itu. kaunselor dan kawan dan bukan bertindak sebagai pemerintah. Dia harus memberi sokongan dan galakkan kepada kakitangannya. penilaian berorientasikan keputusan dan bukan prinsip atau teori (Gredler. Torrington dan Weightman (1994) menegaskan sesetengah pentadbir amat tegas dan dogmatik manakala yang lain pula suka membimbing dan mendorong personel mereka untuk mencapai kemajuan. Malah setiap pendekatan haruslah dianggap berguna atau pelengkap kepada pendekatan yang lain. Empat konsep ini menjadi nadi kepada model CIPP.Jurnal Akademik 2005 Sokongan Pihak Pengurusan Guru besar merupakan orang yang paling berpengaruh dalam menguatkuasakan sesuatu program meskipun beliau tidak terlibat secara teknikal. beriltizam serta mempunyai kerjaya yang mantap. 10 . Sebaliknya. penilaian “inputs” (input). tahap aktiviti. inspektor atau hakim. Melaksanakan Penilaian Program Penilaian program dan penyelidikan sering disalah fahami kerana mempunyai banyak persamaan dalam beberapa perkara. Guru besar merupakan orang berpotensi untuk mengurus PPG. 1996). Kedua-duanya merupakan disiplin dalam kajian yang bertujuan untuk memperkembangkan pengtahuan. penyelidikan mementingkan kaedah dan prosedur penyelidikan untuk mengelakkan hasil kajian dipengaruhi oleh nilai individu. Stailnya yang tersendiri. Sehubungan itu. Antara pendekatan yang terkemuka ialah pendekatan CIPP yang telah diilhamkan oleh Stufflebeam et al. Sebaliknya. Ketiga. Lebih-lebih lagi penilaian program juga menggunakan instrumen pengukuran yang digunakan sebagai kaedah asas untuk mengumpul data. Sementara. bagi seorang penilai program penilaian dibuat ke atas permintaan pelanggan seperti pihak organisasi atau individu yang berkepentingan. Bagaimanapun perlu diingat bahawa tiada yang boleh dianggap paling baik atau sempurna. 1998). John (1988) menyatakan apabila sesuatu inovasi diperkenalkan di sesebuah sekolah. penilaian program tidak menguji prinsip atau teori tetapi bertanya soalan tertentu mengenai sesuatu program. kakitangan yang mendapat perhatian dan bimbingan yang baik akan menjadi manusia yang berkeyakinan diri. penyelidik berdasarkan bidang ilmu yang dikuasainya menentukan sendiri masalah yang dikaji. CIPP ialah akronim bagi penilaian “context” (konteks). Terdapat banyak pendekatan penilaian yang telah dikemukakan oleh sarjana dalam bidang penilaian program ini. kewibawaan dan hubungan dengan guru-guru dan pihak lain. Pemimpin organisasi hendaklah menyediakan kemudahan dan sumber sebagai tanda sokongan terhadap kepentingan program. penilai program lebih terikat berbanding seorang penyelidik. (1983). Rohana (1994) menyatakan kejayaan sesuatu program pengembangan staf itu bergantung kepada pentadbir yang bersedia merangsang dan menggalakkan personelnya. nilai adalah komponen yang terpenting dalam penilaian (Gredler. Kepentingan sokongan pihak pengurusan terhadap program pengembangan staf juga disuarakan oleh Chan (1985) yang menegaskan bahawa majikan sama ada dari sektor awam atau swasta seharusnya memberi bantuan kewangan kepada pekerja yang terlibat dalam seminar. menjadi fasilitator kepada guru-gurunya serta menjadi penyelaras sumber-sumber bagi sekolahnya. Oleh itu.

dan apakah sumber yang sedia ada mencukupi atau tidak. Penilaian input bertujuan untuk membekalkan maklumat kepada pembuat keputusan bagaimana hendak mendapatkan sumber serta kegunaannya. Secara amnya. adalah sukar untuk melaksanakan penilaian sumatif jika sesuatu program itu tidak sempurna sepenuhnya. Maklumat yang diperolehi membantu mereka memantau perjalanan program latihan untuk mengelak sebarang halangan ke arah pencapaian matlamat. dan kedua.3 ) tiga kesan program LDP yang amat ketara ialah peningkatan kemahiran. Penilai harus menggariskan asas yang membolehkan pencapaian program diukur. Dalam usaha untuk mengesan dan memperbaiki program. Penilai program akan menjelaskan bagaimana tatacara atau prosedur yang sepatutnya berlaku. penilaian harus mengetahui dan memahami sejauh mana kelancaran perjalanan program tersebut ke arah pencapaian matlamat dan objektif. Jika penilaian formatif mementingkan ruang untuk perubahan atau penambahbaikan. Mereka mendapati juga kurang 12 peratus daripada 285 syarikat yang dikaji ada membuat penilaian terhadap latihan yang dijalankan.2. Perbandingan dengan program yang lain yang mempunyai matlamat yang sama juga boleh dilakukan. penilaian jenis formatif tidak sesuai dilakukan. Oleh itu. Herman et al. Penilaian Sumatif bertujuan untuk mengumpul dan menyediakan data bagi dokumentasi dan seterusnya mentaksir program dan nilainya. masa yang panjang mungkin diperlukan untuk benar-benar memahami kepelbagaian aspek program. peningkatan pengetahuan dan peningkatan kesedaran.Jurnal Akademik 2005 Penilaian konteks bertujuan untuk membekalkan rasional kepada penentuan objektif program. Menurut Bell dan Kerr (1987). Perubahan atau penambahbaikan perlu dilakukan jika ada sebarang kecacatan dan untuk tujuan tersebut. Penilaian ini akan membantu pembuat keputusan menentukan sama ada program latihan yang sama pada masa akan datang perlu diubahsuai. sebelum bercadang untuk mengadakan penilaian formatif.4. penilaian sumatif menitikberatkan matlamat dan objektif yang jelas dan konsisten. Penilaian proses dilakukan hanya apabila program latihan telah berjalan. Peningkatan kesedaran akan membawa kepada perubahan sikap. Manakala kajian yang dibuat ke atas 2000 orang peserta program profesional pula. Oleh itu. (1987) mengkategorikan pendekatan penilaian program kepada penilaian formatif dan penilaian sumatif. penilaian dianggap berguna oleh semua pihak yang menganjurkan sesuatu latihan tetapi malangnya usaha membuat penilaian semakin di pandang sepi. penilai harus memastikan ada ruang yang mencukupi untuk proses perubahan atau penambahbaikan program. keperluan dan peluang dalam konteks pendidikan. Tujuannya ialah untuk mengenalpasti kecacatan pada tatacara perlaksanaan. Penilai perlu membandingkan pencapaian peserta program dengan mereka yang tidak terlibat dengan sesuatu program itu. 11 . Penilai merujuk pada objektif program yang telah ditetapkan untuk mempastikan sumber yang diperlukan dapat dimanfaat sepenuhnya. Jika tidak. Penilai berusaha mengkonsepsikan suasana yang berkaitan di samping mengumpul data secara emperikal untuk mengenalpasti masalah. terdapat sedikit sahaja laporan tentang penilaian yang dijalankan berbanding dengan bilangan latihan yang dijalankan. Kesan Program LDP Terhadap Guru Berdasarkan model Robinson dan Robinson (1989) (rajah 2. penyelidik akan membincang dan mengemukakan kajian terdahulu berkaitan kesan program LDP daripada dua sudut iaitu pertamanya. dipinda atau dimansuhkan terus. mereka mendapati bahawa terdapat penekanan mendalam terhadap perancangan dan aktiviti latihan tetapi aspek penilaian sering diabaikan. perubahan sikap dan keyakinan. peningkatan pengetahuan dan kemahiran mengajar guru. Di bawah sub tajuk di atas. Penilaian produk bertujuan menjelaskan sama ada program latihan telah mencapai matlamatnya atau dengan kata lain berjaya ataupun tidak. Penilaian formatif bertujuan membekalkan maklumat kepada mereka yang terlibat secara langsung dengan sesuatu program.

dalam kajian terhadap status semasa program LDP untuk guru Nigeria mendapati bahawa program LDP berkesan menambah kekurangan semasa pra latihan perguruan. Dalam kajian ini didapati bahawa guru besar sekolah bersetuju KDP mendatangkan faedah kerana dapat menaikkan prestasi guru. program LDP sangat diperlukan dan dianggap sebagai pencetus semangat baru. terutama yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran. Bagi guru-guru yang sedang berkhidmat. Kajian ini disokong oleh Hough dan Urick (1981) yang telah melaksanakan program “Staff Development for School Improvement” mendapati 82 peratus daripada peserta menunjukkan peningkatan dalam kemahiran mengajar mereka. Kebanyakan hasil kajian mempersetujui akan kemampuan program LDP dalam memperkasakan pengetahuan dan kemahiran mengajar guru. iaitu latihan berasaskan individu dan latihan berasaskan sekolah. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru yang menyertai latihan berasaskan individu mempunyai pengaruh yang posistif dalam kelas seperti menyediakan alat bantu mengajar dan mengadakan demonstrasi. Byron (1990) dalam kajiannya ke atas guru-guru di Trinidad dan Tabago mendapati bahawa 87 peratus responden kajian menyatakan mereka “setuju” dan “amat setuju” bahawa bengkel yang diadakan dapat memenuhi kehendak mereka dalam meningkatkan pengembangan profesional. Daripada analisis pendapat terhadap pihak jabatan-jabatan pendidikan negeri di seluruh Malaysia mengenai kursus ini.Jurnal Akademik 2005 Peningkatan Pengetahuan Dan Kemahiran Mengajar Walaupun setiap orang guru yang terlatih telah dibekalkan dengan ilmu kependidikan semasa menuntut di maktab-maktab perguruan di Malaysia. pencerapan rakan-rakan dan sebagainya. manakala guru-guru yang menjalani latihan berasaskan sekolah pula menunjukkan peningkatan dari segi perkongsian pengalaman melalui perbincangan dengan guru lain. Responden juga bersetuju bahawa pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dapat dilaksanakan. Dapatan ini menunjukkan bahawa walau apa pun jenis program LDP yang dihadiri guru. manakala latihan berasaskan sekolah ialah latihan yang diberikan kepada guru-guru daripada sebuah sekolah dalam satu hingga dua tahun persekolahan. Van Tudler dan Veenman (1991) telah melakukan kajian ke atas guru di Netherlands yang menyertai dua jenis latihan dalam perkhidmatan. Oleh yang demikian. program LDP memainkan peranan yang cukup besar untuk memperkasakan pengetahuan dan kemahiran mengajar guru. Kajian Van Tudler dan Veenman (1991) disokong oleh Luben (1994) yang membuktikan bahawa guru mempunyai persepsi positif terhadap kesan LDP yang mereka sertai. Sebahagian kecil responden pula mengatakan perubahan telah berlaku dalam pengajaran mereka sejak menghadiri bengkel tersebut. 12 . Ini diakui sendiri oleh guru-guru yang menyertai Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) dalam kajian yang telah dilakukan oleh KPM (1981). Ramaiah (1992) turut menyatakan bahawa kursus dan latihan perguruan asas di maktab-maktab perguruan dan universiti-universiti tidak dapat melengkapkan guru dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan program dan kurikulum baru akibat daripada pembaharuan dan perubahan yang berterusan. Latihan berasaskan individu ialah latihan yang disusun dalam satu tahun persekolahan di mana beberapa guru daripada beberapa buah sekolah dikumpul untuk menjalani latihan-latihan tertentu. didapati bahawa KDP sangat diperlukan oleh guru yang telah lama berkhidmat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengajar mereka. tetapi ilmu yang diperolehi itu tidak memadai untuk berhadapan dengan cabaran baru dunia pendidikan. Kajian terhadap guru-guru KDP juga telah dilanjutkan oleh Sukumaran (1984) yang mendapati bahawa persepsi guru-guru terhadap KDP bagi mata pelajaran perdagangan berguna dalam membantu mereka melaksanakan tugas profesional dengan lebih baik dan hasil latihan juga menambahbaik proses pengajaran mereka. Kajian ini dijalankan ke atas guru-guru fizik lelaki dan wanita yang tidak terlatih memperlihatkan bahawa para guru berpendapat program LDP adalah perlu bagi membantu guru mendalami tajuk-tajuk pengajaran yang sukar serta memahirkan mereka menggunakan alatan pengajaran yang sukar serta membantu mereka meningkatkan kemahiran manipulatif mereka. pasti akan meninggalkan kesan yang positif. Banyak kajian terdahulu yang memperkatakan kemampuan program LDP dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mengajar guru. Esu (1991) misalnya.

penggunaan alat bantu mengajar yang lebih berkesan. dapatan kajian yang dilakukan oleh Lee (1998) sama seperti dapatan kajian yang telah diperolehi oleh Azmani (1998). Manakala bagi aspek peningkatan pengetahuan dan kemahiran guru dan aspek pengurusan kelas dan aspek penilaian pula adalah kurang daripada dua aspek di atas. mampu menanggani gangguan tingkahlaku pelajar dengan lebih cepat. Kajian Matnoh (1995) mendapati jantina tidak mempengaruhi penilaian guru terhadap keberkesanan program LDP. teknik pengajaran yang baru. Lee (1998) telah menyelidik pelaksanaan program pengembangan staf di sebuah sekolah berasrama penuh di bandar Melaka.Jurnal Akademik 2005 Sebahagian guru menganggap bahawa dalam konteks pendidikan peningkatan pengetahuan dan kemahiran mengajar merupakan faedah daripada program LDP yang tidak ternilai. Ecoff (1992) telah membentuk dan melaksanakan program LDP ke atas enam orang guru sekolah rendah yang mempunyai kadar putus asa yang tinggi kerana kurang pengetahuan dalam mengendalikan pelajar bermasalah. Donovan et al. Berhubung faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan program LDP di sekolah. didapati wujudnya hubungan yang signifikan (r = . Beliau menyimpulkan bahawa INSET di peringkat sekolah adalah lebih berkesan dalam mempengaruhi perubahan tingkah laku dan sikap guru. Guru yang telah diberi “treatment” kelihatan kelas mereka lebih bersedia. mampu mengawal kelas dengan baik. Keputusan kajian yang sama diperolehi oleh Veenman dan Raemaekers (1995) apabila mereka telah menggunakan kaedah quasi eksperimen untuk mengkaji kesan jangka panjang pengajaran di dalam kelas. Perubahan Sikap Dan Keyakinan Satu lagi kesan yang diharapkan daripada pengelolaan program LDP ialah perubahan sikap dan keyakinan di kalangan guru terhadap pengajaran pembelajaran. Matnoh (1995) mendapati terdapat perbezaan yang signifikan persepsi responden terhadap keberkesanan program. Setelah mengikuti program LDP. Hasil kajian menunjukkan bahawa objektif program berkaitan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam aspek perancangan pengajaran dan aspek proses pengajaran dan pembelajaran hampir tercapai sepenuhnya. Apabila ditinjau pendapat guru tentang program pengembangan staf kelolaan sekolah.737) di antara pelaksanaan program tersebut dengan faedah yang diperolehi oleh guru. dapatan menunjukkan bahawa kadar putus asa mereka telah menurun. Kajian terhadap keberkesanan program LDP dalam meningkatkan aspek-aspek kemahiran mengajar guru telah dilakukan oleh KPM (1999). Guru-guru ini menampakkan peningkatan yang amat jelas dalam penyesuaian pengajaran dengan kebolehan murid serta berkemampuan menaggani masalah disiplin di dalam bilik darjah. Dari perspektif lain. dan lebih berdikari. Menyentuh tentang aspek pengurusan bilik darjah. Azmani mendapati bahawa guru-guru di dua buah sekolah menengah di Kelantan telah memperolehi banyak faedah daripada pelaksanaan program pengembangan staf sekolah mereka. Antara faedah pengajaran pembelajaran yang mereka perolehi ialah merancang pelajaran dengan baik. dan menambah pengetahuan dalam bidang yang diajar. (1987) menyatakan guru-guru yang mempunyai sikap yang positif dan keyakinan yang tinggi lebih cenderung untuk mencuba teknik-teknik dan strategi-strategi baru. Bagaimanapun. keberkesanan program LDP tidak dipengaruhi oleh kebanyakan faktor demografi peserta program. Maimunah (1998) pula mengatakan bahawa tempoh perkhidmatan guru yang berbeza juga tidak mempengaruhi persepsi mereka berhubung keberkesanan program. Penyelidikan mereka menunjukkan bahawa guru yang telah diberi latihan didapati lebih berkesan di dalam pengurusan kelas berbanding guru-guru yang tidak diberi latihan. termasuk perkara yang mereka pelajari melalui bengkel pengembangan staf. Lawrence (1974) telah meneliti sebanyak 74 buah kajian tentang INSET dan keputusan tentatif tentang kajian-kajian tersebut. Mereka berasa lebih tenang dan lebih berminat untuk 13 . perbandingan persepsi antara guru dari segi kelulusan akademik tertinggi. kajian yang telah dilakukan oleh Evertson (1985) ke atas 102 guru dari enam daerah di Arkansas menunjukkan bahawa guru yang telah diberi “treatment” berupa bengkel mengatasi guru dalam kumpulan kawalan. mereka bersetuju bahawa program yang dilaksanakan telah menambah pengetahuan tentang mata pelajaran. Berdasarkan penyelidikan beliau ke atas 56 orang guru. Dalam satu kajian lain. kurikulum dan sukatan pelajaran serta peningkatan kemahiran mengajar. penggunaan ruang yang lebih berkesan.

D. “Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa Kini. Begitu juga kajian yang telah dilakukan oleh Millar (1988) terhadap keberkesanan program LDP untuk guru mata pelajaran lain yang terpaksa mengajar mata pelajaran fizik atas sebab kekurangan guru mata pelajaran berkenaan. Chan. Selain itu. Bibliografi Al-Ramaiah.” Selangor: IBS Buku Sdn. 66 – 71. (1987). (1992). didapati juga bahawa guru yang kurang keyakinan terhadap pengetahuannya adalah mereka yang kurang keyakinan dalam kemahiran mengajar. kelayakan akademik dan pengalaman mengajar. Wilayah Persekutuan. Bagaimanapun. Byron. (1987). Kuala Lumpur Terhadap Kursus Dalam Perkhidmatan. R. “Continuing Professional Development: A Practical Guide for Teachers and Schools.” London: Routledge. P. Kajian ini membuktikan bahawa program LDP dapat membantu meninggikan keyakinan diri guru dalam menghadapi masalah pengajaran. London: The Falmer Press.” Training and Delopement Journal. Guru-guru ini telah menyertai program LDP bagi tiga musim panas. (1999). Bhd. “Keberkesanan Pelaksanaan Program Perkembangan Staf di Sekolah kawasan Bandar dan Luar Bandar: Satu Kajian Perbandingan. (Tidak diterbitkan. Renewal and Redirection”. dan Kerr. 41. Israel. (1990). program LDP yang dilaksanakan tertakluk kepada faktor-faktor tertentu untuk mempastikan keberkesanannya. Bennett. Fresko dan Ben-Chaim (1986) telah mengkaji keyakinan guru terhadap pengetahuan mengenai mata pelajaran matematik bagi 157 orang guru gred 7 – 9 Institut Sains Weizmann. A. “Teacher Development-Induction. keputusan kajian yang agak berbeza seperti yang dijalankan oleh Velappan (1977) terhadap sikap di kalangan guru pendidikan jasmani.Jurnal Akademik 2005 meneruskan usaha mereka dalam menangani masalah pendidikan pelajar bermasalah. D.” Educational Research. 32. Keputusan kajian menunjukkan bahawa program LDP yang telah disertai dapat meningkatkan keyakinan kendiri guru-guru berkenaan. (1985). Azmani Daud. Daripada kajiannya yang berbentuk kualitatif.” University of Microfilm International Michigan: Tesis Phd.L.). Di samping itu. Rumusan Secara umumnya. (1996). Beliau mendapati bahawa tiada perubahan yang signifikan dari segi sikap di kalangan guru yang pernah menghadiri kursus berbanding dengan guru yang belum menghadiri kursus. (Tidak diterbitkan). (1981). “Measuring Training Results: Key to Managerial Commitment. (1996). Burke. See-Chay. “Human Resources Development: Educational Leadership Training and Maintenance of Republic of China on Taiwan. “Sikap Guru di Sekolah Menengah Harian Gred A di Zon Pudu. nyata rata-rata mereka bersependapat bahawa program LDP berkesan dalam meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru.” University Malaysia Sarawak: Tesis Sarjana. 70 – 72. M. 14 . Bell J. “Teacher Acceptance of a Peer Training Programme. daripada tinjauan ke atas penyelidikan pengkaji terdahulu.J. Chan.” London: Business Books. “Managing Personnel and Performances – An Alternative Approach.” Universiti Teknologi Malaysia: Laporan Projek Sarjana. Mereka juga sanggup menolong guru-guru lain yang menghadapi masalah yang sama. didapati secara umumnya guru dalam kajian tersebut mengalu-alukan progam LDP untuk membina keyakinan dan meluaskan pengetahuan serta kemahiran tentang mata pelajaran fizik. Perubahan sikap yang signifikan juga tidak berlaku pada guru sama ada pada guru lelaki atau perempuan berdasarkan umur. Craft. Siew Meng.

“Program Evaluation. Daresh. (1989). dan Urick. (1990). Fersko dan Ben-Chaim (1986). W.” Educational Leadership. Hussein Ahmad. (1983). 3. Ohio: Prentice Hall. J. N. B. Lee. “Action in Teahers Education. M.” Ohio: Prentice Hall.A. “Pelaksanaan Program Perkembangan Staf di Sekolah Menengah.L. Evertson.Virginia. M. (1985). (1988). Morris. Confidence and Inservice Education for Mathematics Teachers... (1992). “Guru dan Perkembangan Negara.” Journal of Education for Teaching.E. Florida. “Competence. 47. Kementerian Pendidikan Malaysia: Bahagian Pendidikan Guru. E. (1981). “The Impact of Staff Development on Implementing and Student Achievement. Freiberg.F. L. E. O. “Perkembangan Staf di Sekolah: Bentuk dan Cara Pelaksanaan”. 2 (1). (1989).Jurnal Akademik 2005 Cross.” Kementerian Pendidikan Malaysia: Pusat Perancangan Kurikulum. Goldenberg. Joyce. Kementerian Pendidikan Malaysia. “The End of an Era of Staff Development”. J.” dlm. 41. 12.V. M. R. (1992). Bhd. (1991). “The Age of Unreason.” Journal of Educational Research. (1980).J. “Kajian Keberkesanan Program Latihan Dalam Perkhidmatan. 79. (Tidak diterbitkan). 65 – 72. “The Modern Practice of Adult Education. “Changing Teaching Takes More Than a One-Shot Workshop. Houle. Meeting Individual Needs: A Program Designed to Increase Teacher Effectiveness and Promote Student Learning. Policy and Practice. S. “Pattern of Effective In-Service Education Department of Education. C.. R.” Journal of Education for Tecahing. 525.” The Journal of the Association ofTeachers Education. 1 (3).” Laporan Pendidikan. Carol T.(1987). “Program Evaluation”.) 15 .” Laporan Eksekutif. Handy.” San Francisco: Jossey-Bass Publishers. H. 51 – 57. Donovan. Lambert. (Tidak diterbitkan. “Attention Deficit Disorder. B. Sousa. dan Gibbon. “Leadership Educational Change and the Politicalization of American Education. Education Leadership. (1998). dan Stein. 62. “Evaluator Handbook. 16 – 18. 285 – 293. (1980).” Jounal Educational Leadership.” California: SAGE Publications.” Phi Delta Kappan.” Selangor: Fajar Bakti Sdn. dan Gallimore. G. (1987). 1-9. Herman. Kamarudin Abu dan Ee Ah Meng (1995). 1 – 10.” Journal of Education Research. Knowles.. 171189.J. Universiti Teknologi Malaysia. Prokosch.A. C. Inc. 78-81. (1999). Spark. 13. (1973). (1974). R. (1987).. dan Showers. Treister. (1980). 14 – 15. “Training Teachers in Classroom Management: AnExperimental Study in Secondary School Classroom.” Tallahasse.C. Hough. C. 80. “Continuing Learning in the Professions. Laporan Projek Sarjana.” An International Jounal oResarch. L. Gredler.L.O. dan Walberg. 49. 37. “Research Trends in Staff Development and Service Education: A Case Study. Ecoff. John Sikula. Kementerian Pendidikan Malaysia.F. Jurnal Pengurusan Pendidikan. 5. Nova Universiti.” New York: Cambridge. J.R. Hagen. KPM. Lawrence. “ Synthesis of Research on Staff Development for Effective Teaching. G. H. T. “Latihan Dalaman. “Improving In-Service Training: The Message of Research. (1981).” Educational Leadership. D.M. (1996). 6.” London: Business Book. (1991). Peng Gan. M. 379 – 385. “Teachers Know Their Own In-Servive Needs. 69 – 73.S. C. “Turning Around Five At-Risk Elementary School Effectiveness and School Improvement.

D. “Humanizing Sarawak Education Department: Study of Role in In-service Training. “Foundation of Education”. H. Universiti Malaya: Tesis Sarjana. (Tidak diterbitkan. Maimunah Bujang.” Universiti of Manchester: Tesis Sarjana. (1994). dan Hall. Views on INSET Needs: The Case of NonSpecialist Physics Teacher in Switzerland. Ornstein. Mohd. S. 65 – 72. (1995). (Tidak diterbitkan.” London: Hodder & Stoughton. (1995). D. dan Robinson J.18.W. Publishers. 25 –28. R.W. “Synthesis of Research on Staff Development for Effective Teaching”.” Hertfordshire: Practice Hall International (UK) Limited. (Tidak diterbitkan) Sparks.L.. Rebore. F.” Universiti Malaya: Tesis Sarjana. Robinson. J. “Persepsi Guru Tentang Program Perkembangan Staf di Sekolah: Satu Kajian di Beberapa Buah Sekolah Rendah Kerajaan Daerah Kuching. M. “Pengurusan Latihan Dalaman di Sekolah Menengah di Negeri Perak Darul Ridzuan”. M. Allyn and Bacon: Massachusets.” Journal of Education for Tecahing. dan Miller.” University of Manchester: Tesis Sarjana. O’Sullivan. dan Ebeling. K.) Markonah Kusmin.G.S. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing. “Sikap Guru-Guru Sekolah Menengah Daerah Jasin Terhadap Perkembangan Staff”.” (Fourth Edition). M. (1995). (1991). Torrington.. S. G.” Universiti Utara Malaysia: Tesis Sarjana. (1989). J. “Personnel Management for Effective School.” International Journal of Education Development. Boston: Allyn and Bacon. 17. University Malaysia Sarawak: Tesis Sarjana. 236-248. (1995).C.J. H. “Managing Staff Development: A Handbook for Secondary Schools.) Seyfarth. (1997).” (Second Edition). Rieth.F. “Commerce In-Service Course in Peninsula Malaysia:Perception of Some Participants. Hlm.T. (1991). “Effective Management – People and Organization.) Moore.” Educational Studies. “Teaching Physics as a Non-specialist: The In-service of Science Tecaher. (1996). 128 – 136. Rohana Zulkifli. dan Travers. (1983). “The Convergence of Teachers and Providers.” London: Paul Chapman Publishing. D. P. “Training for Impact.E. Veenman. “Program Perkembangan Staf dalam Mempertingkatkan Ilmu Pengetahuan Guru. Shahri Abdul Rahman.Jurnal Akademik 2005 Lubben. (1994). 21. Educational Leadership. “An Analysis of the Impact of Computer Placement and Trainning on Special Education Teacher Attitudes and Perceptions of the Role of Computers in Instruction”.” London: Hodder & Stoughton. (1995). Sukumaran.C.. 17. “Evaluation Models”. “Personnel Administration in Education: A Management Approach. P. “Characteristic of Effective In-service Programmes and Activities: Result of a Dutch Survey.” San Francisco: Jossey Bass Inc. Stufflebeam. 167 – 180 Velappan. (1984).) Matnoh @ Indi Minan. (1988). (Tidak diterbitkan. Jabar (1995). “Facilitating Change in the Ministry Of Education Malaysia Through Staff Development. “A Sturdy of Primary School Teachers Attitude Through In-service in P. 43 –49. F. (Tidak diterbitkan. (1994). (1988). A. R. R. J. Van Tudler. G. S. Teacher Education and Special Education.. 39 – 43. 16 . (1977). (1983). D.” Universiti Malaysia Sarawak: Tesis Sarjana. 14.) Millar. Madaus. Rebore. Jones & K. Radzi A. “Long-term Effects of a Staff Development Programme on Effective Instruction and Classroom Management for Teachers in Multigrade Classes. Reid (1988). P.” Educational Studies. 14. dan Scriven M. V.”. dan Weightman. (1994). (1998). D. 41. “Staff Development in Secondary School. Boston: Allyn and Bacon. Oldroyd. “Staff Development in Secondary School. (Tidak diterbitkan. dan Raemaekers. dan Veenman.R. Universiti Malaya: Tesis Sarjana.

P.K. S.” Phi Delta Kappan.” Education Leadership.Jurnal Akademik 2005 Williamson. 401. dan Elfman.12. 37. (1980). “ A Commonsense Approach to Teachers In-Service Training. H. F.A. Wood.A. (1982). 63. 17 . dan Thompson. J. “Guidelines for Better Staff Development. 374 –378.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->