Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

Konsep Isu & Cabaran Semasa  Isu = perkara pokok / persoalan yang dibincangkan  Cabaran = sesuatu unsur yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang/organisasi .

Isu & Cabaran Semasa • Integrasi Nasional • Pendemokrasian Pendidikan • Tonggak Pendidikan UNESCO • Globalisasi dalam Pendidikan • Kepelbagaian Budaya • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat & Komunikasi • Gejala Sosial • Lain-lain .

Mengapa Guru Perlu Prihatin Terhadap Isu & Cabaran Semasa  Faedah / peluang yang dibawa oleh cabaran  Kesan / Implikasi cabaran terhadap pendidikan dan negara  Peranan guru dalam menangani isu dan cabaran semasa .

integrasi nasional bermaksud satu usaha dan proses dinamik untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang. sistem nilai dan kehidupan bersama. status sosial dan budaya untuk membentuk satu entiti yang mempunyai norma.Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum.Integrasi Nasional Definisi: . . . .Dalam konteks Malaysia.

tempat tinggal. .Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. . . sistem persekolahan. .Wujud sama ada didasari undang-undang (de jure). pengangkutan dan kemudahan awam.merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara.Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan. atau tidak (de facto).Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Segregasi .

. Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain.Di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil. .merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing.Switzerland.Contoh negara . Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akomodasi . .

Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Asimilasi .Merupakan proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat. .juga dikenali sebagai asimilasi struktur. iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. .

. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti. tanpa mengubah unsurunsur budaya asal. .juga dikenali sebagai asimilasi budaya. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akulturasi .Merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti.Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma.

Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Amalgamasi . .Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras (perkahwinan campur).proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru. .

sektor dan wilayah. Dasar kerajaan seperti DEB.Punca Masalah Perkauman  Faktor sejarah – dasar pecah dan perintah yang diamalkan        oleh penjajah British. Jurang perbezaan ekonomi akibat pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum. sistem kuota dll untuk membantu kaum Bumiputera dilihat sebagai diskriminasi oleh kaum-kaum lain. . Media massa yang mensensasikan isu-isu perkauman. Sistem pendidikan vernakular – persekolahan dan bahasa pengantar yang berlainan Fahaman politik yang melampau dan perjuangan partiparti politik berdasarkan unsur perkauman Kurangnya sensitiviti dan toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeza. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat.

tingkatkan taraf hidup pribumi .saling hormat-menghormati .kewibawaan undang-undang • Merapatkan jurang ekonomi .Asas Integrasi Nasional  Perkongsian kuasa politik . tiada fahaman politik yang melampau  Kerajaan demokrasi berparlimen .agihan kekayaan negara yang saksama • Toleransi budaya dan agama . dasar yang adil dan saksama.keluhuran Perlembagaan .peranan pemimpin.

sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan .sukatan pelajaran yang sama .digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969 Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional (Kini dirangka Model Ekonomi Baru) .peperiksaan awam yang sama Sekolah Wawasan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .“Social reengineering” Konsep 1Malaysia .Usaha Kerajaan ke Arah Integrasi Nasional  Dasar Kebudayaan Kebangsaan:     .bahasa penghantar .

Pidato. Pertandingan Bahas. • Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional .aktiviti kurikulum & kokurikulum . warisan dan budaya bangsa. Puisi dll. menaikkan bendera • Memupuk kecintaan terhadap seni.Nyanyian lagu kebangsaan.menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan melalui Minggu Bahasa.melaksanakan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) • Memupuk semangat patriotisme . .Peranan Guru dalam Menangani Isu Integrasi Nasional  Memperkasakan bahasa kebangsaan .

Aktiviti Untuk Memupuk Integrasi Nasional  Program permuafakatan masyarakat – gotong      royong Hari Keluarga Sukan Rakyat Majlis Sambutan Hari raya. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan Perkhemahan Bina Insan Murid Lawatan dan ziarah-menziarah . Tahun Baru Cina. Deepavali. Krismas dan lain-lain.

polarisasi perkauman masih ketara di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi. apakah cara terbaik untuk menangani isu integrasi nasional? .Soalan Perbincangan  Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah untuk memupuk perpaduan kaum. Pada pendapat anda. Namun.