Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

Konsep Isu & Cabaran Semasa  Isu = perkara pokok / persoalan yang dibincangkan  Cabaran = sesuatu unsur yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang/organisasi .

Isu & Cabaran Semasa • Integrasi Nasional • Pendemokrasian Pendidikan • Tonggak Pendidikan UNESCO • Globalisasi dalam Pendidikan • Kepelbagaian Budaya • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat & Komunikasi • Gejala Sosial • Lain-lain .

Mengapa Guru Perlu Prihatin Terhadap Isu & Cabaran Semasa  Faedah / peluang yang dibawa oleh cabaran  Kesan / Implikasi cabaran terhadap pendidikan dan negara  Peranan guru dalam menangani isu dan cabaran semasa .

Integrasi Nasional Definisi: .Dalam konteks Malaysia. integrasi nasional bermaksud satu usaha dan proses dinamik untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. . . status sosial dan budaya untuk membentuk satu entiti yang mempunyai norma.satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang.Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum. . sistem nilai dan kehidupan bersama.

Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan. atau tidak (de facto). . sistem persekolahan. . pengangkutan dan kemudahan awam. .Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. tempat tinggal.Wujud sama ada didasari undang-undang (de jure).Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Segregasi .merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. .

.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akomodasi . .Contoh negara .Switzerland. Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain.Di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil.merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain. .

.Merupakan proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat.Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza. . iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan.juga dikenali sebagai asimilasi struktur.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Asimilasi . .

. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti. tanpa mengubah unsurunsur budaya asal.Merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti.Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. .juga dikenali sebagai asimilasi budaya.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akulturasi . .

Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Amalgamasi .Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras (perkahwinan campur).proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru. . .

sektor dan wilayah. Sistem pendidikan vernakular – persekolahan dan bahasa pengantar yang berlainan Fahaman politik yang melampau dan perjuangan partiparti politik berdasarkan unsur perkauman Kurangnya sensitiviti dan toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeza.Punca Masalah Perkauman  Faktor sejarah – dasar pecah dan perintah yang diamalkan        oleh penjajah British. Media massa yang mensensasikan isu-isu perkauman. Jurang perbezaan ekonomi akibat pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum. sistem kuota dll untuk membantu kaum Bumiputera dilihat sebagai diskriminasi oleh kaum-kaum lain. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Dasar kerajaan seperti DEB. .

dasar yang adil dan saksama.saling hormat-menghormati . tiada fahaman politik yang melampau  Kerajaan demokrasi berparlimen .kewibawaan undang-undang • Merapatkan jurang ekonomi .peranan pemimpin.agihan kekayaan negara yang saksama • Toleransi budaya dan agama .keluhuran Perlembagaan .Asas Integrasi Nasional  Perkongsian kuasa politik .tingkatkan taraf hidup pribumi .

sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan .peperiksaan awam yang sama Sekolah Wawasan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .bahasa penghantar .sukatan pelajaran yang sama .Usaha Kerajaan ke Arah Integrasi Nasional  Dasar Kebudayaan Kebangsaan:     .“Social reengineering” Konsep 1Malaysia .digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969 Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional (Kini dirangka Model Ekonomi Baru) .

Nyanyian lagu kebangsaan. Pidato.melaksanakan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) • Memupuk semangat patriotisme . warisan dan budaya bangsa. . menaikkan bendera • Memupuk kecintaan terhadap seni. • Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional . Pertandingan Bahas.aktiviti kurikulum & kokurikulum .Peranan Guru dalam Menangani Isu Integrasi Nasional  Memperkasakan bahasa kebangsaan .menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan melalui Minggu Bahasa. Puisi dll.

Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan Perkhemahan Bina Insan Murid Lawatan dan ziarah-menziarah . Krismas dan lain-lain.Aktiviti Untuk Memupuk Integrasi Nasional  Program permuafakatan masyarakat – gotong      royong Hari Keluarga Sukan Rakyat Majlis Sambutan Hari raya. Deepavali. Tahun Baru Cina.

polarisasi perkauman masih ketara di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi. apakah cara terbaik untuk menangani isu integrasi nasional? .Soalan Perbincangan  Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah untuk memupuk perpaduan kaum. Pada pendapat anda. Namun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful