Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

Konsep Isu & Cabaran Semasa  Isu = perkara pokok / persoalan yang dibincangkan  Cabaran = sesuatu unsur yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang/organisasi .

Isu & Cabaran Semasa • Integrasi Nasional • Pendemokrasian Pendidikan • Tonggak Pendidikan UNESCO • Globalisasi dalam Pendidikan • Kepelbagaian Budaya • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat & Komunikasi • Gejala Sosial • Lain-lain .

Mengapa Guru Perlu Prihatin Terhadap Isu & Cabaran Semasa  Faedah / peluang yang dibawa oleh cabaran  Kesan / Implikasi cabaran terhadap pendidikan dan negara  Peranan guru dalam menangani isu dan cabaran semasa .

Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum.Integrasi Nasional Definisi: .satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang. sistem nilai dan kehidupan bersama. . . status sosial dan budaya untuk membentuk satu entiti yang mempunyai norma.Dalam konteks Malaysia. . integrasi nasional bermaksud satu usaha dan proses dinamik untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.

merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. .Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan. pengangkutan dan kemudahan awam. .Wujud sama ada didasari undang-undang (de jure).Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. atau tidak (de facto). . . tempat tinggal. sistem persekolahan.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Segregasi .

Di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil. .Switzerland.Contoh negara . . Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akomodasi .merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. . Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain.

juga dikenali sebagai asimilasi struktur. . . .Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza.Merupakan proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat. iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Asimilasi .

.juga dikenali sebagai asimilasi budaya. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akulturasi . .Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. tanpa mengubah unsurunsur budaya asal.Merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti.

.Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras (perkahwinan campur).proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Amalgamasi .

sektor dan wilayah. Sistem pendidikan vernakular – persekolahan dan bahasa pengantar yang berlainan Fahaman politik yang melampau dan perjuangan partiparti politik berdasarkan unsur perkauman Kurangnya sensitiviti dan toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeza. Jurang perbezaan ekonomi akibat pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum. sistem kuota dll untuk membantu kaum Bumiputera dilihat sebagai diskriminasi oleh kaum-kaum lain. Dasar kerajaan seperti DEB. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. .Punca Masalah Perkauman  Faktor sejarah – dasar pecah dan perintah yang diamalkan        oleh penjajah British. Media massa yang mensensasikan isu-isu perkauman.

saling hormat-menghormati .agihan kekayaan negara yang saksama • Toleransi budaya dan agama . dasar yang adil dan saksama.Asas Integrasi Nasional  Perkongsian kuasa politik .kewibawaan undang-undang • Merapatkan jurang ekonomi .keluhuran Perlembagaan .peranan pemimpin.tingkatkan taraf hidup pribumi . tiada fahaman politik yang melampau  Kerajaan demokrasi berparlimen .

Usaha Kerajaan ke Arah Integrasi Nasional  Dasar Kebudayaan Kebangsaan:     .“Social reengineering” Konsep 1Malaysia .sukatan pelajaran yang sama .bahasa penghantar .sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan .digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969 Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional (Kini dirangka Model Ekonomi Baru) .peperiksaan awam yang sama Sekolah Wawasan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .

menaikkan bendera • Memupuk kecintaan terhadap seni.Nyanyian lagu kebangsaan. Puisi dll.melaksanakan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) • Memupuk semangat patriotisme .aktiviti kurikulum & kokurikulum .Peranan Guru dalam Menangani Isu Integrasi Nasional  Memperkasakan bahasa kebangsaan . Pertandingan Bahas. • Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional . Pidato. .menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan melalui Minggu Bahasa. warisan dan budaya bangsa.

Tahun Baru Cina. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan Perkhemahan Bina Insan Murid Lawatan dan ziarah-menziarah .Aktiviti Untuk Memupuk Integrasi Nasional  Program permuafakatan masyarakat – gotong      royong Hari Keluarga Sukan Rakyat Majlis Sambutan Hari raya. Deepavali. Krismas dan lain-lain.

Pada pendapat anda. polarisasi perkauman masih ketara di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi. Namun. apakah cara terbaik untuk menangani isu integrasi nasional? .Soalan Perbincangan  Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah untuk memupuk perpaduan kaum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful