Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

Konsep Isu & Cabaran Semasa  Isu = perkara pokok / persoalan yang dibincangkan  Cabaran = sesuatu unsur yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang/organisasi .

Isu & Cabaran Semasa • Integrasi Nasional • Pendemokrasian Pendidikan • Tonggak Pendidikan UNESCO • Globalisasi dalam Pendidikan • Kepelbagaian Budaya • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat & Komunikasi • Gejala Sosial • Lain-lain .

Mengapa Guru Perlu Prihatin Terhadap Isu & Cabaran Semasa  Faedah / peluang yang dibawa oleh cabaran  Kesan / Implikasi cabaran terhadap pendidikan dan negara  Peranan guru dalam menangani isu dan cabaran semasa .

satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang. .Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum. .Integrasi Nasional Definisi: . sistem nilai dan kehidupan bersama.Dalam konteks Malaysia. integrasi nasional bermaksud satu usaha dan proses dinamik untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. status sosial dan budaya untuk membentuk satu entiti yang mempunyai norma. .

Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan. . .Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. . pengangkutan dan kemudahan awam.Wujud sama ada didasari undang-undang (de jure). . sistem persekolahan.merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Segregasi . atau tidak (de facto). tempat tinggal.

.Di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akomodasi .merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing. . Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain.Contoh negara . Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain.Switzerland.

. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Asimilasi .juga dikenali sebagai asimilasi struktur.Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza. iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. .Merupakan proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat.

. .Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akulturasi . . tanpa mengubah unsurunsur budaya asal. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti.juga dikenali sebagai asimilasi budaya.Merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti.

Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras (perkahwinan campur). .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Amalgamasi .proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru. .

Jurang perbezaan ekonomi akibat pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum. Dasar kerajaan seperti DEB.Punca Masalah Perkauman  Faktor sejarah – dasar pecah dan perintah yang diamalkan        oleh penjajah British. Sistem pendidikan vernakular – persekolahan dan bahasa pengantar yang berlainan Fahaman politik yang melampau dan perjuangan partiparti politik berdasarkan unsur perkauman Kurangnya sensitiviti dan toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeza. sektor dan wilayah. . Media massa yang mensensasikan isu-isu perkauman. Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. sistem kuota dll untuk membantu kaum Bumiputera dilihat sebagai diskriminasi oleh kaum-kaum lain.

peranan pemimpin.Asas Integrasi Nasional  Perkongsian kuasa politik .kewibawaan undang-undang • Merapatkan jurang ekonomi .tingkatkan taraf hidup pribumi . dasar yang adil dan saksama.agihan kekayaan negara yang saksama • Toleransi budaya dan agama .saling hormat-menghormati .keluhuran Perlembagaan . tiada fahaman politik yang melampau  Kerajaan demokrasi berparlimen .

sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan .digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969 Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional (Kini dirangka Model Ekonomi Baru) .bahasa penghantar .Usaha Kerajaan ke Arah Integrasi Nasional  Dasar Kebudayaan Kebangsaan:     .“Social reengineering” Konsep 1Malaysia .peperiksaan awam yang sama Sekolah Wawasan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .sukatan pelajaran yang sama .

Peranan Guru dalam Menangani Isu Integrasi Nasional  Memperkasakan bahasa kebangsaan . Pidato. • Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional . Pertandingan Bahas. warisan dan budaya bangsa.aktiviti kurikulum & kokurikulum .Nyanyian lagu kebangsaan.melaksanakan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) • Memupuk semangat patriotisme .menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan melalui Minggu Bahasa. . Puisi dll. menaikkan bendera • Memupuk kecintaan terhadap seni.

Deepavali. Krismas dan lain-lain. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan Perkhemahan Bina Insan Murid Lawatan dan ziarah-menziarah .Aktiviti Untuk Memupuk Integrasi Nasional  Program permuafakatan masyarakat – gotong      royong Hari Keluarga Sukan Rakyat Majlis Sambutan Hari raya. Tahun Baru Cina.

apakah cara terbaik untuk menangani isu integrasi nasional? .Soalan Perbincangan  Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah untuk memupuk perpaduan kaum. polarisasi perkauman masih ketara di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi. Pada pendapat anda. Namun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful