Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa

EDU 3109 GURU DAN CABARAN SEMASA

Konsep Isu & Cabaran Semasa  Isu = perkara pokok / persoalan yang dibincangkan  Cabaran = sesuatu unsur yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang/organisasi .

Isu & Cabaran Semasa • Integrasi Nasional • Pendemokrasian Pendidikan • Tonggak Pendidikan UNESCO • Globalisasi dalam Pendidikan • Kepelbagaian Budaya • Pengaruh Perkembangan Teknologi Maklumat & Komunikasi • Gejala Sosial • Lain-lain .

Mengapa Guru Perlu Prihatin Terhadap Isu & Cabaran Semasa  Faedah / peluang yang dibawa oleh cabaran  Kesan / Implikasi cabaran terhadap pendidikan dan negara  Peranan guru dalam menangani isu dan cabaran semasa .

. . status sosial dan budaya untuk membentuk satu entiti yang mempunyai norma. integrasi nasional bermaksud satu usaha dan proses dinamik untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum bagi membentuk satu bangsa Malaysia yang mempunyai identiti sendiri berteraskan Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara.Ia adalah hasil ikatan batin dan akhirnya berlaku perkongsian pemikiran dan hati antara etnik/kaum.satu proses penyatuan antara kumpulan manusia yang berbeza dari segi latar belakang. .Integrasi Nasional Definisi: . sistem nilai dan kehidupan bersama.Dalam konteks Malaysia.

. pengangkutan dan kemudahan awam.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Segregasi . sistem persekolahan. .merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. .Wujud sama ada didasari undang-undang (de jure). tempat tinggal. atau tidak (de facto).Contoh segregasi de jure ialah dasar apartheid yang pernah di amalkan di Afrika Selatan. .Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan.

Walaubagaimanapun mereka hidup harmoni dan menghormati antara satu sama lain.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akomodasi .merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing.Switzerland. .Di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik hantar wakil. Namun dalam institusi-institusi tertentu mereka saling saling bergantungan antara satu dgn yg lain. .Contoh negara . .

Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza. .juga dikenali sebagai asimilasi struktur.Merupakan proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaintan rapat. . iaitu berdasarkan kepada perbezaan fizikal ( seperti warna kulit) dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan. .Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Asimilasi .

Merupakan proses meminjam atau menerima budaya golongan mejoriti. . .juga dikenali sebagai asimilasi budaya. tanpa mengubah unsurunsur budaya asal.Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Akulturasi . .Terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. nilai dan pola-pola tingkahlaku (budaya) golongan mejoriti.

.Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras (perkahwinan campur).Istilah-Istilah Yang Berkaitan dengan Integrasi  Amalgamasi . .proses percampuran ras atau budaya bagi memebtuk budaya atau ras yg baru.

Media massa yang mensensasikan isu-isu perkauman. sektor dan wilayah. Dasar kerajaan seperti DEB.Punca Masalah Perkauman  Faktor sejarah – dasar pecah dan perintah yang diamalkan        oleh penjajah British. sistem kuota dll untuk membantu kaum Bumiputera dilihat sebagai diskriminasi oleh kaum-kaum lain. Jurang perbezaan ekonomi akibat pembangunan ekonomi yang tidak seimbang antara kaum. Sistem pendidikan vernakular – persekolahan dan bahasa pengantar yang berlainan Fahaman politik yang melampau dan perjuangan partiparti politik berdasarkan unsur perkauman Kurangnya sensitiviti dan toleransi terhadap agama dan budaya yang berbeza. . Kurangnya semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat.

Asas Integrasi Nasional  Perkongsian kuasa politik .agihan kekayaan negara yang saksama • Toleransi budaya dan agama .peranan pemimpin.kewibawaan undang-undang • Merapatkan jurang ekonomi . dasar yang adil dan saksama.tingkatkan taraf hidup pribumi .keluhuran Perlembagaan . tiada fahaman politik yang melampau  Kerajaan demokrasi berparlimen .saling hormat-menghormati .

bahasa penghantar .digubal selepas peristiwa 13 Mei 1969 Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional (Kini dirangka Model Ekonomi Baru) .Usaha Kerajaan ke Arah Integrasi Nasional  Dasar Kebudayaan Kebangsaan:     .“Social reengineering” Konsep 1Malaysia .sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan .peperiksaan awam yang sama Sekolah Wawasan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .sukatan pelajaran yang sama .

warisan dan budaya bangsa. Puisi dll.menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan melalui Minggu Bahasa.melaksanakan Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) • Memupuk semangat patriotisme .Nyanyian lagu kebangsaan.aktiviti kurikulum & kokurikulum . • Memantapkan perpaduan dan integrasi nasional . . Pertandingan Bahas.Peranan Guru dalam Menangani Isu Integrasi Nasional  Memperkasakan bahasa kebangsaan . Pidato. menaikkan bendera • Memupuk kecintaan terhadap seni.

Aktiviti Untuk Memupuk Integrasi Nasional  Program permuafakatan masyarakat – gotong      royong Hari Keluarga Sukan Rakyat Majlis Sambutan Hari raya. Deepavali. Krismas dan lain-lain. Sambutan Bulan Patriotisme dan Kemerdekaan Perkhemahan Bina Insan Murid Lawatan dan ziarah-menziarah . Tahun Baru Cina.

Pada pendapat anda.Soalan Perbincangan  Pelbagai aktiviti telah dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah untuk memupuk perpaduan kaum. Namun. polarisasi perkauman masih ketara di kalangan pelajar-pelajar sekolah dan institut pengajian tinggi. apakah cara terbaik untuk menangani isu integrasi nasional? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful