PEDOMAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN, KURIKULUM DAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN

AL-ISLAM 1
ALISLAM 1

STMIK
JL. Mayor Hasibuan no. 68 Bekasi

BANI SALEH

Disusun oleh:

Drs. H. Misran Nuryanto PEDOMAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN AL-ISLAM 1

TATAP MUKA 1

POKOK SUB POKOK BAHASAN BAHASAN Pengantar Menjelaskan tujuan yang akan dicapai perkuliahan dan dalam mata kuliah Al-Islam 1. orientasi Menjelaskan pokok-pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Menjelaskan metode pembelajarannya. Mengenal manusia Manusia dari berbagai sudut pandang: Manusian darisudut pandang filsafat Pandangan ilmu pengetahuan tentang kejadian manusia 3. Manusia menurut Al-Quran: a. Kejadian manusia menurut alQur’an. Manusia menyimpan fitrah berketuhanan Penggolongan manusia Kebenaran Agama sebagai kebenaran haqiqi Kebenaran ilmu dari filsafat, terkadang muncul sebagai kebenaran semu.

2

3

Mengenal kebenaran

4

Mengenal Al-Islam Pengertian Al-Islam secara Lughawi dan istilahi Kerangka/skema sistematika Agama Islam Sumber ajaran islam Karakteristik ajaran Islam AlIman Ma`rifatullah dan Pengertian dan ruang lingkup Iman Karakteristik manusia beriman Asmaul Husna dan Sifat-sifat Allah Tauhidullah dan pembagiannya Hakekat dan dampak Dua Kalimat Syahadat Syirik dan pembagiannya serta bahayanya

5

6

Iman pada Malaikat Eksistensi Malaikat

Tugas dan peran Malaikat Manusia lebih mulia dari Malaikat Hikmah beiman kepada Malaikat 7 Iman pada Kitab- Pengertian kitab-kitab Allah. kitab Allah. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur`an Al-Qur`an sebagai kitab Allah yang terakhir Perbedaan iman kepada Al-Qur`an dan iman pada kitab-kitab suci lainnya. Iman pada Rasul- Karakteristik, tugas dan peran Rasul rasul Allah Sifat-sifat nabi dan Rasul Rasul-rasul yang ulul `azmi Muhammad SAW. Nabi yang terakhir. Iman Akhir pada Hari Pengertian Hari Akhir Proses dan peristiwa hari Akhir Hikmah beriman pada hari akhir Pengertian Taqdir Beberapa tingkatan taqdir Manusia dan taqdir Hikmah beriman pada Taqdir

8

9

10

Iman pada Taqdir

11

Mengenal Abubakar Ash-Shidiq khulafaur- Rasyidin Umar bin Khatab Utsman bin `Affan Ali bin Abi Thalib Akhlaq Pengertian Akhlaq Ruang lingkup akhlaq Akhlaq mahmudah terhadap Khaliq: a. Syukur b. Ibadah c. Taat d. Dzikir e. Tobat f. Taqwa

12

Terhadap orang tua. khianat. dusta. Riya dan Sum`ah. Hasud. Tetangga dan orang-orang mukmin Terhadap Flora dan Fauna Akhlaq Madzmumah Pengertian Macam-macam Akhlaq Mazdmumah: Takabur (sombong). 14 Akhlaq . c. Terhadap anak. Dzolim dan lain-lain. b. Fitnah. buruk sangka.13 Akhlaq Akhlaq Mahmudah terhadap makhluq: Terhadap diri sendiri Terhadap orang lain: a.

menghayati. sehingga dapat mendorong untuk memahami. Manusia menurut Al-Quran: . Aga mahasiswa meyakini bahwa ajaran Islam itu mutlak benar. Agar Mahasiswa meneladani Khulafaurrasidin dan mempunyai akhlaqulkarimah.KURIKULUM Al-ISLAM 1 SEKALAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER BANI SALEH BEKASI Bidang Studi SKS Program/Jurusan Semester TUJUAN : : Al-ISLAM 1 :2 : Semua :1 Setelah selesai mengikuti mata kuliah Al-Islam 1 diharapkan : Agar mahasiswa mengetahui dan mengenal dirinya serta mengerti ajaran Islam. Pandangan ilmu pengetahuan tentang kejadian manusia C. MATERI : BAB I MENGENAL MANUSIA Manusia dari berbagai sudut pandang: A. Agar mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmunya sesuai nilai-nilai ajaran Islam. dan mengamalkan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Agar mahasiswa mempunyai dasar aqidah yang kuat dan mengetahui penjabaran Rukun Iman. hingga dibutuhkan untuk kehidupannya. Manusian darisudut pandang filsafat B.

1. Kejadian manusia menurut al-Qur’an. BAB III. IMAN PADA KITAB-KITAB ALLAH . MENGENAL AL-ISLAM Pengertian Al-Islam secara Lughawi dan istilahi Kerangka/skema sistematika Agama Islam Sumber ajaran islam Karakteristik ajaran Islam BAB IV. 2. terkadang muncul sebagai kebenaran semu. IMAN PADA MALAIKAT Eksistensi Malaikat Tugas dan peran Malaikat Manusia lebih mulia dari Malaikat Hikmah beiman kepada Malaikat BAB VI. Penggolongan manusia BAB II MENGENAL KEBENARAN Kebenaran Agama sebagai kebenaran haqiqi Kebenaran ilmu dari filsafat. IMAN DAN MA`RIFATULLAH Pengertian dan ruang lingkup Iman Karakteristik manusia beriman Asmaul Husna dan Sifat-sifat Allah Tauhidullah dan pembagiannya Hakekat dan dampak Dua Kalimat Syahadat Syirik dan pembagiannya serta bahayanya BAB V. Manusia menyimpan fitrah berketuhanan 3.

tugas dan peran Rasul Sifat-sifat nabi dan Rasul Rasul-rasul yang ulul `azmi Muhammad SAW. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur`an Al-Qur`an sebagai kitab Allah yang terakhir Perbedaan iman kepada Al-Qur`an dan iman pada kitab-kitab suci lainnya. IMAN PADA RASUL-RASUL ALLAH Karakteristik. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu. BAB VII. IMAN PADA HARI AKHIR Pengertian Hari Akhir Proses dan peristiwa hari Akhir Hikmah beriman pada hari akhir BAB IX. MENGENAL KHULAFAURRASYIDIN Abubakar Ash-Shidiq Umar bin Khatab . Nabi yang terakhir. IMAN PADA TAQDIR Pengertian Taqdir Beberapa tingkatan taqdir Manusia dan taqdir Hikmah beriman pada Taqdir BAB X.Pengertian kitab-kitab Allah. BAB VIII.

Macam-macam Akhlaq Mazdmumah: a. terhadap orang tua c. Tobat 6.Utsman bin `Affan Ali bin Abi Thalib BAB XI. Terhadap diri sendiri 2. Terhadap orang lain: a. Pengertian 2. orang-orang mukmin 3. Taqwa Akhlaq mahmudah terhadap makhluq: 1. Takabur (sombong) b. dusta. Ibadah 3. terhadap anak b. Taat 4. Fitnah. Hasud. Terhadap Flora dan Fauna Akhlaq Madzmumah 1. d. AKHLAQ Pengertian Akhlaq Ruang lingkup akhlaq Hubungan akhlaq dengan iman Akhlaq mahmudah terhadap Khaliq: 1. . Riya dan Sum`ah c. Syukur 2. Dzikir 5. e. tetangga d.

Mauris Bucaille. Bandung: Al-Marif Kuliah Aqidah Islam.E. K.1. 1994 Kuliah Al-Islam. DR. Jakarta: Bulan Bintang.Ag. Nasuddin Razak. Abdullah Aly. khianat dan h. Studi Islam I Abdullah Aly. dan M. Yunahar Ilyas. Drs. Jakarta: Alhusna Zikra. Drs. 1996 Ilmu Akhlaq. Sayyid Sabiq. Yogyakarta: LPPI UMY. Lc. 1993 Aqidah Islam. 1978 Studi Islam I. H. H. buruk sangka. Djarnawi Hadikusuma. Jakarta: Departemen Agama RI Proyek Pengadaan Kitab. Prof DR. 1998. Anwar Masy`ary MA 1990. Yogyakarta.f.Filsafat Agama. Dr. et. 1982. Yogyakarta.al. Surakarta: LSI UMS Filsafat Agama. Suci al-Qur’an. g. Surabaya: Bina Ilmu ro Sejarah KebudayaanIslam Jld.al. Bandung: Diponegoro. . Dr.Ag Bandung : Pustaka Setia . Yogyakarta: Persatuan. Drs. Amien Rais. Prof. A. H. Bertens. Syalabi. 1992 Al-Qur`n Bibel dan Sains Modern. et. Jakarta: Pustaka Firdaus. A. Rasyidi. Dzolim DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Bulan Bintang.`95 100 tokoh Muslim terkemuka. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1985 Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlaq). DR. Yogyakarta: Kanisius Sari Sejarah Filsafat 1. 1998 Surakarta: LSI UMS. UGM Dienul Islam. 1995 Akhlaq Al-Quran. Zainuddin S. Jamhari S. Kanisius 1989 Meniti Jalan Islam. H. Ringkasan Sejarah Filsafat. Saifuddin Anshori. Prof. Harun Hadiwijono.

Socrates mengajak untuk mengenali diri (Gnothi Seantho ). dalam ilmu mantiq manusia adalah binatang yang berfikir dan sebagainya. Agar mahasiswa dapat menerangkan Manusia dasi sudut pandang Al-Qur`an baik proses kejadiannya. diantaranya: Beerling menyebut tukang bertanya. . ilmu Tujuan Intruksional Khusus 1. Sastre Menyebut manuisai sifatnya bertanya. Agar mahasiswa dapat menjelaskan tentang Manuisan dari sudut pandang filsafat 2. Agar mahasiswa dapat menjelaskan Pandangan ilmu pengetahuan tentang kejadian manusia. manusia dari pandangan filsafat. A. III. 3.SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam I : Mengenal manusia Ilmu Pengetahuan dan Al-Qur`an Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I. : I/2 : Semua Jurusan : 1x (90 menit ) Sub Pokok Bahasan : Manusia dari berbagai Sudut Pandang: Filsafat. Deskripsi Materi. Pandangan para filosof Tentang Manusia Berbeda-beda tentang kejadian dan sifat yang dimiliki manusia. fithrah berketuhanan maupun penggolongan manusia. Tujuan Instruksional Umum Agar mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengetahuan dan Al-Qur`an.

ghoniazah (insting) Hidayah Al-Hawasy (udara) Hidayah Al-Aql (akal budi) Hidayah Al-Adyan/Din (agama) Hidayah At-Tautiq. Tingkat eksistensi hewan 4. Tingkat eksistensi tumbuh-tumbuhan 3.Ibnu Sina menyebutkan adanya tujuh kesanggupan yaitu: 1. 2) Tumbuh. 7) Kehendak memiliki yang bebas. B. 6) Ketahuaan dari hal-hal yang umum. Tingkat benda mati 2. . 3) Berkembang biak 4) Pengamatan hal yang istimewa. Schmacher membagi beberapa tingkatan: 1. Tingkatan-tingkatan tersbut memiliki oleh makhluk hidup dari yang sederhana sampai jenis manusia. As-Syaihk Musthafa al Maraghi menafsirkan makna hidayah dalam surat Al-Fatihah ada 5 yaitu: Hidayah Al-Ilham. Makan. Tingkat eksistensi manusia. Dalam pandangan Ilmu pengetahuan Diantaranya menurut Carles Darwin dengan teori Evolisi-nya mengatakan bahwa manusia berasal dari kera berdasarkan penelitiannya dari posil-posil yang ditemukan. 5) Pergerakan dibawah kekuasaan. EF.

2:30. Manusia adalam mahluk dalam bentuk yang sebaik-baiknya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur`an surat ke 95 ayat 4. ø‰Î)ur tA$s% ‰‰‰/u‰ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ‰ÎoTÎ) ×@Ïã%y` ‰Îû ÇÚö‰F{$# Zpxÿ‰Î=yz ( (#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pk ‰Ïù `tB ߉šøÿ㉠$pk‰Ïù à7Ïÿó¡o‰ur uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur ßxÎm7| ¡çR x8ωôJpt¿2 â¨Ïd‰s)çRur y7s9 ( tA$s% þ‰ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB ‰w tbqßJn=÷ès? ÇÌÉÈ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. 3). 4). 51: 56. Manusia adalah mahluk yang mempunyai tugas untuk beribadah QS. Dalam pandangan Al-Qur`an Proses kejadian manuia pertama dari saripati tanah dan selanjutnya berasal dari seperma dan ovum seperti yang dikembangkan dalam dunia kedokteran. 23:115. 6:165.C. Manusia adalah makhluq yang bertanggung jawab QS. Manusia mempunyai fungsi sebagai khalifah di muka bumi QS. 33:72. 2). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur`an Surat Al-Muminun ayat 12 sampai 14. 1). ô‰s)s9 $uZø)n=y{ z`»|¡SM}$# þ‰Îû Ç`|¡ômr& 5O ‰Èqø)s? ÇÍÈ " Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" . tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur ‰wÎ) Èbr߉ç7÷èu‰Ï9 ÇÎÏÈ$ "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku"." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan .

2:31 zN¯=tæur tPy‰ uä uä!$oÿô‰F{$# $yg¯=ä. Manusia mempunyai tujuan untuk mendapatkan keutamaan dan ridho Allah QS. ÓtbqäótGö6t‰ WxôÒsù z`ÏiB «!$# $ZRºuqôÊ͉ur Mereka (orang-orang Islam) mencari karunia Allah (keutamaan) dan keridhaan-Nya. Manusia jika dibandingkan dengan malaikat sekalipun masih lebih mulia manusia karena manusia punya potensi untuk diberikan ilmu pengetahuan QS. 48:29. padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. §NèO öNåkyÎz‰tä # ‰n?tã Ïps3Í´¯»n=yJø9$# tA$s)sù ‰ÎTqä«Î6/Rr& Ïä!$yJó‰r'Î/ ÏäIwàs¯»yd bÎ) öNçFZä. tûüÏ%ω»|¹ ÇÌÊÈ Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. 2:34. ø‰Î)ur $oYù=è% Ïps3Í´¯»n=uKù=Ï9 (#r߉àfó‰$# tPy‰Ky (#ÿr߉yf|¡sù HwÎ) }§‰Î=ö/Î) 4‰n1r& u‰y9õ3tFó‰$#ur tb .(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" Dan ketika Iblis dan Malaikat disuruh sujud (memuliakan) Adam Malaikat mau kecuali Iblis QS." 5).

%x. È@è%ur ‰. 6). ‰Èqô±o‰ onqã_âqø9$# 4 ‰[ø©Î/ Ü>#u‰¤³9$# ôNuä!$y‰ur $¸)xÿs?ö‰ãB ÇËÒÈ Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". yang gejolaknya mengepung mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. 2:256 dan 18:29. Adapun penggolongan manusia adalah Khairul bariyyah (sebaik-baik makhluk) QS." Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. bukanlah berarti sujud memperhambakan diri. . dan jika mereka meminta minum. Manusia adalam mahluk yang mempunyai kebebasan QS. ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.ysø9$# `ÏB óOä3În/§‰ ( `yJsù uä!$x© `ÏB÷sã‰ù=sù ÆtBur uä!$x© ö‰àÿõ3u‰ù=sù 4 !$¯RÎ) $tRô‰tGôãr& tûüÏJÎ=»©à=Ï9 #·‰$tR xÞ%tnr& öNÍkÍ5 $ygè%ω#u‰ß 4 bÎ)ur (#qèV‰ÉótGó¡o‰ (#qèO$tó㉠&ä!$yJÎ/ È@ôgßJø9$%x. 7). niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka.ur z`ÏB ‰úï͉Ïÿ»s3ø9$# ÇÌÍÈ Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah[36] kamu kepada Adam. Karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. Sesungguhnya kami Telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka. [36] sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam. Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman.

V. Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan Pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental dan konsentrasi mahasiswa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. Kegiatan Dosen: a. b. Dosen menerangkan seluruh materi dalam pokok bahasan secara sistematis. Mahasiswa menjawab pertanyaan penjajagan dari dosen dan post test. Kegiatan Mahsiswa a. Dosen mengadakan pertanyaan yang terkait dengan pemahaman materi. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. c. 98:7 IV. Dosen memberi penugasan. Kegiatan Pekuliahan Inti 1. Mahasiswa mengerjkan tugas d. Metode dan Media Pembelajaran Metode yang dipergunakan: Ceramah Tanya Jawab Diskusi Penugasan Media Pembelajaran yang dipergunakan: Infocus OHP . Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang telah disiapkan. c. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. e.98:6 dan Syarrul Bariyyah (seburuk-buruk makhluk) QS. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat. b. 2.

DR. Jakarta: Bulan Bintang. Saifuddin Anshori.al. Rasyidi.E. Pokok 1. Yogyakarta. Dr. 1978 Ringkasan Sejarah Filsafat. 1994 Kuliah Al-Islam. hlm 1-7 B. Alat tes: Bagaimana menurut paqndangan filsafat tentang manusia ? Bagaimana pendangan ilmu pengetahuan tentang manusia ? Apa yang dimaksud hidayah menurut Syaikh Maraghi ? Bagaimana proses kejadian manusia menurut Al-Qur`an ? Mengapa manusia dikatakan sebagai makhluq yang paling mulia disbanding Malaikat sekalipun? Jelaskan dalil Naqli yang mendukung bahwasannya manusia mempunyai fithrah berketuhanan! . Harun Hadiwijono. Al-Qur`an dan Terjemahan 2. K. H. Evalusai A. Jenis tes: Kuis bersamaan berlangsungnya KBM Tes tertulis (formatif) B. 1992 Al-Qur`n Bibel dan Sains Modern. Mauris Bucaille. Kanisius 1989 VII. Yogyakarta: Kanisius Sari Sejarah Filsafat 1. Bertens. Surakarta: LSI UMS. Jakarta: Bulan Bintang. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Prof. Studi Islam I Abdullah Aly. Pengembangan Filsafat Agama. 1998. Dr.White Board Sumber Bahan: A. et.

Mahasiswa mengetahui dan meyakini bahwa kebenaran Agama Islam dalam kebenaran yang muthlaq. Mahasiswa dapat menjelaskan kebenaran Agama Islam sebagai kebenaran yang muthlaq. 2. Kebenaran Agama Islam sebagai kebenaran muthlaq Tujuan Intruksional Umum. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (…………………. Mahasiswa dapat menjelaslkan pengertian kebenaran.) SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Mengenal Kebenaran 2. Kebenaran Filsafat dan Ilmu Pengetahuan terkadang menjadi kebenaran yang semu Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan : I/2 : Semua Jurusan : 1x (90 menit ) Sub. Tujuan Intruksional Khusus 1.) (…………………………. Mahasiswa dapat menerangkan bahwa kebeneran Filsafat sebagai kebenaran yang .Bekasi. sedangkan kebenaran Filsafat dan Ilmu Pengetahuan terkadang menjadi kebenaran yang semu/nisbi. 3. Pokok Bahasan : 1.

Mahasiswa dapat menjelaskan bahwa kebenaran ilmu pengetahuan sebagai kebenaran yang semu/nisbi juga dapat memberikan contoh Deskripsi Materi A. 2. 3. Suparman adalah ayah dari Tati 3. Meurut teori Korespondensi kebenaran adalah suatu pernyataan yang konsisten dengan pernyataan lainnya yang telah diketahui dan diterimasebagai suatu kebenaran. 4. Menurut Teori Korespondensi kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan tertentu mengenai hal tertentu dengan hal termaktub. HM.Jadi dr. Contoh: . QS. Filsafat adalah hasil usaha manusia dengan kekuatan akal budinya untuk memahami secara radikal. Menurut Teori Pragmatis kebenaran adalah suatu proposisi/dalil itu benar sepanjang proposisi itu berlaku. . sebagai pedoman hidup manusia. Suparman .Tati putri dr. Pengertian Kebenaran 1. berguna dan memuaskan. HM.kadang-kadang semu/nisbi dan dapar memeberikan contohnya. Agama Islam adalah aturan Allah SWT. integral dan universal tentang hakekat sesuatu yang ada. Islam adalah agama yang diridhoi Allah SWT. Cotoh: Jakarta Ibukota Indonesia. Tiga lembaga kebenaran 1. B. Suparman mempunyai seorang putri .3:19. Ilmu Pengetahuan adalah hasil usaha manusia dengan kekuata akal budinya untuk memahami kenyataan.dr. struktur pembagian dan hukum yang berlaku dalam alam semesta dengan metode system tertentu. 2. HM. Yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. untuk kebahagiaan dunia dan akherat.

barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya". [189] maksudnya ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al Quran. Agama Islam termasuk agama samawi satu-satunya yang murni. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab[189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Kegiatan Belajar Mengajar Kegiatan Pendahuluan ( penjajagan) Dosen menyiapkan mental. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang . Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. kuis dan menunjukkan tujuan dari perkuliahan. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa.bÎ) ‰úïÏe$!$# y‰YÏã «!$# ÞO»n=ó‰M}$# 3 $tBur¨ y#n=tF÷z$# ‰úïÏ%©!$# (#qè?ré& |=»tGÅ3ø9$# ‰wÎ) .`ÏB ω÷èt/ $tB ãNèduä!%y` ÞOù=Ïèø9$# $J‰øót/ óOßgoY÷‰t/ 3 `tBur ö‰àÿõ3t‰ ÏM»t‰$t«Î/ «!$# cÎ*sù ©!$# ßì‰Î‰| É>$|¡Ïtø:$# ÇÊÒÈ "Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Kegiatan Dosen: Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. konsentrasi mahasiswa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. Sedangkan yang lainnya semi samawi bahkan agama ardhi karena ada campur tangan fikiran manusia.

Prof. H. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1992 B. Dr. Dosen memberi penugasan. 1994 2. Ringkasan Sejarah Filsafat. Saifuddin Anshori.disiapkan.E. Yogyakarta: Kanisius . Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. Al-Qur`an dan Terjemahan 2. Jakarta: Bulan Bintang. K. V. Sumber bahan A. Metode dan Media Pembelajaran Metode yang dipergnakan Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan Media pembelajaran yang dipergunakan Infocus OHP White Board VI. Kegiatan Mahasiswa: Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. Kuliah Al-Islam. Pokok 1. Dr. Bertens. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. Rasyidi. Filsafat Agama. Pengembangan 1.

……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (…………………. Jenis tes: Kuis bersamaan berlangsungnya PBM Tes tertulis (formatif) B.) (…………………………. Mengapa kebenaran Filsafat dan Ilmu pengetahuan dikatakan sebagai kebenaran yang semu/nisbi? Mengapa kebenaran agama khususnya agama Islam dikatakan sebagai kebenaran yang muthlaq? Sebutkan ayat Al-Qur `an yang menerangkan bahwa agama Islam dikatakan sebagai agama yang diridoi Allah ! Mengapa agama selain Islam dikatakan sebagai agama semi samawi bahkan ardhi? Bekasi. Alat tes: Jelaskan pengertian Kebenaran menurut Teori Korespondensi.) . Evalusai A. Teori Koherensi dan teori Pragmatis.VII.

Menjelaskan karakteristik ajaran Islam . mahasiswa dapat: Menjelaskan pengertian agama Islam secara etimologi (lughowi) dan Terminologi (istilahi) Menjelaskan kerangka/skema sistematika agama Islam Membedakan sumber ajaran Islam dan Ijtihad sebagai metode memahami sumber ajaran. Sumber ajaran islam 4.SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahsan : Al-Islam 1 : Mengenal/Ma`rifatul Islam 2. Pokok Bahasan : 1. Pengertian Al-Islam secara Lughawi dan istilahi Tujuan Iistruksional Umum Agar mahasiswa memahami tentang Al-Islam secara kaaffah Tujuan Intruksional Khusus Setelah mendapat penjelasan Dosen. Karakteristik ajaran Islam Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan : I/2 : Semua Jurusan : 1x (90 menit ) Sub. Kerangka/skema sistematika Agama Islam 3.

37:83-84) : Kesejahteraan (QS. suci (QS. Secara Terminologi (Istilahi) Islam adalah menerima segala perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam wahyu yang diturunkan kepada nabi.Salm 2. 37:26) yg‰‰r'¯»t‰ ‰úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=äz÷‰$# ‰Îû$ ÉOù=Åb¡9$# Zp©ù!$‰2 ‰wur (#qãèÎ6®Ks? ÅVºuqäÜäz Ç`»sÜø‰¤±9$# 4 ¼çm¯RÎ) öNà6s9 Ar߉tã ×ûüÎ7‰B ÇËÉÑÈ "Hai orang-orang yang beriman. 3:83. 26:89. 4:65. Sedangkan menurut Mukti Ali Islam adalah Kepercayaan adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada para utusan-Nya untuk kebahaghiaan manusia di dunia dan akherat.Salim . 4:125) : Bersih. Menurut Tarjih Muhammadiyah Islam adalah Apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan para Rasul-Nya berupa perintah. Namun jika kita lihat dari beberapa ayat Al-Qur`an: . masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.47:35. : Menyerah (QS. Taslim.Aslama . larangan dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akherat. Secara Etimologi (Lughawi) Jika ditinjau dari akar katanya Al-Islam berasal dari kata sa-la-ma yang mempunyai arti selamat atau damai.Deskripsi Materi A. Pengertian Al-Islam 1. Mustaslimun : Penyerahan total (QS.Istaslama. 2:208). Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu".Salaam . Penerimaan dan penyerahan diri secara total terhadap hukum-hukum Allah merupakan syarat muthlak untuk menjadi muslim yang kaaffah. (QS. . 39:73) : Damai (QS. dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. 8:61) .

. Masyarakat a. Akhlaq Manusia Terhadap Makhluq Selain Manusia a.B. Perang/damai d. Fauna = Hukum Niaga b. Khas) 2. Aqidah Rukun Iman (Iman pada Allah. Khilafah = Hukum Negara c. Jihad =Hk. a. Waratsah = Hukum Waris d. Hari Akhir & Taqdir).A Luas) Al-Qanunul `am = Hukum Publik Terhadap Khaliq 3. Malaikat-Nya. Zakat 4. Keluarga c. Skema Sistematika Agama Islam: 1. Flora b.A. Shaum (Puasa) 5. Rasul-rasul-Nya. Diri Sendiri b. Dlsb. 1. Thaharah Ibadah (D. Syari`ah Mu`amalah (D.A Agak Luas) = Al-Qanunul Khas = Hukum Perdata Mu`amalah (D. Jinayah = Hukum Pidana b. dsb.A Khas Islam 2. Tetangga d. Shalat 3. Munakahah = Hukum Nikah c. Haji a. Mu`amalah D. Kitab-kitab-Nya.

berita-berita dan pengetahuan-pengetahuan penting lainnya. Fungsi Assunah/Al-Hadits terhadap al-Quran sebagai . kitab kodifikasi firman Allah SWT.M»oYÉi‰t/ur bagi z`ÏiB dan 3‰y‰ßgø9$# Èb$s "Bulan Ramadhan. ayatnya pendek-pendek. pernyataan dan sesuatu yang baru. ialah segala perkataan. Adz-dzikr yakni pengingat bagi yang lupa. Al-Huda yakni petunjuk bagi umat manusia. demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat. Berisi petunjuk Ilahi yang abadi untuk manusia. As-Sunnah Secara Etimologi adalah tradisi merupakan sumber asasi Islam yang kedua. Al-Qur`an: Kitab Allah yang terakhir. perbuatan dan sikap Rasulullah SAW. kisah-kisah. Terdiri dari 114 surat dalam 30 Juz.185 ã‰öky tb$‰ÒtBu‰ ü‰Ï%©!$# tẢRé& Ïm‰Ïù ãb#uäö‰à)ø9$# ‰W‰èd Quran Ĩ$¨Y=Ïj9 sebagai . Allah berfirman dalam QS. Dikelompokkan ada surah-surah makiyah yang bercirikan peringatan bagi manusia (YaAyyuhannas). Isi kandungan Al-Qur`an meliputi Aqidah. Sumber Ajaran Islam Sumber Pokok: 1. Kepada manusia di atas bumi ini. Syariah. maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Akhlaq. Dsb C. ASy-Syifa yakni obat untuk peyakit rohani. sumber asasi Islam yang pertama. 2.2:. Al-Haq yakni kebenaran Ilahi yang muthlaq. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al petunjuk manusia penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)".c. diturunkan sebelum nabi hijrah ke Madinah. Juga disebut Al-Hadits yang berarti ucapan. Nama lain Al-Qur`an adalah: Al-Furqon yang artinya pembeda.

59:7 tBur ãNä39s?#uä ãAq߉§‰9$# çnrä‰ã‰sù $tBur öNä39pktX çm÷Ytã$! (#qßgtFR$$sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# ߉‰Ï‰x© É>$s)Ïèø9$# ÇÐÈ "Apa yang diberikan Rasul kepadamu. Maka terimalah. untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu/beberapa perkara. Dan Hadits Maudhu (Palsu) yaitu hadits yang sama sekali tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Adapun Qiyas adalah merupakan metodologi yang dilakukan Mujtahid dalam berijtihad. yang memiliki syarat-syarat tertentu. sedangkan hasil seorang mujtahid adalah Ijtihad. Adapun hasil Ijtihad yang dilakukan orang banyak disebut Ijma. cirinya perowi kedhobnitannya bagus. Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Hadits ada yang makbul (diterima) sebagai hujjah ada tiga yakni: hadits Hasan (yang baik) yaitu hadits yang boleh dijadikan hujjah. Hadits Dhaif (yang lemah) Hadits yang tidak kuat untuk dijadikan hujjah. dan apa yang dilarangnya bagimu. bila tidak bertentangan dengan shoheh dan ashah. .penafsir. sanadnya berambung. matannya tidak saling bertentangan dengan hadits lain. Hadits Shoheh (yang sah atau sehat) adalah hadits yang boleh digunakan sebagai hujjah jika tidak bertentangan dengan hadist yang ashah. Sumber Tambahan: Al-Ijtihad yakni usaha yang sungguh-sungguh seseorang/beberapa orang ulama tertentu. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". Sedangkan hadits Ashah (yang paling sah atau sehat) adalah hadits yang dapat digunanakan sebagai hujjah bila tidak bertentangan dengan Al-Qur`an. Orang yang berijtihad disebut Mujtahid. yang tidak terdapat kapastian hukumnya secara ekplisit dan positif baik dalam Al-Qur`an maupun Al-Hadits. QS. pada suatu tempat dan waktu tertentu.

Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. melainkan untuk (menjadi) .r& ÓÉLyJ÷èÏR Ç`yJsù öNä3s9 öNä3oY‰Ï‰ ãNä3s9 àMôJoÿøCr&ur zN»n=ó‰M}$# u‰ö‰xî àM‰ÅÊu‰ur ‰Îû §‰äÜôÊ$# >p|ÁuKø‰xC 7#ÏR$yftGãB 5OøO\b} ¨bÎ*sù ©!$# ։qàÿxî ÒO‰Ïm§‰ ÇÌÈ "Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. maksudnya adalah ajaran yang bersumber dari wahyu Allah yang kebenarannya muthlaq. [398] Maksudnya: dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat Ini jika terpaksa. Islam adalah ajaran rabaniyah. Islam adalah ajaran yang Universal. 21:107) tBur ‰‰»oYù=y‰ö‰r& ‰wÎ) ZptHôqy‰ ‰úüÏJn=»yèù=Ïj9$! ÇÊÉÐÈ "Dan tiadalah kami mengutus kamu. 2. maksudnya adalah ajaran islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku.D. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Karakteristik Ajaran Islam 1. dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Allah telah mewisuda denga ayat yang terakhir diturunkan (QS. 5:3) tPöqu‰ø9$# öNä3ø‰n=tæ $YY‰Ï‰ 4 àMù=yJø. baik manusia hewan tumbuhan maupun alam lainnya. (adalah) dari Tuhan semesta alam". Islam adalah ajaran yang sempurna. (QS. Allah berfirman dalam Al-Qur`an Surat 32:2 ã@‰Í‰\s? É=»tGÅ6ø9$# ‰w |=÷‰u‰ Ïm‰Ïù `ÏB Éb>§‰ tûüÏJn=»yèø9$# ÇËÈ "Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. 3.

Kegiatan Perkuliahan Inti. 4. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. Metode yang dipergnakan Ceramah Tanya jawab Diskusi . b. Kegiatan Mahasiswa: Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. Kegiatan Dosen: Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis.rahmat bagi semesta alam". Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. termasuk untuk kepentingan akherat. Kegiatan Pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental. IV. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. 2). V. konsentrasi mahasiswa untuk mengikuti kuliah dengan mlakukan penjajagan. Kegiatan Belajar Mengajar a. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. Metode dan Media Pembelajaran A. Dosen memberi penugasan. 1). Islam adalah ajaran yang Integral (lengka) mencakup seluruh aspek kehidupan manuisa. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan.

Dienul Islam. Rasyidi. Pokok 1. Dr. Nasuddin Razak. Drs.E. Sumber Bahan: A.E.Prof. H. UGM 3. Jakarta: Bulan Bintang 1994 2. Kuliah Al-Islam. Jakarta Raja Grafindo Persada. Bandung: Al-Marif VII.Penugasan B. 1986 B. H. Saifuddin Anshori. Amien Rais. Al-Qur`an dan Terjemahan 2. Pengembangan 1. Saifuddin Anshori . Media pembelajaran yang dipergunakan 1. OHP 2. Evaluasi Jenis tes: Kuis bersamaan dengan berlangsungnya Proses Belajar Mengajar Tes tertulis (formatif) Alat tes: Jelaskan pengertian Islam secara etimologis (Lughowi) dan terminologis (istilahi)! Gambarkan dan jelaskan Kerangka/skema sistematika agama Islam Sebutkan dan jelaskan dua sumber pokok ajaran Islam! Apa itu Ijtihad dan kenapa kita berijtihad ! Sebutkan dan jelaskan Karakteristik ajaran Islam! . Prof DR. Yogyakarta. Wawasan Islam. Meniti Jalan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1992 3. White Board VI. Infocus 3. Filsafat Agama.

Karakteristik manusia beriman 3. Tauhidullah dan pembagiannya 5. Asmaul Husna dan Sifat-sifat Allah 4. Pokok Bahasan : 1.) (…………………………. Hakekat dan dampak Dua Kalimat Syahadat 6. Syirik dan pembagiannya serta bahayanya Semester/SKS : 1/2 Sub. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (………………….Bekasi. Pengertian dan ruang lingkup Iman .) SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Al-Iman dan Marifatullah 2.

Karakteristik manusia beriman 3. Sedangkan Ruang lingkupnya membahas rukun iman yang 6. iman. Pengertian dan ruang lingkup Iman 2. Hakekat dan dampak Dua Kalimat Syahadat 6. Iman Membaghas Iman berarti membahas juga masalah aqidah. Asmaul Husna dan Sifat-sifat Allah 4. Tujuan Intruksional Khusus Setelah mendapat penjelasan dari Dosen mahasiswa tersebut dapat menjelaskan: 1. Ruang lingkup ini ada yang menggolongkan kepada: Ilahiyah yakni iman pada Allah. Syirik dan pembagiannya serta bahayanya Deskripsi Materi A.Jurusan Jumlah Pertemuan : Semua Jurusan : 1x (90 menit ) Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat memahami penertian dan ruang lingkup Al-Iman serta mengenal Allah melalui asmaul husna dan sifat-Nya serta mengetahui bahayanya syirik. Adapun nama lain Aqidah adalah ushuluddin. dan Samiyah yakni yang kebenarannya dapat dilihat karena ada dalil naqlinya contohnya iman pada hari Akhir dan Taqdir. Iman itu sendiri adalah sesuatu kebenaran yang harus diyakini dalam hati diikrarkan dengan lisan darus diamalkan dengan anggota badan dalam bentuk peribadatan sehari-hari. Tauhid dan Ilmu Kalam. . Fiqh akbar. Tauhidullah dan pembagiannya 5. Ruhaniyah yakni yang bersifat metaphisika seperti iman pada Malikat-Nya. Nubuwat yakni Kenabian meliputi Iman pada Kitab-kitab-Nya dan iman pada Rasul.

(yaitu) orang-orang shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. menjaga kemaluannya kecuali kepada yang syah. . memelihara shalat. dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. menjaga janji dan amanahnya.B. dan apabila 3. menjaga dari perkataan yang tidak berguna. 4. mereka akan mendapatkan warisan Surhga Firdaus. [594] Maksudnya: orang yang Sempurna imannya. Yakni mereka yang khusyu dalam shalatnya. Karakteristik Manusia beriman Adapun Karakteristi manusia beriman dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu`minun ayat 1 sampai 11. ìM»y_u‰y‰ y‰YÏã óOÎgÎn/u‰ ×ot‰ÏÿøótBur ×-ø‰Í‰ur ÒO‰Ì‰‰2 ÇÍÈ 2. [595] dimaksud dengan disebut nama Allah ialah: menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya.è‰ ª!$#$ ôMn=Å_ur öNåkæ5qè=è% #s‰Î)ur ôMu‰Î=è? öNÍkö‰n=tã ¼çmçG»t‰#uä öNåkøEy‰#y‰ $YZ»yJ‰Î) 4‰n?tãur óOÎgÎn/u‰ tbqè=©. (karenanya). menunaikan zakat. mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) yang mulia. Demikian juga Surat Al-Anfal ayat 2-4 yJ¯RÎ) ‰cqãZÏB÷sßJø9$# tûïÏ%©!$# #s‰Î) t‰Ï. Sesungguhnya orang-orang yang beriman[594] ialah mereka dibacakan ayat-ayatNya yang bertambahlah mendirikan iman mereka yang yang bila disebut nama Allah[595] gemetarlah hati mereka.uqtGt‰ ÇËÈ ‰úïÏ%©!$# ‰cqßJ‰É)㉠no4qn=¢Á9$# $ £JÏBur öNßg»uZø%y‰u‰ tbqà)ÏÿZ㉠ÇÌÈ y7Í´¯»s9'ré& ãNèd tbqãZÏB÷sßJø9$# $y)ym 4 öNçl°.

Qidam=Maha dahulu (QS. Ar-Rahim…. kalam=berfirman (QS. iradat=berkehendak (QS.21:256). mukhalafatulilhawaditsi=berbeda dengan makhluq (QS.2:20). 57:3). Ma`rifatullah Allah akan dapat kita kenal dengan nama-nama-Nya yang disebut Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 sebagaimana dijelaskan dalam Hadits riwayat Turmudzi. Dan bioasanya ada tertulis di lembar sampul Al-Qur`an yang diawali dengan Allah. Tauhidullah Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. 11:107). 1.26:11). 1:2. 112:1). As-Shobur. qiyamuhu binafsihi=berdiri sendiri (QS. Yani Wujud=ada (QS. Hanya satu-satunya Allah sebagai pencipta alam semesta. baqa=kekal (QS.29:2).3:156).Yakni orang yang bergetar hatinya apabila disebutkan nama Allah. bashor=melihat (Qs. (QS.55:27). Hayah=hidup sama=mendengar (QS. Yang demikian itu akan dapat tempat yang mulia dari Allah serta ampunan dan rizki yang agung. dan bertambah imannya jika ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. . Adapun pembagian Tauhid menjadi tiga seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur`an secara kronologis baik yang ada dalam surat Al-Fatihah maupun An-Nas. mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta bertawakal kepada Allah. Ilmu=mengetahui 4:176). QS. 32:4). Demikian pula dapat dilihat dari sifat-sifatnya yang 20 diringkas menjadi 13. qudrat=kuasa (QS.4:164). D. (QS. Jika kita tahu dan paham makna dalam Asmaul husna dan Sifat Allah yang 20 makin akan semakin mengenal Allah dan semakin bertambah imannya. Tauhid Rubbubiyyah. 49:18). Dan masih banyak tanda lainnya menyangkut mereka yang dapt menjalankan apa yang diperintahkanNya dan menjauhio larangan-Nya. 114:1. wahdaniyah=esa (QS. C. ArRahman.

alam hewan. Lafal Rabb tidak dapat dipakai selain untuk Tuhan. seperti rabbul bait (tuan rumah). [5] Yaumiddin (hari Pembalasan): hari yang diwaktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Hanya satu-satunya Allah sebagai penguasa alam semesta maupun raja manusia. seperti: alam manusia. [4] Maalik (yang menguasai) dengan memanjangkan mim. [2] Alhamdu (segala puji). Allah Pencipta semua alam-alam itu. kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah Karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. memuji orang adalah Karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berrati: menyanjung-Nya Karena perbuatannya yang baik. mendidik dan Memelihara. [3] Rabb (Tuhan) berarti: Tuhan yang ditaati yang Memiliki.ia berarti: pemilik. Tuhan semesta alam"[3]. 1:4. yaumulhisaab. 2. artinya: Raja. yaumuljazaa' dan sebagainya. lain halnya dengan syukur yang berarti: mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. kecuali kalau ada sambungannya. alam tumbuh-tumbuhan.߉ôJysø9$# ¬! Å_Uu‰ ‰úüÏJn=»yèø9$# ÇËÈ "Segala puji[2] bagi Allah. 114:2. dapat pula dibaca dengan Malik (dengan memendekkan mim). Yaumiddin disebut juga yaumulqiyaamah. 'Alamiin (semesta alam): semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam. Tauhid Mulkiyah. bendabenda mati dan sebagainya. Å7Î=»tB ÏQöqt‰ ÉúïÏe$!$# ÇÍÈ "Yang menguasai[4] di hari Pembalasan"[5]. . ö@è% è‰qããr& Éb>t‰Î/ Ĩ$¨Y9$# ÇÊÈ Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. QS.

Ïm»s9Î) Ĩ$¨Y9$# ÇÌÈ "Sembahan manusia".Å7Î=tB Ĩ$¨Y9$# ÇËÈ "Raja manusia". x‰$‰Î) ߉ç7÷ètR y‰$‰Î)ur ÚúüÏètGó¡nS ÇÎÈ "Hanya Engkaulah yang kami sembah[6]. [6] Na'budu diambil dari kata 'ibaadat: kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah. Hakekat dan Dampak Syahadatain Syahadat merupakan kesaksian muslim terhadap khaliqnya. Tauhid Uluhiyah. Dua kalimat Syahadat bukan hanya sekedar syarat masuk islam yang hanya sekedar ucapan saja.: 1:5 dan 114:3. E. Karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. terambil dari kata isti'aanah: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. 33:21. QS. . [7] Nasta'iin (minta pertolongan). 3. Adapun dalam syahadat Rasul kita harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad adlah utusan Allah Dialah sebagai uswatun hasanah QS. tetapi harus mengetahui makna yang terkandung di dalamnya. sebagai Tuhan yang disembah. dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan"[7]. Hanya satu-satunya Allah yang berhak untuk disembah. Dalam syahadat tauhid kita harus mengetahui makna yang setara dengan "La-Ilaha Ilallah".

ÇËÊÈ "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah". Dampak dari dua kalimat Syahadat yang diucapkan adalah menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga konsekuensinya kita harus menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan rasulnya sebagaimana QS. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapasaja yang diehendaki. bÎ) ©!$# ‰w ã‰Ïÿøót‰ br& x8u‰ô³ç‰ ¾ÏmÎ/ ã‰Ïÿøót‰ur $tB¨ tbr߉ y7Ï9ºs‰ `yJÏ9 âä!$t±o‰ 4 `tBur õ8Ήô³ç‰ «!$$Î/ . memakai jimat. percaya pada mamalah bintang.s‰ur ©!$# #Z‰‰ÏVx. tbq‰7Åsè? ©!$# ‰ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ós㉠ª!$# ö‰Ïÿøót‰ur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè‰ 3 ª!$#ur ։qàÿxî ÒO‰Ïm§‰ ÇÌÊÈ "Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.ô‰s)©9 tb%x. öNä3s9 ‰Îû ÉAq߉u‰ «!$# îouqó‰é& ×puZ|¡ym `yJÏj9 tb%x. 3:31. QS. Syirik dan Bahayanya Syirik maksudnya adalah mensekutukan Allah SWT. Dan juga ada yang termsuk syirik kecil seperti Ria. F. ikutilah aku. 4:48. (#qã_ö‰t‰ ©!$# tPöqu‰ø9$#ur t‰ÅzFy$# t‰x. Ada yang termasuk syirik besar seperti menyembah kepada selain Allah. ö@è% bÎ) óOçFZä.

bagi siapa yang dikehendaki-Nya.ωs)sù #‰u‰tIøù$# $¸JøOÎ) $¸J‰Ïàtã ÇÍÑÈ "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik.M»¨Zy_ ‰Ì‰øgrB `ÏB $ygÏFøtrB ㉻yg÷RF{$# tPöqt‰ ‰w ‰Ì‰ø‰ä‰ ª!$# ¢ÓÉ<¨Z9$# z`‰Ï%©!$#ur (#qãZtB#uä ¼çmyètB ( öNèdâ‰qçR 4Ótëó¡o‰ ‰ú÷üt/ öNÍk‰É‰÷‰r& öNÍkÈ]»yJ÷‰r'Î/ur tbqä9qà)t‰ !$uZ/u‰ öNÏJø?r& $uZs9 $tRu‰qçR ö‰Ïÿøî$#ur !$uZs9 ( y7¨RÎ) 4‰n? tã Èe@à2 &äóÓx« ։‰Ï‰s% ÇÑÈ "Hai orang-orang yang beriman. Dan orang yang telah berbuat syirik jika ingin dihapus dosanya maka harus tobat dengan taubatannashuha yakni tobat yang sebenar-benarnya. Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar"." . hal ini dianjurkan Allah dalam Al-Quran Surat 66:8. bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). barangsiapa yang mempersekutukan Allah. Mudahmudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. pk‰‰r'¯»t‰ ‰úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqç/qè? ‰n<Î) «!$#$ Zpt/öqs? %·nqÝÁ¯R 4Ó|¤tã öNä3‰/u‰ br& t‰Ïeÿs3㉠öNä3Ytã öNä3Ï?$t«Íh‰y‰ öNà6n=Åzô‰ã‰ur . Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami. sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami. pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia.

Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. Kegiatan Perkuliahan Inti. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. 1. 2. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. Metode yang dipergnakan Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan B. Kegiatan Dosen: Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan.Kegiatan Belajar Mengajar A. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. Kegiatan Mahasiswa: Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. Media pembelajaran yang dipergunakan OHP Infocus . V. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. Metode dan Media Pembelajaran A. Dosen memberi penugasan.

nama lain dan ruang lingkup pembahasannya? Jelaskan! Sebutkan karakteristik manusia beriman dan sebutkan ayat Al-Quran yang mendukung! Sebutkan Asmaul husna dan Sifat-sifat Allah beserta artinya! Jelaskan Tauhid Rububiyyah. Yogyakarta: LPPI UMY 1993 B. Sayyid Sabiq. Habib Usman bin Yahya. Alat tes: Apa Pengertian Iman. Pengembangan 1. Bandung: Diponegoro. Kuliah Aqidah Islam. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu . Evaluasi A. Alaidrus VII. Awaluddin Sifat Duapuluh. Lc. Jakarta: S. Jenis tes: Kuis bersamaan dengan berlangsungnya Proses Belajar Mengajar Tes Tertulis (formatif) B. Al-Qur`an dan Terjemahannya 2. Mulkiyah dan Uluhiyah! Apa Konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang sudah diucapkan! Jelaskan Sirik akbar dan asghar.A. Pokok 1. Aqidah Islam. Drs. 1995 2. Yunahar Ilyas. berikan masing-masing 3 contoh! Terangkan bahaya syirik dan berikan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa dosa syirik tidak akan diampuni kecuali dengan tobat! Bekasi.White Board VI. H. Sumber Bahan: A.

Eksistensi Malaikat .(………………….) SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Iman pada Malaikat Sub.) (…………………………. Pokok Bahasan : 1.

2. Tugas dan peran Malaikat 3. Manusia lebih mulia dari Malaikat 4. Hikmah beriman pada malaikat Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I. : I/2 : Semua : 1 x (90 menit)

Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengimani adanya malaikat sehingga hati-hati dalam beramal.

Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: Menjelaskan eksistensi Malaikat Menjelaskan Tugas dan Peran Malaikat Menjelaskan mengapa manusia lebih mulia dari malaikat. Menerangkan hikmah beriman pada malaikat III. Deskripsi Materi: 1. Eksistensi malaikat Pengertian Malaikat secara etimologi berasal dari kata malak (jamaknya malaikat) kesamaannya Al-Alukah (Ar-Risalah) artinya utusan. Dapat dilihat dalam QS. 11:69.

ô‰s)s9ur ôNuä!%y` !$uZè=߉≠tLìÏdºt‰ö/Î) 2‰u‰ô³ç6ø9$ $Î/ (#qä9$s% $VJ»n=y‰ ( tA$s% ÖN»n=y‰ ( $yJsù y]Î7s9 br& uä!%y` @@ôfÏèÎ/ 7‰‰ÏYym ÇÏÒÈ
Dan Sesungguhnya utusan-utusan kami (Malaikat-malaikat) Telah datang kepada lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka

tidak lama Kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Dalam Hadits yang diriwayatkan Muslim, Malaikat diciptakan dari Nur (cahaya) . Jika melihat dari kecepatan cahaya sungguh luarbiasa. Maka kalau ada malaikat yang mempunyai sayap yang berbeda-beda ini mempunyai arti majazi yakni mempunyai kemampuan/kekuasaan yang berbeda-beda. Wujud malaikat tak dapat dilihat, didengar, diraba, dicicipi. Dengan kata lain Malaikat tak dapat dijangkau oleh indra manuisa. Adapun sifat Malaikat adalah selalu tunduk atas perintah Allah, dia senantiasa bertasbih dan memuji Allah (QS.2:30, 21:19 & 27)

ø‰Î)ur tA$s% ‰‰‰/u‰ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ‰ÎoTÎ) ×@Ïã%y` ‰Îû ÇÚö‰F{$# Zpxÿ‰Î=yz ( (#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pk‰Ïù `tB ߉šøÿ㉠$pk‰Ïù à7Ïÿó¡o‰ur uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur ßxÎm7| ¡çR x8ωôJpt¿2 â¨Ïd‰s)çRur y7s9 ( tA$s% þ‰ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB ‰w tbqßJn=÷ès? ÇÌÉÈ
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 2. Tugas dan Peran Malaikat Selain tugas pokok seperti yang sudah dijelaskan diatas, malaikat ada yang mendapatkan tugas tambahan sebagai baerikut: - Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu QS. 2 : 97. Kalau wahyu untuk para

nabi sedanghkan untuk manusia biasa adalah Ilham - Malaikat Mikail bertugas mengatur alam, sering juga dikenal dengan membagikan rizki. QS. 2:98 - Malaikat Isrofil bertugas meniup sangkakala. Tiupan pertama menjadikan alam semesta ini hancu. QS. 69:13. Dan tiupan kedua membangkitkan manusia dari kuburnya. QS. 2:102. - Malaikat Izroil bertugas mencabut nyawa QS. 32:11 - Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menjaga dalam kubur. HR. Bukhari dan Muslim. - Malaikat Rokib dan Atit bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia QS. 50:17-18 - Malaikat Malik bertugas menjaga Neraka QS. 43:77 - Malaikat Ridwan bertugas menjaga Surga QS. 39:73 Ada juga Malaikat yang memikul Arsy. Juga ada malaikat yang menggerakkan hati manusia. Dan ada yang berperan mendoakan manusia yang beriman QS. 40:7

tûïÏ%©!$#

tbqè=ÏJøts‰ ωôJpt¿2

z¸ö‰yèø9$# öNÍkÍh5u‰

ô`tBur

¼çms9öqym ¾ÏmÎ/

tbqßsÎm7|¡ç‰

tbqãZÏB÷sã‰ur

tbrã‰ÏÿøótGó¡o‰ur tûïÏ%©#Ï9 (#qãZtB#uä $uZ/u‰ |M÷èʼnur ¨@à2 &äóÓx« ZpyJôm§‰ $VJù=Ïãur ö‰Ïÿøî$$sù tûïÏ%©#Ï9 (#qç/ $s? (#qãèt7¨?$#ur y7n=‰Î6y‰ öNÎgÏ%ur z>#x‰tã ËLìÅspgø:$# ÇÐÈ
(Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan

7:179). bahkan mereka lebih sesat lagi. dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). 3. ö@t/ öNèd ‰@|Êr& 4 y7Í´¯»s9'ré& ãNèd ‰cqè=Ïÿ»tóø9$# ÇÊÐÒÈ Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia.peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Allah memerintahkan Malaikat untuk sujud (hormat) kepada Adam dan malaikat melakukannya kecuali Iblis.ur ×b#s‰#uä ‰w tbqãèuKó¡o‰ !$pkÍ5 4 y7Í´¯»s9'ré& ÉO»yè÷RF{$%x.2:34) ø‰Î)ur $oYù=è% Ïps3Í´¯»n=uKù=Ï9 (#r߉àfó‰$# tPy‰Ky . Ò>qè=è% ‰w ‰cqßgs)øÿt‰ $pkÍ5 öNçlm. mereka mempunyai hati. Berikut ini dapat kita lihat alasannya bahwa manusia beriman dan bertaqwa lebih mulia disbanding malaikat: a. mereka itu sebagai binatang ternak. maka akan lebih mulia dibanding malaikat. mereka Itulah orang-orang yang lalai. Namun sebaliknya jika tidak mau beriman dan bertaqwa dan tidak mau menggunakan indranya sesuai perintah Allah maka akan lebih rendah derajatnya dibanding hewan sekalipun (QS. (QS.ur ×ûãüôãr& ‰w tbrç‰ÅÇö7㉠$pkÍ5 öNçlm. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). Manusia lebih mulia dari Malaikat Manusia jika beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. ô‰s)s9ur $tRù&u‰s‰ zO¨YygyfÏ9 #Z‰‰ÏW‰2 ‰ÆÏiB Çd`Ågø: $# ħRM}$#ur ( öNçlm.

Kepatuhan malaikat kepada Allah dengan bertasbih dan bertahmid. sehingga wajar jika lebih mulia disbanding malaikat." Maka sujudlah mereka kecuali Iblis. itu karena malaikat tidak diberikan nafsu dan itu memeng tugas pokok malaikat QS. 2:31 zN¯=tæur tPy‰#uä uä!$oÿô‰F{$# $yg¯=ä. d. Tapi jika ada manusia yang diberi nafsu tetapi masih mau taat kepada Allah dengan mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" c. [36] sujud di sini berarti menghormati dan memuliakan Adam. ini menunjukkan manusia yang bertaqwa.ur z`ÏB ‰úï͉Ïÿ»s3ø9$# ÇÌÍÈ Dan (Ingatlah) ketika kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah[36] kamu kepada Adam. Malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan Allah tentang nama-nama benda. QS. karena memang diberi ilmu oleh Allah dan punya potensi pengetahuan dengan akalnya. bukanlah berarti sujud memperhambakan diri. 2:30. §NèO öNåkyÎz‰tä ‰n?tã Ïps3Í´¯»n=yJø9$# tA$s)sù ‰ÎTqä«Î6/Rr& Ïä! $yJó‰r'Î/ ÏäIwàs¯»yd bÎ) öNçFZä. Manusia diberi tugas sebagai kholifah di muka bumi ini oleh Allah. b.(#ÿr߉yf|¡sù HwÎ) }§‰Î=ö/Î) 4‰n1r& u‰y9õ3tFó‰$#ur tb %x. sedangkan Adam mampu . tûüÏ%ω»|¹ ÇÌÊÈ Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya. ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Karena sujud memperhambakan diri itu hanyalah semata-mata kepada Allah. karena Allah tahu bahwa manuisa punya potensi dengan akalnya untuk dapat memakmurkannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. . (QS.

" mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. .2:30). Senantiada berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mencucikan jiwa membersihkan diri dengan meningkatkan ibadah kepada Allah. Orang yang beriman kepada malaikat dapat memperoleh hikmah diantaranya: Lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah yang telah menciptakan dan menugaskan kepada para malaikat. membantu dan mendoakan hamba-hambanya. Hikmah beriman pada Malaikat Beriman kepada malaikat adalah termasuk rukun iman yang kedua." 4. ø‰Î)ur tA$s% ‰‰‰/u‰ Ïps3Í´¯»n=yJù=Ï9 ‰ÎoTÎ) ×@Ïã %y` ‰Îû ÇÚö‰F{$# Zpxÿ‰Î=yz ( (#þqä9$s% ã@yèøgrBr& $pk‰Ïù `tB ߉šøÿ㉠$pk‰Ïù à7Ïÿó¡o‰ur uä!$tBÏe$!$# ß`øtwUur ßxÎm7|¡çR x8ωôJpt¿2 â¨Ïd‰s)çRur y7s9 ( tA$s% þ‰ÎoTÎ) ãNn=ôãr& $tB ‰w tbqßJn=÷ès? ÇÌÉÈ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. karena doa malaikat tidak perneh ditolak. Lebih bersyukur kepada Allah atas perhatian dan perlindunganNya terhadap hamba-hambaNya dengan menugaskan malaikat untuk menjaga. Berusaha senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan berzdikir. sehingga amat beruntung bagi orang yang beriman yang didoakan oleh malaikat. padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

IV. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. Kegiatan Belajar Mengajar A. 2. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. d. karena semuanya akan dicatat oleh malaikat. Metode yang dipergnakan Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan . c. V. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. Dosen memberi penugasan. Kegiatan Mahasiswa: a. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. Kegiatan Dosen: Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. c.menjalankan yang diperintahkan serta menjauhi larangannya. b. Metode dan Media Pembelajaran A. d. Dan sebagainya. Kegiatan Perkuliahan Inti.. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. b.

Bandung: Diponegoro1995 . Pokok 1. Al-Qur`an dan Terjemahannya 2. Pengembangan . Lc. dan penciptaannya! Apa tugas dan peran malaikat? Uaraikan! Mengapa manusia beriman dikatakan lebih mulia disbanding malaikat ? Apa saja hikmah beriman kepada malaikat ? Jelaskan! Bekasi. Yunahar Ilyas.Drs. Yogyakarta: LPPI UMY 1993 B. Sumber Bahan: A.Aqidah Islam.B. Surakarta: LSI UMS VII. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu . H.Qur`an dan terjemahannya OHP Infocus VI. Media pembelajaran yang dipergunakan Al. Abdullah Aly. Kuliah Aqidah Islam.al.Studi Islam I. Evaluasi: Jenis tes: Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar Tes tertulis (formatif) Alat tes: Jelaskan pengertian malaikat. et. Sayyid Sabiq. 1998.

Menerangkan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran dan yang menerimanya 4. Pengertian kitab-kitab Allah.) (…………………………. Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengimani Kitab-kitab Allah. Pokok Bahasan : 1. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu. Menjelaskan bahwa kitab Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir. Menjelaskan bahwa kitab-kitab Allah sebagai wahyu 3. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur`an 4. dan sebagai . Al-Qur`an sebagai kitab Allah yang terakhir 5.(…………………. Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I. Perbedaan iman kepada Al-Qur`an dan iman pada kitab-kitab suci lainnya. II. Menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah 2. 3.) SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Iman pada Kitab-kitab Allah 2. : I/2 : Semua : 1 x (90 menit) Sub.

Secara etimologi (Lughowi) kata kitab berasal dari ka-ta-ba. III. Kata Al-Kitab dalam Al-Qur`an : .Î#ͬ!$¡¡9$#ur ‰Îûur ÅU$s %Ìh‰9$# uQ$s%r&ur no4qn=¢Á9$# ‰tA#uäur #s‰Î) no4q‰2¨‰9$# ( ‰cqèùqßJø9$#ur öNÏdωôgyèÎ/ (#r߉yg»tã tûïΉÉ9»¢Á9$#ur ‰Îû Ïä!$y‰ù't7ø9$# Ïä!#§‰‰Ø9$#ur tûüÏnur Ĩù't7ø9$# 3 y7Í´¯»s9'ré& tûïÏ%©!$# (#qè%y‰|¹ ( y7Í ´¯»s9'ré&ur ãNèd tbqà)GßJø9$# ÇÊÐÐÈ . Jamaknya kutubun. ki-taa-ban yang berari tulisan. 2:177 ø‰©9 §‰É9ø9$# br& (#q‰9uqè? öNä3ydqã_ãr ‰@t6Ï% É-§{ Ήô³yJø9$# É>̉øóyJø9$#ur £`Å3»s9ur §‰É9ø9$# ô`tB z`tB#uä «! $$Î/ ÏQöqu‰ø9$#ur ̉ÅzFy$# Ïpx6Í´¯»n=yJø9$#ur É=»tGÅ3ø9$#ur z`¿Íh‰Î. yak-tu-bu. Secara terminologi Kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan Rasul.¨Z9$#ur ‰tA#uäur tA$yJø9$# 4‰n?tã ¾ÏmÎm6ãm ‰Írs‰ 4‰n1ö‰à)ø9$# 4‰yJ»tGu‰ø9$#ur tûüÅ3»| ¡yJø9$#ur tûøó$#ur È@‰Î6¡¡9$# tû. 5. Pengertian kitab-kitab Allah.Menunjukkan semua kitab suci yang pernah diturunkan kepada para nabi dan rasul QS.korektor terhadap kitab-kitab sebelumnya. Deskripsi Materi: 1. Menjelaskan perbedaan iman kepada kitab Al-Qur`an dan kitab-kitab sebelumnya.

akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. 13:43 ãAqà)t‰ur ‰úïÏ%©!$# (#rã‰xÿx. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya). . dan antara orang yang mempunyai ilmu Al Kitab"[778].Menunjukkan semua kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Qur`an QS. orang-orang miskin.Menunjukkan kitab suci Al-Qur`an. |Mó¡s9 Wxy‰ö‰ãB 4 ö@è% 4‰s"‰2 «!$$Î/ #J‰‰Îgx© ÓÍ_ø‰t/ öNà6uZ÷‰t/ur ô`tBur ¼çny‰YÏã ãNù=Ïæ É=»tGÅ3ø9$# ÇÍÌÈ Berkatalah orang-orang kafir: "Kamu bukan seorang yang dijadikan Rasul". hari Kemudian.Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. malaikat-malaikat. dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. nabinabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. dan (memerdekakan) hamba sahaya. Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. kitab-kitab. QS. mendirikan shalat. [778] yaitu ulama-ulama ahli Kitab yang memeluk agama Islam. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. . dan menunaikan zakat. anak-anak yatim. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. 2:2 y7Ï9ºs‰ Ü=»tGÅ6ø9$# ‰w |=÷‰u‰ ¡ Ïm‰Ïù ¡ ‰W‰èd z`‰É)- . penderitaan dan dalam peperangan.

2. 16:68 . 6:112 .Isyarat yang cepat. tidak cukup diartikan dengan takut saja. Kitab-kitab Allah sebagai wahyu.FßJù=Ïj9 ÇËÈ Kitab[11] (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya. dan yang ke dua as-sur`ah yang mempunyai cepat.Ilham fitri. QS.Perintah Allah kepada para malaikat 8:12 Cara menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul: .Instink. [11] Tuhan menamakan Al Quran dengan Al Kitab yang di sini berarti yang ditulis. seperti Allah berikan kepada lebah QS. [12] takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintah-Nya.Bisikan syetan. Kata wahyu berasal dari kata auha. Secara terminologi wahyu adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Dalam bentuk masdar mengandung dua arti pertama khafa yang berarti tersembunyi. seperti memberikan kepada nabi Musa AS. yang diberikan kepada manusia. dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. seperti isyarat yang diberikan Nabi Zakaria kepad umatnya. Pengertian wahyu dalam Al-Qur`an: .28:7 . QS. kepada manusia QS. 19:11 . petunjuk bagi mereka yang bertaqwa[12]. sebagai isyarat bahwa Al Quran diperintahkan untuk ditulis.

87: 18-19 4.Kitab Zabur yang diberikan kepada nabi Daud AS. di bukit Tursina.Melalui mimpi yang benar.. 17:55 . 57:27 . 37:100-102 menyembelih . QS. dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya[793]. QS. seprti kalam Allah yang diberikan kepada nabi Musa AS.Kitab Injil yang diberikan kepada nabi Isa AS.Berupa Suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi Ibrahim AS dan Musa AS. untuk putranya nabi Ismail. Terjaga keutuhan dan keasliannya sampai kapanpun Karena Allah yang menjaganya termasukmanusia ikut memeliharanya. 15:9 RÎ) ß`øtwU $uZø9¨‰tR t‰ø. seperti mimpinya nabi Ibrahim AS. [793] ayat Ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al Quran selama-lamanya. . 5:44 . QS. 20:9-13 .Kitab Taurat yang diberikan kepada nabi Musa AS. seperti yang diterima nabi Muhammad SAW.Ïe%!$# $¯RÎ)ur ¼çms9 tbqÝàÏÿ»ptm: ÇÒȯ$ Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran. 26:192-195 3. QS.Melalui Malaikat Jibril. QS. QS. QS.Dari balik tabir. Al-Qur`an sebagai kitab Allah yang terakhir Terbukti dalam tiga hal bahwa Al-Qur`an sebaghai kitab Allah yang terakhir a. Kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur`an . QS.

w.w.s.s. selesai dan dapat Muhammad s. kalimat agar demi nabi kalimat.Dalam hal ini terbukti juga karena: . Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya.a.Setiap selesai mendapat wahyu langsung disampaikan kepada sahabatnya untuk dicatat. Sesungguhnya tanggungan penjelasannya. adalah masa pemeliharaan sehingga disempurnakan dengan . Masa Abu baker As-Shiddiq dikumpulkan dalam satu mushaf dengan panitia tunggal Zaid bin Tsabit yang berpedoman kepada hafalan dan tulisan para sahabat. [1532] bacaan Maksudnya: nabi Muhammad s. QS.Rasul bersifat ummi artinya tidak bisa membaca dan menulis. menghafal membacakannya. dilarang oleh Allah menirukan Jibril a. Pada masa Utsman bi Affan dibukukan dan disempurnakan tulisannya. Kemudian. Apabila kami Telah selesai membacakannya atas Maka ikutilah kamilah bacaannya itu. . 75:16-19 ‰w õ8Ìh‰ptéB ¾ÏmÎ/ y7tR$|¡Ï9 ‰@yf÷ètGÏ9 ÿ¾ÏmÎ/ ÇÊÏÈ ¨bÎ) $uZø‰n=tã ¼çmyè÷Hsd ¼çmtR#uäö‰è%ur ÇÊÐÈ #s‰Î*sù çm»tRù&t‰s% ôìÎ7¨?$$sù ¼çmtR#uäö‰è% ÇÊÑÈ §NèO ¨bÎ) $uZø‰n=tã ¼çmtR$u‰t/ ÇÊÒÈ Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran Karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya[1532]. Pada masa berikutnya. memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu. tapi dengan kekuatan hafalan terhadap wahyu yang diberikan Allah kepadanya. sebelum Jibril a.a.

x8u‰$t6s? ‰Ï%©!$# tA¨‰tR tb$s%ö‰àÿø9$# 4‰n?tã ¾Ínωö6tã tbqä3u‰Ï9 ‰úüÏJn=»yèù=Ï9 #·‰‰É‰tR ÇÊÈ Maha Suci Allah yang Telah menurunkan Al Furqaan (Al Quran) kepada hamba-Nya. yang membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya QS. sharaf dan lainnya. Perbedaan iman kepada Al-Qur`an dan iman pada kitab-kitab suci lainnya. Setelah Al-Qur`an semua kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran sudah tidak berlaku lagi.Sebagai mujizat nabi Muhammad yang terbesar.Al.ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Qiraah. seperti ilmu Tajwid. ulumul Qur`an.Allah menjamin pemeliharaannya QS.Sebagai Muhaimin (batu ujian) terhadp kitab-kitab sebelunya. Fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya: . [1052] maksudnya jin dan manusia.Al.Qur`an mudah dipahami. b. 15:9 . ilmu Tafsir. 5:48 . . nahwu. 25:1. 5:48 c.Qur`an bersifat universal (umum) untuk seluruh umat manusia. sedang kitabkitab sebelumnya hanya berlaku untuk umat di zamannya QS. QS.Bersifat Integral yakni mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.Nasikh menghapus. . 5. 5:48 .Sebagai Mushaddiq. Keistimawaan Al-Qur`an: . diamalkan dan diajarkan . baik lafazd maupun hukumnya. QS. . agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam[1052].

Mengimaninya bahwa Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia QS. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. 2.20. b. Membacanya sesuai kaidah ilmu tajwid dan Qiraah supaya tartil QS. Kegiatan Mahasiswa: a. Mengamalkan isi kandungannya QS. Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. 4. Kegiatan Dosen: 1. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. - IV.Mempelajarinya termasuk ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya QS.Serta mengajarkan kepada orang lain QS 3:104. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. . Kegiatan Perkuliahan Inti.Terhadap kitab-kitab sebelum Al-Qur`an kita wajib mengimani keberadannya tetapi tidak wajib mempelajari. Sedanghkan terhadap kitab suci Al-Quran kita harus: . Kegiatan Belajar Mengajar A. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. 47:24. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. 2.7:3. c. 73:4. 3. mengamalkan dan mendakwahkannya. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. .2:2. B. . Dosen memberi penugasan.

Kuliah Aqidah Islam. H.Aqidah Islam. Lc. OHP 2.d. Evaluasi: Jenis tes: Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar Tes Tertulis (formatif) Alat tes: 1.Drs. Yogyakarta: LPPI UMY 1993 B. 1995 VII. Yunahar Ilyas. Infocus VI. Sumber Bahan: A. Sayyid Sabiq. Media pembelajaran yang dipergunakan 1. Pengembangan . Pokok 1. Sebutkan kitab-kitab Allah sebelum Al-Qur`an dan disampaikan kepada diapa. White Board 3. V. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan.. . Mengapa dikatakan kitab-kitab Allah sebagai wahyu? Jelaskan! 3. Jelaskan pengertian kitab-kitab Allah baik secara etimplogi maupun istilahi! 2. Bandung: Diponegoro. Al-Qur`an dan Terjemahannya 2. Metode yang dipergnakan Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan B. Metode dan Media Pembelajaran A.

) (………………………….) . Buktikan bahwa Al-Qur`an sebagai kitab Allah yang terakhir! 5.sertakan dalil yang endukung! 4. Bagaimana perbedaan iman kepada Al-Qur`an dan iman pada kitab-kitab suci lainnya? Bekasi. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (………………….

SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Iman pada Rasul-rasul Allah 2. Menjelaskan Sifat-sifat nabi dan rasul 4. Tugas dan peran Rasul 4. Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I. Muhammad SAW. Nabi yang terakhir. II. Pengertian serta nama-nama nabi & rasul Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengimani Rasul-rasul Allah. Pokok Bahasan : 1. Menjelaskan tugas serta peran nabi dan rasul 5. Pengertian serta nama-nama nabi dan rasul . : I/2 : Semua : 1 x (90 menit) Sub. Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. Menerangkan Rasul-rasul yang Ululazmi 6. Menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul 2. Rasul-rasul yang ulul `azmi 5. Deskripsi Materi: 1. Sifat-sifat nabi dan Rasul 3. menjelaskan bahwa nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir III. Menyebutkan nabi dan rasul yang 25 3.

laki-laki yang dipilih oleh Allah yang mendapatkan wahyu. Secara Terminologi Nabi dan Rasul adalah manusia. Namun jika berkewajiban untuk menyampaikan atau membawa missi (ar-risalah) tertentu maka disebut rasul. dari pihak musuh-musuh beliau. 21:7 & 83-84. Masdarnya rasul berarti utusan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya . dengan memberinya berita (wahyu). dia makan minum.a. 13:38. Sedangkan rasul berasal dari kata ar-sala yang berarti mengutus.w. berjalan-jalan. Karena hal itu merendahkan martabat kenabian.Pengertian Nabi secara etimologi menurut Yunahar Ilyas yang mengutif pendapatnya Abu Bakar Al-Jazairi berasal dari kata na-ba yang berarti ditinggikan. punya istri dan sebaginya. Nabi berasal dari manusia biasa. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)[777]. Jadi nabi mempunyai arti orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. @Aq߉t‰Ï9 br& u‰ÎAù't‰ >pt‰$t«Î/ ‰wÎ) Èbø‰Î*Î/ «!$# 3 Èe@ä3Ï9 9@y_r& Ò>$tGÅ2 ÇÌÑÈ Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-Nya bilamana diperlukan. atau dari kata naba-a yang berarti berita. Jadi nabi belum tentu rasul sedangkan rasul sudah tentu nabi. QS. Jika tidak sisertai kewajiban untuk menyampaikan atau membawa missi (ar-risalah) maka disebut nabi saja. bukan untuk dijadikan permainan. 18:110 ô‰s)s9ur $uZù=y‰ö‰r& Wx߉≠`ÏiB y7Î=ö6s% $uZù=yèy_ur öNçlm. Jadi rasul adalah utusan Allah SWT. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. [777] tujuan ayat Ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap nabi Muhammad s. %[`ºurø‰r& Zp‰Íh‰è‰ur 4 $tBur tb%x.

Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu. ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku). . dan kami lipat gandakan bilangan mereka. tBur $uZù=y‰ö‰r& ‰‰n=ö6s% ‰wÎ) Zw%y`͉ ûÓÇrq‰R$! öNÍkö‰s9Î) ( (#þqè=t«ó¡sù ‰@÷dr& ̉ò2Ïe%!$# bÎ) óOçFZä. ‰w ‰cqßJn=÷ès? ÇÐÈ Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhammad). sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Sesungguhnya Aku Telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang". Maka kamipun memperkenankan seruannya itu. 84. lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. jika kamu tiada Mengetahui. melainkan beberapa orang-laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka.yang sesuai dengan keadaan masanya. ‰Uq‰‰r&ur ‰‰‰Ø9$# ø‰Î) |MRr&ur 3‰y‰$tR ÿ¼çm/u‰ ‰ÎoTr& zÓÍ_¡¡tB ÇÑÌÈ ãNymö‰r& ‰úüÏH¿qº§‰9$# $uZö6yftGó‰$$sù ¼çms9 $oYøÿt±s3sù $tB ¾ÏmÎ/ `ÏB 9h‰àÊ ( çm»oY÷‰s?#uäur ¼ã&s#÷dr& Nßgn=÷VÏBur óOßgyè¨B ZptHôqy‰ ô`ÏiB $tRωYÏã 3‰t‰ò2ωur tûïωÎ7»yèù=Ï9 ÇÑÍÈ Dan (ingatlah kisah) Ayub.

6:83-86 yakni nabi Ibrahim. Adam QS.11:84. Dawud. Harun. Yahya. Yusuf. Ilyas. 48:29 Ӊ£Jpt‰C ãAq߉§‰ «!$# 4 tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyètB âä!#£‰Ï©r& ‰n?tã ͉$¤ÿä3ø9$# âä!$uHxq≠öNæhuZ÷‰t/ ( öNßg1t‰s? $Yè©. Ishaq. Nabi Muhammad SAW.3:33. 11:50.ö@è% !$yJ¯RÎ) O$tRr& ׉|³o0 ö/ä3è=÷WÏiB #Óyrq㉠¥‰n<Î) ! $yJ¯Rr& öNä3ßg»s9Î) ×m»s9Î) ӉÏnºur ( `yJsù tb%x. Shaleh QS. barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Zakaria. 11:61. Qs. Ya`cub. Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya". Alyasa.≠#Y‰£Ú߉ tbqäótGö6t‰ WxôÒsù z`ÏiB «!$# $ZRºuqôÊ͉ur ( öNèd$yJ‰Å‰ ‰Îû OÎgÏdqã_ãr ô`ÏiB ̉rOr& ωqàf‰¡9$# 4 . Sulaiman. Ayyub. Ismail. Idris dan Zulkifli QS. yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa".21:85. 40 78 18 nabi dan rasul diseritakan dalam QS. Nuh. Nama-nama nabi dan rasul Sesungguhnya nabi jumlahnya banyak tidak hanya 25. Syu`aib QS. sebagian tidak diceritakan. (#qã_ö‰t‰ uä!$s)Ï9 ¾ÏmÎn/u‰ ö@yJ÷èu‰ù=sù WxuKtã $[sÎ=»|¹ ‰wur õ8Ήô³ç‰ Íoy‰$t7ÏèÎ/ ÿ¾ÏmÎn/u‰ #J‰tnr& ÇÊÊÉÈ Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu. Namun jumlahnya tidak dapat diketahui karena Allah tidak menceritakan semuanya. Musa. QS. 7 nabi dan rasul ada dalam ayat yang laun yakni nabi Hud QS. Yunus dan Luth. Isa. 4:164.

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. tetapi berkasih sayang sesama mereka.y7Ï9ºs‰ öNßgè=sVtB ‰Îû Ïp1u‰öqG9$# 4 ö/àSè=sVtBur ‰Îû È@‰ÅgUM}$# ?íö‰t‰x. Sifat-sifat nabi dan Rasul Prasyaratan untuk menjadi nabi dan rasul Menurut Al-Jazairi meliputi Al-Misaliyah (keteladanan). Disamping itu juka nabi dan Rasul mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: . Syaraf an-Nasab (keturunan yang mulia) dan `Amil az-Zaman (dibutuhkan zaman). Maksudnya: pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati 2. tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud[1406]. kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya. ylt‰÷zr& ¼çmt«ôÜx© ¼çnu‰y‰$t«sù xán=øótGó‰$$sù 3‰uqtFó‰$$sù 4‰n?tã ¾ÏmÏ%q߉ Ü=Éf÷è㉠tí#§‰‰‰9$# xá‰Éóu‰Ï9 ãNÍkÍ5 u‰$¤ÿä3ø9$# 3 y‰tãur ª!$# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# Nåk÷]ÏB Zot‰Ïÿøó¨B #·‰ô_r&ur $JJ‰Ïàtã ÇËÒÈ Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. [1406] mereka. tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu Kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil.

At-Tabligh (menyampaikan) d. tBur $uZù=y‰ö‰r& `ÏB ‰‰Î=ö6s% `ÏB @Aq߉§‰ ‰wÎ)$! ûÓÇrqçR Ïmø‰s9Î) ¼çm¯Rr& Iw tm»s9Î) HwÎ) O$tRr& Èbr߉ç7ôã$$sù ÇËÎÈ Dan kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan aku. menyembah-Nya dan menjauhi thagut (segala sesuatu yang disembah selain Allah). ‰c%x. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku". Al-Fathanah (cerdas) 3. 16:36. 21:25. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya[826]. Al-Amanah (dapat dipercaya) c. Tugas dan peran Rasul Sejak sebelum nabi Muhammadpun Allah mengutus rasul untuk menegakkan kalimat "Laa ilaha illallah" mentauhidkan Allah. dan jauhilah Thaghut[826] itu". Ash-Shidqu (benar/jujur) b. ô‰s)s9ur $uZ÷Wyèt/ ‰Îû Èe@à2 7p¨Bé& »wq߉§‰ Âcr& (#r߉ç6ôã$# ©!$# (#qç7Ï^tGô_$#ur |Nqäó»©Ü9$# ( Nßg÷YÏJsù ô`¨B ‰y‰yd ª!$# Nßg÷YÏBur ïƨB ôM¤)ym Ïmø‰n=tã ä's#»n=‰Ò9$# 4 (#r牉šsù ‰Îû ÇÚö‰F{$# (#rã‰ÝàR$$sù y#ø‰x. Maka berjalanlah kamu dimuka . QS. èpt7É)»t㠉úüÎ/Éj‰s3ßJø9$# ÇÌÏÈ Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja).a.

6:48-49. Maksudnya menyampaikan kabar gembira adalah kepada orang yang beriman dan beramal shaleh maka akan mendapatkan balasan Surga. barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan[474]. $uZÏG»t‰$t«Î/ ãNåk‰¦yJt‰ Ü>#x‰yèø9$# $yJÎ/ (#qçR%x. Maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). Disamping itu juga untuk menyampaikan kabar gembira dan memberikan peringatan QS. mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu berbuat fasik. [826] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.ãB$ z`‰Í‰É‰ZãBur ( ô`yJsù z`tB#uä yxn=ô¹r&ur ‰xsù ì$öqyz öNÍkö‰n=t㠉wur öNèd tbqçRt‰øts‰ ÇÍÑÈ tûïÏ%©!$#ur (#qç/¤‰x. tBur ã@ʼnö‰çR tûüÎ=y‰ö‰ßJø9$# ‰wÎ) tûïΉÅe³u. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami.t. [474] Mengadakan perbaikan berarti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk menghilangkan akibat-akibat yang jelek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. tbqà)Ý¡øÿt‰ ÇÍÒÈ Dan tidaklah kami mengutus para Rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Sedangkan maksud dari memberi peringatan adalah adalah mengingatkan kepad orang orang kafir dan orang orang yang .w.t. [826] Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.

4. Rasul-rasul yang ulul `azmi Ulul `azmi maksudnya adalah teguh hati. Ibrahim. Nuh. Musa dan Isa putra Maryam QS. ø‰Î)ur $tRõ‰s{r& z`ÏB z`¿Íh‰Î. 33:7. sabar. teguh hati untuk terus mengemban tugas dari Allah SWT. sabar. Musa dan Isa putra Maryam. dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh[1202]. dan nabi Isa dapat menyembuhkan ornag yang tidak dapat . [1202] Perjanjian yang teguh ialah kesanggupan menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Ibrahim.¨Y9$# öNßgs)»sV‰ÏB ‰‰ZÏBur `ÏBur 8yq‰R tLìÏdºt‰ö/Î)ur 4Óy‰qãBur Ó|¤‰Ïãur Èûøó$# zNt‰ó‰tB ( $tRõ‰s{r&ur Nßg÷YÏB $¸)»sW‰ÏiB $Zà‰Î=xî ÇÐÈ Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh. penderitaan namun tetap tabah. Para rasul yang Ulul azmi adalah nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Nabi Muhammad diberikan Mu`jizat seperti jarinya dapat mengeluarkan air untuk keperluan wudhu sahabatnya dan Al-Qur`an yang merupakan Mu`jizat terbesar yang digunakan oleh umatnya sejagat raya. Jadi Para Rasul yang ulul `ajmi maksudnya para rasul yang banyak mendaatkan cobaan. Walau mereka ulul `zmi tetapi Allah memberikan mujizat (kelebihan yang luar biasa) kepada mereka masing-masing. tabah dalam menghadapi cobaan walau cobaan itu sangat berat untuk mencapai cita-cita.lalai bahwa sanya yang tidak beriman dan beramal shaleh akan ditempatkan di Neraka. tantangan. Nabi Nuh dapat mendatangkan air bah. dan pada akhirnya tercapai juga. nabi Musa dapat membelah lautan dengan tongkat.

Nubuwat (perkiraan) tentang apa yang akan terjadi.Basyarat (dikabarkarkan) dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur`an.w..Membawa ajaran yang lengkap dan sempurna padahal dia Ummi QS. QS. Bukti kebenaran Nubuwah & risalah Muhammad SAW. 5. tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabinabi.33:40.a. seperti kematian Umar dan Utsman . Adalah sebagi penutur para nabi dan Rasul. Jadi tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya.Milyaran umat bersahadat . Nabi Muhammad SAW. 61:6.Mendapatkan Muzizat terbesar yakni Al-Qur`an . QS. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. bukanlah ayah dari salah seorang sahabat. Jadi walupun banyak rintangan dan tantangan karena kemurahan Allah dengan mujizat-Nya yang diberikan kepada para rasul. Adalah: .a. Karena itu janda Zaid dapat dikawini oleh Rasulullah s. maka rasul dapat mempertahankan kerasulannya.disembuhkan oleh dokter ahli pada waktu itu.¨Y9$# 3 tb%x. 5:3 . B tb%x. Nabi yang terakhir. 7:157 dan 6:20 .ur ª!$# Èe@ä3Î/ >äóÓx« $VJ‰Î=tã ÇÍÉÈ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu[1223].w. Muhammad SAW. [1223] Maksudnya: nabi Muhammad s. JptèC !$t/r& 7‰tnr& `ÏiB öNä3Ï9%y`Íh‰ `Å3»s9ur¨$ tAq߉§‰ «!$# zOs?$yzur z`¿Íh‰Î.

Media pembelajaran yang dipergunakan 1. B. d. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. Kegiatan Mahasiswa: a. V.IV. Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. Infocus 3. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen.. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. b. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. 2. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. OHP 2. 3. Kegiatan Dosen: 1. 4. 2. Kegiatan Belajar Mengajar A. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. c. Kegiatan Perkuliahan Inti. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. White Board . Metode dan Media Pembelajaran A. Dosen memberi penugasan. Metode yang dipergnakan Ceramah Tanya jawab Diskusi Penugasan B.

Sebutkan dan jelaskan sifat-sifat nabi dan rasul beserta mustahilnya! 4. Al-Qur`an dan Terjemahannya 2. Sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang 25 3. Kuliah Aqidah Islam.Drs. 7. Sebutkan dan jelaskan bukti kebenaran Nubuwah dan Risalah nabi Muhammad SAW! Bekasi.Aqidah Islam. H.VI. Bandung: Diponegoro. Yogyakarta: LPPI UMY 1993 B. Sumber Bahan: A. Sayyid Sabiq. Jelaskan pengertian Nabi dan Rasul! 2. Pengembangan . Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar 2. Sebutkan ayar yang menjelaskan bahwa nabi Muhammad adalah nabi yang teralkhir. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu . Apa tuga Rasul untuk umatnya! 5. 1995 VII. Yunahar Ilyas. Siapa para nabi Yang Ulul `Azmi? berikan contoh muzizatnya masing-masing ! 6. Evaluasi: Jenis tes: 1. Pokok 1. Tes Tertulis (formatif) Alat tes: 1. Lc.

(………………….) SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Iman pada Hari Akhir Sub.Pengertian Hari Akhir .) (…………………………. Pokok Bahasan : .

Deskripsi Materi: 1. sampai pada pembalasan dengan surga atau neraka (Jaza) Nama-nama lain hari Akhir. Pengertian Hari Akhir Yang dimaksud hari akhir adalah kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia yang fana ini berakhir. Menjelaskan hikmah beriman pada Hari akhir III.Hikmah beriman pada hari akhir Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I.Proses dan peristiwa hari Akhir . 39:60 . termasuk proses dan peristiwa yang terjadi pada hari itu. Menjelaskan pengertian Hari Akhir 2. Menjelaskan Proses dan peristiwa hari akhir 3.. 1. Perhitungan seluruh amal manusia (Hisab). mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya serta berakhirnya seluruh kehidupan (Qiyamah). dikumpulkannya seluruh manusia di mahsyar (Hasyr). Yaumul Qiyamah (Hari Qiamat) QS. : I/2 : Semua : 1 x (90 menit) Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengimani Hari Akhir Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. penimbangan seluruh am. kebangkitan seluruh umat manusia dari kubur (Ba`ats).al manusia (wazn).

[788] yang dimaksud ucapan-ucapan yang teguh di sini ialah kalimatun thayyibah yang disebut dalam ayat 24 di atas. dan bukan sematamata kuburan. 56:1 9. 40:45-46 àMÎm6sV㉠ª!$# ‰úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ÉAöqs)ø9$$Î/ ÏMÎ/$¨V9$# ‰Îû Ío4qu‰ptø:$# $u‰÷R‰‰9$# ‰Îûur Íot‰ÅzFy$# ( ‰@ÅÒã‰ur ª!$# ‰úüÏJÎ=»©à9$# 4 ã@yèøÿt‰ur ª!$# $tB âä! $t±t‰ ÇËÐÈ Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan Ucapan yang teguh itu[788] dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Pada masa ini desebut masa transisi antara duniadan akherat. Yaumul Fath (Hari Kemenangan) QS. Yaumul Jam`I ( Hari berhimpun) QS. yakni yang membatasi dua alam. Yaumul Din (Hari Pembalasan) QS. Al-Waqiah (Peristiwa Dahsyat) QS. 80:33 8. 32:29 5. Alam Kubur Yakni alam yang akan dimasuki setip orang yang meninggal dunia. Karena dikubur atau tidak tetap mengalami alam kubur. QS. Dan lain lain 2. 30:56 3. As-Shakhah ( Tiupan sangkakala yang kedua) QS. 1:3 4. 14:27. . 88:1 7. Disebut juga alam Barzah. Proses dan Peristiwa Hari Akhir a.2. dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Al-Ghasiyah ( Kejadian yang menyelubungi) QS. alam dunia dan akherat. 64:9 6. Yaumul Ba`ats ( Hari Kebangkitan) QS.

(Dikatakan kepada malaikat): "Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras". Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang[1324].‰Å"ym $pk÷]tã ( ö@è% $yJ¯RÎ) $ygßJù=Ïæ y‰ZÏã «!$# £`Å3»s9ur u‰sYò2r& Ĩ$¨Z9$# ‰w tbqßJn=ôèt‰ ÇÊÑÐÈ Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah . [1324] Maksudnya: dinampakkan kepada mereka neraka pagi dan petang sebelum hari berbangkit. QS 7:187 y7tRqè=t«ó¡o‰ Ç`tã Ïptã$¡¡9$# tb$‰r& $yg8y‰ó‰ßD ( ö@è% $yJ¯RÎ) $ygãKù=Ïæ y‰ZÏ㠉În1u‰ ( ‰w $pk‰Ïk=pgä‰ !$pkÉJø %uqÏ9 ‰wÎ) uqèd 4 ôMn=à)rO ‰Îû ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‰F{$#ur 4 ‰w ö/ä3‰Ï?ù's? ‰wÎ) ZptGøót/ 3 y7tRqè=t«ó¡o‰ y7¯Rr(x. . 46. b.çm9s%uqsù ª!$# ÅV$t«Íh‰y‰ $tB (#rã‰x6tB ( s-%tnur ÉA$t«Î/ tböqtãö‰Ïù âäþq߉ É>#x‰yèø9$# ÇÍÎÈ â‰$¨Y9$# ‰cqàÊt‰÷è㉠$pkö‰n=tæ #xr߉äî $|‰Ï±tãur ( tPöqt‰ur ãPqà)s? èptã$¡¡9$# (#þqè=Åz÷‰r& tA#uä ‰cöqtãö‰Ïù £‰x©r& É>#x‰yèø9$# ÇÍÏÈ Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. dan pada hari terjadinya kiamat. karena datangnya secara tiba-tiba. dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Qiamat Peristiwa hari kiamat tak seorangpun yang tahu kapan akan terjadi.

Bukhari). Perbandingan laki-laki 1 berbanding dengan 40 wanita. Kebangkitan . Pada tiupan sangkakala pertama semua yang dihidupkan akan mati kecuali yang dikehendaki Allah. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah. muncul binatang aneh. 99:1-3. muncul Dajjal. keluarnya api dari Yaman (HR. dan pada tiupan sangkakala yang kedua maka yang mati akan dibangkitkan kembali. waktu terasa amat pendek (HR. Tanda-tanda hari kiamat ada tanda-tanda kesil dan ada tanda-tanda besar. mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. perzinahan dan minum minuman keras terangterangan (HR. Lenyapnya Ilmu Pengetahuan dan meluasnya kebodohan. 101:1-5.terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui". muncul yajiz dan Ma`juz. QS. tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Gerhana di timur. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Manusia seperti anai-anai yang beterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan QS. barat dan jazirah abar. Tanda-tanda kecil meliputi: Wanita melahirkan tuannya (Hadits Mutafaqun `alaih). Ahmad). matahari terbit dari barat. Tanda-tanda besar meliputi: Keluarnya asap. serta akan mengeluarkan beban yang yang berat yang dikandungnya. Muslim) Adapun proses/peristiwa hari kiamat Bumi akan goncang dengan gonsangan yang dahsyat. QS 39:68 c. Perang antara dua kelompok besar (Hadits Mutafaqun `alaih). kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi.

45:24. Dan pada hari itu banyak manusia yang tidak percaya QS. Berkumpul di Mahsyar Setelah manusia dibangkitkan. Pada hari itu semua manusia bertelanjang. dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi. maka bangkitlah semua manusia yng sudah dimatikan. Kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali.Setelah Malaikat Isrofil meniupkan Terompet yang ke dua. karena adanya peristiwa yang dahsyat sehingga tidak berfikir untuk saling melihat. Waktu dikumpulkan manusia akan menjadi tiga golongan yakni golongan yang berjalan. Muslim) . (HR. 36:78-79. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS. d. QS. Tirmizi). maka manusia akan berkumpul di mahsyar untuk menunggu perhitungan (hisab) amal perbuatannya sewaktu di dunia. Peristiwa ini di sebut dengan hari kebangkitan (yaumul Ba`ats). 30:27 uqèdur ‰Ï%©!$# (#äty‰ö7t‰ t. 36:52. namun mereka tidak saling melihat. Bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah dimatikan dan kuburkan akan sangat mudah.ù=yÜø9$# ¢OèO ¼çn߉‰Ïè㉠uqèdur Ücuq÷dr& Ïmø‰n=tã 4 ã&s!ur ã@sVyJø9$# 4‰n?ôãF{$# ‰Îû ÏNºuq»uK¡¡9$# ÇÚö‰F{$#ur 4 uqèdur ≉͉yèø9$# ÞO‰Å3ysø9$# ÇËÐÈ Dan dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan. yang berkendaraan dan yang berjalan dengan mukanya (HR. dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya.

Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun.o§‰s‰ #v‰x© ¼çnt‰t‰ ÇÑÈ Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. Semua amal kebaikan manusia akan diperlihatkan. 69:19-26. ada yang menerimanya dari depan ada yang dari samping kiri. 99:7-8. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya. QS. yJsù ö@yJ÷èt‰ tA$s)÷WÏB >o§‰s‰ #\‰ø‰yz ¼çnt‰t‰ ÇÐÈ `tBur` ö@yJ÷èt‰ tA$s)÷WÏB . 84:7-8. yang baik maupun yang buruk. niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. ini menujukkan nasib masing-masing selanjutnya. Br'sù ÆtB ôMn=à)rO ¼çmãZ‰Î‰ºuqtB ÇÏÈ uqßgsù ‰Îû 7pt±‰Ïã¨$ 7pu‰ÅÊ#§‰ ÇÐÈ $¨Br&ur ô`tB ôM¤ÿyz ¼çmãZ‰Î‰ºuqtB ÇÑÈ ¼çm‰Bé'sù ×pt‰Ír$yd ÇÒÈ Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya. Perhitungan dan Penimbangan Setelah dikumpulkan manusia di mahsar maka manusia akan menerima kitab catatan amal masing-masing sewaktu di dunia. Pembalasan Orang yang berat timbangn kebaikannya akan ada dalam keridhaan Allah dan orang yang berat timabngan kejelekannya akan ada dalam kerugian yakni akan masuk ke neraka 101:6-9. f. . niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.e.

Adanya Surga akan mendorong manusia untuk melakukan amal kebaikan. B. itulah seburuk-buruk makhluk dan kelak akan masuk ke Neraka. Dapat mematahkan argumentasi orang-orang yang tidak percaya pada kehidupan akherat. Kegiatan Dosen: 1.Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. 3. yakni dengan adanya dalil naqli. IV. Dapat menumbuhkan sikap kedisiplinan dan patuh akan perintah Allah SWT. karena semu itu akan diperhitungkan dan akan mendapatkan balasannya. 3. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. 2. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. sedang orang-orang kafir dari golongan ahli kitab maupun orang musyrik. Kegiatan Perkuliahan Inti. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. Hikmah beriman pada hari Akhir a. Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. b. d. c. Kegiatan Belajar Mengajar A. Mengingatkan manusia agar jangan terlena dengan keduniaan. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh itulah sebaik-baik makhluk dan kelak akan masuk ke Surga. Dan adanya Neraka akan mendorong manusia untuk menjauhi apa yang dilarang Allah SWT. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang .

Metode yang dipergnakan 1. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. d.Drs. Penugasan B. Kegiatan Mahasiswa a. Dosen memberi penugasan. Pengembangan . Ceramah 2. Yunahar Ilyas. Lc.disiapkan. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. H. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. Media pembelajaran yang dipergunakan 1. Sumber Bahan: A. Al-Qur`an dan Terjemahannya 2. 1995 . Tanya Jawab 3. Diskusi 4. White Board VI. 4.. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. Kuliah Aqidah Islam. Sayyid Sabiq. OHP 2. Pokok 1. Yogyakarta: LPPI UMY 1993 B. V. b. Bandung: Diponegoro. c. Infocus 3.Aqidah Islam. Metode dan Media Pembelajaran A.

Tes Tertulis (formatif) B. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (………………….VII. Alat Tes: 1. Sebutkan dan jelaskan tanda-tanda besar dan kecil akan datangnya kiamat! 5. Evaluasi: A. Sebutkan nama-nama lain hari akhir beserta artinya! 3. Apa hikmah beriman kepada hari akhir? Bekasi.) . Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar 2. Jelaskan pengertian Hari akhir! 2.) (…………………………. Jenis tes: 1. Jelaskan proses dan peristiwa hari qiamat! 4.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Iman pada Taqdir .Manusia dan taqdir .Hikmah beriman pada Taqdir Sub.Pengertian Taqdir .Beberapa tingkatan taqdir . Pokok Bahasan : .

Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I. untuk segala yang ada yang mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu yang terjadi. (Kuliah Aqidah Islam. Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan Hikmah beriman pada Taqdir III. 1993 hal. Menjelaskan beberapa tingkatan taqdir 3. Secara terminology qadar berarti Ilmu Allah tentang apa yang terjadi di masa yang akan dating. Menjelaskan pengertian Taqdir 2. peraturan dan hokum yang ditetapkan secara pasti. Menjelaskan Manusia dan Taqdir 4. 15:21. 54:49. Pengertian Taqdir Taqdir terbagi menjadi qadha` dan qadar. 65:3. : I/2 : Semua : 1 x (90 menit) Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengimani Taqdir II. Kebanyakan para ulama sependapat bahwa pengertian qadha dan qadar adalah sama yakni: Segala ketentuan. oleh Allah SWT. Adapun Qadar secara etimologi merupakan bentuk jama` dari qadara yang berarti ukuran atau ketentuan. Deskripsi Materi: 1. 182-183) . Secara etimologi qadha` merupakan bentuk jama` dari qadha berarti kehendak atau ketetapan hokum. 13:8. undang-undang. Secara Terminologi qadha` berati penciptaan segala ssuatu oleh Allah SWT. QS. sesuai dengan Ilmu dan Iradah-Nya.

. b. Tingkatan Taqdir Taqdir atau qadar mempunyai 4 tingkatan: a.bÎ)ur `ÏiB >äóÓx« ‰wÎ) $tRy‰YÏã ¼çmãYͬ!#t‰yz $tBur ÿ¼ã&è! Íi‰t\çR ‰wÎ) 9‰y‰s)Î/ 5Qqè=÷è¨B ÇËÊÈ Dan tidak ada sesuatupun dan kami melainkan tidak pada sisi Kami-lah melainkan khazanahnya[795]. Al-Kitabah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu telah tertulis di lauhil Mahfudz. QS. 59:22 óOs9r& öNn=÷ès? ‰cr& ©!$# ãNn=÷èt‰ $tB ‰Îû Ïä!$yJ¡¡9$# ÇÚö‰F{$#ur 3 ¨bÎ) ‰‰Ï9ºs‰ ‰Îû A=»tFÏ. 2.w. Al-Ilmu Allah maha mengetahui yang sudah. 22:70. [795] maksudnya segala sesuatu itu sumbernya dari Allah s. sedang dan akan terjadi. bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh mahfuzh).t. menurunkannya dengan ukuran yang tertentu. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. 4 ¨bÎ) y7Ï9ºs‰ ‰n?tã «!$# ׉‰Å¡o‰ ÇÐÉÈ Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?. QS. 22:70.

QS. Al-Masyi`ah Kehendak Allah pasti akan terjadi. 4 ¨bÎ) y7Ï9ºs‰ ‰n?tã «!$# ׉‰Å¡o‰ ÇÐÉÈ Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi?. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. c. bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah Kitab (Lauh mahfuzh).Î=»yz Èe@à2 &äóÓx« ( uqèdur 4‰n?tã Èe@ä. 39:62.ur ÇÏËÈ . Al-Khalq Allah menciptakan segala sesuatu. &äóÓx« ×@‰Ï.$ $¸J‰Î=tã $VJ‰Å3ym ÇÌÉÈ Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu). Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. QS. 76:30. 25:2 dan 37:96 ª!$# ß. kecuali bila dikehendaki Allah. sedangkan kemauan manusia tanpa kehendak Allah tidak mungkin terjadi. 81:28-29 tBur tbrâä!$t±n@ HwÎ) br& uä!$t±o‰ ª!$# 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x.57:22 óOs9r& öNn=÷ès? ‰cr& ©!$# ãNn=÷èt‰ $tB ‰Îû Ïä!$yJ¡¡9$# ÇÚö‰F{$#ur 3 ¨bÎ) ‰‰Ï9ºs‰ ‰Îû A=»tFÏ. d.

warna kulit. 3. Aliran ini mengambil dalil QS. Yang musayyar ada kesesuaian dengan pendapat aliran Jabariyah. Aliran ini mengambil dalil QS. pendek.Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. ª!$#ur ö/ä3s)n=s{ $tBur tbqè=yJ÷ès? ÇÒÏÈ Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu". mati dan sebagainya. 13:11. Contohnya: jenis kelamin. 37:96. çms9 ×M»t7Ée)yèãB .`ÏiB Èû÷üt/ Ïm÷‰y‰t‰ ô`ÏBur ¾ÏmÏÿù=yz ¼ ¼çmtRqÝàxÿøts‰ ô`ÏB ̉øBr& «!$# 3 ‰cÎ) ©!$# ‰w ç‰Éi‰tó㉠$tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rç‰Éi‰tó㉠$tB öNÍkŦàÿRr'Î/ 3 !#s‰Î)ur y‰#u‰r& ª!$# 5Qöqs)Î/ #[äþq߉ ‰xsù ¨‰t‰tB ¼çms9 4 $tBur Oßgs9 `ÏiB ¾ÏmÏRr߉ `ÏB @A#ur ÇÊÊÈ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya . hidup. Manusia dan Taqdir Dalam kaitannya dengan taqdir manusia. bahwasannya manusia mempunyai kebebasan yang mutlak. Adapun yang mukhayyar ada kesesuaian dengan pendapat aliran Qadariah. manusia harus menrima segala ketentuan dari Allah dan tidak bisa menolaknya. Menurutnya manusia tidak bebas untuk berbuat. tinggi. ada yang musayyar dan ada yang mukhayyar.

Namun setidaknya taqdir mukhayyar ini menunjukkan adanya ikhtiar manusia itu dibutuhkan. 6:148.bergiliran. dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 4:165. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. mereka menjaganya atas perintah Allah[767]. . namun semuanya akan dipertanggungjawabkannnya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. [768] Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka. disebut malaikat Hafazhah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[768] yang ada pada diri mereka sendiri. 286. Padahal jika ayat itu disempurnakan maka tetap apapun kehendak manusia tanpa iradah Allah tidak mungkin terjadi. 2:223. dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. QS. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum. 9:46. di muka dan di belakangnya. [767] bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalanamalannya. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu. Maka tak ada yang dapat menolaknya. selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka.ät!$|¡ÎS Ó^ö‰ym öNä3©9 (#qè?ù'sù öNä3rOö‰ym 4‰¯Tr& ÷Läê÷¥Ï© ( (#qãBÏd‰s%ur (#þqßJn=ôã$#ur Nà6¯Rr& ö/ä3Å¡àÿRL{ 4 (#qà)¨?$#ur çnqà)»n=‰B 3 ©!$# ̉Ïe±o0ur ‰úüÏZÏB÷sßJø9$# ÇËËÌÈ Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam. öNä.

28:56. maka ibu bapaknyalah (yang akan berperan) mengubah anak itu menjadi seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi" HR. 4. 13:11 e. Juga dapat berarti Idkhalul iman ilal Qolb (memasukkan iman ke dalam hati). HR. QS. Hidayah mengandung pengertian Ad-Dilalah wal-Irsyad (menunjukki dan membimbing) QS. Ada indra untuk mencari kebenaran QS 17:36 c. 16:93 dan ini hanyalah hak Allah. diberikan kepada yang sanggup memikulnya QS. Manusia telah dibekali Fithrah. Ada rasul pemberi peringatan QS. Bukhari ‫كل مو لسسود يولسسد علسسى الفطسسرة فسسابواه يهسسودانه او ينصسسرانه او يمجسسسانه # رواه‬ ‫البخارى‬ " Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. 17:15 f. Hikmah beriman kepada Taqdir . Allah akan mengazab orang yang menolak hidayah karena: a. 2:286 Jadi orang berbuat baik dan buruk bukan karena takdir dari Allah tetapi tergantung ikhtiar manusia itu sendiri dan itulah yang dimintai pertanggungjawaban sehingga akan diberikan dua tempat sebagai akibat dari perbuatannya yakni Surga atau Neraka. 18:29. 41:17.Kaitannya dengan hidayah. Manusia diberi hak ikhtiar QS. 67:10 d. Manusia diberi akal QS. Bukhari b.

IV. Melahirkan kesadaran bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan sunatullah b. d. B. Semakin mendekatkan diri kepada Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlaq. Metode dan Media Pembelajaran A. c. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. Manusia harus berusaha/ikhtiar tetapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. c. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. Ceramah . V. 4.a. Kegiatan Belajar Mengajar A.. Kegiatan Dosen: 1. Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. Kegiatan Mahasiswa a. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. b. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. dan jika mendapat musibah maka sabar. Tawakal atas segala keputusan Allah. Mendatangkan ketenangan jiwa. d. 2. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. e. Metode yang dipergnakan 1. 3. Jika dapat nikamt mau bersyukur. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. Dosen memberi penugasan. Kegiatan Perkuliahan Inti.

OHP 2. Diskusi 4. kenapa manusia di hisab .Aqidah Islam. Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar 2. Infocus 3. Pokok 1. Penugasan B. Media pembelajaran yang dipergunakan 1.2. Sumber Bahan: A. H. Allah yang menentukan taqdir manusia sejak zaman azali. Sayyid Sabiq. Jelaskan apa hikmah beriman kepada Taqdir! 5. Pengembangan . White Board VI. Sebutkan dan jelaskan tingkatan Taqdir! 3. Al-Qur`an dan Terjemahan 2. Yunahar Ilyas. Evaluasi: A. Testertulis (formatif) B. Jelaskan pengertian Taqdir secara etimologi maupun terminologi! 2. Alat Tes: 1. Kuliah Aqidah Islam. Yogyakarta: LPPI UMY B. Tanya Jawab 3.Drs.? Jelaskan! 4. Bagaimana Hubungan manusia dengan taqdir menurut jabariyah dan qadariyah. Jenis tes: 1. Bandung: Diponegoro VII. Lc.

Umar Bin Khathab 3. Abu Bakar Shiddiq Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I. Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. Pokok Bahasan : 1. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (………………….nanti di akherat? Bekasi. Ali Bin Abi Thalib Sub. : I/2 : Semua : 1 x (90 menit) Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengetahui kisah Khulafaurrasyidian II.) SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Mengenal Khulafaurrasyidin 2. Menjelaskan riwayat hidup dan perjuangan Umar bin Khathab .) (…………………………. Usman Bin `Affan 4. Menjelaskan riwayat hidup dan perjuangan Abu Bakar Siddiq 2.

lalu ditukar oleh Nabi menjadi Abdullah kuniahnya Abu Bakar (Pemagi) karena dari pagi-pagi betul beliau telah masuk Islam.3. Menjelaskan riwayat hidup dan perjuangan Usman bin `Affan 4. sehingga beliau. Beliau banyak berdakwah mengajak orang lain untuk memeluk Islam. Menjelaskan riwayat hidup dan perjuangan Ali bin Abi Thalib III. terutama peristiwa Isra` dan Mi`raj. Beliau bersama-sama Nabi Hijrah ke Madinah dan beliau ikut menemani dalam persembunyian di gua Tsur. Beliau menjadi sahabat sekaligus mertua Nabi. Ali bin Abi Thalib mengusulkan agar beliau menjadi Khalifah yang Pertama dan banyak kaum muslimin yang menghendaki beliau untuk . Di masa Jahiliyah beliau berniaga. dan banyak akhirnya orang pada memeluk Islam. Abu Bakar Shiddiq 11-13 H (632-634 M) Namanya Abdullah ibnu Abi Kuhafa at Tamimi. Di masa Jahiliyah bernama Abu Ka`bah. Pemba`iahan Abu Bakar Siddiq Setelah Rasul wafat. Tetapi setelah beliau masuk Islam perniagaannya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Gelarnya As-Shiddiq (yang amat membenarkan) karena amat segera membenarkan Rosul dalam berbagai peristiwa . Karena kejujuran dan kesucian hatinya sehingga beliau sangat mendalami jiwa dan semangat keislamannya lebih dari yang lainnya. kaum Anshar menghendaki agar orang yang akan jadi khalifah adalah dari antara mereka. Deskripsi Materi: 1. dan pernigaannya sangat berhasil.

Katakanlah: "Kamu belum beriman.menjadi khalifah. tetapi jika aku berbuat salah. tetapi keislamannya belum mantap. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi Abu Bakar Siddiq Di masa nabi masih hidup banyak orang yang memeluk islam. Setelah diangkat menjadi khalifah beliau berpidato "Wahai manusia! Saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. ikuti aku. hingga aku dapat mengambil hak daripadany. Karena iman itu belum masuk . dan ada juga yang karena ingin punya nama dan lain sebagainya. saya pandang lemah. saya pandang kuat. tetapi bilamana aku tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya kamu tak perlu mentaatiku". sedang orang yang kamu pandang lemah. sehingga setelah Rasul wafat banyak orang yang murtad. Kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena ketika mereka masuk islam hanya karena ingin kesusukan atau ada yang karena ingin harta rampasan perang. Sebagaimana sifat bangsa Arab yang digambarkan dalam Al-Qur`an Surat al-hujurat ayat 14 ÏMs9$s% Ü>#{‰ôãF{$# $¨YtB#uä ( @è% öN©9 (#qãZÏB÷sè? * `Å3»s9ur (#þqä9qè% $oYôJn=ó‰r& $£Js9ur È@äzô‰t‰ ß`»yJ‰M} $# ‰Îû öNä3Î/qè=è% ( bÎ)ur (#qãè‰ÏÜè? ©!$# ¼ã&s!q߉u‰ur ‰w Nä3÷GÎ=t‰ ô`ÏiB öNä3Î=»yJôãr& $º«ø‰x© 4 ¨bÎ) ©!$# ։qàÿxî îLìÏm§‰ ÇÊÍÈ Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman". Maka jikalau aku menjalankan tugasku dengan baik . padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantaramu. akhirnya beliau diba`ihah oleh kaum muslimin untuk menjadi Khalifah. tapi Katakanlah 'kami Telah tunduk'. maka betulkanlah! Orang yang kamu pandang kuat. hingga saya dapat mengembalikah haknya kepadanya.

mereka juga engaku menjadi nabi. Banyak pula orang yang enggan untuk membayar zakat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak para pengikut nabi palsu tentang kebohongannya sebagai nabi tetapi sebagian yang sudah murtad sengaja menggabungkan diri dengan nabi palsu agar dapat dukungan untuk memerangi orang-orang Islam yang murni. sehingga kedudukannya semakin kuat dan sangat membahayakan Islam. Banyak pula orang yang mengaku menjadi nabi. Tetapi sukuisme itu selalu muncul dimana saja dan kapan saja ada kesempatan. sehingga banyak orang yang ingin melepaskan dari agama Islam. Diantara orang-orang yang mengaku dirinya menjadi Nabi adalah Musailimatul Kazzab dari Bani Hanifah di Al-Yamamah. Banyak orang Islam yang memandang bahwa Agama Islam ada dalam kekuasaan suku Quraisy. Dia mengaku menjadi nabi sejak Nabi Muhammad SAW maih hidup dan banyak yang mempercayainya. dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu." Islam memberantas sukuisme. lebih-lebih setelah beliau menikah dengan perempuan bernama Sajah dari Bani Tamim yang mengaku menjadi pula. karena sudah dicanangkan agar orang islam hidup dalam keluarga besar yakni keluarga Islam. Demikian pula Al-Aswad Al-`ansidi Yaman dan Thulaihah ibnu Khuwailid dari Bani Asad. adapula orang yang menafsirkan Al-Qur`an dengan pemahaman yang salah.ke dalam hatimu. dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang yang tidak mau bayar zakat karena mereka salah dalam memahami Al-Qur`an Surat 9 : 103 .

ym ×Pqè=÷è¨B ÇËÍÈ È@ͬ!$ ¡¡=Ïj9 ÏQrã‰ósyJø9$#ur ÇËÎÈ Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Mereka mengira hanya nabi Muhammad yang disuruh untuk mengambil zakat bukan yang lain karena ayat itu diperintahkan kepada nabi Muhammad. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.õ õ‰è{ ô`ÏB öNÏlÎ.ºuqøBr& A. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). 3 ª!$#ur ìì‰ÏJy‰ íO ‰Î=tæ ÇÊÉÌÈ 103. dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. namun banyak yang menentang malah melakukan perlawanan. [658] Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda [659] Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Padahal dalam ayat yang lain QS. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.t‰è?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgø‰n=tæ ( ¨bÎ) y7s? 4qn=|¹ Ö`s3y‰ öNçl°. 70:24-25 ‰úïɉ©9$#ur þ‰Îû öNÏlÎ. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.ºuqøBr& Zps%y‰|¹ öNèdã‰ÎdgsÜè? NÍk ‰Ïj. Mereka yang mengaku mendai nabi dan yang tidak mau membayar zakat diberikan nasehat oleh abu Bakar Siddiq dan pendukungnya. Akhirnya Abu Bakar menyuruh panglima perang seperti Khalid bin .

dari satu bani Adi.Wali dan Amr ibnul `Ash untuk menyelesaikannya. Sehingga banyak pula pejuang kaum muslimin yang wafat dalam peperangan itu. Semoga Allah memberikan Rahmat-Nya kepa Abu Bakar Siddiq. Untuk itu maka Abu Bakar mengumpulkan para sahabatnya yang hafal AlQur`an yang masih hidup untuk menngumpulkan Al-Qur`an yang masih tercecer tulisannya baik yang tertulis dalam daun kering. Dan Al-hamdulillah misinya berhasil dengan gilang gemilang. Dari semuanya akhirnya Al-Qur`an dapat dituliskan dalam bentuk Mushaf yang disimpan di rumah Abu Bakar Siddiq. 2. pelepah kurma maupun tulang yang di tulis oleh Zaid bin Tsabit. Umar bin Khathab 13-23 H (634-644 M) Umar Ibnul Khathab putra dari Nufail al-Quraisy. selanjutnya pasukan Islam menghadapi bangsa Persia dan Romawi yang senantiasa memerangi Islam karena ingin menghancurkan Islam dari muka Bumi ini. Karena kepemimpinannya hanya 2 tahun yakni mulai tahun ke 11 H (632 M) sampai 13 H (634 M) Abu Bakar jatuh sakit yang akhirnya meninggal dunia pada tahun 40 H atau 661 M. termasuk ada 70 para penghafal Al-Qur`an. Abu Bakar Siddiq meninggal Dunia Di tengah peperang sedang berlangsung Melawan Bangsa Romawi dan Persia yang di lanjutkan pada masa kepemimpinan Umar bi Khatab. Setelah bangsa Arab bersatu kembali. Sebelum Islam suku Bani Adi ini tergolong suku yang terpandang . Setelah beliau wafat mushaf itu disimpan Umar bin Khathab yang akhirnya dapat dibukukan dan sisempurnakan di masa Utsman bin Affan.

Apa yang dilakukan Abu Bakar menimbulkan ketakukan bangsa Romawi dan Persia seta para pemberontak dari bangsa Arab itu sendiri. Namun banga Romawi dan Persia tetap tak henti-hentinya untuk melakukan perlawanan di lain kesempatan. Dakwah Islam awalnya lemah. Perluasan Islam di Masa Abu Bakar dan Umar bin Khaththab Sejak masa Rasulullah sudah terjadi peperangan. Pasukan Islam mngalami kemenangan yang gilang gemilang. Doa Rasulpun terkabul selama lima tahun rasul menyeru kepada agama Islam. Islamnya Umar Ibnul Khaththab adalam suatu kemenangan. Rasulullah SAW pernah berdoa:" Ya Allah! Kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Dan Setelah Abu Bakar Wafat maka Umar lah sebagai penggantinya. yaitu ~Amr Ibnu Hisyam atau Umar Ibnu Khaththab". karena tidak ada yang berani membantah apa yang sudah diusulkan oleh Abu Bakar Siddiq. Akhirnya dicalonkanlah Umar Ibnul Khaththab dan disetujui pula oleh kaum muslimin pada umumnya. berkemauan keras dan pantang menyerah. Dalam peperangan Mu`tah maupun Tabuk dalam melawan pasukan romawi maupun Persia. Sebelum Islam dia sebagai saudagar yang terkenal pemberani. Abu Bakar mencari calon pengganti setelah dirinya. . Umar diangkat menjadi Khalifah Ditengah-tengah peperangan melawan Bangsa Romawi dan Persia.mulia dan berkedudukan tinggi. perlu orang yang kuat. Setelah Rasulullah wafat pengiriman pasukan untuk melawan bangsa Romawi dan Persia tetap dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq.

Demikian pula Damaskus dapat dikuasai oleh pasukan kaum muslimin pada tahun 14 H dibawah pimpinan Khalid bin Walid yang dibantu oleh Amr bin Ash dan Abu Ubaidah.000 orang untuk mengalahkan pasukan Muslim. karena Zazirah Arab merupakan jajahan Romawi sehingga kaum muslimin ingin merebutnya. Pasukan kaum muslimin mengirim pula ke Romawi yang didimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan 30. supaya menimbulkan semangat juang yang tinggi. peprangannya selain membaela Islam sambil membela keluarga dan harta kekayannya. Surahbil dan Yazin bin Abi Sufyan. . Namun ditahun berikutnya bangsa Persia dapat mengumpulkan kembali pasukkannya sejumlah 100. beliau dikirim pula ke Persia.Faktor-faktor keberhasilan dalam peperangan itu diantaranya.000 orang. Tetapi tatap dapat diklalahkan oleh pasukan kaum Muslimin.000 orang sedang pasukan Romawi berjumlah 100. Kemenangan ini di samping pertolongan Allah juga karena kaum muslimin bersatu. Kemenanganpun dapat diraih oleh tentara muslimin yang menewaskan separoh dari tentara Romawi dan separohnya lagi melarikan diri./ terjadilah pertempuran di Ajnadain tahun 13 H. Pada masa Abu Bakar panglima yang dikirim untuk memerangi Rowawi adalah Khalid bin Walid. ketika berperang kaum muslimin membawa keluarga mereka termasuk harta kekayaanya. Tetapi pada masa Umar bin Khaththab dikirim pula pasukkan di bawah pimpinan Sa`ad bin Abi Waqash ke Persia dan pasulan kaum muslimin mendapat kemenangna yang gilang gemilang sampai kerajaan Persia dikuasai oleh Pasukkan kaum Muslimin. Semua pertempuran yang terjadi di zazirah Arab.

000 ribu pasukan Romawi melarikan diri namun sebagian mereka ada yang mengikat saking beratnya melawan pasukan muslimin.Di sampoing peperangan di atas terjadi pula peperangan di sungai Yarmuk dengan pasukan kaum muslimin hanya 25.000 orang.000 orang bahkan ada yang mengatakan 1. Perlahan-lahan dasar-dasar islam dapat diterapkan dan sedikit demi sedikit masyarakat banyak yang memeluk Islam. namun di sana awalnya tidak dapat mengalahkan pasukan Romawi akhirnya minta bantuan kepada Khalifah kemudian dikirimah 4. membentuk tentara untuk melindungi tapal batas. menciptakan tahun Hijriyah. dengan yang lainnya dengan rantae agar jangan melarikan diri . Beliau menyusun dewan-dewan.000 orang dapat dipatahkan pada tahun 19 H.000 orang sedangkan pasukan mereka sekitar 200. dalam waktu satu bulan.000. Jasa Umar Ibnul Khaththab Setelah zazirah Arab telah dikuasai oleh pasukan kaum Muslimin. maka Khalifah Umar bin Khaththab mulai menata pemerintahannya. Ada yang mengurusi tentang Baitulmal. mengatur gaji. mengatur perjalalan pos. Perjuanganpun dilanjutkan ke Iskandaria sebagai ibukota Mesir. Mengadakan Hisbah yakni mengontrol pasar tentang timbangan dan takarannya. menetapkan mata uang. Dengan bantuan tentara tersebut pasukan Romawi yang berjumlah 20. 70. mengangkat hakim-hakim. Pada tahun 20 H pertempuran terjadi di Babilyon selama 7 bulan tak ada yang menang maupun kalah.000 orang namun tetap peperangn dapat satu dimenangkan oleh pasukan muslim. Amr bin Ash melanjutkan perjuangannya ke Mesir. akhirnya dilakukan perjanjian damai.

Usman bin `Affan 23-35 H (644-656M) Beliau adalah Usman ibnu `Affan Ibnu Abil Ash Ibnu Umaiyah. tetapi diwajibkan untuk membayar pajaknnya. Abu Lu`luah berhasil menyusup ke mesjid dan menikam Khalifah dengan Golok berkali-kali sampai keluar isi perutnya. Misalnya kaum muslimin diberikan hak untuk menggarap dan menguasai tanah hasil perang. Dihairkan di waktu Rasulullah berusia 5 tahun dan masuk islam atas seruan Abu Bakar Ash Shiddiq. Pada suatu hari ketika Khalifah Umar bin Khathab menjalankan Shalat Subuh.pengawaan terhadap kebersihan dan sebagainya. Kedendaman mereka menimbulkan bisikan diantara mereka untuk merencanakan pembunuhan terhadap Khalifah. Sebagian kaum muslimin hendak menangkap pembunuhnya tetapi diserang juga sampai ada yang meninggal dan sebagian yang lain ada yang terluka. ada orang-orang yang masih menaruh dendam kepada Khalifah Umar Ibnul Khaththab diantaranya Abu Lu`luah yang merupakan tawanan kaum muslimin dari golongan Nasrani bangsa Persia. Akhirnya AbuLu`luah menikam dirinya sendiri karena merasa terdesak. Demikian pula Hurmuzan seorang pembesar bangsa Persia yang telah kehilangan kedudukan dan berusaha untuk mengembalikannya dan Jufainah dulunya beragama Nasrani berasal dari Hirah. Demikian pula penertiban tentang pembayaran zakat. Sebelum masuk Islam beliau termasuk . Mereka trermasuk orang munafik. Juga memperbauki aturan aturan yang sudah ada. sehingga wafatlah Khalifah Umar Bin Khathab. 3. Setelah pemerintahan telah tertata rapih.

Setelah Umar bin Khaththab meninggal dunia. Rasulullah berkata pada Usman " andaikan ada putriku yang ketiga maka akan aku nikahkan pula denganmu". Sa`ad ibnu Abi Waqash Abdurrahman bin Auf. maka Rasulullah Ruqaiyah Oleh mengawinkannya meninggal itu denga putrinya Badr. dan temanku di Surga ialah Usman. Beliaulah termasuk sahabat yang telah diberi kabar gembira oleh Rasulullah. maka keenam sahabat Umar yang telah dipilih oleh umar untuk menjadi calon penggantinya bermusyawarah. Thalhah. Ruqaiyah. . Di waktu perang Tabuk beliau mendermakan hartanya 950 ekor unta.saudagar yang kaya raya. Usman bin Affan diangkat menjadi khalifah Sebelum Umar meninggal. dan setelah masuk Islam kekayaannya diergunakan untuk kepentingan Islam. karena Usman dikenal dengan Dzun Nurain mempunyai dua cahaya). mereka adalah orang-orang yang dikabarkan oleh Rasulullah calon penghuni surga. 59 kuda dan 1000 dinar untuk keperluan lasykar. Zubair ibnu `Awwam." Oleh karena pertaluan beliau sangat akrab dengan Rasulullah. Mereka adalah: Usman bin Affan. Beliau bersabda:"Tiap-tiap Nabi mempunyai teman. Umar bin Khathab telah memilih orangorang sebagai calon pengganti setelah dirinya meninggal. akhirnya dapat diputuskan bahwa yang menjadi khalifah pengganti Umar adalah Usman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ummu Kultsum meninggal pula pada tahun 9 H. maka Setelah sewaktu perang Rasulullah (Yang mengawinkannya dengan putrid yang kedua yaitu Ummu Kultsum.

yang dapat menambah kekuatan angkatan perangnya. Tripoli. Kabul dan Turkistan. Perluasan Islam yang dapat dilakukannya ialah negerinegeri: Barqah.Penumpasan terhadap pemberontak Sepeninggal Umar bin Khaththab banyak daerah yang membelot dari pemerintahan Islam dan ingin kemabali pada pemerintahan lama sebelum dikuasai oleh kaum muslimin. Demikian pula dengan kekuatan angkatan laut di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan tahuin 28 H dapat menguasai Cyprus sehingga masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Bagian Selatan negeri Nubah. Namun pertempuran itu dapat dikuasai oleh pasukan kaum Muslimin. Perluasan Islam di masa Usman bin Affan Dalam masa pemerintahan Usman bin Affan telah mempunyai Tentara Angkatan Laut. Thabaristan. Armenia. Sehingga kedua wilayah itu kembali normal dalam kekuasaan Islam. Dan pada tahun 31 H Di laut dekat Iskandariah terjadi pertempuran antara pasukan Islam yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Abi Sarah yang berjumlah 200 kapal melawan Pasukan Romawi dibawan pimpinan Kaisar Konstantine yang berjumlah 800 kapal. Namun pada akhirnya para pemberontak dapat ditumpas oleh pasukan yang dikirim oleh Usman bin Affan dengan perlengkapan yang lengkap. Al-Qur`an di masa Utsman bin Affan Al-Quran yang sejak masa Abu Bakar Ash-Shiddiq sampai masa Umar . Daerah itu berada di Khurasan dan Iskandariah.

sehingga beliau bisa mengambil simpati kaum muslimin untuk memberontak kepada khalifah karena tindakan yang sewenang-wenang dari kepercayaan Khalifah. Mulai dari sinilah timbul adanya Ilmu Tajwid. Pertama yang dilakukan Abdullah bin Saba` adalah mendekati orang-orang yang dekat denga Ali bin Abi Thalib untuk dipengaruhi dengan membuat aliran baru yang disebut dengan "Mazhab Wishayah" bahwasanya ada wasiyat dari Nabi Ali adalah menjadi Khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Pada situasi yang mulai kacau maka tampilah pembesar yang bernama Abdullah bin Saba`. sehingga disebut dengan "Rosmul Usmani" maksudnya tulisan ala Usman. Setiap orang pasti ada kesalahannya dan jika ada kritikan yang sifatnya membangun pasti akan dapat menerimanya. seperti pemberontakan di Kuffah. sehingga merupakan kesempatan bagi Abdullah bin Saba` untuk melakukan pemberontakan. Dia sudah lama ingin mengambil kesemparan dalam kesempitan namun baru sekarang saat yang tepat baginya. Basrah dan Mesir. namun Abdullah bin Saba` tidak punya niaytan demikian. Akhir Riwayat hidup Usman bin Affan Kurang lebih enam tahun memerintah dengan penuh kejayaan dan kepercayaan masyarakat serta disegani dan ditakuti. Aliran ini banyak diikuti kaum muslimin. . sehingga rasa tidak suka itu menimbulkan pemberontakan oleh orang-orang yang tadinya dekat dengan Khalifah. teteapi sebaliknya dia ingin menjatuhkan Khalifah dari kesalahannya. setelah itu mulailah banyak masyarakat yang tidak simpati dengan Khalifah Usman dengan kesalahan dan kelemahan sebagai manusia. dia adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam.bin Khathab masih dalam bentuk mushaf. maka pada masa Usman bin Affan dibukukan dan diberi tanda baca seperti yang kita pakai sekarang.

dia termasuk orang yang ada dalam barisan terdepan.Banyak orang yang tetap simpati terhadap Khalifah Usman bin Affan Termasuk Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya yakni Hasan dan Husen yang selalu menjaga Khalifah Usman di dekat rumahnya. Nabi Muhammad SAW. 4. karena hasil didikan Rasulullah SAW. Karena hasrat hendak membalas jasa pamannya yang dulu telah mengasuhnya. keshalehannya. Ali Terkenal dengan budi pekertinya yang yang baik. Pada saat Usman bin Affan membaca Al-Qur`an. Ali termasuk orang yang pertama menyatakan imannya walaupun ia waktu itu masih kecil. Pembaiahan Ali Setelah terganjal untuk enjadi Khalifah pengganti Nabi di masa Umar karena factor . Dan setiapangan yang dipimpin oleh Rosulullah. Ali ibnu Abi Thalib 35-40 H (656-661 M) Baliau adalah Ali Ibnu Abi Thalib Ibnu Abdil Mutthalib. pasukan pemberontak dapat menerobos pertahanan penjaga Usman bin Affan sehingga dapat memenjat rumahnya dan berhasil membunuh Usman bin Affan. maka Ali pun ada dalam asuhan nabi Muhammad SAW dan di didiknya. Sewaktu nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. keadilan. maka gugurlah beliau. putra dari paman Rasulullah dan suami dari putrid beliau Fatimah. toleransi dan sebagainya. Fatimah adalah satu-satunya putrid yang mempunyai keturunan hingga sampai sekarang. Diasuh oleh Abu Thalib sesudah Abdul Muthalib yang dulunya mengasuh Nabi telah meninggal.

Mengambil kembali tanah-tanah yang dulu dibagi-bagikan oleh Usman kepada familinya dan kaum kerabatnya dengan jalan yang tidak syah. karena takut sikapnya akan seperti Umar yang keras. namun sudah menjadi sebuah ketetapan dengan tekad yang bulat untuk memberantas kezaliman (menurut Ali). Demikian pula hibah kepada siapapun yang tidak beralasan diambilnya kembali. tetapi tetap itu dilaksanakannya yakni: Memecat kepala-kepala Daerah yang dulunya diangkat oleh Usman bin Affan dan dikirim kepala daerah ayng baru.usia. kini tidak ada lagi alasan karena dia termasuk putra Mahkota. Walau masih ada orang yang tidah senang terhadap Ali akan diangkat menjadi Khalifah. Tetapi kebanyakan orang saat itu mendukung Ali untuk diangkat menjadi khalifah. Perang Jamal Dikatakan perang Jamal karena Siti Aisyah dan putrid Abu Bakar Siddiq mengendarai untua dalam berperang. bahkan Ali pernah dinasehati agar tidak terlalu keras seperti itu. terutama dari kalangan orang-orang yang telah menjatuhkan Usman bin Affan. Buah dari ketetapan itu dan segala kebijakan yang dilakukan menimbulkan pernag Jamal dan Perang Siffin. Di masa pemerintahan Ali tidak banyak perluasan wilayah namun justru lebih banyak untuk memerangi pemberontakan dalam negeri sendiri. Politik yang dilakukan Ali bin Abi Thalib Setelah dibaiah menjadi Khalifah. Penyebab peperang itu terjadi karena Usman bin Affan . maka itu tetap dilakukannya. Ali membuat ketetapan yang dianggap keras oleh sebagaian kaum muslimin. Dan dengan hasil suara terbanyak maka Ali bin Abi Thalib dibaiah menjadi Khalifan pengganti Usman bin Affan. Dari dua ketetapan itu menimbulkan pro dan kontra. puta emas dan telah banyak berjasa.

Siti Aisyah sebagai tawanan. Alilah yang menjadi saingannya. Perang Siffin Awalnya Ali berfikir bahwa perang Jamal merupakan peperang yang awal dan akhir antara kaum muslimin. Demikian pula putrinya Abu Bakar merasa kecewa dengan Ali karena waktu ayahnya akan dibaiah menjadi Khalifah. Akhirnya peperangan di Syam ini tidak terhindarkan yang menewaskan sekitar 5. Dan kekuatan Muawiyahpun semakin menjadi. tentunya tidak semudah embalikan tangan untuk menerima Ali menjdi Khalifah. maka Siti Aisyah tidak sependapat dengan tindakan itu. inilah yang disebut perang Siffin. Maka Muawiyan bin Abi Sufyan yang merupakan anak dari paman Usman bin Affan menentang kebijakan Ali dan menghasut orang-ornag agar membenci Ali. Sehingga pantas kalau keduanya melakukan perang Jamal. sehingga banyak pembesar yang akhirnya benci dengan ali termasuk Amr bin `Ash.000 kaum muslimin dari kedua belah pihak antara Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib. .terbunuh oleh orang-orang yang mendukung Ali termasuk Abdullah bin Saba`. sehingga mendukung dan menghasut Siti Aisyah agar rencananya dilaksanakan. Niat Siti Aisyah dan putrid Abu Bakar sempat urung karena bernbagai pertimbangan termasuk untuk ketentraman masyarakat. akhirnya Ali mengirimkan pasukannya untuk melawan para pemberontak. Dengan harapan jika Ali terbunuh maka Abdullah bin Zubair menjadi penggantinya. Ternyata tidak. Peperanganpun tak dapat dihindarkan karena Ali mengetahui rencana itu. karena banyak orang yang mendukung Usman bin Affan tidak terima dengan kematian Usman yang dipelopori oleh pendukung Ali. Tetapi anak angkat Siti Aisyah yang bernama Abdullah bin Zubair rupanya ambisius untuk dapat menjadi khalifah. Dan pasukkan pemberontak dapat dipatahkan Ali. tetapi karena sebagai mertuanya teteap Aleh ali dihormatinya dan dikembalikan dari Basrah ke Mekah. Dan banyak barisan yang sakit hati karena jabatannya dicopot Ali bin abi Thalib. Sehigga sepulang dari Umroh kaget bahwa Ali bin Abi Thalib telah dibaiah menjadi Khalifah.

Padahal dulunya gubernur Mesir orang kepercayaan Ali yang loyal. Amr bin `Ash mengumumkan agar yang membawa Al-Qur`an segera mengangkatnya pertanda peperangan ini segera diadakan gencatan senjata. Beliau menyampaikan " Kalian denga Abu Musa Al`As`ari telah meletakan jabatan khlaifah kepada Ali. Sehinga Abu Musa Al-`Asy`ari diberi kesempatan untuk berbicara duluan dan menyampaikan maksudnya. Bertahkim Dalam peristiwa tahkim kedua belah pihak mengajukan hakim untuk mewakili perudingannya. Amr bin `Ash terkenal pintar dan licik. Ketika pihak ali menginginkan perdamaian sehingga mengajukan agar sebaiknya Khalifah diletakkan Ali dan dipilin kembali dengan suara terbanyak dari kaum muslimin. Pihak Muawiyah mengangkat Amr bin `Ash dan dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa Al-Asy`ari. berarti khalifah sekarang adalah Muawiyah". Melihat ini masuk akal karena semuanya baik yang mendukung Umar dan Usman . Tetapi setelah giliran Amr bin `Ash berbicara ternyata lain denga maksud keinginan dar Abu Musa Al-`Ash`ari.Berhubing pasukan Muawiyah terjepit dan menurut perhitungannya akan kalah maka. tetapi karena tipu musliaht dan rayuan kaum muawiyah akhirnya Qaish bin Sa`ad Al-Anshari sebagai gubernur Mesir saat itu terhasut juga. Setelah peristiwa tahkim sampai akhir riwayat Ali bin Abi Thalib Setelah peristiwa tahkim banyak para pembesar Islam menjadi pengikut Muawiyah termasuk Sa`ad bin abi Waqash dan Abdullah bin Umar sehingga dapat menyatukan Syam dan Mesir ada dalam kekuasaan Muawiyah. Akhirnya taktik inipun disetujui ali bin Abi Thalib. Pendukung Muawiyah sorak sorai tetapi pendukung Ali wajahnya bermuka masam.

Kaum khawajid merencanakan untuk membunuh orang orang yang berdosa besar yang telah melakukan peperang antar kaum muslimin. Inilah awal permasalahan politik yang menjadi permaslahan aqidan yang menimbulkan bebagai macam aliran dalam Islam. Sehingga yang tadinmya pengikut Ali. Ada pula golongan yang tidak sependapat dengan kedua golongan itu yakni kaum Mu`tajilah. Shingga mengutus Abdurrahman bin Mulzam ke Kuffah untuk membunuh Ali. Muawiyah terluka tetapi dapat diselamatkan dan pembunuhnya dapat tertangkap. Barak ibnu Abdillah At Tamimi diutus ke Syam untuk membunuh Muawiyah.adalah bani Umaiyah sehingga mereka dapat bersatu. Melihat peristiwa tahkim. karena menurutnya darahnya halal. Mereka berpendapat Orang yang berdosa besar dia bukan mukmin bukan pula kafir. Mestinya putusan tertinggi di tangan Allah. sehingga akan menempati antara surga dan neraka. sedangkan ali adalah dari bani Hasyim. yakni kaum Murjiah. Tetapi yang dapat terbunuh hanyalah Ali oleh Abdurrahman bin Mulzam. Mereka berpendapat Ali dan Muawiyah bahkan Aisyah telah kafir dan berdosa besar karena telah menerima putusan mansia dengan tahkim. Dan `Amr ibnu Bakr diutus ke Mesir untuk membunuh Amr ibnu `Ash. Dan dengan terjadinya peperangn antar kaum muslimin baik dalam perang Jamal maupun Siffin semuanya telah menjadi kafir sehingga mereka akan masuk neraka. ia keluar dari Ali yang disebut kaum Khawari asal dari "Kharaja" artinya keluar. Mereka berpendapat Orang mukmin yang berdosa besar tetap mukmin adapun masuk Surga atau Neraka menunggu keputusan Allah. Ada golongan yang tidak sependapat dengan kaum Khawajij. ada golaongan yang yang tidak sependapat. Sedangkan Amr bin `Ash selamat karena saat itu sedang sakit sehingga tidak keluar rumah untuk shalat dan selamat dari .

Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. 3. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. Ternya Ali dapat menjawab dengan argimentasi yang berbeda. 4. Ali bin Abi Thalib terkenal denga kepandaiannya. Dosen memberi penugasan. . denga pertanyaan yang sama dan jika jawawabannya berbeda beda dari setiap orang yang bertanya maka menunjukkan kepandaiannya. Kegiatan Dosen: 1. Kegiatan Belajar Mengajar A. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. IV. Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. Kegiatan Perkuliahan Inti. Rasulullah pernah bersabda : ‫انا مدينة العلم و علي با بها‬ "Saya Gudangnya Ilmu dan Ali pintu gerbanya" Melihat ini banyak orang Quraisy yang penasaran sehingga mereka sekitar 10 orang bertanya untuk mengetes kepandaiannya. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan.penghadangan `Amr Ibnu Bakr. 2. B. b. Kegiatan Mahasiswa a.

Media pembelajaran yang dipergunakan 1. Metode dan Media Pembelajaran A. Jenis tes: 1. V. Pengembangan 100 tokoh Muslim terkemuka. 1996 Pokok Sejarah KebudayaanIslam Jld. Penugasan B. Evaluasi: A. Syalabi. d. Infocus 3. Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar 2. Metode yang dipergnakan 1.c. Jelaskan Biografi Abu Bakar Shiddiq dan perjuangannya untuk Islam! . White Board VI. VII. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. OHP 2. Tes Tertulis (formatif) B. Prof. Jakarta: Alhusna Zikra. A. 1995 B. Ceramah 2. Alat Tes: 1. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen.. Sumber Bahan: A.1. Diskusi 4. Tanya Jawab 3. DR. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hubungan akhlaq dengan iman .Ruang lingkup akhlaq .Pengertian Akhlaq .2.) (………………………….Akhlaq mahmudah terhadap Khaliq Sub. Pokok Bahasan : .) SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Akhlaq . Jelaskan Biografi Ali Bin Abi Thalib dan perjuangannya untuk Islam! Bekasi. Jelaskan Biografi Umar Bin Khathab dan perjuangannya untuk Islam! 3. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (…………………. Jelaskan Biografi Utsman Bin Affan dan perjuangannya untuk Islam! 4.

Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I.

: I/2 : Semua : 1 x (90 menit)

Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengetahu Akhlaq

II.

Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian Akhlaq 2. Menjelaskan Ruang lingkup Akhlaq 3. Menjelaskan hubungan Akhlaq dengan Iman 4. Menjelaskan Akhlaq mahmudah terhadap Khaliq

III. Deskripsi Materi: 1. Pengertian Akhlaq Secara Etimilogi kata "Akhlaq" merupakan bentuk jamak dari kata "Al-Khuluqu" yang mempunyai arti budi pekerti. Ada juga kata yang sesuai dengan Al-khuluqu yakni "AlKhulqu" yang berarti keadaan/sifat jiwa. Secara Terminologi "Akhlaq" menurut Ibnu Maskawaih, "Keadaan jiwa seseorang untruk melakukan perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan". Sedangkan menurut AlGhazali akhlaq adalah "Keadaan (sifat) yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran lebih dahulu". Adapun dasar tentang akhlaq jika kita lihat dalam Al-Qur`an diantaranya ada dalam Surat Al-Qalam ayat 4

‰7‰RΉur 4‰n?yès9 @,è=äz 5O‰Ïàtã ÇÍÈ
"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung". Jika kita lihat dalam Hadits Riwayat Ahmad dari Abu Khurairah yang artinya "Dan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia"

2. Ruang Lingkup Akhlaq Syukur Ibadah Khaliq Taqwa Taat Taubat Jihad Cinta Mahmudah Thp. Manusia Teteangga Diri Sendiri Keluarga

Masyarakat Makhluq Flora Thd. Selain Mns Khianat Dusta Ingkar janji Zdalim Tak punya muru`ah yg baik Ucapan kotor Mengadu domba (Namimah) Hasud Tamak Madzmumah Ghadhob (marah) Riya Bakhil Takabur Mengeluh Mengeluh, dll 3. Hubungan Akhlaq dengan Iman Akhlaq adalah penyempurna iman seseorang. Hubungan antara Akhlaq dan Iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi Fauna Dll

(‫اكمل المؤمنين ايمانااحسنهم خلقا )روه الترمذى‬
Artinya: "Orang mukmin yang sempurna imannya ialah orang yang terbaik budi pekertinya"

QS. 14:34 ø‰Î)ur ‰c©‰r's? öNä3‰/u‰ ûÈõs9 óOè?ö‰x6x© öNä3¯Ry‰‰Î‰V{ ( ûÈõs9ur ÷Länö‰xÿ‰2 ¨bÎ) ‰Î1#x‰tã Ӊ‰Ï‰t±s9 ÇÐÈ Dan (ingatlah juga).QS. Akhlaq mahmudah terhadap Khaliq a. tatkala Tuhanmu memaklumkan. Saking pentingnya sampei-sampai akhlaq merupakan unsure pokok dari tujuan risalah nabi Muhammad SAW. dan jika kamu menghitung nikmat . Allah akan menambah nikmat pada orang yang mau bersyukur dan Allah akan mengazdab orang yang kufur nikmat. Dalam Hadits riwayat Tirmizdi yang lain yang artinya:"Tiada sesuatu yang lebih berat timbangan seseorang mukmin di hari kiamat dari pada keindahan akhlaq. Sesungguhnya Allah benci terhadap orang-orang yang keji mulut dan kelakuan. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku).Karena itulah agama Islam sangat memperhatikan soal akhlaq. Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". lebih perhatiannya terhadap hal-hal lain." 4. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Nä39s?#uäur `ÏiB Èe@à2 $tB çnqßJçGø9r'y‰ 4 bÎ)ur (#r‰‰ãès? | MyJ÷èÏR «!$# ‰w !$ydqÝÁøtéB 3 ‰cÎ) z`»|¡SM}$# ×Pqè=sàs9 ։$ ¤ÿ‰2 ÇÌÍÈ Dan dia Telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. 14:7 Jika kita menghitung nikmat Allah tentu tidak dapat menghitungnya. pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Syukur Merupakan rasa terima kasih makhluq terhadap khlaiq atas segala nikmat yang telah diberikan Allah pada manusia.

Dianrtara ciri orang yang bertaqwa QS. Ibadah Merupakan pengabdian makhluq terhadap khaliq sebagai manifestasi dari rasa syuklur kepada Allah SWT. b. dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. 2:197. d. Taat . sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). QS. Taqwa merupakan bekal yang akan dibawa dalam kehidupan akherat.Allah. Sesungguhnya manusia itu. QS. Tawqa Dalam bahasa yang sederhana adalah menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya seta meninggalkan larangan keduanya. [124] maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji. Allah menciptakan jin dan manusia agar manusia mau beribadah kepadanya. c. Jadi cara mengafliksikan syukur nikmat dengan ibadah. tidaklah dapat kamu menghinggakannya.51:56 tBur àMø)n=yz £`Ågø:$# }§RM}$#ur ‰wÎ) Èbr߉ç7÷èu‰Ï9 ÇÎÏÈ$ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku. 177 r߉¨rt‰s?ur cÎ*sù u‰ö‰yz ω#¨‰9$# 3‰uqø)G9$# 4 Èbqà)¨?#) $#ur ‰Í<'ré'¯»t‰ É=»t6ø9F{$# ÇÊÒÐÈ Berbekallah. 2:2-5.

M»¨Zy_ ‰Ì‰øgrB `ÏB $ygÏFøtrB ㉻yg÷RF{$# tPöqt‰ ‰w ‰Ì‰ø‰ä‰ ª!$# ¢ÓÉ<¨Z9$# . 4:59 pk‰‰r'¯»t‰ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãè‰ÏÛr& ©!$#$ (#qãè‰ÏÛr&ur tAq߉§‰9$# ‰Í<'ré&ur ͉öDF{$# óOä3ZÏB ( bÎ*sù ÷Läêôãt‰»uZs? ‰Îû &äóÓx« çnr‰‰ã‰sù ‰n<Î) «!$# ÉAq߉§‰9$#ur bÎ) ÷LäêYä. 66:8 pk‰‰r'¯»t‰ ‰úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqç/qè? ‰n<Î) «!$#$ Zpt/öqs? %·nqÝÁ¯R 4Ó|¤tã öNä3‰/u‰ br& t‰Ïeÿs3㉠öNä3Ytã öNä3Ï?$t«Íh‰y‰ öNà6n=Åzô‰ã‰ur .Merupakan kepatuhan manusia kepa Allah. tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. tbqãZÏB÷sè? «!$$Î/ ÏQöqu‰ø9$#ur ̉ÅzFy$# 4 y7Ï9ºs‰ ׉ö‰yz ß`|¡ômr&ur ¸x ‰Írù's? ÇÎÒÈ Hai orang-orang yang beriman. QS. e. taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya). jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Allah menganjurkan agar kita bertaubat dengan sebenarbenar taubat: QS. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. dan ulil amri di antara kamu. kepad Rasul-Nya dan kepada para pemimpin yang masih taat pada Allah dan Rasul-Nya. Taubat Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya). Sehingga kita diharuskan taat kepada Allah.

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. supaya kamu mendapat keberuntungan. dan berjihadlah pada jalanNya. sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami. bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam arti yang lebih luas adalah orang yang mau berjuang di jalan AllahSWT. . Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 49:15 yg‰‰r'¯»t‰ ‰úïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qà)®?$# ©!$# (#þqäótGö/$ $#ur Ïmø‰s9Î) s's#‰Å‰uqø9$# (#r߉Îg»y_ur ‰Îû ¾Ï&Î#‰Î6y‰ öNà6¯=yès9 ‰cqßsÎ=øÿè? ÇÌÎÈ Hai orang-orang yang beriman. 5:35. Jihad Jihad bias berarti sungguh-sungguh. sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami." f. sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka.z`‰Ï%©!$#ur (#qãZtB#uä ¼çmyètB ( öNèdâ‰qçR 4Ótëó¡o‰ ‰ú÷üt/ öNÍk‰É‰÷‰r& öNÍkÈ]»yJ÷‰r'Î/ur tbqä9qà)t‰ !$uZ/u‰ öNÏJø? r& $uZs9 $tRu‰qçR ö‰Ïÿøî$#ur !$uZs9 ( y7¨RÎ) 4‰n?tã Èe@à2 &äóÓx« ։‰Ï‰s% ÇÑÈ Hai orang-orang yang beriman. QS. bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia.

QS. di waktu pagi dan petang. QS. Cara mengingat tidak mesti harus dilisankan namun disuruh dalam hati dan tidak mengeraskan suara serta penuh kerendahan hati.g. tbq‰7Åsè? ©!$# ‰ÏRqãèÎ7¨?$$sù ãNä3ö7Î6ós㉠ª! $# ö‰Ïÿøót‰ur ö/ä3s9 ö/ä3t/qçRè‰ 3 ª!$#ur ։qàÿxî ÒO‰Ïm§‰ ÇÌÊÈ Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah. 2:152.Î#Ïÿ»tóø9$# ÇËÉÎÈ Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. ikutilah aku. Namun cinta kepada Allah harus lebih dari cinta kepada selain-Nya. semua orang pasti punya rasa cinta.7:205. istri/suami. QS. ‰ä.3:31 ö@è% bÎ) óOçFZä. Kita dianjurkan untuk senantiasa ingat kepada Allah karena itu Allah pun pasti akan mengingat kita. QS." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. .ø‰$#ur ‰‰/§‰ ‰Îû ‰‰Å¡øÿtR %Y扉|Øn@ Zpxÿ‰Åzur tbr߉ur ̉ôgyfø9$# z`ÏB ÉAöqs)ø9$# Íir߉äóø9$$Î/ ÉA$|¹Fy$#ur ‰wur `ä3s? z`ÏiB tû. h. dan dengan tidak mengeraskan suara. dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Cinta. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah maka kita harus mengikuti perintah-Nya. anak dan lain-lain. baik kepada orang tua. niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.2:165. Dzikir Bisa berarti mengingat.

Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. 4. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan.ö‰ä. Kegiatan Dosen: 1.ø‰r& (#rã‰à6ô©$#ur ‰Í< ‰wur Èbrã‰àÿõ3s? ÇÊÎËÈ Karena itu. Dosen memberi penugasan. Kegiatan Perkuliahan Inti. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. c. 3. Kegiatan Mahasiswa a. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. 2.ø‰$$sù öNä. ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu[98]. . IV. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.þ‰ÎTrã‰ä. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. b. d. B. [98] Maksudnya: Aku limpahkan rahmat dan ampunan-Ku kepadamu. dan bersyukurlah kepada-Ku. Kegiatan Belajar Mengajar A. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen.

H. Ceramah 2. VII. Metode dan Media Pembelajaran A. Pengembangan 1. 1985 B. OHP 2.. Pokok 1. Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar 2. 1998. et. Ilmu Akhlaq H. Surakarta: LSI UMS. Surabaya: Bina Ilmu 2. Yogyakarta: Persatuan. Metode yang dipergnakan 1. Sumber Bahan: A. Studi Islam I. Infocus 3. Penugasan B. Tes Tertulis (formatif) . Tanya Jawab 3. White Board VI. Abdullah Aly. Diskusi 4. Media pembelajaran yang dipergunakan 1.al.V. Jenis tes: 1. Djarnawi Hadikusuma. Evaluasi: A. Akhlaq Al-Quran Drs. Anwar Masy`ary MA 1990.

Jelaskan pengertian Akhlaq secara etimologi maupun terminologi! 2.B. Sebutkan dan jelaskan Ruang liongkup Akhlaq! 3. Apa hubungan Akhlaq dengan iman? Jelaskan! 4.) . Sebutkan dan jelaslkan akhlaq mahmudah terhadap Khaliq! Bekasi. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (…………………. Alat Tes: 1.) (………………………….

: I/2 : Semua : 1 x (90 menit) Sub.Terhadap Flora dan Fauna Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan I.Terhadap diri sendiri . Menjelaskan akhlaq mahmudah pada diri sendiri. Menjelaskan Akhlaq terhadap Flora dan fauna terhadap . tetangga dan orang-orang mukmin 3.Terhadap orang lain. Menjelaskan akhlaq mahmudah terhadap makhluq 2. anak. Pokok Bahasan : Akhlaq mahmudah terhadap makhluq: Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengetahu Akhlaq II. Terhadap orang lain. Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. tetangga dan orang-orang mukmin . terhadap anak.SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Akhlaq . terhadap orang tua. terhadap orang tua.

mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"[101]. Disunatkan menyebutnya waktu ditimpa marabahaya baik besar maupun kecil.»| ¹r& ×pt7‰ÅÁ‰B (#þqä9$s% $¯RÎ) ¬! !$¯RÎ)ur Ïmø‰s9Î) ‰tbqãèÅ_ºu Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. 2:155-156 Nä3¯Ruqè=ö7oYs9ur &äóÓy´Î/ z`ÏiB Å$öqs‰ø:$# Æíqàfø9$#ur <Èø)tRur z`ÏiB ÉAºuqøBF{$# ħàÿRF{$#ur ÏNºt‰yJ¨W9$#ur 3 ̉Ïe±o0ur ‰úïΉÉ9»¢Á9$# ÇÊÎÎÈ tûïÏ%©!$# !#s‰Î) Nßg÷Fu.III. Deskripsi Materi: Akhlaq mahmudah terhadap makhluq meliputi hubungan terhadap manusia dan selain manusia. dengan sedikit ketakutan. kalimat Ini dinamakan kalimat istirjaa (pernyataan kembali kepada Allah). kekurangan harta. [101] artinya: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah. Terhadap diri sendiri 1. . Sabar dalam menghadapi musibah QS. Sabar terbagi tiga yakni: a). Kepada manusia meliputi: A. kelaparan. jiwa dan buah-buahan. Sabar Yakni tabah menghadapi semua cobaan yang menimpa. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

2. 8:45. 12:53. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). 19:65.2:273 Ïä!#t‰s)àÿù=Ï9 ‰úïÏ%©!$# (#rã‰ÅÁômé& ‰Îû È@‰Î6y‰ «!$# . Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang. Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. QS. Iffah Yakni dapat terjaga dari perbuatan yang tidak terpuji QS. tBur ä‰Ìh‰t/é& ûÓŤøÿtR 4 ¨bÎ) }§øÿ¨Z9$# 8ou‰$¨BV{$! * Ïäþq‰¡9$$Î/ ‰wÎ) $tB zOÏmu‰ þ‰În1u‰ 4 ¨bÎ) ‰În1u‰ ։qàÿxî ×LìÏm§‰ ÇÎÌÈ Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan). 63:9. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan QS.17:32.b). kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. 31:17. Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sabar dalam ketaannya kepada Allah. c). 2:194 Óo_ç6»t‰ ÉOÏ%r& no4qn=¢Á9$# ö‰ãBù&ur Å$rã‰÷èyJø9$$Î/¢ tm÷R$#ur Ç`tã ̉s3ZßJø9$# ÷‰É9ô¹$#ur 4‰n?tã !$tB y7t/$| ¹r& ( ¨bÎ) y7Ï9ºs‰ ô`ÏB ÇP÷‰tã ͉qãBW{$# ÇÊÐÈ Hai anakku. 28:79.

ur «!$$Î/ $Y7‰Å¡ym ÇÌÒÈ (yaitu) orang-orang yang menyapaikan risalah-risalah Allah[1222].‰w ‰cqãè‰ÏÜtGó¡t‰ $\/ö‰|Ê ‰Îû Äßö‰F{$# ÞOßgç7|¡øts‰ ã@Ïd$yfø9$# uä!$u‰ÏZøîr& ‰ÆÏB É#‰ÿyèG9$# Nßgèù̉÷ès? öNßg»yJ‰Å¡Î/ ‰w ‰cqè=t«ó¡t‰ ‰Z$¨Y9$# $]ù$ysø9Î) 3 $tBur (#qà)ÏÿZè? ô`ÏB 9‰ö‰yz cÎ*sù ©!$# ¾ÏmÎ/ íO‰Î=tæ ÇËÐÌÈ (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah. orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah). [1222] Maksudnya: para Rasul yang menyampaikan syari'at-syari'at Allah kepada manusia. Syaja`ah Yakni berani. kamu kenal mereka dengan melihat sifatsifatnya. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) selain kepada Allah. 33:39 ‰úïÏ%©!$# tbqäóÏk=t7㉠ÏM»n=»y‰Í‰ «!$# ¼çmtRöqt±ø‰s‰ur ‰wur tböqt±ø‰s‰ #´‰tnr& ‰wÎ) ©!$# 3 4‰s"x. yakni berani karena benar takut karena salah QS. . Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. mereka tidak dapat (berusaha) di bumi. dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

terhapap Rasul (bershalawat). dan yang demikian Itulah agama yang lurus. terhasap . dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Tawadhu Yakni rendah hati terhadap Allah (Tawadhu). dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. 98:5 tBur (#ÿrâ‰ÉDé& ‰wÎ) (#r߉ç6÷èu‰Ï9 ©!$# tûüÅÁÎ=ø‰èC$! ã&s! tûïÏe$!$# uä!$xÿuZãm (#qßJ‰É)ã‰ur no4qn=¢Á9$# (#qè? ÷sã‰ur no4qx. [1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan. QS.¨‰9$# 4 y7Ï9ºs‰ur ß`‰Ï‰ ÏpyJÍh‰s)ø9$# ÇÎÈ Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595]. 25: 67 tûïÏ%©!$#ur !#s‰Î) (#qà)xÿRr& öNs9 (#qèù̉ó¡ç‰ öNs9ur (#rç‰äIø)t‰ tb%‰2ur ‰ú÷üt/ ‰‰Ï9ºs‰ $YB#uqs% ÇÏÐÈ Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta).Hemat Yakni tidak boros. Ikhlash Yakni beribadah karena Allah semata. QS. mereka tidak berlebihan. dan tidak (pula) kikir.

‰úüÏBº§qs% ¬!$ uä!#y‰pkà ÅÝó¡É)ø9$$Î/ ( ‰wur öNà6¨ZtB̉ôft‰ ãb$t«oYx© BQöqs % #‰n?t㠉wr& (#qä9ω÷ès? 4 (#qä9ωôã$# uqèd Ü>t‰ø%r& 3‰uqø)G=Ï9 ( (#qà)¨?$#ur ©!$# 4 ‰cÎ) ©!$# 7‰‰Î6yz $yJÎ/ ‰cqè=yJ÷ès? ÇÑÈ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah. 26:215 ôÙÏÿ÷z$#ur y7yn$uZy_ Ç`yJÏ9 y7yèt7¨?$# z`ÏB ‰úüÏZÏB÷sßJø9$# ÇËÊÎÈ Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. 28:77 . Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 5:8 pk‰‰r'¯»t‰ ‰úïÏ%©!$# (#qãYtB#uä (#qçRqä. Adil Yakni dapat menerapkan atau memfungsikan sesuai dengan semestinya. mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. yaitu orang-orang yang beriman. dan bertakwalah kepada Allah. QS. QS. menjadi saksi dengan adil. berlaku adillah. QS. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum.manusia denga menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Zuhud Yakni tidak cinta dunia yang berlebihan.

Æ÷tGö/$#ur !$yJ‰Ïù ‰‰9t?#uä ª!$# u‰#¤$!$# not‰ÅzFy$# ( ‰wur ‰[Ys? y7t7‰ÅÁtR ‰ÆÏB $u‰÷R‰‰9$# ( `Å¡ômr&ur ! $yJ‰2 z`|¡ômr& ª!$# ‰‰ø‰s9Î) ( ‰wur Æ÷ö7s? y‰$|¡xÿø9$# ‰Îû ÇÚö‰F{$# ( ¨bÎ) ©!$# ‰w ‰=Ïtä‰ tûïωšøÿßJø9$# ÇÐÐÈ
Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Pemaaf Yakni mau memaafkan kesalahan orang lain. Qs. 3:159 (10)Jujur, Benar dalam perkataan dan tingkah lakunya. Dan lain-lain B. Akhlaq mahmudah terhadap orang lain: 1. Terhadap anak. Disamping merupakan kewajiban oang tua terhadap anak juga merupakan akhlaq mahmudah orang tua terhadap anak. Meliputi: Memberikan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan sebagainya. Menumbuhkan dan memelihara ketaatan anak pada agama, mendidik akhlaq yang mulia. Memberikan percontohan yang baik Mewmbimbing sesuai dengan kemampuannya.

Rasulullah Bersabda yang artinya: "Sesungguhnya hak anak atas orang tuanya; diberikan pendidikan baca tulis, berenang, memanah, dan tidaklah diberikan rizki kecuali yang baik". HR. Hakim "Hak anak atas orang tuanya diberikan nama yang baik dan diberikan pendidikan budi pekerti yang baik" HR. Baihaqi "sesungguhnya sebagiuan hak anak atas orang tuanya diberikan pelajarean baca tulis, diberikan nama yang baik, dan dinikahkan apabila sudah baligh". HR. Bukhari

Allah Berfirman dalam QS. 2:233

ßNºt$Î!ºuqø9$#ur z`÷èÅÊö‰ã‰ £`èdy‰»s9÷rr& Èû÷,s!öqym * Èû÷ün=ÏB%x. ( ô`yJÏ9 y‰#u‰r& br& ¨LÉê㉠sptã$|ʧ‰9$# 4 ‰n?tãur ωqä9öqpRùQ$# ¼ã&s! £`ßgè%ø‰Í‰ £`åkèEuqó¡Ï.ur Å$rã‰÷èpRùQ$$Î/ 4 ‰w ß#¯=s3è? ë§øÿtR ‰wÎ) $ygyèó‰ãr 4 ‰w §‰!$‰Òè? 8ot$Î!ºur $ydÏ$s!uqÎ/ ‰wur ׉qä9öqtB ¼çm©9 ¾ÍnÏ$s! uqÎ/ 4 ‰n?tãur Ï^͉#uqø9$# ã@÷VÏB y7Ï9ºs‰ 3 ÷bÎ*sù #y‰#u‰r& »w$|ÁÏù `tã <Ú#t‰s? $uKåk÷]ÏiB 9‰ãr$t±s?ur ‰xsù yy$oYã_ $yJÍkö‰n=tã 3 ÷bÎ)ur öN‰?‰u‰r& br&

(#þqãèÅÊ÷‰tIó¡n@ ö/ä.y‰»s9÷rr& ‰xsù yy$uZã_ ö/ä3ø‰n=tæ #s‰Î) NçFôJ¯=y‰ !$¨B Läêø‰s?#uä Å$rá‰÷èpRùQ$$Î/ 3 (#qà)¨? $#ur ©!$# (#þqßJn=ôã$#ur ¨br& ©!$# $oÿÏ3 tbqè=uK÷ès?

׉‰ÅÁt/ ÇËÌÌÈ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar dan kesanggupannya. warispun janganlah seorang ibu menderita ingin kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, berkewajiban demikian. apabila keduanya menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Juga dalam Al-Qur an Surat 31:12-19

2. Terhadap orang tua Orang tua sebagai orang yang senantiasa memberikan kasih saying kepada anaknya, maka sebagai anak harus punya sikap pada orang tuanya, misalnya; Hormat dan patuh Mengerti akan kesusahan orang tua dalam usaha Menjaga kehormatannya Tidak berbuat sesuatu yang menyusahkan Bersedia menerima nasehat Allah Berfirman dalam QS. 17:23-24

‰xsù @à)s? !$yJçl°. ‰ÎT$u‰/u‰ #Z‰‰Éó|¹ ÇËÍÈ Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku.4Ó|Ós%ur y7‰/u‰ ‰wr& (#ÿr߉ç7÷ès? HwÎ) çn$‰Î) Èûøït$Î! * ºuqø9$$Î/ur $·Z»|¡ômÎ) 4 $¨BÎ) £`tóè=ö7t‰ x8y‰YÏã u‰y9Å6ø9$# !$yJèd߉tnr& ÷rr& $yJèd‰xÏ. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu. apalagi bila saudara kiata jaraknya jauh dari kita. Perintah tersebut ada dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya "Barang siapa yang beriman kepada Allah . 3. kasihilah mereka keduanya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia[850]. sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil". [850] mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Terhadap Tetangga Kita harus berbuat baik terhadap tetangga. 7e$é& ‰wur $yJèdö‰pk÷]s? @è%ur $yJßg©9 Zwöqs% $VJ‰Ì‰‰2 ÇËÌÈ ôÙÏÿ÷z$#ur $yJßgs9 yy$uZy_ ÉeA‰%!$# z`ÏB ÏpyJôm§‰9$# @è%ur Éb>§‰ $yJßg÷Hxqö‰$# $yJx. karena bagaimanapun apabila terjadi sesuatu dengan kita maka tetangga yang akan dimintai pertolongan terlebih dahulu.

IV. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.21:107. Semuanya harus dapat rahmat/kasih sayang atas ajaran islam yang kita anut. 11:61. Terhadap masyarakat Silaturrahmi. 5:2 Dan lain-lain 5. 4. 7:85 tBur ‰‰»oYù=y‰ö‰r& ‰wÎ) ZptHôqy‰ ‰úüÏJn=»yèù=Ïj9$! ÇÊÉÐÈ Dan tiadalah kami mengutus kamu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Terhadap Flora dan Fauna Alam lingkungan kita termasuk tumbuan dan hewan hendaknya harus kita lestarikan dan kita yang menjaganya. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. QS. QS. Kegiatan Belajar Mengajar A. memakmurkannya. . yang artinya: "Barang siapa uyang beriman kepada Allah dan hari Akhir maka hendaknya menyambung silaturrahmi" Nasehat menasehati. 3:104 Tolong menolong dalam kebaikan QS. 103:1-3 Amar ma`ruf nahi munkar QS. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita tidak boleh merusak alam kita harus memakmurkannya.dan hari akhir maka hendaknya berbuat baik terhadap tetangga".

2. 3. Ceramah 2. White Board VI. Metode dan Media Pembelajaran A. Metode yang dipergnakan 1. Tanya Jawab 3. Kegiatan Mahasiswa a. d. b. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. V. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan.. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. Kegiatan Perkuliahan Inti. Diskusi 4. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. Pokok 1. OHP 2. Dosen memberi penugasan. Kegiatan Dosen: 1. Media pembelajaran yang dipergunakan 1. Infocus 3. Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. Sumber Bahan: A. Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa.B. c. 4. Akhlaq Al-Quran . Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. Penugasan B.

Yogyakarta: Persatuan. Testertulis (formatif) B.Drs. Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar 2.) . Pengembangan 1. Bagaimana akhlaq mahmudah terhadap flora dan fauna? Bekasi. 1998. Jenis tes: 1. Abdullah Aly. Studi Islam I. Sebutkan dan jelaskan akhlaq orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tua! 3. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (…………………. Ilmu Akhlaq H. Surakarta: LSI UMS.) (…………………………. Surabaya: Bina Ilmu 2.al. Anwar Masy`ary MA 1990. Alat Tes: 1. 1985 B. VII. et. Djarnawi Hadikusuma. H. Jelaslkan Akhlaq terhadap masyarakat! 5. Evaluasi: A. Jelaskan akhlaq mahmudah terhadap tetangga! 4. Jelaskan Akhlaq mahmudah terhadap diri sendiri 2.

Hasud. Fitnah. Pokok Bahasan : Semester/SKS Jurusan Jumlah Pertemuan : I/2 : Semua : 1 x (90 menit) . dan Sub. buruk sangka. khianat dan Dzolim.Pengertian Akhlaq Madzmumah .Macam-macam Akhlaq Mazdmumah: Takabur (sombong). dusta.SATUAN ACARA PERKULIAHAN Mata Kuliah Pokok Bahasan : Al-Islam 1 : Akhlaq . Riya Sum`ah.

Menjelaskan pengertian Akhlaq mazmumah 2. khianat dan Dzolim. Akhlaq tercela berlaku kepada siapa saja tetap jadi akhlaq tercela. III. QS.I. Hasud. Pengertian Akhlaq Madzmumah Akahlaq mazdmumah adalah akhlaq tercela. Riya dan Sum`ah. Merupakan salah satu tandanya orang munafik yakni orang yang apa bila diberi kepercayaan (amanah) maka ia tidak dapat mengemban amanah tersebut itulah yang disebut khianat. Tujuan Intruksional Umum Mahasiswa dapat mengetahu Akhlaq Tujuan Intruksional Khusus: Setelah akhir perkuliahan mahasiswa dapat: 1. 8:27 . Khianat. Ini merupakan kebalikan dari akhlaq al-Karimah atau mahmudah. Deskripsi Materi: 1. dusta. buruk sangka. 2. Fitnah. Macam-macam akhlaq madzmumah a. sering disebut dengan akhlaq sayyi`ah. Menjelaskan yang termasuk akhlaq madzmumah seperti :Takabur (sombong).

.pk‰‰r'¯»t‰ tAq߉§‰9$#ur z`‰Ï%©!$# (#qãZtB#uä ‰w (#qçRqè‰rB ©!$#$ (#þqçRqè‰rBur öNä3ÏG»oY»tBr& öNçFRr&ur tbqßJn=÷ès? ÇËÐÈ Hai orang-orang yang beriman. Dusta Juga merupakasn salanh satu tanda orang munafik.QS. Ini kebalikan daripada jujur. Yakni orang yang apabila berjanji maka dia tidak menepatinya. 16:91. sedang kamu b. janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat Mengetahui. dan mereka Itulah orang-orang pendusta. hanyalah orangorang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. c. yang dipercayakan kepadamu. Yakni orang yang apabila berbicara dia bohong. Sehingga kata-kata "Insya Allah" selalu dikambinghitamkan utnuk berdalih agar bias mengingkari janjinya. Ingkar janji Termasuk juga cirri orang munafik. QS. 16:105 yJ¯RÎ) ‰Î‰tIøÿt‰ z>ɉs3ø9$# tûïÏ%©!$# ‰w ‰cqãZÏB÷sã‰$ ÏM»t‰$t«Î/ «!$# ( y7Í´¯»s9'ré&ur ãNèd ‰cqç/ɉ»x6ø9$# ÇÊÉÎÈ Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan.

Ucapan kotor (Laghwun) .ysø9$# 4 ‰‰Í ´¯»s9'ré& óOßgs9 ë>#x‰tã ÒO‰Ï9r& ÇÍËÈ Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa Hak. mereka itu mendapat azab yang pedih. Ini merupakan kebalikan dari sifat adil. QS.qèù÷rr&ur (#qàÒà)Zs? ωôgyèÎ/ «!$# #s‰Î) óO‰?‰yg»tã $ydω‰Å2öqs? ‰wur#) ô‰s%ur z`»yJ÷‰F{$# y‰÷èt/ ÞOçFù=yèy_ ©!$# öNà6ø‰n=tæ ¸x‰Ïÿx. sesudah meneguhkannya. sedang kamu Telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). 4 ¨bÎ) ©!$# ÞOn=÷èt‰ $tB ‰cqè=yèøÿs? ÇÒÊÈ Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu. d.42:42 yJ¯RÎ) ã@‰Î6¡¡9$# ‰n?tã tûïÏ%©!$# tbqßJÎ=ôàt‰ }¨$¨Z9$#$ tbqäóö7t‰ur ‰Îû ÇÚö‰F{$# Ήö‰tóÎ/ Èd. Dzalim Orang yang tidak dapat menempatkan/memfungsikan sesuai denga yang semestinya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. e.

Hasud (dengki) Orang yang tidak senang apa bila orna glain mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan. Sebagaimana Hadits Riwayat Malik. f. Kalupun sudah punya dua gunung dari emas. dia masih akan mencari yang ketiganya. g. 111:4.ot‰yJèd >ot‰yJ‰9 ÇÊÈ÷@× Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. 23:3 tûïÏ%©!$#ur öNèd Ç`tã Èqøó¯=9$# ‰cqàỂ÷èãB ÇÌÈ Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. 104:1 ‰ur Èe@à6Ïj9 . QS. QS. Namimah (Mengadu domba) Orang yang sula menghasut oarnag lain sehingga kedua belah pihak saling beranten jadi saling bermusuhan. . Sikap seperti ini tentu dilarang. Hasud akan dapat menghapuskan pahala kabauikan. yang akan msuk ke dalam surga firbaus yang kekal di dalamnya. Tamak (serakah) Orang yang tidak puas dengan harta yang sudah dimiliki sehingga menjadi materialistis.Orang yang dapat menjaga perkataannya dari hal-hal yang tidak berguna ini merupakan salah satu cirri orang beriman yang akan mendapatkan kebahagiaan diakherat. Sebagaimana Hadits Riwayat Abu Dawud h.

Bakhil (kikir) Orang banyak menyebutnya dengan pelit/pedit. [1603] riya ialah melakukan sesuatu amal perbuatan tidak untuk mencari keridhaan Allah akan tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhuran di masyarakat.i. QS. Orang-orang yang berbuat riya[1603]. ( ö@t/ uqèd @‰‰° öNçl°. Makanya pesan Rasul singkat "Jangan marah" HR. Malik j. Erupakan kebalikandari sifat dermawan QS.3:180 ‰wur ¨ûtù|¡øts‰ tûïÏ%©!$# tbqè=y‰ö7t‰ !$yJÎ/ ãNßg9s?#uä ª! $# `ÏB ¾Ï&Î#ôÒsù uqèd #Z‰ö‰yz Nçl°. justru bias sebaliknya malah kacau. Yakni orang yang ibadah bukan karena Allah tapi karena selain-Nya. k. 107:4-6 ‰uqsù ‰ú. ( tbqè%§qsÜã‰y‰ $tB (#qè=ωr2 ¾ÏmÎ/ tPöqt‰ ÏpyJ»u‰É)ø9$# 3 .Íj#|ÁßJù=Ïj9 ÇÍÈ tûïÏ%©!$# öNèd `tã öNÍkÍE‰x|÷@× ¹ tbqèd$y‰ ÇÎÈ tûïÏ%©!$# öNèd ‰crâä!#t‰ã‰ ÇÏÈ Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Riya (pamrih) Yakni kebalikan dari ikhlash. Ghadhab (marah) Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan marah.

dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Takabur (sombong) Orang yang merasa punya kelebihan dalam berbagaoi hal dari pada ornag lain. bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. QS. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. sehigga tidak pernah menghargai orang lain bahkan menyepelekannya. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. . Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. $uZÏG»t‰$t«Î/ (#rç‰y9õ3tFó‰$#ur¨ $pk÷]t㠉w ßxGxÿè? öNçlm. hingga unta masuk ke lubang jarum[541]. Ü>ºuqö/r& Ïä!$uK¡¡9$# ‰wur tbqè=äzô‰t‰ sp¨Yyfø9$# 4Ó®Lym ykÎ=t‰ ã@yJpgø:$# ‰Îû ÉdOy‰ ÅÞ$u‰Ï‰ø:$# 4 ‰‰Ï9ºx‰‰2ur ‰Ì‰øgwU tûüÏB̉ôfßJø9$# ÇÍÉÈ Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya.¬!ur ß^ºu‰‰ÏB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚö‰F{$#ur 3 ª!$#ur $oÿÏ3 tbqè=yJ÷ès? ׉‰Î6yz ÇÊÑÉÈ Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka. Sikap ini seperti sikap yangdimiliki setan. QS 2:34 bÎ) ‰úïɉ©9$# (#qç/¤‰x. sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit[540] dan tidak (pula) mereka masuk surga. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 7:40. l.

n. sehingga Allah bakal menyiksa orangorang yang kufur nikmat. [541] artinya: mereka tidak mungkin masuk surga sebagaimana tidak mungkin masuknya unta ke lubang jarum. Kufur nikamah Orang yang tisk mau mensyukuri nikmat Allah. mengingkari (nikmat-Ku). "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. QS14:7 ø‰Î)ur ‰c©‰r's? öNä3‰/u‰ ûÈõs9 óOè?ö‰x6x© öNä3¯Ry‰‰Î‰V{ ( ûÈõs9ur ÷Länö‰xÿ‰2 ¨bÎ) ‰Î1#x‰tã Ӊ‰Ï‰t±s9 ÇÐÈ Dan (ingatlah juga).[540] artinya: doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah. dan jika pasti kamu kami akan menambah (nikmat) Maka kepadamu. m. QS 49:11 pk‰‰r'¯»t‰ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ‰w ö‰y‰ó¡o‰ ×Pöqs%$ `ÏiB BQöqs% #Ó|¤tã br& (#qçRqä3t‰ #Z‰ö‰yz öNåk÷]ÏiB ‰wur Öä!$|¡ÎS `ÏiB >ä!$|¡ÎpS #Ó|¤tã br& £`ä3t‰ #Z‰ö‰yz £`åk÷]ÏiB ( ‰wur (#ÿrâ‰ÏJù=s? ö/ä3|¡àÿRr& ‰wur (#râ‰t/$uZs? É=»s)ø9F{$$Î/ ( }§ø©Î/ ãLô‰ew$# ä-qÝ¡àÿø9$# y‰÷èt/ Ç`»yJ‰M} . tatkala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". Belum tentu orang yang mengolok olok lebih baik dari yang diolok-olok. Sikhriyah (mengolok-olok) Jangan mengolok-olok karena dapat melemahkan orang lain.

Jika ingin selamat orang yang selamat jika husnuzdan bukan suudzan.$# 4 `tBur öN©9 ó=çGt‰ y7Í´¯»s9'ré'sù ãNèd tbqçHÍ>»©à9$# ÇÊÊÈ Hai orang-orang yang beriman. Suudzon (prasangka buruk) Kita dilarang berprasangka buruk. o. 49:12 pk‰‰r'¯»t‰ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qç7Ï^tGô_$# #Z‰‰ÏWx.$ z`ÏiB Çd`©à9$# ‰cÎ) uÙ÷èt/ Çd`©à9$# ÒOøOÎ) ( ‰wur (#qÝ¡¡¡pgrB ‰wur =tGøót‰ Nä3àÒ÷è/ $³Ò÷èt/ 4 ‰=Ïtä‰r& óOà2߉tnr& br& ‰@à2ù't‰ zNóss9 Ïm‰Åzr& $\Gø‰tB çnqßJçF÷d̉s3sù 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# 4 ¨bÎ) ©!$# Ò>#§qs? ×LìÏm§‰ ÇÊËÈ Hai orang-orang yang beriman. dengan panggilan seperti: Hai fasik. boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman. [1409] [1410] Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh. boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. jauhilah kebanyakan purba-sangka . Hai kafir dan sebagainya. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. digelari. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan barangsiapa yang tidak bertobat. QS.

Dosen menerangkan seluruh materi dalampokok bahsasan secara sistematis. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Kegiatan pendahuluan (penjajagan) Dosen menyiapkan mental konsentrasi mahasisiwa untuk mengikuti kuliah dengan melakukan penjajagan. Tajasus (mencari-cari kesalahan) Kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain QS. dan bertakwalah kepada Allah. 49:12. Kegiatan Belajar Mengajar A. Karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. q. Dan lain-lain IV. Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha p. Sesungguhnya Penyayang. Kegiatan Perkuliahan Inti. . Dosen mengadakan pertanyaan yang berkait dengan pemahaman mahasiswa. B.(kecurigaan). Pasti orang yang dikritik akan senang. Kegiatan Dosen: 1. kuis dan menunjukan tujuan dari perkuliahan. Yang lebiuh bagus jika ada kesalahannya maka dikritik dengan cara yang baik. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. 2.

H. Mahasiswa mendengarkan dan mencatat materi yang disampaikan dosen. Pokok 1. Surakarta: LSI UMS. Yogyakarta: Persatuan. 4. Pengembangan 1. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan Dosen. V. Metode yang dipergnakan 1. OHP 2. Ceramah 2. Studi Islam I. Akhlaq Al-Quran Drs. Djarnawi Hadikusuma. Ilmu Akhlaq H. Mahasiswa mengerjakan evaluasi dari perkuliahan. Diskusi 4. .. Anwar Masy`ary MA 1990. b. 1985 B. Infocus 3. Dosen memberi penugasan. Mahasiswa menjawab pertanyaan Dosen dan mengajukan pertanyaan. Penugasan B. d. Dosen menjelaskan materi dengan menggunakan media pembelajaran yang disiapkan. White Board VI. Tanya Jawab 3. Surabaya: Bina Ilmu 2. c. Sumber Bahan: A. Kegiatan Mahasiswa a. Media pembelajaran yang dipergunakan 1. Metode dan Media Pembelajaran A.3.

Alat Tes: 1. Sebutkan dan jelaskan 10 hal yang termasuk akhlaq madzmumah! Bekasi. VII.) (…………………………. Tes Tertulis (formatif) B. Kuis bersamaan dengan berlangsungnya proses belajar mengajar 2.al. Jelaskan pengertian Akhlaq Madzmumah! 2. ……………… Ketua jurusan Dosen Pengampu (…………………. Evaluasi: A.) . 1998. Jenis tes: 1.Abdullah Aly. et.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful