P. 1
Assabiqunal awwalun

Assabiqunal awwalun

|Views: 9,011|Likes:
Published by surna-lastri-1892

More info:

Published by: surna-lastri-1892 on Sep 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

Sabtu, 06 Februari 2010

Assabiqunal Awwalun
Pemeluk Islam pertama Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Langsung ke: navigasi, cari s-S iqun llun r : ) adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk/ memeluk Islam. Mereka adalah dari golongan Muhajirin dan Anshar[1] dan mereka semua sewaktu masuk Islam berada di kota Mekkah, sekitar tahun 610 Masehi.[2] Daftar isi [tampilkan]

[sunting] Etimologi Akar kalimat as-Sabiqun dalam bahasa Arab adalah dari huruf S-B-Q ‫-ب-س‬niS ‫-ق‬Ba-Qaf), S q ‫ ) قبس‬se u h k t kerj y ng rtiny mend huluk n, pergi se elum, le ih d hulu, melampaui, juga berarti "sudah" atau sebelum; aksi pendahulu, bergerak sebelumnya dan sebagainya, contoh: “ D n m l ik t-malaikat) yang mendahului dengan kencang...(An-Nazi'at, 79:4) ” yang artinya melewati atau melampaui. Sabaqa: berpacu (kata kerja). Sabiq: bertindak.[3] [sunting] Kerasulan Muhammad [sunting] Awal kerasulan Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. Ia sering menyendiri ke Gua Hira', sebuah gua bukit dekat Mekkah, yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur karena bertentangan sikap dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut. Di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam, memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Pada suatu malam, ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira', Malaikat Jibril mendatanginya. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Ia diminta membaca. Ia menjawab, "Saya tidak bisa membaca". Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca, tetapi jawabannya tetap sama. Akhirnya, Jibril berkata: “ B c l h deng n menye ut n m Tuh nmu y ng mencipt k n m nusi d ri segump l d r h. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis, membaca). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-Alaq 96: 1-5) ” Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Ketika itu ia berusia 40 tahun. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad, dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran (bacaan). [sunting] Pendakwahan [sunting] Siriyyah (rahasia) Selama tiga tahun pertama, Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran

Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Muhammad menjadi nabi dan berdakwah pada kisaran tahun 610 - 614 Masehi. Setelah adanya wahyu, surat Al-Muddatsir: 1-7, yang artinya: “ H i or ng y ng erkemul erselimut), ngunl h, l lu eril h pering t n! d n R mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Rabbmu, bersabarlah. (Al-Mudatsir 74: 1-7) ” Dengan turunnya surat Al-Muddatsir ini, mulailah Rasulullah berdakwah. Mula-mula ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga, sahabat, pengasuh dan budaknya. Orang pertama yang menyambut dakwahnya adalah Khadijah, istrinya. Dialah yang pertama kali masuk Islam. Menyusul setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya yang kala itu baru berumur 10 tahun, sehingga Ali menjadi lelaki pertama yang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Baru kemudian diikuti oleh Zaid bin Haritsah, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuh Muhammad sejak ibunya masih hidup. Setelah mereka, lalu masuk yang lainnya. Abu Bakar sendiri kemudian berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dari dakwah yang masih rahasia ini, belasan orang telah masuk Islam. Sedangkan menurut sejarah Islam, putri Abu Bakar yaitu Aisyah adalah orang ke 21 atau 22 yang masuk Islam.[4] [sunting] Terbuka Dakwah secara siriyyah ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun dan setelah orang Islam berjumlah 40 orang[5], maka turunlah ayat “ D n eril h pering t n kep d ker t-kerabatmu yang terdekat (Asy-Syu‟ r , 26:214) ” dan juga pada ayat, “ M k s mp ik nl h olehmu sec r ter ng-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu). (Al-Hijr ayat 15:94-95) ” Muhammad mulai terbuka menjalankan dakwah secara terang-terangan. Mula-mula ia mengundang kerabat karibnya bangsa Quraisy dalam sebuah jamuan. Pada kesempatan itu ia menyampaikan ajarannya. Namun ternyata hanya sedikit yang menerimanya. Sebagian menolak dengan halus, sebagian menolak dengan kasar, salah satunya adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Mereka sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Muhammad. [sunting] Madrasah Pertama Muhammad mulai merasa perlu mencari sebuah tempat bagi para pemeluk Islam dapat berkumpul bersama. Di tempat itu akan diajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip Islam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, menerangkan makna dan kandungannya, menjelaskan hukumhukumnya dan mengajak mereka untuk melaksanakan dan mempraktikkannya. Pada akhirnya Muhammad memilih sebuah rumah di bukit Shafa milik Abu Abdillah al-Arqam bin Abi alArqam. Semua kegiatan itu dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan siapa pun dari kalangan orang-orang kafir. Rumah Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam ini merupakan Madrasah pertama sepanjang sejarah Islam,[6] tempat ilmu pengetahuan dan amal saleh diajarkan secara terpadu oleh sang guru pertama, yaitu Muhammad Rasulallah. Ia sendiri yang mengajar dan mengawasi proses

pendidikan disana. [sunting] Daftar pemeluk Islam Awal Ibnu Hisyam pernah menulis 40 nama as-sabiqun al-awwalun. Ia menulis Khadijah dalam nomor urut pertama, Asma' di nomor urut 18, dan Aisyah di nomor urut 19. Umar Ibn Khattab berada jauh di bawah Aisyah.[7] Yang termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun adalah sebagai berikut: Khadijah binti Khuwailid Zaid bin Haritsah Ali bin Abi Thalib Abu Bakar Al-Shiddiq Ummu Aiman Hamzah bin Abdul Muthalib Abbas bin Abdul Muthalib Abdullah bin Abdul-Asad Ubay bin Kaab Abdullah bin Rawahah Abdullah bin Mas'ud Mus'ab bin Umair Mua'dz bin Jabal Aisyah Umar bin Khattab Utsman bin Affan Arwa' binti Kuraiz Zubair bin Awwam bin Khuwailid Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Thalhah bin Ubaidillah Abdullah bin Zubair Miqdad bin Aswad Bilal bin Rabah Utsman bin Mazh'un Said bin Zayd bin Amru Abu Ubaidah bin al-Jarrah Waraqah bin Naufal Abu Dzar Al-Ghiffari Umar bin Anbasah S ‟id in l-Ash Abu Salamah bin Abdul Asad Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam Muawiyah bin Abu Sufyan Yasir bin Amir Ammar bin Yasir Sumayyah binti Khayyat Amir bin Abdullah Ja'far bin Abi Thalib Khabbab bin Al-Arat

Ubaidah bin Harits Ummu al-Fadl Lubaba Shafiyyah Asma' Fatimah bin Khattab Suhayb Ar-Rummi Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Al-Shiddiq, Ummu Aiman, merekalah orang yang pertama kalinya mengucap kalimat dua syahadat, lalu menyebar ke yang lainnya. Kesemuanya berasal dari kabilah Quraisy. Daftar di atas tersebut, tidaklah sesuai dengan kronologis urutan sejarah aslinya, dikarenakan penyebaran Islam ini awalnya secara rahasia, maka terlalu sulit untuk mencari siapa saja yang terlebih dahulu memeluk Islam, setelah lima besar pemeluk Islam. [sunting] Profesi Kalangan as-sabiqun al-awwalun terdiri dari beberapa lapisan golongan masyarakat, terdiri dari pemuka adat, pemimpin suku, panglima perang, ibu rumah tangga, anak-anak, majikan, saudagar, pengusaha, pedagang, petani, peternak binatang, pelayan rumah tangga, orang merdeka, budak. Para budak banyak yang tertarik dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam, yaitu tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah, Rasulallah mempersaudarakan sebagian muslim dari golongan aristokrat Quraisy dengan sekelompok muslim lain yang dari golongan budak. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, kuat maupun lemah, merdeka maupun budak, Arab maupun non-Arab, semua setara. Menurut kaca mata Islam, Allah tidak pernah melihat umatNya berdasarkan profesi/ pangkat dan jabatan seseorang, yang Dia nilai hanya iman dan taqwa hamba-Nya. [sunting] Tugas As-Sabiqun al-Awwalun yang Salaf, memiliki beberapa tugas penting yang harus diemban mereka. Tugas itu meliputi: Bertauhid (mengesakan Allah), Beriman kepada para malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, takdir Menegakkan shalat, Menunaikan zakat, Melakukan keadilan, Melakukan amal kebaikan, Meninggalkan kekejian, Meninggalkan kemungkaran, Meninggalkan kezaliman, meninggalkan penyembahan berhala, Berhala harus dihancurkan, Melarang kemusyrikan, Darah tidak ditumpahkan, Tidak ada jiwa yang harus dibunuh kecuali karena kebenaran, Jalan-jalan tetap aman, Tali silaturahmi terus dijalin, Menjunjung tinggi kesetaraan/ kemerdekaan manusia, Mencegah keburukan,

hal.Mempertahanan bela agama. Yaitu mereka yang mengadakan perbaikan (ishlah) ketika manusia rusak. . Surga Jannatun Na'im. Pernyataan didasari beberapa hadits berikut dibawah ini: Muhammad bersabda. ^ Sirah An-Nabawiyah. kemudian generasi setel hny .”[8] [sunting] Islam datang secara asing dan akan kembali asing Menurut beberapa hadits yang shahih. 6. ^ Aisyah masuk Islam."[10] "Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). As-Sabiqun al-Awwalun akan mempunyai tempat tinggal yang mulia. ^ Khadijah Ummul Mu'minin Nazharat Fi isyraqi Fajril Islam. Ibnu Hisyam. "Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula. 5. 7. 1/245-262. Mereka kekal di dalamnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. (At-Taubah 9:100) 2. Sementara itu orang disekelilingnya telah menjadi rusak secara aqidah dan mereka akan memusuhi ajaran Islam itu sendiri. Abdul Mun'im Muhammad. 96 dan 155. agama Islam dikatakan pertama kali muncul dalam keadaan terasing. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. ^ Arti dari Sabiqun disitus web Sabiqun. Itulah kemenangan yang besar (At-T u h y t 9:100) ” Diperkuat oleh dalam hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang tiga masa yang mendapatkan kemulian dan keutamaan muslim dan lain-lainnya. 1/245-262. ^ Nabi Muhammad berdakwah yaitu pada tahun 610 Masehi. ^ Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah kemenangan yang besar. dimana Muhammad bersabda ‫س‬ “Se ik-baik manusia adalah generasiku.net 4. kemudian akan kembali menjadi asing sebagaimana semula ajaran Islam itu datang. Ibnu Hisyam. (Mereka adalah) orang-orang shalih yang berada di tengah orang-orang yang berperangai buruk dan orang yang memusuhinya lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Menyebarkan secara diam-diam agama yang dibawa oleh Muhammad. “ Or ng-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik."[9] "Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). 3. kemudian generasi setelahnya. Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. [sunting] Surga Bagi As-Sabiqun al-Awwalun Menurut kepercayaan Islam."[11] [sunting] Lihat pula Sahabat Nabi Ahlul Bait [sunting] Catatan kaki 1. ^ Sirah An-Nabawiyah.

Engkau juga berasal dari jajar n kelu rg ku”. Al-Saib bin Ubaid bin Abd Yazid. Diposkan oleh ZAKARIYAMOJO di 17:23 N m lengk pny d l h J ‟far bin Abi Thalib bin Thalib Abd Manaf bin Abd al-Muthallib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qushai al-Quraisyi al-H syimi. Pada saat yang sama utusan kaum muslimin y ng s l h s tuny di kili oleh J ‟f r in i Th li jug sed ng mengh d p s ng r j .8. es r sert ku t. termasuk Ali bin Abi Thalib yang diasuh oleh Rosulullah Saw. ^ Hadits sahih Imam Bukhari. J ‟f r ers m istriny sm turut sert d l m hijr h pert m k um muslimin ke negeri Habasya. 9. paman Nabi Saw dan kakak kandung Ali bin Abi Thalib yang berusia sepuluh tahun lebih tua diatas li in Th li . 11. 10. dihadapkan dengan utusan Quraisy dan kaum muhajirin Islam. d n J ‟f r in i Th li sendiri. Mereka takut jika kaum muslimin akan bertambah kuat setelah berada di sana. ^ Hadits shahih riwayat Ahmad. Dia diasuh oleh pamannya karena memang Abu Thalib adalah seorang yang miskin dan mempunyai anak yang banyak. al-Hasan bin Abi Thalib. Negeri yang dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang dikenal adil. eli u sendiri pern h ers d : “Engk u ini J ‟f r in i Th li . Qatsam bin al-Abbas. sehingga sang raja bisa menerima kehadiran kaum muslimin dengan baik dan dengan tangan terbuka. di d l h s lah satu diantara 5 orang sahabat yang secara fisik mirip dengan Rosulullah Saw. Di diken l deng n juluk n J ‟f r l-Th yy r J ‟f r se g i burung terbang). utusan Quraisy mengatakan tuduhan terhadap kaum muslimin bahwa kaum muslimin itu adalah orangorang bodoh dan tolol yang meninggalkan agama nenek moyang mereka tetapi tidak pula hendak memasuki agama yang dianut oleh raja Negus dan bahkan datang dengan agama baru yang . Sosok J ‟f r in i Th li dig m rk n se g i seor ng y ng ertu uh tinggi. kelima orang tersebut adalah Abu Sufyan bin al-Harist. Karenanya kaum musyrikin mengutus beberapa orang untuk menghadap raja Negus dan membujuknya untuk menolak kedatangan kaum muslimin dan mengembalikan mereka ke negerinya. J ‟f r in i Th li ers m istriny sm ‟ inti Um is term suk golong n s h t y ng pert m m suk Isl m. Semenj k kecil J ‟f r di suh oleh p m nny s in dul Muth li dimana Abbas juga termasuk ke dalam golongan orang yang pertama masuk Islam. or ng y ng p ling mirip deng nku. J ‟f r d l h putr ketig u Thalib. Pada saat raja Negus. ik sec r fisik m upun khl k. karenanya dia merelakan beberapa putranya untuk diasuh oleh saudaranya. ^ Hadits shahih riwayat Muslim. Utusan kaum kafir Quraisy ini juga membawa sejumlah hadiah yang akan diberikan kepada para pembesar dan pendeta Habasya agar niat mereka bisa dikabulkan. ^ Hadits shahih riwayat Abu Amr Ad Dani dan Al Ajurry. cucu Rosulullah Saw dari putrinya Fatimah al-Z hr . J ‟f r jug seor ng y ng mempuny i ot k y ng cerd s. Kepergian kaum muslimin ke negeri Habasya melahirkan kecemasan tersendiri dikalangan kaum musyrikin. Mengen i kemirip n J ‟f r deng n Rosull h S .

ketulusan dan kemuliaan jiwanya.s . Beliau menyuruh kami bicara benar. Lalu kami benarkan ia dan kami beriman kepadanya. Ia mengajak kami untuk mengesakan Allah dan mengabdikan diri pada-Nya. Dengan pandangan ramah penuh kecintaan kepada baginda raja yang telah baik menerima merek . mengeluarkan ucapan bohong. agar kami kembali menyembah berhala lagi. sama memancar dari satu pelita. karena itu utusan Quraisy dipersilahkan pergi dan beliau tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. menghubungkan silaturahmi.s. Akhirnya raja Neguspun mempersilahkan kaum muslimin itu untuk tinggal bebas di negerinya . Mendeng rny . memakan harta anak yatim. sang rajapun langsung menangis. agama apakah yang menyebabkan mereka meninggalkan bangsanya tetapi juga tidak memandang perlu pula terhadap agamanya(Nasrani). kami menyembah berhala. menunaikan amanah. eli u erk t : “W h i p duk y ng muli ! D hulu k mi mem ng or ng-orang jahil dan bodoh. J ‟f r l ngsung mem c k n gi n d ri sur t M ry m. Negus pun bertanya kepada kaum muslimin. berbuat baik kepada tetangga dan menahan diri dari menumpahkan darah yang dilarang Allah. Ketika raja Negus menanyakan wahyu yang dibawa dari R sulull h. Maka sewaktu mereka memaksa dan menganiaya kami. dan kepada perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dulu. dengan harapan akan mendapatkan perlindungan p duk d n terhind r d ri per u t n merek . Selanjutnya Negus mengatakan kepada kaum Quraisy bahwa sesungguhnya yang dibaca tadi dan yang dibawa oleh Isa a. J ‟f r pun bangkit berdiri untuk menunaikan tugas yang telah diamanahkan padanya oleh kawankawannya sesama Muhajirin yang mereka tetapkan dalam rapat yang diadakan sebelumnya. Raja Negus pun memanggil kaum muslimin kembali untuk menanyai bagaimana sebenarnya pandangan Agama Islam tentang Isa al-Masih. bahwa “Is d l h seor ng h m ll h d n R sul-Nya serta kalimah-Nya yang ditiupkan-Nya kepada Maryam dan ruh daripada-Ny …”. memutuskan silaturahmi. Lalu kami beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kami persekutukan sedikitpun juga. dan menuduh berbuat jahat terhadp wanita yang baik-baik. dan kami ikuti dengan taat apa yang disampaikannya dari Tuhannya. memakan bangkai. Kami kenal asal-usulnyam kejujurannya. r j Negus ertepuk t ng n t nd setuju seraya mengumumkan bahwa memang begitulah yang dikatakan al-Masih tentang dirinya.mereka ada-adakan sehingga utusan itu meminta mereka dikembalikan pada kaumnya. Mendeng r uc p n J ‟f r. Tetapi keesokan harinya utusan kaum Quraisy itu datang kembali menghadap Raja Negus hendak memojokkan kaum muslimin telah mengucapkan suatu ucapan keji yang merendahkan kedudukan Isa sehingga hal itu cukup menggoncangkan raja Negus dan para pengikutnya. sesu i deng n keterangan yang dibawa Nabi kami Muhammad saw. menyakiti tetangga dan orang yang berhampiran. melakukan pekerjaan-pekerjaan keji. Dilarangnya kami berbuat keji dan zina. dan kami haramkan apa yang dihalalkan-Nya untuk kami. dan menggecet hidup kami dari agama kami. J ‟f r pun kemudi n erdiri d n erk t : ”K mi k n meng t k n tent ng Is . Karenanya kaum kami memusuhi kami dan menggoda kami dari agama kami. Hingga datanglah masanya Allah mengirimkan Rasul-Nya kepada kami dari kalangan kami. dan agar membuang jauh-jauh apa yang pernah kami sembah bersama bapak-bapak kami dulu. begitu pula dengan para pendeta dan pembesar lainnya. Yang kuat waktu itu memakan yang lemah. berupa batu-batu dan berhala. kami keluar hijrah ke negeri paduka.” J ‟f r menguc pk n k t -kata yang mempesona itu laksana cahaya sehingga membangkitkan perasaan dan keharuan pada jiwa raja Negus. Mendengar pertanyaan raja Habasya tersebut.

t hk n h timu.wordpress. Apa yang membuat engkau menangus seperti ini?. Kemudian beberapa anggota keluarga Rosulullah seperti Fatimah putrinya juga segera datang dengan ercucur n irm t untuk menghi ur d n menguc pk n el sungk kep d sm ‟. Di menjadi syahid yang pasti akan diganjar surga oleh Allah karena telah berjuang dengan membawa panji-panji kebenaran[1]. Kemudi n sm ert ny kep d Rosulull h S : “W h i Rosulull h. Rosulullahpun menasihatinya untuk selalu tabah dan berserah diri kepada Allah. aku tidak tahu kenapa suasanya jadi menjadi begitu mengharukan. Ibid. J ‟f r kemudi n meng m il ender kepemimpin n. D l m pertempur n pert m mel n ngs Rom i terse ut. J ‟f r menjadi panglima perang bersama Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawanah. Hilmi Ali Sy ‟ n. Di sel lu mengikuti er g i peperangan yang terjadi di masa Rosulullah Saw. [1] http://id. J ‟f r in i Th li d n e er p or ng s h t tel h menj di sy hid”.n kny . Kemudian Rosulullah berkata kep d sm : “Kem n n k.n kmu? B kem ri”. bendera kepemimpinan beralih di tangan kirinya hingga akhirnya tangan kirinyapun terputus. jangan-j ng n tel h d t ng erit tent ng J ‟f r d n p r s h at yang lain dari medan pertempuran?. Dia sering menanggung makanan kaum fakir miskin dan sering menjenguk serta menjamin kebutuhan mereka. Setel h n k-anak dibawa kehadapan beliau. Juluk n ini di erik n kep d ny k ren sikap kedermawanan dan kepeduliannya yang tinggi terhadap orang-orang miskin. Ketika rosulullah Saw mendeng r J ‟f r in i Th li d n e er p s h t te s di med n per ng. Dia tidak pernah menggenggam harta bendanya sendirian. Suasana menjadi begitu mengharukan. eli u d t ng ke rum h J ‟f r d n menemui istri d n n k. S t itu istri J ‟f r sm sed ng mem u t don n kue untuk meny m ut ked t ng n su miny J ‟f r d ri med n peperangan. Rosulull h S pun menj : “Betul h i sm . J ‟f r jug diken l deng n juluk n p k or ng miskin. demi y h ibuku.com/2007/06/18/ja%E2%80%99far-bin-abi-thalib/. J ‟f r meningg l d l m usi 41 t hun. tetapi melibatkan kaum muslimin untuk ikut memilikinya. Sehingga dia menjadi syahid dalam pertempur n Mu‟t h. kemudian dengan sigap.wikipedia. Rosulullah Saw mendekap mereka sambil menitikkan air mata.org/wiki/Ja%27far_bin_Abi_Thalib. J ‟f r jug seor ng y ng terken l deng n ke er ni nny . http://embuntarbiyah. Setelah Zaid te s di med n peper ng n. 2010 . Sont k sm pun men ngis tersedu-sedu. sebelum akhirnya dia tewas menjadi syahid.dan akan melindungi mereka serta mengusir para utusan Quraisy dengan mengembalikan hadiahhadiahnya. hingga akhirnya salah satu tangannya terputus. Deng n g g h berani dan pantang menyerah dia terus menghunuskan pedangnya kekanan dan ke kiri kearah pasukan lawan. Anak-anakpun sudah dimandikan dengan rapi. hlm 5-53 1 comment April 15.

tiba-tiba ia sadar akan apa yang telah diucapkannya. Ketik R sulull h s . Kemudian Rosulull h S memeg ng kep l ny deng n t ng n eli u.”. mm rpun menj : “Ben r‟: h i R suIull h‟. Sebagai anak yang lahir dari keluarga yang fakir dan berasal dari kelas paling rendah dalam strata sosial masyarakat Arab masa itu. . Sedang menemui Ammar dan mendapatinya ia sedang menangis. orangor ng itu meng t k n kep d ny : “Puj l h olehmu tuh n-tuh n k mi!”. hati beliaupun hancur menyaksikan mereka menerima siksaan y ng s ng t meny kitk n. Ammar dipukul oleh tukang-tukang cambuk dengan sekuat tenaga mereka. Pada hari itu.32. mengunjungi merek . Pernah suatu ketika Ammar disiksa sampai-sampai ia tak menyadari apa yang diucapkannya. 16 n-Nahl: 106). maka sejak kecil Ammar juga sudah sangat akrab dengan berbagai penderitaan. Ketika ia siuman sebentar akibat dihentikannya siksaan. segeralah dia memohon ampun atas apa yang telah diucapkannya. se g im n dulu h mu jug sejuk dingin di tu uh I r him…!”. Kemudi n R sulull h S tersenyum s m il erk t : “Jik merek mem ks imu l gi. temp t y ng dij njik n gi halian ialah Surga. j dil h k mu sejuk dingin di tu uh „ mm r.!” Lalu Rasulullah Saw membacakan sebuah kepadanya sebuah ayat mulia. Ketika itu Rosulullah Saw lewat di tempat tersebut dan melihat kejadian penyiksaan itu. Pernah di hari yang lain. Mendengar keluhan dari mulut Ammar Rasulullah saw berkata: “Sh rl h. Ketika itu Rasulullah saw. yakni: “Kecu li or ng y ng dip ks .. tid k p . sed ng h tiny tet p teguh d l m keim n n . Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir adalah putra dari Yasir bin Amir dari seorang ibu Sumayyah binti Khayyat. bahkan sampai ditenggelamkan ke dalam air hingga sesak nafasnya dan mengelupas kulitnya yang penuh dengan luka. Q. maka dis puny l h t ngisny itu deng n t ng n eli u d n ert ny kep d mm r: “Or ngorang hafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu menguc pk n egini d n egitu …?”. Deng n kondisi y ng tidak sadar Ammar mengikutinya tanpa mengetahui apa yang diucapkannya. Sosok Ammar digambarkan sebagai seorang yang bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru. uc pk nl h seperti p y ng k mu k t k n t di …. Kemudian dibakar dengan besi yang sangat panas. mengagumi ketabahan dan kepahlawanannya. Sh rl h. ketika ia telah tak sadarkan diri lagi karena siksaan yang demikian berat.S. berkunjung ke tempat disiksanya keluarga Yasir. Siks n y ng di mi oleh „ mm r ny k dilukisk n oleh k n-kawannya dalam beberapa riwayat. „ mm r erk t kep d Rosulull h: “W h iR sulull h. disalib di atas pasir panas dengan ditindih batu laksana bara merah. Ammar juga pernah dibakar dengan api oleh orang-orang musyrik. dz y ng k mi derit tel h s mp i ke punc k”. h i helu rg Y sir. h i l Y qdh n. s m il ers d : “H i pi. Mendengar sabda Rosulullah Saw Ammarpun merasakan ketenangan. dia adalah seorang yang amat pendiam dan tak suka banyak bicara Setiap hari Rasulullah saw.

Ketik s ng kh lif h mengangkat Ammar dan Abdullah bin M s‟ud. seorang yang menggapai kemuliaan karena keteguhan dan kekuatannya dalam membela ajaran agamanya. Ammar dipercaya sebagai mir di kuf h deng n dull h in M s‟ud se g i end h r ny . Meski se g i seor ng pemimpin „ mm r in Y sir i s mem eli sayuran di pasar. m k tid k d pilih n gi Kh lid in W lid. s ng mir y ng tid k kelihatan keamir nny . Ammar tetaplah menjadi seorang yang biasa saja dan tidak rakus deng n j t n d n h rt . “Y ng k mu cel itu d l h teling ku y ng ter ik k ren i ditimp kecel k n ktu per ng fi s ilill h. sehingga dia selalu siap berkorban seluruh jiwa dan raganya untuk menegakkan kebenaran[1]. R sull h ers d : “Si p y ng memusuhi „ mm r.” Ammar adalah sahabat kesayangan Rosulullah Saw. erk t . Ammar juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan tidak memikirkan tentang hal-hal keduniawian. p hl n Isl m itu. Dia selalu memasrahkan dirinya kepada sang Maha hidup. sel in seger mend t ngi „ mm r untuk mengakui kekhilafannya dan meminta maaf. bahkan salah satu telinganya terpotong pada saat perang tersebut. dari golongan sahabat Muhammad SAW. Um r mengirimk n sur t kep d p r penduduk Kuf h y ng isiny d l h se g i erikut: “S y kirim kep d tu n-tu n „ mm r in Y sir se g i mir. sehingga diapun bertekad untuk turut serta dalam peperangan demi membela kebenaran. m k i k n dimusuhi ll h. dan termasuk pahlawan-p hl n B d r!” Selama menjadi seorang Amir. d n I nu M s‟ud se g i end h r d n zir… Kedu ny d l h or ng-orang pilihan. perang Uhud. perang Khondaq. Begitulah sosok Ammar. Dia juga berada pada barisan terdepan ketika berperang melawan para murtaddin setelah wafatnya Rosulullah Saw. Su tu ketik . tetapi semangat Ammar masih sangat tinggi. Ammar juga berada dalam barisan pasukan muslim ketika terjadi peperangan besar kaum muslimin melawan bangsa Romawi dan Persia.Setelah Rosulullah berhijrah di Madinah. Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. lalu mengikatnya dengan tali dan memikulnya di atas punggung dan mem ny pul ng. y ng teling ny terpotong!” Mendeng r omong n or ng itu. Mulai dari perang Badar. . s l h seor ng m erk t menghin ) kep d „ mm r in Y sir. Dia tidak takut kepada siapapun dan apapun kecuali kepada Allah. Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Ammarpun tewas menjadi syahid dalam perang shiffin tersebut. “H i. Ammar berada dibelakang sang khalifah untuk turut serta dalam perang shiffin. m k i k n di enci ll h!”. Mendeng r perk t n Rosulull h S . Ammar selalu aktif mengikuti berbagai peperangan baik pada masa Rosulullah Saw. Padahal saat usia Ammar sudah tidak muda lagi yakni telah berumur 93 tahun. Ajaran agama yang benar. Ammarpun mengikuti beliau berhijrah dan tinggal di Madinah. d n si p y ng mem enci „ mm r. maupun peperangan yang terjadi setelah wafatnya beliau. perang tabuk dan lain sebagainya. Pern h su tu ketik terj di selisih f h m nt r Kh lid in W lid deng n „ mm r. Bahkan beliau sering membanggakan Ammar dihadapan para sahabat yang lain dengan berk t : “Diri „ mm r dipenuhi keim n n s mp i ke tul ng pungungny !”.

sekiranya yang beriman itu dari kalangan penduduk Mekah yang rendah martabatnya dan yang miskin.com/2009/12/01/045-ammar-bin-yasir/. Yasir bin Amir Y sir in „ mir adalah seorang sahabat Nabi Saw yang termasuk golongan orang fakir dan papa.blogspot.cc/2009/12/ammar-bin-yasir. Sum yy h. d n „ mm r di ke padang pasir Mekah yang demikian panas.html. mereka hadapi dengan ancaman dan gertakan. Kemudian Abu Hudzaifah mengawinkan dengan salah seorang sahayanya bernama Sumayah binti Khayyath. http://id. dia mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah. Sementara. Seandainya mereka ini golongan bangasawan dan berpengaruh. serta janji Allah yang akan memberikan tempat yang . K ren ny tid k mengher nk n jik seti p h ri. d n k n k mi musn hk n h rt end mu!” Setel h itu. Setelah Bermukim disana. Begitulah sosok Yasir. lalu didera dengan berbagai adzab dan siksa. atau dari golongan budak belian. Abu Jahal. rupanya dia merasa cocok untuk tinggal di kota dimana Rosulullah Saw lahir dan menerima wahyu kenabian yang akhirnya membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Rosulullah Saw. http://tokohtokohislam. Keyakinan akan kebenaran agama yang dibawa Muhammad Saw. Sebagai seorang fakir dan budak yang tidak mempunyai pelindung. http://www. k n k mi rus k perni g nmu. Keluarga Yasir memang telah ditakdirkan oleh Allah SWT termasuk dalam golongan yang kedua ini.html Add a comment April 15. “K mu er ni meninggalkan agama nenek moyangmu padahal mereka lebih baik daripadamu! Akan kami uji sampai dimana ketabahanmu. Sesampainya di Makkah. Tetapi kekejaman dan kebiadaban yang ditimpakan kepada Yasir. Orang-orang Quraisy memang melakukan pertentang terhadap kaum muslimin sesuai dengan kapasitasnya dan kedudukannya. misalnya.perindusyurga. akan kami jatuhkan kehormatanmu. Yasir bersama istri dan anaknya mendapatkan siksaan yang cukup berat dari orang-orang kafir Quraisy. mereka didera dan disulutnya dengan api bernyala. Dia bersama keluarganya (istrinya Sumayyah dan putranya Ammar bin Yasir) adalah termasuk golongan orang yang pertama diberikan cahaya untuk masuk Islam. Keisl m n Y sir ers m kelu rg ny mem u tny h rus mel lui uji n y ng s ng t berat.[1] http://sabdaislam. Hingga akhirnya Yasir dan Sumayyah menjadi syahid di tangan orang-orang yang mendzaliminya. istri serta putranya Ammar tidak membuatnya luntur dan kembali kepada kepercayaan nenek moyangnya.com/2009/07/amar-bin-yasir-radhiallahu-anhu.Tetapi dia tetap teguh mempertahankan keimanannya meski harus melewati hari-hari yang berat dan sangat menyakitkan. dikarunia seorang putra bernama „ mm r.co. merek lancarkan kepadanya perang urat syaraf yang amat sengit. 2010 31.wordpress.org/wiki/Ammar_bin_Yasir. KeIslaman Yasir bin Amir dimulai ketika dia berangkat meninggalkan negerinya di Yaman untuk mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Y sir.wikipedia. menggertak dengan ungk p n. seorang yang miskin yang terus menerus mengalami siksaan dan kebiadaban dari orang-orang kafir Quraisy. dan dari perkawinan yang penuh berkah ini.

2010 29. Pada akhirnya Muhammad memilih sebuah rumah di bukit Shafa milik Abdillah al-Arqam bin Abi alArqam. membacakan ayat-ayat Al-Qur‟ n. Muhammad mulai merasa perlu mencari sebuah tempat bagi para pemeluk Islam dapat berkumpul bersama. Nama lengkapnya adalah Said bin Ash bin Said bin Ash bin Umayyah bin Abdu Syams. menerangkan makna dan kandungannya. Muhammad bin Jahm al-Barmaki (gubernur di masa Khalifah Al-M ‟mun) bermaksud menjual rumahnya. Sebuah contoh teladan yang baik bagi semua umat muslim. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Suatu ketika. tempat ilmu pengetahuan dan amal saleh diajarkan secara terpadu oleh sang guru pertama. Said dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan berkelakuan baik. Beliau sendiri yang mengajar dan mengawasi proses pendidikan disana. [1] http://id. . 2010 30. Muhammad bin Jahm berkata . Beberapa orang berkumpul dan salah seorang di antara mereka membayar rumah itu seharga 50. Dia termasuk golongan sahabat yang pertama masuk Islam. Semua kegiatan itu dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan siapa pun dari kalangan orang-orang kafir. Rosulullah Saw masih menyebarkan agama secara sembunyisembunyi. Rumah milik Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam ini merupakan Madrasah pertama sepanjang sejarah Islam. Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam adalah termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Sa’id bin Al-Ash S ‟id in l-Ash adalah salah sahabat Rosulullah Saw yang berasal dari keturunan Bani Umayyah.000 dirham. yaitu Muhammad Rasulallah Saw. Akhirnya rumah Al-Arqam yang sebelumnya disebut Dar al-Arqam (rumah Al-Arqam).org/wiki/Abu_Abdillah_al-Arqam_bin_Abi_al-Arqam Add a comment April 15.layak bagi hamba yang sholeh menjadikannya kuat melawan segala ujian yang menimpanya. Add a comment April 15. menjelaskan hukum-hukumnya dan mengajak mereka untuk melaksanakan dan mempraktikkannya. Dia adalah seorang pengusaha yang cukup berpengaruh.wikipedia. Pada awal penyebaran Islam. setelah dia memeluk Islam disebut dengan Dar al-Islam (Rumah Islam)[1]. berasal dari suku Makhzum dari kota Mekkah. Di tempat itu akan diajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip Islam.

sang khalifah mengangkatnya sebagai penguasa di Kufah. Karenanya ketika dia mendengar akan hadirnya seorang yang membawa kebenaran. Dan bila ia berbuat baik kepadamu. I pun mem eri Muh mm d in J hm 100. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (tahun 30 H). yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Meski dia adalah seorang perampk. tetapi hidayah Allah telah menghampiri diri Abu Dzar. Said wafat di Madinah pada tahun 59 H atau 679 M[1]. pastilah mereka akan membunuhnya. Tetapi. Sebelum Rosulullah Saw diangkat menjadi utusan Allah dengan ajaran Islam. tetapi dia dikenal dengan sebutan Abu Dzar al-Ghiffari. Diapun ingin pergi dan bertemu dengan beliau. Abu Dzar memang sudah tidak percaya dengan berhala-berhala buatan yang menjadi sesembahan sebagian besar masyarakat jazirah Arab.org/wiki/Sa%E2%80%99id_bin_Al-Ash Add a comment April 15. karena seandainya orang-orang Mekah mengetahui kedatangannya untuk menemui Muhammad Saw dan mendengar keterangannya. “K ren rum h ini erd mping n deng n rum h S ‟id in l-„ sh. Bila kamu menyakitinya ia akan membalasnya dengan kebaikan. “ m ill h rum h ini d n er h gi l h sert ersen ng-sen ngl h!” “Meng p demiki n?” t ny si pem eli her n.wikipedia.000 dirh m ser y erk t . Dengan langkah yang terhuyung karena lemah setelah melewati perjalanan yang cukup jauh.” L lu pem eli ert ny kem li. Sebelum menjadi seorang muslim. Dia menyamar seolah-olah ia adalah seorang yang hendak melakukan thawaf keliling berhala-berhala besar di Kabah atau seolah-olah musafir yang sesat dalam perjalanan atau lebih tepat orang yang telah menempuh jarak amat jauh. “B g im n peril kuny terh d p p r tet ngg ?”. [1] http://id. lelaki ini tak perduli apakah akan dibunuh atau dianiaya asalkan ia . Jika bertemu dengan mereka. Abu Dzar Al-Ghiffari Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan. Suku Ghiffar memang sudah dikenal sebagai binatang buas malam dan hantu kegelapan. Dij oleh Muh mm d in J hm l-Barmaki. dia akan menawarkan diri. “ m ill h u ng ini d n urungk n ni tmu untuk menju l rum h!” Begitulah sosok Said. Abu Dzar dikenal sebagai seorang perampok yang suka merampok para kabilah yang pedagang yang melewati padang pasir. “Jik k mu memint sesu tu di pasti akan memberi. Bila kamu tidak meminta. yang tidak pernah berfikir panjang untuk mengeluarkan sebagian hartanya.kep d si pem eli. Perjalanan dari kampung halamannya ke Makkah memang merupakan perjalanan panjang dengan medan yang sulit ditambah dengan teriknya panas matahari serta udara padang pasir membuat siapapun akan merasa sangat kelelahan dan membuat kondisi fisik menjadi lemah. Dia adalah sahabat Rosulullah yang berasal dari suku ghiffar dan termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam.” Cerit ini s mp i ke teling S ‟id in l-„ sh. 2010 28. ia tid k k n mencerit k nny kep d or ng l in. Said termasuk pembantu khalifah dalam program pengkodifikasian AlQur‟ n. jarang sekali orang yang selamat dari perampokan. Setelah Abu Dzar telah sampai ke kota Makkah.

ia mendapat perlakuan dari mereka yang sebetulnya telah dimaklumi akan ditemuinya. Setelah itu Rosulullah Saw menyuruhnya untuk kembali ke kampung halamannya hingga Rosulullah akan memberi perint h setel h di s mp i dis n . Tetapi Abu Dzar memang seorang yang berani dan tidak mengenal rasa takut. kemudian pergi meniggalkannya. Didek tiny R sulull h.dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan iman kepadanya. Kebenaran dan dakwah yang diberikan Muhammad SAW dapat memuaskan hatinya. dan mempertemukannya dengan beliau.” Setel h itu Rosulull h bertany : “ nd d ri m n . Kemudi n u Dz r erk t . sanak keluarga. didapatinya Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. s ud r se ngs ?”. “B c k nl h kep d ku h sil gu h n nd !” Mendeng r h l itu Rosulull h menj : “I uk n sy ir hingg d p t digu h. maupun pembela. bila ia bertindak akan dapat menghasut kaumnya untuk merampok kafilah-k fil hmu n nti!” Mereka pun akhirnya menyadari hal itu. orang ini salah seorang warganya. sehingga teriakan Abu Dzar tersebut merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Akhirnya Abu Dzar telah resmi menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Orang-orang musyrik mengepung dan memukulnya hingga rebah. Kalimat itu diserukan oleh seorang perantau asing yang di Mekah tidak mempunyai bangsa. diperolehnya petunjuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Muhammad SAW. syh du nn Muh mm d r r sulull h. Abbas bin Abdul Muthalib. Ia segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut. Dia terus melangkah sambil memasang telinga. saya takkan kembali sebelum meneriakkan Islam dalam m sjid!” Sebagai seorang yang radikal dan revolusioner. “Sel m t p gi h i k n se ngs !” “ l ikum s l m. hingga dari cerita yang tersebar di sana-sini. “W h i kaum Quraisy! Anda semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan singgah di kampung Bani Ghifar.” j u Dz r. sed ngk n u Dz r mendeng rk n deng n penuh perh ti n. Berita mengenai peristiwa yang dialami Abu Dzar itu akhirnya sampai juga kepada paman Nabi Saw. “ syh du ll il h ill ll h. Ketika itu Abu Dzar sedang dua orang wanita sedang thawaf . tet pi d l h Qur n y ng muli !”. dengan menggunakan diplomasi halus Abbas bin Abdul Muthalib berusaha membebaskannya d ri cengkr m n k um k fir Qur isy. “D ri Ghif r. d n erk t . Karenanya dia mengulang kejadian yang sama pada hari berikutnya. Di pagi suatu hari ia pergi ke tempat itu. Dan. Kemudian Dibacakanlah oleh Rasulullah Saw ayat-ayat al-Qur‟ n. m k kemudi n erk t l h s kep d merek . dan setiap didengarnya orang memerkatakan Muhammad SAW. ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati. Dan sebagai akibatnya. Tet pi u Dz r erk t kep d eli u: “Demi Tuhan yang menguasai nyawaku.” P d s t itu Rosulull h m sih erd k h deng n sem unyisembunyi. h i s h t”. hingg tid k ersel ng l m i pun erseru. j R sulull h. “ syh du ll il h ill ll h syh du nn Muh mm d n „ duhu r suluh. dia kemudian pergi menuju masjidil haram dan menyerukan dengan sekeras-ker sny .

Ketika itu dia berteriak di jalanan. Abu Dzar selalu membawa pedang yang sangat tajam di pinggangnya yang digunakannya untuk menebas musuh-musuh Islam. Pernah suatu hari u Dz r erk t di h d p n ny k or ng. Setiap kali turun ke jalan. keliling kota. diapun kembali ke kampung halamannya dan ikut menyampaikan ajaran kebenaran dari Rosulullah Saw kepada orang-orang di sekitarnya. lembah. Sayang saatnya belum tiba. Abu Dzar segera berdiri menghadangnya. “Ti d Tuh n y ng h q dii d hi. Aku disuruhnya agar tidak pernah takut membela agama Allah. hingga orang-orang gempar dan berdatangan laksana belalang. Aku disuruhnya agar tidak meminta pertolongan dari orang lain. mel ink n ll h. Anis al-Ghifari. Aku disuruhnya agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri dengan mereka. “Berit k nl h kep d p r penumpuk h rt . “ d tujuh wasiat Rasulullah SAW yang selalu kupegang teguh. Aku disuruhnya mengatakan hal yang benar seberapa besarpun resikonya. dengan lantang ia erk t . sampai akhirnya nanti Rosulullah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. dan ikut meneriakkan kata-katanya yang menjadi panji yang sangat terkenal dan sering diulang-ul ng. mereka lalu menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tak sadarkan diri. “M uk h k mu kutunjukk n y ng le ih ik d ri ped ngmu? Y itu) Bers rl h hingg k mu ertemu deng nku di khir t?” Sej k itul h ia mengganti pedangnya dengan lidahnya yang ternyata lebih tajam dari pedangnya.” Rasulullah SAW sangat memaklumi watak dan tabiat murid barunya yang ulung serta mempunyai keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebathilan. Dalam hal harta. kening d n pingg ng merek k n diseterik di h ri ki m t!” Teriakan-teriakannya telah menggetarkan seluruh penguasa di jazirah Arab. karenanya Rosulullah Saw kembali memerintahkannya untuk pulang. Kedua wanita itu memekik dan berteriak. Dan aku disuruhnya agar memperbanyak menyebut la haula walaa quwwata illa billah‟. d n h Muh mm d itu utus n ll h. lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya. Mereka akan diseterika dengan api neraka. dan seperti yang pernah dialami sebelumnya oleh Abu Dzar. Keberanian Abu Dzar juga ditunjukkan ketika dia berani mengkritik pemerintahan Ustman bin Affan.keliling berhala-berhala Usaf dan Na-ilah sambil memohon kepadanya. ratusan orang mengikuti di belakangnya. Diantara para muallaf yang masuk Islam melalui dia. y ng menumpuk emas dan perak. Setelah itu. Ketika Rasulullah bersabda p d ny . Ketika ia siuman. Ketika para penguasa saat itu melarangnya. maka yang diserunya tiada lain h ny l h. Ramlah al-Ghifariyah. aku disuruhnya memandang ke bawah dan tidak ke atas (pemilik harta dan kekuasaan). padang pasir dan sudut kota menyampaikan protesnya kepada para penguasa yang rajin menumpuk harta di masa kekhalifahan Ustman bin Affan. “Demi ll h yang nyawaku berada dalam genggaman-Nya! Sekiranya . adalah : Ali-al-Ghifari.

com/sahabat-nabi/abu-dzar-al-ghiffari. N mun khirnya datanglah pertolongan dari Allah melalui serombongan mus fir y ng dipimpin oleh dull h in M s‟ud r s l h seor ng s h t R sulull h S W jug ).go. .bimasislam.majalahdzikir.wikipedia. Abu Dzar memang tidak hanya seorang yang berani tetapi dia juga seorang yang zuhud dan tidak pern h erfikir tent ng duni .php?option=com_content&view=article&id=176&cati d=49:artikel&Itemid=92&Itemid. sedang mulutku masih sempat menyampaikan ucapan Rasulullah yang kudengar darinya. http://sunatullah. dan tidak terlalu berisi. Jenggotnya tidak tebal. http://www. mati sebatang k r .html. Saat itu istriny men ngis. pastilah akan kusampaikan sebelum tuan-tu n mene s t ng leherku”. Dia adalah salah satu sahabat Rosulullah Saw yang berasal dari kaum Quraisy. Sepak terjangnya menyebabkan penguasa tertinggi saat itu Ustman bin Affan turun tangan untuk menengahi. Kezuhudannya juga diperlihatkannya ketika Abu Dzar menjelang detik-detik kematiannya.com/index. p d s t y ng l in Rosulullah SAW juga pern h ers d . K mu erj l n se t ng kara. dull h in M s‟ud pun mem ntuny d n erk t . engkau sekarat di hamparan padang pasir sedang aku tidak mempunyai kain yang cukup untuk mengkafanimu dan tidak ada orang yang akan membantuku mengu urk nmu”.id/index. Abu Ubaidah bin al-Jarrah (Seorang kepercayaan Umat) Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin al-Jarah bin Hilal al-Fahry al-Qursy. sosok yang selalu berani dalam menyerukan kebenaran yang diyakini. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi. B hk n R sulull h S W pern h ers d . Dia tidak pernah takut dengan apapun bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya karena dia yakin bahwa Allah akan selalu bersama dengan orangorang yang berada di jalan kebenaran[1]. “Meng pa engk u men ngis h i istriku?.depag. “ ku tid k utuh duni k li n!”. Begitulah kisah seorang sahabat Nabi Saw Abu Dzar. d n n ntiny di khir t) di ngkitk n se t ng k r ”. [1] http://www. “Tid k d di duni ini or ng y ng le ih jujur uc p nny d rip d u Dz r”.tuan-tuan sekalian menaruh pedang diatas pundakku. biasanya dipanggil dengan sebutan Abu Ubaidillah. http://id. “B g im n ku tid k men ngis. 2010 26. s ng istripun menj . “Ben rl h uc p n R sulull h!. kurus. “ u Dz r – di antara umatku – memiliki sif t zuhud seperti Is i n M ry m”. Bahkan Ustman bin Affan menawarkan tempat tingg l d n er g i kenikm t n.org/wiki/Abu_Dzar_Al-Ghifari Add a comment April 15. u Dz r kemudi n ert ny . Lahir di Makkah dari sebuah keluarga yang terhormat. tet pi u Dz r y ng zuhud erk t .php?option=com_content&task=view&id=547&Itemid=95.

Pada watku beliau Abu Ubaidill h erdiri. Uhud dan lain sebagainya. Tetapi semua cobaan dapat dilalui dengan sabar dan tawakkal kepada Allah SWT. Abu Ubadillahpun turut serta dalam rombongan para sahabat untuk berhijrah. rendah diri dan sangat pemalu.en r or ng y ng d p t diperc y . “ ku en r-benar akan mengutus bersama kalian seorang pria yang sangat dapat dipercaya. Hebron hingga seluruh Syam. benar-benar orang yang dapat dipercaya. Sedangkan pada saat terjadi perang Uhud. Meski seorang yang pemalu dia disenangi oleh semua orang yang melihatnya. Antokia. Abu Ubaidillah mendapat julukan Aminul Ummah (Orang yang dipercaya bagi kaumnya) dan Amirul Umaro (pemimpin para pemimpin) dari Rosulullah Saw. benarbenar orang yang dapat dipercaya. “Inil h or ng keperc y n um t Isl m. dengan cepat Abu Ubaidillah berusaha mencabutnya dari wajah Rosulullah. dan meminta kepada Nabi SAW agar mengutus bersama mereka orang yang mengajarkan kepada mereka al-Qur‟ n. sehingga siapapun yang mengikutinya akan merasa tenang. benar. Dia terus menerus dibujuk oleh ayahnya untuk kembali kepada ajarannya semula.” . Abu Ubaidillah juga salah satu sahabat yang sangat aktif dalam mengikuti berbagai peperangan pada masa Rosulullah Saw. ketika wajah Rosulullah terkena dua rantai besi hingga berdarah. m k N i S W meng t k n kep d merek . R sulull h ers d .” Semu s h t berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah SAW termasuk Umar bin Khattab. Sebagaimana sahabat yang lain. Dia juga termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. Setelah Rosulullah Saw melaksanakan sholat dzuhur bersama para sahabat. berwibawa. Selama ikut dalam peperangan. Dalam perang Badar dia berperang melawan ayahnya sendiri yang menjadi salah satu tentara dari pasukan kaum kafir. dia juga ikut dalam rombongan tentara melawan para murtaddin (orang-orang yang keluar dari agama Islam). Abu Ubadillah juga termasuk salah satu komandan tentara Islam yang diutus Abu Bakar dalam penaklukan Islam. Sunn h d n Isl m. Ternyata persaksian ini menjadi keberuntungannya. Ayahnya sendiri sangat menentang keputusannya untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Meski dia berasal dari keluarga yang cukup terhormat di mata kaum Quraisy. Masuknya Abu Ubaidillah ke dalam ajaran Islam adalah berkat peran dari Abu Bakar AlShiddiq. Ladhakia. Pada masa kholifah Abu Bakar al-Shiddiq. Hamsh. Julukan tersebut diberikan oleh Rosulullah Saw berkenaan dengan suatu peristiwa dimana pada suatu hari delegasi Najran dari Yaman datang untuk menyatakan keislaman mereka. dia mencabut dengan gigi sehingga dua giginya patah. Karena dia telah berteman dan mengenal sejak lama Abu Bakar. mulai perang badar. sehingga tidak sulit bagi Abu Ubaidillah untuk menerima ajakan Abu Bakar untuk mempercayai ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad Saw.Orangnya pemurah dan sederhana. keislaman Abu Ubaidillah juga tidak lepas dari tantangan dan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. bermuka ceria. Pada saat Rosulullah Saw menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah dalam rangka menghindari berbagai tantangan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang semakin berat. beliau menengok ke kanan dan ke kiri hingga pandangannya tertuju pada Abu Ubaidillah dan beliau meminta Abu Ubaidillah untuk pergi bersama mereka. beliau berhasil mentaklukan Damaskus. hingga ayah Abu Ubaidillah mempersempit ruang geraknya.

gi u ng kirim nmu.”. “ u U id h mem gi. Umar bin Khattab sang khalifah pada saat itu hend k erkunjung ke rum hny .” N mun Um r memaksa dan akhirnya Abu Ubaidahpun mengizinkan Umar berkunjung ke rumahnya. Rosulull h S pern h ers d : “Sesungguhny seti p um t memiliki or ng keperc y n. Ia mendapati rumah Sang Gubernur Syam kosong melompong.” Begitul h u U id h.” dull h in M s‟ud. s l h s tu s h t Rosulull h S jug s ng t ngg deng nny . “S y tid k mungkin er ni mend hului or ng y ng diperc y i oleh R sulull h S W menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra). Di erk t : “P m n-pamanku yang paling setia sebagai sahabat Rasulullah saw. Umar pun menetesk n ir m t melih t kondisi gu ernurny seperti itu. Melihat hal tersebut. uk nk h sud h kuk t k n t di h k u ke sini h ny untuk men ngis.” Um r erk t . Um r bin Khotto d n u „U id h untuk memimpin Isl m. oleh sebab itu kita s yogy ny mem u tny j di im m sepeningg l n R sulull h S W. . p d h l k u seor ng gu ernur?”. Orang yang diutus Um r mel pork n kep d Um r. k ren s y mendeng r R sulull h S W ers d . “Untuk p k h k u d t ng ke rum hku? Sesungguhny ku t kut k u t k ku s men h n ir m t mu egitu menget hui ke d nku n nti. para sahabat berkumpul pada hari Saqifah untuk memilih seorang kholif h. u U id h pun eruj r.” Suatu ketika Umar mengirimi uang kepada Abu Ubaidah sejumlah empat ribu dinar. kemudian Um r ert ny . d n u U id h. m k ku j . „Sungguh d l m seti p k um terd p t orang y ng jujur. Abu Ubaidillah juga dikenal dengan kezuhudannya.Setelah Rosulullah Saw wafat. “Hulurk n t ng nmu! g r s y i t k mu. „ ku tel h menunjuk keperc y n ll h d n keperc y n R sulNy se g i pengg ntiku. Kemudi n Um r in l-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin al-J rr h. dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidillah bin Al-J rr h”. P d s t itu u B k r erk t : “S y rel s l h s tu d ri du or ng ini. Ketik Um r in Kh tt sang khalifah hendak menghembuskan nafas terakhirnya. ny k sek li di nt r kit orang-orang yang tertipu oleh god n duni .p sel in sepotong k in lusuh d n se u h piring es r itu. Hidup giny adalah pilihan.Dalam satu kisah disebutkan ketika Abu Ubaidillah menjabat sebagai seorang gubernur Syam. “Y u U id h. dia sangat terkejut.” khirny keputus n itu di terima oleh semua pihak dan akhirnya Abu Bakar di baiat menjadi khalifah. Or ng y ng jujur di k l ng n um tku d l h u U id h. “ d k h k u memiliki m k n n?” t ny Um r l gi. Ketika Umar bin Khattab sampai di rumah Abu Ubaidillah. Mereka adalah Abu Bakar. puji syukur kepada-Nya yang telah menjadikan seseor ng d l m Isl m y ng memiliki sif t seperti di . olehk h ku d t ng ke rum hmu?” tany Um r. u U id h kemudi n erdiri d ri duduknya menuju ke sebuah ranjang dan memungut arang yang didalamnya. “W h i mirul Mukminin. Tidak ada perabotan sama sekali. ” H i u U id h. Umar bin Khattab.” Kemudi n Um r erk t . Cuma tiga orang. Jika R ku ert ny kep d ku tent ng di . “H i u U id h.‟ Kemudi n u U id h menj . niscaya aku menunjuknya sebagai penggantiku. “ lh mdulill h. J u U id h. dia jug erk t : “Se nd iny u Ubaidillah bin Al-Jarrah masih hidup. di m n k h penghidup nmu? Meng p ku tidak melihat apa. Kepribadian dan keluhuran budi pekerti Abu Ubaidillah memang sudah tidak bisa diragukan l gi. Ia memilih zuhud dengan kekuasaan dan harta yang ada di dalam genggamannya.

pu s l h di ul n Ramadhan. saling nasihat menasihatilah kalian. u U id h r pun menghem usk n n f sny y ng terakhir. Umar in Kh thth R erk t . Kemudi n eli u melih t kep d Mu z in J l r d n meng t k n. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu kasihanilah beliau.” Pada saat Umar bin Khaththab RA mendengar kematian Abu Ubaidah. jangan suka menipunya. dia memejamkan kedua matanya dalam keadaan penuh dengan air mata.” Setel h itu. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. kesempatan untuk beramal lebih intensif guna meraih surga. “Y Mu z! Im mil h sh l t merek . eli u men ngis. Air mata pun mengalir. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati. Umar bin Khattab mengirim surat untuk memanggil Abu Ubaidah. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. air mata orang-orang shalih. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk khir t”. tetapi . “H i sek li n k um Muslimin! K li n sud h dikejutk n deng n erit kem ti n seorang pahlawan. “H i mirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu.Baginya jabatan bukan aji mumpung buat memperkaya diri. “Se nd iny ku oleh berangan-angan. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. k li n k n ik. sehingg p r h dirin ert ny . Tapi. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. k n tet pi kem ti nny sud h di m ng pintu. “S y pes nk n kep d k li n se u h pes n.” Akhirnya Abu Ubaidah meninggal karena wabah penyakit tersebut. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang er unyi. semoga kamu akan dikasihani ll h. lebih jauh pandangannya. sesampainya surat saya ini. Air mata mengalir karena kematian orang-orang yang shalih. Jik k li n terim . tun ik nl h z k t. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. „Dirik nl h sh l t. berdermalah. Menjelang kematian Abu U id h r . lalu dia membuka kedua matanya dalam kepasrahan. Sepeninggalan Abu Ubaidah. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. kalau kamu memerlukan saya.” Setel h Um r r mem c sur t itu. Begitulah sosok seorang zuhud dan bijak Abu Ubaidah. maka aku hanya mengangankan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semis l u U id h”. Ia memo-honkan rahmat Allah untuk sahabatnya dalam keadaan air mata mengalir dari kedua matanya. “Belum. Dia dapat menjadi contoh teladan bagi para pemimpin bahwa menjadi pemimpin bukanlah jalan untuk memperkaya diri sendiri. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi sur t y ng dikirimk nny kep d kh lif h y ng er unyi. eli u memes nk n kep d tenter ny . Ketika di negeri Syam sedang terjangkit wabah penyakit. “ p k h u U id h sud h meningg l?” Um r menj ny . beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izink nl h s y tingg l di sini.

wikipedia. dih sutny or ng-orang bodoh . karena di masa itu mempunyai bayi perempuan dianggap sebuah aib besar yang dapat meruntuhkan kehormatan keluarga. Ketidakpercayaan Zaid terhadap ajaran nenek moyangnya dapat dibuktikan dalam sebuah peristiwa yakni.com/v3/index. Kemudi n Z id ers nd r ke dinding K h d n erk t . lalu ditamparnya Zaid. Dia adalah salah satu Rosulullah Saw yang berasal dari kaum Quraisy dan termasuk golongan kedalam golongan sepuluh sahabat yang dijanjikan akan masuk surga. Kaum pria memakai serban sundusi yang mahal. berdiri menghampiri Zaid. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya hewan-hewan itu minum sepuas-puasnya. Kemudian. Said bin Zayd bin Amru Nama lengkapnya adalah Said bin Zayd bin Amru bin Nufail Al Adawi.com/2005/09/28/abu-ubaidah-bin-jarrah-radhiallahu-anh/.com/agama/sahabatrasul-saw/abu-ubaidah-bin-al-jarrah/. Kata AlKh tt . Zaid juga dikenal sebagai penyelamat bayi perempuan pada masa jahiliyah. Kaum wanita dan anak-anak berpakaian bagus warna menyala dan mengenakan perhiasan indah-indah.2lisan. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumputan supaya hewan – hewan itu makan sekenyang-kenyangnya. Zaid menyelamatkan para bayi perempuan dengan mengangkatnya sebagai anak dan kemudian mengasuhnya.multiply.132/search?q=cache:kuPtxdP9ZFIJ:rinialfatih.seorang pemimpin hanyalah seorang pelayan dari masyarakat yang seharusnya bersikap wajar dan tidak berlebih-lebihan[1]. Kini kes r n k mi sud h h is!” Kemudi n.org/wiki/Abu_Ubaidah_bin_al-Jarrah. “Kur ng j r k u! k mi sud h sering mendeng r k t -katamu yang kotor itu. ayah Umar bin Khottob. Sungguh odoh d n ses t k li n. yang kelihatan seperti kerudung Yaman yang lebih mahal. Dia juga tidak mempercayai akan agama yang dianut oleh nenek moyangnya.php?option=com_content&view=article&id=586:abuubaidah-bin-al-jarrah&catid=66:sirah-tokoh-sahabat-nabi&Itemid=536 3 komentar April 15.blogsome.com/journal/ite.113. 2010 25. http://www. suatu hari Zaid bin Amr bin Nufail berdiri di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka. [1] http://sirah. http://halaqah-online. namun k mi i rk n s j . “H i k um Qur isy! he n itu diciptakan Allah. Said adalah putra Zaid seorang yang selama hidupnya selalu mencari kebenaran akan agama yang haq.” Al-Khattab.125. http://id. kalian sembelih hewan-hewan itu tanpa menyebut nama ll h. http://74. Hewan-hewan ternak pun dipakaikan bermacam-macam perhiasan dan ditarik orang-orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Said dilahirkan di Makkah 22 tahun sebelum hijriyah dan sering kali dipanggil dengan sebutan Abul Awaar.

Z id pun menj : “Betul. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. Al-Khattab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. Adapun Zaid bin Amr bin Nufail mengalami kisah tersendiri ketika sedang dalam pencarian agama tersebut. Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Mekah ke Bukit Hira. tentu membuat Said begitu mudah untuk menjadi muslim begitu dia mendengar Nabi Saw menyerukan . Tetapi. dan pemimpinpemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni.” Do‟ Z id inipun dik ulk n oleh ll h. Waraqah bin Naufal akhirnya meyakini agama Nasrani sebagai agama yang dipegannya. Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi.” Kemudi s ng R hi erk t : “ nd menc ri g m y ng de s ini sud h t k mungkin lagi ditemukan. kemudi n s ng R hi terse ut erk t : “S y t hu engk u sed ng menc ri g m I r him. Kemudian Zaidpun berkelana ke berbagai pelosok mencari agama Ibrahim. Utsman bin Harits.” Keempat orang itu akhirnya pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. Waktu dia akan menghembuskan napasnya y ng ter khir. bibi Muhammad saw. akhirnya Zaid berhenti berkelana dan dia memutuskan untuk kembali ke Mekah menunggu nabi yang dijanjikan. itul h y ng s y ingink n. dia diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti ilmu kitab.supaya menyakiti Zaid. keduanya ditinggalkannya karena dia tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati dan menjawab kegelisahan-kegelisahannya. “Demi ll h! sesungguhny S ud r -Saudara sudah maklum bahwa bangsa kita sudah tidak memiliki agama. Karena itu. Putr kes y ngannya Said akhirnya menjadi seorang muslim bahkan menjadi pelopor dari keislaman orang-orang Quraisy lainnya. Tetapi. dia dihadang perampok-perampok Badui di tengah jalan dan terbunuh sebelum ia kembali ke Mekah. Tetapi. Dalam kisah lain disebutkan juga bahwa suatu hari Zaid bin Amr bin Nufail berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. dan Umaimah binti Abdul Muthallib. Z id meneng d h ke l ngit d n erk t . jik Engk u mengh r mk nku d ri g m y ng lurus ini. marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika Saudara-Saudara ingin eruntung. Allah mengutus Muhammad menjadi nabi dan rasul dengan agama yang hak. Kemudian dia mendatangi sang Rahib untuk menceritakan kepadanya tentang kegelisahannya tentang agama nenek moyangnya serta pengalamannya dalam mempelajari agama Yahudi dan Nasrani. j ng nl h n kku S ‟id dih r mk n pul d rip d ny . Bila Anda ertemu deng n di . Nasrani. Karena itu. Mendeng r cerit d ri Z id. Abdullah bin Jahsy. Pada saat itu Zaid berkata. Mereka berbicara tentang kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. Sementara Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Harits tidak menemukan apa-apa. Ketika dia sampai ke negeri Syam. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. “W h i ll h. h i putr Mek h?”. Sebagai seseorang yang dididik dari keluarga yang tidak mempercayai tradisi agama nenek moyangnya. Zaid mempelajari agama Yahudi dan Nasrani.” Mendengar keterangan dari rahib tersebut. pulanglah Anda ke negeri Anda. Allah akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah bangsa Anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. tet pl h nd ers m ny .

Said juga seorang ahli ibadah yang doanya seringkali dikabulkan oleh Allah. Seandainya tuduhan itu palsu. seorang pemuka Qurasiy yang pada saat itu sangat membenci ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. ter uk l h t nd t s t n h S ‟id d n t n h r y ng merek perselisihk n. Said juga ikut serta dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah umat muslim yakni perang Yarmuk yang menggulingkan kekuasaan bangsa Romawi masa itu. Wahai Allah! dia menuduh saya menzaliminya. Sehingg k um muslimin memperoleh ukti h S ‟idl h y ng en r. Dia mempercayai ajaran baru yang di bawa oleh seorang utusan Allah Muhammad Saw di saat banyak orang masih meragukannya. terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. kecuali perang Badar karena saat itu dia bersama Thalhah bin Ubaidillah mendapat tugas dari Rosulullah Saw untuk mengintai orangorang Quraisy. seor ng nit ern m r inti u is tel h menuduh S ‟id in Z id mer mp s t n hny d n mengg ungk nny dengan tanah Said sendiri. “Si p s j y ng meng m il t n h or ng l in l upun sejengk l. sed ngk n tuduh n nit itu . yang pada saat itu adalah Marwan bin Hakam. Dialah wali kota pertama dari kaum muslimin setelah kota itu dikuasai. Buktikanlah kepada kaum muslimin sejelasjel sny h t n h itu d l h h k s y d n h s y tid k pern h menz liminy .dakwah kepada agama kebenaran. dia juga mengikuti perang dalam menggulingkan kekuasaan Persia yang semuanya terjadi pada pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. Karenanya Said termasuk golongan orang yang pertama-tama masuk Islam.” Tidak berapa lama kemudian. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke sumur yang dipersengketakannya dengan saya. M k . Wanita tersebut menyebarkan tuduhannya itu kepada seluruh kaum muslimin. Dia juga selalu mengikuti peperangan pada masa Nabi Saw. nanti di hari kiamat Allah memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya. Bahkan keteguhan Said bersama istrinya dalam meyakini ajaran agamanya telah meluluhkan hati Umar bin Khattab seorang yang mempunyai hati yang keras dan pada saat itu menjadi salah satu penghalang yang berat bagi dakwah Rosulullah Saw. Said juga mengikuti perang dalam menaklukkan D msyiq. S h t Rasulullah Saw ini merasa prihatin atas fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. Marwan menerima pengaduan tersebut dan kemudian mengirimkan e er p petug s kep d S ‟id untuk men ny k n perih l tuduh n nit terse ut. Said adalah seorang yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi kepentingan agamanya. Y kni. Bagaimana mungkin saya menzaliminya. Dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim bersama istrinya Fatimah binti Khattab. Dia ikut serta dalam hijrah kaum muslimin baik hijrah ke negeri Habasya maupun hijrah ke Madinah. Dia tetap teguh dalam keimanannya ketika mengalami berbagai siksaan. hk n u U id h in J rr h meng ngk t S ‟id in Z id menj di li di s n . ers d . adik perempuan Umar bin Khattab. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Bani Umayah. merebak suatu isu dalam waktu yang lama di kalang n penduduk Y tsri terh d p S ‟id in Z id. dan kemudian mengadukan perkaranya kepada Wali Kota Madinah. Said menjadi seorang muslim dalam usia 20 tahun. padahal saya telah mendengar Rasulull h s . Masuknya Said kedalam Islam tidak lepas dari berbagai siksaan dari orang-orang kafir yang tidak rela kehilangan pengikut agama nenek moyangnya. Kemudi n S ‟id erk t : “Di menuduhku menz liminy mer m p s t n hny y ng er t s n dengan tanah saya).

Kesulitan dan siksaan tersebut tidaklah dirasakan oleh Ustman karena dia telah mendapatkan jaminan dari pamannya Walid bin Mughirah. seorang tokoh Quraisy. Mereka memasang jebakan untuk menyambut kedatangan kaum muslimin ke Makkah.org/wiki/Said_bin_Zayd_bin_Amru. tetapi Ustman merasa tidak nyaman melihat . dia pun jatuh ke dalam sumur.html. mereka seperti menemukan kembali buronan yang dicari-cari. [1] http://id. sehingga raja Neguspun dapat menerima kaum muslimin dengan baik. Tidak boleh mendapat gangguan sekecil apa pun.com/sahabat-nabi/sa%E2%80%99id-bin-zaid. salah satu sahabat Rosulullah Saw yang dijanjikan akan masuk surga.com/2009/12/sahabat-said-bin-zayd-bin-amru-bilal. mereka akan aman. sehingga siksaan demi siksaan diterima pengikut Rosulullah dengan lapang dada. http://majlisdzikrullahpekojan. Ketika dia berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya. Meski berada dalam perlindungan pamannya. Hanya sebulan sesudah peristiwa itu. Utsman bin Mazh’un Ustm n in M zh‟un d l h s l h s tu s h t N i S y ng term suk golongan orang yang pertama masuk Islam. Dengan perasaan rindu yang tidak dapat dibendung. Dia meninggal dalam usia 73 tahun di Madinah pada tahun 51 H[1]. Add a comment April 15. Negeri Habasyah dipilih sebagai tempat berhijrah kaum muslimin karena meskipun Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang beragama Nasrani yakni raja Negus. 2010 24. wanita tersebut menjadi buta.blogspot. masuknya Utsman ke dalam ajaran Islam juga menuai siksaan dan penderitaan dari orang-orang kafir Quraisy. Jaminan dari seorang tokoh memang sangat berpengaruh bagi kaum Quraisy masa itu. mereka meminta izin Raja Negus untuk kembali ke Makkah. Setelah mendengar isu bahwa kota Makkah sudah cukup aman bagi kaum muslimin.wikipedia. Sementara kaum muslimin dalam kondisi yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa.html. Sesampai di kota Makkah.html. http://sufiimaan. para sahabat yang telah lama meninggalkan kota Makkahpun ingin segera kembali ke kampung halaman mereka. Siapa pun dan seberapa rendah kelas seseorang. Begitulah sosok seorang Said bin Zaid. Bahkan Rosulullah meminta Utsman untuk menjadi pemimpin rombongan kaum muslimin yang berhijrah. orang-orang kafir justru semakin senang menyiksa. Perlindungan menjadi tradisi masyarakat Arab. tetapi tidak ada orang yang dianiaya disitu.org/kisah-sahabat-nabi/said-bin-zaid-bin-amru-bin-nufail. Sebagaimana sahabat Rosulullah lain. berangkatlah Utsman dan putranya Said bin Utsman bersama rombongan para sahabat untuk melakukan hijrah pertama kaum muslimin. Karenanya ketika Rosulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah dalam rangka menghindari siksaan kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi. jika masuk dalam perlindungan tokoh waktu itu. ternyata informasi yang mereka dengar tidak benar. Dia termasuk cendekiawan Arab pada masa Jahiliyah. http://sunatullah.adalah palsu.

saudara-saudaranya sesama muslim mendapat perlakuan kasar.” Tet pi Utsm n menol k t r n itu. Utsm n.” Ketika Rosulullah Saw memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Tid k l m setel h W lid mengumumk n pelep s n perlindung n t s diri Ustman.” k t Utsm n deng n su r lantang. Utsm npun ikut sert d l m hijr h terse ut.” Kemudi n Ustm n pul ng ke rumahnya sambil mendendangkan sebuah pantun: “Andaikata dalam mencintai ridla Ilahi Mataku ditinju tangan jahil orang mulhidi Maka Yang Maha Rahman telah menyediakan imbalannya Karena siapa yang diridhai-Nya pasti berbahagia Hai ummat. yang lebih kuat d ri perlindung n y ng is engk u erik n untukku. Walid tak menyangka kemenakannya akan mengatakan itu. Dia mendengar Rosulullah Saw sedang bercakapc k p deng n p r s h t d n erk t kep d merek : “B g im n pend p t K li n. dia meminta kepada pamannya untuk melepas perlindungan atas dirinya. kekerasan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Ustm n erk t kep d p m nny : “W h i u di Sy m se ut n penghorm t n gi Walid bin Mughirah). Karena aku tidak ingin mendapatkan perlindungan selain dari-Nya. k l u k mu menghend ki keselamatan. Di M din h. siang harinya bagai pahlawan dengan berjuang membela kebenaran. Siksaan demi siks n diterim ny persis di dep n s ng p m n. Kaum Quraisy lantas berdatangan ke arahnya dan mulai menyiksanya. Sebenarnya aku berada dalam perlindungan Allah. Untuk itu. sejak saat ini aku melepaskan perlindungan yang telah engkau berikan padaku. Deng n ten ng i erk t . „Tid k‟ uj r Utsm n in M zh‟un. Ia nikmati siksaan demi siksaan itu bagaikan belaian. il K li n puny p k i n s tu stel untuk p k i n p gi d n sore h ri dig nti deng n stel n l inny … . Kemudian Walidpun ert ny kep d kepon k nny . “M t ku y ng seh t ini memerluk n pukul n seperti y ng tel h dirasakan saudara-saudaraku seiman. akhirnya mereka berdua pergi ke masjid. masuklah ke d l m perlindung nku kem li. Dia sangat dikenal dengan kezuhudannya dan tidak memikirkan kesenangan duniawi. “ yol h. Utsm n in M zh‟un menj di s ng t tekun dan rajin beribadah: malam harinya bagai rahib dengan ibadah shalat dan dzikirnya. “Meng p h i kepon k nku?‟ Mungkin d s l h seor ng n k u hku yg mengg nggumu?‟. agar diapun dapat merasakan siksaan yang diterima oleh saudara-saudaranya yang seim n. walau menurut katamu daku ini sesat Daku „kan tetap dalam agama Rasul. Suatu hari Ustman sedang masuk masjid dengan pakaian yang compang camping dan beberapa sobekan yang ditambal dengan kulit unta. Utsmanpun menerimanya dengan lapang dada. seperti ktu engk u umumk n perlindung n t sku se elumny . dan Walid mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah melepas perlindungannya atas Ustm n in M zh‟un. Muhammad Dan tujuanku tiada lain hanyalah Allah dan agama yang haq walaupun lawan berbuat aniaya dan semena-mena. Karenanya pergilah Anda ke masjid serta umumkanlah maksudku ini secara terbuka seperti Anda dahulu mengumumkan perlindung n terh d p diriku!” Setelah Ustman dapat meyakinkan pamannya. Ia justru bangga karena ia kini menerima nasib sama dengan saudara-saudara seimannya. Umumkanlah hal ini. „H ny s j s y ingin berlindung kepada Allah dan tidak suka lagi kepada lain-Nya.

Rosulullah Saw sempat membungkuk dan menciumnya dengan air mata yang membasahi kedua pipi beliau. 2010 23.” Ustm n meningg l deng n j h y ng mem nc rk n sinar dan senyuman pada tahun 2 Hijriyah (624 M). http://blog. Bilal bin Rabah (Mutiara hitam bersuara emas) Bilal ibn Rabah adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah (sekarang disebut Ethiopia). Bilal dilahirkan di daerah Sarah kira-kira 34 tahun sebelum hijrah dari seorang ayah yang dikenal dengan panggilan Rabah. http://abughifari.com/2009/12/utsman-bin-mazh. Rosulull hpun ers d : “Semog ll h mem erimu r hm t h i u S i . dia hendak menahan diri untuk menggauli istrinya sampai Rasulullah Sawpun memanggil dan menyampaikan kepadanya “Sesungguhny kelu rg mu itu mempuny i h k t s dirimu. sebagian orang memanggilnya dengan nama Ibnu Sauda (Anaknya budak hitam).” Mendengar ucapan yeng menginginkan kecukupan. Sosok Bilal digambarkan sebagai .. Bilal melewatkan masa kecilnya dengan bekerja keras dan menjadi budak. bahkan ketik putriny Ruk yy h k n mengh d p s ng kh lik.re. bahkan dia sangat istiqomah dengan kezuhudannya.K mu pergi meninggalkan dunia tak satu keuntungan pun yg kamu peroleh daripadanya serta tak satu kerugian pun yg dideritany d rip d mu. Dia adalah muhajirin pertama yang meningg l di M din h d n s h t Rosulull h y ng pert m y ng dim k mk n di qi‟.org/wiki/Utsman_bin_Mazh%27un.htm. Utsm n in M zh‟un”[1]. Rosulull h S erk t : : “Pergil h susul pend hulu hit y ng pilih n.html.id/utsman-bin-mazh-un. Ustman tidak pernah terpengaruh. sehingga saking zuhudnya. Pada saat dia sedang menghadapi detik-detik kematian menuju kehadapan sang khalik.wordpress. Rosulullah Saw tidak pernah melupakan sahabatnya tersebut.” Ustman adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rosulullah Saw.com/2008/09/15/utsman-bin-mazhun/ Add a comment April 15. Oleh karenanya. Sedangkan ibunya dikenal dengan Hamamah.html.kemudian disiapkan di depan kalian suatu perangkat wadah makanan sebagai ganti perangkat l inny y ng tel h di ngk t … sert k li n d p t menutupi rum h-rumah kediaman kalian se g im n K ‟ h ertutup?” Kemudi n p r s h t menj : “K mi ingin h l itu d p t terjadi. kemudian Kalian sekarang ini lebih baik dari keadaan Kalian waktu lalu. Masa kecil Bilal dihabisakan di Makkah. sebagai putra dari seorang budak. http://sunatullah.or. [1] http://tokoh-ilmuwan-penemu. http://id. Hamamah ini adalah seorang budak wanita yang berkulit hitam yang tinggal di Mekkah.blogspot.com/sahabat-nabi/utsman-bin -mazh%E2%80%99un.wikipedia. mendeng r j n p r s h t kemudi n R sulull h s pun ers d : “Sesungguhny h l itu tel h terjadi. Sepeninggal Ustman. hingg kit d p t meng l mi hidup m kmur d n h gi !”. h i R sulull h.

seorang yang menjadi tokoh penting kaum kafir. dia hanya bisa mengeluarkan kata-k t : “ h d. Ali bin Abi Thalib yang mempunyai keluarga dan siap melindungi menghadapi ulah kaum kafir yang senantiasa mengganggu dan menghalangi kaum muslimin dengan berbagai cara. Suatu hari. Umayyah berkata kepada Abu Bakar setelah perjanjian jual. m k N i S ers d : “Li tk n ku d lam . Ketika Rosulullah Saw mulai menyampaikan risalahnya kepada penduduk Makkah. dia tetap mempertahankan keimanannya meski harus menahan berbagai siksaan tanpa bisa melawan sedikitpun. lagi-lagi Bil lpun h ny is erk t : “ h d. Dia menjadi budak dari keluarga bani Abduddar. Penyiksaan k um k fir Qur isy terh d p p r ud k y ng must d‟ fin mem ng s ng t kej m. Seti p k li menyiksa Bilal. Di tet p kukuh d n terus erk t : “ h d. Hal ini juga dirasakan oleh Bilal bin Rabah yang diperlakukan secara kejam oleh Umayyah bin Khalaf beserta para algojonya. Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Semakin Bilal teguh dan kuat. Berbeda dengan para sahabat Nabi Saw yang lain seperti Abu Bakar.eli ini us i: “K l u engk u tid k m u meng m il Bil l kecu li deng n 1 qiy h em s s j .seorang yang berperawakan khas Afrika yakni tinggi. Bilal termasuk orang yang teguh dengan pendiriannya. Umayyah menyuruh mereka untuk membawa keliling Bilal ke seluruh perkampungan Mekkah serta menariknya ke seluruh dataran yang ada di kota tersebut. Abu Bakar sedang lewat tidak jauh dari tempat penyiksaannya. h d”. Akhirnya Allah mengakhiri siksaan demi siksaan yang dialami oleh Bilal melalui Abu Bakar alShiddiq. dan Tuhannya Latta. hal ini karena Bilal adalah seorang budak yang lemah dan tidak mempunyai kuasa apapun. tetapi Bil l tid k pern h menyer h deng n ke d n. Masuknya Bilal ke dalam ajaran Islam mengakibatkan penderitaan yang mendalam karena berbagai siksaan yang diterima dari majikannya. pasti aku akan tet p mem eliny !” Begitu Abu Bakar As Shiddiq memberitahukan Rasulullah Saw bahwa dia telah membeli Bilal d n menyel m tk nny d ri t ng n penyiks . Umayyah selalu mengingatkannya untuk kembali pada ajaran nenek moyang. Bilal termasuk golongan orang yang pertama-tama masuk Islam. Tetapi dengan segala keteguhan hati dan keyakinannya. semakin keras Umayyah menyiksa Bilal. Abu Bakar bermaksud membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. h d” setiap kali siksaan itu datang kepadanya. Setiap kali dia dicambuk. Bahkan dia mengikatkan sebuah tali besar di leher Bilal lalu menyerahkannya kepada orang-orang bodoh dan anak-anak. Namun Abu Bakar mampu membayarnya dengan 9 awqiyah dari emas. Uzza.” Kemudi n u B k r menj : “Jik engk u tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 awqiyah. p sti sud h ku ju l jug . besar dan hitam. Lalu Umayyahpun meninggikan harganya karena ia menduga bahwa Abu Bakar tidak akan mampu untuk membayarnya. Bilal dicambuk hingga tubuhnya yang hitam tersebut melepuh. Melihat hal tersebut. Tidak hanya sekedar dicambuk. Dengan segala kepasrahan. Kemudian saat ayah mereka meinggal. kemudian Umayyahpun menjemur Bilal tanpa pakaian di tengah matahari yang sangat terik dengan menaruh batu yang besar di atas dadanya. Apalagi sang majikan Umayyah bin Khalaf termasuk tokoh penting kaum kafir Quraisy. disaat Bilal kembali disiksa oleh majikannya Umayyah. Siksaan yang diterima Bilal memang cukup berat. h d Tuh n y ngEs )”.

Bilalpun berada di samping beliau. setelah mengumandangkan adzan. maka Bilal bin Rabah ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan (muazin) dalam sejarah Islam. Ia dirundung rindu. R sulull h. Keesokan harinya. Bilal menyerukan adzan dengan suara yang keras dan menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Dan Bilal bangun dari tidurnya dengan hati yang gulana. Biasanya. Bilalpun menjadi Muadzin tetap pada masa Rosulullah Saw. mimpi tersebut berakhir begitu saja. tapi tidak lama kemudian. Bilal berdiri di depan pintu rum h R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m ser y erseru. “H yy „ l shshol ti h yy „ l shshol ti… M ri mel ks n k n sh l t. Ketika Rosulullah Saw akan menaklukkan kota Makkah. Dia menjadi pengikut Rosul yang setia dan selalu mengikuti setiap peperangan yang terjadi pada masa itu. Kecintaannya terhadap Rosulullah Saw pernah membuatnya terbuai dalam mimpi bertemu dengan Rosul sepeninggal beliau. Rosulullahpun sangat menyukai suara Bilal. Ribuan leher manusia melihat ke arah Bilal. Kebebasannya menjadikan Bilal seorang yang semakin taat mengikuti ajaran agama Allah dan rosulnya. Kemudi n Rosulull h S menyuruh Bil l untuk n ik di t s k ‟ h dan menyerukan kalimat tauhid. merek d l h: Utsm n in Th lh h s ng pemeg ng kunci K ‟ h. I mem ny d l m kesemp t n du sh l t „id Idul Fitri d n Idul dh ). Begitulah sosok Bilal. menghadiahkan tiga tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istime milikny kep d R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m.)” L lu. serta Bilal bin Rabah sang mu dzin R sulull h S .” k t Bil l m sih d l m mimpin-ya. Setelah itu. Ketika Rosulullah Saw berhijrah ke Madinah. R sulull h. selama Nabi hidup. ku rindu sek li kep d mu. beliau memberikan tombak itu kepada Bilal. d n men nc pk nny di h d p n beliau saat melakukan shalat di luar masjid. sement r sis ny di erik n kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar ibnul Khaththab. Suaranya yang begitu merdu sangat menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Bil l seger melantunkan iqamat. ku pun sud h ter m t rindu ingin ertemu d n mencium h rum rom tu uhmu. Najasyi. ketik R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m kelu r d ri rum h d n Bil l melih t eli u. Bilalpun turut serta berhijrah ke Madinah untuk menjauhi siksaan kaum kafir Quraisy Makkah. y Begitulah akhirnya Bilalpun menjadi seorang yang merdeka dan selamat dari siksaan sang majikan. Pada suatu hari. R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m meng m il s tu tom k. Saat R sulull h S mem suki K ‟ h. dia selalu berada di belakang Rosulullah dalam kondisi apapun.” h i u B k r!” s Shidiq l lu menj : “ ku tel h mem e sk nny . Raja Habasyah. Beli u h ny did mpingi oleh 3 or ng s j . Rasulullah S erk t kep d Bil l: “Bil l. sud h l m kit erpis h. Bahkan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana akhirnya Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf mantan majikannya tewas di tangan pedang kaum muslimin. Ribuan lisan manusia yang mengikuti ucapan Bilal dengan hati yang khusyuk. d n sh l t istisq ‟ mohon turun huj n). m ri mer ih keuntung n…. ia menceritakan mimpi tersebut pada salah seorang sahabat . Us m h in Z id or ng kes y ng n Rasulullah dan anak dari orang kesayangan Beliau Zaid bin Haristah. Ketika Rosulullah Saw selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan.” Kemudi n Bil lpun menj : “Y . Dalam mimpinya itu. Dia mengabdikan diri sepanjang hidupnya kepada Rosul yang sangat dicintainya. Bilal selalu membawa tombak pendek itu ke mana-m n . Sejak saat itu.pem e s nny .

Sej k kepergi n R sulull h Shol ll hu „ l ihi s ll m. maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. Sehingga kaum muslimin yang mendengarnya ikut larut dalam tangisan pilu. Bilal seringkali mengucapkan kata-kata secara secara beulang-ulang. n mun Bil l mendes kny ser y erk t . ku en r-benar membelimu untuk Allah.lainnya. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. “ syh du nn muh mm d n rosuulull hi (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utus n ll h)”. “B ikl h. Seperti udara. maka biarkanlah aku bebas menuju kepada-Ny . ti -tiba suaranya terhenti. “ syh du nn muh mm d n rosuulull hi ku ers ksi h Muh mm d d l h utus n ll h)”. i l ngsung menangis tersedu-sedu. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. S t Bil l s mp i p d k lim t. ash-Shiddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizink nny kelu r d ri kot M din h.” Kemudi n u B k r menj . tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibnul Kh thth ke il y h Sy m. kaum musliminpun merasa sangat terharu. sementara jasad Rasulullah Shalallahu „ l ihi s ll m m sih ter ungkus k in k f n d n elum dike umik n. Tak menunggu senja. Awalnya. Menjelang kematiannya untuk menghadap sang Khalik. Dalam pertemuan tersebut khalifah Umar bin Khattab meminta kepada Bilal untuk mau mengumandangkan adzan dan akhirnya Bilalpun mau menuruti permintaan sang khalifah.” Bil l pergi meningg lk n M din h ers m p suk n pert m yang dikirim oleh Abu Bakar. Selain itu. Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. g r diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi. “Jik dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri. Seti p s mp i kep d k lim t. hampir seluruh penduduk Madinah tahu. aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapa pun setel h R sulull h Shol ll hu „ l ihi s ll m f t. y ng kem li ertemu deng n Bil l Rodhi ll hu „ nhu setel h terpisah cukup lama. “Demi ll h. semalam Bilal bermimpi ketemu dengan nabi junjungannya. bahkan Umar tidak dapat menahan dirinya untuk tidak menangis tersedu-sedu. Ses t setel h R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m mengem uskan napas terakhir. Mendengar Bilal menyuarakan adzan. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. ku meng ulk nny . Karena itulah kemudian Bilal memohon kepada Abu Bakar. sang khalifah yang mengg ntik n posisi R sulull h Shol ll hu „ l ihi s ll m se g i pemimpin.”.” khirny u B k r menj . Mendeng r j n u B k r. karena tidak sanggup melakukannya. BiI l d l h pengum nd ng seru n l ngit itu. kata tersebut adalah: . Bilal tetap tinggal di Damaskus hingga akhir hayatnya. Peristiwa tersebut merupakan adzan terakhir yang diperdengarkan oleh suara merdu dan syahdu Bilal bin Rabah di hadapan kaum muslimin. kisah mimpi Bilal bin Rabah segera memenuhi ruangan kosong di hampir seluruh penjuru kota Madinah. Ia tinggal di daerah Darayya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Pada saat itu khalifah Umar bin Khattab baru saja menerima kunci kota Yerussalem. “K l u egitu. maka engkau berhak menahanku. waktu shalat tiba. dan ku memerdek k nmu jug k ren ll h. Bil l h ny s nggup mengum nd ngk n z n sel m tig h ri. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m. Bil lpun seger meny hut.

Kemudian terkanal dengan sebutan Abu Bakar. Sedang gelar Ash-Shiddiq diberikan oleh para sahabat karena ia sangat membenarkan Rasulullah Saw. pimpinan mereka. antara lain Musailamah Al-Kadzab. dan AlAswad Al-Ansi Kemurtadan saat itu terjadi di mana-mana dan menimbulkan kekacauan. atas usul Umar bin Khatab. ketegaran dan keyakinannya akan ajaran kebenaran. Karena Nabi Muhammad. Bahkan muncul orang-orang yang mengaku Nabi. pasukan Khalid bin Walid ditugaskan menundukkan Thulaiha Al-Asadi. Sepeninggal Rasulullah memang banyak kaum muslimin yang kembali ke agamanya semula. Suwaid bin Muqrim ditugaskan ke Yaman dan Khalid bin Said ditugaskan ke Syam Selanjutnya. Sebuah kisah teladan bagi kita semua[1].11-13 H/632-634 M) Ia dilahirkan dua tahun satu bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Merekalah pengganti Rasulullah Saw. sudah wafat. pasukan 'Amer bin Ash ditugaskan di Qudhla'ah. Sewaktu Nabi sakit ia dipercaya para sahabat menjadi Imam Sholat. sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin karena sepak terjang mereka mencontoh Nabi Muhammad Saw. Untuk itu Abu Bakar mengirim 11 pasukan perang dengan 11 daerah tujuan. Antara lain. yaitu membawa umat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak 1. Khulafaurrasyidin ialah para khalifah yang arif bijaksana. Tugas pertama yang dilaksanakan sebagai Khalifah. Dialah yang menemani Nabi Muhammad di Gua Hira' dan dialah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang tua terhormat. Juga arah tujuannya. Sejak muda Abu Bakar memang sudah akrab dengan Rasulullah. Maka pantaslah bila kaum muslimin memilihnya sebagai Khalifah pertama setelah baginda Rasulullah wafat. yaitu memerangi orang-orang murtad. Abu Bakar memproyekkan pengumpulan dan penulisan ayat Al-Qur'an dengan menunjuk Zaid bin . keteguhan. telah mengangkat derajadnya dan menjadikannya seorang mulia di sisi Allah dan rosulnya meskipun dia berasal dari seorang budak hitam yang hina dan fakir.“Esok kita bersua dengan orang-orang terkasih… Muhammad dan sahabat-sahabatnya Esok kita bersua dengan orang-orang terkasih… Muhammad dan sahabat-sahabatnya” Demikianlah kisah seorang Bilal. Thulaiha Al-Asadi. Abu Bakar Ash-Shiddiq (Th. mereka merasa berhak berbuat sekehendak hati. Nama aslinya Abdullah bin Ab Quhafah.

Sekalipun amat kaya. wilayah Islam semakin meluas sampai ke Mesir. Abu Bakar memperluas daerah dakwah Islamiyah. Syam. Khalifah Umar wafat pada usia 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun 6 bulan oleh tikaman pedang Abu Lu'lu'ah. Tidaklah mengherankan setelah masuknya Umar ke dalam barisan orang muslim. Sejak muda.23-35 H/644-656 M) Ia lima tahun lebih muda dari NAbi Muhammad Saw. Kata-kata beliau yang sangat terkenal. Ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis pada kulit-kulit kurma." (HR. Pembukuan Al-Qur'an ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Ia yang sebelum memeluk Islam paling berani menentang Islam. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbudi luhur.Bukhari) Pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Oleh karenanya digelari oleh masyarakat Al-Faruq. 3. dan negeri-negeri Persi lainnya. Sedemikian gigihnya Umar dalam menegakkan Syariat Islam sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan : "Sejak Islamnya Umar kami merasa mulia. Abu Bakar pulang ke Rahmatullah pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 H. Ia juga seorang saudagar yang kaya raya dan pendiam. 2. Dikenang umat Islam sebagai pahlawan yang sangat sederhana dan sportif. Hal ini dilakukan mengingat a. Ustman Bin Affan (Th. Disamping itu. Kemudian terkenallah Umar sebagai "Singa Padang Pasir". Beliaulah yang pertama membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Qur'an. seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. "Siapa yang melihat pada diriku membelok. ia memiliki akhlak yang sangat mulia. Umar Bin Khatab (Th. maka hendaklah ia meluruskannya". Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di depan siapa pun. dan kayu sudah banyak yang rusak sehingga perlu penyelamatan. Dalam usia 63 tahun dan dimakamkan dekat makam Rasulullah Saw. batu-batu. sangat disegani. Banyak sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur dalam perang penumpasan orang-orang murtad. Ialah yang membeli sumur Raumah untuk dijadikan sumur umum. Ustman tidak . tidak sombong dan amat sederhana. Setelah memerintah selama dua tahun. Sejak kecil ia sudah terkenal sangat cerdas dan pemberani. Selain itu. b. yaitu orang kaya yang banyak syukurnya kepada Allah Swt.Tsabit sebagai pelaksananya. beliau dikenal sangat menyayangi rakyat. artinya yang dengan tegas membedakan antara yang benar dan yang salah . c. Irak.13-23 H/634-644 M) Ia lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad Saw. setelah masuk Islam paling berani menghancurkan musuh Islam. antara lain ke Irak yang masa itu termasuk wilayah jajahan Persi dan ke Syam yang dibawah kekuasaan Rum. Sedemikian banyak amalnya hingga masyarakat menggelarinya "ghaniyyun Syakir". Ia sangat tegas dalam mengatakan kebenaran.

Khalifah Ali wafat pada usia 63 tahun. Kemudian beliau memperbanyak naskah Al-Qur'an yang sudah dibukukan menjadi tujuh eksemplar yang antara lain dikirim ke Syam. Amer bin Ash mengajak pasukan Ali ke meja perundingan. Ali Bin Abi Thalib (Th. 4. Yaman. Aisyah dikembalikan ke Madinah dengan hormat dan dimuliakan. Pertama. terjadi di dekat Sungai Furat (Ifrat) pada tahun 36 H/658 M. Suasana tersebut kian memanas dengan adanya kebijaksanaan Khalifah Ali mengganti sebagian besar pegawai pemerintahan yang telah diangkat oleh Ustman. Bermula dari banyaknya pihak yang menuntut dendam atas terbunuhnya Ustman bin Affan. Jasa besar beliau memelihara kemurnian AlQur'an sebagaimana yang tersebar sekarang. Basrah.segan-segan turut serta berperang. setelah memerintah selama 5 . terjadi perang Waq'atul Jamali atau peperangan unta antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Aisyah. pantas bila pengetahuan Ali tentang Islam sangat luas. pasukan Ali memperoleh kemenangan. Islam banyak mengalami kemunduran. Menjelang kekalahannya. Setelah usaha menenangkan banyak golongan yang menuntut balas atas kematian Khalifah Ustman dengan jalan damai tidak berhasil. dan Kufah. saat beliau membaca Al-Qur'an. Perang saudara ini terjadi pada tahun 36 H/657 M akibat hasutan Abdullah bin Saba'. Usianya 32 tahun lebih muda dari Nabi. Perang kedua yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan golongan Umaiyyah yang dipimpin oleh Amer bin Ash. Oleh karenanya digelari "Dzun Nurain". artinya yang mempunyai dua cahaya. maka ditempuhlah peperangan. Juga terkenal sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Putra dari Abu Thalib. Beliau wafat pada usia 82 tahun setelah memerintah selama 12 tahun. Ia juga termasuk penulis wahyu yang terkenal. Bahrain. ia dikawinkan dengan putri Nabi yang bernama Ruqaiyah. Khalifah Ali berhasil dicopy dari jabatannya dan diangkatlah Muawiyah. Setelah Ruqaiyah meninggal. adalah mengganti gubernur-gubernur negara taklukan Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Umar. Karena kebaikan-kebaikannya itulah. Ia mendapat asuhan langsung dari beliau.35-40 H/656-661 M) :Ia sepupu Nabi Muhammad. Dalam perang ini. istri Nabi Muhammad Saw. Siasat Amer bin Ash ini berhasil. Langkah-langkah yang ditempuhnya setelah menjafi Khalifah. ia dikawinkan dengan putri Nabi lagi yang bernama Umi Kultsum. Meninggal oleh tikaman pedang Humran bin Sudan. Maka. Tidaklah mengherankan jika beliaulah dari golongan anak-anak pertama masuk Islam setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Perang ini dinamakan perang Shiffin. Pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib ini. Terutama dari golongan Bani Umayyah dan dari kelompok Aisyah.

kedua pria ini tidak memberikan bantahan. ketika ia tengah menjaga ternaknya. Lalu salah seorang di antara mereka berkata kepada bocah tadi. saya hanya memeliharanya. Di lubuk hati Abdullah. karena pekerjaannya sebagai penggembala kambing. Bocah tadi mengamati apa yang dilakukan pria ini dengan penuh keheranan. ia mendengar kabar tentang kenabian Rasulullah. dan sangat kehausan. namun mereka sangat senang dengan jawaban jujur dari sang bocah penggembala ini. ABDULLAH BIN MAS’UD Pemuda Pemberani. yaitu aliran yang tidak memihak pada Khalifah Ali. Selain itu. ia juga mengagumi tamunya. ia memang jauh dari komunitas masyarakat Makkah. jika ketiga pemimpin tersebut terbunuh. Pelantun Al-Quran dihadapan Kaum Kafir Abdullah bin Mas’ud adalah Sahabat Nabi Muhammad S W. Lalu pria tadi menghampiri dan menangkapnya. Ia memiliki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam.” ujarnya jujur. Kegembiraan ini terlihat jelas dari wajah mereka. Masyarakat di sekitarnya memanggilnya Ibn Umm Abd atau putra dari budak wanita. ia melihat dua orang pria paruh baya bergerak mendekatinya dari kejauhan. dull h in M s‟ud term suk dalam golongan pertama yang masuk Islam (as-sabiquna al-awalun). Meskipun mereka sangat kehausan. Namanya sendiri d l h dull h d n n m y hny d l h M s‟ud. yang terbiasa berangkat pagi dan pulang petang hari. “Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan!” Maka bocah tersebut menunjuk ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. Muawiyah dan Amer bin Ash. dan tampak dari wajahnya bahwa mereka menerima alasan bocah itu. Mendapat jawaban seperti itu. Suatu hari. Ia terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Mereka berargumentasi. Di d l h s h t R sulull h S W yang ketika kecil merupakan penggembala kambing milik salah satu ketua adat Bani Quraisy bernama Uqbah bin Muayt. Mereka kemudian berjalan ke arahnya. juga tidak merencanakan pembunuhan terhadap Khalifah Ali. “Bagaimana mungkin seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu?!” gumamnya. Ia memperoleh umur yang panjang dan hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan dan meninggal yang disebabkan usia yang tua. seorang dari aliran Khawarij. Mereka terlihat lelah. Kedua pria tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh bocah ini.tahun. Ia mengusap puting kambing dengan tangannya sambil membaca nama Allah. . Namun Abdullah tidak tertarik dan tidak ingin tahu mengingat usianya yang masih kecil. umat Islam dapat dipersatukan. memberikan salam dan memintanya memerah susu kambing yang ia gembalakan sehingga mereka dapat minum. Suatu hari. Namun Abdullah berkata ia tidak bisa mem erik nny kep d merek . “Kambing-kambing ini bukan milikku.

Sehingga dalam suatu pertemuan dengan Rasulullah berkat kecemerlangan akalnya lansung bisa menimba ilmu dari lisan Rasulullah sebanyak 70 ayat. Ia termasuk bangsawan mulia.Akan tetapi. termasuk sebaik-baik manusia dalam berpakaian putih. karena menghindari penyiks n oleh suku Qur isy. maka dengarkanlah bacaan Ibnu Mas‟ud. sed ng I nu M s‟ud mem c ayat satu huruf-satu huruf. aku berkata kepada manusia yang penuh berkah tadi: “Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi!” Ia menjawab: “Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar!” Peristiwa terse ut d l h l mul dull h in M s‟ud mengen l Isl m. Setelah kami merasa puas. Sehingga dinyatakan. dull h in M s‟ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk membantu Beliau. Sesungguhny R sulull h pern h erj l n deng n I nu M s‟ud. D n or ng y ng pert m k li mem c d ri lu uk h tiny d l h dull h in M s‟ud. K ren pri y ng penuh erk h tadi tiada lain adalah Rasulullah SAW. Karena senangnya terhadap ilmu. Maka beliau bersabda. Dan keduanya minum dengan batu tersebut.” D n m sih : ny k ri y t y ng l in tent ng puji n R sulull h terh d p I nu M s‟ud. yang saleh). Maka Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai pembantunya. Beliau adalah sahabat yang senang dengan ilmu. bahwa di awal keislamannya. Di senantiasa berada di bawah pengawasan Rasul. lalu keluarlah susu yang begitu banyak darinya. Lalu keduanya memberikan susu itu kepadaku untuk diminum. dull h in M s‟ud menerim pel tih n kerum ht ngg n y ng istime d ri R sul. baik menimba ilmu atau mengamalkannya. Faqihu al-Ummah (Fakihnya umat). Pada hari itu mereka berdua pergi menuju lereng-lereng Makkah. Pria yang mendapatkan berkah dengan susu kambing tadi berkata: “Berhentilah!” Maka berhentilah susu tersebut sehingga puting kambing kembali seperti sedia kala. antara lain . Kemudian batu tersebut diisinya dengan susu. T k l m ersel ng d ri peristi itu. dan sahabat yang menyertainya saat itu adalah Abu Bakar. “Barang siapa senang membaca Al-Quran dengan cara yang baik (merendahkan diri) sebagaimana diturunkan. Kepribadian beliau : Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat lembut. bahwa orang yang pertama kali men-jahr-kan Al-Quran di Makkah setelah Rasulullah adalah Ibnu M s‟ud. Lalu pria yang lain mengambil sebuah batu kering dari tanah. Aku hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja kulihat. Abdullah termasuk ulama pandai. sabar dan cerdik. sehingga dikatakan sebagai al-Imam al-Hibr (pemimpin yang alim. Pada saat itu. karenanya ia meniru semua kebiasaan dan mengikuti setiap apa yang dikerjakan Rasulullah. yang dinginkan adalah diajari Al-Quran. puting susu kambing itu tiba-tiba menggelembung.

sementara pemuka-pemuka Quraisy sama terpesona. tidak perc y k n p nd ng n m t d n pendeng r n teling merek … d n tak tergambar dalam fikir n merek h or ng y ng men nt ng keku s n d n kesom ong n merek …. “Apa yang kamu tertawakan ? Sungguh kaki Abdullah lebih berat dari pada Gunung Uhud pada hari kiamat. lalu berdiri di hadapan mereka dan mengumandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan minat. Kemudian Rasulullah bersabda. “Sungguh orang-orang pilihan (yang terjaga) dari para sahabat. mereka tertawa. “Demi Allah . dan pengembala kambing dari salah seorang bangsawan Qur isy… y itu dull h in M s‟ud. berisikan wahyu Ilahi Al-Quranul Karim: “Bismillahirrahmaanirrahiim… Allah yang Yang telah Menciptakan Dan menyampaikan Matahari dan Perhitungan… Sedang bintang Sujud kepada Tuhan…” Maha mengajarkan bulan dan padanya beredar kayu-kayuan Rahman… Al-Quran… insan… penjelasan… menurut… sama… Lalu di lanjutkannya bacaanya. dull h in M s‟ud mendeng r t s ihny m k n n. D ri li. Maka tatkala para sahabat melihat dua betisnya yang kecil.” (HR.Hakim) Kedua kaki I nu M s‟ud le ih er t d ri gunung Uhud d l m tim ng n h ri ki m t. seor ng y ng miskin y ng hin din …! Marilah kita dengan keterangan dari saksi mata melukiskan peristiwa yang amat menarik dan menakjubkan itu! Orang itu tiada lain dari Zubair ra katanya: “Y ng mul -mula mendaras Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas‟ud r .Hudzaifah berkata. Ia adalah orang yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul.” (HR.Ahmad) Beliau adalah pembawa siwak dan kedua sandal Rasulullah. mereka mengetahui bahwa Abdullah bin Mas‟ud adalah termasuk sahabat yang lebih dekat dengan Nabi di sisi Allah. Beliau adalah sahabat yang menyerupai Nabi dalam hal ketenangan dan wibawanya. R sulull h menyuruh I nu M s‟ud mem nj t pohon untuk meng m il sesuatu. Semua ini ia lakukan waktu safar. k t merek . i erk t . p d su tu h ri p r s h t R sulull h S W erkumpul. i t mpil di dep n m jelis p r ngs n di sisi K ‟ h. Di kemudi n h ri setel h m suk Isl m. tid k le ih dari seorang upahan di antara mereka. Ia adalah sahabat yang membangunkan Rasulullah tatkala tidur dan mengambilkan wudhunya.

„Y R sulull h inil h kep l u J h l. “Sekarang ini tak ada yang lebih mudah bagiku dari menghadapi musuh-musuh Allah itu! Dan seandainya tuan-tuan menghendaki. “Inilah yang kami khawatirkan tentang dirimu…!” Uj r dull h in M s‟ud.” Kata mereka.‟ Maka Rasulullah bersabda. y kni ketik merek er d di l i pertemu nny … I erdiri di p nggung l lu mem c “Bismillahirrahmaanirrahiimi” dan dengan mengeraskannya suaranya. tiba-ti dijump i du n k „ fr ‟ tel h memukul abu Jahal sehingga pingsan. “Allah pasti membela. kemudian beliau melanjutkan. “Allah yang tiada ilah kecuali Dia (3x). I ikut perang Badar. Nah. Kata mereka. Kepala u J h l kemudi n di ke h d p n R sulull h d n dull h in M s‟ud erk t . siapa diantara kita yang bersedia mendengarkannya kepada mereka…?” M k k t dull h in M s‟ud. serta mengalahkan golongan-golongan. “Kami khawatir akan keselamatan dirimu! Yang kami inginkan adalah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat yang akan mempertahankan dari orang-orang itu jika mereka bermaksud jahat…” “Biarkanlah saya!”kata dull h in M s‟ud pul .” (Fathul Bari dan Zadul M ‟ d) Wafatnya . segala puji bagi Allah yang telah benar janji-Nya dan telah menolong Hamba-Nya. Pada perang Badar Rasulullah bersabda. “Apa yang di baca oleh anak si Ummu‟Abdin itu…? Sungguh. Semuanya dilakukan bersama Rasulullah. saya akan mendatangi mereka lagi dan berbuat yang sama esok hari…!” Ujar mereka. Allah Maha Besar. “Saya ya Rasulullah. Kemudian Abdullah menginjak leher Abu Jahal dengan kakinya dan ditebasnya kepala Abu Jahal. yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Muhammad!” Merek ngkit mend t nginy d n memukuliny .orang-orang Quraisy belum lagi mendengar sedikitpun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. “Cukuplah demikian! Kamu telah membacakan kepada mereka barang yang menjadi tabu bagi mereka!” Keberanian Beliau dull h in M s‟ud m suk Isl m se elum m sukny R sulull h ke D rul rq m. Uhud.” : lantas ia pergi. Arrahman…‟allamal Quran… Lalu sambil menghadap kepada mereka diteruskanlah bacaannya. Mereka memperhatikannya sambil bertanya sesamanya.” M k d t ngl h dull h in M s‟ud kep d k um Qur isy di ktu Dhuh . “siapa yang mau datang kepadaku dengan membawa kabar Abu Jahal?” M k dull h in M s‟ud menj . “Saya. sed ng dull h in M s‟ud mem c ny s mp i t s y ng dikehend ki ll h… Setel h itu deng n muk d n tu uh y ng k elur i kembali kapada para sahabat. Khandaq dan perang lainnya.

tetapi dia dikenal dengan sebutan Abu Dzar al-Ghiffari. Ammar bin Yasir. Utsman menjenguknya lalu bertanya. S t i mendek ti ajalnya. “Apa yang kau keluhkan?” Ia menjawab: “Dosadosaku. terus terang dan jujur. Pada malam wafatnya. termasuk didalamnya Zubair bin Awwam. Aku pernah mendengar sabda Rasul SAW: „Siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam.” Utsman bertanya: “Apa yang kau inginkan?” Ia menjawab: “Rahmat Tuhanku. Suku Ghiffar memang sudah dikenal sebagai binatang buas malam dan hantu kegelapan. Abu Dzar berhasil mengajak semua anggota qabilahnya memeluk agama Islam. seperti Marwan bin Al-Hakam. Semoga Allah meridhainya dan merahmatinya. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan lain-lain. Jenazahnya dishalatkan oleh ribuan kaum muslimin. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Abu Dzar Al Ghifari Minggu. Sekembalinya ke daerah pemukimannya dari Mekah. Akan tetapi Abu Dzar tanpa menghitung-hitung resiko mengumumkan secara terangterangan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Beliau kembali kepangkuan Ilahi.” Ia menjawab: Beliau Wafat di Madinah pada tahun 32 H . Jika bertemu dengan mereka. . yaitu qabilah Aslam. Dia adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari suku ghiffar dan termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam.” Utsman berkata: “Itu akan bermanfaat bagi putriputrimu sepeninggalmu nanti” Ia berkata.” Utsman bertanya: “Apakah engkau menginginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahuntahun lalu?”“Aku tidak memerlukannya. Ia tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadi pemikiran dan pendiriannya. “Apakah engkau khawatir anak-anakku menjadi faqir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Bahkan qabilah lain yang berdekatan. Ia mendapat hidayat Allah Swt dan memeluk Islam di kala Rasulullah Saw menyebarkan dakwah risalahnya secara rahasia dan diam-diam. dalam usia 60 tahun lebih. Ketika itu Islam baru dipeluk kurang lebih oleh 10 orang.dull h in M s‟ud m sih hidup hingg m s khil f h Utsm n in ff n r . jarang sekali orang yang selamat dari perampokan. ia l ngsung dim k mk n di B qi‟ se u h peku ur n di M din h l-Munawwarah. Ia mempunyai sifat-sifat pemberani. Sebelum menjadi seorang muslim. Abu Dzar dikenal sebagai seorang perampok yang suka merampok para kabilah yang pedagang yang melewati padang pasir. maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya. berhasil pula di Islamkan. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang paling tidak disukai oleh oknum-oknum Bani Umayyah yang mendominasi pemerintahan Khalifah Utsman. 16 Mei 2010 22:02 Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan.

sudah lanjut. berani dan cepatnya Abu Dzar bergerak menyebarkan Islam. Beliau berkata: "Kutunjukkan cara yang lebih baik dari itu. Tetapi pada masa-masa terakhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. keluarga dan golongan. ll h menyel m tk n kehidup n merek !" Sejak menjadi orang muslim. keras dan tulus. Pada suatu hari ia pernah ditanya oleh Rasulullah Saw tentang tindakan apa kira-kira yang akan diambil olehnya jika di kemudian hari ia melihat ada para penguasa yang mengangkangi harta ghanimah milik kaum muslimin. Namun demikian ia tidak meninggalkan prinsip sabar dan hati-hati. Abu Dzar tetap berpegang teguh pada nasehat beliau.Tanpa tedeng aling-aling ia bangkit memberontak terhadap penyembahan berhala dan kebatilan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Sampai pada masa sepeninggal Rasulullah Saw. Satu dalam fikiran dan pendirian. Di masa Khalifah Abu Bakar gejala-gejala sosial ekonomi yang dicanangkan oleh Rasulullah Saw belum muncul. Padahal para penguasa dan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan makin bertambah kaya dan hidup bermewah-mewah. penyakit yang membahayakan kesentosaan umat itu bermunculan laksana cendawan dimusim hujan. Sabarlah sampai engkau berjumpa dengan aku di hari kiamat kelak!" Rasulullah Saw mencegah Abu Dzar menghunus pedang. penyakit berlomba mengejar kekayaan tidak sempat berkembang dikalangan masyarakat. Khalifah Utsman bin Affan sendiri tidak berdaya menanggulanginya. Dengan tandas Abu Dzar menjawab: "Demi Allah. Di tengah-tengah keadaan seperti itu. Kejujuran dan kesetiaan Abu Dzar dinilai oleh Rasulullah Saw sebagai "cahaya terang benderang. N i Muh mm d S deng n ngg menguc pk n: "Ghif r…. Abu Dzar benar-benar telah menghias sejarah hidupnya dengan bintang kehormatan tertinggi. Harta ghanimah dan Baitul Mal milik kaum muslimin banyak disalah-gunakan untuk kepentingan pribadi. Ia satu dalam ucapan dan perbuatan. Terhadap Bani Ghifar dan B ni sl m. berkat ketegasan dan keketatannya dalam bertindak mengawasi para pejabat pemerintahan dan kaum muslimin. Abu Dzar benar-benar serius.Demikian gigih. Nampaknya karena usia Khalifah Utsman." Pada pribadi Abu Dzar tidak terdapat perbedaan antara lahir dan batin. sehingga Rasulullah Saw sendiri merasa kagum dan menyatakan pujiannya. Dengan berani ia selalu siap berkorban untuk menegakkan kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Ia dinasehati berjuang dengan senjata lisan. serta pemerintahannya didominasi sepenuhnya oleh para pembantunya sendiri yang terdiri dari golongan Bani Umayyah. hanya karena mereka jujur dan setia kepada ajaran Allah dan tauladan Rasul-Nya. ll h tel h meng mpuni dos merek ! sl m…. Sampai ada salah seorang di antara mereka yang menggadai. Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin yang bijaksana memberi pengarahan yang tepat. yang mengutusmu membawa kebenaran. hanya sekedar untuk dapat membeli beberapa potong roti. namun ia pun tidak mau disesali orang lain. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. mereka akan kuhantam dengan pedangku!" Menanggapi sikap yang tandas dari Abu Dzar ini. para sahabat Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin pada umumnya dapat . Kesetiaan pada kebenaran Allah dan Rasul-Nya terpadu erat degan keberaniannya dan ketinggian daya-juangnya. Ia tidak pernah menyesali diri sendiri atau orang lain. Dalam berjuang melaksanakan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. Pada waktu itu tidak sedikit sahabat Rasulullah Saw yang hidup serba kekurangan.

Dengan pedang terhunus ia berangkat menuju Damsyik. Pada waktu Abu Dzar bermukim di Syam. Hati nuraninya mengakui kebenaran Abu Dzar. Abu Dzar dimusuhi dan kepadanya dilancarkan berbagai tuduhan. Untuk membendung kegiatan Abu Dzar. jangan menghunus pedang." "T k d m nusi y ng le ih fdh l sel in y ng le ih es r t q ny …". tetapi lidah dan tangan mereka bergerak diluar bisikan hati nurani. sambil berseru kepada setiap orang: "Aku sungguh heran melihat orang yang di rumahnya tidak mempunyai makanan. Umumnya terdiri dari fakir miskin dan orang-orang yang hidup sengsara. "Pengu s d l h di m sy r k t. walaupun usia sudah menua. Ia berseru supaya mereka kembali kepada kebenaran Allah dan tauladan Rasul-Nya." d n l in se g iny . Ia tetap berkeliling kemana-mana. sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya. Pada suatu hari dengan sengaja ia menghadap Muawiyah. Tindakan Muawiyyah itu tidak mengendorkan atau mengecilkan hati Abu Dzar. Ia makin bertambah berani. tetapi lidahnya pun dipergunakan untuk membela kebenaran. Ia tidak dapat berpangku tangan membiarkan kebatilan merajalela. Berjuang sajalah dengan lisan! Bisikan suara seperti itu terngiang-ngiang terus di telinganya. Ia tidak betah lagi diam di rumah. Bersama dengan itu para penguasa dan kaum hartawan yang telah memperkaya diri dengan cara yang tidak jujur. Makin hari pengaruh kampanyenya makin meluas. tetapi ia tidak mau keluar menghunus pedang!" Seruan Abu Dzar yang mengancam itu menyebabkan makin banyak lagi jumlah kaum muslimin yang menjadi pendukungnya. sangat cemas. Abu Dzar Al-Ghifari sangat resah.diibaratkan seperti ayam mati kelaparan di dalam lumbung padi. Muawiyyah menempuh berbagai cara guna mengurangi pengaruh kampanyenya. Para penguasa Bani Umayyah dan orang-orang yang bergelimang dalam kehidupan mewah sangat kecut menyaksikan kegiatan Abu Dzar. Kampanye Abu Dzar ini merupakan suatu gerakan sosial yang menuntut ditegakkannya kembali prinsipprinsip kebenaran dan keadilan. memandang kegiatan Abu Dzar sebagai bahaya yang dapat mengancam kedudukannya. Cepat-cepat pedang dikembalikan kesarungnya."Semua manusia d l h s m h k d n s m der j t l ks n gigi sisir…. ia selalu memperingatkan orang: "Barang siapa yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfaqkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari kiamat. Mulai saat itu Abu Dzar dengan senjata lidah berjuang memperingatkan para penguasa dan orang-orang yang sudah tenggelam dalam perebutan harta kekayaan. Melihat gejala sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tuduhan-tuduhan mereka itu tidak dihiraukan oleh Abu Dzar. Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana-mana ia menyerukan ajaranajaran kemasyarakatan yang pernah didengarnya sendiri dari Rasulullah saw. Di tengah jalan ia teringat kepada nasihat Rasulullah Saw. Dengan tandas . yang menjabat kedudukan sebagai penguasa daerah Syam. Di Syam Abu Dzar memperoleh banyak pendukung. Keberanian Abu Dzar dalam berjuang tidak hanya dapat dibuktikan dengan pedang. penguasa daerah Syam.

hal itu lebih baik bagiku. Disarankan supaya Khalifah mengambil salah satu tindakan. sabar dan berserah diri kepada Allah. Akhirnya. Menanggapi keputusan Khalifah Utsman ia berkata: "Demi Allah. Menanggapi tawaran Khalifah itu. dan yang akan dibakar tubuh dan mukanya pada hari kiamat dengan api neraka?!" Betapa pengapnya Muawiyah mendengar kata-kata Abu Dzar yang terus terang itu! Muawiyah bin Abu Sufyan memang bukan orang biasa. Abu Dzar hanya menghendaki supaya kebenaran dan keadilan Allah ditegakkan. aku akan taat. Kemudian dengan tanpa rasa takut sedikit pun ditanyakan pula asalusul kekayaan Muawiyyah yang sekarang! Sambil menuding Abu Dzar berkata: "Bukankah kalian itu yang oleh Al-Quran disebut sebagai penumpuk emas dan perak. Abu Dzar tidak bergeser sedikit pun dari pendiriannya. Ia penguasa. Jika Abu Dzar menolak dan tetap hendak meneruskan kampanyenya. kucilkan saja di pembuangan. Bagi Abu Dzar pembuangan bukan apa-apa. Dalam surat itu Muawiyah melaporkan tentang Abu Dzar menghasut orang banyak di Syam. aku akan taat. Dan seandainya besok ia akan mengembalikan diriku ke rumah pun akan kutaati. Abu Dzar dengan singkat dan jelas berkata: "Aku tidak membutuhkan duniamu!" Khalifah Utsman masih terus menghimbau Abu Dzar. sebab ia harus memotong urat nadi para pembantu dan para penguasa bawahannya. Abu Dzar dipanggil menghadap. Abu Dzar dianggap sangat berbahaya. Khalifah Utsman melaksanakan surat Muawiyah itu. Ia harus disingkirkan. Berikan kekayaan atau kedudukan kepada Abu Dzar. Dengan kekuasaan ditangan ia dapat berbuat apa saja. bahwa Allah Swt selalu bersama dia. Tak boleh ada seorang pun mengajaknya berbicara dan tak boleh ada seorang pun yang mengucapkan selamat jalan atau mengantarkannya dalam perjalanan. Sedikitpun ia tidak ragu. Abu Dzar berjuang semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Seandainya Utsman memerintahkan aku harus berjalan dari kutub ke kutub lain. sabar dan berserah diri kepada Allah. Kupandang hal itu lebih baik bagiku. Khalifah Utsman mengambil keputusan: Abu Dzar harus dikucilkan dalam pembuangan di Rabadzah." . Memang justru itulah yang sangat sukar dilaksanakan oleh Khalifah Utsman.ia menanyakan tentang kekayaan dan rumah milik Muawiyyah yang ditinggalkan di Mekah sejak ia menjadi penguasa Syam. seandainya Utsman hendak menyalibku di kayu salib yang tinggi atau diatas bukit. atas desakan dan tekanan para pembantu dan para penguasa Bani Umayyah. Segera ditulis sepucuk surat kepada Khalifah Utsman di Madinah. Dikemukakannya: "Tinggal sajalah disampingku!" Sekali lagi Abu Dzar mengulangi kata-katanya: "Aku tidak membutuhkan duniamu!" Sebagai orang yang hidup zuhud dan taqwa. aku akan sabar dan berserah diri kepada Allah. Kupandang. seperti yang dulu telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Kepada Abu Dzar diajukan dua pilihan: kekayaan atau kedudukan. Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. Kapan saja dan dimana saja. Aku pandang hal itu lebih baik bagiku.

Aqil bin Abi Thalib dan dua orang putera Imam Ali. Sayyidina Hasan mengajak Abu Dzar bercakap-cakap. Bersama segenap anggota keluarga ia menyatakan rasa sedih dan simpatinya yang mendalam kepada Abu Dzar. Imam Ali tak dapat menahan letupan emosinya. Menjelang saat keberangkatannya. Mendengar itu Marwan bin Al-Hakam dengan bengis menegor: "Hai Hasan. tetapi ia tidak punya keberanian melawan Imam Ali. Beserta mereka ikut pula Ammar bin Yasir. Cepat-cepat Marwan kembali menghadap Khalifah untuk mengadukan perbuatan Imam Ali. Tak ada seorang pun dari penduduk yang berani mendekati Abu Dzar. tidak berpangku tangan membiarkan kebatilan melanda umat. Kisah Dibuangnya Abu Dzar Padang Pasir Abu Bakar Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhariy dalam bukunya As Saqifah. Ia seorang pahlawan yang dengan gigih dan setia mengikuti tauladan Nabi Muhammad Saw. kecuali Imam Ali. Peristiwa dibuangnya Abu Dzar Al Ghifari ke Rabadzah sangat mengejutkan kaum muslimin. Tindakan Imam Ali terhadap Marwan itu ternyata mendorong orang lain berani mendekati Abu Dzar guna mengucapkan selamat jalan. demi keridhaan Al Khalik. yang semata-mata berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. khususnya para sahabat Nabi Muhammad Saw. Khalifah Utsman meluap karena merasa perintahnya tidak dihiraukan oleh Imam Ali dan anggota-anggota keluarganya. pejuang muslim tanpa pamrih duniawi. menuturkan antara lain tentang pelaksanaan keputusan Khalifah Utsman di atas: Khalifah Utsman memerintahkan Marwan bin Al Hakam membawa Abu Dzar berangkat dan mengantarnya sampai ditengah perjalanan. Sambil membentak ia mencambuk kepala unta yang dikendarai oleh Marwan: "Pergilah engkau dari sini! Allah akan menggiringmu ke neraka. apakah engkau tidak mengerti bahwa Amirul Mukminin melarang bercakap-cakap dengan orang ini? Kalau belum mengerti. yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein.Itulah Abu Dzar Ghifari. berdasarkan riwayat yang bersumber pada Ibnu Abbas." Sudah tentu unta yang dicambuk kepalanya itu meronta-ronta kesakitan. ketahuilah sekarang!" Melihat sikap Marwan yang kasar itu. Dzakwan dikemudian hari Menceritakan pengalamannya sebagai berikut: . Imam Ali sangat tertusuk perasaannya. Ia seorang zahid yang penuh taqwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Marwan sangat marah. Diantara mereka itu terdapat seorang bernama Dzakwan maula Ummi Hani binti Abu Thalib.

apa lagi yang hendak kukatakan kepadamu! Engkau tahu bahwa kami ini semua mencintaimu. tentu percakapan akan menjadi sangat sedikit. Sabarkan hati sampai kelak berjumpa dengan Nabi-mu. dan gantikan saja dengan harapan masa mendatang. dan mengharapkan maaf dari orang lain sama artinya dengan putus asa. sebenarnya mereka menderita kerugian dunia dan akhirat." Kemudian Sayyidina Hasan berkata kepada Abu Dzar: "Jika seorang yang hendak mengucapkan selamat jalan diharuskan diam. Kepada Abu Dzar. Oleh karena itu buanglah rasa takut dan putus asa. Dan bersabarlah. Ali bin Abi Thalib mengatakan: "Hai Abu Dzar engkau marah demi karena Allah! Orang-orang itu. Keserakahan tidak akan mempercepat datangnya rizki dan kebatilan tidak akan menunda datangnya ajal!" Dengan nada marah Ammar bin Yasir menyambung: "Allah tidak akan membuat senang orang yang telah membuatmu sedih. Hai Abu Dzar. Tidak ada sesuatu yang lepas dari pengawasan dan kekuasaan-Nya. hanyalah orang-orang yang merasa puas dengan dunia. tetapi hamba itu kemudian penuh takwa kepada Allah. sedangkan sesal dan iba akan terus berkepanjangan. Bertakwa sajalah sepenuhnya kepada Allah. Buanglah perasaan sedih mengingat kesukaran dimasa silam. sesungguhnya Allah Swt berkuasa mengubah semua yang paman alami. dan kami pun tahu bahwa engkau sangat mencintai kami juga. Kekuasaan hanyalah ada pada orang-orang yang menang. takut kepadamu. Orang-orang seperti itu takut menghadapi maut dan condong kepada kelompok yang berkuasa. Engkau menyaksikan sendiri. Aqil berkata kepada Abu Dzar: "Hai Abu Dzar. Betapa butuhnya mereka itu kepada sesuatu yang hendak paman cegah! Berlindunglah kepada Allah Swt dari keserakahan dan kecemasan. dan tidak ada yang menjengkelkan hatimu selain kebatilan!" Atas dorongan Imam Ali. yakni para penguasa Bani Umayyah. tentu mereka akan menyukaimu. Di Hijaz aku merasa berat karena Utsman. Buang sajalah ingatan tentang kepahitan dunia. Demi Allah. seandainya langit dan bumi tertutup rapat bagi hamba Allah. Ketahuilah." Kemudian kini berkatalah Sayyidina Husein: "Hai paman. sebab mereka takut kehilangan dunianya. Mereka berusaha agar paman tidak mengganggu dunia mereka. karena sabar sama dengan berbesar hati. dan orang yang mengantarkan saudara yang berpergian harus segera pulang. pasti ia akan dibukakan jalan keluar. dan ingat saja kenangan manisnya. Sabar merupakan bagian dari ajaran agama dan sama artinya dengan sifat pemurah. Oleh karena itu mereka mengusir dan membuangmu. dan sebagai imbalan. sebab takwa berarti selamat. wahai Ahlu Baitur Rahman! Bila melihat kalian aku teringat kepada Rasulullah Saw. tidak ada yang menggembirakan hatimu selain kebenaran. dan tidak akan menyelamatkan orang yang menakut-nakutimu. dan beliau itu benar-benar ridha kepadamu. Seandainya engkau puas melihat perbuatan mereka. Bukankah itu suatu kerugian yang senyata-nyatanya?!" Sambil berlinangan air mata Abu Dzar berkata: "Semoga Allah merahmati kalian. mereka memberi kesenangan duniawi kepada orang-orang itu. Yang mencegah orang supaya tidak mengatakan seperti yang kau katakan.Aku ingat benar apa yang dikatakan oleh mereka. Suka-dukaku di Madinah selalu bersama kalian. Dengan berbuat seperti itu. Oleh karena itu banyak orang "menghadiahkan" agamanya masing-masing kepada mereka. dan di Syam aku . tidak sabar sama artinya dengan takut. banyak orang sudah datang menjumpaimu.

Setelah semua orang yang mengantarkan pulang. Tetapi kalau dia sampai memaki diriku. Mereka tidak suka melihatku berada di tengah-tengah saudarasaudaraku di kedua tempat itu." Imam Ali menjelaskan sebagai tanggapan atas keterangan Khalifah Utsman. "Apakah engkau lebih baik dari dia?!" "Demi Allah. Mereka menghubungi Imam Ali di rumahnya. Imam Ali segera datang menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Adapun tentang perintahmu. engkau sendiri akan kumaki dengan makian yang sama. Beberapa waktu setelah terjadi insiden itu. "Mengenai untanya yang kucambuk. di mana aku tidak akan mempunyai penolong dan pelindung selain Allah Swt Demi Allah. "Apakah setiap engkau mengeluarkan larangan yang bersifat kedurhakaan harus kuturut?" tanggap Imam Ali terhadap kata-kata Khalifah tadi dalam bentuk pertanyaan." jawab Khalifah Utsman.merasa berat karena Muawiyah. bahkan aku lebih baik daripada engkau!" sahut Imam Ali dengan tandas. Kepada Imam Ali mereka . Mereka memburuk-burukkan diriku. Khalifah bertanya dengan hati gusar: "Mengapa engkau berani mengusir pulang petugasku --yakni Marwan-. Di hadapan mereka itu ia menyatakan keluhannya terhadap sikap Imam Ali.dan meremehkan perintahku?" "Tentang petugasmu. Kepada Imam Ali. para pemuka yang beliau ajak berbicara menasehatkan: "Anda adalah pemimpin dia. aku tidak menginginkan teman selain Allah Swt dan bersama-Nya aku tidak takut menghadapi kesulitan. "Mengapa?" tanya Imam Ali. lalu aku diusir dan dibuang ke satu daerah. tiap satu kali dia memaki. "bolehlah ia membalas mencambuk untaku. itu lebih baik. "Kendalikan dirimu terhadap Marwan!" ujar Khalifah memperingatkan Imam Ali. Sungguh aku tidak berkata bohong kepadamu!" "Mengapa dia tidak boleh memakimu?" tanya Khalifah Utsman dengan mencemooh. Sesudah ini beberapa orang dari pemuka muslimin itu mengambil prakarsa untuk menghapuskan ketegangan antara Imam Ali dan Khalifah Utsman." "Aku memang menghendaki itu. Oleh karena itu ia kubalas. "Engkau telah memaki dia dan mencambuk unta yang dikendarainya" jawab Khalifah. Habis mengucapkan kata-kata itu Imam Ali cepat-cepat keluar meninggalkan tempat." "Apakah engkau tidak mendengar perintahku yang melarang orang bercakap-cakap dengan Abu Dzar?" ujar Khalifah dengan marah. Khalifah Utsman memanggil tokoh-tokoh kaum Muhajirin dan Anshar termasuk tokoh-tokoh Bani Umayyah." Tutur Dzakwan lebih lanjut. aku tidak meremehhannya." jawab Imam Ali dengan tenang "ia mencoba menghalang-halangi niatku. Menanggapi keluhan Khalifah Utsman bin Affan. Jika anda mengajak berdamai.

Imam Ali datang bersama beberapa orang Bani Hasyim. ia bersama isteri tidak menemukan makanan sama sekali. jelas bahwa engkau memang bersungguh-sungguh dan tidak berdusta. padahal udara sangat dingin. kemudian ditanya oleh Abu Dzar: "Mengapa engkau menangis?" "Bagaimana aku tidak menangis." jawab Imam Ali dengan cepat." Tak lama kemudian datanglah panggilan dari Khalifah Utsman. tidak bermaksud mempersulit atau menentang keputusanmu. Abu Dzar sangat pilu." jawab isterinya yang setia itu. Oleh karena itu ulurkanlah tanganmu!" Imam Ali segera mengulurkan tangan. Allah sudah memaafkan perbuatanmu. "Aku tidak akan datang kepada Marwan dan tidak akan meminta maaf kepadanya. yang sebenarnya aku sendiri tidak menyukainya.bertanya: "Bagaimana kalau anda datang kepada Khalifah dan Marwan untuk meminta maaf?" "Tidak. Keberangkatan mereka berdua diiringi tiupan angin kencang menderu-deru. demi Allah. dituturkan sebagai berikut: Setelah ditinggal mati oleh anak-anaknya. sudah kuikhlaskan."Apa yang telah kau ucapkan kepadaku. Ketika isterinya melihat kepadanya. Dan apa yang telah kaulakukan terhadap Marwan. Khalifah Utsman berkata dengan nada lemah lembut. Aku hanya mau minta maaf kepada Utsman dan aku mau datang kepadanya. ia bersama isteri hidup sangat sengsara. Setibanya di tempat tujuan mereka tidak menemukan apa pun juga. Ia mengajak isterinya pergi kesebuah bukit pasir untuk mencari tetumbuhan. Adapun mengenai apa yang tadi engkau sampai bersumpah. itu dikarenakan engkau sangat menjengkelkan aku. Yang kumaksud semata-mata hanyalah memenuhi hak Abu Dzar. Adapun tentang ucapanku kepadamu. Karena itu aku terpaksa menghalang-halangi Marwan. Ketika itu Marwan menghalang-halangi dan hendak mencegah supaya aku tidak dapat memenuhi hak yang telah diberikan Allah 'Azza wa Jalla kepada Abu Dzar. waktu aku mengantar keberangkatannya." Sebagai tanggapan atas keterangan Imam Ali tersebut. mata Abu Dzar kelihatan sudah membalik. sehingga batu pun bisa turut menangis sedih! Menurut riwayat tentang penderitaannya dan kesengsaraannya di tempat pembuangan. sehingga keluarlah marahku. Berhari-hari sebelum akhir hayatnya. Ia wafat dalam keadaan sangat menyedihkan. Di Pembuangan Bagaimana keadaan Abu Dzar Al Ghifari di tempat pembuangannya? Ia mati kelaparan bersama isteri dan anak-anaknya. kemudian ditarik oleh Khalifah Utsman dan dilekatkan pada dadanya. "kalau menyaksikan engkau mati di tengah padang pasir seluas ini? Sedangkan aku tidak mempunyai baju yang cukup untuk dijadikan kain kafan bagimu dan bagiku! Bagaimana pun juga akulah yang akan mengurus . Ia menyeka cucuran keringat. Imam Ali berkata: "Yang kauketahui tentang percakapanku dengan Abu Dzar. Isterinya menangis. Sehabis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. sama seperti dia menghalang-halangi maksudku.

Mereka saling bertanya diantara sesama teman. barangkali ada seorang dari kaum muslimin yang lewat!" "Bagaimana mungkin?" jawab isterinya. Setelah melihat kesanakemari dan tidak menemukan apa pun juga. ku tid k erdust …. jangan ada seorang pun dari kalian yang memberi ... se nd iny ku mempuny i baju bakal kain kafan untuk membungkus jenazahku dan jenazah isteriku. tiba-tiba melihat bayang-bayang kafilah lewat.Aku minta kepada kalian. "Ya. "Jika engkau melihat ada orang lewat. tampak benda-benda muatan bergerak-gerak di punggung unta." kata Abu Dzar menirukan beberapa perkataan yang dahulu pernah diucapkan oleh Rasulullah Saw. kemudian bertanya: "Hai wanita hamba Allah. Dengan serentak mereka berkata: "Ya Allah. Dari kejauhan rombongan kafilah itu melihat. Pada mulanya mereka tidak percaya. Cepat-cepat isteri Abu Dzar melambai-lambaikan baju memberi tanda. aku tidak akan minta dibungkus selain dengan bajuku sendiri atau baju isteriku.. sahabat Rasulullah. katakan kepadanya: Inilah Abu Dzar. berarti Allah telah menenteramkan hatimu dari perasaan tersiksa. Tuhannya.! Dengan ini Allah memberi kehormatan kepada kita!" Mereka meletakkan cambuk untanya masing-masing. Orangtua yang sudah dalam keadaan payah itu menatapkan pendangannya yang kabur kepada orang-or ng y ng mengerumuniny .pemakamanmu!'' Betapa hancurnya hati Abu Dzar melihat keadaan isterinya. Bila kaulihat ada seorang lewat. Tetapi jika engkau tidak melihat seorang pun.. "Sahabat Rasulullah?" tanya mereka untuk memperoleh kepastian. bahwa seorang sahabat Nabi yang mulia itu mati di gurun sahara seorang diri. "Abu Dzar Al-Ghifari!" jawab wanita tua itu. "Rombongan haji sudah lewat dan jalan itu sekarang sudah lenyap!" "Pergilah kesana. lalu segera menghampiri Abu Dzar. benar!" sahut isteri Abu Dzar. Deng n su r lirih i erk t ."Demi ll h…. ia kembali menjenguk suaminya. mengapa engkau di sini?" "Apakah kalian orang muslimin?" isteri Abu Dzar balik bertanya.. Dengan perasaan amat sedih ia berkata: "Cobalah lihat ke jalan di gurun pasir itu.. Di saat ia sedang mengarahkan pandangan mata ke ufuk timur nan jauh di sana. Bantulah aku mengurusnya!" Dengan tergopoh-gopoh isterinya berangkat sekali lagi ke bukit pasir. "Bisakah kalian menolong kami dengan kain kafan?" "Siapa dia?" mereka bertanya sambil menoleh kepada Abu Dzar. tutup sajalah mukaku dengan baju dan letakkan aku di tengah jalan. nanti engkau akan melihat. Akhirnya mereka tiba di dekatnya. Ia sudah hampir menemui ajal untuk menghadap Allah. lalu menuju ke arah isteri Abu Dzar berdiri.

" Mendengar pesan Abu Dzar itu mereka kebingungan dan saling pandang-memandang. hancurkanlah orang yang menyengsarakan dan yang membuangnya jauh dari tempat kediamannya dan dari tempat suci Rasulullah!" Mereka mengangkat tangan bersama-sama sambil mengucapkan "Aamiin" dengan khusyu'.. berjuang demi keagungan-Mu melawan kaum musyrikin. Makam Abu Dzar Sambil mengucapkan kata-kata itu Abu Dzar kelihatan lega dan tentram. lalu secara perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tenang berserah diri kehadirat Allah Swt Awan di langit berarak-arak tebal teriring tiupan angin gurun sahara yang amat kencang menghempaskan pasir dan debu ke semua penjuru. Ia melihat kemungkaran lalu berusaha memperbaiki keadaan dengan lidah dan hatinya..!" S hut Abu Dzar. disengsarakan dan di hinakan sekarang ia mati dalam keadaan terpencil. inilah Abu Dzar sahabat Rasulullah Saw.kain kafan kepadaku. Ia menjawab: "Hai paman. hamba-Mu yang selalu bersembah sujud kepadaMu. semasa hidupnya ia pernah berkata: "Kebenaran tidak meninggalkan pembela bagiku. Di antara mereka ternyata ada seorang muslim dari kaum Anshar. Tak lama kemudian ia memejamkan mata. orang dari Anshar itu berdiri di atas kuburan Abu Dzar sambil berdoa: "Ya Allah. sampai akhirnya ia dibuang. akulah yang akan membungkus jenazahmu dengan bajuku sendiri yang kubeli dengan uang hasil jerihpayahku. jika ia seorang penguasa atau pegawai. Aku mempunyai dua lembar kain yang telah ditenun oleh ibuku sendiri untuk kupergun k n se g i p k i n ihr m…" "Engk uk h y ng k n mem ungkus jen z hku? K inmu itu sungguh suci d n h l l…." . Selesai dimakamkan. Ya Allah. tidak pernah merusak atau mengubah agama-Mu. Orang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari telah wafat. Saat itu Rabadzah seolah-olah berubah menjadi samudera luas yang sedang dilanda taufan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->