Sabtu, 06 Februari 2010

Assabiqunal Awwalun
Pemeluk Islam pertama Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Langsung ke: navigasi, cari s-S iqun llun r : ) adalah orang-orang terdahulu yang pertama kali masuk/ memeluk Islam. Mereka adalah dari golongan Muhajirin dan Anshar[1] dan mereka semua sewaktu masuk Islam berada di kota Mekkah, sekitar tahun 610 Masehi.[2] Daftar isi [tampilkan]

[sunting] Etimologi Akar kalimat as-Sabiqun dalam bahasa Arab adalah dari huruf S-B-Q ‫-ب-س‬niS ‫-ق‬Ba-Qaf), S q ‫ ) قبس‬se u h k t kerj y ng rtiny mend huluk n, pergi se elum, le ih d hulu, melampaui, juga berarti "sudah" atau sebelum; aksi pendahulu, bergerak sebelumnya dan sebagainya, contoh: “ D n m l ik t-malaikat) yang mendahului dengan kencang...(An-Nazi'at, 79:4) ” yang artinya melewati atau melampaui. Sabaqa: berpacu (kata kerja). Sabiq: bertindak.[3] [sunting] Kerasulan Muhammad [sunting] Awal kerasulan Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. Ia sering menyendiri ke Gua Hira', sebuah gua bukit dekat Mekkah, yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur karena bertentangan sikap dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut. Di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam, memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Pada suatu malam, ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira', Malaikat Jibril mendatanginya. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Ia diminta membaca. Ia menjawab, "Saya tidak bisa membaca". Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca, tetapi jawabannya tetap sama. Akhirnya, Jibril berkata: “ B c l h deng n menye ut n m Tuh nmu y ng mencipt k n m nusi d ri segump l d r h. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis, membaca). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Al-Alaq 96: 1-5) ” Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Ketika itu ia berusia 40 tahun. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad, dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al-Quran (bacaan). [sunting] Pendakwahan [sunting] Siriyyah (rahasia) Selama tiga tahun pertama, Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran

Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. Muhammad menjadi nabi dan berdakwah pada kisaran tahun 610 - 614 Masehi. Setelah adanya wahyu, surat Al-Muddatsir: 1-7, yang artinya: “ H i or ng y ng erkemul erselimut), ngunl h, l lu eril h pering t n! d n R mu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Rabbmu, bersabarlah. (Al-Mudatsir 74: 1-7) ” Dengan turunnya surat Al-Muddatsir ini, mulailah Rasulullah berdakwah. Mula-mula ia melakukannya secara sembunyi-sembunyi di lingkungan keluarga, sahabat, pengasuh dan budaknya. Orang pertama yang menyambut dakwahnya adalah Khadijah, istrinya. Dialah yang pertama kali masuk Islam. Menyusul setelah itu adalah Ali bin Abi Thalib, saudara sepupunya yang kala itu baru berumur 10 tahun, sehingga Ali menjadi lelaki pertama yang masuk Islam. Kemudian Abu Bakar, sahabat karibnya sejak masa kanak-kanak. Baru kemudian diikuti oleh Zaid bin Haritsah, bekas budak yang telah menjadi anak angkatnya, dan Ummu Aiman, pengasuh Muhammad sejak ibunya masih hidup. Setelah mereka, lalu masuk yang lainnya. Abu Bakar sendiri kemudian berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dari dakwah yang masih rahasia ini, belasan orang telah masuk Islam. Sedangkan menurut sejarah Islam, putri Abu Bakar yaitu Aisyah adalah orang ke 21 atau 22 yang masuk Islam.[4] [sunting] Terbuka Dakwah secara siriyyah ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun dan setelah orang Islam berjumlah 40 orang[5], maka turunlah ayat “ D n eril h pering t n kep d ker t-kerabatmu yang terdekat (Asy-Syu‟ r , 26:214) ” dan juga pada ayat, “ M k s mp ik nl h olehmu sec r ter ng-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu). (Al-Hijr ayat 15:94-95) ” Muhammad mulai terbuka menjalankan dakwah secara terang-terangan. Mula-mula ia mengundang kerabat karibnya bangsa Quraisy dalam sebuah jamuan. Pada kesempatan itu ia menyampaikan ajarannya. Namun ternyata hanya sedikit yang menerimanya. Sebagian menolak dengan halus, sebagian menolak dengan kasar, salah satunya adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Mereka sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Muhammad. [sunting] Madrasah Pertama Muhammad mulai merasa perlu mencari sebuah tempat bagi para pemeluk Islam dapat berkumpul bersama. Di tempat itu akan diajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip Islam, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, menerangkan makna dan kandungannya, menjelaskan hukumhukumnya dan mengajak mereka untuk melaksanakan dan mempraktikkannya. Pada akhirnya Muhammad memilih sebuah rumah di bukit Shafa milik Abu Abdillah al-Arqam bin Abi alArqam. Semua kegiatan itu dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan siapa pun dari kalangan orang-orang kafir. Rumah Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam ini merupakan Madrasah pertama sepanjang sejarah Islam,[6] tempat ilmu pengetahuan dan amal saleh diajarkan secara terpadu oleh sang guru pertama, yaitu Muhammad Rasulallah. Ia sendiri yang mengajar dan mengawasi proses

pendidikan disana. [sunting] Daftar pemeluk Islam Awal Ibnu Hisyam pernah menulis 40 nama as-sabiqun al-awwalun. Ia menulis Khadijah dalam nomor urut pertama, Asma' di nomor urut 18, dan Aisyah di nomor urut 19. Umar Ibn Khattab berada jauh di bawah Aisyah.[7] Yang termasuk As-Sabiqun Al-Awwalun adalah sebagai berikut: Khadijah binti Khuwailid Zaid bin Haritsah Ali bin Abi Thalib Abu Bakar Al-Shiddiq Ummu Aiman Hamzah bin Abdul Muthalib Abbas bin Abdul Muthalib Abdullah bin Abdul-Asad Ubay bin Kaab Abdullah bin Rawahah Abdullah bin Mas'ud Mus'ab bin Umair Mua'dz bin Jabal Aisyah Umar bin Khattab Utsman bin Affan Arwa' binti Kuraiz Zubair bin Awwam bin Khuwailid Abdurrahman bin Auf Sa'ad bin Abi Waqqas Thalhah bin Ubaidillah Abdullah bin Zubair Miqdad bin Aswad Bilal bin Rabah Utsman bin Mazh'un Said bin Zayd bin Amru Abu Ubaidah bin al-Jarrah Waraqah bin Naufal Abu Dzar Al-Ghiffari Umar bin Anbasah S ‟id in l-Ash Abu Salamah bin Abdul Asad Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam Muawiyah bin Abu Sufyan Yasir bin Amir Ammar bin Yasir Sumayyah binti Khayyat Amir bin Abdullah Ja'far bin Abi Thalib Khabbab bin Al-Arat

Ubaidah bin Harits Ummu al-Fadl Lubaba Shafiyyah Asma' Fatimah bin Khattab Suhayb Ar-Rummi Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Al-Shiddiq, Ummu Aiman, merekalah orang yang pertama kalinya mengucap kalimat dua syahadat, lalu menyebar ke yang lainnya. Kesemuanya berasal dari kabilah Quraisy. Daftar di atas tersebut, tidaklah sesuai dengan kronologis urutan sejarah aslinya, dikarenakan penyebaran Islam ini awalnya secara rahasia, maka terlalu sulit untuk mencari siapa saja yang terlebih dahulu memeluk Islam, setelah lima besar pemeluk Islam. [sunting] Profesi Kalangan as-sabiqun al-awwalun terdiri dari beberapa lapisan golongan masyarakat, terdiri dari pemuka adat, pemimpin suku, panglima perang, ibu rumah tangga, anak-anak, majikan, saudagar, pengusaha, pedagang, petani, peternak binatang, pelayan rumah tangga, orang merdeka, budak. Para budak banyak yang tertarik dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam, yaitu tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah, Rasulallah mempersaudarakan sebagian muslim dari golongan aristokrat Quraisy dengan sekelompok muslim lain yang dari golongan budak. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, kuat maupun lemah, merdeka maupun budak, Arab maupun non-Arab, semua setara. Menurut kaca mata Islam, Allah tidak pernah melihat umatNya berdasarkan profesi/ pangkat dan jabatan seseorang, yang Dia nilai hanya iman dan taqwa hamba-Nya. [sunting] Tugas As-Sabiqun al-Awwalun yang Salaf, memiliki beberapa tugas penting yang harus diemban mereka. Tugas itu meliputi: Bertauhid (mengesakan Allah), Beriman kepada para malaikat, rasul, kitab-kitab Allah, takdir Menegakkan shalat, Menunaikan zakat, Melakukan keadilan, Melakukan amal kebaikan, Meninggalkan kekejian, Meninggalkan kemungkaran, Meninggalkan kezaliman, meninggalkan penyembahan berhala, Berhala harus dihancurkan, Melarang kemusyrikan, Darah tidak ditumpahkan, Tidak ada jiwa yang harus dibunuh kecuali karena kebenaran, Jalan-jalan tetap aman, Tali silaturahmi terus dijalin, Menjunjung tinggi kesetaraan/ kemerdekaan manusia, Mencegah keburukan,

As-Sabiqun al-Awwalun akan mempunyai tempat tinggal yang mulia. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun rida kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. 1/245-262. Yaitu mereka yang mengadakan perbaikan (ishlah) ketika manusia rusak. (Mereka adalah) orang-orang shalih yang berada di tengah orang-orang yang berperangai buruk dan orang yang memusuhinya lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Mereka kekal di dalamnya. (At-Taubah 9:100) 2. ^ Nabi Muhammad berdakwah yaitu pada tahun 610 Masehi. Abdul Mun'im Muhammad. kemudian generasi setel hny . Maka berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). Menyebarkan secara diam-diam agama yang dibawa oleh Muhammad. dimana Muhammad bersabda ‫س‬ “Se ik-baik manusia adalah generasiku. agama Islam dikatakan pertama kali muncul dalam keadaan terasing. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. [sunting] Surga Bagi As-Sabiqun al-Awwalun Menurut kepercayaan Islam. "Sesungguhnya Islam pertama kali muncul dalam keadaaan asing dan nanti akan kembali asing sebagaimana semula."[10] "Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). ^ Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. hal. Itulah kemenangan yang besar. Ibnu Hisyam. . ^ Sirah An-Nabawiyah. Itulah kemenangan yang besar (At-T u h y t 9:100) ” Diperkuat oleh dalam hadits mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang tiga masa yang mendapatkan kemulian dan keutamaan muslim dan lain-lainnya. 96 dan 155. “ Or ng-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Surga Jannatun Na'im. ^ Khadijah Ummul Mu'minin Nazharat Fi isyraqi Fajril Islam. 7. ^ Arti dari Sabiqun disitus web Sabiqun."[9] "Berbahagialah orang-orang yang asing (alghuroba'). Pernyataan didasari beberapa hadits berikut dibawah ini: Muhammad bersabda. ^ Aisyah masuk Islam. 3.Mempertahanan bela agama.net 4.”[8] [sunting] Islam datang secara asing dan akan kembali asing Menurut beberapa hadits yang shahih. kemudian akan kembali menjadi asing sebagaimana semula ajaran Islam itu datang. 1/245-262. ^ Sirah An-Nabawiyah. Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Ibnu Hisyam. 5. Sementara itu orang disekelilingnya telah menjadi rusak secara aqidah dan mereka akan memusuhi ajaran Islam itu sendiri. 6."[11] [sunting] Lihat pula Sahabat Nabi Ahlul Bait [sunting] Catatan kaki 1. kemudian generasi setelahnya.

Mereka takut jika kaum muslimin akan bertambah kuat setelah berada di sana. or ng y ng p ling mirip deng nku. 10. dihadapkan dengan utusan Quraisy dan kaum muhajirin Islam. Sosok J ‟f r in i Th li dig m rk n se g i seor ng y ng ertu uh tinggi. d n J ‟f r in i Th li sendiri. 9. ^ Hadits shahih riwayat Muslim. Semenj k kecil J ‟f r di suh oleh p m nny s in dul Muth li dimana Abbas juga termasuk ke dalam golongan orang yang pertama masuk Islam. ik sec r fisik m upun khl k. cucu Rosulullah Saw dari putrinya Fatimah al-Z hr . Diposkan oleh ZAKARIYAMOJO di 17:23 N m lengk pny d l h J ‟far bin Abi Thalib bin Thalib Abd Manaf bin Abd al-Muthallib bin Hasyim bin Abd Manaf bin Qushai al-Quraisyi al-H syimi. Mengen i kemirip n J ‟f r deng n Rosull h S . di d l h s lah satu diantara 5 orang sahabat yang secara fisik mirip dengan Rosulullah Saw. Utusan kaum kafir Quraisy ini juga membawa sejumlah hadiah yang akan diberikan kepada para pembesar dan pendeta Habasya agar niat mereka bisa dikabulkan. J ‟f r ers m istriny sm turut sert d l m hijr h pert m k um muslimin ke negeri Habasya. kelima orang tersebut adalah Abu Sufyan bin al-Harist. Karenanya kaum musyrikin mengutus beberapa orang untuk menghadap raja Negus dan membujuknya untuk menolak kedatangan kaum muslimin dan mengembalikan mereka ke negerinya. ^ Hadits shahih riwayat Abu Amr Ad Dani dan Al Ajurry. Di diken l deng n juluk n J ‟f r l-Th yy r J ‟f r se g i burung terbang). J ‟f r in i Th li ers m istriny sm ‟ inti Um is term suk golong n s h t y ng pert m m suk Isl m. Al-Saib bin Ubaid bin Abd Yazid. utusan Quraisy mengatakan tuduhan terhadap kaum muslimin bahwa kaum muslimin itu adalah orangorang bodoh dan tolol yang meninggalkan agama nenek moyang mereka tetapi tidak pula hendak memasuki agama yang dianut oleh raja Negus dan bahkan datang dengan agama baru yang . ^ Hadits sahih Imam Bukhari. Dia diasuh oleh pamannya karena memang Abu Thalib adalah seorang yang miskin dan mempunyai anak yang banyak. Qatsam bin al-Abbas. termasuk Ali bin Abi Thalib yang diasuh oleh Rosulullah Saw. Kepergian kaum muslimin ke negeri Habasya melahirkan kecemasan tersendiri dikalangan kaum musyrikin. karenanya dia merelakan beberapa putranya untuk diasuh oleh saudaranya. J ‟f r jug seor ng y ng mempuny i ot k y ng cerd s. Negeri yang dipimpin oleh seorang raja Nasrani yang dikenal adil. es r sert ku t. J ‟f r d l h putr ketig u Thalib. sehingga sang raja bisa menerima kehadiran kaum muslimin dengan baik dan dengan tangan terbuka. 11. Engkau juga berasal dari jajar n kelu rg ku”. al-Hasan bin Abi Thalib. Pada saat yang sama utusan kaum muslimin y ng s l h s tuny di kili oleh J ‟f r in i Th li jug sed ng mengh d p s ng r j . paman Nabi Saw dan kakak kandung Ali bin Abi Thalib yang berusia sepuluh tahun lebih tua diatas li in Th li . eli u sendiri pern h ers d : “Engk u ini J ‟f r in i Th li . ^ Hadits shahih riwayat Ahmad.8. Pada saat raja Negus.

sama memancar dari satu pelita. Raja Negus pun memanggil kaum muslimin kembali untuk menanyai bagaimana sebenarnya pandangan Agama Islam tentang Isa al-Masih. memakan harta anak yatim. agama apakah yang menyebabkan mereka meninggalkan bangsanya tetapi juga tidak memandang perlu pula terhadap agamanya(Nasrani). J ‟f r l ngsung mem c k n gi n d ri sur t M ry m. melakukan pekerjaan-pekerjaan keji. menunaikan amanah. eli u erk t : “W h i p duk y ng muli ! D hulu k mi mem ng or ng-orang jahil dan bodoh. dan kami haramkan apa yang dihalalkan-Nya untuk kami. mengeluarkan ucapan bohong.s. dan kepada perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dulu. berbuat baik kepada tetangga dan menahan diri dari menumpahkan darah yang dilarang Allah. Karenanya kaum kami memusuhi kami dan menggoda kami dari agama kami. Beliau menyuruh kami bicara benar. Akhirnya raja Neguspun mempersilahkan kaum muslimin itu untuk tinggal bebas di negerinya . menghubungkan silaturahmi.” J ‟f r menguc pk n k t -kata yang mempesona itu laksana cahaya sehingga membangkitkan perasaan dan keharuan pada jiwa raja Negus. ketulusan dan kemuliaan jiwanya. Tetapi keesokan harinya utusan kaum Quraisy itu datang kembali menghadap Raja Negus hendak memojokkan kaum muslimin telah mengucapkan suatu ucapan keji yang merendahkan kedudukan Isa sehingga hal itu cukup menggoncangkan raja Negus dan para pengikutnya. Maka sewaktu mereka memaksa dan menganiaya kami. karena itu utusan Quraisy dipersilahkan pergi dan beliau tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. memakan bangkai. Dengan pandangan ramah penuh kecintaan kepada baginda raja yang telah baik menerima merek .mereka ada-adakan sehingga utusan itu meminta mereka dikembalikan pada kaumnya. Yang kuat waktu itu memakan yang lemah. J ‟f r pun bangkit berdiri untuk menunaikan tugas yang telah diamanahkan padanya oleh kawankawannya sesama Muhajirin yang mereka tetapkan dalam rapat yang diadakan sebelumnya. dan menggecet hidup kami dari agama kami. dan menuduh berbuat jahat terhadp wanita yang baik-baik. Kami kenal asal-usulnyam kejujurannya. Lalu kami benarkan ia dan kami beriman kepadanya. Negus pun bertanya kepada kaum muslimin. menyakiti tetangga dan orang yang berhampiran. memutuskan silaturahmi. Selanjutnya Negus mengatakan kepada kaum Quraisy bahwa sesungguhnya yang dibaca tadi dan yang dibawa oleh Isa a. Ketika raja Negus menanyakan wahyu yang dibawa dari R sulull h. Dilarangnya kami berbuat keji dan zina. begitu pula dengan para pendeta dan pembesar lainnya. Mendeng rny . agar kami kembali menyembah berhala lagi. dan kami ikuti dengan taat apa yang disampaikannya dari Tuhannya. sang rajapun langsung menangis. Hingga datanglah masanya Allah mengirimkan Rasul-Nya kepada kami dari kalangan kami. dan agar membuang jauh-jauh apa yang pernah kami sembah bersama bapak-bapak kami dulu. Lalu kami beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tidak kami persekutukan sedikitpun juga.s . r j Negus ertepuk t ng n t nd setuju seraya mengumumkan bahwa memang begitulah yang dikatakan al-Masih tentang dirinya. berupa batu-batu dan berhala. Mendengar pertanyaan raja Habasya tersebut. sesu i deng n keterangan yang dibawa Nabi kami Muhammad saw. bahwa “Is d l h seor ng h m ll h d n R sul-Nya serta kalimah-Nya yang ditiupkan-Nya kepada Maryam dan ruh daripada-Ny …”. Ia mengajak kami untuk mengesakan Allah dan mengabdikan diri pada-Nya. kami keluar hijrah ke negeri paduka. J ‟f r pun kemudi n erdiri d n erk t : ”K mi k n meng t k n tent ng Is . Mendeng r uc p n J ‟f r. kami menyembah berhala. dengan harapan akan mendapatkan perlindungan p duk d n terhind r d ri per u t n merek .

http://embuntarbiyah. J ‟f r jug seor ng y ng terken l deng n ke er ni nny .wikipedia. Rosulull h S pun menj : “Betul h i sm .org/wiki/Ja%27far_bin_Abi_Thalib. Deng n g g h berani dan pantang menyerah dia terus menghunuskan pedangnya kekanan dan ke kiri kearah pasukan lawan. J ‟f r kemudi n meng m il ender kepemimpin n. Setelah Zaid te s di med n peper ng n. J ‟f r in i Th li d n e er p or ng s h t tel h menj di sy hid”. Kemudian Rosulullah berkata kep d sm : “Kem n n k. J ‟f r meningg l d l m usi 41 t hun. Sont k sm pun men ngis tersedu-sedu. sebelum akhirnya dia tewas menjadi syahid. J ‟f r jug diken l deng n juluk n p k or ng miskin. Anak-anakpun sudah dimandikan dengan rapi. [1] http://id. Kemudian beberapa anggota keluarga Rosulullah seperti Fatimah putrinya juga segera datang dengan ercucur n irm t untuk menghi ur d n menguc pk n el sungk kep d sm ‟. tetapi melibatkan kaum muslimin untuk ikut memilikinya. eli u d t ng ke rum h J ‟f r d n menemui istri d n n k. 2010 . aku tidak tahu kenapa suasanya jadi menjadi begitu mengharukan. S t itu istri J ‟f r sm sed ng mem u t don n kue untuk meny m ut ked t ng n su miny J ‟f r d ri med n peperangan. t hk n h timu.dan akan melindungi mereka serta mengusir para utusan Quraisy dengan mengembalikan hadiahhadiahnya. hlm 5-53 1 comment April 15. Hilmi Ali Sy ‟ n. Suasana menjadi begitu mengharukan. kemudian dengan sigap. Di menjadi syahid yang pasti akan diganjar surga oleh Allah karena telah berjuang dengan membawa panji-panji kebenaran[1].com/2007/06/18/ja%E2%80%99far-bin-abi-thalib/. jangan-j ng n tel h d t ng erit tent ng J ‟f r d n p r s h at yang lain dari medan pertempuran?. Setel h n k-anak dibawa kehadapan beliau.n kmu? B kem ri”. Juluk n ini di erik n kep d ny k ren sikap kedermawanan dan kepeduliannya yang tinggi terhadap orang-orang miskin. hingga akhirnya salah satu tangannya terputus.n kny . Kemudi n sm ert ny kep d Rosulull h S : “W h i Rosulull h. Di sel lu mengikuti er g i peperangan yang terjadi di masa Rosulullah Saw. Rosulullah Saw mendekap mereka sambil menitikkan air mata. bendera kepemimpinan beralih di tangan kirinya hingga akhirnya tangan kirinyapun terputus. Ketika rosulullah Saw mendeng r J ‟f r in i Th li d n e er p s h t te s di med n per ng. J ‟f r menjadi panglima perang bersama Zaid bin Haritsah dan Abdullah bin Rawanah. Rosulullahpun menasihatinya untuk selalu tabah dan berserah diri kepada Allah.wordpress. Dia sering menanggung makanan kaum fakir miskin dan sering menjenguk serta menjamin kebutuhan mereka. demi y h ibuku. Ibid. D l m pertempur n pert m mel n ngs Rom i terse ut. Apa yang membuat engkau menangus seperti ini?. Dia tidak pernah menggenggam harta bendanya sendirian. Sehingga dia menjadi syahid dalam pertempur n Mu‟t h.

32.”. sed ng h tiny tet p teguh d l m keim n n . Pernah suatu ketika Ammar disiksa sampai-sampai ia tak menyadari apa yang diucapkannya. maka dis puny l h t ngisny itu deng n t ng n eli u d n ert ny kep d mm r: “Or ngorang hafir itu telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu menguc pk n egini d n egitu …?”.!” Lalu Rasulullah Saw membacakan sebuah kepadanya sebuah ayat mulia. j dil h k mu sejuk dingin di tu uh „ mm r. mengagumi ketabahan dan kepahlawanannya. yakni: “Kecu li or ng y ng dip ks . Sebagai anak yang lahir dari keluarga yang fakir dan berasal dari kelas paling rendah dalam strata sosial masyarakat Arab masa itu. Deng n kondisi y ng tidak sadar Ammar mengikutinya tanpa mengetahui apa yang diucapkannya. Ketika ia siuman sebentar akibat dihentikannya siksaan. Ammar dipukul oleh tukang-tukang cambuk dengan sekuat tenaga mereka.. Kemudian Rosulull h S memeg ng kep l ny deng n t ng n eli u. mm rpun menj : “Ben r‟: h i R suIull h‟. uc pk nl h seperti p y ng k mu k t k n t di …. Ammar juga pernah dibakar dengan api oleh orang-orang musyrik. Sedang menemui Ammar dan mendapatinya ia sedang menangis. dz y ng k mi derit tel h s mp i ke punc k”. Ketik R sulull h s . Sosok Ammar digambarkan sebagai seorang yang bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru. maka sejak kecil Ammar juga sudah sangat akrab dengan berbagai penderitaan. Sh rl h. Mendengar keluhan dari mulut Ammar Rasulullah saw berkata: “Sh rl h.S. orangor ng itu meng t k n kep d ny : “Puj l h olehmu tuh n-tuh n k mi!”. hati beliaupun hancur menyaksikan mereka menerima siksaan y ng s ng t meny kitk n. bahkan sampai ditenggelamkan ke dalam air hingga sesak nafasnya dan mengelupas kulitnya yang penuh dengan luka. tid k p . Mendengar sabda Rosulullah Saw Ammarpun merasakan ketenangan. Siks n y ng di mi oleh „ mm r ny k dilukisk n oleh k n-kawannya dalam beberapa riwayat. Kemudi n R sulull h S tersenyum s m il erk t : “Jik merek mem ks imu l gi. s m il ers d : “H i pi. segeralah dia memohon ampun atas apa yang telah diucapkannya. Pada hari itu. disalib di atas pasir panas dengan ditindih batu laksana bara merah. Pernah di hari yang lain. Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir adalah putra dari Yasir bin Amir dari seorang ibu Sumayyah binti Khayyat. dia adalah seorang yang amat pendiam dan tak suka banyak bicara Setiap hari Rasulullah saw. mengunjungi merek . Kemudian dibakar dengan besi yang sangat panas. Q. h i helu rg Y sir. Ketika itu Rosulullah Saw lewat di tempat tersebut dan melihat kejadian penyiksaan itu. berkunjung ke tempat disiksanya keluarga Yasir. temp t y ng dij njik n gi halian ialah Surga. tiba-tiba ia sadar akan apa yang telah diucapkannya. 16 n-Nahl: 106). „ mm r erk t kep d Rosulull h: “W h iR sulull h. h i l Y qdh n. se g im n dulu h mu jug sejuk dingin di tu uh I r him…!”. . ketika ia telah tak sadarkan diri lagi karena siksaan yang demikian berat. Ketika itu Rasulullah saw.

Meski se g i seor ng pemimpin „ mm r in Y sir i s mem eli sayuran di pasar. Pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib. Ammar selalu aktif mengikuti berbagai peperangan baik pada masa Rosulullah Saw.Setelah Rosulullah berhijrah di Madinah. sehingga diapun bertekad untuk turut serta dalam peperangan demi membela kebenaran. Dia selalu memasrahkan dirinya kepada sang Maha hidup. d n I nu M s‟ud se g i end h r d n zir… Kedu ny d l h or ng-orang pilihan. Dia juga berada pada barisan terdepan ketika berperang melawan para murtaddin setelah wafatnya Rosulullah Saw. Ammar tetaplah menjadi seorang yang biasa saja dan tidak rakus deng n j t n d n h rt . Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. p hl n Isl m itu. Begitulah sosok Ammar. Pern h su tu ketik terj di selisih f h m nt r Kh lid in W lid deng n „ mm r. Ketik s ng kh lif h mengangkat Ammar dan Abdullah bin M s‟ud. dari golongan sahabat Muhammad SAW. “H i. Ammar berada dibelakang sang khalifah untuk turut serta dalam perang shiffin. tetapi semangat Ammar masih sangat tinggi. maupun peperangan yang terjadi setelah wafatnya beliau. dan termasuk pahlawan-p hl n B d r!” Selama menjadi seorang Amir. R sull h ers d : “Si p y ng memusuhi „ mm r. Ammar juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan tidak memikirkan tentang hal-hal keduniawian. lalu mengikatnya dengan tali dan memikulnya di atas punggung dan mem ny pul ng. sehingga dia selalu siap berkorban seluruh jiwa dan raganya untuk menegakkan kebenaran[1]. m k i k n dimusuhi ll h. Mendeng r perk t n Rosulull h S . m k i k n di enci ll h!”. bahkan salah satu telinganya terpotong pada saat perang tersebut. sel in seger mend t ngi „ mm r untuk mengakui kekhilafannya dan meminta maaf. “Y ng k mu cel itu d l h teling ku y ng ter ik k ren i ditimp kecel k n ktu per ng fi s ilill h. seorang yang menggapai kemuliaan karena keteguhan dan kekuatannya dalam membela ajaran agamanya. perang Khondaq. m k tid k d pilih n gi Kh lid in W lid. Bahkan beliau sering membanggakan Ammar dihadapan para sahabat yang lain dengan berk t : “Diri „ mm r dipenuhi keim n n s mp i ke tul ng pungungny !”. Dia tidak takut kepada siapapun dan apapun kecuali kepada Allah. Padahal saat usia Ammar sudah tidak muda lagi yakni telah berumur 93 tahun. Akhirnya Ammarpun tewas menjadi syahid dalam perang shiffin tersebut. Ammar dipercaya sebagai mir di kuf h deng n dull h in M s‟ud se g i end h r ny . perang tabuk dan lain sebagainya. d n si p y ng mem enci „ mm r. . erk t . perang Uhud. y ng teling ny terpotong!” Mendeng r omong n or ng itu. Su tu ketik . Ammarpun mengikuti beliau berhijrah dan tinggal di Madinah.” Ammar adalah sahabat kesayangan Rosulullah Saw. Um r mengirimk n sur t kep d p r penduduk Kuf h y ng isiny d l h se g i erikut: “S y kirim kep d tu n-tu n „ mm r in Y sir se g i mir. s ng mir y ng tid k kelihatan keamir nny . Mulai dari perang Badar. Ajaran agama yang benar. s l h seor ng m erk t menghin ) kep d „ mm r in Y sir. Ammar juga berada dalam barisan pasukan muslim ketika terjadi peperangan besar kaum muslimin melawan bangsa Romawi dan Persia.

html Add a comment April 15. Tetapi kekejaman dan kebiadaban yang ditimpakan kepada Yasir. lalu didera dengan berbagai adzab dan siksa. Begitulah sosok Yasir. rupanya dia merasa cocok untuk tinggal di kota dimana Rosulullah Saw lahir dan menerima wahyu kenabian yang akhirnya membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Rosulullah Saw.wikipedia. Abu Jahal. sekiranya yang beriman itu dari kalangan penduduk Mekah yang rendah martabatnya dan yang miskin. dikarunia seorang putra bernama „ mm r. Keluarga Yasir memang telah ditakdirkan oleh Allah SWT termasuk dalam golongan yang kedua ini. KeIslaman Yasir bin Amir dimulai ketika dia berangkat meninggalkan negerinya di Yaman untuk mencari dan menemui salah seorang saudaranya. Setelah Bermukim disana. mereka didera dan disulutnya dengan api bernyala.org/wiki/Ammar_bin_Yasir. Sementara. akan kami jatuhkan kehormatanmu. serta janji Allah yang akan memberikan tempat yang . K ren ny tid k mengher nk n jik seti p h ri.[1] http://sabdaislam. “K mu er ni meninggalkan agama nenek moyangmu padahal mereka lebih baik daripadamu! Akan kami uji sampai dimana ketabahanmu. Orang-orang Quraisy memang melakukan pertentang terhadap kaum muslimin sesuai dengan kapasitasnya dan kedudukannya.wordpress.perindusyurga. Dia bersama keluarganya (istrinya Sumayyah dan putranya Ammar bin Yasir) adalah termasuk golongan orang yang pertama diberikan cahaya untuk masuk Islam. Sebagai seorang fakir dan budak yang tidak mempunyai pelindung. http://www. Keyakinan akan kebenaran agama yang dibawa Muhammad Saw. Sum yy h. seorang yang miskin yang terus menerus mengalami siksaan dan kebiadaban dari orang-orang kafir Quraisy. dan dari perkawinan yang penuh berkah ini.com/2009/12/01/045-ammar-bin-yasir/. Hingga akhirnya Yasir dan Sumayyah menjadi syahid di tangan orang-orang yang mendzaliminya.com/2009/07/amar-bin-yasir-radhiallahu-anhu.blogspot. dia mengikat perjanjian persahabatan dengan Abu Hudzaifah Ibnul Mughirah.co. merek lancarkan kepadanya perang urat syaraf yang amat sengit. d n „ mm r di ke padang pasir Mekah yang demikian panas. misalnya. Yasir bin Amir Y sir in „ mir adalah seorang sahabat Nabi Saw yang termasuk golongan orang fakir dan papa. Yasir bersama istri dan anaknya mendapatkan siksaan yang cukup berat dari orang-orang kafir Quraisy. Y sir. k n k mi rus k perni g nmu.html.cc/2009/12/ammar-bin-yasir. istri serta putranya Ammar tidak membuatnya luntur dan kembali kepada kepercayaan nenek moyangnya. http://id. Keisl m n Y sir ers m kelu rg ny mem u tny h rus mel lui uji n y ng s ng t berat. atau dari golongan budak belian. Sesampainya di Makkah. d n k n k mi musn hk n h rt end mu!” Setel h itu. menggertak dengan ungk p n. http://tokohtokohislam. mereka hadapi dengan ancaman dan gertakan. 2010 31. Seandainya mereka ini golongan bangasawan dan berpengaruh.Tetapi dia tetap teguh mempertahankan keimanannya meski harus melewati hari-hari yang berat dan sangat menyakitkan. Kemudian Abu Hudzaifah mengawinkan dengan salah seorang sahayanya bernama Sumayah binti Khayyath.

layak bagi hamba yang sholeh menjadikannya kuat melawan segala ujian yang menimpanya.000 dirham. Di tempat itu akan diajarkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip Islam. Beliau sendiri yang mengajar dan mengawasi proses pendidikan disana. Pada awal penyebaran Islam. Muhammad bin Jahm berkata . Muhammad mulai merasa perlu mencari sebuah tempat bagi para pemeluk Islam dapat berkumpul bersama. Beberapa orang berkumpul dan salah seorang di antara mereka membayar rumah itu seharga 50. tempat ilmu pengetahuan dan amal saleh diajarkan secara terpadu oleh sang guru pertama.org/wiki/Abu_Abdillah_al-Arqam_bin_Abi_al-Arqam Add a comment April 15. menerangkan makna dan kandungannya. membacakan ayat-ayat Al-Qur‟ n. Nama lengkapnya adalah Said bin Ash bin Said bin Ash bin Umayyah bin Abdu Syams. 2010 29. Dia adalah seorang pengusaha yang cukup berpengaruh. Dia termasuk golongan sahabat yang pertama masuk Islam. 2010 30. [1] http://id. . Muhammad bin Jahm al-Barmaki (gubernur di masa Khalifah Al-M ‟mun) bermaksud menjual rumahnya. setelah dia memeluk Islam disebut dengan Dar al-Islam (Rumah Islam)[1]. Sebuah contoh teladan yang baik bagi semua umat muslim. Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam adalah termasuk sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam. Add a comment April 15. Rosulullah Saw masih menyebarkan agama secara sembunyisembunyi. Akhirnya rumah Al-Arqam yang sebelumnya disebut Dar al-Arqam (rumah Al-Arqam). Semua kegiatan itu dilakukan secara rahasia tanpa sepengetahuan siapa pun dari kalangan orang-orang kafir. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Suatu ketika. menjelaskan hukum-hukumnya dan mengajak mereka untuk melaksanakan dan mempraktikkannya. Sa’id bin Al-Ash S ‟id in l-Ash adalah salah sahabat Rosulullah Saw yang berasal dari keturunan Bani Umayyah. Pada akhirnya Muhammad memilih sebuah rumah di bukit Shafa milik Abdillah al-Arqam bin Abi alArqam.wikipedia. berasal dari suku Makhzum dari kota Mekkah. Rumah milik Abu Abdillah al-Arqam bin Abi al-Arqam ini merupakan Madrasah pertama sepanjang sejarah Islam. Said dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan berkelakuan baik. yaitu Muhammad Rasulallah Saw.

jarang sekali orang yang selamat dari perampokan. Abu Dzar memang sudah tidak percaya dengan berhala-berhala buatan yang menjadi sesembahan sebagian besar masyarakat jazirah Arab. I pun mem eri Muh mm d in J hm 100. Dengan langkah yang terhuyung karena lemah setelah melewati perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan dari kampung halamannya ke Makkah memang merupakan perjalanan panjang dengan medan yang sulit ditambah dengan teriknya panas matahari serta udara padang pasir membuat siapapun akan merasa sangat kelelahan dan membuat kondisi fisik menjadi lemah. Sebelum Rosulullah Saw diangkat menjadi utusan Allah dengan ajaran Islam. Tetapi. Meski dia adalah seorang perampk. yang memerlukan istirahat dan menambah perbekalan. Diapun ingin pergi dan bertemu dengan beliau. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan (tahun 30 H).kep d si pem eli. [1] http://id. Abu Dzar Al-Ghiffari Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan. “ m ill h u ng ini d n urungk n ni tmu untuk menju l rum h!” Begitulah sosok Said. ia tid k k n mencerit k nny kep d or ng l in. Suku Ghiffar memang sudah dikenal sebagai binatang buas malam dan hantu kegelapan. “B g im n peril kuny terh d p p r tet ngg ?”. sang khalifah mengangkatnya sebagai penguasa di Kufah. Jika bertemu dengan mereka. 2010 28. “K ren rum h ini erd mping n deng n rum h S ‟id in l-„ sh. Dia menyamar seolah-olah ia adalah seorang yang hendak melakukan thawaf keliling berhala-berhala besar di Kabah atau seolah-olah musafir yang sesat dalam perjalanan atau lebih tepat orang yang telah menempuh jarak amat jauh. Sebelum menjadi seorang muslim. Setelah Abu Dzar telah sampai ke kota Makkah. karena seandainya orang-orang Mekah mengetahui kedatangannya untuk menemui Muhammad Saw dan mendengar keterangannya. Dij oleh Muh mm d in J hm l-Barmaki.wikipedia. Said termasuk pembantu khalifah dalam program pengkodifikasian AlQur‟ n. Bila kamu menyakitinya ia akan membalasnya dengan kebaikan.000 dirh m ser y erk t . Dan bila ia berbuat baik kepadamu. pastilah mereka akan membunuhnya. dia akan menawarkan diri. “ m ill h rum h ini d n er h gi l h sert ersen ng-sen ngl h!” “Meng p demiki n?” t ny si pem eli her n. yang tidak pernah berfikir panjang untuk mengeluarkan sebagian hartanya. tetapi hidayah Allah telah menghampiri diri Abu Dzar.org/wiki/Sa%E2%80%99id_bin_Al-Ash Add a comment April 15. lelaki ini tak perduli apakah akan dibunuh atau dianiaya asalkan ia . Said wafat di Madinah pada tahun 59 H atau 679 M[1]. Abu Dzar dikenal sebagai seorang perampok yang suka merampok para kabilah yang pedagang yang melewati padang pasir. Dia adalah sahabat Rosulullah yang berasal dari suku ghiffar dan termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam.” Cerit ini s mp i ke teling S ‟id in l-„ sh. Karenanya ketika dia mendengar akan hadirnya seorang yang membawa kebenaran. “Jik k mu memint sesu tu di pasti akan memberi.” L lu pem eli ert ny kem li. tetapi dia dikenal dengan sebutan Abu Dzar al-Ghiffari. Bila kamu tidak meminta.

diperolehnya petunjuk yang dapat menunjukkan tempat persembunyian Muhammad SAW. m k kemudi n erk t l h s kep d merek . Kebenaran dan dakwah yang diberikan Muhammad SAW dapat memuaskan hatinya. Kemudian Dibacakanlah oleh Rasulullah Saw ayat-ayat al-Qur‟ n. Ketika itu Abu Dzar sedang dua orang wanita sedang thawaf . Kemudi n u Dz r erk t . sanak keluarga. d n erk t .dapat menjumpai laki-laki yang dicarinya dan menyatakan iman kepadanya. Ia segera mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut. ia mendapat perlakuan dari mereka yang sebetulnya telah dimaklumi akan ditemuinya. Abbas bin Abdul Muthalib. Dan. “Sel m t p gi h i k n se ngs !” “ l ikum s l m. h i s h t”. “ syh du ll il h ill ll h syh du nn Muh mm d n „ duhu r suluh. Orang-orang musyrik mengepung dan memukulnya hingga rebah. kemudian pergi meniggalkannya. Tet pi u Dz r erk t kep d eli u: “Demi Tuhan yang menguasai nyawaku. Di pagi suatu hari ia pergi ke tempat itu. “D ri Ghif r. syh du nn Muh mm d r r sulull h. didapatinya Muhammad SAW sedang duduk seorang diri. hingga dari cerita yang tersebar di sana-sini. Dia terus melangkah sambil memasang telinga. Tetapi Abu Dzar memang seorang yang berani dan tidak mengenal rasa takut. ia pun mendekat dan menyimak dengan hati-hati. dan setiap didengarnya orang memerkatakan Muhammad SAW.” P d s t itu Rosulull h m sih erd k h deng n sem unyisembunyi. “B c k nl h kep d ku h sil gu h n nd !” Mendeng r h l itu Rosulull h menj : “I uk n sy ir hingg d p t digu h. “ syh du ll il h ill ll h. s ud r se ngs ?”. Akhirnya Abu Dzar telah resmi menyatakan dirinya sebagai seorang muslim.” j u Dz r. orang ini salah seorang warganya. j R sulull h. dan mempertemukannya dengan beliau. “W h i kaum Quraisy! Anda semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan singgah di kampung Bani Ghifar. Dan sebagai akibatnya. bila ia bertindak akan dapat menghasut kaumnya untuk merampok kafilah-k fil hmu n nti!” Mereka pun akhirnya menyadari hal itu. Setelah itu Rosulullah Saw menyuruhnya untuk kembali ke kampung halamannya hingga Rosulullah akan memberi perint h setel h di s mp i dis n . Berita mengenai peristiwa yang dialami Abu Dzar itu akhirnya sampai juga kepada paman Nabi Saw. sed ngk n u Dz r mendeng rk n deng n penuh perh ti n. sehingga teriakan Abu Dzar tersebut merupakan teriakan pertama tentang agama Islam yang menentang kesombongan orang-orang Quraisy dan memekakkan telinga mereka. Kalimat itu diserukan oleh seorang perantau asing yang di Mekah tidak mempunyai bangsa. dengan menggunakan diplomasi halus Abbas bin Abdul Muthalib berusaha membebaskannya d ri cengkr m n k um k fir Qur isy. hingg tid k ersel ng l m i pun erseru. dia kemudian pergi menuju masjidil haram dan menyerukan dengan sekeras-ker sny .” Setel h itu Rosulull h bertany : “ nd d ri m n . maupun pembela. Karenanya dia mengulang kejadian yang sama pada hari berikutnya. saya takkan kembali sebelum meneriakkan Islam dalam m sjid!” Sebagai seorang yang radikal dan revolusioner. tet pi d l h Qur n y ng muli !”. Didek tiny R sulull h.

Ramlah al-Ghifariyah. Setelah itu. hingga orang-orang gempar dan berdatangan laksana belalang. maka yang diserunya tiada lain h ny l h. Ketika Rasulullah bersabda p d ny . mereka lalu menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tak sadarkan diri. Dan aku disuruhnya agar memperbanyak menyebut la haula walaa quwwata illa billah‟. Dalam hal harta. Diantara para muallaf yang masuk Islam melalui dia. ratusan orang mengikuti di belakangnya. dengan lantang ia erk t . “Demi ll h yang nyawaku berada dalam genggaman-Nya! Sekiranya .” Rasulullah SAW sangat memaklumi watak dan tabiat murid barunya yang ulung serta mempunyai keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebathilan. Abu Dzar segera berdiri menghadangnya.keliling berhala-berhala Usaf dan Na-ilah sambil memohon kepadanya. sampai akhirnya nanti Rosulullah memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. “Ti d Tuh n y ng h q dii d hi. Abu Dzar selalu membawa pedang yang sangat tajam di pinggangnya yang digunakannya untuk menebas musuh-musuh Islam. Setiap kali turun ke jalan. Mereka akan diseterika dengan api neraka. Aku disuruhnya agar menyantuni orang-orang miskin dan mendekatkan diri dengan mereka. aku disuruhnya memandang ke bawah dan tidak ke atas (pemilik harta dan kekuasaan). Ketika para penguasa saat itu melarangnya. adalah : Ali-al-Ghifari. Pernah suatu hari u Dz r erk t di h d p n ny k or ng. lembah. karenanya Rosulullah Saw kembali memerintahkannya untuk pulang. keliling kota. Keberanian Abu Dzar juga ditunjukkan ketika dia berani mengkritik pemerintahan Ustman bin Affan. “M uk h k mu kutunjukk n y ng le ih ik d ri ped ngmu? Y itu) Bers rl h hingg k mu ertemu deng nku di khir t?” Sej k itul h ia mengganti pedangnya dengan lidahnya yang ternyata lebih tajam dari pedangnya. “Berit k nl h kep d p r penumpuk h rt . diapun kembali ke kampung halamannya dan ikut menyampaikan ajaran kebenaran dari Rosulullah Saw kepada orang-orang di sekitarnya. Aku disuruhnya agar tidak pernah takut membela agama Allah. lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya. d n h Muh mm d itu utus n ll h. Aku disuruhnya agar tidak meminta pertolongan dari orang lain. kening d n pingg ng merek k n diseterik di h ri ki m t!” Teriakan-teriakannya telah menggetarkan seluruh penguasa di jazirah Arab. Anis al-Ghifari. y ng menumpuk emas dan perak. “ d tujuh wasiat Rasulullah SAW yang selalu kupegang teguh. Aku disuruhnya mengatakan hal yang benar seberapa besarpun resikonya. Ketika ia siuman. dan seperti yang pernah dialami sebelumnya oleh Abu Dzar. Kedua wanita itu memekik dan berteriak. Sayang saatnya belum tiba. mel ink n ll h. padang pasir dan sudut kota menyampaikan protesnya kepada para penguasa yang rajin menumpuk harta di masa kekhalifahan Ustman bin Affan. dan ikut meneriakkan kata-katanya yang menjadi panji yang sangat terkenal dan sering diulang-ul ng. Ketika itu dia berteriak di jalanan.

id/index. Abu Ubaidah bin al-Jarrah (Seorang kepercayaan Umat) Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin al-Jarah bin Hilal al-Fahry al-Qursy. u Dz r kemudi n ert ny . “Meng pa engk u men ngis h i istriku?. Jenggotnya tidak tebal. tet pi u Dz r y ng zuhud erk t . pastilah akan kusampaikan sebelum tuan-tu n mene s t ng leherku”. p d s t y ng l in Rosulullah SAW juga pern h ers d . http://sunatullah.majalahdzikir. Bahkan Ustman bin Affan menawarkan tempat tingg l d n er g i kenikm t n. Abu Dzar memang tidak hanya seorang yang berani tetapi dia juga seorang yang zuhud dan tidak pern h erfikir tent ng duni . “ ku tid k utuh duni k li n!”.org/wiki/Abu_Dzar_Al-Ghifari Add a comment April 15.wikipedia. Kezuhudannya juga diperlihatkannya ketika Abu Dzar menjelang detik-detik kematiannya. “Ben rl h uc p n R sulull h!. “B g im n ku tid k men ngis. Dia tidak pernah takut dengan apapun bahkan nyawanya sendiri menjadi taruhannya karena dia yakin bahwa Allah akan selalu bersama dengan orangorang yang berada di jalan kebenaran[1].com/index.php?option=com_content&view=article&id=176&cati d=49:artikel&Itemid=92&Itemid. [1] http://www. .go. Dia adalah salah satu sahabat Rosulullah Saw yang berasal dari kaum Quraisy. http://www. kurus. s ng istripun menj . Begitulah kisah seorang sahabat Nabi Saw Abu Dzar. sedang mulutku masih sempat menyampaikan ucapan Rasulullah yang kudengar darinya. engkau sekarat di hamparan padang pasir sedang aku tidak mempunyai kain yang cukup untuk mengkafanimu dan tidak ada orang yang akan membantuku mengu urk nmu”. biasanya dipanggil dengan sebutan Abu Ubaidillah. “Tid k d di duni ini or ng y ng le ih jujur uc p nny d rip d u Dz r”. K mu erj l n se t ng kara.tuan-tuan sekalian menaruh pedang diatas pundakku. Sepak terjangnya menyebabkan penguasa tertinggi saat itu Ustman bin Affan turun tangan untuk menengahi.html. “ u Dz r – di antara umatku – memiliki sif t zuhud seperti Is i n M ry m”. 2010 26. d n n ntiny di khir t) di ngkitk n se t ng k r ”.php?option=com_content&task=view&id=547&Itemid=95. Saat itu istriny men ngis.com/sahabat-nabi/abu-dzar-al-ghiffari. dull h in M s‟ud pun mem ntuny d n erk t . Lahir di Makkah dari sebuah keluarga yang terhormat. http://id. dan tidak terlalu berisi. mati sebatang k r . N mun khirnya datanglah pertolongan dari Allah melalui serombongan mus fir y ng dipimpin oleh dull h in M s‟ud r s l h seor ng s h t R sulull h S W jug ). sosok yang selalu berani dalam menyerukan kebenaran yang diyakini.bimasislam. B hk n R sulull h S W pern h ers d .depag. Abu Ubaidah adalah seorang yang berperawakan tinggi.

benar. Ladhakia. Setelah Rosulullah Saw melaksanakan sholat dzuhur bersama para sahabat. Pada watku beliau Abu Ubaidill h erdiri. ketika wajah Rosulullah terkena dua rantai besi hingga berdarah. Hebron hingga seluruh Syam. Abu Ubadillahpun turut serta dalam rombongan para sahabat untuk berhijrah. Sebagaimana sahabat yang lain. Hamsh.” . Dalam perang Badar dia berperang melawan ayahnya sendiri yang menjadi salah satu tentara dari pasukan kaum kafir. Meski seorang yang pemalu dia disenangi oleh semua orang yang melihatnya. berwibawa. R sulull h ers d . benarbenar orang yang dapat dipercaya. benar-benar orang yang dapat dipercaya. Meski dia berasal dari keluarga yang cukup terhormat di mata kaum Quraisy. Karena dia telah berteman dan mengenal sejak lama Abu Bakar. Dia juga termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. mulai perang badar. Uhud dan lain sebagainya. Julukan tersebut diberikan oleh Rosulullah Saw berkenaan dengan suatu peristiwa dimana pada suatu hari delegasi Najran dari Yaman datang untuk menyatakan keislaman mereka. Ternyata persaksian ini menjadi keberuntungannya. keislaman Abu Ubaidillah juga tidak lepas dari tantangan dan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. “Inil h or ng keperc y n um t Isl m. dan meminta kepada Nabi SAW agar mengutus bersama mereka orang yang mengajarkan kepada mereka al-Qur‟ n. dia juga ikut dalam rombongan tentara melawan para murtaddin (orang-orang yang keluar dari agama Islam). Abu Ubadillah juga termasuk salah satu komandan tentara Islam yang diutus Abu Bakar dalam penaklukan Islam. Antokia. sehingga tidak sulit bagi Abu Ubaidillah untuk menerima ajakan Abu Bakar untuk mempercayai ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad Saw.Orangnya pemurah dan sederhana. Masuknya Abu Ubaidillah ke dalam ajaran Islam adalah berkat peran dari Abu Bakar AlShiddiq.” Semu s h t berharap bahwa dialah yang bakal dipilih oleh Rasulullah SAW termasuk Umar bin Khattab. Abu Ubaidillah juga salah satu sahabat yang sangat aktif dalam mengikuti berbagai peperangan pada masa Rosulullah Saw. rendah diri dan sangat pemalu. Tetapi semua cobaan dapat dilalui dengan sabar dan tawakkal kepada Allah SWT. bermuka ceria.en r or ng y ng d p t diperc y . Sunn h d n Isl m. dia mencabut dengan gigi sehingga dua giginya patah. hingga ayah Abu Ubaidillah mempersempit ruang geraknya. Pada masa kholifah Abu Bakar al-Shiddiq. Ayahnya sendiri sangat menentang keputusannya untuk meninggalkan ajaran nenek moyangnya. beliau berhasil mentaklukan Damaskus. sehingga siapapun yang mengikutinya akan merasa tenang. dengan cepat Abu Ubaidillah berusaha mencabutnya dari wajah Rosulullah. m k N i S W meng t k n kep d merek . Selama ikut dalam peperangan. Dia terus menerus dibujuk oleh ayahnya untuk kembali kepada ajarannya semula. Pada saat Rosulullah Saw menyuruh kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah dalam rangka menghindari berbagai tantangan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy yang semakin berat. Abu Ubaidillah mendapat julukan Aminul Ummah (Orang yang dipercaya bagi kaumnya) dan Amirul Umaro (pemimpin para pemimpin) dari Rosulullah Saw. “ ku en r-benar akan mengutus bersama kalian seorang pria yang sangat dapat dipercaya. Sedangkan pada saat terjadi perang Uhud. beliau menengok ke kanan dan ke kiri hingga pandangannya tertuju pada Abu Ubaidillah dan beliau meminta Abu Ubaidillah untuk pergi bersama mereka.

m k ku j .” dull h in M s‟ud. Cuma tiga orang. Rosulull h S pern h ers d : “Sesungguhny seti p um t memiliki or ng keperc y n. “ u U id h mem gi. Mereka adalah Abu Bakar. Umar bin Khattab sang khalifah pada saat itu hend k erkunjung ke rum hny . Orang yang diutus Um r mel pork n kep d Um r. uk nk h sud h kuk t k n t di h k u ke sini h ny untuk men ngis. Di erk t : “P m n-pamanku yang paling setia sebagai sahabat Rasulullah saw.”. para sahabat berkumpul pada hari Saqifah untuk memilih seorang kholif h.gi u ng kirim nmu.Setelah Rosulullah Saw wafat.” Suatu ketika Umar mengirimi uang kepada Abu Ubaidah sejumlah empat ribu dinar. „Sungguh d l m seti p k um terd p t orang y ng jujur. Ia mendapati rumah Sang Gubernur Syam kosong melompong.‟ Kemudi n u U id h menj . u U id h pun eruj r. Hidup giny adalah pilihan. dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidillah bin Al-J rr h”.” Begitul h u U id h. Melihat hal tersebut. J u U id h. niscaya aku menunjuknya sebagai penggantiku. Or ng y ng jujur di k l ng n um tku d l h u U id h. “S y tid k mungkin er ni mend hului or ng y ng diperc y i oleh R sulull h S W menjadi imam kita di waktu shalat (Saidina Abu Bakar as-Shiddiq ra).” Kemudi n Um r erk t . Umar pun menetesk n ir m t melih t kondisi gu ernurny seperti itu. Jika R ku ert ny kep d ku tent ng di . “ d k h k u memiliki m k n n?” t ny Um r l gi. P d s t itu u B k r erk t : “S y rel s l h s tu d ri du or ng ini. “Untuk p k h k u d t ng ke rum hku? Sesungguhny ku t kut k u t k ku s men h n ir m t mu egitu menget hui ke d nku n nti. Tidak ada perabotan sama sekali. p d h l k u seor ng gu ernur?”.” Um r erk t . oleh sebab itu kita s yogy ny mem u tny j di im m sepeningg l n R sulull h S W. Umar bin Khattab. “ lh mdulill h. „ ku tel h menunjuk keperc y n ll h d n keperc y n R sulNy se g i pengg ntiku. d n u U id h. Ketik Um r in Kh tt sang khalifah hendak menghembuskan nafas terakhirnya. dia jug erk t : “Se nd iny u Ubaidillah bin Al-Jarrah masih hidup. “H i u U id h. di m n k h penghidup nmu? Meng p ku tidak melihat apa. . ny k sek li di nt r kit orang-orang yang tertipu oleh god n duni . u U id h kemudi n erdiri d ri duduknya menuju ke sebuah ranjang dan memungut arang yang didalamnya. Ia memilih zuhud dengan kekuasaan dan harta yang ada di dalam genggamannya. Kepribadian dan keluhuran budi pekerti Abu Ubaidillah memang sudah tidak bisa diragukan l gi. ” H i u U id h. “Y u U id h. puji syukur kepada-Nya yang telah menjadikan seseor ng d l m Isl m y ng memiliki sif t seperti di .” khirny keputus n itu di terima oleh semua pihak dan akhirnya Abu Bakar di baiat menjadi khalifah.” N mun Um r memaksa dan akhirnya Abu Ubaidahpun mengizinkan Umar berkunjung ke rumahnya. Kemudi n Um r in l-Khattab ra mengatakan kepada Abu Ubaidah bin al-J rr h. s l h s tu s h t Rosulull h S jug s ng t ngg deng nny . “Hulurk n t ng nmu! g r s y i t k mu. olehk h ku d t ng ke rum hmu?” tany Um r. k ren s y mendeng r R sulull h S W ers d . Abu Ubaidillah juga dikenal dengan kezuhudannya. Ketika Umar bin Khattab sampai di rumah Abu Ubaidillah.Dalam satu kisah disebutkan ketika Abu Ubaidillah menjabat sebagai seorang gubernur Syam. dia sangat terkejut. Um r bin Khotto d n u „U id h untuk memimpin Isl m. kemudian Um r ert ny .p sel in sepotong k in lusuh d n se u h piring es r itu. “W h i mirul Mukminin.

“H i mirul Mukminin! Sebenarnya saya tahu. Oleh sebab itu.Baginya jabatan bukan aji mumpung buat memperkaya diri. k n tet pi kem ti nny sud h di m ng pintu. Air mata pun mengalir.” Setel h itu. kesempatan untuk beramal lebih intensif guna meraih surga. Begitulah sosok seorang zuhud dan bijak Abu Ubaidah. berdermalah. k li n k n ik. eli u men ngis.” Akhirnya Abu Ubaidah meninggal karena wabah penyakit tersebut. akan tetapi seperti kamu ketahui saya sedang berada di tengah-tengah tentera Muslimin. pu s l h di ul n Ramadhan. beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk khir t”. sesampainya surat saya ini. maka aku hanya mengangankan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semis l u U id h”. sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian. karena betapa pun seorang melakukan seribu upaya. Air mata mengalir karena kematian orang-orang yang shalih. eli u memes nk n kep d tenter ny . “Y Mu z! Im mil h sh l t merek .” Pada saat Umar bin Khaththab RA mendengar kematian Abu Ubaidah. Umar in Kh thth R erk t . Tapi. “H i sek li n k um Muslimin! K li n sud h dikejutk n deng n erit kem ti n seorang pahlawan. Ia memo-honkan rahmat Allah untuk sahabatnya dalam keadaan air mata mengalir dari kedua matanya. tunaikanlah ibadah haji dan umrah. “S y pes nk n kep d k li n se u h pes n. oleh sebab itu semua mereka pasti akan mati. janganlah kalian terpesona dengan keduniaan. air mata orang-orang shalih. jangan suka menipunya. Umar bin Khattab mengirim surat untuk memanggil Abu Ubaidah. u U id h r pun menghem usk n n f sny y ng terakhir. Namun Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi sur t y ng dikirimk nny kep d kh lif h y ng er unyi. yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya. dia memejamkan kedua matanya dalam keadaan penuh dengan air mata. Ketika di negeri Syam sedang terjangkit wabah penyakit. Menjelang kematian Abu U id h r . tun ik nl h z k t. “Se nd iny ku oleh berangan-angan. “ p k h u U id h sud h meningg l?” Um r menj ny . “Belum. Sepeninggalan Abu Ubaidah. tolonglah saya dibebaskan dari rencana baginda dan izink nl h s y tingg l di sini. tetapi .” Setel h Um r r mem c sur t itu. Dia dapat menjadi contoh teladan bagi para pemimpin bahwa menjadi pemimpin bukanlah jalan untuk memperkaya diri sendiri. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. Kemudi n eli u melih t kep d Mu z in J l r d n meng t k n. sehingg p r h dirin ert ny . semoga kamu akan dikasihani ll h. kalau kamu memerlukan saya. Jik k li n terim . saling nasihat menasihatilah kalian. lalu dia membuka kedua matanya dalam kepasrahan. Oleh sebab itu kasihanilah beliau. Muaz bin Jabal ra berpidato di hadapan kaum Muslimin yang er unyi. lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari beliau. „Dirik nl h sh l t. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. lebih jauh pandangannya.

Zaid juga dikenal sebagai penyelamat bayi perempuan pada masa jahiliyah. Kemudian. kalian sembelih hewan-hewan itu tanpa menyebut nama ll h. Sungguh odoh d n ses t k li n. Said bin Zayd bin Amru Nama lengkapnya adalah Said bin Zayd bin Amru bin Nufail Al Adawi. lalu ditamparnya Zaid. namun k mi i rk n s j . berdiri menghampiri Zaid.” Al-Khattab. karena di masa itu mempunyai bayi perempuan dianggap sebuah aib besar yang dapat meruntuhkan kehormatan keluarga. Kini kes r n k mi sud h h is!” Kemudi n.125.com/journal/ite. 2010 25. Kemudi n Z id ers nd r ke dinding K h d n erk t . http://74.blogsome. http://halaqah-online. “H i k um Qur isy! he n itu diciptakan Allah. yang kelihatan seperti kerudung Yaman yang lebih mahal. Kata AlKh tt . dih sutny or ng-orang bodoh . Hewan-hewan ternak pun dipakaikan bermacam-macam perhiasan dan ditarik orang-orang untuk disembelih di hadapan patung-patung yang mereka sembah. Zaid menyelamatkan para bayi perempuan dengan mengangkatnya sebagai anak dan kemudian mengasuhnya. Dialah yang menurunkan hujan dari langit supaya hewan-hewan itu minum sepuas-puasnya. Said dilahirkan di Makkah 22 tahun sebelum hijriyah dan sering kali dipanggil dengan sebutan Abul Awaar.com/2005/09/28/abu-ubaidah-bin-jarrah-radhiallahu-anh/. “Kur ng j r k u! k mi sud h sering mendeng r k t -katamu yang kotor itu. http://id. Ketidakpercayaan Zaid terhadap ajaran nenek moyangnya dapat dibuktikan dalam sebuah peristiwa yakni.multiply.wikipedia.com/agama/sahabatrasul-saw/abu-ubaidah-bin-al-jarrah/. [1] http://sirah. Kaum wanita dan anak-anak berpakaian bagus warna menyala dan mengenakan perhiasan indah-indah. http://www. suatu hari Zaid bin Amr bin Nufail berdiri di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan menyaksikan kaum Quraisy berpesta merayakan salah satu hari besar mereka.php?option=com_content&view=article&id=586:abuubaidah-bin-al-jarrah&catid=66:sirah-tokoh-sahabat-nabi&Itemid=536 3 komentar April 15. Kaum pria memakai serban sundusi yang mahal. Said adalah putra Zaid seorang yang selama hidupnya selalu mencari kebenaran akan agama yang haq.org/wiki/Abu_Ubaidah_bin_al-Jarrah.seorang pemimpin hanyalah seorang pelayan dari masyarakat yang seharusnya bersikap wajar dan tidak berlebih-lebihan[1]. Dia adalah salah satu Rosulullah Saw yang berasal dari kaum Quraisy dan termasuk golongan kedalam golongan sepuluh sahabat yang dijanjikan akan masuk surga.2lisan.113.com/v3/index.132/search?q=cache:kuPtxdP9ZFIJ:rinialfatih. Dia juga tidak mempercayai akan agama yang dianut oleh nenek moyangnya. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumputan supaya hewan – hewan itu makan sekenyang-kenyangnya. ayah Umar bin Khottob.

kemudi n s ng R hi terse ut erk t : “S y t hu engk u sed ng menc ri g m I r him. Mereka berbicara tentang kepercayaan masyarakat Arab yang sudah jauh tersesat. dia dihadang perampok-perampok Badui di tengah jalan dan terbunuh sebelum ia kembali ke Mekah.supaya menyakiti Zaid. tentu membuat Said begitu mudah untuk menjadi muslim begitu dia mendengar Nabi Saw menyerukan . “W h i ll h. Adapun Zaid bin Amr bin Nufail mengalami kisah tersendiri ketika sedang dalam pencarian agama tersebut. Tetapi. Sementara Abdullah bin Jahsy dan Utsman bin Harits tidak menemukan apa-apa. Abdullah bin Jahsy. dan Umaimah binti Abdul Muthallib. Al-Khattab menyerahkan urusan Zaid kepada sekelompok pemuda Quraisy untuk menghalang-halanginya masuk kota. dia diberitahu tentang seorang Rahib yang mengerti ilmu kitab. pulanglah Anda ke negeri Anda. itul h y ng s y ingink n. Mendeng r cerit d ri Z id. dan pemimpinpemimpin agama lain untuk menyelidiki dan mempelajari agama Ibrahim yang murni. j ng nl h n kku S ‟id dih r mk n pul d rip d ny . Tetapi.” Do‟ Z id inipun dik ulk n oleh ll h. Nasrani. “Demi ll h! sesungguhny S ud r -Saudara sudah maklum bahwa bangsa kita sudah tidak memiliki agama.” Mendengar keterangan dari rahib tersebut. Zaid benar-benar disakiti mereka dengan sungguh-sungguh sehingga dia terpaksa menyingkir dari kota Mekah ke Bukit Hira. Waktu dia akan menghembuskan napasnya y ng ter khir. Ketika Zaid sedang dalam perjalanan pulang. Tetapi. Zaid mempelajari agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian dia mendatangi sang Rahib untuk menceritakan kepadanya tentang kegelisahannya tentang agama nenek moyangnya serta pengalamannya dalam mempelajari agama Yahudi dan Nasrani. Ketika dia sampai ke negeri Syam. Allah mengutus Muhammad menjadi nabi dan rasul dengan agama yang hak. Karena itu.” Kemudi s ng R hi erk t : “ nd menc ri g m y ng de s ini sud h t k mungkin lagi ditemukan. Bila Anda ertemu deng n di . marilah kita pelajari suatu agama yang dapat kita pegang jika Saudara-Saudara ingin eruntung. keduanya ditinggalkannya karena dia tidak memperoleh sesuatu yang dapat menenteramkan hati dan menjawab kegelisahan-kegelisahannya. Karena itu. jik Engk u mengh r mk nku d ri g m y ng lurus ini. Z id pun menj : “Betul. Pada saat itu Zaid berkata. Waraqah bin Naufal akhirnya meyakini agama Nasrani sebagai agama yang dipegannya. Kemudian Zaidpun berkelana ke berbagai pelosok mencari agama Ibrahim. Putr kes y ngannya Said akhirnya menjadi seorang muslim bahkan menjadi pelopor dari keislaman orang-orang Quraisy lainnya. Utsman bin Harits. h i putr Mek h?”. Dalam kisah lain disebutkan juga bahwa suatu hari Zaid bin Amr bin Nufail berkumpul ketika orang-orang Quraisy tengah bersama-sama dengan Waraqah bin Naufal. Zaid belum sempat bertemu dengan beliau. Mereka sudah sesat dan menyeleweng dari agama Ibrahim yang lurus. Z id meneng d h ke l ngit d n erk t . tet pl h nd ers m ny .” Keempat orang itu akhirnya pergi menemui pendeta-pendeta Yahudi. bibi Muhammad saw. Zaid terpaksa pulang dengan sembunyi-sembunyi. Allah akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah bangsa Anda untuk menyempurnakan agama Ibrahim. akhirnya Zaid berhenti berkelana dan dia memutuskan untuk kembali ke Mekah menunggu nabi yang dijanjikan. Sebagai seseorang yang dididik dari keluarga yang tidak mempercayai tradisi agama nenek moyangnya.

Sehingg k um muslimin memperoleh ukti h S ‟idl h y ng en r. Marwan menerima pengaduan tersebut dan kemudian mengirimkan e er p petug s kep d S ‟id untuk men ny k n perih l tuduh n nit terse ut. “Si p s j y ng meng m il t n h or ng l in l upun sejengk l. adik perempuan Umar bin Khattab. padahal saya telah mendengar Rasulull h s . ter uk l h t nd t s t n h S ‟id d n t n h r y ng merek perselisihk n. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Bani Umayah. Bahkan keteguhan Said bersama istrinya dalam meyakini ajaran agamanya telah meluluhkan hati Umar bin Khattab seorang yang mempunyai hati yang keras dan pada saat itu menjadi salah satu penghalang yang berat bagi dakwah Rosulullah Saw. Dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim bersama istrinya Fatimah binti Khattab. Y kni. seor ng nit ern m r inti u is tel h menuduh S ‟id in Z id mer mp s t n hny d n mengg ungk nny dengan tanah Said sendiri. Said juga mengikuti perang dalam menaklukkan D msyiq. nanti di hari kiamat Allah memikulkan tujuh lapis bumi kepadanya.” Tidak berapa lama kemudian. seorang pemuka Qurasiy yang pada saat itu sangat membenci ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad. Said juga ikut serta dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah umat muslim yakni perang Yarmuk yang menggulingkan kekuasaan bangsa Romawi masa itu. Dia juga selalu mengikuti peperangan pada masa Nabi Saw. kecuali perang Badar karena saat itu dia bersama Thalhah bin Ubaidillah mendapat tugas dari Rosulullah Saw untuk mengintai orangorang Quraisy. Said menjadi seorang muslim dalam usia 20 tahun. Said juga seorang ahli ibadah yang doanya seringkali dikabulkan oleh Allah. Seandainya tuduhan itu palsu. dia juga mengikuti perang dalam menggulingkan kekuasaan Persia yang semuanya terjadi pada pemerintahan khalifah Umar bin Khattab. yang pada saat itu adalah Marwan bin Hakam. Dia ikut serta dalam hijrah kaum muslimin baik hijrah ke negeri Habasya maupun hijrah ke Madinah. Karenanya Said termasuk golongan orang yang pertama-tama masuk Islam.dakwah kepada agama kebenaran. Kemudi n S ‟id erk t : “Di menuduhku menz liminy mer m p s t n hny y ng er t s n dengan tanah saya). Bagaimana mungkin saya menzaliminya. butakanlah matanya dan ceburkan dia ke sumur yang dipersengketakannya dengan saya. Wanita tersebut menyebarkan tuduhannya itu kepada seluruh kaum muslimin. merebak suatu isu dalam waktu yang lama di kalang n penduduk Y tsri terh d p S ‟id in Z id. Dia tetap teguh dalam keimanannya ketika mengalami berbagai siksaan. hk n u U id h in J rr h meng ngk t S ‟id in Z id menj di li di s n . terjadi banjir yang belum pernah terjadi seperti itu sebelumnya. Dia mempercayai ajaran baru yang di bawa oleh seorang utusan Allah Muhammad Saw di saat banyak orang masih meragukannya. Buktikanlah kepada kaum muslimin sejelasjel sny h t n h itu d l h h k s y d n h s y tid k pern h menz liminy . Said adalah seorang yang mengabdikan seluruh hidupnya bagi kepentingan agamanya. ers d . Dialah wali kota pertama dari kaum muslimin setelah kota itu dikuasai. M k . dan kemudian mengadukan perkaranya kepada Wali Kota Madinah. S h t Rasulullah Saw ini merasa prihatin atas fitnah yang dituduhkan kepadanya itu. Masuknya Said kedalam Islam tidak lepas dari berbagai siksaan dari orang-orang kafir yang tidak rela kehilangan pengikut agama nenek moyangnya. Wahai Allah! dia menuduh saya menzaliminya. sed ngk n tuduh n nit itu .

Kesulitan dan siksaan tersebut tidaklah dirasakan oleh Ustman karena dia telah mendapatkan jaminan dari pamannya Walid bin Mughirah.html. salah satu sahabat Rosulullah Saw yang dijanjikan akan masuk surga. Perlindungan menjadi tradisi masyarakat Arab. Dia termasuk cendekiawan Arab pada masa Jahiliyah. http://sufiimaan. Siapa pun dan seberapa rendah kelas seseorang. Mereka memasang jebakan untuk menyambut kedatangan kaum muslimin ke Makkah. Meski berada dalam perlindungan pamannya. orang-orang kafir justru semakin senang menyiksa. Sementara kaum muslimin dalam kondisi yang lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya sebulan sesudah peristiwa itu. sehingga raja Neguspun dapat menerima kaum muslimin dengan baik.html. dia pun jatuh ke dalam sumur. Negeri Habasyah dipilih sebagai tempat berhijrah kaum muslimin karena meskipun Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang beragama Nasrani yakni raja Negus. tetapi Ustman merasa tidak nyaman melihat . seorang tokoh Quraisy. http://sunatullah.com/2009/12/sahabat-said-bin-zayd-bin-amru-bilal. Ketika dia berjalan meraba-raba di tanah yang dipersengketakannya.org/wiki/Said_bin_Zayd_bin_Amru. masuknya Utsman ke dalam ajaran Islam juga menuai siksaan dan penderitaan dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana sahabat Rosulullah lain. wanita tersebut menjadi buta.adalah palsu. Tidak boleh mendapat gangguan sekecil apa pun. [1] http://id. jika masuk dalam perlindungan tokoh waktu itu. berangkatlah Utsman dan putranya Said bin Utsman bersama rombongan para sahabat untuk melakukan hijrah pertama kaum muslimin.html.wikipedia. Sesampai di kota Makkah. mereka meminta izin Raja Negus untuk kembali ke Makkah. mereka seperti menemukan kembali buronan yang dicari-cari. Dia meninggal dalam usia 73 tahun di Madinah pada tahun 51 H[1]. ternyata informasi yang mereka dengar tidak benar. Jaminan dari seorang tokoh memang sangat berpengaruh bagi kaum Quraisy masa itu. Add a comment April 15. Begitulah sosok seorang Said bin Zaid. Dengan perasaan rindu yang tidak dapat dibendung.blogspot. para sahabat yang telah lama meninggalkan kota Makkahpun ingin segera kembali ke kampung halaman mereka. http://majlisdzikrullahpekojan. Karenanya ketika Rosulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berhijrah ke Habasyah dalam rangka menghindari siksaan kaum kafir Quraisy yang semakin menjadi-jadi. sehingga siksaan demi siksaan diterima pengikut Rosulullah dengan lapang dada.org/kisah-sahabat-nabi/said-bin-zaid-bin-amru-bin-nufail. Bahkan Rosulullah meminta Utsman untuk menjadi pemimpin rombongan kaum muslimin yang berhijrah. tetapi tidak ada orang yang dianiaya disitu. Utsman bin Mazh’un Ustm n in M zh‟un d l h s l h s tu s h t N i S y ng term suk golongan orang yang pertama masuk Islam. Setelah mendengar isu bahwa kota Makkah sudah cukup aman bagi kaum muslimin. 2010 24.com/sahabat-nabi/sa%E2%80%99id-bin-zaid. mereka akan aman.

Karena aku tidak ingin mendapatkan perlindungan selain dari-Nya. Utsmanpun menerimanya dengan lapang dada. Umumkanlah hal ini. Deng n ten ng i erk t . yang lebih kuat d ri perlindung n y ng is engk u erik n untukku. Utsm n in M zh‟un menj di s ng t tekun dan rajin beribadah: malam harinya bagai rahib dengan ibadah shalat dan dzikirnya. Sebenarnya aku berada dalam perlindungan Allah.” Tet pi Utsm n menol k t r n itu.” Ketika Rosulullah Saw memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian Walidpun ert ny kep d kepon k nny . il K li n puny p k i n s tu stel untuk p k i n p gi d n sore h ri dig nti deng n stel n l inny … . k l u k mu menghend ki keselamatan. Tid k l m setel h W lid mengumumk n pelep s n perlindung n t s diri Ustman. sejak saat ini aku melepaskan perlindungan yang telah engkau berikan padaku.” k t Utsm n deng n su r lantang. Dia mendengar Rosulullah Saw sedang bercakapc k p deng n p r s h t d n erk t kep d merek : “B g im n pend p t K li n. walau menurut katamu daku ini sesat Daku „kan tetap dalam agama Rasul. Kaum Quraisy lantas berdatangan ke arahnya dan mulai menyiksanya. agar diapun dapat merasakan siksaan yang diterima oleh saudara-saudaranya yang seim n. “M t ku y ng seh t ini memerluk n pukul n seperti y ng tel h dirasakan saudara-saudaraku seiman. akhirnya mereka berdua pergi ke masjid. Dia sangat dikenal dengan kezuhudannya dan tidak memikirkan kesenangan duniawi. Karenanya pergilah Anda ke masjid serta umumkanlah maksudku ini secara terbuka seperti Anda dahulu mengumumkan perlindung n terh d p diriku!” Setelah Ustman dapat meyakinkan pamannya. “ yol h. Ustm n erk t kep d p m nny : “W h i u di Sy m se ut n penghorm t n gi Walid bin Mughirah). masuklah ke d l m perlindung nku kem li. dia meminta kepada pamannya untuk melepas perlindungan atas dirinya.saudara-saudaranya sesama muslim mendapat perlakuan kasar. Walid tak menyangka kemenakannya akan mengatakan itu. „H ny s j s y ingin berlindung kepada Allah dan tidak suka lagi kepada lain-Nya. Ia justru bangga karena ia kini menerima nasib sama dengan saudara-saudara seimannya. Siksaan demi siks n diterim ny persis di dep n s ng p m n. Untuk itu. Ia nikmati siksaan demi siksaan itu bagaikan belaian. „Tid k‟ uj r Utsm n in M zh‟un. Utsm n. Utsm npun ikut sert d l m hijr h terse ut. Di M din h. kekerasan dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. dan Walid mengumumkan kepada semua orang bahwa dia telah melepas perlindungannya atas Ustm n in M zh‟un. Suatu hari Ustman sedang masuk masjid dengan pakaian yang compang camping dan beberapa sobekan yang ditambal dengan kulit unta. seperti ktu engk u umumk n perlindung n t sku se elumny . siang harinya bagai pahlawan dengan berjuang membela kebenaran. Muhammad Dan tujuanku tiada lain hanyalah Allah dan agama yang haq walaupun lawan berbuat aniaya dan semena-mena.” Kemudi n Ustm n pul ng ke rumahnya sambil mendendangkan sebuah pantun: “Andaikata dalam mencintai ridla Ilahi Mataku ditinju tangan jahil orang mulhidi Maka Yang Maha Rahman telah menyediakan imbalannya Karena siapa yang diridhai-Nya pasti berbahagia Hai ummat. “Meng p h i kepon k nku?‟ Mungkin d s l h seor ng n k u hku yg mengg nggumu?‟.

Rosulullah Saw sempat membungkuk dan menciumnya dengan air mata yang membasahi kedua pipi beliau. Sepeninggal Ustman. Ustman tidak pernah terpengaruh.. Sosok Bilal digambarkan sebagai . sehingga saking zuhudnya. 2010 23.or. mendeng r j n p r s h t kemudi n R sulull h s pun ers d : “Sesungguhny h l itu tel h terjadi.id/utsman-bin-mazh-un.org/wiki/Utsman_bin_Mazh%27un.html. h i R sulull h. Utsm n in M zh‟un”[1]. Masa kecil Bilal dihabisakan di Makkah.kemudian disiapkan di depan kalian suatu perangkat wadah makanan sebagai ganti perangkat l inny y ng tel h di ngk t … sert k li n d p t menutupi rum h-rumah kediaman kalian se g im n K ‟ h ertutup?” Kemudi n p r s h t menj : “K mi ingin h l itu d p t terjadi.re.” Ustm n meningg l deng n j h y ng mem nc rk n sinar dan senyuman pada tahun 2 Hijriyah (624 M). Rosulull h S erk t : : “Pergil h susul pend hulu hit y ng pilih n.com/2009/12/utsman-bin-mazh. Sedangkan ibunya dikenal dengan Hamamah. sebagian orang memanggilnya dengan nama Ibnu Sauda (Anaknya budak hitam). Hamamah ini adalah seorang budak wanita yang berkulit hitam yang tinggal di Mekkah. Bilal bin Rabah (Mutiara hitam bersuara emas) Bilal ibn Rabah adalah seorang budak yang berasal dari Habasyah (sekarang disebut Ethiopia). hingg kit d p t meng l mi hidup m kmur d n h gi !”.com/2008/09/15/utsman-bin-mazhun/ Add a comment April 15.K mu pergi meninggalkan dunia tak satu keuntungan pun yg kamu peroleh daripadanya serta tak satu kerugian pun yg dideritany d rip d mu. http://sunatullah.html. [1] http://tokoh-ilmuwan-penemu.blogspot. Bilal dilahirkan di daerah Sarah kira-kira 34 tahun sebelum hijrah dari seorang ayah yang dikenal dengan panggilan Rabah. bahkan ketik putriny Ruk yy h k n mengh d p s ng kh lik. kemudian Kalian sekarang ini lebih baik dari keadaan Kalian waktu lalu.” Ustman adalah salah satu sahabat yang sangat dicintai oleh Rosulullah Saw. Pada saat dia sedang menghadapi detik-detik kematian menuju kehadapan sang khalik. Rosulull hpun ers d : “Semog ll h mem erimu r hm t h i u S i . http://abughifari.com/sahabat-nabi/utsman-bin -mazh%E2%80%99un. Dia adalah muhajirin pertama yang meningg l di M din h d n s h t Rosulull h y ng pert m y ng dim k mk n di qi‟. Oleh karenanya.htm. dia hendak menahan diri untuk menggauli istrinya sampai Rasulullah Sawpun memanggil dan menyampaikan kepadanya “Sesungguhny kelu rg mu itu mempuny i h k t s dirimu. http://blog. Bilal melewatkan masa kecilnya dengan bekerja keras dan menjadi budak. http://id. Rosulullah Saw tidak pernah melupakan sahabatnya tersebut.wikipedia.wordpress. sebagai putra dari seorang budak. bahkan dia sangat istiqomah dengan kezuhudannya.” Mendengar ucapan yeng menginginkan kecukupan.

pasti aku akan tet p mem eliny !” Begitu Abu Bakar As Shiddiq memberitahukan Rasulullah Saw bahwa dia telah membeli Bilal d n menyel m tk nny d ri t ng n penyiks . Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Tidak hanya sekedar dicambuk. dan Tuhannya Latta. m k N i S ers d : “Li tk n ku d lam . disaat Bilal kembali disiksa oleh majikannya Umayyah. Umayyah menyuruh mereka untuk membawa keliling Bilal ke seluruh perkampungan Mekkah serta menariknya ke seluruh dataran yang ada di kota tersebut. h d Tuh n y ngEs )”. Umayyah selalu mengingatkannya untuk kembali pada ajaran nenek moyang. Di tet p kukuh d n terus erk t : “ h d. Abu Bakar sedang lewat tidak jauh dari tempat penyiksaannya. Bilal termasuk golongan orang yang pertama-tama masuk Islam. lagi-lagi Bil lpun h ny is erk t : “ h d. dia tetap mempertahankan keimanannya meski harus menahan berbagai siksaan tanpa bisa melawan sedikitpun. besar dan hitam. Namun Abu Bakar mampu membayarnya dengan 9 awqiyah dari emas. Lalu Umayyahpun meninggikan harganya karena ia menduga bahwa Abu Bakar tidak akan mampu untuk membayarnya. seorang yang menjadi tokoh penting kaum kafir. Hal ini juga dirasakan oleh Bilal bin Rabah yang diperlakukan secara kejam oleh Umayyah bin Khalaf beserta para algojonya. Seti p k li menyiksa Bilal. Abu Bakar bermaksud membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf. Bilal dicambuk hingga tubuhnya yang hitam tersebut melepuh. h d”.seorang yang berperawakan khas Afrika yakni tinggi. Masuknya Bilal ke dalam ajaran Islam mengakibatkan penderitaan yang mendalam karena berbagai siksaan yang diterima dari majikannya. Ali bin Abi Thalib yang mempunyai keluarga dan siap melindungi menghadapi ulah kaum kafir yang senantiasa mengganggu dan menghalangi kaum muslimin dengan berbagai cara. Suatu hari. Apalagi sang majikan Umayyah bin Khalaf termasuk tokoh penting kaum kafir Quraisy. Setiap kali dia dicambuk.” Kemudi n u B k r menj : “Jik engk u tidak mau menjualnya kecuali dengan 100 awqiyah. tetapi Bil l tid k pern h menyer h deng n ke d n. Siksaan yang diterima Bilal memang cukup berat. Berbeda dengan para sahabat Nabi Saw yang lain seperti Abu Bakar. dia hanya bisa mengeluarkan kata-k t : “ h d. p sti sud h ku ju l jug . hal ini karena Bilal adalah seorang budak yang lemah dan tidak mempunyai kuasa apapun. Dia menjadi budak dari keluarga bani Abduddar.eli ini us i: “K l u engk u tid k m u meng m il Bil l kecu li deng n 1 qiy h em s s j . Dengan segala kepasrahan. Tetapi dengan segala keteguhan hati dan keyakinannya. Umayyah berkata kepada Abu Bakar setelah perjanjian jual. semakin keras Umayyah menyiksa Bilal. Semakin Bilal teguh dan kuat. Melihat hal tersebut. Kemudian saat ayah mereka meinggal. Bilal termasuk orang yang teguh dengan pendiriannya. Ketika Rosulullah Saw mulai menyampaikan risalahnya kepada penduduk Makkah. Uzza. Penyiksaan k um k fir Qur isy terh d p p r ud k y ng must d‟ fin mem ng s ng t kej m. Akhirnya Allah mengakhiri siksaan demi siksaan yang dialami oleh Bilal melalui Abu Bakar alShiddiq. h d” setiap kali siksaan itu datang kepadanya. Bahkan dia mengikatkan sebuah tali besar di leher Bilal lalu menyerahkannya kepada orang-orang bodoh dan anak-anak. kemudian Umayyahpun menjemur Bilal tanpa pakaian di tengah matahari yang sangat terik dengan menaruh batu yang besar di atas dadanya.

Najasyi. mimpi tersebut berakhir begitu saja. ia menceritakan mimpi tersebut pada salah seorang sahabat . R sulull h. tapi tidak lama kemudian. selama Nabi hidup. Raja Habasyah. Dia menjadi pengikut Rosul yang setia dan selalu mengikuti setiap peperangan yang terjadi pada masa itu. Ketika Rosulullah Saw berhijrah ke Madinah. Keesokan harinya. Us m h in Z id or ng kes y ng n Rasulullah dan anak dari orang kesayangan Beliau Zaid bin Haristah. maka Bilal bin Rabah ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan (muazin) dalam sejarah Islam. sud h l m kit erpis h. Bahkan dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana akhirnya Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf mantan majikannya tewas di tangan pedang kaum muslimin. m ri mer ih keuntung n…. d n sh l t istisq ‟ mohon turun huj n). Ketika Rosulullah Saw akan menaklukkan kota Makkah. Pada suatu hari. merek d l h: Utsm n in Th lh h s ng pemeg ng kunci K ‟ h. Sejak saat itu. serta Bilal bin Rabah sang mu dzin R sulull h S . I mem ny d l m kesemp t n du sh l t „id Idul Fitri d n Idul dh ). Bilalpun berada di samping beliau. Setelah itu. menghadiahkan tiga tombak pendek yang termasuk barang-barang paling istime milikny kep d R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m. R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m meng m il s tu tom k. Rosulullahpun sangat menyukai suara Bilal. Dia mengabdikan diri sepanjang hidupnya kepada Rosul yang sangat dicintainya.)” L lu. Suaranya yang begitu merdu sangat menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Kebebasannya menjadikan Bilal seorang yang semakin taat mengikuti ajaran agama Allah dan rosulnya. Ketika Rosulullah Saw selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan.” Kemudi n Bil lpun menj : “Y . Bil l seger melantunkan iqamat. Bilalpun menjadi Muadzin tetap pada masa Rosulullah Saw. d n men nc pk nny di h d p n beliau saat melakukan shalat di luar masjid. ku pun sud h ter m t rindu ingin ertemu d n mencium h rum rom tu uhmu.” h i u B k r!” s Shidiq l lu menj : “ ku tel h mem e sk nny . Rasulullah S erk t kep d Bil l: “Bil l. Biasanya. setelah mengumandangkan adzan. ku rindu sek li kep d mu. y Begitulah akhirnya Bilalpun menjadi seorang yang merdeka dan selamat dari siksaan sang majikan. Bilal selalu membawa tombak pendek itu ke mana-m n . Beli u h ny did mpingi oleh 3 or ng s j . R sulull h. beliau memberikan tombak itu kepada Bilal.pem e s nny . Ribuan leher manusia melihat ke arah Bilal. sement r sis ny di erik n kepada Ali bin Abu Thalib dan Umar ibnul Khaththab. Saat R sulull h S mem suki K ‟ h. Kemudi n Rosulull h S menyuruh Bil l untuk n ik di t s k ‟ h dan menyerukan kalimat tauhid. ketik R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m kelu r d ri rum h d n Bil l melih t eli u. Bilal menyerukan adzan dengan suara yang keras dan menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Dalam mimpinya itu.” k t Bil l m sih d l m mimpin-ya. Ribuan lisan manusia yang mengikuti ucapan Bilal dengan hati yang khusyuk. “H yy „ l shshol ti h yy „ l shshol ti… M ri mel ks n k n sh l t. Kecintaannya terhadap Rosulullah Saw pernah membuatnya terbuai dalam mimpi bertemu dengan Rosul sepeninggal beliau. Ia dirundung rindu. Begitulah sosok Bilal. Dan Bilal bangun dari tidurnya dengan hati yang gulana. Bilalpun turut serta berhijrah ke Madinah untuk menjauhi siksaan kaum kafir Quraisy Makkah. Bilal berdiri di depan pintu rum h R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m ser y erseru. dia selalu berada di belakang Rosulullah dalam kondisi apapun.

” Bil l pergi meningg lk n M din h ers m p suk n pert m yang dikirim oleh Abu Bakar. Mendengar Bilal menyuarakan adzan. Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. maka biarkanlah aku bebas menuju kepada-Ny . Sej k kepergi n R sulull h Shol ll hu „ l ihi s ll m. ash-Shiddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizink nny kelu r d ri kot M din h. BiI l d l h pengum nd ng seru n l ngit itu. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar ibnul Kh thth ke il y h Sy m. Seti p s mp i kep d k lim t. maka engkau berhak menahanku. Seperti udara. “Demi ll h. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Peristiwa tersebut merupakan adzan terakhir yang diperdengarkan oleh suara merdu dan syahdu Bilal bin Rabah di hadapan kaum muslimin. aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapa pun setel h R sulull h Shol ll hu „ l ihi s ll m f t. Tak menunggu senja. Bil l h ny s nggup mengum nd ngk n z n sel m tig h ri. y ng kem li ertemu deng n Bil l Rodhi ll hu „ nhu setel h terpisah cukup lama. ku meng ulk nny . ti -tiba suaranya terhenti. waktu shalat tiba. hampir seluruh penduduk Madinah tahu.” Kemudi n u B k r menj . “ syh du nn muh mm d n rosuulull hi (Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utus n ll h)”. Bil lpun seger meny hut. Mendeng r j n u B k r. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Sehingga kaum muslimin yang mendengarnya ikut larut dalam tangisan pilu. “K l u egitu. n mun Bil l mendes kny ser y erk t . bahkan Umar tidak dapat menahan dirinya untuk tidak menangis tersedu-sedu. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m. dan ku memerdek k nmu jug k ren ll h. g r diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi. Ia tinggal di daerah Darayya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. ku en r-benar membelimu untuk Allah. Awalnya. “ syh du nn muh mm d n rosuulull hi ku ers ksi h Muh mm d d l h utus n ll h)”. Dalam pertemuan tersebut khalifah Umar bin Khattab meminta kepada Bilal untuk mau mengumandangkan adzan dan akhirnya Bilalpun mau menuruti permintaan sang khalifah. kisah mimpi Bilal bin Rabah segera memenuhi ruangan kosong di hampir seluruh penjuru kota Madinah. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis. Bilal seringkali mengucapkan kata-kata secara secara beulang-ulang. Menjelang kematiannya untuk menghadap sang Khalik. Bilal tetap tinggal di Damaskus hingga akhir hayatnya. “B ikl h. kaum musliminpun merasa sangat terharu.”. S t Bil l s mp i p d k lim t. tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah. Karena itulah kemudian Bilal memohon kepada Abu Bakar. karena tidak sanggup melakukannya. “Jik dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri.lainnya.” khirny u B k r menj . Selain itu. i l ngsung menangis tersedu-sedu. sang khalifah yang mengg ntik n posisi R sulull h Shol ll hu „ l ihi s ll m se g i pemimpin. sementara jasad Rasulullah Shalallahu „ l ihi s ll m m sih ter ungkus k in k f n d n elum dike umik n. kata tersebut adalah: . Ses t setel h R sulull h Sh l ll hu „ l ihi s ll m mengem uskan napas terakhir. Pada saat itu khalifah Umar bin Khattab baru saja menerima kunci kota Yerussalem. maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharu biru. semalam Bilal bermimpi ketemu dengan nabi junjungannya.

Suwaid bin Muqrim ditugaskan ke Yaman dan Khalid bin Said ditugaskan ke Syam Selanjutnya. Dialah yang menemani Nabi Muhammad di Gua Hira' dan dialah yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang tua terhormat. Juga arah tujuannya. pasukan 'Amer bin Ash ditugaskan di Qudhla'ah. Abu Bakar memproyekkan pengumpulan dan penulisan ayat Al-Qur'an dengan menunjuk Zaid bin . Karena Nabi Muhammad. Nama aslinya Abdullah bin Ab Quhafah. Abu Bakar Ash-Shiddiq (Th. sudah wafat. Sebuah kisah teladan bagi kita semua[1]. mereka merasa berhak berbuat sekehendak hati. antara lain Musailamah Al-Kadzab. sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin karena sepak terjang mereka mencontoh Nabi Muhammad Saw. pimpinan mereka. telah mengangkat derajadnya dan menjadikannya seorang mulia di sisi Allah dan rosulnya meskipun dia berasal dari seorang budak hitam yang hina dan fakir. Kemudian terkanal dengan sebutan Abu Bakar. Sewaktu Nabi sakit ia dipercaya para sahabat menjadi Imam Sholat. Antara lain. Sepeninggal Rasulullah memang banyak kaum muslimin yang kembali ke agamanya semula. Tugas pertama yang dilaksanakan sebagai Khalifah. Merekalah pengganti Rasulullah Saw. Thulaiha Al-Asadi. keteguhan. Bahkan muncul orang-orang yang mengaku Nabi.“Esok kita bersua dengan orang-orang terkasih… Muhammad dan sahabat-sahabatnya Esok kita bersua dengan orang-orang terkasih… Muhammad dan sahabat-sahabatnya” Demikianlah kisah seorang Bilal.11-13 H/632-634 M) Ia dilahirkan dua tahun satu bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. pasukan Khalid bin Walid ditugaskan menundukkan Thulaiha Al-Asadi. Sedang gelar Ash-Shiddiq diberikan oleh para sahabat karena ia sangat membenarkan Rasulullah Saw. yaitu memerangi orang-orang murtad. dan AlAswad Al-Ansi Kemurtadan saat itu terjadi di mana-mana dan menimbulkan kekacauan. Untuk itu Abu Bakar mengirim 11 pasukan perang dengan 11 daerah tujuan. yaitu membawa umat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak 1. ketegaran dan keyakinannya akan ajaran kebenaran. Sejak muda Abu Bakar memang sudah akrab dengan Rasulullah. atas usul Umar bin Khatab. Khulafaurrasyidin ialah para khalifah yang arif bijaksana. Maka pantaslah bila kaum muslimin memilihnya sebagai Khalifah pertama setelah baginda Rasulullah wafat.

Ia sangat tegas dalam mengatakan kebenaran. Umar Bin Khatab (Th. yaitu orang kaya yang banyak syukurnya kepada Allah Swt. Ia juga seorang saudagar yang kaya raya dan pendiam. batu-batu. Sejak kecil ia sudah terkenal sangat cerdas dan pemberani. Abu Bakar pulang ke Rahmatullah pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 H. b.13-23 H/634-644 M) Ia lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad Saw. c. 3. 2. sangat disegani. Ia yang sebelum memeluk Islam paling berani menentang Islam. Sedemikian banyak amalnya hingga masyarakat menggelarinya "ghaniyyun Syakir". Sedemikian gigihnya Umar dalam menegakkan Syariat Islam sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan : "Sejak Islamnya Umar kami merasa mulia. Kata-kata beliau yang sangat terkenal. Ialah yang membeli sumur Raumah untuk dijadikan sumur umum. dan kayu sudah banyak yang rusak sehingga perlu penyelamatan. Syam. Ustman tidak . maka hendaklah ia meluruskannya". Dalam usia 63 tahun dan dimakamkan dekat makam Rasulullah Saw.23-35 H/644-656 M) Ia lima tahun lebih muda dari NAbi Muhammad Saw. antara lain ke Irak yang masa itu termasuk wilayah jajahan Persi dan ke Syam yang dibawah kekuasaan Rum. Ustman Bin Affan (Th. seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. wilayah Islam semakin meluas sampai ke Mesir. Ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis pada kulit-kulit kurma. Sejak muda. Abu Bakar memperluas daerah dakwah Islamiyah. Tidak pernah takut menyatakan kebenaran di depan siapa pun. Banyak sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur dalam perang penumpasan orang-orang murtad. Beliaulah yang pertama membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan usaha Abu Bakar dalam membukukan Al-Qur'an. Irak. Pembukuan Al-Qur'an ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam sepanjang masa. Oleh karenanya digelari oleh masyarakat Al-Faruq. Dikenang umat Islam sebagai pahlawan yang sangat sederhana dan sportif. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbudi luhur. Setelah memerintah selama dua tahun.Tsabit sebagai pelaksananya. setelah masuk Islam paling berani menghancurkan musuh Islam. Disamping itu. artinya yang dengan tegas membedakan antara yang benar dan yang salah . Selain itu.Bukhari) Pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Hal ini dilakukan mengingat a. beliau dikenal sangat menyayangi rakyat. Sekalipun amat kaya. Tidaklah mengherankan setelah masuknya Umar ke dalam barisan orang muslim. "Siapa yang melihat pada diriku membelok." (HR. tidak sombong dan amat sederhana. ia memiliki akhlak yang sangat mulia. dan negeri-negeri Persi lainnya. Kemudian terkenallah Umar sebagai "Singa Padang Pasir". Khalifah Umar wafat pada usia 63 tahun setelah memerintah selama 10 tahun 6 bulan oleh tikaman pedang Abu Lu'lu'ah.

Juga terkenal sangat teguh dalam memegang ajaran agama. pasukan Ali memperoleh kemenangan. Setelah Ruqaiyah meninggal. Karena kebaikan-kebaikannya itulah. artinya yang mempunyai dua cahaya. Ia juga termasuk penulis wahyu yang terkenal. Siasat Amer bin Ash ini berhasil. Basrah. setelah memerintah selama 5 . Kemudian beliau memperbanyak naskah Al-Qur'an yang sudah dibukukan menjadi tujuh eksemplar yang antara lain dikirim ke Syam. 4. Islam banyak mengalami kemunduran. Bermula dari banyaknya pihak yang menuntut dendam atas terbunuhnya Ustman bin Affan. terjadi perang Waq'atul Jamali atau peperangan unta antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan Aisyah. terjadi di dekat Sungai Furat (Ifrat) pada tahun 36 H/658 M. Perang saudara ini terjadi pada tahun 36 H/657 M akibat hasutan Abdullah bin Saba'. Aisyah dikembalikan ke Madinah dengan hormat dan dimuliakan. Yaman. Perang kedua yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali dengan pasukan golongan Umaiyyah yang dipimpin oleh Amer bin Ash. pantas bila pengetahuan Ali tentang Islam sangat luas. Usianya 32 tahun lebih muda dari Nabi. adalah mengganti gubernur-gubernur negara taklukan Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Umar. Pertama. Menjelang kekalahannya. dan Kufah. Beliau wafat pada usia 82 tahun setelah memerintah selama 12 tahun. Jasa besar beliau memelihara kemurnian AlQur'an sebagaimana yang tersebar sekarang. Terutama dari golongan Bani Umayyah dan dari kelompok Aisyah. Ia mendapat asuhan langsung dari beliau. Meninggal oleh tikaman pedang Humran bin Sudan.35-40 H/656-661 M) :Ia sepupu Nabi Muhammad. ia dikawinkan dengan putri Nabi lagi yang bernama Umi Kultsum. Putra dari Abu Thalib. Tidaklah mengherankan jika beliaulah dari golongan anak-anak pertama masuk Islam setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Amer bin Ash mengajak pasukan Ali ke meja perundingan. Khalifah Ali wafat pada usia 63 tahun. ia dikawinkan dengan putri Nabi yang bernama Ruqaiyah. Suasana tersebut kian memanas dengan adanya kebijaksanaan Khalifah Ali mengganti sebagian besar pegawai pemerintahan yang telah diangkat oleh Ustman. Ali Bin Abi Thalib (Th. Bahrain. Oleh karenanya digelari "Dzun Nurain".segan-segan turut serta berperang. Pada masa pemerintahan Ali Bin Abi Thalib ini. istri Nabi Muhammad Saw. Langkah-langkah yang ditempuhnya setelah menjafi Khalifah. Setelah usaha menenangkan banyak golongan yang menuntut balas atas kematian Khalifah Ustman dengan jalan damai tidak berhasil. saat beliau membaca Al-Qur'an. maka ditempuhlah peperangan. Dalam perang ini. Maka. Perang ini dinamakan perang Shiffin. Khalifah Ali berhasil dicopy dari jabatannya dan diangkatlah Muawiyah.

ia memang jauh dari komunitas masyarakat Makkah. Kedua pria tadi tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh bocah ini. umat Islam dapat dipersatukan. jika ketiga pemimpin tersebut terbunuh. Kegembiraan ini terlihat jelas dari wajah mereka. Lalu pria tadi menghampiri dan menangkapnya. ia mendengar kabar tentang kenabian Rasulullah. juga tidak merencanakan pembunuhan terhadap Khalifah Ali. “Tunjukkan kepadaku seekor domba jantan!” Maka bocah tersebut menunjuk ke arah seekor domba kecil yang ada di dekatnya. kedua pria ini tidak memberikan bantahan. yang terbiasa berangkat pagi dan pulang petang hari. Suatu hari. Masyarakat di sekitarnya memanggilnya Ibn Umm Abd atau putra dari budak wanita. seorang dari aliran Khawarij. dull h in M s‟ud term suk dalam golongan pertama yang masuk Islam (as-sabiquna al-awalun). Mereka kemudian berjalan ke arahnya. . Meskipun mereka sangat kehausan. Ia memperoleh umur yang panjang dan hidup hingga masa Khalifah Utsman bin Affan dan meninggal yang disebabkan usia yang tua. Ia mengusap puting kambing dengan tangannya sambil membaca nama Allah. Selain itu. Muawiyah dan Amer bin Ash. Namun Abdullah berkata ia tidak bisa mem erik nny kep d merek . Bocah tadi mengamati apa yang dilakukan pria ini dengan penuh keheranan. namun mereka sangat senang dengan jawaban jujur dari sang bocah penggembala ini. Di lubuk hati Abdullah. karena pekerjaannya sebagai penggembala kambing. dan tampak dari wajahnya bahwa mereka menerima alasan bocah itu. ia juga mengagumi tamunya. Pelantun Al-Quran dihadapan Kaum Kafir Abdullah bin Mas’ud adalah Sahabat Nabi Muhammad S W. Lalu salah seorang di antara mereka berkata kepada bocah tadi. dan sangat kehausan. Ia memiliki kepandaian dan pengetahuan yang mendalam tentang Islam. saya hanya memeliharanya. ketika ia tengah menjaga ternaknya. Mereka berargumentasi. Mendapat jawaban seperti itu. “Bagaimana mungkin seekor domba jantan kecil dapat mengeluarkan susu?!” gumamnya.tahun. Namanya sendiri d l h dull h d n n m y hny d l h M s‟ud. Mereka terlihat lelah. memberikan salam dan memintanya memerah susu kambing yang ia gembalakan sehingga mereka dapat minum. Namun Abdullah tidak tertarik dan tidak ingin tahu mengingat usianya yang masih kecil. yaitu aliran yang tidak memihak pada Khalifah Ali.” ujarnya jujur. “Kambing-kambing ini bukan milikku. Ia terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. ABDULLAH BIN MAS’UD Pemuda Pemberani. ia melihat dua orang pria paruh baya bergerak mendekatinya dari kejauhan. Suatu hari. Di d l h s h t R sulull h S W yang ketika kecil merupakan penggembala kambing milik salah satu ketua adat Bani Quraisy bernama Uqbah bin Muayt.

Abdullah termasuk ulama pandai. Karena senangnya terhadap ilmu. Maka beliau bersabda. maka dengarkanlah bacaan Ibnu Mas‟ud. dull h in M s‟ud menerim pel tih n kerum ht ngg n y ng istime d ri R sul. Sesungguhny R sulull h pern h erj l n deng n I nu M s‟ud. Faqihu al-Ummah (Fakihnya umat). puting susu kambing itu tiba-tiba menggelembung. baik menimba ilmu atau mengamalkannya. Lalu pria yang lain mengambil sebuah batu kering dari tanah. K ren pri y ng penuh erk h tadi tiada lain adalah Rasulullah SAW. “Barang siapa senang membaca Al-Quran dengan cara yang baik (merendahkan diri) sebagaimana diturunkan. Ia termasuk bangsawan mulia. antara lain . Pria yang mendapatkan berkah dengan susu kambing tadi berkata: “Berhentilah!” Maka berhentilah susu tersebut sehingga puting kambing kembali seperti sedia kala. Kemudian batu tersebut diisinya dengan susu. Setelah kami merasa puas. Dan keduanya minum dengan batu tersebut. Aku hampir saja tidak mempercayai apa yang baru saja kulihat. aku berkata kepada manusia yang penuh berkah tadi: “Ajarkan aku ucapan yang kau baca tadi!” Ia menjawab: “Engkau adalah seorang bocah yang terpelajar!” Peristiwa terse ut d l h l mul dull h in M s‟ud mengen l Isl m. Maka Rasulullah SAW menjadikan dia sebagai pembantunya. dull h in M s‟ud menyatakan masuk Islam dan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk membantu Beliau. Sehingga dinyatakan. termasuk sebaik-baik manusia dalam berpakaian putih. Pada saat itu. sabar dan cerdik. karena menghindari penyiks n oleh suku Qur isy. Sehingga dalam suatu pertemuan dengan Rasulullah berkat kecemerlangan akalnya lansung bisa menimba ilmu dari lisan Rasulullah sebanyak 70 ayat.” D n m sih : ny k ri y t y ng l in tent ng puji n R sulull h terh d p I nu M s‟ud. bahwa di awal keislamannya. sehingga dikatakan sebagai al-Imam al-Hibr (pemimpin yang alim. karenanya ia meniru semua kebiasaan dan mengikuti setiap apa yang dikerjakan Rasulullah. Pada hari itu mereka berdua pergi menuju lereng-lereng Makkah. T k l m ersel ng d ri peristi itu. Di senantiasa berada di bawah pengawasan Rasul. Lalu keduanya memberikan susu itu kepadaku untuk diminum. yang dinginkan adalah diajari Al-Quran. D n or ng y ng pert m k li mem c d ri lu uk h tiny d l h dull h in M s‟ud. Kepribadian beliau : Beliau adalah sahabat Rasulullah yang sangat lembut. bahwa orang yang pertama kali men-jahr-kan Al-Quran di Makkah setelah Rasulullah adalah Ibnu M s‟ud.Akan tetapi. lalu keluarlah susu yang begitu banyak darinya. sed ng I nu M s‟ud mem c ayat satu huruf-satu huruf. dan sahabat yang menyertainya saat itu adalah Abu Bakar. yang saleh). Beliau adalah sahabat yang senang dengan ilmu.

Kemudian Rasulullah bersabda.” (HR.Ahmad) Beliau adalah pembawa siwak dan kedua sandal Rasulullah. “Sungguh orang-orang pilihan (yang terjaga) dari para sahabat.” (HR. sementara pemuka-pemuka Quraisy sama terpesona. i t mpil di dep n m jelis p r ngs n di sisi K ‟ h. “Apa yang kamu tertawakan ? Sungguh kaki Abdullah lebih berat dari pada Gunung Uhud pada hari kiamat. D ri li. seor ng y ng miskin y ng hin din …! Marilah kita dengan keterangan dari saksi mata melukiskan peristiwa yang amat menarik dan menakjubkan itu! Orang itu tiada lain dari Zubair ra katanya: “Y ng mul -mula mendaras Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Mas‟ud r . Maka tatkala para sahabat melihat dua betisnya yang kecil. dull h in M s‟ud mendeng r t s ihny m k n n. R sulull h menyuruh I nu M s‟ud mem nj t pohon untuk meng m il sesuatu. Di kemudi n h ri setel h m suk Isl m. Beliau adalah sahabat yang menyerupai Nabi dalam hal ketenangan dan wibawanya. Ia adalah sahabat yang membangunkan Rasulullah tatkala tidur dan mengambilkan wudhunya. tidak perc y k n p nd ng n m t d n pendeng r n teling merek … d n tak tergambar dalam fikir n merek h or ng y ng men nt ng keku s n d n kesom ong n merek …. i erk t .Hakim) Kedua kaki I nu M s‟ud le ih er t d ri gunung Uhud d l m tim ng n h ri ki m t. mereka mengetahui bahwa Abdullah bin Mas‟ud adalah termasuk sahabat yang lebih dekat dengan Nabi di sisi Allah. p d su tu h ri p r s h t R sulull h S W erkumpul. Semua ini ia lakukan waktu safar. berisikan wahyu Ilahi Al-Quranul Karim: “Bismillahirrahmaanirrahiim… Allah yang Yang telah Menciptakan Dan menyampaikan Matahari dan Perhitungan… Sedang bintang Sujud kepada Tuhan…” Maha mengajarkan bulan dan padanya beredar kayu-kayuan Rahman… Al-Quran… insan… penjelasan… menurut… sama… Lalu di lanjutkannya bacaanya. k t merek . tid k le ih dari seorang upahan di antara mereka. dan pengembala kambing dari salah seorang bangsawan Qur isy… y itu dull h in M s‟ud. “Demi Allah . lalu berdiri di hadapan mereka dan mengumandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan minat. Ia adalah orang yang pertama kali mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. mereka tertawa.Hudzaifah berkata. sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul.

” M k d t ngl h dull h in M s‟ud kep d k um Qur isy di ktu Dhuh . “siapa yang mau datang kepadaku dengan membawa kabar Abu Jahal?” M k dull h in M s‟ud menj . “Saya ya Rasulullah. “Saya. tiba-ti dijump i du n k „ fr ‟ tel h memukul abu Jahal sehingga pingsan. Nah. I ikut perang Badar. segala puji bagi Allah yang telah benar janji-Nya dan telah menolong Hamba-Nya. Semuanya dilakukan bersama Rasulullah. serta mengalahkan golongan-golongan. “Sekarang ini tak ada yang lebih mudah bagiku dari menghadapi musuh-musuh Allah itu! Dan seandainya tuan-tuan menghendaki. “Kami khawatir akan keselamatan dirimu! Yang kami inginkan adalah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat yang akan mempertahankan dari orang-orang itu jika mereka bermaksud jahat…” “Biarkanlah saya!”kata dull h in M s‟ud pul . Kepala u J h l kemudi n di ke h d p n R sulull h d n dull h in M s‟ud erk t .” : lantas ia pergi. “Inilah yang kami khawatirkan tentang dirimu…!” Uj r dull h in M s‟ud. Allah Maha Besar.orang-orang Quraisy belum lagi mendengar sedikitpun Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. siapa diantara kita yang bersedia mendengarkannya kepada mereka…?” M k k t dull h in M s‟ud. “Allah pasti membela.‟ Maka Rasulullah bersabda. yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Muhammad!” Merek ngkit mend t nginy d n memukuliny . Khandaq dan perang lainnya. “Cukuplah demikian! Kamu telah membacakan kepada mereka barang yang menjadi tabu bagi mereka!” Keberanian Beliau dull h in M s‟ud m suk Isl m se elum m sukny R sulull h ke D rul rq m. kemudian beliau melanjutkan. Mereka memperhatikannya sambil bertanya sesamanya. “Allah yang tiada ilah kecuali Dia (3x).” Kata mereka. „Y R sulull h inil h kep l u J h l. “Apa yang di baca oleh anak si Ummu‟Abdin itu…? Sungguh. sed ng dull h in M s‟ud mem c ny s mp i t s y ng dikehend ki ll h… Setel h itu deng n muk d n tu uh y ng k elur i kembali kapada para sahabat. saya akan mendatangi mereka lagi dan berbuat yang sama esok hari…!” Ujar mereka. Kata mereka. Uhud. Kemudian Abdullah menginjak leher Abu Jahal dengan kakinya dan ditebasnya kepala Abu Jahal. Arrahman…‟allamal Quran… Lalu sambil menghadap kepada mereka diteruskanlah bacaannya.” (Fathul Bari dan Zadul M ‟ d) Wafatnya . y kni ketik merek er d di l i pertemu nny … I erdiri di p nggung l lu mem c “Bismillahirrahmaanirrahiimi” dan dengan mengeraskannya suaranya. Pada perang Badar Rasulullah bersabda.

Dia adalah sahabat Rasulullah yang berasal dari suku ghiffar dan termasuk golongan orang yang pertama masuk Islam. terus terang dan jujur. Muawiyyah bin Abu Sufyan dan lain-lain.” Utsman bertanya: “Apakah engkau menginginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahuntahun lalu?”“Aku tidak memerlukannya. Abu Dzar Al Ghifari Minggu. Akan tetapi Abu Dzar tanpa menghitung-hitung resiko mengumumkan secara terangterangan keislamannya di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Jenazahnya dishalatkan oleh ribuan kaum muslimin. Ia mempunyai sifat-sifat pemberani.” Utsman berkata: “Itu akan bermanfaat bagi putriputrimu sepeninggalmu nanti” Ia berkata. Ia mendapat hidayat Allah Swt dan memeluk Islam di kala Rasulullah Saw menyebarkan dakwah risalahnya secara rahasia dan diam-diam. tetapi dia dikenal dengan sebutan Abu Dzar al-Ghiffari. 16 Mei 2010 22:02 Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah bin Sakan. Abu Dzar dikenal sebagai seorang perampok yang suka merampok para kabilah yang pedagang yang melewati padang pasir. jarang sekali orang yang selamat dari perampokan. dalam usia 60 tahun lebih. yaitu qabilah Aslam. Ia tidak menyembunyikan sesuatu yang menjadi pemikiran dan pendiriannya. maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya. Pada malam wafatnya. Sekembalinya ke daerah pemukimannya dari Mekah. Semoga Allah meridhainya dan merahmatinya. . Abu Dzar berhasil mengajak semua anggota qabilahnya memeluk agama Islam. Bahkan qabilah lain yang berdekatan.” Utsman bertanya: “Apa yang kau inginkan?” Ia menjawab: “Rahmat Tuhanku. ia l ngsung dim k mk n di B qi‟ se u h peku ur n di M din h l-Munawwarah. seperti Marwan bin Al-Hakam. Jika bertemu dengan mereka.” Ia menjawab: Beliau Wafat di Madinah pada tahun 32 H . “Apakah engkau khawatir anak-anakku menjadi faqir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam.dull h in M s‟ud m sih hidup hingg m s khil f h Utsm n in ff n r . Suku Ghiffar memang sudah dikenal sebagai binatang buas malam dan hantu kegelapan. termasuk didalamnya Zubair bin Awwam. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang paling tidak disukai oleh oknum-oknum Bani Umayyah yang mendominasi pemerintahan Khalifah Utsman. “Apa yang kau keluhkan?” Ia menjawab: “Dosadosaku. Aku pernah mendengar sabda Rasul SAW: „Siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Ammar bin Yasir. Ketika itu Islam baru dipeluk kurang lebih oleh 10 orang. Sebelum menjadi seorang muslim. berhasil pula di Islamkan. S t i mendek ti ajalnya. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Utsman menjenguknya lalu bertanya. Beliau kembali kepangkuan Ilahi.

Kejujuran dan kesetiaan Abu Dzar dinilai oleh Rasulullah Saw sebagai "cahaya terang benderang. Sabarlah sampai engkau berjumpa dengan aku di hari kiamat kelak!" Rasulullah Saw mencegah Abu Dzar menghunus pedang. Harta ghanimah dan Baitul Mal milik kaum muslimin banyak disalah-gunakan untuk kepentingan pribadi. Khalifah Utsman bin Affan sendiri tidak berdaya menanggulanginya. penyakit berlomba mengejar kekayaan tidak sempat berkembang dikalangan masyarakat. namun ia pun tidak mau disesali orang lain. Dalam berjuang melaksanakan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya. N i Muh mm d S deng n ngg menguc pk n: "Ghif r…. Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin yang bijaksana memberi pengarahan yang tepat. hanya sekedar untuk dapat membeli beberapa potong roti. Beliau berkata: "Kutunjukkan cara yang lebih baik dari itu. serta pemerintahannya didominasi sepenuhnya oleh para pembantunya sendiri yang terdiri dari golongan Bani Umayyah. Sampai pada masa sepeninggal Rasulullah Saw. Abu Dzar benar-benar serius. Satu dalam fikiran dan pendirian. sehingga Rasulullah Saw sendiri merasa kagum dan menyatakan pujiannya. Namun demikian ia tidak meninggalkan prinsip sabar dan hati-hati. ll h menyel m tk n kehidup n merek !" Sejak menjadi orang muslim. Abu Dzar benar-benar telah menghias sejarah hidupnya dengan bintang kehormatan tertinggi. Pada waktu itu tidak sedikit sahabat Rasulullah Saw yang hidup serba kekurangan. sudah lanjut. Kesetiaan pada kebenaran Allah dan Rasul-Nya terpadu erat degan keberaniannya dan ketinggian daya-juangnya. Dengan berani ia selalu siap berkorban untuk menegakkan kebenaran Allah dan Rasul-Nya.Tanpa tedeng aling-aling ia bangkit memberontak terhadap penyembahan berhala dan kebatilan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Padahal para penguasa dan orang-orang yang dekat dengan pemerintahan makin bertambah kaya dan hidup bermewah-mewah. para sahabat Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin pada umumnya dapat . Sampai ada salah seorang di antara mereka yang menggadai. Di tengah-tengah keadaan seperti itu. Pada suatu hari ia pernah ditanya oleh Rasulullah Saw tentang tindakan apa kira-kira yang akan diambil olehnya jika di kemudian hari ia melihat ada para penguasa yang mengangkangi harta ghanimah milik kaum muslimin.Demikian gigih. ll h tel h meng mpuni dos merek ! sl m…. Ia dinasehati berjuang dengan senjata lisan. berkat ketegasan dan keketatannya dalam bertindak mengawasi para pejabat pemerintahan dan kaum muslimin. Terhadap Bani Ghifar dan B ni sl m. Ia tidak pernah menyesali diri sendiri atau orang lain." Pada pribadi Abu Dzar tidak terdapat perbedaan antara lahir dan batin. yang mengutusmu membawa kebenaran. Tetapi pada masa-masa terakhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. mereka akan kuhantam dengan pedangku!" Menanggapi sikap yang tandas dari Abu Dzar ini. Abu Dzar tetap berpegang teguh pada nasehat beliau. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. hanya karena mereka jujur dan setia kepada ajaran Allah dan tauladan Rasul-Nya. penyakit yang membahayakan kesentosaan umat itu bermunculan laksana cendawan dimusim hujan. Dengan tandas Abu Dzar menjawab: "Demi Allah. Nampaknya karena usia Khalifah Utsman. keluarga dan golongan. berani dan cepatnya Abu Dzar bergerak menyebarkan Islam. Di masa Khalifah Abu Bakar gejala-gejala sosial ekonomi yang dicanangkan oleh Rasulullah Saw belum muncul. Ia satu dalam ucapan dan perbuatan. keras dan tulus.

walaupun usia sudah menua. Mulai saat itu Abu Dzar dengan senjata lidah berjuang memperingatkan para penguasa dan orang-orang yang sudah tenggelam dalam perebutan harta kekayaan. Para penguasa Bani Umayyah dan orang-orang yang bergelimang dalam kehidupan mewah sangat kecut menyaksikan kegiatan Abu Dzar. "Pengu s d l h di m sy r k t. Cepat-cepat pedang dikembalikan kesarungnya. Umumnya terdiri dari fakir miskin dan orang-orang yang hidup sengsara. Abu Dzar Al-Ghifari sangat resah. Melihat gejala sosial dan ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kampanye Abu Dzar ini merupakan suatu gerakan sosial yang menuntut ditegakkannya kembali prinsipprinsip kebenaran dan keadilan. Ia berseru supaya mereka kembali kepada kebenaran Allah dan tauladan Rasul-Nya. sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya. Pada waktu Abu Dzar bermukim di Syam." d n l in se g iny . penguasa daerah Syam. yang menjabat kedudukan sebagai penguasa daerah Syam. Hati nuraninya mengakui kebenaran Abu Dzar. tetapi lidahnya pun dipergunakan untuk membela kebenaran. Tuduhan-tuduhan mereka itu tidak dihiraukan oleh Abu Dzar. Pada suatu hari dengan sengaja ia menghadap Muawiyah.diibaratkan seperti ayam mati kelaparan di dalam lumbung padi. Makin hari pengaruh kampanyenya makin meluas. Muawiyyah menempuh berbagai cara guna mengurangi pengaruh kampanyenya. tetapi lidah dan tangan mereka bergerak diluar bisikan hati nurani. Muawiyah bin Abi Sufyan. ia selalu memperingatkan orang: "Barang siapa yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfaqkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari kiamat. sangat cemas."Semua manusia d l h s m h k d n s m der j t l ks n gigi sisir…. Keberanian Abu Dzar dalam berjuang tidak hanya dapat dibuktikan dengan pedang. tetapi ia tidak mau keluar menghunus pedang!" Seruan Abu Dzar yang mengancam itu menyebabkan makin banyak lagi jumlah kaum muslimin yang menjadi pendukungnya. Ia tidak dapat berpangku tangan membiarkan kebatilan merajalela. Di tengah jalan ia teringat kepada nasihat Rasulullah Saw. Ia tidak betah lagi diam di rumah. Di mana-mana ia menyerukan ajaranajaran kemasyarakatan yang pernah didengarnya sendiri dari Rasulullah saw. Untuk membendung kegiatan Abu Dzar. memandang kegiatan Abu Dzar sebagai bahaya yang dapat mengancam kedudukannya. Di Syam Abu Dzar memperoleh banyak pendukung. Dengan tandas . Bersama dengan itu para penguasa dan kaum hartawan yang telah memperkaya diri dengan cara yang tidak jujur. Dengan pedang terhunus ia berangkat menuju Damsyik. Ia tetap berkeliling kemana-mana. sambil berseru kepada setiap orang: "Aku sungguh heran melihat orang yang di rumahnya tidak mempunyai makanan. Berjuang sajalah dengan lisan! Bisikan suara seperti itu terngiang-ngiang terus di telinganya. Ia makin bertambah berani." "T k d m nusi y ng le ih fdh l sel in y ng le ih es r t q ny …". jangan menghunus pedang. Tindakan Muawiyyah itu tidak mengendorkan atau mengecilkan hati Abu Dzar. Abu Dzar dimusuhi dan kepadanya dilancarkan berbagai tuduhan.

Abu Dzar dengan singkat dan jelas berkata: "Aku tidak membutuhkan duniamu!" Khalifah Utsman masih terus menghimbau Abu Dzar. Tak boleh ada seorang pun mengajaknya berbicara dan tak boleh ada seorang pun yang mengucapkan selamat jalan atau mengantarkannya dalam perjalanan. seperti yang dulu telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Akhirnya. seandainya Utsman hendak menyalibku di kayu salib yang tinggi atau diatas bukit. sabar dan berserah diri kepada Allah. Jika Abu Dzar menolak dan tetap hendak meneruskan kampanyenya. Kupandang hal itu lebih baik bagiku. Dan seandainya besok ia akan mengembalikan diriku ke rumah pun akan kutaati. Kapan saja dan dimana saja. aku akan taat. Segera ditulis sepucuk surat kepada Khalifah Utsman di Madinah. Menanggapi keputusan Khalifah Utsman ia berkata: "Demi Allah. Seandainya Utsman memerintahkan aku harus berjalan dari kutub ke kutub lain. Abu Dzar berjuang semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kekuasaan ditangan ia dapat berbuat apa saja. Kemudian dengan tanpa rasa takut sedikit pun ditanyakan pula asalusul kekayaan Muawiyyah yang sekarang! Sambil menuding Abu Dzar berkata: "Bukankah kalian itu yang oleh Al-Quran disebut sebagai penumpuk emas dan perak. kucilkan saja di pembuangan. dan yang akan dibakar tubuh dan mukanya pada hari kiamat dengan api neraka?!" Betapa pengapnya Muawiyah mendengar kata-kata Abu Dzar yang terus terang itu! Muawiyah bin Abu Sufyan memang bukan orang biasa." . Berikan kekayaan atau kedudukan kepada Abu Dzar. Disarankan supaya Khalifah mengambil salah satu tindakan. Kepada Abu Dzar diajukan dua pilihan: kekayaan atau kedudukan. aku akan taat. Menanggapi tawaran Khalifah itu. hal itu lebih baik bagiku. bahwa Allah Swt selalu bersama dia. Kupandang. Dikemukakannya: "Tinggal sajalah disampingku!" Sekali lagi Abu Dzar mengulangi kata-katanya: "Aku tidak membutuhkan duniamu!" Sebagai orang yang hidup zuhud dan taqwa. Aku pandang hal itu lebih baik bagiku. Abu Dzar hanya menghendaki supaya kebenaran dan keadilan Allah ditegakkan. Khalifah Utsman mengambil keputusan: Abu Dzar harus dikucilkan dalam pembuangan di Rabadzah. Abu Dzar dipanggil menghadap. aku akan sabar dan berserah diri kepada Allah. atas desakan dan tekanan para pembantu dan para penguasa Bani Umayyah. Memang justru itulah yang sangat sukar dilaksanakan oleh Khalifah Utsman. Ia harus disingkirkan. Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar. sebab ia harus memotong urat nadi para pembantu dan para penguasa bawahannya. sabar dan berserah diri kepada Allah. Ia penguasa. Bagi Abu Dzar pembuangan bukan apa-apa. Khalifah Utsman melaksanakan surat Muawiyah itu. Dalam surat itu Muawiyah melaporkan tentang Abu Dzar menghasut orang banyak di Syam. Sedikitpun ia tidak ragu. Abu Dzar dianggap sangat berbahaya.ia menanyakan tentang kekayaan dan rumah milik Muawiyyah yang ditinggalkan di Mekah sejak ia menjadi penguasa Syam. Abu Dzar tidak bergeser sedikit pun dari pendiriannya.

Itulah Abu Dzar Ghifari. Tindakan Imam Ali terhadap Marwan itu ternyata mendorong orang lain berani mendekati Abu Dzar guna mengucapkan selamat jalan. Aqil bin Abi Thalib dan dua orang putera Imam Ali. Imam Ali sangat tertusuk perasaannya. Bersama segenap anggota keluarga ia menyatakan rasa sedih dan simpatinya yang mendalam kepada Abu Dzar. tidak berpangku tangan membiarkan kebatilan melanda umat. Mendengar itu Marwan bin Al-Hakam dengan bengis menegor: "Hai Hasan. ketahuilah sekarang!" Melihat sikap Marwan yang kasar itu. Cepat-cepat Marwan kembali menghadap Khalifah untuk mengadukan perbuatan Imam Ali. yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husein. Dzakwan dikemudian hari Menceritakan pengalamannya sebagai berikut: ." Sudah tentu unta yang dicambuk kepalanya itu meronta-ronta kesakitan. yang semata-mata berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia seorang zahid yang penuh taqwa kepada Allah dan Rasul-Nya. demi keridhaan Al Khalik. Menjelang saat keberangkatannya. apakah engkau tidak mengerti bahwa Amirul Mukminin melarang bercakap-cakap dengan orang ini? Kalau belum mengerti. khususnya para sahabat Nabi Muhammad Saw. pejuang muslim tanpa pamrih duniawi. Sambil membentak ia mencambuk kepala unta yang dikendarai oleh Marwan: "Pergilah engkau dari sini! Allah akan menggiringmu ke neraka. tetapi ia tidak punya keberanian melawan Imam Ali. berdasarkan riwayat yang bersumber pada Ibnu Abbas. Tak ada seorang pun dari penduduk yang berani mendekati Abu Dzar. Peristiwa dibuangnya Abu Dzar Al Ghifari ke Rabadzah sangat mengejutkan kaum muslimin. kecuali Imam Ali. menuturkan antara lain tentang pelaksanaan keputusan Khalifah Utsman di atas: Khalifah Utsman memerintahkan Marwan bin Al Hakam membawa Abu Dzar berangkat dan mengantarnya sampai ditengah perjalanan. Marwan sangat marah. Beserta mereka ikut pula Ammar bin Yasir. Sayyidina Hasan mengajak Abu Dzar bercakap-cakap. Diantara mereka itu terdapat seorang bernama Dzakwan maula Ummi Hani binti Abu Thalib. Ia seorang pahlawan yang dengan gigih dan setia mengikuti tauladan Nabi Muhammad Saw. Kisah Dibuangnya Abu Dzar Padang Pasir Abu Bakar Ahmad bin Abdul Aziz Al Jauhariy dalam bukunya As Saqifah. Imam Ali tak dapat menahan letupan emosinya. Khalifah Utsman meluap karena merasa perintahnya tidak dihiraukan oleh Imam Ali dan anggota-anggota keluarganya.

dan ingat saja kenangan manisnya. takut kepadamu. sebab mereka takut kehilangan dunianya. dan mengharapkan maaf dari orang lain sama artinya dengan putus asa. sesungguhnya Allah Swt berkuasa mengubah semua yang paman alami." Kemudian Sayyidina Hasan berkata kepada Abu Dzar: "Jika seorang yang hendak mengucapkan selamat jalan diharuskan diam. hanyalah orang-orang yang merasa puas dengan dunia. Buang sajalah ingatan tentang kepahitan dunia. tidak sabar sama artinya dengan takut. Suka-dukaku di Madinah selalu bersama kalian. tentu mereka akan menyukaimu. wahai Ahlu Baitur Rahman! Bila melihat kalian aku teringat kepada Rasulullah Saw. Keserakahan tidak akan mempercepat datangnya rizki dan kebatilan tidak akan menunda datangnya ajal!" Dengan nada marah Ammar bin Yasir menyambung: "Allah tidak akan membuat senang orang yang telah membuatmu sedih. sebab takwa berarti selamat. Tidak ada sesuatu yang lepas dari pengawasan dan kekuasaan-Nya.Aku ingat benar apa yang dikatakan oleh mereka. Oleh karena itu banyak orang "menghadiahkan" agamanya masing-masing kepada mereka. Engkau menyaksikan sendiri." Kemudian kini berkatalah Sayyidina Husein: "Hai paman. Sabar merupakan bagian dari ajaran agama dan sama artinya dengan sifat pemurah. Di Hijaz aku merasa berat karena Utsman. dan tidak akan menyelamatkan orang yang menakut-nakutimu. Demi Allah. tetapi hamba itu kemudian penuh takwa kepada Allah. dan beliau itu benar-benar ridha kepadamu. dan tidak ada yang menjengkelkan hatimu selain kebatilan!" Atas dorongan Imam Ali. Dengan berbuat seperti itu. Ketahuilah. dan kami pun tahu bahwa engkau sangat mencintai kami juga. Hai Abu Dzar. Bertakwa sajalah sepenuhnya kepada Allah. tidak ada yang menggembirakan hatimu selain kebenaran. sebenarnya mereka menderita kerugian dunia dan akhirat. Seandainya engkau puas melihat perbuatan mereka. Buanglah perasaan sedih mengingat kesukaran dimasa silam. tentu percakapan akan menjadi sangat sedikit. karena sabar sama dengan berbesar hati. sedangkan sesal dan iba akan terus berkepanjangan. Ali bin Abi Thalib mengatakan: "Hai Abu Dzar engkau marah demi karena Allah! Orang-orang itu. Orang-orang seperti itu takut menghadapi maut dan condong kepada kelompok yang berkuasa. dan orang yang mengantarkan saudara yang berpergian harus segera pulang. dan di Syam aku . Aqil berkata kepada Abu Dzar: "Hai Abu Dzar. yakni para penguasa Bani Umayyah. seandainya langit dan bumi tertutup rapat bagi hamba Allah. Dan bersabarlah. pasti ia akan dibukakan jalan keluar. Oleh karena itu mereka mengusir dan membuangmu. Kekuasaan hanyalah ada pada orang-orang yang menang. dan gantikan saja dengan harapan masa mendatang. Betapa butuhnya mereka itu kepada sesuatu yang hendak paman cegah! Berlindunglah kepada Allah Swt dari keserakahan dan kecemasan. Bukankah itu suatu kerugian yang senyata-nyatanya?!" Sambil berlinangan air mata Abu Dzar berkata: "Semoga Allah merahmati kalian. Sabarkan hati sampai kelak berjumpa dengan Nabi-mu. banyak orang sudah datang menjumpaimu. mereka memberi kesenangan duniawi kepada orang-orang itu. apa lagi yang hendak kukatakan kepadamu! Engkau tahu bahwa kami ini semua mencintaimu. Oleh karena itu buanglah rasa takut dan putus asa. dan sebagai imbalan. Yang mencegah orang supaya tidak mengatakan seperti yang kau katakan. Mereka berusaha agar paman tidak mengganggu dunia mereka. Kepada Abu Dzar.

"Mengapa?" tanya Imam Ali. "Apakah engkau lebih baik dari dia?!" "Demi Allah. itu lebih baik. Mereka menghubungi Imam Ali di rumahnya. Mereka memburuk-burukkan diriku." Tutur Dzakwan lebih lanjut. "bolehlah ia membalas mencambuk untaku. Kepada Imam Ali. Sesudah ini beberapa orang dari pemuka muslimin itu mengambil prakarsa untuk menghapuskan ketegangan antara Imam Ali dan Khalifah Utsman." "Aku memang menghendaki itu. Khalifah Utsman memanggil tokoh-tokoh kaum Muhajirin dan Anshar termasuk tokoh-tokoh Bani Umayyah. Kepada Imam Ali mereka . Tetapi kalau dia sampai memaki diriku. aku tidak meremehhannya. Di hadapan mereka itu ia menyatakan keluhannya terhadap sikap Imam Ali. lalu aku diusir dan dibuang ke satu daerah. "Kendalikan dirimu terhadap Marwan!" ujar Khalifah memperingatkan Imam Ali. Sungguh aku tidak berkata bohong kepadamu!" "Mengapa dia tidak boleh memakimu?" tanya Khalifah Utsman dengan mencemooh." jawab Imam Ali dengan tenang "ia mencoba menghalang-halangi niatku." Imam Ali menjelaskan sebagai tanggapan atas keterangan Khalifah Utsman. bahkan aku lebih baik daripada engkau!" sahut Imam Ali dengan tandas. engkau sendiri akan kumaki dengan makian yang sama. "Engkau telah memaki dia dan mencambuk unta yang dikendarainya" jawab Khalifah. "Mengenai untanya yang kucambuk. Menanggapi keluhan Khalifah Utsman bin Affan. di mana aku tidak akan mempunyai penolong dan pelindung selain Allah Swt Demi Allah. Oleh karena itu ia kubalas. Habis mengucapkan kata-kata itu Imam Ali cepat-cepat keluar meninggalkan tempat.dan meremehkan perintahku?" "Tentang petugasmu. Mereka tidak suka melihatku berada di tengah-tengah saudarasaudaraku di kedua tempat itu. tiap satu kali dia memaki." "Apakah engkau tidak mendengar perintahku yang melarang orang bercakap-cakap dengan Abu Dzar?" ujar Khalifah dengan marah. "Apakah setiap engkau mengeluarkan larangan yang bersifat kedurhakaan harus kuturut?" tanggap Imam Ali terhadap kata-kata Khalifah tadi dalam bentuk pertanyaan. aku tidak menginginkan teman selain Allah Swt dan bersama-Nya aku tidak takut menghadapi kesulitan. Beberapa waktu setelah terjadi insiden itu. Khalifah bertanya dengan hati gusar: "Mengapa engkau berani mengusir pulang petugasku --yakni Marwan-. Setelah semua orang yang mengantarkan pulang. Imam Ali segera datang menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Jika anda mengajak berdamai. Adapun tentang perintahmu." jawab Khalifah Utsman.merasa berat karena Muawiyah. para pemuka yang beliau ajak berbicara menasehatkan: "Anda adalah pemimpin dia.

Adapun tentang ucapanku kepadamu. dituturkan sebagai berikut: Setelah ditinggal mati oleh anak-anaknya. Adapun mengenai apa yang tadi engkau sampai bersumpah. Imam Ali datang bersama beberapa orang Bani Hasyim. yang sebenarnya aku sendiri tidak menyukainya. tidak bermaksud mempersulit atau menentang keputusanmu. jelas bahwa engkau memang bersungguh-sungguh dan tidak berdusta. waktu aku mengantar keberangkatannya. Imam Ali berkata: "Yang kauketahui tentang percakapanku dengan Abu Dzar." jawab Imam Ali dengan cepat. Keberangkatan mereka berdua diiringi tiupan angin kencang menderu-deru. sehingga batu pun bisa turut menangis sedih! Menurut riwayat tentang penderitaannya dan kesengsaraannya di tempat pembuangan. Di Pembuangan Bagaimana keadaan Abu Dzar Al Ghifari di tempat pembuangannya? Ia mati kelaparan bersama isteri dan anak-anaknya. ia bersama isteri tidak menemukan makanan sama sekali. kemudian ditanya oleh Abu Dzar: "Mengapa engkau menangis?" "Bagaimana aku tidak menangis. Oleh karena itu ulurkanlah tanganmu!" Imam Ali segera mengulurkan tangan. Sehabis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt. mata Abu Dzar kelihatan sudah membalik. Yang kumaksud semata-mata hanyalah memenuhi hak Abu Dzar. "kalau menyaksikan engkau mati di tengah padang pasir seluas ini? Sedangkan aku tidak mempunyai baju yang cukup untuk dijadikan kain kafan bagimu dan bagiku! Bagaimana pun juga akulah yang akan mengurus . ia bersama isteri hidup sangat sengsara. itu dikarenakan engkau sangat menjengkelkan aku."Apa yang telah kau ucapkan kepadaku. Ia wafat dalam keadaan sangat menyedihkan. Isterinya menangis. Aku hanya mau minta maaf kepada Utsman dan aku mau datang kepadanya. demi Allah. sama seperti dia menghalang-halangi maksudku. sehingga keluarlah marahku." Tak lama kemudian datanglah panggilan dari Khalifah Utsman." jawab isterinya yang setia itu. Ia menyeka cucuran keringat.bertanya: "Bagaimana kalau anda datang kepada Khalifah dan Marwan untuk meminta maaf?" "Tidak. Abu Dzar sangat pilu. Setibanya di tempat tujuan mereka tidak menemukan apa pun juga. Berhari-hari sebelum akhir hayatnya." Sebagai tanggapan atas keterangan Imam Ali tersebut. padahal udara sangat dingin. kemudian ditarik oleh Khalifah Utsman dan dilekatkan pada dadanya. Ia mengajak isterinya pergi kesebuah bukit pasir untuk mencari tetumbuhan. Ketika isterinya melihat kepadanya. Khalifah Utsman berkata dengan nada lemah lembut. Ketika itu Marwan menghalang-halangi dan hendak mencegah supaya aku tidak dapat memenuhi hak yang telah diberikan Allah 'Azza wa Jalla kepada Abu Dzar. Karena itu aku terpaksa menghalang-halangi Marwan. Allah sudah memaafkan perbuatanmu. Dan apa yang telah kaulakukan terhadap Marwan. sudah kuikhlaskan. "Aku tidak akan datang kepada Marwan dan tidak akan meminta maaf kepadanya.

Bila kaulihat ada seorang lewat. ku tid k erdust …. katakan kepadanya: Inilah Abu Dzar. tampak benda-benda muatan bergerak-gerak di punggung unta. tutup sajalah mukaku dengan baju dan letakkan aku di tengah jalan. Dengan perasaan amat sedih ia berkata: "Cobalah lihat ke jalan di gurun pasir itu. Orangtua yang sudah dalam keadaan payah itu menatapkan pendangannya yang kabur kepada orang-or ng y ng mengerumuniny . Cepat-cepat isteri Abu Dzar melambai-lambaikan baju memberi tanda. nanti engkau akan melihat. lalu menuju ke arah isteri Abu Dzar berdiri." kata Abu Dzar menirukan beberapa perkataan yang dahulu pernah diucapkan oleh Rasulullah Saw.. "Ya. aku tidak akan minta dibungkus selain dengan bajuku sendiri atau baju isteriku. tiba-tiba melihat bayang-bayang kafilah lewat. "Abu Dzar Al-Ghifari!" jawab wanita tua itu. sahabat Rasulullah."Demi ll h…. Dengan serentak mereka berkata: "Ya Allah. Akhirnya mereka tiba di dekatnya. ia kembali menjenguk suaminya.. Tetapi jika engkau tidak melihat seorang pun. se nd iny ku mempuny i baju bakal kain kafan untuk membungkus jenazahku dan jenazah isteriku. Mereka saling bertanya diantara sesama teman. "Jika engkau melihat ada orang lewat. Deng n su r lirih i erk t . "Bisakah kalian menolong kami dengan kain kafan?" "Siapa dia?" mereka bertanya sambil menoleh kepada Abu Dzar. "Rombongan haji sudah lewat dan jalan itu sekarang sudah lenyap!" "Pergilah kesana. mengapa engkau di sini?" "Apakah kalian orang muslimin?" isteri Abu Dzar balik bertanya. Ia sudah hampir menemui ajal untuk menghadap Allah. Setelah melihat kesanakemari dan tidak menemukan apa pun juga. lalu segera menghampiri Abu Dzar.Aku minta kepada kalian. Pada mulanya mereka tidak percaya... bahwa seorang sahabat Nabi yang mulia itu mati di gurun sahara seorang diri..pemakamanmu!'' Betapa hancurnya hati Abu Dzar melihat keadaan isterinya. benar!" sahut isteri Abu Dzar. kemudian bertanya: "Hai wanita hamba Allah.. Dari kejauhan rombongan kafilah itu melihat. Tuhannya. Bantulah aku mengurusnya!" Dengan tergopoh-gopoh isterinya berangkat sekali lagi ke bukit pasir. berarti Allah telah menenteramkan hatimu dari perasaan tersiksa. barangkali ada seorang dari kaum muslimin yang lewat!" "Bagaimana mungkin?" jawab isterinya. Di saat ia sedang mengarahkan pandangan mata ke ufuk timur nan jauh di sana.! Dengan ini Allah memberi kehormatan kepada kita!" Mereka meletakkan cambuk untanya masing-masing. "Sahabat Rasulullah?" tanya mereka untuk memperoleh kepastian. jangan ada seorang pun dari kalian yang memberi .

Saat itu Rabadzah seolah-olah berubah menjadi samudera luas yang sedang dilanda taufan. semasa hidupnya ia pernah berkata: "Kebenaran tidak meninggalkan pembela bagiku." . Tak lama kemudian ia memejamkan mata. Ya Allah. Aku mempunyai dua lembar kain yang telah ditenun oleh ibuku sendiri untuk kupergun k n se g i p k i n ihr m…" "Engk uk h y ng k n mem ungkus jen z hku? K inmu itu sungguh suci d n h l l…. Makam Abu Dzar Sambil mengucapkan kata-kata itu Abu Dzar kelihatan lega dan tentram. Orang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari telah wafat. tidak pernah merusak atau mengubah agama-Mu. berjuang demi keagungan-Mu melawan kaum musyrikin.!" S hut Abu Dzar. lalu secara perlahan-lahan menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan tenang berserah diri kehadirat Allah Swt Awan di langit berarak-arak tebal teriring tiupan angin gurun sahara yang amat kencang menghempaskan pasir dan debu ke semua penjuru. akulah yang akan membungkus jenazahmu dengan bajuku sendiri yang kubeli dengan uang hasil jerihpayahku.. Di antara mereka ternyata ada seorang muslim dari kaum Anshar. Ia melihat kemungkaran lalu berusaha memperbaiki keadaan dengan lidah dan hatinya. Ia menjawab: "Hai paman. Selesai dimakamkan. jika ia seorang penguasa atau pegawai. sampai akhirnya ia dibuang." Mendengar pesan Abu Dzar itu mereka kebingungan dan saling pandang-memandang. inilah Abu Dzar sahabat Rasulullah Saw.kain kafan kepadaku. hamba-Mu yang selalu bersembah sujud kepadaMu. orang dari Anshar itu berdiri di atas kuburan Abu Dzar sambil berdoa: "Ya Allah. disengsarakan dan di hinakan sekarang ia mati dalam keadaan terpencil. hancurkanlah orang yang menyengsarakan dan yang membuangnya jauh dari tempat kediamannya dan dari tempat suci Rasulullah!" Mereka mengangkat tangan bersama-sama sambil mengucapkan "Aamiin" dengan khusyu'..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful