AKTA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 1991

PERINTAH KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
(PINDAAN JADUAL KETIGA) 2008
PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 74 Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991
[Akta 452], Menteri membuat perintah yang berikut:
Nama dan permulaan kuat kuasa
1. (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan Jadual
Ketiga) 2008.
(2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2009 dan hendaklah berkuat kuasa sehingga
31 Disember 2010.
Pindaan Jadual Ketiga
2. Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 dipinda dengan menggantikan Bahagian A dan Bahagian B
Jadual Ketiga dengan Bahagian A dan Bahagian B yang berikut:

"JADUAL KETIGA
(Subseksyen 43(1))
KADAR CARUMAN BULANAN
BAHAGIAN A
(1) Kadar caruman bulanan yang dinyatakan dalam Bahagian ini hendaklah terpakai bagi:
(a)

pekerja warganegara Malaysia;

(b)

pekerja bukan warganegara Malaysia tetapi merupakan pemastautin tetap di Malaysia; dan

(c)

pekerja bukan warganegara Malaysia yang memilih untuk mencarum sebelum 1 Ogos 1998.

AMAUN UPAH BAGI
BULAN ITU

RM
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari
Dari

0.01
10.01
20.01
40.01
60.01
80.01
100.01
120.01
140.01
160.01
180.01
200.01
220.01
240.01
260.01
280.01
300.01
320.01
340.01
360.01
380.01
400.01
420.01
440.01
460.01
480.01
500.01
520.01
540.01
560.01
580.01
600.01
620.01
640.01
660.01
680.01
700.01
720.01
740.01

RM
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga
hingga

10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760

KADAR CARUMAN BAGI
BULAN ITU
Oleh
Oleh
Jumlah
Majikan
Pekerja
Caruman
RM
RM
RM
TIADA
3
5
8
10
12
15
17
20
22
24
27
29
32
34
36
39
41
44
46
48
51
53
56
58
60
63
65
68
70
72
75
77
80
82
84
87
89
92

TIADA
2
4
5
7
8
10
12
13
15
16
18
20
21
23
24
26
28
29
31
32
34
36
37
39
40
42
44
45
47
48
50
52
53
55
56
58
60
61

TIADA
5
9
13
17
20
25
29
33
37
40
45
49
53
57
60
65
69
73
77
80
85
89
93
97
100
105
109
113
117
120
125
129
133
137
140
145
149
153

460.220.020.01 960.320.01 1.080.01 880.340.100.420.01 1.01 980.01 860.01 1.00 1.00 1.040.00 1.360.01 1.360.00 1.000.280.01 940.00 1.140.01 1.000.420.00 1.01 1.00 1.01 1.00 1.01 1.280.540.260.240.500.00 1.01 1.01 1.380.460.300.540.560.01 1.01 1.00 1.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 94 96 99 101 104 106 108 111 113 116 118 120 123 125 128 130 132 135 137 140 142 144 147 149 152 154 156 159 161 164 166 168 171 173 176 178 180 183 185 188 63 64 66 68 69 71 72 74 76 77 79 80 82 84 85 87 88 90 92 93 95 96 98 100 101 103 104 106 108 109 111 112 114 116 117 119 120 122 124 125 157 160 165 169 173 177 180 185 189 193 197 200 205 209 213 217 220 225 229 233 237 240 245 249 253 257 260 265 269 273 277 280 285 289 293 297 300 305 309 313 .080.00 1.01 1.00 1.480.01 1.01 1.01 920.01 1.01 1.060.01 1.340.160.320.400.480.220.01 780.500.200.520.400.00 1.180.01 1.00 1.00 1.520.140.01 1.01 1.01 900.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 1.00 1.00 1.01 1.120.00 1.440.120.380.160.00 1.01 1.01 1.00 1.00 1.240.300.00 1.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 760.060.01 840.01 820.00 1.00 1.200.01 1.020.00 1.260.180.100.040.01 800.440.

720.00 2.160.720.01 2.860.260.740.580.00 2.900.01 1.700.820.00 2.01 1.01 2.840.00 1.760.860.060.920.00 2.960.01 2.960.740.01 2.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 1.680.01 2.00 1.00 1.200.600.00 1.00 2.00 2.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.280.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 1.100.00 2.00 1.00 2.880.01 1.01 2.240.760.920.800.00 2.300.880.020.300.080.780.00 1.280.01 2.240.01 1.01 1.01 2.260.580.020.01 1.640.120.180.01 2.01 2.340.00 1.00 2.660.00 2.00 2.620.660.000.160.01 2.840.01 1.01 1.140.00 2.560.180.01 1.620.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 190 192 195 197 200 202 204 207 209 212 214 216 219 221 224 226 228 231 233 236 238 240 243 245 248 250 252 255 257 260 262 264 267 269 272 274 276 279 281 284 127 128 130 132 133 135 136 138 140 141 143 144 146 148 149 151 152 154 156 157 159 160 162 164 165 167 168 170 172 173 175 176 178 180 181 183 184 186 188 189 317 320 325 329 333 337 340 345 349 353 357 360 365 369 373 377 380 385 389 393 397 400 405 409 413 417 420 425 429 433 437 440 445 449 453 457 460 465 469 473 .680.220.080.320.00 1.01 2.600.01 2.100.01 2.00 1.000.940.01 2.01 1.980.060.00 1.01 1.01 1.040.00 1.01 1.00 2.640.00 2.00 1.340.940.700.01 1.01 2.200.01 1.00 1.01 2.120.00 2.00 2.01 2.01 1.320.980.360.780.00 2.00 1.140.00 1.220.00 1.00 2.820.900.00 1.00 1.01 1.800.00 1.040.

01 2.00 2.01 2.560.440.00 3.160.700.01 2.00 2.01 2.540.360.920.700.600.01 3.920.500.580.01 3.620.860.01 2.880.00 2.01 2.640.00 2.060.01 3.400.500.640.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 286 288 291 293 296 298 300 303 305 308 310 312 315 317 320 322 324 327 329 332 334 336 339 341 344 346 348 351 353 356 358 360 363 365 368 370 372 375 377 380 191 192 194 196 197 199 200 202 204 205 207 208 210 212 213 215 216 218 220 221 223 224 226 228 229 231 232 234 236 237 239 240 242 244 245 247 248 250 252 253 477 480 485 489 493 497 500 505 509 513 517 520 525 529 533 537 540 545 549 553 557 560 565 569 573 577 580 585 589 593 597 600 605 609 613 617 620 625 629 633 .760.980.00 2.00 3.01 2.960.720.00 2.01 2.00 3.420.400.460.00 2.620.01 3.800.00 2.01 2.740.01 2.520.540.00 2.01 2.00 2.01 2.100.040.01 3.480.01 2.00 2.00 2.600.580.01 2.01 2.01 2.680.00 2.760.00 2.800.01 2.940.01 2.01 2.01 2.680.560.00 3.020.00 2.740.00 2.00 2.01 2.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2.780.860.960.660.00 2.00 2.00 2.00 3.480.01 2.840.980.00 2.01 2.01 2.00 2.820.420.880.080.080.840.720.00 2.01 2.520.440.00 2.120.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 2.01 2.01 2.01 3.00 2.820.020.100.040.780.380.940.140.00 3.00 2.460.660.00 2.00 2.01 3.00 3.00 3.900.01 2.01 3.060.00 2.900.000.00 3.01 2.120.380.140.00 2.000.01 2.01 2.

700.900.780.240.860.600.400.01 3.00 3.00 3.460.380.520.00 3.540.840.320.00 3.440.480.700.01 3.160.460.01 3.760.640.00 3.920.00 3.01 3.00 3.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 382 384 387 389 392 394 396 399 401 404 406 408 411 413 416 418 420 423 425 428 430 432 435 437 440 442 444 447 449 452 454 456 459 461 464 466 468 471 473 476 255 256 258 260 261 263 264 266 268 269 271 272 274 276 277 279 280 282 284 285 287 288 290 292 293 295 296 298 300 301 303 304 306 308 309 311 312 314 316 317 637 640 645 649 653 657 660 665 669 673 677 680 685 689 693 697 700 705 709 713 717 720 725 729 733 737 740 745 749 753 757 760 765 769 773 777 780 785 789 793 .00 3.880.00 3.00 3.00 3.600.660.580.01 3.520.01 3.01 3.01 3.640.01 3.420.920.560.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 3.580.01 3.00 3.960.01 3.820.01 3.260.00 3.300.420.00 3.00 3.220.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3.00 3.00 3.720.480.720.00 3.180.00 3.01 3.00 3.360.680.00 3.01 3.00 3.560.900.800.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.860.01 3.00 3.680.01 3.340.01 3.620.00 3.01 3.220.01 3.180.440.00 3.01 3.200.260.840.00 3.01 3.200.620.01 3.280.00 3.360.940.400.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.740.00 3.500.01 3.340.800.00 3.01 3.00 3.320.01 3.660.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.740.300.00 3.240.500.780.540.940.01 3.760.00 3.380.880.00 3.280.01 3.820.00 3.

280.480.00 4.00 4.700.180.680.300.01 4.00 4.400.00 4.120.01 4.00 4.380.00 4.600.00 4.00 4.00 4.01 4.380.00 4.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 3.01 4.00 4.100.00 4.180.00 4.480.01 4.00 4.00 4.00 4.340.01 4.720.01 4.220.600.200.020.620.980.280.660.460.240.160.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3.140.00 4.320.560.01 4.01 4.01 4.00 4.01 4.420.00 4.01 4.01 4.100.01 4.760.700.01 4.01 4.540.00 4.01 4.01 4.420.01 4.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 478 480 483 485 488 490 492 495 497 500 502 504 507 509 512 514 516 519 521 524 526 528 531 533 536 538 540 543 545 548 550 552 555 557 560 562 564 567 569 572 319 320 322 324 325 327 328 330 332 333 335 336 338 340 341 343 344 346 348 349 351 352 354 356 357 359 360 362 364 365 367 368 370 372 373 375 376 378 380 381 797 800 805 809 813 817 820 825 829 833 837 840 845 849 853 857 860 865 869 873 877 880 885 889 893 897 900 905 909 913 917 920 925 929 933 937 940 945 949 953 .01 4.580.640.580.01 4.01 4.01 4.500.500.320.080.200.660.00 4.980.00 4.340.01 4.640.00 4.260.00 4.060.01 4.01 4.960.040.720.440.00 4.00 4.240.540.00 4.01 4.00 4.00 4.01 4.00 4.680.01 4.000.080.01 4.620.01 4.300.01 4.00 4.01 4.460.01 4.060.00 4.01 4.00 4.520.01 4.020.040.360.000.520.260.00 4.160.00 4.740.01 3.00 4.140.00 4.01 4.560.360.220.01 4.120.00 4.740.440.400.00 4.

00 4.220.820.280.00 1.080.01 6.00 6.01 7.860.00 7.00 6.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 574 576 579 581 584 586 588 591 593 596 598 600 612 624 636 648 660 672 684 696 708 720 732 744 756 768 780 792 804 816 828 840 852 864 876 888 900 912 924 936 383 384 386 388 389 391 392 394 396 397 399 400 408 416 424 432 440 448 456 464 472 480 488 496 504 512 520 528 536 544 552 560 568 576 584 592 600 608 616 624 957 960 965 969 973 977 980 985 989 993 997 1.180.400.500.300.000.00 6.00 1.00 4.420.300.00 1.900.00 5.01 4.300.200.800.01 6.600.01 7.01 4.900.460.01 5.100.00 1.01 5.00 5.00 4.700.400.700.00 1.01 6.00 1.00 7.00 5.01 6.01 7.00 5.100.00 1.800.540.00 6.200.240.01 7.700.500.00 1.000.01 7.200.01 4.00 7.00 5.00 1.01 6.500.00 6.100.820.01 4.00 1.320.00 6.01 4.00 1.140.920.840.480.200.01 6.000.380.960.700.01 5.00 .520.01 4.700.00 1.01 5.000.00 7.400.000.800.00 1.500.01 5.00 6.00 5.300.00 4.900.00 7.00 5.940.01 7.340.01 6.01 7.400.00 7.560.01 4.000.00 1.900.020.780.00 1.01 6.500.00 1.00 6.780.300.860.00 1.00 1.600.01 4.00 1.840.00 5.01 5.01 6.160.900.00 1.060.400.100.00 7.800.940.00 1.00 7.00 1.000.960.760.900.00 1.01 5.880.01 6.600.360.00 1.100.880.00 1.200.01 5.040.00 1.00 6.00 4.600.400.00 4.00 1.00 4.300.100.01 4.00 4.800.800.00 4.600.00 4.01 5.500.00 7.440.01 4.500.00 1.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 4.300.980.400.01 7.700.200.01 4.800.01 5.120.600.980.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 4.00 6.260.00 5.100.200.00 5.920.

00 8.000.164.200.700.00 1.300.00 1.00 1.00 1.00 9.900.068.01 11.128.00 1.01 11.000.00 1.00 11.01 9.01 9.00 1.900.308.00 1.00 11.392.040.416.000.700.332.01 8.000.600.00 9.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 7.00 2.00 2.600.740.00 2.00 11.296.00 1.00 1.01 8.020.800.01 11.300.400.00 1.400.284.00 1.00 1.00 1.404.00 11.700.000.500.00 1.01 10.00 2.400.104.01 8.600.00 1.000.01 8.100.01 7.100.00 1.360.00 1.01 10.500.320.00 9.236.01 9.780.00 1.140.500.01 9.01 8.00 1.00 1.01 10.00 2.00 1.400.00 1.00 9.020.00 9.760.00 1.700.280.000.860.300.200.660.00 1.260.000.200.900.00 8.100.00 8.240.00 1.220.00 9.700.00 11.00 1.00 10.00 2.01 11.600.01 9.200.100.00 2.200.980.500.00 2.01 10.188.100.00 1.00 11.00 1.800.00 1.160.00 1.00 1.680.060.344.900.700.600.00 9.032.00 1.900.00 2.500.100.01 10.00 10.600.800.00 1.600.300.01 8.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 948 960 972 984 996 1.01 10.720.00 1.00 1.00 9.212.120.00 10.00 1.00 1.01 10.00 2.900.224.300.00 11.500.00 8.00 8.940.044.00 .400.00 1.092.01 8.00 10.00 1.600.00 1.01 11.00 2.01 11.700.00 10.380.100.500.080.00 1.800.100.00 9.01 11.200.180.008.00 2.01 8.01 11.200.140.00 1.01 9.00 2.300.01 9.272.00 10.400.260.056.080.800.01 10.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 7.00 2.00 2.00 9.400.00 1.00 2.00 10.340.248.600.300.00 8.620.840.152.700.00 1.00 1.00 11.640.900.200.01 9.00 8.00 1.900.00 11.00 1.920.320.100.00 8.200.368.00 1.580.00 1.356.00 1.800.176.01 8.880.00 1.116.00 8.00 8.800.00 2.01 8.01 9.500.400.01 10.00 2.700.300.200.00 632 640 648 656 664 672 680 688 696 704 712 720 728 736 744 752 760 768 776 784 792 800 808 816 824 832 840 848 856 864 872 880 888 896 904 912 920 928 936 944 1.01 9.00 1.800.00 10.00 1.00 2.300.00 10.900.000.800.960.00 10.01 10.820.

836.00 1.00 13.540.00 1.800.00 14.01 14.620.00 2.720.00 3.00 12.764.00 1.400.00 2.176.400.420.144.140.660.01 14.800.00 15.00 12.00 13.01 14.00 .800.300.00 952 960 968 976 984 992 1.00 2.572.00 1.00 13.500.00 14.00 12.00 14.00 1.00 1.100.00 1.884.900.900.00 1.400.380.00 12.400.800.000.01 13.00 1.00 1.248.500.00 12.500.200.000.100.960.00 1.192.00 15.400.400.056.940.600.536.400.168.620.01 13.488.00 1.00 2.00 14.00 15.100.000.900.00 15.00 1.00 14.00 2.00 3.01 15.600.01 15.560.752.680.00 1.428.104.00 14.860.00 1.00 1.01 14.00 1.700.300.200.00 1.00 13.716.100.01 11.800.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.900.00 1.600.500.00 1.120.00 2.00 3.00 1.700.00 1.00 1.00 1.00 12.00 1.464.160.680.01 15.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 1.656.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 11.200.080.01 12.264.00 1.00 2.500.700.300.900.00 1.00 1.00 1.00 3.01 12.700.520.032.200.740.224.096.500.00 2.152.400.300.632.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.900.668.00 15.100.00 1.00 2.01 14.584.072.872.01 15.00 1.700.780.300.01 12.512.00 1.01 13.00 1.00 1.00 13.00 3.01 15.100.01 12.00 3.600.200.00 1.900.800.00 1.800.000.896.00 2.700.900.00 1.00 15.00 2.00 13.824.00 2.00 1.600.640.800.00 2.524.00 13.000.01 14.00 1.048.232.608.740.01 12.088.200.812.476.256.00 1.500.300.00 1.00 1.01 15.848.01 15.560.600.01 14.300.00 2.01 14.00 2.01 12.120.00 2.00 2.596.00 12.000.440.00 1.01 12.00 1.200.216.776.00 1.00 1.00 1.128.00 1.800.00 14.400.00 1.00 2.000.00 14.760.00 3.820.01 12.860.00 1.500.00 2.184.016.700.01 13.136.000.00 2.460.01 14.00 14.200.00 1.040.644.00 2.00 1.788.700.000.548.00 1.00 1.100.452.440.208.00 1.01 14.01 12.160.600.080.00 2.00 1.00 1.00 2.800.00 1.00 13.00 15.00 15.00 1.00 12.01 12.00 2.00 2.00 15.700.980.840.01 13.100.00 1.704.00 1.01 13.040.064.728.00 1.00 13.060.240.480.01 13.00 3.01 13.00 14.01 13.112.880.200.500.500.692.900.00 1.01 15.01 13.600.00 12.600.00 1.00 3.00 1.580.00 13.024.00 2.100.00 2.000.008.300.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 11.00 12.020.00 1.920.

340.500.500.520.00 18.620.00 2.200.280.900.200.00 3.00 2.100.504.00 2.00 3.00 2.00 1.00 3.800.220.00 1.00 17.00 18.00 1.00 2.00 2.00 2.528.944.00 2.600.00 18.00 17.00 1.00 2.416.400.440.00 1.028.740.00 3.01 18.472.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 15.700.052.600.00 3.680.384.00 3.700.00 2.00 1.500.00 19.932.00 18.00 3.344.500.00 1.00 18.304.200.00 1.600.00 16.00 2.00 1.600.100.00 2.320.01 19.00 1.00 3.576.01 19.980.244.880.00 3.00 1.00 1.220.01 17.552.500.01 17.100.01 19.00 2.01 18.304.01 16.01 19.00 3.00 1.00 1.000.500.00 18.288.00 2.352.00 16.00 1.600.700.064.01 18.00 1.01 18.500.00 18.00 17.900.00 18.500.208.01 17.840.01 18.600.400.00 19.00 2.540.00 3.260.00 1.00 3.00 3.016.000.01 16.100.01 17.280.456.00 17.00 2.544.720.01 16.448.100.184.100.136.00 3.300.496.00 1.312.000.320.00 1.01 18.00 2.292.00 3.300.076.700.100.00 1.01 16.00 1.488.00 1.00 16.00 3.900.00 18.700.200.00 17.660.200.01 18.00 3.00 19.196.316.860.424.00 1.00 .00 1.00 2.800.00 3.328.400.580.200.00 2.800.400.800.352.336.464.00 3.01 16.00 1.00 1.00 1.00 3.900.00 3.460.328.360.01 18.296.00 3.00 1.00 3.536.00 1.00 1.00 1.920.00 3.272.000.00 16.00 3.600.968.172.00 17.700.368.01 16.00 3.908.560.00 1.600.00 17.01 16.00 17.900.000.956.480.400.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.480.01 17.00 19.124.01 15.000.400.400.200.380.01 17.00 16.00 3.300.00 1.640.01 17.900.432.560.00 2.00 19.00 1.00 1.00 19.112.00 2.00 1.280.780.00 18.760.360.500.00 16.300.940.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 15.240.00 3.00 2.232.420.01 19.01 19.00 3.01 18.376.256.400.200.392.00 1.180.00 16.01 16.00 3.01 17.992.700.00 3.00 3.148.700.00 1.300.268.00 16.00 2.000.00 19.00 1.01 18.920.800.600.00 1.088.300.00 3.100.800.300.800.00 2.400.00 2.00 1.340.00 2.512.00 16.01 17.004.408.00 16.00 2.440.00 2.00 1.01 16.200.00 2.01 19.364.000.01 17.820.400.00 17.800.00 1.00 3.300.01 16.900.00 2.00 2.900.00 3.040.520.160.100.00 3.00 3.568.00 19.300.900.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 1.00 17.

dan (c) yang memilih untuk mencarum di bawah perenggan 6 Jadual Pertama pada atau selepas 1 Ogos 2001.00 2.980. (2) Dalam Bahagian ini31/12/2008: (a) amaun upah bagi bulan itu yang kena dicarumkan ke Kumpulan Wang oleh setiap majikan bagi setiap pekerja hendaklah mengikut apa-apa had amaun upah dan caruman yang ditentukan oleh Lembaga.01 19.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 2.592. .00 2.700.584.00 dan bagi bulan-bulan apabila upah melebihi RM20.960. dan kadar caruman oleh majikan ialah 12% daripada amaun upah bagi bulan bulan itu.00 1. kadar caruman oleh pekerja hendaklah dikira pada 8% daripada upah bagi bulan itu.01 hingga hingga hingga RM 19.01 19.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU Dari Dari Dari RM 19.00 19.00 1.000.900.00.800.00 1.00 3.000.00 4.400.00 3. BAHAGIAN B (1) Kadar caruman bulanan yang dinyatakan dalam Bahagian ini hendaklah terpakai bagi pekerja bukan warganegara Malaysia: (a) yang memilih untuk mencarum pada atau selepas 1 Ogos 1998 (b) yang memilih untuk mencarum di bawah perenggan 3 Jadual Pertama pada atau selepas 1 Ogos 1998.376.00 20.900.600.000.388. dan (b) jumlah caruman bagi bulan itu bagi maksud subseksyen 43(3) dan seksyen 44A adalah terhad kepada apa-apa had apa-apa had jumlah caruman yang ditentukan oleh Lembaga.800. Jumlah caruman yang melibatkan wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit berikutnya.

01 560.01 120.01 260.01 440.01 400.01 500.01 100.01 540.01 380.01 60.01 460.01 620.01 20.01 180.01 10.01 40.01 200.01 600.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 0.01 580.01 720.01 700.01 640.01 320.01 520.01 740.01 160.01 140.01 340.01 660.01 80.01 300.01 420.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM TIADA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TIADA 2 4 5 7 8 10 12 13 15 16 18 20 21 23 24 26 28 29 31 32 34 36 37 39 40 42 44 45 47 48 50 52 53 55 56 58 60 61 TIADA 7 9 10 12 13 15 17 18 20 21 23 25 26 28 29 31 33 34 36 37 39 41 42 44 45 47 49 50 52 53 55 57 58 60 61 63 65 66 .01 480.01 220.01 280.01 240.01 360.01 680.

500.020.260.00 1.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 1.000.400.00 1.00 1.00 1.01 960.00 1.440.280.01 1.01 780.00 1.01 1.380.01 1.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 63 64 66 68 69 71 72 74 76 77 79 80 82 84 85 87 88 90 92 93 95 96 98 100 101 103 104 106 108 109 111 112 114 116 117 119 120 122 124 125 68 69 71 73 74 76 77 79 81 82 84 85 87 89 90 92 93 95 97 98 100 101 103 105 106 108 109 111 113 114 116 117 119 121 122 124 125 127 129 130 .01 940.01 820.01 1.420.00 1.200.01 1.01 1.480.00 1.320.420.080.460.01 1.240.00 1.300.00 1.01 1.040.01 1.120.01 1.140.01 1.020.01 1.340.01 1.080.00 1.220.280.01 1.060.160.01 1.01 1.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 760.540.00 1.01 1.01 880.00 1.01 1.01 1.00 1.220.00 1.01 1.360.520.01 1.440.00 1.00 1.000.380.01 860.00 1.160.100.00 1.480.120.00 1.320.01 900.01 1.00 1.500.01 1.300.01 920.01 1.01 800.400.00 1.460.01 1.340.200.180.00 1.260.00 1.180.520.040.01 1.240.01 980.01 1.01 1.140.00 1.01 840.560.00 1.060.100.540.00 1.00 1.360.

760.01 1.01 2.01 2.320.980.01 1.960.240.060.360.120.01 1.00 1.00 2.180.00 2.01 1.340.300.01 2.640.260.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 127 128 130 132 133 135 136 138 140 141 143 144 146 148 149 151 152 154 156 157 159 160 162 164 165 167 168 170 172 173 175 176 178 180 181 183 184 186 188 189 132 133 135 137 138 140 141 143 145 146 148 149 151 153 154 156 157 159 161 162 164 165 167 169 170 172 173 175 177 178 180 181 183 185 186 188 189 191 193 194 .140.840.700.780.00 2.00 2.00 1.920.760.100.00 1.880.00 2.580.01 1.01 1.900.800.01 1.00 2.220.040.000.00 1.00 2.01 2.860.040.720.00 1.700.00 1.060.00 1.00 1.320.820.01 2.00 1.00 1.00 1.120.820.660.240.880.00 2.01 2.00 2.01 1.00 2.00 2.140.00 2.200.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 1.01 1.01 2.01 2.01 1.680.00 1.00 2.01 2.01 1.01 2.01 1.00 1.01 1.900.01 1.080.01 2.00 2.800.220.340.00 1.280.020.780.00 1.00 1.00 2.01 1.01 2.00 2.160.100.01 2.600.160.01 1.560.01 2.00 2.01 2.01 1.00 1.940.00 2.00 2.080.860.01 1.920.00 1.980.280.000.840.00 1.01 1.740.300.960.620.01 1.740.020.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 1.600.580.01 2.660.01 1.01 2.00 1.720.260.940.01 2.640.200.180.680.620.

680.360.00 2.00 2.01 2.01 2.980.640.00 2.01 3.040.600.00 3.040.000.01 2.020.500.00 3.01 2.00 2.080.120.080.740.00 2.00 2.01 2.480.00 2.00 2.440.01 2.01 2.100.420.740.960.920.00 2.680.00 3.00 2.00 2.01 2.01 3.00 3.580.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 2.00 2.560.900.780.01 2.660.700.00 2.580.500.01 2.400.020.440.160.860.00 3.01 2.840.120.01 2.060.520.00 3.00 2.01 3.960.860.880.01 2.00 3.00 2.940.01 2.00 2.00 3.01 3.01 2.00 2.01 3.480.760.01 3.620.00 2.900.01 3.01 2.380.01 2.140.00 3.00 2.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2.00 2.700.060.01 2.140.01 2.460.00 2.01 2.01 2.400.840.820.00 2.660.980.00 2.00 2.01 2.01 2.820.01 2.00 2.00 2.01 2.920.01 2.720.640.940.01 3.000.800.01 2.520.460.800.00 2.540.01 2.540.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 191 192 194 196 197 199 200 202 204 205 207 208 210 212 213 215 216 218 220 221 223 224 226 228 229 231 232 234 236 237 239 240 242 244 245 247 248 250 252 253 196 197 199 201 202 204 205 207 209 210 212 213 215 217 218 220 221 223 225 226 228 229 231 233 234 236 237 239 241 242 244 245 247 249 250 252 253 255 257 258 .01 2.420.00 2.100.880.780.380.01 2.00 2.620.600.560.00 2.720.01 2.760.

01 3.340.01 3.01 3.920.00 3.820.540.00 3.200.00 3.01 3.780.00 3.240.00 3.580.01 3.200.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.480.00 3.640.00 3.01 3.00 3.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3.300.640.900.01 3.01 3.01 3.220.00 3.00 3.400.00 3.500.180.440.740.840.320.500.280.740.880.00 3.00 3.660.520.280.840.160.01 3.380.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.680.720.01 3.320.860.780.01 3.00 3.00 3.300.760.00 3.00 3.00 3.240.00 3.00 3.00 3.600.580.00 3.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 3.01 3.520.00 3.620.600.00 3.00 3.01 3.420.400.660.460.460.01 3.800.01 3.01 3.00 3.820.860.01 3.01 3.00 3.560.01 3.940.00 3.01 3.00 3.01 3.880.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 255 256 258 260 261 263 264 266 268 269 271 272 274 276 277 279 280 282 284 285 287 288 290 292 293 295 296 298 300 301 303 304 306 308 309 311 312 314 316 317 260 261 263 265 266 268 269 271 273 274 276 277 279 281 282 284 285 287 289 290 292 293 295 297 298 300 301 303 305 306 308 309 311 313 314 316 317 319 321 322 .360.00 3.760.680.01 3.560.00 3.00 3.01 3.00 3.720.480.01 3.420.01 3.360.01 3.01 3.00 3.340.01 3.920.260.960.180.01 3.620.00 3.700.700.380.440.220.260.800.900.01 3.00 3.540.00 3.940.

760.120.01 4.340.560.00 4.660.01 4.080.00 4.160.560.140.01 4.00 4.680.320.00 4.960.01 4.420.01 4.01 3.060.01 4.220.380.00 4.500.01 4.400.00 4.360.00 4.280.00 4.01 4.540.500.460.01 4.480.01 4.380.580.01 4.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 3.200.00 4.00 4.340.00 4.00 4.980.01 4.00 4.01 4.00 4.00 4.00 4.620.520.040.01 4.100.300.00 4.01 4.980.160.01 4.600.01 4.120.020.200.01 4.01 4.01 4.280.320.640.480.00 4.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 319 320 322 324 325 327 328 330 332 333 335 336 338 340 341 343 344 346 348 349 351 352 354 356 357 359 360 362 364 365 367 368 370 372 373 375 376 378 380 381 324 325 327 329 330 332 333 335 337 338 340 341 343 345 346 348 349 351 353 354 356 357 359 361 362 364 365 367 369 370 372 373 375 377 378 380 381 383 385 386 .300.180.01 4.460.01 4.400.240.00 4.260.260.01 4.01 4.01 4.720.620.600.01 4.01 4.520.540.580.700.000.00 4.640.00 4.00 4.00 4.720.020.660.01 4.740.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3.00 4.00 4.00 4.140.040.440.01 4.100.01 4.740.00 4.01 4.01 4.700.01 4.01 4.01 4.440.01 4.00 4.00 4.00 4.180.00 4.240.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.220.00 4.00 4.680.00 4.000.420.060.01 4.360.01 4.080.

900.000.00 7.00 5.860.920.780.000.100.800.01 5.00 6.01 7.01 6.00 5.01 6.01 5.900.400.00 7.700.01 7.00 6.100.00 6.00 6.100.01 7.00 5.500.00 4.000.01 4.01 4.01 6.600.01 5.00 5.01 5.200.00 7.01 4.00 4.940.400.00 4.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 4.500.940.200.820.200.980.920.400.01 5.00 5.01 6.01 7.00 7.000.01 6.01 4.00 5.01 5.00 6.00 7.200.00 7.00 5.01 6.01 6.700.00 6.300.300.01 7.01 4.500.01 4.600.500.01 5.00 4.700.900.800.900.600.300.840.01 6.100.00 5.880.00 6.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 383 384 386 388 389 391 392 394 396 397 399 400 408 416 424 432 440 448 456 464 472 480 488 496 504 512 520 528 536 544 552 560 568 576 584 592 600 608 616 624 388 389 391 393 394 396 397 399 401 402 404 405 413 421 429 437 445 453 461 469 477 485 493 501 509 517 525 533 541 549 557 565 573 581 589 597 605 613 621 629 .400.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 4.900.00 7.01 6.800.400.600.600.800.700.01 5.00 5.01 7.800.00 4.01 6.01 7.500.800.820.600.00 6.700.00 4.01 4.01 4.300.01 4.01 4.01 5.300.780.400.00 4.960.980.00 4.01 4.100.840.880.100.200.01 7.700.00 5.00 6.800.00 7.000.00 6.300.900.00 4.01 5.00 4.00 7.500.960.760.000.200.860.

01 11.500.01 9.00 9.400.000.200.00 9.400.600.600.800.900.500.01 7.01 8.200.01 9.01 10.000.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 7.01 10.100.01 11.00 9.800.100.00 10.01 11.00 8.600.300.800.01 11.00 8.600.300.01 11.900.00 11.000.900.01 9.200.00 10.00 10.700.500.200.700.00 9.400.00 8.01 8.01 8.900.400.000.00 10.500.00 9.01 10.300.200.900.00 8.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 7.00 10.01 10.00 10.01 8.00 10.00 11.500.01 10.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 632 640 648 656 664 672 680 688 696 704 712 720 728 736 744 752 760 768 776 784 792 800 808 816 824 832 840 848 856 864 872 880 888 896 904 912 920 928 936 944 637 645 653 661 669 677 685 693 701 709 717 725 733 741 749 757 765 773 781 789 797 805 813 821 829 837 845 853 861 869 877 885 893 901 909 917 925 933 941 949 .00 8.400.700.00 8.400.100.500.00 11.700.100.01 8.01 9.500.00 11.01 11.700.000.100.01 8.01 9.01 11.000.01 10.01 11.200.01 8.600.600.800.01 9.200.01 10.01 8.00 11.00 11.700.01 10.200.900.00 11.900.300.00 11.400.00 8.01 10.00 10.800.01 9.100.00 8.500.00 10.00 10.300.800.800.800.300.300.01 10.300.01 9.100.000.000.00 9.00 8.100.01 9.00 9.700.400.00 9.01 8.700.900.00 9.00 9.600.01 8.01 9.600.00 8.00 11.

300.229.600.500.00 12.00 1.01 12.00 14.00 15.100.000.700.237.157.600.000.00 1.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 11.00 1.168.600.01 13.300.00 1.00 1.205.00 1.700.900.213.056.200.221.700.300.01 12.048.00 957 965 973 981 989 997 1.01 13.400.00 1.00 14.197.700.000.00 13.200.01 11.069.00 12.00 15.400.00 13.700.300.01 14.00 1.00 1.264.900.00 12.000.600.00 1.900.149.600.00 14.072.117.400.900.700.165.00 1.00 13.00 1.01 15.01 15.00 1.01 12.00 1.200.181.400.00 1.000.096.00 1.00 1.00 13.00 1.00 1.053.208.800.800.00 1.300.300.900.032.00 12.00 1.00 1.800.00 12.100.085.00 1.01 13.00 1.00 1.00 15.100.200.800.101.300.01 12.245.100.01 12.01 13.00 1.00 1.900.00 1.00 1.600.700.00 15.128.700.00 1.064.00 1.008.144.100.000.800.500.01 14.00 1.00 15.500.200.500.00 15.112.01 15.224.00 1.00 14.400.00 1.021.00 14.029.800.00 1.00 14.01 14.01 15.01 13.01 12.500.600.240.01 13.00 1.900.104.00 1.077.01 12.200.232.00 15.109.045.00 1.00 1.01 14.00 1.01 13.00 1.040.01 14.093.00 13.024.200.01 13.080.01 14.100.269.216.01 15.00 14.00 12.200.192.200.00 14.500.088.01 14.00 14.00 1.160.00 12.000.261.00 1.00 1.00 1.00 1.01 12.01 14.125.016.061.00 12.00 13.00 .00 1.00 1.00 14.01 15.01 15.100.00 1.00 1.00 12.00 1.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 11.00 12.01 12.500.00 1.800.00 1.00 13.000.01 12.00 15.000.01 14.00 13.013.00 1.00 15.256.141.00 1.005.01 13.900.00 1.00 1.100.500.184.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 952 960 968 976 984 992 1.00 1.248.00 1.00 1.00 1.173.01 14.037.01 13.400.00 1.00 1.00 13.00 1.253.400.120.176.800.136.600.400.00 1.189.01 15.152.133.00 1.00 13.300.

581.317.392.900.400.400.00 18.200.365.448.01 18.00 1.200.557.00 19.437.424.01 19.00 1.01 17.525.00 1.01 18.413.00 1.00 1.480.00 1.280.00 17.200.312.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 15.01 19.00 16.533.333.00 1.01 19.429.376.01 16.400.00 1.272.00 16.01 15.01 16.00 1.389.565.700.285.00 1.600.00 1.504.00 1.432.00 1.01 18.00 1.00 1.00 1.408.00 1.00 1.477.600.01 16.00 1.800.200.00 1.01 18.00 1.01 16.00 18.00 17.200.00 1.01 18.300.00 17.00 1.456.549.400.200.304.344.325.200.600.300.900.600.700.00 18.00 18.01 18.500.00 1.300.328.800.01 17.501.360.00 1.00 1.277.00 18.405.600.300.900.00 1.00 1.01 16.517.00 1.536.700.01 17.00 19.00 .00 1.00 1.400.560.00 16.01 18.00 17.000.01 17.00 18.01 16.320.301.300.00 1.00 1.00 19.900.528.000.00 1.00 1.288.700.00 1.600.01 17.352.200.00 1.00 1.00 17.500.00 19.400.349.00 1.00 16.900.00 1.100.00 1.600.700.800.00 18.500.472.397.00 17.461.00 18.01 18.900.900.000.00 17.800.357.700.00 1.00 17.00 17.512.00 19.00 1.01 17.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.100.00 1.000.00 1.00 1.900.800.544.00 1.01 16.568.576.373.421.00 1.000.00 17.00 18.500.01 19.00 1.000.00 1.00 1.00 1.01 17.100.00 16.300.00 16.01 18.293.00 19.400.296.00 1.100.520.309.00 1.509.445.00 19.100.541.368.01 RM hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 15.00 1.00 1.00 16.00 16.100.464.300.100.01 19.700.341.00 1.00 1.381.00 1.00 1.496.800.00 1.336.400.500.384.01 17.01 16.00 18.00 1.469.00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.00 1.01 19.100.00 16.488.493.552.00 1.00 1.485.000.01 19.00 1.300.00 1.600.500.01 17.453.000.00 1.800.00 19.416.00 1.440.01 16.500.500.01 17.01 16.573.00 1.00 1.00 16.00 1.01 18.400.

00 KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITU Oleh Oleh Jumlah Majikan Pekerja Caruman RM RM RM 5 5 5 1.00 1.900.00 1.00 (2) Dalam Bahagian ini: (a) amaun upah bagi bulan itu yang kena dicarumkan kepada Kumpulan Wang oleh setiap majikan bagi setiap pekerja hendaklah mengikut apa-apa had amaun upah dan caruman yang ditetapkan oleh Lembaga.00 20.800.900.600.00 19.605.AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU RM Dari Dari Dari 19.00.592.00 1. dan jumlah caruman yang melibatkan wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit berikutnya.597.01 19.00 1. Kadar caruman oleh majikan ialah RM5.000.800.01 19.00 dan bagi bulan-bulan apabila upah melebihi RM20.584. Dibuat [ 2008 .000. ] Bagi pihak dan atas nama Menteri Kewangan Timbalan Menteri Kewangan .”.00 1. kadar caruman oleh pekerja hendaklah dikira pada 8% daripada upah bagi bulan itu.589.700.01 RM hingga hingga hingga 19. dan (b) amaun caruman bagi bulan itu bagi maksud subseksyen 43(3) adalah terhad kepada apa-apa had jumlah caruman yang ditetapkan oleh Lembaga.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.