..

INSTlTUT KESELAMATAN DAN KESl!HATAN PEKERJIMN NEGA.RA (NIOSH) Institute. Of Occupational Safety And Health (NIOSH) Lot 1, Jalan 15/1, Section is, 43650 Ba,ndar Baru Bangi, Selangor Tel :03-87692161 . 'Fax: 03-89223143
National

NIOSH/06/SHOEjQS{1~) 07 April 2011
Pengumumall untuk Calon K@rtasIV

TLlanjPual1,

PEPERIKSAAN rPEGAWAI

KESI:LAIMATAN DAN

KES1HATAN - ,KERTAS TUGA:SAN

TEMPAT KEIUA (KERTAS IV BHG 1)

B€lrh'Libung dengan pendatteran tuan/puan untuk menduduki Pepelrii<saan Pegawai Keselamatan dan Kesihati'ln di NIOSH Iluar NIOSH pada,3!) Jun 2Ql1 - 1 Julai 2011.

gersama-sama ini dlsertakan kertas Tuqasan Tsrnpat Kerja (Kertas IV Bhg 1) untuk pepenksaan tersebut,
Tuan I puan dikeJlendaki menyi'apkan tugasan ilil dalam masa 6 minggLJ bermula dar! 19 April 2011 - 1 Jun 2011 dan menghantar tuqasan tersebut li::epada sekretartat Peperiksaan di Bahllglafl 'Peper~ksaan dan Persijt~n NmSH tida,k lewat darl 1 Jun 2011. 'Pihak karnl allan memaklumkan jadual penuh untuk peperiksaan terse but

rnelalul pos setewat-Iewatllya 2 minggu sebefum terikh pepenksaan,

Sekian, harap maklurn,

Selamat be~aya.

Yang benar,

NORlSMALINA ISHAK Pengurus, Bahagian Peperi.k5a<mdan. Per!ilJi!an NIOSH

«s-. --

INSTITUT KESElAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGAAA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PEPERIKSAAN PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN SAFETY AND HEALTH OFFICER EXAMINA nON 3/2011 KERTASIV PAPERIV BAHAGIAN 1: TUGASAN TEMPAT KERJA PART 1: WORKPLACEASSIGNMENT 19 APRIL 2011-1 JUNE 2011 .

PENGENALAN (12 markah) Satu kelerangan ringkas mengenai organisasi dan tempat kerja yang dipilih. ARAHAN INI DENGAN TELITI DAN 3. laporan mesti mempunyai muka depan (Iamplran 1) dan dijilid secara "comb binding". Gunakan sebelah halaman kertas sahaja. kaedah yang digunakan dan hasil yang diperolehi. Anggar risiko-rislko keselamatan dan keslhatan yang wujud daripada setiap hazard tersebul. ABSTRAK (10 markah) Ringkasan mengenai latarbelakang tugasan. persekilaran kerja.ARAHAN UNTUK MENYEDIAKAN TUGASAN TEMPAT KERJA CALON DIKEHENDAKI MEMBACA SEMUA MEMATUHI SEMUA ARAHAN TERSEBUT. Tulisan yang digunakan mestilah Times New Roman yang bersaiz 12 dan menggunakan langkau 2 baris (double spacing) kecuali tajuk halaman. aktiviti. Sarankan program semakan semula terhadap langkah-Iangkah kawalan yang dinyatakan dalam perkara (5) untuk memastikan keeekapan pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. la boleh terdiri daripada keseluruhan tempat kerja atau satu bahagian berasingan di tempat kerja. Tentukan hazard keselamatan dan hazard kesihatan yang paling krltlkal. proses kerja. Kelerangan tersebut mestilah meliputi carta organisasl. 1. CALON DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN LAPORAN BERDASARKAN FORMAT DI BAWAH. FORMAT LAPORAN Tugasan ini mesti ditaip dengan jelas menggunakan samada Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. A. Kenai pasti sekurang-kurangnya 6 hazard keselamatan dan kesihatan lermasuk sekurang-kurangnya 2 hazard kesihalan dl lempat kerja dan bincangkan teknik yang digunakan untuk mengenal pasti setiap hazard tersebul. 2. Senarai dan susun enam hazard yang telah dikenalpasti mengikut lahap kekritikalan risikonya. manakala margin alas dan bawah mestllah berukuran 3 em dan diformatkan kepada saiz kertas A4. 4. 1/6 . 5. 4. Seksyen Ini hendaklah disediakan dalam 2-3 halaman muka surat. saranan kawalan yang dibuat untuk memanfaatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. obJektif laporan. MARKAH MAKSIMUM BAGI SETIAP SEKSYEN DINYATAKAN DALAM KURUNGAN ( ) 1. 6. 3. 5. 2. Cadang dan bincangkan langkah-Iangkah kawalan untuk menghapuskan atau mengurangkan kedua-dua risiko hazard-hazard kritikal tersebut. tugasan yang menerangkan aktiviti tempat kerja dan hazardhazard berkaitan dengan akliviti terse but.5 em. Pilih satu tempat kerja. B. TUGASAN TEMPAT KERJA 1. Margin kiri dan kanan mestilah berukuran 2. 2.

Terangkan kesan setiap risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi.1998 :OSHA. (3 markah) 6.osha. 3. Delmal Publisher. Terangkan secara terperinci kaedah penaksiran risiko (anggaran risiko dan penilaian risiko) untuk hazard keselamatan dan kesihatan yang telah dikenalpasti. HASIL DAN PERBINCANGAN 5. penerbit dan tahun hendaklah dinyatakan. OBJEKTIF (5 markah) Nyatakan objektlf laporan.2 6. Rujukan buku Rujukan laman web :Hillman.html 8. taluk. (20 markah) 6 hazard (sekurang-kurangnya 2 hazard 4. KAEDAH 4.2 5.gov/oshpubs/perpro.Multimedia Technology and Application. Contoh: i.Personal Protective Equipment. Rasionalkan pilihan anda mengikut hazard yang paling kritikal (1 hazard keselamatan dan 1 hazard kesihatan). Bincangkan keuntungan daripada saranan dalam sub-seksyen 6. 4. Gunakan satu contoh hazard keselamatan dan hazard kesihatan dalam penaksiran ini. Jadualkan hasil yang diperolehi. 216 .OSHA 1995 http://www. Berikan keutamaan hazard berdasarkan 'rating' risiko yang diperolehi. 5. 1 (30 markah) Kenalpasti dan terangkan secara lerperincllangkah-Iangkah kawalan (Iangkah pencegahan dan pembetulan) yang dicadangkan untuk mengawal setiap hazard keselamatan dan keslhatan yang kritikal.3 7. SARANAN 6. RUJUKAN/SUMBER Senaraikan semua rujukan yang dirujuk dalam laporan Ini. LAMPIRAN Hanya lampiran yang lelah dirujuk di dalam laporan sahaja perlu dilampirkan. 2 Senaraikan sekurang-kurangnya kesihatan).3 6.1 dan 6.Sebarang gambarajah dan gam bar foto yang dirujuk dalam teks boleh dimuatkan dalam seksyen inl atau dilampirkan.2. 1 (20 markah) Kenalpastl dan terangkan tlga kaedah yang digunakan untuk mengenalpasti hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 1 5. ii. Maklumat sepertl nama pengarang. Kenalpasti dan terangkan secara terperinci langkah-Iangkah semakan semula yang dicadangkan terhadap langkah-Iangkah di dalam sub-seksyen 6.1.

Kaedah Hasll kajlan & Perbincangan Saranan E.C. Sekretariat Peperiksaan SHO Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) Lot 1. Jalan 15/1. (Lampiran 2) D. 3. menyediakan pembentangan slaid dalam Menyedia dan membawa ke bllik ujian lisan. Slla tullskan "SHO-PR3/PT 3 dan nombor indeks" dl sudut kiri sarnpul. Seksyen 15 43650 Bandar Baru Bangi Selangor Darul Ehsan 2. Pihak NIOSH tidak akan bertanggungjawab ke atas laporan tugasan yang dihantar lewat atau tidak sampai pada tarlkh yang ditetapkan. Pengenalan tempat kerja dan objektif laporan.) Ujlan lisan akan mengambil masa 30 minit ( 10 minit pembentangan dan 20 minit sesi soal jawab). Sila isikan borang pengesahan yang disertakan dan menjilidkannya bersama dengan Kertas Tugasan Tempat Kerja di mukasurat pertama Kertas Tugasan Tempat Kerja anda. PEPERIKSAAN L1SAN (KERTAS IV BAHAGIAN 2) Peperiksaan Lisan adalah berdasarkan kepada laporan tugasan anda dan pengetahuan anda dalam bldang keselamatan dan keslhatan pekedaan. Laporan yang lewat dihantar lidak akan diterima dan dinilai. 4. 1. Pembentangan tersebut hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: a) b) c) d) 2. 1. Anda dikehendaki membentangkan secara Iisan laporan anda seolah-olah anda membentangkannya kepada pihak pengurusan atasan organisasi anda dalam tempoh masa tidak melebihi 10 mlnlt. 3 salinan cetakan bahan yang dibentangkan (perkara E. SERAHAN SEMULA TUGASAN Laporan yang lengkap mestilah dihantar melalui SERAHAN SEGERAISURAT BERDAFTAR atau SERAHAN TANGAN kepada alamat di bawah dan mesti sampai ke alamat tersebut sebelum atau pada 1 JUN 2011. PENGESAHAN TUGASAN TEMPAT KERJA Anda dikehendaki mengesahkan bahawa Kertas Tugasan Tempat Kerja yang dihantar kepada Sekretarlat Peperiksaan adalah hasil kerja anda sendtri. 3/6 .2003). Pembentangan Iisan WAJIB menggunakan "Microsoft Power Point" (versi 97 . Calon hendaklah bentuk CD atau Thumbdrive.2. PERINGATAN: Anda diminta memberi masa secukupnya untuk urusan penghantaran pas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful