..

INSTlTUT KESELAMATAN DAN KESl!HATAN PEKERJIMN NEGA.RA (NIOSH) Institute. Of Occupational Safety And Health (NIOSH) Lot 1, Jalan 15/1, Section is, 43650 Ba,ndar Baru Bangi, Selangor Tel :03-87692161 . 'Fax: 03-89223143
National

NIOSH/06/SHOEjQS{1~) 07 April 2011
Pengumumall untuk Calon K@rtasIV

TLlanjPual1,

PEPERIKSAAN rPEGAWAI

KESI:LAIMATAN DAN

KES1HATAN - ,KERTAS TUGA:SAN

TEMPAT KEIUA (KERTAS IV BHG 1)

B€lrh'Libung dengan pendatteran tuan/puan untuk menduduki Pepelrii<saan Pegawai Keselamatan dan Kesihati'ln di NIOSH Iluar NIOSH pada,3!) Jun 2Ql1 - 1 Julai 2011.

gersama-sama ini dlsertakan kertas Tuqasan Tsrnpat Kerja (Kertas IV Bhg 1) untuk pepenksaan tersebut,
Tuan I puan dikeJlendaki menyi'apkan tugasan ilil dalam masa 6 minggLJ bermula dar! 19 April 2011 - 1 Jun 2011 dan menghantar tuqasan tersebut li::epada sekretartat Peperiksaan di Bahllglafl 'Peper~ksaan dan Persijt~n NmSH tida,k lewat darl 1 Jun 2011. 'Pihak karnl allan memaklumkan jadual penuh untuk peperiksaan terse but

rnelalul pos setewat-Iewatllya 2 minggu sebefum terikh pepenksaan,

Sekian, harap maklurn,

Selamat be~aya.

Yang benar,

NORlSMALINA ISHAK Pengurus, Bahagian Peperi.k5a<mdan. Per!ilJi!an NIOSH

«s-. --

INSTITUT KESElAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN NEGAAA NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH PEPERIKSAAN PEGAWAI KESELAMATAN DAN KESIHATAN SAFETY AND HEALTH OFFICER EXAMINA nON 3/2011 KERTASIV PAPERIV BAHAGIAN 1: TUGASAN TEMPAT KERJA PART 1: WORKPLACEASSIGNMENT 19 APRIL 2011-1 JUNE 2011 .

Pilih satu tempat kerja. saranan kawalan yang dibuat untuk memanfaatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.5 em. 2. 2. laporan mesti mempunyai muka depan (Iamplran 1) dan dijilid secara "comb binding". 5. Cadang dan bincangkan langkah-Iangkah kawalan untuk menghapuskan atau mengurangkan kedua-dua risiko hazard-hazard kritikal tersebut. A. Senarai dan susun enam hazard yang telah dikenalpasti mengikut lahap kekritikalan risikonya. Seksyen Ini hendaklah disediakan dalam 2-3 halaman muka surat. manakala margin alas dan bawah mestllah berukuran 3 em dan diformatkan kepada saiz kertas A4. 3. PENGENALAN (12 markah) Satu kelerangan ringkas mengenai organisasi dan tempat kerja yang dipilih. Tentukan hazard keselamatan dan hazard kesihatan yang paling krltlkal. TUGASAN TEMPAT KERJA 1. proses kerja. Margin kiri dan kanan mestilah berukuran 2. persekilaran kerja. 1/6 . kaedah yang digunakan dan hasil yang diperolehi. 1. ARAHAN INI DENGAN TELITI DAN 3. Kelerangan tersebut mestilah meliputi carta organisasl. obJektif laporan. Anggar risiko-rislko keselamatan dan keslhatan yang wujud daripada setiap hazard tersebul. FORMAT LAPORAN Tugasan ini mesti ditaip dengan jelas menggunakan samada Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. B. tugasan yang menerangkan aktiviti tempat kerja dan hazardhazard berkaitan dengan akliviti terse but. 6. 5. 4. Gunakan sebelah halaman kertas sahaja. aktiviti. 2. Kenai pasti sekurang-kurangnya 6 hazard keselamatan dan kesihatan lermasuk sekurang-kurangnya 2 hazard kesihalan dl lempat kerja dan bincangkan teknik yang digunakan untuk mengenal pasti setiap hazard tersebul. MARKAH MAKSIMUM BAGI SETIAP SEKSYEN DINYATAKAN DALAM KURUNGAN ( ) 1.ARAHAN UNTUK MENYEDIAKAN TUGASAN TEMPAT KERJA CALON DIKEHENDAKI MEMBACA SEMUA MEMATUHI SEMUA ARAHAN TERSEBUT. ABSTRAK (10 markah) Ringkasan mengenai latarbelakang tugasan. Tulisan yang digunakan mestilah Times New Roman yang bersaiz 12 dan menggunakan langkau 2 baris (double spacing) kecuali tajuk halaman. CALON DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN LAPORAN BERDASARKAN FORMAT DI BAWAH. la boleh terdiri daripada keseluruhan tempat kerja atau satu bahagian berasingan di tempat kerja. Sarankan program semakan semula terhadap langkah-Iangkah kawalan yang dinyatakan dalam perkara (5) untuk memastikan keeekapan pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 4.

Personal Protective Equipment.2. 2 Senaraikan sekurang-kurangnya kesihatan).3 7. ii. Delmal Publisher.OSHA 1995 http://www. LAMPIRAN Hanya lampiran yang lelah dirujuk di dalam laporan sahaja perlu dilampirkan. 1 (30 markah) Kenalpasti dan terangkan secara lerperincllangkah-Iangkah kawalan (Iangkah pencegahan dan pembetulan) yang dicadangkan untuk mengawal setiap hazard keselamatan dan keslhatan yang kritikal. (20 markah) 6 hazard (sekurang-kurangnya 2 hazard 4.gov/oshpubs/perpro. Gunakan satu contoh hazard keselamatan dan hazard kesihatan dalam penaksiran ini.1. Kenalpasti dan terangkan secara terperinci langkah-Iangkah semakan semula yang dicadangkan terhadap langkah-Iangkah di dalam sub-seksyen 6. Maklumat sepertl nama pengarang. Rasionalkan pilihan anda mengikut hazard yang paling kritikal (1 hazard keselamatan dan 1 hazard kesihatan). penerbit dan tahun hendaklah dinyatakan.3 6.2 5. Berikan keutamaan hazard berdasarkan 'rating' risiko yang diperolehi.Sebarang gambarajah dan gam bar foto yang dirujuk dalam teks boleh dimuatkan dalam seksyen inl atau dilampirkan. Rujukan buku Rujukan laman web :Hillman. HASIL DAN PERBINCANGAN 5. KAEDAH 4. 4.osha.Multimedia Technology and Application. SARANAN 6. 1 (20 markah) Kenalpastl dan terangkan tlga kaedah yang digunakan untuk mengenalpasti hazard keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Bincangkan keuntungan daripada saranan dalam sub-seksyen 6. (3 markah) 6. 5. RUJUKAN/SUMBER Senaraikan semua rujukan yang dirujuk dalam laporan Ini.html 8. Terangkan secara terperinci kaedah penaksiran risiko (anggaran risiko dan penilaian risiko) untuk hazard keselamatan dan kesihatan yang telah dikenalpasti. 216 .1 dan 6. 3. Terangkan kesan setiap risiko keselamatan dan kesihatan yang paling kritikal yang telah dikenalpasti kepada organisasi. taluk. OBJEKTIF (5 markah) Nyatakan objektlf laporan. Contoh: i. 1 5.1998 :OSHA.2 6. Jadualkan hasil yang diperolehi.

Pihak NIOSH tidak akan bertanggungjawab ke atas laporan tugasan yang dihantar lewat atau tidak sampai pada tarlkh yang ditetapkan. Calon hendaklah bentuk CD atau Thumbdrive. 3 salinan cetakan bahan yang dibentangkan (perkara E. Anda dikehendaki membentangkan secara Iisan laporan anda seolah-olah anda membentangkannya kepada pihak pengurusan atasan organisasi anda dalam tempoh masa tidak melebihi 10 mlnlt.C. Sila isikan borang pengesahan yang disertakan dan menjilidkannya bersama dengan Kertas Tugasan Tempat Kerja di mukasurat pertama Kertas Tugasan Tempat Kerja anda. menyediakan pembentangan slaid dalam Menyedia dan membawa ke bllik ujian lisan. Slla tullskan "SHO-PR3/PT 3 dan nombor indeks" dl sudut kiri sarnpul. 1. (Lampiran 2) D. PEPERIKSAAN L1SAN (KERTAS IV BAHAGIAN 2) Peperiksaan Lisan adalah berdasarkan kepada laporan tugasan anda dan pengetahuan anda dalam bldang keselamatan dan keslhatan pekedaan. Sekretariat Peperiksaan SHO Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara (NIOSH) Lot 1. PERINGATAN: Anda diminta memberi masa secukupnya untuk urusan penghantaran pas. Kaedah Hasll kajlan & Perbincangan Saranan E. Jalan 15/1. Pembentangan tersebut hendaklah merangkumi perkara-perkara berikut: a) b) c) d) 2.2. Pengenalan tempat kerja dan objektif laporan. 3/6 . PENGESAHAN TUGASAN TEMPAT KERJA Anda dikehendaki mengesahkan bahawa Kertas Tugasan Tempat Kerja yang dihantar kepada Sekretarlat Peperiksaan adalah hasil kerja anda sendtri. 1. Seksyen 15 43650 Bandar Baru Bangi Selangor Darul Ehsan 2. Pembentangan Iisan WAJIB menggunakan "Microsoft Power Point" (versi 97 .2003). Laporan yang lewat dihantar lidak akan diterima dan dinilai. 4.) Ujlan lisan akan mengambil masa 30 minit ( 10 minit pembentangan dan 20 minit sesi soal jawab). 3. SERAHAN SEMULA TUGASAN Laporan yang lengkap mestilah dihantar melalui SERAHAN SEGERAISURAT BERDAFTAR atau SERAHAN TANGAN kepada alamat di bawah dan mesti sampai ke alamat tersebut sebelum atau pada 1 JUN 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful