PENGENALAN Pada 6 Januari 2011,kami telah ditugaskan oleh Cikgu Zulkefli Bachek untuk membuat satu tugasan

individu bagi subjek Perkembangan Profesional.Saya telah mendapat tajuk mengenai “Medikolegal Dalam Psikiatri Dan Akta Kesihatan Mental 2001”. Dalam penulisan ini,saya akan membincangkan tajuk di atas kepada dua bahagian.Bahagian pertama,saya akan membincangkan mengenai definisi medikolegal secara keseluruhannya terutamanya dalam bidang psikiatri,prosesproses medikolegal dalam bidang psikiatri dan aspek medikolegal dalam psikiatri berdasarkan beberapa rujukan daripada pembacaan saya serta rujukan dari internet. Manakala,dalam bahagian kedua penulisan ini,saya membincangkan mengenai Akta Kesihatan Mental 2001.Akta ini yang juga dikenali sebagai Akta 615 telah diluluskan oleh Parlimen pada September 2001 dan telah mendapat persetujuan diraja pada 6 September 2001 serta diwartakan pada 27 September 2001.Walaubagaimanapun,pelaksanaan akta ini baru sahaja dikuatkuasakan iaitu pada 15 Jun 2010.

PENCARIAN LITERATUR “Pakar psikiatri mungkin diminta untuk membantu mahkamah dalam menentukan apakah yang didakwa secara undang-undang gila pada saat jenayah nal dilakukan. Dalam mahkamah Ireland, Peraturan McNaughton masih digunapakai walaupun diubah oleh keputusan baru-baru ini. Bagi yang didakwa untuk diadili secara undang-undang gila itu harus menunjukkan bahawa ia gagal untuk memahami sifat dan kualiti perbuatan jenayah dan kesalahan dari undang-undang tersebut.”

PERBINCANGAN AKTA KESIHATAN MENTAL 2001 & PERATURAN KESIHATAN MENTAL 2010 Akta Kesihatan Mental 2001 ialah suatu akta yang menggabungkan undangundang yang berkaitan dengan kecelaruan mental dan mengadakan peruntukan undang-undang bagi kemasukan. BAHAGIAN 1 Akta Kesihatan Mental 2001 juga boleh dinamakan Peraturan-Peraturan Kesihatan Mental 2010. (A) 138/2006].Antaranya ialah: 1. 2.penjagaan.U. Kemasukan merujuk kepada pendaftaran seseorang sebagai pesakit dalam atau pesakit luar dan yang untuknya satu rekod khidmat jagaan kesihatan diadakan 3.pemulihan dan perlindungan pesakit yang bercelaru mental serta perkara-perkara berhubungan dengannya. kemudahan pesakit luar ertinya mana-mana premis yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan oleh penjagaan kesihatan profesional untuk memberi khidmat penjagaan kesihatan kepada individu sebagai pesakit luar dan termasuk klinik perubatan atau klinik pesakit luar atau jabatan pesakit luar dalam kemudahan penjagaan kesihatan .Berikut adalah tafsiran bagi beberapa ungkapan yang digunakan di dalam akta ini.penahanan.Peraturan-Peraturan Kesihatan Mental 2010 pula terbahagi kepada 9 bahagian dan mengandungi 53 peraturan serta 5 jadual.penginapan.Peraturan-peraturan ini mula berkuat kuasa pada 15 Jun 2010. Bilik atau kawasan pemulihan mempunyai erti yang sama sebagaimana diberikan kepada ungkapan itu dalam Peraturan-Peraturan Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (Hospital Swasta dan Kemudahan Jagaan Kesihatan Swasta Lain) 2006 [P.

pegawai perubatan. Kemudahan psikiatri termasuk mana-mana hospital psikiatri. rumah jagaan kejururawatan psikiatri yang diwartakan atau pusat kesihatan mental masyarakat yang diwartakan 6.4. rumah jagaan kejururawatan psikiatri dan pusat kesihatan mental masyarakat 5. Kemudahan psikiatri yang diwartakan termasuk mana-mana hospital psikiatri yang diwartakan. 2. 7. perubatan. pemulihan. Pelan penjagaan ertinya suatu rancangan yang mewujudkan matlamat penjagaan dan program tindakan bersepadu untuk memenuhi keperluan psikiatri. BAHAGIAN 2 Bahagian ini membincangkan mengenai tatacara kemasukan. psikososial dan keperluan rohani pesakit. Kemasukan atau penahanan pesakit sukarela ke dalam hospital psikiatri 1. Perintah bagi penahanan pesakit sukarela dalam hospital psikiatri oleh pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar di bawah subseksyen 9(5) Akta hendaklah dibuat dalam Borang 2. Pesakit ertinya orang yang didaftarkan sebagai pesakit luar atau dimasukkan ke hospital sebagai pesakit dalam atau dimasukkan ke hospital di bawah perintah Pengarah Perubatan. Permohonan bagi kemasukan sebagai pesakit sukarela ke dalam manamana hospital psikiatri di bawah subseksyen 9(1) Akta hendaklah dibuat dalam Borang 1.pemeriksaan dan kajian semula pesakit dan pelepasan atau pemindahan pesakit dari hospital psikiatri. pembedahan. . Khidmat pesakit luar adalah khidmat yang diberikan berasaskan pesakit luar di kemudahan pesakit luar oleh ahli penjagaan kesihatan profesional yang mempunyai kelayakan. jagaan kejururawatan. latihan dan pengalaman serta kebolehan untuk menjaga pesakit yang bercelaru mental. pengamal perubatan berdaftar atau atas perintah Mahkamah di bawah Akta ini. 8.penahanan.

Perintah bagi penahanan pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri oleh Pengarah Perubatan hospital psikiatri di bawah subseksyen 10(5) dan 14(4) hendaklah dibuat dalam Borang 6. apabila disabitkan. Perintah bagi penahanan lanjut pesakit tidak sukarela dalam hospital psikiatri oleh dua pegawai perubatan atau dua pengamal perubatan berdaftar. Permohonan bagi kemasukan sebagai pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri oleh saudara orang yang disyaki bercelaru mental di bawah perenggan 10(1)(a) Akta hendaklah dibuat dalam Borang 3. . 4. 2. 3. saranan atau perintah bagi kemasukan atau penahanan pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri 1. Saranan bagi kemasukan sebagai pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri oleh pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar di bawah perenggan 10(1)(b) Akta hendaklah dibuat dalam Borang 4. di bawah perenggan 10(8)(b) dan 14(7)(b) Akta hendaklah dibuat dalam Borang 7. Saudara pesakit yang dirujuk dalam subperaturan (1) yang memberikan maklumat palsu dalam Borang 3 melakukan suatu kesalahan dan boleh. didenda tidak melebihi sepuluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. Perintah yang dirujuk dalam subperaturan (2) hendaklah ditandatangani oleh dua pegawai perubatan atau dua pengamal perubatan berdaftar dalam masa tiga hari bekerja di antara satu sama lain dan perintah itu hendaklah bagi suatu tempoh tidak melebihi tiga bulan dari tarikh terkemudian di antara dua tandatangan itu. 3. Perintah bagi kemasukan sebagai pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri oleh seseorang pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar di bawah seksyen 14 Akta hendaklah dibuat dalam Borang 5 Perintah bagi penahanan dan perintah penahanan lanjut pesakit tidak sukarela dalam hospital psikiatri oleh Pengarah Perubatan dan lain-lain 1. mengikut mana-mana yang berkenaan.Permohonan. 2.

Arahan bagi penahanan lanjut pesakit tidak sukarela dalam hospital psikiatri oleh Pelawat Arahan bagi penahanan lanjut pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri oleh Pelawat di bawah perenggan 45(2)(c). Pemberitahuan berkenaan dengan pelepasan pesakit kepada Mahkamah Pemberitahuan di bawah subseksyen 21 Akta oleh Pengarah Perubatan kepada Mahkamah berkenaan dengan pelepasan pesakit yang ditahan menurut subseksyen 55(1) atau seksyen 73 Akta hendaklah dibuat dalam Borang 11. 2.Perintah bagi penahanan lanjut pesakit tidak sukarela dalam hospital psikiatri oleh Lembaga Pelawat Perintah bagi penahanan lanjut pesakit tidak sukarela ke dalam hospital psikiatri oleh Pelawat di bawah perenggan 44(2)(b) Akta hendaklah dibuat dalam Borang 8. 4(c) dan subseksyen 45(5) Akta hendaklah dibuat dalam Borang 9. Permohonan bagi pelepasan pesakit tidak sukarela dari hospital psikiatri 1. Pemindahan pesakit tidak sukarela Perintah yang mengarahkan pemindahan pesakit tidak sukarela daripada hospital psikiatri kerajaan atau hospital psikiatri swasta yang diwartakan ke hospital psikiatri kerajaan atau hospital psikiatri swasta yang diwartakan yang lain oleh Ketua Pengarah atau mana-mana orang yang diberi kuasa olehnya di . Pengarah Perubatan hendaklah memaklumkan keputusan permohonan itu kepada pemohon yang dinyatakan dalam Borang 10 dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan permohonan itu. Permohonan bagi pelepasan pesakit tidak sukarela dari hospital psikiatri oleh pesakit tidak sukarela atau saudara pesakit tidak sukarela itu di bawah seksyen 16 Akta hendaklah dibuat dalam Borang 10.

d) pesakit dimasukkan ke wad atau bilik yang bersesuaian di kemudahan psikiatri menurut jantina dan umur. dilantik untuk menjaga pesakit. c) maklumat yang secukupnya diberikan untuk memudahkan kemasukan dan pengurusan pesakit. Pengarah Perubatan. Hospital psikiatri kerajaan atau hospital psikiatri swasta yang diwartakan yang menerima pesakit hendaklah memastikan penerusan perintah penahanan yang dibuat sebelum pemindahan pesakit tidak sukarela ke hospital psikiatri itu. memastikan bahawa: a) pengaturan dibuat terlebih dahulu dengan hospital psikiatri yang menerima pesakit b) ringkasan klinikal pesakit tidak sukarela itu disediakan dan c) pesakit tidak sukarela itu dihantar dengan penjagaan yang sesuai. BAHAGIAN 3 Bahagian ini membincangkan mengenai penjagaan pesakit di kemudahan psikiatri. Pengarah Perubatan. ke atas kemudahan psikiatri hendaklah memastikan bahawa: a) pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar. ke atas kemudahan psikiatri tidak boleh .Pemegang lesen dan orang yang bertanggungjawab ke atas hospital psikiatri swasta yang diwartakan atau Pengarah Perubatan hospital psikiatri kerajaan hendaklah. sebelum melaksanakan perintah dirujuk dalam subperaturan (1). dan e) pesakit wanita dan di bawah umur hendaklah ditemani semasa pemeriksaan dan rawatan di kemudahan psikiatri. b) khidmat pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar yang berpengalaman dalam bidang psikiatri sentiasa tersedia pada setiap masa diminta atau jika dikehendaki. mengikut yang berkenaan. pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. sebaik-baiknya ahli psikiatri.bawah seksyen 19 Akta hendaklah dibuat dalam Borang 12. pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. mengikut yang berkenaan.

mengikut yang berkenaan. Penjagaan pesakit tidak sukarela yang dilepaskan dari hospital psikiatri Pengarah Perubatan sesebuah hospital psikiatri boleh. atas kemudahan psikiatri hendaklah mempunyai garis panduan mengenai pelan penjagaan pesakit sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. Pengarah Perubatan. ke atas kemudahan psikiatri hendaklah memastikan bahawa setiap pesakit mempunyai pelan penjagaan bagi pengurusan pesakit semasa rawatan dan selepas pelepasan pesakit itu. 2. pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab.membenarkan mana-mana orang menziarahi pesakit jika pada pendapatnya. sebelum melepaskan tidak pesakit tidak sukarela di bawah perenggan 1(a) atau (b). apabila melepaskan pesakit tidak sukarela di bawah seksyen 15 atau 16 Akta. Pelan penjagaan pesakit 1. mengikut yang berkenaan. memerintahkan bahawa seseorang pesakit tidak sukarela itu dilepaskan kepada a) jagaan saudara atau rakan b) jagaan dirinya sendiri jika diluluskan oleh ahli psikiatri yang bertanggungjawab atau c) kemudahan jagaan kesihatan yang lain Pengarah Perubatan hospital psikiatri itu hendaklah. Rawatan penjagaan kecemasan di rumah jagaan kejururawatan psikiatri Orang yang bertanggungjawab ke atas rumah jagaan kejururawatan psikiatri hendaklah memeriksa atau menyebabkan diperiksa mana-mana pesakit yang menunjukkan tanda dan gejala kemerosotan mental dan boleh menjalankan atau menyebabkan dijalankan rawatan kecemasan sebelum menyarankan supaya pesakit dimasukkan ke dalam hospital psikiatri. menyediakan pesakit tersebut dengan: . orang itu bersikap kasar terhadap pesakit ataupun lawatan itu memudaratkan rawatan atau pemulihan pesakit itu. Pengarah Perubatan.

sebelum melepaskan pesakit tidak sukarela di bawah perenggan 1(c).kemudahan jagaan kesihatan ertinya manamana premis yang mana salah satu atau lebih anggota masyarakat menerima perkhidmatan jagaan kesihatan. Pasukan kesihatan mental masyarakat hendaklah terdiri daripada orang pelbagai disiplin dan diketuai oleh pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar sebaik-baiknya ahli psikiatri. mengikut yang berkenaan. masa dan nama hospital yang menerima bagi temu janji susulan. mengikut yang berkenaan. Pasukan kesihatan mental masyarakat Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. ke atas hospital psikiatri atau pusat kesihatan mental masyarakat hendaklah mengekalkan daftar bagi pesakit di bawah jagaan pasukan kesihatan mental masyarakat itu. menyediakan kemudahan jagaan kesihatan yang menerima itu dengan ringkasan klinikal pesakit itu. Pengarah Perubatan hospital psikiatri itu hendaklah menyediakan hospital yang menerima yang disebut dalam perenggan (2)(b) dengan ringkasan klinikal pesakit tidak sukarela itu. Bagi maksud peraturan-peraturan ini. bagi memastikan penerusan jagaan. .Pasukan kesihatan mental masyarakat hendaklah memberi perkhidmatan kesihatan mental yang menyeluruh.Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. ke atas hospital psikiatri atau pusat kesihatan mental masyarakat hendaklah memastikan penubuhan suatu pasukan kesihatan mental masyarakat bagi perkhidmatan penjagaan kesihatan mental masyarakat. dan b) notis secara bertulis tentang tarikh.a) ubat yang mencukupi. Pengarah Perubatan hospital psikiatri itu hendaklah.

ke atas kemudahan psikiatri hendaklah memastikan bahawa a) mana-mana pesakit geriatrik yang dimasukkan ke dalam atau ditahan dalam kemudahan psikiatri ditempatkan dalam persekitaran yang sesuai mengikut jantina dan umur. dan d) pelan penjagaan dibincangkan dengan ibu bapa atau penjaga. dan . b) kemudahan berasingan dan persekitaran yang terpisah bagi pesakit berkeperluan khusus dijadikan tersedia. Penjagaan geriatrik Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. orang yang bertanggungjawab itu hendaklah. mengikut yang berkenaan.Kewajipan untuk memberitahu saudara pesakit berkenaan dengan permohonan untuk pelepasan dari rumah jagaan kejururawatan psikiatri Apabila pesakit memberikan notis kepada orang yang bertanggungjawab memohon bagi pelepasan daripada rumah jagaan kejururawatan psikiatri di bawah subseksyen 31(4) Akta. sosial dan akademik pesakit di bawah umur dengan kecelaruan mental. dalam masa dua puluh empat jam dari penerimaan notis itu. ke atas kemudahan psikiatri hendaklah memastikan bahawa a) semua orang yang di bawah umur dengan kecelaruan mental yang dimasukkan atau ditahan di kemudahan psikiatri ditempatkan dalam persekitaran yang sesuai mengikut jantina dan umur b) semua langkah diambil untuk melindungi keselamatan emosi dan fizikal orang yang di bawah umur dengan kecelaruan mental itu c) langkah yang mencukupi dan sesuai disediakan agar tidak mengganggu perkembangan fizikal. Penjagaan orang yang di bawah umur dengan kecelaruan mental Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. mengikut yang berkenaan. memberitahu saudara pesakit itu berkenaan notis itu.

Dewan bedah atau suite rawatan Tertakluk kepada subperaturan (2).c) semua langkah diambil untuk melindungi keselamatan fizikal dan emosi pesakit geriatrik. Bilik yang dirujuk dalam subperaturan (2) hendaklah (a) dicahayakan dan diudarakan secara secukupnya. (5) Bilik rawatan sama ada di dalam dewan bedah atau suite rawatan itu hendaklah mempunyai— (a) ukuran minimum 16 meter persegi. bekalan dan rekod terapi elektrokonvulsif. dan (b) bersebelahan dan bercantum antara satu sama lain. Dewan bedah dan suite rawatan itu hendaklah tidak digunakan sebagai laluan trafik. (3) dan (4). dan (b) ruang khusus untuk kelengkapan. BAHAGIAN 4 Tatacara bagi terapi elektrokonvulsif Keputusan untuk memulakan terapi elektrokonvulsif dan bilangan sesi rawatan pada mana-mana pesakit di mana-mana kemudahan psikiatri hendaklah dibuat oleh ahli psikiatri. Pengarah Perubatan atau pemegang lesen hospital psikiatri hendaklah memastikan bahawa semua terapi elektrokonvulsif ke atas mana-mana pesakit dijalankan di bilik bedah atau suite rawatan hospital psikiatri oleh ahli psikiatri atau pegawai perubatan atau pengamal perubatan berdaftar di bawah pengawasan seorang ahli psikiatri. .Dewan bedah atau suite rawatan yang dirujuk dalam subperaturan (1) hendaklah mempunyai bilik menunggu . rawatan dan bilik atau kawasan pemulihan yang khusus.

Kelengkapan dan bekalan dalam bilik rawatan 23. hasil ujian. (3) Buku log itu hendaklah disimpan di dalam bilik rawatan dan tersedia sepanjang masa bagi pemeriksaan. Pengarah Perubatan atau pemegang lesen hospital psikiatri hendaklah memastikan bilik rawatan di hospital psikiatri dilengkapi dengan kelengkapan dan bekalan minimum sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kedua. sama ada dalam bilik bedah atau suite rawatan mempunyai kakitangan yang khusus dengan kelayakan. (7) Pengarah Perubatan atau pemegang lesen hospital psikiatri hendaklah menyenggara daftar pesakit bagi dewan bedah atau suite rawatan. Bekalan oksigen di bilik rawatan dan bilik atau kawasan pemulihan sesuatu dewan bedah atau suite rawatan hendaklah dipantau dan direkodkan secukupnya dalam suatu buku log. kekurangan dan langkah pembetulan hendaklah didokumenkan dalam buku log. penyenggaraan dan buku log 24. (2) Alat elektrokonvulsif itu hendaklah mempunyai penyenggaraan berkala menurut garis panduan pengeluar dan semua kegiatan penyenggaraan. Alat terapi elektrokonvulsif. BAHAGIAN 5 PENGEKANGAN ATAU PENGASINGAN .Pengarah Perubatan atau pemegang lesen hospital psikiatri hendaklah memastikan bahawa bilik atau kawasan pemulihan. Bekalan oksigen di bilik rawatan dan bilik atau kawasan pemulihan 22. (1) Pengarah Perubatan atau pemegang lesen hospital psikiatri hendaklah memastikan alat terapi elektrokonvulsif yang digunakan untuk memberikan rangsangan elektrik kepada seseorang pesakit mematuhi kehendak sebagaimana dinyatakan dalam Jadual Kedua. latihan dan pengalaman yang berkaitan.

. (4) Tiada pengekangan atau pengasingan secara kimia atau fizikal boleh digunakan ke atas pesakit dibenarkan di rumah jagaan kejururawatan psikiatri atau pusat kesihatan mental masyarakat.Petunjuk dan tatacara bagi pengekangan atau pengasingan 25. tanpa suatu penilaian semula secara bebas oleh ahli psikiatri atau pengamal perubatan lain yang sama kekananannya yang tidak terlibat secara langsung dalam penjagaan pesakit pada masa kejadian yang membawa kepada pengasingan pesakit itu. ahli psikiatri hendaklah menilai semula pesakit itu tentang keperluan pengekangan lanjut. (5) Jika tempoh masa pengekangan fizikal seseorang pesakit melebihi lapan jam. Kawasan pengekangan 26. (1) Petunjuk dan tatacara bagi pengekangan atau pengasingan secara fizikal atau kimia yang boleh digunakan ke atas pesakit di hospital psikiatri hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga. (1) Hendaklah ada tempat terhad yang ditetapkan dengan ruang pemerhati yang khusus yang dikendalikan oleh kakitangan yang berkelayakan. terlatih dan berpengalaman bagi maksud memantau pesakit. melainkan jika semasa kecemasan dan pesakit hendaklah dipindahkan selepas itu ke hospital psikiatri tanpa kelengahan. (3) Privasi dan keselamatan pesakit hendaklah diperhatikan pada setiap masa semasa tatacara pengekangan atau pengasingan. (6) Tiada pengasingan boleh dijalankan ke atas seseorang pesakit bagi tempoh lebih daripada lapan jam berturut-turut atau selama lebih daripada dua belas jam berselang-seli melebihi tempoh empat puluh lapan jam. (2) Tiada seorang pun pesakit di bawah umur dua belas boleh dikenakan pengekangan atau pengasingan secara fizikal dalam mana-mana hospital psikiatri.

Pemakaian cara pengekangan fizikal 28. Cara pengekangan fizikal seseorang pesakit hendaklah– (a) dijalankan atau diawasi oleh kakitangan yang berkelayakan. terlatih dan berpengalaman. Bilik pengasingan 29. dan (b) digunakan hanya pada anggota kaki dan tangan pesakit itu. Peralatan yang dibenarkan atau dilarang digunakan sebagai pengekangan fizikal seseorang pesakit hendaklah sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga. dan (b) mempunyai panel pemerhatian yang diperbuat daripada kaca keselamatan. (5) Bilik pengasingan boleh mempunyai televisyen pemantau litar tertutup . Perabot dalam bilik pengasingan hendaklah diperbuat daripada bahan yang tidak akan membahayakan pesakit. Bilik pengasingan itu hendaklah (a) dicahayakan dan diudarakan secara secukupnya. (c) ukuran minimum 10 meter persegi. terlatih dan berpengalaman bagi maksud pengasingan seseorang pesakit. dan (e) dikalisbunyikan secara secukupnya. Pintu bilik pengasingan itu hendaklah (a) merupakan satu daun pintu yang dibuka ke luar diperbuat daripada bahan yang teguh. (1) Hendaklah ada bilik pengasingan perseorangan yang khusus yang dikendalikan oleh kakitangan yang berkelayakan. Peralatan pengekangan 27.(2) Kawasan yang dirujuk dalam subseksyen (1) hendaklah dicahayakan dan diudarakan secukupnya. (b) terletak bagi mengekal privasi dan pemantauan pesakit. (d) disediakan dengan sesekat yang kekal secara fizikal.

Sangkar. kekisi atau perangkap logam atau bekas atau ruang lain yang menjatuhkan maruah tidak boleh digunakan sebagai cara pengasingan di dalam bilik pengasingan. palang besi. (2) Sesuatu hospital psikiatri swasta dan hospital psikiatri swasta yang diwartakan hendaklah mempunyai (a) kawasan persendirian dan umum yang di tentukan dengan jelas. tempat menyambut tetamu. Maklumat yang perlu dicatatkan dalam rekod 30. kotak kayu. BAHAGIAN VI PIAWAIAN BAGI HOSPITAL PSIKIATRI SWASTA. kakitangan dan pengunjung. (1) Sesuatu hospital psikiatri swasta dan hospital psikiatri swasta yang diwartakan hendaklah mempunyai pintu masuk utama. lobi dan ruang menunggu sama ada yang dikhususkan atau secara berkongsi. dan (c) kemudahan yang selamat dan mesra pengguna untuk pesakit. (b) ruang untuk aktiviti rehabilitasi bagi individu atau kumpulan. RUMAH JAGAAN KEJURURAWATAN PSIKIATRI SWASTA DAN PUSAT KESIHATAN MENTAL MASYARAKAT SWASTA DLL. (2) Rekod yang disimpan dalam kawasan pengekangan dan bilik pengasingan hendaklah masing-masing disebut sebagai Rekod Pengekangan Fizikal dan sebagai Rekod Pengasingan. Pintu . (3) Kedua-dua Rekod hendaklah disediakan sepanjang masa bagi maksud pemeriksaan. Pematuhan kehendak khusus 31. (1) Setiap kawasan pengekangan atau bilik pengasingan hendaklah menyenggarakan rekod yang mengandungi maklumat sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Ketiga.

rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan. hospital psikiatri swasta yang diwartakan.32. Keselamatan 34. Sesuatu hospital psikiatri swasta. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan. (1) Semua pintu di ruang penjagaan pesakit sesuatu hospital psikiatri swasta. jika perlu. Sesuatu hospital psikiatri swasta. dan (c) menggunakan kekisi yang estetik dan tidak seperti penjara. pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat swasta yang diwartakan hendaklah (a) mempunyai panel yang diperbuat daripada bahan yang selamat dan tidak membahayakan. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat yang diwartakan hendaklah mempunyai sistem keselamatan yang diadakan dalam bentuk yang tidak menghalang dan mudah dikawal selia oleh kakitangan. hospital psikiatri swasta yang diwartakan. (2) Pintu hendaklah boleh dikunci dan diakses oleh kakitangan dalam situasi kecemasan. Tingkap 33. rumah jagaan kejururawatan . rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat swasta yang diwartakan hendaklah diperbuat daripada bahan yang selamat dan tidak membahayakan. Semua tingkap di kawasan penjagaan pesakit sesuatu hospital psikiatri swasta. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. Kehendak bilik atau wad 35. hospital psikiatri swasta yang diwartakan. (b) mempunyai darjah pembukaan yang terhad. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. hospital psikiatri swasta yang diwartakan.

kenderaan persendirian dan pesakit jumpa terus. kemudahan dan perkhidmatan kecemasan boleh dikongsi dengan perkhidmatan dan kemudahan kecemasan penjagaan kesihatan yang lain Kawasan Penjagaan Rapi 38. kenderaan kecemasan yang lain. hospital psikiatri swasta yang diwartakan. Sesuatu hospital psikiatri swasta dan hospital psikiatri swasta yang diwartakan hendaklah mengadakan kawasan penjagaan rapi bagi pesakit yang mempunyai risiko tinggi untuk membahayakan diri atau orang lain yang hendaklah – . (1) Sesuatu hospital psikiatri swasta dan hospital psikiatri swasta yang diwartakan hendaklah mengadakan kemudahan dan perkhidmatan jagaan kecemasan psikiatri dua puluh empat jam yang hendaklah (a) ditempatkan di tingkat bawah dan terpisah daripada kawasan pesakit dalam. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. (d) mempunyai stesen kakitangan jururawat. Walau apa pun subperaturan (1). Kemudahan dan perkhidmatan jagaan kecemasan psikiatri 37. pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat yang diwartakan hendaklah menyediakan lampu reses dalam semua kawasan penjagaan pesakit. pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat yang diwartakan hendaklah tidak mempunyai lebih dari enam buah katil dalam satu bilik atau wad. (b) mempunyai laluan yang bersesuaian bagi ambulans. (c) mempunyai katil untuk pemerhatian dan rawatan kecemasan. Sesuatu hospital psikiatri swasta. dan (e) mempunyai bilik untuk temubual dan kaunseling.psikiatri swasta. Pencahayaan di kawasan penjagaan pesakit 36. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta.

Penginapan seseorang dalam pusat kesihatan mental masyarakat swasta 40. menyediakan sekurang-kurangnya seorang ahli fisioterapi pelawat. seorang jurupulih pekerjaan pelawat. (1) Hospital psikiatri swasta dan hospital psikiatri swasta yang diwartakan hendaklah mengadakan satu pasukan pelbagai displin terdiri daripada sekurangkurangnya seorang ahli psikiatri atau pengamal perubatan berdaftar dengan sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman dalam bidang psikiatri. (2) Rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. seorang ahli psikologi klinikal atau kaunselor. Kakitangan 39. dan (b) mempunyai laluan terhad. (3) Kemudahan pskiatri swasta yang menyediakan perkhidmatan bagi pesakit geriatrik hendaklah. sebagai tambahan kepada perkhidmatan yang disebut dalam subperaturan (1) atau (2) sebagaimana yang terpakai.(a) terletak di tengah-tengah berdekatan dengan stesen jururawat. seorang ahli psikologi klinikal pelawat atau kaunselor . pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat swasta yang diwartakan hendaklah menyediakan satu pasukan pelbagai displin yang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ahli psikiatri atau pengamal perubatan berdaftar dengan sekurangkurangnya satu tahun pengalaman dalam bidang psikiatri. (1) Seseorang yang mengalami kecelaruan mental dan didaftarkan dengan sebuah kemudahan psikiatri boleh menginap di pusat kesihatan mental . rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan. seorang jurupulih pekerjaan dan jururawat atau pembantu perubatan untuk memenuhi keperluan rawatan dan rehabilitasi psikososial pesakit. jururawat atau pembantu perubatan untuk memenuhi keperluan rawatan dan rehabilitasi psikososial pesakit.

hospital psikiatri swasta yang diwartakan. (3) Persiapan hendaklah dibuat untuk merujuk orang itu menginap menurut subperaturan ke sesuatu hospital psikiatri atau rumah jagaan kejururawatan psikiatri. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan. hospital psikiatri swasta yang diwartakan. (2) Walau apa pun subperaturan (1). (1) Sesuatu hospital psikiatri swasta. (5) Butiran pesakit hendaklah direkodkan setelah penginapan di bawah subperaturan (1). seseorang yang mendatangkan bahaya kepada dirinya atau keselamatan orang lain tidak boleh dibenarkan menginap. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta dan rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan hendaklah mempunyai dasar bertulis mengenai pengurusan kewangan pesakit atas amanah baginya Barangan persendirian dan pakaian 42. (2) Apabila seorang pesakit dianggap tidak dapat menjalankan kebebasan kewangannya di bawah subperaturan (1). jika perlu. hospital psikiatri swasta yang diwartakan.masyarakat swasta atau pusat kesihatan mental masyarakat swasta yang diwartakan tidak lebih dua puluh empat jam. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. Pengurusan kewangan pesakit 41. (1) Sesuatu hospital psikiatri swasta. pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat yang diwartakan . rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta dan rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan hendaklah mengadakan peluang yang maksimum kepada setiap pesakit untuk menjalankan kebebasan kewangannya mengikut tahap kompetensinya. (4) Tiada cara pengekangan fizikal atau pengasingan boleh diguna ke atas orang yang ditempatkan di bawah subperaturan (1). dalam masa dua puluh empat jam dari penginapan. hospital psikiatri swasta.

maklumat.hendaklah menyediakan pesakit dengan ruang yang mencukupi untuk menyimpan barangan persendiriannya. BAHAGIAN VII HAK PESAKIT Penyata hak pesakit 43. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta. . (c) penginapan yang mencukupi. ke atas sesuatu kemudahan psikiatri hendaklah mengadakan penyataan hak pesakit sebagaimana yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. pusat kesihatan mental masyarakat swasta dan pusat kesihatan mental masyarakat yang diwartakan hendaklah membenarkan pesakit memakai pakaian pilihan mereka yang sesuai . (f) pengamalan kepercayaan agama pilihannya. (e) pengamalan identiti jantina. (2) Penyataan hak pesakit hendaklah dalam bentuk dan bahasa yang boleh difahami oleh saudara atau sahabat pesakit faham. (3) Penyataan hak pesakit hendaklah sekurang-kurangnya mengandungi peruntukan bagi hak pesakit kepada— (a) sebab kemasukan dan penahanannya dan cara bagi pelepasan. hospital psikiatri swasta yang diwartakan. rumah jagaan kejururawatan psikiatri swasta yang diwartakan. pengenalan diri dan privasi. (2) Sesuatu hospital psikiatri swasta. (d) kegiatan riadah. mengikut mana yang berkenaan. kebenaran bercuti atau pemindahan. kerahsiaan. (b) rawatan. (1) Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab.

Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. (3) Penyataan hak pesakit hendaklah disimpan di tempat yang mudah diperoleh dan tersedia untuk semua saudara atau rakan pesakit dan kakitangan yang terlibat dalam rawatan dan pengurusan pesakit di sesuatu kemudahan psikiatri. Pernyataan hak pesakit hendaklah dipamerkan di bahagian yang mudah dilihat dalam suatu kemudahan psikiatri. sesuatu kemudahan psikiatri hendaklah mengadakan penyataan hak pesakit kepada setiap pesakit dalam kemudahan psikiatri. mengikut yang berkenaan. dan (k) merayu kepada Pengarah Perubatan. ke atas sesuatu kemudahan psikiatri hendaklah menjadikan tersedia dokumen sebagaimana yang dinyatakan . (h) menerima pelawat. Lembaga Pelawat atau Ketua Pengarah untuk pelepasan. apabila pesakit tidak dapat memahami makna penyataan hak pesakit itu oleh sebab keadaan akalnya. pernyataan hak pesakit itu hendaklah diadakan kepada pesakit itu dengan sebaik sahaja pesakit itu berupaya untuk memahami maknanya. Dokumen yang boleh didapati untuk rujukan 46. Pernyataan hak pesakit hendaklah dipamerkan 45. (2) Walau apa pun subperaturan (1). (1) Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. (j) mendapatkan pembelaan undang-undang. mengikut mana yang berkenaan. Kewajipan untuk mengadakan penyataan hak pesakit 44. (i) mempunyai peluang untuk pendapat ahli psikiatri kedua.(g) berkomunikasi dengan orang di luar.

atau saudara atau rakannya di kemudahan psikiatri itu. mana-mana orang yang ditahan atau dikurung di bawah seksyen 342. mengikut manamana yang berkenaan. (3) Bentuk komunikasi yang lain hendaklah disediakan sebagaimana yang boleh diarahkan oleh Ketua Pengarah. dan (b) menjamin privasi komunikasi pesakit itu. BAHAGIAN VIII PERKARA MENGENAI KOMUNIKASI Komunikasi oleh pesakit yang dimasukkan ke hospital psikiatri 47. (2) Pengarah Perubatan atau orang yang bertanggungjawab. Komunikasi oleh orang yang ditahan atau dikurung di hospital psikiatri yang diluluskan 48 (1) Tertakluk kepada subperaturan (2). (1) Surat yang ditulis kepada atau oleh pesakit yang dimasukkan atau ditahan hendaklah disampaikan tanpa dibuka kepada orang yang surat itu dialamatkan (2) Sekurang-kurangnya satu telefon dan talian telefon hendaklah diadakan di setiap tingkat sesuatu kemudahan psikiatri bagi kegunaan pesakit sama ada untuk panggilan masuk atau panggilan keluar dan telefon itu hendaklah terletak di suatu tempat yang— (a) mudah didatangi oleh pesakit.dalam Jadual Keempat untuk rujukan pesakit. 344 atau 348 Kanun Tatacara Jenayah [Akta 593] atau peruntukan yang bersamaan dalam mana-mana undang-undang bertulis yang lain dalam hospital psikiatri yang diluluskan boleh mendapat akses kepada komunikasi tanpa pemintasan. ke atas sesuatu hospital psikiatri yang diluluskan boleh .

Pelantikan Pengerusi untuk mesyuarat atau lawatan . mengikut mana-mana yang berkenaan. (3) Semua perhubungan melalui surat kepada dan daripada peguam. dari satu hospital psikiatri atau rumah jagaan kejururawatan psikiatri hendaklah mengeluarkan (a) notis mesyuarat atau lawatan yang dijadualkan sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tarikh mesyuarat atau lawatan yang dijadualkan Lembaga Pelawat itu.urung di hospital psikiatri tidak boleh dipintas. kepada anggota Lembaga Pelawat.jika dianggap perlu menyebabkan mana-mana surat yang ditulis oleh atau kepada mana-mana orang yang ditahan atau dikurung di situ untuk pengawasan rapi. BAHAGIAN IX TATACARA YANG MESTI DIIKUTI OLEH LEMBAGA PELAWAT Notis mesyuarat atau lawatan Lembaga Pelawat 49. atau (b) notis mesyuarat atau lawatan segera yang diarahkan oleh Pengerusi Lembaga Pelawat pada mana-mana masa yang munasabah untuk menyoal siasat semua kematian atau peristiwa yang tidak diduga yang berlaku sejak mesyuarat atau lawatan yang dijadualkan terakhir Lembaga Pelawat. wakil yang dilantik atau Pejabat Pemerintah orang yang ditahan atau dik(4) Pengarah Perubatan atau orang yang bertanggungjawab. Pengarah Perubatan atau pemegang lesen atau orang yang bertanggungjawab. ke atas sesuatu hospital psikiatri yang diluluskan boleh mengenakan apa-apa syarat keselamatan bagi penggunaan dan lokasi telefon ke atas manamana orang yang ditahan atau dikurung dalam hospital psikiatri yang diluluskan. mengikut mana-mana yang berkenaan.

aduan atau ulasan itu hendaklah diambil tindakan oleh orang yang bertanggungjawab dan dilaporkan dalam mesyuarat Lembaga yang dijadualkan selepas itu atau sebagaimana yang diarahkan. (6) Saranan. yang mengetahui tentang kenyataan atau hal keadaan manamana perkara dalam siasatan untuk ditemu bual oleh Pelawat dan hendaklah memberikan maklumat sama ada secara lisan atau bertulis. (7) Pelawat boleh menimbangkan keputusan semasa ketiadaan orang yang bertanggungjawab jika dianggap perlu. Pengerusi Lembaga Pelawat boleh melantik Pelawat yang lain untuk mempengerusikan mesyuarat atau lawatan Lembaga semasa ketiadaan Pengerusi. dalam Buku Laporan Pelawat. (1) Hendaklah ada sesuatu buku laporan pelawat bagi maksud mesyuarat atau lawatan Lembaga Pelawat dan buku itu hendaklah mengandungi semua maklumat sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual Kelima. jika ada. (8) Pelawat boleh menghendaki mana-mana orang yang bekerja di hospital psikiatri dan rumah jagaan kejururawatan psikiatri atau mana-mana saudara atau sahabat pesakit. Tatacara mesyuarat atau lawatan Lembaga Pelawat 51. (4) Pelawat hendaklah menilai mana-mana pesakit sukarela di hospital psikiatri yang penahanannya melebihi tiga bulan untuk membuat pertanyaan mengenai hak dan kebajikannya. aduan atau ulasan jika perlu dan hendaklah mencatatkan saranan. . (5) Pelawat hendaklah mengemukakan saranan. (3) Pesakit hendaklah diberi peluang untuk menyuarakan rasa tidak puas hatinya tanpa rasa takut semasa mesyuarat atau lawatan Lembaga Pelawat.50. (2) Mesyuarat atau lawatan Lembaga Pelawat hendaklah dijalankan dengan memberi perhatian khusus kepada kerahsiaan dan maruah pesakit. aduan atau ulasan.

(3) Setelah keputusan Menteri untuk membatalkan pelantikan itu. Pelawat itu hendaklah diberitahu. (11) Pelawat hendaklah melaporkan sebarang penemuan atau ketidakpatuhan semasa temu bual dalam buku laporan pelawat. hendaklah memberikan apa-apa maklumat yang diketahuinya atau dipercayainya benar.(9) Notis temu bual itu hendaklah disampaikan kepada orang yang bertanggungjawab yang tugasnya hendaklah untuk memastikan kehadiran orang yang disebut dalam subperaturan (8) pada tarikh dan masa mesyuarat sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu. (12) Format mesyuarat atau lawatan hendaklah diputuskan oleh Pelawat. Peletakan jawatan Pelawat 52. (2) Setelah menerima peletakan jawatan itu. yang akan selepas itu menyampaikannya kepada Menteri. (1) Pelantikan Pelawat boleh disarankan supaya dibatalkan jika dia— (a) tidak menghadirkan diri dalam tiga mesyuarat atau lawatan Lembaga Pelawat berturut-turut tanpa sebab yang sah. Menteri bolehlah melantik ahli baru bagi Lembaga Pelawat. yang dikehendaki oleh Pelawat. Pembatalan pelantikan Pelawat 51. (1) Pelawat yang ingin meletak jawatan hendaklah memberikan notis satu bulan secara bertulis mengenai hasratnya itu kepada Pengerusi Lembaga Pelawat. atau (b) melanggar mana-mana terma dan syarat pelantikannya (2) Pelawat yang disarankan supaya ditamatkan pelantikannya hendaklah buat sementara waktu tidak lagi menghadiri mesyuarat atau lawatan Lembaga Pelawat yang dijadualkan sehingga mendapat keputusan Menteri. (10) Mana-mana orang. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful