Ulasan Jurnal

Jurnal Pertama Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan, 2001. Teknologi Instruksi dan Pendidikan Bestari :Persediaan dan Cabaran Alaf Baru Tajuk: Penilaian Penggunaan Perisian Kursus Di Sekolah Bestari: Satu Kajian di Negeri Terengganu Penulis: Hee Jee Mee, Norashidah Mamat @ Abdul Rashid Universiti Teknologi Malaysia.. PENGENALAN: Jurnal ini menghuraikan kajian penilaian penggunaan perisian kursus untuk sekolah bestari di negeri Terengganu. Seramai 52 orang responden yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar matapelajaran Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di tingkatan satu dan tingkatan empat. Kajian dijalankan di tiga buah sekolah sekolah bestari. Kajian lebih ditumpukan dari aspek mutu perisian kursus, kesesuian perisian dan kemudahan komputer yang disediakan serta pendedahan yang secukupnya guru-guru dalam kemahiran komputer. Pengkaji menggunakan kaedah SPSS untuk menganalisa data bagi mendapatkan peratus, frekuensi dan min. Kajian rintis juga telah dijalankan. Hasil dari kajian, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan bagi mengoptimakan penggunaan perisian kursus dan komputer di sekolah bestari. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian tersebut adalah: 1. Mengenalpasti jenis-jenis perisian kursus yang digunakan di tiga buah sekolah bestari di negeri Terengganu. 2. Mengenalpasti kesediaan guru dalam penggunaan PBK dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengenalpasti kemudahan komputer yang disediakan untuk Pengajaran Perbantukan Komputer oleh guru. 4. Mengenalpasti mutu perisian kursus yang disediakan di sekolah bestari. 5. Mengenalpasti kesesuaian perisian kursus oleh para guru di sekolah bestari. 6. Mengenalpasti masalah –masalah yang dihadapai para guru dalam pelaksanaan PBK. METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH Kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan dengan menggunakan borang soalselidik . Kajian dijalankan di tiga buah sekolah di Terengganu dengan 52 guru telah dijadikan sampel . Instrumen kajian yang digunakan adalah satu set soalselidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A mengandungi 8 item soalan yang berkaitan maklumat diri guru, bahagian B terdiri 53 item berkaitan persoalan yang hendak dikaji manakala pada bahagian C terdapat satu item subjektif yang memerlukan responden menyatakan masalah-masalah lain dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.

Penggunaan perisian kursus yang berkesan akan membimbing dan membentuk mental serta pemikiran pelajar supaya mereka lebih bersifat kreatif melalui gambaran yang lebih realistik. Masalah yang dihadapi adalah perisian kursus yang bermutu tinggi sukar dihasilkan kerana kurangnya tenaga mahir dalam bidang tersebut. pembimbing dan pencetus inovasi para pelajar dapat dilaksanakan dengan lebih bekesan. susun atur dan sebagainya. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS bagi mendapatkan kekerapan. CADANGAN KAJIAN: Beberapa cadangan kajian telah diutarakan oleh pengkaji diantaranya iaitu mengharapkan agar pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lebih komited di dalam melaksanakan atau mengendalikan Latihan guru Sekolah Bestari agar peranan guru sebagai seorang pemudahcara. Manakala pihak sekolah pula perlu menyediakan kemudahan peralatan komputer yang mencukupi untuk guru dan pelajar serta mewujudkan suasana yang lebih selesa dalam bilik komputer dari segi pencayaan. Pengkaji juga mencadangkan mutu perisian kursus dipertingkatkan agar bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. peratusan dan min bagi setiap item serta persoalan kajian. ______________________________________________________________________________ ______ Jurnal Kedua: TAJUK: . Namun begitu pihak sekolah masih lagi memainkan peranan yang penting dalam usaha memantau keperluan komputer agar bersesuaian dengan keperluan. Bagi menjamin keberkesanan penggunaan peisian kursus di sekolah bestari. di samping meningkatkan motivasi para pelajar. Kesimpulan Sekolah Bestari merupakan salah satu aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia yang menekankan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk perisian kursus. Melalui penganalisaan data dan nilai min yang diperolehi pengkaji merumuskan bahawa guru-guru secara majoritinya mampu mengusai penggunaan komputer dan memberikan respon yang positif terhadap perkembangan pendidikan dan dan teknik pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.Oleh itu pengkaji menyimpulkan bahawa penggunaan perisian kursus akan dapat membantu dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Perisian kursus yang disediakan juga didapati menepati tahap serta kebolehan para pelajar. Di samping sifat keanjalan yang terkandung di sesuatu perisian kursus akan memberi peluang kepada para pelajar untuk belajar mengikut tahap keupayaan mereka. Daripada dapatan kajian.Kaedah pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan Skala Likert. Pengkaji juga mendapati bahawa tahap kemudahan komputer yang disediakan adalah mencukupi . penghasilan perisian kursus yang berkesan adalah penting . Kebolehpercayaan soalselidik telah diuji menggunakan Alha Cronbach iaitu pengkali kebolehpercayaan yang menunjukkan bahawa itemitem kajian adalah saling berkaitan antara satu sama lain. secara keseluruhannya didapati majoriti responden memperakukan bahawa perisian kursus disekolah bestari adalah bermutu tetapi masih terdapat kelemahan tertertentu yang perlu diberi perhatian.

Bagi pelajar yang tidak mahir IT. aspek pedagogi dan andragogi. Penulis juga menyatakan contoh pelbagai perisian yang dihasilkan secara komersial seperti Blackboard. pendekatan baru pengajaran serta perancangan rapi adalah pra-syarat dalammemodelkan suatu sistem WBE yang ideal. Sistem WBE juga bertujuan sebagai pelengkap berguna pengajar sebagai arena interaksi pelajar dengan ilmu diluar waktu kelas untuk mengulangkaji dan sebagainya.1997) dan sebagainya. serta jarang beroperasi selama 24-7-365. pengkaji menyimpulkan bahawa sistem yang digunapakai sekarang ini mempunyai beberapa kekurangan terutamanya dari segi kefungsian. Intruksi Dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula.Sistem Pendidikan Berasaskan Web ( Web-Based Education –WBE) Penulis Jurnal: Salimah Mokhtar. capaian ke WBE akan menjadi wadah atau peluang untuk menjinakkan mereka dengan teknologimaklumat dan komunikasi. Web sebagai satu fenomena baru yang kini kian rancak digunakan oleh para akademik bagi menyokong pengajaran sesuatu kursus yang dijalankan secara nyata ataupun secara maya. OBJEKTIF DAN MATLAMAT KAJIAN Mengikut jurnal ini.Di samping itu unsure-unsur yang tidak berkesempatan untuk ditampilkan oleh pengajar dalam kelas dapat digarapkan dalam WBE.edu/it/cit/webct/compare/comparison.com. Kuala Lumpur.1997). Virtual-U (Harasim & Calvert. 2002.marshall. Hasil pemerhatian dan pengalaman. pembangunan sistem WBE perlu berasaskan model konsepsual yang ideal dan mempertimbangkan beberapa criteria tertentu. Bagi universiti pula dibangunkan perisian kursus persendirian untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menempatkan nota kuliah dan mencapainya melalui laman web berkenaan. Kajian yang meluas dan mendalam berkaitan proses pendidikan . aspek teknologi maklumat dan komunikasi. Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan. METODOLOGI KAJIAN Mengikut pengkaji. . PENDAHULUAN: Jurnal ini membincangkan penggunaan sistem berasaskan web dalam bidang pendidikan. LearningSpace (Lotus Corporation. IntraLearn. tidak fleksibel. e-College. PENYATAAN MASALAH Mengikut pengkaji terdapat banyak sistem berasaskan web yang dibangunkan samada secara persendirian atau pun yang dikormesialkan. WBE merujuk kepada satu sistem pengajaran dan pembelajaran berasaskan Web yang bermatlamat untuk melancarkan pengendalian kursus dengan menyajikan secara sistematik bagi menambah kecekapan tenaga pengajar serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran ketahap yang tertinggi. Maizatul Akhmar Ismail & Ali Fauzi Ahmad Khan Universiti Malaya.1998) WebCT (Goldberg. Perbandingan terhadap perisian perisian tersebut boleh didapati daripada laman web http://www. Persoalan yang timbul dalam kajian ini ialah mengapa terdapat pertindihan usaha dalam membangunkan sistem yang sama. Contohnya Sistem laman Web Universiti Malaya dikenali dengan Kursus On-Line (KOL).html.

belajar serta ulangkaji. Sumber Jurnal: http://ww. penggunaan WBE bukan sekadar untuk menempatkan silibus dan melambakkan nota kuliah serta rujukan dilikasi web yang mudah dicapai oleh pelajar tetapi fungsinya adalah lebih meluas. senang digunakan dan adaptif. Model konseptual dan kriteria pembangunan yang disarankan oleh pengkaji dalam jurnal ini boleh dijadikan panduan dalam mewujudkan sistem tersebut. penyampaian dan pengurusan kursus. KESIMPULAN Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan sistem WBE yang ideal akan memberikan impak dalam kejayaan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan ICT. informatif. Modul pengajar mengandungi perkara-perkara berkaitan dengan tugas-tugas perancangan. Namun demikian dalam usaha membangunkan sistem WBE yang lengkap lagi sempurna memerlukan kajian mendalam serta meluas untuk memahami keperluan pengguna serta memerlukan perancangan yang rapi. Dalam modul pelajar pula terdiri dari hal-hal yang .org. Dalam penyampaian pengajaran WBE dapat menyediakan kuliah maya sebagai gantikepada kuliah yang tidak dapat dijalankan dan juga kemudahan kemudahan untuk berkongsi maklumat dan idea. Pengkaji merujuk kepada Daniel (1998) dalam tesisnya. Pembangunan WBE diharapkan mencapai kejayaan sebagaimana matalamat dan objektif yang dicadangkan seterusnya dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang berketrampilan. berkemahiran dan berkualiti. Penilaian melalui WBE dibuat berdasarkan hasil pembelajaran.Model konseptual WBE yang dihuraikan dalam jurnal ini adalah bersandarkan kepada dua entiti yang utama iaitu modul pengajar dan modul pelajar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.(12 Februari 2004) Tajuk: Using a Theoritical Multimedia Taxonomy Framework . melibatkan pendorongan. Untuk tujuan penyediaan pula WBE menyediakan kemudahan untuk pengajar menyusun bahan-bahan pengajaran secara sistematik dan logikal. dan pada masa yang sama mengelakkan kekurangannya.WBE juga menyediakan kemudahan komunikasi. sediaada (operasi 24-27-365). emel dan perbincangan e-kumpulan serta templet pemarkahan. kemudahan simulasi serta satu templet yang mudah disesuaikan.acm. dimana kuiz.telus. persediaan. mendapat maklumbalas dan mencerna pengetahuan yang difahami bagi pembelajaran mendalam (deep learning). latihan dan ujian dijalankan secara dalam talian. Pengkaji merumuskan bahawa matlamat utama sistem WBE ini adalah untuk mengadakan persekitaran tambahan (pertemuan siber) yang bermakna bagi menampung pesekitaran pembelajaran normal. Pelbagai cabaran dalam pembangunan sistem WBE nanti haruslah ditangani dengan bijak dan terbuka. menyatakan bahawa sistem WEB yang ideal mesti meraih sepenuhnya faedah-faedah yang terdapat pada WEB. umum. Di tambah pula dengan pendekatan rekayasa ulang (Business Process Reengineering – BPR) digabungkan dengan pemprototaipan sesuai untuk digunakan sebagai metadologi pembangunan sistem ini. CABARAN KAJIAN: Mengikut pengkaji .interaktif. fleksibel. Bagi tujuan perancangan WBE menyediakan alatan kelendar dan templat yang boleh disesuaikan dengan mudah mengikut keperluan pengguna. dijamin selamat. Sistem yang sempurna pastinya lengkap. Sistem WBE yang ideal mestilah memenuhi semua kriteria dan matlamat tersebut.

b) Penonton/pengguna-bagaimana pengguna berinteraksi dengan media yang dibangunkan. MASALAH KAJIAN Masalah dalam menghasilkan antara muka yang berasaskan konsep yang dinyatakan sebagai contoh apabila ia mengenai pendidikan maka fokus utama perlulah berkisarkan kepada pendidikan dan keefektifan persembahan multimedia akan diukur pada sejauh mana keberkesanan penyampaian maklumat melalui persembahannya.associatively structured information).d) kualiti . Penulis percaya masih ada banyak ruang lagi untuk membaiki taxonomy yang dicadangkan. tree structured). grafik. videoklip dll untuk menghuraikan maklumat. Kajian telah dilakukan ke atas projek akhir pelajar-pelajar tahun akhir yang membangunkan projek sains komputer berasaskan multimedia. Sistem yang berkualiti sukar dibangunkan kerana masalah untuk menghasilkan frame rate yang sesuai. Diharapkan usaha ini berjaya menyediakan . Heller.. Nuzi Haneef. Taxonomy ini membantu untuk mengklasifikasikan ruang untuk membangunkan multimedia dan mengatasi masalah yang rumit dalam pembangunan dan persembahan multimedia.bergantung kepada teknik. c) disiplin -Adakah multimedia dibina mengikut keperluan dan kehendak pengguna berdasarkan urutan elemen yang telah dipilih.. Adakah persembahan memerlukan pengguna lebih membaca ataupun banyak animasi. Dianne Martin. nonlinear.Penulis: Rachelle S. Isu penting yang ditekankan ialah untuk interaktiviti asas kepada persembahan maklumat.e. hierarchical (i.dianggap penting adakalanya terlampau difokus sehingga melebihkan fokus terhadap fungsi. Taxonomy ini memudahkan pembangun sistem untuk memahami reka bentuk dan jugak kandungan teks.e. Taxonomy multimedia yang dicadangkan. e) kebolehgunaan merupakan nilai material yang dipersembahkan dan sejauh mana ia membantu pengguna. refresh dan untuk menghasilkan perwarnaan yang baik. aspek reproduktif dan soalan yang disoal oleh pelajar sewaktu proses evolusi. C. and Web structured (i. Seterusnya menggabungkan elemen-elemen multimedia dengan maklumat untuk menghasilkan sistem serta menghidupkan persekitaran agar meklumat yang disampaikan jelas dan mudah difahami METODOLOGY DAN PENYELESAIAN: Model taxonomy Jenis pengurusan kandungan: Sequential/linear. Sistem boleh statik dan juga dinamik bagi kandungan variable. and Sonja Gievska-Krliu The George Washington University PENGENALAN: Taxonomy multimedia adalah untuk menghasilkan satu pengurusan yang baik dan teratur untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang baik.adalah: a) Artistik. KESIMPULAN: Taxonomy multimedia merupakan satu pengurusan yang penting untuk menghasilkan satu perisian/sistem multimedia yang baik.

0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH KAJIAN: Teori rangka kerja : Cooperative inquiry sangat unik dalam banyak aspek hasil daripada keterlibatan kanak-kanak ia juga menjadi dasar kepada teori kerjasama dalam rekabentuk. Pengguna dikenalpasti sebagai rakan kongsi yang penting. Satu kumpulan pembangunan kajian telah dibina bagi mengatasi serta memenuhi keperluan dan suara kanak-kanak dalam proses pembangunan sesuatu teknologi. Sejak beberapa tahun yang lepas metodologi pembangunan sesuatu perisian pasti akan melibatkan para pengguna dalam proses pembangunannya. 3. Namun ramai meragui kredibiliti kanak-kanak dalam menyampaikan pandangan terhadap kajian dan proses pembangunan. Sejak kebelakangan ini. Cooperative merupakan kajian terhadap . Tajuk: Cooperative Inquiry: Developing New Technologies for Children with Chidren Penulis: Allison Druin Human Computer Interaction Lab University of Maryland 1. Input daripada pengguna sangat penting dalam pembangunan sesuatu program. penglibatan dalam reka bentuk. ______________________________________________________________________________ Jurnal Ke lima: Sumber Jurnal: http:// www. Perlu diketahui bahawa saintis komputer dan pendidik juga kurang pengalaman sama seperti kanakkanak.0 MASALAH KAJIAN: Teknologi mula digunakan secara rutin oleh kanak-kanak bermula dari aktiviti sekolah sehingga aktiviti selepas waktu sekolah iaitu untuk aktiviti bermain.satu kerangka teori yang praktikal dan mudah bagi menghasilkan suatu bentuk perisian yang interaktif seiring dengan perkembangan penggunaan multimedia yang semakin pesat. Tetapi tidak dapat dinafikan peranan masing-masing dalam menyumbang kepakaran masing-masing. Meskipun peranan pengguna diakui oleh para pengkaji dan pembangun sistem.0 PENGENALAN: Dalam rumah dan sekolah kini kanak-kanak merupakan pengguna yang kerap dan berpengalaman dalam menggunakan teknologi. 2.acm. teori aktiviti. kajian yang dilakukan oleh penulis ini melibatkan kanak-kanak sebagai pembantu atau rakan pengkaji dalam kajian yang dilakukan. Malah kanak-kanak merupakan satu kumpulan pengguna yang baru dan besar dalam teknologi. contextual inquiry dan situasi tindakan. Kini teknologi telah mengubah cara kanak-kanak bermain dan belajar.org. inspektor dalam pengujian atau pengkaji yang terlibat dalam kajian untuk memerhati dan ditemu bual oleh pengkaji sebenar kajian. Oleh kerana perkara ini semakin berterusan maka menjadi semakin penting untuk mengetahui samaada kanak-kanak ini berasa puas hati dengan teknologi yang mereka gunakan. ( 15 Januari 2004). penguna kanak-kanak terlibat secara tidak aktif dalam proses pembangunan berbanding dengan pengguna dewasa.

kajian yang akan mengetahui.2% pelajar yang menjawab dengan betul soalansoalan yang melibatkan pecahan. 2000. Ini kerana kanak-kanak mempunyai masalah dalam menyampaikan maksud dan idea mereka kepada orang dewasa maka teknik prototaip ini dapat mengatasi masalah ini. komunikasi. memahami dan peka terhadap isi kandungan. Beberapa perisian berbantukan . Universiti Teknologi Malaysia 1. aktiviti dan artifak yang ketiga pula ialah interaktiviti terhadap low-tech dan high-tech prototaip.0 PENGENALAN: Pengkaji merujuk kepada analisis 1996 ke atas pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah menunjukkan puratu prestasi pencapaian matematik bagi pelajar-pelajar sekolah rendah masih jauh daripada tahap kecemerlangan.tiga aspek utama iaitu multidisciplinary partnership dengan kanak-kanak. Kajian multidisciplinary partnership dengan pengguna. artifak dan budaya perhubungan.0 KESIMPULAN: Cooperative inquiry telah dibangunkan untuk menyokong integrasi kumpulan pereka dalam membangunkan teknologi baru untuk kanak-kanak. Penggunaan Proses dan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran. Maklumat yang berguna akan diperolehi melalui aktiviti dan artifak pengguna yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan pengguna. Hanya 32. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke enam Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. Coorperative inquiry berasaskan kepercayaan bahawa perkongsian dengan pengguna adalah sangat penting bagi memahami keperluan dan kehendak pengguna dalam membangunkan teknologi baru. Penulis: Zaleha Ismail. 4. Usaha untuk membolehkan kanak-kanak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perlu diteruskan. Ini bagi mendapatkan hasil yang baik kerjasama daripada kanak-kanak diperlukan bukan hanya setelah teknologi hampir selesai tetapi sewaktu proses pembangunan teknologi. Interaktiviti low tech dan high tech prototyping Adalah untuk mengintegrasikan kumpulan reka bentuk untuk menggambarkan dan mempamerkan idea mereka melalui teknik prototaip. isi kandungan dan artifak. Dengan ini satu kumpulan pengkaji melakukan kajian dan pemerhatian untuk menganalisis persekitaran pengguna untuk aktiviti yang berbeza. Tajuk: Merekabentuk perisian multimedia mengenai pecahan: Kea rah pembelajaran bestari. Pelajar-pelajar dikehendaki mengusai konsep pecahan supaya mereka berkemampuan memahami konsep lanjutan daripadanya. Kajian terhadap aktiviti.

Kajian ini merupakan satu usaha untuk menerapkan teori psikologi kognitif dalam pembinaan perisian yang bertujuan untuk membantu pelajar dalam pemahaman konsep matematik pecahan. Rekabentuk yang dikemukakan disesuaikan dengan peranan perisian yang hendak dibina sebagai alat diagnostik untuk mengesan jenis-jenis kesilapan yang dialami oleh pelajar dan seterusnya menyediakan aktiviti pemulihan. Satu usaha membantu pembelajaran ialah dengan memberi peluang kepada pelajar menggunakan perisian komputer yang dibina berasaskan teori pengajaran dan pembelajaran. Kajian ditumpukan kepada jenis kesilapan yang dilakukan pelajar dengan pelbagai tahap pencapaian yang diukur mengikut gred. adakah perisian yang dihasilkan berkualiti dan sesuai dilancarkan penggunaannya di sekolah? Bagi memecah persoalan tersebut. kajian dilaksanakan bagi menghasil dan menguji keberkesanan satu pendekatan baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah khususnya pembinaan dan penggunaan perisian pecahan. Banyak kajian barat telah menunjukkan pembelajaran berasaskan komputer menggunakan perisian berbantukkan komputer berpotensi dalam membantu meningkatkan kefahaman konsep dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah matematik. tetapi berperanan sebagai alat yang membantu pelajar membina pengetahuan. . 2. perisian tidaklah sematamata berfungsi sebagai sebuah buku elektronik atau sistem latih tubi. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada semua pelajar tahun enam di dua buah sekolah rendah. Objektif kajian yang dijalainkan adalah: menkaji jenis-jenis kesilapan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran pecahan.0 PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Berdasarkan kajian-kajian yang lepas pengkaji mendapati bahawa pelajar-pelajar peringkar rendah hingga ke menengah menghadapi masalah dalam pembelajaran matematik terutamanya pecahan.audio. apakah soalan dianostik yang sesuai untuk mengukur penguasaan keatas pecahan?. merekabentuk dan membina satu perisian P&P berbantukkan komputer bagi mengatasi jenis-jenis kesilapan yang telah dikesan. Dengan cara ini. Kajian yang dijalankan menumpukan perhatian kepada : bagaimana menerapkan teori P&P dalam rekabentuk perisian totarial mengenai pecahan?.0 METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Sebelum perisian dibangunkan pengkaji menumpukan perhatian kepada usaha merekabentuk perisian dengan menggunakan model sistem pengajaran yang dikemukakan oleh Alessi dan Trollip(1991) bercirikan teori pemprosesan maklumat. apakah aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam perisian supaya dapat memotivasikan pembelajaran serta meningkatkan penguasaan ke atas topik pecahan?.computer telah menguatkan pendekatan pembelajaran pecahan yang mengaplikasi kemampuan computer seperti grafik. animasi dan video. menganalisis proses pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar ketika menggunakan perisian dan meneliti pencapaian pelajar dalam penguasaan topik pecahan. 4. Kementerian juga peka kepada perkembangan teknologi komputer dalam pendidikan dan justeru itu telah menyusun rancangan untuk melaksanakan program sekolah bestari yang menekankan aplikasi komputer.0 KESIMPULAN: Pengkaji menumpukan perhatian ke arah menghasilkan perisian pendidikan yang memuatkan unsur-unsur yang dikemukakan dalam teori P & P. 3.

Ekoran daripada itu kajian dilakukan untuk menghasilkan satu reka bentuk perisian yang berasaskan kepada pendapat pelajar. untuk menjadikan pelajar lebih faham tentang isi kandungan yang akan diajar. Dalam artikelnya. Ia bertujuan bagi mendapat pandangan daripada responden mengenai unsur-unsur perisian yang diharapkan oleh mereka. Hasil daripada maklumbalas responden pengkaji telah mereka bentuk projek perisian . Soal selidik dijalankan untuk mengumpul maklumat yang berbentuk pengumpulan pendapat. mereka seharusnya mengambil bahagian dalam proses mereka bentuk perisian. Dengan itu. teori pembelajaran dan prinsip reka bentuk. Jonassen dalam artikelnya yang bertajuk “Technology as Cognitive Tools:Learners as Designers”. perekabentuk akan dapat menguasai perisian dengan lebih mendalam jika dibandingkan dengan pelajar. METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Pengkaji menumpukkan kajian bagi mereka bentuk satu perisian yang berasaskan kepada pendapat tenaga pengajar dan pelajar. September 2000. kajian ini dibuat adalah untuk menghasilkan satu pendekatan baru dalam mereka bentuk perisian yang berkualiti. teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk yang terbahagi kepada rekabentuk berinformasi. PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji berpendapat proses pembinaan perisian perlulah mengambilkira pendapat pelajar yang merupakan pengguna perisian yang telah siap dibangunkan. Tajuk: Reka Bentuk Perisian Multimedia berasaskan Teori Pembelajaran. Semua data yang diperolehi dianalisa secara manual. kajian projek ini dibuat untuk menghasilkan satu rekabentuk perisian yang mengambil kira pendapat tenaga pengajar dan pelajar. m.______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke Tujuh Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. Instrumen kajian yang digunakan terbahagi kepada dua iaitu soal selidik dan temubual. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada 50 orang pelajar Sarjana Muda Teknologi Pendidikan Kemahiran Hidup.s 17-32. Selain itu pengkaji juga mendapatkan maklumat yang pendapat dan pengalaman dan pensyarah yang mengajar mata pelajaran berkenaan. Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa perisian-perisian pembelajaran yang sesuai dan menepati kehendak guru dan pelajar adalah amat berkurangan. Penulis: Zaidatun Tasir & Yap Sao Wen. Justeru itu. Pendapat Tenaga Pengajar dan pelajar serta Prinsip Reka Bentuk. Projek . Statistik yang digunakan adalah deskriptif. Isu pelajar sebagai perekabentuk perisian ditekankan oleh David H. Seharusnya sesuatu perisian yang dibangunkan mestilah bertepatan dengan kehendak pengguna iaitu pelajar dan pengajar. beliau menyatakan bahawa dalam proses merekabentuk perisian . reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaksi. Selain daripada itu. Universiti Teknologi Malaysia.

Pembangunan perisian bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap remeh kerana ianya memerlukan pemerhatian kepada beberapa faktor yang penting iaitu citarasa dan permintaan pengguna. Idris Abd. tenaga pengajar. Jika faktor ini diikuti dengan teliti.Penggunaan perisian kursus bermultimedia dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran bukan sahaja lebih menarik minat pelajar dan menyeronokan. ciri-ciri multimedia. pelbagai perisian kursus multimedia dapat dibangunkan dengan menyepadukan pelbagai elemen multimedia bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. ciri dalam rekabentuk dan teori pembelajaran.Mereka bentuk skrip merupakan satu proses yang penting bagi pengkaji kerana ia mengambilkira permintaan pengguna. kajian ini dapat diteruskan kepada topik-topik bagi matapelajaran yang lain untuk melihat keberkesanan kaedah mereka bentuk PBK berasaskan pendapat pengguna .tiga faktor yang dititik beratkan oleh pengkaji iaitu reka bentuk strategi. Melalui teknologi multimedia. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN: Pengkaji berharap pada masa akan datang. teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk. KESIMPULAN: Mereka bentuk perisian merupakan satu proses yang memerlukan masa panjang kerana pereka perlu memastikan isi kandungan yang dibina itu adalah lengkap dan mempunyai maklumat tambahan untuk mereka yang ingin dan berminat untuk mengetahui perkembangan selanjutnya ataupun mengingat kembali pengetahuan yang sudah dilupai. perisian yang dibangunkan kemudian akan merupakan sebuah perisian yang baik sahaja dari segi kekuatan perisian itu tetapi akan memudahkan proses pembelajaran para pengguna seterusnya mendapat yang baik ______________________________________________________________________________ ____ Jurnal Ke Lapan Sumber Jurnal: Seminar Prosiding Pendidikan Kebangsaan 2000.yang dihasilkan dibahagikan kepada 2 bahagian besar iaitu carta aliran struktur dan reka bentuk skrip. teori-teori pembelajaran. Ghani & Siew Pei Hwa. Penulis: Norhayati Abdul Mukti. malah berkeupayaan untuk menangani masalah pelbagaian pelajar . carta kad dan sebagainya. Strategi menggunakan komputer dan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran semakin berleluasan dalam bidang pendidikan . reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaktif. Tajuk: Pembangunan Perisian Kursus Bermultimedia Perlakuan Haiwan: Satu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Di Alam Siber. PENGENALAN: Mengikut pengkaji kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dijangkakan lebih berkesan daripada atau setanding dengan kaedah tradisional seperi buku teks. dan perkara-perkara yang dititikberatkan dalam reka bentuk perisian. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Perisian kursus multimedia ini berpengataraan Bahasa Melayu. Perisian kursus ini dibangunakan dalam Bahasa Melayu adalah bertujuan menjadi alat tutoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan kursus memandangkan kebanyakan bahan rujukan di perpustakaan adalah berbahasa Inggeris. pelaziman operan dan pembelajaran kognitif. Pembinaan model konsepsi yang teratur dan lengkap merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses pembangunan perisian kursus multimedia. Pembangunan perisian ini juga bertujuan untuk membantu menangani kepelbagaian pelajar. walaupun tahap literasi komputer pelajar adalah rendah kerana arahan pengguna disertakan dengan panduan pengguna. OBJEKTIF KAJIAN: Jurnal ini memberi tumpuan kepada pembangunan perisian kursus bermultimedia yang direka bentuk khas untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. umur. Model konsepsi yang ditonjolkan terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu objektif. Dalam perisian kursus ini pelajar disajikan dengan maklumat tentang topik-topik khusus untuk mengukuhkan kefahaman mereka . Antaramuka perisian ini adalah ramah pengguna. Ciri ini dapat menafaat prasiswazah universiti yang mengikuti kursus ini dijangka boleh dijadikan alat totoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan mata pelajaran KH memandangkan kebanyakan buku rujukan buku diperpustakaaan dan perisian kursus di pasaran adalah dalam bahasa Inggeris. tahap kefahaman. Perisian kursus ini merupakan satu bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang penuh dengan maklumat dan pengetahuan KH. ______________________________________________________________________________ ___ . tahap penguasaan bahasa dan sebagainya. Butang navigasi. membolehkan pengguna memilih URL laman web yang terdapat dalam perisian kursus ini dan pengguna akan memperolehi maklumat tambahan dalam laman web berkenaan. Perisian kursus ini mudah diikuti. METODOLOGI PEMBANGUNAN PERISIAN. media pengajaran dan pembelajaran serta kaedah pembangunan perisian yang kursus. meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar untuk mengingati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus. KESIMPULAN: Perisian kursus memainakan peranan yang penting dalam sebagai alat bantu mengajar yang menarik dan berkesan dengan adanya gabunganelemen multimedia. Tiga teori pembelajaran yang digabungkan iaitu pelaziman klasik. meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar meningati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus.hypermedia dan teori pembelajaran.seperti latar belakang pendidikan asas. menarik dan menyeronokan serta menambahkan kekratifan dan pemelajaran KH. suara latar dan antaramuka lain digunakan untuk memberikan bimbingan dan panduan kepada pengguna untuk memudahkan mereka menggunakan perisian kursus KH ini. daya pemikiran dan perkembangan kognitif. Jalinan maklumat dalam talian. Pembangunan perisian kursus bermultimedia ini juga di harapkan dapat membantu menangani kepelbagaian pelajar. Ciri ini menimbulkan suasana pembelajaran yang mesra. Elemen-elemen yang dimasukkan dal perisian ini adalah hyperteks.

1997 dalam Fadzilah. .0 sebagai bahan kajian. Perisian kursus dibangunkan dengan menggunakan perisian Director 7. “I hear and I forgot.Ini sejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi. I do and I understand. Objektif kajian Geografi ini adalah untuk: a) meninjau pesepsi murid-murid bermasalah pendengaran tahap Menengah Bawah terhadap subjek dengan menggunakan kaedah PBK b) mengenalpasti keberkesanan kaedah PBK dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke atas murid-murid bermasalah pendengaran dan c) membangkitkan minat murid-murid bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran subjek Geografi. 3. Mohd Jasmy Abd Rahman & Chia Ti Boey.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Penyelidik menggunakan pendekatan kaedah tinjauan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar bermasalah pendengaran terhadap implementasi penggunaan kaedah PBK dalam subjek Geografi.” (Hizamnuddin Awang.0 PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang murid terutamanya murid-murid berkeperluan khas seperti murid-murid bermasalah pendengaran. Ini kerana murid-murid bermasalah pendengaran memerlukan kombinasi kesan alat pandang dengar dengan gabungan visual yang bergerak . 1. animasi. Universiti Kebangsaan Malaysia. teks.1998) 2. Kaedah tinjauan yang digunakan dapat menilai persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap kaedah penggunaan PBK tanpa membandingkannya dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lain. Kaedah PBK ini membolehkan murid-murid bersesuaian dengan diri masing-masing. see and I remember. ms 115 -125 Tajuk: Penggunaan Multimedia Dalam Pelajaran Geografi: Fokus Terhadap Pendidikan Khas. September 2001. Penulis: Mohd Arif Ismail. Perisian kursus yang dibina dalam kajian juga boleh dijadikan bahan bantu mengajar yang berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran Geografi bukan sahaja untuk golongan warga khas tetapi juga untuk mereka yang normal. pengkaji menjalankan kajian untuk melihat persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap penyampaian subjek Geografi melalui penggunaan kaedah PBK dan membantu mempertingkatkan kemahiran kognitif mereka secara individu.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN Mengikut jurnal ini. muzik dan grafik yang menarik untuk meningkatkan proses pembelajaran.Jurnal Sembilan Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan. Seramai 30 orang pelajar bermasalah pendengaran dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad.

Volune 1. Aspirasi negara akan menjadi kenyataan jika semua pelajar di Malaysia tanpa mengira kecacatannya telah diberipendedahan. Perkembangan teknologi ini dapat memberi pengaruh kepada pengalaman pendidikan dan perkembangan seorang pelajar yang bekeperluan khas (Hagen 1984) Guru merupakan golongan profesional yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Apabila guru mengaplikasikan kaedah PBK sebagai mod penyampaian pengajaran. Data yang diperolehi adalah berdasarkan sepenuhnya kepada maklumbalas yang diberikan murid-murid bermasalah melaui borang soal selidik. ini tidak bermakna kaedah penyampaian lain tidak lagi berfungsi sebagai mod penyampaian isi pengajaran. Penulis: Mohd Arif Ismail. tunjuk ajar dan latihan dengan kaedah PBK dalam proses pembelajaranya.Petaling Jaya Dipilih sebagai responden kajian. Tidak dapat disangkal lagi penggunaan teknologi dalam bentuk komputer memang dapat memperkayakan kehidupan dan produktiviti pelajar bukan sahaja permasalah pendengaran malah mereka berkeperluan khas yang lain. Pada hakikatnya kaedah PBK merupakan salah satu pelengkap kepada kaedah pengajran di bilik darjah. KESIMPULAN: Kajian ini telah menjawab ketiga-tiga persoalan yang telah ditimbulkan oleh penyelidik. Penggunaan multimedia ini bukan sekadar dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran tetapi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Dapatan kajian ditabulasi dengan skor min dan peratusan. 1. Hasil kajian menunjukkan bahawa persepsi pejar-pelajar bermasalah pendengaran bersifat positif terhadap kaedah pembelajaran berbantukan komputer. Kemunculan teknologi komputer dalam pendidikan khususnya makro komputer atau alat pamer grafik warna yang berelaian tinggi mampu memberi kesan yang lebih efektif dalam . kaedah dan teknik pengajaran guru amat penting dalam menpengaruhi setiap insan yang dididik. Tajuk: Pengajaran Menggunakan Perisian Kursus Matematik Interaktif :Kajian Terhadap Kurikulum Pengajaran Berbantukan Komputer. Universiti Kebangsaan Malaysia. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Sepuluh Sumber Jurnal: Jurnal Proceedings of ICEFA 2002.. strategi. Mohd Jasmy Abd Rahman & Nor Aleywati Muhamad. Jusreru itu. Ini dapat dibuktikan dengan pesepsi terhadap kaedah penggunan PBK dalam pengajran dan pembelajaran Geografi yang positif dan memberangsangkan. Data-data yang diperolehi dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik diskriptif.0 PENGENALAN: Sejak beberapa tahun kebelakangan ini pengkaji menyatakan berlakunya anjakan paradigma dalam masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek terutamanya teknologi komputer dalam pendidikan.

2. bandar baru Bangi . Menurut Gan Chia Leng (1998) tiga aspek penting ini dapat dilihat sebagai alat. Nilai min ini menunjukkan bahawa perisian yang dibangunkan berada pada tahap yang baik.33. • Mengetahui sejauh mana penggunaan perisian kursus ini dapat meningkatkan minat pelajar terutama sekali bagi matapelajaran matematik 3.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Kaedah kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dan perisian kursus dalam bentuk “compact disc” yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS version 10. dan pelajar yang merupakan peranan komputer dalam bidang pendidikan. Paparan pengguna yang baik membolehkan pelajar mempelajari subtopiksubtopik yang dikemukakan dengan mudah. pembimbing. • Mengetahi tahap kefahaman pelajar menggunakan perisian yang dihasilkan.0 OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji menampilkan beberapa objektik bagi kajiannya: • Mengenalpasti tahap keberkesanan perisian kursus yang dihasilkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Kekurangan pengalaman dalam bidang pengajaran menyebabkan mereka tidak dapat membina suatu perisian yang bertepatan dengan keperluan pembelajaran. Kebanyakan pakej perisian yang ada dipasaran tidak dibina dan direka mengikut sukatan pelajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajar. Pengkaji mengharapkan penggunaan perisian PBK bagi tajuk “Ungkapan dan Persamaan Kuadratik” ini dapat memberi manafaaat kepada guru dan pelajar sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah di samping menjadi bahan pembelajaran kendiri di rumah. 3. Faktor ini mendorong pengkaji menjalankan kajian ke atas penghasialan perisian pembelajaran dan pembelajaran. Manakala pemilihan topik Ungkapan dan Persamaan Kuadratik untuk Tingkatan 4 adalah disebabkan segelintir pelajar didapati cuai. Data-data diperolehi dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan peratusan dan statistik deskriptif. Aspek peranan komputer sebagai pembimbing mengfokuskan kepada penggunaan perisian yang telah disediakan. 1998) Namun begitu mengikut penulis perisian yang sedia ada mungkin tidak sesuai dan mengandungi beberapa kekurangan yang perlu dibaiki lagi. KESIMPULAN: . Purata min bagi setiap item yang diperolehi dalam persembahan perisian adalah 4. Selangor Darul Ehsan. Kebanyakan perekanya lazimnya seorang pakar dalam bidang komputer tetapi tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang pendidik. Maka penumpuan seharusnya diberi atas menghasilkan perisian PBK yang berkualiti (Yu sup Hashim.0 PENYATAAN MASALAH Pengkaji mendapati bahawa perisian pendidikan atau segala bentuk perisian yang kurang bermutu menyebabkan penggunaan PBK adalah rendah dan ini telah disahkan sendiri daripada perakuan laporan yang dibuat oleh SEAMEO (South-East Asian Miniter of Education Organisation) yang menyatakan PBK adalah rendah jika perisian yang digunakan adalah yang kurang bermutu. Namun demikian perisian itu patut diperbaiki untuk menghasilkan perisian yang benar-benar bermutu dan mantap.proses pembelajaran. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Empat di SMK Jalan Dua.

Keberkesanan penggunaan perisian kursus dalam kaedah PBK sebenarnya banyak bergantung kepada kesedaran guru untuk cuba mnegubah corak pendidikan yang telah mereka amalkan sebelum ini. Perisian kursus perlulah dilihat sebagai bahan bantu mengajar yang boleh memangkin proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Home Subscribe to: Posts (Atom) . Namun peranan guru sebagai fasilitator tidak boleh dipertikaikan.

39:503:3..:2.3.8 7.85070574/:91/.  $!& %.:5:3-.32.9: 5078.203:90507:.3. -.907.3 /.1 .2:920/.:2..9 -07...4:8 0 0-40:3.38. /5 / :.320/.3503:3.320207:..380.503:3..3.207:5.38.7.3 /507802-.39:305. /853 /.8.3:7:9./..43422:920/.32.-07/.903 .9:5748080.3.8/03.....8.9.40 50.503:3./045/:39:203:7.3003/.9 .33.0-202-.3.300203.503:3.390.384.2.2. ...3:3.3/.350393:39:203...3/84..-073907. /-3.780.3207:5.3 /-..507802-.3/.9:503:7:8.202-.3.

/..3:.5.9.3-.. !03:8507..3.3/...2.-..3:388902:39: 202.7.43423202:/..3 .3:8.3908 .3.3/:3./.3-07.3 %.889022:920/.:39: 202-..-039:/.3502-.270.2030/..3.4342.8..7:.

38:.3.9:07.3. 995.918073/03.350702-.3508.3503:3.32:/.3.357.9:-039:5078..203.3802.9 ****************************************************************************** :73.32:920/.9./. $:2-07:73.8.02..3 3907.9047.-.8.

.

. %09.-039: 9047..9/3.75.7.-072:.5.3503:3..3/./802.59/.5 ./-3.3502-.-039: 503-..2.7..3.3.9.3503.38:.3.3...-.3:3.3/. .2.3.3.89.3804.9.803.9.9/.3/.2203.350393:39:20309.7/.3.7 . 44507.8.3502-.904707.036:70..3.3-07-..3 2.3/.503:3.80-.9.3:3.3 35:9/.203.9.270. .3:3.3.290344 $0.305.2.88079.3/902:-:..-0-07.9..38.2:37.20203:0507:.207:5..32070./. .9::25:.:503.7..036:78.7.25.0-0.35.3907.307.7.27:2.33.40503././.893/.:.3574808502-.9...91/.3.5/.2574808502-.34408147/7039/703 !03:8 8437:3 :2..9::25:.43909:..:.2203:2-.98005.75..3.35..:7..3.9.38. $0..980.9..3.3 -.7.:8.3.8.3/.9-072./.83  %  !$$ %0477. .3.: 44507.9804.3:3.2502-.3-07907:8.8. .2.3./.36:7/.:70/-9 .3:.2./.9...9 /03.5:.078941.3503//:.3808:.9: 90344  $ %03442:.3. .8.32.9.7..:7..:-..3-08. .2 085:3507.389:./:3.5.943./. .:405.9 50393/../.3.270.//.3503.3.3.3503:3.9/..9.82094/44502-.3.3802.3/3/03.3 438.3.907-.3...80-03.340503:8320-.9:5747.04530%0..3..3808:.8.305.207. ..:3.3 20-..9 .3 !07: /09.33 .-&3.3:39: 20207.3.390344 007.3/..3.805079.. .5.3 $.503:3..9::39:.8.203:-.7  %.8.-072.9.3 39034490.2.3503:3.3.7..3/.3-0.83 2.3 -07503.3.83/..39:..207:5.. 503. .3503:3.7:9340.705..9.7.7..507.3/.3..3:3.390.3..2 47 ..07../0.2.7.2-.8980-.850.3 2. ...3.3425:9073907..3-07.3/  ! ..2./.3907-.2574808 502-.3907.390344...3 ./.9:804.35.3.9/./.2203:3.3.380.. .83 2.. 203.8/.9:5078./.:3./.3:388902 503:3.2574808502-.3. :. 502-.3:3.350393 3850947/. .3 44507.9.3.3808:.0907-..3:3.203.1.0207:5..3.3507.... !03:3.3.7.9:3/.8./.398425:907/./03.3./.3.2503:./..7:/.5.

8. !748/343.32:920/.20.20303.:.3.3 %.3:39:2034433907..3.9/. 8.3/:3.3:3. .3:3.5.8.7 !03:8 .3207:5.2 202-.9.243805.0789%0344..207::05.036:7-07.3&.503:3.-039:5078..338.203/./.350.75.:903574949.3 .35:7.3./507:.574949.9 8..3..9..3507:/907:8. .7930785/03.8.3/.. 203:3:.5  .9.950393-.88507809.3-07-.39:.35070.9.3.9:2:9/8..3003/./.30.7/003/.. 2.3 90.3503:3...3:25:.75..91/..3.3/0.703/.0....309.903 574949.75.75.54 90.9203.8....3-089.3907./.9.. 07.3 ****************************************************************************** ***** :73../.7.8.9.3.791.3907.20.-039::39:203.370.30507./.9:574808502-.8:25:.32.8 .7:  ..3.3.9../.3..9.9.3/03.7 50..5.75.3 80-...5:..3./.3 .9490.202... 03.207.2.5.9.8://.-0702.909.8.58.8503.203:8.32:9/8.3!03.:2.:39:2033907.9..502-0.003.05.3 2025.0207.3..3 20309..3/.3:9.850:9.3/..:39:202-40.9:57089.5.3...9.9. .7.5.3.503:3.507:-:3.5..3 90344-.3:3.2./-.390344 &8..8.3202.3.. 50.3.50.390344-.50.907-./.3.7804.5 80./. 3-.2574808502-.9::25:.3  $!& 44507.. 42:3.: 070..7930785/03.8 .82.2.9.8.390..3:3.7.2025:3.7.30  !03:3..036:790. ./.3503:3.3.47..2.350207..25.: 202.3-09:84.3/.3. 447507.:/.3.980..3$:2-07 !03./.  ! !03.8090.3!74808/.20507:.53/.#03/..57494953 /.4380550.3/.3/:3./.791..50.3-.791.3 84.3/5074020.3/:3...3!02-0.880.3 !0. 2070.:.3.2070.3.7.././.3503:3.2/.38:5.7.3-:.5 307.907..3/0.3..7 50.2070.2203. 0-07.320-.75. &3. ...53.3:39:203..3-.3/.7::39:.3.3/0.902..9.8503.3 . .3-:/./.3  3907. . .9.3:3.9./.32.791.3203..9907.5078.9/.2-.:39:..3.3503:3..350.8./.53.3-07-0..3503.90344..2 $:2-07:73.3$04.3 .3..3/.7.-/03.507438. ...3.9-.82.2578008.8.25:.7.03803%0344!03//..3-07:3.3.2202-.

.3/. 2.3904758444391/....9502:..30/..305.203.7..7/..3 -091.7 203:3..84.3/:3.3907/7/.3.3949...5-07507.7.3203:3.../.7.38079.9::8.902.850..2502.8.39:2033.8.25078..3.3 .:/4 ....990.9 0203907.3 /808:./../.7/.-071:3880-.9...3 .7 50..75.2804..39047502574808.7:/.3/03.902.39/.79.3/.2020..3.3.3-.324/088902503..3/03..350.2503:.3425:907203:3.5../804.3945 50.7.7.35078.35078./.39: 50..7.8.3/02:.9.39:502-0.3203..3.802:.2.3/...203.305.5078.32.3 /.343805/.5..3502-0./.2.8.8.3.5.302.33207:5.7202-3../03....3 %745 -07.7/03.3 203.7...32...3202:.3507.3425:907-.2.3..380-.3/02:..9/.8..35078.3/..3202-..202-.9.-:.3:39:20.7.38:5.2202-..9.3 ..2502-3.8.-039:/.50.3503:.7/..-039: 5078.502-3...3-079::..9:503/0.270..709.-07.5.03808..3 50.9...7.8/.340 50..3.3/::7203:970/  $!& !03.3 :38:7 :38:7..390780-:9 ..3503/0...3.2070. /...3/-3.3.9 #0.3202-0750:.902.3/02:.3.. ..9.3.3507.50.25:.80-:.3502-0..2.30.203:3:.7.3/.305.39047503.5.35078.:303.3489:39:20308.3:3./04 .3203:25:.3-.894550.35078.29047! ! 03.3.3 .50.9::8.3.3808:..3/.3..39:.3502-0.3/. -089.8425:907  !%$ % 07/.3.9.9502-0.:39: 20307..:2.1 ..9.39:50.203/.30.5.9.3/.3489.-::009743.203:25:.39:..3..5.9-.25:.203.9.32.9...8.38.3..303/.8.9.05.8.38. 2033.5.020303..3-07:.390..8.30.350.920249. .3/.9.3.3502-0.9/..3/-.2574808503...8 038 03808.3/..2//:.305.902.3.7..:8.390344425:907/.8/.9:5078.3! !-07-.7 703/.24050.7.54050.2030/.3.3503:3.3:.5.8.7.301./.3438052.3:8907:9:90..320309503.:..350.9.3..20303.250.3.50702-.20307.3.3/9:25:.75073..3.39047! ! /.9.3503../08..-039:5078.203:8:37.32.3 038 03808.7/..35078.3.3/.703/..3.3-.33.3..3..9.5.3/.3..3202-3. 703/.380907:83.3 2.3 .7.3.3-07-.350.3.7.9907:9.9..3/.3.9./.9.3203: 0-0708.3 .52.:.3507.:88902.2502-0. :39:/2:.50784..2.3 5078.5.8.3.8...802.3425:907-07549038 /.425:90790...9....3503//.8503..2203008.7./.203:.:8:83.2 503//.7.3...802.:39: 203::7503:.32030..425:9078050797./.5.5.80-.7.3.50309.35747.35078. .99:- 909...203.3425:907.305..5 503./../..2502-0.7./-3.....3  %  !%!#% $0-0:25078.3 $.50./.3 502-0.3/.038 03808.3...3808:.3 .5..3/.3507.3.3503:3.3 2070.203:3...7.3808:.3:39:202-.3.8.8.88574808502-0.3-07. 50.....3 .804.-.3..3.203:25:.350-.7..-039:.9 804.203.2..950.50.340088/.3 $..

503/.708543/0320303.3/:3. !748/343..3..:/..503.9:5078.9:70...950.80/ /./. -039:5078.9-..989....3.38.7.3/3.305.9:84.403 &3.7 $0...503/..: %0.80/ /.302.9: .5...8. 503/.9..8  !%$ % !03.3003/.3503/.344.:7:/..5./.7. 05.3/50740/.3.9.8.7.7.78079.8 70.2:.32.8..3 402070..39: :39:203.350.3-07.2070.9:503/0./:.-039:3907..70.7:/..3/90..././087591 $02:.3503/.9.5/-../.9:5078.3/..3:.7./.05.390.357403/-:.7 03.9  %  !%!#% !03.5070.9 . 203/.3503.3.73078.9.3/:3..75.8708543/03503.7:83.!03.503.3507:.2-7.2.3/:3.203.3/03..7... 50. 80.3.-039:.. ****************************************************************************** ***** :73.9903.7903..30 $05902-07 2 8  %..5.2--.9.-039:5078. 503/. -0.3907/7/.9 %03.5.8.2. $0.3 -../.0%4480.3907-.3 8:50.3902:-:./..0789%0344.. $9..3.:2-.-039:5078.2.75.3/03.9:3%./.9.-039:.3 !03/.9.-039:5078.8. .75.3.-079::.:.039:!078.3 47.3.8.7 9047502-0..2 5748082070.5..2.203/.3/..03803%0344!03//.3/03.350.3/.3:39:203.3%047!02-0.320305.32089.:2./...8.3.8 439.3203.5.8/.75.3 207:5.5..9 .9-07:7.8.350.-039: 5078.8803/.7 :8907: 9: .9203:./.780-..8.5$.-07.039: !03:8 .90.3/.5.3 5078.3502-0.7.3:920/.35738570..70-1./.203:25:.8..5.350.2.9:70..3:39:203:25:2.5078./.203.: #0..!7385#0.9.350.22070. 47..2070.2-7.-039: $4.8.9903..9:39:203.2...503:3.%0344 !03//.340.7..7/.7.3503..7 2070.808:.-039:57405078.3.35738570.:39:203..39:503.3 3897:203.3-.7/.72.5078.:.-07905.3503:3./.0%:: $:2-07:73.-039:..35038./...3907-.3/.0789%0344.7903...3-0703.3-07-039:503:25:..3.250..-07503/...7/.:2../.9:..2 9039.3.7./.3.3/../.3/.3-.7.950.8.2.35078.-039:8./..7. $..5.3-.7.8.-07503/.5078.80.3-07.5./ 43..39.3/.3/.-039:-0731472.7 9047502-0.3-07:.3-079.9574808502-3.8083078 .3 /-.5.38.3.3.3..3/:5 &3.3.38.9/.8.:38:7 :38:75078.9:50.3.30- 203/. ! !03.3/.3203.3 $0.9 003/.3:3.95.5.370..7/.3.7:83.87 .3/.3/.3 5070.3.3 !740 .38.-039:5078.75..350./-.:203.3/:3..33/-:.305.3808:.2574808 2070.3:3.350.7$.

380. !02-.7...3:3.32.3802..9:507.2503.90 70.8.35.3.30-..3/.3.3503:3.35078..3/03.350393.9./:.33/..3:93.5.../.-039:/.8.-039:5078.9503:3./.5.2033./.3.3/.9.-039:875207:5.3 ./:5..89..9:574808..91  &% !03.3.7 .380-:.302:/.8.9:39:20309.3-.3/3/03.50.3../..3207:5.. .80907:83.-.8.320307434.7.3502-0.3 $0!0.7.3.305.3808:.38:/. -039:3907..3-:..90203:3.3/99-07.50-.3... $97.270.9/907:8.3..39047502-0.:5:32033..9.-039:.503.38..350393-.305.0-203...97.3425:907/.. 50-.9..9:. 1.-070:5.3 0--0708...7. 507:202..5.9.3/-.3/. ****************************************************************************** **** :73.3.3503:3.7..32:9:503..2$-07 !03:8 47.9:$97.8.3 0.503.3 2.5078.8.5702007..3507..3/.7.3:78:8072:920/.3.38.3-08..:809.9...7/.2.350-...00203 2:920/.7.2.9-/::9 /78-/ . -0-07.-039:897.320207:.902-.7!748/3!03//.55.32.38..!07.8.9./.3....2:.32025:3..5/.  ! 03:9503.:2..3-:.1.3507239.3-.9:574808. 8:.9473/:9/03.. $023.5070..3/. /.39.9.0/..8..3 502-0.3897:9:7/.947..3 !03:3././843.3207:5.7.3202:/.9..7.2503.39:.3:39:203..8..3.3.7..38..203/.2-/.03.3:3.370.333/.5./.1.7/.350207.7.3/.3.-039: 875 070.3-40/.5.9:70...350..3 $:2-07:73..307.-07..72:920/.-039:!-07..3/.3.9:2.3..3.7.507239./.3/99-07..3 %.947 ..3/-3.50309.7..3:39:2070.90-0708.3:3.3/:3.7.3!02-0.3 .3.7.3903442:920/.7.-.:.07..3.9:. 903. .503./.: !02-.-039:5078.7.2070.79.5.38..3..75..3-0723.0/./.07890-.35738570.3 .79.3:78:82:920/.340503..7.9.5. 507.0/.3/.9/-././.9.370..39:909.270.7.//.7800:.723.503:3.3..20207:.0. 9047 9047502-0.3 80-.3503//.35078.3/.3574808 502-0.9 9.305..7 9047502-0.50.3425:907/.:50702-.7.5. 203.9:.945 945-.38.3:39:20.3..:.3 9.9 50.3/.3:78:8 -072:920/.3:3.90 !03. 5078.3!078.3-070:.3.-039:  $!& 070.7..7 .7.7.320305.3502-0..35078.:903442:920/. &3.8.3.2-7.3$..3/-.80507-::908 .7.3-07-.3 503/.3909 5078.9. 2.2-.

/.3/70.7.33:.34507.3:3.307.3:3..33.7..2:.7..3/..38:2-07503.2080:7:.3:78:82:920/..9.38079./.3/.99..3:3.343805 43805:78:8  ****************************************************************************** *** ....3/..35.7/8.3945 945:8:8:39:203::.3 202-40.3078 !02-..3.3907/.3.7.3503:3..3:3.32.5078.3:78:83/.3-0708..8..3 :39:202-.3  $!& !078.3.05.3:3.0/.3503//.30:5.202&#.3:78:83 207:5..2...9203.343805 43805:78:8  %  !&!#$ !02-3.3:78:8202.2.9 /.7.3503:/03..3.305.3.3.99:947./.7-0. :9...3:78:82:920/.7.3 50.-40/..2.3/.3 2087.9/.3/../. .3:39:202-07.2.3 !02-..8.3050-..3/..9.301.3.9.2:.7/.7.3/. .350..3/5075:89..3 %.3503:3.9:.3/:3.3203/..3 503:3.3 /../.39.3.2/./..91.-07-.3.29./..994947.3:78:83 50..3/03.3 907-.5078.9-.0789.3:78:8-072:920/.:.7..7.501.9/.3.3050-.38.32...3 .32.703/.3.3/.350.3203:9:78:83/.305.8..0.7.3:78:8202.7/.7..38079.9 202-.:3.3 2070.35078.7/.3.502-.3502-0.3.3 !078..1.9.25078...3:78:8 0203 00203.99039.3.39:203..3/03.5207:5.303.9:7/.0.5..3 50309.3-...350..3202507402..7.350702-.-079::.30-..3.07..3/.8../.3 202.8:.: 73/.3:78:8-072:920/./../.30-.3203.2..305.3502-0. 1.35020.9:50.35078.2.3907.7:39:202.:2./.3425:907 !078.5027..8 8:.301.7 2033.3/.3.4254303:9./.3.38...9.5503:.9:-.203..3 .39:203.280-..7.. 203.203:3...3-07-.3/2.3/.2-.3/03.3507...502-.7:39:202..3/9434.39:.9047502-0..957.:2.9.3-::/5075:89.8425:90750.3202-079:25:.3/...3.2080:7:.35078..:.:5:39.91.50.39:203. -039:.3.30-..3002032:920/...35078.7 2033..2/.7.3.7.:39:202:/./8079.3..3.503:3.39047502-0..25078.35..-:3.9.7.3/.3:78:83 /-.. 4/0438058.3 203.3.8...2-.3-0708.503:3..-:3.503...30:5./:9 .7.3/:.. !078.301.-079::.2574808502-.3:78:8/5..3.33 ..3.35078.3././. 88.3/../.3/...8:39:503.3078 39.3503:3...2./.2.3/..380-..2..2.8.3.320307434.2-..8.7.3:3. 1.38:.3502-0..9:4-091 20/.2...5.350393/.3:.7.7..8.32../.3 0--0703.3:78:83 732032-:.5907././.2.3502-0. 50..3 7::...9./.3-.91.502-0.:2.3/..3 -0708.7.50.324/0438058..3-::7::.9..3.7:39:2033.350393 /..5.3.3 2070.3/:...3-07503.7.  % :73.9.8.305.3203/.35078.34391 .8.7 2033.3-2-3.5.35078. !078.507908 50720/.3 4391 :2:7 9.3.3 :78:832:/.805079.33.8 50...8 9.. .:2.

7.8.7/03.83 2.890-0708.503/03.3..3502-0.%40 &3.39...3 05.3  $07.9203..3047.3:78:8/-..-07503/.2!0..7-072..:39:2070..92:7/ 2:7/-072.3808047. ..80.0/.39:20250793.503/03. 4/.7.3/.93.32:7/907:9.50303.3574808 502-0.9:.13.0/.7:39:2033.38:-0047..$:9.3/72.!/.3507-.3.3.7.5503.8.:.:39:.8..120.3/03.2:7/ 2:7/ -072.343912070.3/.8..5.5.503.3907.3 .32.1..3.370.3..503:3. 202-.95.2:7/ 2:7/ -070507:.7..3..38.8./.7. :73..3-.9.7/03.3203:3.:39:443.3202-.3.7.:2-..7.3-.39.7.!.25.3/14749 800./.3 ../.3503/0.3 /03..3203. .3 $05902-07 28 %.2..9.!3202-40.3.7. 47.07890-.2.3.8.3/.3047.5!03//..7.37..3/:3. !/.-40/.202-.$02-.950780582:7/ 2:7/ -072.3 :78:8...-:3..9.8./: !078.7.8 !03:8 4/7182.7.3:3.0/.3:39:20..3425:907 ! /.503/03.350.3:39:203/.3203:3. 503/03./.0/.5.9-.503/03.3/.7./.88050792:7/ 2:7/-072.8./.3 /.0/.7.3/ .1-:./..3-/:$.7..342-3.0/.3.3 .947 80-.8...9.8..38:-0047.3502-0.3.3502-0.3.7-072.3-0707.3.3/-3.5.3-./..3:920/.7.   %% % 03:9:73.93.8 908 2:/.39:.7$04.7.: !03:3.!/.3:..7.2.8503:3../ .3502-0.8 2:7/ 2:7/-072.7.3.808.3-07-.32:7/ 2:7/-07808:.3/...2 8:-0047..8 /.0/.323..0/.2.7..8 909.75./.35078. 2033.3/03..3%0344!03//.3/:3/0789...3-07-:3 0../...33472.3!9...:5080582:7/ 2:7/-072. ..82-/#..7.83  -091.3 503.3.14:8%07.9.3.58:-0/03../..50.1  %  !$ !030/203:3.5502-0.  ! !03.5..2..3/.3.3/./.503/03.39:203.38.33.32..:503:3..3.35.-. 503/03.7.7.50780582:7/ 2:7/ -072.3.3/.23://3....7.3 307.7.574808503.0/. !748/3!078.30. 20303..3-0708.320207:.3 .3047.1 !078.503/03..3/3.203.7.3 .3907..502-0.3 $:2-07:73.52502039.9202-0725.../.5:.3907...302.2574808503.3 380.3/.2.503/03..3./03.8.8:.3/ 70202-07 /4.3907.907.3.0303.5.:..2574808503.

7.93. :73.2-039:425:907202.3. 503:3.390344/..7.91.3.3 9:3:.3/03.3903443/.8 .3/.950.5 38.7 50.9 20250-.2./  ! $0.7./92-:.07890-.!74.3 !0702-.8.25...3507.7/.90.9:5003.3..3 80503:3.38047.3503..8880.2037..0/..3/// 5...354891/.3443.0/.....7.3..3/-07.503:3....3.2.390./.7.8./.3-:.-07/..3425:907 !03:3. /.9.3.7.!/. 50.91/03.5..250-.2 503//..3.503/03.3!078.2 .357410843.7.902.7..3909.303:3.3907-..-0-07...503.:30-0.9.:2-.3 39/.384.3 202-07..1.9:.24/503.3.93907.00/3841 '4:30 &3.399.8.39:.203.3203:3:...50784..9/8..9.7/.7.3508058907.7/.25:202-0708......24/ 503..3 503//.3./..3203:3.3..3..3.2574808502-0.3  $!& .9.3 .5.7.9/-:9.3.3/-/.35.0/...507805850.503/03.389. 2070.7.9.3 470..5.7-:.3:7:.3 -.980..950393/.....8. /..9:8.-09.3047.3425:907 !03:8 4/7182....3/.30- -0708.3932.7.3.90344425:907/.580-.3 /03.7:809.5..2..5.708543/03.0/.7.3 .39:.../-07503/0/.82-/#.3%07..:3.307-.380.9.2./2./.2.38.3/9.32:7/ 2:7/-072.33503.25.9 202507.73..350702-.5./..2..3.: !03../.3-0781.7.8.-:.9.8..3 02:3.5.3/.:.: ...3502-0.384723/.:..5203.38.39/.3-00507:.3/50740.9.-..2.3 !./. 9.5 :7::2!03.9..3:8:83.3..7:05.35./.95.25.3-07..38503. %.3 503.3 :8707:9: 897.0/.9.989 /87591 ..9.3!/. 80/ .33...8.7. 502-0.7./...38.!80-..3203.8.3:78:8.38:3/.22..8.3.7.03  :7:207:5.3/..7.-070507:.3/./.350.5.30/:5.830.3.30-01091/.0/.5..503../.8..802:.9.74425:907..5 05..3.2077.954891907.850907:9.7.32:920/.7.90 .!09.0/.3502-0.-072.32./..203.  ****************************************************************************** ***** :73.5.7..0/.. 857.3/50740/.7. 4/. /.3.2503...3..3405030/ %/.0.390344425:907/.8.$05:: $:2-07:73.2574808503//.7.5072..0/.3 3/.502-0.9202-07503.3-07-.3574/:9.1..3.:-47./03.7-072.05.!207:5..8.3903503...:7:203.8/03..20.2503//..8.3390.3.2203503.3...3-070.503.38..3.-071:3880-.

.3./8.9/$.3.2-/../-3..3/.950.3425:907/.80//.3../.7 907:9.-.8.5.2$!$$..350.7/.3 /..7.2:339/.3/. ..8.9/./.50-0708.3.3-./.233 203:3:.35078.3/03.8203.:.3808:.3.3..989/087591 !:7.2503.9..3/-.35078..3507.3 90.3.3 502-0.3 3897:203.5.5.5902.7//.502-2-320314:8.5.33.502.-07-039:93.3/..9..38.7.7 50.7.3.2-/. W0303.3803/7/.:2..35078.780-...7.3 -07:.3.3.547.35078.75..3503:3.7-./80-.203/.3/.3..3.3/02:..574808502-0..39.05078.3503.940$ $4:9 .3503//..9/./.9.32:/.-.3503:3.3..2-/../. ./..8047.3-03.5.253203... 0-.203:98:.3503.350.5.9....3:.3 .3-0-07.2.7.3/.9.703/./.3.3907/7/.5.7.:.9.2.4-09-.3:7.3.380/..7.5078.3.32.3425:90780-.3-072:9: ../8.7.8880.2..:80.78:-945 8:-945.3.3 502-0.3/03./5.8./-.07843 .35078..3.3..3./7.9:9/507-..32.3502-0..3!078....3-.9.8.23.399.503:3.50..203.7./7.88/03.7.350./.9 :8:5.2-039: .3.:..3.3.3 50.250.3/.3 03:7:9.425.7.9.7%3../.3425:907909.9:8.3.5.2.:80.809.3/-/.7 0-.3!.943 .8:..2:3/02.3-07905.9  %  !$ .3/70.3. ..3!078. 47.3/:3 -0-07.3:.8./-07..35078.3:3.: &3.3.7...35.3503:3..:.0:7.3 W0309...9202-3...82  .:39:203./.9.3945&3. .3502-0..-.3.7203:3.703/.9473203/4743503.35078...3 850507./.350.0/.3390741/:.35747..202-40.7.3203:3.3/.-039:5078.943 7.9 3/.203.7...5078.8503.7:83.3  !%$ !03.3.8. /.3 502-0.-.30..3503...3:78:8..3/..5./50740/.3...  $!& ./.3503//./.3/...35078.3.501.9.9.3./..3507.3/:3.3.35078.5.3/. !03..9 /8.5. 507.3:78:83/.3203:3.3 2030-.905.9..9.2:3-09:203:9503:85078..720250././...3/:3.3 $.8047..3-.7 -072:9:/.   % !03.92033..3 -072:9:2030-.3.3 502-0.3/.3390.980-.380039750..35078..503:25:.350.5../.5078.5.3/50740/.7 -03.899.325.2507802-.3203../. -.3! -.3203..:39:50.35070.203.850503933/.380.9-.3.902.9.3-07.3/.3.5 !..3503// 0:7.5.303/7/7:2.5.3 W0309..3 $0..3 9/.91/03..3/-:..808:.7:.30507:.7-0..9...3.503:3..35078.305.:7:/.7.347./.3.3!.3:.25..3...3 :7..2.23 -.35.9 :39:%3.-.03 9.3207:5.7.7..3/.7:8..380-.32070.9../80/..389.3:78:8/.323.9 502-2-3 /.7.80.3!.9:5078..2.39:5.75.9.9.9202-072.2025:3.1.3 ..59/.84.3507:/-.898. .3..

:-.2..3:78:8/.!80-03.3/.3 !078.39:203.7.3:7::39:..503//.3/804.7.3..39:3 05.73...080/.7.3.390.33574808503.3 502-0.-.35078.2:3507.0-0708.2.1.-..230:-..9479/.47.-07./.3-40202..7.89.3 80-0:23 .  420 $:-8.0/.3:78:8 507:...2070.-40/5079.3.980-..3.3:7:80-../.7-094!4898 942  .3503:3.3-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful