Ulasan Jurnal

Jurnal Pertama Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan, 2001. Teknologi Instruksi dan Pendidikan Bestari :Persediaan dan Cabaran Alaf Baru Tajuk: Penilaian Penggunaan Perisian Kursus Di Sekolah Bestari: Satu Kajian di Negeri Terengganu Penulis: Hee Jee Mee, Norashidah Mamat @ Abdul Rashid Universiti Teknologi Malaysia.. PENGENALAN: Jurnal ini menghuraikan kajian penilaian penggunaan perisian kursus untuk sekolah bestari di negeri Terengganu. Seramai 52 orang responden yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar matapelajaran Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di tingkatan satu dan tingkatan empat. Kajian dijalankan di tiga buah sekolah sekolah bestari. Kajian lebih ditumpukan dari aspek mutu perisian kursus, kesesuian perisian dan kemudahan komputer yang disediakan serta pendedahan yang secukupnya guru-guru dalam kemahiran komputer. Pengkaji menggunakan kaedah SPSS untuk menganalisa data bagi mendapatkan peratus, frekuensi dan min. Kajian rintis juga telah dijalankan. Hasil dari kajian, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan bagi mengoptimakan penggunaan perisian kursus dan komputer di sekolah bestari. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian tersebut adalah: 1. Mengenalpasti jenis-jenis perisian kursus yang digunakan di tiga buah sekolah bestari di negeri Terengganu. 2. Mengenalpasti kesediaan guru dalam penggunaan PBK dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengenalpasti kemudahan komputer yang disediakan untuk Pengajaran Perbantukan Komputer oleh guru. 4. Mengenalpasti mutu perisian kursus yang disediakan di sekolah bestari. 5. Mengenalpasti kesesuaian perisian kursus oleh para guru di sekolah bestari. 6. Mengenalpasti masalah –masalah yang dihadapai para guru dalam pelaksanaan PBK. METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH Kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan dengan menggunakan borang soalselidik . Kajian dijalankan di tiga buah sekolah di Terengganu dengan 52 guru telah dijadikan sampel . Instrumen kajian yang digunakan adalah satu set soalselidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A mengandungi 8 item soalan yang berkaitan maklumat diri guru, bahagian B terdiri 53 item berkaitan persoalan yang hendak dikaji manakala pada bahagian C terdapat satu item subjektif yang memerlukan responden menyatakan masalah-masalah lain dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.

Pengkaji juga mendapati bahawa tahap kemudahan komputer yang disediakan adalah mencukupi . Masalah yang dihadapi adalah perisian kursus yang bermutu tinggi sukar dihasilkan kerana kurangnya tenaga mahir dalam bidang tersebut. Melalui penganalisaan data dan nilai min yang diperolehi pengkaji merumuskan bahawa guru-guru secara majoritinya mampu mengusai penggunaan komputer dan memberikan respon yang positif terhadap perkembangan pendidikan dan dan teknik pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. penghasilan perisian kursus yang berkesan adalah penting . Penggunaan perisian kursus yang berkesan akan membimbing dan membentuk mental serta pemikiran pelajar supaya mereka lebih bersifat kreatif melalui gambaran yang lebih realistik. peratusan dan min bagi setiap item serta persoalan kajian. Kebolehpercayaan soalselidik telah diuji menggunakan Alha Cronbach iaitu pengkali kebolehpercayaan yang menunjukkan bahawa itemitem kajian adalah saling berkaitan antara satu sama lain. Daripada dapatan kajian. Perisian kursus yang disediakan juga didapati menepati tahap serta kebolehan para pelajar. Di samping sifat keanjalan yang terkandung di sesuatu perisian kursus akan memberi peluang kepada para pelajar untuk belajar mengikut tahap keupayaan mereka. CADANGAN KAJIAN: Beberapa cadangan kajian telah diutarakan oleh pengkaji diantaranya iaitu mengharapkan agar pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lebih komited di dalam melaksanakan atau mengendalikan Latihan guru Sekolah Bestari agar peranan guru sebagai seorang pemudahcara. Pengkaji juga mencadangkan mutu perisian kursus dipertingkatkan agar bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran.Kaedah pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan Skala Likert. Bagi menjamin keberkesanan penggunaan peisian kursus di sekolah bestari. di samping meningkatkan motivasi para pelajar. secara keseluruhannya didapati majoriti responden memperakukan bahawa perisian kursus disekolah bestari adalah bermutu tetapi masih terdapat kelemahan tertertentu yang perlu diberi perhatian. ______________________________________________________________________________ ______ Jurnal Kedua: TAJUK: . Namun begitu pihak sekolah masih lagi memainkan peranan yang penting dalam usaha memantau keperluan komputer agar bersesuaian dengan keperluan. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS bagi mendapatkan kekerapan. Kesimpulan Sekolah Bestari merupakan salah satu aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia yang menekankan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk perisian kursus.Oleh itu pengkaji menyimpulkan bahawa penggunaan perisian kursus akan dapat membantu dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Manakala pihak sekolah pula perlu menyediakan kemudahan peralatan komputer yang mencukupi untuk guru dan pelajar serta mewujudkan suasana yang lebih selesa dalam bilik komputer dari segi pencayaan. pembimbing dan pencetus inovasi para pelajar dapat dilaksanakan dengan lebih bekesan. susun atur dan sebagainya.

com. Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan. IntraLearn. Intruksi Dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula. pembangunan sistem WBE perlu berasaskan model konsepsual yang ideal dan mempertimbangkan beberapa criteria tertentu. serta jarang beroperasi selama 24-7-365. Penulis juga menyatakan contoh pelbagai perisian yang dihasilkan secara komersial seperti Blackboard. OBJEKTIF DAN MATLAMAT KAJIAN Mengikut jurnal ini. Virtual-U (Harasim & Calvert.Sistem Pendidikan Berasaskan Web ( Web-Based Education –WBE) Penulis Jurnal: Salimah Mokhtar. pengkaji menyimpulkan bahawa sistem yang digunapakai sekarang ini mempunyai beberapa kekurangan terutamanya dari segi kefungsian.1997).marshall.1998) WebCT (Goldberg. Bagi universiti pula dibangunkan perisian kursus persendirian untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menempatkan nota kuliah dan mencapainya melalui laman web berkenaan. aspek pedagogi dan andragogi. pendekatan baru pengajaran serta perancangan rapi adalah pra-syarat dalammemodelkan suatu sistem WBE yang ideal. Kajian yang meluas dan mendalam berkaitan proses pendidikan . Web sebagai satu fenomena baru yang kini kian rancak digunakan oleh para akademik bagi menyokong pengajaran sesuatu kursus yang dijalankan secara nyata ataupun secara maya. . Maizatul Akhmar Ismail & Ali Fauzi Ahmad Khan Universiti Malaya. PENDAHULUAN: Jurnal ini membincangkan penggunaan sistem berasaskan web dalam bidang pendidikan.1997) dan sebagainya. Kuala Lumpur. Sistem WBE juga bertujuan sebagai pelengkap berguna pengajar sebagai arena interaksi pelajar dengan ilmu diluar waktu kelas untuk mengulangkaji dan sebagainya. 2002. PENYATAAN MASALAH Mengikut pengkaji terdapat banyak sistem berasaskan web yang dibangunkan samada secara persendirian atau pun yang dikormesialkan. e-College.Di samping itu unsure-unsur yang tidak berkesempatan untuk ditampilkan oleh pengajar dalam kelas dapat digarapkan dalam WBE. Bagi pelajar yang tidak mahir IT.edu/it/cit/webct/compare/comparison. LearningSpace (Lotus Corporation. Contohnya Sistem laman Web Universiti Malaya dikenali dengan Kursus On-Line (KOL). Perbandingan terhadap perisian perisian tersebut boleh didapati daripada laman web http://www. tidak fleksibel. WBE merujuk kepada satu sistem pengajaran dan pembelajaran berasaskan Web yang bermatlamat untuk melancarkan pengendalian kursus dengan menyajikan secara sistematik bagi menambah kecekapan tenaga pengajar serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran ketahap yang tertinggi. aspek teknologi maklumat dan komunikasi.html. Persoalan yang timbul dalam kajian ini ialah mengapa terdapat pertindihan usaha dalam membangunkan sistem yang sama. Hasil pemerhatian dan pengalaman. capaian ke WBE akan menjadi wadah atau peluang untuk menjinakkan mereka dengan teknologimaklumat dan komunikasi. METODOLOGI KAJIAN Mengikut pengkaji.

Di tambah pula dengan pendekatan rekayasa ulang (Business Process Reengineering – BPR) digabungkan dengan pemprototaipan sesuai untuk digunakan sebagai metadologi pembangunan sistem ini. emel dan perbincangan e-kumpulan serta templet pemarkahan. Sistem yang sempurna pastinya lengkap.WBE juga menyediakan kemudahan komunikasi. penyampaian dan pengurusan kursus. Pengkaji merumuskan bahawa matlamat utama sistem WBE ini adalah untuk mengadakan persekitaran tambahan (pertemuan siber) yang bermakna bagi menampung pesekitaran pembelajaran normal. melibatkan pendorongan. penggunaan WBE bukan sekadar untuk menempatkan silibus dan melambakkan nota kuliah serta rujukan dilikasi web yang mudah dicapai oleh pelajar tetapi fungsinya adalah lebih meluas. mendapat maklumbalas dan mencerna pengetahuan yang difahami bagi pembelajaran mendalam (deep learning). sediaada (operasi 24-27-365).telus.interaktif. Namun demikian dalam usaha membangunkan sistem WBE yang lengkap lagi sempurna memerlukan kajian mendalam serta meluas untuk memahami keperluan pengguna serta memerlukan perancangan yang rapi. Untuk tujuan penyediaan pula WBE menyediakan kemudahan untuk pengajar menyusun bahan-bahan pengajaran secara sistematik dan logikal. Modul pengajar mengandungi perkara-perkara berkaitan dengan tugas-tugas perancangan. Model konseptual dan kriteria pembangunan yang disarankan oleh pengkaji dalam jurnal ini boleh dijadikan panduan dalam mewujudkan sistem tersebut. KESIMPULAN Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan sistem WBE yang ideal akan memberikan impak dalam kejayaan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan ICT. berkemahiran dan berkualiti. latihan dan ujian dijalankan secara dalam talian. Dalam penyampaian pengajaran WBE dapat menyediakan kuliah maya sebagai gantikepada kuliah yang tidak dapat dijalankan dan juga kemudahan kemudahan untuk berkongsi maklumat dan idea.Model konseptual WBE yang dihuraikan dalam jurnal ini adalah bersandarkan kepada dua entiti yang utama iaitu modul pengajar dan modul pelajar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. dijamin selamat. fleksibel. Pengkaji merujuk kepada Daniel (1998) dalam tesisnya.(12 Februari 2004) Tajuk: Using a Theoritical Multimedia Taxonomy Framework . Sumber Jurnal: http://ww. belajar serta ulangkaji. Bagi tujuan perancangan WBE menyediakan alatan kelendar dan templat yang boleh disesuaikan dengan mudah mengikut keperluan pengguna. kemudahan simulasi serta satu templet yang mudah disesuaikan. Dalam modul pelajar pula terdiri dari hal-hal yang . CABARAN KAJIAN: Mengikut pengkaji .acm. persediaan. umum. senang digunakan dan adaptif. Pelbagai cabaran dalam pembangunan sistem WBE nanti haruslah ditangani dengan bijak dan terbuka. menyatakan bahawa sistem WEB yang ideal mesti meraih sepenuhnya faedah-faedah yang terdapat pada WEB. Pembangunan WBE diharapkan mencapai kejayaan sebagaimana matalamat dan objektif yang dicadangkan seterusnya dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang berketrampilan. informatif. dimana kuiz.org. dan pada masa yang sama mengelakkan kekurangannya. Sistem WBE yang ideal mestilah memenuhi semua kriteria dan matlamat tersebut. Penilaian melalui WBE dibuat berdasarkan hasil pembelajaran.

e. KESIMPULAN: Taxonomy multimedia merupakan satu pengurusan yang penting untuk menghasilkan satu perisian/sistem multimedia yang baik. Sistem boleh statik dan juga dinamik bagi kandungan variable. Seterusnya menggabungkan elemen-elemen multimedia dengan maklumat untuk menghasilkan sistem serta menghidupkan persekitaran agar meklumat yang disampaikan jelas dan mudah difahami METODOLOGY DAN PENYELESAIAN: Model taxonomy Jenis pengurusan kandungan: Sequential/linear. Taxonomy multimedia yang dicadangkan. videoklip dll untuk menghuraikan maklumat. b) Penonton/pengguna-bagaimana pengguna berinteraksi dengan media yang dibangunkan. hierarchical (i. C. Kajian telah dilakukan ke atas projek akhir pelajar-pelajar tahun akhir yang membangunkan projek sains komputer berasaskan multimedia. Nuzi Haneef. and Sonja Gievska-Krliu The George Washington University PENGENALAN: Taxonomy multimedia adalah untuk menghasilkan satu pengurusan yang baik dan teratur untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang baik.associatively structured information). Sistem yang berkualiti sukar dibangunkan kerana masalah untuk menghasilkan frame rate yang sesuai. Taxonomy ini membantu untuk mengklasifikasikan ruang untuk membangunkan multimedia dan mengatasi masalah yang rumit dalam pembangunan dan persembahan multimedia.. c) disiplin -Adakah multimedia dibina mengikut keperluan dan kehendak pengguna berdasarkan urutan elemen yang telah dipilih.. and Web structured (i. e) kebolehgunaan merupakan nilai material yang dipersembahkan dan sejauh mana ia membantu pengguna.d) kualiti . aspek reproduktif dan soalan yang disoal oleh pelajar sewaktu proses evolusi.dianggap penting adakalanya terlampau difokus sehingga melebihkan fokus terhadap fungsi. Penulis percaya masih ada banyak ruang lagi untuk membaiki taxonomy yang dicadangkan. refresh dan untuk menghasilkan perwarnaan yang baik. Taxonomy ini memudahkan pembangun sistem untuk memahami reka bentuk dan jugak kandungan teks.adalah: a) Artistik. nonlinear. Heller. tree structured).bergantung kepada teknik. MASALAH KAJIAN Masalah dalam menghasilkan antara muka yang berasaskan konsep yang dinyatakan sebagai contoh apabila ia mengenai pendidikan maka fokus utama perlulah berkisarkan kepada pendidikan dan keefektifan persembahan multimedia akan diukur pada sejauh mana keberkesanan penyampaian maklumat melalui persembahannya. grafik.Penulis: Rachelle S. Adakah persembahan memerlukan pengguna lebih membaca ataupun banyak animasi.e. Diharapkan usaha ini berjaya menyediakan . Dianne Martin. Isu penting yang ditekankan ialah untuk interaktiviti asas kepada persembahan maklumat.

teori aktiviti.org. Meskipun peranan pengguna diakui oleh para pengkaji dan pembangun sistem. inspektor dalam pengujian atau pengkaji yang terlibat dalam kajian untuk memerhati dan ditemu bual oleh pengkaji sebenar kajian.satu kerangka teori yang praktikal dan mudah bagi menghasilkan suatu bentuk perisian yang interaktif seiring dengan perkembangan penggunaan multimedia yang semakin pesat. ______________________________________________________________________________ Jurnal Ke lima: Sumber Jurnal: http:// www. Tajuk: Cooperative Inquiry: Developing New Technologies for Children with Chidren Penulis: Allison Druin Human Computer Interaction Lab University of Maryland 1. Sejak kebelakangan ini. Pengguna dikenalpasti sebagai rakan kongsi yang penting. 3. Sejak beberapa tahun yang lepas metodologi pembangunan sesuatu perisian pasti akan melibatkan para pengguna dalam proses pembangunannya. contextual inquiry dan situasi tindakan.acm. Input daripada pengguna sangat penting dalam pembangunan sesuatu program. penguna kanak-kanak terlibat secara tidak aktif dalam proses pembangunan berbanding dengan pengguna dewasa. kajian yang dilakukan oleh penulis ini melibatkan kanak-kanak sebagai pembantu atau rakan pengkaji dalam kajian yang dilakukan. Namun ramai meragui kredibiliti kanak-kanak dalam menyampaikan pandangan terhadap kajian dan proses pembangunan.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH KAJIAN: Teori rangka kerja : Cooperative inquiry sangat unik dalam banyak aspek hasil daripada keterlibatan kanak-kanak ia juga menjadi dasar kepada teori kerjasama dalam rekabentuk. Perlu diketahui bahawa saintis komputer dan pendidik juga kurang pengalaman sama seperti kanakkanak.0 MASALAH KAJIAN: Teknologi mula digunakan secara rutin oleh kanak-kanak bermula dari aktiviti sekolah sehingga aktiviti selepas waktu sekolah iaitu untuk aktiviti bermain. ( 15 Januari 2004).0 PENGENALAN: Dalam rumah dan sekolah kini kanak-kanak merupakan pengguna yang kerap dan berpengalaman dalam menggunakan teknologi. Cooperative merupakan kajian terhadap . Satu kumpulan pembangunan kajian telah dibina bagi mengatasi serta memenuhi keperluan dan suara kanak-kanak dalam proses pembangunan sesuatu teknologi. penglibatan dalam reka bentuk. Tetapi tidak dapat dinafikan peranan masing-masing dalam menyumbang kepakaran masing-masing. Malah kanak-kanak merupakan satu kumpulan pengguna yang baru dan besar dalam teknologi. Kini teknologi telah mengubah cara kanak-kanak bermain dan belajar. Oleh kerana perkara ini semakin berterusan maka menjadi semakin penting untuk mengetahui samaada kanak-kanak ini berasa puas hati dengan teknologi yang mereka gunakan. 2.

aktiviti dan artifak yang ketiga pula ialah interaktiviti terhadap low-tech dan high-tech prototaip. komunikasi. artifak dan budaya perhubungan. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke enam Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13.2% pelajar yang menjawab dengan betul soalansoalan yang melibatkan pecahan. kajian yang akan mengetahui.0 PENGENALAN: Pengkaji merujuk kepada analisis 1996 ke atas pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah menunjukkan puratu prestasi pencapaian matematik bagi pelajar-pelajar sekolah rendah masih jauh daripada tahap kecemerlangan. Penulis: Zaleha Ismail. memahami dan peka terhadap isi kandungan. Penggunaan Proses dan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran.0 KESIMPULAN: Cooperative inquiry telah dibangunkan untuk menyokong integrasi kumpulan pereka dalam membangunkan teknologi baru untuk kanak-kanak. Hanya 32. isi kandungan dan artifak. Ini bagi mendapatkan hasil yang baik kerjasama daripada kanak-kanak diperlukan bukan hanya setelah teknologi hampir selesai tetapi sewaktu proses pembangunan teknologi.tiga aspek utama iaitu multidisciplinary partnership dengan kanak-kanak. Interaktiviti low tech dan high tech prototyping Adalah untuk mengintegrasikan kumpulan reka bentuk untuk menggambarkan dan mempamerkan idea mereka melalui teknik prototaip. 4. Tajuk: Merekabentuk perisian multimedia mengenai pecahan: Kea rah pembelajaran bestari. Maklumat yang berguna akan diperolehi melalui aktiviti dan artifak pengguna yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan pengguna. Kajian terhadap aktiviti. Usaha untuk membolehkan kanak-kanak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perlu diteruskan. Dengan ini satu kumpulan pengkaji melakukan kajian dan pemerhatian untuk menganalisis persekitaran pengguna untuk aktiviti yang berbeza. Kajian multidisciplinary partnership dengan pengguna. Beberapa perisian berbantukan . Universiti Teknologi Malaysia 1. Ini kerana kanak-kanak mempunyai masalah dalam menyampaikan maksud dan idea mereka kepada orang dewasa maka teknik prototaip ini dapat mengatasi masalah ini. 2000. Coorperative inquiry berasaskan kepercayaan bahawa perkongsian dengan pengguna adalah sangat penting bagi memahami keperluan dan kehendak pengguna dalam membangunkan teknologi baru. Pelajar-pelajar dikehendaki mengusai konsep pecahan supaya mereka berkemampuan memahami konsep lanjutan daripadanya.

2. perisian tidaklah sematamata berfungsi sebagai sebuah buku elektronik atau sistem latih tubi.0 PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Berdasarkan kajian-kajian yang lepas pengkaji mendapati bahawa pelajar-pelajar peringkar rendah hingga ke menengah menghadapi masalah dalam pembelajaran matematik terutamanya pecahan. merekabentuk dan membina satu perisian P&P berbantukkan komputer bagi mengatasi jenis-jenis kesilapan yang telah dikesan.computer telah menguatkan pendekatan pembelajaran pecahan yang mengaplikasi kemampuan computer seperti grafik. Satu usaha membantu pembelajaran ialah dengan memberi peluang kepada pelajar menggunakan perisian komputer yang dibina berasaskan teori pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan menumpukan perhatian kepada : bagaimana menerapkan teori P&P dalam rekabentuk perisian totarial mengenai pecahan?.0 METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Sebelum perisian dibangunkan pengkaji menumpukan perhatian kepada usaha merekabentuk perisian dengan menggunakan model sistem pengajaran yang dikemukakan oleh Alessi dan Trollip(1991) bercirikan teori pemprosesan maklumat. Kajian ditumpukan kepada jenis kesilapan yang dilakukan pelajar dengan pelbagai tahap pencapaian yang diukur mengikut gred. 4. apakah aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam perisian supaya dapat memotivasikan pembelajaran serta meningkatkan penguasaan ke atas topik pecahan?. menganalisis proses pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar ketika menggunakan perisian dan meneliti pencapaian pelajar dalam penguasaan topik pecahan. animasi dan video. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada semua pelajar tahun enam di dua buah sekolah rendah. apakah soalan dianostik yang sesuai untuk mengukur penguasaan keatas pecahan?. . Kementerian juga peka kepada perkembangan teknologi komputer dalam pendidikan dan justeru itu telah menyusun rancangan untuk melaksanakan program sekolah bestari yang menekankan aplikasi komputer. 3. adakah perisian yang dihasilkan berkualiti dan sesuai dilancarkan penggunaannya di sekolah? Bagi memecah persoalan tersebut.audio. Rekabentuk yang dikemukakan disesuaikan dengan peranan perisian yang hendak dibina sebagai alat diagnostik untuk mengesan jenis-jenis kesilapan yang dialami oleh pelajar dan seterusnya menyediakan aktiviti pemulihan. kajian dilaksanakan bagi menghasil dan menguji keberkesanan satu pendekatan baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah khususnya pembinaan dan penggunaan perisian pecahan. tetapi berperanan sebagai alat yang membantu pelajar membina pengetahuan.0 KESIMPULAN: Pengkaji menumpukan perhatian ke arah menghasilkan perisian pendidikan yang memuatkan unsur-unsur yang dikemukakan dalam teori P & P. Kajian ini merupakan satu usaha untuk menerapkan teori psikologi kognitif dalam pembinaan perisian yang bertujuan untuk membantu pelajar dalam pemahaman konsep matematik pecahan. Dengan cara ini. Objektif kajian yang dijalainkan adalah: menkaji jenis-jenis kesilapan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran pecahan. Banyak kajian barat telah menunjukkan pembelajaran berasaskan komputer menggunakan perisian berbantukkan komputer berpotensi dalam membantu meningkatkan kefahaman konsep dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah matematik.

Dalam artikelnya. Isu pelajar sebagai perekabentuk perisian ditekankan oleh David H. Soal selidik dijalankan untuk mengumpul maklumat yang berbentuk pengumpulan pendapat. Hasil daripada maklumbalas responden pengkaji telah mereka bentuk projek perisian . Semua data yang diperolehi dianalisa secara manual. Jonassen dalam artikelnya yang bertajuk “Technology as Cognitive Tools:Learners as Designers”. kajian projek ini dibuat untuk menghasilkan satu rekabentuk perisian yang mengambil kira pendapat tenaga pengajar dan pelajar. September 2000. m. perekabentuk akan dapat menguasai perisian dengan lebih mendalam jika dibandingkan dengan pelajar. reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaksi. Instrumen kajian yang digunakan terbahagi kepada dua iaitu soal selidik dan temubual. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada 50 orang pelajar Sarjana Muda Teknologi Pendidikan Kemahiran Hidup. Dengan itu. Statistik yang digunakan adalah deskriptif. Projek . teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk yang terbahagi kepada rekabentuk berinformasi. Universiti Teknologi Malaysia. Ekoran daripada itu kajian dilakukan untuk menghasilkan satu reka bentuk perisian yang berasaskan kepada pendapat pelajar.s 17-32. Tajuk: Reka Bentuk Perisian Multimedia berasaskan Teori Pembelajaran. Selain daripada itu. beliau menyatakan bahawa dalam proses merekabentuk perisian . PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji berpendapat proses pembinaan perisian perlulah mengambilkira pendapat pelajar yang merupakan pengguna perisian yang telah siap dibangunkan. Penulis: Zaidatun Tasir & Yap Sao Wen. Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa perisian-perisian pembelajaran yang sesuai dan menepati kehendak guru dan pelajar adalah amat berkurangan. Selain itu pengkaji juga mendapatkan maklumat yang pendapat dan pengalaman dan pensyarah yang mengajar mata pelajaran berkenaan. untuk menjadikan pelajar lebih faham tentang isi kandungan yang akan diajar. Seharusnya sesuatu perisian yang dibangunkan mestilah bertepatan dengan kehendak pengguna iaitu pelajar dan pengajar. Justeru itu. kajian ini dibuat adalah untuk menghasilkan satu pendekatan baru dalam mereka bentuk perisian yang berkualiti. teori pembelajaran dan prinsip reka bentuk. Pendapat Tenaga Pengajar dan pelajar serta Prinsip Reka Bentuk. mereka seharusnya mengambil bahagian dalam proses mereka bentuk perisian. METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Pengkaji menumpukkan kajian bagi mereka bentuk satu perisian yang berasaskan kepada pendapat tenaga pengajar dan pelajar.______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke Tujuh Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. Ia bertujuan bagi mendapat pandangan daripada responden mengenai unsur-unsur perisian yang diharapkan oleh mereka.

tenaga pengajar.tiga faktor yang dititik beratkan oleh pengkaji iaitu reka bentuk strategi. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN: Pengkaji berharap pada masa akan datang. malah berkeupayaan untuk menangani masalah pelbagaian pelajar . Penulis: Norhayati Abdul Mukti. Jika faktor ini diikuti dengan teliti. ciri-ciri multimedia. Idris Abd. Ghani & Siew Pei Hwa. carta kad dan sebagainya. Pembangunan perisian bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap remeh kerana ianya memerlukan pemerhatian kepada beberapa faktor yang penting iaitu citarasa dan permintaan pengguna. Universiti Kebangsaan Malaysia.yang dihasilkan dibahagikan kepada 2 bahagian besar iaitu carta aliran struktur dan reka bentuk skrip. teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk. Melalui teknologi multimedia. PENGENALAN: Mengikut pengkaji kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dijangkakan lebih berkesan daripada atau setanding dengan kaedah tradisional seperi buku teks. kajian ini dapat diteruskan kepada topik-topik bagi matapelajaran yang lain untuk melihat keberkesanan kaedah mereka bentuk PBK berasaskan pendapat pengguna . pelbagai perisian kursus multimedia dapat dibangunkan dengan menyepadukan pelbagai elemen multimedia bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. KESIMPULAN: Mereka bentuk perisian merupakan satu proses yang memerlukan masa panjang kerana pereka perlu memastikan isi kandungan yang dibina itu adalah lengkap dan mempunyai maklumat tambahan untuk mereka yang ingin dan berminat untuk mengetahui perkembangan selanjutnya ataupun mengingat kembali pengetahuan yang sudah dilupai.Penggunaan perisian kursus bermultimedia dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran bukan sahaja lebih menarik minat pelajar dan menyeronokan. Tajuk: Pembangunan Perisian Kursus Bermultimedia Perlakuan Haiwan: Satu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Di Alam Siber. teori-teori pembelajaran. Strategi menggunakan komputer dan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran semakin berleluasan dalam bidang pendidikan . dan perkara-perkara yang dititikberatkan dalam reka bentuk perisian. ciri dalam rekabentuk dan teori pembelajaran. reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaktif.Mereka bentuk skrip merupakan satu proses yang penting bagi pengkaji kerana ia mengambilkira permintaan pengguna. perisian yang dibangunkan kemudian akan merupakan sebuah perisian yang baik sahaja dari segi kekuatan perisian itu tetapi akan memudahkan proses pembelajaran para pengguna seterusnya mendapat yang baik ______________________________________________________________________________ ____ Jurnal Ke Lapan Sumber Jurnal: Seminar Prosiding Pendidikan Kebangsaan 2000.

Pembangunan perisian kursus bermultimedia ini juga di harapkan dapat membantu menangani kepelbagaian pelajar. daya pemikiran dan perkembangan kognitif. Pembangunan perisian ini juga bertujuan untuk membantu menangani kepelbagaian pelajar. Antaramuka perisian ini adalah ramah pengguna. Pembinaan model konsepsi yang teratur dan lengkap merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses pembangunan perisian kursus multimedia. meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar meningati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus. ______________________________________________________________________________ ___ . Perisian kursus ini dibangunakan dalam Bahasa Melayu adalah bertujuan menjadi alat tutoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan kursus memandangkan kebanyakan bahan rujukan di perpustakaan adalah berbahasa Inggeris. walaupun tahap literasi komputer pelajar adalah rendah kerana arahan pengguna disertakan dengan panduan pengguna. OBJEKTIF KAJIAN: Jurnal ini memberi tumpuan kepada pembangunan perisian kursus bermultimedia yang direka bentuk khas untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Ciri ini dapat menafaat prasiswazah universiti yang mengikuti kursus ini dijangka boleh dijadikan alat totoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan mata pelajaran KH memandangkan kebanyakan buku rujukan buku diperpustakaaan dan perisian kursus di pasaran adalah dalam bahasa Inggeris. menarik dan menyeronokan serta menambahkan kekratifan dan pemelajaran KH. Elemen-elemen yang dimasukkan dal perisian ini adalah hyperteks. pelaziman operan dan pembelajaran kognitif. Jalinan maklumat dalam talian. tahap kefahaman. Perisian kursus ini merupakan satu bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang penuh dengan maklumat dan pengetahuan KH. Dalam perisian kursus ini pelajar disajikan dengan maklumat tentang topik-topik khusus untuk mengukuhkan kefahaman mereka . METODOLOGI PEMBANGUNAN PERISIAN. Perisian kursus ini mudah diikuti. Model konsepsi yang ditonjolkan terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu objektif. membolehkan pengguna memilih URL laman web yang terdapat dalam perisian kursus ini dan pengguna akan memperolehi maklumat tambahan dalam laman web berkenaan. Tiga teori pembelajaran yang digabungkan iaitu pelaziman klasik. KESIMPULAN: Perisian kursus memainakan peranan yang penting dalam sebagai alat bantu mengajar yang menarik dan berkesan dengan adanya gabunganelemen multimedia.hypermedia dan teori pembelajaran. Perisian kursus multimedia ini berpengataraan Bahasa Melayu. Butang navigasi. media pengajaran dan pembelajaran serta kaedah pembangunan perisian yang kursus. umur. Ciri ini menimbulkan suasana pembelajaran yang mesra. suara latar dan antaramuka lain digunakan untuk memberikan bimbingan dan panduan kepada pengguna untuk memudahkan mereka menggunakan perisian kursus KH ini. tahap penguasaan bahasa dan sebagainya.seperti latar belakang pendidikan asas. meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar untuk mengingati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus.

0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN Mengikut jurnal ini. Objektif kajian Geografi ini adalah untuk: a) meninjau pesepsi murid-murid bermasalah pendengaran tahap Menengah Bawah terhadap subjek dengan menggunakan kaedah PBK b) mengenalpasti keberkesanan kaedah PBK dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke atas murid-murid bermasalah pendengaran dan c) membangkitkan minat murid-murid bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran subjek Geografi. Seramai 30 orang pelajar bermasalah pendengaran dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Penyelidik menggunakan pendekatan kaedah tinjauan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar bermasalah pendengaran terhadap implementasi penggunaan kaedah PBK dalam subjek Geografi.1998) 2.Ini sejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi. Kaedah PBK ini membolehkan murid-murid bersesuaian dengan diri masing-masing. Mohd Jasmy Abd Rahman & Chia Ti Boey. teks. pengkaji menjalankan kajian untuk melihat persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap penyampaian subjek Geografi melalui penggunaan kaedah PBK dan membantu mempertingkatkan kemahiran kognitif mereka secara individu. muzik dan grafik yang menarik untuk meningkatkan proses pembelajaran. Ini kerana murid-murid bermasalah pendengaran memerlukan kombinasi kesan alat pandang dengar dengan gabungan visual yang bergerak .” (Hizamnuddin Awang. I do and I understand. “I hear and I forgot. Perisian kursus dibangunkan dengan menggunakan perisian Director 7. Kaedah tinjauan yang digunakan dapat menilai persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap kaedah penggunaan PBK tanpa membandingkannya dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lain. ms 115 -125 Tajuk: Penggunaan Multimedia Dalam Pelajaran Geografi: Fokus Terhadap Pendidikan Khas. 3. . Universiti Kebangsaan Malaysia. Penulis: Mohd Arif Ismail. animasi. 1997 dalam Fadzilah. see and I remember. Perisian kursus yang dibina dalam kajian juga boleh dijadikan bahan bantu mengajar yang berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran Geografi bukan sahaja untuk golongan warga khas tetapi juga untuk mereka yang normal.Jurnal Sembilan Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan.0 PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang murid terutamanya murid-murid berkeperluan khas seperti murid-murid bermasalah pendengaran. September 2001. 1.0 sebagai bahan kajian.

Pada hakikatnya kaedah PBK merupakan salah satu pelengkap kepada kaedah pengajran di bilik darjah.0 PENGENALAN: Sejak beberapa tahun kebelakangan ini pengkaji menyatakan berlakunya anjakan paradigma dalam masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek terutamanya teknologi komputer dalam pendidikan. strategi. Mohd Jasmy Abd Rahman & Nor Aleywati Muhamad. Aspirasi negara akan menjadi kenyataan jika semua pelajar di Malaysia tanpa mengira kecacatannya telah diberipendedahan. Apabila guru mengaplikasikan kaedah PBK sebagai mod penyampaian pengajaran. KESIMPULAN: Kajian ini telah menjawab ketiga-tiga persoalan yang telah ditimbulkan oleh penyelidik. 1. Universiti Kebangsaan Malaysia. Penggunaan multimedia ini bukan sekadar dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran tetapi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. kaedah dan teknik pengajaran guru amat penting dalam menpengaruhi setiap insan yang dididik. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Sepuluh Sumber Jurnal: Jurnal Proceedings of ICEFA 2002. Kemunculan teknologi komputer dalam pendidikan khususnya makro komputer atau alat pamer grafik warna yang berelaian tinggi mampu memberi kesan yang lebih efektif dalam . ini tidak bermakna kaedah penyampaian lain tidak lagi berfungsi sebagai mod penyampaian isi pengajaran. Hasil kajian menunjukkan bahawa persepsi pejar-pelajar bermasalah pendengaran bersifat positif terhadap kaedah pembelajaran berbantukan komputer.. Penulis: Mohd Arif Ismail. Data yang diperolehi adalah berdasarkan sepenuhnya kepada maklumbalas yang diberikan murid-murid bermasalah melaui borang soal selidik. Dapatan kajian ditabulasi dengan skor min dan peratusan. Ini dapat dibuktikan dengan pesepsi terhadap kaedah penggunan PBK dalam pengajran dan pembelajaran Geografi yang positif dan memberangsangkan. Tajuk: Pengajaran Menggunakan Perisian Kursus Matematik Interaktif :Kajian Terhadap Kurikulum Pengajaran Berbantukan Komputer. Perkembangan teknologi ini dapat memberi pengaruh kepada pengalaman pendidikan dan perkembangan seorang pelajar yang bekeperluan khas (Hagen 1984) Guru merupakan golongan profesional yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Volune 1. Data-data yang diperolehi dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik diskriptif. Jusreru itu.Petaling Jaya Dipilih sebagai responden kajian. tunjuk ajar dan latihan dengan kaedah PBK dalam proses pembelajaranya. Tidak dapat disangkal lagi penggunaan teknologi dalam bentuk komputer memang dapat memperkayakan kehidupan dan produktiviti pelajar bukan sahaja permasalah pendengaran malah mereka berkeperluan khas yang lain.

3. Kebanyakan perekanya lazimnya seorang pakar dalam bidang komputer tetapi tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang pendidik. Maka penumpuan seharusnya diberi atas menghasilkan perisian PBK yang berkualiti (Yu sup Hashim. 1998) Namun begitu mengikut penulis perisian yang sedia ada mungkin tidak sesuai dan mengandungi beberapa kekurangan yang perlu dibaiki lagi. Kebanyakan pakej perisian yang ada dipasaran tidak dibina dan direka mengikut sukatan pelajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajar.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Kaedah kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan.0 OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji menampilkan beberapa objektik bagi kajiannya: • Mengenalpasti tahap keberkesanan perisian kursus yang dihasilkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun demikian perisian itu patut diperbaiki untuk menghasilkan perisian yang benar-benar bermutu dan mantap. Pengkaji mengharapkan penggunaan perisian PBK bagi tajuk “Ungkapan dan Persamaan Kuadratik” ini dapat memberi manafaaat kepada guru dan pelajar sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah di samping menjadi bahan pembelajaran kendiri di rumah.0 PENYATAAN MASALAH Pengkaji mendapati bahawa perisian pendidikan atau segala bentuk perisian yang kurang bermutu menyebabkan penggunaan PBK adalah rendah dan ini telah disahkan sendiri daripada perakuan laporan yang dibuat oleh SEAMEO (South-East Asian Miniter of Education Organisation) yang menyatakan PBK adalah rendah jika perisian yang digunakan adalah yang kurang bermutu. Purata min bagi setiap item yang diperolehi dalam persembahan perisian adalah 4. Faktor ini mendorong pengkaji menjalankan kajian ke atas penghasialan perisian pembelajaran dan pembelajaran. 2. • Mengetahui sejauh mana penggunaan perisian kursus ini dapat meningkatkan minat pelajar terutama sekali bagi matapelajaran matematik 3. • Mengetahi tahap kefahaman pelajar menggunakan perisian yang dihasilkan. bandar baru Bangi . Aspek peranan komputer sebagai pembimbing mengfokuskan kepada penggunaan perisian yang telah disediakan.proses pembelajaran. Data-data diperolehi dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan peratusan dan statistik deskriptif. Paparan pengguna yang baik membolehkan pelajar mempelajari subtopiksubtopik yang dikemukakan dengan mudah. Manakala pemilihan topik Ungkapan dan Persamaan Kuadratik untuk Tingkatan 4 adalah disebabkan segelintir pelajar didapati cuai. Selangor Darul Ehsan. Kekurangan pengalaman dalam bidang pengajaran menyebabkan mereka tidak dapat membina suatu perisian yang bertepatan dengan keperluan pembelajaran. dan pelajar yang merupakan peranan komputer dalam bidang pendidikan. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dan perisian kursus dalam bentuk “compact disc” yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS version 10. Nilai min ini menunjukkan bahawa perisian yang dibangunkan berada pada tahap yang baik. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Empat di SMK Jalan Dua. KESIMPULAN: . pembimbing. Menurut Gan Chia Leng (1998) tiga aspek penting ini dapat dilihat sebagai alat.33.

Keberkesanan penggunaan perisian kursus dalam kaedah PBK sebenarnya banyak bergantung kepada kesedaran guru untuk cuba mnegubah corak pendidikan yang telah mereka amalkan sebelum ini. Namun peranan guru sebagai fasilitator tidak boleh dipertikaikan. Perisian kursus perlulah dilihat sebagai bahan bantu mengajar yang boleh memangkin proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Home Subscribe to: Posts (Atom) .

207:5. /-3.7.9:503:7:8.780.  $!& %.3..3207:5.. -.9: 5078..3 /.40 50.384.8.2.3:3.:2.8 7.3503:3.8.32.33.907.38..300203.203:90507:..85070574/:91/.1 .3..3 /-..320207:.3/..3.3003/./045/:39:203:7.8/03..3 /507802-.32.:5:3-.9:5748080.2:920/.380..320/..0-202-.-07/.3.3/84..43422:920/.4:8 0 0-40:3./.38.9 .503:3..903 .2. /5 / :.3:7:9..503:3.9 -07.3/.:2.202-.39:503:3.390. /853 /..507802-.39:305. ..3..9.350393:39:203.3.503:3.-073907.

3/.3/:3.2..8.-./.3502-.7:.3 .7.:39: 202-.5.3-07.-039:/..3..3 %.3.4342.3908 .43423202:/.3:388902:39: 202..889022:920/.3:8.3:.270.2030/./..3.9....3-... !03:8507.

 995. $:2-07:73.9.9:07.32:920/.3508..38:.9 ****************************************************************************** :73.8.3503:3.3 3907.3802.32:/.357..918073/03.02.203.3.9:-039:5078.3./.-.350702-.8.3.9047.

.

207:5.3574808502-./.8.3-07907:8.-072.20203:0507:.5.7..3.83 2.1../:3.3.3. ..3 $../.9: 90344  $ %03442:.9./.75...3/.307.35..-0-07..3:3. $0.3808:./.:503..305.3..389:.5:.3./..3/.3 .3 2.3/  ! .3 -07503.380. .7 ..3.3.7/..9-072.2.390.3 !07: /09. ./.-072:.8.3.3 20-.3.3:3.3.7.2.:7.89.7..3808:.3.3503.:3...893/. :.36:7/.9.9 50393/.3503:3.2 47 .2502-..2 085:3507.3/902:-:.88079. .3.2574808 502-.3507.0-0.38.8..705.203.9.2..3.9:804.3-0.: 44507. .3907..3/.3 2.3...3.7.3/./..2574808502-.83 2.7.3808:.8.9::25:.3.390344.270..38:.3907-.3 39034490.3:3.3503:3. !03:3.27:2.350393 3850947/.3:3.980.8. ..207..503:3. .39:.7.5... 502-...3/.904707.3/3/03.3.. .7:/./.2...907-.207:5.503:3.9... .3.3-08.3.3503//:.3./.2203.3.2. .803.35.805079..350393:39:20309.943..2:37.. .//.340503:8320-.7.3.9/.3.3.3:.7:9340./.9.-039: 503-.3/./03.5.3503.3 44507.7.04530%0.8980-. 203.9:5747....83/.507.3 35:9/.850./802.32070./0.3:3..9.036:78.3.3:388902 503:3.25. 503..036:70..33 .9.2203:2-.5 .33..:.3.:3.:8.34408147/7039/703 !03:8 8437:3 :2./. .9.3503:3..-&3.9.43909:.3.3.8/.7..3-07.3-07-.2..9/.9:5078.203:-.9.7.398425:907/.9804.38.32.9...9::25:.3502-.2574808502-.3:3.9.078941...203.8../.9:3/./-3.3.3:39: 20207.:405.0207:5.3.8.3.3802.3 438..8.9 .2203:3.7./.80-03..3:3.290344 $0.305.3.9::39:. . %09.9.3425:9073907.3.2503:./..7..390344 007.80-.3/.-039: 9047.3.5/.83  %  !$$ %0477.3 -.3.2.:70/-9 .40503.3/.75.0907-..9 /03.:-..9.-.9/.7  %.3.2.2-.9../.35.3804. .07..91/.:.3.3.:7./.5.59/.3. 44507..82094/44502-.3502-.3503:3.3907.98005.9/3.270.

3 20309...-0702.9.3..8.9.3:39:2034433907.. 42:3./.9::25:.2574808502-...3/0.9 8.3 .3!02-0.7...8.3 90344-..: 202.203/.8:25:.30..20507:.3-07:3.3:39:203.:.390344-.3 2025.909././.5078./.3/:3.503:3.32:9/8.47.#03/..207.8.82.3/0.2202-.3507:/907:8..3503:3.3/03.:/.2/.7:  .9./.8503.9.203:8..902..50.8 .5 307.907-.54 90.3503:3..036:7-07..9/..  ! !03.3207:5.3.91/.58.3$:2-07 !03.5.7.9.3 .320-. .57494953 /.502-0.: 070.3.703/.7..9490. 447507..7.3.338.9:2:9/8.:903574949. !748/343.3/./.9..9.9:574808502-.2.88507809. &3.9.3. 03.3202.5.574949..207::05.3 ****************************************************************************** ***** :73.3.3-.3.3 !0../.3-07-0.20303.7804.3..8090.3&.3:3..:39:202-40.8.791..3/0.003.3 .3.30507.2. .2 $:2-07:73... .3:3.2203.3:9.202.880./.8://. 07.3907.791.3 84. . .2....370.3-09:84..3.3003/.907.950393-..5.8.3. 50.:. 8.7::39:.9. 2.3:3.3:3.75.3../.3/:3.3.2-.-039::39:203.3.3 %.3.3/.8503.850:9.8..35070.350.9./.8.3.791..50.53.75.....3.53/.7.30  !03:3. 0-07. .9.3.. .3.7930785/03.2 202-.9/.3/5074020.7 !03:8 .2.903 574949.75.309..8.3503.3-07-.3503:3.3.3-089.50. 203:3:.20.5:..3.75.7. 3-. 2070.32:920/.3../.39:.9-..4380550.9...9.2070...503:3..:2.3  $!& 44507.35:7.3/.7.3-:/.:39:.8 .05.9..036:790.90344.3/.9.3!74808/...7.8.3.507:-:3.03803%0344!03//./.75.390.3 .3./-.390344 &8..3  3907.32..25:.3$04.3907.38:5.0.5  .3203.3/.3!03.5..3./507:.25..9:57089.243805.5 80.0207.32..3/..3-.7/003/.3503:3..3 90.3../.82.3:3./.9203.3 80-.9.75.3/:3.7 50.7930785/03.3-:.0789%0344.350207.5....9.2578008.980.20./.3.9907.:39:2033907././.7 50.3.507438.3:25:.53.8.-/03.2025:3. ..791.2070.5. .350...-039:5078.3/.

8.203.54050.3..7...35078.7.3 .3/.3..9.:...9..38:5.340088/.3...7:/.3.32.3907/7/.:88902..804.24050..9:5078.3.3/.902..20303..5078..3..../..3904758444391/.802:.3../.3 -091.9.3502-0.3503:3.:...-:.3.99:- 909.3507.3.920249..80-:..3/. 2.-039:5078.203.50.894550./04 .3 $.25:.9.7/03.3:39:202-.203:.52.3 ..3 .3:8907:9:90.350.3502-0.50.39047502574808..9.8/.25078.8/...7202-3.7.3-...2.2030/.3 ..3808:.5 503.03808.3-079::..7.3203: 0-0708.9.7/.3/.3/../.203..8.3502-0.3.3202-3.390344425:907/..20307.3 ...390.203:3:.:39: 20307.7.3503/0.3 038 03808.3.9.:8:83.3 %745 -07..7.3949.340 50.3...3/02:.3/.8.. -089..8.3 203.502-3.9.3425:907-07549038 /.:2..35747.39047! ! /../.5.3..5.3! !-07-..3203:25:..2..:8.1 .703/.3 .7 203:3.38079.3 /808:..32.30.3202-.3...7 703/.9::8.2020.38.9./.303/.7..75073.390780-:9 .33.3.9./..8.2203008..2.38.3503.3/.-::009743.3202:.5.35078.9.7./.202-./-3..350-.3./..3/::7203:970/  $!& !03.305.5.3/.3507.3.3.9502:. .39:50./.32..9.350...709.3-07-.25:.3425:907203:3.902..50.:39: 203::7503:..39: 50..3 50.9/.-07.3503:3..3503:.7.3.305.3/03./../804.203:25:..3/.3 $.2502-3.35078.8.3.9.7..3-.5.3.50702-.3-.32030.35078.3/..8.2.7./03.7.3/..3/:3..79.3...33207:5..203/.3/02:.30/.7.3489:39:20308.7 50...3.343805/.9.3502-0./08..3202-0750:.9907:9.9502-0.2503:.3.3  %  !%!#% $0-0:25078.-071:3880-..3-07.8./.2//:.30.990.250.3.39/.302..3/.8.3 2..3808:.39:.5...9.9.5.3425:907.7.32..9 0203907.....29047! ! 03.203:3..3489.7/.9:503/0.2804.7.3/02:.9 #0.3.3/-.203.3203:3.3 5078..5.3.5-07507.3945 50.80-.:/4 ....9.3507. /.350.3:3.3.203.8...39:502-0.320309503.203:25:.84.50309....038 03808.3.2574808503..-..7. :39:/2:.902.305.8 038 03808.9-..2502-0.-039:.3/.305.8.3..5...3.8.3 2070.9::8.39047503.850. ..2 503//.902....35078.380907:83.5.7/.7.8. 703/.8.3203...3 /.2502.380-..05.39:.3/9:25:.425:90790..39:2033....950.5.802.3/..9..2202-.3/-3.7..5.3808:.350.30.3425:907-.3.35078...3.3.3/03. 2033..8.3 .50784.8425:907  !%$ % 07/.020303.3507..9/.7/.305.7.3503//.3.3:39:20.8.3/.3.301.3./.-039:/..5.2070..2502-0.-039: 5078..3:.50..8503.7.9.3.802..3. .88574808502-0.. 50.3.75.3 :38:7 :38:7.2...9 804.50.2.35078.3 502-0.3438052.203:8:37.:303.3 .425:9078050797.3.270.3-07:..7.5.9.324/088902503.

.5.!03.38. ****************************************************************************** ***** :73.9903.9:5078./.250.3:3.75.9:39:203.8.3902:-:.8.35738570.:38:7 :38:75078.7.5..305.9903.5.503.320305. 50.3/3.9/.3/:3.203.3503/.8.. -0.2:.3/..0%4480.72.:.3.3/.7.5/-.../087591 $02:. -039:5078.0789%0344.8/.-039:5078.3:3./.3/.8 439.9.7 $0.7$.9574808502-3. 503/..9 ..3/..7.7..7 9047502-0.-039: 5078.-07503/.70.989.:2.9.3..: #0.5$.3907/7/.2--.75./ 43.3503/.3503:3..5..8708543/03503.-039:.3 47.7903..3.2.3:39:203.:2./.8.7..8..3.3:920/.3:39:203:25:2.3/.203.708543/0320303./.03803%0344!03//.9-07:7.30 $05902-07 2 8  %.9.-039:.503/.950..-039:5078./.2./.3 -.9.2.3/..350.5.350..3.. 47.3.5078.9  %  !%!#% !03.2.9203:.75.3/.3-0703..7.7:83.5./..5070.9.3 /-.9 . .3.3/../.3.8.9:70.3/:3.3-07:.7:83.3907-.7.95....7/.:203.7 03.38.%0344 !03//.3-07-039:503:25:.33/-:.3/.38.2.3-07.3..: %0.3.350...5078.7/..3.7.9:.3.780-.3/...9:70.39.3-.9 %03..350.350./.2070..7.:.403 &3...3/03.. 203/.3.3 $0.3808:.3..39:503.-039:5078.7.8083078 .3.7.3/03.3/03.3/.8.039:!078.3-..-07905..5..90.9:3%.32./.9:50.. 05.3203.5.503/.350.8./-. $9..2070.22070.:/./:...-079::.2...-039:5078../.3 5070.32089.-039: $4./.80/ /./.3.9.9 003/.7.80.3 207:5.35038.../.87 .78079.7 9047502-0.80/ /.340. $0.2-7.3.7/.3 8:50.808:.3003/. $.39: :39:203...3.5078.3 402070..9:5078.3:..503.3 !740 .950.2 5748082070.9.357403/-:.9:503/0./.3/:3.3/:5 &3.3502-0.30- 203/.3-079..3/..73078..9.3%047!02-0.3/:3. ! !03.305.2574808 2070.0%:: $:2-07:73.3907-.75..38.390.9:84.!7385#0.5..0789%0344.5.3/50740/..344.3.5.-039:.3 5078./.7903.:2-.203/....3-07.3503..7 :8907: 9: .35078.:7:/. 503/..302. 80.2-7.203:25:.3 3897:203../.5.70-1. !748/343.8 70.8  !%$ % !03..8803/.039: !03:8 .2 9039..05.-039:-0731472...3..350.3503.3-.:39:203.3203.7.5.-07503/.35738570.8..8.75.3/90.8.-07.503:3.7:/.370.-039:3907.9: .8.3 !03/./.7/.7 2070.8.8.9-.-039:57405078.2.-039:8.3507:.

/.90203:3.7...39.3507..8.50309. 203.. ****************************************************************************** **** :73./.35078.270..3897:9:7/.3-40/...370.:5:32033..3:39:2070.3 80-.5078.7..503.8.-039: 875 070..-039:5078. 507:202.3/:3.3..2$-07 !03:8 47..9:2.7..8.350393..7.9:574808.350393-.3-.2-/.3 .2070..35078.35738570.3/.9.3/..33/.333/..38.: !02-.90 70.30-.9:.3/./.3425:907/..3502-0.5/.3!078.3.350207.7./...3 .7.2503.3:3.3..55.3-07-.5702007.7.80907:83..90-0708.302:/./..38.3/.3.7 9047502-0.3/-.-039:  $!& 070.3/.8.. $023.350.. -039:3907.305.7.1.7.3:3.9.07890-.. 2. 507..3903442:920/.3202:/..3.3207:5..380-:.8.307.3-./..07.3:39:20.3425:907/.7..:2.3/3/03.723.270.2.3 2.8.:903442:920/.50-.305.9.. .3.38..3!02-0.3909 5078. 903...50...-039:!-07. $97..7 .3 $:2-07:73.3/./. 5078.-.7/.9.7. 50-..203/../.3 .75./.32..5....8.9:.9..39:909.3:3.9..3 %.72:920/.3.//..7.3$.8.3503:3.0.2-.7.503:3.3:93.947 .:809.3574808 502-0.3.-039:/./843.3.507239.3 0--0708. &3.7.947.3/03.2-7..3-:.5.9.32:9:503.-039:.3-:.32025:3.7.9:507.9.3/.:50702-.3.3808:.9:39:20309.3/99-07.7 .9:$97.3:78:8072:920/.7.9:574808.35078.320307434.-07.3 $0!0.3-070:.3 !03:3..-039:897.38:/..39:. .3:78:8 -072:920/..9 9.9-/::9 /78-/ .5..3/99-07.0/.3502-0.  ! 03:9503.32...89....3-0723...350-.2:.9..7!748/3!03//..20207:..7.3/-..9503:3.3.:.03.0-203.2.9.3802.340503.3503//.3/.-039:875207:5.7.50..3..3:39:203.3 503/.3.1.3 502-0.503..3..5.3.9:70.3.7.7./:5.9/-.2033.3.39047502-0.3.5070.!07.3 9.503.3507239.91  &% !03.3-08.:.7. -0-07./.5.5.0/.3.902-.7.35.3:78:82:920/.-.9..945 945-.8.9473/:9/03.79..7/.3.79.320305.8..9/907:8.3 0. !02-..38. 1.3/.9. /.320207:.0/.3.3./:.38..370.00203 2:920/.38.3503:3.-070:5.9 50.3/.3./.7800:.7./. 8:.80507-::908 ..90 !03.3207:5.380.9:.3:3.3/-3.-039:5078.5.7.97..5.2503. 9047 9047502-0.3.305..

3.:5:39.32.30-.07.3-::7::.3507.3/9434.8425:90750.9203../.8./..3/03.350393 /..3/03...  % :73./.3.35078.9 202-.7.3-07-..343805 43805:78:8  %  !&!#$ !02-3.3/.3/...3/.507908 50720/.8:.3/.0...33:.7.7/.3.-079::.3:78:8-072:920/..32.3-07503.2/.38:.5..3.35.3 0--0703.9:7/...305.3 .957.39047502-0.32.9..2.503:3.. -039:.5027.3503:3..7..3.7-0.3 202-40.../.3/...3 50309..3203..3-../.7.3:78:8 0203 00203.2.3078 39.3/70.8.3/5075:89.-:3.3.35020.9:./8079.3.324/0438058.3050-.3/.0.7.3/:.3:./.2.30:5.3.3 2070.25078.91.994947.3..34507.7:39:202.3:3. 88.5207:5.3/03.3..3.3. :9.:.30:5.7.. .3503:/03.3078 !02-.9.38079.805079.9.2.3 .350.7 2033.303.3/./:9 .8. 4/0438058.3502-0.502-...8.3 :39:202-.3:3.301.7.30-. ..3.33..3/.3...3:78:8/5.3/.3/.2-.503:3.7.7/..8..7 2033.5078.3.3:78:83/.502-0..3-0708.3..3:78:83 /-.:2.3502-0...3-0708.3.3 2087.3:78:83 207:5.2.3:78:83 732032-:.2./.8:39:503../. .3502-0. 203./..203:3.3/2.3 4391 :2:7 9.3 7::.3425:907 !078.3-::/5075:89.:2.1.39:203..2..3 2070.350.35078..99039.3503:3.9.3503:3.3..7/8. !078.3 -0708...3:78:8202.3945 945:8:8:39:203::.2.3050-.8.99:947.25078.3.32.: 73/.39:203..91.:3.33.-079::.3 !078../.7.9/.91.305.3002032:920/..2.3 !02-.99.35078.305.3..:2.3203/.2080:7:.38.:39:202:/.3/:3.2.3  $!& !078.50..35078.3:3.8 50..301.2:.8.3/.../..2574808502-.7:39:202.5503:./.3/.3.7..0789.3 202.05.9:-.7 2033.7/.9047502-0.30-... 1. !078.3:3.2.3202-079:25:.8......301.9.3202507402.39:203.2:.3.3.39.4254303:9.50.3:3.35078..3.9..501.3502-0.3.38..3:78:83 50.203.7...3 /./.. 50..3.7.2.9..33 .-40/.35078.3503//..3 :78:832:/.3-2-3.3.502-.29.3/./.3:78:82:920/.3./.39:....320307434.5907.3:78:8202.280-.38:2-07503.3:78:8-072:920/.9/.2-.202&#.9..3 203.307.8.9.7.8 9..7..7:39:2033..3 503:3..7.3.7..9:50..3203/..5078.8 8:./...9:4-091 20/../.-07-..7.3:3. 1..3/.7.-:3.34391 ./.3:78:82:920/..3-..9.35.7.9-.3907.380-.3.3 50.703/..5.5.3/..3/:.7.3203:9:78:83/.305..8..:2.2080:7:.2-.3:39:202-07.343805 43805:78:8  ****************************************************************************** *** .3/./.503...35078.7..7....350..3 907-.:...38079.350702-.3 %../.3907/.3/.9 /.0/.350393/...2/.5.

.7.7.3.3-.3/:3.83  -091.3 /.3502-0.!/.3.7..58:-0/03./.3/.7.7..323.3-07-:3 0.3907..32:7/907:9.5.37.39.3507-.!.5!03//..0/.3..3203:3.38.3/14749 800.8 909.1. 503/03..95.3 307..7.3. 20303.7-072.5...0/.5502-0.3-07-.503/03.:39:2070.9203.3:39:203/..8....3..3 .503/03.3-0708. 2033.3-/:$.8.3 380.7.3.7.890-0708.7. 202-.2574808503.:.3%0344!03//.3..8. 503/03.9:.3/.947 80-..203.2574808503.-40/..3 .07890-...7-072..3:920/.93.7:39:2033.7$04.3./.3:39:20.3..88050792:7/ 2:7/-072.3203..2.. !748/3!078.39:203.3!9.3/.0/././.7. ..503/03.3/.3.7.50780582:7/ 2:7/ -072.3047.8.1  %  !$ !030/203:3.8.3047.3 05./ .93.3.9.3502-0.3/.-..3/3.3502-0.7./03.33.:2-..39.32.350..:39:.5.8 !03:8 4/7182./.9-..-:3.7.7.3 .370.3-0707.3 .2!0.503:3..92:7/ 2:7/-072..0/.9202-0725..3-. 47.7..7/03.503/03.5:.30..32:7/ 2:7/-07808:.9.3:3.14:8%07.3.8:./..3503/0.8.0/.3/.302..7.3/03.3 503.32.8503:3.%40 &3.3 :78:8.0303.808.7.3.3  $07.343912070..2:7/ 2:7/ -070507:..0/.75.-07503/.503/03.320207:.502-0.3574808 502-0...2 8:-0047./.0/.3.$02-.3/. 4/. .8.9.2.83 2.:503:3..3-.3 ..3/72.39:20250793.39:.50.82-/#.3/:3/0789./: !078.3907.5..9.3:./. .1 !078.!3202-40.38.8 908 2:/..3047.574808503./.120..   %% % 03:9:73.3..5.3 $:2-07:73.5503.7/03.3:78:8/-.8..3/ 70202-07 /4.503/03.9.3/03.950780582:7/ 2:7/ -072.3502-0./.342-3.3..35078.3203:3.7..3/.8.202-.$:9.3.13.38:-0047.35.3808047.3907.80.7.7.8.52502039.3.907.25.8./.38:-0047...7.5.3907../..:39:443.8 /.2.0/..  ! !03.503.7.2.../..33472.....: !03:3.7.0/...2.3..2:7/ 2:7/ -072.8 2:7/ 2:7/-072.!/.23://3.1-:.:.7.3 /03..3/.3425:907 ! /.3/ .3. :73.50303....:5080582:7/ 2:7/-072.7.7.3/-3. !/.3.2.3202-.503/03.3 $05902-07 28 %.

.9:8.38:3/.3405030/ %/.357410843.3-:.3 9:3:..980.8880.25.!74.3/.-071:3880-.8.5 05..91/03.3.5.7.39/.$05:: $:2-07:73.3 503//.7./.3-07-.39:.3.25.3932.../....3:8:83.390344425:907/..:..8.8.2.3..7.3 :8707:9: 897. 2070.7.0/. %.9.9...3:7:./.-072./..3.:-47..8..3...-09.38.3 202-07./.7/.20.390.90 .3 39/..3 !0702-.-0-07.7.2.-07/.3-00507:.5../. 857..90344425:907/. /.380.503:3..3903443/.7.9202-07503.503.: .38047.507805850.9...3.3..38.989 /87591 ..35.7.3 -.2037..3!078.503/03.2-039:425:907202.3.0/.24/503.:30-0.389.3  $!& .74425:907.3 .8.9.3.7.3 02:3.32..0/.3425:907 !03:3.7/..7.950393/.3.3/.3.8.90.954891907. 80/ .3.9.5 38.. 50.9.3/..350702-./  ! $0.5.3.3.2503..3903503..5.802:.25.7.203.3!/.9.0/./.9:..3..3/.203.7.3.3 /03.3 !..303:3..9/8.307-.2574808503//.73..3443.3909..32:920/./2.8.30- -0708..3.7.0/. /.3.5072.9 202507. :73.7.5203.7/..-.39:..7:809.:7:203.8.00/3841 '4:30 &3.7 50.3203.22.3..3.9.2.:3.5..:2-.3/50740/......38.50784.7.8/03..1.3203:3:.38503..8.:.2 ..30-01091/../.  ****************************************************************************** ***** :73.3:78:8.0/..3/..2 503//.3. 4/..9 20250-.3907-.3502-0..-070507:.3/// 5..8..5.7..!207:5..3 80503:3.3574/:9.!09.7.8..3...3425:907 !03:8 4/7182.25:202-0708.503/03.!80-.2574808502-0.9.3390..580-.9.35.7.7.3/03.38..5.7.3/-07.2..3502-0../.7..32:7/ 2:7/-072.5..8.03  :7:207:5./.05.07890-.7./-07503/0/.7...503. 503:3.7-:.3 470..5 :7::2!03./03.3508058907...708543/03.2..2503//...24/ 503.33503..30/:5.3 3/..-:.390344/.0.3/50740..7-072./92-:.902.5.9/-:9.. 502-0..3-070.0/.3-07.93.7:05.0/.2203503.3..850907:9.3507./..2.3 .33.3..9.3047.3 503.350.2.95.503.354891/... 9. /.950.399.82-/#./.91.3.3%07.1.0/...7.9:5003..: !03.3-0781.250-.3/-/.!/..5.3/9.93907.2077.384.3203:3...8 .502-0...830.9.8.3503.384723/.

350.3.3.3/.3.82  .3.1.9..35078.5.3-07.899.3503..: &3.39:5.:. 47.9.3  !%$ !03.3 W0309.2:3/02.7 -03.91/03.:..-.35078.3!.350.3/.3/:3 -0-07.3.3 3897:203..  $!& ..350.3:78:83/.7 0-.3-072:9: .7.25./.850503933/.5078.:2.3390741/:.9 :8:5.3 502-0.-.3:7.3/.3.3 502-0.3/:3.325.9 3/.905.3 03:7:9.3 ...2$!$$..35078..3/.350.3-...33.203.399.9:9/507-.3/03.4-09-.23.3.5902.8880.3.2507802-. /.3.3.8047.5. 0-..3.9..547.2-039: .35078.3:.7:8..9.943 .9473203/4743503..3/..720250..9 :39:%3..9..3.3503// 0:7.902.3/70.233 203:3:.23 -.35.35078.35078..50./..2.7 907:9..35078.7..2..3.3:78:8/..8203.2.7. -.3 90..940$ $4:9 ...8:.7.3503//..-039:5078.9.3 /..7/.9.8..9.3/03..7.8503.3..3390.32070.9/.3503:3.3!..3/-/.3/-:.350.2:339/..980-.7.3/.9:5078./..3808:.2-/.32.3-..2:3-09:203:9503:85078./8.9202-072.3502-0.   % !03.3945&3.3.5../7.9-.501..5.7 50..3.38.7//.3503:3.3/50740/.3:78:8.5 !.7.3 -072:9:2030-.35078./-3.3...3 502-0.3 -07:.75.5.7 -072:9:/..5078.3 W0309.3503..2-/.7.389.3...3203.3425:907/.3 2030-.3207:5../-07./.3507.07843 ..3507:/-../.5.3 .3907/7/..9 /8.3.9.3..3.5.3203:3.5.703/.50-0708.9/.3.3803/7/.3.503:3.7./.9.2..39....3/:3..3203.2503..7...3/.3.3425:907909.425./..203:98:.808:.35.3-.9:8.3 9/./8./80/.5.35070.9.380/../7.3.35078.7.3.7..203/.80.8.3:.:80.380039750.7.3!078.35078.7-0.3. !03./../.30.3 :7.88/03.7.3!078.3! -..943 7.5..809.9.9 502-2-3 /.35747.9  %  !$ .203.3.8./5.8.8047.3/-.3 502-0.3!..574808502-0./.0/..7203:3.7.3502-0..380. W0303.9.3-07905..05078.3/....2-/.:.3:3..3.80//./.7./-.253203./.3. 507.3/.8.. .3....3503//.5.202-40..3425:90780-.3 50...:39:203.32.250..7:... .502.78:-945 8:-945..3./.3.7..898..03 9.:39:50./.380-.3-0-07.503:25:././.9.3503.780-.-..3.3/.5078.2025:3.3507.:7:/.323.5./..32:/.30507:.3 850507. .3/02:.3.9202-3.35078./80-.92033.7-.703/.-..9.7.3./.5.303/7/7:2.75.59/.7:83.-.:80.5.2. .3 $.502-2-320314:8..3..3203:3.950.3/.203..9/$.3 $0..5. .9.503:3.2..-07-039:93.305../.84.3..989/087591 !:7.8.3./50740/.:.9.0:7.3/..3503:3.9.3-03.3:.3/..347.7%3..

.3 80-0:23 .2.39:203.3:78:8 507:.080/.!80-03.0/.980-.47.3:78:8/.7./..73.2.3:7::39:.-.-.1.2:3507.3...7.39:3 05.390..3 !078...0-0708.3.3 502-0.7.3:7:80-.3503:3.2070.33574808503.-07.:-./..503//.3/.  420 $:-8..230:-.89.35078.3.-40/5079.7.7-094!4898 942  .3.3-.3/804.9479/..3-40202...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful