Ulasan Jurnal

Jurnal Pertama Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan, 2001. Teknologi Instruksi dan Pendidikan Bestari :Persediaan dan Cabaran Alaf Baru Tajuk: Penilaian Penggunaan Perisian Kursus Di Sekolah Bestari: Satu Kajian di Negeri Terengganu Penulis: Hee Jee Mee, Norashidah Mamat @ Abdul Rashid Universiti Teknologi Malaysia.. PENGENALAN: Jurnal ini menghuraikan kajian penilaian penggunaan perisian kursus untuk sekolah bestari di negeri Terengganu. Seramai 52 orang responden yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar matapelajaran Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di tingkatan satu dan tingkatan empat. Kajian dijalankan di tiga buah sekolah sekolah bestari. Kajian lebih ditumpukan dari aspek mutu perisian kursus, kesesuian perisian dan kemudahan komputer yang disediakan serta pendedahan yang secukupnya guru-guru dalam kemahiran komputer. Pengkaji menggunakan kaedah SPSS untuk menganalisa data bagi mendapatkan peratus, frekuensi dan min. Kajian rintis juga telah dijalankan. Hasil dari kajian, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan bagi mengoptimakan penggunaan perisian kursus dan komputer di sekolah bestari. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian tersebut adalah: 1. Mengenalpasti jenis-jenis perisian kursus yang digunakan di tiga buah sekolah bestari di negeri Terengganu. 2. Mengenalpasti kesediaan guru dalam penggunaan PBK dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengenalpasti kemudahan komputer yang disediakan untuk Pengajaran Perbantukan Komputer oleh guru. 4. Mengenalpasti mutu perisian kursus yang disediakan di sekolah bestari. 5. Mengenalpasti kesesuaian perisian kursus oleh para guru di sekolah bestari. 6. Mengenalpasti masalah –masalah yang dihadapai para guru dalam pelaksanaan PBK. METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH Kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan dengan menggunakan borang soalselidik . Kajian dijalankan di tiga buah sekolah di Terengganu dengan 52 guru telah dijadikan sampel . Instrumen kajian yang digunakan adalah satu set soalselidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A mengandungi 8 item soalan yang berkaitan maklumat diri guru, bahagian B terdiri 53 item berkaitan persoalan yang hendak dikaji manakala pada bahagian C terdapat satu item subjektif yang memerlukan responden menyatakan masalah-masalah lain dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.

Di samping sifat keanjalan yang terkandung di sesuatu perisian kursus akan memberi peluang kepada para pelajar untuk belajar mengikut tahap keupayaan mereka. penghasilan perisian kursus yang berkesan adalah penting . di samping meningkatkan motivasi para pelajar. Perisian kursus yang disediakan juga didapati menepati tahap serta kebolehan para pelajar. Melalui penganalisaan data dan nilai min yang diperolehi pengkaji merumuskan bahawa guru-guru secara majoritinya mampu mengusai penggunaan komputer dan memberikan respon yang positif terhadap perkembangan pendidikan dan dan teknik pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Masalah yang dihadapi adalah perisian kursus yang bermutu tinggi sukar dihasilkan kerana kurangnya tenaga mahir dalam bidang tersebut. Kesimpulan Sekolah Bestari merupakan salah satu aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia yang menekankan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk perisian kursus. secara keseluruhannya didapati majoriti responden memperakukan bahawa perisian kursus disekolah bestari adalah bermutu tetapi masih terdapat kelemahan tertertentu yang perlu diberi perhatian. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS bagi mendapatkan kekerapan. susun atur dan sebagainya. Pengkaji juga mencadangkan mutu perisian kursus dipertingkatkan agar bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Daripada dapatan kajian. Penggunaan perisian kursus yang berkesan akan membimbing dan membentuk mental serta pemikiran pelajar supaya mereka lebih bersifat kreatif melalui gambaran yang lebih realistik. ______________________________________________________________________________ ______ Jurnal Kedua: TAJUK: . Manakala pihak sekolah pula perlu menyediakan kemudahan peralatan komputer yang mencukupi untuk guru dan pelajar serta mewujudkan suasana yang lebih selesa dalam bilik komputer dari segi pencayaan. Bagi menjamin keberkesanan penggunaan peisian kursus di sekolah bestari. peratusan dan min bagi setiap item serta persoalan kajian. CADANGAN KAJIAN: Beberapa cadangan kajian telah diutarakan oleh pengkaji diantaranya iaitu mengharapkan agar pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lebih komited di dalam melaksanakan atau mengendalikan Latihan guru Sekolah Bestari agar peranan guru sebagai seorang pemudahcara. Kebolehpercayaan soalselidik telah diuji menggunakan Alha Cronbach iaitu pengkali kebolehpercayaan yang menunjukkan bahawa itemitem kajian adalah saling berkaitan antara satu sama lain. pembimbing dan pencetus inovasi para pelajar dapat dilaksanakan dengan lebih bekesan.Oleh itu pengkaji menyimpulkan bahawa penggunaan perisian kursus akan dapat membantu dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu pihak sekolah masih lagi memainkan peranan yang penting dalam usaha memantau keperluan komputer agar bersesuaian dengan keperluan.Kaedah pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan Skala Likert. Pengkaji juga mendapati bahawa tahap kemudahan komputer yang disediakan adalah mencukupi .

html. aspek teknologi maklumat dan komunikasi. Persoalan yang timbul dalam kajian ini ialah mengapa terdapat pertindihan usaha dalam membangunkan sistem yang sama.marshall.1997) dan sebagainya. pendekatan baru pengajaran serta perancangan rapi adalah pra-syarat dalammemodelkan suatu sistem WBE yang ideal. Bagi pelajar yang tidak mahir IT. pengkaji menyimpulkan bahawa sistem yang digunapakai sekarang ini mempunyai beberapa kekurangan terutamanya dari segi kefungsian. PENDAHULUAN: Jurnal ini membincangkan penggunaan sistem berasaskan web dalam bidang pendidikan. 2002. LearningSpace (Lotus Corporation. Sistem WBE juga bertujuan sebagai pelengkap berguna pengajar sebagai arena interaksi pelajar dengan ilmu diluar waktu kelas untuk mengulangkaji dan sebagainya. Perbandingan terhadap perisian perisian tersebut boleh didapati daripada laman web http://www. OBJEKTIF DAN MATLAMAT KAJIAN Mengikut jurnal ini. serta jarang beroperasi selama 24-7-365. IntraLearn. Contohnya Sistem laman Web Universiti Malaya dikenali dengan Kursus On-Line (KOL). METODOLOGI KAJIAN Mengikut pengkaji. Kuala Lumpur.com.1997).1998) WebCT (Goldberg. Bagi universiti pula dibangunkan perisian kursus persendirian untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menempatkan nota kuliah dan mencapainya melalui laman web berkenaan.Di samping itu unsure-unsur yang tidak berkesempatan untuk ditampilkan oleh pengajar dalam kelas dapat digarapkan dalam WBE.edu/it/cit/webct/compare/comparison. e-College. capaian ke WBE akan menjadi wadah atau peluang untuk menjinakkan mereka dengan teknologimaklumat dan komunikasi. Hasil pemerhatian dan pengalaman. Kajian yang meluas dan mendalam berkaitan proses pendidikan . WBE merujuk kepada satu sistem pengajaran dan pembelajaran berasaskan Web yang bermatlamat untuk melancarkan pengendalian kursus dengan menyajikan secara sistematik bagi menambah kecekapan tenaga pengajar serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran ketahap yang tertinggi. Virtual-U (Harasim & Calvert. Web sebagai satu fenomena baru yang kini kian rancak digunakan oleh para akademik bagi menyokong pengajaran sesuatu kursus yang dijalankan secara nyata ataupun secara maya. PENYATAAN MASALAH Mengikut pengkaji terdapat banyak sistem berasaskan web yang dibangunkan samada secara persendirian atau pun yang dikormesialkan. aspek pedagogi dan andragogi. pembangunan sistem WBE perlu berasaskan model konsepsual yang ideal dan mempertimbangkan beberapa criteria tertentu. Penulis juga menyatakan contoh pelbagai perisian yang dihasilkan secara komersial seperti Blackboard. Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan.Sistem Pendidikan Berasaskan Web ( Web-Based Education –WBE) Penulis Jurnal: Salimah Mokhtar. Intruksi Dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula. . tidak fleksibel. Maizatul Akhmar Ismail & Ali Fauzi Ahmad Khan Universiti Malaya.

Pembangunan WBE diharapkan mencapai kejayaan sebagaimana matalamat dan objektif yang dicadangkan seterusnya dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang berketrampilan. Bagi tujuan perancangan WBE menyediakan alatan kelendar dan templat yang boleh disesuaikan dengan mudah mengikut keperluan pengguna.org. Namun demikian dalam usaha membangunkan sistem WBE yang lengkap lagi sempurna memerlukan kajian mendalam serta meluas untuk memahami keperluan pengguna serta memerlukan perancangan yang rapi. belajar serta ulangkaji. Di tambah pula dengan pendekatan rekayasa ulang (Business Process Reengineering – BPR) digabungkan dengan pemprototaipan sesuai untuk digunakan sebagai metadologi pembangunan sistem ini. Pengkaji merujuk kepada Daniel (1998) dalam tesisnya. Untuk tujuan penyediaan pula WBE menyediakan kemudahan untuk pengajar menyusun bahan-bahan pengajaran secara sistematik dan logikal. fleksibel. penggunaan WBE bukan sekadar untuk menempatkan silibus dan melambakkan nota kuliah serta rujukan dilikasi web yang mudah dicapai oleh pelajar tetapi fungsinya adalah lebih meluas. dijamin selamat. latihan dan ujian dijalankan secara dalam talian. menyatakan bahawa sistem WEB yang ideal mesti meraih sepenuhnya faedah-faedah yang terdapat pada WEB. Sistem yang sempurna pastinya lengkap. mendapat maklumbalas dan mencerna pengetahuan yang difahami bagi pembelajaran mendalam (deep learning).acm. umum. KESIMPULAN Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan sistem WBE yang ideal akan memberikan impak dalam kejayaan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan ICT. kemudahan simulasi serta satu templet yang mudah disesuaikan.WBE juga menyediakan kemudahan komunikasi. informatif. persediaan.interaktif. Dalam penyampaian pengajaran WBE dapat menyediakan kuliah maya sebagai gantikepada kuliah yang tidak dapat dijalankan dan juga kemudahan kemudahan untuk berkongsi maklumat dan idea. emel dan perbincangan e-kumpulan serta templet pemarkahan. CABARAN KAJIAN: Mengikut pengkaji . Sistem WBE yang ideal mestilah memenuhi semua kriteria dan matlamat tersebut. Dalam modul pelajar pula terdiri dari hal-hal yang . Pengkaji merumuskan bahawa matlamat utama sistem WBE ini adalah untuk mengadakan persekitaran tambahan (pertemuan siber) yang bermakna bagi menampung pesekitaran pembelajaran normal. senang digunakan dan adaptif. Pelbagai cabaran dalam pembangunan sistem WBE nanti haruslah ditangani dengan bijak dan terbuka. sediaada (operasi 24-27-365). Model konseptual dan kriteria pembangunan yang disarankan oleh pengkaji dalam jurnal ini boleh dijadikan panduan dalam mewujudkan sistem tersebut. dimana kuiz.telus.(12 Februari 2004) Tajuk: Using a Theoritical Multimedia Taxonomy Framework . berkemahiran dan berkualiti. Sumber Jurnal: http://ww. penyampaian dan pengurusan kursus. dan pada masa yang sama mengelakkan kekurangannya. melibatkan pendorongan.Model konseptual WBE yang dihuraikan dalam jurnal ini adalah bersandarkan kepada dua entiti yang utama iaitu modul pengajar dan modul pelajar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Penilaian melalui WBE dibuat berdasarkan hasil pembelajaran. Modul pengajar mengandungi perkara-perkara berkaitan dengan tugas-tugas perancangan.

d) kualiti . Isu penting yang ditekankan ialah untuk interaktiviti asas kepada persembahan maklumat. Heller. grafik. Adakah persembahan memerlukan pengguna lebih membaca ataupun banyak animasi. Penulis percaya masih ada banyak ruang lagi untuk membaiki taxonomy yang dicadangkan. and Web structured (i. refresh dan untuk menghasilkan perwarnaan yang baik. b) Penonton/pengguna-bagaimana pengguna berinteraksi dengan media yang dibangunkan. Sistem boleh statik dan juga dinamik bagi kandungan variable. c) disiplin -Adakah multimedia dibina mengikut keperluan dan kehendak pengguna berdasarkan urutan elemen yang telah dipilih. aspek reproduktif dan soalan yang disoal oleh pelajar sewaktu proses evolusi.associatively structured information). MASALAH KAJIAN Masalah dalam menghasilkan antara muka yang berasaskan konsep yang dinyatakan sebagai contoh apabila ia mengenai pendidikan maka fokus utama perlulah berkisarkan kepada pendidikan dan keefektifan persembahan multimedia akan diukur pada sejauh mana keberkesanan penyampaian maklumat melalui persembahannya. nonlinear. C.. Kajian telah dilakukan ke atas projek akhir pelajar-pelajar tahun akhir yang membangunkan projek sains komputer berasaskan multimedia.e. Diharapkan usaha ini berjaya menyediakan . Taxonomy multimedia yang dicadangkan. e) kebolehgunaan merupakan nilai material yang dipersembahkan dan sejauh mana ia membantu pengguna. Taxonomy ini membantu untuk mengklasifikasikan ruang untuk membangunkan multimedia dan mengatasi masalah yang rumit dalam pembangunan dan persembahan multimedia. videoklip dll untuk menghuraikan maklumat. Taxonomy ini memudahkan pembangun sistem untuk memahami reka bentuk dan jugak kandungan teks.e.bergantung kepada teknik.Penulis: Rachelle S. and Sonja Gievska-Krliu The George Washington University PENGENALAN: Taxonomy multimedia adalah untuk menghasilkan satu pengurusan yang baik dan teratur untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang baik. Nuzi Haneef.adalah: a) Artistik. hierarchical (i.dianggap penting adakalanya terlampau difokus sehingga melebihkan fokus terhadap fungsi. KESIMPULAN: Taxonomy multimedia merupakan satu pengurusan yang penting untuk menghasilkan satu perisian/sistem multimedia yang baik. Seterusnya menggabungkan elemen-elemen multimedia dengan maklumat untuk menghasilkan sistem serta menghidupkan persekitaran agar meklumat yang disampaikan jelas dan mudah difahami METODOLOGY DAN PENYELESAIAN: Model taxonomy Jenis pengurusan kandungan: Sequential/linear.. tree structured). Dianne Martin. Sistem yang berkualiti sukar dibangunkan kerana masalah untuk menghasilkan frame rate yang sesuai.

teori aktiviti.0 PENGENALAN: Dalam rumah dan sekolah kini kanak-kanak merupakan pengguna yang kerap dan berpengalaman dalam menggunakan teknologi. 3.0 MASALAH KAJIAN: Teknologi mula digunakan secara rutin oleh kanak-kanak bermula dari aktiviti sekolah sehingga aktiviti selepas waktu sekolah iaitu untuk aktiviti bermain.org. inspektor dalam pengujian atau pengkaji yang terlibat dalam kajian untuk memerhati dan ditemu bual oleh pengkaji sebenar kajian. Kini teknologi telah mengubah cara kanak-kanak bermain dan belajar. Input daripada pengguna sangat penting dalam pembangunan sesuatu program. Pengguna dikenalpasti sebagai rakan kongsi yang penting. Sejak kebelakangan ini. Perlu diketahui bahawa saintis komputer dan pendidik juga kurang pengalaman sama seperti kanakkanak. ( 15 Januari 2004). 2. Tajuk: Cooperative Inquiry: Developing New Technologies for Children with Chidren Penulis: Allison Druin Human Computer Interaction Lab University of Maryland 1.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH KAJIAN: Teori rangka kerja : Cooperative inquiry sangat unik dalam banyak aspek hasil daripada keterlibatan kanak-kanak ia juga menjadi dasar kepada teori kerjasama dalam rekabentuk. Tetapi tidak dapat dinafikan peranan masing-masing dalam menyumbang kepakaran masing-masing. penguna kanak-kanak terlibat secara tidak aktif dalam proses pembangunan berbanding dengan pengguna dewasa. Satu kumpulan pembangunan kajian telah dibina bagi mengatasi serta memenuhi keperluan dan suara kanak-kanak dalam proses pembangunan sesuatu teknologi. kajian yang dilakukan oleh penulis ini melibatkan kanak-kanak sebagai pembantu atau rakan pengkaji dalam kajian yang dilakukan. Cooperative merupakan kajian terhadap . penglibatan dalam reka bentuk. Malah kanak-kanak merupakan satu kumpulan pengguna yang baru dan besar dalam teknologi. Sejak beberapa tahun yang lepas metodologi pembangunan sesuatu perisian pasti akan melibatkan para pengguna dalam proses pembangunannya. ______________________________________________________________________________ Jurnal Ke lima: Sumber Jurnal: http:// www. Meskipun peranan pengguna diakui oleh para pengkaji dan pembangun sistem. Namun ramai meragui kredibiliti kanak-kanak dalam menyampaikan pandangan terhadap kajian dan proses pembangunan. contextual inquiry dan situasi tindakan. Oleh kerana perkara ini semakin berterusan maka menjadi semakin penting untuk mengetahui samaada kanak-kanak ini berasa puas hati dengan teknologi yang mereka gunakan.satu kerangka teori yang praktikal dan mudah bagi menghasilkan suatu bentuk perisian yang interaktif seiring dengan perkembangan penggunaan multimedia yang semakin pesat.acm.

kajian yang akan mengetahui. Ini kerana kanak-kanak mempunyai masalah dalam menyampaikan maksud dan idea mereka kepada orang dewasa maka teknik prototaip ini dapat mengatasi masalah ini. Pelajar-pelajar dikehendaki mengusai konsep pecahan supaya mereka berkemampuan memahami konsep lanjutan daripadanya. Tajuk: Merekabentuk perisian multimedia mengenai pecahan: Kea rah pembelajaran bestari. aktiviti dan artifak yang ketiga pula ialah interaktiviti terhadap low-tech dan high-tech prototaip. 2000.0 KESIMPULAN: Cooperative inquiry telah dibangunkan untuk menyokong integrasi kumpulan pereka dalam membangunkan teknologi baru untuk kanak-kanak. Dengan ini satu kumpulan pengkaji melakukan kajian dan pemerhatian untuk menganalisis persekitaran pengguna untuk aktiviti yang berbeza. Usaha untuk membolehkan kanak-kanak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perlu diteruskan. Hanya 32. Beberapa perisian berbantukan .tiga aspek utama iaitu multidisciplinary partnership dengan kanak-kanak. isi kandungan dan artifak. artifak dan budaya perhubungan. 4. Coorperative inquiry berasaskan kepercayaan bahawa perkongsian dengan pengguna adalah sangat penting bagi memahami keperluan dan kehendak pengguna dalam membangunkan teknologi baru. Penulis: Zaleha Ismail. Interaktiviti low tech dan high tech prototyping Adalah untuk mengintegrasikan kumpulan reka bentuk untuk menggambarkan dan mempamerkan idea mereka melalui teknik prototaip. Penggunaan Proses dan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke enam Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13.0 PENGENALAN: Pengkaji merujuk kepada analisis 1996 ke atas pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah menunjukkan puratu prestasi pencapaian matematik bagi pelajar-pelajar sekolah rendah masih jauh daripada tahap kecemerlangan. Ini bagi mendapatkan hasil yang baik kerjasama daripada kanak-kanak diperlukan bukan hanya setelah teknologi hampir selesai tetapi sewaktu proses pembangunan teknologi. Kajian multidisciplinary partnership dengan pengguna. Kajian terhadap aktiviti. memahami dan peka terhadap isi kandungan. Maklumat yang berguna akan diperolehi melalui aktiviti dan artifak pengguna yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan pengguna. komunikasi.2% pelajar yang menjawab dengan betul soalansoalan yang melibatkan pecahan. Universiti Teknologi Malaysia 1.

4.0 METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Sebelum perisian dibangunkan pengkaji menumpukan perhatian kepada usaha merekabentuk perisian dengan menggunakan model sistem pengajaran yang dikemukakan oleh Alessi dan Trollip(1991) bercirikan teori pemprosesan maklumat. tetapi berperanan sebagai alat yang membantu pelajar membina pengetahuan. Kajian ini merupakan satu usaha untuk menerapkan teori psikologi kognitif dalam pembinaan perisian yang bertujuan untuk membantu pelajar dalam pemahaman konsep matematik pecahan. Kementerian juga peka kepada perkembangan teknologi komputer dalam pendidikan dan justeru itu telah menyusun rancangan untuk melaksanakan program sekolah bestari yang menekankan aplikasi komputer.computer telah menguatkan pendekatan pembelajaran pecahan yang mengaplikasi kemampuan computer seperti grafik. 3. Kajian ditumpukan kepada jenis kesilapan yang dilakukan pelajar dengan pelbagai tahap pencapaian yang diukur mengikut gred. Satu usaha membantu pembelajaran ialah dengan memberi peluang kepada pelajar menggunakan perisian komputer yang dibina berasaskan teori pengajaran dan pembelajaran. Kajian yang dijalankan menumpukan perhatian kepada : bagaimana menerapkan teori P&P dalam rekabentuk perisian totarial mengenai pecahan?.audio. Dengan cara ini. kajian dilaksanakan bagi menghasil dan menguji keberkesanan satu pendekatan baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah khususnya pembinaan dan penggunaan perisian pecahan. apakah aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam perisian supaya dapat memotivasikan pembelajaran serta meningkatkan penguasaan ke atas topik pecahan?. . Objektif kajian yang dijalainkan adalah: menkaji jenis-jenis kesilapan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran pecahan. adakah perisian yang dihasilkan berkualiti dan sesuai dilancarkan penggunaannya di sekolah? Bagi memecah persoalan tersebut. menganalisis proses pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar ketika menggunakan perisian dan meneliti pencapaian pelajar dalam penguasaan topik pecahan. 2. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada semua pelajar tahun enam di dua buah sekolah rendah. Rekabentuk yang dikemukakan disesuaikan dengan peranan perisian yang hendak dibina sebagai alat diagnostik untuk mengesan jenis-jenis kesilapan yang dialami oleh pelajar dan seterusnya menyediakan aktiviti pemulihan. perisian tidaklah sematamata berfungsi sebagai sebuah buku elektronik atau sistem latih tubi.0 KESIMPULAN: Pengkaji menumpukan perhatian ke arah menghasilkan perisian pendidikan yang memuatkan unsur-unsur yang dikemukakan dalam teori P & P. Banyak kajian barat telah menunjukkan pembelajaran berasaskan komputer menggunakan perisian berbantukkan komputer berpotensi dalam membantu meningkatkan kefahaman konsep dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah matematik.0 PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Berdasarkan kajian-kajian yang lepas pengkaji mendapati bahawa pelajar-pelajar peringkar rendah hingga ke menengah menghadapi masalah dalam pembelajaran matematik terutamanya pecahan. animasi dan video. merekabentuk dan membina satu perisian P&P berbantukkan komputer bagi mengatasi jenis-jenis kesilapan yang telah dikesan. apakah soalan dianostik yang sesuai untuk mengukur penguasaan keatas pecahan?.

Selain daripada itu. Instrumen kajian yang digunakan terbahagi kepada dua iaitu soal selidik dan temubual. Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa perisian-perisian pembelajaran yang sesuai dan menepati kehendak guru dan pelajar adalah amat berkurangan. Tajuk: Reka Bentuk Perisian Multimedia berasaskan Teori Pembelajaran. September 2000.______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke Tujuh Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. Isu pelajar sebagai perekabentuk perisian ditekankan oleh David H. kajian projek ini dibuat untuk menghasilkan satu rekabentuk perisian yang mengambil kira pendapat tenaga pengajar dan pelajar. Dengan itu. untuk menjadikan pelajar lebih faham tentang isi kandungan yang akan diajar. beliau menyatakan bahawa dalam proses merekabentuk perisian . perekabentuk akan dapat menguasai perisian dengan lebih mendalam jika dibandingkan dengan pelajar. Jonassen dalam artikelnya yang bertajuk “Technology as Cognitive Tools:Learners as Designers”. Seharusnya sesuatu perisian yang dibangunkan mestilah bertepatan dengan kehendak pengguna iaitu pelajar dan pengajar. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada 50 orang pelajar Sarjana Muda Teknologi Pendidikan Kemahiran Hidup. kajian ini dibuat adalah untuk menghasilkan satu pendekatan baru dalam mereka bentuk perisian yang berkualiti. teori pembelajaran dan prinsip reka bentuk. Ekoran daripada itu kajian dilakukan untuk menghasilkan satu reka bentuk perisian yang berasaskan kepada pendapat pelajar. mereka seharusnya mengambil bahagian dalam proses mereka bentuk perisian. Justeru itu. Ia bertujuan bagi mendapat pandangan daripada responden mengenai unsur-unsur perisian yang diharapkan oleh mereka.s 17-32. Dalam artikelnya. Projek . PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji berpendapat proses pembinaan perisian perlulah mengambilkira pendapat pelajar yang merupakan pengguna perisian yang telah siap dibangunkan. teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk yang terbahagi kepada rekabentuk berinformasi. Hasil daripada maklumbalas responden pengkaji telah mereka bentuk projek perisian . METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Pengkaji menumpukkan kajian bagi mereka bentuk satu perisian yang berasaskan kepada pendapat tenaga pengajar dan pelajar. Soal selidik dijalankan untuk mengumpul maklumat yang berbentuk pengumpulan pendapat. m. Penulis: Zaidatun Tasir & Yap Sao Wen. Semua data yang diperolehi dianalisa secara manual. Universiti Teknologi Malaysia. Pendapat Tenaga Pengajar dan pelajar serta Prinsip Reka Bentuk. Selain itu pengkaji juga mendapatkan maklumat yang pendapat dan pengalaman dan pensyarah yang mengajar mata pelajaran berkenaan. reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaksi. Statistik yang digunakan adalah deskriptif.

teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk. Jika faktor ini diikuti dengan teliti. pelbagai perisian kursus multimedia dapat dibangunkan dengan menyepadukan pelbagai elemen multimedia bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Strategi menggunakan komputer dan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran semakin berleluasan dalam bidang pendidikan .Penggunaan perisian kursus bermultimedia dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran bukan sahaja lebih menarik minat pelajar dan menyeronokan. reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaktif. perisian yang dibangunkan kemudian akan merupakan sebuah perisian yang baik sahaja dari segi kekuatan perisian itu tetapi akan memudahkan proses pembelajaran para pengguna seterusnya mendapat yang baik ______________________________________________________________________________ ____ Jurnal Ke Lapan Sumber Jurnal: Seminar Prosiding Pendidikan Kebangsaan 2000. dan perkara-perkara yang dititikberatkan dalam reka bentuk perisian. teori-teori pembelajaran.yang dihasilkan dibahagikan kepada 2 bahagian besar iaitu carta aliran struktur dan reka bentuk skrip. Pembangunan perisian bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap remeh kerana ianya memerlukan pemerhatian kepada beberapa faktor yang penting iaitu citarasa dan permintaan pengguna. Ghani & Siew Pei Hwa.tiga faktor yang dititik beratkan oleh pengkaji iaitu reka bentuk strategi. tenaga pengajar. Tajuk: Pembangunan Perisian Kursus Bermultimedia Perlakuan Haiwan: Satu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Di Alam Siber. Melalui teknologi multimedia. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN: Pengkaji berharap pada masa akan datang. ciri-ciri multimedia.Mereka bentuk skrip merupakan satu proses yang penting bagi pengkaji kerana ia mengambilkira permintaan pengguna. Universiti Kebangsaan Malaysia. Idris Abd. PENGENALAN: Mengikut pengkaji kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dijangkakan lebih berkesan daripada atau setanding dengan kaedah tradisional seperi buku teks. KESIMPULAN: Mereka bentuk perisian merupakan satu proses yang memerlukan masa panjang kerana pereka perlu memastikan isi kandungan yang dibina itu adalah lengkap dan mempunyai maklumat tambahan untuk mereka yang ingin dan berminat untuk mengetahui perkembangan selanjutnya ataupun mengingat kembali pengetahuan yang sudah dilupai. ciri dalam rekabentuk dan teori pembelajaran. Penulis: Norhayati Abdul Mukti. malah berkeupayaan untuk menangani masalah pelbagaian pelajar . carta kad dan sebagainya. kajian ini dapat diteruskan kepada topik-topik bagi matapelajaran yang lain untuk melihat keberkesanan kaedah mereka bentuk PBK berasaskan pendapat pengguna .

hypermedia dan teori pembelajaran. walaupun tahap literasi komputer pelajar adalah rendah kerana arahan pengguna disertakan dengan panduan pengguna. menarik dan menyeronokan serta menambahkan kekratifan dan pemelajaran KH. KESIMPULAN: Perisian kursus memainakan peranan yang penting dalam sebagai alat bantu mengajar yang menarik dan berkesan dengan adanya gabunganelemen multimedia. OBJEKTIF KAJIAN: Jurnal ini memberi tumpuan kepada pembangunan perisian kursus bermultimedia yang direka bentuk khas untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. Pembangunan perisian ini juga bertujuan untuk membantu menangani kepelbagaian pelajar. meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar untuk mengingati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus. Elemen-elemen yang dimasukkan dal perisian ini adalah hyperteks. Tiga teori pembelajaran yang digabungkan iaitu pelaziman klasik. Butang navigasi. tahap penguasaan bahasa dan sebagainya. pelaziman operan dan pembelajaran kognitif. media pengajaran dan pembelajaran serta kaedah pembangunan perisian yang kursus. Jalinan maklumat dalam talian. Antaramuka perisian ini adalah ramah pengguna. Ciri ini menimbulkan suasana pembelajaran yang mesra. umur. Pembangunan perisian kursus bermultimedia ini juga di harapkan dapat membantu menangani kepelbagaian pelajar.seperti latar belakang pendidikan asas. Ciri ini dapat menafaat prasiswazah universiti yang mengikuti kursus ini dijangka boleh dijadikan alat totoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan mata pelajaran KH memandangkan kebanyakan buku rujukan buku diperpustakaaan dan perisian kursus di pasaran adalah dalam bahasa Inggeris. Pembinaan model konsepsi yang teratur dan lengkap merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses pembangunan perisian kursus multimedia. ______________________________________________________________________________ ___ . meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar meningati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus. Perisian kursus multimedia ini berpengataraan Bahasa Melayu. suara latar dan antaramuka lain digunakan untuk memberikan bimbingan dan panduan kepada pengguna untuk memudahkan mereka menggunakan perisian kursus KH ini. Perisian kursus ini merupakan satu bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang penuh dengan maklumat dan pengetahuan KH. METODOLOGI PEMBANGUNAN PERISIAN. Model konsepsi yang ditonjolkan terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu objektif. Perisian kursus ini mudah diikuti. Perisian kursus ini dibangunakan dalam Bahasa Melayu adalah bertujuan menjadi alat tutoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan kursus memandangkan kebanyakan bahan rujukan di perpustakaan adalah berbahasa Inggeris. Dalam perisian kursus ini pelajar disajikan dengan maklumat tentang topik-topik khusus untuk mengukuhkan kefahaman mereka . tahap kefahaman. daya pemikiran dan perkembangan kognitif. membolehkan pengguna memilih URL laman web yang terdapat dalam perisian kursus ini dan pengguna akan memperolehi maklumat tambahan dalam laman web berkenaan.

ms 115 -125 Tajuk: Penggunaan Multimedia Dalam Pelajaran Geografi: Fokus Terhadap Pendidikan Khas. . Perisian kursus yang dibina dalam kajian juga boleh dijadikan bahan bantu mengajar yang berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran Geografi bukan sahaja untuk golongan warga khas tetapi juga untuk mereka yang normal.0 sebagai bahan kajian. 1.Ini sejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi. animasi.” (Hizamnuddin Awang. “I hear and I forgot. pengkaji menjalankan kajian untuk melihat persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap penyampaian subjek Geografi melalui penggunaan kaedah PBK dan membantu mempertingkatkan kemahiran kognitif mereka secara individu. Universiti Kebangsaan Malaysia.Jurnal Sembilan Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN Mengikut jurnal ini.0 PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang murid terutamanya murid-murid berkeperluan khas seperti murid-murid bermasalah pendengaran. muzik dan grafik yang menarik untuk meningkatkan proses pembelajaran. 3. Kaedah tinjauan yang digunakan dapat menilai persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap kaedah penggunaan PBK tanpa membandingkannya dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lain. Seramai 30 orang pelajar bermasalah pendengaran dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad. Perisian kursus dibangunkan dengan menggunakan perisian Director 7. Ini kerana murid-murid bermasalah pendengaran memerlukan kombinasi kesan alat pandang dengar dengan gabungan visual yang bergerak . see and I remember. teks. September 2001. I do and I understand. 1997 dalam Fadzilah.1998) 2. Mohd Jasmy Abd Rahman & Chia Ti Boey. Penulis: Mohd Arif Ismail. Objektif kajian Geografi ini adalah untuk: a) meninjau pesepsi murid-murid bermasalah pendengaran tahap Menengah Bawah terhadap subjek dengan menggunakan kaedah PBK b) mengenalpasti keberkesanan kaedah PBK dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke atas murid-murid bermasalah pendengaran dan c) membangkitkan minat murid-murid bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran subjek Geografi.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Penyelidik menggunakan pendekatan kaedah tinjauan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar bermasalah pendengaran terhadap implementasi penggunaan kaedah PBK dalam subjek Geografi. Kaedah PBK ini membolehkan murid-murid bersesuaian dengan diri masing-masing.

Volune 1.. Pada hakikatnya kaedah PBK merupakan salah satu pelengkap kepada kaedah pengajran di bilik darjah. Aspirasi negara akan menjadi kenyataan jika semua pelajar di Malaysia tanpa mengira kecacatannya telah diberipendedahan. Tidak dapat disangkal lagi penggunaan teknologi dalam bentuk komputer memang dapat memperkayakan kehidupan dan produktiviti pelajar bukan sahaja permasalah pendengaran malah mereka berkeperluan khas yang lain. Jusreru itu. 1. tunjuk ajar dan latihan dengan kaedah PBK dalam proses pembelajaranya. Tajuk: Pengajaran Menggunakan Perisian Kursus Matematik Interaktif :Kajian Terhadap Kurikulum Pengajaran Berbantukan Komputer. Penulis: Mohd Arif Ismail. Perkembangan teknologi ini dapat memberi pengaruh kepada pengalaman pendidikan dan perkembangan seorang pelajar yang bekeperluan khas (Hagen 1984) Guru merupakan golongan profesional yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan.Petaling Jaya Dipilih sebagai responden kajian. Apabila guru mengaplikasikan kaedah PBK sebagai mod penyampaian pengajaran.0 PENGENALAN: Sejak beberapa tahun kebelakangan ini pengkaji menyatakan berlakunya anjakan paradigma dalam masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek terutamanya teknologi komputer dalam pendidikan. Data-data yang diperolehi dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik diskriptif. ini tidak bermakna kaedah penyampaian lain tidak lagi berfungsi sebagai mod penyampaian isi pengajaran. Dapatan kajian ditabulasi dengan skor min dan peratusan. Penggunaan multimedia ini bukan sekadar dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran tetapi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Ini dapat dibuktikan dengan pesepsi terhadap kaedah penggunan PBK dalam pengajran dan pembelajaran Geografi yang positif dan memberangsangkan. strategi. Data yang diperolehi adalah berdasarkan sepenuhnya kepada maklumbalas yang diberikan murid-murid bermasalah melaui borang soal selidik. kaedah dan teknik pengajaran guru amat penting dalam menpengaruhi setiap insan yang dididik. Kemunculan teknologi komputer dalam pendidikan khususnya makro komputer atau alat pamer grafik warna yang berelaian tinggi mampu memberi kesan yang lebih efektif dalam . Mohd Jasmy Abd Rahman & Nor Aleywati Muhamad. Universiti Kebangsaan Malaysia. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Sepuluh Sumber Jurnal: Jurnal Proceedings of ICEFA 2002. KESIMPULAN: Kajian ini telah menjawab ketiga-tiga persoalan yang telah ditimbulkan oleh penyelidik. Hasil kajian menunjukkan bahawa persepsi pejar-pelajar bermasalah pendengaran bersifat positif terhadap kaedah pembelajaran berbantukan komputer.

Manakala pemilihan topik Ungkapan dan Persamaan Kuadratik untuk Tingkatan 4 adalah disebabkan segelintir pelajar didapati cuai.0 OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji menampilkan beberapa objektik bagi kajiannya: • Mengenalpasti tahap keberkesanan perisian kursus yang dihasilkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Purata min bagi setiap item yang diperolehi dalam persembahan perisian adalah 4. Menurut Gan Chia Leng (1998) tiga aspek penting ini dapat dilihat sebagai alat. Nilai min ini menunjukkan bahawa perisian yang dibangunkan berada pada tahap yang baik. Namun demikian perisian itu patut diperbaiki untuk menghasilkan perisian yang benar-benar bermutu dan mantap. dan pelajar yang merupakan peranan komputer dalam bidang pendidikan. Maka penumpuan seharusnya diberi atas menghasilkan perisian PBK yang berkualiti (Yu sup Hashim. Paparan pengguna yang baik membolehkan pelajar mempelajari subtopiksubtopik yang dikemukakan dengan mudah. 3.proses pembelajaran. Faktor ini mendorong pengkaji menjalankan kajian ke atas penghasialan perisian pembelajaran dan pembelajaran. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Empat di SMK Jalan Dua. Data-data diperolehi dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan peratusan dan statistik deskriptif. bandar baru Bangi . Pengkaji mengharapkan penggunaan perisian PBK bagi tajuk “Ungkapan dan Persamaan Kuadratik” ini dapat memberi manafaaat kepada guru dan pelajar sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah di samping menjadi bahan pembelajaran kendiri di rumah. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dan perisian kursus dalam bentuk “compact disc” yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS version 10. KESIMPULAN: .0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Kaedah kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan.33. pembimbing.0 PENYATAAN MASALAH Pengkaji mendapati bahawa perisian pendidikan atau segala bentuk perisian yang kurang bermutu menyebabkan penggunaan PBK adalah rendah dan ini telah disahkan sendiri daripada perakuan laporan yang dibuat oleh SEAMEO (South-East Asian Miniter of Education Organisation) yang menyatakan PBK adalah rendah jika perisian yang digunakan adalah yang kurang bermutu. • Mengetahui sejauh mana penggunaan perisian kursus ini dapat meningkatkan minat pelajar terutama sekali bagi matapelajaran matematik 3. Kekurangan pengalaman dalam bidang pengajaran menyebabkan mereka tidak dapat membina suatu perisian yang bertepatan dengan keperluan pembelajaran. • Mengetahi tahap kefahaman pelajar menggunakan perisian yang dihasilkan. Kebanyakan perekanya lazimnya seorang pakar dalam bidang komputer tetapi tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang pendidik. Kebanyakan pakej perisian yang ada dipasaran tidak dibina dan direka mengikut sukatan pelajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajar. 2. 1998) Namun begitu mengikut penulis perisian yang sedia ada mungkin tidak sesuai dan mengandungi beberapa kekurangan yang perlu dibaiki lagi. Selangor Darul Ehsan. Aspek peranan komputer sebagai pembimbing mengfokuskan kepada penggunaan perisian yang telah disediakan.

Keberkesanan penggunaan perisian kursus dalam kaedah PBK sebenarnya banyak bergantung kepada kesedaran guru untuk cuba mnegubah corak pendidikan yang telah mereka amalkan sebelum ini. Perisian kursus perlulah dilihat sebagai bahan bantu mengajar yang boleh memangkin proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Namun peranan guru sebagai fasilitator tidak boleh dipertikaikan. Home Subscribe to: Posts (Atom) .

3.8/03...3503:3.38..3:3.202-..2.3 /-.7.503:3.  $!& %.907.:5:3-.3:7:9.384.9 -07.. -.1 .8.9.33.:2..903 .3/.9:503:7:8.8 7.3.3.32.207:5.0-202-.43422:920/.780.503:3.:2..9:5748080.38.203:90507:.350393:39:203..503:3. /5 / :.3 /.3003/.4:8 0 0-40:3..3.3 /507802-.300203.-073907...380..3.2:920/.8..32.320207:.40 50.507802-.3207:5.3/84./.3. /-3.39:503:3.. .39:305.320/.9: 5078./045/:39:203:7.-07/.85070574/:91/.3/.390.9 ... /853 /..2.

9.5...270.3.43423202:/.3-.3../.3502-.3/.-039:/.3.4342..2..889022:920/.3908 .3:388902:39: 202.. !03:8507.3:..7:.3:8.:39: 202-./.3 %.3 .3/:3.7..2030/..3-07.8.-..

38:.357.203..3. $:2-07:73.-.3508.9:07.9 ****************************************************************************** :73.02.350702-./.3.32:/.3 3907.3802.3503:3.9.8. 995.8..3.32:920/.9:-039:5078.9047.918073/03.

.

2503:.:3.3 -07503.503:3.9.59/.2 47 ./-3./.305.9-072.3./.803.307.8.3-07..350393 3850947/.7  %.907-.3507.5/.7.0207:5...904707./03..2.3.32.3.3.3.503:3.3.83  %  !$$ %0477.:7.8.:.. ..3:3.2:37./0./.. $0.2574808502-.35./..83 2..9::25:.//.270....3503:3.340503:8320-.9.33 .3 35:9/.80-03.9.3-0.3:3. . !03:3.9:5078.9.:503. 503.:-.3502-..35.3/.83/./.9 .38:.3502-.9.40503.3...9804.203:-..3.2.. 203.-. ./.9/.3808:.3.3-08..9.3..350393:39:20309./.3.207. . 502-..398425:907/..:405..04530%0.3.3 $.2.390344 007.9.203.3.-&3.2.75.3907-.8.3 44507.2...290344 $0.3.3.5 .390344.3 .:.3 438.3/.80-.5. .805079.3./.3 2.390.38.3503.2-.036:78.:7.389:. 44507./:3.2 085:3507...07.3:3..3907./.207:5.7:9340.36:7/.3.3.9/.34408147/7039/703 !03:8 8437:3 :2. ...7.2203:3.9.9./...5:.. :.:8..3:./.3.20203:0507:.3..3..507.3:3..3.7.3.9: 90344  $ %03442:.2203.3:39: 20207...9 /03.3..8.8980-.88079./.305.036:70.3503:3.9.39:. .5. .-039: 9047..33.207:5.1.2.3503.9.89.3/  ! .9::39:.3-07907:8.9 50393/...7.38..3/902:-:.270.3/.8.-072..25..3. ..8.3/..3425:9073907.3.943.7/.7.98005.: 44507.3./.83 2.3/.9/3.0-0.3.3808:.3.2502-. ..7.2.9./.75.2.3/3/03.3503:3.3.3:388902 503:3.9:5747..7:/.9:3/.8.3. .3. ...9::25:.3503:3..078941.3 -.-039: 503-.980.3 20-.91/. %09..2574808502-.3..7.9:804.7..3:3.9..9.43909:.0907-.9..8.:70/-9 .8/.2574808 502-.3/.3./802.3907.3.3:3.203.35..380././.3/.3808:.7.3.3.3.27:2. .7...7.-072:.2203:2-..705.3 !07: /09.3/.82094/44502-.3 39034490.5.3-07-.3:3.9/.3802.3503//:.:3.-0-07.32070.893/.7.3.5..3 2.3574808502-. .850.3804.7 .

.2...3:3../.5.53/./.7930785/03.3/:3.9.9.:/.:903574949...9/./.8.3/0.4380550.3:39:203.50.-/03./.9.47. 2.338.3207:5..5.3.5:.3 90344-.-0702.3-089.3.3..9.3.  ! !03.30507..3907.902.3.8090.5.9.3.2.:.50.3 80-.82.3.9./.5  .8.980. 42:3. .5.8503..9.3 .35:7..3.7..9:57089.9:574808502-.8.8.3.. 203:3:.7804. .03803%0344!03//.907.9490.75..3..2/.3/.3.3907.390..3 2025.2202-./.243805.9:2:9/8.3-09:84.320-.3 .9.. 07. 50.202..3-07-0.9-.8.390344 &8. 03.370.:2././.3 %.9/.7930785/03.50..3/0.909...203/.20303.7.: 070. 3-.-039:5078.9.../.58.3/.791..3:3.88507809./.3.950393-.574949.25:..350..3202.3.3 20309.903 574949.203:8.8.9.3-07:3. .3/5074020.3:39:2034433907.3  $!& 44507.3.20507:.75.3/0..35070.907-.3!03..3/03.2./. !748/343.3.7.75.82.3-..880.507:-:3.3003/.20..3 84.: 202.30. .7::39:./. .54 90.3./.003..8.05.8 .8..3-:.:39:202-40.5 80.3:3.3/:3.7.8.3!74808/.3  3907.9.30  !03:3.7 50.3..#03/..3.850:9.32:9/8.7:  ..7.8503.2203../.3 .036:7-07.:39:..5.3...9203.3503.5078. .3 .7.507438.32:920/.791./..2-.3/.3/..9907.3!02-0.3503:3.3:25:.3-.90344.2070.3203.5.3/./507:.38:5.3/..53.3:9.75...8://.9..3.3.3&.9.0789%0344.. 447507.2574808502-.3/:3.7.036:790.3.2 202-../..3. 8. .3503:3. .32..3503:3.20..3.9.8.5 307.207::05.2.3-07-.3 90.3$04. 0-07.0.2 $:2-07:73.390344-.9..3 !0.8:25:..53.75..3/.9. &3.3507:/907:8.2070../-.7 !03:8 .2025:3.32....3.3:3.3$:2-07 !03.7/003/.3503:3..7 50.309...:39:2033907.25.91/. .7..-039::39:203.791.3-:/.39:..3.3.207./.791.503:3.9 8.57494953 /. 2070.503:3..502-0..9::25:.9.3.75..8 .703/..0207.3:3.350207.350.:.2578008.3 ****************************************************************************** ***** :73.

8.3438052.250.320309503..5-07507.3.9.3..990..5.3507.8...:88902.3203:25:.30.305..3808:.3 5078..3/..3 038 03808.50.35747.3.3...305.7.2203008.3/.3:39:20./..7/.2//:.8.9...2.5..2030/.3/03.203.38../.5.3./.7.3.302.3/-..75073.203.8...-039:5078.301.3507.5.38079.3503//.303/.3202-0750:.39:502-0.894550.380907:83.-071:3880-.9.3.3  %  !%!#% $0-0:25078.7.3503.7. 2.7/03.50.3503:3.5078.5.2.324/088902503.3502-0.../.7.2.3 .502-3.3.8.25:.../08.35078.3! !-07-.3.9..3202-3..3 /808:.3507.7202-3..3/.3202:.9.3.9.5.8.39:2033.05.203:25:..2202-./.3.2804.3.3-.3 2070.390780-:9 .7.3489:39:20308.80-.2070.7.9../-3.3203: 0-0708.3904758444391/.3/.9::8.30/.3949..340 50..2502-0.3.3.7.39:.305...39047502574808.203/..7/.350..3502-0.-./.7/..3808:..3.3 /.5.3/.305.3 2..3425:907. 50.3-.7.39: 50.3202-.7 50.3.9 804.3/02:.9.8.3 .9:5078...3.9502:.7./.5.3.38:5.5.3.9502-0.8/.5.038 03808.1 .3-07:...3489.8503.3/..3502-0..32..3.24050.-039:/.79.50./.7.203:3.9-.3 :38:7 :38:7.2574808503.39:..:39: 203::7503:.9.9..3:8907:9:90..3../.5.390..9.350.80-:.39/..203:3:.7...902.3907/7/.3/.802.:/4 .7..8.3945 50.7.3.39:50..850.3/02:....3 203.3507.29047! ! 03./804.50..7...30.3.8.270.9..8/.2.:.902.9.9 #0..3502-0....2502-3.7 203:3.9.38...... .2..203:8:37.380-.3503:.5.35078.8..9.3 ..350-.340088/./03.33207:5.425:9078050797.7.9907:9./04 . .390344425:907/.8425:907  !%$ % 07/.3/.9/....9:503/0.99:- 909.203..2502-0.2502..7.9.8.3 $.703/.3/.20307.3425:907-...3 -091.3808:.3.3/9:25:.3 $.350.709.3/.3/.3203.5..425:90790.350.3.35078.:8:83.25:.7.3.:39: 20307.3/.3.3/./.9.25078.3.7 703/.3/03.305.3425:907-07549038 /..3-079::.3 50.3....3/.84.3.32030.-::009743.3..52. 2033..:303.3203:3.9::8.3..3503/0.3..3-07.3/.020303.3503:3.:8.7/.3..3/::7203:970/  $!& !03.3-07-.50784..9.7:/...... /.950.802./.32.5.32..8 038 03808.9 0203907...3 .3425:907203:3. .804..203:25:../.88574808502-0.3.3:3..3.3..8.203.3..802:.343805/.203..3 .902.3 ...8.202-.920249.-07.3/:3.35078..35078.2503:.-039:.:..203:.3/02:....2.-039: 5078.7...3.2020.. -089..8...9.32.3:.-:.:2.39047503..03808..39047! ! /. :39:/2:.3 .2 503//.3 502-0...9..50.902.50702-.8.33.3 .8.20303..3.35078.50309.54050..7.3...7.3-.3 %745 -07.30.5 503.. 703/.3:39:202-.75.9/.3/-3.35078.

9574808502-3.-07503/.3507:.70./..3/.5070.9203:.8.3907-.39:503.5..350. 50.3-07..03803%0344!03//.%0344 !03//.7.0%4480..8803/.3/..:.38. $.5..2070.3/03.203.5.3:.3502-0.9 %03.7.3 $0.:/...3-./:.3 -.350.9.7 :8907: 9: ..2.370.5.95.3/:3.-039:5078.3:39:203.-039:5078.8.3/:3..-039:.3.3/90.8708543/03503.7 9047502-0.3 5078...38.3808:.3.80/ /.38.0789%0344.2. 503/.7./.503/.350...203:25:./.9./.7/.5.9:50.3/03.2:.3 402070.3 207:5..:2.3 8:50..7.-039:-0731472.3/.30 $05902-07 2 8  %./.5078..8 70.203/.3/.3/.:203.7/.-039:57405078.302....8083078 .-07503/.7.05.3/.5.!7385#0.9:3%.9.-039:.3.350.70-1.8.: %0.7.2. ****************************************************************************** ***** :73..9:5078.:39:203.3/./-.35738570.203.5.9.3503/.9:503/0.2070..3.75.305..7.7:83.3 !740 ./.-039:3907.39. 80. ! !03.3..039: !03:8 ...2 9039.2-7../.780-.7.2.-039: 5078.708543/0320303.0789%0344..3..5078..7.3503.2 5748082070.9903.5.503/.22070..808:.350.3907-.2--.250..3-.3503. ..2574808 2070.357403/-:.989./.80/ /.950.3503:3.3.33/-:.340..7 $0..390.9:70..38.3. 503/.9.039:!078..9:5078.8/.8.32089.3.5.75.503:3.3907/7/.3203.32.9 003/.8.8...9/..9 .2.8.3-0703.35738570.350.-039:8. -0.90.9  %  !%!#% !03.3/3.3.503.3203. $9.39: :39:203..9903.3503/./.-039: $4.75.8.7:/./ 43.8 439./.7 9047502-0.3..3-07:.3-079.3 /-...3/.: #0..3%047!02-0..3:3.5/-.9:. 47.80..9.3.-039:.:2-..3/:3./.3/..8.-07905.9:39:203.:2.5.3-07-039:503:25:.3 5070.7.9:84.305../.5$..3:920/. $0.5078./087591 $02:.7/.78079..3902:-:.-039:5078.75..3:3. -039:5078.7.9 ..3.9.3..3/:5 &3./.3 47.8  !%$ % !03.3/.3 !03/.7.7:83.7 03..!03.3 3897:203.7$.75.3-.3./.35038. !748/343..350.30- 203/.5.950.3.3../.3/03.8./.:38:7 :38:75078.35078..7 2070.-07.:.87 .0%:: $:2-07:73.3.5.3-07.9-.-079::.7903. 203/.-039:5078.:7:/.73078.8..8..7903.2-7.72..9-07:7.3/:3.5.3/50740/.2.3..9: .503.3:39:203:25:2.8..403 &3.9:70.2.344...3003/.3.8..7....9.7/.3/./..3/.320305../. 05.

 -039:3907.8.!07.5.2$-07 !03:8 47.7.7.32025:3.8.3:3./.9/-.2503.3/03.../..7.3574808 502-0..../.7.: !02-.0/.5.3 .-039:.:2.. 2..5. $97.3507.9.9 50.3-.3502-0.. 50-.5070.-039:!-07.320207:. 903.32:9:503.3:3.3. 1.3425:907/. 507:202..5..503:3.3/-..3 . $023..3..5.5078.-039:/.3/.1.3.3 2.3.9.3:78:8 -072:920/.3503:3.9.38.902-.0.30-.-039:5078.79.3 0--0708.5/.7.270./.3/-3.9.38.../:5.3 %..3/..97..3..7.7.89.2.3.32..3..0-203.20207:./.80507-::908 .3507239..  ! 03:9503.3802.9:507.3 80-.35078./..5.90 70..50.307.320305.35078.203/.:50702-.947 .75.503.305.:809.723.-070:5.370..350-..9...3:39:203.7 ..2503.9:70.38..7.9:39:20309.7 . ./.7!748/3!03//.3:78:8072:920/.3.7.7.2070.9.8..9:2.3.3-0723. 203.3 502-0.7.50.3/.3/3/03.3/..3!02-0. !02-.3903442:920/.3/..0/.2-/.03.2-7.7800:.3909 5078.3 $:2-07:73.507239.3207:5../.35078.-07.5.../843..:903442:920/.3.3897:9:7/.3503//...38..5702007.9473/:9/03.55.7.50-..-.8.9:$97..9:574808.7..9.-039:875207:5..3 9./:..33/.3:3.80907:83.3207:5. -0-07.9.7.7.3.9..-.2.90203:3.9 9.9:.7.3.7..35738570..2:..305.945 945-.39:909.. &3.3:93.3/.9503:3.-039:897.3-40/.9:.3:78:82:920/.3.1.340503.0/..3/99-07.2-.8.9-/::9 /78-/ .380.3/.9:.270..3503:3.3:39:20.3/-.8.3/.3.8.-039:  $!& 070.3 503/.3.3/.2033.350.3.9./.79. .90-0708.350393. 9047 9047502-0.3-:.39047502-0. ****************************************************************************** **** :73.503.7.3/99-07..350393-..//..947...-039:5078.3.39:..07890-.7.320307434..91  &% !03.90 !03.7.3.8.3!078.:5:32033.8.38:/.3.7.3-08.7 9047502-0.9/907:8..3-.../.00203 2:920/.3.5.3202:/...380-:.3 !03:3.3.302:/.3/.:.9...9:574808.3-07-.370.3425:907/.3 ..3$.8.3.7/.7.3-:..7/./.3.38.7.32.7.-039: 875 070.3502-0../. /.:.35...3 0.3:39:2070.3-070:.72:920/. 8:..50309. 507.3:3.9.07. 5078.38.3.3808:.39.305.3/:3..503.350207..333/.3 $0!0.

5027.-079::.99:947.30-.3 2087.3 0--0703..9.33.2-..7.280-./.9 /..:3.8 8:..3:78:8-072:920/.39047502-0.503:3.25078....3. :9.307.:2./.3203:9:78:83/..-:3..3.32.2.3:78:83/.3 202-40.3/..350.3 :39:202-.3:.29.301.38. 4/0438058..503.3.7.7/8..3502-0.39:.2.203:3.343805 43805:78:8  %  !&!#$ !02-3.3 .3 .3/.91.5./.:2..9.3/.8.3002032:920/.3/9434.3:3.7.3-::7::./..9.07.2/...38:2-07503.2:.8:.3.8.3 7::.. 50.3/.-07-.5.7..3502-0. ..3-0708.35.7-0.2.3 2070.9.3 50.91.-40/./.3203...3.3:3.32..38079.3078 39..3/.99039.:2..8.3:78:83 732032-:./..8.39:203.9:-.3.3/03..3050-.3:3..:5:39.2.3 /.38079.30:5..35078.9:.3-2-3.3203/.3/:3./.3.2-.350393 /..5907.32...3/5075:89.2.3.3.35020...9../.3202-079:25:.3/:..3 202.3./.305./.2.3.3 503:3.3/03.503:3.34507....3/..9:50.3202507402.3 2070..3.3 4391 :2:7 9.:2.35078.7.39:203.33:.7 2033.3503//.305..3:78:82:920/..7/.3.3/03...2..3.8.3:78:8-072:920/.3:78:8/5.99.35078.0/..303. -039:.7.3..3 :78:832:/.380-.3...3-0708.2..30:5.3/../..  % :73.305.5078.9-..3:78:8202.3 !02-../.7..502-0.3-07-....3907/.0789.3507.9.50.4254303:9.8.33.324/0438058.5503:.8 50.8.3203/.2.3.5.3502-0.38.7.38:.2080:7:.0..-:3.7.35078.9..2574808502-.:.7.3.3-07503./.. 203..2.30-.3:78:83 /-..502-.3:78:82:920/.3:3.3:3. !078.7.7 2033.3/2.9:7/.:39:202:/.203.9.7.3/.3945 945:8:8:39:203::.3 %.301.3050-..1.32.2080:7:.2/./.350393/./.35078.3 !078.8:39:503.25078..3-.7:39:202.957.:.3:39:202-07.7....3/. ./.3.305...5078..3/.301...3.7.350.7 2033.9..35078.3:3./.9/..3502-0./.3:78:83 50.35.3-.7/.3:78:8202.2-....9203.7.9047502-0.3/.7...7/.994947. 1.3..3/.8425:90750.3.507908 50720/..30-.7. .703/.9 202-.8.33 .3:78:83 207:5. 88..7.7.3503:3..39..3./:9 .9/.805079..3503:/03.7.350702-../8079.3-::/5075:89.39:203...50...3.3/70.3.350.320307434.5207:5.9:4-091 20/.7:39:202.202&#.501.3.34391 .3/.8 9.3.7.3..3 50309.3/:.0...2:.9.3/.91.5.3  $!& !078.502-.3078 !02-.8.3 203..3907..7.3.3425:907 !078.3 -0708......3/./..: 73/.343805 43805:78:8  ****************************************************************************** *** .2.3/./.3 907-..8.35078.3:78:8 0203 00203. !078.-079::. 1....05.3/.3.3503:3.2...3503:3.7:39:2033.

2574808503..3203:3.3!9.8.302.2.. 47.343912070.1.5.92:7/ 2:7/-072.3-...3.30.342-3..202-.32:7/907:9.0/..0/.5502-0.. !/.3502-0.203.:39:2070...9202-0725.5!03//.7.:.7.3 380.3.8.  ! !03.35.!3202-40.3 307.503/03...3 $:2-07:73.:503:3.3/.503/03...3.1-:.370.8././.3/.3.7.3-..-:3.3/:3/0789...7.0/.7..0/. .32.7.8..3907.3/ .3808047.907.38:-0047.502-0..3/.7:39:2033.9.8./..3502-0.$02-.3574808 502-0.3/72..7./.38:-0047. :73.80.39:20250793.50303..3:39:203/.3%0344!03//.3/ 70202-07 /4. 20303.!/.3.5:.%40 &3.3/-3..0/.7.:5080582:7/ 2:7/-072..14:8%07. 4/.!../.50780582:7/ 2:7/ -072.9.83 2...3-0707...3..503:3...3 /03.3 $05902-07 28 %.39:.:39:.503.   %% % 03:9:73.3:39:20..1 !078./: !078.3/14749 800..:39:443...5./..5503.0/.5.2:7/ 2:7/ -072.0/.3/...7-072.574808503.350././.3.3/..07890-.503/03.5.7..2.75.0303.3907.7/03.3 .3-0708.2574808503.3 .: !03:3.3-..8 /.503/03..:.3/03...7.3047.3 503.3./03.39.3425:907 ! /.120.9.3/03.-.7.3/.7... .7.8..3503/0.25.2 8:-0047.37.3 .35078.8.93.5.82-/#.890-0708.503/03. 2033.88050792:7/ 2:7/-072..8.2. 503/03.8 908 2:/.9.8 909.3502-0.95.3.8503:3.7.3-07-:3 0.39:203.3203:3.7.3 .32.3507-./ .950780582:7/ 2:7/ -072.7.7.7.503/03.2:7/ 2:7/ -070507:. 503/03.3  $07..3203..9.7.7-072.8:.:2-.503/03.$:9.33..9203.7.1  %  !$ !030/203:3.3 .3..8.9:.!/.7./..38.7.947 80-..3.38.808..0/.3/:3.52502039.7.3 05. 202-.3.5.13.58:-0/03.3907..2.3047.93. !748/3!078.3.3.23://3..-07503/.3:920/.0/.7.3/3. .7.3.3/.8./.3047.3502-0.2!0.50.-40/.3 /.3:3.3.3..8.9-.3..7/03.8 !03:8 4/7182..3./.3:78:8/-..83  -091.3:..2.3 :78:8.8 2:7/ 2:7/-072..7.3/..320207:..3/.3-/:$.7$04.33472.3907.3-07-.3202-.323./.39.3..32:7/ 2:7/-07808:.3./..2.

7.3 503.3.3903443/.:...3. :73.3.580-.7:809.3/.24/503.33503.5.5.5..5 38./.!74.3 .74425:907.3/03..3..:7:203...503.33.3 !.00/3841 '4:30 &3.2.3.3903503.95.20.390.9/8.7:05.3.989 /87591 .3443..../.507805850.8../  ! $0.0/.7/.25..3.3  $!& .35.3503.91/03.!09.38:3/. %.2503.3.0/..-070507:.93907.30-01091/.3!078..3.73..8..3:78:8.3-:.3/-/.32:7/ 2:7/-072.3.3907-.503:3..2574808502-0./..07890-.3/.390344/.3.7.3-07.3..3/..7..3.9..2203503.9.7.-07/..950.39/./.9.38047.3:7:.$05:: $:2-07:73.2..:3. 2070.1../-07503/0/.8 .5.3909.90 .3.0/.3.38503..:....902.: .5..802:..7..3.7.3. /..389.3:8:83.5..8880.8..9.7.30/:5.38.93.91.90..7..3/.7. /.9:5003..830.3.250-.2.350702-.8./...850907:9...7.303:3.3/// 5././.38.3932..3 39/..503/03..-:..8.3.3 /03.8...7..5 05.9.7.9.9/-:9.3203:3.25.0/.5.82-/#../.357410843.3.././..32:920/.3/9..3 202-07.9202-07503...-09.3 :8707:9: 897.503.8..32.8.!/.:2-.7.7.3390. 857.7/...9.7.2. 9.503/03..307-.3 !0702-.9.  ****************************************************************************** ***** :73..35.5203..980./...3-070.7.2037.8..3 80503:3.7.354891/.3!/./92-:.3 9:3:.3 3/.9.203.502-0.3507.3502-0.30- -0708..5.-072.5 :7::2!03.3.38.7-:.2.50784.9..3.2574808503//.9:.390344425:907/..1.24/ 503.399.3/50740/.7.-0-07.03  :7:207:5.3-07-..2077.3/50740.25:202-0708.3502-0..2 503//.25.8.384.39:.3574/:9..5.203.3/-07.7.39:.7/. 502-0...0/. 80/ .3/../2.3-0781..3.. /. 4/.3 470. 503:3. 50..3-00507:.-.3508058907.0/..90344425:907/.9 20250-.3%07.503.05.3203:3:.9:8.!80-...-071:3880-.954891907..3405030/ %/.2-039:425:907202.3.3 503//.7.8/03..8...7.9.5.!207:5.7.384723/.3 02:3.:-47..7-072..7.350.22.0/.7 50.3047.9./.0/.:30-0.2503//...9 202507.3 -.: !03.8.2.8...2.0/..38.380../03.708543/03.5072..2 .3..3425:907 !03:3..950393/.0..3425:907 !03:8 4/7182.3 .3203..

3907/7/..3...9 3/..-.3390.2.35078.809.3 502-0.3/..250.3-07.3 850507.7..3 2030-.7../80-.305./...3../.7.425....3/-/.:.3-.3/..3!078..3425:90780-.: &3.3..32:/.3/.5.3..2503.3  !%$ !03.3:78:8.7.3-03.3.9:8..3:.7 -072:9:/.502.380-.75. ...7../.3...347.:.389.2.2-039: ..7.943 .350../.3 90.3203:3.3 3897:203.3:7.703/.5078.202-40.2.8:.3/70./7.3.350.3..9/$. 0-.850503933/.5.9 :8:5.0/..780-.././.:80.3503// 0:7.940$ $4:9 .35078.3/02:.7.325.3 03:7:9..8..30507:.5 !..3503//.7-0.-.4-09-.5078.-07-039:93...50...5902.3.7:83.203.3.7-.2.3....3 .5.3/:3 -0-07.3/.9-.9.3 502-0.503:3. ./-3.7.350..380039750.950..5078.8.3/.3./..8047.9..3..9:9/507-.84./50740/.3-07905.:39:50.82  .-.3503.35078..547.   % !03.3.3503:3.3-.3 W0309.8203.9473203/4743503.7.303/7/7:2.5.:7:/.33.3.503:3.03 9.3.35078.9.9:5078.5./.5.2:3/02./.3425:907909.7 -03.3..203/.5.3 $0.7./5..7.3! -.35078.35078.7203:3. -.3 502-0.32070.25..7 0-.80//.3/.9.380.3507..8.7..3-072:9: .3/.5.503:25:.350.943 7.3/50740/.3.720250.8503.:39:203..808:.-..3/-:../.9.3203. .3..3.350.3 :7.9/.3503. 507.3.3...30.7//./.3.9.502-2-320314:8.3.3203.:80./..501.3..-039:5078.7./.3503:3.-.3!.3:78:83/.9  %  !$ .3 W0309.3502-0.3507./.9 502-2-3 /.3/.07843 .5.38.3 $.7 907:9..9. .88/03.3.3/.9.3 .9../.3.2:339/...5.:.35078.35078..7...3/.3/..50-0708..3.7:.3503:3..1..233 203:3:.3.3.9202-3..0:7.3/.:.3/.91/03..35.253203.39:5.3/:3.3..399.3/03..7.3:.3-0-07.7/.7:8.2-/.9.39.3803/7/./8.2-/.2$!$$..80../8...380/.3/-.3:.203.3 50.23.3!.3.3.8. /.3!.9/.3 -072:9:2030-.3 9/.3390741/:..3!078.3.9 /8.7.9.3.3808:.5.59/.8880...3203:3..203:98:... !03.3425:907/.7.9.8047.3 /./.35078.35078.7%3.3207:5.3507:/-.75..9.2.3:78:8/.3./7.3945&3.902.8.3-.78:-945 8:-945..3.../.05078.9202-072.898..7..23 -.9..5.3503. 47./80/./..5.35078.3/:3.9.3 502-0.989/087591 !:7.3503//.9.980-.9 :39:%3.35747.3....32./.8.3:3..899..2-/..9./-07.2025:3.703/.7 50.2507802-.  $!& ..203.32.3/03./-.905.323.9.3.35070.3 -07:..3502-0.35. ..5.2.92033.574808502-0.5. W0303.2:3-09:203:9503:85078.:2.

..980-.080/.7.2.-40/5079.3503:3.390.3-./..3/..2.3:78:8 507:.89..3:7::39:.9479/.3.3 80-0:23 .1.0/..503//.0-0708..7-094!4898 942  ..35078.-.!80-03.3/804.-.:-.  420 $:-8.2070.3 502-0.3.3-40202.7.7..7..47.3./.73..-07..39:203.3.2:3507.33574808503.3:78:8/.3:7:80-.39:3 05.3 !078.230:-.