P. 1
contoh Ulasan Jurnal

contoh Ulasan Jurnal

|Views: 16,211|Likes:
Published by manavkumarmetha

More info:

Published by: manavkumarmetha on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

Ulasan Jurnal

Jurnal Pertama Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan, 2001. Teknologi Instruksi dan Pendidikan Bestari :Persediaan dan Cabaran Alaf Baru Tajuk: Penilaian Penggunaan Perisian Kursus Di Sekolah Bestari: Satu Kajian di Negeri Terengganu Penulis: Hee Jee Mee, Norashidah Mamat @ Abdul Rashid Universiti Teknologi Malaysia.. PENGENALAN: Jurnal ini menghuraikan kajian penilaian penggunaan perisian kursus untuk sekolah bestari di negeri Terengganu. Seramai 52 orang responden yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar matapelajaran Sains, Matematik, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris di tingkatan satu dan tingkatan empat. Kajian dijalankan di tiga buah sekolah sekolah bestari. Kajian lebih ditumpukan dari aspek mutu perisian kursus, kesesuian perisian dan kemudahan komputer yang disediakan serta pendedahan yang secukupnya guru-guru dalam kemahiran komputer. Pengkaji menggunakan kaedah SPSS untuk menganalisa data bagi mendapatkan peratus, frekuensi dan min. Kajian rintis juga telah dijalankan. Hasil dari kajian, pengkaji telah mengemukakan beberapa cadangan bagi mengoptimakan penggunaan perisian kursus dan komputer di sekolah bestari. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian tersebut adalah: 1. Mengenalpasti jenis-jenis perisian kursus yang digunakan di tiga buah sekolah bestari di negeri Terengganu. 2. Mengenalpasti kesediaan guru dalam penggunaan PBK dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Mengenalpasti kemudahan komputer yang disediakan untuk Pengajaran Perbantukan Komputer oleh guru. 4. Mengenalpasti mutu perisian kursus yang disediakan di sekolah bestari. 5. Mengenalpasti kesesuaian perisian kursus oleh para guru di sekolah bestari. 6. Mengenalpasti masalah –masalah yang dihadapai para guru dalam pelaksanaan PBK. METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH Kaedah yang digunakan adalah kaedah tinjauan dengan menggunakan borang soalselidik . Kajian dijalankan di tiga buah sekolah di Terengganu dengan 52 guru telah dijadikan sampel . Instrumen kajian yang digunakan adalah satu set soalselidik yang mengandungi tiga bahagian iaitu bahagian A mengandungi 8 item soalan yang berkaitan maklumat diri guru, bahagian B terdiri 53 item berkaitan persoalan yang hendak dikaji manakala pada bahagian C terdapat satu item subjektif yang memerlukan responden menyatakan masalah-masalah lain dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer.

Penggunaan perisian kursus yang berkesan akan membimbing dan membentuk mental serta pemikiran pelajar supaya mereka lebih bersifat kreatif melalui gambaran yang lebih realistik. Manakala pihak sekolah pula perlu menyediakan kemudahan peralatan komputer yang mencukupi untuk guru dan pelajar serta mewujudkan suasana yang lebih selesa dalam bilik komputer dari segi pencayaan. susun atur dan sebagainya. Melalui penganalisaan data dan nilai min yang diperolehi pengkaji merumuskan bahawa guru-guru secara majoritinya mampu mengusai penggunaan komputer dan memberikan respon yang positif terhadap perkembangan pendidikan dan dan teknik pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. pembimbing dan pencetus inovasi para pelajar dapat dilaksanakan dengan lebih bekesan.Kaedah pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan Skala Likert. Namun begitu pihak sekolah masih lagi memainkan peranan yang penting dalam usaha memantau keperluan komputer agar bersesuaian dengan keperluan. Pengkaji juga mencadangkan mutu perisian kursus dipertingkatkan agar bersesuaian dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Data-data yang diperolehi dianalisis menggunakan kaedah SPSS bagi mendapatkan kekerapan. Masalah yang dihadapi adalah perisian kursus yang bermutu tinggi sukar dihasilkan kerana kurangnya tenaga mahir dalam bidang tersebut. peratusan dan min bagi setiap item serta persoalan kajian. Perisian kursus yang disediakan juga didapati menepati tahap serta kebolehan para pelajar. Pengkaji juga mendapati bahawa tahap kemudahan komputer yang disediakan adalah mencukupi . di samping meningkatkan motivasi para pelajar. Di samping sifat keanjalan yang terkandung di sesuatu perisian kursus akan memberi peluang kepada para pelajar untuk belajar mengikut tahap keupayaan mereka. ______________________________________________________________________________ ______ Jurnal Kedua: TAJUK: . CADANGAN KAJIAN: Beberapa cadangan kajian telah diutarakan oleh pengkaji diantaranya iaitu mengharapkan agar pihak Kementerian Pendidikan Malaysia lebih komited di dalam melaksanakan atau mengendalikan Latihan guru Sekolah Bestari agar peranan guru sebagai seorang pemudahcara.Oleh itu pengkaji menyimpulkan bahawa penggunaan perisian kursus akan dapat membantu dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Kebolehpercayaan soalselidik telah diuji menggunakan Alha Cronbach iaitu pengkali kebolehpercayaan yang menunjukkan bahawa itemitem kajian adalah saling berkaitan antara satu sama lain. penghasilan perisian kursus yang berkesan adalah penting . secara keseluruhannya didapati majoriti responden memperakukan bahawa perisian kursus disekolah bestari adalah bermutu tetapi masih terdapat kelemahan tertertentu yang perlu diberi perhatian. Kesimpulan Sekolah Bestari merupakan salah satu aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia yang menekankan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk perisian kursus. Bagi menjamin keberkesanan penggunaan peisian kursus di sekolah bestari. Daripada dapatan kajian.

Sistem WBE juga bertujuan sebagai pelengkap berguna pengajar sebagai arena interaksi pelajar dengan ilmu diluar waktu kelas untuk mengulangkaji dan sebagainya.Di samping itu unsure-unsur yang tidak berkesempatan untuk ditampilkan oleh pengajar dalam kelas dapat digarapkan dalam WBE. METODOLOGI KAJIAN Mengikut pengkaji. Intruksi Dan Pembelajaran Berasaskan Teknologi: Satu Penilaian Semula.Sistem Pendidikan Berasaskan Web ( Web-Based Education –WBE) Penulis Jurnal: Salimah Mokhtar. IntraLearn. Hasil pemerhatian dan pengalaman. aspek teknologi maklumat dan komunikasi. Web sebagai satu fenomena baru yang kini kian rancak digunakan oleh para akademik bagi menyokong pengajaran sesuatu kursus yang dijalankan secara nyata ataupun secara maya. 2002. tidak fleksibel. Persoalan yang timbul dalam kajian ini ialah mengapa terdapat pertindihan usaha dalam membangunkan sistem yang sama.1998) WebCT (Goldberg.edu/it/cit/webct/compare/comparison. PENDAHULUAN: Jurnal ini membincangkan penggunaan sistem berasaskan web dalam bidang pendidikan.1997) dan sebagainya. Bagi pelajar yang tidak mahir IT. pendekatan baru pengajaran serta perancangan rapi adalah pra-syarat dalammemodelkan suatu sistem WBE yang ideal.html. Kajian yang meluas dan mendalam berkaitan proses pendidikan .1997). pengkaji menyimpulkan bahawa sistem yang digunapakai sekarang ini mempunyai beberapa kekurangan terutamanya dari segi kefungsian. Maizatul Akhmar Ismail & Ali Fauzi Ahmad Khan Universiti Malaya. Penulis juga menyatakan contoh pelbagai perisian yang dihasilkan secara komersial seperti Blackboard. e-College. capaian ke WBE akan menjadi wadah atau peluang untuk menjinakkan mereka dengan teknologimaklumat dan komunikasi.com. pembangunan sistem WBE perlu berasaskan model konsepsual yang ideal dan mempertimbangkan beberapa criteria tertentu. PENYATAAN MASALAH Mengikut pengkaji terdapat banyak sistem berasaskan web yang dibangunkan samada secara persendirian atau pun yang dikormesialkan. Contohnya Sistem laman Web Universiti Malaya dikenali dengan Kursus On-Line (KOL). Perbandingan terhadap perisian perisian tersebut boleh didapati daripada laman web http://www. Bagi universiti pula dibangunkan perisian kursus persendirian untuk membolehkan pelajar dan pensyarah menempatkan nota kuliah dan mencapainya melalui laman web berkenaan. WBE merujuk kepada satu sistem pengajaran dan pembelajaran berasaskan Web yang bermatlamat untuk melancarkan pengendalian kursus dengan menyajikan secara sistematik bagi menambah kecekapan tenaga pengajar serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran ketahap yang tertinggi. aspek pedagogi dan andragogi. Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan. LearningSpace (Lotus Corporation. OBJEKTIF DAN MATLAMAT KAJIAN Mengikut jurnal ini. . Kuala Lumpur.marshall. Virtual-U (Harasim & Calvert. serta jarang beroperasi selama 24-7-365.

belajar serta ulangkaji. Pembangunan WBE diharapkan mencapai kejayaan sebagaimana matalamat dan objektif yang dicadangkan seterusnya dapat melahirkan sumber tenaga manusia yang berketrampilan. Pengkaji merumuskan bahawa matlamat utama sistem WBE ini adalah untuk mengadakan persekitaran tambahan (pertemuan siber) yang bermakna bagi menampung pesekitaran pembelajaran normal. KESIMPULAN Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan sistem WBE yang ideal akan memberikan impak dalam kejayaan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan ICT. Sistem WBE yang ideal mestilah memenuhi semua kriteria dan matlamat tersebut. Untuk tujuan penyediaan pula WBE menyediakan kemudahan untuk pengajar menyusun bahan-bahan pengajaran secara sistematik dan logikal. melibatkan pendorongan. CABARAN KAJIAN: Mengikut pengkaji . penggunaan WBE bukan sekadar untuk menempatkan silibus dan melambakkan nota kuliah serta rujukan dilikasi web yang mudah dicapai oleh pelajar tetapi fungsinya adalah lebih meluas. menyatakan bahawa sistem WEB yang ideal mesti meraih sepenuhnya faedah-faedah yang terdapat pada WEB. Sumber Jurnal: http://ww. kemudahan simulasi serta satu templet yang mudah disesuaikan.acm. Dalam modul pelajar pula terdiri dari hal-hal yang . dan pada masa yang sama mengelakkan kekurangannya.Model konseptual WBE yang dihuraikan dalam jurnal ini adalah bersandarkan kepada dua entiti yang utama iaitu modul pengajar dan modul pelajar yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. umum. dijamin selamat. sediaada (operasi 24-27-365). Penilaian melalui WBE dibuat berdasarkan hasil pembelajaran. Modul pengajar mengandungi perkara-perkara berkaitan dengan tugas-tugas perancangan. senang digunakan dan adaptif. Di tambah pula dengan pendekatan rekayasa ulang (Business Process Reengineering – BPR) digabungkan dengan pemprototaipan sesuai untuk digunakan sebagai metadologi pembangunan sistem ini.WBE juga menyediakan kemudahan komunikasi. Pengkaji merujuk kepada Daniel (1998) dalam tesisnya. fleksibel. penyampaian dan pengurusan kursus. latihan dan ujian dijalankan secara dalam talian. emel dan perbincangan e-kumpulan serta templet pemarkahan. informatif. mendapat maklumbalas dan mencerna pengetahuan yang difahami bagi pembelajaran mendalam (deep learning).telus.org. Sistem yang sempurna pastinya lengkap.(12 Februari 2004) Tajuk: Using a Theoritical Multimedia Taxonomy Framework . Pelbagai cabaran dalam pembangunan sistem WBE nanti haruslah ditangani dengan bijak dan terbuka. Bagi tujuan perancangan WBE menyediakan alatan kelendar dan templat yang boleh disesuaikan dengan mudah mengikut keperluan pengguna. dimana kuiz. Dalam penyampaian pengajaran WBE dapat menyediakan kuliah maya sebagai gantikepada kuliah yang tidak dapat dijalankan dan juga kemudahan kemudahan untuk berkongsi maklumat dan idea. Model konseptual dan kriteria pembangunan yang disarankan oleh pengkaji dalam jurnal ini boleh dijadikan panduan dalam mewujudkan sistem tersebut.interaktif. persediaan. Namun demikian dalam usaha membangunkan sistem WBE yang lengkap lagi sempurna memerlukan kajian mendalam serta meluas untuk memahami keperluan pengguna serta memerlukan perancangan yang rapi. berkemahiran dan berkualiti.

Sistem yang berkualiti sukar dibangunkan kerana masalah untuk menghasilkan frame rate yang sesuai. Penulis percaya masih ada banyak ruang lagi untuk membaiki taxonomy yang dicadangkan.dianggap penting adakalanya terlampau difokus sehingga melebihkan fokus terhadap fungsi.Penulis: Rachelle S. Dianne Martin. Sistem boleh statik dan juga dinamik bagi kandungan variable. Diharapkan usaha ini berjaya menyediakan . Heller.bergantung kepada teknik. c) disiplin -Adakah multimedia dibina mengikut keperluan dan kehendak pengguna berdasarkan urutan elemen yang telah dipilih. Kajian telah dilakukan ke atas projek akhir pelajar-pelajar tahun akhir yang membangunkan projek sains komputer berasaskan multimedia. Seterusnya menggabungkan elemen-elemen multimedia dengan maklumat untuk menghasilkan sistem serta menghidupkan persekitaran agar meklumat yang disampaikan jelas dan mudah difahami METODOLOGY DAN PENYELESAIAN: Model taxonomy Jenis pengurusan kandungan: Sequential/linear. grafik. tree structured).d) kualiti . nonlinear. Adakah persembahan memerlukan pengguna lebih membaca ataupun banyak animasi.. videoklip dll untuk menghuraikan maklumat.associatively structured information). KESIMPULAN: Taxonomy multimedia merupakan satu pengurusan yang penting untuk menghasilkan satu perisian/sistem multimedia yang baik. Taxonomy ini memudahkan pembangun sistem untuk memahami reka bentuk dan jugak kandungan teks. and Sonja Gievska-Krliu The George Washington University PENGENALAN: Taxonomy multimedia adalah untuk menghasilkan satu pengurusan yang baik dan teratur untuk menghasilkan satu persembahan multimedia yang baik. hierarchical (i.adalah: a) Artistik. MASALAH KAJIAN Masalah dalam menghasilkan antara muka yang berasaskan konsep yang dinyatakan sebagai contoh apabila ia mengenai pendidikan maka fokus utama perlulah berkisarkan kepada pendidikan dan keefektifan persembahan multimedia akan diukur pada sejauh mana keberkesanan penyampaian maklumat melalui persembahannya. aspek reproduktif dan soalan yang disoal oleh pelajar sewaktu proses evolusi. C. e) kebolehgunaan merupakan nilai material yang dipersembahkan dan sejauh mana ia membantu pengguna. Taxonomy multimedia yang dicadangkan. Nuzi Haneef. b) Penonton/pengguna-bagaimana pengguna berinteraksi dengan media yang dibangunkan. Isu penting yang ditekankan ialah untuk interaktiviti asas kepada persembahan maklumat.e.e. and Web structured (i. Taxonomy ini membantu untuk mengklasifikasikan ruang untuk membangunkan multimedia dan mengatasi masalah yang rumit dalam pembangunan dan persembahan multimedia. refresh dan untuk menghasilkan perwarnaan yang baik..

3. Input daripada pengguna sangat penting dalam pembangunan sesuatu program.org.0 PENGENALAN: Dalam rumah dan sekolah kini kanak-kanak merupakan pengguna yang kerap dan berpengalaman dalam menggunakan teknologi. Sejak beberapa tahun yang lepas metodologi pembangunan sesuatu perisian pasti akan melibatkan para pengguna dalam proses pembangunannya.acm. Pengguna dikenalpasti sebagai rakan kongsi yang penting. 2. Perlu diketahui bahawa saintis komputer dan pendidik juga kurang pengalaman sama seperti kanakkanak. Namun ramai meragui kredibiliti kanak-kanak dalam menyampaikan pandangan terhadap kajian dan proses pembangunan. inspektor dalam pengujian atau pengkaji yang terlibat dalam kajian untuk memerhati dan ditemu bual oleh pengkaji sebenar kajian. kajian yang dilakukan oleh penulis ini melibatkan kanak-kanak sebagai pembantu atau rakan pengkaji dalam kajian yang dilakukan. Tajuk: Cooperative Inquiry: Developing New Technologies for Children with Chidren Penulis: Allison Druin Human Computer Interaction Lab University of Maryland 1. contextual inquiry dan situasi tindakan. Cooperative merupakan kajian terhadap . Kini teknologi telah mengubah cara kanak-kanak bermain dan belajar. ______________________________________________________________________________ Jurnal Ke lima: Sumber Jurnal: http:// www.satu kerangka teori yang praktikal dan mudah bagi menghasilkan suatu bentuk perisian yang interaktif seiring dengan perkembangan penggunaan multimedia yang semakin pesat.0 MASALAH KAJIAN: Teknologi mula digunakan secara rutin oleh kanak-kanak bermula dari aktiviti sekolah sehingga aktiviti selepas waktu sekolah iaitu untuk aktiviti bermain. Satu kumpulan pembangunan kajian telah dibina bagi mengatasi serta memenuhi keperluan dan suara kanak-kanak dalam proses pembangunan sesuatu teknologi. ( 15 Januari 2004). Meskipun peranan pengguna diakui oleh para pengkaji dan pembangun sistem. Sejak kebelakangan ini. penguna kanak-kanak terlibat secara tidak aktif dalam proses pembangunan berbanding dengan pengguna dewasa. teori aktiviti. penglibatan dalam reka bentuk.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN MASALAH KAJIAN: Teori rangka kerja : Cooperative inquiry sangat unik dalam banyak aspek hasil daripada keterlibatan kanak-kanak ia juga menjadi dasar kepada teori kerjasama dalam rekabentuk. Oleh kerana perkara ini semakin berterusan maka menjadi semakin penting untuk mengetahui samaada kanak-kanak ini berasa puas hati dengan teknologi yang mereka gunakan. Malah kanak-kanak merupakan satu kumpulan pengguna yang baru dan besar dalam teknologi. Tetapi tidak dapat dinafikan peranan masing-masing dalam menyumbang kepakaran masing-masing.

Pelajar-pelajar dikehendaki mengusai konsep pecahan supaya mereka berkemampuan memahami konsep lanjutan daripadanya. Ini bagi mendapatkan hasil yang baik kerjasama daripada kanak-kanak diperlukan bukan hanya setelah teknologi hampir selesai tetapi sewaktu proses pembangunan teknologi. artifak dan budaya perhubungan.0 KESIMPULAN: Cooperative inquiry telah dibangunkan untuk menyokong integrasi kumpulan pereka dalam membangunkan teknologi baru untuk kanak-kanak. Hanya 32. Beberapa perisian berbantukan .tiga aspek utama iaitu multidisciplinary partnership dengan kanak-kanak. Universiti Teknologi Malaysia 1. 4. Coorperative inquiry berasaskan kepercayaan bahawa perkongsian dengan pengguna adalah sangat penting bagi memahami keperluan dan kehendak pengguna dalam membangunkan teknologi baru. Maklumat yang berguna akan diperolehi melalui aktiviti dan artifak pengguna yang merupakan sebahagian daripada isi kandungan pengguna. Interaktiviti low tech dan high tech prototyping Adalah untuk mengintegrasikan kumpulan reka bentuk untuk menggambarkan dan mempamerkan idea mereka melalui teknik prototaip. Ini kerana kanak-kanak mempunyai masalah dalam menyampaikan maksud dan idea mereka kepada orang dewasa maka teknik prototaip ini dapat mengatasi masalah ini. isi kandungan dan artifak. Tajuk: Merekabentuk perisian multimedia mengenai pecahan: Kea rah pembelajaran bestari. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke enam Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. komunikasi. Usaha untuk membolehkan kanak-kanak terlibat secara aktif dalam proses pembangunan perlu diteruskan.2% pelajar yang menjawab dengan betul soalansoalan yang melibatkan pecahan. Penulis: Zaleha Ismail. Dengan ini satu kumpulan pengkaji melakukan kajian dan pemerhatian untuk menganalisis persekitaran pengguna untuk aktiviti yang berbeza. memahami dan peka terhadap isi kandungan. Kajian terhadap aktiviti. kajian yang akan mengetahui. Kajian multidisciplinary partnership dengan pengguna. Penggunaan Proses dan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran.0 PENGENALAN: Pengkaji merujuk kepada analisis 1996 ke atas pencapaian Ujian Penilaian Sekolah Rendah menunjukkan puratu prestasi pencapaian matematik bagi pelajar-pelajar sekolah rendah masih jauh daripada tahap kecemerlangan. aktiviti dan artifak yang ketiga pula ialah interaktiviti terhadap low-tech dan high-tech prototaip. 2000.

Rekabentuk yang dikemukakan disesuaikan dengan peranan perisian yang hendak dibina sebagai alat diagnostik untuk mengesan jenis-jenis kesilapan yang dialami oleh pelajar dan seterusnya menyediakan aktiviti pemulihan. adakah perisian yang dihasilkan berkualiti dan sesuai dilancarkan penggunaannya di sekolah? Bagi memecah persoalan tersebut. Kementerian juga peka kepada perkembangan teknologi komputer dalam pendidikan dan justeru itu telah menyusun rancangan untuk melaksanakan program sekolah bestari yang menekankan aplikasi komputer. Satu usaha membantu pembelajaran ialah dengan memberi peluang kepada pelajar menggunakan perisian komputer yang dibina berasaskan teori pengajaran dan pembelajaran. tetapi berperanan sebagai alat yang membantu pelajar membina pengetahuan.0 PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Berdasarkan kajian-kajian yang lepas pengkaji mendapati bahawa pelajar-pelajar peringkar rendah hingga ke menengah menghadapi masalah dalam pembelajaran matematik terutamanya pecahan. Objektif kajian yang dijalainkan adalah: menkaji jenis-jenis kesilapan yang dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran pecahan. apakah soalan dianostik yang sesuai untuk mengukur penguasaan keatas pecahan?. Dengan cara ini. animasi dan video. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada semua pelajar tahun enam di dua buah sekolah rendah. Banyak kajian barat telah menunjukkan pembelajaran berasaskan komputer menggunakan perisian berbantukkan komputer berpotensi dalam membantu meningkatkan kefahaman konsep dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah matematik. Kajian ini merupakan satu usaha untuk menerapkan teori psikologi kognitif dalam pembinaan perisian yang bertujuan untuk membantu pelajar dalam pemahaman konsep matematik pecahan. 2. Kajian yang dijalankan menumpukan perhatian kepada : bagaimana menerapkan teori P&P dalam rekabentuk perisian totarial mengenai pecahan?. merekabentuk dan membina satu perisian P&P berbantukkan komputer bagi mengatasi jenis-jenis kesilapan yang telah dikesan.0 METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Sebelum perisian dibangunkan pengkaji menumpukan perhatian kepada usaha merekabentuk perisian dengan menggunakan model sistem pengajaran yang dikemukakan oleh Alessi dan Trollip(1991) bercirikan teori pemprosesan maklumat. kajian dilaksanakan bagi menghasil dan menguji keberkesanan satu pendekatan baru dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik sekolah rendah khususnya pembinaan dan penggunaan perisian pecahan. .0 KESIMPULAN: Pengkaji menumpukan perhatian ke arah menghasilkan perisian pendidikan yang memuatkan unsur-unsur yang dikemukakan dalam teori P & P.computer telah menguatkan pendekatan pembelajaran pecahan yang mengaplikasi kemampuan computer seperti grafik. 4. 3. menganalisis proses pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar ketika menggunakan perisian dan meneliti pencapaian pelajar dalam penguasaan topik pecahan. Kajian ditumpukan kepada jenis kesilapan yang dilakukan pelajar dengan pelbagai tahap pencapaian yang diukur mengikut gred. apakah aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk dimuatkan ke dalam perisian supaya dapat memotivasikan pembelajaran serta meningkatkan penguasaan ke atas topik pecahan?.audio. perisian tidaklah sematamata berfungsi sebagai sebuah buku elektronik atau sistem latih tubi.

Isu pelajar sebagai perekabentuk perisian ditekankan oleh David H. Statistik yang digunakan adalah deskriptif. mereka seharusnya mengambil bahagian dalam proses mereka bentuk perisian. Universiti Teknologi Malaysia. Selain daripada itu. Hasil daripada maklumbalas responden pengkaji telah mereka bentuk projek perisian . Instrumen kajian yang digunakan terbahagi kepada dua iaitu soal selidik dan temubual. Pendapat Tenaga Pengajar dan pelajar serta Prinsip Reka Bentuk. Dalam artikelnya. Sampel kajian yang digunakan terdiri daripada 50 orang pelajar Sarjana Muda Teknologi Pendidikan Kemahiran Hidup. Ia bertujuan bagi mendapat pandangan daripada responden mengenai unsur-unsur perisian yang diharapkan oleh mereka. Seharusnya sesuatu perisian yang dibangunkan mestilah bertepatan dengan kehendak pengguna iaitu pelajar dan pengajar.______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Ke Tujuh Sumber Jurnal: Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan ke-13. Justeru itu. teori pembelajaran dan prinsip reka bentuk. Universiti Teknologi Malaysia PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa perisian-perisian pembelajaran yang sesuai dan menepati kehendak guru dan pelajar adalah amat berkurangan. Dengan itu. September 2000. beliau menyatakan bahawa dalam proses merekabentuk perisian . Tajuk: Reka Bentuk Perisian Multimedia berasaskan Teori Pembelajaran. Jonassen dalam artikelnya yang bertajuk “Technology as Cognitive Tools:Learners as Designers”. METODOLOGI DAN DAPATAN KAJIAN BAHAGIAN PERTAMA Pengkaji menumpukkan kajian bagi mereka bentuk satu perisian yang berasaskan kepada pendapat tenaga pengajar dan pelajar. Penulis: Zaidatun Tasir & Yap Sao Wen. perekabentuk akan dapat menguasai perisian dengan lebih mendalam jika dibandingkan dengan pelajar.s 17-32. untuk menjadikan pelajar lebih faham tentang isi kandungan yang akan diajar. kajian projek ini dibuat untuk menghasilkan satu rekabentuk perisian yang mengambil kira pendapat tenaga pengajar dan pelajar. Ekoran daripada itu kajian dilakukan untuk menghasilkan satu reka bentuk perisian yang berasaskan kepada pendapat pelajar. Semua data yang diperolehi dianalisa secara manual. teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk yang terbahagi kepada rekabentuk berinformasi. Projek . PENYATAAN MASALAH DAN OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji berpendapat proses pembinaan perisian perlulah mengambilkira pendapat pelajar yang merupakan pengguna perisian yang telah siap dibangunkan. m. reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaksi. kajian ini dibuat adalah untuk menghasilkan satu pendekatan baru dalam mereka bentuk perisian yang berkualiti. Selain itu pengkaji juga mendapatkan maklumat yang pendapat dan pengalaman dan pensyarah yang mengajar mata pelajaran berkenaan. Soal selidik dijalankan untuk mengumpul maklumat yang berbentuk pengumpulan pendapat.

Pembangunan perisian bukanlah suatu perkara yang boleh dianggap remeh kerana ianya memerlukan pemerhatian kepada beberapa faktor yang penting iaitu citarasa dan permintaan pengguna. kajian ini dapat diteruskan kepada topik-topik bagi matapelajaran yang lain untuk melihat keberkesanan kaedah mereka bentuk PBK berasaskan pendapat pengguna . Tajuk: Pembangunan Perisian Kursus Bermultimedia Perlakuan Haiwan: Satu Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Di Alam Siber. ciri dalam rekabentuk dan teori pembelajaran. carta kad dan sebagainya. Universiti Kebangsaan Malaysia.Penggunaan perisian kursus bermultimedia dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran bukan sahaja lebih menarik minat pelajar dan menyeronokan. reka bentuk antaramuka dan reka bentuk interaktif. dan perkara-perkara yang dititikberatkan dalam reka bentuk perisian. tenaga pengajar. malah berkeupayaan untuk menangani masalah pelbagaian pelajar . teori-teori pembelajaran.tiga faktor yang dititik beratkan oleh pengkaji iaitu reka bentuk strategi.Mereka bentuk skrip merupakan satu proses yang penting bagi pengkaji kerana ia mengambilkira permintaan pengguna. CADANGAN KAJIAN LANJUTAN: Pengkaji berharap pada masa akan datang. ciri-ciri multimedia. Idris Abd. Jika faktor ini diikuti dengan teliti. Melalui teknologi multimedia. pelbagai perisian kursus multimedia dapat dibangunkan dengan menyepadukan pelbagai elemen multimedia bagi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. perisian yang dibangunkan kemudian akan merupakan sebuah perisian yang baik sahaja dari segi kekuatan perisian itu tetapi akan memudahkan proses pembelajaran para pengguna seterusnya mendapat yang baik ______________________________________________________________________________ ____ Jurnal Ke Lapan Sumber Jurnal: Seminar Prosiding Pendidikan Kebangsaan 2000. KESIMPULAN: Mereka bentuk perisian merupakan satu proses yang memerlukan masa panjang kerana pereka perlu memastikan isi kandungan yang dibina itu adalah lengkap dan mempunyai maklumat tambahan untuk mereka yang ingin dan berminat untuk mengetahui perkembangan selanjutnya ataupun mengingat kembali pengetahuan yang sudah dilupai. Penulis: Norhayati Abdul Mukti. Ghani & Siew Pei Hwa. PENGENALAN: Mengikut pengkaji kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer dijangkakan lebih berkesan daripada atau setanding dengan kaedah tradisional seperi buku teks.yang dihasilkan dibahagikan kepada 2 bahagian besar iaitu carta aliran struktur dan reka bentuk skrip. teori pembelajaran dan prinsip rekabentuk. Strategi menggunakan komputer dan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran semakin berleluasan dalam bidang pendidikan .

walaupun tahap literasi komputer pelajar adalah rendah kerana arahan pengguna disertakan dengan panduan pengguna. menarik dan menyeronokan serta menambahkan kekratifan dan pemelajaran KH. Ciri ini menimbulkan suasana pembelajaran yang mesra. Perisian kursus multimedia ini berpengataraan Bahasa Melayu. Perisian kursus ini dibangunakan dalam Bahasa Melayu adalah bertujuan menjadi alat tutoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan kursus memandangkan kebanyakan bahan rujukan di perpustakaan adalah berbahasa Inggeris.seperti latar belakang pendidikan asas. Perisian kursus ini merupakan satu bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang penuh dengan maklumat dan pengetahuan KH. Pembinaan model konsepsi yang teratur dan lengkap merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses pembangunan perisian kursus multimedia. KESIMPULAN: Perisian kursus memainakan peranan yang penting dalam sebagai alat bantu mengajar yang menarik dan berkesan dengan adanya gabunganelemen multimedia. Tiga teori pembelajaran yang digabungkan iaitu pelaziman klasik. Jalinan maklumat dalam talian. METODOLOGI PEMBANGUNAN PERISIAN. Dalam perisian kursus ini pelajar disajikan dengan maklumat tentang topik-topik khusus untuk mengukuhkan kefahaman mereka . tahap penguasaan bahasa dan sebagainya. pelaziman operan dan pembelajaran kognitif. ______________________________________________________________________________ ___ . daya pemikiran dan perkembangan kognitif. Perisian kursus ini mudah diikuti. suara latar dan antaramuka lain digunakan untuk memberikan bimbingan dan panduan kepada pengguna untuk memudahkan mereka menggunakan perisian kursus KH ini. Elemen-elemen yang dimasukkan dal perisian ini adalah hyperteks. OBJEKTIF KAJIAN: Jurnal ini memberi tumpuan kepada pembangunan perisian kursus bermultimedia yang direka bentuk khas untuk pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer. media pengajaran dan pembelajaran serta kaedah pembangunan perisian yang kursus. membolehkan pengguna memilih URL laman web yang terdapat dalam perisian kursus ini dan pengguna akan memperolehi maklumat tambahan dalam laman web berkenaan.hypermedia dan teori pembelajaran. Model konsepsi yang ditonjolkan terbahagi kepada 3 komponen utama iaitu objektif. umur. Antaramuka perisian ini adalah ramah pengguna. meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar meningati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus. Pembangunan perisian kursus bermultimedia ini juga di harapkan dapat membantu menangani kepelbagaian pelajar. Pembangunan perisian ini juga bertujuan untuk membantu menangani kepelbagaian pelajar. Ciri ini dapat menafaat prasiswazah universiti yang mengikuti kursus ini dijangka boleh dijadikan alat totoran yang berkesan kepada pelajar untuk memahami dan mendalami keseluruhan mata pelajaran KH memandangkan kebanyakan buku rujukan buku diperpustakaaan dan perisian kursus di pasaran adalah dalam bahasa Inggeris. Butang navigasi. meningkatkan kefahaman dan keupayaan pelajar untuk mengingati fakta-fakta dan konsep-konsep kursus. tahap kefahaman.

Ini sejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi. 3.0 sebagai bahan kajian. pengkaji menjalankan kajian untuk melihat persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap penyampaian subjek Geografi melalui penggunaan kaedah PBK dan membantu mempertingkatkan kemahiran kognitif mereka secara individu. muzik dan grafik yang menarik untuk meningkatkan proses pembelajaran. see and I remember.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Penyelidik menggunakan pendekatan kaedah tinjauan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar bermasalah pendengaran terhadap implementasi penggunaan kaedah PBK dalam subjek Geografi. 1997 dalam Fadzilah. 1.0 PENGENALAN: Pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran seseorang murid terutamanya murid-murid berkeperluan khas seperti murid-murid bermasalah pendengaran.1998) 2. ms 115 -125 Tajuk: Penggunaan Multimedia Dalam Pelajaran Geografi: Fokus Terhadap Pendidikan Khas. September 2001. Penulis: Mohd Arif Ismail. Kaedah PBK ini membolehkan murid-murid bersesuaian dengan diri masing-masing. teks. “I hear and I forgot. Seramai 30 orang pelajar bermasalah pendengaran dari Sekolah Menengah Sultan Abdul Samad. animasi. Objektif kajian Geografi ini adalah untuk: a) meninjau pesepsi murid-murid bermasalah pendengaran tahap Menengah Bawah terhadap subjek dengan menggunakan kaedah PBK b) mengenalpasti keberkesanan kaedah PBK dalam proses pengajaran dan pembelajaran ke atas murid-murid bermasalah pendengaran dan c) membangkitkan minat murid-murid bermasalah pendengaran terhadap pembelajaran subjek Geografi. Kaedah tinjauan yang digunakan dapat menilai persepsi murid-murid bermasalah pendengaran terhadap kaedah penggunaan PBK tanpa membandingkannya dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lain. . I do and I understand. Perisian kursus dibangunkan dengan menggunakan perisian Director 7.0 MATLAMAT DAN OBJEKTIF KAJIAN Mengikut jurnal ini. Ini kerana murid-murid bermasalah pendengaran memerlukan kombinasi kesan alat pandang dengar dengan gabungan visual yang bergerak .” (Hizamnuddin Awang.Jurnal Sembilan Sumber Jurnal: Prosiding Persatuan Teknologi Pendidikan. Perisian kursus yang dibina dalam kajian juga boleh dijadikan bahan bantu mengajar yang berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran Geografi bukan sahaja untuk golongan warga khas tetapi juga untuk mereka yang normal. Mohd Jasmy Abd Rahman & Chia Ti Boey. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Penggunaan multimedia ini bukan sekadar dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran tetapi menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Hasil kajian menunjukkan bahawa persepsi pejar-pelajar bermasalah pendengaran bersifat positif terhadap kaedah pembelajaran berbantukan komputer. 1. Universiti Kebangsaan Malaysia. Ini dapat dibuktikan dengan pesepsi terhadap kaedah penggunan PBK dalam pengajran dan pembelajaran Geografi yang positif dan memberangsangkan. Mohd Jasmy Abd Rahman & Nor Aleywati Muhamad. Kemunculan teknologi komputer dalam pendidikan khususnya makro komputer atau alat pamer grafik warna yang berelaian tinggi mampu memberi kesan yang lebih efektif dalam . Data-data yang diperolehi dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik diskriptif. Data yang diperolehi adalah berdasarkan sepenuhnya kepada maklumbalas yang diberikan murid-murid bermasalah melaui borang soal selidik. Apabila guru mengaplikasikan kaedah PBK sebagai mod penyampaian pengajaran. ______________________________________________________________________________ _____ Jurnal Sepuluh Sumber Jurnal: Jurnal Proceedings of ICEFA 2002.Petaling Jaya Dipilih sebagai responden kajian. Aspirasi negara akan menjadi kenyataan jika semua pelajar di Malaysia tanpa mengira kecacatannya telah diberipendedahan. strategi. tunjuk ajar dan latihan dengan kaedah PBK dalam proses pembelajaranya. Perkembangan teknologi ini dapat memberi pengaruh kepada pengalaman pendidikan dan perkembangan seorang pelajar yang bekeperluan khas (Hagen 1984) Guru merupakan golongan profesional yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan.. Tajuk: Pengajaran Menggunakan Perisian Kursus Matematik Interaktif :Kajian Terhadap Kurikulum Pengajaran Berbantukan Komputer. Pada hakikatnya kaedah PBK merupakan salah satu pelengkap kepada kaedah pengajran di bilik darjah. Jusreru itu. ini tidak bermakna kaedah penyampaian lain tidak lagi berfungsi sebagai mod penyampaian isi pengajaran. Penulis: Mohd Arif Ismail.0 PENGENALAN: Sejak beberapa tahun kebelakangan ini pengkaji menyatakan berlakunya anjakan paradigma dalam masyarakat Malaysia dalam pelbagai aspek terutamanya teknologi komputer dalam pendidikan. Volune 1. Dapatan kajian ditabulasi dengan skor min dan peratusan. KESIMPULAN: Kajian ini telah menjawab ketiga-tiga persoalan yang telah ditimbulkan oleh penyelidik. kaedah dan teknik pengajaran guru amat penting dalam menpengaruhi setiap insan yang dididik. Tidak dapat disangkal lagi penggunaan teknologi dalam bentuk komputer memang dapat memperkayakan kehidupan dan produktiviti pelajar bukan sahaja permasalah pendengaran malah mereka berkeperluan khas yang lain.

Maka penumpuan seharusnya diberi atas menghasilkan perisian PBK yang berkualiti (Yu sup Hashim. 2. 1998) Namun begitu mengikut penulis perisian yang sedia ada mungkin tidak sesuai dan mengandungi beberapa kekurangan yang perlu dibaiki lagi. Kekurangan pengalaman dalam bidang pengajaran menyebabkan mereka tidak dapat membina suatu perisian yang bertepatan dengan keperluan pembelajaran. • Mengetahui sejauh mana penggunaan perisian kursus ini dapat meningkatkan minat pelajar terutama sekali bagi matapelajaran matematik 3. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar Tingkatan Empat di SMK Jalan Dua. Selangor Darul Ehsan. Faktor ini mendorong pengkaji menjalankan kajian ke atas penghasialan perisian pembelajaran dan pembelajaran. Pengkaji mengharapkan penggunaan perisian PBK bagi tajuk “Ungkapan dan Persamaan Kuadratik” ini dapat memberi manafaaat kepada guru dan pelajar sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah di samping menjadi bahan pembelajaran kendiri di rumah. Purata min bagi setiap item yang diperolehi dalam persembahan perisian adalah 4. Paparan pengguna yang baik membolehkan pelajar mempelajari subtopiksubtopik yang dikemukakan dengan mudah.proses pembelajaran. Aspek peranan komputer sebagai pembimbing mengfokuskan kepada penggunaan perisian yang telah disediakan. KESIMPULAN: . 3. bandar baru Bangi . dan pelajar yang merupakan peranan komputer dalam bidang pendidikan. Data-data diperolehi dan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan peratusan dan statistik deskriptif. • Mengetahi tahap kefahaman pelajar menggunakan perisian yang dihasilkan. Nilai min ini menunjukkan bahawa perisian yang dibangunkan berada pada tahap yang baik. Menurut Gan Chia Leng (1998) tiga aspek penting ini dapat dilihat sebagai alat.0 OBJEKTIF KAJIAN: Pengkaji menampilkan beberapa objektik bagi kajiannya: • Mengenalpasti tahap keberkesanan perisian kursus yang dihasilkan dalam pengajaran dan pembelajaran. pembimbing.33. Kebanyakan perekanya lazimnya seorang pakar dalam bidang komputer tetapi tidak mempunyai latar belakang sebagai seorang pendidik. Namun demikian perisian itu patut diperbaiki untuk menghasilkan perisian yang benar-benar bermutu dan mantap. Manakala pemilihan topik Ungkapan dan Persamaan Kuadratik untuk Tingkatan 4 adalah disebabkan segelintir pelajar didapati cuai.0 PENYATAAN MASALAH Pengkaji mendapati bahawa perisian pendidikan atau segala bentuk perisian yang kurang bermutu menyebabkan penggunaan PBK adalah rendah dan ini telah disahkan sendiri daripada perakuan laporan yang dibuat oleh SEAMEO (South-East Asian Miniter of Education Organisation) yang menyatakan PBK adalah rendah jika perisian yang digunakan adalah yang kurang bermutu.0 METODOLOGI DAN PENYELESAIAN: Kaedah kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan. Kebanyakan pakej perisian yang ada dipasaran tidak dibina dan direka mengikut sukatan pelajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajar. Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik dan perisian kursus dalam bentuk “compact disc” yang dianalisis dengan menggunakan program SPSS version 10.

Namun peranan guru sebagai fasilitator tidak boleh dipertikaikan.Keberkesanan penggunaan perisian kursus dalam kaedah PBK sebenarnya banyak bergantung kepada kesedaran guru untuk cuba mnegubah corak pendidikan yang telah mereka amalkan sebelum ini. Home Subscribe to: Posts (Atom) . Perisian kursus perlulah dilihat sebagai bahan bantu mengajar yang boleh memangkin proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

350393:39:203.8.3207:5.39:503:3.202-.780.-073907..3 /507802-.32. .907..3:3.3 /..3.4:8 0 0-40:3.203:90507:..43422:920/.9:503:7:8.207:5.8.507802-....2.3:7:9.38.39:305.2..8 7.503:3.503:3....1 .3...384.300203.9:5748080.0-202-..3/...390.7.9.3503:3./045/:39:203:7.32.:2.:2.3003/.3/.3.3.40 50. /853 /.503:3.3 /-.320207:.9: 5078.9 -07.903 .-07/.8/03.9 .3.85070574/:91/.380.  $!& %. -.3..38./.33. /5 / :. /-3.3/84.:5:3-.2:920/.320/.

43423202:/..-..3908 ....2. !03:8507.3.3..3-07.3 %.9.3 .3:388902:39: 202.-039:/.3.5.7.3-./.3:8.889022:920/.3502-./.7:.3/..4342.3/:3..2030/.270.:39: 202-.3:..8..

8.8.3508.350702-.3.357.203.38:.9047.3503:3.3.9:-039:5078.32:/.3802.9./. $:2-07:73.3.9:07.918073/03.3 3907..9 ****************************************************************************** :73.-. 995.32:920/.02..

.

2..8..3.8/..33.:405.3/... $0.7.80-03.7.3. ..9.5..98005.3 44507.2574808502-./.38.32.3.3...3.1..3808:.7.-.3802.7. !03:3.3574808502-.3503.3 39034490.943.3.:8.:7..350393 3850947/..0907-.3-07.83/. 203..3:3.3.3/.:.. 44507.3./.7:9340.9.270.39:../. .3.:7.38..: 44507.3..9::25:.3.2.3503:3.9.2:37.9../.3804..35.9:5078.3502-.7..83  %  !$$ %0477.3.2502-..3-0. ..5.8.7.34408147/7039/703 !03:8 8437:3 :2. ./.9..2.35..2./.9 /03. ..290344 $0.7..7.9:804. :.7.3.2574808 502-.-0-07.8980-.3 438..3.2.8.8..3503//:./.9.35.32070.3..3/.9.3907.3..390344 007./0.3.9 .9::25:.3 -07503.3.7.3. 502-.893/..80-.207.2-.5 .83 2.3.8.305.390.340503:8320-.3 $..-072:.:3.:503.9..5:.3507.7.3/.3.9. .//.2 085:3507.9/3.3 35:9/..-&3.36:7/.389:.3 2.380.82094/44502-..805079./.203:-.9::39:. .2 47 .91/..3.5...2../.7/.25.3.3/  ! ..0207:5.2203:2-.3808:.3/.3.270.33 .27:2.503:3./.3:3.3/3/03.43909:./.9..-039: 503-.705.305..507.3 -.3 2.3907.3. .3-08.3:3.:3.9:3/.7  %.307../. .2.9804./802.3/.9/..75..38:. .:.3/..5./.3./.3.3425:9073907.2203..04530%0.3/902:-:.3 . 503.3.503:3./03.9.9 50393/../-3.9.203.. .3:3.3.9-072.850.3:3.20203:0507:.3.3:39: 20207.40503.7:/.3.207:5.2503:.3-07907:8.5/.3..3:388902 503:3.3.8.907-.390344..3503:3.207:5. %09..3:.3.9. .3503:3.0-0.036:78..9: 90344  $ %03442:.9/..078941.9:5747.89.3503.59/./.3.3907-.3.3502-.3:3.9/...2574808502-.07.. .3-07-.:-.7. .398425:907/.3..9.3503:3./:3.7 .3 20-.3..83 2.3..3 !07: /09.980.75.88079.:70/-9 .9.2.2203:3.350393:39:20309.8.803./.203.904707..-072.-039: 9047.3808:.036:70.8..3:3.3/.

.791....7.2.8503.2.3 ./.2.38:5. ..5.8.:2.3$:2-07 !03.3  $!& 44507.3-07:3.2574808502-.3203.53.3..3.03803%0344!03//.32:9/8.3$04.50.2 $:2-07:73..390344 &8. ..-/03.8. 03.3..3-.30  !03:3.0789%0344.350.9.3-07-0..3/:3.8 .8./.207::05.8.3&.9.9:57089.3 90344-.3-07-.3503:3.2203.58.3.309.91/.5 307.7.7:  .20.390.9..3/0.350207.3507:/907:8.90344./..3 2025. . 50.3...791.850:9./.25.3.3:3.5.9.3/..3/5074020..3 !0.8.9.5.3:3.88507809.3 .:/.30507...:39:2033907.3:39:2034433907.3.880...53.3.8.907./.3.-0702.-039::39:203.7930785/03.036:7-07.4380550.9907.9.3/.9/.7 50. 447507.32.9.3.. . 203:3:. !748/343./.75.3.8 .9/.57494953 /.7::39:. 3-.9 8.3.9:2:9/8.7 !03:8 .9::25:.5  .3 80-.3 %.2578008.9..7.3:25:.7.3.3/0./507:.9-.3 .53/..9.9.: 070.390344-.5 80.3-:/..3.20303...3-089..2.50..3./.3.7.5:./.2-..3.7..32:920/.20.54 90.7.5.3.502-0.036:790..25:.2/.:903574949.:39:202-40..9.907-..2070.9.8://. &3.9.8.3503:3. .503:3.3-09:84..47.. ..3:3...3. .8.3. 8.:.75.9:574808502-.003./. .7 50.203:8.507:-:3..9.3/:3./.350..75... 2..902.791.7930785/03.3 84.791.3/.2025:3...9.9.950393-.39:../.7804.3..3-:.7.3003/.75.  ! !03..507438.207.3503:3..903 574949..2 202-.3.3 90.3503:3.3-.35:7.05.3.3/.202.82.. 0-07.3907.3/0. 2070.3/.:.8..3!02-0..:39:.574949. 07.3!74808/./.2070.20507:..30.3 ./.3/.0207./.9203..3/03..3907.-039:5078.0.8:25:.5. .3.32.3!03.3..2202-.7/003/..3  3907.203/.9.3202.8090./.5.3.82./.3 20309.3:9.3...9490.243805./.3.3:3..5078..320-.3207:5..#03/..: 202.909.3503.3/:3.75.703/.75.370.3/..3:39:203./-.. 42:3.3:3.35070.50.8503.3 ****************************************************************************** ***** :73.338.980.503:3.8.

3 :38:7 :38:7.2..9::8..3:39:20.7/.3/.9::8./.:/4 .305.50.3203: 0-0708.3/.8.3.3.:8.3:.203.802...3 .9..3808:.020303.3 203.3.84.305..3/.2.7.3.3/...9.3/-3..3 .5./.-:.3507.203:25:..203:8:37./.203/.7..3202:.3808:.3.3 $.709.3503:3. ..5078.380907:83./.7. 50...9..7..8.50702-...3507.38.05.50.7.9.3.2.502-3.340088/.3...8.3.52.32..7.9 #0.802.902.3-.39: 50..7...50.:.2070.../.303/.8.88574808502-0.-039: 5078..7.3..3.3.5.80-.25:.7202-3..3 038 03808..39:.8.3/-..3203:3.9.7.3502-0.203.20307.75.3.9502-0.3502-0.3-..3 .9 804.343805/.3425:907-..3..3438052./..804.202-.3/02:.324/088902503. -089.3:8907:9:90.-07..7.390780-:9 ..7..3507.203:.25:.350.3/02:.3 .35078....3-07-.425:90790.7.3 -091.35747.:88902..50...8.8.3...2.5.9.3 2070.3489.9-.5.7 703/.39:502-0.9907:9.203:3:..9.3.350..3./.5.2//:.3202-3.32030.-039:/.2503:.3503:.3/.5..-039:5078.3.2502-0..3 ..5 503.038 03808.390344425:907/.5./.3425:907-07549038 /.38079.2574808503.3489:39:20308..340 50.3 .30.3945 50.:.3 50.9..35078..3/..2502-0.703/../08.7.54050.350..2502.39:50.3/.:8:83.3. .3425:907203:3.950. 703/.3.9../03..3907/7/.302.99:- 909.3  %  !%!#% $0-0:25078.50.7/.3.3-.3 502-0.3 /.3 5078.3-07:.-..8...5.5.2020./04 .802:..3/9:25:.9:503/0..30.2.8.3203:25:.9.250.32.3203.24050.33207:5.1 .......3:3.. 2...8...902.9.7.3.35078.9:5078.3 /808:.3202-0750:..03808.3 2.9.320309503..3 .35078...7.7.35078.8./-3.5.3.:39: 20307.5..3502-0../804.35078.7..920249.9/.894550.3/..9...902./.75073.. /.25078.32.3/.7 203:3....38:5..8.3503..-071:3880-.79..2.3 .203.3949.3.-::009743.3! !-07-.3/.50784.3.3502-0.3/.3.../.2 503//.8/.390.3.2202-...3.:39: 203::7503:....425:9078050797.32.3 %745 -07.3...350-.7.7../.5.:2.350.3/::7203:970/  $!& !03.39:..990. .3/03...3503:3...3.9.5-07507../.3 $.9.39047503.3/.9/.-039:.20303.8.30.39047502574808.3.3.8425:907  !%$ % 07/.5.35078.3/03.3.3. 2033.7 50.380-.9502:..3-07.3.270..3.3.305.39047! ! /.2804.305.3507.3/.:303.3..8503...3...301.8 038 03808.3904758444391/.30/.3.2203008.7.3/:3.9 0203907. :39:/2:..3808:.39:2033.3.3/02:.9.2030/.850.7/.203:3.203.2502-3.3-079::.902.29047! ! 03.9.7/03...38.8.50309.7:/.203.9.80-:.3/.8..305..39/..5...9..3202-.7/..33.3425:907.3.3503//.7.3:39:202-.8..8/.9.3503/0.3/..203:25:.

5078./../.33/-:.3/90.39: :39:203... 50...5.7.3503.357403/-:.-07503/.3/.8. $0..7.503:3.5./....70-1.9.3 5078.8. -0.9/./.5.7.70.7903.2...7 03..87 .32.350.9./.3..7.:2.5.:2-.3-0703.9:70./ 43.7903.75.7/.9: ..403 &3.390..:.3.2.-039:.3.-079::./.8803/.3902:-:.302.7 $0.7 2070.2070.3.5070.3.3503/..75..3/.3.7 9047502-0.503/.:.22070./.-039:5078.39:503.5078..35078.-039:5078.7/.708543/0320303.344.38.-039:3907.8708543/03503.039: !03:8 .90.3.80/ /.3/.250..3/3..9:39:203.3 5070.3/.3907-.7/.350...3/:5 &3..7.3. 47.3/../.80..9.7.3-.780-.3.503..3 3897:203..9203:. !748/343.0%4480.. $9.3:39:203:25:2.3/.3-07-039:503:25:.2 9039.8.30- 203/.75.3.9.2.3/.3:920/.7 :8907: 9: .9-.3 402070.039:!078..0%:: $:2-07:73. ! !03.305./.-07503/.8.2-7.35738570.350.9903.38.3/. 05.7.5.7.-07.9-07:7.2. 80.3/50740/.75.340./.3-.3/03.-039:5078.78079.9903.8 439.: #0.03803%0344!03//.:7:/..7$.8 70..3/:3.%0344 !03//.350.3.: %0.05. ****************************************************************************** ***** :73.8.38.203.3203.3907-.2:.72../.7/.5.2..5$.3203.5..-039:.3..3.7.5.32089.9:3%.3907/7/.5.3.:/..2-7.3 47.75./...7.3 -.9574808502-3.3/:3.3 !740 .8.9.9:70.7..5.370..8.7.7:83.7:/..9 ..9 003/.3.30 $05902-07 2 8  %.3503/.35038.-039:5078.-039:-0731472.9 .2--.9:50.3/.3 $0. -039:5078. 203/.3:3.3507:.3 207:5.7:83.8.3..-039:.73078.8...3.:203.3 8:50.3...8/..:38:7 :38:75078./.3-079.350.39.9.950.305./.-039:57405078..:39:203.3502-0.5.3003/.../.3:3.0789%0344.. $./.3 !03/./-.3-07:.503.35738570.3:..!03.8083078 ..2...9  %  !%!#% !03.3:39:203.203/.-039: $4. 503/.5/-..3/:3.8.9 %03./087591 $02:.203:25:..3-07.95.8.5078../.203.-039: 5078. .3/:3...3808:.3503.9.7.950.3-07.9:5078.503/.. 503/.5..!7385#0..808:.350....3 /-.:2..9:5078.3-.2 5748082070..350.-039:8.2070.8.8.989.3/.38.320305.3/..9.8.8  !%$ % !03..9:84.80/ /.9:.3/03.2574808 2070.3./:./.9:503/0.0789%0344.-07905.3/.7 9047502-0.3.5.2.3/03..3503:3.3%047!02-0.

370.203/.3-07-.370.  ! 03:9503.8.3/./..3.3507239..3:39:203.9:574808.3-.. &3.3.!07.3..-039:/..3-.3/99-07...38.3.5.8.3.35078./.3 0--0708..9:...90 70.380-:.:5:32033..7../. 8:.305.8.-.902-..3$.-039:897.9.945 945-.5.38.-039:875207:5.2.0/.1.9:70...38.3:3.9.3 .7..3909 5078./..3-:.5/.3.. 903..5070.9:2.270.3:3.3 502-0. 2.7...350207.2033..7.307.38:/.7.3507.7. 507.8.7 9047502-0..3/.9473/:9/03..3/99-07.350393..3.9-/::9 /78-/ .9.:809.3 !03:3.90-0708..89. $97.3:93.2503.3425:907/. 9047 9047502-0./843.50.-039: 875 070.3/...00203 2:920/.9.3./.3-:.9.5078./.340503.2-7.7.7..3..7.50309..3808:.3502-0.3/:3.320307434.7.3.-07.3/-.5.3503:3.3207:5.3/3/03./.2:././/.39:.3897:9:7/.3..9.91  &% !03.9:.7.35078...-039:!-07.3/03.9/907:8./.39.0/...3.9 9./.7.7.305.8..7. ..9.5.305.5.3.79..-039:5078..7./:. 507:202..3:39:20.503.3.9.3802.9:$97.7.:903442:920/.9:39:20309..35078.:50702-.3/.07890-.3 2.2070.90203:3.3503//.5.3.30-.2-/.3 0.1.2$-07 !03:8 47..32:9:503..503:3.7.75.5.270.3:78:8 -072:920/.:2...302:/.5.38.320207:.35.3/..3:39:2070.350393-.32025:3.9.3 80-.7/. $023.7.3.55.0.. !02-.7. ****************************************************************************** **** :73.9..507239.3-40/..3-070:.9.3/..79...0-203.3 .8.3 503/.20207:. 50-.3/.3/.3 .-039:.3. /.333/.7.3-08.50.03..7.947.07.380.3/-..-070:5.3425:907/.7.33/.9503:3..320305.3/.9:507.3..80907:83.3.3.-.5702007.90 !03.32.3 9. 5078..39:909.3.0/..9/-.7..38.7 .-039:5078.3 $:2-07:73.3/.50-...2-.2503.3207:5... 203.39047502-0..9.3574808 502-0.9:.503.32.350.3!078.-039:  $!& 070.3503:3.3.9:574808.8. -0-07.723.80507-::908 .7 . 1.3:78:82:920/.3.3-0723...7800:.3:78:8072:920/.3/-3.38..3903442:920/..3202:/.350-. -039:3907.7/.3:3.:.2../:5.8./.35738570..72:920/.947 ./.3:3..3502-0.9 50.8.:.3.3 %.3 $0!0.: !02-.7.7!748/3!03//..8.503. ..97.3!02-0..

91.3/.....3078 !02-.. .7/.3050-.25078.3202-079:25:..3507./..2.3/:.7..3 203.350393/.3:3.3 -0708.-07-..3 .3502-0.3.3907..5.305.././.99.350393 /.34507.3503//.9/.3/....35.39:.2080:7:.3 :78:832:/.3/.7..3/:3.9-.9./..3:.3425:907 !078.3:78:83 207:5.305..7:39:2033.7.8.3:3.8 50.7/..07.8.3/.3 0--0703.25078.380-.301.3.7.2.3.305.35078.3:3./.35078.2-.7:39:202..33 .3/.3..2/.3203.7:39:202.8.3:78:82:920/.9..3503:3.3 !078.3:78:8 0203 00203.3/..3.3:78:83 50..3:78:83 732032-:.3:3.-:3..3/03...35078.3503:/03.3/70./:9 .:2...3 7::.343805 43805:78:8  %  !&!#$ !02-3.7.:3.3-0708...3:78:82:920/.3/...30:5.2-. !078.30-.38079.3..9203.2..3/.. 1.3:3.29..7..7 2033../..7-0.3 202.3.9./.3/.3/5075:89.5207:5.8425:90750..5078.3 2070.502-.3502-0.:39:202:/.....502-.3 503:3.3:78:8202..503:3.9.7/..8:.8..38:2-07503.350.3 202-40.703/.35078.7.350.5078.1.3/.33.3/.3.2...99039.3.:2.3:78:8-072:920/...3503:3.0.7.2574808502-.994947...3.2..91..9:7/.7.3.3/:.32. 4/0438058..9/.3/.320307434.2.7.7.7.35020.7..2..3/2.8 8:.39:203..2.50.9.35.9...3.:2../.....7 2033.:.3:78:8/5. -039:.8.3050-.-079::..502-0.39:203.3-::/5075:89.3 50.507908 50720/.3203/.7./...3.5027.5.7.30-.7.3-..35078.3:3..2-.32.3-2-3.3./.7.99:947.805079.5./.3/03.3 50309..35078.305.3-::7::.3:78:8202..343805 43805:78:8  ****************************************************************************** *** .39047502-0..9 202-.2080:7:.3 .3/.-:3...3/.33:..7.3.2.3.301...38079./.503./.350.7/8.8.9:-.30-. 203./.307.0789.50. 1.957.202&#.3.3 907-./.3/...9:4-091 20/.2.303.3 2087.7..301.8:39:503.3502-0..2:..9..3 %..9 /.3.501.3.34391 .  % :73..8.3 2070.32.7 2033.. 50.203:3.9:.7. 88.:2../.38..3 :39:202-.3:78:83/.38.3..3002032:920/.203.3-.503:3.30:5.. :9.3-0708.3 /.3/.3.3.280-.3.3/03.3203:9:78:83/..8.38:.05. .5907.3.3:39:202-07.-40/.7..2/..3.350702-.5.2...3.324/0438058.8.3/9434..-079::.3078 39.3 !02-..33./..39:203. .3907/.9.3203/..2.3-07-.3502-0.3503:3..91.3-07503..3945 945:8:8:39:203::.9:50./8079.3:78:83 /-.39..0..:5:39..4254303:9.7.3.5503:.8 9.3./.9. !078.32.: 73/.9047502-0.3 4391 :2:7 9.3./.0/.:..35078.9.8.3  $!& !078..3202507402.3.3/.3:78:8-072:920/.2:./.

1-:.82-/#.0303.8:.8..8.7.3907.7/03.1 !078./. 503/03.8.  ! !03..39:20250793.$:9...0/.3.3/.. 20303.9.5.3502-0.25.3.0/...7.3-/:$.503/03.9..3/03.7.1  %  !$ !030/203:3.5.3!9..3 $05902-07 28 %.3.3203:3..3.8 !03:8 4/7182...7..3 .3 503.503.3574808 502-0.5.3:920/.3 ./.9.13.3502-0.83  -091.-07503/.:./..39:.3-0707.7.7.3:78:8/-.808.120.3/..3..0/.7.370.3-..8 908 2:/.7.3/ .3/.23://3.0/.323./.2.3  $07..3.95.3 .3. 503/03..7.3:39:203/..3503/0.503/03.7-072.3 /..:.2!0.8.38.2 8:-0047.3.0/.3%0344!03//.2.3/./.302.3/:3.3:3.7.7.0/.39./.7.7.. 202-.3425:907 ! /..33472.3/14749 800..2574808503.!/. :73.:2-.32.7.7.3/.0/..93./.3/03.3-.0/...3047.3 $:2-07:73.8 909.93.202-.88050792:7/ 2:7/-072.3202-.7.3...3502-0.3.38:-0047.7:39:2033..5502-0../03.-.8. .8.3.32.7.!.$02-.35.3 307. 2033.3 /03./.5.3-07-:3 0.. !/.58:-0/03.3047. .890-0708.3.3 :78:8.5!03//.350.503:3.8 /.8. ..3-0708.3808047.38:-0047..9202-0725.3 380...9-.503/03.3507-..7/03.3 .32:7/ 2:7/-07808:.80.2..3/72.503/03..2:7/ 2:7/ -072.: !03:3.8.9..950780582:7/ 2:7/ -072.7$04.1.3 05../.7.2..50.52502039.8 2:7/ 2:7/-072..574808503..3/:3/0789.-40/./ .503/03.3907.75.3/.3203..:5080582:7/ 2:7/-072... !748/3!078.5503.502-0.32:7/907:9.2574808503..5:.:39:..!3202-40.3/. 4/...3/..3/-3.9203.%40 &3.5.35078.3/ 70202-07 /4..8.342-3.39.7.3/3.7.343912070.7..:503:3.9.3:.50303..:39:2070.37.2:7/ 2:7/ -070507:.30.50780582:7/ 2:7/ -072.07890-.7.3.38..9:.3:39:20.   %% % 03:9:73.14:8%07.0/.7..33...203.2./.503/03.3.8.3 .3.7.3./.3047.7.7-072..3..3.3/.!/.39:203.3..3././: !078.3502-0.2.3-07-.8.../.83 2.907.3.8503:3.947 80-.3907.:39:443.5...503/03.3907..3203:3.320207:..3-.-:3. 47.92:7/ 2:7/-072.7.

/.05.2037.7.502-0.3:78:8.3.../03.3574/:9.3:7:.: !03. /.....708543/03.91.25:202-0708..3%07. 80/ ..3507./..3 !0702-..:2-.3 80503:3..3-00507:.9.3.30/:5.3 !.503:3.802:.7/.5..!207:5.3 -.2.8880. :73.3 39/.3203:3..950393/.3/50740/..:30-0..9.7.8.3/-/.38.902..8.9.3/03.2 . 502-0.3/9.38047.7.989 /87591 .580-.357410843.8. 4/.....9 202507.7..7/.9..503.38.3/.503.2574808503//. 503:3.7.3503.9/8.7..8.2..32.5....0/.3907-.3/.95...954891907..:3.. 9.350702-.93.7.!74..3 .32:7/ 2:7/-072.3909.7/../  ! $0.9.3.389./.2503//.384723/.8.3502-0..3..203.5 :7::2!03.3./2.7-:....0/.-0-07..82-/#.-071:3880-.  ****************************************************************************** ***** :73..390344425:907/.35.0/..07890-.3...33.!09..3203:3:.3 /03.2503..9.8/03.0/..9..7..3932.830.-070507:.8.03  :7:207:5.9202-07503.7:05..8.24/503.3 9:3:./.3..0/....503/03.5.2.!80-...90 . /./.3.3903503.93907.503.2574808502-0.3203.7.39:..3 470.9:..390..73.7..0/.3-:.38.2.-07/.7.3  $!& .3/50740.3.5.39/.203.90.5072.3.3.2203503..7..3 .3 503.7..9.0.20.8.3443.3.. 2070.250-..7.2-039:425:907202.3...3-070.7.3390..3.90344425:907/.9/-:9...980..30- -0708.3502-0./.7.3-07.5.30-01091/.2077.3/-07...24/ 503.1.0/.7.354891/.9.25.25.-:./.:7:203.5.9:5003.1..380.5 38.32:920/.3425:907 !03:8 4/7182.3..3508058907.9:8.8./..3/....3-07-./.507805850.5.38.: .00/3841 '4:30 &3..-09..9.2 503//.0/.5..3.:.-.850907:9./.39:.35.3.5203.3.3/. /.3 02:3.3-0781..!/.74425:907.8 .3:8:83.384..7.3/// 5.7.8./.:..3425:907 !03:3.8..25.3 503//.3.$05:: $:2-07:73.3903443/.9 20250-.2.7.350.3!078.5.3405030/ %/.38:3/..91/03..7-072.5 05.7.950.8.. %..0/.8..7..3.3 :8707:9: 897./.3 202-07..3.50784.2.3.3/./-07503/0/.9. 50.5..7 50.390344/. 857.9.503/03.-072..2.303:3.3!/.38503.307-.3 3/.7.399./92-:.33503.:-47.3.7:809.3..3047..3.22.

7.3-07.2507802-.5.3425:907/.905. .35078.2. W0303.3.:39:50.3.2503..2-/.7..33.: &3..05078.3 -07:.350.2./7.3.-07-039:93.9.3 850507.3-.7.5 !...3...3!.203.:39:203.2-/.7.7:8./8.350.7203:3.2025:3.35078.3203.78:-945 8:-945.3/.3:3.7 -072:9:/..940$ $4:9 .980-.35078...0/.3/.5..3/-.7.3 3897:203.5.809.9:9/507-.3503//.3 50.3...8./.:..9 /8./.9..3/:3.9.9 :8:5.425.9/.7 0-.3./-.3...9 502-2-3 /..9473203/4743503.547.380039750.3.3.2.7-0.3/.7.502-2-320314:8.3 2030-.32.7.3-03.3/.3503:3./. .808:.84.3.3503.91/03.-.3.3.9...:.3503:3.325.203.9.35078.8880.-.253203..7.3/-/./.3-0-07.3. -.3507:/-.3-072:9: .50-0708.9202-3.3-.703/.9.3!..3!.9.7 -03....5.347.7....3 $./.9.3503// 0:7./.5./50740/.35070.3 -072:9:2030-.  $!& .3808:.23 -.9.9 3/. 507.2:3/02.380-.3503//. .5.7-.3..3/02:./.389.3:.3390.3 .3/..3:.3 /.39..3.25.23.35078./..3 502-0.5.3390741/:....3/.7/.3. /..3 502-0.2:3-09:203:9503:85078.8203.3.5.:7:/.3/.3..2-/.943 7.35747.3.2:339/.2./-3...3/50740/.35078...9.3/03..3 ..07843 ..503:3.3507..35078.203.88/03.3 502-0.3 502-0.3/:3.3/./..3.8.92033...8..3.3-07905./5.   % !03.233 203:3:.9:5078.5.503:25:.:2.59/.35..899..203/.3/-:.3945&3.3.9-.5078.8.3 90..5078./.7..501..3/..720250.943 .:80.5./.3203:3./.3/.32:/.3 03:7:9.9.3..305.7%3.989/087591 !:7.7.250.898.9.3 W0309.350.3503.38.3.75.3/03.3. ./..3.-.202-40.:.9/$.780-.3 $0.2-039: .9  %  !$ .7.3:78:8/..3.9202-072..3/.3.3...3 W0309.9.3507.380.3/..350.-.82  .3..8:.03 9..5..3-.3.902.30507:. 47.203:98:.2.39:5.2$!$$.3! -.3/./.35078.5902.3  !%$ !03./80/.3503:3.3:78:83/..574808502-0.80./7.5.399..3425:907909./.35078./80-.323.3:78:8./-07.502.4-09-..3502-0.80//./..8503.703/.:..7.9.9:8.8047...3 :7.3503.3203:3.3425:90780-.8.7:./8.5.9 :39:%3.35078.3..32070.3/:3 -0-07.3 9/.3...-039:5078.850503933/.503:3.8047..7:83. !03...7.35078....../.35.7 907:9.350.9/.3.3803/7/.......32.30.3.5.3907/7/.0:7..9.75.3!078.7..9.3203..380/.7. 0-..3.3!078.50.7.7..2.950. .7//.9..303/7/7:2..5.3.3.5078.7 50..3502-0.8.3207:5.3/70.1../.3./.9.3:7.3:.:80.-..

3/.3 502-0.3/804..503//.3-40202.7-094!4898 942  .3...3-.230:-.7..!80-03..3:7::39:.390.980-.89.-40/5079.-07.39:3 05.3503:3.0-0708...  420 $:-8.3.33574808503..3.7.9479/.2:3507.7../.3.3:78:8 507:.3 !078.1..080/.39:203.3:7:80-.73.2./.-.-..7..35078.3:78:8/.:-.2070.2.47.0/.3 80-0:23 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->