MANUSIA DAN CINTA KASIH, PENDERITAAN DAN KEADILAN 1.MANUSIA DAN CINTA KASIH A.

Arti Cinta Kasih Cinta kasih bersumber pada ungkapan prasaan yang didukung oleh unsur karsa, yang dapat berupa tingkah laku dan pertimbangan dengan akal yang menimbulkan tanggungjawab. Cinta kasih yang disertai dengan tanggung-jawab menciptakan keserasian, keseimbangan, dan kedamaian antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan Tuhan. Cinta kasih merupakan paduan dua kata yang mengandung arti psikologis yang dalam, yang sulit didefinisikan dengan rangkaian kata-kata. Cinta kasih merupakan karunia Allah SWT kepada umat-Nya, manusia makhluk yang paling sempurna dan sebagai khalifah-Nya di muka bumi tercinta ini. Cinta memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia, cinta menampakkan diri dalam berbagai bentuk, dari seseorang mencintai dirinya, istrinya, anak-anaknya, hartanya dan Tuhannya. Apabila dirumuskan, cinta kasih adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasihan dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung-jawab. B.Macam Cinta Kasih Adanya beberapa macam cinta kasih, yaitu sebagai berikut. 1.Cinta kasih antara orang tua dan anak. Orang tua yang memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anaknya, berarti mempunyai rasa cinta kasih terhadap anaknya. Mereka selalu mengharapkan agar anaknya menjadi orang baik dan berguna di kemudian hari. 2.Cinta kasih antara pria dan wanita. Seseorang menaruh perhatian terhadap seorang gadis dengan perilaku baik, lemah lembut, sopan, berarti ia menaruh cinta kasih terhadap

Ungkapan Cinta Kasih Cinta kasih adalah ungkapan perasaan yang diwujudkan dengan tingkah laku. 2. seni sastra. misalnya seni suara. orang itu mempunyai cinta kasih kepada Tuhan penciptanya. tidak berburu hewan secara semena-mena atau dikatakan bahwa orang itu menaruh cinta kasih atau menyayangi lingkungan hidupnya. 5. dan menjauhi larangan-Nya. Penderitaan itu dapat berbentuk lahir atau batin. menurut perintah Tuhan.Cinta kasih antara sesama manusia. Kata derita berasal dari bahasa sansekerta dhar yang artinya menahan atau menangung. seperti dengan kata-kata. 4. Apabila seorang taat beribadah. menanam tanah gundul dengan teratur. keduanya termasuk penderitaan ialah keluh kesah. film. C.Cinta kasih manusia terhadap lingkungannya. kesengsaraan. memelihara taman pekarangan. tulisan.gadis itu.Arti Penderitaan Penderitaan berasal dari kata derita. bekerja sama dengan atau memberi bantuan kepada mereka. kelaparan dan lain-lain. hendaknya ia menyeimbangkan cintanya itu dengan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang lain. 3. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. seni drama. juga dalam bentuk karya budaya. tidak menebang kayu di hutan seenaknya. Agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya. Ungkapan ini selain dalam bentuk nyata. dan seni lukis. . gerak atau media lainnya.Cinta kasih antara manusia dan Tuhan. Apabila seseorang menciptakan taman yang indah.MANUSIA DAN PENDERITAAN A.

berani karena benar. diceritakan bahwa beliau dilahirkan sebagai anak yatim dan kemudian yatim piatu. namun Tuhan tetap melindunginya sehingga ia dapat menjadi pemimpin bangsanya. mengembara di hutan yang penuh penderitaan dan tantangan. Pada waktu kita membaca riwayat hidup para tokoh itu. masuk hutan menadi bhiksu dan makan dengan cara mengemis. Beliau mengembala kambing.Penderitaan. semua dimulai dengan penderitaan. berkat perjuangan hidupnya melawan penderitaan. Dalam riwayat hidup Budha Gautama. rasa sakit. bekerja pada orang. yang dipahatkan dalam bentuk relief pada dinding candi Borobudur kita juga melihat adanya penderitaan. Seorang pangeran (Sidharta) yang meninggalkan istana yang gemerlapan. rasa sakit dan rasa tersiksa itu tidak sama. Hampir semua karya besar dalam bidang seni dan filsafat lahir dari imajinasi penderitaan. mengalami penderitaan yang hebat pada masa kecilnya. cengeng. Namun ia mampu menjadi orang terkenal. . Bahkan sebagaian besar hidupnya mengalami penderitaan yang luar biasa. yang beberapa kali menjalani pembuangan di tengah hutan Irian Jaya yang penuh belukar dan penyakit. dan tersiksa adalah bagian hidup manusia. dan sebagainya. Tiap manusia pernah dan akan mengalaminya. plin-plan. Dalam ajaran Agama Islam. kita dihadapkan pad jiwa besar. orang besar pada zamannya. dengki. iri. meskipun kadar penderitaanya. dan sebagainya. Di sana tidak kita temui jiwa munafik. Kalau kita baca riwayat hidup orang-orang besar. Semua itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bagi kita. Al-Quran maupun kitab suci agama lain banyak menguraikan penderitaan manusia sebagai peringatan bagi manusia. Hamka. Contoh lain adalah Bung Hatta. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pun. yang debesarkan kakeknya kemudian pamannya. rasa tanggung jawab. harga diri. dan sebagainya. semangat membaca.

B. kesabaran. dan ketakwaan. orang menderita. yang banyak disebut dalam kitab suci al-Quran. dan siksaan merupakan rangkaian peristiwa yang satu dan lainnya tak dapat dipisahkan merupakan rentetan sebab akibatnya. harga diri.Siksaan Berbicara tentang siksaan. kesadisan. dan sebagainya. Misalnya dalam surat al-Ankabut. 29 ayat 40 menyebutkan : “Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya. orang merasa sakit. Rasa sakit ini dapat menimpa manusia. dimana kita berpihak. maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. maka terbayang pada ingatan kita tentang dosa dan neraka. Di dalam kitab suci al-Quran terdapat banyak surat dan ayat yang membicarakan siksaan. C. dan mengalami penderitaan. Penderitaan. dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. kita akan dapat mengambil hikmahnya. Karena siksaan. Atau sebaliknya. ia merasa tersiksa hidupnya. tetapi juga hati yang telah dikuasai nafsu setan.” Dengan kita mengerti siksaaan. tidak mengenal peri kemanusiaan. dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi. Karena kita dapat menilai arti manusia. dan sejauh mana ketakwaan kita. . karena penyakitnya tak sembuh-sembuh. tua-muda. kejujuran.Rasa Sakit Rasa sakit adalah rasa yang penderita akibat menderita suatu penyakit. rasa sakit. berpangkat atau rendahan tak dapat menghindarkan diri darinya. dimana kita berdiri. dan karena merasa sakit. akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. besar-kecil. Kita dapat menilai diri kita sendiri. Kaya-miskin. dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan.

siksaan. Berbicara tentang keadilan. Berdasarkan kesadaran etis. Juga terbayang dalam ingatan kita. Oleh karena itu. Manusia masuk neraka karena dosanya. Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali. bila kita berbicara tentang neraka tentu berkaitan dengan dosa. Dalam al-Quran banyak ayat yang berisi tentang siksaan di neraka atau ancaman siksaan. Keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntut hak dan orang yang menjalankan kewajiban. .” 3. rasa sakit dan penderitaan terdapat hubungan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. kita tentu ingat dasar negara kita ialah Pancasila.MANUSIA DAN KEADILAN A.Arti Keadilan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Neraka Berbicara tentang neraka. kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban.D. Sila kelima Pancasila berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. kita selalu ingat kepada dosa. Surat-surat itu antara lain surat Al-Fath ayat 6 yang menyebutkan : “dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik lakilaki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Berbicara tentang dosa berarti juga berbicara tentang kesalahan. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. siksaan yang luar biasa. Jelas bahwa antara neraka. rasa sakit dan penderitaan yang hebat.

Kecurangan Curang atau kecurangan artinya tidak sesuai dengan hati nurani. kesadaran pengakuan akan adanya persamaan hak dan kewajiban. Jujur berarti bersih hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. serta jangan pula berdusta walaupun dusta menguntungkan. Pada hakikatnya. ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap orang paling hebat. Jujur berarti pula menepati janji.B. C. Padahal agama apapun tidak membenarkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknyatanpa menghiraukan orang lain. serta rasa takut terhadap kesalahan atau dosa. serta menyucikan. Sikap jujur mewujudkan keadilan.Kejujuran Jujur atau kejujuran berarti sesuai dengan hati nurani. Barang siapa tidak dapat dipercaya tutur katanya atau tidak menepati janji dan kesanggupannya. dengan cara menepati niatnya. apabila mengumpulkan harta dengan jalan curang. kejujuran dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi. menciptakan budi pekerti yang luhur. paling kaya. sehingga tidak akan menerima kasih sayang. Orang bodoh yang jujur lebih baik daripada orang pandai yang pendusta. tamak. Teguhlah pada kebenaran. baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun dalam niat. aspek kebudayaan. aspek peradaban. sedangkan keadilan menuntut kemuliaan abadi. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. ia termasuk golongan orang munafik. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah. ada empat aspek yang menyangkut hidup manusia yakni aspek ekonomi. sekalipun kejujuran dapat merugikan. . jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati. dan senang bila masyarakat sekelilingnya hidup menderita.

Akan tetapi. Yang dimaksud dengan tingkah laku atau perbuatan itu. Lebih-lebih dia adalah teladan bagi orang lain. baik reaksi berupa perbuatan yang serupa. yaitu : Pertama. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya.dan aspek teknik. Ada peribahasa yang berbunyi daripada berputih mata lebih baik berputih tulang yang artinya orang lebih baik mati daripada malu. cara bergaul. perbuatan yang seimbang. antara lain cara berbahasa. Apabila keempat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar. Setiap orang berusaha untuk menjaga agar namanya tetap baik. manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk sosial. Pergaulan yang bersahabat mendapat .Pemulihan Nama Baik Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. sopan santun. Penjagaan nama baik erat berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan. Dalam alQuran pun terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengadakan pembalasan. Pembalasan terjadi akibat adanya pergaulan. iri. cara menghadapi orang. segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum. Kedua. D. E. ataupun tingkah laku yang seimbang. apabila hati manusia telah digerogoti jiwa tamak. disiplin pribadi. perbuatan-perbuatan yang dihalkan agama dan sebagainya. adanya aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai pelaku moral tersebut. dengki ia akan melakukan perbuatan yang melanggar perbuatan norma tersebut. dan terjadilah kecurangan. Tingkah laku dalam mempertahankan nama baik pada hakikatnya sesuai dengan kodrat manusia.Pembalasan Pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain.

Mempertahankan hak dan kewajiban itulah yang tergolong pembalasan. by : Achmad Rosyidi Penulis adalah Sekjen IRM Kota Surabaya .balasan yang bersahabat. manusia adalah makhluk moral dan makhluk sosial. manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu. Pada dasarnya. Dalam bergaul. Sebaliknya. Orang yang berbuat amoral berarti telah melanggar hak dan kewajiban manusia lain. pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula.