MANUSIA DAN CINTA KASIH, PENDERITAAN DAN KEADILAN 1.MANUSIA DAN CINTA KASIH A.

Arti Cinta Kasih Cinta kasih bersumber pada ungkapan prasaan yang didukung oleh unsur karsa, yang dapat berupa tingkah laku dan pertimbangan dengan akal yang menimbulkan tanggungjawab. Cinta kasih yang disertai dengan tanggung-jawab menciptakan keserasian, keseimbangan, dan kedamaian antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan, dan antara manusia dengan Tuhan. Cinta kasih merupakan paduan dua kata yang mengandung arti psikologis yang dalam, yang sulit didefinisikan dengan rangkaian kata-kata. Cinta kasih merupakan karunia Allah SWT kepada umat-Nya, manusia makhluk yang paling sempurna dan sebagai khalifah-Nya di muka bumi tercinta ini. Cinta memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia, cinta menampakkan diri dalam berbagai bentuk, dari seseorang mencintai dirinya, istrinya, anak-anaknya, hartanya dan Tuhannya. Apabila dirumuskan, cinta kasih adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasihan dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung-jawab. B.Macam Cinta Kasih Adanya beberapa macam cinta kasih, yaitu sebagai berikut. 1.Cinta kasih antara orang tua dan anak. Orang tua yang memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anaknya, berarti mempunyai rasa cinta kasih terhadap anaknya. Mereka selalu mengharapkan agar anaknya menjadi orang baik dan berguna di kemudian hari. 2.Cinta kasih antara pria dan wanita. Seseorang menaruh perhatian terhadap seorang gadis dengan perilaku baik, lemah lembut, sopan, berarti ia menaruh cinta kasih terhadap

keduanya termasuk penderitaan ialah keluh kesah. film. 5. Kata derita berasal dari bahasa sansekerta dhar yang artinya menahan atau menangung. memelihara taman pekarangan. tulisan. . dan seni lukis. Agar manusia dapat hidup dengan penuh keserasian dan keharmonisan dengan manusia lainnya. kelaparan dan lain-lain. Ungkapan ini selain dalam bentuk nyata. 3.gadis itu. C. hendaknya ia menyeimbangkan cintanya itu dengan cinta dan kasih sayang kepada orang-orang lain. orang itu mempunyai cinta kasih kepada Tuhan penciptanya. tidak berburu hewan secara semena-mena atau dikatakan bahwa orang itu menaruh cinta kasih atau menyayangi lingkungan hidupnya. bekerja sama dengan atau memberi bantuan kepada mereka. menanam tanah gundul dengan teratur. misalnya seni suara. Penderitaan itu dapat berbentuk lahir atau batin.Arti Penderitaan Penderitaan berasal dari kata derita. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan.MANUSIA DAN PENDERITAAN A. seni sastra. tidak menebang kayu di hutan seenaknya. menurut perintah Tuhan. Apabila seorang taat beribadah.Cinta kasih antara sesama manusia. 2.Cinta kasih antara manusia dan Tuhan. 4. dan menjauhi larangan-Nya.Ungkapan Cinta Kasih Cinta kasih adalah ungkapan perasaan yang diwujudkan dengan tingkah laku. juga dalam bentuk karya budaya. seperti dengan kata-kata. seni drama.Cinta kasih manusia terhadap lingkungannya. kesengsaraan. gerak atau media lainnya. Apabila seseorang menciptakan taman yang indah.

dan sebagainya. semua dimulai dengan penderitaan. Di sana tidak kita temui jiwa munafik. Hamka. dan sebagainya. Dalam riwayat hidup Budha Gautama. diceritakan bahwa beliau dilahirkan sebagai anak yatim dan kemudian yatim piatu. Namun ia mampu menjadi orang terkenal. rasa tanggung jawab. dengki. Seorang pangeran (Sidharta) yang meninggalkan istana yang gemerlapan. berkat perjuangan hidupnya melawan penderitaan. iri. mengembara di hutan yang penuh penderitaan dan tantangan. yang dipahatkan dalam bentuk relief pada dinding candi Borobudur kita juga melihat adanya penderitaan. masuk hutan menadi bhiksu dan makan dengan cara mengemis. rasa sakit dan rasa tersiksa itu tidak sama. berani karena benar. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW pun. bekerja pada orang. namun Tuhan tetap melindunginya sehingga ia dapat menjadi pemimpin bangsanya. kita dihadapkan pad jiwa besar. Bahkan sebagaian besar hidupnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Tiap manusia pernah dan akan mengalaminya. orang besar pada zamannya. Kalau kita baca riwayat hidup orang-orang besar. Contoh lain adalah Bung Hatta. plin-plan. Al-Quran maupun kitab suci agama lain banyak menguraikan penderitaan manusia sebagai peringatan bagi manusia. rasa sakit. Dalam ajaran Agama Islam. yang debesarkan kakeknya kemudian pamannya. dan tersiksa adalah bagian hidup manusia. mengalami penderitaan yang hebat pada masa kecilnya. cengeng. Pada waktu kita membaca riwayat hidup para tokoh itu. dan sebagainya. yang beberapa kali menjalani pembuangan di tengah hutan Irian Jaya yang penuh belukar dan penyakit. meskipun kadar penderitaanya. Hampir semua karya besar dalam bidang seni dan filsafat lahir dari imajinasi penderitaan. .Penderitaan. Beliau mengembala kambing. semangat membaca. Semua itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi bagi kita. harga diri.

berpangkat atau rendahan tak dapat menghindarkan diri darinya. karena penyakitnya tak sembuh-sembuh. kejujuran. Atau sebaliknya. maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Kaya-miskin. orang menderita. dan mengalami penderitaan. rasa sakit.Rasa Sakit Rasa sakit adalah rasa yang penderita akibat menderita suatu penyakit.B. . Kita dapat menilai diri kita sendiri. Di dalam kitab suci al-Quran terdapat banyak surat dan ayat yang membicarakan siksaan. akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Penderitaan. Rasa sakit ini dapat menimpa manusia. 29 ayat 40 menyebutkan : “Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya. dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Karena kita dapat menilai arti manusia.” Dengan kita mengerti siksaaan. tetapi juga hati yang telah dikuasai nafsu setan. dimana kita berdiri. ia merasa tersiksa hidupnya. maka terbayang pada ingatan kita tentang dosa dan neraka. tua-muda. dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan. Misalnya dalam surat al-Ankabut. kesadisan. yang banyak disebut dalam kitab suci al-Quran. dan ketakwaan. dan sebagainya. kita akan dapat mengambil hikmahnya. dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi. besar-kecil. dan sejauh mana ketakwaan kita. dan karena merasa sakit. C. harga diri. dan siksaan merupakan rangkaian peristiwa yang satu dan lainnya tak dapat dipisahkan merupakan rentetan sebab akibatnya. dimana kita berpihak. orang merasa sakit. tidak mengenal peri kemanusiaan. kesabaran.Siksaan Berbicara tentang siksaan. Karena siksaan.

kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban. Manusia masuk neraka karena dosanya. Jelas bahwa antara neraka. Sila kelima Pancasila berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. rasa sakit dan penderitaan yang hebat. Oleh karena itu.Neraka Berbicara tentang neraka. kita selalu ingat kepada dosa. kita tentu ingat dasar negara kita ialah Pancasila.MANUSIA DAN KEADILAN A. Berdasarkan kesadaran etis. . Juga terbayang dalam ingatan kita. siksaan yang luar biasa. siksaan. Berbicara tentang keadilan. Dalam al-Quran banyak ayat yang berisi tentang siksaan di neraka atau ancaman siksaan.Arti Keadilan Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.D. Surat-surat itu antara lain surat Al-Fath ayat 6 yang menyebutkan : “dan supaya Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik lakilaki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. bila kita berbicara tentang neraka tentu berkaitan dengan dosa. rasa sakit dan penderitaan terdapat hubungan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain.” 3. Berbicara tentang dosa berarti juga berbicara tentang kesalahan. Mereka akan mendapat giliran (kebinasaan) yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan (neraka Jahannam) itulah sejahat-jahat tempat kembali. Keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntut hak dan orang yang menjalankan kewajiban.

serta rasa takut terhadap kesalahan atau dosa. aspek kebudayaan. serta jangan pula berdusta walaupun dusta menguntungkan. Kecurangan menyebabkan manusia menjadi serakah. apabila mengumpulkan harta dengan jalan curang. . ada empat aspek yang menyangkut hidup manusia yakni aspek ekonomi. dengan cara menepati niatnya. Barang siapa tidak dapat dipercaya tutur katanya atau tidak menepati janji dan kesanggupannya. ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap orang paling hebat. baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun dalam niat. Sikap jujur mewujudkan keadilan. dan senang bila masyarakat sekelilingnya hidup menderita. serta menyucikan. tamak. kejujuran dilandasi oleh kesadaran moral yang tinggi. menciptakan budi pekerti yang luhur. Jujur berarti bersih hati dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum. C. Teguhlah pada kebenaran. Padahal agama apapun tidak membenarkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknyatanpa menghiraukan orang lain. paling kaya. jujur memberikan keberanian dan ketentraman hati.Kecurangan Curang atau kecurangan artinya tidak sesuai dengan hati nurani. Pada hakikatnya. sedangkan keadilan menuntut kemuliaan abadi. kesadaran pengakuan akan adanya persamaan hak dan kewajiban. Ditinjau dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. aspek peradaban.Kejujuran Jujur atau kejujuran berarti sesuai dengan hati nurani. sekalipun kejujuran dapat merugikan. Jujur berarti pula menepati janji. sehingga tidak akan menerima kasih sayang.B. ia termasuk golongan orang munafik. Orang bodoh yang jujur lebih baik daripada orang pandai yang pendusta.

iri. Lebih-lebih dia adalah teladan bagi orang lain. E. Pergaulan yang bersahabat mendapat . Penjagaan nama baik erat berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan. perbuatan yang seimbang. D. Kedua. Apabila keempat aspek tersebut dilaksanakan secara wajar. Dalam alQuran pun terdapat ayat-ayat yang menyatakan bahwa Tuhan mengadakan pembalasan. antara lain cara berbahasa. adanya aturan-aturan yang berdiri sendiri yang harus dipatuhi manusia untuk mewujudkan dirinya sendiri sebagai pelaku moral tersebut. Setiap orang berusaha untuk menjaga agar namanya tetap baik.Pembalasan Pembalasan ialah suatu reaksi atas perbuatan orang lain.Pemulihan Nama Baik Nama baik merupakan tujuan utama orang hidup. Ada peribahasa yang berbunyi daripada berputih mata lebih baik berputih tulang yang artinya orang lebih baik mati daripada malu. ataupun tingkah laku yang seimbang. Pembalasan terjadi akibat adanya pergaulan. disiplin pribadi. yaitu : Pertama.dan aspek teknik. perbuatan-perbuatan yang dihalkan agama dan sebagainya. Akan tetapi. cara bergaul. baik reaksi berupa perbuatan yang serupa. Betapa besar nilai nama baik itu sehingga nyawa menjadi taruhannya. apabila hati manusia telah digerogoti jiwa tamak. Yang dimaksud dengan tingkah laku atau perbuatan itu. Tingkah laku dalam mempertahankan nama baik pada hakikatnya sesuai dengan kodrat manusia. dengki ia akan melakukan perbuatan yang melanggar perbuatan norma tersebut. segalanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau norma hukum. cara menghadapi orang. dan terjadilah kecurangan. manusia menurut sifat dasarnya adalah makhluk sosial. sopan santun.

Orang yang berbuat amoral berarti telah melanggar hak dan kewajiban manusia lain. Pada dasarnya. by : Achmad Rosyidi Penulis adalah Sekjen IRM Kota Surabaya . Dalam bergaul. Mempertahankan hak dan kewajiban itulah yang tergolong pembalasan. pergaulan yang penuh kecurigaan menimbulkan balasan yang tidak bersahabat pula. manusia adalah makhluk moral dan makhluk sosial. manusia harus mematuhi norma-norma untuk mewujudkan moral itu. Sebaliknya.balasan yang bersahabat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful