KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrohim, Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat

, taufik serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga masih diberikan lindungan iman dan Islam. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu SRI YETI Guru pembimbing Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun makalah yang berjudul “Rangkuman Perjuangan Dan Riwayat Hidup Sultan Syarif Kasim” sebagai salah satu tugas Sehari-hari untuk menyelesaikan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Penulis membuka dengan lapang dada kepada pembaca, barang kali dalam penulisan yang sangat sederhana ini banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan demi kebaikan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Untuk itu penulis mengharap kritik membangun guna peningkatan mutu penulisan. Demikianlah kata pengantar dari penulis, semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan untuk menggali lebih dalam lagi akan ilmu yang berguna untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Amin ya robbal ‘alamin.

Cirebon, 26 Maret 2011 Penulis,

.DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. 6.. 5. 3.. 4. Asal-usul Sultan Syarif Kasim II ………………………………………………... 9. Perlawanan Kerajaan Siak Terhadap Kolonialisme ……………………………. 8.. 3 Saat-saat Terakhir Sultan Syarif Kasim II ………………………………………… 4 7. 2. Pemerintah Sultan Syarif Kasim II ……………………………………………… i ii 1 1 1 2 2 Perlawanan Sultan Terhadap Kolonial ………………………………………….. 2 Peranan Sultan Syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ……………………………….. 3 Peranan Sultan Syarif Kasim II Dalam Mempertahankan Indonesia ………………………………………………. Kerajaan Siak Sri Indrapura …………………………………………………….. 3 Sultan syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ………………………………. RANGKUMAN ……………………………………………………………………… 1..

akhirnya. raja malaka dan raja siak Bersepakat untuk memerangi portugis . malaka jatuh ketangan belanda pada tahun 1641 dengan bantuan Raja-raja Melayu . . Kerajaan Siak Sri Indrapura Pada abad ke-15 kerajaan siak bernama siak Gasib .Rangkuman 1. Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan portugis . sejak abad ke-16 kerajaan siak merupakan bagian dari kemaharajaan Melayu yang berpusat di johor semenanjung melayu . pusat kerajaan kemudian juga pindah ke Malaka .

pada waktu beliau naik tahta . Kerajaan siak berhasil menjalin kerja sama dengan kerajaan melyu lainnya untuk mengusir portugis dari malaka . 2 . Perlawn Kerajaan siak terhadap Kolonialisme Perlawanaan terhadap kolonialisme di mulai sejak jatuhnya malaka ke tangan portugis pada tahun 1511 . Sultan syarif kasim II merupakan raja terakhir kerajaan siak . padatahun1723 raja kecil memindahkan pusat kerajaan ke buatan di pinggir sungai siak. kekuasaan belanda di dasarkan atas traktat siak tahun 1873. ia dinobatkan menjadi raja johor –Riau pada tahun 1718. Asal-usul sultan syarif kasim II Raja kecil yang merupakan raja pertama kerajaan siak di besarkan di kerajaan pagarruyung Minangkabau. . Setelah berhasil merebut tahta kerajaan. kerajan siak telah berada di bawah kekuasaan pemerintah hindia belanda . aja masih keturunan Melayu-Johor. dan selanjutnya ke senapellan lagi . belanda juga berhasil melakukan politik pecak belah ( devide et empera ) . Pada tahun 1723 raja kecil mendirikan kerajaan siak Sri Indrapura.Pada tahun 1717 terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan johor . Kerajaan Johor-Riau kemudian dipecah menjadi dua. Pada tahun 1746 raja kecil yang bergelar sultan abdul jalil Rakhmad syah meninggal dunia . Sampai raja siak ketujuh. pada tahun 1750 pusat karajaan siak di pindahkan lagi ke Mempura besar . Semenjak pemerintahan sultan kedelaan raja siak adalah campuran melayu –arab. terakhir ibu kota kerajaan di pindahkan lagi ke Mempura . Setapak demi setapak belanda berhasil menanamkan kekuasaannya . tahun 1762 ibukota kerajaan di pindahkan lagi ke senapelan . putra sultan johor yang bernama raja kecil berhasil merebut kembali tahta ayahandanya . pada tahun 1641 belanda dengan bantuan raja-raja melayu berhasil mengalahkan portugis . perlawanaan di pimpin oleh kerajaan siak gasib di bawah pimpinan sultan husen . Nama kerajaan di ubah menjadi kerajaan siak sri indrapura. 3 .

Kekuasaan sultan siak semakin lama semakin di kurangi . usaha sultan untuk membentuk suatu dewan juga di tentang oleh pemerintah hindia belanda. 7 . peranan Sultan Syarif Kasim II pada Masa Pendudukan jepang Pada tanggal 9 maret 1942 pemerintahan Hindia belanda menyerahkan tanpa syarat ke Jepang di kalijati Jawa Barat . Semua lembaga dalam kerajaan siak di bubarkan oleh pemerintah kolonial belanda . Sultan Syarif Kasim II .4 . perlawanan sultan terhadap pemerintah kolonial Menurut Sultan Syarif kasim II perlawanan terhadap pemerintah colonial dilakukan secara tersamar dan tersembunyi. masalah intern kerajaan siak mulai di campuri oleh pemerintah hindia . Jepang memberikan rakyat mengibarkan Bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru . 6 . Sultan secara sembunyi merestui pemberontakan si koyan pada bulan Desember 1931. Pemerintah Kolonial terlalu kuat untuk di lawan secara frontal ( berhadapan ) . 5 .Jepang segera menghubungi Sultan Syarif Kasim II . Pada tanggal 3 maret 1915 syarif kasim II diangkat menjadi sultan siak ke12. karena masih terbelakang. kerajaan siak termasuk daerah suapraja. pemerintahaan sultan syarif kasim II ( 1915-1945 ) Dalam naungan pemerintah hindia belanda. koyan dan kawankawan dapat meloloskan diri ke johor ( Malaya ) . Rakyat siak belum waktunya punnya dewan . Sultan syarif kasim II kurang di senangi oleh pemerintah koloniel Belanda. Pada mulanya jepang sangat menghormati Sultan Siak Mereka berusaha mengambil hati rakyat siak . Pemeruntah Hindia gagal menumpas pemberontakan Si koyan . setelah sampai di Pakanbaru .

Sultan syarif kasim II di angkat menjadi penasihat presiden . sewaktu Sultan berada di singapura terjadi konfrontasi dengan Malaysia olehGubernur Riau untuk menetap di Siak. Tahun 1963 beliau minta izin untuk kembali ke Siak Sri Indrapura . Peranan Sultan Syarif II Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Pada bulan februari 1946 Sultan Syarif Kasim II berangkat ke Medan menemui Gubernur Sumatra. Saat-saat Terakhir Sultan Syarif Kasim II Sesudah pengakuan kedaulatan. dan singapura . Beliau menyatakan bahwa kerajaan siak Sri Indrapura bagai dari RI .Gubernur Muda Sumatra Tengah mengirim utusan untuk membawa barang itu ke Bukittinggi. Berita proklamasi akhirya sampai kedaerah-daerah Indonesia . beliau segera mengutus sekretarisnya menemui rasiden Riau Abdul Malik . Beliau di makamkan di pemakamkan dipemakamaan keluarga Mesjid Siak.Sultan mengirim surat kawat kepada kepada presiden RI . Sebelum pulang ke Siak beliau singgah di Singapura . Sesudah Sultan mendengar berita Proklamasi .belum sempat mengadakan pembicaraan dengan Gubernur . 8 . pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya . Sementara itu harta kekayaan sultan yang di serahkan kepada pemerintah RI segera di ambil dan di selamatkan . Sultan kembali ke Indonesia dan menetap di Belakang padang pulau Batam . 9.meletus “Revolusi Sosial “.tahun 1964 Sultan dijemput TAMAT .Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu . Pada tanggal 23 April 1968 Sultan Syarif Kasim II mangkat ( Meninggal dunia ).

Rangkuman Perjuangan Dan Riwayat Hidup SULTAN SYARIFKASIM Nama kelompok : .Nur atika .Maftuha .Ropisa .

Penulis membuka dengan lapang dada kepada pembaca. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu SRI YETI Guru pembimbing Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun makalah yang berjudul “Rangkuman Perjuangan Dan Riwayat Hidup Sultan Syarif Kasim” sebagai salah satu tugas Sehari-hari untuk menyelesaikan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia.KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrohim. barang kali dalam penulisan yang sangat sederhana ini banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan demi kebaikan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. yang telah memberikan rahmat. 26 Maret 2011 Penulis. penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. . semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan untuk menggali lebih dalam lagi akan ilmu yang berguna untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Untuk itu penulis mengharap kritik membangun guna peningkatan mutu penulisan. Puji syukur Alhamdulillah. Cirebon. Demikianlah kata pengantar dari penulis. taufik serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga masih diberikan lindungan iman dan Islam. Amin ya robbal ‘alamin.

. 3 Peranan Sultan Syarif Kasim II Dalam Mempertahankan Indonesia ……………………………………………….... 8. RANGKUMAN ……………………………………………………………………… 1.DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. Asal-usul Sultan Syarif Kasim II ………………………………………………. Kerajaan Siak Sri Indrapura ……………………………………………………. 2 Peranan Sultan Syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ……………………………….. .. 4 7. 6. 9.. 3 Saat-saat Terakhir Sultan Syarif Kasim II ………………………………………. Perlawanan Kerajaan Siak Terhadap Kolonialisme ……………………………. 3.. 3 Sultan syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ……………………………….. Pemerintah Sultan Syarif Kasim II ……………………………………………… i ii 1 1 1 2 2 Perlawanan Sultan Terhadap Kolonial …………………………………………. 5. 2.. 4. .