KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrohim, Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat

, taufik serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga masih diberikan lindungan iman dan Islam. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu SRI YETI Guru pembimbing Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun makalah yang berjudul “Rangkuman Perjuangan Dan Riwayat Hidup Sultan Syarif Kasim” sebagai salah satu tugas Sehari-hari untuk menyelesaikan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Penulis membuka dengan lapang dada kepada pembaca, barang kali dalam penulisan yang sangat sederhana ini banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan demi kebaikan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Untuk itu penulis mengharap kritik membangun guna peningkatan mutu penulisan. Demikianlah kata pengantar dari penulis, semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan untuk menggali lebih dalam lagi akan ilmu yang berguna untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Amin ya robbal ‘alamin.

Cirebon, 26 Maret 2011 Penulis,

2 Peranan Sultan Syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ………………………………... 3 Saat-saat Terakhir Sultan Syarif Kasim II ………………………………………… 4 7.. 6. 2. Asal-usul Sultan Syarif Kasim II ………………………………………………. 3 Sultan syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ………………………………... 3 Peranan Sultan Syarif Kasim II Dalam Mempertahankan Indonesia ……………………………………………….DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. Kerajaan Siak Sri Indrapura ……………………………………………………. 5.. 4.. RANGKUMAN ……………………………………………………………………… 1. . Perlawanan Kerajaan Siak Terhadap Kolonialisme ……………………………. 9.. Pemerintah Sultan Syarif Kasim II ……………………………………………… i ii 1 1 1 2 2 Perlawanan Sultan Terhadap Kolonial …………………………………………. 8.. 3.

pusat kerajaan kemudian juga pindah ke Malaka . sejak abad ke-16 kerajaan siak merupakan bagian dari kemaharajaan Melayu yang berpusat di johor semenanjung melayu . malaka jatuh ketangan belanda pada tahun 1641 dengan bantuan Raja-raja Melayu . Kerajaan Siak Sri Indrapura Pada abad ke-15 kerajaan siak bernama siak Gasib . akhirnya. . Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan portugis . raja malaka dan raja siak Bersepakat untuk memerangi portugis .Rangkuman 1.

3 . ia dinobatkan menjadi raja johor –Riau pada tahun 1718. 2 . kerajan siak telah berada di bawah kekuasaan pemerintah hindia belanda . Semenjak pemerintahan sultan kedelaan raja siak adalah campuran melayu –arab. pada tahun 1641 belanda dengan bantuan raja-raja melayu berhasil mengalahkan portugis . pada waktu beliau naik tahta . Kerajaan Johor-Riau kemudian dipecah menjadi dua. belanda juga berhasil melakukan politik pecak belah ( devide et empera ) . Pada tahun 1746 raja kecil yang bergelar sultan abdul jalil Rakhmad syah meninggal dunia . Setelah berhasil merebut tahta kerajaan. Pada tahun 1723 raja kecil mendirikan kerajaan siak Sri Indrapura. Nama kerajaan di ubah menjadi kerajaan siak sri indrapura. terakhir ibu kota kerajaan di pindahkan lagi ke Mempura . . perlawanaan di pimpin oleh kerajaan siak gasib di bawah pimpinan sultan husen . pada tahun 1750 pusat karajaan siak di pindahkan lagi ke Mempura besar . Asal-usul sultan syarif kasim II Raja kecil yang merupakan raja pertama kerajaan siak di besarkan di kerajaan pagarruyung Minangkabau. padatahun1723 raja kecil memindahkan pusat kerajaan ke buatan di pinggir sungai siak. putra sultan johor yang bernama raja kecil berhasil merebut kembali tahta ayahandanya .Pada tahun 1717 terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan johor . Sampai raja siak ketujuh. Kerajaan siak berhasil menjalin kerja sama dengan kerajaan melyu lainnya untuk mengusir portugis dari malaka . tahun 1762 ibukota kerajaan di pindahkan lagi ke senapelan . aja masih keturunan Melayu-Johor. Sultan syarif kasim II merupakan raja terakhir kerajaan siak . dan selanjutnya ke senapellan lagi . Setapak demi setapak belanda berhasil menanamkan kekuasaannya . kekuasaan belanda di dasarkan atas traktat siak tahun 1873. Perlawn Kerajaan siak terhadap Kolonialisme Perlawanaan terhadap kolonialisme di mulai sejak jatuhnya malaka ke tangan portugis pada tahun 1511 .

peranan Sultan Syarif Kasim II pada Masa Pendudukan jepang Pada tanggal 9 maret 1942 pemerintahan Hindia belanda menyerahkan tanpa syarat ke Jepang di kalijati Jawa Barat . Kekuasaan sultan siak semakin lama semakin di kurangi . Jepang memberikan rakyat mengibarkan Bendera merah putih di samping bendera Jepang Hinomaru . Pemerintah Kolonial terlalu kuat untuk di lawan secara frontal ( berhadapan ) . masalah intern kerajaan siak mulai di campuri oleh pemerintah hindia . Sultan syarif kasim II kurang di senangi oleh pemerintah koloniel Belanda.4 . Semua lembaga dalam kerajaan siak di bubarkan oleh pemerintah kolonial belanda .Jepang segera menghubungi Sultan Syarif Kasim II . pemerintahaan sultan syarif kasim II ( 1915-1945 ) Dalam naungan pemerintah hindia belanda. karena masih terbelakang. perlawanan sultan terhadap pemerintah kolonial Menurut Sultan Syarif kasim II perlawanan terhadap pemerintah colonial dilakukan secara tersamar dan tersembunyi. Pada mulanya jepang sangat menghormati Sultan Siak Mereka berusaha mengambil hati rakyat siak . 6 . Pemeruntah Hindia gagal menumpas pemberontakan Si koyan . kerajaan siak termasuk daerah suapraja. Sultan secara sembunyi merestui pemberontakan si koyan pada bulan Desember 1931. 5 . setelah sampai di Pakanbaru . Pada tanggal 3 maret 1915 syarif kasim II diangkat menjadi sultan siak ke12. usaha sultan untuk membentuk suatu dewan juga di tentang oleh pemerintah hindia belanda. 7 . Rakyat siak belum waktunya punnya dewan . Sultan Syarif Kasim II . koyan dan kawankawan dapat meloloskan diri ke johor ( Malaya ) .

Beliau di makamkan di pemakamkan dipemakamaan keluarga Mesjid Siak. Berita proklamasi akhirya sampai kedaerah-daerah Indonesia . Sultan kembali ke Indonesia dan menetap di Belakang padang pulau Batam . 9. beliau segera mengutus sekretarisnya menemui rasiden Riau Abdul Malik .Sultan mengirim surat kawat kepada kepada presiden RI . Sementara itu harta kekayaan sultan yang di serahkan kepada pemerintah RI segera di ambil dan di selamatkan . Sultan syarif kasim II di angkat menjadi penasihat presiden . dan singapura . Pada tanggal 23 April 1968 Sultan Syarif Kasim II mangkat ( Meninggal dunia ).tahun 1964 Sultan dijemput TAMAT . sewaktu Sultan berada di singapura terjadi konfrontasi dengan Malaysia olehGubernur Riau untuk menetap di Siak.belum sempat mengadakan pembicaraan dengan Gubernur . Beliau menyatakan bahwa kerajaan siak Sri Indrapura bagai dari RI .Gubernur Muda Sumatra Tengah mengirim utusan untuk membawa barang itu ke Bukittinggi. Peranan Sultan Syarif II Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Pada bulan februari 1946 Sultan Syarif Kasim II berangkat ke Medan menemui Gubernur Sumatra. 8 .meletus “Revolusi Sosial “. pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya . Saat-saat Terakhir Sultan Syarif Kasim II Sesudah pengakuan kedaulatan. Sesudah Sultan mendengar berita Proklamasi . Sebelum pulang ke Siak beliau singgah di Singapura .Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu . Tahun 1963 beliau minta izin untuk kembali ke Siak Sri Indrapura .

Ropisa .Maftuha .Nur atika .Rangkuman Perjuangan Dan Riwayat Hidup SULTAN SYARIFKASIM Nama kelompok : .

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. barang kali dalam penulisan yang sangat sederhana ini banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan disempurnakan demi kebaikan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan untuk menggali lebih dalam lagi akan ilmu yang berguna untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Puji syukur Alhamdulillah. Cirebon. Amin ya robbal ‘alamin. Penulis membuka dengan lapang dada kepada pembaca. 26 Maret 2011 Penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu SRI YETI Guru pembimbing Mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun makalah yang berjudul “Rangkuman Perjuangan Dan Riwayat Hidup Sultan Syarif Kasim” sebagai salah satu tugas Sehari-hari untuk menyelesaikan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. taufik serta hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga masih diberikan lindungan iman dan Islam. yang telah memberikan rahmat. Demikianlah kata pengantar dari penulis. . Untuk itu penulis mengharap kritik membangun guna peningkatan mutu penulisan.KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrohim.

9. Kerajaan Siak Sri Indrapura ……………………………………………………. .. 5.DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….. 3 Sultan syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ………………………………. 4. 3 Peranan Sultan Syarif Kasim II Dalam Mempertahankan Indonesia ………………………………………………. 3 Saat-saat Terakhir Sultan Syarif Kasim II ………………………………………. Pemerintah Sultan Syarif Kasim II ……………………………………………… i ii 1 1 1 2 2 Perlawanan Sultan Terhadap Kolonial …………………………………………. 2 Peranan Sultan Syarif Kasim II Mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ………………………………. 3.. 6. 8. . 4 7....... 2. RANGKUMAN ……………………………………………………………………… 1. Asal-usul Sultan Syarif Kasim II ………………………………………………. Perlawanan Kerajaan Siak Terhadap Kolonialisme ……………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful