BAB 1 Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang ETOS KERJA dan IPTEK

Standar Kompetensi  Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang etos kerja.  Memahami ayat-ayat al Qur’an tentang IPTEK. Kompetensi Dasar  Membaca Q.S. Al Mujadalah : 11 dan Q.S. Al- Jumuah : 9-10.  Menjelaskan arti Q.S. Al Mujadalah : 11 dan Q.S. Al- Jumuah : 9-10 .  Membiasakan perilaku beretos kerja seperti terkandung dalam Q.S. Al Mujadalah : 11 dan Q.S. Al- Jumuah : 9-10.  Membaca Q.S. Yunus, 10: 101 dan Q.S. Al-Baqarah, 2: 164.  Menjelaskan arti Q.S. Yunus, 10: 101 dan Q.S. Al-Baqarah, 2: 164.  Melakukan pengembangan IPTEK seperti terkandung dalam Q.S. Yunus, 10: 101 dan Q.S. Al-Baqarah, 2: 164.

A. ETOS KERJA 1. Surah Al-Mujadalah, 58 : 11 1.1. Bacaan dan Arti Ayat

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah, 58: 11) 1.2. Tajwid
Bacaan Hukum Bacaan Mad jaiz munfasil Alif lam qamariyah Mad jaiz munfasil Mad tabi’i Izh-har syafawi Alif lam qamariyah Mad tabi’i Lam Jalalah tarqiq Izh-har syafawi Alasan Mad tabi’I bertemu hamzah tidak dalam satu kata Alif lam bertemu huruf qamariyah (lam) Mad tabi’I bertemu hamzah tidak dalam satu kata Kasrah bertemu ya’ sukun Mim sukun bertemu ta’ Alif lam bertemu huruf qamariyah (mim) Dhummah bertemu wau sukun Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Mim sukun bertemu wau
1

Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo,S.H.I

H.Bacaan Hukum Bacaan Ikhfa’ hakiki Lam Jalalah tarqiq Ikhfa’ hakiki Alif lam qamariyah Mad ‘arid lissukun Lam Jalalah tafkhim Mad tabi’i Mad tabi’i Mad ‘arid lissukun Alasan Nun sukun bertemu syin Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Nun sukun bertemu kaf Alif lam bertemu huruf qamariyah (‘ain) Mad tabi’I bertemu ta’ yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat fat-hah Fat-hah bertemu alif Dhummah bertemu wau sukun Mad tabi’I bertemu ra’ yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata 1. Arti Per-kata Arti Berdirilah kamu Maka berdirilah Niscaya Allah akan meninggikan Orang-orang yang beriman Di antara kamu Dan orang-orang Yang diberi ilmu pengetahuan Beberapa derajat Dan Allah Terhadap apa Yang kamu kerjakan Maha Mengetahui Arab Wahai Orang-orang yang beriman Apabila Dikatakan Kepadamu Berlapang-lapanglah Dalam majelis Maka lapangkanlah Niscaya Allah akan member kelapangan Untukmu Dan apabila dikatakan Arti Arab Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo.I 2 .S.3.

Penegasan Allah bahwa orang yang beriman.1. b. majelis dzikir. Orang. : 9-10 2. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q. Al-Jumuah. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Rwt Ibnu Abi Hatim dari Muqatil). Penjelasan Isi Surah Surah ke 58. c. Apabila telah ditunaikan shalat. Surah Madaniyah.S. jumlah ayat 22. b. kerjakanlah suruhan itu dengan segera dan dengan cara yang sebai-baiknya.I 3 . Surah Al-Jumuah. Ayat ini turun hari jum’at. apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at. para sahabat tidak mau memberikan tempat duduk di dekat Rasulullah. Suruhan untuk memberikan kelapangan kepada orang lain dalam majelis ilmu. Rasulullah menyuruh berdiri kepada orang. sehingga terpaksa mereka berdiri. Bila disuruh mengerjakan pekerjaan baik dan diridhai Allah . Maka turunlah ayat ini sebagai perintah kepada kaum mukminin untuk mentaati perintah Rasulullah dan memberikan kesempatan duduk kepada sesama mukmin. Maka turunlah ayat ini. Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalakan semua pekerjaannya. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[#]. beramal saleh dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya daripada orang yang beriman dan beramal saleh tetapi tidak berilmu pengetahuan.H. Asbabun Nuzul surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah : a. Bacaan dan Arti Ayat Hai orang-orang beriman. 2. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi.S. Isi pokok surah yaitu keimanan. di saat para pahlawan perang Badr datang ke tempat pertemuan yang penuh sesak. dan segala majelis yang sifatnya mentaati Allah dan Rasulnya.orang pada tidak mau memberi tempat kepada yang baru datang itu. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo.orang yang lama duduk. Wanita itu bernama Khaulah binti Tsa’labah yang memberikan bantahan terhadap suaminya yang telah menzhiharnya (menyamakan istri dengan ibunya). yaitu surah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. sedang tamu (para pahlawan Badr) di suruh duduk di tempat mereka.1. (Rwt Ibnu jarir dari Qatadah). ada orang yang baru datang ke majelis Rasulullah. hukum dan kisah-kisah. Al-Mujadilah artinya wanita yang mengajukan gugatan. Orang yang berdiri merasa tersinggung perasaannya.4. 62: 9-10) [#] Maksudnya: apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah azan di hari Jum'at. Dalam riwayat disebutkan. Isi kandungan surah Al-Mujadilah ayat 11 adalah : a.

Tajwid Bacaan Hukum Bacaan Mad jaiz munfasil Mad tabi’i Mad tabi’i Mad tabi’i Alif lam syamsiyah Idgam bigunnah Alif lam qamariyah Mad laen Lam Jalalah tarqiq Mad ‘arid lissukun Izh-har syafawi Mad laen Idgam bilagunnah Ikhfa’ hakiki Izh-har syafawi Mad tabi’i Alif lam syamsiyah Ikhfa’ hakiki Alif lam qamariyah Qalqalah sugra Ikhfa’ hakiki Lam Jalalah tarqiq Lam Jalalah tafkhim Alasan Mad tabi’I bertemu hamzah tidak dalam satu kata Kasrah bertemu ya’ sukun Nun sukun bertemu ya’ dhummah bertemu wau sukun Alif lam bertemu huruf syamsiyah (shad) Nun sukun bertemu ya’ Alif lam bertemu huruf qamariyah (jim) Sebelum wau sukun ada huruf berharakat fat-hah Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Mad laen bertemu ‘ain yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata Mim sukun bertemu kha’ Sebelum ya’ sukun ada huruf berharakat fat-hah Dhummah tanwin bertemu lam Nun sun bertemu kaf /ta’ Mim sukun bertemu ta’ Fat-hah bertemu alif Alif lam bertemu huruf syamsiyah (shad) Nun sukun bertemu ta’ Alif lam bertemu huruf qamariyah (mim) Ba’ sukun terletak ditengah kata Nun sukun bertemu fa’ Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat kasrah Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat fat-hah Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo.2.I 4 .S.2.H.

Surah Madaniyah. Penjelasan Isi Surah Surah ke 62.H.Bacaan Hukum Bacaan Izh-har syafawi Mad ‘arid lissukun Alasan Mim sukun bertemu ta’ Mad tabi’I bertemu nun yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata 2. Isi kandungan surah Al-Jumuah ayat 9-10 adalah : Perintah Allah untuk segera menunaikan salat jumat dan menghentikan segala aktivitas jual beli dan apabila telah selesai menunaikan salat.4.I 5 . yaitu surah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ayat ini memerintahkan manusia untuk melakukan keseimbangan hidup antara kehidupan di dunia dan persiapan untuk kehidupan di akhirat.S. Isi pokok surah adalah tentang sifat orang munafik dan ajakan untuk taat kepada Allah.3. Arti Per-kata Arti Arab Wahai Orang-orang yang beriman Apabila Diseur Untuk menunaikan salat Pada hari jumat Maka bersegeralah Kepada mengingat Allah Dan tinggalkanlah Jual beli Yang demikian itu Lebih baik bagimu Arti Arab Jika kamu Mengetahui Maka apabila Telah ditunaikan Salat Maka bertebaranlah Di muka bumi Dan carilah Dari karunia Allah Dan ingatlah Allah Banyak-banyak Supaya kamu beruntung 2. manusia diperintahkan untuk mencari karunia Allah (bekerja kembali) dimuka bumi. jumlah ayat 11. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo.

5. Al-Jumuah. Menyadari bahwa Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Al-Mujadilah.2. 10: 101) 1. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". Yunus. 7.I 6 . dengki. 2. dan selalu berdoa setiap akan mencari karunia Allah. Bekerja keras dan menuntut ilmu sebaik-baiknya untuk bekal masa depan. 4. 62: 9-10 antara lain : 1. Sikap dan Perilaku Berikut ini beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan etos kerja sesuai Q.1. Bekerja keras dengan tanpa meninggalkan kewajiban salat dan terus berbuat baik. B.H. tidak menganiaya diri. 10: 101 1. Memiliki sifat dan sikap yang tidak merugiksn orang lain walaupun orang lain lebih mulia dan tinggi derajatnya. 58: 11 dan Q. Bacaan dan Arti Ayat Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Mencintai pekerjaan walau sekecil apapun. 3. Tidak meninggalkan kesempatan di mana sebenarnya ia mampu untuk berusaha memanfaatkannya untuk bekerja meraih karunia Allah.(Q. Surah Yunus.S.2. Memiliki budaya yang tinggi. 6. IPTEK 1. 5. tidak iri hati. Tajwid Bacaan Hukum Bacaan Ikhfa’ hakiki Mad tabi’i Alif lam syamsiyah Alif lam qamariyah Mad tabi’i Alif lam qamariyah Alif lam syamsiyah Mad laen Idgam bilagunnah Mad ‘arid lissukun Alasan Nun sukun bertemu zha’ Fat-hah bertemu alif Alif lam bertemu huruf syamsiyah (sin) Alif lam bertemu huruf qamariyah (hamzah) Fat-hah bertemu alif Alif lam bertemu huruf qamariyah (hamzah) Alif lam bertemu huruf syamsiyah (nun) Wau sukun yang huruf sebelumnya berharakat fathah Kasrah tanwin bertemu lam Mad tabi’I bertemu nun yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo.S.S.S.

surah Fushshilat. 67: 3-5 dan ArRahman. 55: 33) b. surah Al-Mulk.I 7 . bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. dan apa yang Allah turunkan Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo. Berkaitan dengan arsitek surah Al-Baqarah.S. yaitu surah yang turun di Makah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Penjelasan Isi Surah Surah ke 10. Dan surah Yunus ayat 101 ini adalah ayat yang menyuruh manusia untuk selalu menggunakan akal pikirannya dalam menangkap dan mengkaji fenomena alam. Bacaan dan Arti Ayat Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Berkaitan dengan geografi (ilmu bumi) surah Yasin. Isi pokok surah yaitu keimanan. Arti Per-kata Arti Bermanfaat Tanda-tanda(kekuasaan) Dan peringatan(dari para rasul) Bagi kaum Yang tidak beriman Arab Arti Katakanlah Perhatikanlah Apa-apa Di langit Dan di bumi Dan tidaklah Arab 1.3. 10: 5. 10. hukum dan kisah-kisah. silih bergantinya malam dan siang. Berkaitan dengan geologi (ilmu pengetahuan tentang bagaimana bentuk dan terjadinya bumi) surah Al-Anbiya’.H. 36: 38-40 dan surah Yunus. Surah Makiyah.1. 41: 9. Surah Al-Baqarah. c. 101 dan Al-Baqarah. jumlah ayat 109. 11-12.1. Ayat-ayat Al-Quran selain surah Yunus. 2: 164 yang berkaitan dengan IPTEK antara lain : a. Isi kandungan surah Yunus ayat 101 adalah tentang perintah Allah kepada manusia untuk mempelajari berbagai ciptaan Allah terutama dalam penciptaan langit dan bumi yang merupakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah dan hendaknya manusia mengambil manfaat dari tanda-tanda kekuasaan Allah serta mengambil peringatan yang disampaikan para rasul. 2: 25. 21: 30.4. 2. 2: 164 2.

2: 164) 2.(Q.2. Al-Baqarah.dari langit berupa air.S. dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.I 8 . sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.S. Tajwid Bacaan Hukum Bacaan gunnah Alif lam syamsiyah Alif lam qamariyah Mad laen Alif lam syamsiyah Alif lam qamariyah Qalqalah sugra Alif lam qamariyah Mad tabi’i Ikhfa’ hakiki Alif lam syamsiyah Ikhfa’ hakiki Lam Jalalah tafkhim Idgam bigunnah Mad wajib muttasil Mad laen Ikhfa’ hakiki Idgam bigunnah Alif lam syamsiyah Alif lam syamsiyah Alif lam qamariyah Nun bertasydid Alif lam bertemu huruf syamsiyah (sin) Alif lam bertemu huruf qamariyah (hamzah) Sebelum ya’ sukun ada huruf berharakat fat-hah Alif lam bertemu huruf syamsiyah (nun) Alif lam bertemu huruf qamariyah (fa’) Jim sukun terletak ditengah Alif lam bertemu huruf qamariyah (ba’) Fat-hah bertemu alif Nun sukun bertemu fa’ Alif lam bertemu huruf syamsiyah (nun) Nun sukun bertemu zain Sebelum lafal Allah ada huruf berharakat fat-hah Nun sukun bertemu mim Mad tabi’I bertemu hamzah dalam satu kata Sebelum wau sukun ada huruf berharakat fat-hah Nun sukun bertemu kaf Kasrah tanwin bertemu wau Alif lam bertemu huruf syamsiyah (ra’) Alif lam bertemu huruf syamsiyah (sin) Alif lam bertemu huruf qamariyah (mim) Alasan Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo.H.

S.I 9 . Arti Per-kata Arti Dari langit Dari air Maka Dia menghidupkan Bumi Setelah matinya Dan Dia sebarkan didalamnya Dari segala hewan Dan perkisaran Angin Dan awan Yang dikendalikan Antara Langit Dan bumi Sesungguhnya terdapat tanda-tanda Bagi kaum Yang berakal Arab Arti Sesungguhnya Dalam Penciptaan Langit Dan bumi Dan pergantian Malam Dan siang Dan bahtera Yang berlayar Di laut Dengan apa Member manfaat Manusia Dan apa yang Menurunkan Allah Arab Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo.H.Bacaan Hukum Bacaan Mad laen Idgam bilagunnah Idgam bigunnah Mad ‘arid lissukun Alasan Sebelum ya’ sukun ada huruf berharakat fat-hah Kasrah tanwin bertemu lam Kasrah tanwin bertemu ya’ Mad tabi’I bertemu nun yang dibaca waqaf atau terletak diakhir kata 2.3.

Selalu memelihara keimanan dan ketakwaan. 12. Selalu memilih hasil yang terbaik.S. Selalu menyakini bahwa kehidupan akhirat itu kekal. yaitu surah yang turun di Madinah setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 2. 8. 3. tanah tandus. Dengan memikirkan alam semesta dan segala isinya. Al-Baqarah artinya sapi betina. karena ada kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil dalam ayat 67-74.5. 2: 164 antara lain : 1. Selalu mengunakan akalnya dan berpikiran positip serta menganggap semua kejadian ada hikmahnya. orang kafir Quraisy di Makah bertanya. Yunus. selain umat manusia akan memperoleh dalil-dalil tentang ada-Nya. “Bagaimana Tuhan yang tunggal dapat mendengar manusia yang jumlahnya banyak?” Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 164. awan dan angin. Al-Faryabi. 13. hukum dan kisah-kisah. kekuasaan-Nya dan kebesaran-Nya. sedekah dan menuntut ilmu. “ Apakah benar Tuhan itu tunggal ? Jika benar demikian.4. Surah Madaniyah.I 10 . jumlah ayat 286. 5. berikanlah kepada kami bukti-buktinya !” Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 164 yang menegaskan adanya bukti-bukti kemahaesaan Tuhan (diriwayatkan oleh Sa’id bin Mansur.S. Selalu mampu menahan amarah dan memaafkan orang lain. dan Al-Baihaqi yang bersumber dari Abu Ad-Duha). yaitu keimanan. daratan. berbagai jenis hewan. Selalu ikhlas dan tawakal diwaktu senang atau susah. Selalu menyakini Allah yang mengatur hidup demi kesejahteraan manusia. angkasa raya. Asbabun Nuzul Q. 2: 164 adalah : a. 10: 101 dan Q. 2. lautan. Sikap dan Perilaku Berikut ini beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan Q. Selalu rajin salat.2. bumi.S. Selalu berusaha menuju kebaikan. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo. berupa langit. air hujan. juga diharapkan umat manusia melakukan usaha-usaha pengembangan di bidang iptek. AlBaqarah. Ketika turun surah Al-Baqarah ayat 163. Bahwa setelah turun surah Al-Baqarah ayat 163 kepada Rsulullah SAW di Madinah. Al-Baqarah.S. Selalu mengingat Allah setiap saat. 6. Penjelasan Isi Surah Surah ke 2. Selalu senang berbuat baik untuk sesama manusia.H. Isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 164 adalah Allah mendorong umat manusia untuk memikirkan segala apa yang telah diciptakan-Nya. b. 11. 9. 10. 7. tanah subur. Isi pokok surah. Selalu meneliti dan mengkaji fenomena alam 4. tumbuh-tumbuhan. Selalu mengambil hikmah dan pelajaran dalam setiap kejadian yang dialami. puasa. kaum musyrik kaget dan bertanya-tanya.

B.H. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan ringkas ! 1. 3.I 11 . Apa arti kata-kata dibawah ini ! 2. Tuliskan terjemahan surah Yunus ayat 101! Jelaskan isi kandungan surah ِAl-Baqarah ayat 164 ! Tuliskan terjemahan surah Al-Mujadalah ayat 11 ! Jelaskan isi kandungan surah Al-Jumuah ayat 9-10 ! Tugas individu dan kelompok Buatlah kaligrafi arab dengan ukuran minimal kertas A4.Uji Kompetensi A. Diktat Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA Taruna Bumi Khatulistiwa Kubu Raya Disusun : Cahyo Prabowo. 4. bahan bebas.S. 5. ayat bebas dan dikumpulkan ! (tugas kelompok 1 kelompok 3 siswa) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful