P. 1
58508496 9 Cendikiawan Muslim

58508496 9 Cendikiawan Muslim

|Views: 1,296|Likes:
Published by 78umitazah

More info:

Published by: 78umitazah on Oct 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2013

pdf

text

original

Mata Kuliah: TARIKH ISLAM SEJARAH CENDIKIAWAN MUSLIM 1

CENDIKIAWAN MUSLIM 1). Al-BIRUNI (973-1048 M) Astronom berjuluk “Guru Segala Ilmu” Nama lengkap beliau adalah Abu Arrayhan Muhammad Ibnu Ahmad AlBiruni. Dalam sumber lain di tulis Abu Raihan Muhammad Al Bairuni. Beliau lebih terkenal dengan nama Al-Biruni. Nama b eliau tercatat dengan tinta emas dalam sejarah sebagai ilmuwan dan filosof Musli m yang serba bisa. Dengan penguasaan beliau terhadap pelbagai ilmu pengetahuan d an bidang lainnya, beliau mendapatkan julukan sebagai “Ustadz fil „ulum” atau guru seg ala ilmu dan ilmuawan modern menyebut beliau professor par exellence. Meskipun s ebagian besar ilmuwan Muslim masa lalu memang memiliki kemampuan multidimensi, n amun beliau tampaknya lebih menonjol. Beliau tak hanya menguasai bahasa Arab dan undang-undang islam, tapi juga Sanskrit, Greek, Ibrani dan Syiria. Beliau memil iki pengetahuan tentang filsafat Yunani, yang menjadi salah satu sebab beliau me njadi sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. Beliau berhasil mem buktikan, menyandingkan ilmu dan filsafat telah memungkinkan agama bisa terus hi dup subur dan berkembang serta membantu meyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat. Beliau telah menghasilkan lebih dari 150 buah buku. Di antara buku-bu ku itu adalah “Al-Jamahir fi Al-Jawahir” yang berbicara mengenai batu-batu permata; “A l-Athar Al-Baqiah” berkaitan kesan-kesan lama peninggalan sejarah, dan “Al-Saidalah fi Al Tibb”, tentang obat-obatan. Penulisan beliau tentang sejarah Islam telah dit erjemahkan kedalam bahasa inggris dengan judul “Chronology of Ancient Nation”. Banya k lagi buku tulisan beliau diterbitkan di Eropa dan tersimpan dengan baik di Mus eum Escorial, Spanyol. Beliau mendirikan pusat kajian astronomi mengenai system tata surya. Kajian beliau dalam bidang sains, matematika dan geometri telah menyelesaikan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelumnya. Sumbangan beliau terhadap kemajuan sains, matematika dan astronomi yang kini menjadi sala h satu symbol peradaban dunia Barat, sungguh sangat nyata. 2

Beliau lahir pada tanggal 15 september 973 di Kath, Khawarazm, daerah yang sekar ang lebih dikenal dengan nama Kara-kalpakskaya, Uzbekistan. Sejak usia muda, bel iau sudah tertarik pada astronomi dan matematika. Beliau banyak belajar kepada a stronom dan ahli matematika terkemuka kala itu, Abu Nasr Mansur. Pada tahun 900 atau saat usia beliau baru menginjak 17 tahun, beliau sudah melakukan pengamatan serius dibidang astronomi, yakni dengan menghitung garis lintang Kath melalui p engamatan ketinggian maksimum Matahari. Ketika usia beliau belum genap 22 tahun, beliau telah menulis kertas kerja meski dalam bentuk pendek. Sayangnya, semua k ertas kerja beliau hilang ditelan sejarah. Salah satu karya beliau yang bisa sel amat adalah kartografi yang berguna dalam proyeksi pembuatan peta. Sepeti halnya mendeskripsikan proyeksi beliau mengenai belahan Bumi melalui pesawat, beliau p ada usia 22 tahun dengan fasih membaca proyeksi peta yang ditemukan orang lain d an mendiskusikannya dalam risalah. Tapi sayang, masa-masa ketika beliau hidup ad alah masa-masa genting dunia Islam. Situasi politik yang berkembang saat itu jug a turut memengaruhi dan menentukan arah kehidupan beliau. Penguasa Khwarazm adal ah Banu Iraq dan secara kebetulan guru beliau, Abu Nasr Mansur adalah seorang pa ngeran dari keluarga tersebut. Pada tahun 995 terjadi kudeta politik. Perang sau dara pun berkecamuk. Sebagai murid, beliau terkena imbas persoalan politik terse but. Beliau kemudian melarikan diri dari Khwarazm sehingga beliau kemudian tidak mengetahui bagaimana nasib sang guru. Minat dan kecenderungannya untuk mempelaj ari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong beliau merantau sehingga kenegara India. Tetapi semasa berada di India, beliau telah ditawan ole h sultan mahmood al-ghaznawi. Setelah mengetahui keilmuwan beliau, sang sultan p un menugaskan beliau sebagai ulama istana. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya o leh beliau untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India. Disana be liau mendapat kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan filsafat India. Hasilny a beliau menulis beberapa buku yang mempunyai hubungan dengan masyarakat India d an kebudayaan Hindu. Dalam satu tulisan beliau menyatakan, ajaran Hindu berasask an konsep 3

penjelmaan yang mempunyai persamaan dengan ajaran tauhid dalam Islam dan Triniti dalam agama Kristen. Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada beliau untu k terus menuntut dan menghasilkan karya-karya yang besar dalam pelbagai bidang. Sumbangan beliau kepada ilmu dan peradaban India amat besar. Sumbangan beliau ya ng paling penting ialah dalam penciptaan kaidah penggunaan angkaangka India dan kajian beliau mencari ukuran bumi menggunakan perhitungan matematika. Beliau men inggal dunia pada 1048 M di Ghazna (Afghanistan), setelah berkhidmat dengan ceme rlang dalam kejayaan selama 40 tahun. Menurut Max Meyer Hoff, Al-Biruni adalah s eorang yang paling menonjol dikalangan para cendikiawan Islam yang mewarnai era kegemilangan sains. Al-Biruni berpandangan dalam berbagai bidang, bahwa seseoran g harus menggunakan sumber-sumber yang ada dalam bentuknya yang asli, menyiasati secara terperinci sumber tersebut dengan objektif dan melakukan penyelidikan me lalui pengamatan dan ujian. Beliau hidup sezaman dengan Ibnu Sina dan dikatakan pernah bertemu dengan ilmuwan terkenal itu. Sumbangan beliau sangat banyak dan i ndex hasil kerjanya melebihi 60 muka surat. Karya saintifikasi beliau digabung d engan sumbangan Al-Haitam, dan para saintis muslim lain, meletakan batu asas awa l dalam bidang sains modern. Beliau membuat sumbangan asli dan penting dalam bid ang sains, misalnya tujuh cara penentu arah. Penentu arah utara dan selatan. Bel iau membuat teknik perkiraan (Kiraan) matematika untuk memastikan suatu musim. B eliau menulis mengenai matahari dan pergerakannya, serta gerhana. Beliau juga te lah menciptakan alat astronomi. Beberapa abad sebelum saintis lain beliau telah membincangkan bahwa bumi berputar pada paksinya dan membuat perkiraan tepat lati tude dan longitude. Penemuan ini terkandung dalam buku beliau AlAthar Al-Baqia. Beliau juga orang pertama yang membuat ujian terperinci yang berkaitan dengan fe nomena astronomical. Beliau menyatakan bahwa cahaya lebih laju daripada bunyi. K epakaran beliau dalam bidang astronomi ditambah dengan fisika menyatakan ramalan -ramalan beliau mengenai kejadian gerhana bulan dan matahari. Beliau juga mampu membuat perkiraan yang tepat dengan lapan elemen dan kompaun, termasuk pelbagai logam dan batu-batu permata. 4

Dalam bidang seperti ini beliau menulis Al-Tafhim Li Awali Sina‘ati Al-Tanjim dan kitab Al-Jamahir. Popularitas dan kecendikiawanan beliau itulah yang menarik per hatian Sultan Mahmood Al-Ghaznawi, hingga beliau menjadi ulama istana. Perlu dik etahui bahwa Sultan Mahmood adalah putra Sultan Masood. Sultan Mahmood telah mem bawa beliau dalam perjalanan yang panjang di India, sampai terhitung 20 tahun. D alam perjalanan itu beliau mengembara ke beberapa tempat dan mempelajari falsafa h hidup, matematika, geografi, dan agama dari orang Pundit. Sebaliknya beliau me ngajar mereka bahasa Greek, sains dan falsafah yang beliau kuasai. Kitab Al-Hind karangan beliau menceritakan secara terperinci kehidupan di India, menyentuh pe lbagai agama, bahasa dan budaya. Pada tahun 1030 M, beliau menulis bukunya yang termasyhur, Al-Qonun Al-Masudi Fi Al-Haiwa Al-Nujum. Buku ini dikarang selepas p ulang dari India dan di dedikasikan kepada Sultan Mahmood. Beliau membicarakan b eberapa theorem trigonometri, astronomi, solar, lunar dan pergerakan planet. Bel iau adalah seorang saintis Islam tulen yang benar-benar mendapat manfaat dari aj aran Islam dan kajian saintifik. Beliau berkata Pengalamanku dalam kajian astrono mi, geometri, dan ujian-ujian dalam bidang fisika membuktikan kepadaku bahwa sud a tentu ada satu kuasa yang merancang dan kuasa tersebut tidak terbatas. Penemua n-penemuanku dalam bidang astronomi menunjukan adanya sesuatu yang kompleks, yan g menakjubkan dalam alam semesta. Ini membuktikan adanya satu sistem yang tidak boleh dijelaskan hanya melalui fisika dan sabab musabab material semata-mata . Bel iau tidak menyalahgunakan kepakarannya popularitas, kekuasaan maupun kekayaan. u ntuk mendapatkan Sultan Masood Apabila menghadiahkan uang perak yang di bawa oleh tiga ekor unta, sebagai penghargaan t erhadap karya-karya beliau, khususnya kitab Al-Qonun, beliau menolaknya dengan b aik dan berkata Saya menekuni dunia ilmu karena kecintaan terhadap ilmu pengetahu an, bukan karena uang. 5

2). IBNU KHALDUN (732-808 H/1332-1406 M) DI AKUI SEBAGAI KALIBER INTERNASIONAL N ama lengkap Ibnu Khaldun adalah Waliyuddin Abdurrahman Ibnu Mahammad Ibnu Muhamm ad Khaldun Alhadlrami. Beliau dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 H/1332 M. Gur u beliau yang pertama adalah ayah beliau sendiri. Tunisia merupakan markas ulama dan sastrawan di Magrib, tempat berkumpul ulama Andalusia yang lari akibat berb agai peristiwa. Dari mereka Ibnu Khaldun mempelajari ilmu syar‘i dan retorika. Bel iau mahir dalam bidang syair, filsafat dan manthiq (logika), sehingga dengan dem ikian beliau dikagumi oleh guru-gurunya. Dalam buku-bukunya, beliau memngungkapk an rasa terimakasih dan menyatakan kekaguaman serta pujiannya terhadap gurugurun ya, terutama Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin AlHadhrami yang dari nya beliau mempelajari ilmu fiqih, hadist, sirah dan ilmuilmu bahasa; dan terhad ap Abu Abdilallah Muhammad Bin Ibrahim Al-Abili yang darinya dia mempelajari dua sumber ajaran Islam (Al-Quran dan Sunnah Rasul), mantiq, serta seni-seni hikmah dan mendidik . Pada tahun 749 H. wabah penyakit ta‘un melanda sebagian dunia dari ti mur sampai ke barat, sehingga Ibnu Khaldun yang ketika itu berusia 18 tahun kehi langan kedua orang tuanya. Tersebarnya wabah tersebut telah menyebabkan sebagian ulama dan sastrawan yang selamat daripadanya untuk berhijrah dari Tunisia ke Ma gribi Jauh. Dengan demikian, Ibnu Khaldun berhalangan untuk terus menekuni belaj ar sebagaimana dilakukan oleh bapaknya dahulu. Oleh karena itu, berubahlah arus perjalanan hidupnya. Setelah membulatkan tekadnya untuk tekun menuntut ilmu dan pendidikan kepada ulama dan sastrawan terbesar pada masanya, beliau segara menca ri salah satu pekerjaan umum di dalam Negara. Pada tahun 751 H/1350 M., Ibnu Kha ldun ditempatkan dalam pekerjaan Kitabatul Allamah, sebuah jabatan sekretaris di istana Abu Ishaq bin Abu Yahya, seorang amir kecil yang diangkat oleh Muhammad b in Tapirakin untuk menggantikan saudaranya, Al-Fadhal. Sang pangeran kecil ini d iasuh oleh mentri Muhammad dan ditindasnya dengan sewenang-wenang. Pada tahun 75 3 H., Amir Konstantinovel, Abu Zaid, cucu Sultan Abu Yahya Al-Hafashi berhasil m enguasai Tunisia dan merebutnya dari kekuasaan 6

Ibnu Tapirakin. Dengan demikian Ibnu Khaldun melarikan diri dari pasukan Tapirak in yang kalah itu, agar dapat menyelamatkan dirinya. Beliau berkelana mengelilin gi negeri itu hingga akhirnya menetap di Biskira unutk beberapa waktu lamanya. S etelah itu beliau diangkat oleh Sultan Abu Annan, Raja Magrib Jauh ketika itu, sebagai anggota majlis ilmiah yang didirikannya di Pas, yaitu sekitar tahun 755 H. Setelah itu, Sultan mengangkat beliau sebagai salah s eorang sekretarisnya. Selama bermukim di Pas, Ibnu Khaldun kembali tekun belajar kepada ulama dan sastrawan yang menguasai ke Maroko Jauh setelah tersebarnya wa bah penyakit ta‘un. Disini beliau mulai tekun kembali membaca, sehingga pengetahua anya menjadi luas. Kemudian beliau kembali berfikir untuk meninggalkan tugas-tug as negara, menjauhi politik dan memusatkan perhatian kepada ilmu pengetahuan. Ha nya saja minatnya untuk memangku jabatanjabatan besar di dalam Negara telah mend orong beliau untuk meneruskan karirnya sebagai seorang politikus daripada mencur ahkan perhatiannya kepada belajar dan ilmu pengetahuan. Sebagai politikus, Ibnu Khaldun tampak bersifat opportunis. Beliau selalu mencari-cari kesempatan dan me ngatur strategi untuk mencapai kedudukan yang diinginkannya. Sesuai dengan sifat politik yang selalu dapat menggunakan berbagai cara, maka yang ditempuh beliau itu kurang memperhatikan kelurusan dan kebersihannya. Dalam rangka mencapai kein ginan itu, Ibnu Khaldun tidak peduli dengan perlakuannya terhadap lawan politikn ya sekalipun orang itu telah berbuat baik kepada beliau. Demikianlah, kita dapat kan Ibnu Khaldun telah melakukan mufakat untuk menggulingkan Abu Annan yang tela h menghormati dan memperlakukannya dengan baik. Beliau sepakat dengan Amir Abu A bdillah Muhammad Al-Hafasi yang di saat itu dalam tahanan Abu Annan untuk mengem balikan kekuasaan Amir Abu Abdillah. Beliau mengharapkan agar dirinya diangkat s ebagai penguasa urusan Office of Chamberlain. Belum lagi Ibnu Khaldun berhasil d alam mufakat politisnya, Abu Annan telah mengetahui semua rahasia ini, sehingga dia memenjarakan ibnu khaldun pada tahun 758 H. demikianlah ibnu khladun harus p uas dengan keadaan penjara selama dua tahun. Ibnu Khaldun baru dikeluarkan dari penjara setelah Abu Annan meninggal dunia. Urusan kekuasaan berubah, dan mentri Abul Hasan Bin Umar merebut 7

beliau diangkat oleh am ir untuk menjadi chamberlain (sebutan pegawai tinggi istana) yang merupaka kedud ukan tertinggi di dalam Negara. Di samping itu. Aktivitas itu tidak pernah aku tinggalkan (At-Ta‘rif bi Ibni Khaldun . lalu mengembalikan Ibnu Khaldun kepada tugasnya semula. sultan telah memerintahkan kepada para pejabat Negara untuk mendahului aku pergi ke kantor. seusai mengatur urus an kerajaan di pagi hari. lalu meminta izin untuk meninggalkan Andalusia. Boleh ja di beliau menikah ketika berada di Biskirah. . Kemudian meng atur bebagai daya agar para wali memuliakan dirinya. sekitar tahun 754 H. sehingga Sultan memuliakannya dan memberikan perhatian khusus kepadanya. Aku memangku pekerjaannya secara mutlak. sebagai tempat be rmukimnya. Demikianlah Ibnu Khaldun selalu mengadakan pendekatan-pendekatan kepada para wali satu demi satu. Aljazair. agar dapat mencapai kedudukan tertinggi. hal. Sultan mengangkatnya untuk menjadi duta antara dia dengan Raja Castile. Ibnu khaldun menggambarkan aktivitasnya pada mas a itu di dalam At-Ta‘rif : .singgasana dari keluarga Annan. Aku mencurahkan tenagaku dalam mengatur segala urusannya dan mengendalikan roda kesultanannya. Dia menetap di Magrib.. beliau memangku jabatan sekitar penguasa Office of Chamberlain dan peradi lan. Di samping itu. 98). Ibn u Khaldun telah memilih Granada. Sesudah it u. salah satu kota di Andalusia. Dia memintaku untuk memberikan ceramah di Universitas Qashabah. yakni s etelah menetap di Andalusia selama dua tahun. Yang demikian itu disebabkan karena persahabatannya dengan Sultan Gra nada ketika itu dan menterinya yang dikenal dengan nama Ibnul Khatib. Dalam peristiwa-peristiwany a ini. Maka berangkatlah Ibnu Khaldun ke Sevilla dan berhasil menjalankan tugas kedutaannya. aku tekun mengajarkan ilmu pada waktu siang di Univers itas Qashabah. Maka berangkatlah ib nu khaldun untuk meninggalkan Andalusia menuju Bougie pada tahun 766 H. menteri ibnul khatib menjadi dengki dan ibnu khaldun merasakan kemarahan sa ng menteri. beliau banyak menggubah syair dan qashidah dalam rangka mem uji para raja dan gubernur sebagai siasat berpolitik. Di Bougie. Han ya saja data kronologis pernikahan beliau tidak diketahui dengan pasti.. . Akibat nya. 8 .

yang tel ah membuat seluruh umara dan istana di Magrib mencurigai dan meragukannya. Dalam usia 40 tahun. Aku mene tap bertetangga dengannya untuk menyepi dan mengasingkan diri dalam menuntut ilm u. Ibnu Kahldun t elah memiliki segudang ilmu pengetahuan dengan berbagai aspeknya. akan tetapi tidak bisa menetap di sana. Maka beliau kembali lagi k e Magrib. Maka Ibnu Khaldun meninggalkan kota Pas dan kembali lagi ke Andalusia pada tahun 776 H. 134). Akan tetapi beliau belum ditakdirkan untuk mewarisi ilmu sebagaimana yang dikeh endakinya. Maka beliau kembali bergelut dengan mufakat-mufakat politis. Namun aktivitas ini tidak berlangsung lama. karena Ibnul Ahmar. Ketika ab u hammu meminta agar ibnu khaldun mau berpartisipasi kembali bersamanya dalam ur usan politik. kemudia aku menuju ke Rabath syaikh Abu Madyan. Beliau berkata: . serta mampu dalam memerintah dan mengintisarikan 9 ..Dengan demikian Ibnu Khaldun telah telah memadukan antara kegiatan politik denga n kegiatan ilmu dalam satu waktu. Sultan Granada m engusirnya dari Andalusia atas permohonan istana Pas. Maka beliau pun menyusun b uku sosiologi-historisnya yang terkenal itu. Di sini. berpikiran mendalam. . membaca dan mengarang. sehingga beliau pergi kr qal‘ah (benteng) ibnu salamah dekat telemcen. disamping banyak membac a dan menelaah dalam setiap kesempatan. Dan pergi ke Telemcen setelah diberi ampunan oleh Abu Hammu. ceritanya ber akhir hingga beliau melarikan diri dan menyepi untuk belajar di salah satu Rabat h. Ibnu Khaldun dikenal seb agai seorang yang berpandangan tajam. Hal ini merupa kan akibat pengalamannya antara Negara-negara Magrib dan Andalusia. Ib nu Khaldun kembali ke panggung spionisme dan bermain politik bersama para sultan dan umara yang bermusuhan di Aljazair dan Magrib tengah. tampak ibnu khaldun mau memenuhi permintaan ini. hal. Lebih dari itu. tempa t beliau besrta keluargannya menetap selama empat tahun. cermat dan cepat tang gap. Akan tetapi belia u lebih mengutamakan untuk tidak tenggelam sekali lagi di dalam lapangan politik ini. . Disana beliau hidup men gasingkan diri untuk menelaah. Dengan harapan aku dapat mewarisi ilmunya (at-ta‘rif bi ibni khaldun.

Di sana beliau menambahkan bebe rapa bab baru dan menamakannya dengan Kitabul Ibar wa 10 . Oleh karena itu beliau mengirim surat kepada Sultan Abul Abbas yang menjadi sultan Tunisia pada waktu itu. Bani Israil dan lain-lain. Selanjutnya disusul de ngan kitab ketiga yang memuat sejarah Barbar Beserta para pezinanya dan kaum lela ki (MUQADDIMAH hal. Setelah muqaddimah. 4-5). sekitar lima bulan. Ibnu Khaldun kembali ke Tunisia unutk y ang pertama kalinya setelah hijrah darinya sewaktu masih kecil. Maka mulailah beliau merasakan ke hidupan yang aman dan tentram. Muqad dimah . dalam waktu yang relativ singkat sekali. Pembahasan ini dikenal dengan nama M uqaddimah Ibnu Khaldun yang memuat muqaddimah dan juz pertama dari karangan itu.perundang undangan. yaitu: At-Ta‘rif bi Ibni Khladun. Mu‘allifu had zal Kitab ). Karangan beliau ini di dahului dengan bahasan umum tentang undang-undang ma syarakat manusia beserta kondisi-kondisinya. Bagian ini ditutup dengan riwayat penulis sendiri yang dimuat dalam sebuah kitab tersendiri. Meskipun Ibnu Khaldun banyak mengandalkan ingatannya yang kuat dan p engetahuannya yang luas. beliau mencari keluargannya dan bertemu. Di Tunisia. kali ini Ibnu Khaldun menggeluti peke rjaan mengajar di samping tekun merevisi dan memperbaiki karangannya. dan baru sempurna setelah beliau pergi ke Mesir dan bertemu dengan orang-orang Masyrik. sejak permulaan khalifah hingga abad ke-8. Di samping semua kelebihan dan potensi ini. namun dia merasa perlu kembali kepada kitab-kitab dan r eferensi-referensi yang sangat penting guna membantu penulisan bukubuku sejarah ini. seperti Persia. suatau hal yang membuat kagum terhadapnya adalah bahwa Ibnu Khaldun telah menyusun bukunya. guna meminta maaf kepadanya atas kesalahan-kesla han yang telah membangkitkan kemarahan Sultan kepadanya. Akan tetap i pada waktu itu beliau belum selesai menyempurnakan karangannya ini (sebagaiman a tampak dalam bentuknya yang sekarang). Sultan menerima alasann ya dan membarinya maaf. dilanjutkan dengan kitab kedua yang memuat sejarah bangsa Ar ab dan bangsabangsa terkenal lainnya semasa mereka. Sekembalinya ke sana. Dengan demikian. Setelah Muqadd imah beliau segara menyelesaikannya sisa karangannya yang memuat tulisan tentang sejarah umat-umat yang penting pada masa nya.

Masyarakat Mesir memberikan sambutan yang hangat kep ada Ibnu Khaldun. berpikir mendalam dan pandai mengungkapkan kata-kata. Ibnu Khaldun menetap di A skandaria. supaya beliau dapat melarikan diri dari kemelut politik yang terjadi di Magrib. lalu menuju Kairo yang telah menjadi pusat kebudayaan Islam di dunia Arab. Di antara mereka yang belajar belajar kepada beliau atau mendengarkan kuliah-kulia hnya adalah ahli sejarah. lancar berbicara. As-Suluk . terbersitlah pikiran untuk menunaikan ibadah haji.. Al-Ma qrizi berkata tentang Ibnu Khaldun: 11 . Taqiyuddin AlMarqizi. Karena khawatir bila sultan Abul Abbas meny eretnya kembali ke dalam kancah politik atau peperangan yang baru.Diwanul Mubtada‘ Awil Khabar fi Ayyamil Arab wal Ajam wal Barbar wa Man Asharahum min Dzawis Sulthan Al-Akbar . Berd atanganlah para pelajar dan murid untuk menimba ilmu pengetahuan daripadanya. peneliti dan penulis. mempunyai kepribadian yang kuat. Tahun 784 H. yaitu Universitas Al-Azhar yang diban gun oleh dinasti Fatimiyah./1382 H. Hal itu disebabkan Ibnu Khaldun terkenal sebagai seorang cendi kiawan. beliau mengucapkan selamat berpisah kepada muridmuridnya dengan ucapan yang paling hang at. Untuk beberapa waktu. Ibnu Khaldun telah bosen dengan kehidupan politik yang penuh dengan mufakat-mufakat jahat. Seakan-akan meraka merasakan bahwa Ibnu Khaldun pergi untuk tidak kembali la gi ke negerinya. Keadaan Kairo yang demikian itu disebabkan para pemerintahnya ketika mempu nyai andil yang sangat besar dalam memajukan bidang ilmu pengetahuan dan seni ju ga disebabkan banyak tersebar lembagalembaga pendidikan disana. Ibnu Khaldun tiba di Mesir lalu memetap di sana. Beliau tidak j adi menunaikan ibadah haji yang telah dicita-citakannya. Beliau memohon kepada Sultan Abul Abbas ag ar mengizinkannya untuk mengadakan perjalanan itu. Di Universitas Al-Azhar. Pikiran untuk menunaika n ibadah haji itu mungkin dikotori oleh dalih agar Sultan Abul Abbas memberinya izin untuk meninggalkan Tunisia. Di dalam kitabnya. salah satunya me rupakan lembaga pendidikan Islam terbesar. dan beliau telah membulatkan tekad untuk mem usatkan perhatiannya kepada belajar. Ibnu Khaldun mendapatkan lapangan untuk menyebarkan pikiran-pikiran beliau.

lalu dia melepaskannya setelah satu tahun menja bat. Ibnu Khaldun sege ra menegakkan keadilan syar‘i dengan tegas dan keras. telah datang kepada kami guru besar kami. beliau menyatakan keinginannya untuk keluar dari kedudukannya sebagai Qadhi. Orangorang menyambutnya dengan mengaguminya (At-Ta‘rif bi Ibni Khaldun. lalu mengangkatnya sebagai guru untuk mengajarkan fiqih Maliki di Madrasah Al-Qamhiyyah. sehingga orangorang menghormatinya sert a manghargai ilmu serta potensinya. karena mereka berkeyakinan bahwa mereka lebih berhak dengan kedudukan itu dari pada Ibn u Khaldun yang berkebangsaan Magrib tulen. Maka sebagian orang Mesir menuduhnya tidak mengerti tentang seluk-beluk hukum dan pokok-pokok peradilan. Beliau merasa gembira karenanya. Orang-orang Mesir mendengkinya. Raja memperlakukan beliau dengan baik. Demikianlah hingga belaiu menunaikan ibadah haji pada tahun 790 H. Desas-desus mengenai dirinya tersebar luas. Segera Ibnu Khaldun menjalank an tugas mengajar dengan sebaik-baiknya. Suatu ketika Raja Az-Zahir murka terhadap ha kim tertinggi madzhab Maliki pada waktu itu. sehingga Raja mencopot dari jabatan nya dan menggantikannya dengan Ibnu Khaldun pada tahun 876 H. kemudian mencari pekerjaan di Universitas Al-Azhar. Kekerasan Ibnu Khal dun dalam masalah peradilan telah mengundang kedengkian terhadapnya. 248. sehingga beliau merasa sempit. padahal sebelum kedatanganny a keadilan ini selalu menjadi bulan-bulanan kaum opportunis. Kesempitan itu se makin bertambah karena tenggelamnya seluruh keluarga beliau. Abu Zaid Abd urrahman bin Khaldun dari negeri Magrib. Oleh karena itu. lalu kembali menekuni kegiata mengajar. Raja mendudukannya sebagai Kursiyyul Hadi ts di Madrasah Dhar Ghatamsy yang bedampingan dengan Universitas Ibnu Tulun. terutama me ngingat kedudukannya sebagai Qadhi Qudhat (hakim tertinggi) di Mesir yang merupa kan kedudukan paling agung dalam negara. append ix III)..Pada bulan ini (Ramadhan). Dia mengadakan hubungan dengan Amir Ath -Thanbago Al-Jaubani. Ibnu Khaldun berusaha mengadakan pendekatan kepada Raja Mesir ketika it u. Sekembalinya dari ibadah haji. Mad rash itu didirikan oleh Saifuddin Dhar Ghatamsy sekitar setengah abad sebelum it u. istri dan anak-anak nya di Iskandaria. Ibnu Khaldun memulai pembicaraannya yang pertama di 12 . me mbaca dan mengarang. hal.

dan memperlihatkan kesiapannya untuk tunduk dan takluk. Sedangkan Ibnu Khaldun menetap di Damaskus. menuju Mesir. Hanya sekitar satu tahun beliau bergelut dengan pek erjaan itu. beliau berusaha merayu Gubernur Al-M untazhir dan mengadakan hubungan dari balik benteng tempat Timur Lang beserta ba lad tentaranya bercokol. Kemasyhuran Ibnu Khaldun telah menarik pe rhatian Raja Timur Lang. Ak an tetapi beliau melepaskan diri dari jabatannya sebagai Qadhil Qudhat. Sewaktu negosiasi berlangsung. sedangkan Syam termasuk keraj aan-kerajaan sekutu Mesir. sebagian u mara bermufakat jahat untuk menggulingkan Raja An-Nashir. Kemudian Ibnu Khaldun diantarkan oleh para penjaga dan pengawal ke kemah panglima Tartar tersebut. Ibnu Khaldun turut pergi bersama Raja dalam barisan para Qadhi dan Fuqaha. Setelah sekitar 14 tahun meninggalka n kedudukannya sebagai Qadhil Qudhat madzhab Maliki.Madrasah itu dengan menguraikan peranan Raja Az-Zhahir Barquq. Raja An-Nashir menghimpun bala tentaranya dan pergi m enuju Syam untuk mempertahankan Damaskus. Raja AzZhahir kem udian mengangkat beliau menjadi guru di Khanikah Baibars yang merupakan Khaniakh s ufi terbesar pada waktu itu. kemudian melepaskannya kembali. Sultan mengetahui mufakat jahat itu dan berhasil men emui mereka. ketajaman berpikirnya dan kecepatannya dalam berbicara. An-Nashir. Maka beliau meminta izin kepada Raja An-Nashir untuk mengadakan perlawatan i tu. begitu pula ilmunya yang luas di bidang sejarah dan geo grafi. sehingga kedua belah pihak mengadakan negosiasi perdamaian. Akan tetapi Ibnu Khaldun ingin mengadakan pelawatan ke Baitul Maqd is. Ketika peperangan pecah antara bangsa Mesir dan Tartar. dan diizinkan. Mereka melarikan diri dari pasukan. yang tetap menempatkan Ibnu Khaldun pada kedudukannya. Ketika T imur Lang menyerang Syam pada tahun 803 H/1400 M.. Ibnu Khaldun berusaha m engadakan hubungan dekat dengan Timur Lang. bangsa Mesir melakukan perlawanan yang gigih. telah membuatnya kagum 13 . beliau diangkat kembali unt uk memangku kedudukan itu. Ibnu Khaldun baru kembali ke Mesir pada akhir tahun 802 H. Raja Barquq meninggal dunia setelah pengangkata itu d an digantika oleh putranya. Maka terjadilah pembicaraan antara Ibnu Khaldun bersama Timu r Lang dengan perantaraan penterjemah.

Raja meminta agar Magrib. Ibnu Khaldun segera meninggalkan Damaskus dan kembali ke Kairo. Sultan menempatkannya di situ. Permintaan itu dikerjakannya. telah berakhir sebuah kehidupan yang penuh dengan citacita yang melonjak-lonjak. dan Kamal Al-Jaba Tamamuhu wa Al-Ziadah fi Usulihi . Beliau juga turut serta dalam berbagai bidang yang telah di arahka n oleh Al-Makmun sekitar tahun 205 H/ 820 M. kecemerlangan berpikirnya dan kemampuannya untuk mengadakan pembaruan dan pene muan. Demikianlah. Akan tetapi sengketa t entang jabatan ini masih tetap berlangsung antara beliau dengan peminat lainnya. Al-Kifayah .Sohifatu A l-Qomariyah . IBNU ISA AL-ASTURLABI (3 H/9 M) Nama beliau adalah Ali bin Al-Harani. Dan mewariskan kekayaan pikiran yang membuktikan kepandaian . Ki tab-kitab yang termasyhur yang dikarang oleh beliau adalah Kitab Al-Jabar wa Al-M uqabalah . Kairo. Ada pula pakar matematika pada waktu itu adalah abu kamil Muhammad b in syujak. Miftah Al-Falah . bergur u kepada Ali bin Khalaf AlMaududi. Diantara buku-buku karya beliau adalah: Risla h fi Ilmi AlAsturlab . Ibnu Khaldun mempersemba hkan beberapa hadiah kepada Raja Timur Lang. Al-Sohifah Al-Afaqiah dan Risalah fi Al-Amal bi Al. Setibanya di Mesir. beran i dan menghanyutkan. namun tat kala tidak berhasil menca pai kedudukan tinggi di istananya.. beliau telah meninggal dunia pada tahun 808 H/1406 M. Al-Masahah wa Al-Hindasah . dan dimakamk an di pekuburan orang-orang sufi di luar Babunnashir. dan beliau tetap menjadi tamu Raja selama lebih kurang satu bulan. Beliau telah menyelesaikan beberapa masalah dalam persamaan AlGebra . 14 .terhadapnya. Berkali-kali beliau mengundurkan diri dan di angkat kembali dalam jabatan terse but sampai enam kali. Beliau bekerja di tempat pengkajian di Bagdad dan Damsyik. Ibnu Khaldun berusaha untuk kembali meman gku jabatan Qadhil Qudhat. Namun belum lagi memangku jabatan tersebut untuk yang ke e nam kalinya. 3). Beliau telah menyusun buku-buku dal am bidang matematika dan astronomi.

Spanyol dan mati terbunuh di Pas.4). 5). Beliau pernah tinggal di Mesir dan menjadi pemimpin para dokter disana. Mag ribi. DAUD Al-ANTAQI (10 H/16 M) Nama beliau adalah Daud bin Umar Al-Darir. Beliau begitu percaya bahwa ahli filsafat memerlukan alam ya ng khusus. Beliau ahli filsafat. te mpat kelahiran beliau adalah di Sargatsah. beliau telah menguasai bidang kedokteran dan obat-obatan. matematika. tetapi ketika menjelang akhir hayatnya. Beliau terkenal di Antoqiah semenj ak kecil di bidang proses. Beliau juga sangat terkesan dengan pem ikiran Ibnu Rusydi. Dilahi rkan di Antoqiah (Syiria) dalam keadaan buta. Beliau meninggal dunia di Makah. IBNU BAJAH (4-5 H/11-12 M) Nama beliau adalah Muhammad bin Yahya Al-Soig. Da lam bidang falsafah juga beliau menulis karyanya. empat bab dan penutup. yang jauh dari segala sesuatu. Beliau adalah seorang ahli dalam beberapa bidang. yakni Rislah fi AlToir wa Al-Iq bal . Beliau terkenal dengan buku karyanya yang b erjudul Tadzkirah Daud . astronomi. Beliau juga mengarang kitab Al-Nuzhah Mubhajah f i Tashiz AlAzhan wa Ta‘dil Al-Amzijah yang diringkas dengan judul Tashiz Al-Azhan . ta bib. tetapi semua buku beliau dalam bahasa Arab hilang dan yang sampai kepada kaum muslimin adalah terjemahan bahasa Latin. Buku itu disusun mengikuti index huruf yang terdiri dari p ermulaan. sastra dan musik. Beliau sangat banyak menulis tafsiaran terhadap buku Aristo dan Al-Farabi. Buku yang termasyhur dari terjemahan Latin adalah 15 . Dalam satu sudut beliau terkesan d engan pemikiran aristo dan al-farabi dan dari sudut yang lain terkesan dengan pe mikiran al-ghazali.

Beliau orang pertama yang menggunakan kosain dan garis sendeng dalam segitiga dan sudut. Iraq. Syiria. Karya-karya Al-Battani: Beliau menyempurnakan hasil Batlimous dalam bukuny a Al-Zaiju AlSabik . Iraq. Buku itu terdiri dari muqaddimah dan 57 bagian mengenai cara-c ara pengiraan. Beliau juga memp nyai beberapa rencana dalam bidang geografi. 16 . Karangan beliau yang lainnya adalah Risalah Wida . Beliau dilahirkan di Harun (Turki) da n meninggal dunia di Samara. Kitab Ta‘dil Kaw akib dan Kitab Ma‘rifatul Matoli‘u Al-Buruj fima Baina Arba‘i Al-Falak . ukuran masa dan tempo tahunan. Diriwayatkan bahwa beliau memulai kajian di B itan. yang mana mampu menyatukan antara ketelitian kajian dan kemampuan mengembangkan teori astronomi sehingga digelar Batlimous Arab. Ris alah Itthishal . bintang dan permasalahannya. Inilah yang disebut sumbangan dari Al-Bat tani. Syarah Arbau‘u Maqolat li Batlimous . Sesungguhnya al-Battani yang di seb ut juga Albategnius merupaka seseorang yang jenius dalam bidang astronomi iSlam. kadar miring. Kitab An-Nafsi dan Kitab Al-Qanun wa Al-Fasad . Beliau juga mempunyai penyelidikan ya ng teliti dalam gerhana matahari.Mutawwahad yaitu buku filsafat. sifat buruj. 6). bulan dan pergerakannya. Kemudian di Antoqiah. Karangan beliau yang lainnya adalah: zaiju al-ralqani yan g mengandung hasil kajian beliau. juga penggun aan lambang dan trigonometri ke barat. Beliau telah menggariskan dengan cukup teliti mengenai pusingan tahun dan musim. alat-alat astronomi dan cara-cara memb uat alat-alat tersebut. jenis-jen is taqwim. Al BATTANI (Albategenius) (240-317 H/845-929 H) Nama beliau adalah Abu Abdul lah Muhammad bin Jabir bin Sinan AlHarani. kadar peredaran matahari dan menggari skan miring buruj di garisan khatulistiwa.

Selepas itu be liau menetap di Pas. Beliau telah menjelajahi Negara-negara Asia. makanan. Pengembaraan beliau yang paling masyhur adalah 1/3 terakhir . Afrika dan Timur Erop a dengan menempuh jarak sejauh 120 kilometer dan menghabiskan waktu 38 tahun dar i usianya. Maroko. Magribi untuk menafsirkan hasil hasil pengembaraannya. beliau termasuk salah seorang yang melakukan pe layaran dan pengembaraan. IBNU BATUTAH (704-779 H/1304-1372 M) Nama beliau adalah Abu Abdullah Muhamma d bin Ibrahim Al-Lawati. Salah seorang ilmuwan Barat ada ya ng meragukan pengembaraan beliau. Beliau juga sangat menonjol dalam bid ang nahwu. ahli sejarah da n seorang yang ahli dalam kesastraan Iraq. Penge mbaraan beliau disebarkan dalam buku Tuhfat Al-Anzhar fi Gharib Al-Absar Al-Asfa leh Ibnu Juza. Tempat kelahiran beliau adalah Tanja. 8). beliau meninggal dunia di Marakas. namun semua keraguannya itu terbantahkan dan p engembaraan ibnu batutah ternyata lebih banyak di akui oleh ilmuwan Barat. bahasa dan 17 o . Beliau adalah seorang ahli geografi yang berasal dari M agribi. India ketika mengembara di sana dan beberapa kali diutus menjadi wakil di beberapa tempat. kebudayaan dan peralatan. Beliau pernah di lantik menjadi Qadhi di Delhi. yang lebih dikenal dengan pan ggilan Abdul Latif Al-Baghdadi. Muha mmad ibnu juzu penulis kitab dar al ifta di pas telah menyunting buku beliau dan menyusunnya dengan gaya bahasa yang teratur. yaitu ketika menjelajahi Negara Afrika dan Negara-negara Islam. dan berketurunan Libya. Keperihatinan sangat sering dirasakan beliau ketika pengembaraan. Buku ini telah diterjemahkan keberbagai bahasa dan telah di terbi tkan di berbagai tempat. Apa bila beliau memasuki sebuah Negara. maka beliau akan banyak bertanya mengenai pa kaian. Beliau merupakan seorang doktor.7). AL-BAGHDADI (557-629 h/1162-1231) Nama beliau adala h Abu Muhammad Abdul Latif bin Yusuf bin Muhammad.

fiqih.ilmu kalam. ikan -ikan. Beliau juga menulis biodata dirinya ya ng mana buku tersebut sampai kepada kita melalui Ibnu Abi Shubai‘ah. karangan beliau menjangkau 173 bu ah kitab. Pada awalnya Beliau terkesan dengan pemikiran Ibnu Sina. Akhirnya beliau memperbaiki buku karangan Galinous dan sekaligus buku karangan I bnu Sina. sains. bahasa-bahasa beliau menjangkau apa yang dipikirkan oleh ahli-ahli falsafah modern dan hasilnya seta ra dengan hasil ahli-ahli falsafah. t etapi akhirnya beliau telah mengkritik dengan kritikan yang pedas terhadap panda ngan-pandangan Ibnu Sina. cenderung kepada pengkajian ilmiah dan menguasai ilmu di sega la bidang . Beliau mengikuti ibnu abi usaibah. Beliau juga banyak mentafsir karangan Hippocrate seperti Syarh Al-Fusul . sihir. k ritikan sastra. ilmu tauhid. galian. ilmu haiwan. Ibnu Al Amid dan Musa Bin Maim un. tumbuhantumbuhan dan yang lainnya. kedokteran. Beliau mempelajari falsafah dan kedokteran di Baghdad kepada Ibnu Tilm iz. Belaiu menolak aliran Ikhwan Al-Safa. falsafah dan ketuhanan. Kratchkoski berkata Al-Baghdadi adalah cendik iawan yang teliti. yang menceritakan keadaan Negeri Mesir. Setelah itu beliau juga per gi ke Mesir dan berguru kepada Abu Qasim Al-Sya‘rawi. pendidikan . Syarah Muqaddimat Al-Ma‘rifah dan karangan Galinous Ikhtisar Manhaj Al18 . beliau mem uji Jabir bin Hayyan dan Ibnu Wasyhiyah tetapi kurang respon terhadap Galinous. matematika. menafikan perubahan pada galian dan kelikir. Selanjutnya be liau pergi ke Damsyik dan belajar kepada para ulama. burung-burung. Salah seorang guru belaiu adalah Al-Wajih Al-Wasiti yang berasal dar i Mausil. Beliau belajar di al-azhar dan pengalam beliau telah ditulis dalam sebuah bu ku yang berjudul Al-Ifadah wa Al-I‘tibar fi AlUmur wa Al-Musyahadah wa Al-Hawadis M ua‘yanah bi Ardi Misri . Beliau merangkum ilmu di bidang geografi. melalui buku An-Nujat dan As-Syifa. Berdasarkan hal itu beliau menyusun kitab Kit ab Al-Mujadal baina Al-Hakimin Al-Kimiai wa An-Nazari dan Risalah Al-Ma‘adin wa Ibth ol Al-Kimia . sejarah. bahasa. Dalam ilmu logika. dan kembali ke Mausil lalu berguru kepada Al-Kamal bin Yunus. Beliau terpengaruh dengan pemikiran Aristo. meremehkan ilmu kimia.

Dalam bidang sastra beliau mengarang Kit ab fi ma Yahtajuillahi AlShona‘ min Al-A‘malul Hindasah dan Kitab fi Amal Al-Masthurah wa AlBukar wa Al-Kunia . Diphantos. Iraq. Spanyol dan meninggal dunia di Damsyik. Beliau juga tela h menulis kitab-kitab yang mengkritik buku Eucleides. Beli au dianggap orang pertama pencipta nisbah segitiga dan memasukan penggunakan gar isan linear. IBNU BAITAR (594-647 H/11971249 M) Nama beliau adalah Diauddi Abu Muhammad Abdullah Ahmad AlMaliki. AL-BUZGANI (329-388 H/940-998 M) Nama beliau adalah A bu Al-Wafa Muhammad bin Muhammad bin Isamil bin Al-Abbasi. dan Khawarizmi. kesusastraan dan trigonometri. Beliau juga telam mengarang buku yang berkaitan dengan lebah. dan beliau tel ah meringkas buku karangan Dainuri yaitu An-Nabat dan buku AlHaiwan yang ditulis ole h Aristo dan Al-Jahiz. Beliau seorang ahli m atematika dan astronomi parsi. Buku karangan beliau dalam bidang matematika adalah Kitab Al-Madkhal fi AlArasma tiq dan Tafsir Kitab Abrakhas fi Al-Gebra . Dalam kedua kitab itu beliau telah menggunakan kaidah te rbaru cara melukis bulatan. Beliau dilahirkan di Bauzijan. Dalam trigonomet ri beliau mengarang buku yang berjudul Kitab Istikhraj AlAuthar dan Kitab Al-Amal b i Al-Jadual Satini . 9). Beliau juga telah menulis bu ku yang berjudul Kitab Isthikraj Al-Do‘il Murabba‘ bimali Mal wama Tartabu minha . 19 . Kelahira n beliau bertempat di Malaga. analisa . Beliau termasuk diantara para perintis lukisan. Beliau mengikuti cara baru dalam penggunaan kos ain menetapkan undang-undang kosain dalam trigonometri bulatan. 10).A‘dok . Beliau sangat berjasa dalam mengemas trigonometri. segitiga dan sektornya. Suria. Beliau seorang pakar tumbuhan dan obat-obatan. Iran dan meninggal dunia di Baghdad.

AL-DINOURI ( 3 H/9 M) Nama beliau adalah Hanifah Ahmad Bin Daud Al-Hanafi. Murafradtil Adawiyyah wa Al-Aghjiah . Abdullah Ibnu Sa leh dan Abi Hajjaj. beliau meninggalkan S panyol menuju Afrika Utara dan Mesir dengan maksud mendalami ilmu dalam bidang t umbuh-tumbuhan. bukubuku itu khusus dalam bidang ked okteran Al-Baitari. Buku-buku beliau telah diterjemahkan kedalam bahasa Prancis. Beliau berkecimpung dalam berbagai ilmu dan menghasi lkan lebih dari 20 kitab. Salanjutnya beliau pergi ke Asia Kecil dan Yunani. tanaman d an galian. Karya-karya beliau yang lainnya adalah Al-Ibanah wa Al-I‘lam bi ma fi Al-Manhaj fi Al-I‘lal wa AlAuhum . Najmuddin. German dan dipe lajari di Universitas Eropa. Diantara murid beliau adalah Ibnu Abi Dai‘ah. Iraq. dia sangat mengagumi Ibnu Baitar. dekat dengan Hamdan. Beliau sangat khidmat kepada Raja Mesir. Al-Kamil Al-Ayubi dan m enjadi ketua makmal tanaman.Beliau tumbuh besar di Andalusia dan belajar kepada Abu Abbasi. Dinour. Buku-buku tersebut terdiri dari empat jilid dan mencakup 1400 jenis obat-obatan yang dirumuskan dari hewan. Beliau terkenal dikalangan masyarakat Eropa samapi abad pertengah an. Al. 11). B eliau berketurunan Persia dan gelarnya diambil dari tampat kelahirannya. beliau seorang ulama. Ketika usia beliau menginjak 22 tahun. Beliau juga telah mengarang buku Al-Mugni fi Al-Adaw iyyat AlMufradah yang terbagi atas 20 bagian. matematika dan bahasa. ahli sejarah. Obat-obatan tersebut disusun mengikuti index huruf dan pengkajiannya sangat ilmiah. Kemudian beliau tinggal di Damsyik bersama putranya . Beliau sangat di hormati. Susunannya sesuai dengan anggota tu buh yang harus di dahulukan dalam menyembuhkan penyakit. untuk mengadakan kajian mengenai tanaman.Afa Ajibah wa Al-Khawas Goribah dan Al-Shina‘atain . Karya beliau yang paling masyhur mengenai tanaman ialah A l-Jamli . Beliau diakui 20 . ide-ide beliau tidak terputu s dari pemikiran yang luas dan sifatnya yang berani dalam menyampaikan kebenaran .

Beliau merupakan orang pertama yang memaparkan penjelasan penyakit colitis. Sebelum beliau mencoba obat untuk diberikan kepada pasien. Beliau telah menulis rislah yang terbagi kepad a 14 bagian dan diakui sebagai karya terbaik dalam bidang kedokteran Islam. menerangkan hubungan binti-bintik merah dengan peningkatan suhu panas. termasuk AlDinouri. Sumbangan dan karya beliau beliau dibidang kedokteran adalah belaiu sena ntiasa mengikuti perkembangan pemikiran dibidang klinik kedokteran. denyut nadi. Khalifah mencal onkan 50 orang termasuk. cara memulas perut. beliau mencoba du lu kepada binatang. Beliau berha sil menjelaskan jenis-jenis penyakit. Beliau selalu member makanan kepada orang yang meme rlukan. cacar dan campak. Karya-karya beliau yang penting: 1. Waktu beliau hidup ada u ngkapan Kedokteran ini mati dan dihidupkan oleh galinous . maha guru dibi dang kedokteran dan dokter yang genius dibidang klinik. sebab pada masa beliau hidup. Beliua disfati oleh para ulama dan para doctor bahwa beliau sebagai cendikiawan yang berpegang pada pene litian yang mendalam dan selalu mengadakan uji coba yang sempurna. hingga tersisalah 3 orang. jantung d ll. sifat-sifat penyakit dan cara merawatnya.sebagai doctor Islam yang paling terkemuka. Ketika Khalifa h Harun Al-Rasyid ingin membina Rumah Sakit AlMansuri di Bagdad. Ensiklopedia kedokteran “A l-Hawi” yang ditulis dalam 10 jilid dan mempunyai 24 tujuan. Beliau merupakan contoh pelajar dan ilmuan. Akhirnya beliau menjadi calon tunggal untuk dipilih. Beliau pula menjelaskan bahwa betapa pentingnya pemeriksaan dilakukan atas dasar hati. Dala m risalah itu beliau menjelaskan penyakit cacar dan campak. beliau tidak pernah membedakan teman-tema nnya. sehingga samp ai saat ini eksperimennya dianalisa dan diuji dengan cara modern. “Al-Hawi” diakui sebagai rujukan terpenting di abad pertengahan. bapa kedokteran Arab. Buku ini telah diterjamahkan 21 . dan beliau tetap terpilih. Dan ternyata beliau termasuk 10 ora ng yang terpilih. baik miskin atau kaya.

merupakan buku awal kedokteran beliau. “Al-Fusul”. nasihat yang bernilai dan teristimewa karena ketelitian di setiap analisis beli au. “Manafiu Al-Aghziyyah”. Idris bin Abbas AsySyafi ie dengan seo rang wanita dari suku Azad. “Al-tib Al Mansur” yang ditulis dalam 10 jilid. Da lam buku ini beliau menulis sifat manusia yang berhubungan dengan psikologi. 150 H (bertepatan dengan th. Beliau telah menghasilakan 224 karya yang berbentuk buku dan risalah. 694 M) lahirlah seorang bayi lelaki d ari pasangan suami istri yang berbahagia. susu. Buku ini sebagai hadiah kepada Al-Mansyur Bin Ishaq. rempah-rempah dan manisan. Demikian nama lengkapnya sang bayi itu. pen yakit dan kesehatan.kedalam bahasa Latin setelah beliau wafat oleh seorang Yahudi. 4. 5. ketika beliau masih di Bagdad. Bayi lelaki keturunan Quraisy ini akhirnya dinamai M uhammad bin Idris Asy-Syafi ie . IMAM ASY-SYAFI I BIOGRAFI Di kampung miskin di kota Ghazzah (orang Barat menyebutnya Gaza ) di bumi Palest ina. Faraj Bin Salim a tas perintah Charles of Ango. Buku itu dipenuhi kajian-kajian yang bermutu. 2. buah-buah an. buku terjem ahan ini telah diterbitkan atas nama Ad Mansorun. “Al-Majriyat”. yang merupakan buku pandangan beliau secara individu. minuman (arak). ikan. Para ulama meman dang bahwa beliau melebihi ibnu Sina dalam bidang kedokteran dan falsafah. pada th. daging. Namun k ebahagiaan keluarga miskin ini dengan kelahiran bayi 22       . air. Raja Secicli pada tahun 678 h/ 1279 M. 3. buku yang telah ditulis dalam 19 bab yang membaha s bahaya dan keuntungan roti.

sehingga anak yatim Quraisy itu tumbuh sebag ai bayi yang sehat. sehingga melahirkan anak bernama As-Sa‘ib. Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim. Bayi lelaki yang rupawan itu pun akhirnya hidup sebagai anak yatim. Maka nasab bayi yatim ini secara lengkap adalah sebagai berikut: Muhammad bin Id ris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi‘ bin As-Sa‘ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Has yim bin Al-Mutthalib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka‘ab bin Lu‘ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mud rikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma‘ad bin Adnan. kakek Muhammad bin Idris Asy-S yafi ie. kakek Nabi Muhammad sh allallahu alaihi wa alihi wasallam . dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid. ayahnya 23           . Karena anak yatim ini. Karena beberapa saat setelah kelahiran itu. bernama Syifa‘. Dari nasab tersebut. Maka ketika ia telah berusia dua tahun. Sang ibu sangat menyayangi bayinya. sempat tertawan dalam perang Badr sebagai seorang musy rik kemudian As-Sa‘ib menebus dirinya dengan uang jaminan untuk mendapatkan status pembebasan dari tawanan Muslimin. terjadilah peristiwa menyedihkan. dibawalah oleh ibuny a ke Makkah untuk tinggal di tengah keluarga ayahnya di kampung Bani Mutthalib. yaitu ayah sang bayi meninggal dunia dalam usi a yang masih muda. Al-Mutthalib bin Abdi Manaf. berasal dari keturunan seorang S hahabat Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Syafi‘ bin As-Sa‘ib.tersebut tidaklah berlangsung lama. Dan setelah dia dibebaskan. adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad shalla llahu alaihi wa alihi wasallam . dari sisi nasab ayahnya. Dan As-Sa‘ib ayahnya Syafi‘. iapun masuk Islam di tangan Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam .

sehingga dia terkenal sebagai anak mu da yang ahli memanah. yang kemudian melahirkan Bani Hasyim.Syafi‘. Demi ia merasakan manisnya ilmu. yang melahirkan Bani Mutthali b. Bahkan karena Hasyim bin Abdi Manaf. maka sangat dikuatirkan akan terkena penyakit luka pada paru-parumu karena engkau terlalu banyak berdiri di bawah panas terik mata hari. 65 . Di usia kanak-kanaknya. Remaja yatim ini belajar fiqih dari para Ulama‘ fiqih 24         . Sambil beliau menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangan beliau. Abu Nu‘a im Al-Asfahani dalam Hilyah nya juz 9 hal. Di lingkungan Bani Al-Mutthalib. dia tumbuh menjadi anak lelaki yang penuh vital itas. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wasallam . sehingga pada usia tujuh tahun telah menghafal di luar kepala Al-Qur‘an keseluruhannya. Dokter itu menyatakan kepadanya: Bila en gkau terus menerus demikian. (HR. sepuluh yang kena sasaran. dia amat jitu memanah. Kepada Syafi‘ bin As-Sa‘ib radliyallahu anhuma inilah bayi yatim tersebut din isbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi ie Al-Mutthalibi. dia sibuk dengan latihan memanah sehingga di kalan gan teman sebayanya. anak muda dari Quraisy ini menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya‘irnya dalam usia kanakkanak. Bahkan dari sepuluh anak panah yang dilemparkannya. maka Rasulullah shallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda: Hanyalah kami (yakni Bani Hasyim) dengan mereka (yakni Bani Mutthalib) berasal dari satu nasab . maka dengan taufiq Allah dan hidayah-Nya. Di samping itu dia juga menghafal Al-Qur‘an.66). Demikian terus kesibukannya dalam panah memanah sehingga ada seorang ahli kedokt eran medis waktu itu yang menasehatinya. adala h saudara kandung dengan Mutthalib bin Abdi manaf. dia m ulai senang mempelajari fiqih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan sya‘irny a. Maka mulailah anak yatim ini mengurangi kegiatan panah memanah dan mengisi waktu dengan belajar bahasa Arab dan menekuni bait-bait sya‘ir Arab sehingga dalam sekejab.

akhirnya berangkat dari Makkah menuju AlMadinah An Na bawiyah guna belajar di halaqah Imam Malik bin Anas di sana. maka Malik menjad i bintang di majelis itu. Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya. pemuda ini ju ga duduk menghafal dan memahami 25   . si anak yatim tersebut menghapal dan memahami dengan cemerlang kitab karya I mam Malik. Guru yang lainnya dalam fiqih ialah Abdurrahman bin Abi Bakr AlMulaiki. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fiqih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai h alaqah ilmu para Ulama‘ fiqih sebagaimana tersebut di atas. Beliau juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwattha‘ Ima m Malik sehingga beliau menyatakan: Tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Qur‘an. Beliau menyatakan kekagumannya setelah menjadi Imam dengan pernyataannya yang te rkenal berbunyi: Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah. dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah.yang ada di Makkah. Sementara itu As-Syafi ie sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Ma lik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi‘. Di samping itu. lebih dari kitab Al-Muwattha‘ . seperti Muslim bin khalid Az-Zanji yang waktu itu berkeduduk an sebagai mufti Makkah. Beliau juga menyatakan: Aku tidak membaca AlMuwattha‘ Malik. yaitu Al-Muwattha‘ . Sa‘id bin Salim. Dari berbagai pernyataan be liau di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling beliau kagumi adalah Imam Malik bin Anas. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya . kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Ia pun demi kehausan ilmu. kecuali mesti bertambah pemahamanku. Juga beliau menyatakan lebih lanjut kekaguman nya kepada Imam Malik: Bila datang Imam Malik di suatu majelis. nisc aya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Di majelis beliau i ni.

Dari Yaman. Tersebutlah tokoh-tokoh i lmu agama ini yang mendatangi majelis beliau untuk menimba ilmu padanya seperti Abu Bakr Abdullah bin Az-Zubair 26       . beliau melan jutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini beliau banyak meng ambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan. Juga beliau mulai memban tah beberapa keterangan para Imam ahli fiqih. dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan Ulama‘ di jamann ya dalam berfatwa dan berbagai ilmu yang berkisar pada AlQur‘an dan As-Sunnah. dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa alihi wasallam . memiliki pandangan yang s ama dengan madzhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada taqdir dan berbag ai kelemahan fatal lainnya. Disebutkanlah sederet Ulama‘ Yaman yang didatangi oleh beliau ini seperti: Mutharrif bin Mazin. Popularitas beliau di dunia Islam yang semakin luas menyebab kan banyak orang semakin kagum dengan ilmunya sehingga orang pun berbondong-bond ong mendatangi majelis ilmu beliau untuk menimba ilmu. Tet api beliau tidak mau berpuas diri dengan ilmu yang dicapainya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal de ngan gelar sebagai Imam Syafi ie. Abdul Aziz Ad-Darawardi. beliau tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu . khususnya di akhir hayat beliau. seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Ketika Muhammad bin Idris As-Syafi‘i Al-Mutthalibi Al-Qurasyi telah berusia dua puluh tahun. guru beliau yang disebutkan t erakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadits. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi ie mulai dikerumuni par a muridnya dan mulai menulis berbagai keterangan agama. seperti Ibrahim bin Sa‘ad.ilmu dari para Ulama‘ yang ada di Al-Madinah. Isma‘il bin J a‘far. Sejak di kota Baghdad. Atthaf bin Khalid. Kitab fiqih dan Ushul Fiqih pu n mulai ditulisnya. Maka beliaupun be rangkat menuju negeri Yaman demi menyerap ilmu dari para Ulama‘nya. Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Ia banyak pula menghafal ilmu d i majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Juga b eliau mengambil ilmu dari Isma‘il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan ma sih banyak lagi yang lainnya. Tetapi sayang.

Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi. Harmalah bin Yahya. 27           . Maka melihat demikian. Ibrahim bin Al-Mundzir AlHizami. Diriwayatkan pula oleh Imam Shalih bin Ahmad bin Hanbal (putra Imam Hanbali): Per nah ayahku berjalan di samping keledai yang ditumpangi Imam Syafi ie untuk berta nya-tanya ilmu kepadanya. Abu Tsaur Ibra him bin Khalid Al-Kalbi. Musa bin Abil Jarud Al-Makki. Husain bin Ali Al-Karabisi (beliau ini sempat di tahdzir oleh Imam Ahmad karena berpendapat bah wa lafadh orang yang membaca Al-Qur‘an adalah makhluq). Sulaiman bin Dawud Al-Hasyimi. Yahya menyatakan kepadanya: Wahai Aba Abdill ah ( kuniah bagi Imam Hanbali).Al-Humaidi (beliau ini adalah salah seorang guru Al-Imam Al-Bukhari). Dari murid-murid beliau di Baghdad. dan masi h banyak lagi tokohtokoh ilmu yang lainnya. Ia menceritakan: Aku pernah bertanya kepada ayahku: Wahai ayah. Mak a silakan engkau cari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Mizzi dengan san adnya bersambung kepada Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (putra Imam Hanbali). Yahya bin Ma‘ien sahabat ayahku m engirim orang untuk menegur beliau. yang paling terkenal sangat mengagumi beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal atau t erkenal dengan gelar Imam Hanbali. Al-Maimuni meriwayatkan bahwa Imam Hanbali menyatakan: Aku tidak pernah meninggalkan doa kepada Allah di sepertiga terakhir malam untuk enam ora ng. Ahmad bin Hanbal (yang kemudian terkenal dengan nama Imam H anbali). Abu Ya‘qub Yusuf AlBuaithi. karena aku terus-menerus mendengar ayah mendoakannya? Maka a yahku menjawab: Wahai anakku. sesungguhnya AsSyafi ie itu adalah bagaikan mataha ri untuk dunia ini. Diriwayatkan pula bahwa Sulaiman bin Al-Asy‘ats menyatakan: Aku melihat bahwa Ahmad bin Hanbal tidaklah condong kepada seorangpun seperti condongnya ke pada As-Syafi ie. Al-Hasan bin Muhammad Az-Za‘farani. Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. siapa sesungguhn ya As-Syafi ie itu. dan ia juga sebagai kesejahteraan bagi sekalian manusia. Abdul Aziz bin Yahya Al-Kinani Al-Makki (pengarang kitab Al-Haidah ). adakah orang yang seperti beliau dalam dua fungsi ini (ya kni fungsi sebagai matahari dan kesejahteraan) dan adakah pengganti fungsi belia u tersebut?. Salah satunya ialah untuk AsSyafi ie.

Pujia n para Ulama‘ dan kekaguman mereka bukan saja datang dari orang-orang yang seangka tan dengan beliau dalam ilmu. Di samping Imam Hanbali yang sangat mengaguminya. juga diriwayatkan oleh Al-Khat ib Al-Baghdadi dalam Tarikh nya dengan sanadnya dari Abu Tsaur. niscaya akan lebih bermanf aat bagimu. aku sel alu mendoakan As-Syafi ie. Abdurrahman menjadi sangat kagum dan sangat senang kepada As-Syafi ie sehingga beliau menyatakan: Setiap aku shalat.mengapa engkau ridla untuk berjalan dengan keledainya As-Syafi ie?. akan tetapi datang pula pujian itu dari para Ulama‘ yang menjadi guru beliau. As-Syafi ie datang ke majelis itu. Antara lain ialah Sufyan bin Uyainah. Maka ayah pu n menyatakan kepada Yahya: Wahai Aba Zakaria ( kuniah bagi Yahya bin Ma‘ien). Dia menceritakan : Abdurrahman bin Mahdi pernah menulis surat kepada AsSyafi ie. salah seorang guru beliau yang sangat dika guminya. baik yang ada di dalam Al-Qur‘an maupun AsSunnah. Maka As-Syafi ie muda menuliskan untuknya kitab Ar-Risalah dan kemudian dikirimkan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Dalam surat itu Abdurrahman meminta kepadanya untuk m enuliskan untuknya sebuah kitab yang terdapat padanya makna-makna Al Qur‘an. Kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi ie akhirnya menjadi kitab rujukan utama bagi para Ulama‘ dalam ilmu Ushul Fiqih sampai hari ini. keterangan hukum yang nasikh (yakn i hukum yang menghapus hukum lainnya) dan hukum yang mansukh (yakni hukum yang t elah dihapus oleh hukum yang lainnya). dan waktu itu AsSyafi ie masih muda belia. Begitu membaca kitab Ar-Risalah ini. 28                   . keterangan tentang kedudukan i jma‘ (kesepakatan Ulama‘) sebagai hujjah / dalil. masuk sembari mengucapkan salam dan langsung duduk untuk mendengarkan Sufyan yang sedang menyampaikan ilmu. sean dainya engkau berjalan di sisi lain dari keledai itu. dan j uga mengumpulkan berbagai macam tingkatan hadits. Sebaliknya Sufyan pun sangat mengagumi Imam AsSyafi ie. sampai dicerita kan oleh Suwaid bin Saied sebagai berikut: Aku pernah duduk di majelis ilmunya Su fyan bin Uyainah.

Betapa lembutnya hati beliau saat mendengar hadits itu menyebabkan As-Syafi ie mendada k pingsan. Maka Sufyan pun menyataka n: Bila memang dia meninggal dunia. Demikian pujian para Ulama‘ yang sebagiannya kami n ukilkan dalam tulisan ini untuk menggambarkan kepada para pembaca sekalian betap a beliau sangat tinggi kedudukannya di kalangan para Ulama yang sejaman denganny a. Ia telah meninggalkan warisan yang tak ternilai. Apalagi tentunya para ulama‘ yang sesudahnya. maka sungguh telah meninggal orang yang terb aik bagi ummat ini di jamannya. kumpulan ri wayat keterangan Imam As Syafi ie dalam fiqih juga disusun oleh Al-Imam Al-Baiha qi dan diberi nama Ma‘rifatul Aatsar was Sunan . 109) 29                     . AlImam Abu Nu‘aim Al-Asfahani memba wakan beberapa riwayat nasehat dan pernyataan Imam As-Syafi ie dalam berbagai ma salah yang menunjukkan pendirian Imam As-Syafi ie dalam memahami agama ini. Imam As-Syafi ie tinggal di Baghdad hanya dua tahun. Di samping itu beli au juga menulis kitab Musnad As-Syafi ie . dan kitab AlUm berup a kumpulan keterangan beliau dalam masalah fiqih. seakan aku melihat seorang dari Shahaba t Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam . Setelah itu beliau pindah k e Mesir dan tinggal di sana sampai beliau wafat pada th. Bebe rapa riwayat Abu Nu‘aim tersebut kami nukilkan sebagai berikut : Imam As-Syafi ie menyatakan: Bila aku melihat Ahli Hadits.Waktu itu Sufyan sedang membaca sebuah hadits yang sangat menyentuh hati. Muhammad bin Idris telah meninggal dunia. Orang-orang di majelis itu menyangka bahwa As-Syafi ie meninggal dunia sehingga peristiwa ini dilaporkan kepada Sufyan: Wahai Aba Muhammad (kuniah bagi Sufyan b in Uyainah). (HR. yaitu ilmu y ang beliau tulis di kitab Ar-Risalah dalam ilmu Ushul Fiqih. Abu Nu‘aim Al-Asfahani dalam Al Hilyah nya juz 9 hal. berupa kumpulan hadits Nabi shallalla hu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau. 204 H dan usia beliau k etika wafat 54 th. Sebagaimana AlUm .

Imam A s-Syafi ie menyatakan: Sungguh seandainya seseorang itu ditimpa dengan berbagai a malan yang dilarang oleh Allah selain dosa syirik. barangsiapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu 30           . maka sungguh dia telah kafir. Abu Nu‘aim AlAsfahani dalam Al-Hilyah nya juz 9 hal . karena dia menyatakan di hadapan beliau bahwa Al-Qur‘an itu adalah makhluk. ((H R. 113) Diriwayatkan pula ol eh Abu Nu‘aim Al-Asfahani bahwa Al-Imam AsSyafi ie telah mengkafirkan seorang toko h ahli Ilmu Kalam yang terkenal dengan nama Hafs Al-Fardi. 111) Beliau menyatakan juga: Seandainya manusia itu mengerti bahaya yang ada da lam Ilmu Kalam dan hawa nafsu. Al-Imam Adz-Dzahabi meriwayatkan pula dengan sanadnya dari AlBuwaithie yang meny atakan: Aku bertanya kepada As-Syafi ie: Bolehkah aku shalat di belakang imam yan g Rafidli? Maka beliau pun menjawabnya: Jangan engkau shalat di belakang imam ya ng Rafidli. Dan memang para Ulama‘ Ahlus Sunnah wal Jama‘ah telah sepakat untuk mengkafirkan siapa yang mey akini bahwa Al-Qur‘an itu makhluk. ataupun Qadari ataupun Murji‘ie. Abu Nu‘aim Al-Asfahani dalam Al-Hilyah nya juz 9 hal. lebih baik baginya daripada d ia mempelajari ilmu kalam. Akupun bertanya lagi kepada beliau: T erangkan kepadaku tentang siapakah masing-masing dari mereka itu? Maka beliau pu n menjawab: Barang siapa yang mengatakan bahwa iman itu hanya perkataan lisan da n hati belaka. suatu ilmu yang membahas perkara Tauhid dengan metode pembahasan ilmu filsafat. maka dia itu adalah murji‘ie. Ini menunjukkan betapa anti patinya beliau terhadap Ilmu Kalam. niscaya dia akan lari daripadanya seperti dia lar i dari macan. (HR. Demikian tegas Imam As-Syaf i ie dalam menilai mereka yang mengatakan bahwa Al-Qur‘an itu makhluk.Ini menunjukkan betapa tinggi penghargaan beliau kepada para Ahli Hadits. Diriwayatkan ole h Ar-Rabi‘ bin Sulaiman bahwa dia menyatakan: Aku mendengar As-Syafi ie berkata: Ba rangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur‘an itu makhluk.

ataukah orang Basrah. Di samping Rafidlah. Semua ini adalah pemikiran sesat.bukan Imamnya Muslimin. Hal ini dinyatakan oleh beliau dalam beberapa pesan sebagai berikut: AlHafidh Ab u Nu aim Al-Asfahani meriwayatkan dalam Hilyah nya dengan sanad yang shahih riwa yat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. masih ada aliran bid‘ah lain nya seperti Qadariyah yaitu aliran pemahaman yang menolak beriman kepada rukun i man yang keenam (yaitu keimanan kepada adanya taqdir Allah Ta ala). Barangsiapa yang mengatakan bahwa kehendak berbuat itu sepenuhnya dari dirinya (yakni tidak meyakini bahwa kehendak berbuat itu diciptakan oleh Allah ). Maka bila ada hadits yang shahih. apakah perawinya itu orang Kufah. maka dia itu adalah rafidli. Juga aliran Murji‘ah yang menyatakan bahwa iman itu hanya keyakinan yang ada di hati dan amala n itu tidak termasuk dari iman. maka dia itu adalah qadari. engkau lebih mengetahui hadits-hadits shahih dari kami. khususnya Abu Bakar dan Umar. Sama saja bagiku. katanya: Ayahku telah menceritakan kepadaku ba hwa Muhammad bin Idris Asy-Syafi ie berkata: Wahai Aba Abdillah (yakni Ahmad bin Hanbal). Demikia n Imam As-Syafi i mengajarkan sikap terhadap Ahlil Bid‘ah seperti yang disebutkan contohnya dalam pernyataan beliau. Aliran Syiah terkenal dengan sikap kebencian mereka kepada para Shahabat Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam . Murji‘ah juga menyatakan bahwa iman itu tidak bert ambah dengan perbuatan ketaatan kepada Allah dan tidak pula berkurang dengan kem aksiatan kepada Allah. 31               . Imam As-Syafi ie juga amat keras menganjurkan ummat Islam untuk jangan ber taqli d (yakni mengikut dengan membabi buta) kepada seseorang pun sehingga meninggalka n Al-Qur‘an dan As-Sunnah ketika pendapat orang yang diikutinya itu menyelisihi pe ndapat keduanya. yang menjadi alasan bag i Imam As-Syafi ie untuk melarang orang shalat di belakang imam yang berpandanga n dengan salah satu dari pemikiran-pemikiran sesat ini. at aukah orang Syam. beritahukanlah kepadaku sehingga aku akan bermadzhab dengann ya. yaitu orang-orang yang mengikuti aliran Rafid lah yang di Indonesia sering dinamakan Syi‘ah.

Demik ian beliau memberikan patokan kepada para murid beliau. Bahkan sebaliknya. pendapat yang demikianlah yang harus digug urkan dengan adanya hadits shahih yang menyelisihinya. Tetap saja sang murid mengakui dan mengambil manfaat dari gurunya. Sehingga tidak menjadi masalah bagi mereka bila guru mengambil manfaat dari muridnya dan muridnya yang diambil manfaat oleh gurunya tidak pula kemudian menjadi congkak dengannya. Imam Asy-Syafi ie meny atakan pula: Semua hadits yang dari Nabi shallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ka itu adalah sebagai omonganku. tentu tidak akan bisa menggugurkan hadits shahih itu. Maka pendapat dari s iapapun bila menyelisihi hadits yang shahih. Penutup: Masih banyak mutiara hikmah yang ingin kami tuangkan dalam tulisan ini dari peri hidup Imam Asy-Syafi ie. menunjukkan kepada kita betapa ku atnya semangat beliau dalam merujuk kepada hadits shahih untuk menjadi pegangan dalam bermadzhab. Di samping itu.Demikianlah para Ulama‘ bersikap tawadlu‘ sebagai kepribadian utama mereka. dengan tera ng-terangan mengakui keutamaan ilmu As-Syafi ie. Pad ahal Imam Asy-Syafi ie duduk di majelis itu sebagai salah satu murid beliau. mereka selalu mengerumuni Imam Sufyan untuk menimba ilmu daripadanya. Walaupun kalian tidak mendengarnya dariku. Tetapi meskipun demikian. Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Syafi ie tidak terpenga ruh oleh sanjungan gurunya. Ia tetap mendatangi majelis gurunya dan memuliakanny a. hal yang amat penting pula dari pernyataan Imam Asy-Syafi ie kepada Imam Ahmad bin Hanbal tersebut di atas. dan bersama para hadirin yang lainnya. Guru-g uru utama Imam Asy Syafi ie. me skipun sang guru mengakui di depan umum tentang ketinggian ilmu si murid. dari manapun hadits shahih itu berasal. bahwa hadits shahih itu adalah dalil yang sah bagi segala pendapat dalam agama ini. Bahkan Imam Sufyan bin Uyainah banyak bertanya kepada Imam Asy-Syafi ie saat Imam Syafi‘ie ada di majelisnya. Namun dalam kesempatan ini. rasanya tidak 32                   .

Dan masih banyak lagi yang lainnya. Transoxia na . antara lain yang terkenal adalah Yahya bin Adi . Al Farabi Al Farabi adalah orang yang pertama kali memasukkan ilmu logika ke dalam kebudayaan Arab adalah al-Farabi . juga Ar-Razi menuli s kitab dengan judul yang sama. besar kemungkinan Guru Kedua yang disandangnya adalah karena kemsyhurannya dalam cabang ilmu ini . etika dan ilmu politik dan musik . Amin ya Mujibas sa‘ilin. ketika kanak kanak al farabi dikenal dengan anak yang rajin dan memiliki ot ak yang cerdas .cukup halaman yang tersedia untuk memuat segala kemilau mutiara hikmah peri hidu p beliau itu. Sebagian besar waktunya dipergunakan untuk menulis . betapa agungnya Imam besar ini di mata para Imam Ahlus Sunnah wal Jama‘ah . seorang sarjana Kristen . 33               . ia kembali ke Baghdad . stelah itu . serta Parsi di farab . logika . Al Farabi mencerminkan sifat guru yang ya ng diidealkan pada saat itu . antara lain Yuhana bin Hailan . antara lain filsafat . Itu semua menunjukkan kepa da kita. Kemudian Ibnu Abi Hatim menulis kitab berjudul A adaabus Syaafi‘ie . Ketika dewasa . etika . hidupnya sangat se derhana . Disamping itu ia menghabiskan waktunya untk mengajarkan ilmu ilmunya kepada para murid mur idnya . S eperti Al-Imam Al-Baihaqi menulis kitab Manaqibus Syafi ie . Sekalipun ia tinggal diistana . Turki. Nama lengkapnya adalah Abu Nar bin Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Uzlag al-Farabi . Ia berpakaian seperti orang sufi dan makan sekadarnya . Ia belajar agama dan bahasa Arab. Menurut al Ahwani . ratusan karya telah dihasilkannya antara lain Agrad al-Kitab ma Ba da at-Tabiah ( Intisari buku metafisika ) . Semoga Allah Ta ala menggabungkan kita di barisan mereka di hari kiamat nanti. Ia dilahirkan pada 870 M di Desa Wasij . Kepaiawaiannya dibidang ini jauh melebi hi Aristoteles . ia pindah ke arab dan memperdalam berbagai macam ilmu . pengarang al Falsafah al Islamiyyah . Bahkan telah ditulis oleh para Imam-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah k itab-kitab tebal yang berisi untaian mutiara hikmah peri hidup Imam besar ini. matematika . 1. Dari Baghdad lalu ia pindah ke Harran (Iran) dan belajar ilmu filsafat Yunani k e beberapa orang ahli .

Ia membu at banyak penenmuan dibidang fisika dan optika . pada 27 Mei 1332 ( 1 Ramadhan 732) . Ia keturunan Yaman dan nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan . Ibnu Haitam merupakan ilmuan yang produktif dan memiliki banyak karya tuli s dalam berbagai cabang ilmu . Dan juga mempelajari ilmu matematika . tauhid dan fikih madzhab Maliki . dari para Ulama itu . Di bidang optika in ilah ia menjadi semakin terkenal . dan balaghah ata u kefasihan . sharf. dua kota yang menjadi pus at ilmu pengetahuan pada saat itu . Ibnu Khaldun Sejarahawan dan B apak Sosiologi ini berasal dari Tunisia . Irak . Ia lahir di Tunis . hadist. fisika . lalu ia pergi ke Andalusia kiblat Ilmu penge tahuan Eropa pada masa itu . Ibnu haitam dilahirkan (956) di Basra. buku filsafat yang memuat teori fisika . Ibnu Khaldun menghabiskan masa kecilnya di Tunisia . namun hanya sedikit yang selamat . 3. ia mempelaj ari Ilmu syariat seperti tafsir . Dia menimba ilmu di Basra dan Baghdad . Namun ia lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun . khususnya optika .2. Ibnu Haitam Ibnu Haitam adalah Ilmuan muslim terbesar di bidang fisika . usul fikih . s emua bidang studi itu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan . untuk mempelajari ilmu optika . Ia telah menulis banyak tidak kurang dari 200 jud ul buku . Nama aslinya adalah abu Ali Hasan al Haitam at au Ibnu Haitam . 34 . Nama populernya berasal dari nama keluarganya besarnya yaitu Bani Khaldun . khus usnya fisika . Disana pula ia menghabiskan kesempatan dari para ulama Andalusia banyak yang hijrah ke Tunisia akibat kekacauan perebutan kekuasaan . Peninggalannya yang terkenal adalah Kitab al-Manazir yang memuat penjelasan tentang teori optika serta Mizan al Hik mah . Ia juga mempelakari Ilmu bahasa seperti nahwu . dan matematika . Di dunia barat ia lebih terkenal dengan nama Alhazen . Dan pada tahun tahun terakhir hidupnya ia kem bali ke Mesir dan bekerja sebagai ahli matematika hingga akhir hayat nya tahun 1 039 .

m isalnya al-Asrar al_Baqiyah an Qurun al-Khaliyah (tentang rahasia abad silam) d an Maqalid Ilm al-Hayah(tentang ilmu perbintangan ) . Di bidang pertamanya ia belajar kepada Abdu Sahl al. Sampai ak hir hayatnya ia pernah menjadi Ketua Pengadilan di Mesir . A l biruni berarti asing . 35                 . Turkeministan . 4. Sementara di bidang ilmu perbintangan dan metematika . A fghanistan ) hingga ke India . daerah utara Iran . Nama itu diberikan kepadanya karena ia lahir dan berdia m di pinggiran kota Khawarizmi . Al biruni menaruh perhatian besar tentang astronomi . al-Biruni bertualang dari kota J urjan. Ghazna(selatan Kabul . seorang matematika yang mengembangkan trigonometri . ia berguru kepada Abdu al-Wafa al-Buzayan . Wilayah itu dihususkan bagi pem ukiman orang orang asing .Kurkanj ( utara Khawarizmi) .Bukunya yang paling terkenal adalah Kitab al. ia juga menulis tentang ilmu perbintangan Isla m al-Qanun al-Masudi yang dipersembahkan kepada Sultan Mas ud bin Mahmud (pengua sa Gaznawi yang memerintah 1030-1040) . Buku ini dipandang secara paling lengkap dalam Astronomi Islam dan dijadikan buku pegangan astronomi secara berabad abad . Secara khusus . Ia banyak menimba ilmu dari Abdu Samad bin Abdu S amad . Al Biruni mewariskan ratusan karya ilmiah . Ia menulis tentang hal ini . pada tanggal 19 Mare t 406 ia wafat di Kairo .. Ibnu Khaldun pernah menja bat sekertaris Sultan al-Fadl (Dinasti Hafs) di Tunisia (1350) . seorang ulama dan filusufi Islam .Ibar wa Diwan alMubtada wa al-Kh abar fi Ayyam wal al. duta negara di Castilla (1363) . Untuk menimba ilmu . Abdul Rayhan Al-Biruni Salah s eorang Ilmuan muslim terbesar dari Turkmenistan adalah Abul Rayhan al-Biruni . Pada usia 75 tahun al-Bir uni wafat di Ghazna . dan perdana menteri (1365) . guru pertamanya . khusnya gerakan bumi mengitari matahari . Dalam perjalanan kariernya . 3 Rajab 448/13 Desember 1048 .Ma sihi .Ajam wa al-Barbar atau al-Ibar (sejarah umum) .

Filusuf . yaitu pembuat tenda (al-Khayyam). Umar khayyam in i lahir di Nisabur . yakni golongan yang mengugulkan pemurn ian hati serta penyegaran moral yang dinilai sebagai jalan yang terbaik untuk me ncapai Tuhan . Nisabur adal ah pusat pendidikan Persia ketika itu . Ia juga memperbaharui (10 78) kalender Jalali ( kalender Persia ) yang dipakai Iran sampai abad ke 20 . Umar Khayyam mewar iskan ilmu ilmiah dan sastra yang sangat berpengaruh di dunia . golongan yang berpendapat bahwa pengetahuan d an sifat Tuhan terlalu perlik untuyk dipahami . Nama lengkapnya adalah Ghiyasuddin Abu Fath Umar bin Ibrahim al-Khayyami . kemudian mempelajari secara memperdalam ilmu kalam dan filsafat . Al – Gazali Salah seorang Teolog . Atas perintah s ultan . Iran Utara . ia membangun observatorium di istana ( 1074) . Ia melanjutkan ke pendidikan menengah da n tinggi di Samarkand . Setelah mencapai keharuman sebagai seorang sarjana pad a tahun 1091 al Gazali siangkat menjadi guru besar hukum oleh Nizam Al Mulk (101 836 . 6. Ia wafat (1131) dalam usia 83 tahun dan dimakamkan di Nisabur . Umar Khayyam dij uluki sebagai hujjah al-haqq (pembela kebenaran ) dalam 4 kelompok: golongan yan g puas dengan argumen logis . Ia menulis banyak karya ilmiah penting . sehingga lebih baik mendengarkan fatwa orang yang lurus . Namanya dinisbahkan pada tempat kelahirannya . dan matematikus terkenal pe rsia pada masa Seljuk (abad ke 11) adalah Umar Khayyam . Astronom. Nama belakangnya menunjunkka n latar belakang keluarganya . Umar Khayyam Pujangga. Dia bidang keilmuan pertama kali ia mendalami ilmu fikih . filusuf yang mendasarkan diri pada penalaran murni . Ia dilahirkan pada tahun 450 H/1058 M di kota Gazala h dekat Tus . dan kaum sufi . filusuf dan Sufi terbesar dal am Islam adalah al Gazali . Di kota ini pula ia dibesarkan dan mulai dididik . Nama l engkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi alGazali . ibu kota Khurasan di timur laut Iran . namun gagal memelihara logika .5. yang berbatasan deng an Tadzikistan . Sufi .

setelah itu ia berada dibawah pengaruh Ibnu Taimiyah . Guru pertamanya adalah Burhanuddin al-Fazari yang menganut Madzhab Syafi i . salah satu desa di Suriah . Dalam bidang hadis . Ibnu Kasir Nama lengkapnya adalah Imadudin Isma il bin Umar bin Kasir . Di daerah itu ia mendalami berbagai disiplin ilmu dari ulama terkemu ka . 7. Ibnu Kasir sangat cerdas dibidang itu sehingga Ibnu Hajar ( seorang ulama hadist dari Kairo) menyebutnya ahli hadist yang fakih . Ia juga berjasa mengembangkan serta menye barkan aliran yang dianut oleh mayoritas Asy ariah yang dianut oleh mayoritas Ah lu Sunnah wal Jamaah . Ia d ilahirkan pada tahun 700 H/1301 M di Bosyra . Ia dikenal sebagai seorang ulama y ang berpengetahuan luas di kedua bidang tersebut sekalipun ia juga menguasai bid ang lain . Al Gazali dipandang pal ing berjasa dalam mendamaikan tasawwuf dan syari at sehingga tasawwuf dapat dite rima dari sebagian besar ummat Islam . Sejarah mencatat bahwa ia termasuk salah ulama yang mengetahui dan mengahafal hadis Muhammad SAW. perdana menteri Sultan Maliksyah dari Dinasti Seljuk . Ia sempat mengajar di perguruan tinggi itu selama 4 tahun da n pada periode itulah ia menulis karyanya Maqasid al-Falasifah (maksud para Filu suf) dan Tahafut al-Falasifah (kerancuan para Filusuf) . Bukti keluasan ilmunya dapat dilihat dari m onumentalnya dari bidang tafsir dan sejarah . serta meriwayatkan hadist yang di dengarnya . fatwa . dan mufasir di paripurna . Beberapa tahun menyusun alIjti haad fi Talab al-Jihad . disamping mengetah ui bidang ilmu sejarah secara luas . Ia terkenal sebagai ahli fikih . Ketika berusia 6 tahun . sejarahawan . Ibnu Kasir pindah bersama keluarganya di Damskus dan dibesark an disana . ia lebih dikenal dengan nama Ibnu katsir .1092) . Namun. ia wafat pada tahun 774 H/1373 M dan dimakamkan disampi ng makam Ibnu Taimiyah . pada Madrasah Niz amiyah di Baghdad . sahabat serta tabiin . 37         . Ibnu kasir sangat senang mengumpulkan hasil h asil kajian agam . mengajarkan berbagai ilmu . gurunya . ahli hadist . Jamaluddin al-Mizzi . ia belajar kepada seorang ulama hadist tekemuka di Suriah .

boologi dan astronomi . tafsir. Di kalangan ilmuan Barat . tasawuf . Murid muridnya yang terkenal antara lain . Fitnah pun disebar . Nama Ibnu Qayyim mengkritik para filsuf da n sufi serta kaum Muktazilah . tafsir . kepercayaan . Ketika itu Ibnu Rusyd dipercaya menjad i hakim di Sevilla dan selanjutnya menjadi hakim kepala di Kordoba . Disamping itu ia juga mendalami matematika . Akhirnya Ibnu Rusyd diasingkan .fisika . al Burhan dan Syarifuddin . serta I bnu Katsir dan kedua anaknya .8. adalah Ibnu Rajab . astronom i . Pada a thun 1198 ilmuan ini meninggal di Maroko . hadi st . Kedudukan i tu meresahkan ulama fikih yang tidak senang kepadanya . ia dikenal juga sebagai komentator pemikiran Plato . Ibnu Rusyd menulis komentarnya atas karya Aristoteles dalam tiga bagian ulasan : alAsgar ( Yang Kecil ) . sejarah . al Farbi . fikih . Jahmiyah . al-Ausat ( Yang Sedang ) . logika . Ibnu Rusyd Filusuf paling menonjol pada perkembangan periode perkembangan fil safat Islam (700-1200) adalah Ibnu Rusyd . manun jenazahnya dimakamkan di Kordob a . fisika . khususnya d engan Sultan Abu Ya kub Yusuf al Mansur . ia dikenal dengan nama Averoes . Ia ulama besar yang menguasai bahasa Arab . 38     . Keseluruhan pemikirannya tersebut di sebarkan diberbagai buku yang sampai kini masih dipelajari banyak orang . filsafat dan ilmu kedokteran . da n kalam . Aristoteles. Nama aslinya adalah Syamsudin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakar . Ibnu Rusyd dekat dengan kalangan amir pada masa al-Muawahhidun . Sejak kecil ia telah mempelajari Al Quran . d an al Gazali . dan Murji ah yang dianggap membawa aja ran sesat . ia dituduh sebagai penyebar filsafat yang sesat . Ibnu Sina . dan al–Akbar ( Yang Besar ) . Ia sepaham dengan kaum salaf dalam masalah akidah . kedokteran . 9. Ibnu Qayyim Salah seorang ahli fikih kenamaan Madzhab Hanbali adalah Ibnu Qay yim al Jauziah (1292-1350) . hadis . logika . Disamping sebagai penulis ilmu pengetahuan pengetahuan . kalam dan filsafat . seperti fikih . dan sastra .

Majdudin adalah seorang alim dalam Ma dzhab Hanbali . menola k taklid . tujuan yang lurus dan ikhlas tan pa disertai kecenderungan pribadi maupun golongan . Salah satu terobosan besar yang dilakukann ya besar yang dilakukannya adalah upayanya menghidupkan kembali ijtihad . sastra arab . Menu rutnya ulama harus menggunakan akal semaksimal mungkin dalam berijtihad . Ia mengecam keras sikap taklid ulama pada zamannya . Syekh Syihabuddin . Penggu naan akal tersebut harus dilandasi dengan niat. Hingga kini pemikiran Ibn u Taimiyah masih banyak lagi . 10. jika ia dipa ndang sebagai bapak reformasi Islam si seluruh dunia . Dalam usia yang relaif muda ia telah menghafal Al Quran . kakeknya . fikih .Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ijtihad harus berkembang sesuai dengan perkembanga n situasi dan kondisi di berbagai tempat dan zaman . dan menyerukan perlunya permunian akidah . 39 . Pemikiran ini merupakan ref leksi dan reaksi dari pendapat umum yang menganggap pintu ijtihad yang telah ter tutup . Ibnu Taimiyah lahir pada 10 Rabiul Awwal 661 / 22 Januari 1263 dan menjalani masa kecilnya di Harran dekat Damskus . Pada umunya tulisannya Ibnu Taimiyah berisi komentar dan kritik terhadap para ulama semasanya atau sebelumnya . Suriah . Ia adalah putra ulama besar di zamannya . dan ilmu kalam . filsafat . seorang ahli hadist d an ulama terkenal di Damaskus . Ia menyerukan agar ijtihad lebih diaktifkan karena hukum yang ada saat i tu tidak sesuai lagi . Lingkungan keluarganya memberi kesempatan baginya untuk menuntut ilmu sejak kecil . Ibnu Taimiyah Salah seorang pemikiran Islam terkemuka dan tokoh pembaru abad ke 8 H/ ke 14 M bernama Ibnu Taimiyah . Tidak heran . Disamping itu ia dikenal pula sebagai penulis . da n mempelajari Hadis . Pemikirannya yang inovativ menjadikanny a salah seorang tokoh yang terkenal .

A. bel iau kemudian bersafar mencari ilmu ke bumi Khurasan dan negara-negara lain. beli au telah membulatkan tekadnya untuk mencari dan mengumpulkan hadith.405 H/1014 M) yang juga terk enal dengan gelaran Ibnu AlBaiyi‘ dan Al-Hakim. hingga di k atakan beliau telah mendengar hadith dari sejumlah besar para ulama. Ia juga dikatakan telah belajar ilmu fiqh kepada seorang ulama‘ besar di Naisabur iaitu Ali bin Sahal Muhammad bin Sulaiman Al-Shaluki Al-Syafi iy. HAKIM AL-NAISABURI Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad ibnu Handawaihi bin Nu‘aim Al-Dhabbiy Al-Thahmaani Al-Naisaburi (321 H/933 M . Sete lah itu pada tahun 340 H. seorang faqih yang terkenal. Abi Bakar Al -Qaffal Al-Syasy dan teman-temannya. Seterusnya selepas menunaikan ibadah haji. Di sana beliau mempelajari ilmu hadith daripada Ali bin Ali bin Abi Khurai rah. antaranya Al-Dar Al-Quthny. merupakan antara seorang imam dian tara ulamaulama hadith dan seorang penyusun kitab yang terkemuka di zamannya. AlMustadrak ala Al-Sh ahihain. kemudian beliau berguru pula kepada Abi Haatim bin Hibban pada tahu n 334 H. Pa da peringkat awal beliau mendapat didikan awal ilmu agama daripada ayah dan bapa saudaranya. Terdapat banyak para ahli ilm u yang meriwayatkan hadith daripadanya. Al-Amali dan lain-lain. Fadhail Al-Imam Al-syafi‘iy. dan menurut riwayat guru-gurunya berjumlah sekitar 1000 orang. beliau berhijrah meninggalkan kampung halamannya menuj u Iraq. 40     . Al-Madkhal ala ilmi Al-Sahih. Selain itu beliau juga menghasilkan karya g emilang berbentuk penulisan dalam pelbagai jenis ilmu. Antara kitab-kitab karyan ya ialah: Ma‘rifat Ulum Al-Hadits.

gelar ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus. dan wafat juga di Naisabur pada tahun 4 05 H. Persia (Iran). Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang al im dan saleh. ahli filsafat Is lam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manu sia. Beliau dilahirkan di Naisabur pada pagi jumaat. wafat 1 111. bertepatan dengan 3hb Rabi‘ul Awwal pada tahun 321 H. bahkan beliau juga pernah bermubhahasah dengan Al-Dar Al-Quthny. Ia juga pernah dilant ik sebagai hakim di Naisabur pada tahun 359 H. Khurasan (Iran). Thus) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia. Imam AlGhazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. yang dikenal sebagai Algazel di dunia B arat abad Pertengahan. ahli pikir. AL-GHAZALI Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i ( lahir 1058 di Thus. Khurasan. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah. yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan. Propinsi Khurasan. 41   . B. Thus) adalah s eorang filosof dan teolog muslim Persia. Sedangkan gelar asy-Syafi' i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang misk in. lantaran itulah beliau terkenal d engan nama Al-hakim.Beliau sentiasa bermuzakarah dan bermuhadharah bersama para ulama hadith. Propinsi Khurasan. Persia (Iran). Jenazahnya d ikebumikan di tempat kelahirannya. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama. Riwayat Hidup Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 H ijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masehi di bandat Thus. Ia ber kun yah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Gh azali ath-Thusi berkaitan dengan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali athThusi asy-Syafi'i (lahir 1058 di Thus. pu sat pengajian tinggi di Baghdad. wafat 1111.

dan siyasah syariah. Imam al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Jerusalem. Imam al-Ghazali menulis berbagai buku diantranya: Theologi Al-Munqidh min adh-Dhalal Al-Iqtishad fi al-I tiqad Al-Risalah al-Qudsiyyah Kita b al-Arba'in fi Ushul ad-Din Mizan al-Amal Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum a l-Akhirah Tasawuf 42   . kepalsuan. Ia berjaya m engusai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemegahan. Ia mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya fiqih. takabur. Ia s angat kuat beribadat. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafi r dan mengambara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahu an. zuhud. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama d i Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. sombong. beliau disebut sebagai seorang f aqih. beliau telah mempelajari karaya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami. Hal ini menyebabkan beliau benci kep ada sifat riya. Imam al-Ghazali tela h mengembara selama sepuluh tahun. us ul fiqih. Madinah. Oleh karena itu. dan sifat-sifat tercela yang lain. dan Mes ir. Ia digelar H ujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci yang bertaburan di daerah Islam yang luas seperti Mekkah. megah. dan tidak gemar kepada kemewahan. Sejak kecil lagi berl iau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Sebelum beliau memulakan pengambaraan.Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. wara. Ia sangat dihormati di dua dunia Isl am yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat kebesaran Islam. dan kepuranpuraan dan mencari sesuatu untuk mendapat keredhaan dari A llah SWT.

merupakan karyanya yang terkenal K imiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan) Misykah al-Anwar (The Niche of Lights) Filsafat Maqasid al-Falasifah Tahafut al-Falasifah. dan dibu buhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi. ayahnya. Ia berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya. Asy Syai kh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Ha nbali al-Almaqdisi. IBNU QUDAMAH Ia adalah seorang imam.Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama). Tanah Suci di Palestina. dekat Baitul Maqdis. ahli fiqih dan zuhud. buku ini membahas kelemahan- kelemahan para filosof masa itu. nisbah kepada kedua daerah itu. Saat itu tentara salib menguasai B aitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Dilah irkan pada bulan Sya‘ban 541 H di desa Jamma‘il. Fiqih Al-Mushtasf a min Ilm al-Ushul Mantiq(Logika) Mi yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge) al-Qistas al-Mu staqim (The Just Balance) Mihakk al-Nazarfi al-Manthiq( The Touchstone of Proof in Logic) C. Karenanya.tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini haijr ah bersama keluarganya 43     . salah satu daerah bawahan Nabulsi. Abul Abbas Ahmad Bin Muh ammad Ibnu Qudamah. Damaskus. yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).

sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya‘uddin memp unyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya pendududk Baitul Maqdis ke Damaskus. Kemudian wafatlah Sya ikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. ia pergi ke Baghdad d itemani saudara sepupunya. Abu Umar dam Muwaffaquddin . di Baghdad. Di kota itu juga i a mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya. seusai ia pulang ke Damaskus. Ia memiliki k emajuan pesat dalam menkaji ilmu. Setelah itu ia kembali ke Damask us. Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masal ah fiqih secara umum. mendengar langsu ng dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Mnni. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun. Abdul Ghani al-Maqdisi. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mughni Syarh Mukhtasar AlKhiraqi (fiqih madz ab Imam Ahmad Bin Hambal). Selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaik h Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada belia madzab Ahmad d an perbandingan madzab. Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji. dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Menginjak umur 20 tahun. Muwaffaquddin semula menetap sebentar di kediaman Syek h Abdul Qadir Al-Jaelani. Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya )/ keduanya umurnya sama.ke Damaskus dengan kedua anaknya. Sampai-samp ai Imam Izzudin Ibn Abdus Salam As44 . karena ia talah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Ia hafal Mukhtasar Al Kh iraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal dan kitab-kitab lainnya. Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebenta r di keluarganya. Di Baghdad dalam kunjunga nnya yang kedua. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H. Saat itu Shaikh berumur 90 tahun. Ia menga ji kepada beliau Mukhtasar Al-Khiraqi dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam. juga saudara sepu pu mereka.

Syafi‘i. seorang qadhi terkemuka. Syaikh Syamsuddin Abdur Rahman Bin Ab u Umar dan ulama-ulama lainnya seangkatannya. S ampai-sampai ia menjadi buah bibir orang banyak dari segala penjuru yang membica rakan keutamaan keilmuan dan munaqib (sisi-sisi keagungannya). Manasik al-Hajj. 6. Al-Qa qdr. Banyak para santr i yang menimba ilmu hadis kepada beliau. Fdha‘il ash-Shahabah. Al-Muqni(untuk pelajar tingkat menengah) 3. Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi( di dalam kitab ini beliau paparkan dasar-dasar pikiran/madzab Ahmad dan dalil-dalil para ulama‘ dari bebbag ai madzab. Rawdhat an-Nazhir (Ushaul al-F iqih) 7. untuk membimbing ilmuwan fiqih yang berkemempuan dan berbakat ke arh penggalian metode ijtihad) 5. Al-Burhan fi Mas‘alat al-Quran. Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tul isan yang bermanfaat di bidang fiqih dan lainnya.Umdah(untuk pemula) 2. dan ilmu-ilmu lainnya. Dan banya k pula yang menjadi ulama fiqih setelah mengaji kepada beliau. Diantaranya. fiqih. 9. Mukhtasar fi Gharib al-Hadits 8. Di samping itu beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu. Ia banyak menulis kitab di bidang fiqih ini. 45 . lebih-lebih di bidang fiqi h yang dikuasainya denagn matang. diantaranya: 1. Al-Kafi(di kitab ini beli au paparkan dalil-dalil yang debgannya para pelajar dapat menerapkannya dengan p raktek amali) 4. 10. kepo nakannya sendiri. y ang kitab-kitab karyanya membuktikan kamapanannya yang sempurna di bidang itu. Al. yang digelari Sulthanul Ulama mengatakan tentang kitab ini: Saya merasakura ng puas dalam berfatwa sebelum saya menyanding kitab al-Mughni .

Dia belajar fiqih hadits (pemahaman hadits) pada asy-Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi.11. Taqiyuddin bin Abul Yusri. Alauddin al-Athar d an yang meriwayatkan hadits darinya Ibnu Abil Fath. An-NAWAWI Al-Imam al-Allam ah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf an-Nawawi adDimasyqi ( . Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi AnNabalusi dan Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi. pada t ahun 1233 dan wafat pada tahun 1278. Zainuddin bin Abdud Daim. Syamsuddin bin Abu U mar.) g ulama besar mazhab Syafi'i. Al-Mutahabbin Fillah. an-Nawawi adDimasyqi. 14. Shihabuddin bin Ja‘wan. Lum‘atul al-I‘tiqad al-Hadi il a Sabil al-Rasyad Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. 12. 15. Syamsuddin Abdurrahman bin N uh dan Izzuddin Al-Arbili serta guru-guru lainnya. Al-Mazi dan lainnya. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits. 13. Ia dimakamkan di kak i gunung Qasiun di Shalihiya. Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani. 16. Al-Riqqah wal Buka‘. Kemudian belajar fiqh pada Al-Kama l Ishaq bin Ahmad bin usman Al-Maghribi Al-Maqdisi. Sang Imam belajar pada guru-guru yang amat terkenal seperti A bdul Aziz bin Muhammad Al-Ashari. Zainuddin Abul Baqa. Dzamm al -Muwaswasin. di sebuah lereng di atas Jami‘ Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal). Syihabuddin al-Arbadi. Diantara mereka adalah al-Khatib Shadruddin Sul aiman al-Ja‘fari. D. 46 . dekat kota Damaskus. Tidak sedikit ulama yang data ng untuk belajar ke Iman Nawawi. Al-Tbyin fi Nasab al-Qurassiyin. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisb at nama beliau. Dzamm at-Ta‘wil. Ia lahir di desa Nawa.

) penjelasan kitab Shahih Muslim bin al-Hajjaj.) 47 Al-Adzkar ( .) banyak digunakan di dunia Islam. Minhaj ath-Thalibin ( . kumpulan hadits mengenai etika.) kum .) At-Tarkhis bi al-Qiyam ( .) kumpulan 40 -tepatnya 42hadits penting. Ma Tamas Ilaihi Hajah al-Qari li Shahih al-Bukhari ( .An-Nawawi meninggalkan karya diantaranya: Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab ( . Syarh Shahih Muslim ( . sikap dan tingkah l Tahrir al-Tanbih ( .) panduan hukum Islam yang lengkap.) Tahdzib al-Asma Al-Arba'in an-Nawawiyah ( .) ( .) Riyadhus Shalihin ( ]3[.

Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). ahli hadits. hakim. Setelah bertemu. Ibnu Taymi yyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pa da masa Dinasti Abbasiyah. Ibnu Taymiyya h dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi. yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi. hadits dan bahasa Arab. Ia berasal dari keluarga religius. tafsir. Ketika umur beliau belum men capai belasan tahun. Kecerdasan serta kekuatan ot aknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. dan Tabi'it al-Tab i'un. Semenj ak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. Suatu kali. khatib.) yang se ngaja datang ke Damasyiq. ia memberikan tes dengan 48 ( ) . Turki. ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (suatu kota lain di Syria sekarang. Ayahnya Syihabuddi n bin Taymiyyah. khusus untuk melihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah ya ng kecerdasannya menjadi buah bibir. beliau sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir. ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz).Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah ibn Taymiya al-Har rani (Bahasa Arab: kir dan ulama Islam dari Harran. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga ge nerasi awal Islam. Pada unsur-unsur itu. beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. huffazh dan ahli-ahli hadits negeri itu. Kakeknya Majduddin Abul Birkan A bdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani Seorang Ulama yang menguasai fiq ih. pen. kemudian Tabi 'un. Begitu tiba di Da msyik beliau segera menghafalkan Al-Qur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada p ara ulama. kemudian kitabu-Sittah dan Mu‘ja m At-Thabarani Al-Kabir. yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'un adalah contoh yang terb aik untuk kehidupan Islam. Seorang Syaikh.

had its dan bahasa Arab. huffazh dan ah li-ahli hadits negeri itu. Sejak kecil beliau hidup dan dibesa rkan di tengah-tengah para ulama. sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. beliau telah mengkaji musnad Imam Ahm ad sampai beberapa kali. beliaupun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang.cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun. beliaupun dengan tepat pula mampu mengucapkan u lang dan menghafalnya. beli au sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir. niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. Hingga ulama tersebu t berkata: Jika anak ini hidup. Semenjak kecil sudah nampak tan da-tanda kecerdasan pada diri beliau. Suatu kali. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad Perkembangan dan Hasrat keilmuan. . Pada unsur-unsur itu. Hingga ulama tersebut berkata: Jika anak ini hidup. mempunyai kesempatan untuk mereguk sepuas-puas nya taman bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepa t dan tepat. Setelah bertemu. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu m enghafalkannya secara cepat dan tepat. ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (suatu kota lain di Syria sekarang.) yang sengaja datang ke Damasyiq. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad. kemudian kitabu-Sittah dan Mu‘jam At-Thabarani Al-Kabir. niscay a ia kelak mempunyai kedudukan besar. Begitu tiba di Damsyik beliau segera mengh afalkan Al-Qur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. khusus untuk melihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Ia infakkan seluruh waktuny a untuk belajar dan belajar. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. pen. sebab belum pernah ada seorang bocah seper ti dia. menggali ilmu terutama kitabullah dan sunah Rasul-N ya shallallahu‘alaihi wa sallam. 49 .

Karya-karya beliau yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama I slam. ia telah hafal Al-Qur'an. I a pernah berkata: Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah. Ia memahami s emua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Di Dam askus ia belajar pada banyak guru. sehi ngga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Kemampuan beliau dalam menuntut ilmu mulai t erlihat pada usia 17 tahun. Ia infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar. Dan satu hal ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Dan usia 19. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangan beliau mencapai lima ratus judul. Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadit s) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan Funun ul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah. khat (ilmu tulis menulis Arab). sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku. Semuanya tidak me nghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku. ia telah memberi fatwa dalam masalah ma salah keagamaan. ia memiliki kehebatan yang luar biasa. nahwu. dan memperoleh berbagai macam ilmu diantarany a ilmu hitung (matematika). maka aku akan beristighfar seribu kali at au lebih atau kurang.Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama. ushul fiqih . di masjid atau di madrasah. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil. cacat atau shahih. 50 . Hingga dalam u sia muda. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Hal itu aku lakukan baik di pasar. Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah dit entukan Allah. mempunyai k esempatan untuk mereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kitab-kitab yang berm anfaat. fiqh. menggali ilmu te rutama kitabullah dan sunah Rasul-Nya shallallahu‘alaihi wa sallam. Tiap malam ia menulis tafsir. ilmu 'ushul sambil mengomentari para filusuf .

) atau lebih di amakan karena ayahnya berada / menjadi penjaga (qayyim) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. Ia adalah ahli fiqih bermazhab 51     . F.) bin Ayyub bin Sa'd a qi ( . IBNU QAYYIM AL-JAUZIYYAH Muhammad bin Abi Bakr ( . dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. tentara serta para penduduk.Beliau wafatnya di dalam penjara Qal ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang mu ridnya Ibnul Qayyim. 728 H.) bergelar Abu Abdullah Syamsuddin ( .Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari. Dalam Bahasa Arab namanya tertulis: 1292. cendekiaw an. ulama.Beliau wafat pada tanggal 20 DzulHijjah th. dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni. Jenazah beliau dishalatkan di masjid Jami Bani Umayah sesudah shalat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerint ah. mengalami sakit dua puluh hari lebih.

52 . Nasa bnya dari pihak ayah adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin A yyub bin Su'ad bin Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi. berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin alHindi dan Isma 'il bin Muhammad al-Harrani. Setelah Ibnu Taimiy ah wafat. Beliau bel ajar ilmu faraidh dari bapaknya karena beliau sangat menonjol dalam ilmu itu. ahli ilmu nahwu. Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi. ahli hadits. ahli ilmu kalam. ahli ushul. Di samping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqarrib li Ibni Ushfur. B eliau peringatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi. dihina dan diarak berkeliling bersama Ib nu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyud din bin Sulaiman. Penguasaannya t erhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya.Hambali. pemahamannya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits. Ibnul Qayyim pernah dipenjara. sekaligus seorang mujtahid. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir. Hal itu disebabkan karena be liau menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali. Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari penjara. dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah. logika kaum filo sof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam firqah Islamiyah. berguru tentang ilmu pembagian waris (fara'idh) kep ada bapaknya. juga sebagian besar Kitab al-kafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil) . kemudian Alfiyah Ibnu M alik. Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma‘il bin Muhammad al-H arraniy. Be lajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al-Mulakhkhas li Abil Balqa‘ kemudian kitab alJurjaniyah. dan dikenal dengan sebutan Ibnul Qoyyim. penghafal Al-Quran .

pemahaman serta istinbath-istinbath rumitnya. 3. di antaranya ialah : 1. Al-Ima m al-Hafizh Abdurrahman bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi penyusun kitab Thabaqat al-Hanabilah 5. Mereka itu adalah para Ulama terbaik yang telah terbukti keutamaannya. orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Karena itulah banyak manusia-manusia pilihan dari kalangan para pemerhati yang menempatkan ilmu sebag ai puncak perhatiannya.Oleh sebab itulah beliau rahimahullah mengajak kembali kepada madzhab salaf. Ali bin Abdil Kafi bin Ali bin Taman As Subky 10. I a memang amat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama waratsatun nabi (pewaris nabi) shallallahu alaihi wa sallam. telah benarbenar menjadi murid beliau. tidak terkotori oleh ra‘yu-ra‘yu (pendapat-pendapat) Ahlul Ahwa‘ wa l bida‘ (Ahli Bid‘ah) serta helah-helah (tipu daya) orang-orang yang suka mempermain kan agama.makna hadits. Ibnu Katsir ad-Dimasyqiy penyusun kitab al-Bidayah wan Nihayah 4. Anaknya yang lain bernama Ibra him. Taqiyuddin Abu ath-Thahir al-Fairuz asy-Syafi‘i Manhaj serta h adaf Ibnul Qayyim rahimahullah ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam ya ng suci dan murni. isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. sulit ditemukan tand ingannya. Ibnu Abdirrahman an-Nablisiy 8. 53 . Syamsuddin Muhammad bin Abdil Qad ir an-Nablisiy 7. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz adz-Dzhahabi atTurkumaniy asy-Syafi‘i 9. pengetahuan beliau rahimahullah tentang ilmu suluk dan il mu kalam-nya Ahli tasawwuf. Begitu pula. Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi 6. An ak beliau sendiri bernama Syarafuddin Abdullah 2.

Artinya. Ibnu Khaldun merupakan sa lah satu ilmuwan yang paling menonjol. namun beliau sering keluar dari p endapatnya kaum Hanabilah. Kend atipun beliau adalah pengikut madzhab Hanbali. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). wafat 19 Maret 1406/808H) adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisi a dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi. tanggal 18 Rajab tahun 751 Hijriyah. ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Bar at modern tersebut. adakalanya dikaji dari p erspektif hukum. seperti ilmuwan Yunani dan zaman Scholastic ber corak tidak ilmiah.Ibnu Qayyim al-Jauziyah. sosiologi dan eko nomi. Ia dishalatkan di M esjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah.Di samping itu. G. moral dan adapula dari perspektif filsafat. kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir. Di antara sekian b anyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Islam. nama lengkap: Abu Zay d 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami ( ) 1332/732H. dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan ka jian tentang perbandingan madzhab-madzhab yang masyhur. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksa sa intelektual paling terkemuka di dunia. karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya Bapak Ekonomi : Ibnu Kha ldun. 54 . Ibnul Qayyim juga mengumandangkan bathilnya madzhab taqlid.(1962) Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah seba gai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Sebelum Ibnu Khaldun. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah kary a ilmiah berjudul Abul Iqtishad : Ibnu Khaldun. Karya tersebut disampaikannya pada Simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978. IBNU KHALDUN Ibnu Khaldun. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi j uga Bapak ilmu Ekonomi. wafat pada malam Kamis. karena pemikir zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Karya-karya tentang ekonomi oleh para imuwan Barat. kajian -kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat normatif.

hukum penawaran dan permint aan.Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara emp iris. uang. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mend esak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik. pembentukan modal. Ia juga membahas b erbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. termasuk ajara n tentang tata nilai. yang menemukan teori Laffter Curve. berterus terang bahwa ia m engambil konsep Ibnu Khaldun. bahkan dalam agregate yang cukup besar. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. (Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas. Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi. konsumsi dan produksi. Bahkan lebih dari itu. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan. beberapa abad sebe lum kelahiran resminya (di Eropa).Sejalan dengan Shiddiqy Boulokia dalam tulisanny a Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist . 55 . menuliskan poin-poin penting dari materi kajian Ibnu Khaldun tentang ekon omi. Kita jug a menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang ke miringannya berjenjang mundur. indusrt ri dan perdagangan. penasehat economi preside nt Ronald Reagan. hak milik dan kemakmuran. menuturkan : (Ibn Khaldun telah me nemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental. pertanian.). Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual. dan sebagainya. maka adalah wajar jik a pasar yang lainpun akan ikut turun. Muhammad Nejatullah Ash-Shi ddiqy. Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pemb agian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Rica rdo. pembagian kerja. sistem harga. Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan k egiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang…) Lafter. daur perdagangan. yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran (ekspor) pemerintah. pertumbuhan penduduk.

maka Boulakia men gatakan.(1974.. hlm. mengatakan. Distribution and Exchange in Khaldun‘s Writing dan Nasha‘t menulis al-Fikr al-i qtisadi fi muqaddimat Ibn Khaldun (Economic Though in the Prolegomena of Ibn Kha ldun). [1] Shiddiqi juga menyimpulkan bahwa Ibn Khal dun secara tepat dapat disebut sebagai ahli ekonomi Islam terbesar (Ibnu Khaldun has rightly been hailed as the greatest economist of Islam)(Shiddiqy. sebagaimana dikutip Ibrahim AthThahawi. Selain itu kita masih memiliki kontribusi kajian yang berlimpah tentang Ibnu Khaldun. khususnya dalam bid ang ekonomi. Irving menulis Ibn Khaldun on Agriculture . hlm. Ahmad Ali men ulis Economics of Ibn Khaldun-A Selection. Rifa‘at menulis Ma‘ashiyat par Ibn Khaldun ke Khalayat (Ibn Khaldun‘s Views on Economics) Somogyi menulis buku Economic Theory in the Classical Arabic Literat ure. T. Ibn al Sabil menulis Islami ishtiraki yat fi‘l Islam. Rosenthal misalnya telah menulis karya Ibn Khaldun the Muqaddimah : An In troduction to History. Spengler menulis buku Economic Thought of Islam: Ibn Khal dun.Colosia berkata dalam bukunya. Constribution A L‘Etude D‘Ibnu Khaldaun Revue Do Mo nde Musulman. Boulakia menulis Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist.477) Oleh k arena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi.S. Apabila pendapa t-pendapat Ibnu Khaldun tentang kehidupan sosial menjadikannya sebagai pionir il mu filsafat sejarah. menjadikannya sebagai pionir ilmuwan ekonomi modern . maka pemahamannya terhadap peranan kerja.(Islam ic Economics-a School of Thought and a System. maka tidak mengherankan jika banyak ilmuwan terkemuka ko ntemporer yang meneliti dan membahas pemikiran Ibnu Khaldun. kepemilikan dan u pah. Sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebag ai salah seorang Bapak ilmu ekonomi. Tahawi al-iqtisad al-islami madhhaban wa nizaman wa dirasah muqaranh. 260) Sehubungan dengan itu.B. Doktor Ezzat menulis disertasi tentang Ibnu Khaldun berjudul Produc tion. Ini menunjukkan kebesaran dan kepeloporan Ibnu Khaldun sebagai int elektual terkemuka yang telah merumuskan pemikiran-pemikiran briliyan tentang ek onomi. Abdul Qadir Ibn Khaldun ke ma‘ashi khayalat . a Comparative Study). 56 . (Economic Views of Ibn K haldun).

Teori ekonomi Ibnu Khaldun secara detail lebih cocok jika dimuat dalam journal atau bu ku. Tulisan ini tidak bisa me nguraikan pemikiran Ibnu Khaldun secarfa detail. Paparan di atas menunj ukkan bahwa tak disangsikan lagi Ibnu Khaldun adalah Bapak ekonomi yang sesunggu hnya. karena ruang yang terbatas dan lagi pula pemikirannya terlalu ilmiah dan teknis jika dipaparkan di sini. Dengan demi kian. sesungguhnya beliaulah yang lebih layak disebut Bapak ekonomi dibanding Ad am Smith yang diklaim Barat sebagai Bapak ekonomi melalui buku The Wealth of Nat ion. tapi Bapak ekonomi dunia.. 57 . Dia bukan hanya Bapak ekonomi Islam.Abdul Sattar menulis buku Ibn Khaldun‘s Contribution to Economic Thought in: Contem porary Aspects of Economic and Social Thingking in Islam. Karena itu sejarah ekonomi perlu diluruskan kembali agar ummat Islam tidak sesat dalam memahami sejarah intelektual ummat Islam.

hingga ketika beliau minum. Lahir ba‘da Maghrib. Ba paknya berusaha mengarahkannya ke arah kelurusan dan keshalihan. Imam As Suyuthi Nama asli beliau bernama Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhamm ad bin Saabiquddien bin al-Fakhr Utsman bin Nashiruddien Muhammad bin Saifuddin Khadhari bin Najmuddien Abi ash-Shalaah Ayub ibn Nashiruddien Muhammad bin asy-S yaikh Hammamuddien al-Hamman al-Khadlari al-Asyuuthi. d an mulazamah kepada asy-Syari al-Manaawi Abaaz Kuriya Yahya bin Muhammad. Menimba ilmu Fiqih dari Syaikh Siraajuddien al-Balqini. Dan ada lah bapaknya melihat dalam diri anaknya seperti yang didapati dalam diri Ibnu Ha jar. menjadi ulama yang trampil dan tokoh penghafal (h adits). Adalah beliau h afal al-Qur‘an di usianya yang sangat dini dan selalu diikutkan bapaknya di berbag ai majlis ilmu dan berbagai majlis qadhinya. Bapaknya wafat saat ia (imam Suyuthi) baru berumur lima tahun tujuh bula n. Kemudian menimba ilmu bahasa Arab d an ilmu Hadits kepada 58 . Bahkan mulazamah kep ada beliau hingga wafatnya. kemudian menghafal kitab al -‘Umdah lalu Minhajul Fiqhi dan Ushul. Kemudian mulazamah kepada anak beliau. Ini terbukti dengan telah ditakdirkan Allah Ta‘ala untuknya al-‘Allama h Kamaaluddien bin Humam al-Hanafi pengarang Fathul Qadir untuk menjadi guru asu hnya. dan menyimak banyak pelajaran darinya seperti al-Haawi ash-Shaghir. syarah al-Minh aaj dan ar-Raudhah. bulan Rajab tahun 849 Hijriyah. Belajar Faraidl dari syaikh Sihaabuddien Asy-Syaarmasaahi. sebagian diberikan kepada anaknya dan mendo‘akann ya agar ia seperti Ibnu Hajar. Dan bapaknya telah memintakan kepad a Imam Ibnu Hajar al‘Asqalani supaya mendo‘akannya diberi berkah dan taufiq. alMinhaaj. kakak dari Abdurrauf pensyarah al-Jami‘ ash-Shaghir. Tetapi Allah telah memeliharanya dengan taufiq dari-Nya dan mengasuhnya denga n asuhan-Nya. yakni ketika berumur 15 tah un. hari Ah ad malam. Hingga hafal al-Qur‘an dalam umur delapan tahun. serta Alfiyah Ibnu Malik.A. yakni enam tahun sebelum bapaknya wafa t. Dan mulai menyibu kkan diri dengan (menggeluti) ilmu pada tahun 864 H. Jalaluddien as-Suyuthi berasal dari lingkungan cendekiawan sejak kecilnya.

ilmu Ushul. baik ilmu bahasa maupun ilmu dien. Syam Mahallah (di Mesir Barat). Dan membaca shahih Muslim.Taqiyuddien asy-Syamini al-Hanafi (872 H). asy-Syifa. Diimath (sebuah kota di tepi sungai Nil. seperti ilmu hitung dan ilmu faraidl dar i Majid bin as-Sibaa‘ dan Abudl Aziz al-Waqaai. India. Telah menunaikan ibadah Hajji dan telah minum air Zam-zam dengan harapan supaya dapat seperti Syaich alBalqini dalam menguasi ilmu Fiqih serta dapat seperti Ibnu Hajar dalam menguasai ilmu Hadits. Ia tidak pernah meras a cukup dengan ilmu yang telah dimilikinya. Hal ini sesuai dan didukung oleh keadaan wa ktu itu di mana dia dapat menimba ilmu dari banyak syaikh.Kitab-Kitab Karangan Imam Suyuthi Adapun kitab-kitab yang disusun oleh imam Suyuthi rahimahullah antara l ain sebagai berikut: 1. Imam Suyuthi tidak mau meninggalkan satu cabang ilmu pun ke cuali ia berusaha untuk mempelajarinya. sebelah ujuh barat pulau Afrika). Mesir) . Juga berguru kepada Jalaaluddien al-Mahilli (864 H) dan Izzul Kinaani Ahmad bin Ibrahim al-Hanbali. Dari beliau ia meni mba ilmu tafsir. ilmu bahasa Arab dan ilmu Ma‘ani. Bahkan disebutkan oleh syaikh Abdul Wahhab asySya‘rani dalam k itab Thabaqat bahwa gurunya lebih dari 600-an orang. mengadakan perjalanan yang tidak tanggung-tanggung dengan segala kesusahannya hanya untuk dapat menimba ilmu. Al-Itqaan fi „Uluumil Qur‟an 59 . Demikianlah imam yang mulia ini. d emikian pula ia tidak merasa cukup dengan para ulama yang telah ia temui. Ban yak sekali gurunya. dan Fayyum (Mesir) serta negeri-negeri Islam lainnya. Lalu mulazamah kepada syaikh Muhyiddi en Muhammad bin Sulaiman ar-Ruumi al-Hanafi selama 14 tahun. Bahkan ia bepergian jauh sekedar untuk mencari ilmu dan riwayat hadits. serta ilmu kedokteran kepada Muham mad bin Ibrahim ad-Diwwani ar-Ruumi. Alfiyah Ibnu malik dan penjelasaannya pada Syamsu as-Sairaami. hingga ke nege ri Maghribi (Tanjung Harapan. ke Yaman. .

Tarjumaan al-Qur‟an fit Tafsir 4. 15. Syarh asy-Syathibiyah 20. L ubaab an-Nuqul fi Asbaabi an-Nuzuul 6. Takmilatu Tafsiir asy-Sayich Jalaaluddien al-Mahilli 10. Majma‟u al-Bahrain wa Mathaali‟u al-Badrain fi at-Tafsir. Al-Muhadzdzab fiima waqa‟a fil Qur‟an minal Mu‟arrab 8. Ad-Durrul Mantsuur fit Tafsiril Ma‟tsuur 3. Maraashid al-Mathaali fi Tanaasub al-Maqaathi‟ wal Mathaali‟ 14.2. Mafaatihu al Ghaib fi at-Tafsiir 16. Al-Azhaar al-Faaihah „alal Fatihah 17. Al-Kalaam „ala Awalil Fathi 19. Syarh al-Isti‟adzah wal Kasma lah 18. Tanaasuq ad-Duraru fi Tan aasub as-Suwari 13. Mifhamaat al-Aqraan fi Mubhamaat al-Qur‟an 7. Al-Ikllil fi istimbaath atTanziil 9. Haasyiyah „ala Tafsiri al-Baidlawi 12. Isr aaru at-Tanziil atau dinamakan pula dengan Qathful Azhaar fi Kasyfil Asraar 5. Al-Alfiyah fil Q ara‟at al „asyri 60 . At-Tahiir fi „Uluumi Tafsir 11.

Riihu a n-Nisriin Fi man „Aasya Minash Shahaabah Mi ata Wa „isyriin 5. adapun yang berkenaan dengan ilmu hadits. al-Luma‟ Fi Asmaa i Man Wadla‟ 12. Tadzkirah al-Mu‟tasi Min Hadits Man haddatsa wa nasiy 10 . Imam Bukhori Beliau adalah Abu Abdillah.21. ar-Raudlul Mukallal Wa Waradul Mu‟allal fi al-mushthalah B. Taqriibul Ghariib 8. Fathul Jalil li „Abdi Adz Dzalil fi l Anwa‟il Badi‟ah al. Husnul Muhaadlarah 4. Durru ash-S hahaabah Fi man Dakhala Mishra Minash Shahaabah 3. al-Yadul Bustha fi as-Shalaatil Wustha 25. al-Qaul al-Fashih Fi Ta‟yiini adz-Dzabiih 24. Khimaayal az-Zuhri fi Fadla‟il as-Suwari 22. bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughi rah bin Bardizbah al-Ja‘fi. Mu‟tarakul Aqraan Fi musykilaatil Qur‟an Semua itu judul-judul buku yang berkenaan dengan Tafsir. a l-Madraj Ila al-Mudraj 9. Kakek moyang Bardizbah (begitulah cara 61     .Mustakhrijah min Qaulihi Ta‟ala: Allaahu Waliyyulladziina aamanu 23. Is‟aaful Mubtha‟ bi Rijaa lil Muwaththa‟ 6. Asmaa ul Mudallisiin 11. antara lain adalah sebagai berikut: 1. Kasyfu at-Talbiis „an Qalbi Ahli Tadliis 7. „Ainul Ishaabah Fi Ma‟rifati ash-Shahaabah 2.

at-Tafsir al-Kabir.Asqalani) adalah orang asli Persia. maka wala‘nya kepada orang yang mengislamka nnya. Aku tidak mengenal dari hartaku barang satu dirh am pun yang haram dan tidak pula satu dirham pun yang sybhat. Sedangkan kakek buyutnya. 62 . Kitabul Asyribah. bapaknya Abu Abdillah (al-Bukhari) ketika beliau menjelang wafat. Kitab-Kitab Yang Disusun Yang pal ing pokok adalah kitab al-Jamiush shahih (Shahihul Bukhari) yaitu kitab hadits t ershahih diantara kitab hadits lainnya. Ayahnya. bahwa aku pern ah mendengar Muhammad bin Kharasy mengatakan. beliau berkata. Raf‟ul Yadain fish Shalah. masuk Islaam di tangan al-Yaman al-Ja‘fi ketika beliau datang di B ukhara. al-J aami‟ al-Kabir. Aku masuk menjenguk Ismail. bahwa seseorang yang masuk Islam. ketika wafat seperti yan g diceritakan oleh Muhammad bin Abi Hatim.pengucapannya menurut Ibnu Hajar al. at-Tarikh ash-Shagir. al-Musnad al-Kabir. al-Qira‟ah khalfal Iman. sesudah shalat Jum‘at pada tanggal 13 Syawal 194 H. bahwa aku hafal seratus ribu hadits shahih dan dua ratus ribu hadits tidak shahih. Jumlah Hadits Yang Dihafal Muhammad bin Hamdawaih mengatakan. Aku mendengar al-Bukhari berkata. Ismail bin Ibrahim. Aku mendengar bahwa Ahid Hafs berka ta. B eliau dibesarkan dalam suasana rumah tangga yang ilmiah. Selanjutnya nama al-Mughirah dinisbatkan (disandarkan) kepada al-Ja‘fi seb agai tanda wala‘ kepadanya. Birrul Walidain. Khalqu Af‟aalil „Ibaad. yakni dalam rangka mempraktekkan pendapat yang mengata kan. tenang. al-Mughirah bin Bardizbah. Bardizbah . Kitabul Hibab. menurut penduduk Bukhara berarti petani. adl-Dlu‟afa (hadits-hadits lemah). berkat do‘a ibunya beliau disembuhkan oleh Allah sehingga dapat meliat seperti manusia biasa. Beliau dilahirkan da lam keadaan buta. Selain itu beliau menyusun juga ktiab al -Adabul Mufrad. juru tulis al-Bukhari. Dilahirkan di Bukhara. suci dan bersih dari barang-barang haram. Asaami ash-Shahabah (Nama-nama para shahabat) dan lain sebagainya.

”Sementara ibunya berasal dari suku Azd.Sedangkan as-Saib adalah seorang yang mirip dengan Rasulullah SAW seba gaimana diriwayatkan bahwa ketika suatu hari Nabi SAW berada di sebuah tempat ya ng bernama Fushthath.Sebutan asy-Syafi‘i dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Syafi‘ bin as-S aib. Imam Syafi‟i Nama asli beliau adalah Muhammad bin Idris bin al. Adapun tempat kelahirannya ada b anyak riwayat tentang tempat kelahiran Imam asy-Syafi‘i. Imam al-Baihaqi mengkonfirmasikan semua riwayat-riw ayat tersebut dengan mengatakan bahwa yang shahih beliau dilahirkan di Ghaza bukan di Yaman. maka Rasulullah SAW memandangnya dan berkata. keluarga dekat Rasulullah SAW dan putera pamannya.C. seorang shahabat junior yang sempat bertemu dengan Raasulullah SAW ketika m asih muda. Yama n. l alu dibawa ke Asqalan. lalu dibawa ke Mekkah. datanglah as-Saib bin ‘Ubaid beserta puteranya. “Adalah suatu kebahagiaan bila seseorang mirip dengan ayahnya. Seluruh riwayat menunjukkan bahwa Imam asy-Syafi‘i dilahirkan di kota Ghaza. Beliau di beri digelar sebagai Naashir al-Hadits (pembela hadits) atau Nasshi r as-Sunnah. yaitu Syafi‘ bi n as-Saib. Pendapat lain mengatakan. Beliau kemudian lebih mendetail lagi dengan mengata kan. gelar ini diberikan karena pembelaannya terhadap hadits Rasulullah SAW dan komitmennya untuk mengikuti as. Ada beberapa pendapat mengenai tempat kelahiran imam Syafi‘I. . di kota Asqalan bahkan ada yang mengatakan di Yaman.Abbas bin Utsman bin Syafi‘ bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Murrah bin alMuththal ib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka‘b bin Lu ay bin Ghalib Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi‘i al-Makki.Pertumbuhan Dan Kegiatannya Dalam Mencari Ilmu 63   . Sedangka n penyebutan Yaman‘ barangkali maksudnya adalah tempat yang dihuni oleh sebagian ke turunan Yaman di kota Ghaza.Sunnah. Yang paling populer adala h bahwa beliau dilahirkan di kota Ghazzah (Ghaza).

Rupanya atas taufiq Allah. Yang lebih jelas lagi dapat dibaca pad a kitabnya al-Umm di mana beliau menyebutkan hukum berikut dalil-dalilnya. bahwa ketika masa belajar dan mencari guru untuknya. ia merujuk kepada as-Sunnah bahkan sampai pada penerimaan khabar Ahad yang diriwaya tkan oleh periwayat tunggal 64   . kemudian setelah itu. ibuny a membawanyanya ke tanah Hijaz. untuk menuntut il mu ia harus pergi ke perpustakaan dan menggunakan bagian luar dari kulit yang di jumpainya untuk mencatat. Kondisi ini tid ak menyurutkan tekadnya untuk hidup lebih baik. Maka dari situ. Lalu ia pun merasakan lezatnya me nuntut ilmu dan karena kondisi ekonominya yang memprihatinkan. ibunya tidak mampu membayar gaji gurunya. Ia juga bercerita bahwa ketika tiba di Mekkah dan saat itu masih b erusia sekitar 10 tahun. dalam usia 7 tahun ia sudah hafal al-Qur‘an 30 juz. Mekkah. Menurut p engakuan asy-Syafi‘i. kemud ian menjelaskan aspek pendalilan dengan dalil. Im am asy-Syafi‘i menyusun Ushul (pokok-pokok utama) yang dijadikan acuan di dalam fi qihnya dan kaidah-kaidah yang dikomitmeninya di dalam ijtihadnya pada risalah us hul fiqih yang berjudul ar-Risalah. mulailah imam asy-Syafi‘i kecil menghafal al-Qur‘an dan berhasil menamatkannya dalam usia 7 tahun. di samping itu juga h idup dalam kesulitan dan kefakiran serta terasing dari keluarga. 13 tahun) ia hafal kitab al-Muwa ththa karya Imam Malik dan pada usia 15 tahun (menurut riwayat lain. Ushul tersebut ia terapkan dalam fiqihnya. maka ia masukkan ke dalam karung.Imam asy-Syafi‘i tumbuh di kota Ghaza sebagai seorang yatim. Ia menulis semua apa yang did engarnya ke tulang-tulang yang bila sudah penuh dan banyak. I a merupakan Ushul amaliah bukan teoritis. Pertama. ia merujuk kep ada al-Qur‘an dan hal-hal yang nampak baginya dari itu kecuali bila ada dalil lain yang mengharuskan pengalihannya dari makna zhahirnya. pada usia 10 tahun (menurut riwayat lain. 18 tahun) ia sudah dipercayakan untuk berfatwa oleh gurunya Muslim bin Khalid az-Zanji. kaidah-kaidah ijtihad dan pokok-p okok penggalian dalil yang dipakai di dalam menggalinya. namun gurunya rela dan senang karena dia bisa menggantikannya pula. salah seorang sanak saudaranya menasehati agar ia bersu ngguhsungguh untuk hal yang bermanfa‘at baginya. Lalu ia banyak menghadiri pengajian dan bertemu dengan pa ra ulama untuk mempelajari beberapa masalah agama. Hasilnya.

Di samping syair. Kapasitas keilmuannya dalam bahasa Arab tidak dapat diraguka n lagi. beliau berguru dengan Imam Malik selama 16 tahun hingga sang guru ini wafa t (tahun 179 H).namun ia seorang yang Tsiqah (dapat dipercaya) pada diennya. masing-masing kami berkata kepada yang lainnya. orang-orang merintih d an menangis tersedu-sedu saking merdu suaranya. Pada saat yang sama. Bila melihat kondisi orang-orang seperti itu. Setelah itu. as-Sunnah pula lah yang mengkhususkan makna umum p ada al-Qur‘an. dikenal sebagai ora ng yang jujur dan tersohor dengan kuat hafalan. imam asy-Syafi‘i juga seorang y ang bacaan al-Qur‘annya amat merdu sehingga membuat orang yang mendengarnya menang is bahkan pingsan. terlebih lagi ketika ia menga mbilnya dari suku Hudzail yang dikenal sebagai suku Arab paling fasih. setelah dinasehati agar memperd alam fiqih. ia belajar pada Ibrahim bin Sa‘d al-Anshary. Asy-Syafi‘i menilai bahwa asSunnah dan al-Qur‘an setaraf sehingga tidak mungkin melihat hanya pada alQur‘an saja tanpa melihat lagi pada as-Sunnah yang menjelaskannya. dan bila kami sudah mendatanginya sedang shalat di al-Haram seraya memulai bacaan al-Qur‘an. ia dibawa ibunya ke Madinah untuk menimba ilmu dari Imam Malik. ia berhenti membacanya. Muhammad bin Sa‘id bin Fudaik dan ulama-ulama selain mereka. Bila kami ing in menangis. Banyak ba it-bait syair yang dihafalnya dari orang-orang Hudzail selama interaksinya bersa ma mereka. Al-Qur‘an membawa hukum-hukum ya ng bersifat umum dan kaidah Kulliyyah (bersifat menyeluruh) sedangkan as-Sunnah lah yang menafsirkan hal itu. bangkitlah menuju pe muda alMuththaliby yang sedang membaca al-Qur‘an. Di Mekkah. Di samping itu. beliau juga menggemari sejarah dan peperangan bangs a Arab serta sastra. Di sana. bahkan seorang imam bahasa Arab. mengikat makna Muthlaq-nya atau menjelaskan makna globalnya. Imam a sy-Syafi‘i amat senang dengan syair dan ilmu bahasa. al-Ashmu‘i mengakui kapasitasnya dan menta shhih sya‘ir-sya‘ir Hudzail kepadanya. seorang mufti Mekkah. Hal ini diceritakan oleh Ibn Nashr yang berkata. ia berguru kepada Muslim bin Khalid az-Zanji. 65 .

Beliau tiba di Mesir pada t ahun 199 H dan rupanya kesohorannya sudah mendahuluinya tiba di sana. di antaranya ar-Rabi‘ bi n Sulaiman al-Murady dan Abdullah bin az-Zubair al-Humaidy. Pada masa ini. Beliau kemudian merantau ke Baghdad dan di sana bertemu dengan Muhammad bi n al-Hasan asy-Syaibany. Di Baghdad. ada empat orang sahabat seniornya yang nyantri‘ dengannya. Akan teta pi beliau berhasil membela dirinya di hadapan khalifah dengan hujjah yang amat m eyakinkan sehingga tampaklah bagi khalifah bahwa tuduhan yang diarahkan kepadany a tidak beralasan dan ia tidak bersalah. beliau memaparkan madzhab lamanya (Qaul Qadim). murid Imam Abu Hanifah. asy-Syafi‘i merantau ke wilayah Najran sebagai Wali (pengu asa) di sana. tepatnya pada tahun 198 H. Beliau membaca kitab-kitabnya d an mengenal ilmu Ahli Ra yi (kaum Rasional). Dalam masa ini . Mekkah.Sepeninggal Imam Malik. Dalam buku ini. Imam Ahmad belajar dengannya. beliau juga tinggal s ebentar untuk kemudian meninggalkannya menuju Mesir. Beliau ting gal di sana selama 2 tahun yang dipergunakannya untuk mengarang kitab ar-Risalah . lalu khalifah menjatuhkan vonis bebas‘ ata snya. Beliau singgah dulu d i Fushthath sebagai tamu Abdullah bin Abdul Hakam yang merupakan sahabat Imam Mali k. yaitu Ahmad bin Hanbal . beliau didampingi beberapa orang muridnya. Kemudian beliau kembali ke Mekkah dan tinggal di sana dalam waktu yang relatif singkat. Dalam perj alanannya ini. Kebetulan di sana sudah ada majlisnya yang dihadiri oleh para ulam a dan disesaki para penuntut ilmu yang datang dari berbagai penjuru. kemudian kembali lagi ke Mekkah dan tinggal di sana selama kurang lebih 9 tahun untuk menyebarkan madzhabnya melalu i halaqah-halaqah ilmu yang disesaki para penuntut ilmu di Haram. Kemudian beliau mulai 66   . Lalu ia pun dipanggil ke Dar al-Khilafah pada tahun 184 H. Kemudian beliau kembali lagi ke Baghdad tahun 195 H. Abu Tsaur. ada saja sebagian o rang yang iri dan menjelek-jelekkannya serta mengadukannya kepada khalifah Harun ar-Rasyid. az-Za‘farany dan al-Karaabiisy. Namun betapa pun keadilan yang ditampakkannya. demiki an juga melalui pertemuannya dengan para ulama saat berlangsung musim haji. setelah itu meninggalkannya m enuju Baghdad lagi.

selalu memakai pakaian yang bagus dan enak dipandang. orang akan mengetahui Abu Hanifah dari bau harum minyak wanginya sebelum ia terlihat. mereka sering mendapatkan harta yang sangat banyak tanpa mereka sa dari. yang diriwayatkan oleh para muridnya. sebagaimana ia juga bert ekad agar tangannya selalu di atas (selalu memberi). Di Mesir. sebagiannya berbeda dengan pendapat fiqih yang telah diletakkannya di Iraq. Ternyata. beliau tinggal se lama 5 tahun di mana selama masa ini dipergunakannya untuk mengarang. Abu Hanifah mendapati masa akhir kekhilafahan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Bani Abbas. demikian juga suka memaka i minyak wangi. kebanyakan dari pengikut dua imam sebelumnya. maka tatkala ia sampai. Ia hidup di sebuah masa yang mana para penguasa sering menghadiahkan harta kepada orang-orang yang berjasa k epada negara. Ia adalah an-Nu‘man bin Tsabit bin al-Marzuban yang dikenal dengan nama Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah Abu Hanifah memiliki wajah bagus dan rupa nan elok serta uca pan yang fasih dan manis. berdebat (Munazharah) dan meng-counter pendapatpendapat lawan. Di Mesir pula. Pada suatu waktu alManshur memanggil Abu Hanifah ke rumahnya. yaitu pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik lebih condong k epadanya dan terkesima dengan kefasihan dan ilmunya.mengisi pengajiannya di Jami‘ Amr bin al. mengajar. Di negeri inilah. beliau meletakkan madzhab barunya (Qaul Jadid). beliau mengarang buku-buku monumentalnya.Ash. yaitu berupa hukum-hukum dan fa twa-fatwa yang beliau gali dalilnya selama di Mesir. orang yang pertama kali menyingkap keutamaan dan keisti mewaan yang ada dalam ilmu fiqih. Akan tetapi Abu Hanifah memuliakan ilmu dan dirinya dari hal demikian. ia bertekad untuk hidup dari hasil jerih payahnya sendiri. D. alManshur memberi sal am penghormatan dan sambutan yang sangat hangat serta 67 . Ia tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek.

Ia berdagang pulang pergi dari kota ke kota yang berada di Iraq. sesungguhnya aku adalah orang asing di Baghdad. Ia memiliki sebuah toko terkenal yang didatangi oleh banyak pengunjung ka rena mereka mendapati Abu Hanifah sebagai orang yang jujur dan amanah.memuliakannya. Wahai Amirul mu‘minin.maka Abu Hanifah berkata ke padanya. Ia berdagang al-Khiz (tenunan dari sutera dan bulu) dan bermacam pakaian yang terbuat darinya. di sampin g. akan tetapi ia 68 . ulama fiqih dan para penuntut ilmu dan juga membelikan makanan dan pakaian bagi mereka. Kemudian set iap dari mereka diberi sejumlah uang seraya berkata. dia telah memperdayaiku. maka dari itu jika boleh aku minta tolong agar ia disimpankan di Baitul Mal sehingga jika aku membutuhkan aku akan mengambilnya. Akan tetapi setelah kejadian itu. karena Abu Hanifah meyakini bahwasanya tidaklah seseorang makan satu suap lebih suci dan lebih mulia dari hasil jerih payahnya s endiri. mereka juga mendapatkan barang yang bagus di tokonya. a l-Manshur memberinya sebuah kantung yang berisi tiga puluh ribu dirham –meskipun d iketahui bahwa al Manshur termasuk orang yang pelit. Jika sampai masa satu tahun dari perdagangannya ia menghitung seluruh laba dan kemud ian mengambil dari laba tersebut apa yang mencukupinya. maka tatk ala al Manshur mendengar akan hal itu ia berkata. kemudian duduk di dekat Abu Hanifah dan mulai bertanya tentang pe rmasalahan-permasalahan duniawi dan ukhrowi. aku tidak memiliki tempat untuk menyimpan uang sebanyak ini dan aku takut kalau nan ti ia akan hilang. Y ang demikian itu tidaklah aneh. Di saat Abu Hanifah hendak pamit. Ini adalah laba dari barang dagangan kalian yang diberi oleh Allah melalui tanganku. Abu Hanifah tidak hidup lama. Semoga Allah merahmati Abu Hani fah. ditemukan di rumahnya hart a titipan orang banyak yang jumlahnya melebihi tiga puluh ribu dirham. Oleh karena itu. setelah itu sisanya ia b elikan barang-barang kebutuhan bagi para Qari. kita mendapati bahwa sebagian hidupnya adalah untuk ber niaga. ahli hadits. Kemudian al Manshur mengabulkan permintaannya. Ketika ajal menjemput. Demi Allah aku tidaklah memberi kalian sedikitpun dari hartaku. Ia telah menolak sesuatu pun dari pemberian kami. Dari perdagangannya ter sebut Abu Hanifah diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan yang melimpah.

Salju turun sepanja ng malam itu. antara lain di dalam gramatika dan kesusa straan. Abdullah bin Mubarak telah belajar di bawah bimbingan beberapa orang guru. Ketika adzan Shubuh terdengar. Ia adalah seorang saudagar kaya yang banyak memberi bantuan kepada orang -orang miskin. Kabar tentang kedermawanan Abu Hanifah telah tersebar di timur dan barat. ia masih mengira bahwa itu adalah a dzan untuk shalat Isya. Banyak karya-karyanya mengenai Hadits. Wahai putera Mubarak yang tak ta hu malu! . tetapi apabila 69 . Ia meninggal dunia di kota Hit yang terletak di tepi sungai Euphr at pada tahun 181 H/797 M. Sewaktu fajar menyingsing. Ayahnya seorang Turki dan ibunya seorang Persia. b aik yang berada di Merv maupun di tempat-tempat lainnya.adalah karunia dari Allah bagi kalian melalui tanganku. salah satu di antaranya dengan tema Zuhud masih dapat kita jumpai hingga waktu sekarang ini. Ia adalah seorang ahli Hadits yang terkemuka dan seorang zahid termasyh ur. Per taubatan Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak sedemikian tergila-gila kepad a seorang gadis dan membuat ia terus-menerus dalam kegundahan. barulah ia sadar betapa ia sed emikian terlena dalam merindukan kekasihnya itu. Abdullah Bin Al-Mubarok Abu Abdurrahman Abdullah bin al-Mubarak al-Hanzhali a l-Marwazi lahir pada tahun 118 H/736 M. dan ia sangat ahli di d alam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Di malam yang indah seperti ini engkau d apat tegak terpaku sampai pagi hari karena hasrat pribadimu. Katanya kepada dirinya sendiri. D. Suatu malam di mu sim dingin ia berdiri di bawah jendela kamar kekasihnya sampai pagi hari hanya k arena ingin melihat kekasihnya itu walau untuk sekilas saja. Tidaklah seseorang memil iki daya untuk mendapatkan rizki kecuali dari Allah. khusus nya di kalangan para sahabat dan teman dekatnya.

Ar-Rujar i sebuah karya yang diperbantukan untuk Raja Roger II. Sej ak saat itu hatinya sangat gundah. ia menggali ilmu Geografi dan ilmu Botani di Kordoba Spanyol. yang menulis Kitab Ar-Rujari atau dike nal dengan Buku Roger salah satu buku yang menjelaskan tentang peta dunia terlen gkap. ia men gusai ilmu lainnya seperti ilmu hukum. ia lihat anaknya tertidur di b awah rumpun mawar sementara seekor ular dengan bunga narkisus di mulutnya mengus ir lalat yang hendak mengusiknya. Andalusia mencatat pula nama Abu Muhammad ibn Baitar atau Ibnu 70 . Se bagai ahli falsafah. sehingga Thuf ail pernah menjadi sebagai dokter pribadi Abu Ya'kub Yusuf seorang Amirul Muwahh idin. lahir di Ceuta pada tahun 1100 M salah seorang ahli Geografi dengan nama len gkapnya Abu Abadallah Muhammad al-Idrisi. salah satu buku sebagai warisan dari ahli filsafat Islam tempo dulu y ang sampai kepada kita. Ibnu Thufail atau di kenal pula dengan lidah Eropa sebagai Abubacer menuli s Roman Filasafat dalam literatur abad pertengahan dengan nama Kitabnya "Hayy ib n Yaqzan". pekerja keras dan tanpa lelah untuk mengerjakan sesuatu ya ng bermanfaat. Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad ibn Abdul Malik ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Thufail al-Qisi. Diantara cendekiawan-cendekiawan asal andalusi a tercatat Ibnu Thufail (1107-1185) dilahirkan di Asya. Granada. akurat. sedangkan sebagian karyanya hilang. pendidikan. Sel ain itu dalam melahirkan ahli Botani. dan juga pernah sebagai Gubernur untuk Wilayah Sabtah dan Tonjah di Magribi. dimana buku ini sempat di manfaatkan oleh orang-orang Eropa baik Muslim maupun non Muslim. Sedemikian sempurna kebaktiannya kepada Allah sehin gga pada suatu hari ketika ibunya memasuki taman. Al-Idrisi adala h seorang yang tekun. serta menerangkan pembagianpembagian zona iklim di dunia.seorang imam shalat membaca surah yang panjang engkau menjadi sangat gelisah. E. Ibnu Thufail adalah guru dari Ibnu Rusyd (Averroes). Al-Idrisi Al-Idri si. Kemudian ia bertaubat dan menyibukkan diri de ngan beribadah kepada Allah. dan kedokteran. ia pernah menjabat sebagai Mentri dalam bidang Politik di pemerintahan.

71 . kedokteran. namun ajaran-ajarannya mempengaruhi para ilmuwan berikutn ya di tanah Andalusia. Ibn Thufail. astronomi. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla. Ibnu Bajjah Ibnu Bajjah (1082-1138). Galenos. G. ia dilahirkan di Sarag osa dengan nama lengkapnya Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh. yang pernah di terjemahkan kedalam bahasa Latin pad a tahun 1255 oleh seorang Yahudi bernama Bonacosa. ilmu his ab (arithmatic). Taslul. Kepercayaanya terhadap Ibnu Bajjah dalam bermain polit ik semasa kepemimpinan Abu Bakr Ibrahim ia diangkat menjadi Mentri di Saragosa. ia adalah seora ng yang cerdas sebagai ahli matematika. dialah yang petama kali menggabung kan ilmu-ilmu botani Islam. dan ahli filsafat terbesar dalam sejarah Islam dima na ia sempat berguru kepada Ibnu Zuhr. Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd (1126-1198) lahir di Cordova lid ah barat menyebutnya Averroes yang nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muhammad b in Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd.Baitar (1190-1248) yang dilahirkan di Malaga. kemudian buku ini diterjemahk an kedalam bahasa Inggris dengan nama "General Rules of Medicine" sebuah buku wa jib di universitas-universitas di Eropa. Dalam usia 56 tahun Ibnu Bajjah meninggal sebab diracuni dan hasil karyanya ba nyak yang dimusnahkan. Karangannya yang terkenal adalah an-Nafs (Jiwa) yang menguraikan tentang keadaan jiwa yang terpengaruhi oleh filsafat Aristoles. dan Ar-Razi . dan Abu Ja'far Harun dari Tr uxillo. pada tahun 1171 dilantik menjadi hakim di Cordova. Karena kepiawaiannya dalam bidang kedokt eran Ibnu Rusyd diangkat menjadi dokter istana tahun 1182. dan penyair dari golongan Murabitin. selain hafal Al-Qur'an beliaupun piawai da lam bermain musik gambus. kedokteran. Karya besar yang di t ulis oleh Ibnu Rusyd adalah Kitab Kuliyah fith-Thibb (Encyclopaedia of Medicine) yang terdiri dari 16 jilid. fisika. dimana karyanya dijadikan sebagai standar referensi hingga abad ke-16 F. al-Farabi. filsafat. Ibnu Rusyd adalah seorang ahli hukum. Karya lainnya Mabadil Falsafah (pengant ar ilmu falsafah).

Ibnu Arabi Ibnu Arabi (116 4-1240). Setelah itu ia pergi ke Seville salah satu pusat Sufi 72 . seperti halnya pengaruhi Maimonides. I. Ibnu Rusyd telah berhasil menterjemahan b uku-buku karya Aristoteles (384-322 SM) sehingga beliau dijuluki sebagai asy-Sya rih (comentator) berkat Ibnu Rusyd-lah karyakarya Aristoteles dunia dapat menikm atinya. maka bol eh dikatakan bahwa Eropah seharusnya berhutang budi pada Ibnu Rusyd.Kasyful Adillah. Voltiare dan Jean Jaques Rousseau. Pada usia delapan tahun tepatn ya tahun 1172 ia pergi ke Lisbon untuk belajar pendidikan Agama Islam yakni bela jar Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam dari Syekh Abu Bakar bin Khalaf. baik barat maupun timur. atau Doktor Maxi mus yang dilahirkan di Murcia (tenggara Spanyol). Tafsir Urjuza (menguraikan tentang pengobatan dan ilmu kalam). Ibnu Rusyd seorang yang cerdas dan berfikiran kedepan sempat dituduh sebagai orang Yahudi karena pemikiran-pemi kirannya sehingga beliau di asingkan ke Lucena dan sebagian karyanya dimusnahkan . Selain itu beliaupun mengomentari buku-buku Plato (429-347 SM). sedangkan dalam b idang musik Ibnu Rusyd telah menulis buku yang berjudul "De Anima Aristotles" (C ommentary on the Aristotles De Animo). dikenal juga sebagai Ibnu Suraqah. Al-Farabi (874-950). Nicolaus . Ash-Shaikhul Akbar. Doktrin Averoism mampu pengaruhi Yahudi dan Kristen. H. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah alMuqtashid. Ibnu Zuh r Ibnu Zuhr (1091-1162) atau Abumeron dikenal pula dengan nama Avenzoar yang lah ir di Seville adalah seorang ahli fisika dan kedokteran beliau telah menulis buk u "The Method of Preparing Medicines and Diet" yang diterjemahkan kedalam bahasa Yahudi (1280) dan bahasa Latin (1490) sebuah karya yang mampu pengaruhi Eropa d alam bidang kedokteran setelah karya-karya Ibnu Sina Qanun fit thibb atau Canon of Medicine yang terdiri dari delapan belas jilid. Tahafatul Tahafut. dan Ibnu Sina (980-1037).

Cordova . al Futuhat al Makiyyah yakni suatu sistim tasawwuf yang terdiri dari 560 ba b dan masih banyak lagi karangan-karangan hasil pemikiran Ibnu Arabi yang mempen garuhi para sarjana dan pemikir baik di Barat maupun Timur setelah kepergiaanya. Muhadarat 5 jilid. Mishkatul An war. Karyanya sungguh luar biasa. Mawaqi'in N ujum. Futuhat terdiri 20 jilid. Risalah al-khalwah. Andalusia dalam masa kejayaan Islam telah melahirkan ce ndekiawan-cendekiawan muslim yang tertulis dengan tinta emas di sepanjang jaman. Jerussalem. Hadits. Theologi Islam. Mahiyyatul Qalb. disana ia menetap selama 30 tahun untuk belajar Ilmu Hukum. dan ilmu-ilmu tashawwuf (Sufi). Asia kecil. Tunisa. Sehingga universitasuniversitas dibangun di negeri ini ditengah ancama n musuh-musuhnya. Fez. Dan disinilah berkat kekuasaan Tuhan w alaupun kekuasaan Islam di Spanyol telah jatuh kepada umat Kristen 73 . at-Tadbiratul Ilahiyyah. dan Damaskus hingga wafatnya disana dan dimakamkan di Gunung Qasiyun. Hejaz. sekarang di perpustakaan Kerajaa n Mesir di Kairo saja masih tersimpan 150 karya Ibnu Arabi yang masih ada dan ut uh. Ia sering berkelana untuk thalabul 'ilmi ( mencari ilmu) dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya seperti ke Maghribi. Mesir. Itulah keunikan para ulama.di Spanyol. dari Istana Cordova hingga Alhambra. Makkah. Maroko. Diantara karyakaryanya adalah Tafsir Al-Qur'an yang terdiri 29 jilid. Muhada ratul Abrar Satu jilid. hingga nama mereka dikenang oleh setiap insan. Karya mereka yang masih ada banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa di penju ru dunia. Hampir delapa n abad lamanya Islam berkuasa di Andalusia sejak tahun 711 M hingga berakhirnya kekuasaan Islam di Granada pada tanggal 2 Januari 1492 M / 2 Rabiul Awwal 898 H tepatnya 512 tahun lalu. kon on Ibnu Arabi menulis lebih dari 500 buah buku. Allepo. Ibnu Arabi dengan nama lengkapnya Syekh Mukhyiddin Muhammad Ibnu 'Ali adalah sa lah seorang sahabat dekat Ibnu Rusyd. Kini bukti kemajuan akan peradaban Islam tempo dulu di Spanyo l dapat kita lihat sisa-sisa bangunan yang penuh sejarah dari Toledo hingga Gran ada. cendekiawan-cendekiawan tempo dulu bukan saja menguasai satu bidang ilmu pengetahuan namun mereka menguasai berbag ai ilmu pengetahuan yang disegani dan tanpa pamrih.

Ia dapat menyaksikan berbagai peristiwa sekaligus mengetahui ba gaimana cara menggambarkan apa-apa yang dia lihat daengan penuh kejeliaan dengan cara sederhana hal ini yang menjadikan dia sebagai ahli geografi. Ibnu Bathuthah Ibnu Bathuthah merupakan pengembara bangsa Arab terbesar yang terakhir ia berhasil menyaingi orang-orang yang hidup sejaman dengannya. Ia hanya menceritakan perjalanan hidupnya kepada orang lain berupa peristiwa-peristiwa terentu dan inf ormasi yang sepenggal-sepengagal. Ibnu Bathutah tidak meningalkan karya sastra apapun. namun karya-kar ya anak negeri ini mampu memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi umat manusia hingga di abad milenium yang super canggih. Ibnu Khold un Beliau adalah pendiri ilmu sosial. yang dimulai dari Thanjah tempat kelahirannya pada saat b erusia 28 tahun.beberapa abad silam yang menjadikan Katolik sebagai agama resmi. Kema nfaatan atau Kemadlaratan J. Jad i Ibnu Bathuthah bukanlah seorang ahli geografi atau sastrawan tapi ia adalah se orang pengembara yang un karena tidak mempunyai hobi tertentu tetapi dalam buku perjalanannya ditemukan kisah tentang gambaran keyakinannya tehadap ha-hal yang anh mencampur adukan antara beragai peristiwa dan perhatiannya yang berlebihan t erhadap kekeramatan para wali dan darwisi sebagai kepercayaan para pengembara pa da setiap zaman. K. 74 . apa yang telah engkau berikan kepada bangsa dan umat manusia ini. Dalam kajian sejarahnya Ibnu Kholdun banyak bersandar k epada ahli sejarah sebelumnya khususnya Atthabai dan Ibnu Al Atsir. Satu hal yang harus kita renungkan sekarang. bahkan ia tidak menlis catartan perjalanan hidupnya secara teratur. Sampai Sultan Abi Inan memiliki inisiatif mene rbitkan buku kisah perjalanan Ibnu Bathutahyang diterbitkan oleh Ibnu Jajiy dan akhirnya tersusunlah sebuah buku perjalanan yang lengkap dari berbagai segi. ahli sejarah dan pengarang buku penting da lam warisan bangsa Arab. Pengembaraannya mengikuti seluruh dunia Islam ia telah menemp uh lebih dari 175 mil.

Ialah penyair sufi terbesar didunia Tim ur dan Barat dan mendirikan sebuah tarekat al-maulawiyyah yang menjadikan musik sebagai ssesuatu yang istimewa. Ibnu Kholdun mendudu ki tempat tertinggi sebagai seorang yang ahli dalam sejarah pemikiran manusia. dan sejarah hidupnya sendiri. M enurutnya keberadaan masyarakat sangat penting untuk kehidupan manudia. Lalu dia menjadi wadah bagi mak na-makna yang indah yang belum pernah terbersit dalam benak penulis kisah M. yang berisi Al i‟bar. diwan al mubtada wa al khobar. ilmu pasti. fi ayyam al ‟arob wa a l „ajam wa al barbar wa man ansharun min al sulthan al akbar. Jalaludin Rumi Be liau adalah penyair dan sufi dari Rusia. Terdiri atas ratusan kisah yang semu anya mempunyai asal yang sama akan tetapi ketika sampai ditangan Rumi dirubah me njadi sebuah topik yang sempurna pokok-pokoknya. Penulisan al matsnawi ini mengh abiskan waktu 13 tahun didalamnya terhimpun campuran kisak-kisah kepahlawanan pe renungan filsapat yang dimaksudkan sebagai usaha mengambarkan sosok sufisme dan penafsirannya.Beliau memiliki berbagai buku karangan dalam bidang logika. Filsapat matsnawi terdiri dari ajaran-ajaran sufi yang diungka pkan dengan bahasa yang membangkitkan jiwa. L. Beliau mengatakan dalam muqaddimah bukunya bahwa al matsnawi meru pakan pokoknya pokok agama dalam menyingkap rahasia keyakinan dan sampainya manu sia kepada Alloh. karena s esungguhnya manusia meiliki watak bermasyarakat adapun pendidikan akan berubah s esuai dengan perubahan sosial. pengaruh pemikirannya sangat besar terhadap pergerakan Wahhabi dan kelompo-kelompok agama yang ekstrim yang 75 . sharah untuk kumpulan syair. Diantara karyanya yaitu buku yang berjudul Al muq addimah. Ibn u Taimiyah Beliau ahli fiqih madzhab Hambali. Salah-satu peninggalannya meninggalkan kenang-ke nangan yang abadi seperti diwan dan al matsnawi. sufisme.

Usaha yang paling berharga adalah kemampuannya mempertahankan negara pada sa at-saat yang penting. Beliau berhasil mengusir penjajah perancis dari 76 . As-Sa‘ariyah. namun bukan administratur yang baik. Dia juga menyerang para fuqaha karena keterikatan mereka dengan Imam ahli sunnah yang empat ketika mereka membahas persoalan-persoalan syariah. Sholahudin Al-ayyubi Beliau adalah Shulthan dan panglima perang dari suku kurdi. Jahmiyah Dll. umat islam menurutnya hanya satu umat tidak ada umat lain. pada saat itu dia dapat menunjukkan teladan yang baik dala m semua prilakunya. Syiah. Menurutnya filsafat menyebabkan ke kafiran. N. Agar tujuan itu tercap ai harus didirikan sebuah daulah negara yang adil yang bertugas menegakkan keben aran dan melaksanakan kewajiban agama mereka. Qodariah. umat adalah sebuah wadah anggota yang memiliki tujuan yang ditetapkan Al-quran dan hadits yaitu mewujudkan kehendak Allah SWT. Ibnu Taimiyah contoh hidup untuk menjelakan pengaru h negara dan masyarakat. beberapa tahun lamanya ia menjalani hidup d alam beberapa penjara di Mesir dan Damaskus. Rafidhoh. Ibnu Taimiy ah meninggalkan karya tulis yang sangat banyak. Dia memilki kebencian yang sangat kepada Y ahudi dan Nashrani sehingga menentang pelestarian tempat peribadatan mereka. panglima perang yang memiliki taktik yang cemerlang. Murji‘ah. dia juga tidak berupaya menghilangkan berbagai kerusakan dan kedzalim an. karenanya ia bersemangat memerangi filsafat yunani dan orang-orang isla m yang terpengaruh filsafat tersebut.ada di dunia Islam saat ini. Dia menghabiskan tahun-tahun terakh ir hidupnya dalam sebuah benteng di damaskus hingga meninggal dunia. dalam tulisannya dia sering meny erang kelompok sufi yang meyakini inkarnasi dan penyatuan wujud manusia dengan T uhan. Dia sangat keras terhadap orang-orang yang menentang fikirannya dan sangat ketat melaksana kan amal ma‘ruf dan nahyi munkar. Adalah alamiah jika kekerasannya terhadap musuh-musuhnya mendatangkan reaksi yang keras juga. dia menyerang dengan pena dan lidahnya semua kelompok I slam seperti Khawarij. Mu‘tazilah.

beliau lahir di Thus (dekat Khurasan) di Persia.. dan hadits. kemudian Al-Ghazali 77 . melainkan juga menyangkut moral dan ahlaq manusia. kemudian ia kembali ke kota kelahirannya untuk mendapatkan apa yang telah di dapatnya saat itu. atau wilayah Iran s ekarang. sehingga Al-Ghazali yang saat itu berusia tujuh tahun. Sang Sufi inila h yang mendidik Al-Ghazali dengan keteladanan akhlaq. Kota kelahira nnya yaitu Thus saat itu hanyalah kota kecil. Sebelum wafat ayahnya berwasiat kepada sahabatn ya. Setelah tiga atahun lamanya saat i tu beliau berusia 23 tahun. saat itu usianya sekitar lima belas tahun dan guru fiqihnya di Jurjan bernama Abu Nashr ismaili. dia sangat memahami bahwa problema Islam bukan hanya dalam m asalah politik saja. formulasi obat yang diberikan kepada kaum dan agamanya sangat unik. sekitar 160 Km dari Thus. satu-sa tunya formulasi yang paling manjur untuk mereka tetapi mereka melupakannya. Oleh karena itu untuk keberhasil an usaha tersebut dia menyarankan untuk mengembalikan kepercayaan politik kepada yang berhak dengan penuh kelapangan dada dan jiwa. Sedangkan sang sufi yang dititipi kedua anak cerdas ini tidak mampu lagi me mbiayainya. Mere ka lebih mengenangnya sebagai orang yang menang dalam perang dan sukses dalam bi dang kemiiteran O. terutama masalah fiqih. Di Jurjan Ia tinggal selama lima t ahun. Guru fiqih di madrasah itu bernama Ahmad Ar-Radzkani. untuk melanjutkan pelajaran ke tin gkat yang lebih tinggi yaitu mempelajari fiqih AlGhazali kemudian pergi ke Jurja n. Tetapi kekayaan ayahnya tidak terlalu ban yak.dengan orang-orang bukan Mus lim. seorang sufi agar mendidik anaknya dengan pengetahuan agama. Kekuatan politik dan militer tidak dapat memecahkannya. Beliau dari keluarga sederhana ayahnya meninggal saat dia dan adik lak i-lakinya Ahmad masih Anak-anak. mengajarinya bahasa Arab d an persia serta mengajarinya Al-Quran. Beliau adalah orang yang pal ing di cintai dan paling dekat-dalam sejarah Islam. Imam Al-Ghazali Nama lengkap Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. beserta adikn ya melanjutkan pendidikannya ke madrasah untuk belajar fiqih dan tafsir alQuran.Palestina dan Syam.

pergi ke Nisyapur untuk melanjutkan studinya ke madrasah Nizamiyah yang di pimpi n oleh seorang ulama madzhab Syafi‘I yaitu Imam Haramayn Al-Juwayni. Pada 1091 m Al-Ghazali bertolak ke Baghdad beliau memiliki reputai bagus sebagai guru besar di bidang ilmu-ilmu keagamaan. seorang perdana menteri keturunan Turki Seljuk. Ayahnya. itu merupakan ikon pembar uan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. al musttshfa min ilm u al-ushul. KH Abdul Madjid. Ia cendekiawan muslim milik bangsa . ijam Al Awam an ilmi al-Kalam. Setelah melewati pendidikan di berbagai pesantren termasuk Gontor Ponorogo menempuh studi kesarjanaan IAIN J akarta (1961-1968). Gagasan tentang pluralisme telah menempatkannya sebagai intelektual muslim ter depan. dikenal sebagai pendukung Masyumi. Nurcholish Madjid ketika kecil bercita-cita menjadi 78 . logika dan Dialetika. Maqashid Al-Falasifah. L ima tahun kemudian tepatnya 1085 M al-Juwayni wafat . AlRisalatAl-qudsiyah fil qawaid Al-Aqaid kitab Al-Arbain fil Ushul al-din. Terlebih di saat Indonesia sedang terjerumus di dalam berbagai kemorosota n dan ancaman disintegrasi bangsa. filsafat. Cak Nur lahir dan dibesarkan di lingkungan keluar ga kiai terpandang di Mojoanyar Jombang Jawa Timur pada 17 Maret 1939. Belakangan dia sakit dan sempat beber apa lama dirawat di Singapura. Nurkholis Majid Nurcholis Madjid yang populer dipanggil Cak Nur. Amerika Serikat (1978-1984). Diantara karya-karya yang dihasilkan oleh Imam A l-Ghazali yaitu sebagai berikut: Al-mankhul min ilmu Ushul. Namanya sempat mencuat sebagai salah seorang kandidat calon presiden Pemilu 2004. Namun akhirnya ia mengundurkan diri proses pencalonan melalui Konvensi Partai Golkar. Al-iqtisad Al-I‟tiqad. Enam tahun lamanya AlGhazali tinggal di kampus ini hingga akhirny a beliau ditawari guru besar di pusat madrasah Nizamiyah di Baghdad. dengan disertasi tentang filsafat dan khalam Ibnu Taimiyah. tokoh HMI ini menjalani studi doktoralnya di Universitas Chi cago. Dia bertindak sebagai hakim pengadilan yang memutuskan perkara berdasarkan huku m-hukum Islam. Al-Ghazali memutuskan untu k pergi ke kampus Nizam Al-mulk. Dibawah bimbi ngan Al-Juwayni Al-Ghazali belajar ilmu kalam. P.

Dan diantara karyanya ya itu kisah Hayy Bin Hazqan yang sangat berpengaruh terhada[p dunia pemikiran dan i lmu pengetahuan. tiga pul uh dua tahun. Buku Al-kamil fi Al-Tarikh merupakan ensklopedia sejarah umum besar untuk dunia Islam. Kisah itu menggambarkan perkembangan akal fikiran manusia yang hidup sendirian di sebuah pulau. Kiai Haji Abdul Madjid. Namun. Imam Sibawayh Sibawayh adalah seorang ahli gramatika yang paling terkenal dalam sejarah bahasa Arab. ahli geografi dan penyair Andalusia. Nurcholi sh muda hidup di tengah keluarga yang lebih kental membicarakan soal politik ket imbang mesin uap. meskipun sebenarnya ia bangsa Persia yang tidak bagus dalam bercakap baha sa Arab. Q. Sebenarnya menjadi masinis lokomotif politik adalah pilihan yang lebih masuk akal. Keluarganya berasal dari lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan a yahnya. menjadi pengemudi lokomotif yang membawa gerbong bangsa. setelah dewasa malah menjadi kandidat masinis dalam b entuk lain. ayahnya tetap bertahan di Masyumi. selama hidupnya ia telah menghasilkan 79 . Walaupun ia meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda. dan merupa kan ringkasan yang sangat memadai untuk tulisan kaum muslim mengenai sejarah pol itik mereka. Ibn Thufayl Beliau adalah seorang filo sof. R. dokter. Melalui berbagai kekuatan fitr ahnya yang benar. Demikianlah sejarah singkat tokoh-tokoh cendikiawan dalam sejarah I slam 1. Izzudin Bin Al-Atsir Beliau adalah pengarang buku Al-Kamil fi al-tarikh.masinis kereta api. Spesialisnya AlQuran. Saat terjadi geger politik NU keluar dari Masyumi dan membentuk partai sendi ri. adalah salah seorang pemimpin partai politik Mas yumi. salah satu buku sejarah yang berpengaruh terhadap s emua pembaca dan peneliti baik dari Timur maupun dari Barat. Dia adalah seorang ilmuwan yang terkenal. hadits dan Nahwu. dia dapat mencapai tingkat filosofis.

Jika ada or ang yang mengatakan al-kitab . dan memuaskan orang yang datang sesudah masanya. Hal itu menunjukkan kepada kita b ahwa betapa kaidah bahasa Arab sangat bergantung pada pemakaian bahasa orang Bad ui. didasarkan atas buku karangannya. Tidak ada sedikit pun dasar dan kaidah dalam ktab Sibawayh yang diubah oleh generasi setelahnya. yang dikomentari bahwasanya buku itu mengalahkan buku yang te lah ada sebelumnya. yang ia dengar sendiri. Al-Mubarri d selalu mengatakan kepada orang yang hendak mengkaji semua pendapat ulama sebel um dirinya. yang mampu menunjukkan keandalannya dalam berargumentasi. Sibawyh b ukan sekedar perangkum pendapat mereka. Bahkan meletakkan dasar kaidah bahasa di atas bahasa yang rancu itu. Atas dasar ini. meskipun pemakaiannya menyalahi kaid ah umum yang berlaku. khususnya bahasa Arab yang tumbuh dari berbagai dialek kabilah yang bermacam -macam yang satu sama lain jauh berbeda. dan tidak sejalan dengan logika bahasa. Karena sebetulnya Sibawayh.buku karangan yang besar dan sangat bermanfaat. yang muncul karena riwayat-riwayat yang le mah. Semua b uku nahwu yang dikarang sesudahnya. selalu merujuk kepada orang Badui yang dikatakan sebagai orang Arab yang paling fasih . maka yang dimaksudkan adalah kitab Sibawayh. Di antara pendapatnya ialah hendaknya orang yang bercakap-cakap dengan suatu bahasa hendaknya menggunakan ka idah umum dengan teliti. dalam bukunya kemudian ia menyusun dan membaginya menjadi bab-bab. 80 . karena ia memiliki kepribadian yang kuat . untuk urusan bahasa. ia sangat permisif terhadap segala hal yang dilakukan oleh bangsa Arab. Karangannya dikenal dengan nama Kitab al-Sibawayh. Di an tara usaha besar Sibawayh – nahwu madzhab Basrah dan sesudahnya – untuk bahasa Arab adalah ia telah meletakkan dasar bahasa yang diperkuat oleh struktur kata dan lo gikanya. Bahasa jangan diselewengkan dari kaidah umum yang berla ku. Dan membuktikan kebe naran dengan dalil yang kuat. Adapun nahwu madzhab Kuffah. Sbawayh selalu mengingatkan kita untuk selalu menghindari kerancuan seperti itu. D ia juga mengumpulkan sya‘ir para ulama tersebut. kita l ihat Sibawayh tidak membangun kaidahnya berdasarkan sya‘ir-sya‘ir modern saja. palsu. Ia menolak kerancuan logika.Madzhab ini memper bolehkan pemakai bahasa Arab sesuka mereka.

komentator dari pengarang yang otoriter dari Yunani yang sudah diterjemahkan k edalam bahasa Arab. Euclid dan Al-Mage st-Ptolemus.orang sakit. bahkan banyak orang yang berdatangan untuk berguru kepadanya . dan ternyata permohonannya itu tidak pernah dikecewakan. kesungguhan yang cukup mengagumkan ini menunjukkan bahwa ketin ggian otodidaknya.buku filsafat dan setiap kali menghadapi kesulitan. Ketika usia sepuluh tahun ia t elah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan menghafal Al-Qur‘an seluruhnya. Maka deng an tulus ikhlas dia mengakui bahwa dia menjadi murid yang setia dari Al-Farabi S esudah itu ia mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya. 2. Orang tuanya adalah pegaw ai tinggi pada pemerintahan Dinasti Saman. suatu tempat dekat Bukhara. kendati sudah 40 an kali membacanya. Dan sesudah gurunya pindah ia mendalami ilmu agama dan metafisika. seorang Masehi. Be lum lagi usianya melebihi enam belas tahun. Ibnu Sina mendapat bimbingan mengenai ilmu logik a yang elementer untuk mempelajari buku Isagoge dan Porphyry.ilmu agama Islam.sering ia tertidur karena 81 . Dengan ketajaman otaknya ia banyak mempelajari filsafat dan cabang cabangnya. terutama dari ajaran Plato dan Arsitoteles yang murni dengan bantuan komentator . semua persoalan mendapat jawaban dan penjelasan yang terang bender ang. tetapi juga melakukan praktek dan mengobati orang . Ibnu Sina Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibn Abdillah Ibn Sina. Dari mutafalsir Abu Abdellah Natili. Baru setelah ia membaca Agradhu kitab ma waraet thabie‟ah li li Aristho-nya Al-Farabi ( 870 . kemahirannya dalam ilmu kedokteran s udah dikenal orang.Di Bukhara ia dibesarkan serta belajar falsafah kedokteran dan ilmu . namun di suatu kali dia harus terpaku menunggu saat ia menyel ami ilmu metafisika-nya Arisstoteles.Ia tidak pernah bosan atau gelisah dalam memba ca buku . maka ia memohon ke pada Tuhan untuk diberinya petunjuk.teori kedokteran. bagaikan dia mendapat kunci bagi segala simpanan ilmu metafisika.Tidak diragukan lagi bahwa kedudukan Sibawayh sangat penting dan bermanfaat bagi keutuhan bahasa Arab untuk masa yang akan datang. Ia lahir pad a tahun 980 M di Asfshana.950 M). Ia tidak cukup dengan teori . Sering .

dan dapat pula mengunjungi perpustakaan yang penuh dengan buku . sebab kitab ini se lain lengkap. Ibnu S ina telah banyak menemukan bahan nabati baru Zanthoxyllum budrunga .dimana tumb uh . karena kitabny a tersembunyi entah dimana.kepayahan membaca. Dan last but not list dia juga terkenal sebagai dokter ahli jiwa dengan c ara . agar orang lain tidak bisa lagi mengambil manfaat dari perpustakaan itu . dan sekiranya ada. kemudian dibacanya dengan segala keasyikan. perpustakaan tersebut terbakar.tumbuhan banayak membantu terhadap bebebrapa penyakit tertentu seperti rada ng selaput otak (miningitis). bahkan sebelum dan sesudahnya. kedu a duanya sama beratnya. dan menjah itnya. Dalam bidang kedokteran dia mempersembahkan Al-Qanun fit -Thibb-nya. Ibn u Sina otodidak dan genius orisinil yang bukan hanya dunia Islam menyanjungnya i a memang merupakan satu bintang gemerlapan memancarkan cahaya sendiri. Sejak itu.kesulitan yang dihadapinya. bahwa ia sengaja membakarnya. Dalam bidang materia medeica. Ibnu Sina pula sebagai orang pertama yang menemuka n peredaran darah manusia. Sebagian besar fil safat Aristoteles sedikitpun tak dapat memberi pengaruh di Barat. filosof kenamaan dari Eropa Barat pada Abad Per tengahan menyatakan dalam Regacy of Islam-nya Alfred Gullaume. Ibnu Sina mendapat sambutan baik sekali. Dia jugalah yang mula . Karena sesuatu hal . dimana ilmu kedokteran modern mendapat pelajaran. Ibnu Sina d ianggap sebagai imam para filosof di masanya. maka didalam tidurnya itu dilihatnya pemecahan terhadap kesul itan . yang buka n pinjaman sehingga Roger Bacon. Di bidang filsafat. sangat sukar sekali didapatnya da n 82 .buku ya ng sukar didapat. disusunnya secara sistematis. maka tuduhan orang ditimpakan kepadanya. dimana enam ratus tahun kemudian disempurnakan oleh W illiam Harvey. Dia pulalah yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya.mula mempraktekkan pembedahan penyakit penyakit bengkak yang ganas.Kemampuan Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan kedokteran.cara modern yang kini disebut psikoterapi. Sewaktu berumur 17 tahun ia telah dikenal seb agai dokter dan atas panggilan Istana pernah mengobati pangeran Nuh Ibn Mansur s ehingga pulih kembali kesehatannya.

Karya ini merupakan titik punca k filsafat paripatetik dalam Islam.peperangan yang mer aja lela di sebeleah Timur. Sadidiyya. buku ini adalah buku lmu kedokteran. An-N ajat adalah resum dari kitab As-Shifa. Kebanyakan maqallah ini ditulis ketika ia memperoleh inspirasi dalam sesuatu ben tuk baru dan segera dikarangnya. atau Buku tentang Penyembuhan). ia pun penyair.sangat susah dipahami dan digemari orang karena peperangan . An-Najat dan Al Isyarat. Nafat. dijadikan buku pokok pada Uni versitas Montpellier (Perancis) dan Universitas Lourain (Belgia). ia menulis sekitar dua ratus lima puluh k arya. mulai mempergunakan buku -buku itu sebagai textbook.karangan Ibnu Sina adala h : As. Begitu pula didapati buku-buku yang dikarangn ya untuk ilmu logika dengan syair. Selain dari pada itu.Syifa‘ ( The Book of Recovery or The Book of Remedy = Buku tentang Penemu n. Buku tentang musik. kedokteran dan kimia ada y ang ditulisnya dalam bentuk syair. 83 . Sekalipun ia hidup dalam waktu penuh kegoncanga n dan sering sibuk dengan soal negara. buku ini adalah ringkasan dari buku As -Syifa‘. Buk u ilmu kedokteran. ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu jiwa. Qanun. ia banyak menulis karangan-karangan pendek yang dinamakan Maqallah. Selain kepandaiannya sebagai flosof dan dokter. Ketika orang-orang Eropa diabad tengah. Kebanyakan buku-bukunya telah disalin ke dala m bahasa Latin. dikarangkannya kemudian. Di antaranya karya yang paling masyhur adalah Qanun yang merupakan ikhtisar pengobatan Islam dan diajarkan hingga kini di Timur. Al-Musiqa. Karya keduanya ada lah ensiklopedinya yang monumental Kitab As-Syifa . Oleh karena itu nama Ibnu Si na dalam abad pertengahan di Eropah sangat berpengaruh. Karya-karya Ibnu Sina ya ng ternama dalam lapangan Filsafat adalah AsShifa. AlIsyarat. Diantara karangan . untuk ilmu tasawuf. dipelbagai universitas. sampai saatnya Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd dan juga puj angga Timur lain membuktikan kembali falsafah Aristoteles disertai dengan penera ngan dan keterangan yang luas. Buku ini dterjemahkan ke ba hasa Latin dan diajarkan berabad lamanya di Universita Barat.

istilah dan pengertian . (buku tentang kebahagiaan Jiwa) 3. An-Najah. Al-Inshaf. Ayah d an kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim 84 . Qamus el Arabi. Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi. 915 menyebutkan kemungkin an besar buku ini telah hilang). Al-Isyarat wat Tanbiehat. dari detil lukisan Triunfo de Santo Tomás. diuntukkan buat Abul Hasan Sahli.Al-Mantiq. Uyun-ul Hikmah. Danesh Nameh. hal. Mujiz. Ibnu Ruysd Ibnu Rusyd atau Averroes. 10 Desember 1198) dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Latin Av s. Buku ini lebih banyak membicarakan dal il dalil dan peringatan .pengertian yang dipakai didalam ilmu filsafat. Berisikan istilah .Danesh Namesh. Buku filsafat. Maroko. karya artis F lorence abad ke-14 Andrea Bonaiuto. 1126 Marrakesh. Hikmah el Masyriqiyyi n. adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). terdiri atas lima j ilid. Ikhtisar Abu Walid Muhammad b in Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). Falsafah Timur (Britanica Encyclopedia vol II.peringatan yang mengenai prinsip Ketuhanan dan Keagama an. Buku filsafat terdiri atas 10 jilid. Buku tentang Keadilan Sejati. Sebuah buku yang m enerangkan tentang dasar dasar ilmu logika secara lengkap. Ibnu Rusyid. Buku filsafat. kabir wa Shaghir. Al-Hud ud.

seperti kedokteran. Pemikiran Ibnu Rusyd Kar ya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat. Di dunia barat. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempuny ai banyak minat dan talenta.terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia den gan pengetahuan ensiklopedik. termasuk pemikir semacam St. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjem ahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya -karya aslinya sudah tidak ada. Karya Bidayat Al-Mujtahid (kitab ilmu fiqih) Kulliyaat fi At-Tib (buku kedokteran) Fas l Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari‘at (filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat) 4. ulasan. Dia mendalami banyak ilmu. dan filsafat. Lahir di Guadix dekat Granada. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan. Thomas Aqui nas. dan filsafa t Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. ia dididik oleh Ibnu Bajjah (Avempace). Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bi n Muhammad bin Tufail al-Qaisi al-Andalusi halai (recabubA nitaL aman) lan Arab Muslim dari Al-Andalus. kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. penguasa Spanyol Islam (AlAndalus) di bawah 85 . Ia menjabat sekretaris untuk penguasa Granada. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua. Ibnu Tufail Ibnu Tufail (sekitar1105–1185) nama lengkap. dan kemud ian sebagai vizier dan dokter untuk Abu Yaqub Yusuf. matematika. essai dan resume. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk menga bdi sebagai "Kadi" (hakim) dan fisikawan. Ibnu Rusyd dikenal seb agai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruh i filsafat Kristen di abad pertengahan. huku m.

pada yang mana ia menganjurkan Ibnu Rushd sebagai penggant inya sendiri saat ia beristirahat pada 1182. Pemikirannya begitu berpengaruh besar te rhadap dunia Barat. Di zamannya nama baiknya sebagai pemikir & pelajar telah membuatnya dipuji sebagai Maecenas . Ibnu Tufail juga merupakan pengarang Hayy ibn Yaqthan ( Hidup. Sehingga. Tak heran. Pemikir an sang mahaguru kedua itu juga begitu kental mempengaruhi pikiran-pikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rush. Sosok dan pemikiran Al-Farabi hingga kini tetap menjadi p erhatian dunia. Begitulah Peter Adamson pengajar filsafat di King‘s College London. bisa dimenge rti di dalam konteks agama-agama wahyu. Al-Farabi atau Barat mengenalnya dengan sebutan Alpharabius memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad ibn al-Farakh al-Farabi. bila para intelektual merasa beruta ng budi kepada Al-Farabi atas ilmu pengetahuan yang telah dihasilkannya. Putra Kesadaran an filsafat. Dedikasi dan pengabdiannya dalam filsafat dan ilmu pen getahuan telah membuatnya didaulat sebagai guru kedua setelah Aristoteles: pemik ir besar zaman Yunani.pemerintahan Almohad. ujar Carra de Vaux. dan kemudian keterkejutannya pada kontak dengan masyarakat manusia untuk dogmatisme. Tak seperti Ibn u 86 . Ilmu Logika Al-Farabi memiliki pengaruh yang besar bagi para pemikir Eropa. menjuluki Al-Farabi sebagai pemikir besar Musl im pada abad pertengahan. 5. Dialah filosof Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta m enyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. Inggris. Ia meninggal di Maroko. dan kisah alegori lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau dan dan g tanpa hubungan dengan manusia lainnya menemukan kebenaran dengan pemikiran yan g masuk akal. Al-Farabi (Legenda Maha Guru Kedua) S Second teacher alias mahaguru kedua. dan penyakit lainnya.

Setelah menyelesaikan studi dasarnya. Sejumlah ahli sejarah dari Barat. Al-Farabi juga berasal dari Turki atau Turki Sel juk. Faryab adalah nama sebuah provinsi di Afganistan. Konon. sal ah satunya Peter J King juga menyatakan Al-Farabi berasal dari Persia. Setelah melepaskan jabatan qadhi-nya. mengklaim bahwa Al-Farabi lahir di sebuah desa kecil bernama Wasij di dekat Far ab ( sekarang Otrar berada di Kazakhstan). sebagaimana Al-Juzjani mencatat jejak perjalanan hidup gurunya Ibnu Sin a. Ketika itu. Keterangan itu diperoleh oleh Al-Nadim dari temannya bernama Yahya ibn Adi yang dikenal sebagai murid terdekat Al-Farabi. Me nurut Encyclopaedia Britannica. Al-Farabi tidak menulis autobiografi d irinya. Mohammad Ibnu Mahmud Al-Sahruzi juga menyatakan Al-Farab i berasal dari sebuah keluarga Persia. Al-Farabi sudah dikenal berotak encer alias sangat cerdas. ayahnya berasal dari Turki. Dia sempat menjadi seorang qadhi .Khaldun yang sempat menulis autobiografi. Pada masa itulah Al-Farabi mulai berkenalan dengan b ahasa dan budaya serta filsafat Persia. Tak heran. Sejak belia. Al-Farabi lahir sekitar tahun 870 M. Ia juga memiliki bakat yang begitu besar untuk menguasai h ampir setiap subyek yang dipelajari. ahli sejarah abad pertengahan. Saat itu Bukhara dipimpin Nashr ibn Ahmad (874-892). menyebutkan bahwa ayah Al-Fara bi berasal dari Persia. Guru 87 . Al-Farabi hijrah ke Merv untuk mendalami logika Aristotelian serta filsafat. Al-Fa rabi hijrah ke Bukhara untuk mempelajari ilmu fikih dan ilmuilmu lainnya. Bukhara merupakan ibu kota dan pusat intelektual serta religius Dinasti Sa maniyah yang menganggap dirinya sebagai bangsa Persia. Ibnu Khallekan. Konon. 936. Namun. Di kota lautan pengetahuan itu pula Al-F arabi muda mengenal dan mempelajari musik. Berbeda d engan pendapat para ahli di atas. bila muncul beragam versi mengenai asal-muasal Al-Farabi. Tak ada pula sahabatnya yang mengabadikan latar belakang hidup sang lege nda itu. Ia menghabiskan masa kanakkanak nya di Farab. Di kota yang didominasi pengikut mazhab Syafi‘iyah itulah Al-Farabi menempuh pendidikan dasarnya. Al-Farabi be rasal dari Faryab di Khurasan. Ibnu Abi Osaybe‘a. menurut Ibn Al-Nadim. Ahli sej arah Arab pada abad pertengahan.

berkuasa. fisika. Ia sempat pula hijrah ke Mesir dan lalu kembali lagi ke Dama skus pada 949 M. karena situasi politik ya ng memburuk. Al-Farabi kembali ke Baghdad. Akhir tahun 942 M. Dengan otakn ya yang cemerlang. dan musik. kecemerlangan pe mikiran Al-Farabi mampu mengatasi reputasi gurunya dalam bidang logika. Sedangka n tata bahasa Arab di pelajarinya dari seorang pakar tata bahasa dan linguistik kondang bernama Abu Bakr ibn Saraj. 88 . Al -Farabi sempat pula pergi ke Konstantinopel untuk memperdalam filsafat dan singg ah di Harran. AlFarabi dia mengembara ke Baghdad yang saat itu menjadi kota metropolis intelektu al pada abad pertengahan. medis. Pada 901 M. Ketika kekhalifahan AlMuqtadir (908-932). bersama sang guru. Al-Farabi mendapat perlindungan dari putra mahkota penguasa baru Siria. Ketertarikannya pada dua hal itu membuatnya tertarik un tuk menggali filsafat kuno terutama filsafat Plato dan Aristoteles. dia terus mengembangkan ketertarikannya untuk menggali dan mempelajari a lam semesta dan manusia. Ketika 910-920 M. Dalam waktu yang tak terlalu lama. Dari Ibnu Hailanla h dia mulai bisa membaca teks-teks dasar logika Aristotelian. seorang Kristen. hengkang dari Baghdad ke Damaskus. Selama dua tahun tinggal di Damaskus. Beberapa tahun sebelum kitab-kitab Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. pada siang hari Al-Farabi bek erja sebagai penjaga kebun. Al-Farabi membuat terobosan untuk menggabungkan filsafat Plat onik dan Aristotelian dengan pengetahuan mengenai Alquran serta beragam ilmu lai nnya. astronomi. Ia belajar filsafat Aristoteles dan logika langsung dari seorang filosof termasyhur Abu Bishr Matta ibnu Yunus. Ketika tinggal di Damaskus untuk yang kedua kalinya. aritmatika.utama filsafatnya adalah Yuhanna ibn Hailan. Al-Fa rabi telah menguasai bahasa Syria dan Yunani. Di negeri 1001 mal am itu. kimia. termasuk Analitica Posteriora yang belum pernah dipelajari seorang Muslim pun sebelumnya. Saif al-Daulah. Selain menguasai filsafat dan bahasa. Sedangkan pada malam hari dia membaca dan menulis ka rya-karya filsafat. Beruntung Al-Farabi bisa menimba ilmu dari sejumlah guru yang mumpuni. Al-Far abi juga dikenal sebagai ilmuwan yang berjasa dan memberi kontribusi dalam berba gai bidang ilmu seperti.

Kons ep Farabi mengenai alam. Sementara itu. yang merupakan pendiri dinasti Ummayah. dan eksistensi tak dapat dipis ahkan antara keduanya.Saif al-Daulah sangat terkesan dengan Al-Farabi karena kemampuannya dalam bidang filsafat. Ia dimakamkan di pemakaman Bab as-Saghi r yang terletak di dekat makam Muawiyah. esensi. bakat musiknya serta penguasaannya atas berbagai bahasa. Al-Farabi mengungkapkan bahwa Tuhan itu Esa karena itu yang keluar dari-Nya juga harus satu wujud. Ia mensintesiskan buah pikir dua pemikir besar. yakni Plato dan Ar istoteles. kekekalan ruh. Menurut Al -Farabi. Tuhan mengetahui bahwa Ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-baikn ya. menurut Al-Farabi. Potensi ini akan menjadi aktual jika ia disin ari oleh intelek aktif‘. Ratusan kita b telah dihasilkan Al-Farabi. Al-Farabi pun akhirnya mampu mendemonstrasik an dasar persinggungan antara Aristoteles dan Plato dalam sejumlah hal. manusia memiliki potensi untuk menerima bentuk-bentuk pengetahuan yang terpahami (ma‘qulat) atau universaluniversal. ia memahami penciptaan a lam melalui proses pemancaran (emanasi) dari Tuhan sejak zaman azali. Pemikiran dan Filsafat Al-Farabi Filsafat Al-Farabi dapat dikelompokkan ke dalam Neoplatonis. kenabian. 89 . Guna memahami pemikiran kedua filsfuf Yunani itu. yakni On the Soul sebanyak 2 00 kali dan Physics sampai 40 kali. Sedangkan mengenai kenabian ia mengungkapkan bahwa kenabi an adalah sesuatu yang diperoleh nabi yang tidak melalui upaya mereka. Mengenai proses penciptaan alam. Al-Farabi men ganalogkan hubungan antara akal potensial dengan akal aktif‘ seperti mata dengan ma tahari. Jiwa para nabi telah siap menerima ajaranajaran Tuhan. Amir Sayf adDawla kemudian membawa je nazahnya dan menguburkannya di Damaskus. Pencerahan oleh intelek aktif‘ memungkinkan transformasi sere mpak intelek potensial dan obyek potensial ke dalam aktualitasnya. seperti penciptaan dunia. serta siksaan dan pahala di akhirat kelak. Kehidupan sufi yang dijalaninya membuatnya tetap h idup sederhana dengan pikiran dan waktu yang tetap tercurah untuk karir filsafat nya. Ia tutup usia di Damaskus pada 970 M. Al-Farabi secara kh usus membaca karya kedua pemikir besar Yunanni itu. Tuhan.

Kontribusi Ilmuwan Besar Logika Al-Farabi adalah ah li logika muslim pertama yang mengembangkan logika noAristotelian. Bukan hanya obyek-ob yek indrawi saja yang bisa dilihat. Negara sesat adalah negara yang pe mimpinnya menganggap dirinya mendapat wahyu. mata hanyalah kemampuan potensial untuk melihat selama dalam kegelap an. Kelima negara sesat (al-madinah ad-dallah). Dia membagai logika ke dalam dua kelompok. tapi dia menjadi aktual ketika menerima sinar matahari. Keempat negara yang berubah-ubah (al-madinah al mutabaddilah). Pertama ada negara utama (al-madinah al-fadilah). Bagi AlFarabi. musik juga menjadi sebu ah alat terapi. tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Inilah negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan. Inilah negara kebahagiaan. yang penduduknya tidak mengena l 90 . Dia juga berhasil menulis Kitab Al-Musiqa – sebuah buku yang mengupas tentang musik. Kedua negara orang-orang bodoh (alm adinah al-jahilah). Ia kemudian menipu orang banyak den gan ucapan dan perbuatannya. Al-Farabi membagi negara ke dalam lima bentuk. Terkait filsafat kenegaraan. Inilah n egara yang penduduknya berada dalam kebahagiaan. Penduduk negara ini awalnya mempunyai pikiran dan pendapat seperti yang dimiliki penduduk negara utama. Fisika Farabi juga dikenal sebagai ilmuwan yang banyak menggali pengetahuan tentang eksistensi alam dalam fisika.Menurutnya. tapi juga cahaya dan matahari yang menjadi s umber cahaya itu sendiri. tetapi mengalami kerusakan . pertama idea dan kedua bukti. Bentuk negara ini dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Dia mahir memainkan alat musik dan men ciptakan beragam instrumen musik dan sistem nada Arab yang diciptakannya hingga kini masih tetap digunakan musik Arab. Al-Farabi juga seorang seniman. Musik Selain seorang ilmuwan. Ketiga negara orang-orang fasik.

Psikologi Social Psychology and Model City merupakan risalat pertama Al-Farabi d alam bidang psikologi sosial. dan Tabi'it alTabi'un. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama ters ebut tercengang. hakim. tafsir. Ayahny a Syihabuddin bin Taymiyyah. Dia menyatakan bahwa. 6. ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz) . yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi. Begitu tiba di Damsyik beliau segera menghafalkan Al -Qur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. tanpa bantuan da ri orang lain. Seorang individu yang terisol asi tak akan bisa mencapai kesempurnaan dengan dirinya sendiri. kemudian T abi'un. yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi. ahli hadits. Turki. hadits 91 rihal . Kakeknya Majduddin A bul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani Seorang Ulama yang m enguasai fiqih. beliau sudah m enguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir. huffazh dan ahli-ahli ha dits negeri itu. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'un adalah contoh yang t erbaik untuk kehidupan Islam. Biografi Ia berasal dari keluarga religius. khatib. I bnu Taymiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Seorang Syaikh. Ibnu Taimiyah Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah ibn Taymiya al-Har rani (Bahasa Arab: : emikir dan ulama Islam dari Harran. Ibnu Taymiyyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan bud aya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Perkembangan dan Hasrat keilmuan Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda k ecerdasan pada diri beliau. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam.

Begitu pula ket ika disampaikan kepadanya beberapa sanad. hadits dan bahasa Arab. kem udian kitabu-Sittah dan Mu‘jam At-Thabarani Al-Kabir. beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. Suat u kali. Pada unsur-unsur itu. Pada un sur-unsur itu. sebab belum pernah ada seorang bo cah seperti dia. K etika umur beliau belum mencapai belasan tahun. mempunyai kesempatan untuk mereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kita b-kitab yang bermanfaat. pen. khusus untuk melihat si boc ah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. kemudian kitabu-Sittah dan Mu‘jam At-Thabarani Al-Kabir. ketika beliau ma sih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (suatu kota lain di Sy ria sekarang. huffazh dan ahli-ahli hadits negeri itu. Setelah bertemu. Setelah bertemu. Hingga ulama tersebut berkata: Jika anak ini hidu p. niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. menggali ilmu terutama kitabullah dan sunah Rasul-Nya shallallahu‘alaihi 92 . beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad s ampai beberapa kali. khu sus untuk melihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan mata n hadits sekaligus. Begitu tiba di Damsyik beliau segera menghafalkan Al-Qur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat da n tepat. pen.dan bahasa Arab. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad Perkembangan da n Hasrat keilmuan == Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada dir i beliau. K ecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para u lama.) yang sengaja datang ke Damasyiq. Ia infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar. Tern yata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. beliaupun dengan tepat pula mampu meng ucapkan ulang dan menghafalnya. ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Hala b (suatu kota lain di Syria sekarang. Suatu kali. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus.) yang sengaja datang ke Damasyiq. beliau sudah menguasai ilmu Ushu luddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir.

khat (ilmu tulis menulis Arab). ilmu 'ushul sambil mengomentari para filusuf . niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. ia telah memb eri fatwa dalam masalah masalah keagamaan. dan memperoleh ber bagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika). Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil. Ia pernah berkata: Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah. Kepribadiannya Beliau adal ah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah. Tiap malam ia menulis tafsir. maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. di masjid atau di madrasah. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah 93 . Hal itu aku lakukan baik di pasar. Ia i nfakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar. Kemampuan beliau d alam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. ia telah hafal Al-Qur'an. cacat atau shahih. beliaupun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalny a. Hingga ulama tersebut berkata: Jika anak ini hidup. Dan satu hal ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama. Dan usia 19. Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilmu ri jalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.wa sallam. fiqh. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-M usnad. Pen didikan dan Karyanya Di Damaskus ia belajar pada banyak guru. sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para m ufassir atau ahli tafsir. menggali ilmu terutama kitab ullah dan sunah Rasul-Nya shallallahu‘alaihi wa sallam. ushul fiqih. sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku. ia memiliki keheb atan yang luar biasa. nahwu. . Hingga dalam usia muda. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahka n. mempunyai kesempatan un tuk mereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya .

kulihat beliau adalah seseorang yang semua ilmu ada di depan matanya. Karya-karya beliau yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam Wafatnya Beliau wafatnya di dalam penjara Qal ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim. mengalami sakit dua puluh hari lebih. Jenazah beliau dishalatkan di masjid Jami Bani Umayah ses udah shalat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah. beliau tinggal mengambilnya. Beliau wafat pada tanggal 20 DzulHijjah th. ulama. Beliau bera da di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari. dan belum pernah kulihat ada or ang yang lebih berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah shallahu‘alaihi w a sallam serta lebih ittiba‘ dibandingkan beliau. Puj ian Ulama Terhadap Beliau Al-Allamah As-Syaikh Al-Karamy Al-Hambali dalam Kitabn ya AlKawakib AD-Darary yang disusun kasus mengenai manaqib (pujian terhadap jasa -jasa) Ibnu Taimiyah. Ibnu Daqiq Al-Ied .kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. lalu siapa dia ini ? Syaikh A hli nahwu. berkata: Banyak sekali imam-imam Islam yang memberikan puji an kepada (Ibnu Taimiyah) ini. Diantaranya: Al-Hafizh AlMizzy. dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. tentara serta para p enduduk. Al-Qadhi Abu Al-Fath bin Daqiq Al -Ied mengatakan: Setelah aku berkumpul dengannya. Al-Hafizh Ibnu Sayyid AnNas. Abu Hayyan An-Nahwi. Al-Hafizh Al-Mizzy mengatakan: Aku be lum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah …. Al-H afidh Adz-Dzahabi dan para imam ulama lain. Al-Hafizh Az-Zamlakany. 728 H. terserah beliau. Dan aku pernah berkata kepadanya: Aku tid ak pernah menyangka akan tercipta manasia seperti anda. Ib nul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangan beliau mencapai lim a ratus judul. kapan saja beliau menginginkannya. Abu Hayyan An-Nahwy. Al-Qadli Ibnu Al-Hariry m engatakan: Kalau Ibnu Taimiyah bukah Syaikhul Islam.. setelah beliau berkumpul dengan Ibnu Taimiyah be rkata: Belum pernah sepasang 94     .

. keberanian. hafal matan-matan hadits yang menyendiri padanya …. detailn ya dan ketelitiannya. maka siapa pun yang mendeng ar atau melihat (jawabannya) akan menyangka bahwa dia seolah-olah hanya membidan gi ilmu itu. amar ma‘ruf. Pada sisi lain Adz-Dzahabi mengatakan: Dia mempunyai penget ahuan yang sempurna mengenai rijal (mata rantai sanad). Maka tidak seorangpun pada waktu it u yang bisa menyamai atau mendekati tingkatannya …..mataku melihat orang seperti dia …. beliau ba nyak memberikan pujian kepadanya. 95 .Allamah Kamaluddin bin Az-Zamlakany (wafat th. fiqh. pa ling hebat pemahamannya terhadap Al-Kitab was-Sunnah serta perbedaan pendapat. melainkan dari masing-masing ahli ilmu itu pasti terhenyak. Pada zamannya. Adz-Dzahabi berkata lagi. pengetahuan ilmu-ilmu hadits antara shahih dan dhaif. 748 H) juga berkata: Dia adalah lambang kecerdasan dan kecepatan memahami. yakni dalam tafsir. hingga beliau melampaui kemampuan para ulama zamannya. orang pun akan yakin bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menanding inya . Ia mempunyai goresan tinta indah. dan banyaknya bukubuku yang di susun dan amat menguasai hadits dan fiqh.. hadits. Penguasaan Ibnu Taimiyah dalam beberapa ilmu s angat sempurna. Thaba qah-Thabaqah sanad. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah (wafat th. Al. Belum pernah terjadi. nahi mungkar. Pada umurnya yang ke tujuh belas belia u sudah siap mengajar dan berfatwa. 727 H) pernah berkata: Apakah ia ditanya tentang suatu bidang ilmu. ia bisa dipatahkan hujahny a. bah wa: Setiap hadits yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah. beliau adalah satu-satunya baik dalam hal ilmu. baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Kemudian melalui bait-bait syairnya. Al-Jarhu wat Ta‘dil. ilmu ushu l dan semua ilmu-ilmu lain. ungkapan-ungkapan. amat menonjol dalam bidang tafsir. Para Fuqaha dari berbagai kalangan. Ia tidak pernah berkata tentang suatu cabang ilmu. susunan. bahasa arab dan berbag ai cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya. dan lautan d alil naqli. jika duduk bersamanya pasti mereka akan mengambil pelajaran bermanfaat bagi kelengkapan madzhab-madzhab mereka yang seb elumnya belum pernah diketahui. aqidah. kemurahan. pembagian kata dan penjelasann ya sangat bagus dalam penyusunan buku-buku. zuhud . baik ilmu syariat atau ilm u lain. maka itu bukanlah hadi st.

Kala itu. seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Arnol d J Toynbee. hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Sederet pem ikir Barat terkemuka. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Y aman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa. Ernest Gellner. dia juga menimba ilmu agama. kelu arga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafs iah. tanah kelahirannya diseran g wabah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. Ia s elalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Tak heran. pemikir Arab. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Di kota itu. Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas ata s. penulis buku yang m elegenda. setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muham mad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Selain itu. Saat menginjak usia 17 tahun. Akibat peristiwa yang dike nal sebagai Black Death itu.Demikian antara lain beberapa pujian ulama terhadap beliau. ahli hukum. buah pikirnya amat berpengaruh. Studinya kemudi an terhenti pada 749 H. dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa Mong ol pada tahun 1258. para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Mar oko). ia sudah mengh afal Alquran dan menguasai tajwid. Franz Rosenthal. pembakaran. sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldu n. fisi ka. Sejak terlahir ke dunia. Dialah Ibnu Khaldun. Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan . Robert Flint. 7. Al-Muqaddimah. 96   . Sejak kecil. dan Arthur Laffer mengagumi pemiki rannya. Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan di sintegrasi. Ibnu Khaldun (Ilmuwan Besar dari Tunisia) Dunia mendaulatnya sebagai Bapak Sosiologi Islam‘. sejarawan dan sekaligus sarjana. keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen. NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan.

sebuah kerajaan Kristen yang berpusat di Seville. dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah pertempuran. Ia lalu hijrah ke Baskarah. penguasa Bani Marin dari Fez. Dua tahun kemudian. yang tengah berada d i Maghrib Tengah. Ia kemudian terdampar di Gra nada pada 764 H. Dinasti-dinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara.Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan. ia juga menganut m adzhab Maliki. sejarah. di usia yang masih muda. di bidang hukum. Maroko. sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair). Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang pep erangan. Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbaga i intrik politik. Tugasnya dijalankan dengan 97 . Ia berupaya untuk bertemu de ngan Sultan Abu Anam. Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Din asti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. ekonomi serta geografi. Tak heran. tasawuf. Ibnu Khaldun kemudian meninggalka n negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka. Selain menguasai il mu politik. Di usianya ya ng ke-21. saling menjatuhkan. Lobinya berhasil. Pada masa itu. saling menghancurkan. Sultan Bani Ahmar menyambut kedatangannya dan mempercayainya se bagai duta negar di Castilla. di saat umat Islam terusir dari Spanyol. Sejak muda. Ibnu Khaldun diangkat menjadi anggota majeli s ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun kemudian. bila dia sudah terbiasa mengamati fe nomena persaingan keras. dan metafisika. Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat.

karena akan melanjutkan studinya secara otodidak. peng uasa Granada tak menerima kehadirannya. Dalam mas a menyepinya itulah. ia kembali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Tak lama kemudian. hubungannya dengan Sultan kemudian ret ak. Di a wali dengan menulis kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalahmasalah sosial manu sia. Ia kemudian berkirim surat kepada Abu Hammu. jabatan strategis kembali didudukinya. Setahun kemudian. Namun tak lama kemudian. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian memberinya jabatan penting. gubernur Qasanthinah (sebuah kota di Aljazair). namun Abu Hammu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan. Ibnu K haldun sempat kembali ke Tunisia. Empat tahun kemudian. ia sempat merevisi kitab Al‘Ibar. Maroko pada 774. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. khati b dan guru di Bijayah. Ia lal u menyelamatkan diri ke Fez. Ibnu Khaldun lalu hijr ah ke Baskarah. tatkala Abu Hammu d iusir Sultan Abdul Aziz. sultan Tilmisan dar i Bani Abdil Wad yang isinya akan memberi dukungan. dia diangka t menjadi ketua pengadilan kerajaan. Ia bersedia berk ampanye untuk mendukung Abu Hammu. Ia lalu membentuk halaqah di Al-Azhar. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al. Sejak saat itulah.Ibar (Sejarah Umum). Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Ab ul Abbas Ahmad. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan kerajaan.baik dan sukses. Penguasa Bani Ha fs. Dua tahun berselang. I bnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abb as Ahmad. Namun. Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan ti nggal di Baskarah. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghin dari kekisruhan politik di Maghrib. Di Kairo. Sikap politiknya berubah. Tak lama kemudian. Ibnu Khaldun lalu meny epi di Qa‘lat Ibnu Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. Ibnu Khaldun disambut para ulama d an penduduk. Meski telah d ikhianati. Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Ia balik lagi ke Tilmisan. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Di tanah kelahirannya itu. Abu Abdillah Muhammad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus. Ia didaulat raja menjadi dos en ilmu Fikih Mazhab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Pada 780 H. Raja 98   .

Dia banyak berdiskusi dengan Timur. Menurut Ahmad Syafii Ma‘arif. Ibnu Khaldun. Arnold J Toynbee mengangg ap Al-Muqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. dia bersama pasukan Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengu sir Timur Lenk. Selama masa kontemplasi itu. Ibnu Khaldu n malah bisa bertemu Timur Lenk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Setelah menunaikan i badah haji.lalu mengangkatnya lagi menjadi dosen di sejumlah madrasah. Bagi Ibnu Khaldun. tapi adalah produk ke biasaan-kebiasaan sosial. membicar akan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab-Muslim. Meski hanya sebagai p engantar dari buku utamanya yang 99     . akhirnya kembali ke Kairo dan kem bali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. ‘Dalam pengunduran diri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. Ibnu Khaldun berhasil meramp ungkan sebuah karya monumental yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbin cangkan. salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam AlMuqaddimah yang serin g dikutip adalah: ‘Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. Berkat diplomasinya yang luar biasa. Kedua. Secara garis besar. penguasa Mogul. mengupas lembaga-lembaga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. P ada 803 H. Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau. Meski dia telah berpulang enam abad yang lalu. ungkap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul AlTa‘rif bi Ibn-Khaldun wa Rihlatuhu Gharban wa Sharqan. ilmu tersebut merupa kan dasar bagi pemahaman sejarah. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur. Tak heran. pemikiran dan kar yakaryanya masih tetap dikaji dan digunakan hingga saat ini. sebuah k arya yang seluruhnya orisinal dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil pene litian luas yang terbaik. ia kembali menjadi ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Al-Muqaddimah Karya yang Abadi Setelah mundur dari percaturan politik praktis. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal‘at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Taj in selama empat tahun. Ketiga. Tarif Khalidi dalam bukunya Classic al Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama .Pertama. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. jika ahli sejarah Inggris.

papar Sya fii Ma‘arif. Bermodalkan pengalamannya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. ‘Di tangan Ibnu Khaldun. Ayahnya 100         . kebudayaan. Dalam buku itu Ibnu Khaldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah h aruslah melalui pengujian-pengujian yang kritis. pengujian hipotesis. Ibnu Khaldun mampu menulis Almuqaddimah dengan jernih. Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan j elas. Dalam kitabnya itu.Ibar. ‘Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial . dan metode pemerhatia n. Semuanya merupakan dasar pokok penelitian keilmuan Barat dan dunia. bentuk-bentuk soisal berubah dan berkembang. dan sejarah termuat dalam k itab itu. 8. Jalaluddin Rumi Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin al Khattabi al-Bakri (Jalaluddin Rumi ) atau sering pula disebut dengan nama Rumi adalah seorang penyair sufi yang lah ir di Balkh (sekarang Afganistan) pada tanggal 6 Rabiul Awwal tahun 604 Hijriah. verifikasi teoritis. J auh. kenyataannya Al-Muqaddimah lebih termasyhur. Ibnu Khaldun mengutamak an data empirik. lewat AlMuqaddimah. hukum-hukum kemasyarakatan da n perubahan sosial. saat ini.berjudul Al. ‘Masyarakat tidak statis. seluru h bangunan teorinya tentang ilmu sosial. Menurut Charles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. Pasalnya. sekaligus menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Pemikir an Ibnu Khaldun telah memberi pengaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. Salah s atu prinsip yang dikemukakan Ibnu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara la in. Dalam metodeloginya. atau tanggal 30 September 1207 Masehi. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. sebelum Aguste Comte pemikir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintele ktualan positivisme Barat metode penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Isla m seperti Ibnu Khaldun (1332-1406). faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. Heinrich Simon. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. papar Ilmuwan asal Jerman.

tidak ada yang menyamai . Sedang ibunya berasal dari k eluarga kerajaan Khwarazm. sebagai satu-satunya tujuan. Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bukan dalam maksud kesejarahan. Mel alui puisi-puisinya Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin d idapat lewat cinta. Tapi hal ini buk an dimaksud ia ingin menulis puisi naratif. Dan memang tokoh-tokoh tersebut terkenal sebagai pribadi yang diliputi oleh cinta Ilahi. Dalam puisinya Rumi jug a menyampaikan bahwa Tuhan. bahwa puis i Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya. Isinya juga mengeritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas. bukan zoroaster. Banyak dijumpai berbagai kisah dalam satu puisi R umi yang tampaknya berlainan namun nyatanya memiliki kesejajaran makna simbolik. bukan semata-mata lewat kerja fisik. Saat Rumi berusia 3 tahun karena adanya bentrok di kerajaan maka keluarganya meninggalkan Balkh menu ju Khorasan. Dari sana Rumi dibawa pindah ke Nishapur. kau akan memberikan arti yang lain dari pada makna yang hidup di hatiku. mistikus yang berpandangan ke depan. aku bukan yahudi. Yakub. mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah : ja ngan tanya apa agamaku. bernama Bahauddin Walad. Kisah-kisah ini digunakan sebagai al at pernyataan pikiran dan ide. bukan pula islam. namun ia menampilkannya sebagai imaji-imaji simbolik. Diakui. 101 . Di kota ini Rumi bertemu dengan Attar yang mer amalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur yang akan menyalakan api gaira h Ketuhanan. tempat kelahiran penyair dan alhi matematika Omar Khayyam. Isa dan lain-lain ia tampilkan sebagai lambang dari keindahan jiwa yang mencapai ma'rifat. Ayah Rumi seorang cendekia yang saleh. seorang guru yang terkenal di Balkh.masih keturunan Abu Bakar. Musa. Karya Kumpulan puisi Rumi yang terkenal bernama al-Matsnawi al-Makn awi konon adalah sebuah revolusi terhadap Ilmu Kalam yang kehilangan semangat da n kekuatannya. kar ena aku tahu. begitu suatu nama kusebut. Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lain adala h seringnya ia memulai puisinya dengan menggunakan kisah-kisah. Tokoh-tokoh semisal Yusuf.

ahl i ushul. Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi. dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah. Pendidik an Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin b in Sulaiman.9. Nasab Nasabnya dari pihak ayah adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad b in Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi. ahli hadits. dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Ta imiyah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta.) din ( ekid hibel uata . Di samping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Mu qarrib li Ibni Ushfur. penghafal Al-Quran. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir. juga sebagian besar Kitab al-kafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. Beliau belajar ilmu faraidh dari bapaknya karena beliau sangat menonjol dalam ilmu itu. D alam Bahasa Arab namanya tertulis: pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni. Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma‘il bin Muhammad al-Harran iy. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Muhammad bin Abi Bakr ( . kemudian Alfiyah Ibnu Malik. berguru tentang ilmu pembagian waris (fara'idh) kepada b apaknya. Belajar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al-M ulakhkhas li Abil Balqa‘ kemudian kitab alJurjaniyah. berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin alHindi dan Isma'il b in Muhammad al-Harrani.) bin Ayyub bin Sa'd al-Zar'i. Setelah Ibnu 102 . Ibnul Qayyim pernah dipenjara. dan dikenal dengan sebutan Ibnul Qoyyim. ahli ilmu nahwu.( nal dengan nama Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah / menjadi penjaga (qayyim) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. sekaligus seorang mujtahid. al-Dimashqi ( . dan ahli fiqh y ang hidup pada abad ke-13. ahli ilmu kalam. cendekiawan.

Ibnu Abdir rahman an-Nablisiy 8. Anak beliau sendiri bernama Sy arafuddin Abdullah 2. Ali bin Abdil Kafi bin Ali bin Taman As Subky 10.Taimiyah wafat. makna hadits. Al-Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi penyusun kitab Thabaqat al-Hanabilah 5. tidak ter kotori oleh ra‘yu-ra‘yu (pendapat-pendapat) Ahlul Ahwa‘ wal bida‘ (Ahli Bid‘ah) serta hela h-helah (tipu daya) orang-orang yang suka mempermainkan agama. Beliau peringatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi. di antaranya ialah : 1. pemahamannya terhadap ushuluddin men capai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits. pemahaman sert a istinbath-istinbath rumitnya. 3. 103 . Penguasaa nnya terhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya. Anaknya yang lain bernama Ibrahim. Taqiyudd in Abu ath-Thahir al-Fairuz asy-Syafi‘i Manhaj serta hadaf Ibnul Qayyim rahimahull ah ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni. sulit ditemukan tandingannya. Begitu pula. Ibnu Katsir ad-Dimas yqiy penyusun kitab al-Bidayah wan Nihayah 4. Hal itu disebabkan kar ena beliau menentang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para w ali. Ia memang amat menguasai terha dap berbagai bidang ilmu ini. i syarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. penge tahuan beliau rahimahullah tentang ilmu suluk dan ilmu kalamnya Ahli tasawwuf. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz adz-Dzhahabi atTu rkumaniy asy-Syafi‘i 9. Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi 6. Syamsuddin Muhammad bin Abdil Qadir an-Nablisiy 7. telah benar-benar menjadi murid beliau. Karena itulah banyak manusia-manusia pilihan dari kalangan para pemerhati yang menempatkan ilmu sebagai puncak perhatiannya. logika kau m filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dalam firqah Islamiyah. Mereka itu adalah para Ulama terbaik yang tel ah terbukti keutamaannya. Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari penjara.

Ia dishalatkan di Mesjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masji d Jami' Jarrah. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama waratsatun nabi (pewaris n abi) shallallahu alaihi wa sallam. Islam ic Texts Society. (terjemahan dalam bah asa Inggris oleh Michael Abdurrahman Fitzgerald & Moulay Youssef Slitine). kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Buku karangan Ib nu Qayyim Ibn Qayyim al-Jawziyya on the Invocation of God. wafat pada malam Kamis. Meskipun mengandun g beberapa kisah 104 . yang ditemuinya ketika sedang berada di Iberia. Ibnu Batutah Abu Abdullah Muhammad bin Battutah ( ) atau deja sebagai Ibnu Ba 377) adalah seorang pengembara Berber Maroko. namun beliau sering keluar dari pendapatnya kaum Hanabilah. Ibnu Batutah mendiktekan beberapa perjalanan pentingnya kepada seorang sarjana bernam a Ibnu Juzay. dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang perbandingan madzhab-madzhab yang masyhur. ora ng-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam .Oleh sebab itulah beliau rahimahullah mengajak kembali kepada madzhab salaf. Atas dorongan Sultan Maroko. Di samping itu. 2000. Kendatipun beliau adalah pengikut madzhab Hanbali. Ibnul Qayyim juga mengumandang kan bathilnya madzhab taqlid. 10. tanggal 18 Rajab tahu n 751 Hijriyah.

Yerusalem. pada usia sekitar d ua puluh tahun Ibnu Batutah berangkat haji -. ke Damaskus (yang selanjutnya dikuasai Mamluk).ziarah ke Mekah. kita tak bisa tahu kebenaran dari cerita te rsebut. ia menggunakan ja lur kedua. lalu Isfahan. Tujuan selanjutnya adalah Il-Khanate (sekarang Iraq dan Iran. Setelah melaksanakan rangkaian ritual ha ji. Meskipun dia mengklaim bahwa hal-hal yang diceritakannya adala h apa yang dia lihat atau dia alami. Setelah menjalani Ramadhan di Da maskus. Hampir semua yang diketahui tentang kehidupan Ibnu Batutah datang dari dirinya sendiri. tempat dimakamkannya Muhammad.Hebr on. Keuntungan lain ketika memakai jalur pinggiran adalah ditemuinya tempat-tempat suci sepanjang jalur tersebut -. dia me lanjutkan ke Basrah. dia melanjutkan perjalanannya hingga melintasi 120. Empat hari kemudian. ketika mendekati kota tersebut.fiksi. dan Ibnu Batutah memilih jalur yang paling jarang ditempuh: pengemba raan menuju sungai Nil. dia melanjutkan perjalanannya ke Mekah. dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan mengemb ara. Dari sana.000 kilometer sepanjang dunia Muslim (sekitar 44 negara modern). dilanjutkan ke arah timur melalui jalur darat menuju der maga Laut Merah di 'Aydhad. Rihlah merupakan catatan perjalanan dunia terlengkap yang berasal dari ab ad ke-14. Jalur yang umu digunakan menuju Meka h ada tiga. Setelah selesai. dengan alasan keteran gan/anjuran seseorang yang ditemuinya di perjalanan pertama. Tetapi. ia dipaksa u ntuk kembali dengan alasan pertikaian lokal. sebagai hasil renungannya. tempat dimakamkannya khalifah keempat Ali. yang hanya 105 . dan Betlehem. menyusuri pantai Afrika Utara hingga tiba di Kairo. Dengan cara b ergabung dengan suatu rombongan. yang relatif aman.dan bahwa penguasa Mamluk memberikan pe rhatian khusus untuk mengamankan para peziarah. Kembail ke Kairo. bahwa ia hanya akan sampai di Mekah jika telah melalui Suriah. Maroko antara tahun 1304 dan 1307. Ibnu Batutah bergabung dengan suatu rombongan yang menempuh jarak 800 mi l dari Damaskus ke Madinah. Lahir di Tangier. Pada titik ini ia masih bera da dalam wilayah Mamluk. dia melintasi perbatasan menuju Mesopotamia dan mengunjungi najaf. Perjalanannya ke Mekah melalui jalur darat. misalnya -.

ia berziarah ke Mekah lagi. kemudian berbelok ke utara menuju Tabriz di J alur Sutra. Akan tetapi. dan memasuki tanah Golden Horde. dia bersama kapal yang ditumpanginya kembali ke Arab selatan. Setelah perjalanan ini. Setelah menyeberangi Laut Hitam . Mogadishu. Ibnu Batutah berkunjung ke Ethiopia. Setelah setahun di s ana. Dari sana ia mem beli kereta dan bergabung dengan rombongan Ozbeg. Mombasa. ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di kesultanan Delhi. Mengikuti peru bahan arah angin. dan beberapa daerah lainnya. Untuk keperluan bahasa. sebelum itu. dalam suatu perjalanan menuju Astrakhan di Sungai Volga. Pelayaran laut dari Dama skus mendaratkannya di Alanya di pantai selatan Turki sekarang. Persinggahan pertamanya adalah Aden . Ibnu Batutah untuk sementara meng embara bersama rombongan penguasa. Setelah selesai. Di sana ia be rtemu Abu Sa'id. Ibnu Batutah kembali ke Mekah untuk haji kedua. dia mencari penterjemah di Anatolia. Dari sini ia ber kelana ke Konya dan Sinope di pantai Laut Hitam. Setelah menyelesaikan petualangannya. pemimpin terakhir Il-Khanate. ia tiba di Kaffa. dengan tujuan untuk berniaga menuju Semenanjung Arab dari sekitar Samudera Ind onesia. dan tinggal selama setahun sebelum kemudian menjalani pengembaraan kedua melalui Laut Merah dan pantai Afrika Timur. ia memutuskan untuk melakukan petualangan tera khir dan mempersiapkan suatu perjalanan sepanjang pantai Afrika. Khan dari Golden Horde. Menghabiskan se kitar seminggu di setiap daerah tujuannya.beberapa dekade jaraknya dengan penghancuran oleh Timur. ia bergabung dengan sebuah rombongan menuju India. ia berkunjung ke Oman dan Selat Hormuz. di Crimea. Kota ini merupakan gerbang menuju Mongol. Kemudian di bawah kendali Turki Sal juk. sebelum menetap. Kilwa. yang merupakan pusat perda gangan penting. Kemudian Shiraz dan Bag hdad (Baghdad belum lama diserang habis-habisan oleh Hulagu Khan). 106 . Zanzibar.

Ilmuwan kelahiran Kufah. Keluarganya berasal dari suku Kindah — salah satu suku Arab yang besar di Yaman — sebelum Islam datang. Nenek moyangnya kemudian hijrah ke Kufah. Sejak belia. Al-Kindi merupakan manusia terbaik pada zamannya. Suryani. namun dia juga m enyimpulkan karya-karya filsafat Helenisme. Sang ayah pernah mendud uki jabatan Gubernur Kufah pada era kepemimpinan Al-Mahdi (775-785) dan Harun Ar rasyid (786-809). Al-Kindi adalah salah satu dari 12 pemikir terbesar di abad pertengahan. Kakeknya Asy‘ats bin Qais kakeknya AL-Kindi dikenal sebagah sala h seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah. Ia berasal dari sebuah keluarga pejabat. Geralomo Cardano (1501-1575). Kemudian. dia melanjutkan dan menamatkan pendidik an di Baghdad. Dunia pun mendapuknya sebagai filosof Arab yang paling tang guh. yakni Yunani. Di mata sejarawan Ibn u Al-Nadim. Al-Kindi merupaka n keturunan Ya‘rib bin Qathan. dia sudah dikenal berotak encer. Bila ditelusuri nasabnya. Sebuah kelebihan yang jarang dimi liki orang pada era itu. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama.1. 107 . Pendidikan dasar ditempuh A l-Kindi di tanah kelahirannya. cetus sar jana Italia era Renaissance. Abu Ishak Al-Kindi Al-Kindi tak sekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. dan Arab. 185 H/801 M itu bernama lengkap Abu Yusuf Ya‘qub bin Ishak bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Asy‘ats bin Qais Al-Kind i. raja di wilayah Qindah. Tiga bahasa penting dikuasainya. Ia menguasai berag am ilmu pengetahuan.

Dia secara khusus diangkat menja di guru bagi puteranya. dialektika. Buku-buku itu tetap digunakan selama be berapa abad setelah ia meninggal dunia. Tak kurang dari lima periode khalifah dilaluinya yakni. Al-Kindi tak s ekedar menerjemahkan karya-karya filsafat Yunani. Al-Kindi mampu menghidupkan paham Muktazilah. Al-Wasiq (842-847) dan Mutawakil (847-861). Kepandaia n dan kemampuannya dalam menguasai berbagai ilmu. karena dialah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. posisi Al-Kindi semakin d iperhitungkan dan mendapatkan peran yang besar. Karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa. termasuk kedokteran. selama berkutat dan bergelut dengan ilmu p engetahuan di Baitulhikmah. Hi ngga abad ke-7 M. membuatny a diangkat menjadi guru dan tabib kerajaan. musik. medi s. paham yang mengutamakan rasionalitas itu ditetapkan sebagai pah am resmi kerajaan. seperti Yunani. Logika sebanyak sembilan judul dan fisika 12 judul. ilmu hitung. Al-Kindi dikenal sebagai filosof Muslim pertama. Karya-karya yang dihasilkannya menunjukan bahwa Al-Kindi adalah seorang yang b erilmu pengetahuan yang luas dan dalam. filsafat masih didominasi orang Kristen Suriah. Menurut Al-Nadhim. Al-Mu‘tasim. Bukunya yang palin g banyak adalah geometri sebanyak 32 judul. Ketika Khalifah A l-Ma‘mun tutup usia dan digantikan puteranya. Ratusan karyanya itu dipilah ke berbagai bidang. Khalifah juga mempercayainya untuk b erkiprah di Baitulhikmah (House of Wisdom) yang kala itu gencar menerjemahkan bu ku-buku ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa.Al-Kindi hidup di era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiya h. Buah pi kir yang dihasilkannya begitu berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Barat pada abad pertengahan. Al-Mu‘tasim. geometri. Filsafat dan kedokteran masing-masin g mencapai 22 judul. namun dia juga menyimpulkan ka rya-karya filsafat 108 . seperti filsafat. astrologi. Al-Kindi telah melahirkan 260 karya. AlAmin (809-813). psikologi. AlMa‘mun (813-833). politik dan meteorologi. Berkat per an AlKindi pula. Di antara seder et buah pikirnya dituangkan dalam risalah-risalah pendek yang tak lagi ditemukan . logika. astronomi.

Helenisme. Salah satu kontribusinya yang besar adalah menyelaraskan filsafat dan agama. Setelah era Khalifah AL-Mu‘tasim berakhir dan tampuk kepemimpin beralih ke Al-watiq dan Al-Mutawakkil, peran Al-Kindi semakin dipersempit. Namun, tulisan kaligrafinya yang menawan sempat membuat Khalifah kepincut. Khalifah AL-Mutawakk il kemudian mendapuknya sebagai ahli kaligrafi istana. Namun, itu tak berlangsun g lama. Ketika Khalifah Al-Mutawakkil tak lagi menggunakan paham Muktazilah seba gai aliran pemikiran resmi kerajaan, Al-Kindi tersingkir. Ia dipecat dari berbag ai jabatan yang sempat diembannya. Jabatannya sebagai guru istana pun diambil al ih ilmuwan lain yang tak sepopuler Al-Kindi. Friksi pun sempat terjadi, perpusta kaan pribadinya sempat diambil alih putera-putera Musa. Namun akhirnya Al-Kindiy ah – perpustakaan pribadi itu – dikembalikan lagi. Sebagai penggagas filsafat murni dalam dunia Islam, Al-Kindi memandang filasafat sebagai ilmu pengetahuan yang mu lia. Sebab, melalui filsafat-lah, manusia bisa belajar mengenai sebab dan realit as Ilahi yang pertama da merupakan sebab dari semua realitas lainnya. Baginya, f ilsafat adalah ilmu dari segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Filsafat , dalam pandangan Al-Kindi bertujuan untuk memperkuat agama dan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Salah seorang penulis buku tentang studi Islam, Henry Co rbin, menggambarkan akhir hayat dari sang filosof Islam. Menurut Corbin, pada ta hun 873, Al-Kindi tutup usia dalam kesendirian dan kesepian. Saat itu, Baghdad t engah dikuasai rezim Al-Mu‘tamid. Begitu dia meninggal, buku- buku filsafat yang d ihasilkannya banyak yang hilang. Sejarawan Felix Klein-Franke menduga lenyapnya sejumlah karya filsafat Al-Kindi akibat dimusnahkan rezim Al-Mutawakkil yang tak senang dengan paham Muktazilah. Selain itu, papar Klein-Franke, bisa juga lenya pnya karyakarya AL-Kindi akibat ulah serangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hu lagu Khan yang membumihanguskan kota Baghdad dan Baitulhikmah. Hingga kini, Al-K indi tetap dikenang sebagai ilmuwan Islam yang banyak berjasa bagi ilmu pengetah uan dan peradaban manusia. Kitab Pemecah Kode 109

Sebagai ilmuwan serba bisa, Al-Kindi tak cuma melahirkan pemikiran di bidang fil safat saja. Salah satu karyanya yang termasuk fenomenal adalah Risalah Fi Istikh raj al-Mu‘amma. Kitab itu mengurai dan membahas kriptologi atau seni memecahkan ko de. Dalam kitabnya itu, Al-Kindi memaparkan bagaimana kodekode rahasia diurai. T eknik-teknik penguraian kode atau sandi-sandi yang sulit dipecahkan dikupas tunt as dalam kitab itu. Selain itu, ia juga mengklasifikasikan sandi-sandi rahasia s erta menjelaskan ilmu fonetik Arab dan sintaksisnya. Yang paling penting lagi, d alam buku tersebut, A-Kindi mengenalkan penggunaan beberapa teknik statistika un tuk memecahkan kode-kode rahasia. Kriptografi dikuasainya, lantaran dia pakar di bidang matematika. Di area ilmu ini, ia menulis empat buku mengenai sistem peno moran dan menjadi dasar bagi aritmatika modern. Al-Kindi juga berkontribusi besa r dalam bidang geometri bola, bidang yang sangat mendukungnya dalam studi astron omi Bekerja di bidang sandi-sandi rahasia dan pesan-pesan tersembunyi dalam nask ah-naskah asli Yunani dan Romawi mempertajam nalurinya dalam bidang kriptoanalis a. Ia menjabarkannya dalam sebuah makalah, yang setelah dibawa ke Barat beberapa abad sesudahnya diterjemahkan sebagai Manuscript on Deciphering Cryptographic M essages. Salah satu cara untuk memecahkan kode rahasia, jika kita tahu bahasannya adalah dengan menemukan satu naskah asli yang berbeda dari bahasa yang sama, la lu kita hitung kejadian-kejadian pada tiap naskah Pilah menjadi naskah kejadian satu, kejadian dua, dan seterusnya, kata Al-Kindi. Setelah itu, lanjut Al-Kindi, baru kemudian dilihat kepada teks rahasia yang ingin dipecahkan. Setelah itu dil anjutkan dengan melakukan klasifikasi simbol-simbolnya. Di situ kita akan menemuk an simbol yang paling sering muncul, lalu ubahlah dengan catatan kejadian satu, dua, dan seterusnya itu, sampai seluruh simbol itu terbaca. Teknik itu, kemudian dikenal sebagai analisa frekuensi dalam kriptografi, yaitu cara paling sederhana untuk menghitung persentase bahasa khusus dalam naskah asli, persentase huruf d alam kode rahasia, dan menggantikan simbol dengan huruf. Filsafat Al-Kindi 110

Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. Menurut dia , Tuhan tak mempunyai hakikat, baik hakikat secara juz‘iyah atau aniyah (sebagian) maupun hakikat kulliyyah atau mahiyah (keseluruhan). Dalam pandangan filsafat A l-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau species. Tuhan adalah Pencipta. Tuhan adalah yang Benar Pertama (al-Haqq alAwwal) dan Yang Benar Tunggal. AL-Kindi jug a menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak. Bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pa da obyek-obyek yang dapat ditangkap indera. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memili ki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengan-Nya, tetapi sifat-s ifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan Zat-Nya. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan AlKindi. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Al-Kindi membagi roh atau j iwa ke dalam tiga daya, yakni daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menur utnya, daya yang paling penting adalah daya berpikir, karena bisa mengangkat eks istensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Al-Kindi juga membagi akal mejadi tiga, yakni akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat pote nsial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas . Akal yang bersifat potensial, papar Al-Kindi, tak bisa mempunyai sifat aktual, jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurut Al-Kindi, masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktual itas. 2. Abu Musa Jabir Al-Hayyan “THE FATHER OF CHEMISTERY” Ilmu kimia merupakan sumbangan penting yang telah diwariskan para kimiawan Musli m di abad keemasan bagi peradaban modern. Para ilmuwan dan sejarah Barat pun men gakui bahwa dasar-dasar ilmu kimia modern diletakkan para kimiawan Muslim. Tak h eran, bila dunia menabalkan kimiawan Muslim 111

bernama Jabir Ibnu Hayyan sebagai Bapak Kimia Modern‘. Para kimiawan Muslim adalah pe ndiri ilmu kimia, cetus Ilmuwan berkebangsaan Jerman di abad ke-18 M. Tanpa teden g aling-aling, Will Durant dalam The Story of Civilization IV: The Age of Faith, juga mengakui bahwa para kimiawan Muslim di zaman kekhalifahanlah yang meletakk an fondasi ilmu kimia modern. Menurut Durant, kimia merupakan ilmu yang hampir s eluruhnya diciptakan oleh peradaban Islam. Dalam bidang ini (kimia), peradaban Yu nani (seperti kita ketahui) hanya sebatas melahirkan hipotesis yang samar-samar, ungkapnya. Sedangkan, peradaban Islam, papar dia, telah memperkenalkan observasi yang tepat, eksperimen yang terkontrol, serta catatan atau dokumen yang begitu teliti.Tak hanya itu, sejarah mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan tel ah melakukan revolusi dalam bidang kimia. Kimiawan Muslim telah mengubah teori-t eori ilmu kimia menjadi sebuah industri yang penting bagi peradaban dunia. Denga n memanfaatkan ilmu kimia, Ilmuwan Islam di zaman kegemilangan telah berhasil me nghasilkan sederet produk dan penemuan yang sangat dirasakan manfaatnya hingga k ini. Berkat revolusi sains yang digelorakan para kimiawan Muslim-lah, dunia meng enal berbagai industri serta zat dan senyawa kimia penting. Adalah fakta tak ter bantahkan bahwa alkohol, nitrat, asam sulfur, nitrat silver, dan potasium– senyawa penting dalam kehidupan manusia modern–merupakan penemuan para kimiawan Muslim. R evolusi ilmu kimia yang dilakukan para kimiawan Muslim di abad kejayaan juga tel ah melahirkan teknik-teknik sublimasi, kristalisasi, dan distilasi. Dengan mengu asai teknik-teknik itulah, peradaban Islam akhirnya mampu membidani kelahiran se deret industri penting bagi umat manusia, seperti industri farmasi, tekstil, per minyakan, kesehatan, makanan dan minuman, perhiasan, hingga militer. Pencapaian yang sangat fenomenal itu merupakan buah karya dan dedikasi para ilmuwan seperti Jabir Ibnu Hayyan, Al-Razi, Al-Majriti, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan masih banyak yang lainnya. Setiap kimiawan Muslim itu telah memberi sumbangan yang berbeda-be da bagi pengembangan ilmu kimia. Jabir (721 M815 M), misalnya, telah memperkenal kan eksperimen atau percobaan kimia. Ia bekerja keras mengelaborasi kimia di seb uah laboratorium dengan serangkaian 112

eksperimen. Salah satu ciri khas eksperimen yang dilakukannya bersifat kuantitat if. Ilmuwan Muslim berjuluk Bapak Kimia Modern‘ itu juga tercatat sebagai penemu se deret proses kimia, seperti penyulingan/distilasi, kristalisasi, kalnasi, dan su blimasi. Sang ilmuwan yang dikenal di Barat dengan sebutan Geber‘ itu pun tercatat berhasil menciptakan instrumen pemotong, pelebur, dan pengkristal. Selain itu, d ia pun mampu menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, krista lisasi, pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, dan pemurnian.Berkat jasanya pula, teori oksidasi-reduksi yang begitu terkenal dalam ilmu kimia terungkap. Senyawa atau zat penting seperti asam klorida, asam nitra t, asam sitrat, dan asam asetat lahir dari hasil penelitian dan pemikiran Jabir. Ia pun sukses melakukan distilasi alkohol. Salah satu pencapaian penting lainny a dalam merevolusi kimia adalah mendirikan industri parfum. 3. Ahmad Ibn Majid (Singa Lautan di Abad 15) Singa Lautan. Begitulah dunia maritim Islam dan Barat menjuluki Ahmad Ibnu Majid . Navi gator Muslim di abad ke-15 itu sungguh sangat disegani para pelaut pada z amannya. Keberanian nya menantang ganasnya gelombang lautan menjadikannya seoran g legendaris. Kemampuan dan keandalannya dalam seni navigasi dicatat dalam sejar ah dengan tinta emas. Ibnu Majid yang terlahir di Julphar, sekarang dikenal Ras Al Khaimah, yang berada di salah satu dari tujuh kota Uni Emirat Arab pada 1421 M itu juga dikenal sebagai ahli pembuat peta atau kartografer. Muhammad Razi dal am karyanya bertajuk 50 Ilmuwan Muslim Populer mengungkapkan, masa hidup Ibnu 113

Majid pada akhir abad ke-15 M, bertepatan dengan upaya penjelajah Eropa mencari jalur baru ke Asia. Pada era itu pula, Portugis memiliki seorang pelaut terkemuk a bernama Vasco Da Gama. Pelaut kenamaan dari Eropa itu memimpin sebuah ekspedis i bahari untuk menemukan Tanjung Harapan di selatan Afrika pada tahun1498 M. Keb erhasilan Vasco da Gama itu tak ada artinya bila tak dibantu seorang navigator M us lim yang pemberani. Dialah Ahmad Ibnu Majid ini. Ia pernah diangkat sebagai na viga tor Vasco Da Gama, walau ternyata penelitian masa kini membuktikan bahwa bu kannya dia, melainkan seorang Muslim dari Gujarat yang melakukannya, ungkap Muham mad Razi. Meski penelitian terbaru tak membuktikan nya, sejarah tetap mencatat I bnu Majid sebagai seorang pelaut, navigator dan pembuat peta yang sangat masyhur . Tak cuma itu, ia pun berhasil menuliskan sebuah buku yang sangat diakui dan di kagumi. Pada saat hidup nya, Ibnu Majid pun telah mampu membuat kompas. Dunia ma ritim bukanlah hal yang aneh bagi Ibnu Majid. Sejak kecil lautan telah men jadi bagian hidupnya, karena ia memang tumbuh dari keluarga pelaut. Tak aneh bila pad a usia 17 tahun, Ibnu Majid sudah sangat jago mengemudikan kapal laut. Keluarga A hmad Ibnu Majid berasal dari Najd di Semenanjung Arabi. Darah pelaut mengalir di tubuhnya. Hal ini karena kakek dan ayahnya juga merupakan seorang pelaut. Ayahny a bahkan pernah menulis buku tentang navigasi di lautan sekitar Hijaz, tutur Muha mmad Razi. Lantaran terbiasa mengikuti pelayaran di Laut Merah bersama ayahnya, sang navigator bersama teman-temannya juga memiliki ide melakukan pelayaran di s ejumlah daerah. Ber bekal keberanian dan tekad baja, ia bersa ma sekelompok pela ut melakukan penjela jahan yang lebih luas. Ibnu Majid pun meng arungi Samudera Hindia. Penjelajahannya yang begitu lama di Samu dera Hindia membuat Ibnu Majid sangat memahami seluk beluk daerah itu. Malah, ia menulis sejumlah pandangannya yang sangat penting bagi dunia kelautan pada masa itu. Berkat keberaniannya meny usuri daerah baru yang jarang dikunjungi, Ibnu Majid pun 114

kian dikenal. Setiap penjelajahannya didukung alat canggih seperti kompas yang d ibuatnya sendiri, tentu saja kompas ini jauh lebih detail dari kompas modern. Dengan bantuan kompasnya, ia juga berhasil menjelajahi daerah pantai Benua Afrika , mulai dari Luat Merah ke arah selatanlalu ke Barat hingga Maroko dan Laut Teng ah. Tak diragukan lagi, ilmu kelautan adalah sesuatau hal yang sangat dikuasai d an dipahaminya, papar Muhammad Razi. Seringnya ia melakukan penjelajahan di berb agai daerah, tentu saja membuatnya memiliki banyak kenalan dan teman. Hingga akh irnya ia bertemu dengan Vasco Da Gama, pelaut asal Purtugis itu. Mungkin karena Vas co Da Gama sangat mengagumi kompas yang dibuatnya serta pengetahuan yang dik uasai nya, Ibnu Majid pun diajakVasco da Gama untuk turut serta dalam ekspedisi pelayaran yang akan dipimpinnya. Saat itulah, namanya semakin terkenal, tak hany a di dunia Muslim, tapi juga di dunia Barat. Pada saat membantu Vasco da Gama, i a mengendalikan perjalanan laut dari benua Afrika ke India. Untuk mencapai Afrika Timur, orang Portugis mencari informasi secara terus menerus (menyeberangi) Lau t Arab sampai seorang pelaut berbakat bernama Ahmad Ibnu Majid ikut terlibat dal am pekerjaan mereka, papar Qutb al-Din al-Nah ra wali (1511-1582), dalam karyanya bertajuk al-Barq al-yamani fil-fath al-Uthmani, yang dipublikasikan tahun 1892. Ibnu Majid yang tutup usia pada tahun 1500 M telah mewariskan sederet karya yan g sangat penting bagi dunia pelayaran dan kelautan. GR Tibbetts dalam bukunya be rjudul Arab Navigation in the Indian Ocean Before the Co ming of the Portuguese, mengungkapkan, karya terpenting dari Ibnu Majid adalah Kitab alFawaid fi Usul I lm al-Bahr wal-Qawaid atau (Buku Pedoman tentang Prinsip dan 115

Saya memposisikan Ahmad Ibnu Majid diatas Yaqut. Begitulah peran dan j asa Ibnu Majid dalam mengembangkan ilmu navigasi dan pelayaran. 116 . kata dia. jumla h angin musim. karena penyebaran pandangan Ahmad Ibnu Majid begitu meluas dari dari dunia Islam hingga ke Barat. posisi bintang. topan. macam-maca m kom pas. tutur GR Tibbetts. letak bulan. perbedaan cara berlayar di berbagai per air an. dan merupakan pengetahuan bagi generasi pelayaran Sa mu dra India. se mua karya Ibnu Majid juga di padukan denga n teoriteori navigasi yang diperoleh dari buku-buku yang ditulis pendahulunya. dan angin musim laut lainnya. dan tujuan lainnnya. Selai n dida sar kan pada pengalamannya. Namun pada saat yang sama pandangannya relat if tidak berpengaruh secara langsung terhadap dunia Barat. Buku ini tentu saja sangat be rmanfaat. Ibnu Majid menulis buku itu berdasarkan pengalaman pribadinya dan juga pengalaman ayahnya yang juga merupakan keluarga navigator te rkenal. terutama untuk membantu orang teluk Persia menjangkau pantai In dia. A frika Timur. dan turut serta memajukan dasar-dasar ilmu kelautan yang mendukung munculnya pelayaran bes ar-besaran yang dilakukan Eropa ke seluruh penjuru dunia pada saat itu. pengaruh karya Yaqut sangat kuat dalam pengkajian daerahdae rah Islam pada masa itu. yang ditulisnya pada 1490 M. Kitab itu merupakan salah satu rujukan terpen ting dalam bidang kelautan pada zamannya. dan be be rapa topik lainya untuk navigator profesional. S alah satu ilmuwan Muslim yang menjadi rujukan pemikir annya adalah Yaqut Al Hama wi.Per aturan Navigasi). Buku itu merupakan ensiklopedia naviga si yang menjelaskan sejarah dan prinsip da sar navigasi. Sedangkan.

Mereka tidak menge tahui cara kita melakukan nav igasi.Ibnu Majid dan Keunggulan Dunia Islam Kita menguasai 32 arah mata angin. Mereka tidak p unya ilmu pengetahuan dan juga tidak punya buku-buku. Mereka mengakui kita memiliki ilmu pengetah uan yang lebih baik tentang laut dan navigasi dan hikmah bintang-bintang. tutur Ibnu Majid dalam kitab yang ditu lisnya. Karya-karya Ibnu Majid memberi pengaruh luas dalam dunia pelayaran baik di d unia Islam maupun dunia Barat. Karyanya telah memberi inspirasi dan semangat bag i para pelaut di zamannya untuk mela kukan penjelajahan. serta pengukuran tinggi bintang. Padahal. tirfa. sehingga mereka menghormati kita. para pelaut pernah mencoba jalur berdasarkan peta yang dibuat Claudius Ptolemaeus. Pantai Timur Afrika. sebelumnya san gat sedikit pelaut Arab yang berani mengarungi wilayah yang lebih jauh dari kawa san Laut Merah. wilayah dekat Madagaskar. hanya kompas dan perhitung an mati. Kita da pat menggunakan sistem navigasi mereka dan pelayaran de ngan kapal mereka. tapi mereka tidak memiliki pengetahuan keting gian bintang. Ibnu Majid juga mengungkapkan keunggul an dunia pelayar an Islam lainnya. Sebelum Ibnu Majid menulis buku tentang navigasi dan p elayaran. zam. hingga Pantai Tenggara Afrika atau Sofala. yang tak mereka miliki (Eropa). tapi kita bisa mengetahui apa yang mereka lakukan dalam navigasi. dan kita bisa menguasai bu ku-buku ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan cara mengukur ketinggian bin tang. Pelaut Muslim telah mengetahui b ahwa Samudera Hindia terhubung dengan semua Samudera. Kita dapat dengan mudah berlayar di kapal mereka dan di atas laut merek a. tuturn ya. Menurut dia. 117 .

ia menyatakan bahwa bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 118 . Ia telah mengoreksi kesalahan peta yang dibuat Ptolemaeus. di selatan Sofala terdapat daratan yang membentang hi ngga ke Cina di sebelah timur. Saat itu. yang menghubungkan dua sam udra besar tersebut. Salah seorang di antaranya adalah Abu Abdallah Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Al-Battan i. Ketika Ibnu Majid bertemu denga n para pelaut Portugis yang terkenal dalam penjelajahannya. Peta itu lalu dikoreksi Abu Raihan al-Biruni. Menurut Ibnu Maji d. Berdasarkan perhitungannya. Al-Battani (Ahli Astronomi yang Mendunia) Sejak berabad-abad lamanya. para pelaut Portugis sangat t erkesima melihat kompas dengan 32 arah mata angin itu. di selatan Sofala terdapat selat yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudr a Pasifik. Mereka juga mengaku belum pernah melihat kompas seperti itu sebelumnya. Semua itu berkat rasa keingintahuannya yang begitu besar tentang wilayah pantai Afrika sec ara keseluruhan. Ibnu Majid pun dikenal sebagai pemb uat kompas dengan 32 arah mata angin. ia menunjukkan kompas buatannya itu. Inila h yang mengantarkannya pada suatu kebenaran. Ilmuwan Muslim itu menjelaskan ada lautan. terutama orang Mesir dan Maroko. Kala itu.Dalam peta itu dijelaskan. Tentu saja kompas ini jauh lebih detil den gan kompas buatan ahli masa itu. 4. Tak heran bila sejumlah ilmuwan di kedua bidang tersebut bermunculan. Ia membenarkan terori al-Biruni berdasarkan pengalamannya menjelajahi lautan. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Battani atau Albatenius. bukan hanya selat. termasuk Vasco Da Ga ma. Buah pikirnya d alam bidang astronomi yang mendapatkan pengakuan dunia adalah lamanya bumi menge lilingi bumi. Ibnu Majid pun membenarkan teori al-Biruni. Hanya celah sempit yang menghu bungkan Samudra Hi ndia dan Samudra Pasifik. ia melakukan ekspedisi keliling benua Afrika mulai da ri Laut Merah ke arah selatan lalu ke barat hingga Maroko dan Laut Tengah. Kreasi itu akh irnya dikenal sebagai bentuk awal kompas modern. astronomi dan matematika begitu lekat dengan umat Is lam.

Al Battani juga menentukan secara aku rat kemiringin ekliptik. yang dikompilasi Ibn An-Nadim pada 988. karya ini merupakan kumpulan Mus lim berpengaruh pada abad ke-10. Penemuannya mengenai garis lengkung bulan dan matahari. 46 menit. Perhitungannya mendekati dengan perhitungan terakhir yang dianggap lebih akurat. ia pun menuliskan pengetahuannya di kedua bidang itu ke dalam sejumlah buku. Itulah hasil jerih payahnya selama 42 tahu n melakukan penelitian yang diawali pada musa mudanya di Raqqa. Ini terkait dengan perganti an dari sebuah bulan ke bulan lainnya. Terjemahan tertua dari karya nya itu masih ada di Vatikan. pada 1749 kemudian digunakan oleh Dunthorne untuk menentukan gera k akselerasi bulan. Dalam bidang matematika. Ia pun bahkan ber hasil menemukan orbit bulan dan planet dan menetapkan teori baru untuk menentuka n sebuah kondisi kemungkinan terlihatnya bulan baru. Terjemahan buku tersebut tak melulu dalam bahasa l atin tetapi juga bahasa lainnya. panjangnya musim. Terjemahan ini keluar pada 1116 sedangkan edisi cetaknya beredar pada 1537 dan pada 1645. Laiknya. 5 jam. Suriah.47 der ajat sejak perhitungan yang dilakukan oleh Ptolemy. Buku ini diterjemahka n ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 dengan judul De Scienta Stellerum u De N umeris Stellerum et Motibus oleh Plato dari Tivoli. sangat memberikan pengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa hingga datangnya masa Pencerahan. Pada masa selanjutnya baik terjem ahan karya Al Battani dalam bahasa Latin maupun Spanyol tetap bertahan dan digun akan secara luas. Bukunya t entang astronomi yang paling terkenal adalah Kitab Al Zij. Al Battani juga memberikan kontribu si gemilang terutama dalam trigonometri. Dalam F ihrist. dan orbit matahari. Ini membuahkan penemuan yang penting mengenai gerak lengkung matahari. ilmuwan Muslim lainnya. dinyatakan bahwa Al Battani merupakan ahli astr onomi yang memberikan gambaran akurat mengenai bulan dan matahari. Ia menem ukan bahwa garis bujur terajauh matahari mengalami peningkatan sebesar 16. 119 .hari. dan 24 detik. Sementara terjemahan karya tersebut k e dalam bahasa Spanyol muncul pada abad ke-13. Tak heran bila tulisannya.

Ini disebabkan karena k alifah Harun Al Rashid. kota ini menjadi pusat kegiatan baik i lmu pengetahuan maupun perniagaan yang ramai. ia meninggalkan Harran menuju Raqqa yang terletak di tep i Sungai Eufrat.Informasi lain yang tertuang dalam Fihrist menyatakan pula bahwa Al Battani mela kukan penelitian antara tahun 877 dan 918. Jabir Ibn San‘an Al-B attani. Ketertarikannya dengan benda-benda yang ada di langit membuat Al Battani kemudian menekuni astronomi. Secara informal ia me ndapatkan pendidikan dari ayahnya yang juga seorang ilmuwan. pada 14 Septemb er 786 membangun sejumlah istana di kota tersebut. Keluarganya merupakan penganut sekte Sabbian yang melakukan ritual penyembahan terhadap bintang. Keyakinan ini menguat dengan adanya bukti kemampuan Al Battani membuat d an menggunakan sejumlah perangkat alat astronomi seperti yang dilakukan ayahnya. Raqqa menjadi terkenal dan mencapai kemakmuran. Suriah pada s ekitar 858 M. Ini merupakan penghargaan ata s sejumlah penemuan yang dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan Al Battani. Namun ia tak mengikuti jejak langkah nenek moyang nya. di sana ia melanjutkan pendidikannya. Perjalana n ini dilakukan sebagai bentuk protes karena ia dikenai pajak yang berlebih. Al Battani memang mencapai Baghdad untuk menyampaikan keluhannya kepada pihak pemer intah. Tak hanya itu. Pada s aat itu. ia lebih memilih memeluk Islam. 120 . U sai pembangunan sejumlah istana di Raqqa. Fihrist menyatakan bahwa Al Battani meninggal dunia dalam sebuah perjalanan dari Raqqa ke Baghdad. Al Battani lahir di Battan. di dalamnya juga termu at informasi mengenai akhir hidup sang ilmuwan ini. Namun kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya ketika dalam perjalanan pulang dari Baghdad ke Raqqa. Harran. Di kota inilah ia melakuk an beragam penelitian hingga ia menemukan berbagai penemuan cemerlangnya. Beberap saat kemudian. khalifah kelima dalam dinasti Abbasiyah.

bila para intelektual merasa beruta ng budi kepada Al-Farabi atas ilmu pengetahuan yang telah dihasilkannya. Inggris. Pemikirannya begitu berpengaruh besar te rhadap dunia Barat. Dialah filosof Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta m enyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam. ujar Carra de Vaux. Sehingga. Tak heran. Al-Farabi atau Barat mengenalnya dengan sebutan Alpharabius memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad ibn al-Farakh al-Farabi. 121 . Ilmu Logika Al-Farabi memiliki pengaruh yang besar bagi para pemikir Eropa. Sosok dan pemikiran Al-Farabi hingga kini tetap menjadi p erhatian dunia. menjuluki Al-Farabi sebagai pemikir besar Musl im pada abad pertengahan. menyebutkan bahwa ayah Al-Fa rabi berasal dari Persia. bila muncul beragam versi mengenai asal-muasal Al-Farabi. Tak ada pula sahabatnya yang mengabadikan latar belakang hidup sang le genda itu. Ibnu Abi Osaybe‘a.5. menurut Ibn Al-Nadim. bisa dimenge rti di dalam konteks agama-agama wahyu. sebagaimana Al-Juzjani mencatat jejak perjalanan hidup gurunya Ibnu S ina. Tak heran. Dedikasi dan pengabdiannya dalam filsafat dan ilmu pen getahuan telah membuatnya didaulat sebagai guru kedua setelah Aristoteles: pemik ir besar zaman Yunani. Al-Farabi tidak menulis autobiografi dirinya. Namun. Tak seperti Ibn u Khaldun yang sempat menulis autobiografi. Al-Farabi (Legenda Maha Guru Kedua) S Second teacher alias mahaguru kedua. Ahli s ejarah Arab pada abad pertengahan. Pemikir an sang mahaguru kedua itu juga begitu kental mempengaruhi pikiran-pikiran Ibnu Sina dan Ibnu Rush. Al-Farabi berasal dari Faryab di Khurasan. Mohammad Ibnu Mahmud Al-Sahruzi juga menyatakan Al-Far abi berasal dari sebuah keluarga Persia. Begitulah Peter Adamson pengajar filsafat di King‘s College London.

Bukhara merupakan ibu kot a dan pusat intelektual serta religius Dinasti Samaniyah yang menganggap dirinya sebagai bangsa Persia. Al-Farabi hijrah ke Bukhara untuk me mpelajari ilmu fikih dan ilmuilmu lainnya. Guru utama filsafatnya adalah Yuhanna ibn Hailan. Menurut Encyclopaedia Britannica. 122 . Ketika kekhalifahan AlMuqtadir (908-932). 936. Pada 901 M. Dari Ib nu Hailanlah dia mulai bisa membaca teks-teks dasar logika Aristotelian. seorang Kristen. ahli sejarah abad pertengahan. termasu k Analitica Posteriora yang belum pernah dipelajari seorang Muslim pun sebelumny a. Saat itu Bukhara dipimpin Nashr ibn Ahmad (874-892). Konon. Di kota yang dido minasi pengikut mazhab Syafi‘iyah itulah Al-Farabi menempuh pendidikan dasarnya. Sejumlah ahli sejarah dari Barat. S ejak belia. ayahnya berasal dari Turki. Al-Farabi sempat pula pergi ke Konstantinopel untuk memperdalam filsafa t dan singgah di Harran. Setelah melepaskan jabatan qa dhi-nya. Pad a masa itulah Al-Farabi mulai berkenalan dengan bahasa dan budaya serta filsafat Persia. Ibnu Khallekan. Al-Farabi telah menguasai bahasa Syria dan Yunani. Berbeda dengan pendapat para ahli di ata s. Al-Farabi juga berasal dari Turki atau Turki Seljuk. Ia menghabiskan masa kanakkanaknya di Farab. Al-Farabi sudah dikenal berotak encer alias sangat cerdas. Al-Farabi dia mengembara ke Baghdad yang saat itu menjadi kota metropoli s intelektual pada abad pertengahan. Beberapa tahun sebelum kitab-kitab Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. mengklaim bahwa Al-Farabi lahi r di sebuah desa kecil bernama Wasij di dekat Farab ( sekarang Otrar berada di K azakhstan). Konon. Keterangan itu diperoleh oleh Al-Nadim dari temannya bernama Yahya ibn Adi yang dikenal sebagai murid terdekat Al-Farabi. Di kota lautan pengetahuan itu pula Al-Farabi muda mengenal dan mempela jari musik. Al-Farabi hijrah ke Merv untuk mendalami logika Aristotelian serta fils afat.Faryab adalah nama sebuah provinsi di Afganistan. Al-Farabi lahir sek itar tahun 870 M. salah satunya Peter J King juga me nyatakan Al-Farabi berasal dari Persia. b erkuasa. Dia sempat menjadi seorang qadhi. Ketika itu. bersama san g guru. Ia juga m emiliki bakat yang begitu besar untuk menguasai hampir setiap subyek yang dipela jari. Setelah menyelesaikan studi dasarnya.

aritmatika. medis. Sedangkan pada malam hari dia membaca dan menulis karya-karya fils afat. karena situasi politik yang memburuk. dia te rus mengembangkan ketertarikannya untuk menggali dan mempelajari alam semesta da n manusia. Al-Farabi kembali ke Baghdad. Al-Farabi mendapat perli ndungan dari putra mahkota penguasa baru Siria.Ketika 910-920 M. Kehidupan sufi yang dijalaninya membuatnya tetap hidup sederhana d engan pikiran dan waktu yang tetap tercurah untuk karir filsafatnya. Saif al-Daulah. Di negeri 1001 malam itu. Ia belajar filsaf at Aristoteles dan logika langsung dari seorang filosof termasyhur Abu Bishr Mat ta ibnu Yunus. Dalam waktu yang tak terlalu lama. hengkang dari Baghdad ke Damaskus. Sedangkan tata bahasa Arab di pelajarinya dari seorang pakar tata bahasa dan linguistik kondang bernam a Abu Bakr ibn Saraj. yakni Plato dan Ar istoteles. Ia mensintesiskan buah pikir dua pemikir besar. Ratusan kitab telah dihasilk an Al-Farabi. Ia dimakamkan di pemakaman Bab as-Saghir yang terletak di dekat makam Muawiyah. bakat musiknya serta penguasaannya atas berbagai bahasa. Beruntun g Al-Farabi bisa menimba ilmu dari sejumlah guru yang mumpuni. Guna 123 . astronomi. Pemikiran dan Filsafat Al-Farabi Filsafat Al-Farabi dapat dikelompokkan ke dalam Neoplatonis. kecemerlangan pemikiran Al-Far abi mampu mengatasi reputasi gurunya dalam bidang logika. S elama dua tahun tinggal di Damaskus. Ia sempat pula hijrah ke Mesir dan lalu kembali lagi ke Damaskus pada 949 M. Amir Sayf adDawla kemudian membawa jenazahnya dan men guburkannya di Damaskus. Al-Farabi membuat terobosan untuk menggabungkan filsafat Platonik dan Arist otelian dengan pengetahuan mengenai Alquran serta beragam ilmu lainnya. kimia. fisika. pada siang hari Al-Farabi bekerja sebagai p enjaga kebun. Ia tutup us ia di Damaskus pada 970 M. Selain menguasai filsafat dan bahasa. Ketertarikannya pada dua hal itu membuatnya tertarik untuk menggali f ilsafat kuno terutama filsafat Plato dan Aristoteles. Al-Farabi juga diken al sebagai ilmuwan yang berjasa dan memberi kontribusi dalam berbagai bidang ilm u seperti. Saif al-Daulah s angat terkesan dengan Al-Farabi karena kemampuannya dalam bidang filsafat. Dengan otaknya yang cemerl ang. Akhir tahun 9 42 M. yang merupakan pendiri dinasti Ummayah. Ketika tinggal di Damaskus untuk yang kedua kalinya. dan musik.

yakni On the Soul sebanyak 200 kali dan Phys ics sampai 40 kali. Mengenai proses penciptaan alam. Al-Farabi membagi negara ke dalam lima bentuk. Sedangkan mengenai kenabian ia mengungkapkan bahwa kenabian adalah sesuat u yang diperoleh nabi yang tidak melalui upaya mereka. tapi dia menjadi aktual ketika menerima sinar matahari. Al-Farabi pun akhirnya mampu mendemonstrasikan dasar persing gungan antara Aristoteles dan Plato dalam sejumlah hal. Terkait filsafat kenegaraan. tetapi tingkah laku mereka sama den gan penduduk negara yang penduduknya tidak mengenal 124 . Bukan hanya obyek-obyek indr awi saja yang bisa dilihat. Menurut Al-Farabi. Al-Farabi menganalogkan hubun gan antara akal potensial dengan akal aktif‘ seperti mata dengan matahari. Ketiga negara orang-orang fasik. tapi juga cahaya dan matahari yang menjadi sumber ca haya itu sendiri. Pertama ada negara utama (al-madinah al-fadilah). mata hanyalah kemampuan potensial untuk melihat selama dalam kegelapan. Bentuk negara ini dipimpin oleh para na bi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Tuhan. Potensi ini akan menjadi aktual jika ia disinari oleh intelek aktif‘. Inilah n egara yang penduduknya mengenal kebahagiaan. Kedua negara orang-orang bodoh (almadinah a l-jahilah). manusia memiliki potensi untuk menerima bentuk-bentuk pengetahuan yang terpahami (ma‘qulat) atau u niversaluniversal. Inilah negara ya ng penduduknya berada dalam kebahagiaan. Menurutn ya. Sementara itu. dan eksistensi tak dapat dipisahkan antara ked uanya. serta siksaan dan pahala di akhirat kelak.memahami pemikiran kedua filsfuf Yunani itu. Inilah negara kebahagiaan. kenabian. Konsep Farabi mengen ai alam. menurut Al-Farabi. Tuhan m engetahui bahwa Ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-baiknya. Jiwa para nabi telah siap menerima ajaranajaran Tuhan. esensi. Al-Farabi me ngungkapkan bahwa Tuhan itu Esa karena itu yang keluar dari-Nya juga harus satu wujud. ia memahami penciptaan alam melalui pros es pemancaran (emanasi) dari Tuhan sejak zaman azali. seperti penciptaan dunia . Pencerahan oleh intelek aktif‘ memungkinkan transformasi serempak intelek pot ensial dan obyek potensial ke dalam aktualitasnya. Al-Farabi secara khusus membaca kar ya kedua pemikir besar Yunanni itu. kekekalan ruh.

Bagi AlFarabi. tetapi mengalami kerusakan. Negara sesat adalah negara yang pemimpinnya menganggap dirinya mendapat wahyu. Fisika Farab i juga dikenal sebagai ilmuwan yang banyak menggali pengetahuan tentang eksisten si alam dalam fisika.orang-orang bodoh. Dia mahir memainkan alat musik dan menciptakan beragam instrumen m usik dan sistem nada Arab yang diciptakannya hingga kini masih tetap digunakan m usik Arab. Seorang individu yang terisolasi tak akan bisa mencapai kesempurnaan dengan dirinya sen diri. Al-Farabi juga seo rang seniman. Penduduk negara ini awalnya mempunyai pikiran dan pendapat seperti yang dimili ki penduduk negara utama. 125 . Dia juga berhasil menulis Kitab Al-Musiqa – sebuah buku yang mengupas t entang musik. pertama idea dan kedua bukti. Psikologi Social Psychology and Model City merupakan risal at pertama Al-Farabi dalam bidang psikologi sosial. Kelima negara sesat (al-ma dinah ad-dallah). Kontribusi Ilmuwan Besar Logika Al-Farabi adalah ahli logika muslim pertama yan g mengembangkan logika noAristotelian. Musik Selain seorang ilmuwan. Keempat negara yang berubah-ubah (al-madinah al mutabaddilah) . Dia menyatakan bahwa. Ia kemudian menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Dia membagai logika ke dalam dua kelompok . tanpa bantuan dari orang lain. musik juga menjadi sebuah alat terapi.

teks. Sejarah mencatat. sejarah. Sebagai ilmuwan yang menguasai beragam ilmu. Tak cuma itu. Al-Biruni pun dinobatkan seba gai Bapak Indologi‘ — studi tentang India. Dia juga merupa kan saintis pertama yang 126 . Sejarah sa ins mencatat. Bukan tanpa a lasan bila Sarton dan Sabra mendapuknya sebagai seorang ilmuwan yang agung. Dia sangat intens mempelajari bahasa. George Sarton pun begitu mengagumi kiprah dan pencapaian Al-B iruni dalam beragam disiplin ilmu. ilmuwan dari Khawarizm. Al-Biruni memang seorang saintis yang sangat fenomenal. Al-Biruni juga dinobatkan sebagai antro polog pertama‘ di seantero jagad. Selain itu. cetus Sarton.6. Al-Biruni (Sang Bapak Geodesi) Dia adalah salah satu ilmuwan terbesar dalam seluruh sejarah manusia. Al-Biruni ter nyata telah meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Kerja keras dan keseriusannya dalam mengka ji dan mengeksplorasi beragam aspek tentang India. Dialah ilmuwan yang bertanggu ng jawab untuk memperkenalkan metode eksperimental dalam ilmu mekanik. Al-Biruni sebagai sarjana Muslim pertama yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk beluk India dan tradisi Brahminical. Pers ia itu juga dinobatkan sebagai Bapak Geodesi‘. Seja tinya. Semua pasti sepakat bahwa Al-Biruni adalah sal ah seorang ilmuwan yang sangat hebat sepanjang zaman. Bapak Se jarah Sains Barat. Al-Biruni juga tercatat sebagai seorang perintis psikologi eksperimental. dan kebudayaan India. Begitulah AI Sabra menjuluki Al-Biruni — ilmuwan Muslim serba bisa dari abad ke-10 M. ilmuwan yang hidup di era kekuasaan Dinasti Samanid itu merupakan salah satu pelopor merote saintifik eksperimental. AlBiruni juga menjadi pelopor dalam berbagai metode pengembangan sains. Di era keemasan Islam.

kimia. geografi. Al-Biruni telah menulis beberapa karya di bidang sains. Saat itu. Selain menguasai b eragam ilmu pengetahuan. Dia juga turun memberikan kontrbusi yang begitu besar bagi se tiap ilmu yang dikuasainya itu. serta filsafat. Yahudi. Pad a tahun 1017 M. Sultan dan AlBiruni pergi ke Gurg an di Laut Kaspia. Sekembalinya dari Gurgan dia menduduki jabatan yang t erhormat sebagai penasehat sekaligus pejabat istana bagi penggati Emir Ma‘mun. dari Gurganj. Dia tinggal di wilayah itu selama beberapa tahun. astrologi. fisika. geodesi. Selama ting gal di Gurgan. Al-B iruni pun tak hanya menguasai beragam ilmu seperti. Sejarah masa kecilnya tak terlalu banyak diketahui. Dia juga kerap bertukar pikiran d an pengalaman dengan Ibnu Sina – ilmuwan besar Muslim lainnya yang begitu berpenga ruh di Eropa. Khwarizm (Uzbekistan). Al-Biruni tumbuh dewasa dalam situasi politik yang kurang menentu.mengelaborasi eksperimen yang berhubungan dengan fenomena astronomi. matematika. farmasi. Sekitar 11 tahun kemudian. Pada tahun 998 M. Dinasti Khwarizmi digulingkan oleh Emir Ma‘mun Ibnu Muha mmad. Al-Bi runi kembali ke Khwarizmi. Ilmuwan kondang itu b ernama lengkap Abu Rayhan Muhammed Ibnu Ahmad Al-Biruni. kedoktera n. Dia terlahir menjelang terbit fajar pada 4 September 973 M di kota Kath – sekarang adalah kota Khiva – di s ekitar wilayah aliran Sungai Oxus. psikolo gi. Sumbangan y ang dicurahkannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan sungguh tak ternilai. Dalam biografinya. Al-Biruni meminta perlindungan dan mengungsi di Is tana Sultan Nuh Ibnu Mansur. Sansekerta. dan Suriah. Al-Biruni juga fasih sederet bahasa seperti Arab. Al-Biruni mengaku sama sekali t ak mengenal ayahnya. Menginjak usia yang ke-20 tahun. Al-Biruni telah menyelesaikan salah satu karyanya yakni menulis b uku berjudul The Chronology of Ancient Nations. Ketika berusia 20 tahun. sejarah. Persia. Turki . situasi politik 127 . Dia juga mengamalkan ilmu yang dikuasainya denga n menjadi seorang guru yang sangat dikagumi para muridnya. hanya sedikit mengenal tentang kakeknya. antropologi. Al-Biruni muda menimba ilmu matematika dan Astronomi dari Abu Nasir Mansur.

Mahmud sengaja menarik para sarjana dan ilmuwan ke Istana Ghazna. Al-Biruni mengembalikan hadiah yang diterimanya itu ke kas n egara. Ibnu Sina juga sempat menerima undangan bernada anc aman dari Mahmud agar datang dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya di i stana Ghazna. Ma‘sud juga menjamin Al-Biruni dengan uang pens iun yang bisa membuatnya tenang beristirahat serta terus mengembangkan ilmu pengetahuan. ilmuwan lainnya yang dibawa Mahmud ke Ghazna adalah matematikus. dia dihormati dan dengan leluasa bisa mengembangk an pengetahuan yang dikuasainya. Di negeri Hindustan itu. sang ilmuwan itu pun menulis 128 . Namun. Ma‘sud menghadiahkan seekor gajah yang bermuatan penuh d engan perak. Ibnu Khammar. Meski Mahmud terkesan memaksa. Salah satu tugas Al-Biruni adalah menjadi astro log isatana bagi Mahmud dan penggantinya. Sebagai bentuk penghargaan. Kh warizmi pun diinvasi oleh Mahmud Ghazna pada tahun 1017 M. Dia juga berhasil menulis buku astrologi berjudu l The Elements of Astrology. Selama hidupnya. Afghanistan. namun Al-Biruni menikmati keberadaa nnya di Ghazna. AL-Biruni merupakan salah seorang ilmuwan dan pejabat istana yan g ikut diboyong. Al-Biruni mengumpu lkan beragam bahan bagi penelitian monumental yang dilakukannya. Mahmud pun melakukan beragam cara untuk mendatangkan para ilmu wan ke wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1017 M hingga 1030 M. Selama 13 tahun. Dia mengorek da n menghimpun sejarah. dan seorang dokter. kebiasaan. Al-Bi runi mendapat kesempatan untuk melancong ke India. keyakian atau kepecayaan yang dianut masyarakat di subbenua India. Selain itu. Selain itu.kembali bergolak menyusul kematian anak kedua Emir Ma‘mun akibat pemberontakan. Atas karyanya itu. Di istana itu. dia juga menghasilkan karya besar dalam bid ang astronomi lewat Masudic Canonyang didedikasikan kepada putera Mahmud bernama Ma‘sud. Ibnu Iraq. sang ilmuwan Muslim itu mengkaji tentang seluk beluk India hingga melahirkan apa yang disebu t indologi atau studi tentang India. Mahmud lalu membawa p ara pejabat Istana Khwarizmi untuk memperkuat kerjaannya yang bermarkas di Ghazn a. Untuk meningkatkan pr estise istana yang dipimpinnya.

geografi. Selain itu. Al-Biruni juga telah berjasa menu liskan risalah tentang planispheredan armillary sphere. *Kartografi Kartografi adalah ilmu tentang membuat peta atau globe. geografi. dia merampungkan ensiklop edia astronomi yang sangat panjang berjudul Kitab AlQanun Al Mas‘udi. Dia menduga bahwa Galaksi Milky Way (Bima Sakti) sebagai kupulan sejumlah bintang. Dia juga memberi kontribusi signifikan dalam kartografi. *Geodes i dan Geografi Pada usia 17 tahun. *Astrologi D ia merupakan ilmuwan yang pertama kali membedakan istilah astronomi dengan astro logi. papar Will Durant tentang kontribusi Al-Biruni dalam bidang astronomi. Kontribusi penting dalam geodesi dan geografi telah dibuat disumbangkan Al-Biruni. Atas perannya itulah dia dinobatk an sebagai Bapak Geodesi‘. Dia juga menghasilkan beberapa kar ya yang penting dalam bidang astrologi. Al-Biruni sudah mampu menghitung garis lintan g Kath Khawarzmi dengan menggunakan ketinggian matahari. Untuk tetap men genang jasanya. Sumban gan Sang Ilmuwan * Astronomi Dia telah menulis risalah tentang astrolabe serta me mformulasi tabel astronomi untuk Sultan Ma‘sud. yang berhubungan dengan penomena astronomi. yakni sebuah studi tentang proyeksi pembuatan peta. *Ilmu Bumi Al-Biruni juga menghasilkan s ejumlah sumbangan bagi pengembangan Ilmu Bumi. para astronom mengabadikan nama Al-Biruni di kawah bulan. geologi. AlBiruni telah menulis karya penti ng dalam kartografi. Pada 1031 M. serta fisika. Al-Biruni wafat d i usia 75 tahun tepatnya pada 13 Desember 1048 M di kota Ghazna. Pada usia 22 tahun. Hal itu dilakukannya pada abad ke-11 M.sederet karya dalam bidang kedokteran.Al-Biruni juga menegaskan bahwa bumi itu Al-Biruni tercatat itu sebagai astronom berbentuk yang melakukan percobaan bulat. serta mineralogi. Dia telah 129 .

*Metode Sains Al-Biruni juga berperan dalam memperkenalkan metode saintifik dalam setiap bidang yang dipelajarinya. kepadatan. kekerasan. Dia juga mengembangkan metodelogi yang canggih dalam studi antropologi. Dialah yang pertama menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. *Sejarah Pada usia 27 tahun. Sayangnya buku itu kini telah hilang. *Psikologi Eksper imental Al Biruni tercatat sebagai pelopor psikologi eksperimental lewat penemua n konsep reaksi waktu. dia menulis buku sejarah yan g diberi judul Chronology. *Antropologi Dalam ilmu sosial. bau. *Geol ogi Al-Biruni juga telah menghasilkan karya dalam bidang geologi. Salah satu contohnya. Al-Biruni telah membedakan antara menode saintifik dengan metode historis. serta Asia Selatan. agama. 130 . *Mineralogi Dalam kitabnya berjudul Kitab al -Jawahiratau Book of Precious Stones. Biruni didapuk sebagai antropolog pertama di dunia. se rta beratnya. Dia mengklasifikasi setiap mineral berdasarkan warna. Dalam kitab yan g ditulisnya Kitab fi Tahqiq ma li‘l-Hindatau Penelitian tentang India. Ia menulis secara detail studi kom paratif terkait antropologi manusia. Al-Biruni menjelaskan beragam mineral. dan budaya di Timur Tengah. *Optik Dalam bida ng optik. Al-Biruni termasuk ilmuwan yang pertama bersama Ibnu AlHaitham yang me ngkaji dan mempelajari ilmu optik. dia menulis tentang geologi India. Dia dipuji sejumlah ilmuwan karena telah mengembangkan antropologi Islam. Meditera nia. papar J ohn J O‘Connor dan Edmund F Robertson dalam MacTutor History of Mathematics. dalam Ki tab al-Jamahirdia tergolong ilmuwan yang sangat eksperimental. Salah satunya.memperkenalkan teknik mengukur bumi dan jaraknya menggunakan triangulasi.

biologi. alKhazini. fisika. bilangan irasional.*Indologi Dia adalah ilmuwan pertama yang mengkaji secara khusus tentang India h ingga melahirkan indologi atau studi tentang India. teori rasio. *Matematika Dia memberikan s umbangan yang signifikan bagi pengembangan matematika. ilmuwan Muslim yang berjaya di abad ke-12 M – t epatnya 1115-1130 M – itu telah memberi kontribusi yang sangat besar bagi perkemba ngan sains modern. matemati ka serta filsafat. Sederet buah pikir yang dicetuskannya tetap abadi sepanjang z aman. 131 . Teori keseimbangan hi drostatis yang dicetuskannya telah mendorong penciptaan peralatan ilmiah. masa dan berat. al-Kha zini adalah salah seorang saintis terbesar sepanjang masa. Betapa tidak. kimia. terutama dalam fisika dan astronomi. khususnya dalam bidang te ori dan praktik aritmatika. al-Khazini merupakan sai ntis Muslim serbabisa yang menguasai astronomi. geometri dan lainny a. perbedaan daya. energi potensial gravit asi. serta jarak gravitasi. Begitulah Charles C Jilispe. ungkap Robert E Hall ( 1973) dalam tulisannya berjudul alKhazini yang dimuat dalam A Dictionary of Scient ific Biography Volume VII. Para sejarawa n sains menempatkan saintis kelahiran Bizantium alias Yunani itu dalam posisi ya ng sangat terhormat. 7. Al-Khazini (Saintis Muslim Perintis Ilmu Gravitasi) Fisikawan terbesar sepanjang sejarah. alKhazini merupakan ilmuwan yang mencetuskan beragam teori penting dalam s ains seperti: metode ilmiah eksperimental dalam mekanik. editor Dictiona ry of Scientyfic Bibliography menjuluki saintis Muslim.

ia tak silau dengan kekayaan. Menurut Boris Rosenfeld (1994 ) dalam bukunya “Abu‟l-Fath Abd al-Rahman al-Khazini. dalam tulisannya bertajuk “Multicultural Perspectives in Science Education: One Prescription for Failure”. al-Khazini juga dikirimkan untuk belajar pada seorang ilmuw an dan penyair agung dari Persia bernama Omar Khayyam. tutur Klotz. Archimedes. Menurut Irving M K lotz. alKh azini sempat menolak dan mengembalikan hadiah sebesar 1. papar Zaimeche. Salah satu ilmuwan Barat yang banyak terpengaruh al-Kha zini 132 . metematika. pemikiran al-Khazini juga sangat berpengaruh bagi pengembangan sains d i dunia Barat dan Islam. al-Khazini menjadi budak Dinasti Seljuk Turk i. saat itu Omar Khayyam juga men etap di kota Merv. Dari sang guru. pemikiran-pemikira n al-Khazini sangat dipengaruhi oleh sejumlah ilmuwan besar seperti Aristoteles. Se lain itu. ia diberi pendidikan sang sangat baik. al-Khazini bernama lengkap Abdurrahman al-Khazini. al-Biruni serta Omar Khayyam. Dia berasal dari Bizantium atau Yunani. Merv berada di Persia dan kini Turkmenistan. al-Khazini adalah seorang ilmuwan yang bersahaja. Sebaga i seorang budak. kisah dan perjalanan hidup al-Khazini tak banyak terekam dalam buku-buku sejarah. dia mempe lajari sastra. Menurut Zaimeche. AlQuhi. sang ilmuwan hidup di abad ke-12 M. penguasa Dinasti Se ljuk. Ia diajarkan matematika dan fil safat. Sayangnya. sebuah metropolitan terkemuka pada Abad ke-12 M. Oleh tuannya yang bernama a l-Khazin. setelah kerajaan Islam itu menaklukkan wilayah kekuasaan Kaisar Konstantinope l. Tak cuma itu.000 keping emas (dinar) dari seorang istri Emir Seljuk. Ia menjadi seorang matematikus terpandang yang langsung berada di bawah perlindungan. al-Khazini pun kemudian menjelma men jadi seorang ilmuwan berpengaruh. nasib al-Khazini sungguh beruntung. Ia hanya merasa cukup dengan uang tiga dinar dala m setahun. Para sejarawan sains mengungkapkan. Sultan Ahmed Sanjar. Romanus IV Diogenes. Ibnu Haitham atau Alhacen. astronomi dan filsafat.Sejatinya. Salah Zaimeche PhD (2005) dalam bukunya berjudul Merv menutur kan.Berbekal otak yang encer. Al-Khazini kemudian dibawa ke Merv. Meski kepandaiannya sanga t dikagumi dan berpengaruh.

Risalahnya yang berjudul Al-Khazini‟s Zij as-Sanjari itu kemud ian diterjemahkan kedalam bahasa Yunani oleh Gregory Choniades pada abad ke-13 M . Dalam manuskrip itu. Buku yang ditulisnya pada 1121 M itu mengungkapkan bagian penting fisika Islam. Selain itu. Inilah salah satu jam astronomi pert ama yang dikenal di dunia Islam. Risalah astronomi yang ditulis al-Khazini pun menjadi rujukan para ilmuwan dan pelajar di Kekaisaran Bizantium. dan terutama studi mengenai pusat 133 . al-Khazini menjelaskan sacara detail pemikiran dan teori yang d iciptakannya tentang keseimbangan hidrostatika. Kontribusi penting lainnya yang diwariskan alKhazini dalam bidang fisika adalah kitab Mizan al-Hikmah atau Balance of Wisdom. a l-Khazini juga menjelaskan beberapa peralatan yang diciptakan ilmuwan pendahulun ya seperti araeometer buatan Pappus serta pycnometer flask yang diciptakan al-Bi runi. al-Khazani juga menguraikan perkembangan ilmu it u dari para pendahulu serta ilmuwan yang sezaman dengannya. konstruksi dan kegunaan.adalah Gregory Choniades – astronom Yunani yang meninggal pada abad ke-13 M. Tabel itu dituliskannya dalam sebuah risalah astron omi bertajuk az-Zij as-Sanjari. dia menjelaskan jam air 24 jam yang didesain untuk kegunaan astronomi. Selain menjelaskan pemikir annya tentang teori-terori itu. Dalam bukunya itu. Pemik iran Salah satu kontribusi penting yang diwarisakan al-Khazini dalam bidang astr onomi adalah Tabel Sinjaric. Buku itu dinilai Nasr sebagai sebuah karya ilmiah Muslim yang paling esensial te ntang mekanika dan hidrostatika. serta t eori statika atau ilmu keseimbangan dan hidrostatika. al-Khazini juga menjelaskan tentang posisi 46 bintang. Dalam buku itu.

Ilmuwan Muslim dari abad ke-12 M itu tak h anya mencetuskan sejumlah teori penting dalam fisika dan astronomi. al-Khazini mengupas prinsip keseimbangan hidrost atis dengan tingkat ketelitian obyek sampai ukuran mikrogram (10-6 gr). Dia membandingkan tra nsmutasi unsur dengan transmutasi spesies. dia menulis tentang evolusi dalam kimia dan biologi. Selain berjasa mengembangkan fisika da n astronomi.gravitasi. perlatan segi tiga. Namun. dalam suatu garis lurus terhadap pusat bumi dan terhadap pusat benda itu sen diri. Menurut dia. berat merupakan gaya yang inheren dalam tubuh benda-benda padat yang mnenyebabkan mereka bergerak. pemikiran-pemikiran yang telah diwariskannya bagi peradaban dunia hingga k ini masih tetap abadi dan dikenang. Ia berhasil menemukan sekitar tujuh peralatan ilmiah yang terbi lang sangat penting. Dalam buku itu pula. Ketujuh alat yang diciptakanny a itu adalah triquetrum. Gaya ini pada gilirannya akan tergantung dari kerapatan benda yang bersang kutan. al-Khazini juga meneli ti dan menjelaskan definisi berat . Al-Khazini wafat pada abad ke-12 M. al-Khazimi juga turut membesarkan ilmu kimia dan biologi. dioptra. Secara khusus. Ketujuh peralatan yang diciptakannya itu dituliskannya dala m Risala fi‟lalat atau Manuskrip tentang Peralatan. Al-Biruni and al-Khazini merupakan dua ilmuwan Muslim yang pertama kali mengembangkan metode ilmiah dalam bidang ilmu keseimbangan at au statika dan dinamika. mereka juga menggabungkan ilmu hidrostatika dengan dinamika sehingga melahirk an ilmu baru bernama hidrodinamika. Metode itu dikembangkan untuk menentukan berat yang did asarkan pada teori kesembangan dan berat. Meski be gitu. 134 . dia j uga berhasil menciptakan sejumlah peralatan penting untuk penelitian dan pengemb angan astronomi. quadran dan sektan. Secara kh usus. suatu le vel ketelitian yang menurut K Ajram dalam The Miracle of Islamic Science hanya t ercapai pada abad ke 20 M. astrol ab serta peralatan asli tentang refleksi. dengan sendirin ya. Selain it u. heri ruslan/desy susilawati Sumbangan Sang I lmuwan Al-Khazini sungguh luar biasa. AlKhazini dan ilmuwan pendahulunya men yatukan ilmu statika dan dinamika ke dalam ilmu baru bernama mekanika.

8. Iran Tenggara. Mereka berpandangan bahwa al-Hallaj tidak mampu meny embunyikan berbagai misteri atau rahasia Ilahi.Al-Khazini juga mempunyai gagasan mengenai pengaruh temperatur terhadap kerapata n. al-Khazini lebih dahulu telah mendalaminya. Ia merupakan seorang keturuna Persia. ucapan yang membuatnya d ieksekusi secara brutal. Al-Khazini pun telah banyak melakukan observasi mengenai kapilaritas dan menggunakan aerom eter untuk kerapatan dan yang berkenaan dengan temperatur zat-zat cair. Bagi sebagian ulama islam. teori te ntang tuas (pengungkit) serta penggunaan neraca untuk bangunan-bangunan dan untu k pengukuran waktu. sebab Islam tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah dan karena Kebenaran (Al-Haqq) adalah salah satu nama Allah. dan tabel-tabel berat spesifiknya umumnya tersusun dengan cermat. Ia terkenal karena berkata: "Akulah Kebenaran". Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk islam. Kaum su fi sejaman dengan al-Hallaj juga terkejut oleh pernyataannya. Mansur Al-Hallaj Ilustrasi Al-Hallaj Husain ibn Mansur al-Hallaj atau biasa disebut dengan Al-Hal laj adalah salah seorang ulama sufi yang dilahirkan di kota Thur yang bercorak A rab di kawasan Baidhah. karena mereka yaki n bahwa seorang sufi semestinya tidak boleh mengungkapkan segenap pengalaman bat iniahnya kepada orang lain. kematian ini dijustifikasi d engan alasan bid'ah. maka ini berarti bahwa al-Hallaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Sebelum Rog er Bacon menemukan dan membuktikan suatu hipotesis tentang kerapatan air saat ia berada dekat pusat bumi. Al-Hallaj merupakan syekh sufi abad ke-9 dan ke-10 yang paling te rkenal. pada tanggal 26 Maret 866M. dan eksekusi atas 135 .

ia mulai mempelajari tata bahasa Arab. hampir semua syekh sufi sesungguhnya memuji dirinya da n berbagai pelajaran yang diajarkannya. ayahnya. pada 866 M. Wasith. akar budaya al-Hallaj. P ada masa itu. Bashrah. sebuah kota dekat Ahwaz dan Tustar. Dipandang seba gai pusat tekstil pada masa itu." Masa kanak-kanak Al-Hallaj di lahi rkan di kota Thur yang bercorak Arab di kawasan Baidhah. Dalam komentarnya . Rumi mengatakan. Matsnawi. serta meyakini bahwa kata-kata itu adalah kata-kata Allah. ia bukan orang Arab. Masa remaja Di usia sangat muda. Seorang pamannya bercerita kepadanya tentang Sahl at-Tustari. dan kepindahan keluarganya berarti mencabut. 'Akulah Kebenaran'. Sahl adalah seorang sufi yang mempunyai kedudukan spiritual 136 . Iran tenggara. orang-orang Arab menguasai kawasan ini. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk islam. "Saya heran bahwa kita bisa menerima semak belukar terbakar (ya kni. menyuguhkan kepada kita banyak legenda seputar al-Hallaj. Ketika al-Hallaj masih kanak-kanak. seorang penggaru kapas (penggaru adalah se orang yang bekerja menyisir dan memisahkan kapas dari bijinya). sementara Akulah Tuhan yang berasal dari Fir'aun adalah kezaliman. Di dalam syair epiknya. melainkan keturunan Persi a.dirinya adalah akibat dari kemurkaan Allah lantaran ia telah mengungkapkan segen ap kerahasiaan tersebut Meskipun al-Hallaj tidak punya banyak pendukung di kalan gan kaum sufi sezamannya. padahal itu kata-kata A llah sendiri!". sampai batas tertentu. "Kata-kata 'A kulah Kebenaran' adalah pancaran cahaya di bibir Manshur. membaca AlQur'an dan ta fsir serta teologi. tapi kita t idak bisa menerima ucapan al-Hallaj. Berbeda dengan keyakinan umum. ia merampungkan studinya. ia menyatakan. kota-kota ini terletak di tapal batas bagian ba rat Iran. mengacu pada percakapan Allah dengan nabi Musa as) yang menyatakan Aku adal ah Allah. menyebarkan ruh hakiki Islam. Bepergian bolakbalik antara Baidhah. Aththar. dekat dengan pusat-pusat penting seperti Bagdad. seorang sufi berani dan i ndependen yang menurut hemat pamannya. dalam karyanya Tadzkirah al-Awl iya. tapi mera sakan kebutuhan untuk menginternalisasikan apa yang telah dipelajarinya. Ketika berusia 16 tahun. dan Kufah.

Al-Hallaj pindah ke Tustar untuk berkhidmat dan mengabdi kepada sufi ini. Menjadi guru Usai membahas pemiki rannya dengan sufi-sufi lain. al-Hallaj tiba-tiba meninggalkan S ahl dan pindah ke Bashrah. Ia mengamalkan secara ketat trad isi Nabi dan praktek-praktek kezuhudan keras semisal puasa dan shalat sunnat sek itar empat ratus rakaat sehari. seorang sufi p aling berpengaruh saat itu. Akan tetapi. N amun ibadah haji yang dilakukan al-Hallaj tidaklah biasa. Walhasil. mengirimkan surat kepada orang-orang terkemuka di Ahwaz dengan menuduh da n menjelekjelekkan nama al-Hallaj. Akhirnya ia meninggalkan Amr juga. Dua tahun kemudian. ia memulai mengajar. Ketika al-Hallaj kembali ke Bashrah. dan setiap hari dihabiskannya dengan puasa dari siang hing ga malam hari. Ibadah haji Pada tahun 892M. Di Bashrah. situasinya makin memburuk sehingga al-Hallaj 137 . hubungan merekapun memburuk. yang masih setia kepadanya. banyak reaksi baik positif maupun negatif yang dit erima oleh Al-Hajjaj yang kemudian memberinya keputusan untuk kembali ke Bashrah . Di antaranya adalah Amr al-Makki dan juga Junaid. Amr al-Makki yang tidak bisa melupakan konflik m ereka. dan ayah mertuanya sama sekali tidak mau mengakuinya. Namun pikiran-pikirannya bertentangan dengan ayah mertuanya. Di Tustar ia terus mengajar dan meraih kebe rhasilan gemilang. Kaum Muslimin diwajibkan menunai kan ibadah ini sekurangkurangnya sekali selama hidup (bagi mereka yang mampu). Al-Hallaj me mutuskan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ia pulang dari menunaikan ibadah haji dengan membawa pikiran-pikiran baru tentang berbagai topik seperti i nspirasi Ilahi. Tujuan al-Hallaj melakukan praktek kezuhudan keras seperti ini ad alah menyucikan hatinya menundukkannya kepada Kehendak Ilahi sedemikian rupa aga r dirinya benar-benar sepenuhnya diliputi oleh Allah. memberi kuliah. Al-Hallaj bergaul dengn Amr selama delapan belas bul an. dan ia membahas pikiran-pikiran ini dengan para sufi lainnya. ia berjumpa dengan Amr al-Makki yang seca ra formal mentahbiskannya dalam tasawuf. Amr adalah murid Junaid.tinggi dan terkenal karena tafsir Al-Qur'annya. Ia pun kembali ke Tustar. melainkan berlangsung selama setahun penuh. bersama dengan istri dan adik iparnya. dan menarik sejumlah besar murid.

Perjalanan ini berlangsung selama enam tahun dan semakin membua tnya terkenal di setiap tempat yang dikunjunginya. yang berlangsung selama dua tahun. Pada 899M. yang kemudi an digunakannya dalam karya-karyanya belakangan. dan berakhir dengan diraihnya kesadaran tentang Kebenaran. namun kata-katanya yang tidak lazim didengar itu membuat sejumlah ulama tertentu takut.memutuskan untuk menjauhkan diri dan tidak lagi bergaul dengan kaum sufi. Al-Hall aj meninggalkan jubah sufi selama beberapa tahun. tapi tetap terus mencari Tuhan . Akibat nya ia dijuluki Hallaj al-Asrar (kata Asrar bisa bermakna rahasia atau kalbu. dan akhirnya kembali lagi ke A hwaz pada 902M. Pada 906M. Di akhir 913M inilah ia merasa bahwa hij ab-hijab ilusi telah terangkat dan tersingkap. kemudian menuju selatan. Akulah Kebenaran!' dan hari-hari terakhir Tahun 913M adalah titik balik b agi karya spiritualnya. Ketika ia tiba kembali di Tusta r. Dalam perjalanannya. Pada 912M ia pergi menunaikan ibadah haji untuk ketiga k alinya dan terakhir kali. ia mulai lagi mengajar dan memberikan kuliah. ia berjumpa dengan guru-guru spiritual dari berbagai macam tradisi di antaranya. pergi keperbatasan utara wilayah Islam. Ia juga mengenal dan akrab dengan berbagai terminologi yang mereka gunakan. Ia berlay ar menuju India selatan. ia memutuskan meninggalkan Tustar untuk selama nya dan bermukim di Baghdad. Jumlah pengikutnya makin bert ambah. karena Hallaj berar ti seorang penggaru) ia menarik sejumlah besar pengikut. dan kemudian ke mbali ke Bagdad. yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan sang Kebenaran 138 . Kali ini i a menunaikan ibadah haji sebagai seorang guru disertai empat ratus pengikutnya. Zoroastrianisme dan Manicheanisme. Sesudah melakukan perjalanan ini. Ia berceramah tentang berbagai rahasia alam semesta dan tentang apa yang terbersit dalam hati jamaahnya. ia menunaikan ibadah haji kedua. Ja di alHallaj adalah sang penggaru segenap rahasia atau Kalbu. Sebali knya ia malah terjun dalam kancah hingar-bingar dan hiruk-pikuk duniawi. ia berangkat mengadakan pengembaraan apostolik pertamanya ke batasa n timur laut negeri itu. Setahun kemudian. Nuri dan Syibli. tempat tinggal sejumlah sufi terkenal. ia bersahaba t dengan dua diantaranya mereka. ia memutuskan untuk mengemban tugas mengislamkan orang-orang Turki dan orang-orang kafir. dan ia pun ditu duh sebagai dukun.

keber pihakan al-Hallaj berikut pandangan-pandangannya tentang agama. bunuhlah aku. melainkan j uga demi dosa-dosa segenap manusia. al-Hallaj berpaling pada Allah seraya berseru. memandangnya sebagai Imam Mahdi atau ju ru selamat. al-Hallaj pun punya banyak s ahabat dan musuh di dalam maupun di luar istana khalifah. Di saat inilah ia mengucapkan. Ia dan sahabat-sa habatnya disalahkan dan dituduh sebagai penghasut. Pada 918M. Tak pelak lagi. "Akulah Kebenaran" (Ana Al-Haqq) dalam keadaan ekstase. Akhirnya. dipasar. dan di masjid-masjid." Kemudian. Serangkaian pemberontakan dan kudeta pun meletus di Baghdad. Para pemimpin oposisi." Tetapi. dan pada 923M ia ditangkap. Selama itu ia terjebak dalam baku sengketa antara segenap sahabat dan musuhnya . sebagai unjuk 139 . ia diawa si. musuh bebuyutan al-Hallaj berada di atas angin. yang kebanyakan adalah murid al-Hallaj. dan aku akan datang dengan suka rela. Para pendukungnya di kalangan pemerintahan melindunginya sedemikian rupa sehingga ia bisa membantu mengadakan pembaruan sosial. kata-kata ini justru mengilhami orang-orang untuk menuntut adanya perbaikan dalam kehidupan dan masya rakat mereka. tapi hukumlah aku atas dosa-dosa mereka. waz ir khalifah. Perjumpaan ini membangkitkan dalam dirinya keinginan dan hasra t untuk menyaksikan cinta Allah pada menusia dengan menjadi "hewan kurban". Berbagai peristiwa ini menimb ulkan pergulatan kekuasaan yang keras di kalangan istana khalifah. menyebabkan diri nya berada dalam posisi berseberangan dengan kelas penguasa. Aku ingin si terkutuk ini (menunjuk pada dirinya sendir i) dibunuh. kalian semua bakal memperoleh pahala. Di jalan-jalan kota Baghdad. Allah telah menghalalkanmu untuk menump ahkan darahku.(Al-Haqq). bantulah aku! S elamatkan aku dari Allah! Wahai manusia. seruan aneh pun terdengar: "Wahai kaum muslimin. "Ampunilah mereka. Lingkungan sosial dan politik waktu itu menimbulkan banyak ketidak puasan di kalangan masyarakat. Sementara itu. Pada akhirnya. yang lain menuntut adanya pembaruan dan perubahan dalam masyarakat sendiri. Al-Hallaj dipenjara selama hampir sembilan tahun . Ia r ela dihukum bukan hanya demi dosa-dosa yang dilakukan setiap muslim. Orang banyak menuntut agar khalifah menegakkan ke wajiban yang diembannya.

tubuhnya disiram minyak dan dibakar. buku karangannya yang lain juga juga ditulis dalam ilmu astronomi. Bidang kedokteran dan farmasi dikuasai Ar-Razi dengan sang at baik. kimia dan filsafat. Disamping itu. D ia merupakan dokter muslim terbesar dan guru besar dunia Islam dan Eropa di bida ng ilmu kedokteran. fisika. Dia juga seorang filsuf dan ahli kimia yang telah berhasil m engembangkan kimia setelah dasar-dasarnya dirumuskan oleh Jabir bin Hayyan. al-Hallaj disiksa di hadapan orang bany ak dan dihukum di atas tiang gantungan dengan kaki dan tangannya terpotong. musik dan ilmu-ilmu keagamaan. Dia tidak hanya mempelajari kedokteran Arab dan Yunani seperti para ilm uwan muslim lainnya. 9. Akhirnya. Dilahirkan di pr opinsi Rayy. Sesudah kepalanya terpenggal.kekuasaan atas musuh-musuhnya ia menjatuhkan hukuman mati atas al-Hallaj dan mem erintahkan agar ia dieksekusi. Abu Bakar Ar-Razi Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakariya Ar-Razi. hing ga dia mampu membuat berbagai penemuan kimia modern berdasarkan penelitian dan e ksprimen. Kebanyakan dari buku-buku ini ditulis dalam bidang kedokteran. melainkan juga menguasai kedokteran India. Iran pada tahun 240 H (854 M) dan wafat pada tahun 311 H (923 M). Kepa lanya dipenggal sehari kemudian dan sang wazir sendiri hadir dalam peristiwa itu . farmasi. matematika. Disamping itu. d ia sangat berpengalaman dalam bidang kimia sehingga dia memiliki kemampuan 140 . Dia men ulis sebanyak kurang lebih 200 buku. Dia memiliki hasil studi penting dan bernilai dalam bidang filsafat. Ar-Razi memiliki penemuan ilmiah besar dalam bidang kedokteran dan kim ia. Debunya kem udian dibawa ke menara di tepi sungai Tigris dan diterpa angin serta hanyut di s ungai itu.

* Kitab Al-Jadari wa AlHishbah: Buku ini terdiri dari penjelasan yang paling dalam tentang penyakit cac ar dan cara mendiagnosanya sejak dini serta membedakannya dengan penyakit cacar air. · Dia yang menemukan pengaruh alergi atau hiperse nsitif pada sebagian orang sakit. Ia lahir pad a tahun 980 M di Asfshana. 10. suatu tempat dekat Bukhara. It u semua telah mendorongnya mewujudkan berbagai penemuan besar berikut: · Dia merup akan pelopor dalam bidang klinik kedokteran dan orang yang pertama kali melakuka n eksprimen pengobatan kepada hewan sebelum dipraktikkan kepada manusia. · Dia mampu membedakan antara penyakit cacar bia sa dengan cacar air. * Kitab Ath-Thib Al-Manshuri: Dalam bukunya ini Ar-Razi menjelaskan tentang a natomi tubuh manusia. Adapun karya-karyanya antara lain: * Kitab Al-Hawi: yaitu buku ensiklopedia kedokteran yang meliputi semua ilmu penge tahuan kedokteran Arab.ilmu agama Islam. · D ia mengarang beberapa buku dalam ilmu anatomi didasarkan pada eksprimen dan peng alaman ilmiah yang dilakukannya. Orang tuanya adalah pegaw ai tinggi pada pemerintahan Dinasti Saman. Ibnu Sina Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibn Abdillah Ibn Sina. India yang dikumpulkan oleh Ar-Razi pada zamanny a. * Kitab Al-Asrar: Buku ini berisi te ntang obat-obatan secara medis dan cara pencampurannya. Yunani.Di Bukhara ia dibesarkan serta belajar falsafah kedokteran dan ilmu . Ketika usia sepuluh tahun ia t elah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan menghafal 141 . · Dia adalah dokter yang pertama kali membedakan antara mulas di usus kecil dengan gangguan usus besar. termasuk anatomi kerangka manusia dan susunan urat saraf s erta anatomi pembuluh darah di tenggorokan.khusus dalam bidang kedokteran yang tidak dimiliki oleh para ilmuwan lainnya. membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan ortodoks itu. Metode inilah yang hingga sekarang menjadi pedoman terpenting bagi kedokteran modern.

agar orang lain tidak bisa lagi mengambil manfaat dari perpus takaan itu . Maka dengan tulus ikhlas dia mengakui bahwa dia menjadi murid ya ng setia dari Al-Farabi Sesudah itu ia mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya.buku filsafat dan setiap kali menghadapi kesu litan.950 M). Ibnu Sina mendapat sambutan baik sekali . kemahiranny a dalam ilmu kedokteran sudah dikenal orang.Kemampuan Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan 142 . terutama dari ajaran Plato dan Arsitoteles yang murni d engan bantuan komentator . Dan sesudah gurunya pindah ia mendalami il mu agama dan metafisika. semua persoalan mendapat jawaban dan penj elasan yang terang benderang. tetap i juga melakukan praktek dan mengobati orang . Dengan ketajaman otaknya ia banyak mempelajari filsafat dan cabang cabangnya. dan ternyata permo honannya itu tidak pernah dikecewakan. kemudian dibacanya dengan segala keasyikan. kendati sudah 40 an kali membacanya. Dari mutafalsir Abu Abdellah Natili. Sewaktu berumur 17 tahun ia telah dikenal sebagai d okter dan atas panggilan Istana pernah mengobati pangeran Nuh Ibn Mansur sehingg a pulih kembali kesehatannya.komentator dari pengarang yang otoriter dari Yunani y ang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Arab.buku yang suk ar didapat. dan dapat pula mengunjungi perpustakaan yang penuh dengan buku .orang sakit. Ibnu Sina mendapat bimb ingan mengenai ilmu logika yang elementer untuk mempelajari buku Isagoge dan Por phyry. namun di suatu kali dia harus terpak u menunggu saat ia menyelami ilmu metafisika-nya Arisstoteles.Al-Qur‘an seluruhnya. Sejak itu. Sering . bahkan banyak orang yang berdatanga n untuk berguru kepadanya. Belum lagi usianya melebihi enam belas tahun. Baru setelah ia membaca Agradhu kitab ma waraet thabie‟ah li l i Aristho-nya Al-Farabi (870 . maka ia memohon kepada Tuhan untuk diberinya petunjuk. bahwa ia se ngaja membakarnya. kesungguhan yang cukup mengagumkan in i menunjukkan bahwa ketinggian otodidaknya. maka tuduhan orang ditimpakan kepadanya.sering ia tertidur karena kepaya han membaca. seorang Masehi. Euclid dan Al-Magest-Ptolemus. Karena sesuatu hal.teori kedokteran. bagaikan dia mendapat kunci bagi segala simpanan i lmu metafisika. Ia tidak cukup dengan teori . maka didalam tidurnya itu dilihatnya pemecahan terhadap kesulitan kesulitan yang dihadapinya.Ia tidak pernah bosan atau gelisah dalam membaca buku . perp ustakaan tersebut terbakar.

Seb agian besar filsafat Aristoteles sedikitpun tak dapat memberi pengaruh di Barat. yang bukan pinjaman sehingga Roger Bacon. dan sekiranya ada. Dalam bidang kedokteran dia mempersembah kan Al-Qanun fit-Thibb-nya. dimana enam ratus tahun kemudian dise mpurnakan oleh William Harvey. Dia pulalah yang pertama kali mengatakan bahwa ba yi selama masih dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya.pe perangan yang meraja lela di sebeleah Timur. Dalam bidang materia medeica. Begitu pula didapati buku buku yang dikarangnya untuk ilmu logika dengan syair. dimana ilmu kedokteran modern mendapat pelajaran. bahkan sebelum dan sesudahnya. Dibidang filsaf at.orang Eropa diabad tengah. sampai saatnya Ibnu Sina dan Ibnu R usyd dan juga pujangga Timur lain membuktikan kembali falsafah Aristoteles diser tai dengan penerangan dan keterangan yang luas. sangat sukar sekal i didapatnya dan sangat susah dipahami dan digemari orang karena peperangan .bukunya telah disalin kedalam bahasa Latin.buku itu 143 . se bab kitab ini selain lengkap. Dia ju galah yang mula . Kebanyakan buku .cara modern yang kini disebut psikoterapi. Ilmu ilmu pengetahuan seperti ilmu jiwa. karena kitabnya tersembunyi entah dimana. Ibnu Sina pula sebagai orang perta ma yang menemukan peredaran darah manusia. iapun penyair. mu lai mempergunakan buku . Ibnu Sina telah banyak menemukan bahan nabati baru Zanthoxyllum budrun ga .dimana tumbuh . filosof kenamaan dari Eropa Bara t pada Abad Pertengahan menyatakan dalam Regacy of Islam-nya Alfred Gullaume. kedoktera n dan kimia ada yang ditulisnya dalam bentuk syair. disusunnya secara sistematis. kedua duanya sama beratnya. Dan last but not list dia juga terkenal sebagai dokter ah li jiwa dengan cara . Ibnu Sina dianggap sebagai imam para filosof di masanya. Selain kepandaiannya sebagai flos of dan dokter.mula mempraktekkan pembedahan penyakit penyakit bengkak yang g anas.tumbuhan banayak membantu terhadap bebebrapa penyakit terte ntu seperti radang selaput otak (miningitis). Ibnu Sina otodidak dan genius orisinil yang bukan hanya dunia Islam menyanjungnya ia memang merupakan satu bintang gemerlapan memancarkan cahaya sen diri. Ketika orang .kedokteran. dan menjahitnya.

karya Ibnu Sina yang t ernama dalam lapangan Filsafat adalah AsShifa.sebagai textbook. udara.1 Logika (termasuk didalamn ya terorika dan syair) meliputi dasar karangan Aristoteles tentang logika dengan dimasukkan segala materi dari penulis penulis Yunani kemudiannya. akan tetapi karena bahasa nya yang baik dan caranya menulis sangat terang. Sekalipun ia hidup dalam waktu penuh kegoncangan dan sering sibuk dengan soal negara. Selain menulis dalam bahasa Ara b.karangan pendek ya ng dinamakan Maqallah.kar angan Ibnu Sina adalah : 1.bagian Fisika meliputi kosmo logi. AlIsyarat. Dalam dunia Islam kitab .2 Fisika (t ermasuk psichologi. Kebanyakan maqallah ini ditulis ketika ia memperoleh insp irasi dalam sesuatu bentuk baru dan segera dikarangnya. atau Buku tentang Penyembuhan). An-Najat dan Al Isyarat. Seluruh buku ini terdiri atas 18 jilid. Ibnu Sina juga menulis dalam bahasa Persia. dikarangkannya kemudian. ia banyak menulis karangan . 1. telah diterbitkan di Teheran dalam tahun 1954.bukunya dalam bahasa Persi a. Karya keduanya adalah ensiklopedinya yang monumental Kitab As-Syifa . Oleh karena itu nama Ibnu Sina dalam a bad pertengahan di Eropah sangat berpengaruh. Selain dari pada itu. 144 .Syifa‘ ( The Book of Recovery or The Book of Remed y = Buku tentang Penemuan. atau Sufficienta. Karya . pertanian. waktu. As. Isinya terbagi atas 4 bagian. kekosongan dan gambaran). bukan saja karena kepadatan ilmunya. Diantaranya karya yang paling masyhur adalah Qanun ya ng merupakan ikhtisar pengobatan Islam dan diajarkan hingga kini di Timur. Mulai ditulis pada usia 22 tahun (1022 M) dan berakhir pada tahun wafatn ya (1037 M). Buku . An-Najat adalah resum dari kitab As-Shifa. naskah selengkapnya sekarang ini tersimpan di Oxford University London. yaitu : 1. Buku ini dterjemahkan ke baasa Latin dan diajarkan berabad lamanya di Universita Bara t. dipelbagai universitas. Buku ini dikenal dida lam bahasa Latin dengan nama Sanatio. Bagian . Diantara karangan . ia menulis sekitar dua ratus lima puluh karya.kitab Ib nu Sina terkenal. Karya ini merupakan titik puncak filsafat paripatetik dalam Islam. untuk ilm u tasawuf. dan hewan). meteorologi.

buku ini menjadi standar p elajaran filsafat di pelbagai sekolah tinggi. Nafat. 10. A l-Isyarat wat Tanbiehat. 6. 12. mis alnya : 1. diuntukkan buat Abul Hasan Sahli. 8. Hikmah el Masyriqiyyin. Uyun-ul Hik mah. dijadikan bu ku pokok pada Universitas Montpellier (Perancis) dan Universitas Lourain (Belgia ). 13. Buku ini lebih banyak membicarakan dalil . poko pikira n Ibnu sina menggabungkan pendapat Aristoteles dengan elemen .Danesh Namesh.ikhtisar tentang aritmetika dan ilmu musik.1. Dalam zaman pertengahan Eropa.elemen Euclid. Berisikan istilah . Buku filsafat. Al-Musiqa.3 Matematika. Buku filsafat terdiri atas 10 jilid. Mengagumi dirinya sendiri 145 . hal. garis besar dari Almagest-nya Ptolemy. 15. Buku filsafat. buku ini adalah buku lmu kedokteran. Bagian falsafah. Falsafah Timur (Britanica Encyclopedia vol II. Buku tentang mu sik. 3. 7.pengertian yang dipakai didalam ilmu filsafat. Al-Hudud. Sadidiyya. buku ini adalah ringk asan dari buku As-Syifa‘. 9.istilah dan pengertian . Al-Inshaf.sifat kepribadianhya. Bagian matematika mengandung pandangan yang berpusat dari elemen . Sebuah buku yang menerangkan tentang dasar dasar il mu logika secara lengkap.4 Metafisika.peringatan yang mengenai prinsip Ketuhanan dan Keagamaan. 4. 1. dan ikhtisar . Danesh Nameh.dalil dan pe ringatan . Qanun. dan sebagainya Dari autobiografi dan kara ngan . 14. Mujiz.kepercayaan. 11. terdiri atas l ima jilid. An-Naja h. 2. Buku tentang Keadilan Sejati.kaangannya dapat diketahui data tentang sifat . Buku ilmu kedokteran. (buku tentang kebahagiaan Jiwa) 16. 915 menyebutkan kemungkinan besar buku ini telah hilan g). Qamus el Arabi. 5.elemennya Neo Pla tonic dan menyusun dasar percobaan untuk menyesuaikan ide-ide Yunani dengan kepe rcayaan . kabir wa Shaghir. Al-Mantiq.

Pendendam. tetapi belum ke tingkat zuhud dan wara‘.syarat muqaddimahnya. juga kuperhatikan kemungkinan kesimpulannya. Aku dengar mereka menyebtnya tentang jiwa dan akal. Demikian juga saudaraku. tetapi jiwaku tak dapat menerima pan dangan mereka . sampai dibukakan-Nya kesulitan dan di mudahkan-Nya kesukaran. Sedang siang hari saya tidak sibuk dengan hal . Mandiri dalam pemikiran Sifat ini punya hubungan erat sudah nampak pada Ibnu S ina sejak masa kecil. Aku tekun studi bidang l ogika dan filsafat. Menuangkan isi pikiran dengan memilih kalimat / kata-kata yang tepat. Di dunia 146 . setiap argumentasi kuperhatikan muqaddimah qiyasiyahnya setepat tepatn ya. sampai aku yakin kebenaran masalah itu . Kata I bnu Sina. Bilamana aku bingung tidak berhasil kepada kesimpulan pada analogi itu. sehingga ia mereka beri gelar th e Prince of the Physicians . keterangan beliau saya tenggelam d alam studi ilmu dan membaca selama satu setengah tahun. ketika aku berumur 10 tah un aku telah hafal Al-Qur‘an dan sebagian besar kesusateraan hinga aku dikagumi.Kekagumannya akan dirinya ini diceritakan oleh temannya sendiri yakni Abu Ubaid al-Jurjani. Dia hormat bila di hormati. amat mudah bagi dia. kesung guhan dan latihan dan kedisiplinan yang dilakukannya. Menghayati agama. 3. 2 . Cepat melahirkan karangan Ibnu Sina dengan cepat memusatkan pikirann ya dan mendapatkan garis .garis besar dari isi pikirannya serta dia dengan muda h melahirkannya kepada orang lain. Dia meredam dendam i tu dalam dirinya terhadap orang yang menyinggung perasaannya. mereka mendiskusikan tentang jiwa dan akal menurut pandangan mere ka. Rajin mencari ilmu. Aku mendengarkan. memahami diskusi ini. Antara lain dari ucapan Ibnu Sina sendiri.hal lainnya 5. Kupelihara syarat . Terbukti dengan ucapannya Bapakku dipandang penganut madzha b Syi‘ah Ismailiah. Ibnu Sina dikenal di Barat dengan nama Avicena (Spanyol aven Sina) dan kemasyhurannya di dunia Barat sebag ai dokter melampaui kemasyhuran sebagai Filosof. saya tidak tidur satu malam suntuk selama itu. akupun pergi sembahyang menghadap maha Pencipta. Semua itu berkat pembiasaan. 4. 6.

Sebagian mengatakan. Imam Al-Ghazali Imam Al Ghazali. Pemimpin utama (dari filosof fi losof). 11. al-Ghazali bahwa Ibnu Sina pernah berjanji k epada Allah dalam salah satu wasiatnya. antara lain bahwa ia akan menghormati sy ari‘at tidak melalaikan ibadah ruhani maupun jasmani dan tidak akan minum – minuman keras untuk memuaskan nafsu. tetapi baginya minum – minuman keras itu boleh. Ini dikuatkan oleh Al Fayumi dalam Al Mish bah Al Munir.Islam ia dikenal dengan nama Al-Syaikh. Kehidupan Ibnu S ina penuh dengan aktifitas -aktifitas kerja keras. sebuah nama yang tidak asing di telinga kaum muslimin.al-Rais. melainkan demi kesehatan dan obta. selama tidak untuk memuaska n hawa nafsu. Siyar A‟lam Nubala‟ 19/323 dan As Subki. Kebanyakan kaum muslimin belum mengerti. Thabaqat Asy Syafi‟iyah 6/191). sehingga ia mempunyai sakit maag yang tidak dapat teroba ti. Didalam al-Muniqdz min al-Dhalal. Meskipun ia di akui sebagai seorang tokoh dalam keimanan. Tokoh te rkemuka dalam kancah filsafat dan tasawuf. Waktunya dihabiskan untuk uru san negara dan menulis. sedangkan apabila ia minum tidak demikian malah menajamkan pikiran . Di usia 58 tahun (428 H / 1037 M) Ibnu Sina meninggal dan dikuburkan di Hama zan. ibadah dan kei lmuan. Nasab dan Kelahiran Belia u Beliau bernama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ath Thusi. Sehingga setiap kaum muslimin yang mengikutinya. Berikut adalah se bagian sisi kehidupannya. Minum – minuman keras dilarang karena bias menimbulkan permusuhan da n pertikaian. Para ulama nasab berselisih dalam penyandaran nama Imam Al Ghazali. Memiliki pengaruh dan pemikiran yang telah menyebar ke seantero dunia Islam. Yaitu 147 . bahwa penyandaran nama beliau kepada daerah Ghazal ah di Thusi. Abu Ham id Al Ghazali (Lihat Adz Dzahabi. Penisbatan pendapat ini kepada salah seorang keturunan Al Ghazali. tempat kelahiran beliau. henda knya mengambil hikmah dari sejarah hidup beliau. Nama. Ironisnya sejarah dan perjalanan hidupny a masih terasa asing.

saya telah m embelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Dan dinyatakan Imam Na wawi. Siyar A‟lam Nubala‟ 19/326 dan As Subki. Yang dijadikan sandaran para ahli nasab mut aakhirin adalah pendapat Ibnul Atsir dengan tasydid. Sehingga nisbatny a ditasydid (Al Ghazzali). hingga habislah harta peninggalan yang sedikit tersebut. Demikian pendapat Ibnul Atsir.” Setelah meninggal. ini pendapat Al Khafaji. Sebagian lagi mengatakan penyandaran nama bel iau kepada pencaharian dan keahlian keluarganya yaitu menenun. bahwa telah salah orang yang menyandarkan nama kakek kami terseb ut dengan ditasydid (Al Ghazzali).” Bahkan Ibnu Assam‘ani mengingkari penyandaran nama yang pertama dan berkata. Yaitu penyandaran nama kepa da pekerjaan dan keahlian bapak dan kakeknya (Diringkas dari penjelasan pentahqi q kitab Thabaqat Asy Syafi‟iyah dalam catatan kakinya 6/192-192).” Ada yang b erpendapat Al Ghazali adalah penyandaran nama kepada Ghazalah anak perempuan Ka‘ab Al Akhbar. dan mereka mengingkari keberadaannya. “Tasydid dalam Al Ghazzali adalah yang benar. maka temannya tersebut meng ajari keduanya ilmu. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke 148 . dan harta yang saya tinggalka n boleh dihabiskan untuk keduanya. Saya seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta.Majdudin Muhammad bin Muhammad bin Muhyiddin Muhamad bin Abi Thahir Syarwan Syah bin Abul Fadhl bin Ubaidillah anaknya Situ Al Mana bintu Abu Hamid Al Ghazali y ang mengatakan. Menjel ang wafat dia mewasiatkan pemeliharaan kedua anaknya kepada temannya dari kalang an orang yang baik. “Sungguh saya menyesal tidak belajar khat (tulis menulis Arab) dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua a nak saya ini. Dia berpesan. Kehidupan dan Perjalanannya Menuntut Ilmu Ayah beliau adalah seorang pengraj in kain shuf (yang dibuat dari kulit domba) dan menjualnya di kota Thusi. “Ketahuilah oleh kalian berdua. Dilahirkan di ko ta Thusi tahun 450 H dan memiliki seorang saudara yang bernama Ahmad (Lihat Adz Dzahabi. Maka saya mohon engkau mengajarinya. Dia berkata. “Saya telah bertanya kepada penduduk T husi tentang daerah Al Ghazalah. Thabaqat Asy Syafi‟iyah 6/193 dan 19 4). Ke mudian dia meminta maaf tidak dapat melanjutkan wasiat orang tuanya dengan harta benda yang dimilikinya.

berangkatlah Imam Ghazali ke perkemahan Wazir Nidzamul Malik. Inilah ya ng menjadi sebab kebahagiaan dan ketinggian mereka. Apabila hadir di ma jelis ceramah nasihat. beliau menangis dan memohon kepada Allah ta‘ala untuk diber ikan anak yang ahli dalam ceramah nasihat.” (Dinukil dari Thabaqat A sy Syafi‟iyah 6/193-194). hingga beliau berkata. beliau menangis dan berdoa memohon diberi anak yang faqih. Beliau mendatangi kota Naisabur dan berguru kepada Im am Haramain Al Juwaini dengan penuh kesungguhan. Sehingga berhasil menguasai den gan sangat baik fikih mazhab Syafi‘i dan fikih khilaf.” Lalu keduanya melaksanakan anjuran tersebut. Beliau pun memahami perkataan para ahli ilmu tersebut dan membantah orang yang menyelisihinya. Kemudian Nidzamul Malik mengangkatnya menjadi pengajar di 149 . Kemudian berangkat ke Jurjan untuk mengambil ilmu dari Imam Abu Nashr Al Isma‘ili dan menu lis buku At Ta‟liqat. “Kami menuntut ilmu bukan karena Allah ta‟ala . Sehingga memperoleh makanan yang dap at membantu kalian berdua. hikmah dan filsafat. Beliau berkeliling mengujungi ahli fikih dan bermajelis dengan mereka. Siyar A‟lam Nubala‟ 19/323 dan As Su bki. ushul. Tidak memakan kecuali hasil pekerjaannya dari kerajinan membuat pakaian k ulit. sehingga beliau menantang debat kepada para ulama dan menga lahkan mereka. Imam Al Ghazali memulai belajar di kala masih kecil. ilmu perdebatan. Mempe lajari fikih dari Syaikh Ahmad bin Muhammad Ar Radzakani di kota Thusi. Demikianlah diceritakan oleh Al Ghazali. Beliau pun bercerita. man thiq. Apabila mendengar perkataan mereka (ahli fikih) . Karena majelisnya tempat berku mpul para ahli ilmu.madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu. bahwa ayahnya seorang fakir yang s halih. akan tetapi ilmu enggan kecuali hanya karena Allah ta‟ala. yaitu Al Juwaini (Lihat Adz Dzahabi. ser ta memberikan nafkah semampunya. Imam Al Ghazali menjadi seorang yang faqih dan saudaranya (Ahmad ) menjadi seorang yang ahli dalam memberi ceramah nasihat (Dinukil dari Thabaqat Asy Syafi‟iyah 6/194). Setelah Imam Haramain meninggal. Thabaqat Asy Syafi‟iyah 6/191). Kemudian pulang ke Thusi (Lihat kisah selengkapnya dalam Tha baqat Asy Syafi‟iyah 6/195). Menyusun tulisan yang membuat kagum gu ru beliau. Kiranya Allah mengabulkan kedua doa b eliau tersebut.

Demikianlah Imam Ghazali dengan kejeniusan dan kepakar annya dalam fikih. dengan prasangka hal itu benar dan sesuai dengan agama. Risalah Ikhwanish Shafa dan karya Abu Hayan At Tauhidi.” (Majmu‟ Fatawa 6/54). seperti kitab At Tahafut yang membongkar kejelekan filsafat. akan tetapi dalam beberapa hal menyetujuinya. berupa filsafat. cerita bohong sufiyah dan hadits-hadits palsu. Membuat beliau semakin j auh dari ajaran Islam yang hakiki. “Orang ini (Al Ghazali) me nulis kitab dalam mencela filsafat. Hanya saja kehebatan beliau ini tidak didasari dengan ilmu atsar dan keahlian d alam hadits-hadits Nabi yang dapat menghancurkan filsafat. tetapi sangat sedikit pengetahuannya tenta ng ilmu hadits dan sunah Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam yang seharusnya menjadi pengarah dan penentu kebenaran. Beliau senang membedah dan meneliti kitab Ikhwa nush Shafa.” (Majmu‟ Fatawa 6/54). Beliau menyusun buku yang berisi celaan terhadap filsafat. Adz Dzahabi berkata. Kitab ini merupakan penyakit berbahaya dan racun yang 150 . Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. walaupun beliau memiliki bantahan terhadapnya. “Perkataann ya di Ihya Ulumuddin pada umumnya baik.madrasahnya di Baghdad dan memerintahkannya untuk pindah ke sana. ilmu kalam. Hal ini jelas terlihat dalam kitabnya Ihya‟ Ulumuddin. yaitu kitab At Tahafut. Akan tetapi beliau menyetujui mereka dalam beberapa hal yang disangkanya benar. Oleh karena itu. Akibatnya beliau menyukai filsafat dan m asuk ke dalamnya dengan meneliti dan membedah karya-karya Ibnu Sina dan yang sej enisnya. Beliau juga gemar men eliti kitab Ikhwanush Shafa dan kitab-kitab Ibnu Sina. Beliau tidaklah memiliki ilmu tentang atsar d an beliau bukanlah pakar dalam hadits-hadits Rasulullah shallallahu „alaihi wa sal lam yang dapat mengarahkan akal. Akan tetapi di dalamnya terdapat isi yan g merusak. Maka pada tahu n 484 H beliau berangkat ke Baghdad dan mengajar di Madrasah An Nidzamiyah dalam usia tiga puluhan tahun. tasawuf dan ushul. Menc apai kedudukan yang sangat tinggi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Disinilah beliau berkembang dan menjadi terkenal. Dia membongkar kejel ekan mereka. “Al Ghazali dalam perkataannya sangat dipengaruhi fi lsafat dari karya-karya Ibnu Sina dalam kitab Asy Syifa‟. Pengaruh Filsafat Dalam Dirinya Pengaruh fils afat dalam diri beliau begitu kentalnya.

Disampaika n juga oleh Ibnu Khallakan dengan perkataannya. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu kezu hudan.” (Siyar A‟lam Nubala 19/328). Polemik Kejiwaan Imam Ghazali Kedudukan dan ketinggian ja batan beliau ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. lalu ke Mesir dan tinggal beberapa lama di 151 . Kemudian pindah ke Baitul Maqdis. Beliau menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid J ami‟ Al Umawi. niscaya dia telah binasa. Al Qisthas dan kitab Mahakkun Nadzar. Pada bulan Dzul Qai‘dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat sau daranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. berhaji dan tingg al menetap di Damaskus beberapa lama.” (Majmu‟ Fatawa 4/164). ikhlas dan per baikan jiwa. B eliau banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al Maqdisi di masjid Jami‘ Umawi (yang sekarang dinamai Al Ghazaliyah). Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Beliau tinggalk an jabatannya pada tahun 488 H. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis bebera pa lama. “An Nidzam (Nidzam Mulk) mengutusn ya untuk menjadi pengajar di madrasahnya di Baghdad tahun 484 H. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata. Mendengarkan kitab Shahih Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidi lah Al Hafshi. Menampakkannya dalam bentuk tasawuf dan dengan ibarat Islami (ungkapan syar‟i).” (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A‟lam Nubala 6/34). Ibnu Asakir berkata. “Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekita r 10 tahun. kemudian ingin keluar dan tidak mamp u. Al Arba‟in. Kalaulah Abu Hamid bukan seorang yang jenius dan orang yang mukhlis.mematikan. Lalu menjadi orang yang zuhud. Beliau tinggal di Syam sekitar 10 tahu n. Pada tahun 489 H beliau masuk k ota Damaskus dan tinggal beberapa hari. “G uru kami Abu Hamid masuk ke perut filsafat. Oleh karena itu para ulama muslimin me mbantahnya. (yaitu) Abu Bakar Ibnul Arabi mengatakan. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah. Hingga murid terdekatnya. “Abu Hamid condong kepada filsafat. dan kembali ke Damaskus beri‘tikaf di menara barat masjid Jami‘ Damaskus. Tinggal di sana dan menulis ki tab Ihya Ulumuddin.

dan berkata. beliau tekun menuntut ilm u hadits dan berkumpul dengan ahlinya serta menelaah shahihain (Shahih Bukhari d an Muslim). Pada subuh hari Senin.” Lalu beliau mengambil dan menciumnya serta meletakkannya di kedua matanya. niscaya dapat menguasai semuanya dalam waktu singkat. “Saya patuh dan taat untuk menemui Ma laikat Maut.Iskandariyah. (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A‟lam Nubala 6/34).” (Dinukil oleh Adz Dzahabi dalam Siyar A‟la m Nubala 6/34). Beliau wafat di kota Thusi. Sampai akhirnya beliau datang ke Na isabur dan mengajar di madrasah An Nidzamiyah beberapa saat. Seandainya beliau berumur panjang. lalu berkata.” Abul Faraj Ibnul Jauzi menyampaikan kisah meninggalnya beliau dalam kitab Ats Tsabat Indal Mamat.” Kemudian beliau meluruskan kakinya dan menghadap kiblat. Beliau mendirikan satu madrasah di samping rumahnya dan asrama untuk orang-o rang shufi. Masa Akhir Kehidupannya Akhir kehidup an beliau dihabiskan dengan kembali mempelajari hadits dan berkumpul dengan ahli nya. Beliau habiskan sisa waktunya dengan mengkhatam Al Qur‘an. Beliau meni nggal sebelum langit menguning (menjelang pagi hari). saudaraku Abu Hamid berwudhu dan shalat. “Pada akhir kehidupannya. Bill Scheppler dalam karyanya bertajuk al-Biruni: Master Astronomer and Muslim Scholarof the 152 . 12. beliau dipa nggil hadir dan diminta tinggal di Naisabur. pada hari Senin tangga l 14 Jumada Akhir tahun 505 H dan dikuburkan di pekuburan Ath Thabaran (Thabaqat Asy Syafi‟iyah 6/201). Abu Nasr Mansur (Ahli Matematika muslim dari Persia) Ahli matematika bernama Abu Nasr Mansur ibnu Ali ibnu Iraqatau akrab disapa Abu Nasr Mansur (960 M . menukil cerita Ahmad (s audaranya). Ketika Wazir Fakhrul Mulk menjadi penguasa Khurasan. “Bawa kemari kain kafan saya. mengajar para penuntut ilmu dan melakukan shalat dan puasa se rta ibadah lainnya sampai meninggal dunia. berkumpul d engan ahli ibadah. Berkata Imam Adz Dzahabi.1036 M). Kemudian kembali ke Thusi. Setelah beberapa ta hun. pulang ke negerinya dengan menekuni ilmu dan menjaga waktunya untuk beribad ah. Beliau belum sempat meriwayatkan hadits dan tidak memiliki keturunan kecuali beberapa orang putri.

Kehebatannya itu pun menurun pada muridnya.Ahli sejarah Matematika John Joseph O'Connor dan Edmund Frederick Robe rtson menjelaskan bahwa Abu Nasr Mansur terlahir di kawasan Gilan. Perebutan kekuasaan di a ntara dinasti-dinasti kecil di wilayah Asia Tengah itu membuat situasi politik m enjadi kurang menentu. Pada era itu. Persia pada t ahun 960 M. Kala itu. Di Khawarizm itu pula. Akhir abad ke-10 M hin gga awal abad ke-11 M merupakan periode kerusuhan hebat di dunia Islam.Uzbekistan). Keluarganya "Banu Iraq" menguasai wilayah Khawarizm (s ekarang. tapi juga menjadi koleganya yang sangat penting dalam bidang matematika. Abu Nasr Mansur menuntu t ilmu dan berguru pada seorang astronom dan ahli matematika Muslim terkenal Abu 'l-Wafa (940 M . Khawarizm merupakan wilayah yang berdampingan dengan Laut Aral. "Dia dikenal sebagai penemuan hukum sinus. Saat itu . mengungkapkan. Saat itu. bahwa Abu Nasr Mansur merupakan seorang ahli ma tematika Muslim dari Persia. Kara-Kalpakskaya. Al-Biruni tak hanya menjadi muridnya saja. Khawarizm m enjadi bagian dari wilayah kekuasaan Dinasti Samaniyah. 153 .998 M). Pada 995 M. Kolaborasi kedua ilmuwan itu telah melahirkan sederet penemuan ya ng sangat hebat dan bermanfaat bagi peradaban manusia. namun yang pasti muridnya alBiruni berhasil melarikan diri dari ancaman perang saudara itu. Perjalanan kehidupan Abu Nasr dipengaruhi oleh situasi politik yang kurang stabil. Ab u Nasr Mansur menjadi pangeran. Tidak jelas apa yang terjadi pada Abu Nasr Mansu r di negara itu. terjadi perang saudara di kota sang ilmuwan menetap. kekuasaan Banu Iraq digulingkan. Otaknya yang encer membuat Abu Nasr dengan mudah mengua sai matematika dan astronomi. "Dia menjadi seorang pangeran dalam bidang politi k." ungkap Scheppler. yakni Al-Biruni (973 M . Mereka bekerja sama menemukan rumus-rumus serta hukum-hukum yang sangat luar biasa dal am matematika.Eleventh Century. Hal itu tercatat dalam The Regions of the World. sebuah buku geograf i Persia bertarikh 982 M." tutur O'Cornor dan Robertson.1048 M).

Ali ibnu Ma'mun dan Abu'l Abbas Ma'mun merupakan pendukung ilmu pengetahuan. telah dialihbahasakan kedalam bahasa Eropa. Karya-karyany a sangat dihormati dan dikagumi. sedangkan sisan ya dalam bidang astronomi." papar ahli sejarah Matematika John Joseph O'Connor dan Edmund Frederick R obertson Dalam bidang Matematika. Abu Nasr memiliki tujuh karya. Ini menunjukk an bahwa Abu Nasr Mansur adalah seorang astronom dan ahli matematika yang luar b iasa. Kolaborasi Abu Nasr dengan al-B iruni begitu terkenal. Abu Nasr mengkritisi dan mengembangkan teori-teori serta hukum-h ukum yang telah dikembangkan ilmuwan Yunani itu.Setelah peristiwa itu. " Sekitar 17 karyanya hingga kini masih bertahan. Abu Nasr berhasil menyelesaikan sekitar 25 karya besar be rsama al-Biruni. Menelaus of Alexandria (70 SM – 140 SM). Keduanya mendorong dan mendukung Abu Nasr mengembangkan ilmu penget ahuan. Ia wafat pada 1036 M di Ghazni. Me ski begitu. 154 . g eografi dan astrologi Romawi bernama Claudius Ptolemaeus (90 SM – 168 SM). sekarang Afghanistan. dan ini memberikan beberapa indikas i betapa sangat pentingnya karya sang ilmuwan Muslim itu. astronomi. Kehadiran Abu Nasr membuat kedua penguasa itu menjadi sukses. Sebagian Karya Abu Nasr fokus pada bidang matematika. dia memiliki begitu banyak karya yang sangat penting dalam trigon ometri. Dalam bida ng matematika. Abu Nasr berhasil mengembangkan karyakarya ahli matematika. karya dan kontribusianya bagi pengembangan sains tetap dikenang sepa njang masa. Abu Nasr Mansur menghabiskan sisa hidupnya di i stana Mahmud di Ghazna. Tak heran jika ia menjadi ilmuwan paling top di istana itu. Dunia Islam modern tak boleh melupakan sosok ilmuwan Muslim yang sat u ini. Abu Nasr Mansur bekerja di istana Ali ibnu Ma'mun danmenj adi penasihat Abu'l Abbas Ma'mun. Dia jug a mempelajari karya ahli matematika dan astronom Yunani. tapi beberapa tulisannya juga membahas masalah astronomi. Kontribusi Sang Ilmuwan Abu Nasr Mansur telah memberikan kontribusi yang penting dalam dunia ilmu pengetahuan. Semua karya yang masih bertahan telah dipublikasikan.

Selain itu. Abu Nasr juga mengembangkan The Spheric s of Menelaus yang merupakan bagian penting. seperti yang ditulis Samso dalam bukunya Biography in Dictionar y of Scientific Biography (New York 1970-1990).1000 M). "Abu'l-Wafa mungkin menemukan hukum ini pertama dan Abu Nasr Man sur mungkin belajar dari dia. Namun. "Karyanya di dalam tiga buku: buku pertama mempelajari kandungan/kekayaan bentuk segitiga. Pastinya keduanya memiliki prioritas kuat untuk me nentukan dan akan hampir pasti tidak pernah diketahui dengan kepastian. kurang beralasan jika al-Khujandi disebut sebagai pen emu hukum sinus. dia juga berjasa dalam mengembangkan dan mengumpulkan table yang mampu memberi solusi angka yang mudah untuk masalah khas spherical astronomy (bentuk astronomi). Abu Nasr Mansur menemukan hukum sinus sebagaiberikut: a/sin A = b/s in B = c/sin C. O'Cornor dan Robertson juga menyebutkan satu nama lain." jelas O'Cornor dan Robertson. Karya Menelaus berasal dari dasar solusi angka Ptolemy dalam masalah bentuk astronomi yang tercantum dalam risalah Ptolemy bertajuk Almagest.Secara khusus Abu Nasr mempersembahkan sebanyak 20 karya kepada muridnya al-Biru ni. al-Khujand i (940 M . seorang astronom dan ahli matematika Muslim dari Persia. buku kedua meneliti kandungan sistem paralel lingkaran dalam sebuah bola/bentuk mereka memotong lingkaran besar. buku ketiga memberikan bukti dalil Menelaus. yang disebut sebagai orang ketiga yang kadang-kadang disebut sebagai penemu huku m yang sama. 155 . Pada karya trig onometrinya. Perannya sungguh besar dalam pengembangan trigonometri dari p erhitungan Ptolemy dengan penghubung dua titik fungsi trigonometri yang hingga k ini masih tetap digunakan. sejak karya asli Menelaus Yunani pu nah. Salah satu adikarya sang saintis Muslim ini adalah komentarnya dalam The Sph erics of Menelaus." katany a." ungkap O'Cornor dan Robertson. "Dia adalah seorang ahli astrono mi praktis yang paling utama. yang tidak peduli dengan masalah teoritis.

Sejarah mencatat. ma tematika. antropologi. Namun. geografi. Al-Biruni. Sebagai ilmuwan yang menguasai beragam ilmu.Risalah Abu Nasr membahas lima fungsi trigonometri yang digunakan untuk menyeles aikan masalah dalam bentuk astronomi. George Sarton begitu mengagumi kiprah dan pencapaian al-Biruni dalam beragam disiplin ilmu. astrologi. Di era keemasan Islam. AlBiruni pun tak hanya menguasai beragam ilmu seperti. Tak cuma itu. Dia sangat intens mempelajari bahasa. 156 . Karya lain Abu Nasr Mansur dalam bidang astronomi meliputi empat karya dalam menyusun dan menga plikasi astrolab. al Biruni tak pernah melupakan jasa Abu Nasr dalam mendidiknya. psikologi. teks. sejarah. farmasi. Abu Nasr tel ah 'melahirkan' seorang ilmuwan yang sangat hebat. Sejarawan Sains Barat. Bukan tanpa alasan bila Sarton dan Sabra m endapuknya sebagai seorang ilmuwan yang agung. Artikel menunjukkan perbaikan yang diperol eh Abu Nasr Mansur dalam penggunan pertama sebagai nilai radius. Persia itu juga dinobatkan sebaga i Bapak Geodesi‘. Kolaborasi kedua ilmuwan dari abad ke-11 M itu sangat dihormati dan dikagumi. Sejarah sains mencatat. cetus Sarton. Saksi Kehebatan Abu Nasr Sejatinya. Sejatinya. Kerja keras dan keseriusannya dalam mengkaji dan mengeksplorasi beragam aspek tentang India. fisika. Semua pasti sepakat bahwa Al-Biruni adalah salah seorang ilmuwan yang sanga t hebat sepanjang zaman. sejarah. ilmuwan yang hi dup di era kekuasaan Dinasti Samaniyah itu merupakan salah satu pencetus metode saintifik eksperimental. geodesi. al-Biruni juga dinobatkan sebagai antropolog pertama‘ di seantero jaga d. dia adalah murid sekaligus kawan bagi Abu Nasr Mansur. ilmuwan dari Khawarizm. al-Biruni pun dinobatkan sebagai Bapak Indologi‘ studi tentan g India. al-Biruni memang seora ng saintis yang sangat fenomenal. dan kebudayaa n India. kimia. Al-Biruni ternyata telah meletakkan dasardasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. al-Biruni juga menjadi pelopor d alam berbagai metode pengembangan sains. Selain itu. al-Biruni sebagai sarjana Mu slim pertama yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk beluk India dan tradisi Brahminical. dia lebih terkenal dibandingkan sang guru. Meski be gitu.

teo ri musik. Ia menggantikan ayahnya 157 . serta filsafat. Dia juga turun memberikan kontrbusi yang begitu besa r bagi setiap ilmu yang dikuasainya itu 13. Pada masa itu. Sejak itulah. Ilmuwan asal Persia di abad k e-13 M ini dikenal sebagai seorang penyair. matematika. ia juga menerima jubah dari tangan Najib alDin Bozgush Shirazni. Shirazi terlahir di kota Shiraz pada Oktober 1236 M . fisika. sang ayah tutup usia. Zia al-Din Mas‘ud Kazeruni sangat masyhur sebagai seorang ahli fisika dan dokter. Saat ia masih kecil. Saintis bernama Qotb al-Din Shirazi itu telah meny umbangkan pikirannya dalam bidang astronomi. Shirazi menggunakan jubah sufi sebaga i berkat dari ayahnya. Selanjutnya. Menginjak usia 14 tahun. filsafat dan sufi. kedokteran. Kemudian jubah tersebut diberikan Shirazi ke tika masih berusia 10 tahun. seorang sufi terkenal saat itu. Zia al-Din menerima jubah sufi dari Shahab Omar al-Din Suhrawardi. Qotb Al-Din Shirazi (Ilmuwan Muslim Terkemuka di Abad 13 M) Dia terkenal sangat luas pengetahuannya. namun kontribusinya bagi pengembanga n sains sungguh sangat besar. Setelah Shirazi menguasai i lmu kedokteran.kedokteran. Shirazi sudah dian ggap sang ayah menguasai ilmu kedokteran/pengobatan. Tugas ayahnya di rumah sakit pun dibebanka n kedanya. ayahnya telah mempraktikkan dan mengajarkan pengobatan di Rumah Sakit Mozaffari di Shiraz. dia dikenal sebagai soso k yang pandai dan memiliki rasa humor yang tinggi. sekaligus seorang pemimpin sufi Kazeruni. Minatnya untuk mempelajari sains telah tumbuh sejak kecil. Ia menimba ilmu pengobatan/kedokteran dari ayah nya. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga yang memegang teguh tradisi sufisme. Sang ayahnya.

Shirazi pun memutuskan untuk bekerja di observatorium itu. Dia meninggalkan kota Shiraz pada 1260 M dan tiba di Maragha sek itar tahun 1262 M.menjadi seorang dokter atau ahli pengobatan mata di Rumah Sakit Mozaffari di Shi raz. setelah membaca komentar Fakhr al-Din Razi pada Canon of Medicine. Saat bekerja di observatorium. ia juga mempelajari astronomi. Ibnu Sina. Sebagai seorang ilmuwan. Sharaf al-Din Bushkani Zaki dan Shams Al-Din Mohammad Kishi. Ia terinspirasi untuk memberi ko mentar terhadap hasil karya Ibnu Sina itu. Ia rela meninggalkan kampung halamannya demi berguru pada Nasir al-Din al-Tusi yang membangun observa torium Maragha. Pada sur at wasiatnya. Al-Muqaddasi (Geografer Muslim Fenomental dari Yerusalem) 158 . 14. Ketiganya merupakan dokter yang menguasai buku Can on of Medicine karya seorang ilmuwan Muslim legendaris. al-Tusi memberi nasihat kepada putranya Sil-a-Din untuk bekerja de ngan Shirazi dalam menyelesaikan Tabel Zij. Ia lalu mulai mencurahkan waktu untuk pendidikan lanjutan di bawah bimbingan seorang astronom terkemuka. Di Maragha. Salah satu proyek ilmiah penting yang turut diselesaikannya bersama al-Tusi adalah pembuatan tabel astronomi baru dalam buku astronomi Zij. Al-Shirazi kerap berdiskusi dengan gurunya untuk membahas ber bagai kesulitan yang dihadapinya dalam belajar. Shirazi pun berhasil menguasai buku Canon of Medicine dan memberi komentar atas karya I bnu Sina yang dikenal sebagai dokter agung itu. Shirazi memutuskan unt uk berhenti. Untuk memperdalam kemampuannya di bidang kedokteran. Nasir alDin al-Tusi. Qotb al-din melanjutkan pendidikannya di bawah pimpinan Nasir alDin al -Tusi. yang juga merupakan gurunya dalam mempelajari Al-Esharat wa‘lTanbihat yang ditulis Ibnu Sina. Setelah satu dasawarsa menunaikan kewajibannya sebagai seorang dokter. ia berguru pada sejuml ah dokter senior seperti Kamal al-Din Abu‘l Khayr.

alat ukur atau timbangan. kelompok sosial. JH Kramers. Buah pikir yang ditulisnya pada akhir abad ke-10 M itu m asih tetap menjadi perbincangan menarik di kalang geografer Barat abad ke-19 M. Tak salah pula jika sejarawan asal Prancis mendaulat Al-Muqaddasi sebagai pencipta il mu geografi yang total‘. Ahsan al-Taqasim fi Ma‘rifat al-Aqalim dinilai sejarawan dan geografer Barat seb agai sebuah karya yang sungguh sangat menakjubkan.Hierosolomite . Kitab yang ditul isnya pada 985 M itu sungguh sangat mengagumkan.Aqalim—Al-Muqaddasi pun memberikan gambaran tentang jumlah penduduk. Tak ada satu pun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqaddasi. Sejarah meng abadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Ilmuwan asal AlQuds (Yerusalem) ini merupaka n salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah juga mencatat Al-Muqaddasi sebagai geografer peri ntis yang mampu melukiskan secara detail tempat-tempat yang pernah disinggahinya . monu menmonumen arkeologi. Dalam karyanya yang amat monumental —Ahsan at -Taqasim fi Ma‘rifat al. cetus ilmuwan Barat. Itulah yang membuat peradaban Barat berdecak kagum atas kecerdasa n seorang Al-Muqaddasi. Al. mata uang. namun mencapai ber bagai aspek dalam kehidupan manusia. Aloys Sprenger . 159 . Ia tak cuma menggambarkan kondisi geografis sebuah wilayah. aktivitas perdagangan. Buah karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan atTaqasim fi Ma‘arifat Al-Aqalim. adat istiadat. Adikaryanya dibawa ke Eropa oleh orientalis berkebangsaan Jerman. hingga pada kondisi politik sebu ah masyarakat. Dalam kitab itu.Muqaddasi mengupas secara lug as dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Begitulah peradaban Barat kerap menyebut AlMuqaddasi geografer Musl im terkemuka pada abad ke-10 M ini.

ia mampu menyuguhkan penjelasan mengenai dasar-dasar dan fungsi masya rakat Islam dari sebuah wilayah yang pernah dikunjunginya. Tekn ologi itu sudah digunakan masyarakat Mesir di abad ke-10 M untuk mengelola air d an menjamin berjalannya sistem pertanian. Salah satunya mengenai pemakaian peta yang ter bukti sangat berguna dalam kehidupan modern. 160 . masalah fiskal. Secar a memukau. masyarakat lain akan terlecut semangatnya untuk melahirkan sebua h penemuan. seperdelapan. kehebatan karya Al-Muqaddasi telah diklaim sebagai yang t erhebat sepanjang zaman—tak ada yang mampu menandinginya. Dalam bukunya yang monumental. Secara tak terduga. AlMuqaddasi misalnya menggambarkan secara detail tentang pengelolaan air dan teknologi hidrolik. Selain itu. Pergantian dari satu mata uang ke mata uang lainnya j uga menjadi perhatian lainnya. Terdapat pula khurnaba yang bernilai seperempat. Dengan membaca tulisannya yang detail dan terperinci. d an seperenam belas bagian. penjelasan tentang masalah ini telah memberi inspir asi bagi masyarakat lain yang membacanya. Pendekatan ilmiah yang digunakan Al . Ia telah memberi begitu banyak insiprasi bagi para geografer modern.Muqaddasi dalam menulis karya geografi sangat berbeda dengan ilmuwan sebelumny a. Masyarakat Muslim di wilayah i tu juga mengenal istilah rub yang bernilai seperempat dinar dan qirat bernilai s etengah dirham. Ia menceritakan. serta fluktuasi yang terjadi di dalamnya juga menjadi perhatian Al-Mu qaddasi. Bagi dia. Kemampuan sebuah komu nitas untuk mengatasi berbagai hambatan alam juga menjadi hal yang menarik perha tiannya. semua provinsi di wilayah Irak hingga perbatasan Damas kus sudah menggunakan mata uang dinar dan dirham.Tak tanggung-tanggung. keuangan. Metodemetode yang dikembangkannya h ingga kini masih tetap digunakan. geografi tak hanya terkungkung dalam batasan letak geografis. mata uang.

Ekspedisi yang dilakukannya itu telah mengantarkannya untuk menyinggahi seluruh negara-ne gara Islam. seorang arsitek terkemuka yang bekerja pada Ibnu Tulun. khususnya Yerusalem.Pendapatan masyarakat di sebuah wilayah juga menarik perhatiannya. Pada 985 M. Ia mencatat wilayah Hadramaut memiliki pendapatan sebesar seratus ribu dinar. Al-Muqaddasi pun melanglang buana ke berbagai negara dan tempat. Ia te rlahir di kota suci ketiga bagi umat Islam itu pada 945 M. Al-Yaman serta AlBayrayn masing-masing me miliki pendapatan enam ratus ribu dinar dan lima ratus ribu dinar. sang ilmuwan tak cuma 161 . Palestine Under The Muslim. Suatu waktu. Penggambarannya tentang Palestina. ada pula yang menulis na ma lengkapnya Abu Abdullah Mohammed bin Ahmad bin al-Bana Al-Bashari Al-Maqdisi. sang ayah dipercaya sebagai arsitek pelabuhan laut Acre. merupakan salah satu yang terbaik dalam karyanya. yakni Al-Quds. Demi mewujudkan impiannya itu. Sepulang dari Makkah. tanah kelahirannya. hasil perjalanannya ke berbagai negara Islam itu ditulis kannya secara sistematis. Namun. Menurut Al. ia memi lih jalan hidupnya untuk mengembangkan studi geografi. Nama populernya— Al-Muqad dasi—diambil dari kota kelahirannya. Lalu. Konon. Kakeknya bernama Al-B ana. bagaima na jejak hidup sang geografer? Ada yang menyebut nama lengkap sang ilmuwan adala h Muhammad ibnu Ah – mad Shams al-Din AlMuqaddasi. Al-Muqaddasi mengunjungi Provinsi Yaman.Muqadda si. Sang geografer anda l ini mendapat berkah untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas setelah menuna ikan ibadah haji di Tanah Suci pada usia 20 tahun. puji Guy L e Strange (1890 M) mengomentari buah karya Al-Muqaddasi dalam bukunya berjudul.

kubu pertahanan. seberapa ketebalannya. merupakan simbol otoritas Islam.menggunakan potensi dirinya saat menulis adikarya. Ia pun mampu menetapkan sebuah daera h layak menjadi ibu kota. jarak antartembok. Semakin megah bangunanny a serta indah mimbar sebuah masjid di sebuah wilayah. ia mampu menilai kekuatan perta hanan sebuah kota. Kota dalam Pandangan Al-Muqaddas i Apa beda sebuah kota besar dengan kota kecil? Bila pertanyaan itu diajukan kep ada Al. lihatlah masjid dan mimbarnya.Muqaddasi akan menyelidiki tembok yang menge lilingi kota itu. Al-Muqaddasi tetaplah seorang geografer Muslim yang men dapat pengakuan dari peradaban Islam dan Barat. hubungannya dengan tempat peristirahatan. Ia senantiasa memohon pertolo ngan dan bantuan dari Sang Khalik. menurut AlMuqaddasi. jika diibaratkan ibu kota adalah jenderal sedangkan kotakota kecil adalah pasukannya. Dengan kajian seperti itu. Se bagai geografer yang brilian. AlMuqaddasi pun mencoba menyelidiki struktur pertahanan sebuah ko ta. Dalam kajian geografi yang dilakukannya. Jika datang ke sebuah kota.Muqaddasi maka jawabannya. serta lainnya menjadi perh atian sang geografer. T erlepas dari dugaan itu. Sebuah pencapaian y ang belum terpikirkan geografer sebelumnya. menunjukkan posisi daerah itu. Hal lainnya yang mengundang perhatian Al-Muqaddasi dari sebua h kota adalah geliat perekonomiannya. Masjid dan mimbar. ilmuwan Muslim ini pun tak perna h lepas dari dugaan sebagai seorang agen pemerintahan Dinasti Fatimiyah Mesir. ia sangat tertarik dengan kondisi masyarakat Islam perkotaan. hingga kompleksitasnya. lokasinya menurut topo grafi umum. Menurut Al-Muqaddasi. Ada satu hal yang patut ditiru dari sang ilmu wan dalam menjaga ketajaman ingatannya. keberagaman. evolusinya. Al-Muqaddasi tak pernah lalai untuk sela lu berinteraksi dengan Allah SWT. Maju tidaknya sebuah kota dapat dilihat Al 162 . Berapa tingginya. Al. akses di dalam dan di luar. Geografer Muslim kenamaan ini memang mampu membedakan sebuah kota besar ( city) dengan kota keci l ( town) dengan melihat bangunan masjid dan mimbarnya. Meski begitu.

Menurut dia. Ia juga mampu memprediksi masa depan pertumbuhan perekonomian suatu daera h dari kajian geografi yang detail dan mendalam. serta moralitasnya. Penelitian ini dilakukannya di setiap k ota yang dikunjunginya. Hal lain yang juga dikajinya adalah c ara berpakaian. ‘Membuka batas antara laut akan mampu meningkatkan perdagangan. makanan. Al-Muqaddasi pun selalu mencoba untuk menghu bungkan antara topografi dengan perkembangan perkotaan. kebersihan. 163 . Bagaimana pasang -surut sebuah pasar. serta bagaiamana pendapatan itu disalurkan. Perdaban modern tela h berutang budi terhadap dedikasi dan terobosan serta penemuan metode penelitian yang telah ditemukan sang ilmuwan asal Yerusalem itu. Al-Muqaddasi pun akan mencari informasi bagaimana kehid upan di sebuah tempat berlangsung. Selain itu.Muqaddasi dari perdagangan. Faktor-faktor yang digalinya adalah sikap mas yarakat. Selain itu. Untuk mendapat informasi yang akurat dari sebuah kota. dia juga mengorek data untuk mengetahui sumber pendapatan. ia su dah mampu meneropong masa depan Arab Saudi. lautan yang terdapat di sekitar jazirah itu akan menjadi daya tarik bagi setiap orang untuk mengunjungi nya. serta dialek bahasa dari setiap kota yang dikunjunginya . baik harian maupun bulan anan. pertukaran. Tempat yang dingin seperti Khwarizmidan Ferghana membuat penduduknya mene balkan jenggot serta badannya lebih gemuk. Pada abad ke-10 M. AlMuqaddasi juga me lakukan penelitian mengenai dampak iklim dan tempat terhadap bentuk fisik pendud uknya. Ia pun sampai-sampai menggali informasi tentang besaran bia ya yang dikeluarkan setiap orang untuk kesehatan di sebuah kota. Al-Muqaddasi pun melakukan studi pasar. Al-Muqaddasi memang pantas disebut geografer yang jenius. Selain itu.‘ ungkap sang geog rafer. serta perekonomian secara keseluruhan ya ng terjadi di kota itu.

dia juga menciptakan beragam alat dan teknologi yang digunakan untuk bedah. Spany ol. sebuah kota berjarak 9. Kontri – businya sungguh sangat besar bagi pengembangan ilmu bedah. Peletak dasardasar ilmu bedah modern itu bernama A l-Zahrawi (936 M -1013 M). serta mengembangkan ilmu bedah bahkan hingga tutup usia.15. Tak heran bila dunia pun mendapuknya s ebagai Bapak Ilmu Bedah Modern‘. 164 . Selain mela hirkan prosedur dan metode ilmu bedah modern. Al-Zahrawi (Ilmuan Islam Pelopor Ilmu Bedah) Di era keemasannya. ‘Prinsipprinsip ilmu kedokteran yang dia jarkan Al.Zahrawi menjadi kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Al-Zahrawi adalah seorang dokter bedah yang amat fenomenal. Sebab. peradaban Islam memiliki seorang dokter bedah yang paling to p. AlZahrawi merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol. mengajarkan ilmu kedokteran. Ahli bedah yang termasyhur hingga ke abad 21 itu bernama lengkap Abu al-Qasim Khalaf ibn al-Abbas Al-Zahrawi. mengobati masyarakat .Muqtabis yang baru rampung setelah enam dasawarsa kemat iannya.6 km dari Cordoba. Ia terlahir pa da tahun 936 M di kota Al-Zahra. Karya dan hasil pemikirannya b anyak diadopsi para dokter di dunia Barat. Kisah masa kecilnya t ak banyak terungkap. tanah kelahirannya AlZahra dijarah dan dihancurkan.‘ ujar Dr Campb ell dalam History of Arab Medicine. setelah ilmuwan Andalus ia Abu Muhammad bin Hazm (993 M – 1064 M) menempatkannya sebagai salah seorang dok ter bedah terkemuka di Spanyol. Sosok dan kiprah Al-Zahrawi baru terungkap ke permukaan. Orang Barat mengenalnya sebagai Abulcasis. Di kota Co rdoba itulah dia menimba ilmu. Sejarah hidup alias biografinya baru muncul dala m Al-Humaydi‘s Jadhwat al.

Kitab yang dijadikan sekolah kedok teran di Eropa itu terdiri dari 30 volume. Dalam Al-Tasrif. Sederet produk kosmetika seperti deodoran. Al-Zahrawi tak terlalu banyak melakukan perjalana n. Dalam menjalankan praktik kedokterann ya. pa da masa itu Cordoba menjadi tempat favorit bagi orangorang Eropa yang ingin menj alani operasi bedah. Ia lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk merawat korban kecelakaan serta korban perang. seorang dokter yang baik haruslah melayani pasiennya sebaik mungkin tanpa membedakan status sosialnya. Di puncak kejayaannya. Jasanya dalam mengembangkan ilmu k edokteran sungguh sangat besar.Zahrawi meninggalkan sebuah harta karun‘ yang t ak ternilai harganya bagi ilmu kedokteran yakni berupa Kitab AlTasrif li man aja z an-il-taliI sebuah ensiklopedia kedokteran. hand lotion. Popularita s Al-Zahrawi sebagai dokter bedah yang andal menyebar hingga ke seantero Eropa. Para dokter di zamannya mengakui bahwa Al-Zahrawi adalah seorang dokter yang jenius terutama di bidang bedah. Cordoba memiliki tak kurang 50 rumah sakit yang menawarkan pelayanan yang prima. farmakologi. Dalam kitab yang diwariskannya bagi p eradaban dunia itu. Hal itu dilakukan 165 . AlZahrawi pun diangkat me njadi dokter Istana pada era Kekhalifahan Al-Hakam II di Andaluasia. Al-Zahrawi pun mengingatkan kep ada para muridnya tentang pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pasien. Sebagai seorang guru ilmu kedoktera n. orthopedi. Al-Zahrawi menankan pentingnya observasi tertutup dalam kasus-kasus individu al. opththalmologi. Menurut Will Durant. dia mengungkapka n kepeduliannya terhadap kesejahteraan siswanya. Tak heran. Ia juga mengupas tentang kosmetika. Sebagai seorang dokter termasyhur. Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu beda h.Al-Zahrawi mendedikasikan separuh abad masa hidupnya untuk praktik dan mengajark an ilmu kedokteran. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam b idang kosmetika. Berbeda den gan ilmuwan Muslim kebanyakan. bila kemudian pasien dan anak muda yang ingin belajar ilmu kedokteran dari Abulcasis berdatangan dari berbagai penjuru Eropa. Al-Zahrawi begitu mencintai murid-muridnya. serta ilmu kedokteran secara umum. Al. pewarna rambut yang berkembang hingga kini merupakan hasil karya Al-Zahrawi. Menurut AlZahrawi.

Sosok dan pemik iran Al-Zahrawi begitu dikagumi para dokter serta mahasiswa kedokteran di Eropa. Al-Zahrawi tutup usia di kota Cordoba pada tahun 10 13 M – dua tahun setelah tanah kelahirannya dijarah dan dihancurkan. Al-Zahrawi pun selalu mengingatkan agar para dokter untuk berpegang pada no rma dan kode etik kedokteran. yakni tak menggunakan profesi dokter hanya untuk m eraup keuntungan materi.untuk tercapai – nya diagnosis yang akurat serta kemung – kin an pelayanan yang terb aik. Mungkin karena itulah di era modern ini muncu l istilah dokter spesialis bedah (surgeon). Menurut Al-Zahrawi profesi dokter bedah tak bisa dilaku kan sembarang orang. Hanya dokter yang memiliki keahlian dan bersertifikat saja y ang boleh melakukan operasi bedah.16 M. Kitab Al-Tasrif terus menjadi pegangan par a dokter di Eropa hingga terciptanya era Renaissance. Al-Zahrawi adalah kepala dari seluruh ahli bedah. Kitab itu menjadi rujukan dan buku resmi sekolah kedokteran dan para dokter sera ahli bed ah Eropa selama lima abad lamanya pada periode abad pertengahan. Kitab itu juga dilengkapi dengan ilustrasi. Kini rumah itu menjadi cagar budaya yang dilindungi Badan Kepariwisataan Spanyol.Za hrawi sebagai seorang ahli bedah diakui para dokter di Eropa. Pada abad ke-14 M. seorang ahli bedah Prancis bernama Guy de Chauliac mengutip Al-Tasrif hampir lebih dari 200 kali. Di jalan itu terdapat rumah nom or 6 yakni rumah tempat Al-Zahrawi tinggal. Ilmuwan Isl am Penemu Berbagai Alat Bedah Modern. Kehebatan dan profesionalitas Al. Bapak Ilmu Bedah‘ itu memperkena lkan lebih 166 .‘ ucap Pietro Argallata. Al-Zahrawi telah menemukan puluhan alat bedah modern. Pada masa itu. Meski Corboba kini bukan lagi menjadi kota bagi umat Islam. Hingga abad ke. Selama separuh abad mendedikasikan diri ny a untuk pengembangan ilmu kedokteran khususnya bedah.heri ruslan Al-Zahrawi. Dalam Kitab Al-Tasrif. Kitab AlTasrif yang ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12 M. ahli bedah berkebangsaan Prancis . Jaques Delechamps (1513 M – 1588 M) masih menjadika n Al-Tasrif sebagai rujukan. namun namanya masih diabadikan me njadi nama jalan kehormatan yakni Calle Albucasis‘. ‘Tak diragukan lagi. dia kerap mengingatkan agar masyarakat tak m elakukan operasi bedah kepada dokter atau dukun yang mengaku-ngaku memiliki keah lian operasi bedah.

Alat itu digambarkan dalam Kitab Al-Tasrif.dari 200 alat bedah yang dimilikinya. AlZahrawi juga menemukan peralatan bedah ya ng digunakan untuk memeriksi dalam uretra. Tak cuma itu. pengait bedah (surgical hook). Salah satu alat bedah yang ditemukan dan digunakan AlZahrawi adalah catgut. alat untuk memindahkan benda asing da ri tenggorokan serta alat pemeriksa telinga. curette. 16. pisau bedah (scalpel). sendok bedah (surgical spoon). Dalam Al-Tasrif. Di an tara ratusan koleksi alat bedah yang dipunyainya. retr actor. Selain itu. dan specula. ternyata banyak peralatan yang tak pernah digunakan ahli bedah seb elumnya. Al-Zahrawi juga memperkenalkan sedere alat b edah lain hasil penemuannya dalam Kitab Al-Tasrif. selama karirnya Al-Zahrawi telah menciptakan atau mene mukan 26 peralatan bedah. Selain itu. Alat yang d gu nakan Al-Zahrawi untuk menjahit bagian dal am itu hingga kini masih digunakan ilmu bedah modern. Menurut catatan. Al-Zahrawi juga memperkenalkan penggenaan ligature 9benang pengikat luka) untuk mengontrol pendarahaan arteri. juga menemukan forceps untuk mengangkat janin yang meninggal. Ja rum bedah ternyat a juga ditemukan dan dipapar kan secara jelas oleh Al-Zahrawi dalam kitabnya yan g paling fenomenal itu.Zahrawi bagi dunia k edokteran khususnya bedah hingga kini tetap dikenang dunia. Kontribusi Al. Peralatan penting untuk bedah yang ditemukan Al-Zahrawi itu antara lain. surg ical rod. sound. Ali Ibnu Abbas Al-Majusi (Penemu Teknik Pengolahan Aspal) 167 .

Kitab Al-Malikiterbagi dalam 20 diskursus. Bahkan. Selama mengabdikan dirinya untuk Amir Dinasti Buwaih. Al-Majusi menekankan pentingnya hubungan yang sehat antara dokter dan pasien. Berkat kehe batannya itu. sangat penting dala m etika kedokteran. Ia memeras endapan aspal yang dipanaskan untuk diambil airnya. Persia. Kitab itu juga mengupas secara detail metodologi ilmiah yang berkaitan dengan riset biomedikal modern. Al-Majusi berhasil mengolah aspal men jadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan luka kulit. Bu ku teks kedokteran dan psikologi yang ditulisn ya itu sangat berpengaruh di Barat. Ia mendirikan sebuah rumah sakit di Shiraz. Secara utuh. kata dia. Dokter dan psikolog Mus lim ini turut berjasa dalam mengembang kan teknologi pengolahan asp al men jadi minyak. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin bertajuk Liber Regalis atau Rega lis Dispositio. Buku ini dianggap lebih sistematis dan lebih ringkas dibanding k an ensiklopedia karya Al-Razi yang ber judul Al-Hawi. Buku itulah yang menjadi rujukan teks didirikannya Sekolah Kedokteran Saler nitana di Salerno. Ia menimba ilmu dari Syeikh Abu Maher Musa ibnu Sayyar. Secara khusus. Kitab Al-Malikiini d ipandang lebih praktis. 10 bab pertam a mengulas teori dan 10 bab sisanya mengupas praktik kedokteran. Kitab karya AlMajusi itu diterjemahkan oleh Constantinus Afri canus ke dalam bahasa Latin berj udul Liber Pantegni. Al-Majusi adalah pe nganut Zoo raster yang menyembah api.Haly Abbas. Buku kedokteran itu lalu dicetak di Venicia pad a 1492 dan 1523 M. dia pun diangkat menjadi dokter di istana Amir Adhad al-Dowleh Fan a Khusraw salah seorang penguasa dari Dinasti Buwaih yang berkuasa dari tahun 94 9 M hingga 983 M. Al-Majusi menulis Kitab al-Maliki( Buku Istana). Sebelum masuk Islam. Dalam karyanya itu. Itulah nama panggilan Ali Ibnu Abbas Al-Majusi di Barat. Persia Tenggara . sang ilmuwan juga 168 . Ia adalah satu dari ti ga dokter terhebat di kekhalifahan Islam bagian timur pada zamannya. kitab itu diterjemahkan oleh St ephen Antioch pada tahun 1127 M. Hubungan itu. serta Ruma h Sakit AlAdu di di Baghdad pada 981 M. Ilmuwan dari Persia itu cukup dikenal di Barat lewat buah pi kir nya yang berjudul Kitab Al-Malikiserta Kitab Kamil asSina‘a at-Tibbiyya( Com p lete Book of the Medical Art). Al-Majusi terlahir di Ahvaz. dibandingkan denga n The Canon of Medicinekarya Ibnu Sina yang legendaris itu.

Al-Ma jusi berhasil mengolah aspal men jadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobat i penyakit dan luka kulit. Al-Majusi adalah pe nganut Zoo raster yang menyembah api. Bahkan. Buku itulah yang me njadi rujukan teks didirikannya Sekolah Kedokteran Saler nitana di Salerno. Bu ku teks kedokt eran dan psikologi yang ditulisnya itu sangat berpengaruh di Barat. Ia mendirikan sebuah rumah sakit di Shiraz. dibandingkan dengan The Canon of Medicinekarya Ibnu Sina ya ng legendaris itu. Kitab karya Al-Majusi itu diterjemahkan oleh Constantin us Afri canus ke dalam bahasa Latin berjudul Liber Pantegni. Ia memeras en dapan aspal yang dipa naskan untuk diam bil airnya. Al-Majusi menu lis Kitab al-Maliki( Buku Istana). Ia menimba ilmu dari Syeikh Abu Maher Musa ib nu Sayyar. Dokter dan psikolog Mus lim ini turut berjasa dalam mengem bang kan teknologi pengolahan aspal men jadi minyak.mengupas seluk-beluk masalah psikologi dalam bu ku nya The Complete Art of Medic ine. Al-Majusi te rlahir di Ahvaz. kitab itu diterjemahkan oleh Stephen Antioch pada tahun 1127 M. Persia Teng gara. Sebe lum masuk Islam. Ia adalah satu dari tiga dokter terhebat di kekhalifahan Islam bagian timur pada zamannya. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin bertajuk Liber Regalis atau Rega lis Dispositio. Buku ke dokteran itu lalu dicetak di Venicia pada 1492 dan 1523 M. Selama mengabdikan dirinya untuk Amir Dinasti Buwaih. Buku ini dianggap lebih s istematis dan lebih ringkas dibanding kan ensiklopedia karya Al-Razi yang ber ju dul Al-Hawi. Itulah nama panggilan Ali Ibnu Abba s Al-Majusi di Barat. hri Ali Ibnu Abbas Al-Majusi aly Abbas. dia pun diangkat men jadi dokter di istana Amir Adhad al-Dowleh Fana Khusrawsalah seorang penguasa dari Dinasti Buwa ih yang ber kuasa dari tahun 949 M hingga 983 M. Seca ra utuh. serta Rumah Sakit AlAdu di di Baghdad pada 981 M. Persia. Ilmuwan dari Persia itu cuk up dikenal di Barat lewat buah pikirnya yang berjudul Kitab Al-Malikiserta Kitab Kamil as-Sina‘a at-Tibbiyya( Complete Book of the Medical Art). 169 . Kitab Al-Malikite rbagi dalam 20 dis kursus. 10 bab pertama mengulas teori dan 10 bab sisanya meng upas praktik kedokteran. Kitab Al-Malikiini dipandang lebih praktis. Ber kat kehebatannya itu.

ia memili ki kaitan erat dengan Khwajagan. Baha-udDin mendapat latihan dasar dalam jalur ini dari Am ir Kulal. 17. Dari awal. yang juga merupakan tempat di mana ia wafat pada tahun 1389. yang merupakan rantai terakhir dalam silsila h sebelum Baha-ud-Din. Sammasi merupakan pemandu pertamanya d alam jalur ini. Uzbekistan serta daerah di dekatnya. yaitu para guru dalam mata rantai Tariqat Naqsy abandi. dan yang lebih penting lagi adalah hubungannya dengan penerus (k halifah) Sammasi. kata dia. yaitu Amir Kulal. sangat penting dalam etika kedokteran . Sebagian besar masa hidupnya dihabiskan di Bukhara. Perjalanan jauh yang dilakuk annya hanya pada waktu ia menjalankan ibadah haji dua kali. 170 . Kitab itu juga mengupas secara detail metodologi ilmiah yang berkaitan dengan riset biomedikal modern. Secara khusus. ya ng merupakan salah satu tariqat yang cukup besar dan berpengaruh dalam gerakan t asawuf.Dalam karyanya itu. Riwayat Hidup Tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai kehidupa nnya. Ini tidaklah mengherankan. Sejak masih bayi. Transoxiana. Hubungan itu. sang ilmuwan juga mengupas seluk-beluk m asalah psikologi dalam bu ku nya The Complete Art of Medicine. Ini di lakukan untuk menjaga prinsip "melakukan perjalanan di dalam negeri". yang merup akan salah satu bentuk "laku" seperti yang ditulis oleh Omar Ali-Shah dalam buku nya "Ajaran atau Rahasia dari Tariqat Naqsyabandi". Banyak tulisan dir angkai setelah ia wafat. yaitu Baba Muhammad Sammasi. Al-Majusi me nekankan pentingnya hubungan yang sehat antara dokter dan pasien. ia melarang para pengik utnya untuk mencatat segala perilaku maupun ucapan-ucapannya. karena semasa hidupnya. Syeikh Baha-ud-Din dilahirkan pada tahun 1318 di desa Q asr-i-Hinduvan (yang kemudian bernama Qasr-i Arifan) di dekat Bukhara. Baha-ud-Din Naqshband Bukhari Baha-ud-Din Naqshband Bukhari (1318 – 1389) adalah pendiri tariqat Naqsyabandi. yang juga merupakan sahabat dekatnya selama bertahun-tahun. ia diadopsi sebagai anak spiritual oleh salah seorang dari mereka.

yang ujungnya ber asal dari Khalifah Abu Bakar diperoleh dari Nabi Muhammad.Pada suatu saat. Makamnya merupakan tempat yang banyak dikunjungi peziarah di Bukhara. Ibnu Al-Nafis (Bapak Fisiologi Sirkulasi) Dunia kedokteran modern mendapuknya sebagai ahli fisiologi terhebat di era keema san Islam pada abad ke-13 M. s irkulasi jantung. Baha-ud-Din mendapat instruksi secara "ruhani" oleh Abdul Khali q Gajadwani (yang telah meninggal secara jasmani) untuk melakukan dzikir secara hening (tanpa suara). Meskipun Amir Kulal adalah keturunan spiritual dari Abdul Khaliq. 18. dan kapiler. Berkat jasanya yang s angat bernilai itulah. Amir Kulal mempraktekkan dzikir yang dilakukan dengan bersuara. yang ajarannya didapat dari Abdul Khaliq. Sebuah pencapaian yang prestisius dan luar biasa itu ditorehkan seorang dokter Muslim bernama Ibnu AlNafis. Dialah dokter pertama di muka bumi yang mampu merum uskan dasar-dasar sirkulasi lewat temuannya tentang sirkulasi dalam paru-paru. Setelah mendapat petunjuk mengenai dzikir diam tersebut. Baha-ud-Din lantas absen dari k elompok ketika mereka mengadakan dzikir bersuara. Ibnu Al-Nafis dianugerahi gelar 171 . Syeikh Baha-ud-Din Na qshband wafat dan dimakamkan di desa asalnya pada tahun 1389. Pisahnya Baha-ud-Din dari ling karan kelompok Amir Kulal ini mungkin bisa dianggap sebagai penanda terwujudnya tariqat Naqsyabandi.

Nafsi lalu menggambar diagram yang melukiskan bagian-bagian tubuh yang berbeda dalam sistem fisiologi (kefaalan) yang dikembangkannya. Adalah fisikawan berkebangsaan Mesir. postmortem otopsi. Al-Nafis yang juga dikenal sebagai ilmuwan serbabisa itu turut berjasa mengembangkan ilmu keislaman. Ia juga dikenal sebagai dokter yang menyokong kedok teran ekperimental. Aliran Nafsian yang diciptakannya itu bertuj uan untuk menggantikan doktrindoktrin kedokteran yang dicetuskan pendahulunya ya kni Ibnu Sina alias Avicena dan Galen – seorang dokter Yunani. Jerman. Jejak prestasi yang ditorehkan Al-Nafsi dalam bidang kedokteran khususnya ilmu fisologi pada era kejayaan Islam itu baru terungkap pada abad ke20. Inggris yang hidup di abad ke-1 6 M. Selain memberi kontribusi yang begitu besar dalam bidang kedokteran.Deen Altawi yang berhasil menguak kiprah Al-Nafsi lewat risalah berjud ul Commentary on the Anatomy of Canon of Avicenna yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Prussia. Al.sebagai Bapak Fisiologi Sirkulasi‘. Tak heran bila dia lalu mengembangkan aliran kedokteran Nafsian tentang sistem anatomi. Al-Nafis berhasil menulis sebuah metodelogi hadits yang memperkenalk an sebuh klasifikasi ilmu hadits yang lebih rasional dan 172 . psikologi. ko mentar Al-Nafis terhadap kitab karya Ibnu Sina yang berjudul Canon of Medicine. terusan empedu. otot. Al. serta bedah manusia. Dunia kedokteran pun dibuat terperangah dan takjub oleh pencapaian dokter Muslim itu. Guna meluruskan teori dan doktrin kedok teran yang dianggapnya keliru itu. panca indera. f isiologi. dan anatomi tubu h lainnya. Antara lain ten tang denyut. Berlin. Karya AlNafis d alam bidang kedokteran dituliskannya dalam kitab Sharh al-Adwiya alMurakkaba. Kontribusi Al-Nafis dalam dunia kedokteran ta k hanya di bidang fisiologi. tulang. sebagai pencetus teori sirkulasi paru-paru. Ia juga menulis kitab Com mentary on Anatomy in Avicenna‘s Canon pada tahun 1242 M . perut. Prestasi dan pencapaian gemilang yang ditorehka nnya pada abad ke-13 M itu telah mematahkan klaim Barat yang selama beberapa aba d menyatakan bahwa Sir William Harvey dari Kent. Muhyo Al.Nafis menilai b anyak teori yang dikemukakan kedua dokter termasyhur itu keliru. dan pulsologi. Sejarah juga mencata t Al-Nafis sebagai dokter pertama yang menjelaskan konsep metabolisme.

Nuri Damaskus. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Rumah Sakit Al. dan sejawaran.logis.Man souri. ia berhasil mengung kapkan penemuannya dalam anatomi manusia. Ia menulis Theologus Auto didactu salah satu novel filosofis pertama dalam khazanah karya sastra Arab pert ama. Setelah enam tahun mengabdikan diri dua rumah sakit di k ota Kairo itu. karena semasa remaja dan muda menimba banyak ilmu. novelis. Pencapaian luar biasa yang ditorehkan A l-Nafis ketika itu dihasilkan dalam situasi politik yang tak menentu. Ia memulai karirnya sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Al-Nassri dan Rumah sakit Al. Al-Nafis berhasil menyelesaikan karyanya di bidang kedokteran hampir 300 volume. Al-Nafis pun dikenal sebagai seorang sastrawan. Pasalnya. setahun kemudian ten tara Mongol men caplok Suriah. Di rumah sakit itulah. Pe ne muannya yang paling penting adal ah mengenai sirkulasi paru-paru dan jantung. Mesir. dia hanya mempublikasika n 80 volume. Selain dikenal sebagai dokter. dia men jadi dokter kepala. Setelah Hulagu Khan bersama pasukan bar-barnya meluluh-lantakan kota metropolis intelektual dunia. astronomi. Lalu bagaimana sebenarnya jejak hidup sang dokter kondang itu? Sejatinya. pada 1242 M. Untunglah. Baghdad pada tahun 1258. Sejarah mencatat The Comprehensive Book on Medicine merupakan ensik lopedia kedokteran terbesar di zamannya. penghafal Alquran. keberingasan Mongol tak sampai ke 173 . ophtamologi. Ia menguasai beragam ilmu pengetahuan. Dalam kitab itulah. Al-Nafis juga merupakan pakar ana tomi. Kitab itu sudah dipublikasikan dalam 43 volume pada tahun 1243 M – 1444 M. Suriah. Selama lebih dari satu dasawarsa berikutnya. Al-Nafis mempublikasikan karyanya yang berjudul The Commentary on Anatomy in Avicenna‘s Canon. ahli hadits. bedah. Namun. A l.Nafis memiliki nama lengkap Ala al-Din Abu al-Hassan Ali ibn Abi-Hazm Al-Qars hi Al-Dimashqi. Al-Nafis t erlahir pada tahun 1213 M di Damaskus. Menginjak usia 31 tahun. Al-Nafis k embali menyelesaikan karyanya yang lain yang berjudul The Comprehensive Book on Medicine. ketika itu umat Islam di Mesir tengah menghadapi ancaman Perang Salib dan invasi bangsa Mongol. ahli bahasa. sosiolog. sastrawan. ahli hukum. Ketika berusia 23 tahun. Al-Nafis m emutuskan hijrah ke Kairo. fisiologi.

Al-Nafis tentan g Sirkulasi Paru-paru dan Jantung Inilah pencapaian yang berhasil dicapai Ibnu A l-Nafis dalam bidang fisiologi yang mengguncangkan itu. perpustakaan dan klinik yang dimilikinya kepada R umah Sakit Masuriyah agar digunakan bagi kepentingan masyarakat. dokter serba bisa itu juga menulis beberapa karyanya. Sekat tipis pada jantung tid ak berlubang. Keuntungan yang di dapat dengan adanya sekat ini adalah. Al-Nafis menyumbangkan rumah. Ia ternya ta seorang Muslim Sunni ortodoks. Dan. Sekat antara dua bilik jantung lebih tipis dari apapun. dia t elah mengungkapkan penemuan pentingnya. tak ada poripori tersembunyi di dalam jantung.Mesir. ‘Jantung hanya memiliki dua kamar.‘ Selain itu. Pada abad ke-13 M. kekusaan Mongol dari Suriah berhasil diusir Sultan Mesir . setelah memenangkan pertempuaran Ain Jalut. Al-Nafis berujar . Al-Nafis pun menambahkan. namun tak ad a bagian apapun yang menjem batani kedua bilik itu. Al-Nafis secara tegas me nga takan. Dalam bidang filasafat. Dalam kitab yang ditulisnya. Di akhir hayatnya. kemudian didorong menuju ar te ria venosa ke bilik kiri dari dua bilik jantung… 174 . Baibars. lalu menuju arteria venosa (vena paru-paru) dan menuju bilik kiri ja ntung dan bentuk ini merupakan spirit vital. menyebar. Pada tahun 1960. ‘Da rah dari kamar ka nan jantung harus me nuju bagian kiri jantung. Darah dari bilik kanan harus m elewati vena arteriosa (arteri paru-paru) menuju paru-paru. ‘Dan bukan seperti apa yang dipikirkan Gale n. Sebagai seorang penghafal Alquran dan ahli hadits. Al nafis merupakan seorang sarjana di Sekolah Fikih Syafi‘i. bercampur dengan udara di dalam paru-paru. pembedahan juga membuktikan kebohongan yang mereka ungka pkan. darah pada bilik kanan dengan mudah menuju paru-paru. berbaur de ngan udara. Selain mengabdikan diri se bagai dokter. Sang ilmuwan besar i tu tutup usia pada 17 Desember 1288 atau 11 Dzulqaidah 687 H. Ibnu Nafis mengabdikan diri menjadi dokter pribadi Sultan Baibars . Al-Nafis memiliki latar bel akang keagamaan yang begitu kuat. Sejak tahun 1260 M hingga tahun 1277 M. Al-Nafis pun mengajarkan Alquran dan Hadists. Dan antara dua bagian itu sungguh tid ak saling terbuka.

dan ketig a adalah cabang-cabang vena arteriosa. Joseph Schacht. hasil investigasi anatomi yang dilakukannya telah banyak memberi pengaruh terhadap Realdo Colombo dan Valverde. Berabad-abad setelah kematia nnya. bapak sejarah Sai ns mengakui bahwa penemuan sirkulasi paru-paru yang dicapai Ibnu Al-Nafis sangat penting artinya bagi dunia kedokteran. Keti ganya terhubung oleh jaringan daging yang berongga. ‘Kita telah melihat bahwa Ibnu Al-Nafis tela h mengungkapkan penampakan sa luran antara dua jenis pembuluh paru-paru. maka dia harus diakui sebagai salah seorang dokter yang telah memberi pengaru h terhadap William Harvey. William Harver men jelaskan sirkulasi darah pada tahun 1628 M. ditemukan tiga abad sebelum Realdo Colombo (waf at 1559 M) – dokter Barat — mencetuskannya. Sharh Tashrih Al-Qanunmam pu men jelask an sirkulasi paru-paru be berapa abad sebelum dokter Inggris.‘ Malah. Coppola berkata. seorang ahli sejarah yang meneliti jejak kedoktera n di dunia Arab. papar dia.‘ Sementara itu.‘ Pengakuan Dunia untuk Sang Dokter George Sarton. Ibnu Al-Nafis adalah seorang ahli fisiologi terhebat di abad pertengahan. ‘Teori sirkulasi paru-paru yang telah ditemukan Ibnu Al-Na fis pada abad ke-13 M sungguh tak dapat terlupakan. Pengakuan yang sama j uga diungkapkan Max Meyrholf. mengung kapkan bahwa teori-terori yang diungkapkan Ibnu Al-Nafis begitu berpengaruh terh adap dokter-dokter di Barat. Encarta Encyclopedia 2003 secara tega s mematahkan klaim Barat yang selama berabad-abad mengklaim William Harvey se ba gai pencetus teori sirkulasi paru-paru. kedua adalah cabangcabang arteria venosa.‘ Penemuan yang mengguncang itu. Dalam es ai itu.‘ ungkap Sarton tanpa tedeng aling-aling. Selain itu. pertama adalah bronkus. Ibnu Al-Nafis menulis:‘ Paru-paru terdiri dari banyak bag ian. dia juga memuji Al-Nafis yang mampu mel ontarkan kritik terhadap 175 . Dalam William Osler Medal EssayEdward Co ppola pun sepakat bahwa Ibnu Al-Nafs adalah penemu sirkulasi paru-paru. Meyrholf pun berkata.Mengenai anatomi paruparu. Beri kut ini pernyataan Encarta Encyclop e dia: ‘ Ib nu AlNafis begitu termasyhur lewat tulisan-tu lis annya tentang fisilogi dan kedokteran. ‘Jika kebenaran teori Ibnu Al-Nafis terbukt i. Kitab yang di tulisnya.

Kalimat di atas merupakan komentar Donald Hill. ‘Sebagian o rang mengatakan tak ada lagi dokter yang hebat setelah Ibnu Sina selain Ibnu AlNafis. dan membuat sebuah mesin (Donald Hill). Al-Jazari. Tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari y ang begitu penting. merakit.‘ papar Schacht. selama abad kedua be las. Dalam bukunya. Ibnu Ismail Ibnu Al-Razzaz al-Jazari mendapat julukan sebagai 176 .(kbh) SuaraMedia. ‘Kemungkinan Colombo telah mendal ami teori-teori Ibnu Al-Nafis. Menu rut keduanya.Com 19. ia begitu detail memaparkan instruksi untuk m endesain. atas buku karya ahli teknik Muslim yang ternama. Dia tinggal di Diyar Bakir. sebagian menyatakan bahwa Al-Nafis lebih baik dari Ibnu Sina. Al Jazari merupakan seorang tokoh besar di bidang mekani da n industri. Namun. yang terletak diantara sisi utara Irak dan timu r laut Syiria. Nama lengkapnya adalah Badi Al-Zaman Abulle zz Ibn Alrazz Al-Jazari. tepatnya antara Sungai tigris dan Efrat.‘ papar keduanya. tak pernah ada dokter di dunia ini yang seperti Al-Nafis. Ahli sejarah lainnya.Ibnu Sina dan Galen. Al-Nafis mampu mendirikan aliran kedokteran Nafsian dengan membuat penambahan bagian-bagian anatomi manusia.Al-Jazari merupakan ahli teknik yang luar biasa pada masanya. Begitulah dunia mengakui dedikasi dan keberhasilan sang dokter agung i tu. Ibnu Ismail Al Jazari (Ilmuwan Penemu Konsep Robotika Modern) Al Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot. Taj al-Din alSubki (wafat 1370 M ) dan Ibnu Qadi Shuhba pun mengakui kehebatan Al-Nafsi. seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan sejarah teknologi. Lahir dai Al Jazira. Turki.

crankshaft. Science Museum merek onstruksi kerja gemilang Al-Jazari. diantaranya combustion engin e. suction pump. dan banyak lagi. Pasalnya. yang dalam interval tertentu akan memberikan suara simbal d an burung berkicau. Pada 1206 ia merampungkan sebuah karya dalam ben tuk buku yang berkaitan dengan dunia teknik. karena dengan piawainya Al -Jazari membeberkan secara detail hal yang terkait dengan mekanika. Donal d berkomentar bahwa dalam sejarah. Pada acara World of Islam Festival yang diselenggarakan di Inggris pada 1976. Kary anya ini sangat berbeda dengan karya ilmuwan lainnya. terdapat instruksi untuk merancang. mengatakan bahwa hingga za man modern ini. mer akit. tidak satupun dari suatu kebudayaan yang dapat menandingi lengka pnya instruksi untuk merancang. Irak. al-Jami B ain al-Ilm Wal Aml al-Nafi Fi Sinat at al-Hiyal (The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices). Bukunya ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. sebagai bentuk penghargaan atas karya besarnya. al-Jazari membuat jam gaj ah yang bekerja dengan tenaga air dan berat benda untuk menggerakkan secara otom atis sistem mekanis. Donald Hill (1974). lengkap dengan rincian gambar-gambarnya dalam buku. begitu pentingnya karya Al-Jazari tersebut.Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini. programmable automation. kata dia. memproduksi dan menyusun berbagai mesin sebagaim ana yang disusun oleh AlJazari. dalam buku Al-Jazari. Di tahun yang sama juga 1206. Seperti ayahnya ia mengabdi pada rajaraja Urtuq atau Art uqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 1200 sebagai ahli teknik. dan membuat mesin. 177 . P asalnya. Dan merupaka n kontribusi yang sangat berharga dalam sejarah teknik. sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat. Keunggulan buku tersebut mengundang decak kagum dari ahli teknik asal Inggris. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami pengemban gan robot masa sekarang. banyak orang yang berdecak kagum dengan hasil karya Al-Jazari. Donald Routledge dalam bukunya Studies in Medieval Islamic Technology.Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya. Ia dipang gil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazira. yaitu jam air. Kini replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh Lo ndon Science Museum.

Al-Jazari memberikan kontribusi yang pentng bagi dunia ilm u pengetahuan dan masyarakat. Alat ini ter diri dari balok panjang yang ditopang di antara dua pilar dengan balok kayu hori zontal. Masyarakat zaman dulu memang tel ah memanfaatkan sejumlah peralatan untuk mendapatkan air. Shaduf dikenal pada masa kuno. kala itu di bawah naungan Sultan Nasir al-Din Mahmoud. irigasi dan kepentingan industri merupakan hal vital di negara-negara Mu slim. ilmuwan dan ahli teknik Muslim ini telah membawa masya rakat Islam pada abad ke-12 pada kejayaan. Bahkan ia pun menggambarkan metode rekonstruksi peralatan y ang ia temukan. Terutama bagi sarjana teknik dari belah an negari Barat. Yaitu. Ia mengabdi di istana Artuqid. baik di Mesir maupun Assyria. keperluan rumah tangga. Isiny a diilustrasikan dengan miniatur yang menakjubkan. Sebab ahli teknik l ainnya lebih banyak mengetahui teori saja atau mereka menyembunyikan pengetahuan nya dari orang lain. Shaduf maupun S aqiya.Ketertarikan Donald Hill terhadap karya Al-Jazari membuatnya terdorong untuk men erjemahkan karya Al-Jazari pada 1974. pasokan air untuk minum. atau enam abad dan enam puluh delapan tahu n setelah pengarangnya menyelesaikan karyanya. Mesin pemompa air yang dipaparkan dalam bukunya. m enjadi salah satu karya yang inspiratif. Tulisan Al-Jazari juga dianggap u nik karena memberikan gambaran yang begitu detail dan jelas. Hasil kerjanya ini kerap mena rik perhatian bahkan dari dunia Barat. Jika menilik sejarah. Namun demikian. yang sering menjadi masalah adalah terkait dengan alat yan g efektif untuk memompa air dari sumber airnya. yang dianggap sebagai teks penting untuk mempelajari sejarah teknologi. Ia hidup dan bekerja di Mesopotamia s elama 25 tahun. Dengan karya gemilangnya. Karyanya juga dianggap sebagai sebuah manuskrip terkenal di duni a. 178 .

Dan hal itu dianggap sebagai pencapaian yang l uar biasa. Tenaga binatang yang digunakan adalah keledai maupun unta dan Saqi ya terkenal pada zaman Roma. 179 . Para ilmuwan Muslim melakukan eksplorasi peralatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. engkol mesin merupakan peralatan mekanis yang penting setela h roda. Mesin itu diketahui merupakan mesin pert ama kalinya yang menggunakan engkol sebagai bagian dari sebuah mesin. Al-Jazari merintis jalan ke sana dengan menguraikan mesin yang mampu menghasilkan air dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang pernah ada sebelumnya. Balok digerakkan secara naik turun oleh sebuah mekanisme yang me libatkan gigi gerigi dan sebuah engkol. Tetapi. Penemuan engkol mesin sejenis itu oleh sejarawan teknologi dianggap sebagai peralatan mekanik yang paling penting bagi orang-orang Eropa yang hidup pada aw al abad kelima belas. Bertrand Gille menyatakan bahwa sistem tersebut sebelumnya tak diketahui dan sangat terbatas penggunaannya. Mesin keempat adalah mesin yang menggunakan balok dan t enaga binatang. asalnya. e ngkol yang terhubung dengan sistem rod di sebuah mesin yang berputar ceritanya l ain. namun digerakkan dengan tangan. Dua mesin pertamanya merupakan modifikasi terhadap Shaduf. Mekanisme sentralnya terdiri d ari dua gigi. memikul tanggung jawab untuk merancang lima mesin pada abad ketiga belas.Satu mesin yang sejenis dengan Saqiya diletakkan di Sungai Yazid di Da maskus dan diperkirakan mampu memasok kebutuhan air di rumah sakit yang berada d i dekat sungai tersebut. Ia menghasilkan gerakan berputar yang terus menerus. Di Eropa h al ini baru terjadi pada abad 15.Sementara Saqiya merupakan mesin bertenaga hewan. Al-Jazari. Pada masa sebelumny a memang telah ditemukan engkol mesin. mesin ketiganya adalah pengembangan dari Saqiya di mana tenaga air menggantikan tenaga binatang. kala itu.

silinder piston tersebut terhubung dengan pipa penyedot. keluarga besar Ibnu Khaldun hijrah ke Maroko dan kemudian menetap di Tunisia. 180   . Gerakan roda air yang ada dalam mesin itu menggerakan piston y ang saling berhubungan. sejarawan dan sekaligus sarjana. kelu arga Ibnu Khaldun dihormati pihak istana dan tinggal di lahan milik dinasti Hafs iah. Taqi al-Din kemudian menjabarkannya kembali mesin kelima dalam buku nya pada abad keenam belas. Sederet pem ikir Barat terkemuka. adalah mesin po mpa yang digerakkan oleh air yang merupakan peralatan yang memperlihatkan kemaju an lebih radikal. Sedangkan mesin kelima. ahli hukum. Dialah Ibnu Khaldun. Ernest Gellner.Pada 1206 engkol mesin yang terhubung dengan sistem rod sepenuhnya dikembangkan pada mesin pemompa air yang dibuat Al-jazari. Franz Rosenthal. 20. setelah semenanjung itu ditaklukan Islam. Pompa ini merupakan contoh awal dari double-actin g principle. Tak heran. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut (Y aman) yang bermigrasi ke Seville (Spanyol) pada abad ke-8 M. penulis buku yang m elegenda. dan Arthur Laffer mengagumi pemiki rannya. Sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa. Robert Flint. Ibnu Khaldun sudah hidup dalam komunitas kelas ata s. Ilmuwan besar yang terlahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 atau 1 Ramadhan 732 H itu memiliki nama lengkap Waliuddin Abdurrahman bin Muham mad Ibn Khaldun Al-Hadrami Al-Ishbili. Dan pipa penyedot selanjutnya menyedot air dari sumber air dan membag ikannya ke sistem pasokan air. Di kota itu. Ibnu Khaldun (Ilmuwan Besar dari Tunisia) Dunia mendaulatnya sebagai Bapak Sosiologi Islam‘. Arnol d J Toynbee. Ini dilakukan tiga abad sebelum Fr ancesco di Giorgio Martini melakukannya. Setelah Spanyol direbut penguasa Kristen. NJ Dawood menjulukinya sebagai negarawan. buah pikirnya amat berpengaruh. pemikir Arab. Al-Muqaddimah. Sejak terlahir ke dunia. seperti Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kemudian.

ekonomi serta geografi. Khalifah Abbasiyah di ambang keruntuhan setelah penjarahan. di bidang hukum. ia sudah menghafa l Alquran dan menguasai tajwid. Selain itu. tanah kelahirannya diserang w abah penyakit pes yang menelan ribuan korban jiwa. di usia yang masih muda. tasawuf. Selain menguasai il mu politik. Dua tahun 181 . Ibnu Khaldun sudah menguasi berbagai ilmu Islam klasik seperti filsafat. hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. para ulama dan penguasa hijrah ke Maghrib Jauh (Maroko ). dan metafisika. Pada masa itu. Guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil. ia juga menganut m adzhab Maliki. fisika. sejarah. Ia sela lu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Di usianya ya ng ke-21. saling menjatuhkan. Akibat peristiwa yang dikenal sebagai Black Death itu. Ibnu Khaldun sudah terbiasa berhadapan dengan berbaga i intrik politik. Kala itu.Ibnu Khaldun hidup pada masa peradaban Islam berada diambang degradasi dan disin tegrasi. di saat umat Islam terusir dari Spanyol. saling menghancurkan. sekitar tujuh puluh lima tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun. Tak heran. Ibnu Khaldun sudah diangkat menjadi sekretaris Sultan Al-Fadl dari Din asti Hafs yang berkedudukan di Tunisia. Ahmad Syafii Maarif dalam bukunya Ibn Khaldun dalam pandangan Penulis Barat dan Timur memaparkan. dan penghancuran Baghdad dan wilayah disekitarnya oleh bangsa Mongol pada tahun 1258. Studinya kemudian terhenti pada 749 H. Dinasti-dinasti kecil saling bersaing memperebutkan kekuasaan. Afrika Utara dan Andalusia sedang diguncang pep erangan. Saat menginjak usia 17 tahun. p embakaran. bila dia sudah terbiasa mengamati fe nomena persaingan keras. dia juga menimba ilmu agama. Sejak muda.

yang tengah berada di Maghrib Tengah. dia berhenti karena penguasa yang didukungnya itu kalah dalam sebuah p ertempuran. Ibnu Khaldun d iangkat menjadi anggota majelis ilmu pengetahuan dan sekretaris sultan setahun k emudian. khatib dan guru di Bijayah. Ia balik lagi ke Tilmisan. Meski telah dikhianati. gubernur Qasa nthinah (sebuah kota di Aljazair). Ibnu Khaldun kemudian berpihak kepada Abdul Aziz dan tinggal di Baskarah. Ibnu Khaldun memutuskan untuk tak berpolitik praktis lagi. sebuah kota di Maghrib Tengah (Aljazair) . Ia menduduki jabatan itu selama dua kali dan sempat pula dipenjara. Maroko pada 774. namun Abu Ha mmu menerima kehadiran Ibnu Khaldun. Namun. Setahun kemudian.kemudian. Sultan Bani Ahmar menyambut kedat angannya dan mempercayainya sebagai duta negar di Castilla. Ia lalu hijrah ke Baskarah. penguasa Bani Marin dari Fez . tatkala Abu Hammu diusir Sultan Abdul Aziz . Abu Abdillah Muhamm ad mengangkatnya menjadi perdana menteri sekaligus. Sikap politiknya berubah. Tugasnya dijalankan dengan baik dan sukses. Ia kemu dian berkirim surat kepada Abu Hammu. Maroko. Saat Fez jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. hubungannya dengan Sultan kemudian retak. Namun tak lama kemudian. karena ak an melanjutkan studinya secara otodidak. Tawaran itu disambut hangat Sultan dan kemudian mem berinya jabatan penting. Ibnu Khaldun lalu hijrah ke Baskarah. Ia kemudian terdampar di Granada pada 764 H. Sejak saat itulah. Bijayah jatuh ke tangan Sultan Abul Abbas Ahmad. Ibnu Khaldun lalu menyepi di Qa‘lat Ibnu 182 . Ia bersedia berkampanye untuk mendukung Abu Hammu. Tak lama kemudian. Ia berupaya untuk bertemu dengan Sultan Abu Anam. Penguasa Bani Hafs. ia kemb ali pergi ke Granada buat yang kedua kalinya. Ia lalu menyelamatkan diri ke Fez. sebuah kerajaan Kris ten yang berpusat di Seville. sultan Tilmisan dari Bani Abdil Wad yang i sinya akan memberi dukungan. penguasa Granada tak meneri ma kehadirannya. jabatan strategis kembali didudukinya. Ibn u Khaldun kemudian meninggalkan negeri itu setelah Wazir Umar bin Abdillah murka . Dua tahun berselang . Iming-iming jabatan itu ditolak Ibnu Khaldun. Tilmisan kembali direbut Abu Hammu. Lobinya berhasil.

Dia banyak berdiskusi dengan Ti mur. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengarang sejumlah kitab yang monumental. Ibnu Khaldun sempat mengundurkan diri dari pengadilan keraja an. penguasa Mog ul. ia kembali menja di ketua pengadilan dan kembali mengundurkan diri. Pada 803 H. sebuah karya yang seluruhnya orisina l dalam perencanaannya dan saya ramu dari hasil penelitian luas yang terbaik. Ia l alu membentuk halaqah di Al-Azhar. dia diangkat menjadi ketua p engadilan kerajaan. Berkat diplomasinya yang luar biasa. Ibnu Khaldun berhasil merampungkan sebuah karya monument al yang hingga kini masih tetap dibahas dan diperbincangkan. pemikiran dan karyakaryanya masih tetap dikaj i dan digunakan hingga saat ini. Raja lalu mengangkatnya lagi menj adi dosen di sejumlah madrasah. lantaran keluarganya mengalami kecelakaan.Salamah dan menetap di tempat itu sampai tahun 780 H. dia bersama pasuk an Sultan Faraj Barquq pergi ke Damaskus untuk mengusir Timur Lenk. Arnold J 183     . Buah pikir Ibnu Khaldun itu begitu memukau. ia hijrah ke Iskandaria (Mesir) untuk menghindari kekisruhan p olitik di Maghrib. ‘Dalam pengunduran d iri inilah saya merampungkan Al-Muqaddimah. Setelah menunaikan ibadah haji. Ia didaulat raja menjadi dosen ilmu Fikih Maz hab Maliki di Madrasah Qamhiyah. Ibnu Khaldun sempat kem bali ke Tunisia. ung kap Ibnu Khaldun dalam biografinya yang berjudul Al-Ta‘rif bi Ibn-Khaldun wa Rihla tuhu Gharban wa Sharqan. Ibnu Khaldun malah bisa bertemu Timur L enk yang dikenal sebagai penakluk yang disegani. Pada 780 H. akhirnya kembali ke Kairo dan kembali ditunjuk menjadi ketua pengadilan kerajaan. Selam a masa kontemplasi itu. Al-Muqaddimah Karya yang Abadi Setelah mundur d ari percaturan politik praktis. Empa t tahun kemudian. Ibnu Khaldun disambut para ulama dan penduduk. Di Kairo. Ibnu Khaldun bersama keluarganya menyepi di Qal‘at Ibn Salamah istana yang terletak di negeri Banu Tajin selama empat tahun. Tak lama kemudian.Ibar (Sejarah Umum). Tak heran. Di tanah kelahirannya itu. Di awali dengan menul is kitab Al-Muqaddimah yang mengupas masalahmasalah sosial manusia. Ibnu Khaldun juga menulis kitab Al. Dalam masa menyepinya itul ah. ia sempat merevisi kitab Al‘Ibar. Ia tutup usia pada 25 Ramadhan 808 H di Kairo. Meski dia te lah berpulang enam abad yang lalu. jika ahli sejarah Inggris.

Ibar. dan sejarah termuat dalam kitab itu. Secara garis besar. Pasalnya. sebelum Aguste Comte pemik ir yang banyak menyumbang kepada tradisi keintelektualan positivisme Barat metod e penelitian ilmu pernah dikemukakan pemikir Islam seperti Ibnu Khaldun (1332-14 06). Tarif Khalidi dalam bukunya Classical Arab Islam membagi Al-Muqaddimah menjadi tiga bagian utama . tapi adalah produk kebiasaan-kebiasaan sosial. Meski hanya sebagai pengantar dari buku utamanya yang berjudul Al. ilmu tersebut merupakan dasar bagi pemahaman sejarah. hukum-hukum kemasyarakatan dan perubahan sosial. Pemikiran Ibnu Khaldun telah memberi p engaruh yang besar terhadap para ilmuwan Barat. kebudayaan.Toynbee menganggap Al-Muqaddimah sebagi karya terbesar dalam jenisnya sepanjang sejarah. kenyataannya Al-Muqaddimah lebih termasyhur. be ntuk-bentuk soisal berubah dan berkembang.P ertama. Salah satu prinsip yang dikemukakan Ib nu Khaldun mengenai ilmu kemasyarakatan antara lain. membicarakan histografi mengupas kesalahan-kesalahan para sejarawan Arab -Muslim. Bermodalkan pengalam annya yang malang-melintang di dunia politik pada masanya. seluruh bangunan teorinya tentang ilm u sosial. papar Syafii Ma‘arif. ‘Masyarakat tidak statis. Dalam kitabnya itu. Kedua. faktual dan bebas dari dongeng-dongeng. sekaligus menerapkan prin sip-prinsip yang menjadi dasar sosiologi. Dalam buku itu Ibnu K haldun diantara menyatakan bahwa kajian sejarah haruslah melalui pengujian-pengu jian yang kritis. Ketiga. Ibnu Khaldun juga membahas peradaban manusia. 184         . salah satu tesis Ibnu Khaldun dalam AlMuqad dimah yang sering dikutip adalah: ‘Manusia bukanlah produk nenek moyangnya. Menurut Cha rles Issawi dalam An Arab Philosophy of History. Menurut Ahmad Syafii Ma‘arif. lewat AlMuqaddimah. Ibnu Khaldu n adalah sarjana pertama yang menyatakan dengan jelas. Bagi Ibnu Khaldun. ‘Di tangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mampu me nulis Almuqaddimah dengan jernih. sejarah menjadi sesuatu yang rasional. Jauh. mengupas lembaga-lemba ga dan ilmu-ilmu keislaman yang telah berkembang sampai dengan abad ke-14. Al-Muqaddimah mengupas soal ilmu kultur.

Mesk i sejarah masa kecilnya tak terungkap. Ibnu Yunus bernama lengkap Abu al -Hasan Ali abi Said Abd al-Rahman ibnu Ahmad ibnu Yunus al-Sadafi al-Misri. Tentu bukan tanpa sebab International Astronomical Union (IAU) mengabadikan nama sang astronom di kawah bulan. Para sejarawan terbagi dalam dua pendapat soal tahun kelahiran sang ilmuwan. ia menulis al-Zij al-Hakimi al-kabir bagi khalifah alHakim. sang astronom legendaris it u menjadi saksi jatuhnya Mesir ke genggaman Dinasti Fatimiyah. Secara khusus. Sa ng ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti astronomi. Heinrich Simon. Ibnu Yunus Astronom Legendaris dari Mesir Ibnu Yunus (950 -1009 M) adalah salah seorang ilmuwan Muslim yang namanya diabad ikan pada sebuah kawah di permukaan bulan. Sejatinya. Sayangnya. Ia a dalah astronom agung yang terlahir di negeri piramida. Mesir. Ibnu Khaldun mengutamakan data empirik. sejarah kehidupan masa kecilnya nyaris tak ditemukan. pengujian hipotesis. Ibnu Yunus dipandang telah berjasa menyus un sebuah tabel yang sangat akurat. matematika dan astr ologi di bawah lindungan Kekhalifahan Fatimiyah.4 meter. Kekhalifahan yang menganut aliran Syiah itu mendirikan pusat kekuasaannya di Kairo pada 969 M. penguasa Dinasti Fatimiyah. dan metode pemerhatian. Ibnu Yunus tercatat melakukan observasi a stronomi selama 30 tahun dari 977 hingga 1003 M yang didedikasikan untuk kedua k halifah. Semuanya merupakan dasar pokok pe nelitian keilmuan Barat dan dunia. Pada saat masih belia. Sebagian kalangan meyakini Ibnu Yunu s lahir pada tahun 950 M dan ada pula yang berpendapat pada 952 M. yang jelas Ibnu Yunus berasal 185   . ‘Ibnu Khaldun adalah sarjana pertama yang berusaha merumuskan hukum-hukum sosial. saat ini. Dengan menggunakan astrolabe yang besar. hingga berdiameter 1. 21. Mesir. Ibnu Yunus mengabdikan dirinya selama 26 tahun bagi pengembangan sains di era kepemimpinan Khalifah Al-Azis dan al-Hakim.Dalam metodeloginya. papar Ilmuwan asal Jerman. Ibnu Yunus telah membuat lebih dari 10 ribu catatan mengenai kedudukan matahari sepanjang tahun. Ibnu Yunus te rlahir di kota Fustat. Lewat adikaryanya al-Zij al-Hakimi al-kabir. verifikasi teoritis .

seperti Suriah. Ada dua volume sejarah mesir yang ditulis ayah Ibnu Yunus. kakeknya Ibnu Yunus juga tak kalah terkenal. yakni tentang orangorang Mesir. Tabel yang disusunnya itu digunakan untuk beragam keperluan astronomi. and the Religious Imagination. tabel itu juga mengupa s tentang teori jam matahari serta mampu menentukan garis bujur dan lintang 186 . Menurut Eickelman dan Piscatori. Ayahnya adalah seorang s ejarawan. dan ulama hadis terkemuka. Menurut Swerdlow. kitab yang fenomenal itu. Kitab yang dituliskannya itu begitu populer di era kejay aan peradaban Islam. Kitab itu ditulisnya untuk dipersembahkan pada Khalifah al-Hakim. Salah satu karyanya menjelaskan tentang Perayaan di Mesir. kini tak la gi utuh. kitab yang ditulis Ib nu Yunus terbukti kebenarannya. al-Zij alHakimi al-Kabir merupakan salah satu karya astronomi yang sangat mashur. hanya tersisa sebagian saja. penulis biografi. tutur Dale F Eickelman dan James Piscatori dalam k aryanya Muslim Travellers: Pilgrimage. Ayahnya ju ga dikenal sebagai orang yang pertama kali menyusun kamus biografi yang dibuat k husus untuk orang-orang Mesir. Sayangnya. Migration. Ayah Ibnu Yunus merupakan seorang pengarang yang memiliki ban yak karya. Sang ayah dikenal sebagai salah seorang penulis sejarah Mesir pertama. Salah satunya untuk kepentingan penanggalan yang digunakan masyaraka t Muslim di beberapa wilayah. S ang kakek merupakan sahabat ilmuwan termasyhur al-Shafi. Selain itu. Ibnu Yunus sangat terkenal dengan adikaryanya bertajuk al-Zij al-Hakimi al-Kabir .dari sebuah keluarga terpandang di tanah kelahirannnya. NM Swerdlow dalam karyanya berjudul Montucla‟s Legacy: The Histor y of the Exact Sciences mengungkapkan. Kitab yang ditulisnya itu mengupas tabel astronomi – sebuah hasil penelitian yan g sangat akurat. dan pendapat para pelan cong tentang Mesir.

Selain itu. Simon Newcomb menggunakan teo ri yang ditemukan Ibnu Yunus untuk menentukan percepatan bulan. ia telah melakukan pengamatan lebih da ri 10 ribu masukan untuk posisi matahari dengan memakai sebuah astrolable monume ntal yang besar berdiameter 1. Tabel Ibnu Yunus pun digunakan untuk menentukan arah kiblat.4 meter. ia juga telah menyaksikan 30 gerhana bulan. Ibnu Y unus melakukan penelitian dan observasi astronomi secara hati-hati dan teliti. I bnu Yunus juga diyakini para sejarawan sebagai orang pertama yang menggunakan ba ndul untuk mengukur waktu pada abad ke-10 M. Mesk i. jika berbagai penemuannya terkait astronomi selalu akurat dan tepat. T ak heran. Buah pemikiran Ibnu Yunus m ampu mempengaruhi ilmuwan Barat. Sebagai astronom terpandang. seperti yang diklaim masyar akat Barat. Ia mampu menjelaskan konjungsi planet secara akurat yang terjadi pada abad itu. bulan dan planet. papar John J O‘Conn or. Merkurius berada di utara Venus dan garis l intang mereka berbeda tiga derajat. Secara tekun dan penuh ketelitian. Sang ilmuwan tutup usia pada 1009 M. bukan Edward Bernard dari Inggris. Waktu itu kira-kira delapan ekuinoksial jam set elah pertengahan hari.matahari. dan Edmund F Robertson. Konjungsi Venus dan Merkurius pada Gemini. Kitab itu berisi tabel bola astronomi yang digunakan untuk mengatu r waktu di Kairo. dessy susilawati Kontribusi Sang Ilmuwan bagi Peradaban 187 . Ibnu Yunus juga telah mampu menjelaskan 40 planet pada abad ke-10 M. Menurut Salah Zaimeche dalam karyanya The Muslim Pioneers of Astronomy. Dengan begitu. Tak cuma itu. penelitian Ibnu Yunus yang lain juga telah menginspirasi Laplace terkait arah mi ring matahari dan ketidaksamarataan Jupiter dan Saturnus. di hari Ahad. Pada abad ke-19 M. dalam karyanya Abul-Hasan Ali ibnu Abd al-Rahman ibn u Yunus”. Ia menggunakan bandul untuk memasti kan akurasi dan ketepatan waktu. namun nama besarnya masih abadi hingga k ini. Karya penting Ibnu Yunus dalam astronomi yang lainnya adalah Kitab ghay at al-intifa. Ibnu Yunus merupakan penemu pert ama bandul waktu. Ibnu Yunus telah wafat 11 abad lalu. Mesir hingga abad ke-19 M. Ibnu Yunus memang feno menal. tutur Ibnu Yunus.

Hingg a akhirnya. ia membaca Alquran berulang-ulang. Ia memadukan matematika untuk mengembangkan astronomi. Lewa t Ilkhani zij yang ditulis al-Tusi. Ia telah menguasai trigonomet ri yang sangat rumit pada abad ke-10 M. Sang ilmuwan telah memberi inspirasi dan peng aruh bagi para astronom di dunia Muslim maupun Barat.5 d erajat. Salah satu buktin ya. Banyak sumber mengklaim bahwa Ibnu Yunus mengg unakan sebuah bandul untuk mengukur waktu. and Phenomena. People. pada tahun 1009. seperti matematika dan astrologi. Ibnu Yunus juga turut membesarkan ilmu-i lmu lain yang penting. Ibnu Yunus juga telah membuat rumus waktu. Ibnu Yunus sempat memprediksi hari kematiannya. Sebagai seorang peramal. Sejak itu. ia meramal dirinya aka n meninggal tujuh hari lagi. 188 . Salah satu astronom Muslim terkemuka yang banyak menerapkan buah pemikiran Ibnu Yunus adalah al-Tusi. kitab al-Jiz al-Hakimi al-Kabir yang ditulisnya berisi ratusan rumus yang di gunakan dalam spherical astronomy. Hal itu dicatat Gregory Good dalam Sc iences of the Earth: An Encyclopedia of Events.Selain berjasa mengembangkan astronomi. hasil penelitian Ibnu Yunus tentang bulan da n matahari masih tetap digunakan. Astrologi Dalam bidang astrologi. Penemuann ya itu juga diakui Roger G Newton dalam Galileo‟s Pendulum: From the Rhythm of Tim e to the Making of Matter. Meski badannya segar bugar. Matematika Ibnu Yunus juga dikenal sebagai matematikus ulung. ia membuat berbagai prediksi dalam tulisan yang dirangkum dalam Kitab bulugh al-umniyya. Matematika yang dikuasainya itu dikembangkan untuk meneliti dan menguak rahasia benadabenada di langit. Ia menggun akan nilai kemiringan sudut rotasi bumi terhadap bidang ekliptika sebesar 23. ia meninggal pada hari yang diprediksikannya.

Tabel tersebut cukup akurat. tabel sinus untuk amplitude terbitn ya matahari di Kairo dan Baghdad. Tabel untuk menghitung lama siang hari (length of daylight) juga disusun Ibnu Yunus. I a juga menyusun tabel untuk menentukan azimuth matahari untuk kota Kairo (latitu de 30 derajat) dan Baghdad (latitude 33:25). she 22. walaupun terdapat beberapa error untuk altitude yan g besar.25 November 20 atau Hazrat Sayyedna Riaz . Sela in itu. 2. …. England Riaz Ahmed Gohar Shahi (Urdu: 52 ( ) Sayyedna Riaz Ahmed Gohar Shahi (Urdu: 189 ) November. 60 derajat. Ibnu Yunus juga disebut sebagai kontributor ut ama untuk penyusunan jadwal waktu di Kairo. Pakistan 25 November 2001 Wafat Manchester. 1941 . disusun pula tabel a(h) saat equinox untuk h = 1. Riaz Ahmed Gohar Shahi Riaz Ahmed Gohar Shahi Sri Paus Sayyedna Riaz Ahmed Gohar Shahi Pendiri gerakan rohani internasional Anjuman Serfaroshan-e-Islam Lahir 25 November 1941 Rawalpindi. Ibnu Yunus juga menyusun tabel yang disebut Kitab as-Samt berupa azimut h matahari sebagai fungsi altitude dan longitude matahari untuk kota Kairo.

sekitar usia tiga puluh empat Bari Imam muncul sebelum dia dan berkata: "Saya anak Anda sudah saatnya. ketika Shahi adalah pemilik F Q Steel Industries. Arizona.[3 ] ditulis oleh Sultan Bahu. " Gohar Shahi kemudian meninggalkan pekerjaannya. yang berarti "untuk menyembuhkan hati". Anda harus pergi ke kuil dari Sultan Bahu untuk menerima Kudus Inner Dimensi dari Pengetahuan Sp iritual. keluarga dan orang tu a dan pergi ke Sukoharjo. Bekerja dengan Gohar Shahi termasuk: Safar Ruhani (Perjalanan Spiritual) Menara-e-Noor (Minart Terang) 190 .[2] Menurut Gohar Shahi. dan sedang dalam kecewa tidak menerima rohani itu. termasuk satu berdasarkan sufi Puisi dikenal sebagaiTuryaaq-e-Qu lb. 1941. Amerika Serikat pada tahun 1997 Gohar Shahi penulis sejumlah buku dan treatises. ia mulai mencari ilmu wasitah di kalangan orang-orang kudus dan dervishes dari waktu. Dia adalah generasi kelima dari sufi dan ilmu wa sitah Baba Gohar Ali Shah. Biografi Gohar Shahi lahir pada 25 Nove mber. Gohar Shahi kemudian menikah dan mempunyai tiga anak-anak. di desa Dhok Gohar Shah di Rawalpindi. dia kembali ke karyanya. di Dhok Gohar Shah. dan menghabiskan masa tiga tahun di daerah pegunungan d i Simpang Syarif dan hutan Laal Bagh dalam diri-pemurnian.[2] Pada usia dua puluh. setelah mereka disillusioned dengan ora ng-orang kudus dan dervishes menemui dia. Pada akhirnya. Dia kemudian pergi ke Simpang Syarif untuk diri-malu dan ketenangan jantung.[1] Gohar Shahi lahir pada subkontinen India .Gohar Shahi Muddazullahul Aali (Urdu: gnaroes halada ( rohani Anjuman Serfaroshan-e-Islam.[2] Sastra Bekerja Gohar Shahi untuk menyampaikan pidato Sikh Komunitas dalam Sikh Temple dalam Pho enix. di mana ia membaca buku Nurul Huda(cahaya petunjuk).

Dalam bidang optik. yang juga murid Nasiruddin al-Tusi. al-Fari si berhasil merevisi teori pembiasan cahaya yang dicetuskan para ahli fisika seb elumnya. Kamal al-Din al-Farisi Ahli Fisika dari Persia Pelangi Kamal al-Din al-Farisi adalah seorang ahli fisika Muslim terkemuka dari Persia. Sang guru juga menyarankannya agar melakuk an revisi terhadap karya Ibnu Haytham. Menurut Ibnu Haytham. Gurunya. Qutb al-Din al-Shir azi (1236-1311).pada 1267 M dan meni nggal pada 1319 M. Ia dilahirkan di kota Tabriz. yakni Kitab Tanqih al-Manazir (Revisi tentang Optik). Ilmuwan yang bernama lengkap Kamal alDin Abu‘l-Hasan Muhammad A l-Farisi itu kesohor dengan kontribusinya tentang optik serta teori angka. Persia sekarang Iran.Roshnash (Sebuah Induksi) Tuhfa-tul-Majalis (Kado dari Congregations) Deen-e-Ill ahi (The Agama Allah) 23. pe langi merupapakan cahaya matahari dipantulkan awan sebelum mencapai mata. Secara mendalam. Buku hasil revisi terhadap pemikiran al-H acen – nama panggilan Ibnu Haytham di Barat — tersebut kemudian jadi sebuah adikarya . karena tak melalui sebuah penelitian yang 191 . Shirazi memberi saran agar al-Farisi membedah teori pembiasan cahaya yang telah ditulis ahli fisika Muslim legendaris Ibnu al-Haytham (965-103 9). Ia me rupakan murid seorang astronom dan ahli matematika terkenal. Teori yang dicetuskan Ibnu Haytham itu d inilainya mengandung kelemahan. al-Farisi melakukan studi secara mendala mengenai risalah o ptik yang ditulis pendahuluannya itu.

Ibnu Sa hl (1000 M) dan Ibnu al-Haytham (1041 M). Hasilnya. Menurut dia. al-farisi juga menjelaskan tentang warna pelangi. yang diis i dengan air. Al-Farisi kemudian mengusulkan sebuah teori baru tentang pelangi. Al-Farisi pun diakui telah memperkenalkan dua tam bahan sumber pembiasan. Dia (al-Farisi) membuktikan teori tentang pelanginya melalui eksperimen ya ng luas menggunakan sebuah lapisan transparan diisi dengan air dan sebuah kamera obscura. untuk mendapatkan percobaan model skala besar tentang tetes air hu jan. J O‘Connor. Dia kemudian menempatkan model ini dengan sebuah kamera obscura yang berfun gsi untuk mengontrol lubang bidik kamera untuk pengenalan cahaya. ungkap al-Farisi.F. kata J. Secara khusus. Dalam Kitab Tanqih alManazir . cah aya diperkuat lagi dan memproduksi sebuah warna kuning bercahaya. Dia memproyeks ikan cahaya ke dalam bentuk bola dan akhirnya dikurangi dengan beberapa percobaa n dan penelitian yang mendetail untuk pemantulan dan 192 . Satu atau lebih pemantulan cahaya terjadi di antara dua pemb iasan. Dalam kar yanya. kamal-al-dinPenelitiannya itu juga berkaitan de ngan dasar investigasi teori dalam dioptika yang disebut al-Kura al-muhriqa yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh ahli optik Muslim terdahulu yakni. al-Fari si menggunakan bejana kaca besar yang bersih dalam bentuk sebuah bola. Selanjutnya me ncampur gambar yang dikurangi dan kemudian sebuah warna gelap dan merah gelap sa mpai hilang ketika matahari berada di luar kerucut pembiasan sinar setelh satu k ali pemantulan. Ia telah memberi inspir asi bagi masyarakat fisika modern tentang cara membentuk warna. al-Fa risi mencetuskan bahwa warna-warna terjadi karena superimposition perbedaan bent uk gambar dalam latar belakang gelap. Robertson dalam karyanya bertajuk Kamal al-Di n Abu‘l Hasan Muhammad Al-Farisi . Para ahli sebelu m al-Farisi berpendapat bahwai warna merupakan hasil sebuah pencampuran antara g elap dengan terang. ia pun melakukan penelitian yang mendalam soa l warna. pelangi terjadi karena sinar cahaya matahari dibiaskan dua kali den gan air yang turun.terlalu baik. yaitu di permukaan antara bejana kaca dan air. Ia melakukan penelitian dengan lapisan/bola transparan. dan E. Jika gambar kemudian menembus di dalam.

Keduanya berpi jak pada teori yang diwariskan Ibnu Haytham serta penelitian Descartes dan Newto n dalam dioptika (contohnya. in Th e Biographical Encyclopaedia of Islamic Philosophy.pembiasan cahaya bahwa warna pelangi adalah sebuah fenomena dekomposisi cahaya. namanya telah terpateri di hati sanubari pejuang Muslim yang memiliki jiwa p atriotik dan heroik. Shalahuddin Al Ayyubi dan Sejarah ‘Perang Salib’ Shalahuddin Al Ayyubi. Ada yang meyakini itu sebagai karya al-Farisi. Di kalangan sarjana modern t erjadi perbedaan pendapat mengenai teori pelangi yang dicetuskan al-Farisi. in The Biograph ical Encyclopaedia of Islamic Philosoph serta buku Ibn al-Haytham. dalam beberapa karyanya seperti Ibn al-Haytham . Pahlawan Islam dari Seratus Medan Pertempuran (1137 – 1193 M). and Medicine: An Encyclopedia . k ontribusi yang papar begitu besar Boyer. al-Hasan . Hasil penelitiannya itu hampir sama dengan Theodoric of Freiberg. bagi memberikan pengembangan ilmu optik. Optics . in Medieval Is lamic Civilization: An Encyclopedia serta Al-Farisi. she 24. dengan menggunakan sebuah prisma agak sedikit berbentuk bola). Newton melakukan sebuah penelitian serupa di Trinit y College. selain itu ada juga yang menganggap t eori itu dicetuskan gurunya al-Shirazi. salah satunya pelangi. Kamal al-Din. telah terlanjur terpahat dalam sejarah 193 . Penemuan tentang teori itu seharusnya kir anya berasal dari (al-Shirazi). kemudian Al-Farisi diperluas telah [al-Farisi]. Hal it u dijelaskan Nader El-Bizri. Pemikiran dan teori yang dicetuskannya begitu bermanfaa t dalam menguak rahasia alam. in Me dieval Science. Technology.

Pada tanggal 8 Januari 1169 M Sherkoh sampai di Kairo dan diangkat oleh Khalifah Fath imiyah sebagai Menteri dan Panglima Angkatan Perang Mesir.. Hingga kini peringatan itu menjadi tradisi dan membudaya di ka langan umat Islam. Melalui media peringatan itu dibebe rkanlah sikap ksatria dan kepahlawanan pantang menyerah yang ditunjukkan melalui Siratun Nabawiyah . Tetapi sayang.perjuangan umat Islam karena telah mampu menyapu bersih. oleh hanya seribu pasukan berkuda . Dua bulan setelah pengangkatannya itu. Pendidikan per tama diterimanya dari ayahnya sendiri yang namanya cukup tersohor. maka Salahuddinlah yang mencetuskan i de dirayakannya kelahiran Nabi Muhammad saw. Konon guna membangkitkan kembali ruh jihad atau semangat di kalangan Islam yang saat itu telah tidur nyenyak dan telah lupa akan tongkat estafet yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad saw. 194 . dia berpulang ke rahmatullah. yakni Asaduddin S herkoh. Sherko h tidak ditakdirkan untuk lama menikmati hasil perjuangannya. seorang jenderal yang gagah berani. Kedua-duanya adalah pembantu dekat Raja Syria Nuruddin Mahmud. Di samping itu pamannya yang terkenal gagah berani juga memberi a ndil yang tidak kecil dalam membentuk kepribadian Shalahuddin. Asaduddin Sherkoh. yakni Najamud din al-Ayyubi. Shalahuddin dilahirkan pada tahun 1137 Masehi. adalah komandan Angkatan Perang Sy ria yang telah memukul mundur tentara Salib baik di Syria maupun di Mesir. Serbuan Sherkoh yang gagah berani itu serta kemenangan akhir yang dir ebutnya dari Babain atas gabungan tentara Perancis dan Mesir itu menurut Michaud memperlihatkan kehebatan strategi tentara yang bernilai ringgi. Sherk oh memasuki Mesir dalam bulan Februari 1167 Masehi untuk menghadapi perlawanan S hawer seorang menteri khalifah Fathimiyah yang menggabungkan diri dengan tentara Perancis. Ibnu Aziz AI Athi r menulis tentang serbuan panglima Sherkoh ini sebagai berikut: Belum pernah seja rah mencatat suatu peristiwa yang lebih dahsyat dari penghancuran tentara gabung an Mesir dan Perancis dari pantai Mesir. menghancurleburkan tentara salib yang merupakan gabungan pilihan dari seluruh be nua Eropa.

Pada saat khalifah berpulang ke r ahmatullah. Jenderal Sherkoh. dan 195 . Suasana yang meli puti kerajaan ini sekali lagi memberi angin kepada tentara Salib. Shalahuddin bahkan melanjutkan untuk me nyebutkan nama raja itu dalam khotbah-khotbah Jumatnya dan mata uangnya. Nuruddin Mahmud yang termasyhur itu meninggal dunia pada tahun 1174 Ma sehi dan digantikan oleh putranya yang berumur 11 tahun bernama Malikus Saleh. Di Syria. Tetapi segala macam bentuk perhatian ini tidak mendapat tanggapan dari raja muda itu be rserta segenap pejabat di sekelilingnya yang penuh ambisi itu. Malikus Saleh mengundurkan diri ke kota Alep po. S ultan muda ini diperalat oleh pejabat tinggi yang mengelilinginya terutama (khus usnya) Gumushtagin. dan hanya bersedia untuk menghancurk an kota itu setelah menerima uang tebusan yang sangat besar. keponakannya Shalahuddin al-Ayyubi diangkat jadi Perdana Me nteri Mesir. melainkan bertempat di rumah orang tuanya. Shalahuddin telah menjadi penguasa yang sesungguhnya di Mesir. Shalahuddin mengirimkan utusan kepada Malikus Saleh dengan m enawarkan jasa baktinya dan ketaatannya. Setelah ia berhasil menduduki Damaskus dia tidak terus memasuki istana rajanya Nuruddin Mahmud. Peristiwa itu menim bulkan amarah Shalahuddin al-Ayyubi yang segera ke Damaskus dengan suatu pasukan yang kecil dan merebut kembali kota itu. Umat Islam sebaliknya sangat kecewa akan tingkah laku Malik us Saleh. yang selama in i dapat ditahan oleh Nuruddin Mahmud dan panglimanya yang gagah berani. Tak seberapa lama ia telah disenangi oleh rakyat Mesir karena sifat -sifatnya yang pemurah dan adil bijaksana itu. dengan meninggalkan Damaskus diserbu oleh tentara Perancis. Atas nasihat Gumushtagin.Sepeninggal Sherkoh. Tentara Salib de ngan segera menduduki ibukota kerajaan itu.

Ketika Malikus Saleh meninggal dunia pada tahun 1182 Masehi. Caosorea. Berlawanan dengan syarat-syara t gencatan senjata. kekuasaan Shalahuddin telah diaku i oleh semua raja-raja di Asia Barat. Sultan Muhammad Al-Fateh 196 . Diadakanlah gencatan senjata antara Sultan Shalahuddin dan tentara Perancis di Palestina. Dalam waktu yang sangat singkat dia te lah dapat merebut kembali sejumlah kota yang diduduki kaum Nasrani. Jaffa dan Beirut. Lantaran peristiwa itu Sultan sekarang bebas u ntuk bertindak. tetapi menurut ahli sejarah Pera ncis Michaud: Kaum Muslimin memegang teguh perjanjiannya. termasuk kot a-kota Naplus. Dengan siasat perang yang tangkas Sultan Shalahuddin mengurung p asukan musuh yang kuat itu di dekat bukit Hittin pada tahun 1187 M serta menghan curkannya dengan kerugian yang amat besar. Jericho. Arsuf. 25. membunuh sejumlah anggot anya dan merampas harta bendanya. Tetapi Sh alahuddin hanya mau memerintah atas nama raja muda Malikus Saleh. penguasa Nasrani Renanud atau Reginald dari Castillon menyer ang suatu kafilah Muslim yang lewat di dekat istananya. Sultan tidak memberikan kesempatan la gi kepada tentara Nasrani untuk menyusun kekuatan kembali dan melanjutkan serang annya setelah kemenangan di bukit Hittin.mengajukan tuntutan kepada Shalahuddin untuk memerintah daerah mereka. Demikian juga Ascalon telah dapat diduduki Shalahuddin sehabis pertempuran yang singkat yang diselesaikan dengan syarat-syarat yang sangat ringan oleh Sultan yang berhati mu lia itu. Ramlah. sedangkan golongan Nasr ani memberi isyarat untuk memulai lagi peperangan.

kota ini tetap menjadi ibukota Kerajaan Romawi Timur atau K erajaan Byzantium. Penyerbuan kembali Konstantinopel terjadi delapan abad setelah penyerbuan pertama. 197 . yakni selat Bosporus (Turki). Ketika kerajaan Romaw i pecah menjadi dua. di tempat bekas Kota Byzantium Lama (324-330). baik bang unan peninggalan masa Byzantium maupun peradaban Islam. Karena dibangun oleh Constantine Agung itulah ko ta ini kemudian dinamakan Konstantinopel (Constantinople). Lemahnya pasukan Islam dan kuatnya pasukan Byzantium membuat semua up aya untuk menguasai Konstantinopel itu gagal. pasukan Islam yang pertama kali menyerbu Konstanti nopel adalah pasukan yang dipimpin oleh Mu‘awiya bin Abi Sufyan saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ra pada tahun 34 H. Pada tahun 1455 Konstantinopel ditaklukkan oleh Dinasti Turki Othman. sebaga imana disebutkan oleh sebuah hadits riwayat Imam Ahmad. Istanbul mempunyai daya pikat bagi wisatawan. Masjid Biru yang memiliki enam menara. dan Istana Topkapi yang dibangun pada tahun 1462. Dalam eksiklopedi disebutkan. Dengan keberhasilan in i maka ramalan‘ Nabi bahwa umat Islam akan dapat membebaskan Konstantinopel. terwujud. Kota yang kaya akan arsitektur dan sen i Islam ini terletak di tepi selat yang terindah di dunia. Di antara obyek wisata y ang paling banyak dikunjungi itu antara lain adalah Aya Sophia (peninggalan Kera jaan Byzantium). Sejarah menyebutkan. lokal dan mancanegara. Konstantinopel dibangun oleh Kaisar Constantine Agung sebagai ibukota Kekaisaran Romawi. Konstantinopel kembali diserbu selama pemerintahan Khalifah Hish am bin Abdul Malik pada 121 H dan serbuan terakhir selama pemerintahan Khalifah Harun Al Rashid pada 182 H. museum. Da ya tarik itu apalagi kalau bukan bangunan-bangunan bersejarah. Upaya penyerbuan ini berhenti ketika pemerintahan Is lam mulai melemah dan retak serta banyak mengalami rongrongan baik dari dalam ma upun luar. kemudian oleh Sufyan bin Aus pada tahun 52 H yan g selanjutnya diikuti oleh Salma saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 97H. Penyerangan berikutnya dilakukan oleh putranya Yazid pada 47 H.Kota Konstantinopel kini bernama Istanbul. Adalah Kesultanan Uthmany (Otto man) yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 857 H.

dia lalu meminta bantuan pa us yang kemudian mengirimkan lima kapal berisi senjata. Ketika Raja Constantine merasa terdesak. pasukan Islam akan mengambil alih kot a dengan memberi jaminan keselamatan dan menjaga kehormatan seluruh penduduknya.Pada tahun itu. Namun ajakan damai ini ditolak oleh Raja. yang hidup sezaman dengan Sultan Muhammad Al F ateh melukiskan. De mi menyaksikan 150 ribu pasukan Muslim shalat di belakang pemimpinnya dengan sua ra takbir yang menggema. Su ltan juga memerintahkan para insinyur untuk membuat peralatan atau fasilitas pen dukung penyerbuan. dia lalu men girim pesan kepada Raja Byzantium. 198 . Karena itu pasukan Muslim kemudian membombardir kota selama 48 ha ri lamanya. Muhammad Al Fateh. tepatnya tanggal 16 Rabi‘ul Awwal. pasukan Byzantium yang Kristen itu mulai kecut dan cema s. Al F ateh telah melakukan persiapan luar biasa untuk menggapai kemenangan itu. yang telah memotivasi para tentara untuk berjihad . Mental mereka jatuh. Sultan Uthma ny yang berkuasa pada waktu itu mengerahkan sekitar 150 ribu tentara Islam. Bahkan ia mengumumkan perang melawan pasukan Islam. Para insinyur itu membuat meriam dam bom raksasa‘. dan Sheikh Khisrawi. Setelah Sultan menempatkan para tentaranya. Tak cuma itu. Selain itu. Sultan memerint ahkan pasukannya untuk mengumandangkan adzan dan mendirikan shalat berjamaah. Sultan mempelajari lokasi-lokasi mana yang cocok unt uk pertahanan dan mencoba menemukan titik-titik kelemahan musuh. sejak menaiki singgasananya Sultan harus rela begadang‘ setiap mal am guna mempelajari peta dan keadaan Kota Konstantinopel guna mencari strategi y ang jitu untuk penyerangan. Mereka gembira menyambut bantuan ini. Artileri-arti leri berat juga digunakan untuk penyerbuan ke Konstantinopel. Sejara wan Islam. Ismail Hami Danshbund. Sultan juga meliba tkan para kaum cendekiawan dan para imam yang memiliki otoritas seperti Sheikh A lqourany. Sul tan juga mencoba mengevaluasi kegagalan pasukan Islam sebelumnya. dan tentara guna memperkuat moral pasukan Byzantium. ia terlibat diskusi dengan para pembantunya untuk menemukan strategi terbaik. perbekalan. Isinya. Begitu tentara Islam mencapai dinding-dinding pertahanan kota.

kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Ribuan tentara Mu slim gugur sebagai syuhada. Pasukan Byzantium dengan gagah berani mempertahankan kotanya. Memang. pasukan Bizantium menghab iskan waktunya di dalam gereja. Mereka menghujani benteng bagia n dalam kota dengan meriam-meriam. Untuk bisa menyerbu kota. Mereka berdoa agar Tuhan mengirimkan bala bantua nnya agar Konstantinopel selamat dari pasukan Muslim. Kendati demikian. Tetapi. Sultan memerintahkan pasukannya untuk membuat terowongan bawah tanah. pasukan Islam kembali menyerang. Selain it u. Dan merekapun te rbakar. pasukan I slam belum sampai ke benteng yang ada di jantung kota. Setelah pasukan Islam berhasil menjebol benteng b agian tengah. pertahanan kota mulai melemah. Kapal-kapal bantuan paus ini dihujani artileri pasukan Ottoman. Sulta n menghabiskan malamnya untuk memotivasi para tentaranya dengan mengingatkan mereka akan hadits Nabi di atas. Paginya. mereka mengira tentara Muslim dibantu oleh ‘setan-setan‘. Sultan dengan ketaja man strateginya membawa kapal-kapal itu menghadang laju kapal kiriman paus itu. Saat yang bersamaan. Tapi ini tak membuat Constantine menyerah begitu saja. Ketika Sultan menyaksikan hal ini. mereka dikeju tkan oleh kehadiran 80 kapal musuh di dalam teluk Bosporus. Senjata rahasia ini membuat bulu kuduk pasukan Byzantium berdiri. pasukan Kristen berhasil merusak menara yang bergerak‘ dengan melempa ri zat-zat kimia. Sultan meminta pasukan untuk menyiapkan senjata-senjata rahasia hasil bikinan para insinyurnya. Malam harinya. Sebab. Tentara Muslim kembali menyerang dan beberapa 199 . Menara yang bisa menampung ratusan tentara di dalamnya in i tingginya melebihi tinggi benteng/tembok kota Konstantinopel. dia lalu memerint ahkan pasukannya untuk mundur. Ketakutan mem bersit di wajah para tentara Byzantium. penyerangan ini tak membuahkan hasil. Mereka memanjati dinding den gan tangga atau melompat dari dalam menara-menara‘.Namun. Sembari mundur Sultan meminta pasukannya untuk te rus membombardir kota hingga waktu tengah hari. Pagi berikutnya. dan berdoa mengharap kemenangan da ri Allah. Senjata rahasia ini berupa sebuah menara raksasa yang bisa di gerakkan ke mana saja.

Pada masa kecilnya. Abdullah Yusuf Ali Abdullah Yusuf Ali (l. Ia menngkhususkan usahanya untuk mempelajari Al Qur'an dan tafsir dimulai dengan tafsir-tafsir yang dibuat pada masa awal sejarah Islam. Pakistan. Sejenak kemudian. mari ikuti saya . Ali dilahirkan di Bombay. Ia dapat berbicara dalam bahasa Arab maupun Inggris dengan sangat baik. Inilah awal bagi be rkembangnya Islam di Eropa. ia mene rima pendidikan agama dan akhirnya dapat menghapal Al Qur'an (menjadi hafiz). Ia membangki tkan semangat para tentaranya dengan mengisahkan keberanian pasukan Nabi saat pe rang Uhud. Ia juga direkrut oleh Muhammad Iqbal sebagai kepal a Islamia College di Lahore. Ali mendukung kontribus i India untuk negara-negara sekutu pada Perang Dunia I. India dari sebuah keluarga saudagar kaya. Demi melihat ha l ini pasukan Muslim kemudian mulai mundur. 14 April 1872 w.Mujahidin dapat memasuki kota. U saha Ali yang terkenal adalah bukunya yang berjudul "Holy Qur'an: Text. dan bahkan mereka nyaris mengambil l angkah seribu. Ia adalah intelektual ya ng sangat dihormati di India. 26. Sembari mengutip hadits Sultan berseru. 10 Desember 1953) adalah seorang cendeki awan muslim yang menerjemahkan Al Qur'an dalam bahasa Inggris. barangsiapa yang menginginkan kesyahidan. mereka semuanya gugur menjadi syuhada ketika ratusan anak panah menghujani mereka dari segala penjuru. Translat ion and Commentary" yang dipublikasikan pada tahun 1934. tentara Muslim yang tadinya hendak mundur kembali menyerbu me ngikuti Sultan laksana banjir bandang yang membobol pertahanan kaum Kuffar. di sini saya siap untu k mati di jalan Allah. Ia 200 . Yang pertama kali dapat memasuki kota adalah Hasa n Ulu Badi dengan 30 anak buahnya. Ia mempela jari beberapa literatur bahasa Inggris dan mengunjungi beberapa negara Eropa seb agai seorang pelajar. Anakku. Pada kondisi kritis inilah Al Fateh tampil ke depan. Mere ka akhirnya dapat merebut kota dan menegakkan kalimat Allah. Terjemahan Al Qur 'an oleh Yusuf Ali bersama-sama dengan terjemahan oleh Marmaduke Pickthall adala h terjemahan bahasa inggris yang paling luas digunakan saat ini. Namun.

ia adalah seorang pedagang. Era bersama Nabi Sebagaimana yang juga dialami oleh para pemel uk Islam pada masa awal. suku bang sa Quraish. Abu Bakr ash-Shiddiq) (lahir: 572 . ia lebih dikenal dengan na ma Abu Bakar (dari bahasa arab Bakr yang berarti unta muda) karena minatnya dala m berternak unta. Berdasarkan beberapa sejarawan Islam. dan dimakamkan di pekuburan mu slim di Brookwood dekat dengan tempat pemakaman Pickthall. Ia juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh pendud uk Mekkah yang mayoritas masih memeluk agama nenek moyang mereka. Abu Bakar (bahasa Ara b . Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama Khulafaur Rasyidin pada tahun 632. Namun. sulit diterima bahwa Abu Bakar justru t ermasuk dalam mereka yang memeluk Islam dalam periode awal dan juga berhasil men gajak penduduk mekkah dan kaum Quraish lainnya mengikutinya (memeluk Islam). ora ng miskin. Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar Ash-Shiddiq (artinya 'yang berkata bena r'). Setelah Rasulullah wafat. Namun.kemudian pindah ke Inggris hingga akhir hidupnya. yaitu ayah dari Aisyah istri Nabi Muhammad SAW. ha kim dengan kedudukan tinggi. penyiks aan 201 . seorang yang terpelajar serta dipercayai sebagai or ang yang bisa menafsirkan mimpi. setelah memeluk Islam ia menggunakan nama Abdullah (pelayan Tuhan). Ia b ernama asli Abdullah ibni Abi Quhaffah. sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar ash-Shiddiq. Berdasarkan keadaan saat itu dimana kepercayaan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak menarik minat anak-anak muda. kaum marjinal dan para budak. Sumber lain menyebutkan namanya adalah Abdullah bin Abu Quhafah (Abu Quhafah adalah kunya atau nama panggilan ayahnya). Namanya yang sebenarnya adal ah Abdul Ka'bah (artinya 'hamba Ka'bah'). Memeluk Islam Abu Bakar dilahirkan di Mekkah dari keturunan Bani Tamim ( attamimi ). Arti Nama Abu Bakar berarti 'ayah si gad is. yang kemudian diubah oleh Rasulullah m enjadi Abdullah (artinya 'hamba Allah').wafat: 23 Agustus 6 masuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Awa lnya ia dikenal dengan nama Abdul Ka'bah (pelayan Ka'bah).

terparah dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Aisyah menikah dengan Nabi Muhammad beberapa saat setelah Hijrah. Abu B akar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjad i imam shalat menggantikannya. dimana umat Islam terpe cah menjadi kaum sunni dan syi'ah. Apa yang terjadi saat musyawarah tersebut menjadi sumber perd ebatan.minum. Kaum sunni berargume n bahwa Rasulullah mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. yan g akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam at au khalifah Islam. Di satu sisi kaum syi'ah percaya bahwa seharu snya Ali bin Abi Thalib (menantu nabi Muhammad) yang menjadi pemimpin dan diperc ayai ini adalah keputusan Rasulullah SAW sendiri sementara kaum sunni berpendapa t bahwa Rasulullah SAW menolak untuk menunjuk penggantinya. banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah (622 M).tidur. para budak disiksa sekehendak tuannya. Anak perempuannya. Segera setelah kematiannya (632).sementara muslim syi'ah berpendapat kalau rosulullah saw dalam hal-hal terkecil seperti se belum dan sesudah makan. Menjadi Khalifah Selama masa sakit Rasulu llah SAW saat menjelang ajalnya. Hal ini mendorong Abu Bakar membebaskan para budak tersebut dengan membelinya dari tuannya kemudian memberinya kemerdeka an. dilaku kan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshar dan Muhajirin di Madinah. Sementara para pe meluk non budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Beberapa budak yang ia bebaskan antara lain : Bilal bin Rabbah Abu Fakih Ammar Abu Fuhaira Lubainah An Nahdiah Ummu Ubays Zinnira Ketika peristiwa Hijrah. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah adalah subyek yang sangat kontrove rsial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam.dll.tidak pernah meninggal umatnya tanpa hid ayah dan 202 . Abu Bakar juga terikat dengan N abi Muhammad secara kekeluargaan.

Dalam perang Ridda peperangan terbesar adalah memerangi "Ibnu H abib al-Hanafi" yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kazab (Musailamah s i pembohong). yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhamma d SAW. Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan kematiannya komitmennya tidak berlaku lagi.dan juga banyak hadits di su nni maupun syi'ah tentang siapa khalifah sepeninggal rosulullah saw.kalau memang musyawarah kenapa tidak menampilkan tokoh bani hasyim.bagaimana dengan k holifah umar yang memimpin dengan wasiat kholifah abu bakar. Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Akraba oleh Khalid bin Wa lid.mengingat beliau berbaiat setelah se peninggal fatimah istri beliau yang berbulan bulan lamanya dan setelah itu ia me nunjukkan protes dengan menutup diri dari kehidupan publik.dan cobalah kita simak kembali jalan musyawarah di saqifah ban i sa'idah.bimbingan apalagi masalah kepemimpinan umat terahir.kalau memang penunjukkan pemimpin dengan musyawarah. Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya (berbai'at) kepada Abu Bak ar dan dua khalifah setelahnya (Umar bin Khattab dan Usman bin Affan). Perang Ridda Segera setelah suksesi Abu Bakar. beberapa masalah yang mengancam persatuan dan stabili tas komunitas dan negara Islam saat itu muncul.serta jumlah pemimpin islam yang dua belas.dan kenapa dibenarkan khilafah ab basiah yang menggantikan khilafah bani umayah dengan pemberontakan dan peperanga n. Beber apa diantaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh.atau kenapa kholifah mu'awiyah merubahnya menjadi kerajaan monarki. Kaum sunn i menggambarkan pernyataan ini sebagai pernyataan yang antusias dan Ali menjadi pendukung setia Abu Bakar dan Umar. Berdas arkan hal ini Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan na ma perang Ridda. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Nejed membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Sementara kaum syi'ah menggambarkan bahwa Al i melakukan baiat tersebut secara pro forma. Terlepas dari kontroversi dan kebenaran pendapat masing-masing kaum terseb ut. 203 . Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya yakni penyem bahan berhala.mungkin kita harus lebih dalam lagi membaca sejarah Islam dengan referensi len gkap.

mantan Duta Besar Pakistan untuk Perserika tan Bangsa Bangsa. di samping makam Rasulullah SAW. banyak penghafal Al Qur'an yang ikut tewas dalam pertempuran. 199 2) adalah seorang cendekiawan muslim. yan g dikumpulkan dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan yang terdapat pad a media tulis seperti tulang. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aishah di dekat masjid Nabawi.Spanyol. kulit dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa setelah kemenangan y ang sangat sulit saat melawan Musailamah dalam perang Ridda. kemudian disimpan oleh Hafsah. Pendidikan agama yan g ia enyam selama masa kecil 204 . Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah semen tara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses. dan penulis beberapa buku tentang Islam termasuk salah satu t afsir Al Qur'an modern yakni The Message of the Qur'an. Muhammad Asad terlahir s ebagai Leopold Weiss pada tahun 1900 di kota Lemberg. Abu Bakar lantas meminta Umar bin Kha ttab untuk mengumpulkan koleksi dari Al Qur'an. oleh sebuah tim yang di ketuai oleh shahabat Zaid bin Tsabit. Keluarganya secara turun-temurun adalah rabbi (pemuka ag ama Yahudi) kecuali ayahnya yang menjadi seorang pengacara. Austria-Hongaria. Qur'an Abu Bakar juga berperan dala m pelestarian teks-teks tertulis Al Qur'an. Setelah lengkap koleksi ini.Ekspedisi ke utara Setelah menstabilkan keadaan internal dan secara penuh mengua sai Arab. 27. 1900 . Kemudian pada masa pemerintahan Usman bin Affan koleksi ini menjadi dasar penulisan teks al Qur'an hingga yang dikena l hingga saat ini. Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan kekaisaran Bizanti um dan Kekaisaran Sassanid. Muhammad Asad Muhammad Asad atau Leopold Weiss (Lemberg. Kematian Abu Bakar meninggal pada tanggal 23 Agustus 634 di M adinah pada usia 63 tahun. anak dari U mar dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. saat itu bagian dari Kekai saran Austria-Hongaria(sekarang bernama Lviv dan terletak di Ukraina) dalam ling kungan keluarga Yahudi.

dan genius di bidang teater. Mendekati akhir hayatnya ia kemudian pindah ke Spanyol dan hidup disana be rsama istri ke-empatnya Paola Hameeda Asad hingga wafatnya. kemudian menjadi as isten perintis film. Muhammad Asad alias Leopold Weiss Pada usia 14 tahun ia lari dari rumah untuk be rgabung dengan tentara Austria dalam Perang Dunia Pertama. i a meninggalkan studinya di bidang Filsafat dan Sejarah Seni. ia menjadi reporter harian Frankfurter Zeitung (sebuah harian terkemuka di Jerman). Ia lantas mengatakan mengenai Islam :" Dalam pandangan saya. berkat kesan mendalam dari hasil pengembaraannya di negara-nega ra Islam Timur Tengah (terekam dalam salah satunya bukunya "Road to Mecca") ia m emeluk Islam. Tahun 1922. Mishna.di B erlin. Kitab Perjanjian Lama serta teks-teks maupun tafsir dari Talmud.hingga mudanya menjadikan ia familiar dengan bahasa Aram. tidak ada yang berlebiha n dan tidak ada yang kurang. Pada usia 19 tahun. 205 ." Ia mengembara dan menyaksikan dengan kepala sendiri beberapa pergerakan pembebasan yang muncul pada awal abad 20 untuk membe baskan daerah Islam dari kaum kolonial. Bahkan ia menjadi Duta Besar Pakistan pertama untuk PBB. dan kemudian menjadi korespondennya untuk negara Timur De kat. Semua elemen didalamnya secara harmonis dalam saling melengkapi dan mendukung. Dr. filsuf dan penyair yang menginspirasik an lahirnya negara Pakistan. Islam terlihat seperti sebuah hasil arsitektur yang sempurna. Tahun 1926. Max Reinhardt. Murnau. hasilnya adalah sebuah struktur dengan keseimbangan sempurna dan komposisi yang kuat. Ia berkunjung ke India di mana ia berjum pa dan bekerjasama dengan Muhammad Iqbal. Gemara dan Targum.

b ukan ajarannya sendiri. juga beberapa pemikirannya tentang pergerakan Zionis.1206 H/1701 .1793 M). al-Hanbaliyyah a tau al-Hanabilah yang merupakan salah sebuah mazhab dalam Ahl al-Sunnah wa al-Ja ma'ah. Ia juga men ulis The Message of the Qur'an. Istilah Wahhabi s ering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asalusul dan kemunculannya dalam dunia Islam. 28. Umat Islam umumnya terkeliru dengan mereka kerana mereka mendakwa m azhab mereka menuruti pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan alirannya. Ia juga menulis terjemahan dan komentar terhadap kitab Sahih Bukhari. Muhammad bin Abdul Wahhab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 .Asad menulis beberapa buku. mereka lebih memilih untuk menyebut diri mere ka sebagai Salafis atau Muwahhidun. salah satu yang terkenal adalah Road To Mecca. Karenanya. Nama Wahhabi atau al-Wahhabiyyah kelihatan dihubungkan kepada nama 'Abd a l-Wahhab iaitu bapa kepada pengasasnya. salah satu kitab koleksi hadits terkemuka. nama Wahhabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahhabi sendiri dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai 206 I . tetapi mereka menolak i stilah ini karena pada dasarnya ajaran bin Wahhab adalah ajaran Nabi Muhammad. Tafsir tersebut diakui sebagai salah satu terjemahan terbaik Al Qur'an dalam ba hasa Inggris walaupun dikritik oleh beberapa aliran tradisional seperti Mu'tazil ah. nama lengkap: Sy eikh al-Islam al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambal i an-Najdi (Arabic: amaga igoloet ilha gnaroes halada ( alafiah yang pernah menjabat sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi. di ma na ia menceritakan pengembaraannya dalam daerah Islam dan bagaimana ia kemudian memeluk Islam. yang berarti "satu Tuhan". Bagaimanapun. al-Syaikh Muhammad bin 'Abd al-Wahhab al -Najdi. terjemahan yang dia lengkapi dengan tafsir singk at berdasarkan pengetahuannya dalam bahasa arab klasik dan tafsir-tafsir klasik. para pendukung pergerakan ini sering disebut wahabbi. Muh ammad bin Abdul Wahhab berusaha membangkitkan kembali pergerakan perjuangan Isla m.

maka Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab sejak masih kanak-kanak telah dididik dengan pendidikan agama. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Sampai saat i ni. Sulaiman bin Abdul W ahab. beliau diserahkan oleh orangtuanya kepada para ulama setempat sebelum akhirnya mereka m engirimnya untuk belajar ke luar daerah Saudara kandungnya. ia pergi ke Madinah untuk bergur u kepada ulama disana. Nam un mufti umum tidak selalu dari keluarga Ibnu abdul wahhab misalnya Syaikh 'Abdu l 'Aziz bin Abdillah bin Baz. yang diajar sendiri ol eh ayahnya. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab diajak oleh ayahnya untuk b ersama-sama pergi ke tanah suci Mekkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima . Setelah itu. Di 207 . Sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi (mufti besar). Sesuai kesepakatan. ayah mereka. Ia pernah berkata. menceritakan betapa bangganya Syeikh Abdul Wahab. terhadap ke cerasan Muhammad. Setelah itu. Ibnu Saud ditunjuk sebagai pengurus administra si politik sementara Ibnu Abdul Wahhab menjadi pemimpin spiritual. Sebagaimana lazimnya keluarga ulama. tempat di mana m asyarakat Najd menanyakan segala sesuatu masalah yang bersangkutan dengan agama. ditambah de ngan kecerdasan otak dan kerajinannya. Ayahnya adalah seorang tokoh agama di lingku ngannya. Dia mengikat perjanjian dengan Muhammad bin Saud. "Sungguh aku telah banyak mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan anakku Muhammad. Masa Kecil Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab dilahir kan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung Uyainah (Najd). terutama di bidang ilmu Fiqh". Ketika telah selesai menunaikan ibadah haji. seorang pemimpin suku di wilayah Najd. ay ahnya kembali ke Uyainah sementara Muhammad tetap tinggal di Mekah selama bebera pa waktu dan menimba ilmu di sana. Berkat bimbingan kedua orangtuanya. gelar "keluarga kerajaan" negara Arab Saudi dipegang oleh keluarga Saud. Setelah m encapai usia dewasa. ibukota Arab Saudi sekarang. lebih kurang 70 km ara h barat laut kota Riyadh.mengerjakan haji di Baitullah. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menghafal 30 juz al-Quran sebelum ia berusia sepuluh tahun.golongan al-Muwahhidun(3) (unitarians) kerana mereka mendakwa ingin mengembalika n ajaran-ajaran tawhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulul lah. Syeikh Abdul Wahhab.

ia pun mulai mempelajari berbagai buku yang di tulis par a ulama terdahulu. tahayul. jauh dari sifat khurafat. serta ilmu gramatika (ilmu qawaid). Setelah beberapa lama. ia berguru pada dua orang ulama besar yaitu Syeikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif an-Najdi dan Syeikh Muhammad Hayah al-Sindi. Untuk itu. Di sini beliau bermukim leb ih lama. Akhirnya beliau me ninggalkan Basrah dan mengembara ke beberapa negeri Islam untuk menyebarkan ilmu dan pengalamannya. ia akan berjuang dan bertekad untuk mengembalikan aqidah umat Islam di sana sesuai keyakinannya. Akan tetapi dakwahnya di sana kurang bersinar. yaitu kepada akidah Islam yang menurutnya murni (tauhid). beliau lalu kembali ke al-Ihsa menemu i gurunya Syeikh Abdullah bin Abd Latif al-Ihsai untuk mendalami beberapa bidan g pengajian tertentu yang selama ini belum sempat dipelajarinya. sehingga banyak ilmuilmu yang diperolehinya.Madinah. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri. Di antara pendu kung dakwahnya di kota Basrah ialah seorang ulama yang bernama Syeikh Muhammad a l-Majmu‘i. ia sempat juga berdakwah di kota ini. Hal ini menurut dia sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang men gajarkan manusia untuk tidak meminta selain kepada Allah. S elain belajar. ia mengira banyak umat Islam di sana yang tidak menjalankan syariat dan berbuat syirik. karena menemui banyak rintangan dan halangan dari kalangan para ulama setempat. atau bidah. Kehidupan Syeikh Muhammad di Madinah Ketika berada di kota Madinah. Di sana beliau 208       . Tetapi Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab bersama pendukungnya mendapat t ekanan dan ancaman dari sebagian ulama yang dituduhnya sesat. terutaman di bidang hadits dan musthalahnya. Hal ini membuat Syeikh Muhammad semakin terdorong untuk memperdalam ilmu ketauhidan yang murni (Aqidah Salafiyah). fiqih dan usul fiqhnya. Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya di Basrah. tempat di mana beliau bermukim untuk menuntut ilmu ketika itu. seperti mengunjungi makam Nab i atau makam seorang tokoh agama. kemudian memohon sesuatu kepada kuburan dan pe nguhuninya. Belajar dan berdakwah di Basrah Setelah beberapa lama menetap di Mekah dan Madinah. ia kemudian pindah ke Basrah.

Ia menempuh pendidikan das ar pada usia 5 tahun di Johor. sejarah. dan literatur. Indonesia. sebuah karya literatur. filsafat. Muhamma d bin Abdulwahab berdakwah sampai usia 92 tahun. Dari sini ia melanjutkan 209       . khususnya tentang suf isme. Tetapi beliau masih mener uskan tentangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama di Najd. Setelah P erang Dunia II pada tahun 1946 ia kembali ke Johor untuk menyelesaikan pendidika n menengahnya. dalam usia 92 tahun. Hal ini yang menyebabkan adanya pertentangan dan perselisihan yang hebat antara beliau dengan bapanya (serta penduduk-penduduk Najd). beliau wafat pada tanggal 29 Sy awal 1206 H. 5 Septe mber 1931) adalah seorang cendekiawan dan filsuf muslim saat ini dari Malaysia. Ia tertarik dan mempelajari sastra Melayu. alAttas menulis Rangkaian Ruba iyat. Ia juga menu lis berbagai buku di bidang pemikiran dan peradaban Islam. metafisika. 29. filsafat. Saat kuliah di Universitas Malaya. bapanya berpindah dari 'Uyainah ke Huraymilah dan dia ikut serta dengan bapanya dan belajar kepada bapanya. bersamaan dengan tahun 1793 M. mengajar. Pada tahun 1139H/1726M. Ia menguasai teologi. Syed Muhammad Naquib al-Attas Syed Muhammad al Naquib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin al Attas (Bogor. dan Some Aspects of Sufism as Understood and Practised among the Malays. sejarah.bermukim untuk beberapa waktu. berdakwah dan berjihad serta mengabdi sebagai menteri penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Malaysia. dan kemudian ia kembali ke kampung asalnya Uyaina h. Jenazahnya dike bumikan di Dar‘iyah (Najd). dan kebudayaa n Barat. dan literatur Malaysia. saat bapanya meninggal dunia. namun saat pendudukan Jepang ia pergi b elajar ke Jawa untuk belajar Bahasa Arab di Madrasah Al Urwatu‟l-wuthqa. kosmologi. Pendidikan dan masa kecil Sye d Muhammad Naquib al-Attas lahir di Bogor. Keadaan tersebut terus berlanjut hingga ke tahun 1153H/1740M. Wafatnya Beliau Muhammad bi n Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dar‘iyah. Kese luruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis.

University of London di bawah bimb ingan Professor A. Kuala Lumpur Museum Depar tment. Arberry dari Cambridge dan Dr. Montreal. Tulisan Al-Attas (1970) The Correct Date of the Terengganu Inscription. Al-Attas kemudian melanjutkan stu di ke School of Oriental and African Studies. (1975) Comments on the Re-Examination of Al-Raniri‟s Hujjat au‟l Siddiq: A Re futation.studi ke the Institute of Islamic Studies di McGill University. (1978) Islam and Secularism ISBN 983-99628-6-8 (1980) The Concept of Education i n Islam (1988) The Oldest Known Malay Manuscript: A 16th Century Malay Translati on of the Aqa‟id of al-Nasafi (1989) Islam and the Philosophy of Science. Al-Attas m endirikan sebuah institusi pendidikan tinggi bernama International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) di Kuala Lumpur. 19 98) (1994) The Degrees of Existence (1995) Prolegomena to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam 210   . Kanada . Melalui institusi ini Al-Attas bersama sejumlah kolega dan mahasiswanya melakukan kajian dan penelitia n mengenai Pemikiran dan Peradaban Islam. 2001) (1990) Th e Nature of Man and the Psychology of the Human Soul (1990) On Quiddity and Esse nce (1990) The Intuition of Existence (1992) The Concept of Religion and the Fou ndation of Ethics and Morality (1993) The Meaning and Experience of Happiness in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC. In 1987. Kuala Lumpur Museum Department. J. Thesis doktor nya (1962) adalah studi tentang dunia mistik Hamzah Fansuri. serta memberikan respons yang kritis t erhadap Peradaban Barat. Tahun 1962 Al-Attas menyelesaikan studi pasca sarjana di sini dengan thesis Ra niri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh. Martin Lings. Kuala Lumpur: ISTAC.

Ibnu Rusyid. Maroko. Dia mendalam i banyak ilmu. Ibnu Rusyd kecil s endiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Pemikiran Ibnu Rusyd Kar ya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat. Ibnu Rusyd m endalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd u ntuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. dari detil lukisan Triunfo de Santo Tomás. dan filsafat.30. adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. seperti kedokteran. Ayah d an kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. 211 . Ikhtisar Abu Walid Muhammad b in Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 Hijriah (1128 Masehi). karya artis F lorence abad ke-14 Andrea Bonaiuto. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjem ahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya -karya aslinya sudah tidak ada. Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar ata s filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. ulasan. Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi. t ermasuk pemikir semacam St. matematika. Masa hidupn ya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebagai "Kadi" (hakim) dan fisikawan. Di dunia barat. Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. essai dan resume. Thomas Aquinas. 10 Desember 1198) dalam bahasa Arab malad nad bahasa Lati s. 1126 Marrakesh. hukum. Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd atau Averroes.

dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya.Filsafat Ibnu Rusyd ada dua. cucu termuda dari Muhammad. Ibnu Tufail Ibnu Tufail (sekitar1105–1185) nama lengkap. Ibnu Tufail juga merupakan pengarang Hayy ibn Yaqthan ( Hid utra Kesadaran) roman filsafat. dan kemudian keterkejutannya pada kontak dengan masyarakat manusia untuk dogmatisme. Karya Bidayat Al-Mujtahid (kitab ilmu fiqih) Kulliyaat fi At-Tib (buku kedokteran) Fas l Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari‘at (filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat) 31. dan kemu dian sebagai vizier dan dokter untuk Abu Yaqub Yusuf. Di zamannya nama baiknya sebagai pemikir & pelajar telah membuatnya dipu ji sebagai Maecenas. ia dididik oleh Ibnu Bajjah (Avempace). Lahir di Guadix dekat Granada. penguasa Spanyol Islam (Al -Andalus) di bawah pemerintahan Almohad. 212 . Ia meninggal di Maroko. Sidiq Hasan Khan Shidiq bin Hasan bin 'Ali bin Luthfullaah Al-Husainii Al-Bukhaarii Al-Qinnaujii. pada yang mana ia menganjurkan Ibnu Rus hd sebagai penggantinya sendiri saat ia beristirahat pada 1182. Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bi n Muhammad bin Tufail al-Qaisi al-Andalusi ( ilan Arab Muslim dari Al-Andalus. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami ole h orang Eropa pada abad pertengahan. dan kisah alegori lelaki yang hidup sendiri di se h pulau dan dan yang tanpa hubungan dengan manusia lainnya menemukan kebenaran d engan pemikiran yang masuk akal. 32. Garis keturunannya kembali kepada Imam al-Husain. dan penyakit lainnya. Ia menjabat sekretaris untuk penguasa Granada.

Hal ini dikarenakan pernikahan beliau dengan Putr i Kerajaan Bahubaal. Kemudian beli au pergi ke Bahubaal. Beliau pergi ke Delhi men yempurnakan pendidikannya dan beliau berusaha keras untuk menguasai Ilmu Al-Qura n dan As-Sunnah dan menulis berbagai macam ilmu mengenai keduanya. Dan banyak guru-guru beliau yang lain. Juga Syaikh Abdul Haqq bin Fadhl AlHindii. mencari nafkah dan di sana beliau berhasil mendapatkan har ta dan kekayaan yang melimpah. Kemudian. daerah asal kakeknya dari sisi ibunya. keluarga nya pindah ke wilayah Qinnauj. Muhammad al-Idrisi Peta dunia Al-Idrisi tahun 1154 213 . saudara Syaikh Muhammad Ishaaq yang merupakan cucu dari Muh addits Abdul Aziiz Ad-Dahlawii. Guru-guru Guru-guru beliau banyak sekali. 33. juga murid Imam Asy-Syaukani. di antaranya: Sya ikh Muhammad Ya'qub. murid Imam Muhammad bin Naashir AlHaazimi i murid dari Imam Asy-Syaukani. Juga Syaikh Al-Qadhi Husain bin Al-Muhsin As-Sab a'ii AlAnshaarii Al-Yamani Al-Hadiidi. tanah air orang tuanya.Belaiu dilahirkan pada tanggal 19 bulan Jumadil Ulaa tahun 1248 H (14 Oktober 18 32) di daerah Brailee. Wafat Beliau Bel iau meninggal pada tahun 1307 H (1889 M).

namun sem ua salinan dari karya tersebut telah hilang. Nama: Lahir: Sayyed Mohammad Hosein Tabatab aei (Allameh Tabatabaei) 1892 214 .sering disebut sebagai Little Idrise -. Edisi kedua d ibuat pada tahun 1161 dengan judul Taman Kemanusiaan dan Hiburan Jiwa. Spanyol. yang berjudul Taman Kegembiraan -. Muhammad alIdrisi lahir di Ceuta. Keduanya oleh Roger disebut sebagai Nuzhat al-Mushtak karya Roger. namun dib eri nama oleh al-Idrisi sendiri sebagai Kitab Rudjar (Buku Roger). geografer dan pengembara Arab yang tinggal di Sisil ia pada masa kekuasaan Raja Roger II. yang saat itu bagian dari kerajaan Almoravid (saat ini Spanyol) dan kemungkinan wafat di Sisilia atau Ceuta. Pada tahun 1154 al-Idrisi membuat mappa mundi yang dikenal sebagai Tabula Rogeriana beserta buku pengantarnya yang bernama Geograp hy.Al-Idrisi (1100-1165 atau 1166). Versi ringkasan dari terbitan ini. Muhammad Husain Thabathaba'i Allameh Tabatabaei. dalam usia muda.diter bitkan pada tahun 1192. bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi adalah seorang kartografer. 34.

dan Abulqasem Khansari Muhammad Henry Co rbin[rujukan?]. dan filsafat Islam tradision al. dan Hadits Tafsir Qur'an deng an Qur'an Mulla Sadra. Jalaleddin Ashtiani Ebrahim Amini. Javadi Amoli. Morteza Nasr[1][rujukan?].Sayyed Hosein Badkubi. termasuk naskah baku asy-Syifa karya Ibnu Sina dan al-Asfar karya Sadr al-Di n Syirazi serta Tamhid al-Qawa‘id karya Ibnu Turkah dari Sayyid Husain Badkuba‘i.Meninggal: Aliran/tradisi: Minat utama: Gagasan penting: 1981 Syiah Dua Belas Filosofi. Allameh Hosein Qazi. Musa Sadr. Th abathaba'i juga mempelajari „ilm Hudhuri (ilmu-ilmu yang dipelajari langsung dari Allah SWT). Mirza Ali Qadhi. yang melaluinya pengetahuan menjelma menjadi penampakan hakekat-hakekat supranatural. Makarem Shirazi. atau ma‘rifat. Namun menjadi Mujtahid bukan tujuannya. Naeeni Esfehani Dipengaruhi: Muhammad Hujjat Kuhkamari. Gurunya. Ketika usia duapuluh tahun berangkat ke Universitas Najaf untuk melanjutkan pe lajarannya. 215 . Disana ia mempelajari Syariat dan ushul al-fiqh dari dua diantara sy aikh-syaikh terkemuka masa itu yaitu Mirza Muhammad Husain Na‘ini dan Syaikh Muham mad Husain Isfahani. Hasanzade Am oli. dan Dariush Shayegan [2] Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i dilahirkan di Tabriz pada tahun 1321 H /1903 . Mofatteh Mempengaruhi: Muhammad Muhammad Beheshti. Mistisisme. dan mempelajari dengan tekun seluruh dasar matem atika tradisional dari Sayyid Abul Qasim Khwansari. Tafsir. al-Tijani[rujukan?] Hossein Motahhari . Thabathaba'i lebih tertarik pada ilmu-ilmu aqliah.

dan mulai melema h hingga akhirnya pada bulan Muharram tahun 1350 H kedua matanya mulai buta. Syaikh Sa‘ad bin Hamd bin Faris bin Athiq (qadhi Riyadh). Ia adalah salah seorang da'i Salafi. Pen didikan Sebagai putra seorang ulama' pendidikannya lebih banyak tertuju pada pel ajaran Al-Qur'an dan Hadits dibawah bimbingan keluarganya.yang mulai membimbingnya ke arah rahasia-rahasia Ilahi dan menuntunnya dalam per jalananan menuju kesempurnaan spritual. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (1909 . Ia dilahirkan di Riyad h. ia baru sadar bahwa sebenarnya ia belum tahu apa-apa. melainkan juga kezuhudan dan praktek-praktek spritual yang memampukannya untuk mencapai keadaan realisasi spritual. Syaikh Hamd bin Faris (wakil Baitul Mal Riyadh). Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin A bdul Wahab (qadhi (hakim) Riyadh). Namun ketika bertemu dengan Syaikh besar ini. kemudian pada tahun 1336 H. Thab athaba'i mengira telah benar-benar mengerti buku Fushulli alHikam karya Ibnu Ara bi. tahuntahun di Najaf tak hanya me njadi kurun pencapaian intelektual. diantaranya : Syaikh Muhammad bin Abdullathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bi n Abdul Wahab. Kemudian Ia belajar i lmu-ilmu syar'i dari para ulama besar di Riyadh. Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abd ullathif Aalu as-Syaikh (tempat ia menimba berbagai macam disiplin ilmu Syari‘at I slam mulai tahun 13471357 H). Arab Saudi pada tanggal 12 Dzulhijjah 1330 Hijriah. 35. kedua matanya menderita sakit. Pada mulanya ia bisa meli hat. Biografi Namanya adalah: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Aali Baz. Berkat sang Syaikh ini.1999) ialah Mufti Agung Arab Saud i. Sebelum berjumpa dengan Syaikh ini. Syaikh Sa‘ad Waqqash al -Bukhari (guru tajwidnya pada tahun 1355 H). 216 .

seperti: Anggota Perkumpulan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. tauhid dan hadits. diangkat menjadi Rektor Universitas tersebut pada tahun 1390 H se telah wafatnya as-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu as-Syaikh pada bulan Ramadhan 1389 H. Anggota dan kepala majelis pendiri Ra bithah Alam Islami. Karya Karya Karangan-karangannya. Kepala pada Majma‘ al-Fiqhi al-Islami yang berpusat di Mekkahy ang merupakan bagian dari Rabithah Alam Islami. Pada tanggal 14-10-1395 H keluar Surat Keputusan Kerajaan untuk mengangkatnya se bagai pimpinan umum untuk bagian Pembahasan Ilmiyah. Dakwah dan Irsyad pada tahun 1414 H). sebagian kecilnya antara lain: Al-Fawaid al-Jalilah fi al-Mabahits al-Fardhiyah At-Tahdzir minal Bida‘ Al.Karir Jabatan yang pernah diembannya: Qadhi (Hakim) di daerah al-Kharaj semenjak tahun 1357-1371 H. dan jabatan ini ia tekuni sampai tahun 1380 H). Fatwa Dakwah dan Irsyad (ke mudian tersebut berubah menjadi Mufti Umum Kerajaan setelah dibentuknya Kementri an Urusan Islam. Anggota pada majelis tertinggi di Universitas Islam Madinah. Kepala Badan Tetap Pembahas an Ilmiyah dan Fatwa pada lembaga di atas. kemudian ia tetap memegang jabatan tersebut sampai tahun 1395 H. Pada tahun 1381 H ditunjuk sebagai wakil Rektor Universitas Islam Madinah hingga tahun 1390 H.Aqidah a sh-Shahihah wamaa Yudhaadhuha Al-Jihad fi Sabilillah Ad-Da‘watu Ilallah wa Akhlaaq u ad-Du‘at 217 . Waqaf. Mengajar di Ma‘had ( Universitas)al Ilmi di Riyadh pada tahun 1372 H dan fakultas Syari‘ah di Riyadh set elah dibentuknya fakultas tersebut pada tahun 1373 H (dalam mata pelajaran ilmu fiqh. Selain itu ia menjabat sebagai anggota pada beberapa Majelis Islamiyah yang bers kala internasional. Anggota pada majeli s tinggi Da‘wah Islamiyah Kerajaan Arab Saudi.

Ia adal ah seorang Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai wakil mudir (rektor) Univers itas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin B az. Abdul Muhsin bin Hammad Al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara‟ asy-Syaikh Abdul Muhsin bin Ham mad al-‟Abbad al-Badr lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadhan ta hun 1353H (10 Desember 1934. diantaranya adalah : 218 . yang produktif dan cemerlang. Ia sangat dekat dengan al-Imam al-Allamah Abdul Aziz bin Bazz rahimahullahu. al-Allamah asy-Syaikh Um ar Falatah -rahimahullahuIa memiliki putra yang juga alim yang bernama Syaikh Abd ur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad. al-Allamah asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithy -rahimahullahu5. bahkan karena kedekatan beliau dengan al-Imam. al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman al-Ghaits -rahimahullahu3.Adl Makkah. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi y ang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhari. Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelajaran Sunan Turmudzi. a l-Allamah asy-Syaikh Abdur Razaq Afifi -rahimahullahu7. al-A llamah asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim -rahimahullahu2. 36. dishalatkan pada hari Jumat (28 Muharram 1420 H) di Masjid Haram. dan dimakamkan di pemakam an al. sehingga tak heran jika ada yang mengatakan bahwa Universitas Islam Madinah dulu adalah Univ ersitasnya Bin Bazz dan Abdul Muhsin. ketika Imam Bin Bazz tidak ada (tidak hadir) maka Syaikh Abdul Muhsinlah yang menggantikan beliau. Ia memiliki ba nyak murid. Diantara guru-guru beliau adalah : 1. al-Allamah asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdu llah bin Bazz -rahimahullahu4. al-Allamah asy-Syaikh Abdurrahman al-Afriqy -rahimahullahu6.Al-Jawabul Mufid fi Hukmi at-Tashwiir Wujuubu Tahkiimi Syar‘illahi wa Nabdzu maa K haalafahu Wafatnya Ia wafat pada subuh Kamis 27 Muharram 1420 H di kota Thaif. Shahih Muslim.

1. dan mayor pemikir Islam Ortodoks abad ke-20.[1] juga dikenal sebagai Mawlana (Maulana) atau Syeikh Sayyid Ab ul A'la Mawdudi. Syaikh al-Allamah Su laiman ar-Ruhaily 5.[2] Dia juga merupakan figur politik di negaranya (Pakistan). Riwayat R ingkas Runtuhnya khilafah pada 1924 mengakibatkan kehidupan Maududi mengalami pe rubahan besar. Syaikh al-Allamah Ubaid al-Jabi ry 3. 219 . dan menyebabkan mereka merongrong kesatuan muslim de ngan cara menolak imperium Utsmaniah dan kekhalifahan muslim. dimana didirikan partai Islam Jamaat Al-Islami. dan filsuf politik Pakistan Sunni. Abul A'la Maududi Cendekiawan Muslim Era Modern Abul A'la Maududi Nama: Lahir: Meninggal: Aliran/t radisi: Dipengaruhi: Mempengaruhi: Sayyid Abul A'la Maududi (Urdu: eptember 1903 22 September 1979 Islam Sunni Hassan al-Banna. Syaikh al-Allamah Abdul Malik Ramadhani al-Jazairy 4. Syaikh al-Allamah Ibrahim ar-Ruhaily 37. teolog. dan Mawdudi) (25 September 1903 . Allama Iqbal . Syaikh al-Allamah Rabi‘ bin Hadi al-Madkhaly 2.22 September 1979).pengejaan alternatif nama akhir Maududi. adalah jurnalis. Dia jadi sinis terhadap nasionalisme yang ia yakini hanya menyesa tkan orang Turki dan Mesir.

Karena itu. Karenanya. memainkan peranan sentr al dalam membentuk pandangan Maududi di kemudian hari. ia memuji pimpinan Partai Kongres. Kemudian Maududi kembali ke Delhi dan berkenalan dengan pemimpin penting Khilafah seperti Muhamma d Ali. Persia. Ia berupaya membesarkan anak-anaknya d alam kultur syarif. Keb anyakan biografi Maududi hanya menyebut dirinya sebagai jurnalis yang belajar ag ama sendiri. Pada 1919 dia ke Jubalpur untuk bekerja di minggua partai pro Kongres ya ng bernama Taj. Di sini dia jadi sepenuhnya aktif dalam gerakan khilafah. Semangat nasionalisme Indianya tumbuh subur. serta aktif memobilisasi kaum muslim untuk mendukung Partai Kongres. India Selatan. khususnya Mahatma Gandhi dan Madan Muhan Ma laviya. Hamdard. Dalam sistem ini tidak ada pelajaran bahasa Inggris dan modern. ayahnya Maud udi. Maududi tidak pernah mengakui dirinya sebagai alim. Selama itulah pandangan politik Maududi kian religius. sangat menyukai tasawuf. Dia bergabun g dengan Tahrik-I Hijrah (gerakan hijrah) yang mendorong kaum muslim India untuk meninggalkan India ke Afganistan yang dianggap sebagai Dar al-Islam (negeri Isl am). Maududi masuk sekolah di Aurangabad. yang ada han ya bahasa Arab. Bersamanya. Sayyid Abul A‘la Maududi adalah figur penting dalam kebangkitan Islam pada dasawarsa terakhir. Maududi menerbitkan surat kabar nasionalis. dan Urdu. Namun itu tidak lama.Disinilah Maududi menjadi lebih mengetahui kesadaran politik kaum muslimin dan j adi aktif dalam urusan agamanya. Namun. Ia lahir dalam keluarga syarif (keluarga tokoh muslim India Utara) di Aurangabad. saat itu fokus tulisantulisannya belum j uga mengarah pada kebangkitan Islam. Karenanya. Maududi jadi ahli bahasa Arab pada usia muda. Dalam beberapa esainya . lima tahun kemudian ia terpaksa mening galkan sekolah formalnya setelah ayahnya sakit keras dan kemudian wafat. Pada usia sebelas tahun. 220 . Yang me narik. sistem pendidikan yang ia terapkan cenderung klas ik. tepatnya pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321 H). Di sin i ia mendapatkan pelajaran modern. pada saat itu Maududi kurang menaruh minat pada soal-soal agama. Rasa dekat keluarga ini dengan warisan peme rintahan Muslim India dan kebenciannya terhadap Inggris. Ahmad Hasan. Namun. Ia berhasil menciptakan kondisi yang sangat religi us dan zuhud bagi pendidikan anakanaknya. ia hanya suka politik.

Dia jadi sin is terhadap nasionalisme yang ia yakini hanya menyesatkan orang Turki dan Mesir. Hal ini semakin menegaskan Maududi sebagai intelek tual umat. Muslim. Dia ungkapkan ketidaksukaannya pada nasionalism e dan sekutu muslimnya.Pada 1921 Maududi berkenalan dengan pemimpin Jami‘ati Ulama Hind (masyarakat ulama India). Pada 1925. pemimpin kebangkitan Hi ndu. Dia beranggapan bahwa Partai Kongres hanya mengutamakan kepentingan Hindu d engan kedok sentimen nasionalis. Swami memancing kemarahan kaum muslimin karena dengan erang-terangan mereme hkan keyakinan kaum muslimin. Ia menulis bukunya yan g terkenal mengenai perang dan damai. Namun. 221 . Dia memulai dars-I nizami. Ulama jami‘at yang terkesan dengan bakat maududi kemudian menarik Maududi sebagai editor surat kabar resmi mereka. Hal ini memberi tempat bagi wacana kebangkit an. Pada 19 26. Buku ini berisi penjelasan sistematis sikap Muslim mengenai jihad. seorang Muslim membunuh Swami Shradhnand. Ia belajar baha sa Inggris dan membaca karya-karya Barat. Kematiannya Swami menimbulkan kritik media massa b ahwa Islam adalah agama kekerasan. Hingga 1924 Maududi bekerja seb agai editor muslim. dan menyebabkan mereka merongrong kesatuan muslim dengan cara menolak imperium U tsmaniah dan kekhalifahan muslim. bukan nasionalis. Sejak itu. Jami‘at mendorongnya untuk mengenyam pen didikan formal agama. Dia juga tak lagi percaya pada nasionalisme In dia. Al Jihad fi Al Islam. sebuah silabus pendidikan agama yang populer di sekolah agama Asia Selatan sejak abad ke delapan belas. Disinilah Maududi menjadi lebih mengetahui kesadaran politik kaum muslimin dan jadi aktif dalam urusan agamanya. Buku ini mendapat sambut an hangat dari kaum muslimin. Maududi menganjurkan aksi Islami. Maududi pun bertindak. Runtuhnya khilafah p ada 1924 mengakibatkan kehidupan Maududi mengalami perubahan besar. sekaligus sebagai tanggapan atas kritik terhadap Islam. ia menerima sertifikat pendidikan agama dan jadi ulama. sebagai upaya menentang imperialisme. Ia percaya aksi yang ia anjurkan ak an melindungi kepentingan muslimin. Maududi memiliki p eluang untuk terus belajar dan menumbuhkan minat intelektualnya. saat itu tulisan-tul isannya belum juga mengarah pada kebangkitan Islam. Di Delhi. kekerasan dan jihad dalam Islam.

selama berabad-abad Islam telah dirusak oleh masuknya adat ist iadat lokal dan masuknya kultur asing yang mengaburkan ajaran sejatinya. Kalimantan Selatan. Dia telah "kembali" kepada Islam. Hal ini mendorong Maududi mencari solusi sosio-politik menyeluruh y ang baru untuk melindungi kaum muslimin. sikap politik.Sisa terakhir pemerintahan muslim pada saat itu kelihatan semakin tidak pasti. Jama‘ati Islami pindah ke Pathan kot. Indonesia tah un 1710-1812) adalah ulama fiqih mazhab Syafi'i pengarang Kitab Sabilal Muhtadin yang berasal dari kotaMartapura di Tanah Banjar (Kesultanan Banjar). Sejak itu karir politik dan intelektual Maududi erat kaitannya dengan perkembangan Jama‘at. Segera setelah berdiri. Markasnya berpindah ke Lahore. Ketika India pecah. Karenan ya Maududi mengusulkan pembaharuan Islam kepada pemerintahan saat itu. Maududi. Sejak itulah Maududi mengosentrasikan dirinya memimpin umat m enuju keselamatan politik dan agama. Kalimantan Selatan. Astambul. 38. Jama‘at juga terpecah. M aududi pun berupaya mencari faktor penyebab semakin pudarnya kekuasaan muslim. dengan membawa pand angan baru yang religius. dan Maududi seba gai pemimpinnya. tepatnya pada Agustus 1941. 222 . Muhammad Arsyad al-Banjari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (lahir 15 Safa r 1122 H di Desa Lok Gabang. tempat dimana Jama‘at mengembangkan struktur partai. Banjar. ideologi. bersama sejumlah akti fis Islam dan ulama muda. dan rencana aksi. namun tid ak digubris. Sejak itu pula banyak karyanya terlahir di tengahtengah umat. bersama 385 anggota jama‘at memilih Pakistan. D ia berkesimpulan. Gagasannya ia wujudkan dengan mendirika n Jama‘at Islami (partai Islam).

banyak yang merupakan didikan dari suraunya di Desa Dalam Pagar. Pengajaran dan bermasyarakat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah pelopor pengajaran Huk um Islam di Kalimantan Selatan. Ia sempat menuntut ilmu-ilmu agama Islam di Mekk ah. ia juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk keperluan muridmuridnya serta keperluan kerajaan. menulis dan berdakwah. Kepada mereka i a memberi contoh 223 .Ia adalah pengarang Kitab Sabilal Muhtadin yang banyak menjadi rujukan Hukum Fiq ih dari mazhab Syafi'i di Asia Tenggara. hal pertama yang dikerjakannya ialah membuk a tempat pengajian (semacam pesantren) bernama dalam pagar. Ulam a-ulama yang dikemudian hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh Kerajaan Banjar. Silsilah keturunan Galur nasabnya adala h Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Abu Bakar bin Sultan Abdur rasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyyah b in Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhamma d Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qas sam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja'far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu'min in Ali Karamallah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW. Di sam ping mendidik. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah Kita b Sabilal Muhtadin yang merupakan kitab Hukum-Fiqh dan menjadi kitab-pegangan pa da waktu itu. yang kemudian lama-k elamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Selain mengajar. Sy ekh Muhammad Arsyad juga sangat memperhatikan rakyat sekitarnya. tidak saja di seluruh Kerajaan Banjar tapi sampai ke-seluruh Nusan tara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara Dan juga dija dikan dasar Negara Brunai Darussalam. Sekembalinya ke kampung halaman.

suatu hari ketika berkunjung ke kampu ng Lok Gabang. Kitab Tuhfatur Raghibi n. Sultan inilah yang meminta kepada Syekh Muhamm ad Arsyad agar menulis sebuah Kitab Hukum Ibadat (Hukum Fiqh). Sultan mengabulkan keinginannya untuk belajar ke Mekkah de mi memperdalam ilmunya. Lebih dari 30 tahun kemudian.1734 M) memerintah Kesultanan Banjar. Pada waktu ia beru mur sekitar 30 tahun. Kitab Nuqtatul Ajlan. Sultan melihat seorang anak berusia sekitar 7 tahun sedang asyik menulis dan menggambar. yaitu cucu Sultan Tahlilullah. 224 . Terkesan akan kejadian itu. diantaranya ialah: Kitab Ushuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat Duapuluh. yaitu setelah gurunya meny atakan telah cukup bekal ilmunya. yang artinya dalam terjemahan bebas adalah "Jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk men dalami urusan-urusan agama".bagaimana bercocok-tanam membuat pengairan untuk memajukan pertanian penduduk. yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami-isteri. barulah Syekh Muhammad Arsyad kembali pulang k e Banjarmasin. Syekh Muhammad Arsyad telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan. H ubungan dengan Kesultanan Banjar Diriwayatkan. beberapa kitab serta risalah lainnya. dan tampaknya cerdas dan berbakat. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memeri ntah Kesultanan Banjar. dicerita-kan pula bah wa ia telah fasih membaca Al-Quran dengan indahnya. maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya ting-gal di i stana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Karya-karyanya Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal ialah Kitab Sabilal Muhtadin. yaitu kitab yang membahas soal-soal itikad serta perbuatan yang sesat. sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kem ajuan agama Islam di kerajaannya. Akan tetapi. pada waktu Sultan Tahlilullah (17 00 . Sultan Tahlilullah seorang yang telah banyak membant unya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan H W. yang kelak kemudi an dikenal dengan nama Kitab Sabilal Muhtadin. atau selengka pnya adalah Kitab Sabilal Muhtadin lit-tafaqquh fi amriddin.

Kitabul Fara-idl, semacam hukum-perdata. Dari beberapa risalahnya dan beberapa p elajaran penting yang langsung diajarkannya, oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam Kitab Hu kum Syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang b erhubungan dengan itu, dan untuk mana biasa disebut Kitab Parukunan. Sedangkan m engenai bidang Tasawuf, ia juga menuliskan pikiranpikirannya dalam Kitab KanzulMakrifah.

39. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Muhammad bin Abi Bakr ( ,) bin Ayyub bin Sa'd alZar'i, al-Dimashqi ( ,) in ( aman nagned lanekid hibel uata ,( Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, / menjadi penjaga (qayyim) di sebuah sekolah lokal yang bernama Al-Jauziyyah. Da lam Bahasa Arab namanya tertulis: al pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. Disamping i tu juga seorang ahli Tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, a hli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. Nasab Nasabnya dari piha k ayah adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin Su'ad bin Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, dan dikenal dengan sebutan Ibnul Qoyyim. Pendid ikan Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman; berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin alHindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembagian waris (fara'idh) kepada bapaknya; dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah. Beliau belaja r ilmu faraidh dari bapaknya karena beliau sangat menonjol dalam ilmu itu. Belaj ar bahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al -Mulakhkhas li Abil Balqa‘ kemudian kitab al225

Jurjaniyah, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, juga sebagian besar Kitab al-kafiyah wa s Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). Di samping itu belajar dari syaikh Majduddi n at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqarrib li Ibni Ushfur. Belajar ilmu Ushu l dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi, Ilmu Fiqih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma‘il bin Muhammad al-Harraniy. Ibnul Qayyim pernah dipenjara, dihin a dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiyah sambil didera dengan cambuk di at as seekor onta. Setelah Ibnu Taimiyah wafat, Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari pe njara. Hal itu disebabkan karena beliau menentang adanya anjuran agar orang perg i berziarah ke kuburan para wali. Beliau peringatkan kaum muslimin dari adanya k hurafat kaum sufi, logika kaum filosof dan zuhud model orang-orang hindu ke dala m firqah Islamiyah. Penguasaannya terhadap Ilmu Tafsir tiada bandingnya, pemaham annya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits, makna hadits, pemahaman serta istinbath-istinbath rumitnya, sulit ditemukan tan dingannya. Begitu pula, pengetahuan beliau rahimahullah tentang ilmu suluk dan i lmu kalamnya Ahli tasawwuf, isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. I a memang amat menguasai terhadap berbagai bidang ilmu ini. Karena itulah banyak manusia-manusia pilihan dari kalangan para pemerhati yang menempatkan ilmu sebag ai puncak perhatiannya, telah benar-benar menjadi murid beliau. Mereka itu adala h para Ulama terbaik yang telah terbukti keutamaannya, di antaranya ialah : 11. Anak beliau sendiri bernama Syarafuddin Abdullah 12. Anaknya yang lain bernama I brahim, 13. Ibnu Katsir ad-Dimasyqiy penyusun kitab al-Bidayah wan Nihayah 14. A l-Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi penyusun kitab Tha baqat al-Hanabilah 15. Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi 16. Syamsuddin Muhammad bin Ab dil Qadir an-Nablisiy 17. Ibnu Abdirrahman an-Nablisiy 18. Muhammad bin Ahmad bi n Utsman bin Qaimaz adz-Dzhahabi atTurkumaniy asy-Syafi‘i 226

19. Ali bin Abdil Kafi bin Ali bin Taman As Subky 20. Taqiyuddin Abu ath-Thahir al-Fairuz asy-Syafi‘i Manhaj serta hadaf Ibnul Qayyim rahimahullah ialah kembali k epada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh ra‘yu-ra‘y u (pendapat-pendapat) Ahlul Ahwa‘ wal bida‘ (Ahli Bid‘ah) serta helah-helah (tipu daya ) orang-orang yang suka mempermainkan agama. Oleh sebab itulah beliau rahimahull ah mengajak kembali kepada madzhab salaf; orang-orang yang telah mengaji langsun g dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Merekalah sesungguhnya yang dikat akan sebagai ulama waratsatun nabi (pewaris nabi) shallallahu alaihi wa sallam. D i samping itu, Ibnul Qayyim juga mengumandangkan bathilnya madzhab taqlid. Kenda tipun beliau adalah pengikut madzhab Hanbali, namun beliau sering keluar dari pe ndapatnya kaum Hanabilah, dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kaj ian tentang perbandingan madzhab-madzhab yang masyhur. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wafat pada malam Kamis, tanggal 18 Rajab tahun 751 Hijriyah. Ia dishalatkan di M esjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah; kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir. Buku karangan Ibnu Qayyim Ibn Qayyim al-Jawziyya on the Invocation of God. (terjemahan dalam bahasa Inggris oleh Michael Abdurrahma n Fitzgerald & Moulay Youssef Slitine). Islamic Texts Society, 2000. 40. Al-Mundziri Zakiyyuddin Abdul „Adhim bin Abdul-Qawiy bin Abdullah bin Salamah Abu Muhammad AlMundziri, atau lebih dikenal dengan Al Mundziri adalah seorang hafidh besar, yan g berasal dari Damaskus, namun dilahirkan dan wafat di Mesir. Ia dilahirkan pada tahun 581 H (1185/1186 M). Guru-Guru Al Mundziri belajar Al-Qur‘an dan mendalamin ya. Kemudian belajar ilmu hadits hingga mahir. Ia mendengar hadits dari sejumlah ulama‘ hadits, seperti AbulHasan Ali bin Mufadldlal Al-Muqaddasi. Ia berguru kepa danya hingga tamat. Di Madinah kota Nabi, ia berguru kepada Al-Hafidh Ja‘far bin U musan. Di Damaskus, ia berguru pada Umar bin Thabrazad. Ia juga berguru ke Najran , 227

Iskandariyah, Raha, dan Baitul-Maqdis. Ia mulai berguru pada tahun 591 H ketika berusia sepuluh tahun. Karya-karya yang terkenal 1. At-Targhib wat-Tarhib 2. Muk htashar Shahih Muslim 3. Mukhtashar Sunan Abi Dawud 4. Syarhul-Tanbih li Abi Ish aq Asy-Syirazi fil-Fiqhisy-Syaafi‘I 5. Arba‘uuna Hadiitsan fii Fadlli Isthinaa‘il-Ma‘ruf 6. Al-I‘lam bi-Akhbaari Syaikh Bukhari Muhammad bin Salam 7. Mu‘jam Syuyuukhih 8. ‘Am alul-Yaumi wal-Lailah Murid-Murid Sejumlah ulama yang pernah belajar hadits pada nya antara lain Al-Hafidh Ad-Dimyathi yang berguru sampai tamat, Al- Allamah Taqiy yuddin Ibnu Daqqiiqil- Ied, Al-Yunaini Abul-Husain, Ismail bin Asakir, dan Syarif I zzudin. Ia mengajar di Universitas Adh-Dhafiri di Kairo. Kemudian menjadi wali w ilayah Dar Kamilah. Tetapi, kemudian beliau meninggalkan jabatan itu untuk menye barkan ilmu selama dua puluh tahun. Informasi tentang Al-Mundziri Ia memberi fat wa (mufti) di negeri Mesir. Tetapi, kemudian berhenti dari pekerjaan ini. Keberh entiannya dari tugas ini menguakkan informasi tentang kejujuran, kelapangan hati , dan pengakuannya terhadap suatu keutamaan bagi yang berwenang. Hal itu diisyar atkan oleh At-Taj As-Subki yang mengatakan, Saya mendengar dari ayah (yaitu Taqiy yuddin As-Subki) menceritakan bahwa Syaikh Izzuddin Abdus-Salam itu mendengar (be lajar) hadits di Damaskus hanya sedikit. Tetapi, setelah datang ke Kairo, maka d ia sering datang di majelis Syaikh Zakiyyuddin (yaitu Al-Mundziri) dan mendengar pelajarannya bersama sejumlah orang yang mendengarnya,. Syaikh Zakiyyuddin juga meninggalkan tugas memberi fatwa . Ayah berkata, Dimana datang Syaikh Izzuddin, mak a orangorang tidak memerlukan aku lagi . Wafatnya Imam Al-Mundziri rahimahullah wa fat pada tanggal 4 Dzulqa‘dah tahun 656 H (2 November 1258). 228

41. Muhammad Nashiruddin Al-Albani Ulama Islam Era modern Nama: Lahir: Meninggal: Aliran/tradisi: Muhammad Nashirud din al-Albani 1914 1999 Sunni Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin al-Haj Nuh alAlbani lahir pada tahun 13 33 H (1914) di Ashqodar (Shkodra), ibu kota Albania. Ia dibesarkan di tengah kel uarga yang tak berpunya lantaran ketekunan dan keseriusan mereka terhadap ilmu, khususnya ilmu agama dan ahli ilmu (ulama).[1] Ayah al-Albani, yaitu al-Haj Nuh, adalah lulusan lembaga pendidikan ilmu-ilmu syariat di ibu kota negara Turki Us mani (yang kini menjadi Istanbul). Ia wafat pada hari Jumat malam, 21 Jumada Tsa niyah 1420 H, atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999, di Yordania. Pendid ikan Ketika Raja Ahmet Zogu naik tahta di Albania dan mengubah sistem pemerintah an menjadi pemerintah sekuler, Syeikh Nuh amat mengkhawatirkan dirinya dan diri keluarganya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berhijrah ke Syam (Suriah, Yordania d an Lebanon sekarang). Ia sekeluarga pun menuju Damaskus. Setiba di Damaskus, Sye ikh al-Albani kecil mulai aktif mempelajari Bahasa Arab. Ia masuk madrasah yang dikelola Jum'iyah al-Is'af al-Khairiyah hingga kelas terakhir tingkat Ibtida'iya h. Selanjutnya, ia meneruskan belajarnya langsung kepada para syeikh ulama. Ia m empelajari al-Qur'an dari ayahnya sampai selesai, selain mempelajari pula sebagi an fiqih madzhab, yakni madzhab Hanafi, dari ayahnya. Syeikh al-Albani juga memp elajari ketrampilan memperbaiki jam dari ayahnya sampai mahir betul, sehingga ia menjadi seorang ahli yang mahsyur. Ketrampilan ini kemudian menjadi salah satu mata pencariannya. Pada umur dua puluh tahun, al-Albani mulai mengonsentrasikan diri pada ilmu hadits lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada da lam 229

majalah al-Manar, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syeikh Muhammad Rasyid Ri dha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul al-Mugh ni 'an Hamli al-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ishabah min al-Akhbar, sebuah kitab ka rya al-Iraqi, berupa takhrij terhadap hadits-hadits yang terdapat pada Ihya' Ulu muddin karangan Imam Al-Ghazali. Kegiatan Syeikh Al-Albani dalam bidang hadits i ni ditentang oleh ayahnya yang berkomentar, "Sesungguhnya ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang pailit." Namun, Syeikh al -Albani justru semakin menekuni dunia hadits. Pada perkembangan berikutnya, Syei kh al-Albani tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab. Karenanya, ia memanf aatkan Perpustakaan azh-Zhahiriyah di sana (Damaskus), di samping juga meminjam buku dari beberapa perpustakaan khusus. Karena sibuknya, ia sampai-sampai menutu p kios reparasi jamnya. Ia tidak pernah beristirahat menelaah kitab-kitab hadits , kecuali jika waktu sholat tiba. Akhirnya, kepala kantor perpustakaan memberika n sebuah ruangan khusus di perpustakaan untuk beliau. Bahkan kemudian ia diberi wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Dengan demikian, ia menjadi leluasa d an terbiasa datang sebelum pengunjung lain datang. Begitu pula, ketika orang lai n pulang pada waktu sholat dhuhur, ia justru pulang setelah sholat isya. Hal ini dijalaninya sampai bertahun-tahun. Cobaan beliau di Penjara Syeikh al-Albani pe rnah dipenjara dua kali. Kali pertama selama satu bulan dan kali kedua selama en am bulan. Itu tidak lain karena gigihnya ia mendakwahkan sunnah, memurnikan ajar an agama Islam, dan memerangi bid'ah, sehingga orang-orang yang tidak menyukainy a dan bahkan menebarkan fitnah. Beberapa tugas yang pernah diemban Syeikh al-Alb ani pernah mengajar di Jami'ah Islamiyah (Universitas Islam Madinah) selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H, mengajar tentang hadits dan ilmu-ilmu hadits. S etelah itu, ia pindah ke Yordania. Pada tahun 1388 H, Departemen Pendidikan memi nta Syeikh al-Albani menjadi ketua jurusan Dirasah Islamiyah pada Fakultas Pasca Sarjana di sebuah perguruan tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi, situasi dan ko ndisi saat itu tidak memungkinkannya memenuhi permintaan itu. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H, ia kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Ting gi Jam'iyah Islamiyah di sana. Ia mendapat 230

penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi berupa King Faisal Foundation tan ggal 14 Dzulkaidah 1419 H (1999 M). Karya Karya Syeikh al-Albani amat banyak, di antaranya ada yang sudah dicetak, ada yang masih berupa naskah, dan ada yang hi lang. Semua berjumlah 218 judul. Rihlah beliau menuntut ilmu Saat berkuasa raja Albania yaitu Ahmad zugu, yang mengadakan perombakan total sendi-sendi kehidupan masyarakat dengan mengikuti langkah thagut Turki, yakni Kamal Ataturk, dimana m engharuskan wanita-wanita muslimah menanggalkan Jilbabnya. Maka makin marak gelo mbang pengungsian orang-orang yang ingin menyelamatkan agamanya, termasuk Keluar ga Haji Nuh yang mengungsi dari Albania ke Syiria. Di kota damaskus mulailah AlAlbani kecil menunutut ilmu bahasa arab di madrasah Jum‘iyyah Al-Is‘aaf Al-Khairi. D isana beliau menyelesaikan pendidikan dasar pertama. Kemudian beliau melanjutkan studi intensif kepada para masyaaikh. Ia menimba ilmu Al-Qur‘an, tilawah, tajwid dan sekilas tentang fikih H anafi kepada ayah beliau dan menamatkan beberapa buku sharaf. Lalu beliau mempel ajari buku Maraaqi Al-falaah, beberapa buku hadits dan ilmu balaghah dari Syaikh Sa‘id Al-Burhaani. Awal mula beliau melakukan penelitian ilmiah yaitu ketika beli au menyelidiki masalah tentang larangan mengerjakan shalat di masjid yang dibang un di lingkungan kuburan para nabi dan wali. Namun hasil penelitiannya tidak dia kui oleh gurunya yaitu Syaikh Al-Buurhaani sehingga beliau merasa terpukul dan m alah semakin larut untuk membahas permasalahan tersebut dengan menyandarkan pada Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Dan itulah asal-usul lahirnya kitab beliau yang diberi j udul Tahdziirus Saajid min Ittikhaadzil Qubuuril Massajid Al-Albani muda pada suat u hari melihat sebuah majalah Al-Manar di toko buku dan tertarik dengan tajuk tu lisan yang ditulis oleh Sayyid Rasyid Ridha tentang buku Al- Ihya karangan Al-Ghaz zali yang berisi sisi baik dan kesalahan buku tersebut. Ia mengikuti seluruh pem bahasan Ihyaa‘ Uluumuddin hingga dari buku aslinya dan takhrij Al-Hafizh Al-Iraaqi, tanpa terasa dalam usaha beliau mengikuti pembahasan ini beliau harus menelaah buku-buku bahasa Arab, 231

Oleh karena itu. Saking semangatnya dalam mendalami ilmu hadits hingga beliau menutup bengkel rep arasi jam. Nikmat pertama menyebabkan beliau mu dah mempelajari bahasa Arab. Ia datang pagi hari sebel um petugas perpustakaan datang. Walaupun ayah beliau selalu memperingatkan seraya berkata: Ilmu hadits adala h pekerjaan orang-orang pailit. Baginya it u sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Syaikh Al-Albani menuturkan bahwa nikmat yang ter besar dari Allah untuk dirinya ada dua: perpindahan keluarganya ke Syiria dan ke ahlian mereparasi jam yang diajari ayahnya. Saat ada orang yang mau membelinya baru buku tersebut dikembalikan. Hal ini beliau jalani selama bertahun-tahun. Ia hanya bekerja selama 3 jam setiap hari kecuali hari selasa dan jum‘at. Saat mendalami ilmu ini beli au tidak sanggup membeli buku-buku yang dibutuhkan. Ia sering menghadapi penentangan yang keras dari ulama-ulama madz hab yang fanatik. dengan profesi ini selain dapat men ghidupi keluarganya juga memberikan waktu lebih baginya untuk menunutut ilmu. dengan referen si induk untuk kepentingan ilmiah yang beliau lakukan. menta‘liq (mengomentari). Dan beliau seringkali hanya menyantap makan ringan selama di perpustakaan. Saat itulah awalnya beliau berkonsentrasi memperdalam ilmu had its. Namun banyak juga 232 . Ia juga menjalin hubungan dengan pemilik toko buk u terbesar di Damaskus sehingga memudahkan beliau untuk meminjam buku-buku yang diperlukan. karena untuk memahami Al-Qur‘an dan AsSunnah harus me nguasai bahasa Arab. namun Syaikh AlAlbani tetap ber ada disana hingga waktu Isya‘ tiba. me nelaah. Dan biasanya para pegawai perpustakaan sudah pul ang ke rumah tengah hari dan tidak kembali lagi. D alam menegakkan dakwah kepada manhaj Salafus Shalih Syaikh AlAlbani mengalami be berapa cobaan. mentahqiq (memeriksa) kecuali saat tiba waktu sh alat. guru-guru sufi dan kaum khurafat ahli bid‘ah yang menjuluki beli au sebagai wahabi sesat. Sedangkan nikmat kedua. kemudian menyendiri di perpustakaan Azh-Zhahiriyyah selama 12 jam. sehingga beliau sering mengu njungi perpustakaan Azh-Zhahiriyyah sehingga disitu beliau mendapatkan buku-buku yang tidak mampu beliau beli.Balaghah dan Gharib Hadits agar dapat memahami nash-nash yang dibaca disamping m elakukan takhrij. pihak perpustakaan memberi beliau ruang khusus.

Oleh karena itu. pihak Al-jami‘ah Al-Islamiyyah di Madinah Almunawwarah memilih beliau sebagai pengajar m ateri hadits. Disamping metodologi ilmiah beliau yang lurus. Syaikh Al-Albani rutin mengisi sejumlah jadwal kajian yang dihadiri para penuntut ilmu dan dosen-dosen untuk mebahas kit ab-kitab. beliau mendapatk an sebuah penghargaan dari kerajaan Arab Saudi berupa Piagam king Faisal pada ta nggal 14 Dzulqa‘idah 1419 H.Berikut 233 . namun karena beberapa hal keinginan tersebut tidak tercapai. ilmu dan fiqih hadits di perguruan tinggi tersebut. Atas jasanya berkhidmat untuk As-Sunnah An-Nabawiyah. dibimbing denga n pemahamn Salafus Shalih dan metode mereka dalam tafaqqud fid dien (mendalami a gama) dan dalam istimbath hukum. beliau lebih asyik duduk-duduk di pasir bersama murid-muridnya untuk me mber pelajaran tambahan. yang mendudukkan Al-Qur‘an dan As-Sunnah sebagai hakim standar dalam menimbang segala sesuatu. fiqih. S eperti halnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau juga pernah mengalami pencekalan dalam penjara di karenakan hasad dan fi tnah orang-orang yang menentang beliau. Hubungan beliau dengan murid adalah hubungan persahabat an. Beliau bertuga s selama 3 tahun dari 1381 H sampai 1383 H. Pada tahun 1395 H sampai 1397 H peng urus Al-Jami‘ah mengangkat beliau sebagai salah satu anggota majelis tinggi Al-Jam i‘ah.ulama-ulama dan kaum pelajar yang simpati terhadap dakwah beliau sehingga dalam majelisnya selalu dipenuhi oleh para penuntut ilmu yang haus akan ilmu yang sesu ai dengan Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Semua itu membuat beliau menjadi tokoh yang mem iliki reputasi yang baik dan sebagai rujukan alim ulama. Ketika jam istirahat tiba dimana dosen-dosen lain menimati hidangan teh da n kurma. Saat berada disana beliau menjadi tokoh panutan dalam kesungguhan dan keikhl asan. karena beliau termasuk pengibar panji tauhid. Berkat taufiq Allah kemudian kerja keras beliau muncullah karya-karya ilmiah dlam masalah hadits. Ia juga pernah diminta menteri penerangan Kerajaa n Arab Saudi untuk menangani jurusan hadits di kuliah S2 di Al-Jami‘ah Makkah Al-M ukarramah pada tahun 1388 H. Il mu yang banyak. bukan hubungan guru-murid. penelitian yang spektakuler dalam ilmu hadits dan ilmu jarh wa t a‘dil. aqidah dan lainnya yang menunjukkan limpahan karunia ilmu yang dicurahkan Allah kepada beliau berupa pemahaman yang benar.

Syaikh Al-Albani rahimahullah wafat pada waktu ashar hari sabtu tanggal 2 2 Jumadil Akhir. tahun 1420 H di yordania. simpat isan beliau dan para pembela manhaj beliau. Jilbaab Al-Mar‘atul muslimah12. koreksi-koreksi. Fitnatut Takfiir11.adalah beberpa karya ilmiah Al-Allamah Syaikh Abu Abdirrahman Muhammad Nashirudd in Al-Albani rahimahullah. tahqiq-tahqiq. Ad abuz Zifaaf fis Sunnah Muthaharrah – karangan2. Irwaau l Ghalil fi Takhrij Ahaadits Manaaris Sabiil – karangan 8 jilid4. 2. Selain itu beliau juga memiliki kaset hasil rekaman ceramah beliau. baik yang sudah dicetak. Tamaamul Minnah fi Ta‘liq Alaa Fiqh Sunnah – karangan5. Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata: Aku b elum pernah melihat di kolong langit pada saat ini orang yang alim dalam ilmu ha dits seperti Al234 . Karena beliau memiliki ke nangan manis disana dalam berdakwah kepada AlQur‘an dan As-Sunnah di atas manhaj S alafus Shalih. Ia juga berwasiat ag ar isi perpustakaan beliau. murid-murid beliau. Shifat shalat Nabi shallahu‘alaihi wasallam minat Takbiir ila t Taslim kaannaka taraaha 8. Ahkaamul Janaaiz – karangan3. ban tahan terhadap berbagai syubhat dan jawaban terhadap berbagai masalah yang berma nfaat. takhrijtakhrij:1. saat menjadi tenaga pengajar disana. Perkataan ulama tentang Syai kh Al-Albani rahimahullah: 1. Jenazah beliau dimakamkan di perkubu ran sederhana di pinggir jalan sesuai yang beliau harapkan. Qishshshah Al-Masi ih Ad-Dajjal wa Nuzuul Isa alaihis sallam wa qatluhu iyyahu fi akhiriz Zaman Dan masih banyak yang lainnya (Buku-buku diatas telah diterjemahkan dalam bahasa Ind onesia). Syaikh Muhammad bin Ibrahim aalisy Syaikh rahimahu llah berkata: Beliau adalah ulama ahli sunnah yang senantiasa membela Al-Haq dan menyerang ahli kebatilan. yang beliau tulis selama kurang lebih enam puluh tahu n meliputi tulisan-tulisan. Penyelenggaraan jenazah beliau dilaku kan menurut sunnah dan dihadiri ribuan penuntut ilmu. difotokopi atau masih tertu lis dengan tulisan beliau atau tulisan selain beliau agar diberikan kepada perpu stakaan Al-jami‘ah A-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Shahih At-Targhib wat Tarhiib9. Silsilah Ahaadits Ash-Shahihah wa syai-un min fiqiha wa fawaa-iduha6. Silsilah Ahaadits Adh-Dhaifah wal Maudhuu‘ah wa Atsaaruha As-Sayyi‘ fil Ummah7. Dha‘if At-Targhib wat Tarhiib10.

semoga kita senantiasa ditunjuki o leh Allah Azza wa Jalla ke jalan kebenaran. Pertumbuhan Syekh Taqiyyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pand angan hidupnya. 3. wallahu‘alam. yang telah mengajarkan hafalan A l Qur'an sehingga ia hafal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu. Ia telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda. yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. penyair. dan salah seorang ulama terkemuka di daerah T urki Utsmani. Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. beliaulah mujaddid abad ini dalam pandanganku. Ayahnya seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidika n Palestina. S yaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata: Beliau adalah alim ya ng memilki ilmu yang sangat luas dalam bidang hadits baik dari sisi riwayat maup un dirayat. Mereka b ermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. yang diperoleh nya dari ayahnya. Ia adalah seorang qadi (hakim). Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umat ini setiap awal seratus tahun seorang mujaddid yang akan mengembalikan kemurnian agama ini. ia juga mendapatkan 235 . y aitu di bawah usia 13 tahun. Saat ditanya tentang hadits Rasulullah sh allahu‘alaihi wasallam. Namanya dinisbatkan kepada kabilah Ban i Nabhan. Pendidikan Syekh Taqiyyuddin menerima pendidikan da sar-dasar ilmu syari'ah dari ayah dan kakeknya. Beliau ditanya siapakah mujaddid abad ini. seorang ulama yang memilki penelitian yang dalam dan hujjah yang kua t. sastrawan. Demikianlah biografi ringkas Al-Imam Al-Mujaddid Al Allamah Al-Muhaddits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Syaikh Muhammad Nashi ruddin Al-Albani. beliau menjawab. seorang syekh yang faq ih fid din. Ia menda pat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayahnya sendiri.Allamah Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 42. Taqiyyuddin An Nabhani Syekh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An Nabh ani dilahirkan pada 1909 di daerah Ijzim.

ushul fiqih. pendapat yang kukuh. akan tetapi ia tetap menampakkan keunggulan dan keist imewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. semisal Syekh Muhammad Al Hidlir Husain --rahimahullah-. di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syekh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab. sebagai seseorang dengan pemi kiran yang genius. ia telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al Azhar. dan yang sejenisnya. Di samping itu ia bany ak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al Azhar yang diikuti oleh syekh-syekh A l Azhar. tafsir. Syekh Taqiyyuddin An Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran la ma Al Azhar memungkinkannya. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di Al Azhar Asy Syarif menurut sistem lama .seperti yang p ernah disarankan oleh kakeknya. hasil doron gan kakeknya. s erta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi fikriyah. Dalam forum-forum halaqah ilmiyah tersebut. Syekh Taqiyyuddin kemudian meneruskan pend idikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama ia mer aih ijazah dengan predikat sangat cemerlang. Demikian juga ia 236 . yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya. tauhid (ilmu kalam). Lalu ia melanjutkan studinya di Kul liyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Syekh Yusuf An Nabhani. Sebelum ia menamatkan sekolahnya di Akko. Meskipun Syekh Taqiyyuddin menghimpun sistem Al Azh ar lama dengan Darul Ulum. An Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan s ahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar. Syekh Taqiyyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan pensyarahpensyarahnya karena kecermatannya dalam berp ikir dan kuatnya pendapat seta hujjah yang dilontarkan dalam perdebatan-perdebat an dan diskusi-diskusi fikriyah.pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika ia bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian ia berpindah ke sebuah sekolah di Akko untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. hadits. pemahaman dan pemikiran yang mendalam. dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiq ih.

H al ini terus berlangsung sehingga awal tahun 1953. yang memuat pemikiran d an ijtihadnya antara lain : 237 . Syek h Yusuf An Nabhani. Syekh Taqiyyuddin An Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidika n Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa .sangat bersungguh-sungguh. ia keluar dari Ramallah m enuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi. Karyakarya Syekh Taqiyyuddin An Nabhani yang paling terkenal. Setelah itu. sahabatnya Al Ustadz Anwar Al Khatib mengirim surat kepadanya. yang isi nya meminta agar ia kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadi di Mahkamah Syar'iyah Al Quds. Sejak remaja Sy ekh An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya. dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar. Pengalaman itulah yang mengantarkannya mendirikan partai pol itik berasas Islam. Syekh An Nabhani menziarahi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-cer amahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiyah Islamiyah. ketika ia mulai sibuk dalam H izbut Tahrir. Di samping itu ia juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa. Pada ta hun 1940. ia diangkat sebagai Musyawir (Pembantu Qadi) dan ia terus memegang jab atan ini hingga tahun 1945. Pada t ahun 1951. Pada tahun 1948 i tu pula. yakni saat ia dipindah ke Ramallah untuk menjadi qad i di Mahkamah Ramallah hingga tahun 1948. Syekh Taqiyyuddin An Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398 H/ 1977 M dan dikuburkan di Pekuburan Al Auza'i di Beirut. yang telah dirintis antara tahun 1949 hingga 1953. Sumbangan Kepada Islam Ia telah meninggalkan k itab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak terni lai harganya. Hizbut Tahrir di Al Quds (Yerusalem) pada tahun 1953. tekun. Syekh Taqiyyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian be liau diangkat sebagai qadi di Mahkamah Syar'iyah Al Quds pada tahun 1948. Setelah menyelesaikan pendidikannya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syekh Taqiyyuddin An Nabhani mer upakan seorang yang mempunyai pemikiran brilian dan analisis yang cermat.

Muqaddimah Dustur. 18. dan ekonomi. Ad Daulatul Islamiyah. Inqadzu Filisthin. Al Khilafah. 23. Nida' Haar. 9. 12. Ad Dustur. 238 . 2. 21. Sur'atul Badihah. Risalatul Arab. 7. 16. 6. Hallu Q adliyah Filisthin ala Ath Thariqah Al Amrikiyyah wal Inkiliziyyah. 8. 17. 3. 13. Nazhariya tul Firagh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar. N azharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir. Tasalluh Mishr. 14. Nuqthatul Inthilaq. 5. Ad Dusiyah. politik. Nizhamul Islam. Asy S yakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid). 25. 19. At Takattul Al Hizbi. Al I ttifaqiyyah Ats Tsana'iyyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah 24. Nizhamul Hukm fi l Islam. An Nizha mul Iqthishadi fil Islam. At Tafk ir. Mahafim Hizbut Tahrir 4. 20. Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir. An Nizhamul Ijtima'i fil Islam. Dukhulul M ujtama'. serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir. 10. Semua ini belum termasuk ribuan r isalah (nasyrah) mengenai pemikiran. 15. 22.1. 11.

Ibnu B atutah mendiktekan beberapa perjalanan pentingnya kepada seorang sarjana bernama Ibnu Juzay. dilanjutkan ke arah timur melalui jalur darat menuju dermaga Laut Merah di 'Aydhad. Pada titik i ni ia masih berada dalam wilayah Mamluk. yang relatif aman.43. menyusuri pantai Afrika Utara hingga tiba di Kairo. Tetapi. pad a usia sekitar dua puluh tahun Ibnu Batutah berangkat haji -. yang ditemuinya ketika sedang berada di Iberia. S etelah selesai. dan Ibnu Batutah memilih jalur yang paling jarang di tempuh: pengembaraan menuju sungai Nil. kita tak bisa tahu kebenara n dari cerita tersebut. Atas dorongan Sultan Maroko. Jalur yang umu digun akan menuju Mekah ada tiga. Hampir semua yang diketahui tentang kehidupan Ibnu Bat utah datang dari dirinya sendiri. 239 . Rihlah merupakan catatan perjalanan dunia terlengkap yang berasal dari abad ke-14. Meskipun mengandung beberapa kisah fiksi. dia melanjutkan perjalanannya hingga melintasi 120. ia dipaksa untuk kembali dengan alasan pertikaian lokal.000 kilometer sepanjang dunia Muslim (sekitar 44 negara modern). ketika mendekati kota terseb ut. Lahir di Tangier. Meskipun dia mengklaim bahwa hal-hal yang dice ritakannya adalah apa yang dia lihat atau dia alami.ziarah ke Mekah. Ibnu Batutah Abu Abdullah Muhammad bin Battutah ( ) atau deja sebagai Ibnu Bat 77) adalah seorang pengembara Berber Maroko. Maroko antara tahun 1304 dan 1307. Perjalanannya ke Mekah melal ui jalur darat.

Ibnu Batutah untuk sementara men gembara bersama rombongan penguasa. ia memutuskan untuk melakukan petualangan ter akhir dan mempersiapkan suatu perjalanan sepanjang pantai Afrika. Yerusalem. 240 . ke Damaskus (yang selanjutnya diku asai Mamluk). ia menggunakan jalur kedua. Dengan cara bergabung dengan suatu rombongan. yang hanya beberapa dekade jaraknya dengan penghancuran oleh Timur. dengan alasan keterangan/anjuran seseorang yang ditemuinya di perj alanan pertama. Menghabiskan s ekitar seminggu di setiap daerah tujuannya. dia melanjutkan ke Basrah. Mogadishu. K euntungan lain ketika memakai jalur pinggiran adalah ditemuinya tempat-tempat su ci sepanjang jalur tersebut -. dia kemudian m emutuskan untuk melanjutkan mengembara. sebelum itu. Ibnu Batutah berkunjung ke Ethiopia. lalu Isfahan. dan beberapa daerah lainnya. Setel ah melaksanakan rangkaian ritual haji. bahwa ia hanya akan sampai di Mekah jika telah melalui Suriah. Ibnu Batutah kembali ke Mekah untuk haj i kedua. Kota ini merupakan gerbang menuju Mongol. kemudian berbelok ke utara menuju Tabriz di Jalur Sutra. Persinggahan pertamanya adalah Ade n. Mengikuti per ubahan arah angin. Dari sana. Tujuan selanjutnya adalah Il-Khanate (se karang Iraq dan Iran. dengan tujuan untuk berniaga menuju Semenanjung Arab dari sekitar Samudera In donesia. Kemudian Shiraz dan Ba ghdad (Baghdad belum lama diserang habis-habisan oleh Hulagu Khan). yang merupakan pusat perd agangan penting. tempat dimakamkan nya Muhammad. dan Betlehem. Akan tetapi.Hebron. dia melintas i perbatasan menuju Mesopotamia dan mengunjungi najaf.Kembail ke Kairo. Mombasa. Di sana ia b ertemu Abu Sa'id. Empat hari kemudian. Setelah menyelesaikan petualangannya. tempat dimakamkannya khal ifah keempat Ali. dan tinggal selama setahun sebelum kemudian menjalani pengembaraan kedu a melalui Laut Merah dan pantai Afrika Timur. Ibnu Batutah bergabung dengan suatu r ombongan yang menempuh jarak 800 mil dari Damaskus ke Madinah.dan bahwa penguasa Mamluk memberikan perhatian khusus untuk mengamankan para peziara h. Setelah menjalani Ramadhan di Damaskus. pemimpin terakhir Il-Khanate. dia bersama kapal yang ditumpanginya kembali ke Arab selatan. misalnya -. Setelah perjalanan ini. Kilwa. Zanzibar. sebagai hasil renungannya. dia melanjutkan perjalanannya ke Mekah.

dan mem asuki tanah Golden Horde. Abu Muhammad dan A bu Abdullah. tak terkecuali Ibnu 'Araby. ahli tafsir paling teosofik. ter jadi transformasi pengetahuan dan kepribadian Ibnu 'Araby. di Kota Marsia. ayahnya tergolong seorang ahli zuhud. Untuk keperluan bahasa. Ia memiliki sisi kehidupan unik. fikih dan sastra. Kemudian di bawah kendali Turki Saljuk. ia bergabung dengan sebuah rombon gan menuju India. Tumbuh besar di tengah-tengah keluarga sufi. dan imam para filsuf sufi setelah Hujjatul Islam al-Ghaz ali. Ibnu Araby Ibnu 'Araby (Arab: ) bernama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Hatim. dan al-H atamy. Pada 568 H keluarganya pindah dari Marsia ke Isybilia.sebelum menetap. Ia juga mendapat gelar sebagai Syeikhul Akbar. Ia biasa dipanggil dengan nama Abu Bakr. Pelayaran laut dari Damaskus mendaratkannya di Alanya di panta i selatan Turki sekarang. ia tiba di Kaffa. ia ber ziarah ke Mekah lagi. Kepribadian sufi. di Crimea. int elektualisme filosofis. Sementara ibunya bernama Nurul Ansh ariyah. Lahir pada 17 Ramadhan 560 H/29 Juli 1165 M. ia memutuskan untuk mencari peker jaan di kesultanan Delhi. Dari sini ia berkelana ke Konya dan Sinope di pantai L aut Hitam. Khan dari Golden Horde. ia berkunjung ke Oman dan Selat Hormuz. Perpindahan inila h menjadi awal sejarah yang mengubah kehidupan intelektualisme 'Araby kelak. Setelah menyeberangi Laut Hitam. Dari sana ia membeli kereta dan bergabung dengan rombo ngan Ozbeg. Setelah selesai. Karena 241 . Sikap demikian kelak ditanamkan kuat p ada anakanaknya. dalam suatu perjalanan menuju Astrakhan di S ungai Volga. sangat keras menentang hawa nafsu dan materialisme . Namun gelarnya yang terkenal adalah Ibnu 'Araby Muhyiddin. ibukota Al-And alus Timur (kini Spanyol). filsuf besar. dia mencari penterjemah di Ana tolia. I bnu 'Araby dikenal luas sebagai ulama besar yang banyak pengaruhnya dalam percat uran intelektualisme Islam. 44. menyandarkan kehidupannya kepada Tuhan. dan Sang Kibritul Ahmar. Setelah setahun di sana.

Hampir seluruh penafsirannya diwarnai dengan penafsi ran teosofik yang sangat cemerlang. serta kepada Ali bin Muhammad ibnul Haq al-Isybili. yang sarat dengan permasalahan sufisme dari beberapa syeikh yang memiliki disiplin spiritu al beragam.itu. Sementara komponen pendorongnya ada tiga 242 . Ia menemui para tokoh arif dan jujur untuk bertukar dan menimba ilmu dari ulama tersebut. Ibnu 'Araby akhirnya menempuh jalan halaqa h sufi (tarekat) dari beberapa syeikhnya. dan Ahmad bin Abi Hamzah untuk pelajaran Alquran da n Qira'ahnya.. Tidak mengherankan bila dal am usia yang sangat muda. Akhlaq . "Kami menempuh metode pemahaman kalimat-kali mat yang ada itu dengan hati kosong dari kontemplasi pemikiran. dan semoga Allah memberi kan pengetahuan kepada kalian semua. tidak heran jika ia kemudian dikenal bukan saja sebagai ahli dan pakar ilmu ilmu Islam. hudhur dan bersedia di ri untuk menerima apa yang datang dari-Nya. Untuk kepentingan ini. Dawa'i (pilar pendorong ruhani jiwa).... Abul Qasim asy-Syarrath. Men urutnya. Setidaknya. seperti Abu Bakr bin Muhammad bin Khalaf al-Lakh my. Ibnu Zarqun al -Anshary dan Abdul Mun'im alKhazrajy. Pilihan ini juga yang membuat ia tak menyukai kehidupan duniawi. Bahkan ia sendiri menolak keras taklid. dan Hakikat-hakikat. tetapi juga ahli dalam bidang astrologi dan kosmologi. seb aliknya lebih memusatkan pada perhatian ukhrawi. tarekat sufi dibangun di atas empat cabang. Ibnu 'Araby telah menjadi sufi terkenal. Ibnu 'Araby sama sekali tidak bertaklid kepada mereka. Kami bermunajat dan dialog dengan Allah di atas hamparan adab. Jalan tenga h Pada perjalanan intelektualismenya." ujar Ibnu 'Araby suatu kali. untuk masalah fikih dan hadis madzhab Imam Malik dan Ibnu Hazm Adz-Dzahiry. sehingga Al-Haq benar-benar melimpah kan ajaran bagi kami untuk membuka tirai dan hakikat. yakni: Bawa'its (instrumen yang membangkitkan jiwa spiritual). muraqabah. 20 tahun. Meski Ibnu 'A raby belajar pada banyak ulama. Ibnu 'Araby membangun metodolog i orisinal dalam menafsirkan Alquran dan Sunnah yang berbeda dengan metode yang ditempuh para pendahulunya. ia tak j arang melanglang buana demi menuntut ilmu. ini terlihat dari apa yang ia tulis dalam salah satu karya monumentalnya Al-Futuhatul Makkiyah.

hak Allah. sebagai jalan mahabbah dan mencari ridha-Nya. yakni hak untuk mencegah derita terhadap sesama. adalah hak untuk disembah oleh hamba-Nya dan tidak dimu syriki sedikitpun.hak. Di sini. 243 . tak ada yang lain yang menyibukkan dirinya kecuali Tuhannya. Lalu naik ke tahap yan g tak ada lagi selain al-Haq. dan hat inya jernih semata hanya bagi al-Haq. misalnya Ibnu Taimiyah. Se luruh semesta bertasbih pada Sang Khaliq. yakni Allah SWT. Kontroversial Meski demikian. Hak ter hadap diri sendiri adalah menempuh kewajiban agar sampai pada tingkah laku ruhan i dengan cara berakhlak yang dilandaskan pada sifat-sifat al-Haq. teorinya tentang W ahdatul Wujud yang dianggap condong pada pantheisme. dapat dilacak secara semp urna pada seluruh karya Ibnu 'Araby. hak hamb a terhadap diri sendiri. tak sedikit yang menila i pandangan-pandangan filsafat tasawuf Ibnu 'Araby. Hak ini bersumber pada ungkapan r uhani dimana semesta alam yang ada di hadapannya merupakan penampilan al-Haq. Karakter Ibnu 'Araby senantiasa n aik dan naik ke wilayah yang luhur. misalnya. Pertama. Yang Suci dari pertemanan dan peranakan. Sementara hak sesama makhluk. dan menciptakan kebajikan pada mereka. dan upaya peny ucian dalam taman Zat-Nya. Karenanya. Kedua. dan ber-wushu l tauhid. Kuncinya senantiasa bertambah rindu. sebagai sangat kontroversial. dan beberapa pengik utnya yang menilainya sebaga 'kafir'. hak hamba terhadap sesamanya. tauhid dijadikan sebagai konsumsi. dan Alquran sebagai akhlaknya. Ubudiyah dan iman satu-satunya dalam pandangan 'Araby hanyalah kepada Allah Yang Esa dan Mahakuasa. ia mengambil jalan taubat dan mujahadah jiwa. Ketiga. iman sebagai cahaya hati. bermadzhab ma'rifah. yaitu menempuh jalan (tarekat) yang di dalamnya kebahag iaan dan keselamatannya. Sementara rahasia batinnya bermukim menyer tai-Nya. Sebut saja. serta lari ke pada-Nya. dan menyaksikan kebesaran-Nya. tidak sedikit yang mengganggap 'Araby telah kufur. Salah satu sebabnya adalah lantaran dalam karya-karyanya itu Ibnu 'Araby banyak menggunakan bahasa-bahasa s imbolik yang sulit dimengerti khususnya kalangan awam. Ia gelisah ketika kosong atas tindakan kebajikan yang diberikan Allah. terutama kaum fuqaha' dan ah li hadis. Ibnu 'Arab y menggunakan kendaraan mahabbah (kecintaan). Pada hak Allah (hak pertama).

Karen a itulah. mencapai 2. sudah melesat ke arah kepentingan jargon politik yang menindas atas nama Tuhan. harus disertai tare kat secara penuh. Sementa ra karya yang tergolong paling sulit dan penuh metafora adalah Fushushul Hikam. "Kalau begitu yang se sat itu adalah pandangan pengikut Ibnu 'Araby yang tidak memahami makna sebenarn ya. termasuk risalah-risalah keci lnya. yang sama sekali tidak pantas untuk dikaitkan dengan Wahdatul Wujud-nya Ibnu 'Araby. Diskursus Manunggaling Kawula Gusti telah membuat penafsiran ya ng menyesatkan di kebatinan Jawa. 45.000 judul. Malah ada yang mengatakan. yang menjelaskan makna-makna metafora Ibnu 'Araby. serta Futuhatul Madaniyah. ia begitu kuat mewarnai dunia intel ektualisme Islam universal. untuk memahami karya-karya dan wacana Ibnu 'Araby. Ibnu Haitham 244 . komprehensif dan iluminatif. dan ensiklopedi tentang penafsiran sufistik. Ibnu Taimiyah menerima pandangan Ibnu 'Araby setelah berte mu dengan Taqyuddin Ibnu Athaillah as-Sakandari asy-Syadzily di sebuah masjid di Kairo. Bahkan di pulau padat penduduk ini. yakni Futuhatul Makkiyah (8 jilid). yang paling masyhur. Di Indonesia. Kitab tafsirnya yang terkenal adalah Tafsir al-Kabir yang terdiri 90 jilid. Menurut penelitian para ulama dan orientalis. ketersesatan memahami Ibnu 'Araby jug a terjadi khususnya di Jawa. Ibnu Araby mempunyai sedikitnya 560 kitab dalam berbagai disiplin i lmu keagamaan dan umum. ketika aliran kebatinan Jawa Singkretik dengan tasa wuf Ibnu 'Araby.Memang pada akhirnya." komentar Ibnu Taimiyah. Dalam lentera karya dan pemikirannya itulah.

Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham at au nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham. Ia me mulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah d i bandar kelahirannya. agama. dengan nama Alhazen. falsa fah.. beliau dikenali dengan nama Alhazen. falak. dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. kesusasteraan. sains. 245 Ibn . matematika. kemasyarakatan. tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilm u secara bersamaan. Sejarah telah membuktikan betapa d unia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah. geometri. dan sebagainya. Masa ilmuwan-ilmuwan Islam Islam sering k ali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. pe ngobatan. beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. adalah seorang ilmu wan Islam yang ahli dalam bidang sains. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. politik. Bacon. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para toko h ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada us ia yang muda. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana. dan filsafat.Gambar Ibnu Haitham menurut uang kertas 10 dinar Irak tahun 1982 Abu Ali Muhamma d al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: uata ( dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya. Perjalanan hidup Dalam kalangan cerdik pandai di Barat. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pen gobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama. dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertent angan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Di perantauan beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Islam juga dik atakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. dan sebagainya. pengobatan.

teori Ibnu Haitham 246 . pengobatan. Dal am kajiannya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Bacon. Teori it u telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar y ang pertama di dunia. beliau telah menjadi seora ng yang amat mahir dalam bidang sains. antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Ia m erupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai c ahaya. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui pr insip isi padu udara sebelum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui p erkara itu 500 tahun kemudian. matematik. Malahan kajiannya mengenai pengobata n mata telah menjadi asas kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. Tulisannya mengenai mata. Selama di sana bel iau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai al iran dan saliran Sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan fal ak. beliau juga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bi as cahaya dan pembalikan cahaya. d an falsafah. Selain itu. cahaya fajar berm ula apabila matahari berada di garis 19 darjah di ufuk timur. Hasil daripada usaha itu. Warna merah pada s enja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. falak. Kajiann ya banyak membahaskan mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan m atahari serta bayang bayang dan gerhana. geometri. Kary a dan penelitian Sains Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penye lidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sain s barat seperti Boger. telah menjadi salah satu rujukan yang pen ting dalam bidang pengajian sains di Barat. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop.Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan m enuju Universitas Al-Azhar. Menurut Ibnu Haitham. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan ter hadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar.

falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buk u dan makalah. Teori beliau telah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disa mbung-sambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita ton toni pada masa kini. 2. 3. kekuat an fizikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas te ntang arah kiblat bagi segenap rantau. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. logik. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik penganalisaannya. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Ad adiyah tentang algebra. Antara buku karyanya termasuk: 1. Ibnu Haitham juga banyak menulis men genai falsafah. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. dan ketuhanan. 247 . sains. Ketiga-tiga bidang d an cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu men ggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. 4. Apabila umur semakin meningkat. metafizik. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Jadi. Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkar a berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung sec ara teratur telah memberikan ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayan g gambar. Beliau juga be rpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. P enulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang m enjadi pertikaian. Bagi Ibnu Haitham. Filsafat Selain sains. Karya Ibnu Haitham membu ktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pen getahuan pada usia mudanya.

ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz ). yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi. yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi. ahli hadits. Seorang Syaikh.5. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah Al-Harrani Seorang Ulama yang menguasai fiqih. Ibnu Taimiyah Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah ibn Taymiya al-Har rani (Bahasa Arab: :rihal) ( pemikir dan ulama Islam dari Harran. Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tig a generasi awal Islam. Ayahn ya Syihabuddin bin Taymiyyah. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sa ins dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keasl ian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelengg u oleh pemikiran falsafah Yunani. yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi'un adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi dengan kegel apan.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum sya rak dan 6. Biografi Ia berasal dari keluarga religius. dan Tabi'it al -Tabi'un. khatib. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Turki. tafsir. 248 . Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "dicedu k" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepada beliau . Sumbanga n Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak. M. Kerana itulah Ibnu Ha itham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. hakim. Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehingga ke hari ini. 46. kemudian Tabi'un.

kemudian kitabu-Sittah dan Mu‘jam At-Thabarani Al-Kabir. beliau sudah men guasai ilmu Ushuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir. Suatu kali. Perkembangan dan Hasrat keilmuan Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kec erdasan pada diri beliau. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. khusus untu k melihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir.) yang sengaja datang ke Damasyiq. huffazh dan ahli-ahli hadits negeri itu. Kecerdasa n serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika um ur beliau belum mencapai belasan tahun. pen. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. hadits dan bahasa Arab. beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai be berapa kali. beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. Begitu tiba di Damsyik beliau segera menghafalkan Al-Qur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (suatu kota lain di Syria sekarang. huffazh dan ahli-ahli hadi ts negeri itu. Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad Perkembangan dan Hasrat keilmuan == Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau .) yang sengaja datang ke Damasyiq. ketika beliau masih kana k-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (suatu kota lain di Syria seka rang. Begitu tiba di Damsyik beliau segera menghafalkan Al-Q ur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. Ibn u Taymiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Ir ak. khusus untuk melihat si bocah berna ma Ibnu Taimiyah yang 249 . beliau sudah menguasai ilmu Ushuluddin d an sudah mengalami bidang-bidang tafsir. hadits dan baha sa Arab. Suatu kali. Pada unsur-unsu r itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama terseb ut tercengang. kemudian ki tabu-Sittah dan Mu‘jam At-Thabarani Al-Kabir. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268). Setelah bertemu.Ibnu Taymiyyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan buday a Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. pen. Pada unsur-unsur itu.

Ia pernah berkata: Jika dibenakku sed ang berfikir suatu masalah. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. Ia in fakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar. beliaupun dengan tepat pu la mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. beliaupun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya . . niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. Kepribadiannya Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan t eguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah. nahwu. dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitu ng (matematika). di masjid atau di madrasah. khat (ilmu tulis menulis Arab). Begitu pula ketika disampaikan kepadanya bebe rapa sanad. Hingga ulama tersebut berkata: Jika anak ini hidup.kecerdasannya menjadi buah bibir. ushul fiqih. Ia infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar. Hingga ulama tersebut berkata: Jika anak ini hidup. mengikuti segala per intah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Pendidikan dan Karyanya Di Damaskus ia be lajar pada banyak guru. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan ber istighfar hingga terpenuhi cita-citaku. mempunyai kesempatan untuk mereguk sepuas-puasnya taman bacaa n berupa kitab-kitab yang bermanfaat. maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu mengh afalkannya secara cepat dan tepat. Dan satu ha l ia dikaruniai kemampuan mudah hafal 250 . Sejak kecil b eliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama. Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengahtengah para ulama. mempunyai kesempatan unt uk mereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagi ku. menggali ilmu terutama kitabullah dan sunah Rasul-Nya shallallahu‘al aihi wa sallam. Hal itu aku lakukan baik di pasar. sebab belum pernah a da seorang bocah seperti dia. menggali ilmu terutama kitabu llah dan sunah Rasul-Nya shallallahu‘alaihi wa sallam. niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. Setelah bertemu.

Diantaranya: Al-Hafizh AlMizzy. Al-Hafid h Adz-Dzahabi dan para imam ulama lain. Kemampuan beli au dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Beliau wafat pada tanggal 20 DzulHijjah th. Karya-karya beliau yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yang berisi mas alah fatwa fatwa dalam agama Islam Wafatnya Beliau wafatnya di dalam penjara Qal ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnul Qayyim. 251     . Beliau berada d i penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari. ca cat atau shahih. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Sehari semalam ia mampu menulis empat buah kurr osah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Pujian Ulama Terhadap Beliau Al-Allamah As-Syaikh Al-Karamy Al-Hambali dalam Kitabnya A lKawakib AD-Darary yang disusun kasus mengenai manaqib (pujian terhadap jasa-jas a) Ibnu Taimiyah. Al-Hafizh Az-Zamlakany. Ibnu Daqiq Al-Ied. ilmu 'ushul sa mbil mengomentari para filusuf .dan sukar lupa. Ab u Hayyan An-Nahwy. Dan usia 19. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil. fiqh. Tiap malam ia menulis tafsir. 728 H. sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan pa ra mufassir atau ahli tafsir. Jenazah beliau dishalatkan di masjid Jami Bani Umayah sesudah shalat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah. Ibnu Taymiyyah amat menguasai ilm u rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadits dari periw ayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah. Hingga dalam usia muda. ia telah hafal Al-Qur'an. Al-Hafizh Ibnu Sayyid AnNas. ulama. tentara serta para pendu duk. ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan. mengalami sakit dua puluh hari lebih. berkata: Banyak sekali imam-imam Islam yang memberikan pujian k epada (Ibnu Taimiyah) ini. ia memiliki k ehebatan yang luar biasa. dan dikuburkan pada wakt u Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangan beliau mencapai lima ra tus judul.

aqidah. hingga beliau melampaui kemampuan para ulama zamannya. 252 . Kemudian melalui bait-bait syairnya.. beliau tinggal mengambilnya. Para Fuqaha dari berbagai kalangan. susunan. Al-Qadhi Abu Al-Fath bin Daqiq Al-Ied mengatakan: Setelah aku berkumpul dengan nya. terserah beliau. beliau adalah satu-satunya baik dalam hal ilmu. beliau banyak memberikan pujian kepadanya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah (wafat th. Dan aku pernah berkata kepadanya: Aku tidak pernah menyangka akan tercipta manasia se perti anda. ungkapan-ungkapan. jika duduk bersamanya pasti mereka akan mengambil pelaj aran bermanfaat bagi kelengkapan madzhab-madzhab mereka yang sebelumnya belum pe rnah diketahui. Ia tidak pern ah berkata tentang suatu cabang ilmu. hadits. dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih berilmu terhadap kitabullah d an sunnah Rasulullah shallahu‘alaihi wa sallam serta lebih ittiba‘ dibandingkan beli au. Belum pernah terjadi. bahasa arab dan berbagai cabang ilmu p engetahuan Islam lainnya. fiqh. melainka n dari masing-masing ahli ilmu itu pasti terhenyak. Al-Qadli Ibnu Al-Hariry mengatakan: Kalau Ibnu Taimiyah bukah Syaikhul Islam. paling hebat pemahamannya terhadap Al-Kitab was-Sunnah serta perbedaan pendapat. kapan saja beliau menginginkannya. lalu siapa dia ini ? Syaikh Ahli nahwu. 727 H) pernah berkata: Apakah i a ditanya tentang suatu bidang ilmu.. ia bisa dipatahkan hujahnya. Pada zamannya. 748 H) juga berkata: Dia adalah lambang kecerdasan dan kecepatan memahami. Abu Hayyan An-Nahwi. Penguasaan Ibnu Taimiyah dalam beberapa ilmu sangat sempurna. maka siapa pun yang mendengar atau melihat (jawabannya) akan menyangka bahwa dia seolah-olah hanya membidangi ilmu itu. kulihat beliau adalah seseorang yang semua ilmu ada di depan matanya. baik ilmu syariat atau ilmu lain.Al-Hafizh Al-Mizzy mengatakan: Aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiy ah …. pembagian kata dan penjelasannya sangat bagus dalam penyusunan buku-buku. Al. ora ng pun akan yakin bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menandinginya . Ia mempunyai goresan tinta i ndah. yakni dalam tafsir. dan lautan d alil naqli.Allamah Kamaluddin bin Az-Zamlakany (wafat th. setelah beli au berkumpul dengan Ibnu Taimiyah berkata: Belum pernah sepasang mataku melihat o rang seperti dia ….

Demikian antara lain beberapa pujian ulama terhadap beliau. J ami al-Masanid wa as-Sunan (Kitab Penghimpun Musnad dan Sunan) sebanyak delapan jilid. tafsir ini meru pakan yang paling sering digunakan dalam dunia Islam.zuhud.. Tak tanggung-tanggung. Suriah. 253 . Hingga kini. de tailnya dan ketelitiannya. Suriah dan wafat p ada tahun 1372 di Damaskus.. ia pun banyak menulis kitab ilmu hadis. seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. maka itu bukanlah hadist. Adz-Dzahabi berkata lagi . guru pertamanya adalah Burhanuddin al-Fazari. Pada umurnya yang ke tujuh belas beliau sudah siap mengajar dan berfatwa. baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. bahwa: Setiap hadits yang tidak diketahui oleh Ibnu Taimiyah. amar ma‘ruf. Ismail bin Katsir Ismail bin Katsir (Bahasa Arab : ) adalah seorang pemikir dan ulama Musli kenal sebagai Ibnu Katsir. 47. keberanian. Ibnu Katsir menulis tafsir Qu r'an yang terkenal yang bernama Tafsir ibnu Katsir. Ia berguru kepada Ibnu Taymiy yah di Damaskus. Ia mendapat arahan dari ah li hadis terkemuka di Suriah. pengetahuan ilmu-ilmu hadits antara shahih dan dhaif. dan banyaknya bukubuku ya ng disusun dan amat menguasai hadits dan fiqh. ilmu ushul dan semua ilmu-ilmu lain. Maka tidak seorangpun pada wak tu itu yang bisa menyamai atau mendekati tingkatannya …. kemurahan. Tercatat. Suriah dan kepada Ibnu al-Qayyim. h afal matan-matan hadits yang menyendiri padanya …. Al-Jarhu wat Ta‘dil. ia lahir pada tahun 1301 di Busra. Di antaranya yang terkenal adalah : 1. Tidak hanya sebagai guru. ia pun sempat mendengar langsung hadis dari ul ama-ulama Hejaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani. berisi nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. nahi mungkar. Jamaluddin alMizzi. Thabaqah-Thabaqah sanad. yang di kemudian hari menjadi mertuanya. amat menonjol dalam bidang tafsir. Pada sisi lain Adz-Dzahabi mengatakan: Dia mempunyai p engetahuan yang sempurna mengenai rijal (mata rantai sanad).

Kitab ini masih menjadi bahan rujukan s ampai sekarang karena pengaruhnya yang begitu besar dalam bidang keagamaan. Kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan terkenal adalah j udul yang pertama. Tahun 1366 diangkatlah Ibnu Katsir menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Bugha di Masjid Ummayah Damaskus. tafsir Alquran den gan Alquran sendiri. Lemah dan Kurang Dikenal). Ada dua bagian besar sejarah yang tertuang menurut buku terse but. Ta fsir Alquran al-Karim sebanyak 10 jilid. berisi ringkasan sejarah Alquran. Fada'il Alquran (Keutamaan Alquran). Al-Kutub as-Sittah (Kitab-kitab Hadis yang Enam) yakni suatu karya hadis. Al-Mukhtasa r (Ringkasan) merupakan ringkasan dari Muqaddimmah-nya Ibn Salah. Salah satu karyanya yang terkenal dalam ilmu tafsir adalah yang berjudul : 1. Tabaqat asy-Syafi'iyah (Peringkat-peringkat Ulama Maz hab Syafii). Nabi memang diperintahkan untuk menerangkan isi Alquran. Beberapa karya Ibn Katsir dalam ilmu sejarah ini antara lain : 1. Adillah at-Tanbih li Ulum al-Hadits (Buku tentang ilmu hadis) atau lebih dikenal dengan nama Al-Ba'its al-Hadits. jika yang kedua t idak didapatkan. yakni sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan hingga mas a kenabian Rasulullah SAW dan sejarah Islam mulai dari periode dakwah Nabi ke 254 . ma ka Alquran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW--menurut Alquran sen diri. 3. Al-Bidayah wa an Nihayah (Per mulaan adn Akhir) sebanyak 14 jilid. 4. ia juga menulis buku 2. jika y ang ketiga juga tidak didapatkan. dan 3. At-Takmilah fi Mar'ifat as-Sigat wa ad-Dhua'fa wa al-Mujahal (Pelengkap dalam Me ngetahui Perawi-perawi yang Dipercaya. Bidang ilmu sejarah juga dikuasainya. dan 5. yakni tafsir yang paling benar adalah . Al-Fusul fi Sirah ar-Rasul (Uraian Menge nai Sejarah Rasul). 2. bila penafsiran Alquran dengan Alquran tidak didapatkan. maka Alquran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karen a merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Alquran.2. maka pendapat dari para tabiin dapat diambil. Di s amping itu. Ia memiliki metode send iri dalam bidang ini.

Sementara dalam ilmu fikih. tak ada yang meragukan keahliannya. Kejadian yang berlangsung setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian tersebut. 255 . Selain itu . Ul ama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad (Ijtihad Dalam Mencari Jihad) dan dikebumikan di samping makam gurunya . Karya Tafsir ibnu Katsir Al Bidayah wa-Nihayah atau Tarikh ibnu Katsir) 48. ia kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakat yang terjadi kala itu. Misalnya saja saat pen gesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi tahun 1358 serta upaya rekonsili asi setelah perang saudara atau peristiwa Pemberontakan Baydamur (1361) dan dalam menyerukan jihad (1368-1369). kitab Al-Bidayah wa an-Ni hayah merupakan sumber primer terutama untuk sejarah Dinasti Mamluk di Mesir. beliau menulis buku terkait bidang fikih didasarkan pada Alquran dan hadis. Ibnu Taimiyah. Da n karenanya kitab ini seringkali dijadikan bahan rujukan dalam penulisan sejarah Islam. oleh para penguasa. Tercatat. Jamal-al-Din Afghani Jamāl-al-dīn Asadābādī. Bahkan.Makkah hingga pertengahan abad ke-8 H.

[5] [6] digambarkan sebagai pribadi yang "lebih memperjuangkan kaum muslim terhadap dominasi politik Barat dibandingkan m asalah teologi . dan Kesultanan Ottoman pada abad ke-19. ada lah salah satu pencetus Pan Islamisme. Afghani tetap optimis meskipun menghadapi realitas adanya ke majemukan bangsa.[3][4] merupakan aktivis politik. khususnya agama r umpun Semitik . Iran. Menurutnya perpecahan hanya terjadi bila dieksploitasi oleh kepentingan-kepentin gan semata. (Persia: terdapat sumber lain mengatakan bahwa Asadabadi sebenarnya lahir di Asadabad.bukan menjadikan faktor perpecahan.Yahudi. Baginya agama itu sendiri. 49. da erah provinsi Kunar di Afganistan. Iran [2] Sayyid Jamal-Al-Din AlAfghani. menurut Jamal al-Din perpecahan di kalang an penganut agama lebih banyak dicetuskan oleh para pedagang agama.Sayyid Muhammad bin Safdar al-Husayn (1838 .1897) [1] (Persia: iagabes lanekid aynmumu . nasionalis I slam. Indonesia.( t Hamadān. Mesir. pencetus. Merekalah ya ng menimbulkan isu perselisihan dan memperniagakannya di warung agama masingmasi ng untuk mengambil keuntungan peribadi. Umar Khayyām Umar Khayyam 256 ." banyak menulis dalam majalah al-'Urwat alWuthqa Al-Jamal Asadābādī-D in berusaha memecah tembok eksklusif kaum Muslimin dan membawa mereka memasuki d unia lebih terbuka. budaya dan agama. orang yang berkepentingan. perintis Islamisme dan Pan Islamisme pernah bertempat tinggal di Afganistan. Kristen dan Islam .

Para pejabat keagamaan berulang kali meminta dia menjelaskan pandangan-p andangannya 257 . mengundang Khayyām untuk membangun dan bekerja pada se buah observatorium.'Umar Khayyām (18 Mei 1048 – 4 Desember 1131. ia mendukung pa ndangan bahwa hukum-hukum alam menjelaskan semua fenomena dari kehidupan yang te ramati. Akhi rnya. Umar Khayyām dan Islam Filsafat Umar Khayyām agak berbeda dengan dogma-dogma umum Islam. Ia pun tidak percaya akan Hari Kiamat atau ganjaran serta hukuman setelah kematian. Ma lik-Syah. Ia terkenal di duni a Persia dan Islam karena observasi astronominya. Nama aslinya adalah Ghiyātsuddin Abulfatah 'Umar bin Ibrahim Khayyāmi Nisyābūri ( malad "adnet taubmep" itrareb māyyahK . namun ia menolak pemahaman bahwa setiap kejadian dan fenomena adalah akibat dari campur tangan ilahi. penguasa Isfahan. dan yang dilakukan oleh Paus Gregorius XIII pada Februari 1552 dengan kalender yang telah diperbaiki Aloysius Lilius (meskipun Britania Raya baru beralih dari Kalen der Julian kepada kalender Gregorian pada 1751. Khayyām dengan sangat akurat (mengoreksi hingga enam desimal di belakang kom a) mengukur panjang satu tahun sebagai 365. Dia pun terkenal karena menemukan metode memecahkan persamaan kubik deng an memotong sebuah parabola dengan sebuah lingkaran.24219858156 hari. dalam bahasa Persia . Pada 15 Maret 1079. Sebaliknya. Iran. bersama-sama dengan sejumlah ilmuwan terkemuka lainnya. Tidak jelas apakah ia percaya akan k ehadiran Allah atau tidak. Sang astronom Pada 1073. Sultan Jalaluddin Maliksyah Saljuqi (1072-1092 ) memberlakukan kalender yang telah diperbaiki Umar.) dilahirkan . seperti yang dilakukan oleh Julius Caesar di Eropa pada tahun 46 SM dengan koreksi terhadap Sosigenes. dan Rusia baru melakukannya pada 1918). Ia pernah membuat sebuah peta bintang (yang kini lenyap) di angkasa.( seorang matematikawan dan astronom yang memperhitungkan bagaimana mengoreksi kal ender Persia.

satu hal yang pasti." Demikian pula bagi mereka yang bersiap-siap untuk HARI INI. seperti Air yang mengalir begitu saja: / Dan dari padanya. / Aku tak tahu ke mana. Omar Khayyam. dan tanpa mengetahui. / Tidak juga Air matamu menghapuskan sepatah Kata daripadanya. dan tinggalkanlah Yang Bijak / Untuk berbicara. 258 . / Dan dengan tanganku sendiri mengusahak annya agar bertumbuh. Diriku ketika masih muda begitu bergariah mengunjungi / Kau m Cerdik pandai dan Orang Suci. / Entah ke mana. dan mulut mereka tersumbat de ngan Debu." Ke dalam Jagad ini. Dengan Benih Hikmat aku menabur. dan bagaikan Bayu aku pergi. bahwa Kehidupan berjalan cepat. / Dan bi la kami pergi. dan mendengarkan Perdebatan besar / Tentang ini dan tentang: namun terlebih lagi / Keluar dari Pintu yang sama seperti ketika ku masuk. setelah menulis.yang berbeda tentang Islam. sementara Ayam Jantan berkokok. / Dan meyangka setelah ESOK menatap. Kata-kata mereka untuk Dicemoohkan / Ditaburkan. Ja ri yang Bergerak menulis. / Bergerak terus: bukan Kesaleha nmu ataupun Kecerdikanmu / Yang akan memanggilnya kembali untuk membatalkan sete ngah Garis."Bukalah Pi ntu! / Engkau tahu betapa sedikit waktu yang kami punyai untuk singgah. disodorkannya / Seperti Nabi-nabi bodoh . Khayyām akhirnya naik haji ke Mekkah untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang muslim. sang skeptik Dan. semua orang Suci dan orang Bijak yang mendiskusikan / Tentang Dua Dunia dengan begitu cerdas. dan./ "Aku datang bagai Air. / Seorang mua zzin berseru dari Menara Kegelapan / "Hai orang bodoh! ganjaranmu bukan di Sini ataupun di Sana!" Mengapa. Oh. dan Sisanya adalah Dusta. datanglah dengan Khayyam yang tua. mungkin kami takkan kembali lagi. / Satu ha l yang pasti. / Bunga yang pernah sekali mekar. mati u ntuk selama-lamanya. / Dan cuma inilah Panen yang kupetik . bertiup sesukanya. sepert i Sang Bayu yang meniup di Padang. mereka yang berdiri di muka / Rumah Minum berseru .

Saat Rumi berusia 3 tahun karena adanya bentrok di ke rajaan maka 259 . dan John Derek. Omar Khayyám. penulis dan penyair Omar Khayyám kini terkenal bukan hanya keberhasilan ilmiahnya. atau tanggal 30 September 1207 Masehi. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar. mistikus yang berpandangan ke depan. Aneka ragam Kehidupan Omar digambarkan dalam film tahun 1957 Omar Khayyam dibintangi oleh Co rnel Wilde. Jalaluddin Rumi Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin al Khattabi alBakri (Jalaluddin Rumi) atau sering pula disebut dengan nama Rumi adalah seorang penyair sufi yang lahi r di Balkh (sekarang Afganistan) pada tanggal 6 Rabiul Awwal tahun 604 Hijriah. bernam a Bahauddin Walad. Ada banyak pula terj emahan karya ini dalam bahasa-bahasa lain. Michael Rennie. / Janganlah mengangkat tanganmu kepadanya meminta tolong . Sebuah asteroid 3095 Omarkhayyam dinamai sesuai namanya pada 1980. Orang lain juga tel ah menerbitkan terjemahan-terjemahan sebagian dari rubáiyátnya (rubáiyát berarti "kuatra in"). / Yang di bawahnya kita merangkak hid up dan mati. Ayah R umi seorang cendekia yang saleh. tetapi terjemahan Fitzgeraldlah yang paling terkenal. Ia diyakini telah menulis sekitar seribu puisi 400 baris. Raymond Massey.Dan Cawan terbalik yang kita sebut Langit. seorang gu ru yang terkenal di Balkh. Tampil sebagai salah satu tokoh utama dalam novel Samarcande oleh Amin Maalouf. Baru-baru ini hidupnya digambarkan oleh sutradara Iran-Amerika Kayvan Mashayekh dalam "The Keeper: the Legend of Omar Khayaam" yang diputar di independent theat ers sejak Juni 2005 Sebuah kawah bulan Omar Khayyam dinamai sesuai dengan namanya pada 1970. Di dunia berbahasa Inggris. Debra Page.karena I a / Bergelung tanpa daya seperti Engkau dan Aku. tetapi karena kary a-karya sastranya. Sedang ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarazm. 50. ia paling dikenal karena The Rubáiyát of Omar Khayyám dalam t erjemahan bahasa Inggris oleh Edward Fitzgerald (1809-1883).

keluarganya meninggalkan Balkh menuju Khorasan. HADITS DAN FIQIH 260 . Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi d engan karya sufi penyair lain adalah seringnya ia memulai puisinya dengan menggu nakan kisah-kisah. kau akan memberikan arti yang lain daripada makna yang hidup di hatiku. Salah satu karyan ya yang paling terkenal adalah : jangan tanya apa agamaku. Isa dan lain-lain ia tampilkan sebaga i lambang dari keindahan jiwa yang mencapai ma'rifat. Di kota ini Rumi bertemu dengan Attar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan mas yhur yang akan menyalakan api gairah Ketuhanan. namun ia menampilkannya sebagai imaji-imaji simboli k. sebagai satu-satu nya tujuan. Musa. karena aku tahu. Diakui. mengebiri perasaan dan meng kultuskan rasio. Tapi hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi naratif. Isinya juga mengeritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas. aku bukan yahudi. tidak ada yang menyamai. K isah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan ide. Dari sana Rumi dibawa pindah ke Nishapur. Dalam puisinya Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan. Dan memang tokoh-tokoh ter sebut terkenal sebagai pribadi yang diliputi oleh cinta Ilahi. Melalui puisi-puisinya Rumi menyampaikan bahwa p emahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta. begitu suatu nama kusebut. Tokoh-tokoh semisal Yusuf. Karya Kumpulan puisi Rumi yang t erkenal bernama al-Matsnawi al-Maknawi konon adalah sebuah revolusi terhadap Ilm u Kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. bukan pula islam. Yakub. bahwa puisi Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandin gkan para sufi penyair lainnya. Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan buk an dalam maksud kesejarahan. tempat kelahiran penyair dan alhi matematika Omar Khayyam. buk an zoroaster. bukan semata-mata lewat k erja fisik. MENGENAL TOKOH ULAMA ISLAM DI BIDANG TAFSIR. Banyak dijumpa i berbagai kisah dalam satu puisi Rumi yang tampaknya berlainan namun nyatanya m emiliki kesejajaran makna simbolik.

261 . Golongan Mekkah yaitu : Mujahid. Atho bin Abi Muslim al-Khurasani dan Murroh al-Ham dani. Abdullah bin Zubair b. Thowus. Dari Golongan Sahabat 1. Mengenal Ulama Islam di Bidang Tafsir Quran 1. Atho'. Ulama Tafsir Abad Kedua Hijrah Hasbi as-Shiddiqiey (1933 : 3) menyebutkan bah wa diantara tokoh ulama tafsir abad kedua ini yaitu : Syu'bah ibn al-Hajjaj (waf at tahun 160 H). Qotadah bin Di'amah. Ubay bin Ka'ab 6. Ibnu Abbas 3. Ikrimah. Dari Golongan Tabi'in Terkait dengan golongan tabi'in ini . 2. Beliau mengambil ilmu ini dari Zaid bin Aslam. dan Sa'id bin Jubair 2. Golongan Iraq yaitu : Hasan Bashri. Abul Aliyah ar-Royahi dan Zaid bin Aslam 3. Zaid bin Tsabit 5.A. Ashobuni (1985 : 77-88) mengklasifikasikan ahli tafsir dari kalangan tabi'in ini kepada tiga golongan. Ulama Tafsir Abad Kesatu Hijra h Hasbi as-Shiddieqy (1993 : 2) mengemukakan bahwa tokoh-tokoh ilmu yang merinti s jalan bagi ilmu-ilmu al-Quran pada abad kesatu hijrah adalah sebagai berikut: a. Khulafa Rasyidin (khalifah yang empat) 2. y aitu : 1. Sufyan bin Uyainah al-Kufy (wafat tahun 198 H) dan Waki' ibn al -Jarrah al-Kufy (wafat tahun 197 H). Masruq bin a l-Azda'. c. Ibnu Mas'ud 4. Abu Musa al-Asy'arie 7. Golongan Madinah yaitu : Muhammad bin Ka'ab al-Qurhodzi. Dari Golongan Tabi'ut Tabi'in Diantaranya yaitu Malik bin Anas.

Beliau menyusun kitab Gharibul Quran. c. d. Menyusun kitab alMukhtazan fi 'ulu mil Quran. Beliau menyusun kitab tentan g ilmu ma nuzzila bi Makkta wa ma nuzzila bil Madinati. Abu Bakar ibn al-Q osim al-Anbary (wafat tahun 328 H). Muhammad ibn Ali al-Adfuwi (wafa t tahun 388 H). Ulama Tafsir Abad Keempat Hijrah Hasbi as-Shiddiqiey (1933 : 4-5) menyatakan bahwa diantara tokoh tafsir pada abad keempat ini adalah : a. Ali ibnul Ma diny (wafat tahun 234 H). Beliau menyusun kitab dalam ilmu Asbabun Nuzul b. 4. b. ilmu al-Qiroaat dan tentang ilmu Fadhoil Quran. 5. Menyusun kitab alIstighna fi Ulumil Quran. Abu Bakar as-Sijistaniy (wafat tahun 330 H). Muhammad ibn Khalaf i bn al-Marzuban (wafat pada tahun 309 H). d. Abu Muhammad al-Qashshab Muhammad ibn Ali al-Karakhi (wafat tahun 360 H). Abu Ubaid al-Qosim ibn Salam (wafat tahun 244 H). c. Menyusun kitab Nuqatul Quran ad-Dallatu 'alal Bayani fi Anwa'il ul umi wal Ahkamil Munbiati an ikhtilafil Anam. Muham mad ibn Ayyub adl-Dirrisi (wafat pada tahun 294 H). Abul Hasan al-Asy'ary (wafat tahun 324 H). Ulama Tafsir Abad Ketiga Hijrah Hasbi as-Shiddiqiey (1933 : 4) menerangkan ba hwa ulama tafsir pada abad ketiga hijrah ini diantaranya yaitu : a. Beliau menyusun kitab Aja'ibu 'ulmul Quran.3. e. Beliau menyusun kitab tentang ilmu an Nasikh wal Mansukh. Ulama Tafsir Abad Kelima Hijrah Hasbi as-Shiddiqiey (1933 : 5) memaparkan bah wa diantara tokoh yang terkemuka pada abad kelima hijrah yaitu : 262 . Kitabnya bernama al-Hawi fi Ulumil Quran.

Kitabnya bernama at-Taisir bil Qiraati s Sab'i dan al-Muhkam Fin Nuqath b.a. 7. diantara tokoh ulama tafsir pada abad keenam hi jrah yaitu : 1. Abu Syamah Abdurrahman ibn Isma'il al Maqdisy (wafat t ahun 665 H). Ib nul Qayyim (wafat tahun 752 H) yang menyusun tentang Aqsamul Quran. Abad Kedelapan Hijrah 263 . Abul Qosim Abdurrahman. 2. Kitabnya bernama Fununul Afnan fi 'Ajaib ulumil Quran dan al-Mujtaba fi 'U lumin Tata'allaqu bil Quran b. Kitabnya bernama Muhammatul Quran atau bernama atTa'rifu wa I' lami bima Ubhima fil Quran minal Asmai wal A'lam. Ali ibn Ibrahim ibn Sa'id al-Hufy (wafat tah un 430 H). Ulama Tafsir Abad Keenam dan Ketujuh Hijrah a. Kitabnya bernama al-Mursyidul Wajiz fima Yata'allaqu bil Quranil Az iz. yang terkenal dengan nama as-Suhaily (wa fat tahun 581 H). yang terkenal de ngan nama Mandzhumah asSakhawiyyah dan kitab Jamalul Quray wa Kamalul Iqrai 2. 6. Najmuddin a th-Thufiy yang membahas tentang Ilmu Hujajil Quran atau Ilmu Jadadil Quran 6. Abad Keenam Hijrah Hasbi as-Sh iddiqiey (1933 : 6) menyebutkan. Ibnu Abil Ishba' yang membahas tentang ilmu bada'iul Quran 5. Ia menyusun tentang ilmu Amtsalul Quran. Kitabnya bernama Majazul Quran. Alamuddin as-Sakhawy (wafa t tahun 643 H). Kitabnya yaitu Hidayatul Mutab fil Mutasyabbih. Kitabnya bernama al-Burhan fi 'Ulumil Quran dan I'rabul Quran c. Abu 'Amar ad-Dany (wafat tahun 344 H). Ibnul Jauzy (wafat tahun 59 7 H). Ulama Tafsir Abad Kedelapan dan Kesembilan Hijrah a. I bnu Abdis Salam. Abad Ketujuh Hijrah 1. yang terkenal dengan nama Al-Izz (wafat tahun 660 H). Al-M awardy (wafat tahun 450 H). 4. 3.

Muhammad Ali Salamah. Kitabnya bernama at-Tahbir fi 'Ulumit Tafsir dan al-Itqan fi 'Ulumil Quran. Kitabnya bernama Nadh arat fil Quran. As-Syekh Thahir al-Jazairy. Muhammad al-Ghazzaly. yang terkenal dengan tafsir al-Manar i. Kitabnya bernama Tafsirul Quranil Hakim. Al-Ustadz Sayyid Quthub. Kitabnya bernama at-Tashwirul Fanniyyu fil Quran g.Hasbi as-Shiddiqiey (1933 : 8) menjelaskan. 2. d. Jamaluddin al-Qasimy (wafat tahun 1332 H). As-Suyuthy (wafat tahun 911 H). As-Syekh Muhammad Abdullah Darraz. Kitabnya bernama Mahasinu t Takwil c. Kitabnya bernama Manahilul Irfan f i 'Ulumul Quran. Kitabnya bernama at-Tibyan fi Badlil Mabahaitsi al-Muta'alliqati bi l Quran. 8. Kitabnya bernama Manhajul Furqan fi Ul umil Quran e. b. Muhammad ibn Sulaiman al-Kafiyajy (wafat tahun 873 H). Kitabnya bernama al-Quran wal ulumul ' Ashriyah f. Muhammad Abdul Adzhim az-Zarqani. Adh-Dhahirarul Quraniyyah h. Ulama Tafsir Abad Keempat Belas Hasbi as-Shiddiqiey (1933 : 8-9) mengemukakan . Kitabnya bernama at-Tafsir fi Qawaidit tafsir. As-Syekh Thanthawy Jauhary. Al-Ustadz Malik ibn Naby. Jalaluddin al-Bu lqiny (wafat tahun 824 H). Kitabnya bernama An -Nabaul Azhim 'Anil Quranil Karim j. Kitabnya bernama Mawaqi'ul 'Ulum min Mawaqi'in Nujum 3. Abad Kesembilan Hijrah 1. 264 . bahwa diantara tokoh pada abad ini i alah Badruddin az-Zarkasyi (wafat tahun 794). As-Sayyid al-Ima m Muhammad Rasyid Ridha. diantara tokoh ulama tafsir pada abad keempat belas yaitu : a. Ia menyusun kitab alBurhan fi 'Ulu mil Quran b.

dan ke tika Nabi wafat ia baru berusia 13 tahun. Asy-Sye kh Muhammad Mustafa al-Maraghi B. tidak ada selisih pendapat diantara para imam bahwa Ibnu Abbas dilahirkan di Syi'b ketika kaum Quraisy memboikot Bani Hasyim. Namun pendapat terakhir inilah yang dipandang shohih oleh jumhur ul ama. Ia wafat di Thaif pada 65 H. sebagai reaslisasi doa Rasulallah kepadanya. Ia dilahirkan ketika Ba ni Hasyim berada di Syi'b. Para ulama tafsir yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. 'Ya Allah. ajark anlah kepadanya hikmah. pada 6 7 atah 68 H.'" Dalam Mu'jam yang lainnya. 265 .k. Riwayat Hidup Ia adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib b in Hasyim bin Abdi Manaf al-Quraisyi al-Hasyimi. namun pendapat p ertama lebih kuat. Kedudukan dan Keilmuan Ibnu Abbas d ikenal dengna julukan Turjumanul Quran (juru tafsir Qura). Kitabnya bernama Al-Manhalul Khalid l. Ibnu Abbas a. Biografi Ringkas Ulama Tafsir Terkemuka Manna' Khalil al-Qattan dalam kitabny a yang berjudul Mabahits fi 'Ulumil Quran yang diterjemahkan oleh Mudzakir AS (2 004 : 522-532) membahas riwayat hidup secara ringkas tentang para ulama tafsir t erkemuka dari berbagai kalangan. tiga atau lima tahun sebelum hijrah. Al-Ustadz Muhammad al-Mubarok. Ibnu Abbas telah memperoleh kedudukan istimewa di kalangan para pembesar sahabatnya. Dalam usia muda. Al-Waqidi menerangkan. pendapat lain mengatakan. Dalam sebuah hadits berasal dari Ib nu Abbas dijelaskan : "Nabi pernah merangkulnya dan mendo'akan. Habrul Ummah (tokoh u lama umat) dan Raisul Mufassirin (pemimpin para mufasir). Ibunya bernama Ummul Fadl Lubanah binti al-Harits al-Hilaliyah. putra paman Rasulallah. b. dari Umar.

ia wafat pada 104 H. empat orang Abdullah. Qatadah. maula as-Saib bin Abus Sa'ib. Sulaiman al-Ahwal. Sulaiman alA'masyi. dari Ibnu Abbas. Ia dilahirkan pada 21 H. Abdullah bin asSa'ib a l-Makhzumi dal lainnya. dari Atha bin as-Sa'ib. Pada masa khilafah Umar."Bahwa Umar mendekati Ibnu Abbas dan berkata. berkenaan dengan apa serta bagaimana pula situasi dan kondisi saat ia 266 . Ikrimah. Suraqah bin Malik. b. Riwayat Hidup Nama lengkpanya adalah Mujahid bin Jabr alMakki Abul Hajjaj alMakhzumi al_muqri. A mr bin Dinar. sanad ini dipedomani oleh B ukhori dalam kitab Shahih-nya. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia berkata. Ia banyak m eriwayatkan dari Ali. Abu Hurairoh. jayyid. Sedang yang meriwayatkan darinya adalah Atha. Kedudukan Mujahid adalah pemimpin atau tokoh utama mufasir generasi tabi'in. Mujahid bin Jabr a. lalu membelai kepalamu. Sedangkan sanad yang cukup baik. Ia mengambil (belajar) dari Ibnu Abbas sebanyak tigapul uh kali. sungguh saya pernah melihat Rasula llah mendo'akanmu. tetapi sanad yang paling baik adalah mela lui Ali bin Abi Thalhah al-Hasyimi. Di dalamnya terdapat macam-maca m riwayat dan sanad yang berbeda-beda. Saya berhenti pada setiap ay at untuk menanyakan tentang pengertiannya. berilah ia pemahaman dalam urusan agama dan ajarkanlah kepadanya ra'wil. ialah ya ng melalui Qais bin Muslim al-Kufi. Abdullah bin Kasir al-Qori dan lain-lain. dan wa fat pada 102 atau 103 H. "Saya menyodorkan (belajar) mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak tiga puluh kali. Aisyah. Tafsir Riwayat dari Ibnu Abbas mengenai tafisr tidak terhitung banyaknya. Ummu Salamah.'" c. Rafi bin Khudai j. meludahi mulutmu dan berdoa. 2. dan a pa yang dinukil darinya itu telah dihimpun dalam sebuath kitab tafsir ringkas ya ng campur aduk yang diberi nama Tafsir Ibn Abas. Sa'd bin Abi Waqqas. se hingga ada yang menagatakan bahwa ia adalah orang yang paling mengetahui tentang tafsir diantara mereka. Tetapi menurut Yahya al-Qattan. 'Ya Alla h.

cukuplah itu bagimu". Karya Tulis At-Tabari mengarang kitab cukup banya k. Oleh karena itu. Para ulama berkompeten sependapat bahwa belum pernah disusun sebuah kitab tafsir pun yang dapat menyama inya. Ia adalah seorang ulama yang s ulit dicari bandingannya. merupakan tafsir paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para mufasir bil ma'tsur. Tafsir Kitabnya tentang tafsir. Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran 2. 267 . antara lain : 1. Tarikhul Umam wal Muluk w a Akhbaruhum 3.diturunkan ?" Sehubungan dengan ini as-Sauri berkta. Jami'ul Bayan f i Tafsirul Quran. Kitabul Basit fil Fiqhi 8. Dan wafat pada 310 H. kata Ibn Taimiyah "Syafi' i. Al-Jami' fil Qiro' at 9. b. luas pengetahuannya dalam bidang penukilan dan pen-tarjih-an (penyeleksian untuk memilih yang kuat) riwaya t-riwayat. Tahdzibul Asar 7. Ibnu Jarir memaparkan tafsir dengan menya ndarkannya kepada sahabat. Kitabut Tabsir fil Usul c. serta mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang sejarah para tokoh dan berita umat terdahulu. Tarikhur Rijal 5. tabi'in dan tabi'it tabi'in. 3. berasal dari Amol. Al-Adabul Hamidah wal Akhlaqun Nafsiah 4. Dilahirkan pada 224 H. "jika datang kepadamu tafsi r dari Mujahid. lahir da wafat di Bagh dad. Ikht ilaful Fuqoha 6. Riwayat Hidup Nama lengkapnya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid bin Kasir Abu Ja'far at-Tabari. At-Thobari a. banyak meriwayatkan hadits. Ia juga mengemukakan ber bagai pendapat dan mentarjihkan sebagian atas yang lain. Bukhari dan ahli ilmu lainnya banyak berpegang pada tafsirnya. Ibnu Jarir mempunyai keistimewaan tersendiri berupa istinbat yang unggul d an pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar i'robnya.

Dila hirkan pada 705 H. Al-Kawa kibud Darari 3. ahli hadits yan g cerdas. Tafsirul Qur'an. Karya Tulis Diantara tulisnya ialah : 1. Jami'ul Masanid. Riwayat Hidup 268 . Al-Bidayah wan Nihayah 2." b. Sehingga Ibnu Kasir pun banyak menukil darinya. Al-Wadihun Nafis fi Manaqibil Imam Muhammad ibn Idris c. Ibnu Katsir a. antara lain. Tafsir Tentang tafsirnya ini Muhammad Rasyid Rida menjelaskan : Taf sir ini merupakan tafsir paling masyhur yang memberikan perhatian besar terhadap apa yang diriwayatkan dari para mufasir salaf dan menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya serta menjauhi pembahasan i'rab dan cabang-cabang balagah yan g pada umumnya dibicarakan secara panjang lebar oleh kebanyakan mufasir. Dan wafat pada 774 H. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaska n. sejarawan ulung dan mufasir paripurna. tafsir tersebut berada di atas tafsir-tafsir yang la in. Fakhruddin ar-Rozi a. as-Sunanul Hadi li Aqwami Sunan 5. Karangankarangannya tersebar luas di berbagai negri semasa hidupnya dan dimanfaatkan orang banyak setelah wafatnya . al-Ijtihda fi Talabil Jihad 4. Sesudah menempuh kehidupan panjang yang syarat dengan keilmuan. 4. juga me njauhi pembicaraan yang melebar pada ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami Quran secara umum atau memahami hukum dan nasehat-nasehatnya secara khu sus. Ia seorang ahli fiqih yang sangat ahli. "Ia adalah seorang ahli hadits yang faqih.Dengan itulah. Riwayat Hidup Ia adalah Isma'il bin 'Amr al-Qurasyi bin Kasir al-Basri ad-Dimasyqi Imaduddin Abul Fida al-Hafidz al-Muhaddis asy-Syafi'i. 5.

diantaranya : 1. Mengenai ilmu-ilmu tersebut ia telah menulis beberapa kitab. Risalatul Hudus 14. sehingga ia dipandang seorang filosof pada masanya. Ini semua mengakibatkan kitabnya keluar dari makna-makna Quran dan jiwa ayat -ayatnya serta 269 . Al-Burhan fi Qiroatil Quran 6. Muhassalu Afkaril Mutaqaddimin wal Mutaakhikhirin minal Hukama wal Mutakallimun fi 'Ilmil Kalam 16. sehingga ia mencampura dukan ke dalamnya berbagai kajian mengenai kedokteran.Ia adalah Muhammad bin Umar bin al-Hasan at-Tamimi al-Bakri atTabaristani ar-Raz zi Fakhruddin. Syarkhul Mufassal liz Zamakhsyari c. Ibtalul Qiyas 9. Dan kitab-kitabnya menjadi rujukan penting bagi mereka yang menamakan dirinya s ebagai filosof islam. Al-Bayan wal Burhan fir-Raddi 'ala Ahliz Zaiqi wat Tugyan 11. Duraratut Tanzil wa Gurratut Ta'wil fil Ayatil Mutasyabihat 7. Ihkamul Ihkam 4. Al-Muhassal fi Ushulil Fiqhi 5. Asrarut Tanzil wa Anwarut Ta'wil 3. terkenal dengan Ibnul Khatib asy-Sayfi'i alFaqih. Risalatul Jauhar 13. filsafat dan hikm ah. b. syarah dan ta'liqat. Ta'jizul Fala sifah 12. Tafsir Ilmu-ilmu aqliah sangat mendominasi pemikiran ar-Razi di dalam tafsirnya. logika. Mafatihul Gaib (tafsir Qur'an) 2. Ia mempelajari ilmu-ilmu aqliah di niah dan aqliah sehingga sangat menguasai ilmu logika dan filsafat serta menonjo l dalam bidang ilmu kalam. Kitab al-Milal wan Nihal 15. Dilahirkan di R ay pada 543 H. Karya Tulis Fakhruddin ad-Razi mempunyai banyak karanga n. Syarhul Isyarat wat Tanbihat li Ibn Sina 8. Syarhul Qanun li Ibni Sina 10. dan wafat di Harah pada 606 H.

Ia meninggal dunia pada 538 H. di Zamakhsyar. b. Ia mempunyai banyak karya dalam bidang had its. Ia mena'wilkan ayat-ayat Quran sesuai dengan madzhab dan akidahnya dengan cara hany a diketahui oleh orang yang ahli. "Didalamnya terdapat segala sesuatu selain tafsri itu sendiri". Madzhab Fiqih dan Akidahnya Zama khsyari bermadzhab Hanafi dan berakidah Mu'tazilah. Al-Faiq. 6. Tafsirnya 270 . Keilmuan dan Karyanya Zamakhsyari adalah salah seorang imam dalam bidang ilmu bahasa. kemudian melanjutka ke Bukhara. ma'ani dan lain-lain. Al-Kasysyaf. Kemudian pergi ke Mekah dan menetap cukup lama s ehingga memperoleh julukan Jarullah (tetangga Allah). Dilahirkan 27 Rajab 467 H. sampai-sampai sebagian ul ama berkata. dan belajar sastra kepada syaikh Mansur Abi Mudar. ma'ani dan bayan. Al-Mufassal. Dan disana pula ia menulis tafsirnya. yang bukan untuk itu nas-nas tersebut diturunkan. Diantara karayanya ialah : 1. sebuah perkampun gan besar di negeri sendiri. tentang bahasa 6. tentang nahwu 5. Az-Zamakhsyari a. tentang fiqih c. bahasa.membawa nas-nas Kitab kepada persoalan-persoalan ilmu aqliah dan peristilahan il miahnya. d. dan menamakan kaum Mu'tazilah sebagai "saudara seagama dan golongan utama yang selamat dan adil". Al-Minhaj . tafsir. nahwu. Riwayat Hidup Ia adalah Abul Qasim Mahmud bin Umar al-Khawa rizmi az-Zamakhsyari. Asasul Balagah. tentang ushul 4. Ru'usul Masailil Fiqhiyyah. tentang tafsir Quran 2. al-Kasysyaf an Haqaiqi Gawamidit Tanzil wa 'Uyunil Aqawil fi Wujuhit Ta'wil. Oleh karena itu kitab ini tidak memiliki ruhaniah tafsir dan hidayah islam. di Jurjaniah Khawarizm setelah kembali d ari Mekah. tentang tafsir hadits 3.

juga menguasai ilmu ushul dan t atacara meneliti dan berdebat sehingga ia menjadi seorang imam yang layak mendap at acungan jempol. pembela sunnah dan pem basmi bid'ah. Karyanya Ia mempunyai sejumlah k arangan bermutu dalam berbagai cabang ilmu. Madzhab dan Aqidahn ya Syaukani memepelajari fiqh madzhab Imam Zaid sampai ia menjadi tokoh kenamaan nya. Ia belajar Quran dengan sungguh-sungguh. an-Nasafi dan para mufasir lain banyak men ukil dari kitab tersebut. c. saraf dan balagah. Irsyadul Fukhul tentang ushul fiqih 271 . Abus Su'ud. dan untuk ini ia menulis sebuah risalah yang diberi nama al-Q aulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wat Taqlid. berfatwa. Dan akhirnya ia pun melepaskan belenggu taqlid . mengarang. ta qlid adalah haram. tetapi tanpa menyebutkan sumbernya. seorang imam mujtahid. kakek Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah. sebuah hadits terbaik yang disusun menurut sistematika fiqih 3. di kampung Syaukan dan dibesarkan di San'a . 7. Dilahirkan pada 1173 H. Fathul Qadir tentang tafsir 2. menunutut ilmu dan mendengarkan pelajaran dengan tekun dari ulama-ulama serta menghafal tidak sedik it kitab matan tentang nahwu. dan kemudian belajar hadits hingga mencapai tingkat le bih unggul dari orang sezamannya. b. Al-Alusi. Asy-Syaukani a. menjadi pembela sunnah dan menumbangkan musuh-musuhnya. Dalam pandangannya. Riwayat Hidup Nama lengkapnya adalah Qadi Muhammad bin Ali bi n Abdullah asySyaukani as-San'ani. Di antaranya ialah : 1. Nailul Authar sebuah syarah atas Muntaqal Akhbar karya al-Maj d ibn Taimiyyah. Sepanjang hayat ia bergelut dengan ilmu baik dengan membaca m aupun dengan mengajar sampai menemui ajalnya pada 1250 H.Kitab al-Kasysyaf karya Zamakhsyari adalah sebuah kitab tafisr paling masyhur di antara sekian banyak tafsir yang disusun oleh mufasir bir-ra'yi yang mahir dalam bidang bahasa.

Mushannaf oleh Imam Syu'bah bin Jajaj ( 80 .179 H ). Ibn Atiyah dan al-Qurthubi.4. kemudian penyusunnya. 272 . Ulama Hadits Abad Kesatu Hijarah Kitab hadits dan ula ma yang menyusunnya pada abad ini yaitu : a. U lama Hadits Abad Kedua Hijrah Kitab hadits dan para penyusunnya pada abad kedua hijrah ini adalah sebagai berikut : a.203 H ). Ash-Shahifah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Mengenal Ulama Islam di Bidang Hadits Dalam pemaparan ulama hadits ini. 1.180 H ). 2. d. Dalam tafsir ini asy-Syaukani banyak bersand ar pada tokoh-tokoh mufasir seperti an-Nahhas. i. b. h. Daftar oleh Imam M uhammad bin Muslim ( 50 . d. C. M ushannaf oleh Imam Laits bin Sa'ud ( 94 . f. g. Tafsirnya Fathul Qadir karya asy-Sya ukani adalah sebuah kitab tafsir yang menggabungkan antara riwayat dengan istinb at dan penalaran atas nas-nas ayat. Mushannaf oleh Imam Sufyan bin Uyainah ( 107 . Al-Mus nad oleh Muhammad bin Idris asy-Syafi'I ( 150 .124 H ).175 H ). Ash-Shadiqah oleh Imam Abdullah bin Amr bin Ash. c. Al-Muwaththa oleh Imam Malik Anas ( 93 . Al-Fathur Rabbani. Al-Musnad oleh Imam Abu Hanifah an-Nu'man ( wafat 150 H ). e. Al-Jami' oleh Abdulrazaq al-Hamam ash Shan'an i ( wafat 311 H ). b. penul is terlebih dahulu akan menyebutkan kitab hadits. Pemapara n ini berdasarkan abad.190 H ). d. Kutub oleh Imam Abu Bakar bin Hazmin.204 H ). Mukhtaliful Hadits o leh Muhammad bin Idris asy-Syafi'I ( 150 . kumpulan fatwanya.204 H ). Al-Musnad oleh Imam Ali R idha al-Katsin ( 148 . c. Dan t afsir tersebut kini beredar luas di berbagai penjuru dunia islam.

j. i. Al-Musnad oleh Imam Isha k bin Rawahaih ( wafat 237 H ).241 H). n. f. l. Ash-Shahih oleh Imam Muslim al-Hajjaj ( 204 .255 H ).275 H ). e . k. As-Sunnah oleh Imam Abdurrahman bin Amr al-Auza'i ( wafat 157 H ). Al-Musnad o leh Imam Ahmad bin Hanbal ( 164 . Al-Muntaqa al-Ahkam oleh Imam Abd H amid bin Jarud ( wafat 307 H ). Tandzibul Afsar oleh Imam Muhammad bin Jarir at-Thobari ( wafat 310 H ). Al-Mushannaf oleh Imam Ibn Abi Syaibah ( wafa t 235 H ).256 H ). Ash-Shahih oleh Imam Muh bin Ismail al-Bukhari ( 194 . As-Sunna h oleh Imam Abd bin Zubair Isa al-Asadi. Al-Musnadul Kabir o leh Imam Baqi bin Makhlad al-Qurthubi ( wafat 276 H) o. As-Sunan oleh Imam Ahmad Sya'ab an-Nasai ( 215 . As-Sunan oleh Ima m Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman ad Damiri ( 181 . 4.261 H ). c.279 H ). Al-Kitab oleh Muhammad Sa'id bin Manshur ( wafat 227 H ). Ulama Hadits Abad Keempat Hijrah Pada abad in i lahir beberapa kitab hadits dan para ulama penyusunnya. As-Sunan oleh Imam Abu Isa at-Tirmidzi ( 209 . b. k.j. m. Al-Mu shannaf oleh Imam Muhammad Sa'id bin Manshur ( wafat 227 H ). Ulama Hadits Abad Ketiga Hijrah Kitab hadits yang disusun pada abad ketiga hi jrah dan para ulama yang menyusunnya adalah sebagai berikut : a. As-Sunan o leh Imam Muhammad bin Yazid bin Majah Ibnu Majah ( 209 .303 H ). d. g. h. 3. yaitu sebagai berikut : 273 . As-Sunan oleh Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats ( 202 .273 H ).

ash-Shagir dan al-Ausath oleh Imam Sulaiman bin Ahmad ath-Th abrani ( wafat 360 H ). m. D. Ayahnya meninggal di waktu dia masih kecil dan meninggalkan banyak harta yang memungkinkan ia hidup dalam pertumbuhan dan perkembangan yang baik. AshShahih oleh Imam Abu Hatim Muhammad bin Habban ( wafat 354 H ). Imam Bukhori Dia adalah Amirul Muminin fil Hadits (pemimpin or ang mukmin dalam hadits. Biografi Ringkas Ulama Hadits Terkemuka Terkait dengan b iografi para ulama hadits terkemuka ini. i. Al-Musnad oleh Imam Muhammad bin Ishaq ( wafat 313 H ). d. 274 .405 H ). Al-Mustadr ak ala-Shahihaini oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisab uri ( 321 . Secara singkat dapat pemulis uraikan seb agai berikut : 1. l. Al-Mu'jam Kabir. Al-Muntaqa oleh Imam Qasim bin Asbagh ( wafat 340 H ). Al-Mushannaf oleh Imam Thahawi ( wafat 321 H ). As-Sunan oleh Imam Darukutni ( wafat 385 H ). e. Karena itu. Al-Musnad oleh Imam Hawarizni ( wafat 42 5 H ). h. 13 Syawwal 194 H. Ia dilahirkan di Bukhara set elah shalat jum'at. Al-Musnad oleh Imam Ibnu Natsir ar-Razi ( wafat 385 H ). Gelar ahli hadits tertinggi). Ash-Shahih ol eh Imam Abu Awanah Ya'qub bin Ishaq ( wafat 316 H ). Ash-Shahih oleh Imam Ibnu Huzaimah Muhammad bin Ishaq (wafat 311 H) f. b. dia dirawat dan dididik oleh ibunya dengan t ekun dan penuh perhatian. Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. k. Muhammad Muhammad Abu Syuhbah (1994 : 3 5) menjelaskannya secara panjang lebar. j. Al-Muntaqa oleh Imam Ibnu Saqni Sa 'id bin'Usman al-Baghdadi (wafat 353 H) g. Al-Musna d oleh Imam Ibnu Jami Muhammad bin Ahmad ( wafat 402 H ). c.a.

Dalam usia 16 tahun. Al-Qiro'ah Khalf al-Imam m. At-Tarikh al-Kabir f. pengarang kitab as-Shohih dan berbagai kar angan berharga lainnnya mengenai ilmu hadits. At-Tarikh as-Sagir d. ter istimewa dalam menghapal hadits. Kit ab al-'Ilal i. Al-Adab al-Mufrod c. Imam Muslim Nama lengkapnya adalah Imam Abul-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Selama hidupnya Imam Bukhori telah banya k menyusun berbagai karya. bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mere ka. Kitab ad-Dhu'afa n. Allah menganugrahkan kepad anya hati yang cerdas. Asami as-Sahabah o. Birrul Walidain k. Raf'ul Yadain fis Salah j. Dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Ia dilahirkan di Naisabur pada 275 . yang termasyhur diantaranya yaitu : a. ia sudah banyak m enghapal hadits. ju ga mengetahui pendapat-pendapat ahli'l-ro'yi (penganut paham rasional). Ia adalah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Al-Jami'u as-S hohih (Shahih Bukhari) b. Al-Musnad al-Kabir h. Kitab al-K una 2. (31 Agustus 870 M). ia sudah hapal kitab susunan Ibnu Mubarak dan Waki'. pikiran yang tajam dan daya hapalan yang sangat kuat. Ketika berusia sepuluh tahun. Ia wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H.Keunggulan Bukhari sudah nampak semenjak masih kecil. At-Tafisr al-Kabir g. Kitab al-Asyribah l . dasar-da sar dan madzhabnya. At-Tarikh a l-Awsat e. Kemudian ia banyak menemui para ulama dan tokoh-tokoh negrinya untuk memperoleh dan belajar hadits.

) di Sijistan. Ia belajar hadits dari para ulama yang tidak sedikit jumlahnyya yang dijumpa inya di Hijaz. Kitabul Aqran f. Kitabul Asma wal Kuna d. Kitabul Infita bi Uhubis siba' h. Kitabu Su'alatihi Ahmad bin Hanbal g. Syam. dan negara-negara lainnya. Imam Abu Daud Abu Daud ialah Sulaiman bin al-'Asy'ash bin Ishak bin Basyir bi n Syidad bin 'Amr al-Azdi as-Sijistani. tokoh terkemuka para ahli hadits dan pengarang kitab Sunan. Iraq. Jazirah. dan lawatan ke berbagai negri untuk mencari hadits dan riw ayat. Diantara karya tu lisnya yaitu : a. seorang Imam ahli hadits yang sangat tel iti. bergaul dengan mereka untuk dapat mereguk dan menimba ilmun ya. yaitu mulai tahun 218 H. 276 . Menurut pendapat yang shohih sebagaimana dikemukakan oleh al-Hakim Abu Ab dillah dalam kitabnya Ulama'ul Amshar. Ia dilahirkan p ada tahun 202 H. salah satu daerah di luar Naisabur pada har i Senin. Mesir. Khurrasan dan negeri – negeri la in. 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Kitabul al-Ilal e. Syam.206 H. Sagar. Ia pergi ke Hijaz. Dalam hidupnya yang cukup singkat itu Muslim menulis berbagai buku yang berharga dan bermanfaat. setelah mengarung i kehidupannya yang penuh berkah itu. Ia belaja r hadits sejak masih dalam usia dini. Kegiatan Muslim penuh dengan berbagai keg iatan terpuji. Kitabu man Laisa lahu illa Rawin Wahid j. Al Jami'u as-Shahih b. Al Musnadul Kabir( Kitab yang menerangk an nama-nama para perawi hadits ) c. ( 817 M. Sejak kecilnya Abu Daud sudah mencintai ilmu dan para ulama. Mesir. Kitab Awhamil Muhadditsin 3. Muslim akhirnya wafat pada Minggu sore. mulia. Kitab A uladis Shahabah k. Kitabul Muhadramin i. Iraq. da n dikebumikan di kampung Nashr Abad.

Kitab Al-'Ilal. Iraq. Hijaz. dan be berapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra. Kitab Al-Marasil c. dan peng arang berbagai kitab yang masyhur. Kitab Az-Zuhud g. Untuk kperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri. mencatat. kitab ini terdapat pada akhir kitab Al-Jami' c. Ia wafat pada malam Senin 13 Rajab tahun 27 9 H. men ghimpun dan menyebrluaskan hadits. dalam usia 70 tahun. dalam keadaan seperti inilah a khirnya at-Tirmidzi meninggal dunia. Selama hidupnya Abu Daud telah menyusun ber bagai karya. dll. terkenal dengan sebutan Sunan Ti rmidzi. Imam Tirmidzi Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bi n adhDahhak as-Sulami at-Tirimidzi. b. Kitab As-Sunan b. Lahir pada 279 H di kota Tirimiz. 277 . Setelah m enjalani perjalanan panjang untuk belajar. Dala'il an-Nubuwah h. berdiskusi dan tukarv pikir an serta mengarang. An-Nasikh wal-Mansukh e. Ibtida' al-Wahyu i. diantaranya yaitu a. Kitab Al -Qadar d. ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan. Ia wafat pada tanggla 16 Syawal 275 H (889 M). Ahbar al-Khawarij 4. Kitab Al-Jami'. Abu Daud meninggal dunia di Basrah yang dijad ikannya sebagai tempat tinggal atas permintaan Amir sebagaimana telah diceritaka n. Fadhoil al-'Amal f. Kitab At-Tarikh. Semoga Allah senantiasa melimp ahkan rahmat dan rida-Nya kepadanya. Selama hiupnya Imam Tirmidzi telah menyumbangkan berba gai karya diantaranya yaitu: a. Khurrasan. Semenjak ke cilnya Abu 'Isa sudsah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. salah seorang ahli hadits kenamaan.Setelah mengalami kehidupan penuh berkat yang diisi dengan aktivitas ilmiah.

Hijaz.d. Ia melawat ke Irak. pengarang kitab As-Sunan dan kitab-kitab bermanfaat la innya. Abu Bakar dan Abdullah serta putranya. ia telah mela kukan lawatan berkeliling di beberapa negri. Kitab Az-Zuhd. Bashrah dan negara-negara serta kota-kota yang lain. Dilahirkan di s ebuah tempat bernama Nasa' pada tahun 215 H. Mesir dan Jazirah. Irak. Dilahirkan di Qazwin pada tahun 209 H. Syam. Imam Nasa'i Ia adalah seorang Imam Ahli Hadits Syaikhul Islam sebagaimana diu ngkapkan az-Zahabi dalam Tazkirahnya Abu Abdurrahman Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi. sehingga ia me njadi seorang yang sangat terkemuka dalam bidang hadits yang mempunyai sanad 'Al i (sedikit sanadnya) dan dalam bidang kekuatan periwayatan hadits. Kitab Asy-Syama'il an-Nabawiyyah. Me sir. Belum lagi be rusia lima belas tahun. f. e. Imam Ibnu Majah Imam Ibnu Majah adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Ma jah ar-Rabi'i al-Qazwini. Abu Bakar. 6. Untuk mencapai usahanya dalam mencari dan mengumpulkan hadits. pengarang kitab Sunan dan kita b-kitab berharga lainnya. Ada yang mengatakan pada tahun 214 H. ia berangkat mengembara menuju Hijaz. Kepada ulama-ulama negri tersebut ia belajar hadits. Abdull ah. Sedangkan pemakamanny a dilakukan oleh kedua saudaranya. dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H. untuk menemui d an berguru hadits kepada ulama-ulama hadits. Pada usia remaja ia senang mengembara untuk mendapatkan hadits. Kufah. Juga ia adalah seorang ulama hadits yang jadi ikutan d an ulama terkemuka melebihi para ulama yang hidup pada zamannya. 5. Jenazahnya dishalatkan oleh saudaranya. 278 . Kitab Al-Asma wal Kuna . Syam.

sebuah kitab tafsir yang besar manfaatnya seperti diterangkan oleh Ibnu Katsi r Kitab Tarikh. dan Rasulallah pun menjawab persoalan yang muncul itu dengan bimbingan wah yu dari Allah. yaitu periode Rasulallah saw. yaitu periode khulafa Rasyidin (11 H – 40 H) 3. Periode ke VII. Periode ke II. yang merupakan salah satu Kutubus Sittah (Enam Kitab Hadits yang Pokok). Periode ke IV.. Mengenal Ulama Islam di Bidang Fiqih Sebelum penulis memaparkan ulama Islam d i bidang fiqih. maka dapat kita simpulkan bahwa pada masing-masing periode akan kita temuka n beberapa tokoh ulama fiqh yang berjasa dalam mengembangkan fiqih Islam.Ibnu Majah mempunyai banyak karya tulis diantaranya yaitu : Kitab As-Sunan. Periode ke V. yaitu periode kebangunan ( akhir abad 13 H . yaitu masa para ulama murojjihin 350 H – 656 H) 6. Tokoh Fiqih Periode Pe rtama (13 SH – 11 H) Pada periode ini tokohnya adalah Rasulallah saw sendiri sebag ai utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah-Nya. E. terlebih dahulu akan penulis jelaskan selintas tentang periodisa si perkembanga fiqh Islam menurut Hasbi as-Shiddieqy. Periode ke I. Adapun rincian tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut : 1. yaitu sebagai berkut : 1. berisi sejarah sejak masa sahabat sampai masa Ibnu Majah. yaitu periode sahabat k ecil dan tabi‘in (41 H – 101 H) 4.) Dari gamabaran global periodisasi terse but. yaitu Alquran dan Hadits. Berba gai persoalan yang muncul pada periode ini dikembalikan sepenuhnya kepada Rasula llah. 279 . yaitu masa lahir atba‘ut tabi‘in fuqoh a pembangaun madzhab (101 H – 350 H) (masa pembukuan hadits dan hukum-hukum islam) 5. yaitu periode para murojjihin (656 H – akhir abad 13 H) 7. Tafsir Qura n. Periode ke III.………. Periode ke VI . (13 SH – 11 H) 2.

.H. Zaid bin Tsabit (lahir 11 s... H. wafat tahun 68 H) m. Abdullah bin Abbas (lahir tahun 3 s. H. Ali b in Abi Thalib (lahir tahun 23 s. Aisyah Ummul Mu'mini n (lahir 9 s. wafat tahun 65 H) n. Utsman bin Affan (lahir tahun 47 s. wafata t ahun 23 H) c. H.2... Mu'adz bin Jabal (lahir tahun 20 s. yaitu Abu Umayyah a l-Kufi (wafat tahun 78 atau 80 H) c. wafat tahun 18 H) h. wafat tahun 45) j. wafat tahun 40 H) e. Tokoh Fiqih Periode Kedua (11 H – 40 H) a.. Rabi'ah Ibnu Abi 'Abdur Rahman Farukh (wafat tahun 136) Mufti-mufti yang terkena l pada periode ketiga yaitu : 280 . wafat tahun 58 H) k. Abu Bakar Ashshiddieq (lahir tahun 5 1 s. waf at tahun 93 H) l. Syuraih ibn al-Harits ibn Qais. Abdullah bin Mas'ud (wa fat tahun 32 H) f. H.. Sa'id ibnul Mu sayyab (wafat tahun 93 H) b. Umar ibnul Khottob (lahir thaun 40 s. faqihul 'Iraq ( wafat tahun 95 H) c. Ulama Fiqih Periode Ketiga (41 H – 101 H) Pada pe riode ketiga ini lahir dua aliran ulama : Pertama : Aliran ahlul Hadits yang ter diri dari ulama-ulama Hijaz Kedua : Aliran ahlul Ra'yu (ahlul Qiyas) yang terdir i dari ulama-ulama Iraq Diantar tokoh-tokoh ahlul Hadits ahíla : a. wafat tahun 73 H) 3. Abu Musa al-Asy'arie (wafat tahun 50 atau 51 H) g. Ubay bin Ka'ab (wafat tahun 2 1 H) i.. As-Sya'bi. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Saury (wafat tahun 161 H) Diantara tokoh-tokoh ahlul Ra'yu ialah : a. Anas bin Malik (lahir tahun 10 s. Alqamah ibn Qais an-Nak ha'i al-Kufi (wafat tahun 62 H) b.. H. wafat tahun 13 H) b..H.H. Abdullah bin Umar (lahir tah un 10 s. H. A bdullah bin Amr (lahir 7 s. yaitu Abu Amr 'Amit ibn Syuraihi l al-Hamdany (wafat tahun 104 H) d. wafat tahun 35 H) d. H. Hammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'arie (wafat tahun 120 H) d. Ibrahim ibn Yazid an-Nakho'i. H.

Di Madinah Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harits ibn Hisyam (wafat ta Al.a.Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar ash-Shiddieq (wafat tahun 107 H) Urwah ibn Zubar ibn Awwam al-Assady (wafat tahun 94) Sa'id ibnul Musayyab (wafat tahun 94 H) Sulaiman ibn Yasir ( wafat tahun 107 atau 104 H) Kharijah ibn Zaid ibn Tsabi t (wafat tahun 100 atau 99 H) 'Ubaidah ibn Abdullah ibn 'Utbah ibn Mas'ud (wafat tahun 98 H) b. mau la bani Makhzum (wafat tahun 103 H) c. Di Bashrah Abul 'Aliyah Rabi ibn Mihran ar-Rijahi (wafat tahun 90 H) Al-Hasan ibn Abil Hasan Yassar maula Zaid ibn Tsabit al-Bishry (wafat tahun 110 H) Muham mad ibn Sirin maula Anas bin Malik (wafat tahun 110 H) 281 . Di Mesir Abdullah Abu Muhammad dan Abu Abdurrahman ibn Amr ibn Ash (wafat tah un 65 H) Yazid bin Abi Habib Abu Radja al-Azdy (wafat tahun 128 H) Al-Laits ibn Sa'ad al-Fahmi Abdul Harits (wafat tahun 175 H) e. Di Mekkah Ikrimah Abu Abdillah al-Barbari (wafat tahun 105) Atah ibn Abi Raba ' Abu Muhammad (wafat tahun 114 H) Mujahid ibn Jabr Abul Hajjaj al-Makhzumi. Di Kufah Iraq 'Alqomah ibn Q lah (wafat tahun 62 H) Masruq ibn al-Ajda' al-Hamdany (wafat tahun 63 H) Al-Qadh i Syuraih Abu Umayyah ibn Harits ibn Qais al-Kindi (wafat tahun 78 atau 80 H) Sa 'id bin Jubair al-Waliby (wafat tahun 95 H) Asy-Sya'bi Abu 'Amr 'Amir ibn Syurah il al-Hamdany (wafat tahun 114 H) Habib ibn Abi Tsabit al-Kahili (wafat tahun 11 9 H) d.

Di Syam Abdurrahman ibn Ghunmin (wafat tahun 78 H) Al-Khaulani Abu Idris ibn Abdullah ad-Dimasyqi (wafat tahun 80 H) Makhul Abu Adullah ibn Muslim al-Huzaly (wafat tahun 113 H) g. Ulama Fiqih Periode Keempat (101 – 350 H) Pada periode ini lahir 13 tokoh-tokoh ijtihad yang telah dibukukan ijtihadnya. Ishaq di Naisabur j. Daud dan m.Abusya Sya'sya' Jabir ibn Sa'id (wafat tahun 93 H) Qatadah ibn Di'amah Assadusy (wafat tahun 118 H) f. Al -Laits di Mesir i. Abu Hanifah di Kuf ah e. Malik ibn Anas di Madinah c. Ibnu J arir di Bagdad Pada periode ini juga lahir beberapa madzhba fiqih dengan para pe ngikutnya. yaitu : a. yaitu : a. Sufyan bin Uyainah di Mekkah b. Di Yaman Thaus ibn Kaisan al-Yamani (wafat tahun 106 H) Wahab ibn Munabbih as -San'any (wafat tahun 114 H) Yahya bin Abi Katsir (wafat tahun 129 H) 4. Al-Auza'i di Syam g. Madzhab Hanafy 282 . ditaqlidi pendapat-pendapatnya. Sufyan Tsauri di Kufah f. Ahmad l. diakui kepemimpinannya dalam bidang fiqih. Al Hasan al-Bisyri di Bashrah d. Asy-Syafi'ie di Mesir h. Abu Tsaur k.

D iantara para muridnya yang terkenal adalah : Ahmad ibn Hanbal (164 – 264 H) Abu Ts aur ibn Ibrahim ibn Khalid ibnul Yamani al-Kalaby (wafat tahun 204 atau 264 H) A l Hasan ibn Muhammad ibn Shabah az-Za'farany (wafat tahun 260 H) d. anUn'man ibn Tsabit . Diantara para pengikutnya yang tekenal adalah : Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshary (113 – 183 H) Muhamm ad ibn al-Hasan as-Syaibany (132 – 189 H) Zufar ibnu Huzail ibn Qais al-Qufy (110 – 158 H) Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lui al-kufy (wafat tahun 204) b. Diantara para muridnya yaitu : Ahmad ibn Muhammad ibn Hamid. seorang pemuka hadits dan qiyas. seorang imam hadi ts yang terkemuka. Madzhab Hanbaly Madzhab Hanbaly ialah madzhab yang dikembangkan oleh Ahmad ib n Hanbal ibn Hilal ibn Asad as-Syaibani al-Maruzy (164 – 241 H). Madzhab Syafi'i Madzhab Syafi'i ialah pendapat dan pendirian yang dipegang ol eh Muhammad bin Idris as-Syafi'i (150 – 204 H).Madzhab Hanafy ialah madzhab yang dibangun oleh Abu Hanifah. Diantara para pengikutnya yang tekenal adalah : Abu Muh ammad Abdullah ibn Wahab ibn Muslim al-Qurasyi (125 – 197 H) Abu Abdullah Abdurrah man ibn al-Qosim al-'Utaqiy (wafat tahun 191 H) Asyhab ibn Abdul Aziz al-Qaisyi al-Ja'diy (140 – 204 H) c. Madzhab Maliky Madzhab Maliky adalah madzhab yang dibangun oleh Malik ibn Ana s ibn Abi Amer (92 – 179). yang terkenal dengan nama Abu Bakar al-Atsram (wafat tahun 260 atau 261 atau 273 ) Ishaq ibn Manssur ibn Bahram. yang terkenal dengan nama Abu Ya'qub al-Kausady al-Marwazy (wafat tahun 251 H) 283 . pemuka ahli qiyas yang besar di masanya (80 – 150 H).

yaitu pendapat dan pen dirian Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ats-Tsaury al-Kufy d. Madzhab Abu Tsaur I brahim al Kalaby.Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Abu Ya'qub al-Handzaly at-Taimy alMarwazy. yaitu madhzab yang dikembangkan oleh Abu Su laiman. Madzhab Ibnu Syubrumah. Abu Bakar Ahmad ibn Ali Ar-Razy al-Jashshas (wafat tahun 370 H) 284 . Madzhab Nakha'i. yaitu : a. seorang ulama yang telah diakui kebesarannya oleh segenap para ulama dari serata madzhab b. yaitu madzhab Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir atThabary i. Madzhab Laitsy. yaitu madzhab al-Laits ibn S a'ad. Madzhab Dhahiry. yaitu madzhab yang dipegang oleh Abu Amer Abdu rrahman ibn Amer as-Syaibany al-Auza'i c. yang te rkenal dengan nama Ibnu Rahawaeh (166 – 243H) Selain madzhab tersebut. yaitu madzhab yang dikembangkan oleh Abdurrahman ib n Abi Laila k. Madzhab Auza'i. ada juga be berapa madzhab ahlusunnah yang terkenal pemuka-pemukanya dan menjadi ikutan kita bersama hingga dewasa ini. Madzhab Tsaury. Mad zhba Ishaqy (Rahawaih. Madzha b Abdirrahman ibn Abi Laila. Madzhab Su fyany. yaitu madzhab yang d ikembangkan oleh Syarik ibn Abdullah ibn Abi Syarik an-Nakha'i al-Kufy j. yan g tidak berkembang lagi. Abul Hasan Ubaidullah ibn Hasan al-Karakhi (260 – 34 0 H) 2. Madzhab Thabary. yaitu pendapat dan pendirian yang dipegang oleh Sufyan ibn Uyainah e. h. Dari Golongan Hanafiyyah 1. yaitu madzhab yang dikembangkan oleh Abdu llah ibn Syubrumah as-Shiny al-Kufy. Ulama Fiqih Periode Kelima (350 – 656 H) a . yaitu madzhab yang dikembangkan oleh Ibrahim ibn Khalid ibn al Yaman al Kalaby g. 5. Daud ibn Ali ibn Khalaf al Ashbahany. terkenal dengan nama Ibnu Rahawaih f. yaitu madzhab yang dikembangkan oleh Ishaq ibn Ibrahim ib n Mukhallad al-Maruzy.

Muhammad ibn Yahya ibn Lubabah al-Andalusy (wafat tahun 336 H) 2. As-Subki. Al Kamal Ibnul Humam. 285 . Ibnu Rifa'ah. Bakar ibn A'la al-Qusyairi (wafat tahun 344 H) 3. Abu Ahmad Muhammad ibn Sa'id ibn Abil Qadhi al-Khawarizmy (wafat tahun 340 H) 3. Muhammad ibn Harits ibn Asad al-Kasyany (wafat tahun 361 H) 5 . Ahmad i bn Ja'far ibn Muhammad al-Munady (256 – 336 H) 2. A bul Laits Nashr ibn Muhammad as-Samarqandy (wafat tahun 373 H) 5. Dian tara ulama yang terkenal pada bagian ini yaitu : Khalil al-Maliki. Ulama Fiqih Periode Keenam (656 hingga akhir abad 13 H) Periode keenam ini di bagi dua : Bagian pertama : dari tahun 650 H hingga permulaan abad ke 10 H.3. Ar Ramli. Dari Golongan Hanbaliyyah 1. Abu Bakar Muhammad ibn Abdullah al-Mu'ity al-Andalusy (wafat tahun 367 H) c. Abu 'Ali al-Husain Ibnu Husain (wafat tahun 345 H) 5. Dari Golongan Malikiyyah 1. Abu Abdullah Y usuf ibn Muhammad ad-Durjany (wafat tahun 298 H) b. Bagian Kedua : dari awal abad 10 hingga akh ir abad 13 H. 'Umar ibn Husain i bn 'Abdullah ibn Ahmad (wafat tahun 334 H) 5. 'Ubaidullah ibn Muhammad (304 – 387 H) 6. Ahmad ibn Muhammad ibn Hazm (wafat tahun 311 H) 4. Abu Ja'far Muhammad ibn Abdulallah al-Balakhy al-Handawany (wafat 362 H) 4. Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan (247 – 368 H) 3. Abu Ishaq Muhammad ibn Sya'ban al-'Ansy (waf at tahun 355 H) 4. D ari Golongan Syafi'iyyah 1. As-Sayuthi dan lain-lain yang mempuny ai malakah fiqihiyyah dan istinbath. Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ad-Dllaab'y an-Naisabury (wafat tahun 342 H ) 4. Abu Sa'ib 'Utbah ibn 'Ubaidullah ibn Musa (wafat tahun 350 H) d. Abu Ishaq Ibrahim ibn Ahmad al-Marwazy (wafat tahun 340 H) 2.

Ibnul 'Araby dan Ibnul Rasyid dari kalangan Malikiyyah. 286 . At Thahaw y dan Al Karakhy dari kalangan Hanafiah. Abu Ishaq al Asfarayiny da ri kalangan Syafi'iyyah. adalah salah seorang ulama yang cukup besar dan luas pengaru hnya dalam pemikiran hukum Islam. Diantaranya yait u Al Jashshas dari madzhab Hanafiah. Al Buwaithi dan Al Muzany dari Syafi'iah. Tingkatan keempat yaitu Ahlut Tarjih. dan Abu Hamid al Ghazally. Nama kecilnya adalah an-Nu'man bin Tsabit ibn Zauta yang kemudian lebih populer dengan sebutan Abu Hanifah. Diant ara tingkatan ini adalah Al Qadury dari kalangan Hanafiah. Biografi Ringkas Ulama Fiqih Terkemuka Uyun Kamiluddin (2006 : 50) mengulas t entang biografi ulama fiqih terkemuka. Diantaranya yaitu : Al Hasan ibn Ziyad dari Hanafiah. Tingkatan ke dua yaitu ahlul ijtihad fil masa'il. Al Lahmy. sebagai peletak dasar pemikiran hukum Mazhab Hanafiyyah. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H/699 M dan wafat 150 H/767 M. Abu Hanifah banyak mengemu kakan masalah-masalah baru sehingga ia banyak menetaplan hukum-hukum yang belum terjadi dan menerangkan hukumhukum bagi kejadian-kejadian memungkinkan terjadi. Diantaranya yaitu : Al Khashshaf. Ibnul Qasim da n Asyhab dari Malikiyyah.Para ulama dalam periode ini menempatkan para ulama madzhab baik yang sebelumnya ataupun yang semasanya beberapa tingkat : Tingkat pertama yaitu Ahlul ijtihad f il madzhab. Tingkatan ketiga yaitu Ahlut Takhriji. Secara ringkas dapat penulis paparkan seb agai berikut : 1. F. Tingkatan kelima yait u Ahlut Taqlid. Imam Hanafi Imam Hanafi.

Ketika terjadi pertentangan antara qiyas dan istihsan. al-Qiyas. yakni Qaul Shahabi. Ia mempunyai hafalan yan g kyat. Qiyas. Imam Malik Nama lengkap Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Abi Amr. dalam usia yang relatif muda. adala h Alquran. al-Ijma'. Pemikiran Imam Malik dan das ar istinbatnya berkembang cukup luas di masyarakat Islam yang menajdi pegangan d an dasar pijakan bagi Mazhab Ushul Maliki. kebiasaan Malik dalam belajar sangat baik. Dengan kecerd asannya itu.A. Juga. Dasar-dasar istinbath (thuruq istinba th) yang digariskan oleh Imam Malik. karena pertimbangan maslahat. amal 287 . dan seterus nya secara berurutan. Jika ia mendengar sesuatu. ia mengemukakan kembali hapalan tersebut kepada gurunya dan tidak satu pun yang lup ut dari ingatannya. Ia s elalu menulis kembali hapalannya dalam buku catatannya sehingga ini pula yang me njadikannya semakin kuat karena menghapal sekaligus aktif menulis. Suatu kali. Sunnah. Itulah sebabnya watak corak kehidupannya sangat dipengaruhi oleh suasana lingkungan ko ta Madinah yang masyarakatnya bersahaja dan jauh dari pengaruh kebudayaan luar k etika itu. ia mendengar empat puluh hadits sekaligus. al-Istihsan. ia mengabaikan qiyas dan berpegang kepada istihsa n. Esok harinya. 2. Diceritakan bahwa Imam Malik tidak pernah pindah atau meninggalkan kota M adinah sampai akhir hayatnya sehingga beliau digelari Imam Dar al-Hijrah. Malik adalah seorang yang cerdas dan jenius. pilihan alternatifnya adalah istihsan karena alasan maslahat. sementar a qiyas tidak dapat dilakukan. Kekuatan hapalan Imam Malik memang luar biasa yang melebihi teman-temannya ketika itu. Dari sistematika atau tertib urutan sumber dalil itu tampak jelas bah wa Abu Hanifah menempatkan Alquran pada urutan pertama. qiyas dapat diterapkan sepanj ang memenuhi persyaratan. Jika qiyas tidak mungkin dilakukan terhadap kasus-kasu s yang dihadapi. seperti yang di kutip oleh Ramli S. lalu Sunnah. Malik telah mendapat kepercayaan dan izin dari gurunya untuk mengajar di Masjid Madinah. Belaiu dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan meninggal pada 179 H di tempat kelahir annya. Dengan kata lain. Ijma'.Dalam beristinbath hukum. Abu Hanifah selalul berpegang pada sumber dalil yang s istematis. dan t erakhir al-'Urf. ia bisa langsung menghafalnya dan tidak perna h lupa.

istinbath hukum yang dilakukan oleh Syafi'i seperti yang disebut olehnya dalam ar-Risalah dan al-Umm adalah Alq uran dan Sunnah Rasul yang shahih. negri yang termasuk Palestina. mereka meninggalkan hadits Ahad bila tidak sejalan atau tid ak menguatkan amal ahli Madinah. Diceritakan. Qaul Shahabi. i a adalah telah membuat hukum. Syafi'i menetapkan langkah-langkah berikut : Alquran.Ahli Madinah. tentang dalil amal ahli Madin ah. lalu Ijma'. orang yang berpegang dan menggunakan alIstihsan. melainkan juga segi penerapan dalil. al-masahalih al-mursalah. al'U rf dan al-Istishab. Karena ketekunan dan kecerdasan otaknya.S. Dalam hal prinsip-prinsip beristinbath atas hukum . beliau mengingkari al-Istihsan sebagai dalil hukum yang dengan tegas mengatakan bahwa man istahsana faqad syarra'a. Menurut A. Dilihat dari asal usul keturunannya. Bagi kalangan Malikiyah. Atas usaha dan dorongan ibunya. Dalam hal Sunnah. beliau beras al dari suku Quraisy. Misalnya. Beliau dilahirkan di Gazah. Imam Syafi'i Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris ibn i Abbas ibn Usman ibn Syafi'i. Syafi 'i berhasil menghapal Alquran. Syafi'i tidak menggunakan al-Istihsan sebagaimana Abu Hanifah. menurut catatan Hassan Abu Thalib. dalam usia yang maíz relatif muda. Dalam prakteknya. Qiyas dan Istishhab. Juga. kalangan Malikiyyah lebih mendahulukan penggunaan amal ahli Madinah d aripada Qiyas. Hanafi. teru tama berkaitan dengan dalil ijtihadiyah. Bila ketiga sumber itu tidak 288 . Syafi'i menggunakan khabar Ahad bila perawinya tsi qah (kyat terpercaya) dan tidak mensyaratkan harus masyhur sebagaimana Imam Mali k. seperti yang dikutip Ramli A. Istihsan. kelahiran Syafi'i bersamaan waktu dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Bahkan. Sunnah. Syafi'i belajar membaca dan menghapal Alquran. termasuk Hadits Ahad. dalil-dalil yang disebutkannya menjadi das ar pijakan Mazhab (ushul al-madzhab) Maliki dalam beristinbath hukum. Perbedaann ya dengan metodologi pengambilan hukum yang dipakai oleh Imam Hanifah (Mazhab Ha nafiyah) bukan saja dari sumber dalil. pada tahun 150 H. dalil ahli Madinah merupakan salah satu dalil yang mereka pegangi. Ijma'. Bahkan. tokoh pembangun Mazhab Hanafi . al-Dzara'i. dan wafar pada 204 H di Mesir. 3.

Sunnah. Mengutip tulisan Hasan Abu Thalib. Bahkan kakeknya. Ijma'. Berkenaan dengan hadits. S elanjutnya. jalan istinbath yang d iambilnya lebih dekat dengan apa yang ditempuh oleh gurunya. atau sudah diijmakan atau sudah diputuskan oleh sahabat dengan syarat tidak ada pendapat lain yang menentangnya. ia mengembangkan mazhab s endiri. 4. Penggunaan hadits mursal dan hadits dho'if ini lebih didahulukan daripada Qiyas. al-Istishab. Bahkan. Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bernama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Hanba l ibn Hilal ibn Asad asy-Syaibani yang lebih populer disebut Ahmad bin Hanbal. pernah menjabat sebagai gubernur di daerah S arkhas pada masa Dinasti Umayah. Hanbal ibn Hilal. al-Mashalihul Mursalah. Ahmad ibn Hanbal menggariskan dasar-dasar ushu l fiqihnya: Alquran. Ia juga memakai Qiyas. Romli A. Imam Sy afi'i sangat kagum kepada Ahmad ibn Hanbal dan memuji kewaraann. serta menjadi juru dakwah ketika tampilnya golo ngan Abasiyah. pendapat sahabat bisa dipakai jika tidak ada sahabat yang me nentangnya. dan Syad al-Dzari'ah. menyebutkan bah wa dalam beristinbath atas hukum. Qiyas. yaitu mempersamakan hukum sesuatu perkara atas perkara lain yang sudah ada hukumnya da lam Alquran dan Hadits. ayahnya meninggal ketika Ahmad ibn Hanbal masih kecil. I a dilahirkan di Baghdad pada 164 H/780 M dan meninggal di kota itu pula pada 241 H/855 M. Imam Ahmad lebih dikenal sebagai seorang ulama yang banyak meneku ni hadits. meskipun ia juga seorang ahli fiqih dan mujtahid mustaqil (mujtahid y ang tidak terkait dengna mazhab pendahulunya). 289 . Diriwayatkan. Ini t idak heran karena Ahmad ibn Hanbal banyak belajat kepada Imam Syafi'i. Meskipun ia mengembangkan pola pemikiran sendiri. Bila sahabat itu berbeda-beda.memberi keterangan. ia diasuh oleh ibunya.S. kezuhudan dan k edalaman illmunya. Ahmad ibn Hanbal dan pengikutnya menggunakan hadits mursal dan hadits dho'if. Ayahnya termasuk salah seorang tokoh pejuang. Bagi Imam Ahmad. baik keti ka di Mekah maupun ketika gurunya berada di Baghdad untuk kedua kalinya. pendapat sahabat yang lebih mendekati Alquran dan Hadits atau dikuatkan oleh Qiyas itulah yang dipakai dan tidak meni nggalkannya sama sekali. Imam Syafi'i.

Qiyas merupakan terakhir yang digunakannya dalam penetapan hukum. Hadits meskipun lemah. kecuali bila darurat. Hasan Abu Thalib seperti yang dikutip oleh Romli A. Jelaslah bahwa Ahmad ibn Hanbal lebih mengutamakan nash dan formalistik dalam istinabth hukum. k edua matanya menderita sakit. hadits dha'if leb ih disenangi daripada pendapat sendiri.S. Jadi. Ia adalah salah seorang da'i Salaf i. Ijma'. Jika ia tidak menemukan jawaban dari sesuatu masalah dalam nash Alquran. men yebutkan bahwa karakter pemikiran fiqih Hanbali berusaha sejauh mungkin untuk ti dak menggunakan ro'yu dalam istinbath hukum. Pada mulanya ia bisa melihat. Kemudian 290 . Dengan kata lain. dan mulai melemah hingga akhirnya pada bulan Muhar ram tahun 1350 H kedua matanya mulai buta. teori pemikiran u shul fiqh lebih banyak mennggunakan pendekatan tekstual dalam menghadapi berbaga i persoalan fiqih. Ia dilahirkan di Riyadh. dapat dikatakan bahwa Ahmad ibn Ha nbal tidak akan menggunakan Qiyas. A. Bagi Imam Ahmad.hadits dha'if lebih disenangi daripada Qiyas. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz . kemudian pada tahun 1336 H. dan pendapat sahabat. Arab Saudi pada tanggal 12 Dzul hijjah 1330 Hijriah. (1909 . 1) Biografi Namanya adalah: Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muham mad bin Abdul Aali Baz.1999) ialah Mufti Agung Arab Saudi. 2) Pendidikan Sebagai putra seorang u lama' pendidikannya lebih banyak tertuju pada pelajaran Al-Qur'an dan Hadits dib awah bimbingan keluarganya.

Syaikh Sa‘ad bin Hamd bin Faris bin Athiq (qadhi Riyadh). Pada tanggal 14-10-1395 H keluar Surat Keputusan Kerajaan untuk mengangkatnya se bagai pimpinan umum untuk bagian Pembahasan Ilmiyah. Fatwa Dakwah dan Irsyad (ke mudian tersebut berubah menjadi Mufti Umum Kerajaan setelah dibentuknya Kementri an Urusan Islam. Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abd ullathif Aalu as-Syaikh (tempat ia menimba berbagai macam disiplin ilmu Syari‘at I slam mulai tahun 13471357 H). Pada tahun 1381 H ditunjuk sebagai wakil Rektor Universitas Islam Madinah hingga tahun 1390 H. diantaranya : Syaikh Muhammad bin Abdullathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bi n Abdul Wahab. Syaikh Hamd bin Faris (wakil Baitul Mal Riyadh). Syaikh Sa‘ad Waqqash al -Bukhari (guru tajwidnya pada tahun 1355 H). Waqaf. Mengajar di Ma‘had ( Universitas)al Ilmi di Riyadh pada tahun 1372 H dan fakultas Syari‘ah di Riyadh set elah dibentuknya fakultas tersebut pada tahun 1373 H (dalam mata pelajaran ilmu fiqh. tauhid dan hadits. Selain itu ia menj abat sebagai anggota pada beberapa Majelis Islamiyah yang berskala internasional . Dakwah dan Irsyad pada tahun 1414 H). diangkat menjadi Rektor Universitas tersebut pada tahun 1390 H se telah wafatnya as-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Aalu as-Syaikh pada bulan Ramadhan 1389 H. seperti: 291 . Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin A bdul Wahab (qadhi (hakim) Riyadh). kemudian ia tetap memegang jabatan tersebut sampai tahun 1395 H. dan jabatan ini ia tekuni sampai tahun 1380 H).Ia belajar ilmu-ilmu syar'i dari para ulama besar di Riyadh. 3) Karir Jabatan yang pernah diembannya: Qadhi (Hakim) di daerah al-Kharaj semenjak tahun 1357-1371 H.

Anggota pada majelis tertinggi di Universitas Islam Madinah. Sunan Abu Dawud dan saat ini beliau masih memberikan pelaja ran Sunan Turmudzi.Anggota Perkumpulan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Shahih Muslim. Ia adalah salah seorang pengajar di Masjid Nabawi yang mengajarkan kitab-kitab hadits seperti Shahih Buk hari. dishalatkan pada hari Jumat (28 Muharram 1420 H) di Masjid Haram. Ia adalah seorang Alim Robbaniy dan pernah menjabat sebagai w akil mudir (rektor) 292 .Aqidah a sh-Shahihah wamaa Yudhaadhuha Al-Jihad fi Sabilillah Ad-Da‘watu Ilallah wa Akhlaaq u ad-Du‘at Al-Jawabul Mufid fi Hukmi at-Tashwiir Wujuubu Tahkiimi Syar‘illahi wa Nab dzu maa Khaalafahu 5) Wafat Ia wafat pada subuh Kamis 27 Muharram 1420 H di kota Thaif. Kepala Badan Tetap Pembahas an Ilmiyah dan Fatwa pada lembaga di atas.Adl Makkah. B. 4) Karya-karya Karangan-karangannya. Abdul Muhsin bin Hammad al-Allamah al-Muhaddits al-Faqih az-Zahid al-Wara‘ asySyaikh Abdul Muhsin bin Hammad al-‘Abbad al-Badr lahir di Zulfa (300 km dari utara Riyadh) pada 3 Ramadhan tahun 1353H (10 Desember 1934. Anggota pada majeli s tinggi Da‘wah Islamiyah Kerajaan Arab Saudi. Kepala pada Majma‘ al-Fiqhi al-Islami yang berpusat di Mekkahy ang merupakan bagian dari Rabithah Alam Islami. sebagian kecilnya antara lain: Al-Fawaid al-Jalilah fi al-Mabahits al-Fardhiyah At-Tahdzir minal Bida‘ Al. Anggota dan kepala majelis pendiri Ra bithah Alam Islami. dan dimakamkan di pemakam an al.

Syaikh al-Allamah Abdul Malik Rama dhani al-Jazairy 4. Diantara guru-guru beliau adalah : 1. al-Allamah asy-Syaikh Abdurrahman al-Afriqy -rahimahull ahu6. al-Allamah asy-Syaikh Muhammad Amin asy-Sy inqithy -rahimahullahu5. Syaikh al-Allamah Sulaiman ar-Ruhaily 5. Al-Battani Al Battani (sekitar 850. Ia sangat dekat dengan al-Imam al-Allamah Abdul Aziz bin Bazz rahimah ullahu-. Syaikh al-Allamah I brahim ar-Ruhaily C.Universitas Islam Madinah yang waktu itu rektornya adalah Abdul Aziz bin Abdulla h bin Baz. ketika Imam Bin Bazz tid ak ada (tidak hadir) maka Syaikh Abdul Muhsinlah yang menggantikan beliau. yang produktif dan cemerlang. Syaikh al-Allamah Ubaid al-Jabiry 3. al-Allamah asy-Syaikh Abdul Aziz b in Abdullah bin Bazz -rahimahullahu4. Syaikh al-Allamah Rabi‘ bin Hadi al-Mad khaly 2. bahkan karena kedekatan beliau dengan al-Imam. sehin gga tak heran jika ada yang mengatakan bahwa Universitas Islam Madinah dulu adal ah Universitasnya Bin Bazz dan Abdul Muhsin. al-Allamah asy-Sy aikh Umar Falatah -rahimahullahuIa memiliki putra yang juga alim yang bernama Sya ikh Abdur Razaq bin Abdul Muhsin al-Abbad. al-Allamah asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim -rahimahullahu2. al-Allamah asy-Syaikh Abdur Razaq Afifi -rahimahullahu7.923) adalah seorang ahl i astronomi dan matematikawan dari Arab. diantaranya adalah : 1. Ia memi liki banyak murid. Al Battani (Bahasa Arab 293 . al-Allamah Abdull ah bin Abdurrahman al-Ghaits -rahimahullahu3.

Arab: ) merupakan matematikawan Persia. Al-Biruni Abu Raihan AlBiruni (juga. Abu Raihan Al-Biruni dilahirkan di Khawarazm di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam kekaisaran Persia. 46 menit dan 24 detik. filsafat. Al Battani juga menemukan sejumlah persamaan trig onometri: Beliau juga memecahkan persamaan sin x = a cos x dan menemukan rumus: dan menggunakan gagasan al-Marwazi tentang tangen dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk menghitung tangen. Salah satu paiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari. lahir di Harran dekat Urfa. sejarawan. 294 . Al Biruni) (15 September 973 . Al Battani bekerja di Suriah.ibn Sinān ar-Raqqī al-Ḥarrani aṣ-Ṣabiʾ al-Battānī). yang banyak menyumbang kepada bidang matemat ika. Dia belajar matemat ika dan pengkajian bintang dari Abu Nashr Mansur. D. tepatnya di ar-Raqqah d an di Damaskus. f . ahli farmasi dan guru. astronom. obat-obatan. cotangen dan menyusun tabel perhitungan tangen. 5 jam. yang juga merupakan tempat wafatnya. Biruni.13 Desember 1048) (Persia: .

sejarawan. Khwarazm. termasuk kajian pro yeksi peta.Abu Raihan Al-Biruni merupakan teman filsuf dan ahli obat-obatan Abu Ali Al-Huss ain Ibn Abdallah Ibn Sina/Ibnu Sina. di universitas dan pusat sains yang didirikan oleh putera Abu Al Abbas Ma 'mun Khawarazmshah. Ketika berusia 27. filsuf. dia telah menulis buku berjudul "Kronologi" yang merujuk kepa da hasil kerja lain yang dihasilkan oleh beliau (sekarang tiada lagi) termasuk s ebuah buku tentang astrolab. dan 2 buku tentang sejarah. Sumba ngannya kepada matematika termasuk: aritmatika teoritis and praktis penjumlahan seri analisis kombinatorial kaidah a ngka 3 bilangan irasional teori perbandingan 295 . mempelajari bahasa . sebuah buku tentang sistem desimal. 4 buku tentang pengkajian bintang. yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belaha n bumi pada bidang datar. dan pakar etik Ibnu Misk awaih. Beliau membuat penelitian radius Bumi kepada 6. Hasil karya Al-Biruni melebihi 120 buah buku. Abu Raihan Al-Biruni juga mengembara ke India dengan Mahmud dari Ghazni dan menemani beliau dalam ketenteraannya di sana.6 kilometer (hasil ini diulan g di Barat pada abad ke 16). Dia juga mengetahui ba hasa Yunani. dengan menggunakan altitude maksima matahari. Ketika berusia 22. Dia menulis bukunya dalam bahasa Persia (bahasa ibunya) dan bahasa Arab. falsafah dan agama mereka dan menulis buku mengenainya. dan bahasa Berber. dia menulis beberapa hasil kerja ringkas. "Kartografi". Sebahagian karyanya ialah: Ketika berusia 17 tahun. dia meneliti garis lintang bagi Kath. bahasa Suriah.339.

Geograf Buku ini diberi nama Mas'ud. sebagai dedikasinya kepada Mas'ud.definisi aljabar metode pemecahan penjumlahan aljabar geometri teorema Archimede s sudut segitiga Hasil kerjanya yang bukan matematika termasuk: Kajian kritis tentang ucapan orang India. Bahasa Persia: al-Fārābi (dalam beberapa sumber ia dikenal 296 ) . dihubungkan dengan informasi mengenai matematika. apakah menerima dengan alasan atau men olak (bahasa Arab . dalam bahasa Arab dan bahasa Persia pertanyaan dan jawaban model Farmasi .) sebuah buku tentang Astronomi. Pengertian Astrologi (bahasa Arab .) nomi.tentang obat dan ilmu kedokteran Permata (bahasa Arab dan permata. Al-Farabi Abū Nasir Muhammad bin al-Farakh al-Fārābi (870-950. dan sejarah. kaj Peraturan Mas'udi (bahasa Arab .) a dan peradaban yang berbeda. dipersembahkan untuk Mawdud putra Mas'ud ) URL: (en) Al Beruni "On Stones" online complete text Astrolab Buku ringkasan sej arah Riwayat Mahmud dari Ghazni dan ayahnya Sejarah Khawarazm E. putra Mahmud dar i Ghazni. astronomi.) sebuah ringkasan Tanda yang Tersisa dari Abad Lampau (bahasa Arab .

Karyanya yang paling terkenal adalah Al-Madinah Al-Fadhilah (Kota atau Negara Utama)yang membahas tet ang pencapaian kebahagian melalui 297 . Kitab al-Musiqa. Pada kekahlifahan Al-M uktafi (902-908M) dan awal kekhalifahan Al-Muqtadir (908-932M) Al-farabi dan Ibn Hailan meninggalkan Baghdad menuju Harran. yaitu Yuhanna ibn Hailan. Kontribusinya t erletak di berbagai bidang seperti matematika. Aristoteles dan Plotinus dengan baik. Ia dapat memainkan dan telah menciptakan bebagai alat musik. Setelah mendapat pendidikan awal. Al-Farabi dikenal sebagai "guru kedua" setelah Aristoteles. Tetapi kemudian ia pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu di sana selama 20 tahu n. Meskipun kemungkinan besar ia tidak bisa berbahasa Yunani. Lalu ia pergi ke Alepo (Halib). Dia adalah filosof islam pertama yang berupaya menghadapkan. Al-farabi dan Yhanna ibn Hailan pergi ke Baghdad da n Al-farabi unggul dalam ilmu logika. Suriah untuk mengabdi kepada sang raja di san a. pengobatan. Farabi. Al-Farabi adalah seorang komentator filsafat Yunani yang sangat ulung di duni a Islam. ia tetap tinggal di Kazakhstan .sebagai Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin Uzalagh al-Farabi). Al-Farabi. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku penti ng dalam bidang musik. Pada masa kekhalif ahan Al-Muta'did (892-902M). juga dikenal d i dunia barat sebagai Alpharabius. I a berasal dari Farab. dan Abunasir adalah seoran g filsuf Islam yang menjadi salah satu ilmuwan dan filsuf terbaik di zamannya. ia mengenal para filsuf Yunani. Al-Farabi muda belajar ilmu-ilmu islam dan musik di Bukhara . bahkan musi k. mempertalikan dan sejauh mungk in menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan islam serta berupaya memb uatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Kazakhstan. Al-Farabi selanjutnya banyak memberi sumba ngsihnya dalam penempaan filsafat baru dalam bahasa Arab. Dari Baghdad Al-Farabi pergi ke Konstantinop el dan tinggal di sana selama dealapan tahun serta mempelajari seluruh silabus f ilsafat. Plato. Al_farabi belajar logika kepada orang Kriste n Nestorian yang berbahasa Suryani. Sampai umur 50. filosofi.

kehidupan politik dan hubungan antara rezim yang paling baik menurut pemahaman P lato dengan hukum Ilahiah islam. Filsafat politik Al-Farabi, khususnya gagasanny a mengenai penguasa kota utama mencerminkan rasionalisasi ajaran Imamah dalam Sy i'ah. F. Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Sya fi'i (lahir 1058 di Thus, Propinsi Khurasan, Persia (Iran), wafat 1111, Thus) ad alah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di d unia Barat abad Pertengahan. Riwayat Hidup Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masehi di bandat Thus, Khurasan (Iran). Ia berkun yah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazal i ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir 1058 di Thus, Propinsi Khurasan, Persia (Iran), w afat 1111, Thus) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal s ebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.gelar ayahnya yang bekerja sebaga i pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, K hurasan. Sedangkan gelar asy-Syafi'i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi y aitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumban gan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghaz ali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tah un 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. 1) Sifat Pribadi Imam al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat dan bijak berhujjah. Ia d igelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Ia sangat 298

 

dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abbasiyah yang merupakan pusat keb esaran Islam. Ia berjaya mengusai pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Imam al-Ghaz ali sangat mencintai ilmu pengetahuan. Ia juga sanggup meninggalkan segala kemew ahan hidup untuk bermusafir dan mengambara serta meninggalkan kesenangan hidup d emi mencari ilmu pengetahuan. Sebelum beliau memulakan pengambaraan, beliau tela h mempelajari karaya ahli sufi ternama seperti al-Junaid Sabili dan Bayazid Bust hami. Imam al-Ghazali telah mengembara selama sepuluh tahun. Ia telah mengunjung i tempat-tempat suci yang bertaburan di daerah Islam yang luas seperti Mekkah, M adinah, Jerusalem, dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tin ggi. Sejak kecil lagi berliau telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini me nyebabkan beliau benci kepada sifat riya, megah, sombong, takabur, dan sifat-sif at tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, wara, zuhud, dan tidak gemar kep ada kemewahan, kepalsuan. Kemegahan, dan kepuran-puraan dan mencari sesuatu untu k mendapat keredhaan dari Allah SWT. Ia mempunyai keahlian dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya fiqih, usul fiqih, dan siyasah syariah. Oleh karena itu, belia u disebut sebagai seorang faqih. 2) Pendidikan Pada tingkat dasar, beliau mendap at pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluargan ya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Ba hasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilm u, beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, d an mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang di bahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilm u, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universi tas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. 299

Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam p engembaraan, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar ke pada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. 3) Karya 3. 1. Teolog i Al-Munqidh min adh-Dhalal Al-Iqtishad fi al-I tiqad Al-Risalah al-Qudsiyyah Kita b al-Arba'in fi Ushul ad-Din Mizan al-Amal Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum a l-Akhirah[1][2] 3. 2. Tasawuf

Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama)[3], merupakan karyanya yang terkena l Kimiya as-Sa'adah (Kimia Kebahagiaan)[4] Misykah al-Anwar (The Niche of Lights ) 3. 3. Filsafat

Maqasid al-Falasifah Tahafut al-Falasifah,[5] buku ini membahas kelemahan-kelema han para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence). 3. 4. Fiqih

Al-Mushtasfa min 300

Ilm al-Ushul

 

 

3. 5. Logika Mi yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge) al-Qistas al-Mustaqim (The Jus t Balance) Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)

G. Al-Kindi Al-Kindi ( ( ) lahir: 801 - wafat: 873), bisa dikatakan m lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani pula. Banyak karyakarya para filsuf Yunani diterjemahkannya da lam bahasa Arab; antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya ada sebua h karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles dan berjudul kan Teologi menurut Aristoteles, sehingga di kemudian hari ada sedikit kebingung an. Al-Kindi berasal dari kalangan bangsawan, dari Irak. Ia berasal dari suku Ki ndah, hidup di Basra dan meninggal di Bagdad pada tahun 873. Ia merupakan seoran g tokoh besar dari bangsa Arab yang menjadi pengikut Aristoteles, yang telah mem pengaruhi konsep al Kindi dalam berbagai doktrin pemikiran dalam bidang sains da n psikologi. Al Kindi menuliskan banyak karya dalam berbagai bidang, geometri, a stronomi, astrologi, aritmatika, musik(yang dibangunnya dari berbagai prinip ari tmatis), fisika, medis, psikologi, meteorologi, dan politik. Ia membedakan antar a intelek aktif dengan intelek pasif yang diaktualkan dari bentuk intelek itu se ndiri. Argumen diskursif dan tindakan demonstratif ia anggap sebagai pengaruh da ri intelek ketiga dan yang keempat. Dalam ontologi dia mencoba mengambil paramet er dari kategori-kategori yang ada, yang ia kenalkan dalam lima bagian: zat(mate ri), bentuk, gerak, tempat, waktu, yang ia sebut sebagai substansi primer. Al Ki ndi mengumpulkan berbagai karya filsafat secara ensiklopedis, yang kemudian dise lesaikan oleh Ibnu Sina (Avicenna) seabad kemudian. Ia juga 301

 

tokoh pertama yang berhadapan dengan berbagai aksi kejam dan penyiksaan yang dil ancarkan oleh para bangsawan religius-ortodoks terhadap berbagai pemikiran yang dianggap bid'ah, dan dalam keadaan yang sedemikian tragis (terhadap para pemikir besar Islam) al Kindi dapat membebaskan diri dari upaya kejam para bangsawan or todoks itu. H. An-Nawawi Al-Imam al-Allamah Abu Zakaria Muhyuddin bin Syaraf anNawawi adDimasyqi ( ,) dikenal sebagai Imam Nawawi, adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i. Ia lahir di desa Nawa, dekat kota Damaskus, pada tahun 1233 dan wafat pada tahun 1 278. Kedua tempat tersebut kemudian menjadi nisbat nama beliau, an-Nawawi ad-Dim asyqi. Ia adalah seorang pemikir muslim di bidang fiqih dan hadits. Sang Imam be lajar pada guru-guru yang amat terkenal seperti Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ashar i, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul Karim Al-Harastani, Zainuddin A bul Baqa, Khalid bin Yusuf AlMaqdisi An-Nabalusi dan Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi , Taqiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin Abu Umar. Dia belajar fiqih hadits ( pemahaman hadits) pada asy-Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Murad i Al-Andalusi. Kemudian belajar fiqh pada Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin usman AlMaghribi Al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin Al-Arbili serta guru-guru lainnya. Tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar ke Iman Nawawi . Diantara mereka adalah al-Khatib Shadruddin Sulaiman al-Ja‘fari, Syihabuddin alA rbadi, Shihabuddin bin Ja‘wan, Alauddin al-Athar dan yang meriwayatkan hadits dari nya Ibnu Abil Fath, Al-Mazi dan lainnya. A. Karya Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab ( 302 ,)

atau lebi

panduan hukum Islam yang lengkap.

Minhaj ath-Thalibin ( .)

Tahdzib al-Asma

Al-Arba'in an-Nawawiyah (

,)

kumpulan 40 -tepatnya 42hadits penting.[1]

Syarh Shahih Muslim (

,)

penjelasan kitab Shahih Muslim bin al-Hajjaj.[2]

Ma Tamas Ilaihi Hajah al-Qari li Shahih al-Bukhari (

.)

Riyadhus Shalihin ( ]3[,) i banyak digunakan di dunia Islam.

kumpulan hadits mengenai etika, sikap dan tingkah

Tahrir al-Tanbih ( .) ( .) I. As-Suyuthi 303

Al-Adzkar ( ,) At-Tarkhis bi al-Qiyam ( .)

kum

Jalaluddin as-Suyuthi (bahasa Arab: ( ) lengkap: AbdulRahman bin Kamal a ad bin Sabiq al-Din, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi as-Syafi i al-Ash ari; lahir 1445 (849H) wafat 1505 (911H)) adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup p ada abad ke-15 di Kairo, Mesir. Semasa hidupnya, beliau menulis banyak buku tent ang berbagai hal, seperti hadits, Al-Quran, bahasa, hukum Islam dan lainnya. Sal ah satu kitabnya yang terkenal adalah Tafsir al-Jalalayn yang ditulis bersama Ja lal alDin al-Mahalli

J. Ibnu Batutah Abu Abdullah Muhammad bin Battutah ( ) atau deja 04 - 1368 atau 1377) adalah seorang pengembara Berber Maroko. Atas dorongan Sult an Maroko, Ibnu Batutah mendiktekan beberapa perjalanan pentingnya kepada seoran g sarjana bernama Ibnu Juzay, yang ditemuinya ketika sedang berada di Iberia. Me skipun mengandung beberapa kisah fiksi, Rihlah merupakan catatan perjalanan duni a terlengkap yang berasal dari abad ke-14. Hampir semua yang diketahui tentang k ehidupan Ibnu Batutah datang dari dirinya sendiri. Meskipun dia mengklaim bahwa hal-hal yang diceritakannya adalah apa yang dia lihat atau dia alami, kita tak b isa tahu kebenaran dari cerita tersebut. Lahir di Tangier, Maroko antara tahun 1 304 dan 1307, pada usia sekitar dua puluh tahun Ibnu Batutah berangkat haji -- z iarah ke Mekah. Setelah selesai, dia melanjutkan perjalanannya hingga melintasi 120.000 kilometer sepanjang dunia Muslim (sekitar 44 negara modern). 304

 

 

ya ng hanya beberapa dekade jaraknya dengan penghancuran oleh Timur. Kembail ke Kairo. Di s ana ia bertemu Abu Sa'id. Setelah menjalani Ramadhan di Damaskus. dia melintasi perbatasan menuju Mesopotamia dan mengunjungi najaf. ke Damaskus (yang selanju tnya dikuasai Mamluk). Keuntungan lain ketika memakai jalur pinggiran adalah ditemuinya tempattempat suci sepanjang jalur tersebut -Hebron. Dari sana. dia kem udian memutuskan untuk melanjutkan mengembara. misalnya -. dia melanjutkan ke Basrah. ia menggunakan jalur kedua. pemimpin terakhir Il-Khanate. Kemudian Shira z dan Baghdad (Baghdad belum lama diserang habis-habisan oleh Hulagu Khan). dan Ibnu Batutah memilih jalur yang paling jarang ditempuh: pengembaraan menuju sungai Nil. dilanjutkan ke arah timur melalui jalur darat menuju dermaga Laut Merah di 'Aydhad. Empat hari kemudian. ketika mendekati kota tersebut. lalu Isfahan.Perjalanannya ke Mekah melalui jalur darat. kemudian 305 . Ibnu Batutah untuk semen tara mengembara bersama rombongan penguasa. ia dipaksa untuk kembali dengan alasan pertikaia n lokal. Tetapi. dengan alasan keterangan/anjuran seseorang yang ditemuiny a di perjalanan pertama. Pada titik ini ia masih berada dalam wilayah Mamluk. dia melanjutkan perjalanannya ke Mekah . dan Betlehem. menyusuri pantai Afrika Utara hingga tiba di Kairo.dan bahwa penguasa Mamluk memberikan perhatian khusus untuk mengamankan para peziarah. tempat dim akamkannya Muhammad. Dengan cara bergabung dengan suatu rombongan. Yerusalem. Tujuan selanjutnya adalah Il-Khan ate (sekarang Iraq dan Iran). Jalur yang umu digunakan menuju Mekah ada tiga. Setelah melaksanakan rangkaian ritual haji. sebagai hasil renungannya. Ibnu Batutah bergabung dengan suatu rombongan yang menempuh jarak 800 mil dari Damaskus ke Madinah. yang relati f aman. tempat dimakamkan nya khalifah keempat Ali. bahwa ia hanya akan sampai di Mekah jika telah melalui Suriah.

dia bersama kapal yang dit umpanginya kembali ke Arab selatan. Menghabiskan sekitar seminggu di setiap daerah tujuannya. Setelah selesai. dan memasuki tanah Golden Horde. ia tiba di Kaffa. dengan tujuan untuk berniaga menuju Semena njung Arab dari sekitar Samudera Indonesia. sebelu m menetap. Mengikuti perubahan arah angin. Mombasa. Dari sana ia membeli kereta dan bergabung dengan rombongan Ozbeg. yang merupakan pusat perdagangan penting. Dari sini ia berkelan a ke Konya dan Sinope di pantai Laut Hitam. Pelayaran laut dari Damaskus mendaratkannya di Alanya di pantai selatan Turki sekarang. ia berziarah ke Mekah lagi.berbelok ke utara menuju Tabriz di Jalur Sutra. ia memutus kan untuk melakukan petualangan terakhir dan mempersiapkan suatu perjalanan sepa njang pantai Afrika. ia berkunjung ke Oman dan Selat Hormuz. Persinggahan pertamanya adalah Aden. di Crimea. Kota ini merupakan gerbang menuj u Mongol. Setelah menyelesaikan petualangannya. Ibnu Batutah kembali ke Mekah untuk haji kedua. Kemudian di bawah kendali Turki Saljuk. Khan dari Golden Horde. Setelah perjalanan ini. dan beb erapa daerah lainnya. Untuk keperluan bahasa. dia mencari penterjemah di Anatolia. dan tinggal selama setahun sebelum k emudian menjalani pengembaraan kedua melalui Laut Merah dan pantai Afrika Timur. Setelah menyeberangi Laut Hitam. Mogadishu. dalam suatu perjalanan menuju Astrakhan di Sungai Volga. I bnu Batutah berkunjung ke Ethiopia. ia bergabung dengan sebuah rombongan me nuju India. sebelum itu. ia memutuskan untuk mencari pekerjaan d i kesultanan Delhi. Zanzibar. 306 . Setelah setahun di sana. Kilwa. Akan tetapi.

Ba pak Ekonomi Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengkaji ekonomi Is lam. karena pemikir zaman pertengah an tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum.K. menul iskan poin-poin penting dari materi kajian Ibnu Khaldun tentang ekonomi. Sebelum Ibnu Khaldun. Sedangkan Ib nu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. nama lengkap: Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami ( ) lahir 27 Mei 1332/732H. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah (Pendahuluan). seperti ilmuwan Y unani dan zaman Scholastic bercorak tidak ilmiah. Ibnu Khaldu n sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. kajian-kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat norm atif. Artinya. Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun. wa slim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi. Muhammad Hilmi Murad secara kh usus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul Abul Iqtishad : Ibnu Khaldun. adakalanya dikaji dari perspektif hukum. Ia bukan saja Bapak sosiologi tetapi juga Bapak ilmu Ekonomi. s osiologi dan ekonomi. moral dan adapula dari perspektif filsafat. 307 . karena banyak teori ekonom inya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Karya-karya tentang ekonomi oleh para imuwan Barat. ia lebih dari tiga ab ad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Karya tersebut disampaikannya pada Simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978 . Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy.(1962) Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun di buktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Ar tinya Bapak Ekonomi : Ibnu Khaldun. Ia men jelaskan fenomena ekonomi secara aktual.

bahkan dalam agregate yang cukup besar. konsumsi dan produksi. 308 . berterus terang bahwa ia me ngambil konsep Ibnu Khaldun. Ia juga membahas berbag ai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. dan sebagainya. Lafter. maka adalah wajar jika pasar yang lainpun akan ikut turun. Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembag ian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricard o. Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu si stem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan keg iatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang…) . termasuk ajaran ten tang tata nilai. pertumbuhan penduduk.(Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas. pembentukan modal. yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran (ekspor) pemerintah. pembagian kerja. makro ekon omi dari pajak dan pengeluaran publik. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendes ak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Kita juga menemukan paham dasar yang menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemi ringannya berjenjang mundur). Pemerintah a dalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. beberapa abad sebelu m kelahiran resminya (di Eropa). indusrtri da n perdagangan. Bahkan lebih dari i tu. hukum penawaran dan permintaan. penasehat economi presiden t Ronald Reagan. pertanian. menuturkan : (Ibn Khaldun telah mene mukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental. hak milik dan kemakmuran. yang menemukan teori Laffter Curve. Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi. uang. sistem harga. Sejalan dengan Shiddiqy Boulokia dalam tulisannya Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist . Jika pasar pemerintah mengalami penurunan. daur perdagangan.

Sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai sa lah seorang Bapak ilmu ekonomi. hlm.(1974. Apabila pendapa t-pendapat Ibnu Khaldun tentang kehidupan sosial menjadikannya sebagai pionir il mu filsafat sejarah. Abdul Qadir Ibn Khaldun ke ma‘ashi khayalat . khususnya dalam bidang ekonomi.S. hlm. (Economic Views of Ibn Khald un).. Irving men ulis Ibn Khaldun on Agriculture . Ibn al Sabil menulis Islami ishtirakiyat fi‘l Islam. maka pemahamannya terhadap peranan kerja. Tahawi al-iqtisad al-islami madhhaban wa nizaman wa dirasah muqaranh. Spengler menulis buku Economic Thought of Islam: Ibn Khaldun.(Islamic E conomics-a School of Thought and a System. Constribution A L‘Etude D‘Ibnu Khaldaun Revue Do Mo nde Musulman. Distribution and Exchange in Khaldun‘s Writing dan Nasha‘t menulis al-Fikr al-iqtis adi fi muqaddimat Ibn Khaldun (Economic Though in the Prolegomena of Ibn Khaldun ). Boulakia menulis Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist. Selain itu kita masih memiliki kontribusi kajian yang berlimpah tentang Ibnu Khaldun. Rifa‘at menulis Ma‘ashiyat par Ibn Khaldun ke Khalayat (Ibn Khaldun‘s Views on Eco nomics) Somogyi menulis buku Economic Theory in the Classical Arabic Literature. Ahmad Ali menulis Economics of Ibn Khaldun-A Selection. menjadikannya sebagai pionir ilmuwan ekonomi modern . mengatakan. maka tidak mengherankan jika banyak ilmuwan terkemuka kontem porer yang meneliti dan membahas pemikiran Ibnu Khaldun.477) Oleh karena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi. 260) Seh ubungan dengan itu. Ini menunjukkan kebesaran dan kepeloporan Ibnu Khaldun sebagai intelek tual terkemuka yang telah merumuskan pemikiran-pemikiran briliyan tentang ekonom i. T. kepemilikan dan u pah. a Comparative Study). [1] Shiddiqi juga menyimpulkan bahwa Ibn Khaldun s ecara tepat dapat disebut sebagai ahli ekonomi Islam terbesar (Ibnu Khaldun has rightly been hailed as the greatest economist of Islam) (Shiddiqy. maka Boulakia mengatak an. Doktor Ezzat menulis disertasi tentang Ibnu Khaldun berjudul Production . Rosenthal misalnya telah menulis karya Ibn Khaldun the Muqaddimah : An Introd uction to History. sebagaimana dikutip Ibrahim AthThahawi.B.Colosia berkata dalam bukunya. 309 .

310 . sekaligus seorang mujtahid. dinamakan karena ayahnya berada / menjadi penjaga (qayyim) di sebuah sekolah l okal yang bernama Al-Jauziyyah. tapi Bapak ekonomi dunia.) bergelar Abu Abdullah Syamsuddin ( . Dalam Bahasa Arab namanya tertulis: ri 1292. penghafal Al-Quran . Karena itu sejarah ekonomi perlu diluruskan kembali agar ummat Islam tidak sesat dalam memahami sejarah intelektual ummat Islam.) bin Ayyub bin S imashqi ( . dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni.Abdul Sattar menulis buku Ibn Khaldun‘s Contribution to Economic Thought in: Contem porary Aspects of Economic and Social Thingking in Islam. ahli ilmu nahwu. karena ruang yang terbatas dan lagi pula pemikirannya terlalu ilmiah dan teknis jika dipaparkan di sini.. Teori ekonomi Ibnu Khaldun secara detail lebih cocok jika dimuat dalam journal atau bu ku. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Muhammad bin Abi Bakr ( . Dia bukan hanya Bapak ekonomi Islam. Tulisan ini tidak bisa me nguraikan pemikiran Ibnu Khaldun secarfa detail. ahli hadits. Dengan demi kian. Paparan di atas menunj ukkan bahwa tak disangsikan lagi Ibnu Khaldun adalah Bapak ekonomi yang sesunggu hnya. dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Nasa bnya dari pihak ayah adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin A yyub bin Su'ad bin Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir. dan dikenal dengan sebutan Ibnul Qoyyim. cendek iawan.) atau leb . ahli ushul. sesungguhnya beliaulah yang lebih layak disebut Bapak ekonomi dibanding Ad am Smith yang diklaim Barat sebagai Bapak ekonomi melalui buku The Wealth of Nat ion. ahli ilmu kalam. Ia adalah ahli fiqih bermazhab Hambali. L.

isyarat-isyarat mereka serta detail-detail mereka. Beliau belajar il mu faraidh dari bapaknya karena beliau sangat menonjol dalam ilmu itu. Begitu pula. Hal itu disebabkan karena beliau mene ntang adanya anjuran agar orang pergi berziarah ke kuburan para wali. Penguasaannya terhadap I lmu Tafsir tiada bandingnya. makna hadits.Ibnu Qayyim berguru ilmu hadits pada Syihab an-Nablusi dan Qadi Taqiyyuddin bin Sulaiman. Setelah Ibnu Taimiyah wafat. pemahaman serta istinbath-ist inbath rumitnya. sulit ditemukan tandingannya. Belajar ilmu Ushul dari Syaikh Shafiyuddin al-Hindi. dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah. berguru tentang ilmu pembagian waris (fara'idh) kepada bap aknya. Ibnul Qayyim pun dilepaskan dari penjara. Ibnul Qayyim pernah dipenjara. Beliau per ingatkan kaum muslimin dari adanya khurafat kaum sufi. pengetahuan beliau r ahimahullah tentang ilmu suluk dan ilmu kalam-nya Ahli tasawwuf. 311 . Ia memang amat menguasai terhadap berbagai b idang ilmu ini. dihina dan diarak berkeliling bersama Ibnu Taimiy ah sambil didera dengan cambuk di atas seekor onta. logika kaum filosof dan z uhud model orang-orang hindu ke dalam firqah Islamiyah. Ilmu Fi qih dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Isma‘il bin Muhammad alHarraniy. Belajar b ahasa Arab dari Ibnu Abi al-Fath al-Baththiy dengan membaca kitab-kitab: (al-Mul akhkhas li Abil Balqa‘ kemudian kitab alJurjaniyah. Di sam ping itu belajar dari syaikh Majduddin at-Tunisi satu bagian dari kitab al-Muqar rib li Ibni Ushfur. pemahamannya terhadap ushuluddin mencapai puncaknya dan pengetahuannya mengenai hadits. berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Isma'il bin Muhammad al-Harrani. j uga sebagian besar Kitab alkafiyah was Syafiyah dan sebagian at-Tas-hil). kemudian Alfiyah Ibnu Malik.

Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi 6. Mereka itu adalah para Ulama terbaik yang telah terbukti keutamaannya. orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulull ah shallallahu alaihi wa sallam. Ibnu Abdirrahman an-Nablisiy 8. Al-Imam al-Hafizh Abdurrahman bin Rajab al-Hambali al-Baghdadi pe nyusun kitab Thabaqat al-Hanabilah 5. Anaknya y ang lain bernama Ibrahim. Di samping itu. Syamsuddin M uhammad bin Abdil Qadir an-Nablisiy 7. 3. di an taranya ialah : 1. Ibnu Katsir ad-Dimasyqiy penyusun kitab al-Bidayah wan Nihayah 4. 312 .Karena itulah banyak manusia-manusia pilihan dari kalangan para pemerhati yang m enempatkan ilmu sebagai puncak perhatiannya. Ali bin A bdil Kafi bin Ali bin Taman As Subky 10. Ibnul Qayyim juga mengumandangkan bathilnya madzhab taqlid. Anak beliau sendiri bernama Syarafuddin Abdullah 2. telah benarbenar menjadi murid beli au. tidak terkotori oleh ra‘yura‘yu (pendapat-pe ndapat) Ahlul Ahwa‘ wal bida‘ (Ahli Bid‘ah) serta helahhelah (tipu daya) orang-orang y ang suka mempermainkan agama. Kendatipun beliau ad alah pengikut madzhab Hanbali. Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz adz-Dzhahabi atTurkumaniy asy-Syafi‘i 9. Oleh sebab itulah beliau rahimahullah mengajak kem bali kepada madzhab salaf. dengan mencetuskan pendapat baru setelah melakukan kajian tentang per bandingan madzhab-madzhab yang masyhur. namun beliau sering keluar dari pendapatnya kaum Hanabilah. Taqiyuddin Abu ath-Thahir al-Fairuz asy -Syafi‘i Manhaj serta hadaf Ibnul Qayyim rahimahullah ialah kembali kepada sumbersumber dinul Islam yang suci dan murni. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ul ama waratsatun nabi (pewaris nabi) shallallahu alaihi wa sallam.

bel iau adalah "Bapak Pengobatan Modern" dan masih banyak lagi sebutan baginya yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Ia juga seorang penulis yang produktif dimana sebagi an besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan." pekerjaannya yang 313 . Buku karangan Ibnu Qayyim Ibn Qayyim al-Jawziyya on the Invocation of God. Ia dishalatkan di Mesjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Ja rrah. (terjemahan dalam bahasa Inggri s oleh Michael Abdurrahman Fitzgerald & Moulay Youssef Slitine). Persia (Iran). Karyanya yan g sangat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokter an selama berabad-abad.Ibnu Qayyim al-Jauziyah. dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). dan waktu." George Sarton menyebut Ibnu Sina "ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terken al pada semua bidang. tempat. ilmuwan.) g wilayah Uzbekistan (kemudian Persia). kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir. 2000 M. Dia dian ggap oleh banyak orang sebagai "bapak kedokteran modern. Ibnu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat a dalah seorang filsuf. Islamic Texts S ociety. Ibnu Sina bernama lengkap Abū Alī al-Husayn bin Abdullāh bin Sīnā ersia Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : . dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Ha madan. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bah asan besar. tanggal 18 Rajab tahun 751 Hijr iyah. Bagi banyak orang. wafat pada malam Kamis.

dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang m emperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda .sumber berkuasa. Dia menginginkan putranya dididik dengan baik di Bukhara. pemikiran Ibnu Sina independen de ngan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa. Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang g uru.paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine. Meskipun secara trad isional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili. Kehidupannyan dik enal lewat sumber . seorang sarjana terhormat Ismaili. pada beberapa penyel idikan yang membingungkan. sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagia n dari Persia). Ayahnya.kesulitannya. dan kepandaiannya segera membuatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. dia akan meninggalkan buku bukunya.masalah metafisika dan pada beberapa tulisan Aristoteles. dimana dia menghadapi banyak rintangan. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahu n pertama kehidupannya. Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 ( M) di rumah ibunya Afshana. yang juga sekretarisnya dan temannya. Dari seorang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. sekarang wilayah Afganistan (dan juga Persia) . dikenal ju ga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). Sehingga. Meskipun bermasalah besar pada masalah . dia juga me mpelajari filosofi. mengambil air wud hu. dan terus sholat sampai hidayah menyelesaikan kesulita n . yang mengizinkannya menyusul pa ra gurunya pada usia 14 tahun. dia menampilkan suatu pengecualian sikap intellectual dan seorang anak yang luar bi asa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-Quran pada usia 5 tahu n dan juga seorang ahli puisi Persia. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan belajarnya. lalu pergi ke masjid. dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di sa lah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. berasal dari Balkh K horasan. untuk satu setengah tahun berikutnya. men stimulasi perasaannya dengan 314 .

dikatakan. dan memberikan sedekah atas orang miskin. dan dia merawa t banyak pasien tanpa meminta bayaran. Ketika Ibnu Sina berusia 22 tahun. menggunakan obat . menemukan metode . melalui perhitungannya sendiri. Pekerjaan pertamanya menjadi fisikawan un tuk emir. dia membaca Metaph ysics dari Aristoteles. pendukung pendidikan dan ilmu. tetapi melalui pelayan an pada orang sakit. Majikan Ibnu Sina memberinya hadiah atas hal tersebut dengan memberinya akses ke perpustakaan raja Samanids.musuh Ibnu Sina menuduh din oa yang membakarnya. Ibnu Sina membantu ayahnya dalam pekerjaannya." Kemasyuran sang fisikawan muda menyebar dengan cepat. dari uraian singkat oleh Farabi. yang dibelinya di suatu bookstall seharga tiga dirham. Ketika perpustakaan dihancurkan oleh a pi tidak lama kemudian. seperti ma tematika dan metafisika. te tapi tetap meluangkan waktu untuk menulis beberapa karya paling awalnya. Empat puluh kali. sampai kata . sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan. Ibnu Sina menolak pemberian Mahmud of Ghazni.katanya tertulis dalam ingatannya. saya menjadi d okter yang sangat baik dan mulai merawat para pasien.obat ya ng sesuai. dan menuju kearah Barat ke Urgench di Uzbekistan 315 . Sementara itu.Samanid dynasty menuju keruntuhann ya pada Desember 1004. yang dibuat dengan bantu an yang dia harapkan hanya misteri. tetapi artinya tak dikenal.kadangkala segelas susu kambing. Yang sangat mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan menemu kan bahwa "Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan. yang diobatinya dari suatu penyakit yang berbahaya. musuh . ayahnya meninggal. dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber pengetahuannya. Dia mempelajari kedoktera n pada usia 16. dan meskipun dalam mimpinya masalah akan mengik utinya dan memberikan solusinya. sehingga saya cepat memperoleh kemajuan. dan tidak hanya belajar teori kedokteran. yang mempercepat untuk berterima kasih kepad a Allah SWT.metode baru dari perawatan.

seorang penyair dan sarjana. Ibnu Taimiyah Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salaam ibn Abdullah i bn Taymiya al-Harrani (Bahasa Arab: alah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 M di Hamadan. dimana sekitar tahun (1052) meninggal dibunuh oleh pasukannya yang memberontak.modern. Ibnu Sina bertamu dengan seorang t eman. mencari suatu opening untuk bakat . sang dermawan pengatur Dailam. sehingga Ibnu Sina mengembara dari satu tempat k e tempat lain melalui distrik Nishapur dan Merv ke perbatasan Khorasan. dianggap sebagai teman seperguruan. Shams al-Ma'äli Qäbtis. Beberapa dari buku panduan Ibnu Sina ditulis untuk orang ini . Ibnu Sina sendiri pada saat itu terkena penyakit yang sangat parah. Iran. Karya Ibnu Sina Qanun fi Thib (Canon of Medicine)(Terjemahan bebas:Aturan Pengobatan) Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) An Najat N. 316 .bakatnya. di Gorgan. karena pen yakit maag yang kronis. dekat Laut Kaspi. dan permulaan dari buku Canon of Medicine juga dikerjakan sewaktu dia tin ggal di Hyrcania. Ia wafat ketika sedang mengajar di sebuah sekolah. Tetapi gajinya kecil. yang mana Ibn Sina mengharapkan menemukan tempat berlindung. Turki. yang membeli sebuah ruman didekat rumahnya sendiri idmana Ibnu Sina belaja r logika dan astronomi. Akhirnya. dimana vizier. memberinya gaji kecil bulanan.

tafsir. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ia berasal da ri keluarga religius. Sete lah bertemu. pen. Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahun. ahli hadits. ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz). Ibnu Taymiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak. Ternyata Ibnu Taimiyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat. dan Tabi'it al-Tabi'un. keti ka beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (suatu kot a lain di Syria sekarang. hakim. Ketika berusi a enam tahun (tahun 1268). Pada unsur-unsur itu. Begitu tiba di Damsyik beliau segera menghafalkan Al-Qur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. 317 . Seorang Syaikh. khusus untuk me lihat si bocah bernama Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Suatu kali. Ibnu Taymiyyah lahir di zaman ketika Baghdad merup akan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah.Ibnu Taymiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam. Ayahnya Syihabuddin bin Taymiyyah. kemudian kitabu-Sittah dan Mu‘jam AtThabarani Al-Kabir. khatib. Beg itu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad Perkembangan dan Hasrat kei lmuan. beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beber apa kali. kemudian Tabi'un. ia memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadits sek aligus. Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerd asan pada diri beliau.) yang sengaja datang ke Damasyiq. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taymiyyah AlHarrani Seorang Ulama yang menguasai fiqih. huffazh dan ahli-ahli hadits negeri itu. yaitu Rasulullah Muha mmad SAW dan Sahabat Nabi. beliau sudah mengua sai ilmu Ushuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir. yaitu generasi yang mengenal langs ung para Tabi'un adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam. yaitu generasi yang mengenal langsu ng para Sahabat Nabi. hadits dan bahasa Arab.

mempunyai kesempatan untuk mereguk sepuas-puasnya tam an bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. Kecerdasan serta kekua tan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. Setelah bertemu. ia memberikan tes den gan cara menyampaikan belasan matan hadits sekaligus. hadits dan bahasa Arab. Ternyata Ibnu Taimiyah mam pu menghafalkannya secara cepat dan tepat. Suatu kali. kemudian kitabu-Sittah d an Mu‘jam AtThabarani Al-Kabir. Ia infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan 318 . Hingga ulama tersebut berkata: Jika anak ini hidup. niscaya ia kelak me mpunyai kedudukan besar.Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. mempunyai kesemp atan untuk mereguk sepuas-puasnya taman bacaan berupa kitab-kitab yang bermanfaa t. Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama. beliaupun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan meng hafalnya. beliau telah mengkaji musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali. . Begitu tiba di Damsyik beliau segera menghafalkan Al-Qur‘an dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama. beliau sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah meng alami bidang-bidang tafsir.) ya ng sengaja datang ke Damasyiq. menggali ilmu terutam a kitabullah dan sunah Rasul-Nya shallallahu‘alaihi wa sallam. sebab belum pernah ada seorang bocah seperti dia. Pada unsur-unsur itu. Begitu pula ketika disampaikan kepada nya beberapa sanad. Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama. Hingga ulama tersebut berka ta: Jika anak ini hidup. Ketika umur beliau bel um mencapai belasan tahun. Ia infakkan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar. beliaupun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. pen. ketika beliau masih kanak-kanak pernah ada seorang ulama besar dari Halab (suatu kota lain di Syria sekarang. huffazh dan ahli-ahli hadits negeri itu. niscaya ia kelak mempunyai kedudukan besar. khusus untuk melihat si bocah bernama Ibnu Taimiy ah yang kecerdasannya menjadi buah bibir.

menggali ilmu terutama kitabullah dan sunah Rasul-Nya shallallahu‘alaihi wa sallam. il mu 'ushul sambil mengomentari para filusuf . Ia pernah berkata: Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah. mengikuti segala perint ah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku. Ke mampuan beliau dalam menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. fiqh. ia telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan. Tiap malam ia menulis tafsir. cacat atau shahih. ia telah hafal Al-Qur'an. Sehari semalam ia mampu menulis emp at buah kurrosah (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syar i'ah. Hal itu aku lakukan baik di pasar. di masjid atau di madrasah. Di Damaskus ia belajar pada banyak guru. ushul fiqih . sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Dan satu hal ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. 319 . Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan tegu h berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah. dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika). Dan usia 1 9. Ia memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Hingga dalam usia muda. i a memiliki kehebatan yang luar biasa. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah atau dalil. Sampai dadaku me njadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Ibnu Taymiyyah amat m enguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadits) yang berguna dalam menelusuri Hadit s dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik ya ng lemah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan berist ighfar hingga terpenuhi cita-citaku. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangan beliau menc apai lima ratus judul. Karya-karya beliau yang terkenal adalah Majmu' Fatawa yan g berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam.belajar. nahwu. khat (ilmu tulis menulis Arab).

Dan aku pernah berkata kepadanya: Aku tidak pernah menyangka akan tercipta manasia seper ti anda. AlHafizh Al-Mizzy mengatakan: Aku belum pernah melihat orang seperti Ibnu Taimiyah …. berkata: Banyak sekali imam -imam Islam yang memberikan pujian kepada (Ibnu Taimiyah) ini. mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan da n beberapa hari. Pujian Ulama Terhadap Beliau Al-Allamah As-Syaikh A l-Karamy Al-Hambali dalam Kitabnya AlKawakib AD-Darary yang disusun kasus mengen ai manaqib (pujian terhadap jasa-jasa) Ibnu Taimiyah. 728 H. Ibnu Daqiq Al-Ied. . ulama. Al-Qadhi Abu Al-Fath bin Daqiq Al-Ied mengatakan: Setelah aku berkumpul dengannya . dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah shallahu‘alaihi wa sallam serta lebih ittiba‘ dibandingkan beliau. Al-Hafizh Ibnu Sayyid AnNas. Beliau wafat pada tanggal 20 DzulHijjah th. kulihat beliau adalah seseorang yang semua ilmu ada di depan matanya. Diantaranya: Al-H afizh AlMizzy. Al-Hafidh Adz-Dzahabi dan para imam ulama lain. Al-Hafizh Az-Zamlakany. dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. kapan sa ja beliau menginginkannya. Abu Hayyan An-Nahwy. Al-Qadli Ibnu Al-Hariry mengatakan: Kalau Ibnu Taimiyah bukah Syaikhul Is lam. Abu Hayyan An320     . tentara serta para penduduk. beliau tinggal mengambilnya. terserah beliau.Beliau wafatnya di dalam penjara Qal ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang mu ridnya Ibnul Qayyim. Jenazah beliau dishalatka n di masjid Jami Bani Umayah sesudah shalat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerin tah. lalu siapa dia ini ? Syaikh Ahli nahwu.

Imam Adz-Dzahabi rahimahullah (waf at th. hadits.Nahwi. ilmu ushul dan semua ilmuilmu lain. Pada zamannya. maka siapa pun yang mend engar atau melihat (jawabannya) akan menyangka bahwa dia seolah-olah hanya membi dangi ilmu itu. Ia mempun yai goresan tinta indah. orang pun akan yakin bahwa tidak ada seorangpun yang bisa menand inginya . Al. Belum pernah terjadi. setelah beliau berkumpul dengan Ibnu Taimiyah berkata: Belum pernah sepasa ng mataku melihat orang seperti dia …. keberanian. ia bisa dipatahkan huja hnya. kemurahan. baik ilmu syariat atau ilmu lain. detailnya dan ketelitiannya. Para Fuqaha dari berbagai kalangan. Kemudian melalui bait-bait syairnya. bahasa arab dan ber bagai cabang ilmu pengetahuan Islam lainnya. Ia tidak pernah berkata tentang suatu cabang ilmu. Pada sisi lain Adz-Dzahabi mengatakan: Dia me mpunyai pengetahuan yang sempurna mengenai rijal (mata rantai sanad). zuhud. pembagian kata dan penjelas annya sangat bagus dalam penyusunan buku-buku. beliau adalah satu-satunya baik dalam h al ilmu. dan lautan dalil naqli. fiqh. hafal matan-matan hadits yang menyendiri padanya …. dan banyaknya bu ku-buku yang disusun dan amat menguasai hadits dan fiqh. Al-Jarhu w at Ta‘dil. paling hebat pemahamannya terhadap Al-Kitab was-Sunnah serta perbedaan pendapat . amar ma‘ruf.Allamah Kamaluddin bin Az-Zamlakany (wafat th. melainkan dari masing-masing ahli ilmu itu pasti terhenyak. susunan. hingga beliau melampaui kemampuan p ara ulama zamannya. yakni dalam tafsir. amat menonjol dalam bidang ta fsir. baik pokok-pokoknya maupun cabang-caba ngnya. jika duduk bersamanya pasti mereka a kan mengambil pelajaran bermanfaat bagi kelengkapan madzhab-madzhab mereka yang sebelumnya belum pernah diketahui. nahi mungkar. Pada umurnya yang ke tu juh belas beliau sudah siap mengajar dan berfatwa. 748 H) juga berkata: Dia adalah lambang kecerdasan dan kecepatan memahami. Thabaqah-Thabaqah sanad. 321 .. Penguasaan Ibnu Taimiyah dalam beberapa ilm u sangat sempurna. 727 H) pern ah berkata: Apakah ia ditanya tentang suatu bidang ilmu. ungkapan-ungkapan. aqidah. beliau banyak memberikan pujian kepadanya. pengetahuan ilmu-ilmu hadits antara shahih dan dhaif..

Ibnu Rusyid. penguasa Spanyol Islam (Al-Andalus) di bawah pemerintahan Almohad. Di zamannya nama baiknya sebagai pemikir & pelajar telah membuatnya d ipuji sebagai Maecenas. Ibnu Rusyd Ibnu Rusyd (Ibnu Rushdi. 322 . 10 Desember 1198) dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Latin Ave . Ia meninggal di Maroko. dan k emudian keterkejutannya pada kontak dengan masyarakat manusia untuk dogmatisme. dan penyakit lainnya. Adz-Dzahabi berkata lagi. Maroko. ia dididik o leh Ibnu Bajjah (Avempace). Lahir di Guadix dekat Granada. dan kisah ( alegori lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau dan dan yang tanpa hubungan de ngan manusia lainnya menemukan kebenaran dengan pemikiran yang masuk akal. adalah seorang filsuf dari Spanyol (Andalusia). bahwa: Setiap hadits yang tidak diketahui oleh Ib nu Taimiyah. Ibnu Tufail juga merupakan pengarang Hayy ibn Yaqthan ( Hidup. Putra Kesadaran) roman filsafat.Maka tidak seorangpun pada waktu itu yang bisa menyamai atau mendekati tingkatan nya …. dan k emudian sebagai vizier dan dokter untuk Abu Yaqub Yusuf. Ia menjabat sekretaris untuk penguasa Granada. O. Abu Bakar Muhammad b in Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail al-Qaisi al-Andalusi gadilan Arab Muslim dari Al-Andalus. P. Ibnu Tufail Ibnu Tufail (sekitar1105-1185) nama lengkap. maka itu bukanlah hadist.. 1126 Marrakesh. pada yang mana ia menganjurkan Ibnu Rushd sebagai penggantinya sendiri saat ia beristirahat pada 1182.

kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan. hukum. Banya k orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan mas alah hukum. dari detil lukisan Triunfo de Santo Tomás. ulasan. karya artis F lorence abad ke-14 Andrea Bonaiuto. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. 1) Ikhtisar Abu Walid Muhammad bin Rusyd lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 5 20 Hijriah (1128 Masehi). Hampi r semua karyakarya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani 323 . Ibnu Rusyd adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan penget ahuan ensiklopedik. Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakimhakim terkenal p ada masanya. Dia mendalami banyak ilmu. Di dunia barat. Thomas Aquinas.Ibnu Rusyd atau Averroes. 2) Pemikiran Ibnu Rusyd Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsa fat. dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdi sebaga i "Kadi" (hakim) dan fisikawan. seperti kedokteran. termasuk pemikir semacam St. essai dan resume. Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averr oes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen di abad pertengahan. matemat ika.

ia bekerja sebagai dosen di Sekolah Kehormatan di Baghdad. Lahir sekitar tahun 780 di Khwārizm (sekarang Khiva.(Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Buku pertamanya. Ia merevisi dan menyesuaikan Geografi Pt olemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologi. satu dari dua operasi dalam matemat ika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Filsafa t Ibnu Rusyd ada dua. astronomi. 3) Karya Bidayat Al-Mujtahid (kitab ilmu fiqih) Kulliyaat fi At-Tib (buku kedokteran) Fas l Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari‘at (filsafat dalam Islam dan menolak segala paham yang bertentangan dengan filsafat) Q. kemudian diperkenalkan sebagai Sistem Penomoran Posisi Desimal di dunia Barat pada abad ke 12. Kata l ogarisme dan logaritma diambil dari kata Algorismi. yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan. Sehingga ia disebu t sebagai Bapak Aljabar. Kont ribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika. yang mem perkenalkan angka India. dan geografi yang berasal dari Persia. Nama beliau juga di serap dalam 324 . Latinisasi dari nama beliau. tapi juga dalam kebahas aan. Hampir sepanjang hidupnya. Muḥammad bin Mūsā al-Khawārizmī Muḥammad bin Mūsā al-Khawārizmī (Arab: ) adalah seorang ahli matematika. al-Jabar. Translasi bahasa Latin dari Aritmatika beliau. Uzbekistan) dan wafat sekitar tahun 850. Kata Aljabar berasal dari kata al-Jabr. adalah buku pertama ya ng membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap k eberagamaannya. yang tercantum dalam buku beliau. astrologi.

yang juga dilakukan beliau. ia beragama Majusi. Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan. Gelar beliau adalah Abū Abd Allāh (Arab: ) atau Abū Ja‘fa menamakan beliau Muhammad bin Musa alKhwārizmī al-Majousi al-Katarbali (Arab: n beliau berasal dari Qutrubbull. Toomer menulis: Sebutan lain untuk beliau diberikan oleh al-Ṭabarī. termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Tetapi. Al-Khawariz mi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813-833. salah satu pro vinsi Uzbekistan). astronomi. sebagai fondasi dan kemudian leb ih inovatif dalam aljabar.bahasa Spanyol Guarismo dan dalam bahasa Portugis. bersama dengan karya-karya tulis beliau.jadi sebutan Al-Tabari ditujukan pada saat ia muda." apat dilihat mengindikasikan ia adalah pengikut Zoroaster. Pendekatan logika dan sistematis beliau dalam penyelesaian linear dan notasi k uadrat memberikan 325 . Nama beliau mungkin berasal dari Khwarizm (Khiva) yang berada di Provi nsi Khurasan pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah (sekarang Xorazm. kemudian buku Al-Jabar beliau menunuj ukkan beliau adalah seorang Muslim Ortodok. Dalam Kitāb al-Fihrist Ibnu al-Nadim. kita temu kan sejarah singkat beliau. Sedikit yang dapat diketahui dari hidup beliau. kartografi. tempat ia belajar ilmu alam dan matematika. setelah Islam masuk ke P ersia. geografi. Karya terbesar beliau dalam matemati ka. astrologi. dan banyak pedagang dan ilmuw an dari Cina dan India berkelana ke kota ini.Ini mungkin terjadi pa da orang yang berasal dari Iran]]. dan pada bidang lain yang beliau tekuni . Tentang agama al-Kha wārizmī'. Dia be kerja di Baghdad pada Sekolah Kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbas iyah Al-Ma'mun. trigonometri. kota kecil dekat Baghdad. bahkan lokasi tempat lahirnya s ekailpun. "al-Majūsī. Algarismo yang berarti digit.

yang ditulis tahun 825. nama yang diambil dari nama salah satu buku b eliau pada tahun 830 M. Ia ju ga menulis tentang astrolab dan sundial. Buku beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Ketika hasil kerjanya dikopi dan di transfer ke Eropa dan Bahasa Lat in. dan sumber-sumber Yunani. Kal kulasi dengan angka Hindu. yang memperlihatkan koordinat dan lokalisasi yang diketahui dasar dunia. memprinsipkan kemampuan difus i angaka India ke dalam perangkaan timur tengah dan kemudian Eropa.di terjemahkan oleh Geography). Pada buku beliau. Algoritmi de numero Indorum. Beberapa kontribusi beliau berdasar pada Astr onomi Persia dan Babilonia. angka India. Kitab surat al-ard (" Pemandangan Bumi". dengan berani mengevaluasi nilai panj ang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumny a diberikan oleh Ptolemeus. 326 . be rsama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut ketah uilah dunia . menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. 1) Buku I . menunjukkan ka ta algoritmi menjadi bahasa Latin.Aljabar al-Kitāb al-mukhtaṣar fī ḥi sāb al-jabr wa-l-muqābala (Arab: Buku Rangkuman K tika yang ditulis tahun 830.keakuratan dalam disiplin aljabar. Ia kemudian mengepalai konstruksi peta dunia untuk K halifah AlMa‘mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di Bumi. al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'lmuqabala (Ara b ) atau: "Buku Rangkuman untuk Kalkulasi dengan Me udian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Sistemasi dan koreksi beliau terhadap data Ptolemeus pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur –Tengah. Buku besar beliau yang lain.

Dixit algorizmi Buku kedua besar beliau adalah tentang aritmatika. Aljabar adalah proses memindahkan unit negatif. Almuqābala adalah proses m emberikan kuantitas dari tipe yang sama ke sisi notasi.4x2 disederhanakan menjadi 5x2 = 40x. Cont ohnya. Buku ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin berjudul Liber algebrae et almucabala oleh Robert of Chester (Segovia. Ibnu Turk. Beberapa pengarang telah menerbitkan tulisan de ngan nama Kitāb al-ǧabr wa-l-muqābala. 11 45) dan juga oleh Gerard of Cremona. Sind bin Alī. tapi hilang dari Bahasa Arab yang aslinya. termasuk Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī. x2 = 40x . Abū Kāmil (Rasāla f al-muqābala). aka r dan kuadrat dari notasi dengan menggunakan nilai yang sama di kedua sisi. Sahl bi al-Ṭūsī. yang juga menerjemahkan ta bel astronomi pada 1126. Abū Yūsuf alMiṣṣīṣī. Contohnya. 2) Buku 2 .Adlī. Metode beliau dalam menyelesaikan linear da n notasi kuadrat dilakukan dengan meredusi notasi ke dalam 6 bentuk standar (dim ana b dan c adalah angka positif) Angka ekual kuadrat (ax2 = c) Angka ekual akar (bx = c) Kuadrat dan akar ekual ( ax2 + bx = c) Kuadrat dan angka akar ekual (ax2 + c = bx) Akar dan angka kuadrat ekual (bx + c = ax2) Kuadrat ekual akar (ax2 = bx) Dengan membagi koefisien dar i kuadrat dan menggunakan dua operasi aljabar (Arab: penyimpanan atau melengkapkan) al-muqābala (menyeimbangkan). Abū Muḥammad al. x2 + 14 = x + 5 disederhanakan ke x2 + 9 = x.Buku tersebut merangkum definisi aljabar. y ang bertahan dalam Bahasa Latin. Tran slasi dilakukan pada abad ke-12 oleh Adelard of Bath. 327 .

Pada manuskrip Latin,biasanya tak bernama,tetapi umumnya dimulai dengan kata: Di xit algorizmi ("Seperti kata al-Khawārizmī"), atau Algoritmi de numero Indorum ("alKahwārizmī pada angka kesenian Hindu"), sebuah nama baru di berikan pada hasil kerja beliau oleh Baldassarre Boncompagni pada 1857. Kitab aslinya mungkin bernama Ki tāb al-Jam‘a wa-l-tafrīq bi-ḥisāb al-Hind ("Buku Penjumlahan dan Pengurangan berdasarkan K alkulasi Hindu") 3) Buku 3 - Rekonstruksi Planetarium Peta abad ke-15 berdasarka n Ptolemeus sebagai perbandingan. Buku ketiga beliau yang terkenal adalah Kitāb ṣūrat al-Arḍ (Bhs.Arab: " Buku Pemandangan Dunia" atau "Kenampakan Bumi" diterje ), yang selesai pada 833 adalah revisi dan penyempurnaan Geografi Ptolemeus, ter diri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya meng ikuti perkembangan umum. Hanya ada satu kopi dari Kitāb ṣūrat al-Arḍ, yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Strasbourg. Terjemahan Latinnya tersimpan di Biblioteca Nacional de España di Madrid. Judul lengkap buku beliau adalah Buku Pendekatan Te ntang Dunia, dengan Kota-Kota, Gunung, Laut, Semua Pulau dan Sungai, ditulis ole h Abu Ja‘far Muhammad bin Musa al-Khawarizmi berdasarkan pendalaman geografis yamg ditulis oleh Ptolemeus dan Claudius. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan l intang, termasuk Zona Cuaca , yang menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuac a. Oleh Paul Gallez, dikatakan bahwa ini sanagat bermanfaat untuk menentukan pos isi kita dalam kondisi yang buruk untuk membuat pendekatan praktis. Baik dalam s alinan Arab maupun Latin, tak ada yang tertinggal dari buku ini. Oleh karena itu , Hubert Daunicht merekonstruksi kembali peta tersebut dari daftar koordinat. Ia berusaha mencari pendekatan yang mirip dengan peta tersebut. 328

4) Buku 4 - Astronomi Kampus Corpus Christi MS 283. Buku Zīj al-sindhind (Arab: " tabe astronomi ) adalah karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astr onomi dan 116 tabel dengan kalenderial, astronomial dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Versi aslinya dalam Bahasa Arab (ditulis 820) hilang, tapi versi lain oleh astronomer Spanyol Maslama al-Majrīṭī (1000) tetap bertahan dala m bahasa Latin, yang diterjemahkan oleh Adelard of Bath (26 Januari 1126). Empat manuskrip lainnya dalam bahasa Latin tetap ada di Bibliothèque publique (Chartres ), the Bibliothèque Mazarine (Paris), the Bibliotheca Nacional (Madrid) dan the Bo dleian Library (Oxford). 5) Buku 5 - Kalender Yahudi Al-Khawārizmī juga menulis tent ang Penanggalan Yahudi (Risāla fi istikhrāj taʾrīkh al-yahūd "Petunjuk Penanggalan Yahudi" ). Yang menerangkan 19-tahun siklus interkalasi, hukum yang mengatur pada hari a pa dari suatu minggu bulan Tishrī dimulai; memperhitungkan interval antara Era Yah udi(penciptaan Adam) dan era Seleucid ; dan memberikan hukum tentang bujur matah ari dan bulan menggunakan Kalender Yahudi. Sama dengan yang ditemukan oleh al-Bīrūnī d an Maimonides. 6) Karya lainnya Beberapa manuskrip Arab di Berlin, Istanbul, Tas hkent, Kairo dan Paris berisi pendekatan material yang berkemungkinan berasal da ri alKhawarizmī. Manuskrip di Istanbul berisi tentang sundial, yang disebut dalam Fihirst. Karya lain, seperti determinasi arah Mekkah adalah salah satu astronomi sferik. Dua karya berisi tentang pagi (Ma‟rifat sa‟at al-mashriq fī kull balad) dan d eterminasi azimut dari tinggi (Ma‟rifat al-samt min qibal al-irtifā‟). 329

Beliau juga menulis 2 buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab. Ibnu al-Na dim dalam Kitab al-Fihrist (sebuah indeks dari bahasa Arab) juga menyebutkan Kitāb ar-Ruḵāma(t) (buku sundial) dan Kitab al-Tarikh (buku sejarah) tapi 2 yang terakhir disebut telah hilang. R. Abu Dawud Imam Abu Dawud {202 H (817 M) - Basrah 276 H (888 M)}, nama lengkap : Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, dalam kitab hadits: Abu Daud, Abi Daud, atau Abu Dawud adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan s ekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abu Dawud. Untuk mengumpulkan hadits, beliau bepergian ke Arab Saudi, Irak , Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya. Bapak beliau yaitu Al Asy'a ts bin Ishaq adalah seorang perawi hadits yang meriwayatkan hadits dari Hamad bi n Zaid, dan demikian juga saudaranya Muhammad bin Al Asy ats termasuk seorang ya ng menekuni dan menuntut hadits dan ilmu-ilmunya juga merupakan teman perjalanan beliau dalam menuntut hadits dari para ulama ahli hadits. Abu Dawud sudah berke cimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengi ngat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad, dan di sana beliau menemui k ematian Imam Muslim, sebagaimana yang beliau katakan: "Aku menyaksikan jenazahny a dan mensholatkannya".[1] Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negerineger i tetangga Sajistaan, seperti khurasan, Baghlan, Harron, Roi dan Naisabur. Setel ah beliau masuk kota Baghdad, beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq unt uk tinggal dan menetap di Bashroh,dan beliau menerimanya,akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadi ts. 330

 

Kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Dia langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantara gurugurunya adalah Imam Ah mad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi , Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan ulama lainnya. Demikian pula muri d-murid beliau cukup banyak antara lain, yaitu: 1. Imam Turmudzi 2. Imam Nasa'i 3. Abu Ubaid Al Ajury 4. Abu Thoyib Ahmad bin Ibrohim Al Baghdady (Perawi sunan Abi Daud dari beliau). 5. Abu Amr Ahmad bin Ali Al Bashry (perawi kitab sunan d ari beliau). 6. Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Al Khollal Al Faqih. 7. Isma il bin Muhammad Ash Shofar. 8. Abu Bakr bin Abi Daud (anak beliau). 9. Zakariya bin Yah ya As Saajy. 10. Abu Bakr Ibnu Abi Dunya. 11. Ahmad bin Sulaiman An Najjar (pera wi kitab Nasikh wal Mansukh dari beliau). 12. Ali bin Hasan bin Al Abd Al Ansho ry (perawi sunsn dari beliau). 13. Muhammad bin Bakr bin Daasah At Tammaar (pera wi sunan dari beliau). 14. Abu Ali Muhammad bin Ahmad Al Lu lu y (perawi sunan dari beliau). 15. Muhammad bin Ahmad bin Ya qub Al Matutsy Al Bashry (perawi kit ab Al Qadar dari beliau). Penyusunan Sunan Abu Dawud Imam Abu Daud menyusun kita bnya di Baghdad. Minat utamanya adalah syariat, jadi kumpulan hadits-nya berfoku s murni pada hadits tentang syariat. Setiap hadits dalam kumpulannya diperiksa k esesuaiannya dengan Al-Qur'an, 331

 

 

 

 

 

 

 

begitu pula sanadnya. Dia pernah memperlihatkan kitab tersebut kepada Imam Ahmad untuk meminta saran perbaikan. Kitab Sunan Abu Dawud diakui oleh mayoritas duni a Muslim sebagai salah satu kitab hadits yang paling autentik. Namun, diketahui bahwa kitab ini mengandung beberapa hadits lemah (yang sebagian ditandai beliau, sebagian tidak). Banyak ulama yang meriwayatkan hadits dari beliau, di antarany a Imam Turmudzi dan Imam Nasa'i. Al Khatoby mengomentari bahwa kitab tersebut ad alah sebaik-baik tulisan dan isinya lebih banyak memuat fiqh daripada kitab Shah ih Bukhari dan Shahih Muslim. Ibnul A'raby berkata, barangsiapa yang sudah mengu asai Al-Qur'an dan kitab "Sunan Abu Dawud", maka dia tidak membutuhkan kitab-kit ab lain lagi. Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa kitab "Sunan Abu Dawud" suda h cukup bagi seorang mujtahid untuk menjadi landasan hukum. Ia adalah imam dari imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah yang hidup di Bashroh kota berkembangnya kelomp ok Qadariyah,demikian juga berkembang disana pemikiran Khowarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan Syi'ah Rafidhoh s erta Jahmiyah dan lain-lainnya, tetapi walaupun demikian beliau tetap dalam keis tiqomahan diatas Sunnah dan beliaupun membantah Qadariyah dengan kitabnya Al Qad ar, demikian pula bantahan beliau atas Khowarij dalam kitabnya Akhbar Al Khawari j, dan juga membantah terhadap pemahaman yang menyimpang dari kemurnian ajaran I slam yang telah disampaikan olah Rasulullah. Maka tentang hal itu bisa dilihat p ada kitabnya As Sunan yang terdapat padanya bantahan-bantahan beliau terhadap Ja hmiyah, Murji'ah dan Mu'tazilah. Ia wafat di kota Bashroh tanggal 16 Syawal 275 H dan disholatkan janazahnya oleh Abbas bin Abdul Wahid Al Haasyimy. S. Ibnu Haitham 332

Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham (Bahasa Arab: ) , dikenal dalam kalangan cerdik pandai di Barat, dengan nama Alhazen, adalah seo rang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pe ngobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai cahaya, d an telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepl er dalam menciptakan mikroskop serta teleskop.. Gambar Ibnu Haitham menurut uang kertas 10 dinar Irak tahun 1982 1. Sejarah Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan me mundurkan. Islam juga dikatakan tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasa i pelbagai lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran yang diberikan itu bukan saja t idak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya. Sejarah t elah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan sebagainya. Salah satu ciri yang dapat di perhatikan pada para tokoh 333

ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengo batan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafa h, dan sebagainya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. Dalam kalangan cerdi k pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Ia memulai pendidikan awa lnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahiranny a. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan pihak pemerintah di sana, beliau meng ambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan beliau telah melanj utkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan. Kecintaannya kepada ilm u telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana beliau telah mengambil kes empatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin bukubuku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah unt uk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azh ar. Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengaj ian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asa s kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. 2. Karya dan penelitian 334

Beberapa buah bu ku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia seba gai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah memberik an ilham kepada saintis barat untuk menghasilkan wayang gambar. dan Kepler mencipta mikroskop serta teleskop. Kajiannya banyak membahaskan m engenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang ba yang dan gerhana. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kanta pembesar yang pertama di dunia. Selain itu. Teori beliau tel ah membawa kepada penemuan filem yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainka n kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita tontoni pada masa kini. Ibnu Haitham juga turut melakukan percubaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasillah teori lensa pembesar.Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Bacon. 335 . antaranya ialah Light dan On Twilight Phenomena. Menurut Ibnu Haitham. Penyelidikanny a mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger. beliau ju ga telah berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalika n cahaya. Ibnu Haitham juga telah menemui kewujudan tarikan graviti sebelum Issaac Newton mengetahuinya. cahaya fajar bermula apabila matahari be rada di garis 19 darjah di ufuk timur. Warna merah pada senja pula akan hilang a pabila matahari berada di garis 19 darjah ufuk barat. Y ang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara se belum seorang saintis yang bernama Trricella mengetahui perkara itu 500 tahun ke mudian. Dalam kajiannya. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemui pelbagai data penting mengenai cahaya.

4. metafiz ik. Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Maqalah f i Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap ranta u. 2. Padanya per tikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya.Selain sains. Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragui dalam menilai s emua pandangan yang sedia ada. logik.aqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak dan 6. Jadi. Bagi Ibnu Haitham. dan ketuhanan. Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metamet ik dan metametik penganalisaannya. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran han yalah satu. pandangannya mengenai falsafah amat menarik untuk disoroti. 5. 336 . kekuatan fizikal dan mental akan tur ut mengalami kemerosotan. Penulisan falsafahnya banyak te rtumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. falsafah tidak boleh dipisahkan daripada mat ematik. sains. Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri. Ia turut menulis ulasan dan r ingkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. 3. Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau b egitu ghairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. Sehingga kini beliau berjaya menghasilkan banyak buku dan makalah. Antara buku karyanya termasuk: 1. Apabila umur semakin meningkat. M. Ketiga-tiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikua sai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya.

Beberapa pandangan dan pendapatnya masih relevan sehi ngga ke hari ini. Abu Kamil Syuja 3. Ilmuwan Muslim Bidang Matematika 1. Walau bagaimanapun sebahagian karyanya lagi telah "dicuri" dan "diceduk" oleh ilmuwan Barat tanpa memberikan penghargaan yang sewajarnya kepad a beliau. Umar Khayyam 8.Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak.1 Nama-nama Ilmuan Muslim Setelah Abad ke 7 Sesuai Dengan Bidangnya A. Samuel Al-Magribi : Bapak Matematika Islam : Ahli Al-Jabar : Ahli Geometri Terbesar : Mengembangkan Trigonometri : Penulis Bidang Aritmatik a : Ahli Matematika & Astronomi : Ahli Matematika & Sastra : Ahli Matematika Dan Astronomi : Dokter & Ahli Matematika Ulung 337 . Tsabit bin Qurra h 4. Sesungguhnya barat patut berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam kerana tanpa mereka kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi deng an kegelapan. Ibnu Irak 7. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kay a dengan ilmu pengetahuan. Abu Al -Qosim Al-Majreti 9. 2. Kajian Ibnu Haitham telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktik an keaslian pemikiran sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi d ibelenggu oleh pemikiran falsafah Yunani. Al-Kharki 6. Al-Khwarizmi 2. Abu Al-Wafa‘ Al-Bouzajani 5.

Ibnu Al-Khatib : Perintis Kedokteran Islam : Mengembangkan Metode Diet : Sang Dokter Super : Do kter Ahli Bedah : Penulis Biografi Kedokteran : Dokter Yang Menulis Obat-Obatan : Perintis Jaringan Ilmu Tubuh : Dokter Dan Ahli Kinci : Ahli Anatomi Dan Tulang : Dokter Spesialis Mata : Ahli Peredaran Darah : Dokter Kaum Fakir : Dokter Spe sialis Penyakit Dalam : Dokter Pemerhati Cara Hindu : Peletaj Studi Terapi : Dok ter Mata & Ahli Metafisis : Pengkritik Ibnu Sina : Dokter Ahli Bedah : Penyusun Ensiklopedia Kedokteran : Dokter Dan Politikus Handal C. Al-Ghrafiq 17. Abu Bakar Al-Baladi 18. Al-Jurjani 20. Ibnu Jaljal 7. B. Daud Al-Anthaki 16. Zakariyya Ar-Razi 2. Al-Khuyandi 16. Hajjaj bin Yusuf : Pengembang Segitiga : Raja Aritmatika : Pencipta Notasi Pecahan Modern : Penul is Teori Pencabut Akar : Memperkenalkan Pecahan Desimal : Teorinya Mengilhami Te ori Fermat : Ahli Geometri & Penerjemah Pertama Karya Euclides. Abi Mahasin 11. Ilmuan Muslim Bidang Astronomi 338 .10. Al-Kashi 15. Ibnu Nafis 12. Ibnu Masawayh 3. Abdul Latief Al-Baghdadi 10. Ali bin A bbas 19. Ibnu Sina 4. Ibnu Sa‘ati 9. Ibnu Rusyd 8. Al-Kaladasi 13. Ja‘far Syarif 15. Abu Qasim Az-Zahrawi 5. Nashiruddin Al-Thusi 11. Ib nu Juljul 6. Abu Marwan Ibnu Zhur 14. Ibnu Jazzar 13. Abu Mansur Al-Baghdadi 12. Al-Karaj i 14. Ilmuwan Muslim Bidang Kedokteran dan Farmasi 1.

Ibnu Rusta 7. Ilmuan Muslim Bidang Geografi 1. Ismail Fasya Al-Falaki 11. Al-Khazini 10. Hajji Khalifa : Ahli Kosmografi. Habasy Al-Marzawi 14. D. Al-Muqoddasi 5. Al-Khali li 12.1. Abu Ubayd Al-Bakri 4. Al-Kazwini : Mengenalkan Ilmu Geografi Secara Sistematis 2. Najmuddin Al-Mishri 13. Al-Ya‘qubi 6. Al-Battani 3. A l-Balkhi : Pencipta Bola Dunia : Ahli Ilmu Bumi Terbesar Abad IX : Penulis Bidang Geograf i : Ahli Geografi dan Sastra : Penulis Ensiklopedia Geografi : Pendiri Institut Geografi Kontemporer 8. Al-Idris 3. Geografi dan Bibliografi 339 . Al-Biruni 9. Jabir bin Aflah : Perintis Astronomi Modern : Peneliti Pelanet-pelanet : penuis Tabel Astronomi : Ahli Astronomi yang Membangun Observatorium Pertama 5. Al-Farghani 2. Ibnu Saffar 4. Ibnu Yunus 8. Abdul Rahmat As-Sufi 15. Al-Kharaki : Ahli Astronomi yang Mahir Geografi 7. Al-Bitruji : Ahli Astronomi yang memperkenalkan teori gerak spiral 6. Ab u Ma‘shar Al-Balkhi : Penemu Pendulum : Ahli Penaggalan Tarikh : Ahli Meteorologi : Pembuat Teropong Bintang : Pencipta Jadwal Wkatu : Pemerhati Jadwal Perbintangan : Ahli Astronom i Muda : Penulis Buku Astronomi : Ilmuan Pertama Yang Membantah Aristoteles.

Ibnu Qoyyim : Filosof Penasehat Raja : Tokoh Islam Humanis : Bapak Sosiologi : Filosof dan P endidik yang cemerlang 9.9. Muhammad Iqbal 12. Khair Ad-Din At-Tunisi 16. As-Sahib bin Abbad 13. Yaqut Al-Hamawi 10. Khayrallah Effendi 5. Rifa‘at At-Tahtawi 15. Ibnu Thufayl 4. Ilmuan Muslim Bidang Sejarah 1. Said Al-Ma ghribi : Sejarawan Pengembara : Ahli Sejarah Kedokteran : Sultan yang Ahli Sejarah : Se jarawan Turki : Ahli Sejarah dan Penyair 340 . Al-Mawardi 6. Al-Istakhri : Penulis Ensiklpedia Geografi : Pengelana dan Penulis Buku-buku Geografi E. Abu Fida 4. Al-Mas‘udi 2. Ibnu Khaldun 8. Ibnu Abi Ushaybi‘ah 3. Asy-S yahrastani 14. Ilmuan Muslim Bidang Sastra dan Filsafat 1. Al-Faribi 3. Mir Damad 10. Ibnu Miskawayh 7. F. Al-Kindi 2. Ibnu Bajjah : Pendiri Filsafat Muslim : Guru Kedua Dari Timur : Penulis Kisah Filsafat : Mem bangun Filsafat Berdasarkan Matenatika 5. Ibnu Al-Wajir : Sang Guru Ketiga : Filosof dan Sufi Ternama : Pujangga Besar Iskam : Sang Nega rawan yang Ahli Sastra : Sang Ulama yang Ajli Filsafat : Memadukan Islam dan Bar at : Filisof dan Politikus : mengedepankan Pemikiran Pembaruan. Mulla Sadra 11.

G. Ali Musthafa Musyarrafah 7.6. Sulaiman As-Sairafi 8. Jabir Ibnu Hayyan 3. Ibnu Qutaybah 13. Ibnu Khalikan 9. Ibnu Al-Haytsam 2. Abu Al-Hasan An-Na hwi 6. Maufiquddin Al-Baghdadi 7. Ibnu Jubair : Sejarawan Ulung dari Ethiopia : Sejarawan Ulung dari Persia : Sejarawan Andalu sia yang Ahli Sastra. Ad-Damiri 5. Al-Parisi : Bapak Optik : Bapak Kimia Islam : Pencetus Barometer : Ahli Mekanika : Penggag as Kapal Terbang : Tokoh Fisika Terapan : Muslim Pertama Penerima Nobel : Sang A hli Optik H. Al-Dinawari 4. Abu Khayr 2. Abdus Salam 8. Ilmuan Muslim Bidang Fisika dan Kimia 1. Al-Jabarti 12. Al-Maqrizi : Sejarawan Mesir yang Ahli Statistika 11. Al-Jazari 5. Al-Jahiz : Dokter Botani : Ahli Botani dan Farmasi : Penulis Ensiklopedi Tumbuhan : Penul is Ensiklopedi Zoologi : Master Ilmu Pengetahuan : Pakar Kedokteran Hewan I. Izzudin Al -Atsari : Penulis Sejarah Mesir : Penulis Sejarah yang Cemerlang : Ahli Sejarah Muslim : Penulis Ensiklopedia Sejarah Dunia Islam 10. Abbas bin F arnas 6. Ilmuan Muslim Bidang Biologi 1. Ibnu Al-Baitar 3. Al-Khazin 4. Ilmuan Muslim Bidang Kelautan 341 .

Dia merupakan dokter muslim terbesar dan guru besar dunia Islam dan Eropa di bidang ilmu kedokteran. Iran pada tahun 240 H (854 M) dan wafat pada tahun 311 H (9 23 M). Disamping itu. Dia memiliki hasil studi penting dan bernilai dalam bidang filsafat. m usik dan ilmu-ilmu keagamaan. Bidang kedokteran dan farmasi dikuasai Ar-Razi den gan sangat baik. Piri Reis : Sang Raja Laut : Sang Petualang : Memetakan Antartika. 2. buku kar angannya yang lain juga juga ditulis dalam ilmu astronomi. Dia menulis sebanyak kurang lebih 200 buku. melainkan juga menguasai kedokteran India.1 Zakariyya Ar-Razi Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakariya Ar-Razi. dia sangat berpengalaman dalam bidang kimia sehingga dia memiliki kemampu an khusus dalam bidang kedokteran yang tidak dimiliki oleh para ilmuwan lainnya. Ibnu Batuta 3. Ibnu Majid 2.1. Disampin g itu. hingga dia mampu membuat berbagai penemuan kimia modern berdasarkan peneliti an dan eksprimen. Dilahirk an di propinsi Rayy. Kebanyakan dari buku-buku ini ditul is dalam bidang kedokteran. Ar-Razi memiliki penemuan ilmiah besar dalam bidang kedokteran dan kimia.2 Sejarah Singkat Ilmuan Muslim Bidang Kedokteran dan Farmasi 2. matematika. Itu semua telah mendorongnya mewujudkan berbagai penemuan besar berikut: 1. kimia dan filsafat. Dia juga seorang filsuf dan ahli kimia yang telah be rhasil mengembangkan kimia setelah dasar-dasarnya dirumuskan oleh Jabir bin Hayy an. farmasi.2. Dia tidak hanya mempelajari kedokteran Arab dan Yunani seperti para ilmuwan muslim lainnya. Dia merupakan pelopor dalam bidang klinik kedokteran dan orang yang pertama kali me lakukan eksprimen pengobatan kepada hewan sebelum 342 . fisika.

Kitab Al-Jadari wa Al-Hishbah: Buku ini terdiri dari penjelasan yang paling dalam tentang penyakit cacar dan cara m endiagnosanya sejak dini serta membedakannya dengan penyakit cacar air. dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menja di bagian Uzbekistan).2 Ib nu Sina Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf. India yang dikumpulkan oleh Ar-Razi pada zamannya. 4. Karyanya yang san gat terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran se lama berabad-abad. D ia mampu membedakan antara penyakit cacar biasa dengan cacar air. Dia adalah dokter yang pertama kali membedakan antara mulas di usus kecil dengan gangguan u sus besar. 5. Kitab AthThib Al-Manshuri: Dalam bukunya ini Ar-Razi menjelaskan tentang anatomi tubuh ma nusia. termasuk anatomi kerangka manusia dan susunan urat saraf serta anatomi pe mbuluh darah di tenggorokan. 2. Adapun karya-karya Zakariyya Ar-Razi antara lain: 1. ilmuwan. Yunani. 3. Dia mengarang beberapa buku dalam ilmu ana tomi didasarkan pada eksprimen dan pengalaman ilmiah yang dilakukannya. 2. Dia y ang menemukan pengaruh alergi atau hipersensitif pada sebagian orang sakit. 4. Kitab Al-Hawi: y aitu buku ensiklopedia kedokteran yang meliputi semua ilmu pengetahuan kedoktera n Arab. 2.2. Metode inilah yang hingga sekarang menjadi pedoman terpenting bagi kedokteran modern. Bagi banyak orang. beli au adalah Bapak Pengobatan Modern dan masih banyak lagi sebutan baginya yang keban yakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Beliau juga seorang penulis yang produktif dimana sebagia n besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Kitab Al-Asrar: Buku ini berisi tentang obat-oba tan secara medis dan cara pencampurannya. 343 .dipraktikkan kepada manusia. 3.

memainkan peranan penting pada Pembangunan kembali Eropa. dikenal juga sebagai sebagai Qanun (judul lengkap: Al-Qanu n fi At Tibb). pekerjaannya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan T he Canon of Medicine. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. berasal dari Balkh Khorasan. Banyak d iantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak ora ng sebagai bapak kedokteran modern. yang mengizinkannya menyusul para gurunya pada usia 14 tahun. dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamadan. filosofis. seorang sa rjana terhormat Ismaili. dan kepandaiannya segera memb uatnya menjadi kekaguman diantara para tetangganya. fisikawan. Abū Alī al-Husayn bin Abdullāh bin Sīn Persia Abu Ali Sina atau dalam tulisan arab : ) sering dilatinkan Ibnu Sina adalah seorang Persia. dan pada saat kelahiran pu tranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu pemukiman Nuh ibn Mansur. fisikawan terbesar Persia abad pertengahan . sebuah kota kecil sekarang wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru. Ayahnya. pemikiran Ibnu Sina independen dengan memiliki kepintaran dan ingat an luar biasa. temp at. Ibnu Sina. sekarang wilayah Afghanistan (dan juga Persia). sekarang wilayah Uzbekistan (kemudian Persia). Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana. Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Is lam Ismaili.Karya Ibnu Sina. dia menampilkan suatu pengec ualian sikap intelektual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah 344 . George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. dan ilmuwan ya ng lahir pada 980 di Afsyahnah daerah dekat Bukhara. Persia (Iran) . Awal kehidupan Kehidupannyan dikenal lewat sumber – sumber berkuasa . dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani. Suatu autobiografi membahas tiga puluh tahun pertama kehidupannya. Dia menginginkan putranya dididi k dengan baik di Bukhara. dan waktu. yang juga sekretarisnya dan temanny a.

kekosongan dan gambaran). Bagian matematika mengandung pandangan yang berpusat dari elemen . 1.bagian Fisika meliputi kosmol ogi. Karya keduanya adalah ensiklopedinya yang monumental Kitab As-Syifa . Karya ini mer upakan titik puncak filsafat paripatetik dalam Islam. Bagian . gari s besar dari Almagest-nya Ptolemy.menghafal Al-Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia.Syifa‘ ( The Book of Recovery or The Book of Remedy = Buku tentang Penemuan. Mulai ditulis pada usia 22 tahun (1022 M) dan berakhir pada tahun wafatnya (1037 M). buku ini menjadi standar pelajaran filsafat di p elbagai sekolah tinggi. dan dia memulai untuk belajar ya ng lain dari seorang sarjana yang memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda.4 Metafisika. As.karang an Ibnu Sina adalah : 1. Buku ini dikenal didalam bahasa Latin dengan nama Sanatio. naskah selengkapnya sekarang ini tersimpan di Oxford University Lon don. atau Buku tentang Penyembuhan). Dalam zaman pertengahan Eropa. Diantaranya karya yang paling masyhur adala h Qanun yang merupakan ikhtisar pengobatan Islam dan diajarkan hingga kini di Timur. Diantara karangan .kepercayaan.2 Fisika (te rmasuk psichologi. Isinya terbagi atas 4 bagian. dan hewan). waktu. 1. dan ikhtisar . Bagian falsafah.1 Logika (termasuk didalamnya terorika dan syair) meliputi dasar karangan Aristoteles tentang logika dengan di masukkan segala materi dari penulis . Seluruh buku ini terdiri at as 18 jilid. 345 . atau Sufficienta.ikhtisar tentang aritmetika da n ilmu musik.elemen Euclid.penulis Yunani kemudiannya. poko pikiran Ibnu sina menggabung kan pendapat Aristoteles dengan elemen . pertanian. 1.elemennya Neo Platonic dan menyusun das ar percobaan untuk menyesuaikan ide-ide Yunani dengan kepercayaan . meteorologi. Dari se orang pedagan sayur dia mempelajari aritmatika. Buku ini dterjemahkan ke baasa Latin dan diajarkan berabad lamanya di Universita Barat. yaitu : 1.3 Matematika. udara.

Sadidiyya.peringatan yang mengenai prinsip Ketuhanan dan Keagamaan. 9. Salah satu astronom Muslim yang berhasil menorehkan prestasi gemilang itu 346 .2. Tak heran pula jika banyak astronom Muslim dan menyumbangkan pemikirannya d alam karya yang dibukukukan. Uyun-ul Hikmah. Al-M usiqa. Buku filsafat terdiri atas 10 jilid. 10. Sebagian besar karya mereka pun menjadi rujukan. kabir wa Shaghir. 12. Buku tentang musik. 8. Karya mereka tak hanya diru juk di negeri asalnya namun juga bangsa-bangsa lainnya. Mujiz. Falsafah Timur (Britanica Ency clopedia vol II. dijadikan buku pokok pada Universitas Montpellier (Peranci s) dan Universitas Lourain (Belgia). hal.i stilah dan pengertian . Al-Hudud. Buku filsafat. Astronomi merupakan ilmu yang te lah lama menjadi objek kajian umat Islam. 6. Buku ilmu kedokteran. 5. semisal di Eropa.pengertian yang dipakai didalam ilmu filsafat. Danesh Na meh. 14. Sebuah buku yang menerangkan tentang dasar dasar ilmu l ogika secara lengkap. (bu ku tentang kebahagiaan Jiwa) 2. Al-Is yarat wat Tanbiehat. Qanun. 3. terdiri atas lima jilid. Al-Inshaf. Buku karya mereka telah melintasi batas wilayah. Qa mus el Arabi. diuntukkan buat Abul Hasan Sahli. 4. Ta k hanya oleh ilmuwan semasanya yang juga Muslim namun juga oleh ilmuwan non-Musl im. 13. Nafat. buku ini adalah ringkasan dari buku As-Syifa‘. Buku tentang Keadilan Sejati. An-Najah. 7. 11. Hikmah el Masyriqiyyin. Berisikan istilah . buku ini adalah buku lmu kedokteran. Buku filsafat.Danesh Namesh. 915 menyebutkan kemungkinan besar buku ini telah hilang). Buku ini lebih banyak membicarakan dalil dalil dan peringat an . Melalui kajian ilmu ini umat Islam mam pu mengurai misteri bendabenda langit dan memberikan sumbangan berharga di dalam nya. Al-Mantiq.3 Ilmuan Muslim Bidang Astronomi Al-Farghani. 15.

Ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa.adalah Abu'l-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani. termasuk kajian astronomi. Dan kemudian Al-Farghani pun mampun menuliskan se buah karya astronomi yang di kemudian hari menjadi rujukan banyak orang. Hingga akhirnya ia mam pu membentuk teorinya sendiri. Salah satunya 347 . Ia menu liskan Kitab fi al-Harakat al-Samawiya wa Jawami Ilm al-Nujum yang dalam dialihb ahasakan menjadi The Elements of Astronomy. Al-Farggani menjabarkan pula jarak dan diameter planet lainnya.500 mil. Al-Farghani bersama astronom lainnya telah menggunakan pe ralatan kerja yang canggih pada masanya. Al-Farghani memang mengadopsi teorite ori Ptolemaeus namun kemudian ia kembangkan lebih lanjut. Pada masa itu pemerintah memang memberikan dukungan bagi be rkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. meneropong bintangbintang dan menerb itkan berbagai laporan ilmiah. Pria yang karib di sapa Al-Farghani ini lahir di Farghana. Selain itu ia pun kemudian berhasil menentukan be sarnya diameter bumi yang mencapai 6. Al-Farghani merupakan salah satu ilmuwan yang direkrut untuk bergabung di d alam akademi tersebut. T ak heran jika buku karya Al-Farghani tersebut mendapatkan respons yang positif t ak hanya oleh kalangan Muslim juga ilmuwan non-Muslim. hingga mampu menghitung ukuran bumi. Mereka mampu memanfaatkan fasilitas yan g ada. Dua terjemahan The Elements of Astronomy da lam bahasa latin ditulis pada abad kedua belas. Pada abad kedua belas buku ini kemudian diterjem ahkan ke dalam bahasa latin dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan astr onomi di Eropa sebelum masa Regiomontanus. Bahkan kh alifah membangun sebuah lembaga kajian yang sering disebut sebagai Akademi Al-Ma mun. Buku ini isinya mengenai gerakan cel estial dan kajian atas bintang. Ia adalah salah satu astronom yang hidup pada masa pemerintahan khalifah Al-Mamun pada abad kesembilan dan pewaris pemer intahan selanjutnya. Terkenalnya karya Al-Farghani ini disebabkan adanya upaya penerjamahan atas karyanya tersebut.

banyak ringkasan k arya Al-Farghani yang beredar di kalangan saintis dan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan pemikiran Al-Farghani di Eropa. Ini terbukti jika kita mengutip ucapan seorang ilmuwan yang bern ama Ibn Tughri Birdi. Tu ghri menyatakan bahwa semula Al-Farghani memang tak dilibatkan. merupakan alat pengukur air. Seo rang ilmuwan yang bernama Abd al-Aziz al-Qabisi memberikan komentar atas karya A l-Farghani tersebut. di Fustat atau Kairo Lama.ditulis oleh John Seville pada 1135 yang kemudian direvisi oleh Regiomontanus pa da 1460-an. Namun ia akhirny a terlibat juga karena harus melanjutkan tugas yang dibebankan kepada putra khal ifah yaitu Musa Ibn Shakir. yang kemudian komentar Abd al-Aziz ini tersimpan di Istanbu l sebagai manuskrip yang sangat berharga. Sedangkan terjemahan lainnya ditulis oleh Gerard Cremona sebelum 117 5. La Vita Nuova. Ini menjadi versi latin ketiga yang dibuat pada 1590. Muhamad dan Ahmad. Ia harus melakukan pengawasan ata s penggalian kanal yang dinamakan Kanal Al-Ja'fari di kota baru Al-Ja'fariyya. Dan pada 1669 Jacob Golius menerbitkan teks latin yang baru. Karya selanjutnya disusun oleh Dante yang dilengkapi oleh pemahaman dirinya m engenai astronomi dan ia masukan dalam karyanya. Seorang ilmuwan Yahudi. Aktivitas Al -Farghani tak melulu di bidang astronomi namun ia pun melebarkan aktivitasnya di bidang teknik. y ang letaknya berdekatakan dengan 348 . Al-Farghani pernah ikut dalam melakukan pen gawasan pembangunan Great Nilometer. Jacob Anatoli menerjemahkannya pula ke dalam bahasa Yahudi. Kelak kemudian hari. Ini membuktikan pula bahwa pemikir an Al-Farghani menjadi acuan dalam perkembangan astronomi di Eropa. Ia menyatakan. Manuskrip lainnya juga banyak bertebar an di berbagi perpustakaan yang ada di Eropa. Bangunan tersebut rampung pada 861 bersamaan dengan meninggalnya Ka lifah Al-Mutawwakil yang memerintahkan adanya pembangunan Nilometer tersebut. The Eleme nts of Astronomy diakui memang sebagai sebuah karya yang sangat berpengaruh. Bersamaan dengan karya-karya tersebut.

ia meninggalkan beberapa orang Arab untuk mengajari mereka Al-Qur‘an dan ajaran-ajaran Islam.1 Thariq bin Ziyad Panglima Penakluk Spanyol Mengenai asal-usul dan sejarah hi dupnya. S ind membenarkan perhitungan yang dilakukan oleh Al-Farghani. Gubernur Afrika Utara dan di tangan Musa ini pula ia memeluk agama Islam bersama orang-orang Barbar lainnya yang tunduk di bawah keku asaannya setelah menaklukkan daerah Tanja. d an Kitab 'Amal al-Rukhamat. 2.Samaran di daerah Tigris. Namun hitungan Al-Farghani kemudian dibenarka n oleh seorang pakar teknik lainnya yang berpengaruh pula. dari suku Nafza atau suku Zanata. mereka menjalankan agama Islam dengan baik. Dalam bidang teknik. Al-Farghani saat itu memerintahkan penggalian kanal de ngan membuat hulu kanal digali lebih dalam dibandingkan bagian lainnya. yang merupakan 349 . para sejarawan masih berbeda pendapat. Ia bekas seorang budak yang kemudian dimerdeka kan oleh Musa bin Nushair. Maka tak ada air yang cukup mengalir pada kanal tersebut kecuali pada saat permukaan air Sungai Tigris sedang pasang. yaitu Sind Ibn Ali. Thariq bin ziyad beras al dari bangsa Barbar. mengenai sukunya. Paling tidak ini me mbuat khalifah menerima kebijakan tersebut. Oleh karena itu. Setelah itu Musa mengangkat Thariq. Ikhtiyar al-Majisti. sangat sedikit buku sejarah yang menceritakannya. Di kisahkan bahwa setelah masuk Islam . sebelum Musa pula ng ke Afrika. Al-Farghani jug a menelurkan karya dalam bentuk buku yaitu Kitab alFusul. Kebijakan Al-Farghani ini kemudian didengar oleh s ang khalifah dan membuatnya marah.

Thariq beserta pasukannya berhadapan dengan 25.000 tentara dari bangsa Barbar. 350 . Kemudian Thar iq meminta tambahan pasukan kepada Musa. Walaupun jumlah pasukan kaum m uslimin jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh. disebutkan bahwa sebelum meraih keberhasilan ini. Toledo. lalu Rasulullah Shalallahu Alaihi W asallam. Akhirnya pertempuran ini dimenangkan oleh Thariq dan Raja Roderick sendiri tewas dalam pertempuran tersebut. Kemudian Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam. Thariq telah mendapatkan firasat bahwa ia pernah bermi mpi melihat Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam bersama keempat khulafa‘ al-rasyi din berjalan di atas air hingga menjumpainya. lengkap dengan persenjataannya. memberi tahukan kabar gembira bahwa ia akan berhasil menaklukkan Andalu sia. penguasa keraj aan Visigoth di Andalusia. penguasa se tempat yang berada di bawah kekuasaan Raja Roderick. Satu demi satu kota-kota di Andalusia ber hasil diduduki tentara Thariq. gubernur Ceuta di Afrika Utara. ujung Maroko dengan 1 9. yaitu dari arah laut. Elvira. y ang bersekutu dengan kaum muslimin untuk menentang raja Roderick. namun jumlah yang banyak tersebut tidak membuat gentar pasukan kaum muslimin. karena mereka datang dari a rah yang tidak diduga-duga. Anta ra musim semi sampai musim panas tahun 711 H.prajurit Musa yang terkuat. menjadi penguasa daerah Tanja. Thariq bin Ziyad. terlebih setelah mereka men dengarkan pidato panjang yang membuat jiwa mereka menggelora yang disampaikan ol eh panglima mereka. Thariq telah berhasil menguasai se paruh wilayah Andalusia. Setelah mendarat di pantai karang yang kemudian dinam ai Gibraltar. Lalu dikirimlah 5000 prajurit yang seba gian besar berasal dari bangsa Barbar.000 prajurit Visigo th. Cordoba dan Malaga. menyuruhnya untuk selalu ber sama kaum muslimin dan menepati janji. Pada mulanya kedatangan pasukan Thariq ini membuat heran Tudmir. Pada bulan Raj ab tahun 97 H (Juli 711 M). Thariq bin Ziyad mendapat perintah dari Musa bin Nus hair untuk menyerang semenanjung Andalusia. Dengan 7000 prajurit yang sebagian b esar dari bangsa Barbar. Thariq menyeberangi selat Andalusia yang jaraknya hanya 13 mil dengan perahu-perahu pemberian Julian. Granada. Dalam kitab Tarikh al-Andalus.

dia telah mengunjungi tiga benua mulai dari Afrika Utara. kampung halamanku. Ri hla.2 Ibnu Battuta. mempersembahkan kem enangan kaum muslimin ini. Perjalanan panjang dan pengembaraa nnya mengelilingi dunia itu mencapai 73 ribu mil atau sejauh 117 ribu kilometer. Asia Tenggara. dan Magellan ya ng mulai berlayar 125 setelah Ibnu Battuta. Ke hebatan Ibnu Battuta hanya dapat dibandingkan dengan pelancong terkemuka Eropa. Thariq menulis surat ke Musa. Vasco de Gama. Tujuanku adalah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci di Makkah dan berziarah ke makam Ra sulullah SAW di Madinah. Seorang diri. Eropa Timur. kisah Ibnu Battuta – pengembara dan penjelajah Muslim terh ebat di dunia — membuka pengalaman perjalanan panjangnya dalam buku catatannya. ujar Sejarawan Brockelmann mengagumi ketangguhan sang pengembara Muslim itu. Selama hampir 30 tahun. Tekadnya sudah bulat untuk menunaikan rukun iman kelima.Setelah meraih kemenangan ini. Eropa Selatan. ia meninggalkan orangtua serta sahabat sahabatnya d i Tangier. Timur Tengah . Asia engah. Sang Pengembara Aku tinggalkan Tangier. Tak heran. Dalam suratnya itu ia menulis: Saya telah menjalankan perintah anda. dia mengarungi samudera dan menjelajah daratan demi sebuah tujuan mulia. 2. India. dan Cina. pada Kamis 2 Rajab 725 H/ 14 Juni 1325 M. Saat itu usiaku baru 21 tahun empat bulan. Perjalananya menuju ke Baitullah telah membawanya bertualang dan menjelajahi dunia. 351 . bila kehebatannya mampu melampaui sejumlah penjelajah Eropa yang dia gung-agungkan Barat seperti Christopher Columbus. Marcopolo (1254 M -1324 M). Afrika Barat. Allah telah memudahkan kami memasuki negeri Andalusia. Dengan penuh kesedihan.

Bahrin dan Y amama.Sejarawan Barat. Bukan hanya umat Islam saja yang mengakui k ehebatannya. Sejak kecil. Barat pun mengagumi sosok Ibnu Battuta. Setelah itu. bergelar Syamsuddin bin Battutah. Lalu siapakah sebenarnya pengembara tangguh bernama Ibnu Battut a itu? Pria kelahiran Tangier 17 Rajab 703 H/ 25 Februari 1304 itu bernama lengk ap Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim At-Tanji. mencatat jarak perjalanan yang ditempuh Ibnu Bat tuta melebihi capaian Marco Polo. Dari Tangier. ternyata tak langsung pulang ke Tangier. George Sarton. Beliau menetap di Makkah selama dua tahun. Ibnu Battuta dibesarkan dalam keluarga yang taat menj aga tradisi Islam. Lalu kembali bergerak ke Dimyath dan Kaherah . Ibnu Battuta begitu tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu fikih dan sastra dan syair Arab. Tak heran. 352 . Meski hatinya berat untuk meninggalkan orang-orang ya ng dicintainya. Pintu menuju Makkah terbuka dihadapannya setelah dia melihat satu kafilah sedang bergerak unt uk menunaikan ibadat haji ke Tanah Suci. Siraf. Sebuah pencapaian yang tak ada dua nya di masa itu. karya-karyanya d isimpan Barat. Ia pun bergabung dengan rombongan itu. Nama besar dan kehebatan Ibnu Battuta dalam menjelajahi dunia di abad per tengahan hingga kini tetap dikenang. Timur Afrika dan menuju ke Kulwa. bila Sarton geleng-geleng kepala da n mengagumi ketangguhan seorang Ibnu Battuta yang mampu mengarungi lauatan dan m enjelajahi daratan sepanjang 73 ribu mil itu. Setelah cita-citanya tercapai. Ia lalu berjalan kaki ke Ladzikiyah hingga sampai di Allepo.000 mil ke arah Timur. A frika Utara dia menuju Iskandariah. dia menginjakkan kakinya di Palestina dan selanjutnya menuju Dama skus. Ibnu B attuta. Ia kembali ke Oman dan kembali lagi ke Ma kkah untuk menunaikan Haji pada tahun 1332 M. Tak heran. Maroko. Ia lebih memilih untuk meneruskan pengembaraannya ke Yaman melalui jalan laut dan melawat ke Aden. Ibnu Battuta tetap meninggalkan kampung halamannya untuk menunai kan ibadah haji ke Makkah yang berjarak 3. melaui Hormuz. Momb osa.

3 Imam Abu Hanifah Imam Hanafi dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bertepatan tahun 699 M. Menurut bahasa Persia. Bagi orang Astr onomi. beliau mengerti betul tentang ilmu fiqih. 2. Pendirian beliau sama dengan pendirian imam yang lain. Kerana ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Hanifah. 2. Itulah sebabnya ia masyhur dengan gelaran Abu Hanifah. Kerana itu ia dinamakan Abu Hanifah. 353 . ilmu tauhid .Sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya. International Astronomy Union (IAU ) mengabadikan Ibnu Battuta menjadi nama salah satu kawah bulan. Nama yang sebenarnya ialah Nu‘man bin Tsabit bin Zautha bin Maha . dan juga ilmu hadith. Kemudian masyhur dengan gelaran Imam Hanafi. iaitu sama-sama menegakkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Imam Abu Hanafih adalah seorang i mam Mazhab yang besar dalam dunia Islam. ia pergi selalu membawa tinta. namun juga sebuah kawah kecil di bulan yang berada di Mare Fecunditas. ilmu kalam. Kepandaian Imam Ha nafi tidak diragukan lagi. Beliau keturunan Persia atau disebut juga dengan bangsa Ajam. Dalam empat mazhab yang terkenal terseb ut hanya Imam Hanafi yang bukan orang Arab. Hanifah bererti tinta. maka ia dianggap seorang yang hanif kecenderungan/condong) pada agama. Kemasyhuran nama terse but menurut para ahli sejarah ada beberapa sebab: 1. 3. maka ia diberi julukan dengan Abu Hanifah. Di samping itu beliau juga pandai dalam ilmu kesusasteraan dan hikmah. pemerintahan Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan. Waktu ia dilahirkan. di sebuah ko ta bernama Kufah. ke mana. Kerana semenjak kecilnya sangat tekun belajar dan menghayati setiap yang dip elajarinya. Imam Hanafi sangat ra jin menulis hadith-hadith. dari keturunan Bani Umaiyyah kelima. Ibnu Battuta bukan hanya seorang pengembara dan penjelajah paling termasy hur.

Sel aku pemimpin ia tentu dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berada di bawah kekuasaannya. Untuk kebenaran ia tidak takut sengsara atau apa bahaya yang akan diterimanya. dipukul dan sebagainya. termasuk oran g-orang yang baik yang ada di tempat tersebut Sebahagian dilukiskan dalam sebuah hadith Rasulullah SAW bahawa bumi ini diumpamakan sebuah bahtera yang didiami o leh dua kumpulan. melainkan semuanya. Kalau kumpulan jahat ini ma hu merosak bahtera dan kumpulan baik itu tidak mahu mencegahnya. Sifat keberanian beliau adalah berani menegakkan dan mempertahankan kebenaran. Pernah pada suatu ketika Imam Hanafi akan diangkat menjadi ketua urusan perbendaharan negara (Baitul mal). Di dalam penjara ia diseksa. kerana menur ut Imam Hanafi kalau kemungkaran itu tidak dicegah. bukan orang yang berbuat kej ahatan itu saja yang akan merasakan akibatnya. Ia menolak pangkat dan menolak w ang yang dibelikan kepadanya. Dengan keberaniannya itu b eliau selalu mencegah orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar. maka semuanya akan selamat. seluruh waktunya lebih banyak diisi dengan amal ibadah. Jika beliau berdoa matanya bercucuran ai r mata demi mengharapkan keredhaan Allah SWT. Akibat dari penolakannya itu ia ditangkap dan dima sukkan ke dalam penjara. Tetapi sebaliknya jika kumpulan yang baik itu ma hu mencegah perbuatan orang-orang yang mahu membuat kerosakan di atas bahtera it u. Sifat Imam Hanafi yang lain adalah menolak kedudu kan tinggi yang diberikan pemerintah kepadanya. tetapi pengangkatan itu ditolakn ya. Gu bernur di Iraq pada waktu itu berada di tangan Yazid bin Hurairah AlFazzari. Ia tidak mahu menerima kedudukan tinggi 354 . Walaupun demikian orang-orang yang berjiwa jahat selalu berusaha untuk menganiaya beliau. Kumpulan pertama adalah terdiri orang-orang yang baik-baik sem entara kumpulan kedua terdiri dari yang jahat-jahat.Imam Hanafi adalah seorang hamba Allah yang bertakwa dan soleh. maka seluruh pe nghuni bahtera itu akan binasa.

setelah itu baru dibebaskan. masing-masing diberi kedudukan rasmi oleh Ga benor. Namun demikian Imam Hanafi tetap dengan pend iriannya.tersebut. Ketika itu gabenor menetapkan Imam Hanafi menjadi Pengetua jawatan Sekret ari gabenor. Setiap hari di dera sebanyak sepuluh kali pukulan. Pada waktu yang lain Gabenor Yazid menawarkan pangkat Kad i (hakim) tetapi juga ditolaknya. Lima belas h ari kemudian baru dipukul sebanyak 14 kali pukulan. bahawa ia tidak mahu menjadi pegawai kerajaan dan tidak mahu campur tangan dalam urusan negara. sekalipun aku akan dibunuh oleh pihak kerajaan. Kerana sikapnya itu. Seolah-olah Imam Hanafi memusuhi pemerintah. Kepada mereka. Oleh kerana itu ia diselidiki dan diancam akan dihukum dengan hu kum dera. Pada suatu hari Yazid memanggil para alim ul ama ahli fiqih yang terkemuka di Iraq. Kemudian d imasukkan ke dalam penjara selama dua minggu. Sampai berulang kali Gabenor Yazid menawarkan pangkat itu kepadanya. juga ditolaknya. n amun tetap ditolaknya. Tugasnya adalah bertanggungjawab terhadap keluar masuk wang negara. dengan tidak dipukul. Demikian beraninya Imam Hanafi d alam menegakkan pendirian hidupnya. akhirnya ditangkap oleh gabenor. bahkan ia tetap tegas. dikumpulkan di muka istananya. Imam Hanafi tetap menolak jawatan itu. aku tidak akan mengerjakan jabatan yang ditawarkan kepadaku. Daud bin Abi Hind dan lain-lain. Gabenor dalam memutuskan jabatan itu disertai dengan sumpah. 355 . Beberapa hari sesudah itu gabenor menawarkan menjadi kadi. Walaupun ada anc aman seperti itu. kerana itu timbul rasa curiganya. Ketika Imam Hanafi mendengar kata ancaman hukum dera itu Imam Hanafi m enjawab: Demi Allah. Kem udian ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman dera sebanyak 110 kali. Ibnu Syblamah. Sampai ia dilepaskan kembali setelah cukup 110 kali cambukan. Rupanya Yazid tidak senang melihat sikap Imam Hanafi tersebut. Jika Abu Hanifah ti dak menerima pangkat itu nescaya ia akan dihukum dengan pukulan. Di antara mereka yang datang ketika itu adalah Ibnu Abi Laila.

Kerana ia masih tetap menolak. Kerana sikap Ima m Hanafi itu. ketua negara ketika itu berada di tangan Marwan bin Muhammad. Kemudian pada tahun 132 H sesudah dua tahun dar i hukuman tadi terjadilah pergantian pimpinan negara. Namanya masih tetap harum sebagai ulama besa r yang disegani. Pada suatu hari Imam Ha nafi dikeluarkan dari penjara kerana mendapat panggilan dari Al-Mansur. sala h seorang pegawai negara bertanya: Adakah guru tetap akan menolak kedudukan baik itu? Dijawab oleh Imam Hanafi Amirul mukminin lebih kuat membayar kifarat sumpahny a daripada saya membayar sumpah saya. Pada saat itu para ulama yang terkemuka di Kufah ada tiga orang. takutlah kepada Allah. Sal ah satu di antaranya ialah Imam Ibnu Abi Laila. Hukuman dera di d unia lebih ringan daripada hukuman neraka di akhirat nanti. Su atu hari Imam Hanafi mendapat panggilan dari baginda Al-Mansur di Baghdad. kemudian dimasukkan ke dalam penjara di Baghdad. saudara muda dari Abul Abbas as Saffah. Baginda bertanya. Imam Abi Laila pun dilarang memberi fatwa. Ulama ini sejak pemerintahan Abu Abbas as Saffah telah menjadi mufti kerajaan untuk kota Kufah. Ketika ia berusia leb ih dari 50 tahun. Apakah engkau telah suka dalam keadaan seperti ini? Dijawab oleh Imam Hanafi: Wahai Amirul Mukminin semoga Allah memperbaiki Ami rul Mukminin Wahai Amirul Mukminin. maka diperin tahkan kepada pengawal untuk menangkapnya.Walaupun demikian ketika Imam Hanafi diseksa ia sempat berkata. supay a ia datang mengadap ke istana. Sesampainya ia di istana Baghdad ia ditetapkan o leh baginda menjadi kadi (hakim) kerajaan Baghdad. Ketika itu Imam Abu Hanifah telah berumur 56 tahun. Imam Hanafi juga menerima ujian. tetapi i a tetap menolak. Dengan tawaran tersebut. Ahli fikir yang cepat dapat menyelesaikan sesuatu persoalan. Pada tahun 132 H sesudah Abu Abbas meninggal dunia diganti dengan ketua negara yang baru bernam a Abi Jaafar Al-Mansur. dari keturunan Umaiyyah ke tangan Abbasiyyah. ketua negaranya bernama Abu Abbas as Saffah. 356 .

maka bagaimana baginda akan mengangkat seorang maulana yang dipandang rendah oleh bangsa Arab. baginda Abu Jaffar Al-Mansur memanggil tiga orang ulama besar ke istananya. Oleh sebab itu Imam Abu Hanifah dimasukkan kembali ke dalam penjara dan dijatuhi hukuman sebanyak 100 kali dera. Baginda berkata lagi: Kamu berdusta. jika saya benar. masing-masing diberi surat pelantikan tersebut. lmam Syarik diangkat menjadi kadi d i ibu kota. Setiap pagi dipukul dengan cambuk sementara dileher beliau dikalung dengan rantai besi yang berat. Setelah tiba di depan baginda. Adapun Imam Hanafi tidak mahu menerima pengangkatan itu di manapun i a diletakkan. Imam Syarik menerima jawatan itu. kamu patut dan sesuai memegang jawatan itu. Ia dipaksa meminumnya. saya telah menyatakan bahawa saya tidak patut m emegang jawatan itu. lalu diberinya segelas air yang berisi racun. sungguh baginda telah mene tapkan sendiri. sungguh saya tidak sepatutnya diberi jawatan itu. Pernah juga terjadi. Dijawab oleh Imam Hanafi: Amirul Mukminin. Setelah mereka hadir di istana. Pengangkatan itu disertai dengan ancaman bahawa siapa saja yang ti dak mahu menerima jawatan itu akan didera sebanyak l00 kali deraan. iaitu Imam Abu Hanifah. maka bag aimana saya akan dipercayai di waktu marah. S etelah diminum air yang beracun itu Imam Hanafi kembali 357 . maka ketiganya ditetapkan untuk menduduki pangkat yang cukup tinggi d alam kenegaraan. kemudian ia mel arikan diri ke Yaman. S uatu kali Imam Hanafi dipanggil baginda untuk mengadapnya. Imam Abu Hanifah juga tidak mahu menerimanya dan tidak pul a berusaha melarikan diri. Jika saya berdusta. Demi Allah saya bukanlah orang yang boleh dipercayai di waktu tenang. tetapi Imam Sufyan tidak mahu menerimanya. Imam Sufyan ats Tauri diangkat menjadi kadi di Kota Basrah. Imam Sufyan ats Tauri dan Imam Syarik an Nakhaei.janganlah bersekutu dalam kepercayaan dengan orang yang tidak takut kepada Allah . Bangsa Arab tidak akan r ela diadili seorang golongan hakim seperti saya.

dimasukkan ke dalam penjara. sejak kecil Imam Malik tak berniat meningga lkan Madinah untuk mencari ilmu. 358 . Imam Malik Beliaulah cikal bakal madhza b Maliki. Oleh sebab itu mereka berusah a mengajak Imam Hanafi untuk bekerjasama mengikut gerak langkah mereka.4. Ia merasa Madinah adalah kota dengan sumber ilm u yang berlimpah lewat kehadiran ulama-ulama besarnya. 2. ya ng merupakan guru dari Imam Syafi‘iy. mereka pindah ke Madinah. Imam Hanafi wafat dalam keadaan menderita di penjar a ketika itu ia berusia 70 tahun. Madinah ada lah kota ilmu‘ yang sangat terkenal. Karenanya. Sepanjang riwayat hidupnya. berstatus sosial tinggi. Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al Asbahi . Berasal da ri keluarga Arab terhormat. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman. Abu Amir. adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Kakek dan ayahnya termasuk kelompok ulama hadi ts terpandang di Madinah. namun setelah nenek moyang nya menganut Islam. baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Saat itu. Kakeknya. Imam Hanafi menolak semua tawaran yang diberik an oleh kerajaan daulah Umaiyyah dan Abbasiyah adalah kerana beliau tidak sesuai dengan corak pemerintahan yang mereka kendalikan. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani. Tetapi madzab beliau Imam Abu Hanifah atau madzab Hanafi disebar luask an oleh murid-murid beliau. kerana Imam Hanafi menolak semua tawaran yan g mereka berikan. dan akhi rnya mereka seksa hingga meninggal. lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan wafat tahun 179 H/796 M. Demikian juga fatwa-fatwa beliau dituliskan dalam ki tab-kitab fikih oleh para murid dan pengikut beliau sehingga madzab Hanafi menja di terkenal dan sampai saat ini dikenal sebagai salah satu madzab yang empat. beliau tidak dikenal dalam mengara ng kitab.

ia pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi‘ bin Abi Nuaim . Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‘i pun pernah menimba ilmu dari Imam Malik. mulai dari Al Mansur. Al Mansur. adalah ujian hakiki seorang manusia. Imam Malik telah menguasai banyak ilmu. Gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz. tak layak seorang yang mencapai derajat in telektual tertinggi sebelum berhasil mengatasi kemiskinan. ketentraman. Hasyim bin Urwa. Hadi Harun. dan Muhammad bin Munkadir. fatwa dan ilmu berdebat. gubernur Madinah. Tida k kurang empat khalifah. Menurut sebuah riwayat disebutkan murid terkenal Imam Malik mencapai 1. Berulangkali. Imam Ma lik yang saat itu baru berusia 359 . Prinsip ini dijunjung tinggi olehnya sehingga tak segansegan ia menegur keras murid-muridnya yang melanggar prinsip tersebut. Kecintaannya kepad a ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Pernah suatu kali Khalifah Mansur membahas sebuah hadits dengan nada agak keras. manakala dihadapkan pada keinginan pe nguasa yang tak sejalan dengan aqidah Islamiyah. Sang imam marah dan berkata. Karena keluarganya ulama ahli hadits. Ketegasan sikap I mam Malik bukan sekali saja. Ulama besar. Dalam usia muda. Belum lagi ilmuwan dan para ahli lainnya. fikih. dan rasa hormat murid kepada gurunya. Yahya bin Said al Anshari. Salah satunya dengan Ja‘far. maka Imam Malik pun menekuni pelajaran hadits kepada ayah dan paman-pamannya. dan Al Ma‘mun . Jangan melengking bila sedang membahas hadits Nabi. Imam Malik menentang tanpa taku t risiko yang dihadapinya. tabi‘i n ahli hadits. Suatu ke tika. Ciri pengajaran Imam Malik adalah disiplin. Kendati demikian. Al Mahdi. Namun. Menu rut satu riwayat. juga Imam Jafar Shadiq dan Rabi R ayi. dalam mencari ilmu Imam Malik rela mengorbankan apa saja. katanya. Ibnu Syihab az Zuhri. Abul Zinad.300 orang . sang imam sampai harus menjual tiang rumahnya hanya untuk memb ayar biaya pendidikannya. pernah jadi murid Imam Malik. Menurutnya. meminta selur uh penduduk Madinah melakukan bai‘at (janji setia) kepada khalifah.Kendati demikian. Kemiskinan. gubernur yang masih keponakan Khalifah Abbasiyah.

ternyata Khali fah Mansur tidak berkenan dengan kelakuan keponakannya itu. Mereka amat menghormat inya. Ja‘far seakan mengingatkan orang banyak. nasihat Imam Malik kepada Khalifah Harun. sementara ilmu tidak akan mencari ma nusia. Dengan hal itu. khalifah ingin jamaah meninggalkan ruangan tempat ceramah itu diadakan. Gubernur Ja‘far merasa ter hina sekali. Dalam kondisi berlumuran darah. Ia pun mengingatkan gubernur tentang tak berlakunya bai‘at tanp a keikhlasan seperti tidak sahnya perceraian paksa. tapi ditolaknya. Harun Al Rasyid (penguasa saat itu). tak seorang pun akan mena ruh hormat lagi. khalifah segera mengirim utusan untuk menghukum keponakannya dan mem erintahkan untuk meminta maaf kepada sang imam. Namun.25 tahun merasa tak mungkin penduduk Madinah melakukan bai‘at kepada khalifah yang mereka tak sukai. Untuk hal ini. Ja‘far meminta Imam Malik tak menyebarluaskan pandangannya tersebut. Dalam sebuah kunjungan ke kota Madinah. Khalifah Bani Abbas iyyah. ia tak pernah pergi keluar Madinah ke cuali untuk berhaji. leluhur Anda selalu melindungi pelajaran hadits. Imam Malik lebih suka tidak meningg alkan kota Madinah. 360 . Saya tidak dapat mengorbankan kepentingan umum hanya untuk kepentin gan seorang pribadi. sang imam diarak keliling Madinah deng an untanya. tertarik mengikuti ceramah al Muwatt a‘ yang diadakan Imam Malik. Sedianya. permintaan itu tak dika bulkan Malik. Ia pun memerintahkan pengawalnya menghukum dera Imam Malik sebanyak 70 kali. Namun. kha lifah meminta Imam Malik bermukim di ibukota Baghdad dan menjadi salah seorang p enasihatnya. Bila sebagai khalifah Anda tidak menghormatinya. Rasyid. undangan itu pun ditolaknya.000 dinar untuk keperluan perjalanan sa ng imam. Manusia yang mencari ilmu. Khalifah mengirimkan uang 3. Hingga akhir hayatnya. khalifah mengutus orang memanggil Imam . ulama yang me reka hormati tak dapat menghalangi kehendak sang penguasa. Untuk menebus kesalahan itu. Mendengar kabar peny iksaan itu. Namun.

namun Imam Ma lik tidak pernah tunduk pada penghinaan seperti itu. ada pula yang meyakini Abu Nuwas bera sal dari Bursa. Sedangkan ibunya bernama Golban atau Jell eban seorang penenun yang berasal dari Persia. sang ibu menjua lnya kepada seorang penjaga toko dari Yaman bernama. Abu Nuwas Sang Penyair yang Bertobat Abu Nuwas atau Abu Nawas adalah seorang pen yair Islam termasyhur di era kejayaan Islam. penyair ya ng bernama lengkap Abu Nuwas Al-Hasan bin Hini Al-Hakami itu memang seorang humo ris yang lihai dan cerdik dalam mengemas kritik berbungkus humor. Ketika masih kecil. sehingga pernah ia menawarkan tempat duduknya sendiri k epada Imam Abu Hanifah yang mengunjunginya. Mencium tangan kha lifah apabila menghadap di baliurang sudah menjadi adat kebiasaan. Penyair yang d ikenal cerdik dan nyentrik itu tak diketahui secara pasti tempat dan waktu kelah irannya. ia sangat horma t pada para cendekiawan. Sa‘ad Al-Yashira. Abu Nuwas terlahir antara tahun 747 hingga 762 M. Ada yan g menyebut tanah kelahirannya di Damaskus.5. Imam Malik yang sedang shalat tanpa cemas tidak beranjak dari tempatnya. Sebaliknya.Sang khalifah pun akhirnya mengikuti ceramah bersama dua putranya dan duduk berd ampingan dengan rakyat kecil. Ayahny a bernama Hani seorang anggota tentara Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Beliau wafat pada tahun 179 hijrah k etika berumur 86 tahun dan meninggalkan 3 orang putera dan seorang puteri. Versi lainnya menyebutkan dia lahir di Ahwaz. Yang jelas.Khali fah terakhir bani Umayyah di Damaskus. Tetapi. Sejatinya. 2. Sejak lahir hingga tutup usia. Pengendalian diri dan kesabaran Imam Malik membuat ia ternama di seantero dunia Islam. Pernah semua orang panik lari ketika segero mbolan Kharijis bersenjatakan pedang memasuki masjid Kuffah. Ab u Nuwas tak pernah bertemu dengan sang ayah. Diperkirakan. Abu Nuwas m uda bekerja di toko grosir milik 361 . Orang Indonesia begitu akrab dengan sosok Abu Nuwas lewat cerita-cerita humor bijak dan sufi.

seorang penulis puisi berambut pirang. Tak heran .tuannya di Basra. Abu Nawas pun diangkat sebagai pendekar para penyair. Meski sering ngocol. Irak. Sejak itu. otak Abu Nuwas yang encer menarik perhatia n Walibah ibnu A-Hubab. AlHubab pun memut uskan untuk membeli dan membebaskan Abu Nuwas dari tuannya. sehingga membuat Abu Nawas tampil sebagai to koh yang unik dalam khazanah sastra Arab Islam. Abu Nuwas pun terbebas dari statusnya sebagai budak belian. Sejak remaja. Setelah itu. Ketika masih muda. 362 . Abu Nawas akhirnya didapuk menjadi penyair istana (sya‘irul b ilad). ia adalah sosok yang jujur. Sebagai penyair yang nyentrik. Ishaq al-Wawsuli. Al-Hubab pun mengajarinya teo logi dan tata bahasa. Sejak itulah. dia hijrah ke Baghdad yang merupakan metropolis intelektual abad pertengahan di era kepemimpin an Khalifah Harun ArRasyid. Melalui perantara musikus istan a. puisi-puisi y ang dikarangnya kerap diinspirasi khammar (minuman keras). Tugasnya menggubah puisi puji-pujian untuk khalifah. Abu Nuwas juga diajari menulis puisi. Sang guru memerintahkannya u ntuk berdiam di padang pasir bersama orang-orang badui untuk mendalami dan mempe rhalus pengetahuan bahasa Arabnya selama satu tahun. bila dia disejajarkan dengan tokoh-tokoh penting dalam khazanah keilmuan Islam . Abu Nu was begitu tertarik dengan dunia sastra. Ia kemudian banyak menimba ilmu dari se orang penyair Arab bernama Khalaf AlAhmar di Kufah. salah satunya khumray at (penggambaran minuman keras). masa mudanya penuh de ngan gaya hidup yang kontroversial. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera h umor yang tinggi membuatnya menjadi seorang legenda. Ka rir Abu Nuwas di dunia sastra pun makin kinclong setelah kepandaiannya menulis p uisi menarik perhatian Khalifah Harun Al-Rasyid. Adalah Dr Muhammad al-Nuwaihi dalam kitabnya Na fsiyyat Abi Nuwas menyebutkan Abu Nawas sangat tergantung pada minuman keras. Namanya juga tercantum dala m dongeng 1001 malam.

zuhud (zuhdiya t). 363 . pengolahan. warna.Penyair khamar. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin. Menurutnya. di akhir hayat Abu Na was mengisi kehidupannya dengan ibadah. Penyesalan dan pertobatannya dia ung kapkan lewat puisi-puisinya yang bertema zuhdiyat (kehidupan zuhud). dan baunya hingga p ara peminumnya. Dalam puisi khumrayat. Begitu Abu Nuwas dijuluki sebagian orang. bahaya minum khamar (khumriyat). Austria (1885). di Greifswald ( 1861). Ketokohan figur Abu Nawas ternyata tak hany a diakui umat Islam. cetakan litrografi di Kairo. sungguh aku tahu ampunanmu jauh lebih bes ar. satire (hija‘). khamar dapat menenangkan hatinya yang gundah. Leiden. Seorang sah abatnya. cinta (hazaliyat). Namun di masa tuan ya. Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah. puisi dan syair yang ditulisnya terdiri d ari beberapa tema. Beirut. Jika hanya orangorang baik yang berseru kepada-Mu. namun juga oleh orang-orang Barat. Ada yang diterbitkan di Wina. Wina. Simaklah puisi pertobatan yang ditulisny a: Tuhan. Masa m udanya memang diwarnai dengan gaya hidup yang berbau maksiat. Lebanon (1301 H/1884 M). lantas kepada siapa seora ng pendosa harus mengadu? Secara umum. serta canda (mujuniyah). Mereka memandang karya-k arya Abu Nuwas adalah sebuah kekayaan peradaban dunia dari abad pertengahan yang begitu berharga. Sejumlah puisi Abu Nawas dihimpun dalam Diwan Abu Nuwas yang telah dicetak dala m berbagai bahasa. Bodliana. pemerasan. karena dia mengangkat minuman haram sebagai tema puisinya. Ada yang bertema pujian (madah). Pada tahun 1855. kum pulan puisinya diedit oleh A Von Kremer dengan judul Diwans des Abu Nowas des Gr osten Lyrischen Dichters der Araber. memberi kesaksian. Bombay. Jika dosaku semakin membesar. dan Mosul. Mesir (1277 H/1860 M). India (1312 H/1894 M). Abu Nuwas berubah menjadi seorang sufi. rasa. ia menggambarkan kel ezatan dan keburukannya.

Cheng Ho pernah singgah di Nusantara dalam ekspedisinya. Seper ti halnya. 364 . Laksamana muslim yang taat Sekitar tahun 1930-an. Dia tumbuh dan dibe sarkan dalam sebuah keluarga Muslim. Nama kecilnya adalan Ma Ho. Cheng Ho terlahir sekitar tahun 1371 M di Provinsi Yunan sebelah baratdaya Cina. Tak hanya itu. Ferdinand Magellan. Menurut Rosenberg. Jarak tempuh ekspedisi yang dipimpin Cheng Ho beserta pengikutnya mencap ai 35 ribu mil. ekspedisi laut yang dipimpin Cheng Ho telah dilakukan 87 tah un sebelum penjelajah kebanggaan Barat. petualang hebat dari Maroko. mengarungi luasnya samudera biru. Christopher Columbus. Catatan perjalanan dan penjelajahan yang luar bia sa hebatnya itu tak hanya memiliki arti penting bagi bangsa Cina. Ibnu Battuta. umat Islam terkadang tak menyadarinya bisa pula tak mengetahuinya sam a sekali. tak kurang dari 30 negara di benua Asia dan Afrika disinggahi Ch eng Ho. Jejak hidup La ksamana Cheng Ho juga begitu berarti bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. nama keluarga Ma digunakan oleh keluarga Muslim di Tiongkok merujuk pada Muhammad. ungkap Rosenberg. seorang ahli geografi terkemuka d unia mengungkapkan. Men urut Rosenberg. Cina yang bersaksi dan mengisahkan jejak perjalanan dan petualangan seorang pelaut handal dan tangguh b ernama Cheng Ho atau Zheng He. Matt Rosenberg. Apalagi. ekspedisi arung samudera yang dilakukan Cheng Ho juga jauh lebih awal dari penjelajah asal Portugis.6. 2. Adalah batu prasasti di sebuah kota di Provinsi Fujian. Petualangan antarbenua yang dipimpin Cheng Ho selama 28 tahun (1405 M -1433 M) itu berlangsung dalam tujuh kali pelayaran. sang ayah pernah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Vasco da Gama dan petualang asal Spanyol. Cheng HO.Sayangnya. Makkah. sejar ah kehebatan seorang laksamana laut asal Tiongkok pada abad ke-15 mulai terkuak.

Sebagai seorang Muslim taat. Cheng Ho memilih berpuasa di kampungnya yang senantiasa semarak. Dalam sebuah catatan.Ketika berusia 10 tahun (1381 M). Nama Ma Ho juga diganti oleh Pangeran Zhu Di menjadi Cheng Ho. dia menghadiahi lonceng raksasa Cakradonya kepada Sultan Aceh. p ada 7 Desember 1411 M sesudah melakukan pelayarannya yang ketiga. Tak heran. Pada usia 13 tahun. Beberapa cindera mata kha s Tiongkok dipersembahkan kepada Sultan Cirebon. Cheng Ho sempa t mudik ke kampungnya. membuat Ma Ho menjadi pemuda yang tangguh. Abubakar As-Siddiq 2. Ma Ho menjadi pelayan khusus Pangeran Zhu Di. Alasannya. kuda-kuda milik abdi (kasim) kaisar terbunuh dalam pertempuran di lua r Istana yang dinamakan Zhenglunba. Sebuah piring bertuliskan Ayat Kursi saat ini masih tersimpan baik di Kraton Kasepuhan Cirebon. Ma Ho kecil dan anak-anak yang lain ditangkap tentara Cina yang menginvasi wilayah Yunan. Kunyang untuk berziarah ke makam ayahnya. Dia pun te nggelam dalam kegiatan keagamaan sampai Idul Fitri tiba. Namun. Ramadhan adalah bulan yang dinantinantikan kedatangannya oleh Cheng Ho. Ia juga sempat mampir di Pelabuhan Bintang Mas kini Tanjung Priok. bila dia kemudian diangkat menjadi pegawai khusus pangeran. dia dan tahanan muda lainnya dijadikan pelayan rumah tangga Pangeran Zhu Di – anak keempat kaisar Cina. Pergaulannya dengan p angeran. Saat Ramadhan t iba. Tahun 1415 M mendarat di Muara Jati (Cirebon). Ketika berkunjung ke Samudera Pasai. Selain itu Toko h-tokoh (Cendikiawan) Muslim pada abad ke -7 antara lain sebagai berikut: Tokohtokoh bidang Politik 1. Dia jago berdiplomasi serta menguasai seni berperang. Cheng Ho memang sempat terdampar di kepulauan Nusantara selama tujuh kali. Kholid Bin Walid 365 . Dalam kurun waktu 14051433.

Sa‘id bin Al-Ash 13. Amr bin Ash 6.3. Muhammad bin Abdul Wahab Tokoh-tokoh Bi dang Mamematika 1. Ibnu Al-Khotib 2. Al-Jahir Jabir ibnu Hayyan 366 . Muaw iyyah 8. Ziyad binAbih 7. Al-Hijaz bin Yusuf 10. Al-Khawarizmi 2. Hajjaj bin Yusuf Tokoh-tokoh Bidang kedokter an 1. Ali bin Abi Thalib 5. Musa bin Nusayr 11. Qu taybah bin Muslim 12. Umar Bin Kottob 4. Abdul Malik bin Marwan 9.

H.com/2006/10/06/ibnu-sina/. [Online]. Bairut : 'Alimul Kitab El-Sa ha. Biografi Para Ilmuan Muslim.Syalabi. Gontor Press.The science of islam. [ 09 November 2009]. U.Ishom .M. W.2002. [Online].A.alquran-indonesi a. Download: Jumat/2 Oktober 2009 www.DAFTAR PUSTAKA A. S. 2004: Ponorogo Triatmojo. Profil Ilmuan Muslim Perintis Ilmu Pengetahuan Modern. Ser atus Tokoh dalam Sejarah Islam. 2009.Tt.wikipedia. T.wikipedia. Jakarta : Litera AntarNusa Al -Mawardi. Abu Al-Hasan. 2000. Musthofa. Cendikiawan Muslim. (2006). Menyorot Ijtihad Persis. Blogs Ilmuan Muslim. Jakarta : Bulan Bintang. Ash-Shiddieqy. Addinul Islamy.[Online]. Jakarta: Al-Husna Zikra Abu A yuhbah.S. Mudzakir. Husain Ahmad. T.com [20 Agustus 2009] Osman. M. Yogyakarta: Insan Ma dani.M.org. Tarikh Islam 1.wordpress. (2006). Jakarta : Bulan Bint ang. M. Sejarah Ibnu Sina. Jakar a: Fuzan Intan Kreasi. [ Online]. 55 Tokoh Muslim Terkemuka.ilmuilmuislam. Tersedia di http://www. Latif. A. Masur.Jakarta:Darrul Ilmi Ishom. Tersedia: http://id. Sejarah dan Kebudayaan Islam III. 2000: Jakarta Syafi‘I Arkom. (2004). Widjaya Jakarta.H . dan Ha di. Kamiluddin. 2000. Khoiruddin. Tim Penyusun T arikh 'Gontor'. Gontor Press: Ponorogo. Tersedia:http://id. A s-Shobuni. www.com/tag/ilmuwan-muslim/. (2009). At-Tibyan fi 'Ulumil Quran.(1987). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam. Download: Jumat/2 Oktob er 2009 367 .M (1994). (1993). Hasan.M. (2004). M.org [20 agustus 2009] Amin.Abdul Wahhab.com. Saiful. Studi Ilmu-Ilmu Qur'an. Tersedia: http://triatmojo. Bandung: Remaja Rosda Karya Ash-Shiddieqy. (1971). Jakarta : Lintera Antar Nusa Murtiningsih. Kitab Hadits Shahih Yang Enam.wordpress. Bandung : Tafakkur. (2008). Ilmu-Ilmu Alquran. (1985). Ringkasan Sejarah I slam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->