INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS PULAU PINANG

DASAR PEMBANGUNAN & ISU-ISU GLOBALISASI

NAMA PELAJAR NO K.P. KUMPULAN / UNIT NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN

: MUHAMMAD ZAKWAN BIN ABDUL RAHIM : 910627105715 : 2 KSBM (PPISMP AMBILAN JULAI 09) : EN. BALA CHANDRAN A/L KARUPIAH : MAC 30, 2010

PENGHARGAAN

Syukur

Alhamdulillah

dengan

berkat

dan

rahmat-Nya

akhirnya

saya

dapat

menyelesaikan tugasan kerja kursus bagi subjek Pengajian Sosial 1 yang berkaitan tentang dasar-dasar pembangunan ekonomi di Malaysia dan isu-isu globalisasi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi negara dengan sempurna. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah Pengajian Sosial 1 saya iaitu En. Bala Chandran kerana sanggup berkorban masa dan tenaga dalam membantu saya dalam mencari maklumat dan mereka juga menjadi sumber panduan dan rujukan saya sepanjang tugasan ini berlansung.

Tidak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang banyak membantu dan menyokong saya sepanjang saya melakukan tugasan ini di rumah. Mereka turut sama sekali membantu saya dalam melakukan tugasan ini dan mereka juga telah banyak berkorban dari segi masa, tenaga dan wang demi untuk memastikan tugasan saya ini dapat disempurnakan dengan jayanya dan cemerlang.

Selain itu, rakan-rakan saya terutama 2 KSBM juga telah banyak membantu saya sepanjang menyiapkan tugasan ini. Jika terdapat sedikit permasalahan dalam saya menyiapkan tugasan ini, mereka tidak keberatan untuk membantu saya sehingga dapat diselesaikan permasalahan tersebut. Mereka juga telah memberi sokongan moral sepanjang proses tugasan ini dilaksanakan. Hal ini dapat mendorong saya untuk menghasilkan tugasan ini dengan sebaik mungkin. Akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap warga masyarakat yang telah banyak membantu saya sama ada secara lansung atau tidak lansung.

a) Sediakan satu esei bergambar yang mempunyai lebih kurang 2000 patah perkataan b) Gambar dan keratan akhbar boleh mengiringi esei .SOALAN TUGASAN TUGASAN 1 Sediakan satu esei bertajuk : Galurkan usaha yang dijalankan oleh kerajaan Malaysia untuk membangunkan ekonomi negara melalui pelbagai dasar pembangunan serta bincangkan juga bagaimana isu-isu globalisasi telah mempengaruhi pembangunan ekonomi kita.

tanpa pembangunan atau peningkatan sektor-sektor ini. Fenomena ini boleh digarap seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Tanpa penjanaan ekonomi. kerajaan Malaysia berusaha untuk membangunkan ekonomi negara melalui pelbagai dasar pembangunan supaya negara kita tidak keciciran ditinggalkan dengan negara dunia pertama yamg lain. kedua-dua bidang ini saling membantu dan memerlukan antara satu sama lain bagi mengembangkan sesebuah negara bak kata pepatah. sektor perindustrian. Walau bagaimanapun. sesebuah negara tidak dapat membangunkan sektor-sektor lain seperti sektor pelancongan. Oleh hal yang demikian. maka penjanaan ekonomi tidak berlaku bagi sesebuah negara itu.PENDAHULUAN Penjanaan ekonomi bagi sebuah negara merupakan perkara yang amat penting dan sangat berperanan dalam mengubah landskap sesebuah negara. Tunku Abdul Rahman sehinggalah kepimpinan Perdana Menteri sekarang. secara umumnya pembangunan dan kemajuan dalam pelbagai bidang begitu pesat membangun sehingga melangkaui jumlah bahan-bahan mentah. tanpa melengahkan masa. Kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit bagi merealisasikan cita-cita ini. Hal ini demikian kerana. Antara dasar yang . bagai aur dengan tebing. Pada era tamadun manusia yang begitu mencabar ini. Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak. sektor kesihatan dan lain-lain. Pelbagai dasar telah diperkenalkan kepada rakyat sejak kepimpinan Perdana Menteri pertama.

kerajaan Malaysia berharap dapat menjana pendapatan negara sekali gus meningkatkan ekonomi negara dan seterusnya membangunkan sektor-sektor major dan minor yang lain. Pengguna kurang membeli barangan runcit kerana harga yang terlalu tinggi dan sekali gus menyebabkan penjanaan ekonomi terbantut. Hal ini boleh menyebabkan barangan dari luar (export) akan mudah masuk ke negara kita dan seterusnya akan merencatkan dan melembabkan penjanaan ekonomi negara. Contoh yang paling mudah adalah inflasi dunia dan pasaran terbuka. Hal ini akan merencatkan ekonomi negara kerana kuasa beli pengguna semakin menurun. isuisu globalisasi merupakan perkara utama yang menghalang dan merencatkan usahausaha yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi membangunkan ekonomi negara.diperkenalkan itu adalah seperti Dasar Pembangunan Negara. perniagaan jual beli sekarang berlaku secara meluas tanpa sempadan (borderless world). Apabila berlakunya inflasi dunia ini bererti harga barang-barang seharian secara umumnya melambung tinggi. Dasar Pendidikan Kebangsaan dan lain-lain. barangan runcit dan aktiviti perniagaan adalah berjalan tanpa mengira sempadan negara. Walau bagaimanapun. di era globalisasi ini. Inflasi dunia berlaku disebabkan oleh peningkatan harga bahan mentah sehingga menyebabkan inflasi berlaku di segenap penjuru dunia. . Dalam hal ini. Hasil dengan pengenalan dasar-dasar ini. pasti ada halangan bagi setiap cita-cita yang kita cuba untuk realisasikan. dimana setiap perkara seperti maklumat. Selain itu. Dasar Ekonomi Baru. Dasar Pertanian Negara.

Perdana Menteri. Dasar 1 Malaysia Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama perlu menganggap diri mereka sebagai bangsa Malaysia yang berfikir dan bertindak ke arah mencapai satu matlamat. kita berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia. maju. Ini bukan bererti kita mengetepikan dasar afirmatif. Sejajar dengan ini. One People.Dasar pembangunan yang dijalankan oleh kerajaan bagi membangunkan ekonomi negara 1. Secara amnya „1 Malaysia‟ bermaksud berfikir dan bertindak mengikut kesamarataan bagi semua kaum atau erti kata lain adalah memperjuangkan satu hak untuk kebaikan barsama. Hal ini boleh dikaitkan dengan penjelasan Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak : “Kita berdiri. adalah langkah yang bertepatan dengan suasana dan cita rasa rakyat. perpaduan yang sedia terjalin antara kaum di negara ini perlu diperkukuhkan lagi bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman. Kita mengambil tindakan-tindakan berdasarkan kehendak semua kumpulan etnik dalam negara kita. selamat dan makmur. dasar untuk menolong . Konsep „1 Malaysia‟ yang diperkenalkan oleh YAB Dato‟ Seri Mohd Najib Tun Abdul Razak. Konsep ini selari dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Prinsip-Prinsip Rukun Negara.

. Kita keluar daripada cara bertindak dalam tembok etnik yang kita amalkan sejak sekian lama”.kaum Bumiputera asalkan dasar itu dilaksanakan dengan cara yang adil dan memberi pertimbangan kepada golongan Bumiputera yang layak mendapat sesuatu pertimbangan daripada kerajaan. Walaupun secara umumnya dasar 1 Malaysia adalah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara kita. Sebagai contoh. kaum Cina yang pakar dalam bidang perniagaan ini akan menolong kaum lain seperti kaum Melayu dan kaum India secara amnya untuk membangunkan perniagaan mereka. tetapi dasar ini juga boleh dikaitkan dengan pembangunan ekonomi negara. ekonomi negara dapat ditingkatkan kerana semangat perpaduan antara kaum menjadi utuh.„1 Malaysia‟ juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan keutamaan rakyat sebagai mana slogan YAB Perdana Menteri iaitu „Rakyat didahulukan. Pencapaian diutamakan‟. Tidak kira bangsa dan agama rakyat Malaysia akan bersatu meningkatkan ekonomi negara. Sesebuah kaum akan menolong kaum lain dari segi ekonomi. Hal ini demikian kerana.

Kesimpulannya. Dasar ini merupakan dasar utama kerajaan bagi misi pembangunan negara. Secara khususnya. Keutamaan dasar ini bukanlah pembangunan ekonomi semata-mata. Sebagai contoh. tujuan pengenalan Dasar Pembangunan Negara ini adalah untuk membantu negara mencapai matlamat keselamatan negara. tetapi untuk pembangunan negara dalam pelbagai aspek. dasar yang dikategorikan di bawah subjek ekonomi adalah seperti . Dasar-dasar tersebut dikategorikan mengikut subjek-subjek tertentu. dasar ini juga membari pendekatan kepada ekonomi walaupun secara asasnya untuk menyatupadukan rakyat. pembangunan ekonomi juga menjadi keutamaan dalam dasar ini sebagaimana selaras dengan slogan yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri itu.Oleh hal yang demikian. dan kesejahteraan sosial serta ekonomi rakyat dan masyarakat. Dasar Pembangunan Negara Secara umumnya definisi Dasar Pembangunan Negara atau juga dikenali Dasar Negara adalah garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang. 2. perpaduan dan kestabilan negara. Di dalam dasar ini terdapat dasar-dasar kecil yang lebih spesifik bagi sesuatu pembangunan itu.

India. Kegiatan pertanian pada masa itu adalah pertanian sara diri dan tradisional. Malaysia berhasrat untuk meletakkan nama negara kita sebaris dengan negaranegara yang maju dari segi ekonomi seperti China. Sebagai contoh. 3.Dasar Perindustrian. dasardasar ekonomi yang diperkenalkan di bawah Dasar Pembangunan Negara ini adalah untuk membangunkan ekonomi negara pada tahap tertinggi. Dasar ini diperkenalkan dan digubal secara khusus kerana ingin menyelesaikan masalah-masalah yang melanda negara. pembangunan ekonomi juga merupakan salah satu perkara yang dititik beratkan dalam hal ini. Di peringkat awal. Dasar Pembangunan Negara amat penting dalam membangunkan ekonomi negara. mewujudkan peluang pekerjaan dan pendapatan pada penduduk-penduduk tempatan. Dasar Pertanian Negara dan lain-lain. buah-buahan serta kegiatan menangkap ikan dan menternak telah menyediakan sumber makanan. Dasar Pertanian Negara Ketiga Sektor pertanian telah memainkan peranan penting di dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia. Oleh hal yang demikian. Dasar Penswastaan. Oleh itu. sayur-sayuran. penanaman tanaman makanan seperti padi. Amerika Syarikat dan Jepun. Nahtijahnya. Tanaman industri iaitu getah mula diperkenalkan pada tahun . isu-isu ekonomi yang melanda negara kita perlu diselesaikan dengan cara yang sistematik.

8 bilion pada tahun 1995. Penubuhan Institut Penyelidikan Getah pada tahun 1926 telah mengorak langkah menjadikan Malaysia sebagai pengeluar utama getah asli di dunia untuk beberapa abad sehinggalah akhir tahun 1980an. berbanding RM3. Jumlah kawasan tanaman sawit telah meningkat daripada 1. .6 bilion pada tahun 1985 iaitu peningkatan sebanyak 5.5 juta hektar pada tahun 1995. Sumbangan terhadap Keluaran Kasar Dalam Negara (KDNK) telah meningkat kepada RM6. Tanaman kelapa sawit mula diperkenalkan dan dimajukan pada awal 1960an diikuti dengan koko pada tahun 1970an.6 peratus. Perak. penyimpanan dan penggunaan mengukuhkan lagi kedudukan tanaman koko sebagai tanaman selingan dalam sektor pertanian Malaysia. Seterusnya Institut penubuhan Kelapa Penyelidikan Sawit (PORIM) pada tahun 1979 telah menjadikan kelapa sawit sebagai satu tanaman strategik kepada ekonomi Malaysia. Penubuhan Lembaga Koko Malaysia pada tahun 1988 untuk menjalankan penyelidikan mengenai pengeluaran pemerosesan.5 juta hektar pada tahun 1985 kepada 2.1887 apabila benih getah ditanam di Kuala Kangsar.

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) (1973) dan beberapa agensi yang lain telah menyediakan kemudahan pemasaran. Sementara itu. MARDI (1969). peluang pekerjaan dan pendapatan eksport akibat daripada dasar menggalakkan perindustrian. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) (1970). Malaysia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat sekali di mana ia telah mencapai pertumbuhan KDNK melebehi 8 peratus setahun selama sembilan tahun berturut-turut. Pada tahun 1987 sektor pembuatan telah mengatasi sektor pertanian dari segi sumbangan kepada keluaran dalam negara kasar (KDNK). Bank Pertanian Malaysia (BPM) (1969). RISDA dan agensi-agensi pembangunan wilayah telah mempergiatkan lagi pembukaan tanah baru untuk tanaman industri di samping mencapai matlamat membasmi kemiskinan Dasar Ekonomi Baru (DEB). penyelidikan. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) (1972). penyatuan dan pemulihan tanah seperti FELDA. Pertumbuhan yang pesat ini yang telah diterajui oleh sektor pembuatan dan perkhidmatan sementara sektor pertanian telah mengalami kadar pertumbuhan yang kecil dan sederhana 2-3 peratus setahun. penubuhan agensi-agensi khusus seperti FAMA (1965). FELCRA. Semenjak pertengahan tahun 1980an.Penubuhan institusi-institusi pembangunan kawasan. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) (1971). Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) (1971). kredit dan khidmat sokongan kepada kumpulan sasar dan mempergiatkan lagi pembangunan sektor pertanian. .

d.2%. Keperluan untuk merubah sektor pekebun kecil . Keperluan untuk meningkatkan pelaburan swasta dalam pengeluaran makanan.4 bilion pada tahun 1995 yang merupakan pertumbuhan purata tahunan sebanyak 9. Di antara cabaran-cabaran baru yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah seperti berikut : a. Cabaran tersebut melibatkan masalah dan kekangan yang lazimnya berhubungkait dengan ekonomi yang berkembang pesat secara berterusan.8%.Sejak pelaksanaan DPN1 mulai 1984 dan DPN2 mulai 1992. f.9 bilion pada tahun 1985 kepada RM16. perkembangan pesat dalam ekonomi sejak tahun 1991 dan kegawatan ekonomi yang dihadapi sekarang telah menimbulkan cabaran baru dalam pengurusan sektor pertanian. berkhasiat serta bermutu tinggi pada harga yang berpatutan b. selamat. terutamanya ekonomi yang mencapai tahap gunatenaga penuh serta menghadapi masalah defisit imbangan perdagangan. e. Keperluan untuk memaksimakan penggunaan sumber-sumber terhad yang sedia ada seperti tanah dan air. Keperluan untuk menjamin bekalan makanan yang mencukupi.9 bilion tahun 1985 kepada RM 35. sektor pertanian telah mencatat kadar pertumbuhan purata tahunan sebanyak 3. Nilai eksport barangan pertanian pula telah meningkat daripada RM 13. g. Keperluan untuk memperkukuhkan daya saingan sektor pertanian negara. Jumlah nilaiditambah pertanian telah meningkat dari RM11. Keperluan untuk mengurangkan penggunaan buruh dalam kegiatan pertanian. c.2 bilion pada tahun 1995. Keperluan untuk menyokong perindustrian negara dan pelaburan luar negara. . Sungguhpun demikian.

untuk menghadapi cabaran-cabaran tersebut dasar pertanian negara yang baru (DPN3) telah digubal bagi menjamin pembangunan pertanian dan perhutanan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan- perkembangan terbaru yang berlaku di dalam dan di luar negara. . Oleh hal yang demikian.h. Keperluan bagi memastikan pembangunan pertanian dan perhutanan yang mampan. perikanan dan ternakan serta dilengkapi dengan aktiviti agropelancongan. terutamanya tanah dan buruh: menggalakkan petani-petani mengamalkan teknik-teknik pertanian moden melalui sistem bersepadu yang menggabungkan tanaman. Strategi pembangunan sektor pertanian dan perhutanan disepadukan untuk mengatasi masalah kekurangan sumber.

Pembangunan industri baru seperti bioteknologi. relevan dan selari dengan dasar-dasar pembangunan yang dilaksanakan oleh pelbagai Kementerian. DPN3 telah digubal . Rantaian pertanian dengan sektor industri dan penekanan kepada pemuliharaan sumber semulajadi akan mengukuhkan lagi sektor pertanian dan menjamin pembangunan mampan. marin dan air pula akan memenuhi kehendak dasar kepelbagaian biologi dan alam sekitar.Di samping itu. produk dan industri dan kimia semulajadi yang dihasilkan daripada sumber biologi dan produk biomass kelapa sawit adalah selaras dengan dasar pembangunan sains dan teknologi. dasar-dasar bagi pengurusan ekonomi makro sektor-sektor lain perlu diambilkira bagi mempastikan dasar pertanian adalah konsisten. Strategi untuk pemuliharaan sumber biologi dan semulajadi seperti hutan. DPN3 melengkapkan pendekatan pembangunan berkelompok industri berasaskan pertanian yang telah dikenalpasti dalam Pelan Induk Perindustrian 2 (1996-2005) melalui pengukuhan pertalian dalam dan antara sektor ekonomi yang akan merangkumi pembangunan peluasan sokongan perantaraan. Dasar-dasar tersebut ialah dasar perindustrian. Oleh itu. kepelbagaian biologi dan alam sekitar. sains dan teknologi. melengkapi.

dengan tujuan menjadikannya satu dasar yang komprehensif. 9 teras utama itu adalah seperti berikut : . melengkapi dasar-dasar yang lain (complementary). Oleh hal yang demikian. Sains dan teknologi saling terikat bagai aur dengan tebing bagi menghasilkan teknologi tinggi (high-tech) yang dapat menjana ekonomi sesebuah negara. teknologi berkembang dengan pesatnya dari hari ke hari. pragmatik serta fleksibel. Hal ini demikian kerana penjanaan ekonomi merupakan medium yang penting bagi ketumbuhan sesebuah negara. Malaysia mengambil langkah yang bijak dengan mewujudkan dasar yang berkait dengan sains dan teknologi iaitu Dasar Bioteknologi Negara. 4. Dasar ini diperkenalkan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dasar Bioteknologi Negara Pada abad ke-21 ini. Dasar ini mengandungi 9 teras utama yang berkaitan pembangunan sains dan ekonomi.

ekonomi. Pembangunan bioteknologi perindustrian d. sosial. perindustrian. Pembangunan penjagaan kesihatan bioteknologi c. kesihatan perundangan dan modal insan. Pembangunan rangka kerja perundangan dan peraturan h. Hal ini merangkumi pertanian.a. Memperkukuhkan strategi i. Penyelidikan dan pembangunan serta pemerolehan teknologi e. Komitmen kerajaan Kesemua 9 teras utama ini merangkumi setiap elemen yang penting dalam pembangunan negara. Pembangunan bioteknologi pertanian b. Memperkenalkan dasar ini merupakan langkah bijak kerajaan kerana dasar ini bukan sahaja mempertingkatkan ekonomi nagar tetapi mempertingkatkan semua sektor yang terdapat dalam negara . sains dan teknologi. pertanian. Pembangunan modal insaniah f. Pembangunan prasaran kewangan g.

Mengurus dan memanfaatkan harta intelek secara strategik adalah cara untuk meningkatkan daya saingan jangka panjang negara dalam ekonomi pengetahuan. Pentingnya harta intelek untuk pertumbuhan ekonomi telah lama disedari. memupuk pembangunan industriindustri sokongan dan membangunkan keupayaan sumbermanusia untuk melaksanakan dasar dengan jayanya.5. Dalam ekonomi semasa yang berasaskan pengetahuan. menyediakan sistem perlindungan harta intelek berpiawaian tinggi. . harta intelek adalah aset ekonomi berharga dan juga alat perniagaan kritikal yang boleh memberi daya saingan. Dasar Harta Intelek Tujuan utama Dasar Harta Intelek Negara (DHIN) adalah untuk memanfaatkan harta intelek sebagai enjin pertumbuhan yang baru untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial. memajukan pengeksploitan harta intelek berpontensi komersil. DHIN memberi fokus kepada memaksimumkan sumbangan harta intelek dalam mempercepatkan pembangunan sosio-ekonomi dan teknologi dengan cara mewujudkan suasana yang menggalakkan penghasilan berterusan harta intelek.

mampu berdikari. bermoral. progresif dan makmur. Dasar Wawasan 2020 Wawasan 2020 bukanlah merupakan satu dasar khas tetapi merupakan tindak balas kepada perkembangan ekonomi.Menjelang tahun 2020. bertoleransi. politik. bersatu. Matlamat terakhir yang dicita-citakan ialah pembentukan sebuah negara Malaysia yang benar-benar maju menjelang tahun 2020. mampu bersaing. Malaysia sebagai sebuah negara merdeka akan menjadi negara yang benar-benar maju. Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad kepada bidang ekonomi sahaja malah ia akan merangkumi segala aspek kehidupan: ekonomi. Rakyat akan menikmati kehidupan yang sempurna dalam satu masyarakat yang demokratik. kejiwaan dan kebudayaan. dinamik dan mempunyai daya ketahanan yang tinggi. . kerohanian. sosial.6. Wawasan ini telah diketengahkan sebagai satu garis panduan dan rangka kerja mengenai pendekatan yang harus diambil dalam memulakan langkah bagi perjalanan jauh yang akan ditempuh oleh negara. adil. sosial dan politik yang berlaku di peringkat nasional dan antarabangsa yang telah memberi cabaran hebat kepada negara.

Malaysia akan menjadi sebuah negara yang sangat maju dan sebaris dengan negara Dunia Pertama. sekiranya Malaysia mencapai kesemua cabaran itu.Ini bermakna Wawasan 2020 bertujuan mewujudkan negara bermatlamat iaitu Malaysia akan menjadi negara maju dengan caranya tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju yang ada sekarang. negara yang telah berjaya mengubah corak ekonomi dan kehidupannya daripada pertanian kepada perindustrian adalah mempunyai status negara maju. Malaysia akan menjadi sebuah negara perindustrian yang hebat mengalahkan China. Amerika Syarikat dan India. Ini adalah . Wawasan 2020 berkehendakkan rakyat Malaysia meneruskan proses transformasi ini yang telah dimulakan sejak merdeka lagi kerana pencapaian sekarang masih lagi di pertengahan jalan. Hal ini demikian kerana. Dari sudut ekonomi pula. Kemajuan yang dicita-citakan ialah kemajuan yang sempurna yang tidak semata-mata diukur dari segi pencapaian lahiriah atau fizikal semata-mata malah ia akan meliputi pewujudan satu masyarakat yang sempurna dengan nilai moral dan etika yang tinggi dan boleh dicontohi oleh negaranegara yang lain Melalaui cabaran-cabaran yang telah termaktub dalam Wawasan 2020.

pelaburan. berdikari dan kekentalan menghadapi cabaran-cabaran. sosial dan kebudayaan. tenaga kerja. . daya saing. Ia sudah tentunya berkait dengan sumbangan sektor perdagangan dan komersial yang secara langsung melibatkan soal modal.kerana proses ini bukan sahaja melibatkan transformasi daripada kehidupan bertani kepada perindustrian malah ia juga melibatkan perubahan teknologi. menambah dan memperbaharui. Di peringkat ini peranan sektor swasta amatlah besar kerana ia akan menjadi jentera pertumbuhan negara. ekonomi. Bagi mencapai taraf negara perindustrian pertumbuhan ekonomi yang amat pesat amatlah penting. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didokong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi yang tinggi yang bukan setakat boleh mencedok atau mengubahsuai sahaja tetapi ia mestilah boleh mencipta. kualiti.

MARDI diurus dan dipandu mengikut dasar dan peraturan yang diputuskan Lembaga Pengelola MARDI dengan persetujuan Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani. pertanian dan industri asas tani.7. persetujuan Menteri Kewangan turut diperlukan. Majlis Sains MARDI pula memastikan program teknikal MARDI mencapai tahap kualiti dan keberkesanan yang maksimum. teknikal. kelapa sawit dan koko). ekonomi dan sosial berkenaan dengan: - Pengeluaran. MARDI dimandatkan untuk melaksanakan fungsi seperti berikut : a. MARDI MARDI ditubuhkan pada awal 1971-1972 dan objektif utamanya penubuhannya adalah untuk menjana dan mempromosi teknologi baru. wajar dan efisyen untuk kemajuan industri makanan. Menjalankan penyelidikan dari segi sains. Akta MARDI 1969 telah membawa kepada penubuhan MARDI pada 28 Oktober 1969. ternakan dan makanan - Perladangan campuran . MARDI telah beroperasi sepenuhnya pada tahun 1971. Bagi perkara berkaitan kewangan. penggunaan dan pemprosesan segala tanaman (kecuali getah.

Memberi geran untuk R&D dalam bidang sains tulen. makmal analisis. ekonomi dan sosial berkenaan dengan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani g. syarahan dan seminar c. Berkhidmat sebagai pusat pengumpulan dan penyebaran maklumat dan nasihat berkenaan dengan perkara saintifik. sains gunaan. teknikal. Menjadi pusat yang memberikan perkhidmatan pakar dalam industri makanan dan pertanian serta industri asas tani seperti perkhidmatan perundingan. Menjalankan penyelidikan dan pengeluaran berbentuk komersil h. teknikal dan ekonomi yang berkaitan dengan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. jaminan kualiti serta R&D kontrak d. mempromosi dan mengeksploitasi penemuan penyelidikan i. Memberi pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani e. terbitan berkala dan kertas kerja berhubung dengannya serta mengelolakan pameran. Membangun. Mengekalkan hubungan dengan organisasi awam atau swasta dalam dan luar negara yang terlibat dalam penyelidikan saintifik. Fungsi ini dilakukan melalui pelbagai kaedah termasuk penerbitan laporan. persidangan. Memberi perkhidmatan pengembangan kepada industri makanan dan pertanian serta industri asas tani .b. teknikal dan ekonomi berkenaan dengan industri pertanian f.

Hasil pertanian yang termasuk di bawah bidang perkhidmatan FAMA ialah sayur-sayuran.8. buah-buahan. mengawalselia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian Malaysia. FAMA telah ditubuhkan pada 30 September 1965 bagi tujuan menyelia. Fungsi-fungsi utama FAMA adalah seperti berikut :  Menyelaras aktiviti -aktiviti pemasaran pertanian sama ada yang melibatkan pihak swasta atau jabatan/agensi kerajaan  Memperbaiki sistem pemasaran dan memperluaskan serta memajukan pasaran baru bagi hasil-hasil pertanian Malaysia  Bekerjasama dengan pihak swasta dan jabatan/agensi kerajaan bagi mewujudkan sistem pemasaran pertanian yang cekap dan berkesan  Membangunkan dan memajukan pengurusan yang cekap di dalam industri pertania. berkaitan dengan aktiviti pemasaran atau pemprosesan hasil-hasil pertanian  Melibatkan secara langsung di dalam industri pertanian. bijiran dan nerba serta ternakan dan akuakultur. menyelaras. . termasuk pengimportan dan pengeksportan. terutamanya di dalam aktiviti pemasaran dan pemprosesan hasil-hasil pertanian. FAMA Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau lebih dikenali sebagai FAMA (Federal Agricultural Marketing Authority) ialah sebuah agensi pemasaran yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani Malaysia.

kesan utama Inflasi boleh merencatkan ketumbuhan ekonomi negara kerana kuasa beli masyarakat tersekat. 430 jenis barangan dan perkhidmatan yang digunakan oleh isi rumah akan di ambil kira oleh IHP. IHP diukur dengan membandingkan purata harga barangan dan perkhidmatan pada tahun asas dengan tahun semasa.Inflasi diukur melalui kaedah Indeks Harga Pengguna (IHP). kita dikejutkan dengan kenyataan Gabenor Bank Negara yang menyatakan bahawa Inflasi mungkin telah mencapai 6-7 peratus. Walau bagaimanapun.. diikuti dengan pemotongan subsidi dan beberapa faktor dari luar negara termasuk melambungnya harga bahan api mentah dan krisis makanan menjadi antara . Kadar inflasi pula adalah peratus perubahan paras harga barangan dan perkhidmatan tahun semasa berbanding tahun asas. Kenaikan harga bahan api dan petrol telah menjana pertumbuhan ekonomi yang lembap. Pada bulan Jun 2008.inflasi boleh memberi kesan positif dan juga negatif.Isu-isu globalisasi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi negara Inflasi bermaksud suatu proses kenaikan yang berterusan dalam tingkat harga umum untuk semua barang secara menyeluruh dan serentak dalam ekonomi.

Kita pernah mengalami masalah inflasi ini pada tahun 1998 tetapi dapat diselesaikan dengan cara yang bijak. beberapa bahagian ekonomi negara telah menunjukan aliran yang negatif. yang bermula daripada krisis kewangan subprima di Amerika Syarikat pada pertengahan tahun 2007. Akhirnya. telah jatuh 24 peratus daripada puncak 1. Inilah keadaan yang sangat-sangat ditakuti di mana pertumbuhan ekonomi yang rendah tetapi kadar inflasi tinggi.8 peratus. krisis ekonomi global semasa. setelah kenaikkan kos pengeluaran dan harga barangan harian pengguna telah meruncingkan lagi keyakinan terhadap ekonomi negara. Keadaan ini boleh membawa kepada apa yang dipanggil stagflasi di mana ekonomi menguncup tetapi inflasi melambung.Tindakan kabinet yang bersetuju sebulat suara dengan kenaikan 41 peratus harga bahan bakar selain gas asli bagi menyelamatkan kewangan negara. Impaknya.Ironinya. dan kenaikan sehingga 7 peratus untuk Jun merupakan kadar kenaikan bulan tertinggi di dalam sejarah Malaysia sejak 2 tahun lepas. Indeks komposit misalnya. telah membawa kesan yang jauh lebih meluas dan mendalam. hal ini tetap memberi kesan yang mendalam kepada pertumbuhan ekonomi negara. Walau bagaimanapun. Nahtijahnya. inflasi merupakan satu perkara yang amat digeruni olah setiap masyarakat negara kita. Setelah hampir dua tahun sejak krisis .Inflasi pada bulan Mei 2008 adalah sebanyak 3. Selain itu.punca lonjakan inflasi ini.524 mata. Gabenor Bank Negara meramalkan pertumbuhan ekonomi di bawah paras lima peratus.

dijangka mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebanyak 1. telah terjerumus ke dalam kemelesetan. terutamanya pembuatan yang telah mencatatkan penguncupan sebanyak 8. terutamanya oleh penguncupan eksport. Perkembangan ekonomi dunia yang amat negatif ini telah mula menampakkan impaknya ke atas ekonomi negara dalam suku keempat tahun 2008. Persekitaran ekonomi global bagi tahun 2009 dijangka lebih sukar. berbanding dengan purata sebanyak 6. Pengurangan ini disebabkan. yang merupakan ekonomi dan negara perdagangan terbesar di dunia.3 peratus dalam tempoh sembilan bulan pertama tahun 2008. Sentimen pengguna juga telah turut terjejas.8 peratus. Malahan lebih separuh daripada ekonomi utama dunia.8 peratus. Negara-negara ini telah mengalami penguncupan ekonomi yang terburuk semenjak the Great Depression pada 1930 an. sementara United Kingdom negatif 2.4 peratus.kewangan global melanda. kawasan Eropah dan Jepun. terutamanya Amerika Syarikat. Berikutan ini. Eksport dan pengeluaran industri negara mula merosot dan pelaburan berkurangan. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) telah mencatatkan penurunan kadar yang ketara rendah sebanyak 0. Amerika Syarikat.1 peratus. Kejatuhan eksport ini telah menjejaskan pertumbuhan sektor ekonomi.6 peratus. namun masih belum nampak tanda-tanda kembalinya kestabilan di sektor kewangan dan pemulihan ekonomi negara-negara maju. . telah mengalami kejatuhan nilai sebanyak 13. bagi tempoh yang sama.

Sungguhpun ekonomi negara China dan India dijangka mencatat pertumbuhan positif sebanyak 6. Korea Selatan. namun jangkaan pertumbuhan ini adalah pada kadar yang ketara rendah. dalam keadaan kegawatan ekonomi dunia semasa.2 kepada 0. Berikutan perkembangan ini. Ekonomi Malaysia telah mencapai pertumbuhan yang menggalakkan sebelum ini kerana. antaranya. Pertumbuhan ekonomi negara juga telah dijanakan oleh aliran masuk pelaburan asing yang tinggi dan pembangunan pasaran modal yang mantap. Malah Menteri Mentor Singapura telah membayangkan bahawa ekonomi Singapura akan menguncup negatif 10 peratus pada tahun ini. iaitu masing-masing pada negatif 2 peratus. Walau bagaimanapun. besar kemungkinan keadaan ekonomi global akan menjadi lebih buruk sebelum keadaan ekonomi menjadi pulih. Taiwan dan Singapura akan terus mengalami kemelesetan ekonomi. iaitu antara yang tertinggi di dunia. Di rantau ini.7 peratus dan 5.6 peratus. Oleh itu.1 peratus.9 peratus pada tahun ini. IMF telah pada Januari 2009 sekali lagi mengurangkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia daripada 2.dan Jepun negatif 2. Perdagangan negara mencakupi hampir dua ratus peratus daripada KDNK.5 peratus bagi tahun 2009. usaha-usaha untuk memulihkan sektor kewangan di negara-negara maju masih belum berjaya. . negatif 4 peratus dan negatif 4. Setakat ini. kita telah berjaya meningkatkan perdagangan antarabangsa. Malaysia terpaksa menerima hakikat bahawa ekonominya yang begitu terbuka akan menerima tekanan berikutan kegawatan ekonomi global.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful