JABATAN PELAJARAN JOHOR SURAT AKUAN DAN KEBENARAN

Kepada
(Nama Penganjur)

:

Adalah saya : No.Kad Pengenalan : bapa/ibu/penjaga kepada anak yang bernama : No.Kad Pengenalan/No.Surat Beranak : dengan ini memberi pengakuan bahawa saya membenarkan anak saya/anak jagaan saya seperti nama tersebut di atas untuk menyertai program : yang berlansung mulai

Saya sedar tentang risiko yang dihadapi dan faham Pihak Penganjur Program akan mengambil segala tindakan perlu serta wajar bagi memastikan keselamatan pelajar-pelajar semasa mengikuti program ini.Saya akan menasihati dan mengingatkan anak saya/anak jagaan saya supaya mematuhi arahan yang diberikan oleh Guru-guru Pengiring program ini.

Tandatangan Nama No.Kad Pengenalan Tarikh

: : : :