P. 1
Soal Selidik Ponteng 2008

Soal Selidik Ponteng 2008

|Views: 1,182|Likes:
Published by Aku DiaNzaymy

More info:

Published by: Aku DiaNzaymy on Oct 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Kajian Ponteng Sekolah

B ah ag ian A : ( Butiran K lien) 1. 2. 3. 4. 5. N am a Jan tina K elas N am a Kam p ung Ting ga l D en gan S ia pa? (Pertalian) : …………………………………………………………. : L / P

: …………………………………………………………. : …………………………………………………………. : …………………………………………………………. (Ibu / Bapa / D atuk/ N ene k/ K akak/ Ab ang/ Bap a Saudara / Ib u Saudara/ Lain-lain : … … … … … … … ) : … … … … … … … … … … … … … … … ... : … … … … … … … … … … … … … … … ... : … … … … … … … … … … … … … … … .. : … … … … … … … … … … … … … … … ... : … … … … … … … … … … … … … … … ... : … … … … … … … … … … … … … … … ..

6.

Pekerjaan Pe njaga : 1. Bapa 2. Ibu 3. Penjag a Pen da patan : 1. Bapa 2. Ibu 3. Penjag a

7.

8. 9.

A nak Ke B era pa?

: …………………………………………………………. … … … … … … … .. oran g N am a A dik-b eradik Lain & K elasnya : 1. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 2. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 4. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

B ilangan Ad ik: b erad ik yang Sam a S ekolah deng an a nd a? N yatakan.

10. K en de ra an K e : …………………………………………………………. S ekolah 11. Jum la h W ang Sa ku : RM … … … … … … … . (Se hari) Agiha n Perb elan ja an : 1. Tam b ang : ………………………………… 2. M akan : ………………………………… 3. Lain-lain : …………………………………

A rah an : S oal se lidik in i m engandun gi A B A H A G IAyang perlu dijaw ab . tandaka n _/ LIM N Sila p ada petak yang berkena an. B ah ag ian A (M a k lu m at b e rk aitan d iri p e lajar). YA 1 . Saya h adir ke se kolah kerana terpaksa. ______ 2 . Saya m em aksa d iri sa ya untuk b elajar d alam m atapelajaran tertentu: a. M atem atik ____ b . Sain s TID A K ____ ____ ____ ____

ubkdswm/Page 1

.... 4 ...) ____ B ah ag ian E (M ak lum at p e rse kitaran ) 1 .. se ____ B ah ag ian C (M ak lu m at rak an se b ay a) 1 .. A lam perseko lah an terlalu panjang bagi saya. ____ 4 . 1 . G uru-g uru yan g m engaja r. m em b osankan : a. Saya rasa gem bira apab ila berada bersam a rakan -ra kan. M asyarakat tidak am b il peduli w alau pu n saya ponten g sekola h.. La in-lain : . Saya rasa saya b erjuang seora ng diri tanpa sokon ga n keluarga d alam pelajaran.... Bahasa Inggeris ____ d .. ____ 3 .. Latiha n-la tihan yang d ib erikan o leh g uru.. ____ 3 . ____ 2 .. ____ 5 .. La in-lain : . M atem atik ____ b . ____ 5 ...... Sain s ____ c. Bagi saya.Kajian Ponteng Sekolah c.. Saya m udah terpengaruh d engan rakan seb aya.. Terdapat banyak tem pa t yang sela m at untuk saya p onteng di luar kaw asan sekolah .. Satu cara m enunjukka n rasa tidak pu as h ati saya kepada guru ialah deng an cara ponten g sekola h. 3 .. ____ 4 ... ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ B ah ag ian B (M ak lu m at ke lu arg a) . Saya lebih su ka bekerja m encari pend ap atan harian dari hadir ke sekolah... Bagi saya. Keluarg a saya lebih m eng gutam a kan kew an gan un tu k sara hidup... ____ 5 . ____ B ah ag ian D (M ak lu m at g u ru /sek o lah ) 1 .. cita -cita d an m a tlam at tidak sem estinya dicapai m e lalui ke lulusan akad em ik sem ata-m ata .. ____ 5 .. (D a rjah 1 h in gg a Ting katan 5.. ____ 2 . ____ 4 . rakan seb aya p erlu diutam akan. ____ 2 . Saya tid ak berasa beba s ap ab ila b erada d i sekola h. m em b ebankan sa ya . ____ 2 . Keluarg a saya m erestui kalau sa ya tidak ke sekolah . Bahasa Inggeris ____ d . ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ubkdswm/Page 2 . Saya d an ra kan-rakan rasa bangga ap abila dapat pon teng sekolah... Saya lebih re la tinggal di ru m ah berbanding ke sekolah. Salah satu tinda kan sa ya untuk m enu njukkan pe ra saan tid ak p uas ha ti kepada ke luarga ialah d en gan cara p onteng kolah . R akan sebaya b anyak m endorong sa ya untuk ponten g sekolah.. Saya rasa kom itm en ke luarga kepa da saya tidak m encu ku pi. ____ 3 ..

Saya serin g ketinggala n b as untuk sam p ai ke sekolah dalam jang ka w aktu yang ditetap ka n. ____ 5 . ____ A n alisa k o r (Y A ) K eselu ruh:an S B ahag ian A : _____________ 5 B ahag ian B : _____________ 5 B ahag ian C : _____________ 5 B ahag ian D : _____________ 5 B ahag ian E : _____________ 5 ____ ____ ____ x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0 x 10= ____ % 0 } Skor Keseluruhan : ________ ubkdswm/Page 3 . Jarak sekolah te rlalu jau h d ari ru m ah saya. (M eleb ih i 1km ).Kajian Ponteng Sekolah 3 . Suasana d i lua r sekola h leb ih m enarik berband in g d i sekola h. ____ 4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->