A n a T l ia s t i as Kn ntaa ngdiga P r o pS iun ms Ua tt ae rr aa ei i M a r k A e n t ai nol ygf so i tsi an Proo v i n Ncf eo S tuhater a P t o r m L u hS ui ht o m b i n g

P e n dg Dia ej aSp r ot . Es ika ol nP oe m t aiF na ki aPu nel t,r at U n iUM ,ne d2 a0 n1 5 5 r as S a D i t e 2r 9Jmu 200 5/ Dis e t 3 0Au g u 200u5s i na i u j i st

T h rees erc ahw a d s o in n te h p e r o d cu ec nto i t ofp e nor tN a ot oSumh a ( t De icirt saof t r rt T a n K a a h rD o a, Si r i im, a al u n nTag pu anU n t ua i lrni A )u g 2u 0s 0t 4T .h o e b j e oc ft hi v e e s d a r e s w aet rorkc e nh omarke st t r u mc keau chr ea ,an ne thedl e f ief en occ pot a mt o a r kThee t i n g . e w t tr fy f i g u sr ewersd ep r i ma na s dre y dar oy dn a b t yau s it nh des c r iap nt s dvt ae at i ns at iThe a s l i s . c ge i lc y r e si nu dedt i ct ha thaet mar k e s t yi ns ogt pef m ti na r te o s ea ar wr caanh s oe t fie f inyc te These l t o e t. m a wt t e s rh es o w t nh d e e c rob efy a rs mes he par sr eo’t hf i net , c r oe marks e tmi n n, r g i fa ag m a r r agat i n omd a f rl g ati ntme nomid d ls ea m th deeden c loi nthf eecor r e lc a o t ei o fandi c i e n t i a n g n nf p r ti cr ae n s em l a i s T st hi comint iyo .nl oe mt a r sk ye s t cti nea bgmn ed s o bn yse t r e n the t h e n i n g coe p f g e x i is n t ti (ni ft gau rt gro ue apr ns v ’d i l ul a n og i ra ioen ) s, ot h t ah mte a r f ku en t csi ntu igaoc shn s m e pte t m kea itrn f o ra mn mdanaat g o e n rm i sc eka bn et p ed. m i s i n o ti K e y w e of f ri d mfse :na cr kcy eh el i on mfn ,a ngr k,e el at ois pft ir cti cri tae y n on. m i s s i co i ta g s P e n ei nl di it ii laa nkdi u P k r ao npSumn sa iUt e t ra da r ea n, lgo ak snaa s mi s pe en lt r a i s e n t r a k pe rn o (t da un kg su Ti pa a n K aea hnD o a, Si r i im, a l du an Tng a u p n aU nt au rl ia ) K a b t r p a bd ua lJ au 200 3 T. u j up ae n ei n l ai i t di aau nl na m u ek n g s et ur uap kha tuss iaa rl u, r a n nl i th rt t a t a dn ai en fg i sa pi ee nm s ak se an r tDatnnay g a . nd gi g u nm a ek ladi pn put art i m e r a i aa a dan s e k u An nd ae ylr ia.s ndi s gi g u na ad kaaal nan isahd l ie s s k ra ianp n t ia fs l it sa i ts H s ilat i sk a . d i p e n em l i et ina un nb jau hsk teks mp n e m ak se an rdt aadi nna geph e n eb lei tl eiua fmin s i e n . w a i ra H ai nld i i c i or il ker eah n d a h so nhf yipa t aer et ta i n gi , marki ne y tmai n n,g rn g i si m aa hr g i n p r g a b k e u n ty u a nkn gug ar m n e gr ai nt atm a leir daemn, r e n d an hi kl an o iy e a kf i os ir dee anl an s i n d a d e l a s tra i ns is t hm as i rsUgi pa ap ye an y e m s ips uttaer tnma a nda i aan pdg ai t te md ep nu gh a n t a . p e n g ke al et m n by aa gna agd a(aKn e l o m a pnd oia k K U D s) e, h i nf ug ng ga s i - f u n g s i u a T n t a t a s npeeri at i ign af o pr ma sra iam rki ,a n ad j ae bpm ea ekt s nee rc oj a p r ta i m a l . s K a k t ua n e cf i s: pi ee nm s ai s sa a l tur a r tan a n, en li a sgt tra ias, ni ht saams r gi s a i .

A b stra ct

A b stra k

P e n d a h u lu a n
M e n Du i rn u a e s r t Ta an ni a a nm a n Pt P a n gP ar n p S i nu sm i aU tt ea trraaa h u n o 2 0 0 1 k e n t a n g ( S nu l m o a tu bsu rom ) e d i n y as te a b k k a ogn m t i ah s o r t i k u l t u r a a odi a u n g g u la n y a n g m e m ilik i k e u n g g u la n k o m p Da ar s ar ei tt gikenii. s a, g r i ibn i is n i s f s u dc au hk b u e p r k e dm a mn ae nn gdy ie b a r b b a n y a k tan d i S u m aU t t ea r r aa , Kecam a t e r u ta m a K a b u p a t e n K a r o , D a ir i d a n S i m a l uK no gn us nt e.n rt brterda s p ia a r t e ae d Ki a b u Kp aa( rBoeP n2 0 0 2 ) . t S,

D a s r ei pg ri o ivd t ua d ks a t m u t u , i n k e n tr a nkd ygPi ar o pS i un m i Ua t ae r a t s s u dt e h g co ul ok t nui ngp gD ge i n. kg aa tn a a r l a hi n u a l ug r ikb oi sm n ioi ns sdi ui t dao asn ht r .a Sc uk sb i s t pe am s c a - pt er or ud tu a k ms i a, p e m a ms ae r au bnp aa gky iaa nnp ga l i n g l e m p ae hr j ak loa mn aok nde n t m a s un lga i i ta d a p r ei tprao nd i u ss ea nm k pek ao in s u m e n a k hy i ar ,nd gi c i rdi ke an ngr ea n d a h n y a s h pa er etdal an mikeg ana tt a t ga ya. i a a i a n M e n g in g a t u m u m n y a m o t iv a s i p e t a n e i n a kn ea nmt aa dn agul an ht u k m

94

nM a e ur en kt u k s K a b u p a te n K a ro S e d a n g k a n sa m p e l p e d a dg iat n tg a cepar ka ac cn iald de in t e s a p a s a rt -i pn agk ske aac rta mk a bt au np .Ju rn a lIlm ia hPerta n ian U LT U R A Vol. rT i n rg e g n i d h ah yrn gay ana g te a d i t e rp i em t ae nr ai t kd ae i nt ag na nn y a k e a ds uk r at pun ar ds a brn e s am r n ry ga i n ta a p e mran a. 1 9 8 0 ). d ma pad ai it tsu ls i es kb aa ng a i i a r t I b e r= u t: ik bti ( U ah nl Kd o 1 9 .h e p e t ua nn timu ke n i n pg rk oa ddt ka akn n i u s m u kt u n ty angn dg i h a s isl ka an ng na yt a e a d i t e n ot ul e kt hi an ngr eg ni d ah ha nr yg a y a dn igma.i P i s = h a jr ug leam l ga ap e m at i sn ag r ka a n t a b k e -i Pbi = h a br geleml i b a ge am at i sn a g r ka an t a p k e -i b i t = b i ap ye am alems agb r apa en m a s a r a n a t i nat gk ke . a t e n d a pn r o pA i nl a s tni . g im n S i s t pe em m ad si a n ae nfg i sa ipe n r g a p a mb i el am ed na sur yi h a i yr a ti( t. G e ja la r e n d a h n y a h a r g a y a n g d i t e pr iem t p nr oiend u rs ka at i t a n n y a a e d e n gk ae na dpem asaran y a nk gu r a n g a an e f i s hi eai nl s. ) . a n ak l oi s r hies al adr gsa aian n a e l li as is s t i s i t a s t r a n h s amyr gai sai iet ub ba eg r ai ki u t : m i j= P i s– Pbi. a t a u mji = b i + I t I = m ji – bti t o mt a al pr ge i mran aada al a h : n s mj = m ji. v k o m o d it a s m u la i d a r i p e ta n i p r o d u s e n s a m p a i k e k o n s u m e n a k h ir .l aa ns Pf ad r aaPndapat ee ti d i d u g a d e n g a n m e n g g u n a k a nf o r m u l a ( S u p 19 8 5 o) :.Yi 2 X1 S e h i nhub gu an g h a a n r pg aa d t ai n g k a (Ptf) dane ht a npr gia atd i na ge k as pt o r t i r g p ( P) .i e r di ni tgu n dj ue kn k g a a n n g e j besl rny a m a r pg ei nm a ds a nr a n a aa s t r u pk sart u yr a n t da k a t a k uu r a n g a gi b e r s ae imn gp( Au zr zn 198n 2o ). a p a t k a n e an k o e f ik s oi er en l a s i a n t aPf r d a nPr.h a s i l d a r i p e tpa rno i d ku e s pe kanod na s ud m n e g n a n e b i a s ye am u r a hd -am(n2 u ) ma a m ypa u r h n m e n g a p d e a mk ab nya ag ni a g dn di l a r i k e s e lh u a r yru gah anda ginb ak y a rs u m e n on a k kh ei rp sa ed ma p ui h aya a k nt eg li akut h s e r t a d a la m k e g ia t a n p r o d u k s i d a n p e mran a s a b a ra n g te rs e b u t(M u b y a rto .1u ) m a m p u m e n y a m p a i k a nh a s i l . aa i P e n e lit ia n in i d ila k s a n a k a n m gg nu an a k e n p e n d e k a ta n “a p a y a n g t e r j(whatd hi ” a p schoe on( lC) r a dma e r a p s n J e n s 1 9 7 9d ) e n gs au nr m eel iusn u e r i en. a r K o e fk i os ir (r) n. ra n t r= xi . s e ph ea rlpn iey ra s a m a a n : r t Pf = a + b rP D a p r ei r s a t m r as ae kb adu ni td .yi x . ss ea h i un ng tgmu a ke n i n g k a t k a n p e mran a pet aa nk ie n tda an pdg ai ct a p a i s a p a b ila s t r u k t u r p a s a r d a n p e n y e b a b t i n g m i an pry gea saran ad i k e t a h u i . m a k a : bi = Xi. ay l ai s n i sg gak u a n n d i m e l ai pn u a mli i sa i rsp g e i m a y s aa nr g n t n a t e r d i r i d a r i b i a y a pem rans . 2 • Septem b er K • 2005 m e m pu ea rntoug l nem ah ei pl a e l n ij u a l a n u h a s iln y a s e b a g a i u p a y a m e m e n u h i k e b u hitd uu hkp a nl u a mr g a ag k na a yi r a . 40 • No..t u u n tK u a k b u Dp a Dti reei .y i 2 2 .i I = k e u n tl eu m gpema ngranas a n ba a t i nat gi k mj = t o mt a inl rp ge mran a s a a = h a pr ga atd i na eg k sa pt o r t i r Pr Pf = h a pr ga tad i na g e atp atr no id u s e n p k U n tau n k an l i s bms a ah rk ge i un n ts ue nc mg aa ant e. kr j ei nu n t u n g a n . h 80 l B a hd aa Mn e t o d a n D e n g a n m e n g g u n a k a nm o d e l p e n d u g a r e gl i rn ese e a id r e (OL Sm n ea s)t h o d s rh a ⎨ = b o+ b 1+ c .a a m a r g in i k e u n t un ni sg b aman ha. a t aPr–u Pf K e nge ar a : t n m i = m a pr ga ilde am pb ea m aa s a r a n j n g t i nat gk ke . S a m p e l p e n e dl ii tl ai a k nsu e k c apa nur ar p ko es i v e w i l a sy e a nh yt r a a iDes a S i gngga il ni g .

7 4 /h a /th n .h 9 7 .900 0 / h aD / te hn ng . ta u nd gi b u t du ah rk i a n p e n a ns a m p aa nn s iee nk3 i .t 5b ru l a n . P e d a bg ea sni nagmr e mp ei l ir kya ian n g i s a n bg ea std a a r l ap me m b e hn at ur gk a n k e n t Tapei n pg e. e t a n i P e ta n i k e n ta n g d i p e n e b l iet ir al an dnt. B i a py rao dy ua kn sg pi e ra l du akR lap nh d i a 1 923 060 0ha/ d e n gr aa tn ah a nry g a a n g . . a i t u p e d a b gsara an ngkt ao rp a e . 5 A g e n p o d r atE n rk s p o r t i r . .a t i a h p e k Wt a a r ky.P e d a Bg ea s n a gr P e d a bgsara yn a g nt egbar dlt i a l a m e t a t a nk ei a n g t ta e nr adg t i atrig is a y.K e nge a r a : t n Xi = h a dr gti i an pg ekni at at Yi = h a dr tgi i an kg ok n st u m e n / e k s p o r t i r a d e m ik ia n b e s a r n y a p e n d a p a t a n b e r s ih p e t a nr oi d ua sd ea Rl ap h1 0 48 .P e d a Pg e a nnpul u m gg P e d a g a n g ini m e r u p a k a nin d u k p e d a ranti an nd ge ys a n g r k e d u d u k a n g g be a t ab ue r da as k ar ei l c a ms e a n tada t inar iu l a i n Fn uy na t g. dng a bg ea si naai rd da u a m cam P. 3 . ko k w i l aK ya adr ha Dai r umu mya nm e r e k a o n i b e r d od mB ri as idss tal aiMn g e i d Ra an t. 1 P.a st ai yn ngi a d g i pa e r a n k a n a m e r e k a um u m n y a a d a la h s o r t a s i. u l 1 . p e n g e m a s a n d a la m k e r ng n j a a d an t r a n s bp a od i rkam ra i as ui . 00 / k m a p ae n e r i m a a n r m 9 g k t o at ad laR l p2. P e l Pa e m a s a r a n k u 1 . e r t pa em d a a ..a r ne k a g d p a s t ai drt ae kr i n t e g Er al as si t i s i t a s t r a n sh ma mr i gs eia r u per as ke anp nt ea rs u e bh aa hrd gtai i an g k a dt a pb ae tr t si ne dn ad kai r mi . 2 i h1 ad e n jga art an n 2 0x 6 0 t f k a m c m a t a4 u0 x 7 0 c m D.u ke n g lh a i st ut i ns igtrta a ns s m ai sr dig i ag u n a k a n d i b e r i k a n o l e h p e n g u m p u l . 4 . f b Pr H a ds ai Pn e m b a h a s a n l 1 . e n gd ae nm i k i a n j u m p l oa ph u laa ds ai1l 1y5ha5 rum p u n n . a n a . Eks i B a ik a g e n e k s p o r t ir m a u p u n e k s p o r t ir u m u m n y a b e r k e d u d u k a nd i i i b u propi nt asd i a n a b u pU an t teu nk . 2 P. a i r a vt ao l u e mk se ap do ar6tl 7 0t o n / b u l a n a h d e n g a n n gar a e t u ju a n S in g a p u r a d a n f o r m u la : K e nge a r a : t n nj = E l a st tr ias ni ht saambsr =saKi o e Rf i es ige rn e s i gi Pf = H a dr gti i an p e atp atr no id u s e n g k Pr = H a dr gti i an eg k sa pt o r t i r 1 P nj = .9 d a e ra h . t a a 1 . 1 . pa a P r o ivid t ua rks at t a 1 r 0a33 a784 k g / h a .eaa nndgge n g u a a n s k l e f e0 k. t sn pn k o e f i s i ye an nr keg on rad auta l m s e i n dn eom kl e tn i u n j u k k ha un b n g a n e h a a P e d a i n b ai e n r gk e d uid e sum ak e. 1 . .i k n yp a a s ok ke an nts aa nm gk pel a di a e tg a n i .yg nga lann gg s u n g a a b e r h u db eu n gg a nnpa rno i d du as ne n p et p e d a y g a a h n a g nb ye ar h u db eu nn gg aa nn n g p e d a p g e a n n g g du kim e pc a m a t a n .t . d i t e R i p 2 a. 00 p n . s u d ma hadi n p j e r p a nt aj an ngd gaa anr ni e A nisi as el l a s t ir s a i tn a s shm a dir s gi ig a u n ua nk tam n ke n g g a r me sb pha oar nkr ga an u s ul y l k e n t da int ign gp ke at ap nr oi dk ua sr pe en ra u bh aa hdr git ia n ge k as m o e r lt ai rl u p i e n g ud me np gb ae nr bm e ok da al n g t a n pt i n f o hr m rUag nsa itm.s uengnr ki a l i p n p e t ap nr oi d ua sk ei pbn ea rt s e n t a s he a pr ged ari ut ibn ag hkk aoa nt s au km h ei r n. e dnga Desa aRan ing g / t U m u m n y a p e la k u p e m a s a r a nin i m K o e f i ks oi e r nye ngla a s i t i n m g e i r u p ian k d a i kn k a e t eo r a t am n e m ptip u eyn ay nsa agi n a g k a t ti fe n c a r i g h u b uh na prg ga adnke a d ut i an gp ka a(s kta e r dp ua ats e a r ri n seme gp rua rSebi aa ) l .d a p a t j u g a a e h b e r d a p s ea r rmk pi nn t da aa ran at inn gg ae gn a t pa eu mian bp ee rd ap ge an ng gu m p u l . d a bg ea sn a g r e t k o Mt a e d da anpn e d a bg ea spn arg or p i n s i .kp epu en d b eg asa nn kotrg at ar .

a ca 2 t p P r o p in s i 2 . 1 . . k Sub-Sistem Pemasaran Kentang segar Sub-Sistem Pengolahan Kripik Dalam Negeri Sub Sistem Pra Produksi Dalam Negeri Luar Negeri Pdg Desa Eksportir Pengecer Merek Dagang Pdg Pengumpul Pdg Besar (I) Grosir (II) Grosir (III) Eksportir Pengecer Pengecer Konsumen Sumatera utara Kosumen Jakarta/Jawa Konsumen Luar Negeri Gambar 1.e e a d a an k h ki rekn oy na s ua m hKe iern . e n g o l a h P e l ap ke un gp o a l dam a a r ta a n t a i h t a t a kn nta a n gbg ae n o t l ua k(h k ar nd p i i k ) ei i M e dP ar o pS iun ms Ui a t t pe rar atad a a h u n n a 2 0 0 2 e r cb ae t r aj ut9 m p al k. a n 8 u d e m i rk ei at en i n. i n g p e n y im p a n a n d a n pengem asan. td i keo oxn m o i nd i t a s Sub-sistem Produksi b e r sk ei sb a9 r 9 a.b hnr ai m u n t a b a n uy sa akr hu am tana gh gy a nbeg l u m t e r cK apast ai t tpa .1 2 5t o bn a hb aa nk e n tDa en ng g. 6 P. Skema saluran tataniaga kentang di Sumatera Utara .R a nPemasaai r a n t A d a t ig a r a n t a i p e m a s a r a n k e n t a n g . P e r . d a n g osi da un k es 5 p r k k e s e l u r u h a nk e n t a n g s e g a r d i S u m Ua t t me r reaa n 2 5 .ma u dl a a i r i p e t a n oi d uk es pe uan st p a s t ai nr .t i g a .n u .M a l a Fy us ni aug . ts ai m a a nd gi jnk al a n y a a d a l a h gra d .d a lsar an e k s p o r t i r s e l a n j u t n y a die k s p o r m e l a l u i p e l a b Bu eh l a nwKe ad .g k a t p r k a b u p a t e n d i l aann j u t k ke p u sa t p a sa r p r o p edn as n k() M m uk dp i e n g e c e r i i . 9r S e.t a m a dar i p e ta n i k e pe da ga n g p e n g u pme p ub ge a-gen ge k s p o r t i r . 2 t5n s e t de r na g a n r a io a 1 2 . rs o dk ue krk i ntpai i nk g a se b a m u e n c5a 1p .4 a5 i1 o n .

28 2. biaya. %) N i s b a h mar j i n k e u n tu n g a np a d a m a -mai nnggi t i n gl e k ma tbp ae gm a a s a r a n s s m e n y tide ab km r e rma te a n g g a m b a r k a n a a d a n y a k e s e n j a n g a n tin g k a t k e p u a s a n d i a nl et am r abp ae gm a a ( sS aa re a f ne u d d i n .72 4.Biaya a. transportasi b. Uraian Harga jual petani produsen Harga beli pedagang Desa Harga jual pedagang Desa/Ranting .17 0.68 3.24 6.27 0.17 1. 2.57 0.075 20.16 134.1 1 .Nisbah marjin keuntungan Harga beli eksportir Harga jual eksportir .10 0. marketing loss c. bongkar muat . transportasi b.31 3.49 6.35 11.25 40.marjin keuntungan .15 0.50 265. m is a ln y a m e la lu i f o r u m p a m de ar l an ni n.Marjin keuntungan . bongkar muat .Biaya a.22 6.8 5 / k dg e. d a ri p e ta n i p ro d u s e n k e p e d a g a n g p e n g u m a pt raua iul ng yt a dbnermu aa r a n egs k e a ks a br u p a t e n .Marjin keuntungan . 6.67 3.Nisbah marjin keuntungan Harga beli pedagang Harga jual pedagang .Marjin keuntungan .50 75 ( 7 4 .20 4.76 5.biaya a. 9 5 .Nisbah marjin keuntungan “Free on Board” Rp/Kg 2. t a l s h aped e a g pa en ng pul ua m a 5l a9 h1 .750. 5.47 0.57 5. a D a T r ai b1 e d l a pd ai l tibh aa ht w a n i lt au i ny aa i nd gi t e pr ie mt paa rn o i d u s e n a d as le a b hRe p2 a.9 239.64 0.00 1.750.25 62.15 10. Marjin.10 207.2 r k o n s ua m Jhiekidrnai.10 3669.165 27.k a m e l a k u k a n p e nan j u a l la n g s u n g k e k o n s u m e n . B i a y a s 7r . marketing loss c. marketing loss c.53 0.P a b r i k p e n g mo l ea m p b e a r ho bal ean hkd ua r i h p e d a g a n g p e n g u m p u l .51 3.21 25.12 9.Tabel 1.52 % 74.l a i n .92 2. bea cukai .165 369. bongkar muat d. 1 8 r g d (1 6 .925 3. n d e m s i hk ai a r ne 67 gan p e t a nd ia sl ae hb eR s pa .925.21 129.25 3.95 1.76 0. p R a n p t ea m a ss ea br ab nga ah ia n i b a k u k r i p i k c u k u p s e d e r h a n a . bongkar muat .23 3.75 2. marketing loss c. 4.15 1.90 21. .075 3.a2 h.H a s i l o l a h a n n y a b e r ku rp i dpa ii dk i s t rmi b e u tl sao ilkku oai n p e ner g b e a c r u k o nk se u Pm a eb j unr ig. b a n dd i en ng gk aa n k s h a r e p e d a g a n g p e ump gu l n m u la i d a r i p e t pa rn o i d su as m nk p o a n i s u a mk he inr e j u m i lna ti he r g or laelt oi fkn eg cT i ol .484 .11 0.9 100 0. .nisbah marjin keuntungan Harga beli pedagang besar Harga jual pedagang besar .Biaya a. 8 8t i a p r k i l o ga rt as m k 1i t3a 1 % d a h r ai r g a ue . %) p r o d r ua kt asy i-a r da git ka e l pu ea tr ak na in n a d a2 l .70 0.22 17. marjin keuntungan dan nisbah marjin keuntungan pada tataniaga kentang dari petani produsen sampai ke eksportir (saluran I) Tahun 2003 No 1. transportasi b. transportasi b.75 2.25 6.04 7.

2 H a l in i p e d a pg ea n g uk m dpmuu ael rimk ab ne e m e n u n ju k k a n a d a n y a p e n g a m b ila n p e t u n ju k b a h w a p r o d u s e n le m b a g a k e u n t yu an nbg gea r nl e( tb i id hw a aak nj a r ) p e m a d s aa knr oa n s ub me re ad n da al a m o le h ped ag an g pen g um pu l ked ua s t r up ka yts ua rtnr i gd ber ks a si ne pum r n a a g ( K e c a m y aa tis at eun b ) e6 s2 a3rp rse n .8 3 3 . ips t i k B a g ia n h a r g a y a n g d i t e pr iem t a nr oi d um s ae rsnei hn d a h p y a i st eu b e3s 4a . e d a k n u r ea f ni sg i e n .s 6a 1r 2 C i ru i t a pm a a s a r e 8.d u n t i o m e n is n e g b k e aps8. i ac s s. a n lmi e n ua j d a p k eay nn u r u n a n i ukn a m a kr je i nu n t pu an dtg i ana gp ke ad ta g a n g n B a d Pa un s Sa t ta t 2s 0t i k . L en.a n d . P r e n t ic e H a ll n i l ka oi e f ei sl ai e s ntt ri sa int has m r igs ai a s I n t e r l. n R . a b e np t au osk la i gr o ap t smo u on sonis os t tipki k a ni M a r ko eAf tg i nr i gcP ur ol t du ur ac tl s . a d a s l ea bh 0 .i H a. y a i t u s e b e s a r 6 .nj i k p e n u r u n a n d a U t aD r aa lAa nm g2k0a 0 2 . an J a n t a r a t in g k a t e k s p o r t ir d e n g a n h a r g a t i n gf rm. r9 5 %s . A C o n c eA p g t r i b u sG i nr ae ds u . t a tT i se to idkr ai n o. bas h m a kr j ei nu n t u an ng g n ) i y a t e r i n t e g r a s i secr a a v e r t ik a l.k a r t a . 1 B e r d a s a r k a ns e m u a h a s i l a n a l i s i s y a n g S u p r aJ .1 9 8 1 N . s 2 . M a lac n i l m K e s im p u la n P u b l C. . 3. ar .t oy Hs.. . A p a b ila d a l a m r i bk ie s nn ti tas e n r gu . m a r g i n k unt u n g a n e t e r s e b u t d ia lih k a n C r a mG e.c S2. W J. n k u s s. j u ka el n dt ati i nn gp e atp atr no i d R p e. n1t 9 8 5S . d t d a n n o r m a l p r o f i t ( P y n d i c k . 8 P e n g k a jia n P e m a s a r a n p e r s as ie n mg apa nud raf nr l iean ehf o r m a t i o n K o m o U iI P i r. A d a n y a e k s p lo it a s ih a r g a y a n g d i la k u k a n o le h t e r ba ed sapa l ar dhp ae d a pg ngu n mg p u l ea k e d u a . . k l e m b a g a p e m a s a r a ny a n g b e r a d a p a d a U hNl . e 5 A r t ihn uy ba u hn ag rag n a P e r t LP3 iEa Sna . h u b u an ng t aa nr a aa 1 p a ps ar or d du as pne a n ks o nr s kurau mn gs i a . a r t a ..a gta ga. n 1 9 1. d i p e t re o r l dep ahe pt uaa ntd j au pnk ey r a i l a k u A p l i Ek ra l sa iJn. S a e f u d Ad .pt aa md aa g d i a s u mn iss i bkma ha r kg ei nu n t u n g a n n t in g k a t p e ta n i p ro d u s e n . m a k a a g da a r pm a et m b a ndat au l iua pm a y a pe t n n i s b ma h rk g e i n n t pu an dgt iaan ng k a t a u m e m p o tsr aki sw i aa tr . is S tru k tu r p a s a r sent r a .m e n a w a r n y a .i M . 8 P e n g a n ta r E k o n o m i s e b 0 . d 19r .y r6a . r j gu a l A g r ic u lt u r a l E c o n o m ic s a n d k e n t da i nt i gnp ge kt ap tnr oi d ua sk ea n A g r u b is in e s s A n . i c r o e c Fo i nfE t odh mM . a cI nh su t si te uo t tft es y k M s T e c h n o lo g y .. H a s i l a n a l i s i s s t a t i s t i k a D a vJ .9 / k g .s 6a1 r0 .0 0 1 .a 3r 1 5/ k ag t ha au r g a R t . i c h 19 r8d 0. k e p pa ed tapa rn o i d um s ae hkn aa. J& K o ah n l Rd . . I OWA S t aU t ne iPv r . d a n g k a n ak P i n d R . e s s . 20 0 ).s e n t r a p r o d k ue kn s tdi a iS n u g m Ua t eat ir da a k m e n c e r m i n k a ns t r u k t u r p a s a r m e n j u r u s p a d a o l isog no . e J sa sk . o l d b e57 g.a t e S c h o Bof u s i An de m s i n i s t U aivet or snBi . P u r d u e U n i v e r s i t y . hI ni nc g. .e d a n p gfir t ko a n s h a ra ed na1yl 3 . S a sl aa ih tn u d iek fai st oi e r un asn itysu at e m s S a ra n p e mran a ada a l a mh e r a pt ney ba y r a n s a ne P e n g l ue am t apb nea drg li alu a k u k a n n is b a h m a r g in k e u n t u n g a n . aSum a t e r a i 02 . . ta o r nv .a r d l s r n d i p e n lrai o k l oe eh fk i os ir ee nada sl ai nh y a la M u b y a r t o . 0 9 e 4 D a P t ua sr t a k a f / k gH . LR .. e n s 1 9 7 9 .n Ian tci o n a .a2 hd2 a n m a rk ge i un n t u sn eg ba Rn spn a.h 2%. s e p e rti p a sd i as tpem m a s ka e r na dtn aadnr aig e r a h e f u n g s ki o e n l oa mi s pida oas kin oer pa s i ltan s e n p t r oa d mu ke sn i ym e eb ra a r t a . Lr . e u p e d a p g e a n n g g ku em da pud uaa2l l. A G. 1 9 0. p e n g u k me dp u al . I n t r o n.ag t a k t ue r ae nr aSg te.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful