Tugasan : Tajuk : Nama

:

1) pembentangan 2) penulisan ilmiah

17 Mac 2010

Model Dan Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak Hanisah bt. mohamed Hamidah bt ismail Akmal alifah bt luk Noor hayati bt osman Mohd redzuan bin hussin

Fakulti : Jabatan: Tempat: Semakan:

Seni dan Muzik Pendidikan Teknikal dan Vokasional Universiti Pendidikan Sultan Idris Encik Kamarul Azman Bin Abd Salam

SHV4193 ASUHAN DAN AWAL KANAK-KANAK TUGASAN MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK AHLI KUMPULAN : NAMA HANISAH BT. MOHAMED HAMIDAH BT ISMAIL AKMAL ALIFAH BT LUK NOOR HAYATI BT OSMAN MOHD REDZUAN BIN HUSSIN NO. MATRIK D20072031073 D20072031075 D20072031077 D20071029802 D20071029849 PENDIDIKAN

SEMESTER PENSYARAH

:

(SESI 2 09/10) : A 10 MAC 2010 EN. KAMARUL AZMAN B ABD.SALAM

KUMPULAN KULIAH : TARIKH SERAHAN :

ISI KANDUNGAN

Bil

Perkara

M/s

Pengenalan 1.0 2.0 Definisi Perkembangan Awal Kanak-kanak 2 Model & Teori Perkembangan Awal Kanak-kanak 2.1 Model Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Model Montessori (b) Pendekatan Regio Emilia 2.2 13 (b) Teori Pembelajaran Konstruktivisme 20 (c) Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget 24 3.0 Teori Perkembangan Awal Kanak-Kanak (a) Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

1

3 9

Pandangan & Pendapat Tokoh Dari Dalam & Luar Negara 34 Mengenai Perkembangan Awal Kanak-kanak Kajian-kajian Lepas Yang Menyentuh Aspek Model & Teori 39 Perkembangan Awal Kanak-kanak Kesimpulan 45 Bibliografi 47

4.0

PENGENALAN

belajar melalui aktiviti bermain dan belajar melalui fasa sensitive period (belajar bahasa tanpa pembelajaran formal). mula diperkenalkan di Casa dei Bambini. Selain itu. Dalam tugasan ini. Model Montessori dan Model Analisis Tingkah Laku. kumpulan kami telah memilih Model Montessori dan Model Reggio Emilia. Sebaliknya. Model Montessori ialah model yang diasaskan oleh Maria Montessori dan model ini berkaitan dengan penerokaan kepada persekitaran. "pediatrik" merupakan cabang perubatan yang berkenaan dengan penjagaan kanakkanak dari waktu pranatal sehingga remaja dan dewasa muda (umur antara 0 sehingga 21 tahun). iaitu seseorang yang masih belum mencapai baligh. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Teori Kecerdasan Emosi dan Teori Tingkah Laku. melalui penggunaan sensori-deria. terbahagi kepada model banyak dan teori perkembangan model awal kanak-kanak dalam jenis. Perkembangan kanak-kanak ialah kajian proses dan mekanisme yang bertindak sewaktu perkembangan fizikal dan mental seorang bayi menjadi orang dewasa. Kaedah Montessori. antara teori yang berkaitan dengan perkembangan awal kanak-kanak ialah Teori Kematangan atau Kognitif. . Kanak-kanak terbahagi kepada beberapa peringkat umur dan mempunyai tahap kemampuan yang berbeza dengan bergantung kepada kanak-kanak itu sendiri. Model Pendekatan Eriksonian. Teori Intreraksi. atau “Rumah Kanak-kanak”. Antara yang terdapat perkembangan awal kanak-kanak ialah Model Projek.Kanak-kanak ialah manusia yang muda. Kebanyakan model mempunyai perkaitan dengan teori bergantung kepada kandungan yang terdapat pada model tersebut. Sebenarnya. Kaedah ini berpegang kepada dua prinsip. Kanak-kanak digalakkan untuk berbuat demikian tanpa bantuan orang dewasa. Model Pendekatan Reggio Emilia. iaitu : a) Kanak-kanak lebih mudah belajar jika mereka diberi peluang untuk berinteraksi dengan persekitaran di mana mereka berada. serta dengan bahan-bahan manipulatif yang dibekalkan.

kualitatif. pengajaran dan latihan perguruan. pertumbuhan adalah perubahan bersifat kuantitatif yang boleh diukur dan diperhatikan berlaku seperti berat. Kedua-dua prinsip berikut telah mengilhamkan beliau dari segi reformasi pendidikan.b) Kanak-kanak berupaya untuk mengajar diri sendiri. Teori Jean Piaget dan Vygotsky. ‘Perubahan yang bersifat kualitatif. Atan (1982) dalam Suppiah Nachiappan et al. Manakala Model Reggio Emilia pula berasaskan prinsip sosial konstruktivis seperti Piaget. Pendekatan Reggio Emilia mengajar kanak-kanak kecil dengan menempatkan perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak serta hubungan rapat untuk membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan. tinggi. saiz dan struktur badan kanak-kanak daripada satu peringkat ke satu peringkat pembelajaran tentang perkembangan kanak-kanak memfokuskan kepada perubahan kanak-kanak tersebut secara kuatitatif dan . Sementara Papalia dan Olds (1979) dalam Suppiah Nachiappan et al. (2008) menjelaskan. Montessori dan Vygotsky melihat keistimewaan yang ada pada kanak-kanak. persekitaran fizikal dan pengurusan ruang amat penting serta mendirikan sekolah berkeperluan khas. Dewey. metodologi. . 1. Rumusannya. (2008) menjelaskan. Teori yang berkaitan dengan Model Montessori antaranya ialah berkaitan dengan teori pendekatan Froebel. psikologi. Setiap model dan teori perkembangan awal kanak-kanak adalah kaedah atau cara untuk mendidik kanak-kanak supaya lebih berkesan dan sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak.0 DEFINISI PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkembangan bermaksud perubahan tubuh badan yang bersifat kualitatif. iaitu sifat perubahan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi perubahan telah nyata berlaku melihatkan sifat yang berlainan daripada peringkat yang terlebih dahulu’.

perubahan kualitatif yang boleh dalam untuk berlaku kanak-kanak seperti perubahan perkataan kata-kata penggunaan menerangkan sesuatu yang bertambah dari semasa ke semasa akibat kematangan. Pada tahun 1899.. Di sekolah ini beliau menghabiskan masa selama 2 tahun bersama rakan-rakannya bagi melatih guru-guru dalam kaedah pemerhatian dan pendidikan kanak-kanak terencat akal.. beliau mempunyai pengalaman mengenai pendidikan kanak-kanak yang terencat akal.0 MODEL DAN TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK 2. beliau mula menerapkan kaedah ini kepada kanak-kanak biasa. diperhatikan penggunaan Perkembagan terhadap atau adalah bahasa.2008). 2009). beliau terlibat dengan penubuhan sekolah kanakkanak cacat di Rome. . latihan dan pembelajaran (Suppiah Nachiappan et al.1 MODEL PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK a) Model Montessori Latar Belakang Model Pendidikan Montessori Model Pendidikan Montessori ini di asaskan oleh Maria Montessori (1870-1952) yang merupakan seorang tokoh pendidikan di Rome. Sumbangannya terhadap kanak-kanak menjadikan Maria Montessori seorang tokoh yang terkenal lebih-lebih lagi kerana beliau seorang doktor. 2. Melalui kaedah pembelajaran yang diperkenalkan oleh beliau kepada kanak-kanak cacat. beliau menghabiskan masa dengan kanak-kanak Di samping itu. membuat dengan pemerhatian dan ujikaji dengan menggunakan pelbagai bahan dan kaedah serta menggunakan semua idea yang diperolehinya melalui kajian tersebut. Beliau yakin bahawa kaedah yang digunakan ini boleh mendatangkan hasil pencapaian yang lebih baik kepada kanak-kanak istimewa dan boleh memperbaiki kanak-kanak normal (Nor Nurulhayati Aris et al.perkembangan.

Locke. Montessori mengembangkan bahan sensori untuk belajar yang merefleksikan kegiatan yang konkrit sepertimana yang digunakan oleh Sequin dan itard untuk penilaian. ketertiban. terutamanya kanak-kanak dengan keperluan khasnya. Beliau mengambarkan peringkat dalam perkembangan atau tempoh sensitif untuk belajar. Maria Montessori adalah wanita pertama yang menerima ijazah dalam perubatan daripada Universiti Rome. Dr. Ciri-ciri berikut adalah : • Semua kanak-kanak mempunyai “absorbent mind”. • Semua kanak-kanak melalui peringkat umur yang sensitif. Beliau mempelajari pentingnya pengalaman awal. Itard dan Sequin. • Semua kanak-kanak ingin belajar. Montessori percaya dalam alam pembelajaran yang aktif dimana guru berkhidmat sebagai pembimbing kepada perkembangan kanak-kanak. • Semua kanak-kanak belajar melalui bermain dan bekerja. seperti Piaget dan Vygotsky. dan deria dari Itard dan Sequin.Model Montessori dalam pendidikan awal kanak-kanak muncul dalam awal abad ke 20. 2009). teori perkembangan Montessori juga adalah konstruktivis. Beliau bersetuju dengan Rousseau bahawa kebebasan adalah penting bagi kanak-kanak dan konsep kelas sebagai sebuah komuniti. Beliau telah dipengaruhi oleh Rousseau. • Semua kanak-kanak ingin berdikari.. . Kaedah Mengajar Mengikut kajian yang dilaksanakan oleh Montessori kita dapat melihat semua kanak-kanak yang berusia 3 hingga 6 tahun mempunyai ciri-ciri yang universal dalam kehidupan mereka (Nor Nurulhayati Aris et al. Beliau telah menubuhkan sekolah Montessori yang dikenali sebagai Casas dei Bambini untuk kanak-kanak dari rumah miskin dan kanak-kanak yang kurang berupaya. Wortham (2010) menyatakan. • Semua kanak-kanak melalui berbagai peringkat perkembangan. Seperti Piaget. Chattin-McNichols (1992) dalam Sue C. Itard dan Sequin adalah pelopor awal dalam penilaian ke atas kanak-kanak.

2009) : • Penumpuan • Kemahiran membuat pemerhatian • Kesedaran dan segi susunan dan urutan • Koordinasi • Kesedaran dari segi tanggapan dan kemahiran amali • Konsep matematik • Kemahiran bahasa • Kemahiran menulis dan membaca • Kebiasaan dari segi seni kreatif . dalam Brewer pada tahun 1998 menyatakan bahawa matlamat program Montessori adalah untuk memperkembangkan aspek-aspek berikut (Nor Nurulhayati et al. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap. sosial. • Kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Persatuan Montessori Amerika pada tahun 1984.Montessori menekankan kepada : • Kaedah yang sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak.. • Beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. emosi dan intelek. Matlamat Pendidikan Montessori Matlamat pendidikan Montessori yang terpenting ialah perkembangan individu secara menyeluruh yang merangkumi aspek fizikal. pendengaran dan sentuhan. merupakan tema yang penting dalam kaedahnya. Idea ini iaitu “The part to intellectual development is through the hand”. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan.

• Kanak-kanak Berdasarkan kepada aktiviti individu. Peralatan asas seperti kerusi. kanak-kanak pelbagai umur melibatkan diri dalam aktiviti-aktivtiti yang berbentuk individual... almari. • Guru Kawalan orang dewasa sangat minimal. bagi memudahkan kanak-kanak menggunakan kemudahan tersebut di samping dapat mengelak daripada berlaku kecederaan sewaktu proses pembelajaran. Guru-guru tidak memuji kanak-kanak kerana matlamat aktiviti ialah .• Kefahaman tentang alam semulajadi • Pengalaman dalam memahami sains sosial • Pengalaman dari segi kemahiran berfikir secara kritikal melalui teknik penyelesaian masalah Pendidikan Montessori merangkumi pelbagai aspek penting iaitu : • Persekitaran Pusat Prasekolah. Kanak-kanak bebas memilih mana-mana projek yang mereka sukai. meja. Guru memerhati kanak-kanak dari jauh dan hanya melibatkan diri sewaktu membuat demonstrasi kepada kanak-kanak tentang bagaimana menggunakan alat-alat atau bahan yang baru. Kanak-kanak yang lebih muda mempelajari aktiviti tertentu dengan cara memerhati dan meniru rakan-rakan yang lebih tua (Nor Nurulhayati Aris et al. papan hitam dan pelbagai lagi haruslah sesuai dengan umur mereka. teratur. Falsafah Montessori adalah berdasarkan logik. sinki basuh tangan. Suasana persekitaran pendidikan Montessori haruslah mempunyai kawasan yang luas untuk kanak-kanak bergerak dengan bebas serta dilengkapi dengan taman permainan dan juga kebun bunga untuk mewujudkan suasana yang menyeronokkan. Aktiviti biasanya dilakukan di atas tikar atau di atas meja. 2009). sistematik dan indah (Nor Nurulhayati Aris et al. 2009). Kanak-kanak mengikut arahan kendiri bekerja bersendirian atau berdua-duaan.

untuk mendapat “self rewarding”. Aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan deria. daripada mudah kepada yang lebih susah dan bahan-bahan dibina dengan cermat seperti bahan-bahan semulajadi contohnya kayu yang divarnish (Nor Nurulhayati Aris et al. motivasi intristik.. 2009). Guru-guru Montessori mempelajari kaedah dan kurikulum dengan mengikuti kursus intensif di peringkat ijazah (Nor Nurulhayati Aris et al. • Aktiviti Kehidupan Harian (Daily Living) Aktiviti ini berbentuk praktikal seperti:       Mengenakan butang baju Memasang tali kasut Menggilap kasut Menyikat rambut Menyiram pokok Mencuci tingkap dan menyapu sampah dan mengelap meja. Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti :  Pink Tower . diantaranya ialah :    Aktiviti yang berkaitan dengan kehidupan harian.. Mereka akan mendapat maklumat tugas balik setelah berjaya bahan atau tidak Bahan dalam dibina menyempurnakan berdasarkan tersebut.berbentuk (self correcting). • Bahan Mempunyai ciri-ciri khusus iaitu bahayanya didaktik iaitu dibentuk untuk mengajar pelajaran tertentu. 2009). • Kurikulum Terdapat beberapa set aktiviti. Aktiviti yang bercorak akademik. • Bahan Deria (Sensorial Material) Untuk memperkembangkan kemahiran kanak-kanak.

         Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain SUASANA PEMBELAJARAN MONTESSORI Gambar: Berkerjasama dalam melakukan mengilap pasu aktiviti menggunakan bahan montessori Gambar: Aktiviti bunga. .

Nester & More Gambar: Wooden Numbers .ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI Gambar: Pink Interlocking Shapes & Cubes Tower.

Gambar: Butterfly Wave Tray Puzzle Set Gambar: Fruits 3-D Felt Motif ALAT BANTUAN MENGAJAR DI KELAS MONTESSORI .

Gambar: First Storytime Book and CD Set Puzzle Stacker Gambar: Ten Ring Gambar: Lobster Spooning & Tonging Kit Sequence Patterns Gambar: Wood & Beads b) Pendekatan Reggio Emilia .

memajukan kanak-kanak dengan mengambil inisiatif dan membimbing pembelajaran mereka Malaguzzi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. Rinaldi (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. mewarna. pendidik pendekatan Reggio mendengar kanak-kanak. menari. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Pendekatan Reggio Emilia adalah berasaskan falsafah Loris Malaguzzi iaitu orang yang menubuhkan pengurusan komuniti sekolah dan pusat asuhan di Bandar Reggio Emilia dalam daerah Utara Itali di Emilia Romagna selepas perang dunia kedua. kuat. membina dan mengukir sebagaimana seperti permainan bayang-bayang. dan kanak-kanak dilihat dan sebagai perantaraan aktif dalam mendirikan pembelajaran mereka sendiri. Gardner (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. (2005) menyatakan. termasuklah bercakap. Edwards. pendekatan Reggio dalam kurikulum ialah berdasarkan kecemerlangan intelektual kanak-kanak yang dididik melalui fokus sistematik yang diwakili oleh simbolik. dalam idea-idea persoalanialah persoalan perlu diambil serius.Seperti yang telah diketahui. Kesemua kanak-kanak tidak mengira sama ada yang terlalu muda dijangkakan Reggio. Walaubagaimanapun. Reggio adalah berkaitan dengan kawasan khusus di Itali dan tidak boleh diambil dan dipindahkan ke negara lain. berkuasa”. (2005) menerangkan. Falsafah Malaguzzi dibina oleh John Dewey yang terjadi lebih dahulu dalam kerja Pestalozzi dan Proebel. (2005) menyatakan. menulis. nota “itu adalah penggodaan kepada sifat romantik Reggio”. kolaj. . imej kanak-kanak adalah dalam pendekatan bersosial pemikiran model Reggio adalah seperti juga “kaya. Melalui pendekatan (2005) kanak-kanak. Kanak-kanak digalakkan untuk mewakili idea-idea mereka dan memahami melalui (100 bahasa) mereka atau menunjukkan mod-mod. walaupun begitu Reggio Emilia mempunyai pendekatan yang lebih. melukis. menyatakan. tetapi telah mempertimbangkan di sini dalam tempoh waktu pendekatannya kepada kurikulum. kebanyakan idea dasar dalam pendekatan Reggio ke kurikulum boleh berhubung dalam konteks yang berbeza. Gandini & forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. pendidik berpusatkan model ialah untuk mengaktifkan (bermaksud membuat mengikut kemampuan kanakkanak).

Pendekatan Reggio Emilia adalah satu falsafah pendidikan pra-sekolah dan berfokuskan kepada dasar pendidikan. kunci lain yang diperkenalkan ialah kelancaran dengan kanak-kanak kumpulan yang sama dan tinggal bersama dengan pendidik untuk dua hingga tiga tahun. kanak-kanak. Kekuatan fokus dalam seni visual bermaksud meneroka dunia dan menunjukkan sifat memahami pendidik di sekolahsekolah Reggio dan pusat asuhan. memberi perhatian bahawa banyak cara yang membolehkan kanak-kanak pendekatan menonjolkan tradisional diri untuk mereka dan mencadangkan banyak meremehkan kemampuan kanak-kanak. keluarga kanak-kanak dan komuniti. Edward Gandini & Forman (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Hal ini menyebabkan dalam penciptaan program dan berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat. (2005) menyatakan. keluarga dan komuniti tempatan. pengurusan berasaskan komuniti mempromosikan ”interaksi yang kuat dan komunikasi” antara pendidikpendidik. Kehancuran daripada perang menyebabkan ibu bapa percaya mereka memerlukan sesuatu yang baru dan pendekatan yang cepat untuk mengajar anak-anak mereka. tanggungjawab. (2005) menyatakan. Katz (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. Spaggiari (1993) dalam Leonie ARTHUR et al. persekitaran-persekitaran adalah seperti di rumah dan ”atmosfera kehidupan bersifat kumpulan”. Mereka berasa bahawa dalam tahuntahun awal perkembangan anak-anak yang membentuk siapa penting bagi mereka melalui sebagai individu. Kerja pendidik dalam pasangan mengajar dan berjumpa sebagai satu pasukan dengan pendidik yang lain seperti satu keluarga.permainan drama dan muzik. dan masyarakat penerokaan dan penemuan menyokong memperkembangkan persekitaran berdasarkan kepentingan anak-anak melalui kurikulum berpandukan diri. Pendekatan kolaboratif memfokuskan kepada pembelajaran. . penekanan dan mengambil hati kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah dan projekprojek dalam kumpulan kecil berpasangan. dengan kekuatan pasangan antara pendidik. Ia bermula daripada Loris Malaguzzi dan ibu bapa dari desa-desa sekitar Reggio Emilia di Itali selepas Perang Dunia II. Pendekatan Reggio adalah berpusatkan kurikulum. (2005) menyatakan.

melihat. dan mendengar. Pendekatan menempatkan Reggio Emilia mengajar dialami kanak-kanak oleh kecil dengan serta perkembangan yang kanak-kanak hubungan rapat yang membolehkan mereka berkongsi dengan persekitaran mereka di pusat asuhan.  Kanak-kanak harus dapat belajar melalui pengalaman menyentuh. Jawapannya ialah bahawa ada beberapa penyesuaian yang harus terjadi. . bergerak.  Kanak-kanak harus kehabisan cara dan kesempatan untuk mengekspresikan diri. kebanyakan orang tertanya-tanya apa yang terjadi kepada anak-anak Reggio ketika mereka melakukan peralihan daripada gaya ini untuk pendidikan yang bukan di sekolah Reggio Emilia. Falsafah pendidikan telah dikenali sebagai Pendekatan Reggio Emilia yang banyak bagi program pra-sekolah di seluruh dunia termasuk yang telah diubahsuai di Amerika Syarikat.  Kanak-kanak mempunyai hubungan dengan kanak-kanak lain dan dengan material di dunia bahawa anak-anak harus dibiarkan untuk meneroka. Dalam kebanyakan persekitaran sekolah. Program kanak-kanak pada usia ini telah berjaya disesuaikan dengan falsafah pendidikan dan mereka tertarik kepada Reggio kerana cara pandangan dan menghormati kanak-kanak. Falsafah Reggio Emilia berdasarkan kepada prinsip-prinsip berikut :  Kanak-kanak harus mempunyai kawalan bagi arah belajar mereka.Falsafah Pekan Reggio Emilia di Itali terkenal di seluruh dunia bagi pendekatan inovatif pendidikan. Kebanyakan ibu bapa yang memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke program Reggio Emilia yang menggabungkan banyak prinsip dalam mengasuh anak mereka dan kehidupan rumah. mendengar. Bahkan dengan hubungan antara sekolah dan rumah. sifat ingin tahu intelektual dihargai.

sehingga siswa terus mendapat keuntungan dari Reggio selepas mereka telah meninggalkan program. Ibu bapa 'cermin peranan masyarakat, sama ada di seluruh sekolah dan tingkat kelas’. Ibu bapa diharapkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan tentang dasar sekolah, keprihatinan perkembangan anak, dan kurikulum perancangan dan taksiran. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa termasuk ibu bapa yang bekerja juga menghadiri pertemuan yang diadakan pada malam hari sehingga semua yang ingin menyertai boleh melakukannya. Dalam pendekatan Reggio, guru dianggap bukan hanya sebagai jurulatih. Guru digalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar melalui kegiatan perancangan dan pelajaran berdasarkan kepentingan kanak-kanak, mengajukan soalan untuk lebih memahami, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan bersama kanak-kanak, bukannya duduk kembali dan mengamati kanak-kanak belajar. "Sebagai rakan kepada kanak-kanak, guru dalam situasi belajar" (Hewett, 2001). Ketika bekerja pada projek-projek dengan kanakkanak, guru juga boleh memperkembangkan kanak-kanak dengan dirakam. belajar mengumpul data seperti foto, nota, video, dan perbualan yang boleh

2.2 a)

TEORI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Teori kecerdasan pelbagai, Howard Gardner

Howard Gardner Dr. Howard Gardner dilahirkan di Scranton, PA pada tahun 1943. Orang tuanya ialah pelarian daripada Nazi Jerman. Seorang anak yang sangat gemar membaca dan mencintai muzik, dia kemudian menjadi pemain piano yang berbakat. Sebagai seorang pemuda, dia mendaftarkan diri di Harvard University dan menemui tempat yang menyenangkan untuk belajar. Ia bermula sebagai sejarah besar tapi akhirnya mengarah pada perkembangan kognitif psikologi. Pada tahun 1983, beliau mengembangkan teori kecerdasan pelbagai yang sangat dikenali ramai. Beliau telah terlibat dalam reformasi sekolah sejak 1980-an. Pada tahun 1986, beliau mula mengajar di Harvard Graduate School of Education dan memulakan peranannya di Projek Zero, sebuah kumpulan penyelidikan yang berfokus tentang kognisi manusia dengan fokus khusus tentang seni. Dr. Howard Gardner berkahwin dengan Ellen Winner, seorang psikologi perkembangan, dan mempunyai empat anak dan satu cucu. Ghairah hidupnya adalah keluarga dan karyanya. Dia sangat menggemari untuk melancong dan seni (DreamDolphin Media, 2007). Teori Kecerdasan Pelbagai telah diperkenalkan oleh Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau telah membuat kajian terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak biasa dan istimewa serta kelompok penduduk yang mempunyai kriteria yang istimewa. Mengikut Gardner, kecerdasan yang terdapat pada seseorang bukanlah hanya diwarisi semata-

mata. Pada pandangan beliau, jika kedua-dua ibu bapa dikategorikan sebagai tidak cerdas mengikut ukuran ujian IQ tidak semestinya anak-anak mereka juga tidak cerdas. Kajian yang dijalankan oleh beliau terhadap kanak-kanak istimewa mendapati ada di antara murid-murid yang lemah daya ingatannya adalah dilahirkan oleh ibubapa yang kedua-duanya adalah professional (Suppiah Nachiappan et al., 2008). Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Antaranya: 1. Individu mempunyai sembilan kecerdasan 2. Kecerdasan boleh dipelajari, dididik dan ditingkatkan. 3. Kecerdasan tidak berkembang seiring. 4. Satu atau dua kecerdasan tersebut boleh berkembang sepenuhnya. 5. Kecerdasan boleh dirancang. 6. Kecerdasan boleh dipindahkan. Contohnya, daripada kecerdasan interpersonal kepada kecerdasan verbal-linguistik. Menurut Gardner lagi, teori kecerdasan pelbagai adalah berdasarkan pemikiran bahawa kemampuan intelektual yang diukur melalui ukuran ujian IQ adalah sangat terbatas. Ini kerana ukuran ujian IQ menekankan kepada kemampuan logikal-matematik dan bahasa sahaja. Sebenarnya, setiap orang mempunyai caranya tersendiri dan unik untuk menyelesaikan persoalan atau masalah yang dihadapi mereka. Tambahan lagi, kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperolehi seseorang. Hal ini disebabkan kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat sesuatu masalah dan seterusnya berupaya menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang berguna kepada orang lain. Kecerdasan pelbagai mencakupi sembilan kecerdasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecerdasan otak (IQ), kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (Suppiah Nachiappan et al., 2008).

Jenis-jenis teori kecerdasan pelbagai Menurut Gardner (1983), terdapat sembilan kecerdasan pada manusia, iaitu verbal-linguistik, logik matematik, visual-ruang, kinestetik, muzik,

. gemar akan makna yang kompleks. penyiar radio. kecerdasan naturalis dan eksistensialisme merupakan dua jenis kecerdasan yang terkemudian diperkenalkan oleh Gardner (Suppiah Nachiappan et al. Mereka akan sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk memanipulasikannya. Contoh-contoh aktiviti ialah memperkayakan perbendaharaan kata. pembaca berita. menaakul. penulis. menyoal. berjenaka dan bercerita. mudah mengingati maklumat dan boleh memberi keyakinan kepada orang lain. Oleh itu.. Penyair. Mereka mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui aktiviti mendengar. intarpersonal. Kecerdasan ini menggabungkan kemampuan matematik dan ilmiah yang dimiliki oleh seseorang.interpersonal. pengacara. Kebolehan yang dominan di bahagian kiri otak membolehkan seseorang menaakul secara deduktif dan induktif serta berfikir secara konseptual dan abstrak. Daripada sembilan kecerdasan tersebut. Mereka juga pastinya pandai berbicara. Mereka peka terhadap berbagai-bagai fungsi bahasa terutamanya dari segi kebolehan untuk mencuit perasaan dan emosi. . bertutur. mereka mudah berbahasa bagi melahirkan perasaan dan pendapat. membaca serta menulis. Oleh itu. berucap secara formal. naturalis dan eksistensialisme. dana ahli politik yang handal adalah pekerjaan yang sepadan untuk mereka yang mempunyai kecerdasan verbal-linguistik ini (Suppiah Nachiappan et al. 2008).. sebab dan akibat. pelajar cenderung dalam kecerdasan ini dikatakan berupaya menyelesaikan masalah yang kompleks berkaitan matematik dengan mudah sahaja dan boleh membuat perkaitan. perkaitan. gemar bercerita dan tekun mendengar cerita atau membaca. pensyarah dalam bidang sastera. Verbal Linguistik Individu yang mempunyai kecenderungan dalam kecerdasan jenis verballinguistik boleh berfikir dan mampu menggunakan perkataan untuk menyampaikan sesuatu secara berkesan sama ada dalam bentuk lisan atau penulisan. Logikal-Matematik Kecerdasan logikal-matematik adalah kebolehan menggunakan nombor. 2008). penceramah. mengenal pasti pola abstrak.

bentuk. pola abstrak.. Kecenderungan dalam kecerdasan ini membolehkan seseorang membuat persepsi tentang alam sekitar secara tepat dan betul. . Lazimnya. mengecat. Selain itu. 2008). Mereka dapat mengenali objek. mereka suka menuntut penjelasan logik dari setiap pertanyaan. 2008). . penyelesaian masalah. mensintesis. Sementara mereka yang termasuk dalam golongan cerdas ruang mampu menggunakan warna secara sempurna. dan corak dalam persekitaran. warna. Mereka sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena yang dilihat yang berlaku di sekeliling mereka. Orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya berjaya dalam kerjaya yang berkaitan dengan matematik dan sains (Suppiah Nachiappan et al. mengira dan menggunakan komputer dengan cekap (Suppiah Nachiappan et al. 2008).menganalisis. Contoh-contoh aktiviti jenis kecerdasan ini ialah penggunaan simbol. perkaitan sebab dan akibat (logik).. Contoh-contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan visual-ruang ialah melukis. berkebolehan menceritakan dan menggambarkan pengalaman yang pernah dilalui serta bijak menghubungkaitkan antara objek-objek dalam ruang. Kecerdasan ini juga mampu membuat seseorang pelajar selalu sedar akan posisi relatifnya dalam koordinat ruang dan waktu. membaca peta dengan baik serta mempunyai daya imaginasi yang kuat. Visual-Ruang Kecerdasan visual-ruang merupakan kebolehan gambaran mental dan berupaya mengamati dunia melalui visual. Kecerdasan visual-ruang membolehkan seseorang mempersembahkan ideaidea visual dan ruang secara grafik. urutan nombor. Seseorang yang mempunyai kecerdasan ini juga boleh berfikir dalam bentuk gambaran dan bayaran secara tiga dimensi. mereka juga suka mengklafikasikan benda untuk mudah mengira. mengenali skema warna dan ruang. rumus. . .. Mereka biasanya kaya dengan imageri dalaman (internal imagery) sehingga berkecenderungan dalam aspek imaginatif dan kreatif (Suppiah Nachiappan et al. pengurusan grafik dan pengiraan.

baik yang berasal daripada suara alat muzik ataupun yang timbul daripada . perasaan dan menyelesaikan masalah atau mencipta suatu produk baru. berimaginasi secara aktif dan gemar mengurus peta minda. Seseorang ini mempunyai kelebihan ini sangat sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang wujud dan timbul di dunia ini. Muzik Kecerdasan kecerdasan ini berkaitan yang dengan terdapat kemampuan dalam diri untuk menggemari. gimrama dan lain-lain (Suppiah Nachiappan et al.mencipta gambaran mental. orang yang mempunyai kecerdasan visual-ruang dilatih menjadi seorang pelukis yang terkemuka. penari. individu juga cekap memanipulasi objek fizikal dan dapat mengimbangi antara pergerakan fizikal dengan mental.polis dan olahragawan adalah beberapa kerjaya yang biasanya dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan kinestetik yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. menari. ketangkasan dan keanggunan semasa bergerak. . latihan fizikal. aktiviti jasmani. pelakon. main peranan. Contoh aktiviti yang berkaitan kecerdasan kinestetik ialah tarian kreatif. keseimbangan. tentera. arkitek yang popular serta pengukir dan pereka yang disengani (Suppiah Nachiappan et al. Biasanya. Mereka memiliki keupayaan kawalan pada gerakan. mereka lebih cenderung melakukan aktiviti yang berkaitan dengan pergerakan badan seperti bersukan. pemain bola sepak. 2008). Di samping itu. 2008). individu mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Biasanya. Mereka berupaya menggunakan kemahiran fizikal untuk meluahkan idea... muzik serta irama yang terdapat di persekitarannya. Hal ini kerana muzik seseorang membolehkannya mengesan bunyi tanpa lisan. permainan sukan dan seni pertahanan diri. Orang yang cerdas dalam bidang kinestetik mengeksplorasi dunia mereka dengan otot-otot. Oleh itu. Kinestetik Orang yang mempunyai kecerdasan kinestetik yang tinggi berkebolehan menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota tubuh badan mereka untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. 2008).. peninju. Artis. mereka cekap menginterpretasi pergerakan anggota atau tubuh badan.

2008). memberi maklum balas. Interpersonal Kecerdasan berkomunikasi interpersonal dengan merupakan secara kemampuan pragmatik individu terhadap dalam petanda mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkesan tersebut.. Mereka berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal lirik muzik dengan baik. pemain muzik dan komposer lagu ialah kerjaya yang sesuai dan tepat bagi mereka yang mempunyai kecerdasan muzik ini (Suppiah Nachiappan et al. mereka juga mampu berasa sensitif dan memahami emosi. mereka dapat berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama dengan orang lain secara praktikal untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah. melodi atau warna suara dalam sebuah komposisi muzik. Selain itu. latihan kolaboratif. motivasi. Mereka pintar melantunkan nada lagu dengan baik. Seterusnya. kecerdasan ini termasuk kemampuan seseorang anak mengenal dan sensitif terhadap perasaan orang dewasa di sekitarnya. Contoh aktiviti kecerdasan muzik ialah persembahan muzik. . Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang menonjol biasanya memiliki interaksi yang baik dengan orang lain (Suppiah Nachiappan et al. tingkah laku dan harapan orang lain. 2008). tabiat. Pada tahap yang mudah. Mereka juga dapat memberi motivasi kepada orang lain. dan hasrat orang lain. penggubah lagu. Kecerdasan interpersonal membolehkan seseorang itu memahami perasaan. Contoh aktiviti ialah komunikasi sesama individu. fikiran. perasaan. Semua orang mempunyai kecerdasan muzik tetapi dengan tahap yang berbeza-beza. pandai menggunakan kosa kata muzikal dan peka kepada ritma. ketukan. binatang mahupun guruh serta suarasuara lainnya. Penyanyi. 2008).. bunyi vokal. seseorang yang cenderung dalam kecerdasan ini boleh menggubah rentak dan tempo muzik dan mudah mengenali dan mengingati nada-nada bunyi atau muzik (Suppiah Nachiappan et al. . Mereka juga dapat menggubah kata-kata menjadi lagu dan boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan muzik. bunyi instrumental. nyanyian dan drama lagu.gejala alamiah seperti suara manusia. . Selain itu. ..

Individu yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat menjadi seorang penulis yang handal.. jururawat. ahli psikologi. . penyajak. dapat berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Intrapersonal Kecerdasan yang intrapersonal kecerdasan merupakan kesedaran yang tentang diri sendiri. fauna. 2008). doktor dan pekerja sosial (Suppiah Nachiappan et al. Kebolehan ini memberi keyakinan diri yang tinggi kepada mereka tentang kebolehan yang terdapat dalam diri mereka sendiri. 2008). guru. Mereka yang mempunyai kecerdasan interpersonal yang tinggi akan lebih sesuai mempunyai pekerjaan seperti pemimpin agama. jurujual. . guru dan ahli falsafah yang terkemuka (Suppiah Nachiappan et al. ahli motivasi. Lazimnya. Secara keseluruhannya. Orang memiliki intrapersonal tinggi selalunya mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri. 2008). pengacara. pakar kaunseling. strategi pemikiran.. . disiplin diri dan amalan pemusatan. Selain itu. Naturalist Kecerdasan naturalist merujuk kepada kebolehan untuk mengenal pasti dan mengkategorikan pola. prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari (Suppiah Nachiappan et al. corak atau bentuk yang terdapat di alam sekitar. mereka akan lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar mendengar bunyi- . Contoh aktiviti ialah teknik metakognitif. mereka pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai pegangan. orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal yang tinggi biasanya kelihatan murung dan suka mengelamun. penaakulan tahap tinggi. Biasanya individu dengan tahap kecerdasan ini mempunyai peribadi yang tertutup.. proses emosi. usahawan. dan galian dengan mudah.strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerjasama. tetapi pada masa yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan dalam melakukan sesuatu. Individu yang mempunyai kecerdasan naturalist yang menonjol biasanya merupakan seseorang pencinta alam yang dapat mengenali dan mengklasifikasikan flora.

mengapa manusia mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh manusia dalam hidup. ahli geologi dan pendaki gunung adalah kerjaya yang sesuai bagi mereka yang mempunyai kecerdasan naturalist yang tinggi (Suppiah Nachiappan et al. perancang bandar. 2008). zoologi. Hal individu yang sensitif terhadap alam sekitar dan dapat menghubungkaitkan antara kehidupan flora dan fauna (Suppiah Nachiappan . Mereka cenderung bersikap untuk bertanya mengenai segala kejadian kewujudan manusia. Dengan itu.. semua tokoh di atas akhirnya menempa nama dalam bidang masing-masing. Pelajar yang mempunyai kecerdasan naturalist akan lebih berkesan kecerdasannya dengan mengadakan aktiviti di luar kelas. Kesimpulannya dengan memanfaatkan kecerdasan masing-masing. 2008). contohnya terjadinya awan dan hujan. Ahli biologi. . mereka merupakan et al.bunyian yang terdapat di alam sekitar. erti kehidupan. petani. Untuk meningkatkan kecerdasan ini seseorang boleh membaca banyak buku fasafah dan menyoal diri sendiri tentang pertanyaan yang membolehkannya menelaah jawapan secara mendalam seperti ’Adakah makhluk lain selain manusia di alam semester’.Mereka berkemampuan untuk menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengahtengah kehidupan masyarakat. sama ada nilai-nilai tradisional ataupun nilainilai baru yang sedang berkembang. ’Berapakah jumlah kenderaan yang ditemui disepanjang perjalanan ke pejabat? dan sebagainya (Suppiah Nachiappan et al. pertumbuhan tanaman dan sebagainya.. Mereka memiliki tarikan yang besar terhadap alam sekitar termasuk pada binatang. . Kecerdasan naturalist juga membolehkan mereka menikmati bendabenda dan cerita yang berkaitan dengan fenomena alam. 2008). Dengan kata lain. Kecerdasan ini telah diperkenalkan dan dikembangkan oleh Gardner pada tahun 1999. nelayan. masa depan yang cerah adalah menjadi penyumbang utama di dalam sejarah manusia seterusnya dihormati sepanjang zaman. ahli botani. asal-usul binatang. Eksistensialisme Orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki ciri-ciri yang tertentu..

R. Menurut Arends. Jika idea tersebut sesuai dengan skema. Semua idea dan imej dalam minda individu diwakili melalui struktur mental dikenali sebagai skema yang akan menentukan bagaimana data dan maklumat yang diterima difahami oleh manusia.ini kerana. D. tokoh-tokoh ini dapat menyumbangkan pandangan. I. Menurut Sharifah Maimunah (2001) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. Pembentukan pengetahuan baru tersebut lahir daripada gabungan pembelajaran yang terdahulu dengan persekitaran semasa.b) Teori pembelajaran konstruktivisme Menurut Kauchak. Sesuatu pembelajaran dianggap berlaku apabila terdapat perubahan tingkah laku kepada pelajar contohnya daripada tidak tahu kepada tahu.F Skinner yang mementingkan perubahan tingkahlaku ke atas pelajar. (1998) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. P. pembelajaran konstruktivisme ini bertitik tolak daripada teori pembelajaran Behaviorisme yang didokong oleh B. pembelajaran secara Konstruktivisme adalah satu pandangan baru tentang ilmu pengetahuan. (1997) dalam Noor Azizah Ahmad (2006) menyatakan. idea ini akan diterima begitu juga sebaliknya dan seterusnya lahirlah teori pembelajaran Konstruktivisme yang merupakan pandangan terbaru di mana pengetahuan akan dibina sendiri oleh pelajar berdasarkan pengetahuan sedia ada mereka. P. Hal ini. idea-idea dan pelbagai lagi terutamanya berkaitan dengan bidang masing-masing untuk masyarakatnya. kemudiannya beralih kepada teori pembelajaran Kognitivisme yang diperkenalkan oleh Jean Piaget di mana idea utama pandangan ini adalah mental. . Bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.D. dan Eggen. pembelajaran secara konstruktivisme ini boleh didefinisikan sebagai satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau . guru merekabentuk situasi pembelajaran di mana pelajar boleh mencipta penyelesaian mereka sendiri terhadap tugasan pembelajaran tersebut.

dalam bukunya Educational Psychology. Konstruktivisme bukanlah satu konsep baru. “Constructivist perspectives – View that emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information. dalam bukunya Educational Psychology dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. Menurut Borich dan Tombari (1997). beliau menyatakan bahawa teori Konstruktivisme ini memerlukan penekanan diberikan kepada pelajar lebih daripada guru. Ini adalah kerana pelajarlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa serta memperolehi kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut. Manakala mengikut Sushkin. Oleh itu.konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Menurut Woolfolk (1998). (1999) dalam Noor Azizah Ahmad (2006).” Dari kenyataan-kenyataan ini jelaslah bahawa mengikut teori pembelajaran konsruktivisme. seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa pelajar yang bijak adalah individu yang berhadapan dengan benda baru dan menggunakan pengalaman serta mereka bersungguh-sungguh untuk menghuraikan kelainan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Ia berasal daripada bidang falsafah dan telah . konstuktivisme juga dikenali sebagai fahaman “binaan”. Autonomi serta inisiatif pelajar hendaklah diterima dan digalakkan. Justeru itu. mereka menjelaskan bahawa konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan mewujudkan jaringan atau hubungan (dalam minda) antara idea dan fakta yang sedang dipelajari. pelajar perlu memainkan peranan aktif dalam memahami dan memberi makna kepada maklumat atau pengetahuan yang dipelajari. 177) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. N. pelajar membina sendiri konsep dengan membuat penyelesaian kepada masalah. A Contemporary Approach (ms.” Dalam definisi ini. Lev Vygotsky. pendekatan pembelajaran konstruktivisme (constructivism) ialah “Constructivism is an approach to learning in which learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being learned by building internal connections or relationships among the ideas and facts being taught.

Inilah gerakan konstruktivisme yang sudah dilaksanakan di Amerika Syarikat. iaitu Giambatista Vico. Yager (1999) dalam Teori pembelajaran (2009) menjelaskan. “Play. Cheek (1992) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. yang kemudiannya dapat membantu pelajar berfikir dan membentuk kefahaman tentang masalah yang cuba dihuraikan. mengatakan… “one only knows something if one can explain it”. Vygotsky.digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi dan juga dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. Dewey mempelopori gerakan “progresivisme” dalam pendidikan. 2009). di Amerika Syarikat pengajaran dan buku teks telah diolah agar lebih menjurus kepada penggalakan proses berfikir. ahli psikologi gestalt. kita menyaksikan gerakan ini sudah bermula dalam pembelajaran sains dan matematik yang cuba menyemarakkan perspektif konstruktivisme (Teori pembelajaran. menghubungkannya dengan maklumat terdahulu yang telah diasimilasinya. Anderson. dan menjadikan maklumat itu miliknya dengan membina kefahaman atau membuat interpretasi ke atas maklumat tersebut. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978) dalam “Mind in Society” yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak (Teori pembelajaran. . kita menyaksikan Jean Piaget (1951) lebih awal mengutarakan tentang perkembangan kognitif dalam karya terjemahan. pembelajaran bermakna (meaningful learning). Dalam konteks tempatan. Dalam keadaan yang sama. menyelesaikan masalah dan membina keupayaan untuk belajar. perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian Piaget. pada tahun 1710. Dewey. Bartlett. Seterusnya. pelajar menerima maklumat dengan aktif. Bruner. Immanuel Kant menyokong pendapat ini dan mengatakan bahawa manusia bukanlah penerima maklumat yang pasif. Sejak satu setengah dekad yang lampau. Mengikut John Dewey (1966) dalam Teori pembelajaran (2009) menyatakan. misalnya. Von Glaserfeld. yang juga mengambil kira pemikiran Dewey dan Bruner. Papert dan Confrey (Teori pembelajaran. 2009). melibatkan “belajar dengan membuat” (learning by doing). 2009). ahli falsafah konstruktivis yang pertama.

Menggalakkan pelajar mengemukakan hipotesis. terdapat pelbagai teori pengajaran-pembelajaran yang telah dikaji oleh ahli-ahli psikologi. Menggalakkan mereka. guru-guru perlulah memahami pendekatan-pendekatan yang boleh digunakan ini berdasarkan kepada teoriteori pengajaran pembelajaran yang ada. Menggalakkan pelajar bekerja dalam kumpulan. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain. Mementingkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir di kalangan pelajar. Memberi peluang pelajar berinteraksi dengan guru dan pelajar-pelajar lain. Tidak menyampaikan maklumat secara terus kepada pelajar.Pembelajaran dan pengajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme boleh dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada perkara-perkara berikut (Teori pembelajaran. 2009) : • • • • Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep. Menggalakkan pelajar merenung kembali proses pembelajaran yang dilaluinya. Meminta pelajar menghubungkait idea asal dengan idea yang baru dibina. Memberi perhatian kepada keperluan. Kesimpulannya. pelajar menghormati pandangan alternatif rakan . Namun. kebolehan dan minat pelajar. Teori-teori ini boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh guru-guru dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Menyediakan aktiviti-aktiviti berbentuk “hands on” dan “minds on”. • • • • • • • • • • Melaksanakan pengajaran berpusatkan pelajar.

Beliau mendapat PhD semasa berumur 22 tahun. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 84 tahun. yang merupakan seorang Profesor Sastera dalam bidang Sejarah dan ibunya pula bernama Rebecca Jackson. Jean melanjutkan pelajaran ke Universiti Nauchatel. Latar belakang beliau ini memberikan banyak sumbangan kepada bidang psikologi setelah beliau bekerja dengan . Selepas tamat sekolah menengah. . 1981. beliau dilantik sebagai ketua "Swiss Society for Psychologist". Jean merupakan salah satu tokoh yang amat penting di abad ke dua puluh. Tidak lama kemudian. Jean Piaget Jean Piaget Jean Piaget dilahirkan di Nauchatel. Switzerland pada 9 Ogos 1896. 2009). Bapanya bernama Arthur Piaget. Jean merupakan anak pertama yang suka berdikari dan berminat tentang ilmu alam. Jean mula meminati Psikologi apabila beliau terpilih menjadi pengarah makmal Psikologi di Universiti Jeneva (Ahmad Tramizi Talib. Dalam bidang Psikologi. Beliau memulakan kariernya sebagai penulis pada usia yang teramat muda iaitu 10 tahun.c) Teori perkembangan kognitif.

Menurut Jean Piaget. manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. 2008).Binet bagi membentuk ujian keceredasan mental. Jean tidak berminat untuk melihat hasil jawapan betul yang diberikan oleh kanak-kanak. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan. Kanak-kanak ini terdiri daripada umur yang tahap perkembangan yang berlainan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada pandangan Jean. 2008). Teori perkembangan kognitif Piaget bukanlah satu teori psikologi tetapi hanyalah satu pandangan epistemology iaitu satu falsafah pengetahuan yang diperolehi melalui pemerhatian terperinci ke atas kanak-kanak pada tahap umur dan tahap perkembangan yang berlainan (Jas Laile Suzana Jaafar. kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza-beza. Di sini. Beliau berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai proses ini. 2009). sebaliknya. Piaget memperkenalkan 4 konsep utama: • • • • Skema (Schema) Penyerapan (Assimilation) Pengubahsuaian (Accomodation) dan Keseimbangan (Equilibrium) . Semasa bekerja dengan Binet. Ekoran daripada itu. pola-pola perlakuan ini boleh memberikan petunjuk bagi pengetahuan bagaimana proses pembentukan pemikiran berkembang di kalangan kanak-kanak. dapatlah kita ketahui teori perkembangan kognitif Piaget adalah satu dapatan yang diperolehi hasil daripada pemerhatian yang terperinci yang dijalankan oleh Piaget ke atas kanak-kanak. teori yang beliau kemukakan adalah memfokuskan kepada perkembangan kognitif kanakkanak (Ahmad Tramizi Talib. 2008 : 85). tetapi lebih berminat untuk melihat pola-pola perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak apabila mereka memberikan jawapan yang salah.

Oleh itu. Bayi berkenaan masih belum dapat membezakan yang mana satu akan mengeluarkan susu atau sebaliknya. Asimilasi merupakan proses kognitif di mana seseorang menyatukan maklumatmaklumat baru atau pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Seperti puting susu atau jari tangan. skema sedia ada pada bayi itu ialah menghisap susu dan menggenggam. Skema adalah seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail mewakili satu skema. membuat perubahan. memperhalus. maka maklumat itu akan ditolak atau diubah atau diubahsuai. 2008). Keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin membesar apabila ditiupkan angin ke dalamnya. iaitu penyerapan (fitting) maklumat baru ke dalam struktur sedia ada. Asimilasi berlaku sepanjang masa kerana manusia sentiasa melalui pelbagai maklumat dan pengalaman. Apabila seorang bayi dilahirkan ia mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema itu semakin diperhalusi. Apa sahaja benda yang dimasukkan ke mulutnya akan dihisapnya. Akomodasi atau penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema (development of schema). Oleh itu. Skema adalah proses mencipta. menyusun dan mengurus. Apabila seorang bayi dilahirkan. 2008). perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif atau bukan kualitatif (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubahsuai untuk digabungkan .Skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. kerana hanya ada satu sahaja skema iaitu menghisap (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Jika maklumat yang diterima sesuai maklumat itu tidak sesuai.

Selepas dilahirkan selama dua bulan. . Sebaliknya. 2008). Proses ini berlaku secara berterusan sehingga seseorang itu mencapai tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Contohnya. maka maklumat itu akan diubahsuai melalui pengubahsuaian skema atau mencipta skema yang baru. kanak-kanak mula menggunakan deria motornya untuk memahami dan berinteraksi dengan persekitarannya. 2008). ia akan menyerap maklumat itu ke dalam skemanya. maka tahap keseimbangan akan tercapai. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Piaget membahagikan empat peringkat ini sebagai peringkat sensori motor. Proses ini berlaku secara berterusan bermula dari bayi sehingga dewasa (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. apabila seseorang kanak-kanak menerima maklumat baru. jika ia tidak dapat diserap. 2008). Piaget mendapati bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak adalah berbeza dan berubah melalui empat peringkat mengikut perubahan umur mereka. seorang bayi sudah boleh membezakan objek-objek di dalam persekitarannya. Keseimbangan akan tercapai apabila seseorang kanak-kanak menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Dari kajian dan pemerhatiannya. pra operasi. operasi konkrit dan operasi formal (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.dengan maklumat-maklumat atau pengalaman-pengalaman baru. Kanak-kanak cuba belajar koordinasi di antara deria motor dengan gerakannya serta cuba mengaitkan perkataan-perkataan dengan objek-objek yang dapat dilihat dalam persekitarannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak kelihatan mula boleh belajar bahasa dan lambang yang mudah. Peringkat Sensori Motor (0 – 2 tahun) Dalam peringkat ini. Jikalau maklumat baru itu dapat disesuaikan. Sekiranya ia berjaya proses keseimbangan akan tercapai. 2008).

Apabila mencapai umur 4 tahun. 2008).Peringkat Pra Operasi (2 – 7 tahun) Kanak-kanak kanak telah boleh boleh menggunakan bertutur dengan dan bahasa fasih dan serta melalui lain simbol bahasa adalah untuk yang serupa menggambarkan sesuatu konsep. Mereka juga boleh berfikir secara deduktif atau induktif. Mereka masih tidak mempunyai kebolehan untuk berfikir secara abstrak. kanakdikuasainya itu. menguasai proses kebalikan dan akhirnya mengamati proses songsangan. Kanak-kanak sudah boleh memikir secara induktif atau deduktif serta dapat menguasai konsep masa dan kelajuan. Peringkat Operasi Konkrit (7 – 12 tahun) Kanak-kanak mula memperolehi konsep transformasi. kebanyakan aktiviti pembelajaran yang bererti masih bergantung kepada objek-objek konkrit dan pengalaman secara langsung (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). mereka tidak dapat menyelesaikan masalah yang kompleks. mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain serta menggunakan logik untuk menyelesaikan masalah matematik (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Peringkat Operasi Formal (selepas 12 tahun) Remaja telah boleh berfikir secara abstrak dan boleh menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Oleh itu. boleh mengelaskan objek mengikut ciri tertentu dan memahami konsep keabadian bilangan (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Mereka menganggap pengalaman pandangan orang dengannya. Bagaimanapun. Di dalam peringkat ini. perkembangan kognitifnya kian menjadi pesat. . 2008). kanak-kanak sudah boleh mempelajari lebih daripada satu perkara pada satu masa. Di samping itu. Remaja juga boleh menggunakan simbol-simbol matematik untuk menggambarkan konsep yang abstrak. keupayaan berfikir secara logik masih terbatas kepada konkrit sahaja. dan menggunakannya untuk membuktikan teorem atau hukum matematik serta membuat rumusan atau generalisasi daripada aktiviti-aktiviti matematik. Mereka mula berupaya memberi sebab untuk menyokong kepercayaan mereka.

tetap berbeza dari segi fizikal. emosi dan sosial. emosi seseorang individu juga diwarisi daripada baka ibu bapa. guru dan sekolah pula mempengaruhi perkembangan individu . Baka atau keturunan merupakan ciriciri perwarisan yang dibawa oleh ibu bapa kepada anak-anak. Sebagaimana yang telah dihuraikan dalam teori perkembangan manusia.Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh baka atau keturunan dan faktor persekitaran. kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. kemampuan mental kita sama ada pandai atau tidak pandai (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. ibu bapa yang cerdas pintar akan melahirkan anak yang juga cerdas pintar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Baka diperturunkan melalui gen-gen ibu bapa kepada anak-anak. Kajian ahli-ahli psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa mereka. Goddard (1890). Mengikut kajian ahli-ahli psikologi. 2008). Baka ini boleh menguasai penyuburan fizikal dan mental. Perbezaan kecerdasan di antara individu boleh diperhatikan daripada prestasi pelajar dalam sesuatu kelas. status sosio-ekonomi. Kajian ahli-ahli psikologi telah membuktikan bahawa tidak ada dua orang individu mempunyai kadar perkembangan yang sama. Biasanya. kognitif. ibu bapa yang mempunyai emosi yang kurang stabil dan bersifat pemarah akan melahirkan anak yang agresif dan autokratik. walaupun dalam peringkat pertumbuhan yang sama. Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). Baka juga menetapkan had keupayaan. Di samping faktor-faktor seperti keluarga. warna mata dan lain-lain. bahawa setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu. 2008). Misalnya. sumber teknologi. kadar perkembangan setiap individu. Mereka berpendapat baka dan persekitaran adalah faktor-faktor yang menyebabkan kadar perkembangan manusia dan wujudnya perbezaan individu di antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Ciri-ciri seperti warna kulit. saiz fizikal. rakan sebaya. 2008). Akan tetapi.

asuhan dan sosio-ekonomi keluarga melahirkan perbezaan individu mengikut perbezaan kadar perkembangannya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Institusi keluarga merupakan pengaruh utama terhadap perkembangan manusia. makanan. Misalnya.dalam setiap peringkat pertumbuhannya. 2008). tingkah laku dan emosi dengan sempurna. kanak-kanak dilahirkan dalam sebuah rumah yang mesra dan penuh dengan kasih sayang akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. khasnya dari perkembangan intelek. Status sosio-ekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap optimum kerana keluarga ini berupaya memberi makanan yang cukup berzat dan seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi. Pengaruh rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan kanakkanak. Makanan berzat dan seimbang akan membantu kanak-kanak memperkembangkan jasmaninya dengan sempurna. Perkembangan persekitaran iaitu kognitif dan kanak-kanak sekolah dipengaruhi oleh faktor alam rumah masyarakat dalam merupakan aspek kehidupan manusia. Adalah telah diketahui umum. perbezaan suasana rumah. seperti rumah dan sekolah (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza mempengaruhi perkembangan kanak-kanak sosio-emosi. Menurut NAEYC (National Association For the Education of Young Children). asuhan dan status sosio-ekonomi keluarga. 2008). emosi dan sosial. Contohnya. makanan. kanak-kanak bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar akan mendorong perkembangan intelek dan potensinya ke tahap optimum. Unsur-unsur institusi keluarga yang pengaruhi perkembangan individu ialah suasana rumah. 2008). Kanakkanak yang bersosialisasi dengan rakan sebaya yang bersopan santun akan menyerap nilai-nilai murni yang positif daripada mereka. perkembangan kognitif kanak-kanak dipengaruhi oleh persekitaran yang melingkunginya. sahsiah. .

majalah. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. iklan. . Guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar dari segi fizikal. perbezaan nilai hidup membentuk perbezaan falsafah hidup di kalangan individu. Masyarakat yang sihat akan mempengaruhi anggotanya dengan membentuk sikap yang sihat seperti bertanggungjawab. filem. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. radio. Sebaliknya.personaliti dan mental. Seperti yang kita ketahui bahawa pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. emosi dan sosialnya. 2008). Masyarakat yang menitikberatkan kebendaan akan mempengaruhi sikap manusia yang mementingkan diri sendiri dan bersikap materialistik. Perbezaan kebudayaan dan agama melahirkan perbezaan cara hidup serta tingkah laku manusia. afektif dan psikomotor pelajar (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. kuning atau kezaliman. serta mengabaikan nilai kerohanian dan nilai kejiwaan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. intelek. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu. beretika serta kuat beragama dengan nilai kerohanian yang sempurna. Misalnya. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran-pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif. rajin berusaha. Sumber teknologi ini merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. berakhlak mulia. bermoral. 2008). Perkembangan individu pula dipengaruhi oleh pendedahannya kepada sumber teknologi yang terdapat di alam kehidupannya. Kebudayaan masyarakat yang menitikberatkan kepada keagamaan akan melahirkan individu yang beriman (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). emosi dan sosialnya. televisyen dan komputer. berketrampilan.

pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah. Aktiviti-aktiviti seperti mengamati dan mengklasifikasi. melompat. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang diisytiharkan pada tahun 1988 (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. merupakan proses kognitif dalam perkembangan anak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Proses kognitif melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berfikir. Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat mereka iaitu perkembangan fizikal (pertumbuhan fizikal akan terhenti apabila seseorang mencapai kematangan). Pada peringkat ini. Perkembangan kognitif merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran. menganalisa. rohani. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang. dan membentuk pengetahuan serta pemahaman baru terhadap pengalaman yang dilaluinya (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Kemahiran motor yang telah dikuasai pada peringkat awal kanak-kanak seperti berlari. menghafal sajak atau doa. dan . kemahiran berbahasa. demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek. Jean Piaget berpendapat pemikiran sebagai satu proses yang disedari dan berkembang secara berperingkat-peringkat. 2008). 2008). memanjat. Proses ini sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanakkanak. perkembangan motor kanak-kanak adalah lebih baik dan menunjukkan koordinasi yang lebih baik. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 2008). dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. memahami.Guru dan sekolah merupakan agen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. dan menceritakan pengalaman. memecahkan soal-soal matematik. Perkembangan adalah aspek perubahan yang dialami individu dan bersifat kualitatif tetapi jelas berubah melalui peredaran masa.

melukis dengan menggunakan pensel untuk menggantikan krayon. Olahan ini membolehkan kanak-kanak melakukan pemikiran pembalikan dan juga menunjukkan kemahiran klasifikasi. berenang. Mereka tidak lagi hanya menumpukan pada perkara yang berkaitan dengan masa depan. Kanakkanak sudah mula berfikir perkara akan datang dan berbincang perkara lepas. Perkembangan kognitif kanak-kanak pada peringkat ini. menunggang basikal dan meluncur (skating). tulisan mereka semakin kecil dan kemas. dan mereka telah pun menunjukkan kemahiran manipulatif yang hampir sama dengan orang dewasa seperti bermain alat muzik.sebagainya sudah mencapai tahap yang lebih mantap di samping beberapa jenis kemahiran yang baru telahpun dikuasai. Kanak-kanak antara 8 hingga 10 tahun pula boleh menggergaji. Daripada segi ingatan pula Ingatan Jangka Panjang (IJP) meningkat dan strategi seperti latihan akan memberikan kesan kepada IJP kanak-kanak (Perkembangan fizikal dan kognitif kanakkanak. mengendalikan alatan untuk berkebun dan menjahit. Misalnya. Pemikiran Olahan Konkrit meliputi olahan mental yang membolehkan kanak-kanak melakukan aktiviti mental yang terdahulu dilakukan secara fizikal. 2008). Menurut Jean Piaget. Ibu bapa dapat mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak dengan memindahkan pengetahuan berkenaan maklumat dan budaya dalam menunjuk ajar mereka melalui tingkah laku ibu bapa itu sendiri (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pada peringkat pertengahan dan akhir kanak-kanak. mengikat tali kasut. kanak-kanak yang berusia 6 tahun sudah boleh melakukan aktiviti seperti mengetuk. Bagi mereka yang sudah berusia antara 10 hingga 12 tahun. dan tulisan mereka menjadi semakin kecil. Cara kanak-kanak berfikir dan menyelesaikan masalah. kanak-kanak menunjukkan peningkatan yang pesat dalam memahami persekitaran dan pemikiran sesuatu benda yang berada di sekeliling. memakai pakaian. Kanak-kanak pada peringkat pra sekolah banyak menggunakan simbol dalam perbualan untuk menunjukkan keupayaan penggunaan bahasa. Kemahiran-kemahiran ini adalah seperti lompat tali atau skipping. menggunakan simbol bagi menunjukkan sesuatu objek dan membuat . 2008).

perbandingan dan diskriminasi. Manakala perkembangan kognitif pula melibatkan pemerhatian. pengelasan. perkembangan kognitif. ramalan. memikirkan . kerohanian perkembangan perkembangan kreativiti dan estetika. kemampuan pemikiran yang baru juga akan didapati contohnya ialah memikirkan perkara yang abstrak. tahu bagaimana untuk meletakkan objek yang sama berdasarkan kriterianya. operasi nombor dan pengukuran. mengingat dan kemahiran menggunakan bahasa. Kanak-kanak akhir pula sudah mula memahami aspek yang melibatkan logik dan mampu untuk menggabungkan perkara logik dengan pemikiran yang abstrak. Peranan yang dimainkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa sangat penting untuk memastikan perkembangan kognitif tidak tersekat atau terganggu (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Sebagai contoh. seorang kanak-kanak dapat meniru perbuatan rakannya yang menari ballet walaupun mereka melihat beberapa hari yang lepas. Kanak-kanak pada tahap ini juga mempunyai kecenderungan untuk melakukan aktiviti yang berbentuk menyusun objek. kanak-kanak pada tahap ini sudah mula memahami apa yang tidak difahaminya sebelum ini. Kanak-kanak ini juga sudah mula menggunakan bahasa untuk mengkategorikan barang. Perkembangan ini sangat penting untuk menjadikan kanak-kanak berkeadaan baik dalam segala aspek. Pendidikan awal yang berkualiti amat perlu bagi meningkatkan perkembangan menyeluruh seorang kanak-kanak. 2008). kepada perkembangan fizikal serta menyeluruh. nombor dan warna sudah mula difahami (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. 2008). Ini kerana keupayaan mereka menunjukkan sesuatu objek agak terhad dalam bahasa dan mereka cuba menyampaikan maksud dengan menggunakan simbol. Pada tahap ini juga. konsep masa. konsep ruang dan penyelesaian masalah. Kesimpulannya ialah.perbandingan antara satu sama lain (Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Ia merangkumi bahasa dan komunikasi. 2008). utama yang menyumbang emosi. padanan satu dengan satu konsep nombor. Keupayaan mereka menggunakan simbol ini ditunjukkan melalui bermain. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan menggariskan enam komponen moral. Selain itu.

Sharifah Nor Puteh ((Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak. Pandangan mereka adalah seperti berikut: Ibnu Khaldun (Nadira Anis Sharina. 3 Ketua Bidang Dasar. 2008).0 PANDANGAN DAN PENDAPAT TOKOH DARI DALAM DAN LUAR NEGARA MENGENAI PERKEMBANGAN AWAL KANAK-KANAK Terdapat banyak pandangan dan pendapat daripada tokoh dalam dan luar negara mengenai perkembangan awal kanak-kanak. Ibnu Sina dan juga Ibnu Hazm. Belajar daripada mudah kepada yang lebih susah: a. Menggunakan bahan-bahan bantu mengajar. b. Mengadakan latih tubi. 3. Pada tahap ini juga. d. Antaranya pandangan tokoh-tokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur seperti Ibnu Khaldun. kanak-kanak sudah mula mempraktikkan kemampuan baru melalui lawak dan pergaduhan dengan ibu bapa dan dengan yang lain. c. Menggunakan benda-benda maujud. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Nur Fatiha. Nur Hazwani. Dr. 2009) : • • Jangan diajar kanak-kanak dengan perkara-perkara yang susah. Imam Al-Ghazali. Berperingkat-peringkat. .proses dalam pemikirannya dan juga mereka melihat sesuatu perkara sebagai relatif lebih daripada yang jelas.

memperelokkan fitrah dan membentuk naluri mereka. 2009). Nur Hazwani. Kanak-kanak tidak boleh dipaksa belajar. Oleh sebab itu.hiburan dan rehat adalah perlu diselang-selikan. Kanak-kanak harus dibentuk dengan cara lemah lembut bukannya dengan kekasaran. fitrah semulajadi kanak-kanak memang suka bermain. Kesederhanaan adalah baik dalam membesarkan anakanak. dan dapat menggembirakan mereka serta memberi kerehatan selepas penat belajar (Nadira Anis Sharina. Beliau mencadangkan belajar dan bermain secara berkumpulan bersama rakan hampir sebaya dan bukan sebaya (Nadira Anis Sharina. Menurut karyanya. Tidak mahu belajar b. Imam Al. Mencerca pengajaran yang diberi. tingkah laku yang mulia. seorang kanak-kanak harus dididik sejak lahir. Jadual kanak-kanak disuruh belajar haruslah disusun dengan baik. Nur Fatiha. beliau berpendapat ibu bapa dan guru tidak perlu terlalu marah. Aktiviti bermain untuk kanak-kanak mengikut pendapat Imam Al-Ghazali ialah membantu perkembangan fizikal serta menguatkan otot mereka. . Ini menyebabkan mereka: a. Aktiviti bermain . Cara mendidik anak-anak ialah pelajaran agama. Nur Hazwani.Ghazali : Kanak-kanak adalah anugerah Tuhan yang mana Allah memberi kepercayaan kepada ibu bapa untuk corakkan hati kanak-kanak yang masih suci bersih menjadi hati yang sangat bernilai dan berharga.takut dan bekerja berlebih-lebihan. bersikap tegas dengan kanak-kanak. Ibnu Sina : Sumbangan karyanya yang terbesar ialah “Qanun fi Tibb” atau dialih bahasakan menjadi “Precepts of Medicine”. • Masa belajar jangan terlalu panjang kerana boleh menyebabkan lupa. tidak keterlaluan dalam mendenda anak-anak. 2009). Pembacaan al-Quran diajar dahulu sebelum menghafalnya. • • • Contoh teladan yang baik harus didedahkan mendidik kanak-kanak yang belum baligh. Nur Fatiha.• Kanak-kanak perlu diberikan contoh-contoh konkrit yang boleh difahami melalui pancaindera. Jangan dibebankan dengan perkara-perkara diluar kemampuan mereka.

Nur Fatiha. 2009). 2009).Ibnu Hazm : 5 tahun adalah sesuai bagi permulaan proses pembelajaran secara sistematik yang bermula dengan mengetahui. merasa dan menyentuh. ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun. meniru. (multiage grouping). Beliau percaya pengajaran boleh dibentuk berdasarkan objek. 2009). mengukur. Beliau yakin bahawa ibu adalah orang yang terbaik untuk mengajar anaknya (Zulkiply bin Hj Yaakob. kindergarten pula ialah taman untuk kanak-kanak. Kanak-kanak digalakkan berfikir dan cuba menjawab sendiri. Beliau juga percaya kepada kumpulan pelbagai umur. dan menyebut huruf tanpa desakan atau kekerasan bagi mendapatkan kesempurnaan. Percaya bahawa pendidikan adalah diasaskan kepada pengalaman-pengalaman deria.. Melalui pengalaman itu kanak-kanak boleh mencapai potensi mereka yang semulajadi (Zulkiply bin Hj Yaakob. Selain itu terdapat juga pandangan tokoh-tokoh lain seperti di bawah: Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) : Idea-idea beliau mengenai pendidikan ialah anak-anak perlu dibimbing secara perlahan-lahan berdasarkan potensi yang ada padanya. manakala guru hanya sebagai pembimbing (Nadira Anis Sharina. Guru yang baik ialah guru yang mengajar kanak-kanak bukan mengajar mata pelajaran. Bimbingan itu perlu bermula daripada pengalaman deria kepada idea yang abstrak. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui main” Antara idea-idea Froebel ialah taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan . pembelajaran konsep hendaklah dengan melalui manipulatif seperti membilang. Nur Hazwani. Friedrich Froebel (1782-1852) : Menurut beliau “kanak-kanak umpama biji benih. Oleh itu.

fizikal dan sosial kanak-kanak. kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Ia perlu diberi kebebasan. Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak. dipenuhi dengan taman-taman. Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. 2009). 2009). Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan aktiviti.keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang mudah. binatang dan gambar-gambar. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan warna yang terang. Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain (Zulkiply bin Hj Yaakob.Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semulajadi. Mastura Badzis : Segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya adalah merupakan satu pendidikan baginya kerana yang nyata bagi kanak-kanak di peringkat awal umur. Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak (Zulkiply bin Hj Yaakob. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-kanak.Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan. Menurut beliau. Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya. 2009). Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental. mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya. Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanakkanak dan belajar melalui membuat. mereka tidak dapat . Dr. saiz dan warna.

Apa yang membezakan ialah Islam menekankan kelakuan pembentukan sahsiah seseorang kanak-kanak bukan hanya fizikalnya tetapi pemantapan akhlaq perlu diterapkan seiring dengan penerapan keimanan di dalam ruh dan jiwanya (Zul.koordinasi. personaliti. moral dan sosial. Beliau berpendapat. Crow (1980) dalam Ladyzuely (2010) Menurut Crow dan perkembangan menyatakan.membezakan yang baik dan yang buruk. Slavin. Barat dan Islam mempunyai perspektif yang sama dalam hal ini. Teori Kognitif Piaget Good dan Brophy (1990) dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget (1926) dan dijelaskan oleh Aminah Ayob dalam Syarahan Umum : Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasinya Kepada Pendidikan menerangkan bahawa skema (the internal knowledge structure) berkembang apabila . kestabilan emosi. Paul Eggan. Don. perkembangan social dan intelek disamping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal . merupakan perubahan secara ‘kualitatif’ serta cenderung ke arah yang lebih baik dari segi pemikiran. pengalaman dan kematangan. rohani. berpendapat perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu berkembang dan membesar. 2009). daya cipta. dan Crow dan Crow : Paul Eggan dan Don Kauchak dalam Ladyzuely (2010). menyesuaikan diri kepada persekitaran dan berubah melalui peredaran masa. berpendapat perkembangan adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil daripada pembelajaran. individu akan mengalami perkembangan sepanjang hayat. Model Montessori Caplan dan Caplan (1976) dalam Saayah Bt Abu (2008) dalam Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Melaka Tengah Melaka menyatakan bermain sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah. Slavin (1997) dalam Ladyzuely (2010). kanak-kanak perlu dibentuk dan dididik sejak dari awal. sosioemosional dan kognitif serta bahasa. dan ketangkasan seorang murid. iaitu perkembangan dari segi fizikal.

keyakinan diri. Model Konstruktivisme Rumelhart dan Norman (1978) dalam Subadrah Nair (2005) menjelaskan dalam Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah menyatakan.kanak-kanak berinteraksi dengan persekitarannya dan skema itu sentiasa berkembang dan berubah kerana menyerap dan menyimpan maklumat baru. Model Erikson MacNaughton (2005) dalam Model Erikson (1975) dan dijelaskan oleh Mariani Md Nor dalam Realiti Trend Dan Isu Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak menyatakan. dan sentiasa mempunyai sikap yang positif terhadap individu lain tanpa ada kecenderungan (bias) negatif terhadap yang lain. konsep-konsep yang ada pada seseorang boleh berubah selaras dengan pengalaman baru yang diperolehinya dan ini dinamakan penyalaan atau tuning. Seseorang juga boleh membina konsep-konsep dalam struktur kognitifnya dengan menggunakan analogi iaitu berdasarnya pengetahuan yang ada padanya. Selain itu. seseorang dapat membina kosep dalam kognitifnya dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sedia ada padanya dan proses ini dinamakan accretion. pendidikan prasekolah merupakan peringkat awal dalam proses pembelajaran yang amat penting kerana pengalaman di prasekolah dapat member persediaan yang boleh membekalkan kanak-kanak dengan kemahiran. .

Ketiga. Subjek telah memilih satu gambar yang difikirkan mewakili perspektif boneka.1. telah memeriksa perspektif sekumpulan objek dengan menggunakan tiga buah model gunung yang mempunyai tanda-tanda saran seperti warna dan saiz yang berbeza dan kemuncaknya yang tertinggi diselubungi salji. mereka telah melibatkan seramai 100 kanak-kanak di Geneva yang berusia 4-12 tahun. Sebagai kesimpulan. tahap-tahap perkembangan itu merupakan satu perubahan pemikiran dari egosentrisme tulen kepada pemahaman lengkap. Kanak-kanak Tahap 11B mula sedar tentang perbezaan perspektif. subjek ditunjukkan sekeping gambar dan diminta meletakkan boneka pada satu orientasi supaya perspektif di dalam gambar. Kanak-kanak Tahap I tidak memahami tugasan yang perlu dilakukan. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tetapi oleh kerana pengaruh Egosentrisme masih kuat. dalam kajian tersebut. Kedua. bahawa mereka telah mereka bentuk tiga jenis tugasan berhubung dengan tiga buah gunung tersebut untuk mengkaji masalah penyelarasan perspektif. satu boneka yang dianggap sebagai pemerhati diletakkan di beberapa kedudukan atau orientasi keliling tiga buah gunung itu yang diletakkan dalam satu susunan yang tetap.0 KAJIAN-KAJIAN LEPAS YANG MENYENTUH ASPEK MODEL DAN TEORI YANG BERKAITAN Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Mereka telah berjaya mengesan tahap-tahap perkembangan yang membawa ke arah penguasaan penyelarasan perspektif. subjek diminta menyusun tiga buah gunung itu supaya sama dengan perspektif di dalam gambar. Ciri-ciri tahap perkembangan tersebut disertakan dalam Jadual 2. Pertama.4. Kanak-kanak Tahap IIA tidak dapat mengenal pasti bahawa seseorang yang berada di tempat lain akan mempunyai perspektif yang berbeza daripada perspektifnya (egosentrisme tulen). ia tidak boleh .

kanakkanak boleh mengenal pasti perbezaan perspektif. Walaupun demikian. mereka tidak mempunyai kemahiran untuk sentiasa berjaya dalam menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain (IIIB-pemahaman lengkap).1 Ringkasan ciri tahap perkembangan yang dihuraikan oleh Piaget dan Inhelder (1956): . Dalam TahapIII.menggambarkan dengan tepat perspektif orang lain. Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) yang telah dinyatakan dalam Jadual 2.

Ini membolehkan mereka menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan betul Menurut Dodwell (1963). balas peralihan. Dengan itu. telah menjalankan beberapa kajian replikasi mengenai tugasan yang direka bentuk oleh Piaget dan Inhelder . Kanak-kanak membezakan Tahap IIIA menunjukkan berbagai-bagai kemajuan pandangan dalam hingga usaha berjaya menyelaraskan berbagai-bagai pemandangan. asalkan gambar itu menunjukkan ketiga-tiga Tahap IIB Gerak buah gunung. Egosentrisme: Kanak-kanak memikirkan pemerhati mempunyai pandangan yang sama sepertinya dengan : a) Memilih pemerhati. Kanak-kanak tidak boleh atau hampir tidak boleh membezakan pemandangannya dengan pemandangan seorang pemerhati. Laurendeau an Pinard (1970). mereka tidak sentiasa dapat menentukan berbagai-bagai pandangan orang lain dengan Tahap IIIB betul. Kanak-kanak cuba membezakan berbagai-bagai pandangan dan menumpukan perhatian kepada satu ciri yang dominant. Kanak-kanak menguasai sepenuhnya penyelarasn kedua-dua hubungan kiri-kanan dan depan-belakang. Walaupun demikian ciri itu dihuraikan dari segi pandangannya kerana pengaruh egosentrisme masih Tahap III kuat. Opper (1977) dan Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tetapi menghadapi kesukaran untuk menyelaraskan hubungan kiri-kanan dan depan-belakang mengenai kedudukan ketigatiga gunung. Kanak-kanak menyedari berbagai-bagai pandangan seperti. ATAU gambar yang mewakili pemandangan b) Menganggap sebarang gambar boleh mewakili semua pandangan.Tahap I Tahap II Tahap IIA Kanak-kanak tidak memahami arahan atau soalan yang dikemukakan.

sesuatu bentuk pemikiran itu tidak akan timbul atau boleh hilang dengan secara mendadak. Menurut Dodwell (1963) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Dengan itu. kemungkinan besar subjek di tahap ini masih dipengaruhi oleh egosentrisme tetapi beliau tidak membuat kenyataan yang jelas. Lazimnya. mereka telah menyokong kewujudan tahap perkembangan yang dikesan oleh Piaget dan Inhelder (1956). Menurut Opper (1977) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian beliau. yang dinyatakan dalam jadual 2. di antara kajian mereka ialah penyelarasan perspektif.2. bagi kanak-kanak yang sedang membesar.(1956). Menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) telah menyatakan. Pada amnya. Menurut Laurendeau an Pinard (1970) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan bahawa dalam kajian mereka. tetapi dia membayangkan kesedaran bahawa perspektif orang lain tidak perlu sama dengan perspektifnya. beliau tidak menghuraikan dengan terperinci tingkahtingkah laku yang mencirikan tahap-tahap perkembangan yang dilaporkannnya. kami tidak dapat menentukan sama ada tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ dapat dikesan atau tidak oleh beliau.(1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Menurut Piaget dan Inhelder . . subjek di tahap ’mula sedar perbezaan perspektif’ masih dipengaruhi oleh egosentrik.

dan tahap-tahap perkembangan yang dikesan oleh beberapa orang penyelidik dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Penyelidikan N Beza antara umur Tidak faham tugasan (I) / / - Egosentrisme (IIA) Mula sedar perbezaan perspektif (IIB) Pemahaman Separa (IIIA) / / / / / Lengkap (IIIB) / / / / / Piaget dan Inhelder 100 (1956) Dodwell (1963) Laurendeau Pinard (1970) Opper (1977) Robinson Robinson (1983) 194 dan 450 494 dan 111 4-12 5-11 4-12 6-16 5-11 / / / / - / / / / .Jadual 2. beza antara umur.2 Bilangan subjek.

Botkin. Walaupun demikian tiga tahap perkembangan yang telah dikesan itu boleh disusun dalam satu urutan berhierarki yang tetap iaitu syarat yang dikatakan oleh Piaget perlu ditunjukkan di dalam perkembangan sesuatu konsep. Amerika Syarikat) tidak boleh diklafikasikan secara kualitatif kepada tahap-tahap perkembangan itu. kanak-kanak mewakili dengan betul hubungan depan–belakang dan di Tahap III mereka dapat menguasai hubungan kiri-kanan untuk mencapai pemahaman keseluruhan perspektif. Pertama. Sebaliknya menurut Flavell. di dalam kajiannya menyatakan ciri-ciri tahap perkembangan adalah seperti berikut : dalam Tahap I. Fry. tidak menyatakannya. menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. telah menunjukkan ciri-ciri tahap perkembangan yang berbeza sedikit daripada yang dapat dikesan oleh penyelidik-penyelidik lain.Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Wright dan Jarvis (1968) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. tahap pertama Robinson dan Robinson (1983) boleh dianggap sepadan dengan Tahap IIB Piaget dan Inhelder (1956) kerana kedua-duanya mempunyai satu ciri yang sama : kanak-kanak menumpukan perhatian kepada sifat dominan sesuatu objek. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan.2. Dodwell (1963). Tingkah laku subjek (gred 2-8 dan 11. egosentrik hampir tidak wujud di kalangan kanak-kanak. Menurut Robinson dan Robinson (1983) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994) menyatakan. Ini merupakan perbezaan yang ketara sekali di antara keputusannya dengan keputusan Piaget dan Inhelder (1956). manakala di Tahap II. Laurendeau dan Pinard (1970) dan Opper (1977). tidak menyokong keputusan Piaget dan Inhelder (1956). Jika dirujuk dalam Jadual 2. kanak-kanak boleh menyelaraskan dimensi ruang kiri-kanan dengan . Walaupun menurut Piaget dan Inhelder (1956) dalam Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman (1994). Tahap kedua pula diletakkan dengan Tahap IIIA dan Tahap ketiga adalah sama dengan Tahap IIIB. Salatas dan Flavell (1976) berpendapat bahawa tahap akhir (IIIB) perspektif ruang boleh dibahagikan kepada dua bahagian. kanak-kanak menetapkan dengan tepat sifat dominan sesuatu objek.

kanak-kanak memahami maksud sesuatu pemandangan. Mereka telah mengkaji dua komponen ini dengan melibatkan tadika dan gred 2. Di antara dua komponen yang dikaji itu. pengetahuan bahawa pemerhati mempunyai satu pandangan unik adalah yang pertama sekali muncul. (b) kanak-kanak itu mesti mengetahui bahawa sesuatu pandangan itu tidak boleh dilihat lebih daripada satu kedudukan atau orientasi sekeliling objek-objek itu. . Pemahaman pemandangan mempunyai dua komponen: (a) kanak-kanak itu mesti memahami bahawa pemerhati tidak mempunyai lebih daripada satu pemandangan mengenai satu susunan objek-objek tetapi pandangan tunggal yang unik. Komponen ini wujud di kalangan kanak-kanak gred 2 yang memahami bahawa dua pemerhati yang berada pada orientasi yang berbeza tidak mempunyai pandangan yang sama.depan-belakang dan kedua.

berkemahiran. mempunyai nilai sikap yang baik serta terpuji. Selain itu. pandai. persekitaran. adalah individu. Di samping itu. mereka boleh merancang aktiviti memahirkan kebolehan kanak-kanak dan sebagainya. makanan. masyarakat dan pihak yang terlibat bagi melahirkan kanak-kanak yang bijak. setiap kanak-kanak adalah berbeza dari segi perkembangan kognitifnya yang mana ia berkemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti baka. Ini dapat mengelakkan kia mengharapkan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh kanak-kanak tersebut. Ibu bapa atau guru juga perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak supaya apa yang ingin diajar lebih berkesan. kita juga dapat mengenal bahawa setiap kanak kanak-kanak itu. ibu bapa. Seperti yang kita ketahui adalah amat penting bagi setiap ibu bapa mahupun guru untuk mengetahui tahap-tahap perkembangan kanak-kanak supaya dapat mengenal pasti kedudukan dan kebolehan kanak-kanak. Kajian-kajian lepas yang menyentuh tentang model dan teori ini juga banyak memberikan reaksi . kecerdasan dan juga berbagai faktor lain.KESIMPULAN Model dan teori perkembangan awal kanak-kanak ini sedikit sebanyak dapat memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa tentang perkembangan yang dilalui oleh seseorang kanak-kanak. Secara ringkasnya boleh disimpulkan bahawa model dan teori perkembangan awal kanak-kanak mempunyai perkaitan antara satu sama lain. juga Ibu bapa atau guru hendaklah yang menyesuaikan aktiviti dan ransangan mengikut ciri dan kebolehan kanakSeterusnya. Pandangan tokoh tidak kira sama ada di Barat ataupun Timur sebenarnya memberi peluang untuk menambah baik model dan teori yang sedia ada atau menjadikan model dan teori lebih mendapat perhatian serta pengguna yakin untuk menggunakannnya. Model dan teori yang dibina adalah bertujuan untuk memberi panduan kepada guru.

Kanak-kanak seharusnya dibiarkan untuk meneroka dunia mereka sendiri. dan kemampuan. Pendekatan Reggio Emilia mempunyai cabaran dalam beberapa konsep dan kebolehan guru sesuai dengan tahap perkembangan amalan.positif dan bersetuju dengan pendapat tokoh. barulah kesan pembelajaran dapat dialami sendiri oleh kanak-kanak. Ini bertujuan agar kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan menggunakan deria dengan cekap dan beliau membuat kesimpulan bahawa tingkahlaku kanak-kanak ini merupakan satu usaha untuk mempelajari mengenai persekitaran dengan menggunakan tangan mereka. Rumusan kepada pendekatan Reggio Emilia adalah bagi pendidikan awal mencerminkan teori kekeluargaan bersama John Dewey. Rumusan daripada Model Montessori ialah pembelajaran melalui penerokaan kepada persekitaran adalah penting bagi kanak-kanak kerana hal ini membolehkan mereka belajar semua benda di persekitaran mereka. Rumusan bagi Model Montessori ialah kaedah ini sesuai dengan masalah pembelajaran kanak-kanak. Kebanyakan daripada apa yang berlaku di kelas mencerminkan pendekatan konstruktivis pendidikan awal. minat. Vygotsky dan Jerome Bruner dan lain-lain. pendengaran dan sentuhan. Hal ini boleh menyebabkan kanak-kanak berasa seronok dan aktiviti mencabar di . kaedah Montessori dan bahan pengajarannya menekankan “Sensory Teaching And Learning”. Selain itu juga. Ciri-ciri lain yang bertentangan dengan kepercayaan banyak pendidik Barat adalah pentingnya kemampuan anak untuk bergaul dalam kumpulan sebaya. Hasilnya adalah suasana masyarakat dan kolaborasi yang sesuai dengan tahapan perkembangan untuk orang dewasa mahupun anak-anak. Salah satu aspek yang paling mencabar dari Pendekatan Reggio Emilia adalah permohonan daripada banyak sudut pandangan mengenai keperluan kanak-kanak. dan anak-anak untuk menyumbang dalam cara yang bermakna bagi penentuan pengalaman sekolah . guru. Alatan mengajar yang disediakan perlulah mempunyai sifat-sifat khas supaya kanak-kanak boleh menggunakan deria mereka. Sebenarnya pembelajaran dalam bentuk yang pelbagai membolehkan kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan persekitara. dan iman bersamaan dengan ibu bapa.tokoh falsafah ini. Jean Piaget. Kaedah mengajar di sekolah Montessori mengutamakan latihan daya penglihatan.

melalui penggunaan sensori-deria juga kanak-kanak dapat menyentuh. Latar belakang Jean Piaget. menghidu. Diperolehi pada 25 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www. melihat. Perkembangan fizikal dan kognitif kanak-kanak.blogspot. . Teori Kecerdasan Pelbagai (Gardner) dan Teori Kecerdasan Emosi (Goleman). Diperolehi pada 1 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://ahmadtarmizitalib.scribd.org/wiki/Kanak-kanak Creative thinking. 2009. BIBLIOGRAFI Ahmad Tarmizi Talib. Diperoleh pada 28 Februari 2010. sekolah atau masa depan. merasa dan keseimbangan (vestibular). Syarahan Umum : “Pembelajaran Berasaskan Minda Dan Implikasi nya Dalam Pendidikan”.scribd. Ransangan pelbagai deria yang bersesuaian yang diberikan dalam suasana kasih sayang dan penjagaan yang rapi terhadap keperluan kanak-kanak akan membantu perkembangan otaknya dan menggalakkan perkembangan kanak-kanak yang gembira. Diperolehi pada 27 Februari 2010 dan dipetik daripada http://www.sekelilingnya dapat menjadikan fizikalnya lasak dan mempunyai daya tahan yang tinggi.wikipedia.scribd. 2009. Creative Thinking.com/doc/16051322/Teori-KecerdasanPelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-Emosi-Goleman Creative thinking. Teori pembelajaran. 2009.com/doc/22087791/teoripembelajaran. Pulau Pinang.com/2009/01/latar-belakang-jeanpiaget.html Aminah Ayob. Selain itu. Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia. 2008. merasa selamat dan beremosi kukuh serta menyediakan kanak-kanak untuk menghadapi cabaran dalam hidup samada di rumah.com/doc/4853347/Perkembangan-Fizikal-danKognitif-Kanakkanak Creative thinking. mendengar. Aktiviti ransangan yang bersesuaian perlu dimulakan secepat mungkin. 2009. Kanak-kanak. 2005. dipetik daripada http://ms.

The University of Leeds: Centre for Studies in Science and Mathematics Education. Model Pendidikan Montessori.com/doc/24902467/Model-Montessori.scribd. 2006.fp. J. Selangor: Arah publications. 2005. Leonie ARTHUR.Dragonizer. & Brophy. Pandangan tokohtokoh pengasas pendidikan awal kanak-kanak dari Timur. Howard Gardner.info/multipleintelligences/howard-gardner/. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. dipetik dari http://www.utm. Elizabeth DEATH. 1987.mindamadani. Howard Gardner. British: Heinemann Education Publishers. kalponah & Noorbaya Othman.zetaboards. Good. 2009. 2004. 1990. 2009. Multiple Intelligences. New York: Longmans Green. Programming and plaining in early childhood settings. Limited Mastura Badzis. Lain Macleod. Zalila Ismail. Australia: Nelson Australia Pty. Sugunavathy. diperolehi pada 7 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Ladyzuely. 2007. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. Noor Azizah Ahmad. Diperolehi pada 4 Mac 2010. T.mypersonality. Sue DOCKETT. Sue FARMER. Asitah Puniran.scribd. Jas Laile Suzana Jaafar. Perkembangan manusia. dipetik daripada http://www.scribd. Diperoleh pada 2Mac 2010. R.Brudenell. DreamDolphin Media. Pengenalan kepada psikologi kanakkanak dan remaja. 2008.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/. E. Teori Kecerdasan Pelbagai.my/content/view/186/2/ Nadira Anis Sharina. L. Educational psychology: A realistic approach. Pengaplikasian Teori Konstruktivisme Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Reka Cipt . 2010. Teaching strategies for developing understanding in science. Lee Nien Zee. Pendidikan Anak-anak di Peringkat Awal Umur Berasaskan Binaan Kurikulum yang Integratif.com/doc/5212225/BAB-2PERKEMBANGAN-MANUSIA. Nur Fatiha.pdf Nor Nurulhayati Aris.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP/N00RAZIZAHAP01026 8D2006TTP. Needham. . 2005. Advanced Early Yaers Care and Education. Nur Hazwani. Diperolehi pada 5 Mac 2010 dan diambil daripada http://www. Diperolehi pada 26 Februari 2010 dan dipetik daripada http://s6. Bronwy BEECHER.com/doc/14705430/tokohtokoh-timur-dalam-pendidikanprasekolah.

Bhd Zul. Ramlah Jantan.my/7988/1/EDUPRES_(F3)_8.E. Saayah Bt Abu. ‘Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham Dalam Pembelajaran Sejarah’. Melaka”. A. Rangsangan Pelbagai Deria. New York: Viking Press. 1978. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan. Diperolehi pada 28 Februari 2010 dan dipetik daripada http://zulprasekolah.Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Universiti Kebangsaan Malaysia Piaget. Jil. 20. Dalam Anderson. D.pdf. NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Diperoleh pada 28 Februari 2010. E. Rekabentuk Sistem Pembelajaran Konsep Nombor Berasaskan Pendekatan Permainan yang Menerapkan Teori Perkembangan Kognitif Kanak-kanak. J. Pendidikan kanak-kanak Islam. R. 2008. Asas pendidikan awal kanak-kanak. dan Norman. (1970). Diperoleh pada 1 Mac 2010.com/2009/01/pra-3101-asas-pendidikan-awalkanak. 2008. 2009.my/penyakit/Kanakkanak/RansanganPelbagaiDeria. Early Childhood Curriculum: Developmental Bases for Learning and Teaching. 1994.blogspot. Nurul Amirah Mohd Razali dan Zaidatun Tasir. Sue C Wortham. W. dipetik daripada http://www. 2009. 2009. tuning and restructuring: Three models of learning. Psikologi pendidikan.perapi.html. 2005.Maktab Perguruan Islam Subadrah Nair.infosihat.gov. “Perlaksanaan Aktiviti Belajar Melalui Bermain Di Tadika-tadika Kawasan Tengah Melaka..com/artikel/pendidikan-anak-anak/15pendidikan-awal-kanak-kanak-islam. Semantic factors in cognition. D. 2010. Diperolehi pada 2 Mac 2010 dan dipetik daripada http://www. dipetik daripada http://eprints.utm. Jabatan Ilmu Pendidikan Islam.. dan Montague.2005. Selangor.html Zulkiply bin Hj Yaakob. Omar Ibrahim dan Wan Rafaei Abdul Rahman. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Rumelhart.J. Equilibration of cognitive structure. (ed. Penyelarasan Perspektif di Kalangan Kanak-kanak Melayu. Spiro. United State of America: Pearson Education.pdf.).21-40. Suppiah nachappan.C. Abdul Aziz Abdul Shukor. Accretion. Hilldale. R. 2009. .

[3] it was modeled on the Little School of the 400.[3] The program was further revised when it was reauthorized in December.[8] The Office of Economic Opportunity's Community Action Program launched Project Head Start as an eight-week summer program in 1965. Head Start began funding a program that would eventually be called Sesame Street. health. The Economic Opportunity Act of 1964 first authorized the program.[5] headed by Sargent Shriver. Born in the Mississippi Freedom Schools. Experience showed that six weeks of preschool couldn't make up for five years of poverty. operated by the Carnegie Corporation Preschool Television project. which began the program in 1965. nutrition.The Head Start Program is a program of the United States Department of Health and Human Services that provides comprehensive education. The following year it was authorized by Congress as a year–round program. Washtenaw County Head Start school. nutritional.[4] History Head Start began as part of President Lyndon Johnson's War on Poverty and Great Society. [6] The Elementary and Secondary Education Act of 1965 also addressed preschool education.[5] giving broad powers to the Office of Economic Opportunity.[7] In 1968. As of late 2005. 2007. more than 22 million pre-school aged children had participated. Michigan • Mission statement Head Start promotes school readiness by enhancing the social and cognitive development of children through the provision of educational. Head Start was originally conceived as a catch-up summer school program that would teach low-income children in a few weeks what they needed to know to start kindergarten. Head Start is one of the longest-running programs to address systemic poverty in the United States. Superior Township. and parent involvement services to low-income children and their families. social and other services. Jule Sugarman. Congress enacted the Head Start Act in 1981.[2] In 1969 Head Start was transferred to the Office of Child Development in the Department of Welfare (later the Department of Health and Human Services . The Head Start Act of 1981[2] expanded the program. Launched in 1965[1] by its creator and first director. health.

Homeless children "lack a fixed."[10] Programs must identify such children and provide services within a reasonable period. economic hardship. nurture their children in the context of their family and culture. Head Start programs must provide services to the younger and older siblings of such children. Offers services that depend on each child and family's culture and experience. . Today it is a program within the Administration for Children and Families (ACF) in the HHS. Family and Community Partnerships – Head Start offers parents opportunities and support as they identify and meet their own goals. Because of the families' work constraints. Homeless children The 2007 Head Start reauthorization directed Head Start to serve homeless children.(HHS)) by the Nixon Administration. American Indian-Alaska Native Head Start – Target Native American and Alaska Native children and families. the Early Head Start program was established to serve children from birth to three years of age reflecting evidence that these years are critical to children's development. and advocate for communities that support children and families of all cultures." This includes the typical homeless child in a shelter or other outreach program. Programs are administered locally by nonprofit organizations and local education agencies such as school systems. regular. In FY 1994. service hours are longer and programs extend for fewer months than traditional Head Start. health and social services.[9] Migrant and Seasonal Head Start – Provides Head Start services to children of migrant and seasonal farm workers. and adequate nighttime residence. Health services include screenings. Services Head Start provides education. to influence all aspects of a child's development and learning. Education includes preschool education to national standards that have become de facto standards[citation needed] for all US preschools. Head Start – Helps to create healthy development in low-income children ages three to five. Programs • • • • • Early Head Start Program – Promotes healthy prenatal outcomes. those living in motels or cars. health check–ups and dental check–ups. healthy families and infant and toddler development beginning as young as newborns. Services target children from six-months to five-years of age. or similar reason. Social services provide family advocates to work with parents and assist them in accessing community resources for low income families. but also children who are "sharing the housing of others due to loss of housing.

[citation needed] Effectiveness Reports on the long-term effectiveness of Head Start are mixed. the average teacher made $26.[12] As of 2003.8+ billion dollar budget for 2005 provided services to more than 905.000 per year. and 43% three years old or younger. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten. Families must earn less than 130% of the federal poverty level. 57% of whom were four years old or older.000 paid personnel and six times that number of volunteers. Indian Tribes and school systems.000 classrooms scattered across every state (and nearly every county) at an average cost of $7. social-emotional development. “Head Start Impact Study. the average Head Start teacher made $21.000 that public school teachers made.[13] As of 2009. there were no . Services were provided by 1. and half must have bachelor's degrees. private organizations.000 children.[9] The $6. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. DHHS 2011 Study A 2011 report by the Department of Health and Human Services.222 per child." examined the cognitive development. [citation needed] Qualifications of teachers Section 648A of the Head Start Act[11] lays out guidelines for the training of Head Start teachers and aides.Eligibility Eligibility is largely income–based though each local program includes other eligibility criteria such as disabilities and services to other family members. The staff consists of nearly 212. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. All teachers must have associate degrees in a related field by 2013. Funding Grants are awarded by ACF Regional Offices and the Office of Head Start's American Indian – Alaska Native and Migrant and Seasonal Program Branches directly to local public agencies. The study found that: 1) Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. compared to the $43. 2) After first grade.604 different programs operating more than 48.000 per year. Up to 10% of any funded program's enrollment can be from higher income families or families experiencing emergency situations. Impacts at the end of kindergarten were scattered…”. All programs are required to provide full services to children with disabilities (10% of their total enrollment).

This phenomenon. attend college. known as “Head Start Fade”. social withdrawal and problematic studentteacher interactions. "Head Start has benefits for both 3-year-olds and 4year-olds in the cognitive. and mixed results on measures of shyness. who were the most disadvantaged. though nonparticipants narrowed the difference over time. although access to the program may lead to improved parent-child relationships through 1st grade. the program showed immediate improvement in the IQ scores of participating children. however.[18] Mixed studies and statements A within–family analysis compared children in Head Start with their nonparticipant siblings. White children. However. and possibly have higher earnings in their early twenties than their nonparticipant siblings.[20][21][22] . black and Hispanic participants. Thomas. a potentially important finding for children’s longer term development. the authors noted larger effects for younger siblings who attended Head Start after an older sibling. by for example serving children above and below preschool age.significant social-emotional impacts for the cohort of 4-year-olds. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. Currie and Thomas separately analyzed white.[1] Criticisms resulted in plans to improve program services. The study concludes. Mothers who were themselves enrolled in Head Start were compared to their adult sisters who were not. Head Start may increase the likelihood that African American males graduate from high school. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents. health. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension. adults who had attended Head Start were significantly more likely to complete high school. African American adults who had attended Head Start were significantly less likely to be booked or charged for a crime than were their nonparticipant siblings. Garces.[17] Head Start is associated with large and significant gains in test scores.”[14] Supportive studies and statements According to Datta[15][not in citation given][16] who summarized 31 studies. is evident as early as second and third grade. and parenting domains.000 adults followed from childhood. and for 3-year-olds in the social-emotional domain. 3) By the end of first grade. showed larger and longer lasting improvements than black children. and Currie used data from the Panel Survey of Income Dynamics to review outcomes for close to 4.” Compared to students in the control group. the benefits of access to Head Start at age four are largely absent by 1st grade for the program population as a whole. Among European–Americans. In addition.[19] Many researchers argue that Head Start's significant initial impacts quickly fade. there are few sustained benefits. For 3-year-olds. only “a single cognitive impact was found for each cohort. Head Start significantly reduces the probability that a child will repeat a grade.

disadvantaged children and those attending schools with "low levels of academic instruction" get the largest and most lasting academic gains.[26] In an Op-Ed piece in the New York Times. children who finish the program and are placed into disadvantaged schools perform worse than their peers by second grade. 3). Only by isolating such children (such as dispersing and sending them to better-performing school districts) could gains be sustained. Sustained increases in school achievement are sometimes found. “advantages children gained during their Head Start and age 4 years yielded only a few statistically significant differences in outcomes at the end of 1st grade for the sample as a whole. "Head Start Impact Study. Though the program had a “positive impact” on children’s experiences through the preschool years. Results from the Early Head Start evaluation are particularly informative. The cohort of 3-year-olds with two years of Head Start attendance. and physical health outcomes of Head Start students as compared to a control group that attended private preschool or stayed home with a caregiver. as study participants were randomly assigned to either the Early Head Start group or a control group. In recent years." examines the cognitive development.[25] Critical studies and statements According to the most widely cited source supporting Head Start.” Compared to students in the control group. evidence regarding Head Start's long-term benefits. only “a single cognitive impact was found for each cohort. social-emotional development. After first grade. but generally positive. Head Start students were split into two distinct cohorts – 3year-olds with two years of Head Start before kindergarten. Impacts at the end of kindergarten were scattered…” 2). social withdrawal and problematic student-teacher interactions. Parents of students in the 3-year-old cohort were 7% less likely to spank them and more likely to read to them and involve them in cultural enrichment activities versus parents of 3-year-olds in the control group. the 4-year-old Head Start cohort did “significantly better” on vocabulary and the 3-year-old cohort tested better in oral comprehension . there were no significant social-emotional impacts for the cohort of 4year-olds.In contrast to the general prekindergarten population. but in other cases flawed research methods produce results that mimic fade-out. Early Head Start demonstrated modest improvements in children's development and parent beliefs and behavior. and mixed results on measures of shyness. manifested less hyperactive behaviors and more positive relationships with parents.[23] Barnett and Hustedt (2005) reviewed the literature and stated that "Our review finds mixed. many other studies also find decreases in grade retention and special education placements." Besharov and Call discuss an 1998 evaluation of the Head Start program that ."[24] A 2011 report by the Department of Health and Human Services. By the end of first grade. "Head Start Falls Further Behind. Although studies typically find that increases in IQ fade out over time. The report’s findings include 1). the federal government has funded large-scale evaluations of Head Start and Early Head Start. however. 4). and 4-year-olds with only one year of Head Start before kindergarten.

as opposed to comparing Head Start to a nonintervention alternative. the "Head Start Impact Study". The authors stated that research concluded that the current program had little meaningful impact. "You take the million or so poorest 3. a nursery school teacher.[1] Early life Born in Cincinnati to Melville Sugarman." [28] One study found no evidence that Head Start participation had lasting effect on test scores in the early years of school.and 4-year old children. Earlier Head Start Impact Study First Year Findings were released in June 2005. in which he served in the United States Army as a staff supply . No significant impacts were found for the constructs oral comprehension and phonological awareness or early mathematics skills for either age group. However.[31] The study measured Head Start's effectiveness as compared to a variety of other forms of community support and educational intervention.[27] In 2011..it is now 45 years later. and Rachel Meyer. Fewer positive benefits were found for 4 year olds. The benefits improved with early participation and varied among racial and ethnic groups. Study participants were assigned to either Head Start or other parent–selected community resources for one year. it saves money in the long run by producing fewer criminals and welfare recipients. These analyses did not assess the durability of the benefits Jule Meyer Sugarman (September 23. We spend more than $7 billion providing Head Start to nearly 1 million children each year. if it works.. His studies were cut short by World War II.000 3.led to a national reevaluation of the program. Sugarman entered Western Reserve University (later to become Case Western Reserve University). a jeweler. Time magazine's columnist Joe Klein called for the elimination of Head Start. citing an internal report that the program is costly and makes a negligible impact on children's well-being over time. 60% of the children in the control group were placed in other preschools. And finally there is indisputable evidence about the program's effectiveness. 2010) was a founder of the Head Start Program who also led the program for its first five years. Congress mandated an intensive study of the effectiveness of Head Start. 1927 – November 2. provided by the Department of Health and Human Services: Head Start simply does not work.[29][30] Congressional Impact Study In 1998. which issued a series of reports on the design and study of a target population of 5. and parent reports of children’s literacy skills. they did not cite primary sources. The first report showed consistent small to moderate advantages to 3 year old children including pre-reading.and 4-year-old children and give them a leg up on socialization and education by providing preschool for them. prevocabulary.

Sheila Shanley Sugarman. as well as three children and eight grandchildren. Head Start was serving 900. to help the group reorganize its by-laws. Sugarman took over as head of the program from Julius B.[3] In 1992 Sugarman accepted the position of Interim executive director of the Gray Panthers.[1] Following the advice of Sargent Shriver of the Office of Economic Opportunity "to write Head Start across this land so that no Congress or president will ever destroy it".[1] He was survived by his second wife. He completed his undergraduate degree in public administration at American University. Sugarman served as vice chairman on the Civil Service Commission and in the Office of Personnel Management.000 children in the first year versus a target of only 250. In subsequent years the program exceeded 700.000. Richmond. had died in 1983. when Richmond became ill. its board of directors. the original holder of that post.000 children annually and had served 27 million children since its inception.[1] Professional career Sugarman worked at various positions in the United States Civil Service Commission starting in 1951. His first wife. From 1957-1959 he worked in the Office of Management and Budget.sergeant in Japan. then on the brink of insolvency.[2] Sugarman. served as the executive secretary of the 13-member planning panel that was commissioned by Lyndon Johnson to create Head Start as part of the War on Poverty.000 participants. starting with 560. By the time of his death. while a son had died in 2002 . and its fundraising.[4] Death Sugarman died at age 83 of cancer on November 2. 2010. The team included specialists in education. at his home in Seattle. Head Start quickly morphed into a year-long program. Originally proposed as a summer program. described by Edward Zigler as an "administrative genius".[1] During the Presidency of Jimmy Carter. Sugarman oversaw the immediate increase of enrollment in the program to more than double the projected number of participants. when he took a position with the Bureau of Inter-American Affairs at the United States Department of State. pediatricians and psychologists who designed a program aimed at ending the cycle in which children become "inheritors of poverty's curse". He then moved to the United States Department of Justice in the Federal Bureau of Prisons until 1962.

b) Kesihatan . perancangan program dan pengurusan prasekolah. kesihatan mental dan perkhidmatan makanan bagi kanak-kanak prasekolah. Froebel adalah orang pertama mendirikan tadika di dunia iaitu di Jerman pada tahun 1837 dan menamakan tadika itu Kindergarten yang bermaksud “Garden of Children”. Prasekolah pertama didirikan pada tahun 1850 oleh Carl Schruz.Ibu bapa dilibatkan dalam pengajaran dan pembelajaran.PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH LUAR NEGARA Wednesday.Program ini membantu keluarga berusaha secara diri sendiri untuk meningkatkan kualiti kehidupan. Di Amerika Syarikat. Friedrich Froebel dan Maria Montessori. Ahli-ahli Falsafah Eropah yang terkenal seperti Johann Heinrich Pestalozzi. Manakala kanak-kanak yang miskin terbiar dan tidak mendapat pendidikan awal. 2009 PENGENALAN Pendidikan prasekolah mula berkembang di Eropah pada abad ke 19 dan di Amerika pada abad ke 20. c) Pemakanan -Pusat Program Headstart juga mengajar kanak-kanak cara-cara untuk menjaga kesihatan diri dan pentingnya memakan makanan yang sesuai dan cara menjaga gigi sendiri. Seterusnya pada tahun 1860. Program Headstart telah dirancang dan dikelolakan untuk membantu kanak-kanak yang datang dari kawasan mundur dan keluarga miskin. intelek. d) Pendidikan -Setiap orang kanak-kanak menerima pelbagai pengalaman individu untuk memupuk perkembangan sosial. Mereka ditempat kan di satu kawasan dan diberi kemudahan pembelajaran.Program Headstart menyediakan program kesihatan yang meliputi perubatan. August 5. f) Ketidakupayaan .Sekurang-kurangnya 10 peratus daripada pengambilan kanak-kanak adalah . pergigian. e) Perkhidmatan SosiaL . fizikal dan emosi.Prasekolah pertama di dirikan di United Kingdom ditubuhkan oleh Robert Own pada tahun 1816 di Scotland dan diberi nama “The Infant School”. Ciri-ciri Program Headstart a) Penglibatan Ibu bapa . Penubuhan prasekolah di Eropah dan Amerika Syarikat tertumpu kepada kanak-kanak dari golongan yang berada sahaja. Elizabert Peabody membuka tadika di Boston.

Ahli professional kesihatan mental bekerjasama dengan pihak prasekolah dan ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran masalah khas kanak-kanak.html 3 okt 2011 . prasekolah mula ditubuhkan di Filipina. g) Kesihatan Mental . Di ASEAN. pendidikan prasekolah bermula selepas peperangan Dunia Kedua. Singapura dan Thailand.blogspot. Manakala di Malaysia. Pada tahun 1900an.com/2009/08/perkembangan-pendidikanprasekolah-luar. perkembangan pendidikan prasekolah bermula pada tahun 1940 an http://pelangipetang89.kanak-kanak kurang upaya atau keperluan khas.

in 1946 he became involved in the setting up of pre‐schools organized and run by parents in Reggio Emilia. As a young elementary school teacher. Malaguzzi was instrumental in founding an approach to young children's education which is based on mutual respect and reciprocity between teacher and child. seminars. working with eight "people's nursery schools". Following this recognition came the prestigiuos Ygdrasil. the American magazine Newsweek lauded the preschools of Reggio Emilia as the "best in the world". Loris Malaguzzi graduated with degrees in Pedagogy from the University of Urbino and Psychology from the CNR (Italian National Research Center) in Rome.Loris Malaguzzi Born in Correggio. In December 1991. In 1980. in the province of Reggio Emilia. on February 23. Conferences. 1994. During the same period he continued to dedicate himself to pedagogical activities within the municipal early childhood education system. As a middle school teacher in the Reggio Emilia district of Italy in the immediate aftermath of the Second World War. Malaguzzi founded the Gruppo Nazionale Nidi-Infanzia in Reggio Emilia in 1980. His travelling exhibition The Hundred Languages of Children . he founded the Gruppo Nazionale Nidi‐Infanzia (National Early Years Centre) in Reggio Emilia to promote child‐centred education. and the itinerant exhibit "The Hundred Languages of Children" conceived by Malaguzzi. and in 1950 he established the Municipal Psycho– Pedagogical Centre in which he practised as a psychologist until the 1970s. Following the Allied liberation of Italy from fascist rule. in 1950 he founded the Municipal Psycho-Pedagogical Medical center. rather than a power relationship in which the teacher dominates. 1920. An Italian educator whose work is closely associated with the Reggio Emilia approach to early childhood education. and at the National Research Centre in Rome. would take him throughout Europe and to the United States as the untiring promoter of an innovative and creative philosophy of education. he began an intensive parallel educational activity in 1946. Born in Correggio in the province of Reggio Emilia. director of the early childhood magazines Zerosei and Bambini. Malaguzzi died unexpectedly of a heart attack in his home in Reggio Emilia on January 30. As consultant for the Italian Ministry of Education. joint research projects with universities and foundations. and went on to travel Europe and the United States promoting his approach to early years education.Lego Prize (Denmark) in 1992 and in 1993 Malaguzzi was given the Kohl Award in Chicago (USA). working as a consultant for the Italian Ministry of Education. where he worked as a psychologist for over twenty years. and the philosophy that teaching and learning embodies a relationship of equality and democracy. Malaguzzi was educated at the University of Urbino. where he was awarded a degree in psychology. where he gained a degree in pedagogy.

Education. In describing his approach. The Hundred Languages of Children. and were influenced by. Dewey. like lesson planning. Indeed.Child. but that it should arise from a response to the child's creativity and search for meaning. rather than standing on opposite banks watching the river flow.com/pages/3176/LorisMalaguzzi. They tell the child to discover the world that is already there. Teacher. and psychologists.(1920–94). Erikson.stateuniversity. The school and the culture separate the head from the body. They tell the child to think without their hands. Malaguzzi is said to have responded that in his view this. Another is of teacher and child embarking together on a journey downriver. to understand without joy. to feel love and awe only at Easter and Christmas.(originally entitled If the Eye Jumps Over the Wall) was instrumental in bringing his educational philosophy to a wider audience of teachers and parents worldwide. In acknowledgement of his contribution to the philosophy of early years education. He died at home in Reggio Emilia in 1994 Read more: Loris Malaguzzi Biography . would simply lead to ‘teaching without learning’ and to the humiliation of the child. Malaguzzi was awarded the Ygdrasil‐Lego Prize by Denmark in 1992. artists. asked whether he advocated curriculum planning. His ideas on education drew upon. Emilia. Reggio. Malaguzzi employs two metaphors which are useful in helping us to understand his educational philosophy. to listen and not to speak.StateUniversity http://education. Education. the work of an eclectic range of philosophers. that education should not be defined in terms of what the state or the teacher decides should be taught. Opening with the words ‘Il bambino e fatto di cento’ (literally. Emilia.(1920–94). Piaget. that it should not be subjected to categorization in the form of curriculum subjects. educationalists.StateUniversity http://education.html#ixzz1ZnAzhzxP . Malaguzzi's manifesto goes on to say: ‘The child has a hundred languages (and then a hundred hundred hundred more) but they steal ninety‐nine. If the Eye Jumps Over the Wall . to do and make without their head. ‘The child is made of a hundred’). an exchange in which both players are equal and in which they cooperate equally in the play and development of ideas.Child. who included key educational thinkers such as Bruner. Teacher. Reggio. The Hundred Languages of Children.’ Read more: Loris Malaguzzi Biography . and Vygotsky. One presents the educative process as the tossing of a ball back and forth between child and teacher.stateuniversity. and Hundred .com/pages/3176/LorisMalaguzzi. If the Eye Jumps Over the Wall .html#ixzz1ZnApl0KD This extract encapsulates several key points of Malaguzzi's beliefs about the education of young children: that children and their viewpoint are to be taken seriously. and Hundred . and the Kohl Award in Chicago in 1993.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful