3.

0 trategi Pengajaran dan dan Pembelajaran Bahasa Melayu S Strategi Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu

Bidang pengajaran sama seperti bidang pertahanan dan perniagaan, perlu mempunyai strategi dan perancangan yang rapi agar perancangan yang dilaksanakan berjaya mencapai matlamat yang diingini. Terdapat enam strategi yang sesuai digunakan ketika mengajar bahasa Malaysia di peringkat sekolah rendah dan menengah (Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam,1985:12). Antaranya ialah strategi pengajaran mediatif,direktif, kontekstual, koperatif ,kolaboratif, dan generatif.Setiap daripada penggunaan strategi adalah bergantung kepada kecelikan guru dalam mengajar sesuatu kemahiran.

Strategi Pengajaran Direktif Antara strategi yang kami gunakan dalam rancangan pengajaran harian yang telah dihasilkan ialah strategi pengajaran direktif. Direktif bermaksud arahan. Arahan yang dimaksudkan di sini ialah arahan yang diberi oleh guru. Strategi ini hanya berpusatkan guru semata-mata kerana murid-murid perlu mendengar dan mengikut arahan yang diberi oleh guru (Mok Soon Sang, 2006:268) . Fokus pengajaran adalah kepada kemahiran asas, iaitu kemahiran lisan(termasuk mendengar dan bertutur), kemhiran membaca dan menulis dalam bahasa Malaysia. Guru menerangkan dan melakukan demonstrasi tentang topic pelajaran yajng diajar terlebih dahulu sebelum memberi murid-murid soalan-soalan latih tubi dan latihan kecekapan. Dalam matapelajaran bahasa Malaysia, strategi ini sesuai untuk topik tatabahasa. Contohnya membina ayat berdasarkan perkataan, pengimbuhan dan kata ganda. Guru yang mengajara akan menerangkan terlebih dahulu maksud perkataan, jenis-jenis imbuhan dan kata ganda dalam bahasa Malaysia sebelum mengarahkan murid-murid membina ayat berdasarkan perkataan tersebut. Guru juga boleh mengarahkan murid-murid menjawab soalan-soalan berupa latihan kecekapan untuk

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

5

mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Jawapan yang murid BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6 . Setelah jawapan diberikan . kami akan melihat bagaimana murid menggunakan kemahiran atau pengalaman sedia ada mereka bagi menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan serta kemahiran menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. Pada masa yang sama juga murid akan mempelajari cara untuk membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah mereka bina. aspek yang turut diperhatikan ialah mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Bagi kemahiran menulis pula kemahiran yang cuba kami sampaikan ialah kemahiran membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk di mana murid akan cuba membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang dipelajari pada sesi pembelajaran tersebut iaiitu. kami akan cuba untuk memeperbetulkan jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid. Bagi mengajarkan kemahiran lisan itu tadi . “Menjaga Kebersihan Sekolah”. kemahiran yang cuba kami yang cuba kami sampaikan melalui strategi ini ialah kemahiran lisan dan menulis. Antara kemahiran lisan yang cuba kami sampaikan kepada murid-murid ialah kemahiran menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan serta kemahiran menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional.menguji pemahaman murid-muid tentang imbuhan dan kata ganda yang terdapat dalam bahasa Malaysia Aplikasi Strategi Pengajaran Direktif Bagi rancangan pengajaran harian yang telah dihasilkan. kami sebagai guru akan bertanyakan kepada murid dan tentang topik “Menjaga Kebersihan Sekolah kepada Murid terlebih dahulu” dan kemudiannya kami akan meminta beberapa orang murid untuk memberikanjawapan bagi setiap soalan perbincangan yang dikemukan. Dalam erti kata kata lain ialah struktur jawapan atau cara murid menguraikan jawapan yang diberikan secara tersusun dan betul. Selain itu. Pada masa itu. Selain itu.

kami akan menerangkan teknik yang betul dalam menyampaiakan jawapan iaitu dengan mengulang semula soalan yang dikemukan iaitu . Setelah selesai menerang teknik yang betul. Begitu juga dengan seterusnya dengan menam kata tanya yang mampu menguraikan lagi jawapan yang mereka berikan. Di sebabkan itu.. baru kami menyuruh beberapa orang murid untuk memeberikan jawapan melalui teknik yang telah dijelaskan tadi.” dan bagi memberikan bukti pula. Cuba kita lihat jawapan yang mungkin mereka sampaikan adalah betul dan bernas sebab ia adalah berdasarkan pemikiran logik serta pengalaman mereka.. Contohnya tadi soalan yang telah bermula dengan “apakah. Contohnya bagi soalan satu yang telah kami kemukakan iaitu “Apakah faedah menjaga kebersihan sekolah?”.” yang diikuti dengan kata tanya “kenapa” dan seterusnya diikuti dengan “bagaimana”. Begitu pula dengan kemahiran membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk di mana murid akan cuba BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7 . kami dapat belajar dengan selesa” dan bagi menyampaikan buktinya pula ialah. Selepas pembetulan dilakukan baru kami akan mula menyampaikan cara sebenar bagaimana untuk menyampaikan jawapan yang ada serta menguraikan jawapan yang mereka perolehi. Pada masa ini. “ antara faedah menjaga kebersihan sekolah ialah….”. cara mereka menguraikan jawapan dengan alas an yang meyakinkan adalah tidak kemas dan tersusun. Begitu juga dengan cara mereka menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberi alasan yang rasional. guru akan cuba menerangkan semula apa yang patut diperbetulkan. selepas murid memberikan jawapan bagi setiap soalan yang dikemukan tadi. Namun jika kita lihat dari aspek ayat yang mereka gunakan untuk menyampaikan jawapan itu tadi adalah kurang teratur . Murid mungkin dapat menjawab soalan tersebut dengan betul iaitu hanya dengan memberi jawapan “ dapat belajar dengan selesa” dan apabila ditanyakan kenapa. namun. Dalam pada masa yang sama juga kami juga turut menyampaikan kemahiran menguraikan jawapan yang mereka perolehi dengan mengaitkan kata tanya semasa meraka hendak memberikan jawapan. Contohnya bagi jawapan tadi ialah.berikan mungkin adalah betul. “ ini kerana tiada bau sampah yang dapat mengganggu kami semasa belajar di dalam kelas”. “ ini kerana…. mereka mungkin akan menjawab “ sebab tiada bau sampah yang mengganggu”. “ antara faedah menjaga kebersihan sekolah ialah.

bagi mengajar kemahiran ini. kemudian baru kami menerang bentuk ayat ayat tunggal da ayat majmuk yang ada dari segi binaan ayat tersebut. Setelah murid mendapat penjelasan mengenai cara binaan ayat tunggal dan ayat majmuk . kami pertama sekali akan menerangkan terlebih dahulu definisi bagi ayat tunggal dan ayat majmuk dimana ayat tunggal yang akan mereka pelajari itu adalah ayat yang terdiri daripada 2 pecahan iaitu subjek dan predikat. kami akan menyuruh murid untuk membaca ayat-ayat tunggal dan ayat majmuk yang ada. ia terdiri daripada dua ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung. Ini merupakan antara faktor kami menggunakan strategi pengajaran direktif ini kerana. baru lah kami akan menguji mereka dengan menyuruh memreka membina ayat tunggal dan ayat majmuk secara sendirinya dan berkumpulan. memerlukan pengetahuan secara asas dan berstruktur bagi membolehkan murid mengaplikasikannya sendiri. kami akan cuba menyuruh murid untuk membina ayat trsebut berdasarka rangka ayat yang terdiri daripada beberapa patah perkataa. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8 . setiap kemahiran yang cuba kami sampaikan. Apa yang perlukan murid lakukan ialah membina ayat tunggal dan majmuk melalui beberapa patah kata yang disediakan. Subjek itu juga membawa maksud klausa yang diterang manakala predikat itu klausa pula yang menerang. Bagi ayat tunggal pula. Untuk itu.Apabila murid sudah dapat mnegukuhkan kemahiran yang meraka pelajari . Sebelum menyuruh murid . Setelah murid menguasai cara membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk barulah kami menyuruh murid untuk membina perenggan ayat yang terdiri daripada ayat majmuk dan ayat tunggal yang mereka hasilkan. Pada masa itu juga kami akan bertanyakan kepada murid kata hubung yang pernah mereka pelajari sebelum ini.membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

Pendekatan eklektik merupakan pendekatan hasil gabungan kedua-dua pendekatan induktif dan deduktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran. Pengambilan ciri-ciri yang baik daripada beberapa pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang. Kemudian contoh-contoh diberikan. pendekatan yang kami gunakan ialah pendekatan eklektik. Guru boleh juga memulakan pengajaran dengan menyatakan undang-undang yang berkesasn dengan aspek bahasa yang diajarkan. sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran.Pendekatan Kamus Dewan mendefinisikan pendekatan sebagai kaedah. Pendekatan eklektik ini mempunyai prinsipnya sendiri iaitu:  Guru memulakan pengajarannya dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak diajarkan serta ditambah dengan contoh-contoh daripada murid. cara atau langkah-langkah yang digunakan bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas untuk mengatasi masalah dan sebagainya. Dalam perancangan pengajaran kami. berfaedah.   Contoh-contoh lain didapati daripada murid dan guru menerangkan undangundang aspek bahasa yang diajarkan Undang-undang bahasa digunakan dalam konteks yang hampir sama 9 BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH .   Murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam konteks yang hampir sama. Segala ciri yang baik kedua-dua pendekatan ini digabungkan untuk digunakan dalam satu-satu pengajaran tertentu. berkesan dan mantap untuk mengajarkan bahasa kepada murid-murid.

Sepertimana yang telah dijelaskan pendekatan ini merupakan gabungan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. iaitu: a) Contoh  generalisasi  contoh b) Generalisasi  contoh  generalisasi\ Kebaikan pendekatan eklektik  Sifatnya yang mudah diubah memudahkan guru-guru mentadbir pengajaran mereka di samping dapat memberikan banyak contoh dan penerangan.Pendekatan eklektik boleh dibahagikan kepada dua variasi.Aplikasi pendekatan ini dapat kita lihat semasa kami cuba menyampaikan kemahiran yang hendak dipelajari iaitu menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan dimana murid akan belajar menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional serta mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Aplikasi Pendekatan Elektik Pendekatan yang telah kami gunakan bagi sesi pengajaran dan pembelajaran ini ialah pendekatan elektik.   Pendekatan ini sesuai digunakan untuk kelas-kelas yang terdiri daripada muridmurid yang mempunyai pelbagai kebolehan Pengambilan ciri-ciri yang baik daripada beberapa pendekatan.Semasa cuba menjelaskan kemahiran BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 10 . secara tidak langsung dapat mengurangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pendekatan tersebut  Murid-murid dapat belajar dan mengikuti pengajaran mereka dengan lebih mudah dan meyakinkan. sekali gus ini dapat meningkatkan pemahaman murid. membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk di mana murid juga akan belajar membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk serta membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.Selain itu.

kami akan cuba untuk memperbetulkan serta menjelaskan cara memberi jawapan yang sepatutnya mengikut cara yang betul. kami akan menyuruh mereka sendiri untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberi. Contohnya cara untuk menghuraiakan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 11 . murid akan terlebih dahulu memberikan jawapan . Seterusnya bagi mengukuhkan lagi pengetahuan mereka.yang akan dipelajari kami akan cuba menyampaikannya secara induktif dan deduktif. Kemudian. Ini dapat kit alihat apabila kami menerangkan terlebih dahulu apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. Bagi aktiviti pengukuhan ia dilakukan secara berkumpulan. Setelah itu barulah kami akan meyuruh pelajar untuk membuat generalisasi terhadap apa yang telah dijelaskan iaitu dengan meyuruh beberapa orang murid untuk memberikan jawapan dengan cara yang telah dijelaskan bagi soalan perbincangan yang seterusnya. Pada masa yang sama juga kami akan menyuruh mereka untuk membina satu perenggan ayat dengan memasukkan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan yang akan mereka hasilkan. Dalam erti kata lain binaan atau struktur ayat tunggal dan ayat majmuk itu sendiri.. Pada masa itu. Begitu juga dengan pendekatan deduktif yang diterapkan dalam pendekatan elektik ini. Pendekatan elektik ini telah kami aplikasikan bagi mengajarkan kemahiran membina dan meulis ayat tunggal dan ayat majmuk. kami kami akan menjelaskan dengan terpeinci hokum-hukum atau cara yang betul dalam mereka menyampaikan jawapan. kami akan menyuruh murid untuk meneliti semula jawapan yang telah diberikan oleh rakan mereka. di mana. Seterusnya. Setelah murid dapat memahami bagaimana struktur ayat tunggal dan ayat majmuk terbentuk barulah kami meminta beberapa orang murid untuk membuat generasilasi isi pelajaran yang telah disampaikan tadi dengan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan rangka ayat yang telah kami sediakan. Ini merupakan kaedah induktif.

Kaedah Bahasa Komuniti Kaedah bahasa komuniti merupakan antara kaedah yang telah kami serapkan dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan. Pembelajaran bahasa komuniti atau Community Language Learning merupakan cara pembelajaranbahasa yang diasaskan oleh Charles A. memudahkan pemahaman murid. Secara lebih jelas kaedah ialah cara atau urutan dalam membuat sesuatu. Curren ialah seorang pakar dalam bidang kaunseling dan seorang professor dalam bidang BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 12 . Selain itu. Justeru konsep lebih konkrit dan tidak boleh bercanggah dengan pendekatan. Dalam erti kata lain. kaedah merupakan satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran bahasa seara teratur dan berlandaskan kepada pendekatan tertentu yang dipilih. perlakuan aktiviti yang berturutan dan berkaitan antara satu sama lain yang dilaksanakan oleh guru untuk memudahkan penyampaian bahan p & p. satu hokum atau prinsip atau cara mengajar yang berdasarkan prinsip-prinsip tertentu Jika strategi bermaksud keseluruhan perancangan dan perlakuan guru. menarik minat murid untuk belajar dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan. maka kaedah pula bermaksud huraian cara-cara yang akan diambil oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan. kaedah boleh ditakrifkan sebagai cara yang digunakan dalam proses pengajaran untuk mengajarkan sesuatu kemahiran bahasa di bilik darjah iaitu suatu kaedah yang dirancangkan dan dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran yang berkaitan dengan kemahiran bahasa.Kaedah Kaedah merujuk kepada satu set tindakan bersiri. memindahkan bahan dan memupuk nilai dalam diri murid. Lazimnya kesemua perkara dibuat berpandukan kepada prinsip-prinsip pembelajaran atau amalan yang biasa diterima dalam bidang pedagogi. Curren bersama-sama dengan rakan-rakannya.

Teori bahasa diasaskan pada bunyi. proses interpersonal. Namun pelopor CLL yang terkemudian telah mengemukakan satu teori bahasa yang agak berlainan yang disebut sebagai (Bahasa Sebagai Proses Sosial). makna yang ditetapkan dan tatabahasa bahasa itu. LA Forge(1983) muridnya telah cuba meluaskan teori CLL. Dalam pengajaran bahasa. beliau menggunakan teknik psikologi dalam kaunseling. Beliau mengesahkan bahawa teori bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi. Curran berpendapat bahawa untuk mengurang dan mengatasi kebimbangan ini.psikologi. Beliau membuat kajian cara orang dewasa belajar bahasa. Kaunselor bahasa memahami perasaan murid dengan menyuburkan empati kaunselor dan menegaskan penerimaan murid tanpa syarat. TEknik ini menganggap murid sebagai manusia yang mempunyai emosi dan perasaan di samping pengetahuan linguistic dan kemahiran tingkah laku. Bagi kaedah ini pembelajaran manusia sebenarnya melibatkan kognitif dan afektif. ayat dan model-model abstrk bahasa. Kaedah Community Language Learning(CLL) berkaait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai TEknik Kemanusiaan. Pembelajaran berlaku dalam situasi komunikasi yang melibatkan guru dan murid dalam satu interaksi. Mereka berasa bimbang dan takut jika mereka kelihatan bodoh sama ada oleh guru atau rakan-rakan sekelas. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 13 . proses komunikasi dan proses kebudayaan. proses perkembangan. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran “whole person”. Dengan cara ini. kaunselor bahasa lebih peka kepada perasaan murid dan membantu mereka mengatasi perasaan negative untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lancer dan licin. Beliau mendapati bahawa golongan dewasa sentiasa berasa terancam apabila berada dalam situasi pembelajaran yang baharu. Seseorang murid yang belajar bahasa perlu memahami system bunyi. Curran tidak banyak menulis tentang teori bahasa kominiti. proses pendidikan . beliau menjadikan guru sebagai kaunselor bahasa yang mahir untuk memahami masalah murid apabila mengajarkan sesuatu bahan bahasa.bunyi asas dan corak tatabahasa menyerupai teori structural. Proses social dalam bahasa boleh dikembangkan kepada enam perkara iaitu proses keseluruhan individu. Justeru.

murid menunjukkan gaya dan pengetahuan linguistikyang sesuai . Ini perbezaan yang paling ketara dalam teori pembelajaran kaedah bahasa komuniti berbanding dengan teori-teori lain. Peringkat ketiga. murid bebeas bercakap dan membina identity sendiri. pada peringkat ini murid mengetahui semua yang di ajarkan dan bersedia menjadi pengajar kepada orang lain. Peringkat kelima. kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa. Murid tidak digalakkan belajar sendirian dan terasing daripada murid lain. iaitu semangat kekitaan dan perasa keselamatan dipupuk. Curran menekankan kemesraan. v. Peringkat pertama yang dikenali sebagai peringkat kelahiran. pemahaman dan penilaian yang psitif terhadap harga diri orang lain. terdapat lima peringkat cara kaedah ini digunakan iaitu: i. Berdasarkan pengamatan beberapa orang tokoh dan pendokong kaedah ini. transkripsim analisis. ii. Falsafah pembelajaran melalui ini ialah komitmen di pihak murid sebelum proses pemerolehan bahasa dapat berfungsi. Namun murid tidak digalakkan belajar secara individu dan terasing daripada murid lain. Peringkat kedua. Pembelajaran dianggap sebagai satu pengalaman yang bersepadu. Dalam konteks ini bermakna. bersifat peribadi dan bermasyarakat. Perhubungan dibina atas dasar yang dianggap perlu dalam prosedur kelas pembelajaran Bahasa Komuniti. iii. Kaedah ini juga menekankan bahawa kejayaan menguasai bahasa berkait rapat dengan keadaan hubungan baik guru dengan murid dan sesame murid.perhubungan mereka perlu diperkembang. Antara aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai menggunakan kaedah ini adalah seperti terjemahan. kejayaan dalam mempelajari sesuatu bahasa berhubungkait dengan perhubungan baik antara murid dengan guru dan sesam murid. murid berasa selamat untuk dikritik. Peringkat keempat. rakaman. iv. gambaran BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 14 . kerja kumpulan.

Pada langkah tersebut.dan pemerhatian dan pendengaran serta perbualan bebas. kaedah ini menggunakan psikologi dalam kaunseling atau dikenali juga sebagai teknik kemanusiaan.murid akan berasa selamat untuk menglibatkan diri dalam aktiivti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan itu. Maksud belajar perkara yang pernah mereka lalui. Pembelajaran bahasa komuniti ini menggabungkanjenis dan aktiviti pembelajaran inovatif dan konvensional. Dengan adanya soalan sedemikian . Kesimpulannya. kegunaannya dan apa yang biasanya mereka buang di dalam tong sampah. kaedah ini juga telah kami aplikasikan semasa langkah pertama dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan . Contohnya. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 15 . Selain itu. secara tidak lansung ia dapat menggalakkan interaksi murid. Di sini juga akan terbina hubungan yang baik antara kami dengan murid. Murid pula akan memeberi respond an seterunya disitu kami akan mula mencungkil pengalaman mereka tentang sampah. Dengan itu juga. kami akan manayangkan beberapa gamabar yang berkaitan kebersihan di sekolah dan aktiviti gotong . maka mudahlah bagi kami untuk mendekati murid untuk menyampaikan kemahiran yang hendak diajar pada waktu tersebut.royong yang terdapat di sekolah. Aplikasi Kaedah Bahasa Komuniti Kaedah ini telah kami gunakan bagi memulakan sesi pengajaran pada hari tersebut dimana kami cuba untuk menggalakkan interaksi murid dengan tajuk yang akan diperkenalkan . Disinilah kami akan mula membincang beberapa persoalan mengenai gambar tersebut dan pada masa inilah juga akan wujudnya interaksi antara murid dan kami. guru akan bertanya kepada murid kedudukan tong sampah di dalam kelas tersebut. Mengapa kami menggunakan kaedah ini? Ini adalah bagi memudahkan penglibatan murid terhadap topic yang akan dipelajari.Contohnya. Kaedah ini menekankan bahawa pembelajaran manusia melibatkan faktor kognitif dan afektif.

murid juga akan belajar membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 16 . Ia dapat kita lihat apabila kami meminta murid memberikan jawapan bagi persoalan yang diberikan dan seterusnya memperbetulkan jawapan yang diberikanoleh murid secara perbincangan. pemahaman dan penialaian adalah penting dalam memastikan teori pemerolahan bahasa dapat berfungsi di samping kejayaan menguasai bahasa berkait rapat dengan keadaan hubungan baik guru dan sesama murid. Justeru . Di samping itu juga . kemesraan .Malah kaedah ini juga turut digunakan semasa kami menjelaskan tentang kemahiran yang diajarkan iaitu menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan di mana murid akan menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional serta mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Ini kerana. disebabkan itu kami menggunakan kaedah ini bagi memastikan murid sentiasa terlibat aktif dan dapat memahami apa yang hendak kami samapaikan. kami juga turut memberi pujian dan galakkan daripada murid untuk memberikan jawapan masing-masing. Pada masa ini. murid akan belajar secara selamat. sepertimana yang telah ditekankan oleh Curran.Disamping itu. Di mana mereka akan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dan seterusnya membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Dalam erti kata lain mereka akan berasa yakin untuk memberikan jawapan terhadap persoalan lain yang akan dikemukan.

Hal ini disebabkan semasa melaksanakan semasa melaksanakan sesuatu kaedah. guru akan menggunakan teknik yang pelbagai. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 17 . Sebarang bentuk perlakuan yang mengandungi kemahiran dan melibatkan aspek keterampilan. Ada teknik pengajaran dan pembelajaran ini sebahagian besarnya bergantung kepada pengalaman. kebijaksanaan dan keterampilan serta keperibadian guru. ketokohan.Teknik Teknik merupakan satu set himpunan kelakuan atau cara dalam kaedah. kewibawaan. disebut sebagai teknik mengajar. Justeru kebanyakan guru menganggap teknik itu sama dengan kaedah yang pernah disebut juga sebagai „kaedah kecil mengajar‟.

Aplikasi Teknik Perbincangan Dalam melaksanakan teknik ini. Terdapt beberapa tujuan teknik ini iaitu. Pujian hendaklah diberikan kepada murid-murid. Guru perlu membimbing murid tentang cara perbincangan yang dikendalikan 3. guru perlu memberi penjelasan tentang tugasan yang diberikan terlebih dahulu. Guru perlu membuat ulasan di akhir perbincangan 4. Guru perlu member ulasan tentang kekuatan dan kelemahan murid dalam perbincangan. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 18 . Semasa sesi perbincangan. 1.Teknik Perbincangan Teknik perbincangan ialah satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk yang bertujuan untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85). Ini bagi menggalakkan setiap ahli kumpulan mengambil bahagian. Prinsip teknik ini ialah. kebolehan serta pengalaman murid. 2. Tentukan tajuk yang sesuai dengan minat. guru boleh meminta laporan dariapda setiap kumpulan. Jumlah ahli yang sesuai ialah 2 – 6 orang dalam satu kumpulan. Pastikan jumlah ahli dalam satu kumpulan tidak terlalu ramai dan tidak juga terlalu sedikit. 2. 1. Guru boleh menamatkan perbincangan setelah bahan cukup untuk dikongsi. guru harus bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Membentuk semangan kerjasama 4. Memupuk pemikiran kritis dan berkongsi pendapat 3. Guru juga perlu membetulkan kesalahan bahasa agar panduan bahasa sentiasa dipatuhi. Selepas sesi perbincangan. Member peluar dan ruang bagi mereka untuk bercakap. Menggalakkan perkembangan mental murid-murid.

guru akan bertanya kepada murid mengenai kebersihan di dalam kelas. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 19 . Teknik soal jawab kami gunakan pada awal sesi pengajaran. Pertanyaan guru adalah secara umum supaya semua murid akan masing-masing berfikir. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid. logik dan kritis dan untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. murid dapat menjana pemikiran mereka mengenai tajuk pengajaran pada hari tersebut. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Melalui cara ini. Seperti dalam definasi teknik soal jawab di atas.Teknik Soal Jawab Teknik ini merupakan teknik yang paling lama dan paling popular yang digunakan dalam bidang pendidikan.Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. walaupun teknik ini paling lama tetapi ianya sangat berkesan. Sekiranya guru memilih murid dahulu baru disoal. Guru juga dapat menarik perhatian murid melalui teknik ini. pemikiran murid lain tidak akan dijana. Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. inovatif. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Di samping itu juga teknik ini juga mampu menarik penglibatan pelajar kerana soal jawab yang dilaksanakan adalah berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Aplikasi Teknik Soal Jawab. Kami memilih teknik ini dalam set induksi kami kerana kami berpendapat “biar ringkas tetapi berkesan”.

Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. 3. Selain itu ia boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan.Teknik Latih Tubi. 4. Mengikut teknik ini. 5. 2. ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. Kefasihan (fluency)  Menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataanperkataan itu.Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. Di samping itu.Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu . Tatabahasa (grammer)  Penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 20 . Kefahaman (comprehension)  Latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. melihat. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : 1. Perbendaharaan kata (vocabulary)  Meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu.Namun begitu. kami juga turut menggunakan teknik latih tubi dalam sesi pengajaran tersebut. Sebutan (accent)  Menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi.Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya.

Teknik ini merangkumi aspekaspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. Oleh itu.Aplikasi Teknik Latih Tubi Kami menggunakan teknik bagi memudahkan murid-murid untuk mengingat teknik yang betul dalam menhuraikan jawapan yang mereka perolehi berdasarkan soalan yang diberi. kami akan cuba menegaskan yang mana satukah penggunaan subjek dan predikat dalam ayat tersebut. Selain itu. Disamping itu juga teknik ini telah kami gunakan bagi memudahkan pelajar mengingat bentuk ayat tunggal dan ayat majmuk. disini kami akan cuba mengulang serta menekankan penggunaan kata hubing di dalam binaan ayat majmuk yang murid hasilkan. ayat tunggal yang terdiri daripada subjek dan predikat. Penekanan teknik ini akan ditekankan pada bahagian bina setiap ayat tunggal dan majmuk. Ini bagi memastikan murid peka terhadap penggunaan kata hubung di dalam mereka membina ayat majmuk. ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan. Contohnya. Ini bertujuan bagi memudahkan murid untuk mengingat struktur ayat-ayat yang telah mereka pelajari. Berdasarkan kajian juga teknik ini merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan „bagaimana‟. Teknik Inkuiri Teknik ini juga dikenali sebagai teknik tinjau siasat. Begitu juga dengan ayat majmuk yang dibina daripada dua atau lebih ayat tunggal menggunakan kata hubung.Ciri –ciri lain yang turut terdapat BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 21 . ia bertujuan untuk melatih pelajar untuk mengingat langkah bagi memberikan bukti yang rasional bagi setiap jawapan yang diberikan serta memboleh pelajar memperdalamkan lagi kemahiran untuk memberikan jawapan yang lebih terperinci dan tepat.Dengan menggunakan teknik ini guru dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar. Setiap kali murid membaca atau membina ayat tunggal.

Teknik ini juga turut kami aplikasikan dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan. Ini bagi menimbulkan persoalan serta menghubungkaitkan persoalan yang telah kami timbulkan dalam diri mereka kepada situasi lain. Anatar langkah Pengendalian teknik inkuiri ialah : 1. Proses mengenali masalah 2. Menganalisis 5. Mengkaji ramalan 3. Dengan ini. Contohnya. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 22 . kami mengaitkan soalan mengenai gambar berkaitan kebersihan sekolah dan aktiviti gotong royong kepada situasi tempat tinggal mereka.dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. pelbagai persoalan akan timbul dalam diri murid-murid. Mengumpul maklumat 4. Membuat rumusan Aplikasi Teknik Inkuiri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful