3.

0 trategi Pengajaran dan dan Pembelajaran Bahasa Melayu S Strategi Pengajaran Pembelajaran Bahasa Melayu

Bidang pengajaran sama seperti bidang pertahanan dan perniagaan, perlu mempunyai strategi dan perancangan yang rapi agar perancangan yang dilaksanakan berjaya mencapai matlamat yang diingini. Terdapat enam strategi yang sesuai digunakan ketika mengajar bahasa Malaysia di peringkat sekolah rendah dan menengah (Raminah Haji Sabran dan Rahim Syam,1985:12). Antaranya ialah strategi pengajaran mediatif,direktif, kontekstual, koperatif ,kolaboratif, dan generatif.Setiap daripada penggunaan strategi adalah bergantung kepada kecelikan guru dalam mengajar sesuatu kemahiran.

Strategi Pengajaran Direktif Antara strategi yang kami gunakan dalam rancangan pengajaran harian yang telah dihasilkan ialah strategi pengajaran direktif. Direktif bermaksud arahan. Arahan yang dimaksudkan di sini ialah arahan yang diberi oleh guru. Strategi ini hanya berpusatkan guru semata-mata kerana murid-murid perlu mendengar dan mengikut arahan yang diberi oleh guru (Mok Soon Sang, 2006:268) . Fokus pengajaran adalah kepada kemahiran asas, iaitu kemahiran lisan(termasuk mendengar dan bertutur), kemhiran membaca dan menulis dalam bahasa Malaysia. Guru menerangkan dan melakukan demonstrasi tentang topic pelajaran yajng diajar terlebih dahulu sebelum memberi murid-murid soalan-soalan latih tubi dan latihan kecekapan. Dalam matapelajaran bahasa Malaysia, strategi ini sesuai untuk topik tatabahasa. Contohnya membina ayat berdasarkan perkataan, pengimbuhan dan kata ganda. Guru yang mengajara akan menerangkan terlebih dahulu maksud perkataan, jenis-jenis imbuhan dan kata ganda dalam bahasa Malaysia sebelum mengarahkan murid-murid membina ayat berdasarkan perkataan tersebut. Guru juga boleh mengarahkan murid-murid menjawab soalan-soalan berupa latihan kecekapan untuk

BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

5

menguji pemahaman murid-muid tentang imbuhan dan kata ganda yang terdapat dalam bahasa Malaysia Aplikasi Strategi Pengajaran Direktif Bagi rancangan pengajaran harian yang telah dihasilkan. kami akan cuba untuk memeperbetulkan jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid. Bagi kemahiran menulis pula kemahiran yang cuba kami sampaikan ialah kemahiran membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk di mana murid akan cuba membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang dipelajari pada sesi pembelajaran tersebut iaiitu. kami akan melihat bagaimana murid menggunakan kemahiran atau pengalaman sedia ada mereka bagi menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan serta kemahiran menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. “Menjaga Kebersihan Sekolah”. Bagi mengajarkan kemahiran lisan itu tadi . Pada masa itu. Selain itu. Setelah jawapan diberikan . Dalam erti kata kata lain ialah struktur jawapan atau cara murid menguraikan jawapan yang diberikan secara tersusun dan betul. mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. kami sebagai guru akan bertanyakan kepada murid dan tentang topik “Menjaga Kebersihan Sekolah kepada Murid terlebih dahulu” dan kemudiannya kami akan meminta beberapa orang murid untuk memberikanjawapan bagi setiap soalan perbincangan yang dikemukan. Jawapan yang murid BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6 . Pada masa yang sama juga murid akan mempelajari cara untuk membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah mereka bina. kemahiran yang cuba kami yang cuba kami sampaikan melalui strategi ini ialah kemahiran lisan dan menulis. Selain itu. Antara kemahiran lisan yang cuba kami sampaikan kepada murid-murid ialah kemahiran menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan serta kemahiran menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. aspek yang turut diperhatikan ialah mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.

” yang diikuti dengan kata tanya “kenapa” dan seterusnya diikuti dengan “bagaimana”. Contohnya bagi soalan satu yang telah kami kemukakan iaitu “Apakah faedah menjaga kebersihan sekolah?”. Di sebabkan itu. Cuba kita lihat jawapan yang mungkin mereka sampaikan adalah betul dan bernas sebab ia adalah berdasarkan pemikiran logik serta pengalaman mereka. Begitu juga dengan seterusnya dengan menam kata tanya yang mampu menguraikan lagi jawapan yang mereka berikan. “ antara faedah menjaga kebersihan sekolah ialah.berikan mungkin adalah betul. kami dapat belajar dengan selesa” dan bagi menyampaikan buktinya pula ialah. Contohnya tadi soalan yang telah bermula dengan “apakah. Setelah selesai menerang teknik yang betul. namun. Begitu pula dengan kemahiran membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk di mana murid akan cuba BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7 .”. Contohnya bagi jawapan tadi ialah. Dalam pada masa yang sama juga kami juga turut menyampaikan kemahiran menguraikan jawapan yang mereka perolehi dengan mengaitkan kata tanya semasa meraka hendak memberikan jawapan. selepas murid memberikan jawapan bagi setiap soalan yang dikemukan tadi. Selepas pembetulan dilakukan baru kami akan mula menyampaikan cara sebenar bagaimana untuk menyampaikan jawapan yang ada serta menguraikan jawapan yang mereka perolehi. “ ini kerana tiada bau sampah yang dapat mengganggu kami semasa belajar di dalam kelas”. mereka mungkin akan menjawab “ sebab tiada bau sampah yang mengganggu”. Namun jika kita lihat dari aspek ayat yang mereka gunakan untuk menyampaikan jawapan itu tadi adalah kurang teratur . Begitu juga dengan cara mereka menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberi alasan yang rasional..” dan bagi memberikan bukti pula. guru akan cuba menerangkan semula apa yang patut diperbetulkan. “ ini kerana…. Pada masa ini. baru kami menyuruh beberapa orang murid untuk memeberikan jawapan melalui teknik yang telah dijelaskan tadi. Murid mungkin dapat menjawab soalan tersebut dengan betul iaitu hanya dengan memberi jawapan “ dapat belajar dengan selesa” dan apabila ditanyakan kenapa. cara mereka menguraikan jawapan dengan alas an yang meyakinkan adalah tidak kemas dan tersusun. “ antara faedah menjaga kebersihan sekolah ialah…. kami akan menerangkan teknik yang betul dalam menyampaiakan jawapan iaitu dengan mengulang semula soalan yang dikemukan iaitu ..

Apabila murid sudah dapat mnegukuhkan kemahiran yang meraka pelajari . bagi mengajar kemahiran ini. Sebelum menyuruh murid .membina ayat tunggal dan ayat majmuk. Setelah murid menguasai cara membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk barulah kami menyuruh murid untuk membina perenggan ayat yang terdiri daripada ayat majmuk dan ayat tunggal yang mereka hasilkan. memerlukan pengetahuan secara asas dan berstruktur bagi membolehkan murid mengaplikasikannya sendiri. Apa yang perlukan murid lakukan ialah membina ayat tunggal dan majmuk melalui beberapa patah kata yang disediakan. baru lah kami akan menguji mereka dengan menyuruh memreka membina ayat tunggal dan ayat majmuk secara sendirinya dan berkumpulan. kami pertama sekali akan menerangkan terlebih dahulu definisi bagi ayat tunggal dan ayat majmuk dimana ayat tunggal yang akan mereka pelajari itu adalah ayat yang terdiri daripada 2 pecahan iaitu subjek dan predikat. Bagi ayat tunggal pula. Untuk itu. Subjek itu juga membawa maksud klausa yang diterang manakala predikat itu klausa pula yang menerang. kami akan cuba menyuruh murid untuk membina ayat trsebut berdasarka rangka ayat yang terdiri daripada beberapa patah perkataa. kemudian baru kami menerang bentuk ayat ayat tunggal da ayat majmuk yang ada dari segi binaan ayat tersebut. Setelah murid mendapat penjelasan mengenai cara binaan ayat tunggal dan ayat majmuk . BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8 . setiap kemahiran yang cuba kami sampaikan. ia terdiri daripada dua ayat tunggal yang digabungkan menggunakan kata hubung. Ini merupakan antara faktor kami menggunakan strategi pengajaran direktif ini kerana. kami akan menyuruh murid untuk membaca ayat-ayat tunggal dan ayat majmuk yang ada. Pada masa itu juga kami akan bertanyakan kepada murid kata hubung yang pernah mereka pelajari sebelum ini.

cara atau langkah-langkah yang digunakan bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas untuk mengatasi masalah dan sebagainya. Kemudian contoh-contoh diberikan. berfaedah. Pendekatan eklektik ini mempunyai prinsipnya sendiri iaitu:  Guru memulakan pengajarannya dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak diajarkan serta ditambah dengan contoh-contoh daripada murid. berkesan dan mantap untuk mengajarkan bahasa kepada murid-murid.Pendekatan Kamus Dewan mendefinisikan pendekatan sebagai kaedah. pendekatan yang kami gunakan ialah pendekatan eklektik.   Contoh-contoh lain didapati daripada murid dan guru menerangkan undangundang aspek bahasa yang diajarkan Undang-undang bahasa digunakan dalam konteks yang hampir sama 9 BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH . Pengambilan ciri-ciri yang baik daripada beberapa pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan satu strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih seimbang. Segala ciri yang baik kedua-dua pendekatan ini digabungkan untuk digunakan dalam satu-satu pengajaran tertentu. sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran.   Murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam konteks yang hampir sama. Dalam perancangan pengajaran kami. Guru boleh juga memulakan pengajaran dengan menyatakan undang-undang yang berkesasn dengan aspek bahasa yang diajarkan. Pendekatan eklektik merupakan pendekatan hasil gabungan kedua-dua pendekatan induktif dan deduktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran.

Semasa cuba menjelaskan kemahiran BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 10 . membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk di mana murid juga akan belajar membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk serta membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.   Pendekatan ini sesuai digunakan untuk kelas-kelas yang terdiri daripada muridmurid yang mempunyai pelbagai kebolehan Pengambilan ciri-ciri yang baik daripada beberapa pendekatan.Selain itu. Sepertimana yang telah dijelaskan pendekatan ini merupakan gabungan pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Aplikasi Pendekatan Elektik Pendekatan yang telah kami gunakan bagi sesi pengajaran dan pembelajaran ini ialah pendekatan elektik. secara tidak langsung dapat mengurangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pendekatan tersebut  Murid-murid dapat belajar dan mengikuti pengajaran mereka dengan lebih mudah dan meyakinkan.Pendekatan eklektik boleh dibahagikan kepada dua variasi. iaitu: a) Contoh  generalisasi  contoh b) Generalisasi  contoh  generalisasi\ Kebaikan pendekatan eklektik  Sifatnya yang mudah diubah memudahkan guru-guru mentadbir pengajaran mereka di samping dapat memberikan banyak contoh dan penerangan. sekali gus ini dapat meningkatkan pemahaman murid.Aplikasi pendekatan ini dapat kita lihat semasa kami cuba menyampaikan kemahiran yang hendak dipelajari iaitu menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan dimana murid akan belajar menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional serta mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.

kami akan menyuruh murid untuk meneliti semula jawapan yang telah diberikan oleh rakan mereka. Pendekatan elektik ini telah kami aplikasikan bagi mengajarkan kemahiran membina dan meulis ayat tunggal dan ayat majmuk.yang akan dipelajari kami akan cuba menyampaikannya secara induktif dan deduktif. kami akan cuba untuk memperbetulkan serta menjelaskan cara memberi jawapan yang sepatutnya mengikut cara yang betul. Ini merupakan kaedah induktif. kami akan menyuruh mereka sendiri untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberi. di mana. Bagi aktiviti pengukuhan ia dilakukan secara berkumpulan. Kemudian.. kami kami akan menjelaskan dengan terpeinci hokum-hukum atau cara yang betul dalam mereka menyampaikan jawapan. Pada masa itu. Pada masa yang sama juga kami akan menyuruh mereka untuk membina satu perenggan ayat dengan memasukkan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan yang akan mereka hasilkan. Dalam erti kata lain binaan atau struktur ayat tunggal dan ayat majmuk itu sendiri. Ini dapat kit alihat apabila kami menerangkan terlebih dahulu apa itu ayat tunggal dan ayat majmuk. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 11 . Seterusnya bagi mengukuhkan lagi pengetahuan mereka. Seterusnya. murid akan terlebih dahulu memberikan jawapan . Contohnya cara untuk menghuraiakan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Begitu juga dengan pendekatan deduktif yang diterapkan dalam pendekatan elektik ini. Setelah murid dapat memahami bagaimana struktur ayat tunggal dan ayat majmuk terbentuk barulah kami meminta beberapa orang murid untuk membuat generasilasi isi pelajaran yang telah disampaikan tadi dengan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan rangka ayat yang telah kami sediakan. Setelah itu barulah kami akan meyuruh pelajar untuk membuat generalisasi terhadap apa yang telah dijelaskan iaitu dengan meyuruh beberapa orang murid untuk memberikan jawapan dengan cara yang telah dijelaskan bagi soalan perbincangan yang seterusnya.

Pembelajaran bahasa komuniti atau Community Language Learning merupakan cara pembelajaranbahasa yang diasaskan oleh Charles A. maka kaedah pula bermaksud huraian cara-cara yang akan diambil oleh guru untuk menyampaikan pengetahuan. Dalam erti kata lain. Justeru konsep lebih konkrit dan tidak boleh bercanggah dengan pendekatan. Kaedah Bahasa Komuniti Kaedah bahasa komuniti merupakan antara kaedah yang telah kami serapkan dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan. Curren bersama-sama dengan rakan-rakannya.Kaedah Kaedah merujuk kepada satu set tindakan bersiri. Lazimnya kesemua perkara dibuat berpandukan kepada prinsip-prinsip pembelajaran atau amalan yang biasa diterima dalam bidang pedagogi. kaedah merupakan satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran bahasa seara teratur dan berlandaskan kepada pendekatan tertentu yang dipilih. menarik minat murid untuk belajar dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang dirancangkan. satu hokum atau prinsip atau cara mengajar yang berdasarkan prinsip-prinsip tertentu Jika strategi bermaksud keseluruhan perancangan dan perlakuan guru. perlakuan aktiviti yang berturutan dan berkaitan antara satu sama lain yang dilaksanakan oleh guru untuk memudahkan penyampaian bahan p & p. memudahkan pemahaman murid. memindahkan bahan dan memupuk nilai dalam diri murid. Secara lebih jelas kaedah ialah cara atau urutan dalam membuat sesuatu. Selain itu. Curren ialah seorang pakar dalam bidang kaunseling dan seorang professor dalam bidang BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 12 . kaedah boleh ditakrifkan sebagai cara yang digunakan dalam proses pengajaran untuk mengajarkan sesuatu kemahiran bahasa di bilik darjah iaitu suatu kaedah yang dirancangkan dan dilaksanakan untuk mencapai objektif pengajaran yang berkaitan dengan kemahiran bahasa.

Curran berpendapat bahawa untuk mengurang dan mengatasi kebimbangan ini. Namun pelopor CLL yang terkemudian telah mengemukakan satu teori bahasa yang agak berlainan yang disebut sebagai (Bahasa Sebagai Proses Sosial). beliau menggunakan teknik psikologi dalam kaunseling.psikologi. makna yang ditetapkan dan tatabahasa bahasa itu. ayat dan model-model abstrk bahasa. proses interpersonal. LA Forge(1983) muridnya telah cuba meluaskan teori CLL. Mereka berasa bimbang dan takut jika mereka kelihatan bodoh sama ada oleh guru atau rakan-rakan sekelas. kaunselor bahasa lebih peka kepada perasaan murid dan membantu mereka mengatasi perasaan negative untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lancer dan licin.bunyi asas dan corak tatabahasa menyerupai teori structural. proses komunikasi dan proses kebudayaan. Teori bahasa diasaskan pada bunyi. TEknik ini menganggap murid sebagai manusia yang mempunyai emosi dan perasaan di samping pengetahuan linguistic dan kemahiran tingkah laku. Bagi kaedah ini pembelajaran manusia sebenarnya melibatkan kognitif dan afektif. beliau menjadikan guru sebagai kaunselor bahasa yang mahir untuk memahami masalah murid apabila mengajarkan sesuatu bahan bahasa. Kaunselor bahasa memahami perasaan murid dengan menyuburkan empati kaunselor dan menegaskan penerimaan murid tanpa syarat. proses perkembangan. Justeru. Kaedah Community Language Learning(CLL) berkaait rapat dengan amalan pengajaran bahasa asing yang disebut sebagai TEknik Kemanusiaan. Beliau membuat kajian cara orang dewasa belajar bahasa. Dalam pengajaran bahasa. Beliau mendapati bahawa golongan dewasa sentiasa berasa terancam apabila berada dalam situasi pembelajaran yang baharu. proses pendidikan . Dengan cara ini. Curran tidak banyak menulis tentang teori bahasa kominiti. Seseorang murid yang belajar bahasa perlu memahami system bunyi. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 13 . Beliau mengesahkan bahawa teori bahasa mestilah bermula daripada ciri-ciri bunyi. Pembelajaran berlaku dalam situasi komunikasi yang melibatkan guru dan murid dalam satu interaksi. Proses social dalam bahasa boleh dikembangkan kepada enam perkara iaitu proses keseluruhan individu. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran “whole person”.

Ini perbezaan yang paling ketara dalam teori pembelajaran kaedah bahasa komuniti berbanding dengan teori-teori lain. rakaman. Antara aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai menggunakan kaedah ini adalah seperti terjemahan. Kaedah ini juga menekankan bahawa kejayaan menguasai bahasa berkait rapat dengan keadaan hubungan baik guru dengan murid dan sesame murid.perhubungan mereka perlu diperkembang. ii. Peringkat pertama yang dikenali sebagai peringkat kelahiran. kebolehan murid meningkat maju dan mula berdikari daripada ibu bapa. terdapat lima peringkat cara kaedah ini digunakan iaitu: i. Falsafah pembelajaran melalui ini ialah komitmen di pihak murid sebelum proses pemerolehan bahasa dapat berfungsi. Curran menekankan kemesraan. Namun murid tidak digalakkan belajar secara individu dan terasing daripada murid lain. murid bebeas bercakap dan membina identity sendiri. iv. murid berasa selamat untuk dikritik. bersifat peribadi dan bermasyarakat. transkripsim analisis. murid menunjukkan gaya dan pengetahuan linguistikyang sesuai . Dalam konteks ini bermakna. iii. kejayaan dalam mempelajari sesuatu bahasa berhubungkait dengan perhubungan baik antara murid dengan guru dan sesam murid. Berdasarkan pengamatan beberapa orang tokoh dan pendokong kaedah ini. kerja kumpulan. Peringkat keempat. Murid tidak digalakkan belajar sendirian dan terasing daripada murid lain. Peringkat ketiga. Pembelajaran dianggap sebagai satu pengalaman yang bersepadu. iaitu semangat kekitaan dan perasa keselamatan dipupuk. Perhubungan dibina atas dasar yang dianggap perlu dalam prosedur kelas pembelajaran Bahasa Komuniti. v. gambaran BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 14 . Peringkat kedua. pada peringkat ini murid mengetahui semua yang di ajarkan dan bersedia menjadi pengajar kepada orang lain. pemahaman dan penilaian yang psitif terhadap harga diri orang lain. Peringkat kelima.

Di sini juga akan terbina hubungan yang baik antara kami dengan murid.Contohnya. Pembelajaran bahasa komuniti ini menggabungkanjenis dan aktiviti pembelajaran inovatif dan konvensional. Contohnya. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 15 . Dengan adanya soalan sedemikian .murid akan berasa selamat untuk menglibatkan diri dalam aktiivti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan. Kaedah ini menekankan bahawa pembelajaran manusia melibatkan faktor kognitif dan afektif. kaedah ini juga telah kami aplikasikan semasa langkah pertama dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan . secara tidak lansung ia dapat menggalakkan interaksi murid. maka mudahlah bagi kami untuk mendekati murid untuk menyampaikan kemahiran yang hendak diajar pada waktu tersebut. Dengan itu juga. kami akan manayangkan beberapa gamabar yang berkaitan kebersihan di sekolah dan aktiviti gotong . Selain itu. Disinilah kami akan mula membincang beberapa persoalan mengenai gambar tersebut dan pada masa inilah juga akan wujudnya interaksi antara murid dan kami.dan pemerhatian dan pendengaran serta perbualan bebas.royong yang terdapat di sekolah. Murid pula akan memeberi respond an seterunya disitu kami akan mula mencungkil pengalaman mereka tentang sampah. kegunaannya dan apa yang biasanya mereka buang di dalam tong sampah. kaedah ini menggunakan psikologi dalam kaunseling atau dikenali juga sebagai teknik kemanusiaan. Dengan itu. guru akan bertanya kepada murid kedudukan tong sampah di dalam kelas tersebut. Pada langkah tersebut. Kesimpulannya. Aplikasi Kaedah Bahasa Komuniti Kaedah ini telah kami gunakan bagi memulakan sesi pengajaran pada hari tersebut dimana kami cuba untuk menggalakkan interaksi murid dengan tajuk yang akan diperkenalkan . Mengapa kami menggunakan kaedah ini? Ini adalah bagi memudahkan penglibatan murid terhadap topic yang akan dipelajari. Maksud belajar perkara yang pernah mereka lalui.

disebabkan itu kami menggunakan kaedah ini bagi memastikan murid sentiasa terlibat aktif dan dapat memahami apa yang hendak kami samapaikan. murid juga akan belajar membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Ini kerana. pemahaman dan penialaian adalah penting dalam memastikan teori pemerolahan bahasa dapat berfungsi di samping kejayaan menguasai bahasa berkait rapat dengan keadaan hubungan baik guru dan sesama murid. Pada masa ini. murid akan belajar secara selamat. kemesraan . Justeru .Malah kaedah ini juga turut digunakan semasa kami menjelaskan tentang kemahiran yang diajarkan iaitu menguraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan di mana murid akan menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional serta mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih.Disamping itu. Di mana mereka akan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk dan seterusnya membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. Di samping itu juga . kami juga turut memberi pujian dan galakkan daripada murid untuk memberikan jawapan masing-masing. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 16 . Ia dapat kita lihat apabila kami meminta murid memberikan jawapan bagi persoalan yang diberikan dan seterusnya memperbetulkan jawapan yang diberikanoleh murid secara perbincangan. sepertimana yang telah ditekankan oleh Curran. Dalam erti kata lain mereka akan berasa yakin untuk memberikan jawapan terhadap persoalan lain yang akan dikemukan.

kewibawaan. Hal ini disebabkan semasa melaksanakan semasa melaksanakan sesuatu kaedah. kebijaksanaan dan keterampilan serta keperibadian guru. disebut sebagai teknik mengajar. Ada teknik pengajaran dan pembelajaran ini sebahagian besarnya bergantung kepada pengalaman. Justeru kebanyakan guru menganggap teknik itu sama dengan kaedah yang pernah disebut juga sebagai „kaedah kecil mengajar‟. ketokohan. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 17 . guru akan menggunakan teknik yang pelbagai. Sebarang bentuk perlakuan yang mengandungi kemahiran dan melibatkan aspek keterampilan.Teknik Teknik merupakan satu set himpunan kelakuan atau cara dalam kaedah.

Selepas sesi perbincangan. Jumlah ahli yang sesuai ialah 2 – 6 orang dalam satu kumpulan. Member peluar dan ruang bagi mereka untuk bercakap. Semasa sesi perbincangan. Guru perlu member ulasan tentang kekuatan dan kelemahan murid dalam perbincangan. guru perlu memberi penjelasan tentang tugasan yang diberikan terlebih dahulu. 1. guru harus bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Membentuk semangan kerjasama 4. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 18 . 2. Tentukan tajuk yang sesuai dengan minat. Terdapt beberapa tujuan teknik ini iaitu. 1.Teknik Perbincangan Teknik perbincangan ialah satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk yang bertujuan untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas (Kementerian Pendidikan 1990:85). kebolehan serta pengalaman murid. 2. Pujian hendaklah diberikan kepada murid-murid. Prinsip teknik ini ialah. Guru boleh menamatkan perbincangan setelah bahan cukup untuk dikongsi. Guru perlu membuat ulasan di akhir perbincangan 4. Guru juga perlu membetulkan kesalahan bahasa agar panduan bahasa sentiasa dipatuhi. Menggalakkan perkembangan mental murid-murid. Aplikasi Teknik Perbincangan Dalam melaksanakan teknik ini. Memupuk pemikiran kritis dan berkongsi pendapat 3. Pastikan jumlah ahli dalam satu kumpulan tidak terlalu ramai dan tidak juga terlalu sedikit. Guru perlu membimbing murid tentang cara perbincangan yang dikendalikan 3. Ini bagi menggalakkan setiap ahli kumpulan mengambil bahagian. guru boleh meminta laporan dariapda setiap kumpulan.

Melalui cara ini. untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif. Teknik soal jawab kami gunakan pada awal sesi pengajaran. Kami memilih teknik ini dalam set induksi kami kerana kami berpendapat “biar ringkas tetapi berkesan”. Pertanyaan guru adalah secara umum supaya semua murid akan masing-masing berfikir. Sekiranya guru memilih murid dahulu baru disoal.Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik dan berkesan. tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. pemikiran murid lain tidak akan dijana. inovatif. Tujuan utama teknik soal jawab ialah untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 19 . murid dapat menjana pemikiran mereka mengenai tajuk pengajaran pada hari tersebut. Aplikasi Teknik Soal Jawab. Guru juga dapat menarik perhatian murid melalui teknik ini. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. logik dan kritis dan untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. guru akan bertanya kepada murid mengenai kebersihan di dalam kelas.Teknik Soal Jawab Teknik ini merupakan teknik yang paling lama dan paling popular yang digunakan dalam bidang pendidikan. Seperti dalam definasi teknik soal jawab di atas. walaupun teknik ini paling lama tetapi ianya sangat berkesan. Di samping itu juga teknik ini juga mampu menarik penglibatan pelajar kerana soal jawab yang dilaksanakan adalah berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.

5. Di samping itu. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 20 . Kefasihan (fluency)  Menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya.Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran disampimg menjamin kekekalannya. Sebutan (accent)  Menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. melihat. 4. perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu : 1. 3. kami juga turut menggunakan teknik latih tubi dalam sesi pengajaran tersebut. Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. 2.Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasan berfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isi kandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.Namun begitu. Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar.Teknik Latih Tubi. Mengikut teknik ini. Teknik ini dikenali juga dengan teknik menghafaz. Tatabahasa (grammer)  Penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. Perbendaharaan kata (vocabulary)  Meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. Selain itu ia boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan. Kefahaman (comprehension)  Latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar. memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataanperkataan itu.Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu .

Setiap kali murid membaca atau membina ayat tunggal. Begitu juga dengan ayat majmuk yang dibina daripada dua atau lebih ayat tunggal menggunakan kata hubung. Berdasarkan kajian juga teknik ini merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan „bagaimana‟. ia dapat melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan. Penekanan teknik ini akan ditekankan pada bahagian bina setiap ayat tunggal dan majmuk. Ini bagi memastikan murid peka terhadap penggunaan kata hubung di dalam mereka membina ayat majmuk. ia bertujuan untuk melatih pelajar untuk mengingat langkah bagi memberikan bukti yang rasional bagi setiap jawapan yang diberikan serta memboleh pelajar memperdalamkan lagi kemahiran untuk memberikan jawapan yang lebih terperinci dan tepat.Aplikasi Teknik Latih Tubi Kami menggunakan teknik bagi memudahkan murid-murid untuk mengingat teknik yang betul dalam menhuraikan jawapan yang mereka perolehi berdasarkan soalan yang diberi. Selain itu.Ciri –ciri lain yang turut terdapat BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 21 .Teknik ini merangkumi aspekaspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.Dengan menggunakan teknik ini guru dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar. Teknik Inkuiri Teknik ini juga dikenali sebagai teknik tinjau siasat. ayat tunggal yang terdiri daripada subjek dan predikat. Ini bertujuan bagi memudahkan murid untuk mengingat struktur ayat-ayat yang telah mereka pelajari. Oleh itu. disini kami akan cuba mengulang serta menekankan penggunaan kata hubing di dalam binaan ayat majmuk yang murid hasilkan. Contohnya. kami akan cuba menegaskan yang mana satukah penggunaan subjek dan predikat dalam ayat tersebut. Disamping itu juga teknik ini telah kami gunakan bagi memudahkan pelajar mengingat bentuk ayat tunggal dan ayat majmuk.

Ini bagi menimbulkan persoalan serta menghubungkaitkan persoalan yang telah kami timbulkan dalam diri mereka kepada situasi lain. Mengkaji ramalan 3. Dengan ini. kami mengaitkan soalan mengenai gambar berkaitan kebersihan sekolah dan aktiviti gotong royong kepada situasi tempat tinggal mereka. Mengumpul maklumat 4. pelbagai persoalan akan timbul dalam diri murid-murid.dalam teknik ini termasuklah memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Membuat rumusan Aplikasi Teknik Inkuiri. Proses mengenali masalah 2. Contohnya. Menganalisis 5. Anatar langkah Pengendalian teknik inkuiri ialah : 1. Teknik ini juga turut kami aplikasikan dalam rancangan pengajaran harian yang telah kami hasilkan. BMM3117 KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful