Peperangan Di Masa Rasulullah (bagian 1

)
Oleh: Tim dakwatuna.com dakwatuna.com - Tak lama setelah Rasulullah saw. menetap di Madinah mulailah terjadi peperangan antara kaum Muslimin dengan kafir Quraisy. Oleh sejarawan Muslim, peperangan yang diikuti langsung oleh Nabi diistilahkan dengan ghazwah, sedangkan yang tidak disertai Nabi diistilahkan dengan sariyyah. Sedang dalam hidup Nabi terjadi dua puluh enam kali ghazwah dan tiga puluh delapan kali sariyyah. Terdapat tiga belas kali peperangan yang terpenting, yaitu: 1. Perang Badar Perang Badar Raya terjadi pada tanggal 17 Ramadhan 2 Hijriah. Perang ini bermula dari kesalahpahaman kafilah dagang kaum Musyrikin Makkah yang sedang kembali dari Syam menuju Makkah. Rasulullah memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk mengamati kafilah Quraisy yang sedang lewat di wilayah Madinah itu tanpa berrnaksud untuk berperang di bawah pimpinan Nabi saw. sendiri. Begitu melihat rombongan orang Madinah yang mendekati kafilahnya, segeralah Abu Sofyan, pimpinan kafilah, mengutus anak buahnya untuk segera minta bantuan dari Makkah. Segeralah datang pasukan dari Makkah dengan kekuatan 1.000 orang tentara, 600 orang di antaranya berkuda (kavaleri) yang merangkap sebagai kompi perbekalan (logistik), dan 300 orang tentara cadangan yang merangkap sebagai regu musik. Di samping itu mereka juga membawa 700 ekor unta. Regu musiknya sepanjang jalan menggemakan lagu-lagu perang, terutama yang berisikan ejekan terhadap Nabi saw. dan kaum Muslimin. Kompi patroli yang dikerahkan Nabi saw. sendiri berkekuatan 313 prajurit, dengan 70 ekor unta, dan tidak lebih dari 3 ekor kuda. Mereka kebanyakan terdiri dan penduduk asli Madinah. Mereka mengendarai tunggangan yang ada itu secara bergantian. Beberapa saat sebelum berangkat Nabi Muhammad saw. bermusyawarah dengan para sahabatnya dari kalangan Anshar, tentang kelompok mana yang lebih dulu diterjunkan ke medan laga. Kelompok Muhajirin segera menawarkan diri dan menyatakan sanggup. Sementara itu kelompok Anshar juga paham, Nabi saw. menghendaki agar merekalah yang lebih dahulu terjun walaupun Nabi belum berterus terang menyatakan maksudnya itu. Karena itulah Saad bin Mu’az, sebagai sesepuh kaum Anshar, bangkit menyatakan kesiapannya untuk diterjunkan lebih dahulu. Saad bin Mu’az berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh kami ini telah beriman kepadamu, telah seratus persen meyakini agama dan telah mengakui

kebenaran agama yang engkau bawa kepada kami. Kami telah bersumpah setia untuk melaksanakan semua yang telah kami janjikan kepadamu. Oleh karena itu, segeralah laksanakan apa yang telah menjadi keputusanmu, ya Rasulullah, dan kami setia kepadamu. Demi Allah yang telah membangkitkanmu dengan membawa kebenaran, kalau engkau perintahkan kami untuk mengarungi lautan ini (perang), niscayalah kami arungi bersamamu. Tak seorang pun di antara kami ini yang akan menolak komandomu dan tak seorang pun yang akan mundur dari medan laga, hari ini atau besok. Kami sanggup tabah menjalani peperangan ini dan telah siap sedia untuk syahid di dalamnya. Mudah-mudahan Allah swt. merestui apa-apa yang engkan percayakan kepada kami dan marilah berangkat bersama kami, dalam berkah Ilahi.” Banyak lagi kalangan Anshar yang memberikan pernyataan serupa, sehingga legalah hati Nabi Saw. Seusai rapat itu, Nabi saw. bersabda, “Berangkatlah kamu bersama inayah Allah, dan berbesar hatilah. Allah telah menggariskan dua pilihan menang atau kalah.” Kemudian Nabi saw. berangkat dengan pasu¬kannya untuk segera menduduki sebuah telaga kecil yang ada di Gunung Badar itu. Setiba di sana, berkatalah Habbab bin Munzir, “Ya Rasulullah, tempat atau daerah ini telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu (telah diduduki lebih dahulu) dan janganlah engkau maju atau mundur dari tempat ini, apa pun yang terjadi, baik pasukan kita maju atau mundur, atau terjadi kejar mengejar. Kita harus bertahan di daerah ini.” Rasulullah menjawab, “Memang begitulah seharusnya.” Kemudian Habbab menunjuk sebuah telaga lain dan berjalan ke sana bersama-sama untuk lebih da¬hulu menguasainya, sehingga memungkinkan tentara-tentara Islam untuk memutuskan jalur suplai air. Di dekat telaga inilah pasukan dipusatkan, dan Saad bin Muaz mengerahkan kawan-kawannya untuk mendirikan kemah dan dikawal oleh beberapa prajurit. Akan tetapi Rasulullah heran terhadap komando dan kerja Saad itu, lalu beliau bertanya kepada Saad, “Untuk apa itu kau lakukan.” “Sudah banyak kaum yang bergabung dengan kami, tetapi belum ada orang yang sangat kami cintai selain engkau, ya Rasulullah. Kami boleh mati saat ini juga, tetapi engkau harus kembali dalam keadaan selamat,” jawab Saad. “Jika mereka ini (prajurit-prajurit Anshar) tahu engkau terancam, tentulah mereka tidak mau jauh darimu.” Mendengar penjelasan itu berdoalah Nabi saw. agar ia (Saad) dan seluruh tentaranya selamat dan memenangkan peperangan, dan apa yang diusulkan Saad tadi diperkenankan olehnya.

Tatkala kedua belah pihak telah berhadap-hadapan untuk memulai penyerbuan, tampillah Nabi saw. mengatur barisan seraya memberi semangat kepada seluruh prajurit, “Demi Allah yang nyawaku ini ditangannya, musuh-musuh kita sekarang akan menghadapi pahlawanpahlawan yang sabar dan tangguh, serta akan memenangkan peperangan. Jika satu di antaranya terbunuh, maka Allah yang akan memasukkannya ke surga.” Kemudian Nabi kembali ke kemahnya bersama Abu Bakar, sementara Saad bin Muaz mengawalnya dengan pedang terhunus. Nabi berdoa, “Ya Allah, aku nantikan janji-Mu. Ya Allah, jika pasukanku ini kalah, niscaya tidak ada lagi orang yang akan menyembahmu di bumi ini.” Beliau terus melakukan shalat khauf dan sujud agak lama, lalu diingatkan oleh Abu Bakar dengan ucapan, “Bangunlah, sebentar lagi Allah akan menunaikan janjinya kepadamu.” Tak berapa lama ternyata perang telah berhenti dan kemenangan diraih oleh pihak Islam. Dan pihak Quraisy kurang lebih 70 orang terbunuh, termasuk orang yang paling musyrik, Abu Jahal, dan pemim¬pin lainnya, 70 orang lainnya tertawan. Setelah mayat-mayat tentara itu dimakamkan kembalilah Nabi saw. dengan pasukannya ke Madinah. Kemudian beliau bermusyawarah dengan beberapa orang sahabat guna membicarakan tindakan yang akan diambil terhadap tawanan-tawanan perang itu. Umar bin Khattab mengusulkan agar mereka dibunuh saja. Tetapi, Abu Bakar mengusulkan agar mereka dibebaskan dengan syarat memberikan tebu¬san. Pendapat inilah yang disetujui untuk ditetapkan sebagai keputusan resmi. Maka ditebuslah tawanan-tawanan itu oleh kaum musyrikin Makkah. Tentang Perang Badar ini turun ayat, “Sungguh Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu pada waktu itu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Cukuplah jika kamu sabar dan siaga, dan mereka datang menyerang kamu seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan lima ribu malaikat yang memakai tanda. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orangorang Mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit). Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Untuk membinasakan golongan orang-orang kafir, atau untuk menjadikan mereka itu hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa.” (QS. Ali Imran: 123 – 127) Di samping itu turunlah pula ayat yang berisi teguran buat Nabi saw. atas keputusannya membebaskan tawanan-tawanan perang dengan rnensyaratkan tebusan, yaitu, “Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu

Mereka itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul.000 orang tentara. Nabi saw. Jika engkau tetap setuju berangkat. Atas desakan itu Nabi surut dari pendapatnya semula. “Apakah mereka telah masuk Islam?” “Belum. Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya. dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Mereka yang memandang tidak perlu meladeni tentara-tentara Quraisy tadi mengatakan kepada Nabi. menjawab. urungkanlah.” Rasulullah saw. 200 orang tentara berkuda (kavaleni) dan 17 orang wanita. Masuklah beliau ke rumahnya. Dalam pasukan itu terdapat 700 ratus infanteri. Seorang di antara mereka yang tujuh belas ini adalah Hindun bin Utbah. Nabi Muhammad kembali menyeleksi pasukannya dan ternyata di dalamnya terdapat ratusan orang Yahudi yang menggabungkan diri dengan tentara Islam. berangkatlah. Akan tetapi sekelompok orang Islam (Muhajirin dan Anshar) terutama pemuda-pemuda yang tidak ikut ambil bagian dalam perang Badar mendesak untuk menemui tentaratentara Quraisy dan ingin menghajarnya di gunung Uhud.Pasukan Quraisy ini dipusatkan di suatu lembah di pegunungan Uhud. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.menghendaki harta benda duniawi. sedang Allah menghendaki (pahala) akhirat. isteri Abu Sofyan. sebagian sahabat yang tadinya sependapat dengan beliau menyatakan penyesalannya terhadap orang-orang yang memaksakan keinginannya untuk berperang. Perang Uhud Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal 3 Hijriah.Menghadapi tantangan ini. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Allah. “Usir . “Tidak pantas bagi seorang Nabi yang sudah mengenakan baju besi untuk menanggalkannya kembali. suatu pegunungan yang terletak 2 kilometer sebelah utara Madinah. niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Sebaliknya orang-orang Islam tetap siaga di Madinah dengan taktik bertahan (defensif). “Kami tidak mau mengirimmu. menyandang tameng dan memegang tombak serta pedang. Dipersiapkannya suatu pasukan besar dengan kekuatan 3. Dua ratus orang memakai baju besi dan hanya dua orang tentara berkuda. hingga Allah menetapkan sesuatu baginya dan bagi musuh. lalu keluar dalam keadaan sudah siap dengan mengenakan baju besi. dan beberapa orang sahabatnya berpendapat kaum Muslimin tidak perlu menemui musuhmusuh yang sudah siap siaga itu. dan jika akan engkau urungkan.000 orang serdadu. Orangorang Quraisy Makkah berambisi sekali membalas kekalahannya pada perang Badar Raya. Al-Anfal:67-69) 2. Setelah berangkat. Dan Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” jawab sahabat.” (QS. Rasulullah memerintahkan. Maka makanlah sebagian harta rampasan perang. Melihat gelagat Nabi itu.” Kemudian beliau berangkat bersama lebih kurang 1. Ayahnya yang bernama Utbah telah terbunuh pada perang Badar Raya.

” Menurut pendapat lain. Dan jika kamu melihat kami dapat mengalahkan atau dapat menghancurkan mereka sampai terbunuh semuanya.mereka dan perintahkan agar kembali ke Madinah. Pasukan musuh balik menyerbu mereka dari setiap sektor. tetapi tidak berhasil menghalanginya. Abdullah bin Juber. “Tidak perlu lagi kita bersiaga di sini.” Mereka yang berjumlah 300 orang itu pun keluar dari pasukan. Ya Allah. sebelumnya telah mengingatkan mereka yang turun itu. sesungguhnya aku yakin Engkau akan menolong mereka. Komandannya. maka jangan kamu kosongkan tempat (bukit) ini. sambil mendekati posisi Nabi saw. Tidak kurang dan 40 orang di antaranya turun ke lereng untuk ikut serta mengambil harta rampasan yang begitu banyak. sehingga tentara Islam semakin porak-poranda. Rasulullah mengomandokan kepada penjaga bukit ini.” Kelemahan regu pengawal bukit yang hanya berkekuatan sepuluh personal itu dimanfaatkan Khalid bin Walid yang bertindak sebagai komandan tentara Makkah. Bukankah peperangan telah usai. dan tinggallah 700 orang pasukan Nabi. segera di lakukan pengaturan pasukan dan pembagian posisi.” Segala sesuatunya telah diatur dan serbuan pun dimulai. Secepat kilat ia menyerang dan melumpuhkan regu pengawal. maka janganlah pula kamu tinggalkan tempat ini. Tibalah giliran pasukan Islam kocar-kacir dibuatnya. hujanilah kuda-kuda itu dengan anak panah. Kita selalu akan unggul. “Bila kamu melihat burung-burung menyambar-nyambar kami yang berada di lereng. Sesampainya di pegunungan Uhud. sehingga hanya tinggal sepuluh orang saja yang berada di atas bukit. ketika itu Nabi mengatakan. tak terkecuali regu pengawal jalur rawan serbuan yang berada di bagian atas bukit. Tetapi sayang tentaratentara Islam mulai tergiur untuk mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh musuh yang lain itu. Lima puluh personil ditempatkan di sebuah bukit yang terletak di belakang lereng. Kuda-kuda itu pasti tidak kuat dan takut dengan panah. hingga datang perintahku. . manakala kamu tetap berjaga di atas bukit ini. “Siagalah kamu semuanya. Mereka bertugas menghadang pasukan musuh yang akan rnenyerang dari bukit itu. Malah mereka menyanggah sang kornandan dengan katakata. Dalam keadaan posisi yang sangat genting itu disiarkan pula psywar yang menyatakan Nabi telah terbunuh. Tentara Islam berhasil mengungguli musuh dan beberapa di antaranya telah terbunuh sementara yang lainnya kocar-kacir melarikan diri. dan jangan sampai musuh-musuh kita menyerbu dari belakang. Kita tidak perlu bantuan orang-orang Musyrik untuk menghadapi orang-orang Musyrikin. Jika pasukan berkuda mereka naik ke posisi kamu. di mana pasukan dikonsentrasikan di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir AlAnshary. dan turun ke lereng gunung seraya menyerbu habis-habisan dari belakang.

kepada sahabat-sahabatnya. yang hanya diapit oleh puluhan tentara saja itu. “Wanita yang bernama Nusaibah inilah yang paling sibuk memberikan perlawanan demi membela aku.” Lalu Nusaibah minta kepada Nabi berdoa agar dapat bersama-sama masuk surga dengan angota-anggota keluarga yang tewas pada waktu itu. masih mampu bangkit dan keluar dan lubang tempatnya terperosok dengan bantuan Thalhah bin Ubaidillah. menari-narilah Hindun isteri Abu Sofyan. sehingga ia sendiri tewas. Begitu beliau terkena panah. karena telah tewas lebih dahulu. Srikandi ini mulanya bertugas sebagai perawat tentara Islam yang lukaluka. Melihat sekelompok orang-orang Musyrik Makkah masih berada di atas gunung. Rasulullah berkata kepadanya. karena menghalangi sampainya anak-anak panah itu ke tubuh Rasulullah saw. “Mereka itu tidak pantas mengungguli kita. lalu . diperintahkannya satu regu untuk mengejarnya. Untunglah Rasulullah saw. bibir bawahnya luka-luka. sehingga tidak ada jalan lain buat Nabi selain membela diri. jadikanlah mereka ini sebagai teman-temanku di surga kelak. Ummu Imarah Nusaibah Al Anshary. Muka. “Ya Allah. tiada kekuatan bagi kami kecuali karena Engkau. segeralah ia memagari diri Nabi beserta suami dan dua orang putranya. Suatu hal yang sangat memiriskan perasaan ialah peristiwa terbunuhnya Syaidina Hamzah. Tentu saja semua anak panah musuh terarah kepada beliau. sampai jatuh pingsan. guna mengusir musuh. tetapi demi melihat jiwa Nabi terancam maut.” ucap Nabi. paman Rasulullah saw. Diambilnya sebatang tombak terus dilemparkannya ke tubuh Ubai sehingga tidak jadi membunuh Nabi. Posisi Nabi saw. Saat-saat gawat ini diceritakan oleh Nabi saw. selama masa peperangannya. dan 23 dan kaum Musyrikin.Pada waktu itu Nabi terkena lemparan batu. Hanya dalam perang Uhud ini Rasulullah sempat membinasakan jiwa seseorang dan hanya Ubai bin Khalaf inilah yang mati terkena tombak Nabi. “Hari ini adalah hari pembalasan Perang Badar. Atas keberaniannya yang luar biasa itu. dihujani musuh dengan anak panah yang memaksa beberapa orang sahabat gugur. Selain itu dicatat pula seorang wanita. Ia menderita dua belas luka terkena panah dan pedang.” Pada saat kritis tersebut ada seorang tentara Quraisy yang bernama Ubai bin Khalaf menyerang Nabi dengan pedang terhunus. sedangkan tutup kepalanya pecah. Saad bin Abi Waqas yang matianmatian bertahan dengan melontarkan hampir seribu buah anak panah.” Perang Uhud ini menelan korban sebanyak 70 orang dari pasukan Islam. “Semoga Allah memberkahi kamu sekeluarga. seraya berseru kepada seluruh pasukan. lutut.” Sambil bersiap-siap untuk berlari berkatalah Abu Sofyan. Tercatat di antaranya Abu Dajanah. Ya Allah.

Mereka telah mengadakan perjanjian damai dan tolong menolong dengan kaum Muslimin.mendatangi tempat tergeletaknya Hamzah dengan maksud melampiaskan dendam kesumat atas kematian ayahnya pada perang Badar. Demikianlah. Jika kamu (pada perang uhud) mendapat luka.” (Ali Imran: 152-153) 3. supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa-apa yang luput dari sisi kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Karena itulah Allah menimpakan atas kamu kesedihan di atas kesedihan. sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman (dari dosa-dosanya) dan membinasakan orang-orang yang kafir. Dalam surat Ali Imran ayat 138 sampai ayat 142 dan ayat 153 dikatakan. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka. untuk rnenguji kamu. Dan Allah memiliki karunia atas orang-orang beriman. ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya. sesudah Allah memperlihatkan kepada kamu sesuatu yang kamu sukai. sebagaimana telah diceritakan terdahulu. dan belum nyata orangorang yang sabar. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Ali Imran: 139-142) “Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjiNya kepada kamu. dan kamulah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya. Pada waktu Rasulullah bersama beberapa orang sahabat bertamu di salah satu rumah mereka. dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. guna mengabarkan rencana pembunuhan dirinya. jika kamu benar-benar beriman. agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir dan supaya sebagian kamu gugur sebagai syahid. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun. dan mendurhakai perintah Rasul. seraya bergegas menuju kota Madinah. Sahabat-sahabat yang ikut . Perang Bani Nadhir Bani Nadhir adalah sekelompok orang Yahudi yang bertetangga dengan kaum Mukminin di Madinah. maka sesungguhnya kaum kafir itupun mendapatkan luka yang serupa. lalu dikunyahkunyahnya. bersepakatlah mereka untuk membunuh Nabi saw. “Dan janganlah kamu lemah semangat dan janganlah bersedih hati. Tetapi karakternya yang jahat itu tentulah selalu menggodanya untuk membatalkan janji dengan kaum Muslimin. Nabi mendadak bangkit dari tempatnya bersender. dengan cara menjatuhkan batu dari loteng. Dibelahnyalah dada mayat Hamzah. diambil hatinya. Di antara kamu ada pula yang menghendaki akhirat. masa kami pergantikan antara manusia. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Mengenai Perang Uhud ini terdapat beberapa ayat yang berisi nasihat pelipur kesedihan kaum Muslimin atas kekalahannya dan mengingatkan akan sebab-sebab terjadinya kekalahan itu. Dan Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu lakukan.

3. kalau saja tidak dihalang-halangi oleh gembong kaum Munafik. tanpa membawa 2. Pada waktu perang Bani Nadhir ini. Mereka harus meninggalkan negeri perlengkapan-perlengkapan perang. orang-orang Yahudi terlebih dahulu merusak bangunan-bangunan dan rumah-rumahnya. Hanya dua orang saja di antara mereka yang masuk Islam. mendapat isyarat tentang itu. Maka ambillah . dimana salah satu ayatnya berbunyi: “Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka.000 orang tentara bantuan. Perlucutan senjata terjadi dengan syaratsyarat: 1. kedatangannya disambut dengan lemparan batu dan anak panah. Dikirimkannya sepucuk surat yang berisi larangan meninggalkan perkampungan dan kesediaan mengirimkan 2. Nabi memerintahkan agar mengultimatum mereka untuk pergi dari perkampungan itu selambat-lambatnya sepuluh hari setelah dikeluarkan ultimatum tersebut. bentengbenteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. tetapi Nabi saw. turunlah kepada Nabi Surat Al-Hasyr. sehingga mereka tidak jadi keluar.bersama beliau tidak mengetahui rencana busuk itu. bantuan perlengkapan senjata yang dijanjikan Abdullah bin Ubay kepada mereka ternyata tak kunjung tiba. sebuah kota kecil yang terletak 100 mil dari Madinah dan sebagian lainnya mengungsi di wilayah Jursy di sebelah selatan Syam (Syiria). Orang-orang Yahudi Bani Nadhir pun sedia untuk keluar dari wilayahnya. Akhirnya tak ada pilihan lain kecuali menyerah. hal mana membuat mereka tidak mampu melawan tentara Islam. mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Mereka dibolehkan membawa seluruh persediaan sandang dan pangan. Kepada Muhammad bin Maslamah. Pihak Islam menjamin tidak mengganggu pelaksanaan pengunduran diri mereka dari wilayah itu. berangkat membawa pasukannya menuju perkampungan Bani Nadhir. agar tidak dapat dimanfaatkan oleh kaum Muslimin. Sebagian mereka mengungsi di Khaibar. Abdullah bin Ubay. yang berisikan pernyataan “Sungguh kami tidak akan keluar dari negeri kami. bahkan memasang kuda-kuda untuk melawan pasukan Islam dengan mengirimkan surat kepada Nabi saw. itu. Sebelum menarik diri.” Rasulullah saw. pada saat pengusiran yang pertama kali. Dalam pada itu. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. silahkan anda melakukan apa yang dipandang baik. Kamu tiada menyangka mereka akan keluar dan mereka pun yakin.

” (QS. maka sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Dan jika tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka. sehingga Nabi berpikir ingin membujuk orang-orang Yahudi Quraizah agar memisahkan diri dan tidak memerangi tentara Islam dengan jaminan. Dengan demikian berkecamuklah perang melawan tentara-tentara berkuda yang mencoba menyeberang parit-parit sempit di beberapa penjuru. dan Bani Asyja. Akan tetapi kaum Anshar tidak setuju memberikan tebusan apapun kepada mereka yang justru telah membatalkan janji seenaknya. kepada mereka akan diberikan sepertiga hasil bumi Madinah. Tentu saja ajakan ini diterimanya. Selanjutnya mereka datang ke Ghathafan (nama daerah) untuk beraliansi dengan masyarakat di daerah itu. Mulanya ialah setelah Bani Nadhir diusir datanglah pemimpin-pemimpinnya ke Makkah untuk mengajak orang-orang Quraisy memerangi Rasulullah bersama-sama.(kejadian itu) untuk menjadi pelajaran. Al-Hasyr: 2-4) 4. Menghadapi ancaman ini segeralah Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya guna memutuskan langkah-langkah yang perlu diambil. Dalam pada itu ada seorang pemimpin Yahudi yang bernama Huyyai bin Akhtab berusaha membujuk Kaab bin Asad. Pendapat itu disepakati untuk segera dilaksanakan. siapa saja menentang Allah. Pihak musuh berkekuatan 10. Di tengah-tengah kecamuk perang datanglah seorang bernama Nuaim bin Mas’ud menghadap Nabi menyatakan masuk Islam. benar-benan Allah mengazab mereka di dunia. Dan bagi mereka di akhirat ada azab neraka. Betapa terkejutnya musuh dan sekutu-sekutunya melihat parit-parit pertahanan yang belum pernah dikenal dalam sejarah Arab. Setelah siap berangkatlah mereka menuju Madinah. pimpinan Yahudi Quraizah. Maksud ini ternyata disambut baik pula oleh Bani Fazzarah. Terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah.Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Keinginan ini disambut baik. Sedangkan kaum Muslimin berkekuatan 3. agar membatalkan secara sepihak perjanjian damai yang telah dibuatnya dengan kaum Muslimin. hai orang-orang yang mempunyai pandangan.000 prajurit. Pada waktu itu Nabi merasa khawatir kalau-kalau tentara Islam tidak mampu melawan musuh yang semakin banyak jumlahnya. yang berakhir dengan kegagalan pihak musuh. Katanya. Salman mengusulkan agar kaum Muslimin mengambil taktik bertahan dengan menggali parit-parit di sekeliling Madinah. Bani Murrah.000 prajurit. keislamannya . bersama rakyatnya menyatakan bergabung. Perang Ahzab Peperangan ini lebih dikenal dengan nama Perang Khandaq.

atau menerima taubat mereka.: “Dan tatkala orang-orang Mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu. Dan Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. mereka berkata: Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya Rasulullah memerintahkan sejumlah sahabatnya kepada kita dan benarlah Allah dan janji-Nya. mereka tidak memperoleh keuntungan apa pun. Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar. Yaitu ketika mereka datang kepada kamu dari atas dan dari bawah. padahal Nabi sendiri tahu dia orang yang dipercaya oleh Bani Quraizah. Di situlah orang-orang Mukmin diuji dan digoncangkan hatinya segoncang-goncangnya. Dan Allah menghindarkan orang-orang Mukmin dan peperangan. Bukankah perang adalah tipu daya. ingatlah akan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kamu. Al-Ahzab: 22-25) 5. Kemudian diiringi dengan gambaran tingkah laku orang-orang yang beriman. sehingga masing-masing saling meragukan i’tikad baiknya.itu tidak diketahui oleh kawan-kawannya. Perang Bani Quraizah . Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka. Pergilah dari sini. Dan hatinya menyesakkan naik sampai ke tenggorokan dan menyangka Allah dengan bermacam-macam persangkaan. Firman Allah swt. dan orang Bani Quraizah di pihak lain. lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara-tentara yang tidak terlihat oleh kamu. kecuali keimanan dan keislaman.” (QS. Dalam kaadaan demikian bertiuplah angin topan yang sangat dingin menghantam dan menyapu bersih kemah-kemah tentara Quraisy dan sekutunya. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu dalam keadaan penuh kemurkaan. dan tidak tetap lagi penglihatan rnereka.” (QS. karena kebenarannya. Berkenaan dengan peperangan ini turun ayat: “Wahai umat yang beriman. ketika datang kepadamu tentara-tentara. “Pada saat ini engkau tiada berarti bagi kami dan sangat lemah. bagaimana tingkah laku orangorang munafik dalam menghadapi peperangan itu. Rasa takut pun mulai menghantui masing-masing orang dan pada malam harinya seluruh tentara yang mengepung Madinah terpaksa angkat kaki. Al-Ahzab: 911) Ayat-ayat berikutnya menggambarkan. Maka di antara meneka ada yang gugur dan di antaranya ada yang rnenunggununggu. katanya kepada Nabi. Di antara orang-orang Mukmin itu ada yang menetapi apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. dan menyiksa orang yang munafik jika dikehendaki-Nya. Perintahkan kepadaku apa yang engkau kehendaki. Dan sedikit pun mereka tidak mengubah janjinya.” jawab Nabi. Setelah itu Naim melakukan kasak-kusuk untuk memecah belah tentaratentara Quraisy dengan sekutu-sekutunya di satu pihak. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Melihat tingkah laku orang-orang Yahudi Bani Quraizah yang telah menimbulkan bahaya laten bagi umat Islam. yaitu mengusirnya dari wilayah Madinah. “Kalau mereka berada jauh dariku. telah mengadu domba antara kaum Muslimin dengan kaum kafir Quraisy. maka Saad mempersiapkan untuk menghantamnya habis-habisan. Nabi memerintahkan untuk segera berangkat dan agar semua orang bisa mendapatkan waktu shalat Ashar di perkampungan Bani Quraizah. karena dengan demikian berarti berakhirnya gangguan dan perlawanan kaum Yahudi di sekitar wilayah Madinah. “Sewaktu Perang Ahzab (Khandaq) selesai. Mereka segera berangkat dengan kekuatan 3. . berhentilah mereka mengolok-olok dan mengatakan kata-kata tak senonoh tadi. Penyerahan ini disampaikan kepada Rasulullah oleh Saad bin Muaz. Ketika itulah beliau mendengar onang-orang Yahudi mengutuk Nabi dan isteri-isterinya. Aisyah menceritakan. Hal ini dilaporkan Ali kepada Nabi dan minta agar Nabi saw.” ujar Nabi saw. Dan pada tahun 5 Hijriah telah pula bersekutu dengan orang-orang Yahudi lainnya beserta dengan orang-orang Musyrikin Makkah untuk memerangi umat Islam. Penyerahan ini diterima oleh Nabi dengan lega. dengan kata-kata yang kotor. lalu mandi. Kemudian Nabi pun keluar kembali mengumpulkan tentara-tentaranya. Sesampainya di wilayah perkampungan itu. jawab Jibril sambil menunjuk ke daerah yang didiami oleh Bani Quraizah. memanglah demikian perilakunya. pulanglah Nabi ke rumah dan beliau terus menggantungkan senjatanya. Ia menyatakan menyerah tanpa syarat dan akan pergi dari situ. berpikir untuk memberi pelajaran buat mereka.Perang ini juga terjadi pada tahun 5 Hijriah. aku belum lagi rneletakkannya. Ali r.a. Di sana. menyerahlah mereka. agar tidak lagi melakukan keonarankeonaran yang bisa membahayakan pusat dakwah (Madinah).000 orang tentara dan bendera Islam di pegang Saidina Ali r. Di mana lagi kita akan benperang? tanya Nabi saw. tidak mendekati benteng-benteng tersebut.” Kepada pasukannya. karena mereka memang berakhlak munafik dan suka berolok-olok. Mereka diperintahkan untuk melaksanakan shalat Ashar di sana. Orang-orang Yahudi itu telah mencoba membatalkan perjanjian perdamaian yang mereka sepakati bersama dengan Nabi. Pada waktu itu Jibril datang kepada beliau seraya mengatakan: Sudah kau letakkankah senjatamu? Demi Allah. Setelah dua puluh lima hari terkepung. Oleh karena itu Nabi saw.a. dipandang perlu adanya usaha-usaha preventif. dengan sigapnya segera mengintai musuh yang bertahan di dalam benteng-bentengnya. seorang pemimpin kabilah Aus yang bersekutu dengan Bani Quraizah. lalu mendekati benteng mereka. hingga mereka keluar untuk berunding. Nabi memerintahkan pasukannya agar mengepung perkampungan Yahudi itu secara ketat. Menurut suatu riwayat yang diperkenalkan oleh Imam Bukhari. setelah Perang Ahzab. Bila orang-orang Yahudi bani Quraizah mencoba memerangi umat Islam. Begitu melihat Nabi.

Kalau Yatsrib (Madinah) diserang dari segala penjuru.” (QS. tidak ada tempat bagi kamu. Dan sesungguhnya mereka itu telah berjanji kepada Allah dahulu: Mereka tidak akan berbalik mundur. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Sesampainya rombongan Nabi di Asfan. dan harta benda mereka dan tanah yang belum kamu injak. datanglah seseorang yang mengabarkan bahwa orang-orang Quraisy sudah mengetahui adanya rombongan ini. niscaya meneka mengerjakannya. Kaum Muslimin yang berjumlah 1. kemudian diminta kepada mereka supaya murtad. Sebagian mereka kamu bunuh dan sebagian yang lain kamu tawan. Mereka mencukur rambut dan berpakaian ihram. Kaum Mushmin yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar berangkat menuju Makkah dalam suasana riang gembira. Al-Ahzab:13-16) “Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab yang membantu golongangolongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. melainkan dalam waktu yang singkat. akan terpenuhi.” (QS. jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan. Perang Hudaibiyah Perang ini terjadi pada bulan Zulqa’idah tahun 6 Hijriah. maka kembalilah kamu. Dan kalau kamu terhindar dari kematian itu. Katakanlah: Lari itu sekali-kali tidaklah benguna bagimu. tidak ada yang menjaganya. Dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Ayat-ayat dimaksud antara lain: “Dan ingatlah. Mereka sudah bertolak dari Makkah dalam keadaan siap . Mulanya ialah Rasulullah saw.500 orang itu berangkat tanpa membawa persiapan untuk perang. padahal rumah-rumah itu sekali-kali tidaklah terbuka. bagaimana orang Yahudi telah mengingkari janji-janji yang telah dibuatnya. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah. AlAhzab: 26-27) 6. rumah-rumah. karena kerinduan akan Baitullah yang telah enam tahun tidak mereka kunjungi. kamu juga tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. bukan untuk menantang kaum Qurasiy atau untuk benperang. bermimpi memasuki Baitullah bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya dalam keadaan aman. Dan mereka tiada akan berhenti untuk muntad itu. Atas dasar wahyu ini Rasulullah memerintahkan umat Islam agar bersiapsiap untuk pergi ke Makkah dalam rangka melakukan umrah. Dan penjanjian dengan Allah itu akan dimintakan pertanggungjawaban. ketika segolongan di antara mereka berkata: Hai penduduk Yatsrib (Madinah). kecuali perbekalan dan senjata yang biasa di bawa kafilah dagang untuk melindungi diri dari perampok.Dalam peperangan Bani Quraizah ini turun ayat-ayat yang menerangkan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata: Sesungguhnya rumah-numah kami terbuka.

mereka mau perang melulu. kembalilah Urwah kepada kawan-kawannya guna menyampaikan hasil perundingan itu. menunda 2. Kembalinya Utsman dari perundingan itu agak terlambat. melainkan hanya untuk menziarahi Baitullah. “Kami datang ke Makkah tidak lain untuk mengunjungi ka’bah dan melakukan umrah.” Nabi kemudian meneruskan perjalanan hingga sampai di Hudaibiyah. sehingga Nabi saw. Di sini beliau ditemui oleh beberapa orang dan kabilah Khuza’ah yang menanyakan perihal kedatangannya. Tekad yang sangat bulat mengarungi peperangan ini rupanya membuat orang-orang Quraisy menjatuhkan pilihannya untuk Damai. Utusan-utusan itu pun segera kembali. dengan ketentuan agar masing-masing orang hanya membawa senjata yang biasa . Demi Allah. dan kaum Muslimin memasuki Makkah. Beliau menyerukan agar seluruh anggota rombongan berjanji setia untuk berperang pada saat itu juga. Semboyannya ialah perdamaian atau mati syahid di jalan Allah. mengutus Utsman bin Affan untuk sekali lagi menyatakan maksud damainya. aku akan terus memperjuangkan apa yang diamanatkan Allah kepadaku hingga ia tegak atau pembela-pembelanya ini habis. dengan senjata seadanya. Dan jika mereka tidak melakukan itu. itulah yang diinginkan mereka (Quraisy). Tetapi keinginan damai itu ditolak. Dan jika aku sukses dengan ajakan ini. Kemudian kaum Quraisy mengutus Urwah bin Ma’sud As-Tsaqafi untuk menyampaikan sikap kaum Quraisy itu kepada Nabi dan umat Islam. dia (Muhammad) tidak boleh memasuki Baitullah di hadapan kita-kita ini buat selamanya dan seluruh orang Arab ini tidak usah banyak bicara tentang itu. Apa yang akan diperolehnya jika berhasil memisahkan aku dengan seluruh bangsa Arab. Umrah baru dapat dilaksanakan tahun depan.perang. Mendengar laporan itu. Sesudah terjadi tawar menawar dengan sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana sebenarnya perkiraan mereka itu? Demi Allah. Inilah yang lebih baik. Rasulullah saw. sehingga Nabi berpendapat tidak ada jalan yang lebih baik kecuali memerangi kaum Musyrikin Quraisy. dengan tekad tidak akan mengizinkan Nabi saw.” komentar mereka. beserta kaum Muslimin bersedia maksudnya untuk menziarahi Baitullah pada tahun itu. Hal ini menimbulkan dugaan berat bahwa Utsman telah dibunuh. yang pada pokoknya ingin berdamai. tetapi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1. suatu tempat di dekat kota Makkah. maka mereka akan masuk Islam dengan cara baik-baik. Jika mereka itu dapat membunuhku. Kedatangannya tidak untuk perang. Nabi bersabda. maka silakan memerangiku dengan segala kemampuan yang ada.” jawab Nabi. “Celaka benar kaum Quraisy. lalu mengatakan kepada rombongannya “Tampaknya kita terlalu gegabah terhadap Muhammad.

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu itu tidak lain mereka telah berjanji kepada Allah. Mereka kecewa atas kegagalan ziarah ke Baitulah.dibawa seorang musafir. Memang agak sulit para sahabat menerima isi perjanjian tersebut namun dikemudian hari ternyata sangat menguntungkan dakwah mereka sendiri. Al-Fath: 10) . “(QS. maka siapa saja yang melanggar janjinya.” Selanjutnya Nabi memerintahkan agar semua anggota rombongan melakukan tahallul.” (QS. Jika penduduk Makkah datang kepada Rasulullah di Madinah. tetapi para sahabat keberatan. maka kaum Muslimin harus mengembalikan orang tersebut ke Makkah. Nabi sudah dapat menyetujui syarat-syarat dan ketentuan itu. 3. “Sesungguhnya Kami telah memenangkan engkau dengan kemenangan yang nyata. bersabda. Kedua belah pihak menyetujui perlucutan senjata untuk masa sepuluh tahun. sebagaimana termaktub dalam surat Al-Fath ayat 1 sampai 3. niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu ke jalan yang lurus. maka Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Dan supaya Allah menolong dengan pentolongan yang kokoh. Kalau kaum Muslimin datang ke Makkah. Kemudian Rasulullah saw. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu atas dosa yang telah lalu dan yang akan datang. maka pihak Quraisy tidak berkewajiban mengembalikan orang itu ke Madinah. bahkan mereka sempat bertengkar dengan Nabi. dan syukurlah seluruh jamaah mengikutinya.a. Di antara sahabat yang tidak bisa menerima itu terdapat Umar bin Khattab r. dengan syarat-syarat dan isinya: 1. Al-Fath 1-3) Peristiwa ba’iat diungkapkan oleh Al-Qur’an. yaitu sebatang tombak dan sebilah pedang yang disarungkan. 2. Akan tetapi mereka tidak melakukannya. “Aku ini adalah Rasulullah. Kali ini kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk perdamaian. Dan siapa saja yang menepati janjinya kapada Allah. Oleh karena itu Nabi mengambil inisiatif melakukan tahallul terlebih dahulu. Peristiwa ini disebut oleh Al-Qur’an dengan istilah Fathun Mubiinun (kemenangan nyata). Tangan Allah di atas tangan mereka. karena masih kesal dan sangat keberatan dengan bunyi perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Nabi. Syarat-syarat perdamaian itu disampaikan melalui utusan yang bernama Suhail bin Amar yang dipercayakan penuh untuk mengambil keputusankeputusan sesuai sikap Quraisy. dan tentu Dia tidak akan membinasakanku.

Al-Fath: 18) Tentang mimpi Nabi saw. Khaibar adalah nama daerah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. dalam keadaan aman. memerintahkan agar pasukan berhenti. kebaikan penduduk dan segala yang ada di dalamnya. sedang kamu tidak merasa takut. mereka punya tentara sebanyak 10. wilayah mereka berbenteng sangat kuat. insya Allah. Perang Khaibar Perang ini terjadi di penghujung bulan Muharram tahun 7 Hijriah. mencukur rambut dan mengguntingnya. Lambat atau cepat mereka pasti membahayakan kaum Muslimin. sesungguhnya kami mohon kepada-Mu kebaikan negeri ini. yang merupakan asal muasal peristiwa Hudaibiyah ini.” (QS. Tuhan langit dan segala yang ada di bawahnya. dan cerdik mengadu domba. di belahan utara ke arah Syam (Syiria). menghasut dan kasak-kusuk. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. ketika mereka telah berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Menjelang tiba di Khaibar.000 orang. Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberi sebelum itu kemenangan yang dekat. Nabi saw. Pasukan ini berkekuatan 1. untuk dimenangkan atas semua agama. Orang Yahudi Khaibar cukup berbahaya. memiliki perlengkapan senjata yang cukup banyak.“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang Mukmin.” (QS. selain orang-orang Yahudi yang tinggal di seputar Madinah. lalu menurunkan ketenangan atasnya dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Hanya 200 orang saja yang mengendarai kuda. Dan beliau sendiri berdoa kepada Allah swt. maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. melalui Perjanjian Hudaibiyah. Sebab. Kami berlindung kepada-Mu . AlFatah: 27) “Dan Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq. Tuhan tujuh lapis bumi dan segala yang ada di atasnya. Setelah mengadakan perdamaian dengan pihak Quraisy. Al-Fatah: 28) 7.” (QS. Al-Qur’an menyebutkan. memfokuskan perhatian untuk mengatasi kemelut yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi yang bersekutu. terletak 100 mil dari Madinah. Oleh karena itu Nabi mempersiapkan pasukan yang akan berangkat ke Khaibar pada penghujung bulan Muharram tahun itu juga. Kemelut dengan orang-orang Yahudi yang disebut terakhir ini untuk sementara telah dianggap beres. sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram.600 orang. “Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. dan Tuhan angin dan segala yang diterbangkannya. Rasulullah saw. “Wahai Tuhan. Tuhan setan-setan dan segala yang menyesatkan.

Mereka juga dapat secepat kilat membombandir pasukan Islam. Hanits bin Abi Syamr AlGhassani yang diangkat oleh kaisar Romawi. Khaibar bersama-sama dengan 3. Mereka bersedia keluar dari keluarganya masing-masing. sebagaimana surat-surat beliau lainnya. Di sini tentara-tentara Yahudi bertahan dengan gigih sekali sehingga banyak korban yang jatuh. Perang Mu’tah Perang ini berlangsung pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah. Mulanya Rasulullah mengutus Harits bin Umair Al-Azli.” Setibanya di sana Nabi memilih suatu tempat di dekat benteng Natha. Oleh karena itu. Nabi segera memindahkan konsentrasi pasukan ke sektor yang lebih aman. Satu demi satu benteng Yahudi dapat di kuasai. Perang Khaibar menelan korban 93 orang dari pihak Yahudi dan 15 orang dari pihak Islam. demi membatasi bertambahnya korban. terletak di sebelah Tenggara Laut Mati. berisi ajakan masuk Islam. karena mereka bisa mengetahui posisi pasukan Nabi melalui tempat-tempat pengintaian yang ada di atas pohon-pohon korma di sekeliling benteng.dan kejahatannya. Surat Nabi itu. kecuali dua benteng terakhir. kejahatan penduduk dan kejahatan apa yang ada di dalamnya. Penduduk Khaibar akan mengungsikan diri dengan hanya membawa pakaian sehari-hari. Mu’tah adalah sebuah desa dekat Syam yang sekarang bernama Kurk. Di dalam benteng-benteng yang telah dikosongkan itu kaum Muslimin memperoleh senjata yang banyak dan menjumpai ribuan kitab Taurat. Dalam perundingan ini penduduk Khaibar menyatakan: 1. untuk menyampaikan surat kepada Gubenur Bashra. 2. ia ditangkap oleh seorang tokoh pemerintah yang . baik di pihak Islam apalagi di pihak mereka. 8. demi membatasi korban. Mereka yang ditempatkan di benteng itu terkenal sebagai tentara-tentara jago tembak (pemanahpemanah mahir). Sewaktu Harits bin Umair sampai di Mu’tah. Tuntutan ini dikabulkan oleh Nabi Muhammad saw. pihak Yahudi mengusulkan untuk mengadakan gencatan senjata. Menghentikan perlawanan. sebagai tempat mengkonsentrasikan kekuatan tentara Islam. Akan tetapi seorang sahabat Habbab bin Munzir mengusulkan agar Nabi memindahkan konsentrasi itu ke tempat lain saja. Peperangan pun pecah. Tetapi kemudian mereka minta supaya kaum Muslimin mengembalikan kitab-kitab tersebut. karena di benteng Natha itulah musuh mengkonsentrasikan kekuatan tentaranya.

Setelah dilepas oleh Rasulullah saw. Pasukan yang berjumlah 3. mewasiatkan agar tentara Islam tidak melakukan kejahatan. pasukan musuh itu telah sampai di Desa Balqa’ di Damaskus. kaum wanita. “Demi Allah. padahal kalian ingin syahid. atau instruksi-instruksi lain yang lebih mungkin dilaksanakan. namun penguasa itu tetap memutuskan untuk menangkapnya.000 orang telah siap dengan komando tertinggi dipercayakan kepada Zaid bin Haritsah. Tangan kanan dan kirinya putus terkena pedang musuh dan bendera terpaksa dipeluknya. untuk kemudian menyerunya memeluk agama Islam. Kemudian Nabi saw. Setelah bermusyawarah.pro Romawi. Bendera seterusnya dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Dan baru kali ini seorang utusan Nabi mengalami nasib yang begitu mengenaskan. Tetapi Abdulllah bin Rawahah berpendirian lain. Kemudian bendera dipegang oleh Ja’far bin Abi Thalib yang tidak dapat turun dan kudanya. angkatan bersenjata Heraklius (Kaisar Romawi) sudah siap menyambut mereka dengan jumlah yang begitu besar. dan orang-orang yang sudah tua bangka. Sebaliknya kita ini berperang karena agama Allah yang telah menempatkan pada martabat mulia. Kita berperang bukan mengandalkan banyaknya jumlah dan hebatnya kekuatan. Kepada komandan dan wakil-wakil komandan itu Rasulullah menginstruksikan agar terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban pemimpin Mu’tah yang telah membunuh Harits bin Umair. Begitulah Harits bin Umair ditangkap dan terus dibunuh. Dikabarkan pula. tidak membunuh anak-anak. Jika mereka enggan. Dan jika Ja’far gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Zaid bin Hanitsah tewas. tidak merusak tanam-tanaman. sehingga Nabi saw. Kini kita tidak punya pilihan selain menang atau mati syahid. tidak merampas atau mencuri harta rakyat. Karena ketiga orang komandan telah tewas. memutuskan untuk menggempur mereka. hingga beliau tewas pula akibat luka-luka yang tidak kurang dari 70 lubang. Tetapi kemudian beliau pun tewas juga.” katanya memberikan semangat. maka pimpinan dipercayakan kepada Khalid bin Walid yang baru pertama kali berperang di bawah bendera Islam. Sungguh keterlaluan perbuatan mereka itu. kalian tidak berani perang. berangkatlah pasukan besar itu menuju Desa Maan. terdiri dari angkatan bersenjata Romawi dan orangorang Arab Nasrani. dan tidak membunuh orang yang tidak melawan. Peperangan dimulai.. maka Zaid digantikan oleh Ja’far bin Abi Thalib. tidak merusak bangunan-bangunan masyarakat. Penguasa itu kemudian bertanya apakah dia (Harits) diutus oleh Muhammad dan kemana tujuannya? Walaupun sudah dijelaskan oleh Harits. Di sana mereka mendapat kabar. perangilah dia demi agama Allah. Bila gugur. diperoleh kesepakatan pasukan Islam itu perlu meminta bantuan kepada Rasulullah saw. Diaturnyalah siasat sedemikian rupa .

mengingat jumlah tentara Islam yang dikerahkan mencapai 3. sementara Bani Khuza’ah ke dalam barisan Rasulullah (Islam). Akan tetapi rahasia ini dibocorkan oleh seorang yang bernama Hatib bin Abu Baltaah Al-Badry. kaum Quraisy memberikan bantuannya kepada Bani Bakar. tidak turut serta. Ini terjadi pada bulan Ramadhan tahun 8 Hijriah. Bukankah engkau sendiri sudah tahu. melalui surat rahasianya kepada kaum kafir Quraisy. dengan sebutan Syaifullah. Nabi saw. Perang Fatah Yang dimaksud dengan Perang Fatah ialah peperangan menaklukkan kota Makkah. Kemudian Rasulullah memanggil wanita yang membawa surat itu. Perang Mu’tah ini merupakan perang pertama kaum Muslimin di luar semenanjung jazirah Arab. Tetapi di kalangan kaum Muslimin ini aku merupakan seseorang yang tidak mempunyai keluarga dan keturunan terhormat. “Si Pedang Allah”. Sekalipun Nabi saw. namun perang ini diklasifikasikan sebagai ghazwah. 9. Tetapi Nabi menjawab.hingga berhasil melepaskan pasukan Islam dari bahaya maut untuk seterusnya kembali bersama pasukan ke Madinah. Mendengar keterangan tersebut. memerintahkan bebenapa orang sahabat untuk menyelidiki kebenarannya. marahlah Umar seraya minta kepada Rasulullah agar mengizinkannya membunuh wanita itu.” jawab wanita itu. Bani Bakar memilih menggabungkan diri ke dalam barisan kaum Quraisy. Allah telah memberikan penghormatan kepada orang-orang Islam yang turut berperang di Badar. karena dia telah ikut serta dalam Perang Badar.000 orang. Demi Alllah. “Dia tidak usah dibunuh. dan menanyakan mengapa ia berbuat demikian. Pada tahun 8 Hijriah ini Bani Bakar terlibat dalam konflik dengan Bani Khuza’ah dimana kelompok kedua ini menderita kematian 20 orang anggotanya. Khalid bin Walid yang telah memimpim pasukan Islam dalam perang ini dengan demikian kehebatannya. dengan alasan orang itu telah munafik. Setelah mengetahui pembocoran ini. Sebaiknyalah kita maafkan dia. “Wahai Rasulullah. atau ke dalam barisan kaum kafir Quraisy. Hal ini kulakukan agar mereka itu menghormati dan menghargai keluargaku. diberi gelar oleh Rasulullah saw. Selain itu. pada hal aku mempunyai putra dan sanak famili di Makkah (kaum Quraisy). Perjanjian Hudaibiyah membolehkan setiap kabilah Arab manapun untuk menggabungkan diri ke dalam barisan Nabi saw. saya beriman kepadaNya dan kepada Rasulullah. Dalam konflik ini.” . Aku tidak bergeser dari situ. Mengetahui hal itu Rasulullah tidak senang kepada kaum Quraisy dan secara diam-diam beliau melakukan persiapan untuk memerangi mereka itu.

Dan siapa saja yang masuk rumah Abu Sofyan. berdirilah Nabi di pintu seraya mengatakan. Mudahmudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kamu lakukan selama ini.” kata Nabi saw. karena kamu telah dibebaskan. lalu ia masuk Islam. Menjelang masuk ke Makkah ada seorang yang bernama Abbas membisikkan kepada Nabi agar nanti memberikan sesuatu yang dapat membanggakan Abu Sofyan. Nabi terus menghancurkan patung-patung yang berjumlah tidak kurang dari 360 buah. lalu tawaf. seperti yang pernah dinyatakan oleh Nabi Yusuf dahulu. Awalnya ialah pemimpin-pemimpin kabilah Hawazin dan Tsaqif khawatir kalau setelah Makkah takluk akan tiba giliran mereka ditaklukkan. yaitu beberapa hari setelah penaklukan kota Makkah. “Siapa saja yang masuk rumah Abu Sofyan. Pasukan mereka itu dipimpin oleh . maka dia aman. siapa yang masuk ke rumahnya dan mengunci pintu. Pasukan Islam memasuki kota Makkah tanpa perlawanan yang berarti dari penduduknya. baik pria maupun wanita.000 tentara menuju Makkah. Tidak ada apa-apa lagi pada hari ini. Setelah melakukan shalat dua rakaat. Karena itu mereka berinisiatif untuk menyerang kaum Muslimin lebih dahulu. maka dia aman. Di tengah perjalanan itu pula anggota pasukan bertambah. 10. kecuali lima belas orang tertentu. Engkaulah saudara kami yang paling baik. maka dia aman. Kemudian pada waktu shalat zhuhur hari itu Rasulullah menyuruh Bilal azan di atas Ka’bah menandakan keagungan Islam.” Setelah sampai di Makkah diumumkanlah. termasuk isteri Abu Sofyan yang semula dikecualikan.” jawab mereka. karena selama ini dia sangat memusuhi Islam. Perang Hunain Perang ini terjadi pada tangal 10 Syawal tahun 8 Hijriah. Dikumpulkanlah seluruh rakyat berikut semua harta benda yang mereka miliki untuk dibawa ke medan perang. Bertebaranlah. Demikianlah pidato Nabi pada hari penaklukan kota Makkah. “Pada hari ini saya nyatakan kepada kamu. karena dia memang suka pamor. Siapa yang masuk Masjid (Ka’bah) . Nabi mengatakan. Engkau adalah seorang yang mulia. karena beberapa kelompok orang Arab menggabungkan diri. Semua penduduknya menyatakan masuk Islam. bagaimana tanggapan kamu terhadap apa yang saya lakukan ini?” “Engkau telah melakukan sesuatu yang baik. Sementara itu regu pengawal berhasil menawan Abu Sofyan dan dua orang kawannya. maka dia aman. “Wahai seluruh orang Quraisy.Pada tanggal 10 Ramadhan berangkatlah Nabi dengan membawa 10. di dalam dan di luar Ka’bah. Dalam perjalanan itu Nabi dan rombongan berbuka.

Sesampainya di Lembah Hunain. dan Ghasan. Juzam. Demikianlah balasan Allah kepada orang-orang yang kafir. bahkan berhasil kembali mengungguli musuh dan memboyong harta rampasan yang berlimpah ruah. tatkala kamu bangga dengan jumlahmu yang banyak. Padahal Rasulullah .” (QS. Tetapi serbuan mendadak ini berhasil diatasi. Peperangan ini bermula dari keinginan kerajaan Romawi untuk menyerang negara Islam Madinah. Rasulullah mengadakan persiapan untuk menghadapi tantangan ini. Kemudian Abbas kembali meneriakkan hal yang sama sehingga berhasil mengumpulkan pasukan yang sudah kacau-balau itu. keluar bersama Nabi. Sungguhpun begitu semangat juang kaum Mukminin tidak luntur sedikit pun. Kemudian Allah turunkan perasaan tenang kepada Rasul-Nya dan kepada semua orang Mukmin. Perang Tabuk Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Dalam kesibukan itulah musuh kembali mengambil inisiatif untuk kembali menyerang dan mengakibatkan porakporandanya pasukan Islam. Pasukan Islam yang terdiri dari sahabatsahabat Nabi yang telah lama masuk Islam dan yang baru. Di pihak Islam. Dan Ia kirimkan bala tentara yang tidak kamu ketahui dan Ia siksa orang-orang yang kafir. Abu Bakar menginfakkan 40. Umar menyedekahkan seperdua dari nilai kekayaannya.Malik bin Auf. Mereka mengumpulkan tentaranya di Syam dan beraliansi dengan kabilah-kabilah Arab lainnya. Berkali-kali Nabi menyerukan bahwa dirinya masih hidup. Nabi mengomandokan kaum Muslimin agar bersiap-siap untuk menghadapi tantangan itu. tapi tidak berguna sedikitpun. dan Utsman pun begitu. Amilah. Tabuk adalah suatu tempat yang terletak antara Hijaz dan Syam. Namun uang sebesar itu baru bisa menutup sepertiga ongkos perang atau baru bisa membiayai pasukan sejumlah 10. seperti Lakham. hingga kamu berpaling sambil mundur. Dalam peperangan ini turunlah ayat Al-Qur’an yang berbunyi.000 dirham. tetapi hanya beberapa kelompok Muhajirin dan Anshar saja yang tetap bertahan. sehingga orang-orang sibuk mengambil harta benda yang ditinggalkan oleh musuh.000 orang. Tetapi mengalami banyak kesulitan. “Sesungguhnya Allah telah menolong kamu pada beberapa tempat dan pada Perang Hunain. At-Taubah: 25-26) 11. mereka disergap oleh tentaratentara Hawazin dan sekutu-sekutunya. Mereka semakin kocar-kacir setelah mendengar psywar bahwa Rasulullah telah terbunuh. Dan bumi yang luas menjadi sempit bagimu saat itu. karena cuaca waktu itu sangat panas. Ada tiga orang sahabat yang bersedia mengeluarkan biaya untuk keperluan itu. dengan pasukan yang jumlahnya hampir mencapai 30 ribu prajurit.

At-Taubah: 117118) BEBERAPA PELAJARAN Lebih dahulu kita bahas secara garis besar tentang diumumkannya perang. sampai dewasa ini. Orang-orang . Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap di dalamnya.berhasil menghimpun 30. Perang Tabuk ini merupakan peperangan yang terakhir selama hidup Nabi. orang-orang Muhajirin dan Anshar yang mengikuti Nabi dalam rnasa sulit. Tetapi setelah bersiaga selama lebih kurang 20 hari. Ini merupakan pasukan terbesar sepanjang sejarah peperangan bangsa-bangsa Arab. Nabi dan pasukannya segera mencapai Desa Tabuk. dan kedua. dan norma-normanya menurut Islam. Mula-mula masyarakat menerima ajaran-ajaran Nabi secara acuh tak acuh dan masa bodoh. menjelaskan kebodohan-kebodohan dan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi akibat dari kebudayaan dan pemikiran yang penuh kemusyrikan. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. hingga apabila bumi telah menjadi sempit oleh mereka. para pengganggu dakwah Islam menjadi dua kelompok.000 orang tentara yang terdiri atas 20. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Untunglah yang kedua ini sudah berhasil diamankan Nabi melalui perjanjian damai dan kerjasama di awal Nabi mendiami Madinah. Lalu berubah menjadi rencana pembunuhan atas diri Rasulullah saw. hingga Nabi dan kaum muslimin hijrah ke daerah yang lebih aman. Dan atas peristiwa ini turun firman Allah.” (QS. Madinah. melainkan kepada Allah saja. Akantetapi orang-orang Yahudi itu kemudian ingkar janji dan sudah mulai kasak-kusuk dan menghasut. Kemudian beliau menyampaikan ayat-ayat. Setelah hijrah. kaum Musyrikin yang telah memaksa Nabi hijrah dari Makkah. “Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi. setelah hati sebagian mereka hampir berpaling. mengawali dakwahnya dengan nasihat-nasihat dan contohcontoh nyata. serta mereka telah mengetahui tidak ada tempat berlindung dari siksaan. Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan Maha Penyayang. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubatnya. Kemudian meningkat dalam bentuk tuduhan-tuduhan busuk dan gangguan-gangguan. Rasulullah saw. sebab-sebab. mengajak berdialoq dari hati ke hati. Maksudnya ialah ingin menggoyahkan kepemimpinan Nabi di Madinah selagi belum tegak dan kokoh. orang-orang Yahudi di sekitar Madinah. sehingga Nabi pulang ke Madinah. Pertama.000 infanteri dan 10. Hal-hal itulah yang terus menerus dialami oleh Nabi.000 orang tentara berkuda (kavaleri). ternyata pasukan Romawi dan sekutu-sekutunya tidak juga kunjung datang.

. Inilah salah satu sebab disyariatkannya perang pada tahun 2 Hijriah melalui ayat 39-41 Surat Al-Haj. niscaya mereka mendirikan shalat. maksud. dan tujuan pengizinan perang menurut isyarat ayat tersebut. membersihkan jiwa. Yaitu orang -orang yang jika kami teguhkan kedudukannya di muka bumi. Yaitu onang-orang yang telah diusir dan kampung halamannya. di samping kekuatan Yahudi yang selalu mengobarkan api permusuhan dan selalu mengeruhkan air untuk menangguk keuntungan di dalamnya. Oleh karena itu kaum Muslimin harus berusaha memperkuat diri. Dan memang pada waktu itu kaum Muslimin belum mampu melawan. membetulkan yang rusak. rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Allah swt. memusuhi. Islam adalah agama yang realistis. muncul lagi kekuatan Quraisy dan pendukungpendukungnya. Sesungguhnya Allah pasti menolong agama-Nya.Yahudi tidak suka kekuasaan serta kewibawaannya tergeser karena kepemimpinan beliau. Ia tidak menutup mata dari kenyataan dan tidak mau terkecoh di hadapan orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak mau menghormati contoh-contoh ideal yang diberikannya.” (QS. Satu di antara ayat-ayat itu adalah.” (QS. tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. beramar ma’ruf nahi mungkar. Berikut ini hikmah. Setelah kedudukan di Madinah sudah agak mantap dan kaum Muslimin sudah mulai kuat. menurunkan wahyu-wahyu-Nya yang berisi seruan agar Nabi dan kaum Muslimin menahan diri dan teguh memegang agama. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain. tanpa alasan yang benar. “Dan bersabarlah atas apa-apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. guna membersihkan jalan bagi dakwah Nabi yang bertujuan meningkatkan pemikiran. Al-Haj: 39-41) Inilah ayat pertama yang diturunkan mengenai perang dan pembolehannya. selalu siap melawan musuh dan mengungguli kekuatan-kekuatan bathil berikut sekutunya. menunaikan zakat. Gereja-gereja. karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. karena jumlahnya masih terlalu sedikit untuk itu. dan menjadikan kebaikan sebagai mercusuar agar manusia mendapat petunjuk. dan bahkan menyiksa. dan kepada Allah-lah kembali semua urusan. “Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Menghadapi situasi semacam itu. Al-Muzammil: 10) Tetapi semakin kaum Muslimin bersabar semakin seenaknya orang-orang Yahudi mengganggu. kecuali karena mereka itu berkata: Tuhan kami adalah Allah.

2. dan disiksa serta ditantang untuk perang. Orang-orang Mukminin ini disebut oleh ayat sebagai orang-orang yang diperangi. Pemikiran semacam ini terdapat dalam potongan ayat yang berbunyi. “Siapa saja yang menyerang kamu. yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diizinkan kaum Mukminin yang dirampas kemerdekaannya berakidah itu untuk perang tidak bisa lain kecuali berarti mempertahankan kemerdekaan (berakidah) dan tentu saja ini merupakan hal yang paling berharga dalam hidup ini. 5. Ini menunjukkan dengan jelas. Pada permulaan ayat tadi disebutkan secara tegas pengizinan perang bagi kaum Mukminin. Dan ulah penganiayaan seperti itu tak urung merupakan suatu kezaliman yang besar. Jadi. sejak masih di Makkah. “Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan . 4. Sebab. berfirman. Sebaliknya. yaitu karena mereka tidak mau terus menerus menganut kebudayaan keberhalaan dan tidak mau menyembah kepada Tuhan yang sama sekali tidak pantas untuk dipertuhankan. yaitu mereka telah dipaksa meninggalkan tanah tumpah darahnya sendiri. mereka dianiaya oleh kaum Musyrikin karena soal akidah. Pada ayat kedua diungkapkan suatu fakta sejarah yang menunjukkan kebenaran adanya penganiayaan terhadap umat Islam. Disyariatkannya perang bagi kaum Mukminin tentulah tidak hanya berguna bagi mereka saja. Kaum Musyrikin rupanya sama sekali tidak mau tahu akan kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap orang dalam hal berakidah. Yang ada ialah pembelaan terhadap akidah. Allah swt. sebab-sebab diizinkannya umat Islam berperang ialah adanya penganiayaan sebelumnya. mereka hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa (Allah). As-Syura: 40) Dan ayat itu pula dinilai. yakni mempertahankan kemerdekaan berakidah saja. sehingga menjadi pembelaan diri atau pembalasan. Dalam ayat tadi juga disebutkan sebab-sebab yang telah mengakibatkan terusirnya kaum Muslimin itu dari negerinya. serta ajakan untuk berakhlak mulia dalam kehidupan. 3.” (QS. yang dengan demikian sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak beragama dan selalu memerangi para penganut agama samawi. seruan untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak benar dan menyimpang. kaum Muslimin dahulu itu pada dasarnya memerangi onang-orang yang mempertuhankan berhala. maka seranglah dia sesuai dengan serangannya terhadap kamu.1. dianiaya.” (QS. melainkan juga berguna bagi penganut-penganut agama Samawi lainnnya. Al-Baqarah: 194) “Dan balasan sesuatu adalah kejahatan serupa. orang-orang yang memerangi kaum Muslimin adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. umat Islam tidak pernah melakukan kezaliman dan tindak permusuhan. Sebab.

hasil lanjut dari kemenangan itu haruslah berbentuk dan dalam rangka kemaslahatan manusia dan masyarakat. sedangkan Shalawat adalah tempat-tempat ibadat agama Yahudi. perampasan atas harta benda umat yang dikalahkan. Untuk meratakan keadilan sosial di antara semua bangsa. Sebaliknya. Belum ada ajaran tentang perang. menyuruh orang-orang agar berbuat ma’ruf dan melarang berbuat munkar. Untuk menggalang kerjasama mengenyahkan kejahatan. melalui jalan zakat. d. rumah-rumah ibadat. Sebaliknya hanya ajaran Islamlah sebagai satu-satunya agama yang mengajarkan suatu peperangan haruslah berupa pendirian negara Islam yang berupaya membangun rohani.” Shawami’ adalah tempat-tempat semedi rahib-rahib. tentulah telah dirobohkankan biara-biara Nasrani. 6. Bahkan sebaliknya. menunaikan zakat. memeliharanya dari keburukan-keburukan yang biasa ditimbulkan oleh penempuhan jalan yang buruk. c. baik dulu maupun sekarang yang merumuskan tujuannya sedemikian positif dan kontruktif. Untuk mewujudkan rasa saling tolong-menolong dalam usaha-usaha memperbaiki masyarakat. dan kerusakan. menuntun seluruh manusia untuk selalu hidup dalam dan dengan jalan yang baik. pemonopolian potensi-potensi alamnya dan pemerkosaan terhadap kehormatannya. yaitu agar mereka mendirikan shalat. dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Dalam ayat ketiga dijelaskan bahwa kemenangan yang dicapai oleh kaum Muslimin tidak boleh membuahkan penjajahan. Dari sini semakin jelaslah perang dalam ajaran Islam bukan bertujuan mengikis habis agama-agama samawi. pelanggaran. tujuan kemanusiaanlah yang menyebabkan disyariatkannya perang di dalam agama Islam. b. untuk membelanya dan bahaya atheis dari penyembah-penyembah berhala. menegakkan keadilan sosial.sebagian yang lain. Menilik hasil-hasil yang hendak diwujudkan secana nyata di balik peperangan yang dilakukan kaum Muslimin terhadap musuh-musuhnya itu dapatlah dikatakan. Biya’ adalah gerejagereja Nasrani. Dari situ sekali lagi tegaslah bahwa tujuan yang terkandung dalam ajaran perang dalam Islam adalah untuk tujuan yang bersifat universal. yaitu agar terwujud suatu pembangunan yang memungkinkan manusia menjadi makhluk-makhluk Allah yang berketuhanan dan berperikemanusiaan. Keempat tujuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Untuk memelihara keagungan jiwa manusia sedunia ini dengan jalan ibadah. gereja-gereja. bukan .

Sementara kaum Orientalis tidak pernah mau tahu tentang harta benda kaum Muhajirin yang terpaksa ditinggal di Makkah lalu dirampas oleh kaum Musyrikin Makkah. lebih dahulu telah tujuh kali kaum Muhajirin berusaha memperoleh harta yang ada di Makkah. Seluruhnya dilakukan oleh orang-orang Muhajirin. yaitu: Sebelumnya Nabi telah mengutus Hamzah untuk memperoleh harta benda kaum Muhajirin yang ditinggal di Makkah. maka tindakan Nabi itu cukup beralasan. Upaya pencegatan ini tidak berarti Nabi saw. Kafilah ini tidak berhasil dicegat. keagungan. Beliau membawa pasukannya untuk mencegat kafilah Quraisy yang sedang dalam perjalanan kembali dari Syam (Syiria) menuju Makkah. kini kita bahas pelajaranpelajaran apa yang dapat dipetik dari peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. punya ambisi ingin merampas barang-barang dagangan atau merampok seperti yang dituduhkan kaum Orientalis. jahiliyah. Itu terjadi setelah 7 bulan . pahamlah pula kita mengapa perang itu dikatakan jihad fii sabilillah. seperti yang diajarkan oleh Dengan memahami sasaran dan tujuan Islam mensyariatkan perang ini. dan jalan Allah itu haruslah ditempuh dengan cara yang baik. tetapi mereka sendirilah yang kemudian mempersiapkan pasukan untuk perang. semasa hidupnya. Bukankah tindakan Nabi melakukan pencegatan tersebut merupakan imbalan terhadap kekejaman kaum Quraisy terhadap diri Nabi dan sahabat-sahabatnya? Bukankah mereka itu terlebih dahulu memaksa umat Islam angkat kaki dari tanah tumpah darahnya. Bukankah orang-orang Yahudi (Israel) sampai sekarang menuntut haknya untuk kembali ke tanah airnya dan menguasai kembali harta benda mereka yang ada di sana? Sebelum terjadi pencegatan Badar ini. Oleh karenanya dibenarkan undang-undang jika mereka (Muhajirin) melakukan pembalasan dengan mencegat kafilah dagang Makkah.mengembalikannya ke alam kebudayaan Barat dewasa ini. Jalan yang cocok untuk itu ialah jalan Allah. Jihad fi sabilillah ialah perjuangan untuk mewujudkan kebaikan. Pertama Perang Nabi yang petama kali adalah Perang Badar. Tidak untuk perbuatan dosa dan permusuhan. kasih sayang. Setelah kita membicarakan tujuan yang hendak dicapai oleh Islam melalui disyariatkannya perang berikut pertimbangan-pertimbangan historis atas diizinkannya kaum Muslimin melakukan perang. Dasarnya ialah karena harta benda mereka yang ditinggalkan di Makkah sudah dikuasai kaum Musyrikin. dan keadilan dalam masyarakat. Tidak kurang dari tujuh faktor yang membenarkan tindakan pencegatan terhadap kafilah Quraisy itu. kedamaian. dan harta benda? Bila kita lihat masalah ini dari sudut perundang-undangan yang berlaku di dunia dewasa ini. meninggalkan kampung halaman. dan tolong menolong untuk kebaikan dan takwa.

ia harus menumbuhkan semangat dan kerelaan mereka untuk maju. Mereka terlebih dahulu mengadukan segala sesuatunya kepada Allah setulus hati. berdansa-dansi. Seterusnya pasukan yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqas. taklid buta kepada nenek moyang. Tetapi. pasukan-pasukan Islam merupakan pihak yang menganut dan membela akidah dan umat. kerusakan masyarakat. Sebaliknya.hijrahnya kaum Muhajirin ke Madinah. Dan pada ujungnya kelompok kedua inilah yang berhasil. Nyatanya hanya dua kali pasukan Islam agak kewalahan dari belasan kali peperangan yang terjadi. pada Perang . Seluruhnya dilakukan oleh orang-orang Muhajirin. Pada bulan ketiga belas ada lagi delegasi yang terpaksa terlibat dalam peperangan di Buath. Kemudian berturut-turut Nabi mengutus pasukan-pasukan kecil yang dipimpin oleh Ubaidah bin Harits. pada bulan ketiga belas hijrah. dan mempertahankan kekuasaan yang diwarnai oleh pandangan kebendaan. Mereka mabuk-mabukan. dan tidak sampai menderita kalah total. Seterusnya terjadi lagi Perang Asyirah pada bulan keenam belas hijrah. Itulah sebabnya Rasulullah saw. Betapa bedanya perilaku kedua belah pihak menjelang terjun ke medan perang. Kemudian terjadi lagi Perang Badar pertama. menyalakan api unggun. Seorang komandan seyogyanya tidak membuat tentara-tentaranya benci dan takut berperang. sedangkan pasukan kaum Musyrikin merupakan pihak yang menganut dan membela kerusakan akidah. Inipun dikarenakan mereka melanggar komando Rasulullah. sendiri bersujud ke hadirat Allah dan memohon kepada-Nya agar kaum Muslimin memperoleh kemenangan. pada bulan kedelapan hijrah. jumlah personil kaum Musyrikin jauh lebih banyak ketimbang jumlah pasukan Islam. dan berbagai kelakukan sejenis itu. Maksudnya ialah untuk memberi tahu khalayak ramai akan kehebatan mereka dan dengan itu mereka merasa siap untuk memenangkan pertempuran. pada bulan kesembilan. pada bulan kesepuluh. Nabi saw. Tak seorang pun kaum Anshar yang diikutsertakan. justru lebih ditentukan oleh kekuatan rohani masing-masing prajurit. kebejatan akhlak. Kedua Kemenangan dalam suatu peperangan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah prajurit dan hebatnya persenjataan. dan mohon dijadikan syahid. Tetapi hasilnya nol. Ketiga Keteguhan hati dan ketabahan serta kegembiraan kaum Muslimin menghadapi musuh merupakan salah satu faktor pendorong terlaksananya taktik dan strategi yang membawa kemenangan. Dalam semua peperangan. Kemudian diutus pula suatu regu yang terpaksa terlibat perang dengan orang -orang Quraisy di Waddan. Kaum Musyrikin biasa mengadakan pesta pora selama tiga hari tiga malam. Dalam peperangan yang terjadi selama Nabi masih hidup. Lain sekali dengan kaum Muslimin. mohon pentolongan-Nya.

Sebab jika dibunuh. namun Abbas banyak membantu Rasulullah. Ada alasan lain mengapa Nabi menolak usul Umar untuk membunuh para tawanan.” (QS. Walaupun belum terang-terangan masuk Islam. Bantuan itu bisa berupa Malaikat seperti yang diturunkan Allah untuk membantu kaum Muslimin dalam perang Badar atau berupa angin topan yang ditiupkan-Nya ke arah musuh Islam dalam Perang Ahzab. di mana tentaranya membuat pagar betis guna melindungi beliau dari hujan anak panah yang dilontarkan musuh. Abbas. seperti yang diusulkan Umar bin Khattab. Keempat Kegigihan anggota-anggota pasukan untuk mempertahankan diri atau jiwa komandannya merupakan suatu sikap yang ditimbulkan oleh keberanian untuk memenangkan perang dan dakwah. Adanya teguran Allah atas pembebasan itu adalah juga tidak berarti mengharuskan membunuh mereka. Sehingga. Di sisi lain. Dalam keadaan seperti itu sang komandan harus menghargai sikap dan tindakan anggotanya. di satu sisi.” (QS. AlHaj: 38) Keenam Sifat seorang dai yang sebenarnya ialah selalu mengutamakan agar musuhmusuhnya mendapat hidayah Allah. Peringatan tersebut diberikan hanya karena suatu kepentingan yang lebih mendesak dalam situasi itu. Nabi saw. maka orang-orang akan lebih cenderung untuk tidak melawan kemauan pemimpin-pemimpin Quraisy. beliau sangat menghargai kesediaan berkorban para sahabatsahabatnya demi dirinya. yang berarti juga demi dakwah Islamiyah. Hendaknya pejuangpejuang Islam tidak meragukan lagi janji Allah dalam firman-Nya. Nabi tidak pernah menolak keinginan-keinginan seperti itu. Diperingatkannya Nabi oleh Allah atas tindakannya itu tidak berarti beliau telah mengambil tindakan yang salah total. Begitu pula dalam peperangan lainnya. senantiasa melindungi pejuang-pejuang Islam yang betul-betul beriman dengan bala tentara khusus. di antara para tawanan ada paman Nabi sendiri. An-Rum: 47). pembunuhan para tawanan itu akan tambah membangkitkan perlawanan terhadap kaum Muslimin. seperti kasus dibebaskannya tawanan-tawanan Penang Badar. menyetujui pembuatan kemah untuk dijadikan tempat perlindungannya. Dalam Perang Badar misalnya. dan. Bahkan. Agaknya Abbas ini secara diam-diam telah . “Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. walaupun dirinya merupakan orang yang paling berani lagi dilindungi Allah. seperti Perang Uhud dan Hunain. “Kami (Allah) benar-benar menolong kaum Mukminin. Kelima Sesungguhnya Allah swt. Karena. yaitu untuk menumbuhkan rasa takut di kalangan tentaratentara musuh dan tokoh-tokohnya dengan cara tidak membebaskan para tawanan lebih dahulu. terutama dalam memberikan laponan mengenai gerak-gerik kaum Musyrikin. Ia akan selalu memberikan kesempatan untuk itu.Badar mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan tentaratentaranya. masing-masing merasa ikut menentukan dan bertanggung jawab.

akan membawa kekalahan. dan agama Islam dalam rangka perbaikan masyarakat. Untunglah Rasulullah bersama-sama sebagian tentara lainnya masih tetap memberikan perlawanan gigih sehingga kemenangan terakhir dapat diraih. juga membuat masyarakat menuduhnya sebagai orang yang gila harta dengan memperalat dan mengatasnamakan agama. Bila penilaian serupa ini telah tumbuh di hati masyarakat. Kesembilan Contoh yang diberikan Ummu Imarah yang berjuang sampai mati demi menyelamatkan jiwa Rasulullah dalam perang Uhud. Inilah sebabnya Allah swt. Ketujuh Mengingkari komando seorang pemimpin yang cerdas dan teliti serta mampu memperhitungkan suasana. Regu pengawal di atas bukit turun ke lereng bukit karena melihat harta rampasan yang ditinggalkan musuh. Hal ini di samping dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan kebenaran dakwahnya. atau hanya diisi oleh seorang dua orang saja. Pada waktu lengah inilah pasukan musuh kembali menyerbu sehingga nyaris pihak Islam menderita kekalahan besar. sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nur ayat 63. Pada awalnya kaum Muslimin berhasil menghancurkan tentara musuh sehingga mereka lari meninggalkan harta bendanya. tentara-tentara Islam sibuk memungutinya dan tidak lagi siaga melawan musuh. Misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh regu pengawal di atas bukit pada Penang Uhud. Kalau lapangan partisipasi kaum wanita dalam dakwah ini tidak terisikan. tentulah mekanisme dakwah dan proses perbaikan sosial itu akan berjalan lambat. tentulah kaum Musyrikin mengklaim gerakan dakwah beliau adalah gerakan sadis. dapat menggagalkan perjuangan. Contoh ini menginsafkan kita akan keharusan mengikutsentakan kaum Hawa yang Muslimah dalam mengemban tugas dakwah. tentu begitu juga. Kedelapan Tamak kepada harta rampasan atau seumpamanya. akan terhalanglah penyebaran agama dan akan terjadilah sangka buruk terhadap setiap dai. Jika Nabi membunuh para tawanan. Rasul. memperingatkan kaum Muslimin. separuh lebih dari masyarakat sasaran dakwah adalah kaum wanita yang nyatanya . niscaya tertutup kemungkinan pasukan Musyrikin membalas kekalahan mereka pada awal peperangan. Akan halnya dakwah. Inii jauh lebih merugikan. merupakan petunjuk tentang harusnya kaum wanita mengambil peran besar dalam rangka mensukseskan dakwah. Sebab. Kalau saja regu yang ditugaskan Rasulullah mengawal pasukan dari belakang itu taat pada komandonya. Ia dapat dirusak oleh keserakahan sang dai untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Begitu pula dalam kasus Perang Hunain.beriman. Premis ini terbukti dalam kasus Perang Uhud itu. mendidik anak-anak mencintai Allah. Melihat harta yang sangat banyak. Dan membunuhnya bersama-sama tawanan lainnya berarti kehilangan seorang agen rahasia. Merekalah yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para wanita di samping.

Apa yang telah diperbuat oleh kaum Musyrikin dahulu itu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada korban-korban perang di Palestina. Bukankah musyawarah merupakan simbol utama dalam pemerintahan Islam? Bukankah sejarah telah mencatat dengan tinta emas. Al-Ankabut: 2-3) Kesebelas Apa yang telah diperlihatkan oleh orang-orang kafir terhadap korbankorban kaum Muslimin dalam Perang Uhud. Perbuatan mereka mengoyak-ngoyak tubuh mayat bukanlah ingin menyakiti lagi sang mayat. sehingga ia memandang rendah dan meremehkan aspirasi rakyat. paman Nabi. dipenjarakan. Bukankah dakwah terhadap kaum wanita ini akan lebih efektif dan efisien manakala dilaksanakan oleh kaum wanita itu sendiri? Kesepuluh Terlukanya jasad Rasulullah dalam Perang Uhud agaknya menyadarkan para dai bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengalami gangguan-gangguan fisik atau terancam jiwa. para dai mungkin saja dilukai orang. Karena ketika melaksanakan dakwah. melainkan untuk menunjukkan betapa mendalamnya kedengkian yang ada di dalam dini mereka. Kedua belas Diterimanya nasihat dan pertimbangan para sahabat oleh Nabi saw. Sejanah telah menunjukkan. Memang kedua kelompok pelaku perbuatan biadab ini sama-sama tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir. kecongkakan pemimpin-pemimpin yang diktator sering sekali membahayakan mereka sendini dan rakyatnya. bahkan dibunuh oleh musuh-musuh Islam. namun beliau tidak menemehkan pendapat sahabat-sahabatnya.” (QS. telah mengingatkan kita melalui firman-Nya. Sesungguhnya Nabi berkedudukan sebagai Rasulullah. kecuali jika wahyu Allah telah menentukannya. terutama menyangkut masalah-masalah kemiliteran dan situasi medan yang sedang dihadapi. serta enggan bermusyawarah dengan tokoh-tokohnya. merupakan bukti nyata sangat tipisnya perikemanusiaan dan kasih sayang musuh-musuh Islam terhadap sesama manusia. Nabi Saw. jika dia memang sebagai pemimpin yang ikhlas dan da’i yang jujun. Maka sesungguhnya Allah mengetahui umat yang benar-benar beriman. lebih pmntar dan lebih hebat dan orang lain. Tentang hal ini Allah swt. “Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan telah beriman. Biasanya orang-orang diktator selalu menganggap dinmnya lebih baik. suka bermusyawarah tentang segala pensoalan. Mengingat hal mi.kurang dijangkau oleh dai-dai pria. dalam rangka penempatan pasukan pada Perang Badar dan Khaibar adalah isyarat tidak sukanya Nabi akan cara-cara diktator. dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Hal itu membuat mereka selalu tidak senang kepada orang-orang yang bersikap sebaliknya. selayaknya para da’i meneladani sikap dan tindakan Rasulullah. khususnya terhadap mayat Hamzah. pemimpinpenumpin Islam yang sesungguhnya adalah orangorang yang suka musyawanah dan . Hal itü sangat menyedihkan orang yang melihatnya. tanpa diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka.

penggerak gerakan perbaikan (refonmasi) dan pemimpin da’wah. Ternyata setelah disepakatinya perdamaian tersebut. Apalagi setelah mereka mengerti. Sifat-sifat tersebut menjadikan keputusan sang dai itu layak dituruti. beliau selalu berada di barisan terdepan. kecuali jika pana sahabat minta supaya beliau memberi komando dan belakang. orang-orang yang pengecut tidak bisa dan tidak pantas dijadikan pemimpin masyarakat. lagi pula mempunyai tanggung jawab penuh atas kesuksesan dakwahnya. bahkan nanti. Walaupun sahabat-sahabat lainnya tidak setuju untuk memerangi kaum yang murtad. memerangi kaum Murtad merupakan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kelestarian Islam di anak benua . Sejak dahulu sampai sekarang. Kasus semacam itu pernah pula terjadi pada diri Abu Bakar. Selain itu sifat pengecut selalu merupakan hambatan dan dalam (intern). Dalam pandangan beliau. dalam jangka waktu dua tahun. berlipatgandalah orang-orang yang masuk Islam. komandan pasukan.mempenhatikan pendapat para ahlinya. Keempat belas Anak buah atau pembela-pembela dakwah seyogyanya tidak menentang keputusan sang pemimpin yang cerdas dan cermat mempertimbangkan suatu perkara. namun ia pada akhirnya tetap berpendirian. Begitulah keputusan yang diambilnya secara tepat. Melihat sikap dan pertimbangan Abu Bakar yang telah melakukan perhitungan matangmatang itu. hal mana melahirkan tingkah laku yang kurang pantas terhadap Rasulullah yang pada kala itu juga berstatus sebagai komandan pasukan. apalagi jika sebelum mengambil keputusan tertentu itu dia telah meminta pendapat anak buahnya terlebih dahulu. surutlah sahabat-sahabatnya dari pendapat semula. walaupun beberapa orang sahabatnya merasa keberatan terhadap beberapa point persyaratan perjanjian itu semula. Dan memang keberanian seorang pemimpin atau da’i mi akan dijadikan contoh dan stimulator oleh anak buahnya. adanya perdamaian itu sendiri sudah merupakan kemenangan dan keuntungan politis. Kebaikan seorang pemimpin atau da’i dalam berfikir dan berbuat jauh lebih mampu membangkitkan semangat pengikutpengikut jika dibandingkan dengan daya bangkit pidatopidato di depan umum. Ketiga belas Dalam kepemimpinan Rasulullah Saw. memerangi mereka. pada Perang Hudaibiyah. All Imnan ayat 159 dan AnNahi ayat 43. Beliau terlebih dahulu memikirkan masak-masak syarat-syarat yang sepatutnya dicantumkan dalam penjanjian itu dan telah memahami benar apa yang akan menguntungkan dakwah. hal mi menunjukkan kepemimpinan itu tidak mungkin dijalankan oleh orang-orang yang pengecut. sehingga ia menjadi hambatan awal. Ambillah contoh keputusan yang diambil oleh Nabi saw. bukan diktator? Untuk mi penhatikanlah firman Allah dalam surat As-Syura ayat 38.

dan negeri.Arabia. Di sini kita dapat melihat bagaimana kelihaian Nabi saw.” Keenam belas Diterimanya gagasan Salman dalam Perang Ahzab untuk menggali paritparit pertahanan adalah mengindikasikan Islam sama sekali tidak enggan memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang non Islam. Kepentingan untuk menghancurkan kejahatan. Taktik mempertahankan kota. dan hal seperti ini tidak hanya terjadi sekali selama hidupnya. ternyata ampuh untuk membendung serbuan musuh yang berkekuatan tinggi. maka haruslah menghapuskannya dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan keburukan itu sendiri. Karena itu beliau memerintahkan salah seorang untuk membuat stempel yang bertuliskan nama dan status beliau (Muhammad Rasulullah). Tindakan Nabi ini menunjukkan boleh melakukan tipu muslihat yang dapat menghasilkan kemenangan serta mengalahkan musuh. raja-raja itu biasanya tidak mau menerima surat yang di dalamnya tidak tercantum nama pengirimnya. di lain sisi. Rasulullah memerintahkannya melakukan upaya memecah belah barisan lawan. yang diusulkan Salman itu. tidak akan mengizinkan perang. sepanjang hal itu berguna bagi umat Islam sendiri dan masyanakat pada umumnya. Bila keburukan-keburukan itu merajalela. umat. dan memulihkan kembali semangat umat Islam untuk menyebarkan ajaran agama Islam di setiap penjuru dunia ini. kekufuran. Penggunaan tipu muslihat dalam rangka memerangi pendukung-pendukungnya adalah sesuai dengan akhlak kemanusiaan yang memandang peperangan itu sendiri sebagai suatu yang mengandung banyak keburukan. Inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam kata-katanya kepada Urwah bin Mas’ud: “Perang adalah tipu daya. Begitulah keterbukaan jiwa Nabi untuk menerima pendapat yang baik dan benar. Allah swt. Kelima belas Kepada Urwah bin Mas’ud yang datang dan menyatakan masuk Islam sewaktu Perang Ahzab sedang berkecamuk. Begitu pula saran agar Nabi memakai pakaian yang bagus dalam menerima kedatangan rombongan pembesar-pembesar dan berbagai penjuru untuk menyatakan . kalau tidak demi terpeliharanya agama. dan keonaran adalah kepentingan yang manusiawi dan etis. Beliau pernah menerima saran sahabatnya agar menuliskan namanya dalam surat yang akan dikirimkan kepada raja-raja. dan dibenarkannya mengambil langkah-langkah yang akan membawa kemenangan dan menutupi kemungkinan pertumpahan darah lebih lanjut. Tindakan semacam itu tidak berarti melangkahi akhlak yang diajarkan Islam. sebab upaya memperkecil korban perang adalah suatu hal yang manusiawi. Dalam hubungan ini menipu musuh-musuh agama hingga mereka berantakan dapatlah dinilai mempercepat proses penegakan kebenaran. di bidang politik dan kemiliteran. di satu sisi. setelah mendapat penjelasan.

Kaum Muslimin dewasa ini sering enggan mencontoh perbaikan-perbaikan yang telah berhasil dicapai oleh bangsa-bangsa di luar Islam. sejauh itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam serta dengan prinsip-prinsip dasarnya. dan lain-lain? . Mereka kerap kali menutup mata dari perbaikan-perbaikan itu. pendapat. seperti Tarablis. Ketujuh belas Wasiat-wasiat Rasulullah kepada pasukan yang akan diberangkatkan ke Perang Mu’tah memperlihatkan secara jelas watak penuh kasih sayang dalam ajaran perang menurut Islam. Oleh karena itu adalah keharusan bagi kita sebagai pengikutnya untuk meniru hal-hal yang paling balk. Masihkah ada orang yang tidak kenal kebiadaban tentara-tentara Salib (Kristen) dan pemimpin-pemimpin sewaktu mereka menaklukkan masyarakat dan negeri-negeri Islam zaman dahulu. Ma’ra.masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. sementara umat lain dicatat dengan tinta merah di atas kertas hitam. karena itu tidak selaras dengan watak Islam yang justru menganjurkan penganutnya untuk menyimak dan menyeleksi perkataan. “Sampaikanlah berita-benita ini kepada hamba-hambaKu. Sejarah mencatat etika perang kaum Muslimin ini dengan tinta emas di atas kertas putih. Kita tidak boleh jumud. Hal ini ternyata membudaya di kalangan umat Islam di setiap masa. Yang mendengar keterangan. Ajaran perangnya merupakan doktrin yang paling berbelas kasih sepanjang sejarah umat manusia. di bawah kemenangan dan kemajuan umat-umat lain. apalagi jika yang ditiru itu berasal dan kebangkitan Eropa. para pembesar yang akan datang menghadap Nabi adalah orang-orang yang sudah biasa disambut dengan pakaian yang bagus atau pakaian kebesaran. dan tradisi-tradisi yang ada untuk kemudian menerima atau mengambil yang terbaik di antaranya. Karena itulah Rasulullah menyuruh sahabatnya membeli pakalan baru yang cukup mahal harganya. tidak membenarkan cara-cara “main sikat” dan “hantam kromo” kecuali jika amat terpaksa. yang ada di kalangan masyarakat lain. cinta persudaraan dan perdamaian.” (QS. Akibatnya kaum Muslimin kalah dan mundur. Para sahabat menyatakan kepada beliau. sehingga mereka dikenal sebagai tentara-tentara yang sangat luhur akhlaknya. padahal mereka sendiri sangat membutuhkannya. AzZumar: 17-18) Apa yang telah dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah itu seringkali dilupakan umat Islam sekarang. padahal itu merupakan suatu prinsip yang tidak kecil artinya. lalu mengikuti yang terbaik di antananya. Rasulullah tidak memperkenankan pasukannya memerangi orang yang tidak memerangi atau melawan. Itu semua menunjukkan bagaimana Rasul akhir zaman ini mencontohkan tingkah laku teladan yang disesuaikan dengan pendapat atau cara orangorang lain.

yaitu yang . kesuksesannya tidak tergangung kepada pidato-pidato yang menggebugebu. berarti kita menderita dua kerugian. dan cinta kebaikan. kecuali dalam kemunafikan itu sendiri. Inilah sebabnya perang dalam Islam bertujuan kemanusiaan. melainkan kepada banyak sedikitnya orang yang bersedia berjibaku untuk itu. dan Hari Akhirat.Kita telah menyaksikan kemunafikan bangsa-bangsa Eropa di Barat dan kebiadaban orang-orang Yahudi di Timur. demi membela tanah air. Oleh karena itu agaknya merekalah yang merupakan penentang dan musuh kemanusiaan. tanpa banyak gembar-gembor seperti bangsa-bangsa tersebut. Sungguhpun begitu. sedangkan dalam ajaran lain. Bangsabangsa yang munafik itu tidaklah memiliki kekuatan. Mereka masih juga mengajak bangsa-bangsa lain untuk berperikemanusaian. Begitu lantangnya mereka mencanangkan kebudayaan yang berprikemanusiaan. tetapi mereka jugalah yang menyerbu negeri-negeri lain dan menumpahkan darah orang-orang yang tidak melawan dan tidak memeranginya. Begitu juga dalam dakwah. Walaupun lawan yang dihadapi itu adalah orang-orang yang anti perikemanusiaan. Sikap kaum Muslimin itu dimungkinkan karena dalam dirinya terpendam prinsip-prinsip moral. perang bertujuan penaklukan. baik dalam situasi damai maupun dalam situasi perang. cinta kasih. Sedangkan kekuatan Islam terletak dalam sifat kasih sayangnya yang ditegakkan di atas keimanan kepada Allah swt. dengan kaum Yahudi. hak dan kehormatan Islam. pemerasan. Sementara umat Islam selalu berbuat untuk perikemanusiaan. Sekarang kita sebagai kaum Muslimin sedang terlibat dalam peperangan melawan orang-orang munafik itu. Seluruh dunia ini sudah tahu bagaimana mereka telah berbuat sangat biadab terhadap lawan-lawannya di Palestina. Rugi karena lari dari pninsip semula dan rugi karena masih harus melawan musuh-musuh tersebut. Bangsa-bangsa eropa itu telah mengelabui manusia dengan propaganda-propaganda kosong. masih juga mereka mengatakan dan menganggap dirinya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan. Sebab jika kita ikut-ikutan seperti mereka itu. namun tidak selayaknya kita bergeser dan prinsip yang dimiliki dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana terjadi dalam Perang Hunain. dan penjajahan. baik yang tinggal di desa-desa maupun di kota-kota. Begitu pula orang-orang Yahudi. Kesembilan belas Ada pelajaran tertentu yang harus diserap dari peperangan dan pertentangan antana Nabi saw. Kedelapan belas Suatu pasukan yang tidak kompak tentu tidak dapat mengungguli musuh.

Tampaknya kaum Yahudi ini tidak menghargai kebaikan. yang notabene ingin menyudutkan dan menyulitkan umat Islam? Pertanyaan ini perlu ditelusuri jawabannya. sejarah kaum Yahudi ini tersusun dari kejahatan demi kejahatan. Rasulullah saw. secara bersungguh-sungguh telah membangun hubungan damai dengan kaum Yahudi. Bagaimanakah sikap Nabi saw.menyangkut sikap beliau terhadap mereka dan sikap mereka terhadap Nabi dan ajaran-ajarannya. Kemudian mereka menyatakan tidak mau terikat lagi kepada perjanjian damai. mereka mempersiapkan diri untuk memerangi kaum Muslimin di Madinah. kecuali kembali menempuh cara-cara sebagaimana yang ditempuh oleh Rasulullah dahulu. Dirangkulnya kabilah-kabilah yang memusuhi Islam dan disebarkannya propaganda anti Islam. hal mana telah menyebabkan pecahnya perang Bani Quraizah. walaupun telah berbaik-baik kepada mereka. dengan . Tidak hanya berhenti di situ. tidak bisa dipercaya. dan kaum Muslimin terhadap mereka ini. Akan tetapi dibalik itu semua. dan selalu ingin membuat keonaran. Berbagai upaya telah pula dilakukannya untuk memisahkan kaum Yahudi ini dari pengaruh negara-negara superpower. Oleh karena itu barangkali tidak keliru jika dikatakan.. persis pada saat Perang Ahzab. Maksud-maksud baik itu tertuang dalam piagam perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. lenyaplah semua rayuan gombal tersebut. sejak dahulu hingga sekarang. bahkan ke seluruh penjuru dunia pada umumnya. dan keonaran demi keonaran. Sejak hijrah di Madinah. Akan tetapi setelah terjadi peperangan dan pendudukan oleh Israel. Belajar dari pengalaman itu agaknya tidak ada jalan lain bagi kaum Muslimin dalam menghadapi orang-orang Yahudi. ternyata hanya orang-orang Yahudi atau kelompok-kelompok ekstrimis atau imperialis sajalah yang justru tidak senang kepada Nabi dan kaum Muslimin. hal itu telah menyebabkan terjadinya perang terhadap Bani Quraizah. guna mewujudkan stabilitas yang memungkinkan kita memainkan peranan baru dalam rangka mengemban misi Islam dan menciptakan perdamaian semesta. Kebaikan pergaulan Nabi serta kaum Muslimin dengan umat Yahudi itu tidak menjadi halangan untuk membangun dan mempertahankan negara yang masih berusia muda (negana Islam) dan bagi penyiaran agama Islam ke seluruh anak benua Arab. pengkhianatan demi pengkhianatan. Barangkali inilah amanat yang harus diwariskan kepada generasi berikut. Beliau sangat berkepentingan untuk membiarkan bebas (mendeka) beragama dan menjamin keamanan harta bendanya. Akan tetapi tidak berapa lama kaum Yahudi itu mulai mengadakan aksi percobaan pembunuhan atas diri Nabi saw. Sebelum pecahnya perang Palestina dan sebelum orang-orang Yahudi menduduki negeri itu. Tindakan inilah yang menyebabkan meletusnya Perang Khaibar. terdengarlah ajakan sementara orang yang dengan mulut manis mengajak bekerja sama dengan kaum Yahudi.

Kedua puluh dua Betapa banyak pelajaran yang seharusnya kita petik dan peristiwaperistiwa yang terjadi dalam peperangan Nabi saw. sehingga mereka senantiasa bersemangat untuk berkorban demi kepentingan agama dan masyarakat Islam. menaklukkan kota Makkah. Dengan demikian beralasan jika Nabi saw. Akantetapi dipersiapkannya tidak kurang dari 200. dilihat dari segi perundang-undangan internasional. Kedua puluh satu Dalam rangka Perang Tabuk. Yang terpenting di antaranya ialah mengenai sifat-sifat Rasul yang sedikitpun . kecuali orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas demi Allah dan demi keridhaan-Nya. Sasaran Nabi saw. yang yang memerintah atas nama Tindakan pembunuhan dimaksud merupakan tindakan permusuhan dan tidak mau bertetangga baik. dekat Omman (sekarang).000 orang tentara oleh pihak Romawi.harapan semoga mereka mampu melakukan hal-hal yang belum lagi dilakukan oleh generasi yang lalu. adalah tidak lain kecuali untuk menunjukkan adanya keinginan mereka menghapus negara Islam Madinah dari peta dunia. tidak akan peristiwa pembunuhan atas seorang ditugaskan menemui Gubernur Bashra Kerajaan Romawi. Kedua puluh Perang Mu’tah yang merupakan konflik dengan kekaisaran Romawi. Karena dorongan iman itulah mereka bersedia mengorbankan harta kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya. terlihat bukti-bukti nyata betapa besarnya dorongan iman yang sungguh-sungguh dalam kalbu sahabat-sahabat Nabi. sehingga tidak mungkin uraikan satu per satu di ini. Mereka sanggup menghadapi peperangan besar dalam keadaaan paceklik dan cuaca yang sangat panas. serta menunjukkan i’tikad buruk para Gubernur Romawi yang berada di wilayah Arab. dengan pengiriman pasukan ke Mu’tah. sehingga Perang Mu’tah terjadi. pertama antara kaum Muslimin terjadi kalau saja tidak terjadi utusan Rasulullah saw. yang terdiri dan bangsa Romawi dan orang-orang Arab Nasrani. tidak lain kecuali untuk memperingatkan penguasa-penguasa Romawi itu agar tidak mengambil sikap bermusuhan dengan negara Islam Madinah. mengerahkan pasukannya untuk melawan pasukan Romawi. Sebab jika negara baru itu sempat besar. Hal semacam itu tidak akan disanggupi. Rupanya mereka tidak senang dengan berdirinya suatu negara berdaulat yang merdeka dan menguasai benua Arab. tentulah akan menjadi penghalang yang dapat memutus dan mengakhiri penjajahan Romawi di negeri-negeni Arab. Meneka telah memusatkan komandonya di Kota Maab.

sebagai seorang dai yang tiada mengharapkan kekuasaan dan pangkat. Gjj Bb H N H . Tindakan Nabi saw. terhadap penduduk Kota Makkah tersebut adalah juga menunjukkan kepercayaan kepada mereka untuk menl Hjnm. Di sini nyata benar bagaimana besarnya jiwa beliau. melainkan untuk menjadi pemberi petunjuk dan pembuka akal pikiran. Memang Allah mengutusnya kepada seluruh manusia bukan untuk itu. yakni sebagai pembawa misi Islam ke seluruh dunia. melainkan sebaliknya tokoh-tokoh Musyrikin itu masuk ke dalam agama Islam untuk selanjutnya disebarluaskan kepada semua lapisan masyarakat. N . Membebaskannya dari segala bentuk balas dendam dan mengajak mereka ke jalan Allah. sahabat-sahabatnya. terhadap penduduk kota Makkah menunjukkan beliau paham persis peran yang akan dimainkan mereka di kemudian hari. Tidak ada pembunuhan dan balas dendam. Selama masa itu kaum Musyrikin Makkah tidak henti-hentinya berdaya upaya untuk membunuh Rasulullah. dan merintangi dakwah Islamiyah. beliau memaafkan dosa-dosa mereka. tidak kurang dari 21 tahun. Setelah pusat keberhalaan (kota Makkah) ditaklukkan. Kedua puluh tiga Perilaku Rasulullah saw.tidak menaruh benci kepada orang-orang yang justru memusuhinya bertahun-tahun lamanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful