MINGGU 2

Linguistik sebagai Ilmu: konsep, subdisiplin, cabang, analisis dan manfaat

1

KONSEP PENDEKATAN BAHASA Bahasa ialah bunyi ujaran, maka linguistik melihat bahasa sebagai bunyi. Yang primer ialah bahasa lisan, dan yang sekunder ialah bahasa tulisan. Bahasa bersifat unik, maka linguistik menggunakan lebih daripada satu kerangka untuk mengkaji bahasa. Bahasa merupakan satu sistem, maka linguistik melihat bahasa sebagai kumpulan unsur yang satu dan berhubungan. Bahasa dapat berobah, maka linguistik melihat bahasa sebagai sesuatu yang dinamis. Bahasa bersifat empiris, maka linguistik melihat bahasa secara deskriptif bukannya preskriptif.
2

SUBDISIPLIN LINGUISTIK Bahasa sebagai objek linguistik merupakan fenomenon yang tidak terlepas daripada kegiatan bermasyarakat. Oleh sebab kegiatan ini sangat luas, maka subdisiplin linguistik itu juga menjadi sangat banyak. Subdisiplin linguistik dibuat melalui kriteria tertentu. Antara subdisiplin linguistik yang ditemukan ialah: linguistik umum linguistik deskriptif linguistik bandingan linguistik struktural linguistik antropologi …
3

KELOMPOK SUBDISIPLIN LINGUISTIK

Objeknya bahasa umum atau bahasa khusus. Objeknya bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Objeknya struktur dalaman bahasa atau struktur luaran bahasa. Objektifnya untuk keperluan teori atau gunaan. Teori atau aliran penganalisisan objeknya.

4

OBJEKNYA BAHASA UMUM ATAU BAHASA KHUSUS Linguistik umum: linguistik yang teorinya mengkaji kaedah bahasa dan penyataannya secara umum. Linguistik khusus: linguistik yang mengkaji kaedah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu, atau rumpun bahasa tertentu. Kedua-dua pendekatan linguistik ini dapat digunakan terhadap keseluruhan sistem bahasa atau satu bahagian daripada sistem bahasa itu.

5

OBJEKNYA BAHASA MASA TERTENTU ATAU SEPANJANG MASA Linguistik sinkronik: pengkajian bahasa pada masa yang terbatas. Dikenali juga sebagai linguistik deskriptif kerana keupayaannya memerikan bahasa seperti adanya. Linguistik diakronik: pengkajian bahasa pada masa yang tidak terbatas, iaitu dari mula bahasa itu wujud sehingga bahasa itu mati. Dikenali juga sebagai linguistik historis dan linguistik bandingan.

6

>Linguistik pemerian: menyelidik, menganalisis, mengklasifikasi dan

memerikan struktur permukaan bahasa yang digunakan pada masa tertentu.

Linguistik historis: menyelidik, menganalisis, mengklasifikasi dan memerikan perkembangan struktur bahasa dari dini kewujudannya hingga kini. Dikenali juga dengan nama linguistik historis-komparat

Linguistik bandingan: menyelidik, menganalisis, mengklasifikasi da memerikan perbedaan dan persamaan struktur bahasa. Hubungan sejarah dan kekerabatan bahasa itu diambil kira untuk mengenal pa perbedaan dan persamaan struktur. Jika tujuannya untuk mencari sahaja, maka subdisiplin ini dinamakan linguistik konstrastif.

7

OBJEKNYA STRUKTUR DALAMAN ATAU LUARAN linguistik dibahagikan kepada dua, iaitu linguistik mikro dan linguistik makro. linguistik mikro: objeknya struktur dan elemen bahasa itu sendiri, iaitu ciri hakiki daripada bahasa itu dengan tidak mengaitkannya dengan ilmu yang lain. linguistik makro: objeknya bahasa dalam hubungannya dengan faktor luar bahasa, iaitu kegiatan manusia dalam masyarakat. Bidang ini meliputi linguistik interdisiplin dan linguistik terapan.

8

LINGUISTIK MIKRO Mengkaji struktur dalaman bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi, atau gabungan subdisiplin itu seperti morfosintaksis dan leksikosemantik. fonologi: ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan. Fonologi bersinonim dengan fonemik. morfologi: struktur kata, bahagiannya dan cara pembentukannya. sintaksis: satuan kata dan satuan lain di atas kata, hubungan antara satu dengan lain, dan cara penyusunannya hingga menjadi satuan ujaran. semantik: makna bahasa sama ada yang bersifat leksikal, gramatikal ataupun konteks. leksikologi: leksikon atau kosa kata sesuatu bahasa dari pelbagai aspek.

9

LINGUISTIK MIKRO

Fonetik:

Telaah bunyi bahasa dengan tidak menghiraukan sama ada bunyi itu bermakna atau tidak. Struktur bahasa yang ada di persimpangan antara morfologi dengan sintaksis.

Morfosintaksis:

Perbandingan Bahasa Teori Linguistik

10

LINGUISTIK MAKRO: BIDANG INTERDISIPLIN

Bidang interdisiplin meliputi subbidang berikut: Fonetik Interdisiplin, Sosiolinguistik, Psikolinguistik, Etnolinguistik, Antropolinguistik, Filologi, Stilistik, Semiotik, Epigrafi, Paleografi, Etologi, Etimologi, Dialektologi, Falsafah Bahasa.

11

Psikolinguistik: hubungan bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia,dan kemampuannya berbahasa psikologi + linguistik. Antropolinguistik: hubungan bahasa dengan budaya, khususnya dari aspek penyelidikan antropologi budaya antropologi + linguistik. Stilistik: bahasa yang digunakan dalam karya kesusasteraan, yang tujuannya untuk melamar perasaan linguistik + kesusasteraan. Filologi: bahasa, kebudayaan, dan sejarah bangsa seperti yang terakam dalam bahan bertulis peninggalan naskhah kuno linguistik + sejarah + kebudayaan. Falsafah bahasa: kudrat hakiki dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar konsep dan teori linguistik linguistik + falsafah. Dialektologi: batas dialek dan bahasa dalam wilayah tertentu linguistik + geografi.
12

LINGUISTIK MAKRO: BIDANG INTERDISIPLIN
Sosiolinguistik: Bahasa dari aspek penggunaannya dalam masyarakat, pengguna dan penggunaan bahasa, tempat penggunaan bahasa, tatatingkat bahasa, kontak bahasa, ragam bahasa… Fonetik Interdisiplin: Mempelajari bunyi bahasa dan kaitannya dengan ilmu yang lain. Misalnya ilmu Fizikal dan Muzik. Etnolinguistik: Mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan faktor etnis. Semiotik: Mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan lambang dan simbol. Epigrafi: Mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan tulisan kuno pada prasasti. Paleografi: Mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan pendeskripsian tulisan kuno, terutama dari abad pertengahan. Etologi: Mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan alat komunikasi yang dipergunakan oleh margasatwa. Etimologi: Mempelajari sejarah dan asal-usul kata.

13

LINGUISTIK MAKRO: BIDANG LINGUISTIK TERAPAN

Linguistik terapan merangkumi subbidang berikut: Fonetik Terapan, Perancangan Bahasa, Pembinaan Bahasa, Pengajaran Bahasa, Penterjemahan, Grafonomi atau Ortografi, Grafologi, Leksikografi, Mekanolinguistik, Medikolinguistik, Sosiolinguistik Terapan (Pragmatik).
14

LINGUISTIK MAKRO: BIDANG LINGUISTIK TERAPAN
Fonetik Terapan: Mempelajari bunyi bahasa dan penggunaannya dalam praktisnya. Misalnya olah vokal dalam seni drama dan seni muzik, dan untuk membetulkan bunyi bahasa kanak-kanak. Perancangan Bahasa: Mempelajari bahasa dalam konteks perkembangan bahasa. Misalnya aspek pembakuan bahasa. Pembinaan Bahasa: Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa yang baik dalam acuan kaedah dan pendekatan yang telah dikenal pasti dan diamalkan oleh penutur jati. Pengajaran Bahasa: Mempelajari bahasa ibunda, bahasa kedua atau bahasa asing mengikut pendekatan, kaedah dan teknik tertentu. Penterjemahan: Mempelajari bahasa untuk kepentingan pengalihbahasaan daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain.
15

LINGUISTIK MAKRO: BIDANG LINGUISTIK TERAPAN Grafonomi: Mempelajari cara-cara mewujudkan bahasa dalam bentuk tulisan. Grafonomi atau Ortografi dinamakan juga sebagai ilmu ejaan. Grafologi: Mempelajari tulisan dengan tujuan untuk mengetahui sifat, nasib, kesesuaian dan keberuntungan penulis. Leksikologi: Mempelajari bahasa dalam konteks penulisan leksikon dalam bentuk kamus, ensiklopedia, dan tesaurus. Dinamakan juga sebagai ilmu perkamusan. Fokusnya pada cara penyusunan kamus. Mekanolinguistik: Mempelajari bahasa yang digunakan dalam penyusunan program mekanik. Medikolinguistik: Mempelajaribahasa untuk diterapkan dalam pengubatan. Misalnya pengubatan orang yang menghadapi tekanan perasaan yang serius, dan terapi perubatan untuk anak autis. Sosiolinguistik Terapan: Mempelajari bahasa dalam konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi sosial, iaitu dengan mengambil kira situasi, maksud, status penutur…
16

OBJEKTIFNYA KEPERLUAN TEORI ATAU GUNAAN Linguistik teori: menyelidik bahasa di luar bahasa untuk menemukan kaedah tertentu. linguistik gunaan: menyelidik bahasa dengan faktor di luar bahasa untuk memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Contoh: pengajaran bahasa, penyusunan teks, penterjemahan buku, penyusunan kamus, pembinaan bahasa nasional, penelitian sejarah, pemahaman dan penghayatan karya kesusasteraan, dan penyelesaian masalah politik
17

OBJEKTIFNYA TEORI ATAU ALIRAN PENGANALISISAN OBJEKNYA

Teori atau aliran yang popular dalam penyelidikan bahasa ialah linguistik: tradisional, struktural, transformasional, generatif semantik, relasional, sistematik… Bidang linguistik ini menyelidik selok-belok ilmu linguistik, dan meneliti pengaruh ilmu lain, dan pengaruh masyarakat terhadap bahasa, seperti: kepercayaan, adat istiadat, dan pendidikan.

18

KESIMPULAN SUBDISIPLIN LINGUISTIK

Bidang subdisiplin linguistik amat luas kerana objeknya, iaitu bahasa mempunyai jangkauan hubungan yang amat luas dan pelbagai dalam kehidupan manusia. Aktiviti baharu akan mewujudkan cabang linguistik baharu. Kini, komputer telah mewujudkan linguistik komputer atau mekanolinguistik. Inti linguistik hanyalah struktur dalaman bahasa, atau cabang linguistik mikro. Misalnya bidang penterjemahan memerlukan pengetahuan struktur kata, kalimat dan semantik, dan bidang leksikografi memerlukan pengetahuan fonologi, sistem ejaan, morfologi, sintaksis dan semantik.

19

ANALISIS LINGUISTIK
 Ferdinand de Saussure dikenali sebagai Bapa Linguistik Moden. Beliau memperkenalkan konsep hubungan sintagmatik dan hubungan asosiatif untuk memperkatakan hubungan satuan kata. Hubungan sintagmatik bermaksud hubungan antara satuan bahasa dalam ayat konkrit tertentu. Misalnya ayat: * Yang merah itu buah hatiku   Ayat di atas mengandung 21 fonem, 6 kata, dan 2 fungsi sintaksis, iaitu subjek dan predikat. Ini menunjukkan bahawa hubungan sintagmatik itu bersifat linear atau horizontal antara satuan yang menjadi unsurnya.

20

HU BUN GAN ASOS IATI F Hubungan asosiatif bermaksud hubungan dalam bahasa tetapi tidak tampak dalam susunan ayat. Hubungannya akan lebih jelas apabila ayat itu dibandingkan dengan ayat yang lain. Dalam BM, terdapat banyak bentuk seperti yang berikut: mengahwini, mengahwinkan, perkahwinan, dikahwini, dikahwinkan, kaukahwini, terkahwini, berkahwin… Konsep asosiatif kemudiannya digantikan dengan nama paradigmatik. Paradigmatik memperluas maksud asosiatif, iaitu hubungan terjadi bukan sahaja pada peringkat morfologi, tetapi juga pada peringkat sintaksis. Firth menggunakan istilah struktur untuk menamakan konsep sintagmatik, dan sistem untuk menamakan konsep paradigmatik.

21

STRUKTU R / SI STE M Istilah struktur dan sistem lebih tepat digunakan kerana istilah ini dapat diterapkan dalam semua elemen bahasa, iaitu fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan leksikon. Struktur ialah susunan bahagian ayat atau konstituen ayat yang bersifat linear. Ayat dapat dianalisis bahagiannya secara fonemis, morfemis, atau sintaksis. Konstituen itu dapat dibandingkan dengan bentuk yang lain. Hubungan antara konstituen itu dinamakan sistem. Misalnya kewujudan KKJ aktif atau KKJ pasif, atau kedudukan objek, ayat songsang, dan sebagainya. Struktur dapat dibedakan mengikut bentuk sistematik sesuatu bahasa, iaitu mengikut susunan fonetik, alofon, morfemis, atau sintaksis.

22

DISTR IBUSI Sistem menyangkut masalah distribusi. Distribusi bermaksud dapat atau tidaknya penggantian konstituen tertentu dalam ayat tertentu dengan konstituen lainnya. Contoh: * Orang itu mengait buah * Mahasiswa itu memetik bunga * Dia membawa bakul Dalam BM, terdapat distribusi fonemis, morfemis, dan sintaksis. Contoh: Fonemis: penggantian fonem dengan fonem. Pasangan minimal: dari – lari, kipas – kapas, maka – maki… Morfemis: penggantian morfem dengan morfem: menjeling – dijeling, daya saing – daya juang, tunasusila – tunabusana… Sintaksis: penggantian kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa.

23

ANAL ISI S KO NSTI TU EN TE RDEKAT Analisis konstituen terdekat dikenali juga dengan nama analisis bawahan langsung, analisis unsur langsung atau analisis bawahan terdekat. Analisis ini merupakan teknik penganalisisan konstituen yang membina satuan bahasa, sama ada satuan kata, frasa, klausa ataupun ayat. Setiap satuan bahasa, diandaikan mengandung dua konstituen asas pembinaannya. Contoh: di jeling, alat tulis

Satuan bahasa yang mengandung beberapa unsur akan menimbulkan masalah. Contoh: di jeling i jeling i

di

24

ANALISIS KONSTITUEN TERDEKAT

Suami

Minah

yang

nakal

Suami

Minah

yang

nakal

> Analisis konstituen terdekat dapat memberikan manfaat untuk memahami satuan bahasa, di samping menghindari ketaksaan satuan bahasa yang terikat pada konteks wacana (konteks paragraf). Tanpa konteks wacana, tafsiran ganda mungkin terjadi.

25

AN AL ISI S RAN GKAI AN U NSU R Analisis rangkaian unsur (item) digunakan dalam bidang morfologi. Analisis ini mengatakan bahawa setiap satuan bahasa dibentuk daripada unsur lain. Contoh: tersenyum keindahan gadis-gadis menjalankan memperluas ter + senyum indah gadis + + jalan luas
26

ke…an + gadis +

men…kan mem, per

ANALISIS PROSES UNSUR

Analisis proses unsur mengatakan bahawa setiap satuan bahasa merupakan hasil daripada proses pembentukan. Contoh: tersenyum keindahan gadis-gadis membangun pembangunan awalan apitan + + kata dasar kata dasar

reduplikasi kata dasar gadis awalan + kata dasar

pe…an + membangun pembangunan daripada kata membangun, iaitu hal membangun atau proses membangun
27

ANALISIS PROSES UNSUR

pengembangan perkembangan

daripada kata kerja mengembangkan, (menjadikan besar) daripada kata kerja berkembang atau memperkembang (menjadikan lebih berkembang) daripada apitan men…kan + kata (menuturkan) dasar kata daripada apitan men…kan + kata (menjadikan nyata) dasar nyata daripada awalan me + kata majmuk kenal pasti
28

mengatakan menyatakan mengenal pasti

MANFAAT LINGUISTIK Bagi ahli bahasa, pengetahuan linguistik dapat membantunya melaksanakan tugas dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bagi sasterawan, linguistik akan membantunya memahami karya kesusasteraan dengan berkesan kerana bahasa menjadi wadah penglahiran karya. Bagi guru bahasa, linguistik jati dan hubungan masyarakat dan budaya penting dalam pembinaan ketrampilan berbahasa, terutama dalam konteks bahasa merentas kurikulum. Bagi penterjemah, pengetahuan linguistik jati dan linguistik gunaan amat membantu dalam penghasilan karya terjemahan yang baik.

29

MANFAAT LINGUISTIK Bagi penyusun kamus, pengetahuan linguistik dapat membantu dalam penghasilan kamus yang baik. Antara pengetahuan yang perlu ialah penentuan fonem, penentuan ejaan, pemahaman kata, struktur bahasa, makna (leksikal, gramatikal, kontekstual, idiomatikal), sosiologi bahasa, budaya bahasa, falsafah bahasa dan perbaikan bahasa. Bagi penyusun buku teks, pengetahuan linguistik juga perlu, terutama dari aspek penyusunan ayat yang tepat, dan pemilihan leksikon yang sesuai mengikut konteks. Bagi negarawan, penguasaan linguistik akan membantunya memperjuangkan ideologi dan konsep kenegaraan, di samping meredam gejolak sosial akibat perbedaan dan pertentangan bahasa.

30