BAHAGIAN B

Esei Ringkas Bagi Meningkatkan Akauntabiliti dan Integriti Guru Berkenaan Isu yang Dipilih Prinsip akauntabiliti dan integriti amat penting untuk diterapkan di dalam diri setiap penjawat awam melalui dua kaedah iaitu usaha yang berterusan oleh penjawat awam itu sendiri seperti penghayatan nilai-nilai murni dan keadah kedua melalui

penguatkuasaan daripada kerajaan seperti penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP), Pelan Integriti Nasional (PIN), kursus-kursus berkaitan akauntabiliti dan integriti serta Piagam Pelanggan dan Kod Etika Kerja yang dapat membantu ke arah meningkatkan akauntabiliti dan integriti dalam diri penjawat awam terutamanya bagi pihak guru yang terlibat dengan isu etika keguruan yang sering dilaporkan di dada akhbar dan media massa yang lain. Setiap isu yang timbul berkaitan keguruan yang melanggar etika keguruan mampu merosakkan imej profesion perguruan dan menyebabkan masyarakat memandang rendah pada kerjaya sebagai guru. Akauntabiliti bermaksud sifat bertanggungjawab terhadap seseorang atatu terhadap sesuatu tindakan, keputusan dan sebagainya serta bersedia memberikan penjelasan dan justifikasi yang diperlukan (Kamus Dewan, 2007). Maka akauntabiliti berkait rapat dengan disiplin dan keperluan untuk memberikan justifiasi dan menerima

kebertanggungjawaban terhadap sesuatu keputusan atau tindakan yang telah diambil. Akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab yang harus difahami dan

dilaksanakan oleh seorang guru terhadap profesionalisme keguruan. Integriti pula merujuk kepada kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi (Institut Integriti Malaysia, 2004). Integriti berkait erat dengan etika. Integriti berlandaskan etikan dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Lanjutan itu, intergriti guru sebagai penjawatan awam membawa makna bahawa guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum.

jujur. Dalam artikel yang dianalisis. impak kepada kesihatan fizikal. impak kepada emosi. telus. guru pecah amanah dan guru sering mengambil cuti sakit palsu. setiap guru perlu patuh kepada etika profesionalisme. Berdasarkan pembacaan dan analisis artikel yang telah dilakukan oleh saya dan pasangan. Rahim. Kementerian Sumber Manusia (1999) mengkategorikan bentuk-bentuk gangguan seksual kepada lima jenis utama. gangguan secara fizikal. etika pengajaran. kita perlu meningkatkan akauntabiliti dan integriti kempimpinan diri supaya segala tanggungjawab dan tugas-tugas dapat dijalankan dengan penuh komited. Isu gangguan seksual ini memberikan impak yang besar kepada profesion keguruan. . terdapat dua bentuk gangguan seksual iaitu gangguan seksual sesama guru dan gangguan seksual di antara guru dan murid. Bagi menjaga imej profesion. Prinsip-prinsip ini mampu mengelakkan seorang guru daripada terjebak dengan isu etika keguruan yang boleh mencemarkan imej profesion perguruan. Setiap penjawat awam terutamanya guru yang mempunyai dan mengamalkan prinsip ini tidak akan bersikap mementingkan diri sendiri malah sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan orang ramai khususnya muridmurid. gangguan seksual kepada murid. 2007). adil dan saksama. Sebagai seorang guru. iaitu: gangguan secara lisan. gangguan secara visual dan gangguan secara psikologi. Gangguan seksual dalam isu kesantunan guru ini terbahagi kepada dua iaitu secara verbal dan non-verbal. Antara impaknya termasuklah impak kepada psikologi. berkecuali dan kebolehpercayaan. Antara isu etika keguruan yang sering dipaparkan di dada akhbar dan media massa adalah berkaitan penampilan guru yang menjolok mata.BAHAGIAN B Integriti pula dikaitkan dengan nilai-nilai murni seperti amanah. gangguan secara bukan lisan. etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam (Abd. impak kepada hubungan sosial dan ikatan sosial dan impak kepada tekanan kerjaya. kami telah menjumpai satu isu yang berkaitan kesantunan guru iaitu gangguan seksual.

Selain itu. ibu bapa. Langkah-langkah tindakan perlu diambil supaya kita dapat meningkatkan akauntabiliti dan integriti sebagai seorang guru. masyarakat dan negara. Tetapi sebaliknya guru harus menggunakan amalan-amalan pengajaran dan memilih bahan-bahan untuk semua murid dari pelbagai bangsa. etnik.emosi. guru perlu menjalin hubungan baik sesama rakan sejawatnya serta bertanggungjawab sesama sendiri dalam profesion yang disandang oleh mereka. guru perlu bersedia membantu rakan sejawat yang baharu dalam profesion. Guru juga perlu mempunyai tahap ketabahan tinggi dalam menangani masalah yang dihadapi oleh pelajar dan bukannya mengambil kesempatan terhadap pelajar. Dengan demikian. jantina. Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keperihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar. rohani. . guru tidak seharusnya mengambil kesempatan terhadap muridnya dengan melakukan gangguan seksual. Mereka perlu bekerjasama sesama rakan sejawat demi menjaga inej profesion. Guru mempunyai akauntabiliti terhadap pelajar dimana ia berkehendakkan guru untuk mendidik pelajar ke tahap yang cemerlang dalam pencapaian akademik di samping membentuk potensi murid secara menyeluruh supaya melahirkan pelajar yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Oleh itu.BAHAGIAN B Justeru itu. kebolehan. social dan fizikal. Di samping itu. guru perlu mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar berteraskan keikhlasan serta sifat penyayang supaya dapat memberikan didikan yang terbaik kepada mereka. Semua guru harus menghormati profesionnya dan sentiasa berusaha berusaha melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sempurna. sebagai guru kita harus mengelakkan berlakunya isu ini kerana ia mencemarkan nama baik profesion perguruan. tanggungjawabnya amat berat dalam mendidik pelajar dengan penuh keikhlasan dan kejujuran untuk melahirkan generasi yang berguna kepada masyarakat dan negara. Sebagai seorang guru. guru juga perlu sentiasa bersifat pengasih dan penyayang dalam proses menyelesaikan masalah pelajar. Selain bertanggungjawab terhadap pelajar. tingkah laku atau kepercayaan. agama.

Jika tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya. . tidak beradat dan tidak sopan. maka semua warga guru dapat menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugas dengan penuh kmoited. suka memarahi guru lain dikhalayak ramai dengan menggunakan kata-kata tidak sesuai kerana perhubungan baik di antara guru tidak akan terjadi dengan tingkah laku guru yang tidak santun. Akauntabiliti atau tanggungjawab seorang guru merangkumi akauntabilitinya terhadap diri sendiri. guru harus mengikut norma-norma budaya dan bukan sekadar mengikut tatacara kita sahaja. Jika guru menghayati segala yang diamanahkan.BAHAGIAN B Ketika berkomunikasi. maka situasi itu akan mengundang nilai negatif misalnya guru dianggap sebagai seorang yang angkuh. Tidak wajar seseorang guru bersikap bengis dan kasar. pelajar. Kesimpulannya. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsure-unsur budaya yang dalam masyarakat setempat. Guru juga perlu mengawal tingkah lakunya terhadap rakan sejawat. sebagai seorang guru kita perlu mempunyai akauntabiliti dan integrity terhadap profesion kerana ia akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan. ibu bapa dan profesion keguruan akan dapat ditingkatkan sekiranya seseorang guru itu benar-benar menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik dengan berkesan.

terima kasih. Berdasarkan isu etika keguruan yang telah dianalisis dan dibentang tempoh hari. Sekalung penghargaan ini juga ingin saya ucapkan kepada pensyarah pembimbing yang amat dihormati iaitu En Wee Kok Leng kerana telah memberi penerangan dan tunjuk ajar yang jelas mengenai penulisan esei ringkas ini. saya berasa sangat bersyukur kerana dengan peruntukan waktu yang telah diberikan mampu membantu saya membahagikan masa untuk menyiapkan tugasan bagi mata pelajaran EDU 3108 iaitu Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dengan jayanya. maka diharapkan mampu membendung isu etika keguruan yang sangat hebat diperkatakan di media massa kini. Kami juga turut bertukar-tukar buah fikiran dan maklumat agar penghasilan esei yang dibuat adalah tepat dan menepati kehendak sebenar yang ditetapkan oleh pensyarah. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah terlibat secara langsung mahupun tidak langsung sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. . Sesungguhnya dengan adanya kedua-dua prinsip ini di dalam diri setiap guru.BAHAGIAN B Penghargaan Salam sejahtera. Sebelumnya. Diharapkan dengan adanya langkah penyelesaian yang saya lampirkan mampu memberi kebaikan kepada seluruh warga pendidik hendaknya. Sekian. Diharapkan segala usaha yang telah dilakukan ini mampu memberikan kebaikan kepada diri saya dan warga guru yang lain. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan sekelas yang sudi memberikan idea dan pendapat mengenai isu yang saya analisis. maka kini saya dikehendaki untuk mencadangkan beberapa langkah penyelesaian bagi meningkatkan prinsip akauntabiliti dan integrasi dalam diri saya sendiri sebagai seorang bakal guru dan kepada guru-guru sedia ada jua.

Winston-Salem. University of Florida. Teacher as Sexual Harassment Victims: The Inequitable Protctions of Title VII in Public Schools. Griffith. http//:www. Fara M. Studies In Teaching 2008 Research Digest.. Number 3E 20052006.BAHAGIAN B JURNAL Lula J.bharian.. Leah P. Goulas.(2005).com.my Dilayar pada 20 Ogos 2011 Berita harian Online.com. LAMAN WEB Utusan Online. Perspectives on Sexual Misconduct by Educators: A Call to. Action and a Mandate for Reform and Solutions. Kimberly G. 2010. http//. 2008. (2009). Shane.my Dilayar pada 20 Ogos 2011 . McCoy. National Forum of Teacher Education Journal-Electronic. 2011. Wake Forest University.utusanonline.www. NC Richard D. Henry. Volume 16.

.

 :9:8.7.42 2   079..34330 .3 330   995.

.

7..  48  . -./.  48  ..75./.3 .75.42 2    .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful