BAB II

BARISAN BILANGAN , LIMIT FUNGSI
DAN DERIVATIF

Dalam membicarakan masalah barisan bilangan, maka setiap diberikan
kata barisan, yang dimaksud adalah barisan bilangan.

2.1. Barisan Bilangan
Definisi:
Bila C adalah himpunan tak kosong, barisan bilangan dalam C adalah harga
fungsi f dari A ke C, dimana A adalah bilangan asli.
Cara penyajiannya adalah {C
1
, C
2
, …, C
n
} atau {C
n
}, n cA atau f(n) = C
n
,
ncA.

contoh:
1.
)
`
¹
¹
´
¦
=
n
Cn
1
,...,
4
1
,
3
1
,
2
1
, 1
2. { } n Cn = ,..., 4 , 3 , 2 , 1
3. { }
n
Cn ) 1 ( ,..., 1 , 1 , 1 ÷ = ÷ ÷
Limit suatu barisan bilangan didefinisikan sebagai
l Cn
n
=
÷~
lim artinya pada setiap c>0, ada bilangan indeks n
o
= n
o
(c), sehingga
untuk n > n
o
berlaku |C
n
– c| < c

Barisan yang berlimit disebut konvergen , sedangkan barisan yang tak berlimit
disebut divergen . Nul sequence adalah suatu barisan yang limitnya nol.
contoh :
Cn =
1 + n
n
1 = l
Misal diambil c =
800
1

Dicari bilangan indeks n
o
yang bergantung c,
Maka,
|Cn – l| < c
800
1
1
1
< ÷
+ n
n

800
1
1
) 1 (
1 800
1
<
+
+
÷
+
< ÷
n
n
n
n

800
1
1
1
800
1
<
+
÷
< ÷
n

dan
n 1
1
800
1
+
÷
< ÷
800
1
1
1
<
+
÷
n

– n – 1 < - 800 dan – 800 < n+1
– n< – 799 dan – 801<n
– n> 799 dan n > – 801
jadi yang memenuhi
n > 799 (n
o
= 799)
sehingga n dipenuhi adalah 800
|C
800
– 1| <
800
12.2. Limit fungsi
Definisi:
L disebut limit kiri dari suatu fungsi f(x) untuk x mendekati a dari sebelah
kiri atau L x f
a x
=
÷
÷
) (
lim
artinya untuk setiap c>0 dapat ditemukan o (c)
sedemikian sehingga untuk setiap harga dalam interval a x a < < ÷o berlaku
(f(x) – L<c).
L disebut limit kanan dari suatu fungsi f(x) untuk x mendekati a dari
sebelah kanan atau L x f
a x
=
+
÷
) (
lim
artinya untuk setiap c>0 dapat ditemukan s(c)
sedemikian sehingga untuk setiap harga x dalam interval o + < < a x a berlaku
(f(x) – L<c)
Jika =
÷
÷
) (
lim
x f
a x
L x f
a x
=
+
÷
) (
lim

maka dikatakan f(x) mempunyai limit di x = a atau L x f
a x
=
÷
) (
lim
.


Gambar 2.1 Skema Limitcontoh:
f(x) =
1
1
÷ x
atau
1
1
÷
=
x
y
Nilai f(x) untuk x sama dengan satu tidak terdefinisi, karena nilai f(x) menjadi
pecahan dengan penyebut bernilai nol.
f(x) = x, untuk x > 1
a a+c

a-c
= x
2
, untuk x < 1
= 0, untuk x = 1
2
1
1 ) ( lim =
÷
÷
x f
x
=1
1 ) ( lim
1
=
+
÷
x f
x
, karena limit kiri sama dengan limit kanan maka dengan definisi di
atas terbukti 1 ) ( lim
1
=
÷
x f
x
.

Teorema-teorema tentang limit:
Ada beberapa teorema-teorema penting yang tidak diberikan buktinya di
sini, akan tetapi di bidang teknik penggunaannya sangat penting.
Jika diberikan f x f
C x
=
÷
) (
lim
dan g x g
C x
=
÷
) (
lim
, maka
1. { } ) ( lim ) ( lim ) ( ) (
lim
x g x f x g x f
C x C x
C x
÷ ÷
÷
± = ± = f ± g
2. ) ( lim . ) ( lim x f k x f k
C x C x ÷ ÷
= , dimana k adalah suatu konstanta.
3. ) ( lim ) ( lim ) ( ). ( lim x g x f x g x f
C x C x C x ÷ ÷ ÷
= = f . g
4. 0 ,
) ( lim
) ( lim
) (
) (
lim = = =
÷
÷
÷
g
g
f
x g
x f
x g
x f
C x
C x
C x

5. { } { }
n n
C x
n
C x
f x f x f = =
÷ ÷
) ( lim ) ( lim
6. { }
) ( lim ) (
) ( lim ) ( lim
x g
C x
x g
C x
C x
x f x f
÷
÷ ÷
=
= f
g

7. 0 , ) ( lim ) ( lim > = =
÷ ÷
f f x f x f
n
n
c x
n
c x

8. 0 , ln ) ( lim ln ) ( ln lim > = =
÷ ÷
f f x f x f
c x C X

9.
f
x f
x f
c x
k k k
c x
= =
÷
÷
) ( lim
) (
lim
10. e
x x
x
x x
=
|
.
|

\
|
÷ =
|
.
|

\
|
+
÷
~ ÷ ~ ÷
1
1 lim
1
1 lim
2.3. Kekontinuan

Definisi:
sebuah fungsi f dinamakan kontinu pada c, jika ) ( ) ( lim C f x f
C x
=
÷

jadi syarat f kontinu di c:
1. f(c) ada (f terdefinisi di c)
2. ada x f
x
=
÷3
) ( lim , berarti limit kanan sama dengan limit kiri
3. ) ( ) ( lim
3
C f x f
x
=
÷

Jika salah satu syarat tidak dipenuhi , maka f(x) diskontinu di C

2.4. Derivatif

Skema :

Gambar 2.2. Fungsi y = f(x) untuk
Mempermudah pemahaman derivative


Jika ada 2 titik : P(x,y); Q (x + Ax, y + Ay)
P dan Q berada pada fungsi y = f(x).
Garis singgung di P membentuk o dengan sumbu x.
Garis singgung di Q membentuk o + Ao dengan sumbu x.
P
Q

tan < QPS =
x
y
A
A
dengan Ax mendekati 0, dan Ao mendekati 0, koefisien arah
garis singgung di P = tan o =
y
x
x
A
A
÷ A 0
lim . Jika Lim ada maka
tan o = ) ( ) ( ' x Dy x Y
dx
dy
= = = derivatif pertama dari y ke x
y = f(x) maka y + Ay = f(x + Ax)

)
`
¹
¹
´
¦
A
÷ A +
= =
÷ A
x
x f x x f
x f
dx
dy
x
) ( ) (
lim ) ( '
0
atau dy = f’(x) dx
y = f(x) maka y’ = ) ( ' x f
dx
df
=

Contoh:
y =
3
1
4 3 4
) 1 ( 1 x x ÷ = ÷
misal u = 1 – x
4

3
4x
dx
du
÷ =
y = u
1/3

3
2
3
1 ÷
= u
dx
dy

( ) ) 4 ( 1
3
1
.
3
3
2
4
x x
dx
du
du
dy
dx
dy
÷ ÷ = =
÷


Definisi
1. Misal fungsi f terdefinisi pada selang I yang bukan suatu titik. Fungsi f
dikatakan mempunyai turunan pada selang I, jika turunannya (f’) terdefinisi.
2. Derivatif pertama dari y = f(x) ke-x
x
x f x x f
dx
dy
x
A
÷ A +
=
÷ A
) ( ) (
lim
0

= y’ = ) ( ' x f
dx
dy
= .


2.4.1.Rumus-rumus Derivatif
jika u, v, w fungsi dari x, a, b, c, n = konstan:
1. 0 ) ( = c
dx
d

2. c cx
dx
d
= ) (
3.
1
) (
÷
=
n n
ncx cx
dx
d

4. ...) ( ± ± ± w v u
dx
d

= ... ± ± ±
dx
dw
dx
dv
dx
du

5.
dx
du
c cu
dx
d
= ) (
6.
dx
du
v
dx
dv
u uv
dx
d
+ = ) (
7.
dx
du
vw
dx
dv
uw
dx
dw
uv uvw
dx
d
+ + = ) (

8.
2
v
dx
dv
u
dx
du
v
v
u
dx
d
÷
=
|
.
|

\
|

v =0
9.
dx
du
u n u
dx
d
n n 1
) (
÷
=
10.
dx
du
du
dy
dx
dy
. =
11.
du
dx
dx
du 1
=
12.
du
dx
du
dy
dx
d
=
13.
dx
du
u u
dx
d
cos sin =
14.
dx
du
u u
dx
d
sin cos ÷ =
15.
dx
du
u u
dx
d
2
sec tan =
16.
dx
du
u u
dx
d
2
csc cot ÷ =
17.
dx
du
u u u
dx
d
tan sec sec =
18.
dx
du
u u u
dx
d
cot csc csc ÷ =
19.
dx
du
u
u
dx
d
2
1
1
1
sin
÷
=
÷

20.
dx
du
u
u
dx
d
2
1
1
1
cos
÷
÷
=
÷

21.
dx
du
u
u
dx
d
2
1
1
1
tan
+
=
÷

22.
dx
du
u
u
dx
d
2
1
1
1
cot
+
÷
=
÷

23.
dx
du
u u
u
dx
d
1
1
sec
2
1
÷
=
÷

24.
dx
du
u u
u cse
dx
d
1
1
2
1
÷
÷
=
÷

25.
dx
du
a u
u
dx
d
a
.
ln
1
log =
26.
dx
du
u
u
dx
d
.
1
ln =
27.
dx
du
a a a
dx
d
u u
ln =
28.
dx
du
e e
dx
d
u u
=
29. = =
u v v
e
dx
d
u
dx
d
ln

= ) ln (
ln
u v
dx
d
e
u v

dx
dv
u u
dx
du
vu
dx
du
u e
dx
du
u
v
e
v v
u v
u v
ln
) 1 ( ln
1
ln
ln
+
=
+
|
.
|

\
|
÷

30.
dx
du
u u
dx
d
cosh sinh =
31.
dx
du
u u
dx
d
sinh cosh =
32.
dx
du
u h u
dx
d
2
sec tanh =
33.
dx
du
h c u
dx
d
sec coth ÷ =
34.
dx
du
u hu hu
dx
d
tanh sec sec ÷ =

35.
dx
du
cthu hu c hu c
dx
d
sec sec ÷ =

36.
dx
du
u
u
dx
d
.
1
1
sinh
2
1
+
=
÷

37.
dx
du
u
u
dx
d
1
1
cosh
3
1
÷
±
=
÷

38.
1 1
1
1
tanh
2
1
< < ÷
÷
=
÷
u
dx
du
u
u
dx
d

39.
1 / \ 1
.
1
1
coth
2
1
÷ < >
÷
=
÷
u u
dx
du
u
u
dx
d

40.
dx
du
u u
u h
dx
d
2
1
1
1
sec
÷
±
=
÷

41.
dx
du
u u
u cseh
dx
d
2
1
1
1
+
±
=
÷Contoh :

1. f(x) = x sin x
maka
f’(x) = x cos x + 1. Sin x
= x cos x + sin x

2. f(x) = 2 x
3
+ 3 x
2
tan x, x = 0, maka
f’(x) = 6x2 + 3x2. Sec2x + 6x tan x
x = 0

3. f(x) = 0 ,
sin
= x
x
x

f’(x) =
2
sin 1 cos .
x
x x x ÷
, x = 0

4. f(x) = 2x
5
– 3x
2
-
2
3 1
x x
+ , maka
f'(x) = 10x
4
- 6x + x
-2
-6x
-3
.
5. f(x) = 1 ,
1
1
÷ =
+
÷
x
x
x
, maka
f'(x) = {(-1)(1+x)-1(1-x)}/(1+x)
2
.

Catatan :
( )
( ) 1 2 cos
2
1
cos
2 cos 1
2
1
sin
2
2
+ =
÷ =
x x
x x2.4.2.Turunan Fungsi Komposisi atau Aturan Rantai

Komposisi fungsi:
(f
o
g)
1
(x ) = f’ (g(x)) . g’(x)
Aturan rantai
dx
dw
dw
dv
dv
du
du
dy
dx
dy
dx
du
du
dy
dx
dy
. . .
.
=
=


Contoh:
1. f(x) = x x 3 2
2
+
dibentuk f(x) = (g
o
h) (x)
= g (h(x))
g(x) = x g(h(x)) = ) (x h
h(x) = 2x
2
+ 3x
maka (g
o
h)
1
(x) = g’ (h(x)) . h’(x)
h’ (x) = 4x + 3 f’ (x) =
3 4 .
3 2 2
1
) ( '
) ( 2
1
2
+
+
x
x x
x h
x h

g’ (x) =
x
x
2
1
2
1
2
1
=
÷

cara lain
u = 2x
2
+ 3x f(x) = y = u y’ =
u 2
1

3 4 + = x
dx
du
u = 2x
2
+ 3x
f’ (x) =
3 4 .
3 2 2
1
3 4 .
2
1
.
2
+
+
+ =
=
x
x x
x
u
dx
du
du
dy
dx
dy


2. f(x) = sin (tan x), maka
f'(x) = {cos(tan x)}sec
2
x
3. f(x) = sec
x
x
+
÷
1
1
, maka
f'(x) = {sec
x
x
+
÷
1
1
tan
x
x
+
÷
1
1
}{{(-1)(1+x)-1(1-x)}/(1+x)
2
}

2.4.3.Teorema Turunan Fungsi Invers

misal y = f(x)
x’(y) =
) ( '
1
x f

dx
dy
dy
dx 1
=
teorema turunan
fungsi f (x) = x
r
, r rasional
f(x) = x
r
f’(x) = rx
r-1

contoh :
Diberikan suatu fungsi f(x) =
3
2 2
) 2 ( x x ÷ = (x
2
– 2x)
2/3
, maka
f’(x) = ) 2 2 ( ) 2 (
3
2
3
1
2
÷ ÷
÷
x x x
= } 2 , 0 { ,
2 3
) 1 ( 4
3 2
=
÷
÷
x
x x
x

g(x) = cos
3
1
3
) (tan cos tan x x =
g’(x) = x x
2
3
2
3
1
sec ) (tan
3
1
. (tan x) sin -
÷
=
-
bulat k k x
x
x x
,
2
1
,
) (tan 3
sec . tan sin
3
2
2 3
t t + =


Contoh :
1. f(x) =
x
x
+
÷
1
1

2. f(x) = x xsin
3. f(x) =
3
sin x
4.
Jawab :
1) f(x) =
2
1
1
1
1
1
|
.
|

\
|
+
÷
=
+
÷
x
x
x
x
=
f’(x) =
2
2
1
) 1 (
1 ) 1 ( ) 1 )( 1 (
.
1
1
2
1
x
x x
x
x
+
÷ ÷ + ÷
|
.
|

\
|
+
÷
÷

=
)
`
¹
¹
´
¦
+
+ ÷ ÷ ÷
|
.
|

\
|
+
÷
÷
2
2
1
) 1 (
1 1
.
1
1
2
1
x
x x
x
x

=
2
2
1
) 1 (
2
.
1
1
2
1
x x
x
+
÷
|
.
|

\
|
+
÷
÷
=

2
1
2
3
2
1
2
1
2
2
) 1 ( ) 1 (
1
) 1 (
) 1 (
. ) 1 (
1
) 1 (
1
1
1
x x
x
x
x
x
x
x
÷ +
÷
+
÷
+
÷ =
+
|
|
.
|

\
|
+
÷
÷


2) f(x) =
2
1
) sin ( sin x x x x =
f’(x) =
) cos (sin ) sin (
2
1
) cos sin . 1 ( ) sin (
2
1
2
1
2
1
x x x x x
x s x x x
+
+
÷
÷


3) f(x) =
3
1
3
) (sin sin x x =
f’(x) =
x x x
x x x
cos . ) (sin
6
1
)
2
1
( cos . ) (sin
3
1
3
2
2
1
2
1
3
2
÷ ÷
÷ ÷

cari
dx
dy
dari x
3
+ y
2
+ x
2
y
3
=3
di (1,1)
0 3 2 2 3
) , (
2 2 3 2
= + + + =
dx
dy
x y xy
dx
dy
y x
dx
y x f d

di (1.1)
0 5 5
0 3 2 2 3
+ +
= + + +
dx
dy
dx
dy
dx
dy

jika diminta untuk mencari
dx
dy
, maka
5
dx
dy
= – 5 , maka
dx
dy
= –1 .

2.4.4.Mendeferensialkan Fungsi Implisit
Fungsi implicit adalah fungsi yang berbentuk f (x,y)= 0 atau f(x,y)=c. Maka cara
mencari dy/dx dari fungsi implicit adalah sebagai berikut:
Untuk memudahkan pemahaman , maka akan langsung diberikan beberapa

Contoh:
1) x
2
+ y
2
= 25 (fungsi Implisit)
0 2 2 = + =
dx
dy
y x
dx
dy

x
dx
dy
y
dx
dy
y x
2 2
0 2 2
÷ =
= +

y
x
dx
dy
y
x
dx
dy
÷ =
÷ =
2
2


2) jika x
2
+ y
2
– 2x – 6y + 5 = 0
tentukan
2
2
dx
y d
dan
dx
dy

di titik
2
3
=
=
y
x


- x
2
+ y
2
– 2x – 6y + 5 =0
2x + 2y 0 6 2 = ÷ ÷
dx
dy
dx
dy

(2y - 6)
dx
dy
=2 – 2x
2 (y-3)
dx
dy
=2(1-x)
dx
dy
=
3
1
÷
÷
y
x

di (3,2) 2
1
2
=
÷
÷
=
dx
dy

-
|
|
.
|

\
|
÷
÷
=
3
1
2
2
y
x
dx
d
dx
y d

5
1
) 2 ( 1
) 3 2 (
2 ). 3 1 ( ) 2 3 (
) 3 2 (
) 1 ( ) 3 (
) 3 (
) 1 )( 1 ( ) 1 )( 3 (
2
2
2
2
=
÷ ÷
=
÷
÷ ÷ ÷
=
÷
÷ ÷ ÷
=
÷
÷ ÷ ÷ ÷
=
dx
dy
dx
dy
x y
y
x y


3) f(x,y)= x + xy
2
– x sin y
(atau, x + xy
2
= x sin y)
cari
dx
dy
dan
2
2
dx
y d

2.4.5.Mendeferensialkan Fungsi dengan Peubah Lebih Dari Satu

Secara umum jika diketahui z adalah funsi dari u1, u2, u3, …, un, dan u1, u2, u3, …, un
adalah fungsi dari x, maka
dx
du
u
z
dx
du
u
z
dx
du
u
z
dx
dz
n
n
. ... . .
2
2
1
1
c
c
+ +
c
c
+
c
c
=
u
z
c
c
= derifatif parsiil pertama dari z ke u
artinya peubah lain kecuali u dianggap konstan.

Contoh:
z = x
2
+y
3
+x
2
y
3

2 2 2
3
2 2 3 2
3 3
2 2
3 2 3 2 '
x y y zy
y
z
xy x z
x
z
dx
dy
x y xy
dx
dy
y x z
dx
dz
x
+ = =
c
c
+ = =
c
c
+ + + = =


2.4.6. Mendeferensialkan Persamaan Bentuk Parameter

) (
) (
t g y
t f x
=
=
t = parameter
t x
t y
x
y
dx
dy
t x
A A
A A
=
A
A
=
÷ A ÷ A 0 0
lim lim
dt dx
dt dy
t x
t y
t
t
=
A A
A A
=
÷ A
÷ A
0
0
lim
lim

Jika
-
-
=
=
=
X
dt
dx
Y
dt
dy
y
dx
dy
'
y’=
-
-
X
Y
maka
dx
dt
dt
dx
dt
dy
dt
d
dt
dx
dt
dy
dx
d
dx
y d
.
2
2
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
=
2
2
2
2
2
) (
1
dt
dx
dt
dx dt
x d
dt
dy
dt
y d
dt
dx
÷

=
3
"
|
.
|

\
|
÷
=
-
- - - - - -
x
x y y x
y
-
-
=
x
y
y'

Contoh:

1) x= 2 – t
y=t2 – 6t + 5
maka y’ =
-
-
=
x
y
dx
dy

2 ) 2 ( 2 2 6
1
6 2
'
1
6 2
+ ÷ = ÷ =
÷
÷
= =
÷ = =
÷ = =
-
t t
t
dx
dy
y
x
dt
dx
t y
dt
dx


= 2x+2
= 2(x+1)

2)
t y
t t x
cos 1
sin
÷ =
÷ =
0<t<t
y
t
t
t
y
t
dt
dy
y
t
dt
dx
x
sin
cos 1
sin
'
sin
cos 1
=
÷
=
= =
÷ = =sin t dinyatakan dalam y
y= 1 – cos t
cos t = 1 – y (sin
2
t + cos
2
t = 1)
sin t = t
2
cos 1÷
2
) 1 ( 1 y ÷ ÷ = ) 2 1 ( 1
2
y y + ÷ ÷
2
2 1 1 y y ÷ + ÷ =
2
2 y y ÷
y’=
2
2
1
y y
y
÷

2.4.7.Mendeferensialkan Fungsi Pangkat Fungsi

Jika diketahui z = f(u,v)= u
v
, dimana u,v adalah fungsi dalam x maka
dx
df
dapat dicari dengan 2
cara:
1. z = u
v

ln z = ln u
v

ln z = v ln u
diturunkan ke-x:
|
.
|

\
|
+ =
+ =
dx
du
u
v
u
dx
dv
u
dx
dz
dx
du
u
v
u
dx
dv
dx
dz
z
v
ln
ln .
1

2. z = u
v

z =
u v u
e e
v
ln ln
=
|
.
|

\
|
=
dx
du
u
v
u
dx
dv
e
dx
dz
u v
ln
ln

|
.
|

\
|
+
dx
du
u
v
u
dx
dv
u
v
ln

contoh:
Diketahui z = x
x
Cara pertama:
z = x
x

ln z = ln x
x

ln = x ln x
x
x
x
dx
dz
z
+ = ln . 1
1

dx
dz
=x
x
(ln x +1)
Cara kedua:
z = x
x

z =
x x X
e e
X
ln ln
=
|
.
|

\
|
+ =
x
x
x e
dx
dz
x x
ln 1
ln

( )
) 1 (ln
1 ln
ln
+
+
x x
x e
x
x x