Pengenalan Wawasan 2020 terkandung di dalam ucapan dasar Mantan Perdana Menteri ,Dato’ Seri Dr.

Mahatdir Mohammad,di majlis pelancaran penubuhan Majlis Perdagangan Malaysia pada 28 Ferbuari 1991.Di dalam kertas kerjanya yang berjudul ‘Malaysia Melangkah ke

Hadapan’,Perdana Menteri

telah mengemukakan beberapa pandangan beliau tentang arah

pembangunan Negara dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri yang benar-benar maju menjelang tahun 2020.Kemajuan ini bukan sekadar meliputi aspek ekonomi,tetapi juga aspek politik,sosial,budaya,psikologi dan kerohanian.Kemajuan ini bukan sekadar tiruan negara-negara yang dianggap maju

sekarang,tetapi kemajuan menurut acuan negara sendiri. Menurut Perdana Menteri,matlamat menjadikan Malaysia negara maju dan industri tidak akan tercapai sehingga rakyat dan negara mengatasi sembilan cabaran asasi yang strategis,cabaran-cabaran yang telah kita hadapi sejak kelahiran negara ini sebagai negara merdeka.Cabaran-cabaran ini telah diterima sebagai satu wawasan yang menjadi panduan dalam usaha membangunkan negara.Wawasan ini yang meliputi aspek-aspek dalaman dan luaran juga memberi arah tujuan dan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara yang benar-benar maju.Perdana Menteri juga merasakan yang cabaran-cabaran ini boleh dipenuhi dalam masa tiga puluh tahun,iaitu menjelang tahun 2020.Ia dianggap satu jangka masa yang munasabah dan praktikal berasaskan kemajuan dan pembangunan yang telah dicapai setakat ini.Perdana Menteri merasakan Malaysia dapat mencapai wawasan ini menjelang tahun 2020,dan oleh itu sembilan cabaran yang hendak dipenuhi pada tahun 2020 disebut sebagai Wawasan 2020.