P. 1
konsep tatabahasa HAMSIAH

konsep tatabahasa HAMSIAH

|Views: 624|Likes:
Published by mawarpink

More info:

Published by: mawarpink on Oct 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

TOPIK 1 KONSEP TATABAHASA SECARA UMUM

Nik Safiah Karim et al., 2004 Morfologi ialah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata. Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialah morfem.

Boleh berdiri sendiri.1. kan. periksa. Morfem Terikat / Imbuhan 1.Mempunyai makna sendiri. per. ber 2.1. sekolah. Contohnyaminum. iaitu mem. 2.1 Jenis Morfem Morfem Bebas 1. cuti. seterusnya makna ayat .Tidak mempunyai makna.Bentuk imbuhan. tetapi mengandung fungsi tatabahasa atau nahu yang boleh mengubah makna sesuatu kata.

Pemajmukan. Kata Majmuk 4.2 Konsep Perkataan Golongan Kata 1. dan Penggandaan .1. Kata Ganda Proses Pembentukan Kata Pengimbuhan.1. Kata Tunggal 2. Kata Terbitan 3.

penguat. perintah. bantu. pangkal ayat. nafi. ukuran. bilangan.Golongan Kata • Kata Nama – Nama am. Ganti nama • Kata Kerja – Tak transitif. penekan. arah. cara. pembenda. penegas. jarak. tanya. pancaindera. warna. sendi nama. pemeri. seru. Transitif • Kata Adjektif – Sifat. perasaan • Kata Tugas – Hubung. bentuk. .pembenar. waktu. Nama khas.

AYAT SONGSANG RAGAM AYAT –AYAT AKTIF.BIDANG SINTAKSIS Cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. AYAT PASIF. AYAT SONGSANG . AYAT FRASA KLAUSA POLA AYAT DASAR & AYAT TERBITAN JENIS AYAT – AYAT TUNGGAL & AYAT MAJMUK SUSUNAN AYAT – AYAT BIASA. struktur dan binaan atau konstruksi ayat.

3 HURAIAN TATABAHASA DALAM SUKATAN PELAJARAN KBSR DAN KBSM Sistem Bahasa Tatabahasa .1.

TOPIK 2 KONSEP KOHESI DALAM WACANA .

1 KONSEP WACANA • Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat (Harimurthi. • Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. • Wacana turut menunjukkan perkembangan fikiran berurutan yang tersusun dengan sempurna. selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. • Dalam tatabahasa. sebuah buku atau satu siri buku.2. 1982). satu bab. satu perenggan. wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat .

Berdasarkan saluran komunikasi -Deskriptif -Ekspositoris -Argumentatif -Persuasif -Hurtatoris -Prosedural 4. Syarat – hasil 6. Berdasarkan pendapat sarjana tertentu -Narasi -Eksposisi -Deskripsi -Argumentasi CIRI-CIRI WACANA 1. Penerima 6. Sebab – akibat 2. Bertautan /Kohesi 4.WACANA BENTUK WACANA JENIS WACANA Lisan Tulisan JENIS WACANA 3. Bertujuan 3. Sebab – hasil 4.Berdasarkan Bilangan Peserta -Monolog -Dialog -Polilog 1. Keadaan /situasi 8. Maklumat 7. Beruntutan / Koheren 5. Berstruktur 2. Sebab – tujuan 3. Latar – kesimpulan 5. Berdasarkan Fungsi Bahasa -Ekspresif -Fatis -Imformasional -Estetik -Direktif 2. Interteks MAKNA DAN KEUTUHAN HUBUNGAN DALAM WACANA 1. Perbanding an .

tautan. pengguguran. Anton M. •Mempunyai tautan (kohesi) •Mempunyai kesatuan makna KOHESI / TAUTAN DALAM WACANA • Organisasi sintaktik / hubungan antara ayat dari segi gramatikal /strata leksikal • Berdasarkan kaedah perujukan (eksoforik . satuan gramatikal tertinggi. amanat yang lengkap. dan kohesi laksikal • Disebut juga ketenunan. anaforik dan kataforik). endoforik. dan kesepaduan . Moeliono (1995) – Rentetan kalimat berkaitan membentuk makna yang serasi Kesimpulan makna • Wacana lebih tinggi daripada ayat •Mempunyai keteraturan fikiran logik (koheren). penggantian.WACANA DEFINISI WACANA Harimurthi (1982) – Satuan bahasa yang lengkap. konjungsi.

Rujukan Kataforik 4.klausa. pengetahuan dikongsi bersama. Pengetahuan dalam satu dunia wacana 2.Superordinat 11.Kata-kata umum 12. Rujukan Penganjur a) Penggantian –nomina. verba. Konjungsi a) Kebalikan b)Tambahan c) Temporal d) Sebab 6. verba. Pengulangan Kata 9. Rujukan Anaforik 3. Rujukan Eksoforik – Konteks segera. b) Pengguguran –nomina. klusa 5.Kolokasi . Reiterasi 8. Kohesi Laksikal 7.WACANA APLIKASI DAN CERAKIN KONSEP KOHESI DALAM WACANA 1. Sinonim 10.

kata-kata penghubung (verbindings woorden) dan pengguguran (ellips). Ini bermaksud bahawa ayat selalunya didapati dalam struktur dan sistem yang teratur. sedangkan ayat wacana yang juga disebut ayat teks adalah ayat yang betulbetul terdapat dalam wacana teks dan wacana lisan. . Kesatuan makna dalam wacana akan dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. 3. Ayat sistem ialah ayat atau tutur yang dikeluar dan diasingkan daripada konteks wacana. 2. iaitu perujukan. Wacana tidak mempunyai satu-satu jenis ayat yang terdiri dengan utuhnya tanpa dipengaruhi oleh proses-proses kelahiran ayat. Makna tautan merupakan konsep semantik dan merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana.RUMUSAN 1. Hubungan kesinambungan cerita itu dapat menunjukkan secara nahuan. 4.

RUMUSAN 5. Dengan itu kohesi adalah 'organisasi sintaktik'. terlengkap. Wacana letaknya lebih tinggi daripada ayat pada skala tatatingkat tatabahasa dan mempunyai keteraturan fikiran logik (coherence) dan juga tautan (cohesion) dalam strukturnya. 8. berkesinambungan. Unsur-unsur penting dalam wacana adalah seperti satuan bahasa. 7. 6. kohesi. . Wacana dicirikan oleh kesinambungan maklumat. Organisasi sintaktik merupakan wadah ayat-ayat yang disusun secara padu dan padat. mengatasi ayat atau klausa. lisan atau tulisan awal dan juga akhir yang nyata. organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan tuturan. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Dengan susunan sebegitu. teratur atau tersusun rapi. Terdapat persamaan dan perbezaan pendapat tentang definisi wacana yang diperoleh daripada ahli-ahli linguistik ataupun penulis.

Kesatuan makna dalam wacana ini pula dapat dilihat dari segi makna logik dan makna tautan. kaedah penggantian.RUMUSAN 9. kaedah-kaedah yang digunakan berdasarkan penyampaian maklumat lama dan maklumat baru. Tautan makna dari dua sudut. tidak kira sama ada dari segi strata gramatikal mahupun strata leksikal tertentu. Tautan ataupun kohesi ini juga memperlihatkan jalinan ujaran dalam bentuk ayat bagi membentuk suatu teks atau konteks dengan cara menghubungkan makna yang terkandung di dalam unsur. kaedah pengguguran. 12. 11. Kedua-dua nahuan ini wujud dalam sesuatu kesatuan teks. Kohesi merupakan hubungan di antara ayat di dalam sebuah wacana. Wacana juga dicirikan oleh kesinambungan maklumat yang diertikan sebagai kesatuan makna. Tautan (cohesion) berbeza dengan keteraturan fikiran. kaedah konjungsi dan kohesi leksikal. 10. ini bermaksud bahawa kohesi ataupun tautan adalah merupakan konsep semantik yang juga merujuk kepada perkaitan kebahasaan yang didapati pada suatu ujaran yang membentuk wacana. Kaedah-kaedah itu adalah seperti kaedah perujukan. Kaedah pertautan ini lebih . Dalam kohesi. iatu tautan nahuan dan tautan leksikal.

tautan.RUMUSAN 13. 16. Perujukan eksoforik ini merupakan hal ataupun fungsi yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang ada di luar daripada . Perujukan eksoforik ini menerangkan tentang situasi yang merujuk kepada sesuatu yang telah diidentifikasi dalam sesuatu konteks bagi sesebuah situasi. Perujukan Eksoforik ini digunakan untuk merujuk kepada hal-hal yang mempunyai kaitan dengan situasi yang berkembang di depan penutur ataupun pendengar yang menerima mesej ataupun maklumat yang telah disampaikan kepadanya. Kohesi juga dikenali sebagai tetenunan. Perujukan ataupun rujukan ini ialah merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. kesepaduan dan sebagainya. 14. Perujukan ini dilihat dari dua sudut. 15. iaitu perujukan Eksoforik dan Endoforik. 17.

Hamsiah Juki GC BM .

3.3 .147 /.8.39.3 503::7. W 07/.3 . W 80-:9 :.3 43:38 /.3 408 .147 503.3 084147 03/4147 . 08./:.8.9.3 .897. 0903:3.9.3 0805.3 9.:9.3 /. 507::.0/.7.

.3:7 . :2:2 44.07-.9 .3 /.3.3 .3 3423.8 !03:.3.9. 0-.. %02547. ..9.88 . !0309.2-.3 !03. !$# $! $ #::.8 $39. $3432 $:50747/3.9: /:3./ $0-.%.9..3 /438 -078.07-.3 .3 3423.3 . #::.147 #::. #0907..3 84147 43908 8007.39. 43:38 .3 3.:. . .2 8.8.9. . 50309. .!03::7.2.:.:8. !03. 408 .147 #::. :8.3 . .

2-:3.9..9.3207:5..30-.380..908 /.3.7:40574808 5748080..43908.07-3/38447/03 /.//..3907/7/03.3.3:..39/. .7.3907.9:7 .4/....9: 8.3.9.8:.3.3503::7.3 .:3.9.95./.3.9.7.:9:9:7.3/0:...9:507::.9.3/.9.503:-:3 ....9/..988902./.3 .3.9/.3. 80/..75.35../503.3 058 08.2.5.9:/.7/.5.7.3..3./.9. .5..3 ..980.9::.3/...:9.#&&$ .8...3 88902./.3207::05.343805802.3.83.3..9/.9:038..8:/-..9:.9 /.3.3 202-039:.9./80-:9 .3..3.2..9. 3..9908. 507.3.9203:3:.2897:9:7/.3.3 :9:3.3 :-:3.9 3 -072..:9..3./.079.8.32.3-09: -09:907/.5.:..3//..3 /....32.8.7802.3083.9.2025:3.3..

.40703....9 9..3503/.93.9.8839.09.0-93/.38.:8.3.3../. .75.7. 47./.3/50740/..3.9.3. ..380-09: 47.2-:3./.3:.5..9.-.8.3  .:2.35.:9:8.75.8839.8501472.95078. 907...40843 /.8050798.95.8..9.9....3.3.5 -07083../:/.5.3 8:8:3.9.9:7.9:7..38....7..340 083.8.32.9:.32025:3.9 &38:7 :38:750393/.3 3..8.9 7..5....2./.-.././..9 03.:9.2../.:5:3503:8 .:39:203.2-:3.7...38.39: 408.9.3/./.0907.3-.99039.2897:9:73.9 ./.9207:5..3/8:8:380.9.3:89. 03.3 9:9:7.:././.9.3/0138 .9...0 /.3.3 408 8.2.8.3.3.#&&$ %07/.9.3 :. 408207:5.5203.317. 90703./.9.3 .34 .3507-0..3 .890780-:9..:9078:8:37.8.

3907.9.3 %. /:.7.:9..3. .:2.9 /.7802.3/:3//.9./..9:..3.:9.:43908/03.39./.3 40808.95.9.. ..380-.25.2..3/.507::.3.9:..32. 507::.3:..32.0/.9:.7: ..507.3:.08.40843 -07-0./03.9:9..7.3 503..9.9:7.2-:3./.2.:9.9..3.7../...8:/:9 .3.:2.:..3 503::7.35:.9/.7.0/.9:.8.5.08.9-.3 .3.3202-039: .3 ./...3 .343805802.  %.8.3.:5:3897.7.280-:..9//.2.9079039: .202-039:8:.3 .7.3 /079.#&&$ 408207:5.30907..9:08.0/.3.32.8:.3 2..3 3-072.2.43:38/.3.3/:3. 08.9:908 .308.:9../.2 :38:7 .9.32..:9.5079. 3.33.207:: 05.. .308.9..3//.3-07/.4/.3.0/.340083.0/.330-/03.3.9.3/.3.:2.2408 . 9/..203:-:3.2..5. 0/:.805079.503..7...39..9-.8:/-.:.0/.:5:39.9. 8.39. .0/./.32.3.33.:9.3.2808:.39.3:-:3.0/././.3./.:5:34083:.9::.9.2-039:.0/.:.:9.32.3...317./.3908 %. 408.289.33:://.780897.32. 202507.39.503::7.30-.3 43:38/.3503.3./.9.7.7/:.3/.:..:9.207:5.

//0391.39039./.2808:..:5:3503/03.89:./.808:.25.8.33.9.3 /.3-0702-./.8/.:38:780-0:2.9:507::.207::05./:.3/03.3.9:43908-..9.389:.3084147320307..: 8005.7/:.9.3503:9:7 .8 !07::.9.:5:32.9:.30841473207:5.3841473/:3.80-.3 9...3-07.33/4147 !07::.3//05.05./.7/.:9..8 .3.9 /.3.33/.3/03.3.:2.3:39:207::05. !07::.#&&$ 408:./03..7.389:. !07::.75.9:. /8.3.8.8:/:9 .3 0805.3203072. 90903:3.384147/.3203:3:..9./.390.8.390.3 02-.3 2025:3./.2080.9. ./:.808:.8080-:.3.3 80-.3207:: 05.305. 8080-:..89:.9.:5:37::.39 !07::.3802./.3:-:3.9..:5:31:38..

 : ..28.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->