PERBANDINGAN ANTARA MODEL-MODEL PEMBELAJARAN Model pembelaja ran Prinsip asas Mendefinisikanurutanbelajarberdasarkanpengalam anbelajarfalsafahdari John Dewey dankitaranpengalamanbelajar

yang dicadangkanoleh David Kolb. Ada 5 langkah – Orientasi, Pencetus an Idea, Penstrukt uran Semula Idea, Pengguna an Idea, Refleksi Fasa Engage Explore Explain Elaborate Evaluate Pencetus an Idea Penstrukt Orientasi Tiada fasa Tiada fasa yang yang spesifik spesifik Mencari, dan membaca bahan bacaan yang sesuai Membuat kajian yang relevan Dari contoh spesifik membuat generalisa si Dari generalisasi kepada spesifik Satu kaedah pembelajaran mendidik pelajar untuk menyelesaikan masalah dan dalam masa yang sama membolehkan mereka menguasai kemahiran asas. 5E Needham Inkuiri Induktif Inkuiri Deduktif Pembelajaran berdasarkan masalah

tugasan.uran Semula Idea Membuat cadangan yang terbaik bagi membentangkan dapatan. Pengguna an Idea Refleksi Berpusatk an Peranan guru Penglibata n murid Set induksi Engage Pelajar diperkenalkan kepada suatu hukum atau prinsip Perkemba ngan Guru memberi beberapa masalah. contoh yg berkait dengan Aktif Tutor/fasilitator Tutor/fasili tator Aktif Tutor/fasili tator Aktif Sebagai guru (pengajar) Pasif Aktif Tutor/fasilitator Pelajar Pelajar Pelajar Guru Pelajar .

Menggala kkan murid berfikir.prinsip Penutup Guru dan pelajar simpulkan dengan menyatakan prinsip sekali lagi Kekuatan Murid lebih fokus untuk belajar sains. Pelajar berdikari dan berinisiatif Menekankankonsepk erjasama. Murid menghormati pandangan orang lain. Murid bekerjasama dengan murid lain. Guru lebih bersedia dalam menyedia kan Merupakan cara yang mudah untuk menyampaikan isiisi pelajaran. . Amatsesuaiuntukm uridmuridbertahapkogn itiftinggi. Murid melibatka n diri secara aktif.

hidu dan sentuhan. pendenga ran. Melibatka n pengguna an deria pelajar khasnya penglihata n.contoh yang sesuai untuk membantu murid membuat rumusan. .

Kelemaha n Guru perlu Kurang bermanfaat tahu dan faham pengetah uan awal murid. Kurang bermanfaat untuk murid-murid yang lemah . Memerluk an masa yang lebih lama jika dibanding untuk murid-murid yang lemah Lebih berpusatkan guru. Kurang menggalakkan kemahiran berfikir. Pelajar perlu melakuka n adaptasi sebelum memaham i konsep yang diterangka n.

Dapatandapatan . Pendekat an inkuiri mungkin menimbul kan kesulitan kepada muridmurid yang kurang pengalam an atau lemah.kan dengan kaedah tunjuk cara.

Keadaan ini akan melemahk an semangat muridmurid. Komunika si 2 hala 2 hala 2 hala 1 hala 2 hala .yang diperolehi mungkin kurang tepat.

3 8039:.. . :39: 202-.3 808:.9 7:2:8. 7. 503.3/07.9.3 0-. 3 503:3.3  . 50.83.4394 .7 .39: 2:7/ 202-:.9.. 3 503/03.3 /: /.

31.32.31.3 1.2 43805 .9 9. 3  :7:507: :7.30- .3 02.8. :.302..:/. 0--075:8. 3.002.7.3.3/3 :39:2:7/ 2:7/ .9 :7.59..2 50309. 2:7/ !0.3-072..9.302... .3 /907../..2.3 :7: :7.3-0717 :39:2:7/ 2:7/ . . /-..:.3 203.3-072... 3 0207: .3.8 80-0:2 202.7 507: 20.

9.33:7 2:33 2032-: .7.3 .5.3 /03.2 .9 .3.3 :7.0/.9.3 /..5.3 503.. 2:7/ 2:7/ .3 05. !03/0.: 02./.3 . 9:3: .3 08:9..9. .

.. .. ./. . 8 .9 2:7/ 2:7/ 42:3..3 802.3 2002. . .9 0.3...3 3...3 /50740 2:33 :7.3 905. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful