KEPENTINGAN PETA MINDA SEBAGAI ALAT BERFIKIR DALAM MENGAMBIL NOTA KULIAH

1 4 1 2 5 3

Tee Tze Kiong , Jailani Bin Md Yunos , Baharom Bin Mohamad , Widad Bt. Othman dan Yee Mei Heong Universiti Pendidikan Sultan Idris, tktee@fsm.upsi.edu.my
2

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, jailani@uthm.edu.my
3

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, baharom@uthm.edu.my
4

Open University Malaysia, widadothman@oum.edu.my
5

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, mhyee@uthm.edu.my Aktiviti berfikir melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang (Yee et al., 2009). Kemahiran berfikir pula bergantung kepada kemahiran seseorang individu untuk mengendalikan potensi kecerdasan otaknya. Som dan Mohd Dahalan (1998) pula menerangkan bahawa alat berfikir merupakan instrumen yang dapat membantu individu menggunakan minda dengan lebih sistematik dan berkesan. Alat-alat berfikir ini mampu menyampaikan idea seseorang dengan lebih tersusun, jelas dan mudah difahami. Menurut Tee et al. (b) (2009), terdapat beberapa alat berfikir yang lazim digunakan dalam sistem pendidikan Malaysia iaitu soalan dan penyoalan, pengurusan grafik, peta minda dan Cognitive Research Trust (CoRT). Namun begitu, setiap jenis alat berfikir mempunyai fungsi dan kegunaan yang unik. Menurut Buzan (2003), peta minda digunakan dalam pelbagai bentuk dan aplikasi termasuklah dalam bidang pembelajaran dan pendidikan. Widad dan Kandar (2006) pula menyatakan bahawa peta minda adalah alat berfikir yang sangat berguna. Artikel ini akan membincangkan konsep alat berfikir yang meliputi jenis dan kegunaan. Selain itu, artikel ini juga turut membicarakan kepentingan penggunaan peta minda dalam mengambil nota secara khusus. Kata kunci: alat berfikir, peta minda 1.0 PENGENALAN Peta minda telah digunakan sejak berzaman untuk tujuan pembelajaran, percambahan fikiran, ingatan, pemikiran visualisasi dan penyelesaian masalah oleh para pendidik, jurutera, pakar psikologi dan orang ramai secara umumnya. Menurut Buzan (2003), peta minda digunakan dalam pelbagai bentuk dan aplikasi termasuklah dalam bidang pembelajaran dan pendidikan di mana sering kali ia diajar sebagai “jaring” atau “penjaringan”, merancang dan pengilustrasian dalam kejuruteraan. Jikalau dibandingkan dengan peta konsep yang dibangunkan oleh pakar pembelajaran pada 60-an, peta minda adalah menyerupainya tetapi ia adalah lebih ringkas, berjejari dengan hanya ada satu kata kunci dari pusatnya. 2.0 KONSEP ALAT BERFIKIR Menurut Som dan Mohd Dahalan (1998), alat berfikir merupakan instrumen yang dapat membantu kita menggunakan minda dengan lebih sistematis dan berkesan. Dengan menggunakan alat berfikir ini, idea-idea yang disampaikan akan menjadi lebih tersusun, jelas dan mudah difahami. Yang tercakup dalam alat berfikir ini adalah: (i) Soalan dan penyolaan (ii) Pengurusan grafik (iii) CoRT (iv) Peta minda

1

lazimnya soalan dan penyoalan digunakan sebagai alat untuk menilai kebolehan. 2 . guru perlulah mengaplikasikan kemahiran menggunakan alat berfikir ini dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut keperluan dan situasi yang sesuai. sama ada dalam bidang kurikulum mahu pun kokurikulum. alat-alat berfikir yang dicadangkan akan dapat dimanfaatkan oleh pelajar sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran mahu pun dalam kehidupan harian (Tee. Dengan ini. Manakala. penyoalan merupakan teknik untuk mengemukakan soalan bagi memenuhi keperluan dan tujuan tertentu. tidak semua guru menguasai kemahiran tentang penggunaan alat-alat berfikir sepenuhnya. (a). mencungkil minat dan menilai kebolehan seseorang tentang sesuatu perkara. alat ini memerlukan penguasaan yang baik ke atas teknik penyoalan agar hasilnya adalah berkualiti sedangkan teknik penyoalan ini tidak diajar khusus di sekolah.Semua pelajar harus didedahkan dengan ilmu pengetahuan bagaimana untuk menggunakan pelbagai alat berfikir. Kekurangan alat berfikir soalan dan penyoalan ini adalah ia tidak mempunyai satu format khusus bagi pelajar mencatatkan hasil soal dan penyoalan yang dilakukan untuk disimpan sebagai nota rujukan mahu nota kuliah pada masa kelak. pencapaian dan kemajuan pelajar dalam sesuatu bidang. 2.1 SOALAN DAN PENYOALAN Soalan adalah alat rangsangan yang sering digunakan untuk memperolehi maklumat. Bagi tujuan memungkinkan soalan dan penyoalan ini digunakan secara berkesan. seperti mengesyorkan pelajarpelajarnya mempelajari kemahiran tentang alat-alat berfikir menerusi modul pembelajaran kendiri. guru-guru baru dicadangkan menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeza ke atas pelajar. Dengan menguasai penggunaan alat berfikir. Sehubungan dengan perkara ini. 2009). pelajar dapat menggunakannya bukan sahaja dalam pengajaran dan pembelajaran. malahan juga dalam situasi harian. Dengan menggunakan modul pembelajaran kendiri ini. Maka. masalah ini dapat ditangani dengan adanya guru yang berpengalaman serta menguasai kemahiran tentang alat-alat berfikir dengan baik. Namun begitu. maka penggunaan kaedah pembelajaran alternatif seperti penggunaan modul pembelajaran kendiri adalah sangat digalakkan. Secara umumnya. penggunaan modul pembelajaran kendiri ke atas alat-alat berfikir yang berkualiti juga dapat mencapai matlamat yang sama. maka pelbagai jenis bahan rangsangan perlu digunakan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Modul pembelajaran kendiri ini perlulah dilengkapi dengan soalan-soalan berkualiti yang dibentuk berdasarkan taksonomi yang didasari oleh format penilaian. Hal ini akan merumitkan penggunaan alat berfikir ini dalam kalangan pelajar. Di samping itu. Namun begitu. Selain itu. et al. meninjau kefahaman. Memandangkan guru-guru di sekolah kekurangan masa untuk mengajar atau mendedahkan ilmu pengetahuan tentang alat-alat berfikir ini. pelajar bukan sahaja dapat mempelajari kemahiran tentang alat-alat berfikir malah guru dapat menjimat masa dari segi penyampainnya melalui pengajaran secara formal di sekolah.

iaitu berdasarkan aras kognitif pengetahuan. (vii) Mewujudkan suasana untuk perkongsian idea antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar. manakala aras tinggi adalah terdiri daripada aras analisis. Malah. ada beberapa jenis lagi soalan yang dapat kita gunakan sebagai alternatif untuk membina soalan. (iv) Mengulang kaji perkara yang telah dipelajari dengan cepat. Mengikut Taksonomi Bloom. Antaranya termasuklah jenis-jenis soalan seperti berikut: (i) Soalan bertumpu dan bercapah (ii) Lingkaran soalan (iii) Soalan kritis (iv) Soalan kreatif 3 . (ii) Mengumpul dan menganalisis maklumat secara berkesan.2 JENIS-JENIS SOALAN Secara amnya. analisis. prestasi dan kemajuan pelajar dari semasa ke semasa oleh guru mahu pun pelajar itu sendiri. kita sering menggunakan soalan berdasarkan aras kognitif Taksonomi Bloom (1956).1. (x) Mengenal pasti sama ada objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai atau tidak pada suatu sesi pengajaran. kefahaman.2.1. guru akan seronok mengajar dan pelajar gembira belajar. sintesis dan penilaian. Berdasarkan aras kognitif inilah kita membina dan mengemukakan soalan kepada pelajar. (ix) Mendapatkan maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru secara semerta menerusi sesi pengajaran yang kebiasaannya dilakukan semasa pemerhatian oleh guru pembimbing atau penyelia. aplikasi. Sehingga kini. (v) Merangsangkan pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dan suasana yang ceria dalam pengajaran dan pembelajaran. aras kognitif ini disusun mengikut hierarki daripada peringkat yang paling rendah hingga ke peringkat yang paling tinggi. Menurut Tee et al. (iii) Menggalakkan serta meningkatkan penggunaan metakognitif dalam kalangan pelajar di mana ia menekankan konsep “bagaimana” dan bukan “apa”. (vi) Menggalakkan pencetusan idea-idea baru dan penggunaan idea-idea yang sedia ada dengan baik. (xii) Mewujudkan suasana muhibah dan takrif antara guru dengan pelajar. (a) 2009. soalan berdasarkan Taksonomi Bloom masih merupakan bentuk soalan yang popular dalam kalangan guru dan pembina atau penggubal soalan di negara kita. aras rendah merangkumi aras pengetahuan. Mengikut perkembangan semasa. kefahaman dan aplikasi. penggunaannya amat ketara apabila dijadikan sebagai faktor utama dalam Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). (viii) Menguji dan menilai kebolehan. (xi) Menarik minat dan perhatian pelajar untuk terus kekal dan tekal dalam pembelajaran agar sesi pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif. sintesis dan penilaian.1 TUJUAN SOALAN DAN PENYOALAN Antara tujuan soalan dan penyoalan adalah seperti yang berikut: (i) Memperkembangkan proses berfikir secara kreatif dan kritis di mana ia menggalakkan pembelajaran yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi. 2.

maka mereka tidak lagi perlu menggunakannya. Jadi. 1998). sesuatu idea yang hendak disampaikan itu akan menjadi lebih jelas dan mudah difahami. 4 . 2. Walaupun secara umumnya terdapat lapan jenis pengurusan grafik. Hal ini demikian kerana PG bukan sahaja dapat membantu mengurus pemikiran mereka dengan berkesan. Pelajar hendaklah dilatih menggunakan PG bagi setiap kemahiran yang berkaitan. Mungkin apabila mereka telah mahir menggunakan PG ini. Rumusannya. kita boleh mereka cipta PG sendiri atau mengubah suai PG yang sedia ada mengikut keperluan dan peringkat pembelajaran pelajar. Secara umumnya.1 CONTOH-CONTOH PENGURASAN GRAFIK Antara PG adalah seperti berikut: (i) PG membanding dan membezakan (ii) PG membuat kategori (iii) PG meneliti bahagian-bahagian kecil dan keselurahan (iv) PG menerangkan sebab (v) PG membuat ramalan (vi) PG membuat periksa andaian (vii) PG membuat keputusan (viii) PG menyelesaikan masalah 2.2.2. Melalui PG ini.2 PENGURUSAN GRAFIK Pengurusan grafik (PG) adalah satu bentuk ilustrasi atau lakaran yang digunakan dengan tujuan untuk merancang. mengurus. penggunaan alat berfikir ini adalah terhad bagi suatu tujuan khusus dan fungsinya adalah tidak menyeluruh berbanding fungsi peta minda yang jauh lebih komprehensif khususnya dalam mengambil nota kuliah. jelas dan berkesan.2 PENGGUNAAN PENGURSAN GRAFIK PG digunakan untuk membantu seseorang itu mengurus dan menyusun pemikirannya supaya menjadi lebih sistematik dan berkesan.2. penggunaan PG adalah berdasarkan objektif-objektif tertentu. meneliti. 2. malah juga dapat memudahkan mereka memahami sesuatu proses pemikiran itu dengan lebih baik. tetapi penggunaannya adalah spesifik untuk tujuan tertentu seperti PG membanding beza hanya boleh digunakan khusus untuk menyelesaikan masalah atau disimpan sebagai rujukan bagi tujuan membanding beza suatu perkara. menganalisis atau menghasilkan sesuatu idea pemikiran yang lebih sistematik. 1998).3 ALAT CORT (Cognitve Research Trust) Alat CoRT ialah instrumen dalam bentuk garis panduan yang digunakan untuk meningkatkan kualiti pemikiran seseorang bagi membuat keputusan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi (Som dan Mohd Dahalan. Walau pun PG ini disediakan dengan contoh-contoh tertentu. PG ini berbentuk seperti borang dan jaringan yang perlu diisi dengan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk atau kemahiran yang sedang dipelajari (Som dan Mohd Dahalan.

CoRT 1 terdiri daripada alat-alat yang = BLI berikut: PMI (Baik. Matlamat. 2006). Lemah. Interesting) = OPV POL (Other People’s View) (Pandang Orang Lain) = CAF TSF (Consider All Factors) (Timbangkan Semua Faktor) = C&S KMJK Consequence & Sequal) (Kesan Mengikut Kepentingan) = FIP KMK (First Important Priorities) (Keutamaan Mengikut Kepentingan) = APC AKP (Alternatives. Goal & Objectives) (Tujuan. Istimewa) (Plus. Minus.3. Kemungkinan dan Pilihan) = AGO TMO (Aims. penggunaan alat berfikir CoRT ini juga terhad bagi suatu tujuan khusus. Objektif) . lemah dan istimewa. Hampir sama seperti alat berfikir pengurusan grafik.1 TUJUAN CORT 1 CoRT 1 bertujuan untuk meluaskan persepsi seseorang tentang sesuatu idea dan dapat membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan (Widad dan Kandar. Possibles and Choices) (Alternatif. contohnya alat BLI (baik. Oleh sebab dapatan kajian ini menunjukkan keberkesanan yang tinggi maka Edward de Bono mengamanahkan alat kognitif ini kepada guru-guru supaya dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini membuktikkan bahawa penggunaan alat ini adalah tidak menyeluruh dan kurang sesuai digunakan untuk membuat nota bagi sesebuah topik untuk suatu mata pelajaran.Istilah CoRT ini adalah singkatan daripada perkataan “cognitive research trust”. istimewa) hanya boleh digunakan khusus untuk menganalisis suatu benda atau perkara daripada perspektif baik. Singkatan ini dicipta oleh Edward de Bono semasa beliau mencubakan alat ini di sekolah-sekolah kajiannya di Barat untuk melihat keberkesanannya dalam membantu meningkatkan kognitif pelajar. 2. lemah. Kesemua alat ini terdiri daripada tujuh alat CoRT yang mempunyai tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu.

(Baik. Perubatan dari Universiti Oxford serta Ph. Penerangan di bawah memberikan sedikit gambaran. CAF Consider All Factors (Ambil kira semua faktor) Tujuan Berfikir : Meninjau semua aspek situasi dengan lengkap dan menyeluruh. CoRT 6 : tindakan. 5. Komponen CoRT 1 03. 3. HURAIAN ALAT KEMAHIRAN BERFIKIR (Tujuh Teknik Asas CoRT 1) Bil.PENGENALAN Kemahiran Berfikir menggunakan Alat CoRT 1 diperkenalkan oleh Edward De Bono. Apakah kegiatan dakwah yang anda ingin ikuti? Bil. Apakah keputusan atau penilaian tentang tajuk yang dikaji? Contoh Tajuk Perbincangan : 1. Meramal kesan dan akibat bagi keputusan tersebut.D dari Universiti Cambridge. Apakah keputusan selepas pertimbangan sewajar dibuat? Contoh Tajuk Perbincangan : 1. Kaedah & Langkah : Senaraikan semua faktor yang berkaitan. Panduan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dengan menggunakan alat kemahiran berfikir ini telah disediakan dengan menggunakan CoRT 1. Komponen CoRT 1 02. 6. CoRT 4 : pemikiran kreatif. Arak boleh digunakan untuk tujuan perubatan. Apakah hadiah yang sesuai untuk hari guru anda? 2. C&S Consequence and sequel (Kesan dan akibat dari kesan) Tujuan Berfikir : Menjangka apa yang akan berlaku selepas sesuatu cadangan dijalankan. PMI Plus. M : senaraikan semua yang buruk. Beliau berkelulusan D. Mengembangkan idea. CoRT 1 : keluasan persepsi. 1. Kaedah & Langkah : P : senaraikan semua yang baik. I : senaraikan semua yang menarik. CoRT 2 : organisasi proses berfikir. Interesting. argumen. Elakkan reaksi beremosi. Minus. Menarik. CoRT 5 : maklumat dan perasaan. Komputer menggantikan guru dalam sekolah. Buruk. Program CoRT juga dikenali sebagai Cognitive Research Trust mengandungi 6 bahagian CoRT. CoRT 3 : interaksi. sebuah negara kepulauan di Laut Mediterranean. 3.) Tujuan Berfikir : Meluaskan fikiran tentang sesuatu situasi. Komponen CoRT 1 01. . Bil. Pertimbangkan setiap faktor. iaitu. pemikiran kritis. Elakkan terlupa faktor yang penting. Perceraian mengelakkan perbalahan dalam rumahtangga. Terdapat tujuh teknik asas dan teknik panduan bagi CoRT 1.Phill. 4. 2. Beliau dilahirkan di Malta. 2.

objektif) Tujuan Berfikir : Sentiasa menumpukan perhatian terhadap tujuan asal supaya matlamat tercapai. . FIP (First important prioriti) Tujuan Berfikir : Perkara paling penting diutamakan Mengambil kira perkara-perkara yang penting. Komponen CoRT 1 04. 3. Bil. matlamat. Menentukan pilihan yang terbaik.Apakah kesan serta merta. Possibilities. FIP semasa memilih pasangan hidup. Apakah AGO perkahwinan dalam Islam? 3. Kaedah & Langkah : Apakah AGO rancangan? Adakah tindakan terkeluar daripada AGO? Bagaimana pastikan AGO dapat dicapai? Contoh Tajuk Perbincangan : 1. jangka panjang dan pendek? . Apakah strategi pembelajaran Pendidikan Islam yang paling baik? 3. Choices. Belajar al-Quran dengan tulisan rumi.Adakah cadangan berkenaan baik? Contoh Tajuk Perbincangan : 1. Komponen CoRT 1 06. 2.) Tujuan Berfikir : Memikirkan beberapa perkara dengan serentak. Objectives. Menceraikan terus isteri yang nusyuz. Apakah AGO hidup anda? 2. Apakah kaedah menghafaz ayat hafazan yang paling mudah? Bil. APC (Alternatives. Elakkan perkara yang tidak patut diutamakan Kaedah & Langkah : Apakah perkara-perkara yang penting? Antara perkara-perkara ini yang mana paling penting? Apakah prioriti yang diperlukan tindakan segera? Contoh Tajuk Perbincangan : 1. Komponen CoRT 1 05.)(Tujuan. Melakukan solat dengan meninggalkan semua perkara sunat. Apakah AGO diharamkan meminum arak? Bil. Elakkan perkara yang tidak berkenaan. 2. Cari APC. Menentukan prioriti.Goals. Elakkan pemikiran sehala sahaja. Bagaimana memilih pemimpin sedangkan calonnya ramai.Apakah cadangan berkenaan boleh berjaya? . Contoh Tajuk Perbincangan : 1. Kaedah & Langkah : Apakah cara-cara yang berlainan untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah baik buruk cadangan tadi? Manakah cadangan yang paling baik.Apakah risiko yang mungkin dihadapi? . AGO (Aims. 2.Kaedah & Langkah : . Peperiksaan dihapuskan.

Elakkan membuat keputusan yang terlalu memfokuskan diri. Penjualan rokok wajib diharamkan di Malaysia. Kaedah & Langkah Apakah idea diri sendiri akan mempengaruhi orang lain? Bagaimana orang lain memandang idea anda? Adakah idea anda bernas dan harus dijadikan tindakan? Contoh Tajuk Perbincangan 1. Komponen CoRT 1 07.scribdassets. Mat Rempit wajib dikenakan hukuman penjara 20 tahun mandotari. Ibu bapa wajib menghalang anak remajanya keluar rumah selepas jam 9 malam. http://htmlimg2. 3.jpg . 2. OPV (Other People’s Views) Tujuan Berfikir Mengambil kira pandangan orang lain sebelum membuat keputusan.com/87hb352br4mb3ya/images/4-ecd7217fbc.Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful