UNIT KOKURIKULUM

WDT 299, 90200 KINABATANGAN, SABAH. Tel 089 561422

SK BKIT GARAM 2

Manual Kokurikulum
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam 2 Tahun 2010
Tahun

2003

Aktiviti Kokurikulum di SK Bukit Garam 2
Konsep, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan
1. KONSEP

Manual Kokurikulum

1.1 Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid- murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai - nilai estetika serta sosial yang positif. 1.2 Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1.2.1 Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); 1.2.2 Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; 1.2.3 Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; 1.2.4 Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid - murid untuk keperluan masyarakat dan negara; 1.2.5 Masyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik muridmurid.

2. MATLAMAT
Matlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara matlamat yang hendak dicapai ialah seperti berikut:

2.1 Menyemai kesedaran murid – murid terhadap agama dan kepercayaan kepada Tuhan; 2.2 Menyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid - murid; 2.3 Mengukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah; 2.4 Membina dan meningkatkan minat dan bakat murid- murid dalam aktiviti yang diceburi; 2.5 Membina dan meningkatkan disiplin murid; 2.6 Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan; 2.7 Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; 2.8 Mewujudkan sekolah berwatak.

3. STRATEGI
Untuk mencapai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi pelaksanaannya: 3.1 Memberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah; 3.2 Menambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan/kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu atau kumpulan; 3.3 Melibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan; 3.4 Melibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat; 3.5 Melibatkan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah(JBPS), Persatuan Ibu Bapa dan guru- guru (PIBG), guru- guru dan murid- murid dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 3.6 Merancang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki; 3.7 Merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan; 3.8 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid; 3.9 Menyelia dan menilai aktiviti secara sistematik dan berterusan; 3.10 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

4. PELAKSANAAN
4.1 Definisi Warta Kerajaan bertarikh , 28 hb Disember 1967, No. 5652 ( Peraturan Kursus Pengajian ) Sekolah 1956, mendefinisikan kokurikulum sebagai kegiatan kumpulan, manakala Warta Kerajaan bertarikh 31hb Disember 1997 , Jil 41, No.26, Tambahan No.94, Perundangan A.P.U (A) 531, Akta Pendidikan 1996, peraturan- peraturan ( Kokurikulum Kebangsaan ) mendefinisikan kokurikulum seperti berikut:

Sekolah Menengah Tingkatan Aliran Peruntukan Masa Peralihan .2. Maka hendaklah ada seorang Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru yang hendaklah dilantik oleh Menteri; b.apa sekatan yang dikenakan oleh Ketua Pendaftar.” 4. jelas dinyatakan kuasa yang diberikan kepada Pendaftar.41 Perundangan P. Mei 1998.4 Tugas dan tanggungjawab guru Dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ).1 – 3 (180 minit) Sastera (180 minit) Sains (140 minit) 4 & 5 Teknik (100 minit) Pertanian (140 minit) Perdagangan (180 minit) SRT (180 minit) ( Nota: Peruntukan masa minimum seminggu) 4.“kegiatan kokurikulum” ertinya apa. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Jilid 11.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan – peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; 4. menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar tertakluk kepada apa. No.3 Sukan dan permainan; 4.2. pihak sekolah boleh menubuhkan persatuan sekolah daripada kategori yang berikut: 4.5 Apa.2 Hobi dan rekreasi; 4. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. 5652 telah membuat ketetapan pembahagian masa untuk Kokurikulum seperti yang berikut.2 JenisJenis Aktiviti Berdasarkan Warta Kerajaan bertarikh 21hb. 4.2. Menteri boleh melantik seorang Timbalan Ketua Pendaftar Sekolah dari guru . Jilid 42.4. Penolong Pendaftar.No 11 Tambahan No. .U (A) 196. 27.2.apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. 4.1 Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru: a.3 Peruntukan masa Warta Kerajaan bertarikh 28 Disember 1967.4 Badan beruniform; atau 4. Bil.2.apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar. Bahagian 2.

apa sekatan yang boleh dikenakan oleh Ketua Pendaftar . 5.5 Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat 6.1.2 Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugas.1. mencemerlangkan aktiviti kokurikulum sekolah.tugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. memperbaiki.1 PASUKAN PAKAIAN SERAGAM 6. dan boleh melantik apa. 5.1.4. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri.1. Pendaftar.3 Kelab Taekwondo 6. PENGURUSAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH Dalam mengurus aktiviti kokurikulum di sekolah.9 Pasukan Kadet Remaja Sekolah 6.1.1. 5.2 Kekerapan mengadakan mesyuarat. 4. JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM DI SEKOLAH Aktiviti Kokurikulum terbahagi kepada tiga bahagian: 6.apa bilangan Penolong Pendaftar Sekolah dan Penolong Pendaftar Guru yang difikirkan perlu bagi maksud akta ini; d. Pengetua/Guru Besar sebagai Penolong Pendaftar hendaklah menubuhkan Organisasi Pengurusan Kokurikulum Sekolah bagi membantu beliau memantau. dan Penolong Pendaftar hendaklah di bawah arahan dan kawalan Ketua Pendaftar; e.fungsi sedemikian bolehlah dipunyai atau dijalankan oleh Timbalan Ketua Pendaftar f. Ketua Pendaftar hendaklah mempunyai kuasa dan menjalankan fungsifungsi yang diberikan kepadanya oleh Akta ini.4 Pelaporan berkala. 5.1. Beberapa perkara perlu diambilkira semasa membentuk organisasi ini agar ia dapat memberikan faedah kepada pelajar dan sekolah.1.1 Fungsi dan tanggungjawab setiap ahli.1 Kelab Judo 6.2 Kelab Karate 6. Timbalan Ketua Pendaftar.1. dan sewaktu ketiadaannya kuasa dan fungsi. menilai.8 Pasukan Kadet Polis 6. 5.10 Pasukan Pancaragam Sekolah 6. 5. tertakluk kepada apa. Pendaftar atau Penolong Pendaftar boleh menjalankan semua kuasa dan fungsi yang diberikan kepada Ketua Pendaftar oleh atau di bawah Akta ini.7 Pasukan Kadet Pertahanan Awam (JPA 3) 6.11 Pasukan Tunas Kadet Remaja Sekolah .3 Pembentukan jawatankuasa kecil.4 Pasukan Kadet Bersatu Malaysia(Darat.6 Pasukan Kadet Majlis Keselamatan Jalanraya 6.c.1. Laut dan Udara) 6.5 Dokumentasi 6.1.

Persatuan Ekonomi Rumahtangga l. Bahas.1. Persatuan Bahasa k. Kelab Binaan / Bangunan e. h. Kelab Koperasi m.1. Kelab Bina Badan d.17 6. Kelab Permainan Tradisional v. Persatuan Tingkatan Enam j. Kelab Seni Tampak/Halus . Kelab Kebajikan h.20 Pergerakan Briged Putera Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri Islam Persatuan Silat Seni Persatuan Bulan Sabit Merah Persatuan Silambam Persatuan St.18 6. Kelab Seni Foto y.1.1. Kelab Pembimbing Rakan Sebaya s. Kelab Pencinta Alam t. Persatuan Drama dan Kesusasteraan c.1. Kelab Astronomi c.13 6. Kelab Pelancongan r. Kelab Motor Mekanik p.14 6. Persatuan Geografi / Sejarah d. Persatuan Sains Kemasyarakatan i. Kelab Kembara j. Kelab Elektronik f. Kelab Alat Pandang Dengar b.1.John Ambulans Malaysia Persatuan Wushu 6. Persatuan Sains dan Matematik 6.6.2.1.16 6.19 6.1. Persatuan Agama Islam b. Kelab Keceriaan Sekolah i. Persatuan Kebudayaan e. Kelab Muzik dan Seni Suara q.1.2. Kelab Menaip o. Kelab Rekreasi x. Kelab Equestrian g.1 Persatuan Akademik a. Persatuan Kemahiran Hidup f.15 6. Kelab Perpustakaan / Pusat Sumber w. Persatuan Persuratan.2 Kelab Hobi dan Rekreasi a.2 PERSATUAN DAN KELAB 6. Kelab Komputer l. Kelab Koir Sekolah k. Kelab Memancing n. Persatuan Perdagangan g. Kelab Pengguna u.12 6.

Kelab Snorkeling k. Kelab Berkeno / Kayak b. Kelab Dart k. Kelab Ping Pong t. Kelab Karum q.2 Sukan Air: a. Kelab Ragbi u. FUNGSI AKTIVITI KOKURIKULUM . Kelab Seni Tari Kelab Wayang Gambar 6.3. Kelab Perahu Layar d.z.2 Olahraga: a. Kelab Bola Sepak f. Kelab Pandu Arah s. Kelab Bola Keranjang e. Kelab Olahraga c. Kelab Renang g. Kelab Gasing Pangkah l. Kelab Luncur Air c.3. Kelab Hoki p. Kelab Terjun 7. Kelab Perahu Naga e. Kelab Skuter Air j.1 SUKAN DAN PERMAINAN 6. Kelab Sepak Takraw v. Kelab Gimrama n.1 Permainan: a. Kelab Tenis 6. Kelab Bowling h. Kelab Berbasikal b. Kelab Squasy x. Kelab Motor f.3. Kelab Kriket r. Kelab Catur j. Kelab Bola Baling c. Kelab Skuba i. Kelab Golf o. Kelab Merentas desa e. Kelab Polo Air f. Kelab Bowling Padang i. Kelab Senamrobik 6. Kelab Gimnastik m. Kelab Bola Jaring d. Kelab Badminton b. Kelab Bola Tampar g. Kelab Memanah d. Kelab Rowing (Berdayung) h. Kelab Sofbol w.

Projek Membuat Kincir Air: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.murid menambah pengetahuan dalam mata pelajaran yang berkaitan. Segala aktiviti kokurikulum hendaklah dirancang terlebih dahulu supaya selaras dan saling melengkapi dengan apa yang diajar di bilik darjah. Antaranya ialah: 7. Ini boleh membantu murid. cara begini juga dapat memberi pengalaman yang mungkin tidak terdapat di dalam bilik darjah.1 Aktiviti Pergerakan Pasukan Pakaian Seragam: Pertolongan Cemas: Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid mencuba pengetahuan/ pengalaman tentang caracara memberi rawatan kecemasan serta menggunakan pengetahuan yang dipelajari dalam mata pelajaran sains. Bahas dan Pidato: Aktiviti ini antara lain memberi peluang kepada murid.murid meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pelajaran.1. Kawad Kaki: Aktiviti ini dapat mengujudkan disiplin dalam pasukan. 7. di samping dapat meningkatkan daya kreativiti dan kemahiran hidup. semangat kembara.murid menggunakan pengetahuan mereka dalam matematik. di samping dapat memberi pengetahuan dan pengalaman kepada murid tentang cara hidup berdikari. menurut perintah serta melatih kepimpinan. Aktiviti ini juga dapat memberi peluang kepada murid. Di samping itu.fungsi yang tertentu.1 Pengukuhan dan Pengayaan Pengetahuan yang diperoleh daripada mata pelajaran akademik dapat diperkukuhkan dan diamalkan melalui aktiviti kokurikulum.3 Aktiviti Sukan / Permainan: Olahraga: . Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: 7.murid memahami konsep latihan dalam bidang tertentu dengan menggunakan pengetahuan tersebut dalam konteks yang lebih bermakna dan realistik. 7.Aktiviti kokurikulum mempunyai fungsi.1.murid menggunakan kemahiran bahasa dalam memberi dan mematahkan hujah dengan menggunakan fakta. fizik dan geografi. semangat berkerjasama. Perkhemahan: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid menggunakan pengetahuan membaca peta (geografi). berani dan berikhtiar.2 Aktiviti Persatuan / Kelab: Berikut adalah beberapa contoh aktiviti kokurikulum yang berfungsi bagi pengukuhan dan pengayaan: Kuiz: Aktiviti ini antara lain dapat memberi peluang kepada murid.1.

Tujuannya adalah untuk memupuk hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat serta menyemai semangat berkhidmat. Memberi bantuan kepada murid; d. ketahanan diri dan ketepatan membuat keputusan. mengukir. buah fikiran dan kepakaran. Antaranya ialah : a. membersihkan masjid/surau. Mengutip derma dan mendapatkan kemudahan. bergotongroyong.1 Sumbangan Sekolah Kepada Masyarakat: Sekolah dapat menggunakan aktiviti kokurikulum sebagai satu sumber bagi murid. ketangkasan. menekat.lain; b. mengadakan minggu kerja. Bola Sepak: Aktiviti ini dapat menimbulkan semangat berpasukan.perkara seperti dalam bidang kerjaya. Di samping itu.murid memperkukuhkan dan memperkayakan pendidikan jasmani. silat. murid dapat pendedahan serba sedikit ilmu kesihatan dan caracara rawatan asas kepada masyarakat setempat.Aktiviti ini dapat memberi pengetahuan kepada murid. seperti menganyam. kawasan perumahan/bandar. nilai agama dan moral. 7. tunjuk ajar tentang perkara. banyak lagi aktiviti khidmat masyarakat yang dapat menimbulkan suasana hubungan dua hala seperti bergotong.hari perayaan khusus untuk muridmurid daripada pelbagai kaum; f. bekerjasama dan saling membantu antara sama lain. berdisiplin. komputer dan lain. Ia memberi peluang kepada murid. bimbingan dan latihan dalam kemahiran tertentu. Contohnya. ceramah.murid tentang ilmu anatomi.membersih dan . bekerjasama. tenaga. guru dan kakitangan sekolah boleh memberi khidmat kepada masyarakat dan begitulah sebaliknya.2.2 Khidmat Masyarakat Murid. menjahit.murid mempraktikkan dan mengukuhkan segala pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat.kemudahan tertentu bagi melengkapkan peralatan kokurikulum sekolah seperti peralatan sukan. Mengadakan projek anak angkat; e. ketabahan. Membantu sekolah dalam pengelolaan sukan.royong. usaha .2 Sumbangan Masyarakat Kepada Sekolah Masyarakat boleh memberi sumbangan dengan cara membantu sekolah dalam bentuk material .2. 7. persefahaman. bimbingan dan latihan tertentu. pakaian. iaitu berkenaan sistem otot dan pembinaan otot yang kuat. Memberi ceramah. Mengadakan rumah terbuka pada hari. melalui aktiviti Persatuan Bulan Sabit Merah. membuat alat – alat permainan tradisi dan sebagainya; c. sivik dan lainlain. 7. Ini bukan sahaja dapat memperkukuhkan pelajaran mengenai biologi tetapi murid juga akan dapat memahami konsep latihan dalam sukan dan menggunakan pengetahuan yang ada dalam latihan itu. membuat tembikar.

mengindahkan sekolah. berdisiplin. membuat gasing. 7. krafrangan. perusahaan. 7. mekanik. kajian atau lawatan tentang jenis dan pekerjaan yang terdapat dalam perkhidmatan separa kerajaan. memancing.lain.papan congkak. di samping dapat mengisi masa lapang mereka dengan berfaedah serta membina kesihatan fizikal dan mental.4. melukis kartun.bidang tertentu. memasak. dan lain. swasta dan perseorangan. Dalam hal ini. berternak. wau. pentadbiran. Ekonomi Rumah : gubahan. seni ukir. 7. mengukir. Aktiviti ini juga dapat memberi keseronokan kepada murid. tudung saji dan lainlain. menyanyi. kimpalan dan lain.4 Kerjaya Aktiviti kokurikulum dapat memberi asas kerjaya kepada murid. membuat model. Pengetahuan dan kemahiran ini sangat berguna apabila mereka memasuki dunia pekerjaan kelak. Aktiviti seperti ini juga dapat meningkatkan daya kreatif dan pengetahuan murid terhadap aktiviti yang dijalankan oleh institusi luar sekolah dalam bidang. pihak sekolah haruslah sentiasa berusaha mengadakan aktiviti yang baru dan lebih menarik.4.2 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan pandangan dan pengetahuan Bidang Kerjaya: Ceramah. bersukan.lain perkhidmatan sosial dan profesional. Sains Pertanian : berkebun. berternak dan lainlain. di samping dapat menarik minat mereka terhadap aktiviti kokurikulum. perhiasan dan lain. menanam bunga. menghias/menggubah. berkebun.lain. Sekolah yang mempunyai masalah ini bolehlah berusaha mendapatkannya daripada sekolah lain atau masyarakat setempat. mengumpul setem/daun.alat muzik.1 Contoh aktiviti yang berkaitan dengan mata pelajaran Kemahiran Hidup : seni bina. perniagaan. 7.bomba. pertukangan. Ini termasuklah bidang pekerjaan seperti pasukan polis. Aktiviti ini boleh dijalankan secara kumpulan atau individu dan tidak hanya terbatas kepada kemudahan dan peralatan atau kepakaran yang ada di sekolah itu sahaja. tenunan. murid dapat memperoleh pengetahuan dan kemahiran. 7. membaiki radio dan TV. bermain alat.3 Hobi dan Rekreasi Dengan melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. menulis sajak/ cerpen/syair/rencana.5 Perkembangan Diri Individu Semua aktiviti kokurikulum dapat memberi peluang kepada murid melatih diri sendiri untuk kesihatan diri.daun kayu/ keratan akhbar. tembikar. Antara contoh aktiviti ialah membaca. sangkar burung. jahitan. Ia juga dapat membantu dan melengkapi pengajaran dan pembelajaran serta dapat menimbulkan kesedaran dan penyediaan pemilihan kerjaya murid. Seni Lukis : seni lukis. anyaman. memupuk minat dan bakat serta . pameran. tentera .

5.perkara yang perlu ada dalam Takwim a.agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan. 8. Kelab Sukan/Permainan. Pendaftaran. Kelab Sukan/Permainan. Kelab/Persatuan.2 Peningkatan Disiplin Aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan dan memperkukuhkan disiplin murid ke arah pembinaan sahsiah yang bersepadu. Kerja. Kelab Sukan/ Permainan 8.1 Kesihatan Aktiviti kokurikulum dapat digunakan untuk melatih murid membiasakan jagaan kebersihan diri. PROSEDUR TETAP PENUBUHAN PERSATUAN (Pasukan Pakaian Seragam.6 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa. Latihan sukan yang mementingkan kesihatan: iv.5.7 Surat permohonan menubuhkan Pasukan Pakaian Seragam kepada agensi. Kelab/Persatuan.1 Penubuhan 8.langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan: iii. Kelab/Persatuan.3 Surat Perlantikan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/ Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan) 8.6 Surat Penurunan Kuasa daripada Pemimpin melalui Pengetua/Guru Besar kepada Ahli Jawatankuasa. Pertolongan cemas yang mementingkan kebersihan dan langkah.2 Surat permohonan penubuhan dari Guru Pemimpin/Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.kerja amal dan ibadah. 8. 7. . 8. 8. c.1.1 Mesyuarat penaja.1. Pasukan Pakaian Seragam yang mementingkan pakaian dan perawakan yang kemas dan teratur; ii.1.4 Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 8.1.1 Perkara. Kelab/ Persatuan. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam.1. 8. 7.membina semangat untuk menghayati nilai perpaduan dan kewarganegaraan.2. 8. Kelab/ Persatuan.2 Pelaksanaan 8. 8.1. Mesyuarat Agung setiap Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan/Permainan kepada Pengetua/Guru Besar.1.1.5 Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat. antaranya melalui aktiviti berikut: i. Kelab Sukan/Permainan dari Pengetua/Guru Besar kepada Guru Pemimpin/Penasihat. b.

bersamasama disertakan senarai ahliahli Kumpulan Pengakap SMK PUTRAJAYA 1 dan juga senarai guruguru .. Kelab Sukan/Permainan. 62250 Putrajaya Persekutuan Pengakap Malaysia..3 Surat permohonan mengutip derma untuk Pasukan Pakaian Seragam. Pelaporan. 8. f.5 Surat pemberitahuan sekolah kepada ibubapa/penjaga berkaitan penglibatan murid dalam Kokurikulum. Rancangan aktiviti.1 Prosedurprosedur lawatan.4. ( Rujuk Lampiran I dan J ) 8. Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Putrajaya 1 4.2. Jalan P8.2. 8.2 Contoh Bentuk Format Takwim. 8. Penilaian h. Mesyuarat Jawatankuasa setiap Pasukan Pakaian Seragam. 8. Kelab/Persatuan. g. 56000 Kuala Lumpur. Kelab Sukan/Permainan bagi kali 1.3 Kandungan Fail dan Buku Pelaporan 8.3.2. Kelab Sukan/Permainan.2.2. 8. Melalui dan salinan: Pengetua SMK Putrajaya 1 4. 8.2 Kandungan dalam buku pelaporan . Presint 8. ( Rujuk Pengurusan Fail ) 8.3. PENDAFTARAN KUMPULAN PENGAKAP SEKOLAH Berhubung perkara tersebut diatas.1 Kandungan Fail Pasukan Pakaian Seragam.. Presint 8. Kelab/Persatuan. 62250 Putrajaya Tuan. Jalan P8.2 . e.d. Hari Kokurikulum Sekolah.6 Surat pemberitahuan kepada ibu bapa/penjaga ketidakhadiran murid dalam aktiviti Kokurikulum.4 Lawatan 8. Kelab/Persatuan. ( Rujuk Lampiran H ) . Rumah Pengakap.4 Surat kelulusan mengutip derma dari Pengetua/Guru Besar dan contoh resit derma. Jalan Hang Jebat.

k. 2. Jalan P8. SMK Putrajaya 1 4. Sekian . 62250 Putrajaya s. terima kasih.penasihat yang akan mengendalikan kumpulan pengakap tersebut. Fail Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 5. () Guru Pemimpin Pergerakan Pengakap. 4. ……………………………………………. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 3. Fail Pengakap 22 Lampiran 8/9 Contoh Takwim Rancangan Pengakap Bulan Minggu/Tarikh Aktiviti Catatan/Tindakan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Okotber November Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 . Pengawai Pendidikan Daerah Sepang . Semoga dengan pendaftaran tersebut pihak sekolah akan memperolehi segala berita pengakap semasa agar dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap. 2. Presint 8. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Sepang. 1. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor.

Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Minggu 2 Minggu 4 Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Penyusunan Organisasi Tanggungjawab Ahli Dasar Berpengakap Peraturan dan UndangUndang Bendara Pemakaian Lencana Lagu Kebaangsaan Lagu Negeri Simpulan dan Ikatan Pengurusan Perjumpaan Pek/Terup Istiadat Perlantikan Kemahiran Berpengakap Mesyuarat Agung Pertolongan Cemas Membaca Peta Pengembaraan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Pengetua / GPK KOKO/Guru Penasihat 23 24 25 PENGURUSAN PERSATUAN/KELAB (Pakaian Seragam. Permainan/Sukan) Persatuan/Kelab dan Kelab 1. LATAR BELAKANG 1. diangotai dan digerakkan oleh muridmurid adalah selaras dengan harsat menggiatkan lagi pelaksanaan program aktiviti kokurikulum di sekolahsekolah seluruh negara. Malah Peraturan 4 dalam PeraturanPeraturan Pendidikan ( Persatuan Sekolah ) 1998 .1 Inisiatif dan usaha menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin.

dianggotai dan digerakkan oleh muridmurid amatlah menggalakkan. 1. Pengetahuan.2 Hobi dan rekreasi; 1. setelah menerima permohonan secara bertulis. 1.1.1 Mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.5 Apaapa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.1. Inisiatif dan usaha ini akan memberi impaks yang lebih besar kepada penyemarakkan kegiatan kokurikulum sebagai sebahagian daripada program pendidikan di sekolah. setiap murid mempunyai bakat dan potensi untuk memimpin. sekurangkurangnya untuk memimpin diri sendiri menjadi apa yang diinginkan.2 Usaha menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah adalah juga usaha kependidikan yang penting.U (A) 196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa Pengetua. khususnya untuk menyemai dan memupuk prinsip. pengalaman dan latihan. mengurus dan mengoperasikan sesuatu kelab atau persatuan bukanlah warisan semula jadi. kesungguhan dan kemahiran memimpin. RASIONAL Berdasarkan hakikat kejadian insan. MATLAMAT Agar dapat membantu guru dan muridmurid merancang dan melaksanakan dengan . hendaklah menubuhkan persatuan sekolah dari ketogeri yang berikut:1.4 Badan beruniform; atau 1. apabila pengetahuan.seperti yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P. 1.1. di samping membangunkan diri mereka menjadi insan yang mewarisi dan menghayati keseluruhan ciriciri kecemerlangan murid yang tersurat dan tersirat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 2. kesungguhan dan kemahiran muridmurid memimpin.3 Sukan dan permainan; 1. kesungguhan dan kemahiran ini sebaliknya boleh diperolehi melalui prosesproses pengajaran dan pembelajaran formal dan tidak formal.1. 28 3. pengalaman secara langsung. Walau bagaimanapun pengetahuan.3 Sehingga kini inisiatif dan usaha sekolah menubuhkan kelab atau persatuan yang dipimpin.1. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan yang ditubuhkan itu dipertingkatkan secara bersepadu dan berterusan. kaedah dan kemahiran kepimpinan di kalangan murid. perkongsian pemikiran.

4 Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang. berpelembagaan. 5.2 Menjelaskan kaedah dan tatacara penubuhan kelab atau persatuan.6 Menjelaskan tanggungjawab dan peranan muridmurid sebagai warganegara berdasarkan Rujunegara. 5.3 Menjelaskan kaedah dan tatacara pentadbiran dan pengurusan kelab atau persatuan 5. 5. stategi dan prinsip pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan. hasrat dan kecenderungan yang sama serta . 5. kegemaran. mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di sekolah.1 Definisi: Sesuatu entiti kumpulan yang berstruktur. berketrampilan dan berwawasan.5 Membentang dan menjelaskan ciriciri dan nilainilai asas kepimpinan. OBJEKTIF KHUSUS 5.bermatlamat untuk melahirkan insan yang berwibawa. berperaturan dan berkepimpinan yang dianggotai oleh muridmurid sekolah yang mempunyai minat. menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan yang dipimpin.1 Mengetahui dan memahami ciriciri dan nilainilai kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin. berketrampilan dan berkeyakinan tinggi sebagai pemimpin di sekolah dan berpotensi mengembangkan bakat dan upaya kepimpinan masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidangbidang yang diceburi pada masa akan datang.3 Mengetahui dan memahami kaedah dan stategi memimpin dan memotivasikan ahliahli kelab atau persatuan yang dipimpin 4. 4. OBJEKTIF AM GuruGuru dan muridmurid akan: 4. perlembagaan negara dan Wawasan 2020.2 Mengetahui dan memahami kaedah. mengelola.5 Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang berwibawa. 6. KELAB ATAU PERSATUAN 6. 4. 4.4 Menjelaskan kaedah dan tatacara pengurusan dan pengelolaan aktiviti dan kegiatan kelab atau persatuan di sekolah berdasarkan perancangan dan undangundang. 4.1 Menjelaskan matlamat dan tujuan penubuhan kelab atau persatuan di sekolah dalam konteks kependidikan dan kepimpinan 5.

3 Mendapatkan kelulusan daripada Pengetua 7.bertujuan untuk saling bekerjasama.1 Menggabungkan muridmurid yang mempunyai minat. d. c. kegemaran. bantu membantu dan berkongsi sumber dalam melaksanakan aktiviti dan mencapai citacita serta matlamat yang telah ditetapkan dan dipersetujui bersama bagi memperkembangkan minat.3 Peraturan 7. 7. kegemaran. hasrat dan kecenderungan masingmasing.1 Muridmurid membentuk jawatankuasa penaja untuk menetapkan:7.5. Berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang diminati dan digemari.1. 29 6.2 Merancang aktiviti tahunan kelab atau persatuan 7.2 Tanpa pengurusan kewangan yang baik dan sempurna maka .2 Jawatankuasa penaja menulis permohonan rasmi kepada Pengetua dengan menyertakan dokuman yang telah ditetapkan di atas.1 Pengurusan Kewangan adalah satu perkara pokok dan paling penting dalam sesebuah kelab atau persatuan 8.3 Pengesahan dokumen kelab atau persatuan 7.1.1 Memilih Ahli Jawatankuasa 7.4 Perlembagaan (Contoh Lampiran K) 7.1. Menetapkan matlamat yang dipersetujui dan dilaksanakan bersama.1.5. b.2. e. Mewujudkan wahana kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi masingmasing ke peringkat yang lebih tinggi 7.1 Pengenalan 8.2 Aktiviti dan kegiatan 7.6 Mengoperasikan kelab atau persatuan 8.4 Mendaftarkan ahliahli kelab atau persatuan yang telah diluluskan oleh Pengetua 7.1.5. Merancang dan melaksanakan aktiviti dan kegiatan secara berkumpulan.1. PENGURUSAN KEWANGAN 8.1 Tujuan dan matlamat 7.2 Tujuan penubuhan/pembentukan kelab atau persatuan: 6. Mewujudkan peluang kepada muridmurid mengembangkan bakat dan potensi kepimpinan f. hasrat dan kecenderungan yang sama supaya muridmurid berpeluang dan berkesempatan: a. BAGAIMANA MENUBUHKAN KELAB ATAU PERSATUAN 7. Berkongsi sumber dan peralatan.5 Mengadakan Mesyuarat Agung penubuhan dengan : 7.

6 Menyediakan Borang Pesanan (Contoh Lampiran A) 8. f. Masukkan butirbutir tentang perkhidmatan/bekalan yang telah dilaksanakan/dibekalkan beserta tarikh. Jika bil asal hilang.3.11 Mengadakan Baucar Pembayaran.3.00) 8.3. Baucar Pembayaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan.3.2 Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. borang pesanan dan bilbil yang sempurna. 8. 8. pembayaran hendaklah dibuat terhadap bil salinan yang diperakui oleh guru penasihat . (RM 30. Tandatangan guru penasihat yang meluluskan dan tarikh.2. Dapatkan resit pembayaran daripada pembekal atau pekedai.3. c.2.1 Menyediakan ‘cash book’ (Buku Tunai) a.2 Objektif 30 8. 8.3.8 Setiap pembelian barang melebihi had yang dibenarkan (RM 30. Buku Resit. Rekodkan dalam ‘cash book’ c.7 Apa yang patut dilakukan apabila menerima duit/wang? a. 8.3 Dapat melincinkan perjalanan sesebuah kelab/persatuan dalam menjalankan sebarang aktiviti yang telah dirancangkan 8.3 Bendahari kelab/persatuan perlu mencatat segala perkara yang hendak dibeli/dipesan dengan mengisi Borang Pesanan 8. Keluarkan resit b.perjalanan persatuan atau kelab berkenaan akan pincang dan akhirnya terus berkubur. b. e.2. 8. b. Borang Baucar Bayaran.5 Membuat pungutan yuran/derma keahlian dan sumbangan khusus bagi menjalankan sesuatu aktiviti.3.2 Melahirkan pelajar yang yang celik pengurusan kewangan 8. 8.10 Pembentangkan laporan kewangan dalam mesyuarat.9 Bendahari juga perlu membuat anggaran perbelanjaan bagi sesuatu program. Setiap baucar pembayaran dimestikan disertakan bil pembelian barang. Menyimpan wang dalam Bank/Guru Penasihat dengan segera sekiranya melebihi had yang dibenarkan.3.1 Memberi pendedahan kepada pelajar khususnya kepada Bendahari kelab/persatuan dalam menguruskan kewangan secara sistematik. Contoh (Lampiran B) a.3. c.3 Tugas Bendahari dan Penolong Bendahari 8. Borang Pesanan Barang.00) hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Guru Penasihat. buku resit. baucar bayaran.3. . 8. d.3. Jumlah pembayaran dalam angka dan perkataan. 8.4 Mempastikan pengerusi/setiausaha telah membuka akaun persatuan 8. 31 g. Salinan asal simpanan sekolah (kelab/persatuan) dan kedua kepada penerima.

12 Menyediakan Penyata Kewangan Berakhir 31 Ogos pada setiap tahun untuk dibentangkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan (Lampiran C) a. 8. 8.2 Memberikan teguran kepada Bendahari sekiranya berlaku butiran salah.3.4. 8. baucar dan dokumen sokongan hendaklah ditebuk/dicop “SUDAH BAYAR” berserta tarikhnya bagi mengelak pembayaran dua kali. 9.1. Ucapan Perasmian d. b. bendahari hendaklah membelanjakan wang baki mengikut sebagaimana yang diputuskan dalam mesyuarat agung. 8. d.1 Menyemak Buku Tunai pada setiap hujung bulan 8. PENGURUSAN MESYUARAT 9. 8. i. 9.2 Atur cara Majlis Mesyuarat Agung a.4. Sediakan format Penyata Kewangan Tahunan. Ucapan Penasihat Kelab c.4.13 Menyemak Buku Tunai (cash book) pada setiap hujung bulan Menyimpannya di tempat yang selamat dan berkunci. Pastikan Buku Tunai (Cash Book) telah dikemaskinikan dan ditutup.3. Baucarbaucar pembayaran yang telah dibayar hendaklah disusun dan difailkan mengikut nombor siri.(ada wang terima dan ada wang keluar serta baki ditangan dan juga baki dibank.1. c. Mesyuarat agung 9.1. Ucapan Pengerusi Mesyuarat . gunakan penyata yang belum diaudit. Ucapan Alualuan b. Dapatkan tandatangan Pemeriksa KiraKira bagi mengesahkan bahawa segala butiran dalam Penyata Tahunan itu adalah benar atau sahih.15 Penyalahgunaan wang persatuan adalah satu kesalahan yang serius dan boleh dikenakan tindakan tatatertib 8.1 Mengedarkan surat jemputan Mesyuarat Agung Kelab diedarkan sekurangkurangnya 14 hari sebelum mesyuarat diadakan (Lampiran D) dengan disertakan minit mesyuarat yang lalu.4.1 Mesyuarat Agung.4 Tugas Pemeriksa KiraKira 8.14 Sekiranya persatuan dibubarkan. Pastikan adanya Penyata Kewangan Tahunan Kelab/Persatuan sekolah yang telah diaudit bagi tahun sebelumnya atau jika tidak.3 Agenda Mesyuarat Agung a. 8.h.4 Bertanggungjawab ke atas Penyata Tahunan yang telah ditandatanganinya itu 32 9.3 Menandatangani Penyata Tahunan Berakhir 31Ogos setiap tahun.3. Sebaik sahaja pembayaran dilakukan.3.

Ucapan penangguhan 9. Penolong Setiausaha v.2. Notis panggilan mesyuarat hendaklah diberi dalam tempoh satu minggu. (Contoh minit mesyuarat jawatankuasa – Lampiran G) 9. Setiausaha iv.1 Ucapan Pengerusi. Masa . 9.5 Laporan kewangan. Mesyuarat ini juga boleh diadakan kerana: 9.2 Mesyuarat Agung Luar Biasa Mesyuarat Agung Luar Biasa/Tergempar boleh diadakan dengan kehendak sebahagian ahli atau Ahli Jawatankuasa bagi membincangkan satu agenda sahaja.1 Permintaan bertulis 2/3 ahli 9. Membentangkan dan mengesahkan laporan kewangan e.1 Ucapan Pengerusi 9. Membahaskan usulusul yang diterima g.3. 9.3. Ahli Jawatankuasa (5 – 7 orang) viii. Pemilihan dua orang juru audit f.3. 9.2 Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu 9. Pengerusi ii. Mesyuarat ini hendaklah dihadiri oleh Guru Penasihat yang dilantik oleh Pengetua.4.4 Laporan birobiro. Notis hendaklah disiarkan dua minggu sebelum diadakan.2. (Contoh Minit Mesyuarat Agung – Lampiran E) c.4 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Projek Agenda Mesyuarat 9. Membentangkan laporan tahunan. Bendahari vi.2 Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. d.3. 9.4 Membincangkan hal projek (Lampiran H) a. Hari c. Naib Pengerusi iii.3 Perkara berbangkit.2 Pengerusi memikirkan perlunya mesyuarat diadakan. Pemilihan Ahli Jawatankuasa i. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat agung yang lalu. (Lampiran F) Agenda Mesyuarat hendaklah merakumi perkara berikut: 9.b.3 Perkaraperkara berbangkit 9. Tarikh b.3. 9.3.4. Mesyuarat hanya boleh dijalankan sekiranya cukup korum (2/3 daripada ahli jawatankuasa).4.4. Penolong Bendahari vii.3 Mesyuarat Jawatankuasa 33 Mesyuarat ini diadakan untuk mengerakkan aktiviti kelab.6 Halhal lain. 9.

2.2 Bilbil pembelian.1 Penyata kirakira kewangan kelab 10.4 Perlembagaan kelab 10.3.5 Melantik ahli jawatankuasa projek 9.3.5 Maklumat ahli 10. 34 10.1 Minit mesyuarat 10.3 Bukubuku panduan kelab 10.2.3.2.1 Maklumat ahli 10.8 Halhal lain. Contoh Rujukan Fail: SMKPj1/07/KPA/2003( ) .3.d.3 Fail Setiausaha 10.3.2 Fail Pengerusi 10.7 Kewangan projek 9.3.4.3 Perlembagaan kelab 10.2 Senarai ahli jawatankuasa dan senarai penasihat 10.4. Tempat 9.6 Senarai ahli jawatankuasa dan guru penasihat 10.4.4.4.4.6 Tugastugas ahli jawatankuasa projek 9.7 Laporan Mingguan (Lampiran J) 10.2 Suratsurat berkaitan kelab 10.2.4 Minit mesyuarat 10.4 Fail Kewangan (Bendahari) 10.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful