Tujuh Dosa Besar

Rasulullah Saw. bersabda : ُ ِّ ِ ‫اِجْ تَنِبُواالسبع الووْ بِقَات اَلشزْ ك بِاهللِ والسِّحْ ز وقَتل النَّفس الَّتِي حزم هللاُ اِالَّ بِالحق و ٰاكل الزبَا و ٰاكل هال اليَتِيْن والتَّو لِّي يَوْ م الزحْ ف‬ ِ َّ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ ِ ْ ِ َ ُ ِ َ ِّ ُ ِ َ ِّ َ ْ َ َ َّ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ُ ْ‫وقَذ فَ الوحْ صنَا ت الغَا فِالَ ت ال‬ ْ ِ ْ َ .‫ِ وؤ هنَا ت. رواه البخار ى و هسلن‬ َ ُْ ِ ِ ُْ Artinya : Jauhilah tujuh macam dosa yang bertingkat – tingkat (besar), diantaranya ialah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mempersekutukan Allah Sihir Membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak. Makan harta riba Makan harta anak yatim Lari dari peperangan Menuduh wanita yang berimana yang tidah tahu menahu dengna perbuatan buruk dengan apa yang difitnakan kepadanya.

(HR Bukhari dan Muslim)

Tujuan Instruksional
Setelah mendapatkan materi ini, peserta diharapkan mampu:
  

Mengetahui apa saja yang termasuk kategori dosa-dosa besar dan bagaimana hukumnya serta menyebutkan contoh-contohnya. Menjauhi dosa-dosa besar dan segera bertaubat jika pernah melakukannya. Membenci dosa-dosa besar dan mencegah orang lain untuk melakukan dosa-dosa besar.

Titik Tekan Materi
Materi ini setidaknya menguraikan 5 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah saw. Yakni syirik, sihir, durhaka pada orang tua, sumpah palsu, dan lari dari medan perang (desersi). Ada sejumlah dosa lain yang juga termasuk dalam kategori dosa besar. Allah SWT memberi hukuman yang berat bagi pelaku dosa besar.

Maksiyat meliputi dua bagian. "Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Nabi saw. "Beliau bersabda. makan harta anak yatim. Shagha’ir adalah dosa-dosa yang tidak mengakibatkan hukuman di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat. Definisi maksiyat (dosa) dan pembagiannya Maksiyat adalah ketidaktaatan baik mengerjakan hal-hal yang dilarang maupun mengabaikan perintah. Contoh sebagaimana tercantum dalam hadits di atas. laknat dan kemarah-Nya. sedangkan zinanya hati adalah menginginkan dan berangan-angan. yakni maksiyat yang tergolong dosa besar (kaba’ir) dan dosa kecil (shogho’ir). zinanya tangan meraba. ‘Apa saja. Bahaya berpaling dari medan jihad. ‘Menyekutukan Allah. shagha’ir adalah dosa yang ditimbulkan oleh kelalaian dan pelakunya senantiasa menyesal sehingga mengurangi rasa nikmatnya bermaksiyat. sihir. durhaka pada orang tua -pada waktu itu beliau bersandar kemudian duduk. Beliau bersabda. kemudian bersabda. Beliau selalu mengulang-ulangnya sehingga kami berkata. zina kedua telinga mendengar. Bahaya sihir. berpaling dari medan perang. memakan riba. zinanya kaki melangkah. Mereka berkata. Dalil-Dalil Hadis-Hadits "Tidakkah aku ceritakan kepadamu tentang dosa-dosa yang besar (3x).   Kaba’ir adalah setiap dosa yang mengakibatkan hukuman di dunia atau diancam oleh Allah dengan ancaman yang khusus di akhirat. Bahaya sumpah palsu. zina lisan adalah berkata. Sebagian ulama berpendapat. bersabda. ‘Yaitu menyekutukan Allah. kaba’ir adalah dosa yang dilakukan seseorang dengan menganggap enteng dan merasa bangga.demikian juga persaksian palsu dan ucapan palsu’. ‘Andaikan beliau diam’" (HR Bukhari Muslim). Sebagian ulama berpendapat. ‘Telah ditetapkan atas manusia bagiannya dari zina yang pasti dilakukannya: zina kedua mata adalah melihat. ‘Jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan (7 dosa besar)’.Pokok-Pokok Materi       Dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits Nabawi tentang dosa-dosa besar. membunuh. Mereka menjawab. Bahaya syirik. kermudian farjilah yang membenarkan atau mendustakannya’" (HR Muslim). Bahaya durhaka pada orang tua. . mendapatkan adzab. wahai Rasulullah’. dan menuduh keji wanita mu’minat baik-baik’" (HR Bukhari Muslim). wahai Rasulullah?’ Beliau bersabda. ‘Ya.

"Tidak ada dosa besar bila disertai istighfar dan tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus-menerus". dan Dia telah menciptakan segala sesuatu. 1. dan Dia tidak mempunyai anak. Syirik Besar Syirik akbar adalah syirik dalam beribadah dengan menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Al Furqaan : 1-3) . Syirik dapat digolongkan menjadi dua macam: syirik besar (asy-syirku al-akbar) dan syirik kecil (asy-syirku al-asghar). Kemudian mereka mengambil ilah-ilah selain Dia (untuk disembah). Kewajiban ke 32) dan muwashofat yang harus dimiliki kader-kadernya. sedangkan kami menganggapnya tergolong pada masalah-masalah yang akan membawa pada kehancuran. yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. kemudian ia menghalaunnya. Lima macam dosa besar di antara dosa-dosa besar Syirik (menyekutukan Allah) Syirik adalah menyamakan Allah dengan yang lain dalam hal-hal yang menjadi kekhususan-Nya. agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. 3." Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadits dari Anas yang mengatakan: "Sesungguhnya kamu melakukan pekerjaan maksiyat yang pada pandangan kamu lebih kecil ketimbang sehelai rambut. menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan. bahkan mereka sendiripun diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak) sesuatu kemudharatan dari dirinya dan tidak (pula untuk mengambil) sesuatu kemanfa’atan dan tidak kuasa mematikan. dan tidak sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya). mereka berkata. (25. 2. Sikap Muslim terhadap dosa Sikap Muslim terhadap dosa adalah sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah ibnu Mas’ud. yang tidak menciptakan sesuatu apapun. menjauhi dosa kecil dan terutama dosa besar merupakan salah satu kewajiban kader Ikhwan ([4]. Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqaan (yaitu al-Qur’an) kepada hamba-Nya. "Seorang mu’min melihat dosanya seolah-olah ia berada pada kaki gunung yang akan runtuh menimpanya.Diriwayatkan oleh Umar ibnu Abbas dan lainnya. dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya." Mengambil contoh Ikhwanul Muslimin. Allah berfirman. sedangkan orang durhaka (al-fajr) melihat dosanya sebagimana lalat hinggap pada hidungnya.

%/.-.3..ffnff°– f¯ °°f° ff°%ff .2-07-../.0.7:8/2 .:33.3 8./.203. .7./07 .8.3 9:./.:.8.37:39: 20325.5..3..8/. .2:0-0.9.8 :/ $047.5..7 . 2.3.7-3:--.3/:7.3203.891./.8 87:. 5.8.8 87:.3. 1.3./48.9/443.287-08.3 .3870. /8079..73..93.3 03.4394.80-..5.-08..80-. 4.2203.3./.2.//:.7207:5.33./..7./.9:0.2-./. ./../...3.35.../. . .:3:3.5:82907.9.#f°% ½f ff¯ f -f f–f f ¯ °©f ½ ¯ ½ °–ff° ½f f¾ ff¯  f°– ½°ff° -f f f©ff°f°– f° ¯ f°f f¯ ¯½°ff°f f° f¾ f– -f ff¯ f¾ff°% -f% f°f f¯ °n½ff°¾ –ff¾ ¾f f°f¯ ° f½f° f° f°°f °–f°¾ f½ f½°f  ¯ f°¯ f¯ °–f¯ f f¾ f°f%° ¾ ¯ f% f°– f¯ °n½ff°¾ ¾f f½f½° ff°¯ f¾ ° ½° n½ff° f° ff¾f°%¯ °f%¾ ¾f ¯ fff° f °f f° f%½f°¯ °–f¯ %¾ ¾f ¯f°€f#ff° f° ff¾f¯ ¯ff° ¯ °– ½f° f° f%½f%¯ ¯ f°–f° % ff° %   . 02:/.380-:.5/48.3202-.3.7-.-07.2-:9 80/.3/.3.340-/:.380.804.3 .8.092-./48. SSUSV[_STW_S^VSZ`S^SV[_SV[_STW_S^ ^WZ Wa`aSZS $7...:7.3.2: 20.8..3$08:3:3.-.87/.9/48.0.2..7 20../03. /:33.2.3.3.7.8.9.39/././. .3.3203.32.32: 2320. 7./.3::823 203.3.3800.3203.35007.5.9/48..-.3..340&2./03.3.:..3907:9./48.2..30 /.347.3907:8 20307:8 S\ a_`W^SVS\V[_S $./0:8:8.-3:.3././07.7  ^W_S^ $7.3 ( 0..3.3..-. 2070.203..0.7/.3.9.2.3/.32:.2. 80/.-.2.55./:3..../98/.-08.3.2:.7 /. -07172.39:.841.53.-07.72030:.3203.9. 2./073.9074435.3./... $7/.:/48.

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful