Model Pemprosesan Maklumat Pengenalan Model Pemprosesan Maklumat ('The Information Processing Model') bermula dengan menggunakan sistem

komputer sebagai analogi. Bagaimana pun disedari bahawa penggunaan sistem komputer sebagai analogi cara manusia memproses, menyimpan dan mengingat kembali maklumat adalah tidak sesuai kerana ia mempermudahkan cara manusia bertindak. Kita ketahui bahawa cara manusia memproses maklumat adalah lebih komplek berbanding dengan komputer. Prinsip-Prinsip Utama Model Pemprosesan Maklumat 1) Andaian kapasiti terhad dan sekata kepada pengaliran maklumat 2) Pengaliran maklumat dua hala 3) Kawalan eksekutif yang mengawal dan menentukan pengenkodan, penyimpanan, mengingat kembali dan lupaan. 4) Manusia disediakan secara genetik untuk memproses dan menyimpan maklumat. Empat Proses Utama Terlibat dalam Model Pemprosesan Maklumat 1) Pengenkodan ('Encoding') Proses yang menentukan cara maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 2) Penyimpanan ('Storage') Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan dalam ketiga-tiga stor memori. 3) Mengingat Kembali ('Retrieval') Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 4) Lupaan ('forgetting') Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang.

Kod Apabila seseorang telah berjaya memilih rangsangan yang relevan dan . Di dalam fasa ini. Mengikut teorinya. fasa penyimpanan. a) Fasa Motivasi. Oleh itu. Jadi motivasi digunakan untuk menggalakkan murid-murid supaya berusaha belajar. Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran. motivasi memainkan peranan yang penting dalam manamana proses pembelajaran. Lazimnya. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. b) Fasa Tanggapan – Perhatian Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan yang tepat dan relevan. c) Fasa Penyimpanan. Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif tertentu.Jangkaan Fasa motivasi ialah fasa pertama yang berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran. fasa penahanan. iaitu fasa motivasi.1) Teori Pemprosesan Maklumat R. semasa belajar di bilik darjah. Mengikut Gagne. Gagne Robert M. proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. seseorang akan menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-rangsangan melalui organ derianya. seorang murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan yang lain seperti bunyi perbualan daripada rakan sekelas yang lain. Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motifnya supaya belajar. pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku. fasa prestasi dan fasa maklum balas. ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Contohnya. M. Tanpa motivasi. fasa generalisasi. fasa kefahaman. fasa ingatan kembali. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. manusia belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan.

Kod-kod yang disimpan dalam stor jangka panjang akan ditransformasikan dan disusun semula dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan dan lebih mudah dikeluarkan. rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang ringkas dan tersendiri seperti merekodkan isiisi penting dalam bentuk yang mudah disimpan. maka rangsangan itu akan dibawa oleh sistem saraf ke dalam stor ingatan jangka pendek. g) Fasa Prestasi. fasa ini boleh diperlihatkan dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang dalam proses pembelajaran. . peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara yang sistematik. sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. murid bertindak balas dengan menjawab soalan guru secara lisan. d) Fasa Penahanan. Misalnya. f) Fasa Generalisasi. Mengikut Gagne. Fasa ini dinamakan fasa penahanan. Misalnya.Stor Ingatan Selepas rangsangan yang dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka pendek.mempersepsikannya denga tepat. e) Fasa Mengingat Kembali. rombus yang masing-masing mempunyai empat sisi. segiempat sama sisi.Pindaan Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran atau fasa aplikasi di mana seseorang individu boleh mengingat kembali maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya untuk situasi yang sama atau serupa.Gerak Balas Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan.Mencari Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Di situ. seorang murid telah mengetahui bentuk segiempat tepat. Misalnya seorang murid berusaha mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru. Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif dalaman. maka murid itu akan membuat generalisasi bahawa bentuk-bentuk tersebut boleh diklasifikasikan dalam kategori sisiempat. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja isyarat ransangan diberikan. iaitu menyimpan maklumat.

Selain itu. dengan mengkategorikan perkara-perkara dan benda yang mempunyai ciri yang sama dalam beberapa kelompok. 2) Teori Pengajaran Burner Bruner ( 1973 ). c) Teori Pengajaran harus menentukan cara yang palin berkesan untuk mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari. seseorang murid yang dapat memberi jawapan yang harus diberikan pujian oleh guru. mengemukakan Teori Pembentukan Konsep melalui proses pengkategorisasi iaitu proses pengamatan. Sehubungan dengan itu. Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne. maka kita akan dapat menjadikan pelajaran dengan lebih sistematik. Contohnya. Di antaranya ialah kesediaan. Bruner menyarankan bahawa : a) Teori Pengajaran harus menetukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar. Fasa maklum balas ini berlaku selepas seseorang individu telah bertindak balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat. di dalam teori pengajarannya. pengamatan. beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. . d) Teori Pengajaran harus menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian akiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajaranya. Mengikut beliau. ingatan dan lupaan serta pemindahan.h) Fasa Maklum Balas-Peneguhan Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam sesuatu proses pembelajaran. b) Bahan-bahan pembelajaran harus distukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari. Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan seperti memberi galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi yang tepat. dalam mengelaskan haiwan-haiwan yang pelbagai jenis kepada kelompok-kelompok mengikut habitat mereka akan memudahkan murid-murid mengamati ciri-ciri haiwan dalam pelajaran di sekolah. teratur dan mudah. motivasi.

b) Peringkat Pembentukan Konsep Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu. c) Peringkat Membentuk Hukum Membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori yang dibuat dalam peringkat sebelumnya. pembentukan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama iaitu : a) Peringkat Penyusunan Data Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan dan perbezaanya. konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan bananbahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai. Mengikut Taba. membentuk hipotesis. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah. teknik meningkatkan daya pemikiran pelajar adalah penting untuk memperoleh dan menguasai generalisasi atau prinsip yang abstrak.3) Model Taba : Pembentukan Konsep Mengikut Taba. Di dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut : a) Model Inkuiri Sains Digunakan untuk mengkaji prinsip. Taba mencadangkan satu model yang mengaitkan pembentukan konsep dengan pemilihan dan memeringkatkan isi pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. d) Peringkat Aplikasi Penggunaan generalisasi atau kesimpulan baru. pembentukan konsep dan membuat generalisasi atau prinsip dari konkrit kepada abstrak. menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan. Semasa proses perancangan pelajaran. perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan ialah penyusunan data. 4) Model Inkuiri Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal . Model Pengajaran Taba mengaitkan stuktur pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. fenomena dan ciri-ciri unsur sains. merancang aktiviti kajian.

pembentukan hipotesis oleh pelajar. menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan.selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey . Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian. murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. menemtukan definisi untuk hipotesis. perbincangan kesahan hipotesis. membentuk hipotesis. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. mencari maklumat rumusan. Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka. Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah. d) Model Inkuiri Suchman Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman berlandaskam andaian . temubual atau soal selidik. Model ini merangkumi enam langkah iaitu . mengenal pasti masalah. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan. Dalam inkuiri terbuka. c) Model Inkuiri Juris Prudential Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atasa dan peringkat lebih tinggi. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. b) Model Inkuiri Sosial Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah. manakala peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian dan membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian . mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulan. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. pembentukan masalah oleh pengajar.

bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam matapelajaran khususnya sains. .