Model Pemprosesan Maklumat Pengenalan Model Pemprosesan Maklumat ('The Information Processing Model') bermula dengan menggunakan sistem

komputer sebagai analogi. Bagaimana pun disedari bahawa penggunaan sistem komputer sebagai analogi cara manusia memproses, menyimpan dan mengingat kembali maklumat adalah tidak sesuai kerana ia mempermudahkan cara manusia bertindak. Kita ketahui bahawa cara manusia memproses maklumat adalah lebih komplek berbanding dengan komputer. Prinsip-Prinsip Utama Model Pemprosesan Maklumat 1) Andaian kapasiti terhad dan sekata kepada pengaliran maklumat 2) Pengaliran maklumat dua hala 3) Kawalan eksekutif yang mengawal dan menentukan pengenkodan, penyimpanan, mengingat kembali dan lupaan. 4) Manusia disediakan secara genetik untuk memproses dan menyimpan maklumat. Empat Proses Utama Terlibat dalam Model Pemprosesan Maklumat 1) Pengenkodan ('Encoding') Proses yang menentukan cara maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 2) Penyimpanan ('Storage') Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan dalam ketiga-tiga stor memori. 3) Mengingat Kembali ('Retrieval') Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 4) Lupaan ('forgetting') Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang.

Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran. c) Fasa Penyimpanan. seseorang akan menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-rangsangan melalui organ derianya. fasa prestasi dan fasa maklum balas. semasa belajar di bilik darjah. Jadi motivasi digunakan untuk menggalakkan murid-murid supaya berusaha belajar. fasa ingatan kembali. fasa penyimpanan. Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motifnya supaya belajar. fasa kefahaman. Mengikut teorinya. fasa penahanan. ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Contohnya. b) Fasa Tanggapan – Perhatian Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan yang tepat dan relevan. iaitu fasa motivasi. a) Fasa Motivasi. fasa generalisasi. Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif tertentu. pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku.1) Teori Pemprosesan Maklumat R. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. M. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan. Lazimnya.Jangkaan Fasa motivasi ialah fasa pertama yang berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran.Kod Apabila seseorang telah berjaya memilih rangsangan yang relevan dan . Mengikut Gagne. Tanpa motivasi. Gagne Robert M. motivasi memainkan peranan yang penting dalam manamana proses pembelajaran. manusia belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. seorang murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan yang lain seperti bunyi perbualan daripada rakan sekelas yang lain. proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. Oleh itu. Di dalam fasa ini. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf.

Di situ. rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang ringkas dan tersendiri seperti merekodkan isiisi penting dalam bentuk yang mudah disimpan. f) Fasa Generalisasi. Mengikut Gagne. murid bertindak balas dengan menjawab soalan guru secara lisan. sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. . peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara yang sistematik. seorang murid telah mengetahui bentuk segiempat tepat.Pindaan Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran atau fasa aplikasi di mana seseorang individu boleh mengingat kembali maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya untuk situasi yang sama atau serupa. segiempat sama sisi. maka rangsangan itu akan dibawa oleh sistem saraf ke dalam stor ingatan jangka pendek. iaitu menyimpan maklumat. rombus yang masing-masing mempunyai empat sisi. Misalnya. fasa ini boleh diperlihatkan dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang dalam proses pembelajaran. Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif dalaman.Mencari Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Fasa ini dinamakan fasa penahanan. maka murid itu akan membuat generalisasi bahawa bentuk-bentuk tersebut boleh diklasifikasikan dalam kategori sisiempat. g) Fasa Prestasi. e) Fasa Mengingat Kembali. Misalnya seorang murid berusaha mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru.Stor Ingatan Selepas rangsangan yang dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka pendek.mempersepsikannya denga tepat. d) Fasa Penahanan. Misalnya. Kod-kod yang disimpan dalam stor jangka panjang akan ditransformasikan dan disusun semula dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan dan lebih mudah dikeluarkan.Gerak Balas Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja isyarat ransangan diberikan.

seseorang murid yang dapat memberi jawapan yang harus diberikan pujian oleh guru. c) Teori Pengajaran harus menentukan cara yang palin berkesan untuk mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari. mengemukakan Teori Pembentukan Konsep melalui proses pengkategorisasi iaitu proses pengamatan. pengamatan. Bruner menyarankan bahawa : a) Teori Pengajaran harus menetukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar. d) Teori Pengajaran harus menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian akiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajaranya. di dalam teori pengajarannya. dalam mengelaskan haiwan-haiwan yang pelbagai jenis kepada kelompok-kelompok mengikut habitat mereka akan memudahkan murid-murid mengamati ciri-ciri haiwan dalam pelajaran di sekolah. Mengikut beliau. Selain itu. Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan seperti memberi galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi yang tepat. maka kita akan dapat menjadikan pelajaran dengan lebih sistematik. Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne. . dengan mengkategorikan perkara-perkara dan benda yang mempunyai ciri yang sama dalam beberapa kelompok. Contohnya. beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. Sehubungan dengan itu. teratur dan mudah. ingatan dan lupaan serta pemindahan. Fasa maklum balas ini berlaku selepas seseorang individu telah bertindak balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat. Di antaranya ialah kesediaan. b) Bahan-bahan pembelajaran harus distukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari.h) Fasa Maklum Balas-Peneguhan Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam sesuatu proses pembelajaran. 2) Teori Pengajaran Burner Bruner ( 1973 ). motivasi.

c) Peringkat Membentuk Hukum Membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori yang dibuat dalam peringkat sebelumnya. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut : a) Model Inkuiri Sains Digunakan untuk mengkaji prinsip. Di dalam proses pembelajaran. Mengikut Taba. perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan ialah penyusunan data. merancang aktiviti kajian. Semasa proses perancangan pelajaran. pembentukan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama iaitu : a) Peringkat Penyusunan Data Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan dan perbezaanya. Dalam hal ini. pembentukan konsep dan membuat generalisasi atau prinsip dari konkrit kepada abstrak. b) Peringkat Pembentukan Konsep Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu. fenomena dan ciri-ciri unsur sains. Taba mencadangkan satu model yang mengaitkan pembentukan konsep dengan pemilihan dan memeringkatkan isi pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan bananbahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai. 4) Model Inkuiri Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan. membentuk hipotesis. d) Peringkat Aplikasi Penggunaan generalisasi atau kesimpulan baru. teknik meningkatkan daya pemikiran pelajar adalah penting untuk memperoleh dan menguasai generalisasi atau prinsip yang abstrak. Model Pengajaran Taba mengaitkan stuktur pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan.3) Model Taba : Pembentukan Konsep Mengikut Taba. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal .

menemtukan definisi untuk hipotesis. mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulan. c) Model Inkuiri Juris Prudential Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera. Model ini merangkumi enam langkah iaitu .selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey . Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial. mencari maklumat rumusan. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian . terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan. temubual atau soal selidik. d) Model Inkuiri Suchman Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman berlandaskam andaian . membentuk hipotesis. mengenal pasti masalah. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atasa dan peringkat lebih tinggi. manakala peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian dan membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah. menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan. pembentukan masalah oleh pengajar. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pembentukan hipotesis oleh pelajar. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. perbincangan kesahan hipotesis. Dalam inkuiri terbuka. b) Model Inkuiri Sosial Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah.

bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam matapelajaran khususnya sains. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful