Model Pemprosesan Maklumat Pengenalan Model Pemprosesan Maklumat ('The Information Processing Model') bermula dengan menggunakan sistem

komputer sebagai analogi. Bagaimana pun disedari bahawa penggunaan sistem komputer sebagai analogi cara manusia memproses, menyimpan dan mengingat kembali maklumat adalah tidak sesuai kerana ia mempermudahkan cara manusia bertindak. Kita ketahui bahawa cara manusia memproses maklumat adalah lebih komplek berbanding dengan komputer. Prinsip-Prinsip Utama Model Pemprosesan Maklumat 1) Andaian kapasiti terhad dan sekata kepada pengaliran maklumat 2) Pengaliran maklumat dua hala 3) Kawalan eksekutif yang mengawal dan menentukan pengenkodan, penyimpanan, mengingat kembali dan lupaan. 4) Manusia disediakan secara genetik untuk memproses dan menyimpan maklumat. Empat Proses Utama Terlibat dalam Model Pemprosesan Maklumat 1) Pengenkodan ('Encoding') Proses yang menentukan cara maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 2) Penyimpanan ('Storage') Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan dalam ketiga-tiga stor memori. 3) Mengingat Kembali ('Retrieval') Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 4) Lupaan ('forgetting') Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang.

Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan. fasa generalisasi. semasa belajar di bilik darjah. fasa prestasi dan fasa maklum balas. Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif tertentu. manusia belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. Di dalam fasa ini. c) Fasa Penyimpanan.Kod Apabila seseorang telah berjaya memilih rangsangan yang relevan dan . Contohnya. Mengikut Gagne. Lazimnya. Mengikut teorinya. Gagne Robert M. b) Fasa Tanggapan – Perhatian Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan yang tepat dan relevan. Oleh itu. fasa penahanan. fasa ingatan kembali. Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran. pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku.1) Teori Pemprosesan Maklumat R. Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motifnya supaya belajar. motivasi memainkan peranan yang penting dalam manamana proses pembelajaran. fasa penyimpanan. fasa kefahaman. seseorang akan menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-rangsangan melalui organ derianya. Tanpa motivasi. ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia.Jangkaan Fasa motivasi ialah fasa pertama yang berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran. iaitu fasa motivasi. M. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. a) Fasa Motivasi. seorang murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan yang lain seperti bunyi perbualan daripada rakan sekelas yang lain. Jadi motivasi digunakan untuk menggalakkan murid-murid supaya berusaha belajar.

Misalnya seorang murid berusaha mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru.Mencari Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang.mempersepsikannya denga tepat. e) Fasa Mengingat Kembali. d) Fasa Penahanan. segiempat sama sisi. Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif dalaman. Kod-kod yang disimpan dalam stor jangka panjang akan ditransformasikan dan disusun semula dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan dan lebih mudah dikeluarkan. fasa ini boleh diperlihatkan dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang dalam proses pembelajaran. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja isyarat ransangan diberikan. iaitu menyimpan maklumat.Pindaan Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran atau fasa aplikasi di mana seseorang individu boleh mengingat kembali maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya untuk situasi yang sama atau serupa. seorang murid telah mengetahui bentuk segiempat tepat.Gerak Balas Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan. g) Fasa Prestasi.Stor Ingatan Selepas rangsangan yang dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka pendek. Di situ. rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang ringkas dan tersendiri seperti merekodkan isiisi penting dalam bentuk yang mudah disimpan. Mengikut Gagne. Fasa ini dinamakan fasa penahanan. maka rangsangan itu akan dibawa oleh sistem saraf ke dalam stor ingatan jangka pendek. f) Fasa Generalisasi. sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. . maka murid itu akan membuat generalisasi bahawa bentuk-bentuk tersebut boleh diklasifikasikan dalam kategori sisiempat. peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara yang sistematik. rombus yang masing-masing mempunyai empat sisi. Misalnya. Misalnya. murid bertindak balas dengan menjawab soalan guru secara lisan.

ingatan dan lupaan serta pemindahan. motivasi. Fasa maklum balas ini berlaku selepas seseorang individu telah bertindak balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat. Mengikut beliau. Contohnya. seseorang murid yang dapat memberi jawapan yang harus diberikan pujian oleh guru. dalam mengelaskan haiwan-haiwan yang pelbagai jenis kepada kelompok-kelompok mengikut habitat mereka akan memudahkan murid-murid mengamati ciri-ciri haiwan dalam pelajaran di sekolah. maka kita akan dapat menjadikan pelajaran dengan lebih sistematik. Bruner menyarankan bahawa : a) Teori Pengajaran harus menetukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar. Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan seperti memberi galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi yang tepat. di dalam teori pengajarannya. d) Teori Pengajaran harus menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian akiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajaranya. 2) Teori Pengajaran Burner Bruner ( 1973 ). teratur dan mudah.h) Fasa Maklum Balas-Peneguhan Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam sesuatu proses pembelajaran. b) Bahan-bahan pembelajaran harus distukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari. beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. . Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne. c) Teori Pengajaran harus menentukan cara yang palin berkesan untuk mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari. Selain itu. mengemukakan Teori Pembentukan Konsep melalui proses pengkategorisasi iaitu proses pengamatan. Sehubungan dengan itu. dengan mengkategorikan perkara-perkara dan benda yang mempunyai ciri yang sama dalam beberapa kelompok. pengamatan. Di antaranya ialah kesediaan.

Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah. Dalam hal ini. Model Pengajaran Taba mengaitkan stuktur pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. merancang aktiviti kajian. konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan bananbahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai. perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan ialah penyusunan data. pembentukan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama iaitu : a) Peringkat Penyusunan Data Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan dan perbezaanya. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal . 4) Model Inkuiri Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan. pembentukan konsep dan membuat generalisasi atau prinsip dari konkrit kepada abstrak. membentuk hipotesis. Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut : a) Model Inkuiri Sains Digunakan untuk mengkaji prinsip. b) Peringkat Pembentukan Konsep Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu. menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan. teknik meningkatkan daya pemikiran pelajar adalah penting untuk memperoleh dan menguasai generalisasi atau prinsip yang abstrak. c) Peringkat Membentuk Hukum Membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori yang dibuat dalam peringkat sebelumnya. fenomena dan ciri-ciri unsur sains.3) Model Taba : Pembentukan Konsep Mengikut Taba. Di dalam proses pembelajaran. Mengikut Taba. d) Peringkat Aplikasi Penggunaan generalisasi atau kesimpulan baru. Semasa proses perancangan pelajaran. Taba mencadangkan satu model yang mengaitkan pembentukan konsep dengan pemilihan dan memeringkatkan isi pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Dalam inkuiri terbuka. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pembentukan masalah oleh pengajar. menemtukan definisi untuk hipotesis. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian . perbincangan kesahan hipotesis. mengenal pasti masalah. menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka. pembentukan hipotesis oleh pelajar. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atasa dan peringkat lebih tinggi. b) Model Inkuiri Sosial Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian. Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah. Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan. Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial. manakala peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian dan membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah. c) Model Inkuiri Juris Prudential Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera. temubual atau soal selidik. mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulan. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian. Model ini merangkumi enam langkah iaitu . mencari maklumat rumusan. membentuk hipotesis.selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey . murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. d) Model Inkuiri Suchman Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman berlandaskam andaian .

.bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam matapelajaran khususnya sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful