Model Pemprosesan Maklumat Pengenalan Model Pemprosesan Maklumat ('The Information Processing Model') bermula dengan menggunakan sistem

komputer sebagai analogi. Bagaimana pun disedari bahawa penggunaan sistem komputer sebagai analogi cara manusia memproses, menyimpan dan mengingat kembali maklumat adalah tidak sesuai kerana ia mempermudahkan cara manusia bertindak. Kita ketahui bahawa cara manusia memproses maklumat adalah lebih komplek berbanding dengan komputer. Prinsip-Prinsip Utama Model Pemprosesan Maklumat 1) Andaian kapasiti terhad dan sekata kepada pengaliran maklumat 2) Pengaliran maklumat dua hala 3) Kawalan eksekutif yang mengawal dan menentukan pengenkodan, penyimpanan, mengingat kembali dan lupaan. 4) Manusia disediakan secara genetik untuk memproses dan menyimpan maklumat. Empat Proses Utama Terlibat dalam Model Pemprosesan Maklumat 1) Pengenkodan ('Encoding') Proses yang menentukan cara maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 2) Penyimpanan ('Storage') Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan dalam ketiga-tiga stor memori. 3) Mengingat Kembali ('Retrieval') Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 4) Lupaan ('forgetting') Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang.

Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motifnya supaya belajar. proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. manusia belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. fasa generalisasi. Gagne Robert M. fasa kefahaman. c) Fasa Penyimpanan. Lazimnya. ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. Oleh itu. Mengikut teorinya.Kod Apabila seseorang telah berjaya memilih rangsangan yang relevan dan . iaitu fasa motivasi. Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. fasa prestasi dan fasa maklum balas. fasa penahanan. seseorang akan menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-rangsangan melalui organ derianya. seorang murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan yang lain seperti bunyi perbualan daripada rakan sekelas yang lain. b) Fasa Tanggapan – Perhatian Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan yang tepat dan relevan. Tanpa motivasi.1) Teori Pemprosesan Maklumat R. fasa penyimpanan. fasa ingatan kembali. semasa belajar di bilik darjah. M.Jangkaan Fasa motivasi ialah fasa pertama yang berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran. Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif tertentu. motivasi memainkan peranan yang penting dalam manamana proses pembelajaran. a) Fasa Motivasi. Mengikut Gagne. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan. pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku. Di dalam fasa ini. Jadi motivasi digunakan untuk menggalakkan murid-murid supaya berusaha belajar. Contohnya. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran.

Misalnya.Pindaan Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran atau fasa aplikasi di mana seseorang individu boleh mengingat kembali maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya untuk situasi yang sama atau serupa.Stor Ingatan Selepas rangsangan yang dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka pendek. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja isyarat ransangan diberikan. e) Fasa Mengingat Kembali. iaitu menyimpan maklumat. seorang murid telah mengetahui bentuk segiempat tepat. murid bertindak balas dengan menjawab soalan guru secara lisan. rombus yang masing-masing mempunyai empat sisi. maka murid itu akan membuat generalisasi bahawa bentuk-bentuk tersebut boleh diklasifikasikan dalam kategori sisiempat. rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang ringkas dan tersendiri seperti merekodkan isiisi penting dalam bentuk yang mudah disimpan. Di situ. Mengikut Gagne. Misalnya seorang murid berusaha mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru. Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif dalaman. Misalnya. segiempat sama sisi. . peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara yang sistematik. maka rangsangan itu akan dibawa oleh sistem saraf ke dalam stor ingatan jangka pendek.mempersepsikannya denga tepat. d) Fasa Penahanan. fasa ini boleh diperlihatkan dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang dalam proses pembelajaran. Kod-kod yang disimpan dalam stor jangka panjang akan ditransformasikan dan disusun semula dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan dan lebih mudah dikeluarkan. Fasa ini dinamakan fasa penahanan. sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. g) Fasa Prestasi.Gerak Balas Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan.Mencari Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. f) Fasa Generalisasi.

pengamatan.h) Fasa Maklum Balas-Peneguhan Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam sesuatu proses pembelajaran. mengemukakan Teori Pembentukan Konsep melalui proses pengkategorisasi iaitu proses pengamatan. dalam mengelaskan haiwan-haiwan yang pelbagai jenis kepada kelompok-kelompok mengikut habitat mereka akan memudahkan murid-murid mengamati ciri-ciri haiwan dalam pelajaran di sekolah. maka kita akan dapat menjadikan pelajaran dengan lebih sistematik. d) Teori Pengajaran harus menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian akiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajaranya. Fasa maklum balas ini berlaku selepas seseorang individu telah bertindak balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat. Bruner menyarankan bahawa : a) Teori Pengajaran harus menetukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar. Contohnya. Selain itu. seseorang murid yang dapat memberi jawapan yang harus diberikan pujian oleh guru. 2) Teori Pengajaran Burner Bruner ( 1973 ). . Sehubungan dengan itu. Mengikut beliau. Di antaranya ialah kesediaan. beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. dengan mengkategorikan perkara-perkara dan benda yang mempunyai ciri yang sama dalam beberapa kelompok. c) Teori Pengajaran harus menentukan cara yang palin berkesan untuk mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari. teratur dan mudah. motivasi. Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan seperti memberi galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi yang tepat. Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne. di dalam teori pengajarannya. b) Bahan-bahan pembelajaran harus distukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari. ingatan dan lupaan serta pemindahan.

pembentukan konsep dan membuat generalisasi atau prinsip dari konkrit kepada abstrak. Dalam hal ini. Semasa proses perancangan pelajaran. fenomena dan ciri-ciri unsur sains. c) Peringkat Membentuk Hukum Membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori yang dibuat dalam peringkat sebelumnya.3) Model Taba : Pembentukan Konsep Mengikut Taba. menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan. Mengikut Taba. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah. teknik meningkatkan daya pemikiran pelajar adalah penting untuk memperoleh dan menguasai generalisasi atau prinsip yang abstrak. konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan bananbahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai. Model Pengajaran Taba mengaitkan stuktur pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. b) Peringkat Pembentukan Konsep Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu. perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan ialah penyusunan data. 4) Model Inkuiri Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan. merancang aktiviti kajian. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal . Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut : a) Model Inkuiri Sains Digunakan untuk mengkaji prinsip. pembentukan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama iaitu : a) Peringkat Penyusunan Data Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan dan perbezaanya. Taba mencadangkan satu model yang mengaitkan pembentukan konsep dengan pemilihan dan memeringkatkan isi pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran. membentuk hipotesis. d) Peringkat Aplikasi Penggunaan generalisasi atau kesimpulan baru.

Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah. c) Model Inkuiri Juris Prudential Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian . Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah. murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka. pembentukan hipotesis oleh pelajar. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. pembentukan masalah oleh pengajar. manakala peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian dan membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Dalam inkuiri terbuka. mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulan. perbincangan kesahan hipotesis. menemtukan definisi untuk hipotesis. Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian. membentuk hipotesis. mencari maklumat rumusan. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan. b) Model Inkuiri Sosial Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. mengenal pasti masalah. d) Model Inkuiri Suchman Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman berlandaskam andaian . Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Model ini merangkumi enam langkah iaitu .selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey . Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atasa dan peringkat lebih tinggi. temubual atau soal selidik. menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam matapelajaran khususnya sains. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful