Model Pemprosesan Maklumat Pengenalan Model Pemprosesan Maklumat ('The Information Processing Model') bermula dengan menggunakan sistem

komputer sebagai analogi. Bagaimana pun disedari bahawa penggunaan sistem komputer sebagai analogi cara manusia memproses, menyimpan dan mengingat kembali maklumat adalah tidak sesuai kerana ia mempermudahkan cara manusia bertindak. Kita ketahui bahawa cara manusia memproses maklumat adalah lebih komplek berbanding dengan komputer. Prinsip-Prinsip Utama Model Pemprosesan Maklumat 1) Andaian kapasiti terhad dan sekata kepada pengaliran maklumat 2) Pengaliran maklumat dua hala 3) Kawalan eksekutif yang mengawal dan menentukan pengenkodan, penyimpanan, mengingat kembali dan lupaan. 4) Manusia disediakan secara genetik untuk memproses dan menyimpan maklumat. Empat Proses Utama Terlibat dalam Model Pemprosesan Maklumat 1) Pengenkodan ('Encoding') Proses yang menentukan cara maklumat didekod dan diletakkan dalam perakam deria, ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 2) Penyimpanan ('Storage') Proses yang menentukan bagaimana maklumat disimpan dalam ketiga-tiga stor memori. 3) Mengingat Kembali ('Retrieval') Proses yang membolehkan maklumat dikeluarkan daripada ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. 4) Lupaan ('forgetting') Proses yang menyebabkan maklumat 'hilang' atau sukar diingat kembali daripada ingatan jangka pendek dan ingatan panjang.

semasa belajar di bilik darjah. Lazimnya. Mengikut Gagne. fasa penahanan. seorang murid menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan yang lain seperti bunyi perbualan daripada rakan sekelas yang lain. ransangan-ransangan dari persekitaran luar akan diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria manusia. fasa kefahaman. seseorang akan menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-rangsangan melalui organ derianya. Gagne mengenal pasti dan menyarankan lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia dalam sesuatu pembelajaran. Jadi motivasi digunakan untuk menggalakkan murid-murid supaya berusaha belajar.Kod Apabila seseorang telah berjaya memilih rangsangan yang relevan dan . manusia belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman baru demi memudahkan proses pembelajaran berlaku. Gagne dalam bukunya Essentials of Learning for Instuction ( 1975 ) mengemukakan satu teori mengenai bagaimana manusia memperoleh maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran. b) Fasa Tanggapan – Perhatian Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan yang tepat dan relevan. M. fasa penyimpanan. kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem saraf. iaitu fasa motivasi. motivasi memainkan peranan yang penting dalam manamana proses pembelajaran. fasa ingatan kembali. Tanpa motivasi. Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motifnya supaya belajar. Gagne Robert M. a) Fasa Motivasi. proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. Mengikut teorinya. Di dalam fasa ini. c) Fasa Penyimpanan.Jangkaan Fasa motivasi ialah fasa pertama yang berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran. Oleh itu.1) Teori Pemprosesan Maklumat R. Maklumat ini akan ditafsir dalam stor ingatan. fasa prestasi dan fasa maklum balas. Contohnya. fasa generalisasi. Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif tertentu.

e) Fasa Mengingat Kembali. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja isyarat ransangan diberikan. f) Fasa Generalisasi. maka murid itu akan membuat generalisasi bahawa bentuk-bentuk tersebut boleh diklasifikasikan dalam kategori sisiempat. rombus yang masing-masing mempunyai empat sisi. Misalnya seorang murid berusaha mengingat kembali apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru. Mengikut Gagne. fasa ini boleh diperlihatkan dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang dalam proses pembelajaran. murid bertindak balas dengan menjawab soalan guru secara lisan. Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif dalaman. sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan dan disimpan dalam stor ingatan jangka panjang.Pindaan Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran atau fasa aplikasi di mana seseorang individu boleh mengingat kembali maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya untuk situasi yang sama atau serupa. g) Fasa Prestasi.mempersepsikannya denga tepat. peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara yang sistematik. rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang ringkas dan tersendiri seperti merekodkan isiisi penting dalam bentuk yang mudah disimpan. Kod-kod yang disimpan dalam stor jangka panjang akan ditransformasikan dan disusun semula dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan dan lebih mudah dikeluarkan. iaitu menyimpan maklumat. segiempat sama sisi. Di situ. seorang murid telah mengetahui bentuk segiempat tepat. .Gerak Balas Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan. maka rangsangan itu akan dibawa oleh sistem saraf ke dalam stor ingatan jangka pendek. d) Fasa Penahanan.Stor Ingatan Selepas rangsangan yang dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka pendek. Misalnya.Mencari Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Misalnya. Fasa ini dinamakan fasa penahanan.

dengan mengkategorikan perkara-perkara dan benda yang mempunyai ciri yang sama dalam beberapa kelompok. b) Bahan-bahan pembelajaran harus distukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari. d) Teori Pengajaran harus menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian akiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajaranya. seseorang murid yang dapat memberi jawapan yang harus diberikan pujian oleh guru. di dalam teori pengajarannya. maka kita akan dapat menjadikan pelajaran dengan lebih sistematik. Sehubungan dengan itu. Selain itu. 2) Teori Pengajaran Burner Bruner ( 1973 ). c) Teori Pengajaran harus menentukan cara yang palin berkesan untuk mengorganisasikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari. Fasa maklum balas ini berlaku selepas seseorang individu telah bertindak balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat. Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan seperti memberi galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi yang tepat. pengamatan. mengemukakan Teori Pembentukan Konsep melalui proses pengkategorisasi iaitu proses pengamatan. . beberapa aspek utama dapat dikenal pasti dalam fasa proses pembelajaran. Contohnya.h) Fasa Maklum Balas-Peneguhan Fasa ini merupakan fasa terakhir dalam sesuatu proses pembelajaran. Mengikut beliau. teratur dan mudah. Berdasarkan Model Pemprosesan Maklumat yang dikemukakan Gagne. Di antaranya ialah kesediaan. Bruner menyarankan bahawa : a) Teori Pengajaran harus menetukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar. dalam mengelaskan haiwan-haiwan yang pelbagai jenis kepada kelompok-kelompok mengikut habitat mereka akan memudahkan murid-murid mengamati ciri-ciri haiwan dalam pelajaran di sekolah. motivasi. ingatan dan lupaan serta pemindahan.

Kaedah inkuiri boleh dikendalikan berdasarkan salah satu daripada tiga model berikut : a) Model Inkuiri Sains Digunakan untuk mengkaji prinsip. Semasa proses perancangan pelajaran. Prinsip kajian adalah berlandaskan kepada lima langkah aktiviti soal . konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan bananbahan pengajaran dalam suatu sistem yang sesuai. pembentukan konsep dan membuat generalisasi atau prinsip dari konkrit kepada abstrak. Taba mencadangkan satu model yang mengaitkan pembentukan konsep dengan pemilihan dan memeringkatkan isi pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pembentukan sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui empat peringkat utama iaitu : a) Peringkat Penyusunan Data Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan ciri-ciri persamaan dan perbezaanya. merancang aktiviti kajian. 4) Model Inkuiri Kaedah inkuiri merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau daripada masalah yang dikemukakan. d) Peringkat Aplikasi Penggunaan generalisasi atau kesimpulan baru. Model Pengajaran Taba mengaitkan stuktur pengetahuan dengan proses perancangan dan pembelajaran. teknik meningkatkan daya pemikiran pelajar adalah penting untuk memperoleh dan menguasai generalisasi atau prinsip yang abstrak. c) Peringkat Membentuk Hukum Membuat kesimpulan atau generalisasi berdasarkan hubungan-hubungan di antara kategori-kategori yang dibuat dalam peringkat sebelumnya.3) Model Taba : Pembentukan Konsep Mengikut Taba. perkara-perkara yang hendak dipertimbangkan ialah penyusunan data. Dalam hal ini. Mengikut Taba. b) Peringkat Pembentukan Konsep Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu. menjalankan siasat dan membuat rumusan atau mendapatkan jawapan. fenomena dan ciri-ciri unsur sains. Di dalam proses pembelajaran. membentuk hipotesis. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti soalan bermasalah.

Proses mengenal pasti masalah melibatkan aktiviti memahami dan mengenal pasti aspek-aspek penting yang terkandung dalam masalah. Di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah. perbincangan kesahan hipotesis. mengenal pasti masalah. Peringkat membuat hipotesis merujuk kepada cadangan strategi dan cara menyelesaikan masalah. Dalam inkuiri terbuka. b) Model Inkuiri Sosial Digunakan untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan. membentuk hipotesis. temubual atau soal selidik. Model ini merangkumi enam langkah iaitu . menemtukan definisi untuk hipotesis. pembentukan hipotesis oleh pelajar. Peringkat mencari maklumat melibatkan aktiviti mengumpul bahan-bahan atau fakta-fakta yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Model inkuiri sosial menegaskan proses interaksi sosial. c) Model Inkuiri Juris Prudential Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu seperti belajar Sains lebih berguna daripada belajar Sastera. Segala proses kajian dijalankan oleh murid sendiri. menguji hipotesis dan menilai serta membuat rumusan. Proses kajian adalah berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian . mencari maklumat rumusan. terdapat dua jenis teknik inkuiri iaitu inkuiri terbimbing dan inkuiri terbuka.selidik yang dihuraikan dalam Model Dewey . Inkuiri jenis ini sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atasa dan peringkat lebih tinggi. manakala peringkat menilai dan membuat rumusan merujuk kepada aktiviti penilaian dan membuat rumusan terhadap teknik penyelesaian yang telah digunakan dalam proses penyelesaian masalah. Peringkat menguji hipotesis merupakan proses perlaksanaan strategi dan aktiviti penyelesaian. mencari sokongan untuk hipotesis dan membuat rumusan atau kesimpulan. pembentukan masalah oleh pengajar. murid-murid tidak diberi sebarang bimbingan. Proses inkuiri ini adalah berlandaskan kepada aktiviti perdebatan. d) Model Inkuiri Suchman Model ini diperkenalkan oleh Richard Suchman berlandaskam andaian . Inkuiri terbimbing memerlukan guru membimbing murid-murid menjalankan segala proses kajian.

.bahawa strategi-strategi yang digunakan oleh ahli sains untuk menjalankan kaji selidik boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam matapelajaran khususnya sains.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful